You are on page 1of 11

{  p  .

       ›  .

 | .

   p  .

    p   .

     .

 p  .

    £ .

ĐҺC ĐIӆM CHU TRÌNH MUA HÀNG ± PHҦI TRҦ    ! "#$ %& ' ( )* %+ . 45$! 06 $7 % '1 8   9 :1.: $ = - > 3? 01 @A B- "   9 :1. $< - 3= " -.1 .! $/ $& "& $&! . NӜI DUNG.-.1 'C 3< D B-  $< % B E$ B.  -F $ $ $A: ] . .01 $2 3#! 3-.

QUY TRÌNH MUA HÀNG ± PHҦI TRҦ R !"#$%&'%%($)#* +.)"$(#$"# $ ./ +)"$0"1&%($)#* Chu trình mua p23#*$24#$5/$)#* hàng ± phҧi trҧ p23":(&$<#*"=.)>? $ 672#8/$92":9 .(&$-##$)&%#*&.

1 . -F BH! -F -. O .- B "-   9 :1. . $ $A:! %-.-* .1 . 3 A -F B1 &$ B$    9 :1.H ".'* f .-* .-7 .1 .: % 1 4L 3 2. . "-G . .3> % I.$ 1 K $ $ $A: 1 4L 3 ) M $N " -. NӜI DUNG. 3 '* J ' .. ĐҺC ĐIӆM CHU TRÌNH MUA HÀNG ± PHҦI TRҦ   9 :1.

+: "Q :X :1. Tính $ -.: %&  9 :1.) 3# 3#VV $$ B1 :1. Tính A $1 $$ -. Đánh  ! "#$ %& % 34K$ . MӨC TIÊU KIӆM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG ± PHҦI TRҦ Mөc tiêu Mөc tiêu kiӇm toán cө thӇ chung 1.1 3R : 0- trӑn vҽn BS 3F 34K$ :1 % ' $ 3<) 3N 3.1 34K$ 3 - 4I @)* %F W %&  % .: %&  9 :1.) 3# ð .1 U .1 :1 * 0P hiӋn hӳu 0$ B Q$ 0Q 3R : 0- BS ' $ % "Q * '? $J D :T K: £.+ 3E - giá # U .

34K$ P K: ? $[ -* * \ 6.)F 34K$ $ $A:  ! "#$ %& 3E %F và nghĩa . 3<) 3N % 3E I.: %&  9 :1.$$  "#$ %& 3R %F%FVV $ W %&  32.%5.>.: $ . MӨC TIÊU KIӆM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG ± PHҦI TRҦ Mөc tiêu Mөc tiêu kiӇm toán cө thӇ chung 4.1 * $J D! 0P 0$! ' hӑc $ .B1 L trình bày $J D! U "Z. Phân $  ! "#$ %& %! $$ B1 :1.$ :H .-* .%5.-! * 0P B P K: 3 B.4K % $A  $ $A: 3R $ B BVV $ W %& vө :1.$Y:! $)= 0P! P K: $M @$ $$ xác sӕ -.1 34K$ loҥi và :H .* 0P B $.U .> ^. QuyӅn {] %# $ .)F 32.B1 K -.>-! ') 3E D %-. f.$$ B1 K :1- 1 3R :1 ¿ . Chính M ! .

lӵa chӑn nhà cung cҩp.D Báo cáo vұt KӃ hoҥch Đӏnh mӭc tư tӗn kho sҧn xuҩt vұt tư m%+43E $<01 Xem xét nhu cҫu mua vұt tư @A Hӧp đӗng PhiӃu yêu cҫu Giҩy báo mua bán mua vұt tư giá $$A: %+4$ )M! $ Xem xét. làm thӫ tөc mua hàng 31'1 Đơn đһt D  Hóa đơn hàng Hóa đơn vұn .

 .

kiӇm kiӇm nghiӋm nghiӋm và . GTGT chuyӇn Đưӧc xác   nhұn   KiӇm trathông KiӇm tra thôngtin tinhàng. hàng.

.

!" vàlàm làmthӫ thӫtөc tөcnhұp nhұpkhokho Biên bҧn kiӇm PhiӃu Biên bҧn -N&$ nghiӋm giao nhұn nhұp kho +:%+4%5-'? $JD:TK:! B-=0-#%+ KiӇm tra chӭng tӯ. vào sә 4 .

Nӧ phҧi trҧ cuӕi Tӹ lӋ nӧ phҧi trҧ trên kǤ tәng hàng mua trong kǤ = Tәng giá trӏ hàng mua trong kǤ / . THӰ NGHIӊM CƠ BҦN CHU TRÌNH MUA HÀNG ± PHҦI TRҦ ] Thӵc hiӋn các thӫ tөc phân tích.

THӰ NGHIӊM CƠ BҦN CHU TRÌNH MUA HÀNG ± PHҦI TRҦ 8/$92":9&%E2FG @A4#8/$92":9":B# "?#*#8#*C#$D# I ?#*#8#*C#$D# 8/$92":9H% $D#&%E2FG @A4#8/$92":9H%$D# I ?#*#8/$92":9 &%E2FG | .

tiӃt.THӰ NGHIӊM CƠ BҦN CHU TRÌNH MUA HÀNG ± PHҦI TRҦ ] Yêu cҫu đơn vӏ cung cҩp bҧng sӕ dư chi tiӃt nӧ phҧi trҧ đӇ đӕi chiӃu vӟi sә cái và sә chi tiӃt. ] Gӱi thư xác nhұn mӝt sӕ khoҧn phҧi trҧ ] Chӑn mүu đӇ kiӇm tra chӭng tӯ gӕc ] KiӇm tra bҧng tәng hӧp (báo cáo) nӧ phҧi trҧ vӟi bҧng kê hóa đơn hàng tháng cӫa ngưӡi bán || .