You are on page 1of 1

20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ONSD AG EN D EN 2 9 D ECEMB ER 2 0 1 0 SN

Trosa Hyresgäster
Gnesta
Trosaredaktionen Tobias Sahlén, Nina Svanberg, Pontus Gyllensten
Telefon 0156-137 10 E-post trosa@sn.se Fax 0156-166 61
Gnestaredaktionen Karl Olsson, Sara Hasbar
Telefon 0158-102 06 E-post gnesta@sn.se Fax 0158-266 97
Annons 0155-767 10 Prenumeration 0155-767 20
betalar villael
TROSA Hyresgästföreningen hade öns- kostnaden och det blev billiga-
kat att det skulle vara ett avtal re att bygga lägenheterna i Teo-
En elräkning på 1 500 kronor Förvaltar 1000 för hyreshus i stället, säger Len- logen bland annat på grund av
mer per år blev resultatet lägenheter nart Ekerbring. de tunnare villakablarna. Hy-
för hyresgästerna i kvarteret Trobo har förhandlat med ran är 140 kronor billigare per
SN i morgon: Nyanställning i Gnesta. Teologen när elkablar för {Trosabygdens bostäder AB, Vattenfall, som inte går med på kvadratmeter och år än i Tum-
villor drogs in i stället för de Trobo, förvaltar cirka 1 000 att ändra avtalen, utan hänvisar laren.
tjockare kablar som normalt lägenheter och 50 lokaler. till ett rättsfall från 80-talet. Då
används för flerbostadshus. är det att riva upp och byta ut – Eftersom hyresgästfören-
elkablarna som gäller. ingen tog tillbaka sitt yrkande
Kvarteret Teologen i Trosa hade inte koll på det. De hade – Det skulle leda till avsevär- är fallet avslutat just nu. Men
Man hotad efter omkörning byggdes för fem år sedan. Om- i sin tur kontakt med en elfir- da hyreshöjningar, så det skulle jag kan tänka mig att det kan
G N E S TA En man har polisanmält att han blivit hotad på en kring 70 lägenheter fick då tun- ma, som tjänade några kronor inte löna sig. tas upp nästa år, då en ny lag
bensinmack i Gnesta. Mannen hamnade under måndags- nare och billigare villaelkablar på att använda tunnare kablar, om systematisk hyressättning
eftermiddagen efter en bil som körde oregelbundet på vä- indragna i stället för de tjock- förklarar Lennart Ekerbring, vd Hyresgästföreningen hade på införs. Då ska privata och all-
gen mellan Järna och Gnesta. are elkablar som brukar an- för Trobo. grund av den högre elkostnaden männyttiga bostadsbolag sam-
Till slut körde mannen om bilen och därefter in på vändas till flerbostadshus. För reducerad hyra som yrkande för verka med hyresgästföreningen
macken. Den andra föraren ska då ha följt efter och blinkat hyresgästerna innebär det att Trobo fick inte kännedom om hyresförhandlingarna inför näs- vad gäller hyror. En poängsätt-
med sina ljus. Föraren går sedan ut och tar en bild på man- kostnaden för el blir 1 500 kro- detta förrän efter en besikt- ta år, men drog tillbaka det. ning där hänsyn tas till faktorer
nens bil och säger ”vi syns ikväll”. nor högre per år, skriver Hem ning. – Det beror på att det redan som läge och närhet till service
Mannen upplever sig hotad och har polisanmält händel- och hyra i en artikel på sin hem- – På grund av att det är villa- är lägre hyra för kvarteret Teo- ska införas, och då kanske även
sen. sida. kablar fick hyresgästerna teckna logen än för till exempel kvar- den högre elkostnaden blir en
– Det beror på att byggfir- ett civilrättsligt avtal med Vat- teret Tumlaren, som byggdes faktor som räknas in, säger Len-
man som vi anlitade hade total- tenfall som egentligen gäller för ett år senare. Det uppväger det nart Ekerbing.
Bil voltade av vägen entreprenad, vilket innebar villor. Det kanske inte alla hyres- högre elpriset, säger Lennart Sara Hasbar
En personbil med två vuxna och fyra barn fick av
G N E S TA att de projekterade, ritade och gäster förstod vid påskrivandet. Ekerbring. 0158-102 06
okänd anledning sladd, åkte av vägen och voltade. Olyckan konstruerade alla detaljer. Vi Tariffen för villor är högre och Hyran är baserad på bygg- sara.hasbar@sn.se
skedde på väg 224 vid avfarten mot Torsåker kyrka på tis-
dagseftermiddagen.
En kvinna fördes till lasarettet för undersökning, medan
de övriga fick hjälp att ta sig tillbaka till Gnesta.

Bidrag för maxtaxa till Trosa


T R O S A Trosa kommun får två bidrag på sammanlagt cirka
4,6 miljoner kronor i statsbidrag för 2011.
Bidragen är till för kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskole-, skol- och barnomsorgsverksamheter.
Bidragen delas ut under två tillfällen 2011.

Hallå…

…Lars Oswald, produktionschef på Bosch Rexroth,


som projektanställer en produktionstekniker till
fabriken i Vagnhärad.

Hur kommer det sig att ni anställer när ni ska lägga ned
sista december 2011?
– Vi har haft en del personer som sagt upp sig men det
är fortfarande så att det är ett år kvar tills vi är nedlagda.
Det är en visstidsanställning. Det har varit en större andel
tjänstemän än arbetare som sagt upp sig. Vissa finns kvar
inom företaget fast på annan ort, en del är i Tranås och an-
dra i Älvsjö.
Hur många söker en sån här tjänst?
– Det har jag ingen aning om, den är precis utlyst.
Hur attraktivt är det att börja på ett företag som ska
lägga ned?
– Jag vet inte, vi har tagit in en del visstidsanställda via ett
bemanningsföretag tidigare, men de har inte haft så många Daniel Helldén kandiderar till posten som partisekreterare i Miljöpartiet. Arbetet i Gnesta miljögrupp och engagemanget mot EU inför
produktionstekniker. Vi gick ut med den här annonsen för EU-valet 1995 blev startskott för hans engagemang i politiken. FOTO: SARA HASBAR
att hitta mer folk, kanske finns det en del äldre som inte är
kvar i yrket men som ändå kan tänka sig att jobba.

Har du något nyårslöfte?


Nina Svanberg

Daniel Helldén vill bli ny


Timea Carlsson, 20 år, Visby:
– Ja jag är vanligtvis vegetarian men har
under en period nu ätit kött. Mitt nyårs-
löfte är att åter bli vegetarian, och det tror
partisekreterare för MP
jag att jag kommer lyckas hålla. G N E S TA är vice ordförande i partiets fungerar förhållandevis bra,
regionorganisation i länet. Ny- men att det behövs förbätt-
Det politiska engagemanget ligen offentliggjorde han att han ringar vad gäller kommun- och Arbetar
har tagit stora kliv framåt för kandiderar till partisekreterare. landstingspolitik, särskilt när de som lärare
Daniel Helldén. Han var med Partisekreteraren beskriver han gröna nu sitter i majoritet i var
och byggde upp Miljöpartiet i som spindeln i nätet bakom led- tredje kommun. {Daniel Helldén arbetar som
Gnesta och var partiets grupp- ningen som ser till att partiet lärare i statsvetenskap på

TIPSA SN ledare i sex år. Nu kandiderar


den nyblivna stockholmaren
ute i landet fungerar.
Vad vill du framför allt
I valrörelserna är det till exem-
pel viktigt att hjälpa lokalfören-
Stockholms universitet. Han
skrev sin doktorsavhandling

OM NYHETER till partisekreterarposten.

Daniel Helldén har rötter i


åstadkomma som
partisekreterare?
– Jag vill utveckla arbetet med
ingarna att föra ut frågorna så
att de berör lokalt och inte blir
en megafon för rikspolitiken.
om Almstriden.
{Engagemang i Miljöpartiet:
Partistyrelsen, vice ordförande

1 000:- TILL BÄSTA Norrland, är döpt i Björnlunda


kyrka och växte delvis upp i
Örebro och Stockholm. Men
att stötta lokalföreningarna ute
i landet. Det ska finnas bra ut-
bildningar för våra kommun-
Och att lyfta de gröna idéerna
så att de slår igenom lokalt är
grundläggande, menar han.
i Stockholms län, SKL:s styrel-
se samt beredning om valfri-
het, det interna forumet Miljö-
NYHETSBILDEN det var i Gnesta som hans en- och landstingspolitiker, både Vad hade du velat ha partister i kommunerna och
gagemang i Miljöpartiet tog sin i hur lokalpolitiken fungerar hjälp med som nybliven från och med nästa år kom-
SMS/MMS 72001 WEBBEN TELEFON början. Där var han en av fem och i det gröna tänkandet. Det lokalpolitiker? munfullmäktige i Stockholm.
Inled meddelandet Skicka tips och ladda 0155-767 70 personer som drev den lokala är viktigt att känna sig säker i – Både med praktiska och poli-
med SN TIPS följt av upp läsarbilder på Tipsa om nyheter
ditt tips eller bildtext www.sn.se/tipsa dygnet runt
partiföreningen. både sin roll som lokalpolitiker tiska frågor. Jag fick ägna myck-
– Det är ett roligt men hårt och i sin ideologi. Bra samarbe- et tid bara åt att förstå hur or- ten förening kunde man ibland
Alla nyhetsbilder i papperstidningen (förstasidan eller avdelningarna Nyköping/ slit att vara fritidspolitiker, det te och kommunikation mellan ganisationen fungerade. Vi hade känna sig långt ifrån övriga par-
Oxelösund, Trosa/Gnesta) arvoderas och deltar även i tävlingen Månadens tar mycket mer tid än man kan föreningarna är jätteviktigt, så behövt hjälp med ett bra system tiet, säger Daniel Helldén.
nyhetsbild med chans att vinna 1 000:-. Villkor på www.sn.se/lasarbilder. tro, kommenterar han. att lärdom tas av de kunskaper för kommunikation med med- Partisekreteraren väljs av kon-
Få nyhetsflashar till din mobil! Skicka SN DIREKT i ett sms
Sedan 2008 bor Daniel Hell- och idéer som finns. lemmarna. Sedan hade jag gärna gressen i maj och i dag finns tre
till 720 01 för att anmäla dig. Vi skickar sms om de största dén på Södermalm i Stock- Daniel Helldén menar att velat veta mer om vad som rörde kandidater till posten.
nyheterna. 1 kr/mottaget sms. Läs mer på www.sn.se/sndirekt. holm med sina barn. Daniel Miljöpartiets arbete på riksnivå sig i partiet. Som medlem i en li- Sara Hasbar

Related Interests