Chương 4 Chương trình mô phỏng hệ thống OFDM

www.4tech.com.vn

Chương 4: CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG HỆ THỐNG OFDM
4.1 Giới thiệu chương Để hiểu hơn những vấn đề lý thuyết được trình bày trong những chương trước. Trong chương cuối cùng này, chúng ta giới thiệu chương trình mô phỏng hệ thống ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM: orthogonal frequency division multiplex). Đây là chương trình được viết bằng Matlab, chương trình bao gồm sơ đồ khối mô phỏng sự phát và thu OFDM, mô phỏng kênh truyền, so sánh tín hiệu OFDM và QAM, sơ đồ khối mô phỏng hệ thống OFDM bằng simulink của Matlab. 4.2 Mô phỏng hệ thống OFDM bằng simulink

Hình 4.1 Sơ đồ khối bộ phát và thu tín hiệu OFDM

62

Chương 4 Chương trình mô phỏng hệ thống OFDM

www.4tech.com.vn

Đầu tiên, bộ phát nhị phân Bernoulli sẽ tạo chuỗi tín hiệu. Chuỗi dữ liệu đầu vào được mã hoá bởi bộ mã Reed-Solommon và được điều chế bởi bộ Mapping QPSK. IFFT là hữu ích cho OFDM vì nó phát ra các mẫu của dạng sóng có thành phần tần số thoả mãn điều kiện trực giao. Dữ liệu sau khi được biến đổi sẽ được chèn thêm CP và chuỗi huấn luyện để giúp cho qua trình ước lượng kênh và đồng bộ ở máy thu. Mô phỏng kênh truyền đưa ra các đặc trưng của kênh truyền vô tuyến chung như nhiễu, đa đường và xén tín hiệu. Dùng hai khối trong Matlab: Multipath Rayleigh fading, AWGN Tín hiệu thu sau khi loại bỏ CP và chuỗi huấn luyện sẽ được đưa vào IFFT để chuyển các mẫu miền thời gian trở lại miền tần số. Đưa vào bộ ước lượng kênh và bù kênh để giảm ảnh hưởng kênh truyền đến tín hiệu. Cuối cùng, tín hiệu được giải điều chế và giải mã RS

Hình 4.2 Phổ tín hiệu OFDM truyền

Hình 4.3 Phổ tín hiệu OFDM nhận
63

Chương 4 Chương trình mô phỏng hệ thống OFDM

www.4tech.com.vn

Hình 4.4 Dạng sóng tín hiệu OFDM truyền

Hình 4.5 Dạng sóng tín hiệu OFDM nhận

Hình 4.6 Chòm sao QPSK trước CE

Hình 4.7 Chòm sao QPSK sau CE

64

Chương 4 Chương trình mô phỏng hệ thống OFDM

www.4tech.com.vn

Hình 4.2 và 4.3 cho thấy tác động của kênh truyền đến phổ tín hiệu OFDM. Vì kênh truyền là một kênh fading chọn lọc tần số nên phổ tín hiệu OFDM nhận ở những tần số khác nhau chịu sự tác động khác nhau. Hình 4.4 và 4.5 cho thấy biên độ tín hiệu OFDM nhận nhỏ hơn biên độ tín hiệu OFDM truyền đi. Hình 4.6 và 4.7 cho thấy tác dụng của bộ ước lượng và bù kênh. Hình 4.6 chòm sao QPSK trước khi ước lượng kênh có biên độ và pha rất không ổn định. Hình 4.7 chòm sao QPSK sau khi ước lượng kênh những điểm chỉ dao động nhỏ quanh một vị trí cố định tức là biên độ và pha gần như ổn định. 4.3 Một số lưu đồ thuật toán của chương trình 4.3.1 Lưu đồ mô phỏng kênh truyền Bắt đầu

ChuNn hóa tất cả các dữ liệu trước khi sử dụng kênh để so sánh

Thiết lập và tính toán hiệu ứng xén tín hiệu

Thiết lập và tính toán hiệu ứng đa đường

Thiết lập và tính toán nhiễu

Kết thúc Hình 4.8 Lưu đồ mô phỏng kênh truyền
65

Chương 4 Chương trình mô phỏng hệ thống OFDM

www.4tech.com.vn

Tham khảo mã nguồn Matlab tại file chương trình: ch.m, ch_clipping.m, ch_noise.m ch_multipath.m, 4.3.2 Lưu đồ mô phỏng thu phát tín hiệu OFDM

Bắt đầu

Bắt đầu

Đọc dữ liệu vào

Chia dữ liệu thành tập hợp song song

Chuyển đổi dữ liệu nhị phân {0,1} thành phân cực {-1,1}

Thực hiện FFT

Thực hiện IFFT

Chuyển đổi dữ liệu phân cực {1,1} thành nhị phân {0,1}

Chuyển tín hiệu song song thành chuỗi nối tiếp

Khôi phục dòng bit bởi đặt dữ liệu miền tần số thành chuỗi nối tiếp

Kết thúc Hình 4.9 Lưu đồ mô phỏng phát ký tự OFDM

Ghi dữ liệu

Kết thúc Hình 4.10 Lưu đồ mô phỏng thu ký tự OFDM

Với lưu đồ thuật toán phát ký tự OFDM tham khảo mã nguồn tại file: tx.m, read.m, tx_chunk.m, tx_dechunk.m

66

Chương 4 Chương trình mô phỏng hệ thống OFDM

www.4tech.com.vn

Với lưu đồ thuật toán thu ký tự OFDM tham khảo mã nguồn tại file: rx.m, write.m rx_chunk.m, rx_dechunk.m, 4.3.3 Lưu đồ mô phỏng thu phát tín hiệu QAM

Bắt đầu

Đọc dữ liệu vào

Chuyển đổi dữ liệu nhị phân {0,1} thành phân cực {-1,1}

N hập lại.Số sóng mang phải là lũy thừa của 2

N hập số sóng mang

S

Số sóng mang = lũy thừa của 2 Đ Chuyển dữ liệu phân cực {-1,1} thành 4 mức {-3,-1,1,3}

Phát 16-QAM

Kết thúc Hình 4.11 Lưu đồ mô phỏng phát tín hiệu QAM Với lưu đồ thuật toán mô phỏng phát tín hiệu QAM tham khảo mã nguồn tại file chương trình: QAM.m, read.m

67

Chương 4 Chương trình mô phỏng hệ thống OFDM

www.4tech.com.vn

Bắt đầu

Khởi tạo mức 0 cho tốc độ

Tăng số lượng sóng mang cho dữ liệu gốc và thời hạn tần số cao

Khôi phục dữ liệu thành dạng nối tiếp

Sắp xếp chính xác giữa các mức {-3,-1,1,3}

Chuyển dữ liệu phân cực {-1,1} thành nhị phân {0,1}

Ghi dữ liệu ra

Kết thúc Hình 4.12 Lưu đồ mô phỏng thu tín hiệu QAM Với lưu đồ thuật toán mô phỏng thu tín hiệu QAM tham khảo mã nguồn tại file chương trình: QAM.m, write.m

68

Chương 4 Chương trình mô phỏng hệ thống OFDM
4.3.4 Lưu đồ mô phỏng thuật toán tính BER

www.4tech.com.vn

Bắt đầu

Số lượng bit lỗi = 0 i=1 Lỗi = | Dữ liệu vào(i) - Dữ liệu ra(i)|

S

Lỗi>0 Đ

Số bit lỗi = số bit lỗi + 1 i=i+1

S

i<= Độ dài dữ liệu vào Đ

BER = 100*số bit lỗi/ Độ dài dữ liệu (%)

Kết thúc Hình 4.13 Lưu đồ mô phỏng thuật toán tính BER 4.4 Kết quả chương trình mô phỏng 4.4.1 So sánh tín hiệu QAM và OFDM
69

Chương 4 Chương trình mô phỏng hệ thống OFDM

www.4tech.com.vn

Hình 4.14: Tín hiệu QAM và OFDM phát ở miền tần số

Hình 4.15: Tín hiệu QAM và OFDM thu ở miền tần số
70

Chương 4 Chương trình mô phỏng hệ thống OFDM

www.4tech.com.vn

4.4.2 So sánh tín hiệu âm thanh được điều chế bằng QAM và OFDM

Hình 4.16 So sánh tín hiệu âm thanh được điều chế bằng phương thức QAM và OFDM Hình 4.17 cho chúng ta thấy phổ của tín hiệu OFDM rất giống với phổ tín hiệu của âm thanh ban đầu. Chứng tỏ phương thức điều chế OFDM tốt hơn so với QAM. 4.5 Kết luận chương Trong chương cuối cùng này đã mô phỏng hệ thống OFDM bằng simulink của Matlab, với những scope để hiện thị tín hiệu giúp cho việc phân tính đánh giá tác động của kênh truyền đến tín hiệu, tác dụng của bộ ước lượng và bù kênh. Tuy nhiên, simulink này chỉ dừng lại ở mức độ đơn giản, tức là chỉ mô phỏng hệ thống OFDM băng gốc với phương thức điều chế QPSK. Trong chương cũng đã so sánh tín hiệu OFDM và tín hiệu QAM, file âm thanh của chúng để thấy rõ những ưu điểm của OFDM.

71

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful