Nh ng i u c b n nh t mà b n nên bi t v máy nh s

Khi mua m t máy nh s m i thì h n b n s r t b i r i v i ma tr n thông s mà nhà s n xu t a ra. Thêm vào ó, các hãng này l i a ra con s megapixel " ánh l a" ng i dùng khi n h l m t ng máy c có phân gi i càng cao thì ch t l ng hình nh càng t t. Bài vi t này s giúp b n ph n nào hi u rõ h n v các lo i máy nh và y u t nh h ng n ch t l ng c a m t t m hình. Các lo i máy: Máy nh ng m và ch p (PnS-Point and Shoot) hay còn g i là máy du l ch: ây chính là dòng máy nh b n nên dùng n u ch a bi t gì v b môn ngh thu t này. Chúng là nh ng chi c máy nh , nh , r và c ng c s d ng nhi u nh t trên toàn th gi i. ng kính c a máy PnS không thay i c và èn tr sáng flash c ng c tích h p s n. Màn hình LCD phía sau không ch dùng xem l i b c nh v a ch p mà nó còn dùng ng m tr c khi ch p. Không nh DSLR, s có m t kho ng tr nh khi b n b m nút ch p trên máy PnS cho n khi b c hình th t s c ghi l i. M t s máy PnS có kh n ng ghi video, th m chí là video HD. Panasonic FZ18, máy nh du l ch siêu zoom Máy nh Superzoom (Bridge- dòng b c c u): Dòng máy nh này trông khá gi ng v i các máy DSLR nh ng t t nhiên ng hi u l m nó s có kh n ng c a dòng máy cao c p này. Máy superzoom v b n ch t chính chính là PnS nh ng c trang b ng kính có tiêu c dài h n có các thông s k thu t cao h n. Do ó các máy này c ng cho ch t l ng cao h n PnS. Nh ng t t nhiên, tr khi nh n nút ch p v n ch a c kh c ph c và m c giá c a dòng máy này khá cao, không thua kém DSLR nhi u. Micro Four Thirds (MFT): nh d ng máy nh m i a ra g n ây. MFT c ng có th thay th ng kính c nh ng nó l i thi u m t ng ng m quang viewfinder có th nhìn th ng qua ng kính nh dòng DSLR. nh d ng máy nh này c ng có c m bi n nh l n nh ng nó không ng m tr c ti p b ng viewfinder nh DSLR mà l i dùng màn hình LCD gi ng PnS. Vi c này s giúp ti t ki m không gian bên trong và thu nh kích th c c a máy nh ng l i t o ra m t b t ti n m i, b n bu c ph i dòng viewfinder g n thêm ch không c tích h p s n. Máy MFT có ch t l ng khá cao, g n b ng DSLR mà v n gi c kích c nh g n mang i kh p n i. H u h t các máy MFT u có kh n ng ghi video và chúng th c hi n khá t t vi c ó. V i vi c gi m thi u h th ng g ng l t/ ng ng m quang trên DSLR, MFT có th ghi video d dàng và t t h n khá nhi u. M t vài máy thu c dòng này có phong cách gi ng DSLR nh Panasonic Lumix DMC-G1, trong nh ng nh ng cái khác thì nghiêng v phía máy nh ng m ch p h n nh Olympus EP-1. Phân khúc MFT ch m i chi m m t th ph n nh th i i m hi n t i. Tuy nhiên giá c a chúng khá cao, b t u t 750$ và m i ch có Panasonic cùng Olympus là 2 hãng duy nh t gia nh p th tr ng này. Máy DSLR (Digital Single Lens Reflex): Máy nh s ng kính r i hay còn c bi t n v i tên g i máy c tr c ây. i u này b i vì DSLR có h th ng g ng l t cho phép ng i ch p quan sát thông qua ng kính. Khi ch p thì g ng này s l t lên cho phép ánh sáng i vào c m bi n nh

và ghi l i hình nh ó. Ngoài ra DSLR c ng dùng lo i ng kính có th thay i c, c m bi n nh l n h n máy ng m và ch p cùng c ch i u khi n cho phép tùy ch nh nhi u h n. H n th n a, các máy nh lo i này s ch p ngay l p t c khi b n nh n núp ch p (nút cò - shutter button) ch không m t 1 kho ng tr nh PnS. Do ó dòng máy này s b t các hình nh nhanh h n r t nhi u, c bi t là hình nh th thao. M t s dòng DSLR có kh n ng quay phim HD 720p hay th m chí là 1080p và cho ch t l ng khá n t ng vì ng kính c a nó r t t t. Tuy nhiên chúng ch a s n sàng thay th cho máy quay vì v n không có kh n ng l y tiêu c t ng trong lúc quay video. DSLR là lo i máy c nh ng nhi p nh gia ho c ng i t g i mình là nhi p nh gia s d ng. Chúng chính là dòng máy t o ra nh ng b c hình ch t l ng nh t và vì l ó, DSLR c ng t h n PnS. Nh ng DSLR c ng ang r h n r t nhi u so v i tr c ây. Ch v i 500$ là b n ã có th mua m t máy t Olympus, Nikon, Pentax hay Sony.... Và ây m i là dòng máy nh th t s , h n h n lo i superzoom n a n c n a m . C m bi n nh: phân gi i nh và megapixel: T nh ng ngày u c a máy nh s , thu t ng megapixel ã c các hãng s n xu t thi nhau l ng xê nh m ch ng minh máy nh c a mình u vi t h n. V y megapixel là gì mà các nhà s n xu t l i nói v nó nhi u n th ? cho n gi n, m t megapixel chính là 1 tri u i m nh. N u c m bi n nh có hình vuông thì m t megapixel s có kích c 1000x1000 pixel. Tuy nhiên các c m bi n thông th ng u có t l 4:3 ho c 3:2 làm cho phân gi i b i thành 2048x1536 cho 3mp hay 3264x2448 cho 8mp. Chính vì s m p m c a các hãng s n xu t ã làm cho nhi u ng i dùng tin r ng máy nh có phân gi i càng cao thì cho nh càng p. Tuy nhiên, s th t không ph i v y, ch t l ng hình nh còn tùy thu c và ng kính, c m bi n nh cùng hàng lo t nhân t khác. Trong th c t , nh ng b c hình ch p t i n tho i 5mp không th so sánh v i hình t máy ch p nh 3mp ngày x a. C ng t ng t nh v y, 1 máy PnS 12.1mp s cho hình kém h n khá nhi u so v i máy DSLR 10mp.

N u b n c n m t b c hình in kh l n hay c n ph i crop th t nhi u thì phân gi i cao s r t c n thi t. Nh ng ngoài vi c ó ra, phân gi i cao ch ng làm gì. B n c ng ng nên tin t ng h ng d n mua hàng c a các hãng máy nh. H u ghi con s megapixel c n thi t in nh m t kích c nh t nh nh ng th c ch t, con s này không ph i là b t bi n và s thay i qua các th h camera khác nhau. Do ó, tr khi có ý nh dùng máy ch p nh ng b c nh kh l n dùng cho t p chí hay qu ng cáo thì t t nh t b n c n quan tâm nhi u t i megapixel làm gì. Chính các nhà s n xu t c ng nh n ra i u này và b n có th th y cu c ua megapixel ã có d u hi u ch ng l i trong th i gian g n ây. i n hi n hình chi c G11 c a Canon có phân gi i kém xa so v i k ti n nhi m G10 tr c ó. H ã t p trung nâng cao ch t l ng c m bi n nh cho ra nh ng b c nh ít b nhi u h n so v i tr c ây. ISO: Ch s ISO c dùng th hi n nh y sáng c a c m bi n. ISO càng cao, kh n ng nh y sáng c a c m bi n càng l n và l ng ánh sáng c n thi t ch p m t b c nh càng ít. i u này c bi t có ý ngh a khi ch p thi u sáng ho c trong các i u ki n có s ph i sáng thay i c c nhanh nh ch p nh th thao. M c dù v y, ISO cao không ph i là không có i m y u. Hình nh s tr nên r t nhi u khi ch p m c ISO này. Vi c này th ng hay x y ra v i các máy PnS do c m bi n nh c a chúng khá nh mà m t i m nh l i r t cao. Ch ng h n nh 1 chi c máy PnS, cho dù thu c dòng Telezoom nh ng c m bi n có kích c ch kho ng 1/20 so v i 1 máy s DSLR full frame hay máy phim 35mm tr c ây. Chính vì v y, cho dù có c qu ng cáo có ISO cao n âu nh ng nh ng b c hình ch p ISO 1600 tr lên trên PnS th ng là không th dùng c. Ch có nh ng chi c DSLR cao c p m i có kh n ng này. Ch ng h n nh máy Nikon D3s có th t c ISO 102.800 trong khi m t máy PnS cao nh t c ng ch có 6400. cho d hình dung, b n có th liên t ng n máy film tr c ây vì ISO ã có t th i k này. Th i ó b n mua nh ng cu c phim có nh y sáng khác nhau c ánh giá theo tiêu chu n ISO hay ASA có th ch p trong i u ki n mình thích. Khi máy nh s ra i, các tiêu chu n này v n gi nguyên và film c thay b ng c m bi n nh. Nh ã nói trên, m t máy có ch s ISO t t ch a ch c ã ch p p h n m t máy khác th p h n. Do ó, c ng nh phân gi i, b n c ng không n n ch nhìn vào m t mình ISO ánh giá chi c máy ó mà còn ph i xem xét n các y u t khác. C m bi n CCD và CMOS: ây chính là 2 lo i c m bi n nh c dùng ph bi n nh t máy nh c ng nh máy quay k thu t s . CCD và vi t t t c a Charged-Couple Device trong khi CMOS n t Complementary Metal-Oxide-Semiconductor. Bài vi t này không có ý nh i sâu vào s khác bi t gi a 2 lo i c m bi n này mà b n ch nên bi t r ng c m bi n CMOS ang d n chi m u th h n CCD. N u nh tr c ây, c m bi n CMOS kém h n thì nh nh ng t phá t các hãng máy nh, nó ã s c ánh b i CCD trên th tr ng DSLR. H u h t nh ng m u DSLR u c dùng CMOS và ch nh ng m u c hay c p th p m i dùng CCD thôi. Xu h ng này ang ti p t c di n ra trên th tr ng PnS khi m t lo t s n ph m m i c a Sony trong th i gian g n ây là HX1, TX1 hay WX1 c ng dùng c m bi n CMOS c bi t do h ch t o v i tên g i Exmor CMOS.

L i th c a CMOS th h m i so v i CCD là lo i c m bi n này có th d dàng ch t o v i kích th c l n dùng trong các máy DSLR h n. M t khác, tr các dòng máy Nh t B n thì h u h t các lo i i n tho i khác c ng dùng CMOS vì nó tiêu t n ít n ng l ng h n CCD. Tuy nhiên ây ch là i n tho i ch p hình và c ng không c dùng th h CMOS m i nh t nên b n ng hi u l m n u nhìn nh ng b c nh "x u xí" ch p t i n tho i. M c dù v y, trên th tr ng máy nh siêu cao c p Medium Format (h n c DSLR) thì CCD v n chi m u th . Cân b ng tr ng (White Balance): ã bao gi b n th y m t b c hình ch p c nh ngoài tr i mà l i toàn màu cam ch a? ó chính là v n c a cân b ng tr ng y. Chi c máy nh c a b n ph i th c hi n vi c bù sáng cho các nhi t sáng (light temperatures) khác nhau: ánh sáng t èn dây tóc s có màu cam, trong khi ánh sáng m t tr i l i làm cho nh c a b n ám màu xanh. Do ó, máy nh ph i th c hi n s a ch a nh ng l i này nh m thu c nh ng b c hình t t nh t. M c dù h u h t các máy u có cân b ng tr ng thi t l p s n nh ng s t t h n n u b n có th ch nh nó b ng tay t chính xác cao nh t. Kích c c m bi n nh và h s crop: M t s dòng máy nh cao c p có c m bi n x p x kích c c a film 35mm ngày tr c, vào kho ng 36x24mm. Nh ng dòng máy này g i là máy nh full frame và th ng có giá t h n r t nhi u so v i các máy nh khác. M t vài ví d c a dòng này là Nikon D3s, Canon 1D hay Sony A900. Chúng có kích c to h n so v i các dòng máy th ng và n m trong phân khúc bán chuyên nghi p n chuyên nghi p (semi-pro>pro) Ng c l i v i cái máy full frame, có m t s dòng máy khác l i c trang b c m bi n bé h n v i tên g i APS-C. APS-C có kích c 22x15mm và th ng c trang b trong các máy DSLR cho ng i m i b t u ho c trung c p. Trong m t s tr ng h p c bi t, c m bi n lo i này c ng

c dùng trong các máy superzoom cao c p nh Sony R1. V y li u có s khác bi t gì gi a full frame và APS-C không? V m t lý thuy t, 1 c m bi n l n h n s cho phép t o ra các i m nh l n h n và do ó s d dàng b t c ánh sáng h n. H n th n a, các dòng máy full frame có h s crop là 1 trong khi máy APS-C là 1,5 i v i Nikon, Sony và 1 vài hãng khác trong khi Canon là 1,6. i u này là b i vì c m bi n c a Canon có kích c 23x15mm. Ngoài ra ta còn th y có s xu t hi n c a c m bi n APS-H v i kích c 29x19mm và h s crop 1,3. H s crop c bi t quan trong b i vì c m bi n nh h n s ch nh n c 1 ph n hình nh i qua ng kính so v i c m bi n full frame. Do ó, khi g n ng kính có tiêu c 200mm lên máy full frame thì nó v n s c gi nguyên nh ng n u chuy n qua máy APS-C thì nó chuy n thành 200 x 1,5 =300mm. C ng t ng t nh v y, ng 50mm s thành 75 hay 100 thành 150mm. ng kính: có c ch t l ng hình nh cao nh t thì h th ng ng kính là r t quan tr ng. Trong ph n này, chúng ta s nói v ng kinh cho các máy DSLR tr c. ng kinh có th thay i c: V m t t ng quan, có 2 lo i ng kinh có th thay i. M t lo i cho phép chúng ta phóng to và thu nh m t cách d dàng v i tên g i là ng zoom. Trong khi lo i kia ch có 1 tiêu c c nh nên c g i là fix lens hay prime lens. i v i các ng zoom, ta ch c n ng yên 1 ch mà v n có th phóng to h t m c hình nh xa trong khi ng fix l i bu c ng i dùng ph i di chuy n t i n i c n ch p. ây là hành ng mà ng i ta v n g i là "zoom chân". Thông th ng, các ng fix s cho ch t l ng hình nh t t h n ng zoom bao gi i tiêu c ó. Ch ng h n nh ng fix 135mm s ch p tiêu c 135mm p h n là ng zoom 70-200mm c ng tiêu c ó. Tiêu c chu n c a ng kính c ng nh m t ng i là 50mm. Do ó, nh ng ng có tiêu c bé h n 50mm s c g i là ng r ng (wide) còn l n h n 50mm là ng tele. ng tele th ng dùng d ch p chân dùng còn ng wide ch p phong c nh. M ts ng kính c a Nikon

ng kinh trên các máy PnS và h s X: Bên c nh phân gi i, m t trong nh ng tính n ng c qu ng cáo nhi u nh t là máy zoom c bao nhiêu X, ví d nh 3x, 5x hay 10x... V y X là gì? cho n gi n, X chính là t l gi a tiêu c dài nh t mà ng kính có th t c và tiêu c ng n nh t. Khi c g n trên cùng 1 máy, ng có kh n ng zoom t 50-100mm s là 2x, trong khi ng 18-105mm x p x 6x. ây c ng chính là lý do mà dòng máy bridge có tên g i khác là superzoom do nó có kh n ng zoom r t xa. Tuy nhiên b n c ng ng h s X này " ánh l a". M t ng kính có tiêu c 18-42mm c ng là 3x trong khi ng 50-100mm ch là 2x mà thôi. Nh ng trên th c t , ng 18-42mm không th nào ch p c nh xa b ng 50-100mm c. Màn tr p, t c màn tr p và tr màn tr p (shutter lag): Màn tr p chính là cánh c a nh n m gi a c m bi n nh và ng kính và ch có máy nh DSLR m i có trong khi máy PnS thì không nh v y. Khi b n nh n nút ch p hình, màn tr p s c m lên cho ánh sáng i vào c m bi n ghi hình l i nên t c c a màn tr p là r t quan tr ng. Các máy nh DSLR có t c màn tr p tr i r t dài, t 1/4000 giây cho n 10 giây và còn h n th n a các dòng máy cao c p. Tuy nhiên ch m t mình t c màn hình thì không th làm c gì mà còn ph i có s k t h p hài hòa gi a ISO và m ng kính n a. T c màn tr p càng cao, ánh sáng i vào càng ít nên hình s t i h n t c màn tr p th p. Thu t ng tr màn tr p l i hoàn toàn khác v i màn tr p trên máy DSLR. ây chính là nh c i m c a các máy PnS. Sau khi b n nh n xong nút ch p s có m t kho ng l ng tr c khi hình nh ó th t s c ghi l i. Chính vì v y nên m t máy có tr màn tr p th p s t t h n máy có tr cao. Dù v y, thông s này khá chuyên sâu nên các nhà s n xu t không nói nhi u v nó. m ng kính: m ng kính chính là cái l ánh sáng i vào sau khi ã i qua ng kính. L này càng l n thì ánh sáng i vào càng nhi u. Chính vì lý do này mà các ng có m l n có th d dàng ch p c nh ng b c hình trong i u ki n thi u sáng. Cho dù v y, nó c ng có nh c i m. m l n nh t, ng kính ch có th l y nét t i m t khu v c r t nh nên các khu v c tr c và sau s không nét và tr nên nhòe i. Ng c l i, m ng kính nh s cho ít ánh sáng i vào làm cho hình nh t i h n ho c yêu c u ISO cao hay t c màn tr p ch m h n thu c cùng m t l ng ánh sáng nh m ng kinh l n. bù l i, hình nh t m nh s gi cho toàn khung c nh nét h n. m c ánh d u b ng tr s f, tr s này càng cao thì m càng nh và ng c l i. Zoom quang và zoom s : M t trong nh ng i m n a nhà s n xu t " ánh l a" ng i tiêu dùng chính là zoom s . Zoom quang m i là zoom "th t" do nó s d ng ng kính phóng to hay thu nh . Còn zoom s l i dùng các ph n m m n i suy phóng to lên, do ó ch t l ng s kém h n zoom quang r t nhi u. Zoom s ôi khi giúp cho b c nh c l y nét t t h n nh ng trong i a s các tr ng h p, nó là vô d ng. Do ó, b n hãy b qua nó và dùng zoom quang. N u mu n, b n hãy dùng máy tính crop nó l i sau này. n nh hình nh: Các nhà s n xu t dùng lo i t ng hoa m nói v công ngh này. V i Sony, nó là Super Steady Shot (SSS), Vibration Reduction (VR) c a Nikon và Image Stabilization (IS) dành cho Canon... T u chung l i, thu t ng này có th g i n gi n là ch ng rung vì nó giúp kh c ph c nh ng rung ng máy nh khi ch p, làm cho hình nh không b nhòe n a . n nh hình nh ang tr thành m t trong nh ng tiêu chu n c a máy nh, t PnS cho n

DSLR. Có 2 lo i ch ng rung là ch ng rung s và ch ng rung quang h c. Ch ng rung s th ng c th y trên các máy PnS khi nó s a ch a nh ng b c hình ã ch p b ng ph n m m ch không ph i ph n c ng nh ch ng rung quang h c. Ph ng pháp này th ng cho k t qu ch m c trung bình. Trong khi ó ch ng rung quang h c l i t t h n nhi u. Nó l i chia ra làm 2 lo i nh là ch ng rung trong thân máy b ng cách d ch chuy n c m bi n nh mà Sony là i di n tiêu bi u hay ch ng rung ng kính do Canon và Nikon d n u. Ch ng rung ng kính có l i th là cho ch t l ng t t h n 1 chút nh ng dòng ng c c k cao c p có tiêu c dài trong khi ch ng rung thân máy l i có th dùng v i m i lo i ng kính ch không yêu c u ph i dùng ng c ch . Dù v y, ch ng rung quang h c không ph i là phép màu. Nó ch giúp b n ph n nào ch không th hoàn toàn khác ph c c vi c rung c a máy. Do ó ng hy v ng có th ch p c nh ng b c hình v i t c màn tr p 4 giây mà không dùng chân máy! Ph n m m: Các ch ch p, nh n di n khuôn m t, nh n di n n c i: H u ch các máy ch p hình u c trang b các ch ch p c thi t l p s n nh m giúp ng i m i dùng d dàng h n trong vi c s d ng. Các ch này hoàn toàn có th thay i ho c thêm vào c, c ng gi ng nh b n ch nh equalizer trên máy nghe nh c v y. Tuy nhiên, s t t h n n u b n có th t thi t l p b ng tay vì các ch t ng ch a ch c ã chính xác trong m i tr ng h p. Nh n di n khuôn m t và nh n di n n c i c ng là ch c n ng b sung thêm cho máy nh. Khi kích ho t nh n di n khuôn m t, máy s c g ng nh n bi t ng i trong khung nh thay i m c ph i sáng, cân b ng tr ng và tiêu c nh m b o m ng i ó luôn s c nét và không b nhòe hình. Nh n di n n c i c ng gi ng nh nh n di n khuôn m t. B ng các thu t toán, máy s th nh n bi t xem mi ng c a ng i c ch p có ang hình d ng l i li m hay không. i u này nh m m b o i t ng c n ch p không b nh n nhó khi ta b m máy. T t nhiên, 2 ch c n ng này ch là ph và ôi khi chúng ho t ng không chính xác l m.

Nikon D300s h tr c th SD và CF nh d ng nh: B i vì máy nh s không có phim nên nó bu c ph i l u t t c d li u lên th nh . Và do v y, s có nh ng nh d ng nh khác nhau c ghi l i th a mãn nhu c u c a t t c m i ng i. Có 2 nh d ng c s d ng nhi u nh t là JPEG và RAW. File JPEG th ng nh h n RAW do nó ã b nén l i. Vi c này ng ngh v i ch t l ng file JPEG c ng b gi m i áng k so v i nh d ng thô là RAW. Tuy nhiên, file JPEG có th dùng ngay l p t c vì máy tính nào c ng c c trong khi RAW ph i tr i qua m t quá trình chuy n i do m i nhà s n xu t l i có 1 nh d ng RAW khác nhau. File RAW ghi l i chính xác nh ng gì c m bi n nh nh n th y, do ó b n có th ch nh s a nh ng thông s c a nó nh m c ph i sáng, cân b ng tr ng, màu s c.... sau khi ch p t t h n nhi u so v i file JPEG v n ch có th thay i m t ít. Chính vì lý do này mà h u h t các máy DSLR u cho phép ch p RAW ho c RAW k t h p v i JPEG cùng 1 lúc. Vi c ch p này tuy tiêu t n dung l ng c ng nh ng nó s r t thu n ti n cho vi c s a ch a nh ng l i mà b n ã g p khi b m máy. Thêm vào ó, dung l ng l u tr ngày càng r nên b n c ng không c n ph i lo l ng quá v vi c này. JPEG in ho c a lên m ng ngay l p t c còn RAW dùng chính s a v sau. M t vài máy nh PnS c ng có th ch p RAW nh ng s này là r t hi m. Quay phim: H u h t th h camera m i u có kh n ng quay phim, th m chí là i v i các máy DSLR. Tuy nhiên, b n nên hi u rõ v phân gi i. Không ph i vì chi c máy c a b n có 10mp mà nó có th quay phim phân gi i ó. phân gi i tiêu chu n cho các máy PnS th ng ch là VGA 640x480 mà thôi. phân gi i này th ng ch dùng cho YouTube. Trong khi ó, các máy DSLR ho c PnS cao c p có th t phân gi i 720p hay th m chí Full HD 1080p, l n l t t ng ng v i 1280x720 và 1920x1080.

L u tr : M t s máy nh PnS có m t b nh nh bên trong nh ng th ng không l u tr nhi u nh, tuy nhiên v n có nh ng tr ng h p cá bi t nh chi c Sony Cyber-Shot T2 có b nh dung l ng lên t i 4GB. Dù v y, khi ã dùng máy nh s thì b n nên xác nh mình s ph i mua thêm th nh ngoài. Có khá nhi u nh d ng th nh khác nhau nh ng có 2 nh d ng chính là SD và CF. Ngoài ra ta còn th y s xu t hi n c a các th Memory Stick trên các máy Sony hay xD c a Olympus và Fujifilm. Th SD r h n và t c c ng ch m h n CF khá nhi u. Bù l i nó nh g n ch không to nh CF. Tuy nhiên th CF l i b n h n và có kh n ng ho t ng trong các i u ki n th i ti t và nhi t ph c t p h n các lo i khác. Do ó, nó c dùng trong các máy nh DSLR cao c p còn SD là cho dòng DSLR trung c p tr xu ng và PnS. Khi mua m t chi c th nh , b n không nên nhìn vào nh ng con s nh 66x hay 133x... mà hãy nhìn vào t c th c t c a nó th hi n b ng MB/s. Nh ng th SD c x p hãng t c theo Class t 1-6. Ví d th Class 6 b o m t c truy n d li u t i thi u c a th ó là 6MB/s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful