P. 1
Catalogue

Catalogue

|Views: 0|Likes:
Published by Uvais Ahamed

More info:

Published by: Uvais Ahamed on Dec 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2015

pdf

text

original

ö©À¼Ú® öÁαkPÒ ö©À¼Ú® öÁαkPÒ ö©À¼Ú® öÁαkPÒ ö©À¼Ú® öÁαkPÒ ö©À¼Ú® öÁαkPÒ

1 áPõz: ÷Põm£õk® |øh•øÓ²® áPõz: ÷Põm£õk® |øh•øÓ²® áPõz: ÷Põm£õk® |øh•øÓ²® áPõz: ÷Põm£õk® |øh•øÓ²® áPõz: ÷Põm£õk® |øh•øÓ²® ¹. ¹. ¹. ¹. ¹. 90
Ga.I. øP¸À £åº, G®.H.G®. ©ßéüº,
H.ë. APõº •í®©x, ë. I³¨ A¼
2 íwì: •øÓø©²® öuõS¨¦PЮ íwì: •øÓø©²® öuõS¨¦PЮ íwì: •øÓø©²® öuõS¨¦PЮ íwì: •øÓø©²® öuõS¨¦PЮ íwì: •øÓø©²® öuõS¨¦PЮ 65
hõUhº •í®©x •ìu£õ Aéª
3 uÆïvß Guõºzu {ø» uÆïvß Guõºzu {ø» uÆïvß Guõºzu {ø» uÆïvß Guõºzu {ø» uÆïvß Guõºzu {ø» 35
hõUhº ³éúL¨ AÀ&PºÍõÂ
4 Cì»õª¯ GÊa]²® ÷©ØS»S® Cì»õª¯ GÊa]²® ÷©ØS»S® Cì»õª¯ GÊa]²® ÷©ØS»S® Cì»õª¯ GÊa]²® ÷©ØS»S® Cì»õª¯ GÊa]²® ÷©ØS»S® 22
ÓŨ öé´ß
5 P¸zx ÷ÁÖ£õkPÒ: Cì»õª¯ \mhzxøÓ°À P¸zx ÷ÁÖ£õkPÒ: Cì»õª¯ \mhzxøÓ°À P¸zx ÷ÁÖ£õkPÒ: Cì»õª¯ \mhzxøÓ°À P¸zx ÷ÁÖ£õkPÒ: Cì»õª¯ \mhzxøÓ°À P¸zx ÷ÁÖ£õkPÒ: Cì»õª¯ \mhzxøÓ°À
Auß ÷uõØÓzxUPõÚ Põµn[PÒ Auß ÷uõØÓzxUPõÚ Põµn[PÒ Auß ÷uõØÓzxUPõÚ Põµn[PÒ Auß ÷uõØÓzxUPõÚ Põµn[PÒ Auß ÷uõØÓzxUPõÚ Põµn[PÒ 22
hõUhº •í®©x A¦À £z𠣯õÞÛ
6 ©u•® AÔ¯¾® ©u•® AÔ¯¾® ©u•® AÔ¯¾® ©u•® AÔ¯¾® ©u•® AÔ¯¾® 16
hõUhº G®.H.G®._U›
7 £ÒÎÁõ\¼À ö£sPÒ: £õÀ÷ÁØÖø© £ØÔ¯ £ÒÎÁõ\¼À ö£sPÒ: £õÀ÷ÁØÖø© £ØÔ¯ £ÒÎÁõ\¼À ö£sPÒ: £õÀ÷ÁØÖø© £ØÔ¯ £ÒÎÁõ\¼À ö£sPÒ: £õÀ÷ÁØÖø© £ØÔ¯ £ÒÎÁõ\¼À ö£sPÒ: £õÀ÷ÁØÖø© £ØÔ¯
Áµ»õØÖ¨ £õºøÁ Áµ»õØÖ¨ £õºøÁ Áµ»õØÖ¨ £õºøÁ Áµ»õØÖ¨ £õºøÁ Áµ»õØÖ¨ £õºøÁ 14
ö|Âß ÷µhõ
8 Cì»õª¯ £s£õmk ©zv¯ {ø»¯[PÒ Cì»õª¯ £s£õmk ©zv¯ {ø»¯[PÒ Cì»õª¯ £s£õmk ©zv¯ {ø»¯[PÒ Cì»õª¯ £s£õmk ©zv¯ {ø»¯[PÒ Cì»õª¯ £s£õmk ©zv¯ {ø»¯[PÒ 14
hõUhº G®.H.G®._U›
9 ¤»õÀ: J¸ PÖ¨¤Ú Aiø©°ß Âkuø» Áµ»õÖ ¤»õÀ: J¸ PÖ¨¤Ú Aiø©°ß Âkuø» Áµ»õÖ ¤»õÀ: J¸ PÖ¨¤Ú Aiø©°ß Âkuø» Áµ»õÖ ¤»õÀ: J¸ PÖ¨¤Ú Aiø©°ß Âkuø» Áµ»õÖ ¤»õÀ: J¸ PÖ¨¤Ú Aiø©°ß Âkuø» Áµ»õÖ 60
öía.H.GÀ. Uöµ´U
10 |õøͯ •ì¼® ö£s |õøͯ •ì¼® ö£s |õøͯ •ì¼® ö£s |õøͯ •ì¼® ö£s |õøͯ •ì¼® ö£s 25
hõUhº ³_L¨ AÀ&PºÍõÂ
11 {µõP›¨¦US® wµÁõuzxUS® ©zv°À {µõP›¨¦US® wµÁõuzxUS® ©zv°À {µõP›¨¦US® wµÁõuzxUS® ©zv°À {µõP›¨¦US® wµÁõuzxUS® ©zv°À {µõP›¨¦US® wµÁõuzxUS® ©zv°À
Cì»õª¯ GÊa] Cì»õª¯ GÊa] Cì»õª¯ GÊa] Cì»õª¯ GÊa] Cì»õª¯ GÊa] 105
hõUhº ³_L¨ AÀ&PºÍõÂ
12 Cävíõx: |ÃÚPõ»a \mha ]UPÀPøÍz wºUP¨ Cävíõx: |ÃÚPõ»a \mha ]UPÀPøÍz wºUP¨ Cävíõx: |ÃÚPõ»a \mha ]UPÀPøÍz wºUP¨ Cävíõx: |ÃÚPõ»a \mha ]UPÀPøÍz wºUP¨ Cävíõx: |ÃÚPõ»a \mha ]UPÀPøÍz wºUP¨
£¯ß£kzxÁuß AÁ]¯® £¯ß£kzxÁuß AÁ]¯® £¯ß£kzxÁuß AÁ]¯® £¯ß£kzxÁuß AÁ]¯® £¯ß£kzxÁuß AÁ]¯® 20
P÷»õÚÀ S»õ® \ºÁº, íì¦À»õð íõâ
13 •¨ö£¸® •áõîxPÒ: \«£zv¯ Áµ»õØÔß HPõv£zv¯ •¨ö£¸® •áõîxPÒ: \«£zv¯ Áµ»õØÔß HPõv£zv¯ •¨ö£¸® •áõîxPÒ: \«£zv¯ Áµ»õØÔß HPõv£zv¯ •¨ö£¸® •áõîxPÒ: \«£zv¯ Áµ»õØÔß HPõv£zv¯ •¨ö£¸® •áõîxPÒ: \«£zv¯ Áµ»õØÔß HPõv£zv¯
Gvº¨¦¨ ÷£õµõÎPÒ (ÂøµÂÀ) Gvº¨¦¨ ÷£õµõÎPÒ (ÂøµÂÀ) Gvº¨¦¨ ÷£õµõÎPÒ (ÂøµÂÀ) Gvº¨¦¨ ÷£õµõÎPÒ (ÂøµÂÀ) Gvº¨¦¨ ÷£õµõÎPÒ (ÂøµÂÀ)
©›¯® á«»õ
14 C©õ® A§ íÜL£õ: ÁõÌÄ® £oPЮ (ÂøµÂÀ) C©õ® A§ íÜL£õ: ÁõÌÄ® £oPЮ (ÂøµÂÀ) C©õ® A§ íÜL£õ: ÁõÌÄ® £oPЮ (ÂøµÂÀ) C©õ® A§ íÜL£õ: ÁõÌÄ® £oPЮ (ÂøµÂÀ) C©õ® A§ íÜL£õ: ÁõÌÄ® £oPЮ (ÂøµÂÀ)
•í®©x A§ éðµõ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->