You are on page 1of 5

LEGEA CU PRIVIRE LA PROTECŢIA ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI DOMESTICE

Promulgată, publicată în Monitorul Oficial, Nr. 27 din 29 martie 2005

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1.
(1) Prezenta lege reglementează drepturile persoanelor supuse violenţei domestice, măsurile de
protecţie şi procedura aplicării unor asemenea măsuri.
(2) Tragerea la răspundere în temeiul prezentei Legi nu exclude tragerea la răspundere civilă şi
penală a agresorului.

Articolul 2.
Violenţa domestică reprezintă orice act de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, şi orice
tentativă a unei asemenea violenţe, precum şi limitarea prin constrângere a libertăţii şi intimităţii
personale, comisă împotriva persoanelor care au sau au avut legături de familie sau rudenie, fie
convieţuiesc sau locuiesc împreună.

Articolul 3.
De protecţia prezentei Legi poate beneficia orice persoană care a fost supusă violenţei domestice
comise de:
1. soţ/soţie sau fost soţ/soţie;
2. persoana cu care convieţuieşte sau a convieţuit;
3. persoana cu care are un copil;
4. un ascendent;
5. un descendent;
6. frate/soră;
7. o rudă prin afinitate până la gradul doi de rudenie;
8. un tutore sau un părinte adoptiv.

Articolul 4.
(1) În cazul comiterii actelor de violenţă domestică, victima are dreptul să se adreseze în instanţa
de judecată şi să solicite protecţie.
(2) În cazul în care există probe că viaţa sau sănătatea victimei se află într-un pericol iminent şi
direct, cea din urmă poate depune o plângere la poliţie şi solicita aplicarea unor măsuri de
urgenţă, în conformitate cu articolul 76 al Legii cu privire la Ministerul Afacerilor Interne.
Subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne vor transmite în instanţa de judecată plângerea
victimei împreună cu explicaţiile persoanei vinovate, în cazul în care asemenea explicaţii au fost
furnizate, precum şi informaţia despre măsurile impuse, şi descrierea circumstanţelor care impun
necesitatea aplicării de către instanţa de judecată a unor măsuri de protecţie de urgenţă.
(3) La solicitarea victimei, orice medic trebuie să elibereze un document prin care să ateste în
scris orice vătămare sau urme de violenţă depistate de către medic.

Articolul 5.
(1) Protecţia împotriva violenţei domestice va fi asigurată prin aplicarea următoarelor măsuri:
1. obligarea agresorului să se abţină de la comiterea actelor de violenţă domestică;
2. obligarea agresorului să părăsească locuinţa comună pentru o perioadă specificată de
către instanţa de judecată;
3. obligarea agresorului să stea departe de locuinţa, locul de muncă şi locul unde victima
socializează sau se recreează, în condiţiile şi termenii, precum şi pentru o perioadă
indicată de către instanţa de judecată;

3 şi 4. precum şi pentru o perioadă indicată de către instanţa de judecată. încurajarea victimei să ia parte la programele de reabilitare. (2) Autorităţile executive aleg şi instruiesc persoanele responsabile de această protecţia în baza prezentei Legi. precum şi a persoanelor fizice şi juridice. (3) Activitatea autorităţilor executive. menţionate la alineatul 3. el sau ea are dreptul să indice o altă adresă pentru scopul litigiului. la cererea victimei. 6. (2) Măsurile de protecţie prevăzute la alineatul 1. în temeiul prevederii din Codul Familiei sau Legii cu privire la protecţia copilului. este îndreptată spre acordarea protecţiei victimelor supuse violenţei domestice. 4. obligarea agresorului să participe la programe speciale. în condiţiile şi termenii. (3) Prin intermediul ordonanţei. numele. 5. se aplică pe un termen de la o lună până la un an. înregistrate în conformitate cu articolul 18 (2) şi (3) al Legii cu privire la asistenţa socială. (1) Instanţa de judecată competentă să aplice măsurile de protecţie este instanţa regională de la domiciliul victimei sau. în cazurile reglementate de articolul 4 (2). 2. organizează implementarea. este competentă să aplice o măsură de protecţie la orice etapă a procedurilor. în cazul în care victima nu poate sau nu doreşte să-şi dezvăluie adresa. şi implementează programele în temeiul articolului 5 (1). Procedurile de emitere a unei ordonanţe pot fi iniţiate: 1. (2) Instanţa de judecată responsabilă de examinarea unui litigiu între victima şi agresorul sau litigiu în care este implicat doar unul din ei. numărul de identitate al reclamantului sau al persoanei care a depus cererea. (1) Cererea se va depune în scris şi va conţine următoarele: 1. Articolul 9. cu condiţia ca această schimbare să nu dăuneze intereselor copilului. . (1) Statul va asigura implementarea programelor ce au drept scop prevenirea violenţei domestice şi protecţia împotriva acesteia. punctele 5 şi 6. la cererea fratelui/surorii sau a oricărei alte persoane care este ruda victimei pe linie dreaptă indiferent de gradul de rudenie. instanţa de judecată va mai aplica agresorului amenda în mărime de la 200 la 1000 Leve. la cererea Directorului Departamentului privind asistenţa socială. precum şi a programelor de acordare a asistenţei victimelor. instanţa regională aflată în zona secţiei locale de poliţie unde a fost solicitată aplicarea măsurii. Capitolul doi PROCEDURILE DE APLICARE A MĂSURILOR DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI DOMESTICE Partea I Dispoziţii generale Articolul 7. Articolul 6. 3. adresa. (4) Persoanele. la solicitarea aplicării de către instanţa de judecată a măsurilor de protecţie de urgenţă. în temeiul articolului 15 (1). punctele 2. schimbarea temporară a locului de reşedinţă al copilului cu părintele care este victima sau cu părintele care nu a comis actele de violenţă în cauză. elaborează. Articolul 8.

Articolul 13. informaţia privind măsurile aplicate în temeiul prezentei Legi. (3) În temeiul articolului 8. de medici. (2) Cererea se înregistrează într-un registru special şi se repartizează la data depunerii. rapoartele. 5. în cazurile menţionate la articolul 8. instanţa de judecată va atribui costurile şi cheltuielile spre plata agresorului. victima va fi de asemenea citată. o descriere a faptelor şi circumstanţelor în care a fost comis actul de violenţă domestică. (3) În cazul în care nu există alte probe. costurile şi cheltuielile vor fi atribuite reclamantului. cheltuielile vor fi angajate de către Agenţia de Asistenţă Socială. vor fi admisibile în procedurile de emitere a ordonanţei de protecţie. declaraţia întocmită în baza articolului 9 (3). 3. citaţia va fi înmânată cu asistenţa poliţiei sau a primarului. definite în Codul de Procedură Civilă. (3) În caz de necesitate. procesele verbale. în acelaşi timp. (4) La cererea reclamantului. (2) În calitate de mijloace probante în procedurile iniţiate în temeiul alineatului 1 vor servi. 2. punctele 1 şi 3. Articolul 11. 2. documentele emise de persoanele juridice care acordă servicii de asistenţă socială şi care sunt înscrise în registrul Agenţiei privind Asistenţa Socială. punctele 2 şi 3. şi un certificat care să ateste aflarea agresorului la evidenţa vreunei instituţii psihiatrice. (1) La data depunerii cererii. şi orice alte acte emise de către Departamentul de Asistenţă Socială. (3) În cazul refuzului de a emite o ordonanţă sau a anulării ordonanţei. Articolul 14. punctul 1. o semnătură. punctele 2 şi 3. datele privind legăturile de familie. 3. Articolul 10. sau orice altă adresă la care cel din urmă poate fi citat. rudenie sau alte legături efective între victima şi agresorul. (2) În cazurile menţionate la articolul 8. 4. (3) În cazurile menţionate la articolul 4 (2). cererea se depune prin intermediul celei mai apropiate secţii locale de poliţie. de asemenea: 1. Partea II Examinarea cauzei Articolul 12. (1) Depunerea cererii în temeiul articolului 8. (1) Cererea se depune timp de o lună de la comiterea actului de violenţă domestică. informând- o despre obligaţia sa de a prezenta probe. . punctul 2. este gratuită. ex officio. va implica victima în calitate de parte în proces. (1) Mijloacele probante. şi va transmite citaţia şi copia cererii împreună cu anexele persoanei acuzate. precum şi de psihologi care acordă consiliere victimei. instanţa de judecată va numi o şedinţă publică timp de cel mult 30 de zile. numele şi adresa actuală a agresorului. (2) În cazurile menţionate la articolul 8. declaraţia reclamantului privind violenţa aplicată va fi de asemenea anexată la cerere. instanţa de judecată. (2) La emiterea ordonanţei. instanţa de judecată va emite o ordonanţă de protecţie doar în baza declaraţiei făcute în temeiul articolului 9 (3). inclusiv un număr de telefon şi fax. instanţa de judecată va solicita ex officio cazierul judiciar al agresorului.

(3) Hotărârea judecătorească şi ordonanţa vor fi transmise părţilor. Articolul 18. deliberând ex parte şi in camera. cererea de apel. va fi transmisă judecătoriei de sector. Cererea de apel se depune prin intermediul instanţei care a pronunţat hotărârea contestată. sau la cererea instanţei de judecată.(1) Atunci când din datele cererii reiese că subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte agenţii guvernamentale de stat deţin probe documentare privind comiterea actelor de violenţă domestică. instanţa de judecată regională. (3) Atunci când din datele dosarului rezultă că trebuie luate măsurile în temeiul prevederilor din Legea cu privire la protecţia copilului. punctele 2 şi 3. (4) Judecătoria de sector va examina cererea de apel în termen de 14 zile. 2 şi 3. victima va fi de asemenea citată. Articolul 15. (1) Odată cu emiterea ordonanţei de protecţie. instanţa va emite o nouă ordonanţă. punctele 1. timp de trei zile de la primire. şi la ea se va anexa o copie pentru cealaltă parte în proces. informând-o de obligaţia de a prezenta probe. să formuleze obiecţiile sale şi să invoce probe noi. şi în cazul în care va fi impusă o măsură în temeiul articolului 5 (1). într-o şedinţă publică. (2) Ordonanţa menţionată la alineatul 1 va fi transmisă părţilor şi ex officio secţiei locale de poliţie. În cazul în care va decide modificarea ordonanţei. (4) Instanţa de judecată va stabili data unei şedinţe publice. (3) Judecătoria regională va transmite copia cererii de apel şi ale anexelor celeilalte părţi care are dreptul. (1) Hotărârea este susceptibilă de a fi atacată la judecătoria de sector timp de şapte zile de la pronunţarea acesteia. (2) Instanţa de judecată va aplică oricărei persoane obligate să elibereze un asemenea document sau copie în baza alineatului 1. în conformitate cu articolul 21 (2). instanţa de judecată va emite o ordonanţă de protecţie. fie va casa. Articolul 16. o amendă în mărime de 100 Leve potrivit Codului de Procedură Civilă. După expirarea acestui termen limită. instanţa de judecată va aplica una sau câteva măsuri de protecţie. La cererea de apel pot fi de asemenea anexate probe noi. (2) La admiterea cererii. (1) Instanţa de judecată va decide prin pronunţarea unei hotărâri într-o şedinţă publică. citaţia va fi înmânată cu asistenţa poliţiei sau a primarului. în termen de cel mult 30 de zile. (2) Ordonanţa va conţine informaţii privind efectele oricărei abateri de la aceasta. care însă nu l-a eliberat. (5) În cazurile menţionate la articolul 8. (2) Apelul nu suspendă executarea hotărârii. acestea vor fi de asemenea transmise secţiei locale de poliţie aflate la adresa agresorului şi a victimei. va emite ordonanţa de protecţie de urgenţă timp de 24 de ore de la primirea cererii. (6) În caz de necesitate. prin care fie va menţine. instanţa va notifica despre acest fapt directorul Departamentului privind Asistenţa Socială. (1) Atunci când cererea conţine date privind ameninţarea directă şi iminentă la viaţa sau sănătatea victimei. organul sau agenţia relevantă vor elibera copii autentificate ale unor asemenea documente la cererea fie a victimei. (5) Hotărârea judecătoriei de sector este definitivă. cu citarea părţilor în conformitate cu articolul 12. şi se va pronunţa prin adoptarea unei hotărâri asupra fondului. Articolul 17. fie va modifica hotărârea contestată. . fie a reprezentantului sau avocatului său. şi va transmite citaţia şi copia cererii împreună cu anexele persoanei acuzate. împreună cu anexele şi obiecţiile.

ediţiile 17. Ministrul Sănătăţii. Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale. În articolul 63 (3) al Legii cu privire la Ministerul Afacerilor Interne (promulgată. Ministrul de Interne. prin intermediul acestei ordonanţe. precum şi programe specializate infractorilor care au comis asemenea violenţe. punctele 5 şi 6.Articolul 19. ediţiile 30 şi 110 din 1999. ediţiile 1 şi 29 din 2000. nr. 95. ediţiile 45 şi 119 din 2002. în termen de 6 luni de la intrare în vigoare a prezentei Legi. § 3. 26. a treia după număr: “În cazul comiterii violenţei domestice. (1) Poliţia va asigura executarea ordonanţei în cazul în care. Dispoziţii finale § 1. şi 89 of 2004. Partea III Executarea ordonanţei de protecţie Articolul 20. Programul de Prevenire şi Protecţie împotriva Violenţei Domestice. Ordonanţa de protecţie de urgenţă va avea efect până la emiterea unei ordonanţe de protecţie sau până la respingerea cererii de către instanţa de judecată. 3 a Curţii Constituţionale din 1998. Articolul 21. Persoanele înregistrate în temeiul articolului 18 (2) şi (3) al Legii cu privire la asistenţa socială. ediţiile 11 şi 19 din 2005). . constatând o asemenea omisiune. a fost impusă o măsură în temeiul articolului 5(1). Prevederile Codului cu privire la Procedura Civilă se vor aplica mutatis mutandis oricăror chestiuni care nu sunt expres reglementate de prezenta Lege. (2) În cazul neexecutării ordonanţei emise de către instanţa de judecată. o nouă propoziţie este introdusă. Ordonanţa de protecţie urmează a fi executată imediat. publicată în Monitorul Oficial. ediţiile 70. 112. şi 153 din 1998. Ministrul Educaţiei şi Ştiinţei. care acordă victimelor violenţei domestice servicii de asistenţă socială şi programe de reabilitare. Ministrul Justiţiei. 70. ştampila oficială a Adunării Naţionale este anexată. punctele 1. Articolul 22. şi Ministrul Finanţelor vor elabora. 122 din 1997. o copie a procesului- verbal privind notificare va fi transmisă victimei la cererea sa. § 4. § 2.” Această Lege a fost adoptată de a XXXIX-a Adunare Naţională. trebuie să prezinte instanţei lista serviciilor şi programelor oferite. Instanţa de judecată va emite ex officio titlul de executare în privinţa oricărei amenzi aplicate şi costurilor şi cheltuielilor angajate. ediţiile 28 din 2001. 103. şi 114 din 2003. va aresta delicventul şi va informa despre acest fapt autorităţile de acuzare. ediţiile 15. 73. § 5. 2 şi 3. modificată. poliţia. Statul va acorda asistenţă primăriilor şi persoanelor juridice non-profit la constituirea şi acordarea serviciilor şi menţinerea centrelor menite să implementeze măsurile aplicate în temeiul articolului 5(1). ediţia 29 din 1998 – Hotărârea nr.