You are on page 1of 3

13.

A koponyatető és a koponyaalap
Az agykoponya 2 részre osztható:
- Calvaria- koponyatető
- Basis cranii- koponyaalap
A kettő közötti határ a szemgödör felső szélétől a külső nyakszirti gumóig fektetett sík- mely nem esik egybe
a koponyacsontok határaival.
Calvaria- koponyatető

Szerkezeti felépítése:
-kívül és belül: kompakt csontlemez
- középen: diploe- szivacsos csontállomány
A belső csontlemez kisebb sugaránál fogva hamarabb törhet, mint a külső- a belső lemez
sérülése érsérülés- vérzést okozhat.
Varratai:
- sutura coronalis – koronavarrat
os frontale és a 2 os parietale között
- Sutura sagittalis – nyílvarrat
A 2 os parietale között
- Sutura lambdoidea- lambda varrat
A 2 os parietale és az os occipitale között

Fonticuli- kutacsok
A csontok fejlődése során a koponyatető csontjainak találkozásánál maradó hézagok.
- fonticulus major – nagy kutacs
A tuber frontalénak megfelelő 2 csontosodási magból fejlődő os frontale és a 2 os
parietale találkozásánál lévő rombusz alakú , újszülötteknél tapintható kutacs.
1,5 éves korra csontosodik be.
-fonticulus minor- kis kutacs
Os occipitale és a 2 os parietale közötti háromszög alakú kutacs.
-fonticulus sphenoidalis – ékcsonti kutacs 2 db ( jobb és bal oldalon)
Os parietale elülső –oldalsó szöglete és az os sphenoidale nagyszárnya között
-fonticulus mastoideus -2 db ( jobb és bal oldalon)
Os parietale alsó- hátsó szöglete és az os temporale között

A kutacsok jelentősége:
- szülés közben felvilágosítást ad a magzat helyzetéről
- megkönnyíti a magzat kereszüljutását a szülőcsítornán
- információt ad a csontosodás menetéről
- a csecsemők agynyomás változásáa lehet vizsgálatából következtetni (vízfejűség)
- felvilágosítást ad a csecsemő só- és vízháztartásáról

Basis cranii- koponyaalap

Felszínei:
1.-basis cranii interna – belsőkoponyaalap
Három lépcsőzetesen süllyedő koponyagödör alkotja:
-Scala interior – fossa cranii anterior- elülső koponyagödör
Legmagasabb, hátsó határát az ékcsont kisszárnyai képezik. A homlokcsont pars
orbitalisa a szemüregek tetjét, a az os ethmoidale( rostacsont) lamina cribrosája pedig az
orrüreg tetejét határolja.
- Scala media- fossa cranii media- középső koponyagödör
Az ékcsont sella turcicája 2 részre osztja.
Elülső határa az ékcsont kisszárnya
Fenekét az ékcsont nagyszárnya
Hátsó falát a halántékcsont pyramisának elülső felszíne képezi.
Nyílásai: fissura orbitalis superior
canalis opticus
foramen rotundum
foramen ovale
canalis caroticus
melyeken erek és idegek haladnak át.
- Scala posterior- fossa cranii posterior- hátsó koponyagödör
Gömbcikkely alakú egységes tér.
Elől két oldalon a halántékcsont pyramisának hátsó felszíne
Középen az ékcsont teste
Többi falát a nyakszirtcsont határolja.
Nyílásai:
foramen magnum
foramen jugulare
canalis hypoglossi
porus acusticus internus
melyeken erek és idegek haladnak át.
2.- basis cranii externa- külső koponyaalap
Elöl hozzánőtt az arckoponya s elfedi- itt a szemüreg és orrüreg tetejét alkotja.
A processus pterygoideusoktól hátrafelé válnak láthatóvá képletei.