Nagy tcnyerkonyv

ROST A ERZSEBET

A KEZED NEM HAZUDIK

I

HUNGA-PRINT NYOMDA ES KIADO

TARTALOM

E16sz6 9
Torteneti visszapillantas 11
AKEz 15
A keztartas 16
A kezfogas 17
A kez merete 17
A kez nagysaga 18
A kez szfne 19
A b6r texturaja 20
A kez ternperatiiraja 20
A kez allaga 21
A kez vastagsaga 21
A kez szdrzete 21
A jobb es a bal kez 22
A TENYER 23 © ROSTA ERZSEBET

ISBN 9638413 31 X

A tenyer-teknd 24 A tenyer tapintasa 24 A tenyer szine 24

AZ UJJAK 25

Az ujjformak 25 Az ujjak hosszusaga 26 Az ujjpercek 26 Az ujjbutykok 27 Az ujjkozok 27 Az ujjak gorbesege es flexibilitasa (hajlekonysaga) 28 Hosszanti vonalak az ujjakon 28 A hiivelykujj 29 A mutatoujj 33

.... leiige: Karma 34

A kozepsd ujj 36 A gy6rUsujj 36 A kisujj 37

Kiadja a Hunga-Print Kiado

Fele16s kiado: Baraz Miklos iigyvezet6 igazgato Kiadovezeto: Geller Tibor

Felel6s szerkeszt6: Szab6 Edit

Fedelterv, tipografia: Farago Agnes

A rajzokat keszftette: Cuba R6zsa

AKORMOK 39

Korornszinek 41 A kororn allaga 41 A kororn holdja 42

43

KEZTIPUSOK

Az eletvonal 101

AZ ELEIVONAL MELLEKVONALAI 103

.,.. [elige: Patrick 104

AZ ELETI'ONAL MELLfxVONAUliNAK HlNDU fuUEKELEsE lOG

AZ ELEIVONALON JELZETT JDOsZAMh".s "106

AZ ELEIVONALON A~RAZOLT TES"lREsZEJ<:' 107

AZ ELETI'ONALON SZlM BOLIZALT TI:ST 107

.- je/ige: Evergreen 108

Fejvonal 110

JELEK A FEJVONALON III

A fE)VONALESA KEzTfpU50KKAI'CSOLATA ]12

FERFl lis NOl JELLEG A TENYERB[N 113

A FEJVONAI.ON JELZEn JDOBEOSZTAS 11J

ELMEHAHORODOTTSAGRA orxi,o fELt]( A FEJVONAL AIAPJAN 113

ONCYILKOSSAGRA UTA LO JHEK A FEJVONA L Al.APJAN 114

GYILKOSSAGRA UTALO JELEK A fEJYONAL AlJIPjAN Jll

Szivvonal 11.5

VEGZl'T[s 5ZERELMEKEnUKROZO SzivVONAL VARL.\NSOK J 18

A sztvVONAL JDOBEOSZTASA 11.9

LEWT KEz 119

; ... [elige: Nnpl6 120

Sorsvonal 122

A SORSVONAL I06BEOSl,TASA 123

"M" JEL A TENYERBEN 123

... [elige: Sabadaba 124

A LELl([ STABILlTASSZJMBOLIKAJA 126

A SORSVONALl:tAzASSAGGAL KAPCSOLA TOS HA TASVONALAl 126

.. [elige: V{zipaci 128

44 46 48 50 51

; ... [cligc: Y

!.- !elisc: Nag~{i :or JdJ~,?C: Dog]

' .... Jel(,?c: Cyotlgyvir6g .. Jel ig«: Alfi

.. !efiSC: [uriit

Primitfv vagy elemi kez Szogletes vagy hasznos kcz ,... jd(,?c: Spirea

Spatulas vagy praktikus kez Filozofikus vagy intellektualis kez K6nikus V(lgy miiveszi kcz

I .... Jelige: Kaii

T'szichikus vilgy ovalis Hz Vegyes vagy kcvert kez

' .... Jelige: Pepper

52 53 53 56 58 59 59 62 64 65 66

69

A TENYER DOMBJAI

70 70

A dombok f6bb jcllemz6i Elto16dott dombok

Napvcnal 132 Egeszsegvonal 133

Esemenyck datumainak es iddtartamanak meghatarozasa 136

Uranusz-vorial 137

Neptun-vonal 137

.. Jelige: Eletvonal 138

Plut6-vonal 140

Kis eletvonal 140

Mars-venal 140

Venusz-vonalak 141

Szexvonal 141 Felelemvonalak 141

Egyutterzes-vonalak 141

, .... ielige: Potala 142

Venusz-gyurU 146 [upiter-gyilni 147

Szatumusz-gytlni 147

Salamon-gyiini 148

Izisz-vonal 148

Szarnaritanus-vonalak 148 lntuicio-vo nal 148

Tejut-vonal, a via lasciva 148

Csukl6vonal 149

A csuklovonalon jelzett idriszamitas 149

Utazasi vonalak 150

Baleseti vonalak 151

Hazassagvonal 1.51

... [elige: Sunyi 154

71

A KOZMIKUS EROK HATAsA A TENYERBEN

71 71 72 75 76 78 81 82 84 87 88 90 92 92

A zodiakus jegyek a tenyerben Venusz-domb

.- Jelige: X

[upiter-dornb Szaturnusz-domb

, .... Jelige: Utazas

Nap-dornb

Merkur-dornb

.- Jelige: Szerelmes citroin Mars-domb

Hold-domb

.. !elige: Aral1ka Neptun-domb

A tenyer dornbjai es a tesrreszek

93

A TENYER VONALAI

93 95 95 95 96

100 100 100

Vonalrajzolatok Von al min osegek Vonalszinek

Sok vonal a tenyerben ... Jeligc: Hubertus

Keves vonal a tenycrben Az "ismeretlen" vonal

A fovonalak idobeosztasa

156 G yermekvonalak
157 Nagy haromszog
158 Kis harornszog
158 Negyszog
161 Szimbolikus jelek
161 Pont
161 Sziget
161 Kor vagy gyUrU
161 Csillag
164 Kereszt
165 Racs
165 Haromszog
166 Negyzet
166 Misztikus kereszt
167 Kalaszra jzolat
167 Palmalevel
167 Neptun-villa
167 Egyeb jelek
167 Planetak szimbolikai
169 Tenyerjosok vizsgalati modszere>
170 Cyerekkez
171 Kulonleges gyerekkezek
172 ... Jelige: Orgona
174 N6i kezek
175 Papillak
175 Ujjlenyomatok
176 Daktiloszkopia
176 Ujjlenyomat es tenyernyornat keszitese
177 Genetikai rendellenessegekre utal6 jelek
178 Koszonolevelek
187 T enyerdiagnosztika
211 Bibliografia _". '"

ELOSZO

lndiaban megismerkedtem nehany tenyerjossal, akik olykor meghokkentc dolgokat allitottak rolam. Megdobbcntctr, hogy isrneretlenul tudtak titkos almairnrol, elvetelt terveimrol vagy epp volt bctcgsegl'imr61. Nern fert a fejcmbe. mindez hogyan lehetseges: almelkodtam, csodalkoztarn a hallottakon. Racionalis nevelest kapott clmcm sehogy scm ertette, vajon honnan tudjak, honnan szcdik inforrnacioikat, mibcl kovetkeztetnek a beteljesultre, a helytallora: Azota scm hagy teljescn nyllgodni a kerdcs, tovabbra is izgat a talanv, annyira, hogy mcg az els6 utunk alkalrnaval clhataroztarn: mindent, arnit csak lehet, meg akarok tudni e temar61. A kulfoldon, foleg Indiaban fellelhet6 szakirodalom konyveibol tucatnyit beszereztem, mcgszallottan kutattamkcrestcm, vetettem bell' magam cbbc a titokzatos, sok vihart kavaro "tudamanyba".

Sok energiarnba es idornbe tclt, mig megszulctert elsa kbnyvem, melynek tarsszerzojekent egy va16di indiai j6st, Joshi Bharatot sikerult megnyernem. /fA tenyer unkben a java?" cirmi konyvunk, megjelenesenek eveben, a nyar konyvsikerlistajauak masodik helyezettje lett. A pozitiv rogadtatas meg nagyobb lokest adott, tovabb sarkallt az uiabb kutatasra, forditasra. gydjtesre inditott. Az azota eltelt par ev alatt cgy egesz enciklopcdiara valo anyagot gyujtbttem ossze, sot raadaskent cgy csokona valo tenyerdiagnosztikai ismerettel is tagitonam repertoarornat. Ezt CiZ ismerctanyagot nyujtorn at a kedves olvasonak.

E konyv megfrasclban sokat segftett a nagy szakmai tudassal. crnpatiah~szseggel, fehiimtil hatatlar, kcpcsscgekkel megaldott indiai mester, Pandii Radzsu, aki vel a dcl-ind iai Kcralaban a Kovalarn-parton hozott osszc jo sorsom.

Halaval es koszoncttel tartozorn neki.

Rosta Erzsebe!

9

• 'II ,; ,;

TORTENETI VISSZAPILLANTAS

Hogy mikent Iehct kitudakolni a jovendot, kiszamfrani elore a kiszamithatatlant. leleplezni a varatlant, mindig izgatta az ernberek fantazi<1jiit. A j6spraktikak kozul fcltehetoen az egyik lcgrcgibb modszer, mellyeJ a sorsot megprobaltak kifurkeszni, a tenyerj6slfts. E jellemrneghntarozo rendszernek a legnagyobb e16nye az lchctctt, hogy a kez mindig "keznel" volt, sajatos rajzolatait barrnikor lehetett nczegetni, vizsgalgatni.

A kezekct abrazolo sziklarajzok azt bizonyitjak, hogy mar az osernber is szfvcscn tnnulrnarvyozta e misztikus testreszet, errol gyoznek meg a del-franciaorszagi Bara Baltan-bClrlang sziklafalan talalt 40 ezer eves leletek, es az Amerikaban felfedezett clso emberi nyomok is, (I paleo-indian kultiirabol szarmazo kezabrak is.

Noha a tenyerjoslas pontos eredeterol kevesct tudunk, csak feltetelezesek elnek. a !egval6szinubbnek liitsz6 teoria az. amclyik Ind iabol szarrnaztatja, hisz ott mindig is nagy kultusza volt a joslasoknak. Kesobb elterjedt az 6kori kulnirbirodalmakban, Mezopotarniaban, Egyiptomban, Kinaban. ahol a joslasokat abban az idoben meg papok es orvosok rmiveltek. Miutan meghoditotta Europa t is c jovendolesi forma, nagyon ncpszeru ve valt, egy idd utan azonban az egyhaz irtolvadjaratot inditott ellene, s az e tcvckenyseget Iolytatokat arokkal sujtotta. A felviiAgosodast61 kezd6d6en az addig tudo-

rnauyosnak tar tott tenyerjoslast altudornanynak rnirvositettek, s mint nepbu-

titoan karosat uldoztek.

A tenyerjoslast meg a gorog6k neveztek el kirornantianak: sok gorog boles rmivelte fels6fokon, kozuluk Arisztolelesz szerencses jelnek tartotta a j6 rajzolani tenyervonalakat, mert azokrol j6 egeszseget, kiviil6 szemclyiseget feltetelezett, Tole szarrnazik a moridas, miszerint: "Az ember kezet a terrneszet az emberi test legfontosabb szerveve es eszkozeve tette. Plat6rr, a nagy gorog filozofus pedig azt hirdette fennen, hogy az emberi szervezetre befolyast gyakorolnak a csillagok. A kozepkor tudosai, Paracelsus, Geromhno Cardano, A/bert1ls Magnlls, akik remekul elegyitettek egybe a vales tudomanyokat az irracionalis dolgokkal, szfvescn melyedtek el a tenyerjoslasban. Nemhiaba elte akkortajt vircigkor~t a kiromantia, hisz meg abban az id6ben rul sok volt a megfejthetetlennek t(ino csoria, a rnegmagyarazhatatlan rejtely. Albertus Magnus nernet dominikanus, kivalo skolasztikus filoz6fus, Aquin6i Tamas tanara, allitolag olyan kiveteles tehetseggel rendelkezett, hogy a tenyer valarnennyi barazdajabol, vonalabol kepes volt kbvetkeztetni barkinek a jellernere, sorsanak alakulasara, Agrippa von Nettesheim, koranak egyik legismertebb okkultistaja pedig azert tulajdonftott nagy jelentoseget a tenyer jeleinek, mert szerinte azok lattan 16d ul meg a tenyerjosok fantaziaja, amib6! megsziiletik a varazslat, Az elso kirornantiaval kapcsolatos konyvet 1448-ban adtak ki, Szerz6je, Hartlieb, III. Albert bajor herceg felesegenek ajanlotta osszeallitasat. Ezt kovetoen "Die Kunst Chirornantia" dmmel1475-ben [clent meg kbnyv Augsburgban. E ternarol Tricasso de Cerasari dorninikanus szerzetes 1538-ban jelentette meg dolgozatat. Az elsa orvosi kirornantiai mii,

Philippus May orvos "Chiromantia medicia" -ja 1967-ben latott napvilagot. tU¥7~:W~~"'t,~dH0~~

~-:-~{~..rn ~-:..;ti .. ~.~:&;~~mH.at;

11

12

A kezjoslast mar az okorban osszefiiggesbe hoztak az asztrologiaval, mert ugy gondolhik, hogy az ujjakon bcararnlo kozmikus cnergia a tenyer dombjaiban raktarozodik cl. Ennek megfelel6en a tenyer dornbjait EI bolygok kisugarzasaval azonositottak, s a t6liik kolcsonzott rulajdonsagokkal. az ismer t elkepzeles szcrint, "ahogy fcnt, ugy lent, "mint az egesz. ugy a resz" tipizaltak ,)Z cmberekct: a Marssal peldaul a harci ked vet, (I Mer kurr al a szcllcmi kvalitast, a Venusszal a szerehni hajlandosagot. Elrneletuk azon alapull, hogy mindaz. ami mcgtalalhato a nagy makrokozmoszban, az fcllelhet6 kicsiben a tonycr mikrokozrnoszaban. Aioertus Magnus az crnbcri tcsten leva valamcnnyi mintazatot, fgy a renyer szimbolikait is a bolyg6k lenyomatainak veltc, A tenyerjosok czt a geocentrikus felfogast tekintik rner vadonak mind a mai napig.

A kczjosok modszerei az id6k soran sokat fejl6dtek, allandoan finomodtak. A XVI. es a XVII. szazadban hasznalt metodus a rna alkalmazottol l1i1gy eltcrest mutat. manapsag inkabb i1Z ujjakat reszesitik elrinyben, a tenyer egycb jell'll csak mintegy kiegesziteskent hasznaljak. Napjainkban a hu velykujj vizsgc'ilata a leglenyegesebb. Az ujjakon fcltetclczett zodiakus jegyeket elsrikcnt [ean Be/at abrazolta. peldaul a kozcpso ujj harorn izcn a Bakot, a Vfzontdt es a Halakat. Egyebkcnt Belot crtelmezcse szerint az alantas tulaj-

donsagokat a Nap-dornb es a Szaturnusz-dornb alatti reszen kcll keresni, mig az elctbcn clcrhcto sikereket a Mcrkur-dornbon,

A f6vonalilk szAmar61 megoszlanak a vclcrncnyck, de al talaban a negy fovonal - az elet-, a fej-, a szfv es a sorsvonal - el vezi az elsobbseger. A dominikanus Tricasso de Cerasari tenyerjoSlAsr6l szolo ertckczcsebcn mar negy fovonalat crnlitett meg: az olctvonalat, melynek hosszusAgi'ib6l ,1Z elettartam allapithato meg; a szivvonalat. amely rossz jelentcsii. ha rovid es elAgazAs nelkuli, mert halalos veszedelrnet jelent: a fejvonalat, arncly ha a kozcpso ujjig er, akkor az illeto onmagat megsebesftheti; a majvonalat, amely ha nagyon tavol esik az eletvonaltol, akkor a tulajdonosa oktondi, bckepzclt ember. A XVIJ. szazadban gyarapodott az alapvonalak szama: a Szatur nuszvonallal, vagyis a sorsvonallal egesziilt ki a parizsi Rondhyle jovoltabol, Kesobb a tenyerjosok repertoarja kulonbozo voualkornbinaciokkal es szimbolikakkal bovult. Indiaban ugy tartjak, hogy annak a ndnek, akinek a tenyeren k(lpura helyezett f(lagra es viragfiizerre emlekezteto szimbolika bthat6, az meg ha szolgacSCltadb(ln is sziiletett, megis olyan kiv8l6 ferjet fog kapni, aki Indra a ferfiak kOzott.

A kbzepkorbiln haromfEJe kcztipust - az elemenbrist, a motoriknst es i1 szenzibilist - kulonb6ztcttck meg. A francia R1J!npf i1 kezformak ahpjan mar llegy tipusbi1 - a szoglctes, a kerek, a trapez es az ovalis alakui1knak megfeleloen - oszt<'ilyozta il kezeket. Egy napoleoni ki1toni1tiszt, d' Arpentigny a kezalakok szerint het csoportba osztotta a kiildnbbzo karakteru cs vermerseklelu embereket. A d' Arpentigny altaI megalapozott kirogn6mianak, vagyis a kezolva5<lsnak lett lelkes hive es k6vetoje Cams es Vashide; mindketten a tenyerelernzes, a palmisztria tudomanyos megalapoz8san fAradoztak. Bar ezek a kutat6k sokkal ti:ibbet mondtak a kezr61, mint ami elhihet6, munkajuk soran gazdag tapasztalatokat halmoztak fel, meg ma is megalljil a helyet il legtbbb megha tarozoisuk.

R~gen IT kirogl1oJl1icit es palmisztridt kijtefez6 tantargykent oktattrik az orvosegyeterllekerr, va/conikor komoly tudoman!! volt mil1dkr£t vizsgdlafi 1Il6dszer. A tenycrj6sok kbztlszteletnek orvend6 emberek voltak, akik intuitiv kE'pesseggeJ,

MMfrillftW31HH#;PHmiW*~) szuggesztfv elmelyiiltseggcl vegeztek mestersegiiket. Velcmenyiik kialClkita-

saban sok csctbcn nem az asztrologiai szarnitasok C$ a kirornantikus elernzesek [atszottak a foszercpct, sokkal inkabb hallgattak pszichologiai megerzesukre, jozan em berismerctukre. logikili kovctkcztctcscikr c. A XVIII. szazadban Iclmcrult a tcnyerjosok fejeben a labfcj vizsgc'ilatanak gondolata, ezt azonban hamar clvetettek, mi vel a talp az ember legtavolabb eso tcstrcszekent "nem hangol6dhatott H'i a szfl?rak zencjcrc" - fogalmazta FII/dd.

A okkult irodalorn szarnos latnoki kepesseggel meg<'ildott tcnycrjost, sok erdekes esetet tart szamon. Peldaul egy gorog jus, akinek neve nem maradt fenn az utokorra. cgy alkalomrnal azt jovendoltc Alessandro Medicinek, hogy eroszakos halallal fog mcghalni. ami hamarosan be is kovetkezett, mivel Lorenzo nevii unokatestvere meggyilkolta. Antico Tiberta Cesena, a reneszansz hires tudosa. nem bizonyult szercncses tcnyerjosnak, ugyanis amier t szarniizetest es szegenyseget jbvendblt Rimini zsarnoki urariak, Pandolfo MlTllJlesfdn<1k, Malateste leszuratta Coseuat. Hasorilo rossz sors vart Cocler« is, aki Bologna uralkodojanak azt josolta. hogy csataban fog elesni. mire az u ralkod 6 a kellemetlen hirert bosszubol egy felberelt ifju nernessel megblette a jost, ennek E1Z ifjunak viszorit CocJe mar e16z6leg is mcgjovcndolte, hogy aljas gyilkossAgot fog elkovetni, Vegiil is fgy vi1lt valora Coc1e joslata. M. Railloisnak meg gyerekkorilban cgy cigi1nyasszony mcgj6soltil, nem art ovakodnia a vcrpadtol, mert kbnnyen a vesztet okozhatja. M. Raillois ha nem is verpadon vegezte be eletot, de halalra zuzta magat, arnint kilcpctt epulo hazanak ablakan es lezuhant. Egy amator tcnycrjosno a rmilt szazad vegen rossz es kozeli veget 01 vasott ki cgy Bruliier nevu fia tal, egeszseges orvos kezebol: (I megj6s01t id6ben valoban meghalt a fiatalember, ugyanis egy vadaszaton annyira megfazott, hogy tiid6gyulbdasban halt meg. A felsorolas nem Jenne teljes. ha kimaradua a hirhedt Saint Germain gr6f, akinek mind a szuleteset, mind a halalat hornaly fedi, bar megjelentek nevevel Iemjelzett konyvek. s egy izbcn () porosz kiraly. NIJ!.;ry Frigycs, kortalannak es halhatatlannak titulalta a tenyerjos grofot. Szazadunk nagy latnokarol, Cheir6r6l sem feledkezhctunk meg, aki tbbbek koz6tt kidolgozott egy olyan szamitasi rendszert, arnely alapjan a tcnyer al tal jeJzett esemenyek datumai j61 behatarolhatok.

Noha a tenyerjoslasnak minden felvilagositas ellenerc szamos ellenz6je VJn, megis mind (I mai napig sok hfv6t vonz, kiil6nbsen kbzkedvelt a n6k koreben. S6t az ut6bbi idoben mintha uj erore kapott volna, feltamadt iranta az erdeklades, szinte reneszanszat eli. Napjainkban is vannak olyan t6rekvesek, hogy a kirogn6miat mint egzakt tudomAnyt hozzak vissza a gYi1korlatba. Abb61 a tezisb6l kiindulva, hogy a kez az emberi testnek olyan resze, mint fanak a level, vagyis a kcz valamennyi szerv szoJgaja, a rajta nyomon kcivethet6 vO]Mlok ncm a veletlenek eredmenyei. A kez i1zonban nemcsak "sarlatan" jbvendcilesre (llkalmas, hasznMja a tudomanyos vilag is mint tenyeranalitik<it, orvosok, biol6gusok, (lntropol6gusok, humangenetikusok alkalmazzak tudomanyos m6dszerkcnt diagnosztizalasra, prognosztiza!asra. NehAny vizsg81ati eredmenyuk mindenki attal ismert, kbzludott, hogy peldaul az imbecillisekre a tcimpe ujjak jellemzok, a Down-k6rosokra a majomred6, a rube6la-szindr6mara a Sidney-vonal, vagy polidaktfliara a taltosok ismertetojegye, a pluszujj. A borgrafol6gusok ugyancsi1k tudomanyos m6dszereik segftsegevel keresnck a b6rrajzolatok alapj811 bsszefiiggeseket a nagyobb embercsoportok kcizatt, de kimutatI1atok a tenycr redozetenek alakulasab61 az cirbkletes tenycz6k es a kromosz6mi1-rendellenessegek: peldaul a borlecrajzolatok alapjan az ikreknel el tudjak dontenj azt, hogy azok egy-

13

-

vagy ketpetejiiek. Az ujjlenyomatok mintazatara es alland6sagc'lrCl epult a rendorseg tobb mint szaz eve alkalrnazott azonositasi m6dszere, a daktiloszkopia. Tudvalcvo. hogy (1Z ujjbegyek mintazata minden embcrncl mas es mas kepct mutat, es nines ket olyan ember a. vilagon. akinek megegyezncnek a borfodorabrai.

A kezforrnak es a kezvonalak alapjan a kulonbozo jellemtfpusok es bizonyos betegsegek kozott hatarozott korrelaciot fedezett fel statisztikai vizsgalatai soran Charlotte Wolff. Kretschmer nemet pszichiater is uj tudornanyos szempontokat tar fel, amikor kirnutatta, hogy a. harem kretsehmeri testtipushoz mindig cs kizarolag csak a ri\ jellemz6 keztipus tartozhat. Friedman meg a normal npusu kezekncl is megfigyelt bizonyos osszeruggeseket a kez milyensege es CI mentalis tipusok kozott, Eckstein pedig a b6r szerkezetenek osztalyozasa krizben ju to tt arra a megall apitasra. hogy CI b6rt CI karak terologiai vizsgalatokon tul elorejelzesre is fel lehet hasznalni,

Egy interju kapcsan Ranschburg Jen6 a kovetkezoket nyilatkozta: "A tenyerben is benne van az egyen karaktere. Letezik a tenyertudomany, csak ncm a jovojet lchet bel61e megmondani az egyennek. hanern a jelenet es a rruil tjat, Olya.n er telernben, hogy ki a, milyen jellemzo vonasai vannak, hiszen az ember a tenyerevel, a szernevcl es a Ixirevel erintkezik a. vilaggaL Ha ezeknek a tudomanyos aspektusait megpr6baljuk kivenni az egesz misztikurnbol, cz onmagaban sok segitseget jelentene. A masik viszout, arnit en sokkal fontosabbnak tartok, az az cmberi biztonsag, az ernocionalis biztonsagelmeny. Az, hogy az ember a vilaggill is es onmagaval is jobban tudjon szembenezni. Az onismer etnek es egy bels6 harrnonianak olyanfaita szuksegszeru kialakitasa, arnely egyreszt psziehol6giai, rnasreszt filozofiai, harmadsorban gazdasagi kerdes, de egyi.ittesen olyanfajta sZi.iksegszeru igeny, amelynek a letrejotte autornatikusan hatart fog szabni a misztikus szemleletmodnak. Biztos, hogy sohasern fogja teljesen megszi.intetni."

"

AKEZ

A kez a kapcsolattererntes egyik legfontosabb eszkoze: nem veletlenul tartjak az ember legbeszcdesebb testreszenek. Kornplikalt es sokoldalu mozgaskepessege reven megannyi dolog elvegezheto. kifcjezhetd. A Hz segitsegevel lehct aldast adni. szeretcttcl hivni. erzessel simogatni, igazsagot osztani, megnyugtat6an gyogyftani, alkotni, munkalkodni: a kez azonban nemcsak j6t tud cselekedni, hanem kepes sertcgerni. dorgalni, rosszallni, szidalrnazni, buntetni, bunozni, fenyegetni, tiltani.

A keznek aszerint, hogy mit fejezett ki, h6dolatot, bekes szandekot, megadast, irnapozt, minden id6kben szimbolikus jelentest tulajdonltottak. A rnuzulmanoknal es a zsidoknal a kez tartotta ta. vol a .Rosszat" az ernbertol, A kcresztenv vallasban <1 fenysugarat kibocsaro kez Isten kezet jelkepezi. JUdas keze az arulast, Pilatuse a penz risztara mosasat juttatja eszi.i.nkbe. A kezrnosas a kulonbozd vallasi szertartasokban a lelki tisztasagra utalo szimbolikus rituale, Kizar olag az isteni keztartasok ismereteben olvashatok el Buddha eselekedetei es fejthet6k meg sok esetben a hindu istenek gesztusai is. A kozepkor kiralyai kezratettel gy6gyftottak, a regi rornaiak kezzel jeleztek a rabszolgak birtokbavetelet es felszabadftasat. A zsid6 kabalistak szent konyveben, a Zoharban tiz ujjal testesitettek meg CI tiz szefirotot, "a szentek szentjer".

Minden korban kulonbsegct tettek a jobb es CI bal kez kozott, Feltehetoen a munkavegzessel es fegyverhasznalattal kapcsolatban tulajdonitottak a Ita hiban pozitiv tulajdonsagokat a jobb keznek, mi'g a bill kezet inkabb negati'v tartalommal r uhaztak fel. A megftelcsben szerepet jatszhatott a [obbkezesek szarnbeli f6h§nye s a bal kez sutasaga is. A legtobb kulturaban a bal Hz az alantasabb nemet, a noiesseget kepviseli, A zuluknal peldaul az elsa feleseg lakohazat egyszeruen a "bal kez hazanak" neveztek. Indiaban a bal kez tisztatalan volta miatt esak jobb kezzel szabad megfogni az etelt es meggyujtani a halotti ma.glya.t. Tibetben kiza.r61ag csak jobb kezzel forgathat6k az imamalrnok.

Erdekes m6don az osi sziklarajzokon megis a bal kezet abrazoltak szfvesebben, sot eS"Yes indian torzseknel, afrikai es ausztral mftoszokban kifejezetten a bal kez volt a szent. A kezhez fuz6da szamos babonas hiedelern kozul, ha valaki annyira ossze tudja szoritani a kezet, hogy a csuklojana! egy kis taska kidudorodjon, akkor ClZ illetonck hosszu elete lesz. Ha a behajlitott keztone! sok venal ninik elo, ez is biztos jele a hosszu eletnek. A kez jelezheti azt is, hogy tulaidonosa mikor mond igazilt. Err61 egyszeruen meg tudunk gyozodni. Ha valakir e gyi'lni'lkszunk, hogy hazudik, kerdezzuk meg az illetot, es valaszadas kozbcn figyelji.ik meg, mikent tartja a kezet, Ha zarva, akkor fUlJentett, ha viszont nyitva rnaradt, akkor igazat beszelt, ugyanis nyitott kezzel keptelenscg hazudni. Az olyan keznek, amcly osszeszoritas utan elzsibbad. j6 szercncset tulajdonitanak. A hinduk pedig, hi'l asfti'lnak, azert teszik a szajuk ele a kezuket, hogy megakadalyozzak, hogy lelki.ik a szajukon kereszrul elta vozzon.

A keztartas

Kez szavunk jelentcse vegtelen sokszirui, rwelvunk megannyi kifejczeseben 121, szamos szolasmond asunkban rogzult. Hasznalha ~ak ud vozlesscl, munka val, cselckvesscl, bantalmazassal. ncvelesscl, hatalomrnal. jatckbl, 10- passal, hirrel, vallassal kapcsolatban,

Ha partneriinkrc rapillantunk. talan ~ legelso. ami a szerniinkbe ninik, az illeninek a keztarUisa, kczhor dozasa. Altalaban fontos szernpontkent ertekeljuk <1 keztartast, amibol az ember karaktercrc kovctkeztctunk.

A keztartasnak sajatos pszichologiaja az, hogy valoban sokat arul el viselojcrdl. mert nem mindcgy. hogy valaki mikent tartja a karjat jarfIs kozben, mcnnyirc szorftja a testchez, vagy milyen tavol tartja testetdl, milycn ritmusban, osszhangban mozog a tcstevel.

Indiaban kulonoscn nagy kultusza van a kezhordozasnak, a kezmozgasoknak. az un. mudraknak nmikkel mindazt ki tudjak fejczni, amit szavakkal kcptelenck elbcszelni. A mudrak hasznala tanak 6si h<1gyomitnya 6rz6- dott meg a klasszikus tancokban es a szobr aszatban. Peldfiul a kozmikus tancot lejtc Siva isten negy karjanak egyes mudraiban kifejczesre jut az ido, a ter. a mozgas es a nyugalom, mindaz, ami bsszefugg a INtel, szirnbolizalva egyuttal a tcremtest, a pusztftast, a szuletest es a haialt, Buddha szobrain scm mindegy, hogy mikent tartja a kezet, hogy kczmozdulata mivcl kapcsolatos, a Tan kerekenek megforgatasaval, vagy a felelern closzlatasaval. A mudrakat azonban a hetkoznapok emberei is szfvesen hasznaljak. Idcalis keztartasnak tartjak azt, ha <1 karok oldalt lazan, de nern elettcleruil 16gnak, az ujjak csak reszben zartak. Ez a kcztartas az ovatos, j6zan, megbfzhat6 embcrek ismertet6jele. Aki viszont e/dugja a kezd es az ujjait bezarja, az titkol6dz6, ketszimi, kepmutat6, hamis ember. Hararozott fellepestl, aktiv, cnergikus tipus az, aki a kezeit oidat: tartua, az 1Ijjait szorosan dkOlbe zari«. A lazdn okdlbe zan kez: szenvsdelyes, clszant embert szimbolizal, Befolyasolhato, koltekezo ember az, aki a karjait lazdn o/dalf, csaknem C/etteleni1//6balja is az ujjai teljesl'l1 l1yitoUak. Ver eked6s, harcias tipusu ember az. aki szeiuir]« a karjait es a kezei! (jkdlbe szorii]«. Akinek a karjai eletteleniil16grwk es a kbfejc fdtTl!16en kiJver, az nehCz felfogasu, pesszimist<1 ember. Aki a bal kezet finoman a csfp6jbr nyugtatja, a jobb kczet pedig a melle de Clneli (ez (I h'zt<1rt<'is f61eg a n6kre jcllemz6), muveszi hfljl<1- mot, j6 izlest es remek 61etvezetest szimbolizcil. Ez a no azonb(ln nem val6 haziasszonynak. Szcnzibilis, feminim tfpus az, aki a bal kezCt a hasa cle tC5zi, a jobb kezCt mer61egesen 16balja, mikOzbcl1 a cSllkl6ja egeszen laza. Bekepzelt, g6gos, fontoskod6 ember az, aki a bal kezCt o/daft tartja, a jobb kezet kdnyokbcn behajlitva a ,\~/OJ[1ra ele flnei;, a tCl1yere felfcle nez, az [(jjait lazan bezarja. Bi.zonyt(llan; az erzeseit ugyesen palasto16, iranylth<1t6 az, aki Hem tud !nlt kezdem a kezevel, le-felll1ozgatja, hoi az 6raszijat babnilja, hoi zscbre teszi. Izgatott, idcges ember az, aki 611and6an a kabatgolf1bj6t fogdossa, zsebkend6fet gyr'irdgeti, az 6raldncdt piszka/fa. Kicgyensulyozott, de kiismerhetetlen ember az, aki a kezeit mClt6sagteljcsen IfInga eli tartja. Aki viszont a kezeit hat1J/6sszekulcsolja, az nagyo11 6v(ltos, e16- vigyazatos, gyan<1kv6 ember.

A kczfogasb61 is hajlarnosak vagyuk rogton kovetkeztetni c1Z illetd ember szemelyisegcrc. Tobbnyirc a bemutatkozas els6 h~zfogascib61 alakltiuk ki veIemenyunket par tner unkrol, akarva-akar atlanul eldontjuk. hogy hanyadan allunk vele. A kczfogfis milyenscge. lagymat<1gsaga vag)' impulziv szorftasa mcghatarozhatja, hogy az illetdhoz a kesobbiek soran lesz-e bizalmunk.

.Kozonsegesen mar az elsa kezfogasnal mcgismcrjuk em berunkct. Beteg, lusta emberek almos kezfogas<1, idegesek szaraz, nyugtalan kezerintese, vegul az erosck cs batrak akaratteljes kezszoritasa mindenki elott ismeros ... A kez, amely kczfogasnal erotlenul, szorftas nelkul, bRgyadtan, tunyan, szinte csak fut6lag erintkezik i1 masok kezevcl: <1 puhalelkii emberek keze. A nagyon eros fogasu, szinte kellernetlenul kemcny ujju kezek az intelligencia hianyara vallanak." - irja Knid1f GYllla.

Kiralyhegyi Pal a Pesti Naploban 1930 januarjaban megjelent Szervusz cfrmi Irasaban pedig igy vclckcdik a kczfogasrol: IIVaru1ak nyirkos kezck, ez <1 lcggyakoribb, aztan vannak szarazak, kiallhatatlanul, elviselhetetlenul szar azak. vannak repedezert, szornyii, halott kezck, cs c kezeknek tulajdonosai majdnern kivetel nelkul meg kezet fogni sem tudnak. Van, aki feJajiinlj<1 undok, nyirkos kezet, odatartia, hogy meg kell fogni, de a maga az egesz operaci6 alatt passzfv marad, olyan crzcst keltve az emberben, mintha dbglbtt halat szorongatna <1 kczeben, Vannak hercegn6k, kik ugy megszorftjak az ember kezet kezfogas urugye <1I(1tt, hogy hetekig nem lehet elfelejteni a szivesseguket. Vannak puha, sima, notes ferfikezek, arnikbe belesupped az ember, mintha parnat fogna, es az az erzese, hogy pillanatok alatt clmerul cbben az emelyito puhasagban ... Persze, hiszen mondom, vannak azert kezek' Vannak okos, kedves, megbfzh<lt6, hiisitd, keskeny, sapadt noi kezek, amikhez hozzaerni boldogsag, mennybemenetel, vannak edes anyakezek, arnikre olyan ]6 leborulni ncha, vannak izrnos, felernelo barati kezek, amikhez kozeled ni, amikct megszorftani jutalorn, vannak testver kezek, arniknek kisertetics hasonlosaga megborzongta t, vannak kezek, amiket nagyon lehet szerctni."

Normalisna): neoezneto az a kezfogas, amelyik ha tarozo tt es rovid. A kezfogas, fla bag-jladt, h05szan tarM: azt jelenti, hogy az illeto segitseget var a mas'iktal; ha lagymatag, puha: feJenksegct, bcfolyasolhatosagot, passzivitast jelez; ha h05szan tart6 es haf6rozott: kedelyes, derus, vidam termeszeru embert sejtet; ha ta/ eros es hU hOSSZlI: (lZ iUcto uralkodni vagy6, korlatolt tipus. Kizfogds bal kezze/: kozvetlenscget, termeszetesseget, halat, egyutterzest k6zvetft. Az olyan kezfogris, amely tiibbszori kizsZlJrftasb61 rill: szimpatiat jelez a masikkal kapcsolatban. Az olyan kezfogas, arne/yet rleln viszonoznak' alattomos, hamis emberre vall. A kizfogas kiizben jobbra dontbtt tenyer: bna1l6tlansagr61 arulkodik, mrg a balm dolt tCT1yerd: nagyfoku uralkodni vcigyast jclez.

Nem sZ(lbad azonb<1l1 fjgyelmen kivu] hagyni azt a tenyt, hogy a kezfogas az eletkbrUlmenyek halJ.sara vaJtozhat. Pcldaul <1Z izzad6s kez mag<1- biztosabba valik egy j61 sikerult uzlebnenet vagy hRzassag reven, de az ellenkezoje is e16fordulh<1t, amikor a hatarozott kezbol valamilyen sorscsapas miatt er6tlen kez vaJik.

A kezfogas

17

A kez merete

A kez nagysaga

A kE2zr6l kapott kepet az hatarozza meg, hogy milyen az alakja, nagys.:lg(l, mil yen az ujjak mercte a kezhez viszonyftva, mil yen a b6r allaga, szfne, milyenek foltjai, A kezek nemt61, kort6l, foglalkozast61, tevekenysegtol higg6en kiikinboz6ek nagysagra, formara, szinre, tapintasra. Nyilvanvaloan mas a keze a eseesem6nek, mint az aggastyannak, mas (1 muzsikuse, mint a iavagoe es masmilyen a ndi, mint a ferfi kE2Z.

Kretschmer nemet pszichiater kezzel kapcsolatos osszehasonlfto vizsgalatai soran igazolta, hogy a kretsehmeri tfpusok csetcn spccialis osszcfugges allapithato meg a kar cs a kez kozott: ez az allftas kifejezetten mcgfigyelhet6 az alak es a meret vonatkozasaban, A leptoszom (sovany, gyenge), az atletikus (kisportol t, izmos) es a piknikus (hfzasra hajlamos) testtipusok kozott a kez tipikus kezalakja a kovetkezo index fejezi ki:

A kis keuie); ellentetben a n(lgy keziiekkel, kt~ptelenek a n<lgy figyelmet igenyl6, apr6 r eszleteket klvanu munkak vegzesere. A kis kezf embereket tobbnyire a mgy tervek erdeklik, vililgmegva1t6 gondolatok foglalkoztatjak. Grandi6zus dolgokra turekcdnek, a munkajukban, gondolkodasukban szeles latokoniek. Nagyvonalu elkepzeleseik kivitelezesehez azonban nines mindig kello energiajuk. Nagy hibajuk beteges ingerlckenysegiik. Hajlamosak sckat feesegni, pletykalkodni, mindent es mindenkit kritizalni, kianalizalni, partnerkapcsolataik ezert csak "tisz()virag"-eleruek. Erzelmeikben sem nil megbizhatoak. Hamar valnak turelmetlenne, arrogfmssa.

I = alkar hossZ(l x a kez hossza x 100 alkar kerulete x a kez ker iiletc

A kez szfneb61 a verkeringesre es a vermersekletre lehet kovetkeztetni. A bor szine sapadt, feher. voros V((gy szederjes kek lehet aszerint, hogy aver mennyire oxigendus vagy oxigenszegcny. A bar rozsas szinet az oxigendus ver kolcsonzi. ezert a rozsaszirui kez szimbolizalja a j6 egeszseget. A szederjes arnyalatot viszont az oxigenhianyos ver okozza:

Revesz Geza "Az emberi kez" cirmi konyveben megemliti, hogy nemcsak a kez bfr kulonos kifejezoerdvel, hanem pusztan a b6r szine is soka t elaru}. Eckstein a b6rfeliilet szerkezctenek es kiilsa megjelenesenek osztalyozasa soran ju tott arra a megallapftasra, hogy CI b6r azonkiviil, hogy karakterologiailag hasznos informaciot nyujt, prognosztikai jelentoseggel is szolgal. Peldaul a fel ninoen Feher kez verszegenysegre u tell, mIg a rozsaszirui h2Z a normalis verkeringest jelzi. A bdr karakterologiai fontossagat Kretschmer is felismerte, aki a voros keznek eros ternperamentumot, a rozsaszinti keznek sZeretetet, josagot tulajdonitott.

A bdr szfnebdl levonhato kovetkeztetesek:

A [elt11rJ6en [eher kez nemcsak verszegenysegre utalo jel, viseloje zar kozott, maganyt kedvel6, flegmatikus szemely, aki csak ritkan, vagy egyaltalan nem igenyli a testi erintkezest,

A r6zsaszim'i kiz a norrnalis verkeringes mellett eletszeretd, szocialisan j61 ki.it6d6, optimista egyent szimbolizal, aki meleg szeretetet tud arasztani maga korul. Idealis, peldas hazastars,

A voros kezu ember tele van vitalitassal, kolerikus, szenvedelyes. nehezen uralkodik magan, erzelrnei nem mindig allnak kontrollja alatt, Szerelmi elete valtozatos, tobb partnert is kepes kielegiteni.

A sarg« vagJ.j sargaszOld ktiz (mivel az elszinezddest a sarga epefestek okozza) majbetegseget es epebantalrnakra val6 hajlamot jelez. Melankolikus, humortalan egyen sajatja. aki legszivesebben elfelejtene, hogy letezik szexualitas,

A sOtetsarga vagy narancssdrga sziml kiz azt jelzi, hom' az illet6 sok su t6- tok6t evett.

A ktkes, Was szim~ kez, amin (lpr6 pontok vagy foltok lathat6k, szivpanaszokr6l, rossz verkeringesr61 arulkodik.

A szurkes kezsz[n az eziist adaleku keszftmenyek szedesenek a jele, ugyanis ilyenfajta elszinez6dest egyes gy6gyszerkeszitmenyek okozhatnak.

A barna, bronz kez kitart6 napozasr(l ut(ll. Tulajdonosa. (l termeszet szerelmese, de meglehet, hogy a mpsiit6tte mewn dolgoz6, ketkezi munk<is.

A sotet vagy [ekeUs kh a szurok- es katranymunkasok jelvenye.

A leptoszom alkatu ember kezei mindig keskenyek, finomak, a bor attet$z6, vekony, fak6; az atletikus ember kezei mindig masszivak, elasztikusak, j61 szinezettek, vastag b6rrel fedettek; a piknikus alkatu ember kezei mindig rovidek, tomorek, szelesek. elenk szimiek.

Friedmann szerint a kretschrneri leptoszorn, atletikus es piknikus tipusok bizonyos kezenomaliai egyes betegsegekrol arulkodnak, de bizonyos jellegzetessegek bizonyos szellemi. mentalis problemakra is utalhatnak, peldaul skizofreniara vagy maniakus depresszi6ra.

Friedmann meg a normal tfpusok kozott is megfigyelt osszchiggeseket a kcz milyensege cs a mentalis tipusok kozott. fgy peldaul egy puha kez minden esetben aggodo. felenk embert jelkepez, aki hajlamos hipochondriara.

A kezolvasassal foglalkoz6k megegyeznek abban, hogy a kez es a karakter kozott hatarozott osszefugges van. Ezt igaznak kell elfogadnunk, mert rendkiviil ritka a jellcmmel, a lelkialkattal, a szellemi kvalitassal, az egeszsegi allapottal ellentetes kez. Ha megis elofordulna, az kizar61ag va1amilyen genctikai tenyezore vezethet6 vissza. A kezek kulonbozosegeire onmagaban a genebka nem ad rnagyarazatot, az latszik valoszinunek, s a lcgelfogadhotobbnak, hogy az orokletes tcnyezok csak a kez altalanos, durva kar akter et, korvonalat, minoseget hatarozzak meg, viszont alakjanak Iinornabb vonasai mar az egyent6l magatol szarmaznak, az egyeni fejlodes modosito batassal van a kez minosegere,

Az idealisnak iartoit kh harrnonizal a tobbi testresszel, nem tul kiesi es nem tul nagy, hatarozott, de nem tul kemeny, er6teljes, de nem durva, telt, de nem puhany.

A nagy kedi emberek tobbnyire nagy kE2ziigyesseggeJ rendelkeznek, (l legfinom(lbb munkak vegzesere kepesek, kivaI6 erzekiik van a legi1pr6h2kosabb reszletek kidolgozasahoz, Nagy kezzel megaldott emberek peldaul (l gyemantcsiszol6k, de szep szamban akad a nagy kezuek kozott 6ras, opbkus, rajzol6, muszaki rajzol6, grafikus es elektromuszeresz.

A nagy kezu cmberek fa jellemz6i, hogy elvczik a j6letet, ertekelik az elet orbmeit, anyagiasak, neha gancsoskod6k, rigolyas(lk. A szerelmi eletben a testi orbmoket tbbbre tartjak a lelkisegnel. Er6s oszti.inossegiik olykor gatlastali1n eselekv0sekre motivalja 6ket.

A kez nagysaga

A kez szfne

19

A bor texturaja

A kez ternperaturaja

A kez allaga

A kcz borcnck allapota az meta ternpcramcntumarol es lelkiallapotarol ad hasznos inforrnaciot. Ha CI kezet finom, fcnycs bar fcdi, akkor biztos, hogy az illetd tovabb orzi meg fiatalos temperamenturnat. vidarn termcszctct. mint a d urva, rug(llmatlan lxini ember.

Az aUag kr5z elasztikus boru, nem bebikez-finomsagu, de nem is sfrasrierdcssegu. Lelki finomsagra utal a koromperc ujjparnajan leva bor milyensege.

A se/ymes, puha, finom tapinuisi: b6r szenzitiv, finom idegzeni egyent jelol, aki a kulvilag escmenyeire nagyon rogekony. nern birja elviselni a durvasagot, a gorombasagot. Szereti a szepet, a luxusr, a pornpat, ezekert anyagi aldozatot hoz, egycbHnt is koltckezo, pazarlo. A szcrclemben szcnvcdclyesen flortol, sunin valtoga tja partnerei t. Az asztrologiai megfele16je a le vegas

vagy vizes tipus, .

A duroa, ranees, reszelos, rossz tapif1ttisl/ bar a gyengedseg es El finornsag hianyat jelzi. Tulajdonosa nagyev6, nagyiv6, nagy munkabirasu egyen. Cyakorlatias. kitart6, kczdemenyezo, bator ember. Szcrelemben tul heves, a "zsi1kmany" mogszerzese erdekeben meg a tcttlegessegtol scm riad vissza:

Az aszrrologiai jegyck kozul tuzes vClgy fold ies crnbcrt tukroz.

A kemeny, nenez kr'z rugalmatl<ln, de megis sllenall a nyornasnak, a b6r A kez allaga rendszerint durva, kerges. Turelmes, nyugodt, allhatatos embert jelez, aki

azonban kemenyfejii, konzcrvariv gondolkod<'isu. Nem kepes elviselni, ha

bcleszolnak ClZ clctebe. Birja viszont a nehez fizikai munkat, konnyeden le-

kuzdi faradtsagcrzetet.

A kezct rninosithetjuk aszeri nt is, hogy a kezfej mcnnyire vastag vagy ve- A kez vastagsaga kony, ilIetve kover-parnas vagy sovany-pctyhudt.

A vastag, telt kCzfcj energikus. SZ! vos, j6 munkabirasu, j61 tcrhclhcto em-

bert rcprczcntal, aki j6 partinak szamit.

A goaros, parnds khfcj egoista, kenyelemszereto, ontelt embert jelol. A Hasyon vaskos kezjej hatalomvhgy6, onzo terrneszeni egyent mutat. A vekony, horpad: kezfcj crotlen. gyenge szervezetii, testileg-Ielkileg fa-

r adt, eletunt embert takar. Ha emellett az illctd kcze reszket is, az nagyfoku hizonytalansagra es ideggycngescgre enged kovetkeztetni, Akinek a keze masszio, nagy, vastag (5 kemeny, annal CI lusta elme a fizikai osztonokkel parosul. Ez az egyuttes nagyfoku sztupiditast es kieleglthetetlen nemi vagyat eredmenyez.

A kez szrirzetenck altalaba n nines nagy jelent6sege, csak kiegeszfteskent A kez szorzete szolgal. A szor vilagos vagy sotet szinet a benne leva festekanyag mennyise-

ge szabja meg.

A Ierfikczck tobbnyire szor osek, a ndi kezck pedig pihesck.

A 5zoros kCZllck fCrfias, {lgilis, aktiv, erzeki emberek. Ha a kezh6t naguon szi5ros, akkor az allati osztonok dorninalnak, visclojcre fokozott szcxualitas, agresszivitas jellemz6. Ha lJ1indcsyik lIjj!Jat szoro«, akkor az illet6 nagyon indulatos, idegcs alkat, Ha csak az also izpercek sz6rosck, akkor melycrzesu, jozan, melegszivu ember az illet6.

A szoros hfivc1ykujj konzervativizrnust, hagyomanytiszteletet szirnbolizal, A ritktis szorzetll fcrfikh tetter6s, erelycs, okosan clovigyazatos emberre vall.

A szoro: n6i kez Ierfias alkatot. kerneny modort, durva magatar tast es kegyetlen termeszetet jelez.

A szoneicn kezfejl1ck noiesek, gyengek es gyengcdek, nagyon kenyelemszerct6k. A szortelen ferfikez tobbnyire n6ies alkatot r eprezental, olyan ernbert, aki elpuhult, piperk6e, haszonlcs6, akinek mindenfele fizikai munka ellenszenves. Olykor vonzodhat a sajat ncme irant, hajlarnos a hornoszexualitasra.

A sz6ke vagy vildsos szf5rzehlck bagyadtabbak, ing(ltagabb(lk, kbrnyezehik aIt(l] jobban befolytisolhat6k, mint a s6tet szOrzetuek.

A soW sz6rilckcnergikusak, temper(lmantumos<'lk, szcnvcddyesek,crzelmeik er6teljescbbek, mint a vilcigos sz6rzeruekc. Gyors(lk, elelmesek, ambiei6zu&,k.

A vorosck a legingerlckenyebb reteget kepvisclik. RcndklviiI hirtelen cselekszenek, lobbanekonyak, meggondolatlanok. A kiilbnbbz6 nepesoportokban el6k sz6rzcte elter6. A skand ina v ncpeknd a szoke vagy a vil<igos sz6rzet, a tr6pusokon el6kneJ pedig a s6tctb<trna vagy fekete sZlnu sz6rzet a gyakor1.

A Hz hornerseklete az egeszsegi allapot pillanatnyi fuggvenye. Ezen tulmen6en a kezanalitikusok meg sok egycb meresz kovetkeztetest is Icvonnak az illet6 szcmelyisegcrol.

A 1I1clcg kh (amely tobbnyire selymes tapintasu is) j6 cgeszseger. j61 funkcionalo pajzsmirigytcrmclest es normal anyagcsere-rmikodest reprezental, Tulajdonosa gy6nged, crzclmes, josagos, onzetlen egyen. aki nem bfrja a hangoskodast, szinte f<'ijdillmat okoz neki minden hang os sz6 es a durvasag,

A hideg kh (amely legt6bb esetben erdes is) rossz egeszscgi allapotot, anyagcsere-problernat cs pajzsmirigyza vart jclczhct, ami lehet vagy pajzsmingytultenges vagy pajzsmirigy-clegtelenseg. A tenverjosok a hideg kezhez me leg szfvet, szerelmes alkatot, sdt titkolt erzekiseget tarsitanak.

Aszerint, hogy a kcz nyomasra mennyirc puha vagy kemeny, hogy szoritasra milyen a keznek az ellenallasa, kovetkeztethetunk a novekvo vagy csokkeno energiara, vagyis a fejl6desre, iIletve a leepulesrc, A Hz allagarol a bal es a jobb kez osszehasonlitasaval szcrczhetunk informaciot.

A petyhiirlt kez szoritasra nem mutat ellenallast, olyan puha, mintha nem lennenck benne csontok. Alrnodozo tipusu, cncrgiatlan, elpuhuit, onallotlan, Justa ember! takar, aki bar jolctben szeretne clni, annak erdekeben nem tcsz semmit. Inkabb a szavak embere, mint a tettckc.

A pulin kez, noha nem kelti csont nelkliJi kez benyomasiIt, tapintasra mcgis kifejezetten puhi'l erzeru. Kcnyclemszeret6, b0kcs cmbert szimbolizal, aki azonban betegesen erzekeny, gyanakv6, sertodckeny. E tulajdonsagai miatt nem hi.1 hosszu Cleruek t<'irsas kapesolatai.

Az clasztikus kez szoritasra olyan ellena1l6, mintha egy gumikarikat nyomnank bssze. 1 ntelligens ember, aki ncmcsak beszCl, hanem cselekszik is. )6 munk<lblrtisahoz szerencsesen parosul, hogy okosan gazdalkodik az erejevel. Pcnzugyekben sikeres. Erzeseiben megbizhat6, a szeretett Icnyhez kepes egy egesz Cleten at huseges mi'lradni.

21

A jobb es a bal kez A velemenyek rnegoszlanak arrol, hogy melyik kezet - a jobbot vagy a balt-

kell vizsgalni, esetleg mindkett6t. A palmisztria a bal kez jeleinek tanulmanyozasan alapszik, de amennyiben h§tsegek meri..ilnek fel, akkor a jobb kezet is meg szoktak vizsgalni. Egyes velernenyek szerint azonban a n6knd a bal kez, a ferfiaknal pedig a jobb kez a fontosabb.

A leginkabb elfogadott elkepzeles az. hogy a bal kezbdl a terrneszetes kepessegek, mig a jobb kezbol az elert sikerek olvashatok ki, az, hogy az illetd mikent gazdalkcdou oroklott tehetsegevel,

AltaL~ban a ba! kez a passzio, a jobb kez pedig az akiio; ennek megfele16en a jobb kez vonalai alakulnak jobban. A jobb kezr6l ugy tartjak, hogy az ovatossagot, a korultekintest, a bal viszont a nagyvonahisagot, a konnyelmuseget kepviseli. Ez az elmelet csak akkor allja meg a helyet, ha az illet6 [obbkezes, ellenkez6 esetben pont a ford itottja igaz.

A bal tenyb az anyai orokseget testesiti meg, a velunk szuletett hajlamokkal, lehetdscgekkel, a jobb ter/yer viszont azt szimbolizalja, amit mindebb6l megvaI6sftottunk: azt mondjak, hogy a jobb tenyer az apai jusst hordozza. Ezert fontos tehat rnindket kez ertekeless, osszevetve s figyelembe veve a jobb es a bal kez valamennyi jegyet.

"

A TENYER

A ket tenyeriink teljesen befedi arcunkat. Az ember tenyeret vonalak es dombok, kulonbozd szimbolikak tarkitjak, joggal nevezhet6 a tenyerjosok szente-. lyenek, ahol kielhetik magukat, megfejthetik a rejtelyes hieroglifakat.

A stinirl oonalazott fenyer megpr6baltatasokkal teli eletet sejtet, ezzel . szemben a keues oonab: tenyer harmonikus eletre enged kovetkeztetni.

A szdes terryer energikus, mozgekony. tevekeny embert kepvisel. aki a levegotlenseget es a bezartsagot nehezen viseli e1. Ha a tenyer szdes es egyenes, akkor az illet6 m8ganak val6, onelegiilt, tulzottan anyagias ember. A rooid, uCkony tenyer kenyelemszereto, raeras emberr61 arulkodik. aki j61 niri a bezartsagot, a szobai leveg6t. Ha a rovid tenyir felhi116m kicsi, akkor tulajdonosa baratsagtalan, antiszocialis beallitottsagu egyen. A hOSSZ11, keskeny tenyer erdekl6d6, tbpreng6 elrnet jelez, arnely kevesbe fordul a fizikai, erzeki dolgok fele, els6sorban a logikus, esszeru vagy szellemi temfikban erdekelt. Nem bfzik a piUanatnyi benyornasokban, mindent el6re megtervez. A uekorlY, merev tertyer feIenkseget, agg6d6, nyugtalan terrneszetet jelkepez, Ha ehhez a tenyerhez b(itykds lljjak tarsulnak, akkor az illet6 gondolkod6 tipus, de nehez felfogasa miatt id6re van szuksege, hogy megval6sftsa elkepzeleseit,

A iomor, elaeztikus tcnucr, aninyos lI;jakkal a test cnergiajat es az intellektus gyorsasagat reprezentalja,

A puha, petyhl'idt ter/yer a tunyasagnak, a luxus szeretetenek, a felfokozott erzekisegnek a biztos jele. A kClneny tenyer, nagy, inassziu fI;jakkal utalas arra, hogy az illeto legmkabb csak a manualis munkara alkalmas,

A duzzadi, eros fer/yer, nagy dombokkal, me/y volgyekkei eroszakos, faragatIan, veszekedos, brutalis emberre utal. A lapos tenyer, kis dombokkal-uolgJjekkel bekes terrneszetii embert jelol, aki bar keruli az izgalmakat, de ha megtamadjak, kininden tud vedckezni. Tibetben a nyitott tenyer azt jeJenti, hogy az iUet6 nern fegyverrel, hanem bekes szandekkal kozelit.

Perzsa hiedelem szerint az olyan ferfi, akinek a tenyere nagy, sulyos, bzvegyasszonyt fog felesegul venni, A babonasok szerencses jelnek tekintik azt, ha valakinek leharnlik a bar a tenyererdl, ez ugyanis azt jelenti szamukra, hogy az illeto dolgos, szorgalrnas ember.

A tenyer-tekn6 A =: h?r~a~f te~yer szerencsetlenseget szimbolizal, az ilyen kezti embcrt sok csalodas en, rnivel termeszetetdl fogva gyamoltalan. gyakorlatiatlan ki-

szolgaltatott. r

A tel~~erben la,that6 tekn6 altalaban elto16dik valamolvlk venal fele, VElgy lel1aJII~ a tenyer valarnelvik resz Iele. Ha az detvol1al ininytiba huzodik. ElZ ElZ otthoni dolgokban jelent problema}, Ha a tekn6 a sorsoonal alait van az az tizleti eletben, penzugyekbcn hoz balszerencset ha a ezioional alaii talalhato, ez biztos jele annak, hogy az illeto a legkozelebbi szereimebcn fog csalodni.

A tenyer tapintasa

A dllr~~,. reszel6s tenycr tetterds, munkabfr6, batar ozorr, sportot kcdvclo ember sajatja. A =: !eflyer arrol tajekoztat, hogy tulajdonosa flilig szerelmes, A nY1r~os f.enycr a~,attomos termeszetro u tal, az i11et6 ideggyenge, labilis ember, il~l ml1~de~b?1 problen~at, csinai. .A nagyon izzados tenycr gyomorbantaJn;akr~l, emeszt:sl zavarokrol arulkodik. Az olajas tapintasll fenyir termekenvsege: jelez, ~. sza~az tcnycr ~z erkolcsosseg. a tisztasag jele. A feltlll10en szdraz fenyer ~azdaJa konny:n belazasodik es hajlarnos a kulonbozc b6rbetegsegekreo A tu! selymes tenyer reumas megbetegedesre utal,

A tenyer szine

AF~dpa~t, majdnein fehfr te,nyerU,e~ber ;gois~a, ~nyagias, a halvany tenyer g<1Z~ilJa bagy~dt, tunya; A rozsa5:1~u lenyer optrmizmust, kicgyensulyozottsagot Jcle~: ~ P1rOS~~ t~n!Jcr szangvlmkus, szenvedelyes termcszeni ember sajatja. A v~ros rr blZto~ jcle ~nnak, hogy az i1let6 meggondolatlan. er6szakos cgye~1. ~ eargas tenyer tulajdonosa melankolikus, mor6zus szernelv. A zdldcs tenyer S;Jtet ter~e~et sz~vbget6 cgyenrol arulkodik. A kekeslila fcnycr valarniIyen szfvproblemara, verkeringesi za varra u tal.

AZ UJJAK

Manapsag az ujjakat reszesitik e16nyben a kezanalitikusok, a tenyer egyeb jeleit csak masodlagosnak tartjak, csupan pluszinforrnaciokent hasznaljak, Az ujjakat, a rnutatoujjtol kezd6d6en, a kbvctkez6 bolyg6h61 neveztek eI:

Jupiter, Szaturnusz, Nap, Merkur. Bar a hu velykgy6keret a Venusz uralja, a huvelykujjat megsem Venusz-ujjnak hivjak.

Nagy altalanossagban a kdver 1ijjak Justa. kenyelmes embereket szimbolizalnak: a savan!J Tljjak egyszeni izlesrol taniiskodnak, tulajdonosuk hajlarnos a kapzsisagra: a nagy ujjak alacsony intelligeneiat, kozonseges izlest jelkepeznek: a kicsi 1Ijjak lelemenycs, fegyelmezett gondolkodasu ernberrdl arulkodnak.

A szogtetes ujjliak ha tarozott velemcnyuek. logikus gondolkodasuak. a heSlJes uiiak. vallasos buzgalmat, bigottsagot jcIeznek; az olyan ujjak, amelyek a hegyiiknil pont o/yan vastagak, mira a tdviikf1e/, durva, brutalis termeszetre utalnak,

Valamennyi ujjnak a fe/56 izperce az i!let6 ember ertelmerol, a kdzeps6 izperce a tanulckonysagarol, az als6 izperce az osztonossegrol judaskodik.

Szimbolizalhatjak az izpercek az egeszsegi allapotot is, az ujjak koromperce a szellemi allapotot tukrozi, a kozepso fzpcrcek a lelki-idegi osszhangot, a t6fzek pedig a fizikai hogyletet jelkepezik,

Az ujjak alakjatol fi.igg, hogy a kez melyik kczttpusba sorolhato. Az ujjak hdrom alapfonnat kepviselnek. Megkulonbozietunk spatulas, szbgletes es k6- nikus vegz6desu ujjakat.

A spatulas (lapatszeru, eletlen, tompa) torrnaju ujju emberekre a praktikus gondolkodas. a j6 szervezckepesseg es a mersekelt rendszeretet jelJemz6. A spatulas ujjuak er6s testalkatuknak. szfv6s szorgalmuknak kbszbnhet6en alkalrnasak kitartast igenyl6 sport (futas, USZ3S) vegzcsere. A szerelernben hiisegesek, de utaljak a lclkizest. Igcnylik a szeretetet es a gondolkodast. de csak ritkan viszonozzak.

A szoglctes ujjuakra higgadt felfogas, fegyelmezctt, logikus gondolkodasm6d, hatarozott velernenynyilvanitas es termeszettudornanyos erdeklodes jellemzo. Szeretik a rend Iatvanyrit es gondola tat. EI6re megszervezett, tervszeni rend alapjan dolgoznak. Konzer vativak. szokasaik rabjai, Kerillik a veszekedest, de ha kell. barrnikor keszek a szembeszallasra. Nem erzelmi lenyek. Szeretetiiket nem tudjak dcmonstralni,

A konikus ujju embcrek idealistak, kreativak, nyfltsziviiek, erdeklodok. vidamak, Tipikus bohernek, szeretik a valtozatossagot. nines bennuk kitartas, labilisak, befolyasolhatok, szeszelyesek, nem ismernek kozeputat, pontatlanok, megbizhatatlanok, Kornyezenik rendjevel nern sokat Wr6dnek. Hajlamosak bigott vallasossagra. rniszticizrnusra. Szerelmi eletukben konnyclrmiek, csapodarak. Ha a k6nikus lIjjakJlOz hllsas lljjgydkir [arul, ez a je! szenvedelyes erotikara u tal.

Az ujjformak

Az ujjak hosszusaga

Az ujjpercek

-\

-

--

Az ujjak <I tenyerre) mcgkozehtceo azonos hosszusaguak. a tenyern6! [oval hosszabb ujjak csak ritkan fordulnak e16. Amikor azonban a tenyer merctehez kepest i1Z ujjak hosszabbak. ClZ intelligensebb terrneszctre ural, mint a rovid ujjak. Dr. Cairn "Az ernbcri test fiziognorniajarol" cirmi krmyvcbcn irja, hogy a brutalis allatoknal rnajdnern az egesz kezet (rnancsot) a tcnyer csontjai teszik ki. Ebb61 arra kovctkeztetett, hogy ha a tcnycr dorninal a kezcn, akkor inkabb az iI!lati terrneszet uralkodik el az emberben.

Amfg a tenyer a testiseget es az anyagiassagot reprezentalja, ad dig az ujjak il szellemi-lelki beallitottsagot szimbolizaljak, A bell kez ujjai aranyaiban tobbnyire eltcrnek a jobb kez ujjaitol. A bal kez ujjai az oroklott sajatsagokat jelkepezik, mig a jobb kez ujiai a szerzctt tulajdonsagokat tiikrozik

Ha a k6zepso fllj hossza Il1egegyczik a teJ1yer hoesuioo), az tokeletes egycnsulyt mutat a fizikai, allati osztonok cs a szellemi ero kozott. Ezt tartjak az ideatis kczjor/minak. E keztipus tulajdonosai j6zan, bccsuletes, jl'lindulatu, kiegyensu lyozott ernberck.

Az ujjak, fuggetlenu[ a tenyer hosszatol, lchctnek hossziiak vagy rovidek.

A hOSSZli lfjjliak szeretik az alapossagot. ragaszkcdnak a r eszlctckhoz. kicsinyesek. aprolekosak. Szerelmi szempontb61 a hOSSZli, karcat IIjjak a gybnged lelkuleni, crzekeny emberek rnegkulonbozteto sajatja. akiknck hibaul rohato fcl bcfolyasolhato, allhatatlan terrncszctuk. Ilyen ujja kkal rendelkcznek a diplornatak, a nagy kezugyesseggel rendelkez6 biiveszek es zscbtolvajok.

A rovid ujjak szcrctetre melto, baratsagos egycnt mutatnak. ClZ ilycn ember nem vcsz tulsi1gosan serumit sern a szivere, konnycden ill! iI dolgokhoz, iI reszlctckkel ncm sokat problemazik. Nines oreje, kitartasa, hogy barmit is alaposan tanulmanyozzon, ezaltal nil gyorsan jut kovetkeztetesrc. J6 tarsalg6, sok baratja van. lmpulziv, hamar k6z1i gondolatait, sz6kimond6. Kockaztaro. szereti az izgalmakat, A tarsadalmi konvcnei6kra es a kulso megjelencsre nem sokat ad. A hilzottan rovid ujjliakra sivar erzelemvilag es er6s anyagi(lssag jellernzo. A rovid, szCies ujjak korlatolt, sziik latokonl ernbert szimbolizalnak.

Az ujjak hftrom fzperce kbziil <t felso, il kordll1lzperc az erzelmi-Iclki 61ct betilIftottsagat, az bsztbnbs megerzest szimbolizeilja; ,1 kozepso fzperc a logikai keszseget, az eszbeli kvalittist reprezentalj(l; az als6 1z, az ujjgtjdkir a testi crot, az (lnY(lgi, materialis kepessegeket jclkepezi.

izenh~nt a in'ivelyklljj felso perce az akarater6t, (l kbzeps6 fzperc a logikus gondolkodast, az als6 fzperce a szerelmi vtigyat jelzi; a l1Jutat6ujj fzpercei szimboliztiljak a hitet, a torekvest es a szexuaJitast; a kozeps6 Hjj izpereel reprezentc1ljak az el6reJatast, a kfserletez6 hajlamot es (l koncentral6kepesseget; a gyun'isJljj izpercci jelkepciik a muveszi tehetseget, a kritikai keszseget es a varhat6 sikereket; a kisujj fzpercei jelzik a tanultisi hajland6.sagot, a spekulabv kedvet es az ertelmi kvalitast.

Az ujjfzek fejlettsege, il1etve fejletlensege az illeta szemelyiseger61 tijekoztat. A j61 fejlett kdrompercek - kiveve a huvelykujj(lt - j6 emberismeretr61 tud6sftanak. A lapos Jljjvega n6k megfontoJtak, el6reIat6k, takarekosak, kitUno hfiziasszonyok. A !rusos, duzzadt Jlliveg{iek szels6segesen crzekenyek, szerelmi.ik kifinomult, erotikus, forr6veru, szexis.

A szde«, rovid lIjjpercek korlatolt, sziik latokonl ernberre vallanak. Ha az lIjjgyoker kOver, iomzsi, akkor az i11et6 a sajat kenyclm~t mindenne~ fo~tosilbbnak tartja. Evesben-ivasban inyenc, kcdveli a pornpat, luxusra vClgylk. Ezzel ellcntetes jelentesu az, ha az l1jjnk als6 he olyan karcsu, mint az ember d ereka, ez ugyanis reprezontalja, hogy tulajdonosa onzetlen, fcgyelmczett, megbizhato ember. Az ilyen ujjuak az ctkezesben nilgyon valogatosak,

A babonas emberek szerint, akinek az Jljjai konnyen ropognak az ujjgy6- kernel, az feltehet6en rovid clctre szamithat. Egy masik clkepzclcs alapjan, akinek pattogna): az lIjjizei, annyi szeret6je lcsz, ahany pattogas hallatszik, Ha az ujjizek ropognak, s ekozben az illet6 kinyujtja a kezct, akkor abbol az iranybol kedvesk edni fog neki valaki, amerre a kcze rnutat.

A sima lIjjpercli emberck gondolkod,'ism6djara az impulzi:,itas, az osztonosseg jcllernzd. Erzelmeikbcn mcgbizhatatlanok, tobbnyire Kiegcsek'"sz~]:gvlnikus, limfatikus alkatok. altalaban inspirativ rnodon vagy elso la rasra, benyomftsra itclkcznek. A sima ujjizek altal' jelzett tulajdonsag~k fel~r6sb~i.nck, ha az ujjpercek fokozatosan elvekonvoduak. Ekkor ugyams a sima U)jpcrcekrc clmondottakon tu] mcg jo kifcjczokeszseg. rmivesz] vagy kblt6i tehctseg. hajlam is tarsul.

A sima, vekollY, p6kszedl IIjjpercek faradhatatlau szcrwedelyckrol vallanak. A biitykos IIl/ak a sima ujjak ellcntetei, kovetkezeskeppen az ilyen kezek tulajdonosai sljar asaikban egzaktabbak, munkaju kban precizek. rendszeretok, erzcseikben kiegyensulyozottak. A ezogtete; lIjjakon lathato bwykok kivalo kornbinativ keszsegrol arulkodnak. Az ilyen kezii cmberek tisztan, praktikusan fogjak fel a dolgokat, benyomasaikat, crzeseiket logikaval elemzik. A k6Iteszettol, muveszettol, vallastol, a filozofiatol megkovctclik. hogy csszeni legyen. Erkolcsosek, istenfelok. de nern ajtatosak, a ccrernoniat sern kedvelik, Vonz6dnak a szephez, de hajlarnosak azt az igazstiggal es az altaluk j6 anal6gianak tartott hasznossal azonositani.

A masodik izperc folott lev6 iin. "fi/owfus b(ityok" okoskodo, vitatkozo, tarnaskodo cmbert szimbolizal. Az also izpercen talalhato iin. .inateriali: biilL/ok" anyagias, kicsinyes, aprolekos, foldhozragadt ember sajatja, A kett6s batyok a meditalo, crosen vallAsos emberekre jellemz6.

A noi kizen taldlhat6 biih/kok szellemi foglalkozast uza, emancipalt n6r61 vallanak. Bar a butykbs uliuak erzelmeikben eleg stabililk, a 'feliik valo egylitb21cs azonban egyaltalan llcm kbnnyu feladat. A koroll11zen levQ biitykOk a koszvenyes betegseg jelei.

A szorosan egtjJndshoz simul6 lIjjak sz6fukar, diszkret, zark6zott emberre engednek k6vetkeztetni. Ha viszont az ujjak Ilerrl simulnak te/jesen egymdshoz, es az ujjk6z6kon at lehet latni; ez esetben kivtincsi, sz6szatyar, nagyvonalu, pazarl6 embert mutatnak, aki er6sen erdekl6dik a termeszettudomanyok irant. A k6zhiedelem szerint, ilkinek az osszezart ujjai Mzagosak, az nem tud bfumi a penzzel, mert a lyukakon kereszti.il kifolyik a penze, ezzel szemben az egymlshoz jol idomul0 ujjuak j6J gazdaIkodnak a penzzel, de hajlamosak a zsugorisagra.

A szdes ujjkozok nagyfoku 6nbecsult~st es bnerzetet jeJeznek. A szetterpesztett ujjak tulajdonosai alyan termeszetes, magabiztos, tevekeny, kellemes modoru emberek, akik nem kedvelik a kiils6segeket.

Az ujjpercek

Az ujjbutyok

Az ujjkozok

27

Az ujjkozok

Az ujjak gorbesege es flexib ilitasa (hajlekonysaga)

Hosszanti vonalak az ujjakon

Fuggetlensegre torekednek, ezert a hazassaggal jaro megkotottseget nehezen es csak ritkan v81181jak.

Ha az ujjakat szetnyitva a I11Htat6- CS a kdz(1)s6 IIjj tlil szeiesrc uirul, ez a jel a gondolkodas higgetlenseget jelenti, Ha a kdzepso es a gy(irllslJjjak kdzdtt. a legnagyobb 8Z ujjkoz, az szelsosegesen excentrikus gondolkodasra, cselekedetekre ural. A gyllr/islljj es kisujj kdzdt.ti szeles res a cselekvesi fliggetlenseget r eprezentalja. Ha 8 hijvc/ykujj is a mutat6ujj kdzutti IIjjkUz tag, akkor 8Z illct6 nagytelku, jozan gondolkodasu egyen.

bocsatkozik olcs6 szerelrni kalandokba: ha nem talal hozza hasonlo kornoIvan erzo partnerre, akkor inkabb visszavonultan d.

Hosszanti vonalak a f!!/mJslljj kiirompercen cldnyos hazessagot sejtetnek; a gYl1ri1sujj k6zeps6 {zerl 1c'v6 hQsszanti vonalak kozrnegbecsulest, elismerest, hirnevet, anyagi joletet szimbolizalnak. A gy(trllsujj egesz hossuioan I6that6 hosszanti oonalak rornantikus, miiveszctpartolo, kifinomult Izlesfi egyent reprezentalnak.

Hosszanti vonalak vegig (I kislljjon olyan baratsagos. johiszermi, bdbeszed U, lelkes tipust jeleznek, aki nem art senkinek sem; a kisujj iopercen levQ hosszanti vonalak realerdcklddesti egyenr61 arulkodnak.

Az ujjak abban az esctben mond hatok szabalyosnak, ha egyenesck, nem ha]lanak semerre sem. sc k ifele, se befele, se el6re, se hatra, Az ujjak hajlekonysagaro) ugy velik. hogy a hajlekony ujjak fogekony clmct, a merev ujjak konzervativ gondotkodasm6dot reprezentalnak.

Az egycncs Jlj}I' kiz tulajdo nosa eros onkontrollal biro, r calista ember, aki jozan itel6kepesseggel kepes minden problernat sikeresen megoldani,

A lI1erev, tenyer fe/e gorbiil6 ujjak tulajdonosa szuk latokorti, nehezen rnobilizalhato, rnaradi gondolkodasu egyen, Betegesen ovatos, gyava es zsugori. Elviselhetetlen a velc valo cgyiitteh§s, mivel keptelen a normalis alkalmazkodasra,

Az ellorzult, kicsavarorlott ujjak (ha nem betegsegtol dcformalodtak 121) rossz tfpUS1! kezen: megbfzhatarlan, kanyargos, cltorzult, gonosz termeszetet: a j6 kezen (bar ez ritkan for dul (J6): kotekedo. intrikalo szernelyt szimbolizalnak.

A kifele hajJ6 IIjiak nagylelkusegre. josziviisegre. kbnnyelrmi eletvitelrc cs miiveszi fogekonysa.gra utalnak: a befde gorbfil6 IJjjak tulzott takarekossagra, irigy termeszetre engednek kovetkeztetni. N6i kezen a befcle gorbiil6 ujjak csak reszben jelcntenck j6t, mert azonkivul. hogy az illet6 no tud banni a rabizott pcnzzel, beoszto haziasszony, egyuttal arrol is arulkodik. hogy nagyon fettekeny.

Az a szcmely, akinek az ujjai nemcsak mcreuck, de a legfels6 izuknel nem hajlithllt6k be, szerencsetlen, boldogtalan elctu lesz, mert az illet6 mindenben ketelkedik, scmmit sem hisz el, ami ellentmond a saja] erdekeinek.

A hajlekollY, ioszertten hatrahajl6 lIjjl/llk tarsasagaban elbuvbl6k, baratsa.gosak, de mindent elronthatnak tolakod6 kerdezoskodeseikkel es beteges kivancsiskodasukkal.

Az exirem flexibilis Iljjli kez tulzott alkalmazkodokepessegrcl. befolyasolhat6sa.gr61, iranyfthat6sagr61, eleselml2jlisegr6J arulkodik. Az ilyen kezli ember sokoldalu, de fclszfncs. N6nel a szeJs6scgesen hatrahajlC) ujjak k6nnyen megszerezhet6 szerelemre es nngyfoku pazarIasra engednek kbvetkeztetni.

A kezanalizissel foglalkoz6 k6nyvek a huvclykujjat tartjak a kez legfontosabb reszenck, melynek karakterebol sok minden olvashato ki. A hinduk peldaul teljesen a huvelykujjra alapozzak vizsgalataikat, a kinaiak meg ennel is messzebbr e mennek: 6k a huvelykujj elsa izpercen talalhato vonalkak, kapillarisok vizsgalatara dolgoztak ki egy aprolekos rendszert, de a huvelykujj vizsgalatat helvezik el6terbe a cigany jbvend6mond6k is, mert szamukra a huvclykujj megfigyelese - kiegeszitve ravaszsagukkal - elegend6 a joslashoz.

A huvelykujj tobb, mint egy szimpla ujj, hiszen lathatoan lenyegesen erosebb, mint a masik negy ujj, es abban is kulonbozik a tobbitdl. hogy az ujjak kozul csak ez kepes korkoros mozgasra. A huvelykujj a negy ujjal szernben helyezkedik el, ez az anatorniai adottsaga tette az ember szamara lehet6- vc, hogy harapofogoszcrtien hasznalja a kezet, megmarkotjon, megfogjon, megtartson bizonyos ta.rgyakat. A kez fog6mukbdesenek koszonhetoen valt (\Z ember alkalmassa cszkozkeszitcsre, eszkozhasznalatra, munkavcgzesre, alkotasra, irasr a. Mindez az allatoknal nern figyelhet6 meg, egyedul csak az emberre jellemz6. A legt6bb majornuak gyengen fejlett a huvelykujja. a tobbi ujjhoz viszonvitva kicsi, a kezukon egeszen lent van, tavol esik a tobbi ujjt6J. Korabban azt gondoltc'ik, hogy a majmok legkedvez6tlenebb sajatsaga a szernbenallo ujj hianya, azonban ez nem igaz, mert nerncsak ClZ cmberszabasii majmok, hanem 8Z alacsonyabb rendiiek is rendelkeznek szernbcnallo huvelykujjal. Pr oblernajuk azonban .abban all, hogy keptelenek valamcnnyi ujjuk hegyet kontaktusba hozni, osszeerinteni, mivel a hiivelykujjuk nilsagosan kicsi es nagyon lentrdl ered. Emiatt huvelykujjuknak a mobilitasa, s ezaltal a haszna is kicsi, Ugyanis a huvclykujjak szembenallasa es flexibilitasa ~z, ami nagy jelentdsegii a munkavegzcsben. H~hLivelykujj ro vid es fej1etlen, akkor funkcioja nagyon korlatozott, ennclfogva csak gorgeto. forgat6 rnozgasra kepes. Ezt figyelhe~iik meg az emberszabasu m(ljmoknal. A huvelykujj Clzonban nemcsak fogasra es tartasra szolgfl, hanem lehet6ve teszi azt lS, hogy a dolgokat Cl kivant helyzetbe hozzuk, mozgilssuk, athelyezzuk, s mindezt gyorsan es pontoS<ln vcgczzuk. A kezanalitikusok azert tar~ak a 1cglenyegesebbnek ujjnak a huvelykujja t, mert ez jelkepezi az ember "En" -jet, "Eg6"-jcH. Individualizalja az embert, reprezentalja az elethez sziikseges energiat, a karater6t, fan tflzi2tt, kezdemenyez6keszseget, vAllalkoz6kedvet, bntudatot.

Ha a hiivclykujj j6E fejletten harmol1izdl a tobbi ujjal, Cl~kor visel6je j6kedelyu, j6 szellemi kepessegu, celtudiltos ember. Minel hosszabb es aranyosabb a hiivelykujj, annal magnsabb foku intelligenciat jelez, es ez fordftvil is igaz. Az er6sen fejlett 111'jve/yhfjj eros szemelyiseget, a f!!jengen fef/elt havelykujj pedig gyenge egyeniseget sejtet. A sziiletett idi6tak kezen mindig satl1ya es formdt-

El egy olyan fcltetelezes, miszerint az ujjak vegen aramlik be a testbe az elekb'omagneses, kozmikus sug,1rzas. Ebb6l kbvetkezik, hogy a vertikillis vonalak az e16nyosek, mert kirun6en vezetik az elektromoss8got.

A /Illlfat6ujj hosszanti vonalai nagyfoku akaraterovel es kbtelessegtudattal kivfvott sikeres eletet tiikrbznek. N6knel szfnes fantazinvilagot sejtetnek.

Hosszanti vOI1alak a kdz(1Js6 ujj f6percbz sportolasi ked vet mutatnClk, de jelen thetnek medi tMasra val6 hajlamot is. A kdzepso ujjon vegighuz6d 6 hosszanti vonalak bnmegtart6ztat6, erk6lcsbs embert jeleznek, aki soha nem

Hosszanti vonalak az ujjakon

A hiivelykujj

29

=-

A hirvelykujj

1

Ian a hiivelykujj, ez a jcl mintegy szimbolizalja, hogy keptelenek iranyitani magukat es masokat.

Azok a ferfiak, akiknck rinnd, szeles es esetlen a h(iueiyklljjllk: durvak, brutalisak, mert bcnnuk az <'illatias osztonok vannak nilsulybau, A rtioid friivc]ykfljj mindig az alae sony szarmazas jele. A kishiive/yk1kk altalaban gyenge idegzetiiek, befolyasolhatok. hatarozatlanok, batortalanok, J61khct, a kishiiUelykll frlfi tart6zkod6, ketkedo alapterrneszetii, crzelrnes beallitottsaga rniatt megis szcretetre rnelto. Finom, kedves, gybngcd szereto. akinek erelytclenseget konnyen kihasznaljak (I nok, [atszva behalozzak, uralkodnak folotte, P<1- pucskcnt kczclik.

A kicsi, keskeny hiivelykujjll I/() rornantikus. abrandozo, crzelgos terrneszeni, gyenge jell em, szcrelmebcn ingatag, konnyen elcsabithato Noha gyerekszcret6, mcgsem vale scm anyanak, sem felesegnek. A kicsi kben 1{'Vo kis hiive1yk konnyclmu. einikus cmbert [clez, (lmig a kicsi kezcn ll-u6 nagy In'ivdyk bnfcjlisegre u tal.

A lIagy hlivclyk1ljjll fCrfink cs n6k cgyarant i1gilisak, aktivak, szenvcdclycsek, a szcrelemben kezdemenyezdk. Az erdscn fejlett, szolcs, nagy hu velykujju ferfi tuzcs szereto, aki ki tarto az ud varlasban, allha tatos <I szcrclcmben. A kivalasztott partner szcrclmeert kesz minden akadalyt lekuzdeni, sot a eel crdekeben meg az eroszaktol sern riad vissza. A nagy hfiveiyklljjl1 no Ierfias terrneszeni, hatarozott fcllepesii es praktikus eszjarasu. Szerelmeben mindez fokozottan jelentkezik, erzeseiben tchat inkabb az esze. mint <I szive vezerli. Egyebkent ragaszkodo. megbizhat6, huseges tars. A hazassagban vezeto szerepet jatszik, csaladjaban 0 viseli a kalapot, Bar nem kifejczetten terrnekeny, a szules nem okoz neki problemat, gyermeket kbnnyen hozza a vilagra.

A hosszrl h"ive/yklljjriak intelligens, finom embcrek, celjaik, vagyaik rncgvalositasaban hasznositjak szellerni erejuket, ezert az ide6lis Iliiuclyk1ijjni:lk hosszunak es erdsnek kcll lennie. Az eszmenyi hazilssagban &16, j6Z<111, aktiv, j6 szellemi kvalitasu ferfi hiivelykujja hosszu. j6} formalt: az idealis n(ji huvelykujj viszont aranyosan kicsi, formas, ez jelzi a helyes alkalmazkodokepesseget. a meleg szivet, a gondoskod6 termeszetet. Ferfiaknak ajinlatos elkerulni a hosszu huvelykujjii n6ket, me:taz ilyenek tbbbnyire parancsolgat6, zsarnok termeszetiiek.

A huvelykujj izpereei a koromtol lefele az akaratot, il logikftt es Cl szerelmet reprezentaljak. A kbromperc i1Z akarater6t, a szandekot es az bntudatot; a kozeps6 lzperc a szellerni befogad6kepesseget, a [ogikai keszseget; a hiivelykgyokCr (a hiivelykujj tenyer fel6li resze) az aktivltast, ilZ erzekiseget, ilZ erotikat szimbolizfdj<1. A szabalyos hiivelykujjon az els6 es a masodik izperc kaze! azonos hosszusagll. Ha il hiivelykujj fe/s6 ize hosszabb a kozips6 fznd, ez a jele annilk, hogy az Weto bar logikus elme, de mlzottiln t6rekszik a biztonsagra, ezert neha elszalasz~a il kinalkoz6 lehet6seget. Ha a hiivelykujj kdromperce szdsosegesen hOSSZli, akkor az akaratero domina!. Ha a Mivelyk1fjj masodik perce hosszabb, mint a fe/so iz, akkor az ilIet6nek - noha j6 szellemi kepessegu, egzakt gondolkodasu - nines elegendo akaratereje cs elszantsaga elkepzelesei megval6sitasahoz. Szivesen koekaztat, eJ6vigyazatlan. A hr1sos, telt hiiveIykgyokir a meggazdagodas biztos jele. Ha a hiivelyklljj fels6 izperce hcsi, de a hiivelykgyoker hosszrJ, akkor - legyen akar ferEi, akar no - egyarant erzeki, erotikus termeszeru, Jeven ez il teriilet a Venusz-domb hamra, ezert itt fokozottan ervenyesiil az erzelmi impulzivitas.

A spatulavegl1 hiive!yk1.jj altaliiban az eleteros, robbanekony, tulerzekeny, faragiltlan, durva ember saja~a. A swgletes vegz6desl~ hilvelykujj: emoeio-

nalisan szilard, j6zan, intelligens, megfontolt, belate. allhatatos embert takar. A kOllikils vcgl1 hiiuelykrljj tulajdonosa ingatilg, gyenge akaratii ember, akinek nines kello elszantsaga. ellenallo kepessege, betegesen engedelmes, szolgale\ku.

A nrJgJ)oll rooid koroIl1perc ingaragsagra. ferf1atlansagra utal, a rovid, lapos lijjgyoker pedig nogyiilOlctet [elez. Ha a masodik izperc karcsu, elkeskef1yed6, <1Z szellemi tapintatot szimbolizal, ha teli, 1111505, az er6t [clkepezi, amely valarniIyen eel vcgrchajtasahoz szukseges, Ha a koromperc nagy, vaskos, roind, Japos kijroll1111ei, ez garantaltan azt mutatja, hogy az ilIet6 keptelen uralkodni indulatain. A bunkos uegzodbl' korolnperc akaratos, kegyetlen embcrt reprezental.

A hiivelykujj tanulmanyozasakor figyelembe kell venni, hogy a korornperc mennyire merev vagy hajlekony. Ha ez az ujjper.c annyira hajlekony, j61 hritralrajIrthat6, hogy a huvelvkujj szinte ivelttc valik, akkor az cxtravagans szcmclyt tukroz, aki nerncsak pcnzugyekben kormyelmii, de gondolkodasban, felfog.:lsban is. Az cmbcrckhez CS a ko rulmenyekhez egyarant j6l alkalmazkodik, minden tar sasagban otthonosan mozog. Mani<'ikus rokonlatogato. Rugalmas terrneszetere jellernzri, hogy barmely orszagba vetne a sorsa. az u] kornyezetbe is hamar beilleszkedik. Impulziv szemelyisegeben nem jatszik kulonoscbb szerepet a lclkiismcreti tenyezo. Szerelmebcn esapong6, nagymcstcre a hoditasnak, Ritkan rcndclkezik olyan €Tkblcsi tudattal, mint a merev huvelykujjuak,

A felfele sorbiil6 rJ/'ive!ykuj) kfvancsi terrneszetet, a lefele hajl6 pedig ravaszsagot. fosvenyseget jelez: A hajlekony hiivelykujj az ireken kivul. a latin nepekncl fordul 1216 nagy szamban: a fr anciaknal, spanyoloknal, portugalokm11 0S ClZ olaszoknal. A merev huvelykuj f01cg az eszaki nepeknel: a danok, (I svedek, norvegok, nernetek. angolck, skotok kozott gyakori.

A mereu, szildrd kdro1llpercI; hiive/ ybi egyen gya korla tias, eros akaratii, makacs, elszant, ovatosan. e16vigyaz<1tosan araszolva, apr6 leptekkel, de sZIv6san halad kf nizott celjEl fcle. Igyekszik kihozni magabol es kornyezetebol a lehet6 legtbbbet. Kifinomult igazsagcrzettel bir. A szerelemben nem demonstratfv, de nagyon mcgbizhat6 es husegcs tars.

Ha a hr'iveiykujj a kezf6b61 mayen ientrol ered, es nagy tavolsagot zar be a kezze', akkor ElZ i11et6 konnyen terernt kontaktust, intelligens ember, ha magasan ered 1£s kis trivolsagra van az ujjakt6/, akkor begycpcsedett, tiilsagosan cldvigyazatos, korlMolt ember, Elkinek ElZ eleteben a testi szerelem nem jatszik fontos szerepet.

Ha EI huvelykujj eSClk 30 '-os s:z6get zrir be a mutat6ujjaI, az akarathianyri:l u Lal. A pClpuesferjeknek ilyen EI hu velykujja. A 60'-os swg{j rllivclyk1ljj realis gondolkodasu, tolerans, optimistCl embert jelez. H(l a hiivelykujj szinte mer6- legesen, gO"-ra elal! a kt2zt61, ez jelzi a szellem abszolut fiiggetlenseget, ilminek kbvetkezteben az iHeto termeszete rendkfviili szels6seget mutat. Az ilyen ember nem rur ellentmondast, kontrolla1hiltatlan, agresszivitisra haj1ik. Bar reformgondolkodasu, puszta jelenlete is elviselhetetlcnul irrital6.

Ha a hfivelyk1ljj az lljjak fele ford", (szettart kezen lfithat6 a hi.ivelykujj kbrme), akkor az illeto hEltarozott, jellemes, gyors eszjarasu, elszant, erzeseiben nyilt ember. Ha a huvelyk annyira kicsavarodott, hogy a kbrbm elolnezetben nem Jatszik, ez ilgg6d6, gAtlasos, betegesen 6vatos tcrmeszetre utal. 2ark6zott, befele fordul6 szcmelyiscg, keptelenseg kitaJalni, 110gy mire gondol, mit ercz vagy mit szandekozik tenni.

A karaktertipus megalbpitasan(lk egyik biztos m6dszere a kcz hirtelen bkblbe zanlsa: ha El hiivelykujjunk rahajlik a tobbi ujjunkra, ez biztos jele El

A hiivelykujj

31

A huvelykujj

gyakorlatiass~gnak, rnagabiztossagnak. Az ilyen tipusu ember kepes teljesen telszabadulva szeretkezni, szarnyalni: ha viszont a huvelykunk az bkliinkbe belebujik, akkor ez a batortalansagnak. akaratgyengesegnek. labilitasnak a jele. Tulajdonosa gorcsos. hatarozatlan a szerelernben. nem hisz a nagy szenvedelyek erejeben. s6t meg a leteben sem.

A huvelykujj akarater6t szimbolizalo vol tat j61 peldazza a csecscm6 ujja, Amikor megszi.iletik a kisgyerek, meg nines akarata, teljesen rnasok iranyitasa alatt atl. Elet6nek els6 nehany heteben szinte allandoan alszik, s ezalatt a huvelykujjat a kezebe rejtve jelzi, hogy az akarata alszik meg. Kesobb. amikor mar kevesebbet alszik. kifejezest adva szandekanak, a huvclykujja e16- bujik rejtekebol, mintegy jelkepezve akaratcreje megjeleneset.

Az c16bbinek az ellen tete figyelhet6 meg az emberi elet alkonyan. A tudati megnyilvanulas megszuneset tanulmanyozta Francoie Delsaric, a XIX. szazadban elt francia retorikatanar. aki - hogy megfigyeljen haldoklokat es halottakat - vegiglatogatott szarnos korhazat, hullahazat es temet6t. Hosszas vizsgalodas utan arra a rnegallapitasra jutott, !logy a haldokl6k, miel6tt kilehelnek az utols6 leheletet, a huvelykujjukat mindig a tenyeriikbe h<lj~ak. Egyetlen olyan esetet sem talalt, amikor a hi.ivelykujj a teny6ren kivu! maradt volna, Ily modon arra kovetkeztetctt, hogy a halal egyik legbiztosabb lathato jele a tcnyerbc hajlitott hiivelykujj, jelezve ezzel az akaratcr6 megszuneset, kihunyasat,

A hi.ivelykujj vizsgalataval fontos informaciot nyerhctunk a test fizikai hogyh2ter61, egeszsegi c111apotar6L Az ember! testreszek kozu! C\ hu velykujj fel- 56 izperce szirnbolizalja a fejet, a kozepso iz a gerincet, az also pedig a nemi szerveket. Ha a huvelykujjat er6sen hozzaszoritjuk a tenyerhez, akkor a kczfejen kidudorod6 izomparnarol a tude allapota olvashato Ie, Ezen a par nan a fels6 resz a tiiddcsucsot, a kozepso es az als6 resz a tilde lebenyeit jelkepezi. Ezt az izrnot j6l megfeszitve kitapinthatjuk a tiidd milyenseget. Ha a parnacska nyornasra rugalmas, akkor a tUd6 valoszfnuleg egeszseges, ha viszont puha-laza rapintasu, akkor a ti.id6nek azon rcszei gyengek, betegek, ahol az izmot ernyedtnek, petyhi.idtnek erezzuk. Ez ut6bbi jelb61 kovetkeztethctimk a nemisegre is: ez azt jelenri. hogy az illetdt kielegithetetlen szexualis vagy hajtja.

A hi.ivelykujjhoz szarntalan babonas hiedelem is tapad: az egyik szerint, aki ugy kulcsolja ossze a kezeit, hogy a bal kezenek a huvelykujjat iI jobb fole teszi, akkor azilleto nappal szuletett, akinel viszont a jobb huvelykujj kerul a bal fble, az ejszaka latta meg a napvilagot.

Hazassagi tanacsnak is beill6 ja vaslat az, miszerint sohasem szabad olyan Ianyban megbfzni, aki a tenyerebe dugja a hi.ivelykujj~t, ·mert az ilyen n6szemelyt nehez kiismerni. Ugyancsak tarsas kapesolatra utal6 jel, ha az bsszckulcsolt keziinkbn a jobb kez hi.ivelykujja marad fOWl, akkor ez azt jelenti, hogy a hazassagban az illet6 fog uralkodni, ha a bal kez huvelykujja keri.il fcli.ilre, akkor a leend6 elettars fogja iranyitani a csaJa.dot.

A tibetiek felemelt hiivelykujjukkal fejezik ki azt, ha valamit j6nak tartanak, vagy valakit szeretnek.

Rossz 6mennek bizonyul, ha valaki a hu velyujja va I mindig csak egy iranyba malmozik, ez sanyarU, nehCz eletre figyelmeztet. A leheto legroszszabb jelentese van a hil velykujj megegetesenek, a babonas emberek err61 azt hiszik, hogy meghal egy gyerek.

A mutat6ujj a Jupiter befolyasa alatt aIL A Jupiter szimbolizalja a sikert, az A mutat6ujj elomenetelt, a becsvagyat. a hirnevet. Ennek kovetkezteben a mutatoujj az eletben kivfvhato tarsadalmi rangot jelzi, [elkepezi tovabba a sziv es a verkeringes rmikodeset.

A rlannalmutat6ujj egyenes, j61 fejlett, a hossza azonos a gyurusujjaI; ez esetben kifinornult igazsagerzetet, j6zan ertckiteletet. bolcsesseggel parosulo osztonos megerzest jeIez. Tulajdonosa az elet minden teruleten kezdemenyez6, igy a szerelmi eletben is. A mutat6ujj harem izpercenek fejleusege tajekoztat az illetd vallasos nezeterdl, az arnbfcioirol es erzekisegerol.

A spahl/avegu mutat61tjj mindig nagy testi es lelkier6t mutat, Visel6je aktiv, becsvagyo. kitart6 ember. A szdgletcs veSTJ 1I111tat6u]j onrudatos, kiegyensulyozott, mer tektarto egyent sejtet, I1yen tipusu mutat6ujj talalhato ir6k, jogalkot6k es bir6k kezen, A k6nikus veST; lI'1lltat611jj hajIamot jelez a szelsosegekre, mind felfogasban, nezetekben, mind szokasokban es tettekben. Az illetd elbizakodott, karrierista.

A szels6segesen hOSSZli mutat6ujj buszkeseget, uralkodoi hajlamot jelkepez. ilyen mutat6ujj lathato a legtbbb pap es politikus kezen. Ha a mutat6ujj raadasu] meg hegyes is, akkor az illeta pluszban egoista, tortetc, bnz6.

Ha a mutat6ujj olyan hOSSZll, mint a kdzt?ps6 ujj, akkor az g6gbs termeszetre, hatalomvagyra utal, Nap61eonnak peldaul a kozepso ujjaig ert a mutat6ujja. A gyl1rllsujjnril hosszabb mutat6ujj anyagias, ambici6zus, a szerelemben celrataro emberre vall. A gtJllrlisujjnal rdvidebb mutat6ujj viszont batortalan, fetszeg ember sajatja, akibol minden kevelyseg es buszkeseg hianyzik.

A iomzsi, oaskos 1I111tat6~ljj kcnyelemszereto, tartos kapcsolatra tbrekv6 emberr61 arulkodik, Ha a mutat6ujj csontos es sovany, akkor az ilIet6 nem igenyel gondoskodast, lemond az elet ororneirdl, igenytelen, 6nmegtart6ztat6 eletet el6 ember.

Akinek a mutat6ujja a }ll:ivclyklljj fefe hajlik, az t6rtet6, szorgalmas, maganak va16 ember, aki magas mercd allitva rnagaval szemben, a kinizott celt sziv6s munkaval eri eJ. Ha a rrl1itat6ujj a kdzt?ps6 ujj fele gO"rbiil, az azt jelzi, hogy a tulajdonosa tulzott bizalmatlansaga miatt elszakadt a valosagtol, Ha a mutat6ujj a gyurusujjal egyiitt a kdzeps6 ujj fele hajlik, egykedvli, beletorddo, erzeketlen embert sejtet, aki nem isrner sem csalodottsagot, sem szerelmi banatot, nem kesereg, nem sirankozik,

Regen azt hittek, hogy a jobb kez mutatoujja mergezd hatasu, ezert ezzel az ujjal karcolast vagy sebet sen kin sem ejtettek. A babonas emberek szerint a mutat6ujjal gy6gyftani sem szabad, mert ha a mutat6ujjal kentek fel a gy6gyfrt vagy a ken6csot a faj6 testreszre, akkor a beteg allapota tovabb romlott. Ezert ezt a mu veletet kizar61ag csak a kbzeps6 ujjal vegeztek eL Egyebkent a mu tat6ujj az6ta karhozott, ami6ta JUdas elarulta Jezust a zsid6knak, ugyanis Krisztusra a mutat6ujjaval mutatott ra.

Tibetben sem jelent j6t a mutat6ujj, peldaul a tiben parasztok ugy fcjezik ki elegedetlenseguket, hogy osszeerintik mutat6ujjaik kbrmeit.

...

A k6zepsO ujjat a Szatumusz befolyasolja. Mivel ez a bolyg6 nem tartogat A k6zepso ujj $Ok szercncset, sikert az ember szamara, annal tbbb megpr6baltatast, szenve-

dest jela!, ezert a Szaturnusszal szimbolizalt kbzeps6 ujj az eletbe vaI6 beiI-

leszkedest, az 6vatossagott a biza!matlansAgot jelkepezi. A testTeszek ktiziil

az idegrendszert es a hiszteriara val6 hajlamot szimbolizalja,

JELIGE:

"KARMA"

A tenyerncl valarnivel rbvidebb ujjak alapjan (1Z illeto szeretetre rnelto, j6 1<:1rsalg6. Impulziv rermeszcte ellenere sok baratot vonz. Hamar kozli a gOI1- dolatait, sz6kimond6, semmit sem vesz ttilsitgosan a szivcre. konnyeden all a dolgokhoz, nern ragad le a reszleteknel.

A fll'ivelykujj harmonizdt a tObbi lIjjal, ez j6 szellem! kepesseget szimbol izeil.

A hfivelyklljj mereono: tilnik, ami gyakorlatiasseigot je/ez, tulajdol1osCi kifinoll1l1l1 jgazsagerzettel bir, igyekszik a leheM legtdbbet kifrozl1i l/1agcib6/ es kdrnyezeteb61. Noha szerelmebeu nem demonsiraiio, nagyon megbizhat6 es hl'iseges tars. A !ri'ivelykujj 90o-ra, szinte l/1er6legesen e!till a keztOl, ez a szeuem abszohi: {iigget.icI1S('git jelzi. Az il/et6 rciorlJlgonriolkoridsJi es nehezen vise! el b6rlllilyen ellentmonddst.

Az ujjakon vegigfut6 hosszanti vonalak kozul a kisujj vonalai olyan b6- beszedii. j6hiszemu, lelkes, rea!crdekl6desu emberre utalnak, aki ncm art scnk inek. Hosszanti vonalak a gyurusujjon kifinomult izlesrol. a kozepso ujjou bnmegtart6ztat6 eletvitclr61, a mutat6ujjon nagy akarater drol es kotelcssegtudatrol ?rulkodnak. A mutatoujj kozepso Izpercen leva hnrizontalis vonal feltehet6en serulcst61 szarmazik. A mutat6ujj ivelt ujjlenyomata materialista. praktikus, organizalo embert kepvisel,

Az ujjpercek kozul lathatoan az ujjgy6kerek a leghossz<lbbak, ez a testi erot. az anyagi. materia lis kepessegct jelkepczi. A vizsgalt kez szogletes. konikus ujjakkal parosulva, ez az alakzat nagyon kedvcz6 valtozata e keztipusnak, ugyanis a szogletes kez nerncsak a tudast jelh2pczi, hanern a folytonos igyekezetet, szorgalmat is reprezentalja, a koriikus ujjak pedig az intuiciot es

az ihletet szimbolizaljak.

Az eletvonal j61 korbejarja a Vcnusz-dornbot. egy ag (a fekete foltnal) kivalva belole a Hold-dornb fele halad. ami azt jelenti, hogy az illetd eleteben gybkeres valtozas varhato, minden valoszimiseg szerint elhagyja szulofoldjet. A fejvonal egyenes, hosszu, ez a jel szogletes keztipuson azt jelenti, hogy az meta elenk fantaziaval es nagy kezi.igyesseggel rendeJkezik. A melyen ar kolt egeszsegvol1alb6l j6 mernoriara, rabeszeldkepessegre, sziv6s akarater6re lehet kovetkeztetni. Mivel az egcszsegvonal erinti az eletvonalat, ez a forrnacio idegkimerultsegre, szellcmi elfaradasra figyelmeztet. A Merkurdomb molyen barazdalt hazassagvonalai nerncsak a rnegkotott hazassagokr61, hanem a komoly szerelmi kapcsolatok szamar61 is arulkodnak. A tenyer kis harornszru;c belato ember+ szimbolizal.

- - - -

A HiitiG,'YKU RiR UZE.N:I

--- .---

KUldje be a kezet!

Megkaptuk a jeliges "kezeket", Kedves olvasok, pr6baljanak kezi.ikr61 olyan fot6kat kiildeni, arnelyeket valamennyire hasznalni rudunk, Kaprunk kepeket, ahol Wig van rajta a kez. Erkezett igen hornalyos felvetel is. Nagyon fontos, hogy a vonalak, dombok j61 latsz6djanak, kiilonben Rosta Erzsebet nem tudjaezeket ertekelni.

Kivalo minosegii tenyerlenyomator keszftherunk fekete cip6paswlval is. (Peldaul fekete Egi' gUvel.) At analizishez a lenyomaton kfvul IeltetI leniil sziikseges fenykepet is mellekelni a kezfejr61 es rnindket renyerrol. A fot6k lehemek szfnesek vagy fekete-feherek. Kerjuk, hogy a jelige, :: esetleg a nev mellett runtesse fel szuletesi da-

rumat.

JELIGE:

" KARMA"

KULDJE EL A KEZET!

A kozepsd ujj

A kbzeps6 ujj harem izperce az elovigyazatossagot, az ujlt6kedvet es az osszpontositasi kepesseget reprezentalja. Akinek a kodps6 Iljja olycm hOSSZ1i, mint a tenyere, ClZ nClgyon aktiv, eber szellermi ember. Szarnara a legnagyobb boldogsag az intellektualis ragyogas. Hi'! a koztpso ujj rovidebb a tenyernCl anelkiil. hogy tulsagosan eros v(lgy massziv lcnne, az nern az esz hitinyat jelenti. csupan olyan karakter t mutat, aki itelkezese kozben elhauyagolja a rcszleteket. Altalaban kbnnyen veszi a dolgokat. baratsagos es j6 terrneszetu. azo nban csekcly kritikai es logik<li elemzokeszseggel rendelkezik. A fdbbi IIjjal aranuo« kdztps6 1I]j becsiiletes. hiiseges, ragaszkodo ember t tukroz, aki jobban szcreti a konyvek. mint a baratai tilrs(lsagat. Meg a legkbzelebbi barataival is tartozkodo N6i kezen, ha [ol fejlett kozeps6 ujjhoz normal Venuszdomb tarsul, akkor az illeto minden bizormval peldas, gyerekszeret6 anya, kirun6 haziasszony.

A spatula fonnajl! kdzepso IIjj j6zansagot, liiggadtsagot, kornolysagot, kiegyensulyozottsagot szimbolizal. A szogietes, j6! fej/eft kozeps611jj moralis gondolkodast, de betegesen kifinomult termeszetet, bigott vallasossagot mutat. Ha a koztps6 IIjj k611iklls vcgz6rfes1;, akkor az illetd erzekctlen. frivol. Nem csinal problemat az eletbol. konnyelrmi cs tehetetlernil lusta, A g_1/1Jrusnjja/ azonos lJOsszlisagll kOZL7Js6 ujj feleldtlen, pazarlo, erzeseibcn ingatag ernbert jclol. aki raadasul szexmanias, habzsolja a szcrelrnet. A ~/!ln~sujjndl r60iriebb kozeps611jj lemond6, kishini. erzelmeiben sivar embert szimbolizal.

Ha a koztps6 Jljj szepen forlllrilt: az iHet6 alkalmazkodo, boles ember, aki szereucses a szerelemben: ha deformdlt: nem tud boldogulni az eletben, nehezen talal partuert maganak: ha uasko»: mertektarto, higgadt ember, aki (I monogamia hive.

Ha a kdzepso Hjj a IIlHtat6T1jj feie hnjlik: onerzetes, nchezkes, akadekoskodo, bonyolult Ielkulchi szemelyiseg. Fenntartas nelkui hisz a misztikus dolgokban, Ha a kozeps6 Hjj a gyunlsLtJj' fele gorb1'if: realisan gondolkod6, kapcsolatteremto, rmiveszi erzekkel biro ember, akinek j6 kilatasai vannak az eletben sumrnas nyeresegre es szerencses hazassagra.

A gyfuusujj

A gyurusujj a Nap befolyasolasa alatt all. Mivel (I Nap az izlest. a rmiveszi hajlarnot szimbolizalja. ebb61 adodik. hogy a gyurusujj a rmiveszi tehetseget, a szeperzeket. a kritikai keszseget jelkcpezi,

A gylin/sJlji also izpercc tukrozi a boka t: ha itt az ujj elvekonyodik, akkor az illeto bokftja karcsu, ha vas tag, akkor bokasiillyedest jelent. A Sill/distljj fcls6 (zperceb61 kbvetkeztetheh.ink a vesemukbdesre: ha ez az izperc satnya, vekony, csokevcnyes, akkor az illet6 vesebetegsegre hajJamos,

Noha a gyurusujjon nem tal<ilunk kifejezetten a szerelmi eJetre uta16 jeleket, azonban ez az ujj a partnerkapcso\atokban oly Eontos esztetikai erzeket es az eletben elerhet6 sikereket reprezentaIja.

Ha a gtjllrusujj egtjel1cs, sima, csaknem olyan hOSSZll, mint a lI1utat6ujj, olyan embert jelol, aki erosen (lkarja a dicsOseget, a muveszi hajlamokon kereszh.il J61etre es elismeresrc vagyik. Ha a gylirusujjhoz j61 parruiwtt VeJ1/1sz-do/J1b is tcirsul, akkor az illet6 szerelmi i.igyekben cS(lpodar, ftllhatatlan, megbfzhatatIan partner.

A spatultis vegz6desu 81;urnsujj a szfneszek, sz6nokok, predikatorok kiva- 16 jelvenye. Az iUet6 muveszi kepessegeit kepes dnimai eravel, h<ltaskeltessel fokozni, nagy vonzer6t gyakorol hallgat6sagara. A swgletes vegU 81Jurusujj tulajdonosa muvesze a formanak es a ritmusnak. lzlese kifinomult. Akarat-

ereje, kitartasa, kuzdokepessege reven sikeres elenl. Ha nem rnuveszettel A gyunlsujj foglalkozik, hanern mas teruleten, peldaul maternatikuskent, fizikuskent stb.

dolgozik, azt is rrniveszi tokellyel rmiveli. A k6nikus vegz6desli glj{lnislIjj is a rmiveszetek iranti fogekonysagot jeloli. Olyan kulonc viselkedesii, hobortos, betegesen erzekenv ember, aki imadja a luxust es a kcnyelmes eletet. A szerclemben kiismer hetetlen, rafinalt szeret6.

Ha a :?JIlln1sujj szdsosegescl'l !JOSSZ1;, maidnem a kdztps6 U}jig er: az illet6 kockazatvallalo. vakmerri, aki vallalja a veszelyt, reszkirozza a penzet, nemelykor meg az eletet is, emellett j6 adag rmiveszi kepesseggel is rendelkezik. A szerelernbcn nagy szeltolo.

Ha a gYI.'inislI,ij hosszabb a 1IH1tat6ujjndl: ez idealista, rartozkodo, tisztelettudo, csaladszereto em bert jelkepez. Ha a gyildisllJirrak azonos a hossza a kislI]iai: ez azt jelcnti, hogy az ilIet6 keyes sikerrel probalkozik hatalornra torni. A szerelrni elctben szamito termeszetii.

A koztpsoll]jua/ rovidebb sytinislljj eleg szerencsetlen jel, mert tulajdonosa rcndrc clszalasztja a felkinalkoz6 lehetosegeket. A tnutatouiind! riioidebb ss« nisl!jj anyagilag szerencses jel, a 1111!tat6ujj fcle hajl6 gyunisll}jli ember nagylelkii, a kapcsolataiban megbocsaro. ha a gYl.irlislljj a kisu]j fde hajiik: akkor milveszi tehetseget, hfrnevet jelol, amelyet tudoskenr, szonokkent vagy ir6- kent erhet el.

A vtkony gYlinisll}i gazdaja abrandozo, gyakorlatiatlan ember, a biUykos Syll n1s1Ijjlie viszont anyagias, gyakorla tias szemely.

A Mer ktir befolyasa alatt MJ6 kisujj (I szervezesi hajlandosagot, a spekulatfv A kisujj

keszscget, a rugalmassagor es a lelcmenyesseger jelkepezi Ha a kisll]ii6 alakli, hOSSZli es a huvelykujjal aranyos ez a jelc annak. hogy az illet6 kepes befolyasolni masokat,

Ha a kislljj vege eieri vagtj megkdzcifti a glJllnlsujj kiirmii, akkor a tulajdonosa ur alja a csaladjat, feleseget vagy ferjet es gyerekeit, kbrnyezete feltetel

nelkul engedelmeskedik utasftasainak. Az ilyen kisujju emberek nagy kepze- l'

16er6vel rendelkeznek. Konnyen tarsalognak barkivel, a tenysk es tudasuk

felhasznalasaval hatalmat gy21korolnak masok felett.

N6i kezen a hOSSZ1J kislljj eldnyrelen jel, ugyanis kellemetlen, izgaga,"minden leben kanal" not sejtet. A hazassagban elviselhetetlen az ilyen. Mindenkinek dirigal, mindenbc belesz6l, nern tiir ellcntmondast. Ha a kisu]i vege a gy{ir(isuj) harmadik he alatt van, akkor az illetonek ket Eerje (vagy felesege) [esz: az egyik csunya, a masik alblmazkod6 es udv(lrias. Ha a kislljj vege ncm er! cl a gyunlsujj kdrejmizet, ez azt tii.krozi, hogy az illeto osszeferhetetlen, akarnok, zsarnok ember. N6i kezen ez a jegy arra utal, hogy a hazassagi kbzQssegben a n6 "viseli a nadragot". Az Hyen kezu nat61 nem art a ferfiaknak tart6zkodniuk.

Ha a kiSlljj kifde hajlik: nonel lei1a, pajzan, kikap6s, kbnnyuveru termeszetet; ferfiaknaI pedig hiu, bekepzelt, sertodekeny, kalandhajhasz6 embert szimbolizaJ.

A spatulas vegii' kisuJ/ oly<ln iigyes, kalmarszellemu uzletemberre enged kbvetkeztetni, akinek ragyog6 erzeke van a penz forgatasahoz, sikeres befekteteshez. A szdgletes vig!'] kisuj) tulajdonosilr<l jeIlemzo a logikus gondolkodas, szervezokeszseg, nye!vtehetseg, az esztetikus forma iriinti erdek16des. A k6- nikus vega kis1lJJ: babonas, spiritualis beiillitottsagu. egyent szimbolizal, aki

37

A kisujj

nagyfokli intuitiv adortsaggal bir, osztonos megcrzcse reven kepes (I dolgok melycre latni.

A kisujj jcHcgeb61 kovetkeztethetunk az egeszsegi allapot milyenscgcre: peldaul a faradrsagra. tulhajszoltsagra, de i nforrnaciot kaphatunk a sziv rmikodeserol, tultcrheltsegerol is. Mindezekcn felul a kisujj felso Izpcrcenck fejlNtsCgeb61 kbvetkeztetheti.ink a nemi jellegre: ha csokevenyes, sorbfilt, akkor n6knel mehproblcmat jelent. ferfiaknal pedig csokkent potencial.

Ha a kisJ/jj also izperce hI/50S, felfokozott erzekiseget sejtet ha a korol/Jperc parnds es hegyes, akkor az ill eta rafinalt szeret6.

A kisujjhoz tapado babonak kozul erdckss, hogy <1 jegygyurut eredctileg a bal kez kisujjara lniztak, mert azt gondoltak, hogy a kis arteria ebb6l az ujjb6l fut <1 szivbe. Az afrikai zuluk a bal kez kisujjatol kezdtek a szarnolast, cs arnikor elertek az otodik ujjat, tornoren summaztak. hogy a "kez keszen van". Rendkivul szcrencses jet az, ha valaki a kisujjat a mutatoujjanak hegyevel kepes osszeerinteni a kezfeje folott. Ez azt jelenti, hogy az illet6 barmely kivant eel eleresere alkalmas. Tibetben kinyiijtott kisujjal jelzik, ha valarnirol elmarasztalo Ct velernenyuk. Figyelemrc rnelto megfigye](§s az, miszerint a kisujj az 12156 ujj arnelyet kepes mozgatni az ujszulott, es az utols6 ujj, amely folott elveszti kontrolljat a haldoklo ember. Ez az ujj duzzad meg utolsokent, amikor a haldoklot elhagyja eletere]e,

..

A KORMOK

A kormok alakja. szfne, cpscge sokat elarul tulajdonosanak egeszsegi allapotarol, s6t a kororn hordozhat oroklctes inforrnaciokat is; clcmzese revert a hozzacr to szem meg azt is mcgMlnpitha~a, hogy a szulrik milyen betegsegben szenvedtck, A kormok azonban nemcsak a fizikai hogyletrol tudositanak, hanem tajfkoztatnClk az illct6 szernelyisegcrct, sot szexualis beallitottsagarol is.

·A kor moket ncgyfeJc f() tipusba lehet sorolni: Jomuijuk alapjdn rovidck, hosszuak, szelesek es keskenyck. De megkillonboztethetrik szimik, Jehilehik, valamint 611aSIJk szerint is. Azt, hogy (I korom mclyik tipusba tartozik. nern befolyasolja a fogblkozas es nem valtoztatja meg az apolas sern.

Az eseszsegcs ember kbnne sima, fenyes, eros, hajlekony. a holdja se nem tul kicsi, se nem nil nagy. A normaiis korbm k6veti az ujj es <I kez vonalat, meretre hozzavetdlegeson feleakkora, mint a koromizperc ..

Ha a hiram beleno a J'n/sbu, az nagyfoku luxusigenyt szimbolizal, A koriimhdz JolOn bcszakad6I!6rsz6!k6k felfokozott ncmi vagyZlt, nagyfoku nyugtalansagot jelblnek. A roSSZIl! bengyazott kOrlnok megromlott egeszsegi allapotot tukroznek. A rooi«, kis ki.irlllok altalaban vegigvonulnak az egesz csaladfan.

Ha a kbrll1ak ronidek, [J holdjuk kicsi vaglf hidnyzik, akkor a sziv gyenge rmikodeset jclzik. A rovid korrnti crnberek hajlamosak szivbetegscgekre, de gyakran panaszkod nak Clls6 vegtagjaik fajd(llmam. A rovid, J1agyon lapos is horpad! kormok idegi pr oblcmara utalna k: az extrem, horpadt kiirotn a rovid elet jele. A rooid, nag-yon situa kiirmo«, ol/1e/yek ilfiknil oisszahajlanak; vagy par alizisr61 arulkod nak, vClgy alkoholizalasra valo hajlarnot jelezhernek. A riioid, lerrigott kormok ideges, agg6d6 szemelyt szimbolizalnak, de arulkod hatnak gyomorbajrol. noknel pedig kr6nikus pctefeszek-gyu lladasrol. Ha a "ovid korom szakadczott: f61cg nokncl alhasi panaszokat jelol: ha kivrijt: ernesztcsi zavaroka t jelez; ha domborit, gumos: hi:irghurutra, gegehumtra vagy tiid6bajra ural: a mandula formajll: anyagcserezavar t, cukorbajt mutat,

A riiuid konml emberek szelsosegesen kritikusak meg bnmagukkal szemben is. Mindent gondosan elemcznek, ami vel kapcsolatba kcrulnsk. A logika, az 6sszeruseg cs a tenyek vonzzak oketo A rovid korrruiek a lcgjobb Iteszek, gyorsak, eles csziiek, ftelehikben kemenyek. Szeretnek vitazni, ervelesukben a vegsokig kitartanak. Humoruk csipos, kornoly, biralo jellcgii. Az olyan dolgokban, amit nem er teuck, szkeptikusak.

Az extreni rtioid karom, amelyre rallott a bar: pokhendi, bekepzelt egyenek sajatja, akiknek mindig igazuk van, akik el vannak telve bnmagukt6L Biztos jele ez a szellem. az akarat es a kcpzelcero kicsinyessegenek. A rboid, kerekded kormo]: a tudas szeretetct, a liber alis cszrnek cmberet szimbolizaljak, akik azonban hajlanak tartos haragtartasra, meg gyulolkodesre is. A szexualis eletben kifinomultak es talalekonyak. A rooid, tCgla/ap aiak,; karmbk: eletrevalosagot, j6zan gondolkodast jeleznek. A rtioid, legyez6 Jamuljll konndk: ingcrlekeny, kolerikus termcszotrol tudositanak. A rooid, gorbe, pataezert; kormok: osszefer hetctlen. hamis, sz6szeg6, rnegbizhatatlan. csalard embert reprezentalnak. A rinnd, extniln domboni ko/'/}/ok, alflikor a korol/11cIrlez mcgvastagszik is

o

i I

I.e ,,"< III

---..u.._~ ~ j

-

-

-

-

fetgambszm~en, szarvszent nYlilvanykent inered elore: nagyfoku felh~kenysegr61 vallanak.

A hOSSZIi kormok sohasem jelentenek olyan testi er6t, mint CI rovid, szeles korrnok. Bar a hosszu. keskeny, szilk korrmi emberek nem rendelkeznek nagy fizikai adottsaggal, de annal nagyobb pszichikai energiaval birnak. A naZlJ01'l hOSSZli konl11( ernberek hajlamosak kulonbozo leguti, tudo, mellkas€os fejbetegsegekre, 5 ez a hajlarn fokozodhat, ha a korol/l vige az ujj fele fe/gorbii], vagI) a koroll1 eroscn dombodorik az I£jjOJ1. E tendencia meg rosszabb, ha a kororn barazrltflt, bordazou.

A hoseu: konmiek kevesbe kritikusak, mint a ruvid korrruiek, befolyasolhatobbak. nyugodtabbak, gyengedebbek, nagyobb belenyugvast es nyugalmat mutatnak minden teruleten. Altalaban konnyeden veszik CI dolgokat. Az ilyen korrnok mgy idealizmust jeleznek, rruiveszi terrneszetre utalnak, rulajdonosaik szeretik a kolteszetet, festeszetet, de jaratosak az egyeb rmi veszeti agakban is. A hosszu korrmi emberek hajlarnosak kepzelgesre. felnek szembenezni a tenyekkel. kulonosen akkor, ha azok ellenszenvesek szamukra. Noha szelJemileg ambiciozusak, keyes kitartassal rendelkeznek, arnibol kovetkezik, hogy ritkan valositjak meg elkepzeleseiket. A hOSSZ11, sorbe konl1ok vadsagot, brutalitast reprezentalnak,

A szde: kijrOIl1 eros izornzatrol, hatalmas eletkedvrol arulkodik, szemben a sz{ik kormdkkel, amely gyenge alkatrol, rossz egeszsegi allapotrol tajekoztat. A szeles, sima, fehe!' kdrom az elmesseg es a j6 szellemi kondfcio jete. Ha a koram nemeses szeles, hanem rooid is, vitatkoz6, kritizalo tipust szimbolizal, akinek semmi sem j6, nyughatatlan, kotekedo terrneszeni. akivel nehez kijonni. Az elet minden teruleten rnindent kifogasol. mindenkit megbiral, ezert kornyezeteben nepszenltlensegnek "brvend". Egyebkent kirun6 uzleternber. es szivos, egeszseges alkat. Ha a kororn extrem szelcs, az piszkalodc, harcias termeszetet jelent, mas emberek tevekenysegenek kerekkotoje. A szils6segesen kiszelesed6, hOS5Zli, kik k.drmok rossz egeszsegi allapotrol tudositanak, szimbolizalhatnak ideg-osszeroppanasbol szarrnazo keringesi zavarokat. de gyakorta el6fordul ez ndknel a pubertas vagy a klimax idejen.

A keskeny konnok bajkevero emberre utalnak, aki hajlarnos arra, hogy lepten-nyomon megsertse kornyezetet, baratait, szomszedjait, A keskeny, vek0l1Y konno'k, ha raadasul meg kicsik is, gyenge egeszseget jelkepeznek. Az extrem keskeny, hossui korom beesvagy6, hiu, gyors eszjad.su embert takar. A felh'Jnoen keskeny, hOSSZll konndk, ha domborUak is gdrbek is, gerincproblemclra celoznak. Az ilyen kormu ember sohasem szamithat nagy er6re.

A regi Kinaban a mag as rangu., nagy melt6sagu emberek hosszura novesztettek kbrmuket, ezzel jelezve, hogy hozzajuk nem melt6 az alantils fizikai munka. A kinaiak szerint a hosszU kbrmok j61etet €os prosperitast szimbohzalnak.

Nubiaban is szerenesesnek tartjak a hOSSZ11 kbrmbket, ez€ort az 6slak6k yalaha cedrusfa langja fOlbtt novesztettek meg kbrmuket. Egyebkent a babonasok 6va intenek az olyan embertol, akinek a karmei hosszuak €os feketek, mert ez olyan hamis, esalard egyent jeWl, aki keptelen az igazmondasra.

A r6zsaszlilll korijm cgeszseges szervezetet es jll idegrcndszert is kepvisel: a tenyerjosok a kez gy6ngyszcmcinek tartjak <1 rozsaszin», mandula formdjl1 koriI10ket .

A hOSSZlikds, rozsasz{m'i kijrOI/1 nilarado erzekiseget szimbolizal, A szeles kbr(\m tobbnyire ooro», a szuk kororn pedig gy<lkran kCkeslilas amyalatJi, ez utobbi kcringesi problemara. szfvbajra utalo jeJ. A sdpadt, vildgos sorom meIankolikus termeszetet abrazol. A halvany sZlml korom a "lass11 viz parrot mos" termeszetii egyenre vall, akinek a parrnere elott van mit takargatnia, de lehet betegseg jell" is. A sargd5 korom - ha nem ni kotint61 szarrnazik - epebantalmakat vagy agyi rendellenesseget ielez. A keoert, vdltozat05 szfmi korom ingerlekeny, veszeked6s emberek megkulonbozteto s''1jatja. A vOros joltos kor/I1ok olvan ernbert kepviselnek. aki orornet leli a hadakozrisban. (1 haboruskodrisban. A [ekete foltos /cal'll/Uk verszegenysegrcl. emesztesi problernakrol arulkodnak: Ha a sdpadt konllok szBein'halvdllY folt jelwik lIleg, az hirtelcn halalra cngcd kovetkeztetni, A felli'r SZIIl1J kdrom kalciumhianyrol tanuskodik.

A kormorJ leva fehir foltok, ponto}: figyelmeztetesul szolgalnak a gyengi.i16 vitalitasrol, roml6 idcgaIlapotr61. A tompa SZi1111, fehcr fo1tok fcrtozesr61 vagy toxikus artalomrol arulkodnak. A feher pontok manikurozcs kozbcni serules jelei is lehetnek, Fokozodo zavar eseten a feher pontok szinte beboritiak a korrnot. majd kesobb keresztirallYJI feher csikok, gerincek none«, a korom bar azdalttc1 valik. A keresztirall.'lim fl/to feher Ilona/air (Mee-vonalak) azoriban a kormokon nem hoznak letre gerineet vagy volgyct. Ezt a koromelvaltozast magas laz, arzenmergezes vagy szivkoszoruer-betegseg okozhatja. A kororn teljes hosszaban alta laban fel ev alatt n6 le. A barazda helye <I beregseg idejet jeloli, ha a gerinc utan a kororn torcdozett. akkor idcgi problema volt, ha az uj korom tovabbra is barazdalr marad, akkor a bajnak meg nines vege.

A kor mukon megjelen(i Feher foltokr61 azt hiszik <I babonas emberek, hogy alkalrnasak bizonyos escmenyek ekirejelzesere. Psldaul. ha valakinck Feher foltos CI korme, az mind ad dig szerencsetlcn a szcrelernben, amig a foltok el nem hinnek a kor merol. Egyesek a korrnon leva Feher pottyokbol j6 idot, meleg nyarat projmosztizalnak.

Kinahan a feher poritokat CI gonosz eljovetelcnek tekintik, ugyanez a hiedelern jarja New Englandben is, mfg Nemetorszag egyes reszein a feher foltokat ked vez6 el6jelnek (j6 cgeszsegi allapotnak, sok penznek, gazdagodasnak) tartjak. M(1ssachusettbcn a feher pontoeskak sZama jelzi azt, hogy az illet6 hanyszor h<lzudott. MadagClszbron es Japclnban a feher faltos kormak egyarant balszerencses eletforduJatot jeleznek, azonban iI japanoknal jelentheti azt is, hogy uj ruhaj<l lesz ilZ illet6nek. Tbrokorszagban, ha egy lanynak iI kormeit sok feMr folt tClrkitja, ez biztos jele annak, hogy olyan ferjet kap, ilkinek sok birkaja van.

Kiirrimszfnek

A lagy, puha kDrmok tbrekeny szervezetet, gyenge eg€oszsegi allapotot szimbo- A korom allaga lizilnak, viszont az eras konnok masszfv alkatot, ellenfl1l6, szfv6s szervezetet

reprezentalnak.

A kdrmon leva bordazat kr6nikus betegscgre, idegi problemara uta!.

A hosszabal1 recezett koroll1 anyageserez<lvart jelez, a hanint rccezett karom pedig akut betegsegre (skarlat, tffusz, influenza) V<lgy vaJamilyen tapJalkozasi zaYarra, ideg-asszeroppanasra enged ki.ivetkezteh1i. Ha a harantvonalak mel/ea a korom hll11aJllossQ valik, <lkkor ez a fert6zo betegsegen kiviil utalhat szivroham-

ra is. Ezt a fajta kbr6mel valtozast dr. Beall-r61 neveztek el. t1r±:r-4w'%lFIFry~~ 41

-

-

-

A korom allaga

A kororn holdja

--

-

A kiiromrcpedes oregkorban gyakori, de jelkepezhet idegbetegseget iS,es szimbolizalha t csalodottsrigot, kiabrand ultsagot is.

A ragan karmak elfojtott szexualitasrol arulkodnak, A spat1i1aujjli, rrigott karmok tulajdonosarol azt mondjak, hogy erotikus, szcnvedelyes ember. Kinaban az a lany. aki n'igja a korrneit, azt jelzi, hogy szules kozben nagy Iajdalomtdl fog szenvedni,

A koromforrnakban talalhato bizonyos aberraciok kozul az egyik ilyen rendellenesen fejl6dbttek az tin. kancilkarrnak. Ez lehet a verszcgenysegre uta- 16 szindrornanak egyik tunete. de okozhatja a-kororn elszarusodasa is.

A iapos, lemezszenten [e/hasadl karamnck kulonbozo idUl t betegseg Iehet ClZ oka, vagy valamilyen vegyi artalom (rnosas, lUg) kovetkezrnenye, HaD.karam karoll1szenlvc valik, ezszifiliszes megbetegedesre utalhat, Ha a karaJl1 teliescn levdJik, ez sulyos mergezesi tiinetet szirnbolizal,

\

A kororn holdjai 8 sziv- es a tudomukodesrol. valarnint a verkcringesrol t<'i jekozta tn a k.

A normdl '/O/dll hiram j6 szivrmikodest, megfelel6 cirkulaciot es vcruyomast jelez, A nagy holdJ! korom 82t szimbolizalja, hogy 8 sziv csak er6teljes rnunkaval kepes megfelelni az igenyeknek. Az exirem nagyscigll hold szelhiidcsre vale hajlarnot, a magas vernyomas mellett pszichikus mellektunetkent nagyfokti idegesseget is sejtet. A kis [elholdll k6rom gyenge verkeringest, alacsony vernyomast; csbkkent eletrrnikodest rukroz. Az ilyen ember levert. gyengc, faradekony, er6tlen, tehetetlen, kedvetlen. A hianyz6 [aho/dll kCirol/l jelzi, hogy a szfv rosszul rmikodik.

KEZTIPUSOK

A kez alakjat az ujjak forrnaja hatarozza meg. Mar a kozepkorban haromfele keztipust ismertek: az elementarist, a motorikust es a szenzibilist. kesobb ncgy keztipust kulonboztettek meg: Cl negyszbgletes, a kerek, a trapez es az ovalis alakuaka t. A jelenleg hasznalatost d' Arperltigny, egy nap6leoni tiszt foglalta rendszerbe. Szerintc a hct kezripus: a primitiv vagy elemi kez: a szogletes vagy hasznos kez: a spatulas v8gy praktikus kez: a filozofikus vagy intellektualis kez: a k6nikus v8gy miiveszkez: a pszichikus vagy ovalis kez es a vegyes. vagy kevert kez .

JELIGE: y"

"

-

A spatulas for maju ujjak es a nagy huvelykujj eleteros szervezcter, praktikus gondolkodast, ferfias terrncszetet es nilerzckenyseget jelkepeznek. Kapcsolataiban ragaszkodo, megbizhato. IgenyJi a szeretetet es a gondoskodast. de utalja a lelkizest. A gyurlisujjnal hosszabb mutat6ujj ervcnyesulesi vi1gyat, arnbiciozus hajlamot jclol, A szeles, rovid korrnok uyughatatlansagrol, vitatkoz6 kedvrdl, kririkus, kotekcdo szeJlemr61 arulkodnak. Cyakorta bfralja kornyezetet, n0ha nchez vele kijonni, Egyebkent <1 rovid korrnok clfojtott idcgesseget jelkepcznek. A spatulavegu rnutatoujj aktivitast rnutat. A rnutatouj] a kozcpso ujj fele hajlik, nilzott bizalmassagrol judaskodik.

A spat71iLis kczjonnrira jellemz6 az ingerlekeny alkat, az egyeni gondolkodasmod. a szellcmi fiiggetlenseg. Szivesen ervenyesiti sajat cgyeniseget, ontorvenyiien megszcgi a hilgyomi1nyokilt, bizonyos mertekig. keretek kozott onallositja magat. ugy<1nakkor allandosagra, biztousagra torckszik. Erdckl6- do, tevekeny. eredeti, gyakorlatias. Nogy munkateljesitrnenyre kepcs, nem riad vissza a f<lradsagt6J. Szcreti a termeszetet, kedveli az allatokat.

A viszonylag lapos tenyerbdl csak a Nap-dornb dudorodik e16, nasylelku, egyiitterzo, erkolcsos, kotelessegtudo egyeniseget jelkepezvc. Irigylesre mel to kuzdckcpesseggel bir. gyakrnn kitoroen szenvedelyes. Ontudatos. onerzetes, vegtelenul hiu, Nagy jMekos, de nem tud vcsziteni. A vcszekedcst kcruli. ncha azonban robbanekony, ellentmondast nem nir, harcban egyenes ellcntel. Egyenes jcllerne gyulbh az aljassagot, a kctszimiseget. Iobban szereti a hize!g6 szot, mint az 6szinte, nyers inteJmet. Igazsagos, nyflt, hatar ozott. segitokesz. Partfogolja a raszorultakat, tud banni a gyerekekkel. Finorn izlesu. A Nap-domb mellett a racsozott Venusz-domb jelzi tulajdonosanak onzetlenseget, aki hajlarnos a meggondolatlansagra.

Az eletvorialat metsz6 harantvonalak kozul egy par eleri a sorsvonalat, ami nem csak csaladi, hanem anyagi terrneszetu problernakat is szimbolizal, A fejvonal kozeleben eredo eletvonal es az er6sen lejto fejvorial ugyancsak nogyfoku erzekcnyseget jelez. A Szaturnusz- es a Jupiter-domb alatti villas vegz6desu szivvonal a huseg es a ragaszkodas mcgkiilbnbi:iztet6 jelvcnye. Az elctvonalbol indu16 sorsvonal jelzi. hogy tulajdonosa eros Higgesben all csaladiaval es kornyezctevel. A sorsvonalra a fejvonalr61 erkezo befolyasvonal errelmileg hat, a szlvvonal pedig er zelrni hatast Fejt ki, alland6 zaklatottsago!, lelkiisrneret-furdalast okozva.

A j6 rajzolaru Nap-venal szerencses jel, mert a partnerkapcsolatban megbecsulest jelez. A markans egeszsegvonal belefut az eletvonalba, az eros fizikum mellett gyakori szellemi es idegi kimerulest jelent. Az eletvonal bels6 oldalan a huvelykujj Iele fut6 atlos vonalak gatlasossagot, idonkenti szorongas! szirnbolizalnak. A Venusz-domb es a kis Mars-dornb kozort ivel6 egyuttcrzesi vonalak onfelaldozasi kepesseget reprezentalnak. Az eletvonal, a Hold-domb iranyaba leagazo utazasi-vonal szimbolizalja, hogy viselojere gyokeres valtozas var, feltehet6en elhagyja szulcfoldjet. Mivel az utazasi vonal becsatlakozik a sorsvonalba, errol a forrnaciorol leolvashato, hogy a valtozas ugy negyvcneves kor korul k6vetkezhet be. A gyerekvonalak alapjan ket gyerek valosztrnlsitheto.

JELIGE: y"

"

JELIGE:

"NAGYI"

A kepen lathato telt kez ranezesre puha tapintasunak ninik, ebben iIZ esetben olyan ernbert szimbolizal, aki ugyan bekes. de m6dfelctt erzekeny, eleg gyanakv6, olykor sertddckcny. A szelcs tenver mozgekonysagr cl arulkodik, A gyurusujj es a kisujj kozotti szeles res tulajdonosanak fuggetlensegrc vale torekvcset jelzi, valoszlmileg a haznssagban is rendkfvul onallo. A mcrcv, szilard korompercii huvclykujj er6s akaratot, makacs elszantsagot, ugyanakkor ovatossagot jclkcpcz. Kifinomult az igazsagerzete. a lehet6 legtobbet igyekszik kihozni magabol es kornyezetebol,

A kisse a kbzeps6 ujj fde hajlo mutatoujj bizalmatlansagot jelez, mig a k6zepso ujj fele hajlo gyt1rusujj nagylelktl. megbocsEit6 termeszetet sejtet. A szeles kbrmbkb6J er6s testfclepftesre, fejlett izomzatra lehet kovctkeztetni.

A szog/des kczre a rendszcretet, a pontossag jellemz6, ezek <I tulajdonsagok azonban nem veleszi.iletett adomanyok, hanern inkabb a szokasokbol, az elctmodbol erednek. Szereti a szimmetriiit, a rendezett kornyezetet. Respektalja a torvenyt, a rendeleteket, csokonyosen ragaszkodik az el6frasokhoz, paragrafusokhoz, sz6 szerint koveti az utasitasokat es ezt clvarja rnasokto] is. Emiatt gyakran keveredik konf1iktushelyzetbe, ellensegeket szerezve maganak. Munkajaban cs eletviteleben m6dszeres. N2Igy kitar tasa van, makacs, fanatikus. Rendkivul szorgalmas, megbfzhat6, s akarateronek sines hfjfm. Az csze vezerli, intellektualis alkat, Az ertelmet tobbre ertckcli az agyafurtsrignal. A gy2lkorlati dolgok irant fogekony. Ncm lelkcsedik a human targyaHrt, 8 lira hidegen hagyj8, inkabb a fizikai vilag erdekli.

A sz6gletes kczhez konikus ujjak tarsulnak, ez nagyon kedvez6 valtozata cnnek a keztipusnak, mert nerncsak a tudast jelzi, hanem a folytonos igyekezetet es szorgalmat is.

A tenyer leger6sebb dombja 8 kozepso ujj alatti Szaturnusz. ami szimbolizalja a komolysagot, a munkabfrast, az eltokeltseget, a kbtelessegtudatot, a konccntralokepesseget. a gyakorlati erzeket, a fegyelmezett, allhatatos. szilard jellernet, a visszaluizodo terrneszetet, elmelyult gondo!kodasm6dot CS misztikus hajlamot, Nagy aldozatokra kepes, de ezt mindenkit6! megkoveteJi. A kifcle mutatott bolcsessege. erettsege. onkontrollja es fegyelme ellenere szfve maganyos es vagyakoz6. Alapjaban veve pesszimista alkat, de j6 modorii, kellemes stflusu ember. Ugy tesz. mintha nem erdekelne kornvczctenek velemenye szemelvcrril. Ielke melyen azonban nagyon torodik azzal, hogy rnikepp velekednek rola, es ha a dicseret oszmte, titokban nagyon orul neki. Erzeseit. oromet ugyesen rejti veka ala, att61 valo felelmeben, hogy esetleg gyengenek, esenddnek tartjak, Nagy emberszeretet el onben, minden tevckenysegevel embertarsai javat kivanja szolgalni. ...

A lapos ivfi, hosszu eletvonal lelki serulekenyscgre, de eros fizikai er6nletre utal. Felfele fvel6 agai hangsulyozzak a vonal erejet, energiajat. A Holddombra lcfuto fejvonal a miszticizmus iranti hajlamot szirnbolizalja, A rendkivul hosszu szfvvonal megbizhatosagot, j6zansagot jelkepez, A bal kez lupiter-domb csucsara feHvel6 szfvvonala onfelaldozasrol es csalodasrol tanuskodik, eletutja hoI sikeres, hol balsikeni, de sohasem kozepszeru. Szeretetet, orornet nem tudja megfelel6en kimutatni, Az eletvonalbol indul6 sorsvonal sok mcgprobaltatast abrazol, A tenyerben lev6 sok, szerteagazo venal kornplikalt, bonyoluIt lelkulehi emberre uta], aki nem sokat tor odik az anyagi [avakkal.

JELIGE:

NAGYI"

"

JELIGE:

DAGI"

rr

Tipikusan intcllcktwilis keztipn«. Csontos, tojasdad alaku kez. Tegi<11ap formaju tenyer, envhen butykos ujjak. A huvelykujjon rnindket iz csaknern azonos nagysagu. Az ujjak vegei felig szegletesek. Az ujjakon ides korban gyc)kori a butyokkepzodes, ami mindig elonyos jet.

Gondolkod6 tipus, igazsegszereto. okos, felvilagosult, j6zan, megfontolt, merlegelo, ketkcdo, kritikus, olykor szekant, szdrszalhasogato . .szcreti a rcndet cs a tisztasagot. Nyitott szemmel jar a vilagban. Eros rnoralis es ctikai er zesii. Vallasos, de nem bigott.

Az intellektualis keziiek zommel eszlenyek, de ha az atlagosnal kiscbb <I kezfejuk, akkor <1 szivuk vczcrli oketo

A behorpadt tenyer gyakorlatiatlansagot. a rozsaszimi tenyer pedig optimizmust, kiegyensulyozottsagot, j6 egeszsegi allapotot jelol. A nagy huvelykujj <1gilitast, hatarozutt fclh~pcst, ferfias termeszetet, praktikus eszjirast szirnbolizal. Erzeseiben sokszor inkabb az esze, mint a sz ive vczerli. Ragaszkod6, mcgbizhato. hiiseges tars. A kisujj vege nem eri el il gyurusujj kororntzet, azt szimbolizalva, hogy a hazassagban az illetCi meghatarozo szerepet visz. Az ujjakon lev6 hosszanti vonalak energiatartalekot. ellenallo szcrvezetct sejtctnck. A mutat6ujj hosszanti vonalai kotelessegtudatot reprezentalnak.

A legfejlettebb domb a Venusz-domb, s mivel a kez tulajdonosa a Merleg jegyeben szuletctt, a Venusz passziv hatasa Iokozottan ervcnycsul, Eszcrint a szerelrne inkabb lelki es szcllemi indittarasu. mint erzeki eredcni. Szellemileg kiegyensulyozott, intuitiv, igazsagos, kerul minden durvasagot. Mindenkivel j6 kapcsolatra torekszik. Elozekeny, szolgalatra kesz, nyilt. A tulzott rendszeresscg es f6Ieg az aprolekossag ellen Iazadozik: Szeperzeke fejlett, j6 lzlesu, tarsasagked vela.

A Vcnusz-dornbon levo sok finom vonal aggodalmaskodasra engcd kovetkeztetni. A Hold-domb vizszintes vonalai utazasokat jeleznek. A tenyer dombjai kozul meg j61 kivehet6 a Szaturnusz-dornb, ami szilard jellemet, a [upiter-dornb pedig onzetlenseget. onerzetesseget mutat. A Venusz-dornb felso reszen h~vo kis Mars-domb is elddomborodik, jelezvc a gyerekszeretetet.

A fenykepen es a tenyerlenyornaton a vonalak nem lathatok tisztan. meg nagyit6val sem vehet6k ki megfeJel6en, ezert csak a ket f6vonal, a fej- es a szivvonal ertekelhetd. A Iejvonal kozel van a szfvvonalhoz, ez annak a jete, hogy a fej uralja a szivet. Egyebkent az egyenes, tiszta, norrnalis Iejvonal, ami szorosan kapcso16dik az eletvonalhoz, olyan kritikus embert jelkepez. akit sem a spirituallis, sem az anyagi dolgok nem izgatn<lk nilsagosan. A melyen tirkolt szfvvonal rnegbfzhatosagra uta!'

..

JELIGE:

DAGI"

rr

A sz(/es, egyiClles kezjcj energikus, tcvekcny cmbert kcpviscl. Az ujjaknal hosszabb tenyer anyagi'ls::;<1gr<1 utal, A sima ujjpercek ideges alkatrol ar ulkodnak. A rnutatoujj a kozcpsouj] fete gl'lrbul, ami tulzott takarekossagot es bizalmatlansagot jolcz, de ezt igazolja a befele hajlo kisujj is.

A ll<lgy hu vclykujj kitClrt,\ eros egycnisegct sejtct. Logikus gondolkodasr61, hatarozott velernenyalkotasrol t,ijekoz\clt. Az illet6 szerelme szenvedelyes. de mint szereto, gatlasos. A szeretett h~nyt tcljcscn kisajatitja. Olykor beteges f61h~kcnyseg gyi.itri, ncrn birja elvisclni a velt vagy vales vetelytarsakat. Erzeki szcnvcdelyet inkabb szcllerni tcrcn Cli ki, a testiscg nern nyiijt tul kellernes elmenyt a szarnara. A mclyen ula, lentrdl credo huvclykujj a szabadsaghoz, a fuggctlcnseghez valo ragaszkudast jelzi.

Kcvcrt kcztipus. A szoglctes. spatulas es konikus vegzodesu ujak visclojcnek sokolda\(isc1g<'it, gondulatainak sOkszinuseget szimbolizaljak. Elleutetcs tcrmcszctebol ad0d0an olykor lobbanekony, gondolatai szarnynlnak, otletd us. masszor hatarozott ellenallast taruisito. E kcttosscg vegigvonu! egesz clcten. Kornyezetc rajon,,; ('rte vilgy gyu](ili, de sosem kozombos iranta. Nehezen kiismerhctc. nem konnyf kozel kcrulni hozza Latszatra rideg, am erzo lelek. Nagyon z<1rk6z011, m,lganak valo. az idegenekkcl ViSSZClhuz6d6. Az ellenfelcivcl kirneletlcn, hM<1gt,lrt6, nem tud megbocsatani,

A tenyer lcgeroscbb dornbja a tenyerelen elodornborodo Mars-dornb, arncly a Marsra jellcmzo tulajdonsagokat jolcniti meg, ebben az esetbcn azonban nem a fizikai terrncszctiicket, hancm inkabb CI szellcmi es lelki eredetuek, Ebbol kovetkezik, hogy e kez tulajdonosanak sok valsagot okoz a testiscg es a lelkiscg osszeegycztetese. A Mars-d ornbon klvul j61 kiveheto az ugyancsak a teuyerelen leva Hold-dornb, arnely eros misztikus hajlarnot kolcsonnz vise16jenek. Szivosen foglillkozik a lelki problemakkal, ClZ intuici6s kepzcloerot igenyla feladatokkal. a tudatalatti okok kutatasrival, okkult tudomanyok tanulmanyozasaval, Szintc racrcz a kozrnikus osszefuggcsekre. Az erosen <1rkolt Venusz-domb nilgy szerelmi vagyat tukroz. am a viszoriylag Iapos ivu elctvonal megis visszafogot t szexualis eletre u tal.

A fejvonal kozelcben eredo eletvonal mutatja. hogy az illetd rendkivul erzekeuv, de nagy onfegyclcmmcl bir. eletebcn az esszeniseg dominal. A vegig lefele, a Hold-dombra lvela fejvonal nyughatiltlan, szenzibilis terrneszetet, miszticizmus iranti hajlamot jelol. A fejvonal es az eletvorial kozott feszuld harantvonal valamilyen fiatalkori, 30 ev koruli problernara hivja fel a figyelmet. A szorosan ClZ eletvoual kozcleben futo: fejvonal nagyfoku sebezhetoseget jelez, ami a fajdalmat alkalmankent a "sokszorosar<l" noveli, A fejvenal rnely harantvonala kivalo mcmoriat, szorgalrnat jelol. Szfvesen tanul, kepezi m<lgat a magasabb pozicio elerese rernenyeben. Mindenutt megallja a helyet, Buszke szellerni kepessegeire, mindent szivvel-lelekkel vegez. Nagy rnunkabirasu. A nehezen kivehet6, halvany sorsvonal az elet soran eldfordu16 negatfv sorsfordulokra, boldogtalansagra utal.

A gyunlsujj alatti Nap-venal azt jelzi, hogy tervei rnegvalositasa erdekeben mindenfele fortelyt, trukkot felhasznal. Mindig az eIre tor, mindig maxirnalis teljesltrnenyt nyujt. A legmelyebb bukasbol is kepes kilabalni.

A kisujj fele (vela, szakadozott egeszsegvonal gyujtoget6, clegedetlen. gyenge idegzeni ernbert jelkepez, aki hajlarnos idcgosszeroppanasra.

JELIGE:

ALFI"

"

JELIGE:

"JUDIT"

A szUgletcs tellyirhez tarsulo hosszu ujjak rcndkivuli korultekintest szimbolizalnak, kovetkezteteseiben ovatos, crzcsci ch~gge kifurkeszhctctlcnek. onfeju. nchezen kczelheto, azonban tarskent megcrta, szolgaiatkesz. Szinte mar nilzasba viszi a gyamolltast, szcrctctcvcl, gondoskodasa val szintc "mcgfojtjCl" szercttci t. Tetteiben f6leg az erzelmci vczctik.

A k6nikus ujjak valtozekonysagra, betolyasolhatosagra. lelki Iabilitasra u talnak. Nella minden kulonosebb ok nelkul dcprcssziossa vrilik, de uyornott hangulata gyorsan oldodik, a lctargiat kbvet6en minden armcnct nelkiil vidam. Alapjaban vcve j6 kedelyu ember.

A konikus vegt!, viszonylag hosszii huvelykujj ugyancsak az ingiltilgsiig tanujele. Nagyfoku belso bizonytalansaggal kuzd, mindazonaltal j61 alkalrnazkodik az crnberekhcz es a korulmcnvekhez. Szuletctt diplornata, kepcs a vi t,\ k clsimlt.isara, hckitesre.

A konikus vegz6desu kisujj alapjan babonas, spiritualis beallftous,igu, kivalo intuitiv adottsagai, rnegerzesei reven szinte belelat az cmberek vescjebe, azonnal ratapint a dolgok lenyegere. A hosszu korrnok arrol arulk odnak. hogy hajlamos a kepzelgesre. fel szembenczni a tenyck kel. Cyakor ta menekul a rnult ernlekcibe. Noha szellemileg arnbiciozus, tobb kitartasa is lehetnc,

A tejlett Hold-dornb joindulatot, kivalo mernoriat, csaladszcretetet. termekenyseget dcrnonstral. Eros kepzeloerovel bir, mindent kiszfnez, s6t csapongo gondolataivill gyJkort<l felnagyitja, megszepiti az escmcnyckct. Romantikus, szcntirncntalis, v;;\gYCliban idealista, Erosen kotddik a csaladjahoz, otthouahoz, hElZclj<ihoz, am baratsagabar, gyakr<lll fcluletes, Nern szercti a konvcncionalisat, megszallottan kercsi az tijat, Elcnk fclfugasu. lelemenyes, barrnihez is kezdjcn, minden teruleten kepes kivalot alkorni. Szeret utazui. szivesen indul felfedezoutra. erdeklod ik iI ta voli tajak irant, vonzza a hatartalansiig, de kulhonban mindig elfogja a honvagy, s ilyenkor haz<lvi'lgy6dik. Utazasi kedvcrol arulkodnak a bal tenyer Hold-dornbjanak utazasi vonalai is. Miiveszi kesztetesscl, filozofikus hajlamrnal fordul a vallashoz vagy a miszticizrnushoz. Olykor bizony babonas, az is elofordul, hogy betegnek kepzeli magat.

A Hold-dornbhoz tarsulo hatarozott Jupiter-domb segft6keszscget, megnyer6 modort, hurnorcrzeket )12161.

A jobb tcnyer hosszu, mely, szep fvu eletvonala szerint hosszu eletre van kililtAsa. Az eletvonal egyik hatarvonilla eleri (l sorsvonilla.t, jelezven, hogy idds koraban ilny(lgi tcrmeszetu gondjai lehetnek.

A fejvonal vege lekonyul il Hold-domb fele, ami szinten ElZ okkultizmus irflnti affinitast er6sfti. Egyebkent k6nikus kczen ez a fajta fejvonal tekinthet6 normAlis fviinek.

A kezdetbcn lancoliltos szfvvonal valamilyen fiatalkori crzelmi problemAt, csal6dAst je]ez. A szfvvonal il mutClt6ujj es a k6zeps6 ujj alatt vegz6dik, e szimbolik<l ilZ erzelmi elet legkcdvez6bb jde, bnfeiAldoz6 szereJemr61 arulkodik, kedvesct fenntmtas nelkli), minden hibajaval egytitt szereti.

A jobb tenycr csuk16vonalaib61 ered6 sorsvonClI felel6ssegtcljes embcrt jelkepez, viszont a b<li tenyer 61etvonalb61 indul6 sorsvonaJab61 megpr6baJtEl tasokka I tuzdel t eletre lehet kbvctkeztetni.

A tiibbsziir6sen bsszetett Nap-von(ll sokoldalusagot, szep0rzeket reprezent,i!. A Merkur-dombr61 fut6 egeszscgvonCll crzekeny, aktiv elmet, cgcszseges fjzib1i MI<lpotot ;;\brazoL Szcllemi erdekl6desenek es szcnvedclyes erzelmcinek kivancsis,l.ga <t mozgClt6 rug6ja.

Ez a kE2ztfpus a leg<tlacsonYilbb mentalitasu, primitiv emberck mcgkulonlxiztcto [elc, Tobbnyire ferfiak kozott fordul elo, nokncl viszonylag ritkan talalhato, Kullernet tckintve ez II kt'::.trplls orm6t1on, nagy, szeie«, negljszogletcs, nchbkes, sdtdvoros szimi. A korrnok ro videk. Az ujjak a tenyerhez kepest tornpck, vaskosak, idomtalauok, szafaladera emlekeztctok. A tenyerben keyes vorial IathatcS.

Az iiycn kozil ernberek alacsony szcllcmi szinten vannak, keyes kepzeloerovel rendelkeznek. Eros kcsztctcst ereznek brutalitasra. Szinte kivetel nelkul eros fizikurnuak cs jt'> idesrendszerrr) rnegaldottak. Kcptclenek uralkodni az osztoneik folo tt. Szcxu.ilis eletukben az MIa ti osztonok ju tnak felszlnre. Parrncrkcnt csak azoknak ajanlhatok, akik kedvelik es crtekelik a nyers tcsti erot. Ezek az emberck f1egmiik, crzclemszegcnyek. Mivel testuk idegcentrumai viszonylag Iejlctlenek. jobban viselik a fajdalmat, mint masok.

Kcpcsek mindcnfajta durva fizikai munka vegzesere, de siirun kel1 aket fegyelmezni. J61 nirik az iranyitast, lchct 6ket vezetni, sot igenylik is. Nem futi okct a mcgismcres VAgyil, utal nak tanulni, elvctvc olvasnak, kulturalis igenylik szinte minimal is. A forrnak. a szinek es a szepseg szeretete ncrn jelent vonzer6t szamukra, viszont igen sokan muzikalisak kozottiik,

Az ilyen npusu kez huvelykujja tobbnyire rovid, vastag cs merev. Ha raadasul a huvelykujj koromperce nagy, husos es szbgletes, akkor ez olyan eroszakos, sz envcdelycs cmbcrt je161, akibol hianyzik a mersz es batorsag. Az ilyen kezil em berek, ha gyilkossagot kovetnek 121, azt mindig felindulasbol, mcrcgbol teszik. Bizonyos ravaszsAggal, Iortellyal rcndclkeznek, ez azonban nem az ertclmlik, hanern C1Z osztonosscguk ravaszsaga. A primitiv kezii emberek betcgcsen ragaszkodnak a mcgszokotthoz, a valtozatossagot nem igenylik, utazni sern szeretnek. Altalaban eel nclkul elnek. esznek-isznak,

u

virtuskodnak, verekednek. szeretkeznek. alszanak. Ez <l kezripus megtalalha-

t6 a vilag minden tajan, de kiiloni.\sen elterjedt a primitfv (ajoknal, ezcn belul is a leggy<lkrabban a zord, hideg videkekcn, peldaul az eszkim6k, az izlandiak. CI lappfoldiok CS a Sziberia eszaki rcszcn Cl6k kozott.

Kitiino kcznpus, bar forrnara nem nevezhet6 szcpnek. A szogletes kezen a szosletes ani l1yok erve!1ljcsiilnek: a kez szogletes a csuklonal. az ujjak tovenel, es szogletcsek maguk az ujj(lk cs a kbnnbk is. J61 fejlett a hlivelykgy6ker, ezert a kezben a Venusz-hatas dominaL Nem veletlenUl nevezik ezt a keztfpust meg hasznos vagy dolgos keznek is, hisz ez a kezf(ljta szamos elethivatast reprezentaJ. Tulajdonosaik dolgos, hangyaszorg<tlmu, ligyes, vallalkoz6 kedvu, t6rekvo, kezdcmenyez6 emberek.

A szogletes kezuek altaJaban rendszeret6k, alaposak, pontosak, ezek a tulCljdonsagok aZ011b(ln nem veli.ik sziiletett adomanyok, hanem inkAbb ilZ eletm6djukkal es <l szokasaikkal v<l16 konformit<'is szarmozeka. SZcretik a szimmetriat, a rendezett k6rnyezctet. Tisztanlatasuk, 10gikai keszseglik barmilyen ncbez helyzetbol kisegfti aket. Respcktaljak a torvenyt, a rendeleteket, az el0frasokhoz, paragrafusokhoz cs6k6nybsen ragaszkodnak, sz6 szerint kbvetik az utasltasokat es ilzt megkbvetclik masokt61 is. Emiatt gyakorla. keriilnek konfliktushelyzetbe k6rnyezetlikkel, sok eHenseget szerezve magukn<tk.

Az ertelmet az (lgyaftlrtsag de helyczik, Cl bekesseget font05<1 bbnak tartjak a haboruskodasnal. Nagy kitart5SS<l1 rendclkeznek, milk(lcsok, de nem elszantak. Munkajukban es eletvitellikben m6dszercsek. Ncm lelkesednek

Primitiv

vagy elemi kez

Szogletes

vagy hasznos kez

53

Szogletes vagy hasznos kez

tulzottan a lirriert, a muveszetekcrt. oket inkabb a fizikai vilag crdckli, ezert sikereiket foleg a gyakorlati eletben erik el,

A vallast nem viszik tulzasba, az anyagot fontosabbnak tartjak a kulszinnel, a gondolkodast pcdig (I dogmaknal. Keves ercdetiseggel vilgy kepzelocrovel birnak, de rendkivuli szorgalmukkal, nagy akaraterejukkel gyakran tultesznck a jobb kcpcsscgii vetelytarsaikon, Terrncszetukncl fogva erdeklod nek az egzakt rudomanyok es a gyakorlati doJgok ir ant, Szeretik otthonukat, szivesen vegeznek hazimunkat. Mint ferj, onkenvur kent viselkednek, nem hirnek ellentrnondast, velemenynyilvanftast. Ha a fcleseg is szoglctcs kczii, akkor pokol az eletuk, mert egyikuk sem kcpes alkalrnazkodni i'I rnasikhoz. Ha viszont egy hazassagban hagyjak ir anyitani (I szogletcs kczu ferjet, akkor nagyon j6 es kellemes tars.

A szogletes kczii emberck igereteiket megti'lrtjak baratsagaikban. luisegesek, clvcikben kitart6k, uzleti ugyekben bccsiiletesek. A kulsoscgekre ncrn adnak, Legnagyobb hibajuk, hogy hajlamosak mindennek a magyarazatat keresni, nem hiszuek cl semmit sern, amit nem tudnak megm(lgyMazni vagy bebizonyitani.

Ez a keztipus Eszak"Eur6pAban, Ioleg Skandinaviaban (skot, angol, dan, holland, sved, norvcg. finn) gyakori, n6k kozott viszonylag ritkan fordul e16.

A szogletes keztipusnak hetfele variansa kulonboztethctd meg.

A swgletcs kiz rooid lIjjakkal: kormyen felismerhet6, ni'lgyon elterjed t kezfajta. Az ilyen kczti emberek a sz6 szoros ertelmeben materialistak, olyanok. akik semmi masban nem hisznek, csak abban, amit a sajat szcmukkel latnak, fulukkel hallanak, sot meg ezek utan is ketelkednek. Makacs, hajlithatatlan termeszctuk neha szuklM6koruseggel parosul. Verejtekes rnunkaval kcresik kenyeriiket. Uzletelnek CS gyakorlatiasak. Szivesen gyujtenck anyagi javakat, olykor vagyonra is szcrt tesznek. Cyanakvo. bizalmatlan alapterrneszetuk, tulzott anyagiassAguk kihat kornyezetiikre, megkeserftheti szcrelrni eletuket.

Ha a szogletes kizhez hOSSZ1~ Iljjak iartoznak, ez fejlettebb mcntalitast, esi'l" varosabb eszjarast, logikat es modszeresseget abrazol. m..int a rovid ujju, szogletes kez, amelyet nagymertekben korlatoznak a szabalyok es a szokasok. Ezzel szemben a hosszii ujju, szogletes kezii ernberek, bar mindent rudomanyos vizsgalatnak vetnck <lIA, mentesek az clditeletektril. Reridkivul korultekintoek. kovetkezteteseikben ovatosak. Erzeseik kifurkcszhetetlenek, de tarskent megert6ek es Inisegesek.

A szbgletes ktiz fJl:itykos 1-I]jakka/ rendszerint a hosszii ujjuak kozott fordul el6, es elsosorban az alkotas orornere es a joslatok kulonos szeretetere utal, Az ilyen ujju emberek altalaban olyan teri.iletre specializalodnak, ahol tudasuk tokeletesiteseben ki tudjak hasznalni a reszletek irant erzett vonzalmu- 1«It. Ferfikent tiirelmes szeret6k.

A swg/etes kez spatulmljjakkal olyan emberek sajatja, akik gyakorlilti, mechanikus munkat vegeznek. Ok azok, akik allandoan kiserleteznek, furnakfaragnak. A leghasznosabb, legtokeletesebb gepeket, miiszereket, szerszamokat a spatulaujju, szogletes kezii emberek talaljak fel. Hazassagban ragaszkodok, a valasztott tars mellett joban-rosszban kitartanak.

A swglete.s ktz k6nikl.ls ujjakka/ nagyon ked vez6 valtoza ta ennek a keztipusnak, mert a szogletes kez nerncsak a tudast jelzi, hanem <I folytonos igye-kezetet, szorgalmat is reprczentalja, a k6nikus ujjuak pedig az intuici6t es az ihletet szimbolizaljak. A legtobb zeneszerz6 keze ilyen. N§.luk ugyanis a kepzeloer6 osszek<lpesol6dik a gondolatgazdagsaggal es a logikus, m6dszeres

gondo]<ltvczctcsscl. Az ilyen tipusii ernberck lenyugoz6 egyenisege magneskent vonzza a masik nernet.

A szoglctcs kb pszjchikus lIjjnkklll rendkivul ritkan fordul c16, gyakoribb aZ,I1<1 a szogletes tenycrhez olyan hosszu, hegyes ujjak csatlakoznak, arnelyckcn a kormok is hosszuak. Az ilycn kezli ernberek j6 szandckuak, de nagyon szeszelyesek, ki vannak teljesen szolgaltatva hanglilatv5l!oZ<lsaiknak. Rcndkivul ellentmondasos egyeniscgek. Hazassagban, parkapcsolatban kiszarnithatatlan hangulathullarnzasaik miatt nehezen elviselhetrik. de meg onmaguk szarnara is rcndkivul terhesek.

A swglctcs kez, keuer! lIjjakkn/ joval slirubb <I ferfiak kozo tt, mint nokncl.

V an, amikor minden ujj kulonbozo ala ku, de a lcgtobbszor csak kett6, esetleg harorn ujj ter el egymastol. Az i1yen kcz huvelykujja hajlekony, vagy a kb" zepso iznel erose» visszahajlik, a mutatoujj hegyes, a kozeps6 ujj szogletes, a gyurusujj spatula Iormaju, mig a kisujj szinten k6nikus.

Ezeknek az ernbcreknek a gondolatvilag<1 rendkivul valtozatos, olykor tele vannak ihlettel, otletekkel, tudornauyos gondoliltokki'll; masker leszallnak a foldrc cs a pr aktikus dolgok fele fordulnak. Barmely problema! konynyen attckiutcnek, de sajnos nines allando eelkituzesi.ik, ezert ritkan jutnak el kepesseguk megfel el6 szin ~ere, csak neha ernek el si.kereket. A szerelemben is a valosagtol elrugaszkodott elkcpzcleseik vannak, de ha talalnak megfele- 16 partnert szarnyalasaikhoz, akkor nagyon kellemes, ertekes tarsnak bizonyulnak.

Szogletes

vagy hasznos kez

JELIGE:

"SPIREA"

A tenyerlenyomatbot elsa pillantasra latni, hogy c n6i kcz tulajdonosa kornplikalt lelkulchi, ideges alkatu, rendkivul bonyolult szemelyiseg. Erosen fi.igg kbrnyczct6t61. Labilis, szenzitfv terrneszetebol fakadoan so ka t kfnl6dik lelki zavarokkal.

A szogletes kez hosszu, szbgJetes ujjak tarsulva fejlett rncntalitast, logiki'ti kcszsegct, nagy foku korultekintest, ovntossagot, aprolekossagot tukroznek. Szereti a rend latvanvat cs gondolatar. El6re megszcrvczctt. tcr vszcr f rend alapjan dolgozik. Konzervativ, a megszokasok rabja. Tarskent megert6 es huseges, de ragaszkodaset nern tudja mcgfeleloen dernonstralni.

Az egyenes ujjak eros onkontrollt, j6zan itelokcpessegct jclkcpcznck, mclynck segitsegevel kepes megoldani problemait. A k6zepsa ujj topcrccn levo hosszanti vonalak meditalasra valo hajlarnot sejtetnek. A tobbi ujjal aranyos kozepso ujj becsuletes. kitarto, megerto embert szimbolizal. A jot fejlett kozepso ujjhoz normal Venusz-dornb tarsul jelkepezvs, hogy az i lleto pcldas, gyerekszeret6 anya, kitlin6 haziasszony, A kozepsd ujj szogelctesscgc moralis gondolkodesra. tulzott erzekenysegre utal.

A kisujj vege megkbzelfti a gyurusujj kormet jelezve, hogy tulajdonosa meghataroz6 szerepet tolt be csaladjaban, gyerekeit cngedelmcssegrc neveli. A szogletes forrnaju kisujj logikat es kifinomult esztetikai erzeket tukroz.

A markans [upitor-domb a fejlett Hold-dornbbal mutatia. hogy gondoskod6, anyaskodo, rendszeret6, szcp otthont terernto, hazias, alkalmazkodo ember. Kedelvallapota valtozckony, hajlik a buskornorsagra, sokszor fClelmek kinozzak. Kcpzelete csapong, Iantaziaja elenk. almodozo, scrulekcny. tulzottan torekszik kfmeletessegre. Irt6zik elfogadni barrnifele szivesseget. A fcjlctt Nap-dornb jelzi a rajongast minden szepert, fuggetleni.il attol, hogy i1Z miiveszi-c vagy scm. A fejlctt Merkur-dornb crdeklddes] szimbolizal az uj dolgok irant, a Mars-dumb cclratoro akaraterdt reprezcntal, a Hold-domb aljan a keztonel leva eros Neptun-dornb nyugtalansagot scjtct, a beesctt Venusz-dornb pedig frigiditasr61 arulkodik.

Az eletvonal viszonylag j6 minosegii. sima Icfutasa jelzi, hogy az illetonck kb. 60 eves koraig sikeresen megold6dtak problsmai, melyet 20-40 eves kora kozott a csalad valamelyik tagja okozott neki, a buktatokra, akadalyokra utalnak az eletvonalat atrnetszo, felfele Ive16 harantvonalak. Lathato, hogy az eletvonal ugy a 60 eves kor tajan zcgzugossa valik, ami jelkepezi a megsokasodott gondokat. A bojtban vegz6d6 eletvonal a venal "kifulladasat" mutatja, az altala jelzett pozitiv tulajdonsagok megszun6set szimbolizalja. Peldaul az idegrendszer gyengUleset, a test leepiiJeset.

JELIGE:

SPIREA"

"

57

Spatulas vagy praktikus kez

Ezt a kezet uerncsak ClZ ujjak alakja rniatt nevezik spatulasuak, hanern azcr t is, mert az e16z6 szoglctessegevel szemben cz a keztipus szokatlauul szelcs vagy a csuklonal, vagy az ujjak toveben. Ha a kez (I csuklonal szelescbb, akkor a tcnyer (IZ ujj(lk fele keskenyedik, ha az ujjak to vcben szelescbb, akkor a csuklo fele keskenyedik ('1.

A spatll/tis kcz iomor, masszio, de }Je111 o/yan idomtalan, mini a priutitio kCz.

A tenycr ClZ ujjakkal szabalyos negyszoget alkot, Az ujjvegzridesek asoszeruck, spatula Iormajuak. a huvclykujj fcltunocn mgy. Az aDS CS ketnem/ spatl/lris kh nyughatatlan, ingcrlekeny, tul energikus termeszetet jeWI; a 'pl/ha, emyrdt spatl//eis kJz (ez a gyakoribb) nyugtalan es nJgyon crzekcny embert jelkcpcz, aki vegtelen rapszodikus, sok rnindcnbe belckap. de nines elcg kitartasa, mindent abbahagy.

A spatulas kezu cmbcrck intenziv tetter6vel sZlvossasgCll bir nak az alarendelt szerepet nehezen viselik el, csak fogesik~rgatv21 e'ngedelmeskcdnek. Onerzetesek, elszantak, magabiztosak. szfvcsen kockazta tnak. A spa tulas kez{l embernck mcgkulanbbztet6 sajatja a szellemi fuggetlensege es cgyeni gondoJkodasm6dja. Ez teszi sokukat feltalalo va, felfedezdve az ismeretlen kutatasa kozbcn. A spatulakcziiek mindig ll<'gy onallosagra torekszenek, crvenyesitve sajat egycniseguket. A bagyornanyos szabalyckat szivcscn megszegik, egyszerucn csak ezert, mert eredeti m6don latjak a dolgokat, es fiiggetlensegcrzerukct eleve serti, hogy mas fejeve! gondolkodjanak. Kozuliik szarnos kozponti figura, vezeregyeniscg kerul ki, hianyzik bekiluk a nyajszollern, keptclenck atIilgpolgarra valm, Eredeti gondolkodasm6djuknak koszonhet6en gyakriln megelozik korukat. Olyan uj gondolatok hordozoi, amelyek csak evek rmilva valnak eIfogadotta. Kornyezetuk sokszor ertetlenul all eldttuk, munkajukat tobbnyire nem ismerik el, pedig az eredeti gondolkodasrnodon kivul van bcnnuk egy adag vallalkozo szellern, spekulativ hajlam es remek uzleti crzek is.

Rendszercsen miivelik magukat, sokat olvasnak, szfvescn esznek nagy mennyisegben j6 eteleket, Kedvelik a tcrrneszetet. sportot, utazast. A szerclemben luiek, ki tartoak, de a hosszu udvarlashoz nines turelmuk, a bokolas sem kenycruk. lnkabb az eszukre hallgatnak. mint a szivukre, Cyakran letesltenek plat6i kapcsolatot. A spatulokezu n6k sziv6sak, eredetiek, sokoldaluak, j6 szervez6i keszseggel es vezet6i ratermettseggel bi'rn<lk. Alland6sagra, biztonsagra tbrekednek, czert nem valtogatjak partnereiket. Az as6ujju gycrekek szeretnek esavarogni, kedvelik az allatokat, szfvesen csereberelnek cs sokat fantazialnak.

Ez a keztipus kulbni:isen gyakori Sk6ciaban, de nagy szamban fordul e16 AngliabCln, Franeiaorszagban es Spanyolorszagban is.

A spatulas kcz ket vaItozata kbzul a gyakorlatiils l1pUS az, amelyiknel n ke~ ~z lIJjak t6v,e~et1 szdes,fbb, ez jelzi, hogy birtokosa hilsznos dolgok megalk~tasara hnsznaJ/a a kezet. Ez a keztipus klsertetiesen hasonlft a szbgletes kezhez. Ha monban a tenyer a csukl6mil szdesebb, Clkkor az iIJet6 il szellemi regi6kban tevekenykedik. Ha a spatulak(zhez sima ujjak es viszonl/lag kicsi In'ivelykujj tdrsul, Clkkor vise16je kenyelemszereto; Cl tenyernil hosszab'b l(jjnk kiesapong6 embert jeleznek.

Ez a kcztipus korumycn fclismerhetd. A tojasdad nlah; kczhez teglalap fonneifll tcnycr es 170SSZ11, csontos Hjjak hirsHlllak. Fejlettek az ujjizck, hosszuak a kormok. A huvelykujj ket ize kozel azonos hosszusagCI. Az ujjvcgzcdesek inkabb szogletesek, mint konikusak, Az ujjakon gyakori a butyokkepzodes. ami mindig elonyos jcl. Ez a kcztipus ncru tartozik a szep keziiek kozc.

Ha a sikeresscgen az anyClgi j6h~tet ertjuk, akkor meg elonyos keznek scm mondhato, Az ilyen kezii ember inkabb bolcsesseget gyujt, mint aranvat vngy penzt, Gondolkod6, igaz sagszcrctd, okos. jozan. higgad t tipus. E kez tulajdonosai olyan tudes ember ek. akik spccialis temakorbcn tanulmanyozzak az ernberiscget, Bar ugyanolyan ambicioval rendclkeznek, mint a tobbi ember, abban viszont kulonboznck t6li.ik, hogy tudasukat, ismereteiket kizarolag az emberiseg javara (nrditjak.

A Iilozofikus keziick kornolyan hisznck a titokzatos erdkbcn. tcrrncszetfblbtti dolgokban. Icllcmuket tekintve csendesek, seitclmesck, meditalok, mcg kis dolgokban es a szavak hasznalataban is 6V<ltOSClk. Buszkek arra, hogy kulonboznck masoktol, A sertesr ritkan fclcjtik el, azonban nagyfoku turclcmmcl rcndelkeznek, csak a ked vezo alkalornra varnak, ami rendszcrint el is jon. A filozofikus kezuek altalabau nagyfoku egoizmussClI birnak. Ha a kezcn elsosorban a filozofikus jelleg crvenyesul. akkor ez nagyfoku Ianatizmust [elcz vallasban v(lgy miszticizrnusban. llyen kezck nagy szarnban tal aIhatok a keleti ncpeknel, kulonosen Indiaban, a brahminok, a j6gik, az indiai szent emberek kozott.

A filozofikus keziiek. noha barAtsagosak, erzclrneikben megis hidegck, ridcgek, ruegfontoltak. Nchezen lehet belejuk latni, nehez kiismerni 6ket. Zornrnel eszlenyek, de ha kiscbb a kczfejuk az atlClgosnal, akkor mar a sziviik vezerli oket, nem az eszuk.

A filozojihlS kezev: [tvo M/ett lIjjfZfk es /J(jtykOk az illeto gazdag gondola tvilagarCl utalnak. Tulajdonosaik azonban nilzottan ketkedok, kritikusak, olykor szorszalhasogatok. Maniakusan szererik a rcndet es a tisztasago], El6fordulhat kozottuk fosvcny, zsugori, rosszindulatu ember is.

Ha ehhez a keztlpllshoz sima, k6nikus /ljjak tdrsulna); akkor az ClZ eI6bbi jellernzesnek mero ellentete. Ugyanis az ilyen kezu ernberek az analizalas megszaJlottjai, azt azonban, hogy cz a vizsgaI6das mire iranyul, a kez tipusa vagy ahkja dbnti el. Tudomanyos erdek16desukb61 ad6d6Cln nyitott szemmcl Jarnak a vilagban. Eros moralis es etikai crzekkel rendelkeznek. V2Illasosak, de nem bigottak.

Ha a filozofiklls kez lIjjai szog/etesek (5 k6nikus vcgz6desllek vegyesen, akkor vallasos vagy okkult erdekl6dest szimbolizMnak. Ezek a kezek egyreszt rendelkeznek a szogletes kez turc1mevel, masreszt a k6nikllsra jellemz6 onfehl1- dozassa1. Ezek az ellentetes tulajdonsagok, amelyek miatt annyira kulbnbbznek, eltemek il tbbbi embert6L N6knel ez a k<~ztipus ritkftn fordul e16.

Filozofikus

vagy intellektualis kez

A k6nikus kez kbzepes merem, kimondottan szep fonnaju, de nem j6 keztfpus. A tenyer enyrren kcskenyed6, avnlis. Az ujjak a tOV1iknCi tdtek, az ujjvegek k6nikusak, a kormdk mandll/a formaj1iak. Nagyon hasonlft il pszichikus kezhez (hosszu kez, extrcm hosszu, keskenyed6 ujjilk), ezert gyClkran bssze is tevesztik a ket keztfpust.

A k6nikus Hz f6 tulajdonsagai a bels6 kesztetes es i:irbklbtt hajlam. TuI~jdonosaik aItalabiln kedelyes, vidam, intelligens emberek, ugyanakkor feluletesek, nem gyakorlatiasak es l1ilgyon erzekenyek.

K6nikus

vagy muveszi kez

K6nikus vagy nuiveszi kez

E keztipus nagy vahozatossagot mutat, de a Ieggyakrnbbau el6fordul6 k6nikus kez: telt, puha tapintasu, hegyes ujju, hosszii korrmi. Az ilycn kez miiveszi, impulziv termcszetet jelez. [gazi bohernck, elctrmiveszck. Szcretik a luxust, a pompat, de mindenekel6tt legfontosabbnak a kenyelmuket tartjak, Kivalo ernpatias h~szseggcl rendelkeznek. Ertenek a kepzo- es szcprmlveszetekhez, rajonganak minden szepert. Otthonosak a zencben es az irodalomban, Nagy hibajuk, hogy bar i.igyesek es gyors esziiek, de nines elegend6 turelrnuk 65 kitartasuk, hamar kifaradnak, ritkan tudjak megva16sitani celjaikat. Nehezen kczdenek barrnifele tevekenysegbe. de ha mar vegre belefognak. akkor neha szep ercdmenyeket is elerhetnek: Kbzbssegekbcn vagy idegcn kozegben tudnak a lcgsikeresebben rruikodni.

}(l rarsalgok. hamar mcgragadjak a dolgok lenyeget, ertelmet. de gyor- 5.:111 kidcrul r61uk, hogy viszonylag tajekozatlanok. nem rendelkeznek megEelel6 alapossaggal. ismereteik eleg fcluletesek. Hianyzik bcloluk a szorgalom, az onkepzes igenye. Altalaban nem logikaval. hanem osztonosen itelkeznek. Szerelmi i.igyekben befolvasolhatok. Eros hatassal van rajuk kornyezetuk. mindazok az emberek, akikkel kapcsolatba keri.ilnek. Kepesek tulzasba vinni szeretetuket es gyiiloletuket.

Hirtclen haraguak, egesz apro dolgok miatt megsert6dnek, szerencsere ingerultseguk csak pillanatokig tart, gyorsan megbekelnek. Ha kijbnnek a sodrukbol, kimondjak azt, amit gondolnak, ami a nyelvi.ikre tod ul. es idegessegi.ikben bizony nem valogatjak meg szavaikat, mondandojukat,

Masek irant nagylelkuek es megertest tanusitanak, de ha a sajat kenyelmi.ikr6l esik sz6, rogton bnz6ve valnak. Konnyu 6ket ravenni arra, hogy barrnilycn karitativ celra. ernberszeretetbol penzt adomanyozzanak, de keptelcnek disztingvalni, kovetkezeskeppen barkinek adnak penzt, aki rokonszcnvi.iket felkclti. Sohasem el6re megfontoltan joteko nykodnak, hanern minden esetben a pillanatnyi osztonzesiikrc ha]]gatva dbntenek.

Ezt a tipust jogged nevezik rruiveszi keznek, ez azonban inkabb a temperarnentumra vonatkozik, s nem a rmiveszi dolgok megvalositasara. Helvesebb azt mondani. hogy ClZ ilyen kezii emberek inkabb csak befolyasoljak a rmiveszeteket, mint hogy miiveszekke valnanak. Iobban hatnak rajuk a szfnek, a zene, az ekesszolas. a kbnnyek, az ororn, a banat, mint masokra. Ezek az cmberek rendkivi.il erzekenyek, orornukben kepesek a legmaga5.:1bb csucsokra ernelkedni. ugyanakkor ketsegbeesesukben barmely aprosag rniatt a legnClgyobb melysegekbe si.illyedni.

Ha a k6niklls kez kcmtny (is elasziikus, akkor birtokolja az eddig emlftett osszes j6 rulajdonsagot, sot raadasul meg tobb energiat es hatarozott szandekot is reprezental. A kemeny, k6nikus kez rmiveszi tulajdonsagokat hordoz, es ha az i1let6 energiajat es eltokeItseget rmiveszi palyan karnatoztatja, akkor szep sikereket erhet eJ. A k6nikus keziiek kozul sokan jatszanak vczet6 szerepet a nyilvanossag el6tt. Tobbnyire erzelmi kaniert futnak be. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ezek az emberek jobban fiiggenek a pillana t szi.ilte erzeseiktol, mint a gondolataiktol, a logikajukt61 vi'lgy a tudasuktol.

]61 csinaljak a dolgukat, de azt nem tudjak, hogy miert is j6 az, es hogy mikent ertek el a sikert. Peldaul ha ClZ enekes a szemelyisegevel ragadja magaval a hallgi'lt6sagat, es nem a zenei hlda5.:1.val; ha a szinesz Cl kbzonseg rokonszenvet s(ljat erzelmi kisugarzasaval nyeri el, es nem Cl szerep muveszi adoptc'ilasaval; hi'l a sz6nok ekessz6lasaval, organumaval mozg6si~Cl Cl tomegeket, es nem ilZ altala elmondott szbveg logikajaval. ]611ehet, .ez a keztfpus kapcsolatban van n termeszetcs temperamenhlmmal CS i'I tarsadahm pozki6-

val, megiscsak az alapot jelenti, amelyr61 a talentum folemelkedhet, vagy K6nikus

arnelyre leeshet. Peldaul a k6nik1(s kczl~ no, akinck szOgictes ujjai uannak, ugyiln- vagy rmiveszi kez olyan sikercket erhet el, mint a k6nikus ujj/I, azonban az elismertsegig 6 mas

m6don: szorgalommal, tanulassal, tudatos munkaval jut el; neki [oval na-

gyobb kitartasra es ti.irelemre van szuksege,

A rruiveszi tipusnak megfelcloen az ujjak valtozatai jelzik azt, hogy melyik temperamentum a legcr6sebb. Peldaul egy miroeszi kh szoglctes Ifjjaklml inkabb tudast jelez, modszeresseget es nagyobb pontossagot a dolgok megalapozasaban, Ezek az emberek a siker erdekeben ujra es ujra probalkoznak.

Ha egy 11111V(;szi kh/Jez spat/lias IIjjak idrsutna); akkor az a szinek es a forrnak szeretetet, a mer esz gondolatok rnegvalositasat jelzi. Ha a k6nik1ls kh k6niklls ujjakkal parosul. akkor ez azt jelkepezi, hogy a gondolat misztikussagra inspiral.

Osszessegeben a konikus-rmivesz keziiek konnyelrmien elnek, ket kezzel koltekeznek, fgy rendszerint anyagi gondokkal ki.iszkbdnek. Szivesen kernek kolcsont, arnit nem szivcsen adnak ViSSZCl. Megbizhatatlan adosok.

E kez tulajdonosainal a sziv dorninal az esszel szemben. Idealistak, kbnnyen esnek szerelernbe. A k6nilws kCZ1J ferfink ellenallhatatlan varazzsal vonzzak a n6ket. Kivalo szeretrik, erzeseik azonban nem stabilak. A partnerkapcsolatban hutlenek, ingatagok, hajlanak a szelharnossagra. A hazassag intezrnenyet nem nekik talaltak ki.

A k6nikus kCZ1:r n6k scm jobbak, lehasaguk, konnyelmuseguk miatt sem anyai, sem fclesegszerepre ncm alkalmasak. Ez a kcztipus a leggyakrabban Afrikaban, Del-Europaban (gbrbg, olasz, span yo 1, francis), valamint Irorszagban ford ul e16.

61

JELIGE:

KATI"

"

A kifqczctten szep alakii, k6nikus kcztipus br/ajriol1osa iermeszetes tcinpennncntum- 1110/, kivd/a szervcz6kcszseggcl, ja wr/ckewtehetscggei, analizato- [5 fclfog6kipe5scgget Inegri/rioft ember. Sikerei! sziv6ssdgrinak, kitartdsril1ak kosziinhcti. Az elismensege: loreilen szorgalmaoa], lanulossa], furialos mrmkdjdval, 1~'?IJckczetevcl szerzi II1cg. Munkaternpoja gyakran meghaladja a fizikai teljesitokcpcsscgct. mindig crejen Ielul akar produkalni, bizonyitani, Szinte sanvargatia m(lgat. Noha kritikus alkat, meg is szuletett diplornata, velernenyet ugyesen tolmacsolja. Sosem kepmutato, Rornantikus.

A k6nikus IIjjak jelkepezik az irzikenyseget, az irzikj(j[ofti dolgok irdnii fogekOI1YSrigot, a nagyfohi ktpzcl6erot, az elnpdtiakeszsegct, oonzodas! az okkut! tudomdJlyokhoz. Mely lelkiseg, befele Iordulas jellemzi. Hajlarnos az elkulomilesre, sajit gondjat megtar~a maganak. Visszariad a kfvancsi kerdesektol es irtoz ik attol (I gondolattol. hogy valaki megzavarja maganyat. Fi.iggetlen, nagy onallosagra torekszik, Fellepcse megnyero, medora eldkelo, szivelycs, igazi cgyeniscg.

A mutatoujjnal hosszabb gyurusujj peldas csaladszeretetrdl. a kouikus vegu kisujj nagyfoku intuitiv adottsagrol arulkodik. A kisujj olvekonyodo kozepso Izpercebdl a sziv nilterheltsegere lehet kovetkeztemi.

A kozcpso ujj alatti parna, a Szaturnusz-dornb latszik a dombok kozul a legmarkftnsabbnak, szimbolizalva a kotelesscgtudatot, a koncentralokepesseget, gyakorlati erzeket, valarnint a SOTS megprobaltatasait. A fejlett Szaturnusz-dornbhoz j61 kivehet6 Hold-dornb tarsul, jelezve (I bels6 nyugtalansagot, az utazasi ked vet. Egyben jelkepezi az otthonhoz, a hazahoz valo eros kotodest is. A leger6sebb kClPOCS azonban ClZ edcsanyjahoz fiizi. A horpadt tenyertekno az cgesz eleten at tarto szakadatlan kuzdelmet jelzi. ClZ ujjakon leva harantvonalak az akadalyokra utal nak. E megallapitast tarnasztja ala a mutat6ujj es a kozepso ujj kozott vegz6d6 szivvonal, arninek jelentese (I dolgos, munkaval teIi elet. Ez a venal atrnenetet kepez a Jupiter idealizrnusa es a Szaturnusz pesszimizrnusa kozott.

A fejvonalban levo enyhe hullam sok idegeskcdest jelol, A kisujj alatti hazassagvorial szerint egy rnely erzesu szerelem, valarnint egy kornoly kapcsolat feltetelezheto.

JELIGE:

KATI"

"

Pszichikus vagy oval is kez

"'i0&iML~

64 %%0BBB~

A het kezrfpus kbzi.il kinezetre ez a legszebb, tulajdonsagait tekintve viszont a legszerenesetlenebb. Mivel szep kezfajta, ezert meg idealis keznek is hivjak. A tisztan psziehikus kez viszont ritka.

A psziclriklls kb hOSSZlikds, keskeny, ami/is formajli, kecses, tiJrckcny. A tenyer nyujtott, 2IZ ujjak hosszukasak, lagyak, simak, scm dudor, sem butyok nines rajtuk, Az ujjak vege lekcrckitett, konikus. A kbrmbk hosszuak, mandula forrnajuak. A kez selymes tapintasu, kezfngasnal kellernes, szinte esont nelki.ili. Noha ezek 21 kezek rendkivul finornak es szepek, 2IZ ero es 2IZ energia hianyat mutatjak. Tulajdonosaik h.irelmesek, onfelaldozoak, lemond6k, idealistak, mint a .Foldrc szallt angyalok". Nagyon j6sagos emberck. Minden rossz tavol all t61i.ik. Csendesek, gyengedek, szelidek, bizalorntcljesek. Osztonoscn biznak azokban, akik kedvesek hozzajuk.

Fogalmuk sines a gyakorl2lti eletrol. nem tbrtet6k. Az anyagiassag. az onzes. a tulekedes nem az 6 vilaguk. Nem ismerik a logikus gondolkodas torvenyszcnisegcit. Nagvon befolyasolhatok, gyorsan elterithctdk eredeti szandekuktol, Nagyra ertekelik a szepseget. a szinek rendkiviili hatast gyakorolnak rajuk, szarnukra minden zenei hangkent, orornkent, banatkent es cgyeb erzelmi szinekben reflektalodik.

E keztipushoz tartoz6k zarkozotrak, befclc fordul6k, orikentelenul is vallasosak, sok kozuluk pap cs apaca. Osztonosen megerzik. hogy mi lehet <1Z igazi, de CIZ igazsag keresesehez nines elegend6 erejuk. Vallas tekinteteben az istentisztclct rnegtartaSi1, az organa hangja nagyobb hatast gyakorol rajuk, mint a prodikacio igazsaga, logikaja. Veliik szuletett tulajdonsaguk 2IZ allhatatossag.

A szellerniseg korlatai kozott elnek. tisztelik az clot miszteriumat anelkul, hogy tudnak. miert. A magia es a misztika minden forrnaja vonzza 6kct. Konnyen raszedhetck, ilyenkor keseriicn veszik tudornasul, ha bccsaptak 6kct. Pejlett intuitiv kepesscgckkel rendelkeznek. Kinino mediurnok, az erzesek. osztoneik, benyornasaik mindig vonzobbak szamukra, mint 21 targyiJagos, tenyszerii dolgok. A vallason es a miszticizmuson kivu! az erdeklodesi teruletuk a spiritizrnus, a psziehol6gia es a csillagaszat. Hisznek a rulvili1gi eletben, az emberfelctti dolgokban. Talalhatok kozortuk megszallott rmiveszek es elhivatott tud6sok, olyanok, akik hivatasukat teljes odaadassal. olmcIyiilten vegzik.

Regi festmenyeken, szobrokon a szenteket, vcrtanukat jobbara ilycn kczzel abrazoltak.

Az ovalis kezG emberek nem alka.lmasak semmifele fizikai munka vcgzesere. Az ovdlis kezu ferfiak tbbbnyire n6iesck, intenzi v lelki detet Clnek. Azok a sziilc5k, akiknek ilyen kezu a gyermeke, nem tudnak veli.ik megfelel6- cn banni, mert a szul6k aItalaban gyakor1atias, targyilagos emberek, ezert a gyerekilkct a maguk formajara kfvanjak atalakftani, hasonJ6 palyat szanva neki. Ez a torekves egyszeruen azert nem sikeri.ilhet, mert a psziehikus kezu gyerekek hallatlanul erzekenyck, gyakran fblbslegcsnek erzik magukat, kbnnyen vaInak mellinkolikussa, gy2lkran keresnek menedeket a kabft6szcr okozta kabulatban.

A psziehikus keztipus ritka, tobbnyire esak keverten fordul 1."16. Oelkelet-Azsiaban viszonylag nagy szamban talalhat6.

A vegycs kcztipust nem lehet tisztan a szogletes, a spatulas, a k6nikus, filozofikus vagy psziehikus osztalyokba sorolni, ezert nehez korulirni ezt a kezfajtat. EIs6sorban az ujjak (ormaja dbnti el, hogy a kez melyik csoportba sorolhato. Mivel egy-egy kezen tobbfele ujjalakzat is megfigyelhet6, czert viszonylag r itka a "tiszta" tipusu vegyes kez.

A ve::''Yes kezen az IIjjak ketM, illcn»: MrGfll tlPJls!toz tattozhatna): A legerosebb ujjak hatarozzak meg az uralkodo jellcmvonast. Nag!IOIJ lcnyeges a hiivelyhljj is a I1mtat611jj fcjldtsJgc. Ha ez a ket ujj 21 tobbi ujjnal er6sebb, akkor 21 neg(ltiv hatasok ervenyesulnek. A vcgyes kez lehet szabalyos es szabalytalan, a szabalyos kezen inkabb a j6 tulajdonsagok dorninalnak.

A vegyes keztipus a gondobtok sokszimisegct. a celkinizesek valtozatossagat reprezontalja. Az ilyen kezuek i.igyesen alkalrnazkodnak ax ernberekhez es a korulmcnyckhez. Szinte mindenhcz ertenek, de tehetseguk kihasznalasaban tcvelygok. Nagy hibajuk, hogy nem tudnak igazan elrnelyiilrii, kitunu: sernmibcn, czcrt tudasuk csak felszfnes, ismereteik szetforgaesoltak. Szines egyeniseguk megnyilvanul abban. hogy ki valn tarsalg6k, legyen barrnilycn terna, tudomauyos, rmivcszi vagy csetleg valarnifele pletyka. Szinte kivetel nelkul tudnak valarnilyen hangszeren viszonylag j61 jatszani. Ertenek a fcstcszethez is egy kicsit, de sem a zenebcn, sern a festeszetben nem valnak naggya, nem emelkednek az iltlilg fole,

Ha a vegycs kezben egy er6s MVGlla! uralia a iemreret, akkor az illet6 clni fog a kepcssegeivel, mcrt a sokoldalusagahoz az Clcsclmejuseg parosul, Az ilycu kczii ernberek a legjobban olyan teriileten ervenyesulnek. ahol diplomaciai tapintat szukscges. ugyilnis il sokoldahisaguknak koszonhetoen a legkulonbozobb szituaciokban is fcltalaljak magukat.

A vegyes keziiek lcgfontosabb sajatja a rendkivi.ili alkalrnazkodokepessegi.ik. A szercncse nem tulsagosan bcfolvasolja okct. majdnern minden rnunkakort egyszeru feladatnak tartanak. Lclcmenyesck, kulonosen, ha ezzel megkonnyithetik a Ieladatukat. Vegtelenul nyugtaJanok, nern marad nak sokaig egy varosban, vagy egy munkahelyen. Szeretik ax uj gondolatokat, naluk csak pillanat kerdese az. hogy elhatarozzak, szindarabot irjanak-e, vagy a k6vetkez6 pillanatban egy grillsi.it6t szerkesszenek, masker tet6t javitsanak, vagy elmenjcnek politikusnak. de csak ritkan ernek el az elismeres csucsara, mert mint a vizfolyas, allandoan valtoznak,

A vegyes kezuek kival6 hazastarsak, tetteikben es erzeseikben egyarant praktikusak. Szerelmukben szenvedelyesek, b<lr e keztipus ellentmondasossaga miatt ennck az allftasnak az cllenkez6je is ig2lz lehet. A vegycs kczben a jellemvonasok aszerint m6dosulnak, hogy mil yen tfpusu ujjak vannak a kezen tUIsulyban. Nagy altalanossagban: ha a szbgletes kh fi!ozofikus ujjakka! parosul, akkor j6zansagot jelent; ha a spatulakez filozofikus kczzei kevercdik, akkor gyakorlatiatlansagot jelez; ha a pszichiklls kcz k6nikus kezze/ cgyesiil, a.kkor az illeta medital6.

Amikor az egcsz kez vegyes, akkor a kepessegek cs a eelok vaJtozekonysaga miatt az illeta semmihcz sem ert igazAn, a palrnisztriakonyvek ezt a tfpust rendkfviil szerenesetlcnnek tekintik. A vcgyes vagy kevert kez a vilc'igon a legsurubben el6fordul6 keztfpus.

Vegyes

vagy kevert kez

JELIGE:

PEPPER"

"

Az eielllzett kt;z - a kOl1ikllS es a szogeletes liiia1akzatok alapjdll - vcs'!/es tiPII::', ami jdzi tlllajdollosdllnk rCJlrikfvfil szines egyhliscgd. Erdeklodo, talpraese tt, j61 crtcsuit. Kiv~16 tarsalgo. minden tcmaban otthonosan mozog, mindenr61 tudomast szerez, mindenhez ert egy kicsit, tudasa azonban felsz1nes. Tehetscgcs. otletcs, lclemcnyes, de nines benne eleg kitartas, nem tud elrnclyulni, kininni semmiben, pedig rnunkabirasa atlagon Ieluli - tevekcny, cnergiklls, gyors =, habar a nchcz rnunkat keruli. Szcreti az uj gondoliltokflt, fogekony f1Z ismeretlen. a feltaratlan irant, de nern tbrekszik a dolgok lenyegcnek osszefuggeseinek megismercsl're. Hamar raun mindenre, nem hatol a melysegekbe. Nyitottsag. alkalmazkodokepesseg es vegtclcn nyugtillilnsAg jellcmzi. A tcnyeret uralo eros fejvonal MEl utal, hogy az illet6 sokoldalusagahoz eleselmejuseg es kifinurnulr "diplomaciai" tapintat tarsul, ennek koszonhetoen a legv<)rathmClbb hclyzetekbcn is Ieltalalja milgcit, a legkulbnfelebb kozegbe is kepes beilleszkedni.

Amig a szogletes ujjakr a rcformgondolkodasmod. kreativitas, eber szellem ,) jellemzo, addig n konikus ujjakra il lclki Iabilitas. A sima ujjpercck impulzi vitast sz imbolizalnak, viscloje hajlarrvos intuitiv modon, vagy else latasra, bcnyornasra Itclkezni. A kozcpsri lljj hossza mcgegyezik a tcnyer hosszaval, ez tokclctcs cgyensulyt mutat a fizikai es a szcllemi erok kozott. Szamara a legnagyobb boldogsag az intellektualis ragyog,1S. A mel yen lentr61 credo, mgy hii vely kujj eletrcvalosago t, eletigcn lest, agilit<1st, szen vcdclycsscgct jclcz. Szcrclcrnben kezdcmenyezo, fI kivalasztott partner mcgszcrzeseert b~pes minden akadalyt lekuzdcni, meg egy kis furfangt61 sem r iad vissza. A hosszu kisujj arrol judaskodik, hogy az illcto mindenbe beleszol. A tcglalap alaku korrnok j6 fizikai kondiciot jclkepeznek. A korrnok normal holdjai megfele16 szfvrmikodesro, kcringesre, cir kulaciora, vernyomasra utalnak. A rnutatoujj es a kozepso ujj kozott il Szaturriusz-dornba iveld venal viszon t Icgz6szervi mcgbetegcdcst va loszin usit,

A tenycr leger6sebb dornbja a Merkur-dornb, ezert fokozottan ervenycsul a Mer kur-hatas. Dualis kar akreni, temperamentumos, kiismer hetctlen ember. E kctt6sseg jellcrnzo szinte valamennyi tulajdons<)g<'ira, megnyilvanulasara. Egyszerre bator es gyavel, hatarozott es hatarozatlan, rajong6 es gyCi- 161kbd6, szorja javait es kapzsian irigy. E sokfajta s<tjMsaga teszi rem crcdeticgyenisegge. Kritikaj(l kbvetkezetes, tctteiben az cszc vezerli. Sokat beszcl, erthetocn fogalmilz, jo stflllsbC1n If. Ogyes, uzleti crzeke v<tn. Kapesolatteremt6 es kapcsobtkcrcs6, k<tpcsol<tt(li azonban cleg feluletesek, crzelmei nem ekg st(lbilak, nem eleg allh(lt(ltos. Ritkan tart ki amellctt, amit v<ll6jaban elk<tr, h(lngulatili nagyban befolyi'isoljak.

A fejlctt Merkur-domb mcllett j61 kiveheto a Venusz-domb es a SZ<tturnusz-domb. EJ6bbi erzekiseget, hat<tlmas energiat abri'izol, de kbnnyen clapr6zz<l m(lgat, s zurz<tvar lesz lma anon. Jelkepezi meg a m(iveszi hajlamot, kifinomllltesztetikai erzcku embert, elki szerelmi eleteben nem tul megbfzhat6, cz llt6bbi (l f('lggctlcnseg megt<trtasat, az eredeti gondo](ltokat, a modem fclfogast szimbolizalja.

A ket tenyer eHero vonalrCljzolilt<ti is <t ,Jilnus-mcu" szemelyisegct ig<tzoljak. Nehezen an<llizitlhat6 von<tl(lk. Az eletvonal kezdetbcn markcinsan kivehct6 tchetseget mut(lt, majd elhalv<inyodvCl utal tubjdnnos5nak szetsz6rtsagarCi. Az eletvomll a fejvonalbol ered, ami racion(llitast 6s crzekenyseget szimboliz(\1. A bal kez enyhen hullamos, hosszu fejvonala kivaJ6 mentalis kepesscgr6l, CSilpOllg6 kepzcl6er6r6J es ideges aJk<ttr61 arulkodik, il jobb tc-

nycr lefele hiljl6 Icjvonala viszont hutlcnsegr61, bizonyos foku konnyelrmisegr61 taruiskod ik.

A kezdetben lancolatos, cxtrem hoszu szivvonal arnellett, hogy eros kesztetest mutat a feltekcnyscgrc, olyan flortolo tipust jelol. aki nem ismer tartos crzcseket. A szivvonal villas vegzridesc azt jelzi, hogy nehez vole egyi.i.tt elni, mert egyidejulcg erzeki es idealista, bnz6 es n(lgytdku, kitarulkoz6 es zarkozott, mindcz pillanatnyi lelkiallapotatol fugg.

A rovid sorsvonal bcfolyasolhatosagot jclcz, a rnindkct tenyerbol hianyz6 Nap-venal pcdig ana utal, hogy hiaba bir tehetseggel es j6 h~pesscgckkcl, megsem tud atiit6 sikcrt clcrni, mert hianyzik bo161c az a plusz, amely Mlenditene a felmcrulo nehezsegckcn. akadalyokon. Az egeszsegvonal a sorsvon<li!;1! cs a Iejvonallal cgyiitt az ugyncvczett "bosznrb'inyhc1romsz6get" alkotja, amcly igcn lith jC21, altalaban rncdiurnok, jovobclatok tenyereben lelhet6 fel.

Kcdues Rosta Er::sehet!

Nelli tutua, ki val,yok, I/!,III til rita, hogynn elek, miveI foglalkozolH, megis lcirt. ENGEM. Bhony az vag1jok, akinek hifott egy kis reszent: n teJ1yerem alapjan. Bolriogsdsm sziiletett not irt. lc, Ichctosesckkei, izgalmas dettd - cs gyarl6scigokkal. Az lIt6bbiakat is vdllaloll1, utcrt: IGAZAK.

lgoz, "nagy elete:' dtem az oromert. - lI10st mar iudom: mert Igy !chetell IJlerirvn a kezem he/so felen. (A IIIIi/tirio amos/ani pdromnak es iaidn a regi zsongast kdveto lehiggaddsl1ak koszonhl'trl.) 1gen ioka: es szioesen beszelck, kizar61ag j6fdr iyJlkaknf a hasnkha. Igm, taidn f6l irot: Ez 1ft6hbit ki is hasznaiom, iijsdgfr6 v17Syok. lgen, tauin I1l111 kdllllyl! uelem dni, de j6. Legahibhis: nem unalma«.

Kd ponton bizonvtatanodiam d a sajrit megftdesembeJ1, az egJjik a kapzsi irigyscg a - hatdrtalannak szdnt - j6sz{v/iseg meiiett. De: a maga j6voltab61 magamba neztem, es bizony taldltinn egyetlen esetct, ainikor ilyel1 ooliam. Ma is szegyellem. Olyal1nyim, hogy ezt iizenem is ... , .roeszooltambo!" mdr csak hl1jdanvolt j6baratomnak.

Mdskor uiszon! - azi remelem: minriig maskor - a [antts arcotn szebbik profilja fordul a vilag fele a rusnyabbik he/yeN. A mcisik bizonytalan pont: a legz6szervi gyengcsegem. Azt mig ncm tapasztaltam, is er6sCf1 remCicll1, hogy nem is fogom, hogy a maga csoda/attal I}1cgismcrt desldfcisa ezen a piel ponton elhomdlyosult. A nyoman derit aggodairnam scm tcszi onbefeljrsft6 j6s/atta.

Kl:ilonben: minden igazl Meg az erus telietsegem is, mit akkor cngedtem el magamt6/, amikor erte val6 kiizrics he/yett - megmol1dta: nun vagyok kitart6! - a kbnnyebbcn megszcrezhet6 elegedettseget, a mar fI1cgszerzett sikerrel vaI6/megefegedest vaiasztotta1l1. Addig is j6 volt az det, eo az6ta is. Taldn mert azl kovet6en engedtcm maga1l1ban szabadjara egy addig l1em ismert "tehetsegemen": az lizleti iigyesseget, amit (vagy valami hozzd hasol116t), ho j6l emidcszem, szinh~l emEftett. A ,)1[1 j61 emlekszem" -et az indokolja, hogt) a /evelct nem a hihetet{eniil /inyegldt6 analizisCt nyoJJ1on kbvetve from, haneJJ! a r61a egyctlen olvasds uMn kialakult emlikem alapjan. Mondhatnam: eros felinriulcisb61. Es nem is akarom korrigdlni. Mert a lenyeg; a linyeg, amit maga ismeretlel1iil meglMoft bel1ncm. Ha nCin hirmik a hihetetlenek iCteben, azt hirmhn: ez hihe/etlen. De igy ...

Ami az utols6 - vagy az cioW? - megjegtJZcsCt flleti a "boszorkdrlY hdromszog"-emrol, arr6l csak annyit: ki tudoin siittetni a Napot. Ezt a ,,i1ldomdl1yomat"

JELIGE:

PEPPER"

/I

lELIGE:

PEPPER"

/I

67

fELICE:

"PEPPER1!

[otos ko/leg6im eluezi): is: 1igy hasznalnak mint egy ldmpdl. Es ezi szioesen terjesztik is.

Egyebkl_;J7t: lker jCgJJ/i vagyok. lv1iruiaz, ami! leiri, az asztrol6gia szabrilyrendszcre szerini is iga: nun. De ami szdmomra ennel is komolyaM igazolds: a lcgjobb baratom es "szegcny" prirom szerini is a lv1aga-latta EN vagJJok en Ugyhogy: gratHlr1Iokl Es kdszdnom! Mert taltin ez a Maga onismereii leckeje lI1eg segrt is nekein jobb EN-l7ck tennent. Re/l1enykedcm - is 1gercmf =, torekszem. Bar: au a .sokra vivo" Nap-uonalat, ami, mint frja, teljesen hifinyzik a tenyercmb6l, nem iudom, hogyan szerezheinem be. lv1indenesetre: igyekszcnl. Magam meg [elneze): es - imadam'

A TENYER DO~IBJAI

B. E., i4jsagrr6

Mar az okorban kapcsolatba hoztak a tcnyerjoslast az asztrologiaval. A tenyeriosok ugyanis azt felteteleztek. hogy ClZ ujjak vegen bearamlo kozmikus er6 elraktarozodik az ujjak alatti dombokon, czrilta! (1 dombok szimbolizaljak az ember karnktoret, temperarnenturnat.

A bolyg6k kisugarzasuk alapjan jotekonyak, illetve kartekonyak, tulajdonsagaik szerint, peldaul a Hold a h2pzclg6s, a Jupiter az arnbiciozus. a Mars a harcias, (1 Mcr kur m<lga (IZ ertelern, a Venusz a szer elmi hajland6sag, a Szaturnusz a kornolysag.

A tenyer het dornbja tehilt - a hot bolyg6 kisugarzasanak megfele16en - het kulonbozo cmbcrtipust kepviscl.

A tenyerjosok a tenycrben szimbolizalt Foldct a csuk16 felctf resz kozeptajara helyeztek, a tobbi plnnetat pedig <1 Fold tel vC116 tavolsaguk alapjan sorakoztattak Eel. Igy lett a hi.ivelykujj parnaja a Venusz-dornb, a mutatoujje a Iupiter-domb, a kbzeps6 ujje a Szaturnusz-dornb, a gyUrusujje a Napdomb, a kisujje a Merkur-dornb, a kezel ket ptirnaja a Mars-dornb es Hold-

domb. (A kesobbiekben a Ncptun is helyet kapott a tenyerben.) .

A tenyer dornbjai altalaban nern egyforrnan fejlettek, van kozottuk cxtrcm fejJett es satnvabb is. A legft'jlettebbet tekintik a .vczer- V<1g)' vezeto planetanak". Ilycn vezet6 planets kett6 is khat a tenyerben. Az ember ternperarnenturnat es szemelyiseger az uralkod6 p lanetak hatarozzak meg.

Ha a tenyerben peldaul a vezet6 planeta a Venusz, akkor az illet6 erzeki, ha a Jupiter, akkor szenvedelyes, ha a Szatumusz, akkor megfontolt, ha a Nap, akkor szangvinikus, ha a Merkur, akkor szarnito, ha a Mars, akkor indulatos, ha a Hold, akkor flegmatikus. Bar ;"'2 alapterrneszctct a legfejlettebb domb tukrozi, de a tobbi domb is gyengftheti, vagy eppen er6sftheti a jeUemz6 tulajdonsagokat. fgy peldaul, amig egy j61 fejlett Jupiter es egy j6 Venusz egyi.ittesen siker es elctet cs j6 hazassagot szimbolizal, <'Iddig a fejlett Venusz fejlett Marssal brutalitast jelkepez, kulonosen a szerelmi eletben.

A dombok tanulmanyozasa azonban ncrn elegend6 onmagaban, figyelembe kell vennunk, hogy az adott planeta melyik aspektusaban .ervenyesi.il, pozitivban vagy negativban, ezert fontos az illet6 szuletesi datuma. A planeta pozitfv hatasa az ember aktiv tevekenysegeben, fizikai vilagaban jut ervenyre, mig a negativ aspektus a szellerni, letki tulajdonsagokra van eros befolyassal.

A vezet6 planeta:

a legfejlettebb domb

A dombok f6'bb jellemz6i

A dombok fejlcttsegiik cs mindscguk szerint kulonbozo jelontcstartalrnat hor doznak.

A j61 fcjlett, hI/50S domb: eros egyeniseget, hatalrnas energiat, vitalitast szimbolizal, Peldaul J j61 fcjlett Nap-dornb sikcrckre valtott rmlvcszi hajlamot mutat.

Az exirein eros doinb esetebcn feler6sbdnek, markansabba valnak, neha eltorzulnak a szcmelyes tulajdonsagok. Pcldau) az extr ern er6s Merkur-dornh biinozesi hajlarnot reprezenta I.

A sycngen fejlet.t 7.H1SY lIi6nyz6 domt: (sovany kezen lelhcto fel) energiabiln szukolkodd. er6tlen embert sejtet, akilxil hianvzik <1 ratcrrnettseg cs szandok sorsanak jobba tetelcre. Az eletben csak sodr6dik, hanyodik. mq;elcgszik az esw..'vdlensL'ggel. ?eldaul a hi.inyzo Nap-dumb jclcnthct ilvcn szornoru, kilitastalan. or omtelen elete].

A sima feW/chi, l'rI),;i;'i/ frjfcft doino azt jclzi, hogy a domb potencialja, kepesscge. adottsaga nem tud kibontakozni. A szunnyad6 arnbicio, a lappang6 hajtccrd a lehet6scgek hianyaban rejtve marad. Pcldaul a sima Venuszdomb tulajdonosa hiaba szarnaritanus, ki::inyorUletes szivil ember, szerelmi clctcbcn mcgis crzclmilcg htivos, szenvedelytclcn.

A rdcsozott domb azt reprezentalja, hogy az illeto, noha hatalrnas energiilV<1] rcndelkczik, olaprozza magat, szetforg.icsolodtk. urrA lcsz rajta a kaosz es a zurzavar. Peldaul <1 mclyen arkolt, surun vonalkazott Vcnusz-dornb beteges erzekiseget szimbolizal. Rossz kezben ez azt jelzi, ho81 az allatias osztoni::ik tornck a felszfnrc. HJ a domb raadasul meg puha, 16gy is, akkor az iIlet6 sulyos potenciazavarr al kuzd.

A megfigyelcsck szerint <1 deli nepeknel, a ternpcramen tumosabb Iajtakl~al feltunobbek, fejlettcbbek a dombok, mint a hidegveru eszaki cmbcreknel, Altalanosan er venves az, hogy a fejlelt dornbokkal rendelkez6k jobban kirnutatjak erzelmeiket: hevesebbck, szenvedelyescbbek. mint akiknck lapos. fejlctlcn dornbjaik vannak.

Elto16dott dombok A dombok 81akorta elcsiisznak egymast61. Ebben az esetben annak a planetanak ervcnyesul a hatasa. arnelyik fele elto16dott a domb. Neha ket domb egybe is olvadhat. Ez legtobbszor a Jupiter- cs a Szaturnusz-domboknal figyelhet6 meg, Az osszekapcsolodo dornboknal is kialakul egy iranyito, dominans hatas. Peldaul. ha valakinek a Mcrkur-dombja egybeolvad a Marsdornbbal. akkor az illet6 gyors eszjilrasu, elcel6d6, gunyoros ember; tchat lathato, noha a Mcrkur befoly.isa a markansabb, de a Mars hatasa is eleg jelcnt6s. A palmisztria szerint megis az a legel6ny6sebb, ha a dornbok a helyukon talalhatok, mert ebb6! - ha mas rossz jel nem fi81elhet6 meg - tobbnyirc sikeres clctrc, joletre cs boldogsagra lehet k6vetkeztetni.

v enusz-doinbna): a hiiveJyklljj alait! pamat neoczik, Mivel a Venusz a noiessegct. Venusz-dornb a testi szepscget, a szcxualitast. a szerelmet, <1 vonzalmat. a szcretetet, az

egyensulyt, a harrnoniat, a j6 Izlest rcprezcntalja, a nevevel jelzett domb a szcnvedely cs az erz6kiseg fokrnerdje, jelkcpezi mindazt, ami czzel osszefuggcsbc hozhato: a Iajfcnntartast es J nemi vagyat, a terrnekcnyscget es a potenciat, (l testi CS <1 lelki cnergiat. valamint <1 csaladszerctcte] es (l tarsas kapcsolatok erosseget.

A Vcnusz-domb nktlv hauisa jokozottan crvfnyesiil, ha az illet6 aprilis 20-a es majus 21-e kozott. a Bib jcgyeben szuletctctt, Ezek az emberek segit6keszek, egyiittcrz6k, ugyanakkor kiegyensulyozottak es hatarozottak. Penziigyekben j6 iizleti erzekkel birnak, de muveszi tehctseggel es diplomaei<ti kcszseggel is megaldottak. VClemcnyalkotasb<m nem r,1gaszkodnak a dogmakhoz, Szeretik a j61etet, a biztos anyagi hMtcret. Vendcgszeret6k, nagylelkuek, kiilbn6- sen a b<1rataikat sz6rakoztOltjak szlvesen. Izlesescn i::iltOzk6dnek. A j6 es <1 rossz megftclesebcn hirtelenjeben, bcls6 indittatasra, hilsilgosan 6szinh~n dbntenek. Heves termeszeliiki::in, temperClmentumukon, szenvcdClyeiken azonban gyorsm1 h'pesek viiltozt<ltni. A szcrelmi eletben hC\bzsoljak a testi

bromi::iket es betegcsen hJtekenyek. Haz(lss~gbJn, szC"rclcmben tbbbnyire

szcrencsesek, bilr sZlvcsen teremtenek uj k<lpcsolatokat. ~w.fmlliikli1mmm%.h 71

,," "

A KOZMIKUS EROK HAT ASA

"

A TENYERBEN

A tcnverben l1(1t6 kozmikus kisllgarzas szerint kct rcszre oszthatok a bolyg6k, A Merkur, a Nap es a Szaturnusz szimbolizalja a jozan, nemes, tiszta crzcsek iranti fogckonysilgot, czzcl szcrnben <1 Hold, a Vcnusz es <1 Mars a bunos indula tok, a gy<1rlc1 gondola tok es CI d ur va cselekedetek reprczentansa. Az els6 bolyg6tri6t a szivvonal hatarolja. <t masik triaszt pedig a fcjvonal kcriti el. A ket crccsoport kozott a josagos Jupiter tart egyensulyt, kisugarzasa ad er6t 6s energi8t minden j6 hefogJdflsara, megertesere, a jozansagra, a bolcsessegrc, JZ igazsagossagra. Ezcrt lcnyeges, hogy a tcnvcrbon zavartalanul ervenyesuljcnek <1 Iupitcr-erok. A palrnisztriaban a lezart kezet - amikor a szfvvonal egybcolvad a fejvonallal es az l'lctvonall<11 - epp ezert tartjak rossz 6mennek, mcrt <1 tenyt':r Iupiter-croi akadalyoztatva vannak,

Amikor a N.1p evi korutjrin egy-cgy ujabb zodiakus jegybe lep be, akkor minden esetbcn megviiltozL1tja az abbol ,1 jcgyb61 a Fi::ildre iranyuki rnagncses vibralasat. sug<'irzasilL Ko vetkczeskeppen feltetelezheto. hogy aki m5jusban sziilctett, mas tulajdonsagokkal es mas sorssal van Ielruhazva. mint aki augusztusban latta meg a napvilagot,

A tenyer dornbiain uralkodo planetak szerint a ki::ivctkez6 allatovi jegyeket talalhatjuk: a Vcnusz-dornbon a Bikat cs a Merleget, a [upiter-dornbon a Nyilast es a Halakat, a Szaturnusz-dornbon a Bakot es a Viz(lntot, a Napdombon az Oroszlant, a Mcrkur-dornbon ElZ Ikreket es a Szuzet. a Mars-dorabon a Kost es a Skorpi6t, a Hold-dornbon pedig <1 Rakot,

A zodiakus jegyek a tenyerben

JELIGE:

X"

"

A szoglctes renyerhez tarsulo hosszu ujjak fcjlett mentalitast, csavaros Cszjarast, logik<li kcszseget, tisztanlatast abrazolnak. Bar a kez tulajdonosa mentes az el6itdctekt61, ennck ellenerc nagymertekben korlatozzak a szokasok es a szabalyok. Kovctkezteteseibcn ovatos, erzesei kifurkeszhetetlenek, bnfejli es onerzetes.

A szeles, egyenes tenyer anyagias. m2lgaIl(lk v2l16 ernbert szirnbolizal.

Errc utal a kissc befele hajlo mutatoujj is, amcly tulzott takarckossagr a. haszouelvusegre enged kovctkezterni, A lentrol eredc, 110SSZ(1 hiivelykujj nagyfoku szocialis erzekenysegct, kifinomult igazsagerzetet, pra kti kus szellcmet. tanulekonysagot. clcnk fantaziat jelkepcz. A kozcpsd ujj aranyos a tobbi ujjal, ami igazi kbnyvmolyt jelez; az ilyen ember job ban erzi mag.it az otthonaban konyvei t<1rs(lstigaban, mint vendegscgben. baratai korcben. Noha bar.itsagosn2lk ninik, a valosagban a legkozelebbi bar atjaval is eleg tartozkodo.

A fe::llyh iegerosebb dombja a v enusz-dotnh, visel6je bikes, j6/JiszeIf11{, kiegyenSJIl1jozott ember, aki kenili a haflgoskoddst, a oeszekedis«, irt6zik mil1den/elc duroasdgf6/, (lgrcs~;<zivit6sf6I. Kialakitott velemcnyehez makacsul rag(lszkodik, azt nem konnycn valtoztatja meg. Nem dogmahkus, de a kitaposott utrol nern ter Ie. Remck diplornaciai keszseggel megaJdott. Turelmes, nyugodt, altalaban rnegrnosolyogja a lelkcseddket, Kitartasa f6leg (lllyagi terrneszeni, a penzugyekbcn j6 crzekkel biro Csaladcentrikus. szcreti a gyerekekct, halkan beszcl, nem lehet kizbkkcnteni nyugalmribol, nehezen lehct vele osszeveszni. Kcnyelemszereto. munkajaban megfontolt, masokat is engcd hozzafer ni. A gyakorlati munkat 1It(-1Ij<1. Kedvcli a termeszetct, az allatokar.

A rdcsozoii v cnusz-doinb reprczenuil]a, 110:51) haialmas energicijdt hajlamos elapr6z/li, eI/ecserelrli. A fejlett Venusz-dombhoz hatarozott Merkur- cs Szaturnusz-domb tarsul, A Merkur ertelemrncl par osulo erzekiscget sejtet, a hazassagkbtese elott crdekli a varhato hozomanv, A Szaturnusz jelzi, hogy mcggondolt a szerelmi ugyekben.

A fejvonal kozelebcn eredri, szelesen ivelt, hosszu eletvonal kotelidcgzetet jclent, eletvitelben az csszeniseg es a racionalitas dominal. Bar nem kezdemenyezo, van benne affinitas a test; oromok irant. Az <lranylag hosszu es egycnes ivu fejvonal jclzi. hogy intellektusat, adottsagait a sajat celjaira hasznalja fel, a legtbbbszbr onerdekct tartja szem elott. A [upiter-dornb kozepeig era SZ! v vonalbol sikcres eletrc lehet kovetkeztetni, magas mer ceje, igenyessege arra osztonzi, hogy felsobb kbrbkbol valassza partnereit, rangon alul nem adja. A halvany sorsvonal szimbolizalja, hogy nem hisz Cl vegzetben, ClZ elore elrendeltetettben. A szivvonalbol eredo Nap-venal, egyenes fejvonallal merhetetlen vagy(lt jelent Cl hatalom, Cl pozicio es a gClZdags.:,1g irant, Az eletvonal bels6 old alan, azzal parhuzamcsan futo vonalbol a hu velykuj] fele kiagaz6 felelem vonalak bizonyos fokLi gatlascssagot, fbldhbzkbtbttseget jeleznek, V(l- 16sz1m1, hogy olykor a kelletenel sotetebbcn Iatja a vilagot, szerencsere azonban a esuggedese nem tart sokaig. A Venusz-domb es a kis Mars-dornb kozott iveld egyutterzesi vonalak nemeslelkusegrol, j6Enesr61 arulkod nak. Soha senkit nem bant meg, nero sert meg.

A mutat6ujjat felkorben b1el6 Iupiter-gyiini ritka jel, a szerelernben ragaszkodast reprezental, minden bizonnyal a hazassagat eletre szoloan koti,

JELIGE:

X"

"

Venusz-dornb

A VClIlIsz-rfoll1b passxiu hatosa c/'venyes!iI, ha C1Z illetd szepternber 23-i~ cs oktober 23-C1 kozotr, a Merlcg jcgyeben szuletett. Erzelrncik ugyanolyaJ1 erosek, mint a Venusz pozitiv escteben. azonban szerel muk inkabb lelki es szellemi indittatasu, mint erzeki eredetii, Szellemileg kiegyensulyozottak, i ntuitivck, igazs.igosak. oncrzetesek. Keri.ilnek minden dur vas.igot, Ivar sa nysagot. Utalnak vitatkozni, mindenkivel j6 kClpCSO]CltTCl torekednek, respektaljak a masok velerncnyet. Bckere es higgctlens6gre vagynak. A szerclcmbcn r itkan boldogok. Mivel sokat hezitalnak, altalaban elszalasztjak C1 kedvez6 lehet6segeket. Hibajuk mgyfokli kenyelernszeretetuk, nehezkesseguk. GY(lkorta rendetlenek.

A zodiakusra jcllell1zo sots- es jellelrlformalo hauison hil:

A jol fejfctt v ennsz-doinb szcrctetre melto, ncrnes lclkii. segitokesz egyent je161, aki kezdernenyezo a szcr elemben, vonzza a rnasik nemet. Csaladszereto, gyerekparti, hazias. Szervezete ellena1l6. A j6 Vcnusz-domb felja vitja a tcnyer rossz jelcit, peldaul a Szaturnusz zarkozottsagat.

Az exirem [eflett Vfl1lIsz-domb tulajdonosa nClgykepu, gatlastalan, szcr telen, k6ros erzekenysege mellett perverz szexualis hajlarnok is motivaljak. Csapod<'trsaganak gy<tkorta kfserajele valamilvcn nerni baj, Abnormal is kczen a rossz hajlamok tovabb erosodnek.

A !lianyzo vaSY lapos Vfllllsz-domb rosszindulatu, bar atsagtalan, erzeketlen, frigid, egocentrikus embert jclcz, de szfrnbolizalha t hornoszexualitast is.

A sill/a [ehi/ehl V enusz-domb hu vas, kimert embert tukroz. aki eros kontrollal uralkod ik a szenvedelyei Iolott, s6t ovakodik a test; szerelemt61. Ez a jel jelenthet azonban rovid eletet is.

A [moman oonalcizot! Venusz .. domb vise16je a szeretkczcsben rmiveszi tokelyre torekszik, mint szeret6 rafinalt, kifinomult, valasztekos. otletdus partner

Az eroeen racsozou v enusz-domb tulzott nemi vagyat, de csbkkent potcnciflt mutat.

Ha a [ejlett Vbr1lsz-dombhoz !rIarkans [upiter-doint: tarsul, az jozan gondolkodast, szocialis erzest, oszinte szerelmet, boldog MZ(lS8<1g0t, ranges allast es nepszeruseger jelent.

A [ejlett Vemlsz-dol/ib hatdrozot: Szaiurnusz-siombba! jelzi azt, bogy az illet6 megfontolt szcrclmi ugyekbcn. A csaladi elete szarnfto terrneszete mi att latsz61ag kicgyensulyozott.

H a a [ejlctt Vermsz-rfol1lbhoz egy markdns Nap-do/J1b [dru), akkor viscloje idealista, ouzetlen, melyerzesii. szerelmes alkat, aki azonban hajlamos mindenfelc mcggondolittlan dolog elkbvetcsere.

A [ej/ett V cm/sz-domb hatdrozott Merkllr-dombbal ertelemmel parosu16 erzekiseget sejtet. Ferfikezben ez azt jelenn, hogy az iUcta elcg szamito, hazassagk6tcs clatt crdckli a hozomany.

A [eflett VenT/sz-domb [ejlett Mars-dmnbbal olyan szenvedelyes termeszetre utal, <thol az erzelmek gyorsan ellobbannak, kihunynak, s csak "brutalitas" marad. Ha raadasul a huvelykujj rovid, akkor az illeta szadista hajlamokilt hordoz.

A [ejlett Vbwsz-domb [ejlett Holri-dumbbal kalandvagy6, szeszClyes termeszetet es eros erzekiseget jelbL Az illet6 k6nnyen esik szerelembe, igenyli a dede]getest, a gyongedseget.

Hit a [ejlett Venllsz-doJ/1b mel lett a tenyer-tekn6, azaz a Mars-mezD Japos, Clkkor az oszton6k, az crzeki elvezetek, a szexualis hajlamok domim'tnsak.

A Jllpiter-riomb a nuda/olljj a/aUi prim6n van, az uralkodasi vagyClt, a vezetesi es szervczesi b~szseget, a masik iranyitasara valo kesztetest, az arnbiciot. az igClZsagerzetet, bccsuletessegcr, tor venytiszteleret, vallasoss.igot, a szocialis felelosseget szimbolizalja.

E dOll7b pozitio, akt!» Iwt6sIT emenyesiil fokozottan, ha az illet6 november 22-e es december 23-0 kozott, <1 Nyilas jegyeben sziilerctt. Ezek ClZ emberek ambiciozusak. tevekcnyek, batrak, elsz.intak. Rernekul tuduak koncentralni, figyelmuket mindig arra osszpontosftjak, amit cppen csinalnak, ncrn torodnek rnassal, csak a rnaguk dolgaval, Nagy sikcrt cr hetnek el az uzlcti eletben es minden olyan ertclrniscgi Ioglnlkozasbao, arncly szervezcsi kcpessegct igenyel. EI6szeretettel tanulmanyozzrik az egzakt V<lgy az okkult tudornanynkat. Nagy hibajuk. hogy szelsasegekre hajlarnosak, 5 cz nilsagosan igenybe vcszi 6ket.

A [upitcr-domt. negaiiv, passzio hauisa akkor jilt feisz/nre, ha az illeto februar 20-a cs marcius 21-c kozott, a Halak jcgyeben szuletett. Ebben az esetben az arnbiciok ink.ibb szellcmi indittatasiiak. A [upiter-negativ cmberek konnyen megertik a dolgok kozotti osszefi.iggeseket Szellemi kvalitasuk revert h2pesck a kulonbozri ismeretek gyors clsajatitasara. Rendkfvul er zekcnyek, serulekenysk. Hibajukkent rohato fel ClZ is, hogy nincsen hararozott eletceljuk es kcllo onbizalrnuk. Ha viszont j6ivu a Iejvonaluk. akkor elegendo szellemi akaraterovcl rendclkeznek, hogy lckuzdjek gyengeseguket, niltegyek magukat erzckenysegukon cs megvakisftsak ccljaikat, kielegftsek arnbicioikat.

A zodiakusra jellemzo sots- e5 jellem[ormal6 hat6sokon hll:

A normalisan [cjlett [upiter-domo liszta, hoeszi; fejvol1allal tisztesseges. onerzetes, nagylclku embert jelez, aki szocialisan j61 kotodik kornyezetehez. Ertekes tlllajdonsagilinak koszonhetcen rcndszerint koztisztclctben all.

Az exirem erels Jllpiter-dolllb g6gbt, hili nagyzolast, fennhejaz6 onteltseget szirnbolizal. Tulajdonosa szuk lM6kbru, szamito, ketszimi, bekepzolt. olyan, aki hogy felhivja magara a figyelmet - hajlik az extravagans viselkedesre es a szelsas6ges mcgnyila tkozasokra.

A tapes vagy hianyz6 [upiter-dcmb gyenge akaratu, celtalan, Justa, 6nz6 ernbert jclol, akinek minden igenye kieICglil, ha sokat ehet cs nagyokat ihat.

A sima [upitcr-domo eserncnytelen, unalmas eletet szimbolizal. viszont a meIyen drkol! Jupiter-dumb esernenydiis, mozgalmas elctct es eros nemiseget reprczental,

A fejlctt Jupiter-domb markdns VCnusz-dombbal j6 jcl, mert clan yos hazassagot CS eredrnenyes kozeleti tevekenyseget jelol,

A fej/etf JlIpiter-dolllb hatdrozott Smturnllsz-dombbcrl eros becsvagyat, politikai vit<ttkoz6kedvet tiikr6z; <tZ iIleta szfvesen vallal nyilvanos szereplest. Sz6parbajban szinte legy6zhetetlen, remeklil ervel. J61 kamittoztathatja kepessegeit papi, jogi vagy diplomadai palyan, bamelyiket is valassza, szep

karriert futhat be. .

A fejlett Jupiter-domb hatdrozott Nap-do1l1bhal6riasi eletkedvvel es er6s szexualitassal bir61 hili ember sajaga, aki szep sikert es anyagi elismerest remelhet az elett61.

Ha az extrCJI1 eros JlIpiter-doJ/lbhoz egy tlil fej/ett Nap-domb tarsul, akkor az illeta $Ok ellenscget szcrez magamlk, ontomjenezG, bndicser6 magatartasaval, tulerzekenyscge, sert6dekcnysege, bsszeh~rhetetlcnsege miCltt nehezen el viselhet6.

A fejlelt Jl/piter-domb lI1arkarls Merhir-dombbal kival6 sz6noki kepessegeket, eredmenyes politikai piilyafutast jelkepez.

jupiter-domb

75

Iupiter-domb

Szaturnusz-dom b

A feflett Jllpiter-domb hatarozoi: Mars-dombbal azt reprezentalja, hogy visel6jenek kedvezo kilatasai vannak irodalmi, jogi, esetleg katonai vagy ren ddri palyan.

A fejlett J1Ipiter-domb fejlett Hu/d-dol/lbba/ jelzi azt, hogy tulajdonosa almodoze), misztikumra hajl6 ember, aki hirnevre szamithat az irodalrni 6Ietbcn. Hazassagban ragaszkod6, huseges.

H<\ a /1Jpiter-dom/Jot egy vI/stag, II1dy, voros uona! kereeztezi, ked vez6tlen jel: ferfi<\kn{d csokkent potenciat, noknel nehez, komplikalt szulest szimbolizal,

A feflett Szaturnnsz-domb hatdrozot: Nap-do/JIbbal tapintatos, megbizbat6 terrneszetet jelez, Az illetd anyC1gi hclyzetcben jelent6s javulast hozhat egy id6sebb clcttarssal kotott hazassag. vagy egy id6sebb uzlettarssal kotott szerzodes.

A fejlett Szaturnusz-domi: tnarkans Merkllr-do!l!bbal a j6 szervezokepessegen es az i.izleti erzeken kfvi.il logikus gondolkcdast, matcmatikai keszseget is jelent.

A feflett Szaturnusz-dotnb markans Mars-dom/Jbal az alattomos, kotekedo, osszeferhctetlcn, agressziv cmberek sajatja, Tarskent elviselhetetlenek, mert szfvtelenek es Ieltekenyek,

A fejlett Szaiurnusz-domb ja Hold-dulllb/Jal j6 Itelrikepesseget, de tulzo mertekletesseget jelez. Felrehuzodo, zarkozott termeszete miatt a csaladi elete egyhanguan szurke. [obban kedveli a rnadarak, fak, viragok tarsasagat, mint az embereket, hisz a babonas, vegzetszerti dolgokban.

A fejlett Szaturnusz-domb markane VC!11lsz-dom/J/Ja/ kiegyensulyozott, boldog csaladi eletot sejtet, mig

a fejlett S7_atllmllsz-dOJllb hatdrozoi: Jrtpjter-dombbal felenk, befele fordul6 egyent abrazol, a\i erdcklodessel fordul a titokzatos, termeszetfolotti dolgok fele.

Szaturnusz-domb

A Szatlll'lmsz-dom/J a kdzcpso IIjj alatti p6nuiIJ taldlhatu, szimbolizalja a kornolysagot es az ovatossagot, az eltokeltseget es a kotclcsscgtudatot, a munkabirast es a koncentralokepesseget, a gyakorlati erzeket, a vegzetszeruscget es

n em utolsosorban CI SOTS megprobaltatasait. .

A Szaturnuez-domo aktiu hat.6sa l;nJenyesiil fokozoUan, hogyha az illetd december 23-a es januar 20-a kozott, a Bak jegyeben szuletett, Ezck az cmbcrek szilard akaraterot es lenduletet birtokolnak, kivalo memoria val es koucen tral6kepesseggel rendclkeznck, de rendkfvi.il mag{lI1yosak, izolaltak. Fuggetlen gondolkod<lsm6djuk clutasitja, hogy masok korlatozzak elkepzclescikbcn. Szimpatiabol kepesek mindent megtenni, de C1 szeretetr6l es a kotelessegrol furcsa nezetcket vallanak, nern biriak elviselni, hogy barki is behatoljon clszigetelt vilagukba. Nem izgatjtik 6ket az elet oromci, u talnak minden tulkapast es mertektelenseget. Onmegtartoztato termeszctuknek nem kcllenek ClZ erzeki orornok. Melyerzesu, huseges emberek, meg ha nem is ninnek vallasosnak, minden igyckczeti.ik a j6ra iranyul. Tulsagosan felel6ssegteljcsnek, sulyosnak erzik az eletct, ezert gyakran csuggcdue. kornorra. pesszirnista va valnak.

A Szaiurnusz-domb pasezi» hauisa ervel1yesiil [okozotu:«, ha C1Z illet6 ianuar 20-a es februar 19-e kozott a Vizontoben szulctett. Ezek C1Z emberek nagyban hasonlitanak ClZ el6z6khbz, csakhogy 6ket az clet dolgai inkabb lelkileg befolyasoljak, czert sokkal erzekenyebbek, erzeseikben k6nnyen rnegscrulnek. Rendklvuli tehetseggel megaldott emberek, ennek tudataban erzik fels6bbrendiiseguket. Osztonosen belelatnak az emberek vesejebe. Lojalis, igClzi, lui baratok, ha erzclrneik valaki irant feltamad nak, az illet6ert minden aldozathozatalra kepesek Nehezen esnek szerelembc, de ha vcgre hazassagra adjak a Iejuket, akkor kitarto tarsak. Nagyban kulonboznek az e16z6 tipustol, 5Zeretik a tarsasagot. kcllcmcs stflusuk miatt kozked veltek. Szivesen Jarnak szfnhazba, koncertre, sz6rakoz6helyre. Szamos id6s baratjuk es tamogatojuk akad.

A zodidsus fegyre je/lemz6 sors- is je1lemfonndl6 haidsokon kiV1il:

A normalisan fejlett Szaiurnusz-domb fegyelmezett, allhatatos, szilard jellemet, visszahiizodo termeszetet, elmelyult gondolkodasm6dot es misztikus hajlamot reprezental.

Az extrem er6s Szaiumusz-doinb gyanakv6an bizalmatlan, makacsul degedetlen, indulatos ernbert jelzi. A hazassagban tartozkodo. mert gyakrall szexualis problema val kuszkodik, ugyanakkor allandoan beteges feltekenyseg gybtri. A termeszetfolotti dolgok irant eros kesztetest erez.

A gyengc, leigy Szaturnusz-domb a kedelytelen, kozonyos, emberkerii 16 egyenek sajatja, akiknek az elete unalmas, egyhangu..

A hidnyz6 Szaiurnusz-domb fri vol eletszernleletet. kozonsegcs hajlamoka t mutat,

77

JELIGE:

UTAZAs"

"

A kepen egy claszrikus kcz ltithat6, amely megbizhato, tettrckesz embert szirnbolizal, aki nerncsak bcszel, hanern cselekszik is . .16 munkabirtisu, okosan gazdalkodik az ercjevel. A viszonylClg rovid, k6nikus ujjakkal rarsulo, sZi:igletes keztipus jelzi, hogy tulajdonosa rnakacs, ketkcdo rnaterialista, csak abban hisz, amit sajat szernevel lat. Szivcscn gylijt anyagi javakat. Kreativ, mozgekony. sokoldalu. mindig tevekcnykedik. Erdekl6d6 terrncszctenok orokmozgo motoria rncgtsmeresi. felfedczesi vagyCl. Minden helyzetben kiismeri magat. Noha tarsasagkedvelo. maganyosan is j61 megvan. lgereteit betartja, baratsagaiban lojalis, kitarto; uzleti ugyeiben becsuletos. A kiilsoscgck nem izgatjak nilsagosan. a hagyomanyok hidcgcn hagyjak. Bar alapjaban veve hazias, megis egyik-masik hazimunkat ki nem allhatja.

A gyurusujj es (l kisujj kozotti szeles res szetarado kotetlenscgct, konynyedseget, cselek vesi fuggetlenseget reprezental. Szarnara nagyon fontos a szabadsag erzese. A kisse befcle hajlo kisujj nrlzott takarckossagra utal, beosztassal banik a penzzel. A nagy huvelykujj eletrevalosagot, ferfias tcrmeszetct, hatarozott Iellepest. praktikus eszjarast szirnbolizal. Szerelmcben rnindcz fokozottan crvcnyesul. erzcseiben inkabb az esze. mint (I szive vczerIi. A szeretetr lenyhez azonban erzelrni szalakkal kotodik. 11Ciseges. A szeretetert tobbnyire magas arat kcll fizetnie.

A tel/yer /eglllark6J'JsalJb riombja a Szatllrmlsz-dOlJ1b. A Szaturnusz hatasa kiva/6 koncentrnl6kepesseset, nagy (fetkedvet, j6 .'(loJ/oriat kdleseffluz V is cl6jhJek. Bar "'C(,,~I-,(Vlili h·zt;kCfI.1Isf,_"c unat; konn.'fclI megbdntodik, hWl10rerzeke lejlett. Erzl!seit 'nem sziucsen niutot]« ki, de ha erzelmei valaki irdnt Idtamarimlk, 1.12: illefoert minden 61dozatra kt>sz. Nehezen eeik szcreiembc, oiszont ha uegre frnzass6gra adja leja, akkor kitart6 frirs. Kellemes, szelJcmes stflusanak koszonhetden nagyon kozked vclt. Elcteben szamos id6s baratja, tamogat6ja volt es van. Szivesen jar szinhazba, koncerrre. szorakozohelyre, Szereti a varatlan fordulatokat, a nem vart szituaciokat, konnyeden viseli el a valtozasokat. Osztonoscn belelat az cmberck vescjcbe, ernpatias kepesscggeJ mindig el6re mcgerzi. mit szeretne kapni. hall ani tole a kbrnyezete. Az ajandekozas orom szamara. Mindig lchet ra szarnitani, nClgylel kiien, ellenszolgaltatas nClkul scgft CI bajbaju tottakon,

A Szaturnusz-domb mellett a j61 kivchet6 Merkur-domb kivalo szervezokeszsegc]. j6 uzleti erzcket jeW!.

A sunin vonalazott tenycr viseldje. no letere, a kepessegei reven ,1Z elet minden tcruleten kinint a Ierfiak kozul, sok esetben lepipalva oketo Az eletvonal a huvclykujj felett osszekapcsolodik a Iejvonallal, ami elovigyazatos, megfontolt embert jelol. A szelesen ivelt, hosszu eletvonal a csaladszeretcten es a nagyvonalusagon kivu] egeszseges szervezetet, kotelidegzetct jelez. A csuklovonalbol ered6 sorsvonal lelkiismeretet, kovetkezetesseget sejtet, a villas vegz6desu szivvonal pedig a ragaszkodas megkulonbozteto jelveny«. A Mars-siksagrol indul6, a gylinlsujjig huzodo Nap-venal sok rnunkaval es erdfeszitessel elert j61etet szimbolizal. A melyen arkolt egeszsegvonal j6 beszcdkeszseget jelent.

Az egeszscgvonallal parhuzamosan fut6 Tejut-vonal jelzi, hogy birtokosa szivcsen lat vilagot, utazik kulfoldre, kot ismeretscget idegen orszagok ernbereivel. E fcltevest tamasztja ala a Hold-domb megannyi utazasi vonala, valarnint az illet6 jeligcvalasztasa is.

JELIGE:

"UTAZAs"

A gyllnrslljj alati! parmiu taldlhat6 Nap-dombut a gorog6k Apollo-dornbnak is Nap-domb neveztek, A Nap-dornb az eleterot, ClZ onrudatot, a tudornanyos erdeklodest,

ClZ izlest, a rmivcszi kesztctest szimbolizalja. E dombon tukrozddik eletunk alakulasa, celjaink beieljesulese. Ez mutatja a sikercket es a kudarcokat. [elzi a becsvagyat, a kuzdokepcsseget, a lelki finomsagot, a tisztesseget, CI segft6- keszseget.

A Nap-dumb poziiio, aktlv haidsa ervenyesiil jokowtfan, ha ClZ illet6 julius 23-fI es augusztus 23-a kozott, az Or oszlan jegyeben szuletett,

A Nap-tipusuak szfvemberek. nagylelkiiek, eros szemclyiscgek. Irigylesre rnelto kuzdokepesseggel, ki tartassal bimak. A szivuk melyen rendkivuli egyutterzes lobog, ezt azonhan neha clrejtik, 1I0gy masokat is ravegyenek a j6 cselekedetekre. Kozuluk sokan cgesz eletukben felebarataik boldogsagaert, oromeert tevekenykednek. hogy napfenyt varazsoljanak a szivekbe, ett61 <1Ztan vegul megfaradnak, s mire C1Z alkony rajuk tor, oregsegi.ikrc mar nines erejuk knyt terernteni, komorra valnak, melankoliaba zuhannak.

A Nap-tiotnt: negat(v, passzi» hauisa fokozottan ervenyesfil, ha az illet6 januar 20-a es Iebruar 19-e kozott szuletett. Ugya nis a Nap rangjat veszti a Vizontf jegyeben.

A Nap-negativok ritkan vonzzak annyira (I j6letet, mint a pozitiv tipusuak. Furcsa ellentrnondasossaguk ezeknek ClZ embereknek, hogy ki valoak az uzleti elctben es a gndClsc'ig valamely teruleten. azonban nem a maguk, hClnem inkabb masok szarnara eredmenyesek, masok Iolozik Ie elottuk a nyereseget. Az anyagi javakkal tul~gosan nern is t6r6dnek. Intellektualisak, elkepzeleseikben hajlithatatlanok, makacsok. A sajat cszukre hallgatnak, nem fogadnak el meg j6 tanacsot sem senkit61. Nagy oromuket lelik a publicitasban, szeretnek osszejoveteleken reszt venni. Szivescn jarnak olyan helyre. ahol sok ember gyulik ossze. ahol alkalrnuk van megcsillClntani sz6noki kepesseguket, erveld erejuket. Szercplesi vagyukal nagymertekben beteges hiusaguk motivalja. Negatfv rulajdonsagaik reven gyakran zatonyra futhat eletuk.

A zodiakus jegyre jdlellTz6 sors- es jellelllfonndl6 hatdsokOI1 kiviil:

A normal, j6l fef/ett Nap-demo dicsoseget, nepszeruseget, elismertseget jelent, vAgyat az emberck cl6tti villogasra. ragyogasra, rajongast minden szepert, fliggetlenul atrol, hogy az rruiveszi-e vagy sem.

Az exirem eros Nap-demo olyan gMiAstalan, becsvagyo. nagyszaju, arrogans embert szimbolizal. ak i csak latszatmunkat vegez. nem szeret dolgozni. Az eietben szelhamossaggal kivan er venycsulni.

Ha a dombok kOzili a Nap-demo a legmarkansabb, akkor az illet6 felninesi viszketcgscgbcn szenved. Streber. torteto, ellentrnondast nem tUro magatartasaval a legszivcsebben minden utjaban allot eltaposna.

A sima felliletli Nap-demo tulajdonosa jambor, bekernro ember, az elete is nyugodt, esernenytelcn es eredrnenytelen.

A lapos vagy hi6nyz6 Nap-dome anyagias gondolkodast, erzclemmentes eletet reprezen tal.

A [ejiet: Nap-domb markdns Merklir-dombbal mozgckony, crtelmes embert szimbolizal, akit szerencse kecsegtet kereskedelmi, ujsagir6i es zenei palyan. Imad utazni, ez jelenti eletenek a "sOiar'.

A fejlett Nap-domb hauirozoit Mars-dombbal olyan kezdemenyezo, tcvekeny ember sajatja, akit er6s vitalitas es kielegfthctetlen szexualis vagy hajt, A fe}lett Nap-dontb feilett Hoid-dombbal olyan embert jelol, aki joindulatu.

bekes terrncszeni, aki nagy fantaziaval es Ir oi venaval van megaldva, gyenge :@~NH~itHnt 81

JELIGE:

.-

"UTAZAS"

Rosta Erzsebet reszere kuldi: "Utazas" jelige

Kedves Erzsikel

Nagyon koszonom a kez-analizisemeti Az igazsdg az, hogy soha nem hittem benne, igy hat lI1egvdltozt.atoJ!l eddigi dlldspontomat cs azi mondom, fantasztikllS'

Anmtira ta1d16, annuira illik az egycnisegem jdlcli/zesere, hogy az hihetetlen.

Ezeri inindezt az analizisben aldhTlztam, s czutdn mar alig maradt ualami, ami Crzesem szcrini to/em idcgen.

Csaldtiom tagjai is csodatkozaeba cjtette ez az analizis, fgy tohh lett hiueinek. szdma!

MlIrrkdjdllOz tovdbbi sok stkcrt kioanua sok szcreieitc! kdsziJnti

Mdria (Utazas jelige)

Budapest, 1993. okt6ber 3.

80

:imW1M1Mmf~WillMH&:

g~~ , ", .. , .. , , ,.- " .. , .. -,.:-..."_,.,,,_.,'_,;.

Nap-domb

Merkur-d om b

fizikuma rniatt 6dzkodik a ketkezi munkatnl. Rcmenytcljcs kihH<'tsai varmak, elctenek masodik feleben szep sikert erhet 121.

A lej/ett Nap-doinb tnarkiins v enusz-domoba! szenvedelyes szeretorc utal, anyagias beallitottsagot es sikcres palyafutast jelent rmivesz! pa1yAn, 'kiiJbnbsen zenein.

A lej/eft Nap-domn inarksine JlIpiter-dombval turclmcs, bccsulctcs. .igazsagszercto ember, akinek ked vezd kilatasai Iehetnek valamilycn vezetoi ,posztr.<I.

A lejlett Nap-domb tiauirozot! Szalurnusz-dombbal eros kesztetest mutat .a tcrrneszctfolotti dolgok megismeresere cs eros vallasossagra.

A Merioir-dolllb a kislIjj a/atti pdrndn tnlti/hat6. )6 kezben eI611Y()s, rnert ·ttl.dast, ertelmi kepessegct. logikai keszscget, kr itikus szellcmct jclol, viszorrtgonosz hajlamot mutate kezen meggondolathm, korlatolt egycnt mu tat. Ez utobbi esethen kulonosen szcllcmi sikon fokozza a rossz tulajdorisagokat.

A Merkr! r-domb pozi ii», akiiu h« uisa lokozotta n ervenyesiil, ha az ~11ct6 ma'tus 21-c cs junius 21-12 kozott az Ikrek jegyebcn szuletett.

Nchezen kiismcrhet6, dualis karakteni cs tempcramenturrni, ,A,Hll1S<l'l"cu" cmberek. E kcttosseg ncmcsak szemelyisegukre jellemzo, Itanem kihat szintre vaiamennyi tulajdonsagukra is. Termeszetukolyan, mintha cgyikoldaluk allandoan huzakodna a masik oldalukkal, Enjiik egyszcrre halado es maradi, bator es gyava, magabiztos €os hczitalo, adakozo es zsugori. 'E sokfajta tulajdonsaguk teszi oket eredetien szrncs egyenisegekke.

Bar intelligenciajuk kivalo, eletuket gyakran elaprozzak, cltekozoljak azzal, hogy tervcikben, celjaikban nem kitartoak, surun valtoztatiak azokat, Ritkan tartanak ki amellett, arnit valojaban akarnak, terveiket, foglalkozasilikat pillanatnyi hangulatuk szerint cserelgetik.

Sokszor ilyen Ivatarozatlanok a parkapcsolaraikban is. Az osszes jegykozul talan okct lehet a legnehezebben kiismcrni cs mcgertcm. Temperarnentumuk annyira valtozekony, hogy ugyClnabban (I pillanatban lehetnek forrok es hidegek, egyidejuleg szen vedel yes, rajong6 szeret6k, r6viddel kesobb mar gyulolet, utalat vehet rajtuk crot.

Corido lkodasmodjuk logikus, kritikajuk kovetkezetes, tetteikbcn az esszenlseg dorninal. J6 iizleti erzekkel rendelkeznek, kulonosen az olyan uzloti ugyekben sikeresek, ahol bonyolult es intenziv mentalitasukra van szukseg; a legt6bbszbr lehagyjak vetelytarsaikat.

H<I elfogadjuk oket olyannak, arnilyenck, akkor lathato, hogy milyen csodalatosak, de azt sose varjuk t6li.ik, hogy ugyanolyanok legycnek rna, mint amilyenek tegn<lp voltak. Egyebkcnt cgesz lenyukb61 baratsag, scgit&keszseg. j6indulat sugarzik.

Ha a Mcrkur-domb mellett <l lejvona/ j6t kirajzoft es hosszu, akkor ez a jel tovabb er6sfti a szcllemi alkalmassagot es a siker fgeretet; <I gyenge, elmos6- doft, szabdlyta/an lejvona/ viszont il rossz vonasokat nagyftj<l feL

A Meriair-doJJ1b negativ, passziv hat6sa ervenyesiil ilkkor, hCl az illet6 <lugusztus 23-a es szeptember 23-a kbzbtt a Szuz jegyebcn sziiletett.

A negatfv tfpusu emberek rcndelkeznek a pozitiv tipus minden j6 tulajdonsagaval, s6t chhez tovabbi el6nyokre szolgal6, kedvez6 vonasok is jarulnClk. PeldauI kitart6bbak, el6relat6bbak, megfontoltabbak, eletvitelukben prClktikus<lbbak, takarekosilbbak.

Azok az Cl5szonyok, akik ebben az idoszakban szulettek, nagy talanyt jelcntenck kornyezeti.iknek. Bigottan erkblesosek vagy cppen szels6scgesen

csapodarok. igazmond6k es hagyomanytiszte16k, vagy pont az ellcntetjei. Merkur-dornb hazudozok es modern felfogasuClk. Akar igy. akar'llgy, legyenek barmilye-

nck is, abban megegycznek, hogy vegtclcn i:inz6k, eloszor mindig csak rna-

gnkm gondo1nak.

Ebben az csetben is· lenyeges a Mer kur-domb mellett a tiszta, egymes lejvortnl, mert akkor a j6 h(lj[U·ffiCl'].t jutnak fclszinrc, mig a gtjengCll lej/etl, satnya lejvonal esetcben a tcrrneszetirk rossz oldala dorninal.

A zodidkuf', jesyre jellemz6·sors- es jellellllomrrfl6 hcuisokon hi/:

A jor lejfdt Merkrjr-d@ml, ta.l;prClesett, sokoldalu, jozan, szellemes crnbert j.dkepez, aki szivcscn tanul; kepezi magat, crdeklddik az uj dolgok irant, Tudomsinyban, kcreskedelerrrben sikerrel rmikodhet. Ha az illet6nek !rOSSZ11 a kisujja. akkor raadasul SZ6110h tehetseggel es Ir6i venaval is megaldott.

Az extrem lej/ett Merk.ir-domb megbizhatatlan. agyafurt, dorzsolt, "minden hajjal megkcnt" cmbert abrazol, aki szclharnos, erkolcstelen felfogasaval hajlik '" lninozesre.

A lapos Merkilr-doll1b nehez felfogasu, tetova, gyamoltalan, ligyefogyott embert jelol.

A gycnge, vagy hianyz6 Merkur-domb erkolcstelen, alatrornos, sziik IM6kbru, korlatolt egyent szirnbolizal.

A lej/etf. Merkiir-domb merkdns Mars-dolJ1bba/ szeles Lit6koru, 6szinte embert mutat, aki azonban, ha problernak, sor.scsapasok kinozzak. elviselhetetlenul idcgesse valik, cselekedeteiben, tcttciben nem kitarto. a szerelemben sem allhatatos.

A [eiteu Merkzir-darnb hatdrozott f-Io/d-dombbal okkult crdeklodest, misztikus beallitottsagot es ideges tenneszetct jeI61·.

A fcjlett MerkIjr-domb lej/etf Venflsz-doll1bbaI rmiveszi hajlarrui, esztetrkai erzcku cmbcrt jelkepez, aki azcnban rem megbfzhatarlan a szerelmi eleteben.

A lejlett Merkzir-domb markdns [upiier-doinbba! oszinte, egyenes embert szimbolizal, aki kbnnyen ingerelhet6 es keyes kitartassal rendelkezik.

A fejlett MerklJr-doJllb lejlett Szaturnuez-doinbbal gyakorlatias, fuggetlensegrc torck vo, ercdeti gondol,1tokban gazdag, modem felfogasu egyen sajatja.

A lejlett Merktir-dolrlb markan« Nap-dombbo! kedvez6 kilatast, sikeres paIyafutast sejtct. rmivoszi, irodalmi vagy tudomanyos palyan.

83

JELIGE:

"SZERELMES CITROM"

A kcpen lMhat6 kez az ovalis es '" negyszogletes ujjalakzatok alapjan vegyes ttpusba sorolhato. Szabalyos kezrdl leven sz6, egyreszt a j6 tulajdonsAgok dorrunalnak, masreszt a negativ hatasok is j61 ervenyesii lnek, mert az ujjak kozul j61 fejlett a huvelykujj es a mutat6ujj. fgy egyuttesen az i1let6 ellentrnondasos egycniseger61 arulkodnak,

A vegyes kcz a gondolatok sokszfmiseget, a celkihizesek valtozatossagat reprezentalja. Az ilyen kezu ember ugyesen alkalmazkodik az ernbcrekhez es a korulmenyekhez. Sok mindenhez crt, tehetsege kihasznalasriban azonban neha h2velyg6, de mivel egy er6s fcjvonal uralja a tenyeret, jelzi azt, hogy az illet6 megis tud elni kepessegeivel. Sokoldahisagahoz elcsdmejuscg is parosul, a legkulonbozobb szituaciokban is teltalalja mClgat. Szfnes egyeniseg, kellemes stilusti, kivaloan tar salog. a pletykak is izgatjak. Lelemenyes, szereti az uj gondolCltobt. Vegtelenul nyugtalan, olykor ncrn talalja a helvet. Tetteiben, erzeseiben egyarrint praktikus, Szerelmeben szenvedelyes, bar a kcztipus ambivalens jellege miatt ennek az allitasnak az ellenkezoje is ign lchet.

A kezzel 60 fokos szbget bezaro, hosszu huvelykuji realis gondolkodc'ist, tolerans. j6 erzesii, rnelegszivii termeszetet reprezental, aki vagyai meg valositasaban hasznositja szellemi erejet. Noha az is igaz. hogy n6i kezen a nagy huvelykuji nern tul ajanlatos, mert parancsolgatasi hajlarnot feltetclcz. A szogletes vegu gyun3sujj jelzi, hogy tulajdonosanak kifinomult az izlese a for mak es a szfnek irant, A rovid kormok kritikus, szigoru alkatra utalnak, Az esszeruseget es a tenyeket ertekeli. Mindig kesz magasztos [(210rt harcolni.

A tenyer fe/s6 dOll/bjai ctcsusua): eg1jlllast61, mind a jupiter-, mind a Nap-domb a Szalurnusz-domb fele tol6r1ott el, ezert a Szaturnusz [ellernforrnalo hatasa fokozottan ervenyesul. Eszerint az iJlet6 bar optirnista, hajlik a melankoliara is. Celtudatos, hararozott, fegyelmezett. A Mcrk1ir-domb a Nap-rlomb felc csuszoi: cl, jelezve, hogy nagy ororne telik az irasban es az olvasasban: Szivesen jar olyan helyre, ahol sok ember gyulik ossze. szeret reszt venni kulonbozri osszejoveteleken. A fejlett Merkur-dornb az eros Szaturnusz-dornbbal gyilkorlatiassagot, ercdeti gondolkodast, fuggetlensegre torekvest szirnbnlizal, A fejlctt Szaturnusz-domb az el6domborod6 Mar s-dombbal bizalmatlansagot, ovatossigot jelkepez, a normal meretti Hold-dornbbal pedig fantaziahst kolcsonoz, neha bogarassagot is.

A f6vonalilk szabalyos iviiek, j61 kirajzoltak, enne]fogvCl j6 [elentesiick.

A hosszu eletvonEll szavahihetdseget, a Hold-dornbra fut6, hosszu fcjvonal j6 eszbeli kepessegeket, misztikum iranti fogekonysagot szimbolizal. A bill tenyer szivvonala egy <iggal felfut a Iupiter-dombra. ez jelzi, hogy a hazassagban kitar to tars, bar az eletkbzossegben is ftiggetlensegre torekszik, A jobb tenyer szivvonala egybeolvad a fej- es az eletvonallal. mintegy lezarva a tenyeret, utal az illet6 osszetett jellemere. A ket kezen kulonbozo kornbinariojti sor svonal sejteti a sors gbrongybsseget. A nehany vonalb61 A1I6 Nap-vonal ugyancsak sokoldalusagot jelol, de jelentheri az ero elfecserleset is. A bal tenyerelen ivel6 intuiciovonal rendkfvuli erzekenysegre vall, az illet6 intuitiv megerzesei segftsegevel megsejti a veszelyt. A jobb tenyer besziikult negyzeteben felfedezhet6 kis kereszt jelzi az okkult tudornanyok ir anri affinitas,

JELIGE:

"SZERELMES CITROM"

JELIGE:

"SZERELMES CITROM"

Kedves Erzsi,

iiten VaJ1 a .Szerelmes Citron"!" jet ige!

Hogy eiientmonddso«, soko/dalli, alkalmazkod6, lI1e1egsziV11 egy61iseg vagyok - eddig is sejtettem. De igen j6t eseti, hOglj ami! gondoiok magamrol, azi masok is igy tahfljak.

"Az is igaz, hogy noi kezen n nagy hiivelykl.ljj non tJil ajan/atos, mert paroncsolgat6si haj/amot jeltetelez."

Miutan igcn alkalmazkodo teremte: vagyok, ez cSy kicsit megiepcit: De ha iryf?ll vagyok, akxor ezen vdItoztatl1i szereinek.

A .sorsom gydnydn~seget" egy kicsit riszleiesebben szeretiem uoina oivasni. (Vagy lchet, hozy ('Sy jdrtam joooont ')

Ennyi.

Puszi:

v. P.!.

A Mars a Icrfiassagot. C'lZ elSZ<'lntsiIgot, a szenvedelyesseget, a nerni potenci- Mars-dornb

at, a tetter6t, a batorsagor. a leuduletet cs a vadsagot, a birtoklasi vagyC'lt es a harci kedvet. valarnint a gy6zni akarast. a kuzd6h'pesseget szimbolizalja.

A ienyerbeu kef Marsdomb taldlhat6. a lIagy Mare-domb a kis7ljj fel6li oidalon a Merk,ir-domb tis a Hold-domb kiJzdtl; a kis Mars-dumb pedig n Venllsz-domb fe/so sarkaru.U, .n hiivdykiljjpdrna As n tviars-oona! khzdtti reszen Idthat6. A ket pozfci6 kdziHh kuli:'mbsl'g azt tiikrozi, hogy az adott dornbon mennyire hatnak a Mars-eroka szetlemre, a tcmperarnentumra es az egeszsegre. Amfg a nagy Mars-domb .a fizikai erdnlctct, a test; kondfci6t reprezentalja, addig a kis Mars-dornb azcmberben 'lev61elki-szcllcmi~erkdlcsi egyensulyt szimbolizalja. Ferfikezen naJ;yon fontos a nC'lg)' Mars-domb jelenlete, noknel nem bir kiilondsebh [elentcssel. tobbnyire hianyzik ·is a kezukbol vagy egesz csokovenycs,

A MfWSpoziJ{v, nktrv.hatrisa fokozotfan ervenyesiil, ha az illct6 rnarcius 20--<1 ,es .cl.pri!.is J'9-e kozott, a Kos jcgyeben szoletett. Ez csctbcn nagyon harcias terrneszetet szirnbolizal.

A Mars-emberekceljaikban. szaudckaikban makacsok, minden kritikat elutesitanak.eltokcltck. 1~('l tarozottak, vclemcnyukben dogm<ltikusak. Ritkan 'kl'mek maso'kt6l tanacsot, tobbnyire csak akkor, arnikor mar h~s6 valtoztatniuk, Ncm nagyon kcpcsek rnasok hib<'iJAb61 tanulni. Barkivel szivcsen szall-nak vitah·l. Neliezen visclik cl az a'lareridcltsczi viszonyt es a vesztes szerepet. Vcrbcliegoistak. Csak turelrnes gyeng&dseggcl, tapintattal kczclhet6k, cscrlcg .a szerclmirk kepes befolyasolni 6ket. Hazassaguk csak akkor sikercs, ha -ok viselhetika ,,-k<da'pot".

Altal.ah<'l.n nagylc1kuek, cselekedcteikben hirtelenek, impulzivak. nagy h1bajuk epp 'tmpu'lziv voltukban es dnkontrolljuk hianyaban keresendo. Ha azorrban a Mars-dornb mdJctt}.wsszli fejvona.llatszik, akkor ez megakadalyozza.Jiogy vakon rohangaijanak a vesztukbe .

.A Mars negati», passzio haiasa erve.nyesiil jokozo.tJlIl1, ha az meta oktober 23-a CS november 22-c kozort..« Skor.pi6 jegycberl szuletett. Ez esetben a Marsra jcllernzd tulajdons..'igok.a szcllcmre, a lelekre vonatkoznak. Az illet6 nem fizikai, hanern moralis kuzdelmet foiytat.

A Mars-ne,gativ -emberek nagyon <:>Ilentmond<isos cgyenisegek, nehezen kiisrnerhetok, Erzo lelkek, C5.:1k Iatszatra ridcgek. Kbmyezetiik nem tud kozornbos lenni irantuk, vagy rajong ertuk, V<lgy gyUlbli oket.

Rendszerint hatalrnas munkaked vvcl es akaraterdvei rendelkeznek. Sokoldaluak, rugalmasak, nagyon zarkozottak, A rruiveltebbek szivesen tanulJ1'1k egy magasabb pozicio erdekebe:n. Nom tUrnek kritikat, meggy6z6desiik szeri nt a legtokeletesebb minden, arnit csinalnak. Az idegenekkel tavolsagtartok, bizalmatlanok, az ellenfelekkcl pedig kfrncletlenul tudnak elbanni, A kevesbe rmiveltek tervcik rnegvalositasa erdekcben mindenfels trukkot, fortelyt haszuainak. Szenvedelyes szeretok, de hibajuk, hogy hajlarnosak a szeretett lenyt kisajatitani, birtokolni, azonban il karr ierjuket a parkapcsolatrial, a hazassagnal es a csalad nal is fontosabbnak tartjak.

Ha a n<lgy Mars-dornb mellett a kezukben j6 fejvonal talalhato, akkor nines olyan szellemi torekvesuk, celkiuizesuk, arnelyben ne er nenek el sikereker.

A zodiakus je:.,'"!/re jellemz6 sors- is jefIcll1!onnal6 hauisokon hit:

A fejfett nagy tviars-dotnb celratoro, akaratos, hatarozott embert abrazol, a ki mindent szfvvel-lelekkel vegez, Szereti a tcrmeszetet es credmenycscn uz

valarnilyen sportot. :%11ff@Thi%~Jk'dr~H

87

Mars-domb Az exiran eros na~} Mars-damb agrcsszivitast, szadizmust szimbolizal.

Az illet6 rabja indulatainak, bosszuallo, kcgyetlen tipus.

A fejletlerr vagy hianyzo rWgl) Mars-damb gyava, hatarozatlan, kctszfnu, zarkozott embert jelol.

A fejlett nagy Mars-damb markdns Hout-dombba! kalandvagyo. szoknyapecer embert sejtet, aki allando zavart kel t a csaladjaban.

A frylett nagy Mars-nomb hauirozot; Wnusz-dombbal eros szexualis vagyat kolcsonoz.

A fejlett nagy Mars-nomb markdns fl/piter-dombbal sikeres elrimenctelt jelol katonai palyan.

A frylrtt nagy Mars-domb normal Szaturnusz-domboal bizalmatlan, kulonc, h6bortos cmbert szimbolizal.

A fejletf nagy Mars-nolllb hatdrozott Nap-tiombba! bekepzelt, osszefcrhctetlen, elbizakodott cmbert abrazol.

A Jejlett nagJ} Mars-noll1b markdns Merkrir-dombbal j6 kedclyii. eles nyelvti, gunyoros, szetszort embert jelkepcz.

A normalisan fejlett kis Mars-domb nemes lelkii. emberszeret6 egyen sajat[a, akit nagy szexualis vagy hait.

Az extren) eros kis lvuirs-doint: szertelen. tul szcnvedelyes, szelsoseges erzuleni ember, aki t beteges nemiseg motival.

A hianyz6 kis Mars-nomb kapkodo, Ielenk, tartozkodo, er6tlen embert szimboliz al.

Hold-domb A Houi-doino szemben a Vb11isz-dombbal, a terryirC/en, a kisujj alaUi oitiaion heIyezkenik d. A Hold minden olyannal kapcsolatos, ami a kcpzeletbol taplalkozik, kontaktusban van az erzelmi, rmivcszi temperamentummal, a romanocal, idealizmussal, kolteszettel,

A Hold az intuici6t, a tudatalattit, a bels6 nyugtalansagot, a termekenyscgct szimbolizalja. A Hold-domb Iejlettsege szerint CI msmoriat, a Iantaziat, a szaszclyesseget. az utazasi kcdvet, a terrnekenyseget es CI biologiai crest tukrozi.

A Holn akiio hatasa irvinyesiil akkor, h(1 az illeto junius 21-e es julius 23-a kozott, a Rak jegyeben szuletctt, Ezek az emberek eros kepzel6erovel megaldottak, amely mindent, amit moridanak vagy csinalnak, megszinez, s6t csapong6 fantaziajukkal gyakorta szfnezik nil az cscmenyeket.

Hevesen romantikusak, v~gyaikban idealistak, de kozcl scm olyan szenvcdelyesek, crzekiek, mint amilyet a Venusz-domb kolcsoriozhet. Kapcsolataik rcndszcrint zatonyra futnak, mert mindig uj kalandokra vagynak. J61 teszik. 11C1 csak akkor kbtnek hazassagot, ha mar abszolut biztosak vonzal-

mukban. Egyebh~nt nagyon kotridnek a csaladjukhoz, az otthonukhoz, a hazajukhoz, de a leger6sebb kapocs az edesanyjukhoz fiizi 6ket.

Lelemenyesek. uj, eredeti gondolataiknak koszonhetoen sikeresek lehetnek felfedezokent. Nem szeretik a konvencionalisat, az okolszabalyt. Ritkan maradiak, mindenben mcgszallottan keresik az ujat, talan ezert is az u tazas a legkcdvesebb idotoltesuk. Eros rmiveszi kesztetesuk. filozofikus hajlamuk miatt vonzodnak valamilyen vallas vagy misztikum irant. Cvakran babo-

nasak. -

A Hald-nomb negaii», passziv aspektusa ervel1yesiil, ha az illet6 december 23-a es januar 20-a kozott, a Bak jegyeben szuletett, ugyanis ebben az id6- _''lYd4Wrqmrk1~) szakbi1n a Szaturnusz erasen diszharmonikus viszonyban van a Holddi1L

88

Ezek <1Z cmber ek j6 szellerni kepesseggel rendelkeznek, bar ok is szeszelye- Hold-domb sek. valtozekonyak, de a fantaziajuk kevesbe sZc1rnYCl16, mint a Hold-pozi-

tivoke.

Nagylelkuek. el6vigyazatosak a munkajukban es a rarsadalmi eletben, nagy erofeszitesekre kcpcsek csak azert, l10gy jot tegyenck ernbcrtarsaikert, tevckenysegiikkel azonban inkabb a tornegek. mint az egyenek sorsat javitjak. Eros hajlamot mutarnak a vallasossagra. csclekedeteikben sokszor a vallasos hituk vezerli. A szerelembcn szenvedclycsck, crzekiek.

A zonia/ms jegyre jel/emz6 $Or5- es jcllell1fomuil6 natusoko» kfviil:

A normal miretJI Hold-dosnb jozan gondolkodast, j6ind ulatot, ki valo memoriat, nagyfokU erzckenyseget. elenk fantfIzi<'it es peldas csaladszeretetet szirnbolizal. Hc1 sok vOIIaI keresziezi a dombo', akkor az illeto hires, megbecsiilt, tiszteletre melto ember, viszont ha csak keves uonal Idthat6 a doinbon vagy teljesen vonaltaian, akkor (1Z illcto, bar j6 szandeka vezcrli az eletviteleben es cselekedeteiben, megis allhatatlan,

Az eros en fejlen Holn-dom/! olyan nyugIMti1tlan, szenzibilis, illuz6rikus cmbert jelkcpez, aki konnyen esik szcrelembe, igcny1i partncrcnek dedelgeteset, gyongedscget. Szcret utazni, kulonosen vonz6dik a tengerhez. Vallasos es babonas.

Az extrem eros Hold-doJllb beteges fan tazialast. tulzott erzekiseget szimboIizal, amely neha a pervsrzitasig Iajulhat.

A Japos vagy hiallyzo Hold-domb (I tantaziatlan, szamito, unalmas ember sajatja.

A fejlett Hold-nolJlb markdns Ven[(8z-nombbaJ lva tarozottsagot, kitarto terrneszetet, rokonszenves magatar tast es kiruno egeszsegi allapotot reprezcntal.

A fef/ett Holn-domb hauirozott ]lIpitrr-noJ!lbbal agilis, segit6kesz, fantaziadus embert jelol,

A feflett Houi-doma markan« Nap-dombba! tu]futOtt szemelyiseget. becsvagy6, nagyvonalu embert szimbolizal, aki egyben jolelkil, sokat abrandozik es fantazial.

A fejlett Hold-domi: hatarozoi! Merhir-nollibbal elenk fantaziat es eletrevalosagot abrazol, Tulajdonosa tudomanyos erdekl6desu es kutatasi keszseggel van megildva, de tulzott anyagiassag is motivalja.

A fejlett Hold-doinb fej/ett Mars-dO/l1bbal olyan vakmer6, meggondolatlan embert jelez, aki nem ismer felelmet.

89

JELIGE:

ARANKA"

11

A kepcn latharo kez mar els6 ranczcsrc is 6ser6t tukroz. A viszonylar; nflgy kez rcmck kczug;yessegr61 ar ulkodik, aki kcpes (l lcgfmornabb munka t'lv~'gzescre is, kivalo erzeke van a legaprolckosabb rcszlct kidolgozasara. Elvezi az (let ororneit, anyagias. olykor rigolyas. Az elasztikus kcz olyan embcrre vall, aki ncmcsak beszcl. hanorn cselekszik is. J6 munkabirasahoz szerencsosell parosul, hogy okosan gflzdalkodik erejevcl. Erzcseiben megbfzhat6, a szeretett leuyhez kepcs egy egcsz cletcn ill hUsCges lenni. A tornor. elasztikus tenyer aranyos ujjakkal a test energiiljat es az intcllektus gyorsasagat reprezcntalja. A gyurusujj cs it kisujj kozotti szclcs res a cselekvesi fuggetlcnscget rcprczentalja, A nilgy, mere v, szilard korompercii huvclyk ujj akarater ot. gyako rla ti assagot, makacs clsz<1ntsflgo t, \.111 tuda tot szimboliza 1. A j61 fejlett kozepso ujjhoz normal Vcnusz-domb tarsul, jclczve azt, hogy birtok osa pcldas, gycrckszeret6 anya, kitun6 haziasszonv.

A kcz Iilozofikus, azaz intellektualis koztipus. A toiasdad alaku kczhcz teglalap alaku tcnyer tarsul. Az ujjak inkabb sz6gletes, mint konikus vcgz6- dcsuck. A huvelykujj kct izc kozcl azonos hosszii, Ez a kcztipus nem tartozik a szep kezek koze. Ha a sikcresscgcn az anyagi joletet crtjuk, akkor meg ekinyosnek scm mondhat6.

A filozofikus kezuek hisznek a titokzatos erokbcn. tcrrncszetfolotti dolgokban. A sertest ritkan fclcjtik cl, nagyon crzekcnyck. Nines elegend6 ti.irclrnuk cs kitartasuk, J6 tarsalgok. hamar megragCldjak a dolgok lenyeget, crtelmet. Masokkal nagylclkiiok.

A rfol/lbok k6zii/ a les/ejlettebbnek a Holrf-rfomh 16tszik, eszerint 172 iI/eta eros kt;pZl'l6cr6vcl Incgdlrfotf, inindeni, ami) mont! vag)! csimil, azi kiszinezi rSlipollg6 fanM:irija, gYl7korta hilecsete/j az escmenyekct. Hevesen rornantikus, vagy(1iban idsalista, szesz61ycs, joindulatu, kivalo mcmoriaju. Erz6 szivu ember, nctgyon kotodik <1 csaladjahoz, az otthonahoz, a hazajahoz. Gondoskod6, gyiimkod6. Okos, de tetteiben, cselekedeteiben a szfve vezerli, Alkalmazkodo. szelid, ugyannkkor makacs. Kedelyallapota valtozo. Almodozo. olykor elszakad a valosagtol. Hajlamos az onsajnalatra. [olelkfi. adakozo, segttokcsz, hiszckeny, bar<1tsagos, neha hatarozatlan. bizonytalan. Vonz6dik a misztikum Iele, bahonas. Ezt igazolja a markans Hold-domb mellett a j6l kivchcto. fejlctt Jupiter-domb is, mely egyben egyutterz6 kepessegere is u tal.

Az cgycncs fcjvonal a Hold-domb fele tartva kepzelderot szimbolizal, a jobb kez fejvonalaban lev6 enyhc hullarn hangulati labilitast, veszckedesi hajlarnot sejtet. A szivvonal toretlen, sima, a [upiter-domb fele tart, az ilyen formaei(Jju vonal csak lelkiismeretes, szavahihetd, becsuletes emberek kezeben lelhet6 Iel.

JELIGE:

"ARANKA"

91

N eptun-dom b

A tenyer dombjai es a testreszek

A N(ptlill-domb 11 Hold-domb aljan, 11 kezt6mii taialhat6. A Neptun a kifinomult szellemiseget, a termcszetfolotti erzekenysegct, a koncentralokepesseget, a tclepatikus kcszseget szimbolizalja.

A nornuil Neptun-domb olyan finom Crzesu, jo felfogasu, miiveszi hajlarnu, cr zckcnv crnbcrt [elcz, aki sikeresen karnatoztatja rcndkivuli fngekonysAgat, otletgazdags,1g<'it valarnilyen rmiveszi teruleten

Az eras NephlJl-do!l1b olyan ingatag, nyugtalan, bizonytalan ernbert szimbolizal, akit beteges erzekisegenek, zavaros erzelemvilaginilk furcsa Iatornasai gyotornek. Hajlarnos mindenfajta onpuszrito drogfogyasztasra.

A lapos Neptll!J-domb olyan roldon jaro, j6zan gondolkodAsu, rcalis feJfogAsu ernbert szimbolizal, aki nagyfoku kepzelderovel es empatias keszseggel es eros rmiveszi tchetseggel bir,

"

A TENYER VONALAI

A jelenlegi met6dus a tenyerben talalhato vonalakat ket f6 csoportba sorolja: fo- es mellekvoualakra. A f6von<llak az elet soran valtozatlanok. Rajzolatuk idovel egyrc arkoltabba, markansabba, szemlcletesebbe valik. Ezzel szemben a mellekvonalak folyamatosan mcgvaltoznak. atalakulnak, attol fuggoen, hogy a tenyer milyen mozgasokat vegez.

F6vonaiak: az eler-, a fej-, a sziv- es a sorsvonal.

MellCkvonalak: a Nap-, az eg6szs6g-, az Uranusz-, a Neptun-, a Pluto-, a kis eJet-, a Mars-, a Venusz-. a (elclcm-, az cgyiittcrzes-, az lzisz-, a szarnaritanus-, az intuicio-, a Tejut-, a bazassag-, a gyerekvonal, a Venusz- cs a Iupiter-gyuru, a Szaturnusz- es <1 Salarnon-gyiini, az utazasi cs a balesetvonalak, a szex- es a csuklovonalak. valarnint a harornszog es a negyszbg.

A tenyir ket f6vol1llldllnk, az eler- es a fejvonalnak harem kulonfele alakzata ismert. Ha az eletvonal a hi.ivelykujj feletti reszen osszekapcsolodik <1 fejvonallal. akkor az illeto n<1gyon elovigyazatos ember; ha viszont az elctvonal cs J fcjvonal kozosen ered a tenyerszelrol. akkor <1Z illetd megfontolt ember. Mindket forrnacio nagyobb gyakorisaggal fordul ela a ferfiaknal, mint a n6kriel. A harrnad ik rajzolat eseten a ket f6vonal egyrnastol tavol ered, ez a noi kezeken gyakoribb, ugyancsak az elovigyazatossaggal van osszefuggesben.

A tenyer !rriro7ll f6vonnlanak (az elet-, a fej- es a szivvonal) egymashoz valo viszonvabol az ember karaktcrere kovetkeztethetunk. A fejvonal a szellemi kapacitast, a szivvoual <1Z erzelmi toltest, az eletvonal pedig a foldi torteneseket szimbolizalja. Ez a harorn vonal azo nban keyes ember tenyereben van egyensulybiln. Ha a harom [avonal kdziii ua III III elyik hidJlyos vllgy hidnyzik, akkor minden csetbcn valarnilveu testi-lelki-szellemi zavart jelez. peldaul jelkepezhet buktatokkal teli, gocsor tos eletet.

Lczart. kezr61 akkor bcszelunk, ha a hdro»! fovonal a hiivelykujj fe/oli tenyerben cgybcolvad. Ez az alakzat eleg szerencsetlen jel.

A tenyer dombjai a test szerveirdl is inforrnaciot adnak. Az 6rt6 szorn a dombok milyensegeb61 nagy biztonsagg<ll tftjekoz6dik es kovefkcztct <IZ illeto ember tcsti fogyatekossftgairil, betegscghajlarnaira vilgy betegscgeire.

A tenyer dornbjai szcrint tcstreszekre vonatkozo kovetkezo beosztas ismert.

A VenIlSZ-dOIll/JOI1 kercscI1d6k a tarko, a nyaktaj a torok, a hangkcpzo szervek, derek, <1 vesek, a holyag, a n6i nemi szervek.

A J1Ipiter-doll/bon taldlhatOk a csfpo, <1 fclso labszar terdig es a Iabfe], valamint reszben <1 szimpatikus idegrendszer, a rna], aver es a zsirreteg.

A Szaturnusz-dombon kerescndok a terd. a csontrendszer, <1Z also labszar a bokaig. <1 fogazat, az izuletek. a halloszervek, az erzoidcgek es a lep.

A Nap-tiombon keft keresni a szivet, az utoereket, a hatgerincet, <1 gerinevelot, CI hatat.

A Merklir-domiJol1 taldlhatr5k <1 vall, <1 karok, a kczck. az ujjak. a mellkas, a tiido felso resze. J tudocsucsok, a bor. a mozgatoidegek. a nagyagy, az emeszt6szervek, a has, a belck, foleg a vastagbcl.

A Mars-domboll keresmd6k a fej, az are, az izornzat, a ferfi ivarszerv, a vegbel. a bels6 clvalasztasu mirigyek, az epe, a vorosvertestek, a szimpatikus idegrendszer.

A Hold-dombon oan a rnellkas, a tude also resze. a gyomor, a n6i ivarszervek. foleg a meh.

Az cgyes dombot: cs az ujjak hajlataiban talaljuk a ki.ilbnbozG tesrreszek ser iilCsci t.

A Jupiter-domb es 11)1, valamit a Szaturnusz-tiomb es tlJ} hajlataban fejserulest es gcrincproblemat. A Szaturnusz-domb es If}j, valarnint a Nap-domi: (i5 IIjj kozott a gyomor-, bel- C>S Iegzcszervi megbctegedest. A Nap-dotni: es ujj, valamint iI Merklir-dolflb es II}} hajlat8ban az als6 vegtagok seri.ileseit, mozgasszervi problemak<lt. A fliively/mjj is a lJ1utatolljj hajlataban az izomfAjdalmakat cs izomhuz6dast lclhe~uk fe!'

A vonalak aszerint, hogy milyen a rajzolatuk, minoseguk, melyseguk, szinezetuk, szirnbolizalhatnak jot vagy rosszat. Az idea/is vonal: szabalyos IVU, rozsaszuui, j6l kirajzolt, nines rajta semrnifele tores, szakadas, sziget vagy barrnilyen szabalytalansag,

Az egyenes tonal mindig celratoro, eros akaratu, de fantaziatlan es kompromis5zUmr<l keptelen szemelyt ftbrizol, viszont az cnyhen [veif vonal harmonikus, kiegyensulyozott, <llkalmnzkod6 embert jelez.

A /11Illamos vonal, mivcl gyengfti a vonal erejet, korlatozza a j6 tulajdonsagokat. Az altala jelkepezett szemcly j6 diplomaeiai erzekkel bir, azonban hajlik a tiszteletlenseg fele, es a becstelenseg sem all messze tole. A hullamos vanal a Vinllsz-dombOI1 h;,'\zassc1gtorest, a Merhir-dombon egy hozomanyvadaszt jdkepez. A hiivdyklfJjaf koriilvev6 hlllldnlOs vOlwl a fulladas veszelyere figyelmeztet. A IIwtatolljj kdroJl1percen ugyanez letargikus sz-emelyt szimbolizal. A kisujj hrljlataban pedig egy rosszindularu novel val6 konfliktushelyzetet reprezen tal.

Vonalrajzolatok

Vonalra j zolatok

-: '"

$-:::-
..
L "
~
- ( • •

A kett6s paralel tiona! crotartalekot jelkepoz, mivel segfti A f6vonalat, mintegy fclcrositi a venal altal jelzctt tulajdonsagokat, ezert nevezik ezt a vonalrajzolatot never- vagy apacavonalnak. A jetbcsznknrit uonal minden csetben sulyos prohlernat, rossz sorsfordularot jelez Viszorit, ha megjavul a vona I A to res u t<in, ismct szabal yossa valik, akkor azt jelzi, hogy az illctti lehizdi:itte a bajt, megbirk6zott a nchez foladattal. SUlY05<lbb jclentestartalommal bir az, ha a oona! viss2aforriul a ton;snCl. A regi rcnyerjosok ezt a jelet, ha az eletvonalon lattak, akkor a hirtclcn halallal azonositottak.

Cyenge min6segll venal «lancoiaio« vOII(/I, altalaban a lelassult eletmukodest szirnbolizril ja. A lducoiato: szitniona! erzelmi kicgyensu lvoza tlans<igot, nagyfokCl Iabilitast. a tducotatoe fcjvol1al a gondolatok beteges csapongasat, az i ntellcktus gyengu leset jel kcpczi.

A uouulon lev';; dagllzasoki ha azngak /dtde huzod nak, pozitiv ha tasuak, mert ilycnkor a vorral eTL'jcl, eneTgiAja't hangstilyozzak. Cyakran egy "tij clct" kczdetet, cgy iijrakczdest scjtctuck. Minel jobban eltavolodnak az c1g<1k a fovonaltol. mine! mclycbbc, tisztabba valnak, annal nagyobb ,) valoszindsCge valamilyen fontos sorsfordulonak. Ugyanakkor a lefel(; mutate iigaknak mar negAliva jdcntCsuk, Inert cgyertelmuen A Iovonal gycngi.ilCsCt jclzik. Szimbdfz(\lhatmk bizonyos olctszakasznkban cgcszscgroml<'tst, szellcmi locpulest, lelki megrazkodtatast, de anyi1gi csodot is. A szivvonal clcjcn pcldaul sikertelen hazassagot jclkcpcznck. Ezzel ellcntc tcs a jclcntesu k a szivvonal kezdeten felemelkedo c\gaknak, mert czck meleg erzelrnekrdl, a hazassag sikcresscgcr ol tamiskodnak. A tcjvon<1I felfele lvcl6 aga i.igyes, ambiciozus cmbert jclcz, a sor svonal pedig egy tevekenyseg ercdmcnyesscgcr61 szarnol be, Ha az clag<lzas telkuszi]; valamelvik dornbra, azt jelzi, hogy a kcrdcscs domb n<lgy hatassa) van az illetorc,

A sZ{i/k6s oonai mindig negativ jelentesii, mert erdcsokkencst jelez. Iabilis alkatrol, beteges emberrol arulkodik,

A vonal Vfscn lathat6 villa, delta vaS~1 bojt azt jelkepezi, hogy A vonal sajatos tulajdonsagai mive lesznek. A bojlbau vngy deiuiban vcgz6ri6 VOJwl azt szimbolizalja. hogy az eleter6 szetoszlik. a szervczct legyengul. A bojt tehat minden esetben a venal hasznossaganak a veget, a vonal kifulladasat, az altala jclzett pozitiv tulajdousag megsziineset jclzi. Az eletvonalon peldaul az idegrendszer gyengulcset, a test leepi.ih~sct mutatja. A villa esetcben mar nem ilyen rossz a helyzet, mert ez a jcl azt jelzi, hogy a von,11 meg megjavulhat azzal, hogy rajta szigct vagy negyzet kcpz6dhet, flmi utan a vonal ismet normal min6scgbcn folytat6dhat. Bizonyos esetekben a vil1i1 erat is ildl1()t a f6vonall1ilk, peIdauI a fejvonal cseteben megni:iveli a mentalis Hpesscget.

A vertikdlis vOl1alak jelentese eJanylis, a horizontdlisake viszont azert hatranyos, mert megakadalyozza flZ ujjakon bearam16 elektromossc1got. Peldiiul a hosszanti vona/ak a Nap-riombol1 id6s korban j61etet, gazdagsfigot, a ~."yllnlsujj korompercen el6nybs haz<1ssagot abrazolnak, amfg a vizszlntes vona/ak a HolririombOf1 bctcges erzekenyseget, a Szaturmrsz-riombon hanyatott sorsot, a Na.priombon viszontagsagos eletet, a kisLljj kbrompercen gyenge fizikurnot, a IIll1tatoujj kozips6 izpercen pedig judastermeszetet szimbolizalnak.

A vfzszintes vonalakhoz hasonl6an a hardntvonalak is kedvez6tlen jelenh~suek. A szivvonalon peldaul n6knel nehez szuh~st, S'Yakori vetelest, fl SzatllrYl1lsz-riomboll megpr6bi11tatasokkal teli eletet, a kisujj hajlatdban verkeringesi Zi1Vi1Tt, a JlI)Jiter-doJnbon fejserulest abrazolnak. Hfl a mutat6ujjon tlibb hoszszanti vonal lttthat6, mint harantvonal, ilkkor az illet6 bizonyosan nagy on becsulctcs, ambici6zus ember.

Ha valamelyik venal a tobbi vonalnal [obban arkolt, szabalyosabb rajzolatu, akkor az illctonel e mar kans venal altai jclzctt tulajdonsagok dorninalnak.

A InC/yen rirkolt uonal mclycrzl'su, tehetseges. nilgyon encrgikus, j6 eszu, de bckepzclt embert roprezental. Az cI/!1050riOtt uona! viszont azt jelzi. hogy tulajdonosa szctszort, sulyos mcmoriazavar ral kuzd, keptelen kitartoan koncenrralni. de kuszkodhct valarnilycn egeszsegi problema val is.

A vri.kony nona! cr6cs6kkencsl, visszafejlddcst, leepulcst szimbolizal. ennek koverkeztribcn az illctd mar bizonytalan, elesett ember bcuyo masa t kelti, A vasta:; uona I altalaban a meggondolatl<ln, dur va es lusta osztonlenyek sajatja. valosziruileg czer t tulajdouitottak az indiaiak a vastag vorialnak szegenyseget. A vonalak tobbnyirc kulonbozo kombinaciokban rogzulnek. A legjobb vorialkornbinacio a V{kOIlY-iliC/Y ooua], mert cz a jel celtudatos embert jclol. ezzel szemben i1 vtkolly-c//!/Os6riott voual ha taroza tlansagot, hczitalast t iikroz. A vastag-feliilde:.;-sekCly vonal figydmctlcn, szorakozott es rendkivult miivelt. rneditalo szellenui cmber t jelkcpcz.

Meg kell rneliteni az esycnleUcrr uonalat is, amely il kulbnbbzo min6scgu vonalak kombinacioja. E vonalra jellernzo, hogy cgyarant talalhatok rajta Indy, rirkolt, itletue szetes, sekf.!Y5zakaszok. HCi mcghatarozzuk az clctkort, akkor azonosithatjuk az clot gyenge es eros szakaszait. Az egyenletlen venal altalaban kiegyensulyozott embert. de gorlingybs eletutat mutat.

Idealis jelcntesii a rozsaszinii oonat, mert j6 cgcszsegrol tanuskodik, a voros uoua! szangvinikus, robusztus cmber t jelol, <1 ha/v6ny uonal rossz egeszsegi allapotot, cnergiahii1nyt vagy gye)1ge akara tot szimbolizal, A sarga szil1u vanat sargasagra vagy epes terrneszetre ural, a kfkeslila uonal verkeringesi vagy legzesi problemara enged ko vetkcztetni. A szurke uonal kr6nikus kedelybetegscget jeleut, mfg a sola szlidi nona! tartozkodo, megfontolt embert jclez,

A sok, szerleagaz6 oonaiat tartalmazo tcnycr nehezen ismcrhcto ki, kornplikalt lelkUletu, rendkivul ideges ernbcrt szimbolizal, Az ilyen tenyer gazdaja bar sokoldalu, j6 munkabfrasu, fog6kony, szines egycniseg, cselekv6kcpessege. ben aZOnbi111 nagyon befolyasolhat6, es eros fuggo viszonybal1 61 k6rnyezetevel. A surun vonalazott tenyer eleve v<llCimilyen muveszi kepessegeket sejtet, szamos neves muvesznek ilyen a tenyere. Szenzit!v tcrmeszetlikbal fakad6an k6zi.iH.ik sokan lelki zavCirokkaJ kinl6dnak.

A vonalakkal telesz6tt n6i h~z azt szimbolizalja, hogy az illeta no a kepessegei n~ven kitunik a fcrfiak kbzul az det minden teruleten, sok esetben meg ttll is szarnyalja oketo Az indi<li tenyerj6sok a sokvonalti tenyernek szenvedest, a keyes vonalu tcnycrnek pedig vagyontalansagot tuli1jdonftanak.

Vonalminosegek

Vonalszinek

Sok vonal a tenyerben

95

JELIGE:

"HUBERTUS"

A keztobdl melyen lentr61 eredo, feltiinden nClgy huvelykujj temper arnentumos, lendulctcs, energikus embert jelol. Energiaja azonban valtozo, nern folytonos, hanem i d6n ken t ro bbario. Hatarozo tt fellepes, kontak tustcrcmto kezdernenyezokeszseg jellernzi. Igazi individualista, tele van bcesvaggyal, ambicioval. Ielkesedessel, tenniakarassal. Ervenyesiilesi vagy hajtja Sokfclc tevekenysegbc belekap, neha tobbct is vM1ClI a kellctenel. Sokra becsuli a komoly, kuzdelrnes munkat, minden tevekcnyseget szfvvel-lelekkel vegez, nagy olant dikta]. de a rcndszercs robotot, valamint a rnonotouiat, egyhallgusagot u talja. Az u jjak telc ford uJ6 hii vclykujj szerint jellemes, gyors eszjim\su, elszant, nyilt, Szellcne nem viseli el a korlatozasokat, a fuggoseget, rosszul erzi mClgM alarcndclt viszonyban Alland6 fcszul tseg fesziti, aminck kovctkeztebcn olykor rendkivuli szels6scgekre ragadtathatja magM.

A szogletes kezripushoz kevert (elterd vegz6desu) ujjak tarsulnak, melyek gondolatvilaganak sokszimlseget szirnbo lazaljak. Tele van ihlettel, oritja magabol az otleteket, jobbnal-jobb gondolarokat. Masker viszont leszall a foldre, es a prakrikus dolgok Iele fordul. Cyorsan eselekszik, dentes eldtt ritkan keri ki masok tanacsait. Barrnilyen problernat konnyen megold. Vallalkozokcdvii. de celkitiizeseit sokszor modositia. rnegvaltoztatja. A legnagyobb gyengeje. hogy nines clcgendo kitartasa, ezert elmarad kepesscgei t61, kvalitasa alatt teljesit, csak ritkan er e1 kiemelked6 sikereket. A szerelembcn is a val6sagt61 elrugaszkodott clkepzelesei vannak, am ha szamyalasaihoz megfelel6 parnert talal, akkor nagyon kcllemes, ertekes tars. Partnerenek nem art tudnia, hogy hazassagaban csak 6 viselheti a kalapot.

Tcnyerenek leger6sebb dornbia a nagy Mars-dumb, A Mars hatasara rnakacs, onfeju, buszke. Tetteiben eltokelt. Szivesen szall vitaba barkivel, ha szukssges, ervei tobbnyire talaloak, meggy6zik az ellenfelet. Sokszor hallgat osztoneire, megerzesei figyelemremelt6ak, de iteleteiben neha bizony dogmatikus, Wgtelenul nagylelkii. A legkulonbozobb helyzctekben is Ieltalalja magat. Minden kritikat elutasit, Nchezen tiiri a kudarcot, a gAtl6 korulrnenyek hatasara, a felmeriil6 kctelvekkel, ellener vekkel szemben turelmetlen, Egyenes, becsuletes lenye keptelen megalkuvasra. Ncm birja a korottseget. Baratsagos, kozvetlen. kbnnyen feltarulkozik rnasok el6tt, kozlekeny, kellemes, vidam partner. Fogekoriy minden ujra. Hangulatai aszerint valtoznak, ahogy ugyei mennek, ba sikeresek, elegedett, ha nern, akkor szarnyaszegett, Szereti maga kor iil a rendet, a tisztasagot. Terrneszetkedvelo, szivesen tartozkodik a szabadban. Hamar fellehet ingerelni, ha elveszfti onkontrolljat, hajlarnos igaztalanul megbantani masokat, Impulziv, indulatos, de haragja hamar elparolog. Ez ut6bbi megallapttast ellensulyozza, enyhiti tenyerenek hosszu fejvonaJa, mely mintegy megakadalvozza, hogy vakon rohanjon a vesztebe,

A Mars-dornb mellett er6snek latszik a Nap-dornb es a Merkur-dornb is.

A Nap jelzi, hogy az elet minden teruleten vezet6 szerepre es elismeresre vagyik, a Merkiir pedig ir6i venat szimbolizal, szellemes stilusatol nem idegen a gunyoros hangvetel,

A sok, szertedgaz6 oonallal te1eszOtt tenyerb61 komplikdlt lelkiileire, ideges aikatra lehet k6vetkeztetni. Az eletvonal kozeleben ered6 Iejvonal brilians gondolkodasrnodot, remek mernoriat, nagy adag j6indulatot sejtet. A villas vegzcdesii szivvonal felso aga a mutat6ujj es a kozepso ujj koze fut, ez a huseg es a ragaszkcdas megkulonbozteto jel venye, azonban azt is jelzi, nagy szabadsagra van szuksege. Hevvel szenvedelyes, feltekeny tipus,

JELIGE:

"HLTBERTUS"

97

JELIGE:

"HUBERTUS"

A fOvon<llakon hth<lto zavaro szimbolikak negativ jelentestiek, peldaul a sorsvonalat metsz6 harantvonalak kulon-kulon valarnilyen sorsfordul6r61 tajekoztatnak, ez lehet koltozkodes, munkahclyvaltoztatas, c1Z elethen beallt gybkeres valtozas, Erre utalo szirnbolika az eletvonal ive is, arnelynek egyik aga korbejirja a Vcnusz-dornbot, egy masik pedig a Hold-dumb <lisa resze fete halad.

JELIGE:

"HUBERTUS"

99

Keves vonal a tenyerben

Az elctuonol a tet/yer ll'slellycSl'sebb uonala, a l1fivelyklljjat ueszi koriil . Az idealis AZ ELETVONAL eletoona! szabalyosan 110SSZ\1/ szcpen ivclt. cgycnletesen sima, toretlen. a Ve-

nusz-domb to veben huzodik, jclkcpczi az on- es a fajfenntar tast. mivel czen a vonalon a Venusz cs a Mars erol talalkozuak, Az eletvonal minosegeb61 kovctkeztethetun k a vitali tas mertekcre, a fizi kai errinlctrc, az eletbe valo bei llcszkedcsi kepessegrc. az elerheto celokra, a sikeres ervenyesulesre. Vi1GY i1Z esetleges kudarcokra.

Az eteiuonal szine a Iizikai allapotrol tudoslt. A "alvallY C1etvarw! legyengult szervezetet. verszegenysegct. a snrga eletoona! epebantalmakat, <I lflns ddvona/ verkeringesi problemat, a voros eletvonal j6 egeszseget jclkepcz.

Az eletvoml(lt atrnetszo hanintvoflalak i1Z clet so ran clofor dulo buktatokat, akadalyckat jclzik. A vonalak vastagsaga szimbolizalja ezek nagysagat. Hi1 a harrintvonalak csak 17Z Ii/duana/at metszi«, akkor <I problema, az akadaly valarnelyik kedves rokon "ald<isos tevekenyscgcnl:'k" crcd menye. Hi1 a har antvonalak etcri« (j sorsoonntat, akkor a gond i1nyagi tcrmcszctu, az iUet6 uzlcti teren kerulhet osszcutkozesbe masokkal. Hogy korulbelul mikorra varhato i1Z escrncny, a daturna meghatarozhat6 (1 sorsvonalbol. Ha i1 harantvenal a eziooonalai eri cl, akkor az il1et6 szerclrne vagy a legkozelebbi barati kapcsolata kerulliet vcszelvbe. Ez esetbcn <I kritikus id6pont nem a szfvvonalrol, hancm az clctvonal rnctszespontjirol olvashato le. Ha a harantvonal a Nap-VOila/at mctszi, akkor masok tcszik tonkre az l'Jeh~t, megfurhatjak poziciojaban, kitaszithatjak allasabol, ami rendszcrint botr anyos korulmenyek kozott zajlik le. Ha a nteiszouona! kaeszhilmegy n tcnverc«, ofvagva a h6zasstfguonalat, cz (1 va las legbiztos8bb jelt'.

Az eletvonalat mindig az osszes voriallal egyutt kell ertckelni. Ha a ket tenyerben az de/VOila/ok dtem('k eSYlflost61, akkor kiforratlan egyenisegre cs kulonbozo egeszsCsi problernrikra ko vctkeztothetunk. Az 0lctvoni11 cgeszscgre umio jelei kozul a bal kez r eprezennilja az or oklott bajokat, a jobb kez pedig a szerzett betcgsegcket tiinteti fel.

A knrakterre es az 1':jL;SZSegrf! vouauoz» szempal1tok alnpjdJ/:

A szelescn ioelt, !lOs5zli dctoona! szavahiheto, csaladszereto, baratsagos. nagyvonil]u ember siljMja, aki raadasul egeszscgcs. kotelidegzetu es vasakaratu. T;;\rsasagban kbzkedvelt, szives h<izigazda. Szerclernben kezdemt.'nyez0. ESl:'menydus, hosszu elc,trc szamfthi1t. Ez (l tfpusu eletvonal a Bib

jegyeben szuletettekncl nagy csalildot, kiterjedt rOkosagot, el Kos jegyeben pedig bekl~s liregseget fger.

A klSivii, [npos actvurln/ m,1g,)l1Clk val6, begybpbsodbtt embert jela], aki rem nchezkes es erzcketlen. Kimert, unalmas (I szexualis elete, tenm:'ketlen.

A hlilldlJlOs detvonal jelzi ilzt, hogy (lZ illeto elete vali1mcly szakaszaban zsilkutcaba keriil aJlhatatl(1J)s<'iga ~'s gyengesege Iniatt. A kiviilto ok lehet egy cszmevel. egy jdeav~~l vell6 szembesuh<;s, V(1gy a munkAt61 v(116 id61eges megcsbm6rles, csetleg szerelmi csa16das. Noha az illet6 ideig-6ri'tig d6nteskcptelenne valhi1t, id6vel ismet megnyugszik, vissz<lnyeri igazi enjet, kudareelmenyet a kes6bbiekben meg hasznosftani is tudj<1. HCl a hullamos eletvonal raad,1sul meg vas tag l;S viiros, akkor olyan megbfzh(ltCltl(ll1, felcl6tlen embert tL'steslt meg, akinc+ sikeres szcrl:'lm[ kilpcso\ati1i eSilk rbvid ideig tartanak.

A ri.ivirl Cletvuna/ Hem feltc'tlentil jelent rovid eletet, de jelentese ketsegtelcnul kedvez6tlen. Az ilJet6b61 hianyzik a megfelcl6 bpcsolatteremtesi b~szseg, gyenge koncentraJ6kepessege, megromlott egcszsegi illlClpota miatt gyenge fizikumu. Szimbolizri111i1t meg szuletesi rcndellenesseget is.

A syer vOl/aiTi tCllyer olyan egyszcru embert reprezcntal, aki keruli a bonyolult problernakat. Az illet6 egyenes, nyilt cs j6J kiismerhctd, de elcg egyoldalu, korlatol t, szok.isaiba n begyepesedctt, velcmenyeiben szemell enzds.

A keyes vonahi tenyer gi1Zdc1j21 nern szeret dolgozni, a rnunkajat csak 1 aSS,111 , kelletlenul I<1tJa el. Kcvcs tcmabi1n jaratos, Tulzott anyi1giass<1ga es konzervativ sondoikodAsm6dja roghozkotouc teszi. Minden piily~n, arnit valaszt cS21k mcrsekcJt crcdmcuyesseggcl rmikodhet.

E tcnyer tulajdouusarol a kcz egyeb jclei adnak kiegeszft6 informaciot.

Alt(lJanossiigban iSi1z, hogy a fcrfitcnycr kevesebb von alii, mint a nai, a jobb kez gycrebbcll vonalazott, mint a bal kcz. CS a fizikai munkasok tenyere gyerebben vonalkazott, mint a szellemi dolgozoko,

Az "ismeretlen" vonal Mivel kutonbozd [elentestartalornrnal biruak a tenyer vonalai, ezcrt csak cgymassal osszefuggcsben cr tclmezrtetdk. ennel fOgvil nehcz eliS(lzodni az olyan renyerbcn, arnelyben csupan egyetler, vonal lathato.

Ezt az "isl11crctlcn" vonalat csak ugy rudjuk szolasra birni, ha nagy [<111- taziaval mcgallapitjuk, clkepzeljuk azt. hogy honnan is, mclyik teruletrdl er edhet, mcr rc huzodhat es hol vcgz6dhl't. A vonal mcgfejtescbcn segitscglil szolgalhae a rcnyer dombjainak planetaris kisugartiisa, tovabbi fclvilagosftast adhat R kez tipusa, a tcnycr forrnaja, a b6r, az ujjak es a kormok milyensege.

A fovonalak Meg ncrn sikerulr olyan eljarast kidolgozni. arncly kizarolag a tcnyer f6von<lidobeosztasa lai alapjan k0pes lcnne mcgmondani azt, hobY valaki hany eves. Azonban az alralanos kullern, a kez szine, a b6r allaganak vizsgalata nehany ev pontossagg<ll lchctove teszi az eletkor hozzavotolcges meg~IIJpibsilt. A fiatalok b6rc friss, rugal mil 5, j61 szinezett, tehat l1Clgy vitalitast mutat. Az elet ekirchalad taval azonban a bor vcszft rrissessegebol, raucosodik. soteredik, gyi1kran valik foltossa. Mindezeket figyclcmbe viivc: a f6vonalakon, valarnint az cgeszscg- cs a Nap-vonalon jelzett idobcosztasrol a kovetkezdket crdernes tudni.

Az altalrinosi111 eifogadotl eletkorszamH-ils szerint i1Z elet elsa eveit (l vonal ercdetchez dafMjak, s ahogy folytatodik i1 vonal, ugy rbgzlilnek rajta i1 hatra16v6 ('vek, cscn1(~nyek, De mivel a d.<'itumok j6vendLMse viszonyl(lg eh<;g korlMozott, czcrt kizJrolag esal. a nagyobb es jelent6sebb dolgok olv(lshi1t6k ki a tenycrb61. Peldilul a sulyos betegsegek, a nagy valtozasok, megpr6baltalasok, a sorsfordul16k varhato id6pontjai n(lgyjab61 megallapfthclt6k.

Ahhoz, hogy viszonyl(lgos pontossaggal tudjuk kbtnj egymilsllOz az cgyes cselncnyckct, eJ6.')zijr i~ feltetleniil sZiikseges megclll(lpltell1unk i1Z eletk.()rt. A \-omil,(lkon j~l:lctt el\'l 'orbol mar megk6zelft6cn k6vetkeztethetunk i1Z jdCibeli l'semen),ekre. A gYill<tJrluH 1.~nycrj6sok az eletesemenyeket l:'gy-ket cv pontossJgga) kc-pesek be:hati'trolni.

Az clctkur spediilis tI1eghat<:lrozas.clval az cgyes vonala.knal rcszletesen foglellkozunk.

A [upiier-domo tdvcb61 indTllo eietvonai olyan arnbiciozus szemclyt jclkepez, aki mar gyennekkor<'tt61 kezdvo [ol terhelheto, minden r erncnye megvan, hogy sike res clctct cljen. A Jupiter-dOlnb olatti uincszctti uonal so k betegseget jelent gyerekkorban.

H<1 az detvoJlll1 a fcjvonal kdzcleben ered, akkor ,1Z illctd clctvitcleben az esszeruseg. a racionalitas dorninal, cgyebkent rend kivul erzekeny tfpus. HJ JZ etetoona! JWrJ/llilis tdvols6gm emf a [ejvonalt61, .. kkor az illetdt terveibcn cs gondolataiban a [ozan eldrclatas jellemzi. Ha az dctvonaillagyon inesszc csik a fejvorm/tol, akkor ez a jel tul nagy onbizalrnat, mereszseget [elol, az illet6 hirtelcn haragu, impulziv. vakmer6 ember, aki <1 sajat ncmchcz jobban vonz6dik. Condolkodasmodjira sem az esszcruscg a legjellemz6bb.

Ha az de/vonal a vegen clrigllzik es a kct vonal cltavolodik egymAst61, ez jclcnti C1Zt, hogy az illetf va16szinuleg nern a hazajaban, hancm valahol mcssze foldon. idegenben fog meghalni,

A tenycr kiizepen fclgorbiil6 detvonal azt jelzi, hogy er6s Mars-hates crvcnyesi.il, czert az ilyen vonal tulajdonosa ingerlckcny, harcias tcrmeszcni, hirtelcn h<lrilgu szcmcly.

A cSJlkl6vonal fele oastagodc dctvorlal olyan cmbert jelkepez, aki osztonosen es giitlastalilnul cselekv6 szcmcly. nehez vele egyutteln: b~szef(rhetctlcn tcrrncszctc miatt,

A hirtcll'll kdt8ort, lI1egszakarft e!etvorwl sulyos bctcgseget, clctvcszclyt. sot neha eroszakos Vi1GY hirtelcn halalt is jelenthet. HC1 a tort vegek tavol esnek egym<ist61, a tavolsagto! fugg6en valamilyen halalos veszedelmct, gyogyfthatalan betcgscgct jelkepeznek. Ha a ba! kb elet oonata szakadt, de a jobb kczc tp, iJi/}{ifIan, akkor C1Z illctc az elete elsa telcben sokat betegeskedik.

Ha az ctetoona! JI1indkr£t kezben szakad), ez a jel halalas k6rt valoszimisit: ha i1Z egyik Ag a Venusz-domb Iele elhajlik, akkor majdncrn biztos a halal. Ha a keltet(jrt eleioona! vegz6rfbei elcsuszoa elfcdik egyJl/ast, akkor sikeres mcgmcnekulest Jelen t egy veszclycs helyzetbol, de szereucses k imenetehi valast vagy egy uj hazassagot is jelezhet.

A Iflegszakadt advona/at hirfker1t usszckOto kis uona! vaSY uonata): j6 jelcntcsiick, siilyos bctcgscgbol valo felgy6gyulast, tulelest szimbolizalna k.

A dllpla eletoona! nilgyon ritka jel, de kUlbnos nagy szerencset hoz i1I1l1ak, C1kinek fellelhet6 a tenyereben, mivel a kett6s cletvonal ketszeres eleter6t abrazol. E pozitlv jel minden krfzishelyzetb61 sikeres kilabalast ujrakezdest szimbolizal, olYiln szfv6s, c]pusztithatatlan embert, aki mint a macska, mindig t<llpr<l esik. Ha az detvolla/at kfser6 vonal j6 rajzolatuan vegig pilralel fut az eletvonallJl, <1kkor ez a lcheta legjobb eletkilMasokat reprezcntalja, hirnevet, elismefl2st, joletet es boldog szerelmet jelent.

A kezdetCrf /Jojlos Clet.vonal gycrmekbetegsegct, <I vi/his vegz6rfes/i detvol1al tehetetlen aggsAgot, sok betegseggcL megrendult cgeszsegi a!l<lpottal, szimbolizftlja il tcstbcn fclhillmozott sok mergct, gy6gyszert.

Az {letvotlalon ta/d/hat6 szigctrajw/atok valamilyen betegscgr61 arulkodnilk, hossziln tarto, idult beteseget tilkroz, hil sok dtlus vonal metszi ax dctvonatat.

AZ ELETVONAL

Az ele/vollalb6l elagaz6 lIIeil{kvolla/ak vag!! bcfolyasvonalak kedvez6tlen hata- Az eletvonal sUC1k, ha a csukl6 fele huzodnak, ha viszont felfele fvelnek, akkor nycrcscgcr, mellekvonalai er6sbda cnergiftt, sikert [clolnek. Ha az eletvonalnak sok befolyasvonala van,

akkor az i!let6 szenvedelyes. eroscn erzelemfugga szernely, aki viszonyt viszonyril halrnoz, Ha a masik kczbcn egy sima, telt Venusz-domb talalhato, akkor a kapcsolatok crzckiek csupan.

A csukk) fele hatad« Inelltkvona{ rossz omen, sikertelenseget, szerencsetlenseget, gyengul6 eleterot, et;t~szsegromtast Vi1gy ilnyilgi csodot jclol.

A Jupiter-rfoJJJh inlnyriha Ii1/JiI6 1IIe1/JkvorraI ambiciozus, kozismert embert abrazol, akinek elmarasztalo vclcrncnye van a szerelernrol, mert azt meltosag<1n alulinak tartja, lelkicrejet kizarolag a karricrjc cpitcscrc hasznalja.

A Szatilf/1l1sz-rfOlJlb fell' iJliZtldu II/e/kkvonal tipikusan introvertalt, tartozkodo, mcrtekletes eletet e16 crnbcrt jclkepez. aki onrnegfigyelese reven kepcs mcgfclcl6en kontroll alatt tartani crzelmeit.

- Ha az dctvol1l7/ mcl/ekvorulllI kuveti a sorsoonalai, akkor az illeto akaratcrojcnck es eltokelt szandckanak koszonhetoen siker varomanyosa.

Az eletvonal Nap-rfomn felt; [vela Jlfe/lt~kvoJ1ala ki valosagot mu tat, azr, hogy milyen ter ulctcn karnatoztatja tudasat tulajdonosa, arrol a keztipus ad feleletet.

Az cieuonat Merklir-domb fe/e mel/a mellekvona/a - osszhangban a keztfpussal - nagy sikert jolez az uzleti elet terulctcn vagy tudornanyos palyan. Spatulds kiz eserebcn peldaul feltalalas, ujitas, k6nikus kez esereben sikeres penzugyek. impulziv raerzes, gyors, spckulativ dentes reven,

Hi1 az etetoona! Hold-r1ombra (vela mellekvonaia rugal mas, eros, )6 kezben nyugtalan eletet, sok utazast jelent, put.«, pety/r(irft kezen, lcjtO fejvonallal szinten nyugtalan tcrrueszetet jelol, parosulva a puha kez lustasagaval, Hi1 ez u tobbi jel melle egy creszkedd fejvonal tarsul, a kkor gyenge, hararoza tlan jellernct tukroz, olyan cmbcrt, aki celjait ncm valositja meg, aki csak arra var, hogy szajaba ropuljon a sult gabmb.

Az detvonal VeJwsz-doJllb fde in/zodo cgyerlcs Jllell{kvonala jelcnthet remenyteljes kilatast jornodra, kinalkozo lehetoseget a mcggazdilgodasrCl, de szirnbolizalhat szoknyapccer, n6bolond Ierfit, vagy csapodarul flortolri not.

JELIGE:

PATRICK"

"

A tcnycrreJ azonos hossZllSilgu ujjak alapjan ,) kez tuiajdonosa ragaszkodik a rcszletekhcz, aprolekos, kicsinyes. Szerelmeben gyonged lelkulctu, erzekcnv, viszont befolyasolhato. A hosszu ujjgyokerek any<lgiilssagot, uzleti szcllemet jeleznek, mig a lapos ujjvegck eldrelato, takarekos, kitiino haziasszonyrol arulkodnak, A sima ujipercek impulzivitasra utalnak, az illetd ideges, szangvinikus alkat, hajlarnos 12156 benyomasbol, osztonosen itdkezni.

A rnutatoujjon it tobb hosszanti. mint harantvonal jelkepczi, hogy viscl6- je minden problernaja ellcnere tapon tud maradni, megftllj<t helyct az eletben. A j61 fejlett huvelykuj] hatarozotr fellepest, praktikus eszjarast szimbolizal, joza» aktivitast a szerelmi elctberi. A huvclykujj lofelc hajl6 korornpercc tUIzasba vitt beoszrast, sztikmarkusagot jelcz, egycbkent a huvelykuj als6 Izperccn talalhato tin. "milterialis butyok" es (I (elninoen oblos tenyer-tckno is errc enged kovetkeztetni. A beesett, horpadt tenyer hi Ionben sern j6 jcl, mert tulajdonosanak kiszolgaltatottsag» miatt csalcdast szirnbolizal. A k6nikus keztfpus mgyfoku erzekenysegre utal, Kbnnyen megsertodik. gyorsan megbekel. Eros hatassal van kornyezetere.

A tcnyerben a Iejlett Merkur-domb, markans Mars-dornbbal oszinte embert kepvisel, aki ha sorscsapasok erik, problernak kinozzak, elviselhetetlenul idcgesse valik. Tetteibcn nem kitarto, szalrnalang-termeszcni. viszont szcrclmeben allhatatos, rnegbizhato, husegcs tars.

A gyeren vonalkazorr tenyer egycnes, nyilt, j6l kiismcrhet6, kivancsi, kozlekeny, szokasaiban es gondolkodasaban konzervativ ernberrc vall. Az elcroonak», lrirhat6 szakariris sikcres kilabalrist jeidl va/all1i/yen vC5zilyhclyzetb6/, jelkCpezhet ferjhcZIIlcneteit; Ii) kornyezdbe keriiles! is, (I nuilt ielje« lezrir6srif.

Az clctvonalbol indulo sorsvonal megprobaltatasokkal teli eletet abrazol, az ilyen kez tulajdonosa erosen fLigg csaladjatol cs kornyezetetol. A tenyer elonyos jelc a toretlen. markans napvonal, amely kifinomult Izlest, csztetikai erzeket rcprezental. Mindezeken tul azonban szimbolizalhat vegzetes szerelmet es stabil any<lgi he!yzetet is. Ezen jellemz6k eseteben a hianyz6 egeszscgvcnal is ttl Izott erzekenysegrc u tal.

Az eletoona! be/s6 oldaMn leva !ilelell1vonalak n csaldd irdnti 5zorongast, nggorialll1at reprczentdljdk. Akinek kez(;ben ezek a uonalak fellclhet6k, az haitamo« pdnikhanglllCitra. A harem markans csuklovonal rernek rnuukabiro-kepesscger. j6 (izikai eronlctct. (std,~di osszetartozast jelkepez.

A tenyer beszu kul t ncgyzetc asztrnas hajlarnra, nchez legzesn, uta l. A szabalyos ni1gy htiromszog a masok iranti fogckonysagot scjteti.

JELIGE:

"P A TRI CK"

Az eletvonal rnellekvonal ainak hindu ertekclese

Az el etvonalon jelzett idoszamitas

A hindu tcnyerj6sok ClZ eletvonal rnellekvonalainak tanulrnanyozasa soran sok erdekes kovctkcztctest voutak le a szcrelmi eletre, a hazassagra vonatko-

Az eligazodasban segit az is, ha az cletvonalat felosztjuk a testreszeket befolyasolo zodiakns je6"'Yek alapjdn. Az eletvonal (elosztasa a Kos jegyevel kezd6- dik es a Halak jegyevel zarul. Az eletvonalon elfoglalt helyzetc alapjan a test egyes reszeit szimbolizalo tizenket allatovi jegy a kovetkezo:

A Kos uraitna alati till: a fej, az arc, az orr, a fogak es az izomzat. A Bika uratkodik: a nyak, a tark6, a torok es a hangkepz6szervek felett. Az lkrek domiwil: a vallakon, a kar on, a kezeken, az ujjakon, a mellkason, a tude felso reszeu. valamint a boron, a mozgatoidegeken cs a nagyagyon. A Rdk urahna alai: 6//: a mcll also r esze, (l tudd. a gyomor es a noi nemi szer vek, f61cg a melt. Az Orosztdn ural]«: a szivet. a hittgerincct es a hatat, A SIll:?; r:g:)edllralma alan van: a has, a bclek (f6kent a vastagbel). altalaban mindaz. ami az erneszt6rcndszerrel van kapcsolatban. A Merleg uralkodik: a derek, a vese, a h6lyag, a kulsd nemi szervek es a bor vcredenyei folott. A Skorpi6 uralma alai! 61l11nk: a nomi szervck. A Nyilas ural]«: a csip6t es a combot. A Bak e~ryedJ/ralkod6: a csontrendszerben es a terdben, A Vizdnf6 lIralja: az also labszar akat, a bokat es az crzoidcgeket. A Halak uraltna alan 611; a labfej es reszben a szimpatikus idegrendszer.

zoan.

Ha az detvollalllldlekvonala felmegy a Mars-dombig, lITajd onnan visszaJordul az defuonalhoz, akkor asszonyi kezen azt jelzi, hogy az illet6nek tiatal koraban sok bajt es csalod.ist okozo, hatrill1Yos kapcsolatai voltak.

Ha az eletionat lJ1ellckvonala csak a Mnrs-domb fe/e ioel, akkor a hatas hasonlo az 016z6h6z, de (1 problernak ujra jelentkezhetnek. Asszonyi kezen er6- szakos, szenvedelyes, uralkod6 ferfit szimbolizal,

Ha az If/duonnl meliekvollaia p6rhuzall1osan fut az detvonallal, akkor asszonyi kezen azt jelzi, hogy az eleteben telbukkano ferfi gycngebb nala, hatarozatlanabb termeszctu. Az ilyen kezii no kcpss atalakitani. befolyasolni partneret.

Ha az eteioonat lliellCkvonala eltenil a Vemlsz-dOl11b fele, akkor az (lsszcmyhoz e16z6leg cr osen ki:it6d6 ferfi fokozarosan elhidcgul t6lc, kiabrandul szerelmebol. vegiil kilep a no cletebol.

Ha az eletoona! mellekvonala szigetbe f1/t, vagy egy szigetet alkot, akkor a szerelrni kapcsolatnak szegycntcljes, botranvos vegc lesz.

Ha az Cietvonalat kiscro mel/ekvanal elt/ll1fk, majd lijb6/ dojan, jelzi azt, hogy egy megszunt erzelrni kapcsolat egy kesobb! id6ben ismet helyreallhat.

HC'I az ddvonnl 1I1e//ekvOllalainak cSJI)ike bccsatlakozik eSil) kercsztbe fl/tO fOvonalba es azzallllegy lov6bb, akkor az i1let6 elctct pozitivan befolyasolo szernely erzelrnc gyuWlette valtozik, adaz ellenseg lesz az addigi baratbol vagy szeretobdl.

Mind messzebb hailld a melEekvonn/ az detvonalt61, annal kisebb rnasok befolyasa az iJlet6 ember eleter«.

Ha clkepzelunk a Vcnu sz-dornb koruli eletvonalon egy emberi alakot, akkor a szimbolizalt test kozepetol fclfelc a derek folotti szervekre, lefele pedig a derek alatti reszekre kovetkeztethetunk. Ez a szimbolika feltiintethet minden olyan betegseget, ami az elet soran bckovetkezhet, kezdve a fogvaltastol a vegelgyengulesig szinte valarncnnyit, Az eletvonal elejerdl kiindul va lathat6k a csecsemokor, a gyermekcvek, az erett feln6tt- es orcgkor betegsegei. Az eletvonal elbojtosodott vege az Ciregkor meggyengiilt egeszsegi allapotat, a testben felhalmozodott rnergeket, gy6gyszereket (Neptun-hatas) abrazolja.

Az clciixma! hossziibo] luir sokan kdvetkeztrtnek a vcirhat6 deftarta1l1ra, a hOSSZii eleluona! 1I7egse7l1 jetent egyben hOSSZli elcic! is. Az eletvonal hossza inkabb az illetd ember sZlv6ssagar61, egeszsegi allapotarol arulkodhat.

Az eletkor hozzavetoleges megallapitasa azert erdernel elsosorban figyelmet, mert ennek alapjan dontheto el, hogy az clctvonalrol leolvashato esemenyek kozul melyik az, arnelyiken C'IZ illetri mar tuljutott, es melyek azok, arnelyek mcg varatnak magukra. Az eligazodashoz tudni kell azt, hogy az ember clctcbcn a nagyobb valtozasok altalaban az 50. ev korul kezd6dnek 121, mert ez id6 tajt indul meg C'lZ ernberi szervezet testi es szcllemi leepulesi Iolyarnata. Az eletvonal Ielosztasa a Jupiter- es a Venusz-domb kozott kezd6- dik, es C'I vonalrol a csuklo fele haladva 20 eves periodusckat lehet mcghatarozni. A csukl6vonalig lcfut6 eletvonalnak tabbnyire 80 evct tulajdonftal1ak. Az eletkor fel6t jelent6 40 evet a V cnusz-domb kozepere helyezhetjiik cl.

Az eletvonalon abrazolt testreszek

Az el etvonalon szimbolrzalt test

JELIGE:

"EVERGREEN"

A torr-or. elasztikus tcnycrhez tarsulo aranyos ujjak a test energiajat. az intellektus gyorsasagar. a rcalista gondolkodcist mutatjak. Kulan()sen elonyos ferIikezen. A gyurlisujj es a mutatoujj kozel azonos hosszusaga olyan ernbert [elol. aki erosen kivanja a dicsOsegct. A kez, bar kisertctiescn hasonlit a szogletes kezhez, rnegis inkabb spatulasnak nevczhet6, leg<llitbbis erre utal a csuklo fde szelesedo, rnassziv tcnyer. E kczhpusra az intenziv tettero, szfvossflg cs nilgyfoku fiiggetlensegerzet jcllernzo. Tulajdonosa a szellerni regiokban tcvekcnvked ik. Onerzctcs, elszant. Nehezen viscli cl az alar endelt szercpet, Kedvcli a sporrot. sokat olvas, rendszeresen rmiveli magat.

A tenyerben j61 kipuposodik a Jupiter- cs a Szaturnusz-dornb. ez igy egyuttescn eros becsvagyat, politikai kesztetest, n<lgy vitatkozukcdvct tukroz. A Nap- es a Merkur-dornb is clcg markansak, az il1et6 megbizhatosaget. logikus gondolkodftsftt, tamaskodo, kritikus szellernet, maternatikai cs rendszeret6 keszseget [elkepezik. E figudci6 alapjan egy id6sebb tarssal kotott hilzassag jelcnt6s javulast, onrnegvalositast hoz eleteben. A Hold-dornb teltsegeb61 hazaszeretetre lehet kovetkeztetni. J61 kivehetri mellekvoualak futnak a Hold-dornbra. sok u tazast szirnbolizalva. A Venusz-dombra ,velo bcfolyasvonal id6s korban remenytcljes kilatast mutat a jornodra.

A kez I!'.SJe/ftlJ16bb uouala az: extrem hOSSZli, egeszen a kezdig flitO Je}vollnl, fcljcsc/l 6tszeli a tenueret: az dtlagosn61 nagyobb intelhgencui! jelen), tulajdonosa clveti CI tekinteiyelvrlseget. rendkivul elcs eszfi, adottsagait azonban sokszor onz6 celokra haszr.alja, elsosorban sajat erdekeit tartja szern elolt. Jlyen [onruicit) az deSSZCJll1l poiitiAllsokra lis a kombinaii» kepessegll lwtemntikrlsokra jellemz6. A [upi ter-dornb kozepeig era szivvonal tulajdonosa sikeres eletrc torekszik. Magas mcrccju igcnyessege miatt keyes szerelmi ugye VCl!1. Mindker tenyerb61 hianyzik az cgcszscgvonal, ez cgyaltalan nem rossz jelentesu, mcrt hianya kivalo cg6szscgi allapotra utal, A gycrekvona1ak alapjan ket gyerek vakiszfmi, a vorialak minosege szerint feltehetoen az egyik fiu, a masik lany.

A toretlcn. tiszta csuklovonalak remek fizikai crrinletet. csaladi osszetartozast cs hagyomanytiszteletet tukr oznek. A kidomborod6 M ars-rnezot ctint6 nagy haromszog energi<1t, szivossagot, j6 eletlehetoseget szirnbolizal, Az ilycn kezu ember liberalis gondolkodasu, egyeni olkepzelest alakit ki il vilagr01. Barrnilyon rcvckcnyseget folytasson. azt a haladas szolgalataba allftja.

JELIGE:

"EVERGREEN"

A tmyer tegkvlrlolyabb oonala a fejvonal, jelkepezi a mentalis kepcsseget. (1Z i ntellektualis bec1lhtottstigot, (1 konccntralokcszscget, 8 lel kierot, a tcstreszck kozul pedig az agy<1t es az idegrcndszert. A fejvorial. mint az ertclcm vonala, lnien tukrozi (1Z iUeta ember szernelyiseget.

Amell/en arkvlt, egyeJ1letes fejvolla! az ell's szellermi, jozan eszjclr{lsu es kivalo emlekezotehctsegti, ravasz politikusok, oreg birak es kercskedok mcgkulonbozteto sajatja, akikct ncm lehet kbnnyen zavarba hozni.

Az egyencflen, szakadozoit, elmosodou f('jvonal labilitast. alno ksagot, hutlenseget reprezental, Tulajdonosa zavaros gondolkodasu, bizonytalan, hatarozatlan ember, raadasul gyakori fejfajasokkal es k6ros alrnatlansaggal kUzdhcL

Hdron: kiilollbiJzo hcJyr61 eredhe: a fejvonal; a [upiter-dornb kozcpcrol. 8Z cletvonal kiindulasi helycrdl es a kis Mars-dornbrol, A Jupita-rio/JIbn51 il[dlllo, <1Z elctvonal(1t erint6, hosszu fejvonal az osszes kozul a leghatasosabb. kivalo intelligenciM, brilians gondolkodasm6dot, rcmck rncrnoriat es er6s akaratot sejtet. Az ilyen ember vezetesre terrnett, rneresz, buszke, hatarozott, mindezt az erct szfvesen dcrnonstralja, sikereit elsdsorban terrneszetenck is koszonheti.

Az eletuona! kOze/eb61 ered6 fejvorrai majdnern olyan er6s hatasu, mint az el6z6 variacio, de az illeto kisebb kontrollal es diplomaciai erzekkel bir. donteshozatalaiban ugyancsak gyors, de sokszor eselekszik meggondol(ltlanul, es tul heves vermersekleni, a vezctesbcn nagyobb kompromisszumra lenne szuksege.

Az Cictvona/t61 tcivol hliz6d6 fejvona/ olyan vakrnero, kockaztato, becsvagy6, cgoisztikus embert szimbolizal, aki vakon rohan a vesztebe. Nem j6 partner, szerelmi eleteben f6leg csak onrnagat imadja.

Az Cictval1nl/a/ kczdetben p6rhuzamosan [uto fejvanal higgndtsagct. j6zansfigot, egyuttrnuk6desi kcszsegct mutat. Hasznos jel: ugyvcdek, szineszek, predikatorok kczeben.

A kie Mars-dambr6! induio fejvona/ nern j6 jel, mert az illctd tulonrul ingerIekeny, instabil szernely, gondolkodasaban szetszort, tctteiben ingatilg, kateked6 terrneszete rniatt allandoan valarnilyen konfliktusholyzetet provokal ki.

Az egyenes, tisua fejvana/ gyakorlati erzeket je161, visel6je az anyag: dolgOkilt reszesiti el6nyben a szellem teremtrnenyeivel szcmben. Az egyenes, er6s fejvonal a Bika-jcgyucknel ferfiassagot, <1 Sztiz-jegyucknel viszont IAgysagot, gyangedseget jelez. Az ilyen fejvonilllaI rendelkez6 n6k nemcsi1k eszesek, de nagyon furfangosak a szerelemben.

Ha a fejvmwl elsa fele egyenes, majd enyhtn lejt, ez a jel egyensulyt szimbolizM az anYilgi cs a szellemi dolgok kbzbn. Tulajdonosa a gyakorlati feladiltokat megfelel6 fantaziavallatja el.

Ha a fejvonal vegig enyhen lefe/e fvel, akkor az illet6t az inlu(ci6t, kepzel6- erot igenyl6 feladatok iZgiltjak. Az crosen lejt6 fejvonal romantikus, ideaIista, boMm termeszeru embert jeW!. Ha a fejvanal hirtelen legdrbiil a tenyerbe, akkor nyugtalan, rigolyas, kul6nc, 6sszeferhetetlen egyent mutat, akire szomoru brcgkor var.

Az extrlitr/ hOSSZ1! es egyenes fULl fejvonal, amely egeszen a keze!ig flit, az atlagosn81 nagyobb intellektust jelent, tulajdonosa rendkivUl eles eszu, de adottsagaH sokszor 6nzo celokra h(lsznalja, f61eg csak a sajat erdekeit t(1rtja szem elott. A hosszu fejvonal a kombinatfv keszsegen klvul ragyog6 matematikai kepesseget is szimbolizaL

FEJVONAL

A l1agyorr rdvid [ejvona/, amdy csak a kozepso Hjjig er, mar gycnge fe!fog6- kepessegu embert abrazol, aki beteges clkepzeleseivel. anyagias terrneszetevcl zavar oan hilt kornyezetere.

Ha a [ejoonal koze! van a szhroonalhoz, ez annak a jele, hogy a fej uralja a szivet. ha (1 kit oonal tlil tavvl esik egyrnast61, akkor pont a Iorditottja igaz, az crzelmek [oval cr6sebbek az ertelernncl. Akinek a fejvonalan egy oldalag fclcrnelkedik a szivvonal fele. azt az iIlet6t egy n(1gy szerelem annyira elvakftja, hogy egy id6re teljesen elveszti az eszet,

Ha a fejvonal egycsiil az det- cs a szitroonallal, ongyilkossag: hajlarnot vilgy eroszakos halrilt jclez. A sziooonalai keresztez6 fejvollal a keseni szerelmi banat jele.

Hi1 a fejvonal hirtelen Jlregszakad, akkor ideggyongeseget vilgy sulyos fejserulest szirnbolizal,

A ldncolato» fejvollai olyan ingatag, hatarozatlan, hczitalo szernelyt rnutat, akinck nines mcgfele16 onkontrollja es raadasul meg gyakori migrencs fejfajtisok is gyotorhetik.

Az egyik kezb61 hianyzo fejvonal gyamo]tillanstigot, onallotlansagot es befolyasolh(1t6sagot tukroz. A lIIilldka ktz/J61 lliallyz6 fejvona! nagyfokii sztupiditast jelez.

A dupla fejvanal nagyoll riika jel, kivti16 elmet es mentalitast reprezental, Az iJyen jelu ember kettos termeszetu: egyn~szt erzelmcs es gyenged, masreszt hideg, magabiztos.

Ha a f('jvona! ueg« valmnclyik domb fde felgijrhiil, vngy ha vn/omdyik domb fele eg)l ag indul ki be/ole, akkor a dumb tulajdonsagai dorninalnak, azok erosodnek fe!. Ha (1 fejvonal felivel a Iflpiter-dulflb fele, akkor buszkcseget, ambiciot: a Sraturnusz-domb fde: vallasossagot. rnisztikus, sotet gondolatokat; a Napdomb feie: muveszi tehetsegcet, nagyzasi h6bortut, vagyakozast a hirrievre: a Merhir-riomb feTe: kereskedelmi szellernet, tudornanyos erdeklridest: a Marsdomb jele: eroszakossagot, 6nz6 makacssagot: a Hold-domb fele: kepzeloerot, miszticizmus iranti, okkult dolgokra vale hajlamot szimbolizal.

Ha a fejvol1a/ a Hotd-doinbon e!vekonyodik, azt jelzi, hogy <1Z illet6 sckoldahi, tevekenv, de m6dfelett egzaltalt es szcrteleni.il szenvcdelyes. Ha a mellekag a JlIpifer-dombon egy csillagbon vegzOdik, ez annak il jcle, hogy az illet6 minden probalkozasa sikeres,

Ha (I fejvolral kettos agll, 02 cgyik ag a Mars-dambra, a ttuisik rig a Merhirdombra megy, akkor tuli1jdonosa ravasz, hazudoz6, de sz6noki tehetseggel es jo diplomaci(1i kepesseggel megaldott egyen. Az il1arilasnai elagaz6 fejvonal koraerett elmet jelez, amely azonban az ida haladtavill gyengulhet. Ha a jejvonal a vegen kettiagazik, akkor az illet6 lassan er6 opus, akinek az aktivitasa az eletkoraval n6. Egeszsegi szempontb61 a fejvonal kezdete a fejet, a kbzepe <1 periferias idegeket, a vege pedig il felfog6kepesseget abrazolja.

A fejvonalat mctsz6 haran/vol/olak arkolts.:lgukt6l es hosszukt61 higg6en a szellemi kvalitast, az akilrater6t rcprezentaljak, peldaul: amfg a mdy harantvonal kival6 memoriat, hangyaszorgalmat jeloI, ilddig a vikony vonal gyenge akaratU, szuk Iat6k6ru embcrt szimbolizal.

Ha a fejvonalb61 sDk hajszrilvonal agazik ki, felfeli, a sz{vvona/ irdnyaba, az illet6 crzelmeit nem a szeretet taplalja, hanem il kUls6segek, mint peldaul a szepseg, a megjelenes.

FEJVONAL

J elek a fejvonalon

J elek a fejvonalon

A fejvonal esa ke.ztip usa);; k ilP~Sg Iata

H(I (I fejvonal szigetekkef es hajszalvonalakkai van teie, kinzo fejfilj<isokat v(lgy Iejserulest jelcnt. A fejvonal vegin livD szige! azt jclzi, hogy az illet6 nehezen gy6gyfth(lt6 betegsegben szenved. A fejvonal elejell Idthatr5 szigetjd koponyaseru lest, koponyamii tetet, a fejvonal kOzepl'l1 idegrendszeri problem/it vilgy Iataszavar t jelez.

A soW ponte): surd fcjfajasra utalnak. A csillag mindig valarnilyen szcllemi zavart jelol. A harolllszag a racionalis cmberck sajatja. Akinck a fcjvol1ala a l1I!gyzetel1 J/Ies,~1 at, azt jelzi. hogy az illeto kiszabadul szorongatott helyzet& b61, batorsaga. lelemenyessege reven megmenekUl valamilyen eroszakos cselckcdcttdl, kepes elkcrulni a bajt, a veszelyt.

A feivollalrendszerint osszhangban van azzal a kcztipussal. amclycn lathato fgy p(?~d;)u1 praktikussftgot [elol egy hasznos kczcn: nagyfoku kepzeloerdt egy m{j veszi kezen stb. Ebb61 kovetkczik, hogy (I kez.tipu s jelezte terrneszettel r~ilel1tC'tes jelek tlilgy fontossagu inforrnacioval szolgalnak.

Elesni kh(~!1 a normalis fejvonal: rovid, e.gyenes, JIM) ett6l szo(\k(]t'i~nui lJjI(r, (lkkur vatsrnilycn hilb1"l1eges tl!1injdunsagnJI ill1"1JJkowk. Peldliu] az l'r~mi kL'z:ell (I Hold-dornb t~lc In~l(i fejl.rontlnmboH;:;'S b~~~mm rual. A pnrninv n~'pC'].: ko)!rm g)'~.k{1rl az ilycn iormadr,), f.'Z jcl.z.i nz i~r'IlF-!'J'!2Ul:'nh5t v~.16 b!.2~eI;<2:; f~iClmu l(l.!.i. t~(l br)U~ 50 r~th.~g.fs.uk.et.

Sti~,'''''T('tt't; k~£!I~ -::, 'iii nmahs (ejvonal: r:!'t=';Ye:lle!:! es hosszu. H~ ~ ~yefl k~zcn " k~JVlJil[l1 csak ltlg,n'0rl~hlJlm il; lcit, m~:r i1Z b,~,~e!,~os eU",n'sl mu ~~ L <It [UcM~\·!6!, I!lw:i;.J azt [\'12:], hl'~Y iir flietJ ~(ll cSrlpongi1 !~QPzi.1'I/J\:l'r6w'! 1'11'. E.z: .1 ~~lZ Jdlemzd >I fil !ll.AzindQls, llrigy +iID'i3:5iS~gfl ~Jlb~l'~kf~ Gy8lo.o11 ez ClJL?1 rCll~~1J1 restok Vflgy szubrasznk ki2z~n.

SpatrJfds ~i~l'll ~1 no.r'fH<iHs fe-j'VOTiHt lw~z;IJ. tiszta es errj r~eH lll're·~e ercsz",I~'d]k H'i\ il1i~n k~u!l' (tr6st,~1I I(lj,t <I fr~;.".(m.TI~" ;'1kkor '1S;pld1J~~5 h:ll.,~U1ts,\£ok rninteev mf:';'~oks:Z;(1wz6dn[l!k Hi' cgyen£'5 a r~,VOt\~l.l, akkor <I pnlkt'ikus 'ke!J'~

a'r D ~.

,dk>mz(i ll"Ii'lirlon$i~~ok witln~~. ~Tlln'Qd~1v;'i, olvarmyrea, 11Df"Y ,i1Z m~ttl elkfopzeie§eh h"J'ltclrz~l megvaI0~lt:(f1i, emiillt cs.a16dQltJ, id~~gt'5~~ val'll.

FilozO{IKl/S k(~::!.lm a nonnAH~ fe~voni~l: lrosszu es szorosan kapcsolod ik ClZ eletvonalhoz, R1 Cl fcjvUll<lJ dl.eF ett61 il formaci6t61, vagyis egyenes es mclg(lsr61 ered, nkkor krihkils, m.tnden~ hH '~lh~Hiz,116, cinikus emberrcl van dolgunk, aki igazan nem kbt6dik semmihez, sem a spirituillis, sem az any<lgi dolgok nem izgatjilk i,ulsr1gos<ln.

K6niklls kezen (l n(lJrrmaJis fejvonal: fokozatosilll lejt Cl Hold-domb fele, annak kb. a kbzeps6 rcszCig. Ha iI fejvonill egyenes, Clkkor a k6nikus term&szet kombinal6dik a hasznossai, illl1i rendkfviili eredmenyt biztosft. Az ilyen kezu ember minden muveszi kepesscgd gyakorlati teren kamatoztatjil, intuitiv m6don rMrez ilTril, hogy mi kell il publikumc'tnak Sokkal inkc'tbb crdckli a pcnz, mip t a mil veszet, jclent6s an yagi sikerekre szamfthaL

Pszichikus kizen (l normalis fejvon(l]: rendkfvuli mertekben lejt. Ritka eset, amikor a fejvoml a jobb kezcn egycnes, a billon pedig erosen lejt; ez a formaci6 azt tudatja, hogy a korulmenyek hatasara a szemely jelent6s valtozason megy M, gyakorlatiasabba Vftlhilt az id6k soran,

Ha mindkd kczen egymes a fcjvonai: az illet6 bar gyakorlatiatlan, de megis j6 eselyc van kibontakoztami tehetseget muveszi palyan.

Hil a fejvonal magassagaban ket reszre tilgoljuk a tenyeret, <I fels6 terulet a ferfi(ls osztonoket, az also terfel pedig a n6ICs jellcget fogja tirkrozni. A kct teruletet az ertelmct szimbol izalri fejvonal hatar olja. Noha a ferfi- cs a n6i jelleg kozott nines till ell's ellentet, mcrt a ferfiakbarr is ti11cllh(lt6 n6ies vonas CS a nokben is fellelhet6 szamos fcrfias beutcs, mcgis meghataroz6 cgy markansan szernbcnino kuli:inbscg.

A fejvonal {detti rt>sz a poli.sam, cncrgikus, logikus, alkoto intellektusu ferfinemet szimbolizalja, mig iI fe"ivoJlal alatt: resz a turelmes, befogad6, elnez6, megcrt6, fc1n dha tatlan, kiszarnithatatlan, {tlland6sagri1 torckvo, monogftrn n6i nernct rcprezen talja.

A fejvonalon - az eletvollalhoz hasonloan - ugyancsak meghatarozhato az eletkor, de mivel ezen a vonalon kozol scm lchet olyan pontosan mcgallapitani, ezcrt a d aturnok meg fokozottabb el6vigyftziltossa.sot igcnyclnek.

A fcjvouala t harem egyenki reszre felosztva, cgy-egy szakasznak korulbelul 25 cv felel meg. Az els6 szakasz nagyj<1b61 a mutatoujj es a kozepso ujj hajlatanak meghossz(lbbH,\saig tart, il mascdik a k6zcpso ujj es a gytirust\jj hajlataig er, a harrnadik rcsz pcdig a gyurGsujj es J kisujj hiljli1taig nyulik.

Az 6ri.iltseg11ck szrimos Iormaja ismert, ezaltal a kczcn is sokfele errc utalo jel figyclhl't6 meg. Lcgjelentosebbck. a melankolikus es a vallasi 6riilet (hallucinacirik): az cxcentrikussag kifejlodesr', val amint a terrneszctcs orulet.

A metankohku« es a vatlasos mania csctcbcn a fejvonal egy viszon}//ag szeles kcze!1, eles kanyart veve lcmcgy (I Hotd-doinbr«. Ez a jel azt jelzi, hogy az meta kepzelodese, fantazialasa abnorrn.ilis vagy legalilbbis szokatlan. Ez a teny fokozottabban igaz az clemi. szoglctcs. spatulas cs filozofikus kezckncl, mint a konikus es a pszichikus kczeknel, Ehhez a fejvonal-forrnaciohoz altalaban egy gyengen fejlett Vcnusz-domb jaru], mutatvan tulajdonosanak esbkkent erdeklodcset az ernbcrck es a tcrmeszet dolgai irant,

Az excenirikussdg kifejl6dcse eseten hasonl6 az el6z6hbz: a fejvonai ereszkedo, trirsulva cgy szokatfamri magas Szatllr!1llSZ-dOlllbbal, egyertclmuen morbid fantazialc'tst mutat6 jet. Az ilyen ember mor6zus, melankolikus h(ljlama gyaknn minden ok nelkul feler6s6dik, mfgnem vegul lclki egyensulya teljesen felborul.

A lejtos fejvonal k6zepen IMhat6 keskeny sziget id61eges elmehclborodottsagot szimboliza!. Ez Icgt6bbszor valamilyen bctegseg Vilgy agybaj k6-vetkezmenye. A manianak ez a tipusa kct n(lgyon ku16nbbz6 kezformanal figyelheto meg: il spatulas es il filozofikus keznel. Az extn2m spatulas kezen egy nagyon er6sen lejta fejvonClI tal;§_lhat6; mig a kifejezetten filozofikus kezen (l fejvonal hirtelen gbrbuJettcl, kanyi1rt vevc ldvel a Hold-dombra.

A termiszetes 6riiletnck ket tfpus(l ismert: a remenytelen idi6tac es a rosszindul(ltu, gonosz bolonde. Az elso esetben a fejvonal szdcs es ferde, rajta szigetekkel es kis hajszalvonalakkal. E tfpus keyes intelligenci,'ivaJ rendelkezik, "eszbeli kepessege" alapjc'tn meg csak eselye sines arra, hogy val(lha is t6bb lesz neki. A fcjvonal masodik tfpusanal a von(ll rovid is non folytonos, minden iranyba szetfut, sok kis garbe, hulltimos agb6/ till 05SZC. E formc'tci6nAl a huvelykujj a1talaban nagyon kicsi, rosszul fejlett, a k6rmbk rbvidck, vbrbsek. Ezek a tfpusu emberek nagyon veszeked6sek, agresszfvek, gonosz 6rultck.

Ferfi- es ndi JelIeg a tenyerben

A fejvonalon jelzett iddbeosztas

Elmehaborodottsagra utalo jelek

a fejvonal alapjan .

Ongyilkossagra utal6 jelek a fejvonal alapjan

Gyilkussagra utalo jelek a fejvonal alapjan

Az ongyilkoshajlemokat mutato kez altalaban hosszukas, a feJvonala leJt6s, a Ho/d-domhja j6/ feJlett, kulonosen megfigyelhet6 cz a domb toveben, Ha a fejvonal szoros knpcsolatban, az deioonal kQzelcben flit, akkor mintegy Ielfokozza a szubjektum szelsosegesen erzekeny terrneszetet. Ebben az esetben nern biztos az, hogy az egyen morbid termeszeni lenne, sot lehet, hogy ongyilkossagi hailarna sines, azonban annvira erzekeny lelkuleni, hogy barrnely problema, fajdaJom vagy botrany "ezerszeresere" noveli erzekenyseget. ennek kovetkczteben kielegi.ih~st, megnyugvast jelenthet onmaga megsebesitese vagy elpusztitasa.

Ugl/allez a figllrilci6 es.~/ j6/ fej/ett Szaturnusz-ticmboa! blr6 tenyeren teljesen erzckeny, morbid terrneszetre vall, olyan valakit mutat, aki id6vel arra a kovetkcztetesre ju t, hogy az eletenek nines ertelme, akinek elegend6 a legkisebb provokacio vagy csalodas, hogy eldobja az eletet.

A szds6segcsrn lehanyatl6 fejvol1al egy hegyes, k6nihls kezcn hasonlo esernenyt abrazol, az elteres abban all, hogy az ilyen szernelyre a hirtelen felindulas jellemz6. Az ilyen emberek a megrazkodtatas vagy problema kovetkeztebsn olyan onkjvuleti allapotva juthatnak, hogy meg miel6tt gondolkodnanak, mar "meg is szabad ultak" az eletuktol, Ennek epp az ellentetje igaz, ha a fejvonal nCIl1 abnorineiis medon gorbu! lefele. Ez esetben a [eioona! szorosan kapcsol6dik az iletvonalhoz, a /upiter-rfOlrlb horpadi, a Szaturnusz-domb uiszon! rendkiou! fejlctt. Az ilyen kezfi szernely szokatlanul hevesen eli at a csalodasokat, ezert valik melankolikussa, buskornorra. Hosszu szenvedes u tan, arnikor mar ugy latja, hogy nines kiut, betelt a pohar, feladva a jatszmat, megvalik az eletetol.

Az abnormal is iranyu vagy vonalvezetesii fejvonal abnormalis tulajdonsagokat jelkepez, olyanokat, mint az 6riilet, a morbiditas es a szelsoseges mclankolia, arnelyek bizonyos korulmcnyek kozott ongyilkossaghoz vczethetnek. Ezekben az esetekben. mint lattuk, a fejvonal mindig lefele gorbiil.

A fejvonal ket reszre, szellemi es anyagi vilagra osztja a tenyeret. Normalis esetben a ket resz terulete nagyjabo! azorios nagysagu, tehat a test es a szellem egyensulyban all egymassal. Ha viszont a fejvonill magasan fenn talathat6, akkor az anyagi vilag, az oszti:inosseg dominal, az illet6ben a brutalitas, az alantas, allati bsztbnbk vannak tlilsulyban. Az ilyen kezeken a fejvonal felfele emelkedik, majdhogynem elfoglalja a szivvonal pozfci6jtit, neha meg keresztezi is azt. Ez a szimbolika abnormtiJisan bunoz6 hajlamot jelez. Az ilyen embernek nincs megfelel6 moralis kontrollja, celja e]ereseben nines, ami meggatolja, a legkisebb provokaci6 is elegenda al1hoz, hogy felszinre tbrjon pusztlt6 agresszivitasa.

A kez szempontjab61 a gyilkosoknak harom nagyon kulbnbozO esoportjat lehet megkii 10nbbztetni. A bruttiJis gyilkosok azok, akiknel a gyilkossag osztbnos cselekedet, az inditeka gyul61et, szenvedelyes bosszu. A nyeresigvagyb6l gyilkol6k a merhetetlen kapzsi tenneszeh.ik kielegitese erdekeben blnek. A kOrlyartelen, hidegvenj gyilkosoktrt maga a bun igezete motivalja, megfontolt, kegyetlen bunbz6k.

Az els6 csoport tagjai a szokvanyos kbrtilmenyek miatt lesznek gyilkossa. Ezek az emberek lehetnek j6 termeszetuek, melegszfvuek, azonban a provokaci6 felebresztheti benniik az allah tenneszetet. Altalaban hirtelen felindulasb61 olnek, tethik sulya alatt rendszerint osszetbrnek. nyen esetekben a kez nem mutat tobbet, mint egy kontrolltiJhatatlan temperamentumot, dur-

va, brutalis szenvedelyt, Ez pedig faleg az olyan elemi kez saja'ga, amelyen a fejvol1a/ rouid, vasiag is varijs, a korrnok rovidek, vorosek, a kez nehez, durva. E kcz legmeghataroz6bb karakterisztikajat azonban a huvclykujj adja. amely nagyon alacsonyan ered, egesz len tr61 n6 ki, nagyon rovid es a masodik fze feltun6en vastag. az elsa 1Z ugyaucsak rovid, szeles es sz.ogletes. Ha ezen a keztipuson a Venusz-dornb extrern fejlett, akkor a szexu alis szenvedely valhat pusztitova, vagy ha nem az, akkor a heves vermerseklet.

A masodik esoport nern hordoz ennyire brutalis tulajdonsagokat, ez esetben is a legszembetun6bb sajitsagokat a fejvona/ rnutatja. amely j61 kiraizoltan, markdnsan, hauirozottan nouekszi): felfele es abnorindlis pozici6t fogla/va el, magasan fc/emelkedik a Merklir-rfoll1b fele. Mivel a hajl arn kifejlodeseben szerepet jatszik a kornyezet. az abnorrnalitas a jobb kezen markansabban kivehet6. A hajlarn erosodtevel a fejvonal belep a szivvonalba, jelkcpezve azt, hogy atveszi annak szcrepct, lassan elnyomva minden gyengedseget. erzelmi megnyilvanulast, Ez a keztipus rendszerint mercy, a tenyer belsejeben osszehuz6dott. Az egesz forrnacio kapzsisagot. mcrtektelen nyeresegvagyat tukroz,

A harrnadik esoport eseteben az egyen er6szakos terrneszete nehezcn fedhet6 fel, legfontosabb sajatsagai a nagyon sovany, keskeny, merev kez, hosszu, bcfele g6rbiil6 ujjakkal, a huvelykuj] hosszu, az izei j61 fejlettek, kifele hajlanak vagy gbrbi.ilnek_ A fejvonal norrnalis es almorrnalis pozfcioban egyarant el6fordulhat, de feltUn(i, hogy a szokasosnal magasabban keresztezi a kezel, nagyol1 hossul es keskeny, jelezven ezzel az illet6 alnok, hitszcg6 terrneszctet. A Venusz-domb lehet horpadt, de lchet extrcm fcjlett. Ha horpadt, akkor az illct6 gonosz tettet egyszen1en a biinozes kedveert koveti el; ha viszont nagyol1 fejlctt, akkor az allati vagyak kielegitese valtja ki a buncselekrnenyt, Az ilyen kezil emberek miiveszei a bunozesnek. A gyilkossagot sohasern hirtelenjeben, croszakkal kbvetik el. hanern mindent, a legapr6bb reszletig gondosan elore kidolgoznak, A gyilkossaghoz eszkozkent balta helyett inkabb merget hasznalnak. Kesobb az egeszet ugy allitjak be, mintha az illet6 terrneszetes halallal rmilt volna ki.

A tenyerjosok az osszes vonal koziil legszfvesebben a szivvonalat tanulrnanyozzak, Ineg az aetvonn/nal is nagyohh fontossagot tu/ajdonitanak ennek a vona/rlak, ugyanis a szerelmi intimitasok tbbbet elarulnak visel6jiikr6J, mint a varhat6 elettmtam. Bar az eredetet es igy iranyat illetacl1 mcgoszlanak a velemenyek, elfoglalt pozfci6ja azonban egyertelmu: szfvvonalnak a mutat6- ujj 6s a kisujj dombjait iisszekoto vonalat tekintik.

A szivvonalat nem veIetleniil nevezik meg szerelemvonalnak is, hisz tiikrozi az illet6 erzelemvilagc'it, a szeretetet, az idealizmusfIt, szfvbol fakad6 szerelmeit. A szivv.)nal als6 resze a szenvedelyes erzelmeket, a felsa resze pedig a gyenged vonzalmakat szimbo!izaJja. Amig a szfvvonal a lirai szerelmet, a szarnya.last, a langolast abrazolja, addig a pr6zai oldalu testiseget, az osztbnelctet a Wnusz-domb es a Venusz-gyuru reprezentalja. A szivvonalon tnlr.ilhat6k a SzlV is a verkeriJ1ges zavaraira, valamint. a vese- 1's epek6re uta16 jelek (sotet pontok, sziget, ferde kereszt, csillag).

A tobbi f6vonalhoz hasonJ6an a szfvvonal is akkor idealis, ha j6/ kirajzolt, toret/en, simll, r6zsaszfm} es csak egy-kd elagazassa/, enyhe rvben flit fel a /upit.erdombra. Akinek a kezeben ilyen szivvonal taWhat6, az megbfzhat6, szavahihet6, becsuletes, j6za.n, mclegszivU, huseges, gyengM erzeseket igenylo es eros erzelmekkel bfr6 ember.

Gyilkossagra uta16 jelek

a fejvonal alapjan

SZiVVONAL

A <ziiroona! altalaban megtalalhato mindenki tcnyereben, de ha megls hianyozna, az azt jclcnti, hogy az illctdt crzesei nom bcfo lvasoljak, erzckctlen, sZ<1mft6, egoista szcmely. Egyt'bkent a hianyzo szivvonal mindig olyan hidegveru cgycnek sajitja, akik nem riadnak vissza sernmi tol scm ccljaik clercse erdckcbcn, Kozuluk kcrulnek ki a lcghirhcdtebb bunozok. gyilkosok. Az ilyen ernberek rcndkivul erzckick lehetnek, kiilonoscn akkor. haa kczuk r aadasul puha is (kcmcny kezen a szfvvonal hianya nern jelent crzcki:-.(gct, de az illctonek mely erzelmci sincsenck). A sziooona! hitfJJyn azonban jelcnthct -szervi szf vhajt is.

A {(eft6:; 52 hnxu,« I olyan mcggondolatlan, kbnnyuveru em bert jelkepez. aki <lIland6ctJl uj kaland. mas szerclcm ulan lohol, Ha rillp/Lill il/t.fd!7 sziooona! II Jllpiter-dombra, akkor az illctonck egy szcrcncses szerelern rcvcn szinte az blebe hull ,1 gazd(lgs<1g.

A fejvol/allUlI nrkoltnbb cs !lIwgslilyozotlav[, szitroonn! szil.ird, kiegycnsltlyozott termcszeru cmbcrt szimbolizril, akinck CI szerelrni vagy ol1il<lS,1 minden mo snal rontosabb. A fejvollalril' csakiiem erint6 sziiroonal, amelu lent flit, azt jclcnti, hogy a SZ!v minden esetben bcleszol a fcj ugyeibe. 8Z crzolcm uralkodi k (\Z esz (elett.

A Ml7rs-dombr6/ ered6 szioocua! balszcrcncses jel, mert az illet6 mi nd en erzclrni mq.;nyilvanutasobctn ingcrlCkeny, veszekcdos es kovetclodzo.

A 52(;/1'5, IrIl;rsckd tell/lOsSZ1! szfvvol1al szcn vcdel yes, ru I fli tott, mar-mar bett'gcsen crzeki cmbert jclo}. A szeics, ellflos6riott, 5zfrrtc/e/l 5Z(V[)OIlI7/ homoszexualis abcrraltsagot jclcz, Allft61ctg Szappho tenycrebcn ilyen szfvvonal volt.

A 11055Z1i, vekoli!l 5zivVOll171 nemil'eg tehctctlcn, impotens cmbcrt mutat.

Ha oz a szivvonal r.iadasul meg haIVi.ln!J is, limLis alkat cseten, noha 6szinte szeretetct abr<lzol, il szerelemben viszont passzi vi tast. Az i Iyen ember keptc .. len megki.izdeni az elet nctgy neh0zscgciveL Idrivcl eletuntan sokat fogl<1lkozik az ongyilkossag gondolatav(11.

Az exirem hosszli szitroonal tular ado szorclcrn kovetkezteben eros kcsztetest jelol fel tekcnyscgrc. zsarnokiassagra, am i kii lonoson megnovekszik, ha a fcjvonal lcgorbul a Hoid-dornbra.

Az npr6 voualakb61 rill6 szivvollal improdukdv, termeketlen embert kcpvisci, a sok iwrnl1tvonallal rnctszetf sz(vVDnal n6kn~,.1 nehez sziilCst VilSY gya kori vetEJ6st jelczhct. A Merkllr-dombon lev6 hmantvonctlak kolcrikus termcszetet jcJkcpeznek. A szaggatott szfvvonal borzalm:ls trctg(dianak lehet ct jde.

A szivVOllnloll leva piros foltok vCllctmilyen nega tiv tulctjdons(Jgot jclezneL A Szaturnusz-domb alcttti piros pont zark6zottsago\t, a Nap-domb alcttti piros pont bekepzcltscget, ct Merkur-domb ctlatti piros pont zsugurisagot, a kt'k pOlltok viszont sikeres szerelmi killandok(lt szimboliziilnctk. A sZlr:mon%n levo nagyobb bemdyerfes olyan ban8t jell', amit gyerek oko.z.

Az agas-bogas szfvvonal kovetkczetlen, allha tatlan, tct bilis ember saja ~CI, aki erzclmcit szcrclmi kalandok kcrgetesere fecserli 1."1. A.z e1ctbel) sok eSClp<is eri, de ezckct gyors:m kiheveri, mert felszfnesek az erzese,i. Ez (I vonalfonnad6 szivpClHaszokra is utctlhat.

A lefde agaz6 szfvvonal eS<ll6dast jclent egy rokonban, et6s kezen viszont bosszu t jelez valami serelemert. Az elagazas ndhili sz(vvoJlal olY8n fdcnk, hctt<lrozatlan szem61yt abrazol, ctkiben keyes az eleter6, a szcrelmi crzes es a vagy tavol all t6le.

A lrineolaios SZlvvona/ bizonytalctn szerelmet Vctgy apro szerelmi ugyeket szimbolizal. Flortold tipusu ember kezcben hthat6 ilyen jel, aki Tlcm ismer

tartos erzelmekct. Allhatatlansaga megmutatkozik szcrclmcben es baratsagaban

A kd vlgclI vojtos sz[vvolll7l ncmcs crzcsii, kiegyensulyozott szcmelyt, szen'l1cscs szcr elmet es harmonikus hazassagot jelcz. A IIIlItUt6Hjj l'S a ki.izep56 ujj k(jz(itf m'sz6d6 sziiroonn! dolgos munkaval teli, szcrencses elete; [clkepcz. E venal birtokosa mclegszivil. onfclaldozo ember. E formacio az crzclmi 61et legked vezdhb jell.", ugy,mis mindig mclycrzesu, kiegyensu lyozo tt, nyugod t szcrclmet rcprczcntal. Ez a vonal atmcnctct kcpez a Jupiter idealizmusa CS (I Szaturnusz pcsszirnizrnusa kozott, czert az altala szimbolizalt szerelem nern id61egcscn botladozo. hanem allhatatosan stabil, Olyan szcrelem ez, hogy a ki birtokolja, ki valasztnttjrna k rrwgbocsatja mi nden hibajat, halvanyozza szerelmet, mcg akkor is, ha az a bat vany mar tobbszor leomlo tt. Kepes a szeretett h~nycrt fcl<lldozni rnagat. Ez a fajta sz ivvonal a n6k kczcn gyakoribb.

Hct CI sZlvvor in! zeS:ZlIg05Sti val ik 17 Sza III rnu 5z-riomv es iT fl/pite r-riO/lib k(iz(i/t, akkor az illct6 kiszamithatatlan. szeszclycs, kovetkezetlen ember. N6i kezcn nchcz szulest is jclcnthet. A lIIutatOlIjj touhg er6 sziooonat, akar ferfi, akar no CIZ illeto. az crzclrneivel kapcsolatos velerncnyct ra akarja kenyszeritcni a masik felre.

He1 CI szioooual vi/lds uegz6d(is11, az egyik riga a JlIpiter-dombra, a masik riga a r!llltl1toujj es a k(izepsa /ljj k(iz(' [/(t: akkor cz a kiegycnsulyozott, szeretetteljes diszpozicionak jele, szcrclrni tigyekben kecscgteto fgerete a boldogsagnak. Hi) viszont az elagctzason egy piros folt van, akkor ClZ illeto crdcrntelen a szerctctrc. Ha CI vbros folton lui folytatodik a vonal, azt jelzi. hogy egy uj szerelem karporlast nylljt, cz azonban kevcsbc cleszt benne olyan rnely erzesi-kct, mint elClz6 kapcsolata. Ha a villa mind ket clg<l azonos hosszu, akkor a szerelcm sirig lart6 lcsz. Viseljc e jegyet ferfi vagy no, minden csetbcn a hliscgnek es a n1gaszkodasnctk (I megkulonb<izteto jelvenye,

HCl a szhroonai villt.is clt.igazasa a [upirer-dombra ('5 a Szautrnusz-tiombra }I1Jz6dik, cz a jel: ellcntmondasns cgyen sajatja, aki szerclmi erzeseiben a Jupiteres a Szaturuusz-erdk kozott mgadozik. Nchez veleegyutr clni, mert egyidejdleg ~'rz<?ki es idcalista. onz6 cs nagylelku, kitarulkozo ISs zar kozott: minden a pillilnCl tnyi hangulElta t61 fiigg.

A JlIpiter-domb esriest.ira magl7snl1 fc1fvel6 sz(vvonal vctk rctjongast jelent a szerelemben. E jelet viselo ferfi vagy n6 szilard szcrclmt'i. Im~dottjar61 semmi scm tcrftheti el, meg az sem zavarja, ha ct tars(l crdemtelen a szeretetere. Nem erdckli (I jov0je, va kon megy ct vegzete fele, keptelen beiMni teves vRlasztasM. Gyakmn eri esal6das, amikor eszmenyb2per6l kidertil, hogy az csak egy kOZl111Seges haland6. Mas voncttkozasban ez (1 fajt<l SZiVVOll<l1 }Urtclen eletveszclyt is szimbolizalhi1t. Ferfikezen az bnfel~ldozas jele, viscl6jc az (I fajta f6rfi, ctki felaldoz mindent a szcretett noert, meg akkor is, ha a legesekelycbb remenyc sines szivenek elnyerescre.

A J1Ipiter-domb k(izep8g ero 5zivvonai tulajdonosct sikeres eletre t6rekszik, ezert rangon (llu] ritkan hazctsodik, inkabb a fels6bb korbkb61 v<llasztj(l partnereit, buszkesege cs mctgas igenyc micttt viszonyl(lg keyes szerelmi iigye van.

. A Jupiter-riombofl elagaz6 sz{vvonal jelzi azok(lt, akiket (lZ illet6 elete soran szcretctt. Az clagazasok arkoltsaga es hossza jelzi az erzelem nogysagat.

Ha a sz{vvorlal a Nnp-riombon at n IllIItataujj aid fut, akkor szervi sz(vbajt, esckely szcxualis crot, csetleg rovid 0letet szimboliztil.

SZIvVONAL

SZiVVONAL

SZiVVONAL

Vegezetes szerelmeket tiikrozri szivvonalvariansok

A Merhiredomb alau. kiszdesed6 sziuocna': j6kedelyu, elcelddri, jo vialis, ragyog6 mimikai erzekkel es szineszl hajlarnmal megJldott embert jelkepcz, aki szerelmi eleteben ttilffitott.

A szivvonal idobeosztasa

Mivel a szfvvonal eredeterol, cs 19y az iranyarol is megoszlanak a velernenyck, az eletkor meresehez egy fiktiv vorialat celszeni hasznalni, A Iejvonalhoz hasonloan a szivvnnalat is harem szakaszra osztva. az elsa resz 25 evet olel fOl, es korulbelul a kisujjt61 il gyurusujj hajlataig er, a rnasodik resz a gyurusujjt61 a kozepsd ujj totze-ig huzod ik es kb, 50 evet abrazol. a harrnadik sza kasz a 75 eves korig tarthat, es a kozepso ujjtnl a mutatoujj hiljliltaig er. Az ezutan fut6 vonal a 75 ev Ieletti varhato idotartamot mutarja aranyosan,

Az indiaiak a kisujjt61 a mutatoujjig Ive16 szivvonainak 100 evct tulajdonitanak, mig a kisujjtol a kozcpso ujjig huzodo vonalnak 80 evct, a kisujjt6l a gyurusujjig ivel6 vonalnak pedig 60 evet. De nagyon (ontosnak tartjak a szivvonal szabalyossagat es tisztilsagat.

Ha a szivvonal Eefde gorb/if a iupiter-domb aljan, ez a jel az egycn szarnara kulonos vegzetct jelent, ugyanis szintc csalhatatlan pontossaggal jelzi, hogy siilvos csalodast vagy tragc-diat el meg szcrclmeben, de meg a barataiban is. Keptelen megtfllalni azt. akit erderncs szeretni, Szeret6 erzeseit, allhatatos szerelmet erdcmtelen emberre pazarolja, viszonzasul hdtlenscger, csalar dsagot kap, Egycbkent ennek a forrnacionak (I tulajdonosa csodalatos joind ulattal bir, nines benne semmi eloitelet masokkal szernben. Nem erdekli szerctcttjenek il szarrnazasa, rendszerint tarsadalrni rangon alul hazasodik Bizonyos koriilmeuvek kozott ez a szfvvoualrajzolat azonban jelczhct halalt is.

H<I a sziutonal sok I6rrcszeJllb61 is sok kis lIIily IYHkb61 all is a Szaturnuszdombra flit: cz mentalis abnorrnitast jelez a szerelemben es jaj Cl1111<1k, akit a vegzer egy ilven egyennel hoz ossze, Ha il szivvonal meg r aadasul halvany es szcles is, ez egyertclmu jele a masik nern iranti erdeklodes, erzclrnek hianyanak. Az ilyen ember mintha nem ismerne <I mely lelki vouzalrnat. szeretetet. Kozombos egyeniseg, keptelen felhevulni barmifelc szcnvedelytdl, <I gyengcd szeretetnek halvany sug<trat sem mutarja. Ha ehhez a forrnaciohoz puha kez es eros Veuusz-domb tarsul, akkor szexualis aberraciot szimbolizal.

Akinek <I szitnonala a Szaturnusz-tiomb alati vegz6dik, keptelen valodi crzesekre. Az ilyen ember legfeljebb csak szimulalja a szerelmet. Valojiban mindig a s<lj<.h, onzd celjain munkalkodik. Prostitualtak, kalandorndk szivvonala ilyen, de talalkozhatunk vele kepmutato ferfiak tenyeren is.

A rooid szhroona! materialista, buskornor. erzeketlen egyent abrazol.

Minel rovidebb a szivvonal. annat kevesbc realizalodnak <I szerclern n<lgy erzesei.

HEl (I eznnonoi meredeken felfeli fvel, tduo! a fejvonalt6!: ez azt jelenti, hogy a sziv ugyeit a fej korrnanvozza. Az ilyen ember szelsosegesen szamito. minden tetteben az erdekei vezerlik. Szorcncsevadasz, hazassagszedelgo, aki

penzert eladja magar. .

H(I a szitroona! a tenyer fels6 reszcrl a Nap-dombt6! a Szaturnusz-dombig er: az illet6 elsosorban a kuls6segekre ad, a kiilvilag el6tt megjatszv<l, hogy szcrelme meg a halalnal is er6sebb. A va16sag azonban egeszen mas, az illet6 es<tk kifele ilyen, vill6jabfln onz6, egoista, szineszked6 ember. Mikozben mosolyg6 areat muta~a a vilagnilk, il hhastiirsAval ideges, turelmetlen.

H<'! a szfvvonal es a fejvol1a[ kowtt sok osszekot6 vonallathat6: azt jelzi, hogy a forr6 erzelmek elegyednek ossze, keverednek a hideg eszervekkel, rendszerint sok zurzavart, szenvedest okozva.

Ha a sztvvorwl a tenyernek a legmarktinsabb vonala: az illet6nek mindene a szerelem, a tu!arad6 erzelemgazd<tgsaga es szerelmi vagya azonban kinna valik, mert oly intenziven es onfelaldoz6an szeret, hogy az mar szenvedes (l szamara, h(l nines vele a szeretett Ieny, tavolletet keptelen elviselni, ennek kCivetkezteben n§m boldogtCllannClk erzi magat.

H(I a szlvvonal elrigazik a Mars-domb es a Hold-domb fde, olyan bsszeferhetetlen, veszeked6s embert jelez, aki nemesak kbmyezetere, de sajat magaril is veszelyes. Vakon rohan a vesztebe, el6fordulhat, hogy borzaszt6 b<llesetet szenved, vagy er6szakos halallal vegzi be eletet.

Ha a szinoona! egybcolvad a fejvonallal is az eleiuonallal, lezdrt kizr61 beszehfnk. Lezart kez Rendkiviil rossz jel, szerencsere csak ritkan fordul e16. Azert kedvez6t1en a

lezart kez, mert benne nem tudnak boldogulni a Iupiter-erck. de <I Merkur, a Nap es (I Szaturnusz kedvez6 harasa sem tud ervenyesulni a Hold, a Venusz es <I Mars kedvez6tlen er6ivel szernben. Altalaban merev, erzeketlen. hatalornra tore. militarista beal litottsagu ernberek tenyereben lelhet6 fel, akikkel nehez az egyutteles, nehez egyetertesre jutni veluk: ezek az ugynevezett nehez emberek. Mindezeken rul a lezart kez szimbolizalhat gyenge ftel6kepes-seget, rossz ernberismeretet, neuraszteuiat, esetleg benulast, beszedzavart, noknel pedig vetelest, koraszulest,

Regebben a Iezart tenyerbol er6szakos halalra kovetkeztettek, ez az allitas azonban nem allja meg a helyet, sokkal inkabb utalhat tulajdonosanak osszeferhetetlensegere, kibir hatatlansagara. inkornpatibilis, rossz terrneszetere.

A lezart kez kulonosen akkor jelenthet rosszat. 11<t mindket tenyerben megtatalhat6 ugyanaz a jet Ha csak az egyik kezben lelhet6 fel, akkor a

kedvez6tlen jclentese csupan valamelyik felmen6 6sre vonatkozik.

A lezart kez enyhebb valtozata az, amikor csak ket vonal, a szivvonal es a fejvonal egyesul egyrnassal. Ez intenzfv onszuggeszti6s kepesseget, j6 memoriat. kim<lgasl6 tirgyi tudast szirnbolizal, tUlerzekenyseggel parosulva, Akinek a k ezeben ilyen van. az az illet6, ha szeret, nem ismer akadalyt, minden nehezseget felresopor. Belevcti m(lgat a kinizott eel rnegvalositasaba. Szerelmeert szfvvel-lelekkel es esszeL makaesul es onfejuen kiizd. Olyan, mintha nem ismerne <I felelmet. Veszelyes szereto, ferj vagy feleseg, ha egyszer felpezsdiil a vere, akkor megallfthatatlan, ongyilkossagra es gyilkossagra is kepes.

Asszonykezben olyan szerelmet jelkepez, amiert mindent megtesz e jel tulajdonosa, felrugja a esaladjat, elhagyjCl gyereket, hazajat.

JELIGE:

.-

NAPLO"

"

A vasrag. telt kezfcj sziv6s, kivalo munkabirasu, j61 terhelheto ernbert szimbolizal. A tomor. elasztikus tenyer, arrinyos ujjakkal a test cnergiajM es az intcllcktus gyorsasagM reprczenralja. Idcalis kezforrnanak ncvczhetri. ugyanis az ilyen kcz tulajdonosa joindulatu, mindig segft6k£sz. Szerencses jclnek szamit, !logy az ujjak izei aranyosan j6l fejlcttek.

A szetnyitott ujjak kozul CI mutate- es a hizeps6 ujj szelcsre tarul, ami () gondolkod~s ona1l6s.cig<i.t jelali, mig a gyurusujj es il kisujj ko zotti szclcs res (1 csclckves fiiggctlenscget jclzi, Az egyenes ujjak eros onkontrollal blr6 cmbert jelkcpeznek, aki j6zan itel6k6pcsscggcl kcpes megoldcmi CI p roblcmai t. Az eros huvelykujjbol j6 kedelyrc, a rovid, kcrckded kormokbol a tud.is szcr ctetcrc lehet kovctkczterni. Az illetot ritkan lehet kimozdftani nyugainvibol. elvetvc indulatos, de ha fclbosszantjak, akkor csak sokara csinapodik lc. Tud har(lgot tartaru.

A kczcn CI szoglcres aranyok ervenycsulnek. ezcrt a szogletes vag)' hasznos koztipusba sor olhato, fuggetleniiJ attol. hogy az ujjak inkabb lekerekftcttek, konikusak. Ennek a kcztipusnak nagyon kcdvezo valrozata, men a szoglcres kez nemcsak a tudast jclzi, hanern a folytonos igyekezctet, szorgalmat is scjtcti. a konikus ujjak pedig (1Z ihletet sznnbolizaljak.

A fenym350lt tenycrcn jol lathato. hogy a mutatoujj alatti dudor, a Jupiter-dornb a legeroscbb. Mivcl az illct6 a Halak jcgycben szulctctt, a Jupiter passziv harasa ervenvesul. Ez esetben az ambiciok fa leg szellcmi indittatasuak. Konnyen megern a dolgok kozotti osszcfuggeseket. Rcndkivul erz6- kcny, serlilekeny, moly lelkiseg. onzetlcnseg. emberszerctet jellcmzi. Nines benne uzleti hajlam, Tcrmeszetkedvelo. Bar alapterrneszetc vidarn. kedclycs, konuycn esik panikba, ha sorozatos csalcdasok erik. A [upitcr-dornbon kivul j61 kivehct6 a Hold-domb, bcfclc fordulast, hullarnzo kedelv.illapotot, valtozckonysagot. intenzfv Ielki eleret, nagylelkuseget jelkcpez. Vonzodasr a misztikumok irant.

Az eletvonal szep lefutasa szivossagot jeWI, am a csukl6 £blatt villas vcgz6Jesuvc valik, ami oregkori mcgrendult egeszsegi allaporrol tud6slt, egybcn szimbolizalja a tcstbcn Iclhalrnozott sok gy6gyszert. A j6 1v6, markans, hosszu fejvoual jelzi, hogy az illeto rendelkczik elcgend6 akaraterrivcl. hogy lekuzdje gyengcseget, hlltegye magat erzekenysegen. Mi vel mind ket kezben a Fejvonal (I Hold-dombra fut, ez R vonalkornbinacio szcglctcs kezen csapong6 kepzel6er6t, nagyfoku fantazialast szimbolizal, Ezt sejteti a tenycrelen j61 kirajzolt Neptun-vonal is. A sziuuonal kit dgra szakad, egyik riga a Jupiter-dumb [ele tart, a mtisik riga a IrtHtaf6ujj es a kdzepso Hj) koze rut, ez kecsegtet6 fghefe a bo/dogsdgnak. Minden esetben a fu'isegnek es a ragaszkoddsl1Clk megkiilonbouet» jeivenye.

A sorsvonal tanulmanyozasakor mindket kezet meg kell vizsgalni. Mivel a bal tenyer sorsvoriala a meghataroz6, a halovany, hullamos, eletvonalb61 credo sorsvonal megprobaltatasokkal teli eletet abrazol, bizonyos fLiggoseget a csaladtol, kbmyezett61. A gyUrusujj alatti elmosodott, szintelen Napvenal atuto siker nelkuli tehetseget mutat, mindig kiutik a nyeregb61. A Merkur-dombrol indul6, szabalytalan egeszsegvonallClbilitast jelez, de a hosszu fejvonal Ieljavitja, mert kepes Ielulemelkedni szorong6 kepzelodesein.

JELIGE:

.-

"NAPLO"

SORSVONAL

A sorsvorial altalaban mindenki tenycr eben megtalalhato. attol, ha valakinck nines meg a sorsvomdr<ljzol<lta, meg lehet egeszen sikcres az elete. azoubau ill a gyilkoribb, hogy ezek <1Z emberek inkabb csak vcgeti1Jnak, a boldogS<:lgot nagyon alacsony szinten elik at.

A sorsoona! legszclI7betllnobb oonaia tenuer« nknck. Kiindulha t az clet-. a csuklo-, a fcj- es a szfvvonalbol, valarnint a Hold-dombrol. A legtobb csctbcn az egesz tcnyeren vegighllz6dik, fel a kozcpso ujj dombjaig. Innen szarrnazik a sorsvonal masik elnevezese, a Szatur nusz-vonal.

A rooid so rsvo nat befolyasolhato, bizonytalan, gyenge akara tu ernbert reprezcntal. aki crotlensege miatt nem jut el a kituzort cclig, s legtobbszor csak Ielsikert er el.

Az ildvonalto! indll!o sorsoonal megprobaltatasokkal teli eletet abrazol.

Tulajdouosa fttlagos ember, aki erdscn fugg csaladjarol es kornyezetctdll.

A csukiooona! t6l credo sorsoonai kovctkezetes. felelossegtcljes. kitarto embert jelez, aki szcrcncses eldrejutasra szarnithat a k ozeletben.

A fejvorraltol kezdad6 sorsoonai kesdn er6 ernhert reprezental. aki viszont(1gsftgos ifjusaga utan bekes, boldog 6regkoff<1 szarnithat.

A sz(vvofJalt6! inrl1l16 sorsoonal a szellemi eletben szarnottcvo sikert abr.izol, de a hozza vezeto lit gorongyos, tele van buktatokkal,

A Ho/rl-dOJ/Jr61 cred6 sorsoona! jelzi, hogy az ilJet6 boldogulasa n(1gyb(1n fugg a masok [oindulatatol, hangulatatol. A sorsvonal nagy [elentosegii, mert szirnbolizalja (1 ket kez kozotti kulonbscget, Tukrozi (1 sors alakulas.it, (1 prosper itast, a bels6 beket es nyugalmat, jelkepezi a lelki zavaro kat es problemakat, a hitet cs boldogulast. a hitetlenscget es boldogtalansftgot. Rcprczcnralja mindazt, ami kapcsolatos a vilagi dolgokkal, (1Z eletpalya sikcrct cs akad.ilyait, az elornenetelt, a kudarcokat es buktatokat,

A sorsvonal tauulmanvozasakor mind ket kezct meg ken vizsgalui, az osszehasonlitasnal azonban a bal tenyer sorsvonala a mcghatarozo. Lenyeses azt is mcgszcmlelui, hogy a kez melyik tipusba tartozik, ugyanis meg a legsikcrcsebb elcmi, szbgletes es spatulas kezeken sem rajzolodi k ki a scrsvonal olyan j6t, mint a filozofikus, koriikus vagy pszichikus kezen, Peldaul, amig a halvany, nem nil hosszii sorsvonal egy pszichikus kezen negativ jelentesii. addig egy spatulas kezen egesz sikeres lehct.

Masik erdekes tcny, hogy a rendszcrint hosszu sorsvonallal rendelkezo filozofikus, k6nikus Vilgy pszichikus kezii emberek tobbc-kevcsbe hisznck a vegzetben, mig a spatulas, a szbgletes vagy elemi keziiek altalaban nern.

Az irlealis sorsoonal altalaban hosszu, j61 kirajzolt, nincsenek rajta zavi1r6 vonalak. Az ilyen sorSVOllillli ember aktfv, energikus, dolgos, sZ(Jrgalmas, szereneses tl.l1i1jdonsagai reven sikeres eIetre szftmithat. A j6 rajzoliltll sorsvonal a Skorpi6k kezeben gazdag eletpalyat az Ikrek eseteben b6seges gyermekftldast, a Szuzeben pedig bnfeledt szerelmet jelkepez.

A fla[ovany, nehezen kivehet6, clmos6dolt sorsvonal bna1l6tJan, gyftmoltalan, tamogat8sra szorul6, tutyimutyi embert abrazol, akinek pr6balkozftsai a legtbbbszbr kudarcbCl full<ldnak.

A szakarlozott sorsvonal mindig valami bajt szimbolizid, de jelenthet bunbz6 elctformftt is.

A j6r kirajwU, kct.tos sorsvonal duplan el6nybs, (1 rossz rajzolatr!, ::;zllltdell, ketMzott sorsvonal ketszeresen el6nytelen, kett6s enu, J anus-i1rcu, ketszinu embert jelbl. A kett6nil Wbb vona/b6l al16 sorsvonal sokold(11lisftgot, tehetseget sejtet, szereneses kinevezcst, elomenetelt jetenthet. Ha a sorSVOJia! rlllpl61l k/-

gy6z6 uonal, akkor buktatokkal teli eletet, betegseg miatti nehez boldogulast jelkcpez.

A pdrhitzamos oonatakbo! dll6 sorsoonai mozgalmas Cletu cmbert jelol, akinek sehol sines maradasa, vandorrnadarkent koltozik munkahelvrol munkahelyrc, cgyik otthonb6l a masikba.

A sorsoonal melien 1111z6rl6 nosszavu! oonalak j6t jelen tenek, nepszeruseget, hirnevet, elismerest szirnbo lizalnak.

Ha a sorsoonal pontokb6! all, siker telen elerutat jelez, nyugtalan tcrrneszenl embert, akiben ninesen ekg kitart.is, nem sokra viszi az eletben, sot, a torvennyel is osszeutkozcsbe kcrulhet.

A sorsoonalon l{'Va sz.igetjel a hazastars hiitlensege miatti erzelrni vfllsilgot, lelki zavart, megromlott hazassagot vagy valast jelkepez.

A jllpiter-, a Nap- es a Merkrir-dombra lellllt6 sorsoonal pozitfv jelentesii, sikercs eletet szimbolizal, czzcl szcrnben a Szaturnusz- es a Mars-domboll vegz6r10 sorsoonai gondterhes eletet repr ezental.

A sorsoonalai mctsz6 honintoonalok. atto] fugg6en, hogy horman crcdnck, bizonyos fokig es ir.inyba befolyasoljik az illetd karakteret,

A fejvorwlr61 crkez6 befolyasvonal ertelmilcg hat; (1 sZlvvonale erzelrni hatast fejt ki; a V eI1l1sz-do/J1b{ cr otikus besugarzast kolcsonoz: a Holrl-domb fela/ erkez6 pedig utazas soran bekbvetkez6 kedvezo sorsfordulatot szimbolizal.

A sorsvonalrol, J csuklovonaltol kiindulva a Szaturnusz-dornb iranyaba, alulrol folfele olvasando le (1Z eletkor.

K6t iddbcosztas ismeretes, i1Z egyik sema szerint (1 fejvonalig futo vonal 21 evet jelez, a fcjvonaltol a szlvvonalig tcrjedo szakasz ujabb 21 evet jelol. CI szivvonaltol folfelc es6 rcsz pedig a 42 tv fcletti idot mutatja

A masik mer tek alapjan a fejvonalig teriedo szakaszr6130 evet, a szlvvonalig 45 evet, a szfvvonaltol a Szaturnusz-dombig pedig a hatralevo eletkort lchet leolvasni.

A tenyer negy fovonala - az clcr-, a fcj-, a sors- es a szivvonal - egy nyomtatott, n<lgy M betilt szimbolizal. Ez a szirnbolika a bal tenyerben j6val kivehet6bb rajzolatu, hangsulyozottabb vonalu, mint a jobb tenyerben, Ha a negy f6vonal bsszhangban van egymassal - ami altalaba» eleg ritka formacio =, akkor ilZt jelenti, hogy az illet6 testi-lelki-szellerni harm6ni8biln et sima eletpAlyftt fut be. Minel ~rkol tabb, markansabb ez (1Z M betli, C1nnM tbkeletesebb, boldogabb clet vftr tulajdonosaril.

AngaI nyelvu tenyerj6s kbnyvek az M-nek tbbbfele jelenteset soroljak fe!. Sok mindent jelenthet, peldaul jelentheb azt, hogy vise16jenek sok penze lesz (Money), vagy hftzassagot kbt (Marriage), s6t odftig mentek, hogy errol a szimbolikar61 a jbvend6beli nevenek a kezd6berujet veltek fel1smern.i, olyant, mint Michael, Mabel, Margaret, Mary stb.

A sokfele magyarftzaton tul az 11M" beru szimbolizalhatja a Memento Morit, mindazt, ami emlekeztet i1 halcllr(1, ana, hogy egyszer szamot ke1l adni eletii nk rol.

SORSVONAL

A sorsvonal idobeosztasa

Az "M" jele a tenyerben

JELIGE:

IISABADABA"

A kepen konikus kcztipust lathatunk. Az ujjak kupszeru vcgz6dcse idealists, nyfltszfvii, kr eativ emberre utal, Hajlamos a miszticizmusra, J6 tarsalgo, hamar megri1gadja <1 dolgok lenyegcr. N<1gy kitar tassal es turelernrnel biro Rendkiviil erzekeny, kcpcs feljutni a legmagasabb csucsra es lesullycdni a lcgn;1- gyobb melysegbe is.

A husos ujjgyokerek szenvedelyesseget sejteh1ek. Az aranyos ujjpercck j6l szimbolizaljik ClZ erzclcm, az ertelem cs a Iizikai ero cgycnsulyat. A tonyeruel rovidcbb ujjak szeretetrc melto, baratsagos szemelyre utalnak. Az cgyenes ujjak j6zan ftClokepessegr6l, eros bnkon trollr6l va llanak, tu lajdonosa kepes sikcrcscn megoldani problernait.

A huvelykujj j6l fejletten harmonizal a tobbi ujjal, ami celtudatos, eros egyeniscget, j6 szellemi kvalitast jclkepez. Tulajdonosa logikus elme, de tulzottan torckszik a biztonsagra, czert neha elszalasztja a kinalkozo lchctcsegeket. Ugyancsak intclligcnciara, kapcsolattcremtesre lehet kovetkeztetni abbol, hogy a luivelykujj melyen, lentr6l ered a keztclxil, es l1<1gy szoget zar be a kezzcl. A mutatoujj miridket kezen r ovidcbb a gyur(isujjnal, ez il kevelyseg cs a buszkcscg tcljcs hianvat jelzi.

A tenyer dornbjai kozul a kisujj alatti Merkur-dornb a legfejlettebb, ami ertelrni kepesseget, logikai keszseget, kritikus szellemet jelol. Mivel a fejlctt Mcrkur-dornbhoz cgy viszonylag hosszu kisujj tarsul. a kcz tulajdonosa fr6i venaval is rendelkczik. A Merkur-dornb j61 lathatoan egybeolvildt a N<1pdornbbal, ez kedvezo kilatast jelent a munkahelyi el6menetclben.

A huvelykujjat kbriilblel6 eletvonal szabalyos, hosszii ive az eletbe valo helyes beilleszkcdest szimbolizal]a. Az illet6 szavahihetri. vasakar atu, csaladszeret6, kbtelidegzctli. Az eletvonalat mctsz6 harantvcnalak az elct soran elofordulo buktatokat. akadalyokat jelzik. A kez tulajdonos.inak ilycn prob- 16maj<l 30 (-ves kora korul volt vagy lesz.

A mutatoujj es a kozcpsd ujj kozott vcgz6d6 szivvonal dolgos, munkaval teli, viszonylag szerencses cletet jelkepez. E forrnacio az crzclrni clet legkedvcz6bb jde, ugyanis mClyerzesu, nyugodt szerelmet reprezental. Egyebkent a szivvonal villas vegz6dese kiegyensulyozottsagot mu tat, szerelmi i.igyekbcn ez a boldogsag kecsegteto fgercte.

A sorstoual a Hold-dombr6l indu! a hiztps6 Hj} fe/e, jelezve, hogy az illeto boldogulasa masok joindulatatol. hangul<ttiit61 is nagyban fi.igg. A bat tenyer sorsoonala j6val markdnsaob, ami ugyancsak kedvezo jel, mert j61 tukrozi az eletpilyiin elerheto sikereket.

A jobb tcnycrbcn j6l kivehet6 Neptunusz-vonal nagyon ritka jcl. ami a szel\emi tcvckenyscget, a mindenre kiterjed6j6sagos megertest CS onfolaldoz6 szereretet. a misztikum iranti fogekonysagot reprczentalja.

JELIGE:

IISABADABA"

A lelki stabil itas szirnbol ikaja

A sorsvonal hazassaggal kapcsolatos hatasvonalai

A tcnycr jelei es dornbjai nemcsak az egeszsegi allapotrol tajekoztatnak, hanem a lelki stabilitasrol is. Errol erdekes teoriat dolgozott ki dr. Kosutany Istvan.

Kcpzeljunk el a tenyer kozepen egy olyan emberi szimbolikat, amelyik a sorsvonal men ten a csuklovonalon allva, a felso vegtagjait a fejvonalon es (I szivvonalon tartja, a fejet pedig valamclvik dornbra helyezi, Attol fiigg6en, hogy ez a kepzeletbcli fej mclvik dombra hajlik, kovetkeztetherunk a vezeto planetara. amelyik hatassal lchet az ember lelki egyensulyar(l. Azt, hogy a fej merre hajlik, a sorsvonal ive hatarozza meg.

A Vemlsz-domb eseun szelsosegesen labilis alkatot tukroz, mert a Venusz gatlastaiCln szexualitasa konnycn erkolcsi bukast eredrnenyezhet,

A [upiter- vagya Nap-doinb eseteben labilis jellemet abrazol, mert - bar a Jupiter es a Nap tobbnyirc j6 bolyg6k - a [upiterncl ervenyesiilhetnek a nilzasba vitt ambfci6k, a Napnal viszont ervenyre juthat a beteges hiu5<lg es a rulzott oncrtekeles,

A Szaiurnusz-domt: escter; szilard jelJemet jelkepez, mert a Szarurnusz kisugarzase onrnersekletre, megbekelesre, vallasos hitrc osztokel.

A Merklir-domb eseten er6s labilitast jelol, rnert a Merkur. bar kiva16 szellemi ertekeket ajandckozo planeta, egyszersmind spekulativ keszscget es bunozcsi hajlarnot is kepvisel.

A Mars-dO/JIb es a Hold-doll1b eeeien erosen instabil jellemet reprezcntal.

A Mars gy6zni aka rasa, konyortelen eroszakossaga zsarnoki viselkcdcshcz vezethet, a Hold szeszelyes abrandozasa pedig beteges fantazi alasba csaphat at.

A sorsvonalban osszefu to hatasvonalak segHsegevel nehany erdekes, hazassagra vonatkoz6 teny allapithato meg. Ha mcgvizsgaljuk a sorsvonal allapotat, a hatasvonal becsatlakozasa utan, akkor abbol kovetkeztethetunk az egytitteles es a hazassag milyensegere.

Ha a sorsoonal er6sebbnek latszik, mar kansabba valik attol a ponttol, illctve darurntol, ahol becsatlasoxou a befolyasvonal, akkor a hazassag elonyos lcsz. boldog megertesre szarnfthat az illet6. Ezzel szernbcn ellentetes jelentesti az, ha a sorsvonal a befolyasvonaI mciszese uuin szaggatott», szabalytalanna vagy elmosodou» v6lik. Ebben az esetben az el6za megallapftasnak az cllcnkcz6jc lesz igaz.

Ugyancsak j6l sikerult egyuttletre, 6nfeledt hazassagra utal6 jel. ha a befolyasvonal magassagaban. velc szemben egy Nap-vonal csatiakozik a sorsoonalba,

Ha a hatdsoona! hatarozottan, j61 kivehet6en a Hold-dombrol ered, ebb61 a jelbdl arra lehet kovetkeztctni, hogy a hazassag sokkal szeszelyesebb es v<'iltozekonyabb Iesz, mint amikor a hatasvonal egeszen kozel lathato a sor svonalhoz.

Ha a befolyas'uonal markansabb, mint a sorsoonal, akkor a hazassagbar. a hazastars az er6sebb egyeniseg.

Ha a befolydsvol1al keresztezi a sorsoonalat, maid folytat6dik a Jupiter-damb fele, az illet6 felaldozza magat partnere amblcioiert.

Ha a sorsuonal hatdsoonala kit kis finom oonalbo agazik szel, ez azt szimboIizalja, hogy a ket szemely egyiitt elhet egymassal. de az erdek16desi koruk nagyon megoszlik. Ez azonban onrnagaban meg nem rossz jel, nega tivva csak akkor valik, ha az elagazas atmegy a Mars-vonalon.

A hazassagi jelek kozul talan a legjobb jelentesu az, ha a hatasoono! nem er vcget a hdzassdgmil, hanem a sorsoonalai vegigkfsiri, vagyis folytat6dik a hazassagkotes utan is, fel teve azt, hogy a Merkur-dornbon leva hazassagvonal je'll kirajzoltan egyenes. Ha ez a jel a bat kezen jobban lathato, akkor a partner kevesbe szerelmes ttpus, ha mindkCt kezocn megtalalhato ez a formacia, akkor mindket fel azonos erzelmeket taplal a rnasik irant, Ha viszont a befaly6svonai szigetet ktpez vagy szigetbe torkollik, ez azt jelenti. hogy sulyos problcmak ele nez a sorsat iranyft6 szernely, Ha ez ido tajt a Nap-vonalon is van egy sziget, akkor a csaladra nezve vClgy szegyent, nyilvanos botranyt jelent.

A sorsvonal hazassaggal kapcsolatos hatasvonalai

JELIGE:

~

II VIZIP ACIf'

A szeles cs egyenes tcnvcr alapjan anyagias, joletre torekvo ember. Mindent er tekel, ami oncrdeket szolgalja es ovja mindazt, amit megszerzett. A szogletes ujjakra logikus, fegyelmezett cszjaras, higgadt felfogas, hatarozott velerncnyalkotas, kovctkezetes, pontos cselekves, j6 crkolcsi crzck [el lemzri. Mindig tudja, mit akar. elore megszervezett munkarend szerint, nyugodt tcmpoban dolgozik. Scmmit sem siet 121, nem kapkod, beosztja erejet. Egyidcjuleg csak ogy adott celra osszpontosft, ana viszont alaposan koncentral. A teljesst'gre torekszik, semmit sern vesz fcvallr61. Mindig szukscge van konkret ercdrnenyre. elismeresre, Az ujjpercek kozul az eros, tomzsi ujjgyi.ikcrck nagy tcsti er()t szimbolizalnak, am kcnyelrnet rnindenncl fontosabbnak tartja, ovja, fclti egeszscget, tudja, mikor van szuksege pihenesrc, Evesben, ivasban inyenc, elvczi a foldi orornoket. Kcdveli i1 szertartasossagot, a pompat, a megengedhet6 fenyuzest. Yagyait igyekszik kielegitcni.

Az cgyenes ujjakbol nagyfoku realitaserzekre, onkontrollra lehet kovetkeztctni. [ozan fte16kcpessegevel kepcs mego1dani problcmait. A nagy huvelykujja je1zi, hogy meglehet6sen hili, egoccntrikus, elsdsorban milg.:1t helyczi elotcrbc. A szcrelernben kezdernenyczo, szenvedelycs. A mercv, szilard korornpercii huvelykbol gyakorlatiassag, makacs cJszantsi'ig olvashato k i. Megfontoltan, ovarosan, de szivosan halad eltorvezctt utjfl11. Igyekszik magabol es a kornyezetebol a lchcto Icgtobbet kihozni. A szogletes vcgu gyurusujj kivalo rruiveszi erzeket tukroz, lzlesc kifinomult, szereti es ertckeli a szep targyakat. A szogletes vegz6desu, kisse gbrbe kisujj az esztetikus forma iranti er dcklodcst muratja, azonban azt is jelzi, hogy valoszfruilcg tulzasba viszi a takarekossagot. A szogletes kezhez tarsulo viszonylag rovid ujjak azt jelh2pezik, hogy a sz6 szoros crtelmcbcn materialista. Ker lelhetetlcn logikaj<ivi11 mindennek a mi1gyarazat<it kcrcsi. Ketkedo, bizalrnatlan tor meszetii, csak azt hiszi cl, arniben el6zo1eg megy6z6dbtt, csak azt fogadja el, arnit meg tud magyarazni, vagy be tud bizonyitani. Az anyagot (ontosabbnak tartja a kulcsinnel, a gondolkodast a dogmaknal. A magasroptii eszmek nem igazan erdcklik, a valosagban letez6 javak mcgszerzesc. felhalmozasa clegili ki. fgeretei t megtartja. baratsagaiban megbfzha t6, uzleti iigyckben becsulctes. Nehezen ismcri be tcvedeseit. Ragaszkodik csaladjahoz, gondoskodik szercttei biztonsagarol. Cyerekparti. Szivescn vegez hazimunkat, orornmel rur-fi1rag. Tarsasagi leny, szfvelyes barat,

Tenycrcnek legerosebb dombja a Venusz-dornb. A Venusz hatasara diplornatikus, bckcszereto, keruli a veszckedest, hangoskodast. Irt6zik mindenfele durvasagtol. agr csszivitastol. Turelmes, de nagyoll onfeju. Haragtar to CS bosszuallo is tud lenni. Ha fclrcvezctik, clbizonvtalanodik: A j6 es a rossz megftCleseben ncha belso ind itta tasra nilsagosan nai van dont. Szexualis teren Inycnc, betegesen feltekeny. Hazassagban, szerelemben tobbnyire szerencses. Ez ut6bbi megallapftast latszik igazolni a tenyer szep vorialu szfvvonala. A Venusz-dornb mellett fejlett a Hold-domb is, ami eros erzekiscget jclol. Konnyen esik szerelembe, igenyli a gyongcdseget. Komolyabb kapcsolatait a kisujj alatti parnan leva vonalak abrazoljak.

A tenyer mel yen arkolt vonalai alapjan tchetseges, energikus, am kisse ontelt, a gycr vonalii tenycr pedig azt jelzi, hogy egyenes, nyiIt, j6J kiismerhetd ember, aki keruli a bonyolult problernakat, szokasaiban konzervativ, konvcncionalis. Nem lelkescdd tipus, A szelesen ivelt, hosszu eletvonal j6 cgcszseget, eros idegzetet, nagy akaraterot, kuzdokepessegct sejtet. Escrnenydus cs sikeres eletr61 tudosit. Az eletvonalba becsatlakozo sorsvonal gyokcrcs sorsfordulatot jelez, ami tarsaskapcsolataval vagy hivatasaval van

JELIGE:

..

"VIZIP ACI"

JELIGE: " vizrr A CI"

osszefuggesben. A valtozas a sorsvonal idobeosztasa szerint ugy 20-30 eves kor ara datalhato.

Az extrem hosszu, egyenes fejvonal az atlagosnal nagyobb intellektust jelent, adottsagait azonban sokszor onos erdekeit szem el6tt tar tva hasznositja. Ferfi kezen ez a szirnbolika ferfiassagot is jelbl. Az elctvonal a Iejvonal kozelcben crcd, ezert eletvitelebcn az esszeruseg. a racionalitas dorniual. Ezt az allitast igazolja a fejvonaltol ta vol fut6 szivvonal is, azaz inkabb az eszere hallgat, mint a szivere. A gyilnlsujj alatt lathato tobbszorosen osszetett, markans vonalakbol aH6 Nap-venal valamilyen rmiveszi teruleten szerzett elismerest es megbecsulest abraznl,

JELIGE:

"'

" VI ZIP A CI"

,,..

NAP-VONAL

A gYifrllS1fjj alaUi oonala! nevezik Nap-uonalnak, elnevezesei kozott szerepel meg az Apollo-, a Vcnusz-, a hirnev-, a siker-, a miivesz-, illetve a szerencsevenal is. A napvonal az elisrneresen cs a mcgbecsulcsen kivul szimbolizalja a partncrkapcsolatot is. Ez a vonal tobbnyire hirneves, nepszeni crnberek megkulonbozteto sajatja, A j6 Nap-dombnak elcngcdhetctlcn fontos tartozeka a j6 Nap-venal. Maga a Nap-venal jelkepezi a sikert es a szerencsct, azt, hogy a sikerck milyen teruleten, a ruuveszctben vagy anyagiakban jelentkeznek-e, min dig a kez tipusa es a tobbi vonal milyensege arulja el.

Az ideili« Nop-uona! hosszu, egyencs, tiszta, toretlen. to bbnyire ket-h5- rom rovid, kulonallo vagy osszeolvado vonalbol all, mindig elonytelen a rovid, szakadozott, rossz rajzolatu. hianyos, atmctszett, hullamos Nap-venal, mert azt jelenti, hogy nern tudnak ervcnyesulni rajta a Nap-ertik.

A j6 Nap-venal j6 tipusu kezben minden esetben sikeres eletet szimbolizal. Filozofikus, k6nikus es spatulas kezben altalaban joval hangsulyozottabb, jobb rajzolatii Nap-venal talalhato, mint a tobbi tipusnfIl.·A Nap-venal altalaban az eletvonalbol ered es a Nap-dornbon vegzodik. de kiindulhat a Hold-dornbrol. a Mars-rnezcrol. a fejvonaltol VClgy a szivvonalt61 is.

Az e/ctvonalf61 kiindiil6 Nap-vorial muveszi kezen a szepseg imadatat mutatja. HCl i1 tobbi vonal is j6, akkor jelent6s rruiveszi sikereker fger.

A cS1lkl6vonalt61 hl1z6d6 Nap-uonal credmenyes eletet, gyiimi.\lcsoz6 vallalkozast jelkepez.

A Hold-dombr61 indulo Nap-uona! j6m6dot, vagyont, szerencses parkapcsolatot es boseges gyermek<ildast repr ezental, Mindezt a fold: j6t az egycn viszonylag keyes erofeszltessel eri el, sikereit els6sorban szerencses kapcsolatainak koszonheti. Ha viszont a Hold-dombr61 indul6 Nap-vonalhoz egy lefcle gorbiilo fejvonal tarsul, akkor az eredrneuyek nem anyClgi termeszeniek. tulajdonosa inkabb az irodalomban, mint peldaul poeta, szarnithat elismeresre,

A sorsvonafb61 eredo napuona! jelzi azt, hogy az illet6 hangyaszorgalrna reven ervenycsul. A siker, ClZ elismeres daturna leolvashato a sorsvcnalrol.

A nagy Mars-dombr61 indulo Nap-uonal eleg ritka jel, de annal nagyobb elismerest, tetterdt, kezdemenyezokeszseget szimbolizal, Pozi tiv tartalornmal bfr a Mars-slksagr61 eredi; a gJJllrl1sujjra felfuta Nap-uonal is, mert sok munka es crofeszites reven fger joletet, gazdagsagot, E venal viseloje mindent egy lapra tesz fel, egy celnak szenteli eletet, Tobbnyire rmiveszi karriert futhat be.

Akinek a fejvonalt61 indul a Nap-uonaia, az a sikereit egyedUl onmaganClk kbsz6nheti, az elismeresek elete masodik feleben jelentkeznek. Hangslllyozott Nap-vonal, egyenes fejvonallal mcrhetetlen vagyat mutat a hatalom, a pozfci6, gazdagsag irant. Ha a gtJIAn;sujj megkozelft6leg olyan hOSSZli, mint a kozepso Hjj, ezenktvr:il a ktzben egy nagyon hossztt Nap-vonal taldlhaM, ez biztos jele annak, hogy ClZ illet6 nClgy jatekos, szerencsevadasz, aki kepes kockaztatni tehets&get, kapcsolatai t, vagyonat, meg aZ eletet is.

A tobbszarosen osszetett Nap-vonal sokoldaliisagot jelol, de jelentheti az er6 fojapr6z6dasat, az energia szetforgacsol6dasat, vagy az illet6 aUhatatlansagat is. A Kos-jcgyU:ek tenyereben ez a tfpusii Nap-vonal j61 gazdalkod6 embert mutat, aZ Ikrekncl pedig keresked6i szellemr61 arulkodik.

Ha Cl Nap-vonal egJJetlen, szep iVl~, sima vonalh6f dll, akkor minden vonatkozasban muveszi hajlilmot mutat, izlest, esztetiki1i erzeket reprezcntal. N6knel nagyfokii kezugyesseget is jelez. Mindezeken ttll szimbolizitlhat vegzctes szerclmet cs anyagi j61etet is.

A hOSSZll, egycl1es Nap-nona! viragzo va llalkozast, eredrneuyes cletct, rnagas pozfci6t szimbolizal, sok iris:s:ycl, cllenscggcl.

A villas vegzr5desrl Nap-oonal jo kvalitasii, j6 teljesitdkepessegti cmbcrt abrazol, aki azonban keyes kitartassal renddkezik, emiatt boldogtalarina valik,

A kettevrift, dgas-bogas minuizab: Nap-venal istenaldotta tehetseget sejtet, aki azonban visszael raterrncttscgcvcl, tcljcsen elaprozza magat.

Az elmosodo, szinielcn Nap-uona! tulajdonosa ~ bar tehetseges - §tuta sikert sohasorn er el. Barrnibc bclckozd, mindig kiutik a nyeregb61, a dicscsegnek csak morzsaja jut neki.

A Nap-uonalon fro6 vala!i1C1lliyi szigetjd koltozkodest jelol.

Hi1 a Nap-oonal hianyzik, akkor barmilyen j6 is Cl keztipus, barrnilyen tehetseget vagy kcpesseger mutatna az illet6, nem fog sikert elcrni, meg akkor scm, ha megcrdemelne, ugy(lnis hianyzik bel61e mindaz az plusz, amely atlendfthetne a felrncrulo nelH:'zsegeken, akadalyokon. Ennek leggyakoribb oka otletszegcnysege cs gyakorlilliatlansaga.

NAP-VONAL

Az egeszst>gvoNalat neoezik meg Merhir-, gyolllOr- tis Inajvonalnak is. Az egeszsegvonal norrnalis korulmenyek kozott a kisujj alatti Mcrkur-dombrol indul, vagy a domb tovcbOl ered, es lcfele, az eletvonal fele fut. Ielkepezi ClZ egeszsegi allapotot. az idegrend szert, i1Z anyagcseret, a gyomor-, maj-, vese- es holyagrmikodest, de mindezzel osszefuggesben szimbolizalhatja a lelkiallapotot is.

Ez a vonal lefele novekszik, es az egyen egeszsegi allapotatol fugg6en hoI fclerosodik, hoI meg elninik. Erre logikai magyarazat az, hogy ez (I vonal olyan, rnintha ClZ elet cllensege lenne, amint agClkat bocsat ki az eletvonal fele, megallapfthato, hogy a vitalitast segfti-e vagy epp alaassa,

A szintelen egeszsegvonal oroklott bctegseget, legycngiilt szervezetet mutat, a markdne egcszsegvolwl viszont szfvos, eros fizikumot, vfg kcdelyt. j6 emesztest jelent. Ismeretcs az, hogy a j6 etvagyu, j6 emesztesii, j6 gyomni ember derris, vidarn, kedelyes, szemben a gyomorbeteg emberrel, aki fajdalrnai rniatt mindig ideges, mor6zus, szekant, "rosszmaju".

Ez a venal szernbenino jele a vitalitasnak, nem rossz jel, ha nem lathato az egeszsegvonal a kezen. tavollete ugyanis arra utalhat, hogy az illet6 egeszseget semrni sem fenyegeti. Hianya tehat nem okvetlen jelent betegseget vagy ked vezotJen elctlehet6segct, hianyab61 inkabb ttllzott erzekenysegre lehet kbvetkeztetni.

Az egyenes, me/yen drkolt egeszseguonalnak j6 mem6riat, sz6noki Cldottsagot, nyelvkeszseget, sziv6s aki1fater6t tulCljdonftanak. Minel egyenesebb ez a vona!, annal jobb .a jelentese. Ez a fajta vonal a szellemi foglalkozasuak es az uzletemberek megklilbnboztet6 jelvenye, de megtalalhClt6 a kutClt6k, fr6k, iijsagir6k, kereskcd6k, tanarok, tanft6k kezeben.

A nagtJon eros egeszsegvonal a Skorpi6k jegyeben onfeled t, boldog szerelmet, az lkrekeben rovid, dc 6romteli hazassagot, a Kos-jegyuekeben pedig raboskodast, szamuzetest szimboJizaI.

Az egcszsegvonal altalaban nagyon fejlett jov6behlt6k, j6sn6k, holdk6- rosok, mediumok tenyerebcn. Az egeszsegvonal a sorsvonallal es a fejvonal~al egy~ tt ~lkotja a tenyer k6zepen lev6 "boszorlainy-hdromszoget" , a mel y Jellernzo sZlmbolika az el6bb felsorolt praktikakat uz6kre, legalabbis Krudy Gyula szerin t.

EGESZSEGVONAL

A kettos egeszsegvonal a tenyer eleg ritka jele, de ha VEIJ), nagy szcrcncsct hoz, mert erot. egeszseget es j6 szellemi kepessegct duplan reprezental.

A oasrag, voros egeszseguonal robusztus alkatot es eletrcvalosagot jelol.

Tulajdonosa vidarn, de indu latos, neha bru talis,

A szakadozot; egeszsegvonal gyujtOget6, horcsogter meszcni cmbert abr azol, aki hajlamos ideg-bsszeroppanasra es epebantalmakra.

Hi1 az egeszsegvonal kozc;pen piros, de maslltt sziruelen, akkor hideglelesckkel kisert gyomorfajdalmakat jelcz.

A vekony, hOSSZli, szintelen, tiiredezctt egeszsegvOJlal bekctlcn. elcgedetlen, gyenge idegzcni. megromlott egeszsegu, a vesebajra hajlamos cgycnt takar.

A l1ul/alJ1os egeszsegvonal kivalo cldottsagu embert jelkepez, aki kepes minden helyzetet felfogni, megerteni. megmagyarazni. az elromJott szituaciot is pozitfv iranyba valtoztatni.

A tancoiatos egeszsegvonal egcszsegtelen, surun betegesked6, gyenge alkatil embert jelkepez.

Ha sziget Idthato az egeszsegvonal aljan, akkor epe- V<lgy majbctegseget [elent,

Ha az egeszseguona/ol1 suk kis, ooro« potty tala/hato, akkor az illet6 gyakf<ln

belazasodik. hajlarnos a lazas megbetegedesekre. .

A csaoati vagy szabdfyta/an egcszscgvotlal epe- es majpanaszokat valoszimisit.

A sok kis apro, es,>yenes darabokb6! all6 egeszsegvona/ emcsztesi za varokat jelez.

Ha az egeszsegvonalon sok kis sziget van, hozzii az ujjakon hosszi], mogl./oro alahi kdrlndk /athaf6k, ez mellkasi es nidoproblcmat jelcz, ha a kdrll10k szCl~sek, akkor a torokkal van valami baj,

H<l egy jol rajzolt egcszsegvol1al becsauakozi): a szio- va:"'lj (I fejvonalba, azol1-

hil pedig e1h,nik, az elmehaborodas veszelyet sejteti. '

Az egeezsegoona! kii/onbozo hdyekr61 indulhat ki:

Mivel 21 Merkur-dornb h2ltar~zott kapcsolatban van az elrnevel, az ertelemmel, ha az egeszsegvonal innen ered, akkor az labilis gondolkodasmodot, erzuleti labilitas veszelyet vetfti el6re. Ez ki.ilbnbsen akkor igaz. 118 az egcszscgvon2l1 markans, de a fejvonal elmos6dott. Az el6bbit61 eltekintve. a Merkur-dombr61 kiindu/6 egeszsegvol1ai altalab2ln erzekeny, aktfv elmet reprezentftl, tabbnyire egeszseges, eleter6s embert abrazol, akinek szellemi erdekJ6deset es szenvectelyes erzelmeit allando kfvancsisaga h2ljtja. Ez a jel f61eg 21 kivcll6 tancosok es pantomimmuveszek jelvenye.

Ha az egeszsegvonal a kezet keresztezve atmetszi az [[dvona/at, arr(l figyelmeztet, hogy 21Z ~1l~~6 ~unkaja alaash~tja. egeszseget, gyengitheti kondici6jat. Ez a ~onalformaclO, eleg ~alsz~rencses Jel, rossz omen lehet" mert mindig valamllyen szerencsetlensegre flgyelmeztet, su Iyos betegsegre, fizikai leromlasra, bar az illet6 elete lehet hosszu, de az izgalmak, idegesfto szituaciok vegig tnegmaradhatnak.

Ha az eg~szs~gvonalb61 egy mellekuona/ indul az eletvonaI fele, es ez az ag eieri vagy keresztezl az eletvonalat, akkor ugyanolyan sulyos jelenh~su, mint az el6z6 a:akzat, men val~il~en komoly testi problema val, gy6gyfthatatlan betegseggeI van osszefuggesben. A betegseg koriilbeluli id6pontjM <l ket metszespont adja meg.

Ha a fejvonal elmos6dott, az egeszsegvonal pedig rlem kOze/rt az iletvonal fete, eseUeg elhajlik Mle, azt jelkepezi, hogy az idegeskedes, erzekenyseg nem jar rul sulyos kovetkezmenyekkel.

EGESZSEGVONAL

A Merk11r-rfombr61 kiindll16 eSesz:segvonal kezrfeten fevo szige: feler6siti a vonal rossz hatasait, kulonoscn az eletkor kezdetcn, Ha a sziget az egeszsegvonalon esesz lent, az dmosodott jejvof1ai vegchez koze/ tnhWwt6, akkor a fejvon al altai jclzett sycngesegek Iokozodnak, agybetegseg fenyeget. Ha viszout a Merkur-d ombrol credo e,'!esc.segvollal inellei! hOSSZli, egyenes fejvonal 16ti-Jat6, akkor ez esetbcn - bar az elme aktiv es erzekeny - az egyen rendelkczik clcgend6 szellemi potenciaval. akaraterovel, kepes folulemelkedni az elme szorong6 kepzelodesein. A szcllemi akaratero Iokozottabb, ha a fejvonal fele/J/elkedik, vagy ha egy mellJkvoJlui indul ki bel6Ie a Jupiter-rfomb iranyabn.

Ha az egcszsegvollallejele 1I17iadva kijzelft az fletvonalhoz, akkor is gyakori az idcgkimerultseg, a szellerni f~r"dts<'ig. Az ilyen szernelyek feJfokozott idegaIlapotban dolgoznak, ami teljesen kimeriti fizikai er ejuket.

Ha az egeszsegvona/Il Merklir-rfombr61 imful es az eJctvonal fele kozeferfik es az elcroonaion egy szige! VUIl, ez az cletero 121 veszteset jel cnti a sziget megjelenesenek idopontjaban, ez azonban nern olyan kritikus terrneszetii. mint arnikor ~z ~ebc,szs6gvo~1al cgy clga keresztezi vagy eleri az eletvonalat. Ha egy ilyen Jclu kezen 21Z cletvonal hajszalvonalakban vegzodik, ez annak a biztos jeIe, hogy az ilIet6nek az clctc vcge fele idcgrendszeri osszcomlassal kell szamolnia.

Ha az i!geszscgvonal a Merklir-rfoJllbr61 indulua a SZ1vvunaft6l ered, ez valan;ilycn ~zfvb~tegsegnek a jclc. Ha az egeszsegvonat raadasul halvany szirni, s.ipadt es szeles, akkor keringes: zavart mutat. Egy a szitroonalon taldlhat6 sZ,igctiJol i~lItl./f6 egesz$[;gvonal minden esetben szfvgycngcscgre, ideges, ingerult termeszetre enged kbvetkeztetni. H" ez a vonal csak a kcz fels6 reszen ltithCit6, i1Z2lZ a Iejvonal vagy a kez kbzepe alatti reszcn elmos6dik v2lgy elninj~, akkor 21Z ~let kozepe t<'ijan megszunnek az egeszscgvonal altai jclzctt ifjukori betegsegek. Ha ez a vonal csak a fejvoualnal halvanyodik el. akkor az illet6 idegkimerultseget egy bizonyos szellemi munka valtotta ki.

, Ha az eg(;szs(;,'!v(J/1nl apro, kis darabktikb61 all, arnelyek mindegyike kozelit az elctvonalhoz, cz az idegrendszer tulter helt id6szakait mutatja. ha ezenfelul a korrnok laposak vagy kagylcszeniek. akkor paralfzis veszelyet sejteti,

.. ~a az .egeszsegvonol a sziu- es 17 fejvuJ1afak kdzOtt szigete« sokasligdb6/ till, a kOrJl1ok pedIS kerckdedek, az illetdnck n2lgy eselye van leguti bctegsegekre, Hossz?, mogyor6hoz hason16 k(>nni.:ik esetcn a szigetck a ti.id6k problemait, mellhartyagyulladast, tuberko16zis veszClyet jelkepezik.

Ha 21Z egeszsegvonal vizsga12ltav2l1 (l kUlbnbbz6 betegsegekr61 kivanunk i~f~rmalodni, az egeszsegvon2l1 mellett tanulmanyozni kell21 kez tabbi von2llat lS, mes kell nezni alapos2ln a b6r szinet, al1<lgat es 21 kbrmbket is.

Az cgeszsegvonalun szimbolizaIt emberi 21ICik elhelyezkedeseb6J is az egyes testresze~ ,egcszseSi Mlapotar(l kbvetkeztethetlink. Ha elkepzelji.ik, . hogya sZlmbohzalt alak az egeszsegvonal lvet koveti, <lkkor az emberi test ~eJs6 resze ~ s~lvvo,nal es it fejvonal ki.)z6tt van, az also teste a fejvon(ll es az eletvonal kozottl reszen hclyezkedik e1, mIg a labaival a Hold-domb el6tti re~zen, a kezgybkon All. Az illet6 egeszsegi helyzeter61 informadot adnak a sZlmbolika kbruli vonalak es tenyerjelck.

,Ha a cSlIkl6vol1alig er az egeszstsvo/lal, j6 jel, mert hagyomanytiszteletet es cS,alad~z,erctetet repre::ntM .. Affinitast jelent kereskedelmi vagy ertelmisegi palya Iran t. E Jel vIseloJet mmtha szerencsecsillag kfserne eleteben.

,H~ a !'l0ld:dolllvon vegz6dik az eg(;szsegvonal, 21kkor j6 szellemi kepessegU, fa~tazladus, vaUoz('Itos eletu, de vAltozekony egeszsegu embert abrazol, aki h2l)t('lmos reumabkus fAjdalmc1kra, izomgyulladAsra es hipochondriara.

EGESZSEGVONAL

EGESZSEGVONAL

Esemenyek datumanak es iddtartamanak meghatarozasa a kez vonalaib61

Ha a Mars-dombon er vegel az egeszsegvol1al, az il1et6 ember aktiv, irnpulZ1V, de vegtclen ingerlekenysege kovetkeztcben hajlamos rnindenfele meggondolatlanS<1gra, donteshozatalra, hirtelen cselekvesrc.

A tcnyerolvasas egyik legizgalmasabb fejezete annak megallapftas<l, hogy mikor voltak vagy lesznek jelent6sebb valtozasok elctlinkben, hogyan lehetsegcs megmondani a mar megtortent VClgy az ezutan bekovetkezo escrnenyek hozzavctdieges iddpontjat,

Az egyes vonalak tanulrnanyozasanal mar foglnlkoztuuk a vonalak altill jelzett eserncnyek. torrenesek daturnanak mcghClhrozasaval, most azouban cgy filtalanosabb, az osszcs vonalra alkalmazhato cljarast mutatunk be. A bemutatasra keri.i16 szamitas azon a megfigyclesen alapszik, miszerint az emberi elct hctes ciklusokra epul. pontosabban az ember cletebcn, Iejlodeseben a hetes szarn jatszik dominans szcrepet.

Az crnberi test <11talilban hetevenkent valtozason mcgy kercsztul, A fogantatastol a vilagrajovetel idopontjaig tarto embrionalis h~t her fcjlettscgi allapota ismert: a gyereknek hetedik honapos koraban bujnak ki elso tejfopi, a huszonegyedik honap korul kezd el beszelni, a hetedik evcbcn n6nek ki a esontfogai es kezdenek kihu llani i1 tejfogai. Ketszer hetevesen serd ul ifjuva es harornszor hctevcscn cseperedik ferfiva. Hatszor hetcvesen cr i el eletcrcjc tcljet, kilcncszcr hetevesen ICp be a klimaxkorba, El terjed t nezet tovabba az is, hogy nemesak az ernberi test alakul at hctcvenkent, hanern .itfonnal6dik az ember felfogasa is, megvaltoznak a szokasai, nezetei, idomulnak erzesci es kornyczete is hetevcnkent alakul ujja es cserekidik isrneretsegi korc.

A misztikus het fontossagat felismerve, Cheiro az eletszi1kaszok megallapitasara kidolgozott egy speci.ilis szarnitasi rendszert. A sziv-, a fej- es ci sorsvonalakon megjeIen6 csemenyek daturnait meghi1tarozhatjuk az abra SC" gltsegevel.

Cheiro a 21. €vet jeIz6 pontot a Mars-rnezo szelere helyezte, mivcl az ember 21 eves korrira lep az elet kuzdoterere. A kovetkezd hcteves periodusban - a 21 eves kortol a 35 eves korig terjed6 idriszakban - dol ol, hogy sikerult-e rnegalapozni a jov6t, rnegteremteni az ~gzisztencic1t (1 koverkezo 35 eyre. Altalaban ez a '14 ev szuntelen, kerneny harcban teJik el: akinck clete deJeig nern sikerul biztositania megclhetcset, nem sikerul gondoskodniil jcivcndojerol, ElZ ncm sokat varhat hatralcvo eveitol. A kczolvasas soran ezt a kritikus id6szakot sZimbolizaIj<t a Mars-mez6n fut6 SZilkasZ. Ha innen kezdve a sorsvonal vagy a Nap-vancil, esetleg mindkett6 eszrevehel:6e11 gyengebbe, halvanyabbt, viltik, ez ilnnClk a jele, hogy az illeto ereje elforgaesoI6doti., elete lemeno agba keri.ilt. Ezzel szemben, ha a kbzpontt61 meger6sbdni latszanak ezek iI vona]ak, akkor ez a jel Mr6l arulkodik, hogy a hi1rcok sorAn sikeri.ilt ratalalnii1 az illet6nek az anyi1gi j6letre, a remenyteljes pozfci6 feIC vivo lJ.tra.

Az eletvonillon megjelen6 esemenyeket, betegsegeket, helyvaltoztatasokat szimbolizaljak a Merkur-dombr61 az eletvonal fele fut6 befolyaso16 sugi1- rak. Az egeszsegvonallal foglalkoz6 reszben mar emlftett11k, hogy rendkivi.ili fontossaggal bfr a Merkur-dombr61 lefut6 cgeszsegvonalnak az eletvonalon lev6 metszespon~a, ugyanis ez a jel i1Z el€t szempontjab61a kritikus id6pontos hati1rozza meg.

Hil iI Merkur-dombr61 cgy mark<\.ns rajzolatu egeszscgvonal fut Ie az eletvonillhoz, akkor ilZ illet6 ideges, tUlhi1jszolt, relldkivul ]i1bilis ember. Az

ilyen egeszsegvOJ_lal tulaidonosa azzal vigasztalodhar, hogy nines meg egy olyan vO~1ala a kcznek. arnelvik kepes volna annyira rnegvaltozni. tokeletose~m, rrnnt epp a~ egesz~eg,vonaL Az ember (lkMatereje, bnkontrollja oly ero: lchct, hogy az evek multaval a vonal teljcscn elhalvanyodhat, s6t neha el IS ninik.

A_z el:tvoni11at mindig az egeszsegvonalli11 egyutt kell vizsgaIni, ugyanis az, egeszsegvo_nal kullerne, megielcncse mindig fontos kiegeszitd inforrnae~okkal szolgal: Ha peldaul az eletvonalon sZiget lathato, de az egeszsegvonal rnar kans, akkor a betegseg kevesbe olyan sulyos, mint arnikor azonos iddbcn az cgeszscgvonillon is felfedezhet6 egy sziget: az eletvonalon jelzett bctegseg sokkal sulyosabb jcleutesu, a Ielepules joval tobb id6t vesz ig~nybe, mint az clozd csctben. Az elotvonalon jclzett betegsegek terrneszete mll1dl~ csak a kez tb_bb~ n~szenek gondos vizsgalata alapjan allapitha t6 meg. Rcndklvul_ f~nt~s peldaul a korrnok vizsgalata. ugyanis azok az orokletes hajlarnokrol is reszletes fclvilagcsftassal szolgalnak.

Ez 1.1 tiona! 1.1 Hold-dombr61 a Mcrklir-doll1b fele Iniz6dik. Nem szabad azonban b:szeteveszteni a dupla egeszsegvonallal, arnely inkabb a tcnyer-tekno fel61l reszen fut.

~z_ Urrinusz-vonal ~ lelki erzekenyseget es il szcllemi koncentrricio kepesseget szimbo!izalj,l. Altalaban a magasabb szinhi, kifinomult ertelrnet es tisztanlatas] dernonstralja, ugyanakkor jclolhet bizarr gondolkodast, kulonc f~_glalkoz~st, _furesa gyujt6szenvcdelyt, torz ertckiteletet, szokatlan eletutat, sot egzaltaltsilgot is.

_ A.z U:an~sz-vonal nel~1 C!:;! szercncsos jcl. Akinek megtalalhato a tenyercben. az \llk~b~n:vezl~eto szanalmasnak, mint szercncsesnek, ugyanis ez a venal a szeuzibilitason es a fogekonysagon kivul a szclsdsegos indulatokat is jelezheti.

Ha f1Z .Ural1usz-v_onal rnindket kezben megta lalha t6 - ami eleg ritka jel-, annak ~11aJdono:a rnisztikus crdeklodesseI fordul a titokzatos, sejtelrnes dolg.ok fele, a~ 11,1~to ,Ol~aml)'lra babonas es okkult, csapong6 gondolatai, zabolatlan fantaziaja r even termcszen, ki.ilonekbdo, excenrrikus.

A NepfJ/n~v[)n~1 I~ Hold-domb a/s6 reszen, a Neptlill-dombon a tcnyerszeltol a sO,rs~oJlal~g huz~dlk. Reprezcntalp, a szeUemi tevekenyseget, a misztikum Ir~n.t~ f~gekonys~g~t, ~ tuda~ alat_li bsz~oneletet, jelkepezi a mindenre kiterjedo, JOSi1gos megertest es ilZ onfelClldozo szeretetet is.

Mivel kedvez6tlen jele Cl tenyernek, el6ny6sebb ilZ, ha hianyzik, ugyanis a Neptun-vonal a latsz6lagos j6 tulajdonsagai ellenere sem kivEmatos szimbolika.

~ jol kirajzoU vagy esetleg dup/a Neptul1-vona/ olyiln legv<'irakat epft6 fant~szta: mu~a~ ak! ,cgys:_erre hajlamos iI Iagy poezlsra s a mindent elsOpro lazadasra._Ele~ kepzeloer6vel vonz6dik a termeszetf61btti dolgok irant. Re?,,~k empatlil~eszseggeJ rendelkezik, tchetseges a muveszetek valamelyik agaban, nemntkan kivaJ6i1n ert a jbvendbleshez is.

A szakadozon va!!}! sok, VCkOflY, kis vonalh61 dll6 Neptlln-vona/ olyan nyugtillan, _lndul~tos, I;isztenkus embert jelez, aki hi1jlilmos mindenfele karos szenvedelyre: Italozasra, drogfogyasztasra, gy6gyszerezesre, szip6zasra.

Esernenyek datumanak es idotartamanak

m eghatarczasa

a k ez vonal aibol

URANUSZ-VONAL

NEPTUN .. VONAL

JELIGE:

;

"ELETVONAL"

45 eves ferfi kerte az analizist. Noha a kezen j61 crvcnyesulnck a szogletes aranyok. mogis inkabb sorolhato a spatulas kcztipushoz, mivel a kepcn lathato kcz az ujjak tovenel szokatlanul sZl21es, ez jclzi, hogy birtokosa hasznos dolgok mcgalkotasahoz hasznalja a kezct,

A spatulas kezii ember cgyik legfontosabb jclkmz6jc nagyfoku fliggctlensegerzctc, cgyeni gondolkodasmodja. ami mcgkulonbozteti masoktol. Ercdeti m6don szcmleli a vilagot. J61 alkalmazkodik, megfelel6 onuralornmal bir, ennck cllcncre szivcscn doIgozik egycdul. Onallosagra torckszik, maganakvalo. szivesen megszegi a szabalyokat. Nehezen viseli el az atlagember szerepet. Miivelt, tanulekony, sokat olvas. Bcosztassal el, szeret gyujtagetni. Rendszeret6 cs rendszcrezri.

A szogletes ujjak terrneszettudornanyos erdeklodest, logikus gondOlkodast reprczentalnak, olyan cmbert, akinek mindenr61 hatarozott vclemcnyc van, hamar k6zli gondolatait, sz6kimond6. J6 tarsalgo.

A szeles. tomor. elasztikus tcnyer energikus, tcvekeny, mozg6kony embert kcpviscl, aki nehezen viseli el a bezartsagot, a levegotlenseget. A keyes vonahi tenyer harrnonikus eletre enged kovctkcztctni.

A szettcrpcsztett ujjak magabiztossagot sugallnak, kel1emes rnodoru embcrre utalnak, aki nem ad a kulsosegekre. Minden korlatozastol 6dzkodik, nehezen vallalja a hazassaggal jar6 kotottseget. A mutat6ujj es a kozepso ujj szelesre tarul. utalva a gondolat szabadsagara. A n<lgy hiivelykujj a szerelcmben kezdernenyezest, szcnvedelyesseget jelkepez.

A f6vonalak j6l kivehet6k, szabalyosan iveltek. tehat feltetlenul j6 jelentesuek. A toretlen. hosszu eletvonal szivossagnt szirnbolizal. am a bal tenyerben levri elervonal also szakaszat egy haranrvcnal rnetszi, figyelmeztetve valamilyen akadalyra, buktatora, A problema feltehet6en csaladi ercdcni, Ugyanakkor J/agyol1 el6nyos es ritka jel az eJetvonal be/so oldaldn, paralel /lIt6 Marsoonal, ami eros vita/it-ast je/cz, ja egeszsegi tartalekot feltaelez. Vise/6je b6nllilyerr fcveke/1ysegbe kezd, azi sikercsen vegrehajtja. Akaratere]«, kitandsa oamulatra JI1dt6.

A fejvonal elso fele egyenesen fut, majd enyhen lejt a Hold-dumb felc, ez a jel cgycnsulyt szimbolizal az anyagi es a szellemi dolgok kozott.

A hianyzo egeszscgvonal szivos szervezetet repr ezental.

JELIGE:

"ELETVONAL"

PUIT6-VONAL

MARS-VONAL

A Pliit6-vonal a tenyirszC/en, frigg61egescn hliz.6dik a Hold-domb is a Merkr(r-dom/J kozdtt. Szimbolizalja a komolysagot, a meltosagot, eldrelatast, de jelolhet szelsdseges megnyilatkozasokat es ellentmondasos erzeseket is.

A Phito-vonal ugyancsak negC'ttiv jele a tcnyernck. Akinek j61 kiraj:z.ol6dik a kezebcn, az celtudatos es torekvd. de bctcgesen elegedetlen. boldogtalan ember, a rossz rajzolntri Plrit6-vonal altalabar. szcreny, egyszeru, aszketikus eletct Clo, bnmegtart6ztat6 cmberek sajatos jele.

Hazassagra u talo [cleket a Vcnusz-dombon is talalha tunk. Ezek a vonalak vC'tgy parhuzrnosak C'tZ clctvonallal, vC'tgy OI111<1n agaznak el. Ha tisztak es paralel lefutasuak, akkor jol megkulbnbbztethet6k a dupla eletvonal t61.

A Venusz-domb MZi'lssagvonalai, a Venusz-vonalak csak olyan emberek kezen talalhatok meg nagy szamban, akik szokatlanul eros szexualitassal rendelkeznek. Mivel a IIszex appeal", a szexualis vonzodas, a nem er deklodes magnetizmusa egyenenkent nagymcrtekben valtozhat, ezert a Venuszvoualakat a kezripussal osszefuggcsben kell tanulmanvozni.

Hoeszu, finom kezen a v enusz-ocnaiak a szenvedely felsobbrcndii megnyilvanulasat jelzik, rouid, duma kezcn czek a vonalak inkabb az allati, erzeki termeszetre utalnak,

Ha lapos Vimrsz-dollJboT1 sok Vel1usz-vonallr.ithat6, akkor ezek sok szerelmi ugyr61 arulkodnak, azonban a kalandok f6leg erzelrni termeszetiiek.

Ha a Vbiusz-vonal /JH'Iy es niarkdns, es a v enusz-dombon eltdvolodik az iletvonalt61, ez annak a jele, hogy az illet6 noha felhagy szenvedelyes szerelmi kalandjaival, gondolatban azonban nem mond Ie r6luk.

Ha a v enusz-uonaton sziget van, az kegyvesztettseggel jaro bajba jutast mutat.

Ha a s/enuez-oonal vag!! az egyik dga dthaiad a sorsuonaion, akkor a jelzett szerelern negatfv hatassal van az illet6 sorsara.

Ha a v enusz-nona! vagy az egyik dga 6thalad a Nap-ucnaion, ez a [el a kivivott pozicio vagy a j6 hir elveszteset jelenti.

A v enusz-domb fele eso oldalon, az eletionatla! parole! Jut6 iestoerumata! kis eletvonalnak, mas neven "soror vitalis" -nak hfvjak.

A kis eletvonal nagyon ritkan el6fordul6 jel, ha azonban megis megtalalhat6 a tenyerbcn, akkor feltetlenul nagy szerencset rsprezcntal, mert jelenlete eros szervezetet, kivalo egeszsegi allapotot feltetclez,

Ha a kis eletvonal a na21) eletuona! inelleit, azaz psirhu uunosan hatad, akkor joletet, j6 egeszseget jelkepez.

Ha a kis eletoona! kezdetben paralel Jut az eletixmalla), maid keresztczi azi, ez a jel egy cgesz cletre kihato, kellemetlen gyermekkori ernleket szimbo lizal,

Ha a kis eletoona! kezdete vilhis eldgaz6s1l, akkor a gyermekkorban elvesztett sziild hianya+ jelzi; mrg a va/as vegz6didt kis eletoonal, amely keresziezi n nagy eietuonakn, sorozatos csalodasokra. rossz csaladi kapcsolatra, nehez eletre enged kovetkeztetni.

A Mars-vonal a hiive/ykgyokeren a Mars-domb irdnydba huz6dik. Egy szakaszon egyutt halad az eletvonallal, ezert bels6 elctvonalnak is nevezik, azonban markansan elut mind a nagy, mind a kis eletvonaltol, A Mars-venal ritka jele a tenycmek. Ha megis fellelheto, akkor eros vitalitast, aktivitast, hard kcdvet jelez. Tulajdonosa barrnilyen tevekenysegbe kezd, azt sikeresen vegrehajtja. Akaratereje es kitartasa bamulatra melto. Katonaknak sikert jelenthet a hareban, civileknel pedig er oszakot a szenvedelyekben. Rossz kezen negativ jelentesii, mert osszeferhetetlenseget reprezental,

Szdgletes, vastag kizerr a Mars-vonal tularado egeszseget, hadakozo, harcias kedvet, robusztus alkatot szirnbolizal.

Ha a Mars-vonal kozel flit az detvonalhoz, akkor sok veszedelmet, csatar ozast jelez, Ez a jel f6leg a katonak kezere jellemz6.

Ha a Mars-vonalb61 euigauisok: futnak a Hold-domb fele, mertektelensegre, szelsoseges megnyilatkozasokra val6 hajlarnot mutat,

HOSSZ11, kcskeny kezcl1, fiJ10m detvona/lnl a Mars-vonal j6 jelentesu, mert tamOgiltja az eletvonalat, vitalitast kolcsonozvc szerencset hoz a veszelyes szi tuaciokban.

Szakadt C/etvonal mellett a Mars-vorlal ugyancsak szerencses jel, mert tulajdonosa megmenekUlhet valamilyen eletveszelyes helyzetb6I, brilesetb61 vagy betegsegbol.

N6i kezen ritkan talalhat6 meg ez a kiilbnleges szimbolika, de ha megis, i'lkkor aZ illet6 hbIgy elJenMlhatatlan egyeniseg, elbajo16an kedves h~ny. A veIe kdtbtt Mzassag mindig kiegyensulyozott, boldog es bekcs.

A szcxvonal a Venusz-domb also reszen, a csuklovonallal parhuzamosan fut a Hold- vagy a Ncptun-dornb iranyaba.

A szexvonal az er6s erzekisegnek es impulzivitasnak a szimbolikaja.

Viselojenek minden gondolata a testi szerelern korul forog, heves vermersekleni, celratord, kezdernenyezo es gatlastalan. Bar tuzes szereto, de tapintatlan, figyelmetlen terrneszete es szamos aberralt szokasa es perverzitasa min dent elront, Eletet a that]a erotikus gondola tvilaga. A szex mila testedzes, sport.

A felelemvonalak az eletvonal bels6 oldalan, azzal parhuzamosan {uto voMlb61, a hiivelykujj fele kiagi1z6 atlos vonalak. Reprezentaljak a felelmet, a szorongast, a rettegest, az aggodalmat. Ez a szimbolika azoknak a kezeben talalhato meg, akik pesszimista terrneszenik miatt hajlamosak gyakori panikhangularra, a!land6 aggalyoskodasra. Ezek az emberek labilisak, gyenge szemeJyisegek, kicsinyesen befolyasolhatok, gatlasosak, kbnnyen zavarba hozhat6k. A kelletenel sotetebb szinben latjak a vilagot, de ha valakivel vegre bens6seges kapcsolatba keri.ilnck .. akkor megmutatkozik 6szinte jellemuk.

Az egyutterzesvonalak a Venusz-domb es a kis Mars-domb kbzbtt {vel6, sugC'tras vonalak. E jel tulajdonosa megert6, segit6kesz, tiirelmes, joerzesu, nemes lelku, barMsc'igos ember. Onfelaldoz6, egyutterzo, szo!galatkesz termeszetc allandoan arra sarkallja, hogy vallarC't vegye masok gondj3t-banatat. Mindenre gy6gyfrt keres, minden esetben ellenszolgaltatas es elkotelezettseg nelkii! segit. Azzal, ha segtteni tud masokon, onmaganak szerez brbmet.

VENUSZ-VONALAK

SZEXVONAL

FELELEMVONALAK

EGYUrTERZESVONALAK

JELIGE:

POTALA"

"

A kepen lathato kis kez tulajdoriosa nagy terveket dcdelgct mag~ban, am valojaban CSElk azt probalja megvalosftani, amit clcrhctonck. realisnak tart,

A spatula ujjakra eletrevalosag, praktikus gondolkodas, j6 szcrvczokcszscg [ellcmzo. A spatulas vegu mutat6ujj nagy lclki- es tcsti er6t mutat, Aktfv, gyakorlatias, igen kitarto ember, ha valamit elhataroz, azt tobbnyire megvalosit]a. A spatulas kozepso ujj jozansagoi, kornolysagot jelez. A rovid ujjak alapjan scmmit sem vesz tulsagosan a szivere. Gyors eszjarasu, azonnal kozli gondolatait, sz6kimond6.

A mutat6ujj es a kozcpso ujj szeles ujjkoze a gondolkodftsanak fiiggcttenSE-gere utal, A huvelykujj kozepso ize a szellerni fogekonysag~t cs logikai keszscgct szirnbolizalja. A kifele hajlo ujiak nagylelkuscgct, joszfvuscgct, nuivcszi erzcket abrazolnak. A mutat6ujj hajszalnyit a kozepso ujj feh~ gbrbul, ncrni bizalmatlansagot jclol. A gyurusujj fele hajlo kbzeps6 ujj rcalis lchctoseget, j6 kilatast jelcz munkajaval, szerelmi elct6vel kapcsolatban egyarant.

A spatulas keztipus dcmonstralja. hogy a kczct hasznos dolgok rnegalkotasahoz hasznalja, Erzakeny lelkiilettel, intenziv tetter6vel, szfvossaggal, nagy munkabirassal rendelkezik. Megfontoltan szeret dolgoznl, ha surgctik osszezavarodik, a kapkodas idegcsfti. Onerzetes lcnycnek olykor nehezen megy az engedelmesseg, az alkalmazkodas, Bizonyos mertekig oriallositja magM, ervenyesiti sajM egyeniseget. Elvegzert munkajacrt anyagi elismerest var. Dontcscibcn racionalis, minden lcpeset alaposan argondolja. Alland6- sagra. biztonsagra torekszik. kiegyensiilyozott eletre vagyik. Utftlja a valtozast, kedveli a nyugalmat. Rendszercscn rruiveli rnagat, soka t olvas, Vegtclcn bccsuletes. ha becsapjak. kormyen talajvesztettek valik.

Tenyer enek lcgmarkansabb dornbja a Venusz-domb. A Vcnusz hatasara szeretetre mclto, nemes lelkii, scgftokesz, csaladcsntrikus, hazias. Noha baratsagos, rnegis hajlamos bezarkozni, Szulctctt oprimista, ha eJcsugged, jokedelye atsegiti a melyponton, Cyakorlatiasan kozeliti meg a problernakat, a fellengz6s dolgok nem izgatjak, Nem almodozo tipus, Kapcsolataiban kezdetbcn tartozkodo, a tiszta helyzeteket ertekeli, Allhatatos, huseges. m6dfelett feltekeny. Szerelmet hajlamos teljesen kisajatitani,

A fejlett Venusz-dornbon kivul j61 kivehet6k az egybeolvadt Merkur- es Nap-dornb, valarnint a Jupiter- es Szaturnusz-dombok is. A Merkur es a Nap ertelemmel parosulo erzekisegr61 tudosit, de egyben a titokzatos, terrneszetfolotti dolgok iranti erdeklodcset is jelzi. Az osszekapcsolodort Jupiter- es Szaturnusz-dornbnal dorninans hataskent jelentkezik szocialis erzekenysegc.

A f6vonalaktoI felfele ive16 agak a venal erejet, energiajat hangsulyozzak, egy "uj elet" kezdetet szimbolizaliak. A vekony, mely fovonalak celtudatossagot jelolnek, A kezdetben Iancolatos eletvonal elctenek elso feleben felmerulo problemakrol jiidaskodik, am az eletvonal bels6 oldalan fut6 kis eletvonal arrol tanuskodik, hogy a valsaghelyzeteb61 kepes volt kievickelni,

Az eletvonallal kezdetben parhuzamosan iut6, extrern hosszu, enyhen lefele ereszked6 fejvonal egytittmuk6desi keszseget, rnertekletesseget reprezental, Spatulas kezen a meghatarozo tulajdonsagok m"integy feler6sbdnek, megsokswroz6dnak. A Hold-domb fele lekonyul6 fejvonal a miszticizmus iranti affinitast. vallasos erdeklodest szimbolizal,

A szivvonal villas elagazasa a [upiter-dornbra es a Szaturriusz-dombra huzodik, jelezven, hogy szerelmi erzeseiben a [upiter-es a Szaturnusz ertii kozott ingazdozik, egyszerre kitarulkozo es zarkozott, erzeki es idealista, A szfvvonal es a fejvonal kozorti sok osszekoto vonal azt jelzi, hogy forr6 erzelmei gyakran keriilnek konfliktusba hideg eszerveivel, czek az utkozesek

JELIGE:

"POTALA"

JELIGE:

"POTALA"

rendszerint szenvcdessel jarnak. Hasonlo problemara utal a megszakadt sorsvonal is. Mindket vonalrol gyokeres valtozas olvashato lc. ami 30-35 eves kora korul koverkezik be.

A tenytir /egszembetllnobb oonaiai a v enusz-domb tis a kis Mars-domb kozott ivelo sugaras %'Ylitterzesi oonalak, amefyek azt tnlltatjak, hogy surun val/ara veszi maso« gondjait, banauit. Omnagdnak szerez oriimet, ha hid scgiteni inasokon, s mindezi minden ellenszolgaltatds es elkOtelezettseg nelkii! teszi.

A Hold-dornb hosszanti utazasi-vonalai hosszii utazast szimbolizalnak. az utazasokat azonban atelheti, megtehcti gondolatban is. A sorsvonalba csatlakozo Nap-venal kecsegtet6 igerete egy j6 hazassagnCtk, sikercs cgyiittelesnek.

JELIGE:

POTALA"

"

VENUSZ-GYURU

A Veuusz-gyiirf wigy Venusz-ov egy olyan fckrir ivben fut6 venal. arnely a mutatoujj CS (1 kozepsc ujj tovet61 kiirrdulva, a gyurusujj es {1 kisujj also {zeiS huzodik. Ha a VCnusz-gyurU felfut a kezelig es kontaktusba h~p a hazassagvonallal, akkor azt szimbolizalja, hogy 0 bazassagot az illetd temperarnenturna tonkre fogja tcnni. Az ilycn emberek kiallhatatlan termeszcnick, nehcz vcluk cgyiitt bini. Egyebkent a Venusz-gyuru nem nil eldnyos jell.' a tenyernek, mert habar crz6 szfvc: sejtet, egyllttal hatartalan. yak szcnvcdclycsscgct es eszelos feltekenyscgct is jclkepez.

Mivcl a k0z fclso rcsze az intellektualis v<1ggYill <111 kapcsolatban, ezzel szemhen az also rcsz a fizikai vagyat tukrozi, cnnClfogva a Venusz-gyuru a Vcn1l5z-tenncszct mentalis, szel1emi oldalaval van osszefuggesben. Ezck a szernelyek ~ mar aki k rendelkeznck czzel a jellel - inkabb szellemileg erzekenyek, mint fizikailag.

E szirnbolika altal rcprezentalt dolgok sokkal aktivabban es veszelycscbben jelcntkcznck, 11a a VemI5z-gytr(11 a Szaturnusz-donibro! hind1l/va a Mcrklirdouibon vcgz6dik. Az ilyen emberek kepzelgesei vegtelen morbidok, egcszscgtelenck.

A Vcnusz-gyuru nem mindcnkiuek a kezcben van meg. Foleg keskeJL!!, 11055Z11, k6niklls vagy psziehik1l5 kezeken ialdlhat», ez esetben azonbau nem tekintheto kizarolag a bujasag szimbolikajanak, sokkal ink abb jclzi czt az erzeki, szetee. petyhlidt krizcrt, mert ez a kulonos jel u tal az a bnormalis hiljlamokra,

Apr6, 1711/111 noi kezoen il j6 rajzolatu, vastag Venusz-gyunl kicsapougo, el vha jhasz perszona t jelez.

A nonna! {vii VeJlllSz-gYllru intellektualisan rendkivul erzekeny terrneszetet [elez, tulajdonosa rendkivul ideges alkat, kbnnyen kijon a sodrabol, apro dolgok miatt is megsert6dik.

Ha a Verursz-pjiiriin nines szakadds, akkor ketsegbeesesre es hisztcriara valo hajlarnot mutat, Az ilyen jelet birtok16 emberek rajongasukban, lelkcscdcsukben kepcsek a legmagasabb csucsokra felcmelkedni, aztan lepottyanni, ketszer ugyi1nabba a hangulatba nem tudnak eljutni: hol a szellemi csucsokon ropkodnek, hol a mely ketsegbeeses es csalodottsag regi6iban lelhetok fel; ok az "egyszer lent, masszor fent" -embcrek. Kiilbnbsen a n6k kezen szerencsetlen ez a vonal, mcrt czck a holgyek kielcgitetlenseguk es rosszindulatuk miatt maniakusan feltekenyek, elvakult furia k, aspiskigyok,

A hidnyz6 VCnllsz-gYlldJ mindig j6 jel, mert jozan, rnertekletes erzelmeket jelkepez.

A J/IC/ym drkol], voros Venrtsz-gYl1rii felfokozott erzekisegre, szenvedeIyessegre utal.

A kCt-hdrom vona/b61 d1l6 VCnusz-gyzl.ru beteges 6rz6kiseget, hazassagtbrest jelent.

A 5zakadozott Vimr52-gyriru eros szexualitast reprezental.

A kettetdrt vonall! Vbw5z-gy£inl feslettseget, zi.illbttseget, nemi eltevelyedest szimbo1izal.

Ha il V ellllsz-g~f11 nl egeszfll kiszalad a khrilig, kcresztezve a hdzassdgvollaiat, ez esetben szeszdyes, valtozekony termeszetet jelez, rossz MZilssaggill.

Ha az eros Vhlusz-gyiinihoz extnill1 fejlett, 511r1111 vonalkazott Vhwsz-dornb es cgy lefde gorbfil6 sZlvvonal tdrslll, akkor ez biztos jele az artalmils, i:inpusztft6 erzekisegnek. Az ilyen jeW. kcz tulajdonosanak minden cselekedctet az bsztl)nei uraljak.

Ha a VewIsz-gy(iru a hdzas5agvona/ kaze/eben van, vagy aZO/1 dihaladua rltl/nik, akkor cz a hazassag fclbomlasa] mutatja. A valas okailehetnek a gyuru altal jelzett crkolcsi eltevelyedcsck, elferdiilt erzelmek, a kez gZlzdajaook beteges hajlamai.

A VenU5Z-gYllr!I}I minden jel valmnilycl·1 betegsegct szililbo/izdi. A Venuszgyuru milyensegeb61 ko vetkeztethetunk ct gerincoszlop bctegscgeire. HCi a Venusz-gyuruh6z egy eros Vcnusz-dornb cs egy eros Hold-dornb parosul, akkor sulyos ncurozist vagy szcxualis zavart abrazol.

A Jupiter-gyuru a mu tatoujjat felkorben olcli at. Ritka jele a tcnyernek. Amennyiben megtalalhato. ligy bizonyos, hogy az illeto tevekeny. nvfltszivd, j6ind ula tu. baratsagos ember, aki raadasul az el vezetekben mertektarto, sokoldalu, vallalkozo szellem.

Melyen vallasos, A szerclernben ragaszkodo. Hazassagat eletre sz616(1n koti. E jel birtokosa crtekes tulajdousagainak koszonhetoen tbbbnyire magas pozfci6ba jut mint tanacsado, de ha erdcklodik az okkult tudornanyok irant, akkor mint tenyerjos is j61 boldogulhat.

A kozepsd ujj alatti Szarurnusz-dornbot ovezc Szatumusz-gyilrii ritkan lelhcto fel, a tobbnyire rossz jclcntesu szimbolika, a humoristak tenyereben kifejezetten eI6ny(:is jelnek szamit, mivel 6k kepesek az elet sorscsapasait a humor oldalarol felfogni, ZI megmaslth",tatlan rossz sorsot is barran, bolcsen tudjak elviselni. Melyscgcs emberszeretetetukkel ruasok problernait is gyakran magukra vallaljak.

A Szaturnusz-gyuni tulajdonosai szigoru eletfelfogassal. kivalo humorral, j6 rnemoriaval es kritikai erzekkel rendelkeznek, nem ismerik a ketszimiseget, az etikai normat magasra helyezik. Altalaban visszavonultan elnek, meg a hazilss.:igi kotclekbcn is vi1gynak az egyedulletre.

A Szaturuusz-gyiirfi rneglete azonban nem mindig ilyen szerencses jelentesii. E jel hordoz6i ritkan siker esek. kivansaguk, celkihizcseik csak neha teljesulnek. Lehetnek nagy terveik, ideaik, azonban legtobbszbr mar a fehiton kenytelenek feladni szandekaikat,

Kedvczo jel viszont a fdig zdr! Sza turmlsz-gJ)11 ni, mert azt jelzi. hogy visel6je rugalmas terrneszete reven gyorsan nilteszi magat az elet megprobaltatasain.

A mdyen drkolt, teljesen zdri Szaturnllsz-gyr]ru utal arra, hogy tulajdonosa pesszirnista, tart6zkod6, melankolikus ember, okinek nincs ke1l6 6nbizalma. Gyakran csal6dikbarataiban, szeret6jeben, ezert alJand6an becsapottnak erzi magat.

Ha tdbb Szaturnusz-gy(mt van a tcnyerben, ez nagyfoku erzekenyseget, befolyasolhat6sagot jelent. 01yan embert je161, ctkl inkabb meghc1tra] az elet kuzdelmei el61.

A szakadozott SzatllrJ1usz-gJ)(inJ tulzottan szenzibilis, labilis alkatot h.ikr6z.

VENUSZ-GYURU

JUPITER-GYURU

SZA TURNUSZ-GYUR U

SALAMON-GYURU

IzISZ·:VONAL

SZAMAWITANUSVQNALAK

INruICI6-vONAL

TEJUT-VONAL; A VIA LASCIV A

Salamon-gytirunek a lnivelyk ujj els6 Izpercenel vagy a mutatoujj toveben korbefuto.uobbnyire dupla vonalgyiirut ncvczik, Hogy a tenyer melyik Feszcn talalhato, aszcrint jelenthet jot vagy rosszat,

A JlJI/tdfrOlI)jat'ki.irl'ilOleia SalalllOn-gYlln1 elonyos jelnek tekinthet6. Birtokosa a Jupiterj6sagos kisugarzasa kovetkeztebenfilozofikus, vilagmegvalt6 nezctcket vallo, mcly5~ges szellemi nogysclggal biro ember, aki harcolrninden intczrnenyesitctt dolog ellen.

A hiivelyklljj Salamon-gyIff/i)e viszont rosszat scjtct, tobbnyire szerencsetlenseget, valamilyen katasztrofat reprezental.

A Tejut-vorial mindezekcn nil jelkepezhet szerelmi szenvedelyeket, kuIOHDsen akkor, haegy eros rajzolani Venusz-gyuru, valamint egy extrern fcjlett Venusz-dornb es egy Hold-domb is tarsul hozza. A Tejut-vonal lcgtobbszor a noies ferfiak tenycrcbcn lclhctd fcl, Rcgebbenezt a vonalat via lacteanak, illetve via lasci vanak 1S nevcztek, ez u t6bbi nevvel utal vii a be nem teljesiil6 alrnokra, elkepzclesekre, ugyanis (l via lascivaazt jelenti, hogy a. "nyomorus1g utja".

A kisujj i11atti tcnyerelen lathato egy-kct fLigg6leges vonalat ncvcl.ikJzisz-vonalnak. Izisz ill. cgyiptomi<lk hazassag- lis tcrmekenyseg-istcnnoje, Ozirisz felescge. arola elnevezctt vonal tehat az anyai .es ihi tvesi sz.eretetet .szimbolizalja.

Al. Izisz-vonal jozan, gondolkod6, mcrtektarto, csupaszfv cmbcrt kepvisel, de mely vallasossagot is jclen thet. Ez a szirribohka f61eg noi 'kezeken talalhato,

A csuklot kar pcr cckent korulolelo vonalakat csuklovonalaknak nevezik, de hivjak rascettanak, restricanak, T<lSl.ettennek.es g16ckrascettenek is.

:A csuklovona) szirnbolizalja a fizikai eronletet. .arrrunkabiro kepesscget. a szarmazast, az -utodlast, a csaladi osszetartozast, a tradiciot es a hagyomanytiszteletct, feltehet6en e.sokszfruisege rrriatt tulajdonitana k nagy fontos- 5.<,\gol ezeknck .a vcnalaknak a tenyerjosok. A nornuil csuklouonal egyenes, .t(jret~eJl, tisztn,joLkivehet6 cslegallibb kit vagy luirom vOllalb61 al/, arnelyek parhu.zamosan Iutnak.a ·csu1.16 korul, Az il yen karpereccel rendelkez6 em ber kiva- 16fil.ikumt't, j6 ertclrrri 'kepessegfi, szerencses eletii. hacsak ill. elet- vagy az (eg.es£scgvonal nern rrruta t mas, -ellen tetcs jeleket,

{4l. idEliliscsuk!6voual a-szerclcm cs a hazassag pozitiv szimbolikaja.

Ha a csuklouona! elsa karperece zdri, akkordolgos, szereny embert mutat, I]",a .ez a forrnacio tdivc/ ,n terqrtr iranydbn, akkor fcrfiaknal idoszakos potenciaza\v.arr61, n6:knel Tlehel. tcrhessegrol vagy nehez szulesrdl arulkodik,

Ha az elsa ioonel .ldl1cdlrdos,de a tObbi jol kiveheto, munkaval teli, gyuffil':ltmr'(jciz6 eIetet jekd.

A kozepsa karpereceu Idtimt6 csiilag kulonosen j6 jel, mert remek eletlehetd~clME't, sl.Cp kilat0se>Kat seJ~et.

r~1.?1 a /1aTJ;nadik oona! sok ClJ.Jr(1 szigetM! rill, cs csas.a csukl6 kiizepcig cr, cz a jel a be:lso szervek gye~esegere lrIt<11_

Ha a csuk.16volM,7 m%gy egY!:Hcs,)6 rajwla.t.JJ vUlw:Jh61.dll, mil gas rangot, nepSZ('f[J&;_cget, vagyontt,.. jGi:letet tiihbz.

.1-1a a csuklooonai szakadczoii, nyugta,hn terrneszetet, akut betegseget. gondt-erhes eletet jelot -de jelczhet hosszu eletet is es ~s6Fl java an yagi biztonsagot.

A ;oekony, nossz mjzolahi oonalak gy<lkon betegesked€st,t'gyh<lngu. eletet, sikcrtelensegek sorozatat, alarendeltsegi viszonyt jelkepeznek.

Ha a csukiooona! a Vew/sz-domb fele nyitoU .. mcgromlott hazassagot abrazol. Ha a csukl6vol1alb6i meilekvurral fu.t a Venusz-dull1bra, szerelmi hazassagot: ha a Szaiurnusz-dombra jut, <lnyagi fellendulest: ha a Nap-doinbra, kedvezo sorsfordulatot: ha a meltesiona! a Merhir-dombra fut, szerencses uzleti vallalkozast szimbolizal,

A uillaszeru elagazdsok minden esetben elismerest, himevet, gazdagsagot, kal.mcgbecsu I est Jelen tenek.

A kisujj es a ·gyurusujj kOl.oH .kis, rovid vonalak az ir,&llmC18sagi V<lgy .szamaritanos-vonalak. Olyan kbnybrulutes szivu, josagos. .ernberbarat, fiklntI'~);P emberek megki.ilonbol.tet6 jelvenye, akik egcsz 61stUkct .embertarsaiknak szentclik, masokat segftenek, tamogamak, tanitanak.rncvclnek, apolnak. Ebbol adodik, hogy a szamari tanus-vonalak gyakorta rn1Ie:gnilalh<ltok orvosok papok. apacak, betegflpol6k, pszichol6gusok, nevelrik, tanit6k kezeben,

Al. intuicio-vonal a Merkur-dornb es.a Hold-domb kbZll~tt fV!el,neh<l a tmetszi az egeszsegvonalCit vagy egy szakaszon egyutt fut vele.

Akinek rnindkct kezen j61 kirajzolt. rnarkans ez a v;onataz olyan befolyasolhato ernbert jelkepez, aki rcndkfvul erzekeny a kbrnyez.eti hatasokra. intuitiv elcerzetei, megerzesei segitsegevel "megalmodja", elore mcgerzi. jelzi a veszelyt, Eza Iajta formacio legjellemzobb a pszichikus kezre .. Egycbkent az intufci6-vonal elofordulasa a filozofikus, a k6nikus es ZI pszichikus kezeken gyakoribb, mint a tobbi tipuson.

A Tejut-vonal ill. egeszsegvonallal paralel fut6 novervonal, Nem gyakran fordul ela a tenyerben, es tobbnyire osszeteveszrik az egeszsegvonallal. Normalis kezen a Hold-domb szelen a csukl6 fele huzodik, Ebben az esetben a szenvedelyek kieleset mutatj<l, ha azonban keresl.hilvag a kezen, es lemegy a V enusz-d ombra, az 6lethossz megrovidi.ileset jelentheti.

A Tejut-vonal altal<iban azok tenyereben taIalhat6 meg, akik szivesen IMn<lk vilagot, utClznak ki.ilfoldre, kob1ek ismeretseget idegen orszagok embereivel. A Tejut-vonaJ viszont jelkepezhet csupan idegenbe val6 elvagy6- dast, megval6sulatlan utazasi terveket is.

H<l a Tej/It-vonnl folY4matos es szi1l11/1etrihls az egeszsegvonallal, akkor a szarilzfbldi es <l tengeri utazasok szerencsesek lesznek, ellenben a rossz 1V1I, hl/Ilamos TejlAt-vonal valomilyen szerencsetlenseget jelent.

A csuk16vonalak szamab61 es milyensegeb61 is lehet kovetkeztetni a varhato id6tmtamra. Egy-egy hibatlan csukl6vonal 10-15 evet jeli:il. Minden vonal - a jobb cs a bal kezen egyarant - szamit. A fel vonal viszont csak fele idot jelez. HCI a ket kel.en bsszesen hat ep, tbretlen csukl6vonal V<ln, az kb. 80--90 evet reprezentaL Ez a szamitas <lZonban nem eleg megbizhilt6, ezert a csuk16vonalakat l1iindig egyiitt keB ertekelni a f6vonal.?lkk<lL

TEJUT-VONAL, A VIA LASCIV A

CSUKL6vONAL

A csuk16vonalon jelzett idoszamWis

Az utazassal kapcsolatban informaciot k6tfetc m6don nyerhetiink: cgyreszt a Hold-dornbon talalhato rnarkans vonalak segitsegevel, masresz t az eletvonalbol kiagazo. de vele egyi.itt fut6 hajszalvonalak alapjan.

1-1C1 CIZ elctvonal egyik aga korbejarja a Venusz-do mbot, rnasik agCl pedig a Hold-domb also resze fele halad, azt jelenti, hogy CIZ illet6re gyokeres valtozas var, valoszfruileg elhagyja szulofoldjet.

Az eletvonallal kapcsolatos utazasi [clek sokkal foritosabbak. lenyegcsen tobbct elarulnak, mint a Hold-dombon talalhato szimbolikak jelzesci. arnelyek 'inkabb csak a kiscbb, helyi valtozasokkal, utazasokkal vaunak osszefuggesben. El6fordul, hogy a csukl6vonal els6 karperecebol hosszu vonalak indulnak ki a Hold-dombra, ezek CI Hold-dornb utazasi vonalaihoz hason- 16ak, de azoknal joval tobb inforrnaciot hordoznak. Amikor a sorsvorial pluszban valarnilyen jelcnt6s es hasznos valtozast mutat egy bizonyos pontban, akkor czek az e16bbi vonalak elonyosek es szerencsesck: 11C1 viszont a sorsvonalon nem Iathato pozitiv valtozas, akkor az illetdnek scmmifCle haszna nern szarrnazik vonalakbol.

A Hold-domb felsa reszen lev6 hosszanti vonalak hosszii utazast, mig a rovidek rovid ideig tarto utazast reprezentalnak: Ha a horizontalis vonalak a Hold-dornbon athaladva elerik a sorsvonalat, akkor az utazasok tavolabb visznek es fontosabbak lesznek, mint a domb rovid, markans vonalai altal rnutatott utazasok, annak ellenere, hogy mindket vonalformacio utalhat orszagon beluli utazasra is.

Ha az utauis: oonaiak c{erik a sorsoonalat es azzal eJ1J1W felemelkedllek, hasznot hoz6 utazast jelentcnek. Ha a oonalak vege lekoniju! vaSlJ a cSllkl6 fele IcgorMil, az utazas szerencsetlenul vegzodik, ha viszont felfelc cmclkednek, a hosszuktol fuggetlenul sikeres utazast jelentenek. Ha czek a uonalak keresztezi): cSlJlI1ast, akkor valarnilyen fontos okbol az urazas megismetlodik.

A oonaioeg) miSlJzet veszelyt jelkepez. de egy vedelmet is mu tClt balesettel vClgy balszerencsevel kapcsolatban,

Ha az lltazasi oonal beletu! a [ejvona/ba, e,g!! fo/tot vagtJ swkaddst okozoa, az veszelyt jelenthet a fejre vagy szimbolizalhat valamilyen beregseget egy u tazasbol kifoly61ag.

Ha az uiazdsi »onalaka; apro, kis uonalak metszik at, akkor az utazast valamil yen oknal fogva meg kell szakitani, de nem kell befejezrri: a villas eldgazas!l utazds! oonalok. kenyelmeUenseggel jar6 utazast jeleznek; az utazdsi oonal csillaggal vfzi utat jelbl balesettel; az ut!12asi vonal szigettei, veszteseggel, rossz emlekkel, csa16dassal jar6 utazast jelkepez.

A tenyer sze!enliu6 vonalak vizi utat, a tenyer kozepe fe/e es6 vonalak szarazfbldi utazast mut<l tnak.

A leghasznosabbak a csuk16vonaibOi kiemelked6 es a Hold-dombra [elivcl6 vonalak, ha viszont az ilyen utazasi vonal kis keresztben vegz6dik, akkor az utazas csal6dast fog okozni; ha a vonal negyszbgben vegz6dik, az utazas veszellyel jar, de az illet6 meg fog menekulni.

Ha a vonal egy szigetben vegz6dik, barmilyen kicsi is a sziget, az utazas veszteseges fesz.

Ha az ut!12asi vonal atszeli a kezet es felmegy a Jupiter-dombra, az utazas hosszura fog nyUlni; ha a Szaturnusz-dombra {ve" az utazas tde lesz fatiilis veletlenekkel; haa Nap-dombra megy, utazas reven elert gazdagsagot hfmevet jelent; ha a Merkur-dombra fut, ugyancsak egy utazasnak kbszbnhet6 hirtelen es varatlan j6m6dot eredm(myez.

UTAZAsI VONALAK

A balesctckre vonatkozoan (1Z utazasi vonalak vizsgalataval is lehet kovetkeztetru, azonban a katasztrofakra, szerencsetlensegekre utC116 jelek sokkal markansabban kirajzolod nak az eletvonalon es a fejvonalon.

Az eletvonalon talalh(1t6 balcseti jelek mindig kozeli veszelyre utalnak, Barmely egyenes vonal, arncly a Szaturnusz-dombr61 fut az eletvorialhoz, bizonyos fajta veszelyt jclent, azonban ncm olyan sulyosat. mint amikor ezen a vonalon a Szaturn usz-dornbon vagy annak toveben egy sziger lathClt6.

Ha a uonol a Szaturmtsz-dombon leva szigetb61 indu! ki, es az eletvonalba torkollik. ez a jc] sulyos balesetre, gyakran eletveszelyre utalhat, Ha egy ilyen vonal kis kcresztben vegzodik. akkor csely van a megmenekulesre, elkerulheta a sulyos baleset. HCI ugyancz a jel lejjebb, a Szatumusz-dornb toveben talalhato. akkor ebben az csetben <1 balesetet valarnilycn allat fogja okozn.i. H<1 <1 Szaturnusz-dornbon lev(i vonalakon d61t kereszt vagy csillag lathato, zuhanas, Iulladas vcszclyet jelenri, viszont a I1cJ1Jzct minden esetben szerencses for dulatot jelcz.

UgyClnezek a szabalvok Cl fcjvonalra is 6rvenyesek, azzal a kulbnbseggel, hogy a veszely egy tavolabbi id6pontra esik. es magara a fejre iranyul, kiveve, ha a baleset megtliri C1 Iejvonalat. Ez a forrnacio figyelmeztetest jelez egy kozclgo veszelyre. ClZ illetonek tehat van ideje a vedekezesre.

A tenyerben talalhato egyeb jelek is utalhatnak a baleseti veszelyre, mint peldau]: a hOSSZTI, csil/aggal Jelzctt. oonal a Hotd-dombon: vizbefulladas veszelyet: a csillag az Cletvolla/on: kozuti balesetet, sulyos serulessel: a csillag a Mars-doll1bon: vereked es vagy csatarozas kozbeni serulest: a racsozat a Marsdombon: soroza tos elctveszelyt: a Hold-jill a Nap-doinbon: vizi balesetet, vizbemlladast szimbolizal,

A Merkur-dornbon talalhato hazassagvonalak a hc1zassag es az elettarsi kapcsolat legfontosabb jelei. E rendkiviil fontos jelek nemcsak a szentesitett hazassagot szimbolizaljak, hanem az intim kapcsolatokat, beleertve meg a flortoket is. A vonalak jclcnthctnek pl<i.t6i szerelmet vClgy hornoszexualis viszont. de kizardlag mindig csak erzelmi kotodesiieket. Az erdekhazassagrol semmit sem mondanak: e vonalak csupan a szivbol jbva erzesekr61, kapcsolatokrol beszelnek.

A j6 hazassrigvonalnak egyenesnek, hosszunak, tisztanak es j61 kirajzoltnak kell lennie, ugyanis a tar tos kapcsolatra, hites hazassagra csak a hosszu, mmkans vonalak utalhatnak. A Merktir-dombon taldlhalo rovid vonalak olyan fut6 szerelmi kalandokr61 arulkodnak, amelyekb61 egyik scm vezet hazassaghoz. Val6di hazassagi vonalnak a Merkur-dombon, CI szfvvonal fblbtt huz6d6, egy vagy tbbb, mely, vizszintes vonalat tartjak, mert errol a szimbolikar61 0lvashat6 Ie, hogy a lelek mikent reagaI a hazassag gondolatara.

Az eJ1Jwes, tiszta hcizassagvonal, amelyen nincsenek tbresek es mas vonalak sem keresztezik, boldog egyuttelest jelez. Akik ilyen vonalat hordoznak tenyerukben, szerencsesen valasztottak, eletuk boldog lesz.

A felfele {vela hdzassagvonal nezetelh~rest mutat a hiizastars csaladjaval, de Clgglegenyseget vagy venlanysagot is jelezhet. Ez ut6bbi megallapftas kiilbnbsen igaz akkor, ha a vonal rovid es felfele gbrbul a vege, az ilyen tfpusu vonal birtokosa nagy va16szfnuseggel sohasem fog hazassagot kotni.

A lefele gorbiil6, a szivvorwl fete flitO hdzassdgvonal mutatja a partner elveszteset, esetleg a hazast,'trs halaJat, ugyClnakkor ez a formaci6 biztos jele annak, hogy JZ illet6 nem fog tbbbe meghazasodni.

BALESETI VONALAK

HAZASsAGVONAL

Ha a kez be/sejeber! uillaszenien elagazik a hdzassagvorra/, boldogtalan hazaseletet, kulonelest [elol, amely azonban kiilonbozd okok miatt nem vezet torvcnyes valashoz.

Ha a h6zassdsvonal villaszen1en c/agazik a tenyer szC/en, akkor a szakitas mar a hazassagkotes elott megtortenik. Az marad hoppon, akinek ez a jel bthat6 tcnycreben, Ha viszont a villa kcrcsziczi a Mars-vollalnt, sok civodast, veszekedest jclcnt az illetd sajrit csaladjaban a hazastarsa miatt, A haz(lssag minden valoszimiscg szerint valasig fajulhat.

A villas jclci altalaban tisztan kivchetok a kezen, ezcrt azokat SOIM ncm lchct figyclmen kivul hagyni. Peldaul, akinck a !r6zaSS(7gvullala villaszer1ien elrigazik es cgy lefele gorbiil6 aga ntsze/i a Venllsz-rfoJnbol, az biztos jclc anna k, hogy az illet6 el fog valni a hazast{lfClsat6L Ha inindke! kcZC'n IT tl'JlyCr fe/e ioe! a viI/as elagaz6s, akkor ez vitathatatlan jele annak, hogy hivatalosan is megtortenik a valas.

Ha a h6zass6gvonal lefeli haladvdn 6tvdg a Nap-uonaton, jelzi azt, hogy a hazassag altal clvcsz a tarsadalmi pozfci6 6s a gilzdagsag nyujtotta jolet, Viszont ha a oona! csak a Nap-uonal fele tart, akkor j6 jcl, mcrt a h<'izastars cgy j6! szitualt, el6keJ6 ember lcsz, a frigy sikert es gazd(lgsagot iger.

HCl a h6zass6gvonal vi1l6ban vegz6rfik, az eg1Jik rig a sziuoonalba csatlakozik, a masik. lefele gorbiil: ez a jcl l1(lgyon boldogtalan hazassagot jclol. arnely visel6je goroml1<1 terrncszetenck tudhat6 be. Ebben az esctbcn nines szaklti1s vagy valas, de a hazassag eroszakos veggel fenyeget.

Ha a hazassdgvol1al el6gazik es az egyik dga a fejvonalba szaiad: azt jclcnri, hogy a boldogtalansag cs a vitak kiindulasi alapja eszrnei eredeni, a hazastarsak nagyon ellcntetes gondolkodtisuak. Cyakran kulonboz6 vallasiiak is, es a bajok akkor kezd6dnek, arnikor a gyereket elterrien akarjak ncvelni

Ha a hdz(]ssdgvonaf dsszekapcsol6rfik a ViJlflsz~vonaila/, ez i1 nna k a jete, hogy a szcxuaii tast kiol tja a hazassag. ElZ iI1ct6 impo tcnsse va lik.

H(I a tuizassdgoona! hOSSZal1 le/ele {vel a Mars-rfoltlb fele, azt jclzi, h05"Y az illctd annyira vcszekedos. Ieltekeny termeszehi. hogy teljescn boldogtalanna tcszi hazassagat.

H(I a hri.::ll5:8dgvonal ezigetben vegz6dik a Mars-rfombon, a haz(lssag botrrinyba fullad, habar clkulonuleshez vezet. de nem vegz6dik torvcnyes V<'ibSC01. Ha a hazassagvonaf keresztben vegzodik a Mars-rfombon, nagy a veszelye (lnnak, hogy e jet visel6jc feltekeny termeszete miatt kontrollitlhati1tlanna valik 6s megsebesiti vagy megoli hazastars<1t.

Hil a hdzl1ssagvonal keresztjellel fr veget a Szatumllsz-dornborli az el6bbihez hasonl6 a jelentese, de ez esetben nem a f61tckenyseg okoZZEl, hanem az bnz6 erdekek munkalkodnakr s ezert kivanja cltavolftani el1enfeJet, elvalt pmtneret. Ha ezenkiviiJ a sorsvonal is keresztben vegz6dik a Szatunusz-rfombon, a kkor nagy a val6szfnusege annak, hogy a kez tulajdonosa eroszakosan vegzi be det6!. A felsarolt rossz jelek meg hangsulyozottabban jelentkeznek, ha i1 SZlvvonal 'Vege a fejvonal fele gorbiil.

Ha a htizassag-tlonal a sZlvvonal felt hajlik, elvadult viszonyt, a hazastars elhidegUleset szimbolizalja, de jelezheti azt is, hogy az elettars fog el6bb meghEllni.

Ha a hdzassagvol1al tiszta, j6 rajzo/afTi, de sok kis apr6 vonal agazik ki bel61e lefe/e: ez a jcl a partner evekig elhuz6d6 betegsegd jelzi, amely sok probJemM okoz.

A hirtelen kcUefOrt hdzassagvonal ktilbnelest jelent. Ha a ket reszre szakadt 152_1[~LW_ vonal fels6 resze cgJJcnesen es tiszt6n folytat6dikr ez annak a jele, hogy bar a

HAZASSAGVONAL

----------------------------------------------------~-----------

hazassagban lesz tores, de az illcto ni1gy val6szinuscggel visszater partncr ehez, ujbol vele fog hazassagot kotni vagy kapcsolatot lctcsiteni.

A z e1ejCn hojtozott luizass6guonal sajat hibabol megromlott hazassagot szirnbolizal, mig a boj/us v('gzJdedi a hazastars miatt megromlott viszonyt jclcz.

A h6zassrlgvonalon h;v6 sziget jelOli (l hazassag soran felmeruki gondokat, sot jclczhct bizonyosfajta kulonclcst is, egeszen addig, amig a sziget tart. Akinek a hazassagvonalan sok apro sziget lathato, az jobban teszi, ha nem kot hazassagot, mert ez a jel csak boldogtalansagot fger szamara

Nagyon baljos jcl az is, ha a hdzass6gvonal oillabon vegz6dik, Ita a oiluina}: az egyik riga szigetet ke-pez a Nap-uonaton: a kapcsolat botranyosan, szegycnteljesen cr veget, a pozicio clvesztescvel is egyutt jar.

. UgyCl ncsak rossz ornormek mindsulo jcl, ha a htizassrigvol1al egy SZI~,?etb61 indul ki, cz ugyanis a hazassag ckitti problema! jelzi, ha azonban a vonal egyenescn folytat6dik tovabb, azt szirnbolizalia, hogy vegul is minden rendbe jon.

Ha il. hazassd;;vonal egy szigetet kipez, maid 1I16na erosen lejt, azt sejteti, hogy bctegseg Vi1gy valamilyen sulyos szerencsetlenseg vethet veget hazastarsa clctenek.

Ha a h6zass6gvonalor7 egy riroid, markdns tonai v6g at: nilgy akadalyt jelent a hazassagkotesben.

Ha egy [mom oonal Idtha/6 a hdzassdgoonu! folOtt, oelc pdrhnzamosan: mely vorizalmat. uj szerelmet szimbolizal a hazassagkotes utan. Ezt meger6siteni latszo a [el, ha a hazass<'ig daturnat jelz6 befolyasvonal folott egy masodlagos vonal lathato. Ebben az esetben nagyon komoly a vonzalom.

A hazassagvonal altalaban mindket kezben megtalalhato, ezek a szimbolikak bnmagukban meg nem jelentenek hazassagor, csupan annyit arulnak el, hogy az illeto eleteben - hogy mikor, azt a venal dornbon valo helyzete mutatja - erosen vagyik tarsra, h<'izassagra, eletkozossegre. Ha e formacio mellett egyeb jel nem lathato, akkor a Mzassag a valosagban nem rcalizalodik, esak gondolatban szuletik meg.

A hazassagkotcs idopontjanak megallapftasa nemcsak (I datum rniatt fontos, hanem azerr is, mer t a sorsvonal tanulmanyozasaval megallapfthat6 az, hogy az ember eletere milyen hatassal volt V(lgy lesz a hazassag.

A h<'izassagvon<llnak (l Merl<.ur-dombon elfoglillt pozici6ji1b61 Jehet kovetkeztetnj a hitzassagkotes id6pontjara, iI' parkapcsolat kezdetere, ilZ eletkapcsolat letesJtesere. Peldaul: ha iI Merkl1r-dombon a h6zassagvonalll1arkans es kdze! esik a szrvvonalhoz, a hdzassdg nugyon fiatal korban kdttetik meg, ligy a 15. cs 20. tv kdzotti id6szakban. Ha a hdzassagvonal a Merhir-dornb feJmagassag6ban futr akkor a 25. es a 30. ev kbzbtti id6szak a realisr mig az ettal magasabban Jut6 hdzassagvonal alapjan a hazassagkotes a 45. es az 51. ev kozbttre datalhat6.

Ha a sorsvonalba egy befolyasvonal csatlakozikr akkor a sorsvonal id6- beosztasab61 kiszamithat6 a hitzassagkbtes viszonylagosan pontos datuma. Ha a tenyir kdzepen a sorsvonal a fejvonalfal keresztezi egymdst, egy befolyasvonal csatlakozik a sorsvonalba, ez a jel 35 eves kart jelol. Ez a szamftas azonban csak akkor alkalmazhat6, ha a Merkur-dombon lathat6 cgy, a hazassag id6pontjftt meger6sit6 hazassagvonal is. Ha tehat a hazassag tenye a Merkur-domb vlzsg<'ilatavaJ meger6sitest nyert, a sorsvonal milyensegeb61 kbvetkeztethetunk a leendo hazassagra.

HAZASSAGVONAL

JELIGE:

SLTNYI"

fI

A kcpen lathato nagymerctu kez tulajdonosa nClgy kez(igyesseggcl rcndelkezik, kepes a kg?tpr61ekos?tbb rnunka el vegzescre is. Ertekeli az clot nyujtotta orornokct. Praktikus eszjc1r<'isu, tavol all tole a lelkizes, A mutatoujj es a hizepsd ujj toveben leva kis hezag azt szimbolizalja. h03Y az iUcto kezebol konnyen kifolyik a penz.

Tipikus szogletes keztipus, mivcl e kezen a szoglctcs aranvok ervcnyesulnek. E tipust ncm veletlcnul hivjak hasznos vagy dolgos keznek, hiszen viscloje tcvckcny, szorgalmas, iigycs ember, allandoan fur-fmag, valarnit mindig reparal, Szcreti a szirnmetriat, a rendezett kbrnyezetet, pontos, pt.'dans, alapos, lclkiismeretcs. Munkajaban es elctviteleben modszeres, Rcspcktalja a tor venyt, keruli a konfliktushelyzetekct, Erdekl6dik az egzakt tudomanyok cs a tcchnikai ujdonsagok irant. Nem vallasos. Hazassagaban ragaszkod6, kitart6, de ncrn rur ellcntmondast, olykor onkeuyiirkcnt viselkedik. Ha azoriban hazastar sa hagyja m?tgM irany itani, akkor kellemes tars, j6 vele egyutt dni. 1geretcit megtartja, hl'iseges, cl veiben kitarto, iizlcti i.igyekben becsuletcs. Kctkcdo terrneszeni, hajlarnos mindennck a ruag yarazatat keresni.

A markans Nap-domb barats<'igos, tarsasagkedvelo, vcndegszereto embert sejtet. Elkepzeleseibcn hajthatatlan, makacs. A sajat eszere hallgat, nem fogad el jo tanacsot senkit61 sem. A normalisan Iejlctt Jupiter-domb a tiszta, j6l kivehet6 Iejvonallal tisztcsseges. oncrzetes, nagylclkii. egyenes jellermi embert szimbolizal, aki szocialisan j61 illeszkedik kornyczctchez. Ertekcs tulajdonsagai rcven koztiszteletnek orvcnd, A Venusz-dornbon az illet6 SZl.'xualis eleter61 Ielvilagositast ad6 hosszanti vonalak visszafogottsagot tukroznek. Az el6domborod6 Mars-dumb szerint crzo lelek. idegenekkcl tavolsagtarto, bizalmatlan. Nem nir kritikat, Meg van gy6z6dve arrol, hogy arnit csinal, az a legtokcletesebb, A1I1ig a jol kivehet6 nagy frdrolll5z0g energuit, szioossagol szimbolizdl, addig a szabalyos negszog biztos anyagi hdtiere! je/keptz.

JELIGE:

"SUNYI"

GYERMEKVONALAK

--- ------------------------------------------------------------------------------

Nernely tenyerj6s kepes ko vctkeztetni a tcnyer jcleib61 is (\ leend6 gyermckaldc1srCl. A gyerckekre vonatkozo jelek megfte!esebcn viszont 11agy elteres mutatkozik. De abban megegyeznek a szakernberek, hogy a vasta:; uonala):

Iiut, (1 vekony oonalai: pedig lc1nyt jelkepeznek. A toredezeit, rovid uonaiak vetelest, halvaszulctest Vilgy rovid cletli gyermeket szirnbolizalnak. Az otnel iobb gyermckvonal ncmcsak ot gyereket, hanern mar eros erzekiscget is sejtct. Akarcsak a hazassag, v(lgy a sors vizsgaJatc1nal, itt is nagyon .fontos SZE'mpont a kez cgeszenek vizsgalara. Peldaul: akinek a Vcnusz-dombja gyengen fcjlctt, annak altalriban ritkan van annyi gycrmeke, mint annak, akinck 11(1- gyon telt (I Venusz-dornbja.

A!tC1IAban a ferfikezen nem szokas gyermekvon(llakat kcresui, persze bizonyos esctckbcn az apet kczen is Iathatok czek (I VOllR1Clk. Ez annak () jclc, hogy ClZ illetf Ierfi rendkivuli m6don szereti vagy szeretni fagjo gyennckd. ]-[<1 az apa es az anY(l tenyerjegyei megegyeznek, akkor a vonal vClstagsagat61 fligg6en ko vctkeztcthctnek fiu V(lgy l;iny utndra. Az elmosodott vonal azt jelzi, hogy a fili noies terrneszeni, a lc1ny pedig ferfi(lS karakterfi lcsz.

A gyerckckre vonatkozo kis vonalak klilbnboz6 helycknil crcdhctnck, a legt6bb csctben a hazassagvonalbol tclfele kiilg(1zo, kis apro vonalak azok, rnelyekbol informaciot szerezhetunk a gyerekaldasra vonatkozoan. A Merk!ir-doJllboll talalhato gyermekvomd<lk olyan hajszalvekonyak, hogy tobbnyire csak nagyft6val Iedczhctdk fel, cz esetben azonban a kez tobbi vonala is halvany.

A gyermekeket jelza vonalak kiindulhatnak a 5zivvoJlalli61 is, kcsobh kcresztezoe a hdzass6gvorwlat. Ez jclkepezi azt, hogy ClZ anvanak mindcnncl Iontosabb a gyermcke, szeretetet teljes cgcszd,cn esak neb sugfiroz:w.

A lecnd6 gycrekct a tenyerhcz lcgkozelcbb esc cSllki6vonaib61 is mcS lchct allapitani. Ha ez a cSllk/6V(JIlol a cSlIk/6 Wzepe fele hnladt»: [vet Idpezve felpriposorfik: noi kczen azt jelenti. hogy a szules rendkivuli Iajdalmat kovctci. Ha ez a vonalforrnacio extrern dornboru. akkor az asszony szules ki1zben mcghalhat. Az ilyen kozii nonek a gorbgbk megtiltottak CI hazassagkotest. Nagyszamu vizsgalati minta ;'ltapj{m, orvosi v61emenyek szcrint 2IZ ilyen csuklovonallal rendclkczd noknci gyakoribb (I nilhordasos terhesseg v(lgy a bonyolult szules. Ezt a csuklo vonalat neveztek a gorogok Venusz-karperecnek. Az clmondottak alapjin a Venusz-karpcrccct hasznaliak annak mcgitl"lesere, hogy az. illet6 n6nek sok vagy keyes gyermeke lesz-e. Nyilvflnvalo, hogy az a no, alinek az elsa szii10se keserves vol t, nehezen fog <l thbbi sZl\lesre vMblkozni. Ha a mfisodik karperec is ClZ els6hbz hasonl6an lyelt, Clkkor (lZ illeto c1 sziili2snel meg fokm:ottabb veszelynek van kiteve es a fclC'plilcse is tovabb t(lrt. H(1 mind (l h.cirom csuklt)von(11 a tcnyer fde lyel, ez ,) medd6- seg jete.

A legvC116szinubb a hazass,:'igv(1nalon keresni a gyermekfild,bt. A f16zassaguonalb61 felfelc kiillrful6 fillom vOrlaiak utCllhatn(lk (lZ ut6d16sra. Annyi gyerekre sZclmllhatnak, ahAny j61 kiveheto, mtlrkiins, kis von(lllc'ith(lt6 ott. Mint mar emlfteti:l.ik, a h(ltarozott, eros vonalnk fiut, a finom vonal<lk pedig lanyt jeleznek. A legjobb m6dszer e vonalak hithat6vc'i tetelere, ha gycngcdcn megnyomjuk C1 Merkur-dombot, mert ezutan a kis vonalak kozliil esak (1lObt kell megvizsgEilni, amelyt:k a legtisztabban IMszanak. Ahhoz, hogy mcghldjuk a gyermekck szamat, a kcz szelet61 a tenyer fole h(ll(ldVa meg kell sz<'tmolni czeket 11 vonalaka t-

Az t.','ycl1cs vonalak cr6s, egeszseges gyerekcket jelentenek, (l l'lag1joYi 11(11- vdlly vagy szaKruH vunalak k(~nycskcd6, gyengc alkaru gycrcket szimbolizal-

nak. Ha a vonalnk v(J/ameiyike nllSYOJi chit a Wbbit61, j6val felhl116bb, akk or a vonallal jclzctt gyerek ki valobb. sikeresebb lesz, mint testverei, felteve, ha a VOl1i1] ki valo minosegu, egycnes cs tiszta.

Ha a hazassagvonalbol kiemelkedo kis oonal kezdeten szjgetjellathat6: a szuletcndo gyerek esccsem6korban gycngc fizikurmi lesz, ha azonban a uonal - clhagyua (] szigetet - lIIark(iuss6 tuili«, valosziml. hogy a gyermekbol eros, cgeszseges feln6tt vali k. Ha 21 kis oouat sziget/!ell visz6dik vag!! megszakad, akkor viszont azt jelenti, hog)' a gyerek nem eli meg (1 feln6ttkort.

A fejvoual, az eletvonal es az cgeszsegvonal Alt(ll hatarolt terulet alkotja a tenyer nagy har ornszoget, (1 tri(lngulumot. Ha hianyzik az egeszsegvonal, ami nernntkan Iordul 1216, akkor egy kepzcletbcli vonal kcpczi a haromszog alapjat, vagy a Nap-venal veszi at az egeszsegvonal szerepet. Bar a N(lp-vonal a sikcr cs a hatalom jclkepe, az cgycn mcgsem r endclkczik akkora szabCldsfiggC11, mint arnikor az egeszsegvon(ll adja a harornszog alapjat, a hata- 10m es az ero nern t,)rsul nagy gondol(ltokk(ll, a sikcrek elsosorban anyagiak.

A iuiombonut», sima fcifilehl1r6ro/llsziJx az energiilt, a szivossagot szimbolizalja, ezzel szernhcn ClZ enJsCJJ nicsozol! hdroll1szog akaratgyengeseget, befoI yasolhatosagor, passzi vitast jelol.

Ha (l Juiromszog szele«, korbcueszi a Mars-lI1rzol, mindig j6 eletkilatasokat abrazol: az ilyen kezii ernbcrek liberalis gondolkodasuak, cgycni elkepzeleseik vannak a vilagrol, revekenyseguket a haladas szolgalataba AlHljak.

A keskw1j il6romszog kcdvezotlen jbv6t fger. Az dozo tipussal ellentetben ClZ ilyen kez tulajdonosai kishihick, batortalanok, vezctcsre. batoritasra szor u Ina k, egyii tt menetelnek C1 tomeggel.

Kulonriscn j6 szimholikanak mindsul az. ha C1 hrirorns2og uonalai j6/ kiraizolia): es oorosc): a Bib-jegyueknel az ilyen tipusu harornszog szenvedelyes, szivtipr6, ellcnallha tatlar, tcrrneszetre utal.

Az exycn/J olrfalli, ilibcit/an vO/1alri Mro/llszog ellenallo szervezeni, virul6 egcszsegu. szfv6s embert jclol, akinek minden remeuyc megv(ln (I hosszii elerre.

A nagy ha.roms2og felso szogenek nevezik a fej- es az cletvoualak altal bezart sZbgct. A szbg sZ(1rainak hsztanClk, j6 r(ljzol(lrunak, egyenesnek keD ienniiik. Ebben <lZ esetben cles szemu, mc'isok irant fogekony emberrol beszelheh.ink. l-1C1 a fe/s6 szog kicsi (a fejvon(ll es az eletvonal egymashoz Kozel fut), (lZ tisztan mClteriRlista crdeklodesU: szemelyt jelez, olyant, aki erzeketlen a muveszetek irant. HC1 a fe/56 szog igm nagy (tompaszogU), ez a jet olyan nyers nl'Y"\uru, ingerlCkcny emberre utal, aki a II (I nd6clJ) h(ldban all kornyezctevel, munkajaban, a tanulasbm) tiirelmetien, nines eleg kitartasa.

Ha a k{izcpso vagy kiwjj feiali szoget a fejvonal es az egeszsegvonal alkotja, es iI vonaI j6l ki vehet6, tiszta, akhw <tZ iIlet6 gyors eszjarasu, elevenseggel, j6 egeszseggel mcgAldott ember. Ha (l szog lIagyol1 kicsi (hegyesswgu), akkor rcndkivuJ ideges (llkatr(l es rossz egcszscg1 allapotra kovetkeztetheh.ink, mig Zl feIUimjcll nagy szog (tompC1szog) fantaziatlan, gyRkorlati(ls gondolkodasr61 tanuskodik.

Az eletvoHRI es ilZ egeszscgvon(ll, V(lgy CI Nc)p-vonal alkott(l szoget nevezik al56 szognrk. HCI <tZ egeszscgvonClI alkotja es hegycsszogU: gyongeseget; tompaszog cseten ped ig eros termeszetet jelez. Ha a Nap-vonal alkotta, heZlJcsszdg eseten. cgycniscget, de szuk 1c'it6koru ember! szimbolizal; tOll1paszbg ('seteI1: felszC1baduJ t gondolkodasu egycnt jelkepez.

GYERMEKVONALAK

NAGY HAROM5Z0G

NAGY HAROMSZOG

KIS HAROMSZOG

NEGYSZOG

HCl ClZ egeszsegvonal nyitott vaZlj hllinyos, akkor a Hold-hates crvcnycsul erosen, ezert az illeto elhatarozasait, tettcit rornantikus kcsztctcs szabalyozza. bctcgcscn csapong kcpzeletc, hangulatvaltozasai szeszelyesek.

Ha az eietvol1al roeszu! mjw/t: kielegithetetlenseget sejtet, olyan emberrdl van sz6, aki orokosen szexualis ehseggel kiizd, mivel ebben a forrnacioban er6sen hilt a Venusz-befolvas.

Ha (l }ufromszog az eletoona! fel6l nyitott va2_,'lj hianyos, ugy tovabb ercsodnek a Vcnusz Ieldl sugarz6 szcxualis ingerck, amelvek meg tovabb fokozzak <'IZ erzekenysegct. fogekonysagot gcrjesztcnck a szfnek, <'I hangok es a mozgas irant,

Ha 0:11/{irorllszog cgyik oonat« a Szaturnusz-dombra IJ1CX!;: balsikeni vallalkozast, anyagi vesztescget: ha a Merkllr-doll1bm fvel: kierdcmclt pozlciot, gondtalan eletct: ha a [upiter-dombro flliz6dik: akkor olvan embert szimbolizal, aki bar adottsagai rcven rneger demelne, de megsem tud boldogulni az eletben.

A haromszogbcl kit6ro vonalak mindig valamilyen su lyos betegscgnck vagy elctvcszelynek a jelei.

A sorsvonal, a fejvonal cs az egeszsegvonal altal hatarolt resz a tcnver kis haromszoge. vagy magas harornszoge. de nevezik meg regebbi neven "Jsten szemcnek" is. A 5zepen kimjzo/t, dcrekszogll hriro/llszog: mege-rto, bela to, ertolmes cmbcrrc enged kovetkeztetni. A kis haromszogben altalaban a Jupiter, a Szaturnusz, a Nap es a Mcrkiir hatasa ervenycsul, kcvcsbc hat 0:1 Venusz erotikaja vai es a Hold rapszodikus hangulatvaltozasaival, Ez azt jclcnti. hogy az alulrol jove, gonosz indulatok nem tudjak megzavarni a fcntrol crkczo. pozitfv kisugarzasokat. A kis hAromszog nem leLhet6 fel mindenki tenyereben, de aki nel mcgtalalhato, az tukrozi az el6bb elmondottakon kIVU! tulajdonosanak scbczheto pontjait, gyengesegeit.

A marken», szabdlyos rajzotau; hriromszdg eros jcllermi, szilard egyenis6gu ember! abrazol.

Ha a hnrorrlszog uonalai hirinyosak, vekol1yak: jelzi, hOb')' az illet6 elcsablthat6, ingatag.

Ha a harolnszog {cjvona/a szauuit, ugyancsak befolyasolhato, iranyithato, gyenge aka ra tu egyen t jc I kcpez.

Ha 0:1 hdroinszog JJyilott vag,1j hianyos, a nonalai elmosodortak; akkor az illet6 korlatolt, egyugyuen igenytelen.

Az erosen nicsozott hdrolJ1szog passziv, k6zi.'>mb6s, reszvCtlcn cmbert szimbolizal.

A szfvvonal, az eletvonal, a sorsvonal cs az egeszsegvonal altaI elkerftett terulet alko~a i'l tenyer negyszaget, mas neven guadra~at, vi'lgyis i'lZ asztalat. Az idcdlis ncgyszdg oldalai eg'jenesek, szabAlyos(lk, belseje sim(l, (l fejvonal vagy a szfvvonal iranyab61 eS(lk keyes vonal fut at rajta. Az iJyen negyszag nagyon j6 jelcntesu, mert paratlan elmet, ri'lgyog6 intellektust, v(llamint 6szinte emberi kapesolatokat mutat.

A j6/ kivchd6, el6rcdomborod6 negysziJg is j6 jelentesu, biztos anyagi hfttteret es nepszerliseget szimbolizal. Ezzel szemben a lapos negyszi..ig szereny anyagi lehetsosegeket, szukbs eJetk6rulmenyeket reprezcntaL

A hirinyzo negyszog; sikertelen, szomoru, kilatastalan eletet jelkepez. Al1ft61ag a g'jilkosok es a rabl6k kezeben nines negysz6g.

Az ('roscll bcsZi'iklilt IIl'gYSZOg; szuk latokoru, korlatolt egyent szimbolizal.

Az ilyen emberek bigottan vallasosak, gondolkodftsm6djuk konzcrvatfv, erkolcsi kerdesekben rendkivul intoleransak. Akiknel viszont hit szeles a l1e::,>yszog, azokra az cllcnkezoje igilZ: naluk a val las es az crkolcs nem jMszik nil Iontos szercpet.

Ha a w;gyszog tcljcs lross::riban lelll/liGen szdes: cz biztos jele annak, hogy az illcto fcgyelmezetlcn, szertelen gondolkodiisu, a megszokott61 eltero. gyakran fclelotlen visclkcdesii ember.

A kozepe fde dsszeszllhilo Ifegyszog: d6iteletet cs igazsagtalansago! jelcz. Ha a rregyszog a Nap-domi: uiat! sokkal szJlcscbb, mint a Szaiurnusz-domb a/all, akkor ez (I jel a rangjara, himevere mit sem ado. nemtorodorn szernelyt jelkepez. H<l a negyszog a Nap-demo atat; kcskcIJ!I, ebben az esctben pont az ellenkezoje crvcuycs: az ilycn jeW emberek minden gondolata csak akorul forog. hogy vajon mit gondol roluk a vilag, mit kell tenniiik, hogy megfcleljenek a kornyezetuk elvarasainak,

Ha a negyszdg rwgyo/1 szC/('s a Szatnrnusz- vag)l a [upiter-domb alati, os a wasik vegen javal keskcny('bb, ez pedig annak a bizonyfteka. hogy a kezdetben elfogulatlanul j6zan, sokoldahi ember idovel begyepesedik, a r.irakodo e161- tetett61 sziik Iatokor uvc valik.

A vonalakban sZ('g~fl1y, sima /1('gyszag: nyugodt lelkialkatra utal, a s!ldin ocnalazctt l1egyszdg pedig feszult idcgallapotra cs nagyfoku erzekenysegre enged ko vetkeztetni. Mint Krudy irja: "A kalandorok, hamissagbol el6k nesyszoge also vonalban szarnos agazCltU." Egy ncmct kronika szerint egy penzvero tenyereben (I n0gysz6g 333 vonalbol allott, legalabbis ennyit olvasott meg a kronikas a penzvcro levagott kezen.

A neXyszogb61 ncha apro, kis vona/ak emelkednek ki es az ujjak fele futnak. Ha e vorialak valamelyike a WzC'Psd lijj tiioeben vegz6dik, akkor (lny<lgi j6letet es rnegbecsulest jelent: ha J. gYllrr)sujj tOvel1d er veget, akkor sikeres szerelmct jclcz: ha a kozepsG lIJj es a gYlldisllJj koze [vel, akkor szomorusagot es csalodast szimbolizal: ha a mutnt6ujj is a kdzepsG Iljj kaze 1-!11z6dik, akkor egy szep n(lpon jelent6s penzosszeg elvesztesere szarnithat az illeto.

A tcnyer negysz6geben talalhato ferde keresztet buvos vagy misuiku» keresztnek hivjak Olyan emberck kczcbcn lathato cz a jel, akik kulonos m6- don vonzodnak a misztikahoz, szuggeralh<lt6k, hipnotizalhatok, de ezcn hi! szimbolizalhat zsenialisan terrnckcny, alkoto embert is. Ez a megkulonbozteto jcl gyakran fcllelheto kivaJ6 zeneszek, zeneszerzok tenyeren. (Resz!etescb-ben a misztikus keresztnel targY<lljuk.)

NEGYSZOG

SZIMBOLIKUS JELEK

A vonalak eltiinhetnek, clhalvanyodhatnak, az elnines utan ismct felbukkanhatnak, folytatodhatnak. felrunhet rajtuk valamilyen szimbolikus [el (pont, folt, kereszt, esillag, racs, sziget stb.). Ezek (1 jclck mindig a jellern valarnifele id6beli alakulasar ol, valtozas,h61 arulkodnak Azonban onrnagaban egy ilyen jcl meg ncrn jclent bizonyftckot, csupan ~{1 fogekonysagr61 tud6sft. Ha viszont cz a bizonyos jel tobb hdyen, pcldaul a vonalakon kivul a dombokon es az ujjakon is felttinik, akkor a hajlam oly eros, hogy valoszinuleg rcaliza- 16dni is fog. A szimbolikus jelekct csak az egesz kezzel egyiitt lehet ertekelni. onmagu kban teves kovetkeztctcsrc vezetnek

A pont vagy a !(Iit nem tartoznak a kedvez6 jelcntcsu szimbolikak koze, mert az energiaaramlas szuneteleset, azril tal a csclekedetek gatlasat, akadalyoztatasat jelentik.

A kicsi, sckdy punt kevesbc olvan veszelyes, mint a sMa punt vagy fait, arnely tobbnyire id6szakos betegscget rcprczental.

A halvarryvoros pou! rendszerint hdemclkcdcst: az egcszscgvonalol1 is az elciuonalon lazzal jaro betegsegct; a fejvonaloil iitest61 vagy esestcl szarrnazo serulcst jelkepez. Ncrnely tcnyerjos az eleiuonalon levo piros pontot idegenben k6tend6 MZ8S5.:1.ggal hozza osszefuggesbe.

A kekesbama folt: tartos lazas allapotot tukroz A fekete, sdtdkdk pont: siilyos betegseger vagy rossz sorsfordulatot jelol.

A [ekete pun/uk az detvollalu!1: akut beregseget: a szitnxmulon: szfvbajt: a fejvorwlol1: migrenes fejfajasokat; a htizass6gvont1lon: ozvegyseger: a gy{misujj alati: uro16giai problemat: a VCtIl/sz-domb kdzepen: fulbetegseget: a v enuszdomb aljan: nemi betegsegct: a jupiter-dulllbon: munkahelyi kellernetlenseget: a Szaturnusz-doinbon: gorcsokre V<116 hajlamot: a Nap-dombon: epekovet: a Napdomb !olOtti hajlatbon: Litaszavart: a Merklir-domb alati: vizclesi nehczscgct: a Hold-doinb sztien: perverzitast: a Mars-dol/lboll: szekrckedest, belhantalmakat szimbolizalnak.

A sziget sem szcrcncses jet altalaban oroklott bajt, valamilven cgeszsegiigyi zavart je161, minden esetben a testi-lelki, szellerni egyensuly megbomlasat jelkepezi, A sziget merete es hossza az akadaly nagys.igM es idotartamat tukrozi,

Szigetjel az eletoonalon: evekig elhuzodo betegseget: az eiereonaton beiiil: ernesztesi za vart: az eietuonalon kiuiil: serulest vagy operaciot: a feJvonal k6zepen: orokletes szellemi gyengeseget; a sorsoonalon: sulyos anyagi veszteseget vagy erzelmi valsagot: a sziouonaion: oroklott szivbajt: az egeszsegvonalon: epevagy majbetegseget: a Nap-oonolon: a tarsadalrni pozfcio borranyos korulmenyek kozotti elveszteset V(lgy anyagi gondok miatti allando koltozkodest: a htizassdgvonal kiizepe«: megromlott hazastarsi kapcsolatot: az Urdnusz-vonaton: telcpatikus kepesseget, a Venllsz-gy(mln: verfertozcs veszelyct jelkepezi.

Pont vagy folt

-

Sziget

Sziget

Kor vagy gyunl

Csillag

*

Barrncly szigetben vcgz6d6 vagy szigeter kcpczo venal a kez azon rcszevel kapcsolatban jelent rosszat, ahol a sziget talzilhato.

A Vell1lsz-nombon cgy szigclbcn v('gzad6 kfser6vol1al: szegycnt cs bajt jelez, melynek oka a partnere V(lgy szerelmese tulzott szcnvcdclyessege. Ha a Veiutsz-domoro; kiirrdula ooua! 5zigctet kepczve dtlw/ad a tcn,llerclI es eier! IT hllziTSsrigVOila/at, ez annak a jele, hogy az illcto ell'tC>t cgy bizonyos idoszakban rossz, gonosz hatasok erik, a haz(1ssag(l, hit csak aLmenelilcg is, de valsagbil kerulhct, Ha az elobbi venal /cfllt a sziuoonalhoz, a nogatfv hatas az erzelmckhcn okoz problernat, de jelenthct csokkcno szcrctctct, gycngulo szcrelmet; ha a J(~jvonalhoz flit, a kcpesscgek, a szcllemi er6k szenvednek kart: ha a sotsuonalhoz flit: akkor a csatlakozasi ponttal jelzett id6ben fellepd kedvez6tlen hatasok kovctkcztcben torekvesei cleve kudarcra vannak itel ve.

Szigct a dornbok brinl1clyikerl az adott dornbra jellernzo minoscgck csorbitasrit, a tulajdousagok gyengftcset jelzi.

Szige; 11 [upiter-doinbon gyengftheti az arnbirio t: sziget a SZlTtlfrJl1lSZ-tiOJIJbon betegsegct V(lgy balszorencse miatti nehcz sorsot jclcnt: sziget a Nap-dombon kiscbbiti a miivcszi kepesscgeket. de jclezhct siker tclcn val lalkozassal jar6 anyagi csodot is; a Merhirdombon ft'v6 sziget tulsagoS<ln allhatatlanna teszi az embcrt, kulonosen az uzleti eletbcu VJgy tudornanyos sikerek eICr6- sebcn jclcnt akadrilyt: szigrt a Mars-doll1bol1 gc'tt(lt szab a fan tazia ki teljcsed csenck; ,1 vennsz-domb szigcte jelkepezi azt, hogy uralkodova valnak a szeszelyek, a szenvcdclyek, de jelcnt elszalasztott eldnyos hazass.igotis.

A kor vap) :"'Y!lni jel egeszen ritka szirnbolika, aszerint, hogy hoI talalhato, jelezhet j6t cs rossza t egymant.

A Nap-doli/boil es a Jllpiter-dombon levo gyrlrl/ altalaba n elonyns jcl, mcrt a kitiizo tt eel clereset, beteljcscdeset reprezentalja, ugy(lnis e ket domb az akaratero es a szerencse cl6nyos kornbinaciojat adja. A Jllpitcr-domb gyrrrlijc sz€rcncses el etkilatast, sikeres vallalkozast jelez; (I Nap-doli/bon /fvo kor vag!! syrlrJi is hasonlo jolctet. gazd(lgsftgot jclol gyors karrier rel es ncpszeniseggcl.

A tobbi dombon kedvez6tlencbb jelentcse V(1n a kor nck vagy a gyurunck, mi vel g<'ttolja az cmbert a kiboritakozasban, crvenyesulesbcn.

Ha kiJr V!Jgy gy(idi Irithatr5 a Szaturmlsz-dombol!: szercncsctlcn zllhanast; i"1 Mcrklircdo/Ilbou idcg-bsszeroppana5t; a Mars-doli/noll veszCllycl jar6 gy{)zclmet; <1 Hold-dombon vizbefulI(1dast; a Vbl1lsz-nmnnon: ncmi betegsegct jCdkepez.

Ha a kar V<1gy J gyur(i val(lmelyik fOllfos f6vollnloll vaJJ, vagy crinti azt, cz a jel arr(l ut(ll, hogy tubjdonosa dete azon id6szElkc'iban, Elmelyre a jcl uta!, keptelen megszabadu]ni balszerencsejet61.

A csillag (1 tcnycr akarmclyik reszen is lcgycn, fontos jelentesu szimbolib. Egy-ket kivetelt61 eltekintve 5zerenCsCsnek tekinthet6. A cSil1agnak akkor Icgkedvezobb a jelcntcse, hn szabrilyosak a sHgarai, mert ckkor (1 csillag ber<1- gyogja, bevilftgi~a a k6rnyezetet. Ha azonban a csillag hi/nagy, mJly tis voros, akkor robbanc'isveszclyre figyelmeztct.

A J1Ipiler-dombon levu csillag a helyzetCt61 fUgg6cn kt~t hilcinbbz6 cl6jcllel biro Ha a domb legmagas(lbb pon~f1n talalhilt6 n csillag, akkor nagy rnegbecsillest, hatalm<lt, eredmenyes paly"futast, gyumblcsbz6 eletet fgfT. Ebben az e~QI~ben az illet6 b~rmely tbrekveset siker koronazzi1. Akinck chhez il jelhez

r~adasullTli2g egy eros sors-, fcj- cs Nap-venal is tarsul, az rendkivul magasra Csillag juthat az emberi n(lgysag lctrajan. Ezek a jelek rendszerint csak az arnbicio-

zus emberek kezcn talalhatok meg.

A masik esetbcn a csillag kozel a mutat6ujj tovehen eppen hogy csak erinti a [upitcr-dornbot, majdnern a kezfejen lathato, akkor ez csetbcn is ambici6zus embert jclol. csakhogy azzal a kulonbseggcl, hogy az eI6bb elmondottak a parrner re vona tkoznak (lohet az elettars, hazastars. vagy akar barat, szereto). (I kez tulajdonosanak, maganak, nem 1ger extra kivalosagot.

Csillag a Sratumusz-domhon borzaszto vegit, dramai esemenyekkel teli cletct jelent, az illet6 biindzes aldozata is lehet, Ha a csillag a domb toveben helyezkcdik cl, akkor az clobl» mcgallapitas a partnerere (uzlcttarsara, szcrctDjere, hazastarsara stb.) vonatkozik.

Csillax a Nap-noll/borr kuzrnegbecsu lest, nepszeriiseget, j6m6dot jelo I, arncly azonban nem jar boldogsaggal. Az elismcres es (I j610t tobbnyire mar tul keson erkezik, addigra a pozicio rnegszerzeseert folytatott kuzd elem fel- 6rli egeszseget, s6t elmeje is meghaborodhat. A Nap-domb otdalan vagy tijveben leva csillag azt [elkepczi, hogy az illet6 idegen szernellyel. gazdag, tehet6s emberrel fog kapcsolatba, barfltsagba kerulni anelkul, hogy maga gazdagga varna. Ha a Nap-oonathoz kapcso/6dik a csiliag, miiveszi kepesscggel, munka val szcrzett nJgy hirncvet, unncpeltsegct kcpviscl. Ebben az csctben a csillagnak nem szabad tulsagosan magasan fent lenni (I kezen, (I legjobb pozfci6, ha kcvessel a Nap-venal kozcpc folott talalhato.

Csillag a Mcrkrir-dolllb kozepeli: kivalosagot jelkepez, sikert az uzleti eletben, a tudornanyban vagy a szonoklasban, (I kez tipusatol fuggaen. Ha a csillag a MerkiJr-doJ/lb tuvaWf'l VHn, akkor az elobbi tulajdonsagokkal biro 5Zemellycl fog kapcsolatba kerulni az illet6.

Csillag a Mars-dombol[: sikcrt, mcgbecsulcst fgcr turelern, lemondas es kitartas reven. A kis Mars-dornbon leva csillag harci sikerekert kiruntetest, elismerest szimbolizal,

Csil/ag a Hoid-dotnbon: olyan sikcrt jelkcpcz, arnely kepzeloerobol es fantaziab61 szarrnazik. Ha a fejvonal a Hold-dombon egy csillagban vegz6dik, akkor a csillag rnegboritja (I fejvonal egyensulyat, mentalis instabilitast, szellerni kiegyensulyozatlansagot ercdrncnycz. A Hold-dombon tobb, kicsi csillag bunozesre v(l16 hajlamot jelez.

Csillag a Venusz-domb ccntruJJlriban vagy a legmagasabb pont jan: az erzelmekkel, szenvedelyckkcl kapcsolatban szerencses sorsfordulatot szimbolizal. Sikert szerelmi ugyekben, "melyet nem gatol sem feltekenyseg, sem irigyseg. A Vem/sz-domb toveben talrilhat6 csillag a szerelmi ugyekben Jelent intim kapcsolatot sikeres, neves cmberekkel. H(l a Venusz-domb puha, akkor ez n jel homoszexualitasr61 arulkodik.

CsiIlagok nz lI]jak fels6 izen: nagy szerencset jelblnek. A huvelykujj kbrbmpercen leva csillagok akarater6 reven clert (lnyagi boldogulast; csillag a gyurCisujj kbrbmperccn: elismerest, hfrnevet jelez tudomanyos vagy muveszi palyan; a muat6ujj kbrbmpercen lathat6 csillag gyors el6rejutast, magas pozki6t jelez.

Kereszt

+

A keresz: ~ ,1 csillagga I ellen tctbcn ~ ritkan tckinthet6 pozi ti V [cluck. inkabb rosszat, mint j6t szimbolizal. Tobbnyir e valamilyen problernat. veszelyt, bajt jelez elore. de jelkepezhet valtozast az eletvitelben.

A kcrcszt jelenlete fokozott ovatossagra int, mert e jcl megni\vc1i CI jclzett hcly kodvczotlcn hatasat. Kulonosen akkor szamit olonytelennek. ha ,1 kercszt IJ/rHy es voros szini). A keresztnck azonban van egy clouyos poziei0jCl, mcgpcdig akkor. ha a jllpiter-nolr/bon talalhato, ebbcn az csctbcn biztos lehct ClZ illcto abban. hog)' ill. clcteben lcgalabb egy n"sy .Jialalos" szerelcm lcsz Kulonosen igaz cz CI megallapftiis, ha a sorsvonal a Hold-dornbrol indul el, ugyanis cz a jcl azt mutarja. hogy kb, mikor varhato a Jl{lgy szerelem: ha CI sorsvonal kozcl van az eletvorial kiindultisi helychez, akkor koran; ha a Jupiter-dornb ti.1vebcl1 van (I kcrcszt, akkor az {let kozcpcn. az clet dclcn: 11<1 lent, (I Jupiter-domb alatt van a kereszt, akkor az elct alkonyan jon el <1 n<1gy szerelern.

Hi:1 ,1 Szarurnusz-dombon kvo kereszt. criuii a sorsoonalat, ez (I jel erriszakos halal vcszclycrc figyclmeztet; ha a domb kozcpon van a kereszt, akkor veg:zctes, tragedi<lba torkollo elctct szimbolizal. de jclezhct terrnckctlenscget is.

Kcrcszt a Nap-tioinbon kud arcot. csalodast jclcn t. az i IIct6 nern szarnitha t hirne vrc, ncm lcsz gal.dag, nem cr cJ siker eket a muveszi eletbcn,

Kercsz! n Merklir-dol/lbon g<llad, ketszfmi termcszcui cmber t. risztesscgtclen tizleti tevckcnyscget jeJez.

Kereszi a I/agy Mars-domiJorl veszclyes ellensegcket; a kis Ma/'s-dol/l/JoJ1 '(~6 kereszt croszakot. eserleg verekedcsbdl bekovetkezo halalt is jclenthet.

Keresz! a Holn-dombon a [ejvolla! aiat! a kepzclodes vegzetcs ha t9sil t mutatja. Az ilyen ember ongyrlkosjeloltkcnt. onpusztito medon ('I.

A Vell/rsz-dombo/l j61 kivehet6, markdns keresz! nagy megprobalta tast. csetleg vcgzctcs szcrelmet jelent. Ha kicsi a kereszt es kozcl esik ClZ eletvonalhoz, akkor olyan problernakrol, bajokrol arulkodik. amelyek soran kiclczodnek a vitak cgy kozeli rokonnal, clcttarssal V(lgy gyerckkcL

Keresz! a sorsuonal es az eletoona! kozott azt jclzi. hogy az illeta karrierjct r okonai mcgakadalyozzrik, sorsaban negiltlv valtozas fog beallni: a kcresz: a eorsuonal ineilctt, a Hold-dolt/hoz koze! csaloda st jelez u razasba 11, de jelkepczhct vizi balesctct is; ha a kereszt er inti a fejvonalat: fejserulest V<lgy fcjet crinto balcsetet jelcl.. Kereszt a Nap-vonalruil: esal6dast jelkepel., r,mgvesztcst jelent a t~rsadalmi pozicioban; a sorsvorlalorI leva kereszt anyagi vesztcseget jelol; a s'4.i:tmD!wi [O/aUi kere:::zl. a szeretett leny elvcsztcset jclzi, de nem <l l)alalc1 t; Cl VC/i/rsz-g-yilni!l lev6 kereszt kiesi1pong6 cl1et mi,ltti nomi baj lehet6segct szimbolizalja.

A ferde kcrt!szt rossz omen. Ferne kereszt Ii hiivclykllJj korolrlpercCl1: any<lgi gondoki1t; az Cletvol1alon: 3lku t be'tegseget; (I szivvoY1I.l/on: sziv- ~s miijbetegseget; a jupitcr-dornbo11. megha:5()nlast vagy ideg-osszeroppanast; a Szatlln1l1Sz" dombol1: sikertclcn cletkU§.t.ast~ a Merklir-dombol1: erkblcsi eltevelyedcst, betegcs h(ljlamo t; a VenllSZ-dOi/!bol1. szerelmi esal6dast jelkcpel.. A kett6s, d6lt kcreszt a IrIIltf1J6I1jj t6perdn: h1zassagtorcst; a c'(ljlr(lISlIjj tOpercen: gyors crvenyesiJ~~st ie-Io I.

A sok kis kcresztbul ;:\116 nicsozat gy,lkori jele a tenyernek, fa leg a dornbokon Riles lathato. Az adott domb siker ei szarnara jelent akadalyt. mivel tobbnyire ziir-

za vart. lelki villsagllt, rcmcnytclcn elcthelyzetet szimbolizal. A dombokon

k lviil ncgatfvan befulyasolja azt a vonalat is, amclyen elhclyczkedik, kiemelvc annak elcnytelen hatasait. Fokozodik <1 veszcly abban az esetben, ha a racs

moly I:'S V[1rOs. .

Rtics a jllpita-dolll/Joll onzest, p5gosseget cs i1Z crrclcm hatalmat, a szerelcmbcn pedig a hitszegcst jelzi. A Szaturnusz-domuou Ih)o nics felresikerult clctct, beteljesulctlcn vagyakat, mol.mkolikus termcszet es morbid hajlarn miatt balszerencsct szimbolizal. Elks a Nap-doJ/i/JoJl hiiisagot, konnyelmuseget, indiszkr et terrncszctet es hirnev utani vagyakoz<lst ielent: a Mcrklir-nombon Ih)o nics nlC'gbfzl1(lta tlan, szelhamos, elvtclcn szcmcl yre u tal, a Mars-doll1b racsa osszeferhctctlcnscget. V(l~;Y sulyos scrulest abrazol: a Hold-doli/bon levo

rdcs nyugralansagor. clcgedetlenscgct es nagyfoku aggodalmaskodast jelez,

de szirnbolizalhat boldogtalan hazassagot, noknel n6i betegscget, f6rfiaknal

n6gyulbletet. Rues L1 V cnusz-dombon szeszelyes szenvcdelyeket. erko lcstelen,

kiesapong6 eletet, fajtalankodast vagy epp visszafojtott erzeseket jelent, de

11 ta lha t rangon al u Ii hazass'tgr(l is.

Flies az Jljjakon: a Jriivclykuij kdrolllpcrcCl1: helytclcn Cletfelfogast; a mutatoujjo/l vegig; nehcz terrncszeui einbcrt: vlgig a kozeps6 /ljjoll: munkahelyi probl erna ka t; ,1 gyr'inls1(jjoll: a rnunkahelyi vczet6kkcl konfliktushelyzctet; a kislljjon: risztesscgtclen ernbcrt jclcz.

Az eieroonal (}('geu /C7JO racs. bctcges bregkort; a tenyer Iwgy }uiromszogebell: nem vart cltenscgct: ,1Z egcs:: tm_1lerbell: neurasz.tenias, hiszterikus crnbert [elol.

, , r r ,
--
-.
I I A Jr6roll/sziigek gyakriln tisztan, jlll kirajzolodva. tobbnyire a f6vonalak ke- Haromszog resztczodeseincl. rnctszcsi pontjaiban lathatok. Amikor a harornszoget nem a

f6- vagy a mcllckvonalak alkotjak, hanem onrnagaban jclcnik meg, akkor 3

hcly szellerni kvalitasara utal. A haromszogek illt;ll~ban jotekony hatasu je-

lck, mert felja vitjak <1Z crovonalaka t.

A he:i,'-yl~cI [clfele 1111111-716 haroil/szog gyakorlntiatassagot, mig a lelcle nezo h6- mlt/szog clmeleti erdcklodest jclcz.

A keUos hrfromszog, mely hasonlft a homok6rahoz, jelkepezi a szclIemi cs a gyakorlah ndottsagok szercneses otvozetet.

Hrfrolf1szOS a Jupiter-doli/bon: olyan sikeres vczet6t mula t, aki j61 tud banni (ll. cmberckkcl, j6 szimattal es diplomaciCli erzekkcl intezi mindennapos ugyeit; hdromszog a Szafurnusz-doli1bon: tehetsegct cs hajlamot szimbolizal

misztikus munk~ra, dmclyiilest az okkult tudomanyokbCln, vallasban.

A Nap-dof/lbun leva h(iromszLig a muveszet pr<1ktikus oldalAnak alkalmaz~sat, a siker es a hirnev clviseleset jelenti. Az ilyen embcmek sohasem sull fejebe a dies6seg. H6romszog a Merktir-doll'lbon: megfontolt, el6relat6, ravasz es nagyon babon6s embert jelkepez. H6romszog a nagy Mars-dombon: kiv616 hildvezeri kcpesseget jel0i a kritikus szituaei6kban, higg;;ldtsagot 65 lelekj~ lenletet; h6romszog a Ho/d-domhon: a kituzott tnvek, 60etek megva16sitasaban tudoma nyos m6dszerek d orninaln<lk. A V Cnusz-dombon lev6 JI6romszijg bnbizalmat es onkontrollt sl.irrlboliz,11, az illeta a szerelemben megfontolt es szamfto.

Hdromszog az eg(;~zs{,?vo/lalon: babonas embert; az detvolla/on: filozofa16

szcmelyt; <l [ejvO/la/oll: raeionalis gondolkodasu egyent szimbolizaL ii~{~3\it~m 165

Negyzet

-

-

Misztikus kereszt

A Ilegyzcf j6 jel, Cl megorzcs jeleh~nt vcdelrnet biztosft (I vcszcllyel szemben, kijavitja a tenycr clonytclcn tulajdonsagait. A negyszcg f(sleg a tiszta cmberi tulajdonsagokat, (I helves ertekitcki kepessegct jeloli, de utalhat nehez sorsIordulatbol vale kilabalasra vagy egy kenyszerhelyzetbe valo bci llcszkcdesre. Olykor azonban szimbolizalhat m(lg~nyt, fogsagot es rabs~got is.

Ha a sorsoonal eiSY l1egYZcten JIIegy rit, akkor szercncscs rncgmenekulest jelez egy nagy krfzishelyzetb61, g<lzd (lsftgi csodbol. Ha a nC,'{I)zet a SzaturnuszdOl/il) atau csa): erinti a sorsoonalat: sikcres megszabadulast jelent elctvcszclybdl. Ha a [ejuonal ntmcgy etl) nesyzetCIJ: atrnencti problcmar, id61eges mq;razkodtatast reprczental. HCl a sziooonal dtlneg!! c:.,'y l1egyzetell: sulyos erzclmi banatot, szerelmi csalodast jelent. A Szatllrnllsz-domli alaui nec'{!jzet azt relzi, hogy az illdo szerelmet valamilycn tragedia fenyegeti.

HCl ClZ eletuona! dt!'lalad e,'?;I) negtjZeteJ1, ez a jel vedelrnct mutat hClWOS veszedelemb61, meg akkor is, ha a ncgyzetben megtbrik az eletvorial. Ncgyzet az iletvoJlal be/s6 rcszen: megov Cl szenvedelyek okozta bajok tol.

Ne~-:jzet a VCmJsz-domlioJl: sikeres kievickelcst jelez egy kcl lemetlen kalandbol. Ha a kis Mars-dombon /Cvo J/cgyzet eriut, az detvonalat, de az elctvonal nem megy at rajta, ez a jel rogsagot, rabsagot jclent,

HCl a negyzct valamelyik dombol1 ialdlhato, ez megvcdclmcz attol, hogy a dombra jellernzo tulajdorisag szelsosegcs jclleget olrsou. Ne .... ,'yzet a Jllpiterdombon: a nilzott ambfei6t61; a Szatnrnusz-dombon: az elctct bcarnyekolo vcgzettol: a Nap-dollibon: a nagyfoku becsvagytol: a Merklir-dOll1lwn: a nyugtalan merkuri torrneszet eluralkodasatol, a Mars-dollJbon: az cllcnscgoktol: a Holddotnbon: a nisagosan csapongo kepzelcttol vagy mas negaliv hatasokrol (pl. utazas-vonal) ov meg.

A inisztikns kereszi a tenyer furcsa szimbolikaja, rendszerint a kez negyszogeben lelheto fel, de a kez fels6 vagy also rcszcn is ekifordulhat. CYClkrCl11 kepzodhct ez a [el a sorsvonalbol es a fejvonalat a szivvonalal osszekoto vonalbol, de kulonallo jclkent is jelentkezhet anelkul, hogy bar milyen kapcsolatba is lehetne hozni akarmelyik f6vonallal. Ha a kercszt nem erinf (1 negyszoger, akkor a neve Szent Endre-kereszt vagy misziikus kereeu, utalva arra, hogy a tualjdonosa kulonos affinitast clvcz ClZ okkult tudoma nyok irant.

HCl a 11(;gyszdgben leva kereszi erinii a sziooonalai, akkor a masik nem altal befolvasolhato. szuggeralhato emberrol van sz6; ha a kereszi erinii a fejvona/at, pont az ellenkcz6je igClZ: ClZ illetd van delcjcs hatassal (1 masik nemre.

A lI1agIT5J7!1 fent, a Jupiter-dornbhoz kUzellevo misztikus kereszt egy, a miSZlikumban hiv6 szemelyisegre utal, aki azonban az okkultizmus tClnulmanyoz3sM megsem viszi tu!z3sba, esak annyira meri.il el belme, amennyire a mindennapi eleteben erre szi.iksege van. Az ilyen emberek el6re akClrjak tudni jbv6ji.iket, hogy ambfci6ikat a lehet6segeikhez igazithassak.

Ha a misztikus kereszt inbbb a Szfvvol1alhoz k:npc5016dik, mint (l fejvonalhoz, akkor babonas termeszetre uta], ami meg kifejez6bb, ha a fejvonClI kbzepe foldtt a szfvvonal jol kirajzol6dik, miljd utana eIesen lefele gorbi.il. Ravid fejvonal a misztiiors kereszttel rendklvi.il babonas embert jclkepez. H05SZTi fejvonal miszti/ws kereszttel er6s miszticizmust jeW!. Akinek kezen a misztik1Js kereszt erinti a sorsvonalai, vagy eset1E'g a sorsvona 1 segftsegcvcl kepz6dik, Clnnak egesz elctct iI miszti.kum szeretete iranyfljCl.

A koltiszrajzoia! ritkan eWfordulu, de mindig l18gyon j6 jelentesii jel, ugyanis szcllcrni cs fizikai rcrmekenyscgct szimbolizal.

Kalaszrajzolat a Nap-dombon szcrcncsct, gazdagsagot, j61ctet jclez.

A sorsoonatto! a Jllpitcr-do!/liJig hIiz6d6 kaldszrajzolat megbecsulest, elismerest, nepszeruscgl't, hirnevet reprczcntal.

A pdlllla/evCl ugyancsak ked vezri jelentcsu szimbolika, mort a eel ok es a viIgyak olereset, mcgvalosulasa t jelent]. HCl e szhniona! es a sorsvonal vegel! l6that6 palmalevCl, akkor ked vezo korulmenyeket es megerto elettarsatjelez.

A szigonv forrnaju Neptll11~villll akarrnelyik dombon v(lgy vonalon is legyen, kulonlcges szimbolikaja a szcrcncsenck. Alt<llab(ln az eletben olcrheto sikerekct szcmlelteti,

Ha a szigorry a Nap-nona! viiSi'll lathato, akkor a Nap osszes eldnyos, )6 tulajdorisaga szabadon ervcnyesul.

Ha a Neptun-uitldnak az egyik dga [elfvel a kislfjjm, a I/U75ik aga pedig a gljllrTlslfjjm vagya kazepso Tfjjra illiz6dik, akkor cz a jel azert kulonosen kedvez6 jelentcscgu. mert a szellcmi tehetseget, (I zscnialitast jeloli, Ezert is hivjak ezt a szigonyvaltozatot zsenialitas-vonalnak.

Elvetvc talalhatunk egycb jcleket is a tcnyerben, mint peldaul a dardn-je/et, ami nagyon ri tka cs (l v cnusz-aombon hornoszexuali rast jelent.

A Jllpiter-dol/lboll is fclfedezhcto nehany furcsa szimbolika, ezek kozul a ICtmsZl'nl je/ sikercs palyafu tast: az "N" betJIs [onnaci6 haszonnal jar6 i.izleti vallalkozast: az ,,5" bet(is jel pedig koraszulest reprczental.

A tenyer jclei kozott meg meg kell cmlitcni a plal"Litrik szi!l1bolikdit is. Bar a kulonbozo tcnyerjos konyvek rcszletesen fclsoroljak a bolyg6k szimbolikait, de egyben beismcrik azt is, hogy a Nap, a Hold cs a SZ(ltUnlUSZ szimbolikajan kivul a tobbi bolyg6 jelct meg nem sikeri.ilt felfcdezniiik. A tenyerben a tenylegesen fellelhet6 jclek kozul a Nap emblernaja egy olyan kor, amelynek a kozcpcn esy pont van; a Holck egy felholdra hasonlit: a Szaturnuszc pedig egy kis "h" benit forrnaz.

Aszerint, hogy cl szimbolika hoI t<llalhClt6, a Nap, J Hold cs a SZClturnusz j6tekony, iUetve kc1rtckony kisugarzasanak megfelcloen feljavi~a vagy 1erontj<l an11<lk cl helynek El tuICljdonsag<lit.

A Jupitcr-dol/Jbon livo Nap-jel: sikert szimbolizfIl kepz6muvcszeti. pfliyan; <l Jupiter-doII1b Hold-jele: betegcs fantaziabst; cl J1ipiter-dombol1 lev6 SzatT1rI1TJSZjel: okkult erdek16dcst jeWl.

A SzahlIllfsz-domboJllcv6 Nap-je/: fr6i tehetseget; iI Szatllrnllsz-doml) Holdjde: morbid gondolkodast; a Szahmmsz-doll1b SzatllYI"Iusz-jcle: ki.ilone, filozofa- 16 em bert jelez.

A Nap-dombon a Nap-jel: nngy nepszeruseget; ;} Nap-dombon levu Hold-jel, h<l nines atmetszve: szerenesct reprezental, h<l fttmetszett: szerenesct!enseget abrazol (pI. vizzel k<lpesolCltos balesetet); cl Nap-domb Szaturmlsz-jelc tehetscges, de gy<lkorbtiatlan muveszt jelkcpez.

Kalaszrajzolat

I

Palrnalevel

Neptun-villa

Egyeb jelek

Planetak szim bolikai

Planetak szimbolikai Merkllr-dombon a Nap-jeI: v<11b.5Os erdeklodest: Merktjr-dombon a Hold-jel:

megfontolatlan embert; a Merhjr-dOlYlb Szaiurnusz-ielc: emberkenil6 szernelyt

szimbolizaJ.

A Mars-dombon iL'v6 Nap-je/.· magamutogat6 showmant; a Mars-dal/1b Hold-jde brutalis egyent: a Mars-dambor! liOO Szatumusz-tei. bosszuallo embcrt jelez.

Hold-dombon a Nap-jel: okkult erd eklodest: Hold-dombou a Hold-jel: uldozesi maniat: <1 Hold-dolllh Szaturnusz-ieie: bigott vallasossagot mutat.

Venllsz-domborl a Nap-jeI: platoi szerelmet; <1 Vb1Jlsz-dombo/1 liv6 Hold-jel: rosszul vegz6d6 szerelmet: a Szaiurnusz-iet a VenJlsz-domban: fajtalankodo. aberralt szernelyt abrazol.

, , ,

TENYERJOSOK VIZSGALATI

M60SZEREI

A tenyerjosok is hasonlo jellemz6ket keresnek, vizsgalnak, mint <1 b6rgrafol6- gu5Ok, de m6dszereik es ercdrnenyeik nagyban elternek egymAst61. Amfg a tcnyerolvasok a kez jeleibol. latnoki kepessegeiket felhasznalva, a jellemre es a sorsra kovctkeztetnek, addig <1Z antropologusok es <1 genetikusok <1 tudornany modszereivel keresnek osszcfuggeseket a kiilbnbbz6 nepcsoportok bor lecrajzolatai alapjan.

A tcnyerjosok. hasonloan a rcndorsegi nyornszakertokhoz, genetikusokhoz, antropo16gusokhoz, elsosorban a tenyerrdl keszitett lenyomat alapjan dolgoznak, de a sikeres tenycrolvasashoz mindenekel6tt szernclyes kontaktus kell, intirn vizsgalatra van szukseg. olyanra, mint az orvosi vagy a pszicho16gusi vizithez. A vizsgalat sikeressegenek egyik szernpontja. hogy ne legyen Jelen egy harrnadik szemely. aki akarva-akaratlanul is megzavarhatja mind a tenyerjnst. mind a pacienst, Bar a tenyerolvasasnak nines meghatarozott, napszakhoz kotott ideje. de peldaul Indiaban az idealisnak a napkelte 6n\jAt javasoljak. mert kora regge! <1 verkeringes meg erdsebb, ezaltal a vonaIak szinesebbek, j61 kivehet6k, jobban megkUldnboztethet6k egymastol. Ha a tenyerjost helyettesitve magunk akarjuk elvegczni a vizsgalatot. akkor a kovetkez6 szempontokra kell iigyelnunk. Celszeni mindket kezunket megvizsgalni. Eldszor azt dontsuk el, hogy melyik tipusbe tartozik a kezunk, majd azt, hogy az ujjaink mennyire vannak osszhangban tenyerunkkel, vagy melyik mas osztalyhoz tartoznak. Ezutan gondosan vizsgaljuk meg eloszor a bal kezet. majd a jobb kezet, vegyunk eszre minden modosulast, kulonbozdse .... get, ami kialakult a balhoz kepest. A tenyerolvasashoz mindig a jobb kezet vegyuk alapul. Feltetlenul nezzuk meg a kez minden reszet alaposan, nagyon fontos az, hogy milyen a kcz szine, a rapintasa, a hajlekonysaga, a sz6rzete, az alakja, milyenek az ujjak Ior mar a, a butykok, a korrnok. <1 dombok, a tenyer f6vonalai, mellekvonalai es szimbolikai. Figyelji.ik azt is meg, hogyan tartjuk a kezunket, hogy "hordjuk, viseljiik", milyen a kezfogasunk.

Az ujjak kozul legels6kent a huvelykujjat ken megvizsg3Ini. Kulonos figyelmet erdernel az, hogy ez az ujj mennyire hosszu V<1gy rovid, gyengen vagy er6sen fejlett-e; lenyeges. hogy az akaraterot mutate Iz mennyire rnerev vagy hajlekony, eros vagy gyenge. Ezutan nezzuk meg alaposan <1 kezet a kezhati es a tenyeri old alan, allapitsuk meg, hogy a kez mennyire kemeny, puha vagy rugalmas. Majd <1Z ujjak kbvetkeznek. Fontes szempontkent kell ertekelnunk, hogy ujjaink mikent viszonyulnak <1 tenyerhez: hosszuak, rovidek, vastagok vagy vekonyak-e. Osztalyozzuk aszerint is, hogy az ujjak melyik tipusba tartoznak: ha vegyes tipusuak, akkor kulon-kulon vizsgaljuk meg mindegyiket. Nem elhanyagolhat6 az, hogy mil yen az ujjak hajlekonysaga, az izek hosszusaga. a korornpercek es a bu tykok milyensege, Ezutan elemezzuk a korrnoket. vajon mit mondanak a temperamentumunkr61, termeszetunkrol, egeszsegunkr61.

A kez es az ujjak megtekintese utan kbvetkezhetnek Cl tenyer dombjai.

Keressuk meg eloszor a legmarkansabb, leghangslilyozottabb dombot, mert

cz a domb szirnbolizalja a tenyer meghatarozo planetajat, A dombok utan~DRmnpm#m~~Ri 169

GYEREKKEZ

folytassuk a vonalakkal. Nines szabaly an-a nezvc, hogy melyikkcl kczdjuk 121, de a legjobb az, ha az elctvonallal es az egeszscgvonallal kczdjuk, kornbinalva azokat, majd ezutan folytatjuk a fejvoriallal, (I sorsvonallal es a szfvvonallal.

A fo- es J mellekvonalakat kovetoen nezzuk meg (I tenyer special is szimbolikait: <1 pontokat. vonalakat, negyszogeker, harornszogeket. csillagokat. keresztckcr stb. A jclek tanulrnanvozasat azonban ne kezdji.ik a Vcnuszdombbal. Eloszor (l Jupiter-dombon leva jeleket nezzuk meg es vegyuk sorba ugy, (lhogy jonnek, cs csak ezutan, a veg6re hagyva, vegyuk szcmugyrc a Vcnusz-dornbot.

A vizsgalatot gondosan, nirelmesen vegezzuk. bar kcszithetunk tenyerlenyomatot, de J legmcgfelel6bb megis <1 kezi nagyft6, a lu pe. Ha val ami rosszat latunk, ne essiink panikba, j6l fontoljuk meg, gondoljuk vegig, mit is jelcnthet. Ne feledjuk: a megallapitasaink, clorejelzeseink nem szazszazalekosan biztosak, tevcdheti.ink, hisz n<lgy a hibalehetoseg:

Az ooalie kez{i s~/crek keze: szep forrnaju, tojasdad. lagy, puha, ujjai hosz- GYEREKKEZ szuak. Az ilyen kezii gycrckek tobbnyire gyenge fizikumuak, crzekenyek,

psziehikus cgyenisegek. Scrtddckcnyck, duzzog6k, allandoan durcaskod nak.

Rapszodikus, kiszarnfthatatlar, terrneszeuiek, sokat fantazialnak. a fellegek-

ben jarnak, Nines clcg kitartasuk, mindcnt abbahagynak, amibe belekczde-

nek, a szorgalommal is had ilabon allnak, Nagyon problemas gyerekek. sokat

kell vcluk foglalkozni, torod ni. Van bcnnuk tehetscg, de nagyon fel uletesek.

Fizikai munkara meg egycnesen alkalmatlanok.

Az o valis kezo gyerek reszcrc olyan fog\alkoz<'ist kell valaszrani. <11101 szellcmi kcpessegeit tudja hasznositaru, ncki sernrnifele fizikai munka nem valo,

A kunikus kCZli s~/erek keze: hosszukas, szep, alakra hasonlft az ovalis kezhcz, de az ujjak inkabb hcngeresck. a korrnok pedig nem kuposak, hanern mand ula forrnajuak. A k6nikus kczii gyerek inteJligcns, fogekony, megfoutoJt, gondolkodasaban kor aven, mar-mar felnottes. Nagyon onerzotes, azok elott tarulkozik ki, azoknak cngcdelrneskedtk. akiket tisztel cs szeret. Abrandozo. olykor megbizhatatlan. Szolgalarkesz es segit6kcsz, mindig hajlando masokon segftcni. Sokoldahi. de cselekedeteibcn mindig mcggatolja szcszelycs termcszete. Ncm igenyel szigoru novclest, hallg(lt az okos ervekre, a meggyozesre cs elvarja. hogy vclcmenyet vegyek figyelembc a feln6ttek.

Mivel sok gYJkorlati erzekkel nem rendelkczik, tehctseget f61cg rmiveszi palyan kamatoztathatja.

A gyerek tenyerebol, de inkabb a kczerol a szUl6 ertekes pluszinformaciohoz juthat, ar ra vonatkozoan, hogy mikent foglalkozzon vele, mikeppen nevelje, hogy kiteljesedjen; tajekoz6dhot arrol, hogy milyen adottsagokkal rendelkezik, milyen a szellerni kapacitasa es a testi alkata mcnnyire teszi alkalmassa 6t a kivalasztott palyara, milyen foglalkozast erdcmes valasztania stb, A gyerek kezebol azonban sernmikeppen sern lehet vagy szabad megj6so1ni elkovetkez6 sorsat, azt, hogy majd mive valik evtizedck multan, Nelli szabad etieiedn), hogy a kcz jdlegzetessegdb61 csak tendcnciiik, a kibontakozas iranya tonhaf6 le. A kcz tfpusat61 fLigg6en viszonylag j6 hibaszazalekkal megrillapithat6, j61 elore vetfthet6 az, hogy a gyereknek milyen esclyei lesznek, hogy mive szeretne valni az 6letben.

A gyerekeknel altalaban negyfele kcztipus figyelheto meg: <1 pmktiklls kez, a szi}gletes kez, az oVlilis kcz es a k6nikus kr'z.

A praktikilS kezl'i gyerek keze: nagy, masszfv. szelcs. ujjv6gei fcltun6en c16- redomborodnak. Nagy kezLigyesseggel rendclkezik, kepes mind enfele piszmog6 munka vegzesere, rendkivi.il aprolckos. Pontos, rnegbizhato. deg zarkozott, maganak valo gyerek, aki nem kotridik kiilonosebben senkihcz sem. Cyakran bocsatkozik meresz kalandokba, nagyon vakmero. AlbtbarM. )6 etvagyu, szeret nagyokat enni, sokat mozog, sportol, kirandul. SzcnvcdcI yesen gyu jt mind enfelet, f61eg pcnzt.

A praktikus kezu gyerek szUleinek erdemes vabmilycn m(lnuMis mestcrscget va.Jasztani.

A 5zog1etes kCZll gyerek keze: negyzet al<1ku, szeles, de haszn05, nem szep kezforma. J6 szervez6keszseggel rcndelkez6 gyerek, mindig van sajat elkepzelese (lrr61, <lmit vegre is hajt. Kotelesscgtud6, 5zorg(l!mas. Realista, nem szokott almodozni, bar van benne muveszi hajlam, a zeneben gyakr(ln kitunik tehetsegevel. Szeret olv(lsni, utazni. Alland6an tevekenykedik, mindig fabrikal val(lmit. Illemtudo, erdekl6d6, tLirelmes, nagyon gyakorlatias es mcgbizhat6. Inkabb hallgat az eszere, mint (l szfvcre. Tiszteli szUleit, tanarait. T(lk(lrckos, gyujtbget6, mindent megbeesi.il, amit k(lp, Neha onfeju. Nem baratkoz6 tipus, klilonosen a gyermekck tarS(lsagat kerUli, (l k6nikus kezu gyerckckkcl meg kifejczetten osszef&hetetlen, nem tud ve1Uk kijOnni.

Erdemes olyan palyitt valasztani, ahol j6! kamatoztathCltja szervez6keszseget es muveszi tehetseget.

A diihos gyerek kezcnck merevok, as6veguek az ujjai. Huvelykujjanak ujjbegye Kiilonleges gyerekkezek felninden kidornborodik. A fejvonala rovid, de er6sen kirajzolt, markans,

Mindket Mars-dornbja extrcm fejlett.

A haspo): gyerek keze: rovid, szeles, kovcr, puha, voroses. A tcnyere sima, keyes vOJ1(lIIMhat6 rajta. A fejvonala szeles, j61 kirajzolt, de kurta:

Az indulatos gyl'rek keze: finom vonalu, sima, parnas, j6 tapintasu, r6zsas szimi. Ujj(li hegyesek, Vcnusz-dornbja extrern fejlett, siirun vonalazott. Venusz-gyunlje dupla esszakadozott.

A ntakrancos gyerek keze: hosszukas, esontos, szaraz tapintasu, Huvelykujjan a korornperc lapos cs hegyes. Eletvonala clesen ivel a esukl6 fele. Szivvonala ccrnavckonv, halvany.

A konndnfoJ1t gyerek kezen ClZ ujjak hossziiak, a huvelykujja hegyes, lapos, fejvonala es szivvonala vekony. kfgy6z6. Az eletvonala a fejvonallal kozosen ered. A Jupiter- es a Merkur-dombj(l erasen raesozott.

A nap/op6 gyerek keze:nagy, zsfrparnas, sima, r6zsaszfnu. Ujjai kuposak.

Huvclykujja fejletlen. Valamennyi f6vonal" rbvid. Leger6sebb dombja a Hold-domb. A Venusz-gYliru gyakran fellelhet6 a tcnyereben.

Az allatkfnz6 gyerek keze: negyszogletes, szeles. UjjCl] vaskosak, feltlin6en ri:ividek. Kezszine tul Feher vagy tUl voros. Huvelykujja bunk6s vegu. Fejvonala es a szfvvonala rOvid. Venusz-dombj(l extrem fejlett.

A titkol6dz6 gyerek kezen az ujjak egymashoz simulnak, tenyereben fellelhet6 a Venusz-gyuru, hi.ivelykujjat a legtobbszor elrejti (l tenyerebe.

Az detreval6 gyerek kezinek az ujj(li flexibilisek, hClj1ekonyak, asa- vagy szogletes vegz6desuek. Hi.ivelykujja j6J fejlett. Minden f6vonal(l kirajzolt.

Fontos szabaly, hogy a kisgyerek kezeb61 Wos j6so1ni! A 14 ev alatti gye-

rek kezet nem szabad megvizsgalni! \~¥~4f'N4~':fug!h4,#1~Ri?!,~\:;·:,: 171

JELIGE:

"ORGONA"

Az eletnzesre kapott tenyerlenyomat eSlj 12 eves gJJereki. A kipen llit!rnt6 hOSSZlikds t.enyeni, karcsu, hengeres ujjli lenyomat gazrldja k6niJOIs kezl'. Igen intelligens, fogekony, megfontolt gyerek. Coridolkodasaban mar-mar koraven, feln6ttes. Nagyon onerzetes, esak annak tarulkozik fel, akit tisztel es szeret. Abrandoz6, olykor megbfzhatatlan, Szolgalatkesz es segitokesz, mindig hajlando rnasokon segfteni. Sokoldalu, de cselekcdeteiben gatolja szeszelyes termeszete. Nem igenyel szigorli nevelest, inkabb hallgat az okos ervekre, meggyozesre. Elvarja, hogy velemenyet figyclembe vegyek a feln6ttek.

Nines gyakor1ati erzeke es nem alkalmas a fizikai munkara, Tehetseget rmiveszi palyan kamatoztathatja.

Valamennyi domb j61 kiveheto, de talan a legfejlettebb a mutat6ujj alatti Jupiter-domb, ami az ambici6t, a becsiiletesscget, a vallasos hitet, a szocialis fele16sseget szimbolizalja. Visel6je szivesen tanul, allandoan kcpezi magat, Szereti a kenyelmet es a luxust. Gyakran hili. Bar szereti a kozosseget, megis hajlarnos hallgatag maganyba burkol6zni, oromest marad egyedul gondolatai val.

JELIGE:

"ORGONA"

A n6i kezek j6vallagyabbak, finornabbak, forrnara sern mutatnak olyan szeles skalat, mint a fcrfikczck. Ez a teny feltehet6en a n6k ing<1t<1g jellemevel, labilis terrneszctcvcl, szeszclyes, inkonzckvens, erzelrnes szemelyisegevel van kapcsolatban. A n6k kozott inkabb a konikus V<1gy az olyan kevert kez fordul c16, amikor a k6nikus valamcly mas tipussal kevercd ik. A spatulas cs a szogletes kcz ritka naluk, <1 tisztan primitives a filozofikus kez pedig oly r itka, mint a Feher hello.

NOI KEZEK

Noi kez-varilllisok: ha a k6nikus kiz szogteies kczze/ parosul, akkor pcdans, mcgbizhato, szigoru, nagyon maradi, kouzer vativ n6t jelkepez: ha C1 k6niklls kezhez as6ujjak tdrsulnak, akkor praktikus, gyakorla tias, hazias, serenykedri novel van dolgunk; ha a k61liklls kez pritniiit: kczzc/ p6r05111: cz jclzi azt, hogy <1Z illcto holgy anyagias, zsembes, hazsarros, irigy.

A kis tenyentek al talaban nchez szulesre, a nagy tenyenJek viszont kiinnyu szulesre szarnithatnak.

A sz6rds kezlejll noknel ferfic1S terrneszct figyelhet6 meg.

A n6i kezekct a huvelykujj meretc szcrintis osztalyozhatjuk.

A Hagy hlivelyklljjLi n6k inkabb eszlenyek, mint C1Z crzclern r abjai, tudomany os palyan j61 kamatoztatjak intelligenciajukat, j61 erzik magukar. Szerernek szorakozni, vilagot latni, sokat utazni. Tipikusan emancipalt n6k.

A kis hfivefykll]jliaknal mar az erzesek dorninalnak jobba n. Ok folef, csa k a csaladnak elnek, onfelaldozon, aldozatkcszen. Felesegnek es anyanak <1 legidealisabbak. Lenyeges azonban mindig, hogy bizonyos tipusu kezhez milyen kicsi vagy nagy hi.ivelykujj parosul,

A spatuide kcz kis hl'ivelykkel olyan harrnonikus csaladi cletct Cl6 n6t jclkepcz, aki megbecsulest elvez a munkahelycn is. [ozan egyensulyt tud terernteni <1Z otthona es a rnunkahelye kozott.

A k6niklls kfz kis hiivelykke1 olyan crz6 SZIVU not sejtet, aki rafinalt, ravasz. agyafurt. A szerelemben mcggondolatlan. kevcs rcalitascrzckkcl rendelkezik. Fecseg6, nem tud ti tk.ot tartani, mindent kikotyog.

A spatTlltis kh nagy hiiveiykkel: bar j6 ertelmi kepessegekkel rendelkezo n6t jelkepez, de nagy hibaja faragatlan medora. Karrierista, celtuda tosan tor fOlfele. Nem viseli el az alarendelt szerepet. Tul Ierfias. kerneny, fuggetlensegre tOrekv6. Az elet nchezsegeivel konnyen megbirk6zik. Ona1l61 a kornyezeten szeret uralkodni,

A k6ni/ms kez nagy hiivelykkel: olyan okos, diplomatikus, megnyero modoru, intelligens n6tabrazol, aki nagy on fontosnak tartja azt, hogy kornyezete j6 velemennyellegyen r6la. J6 szcrvez6kepesseggel rendelkezik. MegAllja a helyet a munkahelyen es a csaladjaban is.

Bannelyik keztfpusmll, ha a koztpso uj} kbrdmpercin csillag vagy kereszt lathat6, ez a jel gy<lkr<1n utal termeketlensegre, medd6segre.

174?:~

A b6r irhajanak fc1szineb61 millioszamra dudor odnak ki <1 mikroszkoprkus l1<1gysagu dornbocskak, csapocskak, az un. papillak. A papillak sok vereret, erz6ideget tartalmaznak, eunck ko vetkezteben alkalmasak a kulonbczo inger ek (nyornas, Iajdalorn, simogatas, hideg-, meleg- es kejerzet stb.) erzekelesere. Peldaul a nyornas eszlclcsere az ujjbegy egy negyzetcenbmeternyi tcrulcten kb, 200 Meissner-Ide tapintotcst szolgal, Meissner volt az. aki 1853- ban bebizonyitotta, bogy az ujjak hegyen levo papillak szama 400-r<1 tehet6, valarnint kimu til tta, 110gy ezek a papillak kulonbozf rezgeseket. vibralast bocsatanak ki, es a kez voros vonalaiban sokkal tobb ilyen tapintotest van, mint a szintelen vonalakban.

Az6ta szarnos tovabbi kiserletet vegeztek es beigazolodott, hogy CI ki.ilonbozd egyenekkel kapcsolatos rezgesek felismerhet6k es megkulonboztethet6k, mivel a vibralasok eltero mmoseguek, intenzitasuak, r itmusuak, tehat Ielerosodhetnek vagy gyenglilhetnek aszerint, hogy az illet6 milyen egeszsegi, gondolkodclsi vagy izgalmi allapotban van. E rezgescknek koszonhet6en kcpes peldaul <1 borcvel latni a vak es hallani a suket ember. Ilyen "kez-latas" scgftsegevel fest szines kepeket az angol Anrlrew Thorpe, yak Iest6muvesz. A vibralasok csak a halal pillanataban szunnek meg.

A megfigyelesek szerint il [inom papillak finom, erzekeny, torekeny embert jelolnek, aki viszont rendkivul ideges alkat, szenved minden zajtol es hajlarnos valamilyen egeszscgkarosodasra. Az erde: papillcik gorornba, nyers modoru, bardolatlan, erzeketlen embcrt szimbolizalnak, Az illet6 robusztus alkattal es ellenallo szervezettel megaldott,

A papillak bdrfodorszalakka, papillaris vonalakka rendez6dve kulonbozo formaciokka allnak ossze ujjbegyunkon. ives, hurokszeni, csigavonalu vagy spiralis, orvenyes figurM alkotva,

Az ioet! lIjjlenyo!Hat: materialista. praktikus, organizalo emberre vall.

A leny6(ves lenuomat: intcllcktualis beallitottsagu, eredeti gondolkodasu, de elhamarkodo ttan itel6, lelkcsed6 tipust jclol.

A hu rok-lIjjlenyomat: nyflt, tetter6s, idcalis embert szimbolizal, ha azonbClI1 a hullam eros (vii, akkor ClZ illet6 nagyon befolyasolhato. Ha a hUfOk a hf.ive/ykujj Ide nyitott: introvertalt, befele fordul6 embert: ha az ellenkew irtinyba, a kisrJjj leit! nyitott, akkor extrovcrtalt, kifele fordul6 tipust jelkepez,

A kett6shurok-lenyo!l1at: olyan h<1Ubu, mint a kinaiak jin es jang fogalomparja. Felcrnas lelkulete miatt az ilyen szemely kett6s terrneszettel biro Pozitiv, elasztiklls, j6 kezben: szere11Csesen otvbz6dnek, egyszerre jutnak ervenyre a mindket nemre ervcnyes tulajdonsagok, ezert <1Z illeta kiegyensulyo2Ott, normc1l kompromisszumkeszseggel bir6 ember. Negativ, rossz kczben viszont feler6sodik a kett6s karakter, az el1entetes vonAsok jutnak a felszinre.

Az orvcl1yes IIjjlenyoJllat elbajol6 modoru, szeretetre melt6, vonz6 egyeniseget jelol, aki kornyezetere ellenallhatatlan hatftssal van. H<ljlamos hipn6zisra, szcllemidezesre. Az orvenyes b6rlccrajzolatot egy regi kfnai mond6ka igy orokftctte meg: "Egy orveny, szegeny; Ket orveny, gazdag; Hiram orveny, negy orveny, zMoghazat nyit; Ot orveny, atmenet; Hat orveny, tolvaj; Het orveny, szerencsctlenseget cSinal; Nyolc orveny, pelyvat eszik; Kilenc orveny es egy hurok, nem dolgozik, csak cszik, amig megoregszik."

A spirtilis ll]jlenyolilat: idealis szemlCletu, kifogastalan magatartasu, emocionalisan szilard embert szimbolizal. Az ovalis lonna Iclki beallftottsagU, erz0keny, ~cbezheta egyen siljatja; CI taskds lorma muveszi h<1jlamot kcpviseL

PAPILLAK

UJJLENYOMATOK

DAKTILOSZK6PIA

Ujjlenyomat es tenyernyomat keszitese

A kez biologiai jelleget es <IZ ujjlenyomatok allandosagat nemcsak a tenyerjosok hasznaljak, hanem a krirninalistak is hathatosan kama tozta tjak, A rend- 6rseg szemelyazonositasi es -nyilvantartasi vizsgalati modszere, (l daktiloszkopia azon a felisrnerescn alapul, hogy az ujilenyomat mintazata minden embernel mas es mas; az ujjak rajzolata mar a sziiletes elott kialakul es az eletkorral sem valtozik, egeszen a test feloszlasaig megmarad, nern utolsosorban az ujjlenyomatok konnyen rogzithetok cs kepletek segitsegevel osztalyozhatok.

A XlX. szazad elejen Purkinje cseh egyetcmi tanar kilenc ujjlenyornatfajtat allapitott meg. A daktiloszkopiai vizsgalatokat Bertillon (raucia rcnddrtiszt tbbb mint szaz eve vezette be; vele kozel azonos id6ben vette le az els6 ujjlenyornatokat Indiaban Herschel angol kozigazgatasi tisztviselo. Az ujjlenyomatokat kesobb Galton angel terrneszettudos osztalyozta. Harem f6 csoportot kulonitett el: a hurkot, az orvenyt es az iveltet, es ezek valtozatait: az ors6st, a singes hurkot, az ikerhurkot, az orvenyest. a kivetelest es deltast is rnegkulonboztette. Kutatasai revert megallapitotta, hogy az azonos etnikurnu emberek ujjmintazata mindig jobban hasonlit egymashoz, mint a mas nepcsoportokban elokehez. Az ernberfajtak kozul a mongoloid fajtanal az orvenyek szarna tobb, mig az eur6pid fajnaJ a hurkok szama van tulsulyban, A ferfiaknal tobb orveny figyelhet6 meg, mint a noknel, es a ket kez kozul a jobb kezen figyelhet6 meg tobb orveny. Galton szamitasai alapjan egy angol rend6rtiszt, Helm), daktiloszk6piai nyilvantartasi rendszert hozott letre. Tole teljesen fuggetlenul egy argentin rend6rtiszt, Vllchetich is hasonl6 m6dszert dolgozott ki. A Herm)-Galton-met6dust61 elteroen a Vucfretich-fele eljfiras (I singes es az orsos hurkok megkulonbozretest nern hasznalja. csak a balra- es a jobbrahurkokat alkalmazza. A vilag legtbbb orszagaban a Henrf-Cnllon fele rendszer terjedt el. A kontinensen eloszor Magyarorszagon, a szazadfordu- 16n vezettck be az ujjlenyornat-nyilvantartast a Budapesti Rendor-fokapitanysagon.

A renddrsegi nyornszakertok eloszor az ujjbegyekre j6] rbgzfthet6 es lernoshat6 nyorndafesteket visznek fel, rnajd az ujjnyomatlapon egyenk(~nt clforgatjak - koromszeltdl koromszelig - az ujjakat. Az azonositasi vizsgalatnal figyelembe vesznek minden sajetossagi pontot; a papillaris vonalak mintazatan kivul a Iodorszalak kozotti szigeteket, szemeket, toreseket, szakadasokat, v ill aka t, seruleseket.:

A ferfi- es a n6i ujj- es tenyerlenyornatok elternek mind rajzolatban, mind a tornottseg tekinteteben egymastol, viszont mar nehezebben tudjak megkUlbnbbztetni azt, hogy az illet6 gyerek-e vagy no.

Ha valaki hazilag akar tenyerlenyomatot kesziteni, ahhoz megfelel6 barmil yen festek, amely megszfnezi abort Ha nines otthon nyomdafestekunk, akkor magunk is eI6 tudunk cillatani ilyen festeket a kbvetkez6 recept szerint: egy ev6kancil mez, 10 csepp tustinta es 10 csepp mosogat6szert kell hozza. Lenyeges, hogy a festeket ugy vigyuk fel tenyeriinkre, hogy az ne tbmje el a p6rusokat. A befestekezett tenyeret ezutan Feher szinG papfrra kell nyomni. Uveglapon is csinalhatunk tenyerlenyomatot, de ebben az esetben az el6hfvas hosszadalmas es nehezkes.

Fenymasol6val is remek felveteleket lehet keszfteni a kezfejr61 es a tenyerr61.

Az emberi kezzel foglalkoz6 biol6gusok, genctikusok, antropol6gusok j6l tajekozodnak a tenyer borrajzolata alapjan. amely mar a magzati elet masodik-harrnadik honapjaban kialakul es megmarad valtozatlanul az egesz elet soran. A b6rnek ezt az alland6sagat es egyediseget tanulmanyozza a tudomanyos b6rgmfol6gia, de kiegeszitesi.i.! hasznaljak az oroklort betegsegek mcgcillapitasfihoz, a szuletessel jar6 rendellenessegek fcltarasahoz. M. Park amerikai antropol6gus a borlecrajzolatok alapjan harem alapveto borrnintazatot kulonboztetett meg: a boltozatost vagy homorut, a csigavonalut vagy spiralisat, a kanyarg6st vagy butykost, A kulonbozo borlecrajzolatok bizonyosfajta geneti.kai problemara is utalhatnak,

Az cgeszseges cmbernek 23 kromoszornaja van, ett61 barrnifele elteres, kromoszomaaberracio kimutathato a kezen. Peldaul a Klinefdter-szindr6maban szenved6 egyenek tenyere es ujjbegye feltUn6en domboru, borrajzolata pedig spiral- vagy csigavonalu. A Turner-Lange-tiinetnii a kez es a lab rendellenessege; a Rllbinsteil'l-Tybee-szindr6masokn6! a kez es a lab nagyujjamk mcgvastagodasa: az Ellioan-Kreieldt-szindromdban szenvedoknel pedig polydaktilia mutathato ki. A borlecrajzolat alapjan azt is ellehet d6nteni, hogy az ikrek egy- vagy ketpetejiiek. A ketpeteju ikrek tenyerlenyornata kevesbe hasonlft egymashoz, mint az egypetejueke. Kulonbozo elrnebetegsegeknel ugyanesak kimutathato szigrufikans elt6n~s a borlecrajzolatokban.

Az el6bb emlftett polydakti7ia, a sokujjusag. az egyik legregebben ismert rendellenesseg. Mind a kezen, mind a labon kin6het pluszujj, azonban a kezen gyakoribb ez a t6bbletujj: a legtbbb esetben a kisujj mellett vagy a huvalykujj oldalan n6het ki. A pogany hitvilagban a sokujjusag a taltosok, sarnanok megkulonbozteto jelvenye volt. Ilyen pluszujjal szuletett a "tilltosok atkos sarja", Ady Endre.

A legismertebb kromoszornareudellenesseg a Doum-kor, a mongoloid idiorizmus, amelyre jellemz6 az atlagosnal szelesebb kez, rovid, t6mpe ujjakkal. Az ebben a k6rban szenved6k tenyereben a majmok kezere jellemz6 hajlit6red6, az ugynevezett negyujjas vagy rnajomredo talalhato. A red6 van, amikor csak az egyik. de a legtobbszor mind a ket tenyerben fellelhet6. A hajHt6red6b61 sok, apr6 kis venal agazik ki. Ehhez a formaciohoz mindket kezen csokevenyes kisujj tarsul, mivel a kisujj kozepsd ujjperce szinte teljesen visszafejl6dbtt, ennelfogva a kisujjon a ket hajlit6red6 helyett csak egy van. A betegseg tovabbi jellegzetessege, hogy a masodik ujjon ulnaris hurok, a negyedik es az bt6dik ujjon viszont ennek az ellenkez6je, a radialis hurok figyelheto meg, a huvelykujjon pedig tobbfele rajzolat talalhato,

A majornredohoz hasonlo jel, a Sidneu-oonal figyelhet6 meg a rubeolaszindronuindl. Ez a jel azoknal a kisgyerekeknel is elofordul, akiknek anyjuk a terhesseg alatt rubeolafertozesen esett at.

Genetikai rendellenessegekre uta16 jelek

KOSZON6LEVELEK Kcduee J\05ta Erzsebet!

KoszVnolll, hogy analizal u; a kczemei. NagJ}oll sok minden jellclllz6 1'11111. Sok njtett flllajdollsdgoll1 is iSlllertte vaft el6tfem. Ez az eleinzes sok mindcnbcn segttj olllIJagnlll jobb megismeresft.

Ti,zfclcttei:

"Amllka" jelise

Budapest, 7993, szeptel/lber

Kedues Erzsikc!

E/6szdr is szeretnem megkoszonni a .Kaii" jl!lig(;vc/ mesjdenfetett anaiizist, Mdr a fot6 is annuiro fokCfeIes, hogtj a csalddom, oardiaun azonnal rtiisinertck: a kezenire. Nelli beszeloe a rotan: (rtakrafl I1yen reszietes £is igen jdlemz6 do/gokat lIIeg scuo! SWI olvasfl1111 magamro'. Pedig dl/aJ1d6an bCil1geszol1 a hildllbdz6 horoszk6pokal. S6t, kordbban inegoeitem a csil/ngkepek sorozatban megjc/ent Bak-jegY/iekre ionatkoz6 kis kdJlyvecskrt. Mcg keff hogy mondjam, az is dJfaldnossagokat kozdf. Cmfo/6SlIs is keszitet: mdraz irdsomr61 efc/J1Z('sf. EgJ}ik scm volt tdkClctcs. "yen, pontosan ran: uonalkozo - fclldldoen csak a kez vonafaib61 lIIegdllapfthat6 - je!lenlzcsseilfll;g UC/I1 fa hi I kozram.

Meg r:.,>]/szl.'.r kdsziJnet erte, benne van az egesz 8clmr.

Csodatom a tehctsegd, uuuisdl, azi, fwgy minden! ki tlld oloasn! az ember! khb61. Tovt.ibbi sikerckc! kivdl/ok

lidvdz/etfe/:

B1/dIJPt~"I, 1993 jlilil/s 1

Lhener f6z:;cfi1e

Kedoes f~osta Erzsebet!

Lege!6szor is kdszoflom DIl!1ek, hOgJ) a kezcmei anatiuil!«. Nem hittein O/1/JlIII, hO'\l! a k(;z vonafaiM/, dombol1lilJfaibaf bdrmi: is meg lehc: lil/aprtani. Barauunmue; CZi'I;~ tercn uitattoztunk, az ell af!ftdsom szerini az ifycsmi /lCJrI fehctsegcs. 64 eves ul1Syok, neuez Jr/cgillgatni az cls,'Vndoldsaimbal1. Igazam bizonyf/dsdra cfhilritem a kezlellyol/1l1tomat "Spirea" jeligt'vel, azzal a cdlal, amcly al6t6masztja dllffcisolll !Jclyesseget, J/I iszeriu t a kez az ember jef! elr/ebol f szokdsaib61, Cletero! SI'J/I mit SI!If1 ttu! megnnuatni. TiirdlJJflleniil udriam az Iljsagot, szcrcncsan volt, Inert a kezcnte! Kcdues Erzs('bet kiertekclte. Megd()bbentem, teljesen magatnra ismencm. Sziute hiheieilen, lros,~/ ez iehetsege: Meg ofyan uondso): is ooltak benne, amirol a kdrm/czeiein scm iiul. Ellig zark6zotf t(pIIS!! vagyok, erzeseim nein ludom tnutatni. K~zem tobbe! euirult r6faJJ1, mint amennvi! en a kiilviliignak !rittatni engcriek. Az elcnxmalain pedig tiihozi az eddigi eleiem, sorsoin I1lakulns(./t - ez is a va/6sagnak tetjcsen megfclel. Alaptermeszefelll, erzdmeim es szokasailil neha meg a gondolatairn is fe/szinre keriilte«. Annyira igaz minden, hO~j ags6dom is a jov6m iiletoen, /I/ely a poziti» oondso« megszl1neset, idegrendszeri gy!!rlgiifCst, a test IcepiilJsCt niutat]«. Ezt is el kcl! fogailtlo/ll, hisren Clidig minden a va/6sdgnak megfclelt. TdrveJlyszeni, !rogy

az {'V('k sokasaga az einbcri cikoptotjcik, ric ez a Idpiiks scm aZOllOS idoben, egyfor- KOSZON6LEVELEK inan toneni):

Meg egyszer kbszOIfOIll, bizios vagyok abban, hogy a kezen: kiertikclese sok idot, korfiitekint6 III/II/kat ('Scm/cit.

Tuvdbbi sikereket kivallok

Rile, Emilia 1204 Klapka I~. 53.

1993. }iilillS 26.

Kezanatizi: erlekelese

Az elemzcsi nagyoll j6nak iartom. Bar kicsi! hfzcfg6 is szdmomra. Tit! sok a ja, keves szv esik a rossz tulajdollsagokr6f, holott hizoJ'lydra uannak azot: is.

MegdiJbbmt6 a pontossag«. v atoban 30 L'Ves koromban modosiiottam palyat.

Akkor szakitotian) a pedagugliS palyriral, is nycrgelte/JJ at az Iljsag-fr6i teriiletre .... cgy tuet Afrik6ban toltOtfellJ csauuioinmal, Hihetetlen, hogy ez is ott van a tenyerenrbell!

f6 lenne megtiuini lalnn azi is, biir ez nagy valoszfllflseggcf ebbO! Hem derit!ret6 ki =, hogy ez a j65~igos lerJIl(;Szell( ember, nOH Il!fomja-e el iisszes agrcsszivihisat mdyen a tlldalattiba?

Drdga Rosia Erzsi! Kosziinon: ezt a sok j6t! Megpr6balok rdszolgdlni:

Z.M.

Keducs Erzsike!

Nagyo/1 sztpen kdszoniJm a kezeinroi keszitctt elemzesi.

UgJ) erzem, flOSY 90%-a igaz, ilfik rdm. A kisfanyolflJ7ak es a ferjemrrek is megmutattam, akik az: mondtak: .Ldtod, ilycT1 vagy!" Condolkodunn azon, hogy Erzsike honnan tudh at]« ilyerl poniosa n ezeke! a dolgokat. Ehhez bizonspira sok-sok el6tan1llmanyra ooi! sZiiksege.

Minden egJjes eicmzest eloioastun): a Kurirban.

Toudbni munkajaf10z sok sikcr: k(vrinok es koszonoJJl a rolan: krszltett (rast.

Budapest, 1993. oktobcr 5.

UdvdzfeUeI:

C. B.

"IIi" jelige

KOSZON6LEVELEK Kedoe: Erzsike!

Minrlig szereiiem uolna, ha grafo/6glls keszit rolam jelfemzest. Ainikor oloastam a Kurirban, megfetszett, 110gl) van i/yen /ehet6seg is. Meg nem hallottam ilyesmir61, csupdn "tenyerj6sokr61". Ez uiszont egeszen uuis, komoly el6kipzettsegef, tudomanyos iSll1erdol1yagof igelly/6 elemzes.

Sok sZe/l1pontb61 talii/orlok ereztcm a vtlell1enyezest. En a Bika jegyeben sziiletient, tobb horoszkopo! oloaetam mar magamro', azokban is llasonl6 jellwlVomisokat [edeztem fel. De ;lyen reszieiesen meg nem taldlkozlam "onmogammal". Egljes tulajdonsdgaun - amelyekre eddig konkretan nem figyeltem oda - most tudatosultak bennem. Szerintem minden embernek iudnia kellene a legalapvet6bb rlolgokat onmagtfr61. KUszOnol!1, /rogy ennvit fararlozott. ldonkent azota is bdepiitaniok, dtoluasgatom ezi az igen kon:iltekint6en eikeszItett jellemrajzot.

Budapest, 1993. okt6ber 5.

IJ rlvozl ettel:

K. G1j.

"Eva" je"lige

Kedves Rosia Erzsebct!

Nagyon koszOI16m a tenyerelemzest, mely nehezen kiismerhet6 jef/emem ellenere igen taldl6, s nOgl) segrtseget n}flijt sajeit magam megismereseberr. El6szor hihetetlennek Wnt, hogy ienvereim magukban rejtik a sorsomai, a muita', a je/ent es a j6v6t, reiarleislll jo es rossz hilojrlonseigaim is kiolvashat6k a tenyer vonalaib61, az ujjak lis a k6rm6k alakjab6l; pl 0 r6goft konneim irleges lermeszetemre utalnak, Az elemzes elolvasasa uuin mar teljesn lI1egvaltozott a vdell1enyem a tenyerana/(zisr6l es a tenyerj6slasr61, hisz szinie teljesen ram il/ettek az elemzesben irottak. Most lIIar elhiszem, hog!! a tcnyeremb61 kiolvashat6k a tulaidonsdgaim, s az 8d f6bb dllomdsai, mint pl. betegsig, csalad, utauis.

Koszollette/:

"Y" jelige

180itf%¥i~fu1mf11ttli

.,~~, ., .. " .. ~ ., ..... ~, .•. ,:., .. -.,. __ ;-:=3"?:.~ .. , ... ~.

Keducs Erzsike!

KOSZON6LEVELEK

Ugy erzem, hogy a 1'6/aln leirt - NYILAS jeligej(t - jellemzes nagyon hasonlit 1'11111. Sainoe az igoz, hogy nines bennem dig kitartas ahhoz, hO:51) vegigvi:51)em az e!kepzeleeeime:

A kezem oonalai alapjall leiria): biuosan az egesz eletemre uonatkoznak is cgl) kis tinbizalmat is adnak ahhoz, hogy val6bal1 a muveszi palyan kell megkeresn: a helyemet. A kitartds, a tare/em, a szorgalom hidnya mind igaz. Mive! ezeke: leiroa is uitom, megpr6bcilok udltcztatni raita.

Hiezek abban, hogy az embernek uannak szutetetet: adotts6gai, de azok fejleszthet6k, vdltoztnthat6k, alakfthnt6k.

A r6lam leirt j6 tulajrlonsagok lI1indegyiker6/ louin nem is tudtam, de a csalddtagjaim a jellemzist elotuasoa azt 1I10nrljdk, ilyen vagyok.

Nagyon kiisziinom ezt a reiszletes, inindenre kiterjed6 irdst: Azt hiszem, gyakran d6 fogom oenni, meri minden szaua igaz.

. Biztos, hogy masokna): is nagyon hasznos az ilyen je/lemzes. Segit megismerni iinmagunkat, figyelmeztet arra, hOgJ-) mire kel! Vfgl)eizlli, melyek az ember IIgyenge poniiai",

K6sz6nettel:

Bekikn« lhener Angela

Budapest, 1993. augusziu» 28.

·rnm.rumJ$:;t's%nt0'%4 ... ~ 181 )i;!:\'RaW':0+d"~f.%m:w:mwnF\'

I

, .

,

I x:rc(~f; cfr . .znt:(e·!

·1 .;; I I . •

I I

/\J \ r, I -"Y.' I '

, '"' \U. I Y\, ~c:l:l G<ll-\_,I._ ~A.:t

.(J.() (\. ~~~ M. .

. -.

I

~._, _.4 __ '" . r_ •

., ,

• I !

i I I I

-,' I· • -. ~ "--- I

, I

-, \.;,J (;(_')(~

" I -

,~,:, '/\ ~;J l.-] .) ~~l

l16C. ''-1

i / /

X'/ C t fr, ,,=l~ V'-1I' VI C,. ie' r I " Ii" "-1, ,;:, V Q k'l' S o/..:__

'>cjtc'-I/ l~,l'Zi ==> ;S ;';"10+; V'!U

':~0+1c"k-l' f2 eLL CP~r_,'-l?~~ ~ol VV) 1'~C.IL·'--1-

C' e-t.x., (_

. -

\')1./1 Vl--)C\fQ ~~

TENYERDIAGNOSZTIKA

Petyhudt, er6tlen kez: deforrnalt ujjak: sargasbarna, atlatsz6 b6r szepl6kkeJ, Aggk6r majfoltokkal: a tenyer vona lat mclyek: az eletvonalbol vonalak ivelnek a csukl6vonal Iele: az eletvonal vege elbojtosodik; a sorsvonal villasan vegzo-

dik; az egeszsegvonalon szigetek lathatok.

(Aggalyoskodo. nyugtalan, gatlasos. elovigyazatos, batortalan, h~lenk, gYil- Agg6d6 nakvo, pesszimista): kicsi, rovid, kezhez simulo huvelykujj: hianyos Mars-

domb; a Hold- es a Neptun-dornb j6l fejlett, hatarozottan eros; a fej- es az

cletvonal hosszu, elmos6dott; a fejvonal kis tavolsagra van a szivvonaltol: a

tenyerbcn fellelhet6 a szororigasvonal.

(Kolerikus opus, kritikus alkat, kfrneletlen, er6szakos, kotekedo, izgaga, ve- Agressziv szekedos, civakodo, figyelmetlen): eros, szoros kez: rovid, kerneny korrnok: a

huvelykujj nagyon hosszu: a Mars-dornb er6sen fejlett, racsozott: a felvona!

vege felfele [vel: a fejvonalon kivu] esik mind a nagy Mars-dumb, mind a kis

Mars-dornb.

A Nap-domb feltUn6en eros, el6redomborod6; a fejvonal szakadozott, el-el- Agydaganat halvanvodik, rajta Fekete folt vagy mely, voros kereszt vagy racsozat van; az

eletvonal villasan elagazik, rajta csillag vagy par kereszt lathato: az egesz-

segvonal a fejvonalba torkollik; a Venusz-dombrol egy csilJagban vegz6d6

vorial fut a fejvonalhoz.

Az eletvonalon sziget, a fejvonalon pontok fedezhetok fel; a fejvonal egy Agyvelogyulladas rovid szakaszon megkbzeliti az eletvonalat: az egeszsegvonal a fejvonalon

vegz6dik.

A szivvonaJ hianyzik: a Mars-domb pedig felninden lapos. Agyverzes

(Energikus, mozgskorw, Hirge, termeszetksdvelo): spatulas ujjak, kulonosen Aktiv a huvelykujj: a kez ovalis, voroses szfmi, meleg tapintasu: a vonalak sotetpi-

rosak.

Alkalmazkodo (Baratkozo, fogekony, erzelmes. crzekeny, gyenged, tclrsasagi ember): konikus, keskeny, puha. sz6rtelen, hajlekony. elasztikus kez: az ujjak hcgycsck. f6lcg a huvelykuj], a koromfzck hosszuak. kulonosen a gyurus- cs a kisujjon; a huvelykujj melyr61 ercd, mozgckonv, visszafele hajlik, kozepen kid udorodik; a tenyer vonalai hullarnosak.

A lkoholizalasi ha] lam A tenyerben j61 ki vehet6 a Neptun-voual.

AZmatlansag Sok kusza vonal a Hold-dombon.

Also testreszek Beszakado korrnok: sotetpiros pontok az eletvonalon: sziget az eletvonal almegbetegedesei jan; a tenyer leger6sebb dornbja a Szaturnusz-domb, a rola indulo venal erinti az eletvonalat,

Ambiciozus <Bccsvagy6, nagyravAgy6, torekvo): spatulavegzodcsii ujjak; a mutat6ujj fcltunoen hosszu: a dombok erosek, fDleg a Iupiter-domb: a fejvonaltol CS a sorsvonaltol elagazas, vonal fut a mutat6ujj feIe; a hi.ivelyk- es a mutat6ujjon vonal lathato.

Anyagcserezavar Hideg, erdes tapintasu kez: hosszaban recezctt kormok: ertis [upiter-domb,

Anyagias Vegyes keztipus, spatulas es ovalis ujjakkal: a tenyer nagy; az ujjak rovidek: 2IZ ujjtovek hossziiak.

Aranyeres bantalmak A Szaturnusz-dornb nagyon eros; az elet- es a sorsvonal aljAn sziget lathato.

Asztmds haj lam

Abnorrnalisan nagy hi.ivelykujj; karomszenicn befele hajlo korrnok: eros Jupiter-domb: osszesziikult a tenyer negyzete, benne pont lathato: halvany, szakadozott az egeszsegvonal: racsozat az eletvonalon: (I Jupiter- es a V£'nusz-dornb kozott szigetben vegz6d6 vonalak futnak; a Szatur nusz- es a Nap-dornb kozott orvcnyes jel lathato.

Atletikus alkat

Masszfv, elasztikus kez, spatulas ujjakkal: szeles, rovid kormok: j61 szfnezett, vastag bor: rozsaszfrui, markans vonalak: er6s dombok.

Baleseti hajlam.

Voros, erdes borfelulet: szakadozott, csillagokkal nizdelt elct- es fejvonal; a Szaturnusz-dornbrol egy szigetb61 venal indul (1Z eletvrmalhoz. majd a venal fellvel a fejvonalig: a Szaturnusz-dornbon d6lt kereszt vagy csillag; racsozat a Mars-dornbon: Hold-jel a Nap-dornbon: harantvonalak a fejvonal vegen; kfgy6z6 vonal a Hold-dornbon: kettos kfgy6z6 vonal a kozepso ujj korornpercen: a Hold-dombon leva pontok vagy egy hosszu venal csillaggal: uizbe-

fill/adds vesulye; a Nap-dombon fekv6 Hold-jel vagy kereszt a sorsvonal ko- Baleseti hajlam zelebcn: vizi baleect; csillag az elctvoualon: kdzliti baleset; a Sza turnusz-dom-

bon kor vagy pont: szerencsetlen zuhanas; a Mars-dornbon csillag; cr6szakos

cselekede! iniatii serfilis.

(Kedvcs, baratsagos, elbajolo, szorakoztato, optimista. beszedes, j6 izlesu, Baraiko zo szonoki tehetseg): sima kczfej: j61 fejlett [upiter-domb: a fejvonal mersekelt

tavolsagra fut az elervonaltol: az egeszsegvonal vagy az eletvonalbol, vagy a huvelykparnabol ered.

(Sikcrcs, eredrnenycs. torekvo, eros akarani): szogletes, kerneny, eros kez: Becsvagy6 egyenes, szogletes ujjak; a huvelykujj hosszu, az also izperc azonos hosszusa-

gu a korompercoal: a Merkur-dornb jol fejlett; a Nap-dombr61 ered a sors- es

a Nap-venal (sikervonal): markans rajzolatu az elet-, a fej-, a sors- es a siker-

vonal.

(Hatarozatlan, hajllthilt6, rugalmas, habozo): k6nikus, puha, szivacsos kcz: Befolyasolhato konikus, hosszii, sima ujjak, foleg a huvelykujj: az tenyervonalak hullarno-

sak.

(Cyulladas, csavarodas, hurut, gores): vizszintes vonalak a Mars-dornb folott: Betbantalmak kercszt a Hold-dornb felso reszen.

(Cyengeseg, renyheseg): hosszaban recezett korrnok: sziget a sorsvonal aljan: Belmfikodes zatiarai pont a Mars-dombon; nagy sziget a fejvonal vegen; er6s, markans vonalak a

huvclv k- es a mutatoujion,

Lczart kcz,

Benultis

(Dadogas, hebcges): lezart kez: lapos vagy hianyzo Merkur-dornb,

Bes zedhiba

(Betegsegre valo hajlam): szorteten, nagyon sima, hideg kezfe]: a kez szine sargas vagy Feher; keskeny, hosszu, rovatkolt, foltos, repedezett, torekeny korrnok: a korom szinc inkabb Feher; a korom forrnara boltozatos vagy homom; a kororn holdja nagy, a huvelykujjon viszont kicsi; a huvelykujj kozeps6 resze elkeskenyedik, osszesziikul. gyengc es vekony: a huvelykgyoker becsett cs racsozott: a vonalakat szigetek, lancolatok, bojtozatok, szakadasok, toresek vagy foltok zavarjak: a vonalak szalkasak, sapadtak, zilaltak: az eletvenal rovid, lapos ivu, alul toredezett. szalkas, lancolatos, szerteagazo, atvagott. szigetes; az eletvonalat keresztezi a Ieltiinoeu gyenge egesz·segvonal; a csuklovonal szakadozort, szigetekkel nizdelt: az ujjlcnyornat finom vonalu.

Beteges alkat

Betegseg (Gycnnekkorb(w): az eletvonal kezdetbcn bojtos, a Jupiter-domb alatt pedig lancolatos: (non/16//efolyris~i, k0ll1plikrici6 ne/hili): a fejvonal elmosodott: a esuklovonalak vekonyak, szakad tak: a Mars-venal kozeleben szakadozott az eletvonal: az egeszsegvonal ncm kozelit ClZ eletvonalhoz: az eletvonalhol felfele [vela, sugar<ls agak futnak a Mars-dcmb fele: (szerelmi bdnat , csauxids miatt): az elet- cs a szfvvonal kozott osszekoto vonalak: (tdiil], aku), nehezen g!J6g!Jithato): harant recezett korrnok: az eletvonal villasan egy nagy szigetben vegz6dik; a kettetort cletvonal tortreszei tavol csnek egymasiol: mindket kezben az egeszsegvonalbol egy mellekag keresztczi az eletvonalat: a hrirornszogbol lefele ivelnek vonalak: (i:iregkorb(m): racsozat az eletvonal vegen.

(Gyengi.i16 vitalitas): a kisujj korornpercen harantvonalak: az egeszsegvonaIon szigetek: az eletvonal es a sorsvonal villas vegz6des(i vagy elbojtosodik: az eletvonal mely, mellette elhalvanyodo vonalak lathatok.

(Kimerulo szellemi kapacitas): lancolatos a fejvonal vege, a tenyer vonalai elsoteted nek.

Szigetjcl a sorsvonalon es az eletvonal vegen; az egeszsegvonalat attbri es k6rbefogja egy negyzet, melyben csillag lathato,

Bizalmatlan (Gyanakv6, elavigyazatos, 6vatos): felul butykos ujjak befele hajlanak, kiveve a huvelykujjat; a bor sargas: az ujjak kbze szuk: a fejvonal kis tavolsagra fut a sztvvonaltol: a szivvonal a kozepso ujjon vegz6dik.

A fejvonalon pont liitaht6 a [upitcr-dornb alatt; a legerosebb domb a Jupiter.

Bokaiziilet A kisujj deformalodott.

(Zsarnok, paranesolgat6, ellentrnondast nem tUr6): a mutat6ujj hosszu: a huvelyku] nagyon hosszu: a [upiter-dornb tulzottan fejlett; a szivvonal a mutatoujj alatt vcgz6dik.

Boss zu allo (Bosszuvagyo): puha szdrzeni, attetszo. kek erezetii kez: csontos. szaraz ujjak: a huvelykujj lapos. hegyes, karomszerii kormokkel: a vcnalak tisztak, nines rajtuk elagazas; a Iejvonal egyenes, hosszu: a szivvonal kigy6z6; a kisujj es a Merkur-domb erosen racsozott: a Venusz-dornb lapos, csokevenyes,

Szeles kez: tompe ujjak; a tenyerben majomred6 lathato, melyb6l sok apr6 vonal agazik ki; a kisujjon egy hajlit6red6 van, mivel a kozepsd ujjpere visszafejlodott: a gyurus- cs a kisujjon balra fvel6, radialis hurok, a huvelykujjon pedig tobbfele Iorrnacio vehet6 ki.

Borbajok (Ekcema, somor): a Jupiter-domb feltun6en racsozott,

Csbkkenii tileiero

Csiikkent: s zellemi ero

Daganatos megbetegedesre va16 hajlam

Diftiria·

Diktator

Doum-kor

(Hirtelen haragu): k6nikus kez: k6nikus ujjak; envhen ovalis tenyer: az ujj- Diihkitoresre ualo hajlam gyokerek teltek; a kormok mandulaszeniek: a negyszbgbcn racsozat: a Hold-

dombon Hold-jel a szivvonalon. mely apro vonalakbol es szigetekbol all; a

fejvonal lefele ereszkedik; a Szaturnusz-domb szokatlanul magas; a nagy

Mars-dombr61 vonalak indulnak a kis Mars-dumb fele.

(j6 egeszscg, ellenall6 szeruezet): rozsaszimi, er dcs tapintasu, nagyon vastag Egeszseg kez: spatulas forrnaju kez: az ujjak asovcguek, egyenesek, aranyosak: a te-

nyer elasztikus, tornor: ferfiaknal sima, kemeny, Ienyes, hibatlan, rugalmas;

rozsaszimi korrnok, sz6rbs kezfe], normal felholdak, durva ujjlenyomatok; j6

rajzola tu, kett6s eletvonal, zavaro vonalak nelkul: a nagy es a kis eletvonal parhuzamosan halad: az eletvonalbol es a sorsvonalbol Ielfele fve16 agak; a

fcj- es az eletvonal kozott csillag; a Mars-venal er6s; a negyszbg kidomboro-

dik; az egeszsegvonal hianyzik vagy nagyon vilagos: a nagy harornszog ki-

puposodik: (gyenge egeszscg): a lancolatos egeszsegvonal erinti az eletvonalat:

a Mars-venal rovid, halvany: a Nap-venal keresztben vegzodik: a nagy ha-

romszog racsozatos, a normal Hold-dombon vfzszintes vonalak lathatok.

(meggyengiilt egeszseg): az er6sen kirajzolt egeszsegvonal erinti a pontokb6l

all6 eletvonala t; a szivvonal vegen lefele futo hasadasok: a nagy haromszog-

bdl lefele kit6r6 vonalak: a kisu jj korornizen markans, fuggoleges vonalak; a Venusz-dombon kor lathato: (egeszsegrom/6s oregkorban): pergamenvekonysa-

gu bar szeplokkel, majfoltokkal: vekony kezfej: repedezett kormok: a hii-

velykujj vekony, keskeny; a huvelykgyoker beesett; az elet- es a Iejvonal _~ 191

Biinozo tipus (Tisztessegtelen, beestelen, kriminalis): a huvelykujj szbgletes, kicsi, nagyon mozgekony: a kisujj hosszu, gorbe: a Merkiir-domb tUlsagosan fejlett; a vonalak szelesek, elmos6dottak es sotetvorosek.

Buszke (Delceg, sertodekeny, sebezheto, onhitt, hiu, ontelt. hivalkod6, bekepzelt): keskeny kcz: sztik korrnok: hosszu mutat6ujj; a dombok kozul a legerosebb a Jupiter-domb.

Cukorbetegseg Zavarosan kezd6dik az eletvonal: fejletlen a Hold-domb, rajta kereszt lathat6.

Csaltid szeretii (Csaladcentrikus): j61 fejlett a huvelykgyoker cs a Venusz-dornb: az eletvonal j6 Ivti.

Csipoficam A Szatunusz- es a Jupiter-domb extrem eros.

Eges zseg sekelycs, lapos, lancolatos: az eletvonal keresztben vegzodik: az egcszscgvonal villasan fut fel a Merkur-dornbra: (betege: dltfuis): er ds Jupiterdomb; (clll1cbet.egseg); szelcs. elmos6dott voualak: csillag a kozcpsf ujj masodik [zen; szeles. Iefele konyul6, ferdc, hullamos, egyenet1en vonalakbol n1l6 fejvonal csillaggal vagy ponttal, kozepsn szigettel; a fejvcnal lcfclc srirbill a Nap-domb alatt es a Merkur-dornbra fut Ie; az clbojtosodo eletvonalbol elagazas fut Ie a Hold-dombra: a jol kirajzolt egeszsegvonal betorkollik a fejvagy a szivvonalba: extrern eros a Merkur-domb; tulfejlett a Hold-dornb, rajta Hold-jel lathato: a Vervusz-dornbon egy csillag van; a haromszogben pedig szarnos vonalka: (cgiszsegrolllids alkolrolizdhis miait): a szivvonal vegcn egy csillag van, vagy elagazas fut a Hold-dornb fele.

Egoista (Onzo. becsvagyo, nagyravagy6, torekvo, ambiciozus, tortctd, kimcletlcn, figyelmetlen, tapintatlan, felelotlen): nagy kezfc], rovid ujjakkal: hosszu, buses ujjgybkerek; nagyon eros huvelykujj: er6s es hosszu mutat6ujj; sapadt, Feher a bor: feltun6en eros dombok, kulonosen fejlett a Jupiter- es a Szaturnuszdornb.

Egyii.gyii (Brutalis. durva): orm6tlan, nagy, negyszogletes, nehczkes kez: keves vonal JMhat6 a tenyerben, azok is szelesek, elmos6dottak; erdes tapintasu, voroscs b6r; vaskos ujjak; rovid, piros kormok.

Elvhajhasz6 (Kejsovar, kejenc, kenyelemszcreto): k6nikus kezforrna: k6nikus ujjak; az uj~ tovek husosak, koverek: a huvelykgyoker eroscn racsozott: puha, szi vacsos allagu, sima, selymes tapintasu kez: szeles vonalak, f61eg a szfvvonal: j6l kirajzolt Venusz-gyiird lathato.

Emesziesi zauarok Gyenge ujjak; harant recezett korrnok: nyirkos tapintasu tenyer: az egeszsegvonal vokony, rovid, sok apro vonalbol all es nem eri el a Hold-dombot: az ujjbegyeken hurkos forrnaciok: a leger6sebb domb a J upitcr-dornb.

Energikus (Erelyes, tetter6s, hatarozott, bator, szorgos, sereny): vegyes tipusu kcz: szeles, kemcny, eros kezfe]: spatulas es ovalis ujjak, a huvelykujj feltun6cl1 spatulas; a huvelykgyoker duzzadt; a dombok er6sek, a leger6sebb a Marsdomb; a vonalak markansak, elesek: az ujjlenyomat sugaras, radialis, kulonosen a huvelykujjon figyelhet6 meg.

Epebantalmak (Cyulladas, kdkepzes): sargas b6rCi Hz, vonalak, korrnok: csavart. szabalytalan, lancolatos, hullarnos egeszsegvonal: sziget az eletvonalon; halvany gyliru a szivvonalon a Nap-domb aJatti reszen: fekete pontok a Nap-dombon; extrern eros a Merkur-domb: a Merkiir-dombrol egy lcjtos vonal agazik Ie ClZ eletvonal fele: el6domborodik a Mars-dombon.

Rovid korrnok: tbredezett fejvonat szarntalan elagazassal, amelyek lehuzod- Epilepszia nak a Hold-dornbra; ClZ eletvonal hirtclen szogben lefut a Hold-dornbra: a

so rsvonal szakadt: ClZ egeszsegvonalon sziget lathato: a nagy haromszog

egyik szoge a Hold-dornbra ivel: a Hold-domb a legfejlettcbb dornb.

(Dugulas, embelia, sziikulet): rovid, egyenes elegazasok az eletvonal aljiu: a Erelmeszesedes [upiter-domb eros.

Finom vonahi kez, de a huvelykujj kacsacombszcni: az eletvonal kigy6z6; a Erotikus fejvonal magasan fentro) ered: a Nap-venal rosszul kirajzolt: a csuklovonal-

t61 egy hosszu rnellekvonal fut a Venusz-dombra: a Vcnusz-ov dupla vagy

tripla es szakadozott: a Venusz-domb racsozott: a Hold-domb er6sen fejlett.

(Akaratos): hosszu huvelykujj, a leghosszabb a koromperc: a fejvonal hosszu, Eros akaratu egyenes es j6 rajzolani.

Primitiv kezforrna: r ovid, voros kor mok: rovid, szeles. ferde fejvonal hulla- Ertelmi fogyatekossag mos agakkal, szigetekkel, hajszalvonalakkal,

(Szenzibilis, szclid, bekcs, megcrt6, cgyutterzo, szeretetteljes. gyenged, jam- Erzekeny bor, fogekony): puha, sima kezfej; konikus ujjak; hosszu korrnok: hosszu korornpercek: csoppnyi ujjbegyek: a huvelykgyokcr kcskeny, sziik, vekony: a

huvelykujj szorosan a mutatoujj kozeleben ered: eros a Hold- es a Neptun-

domb, sok keskeny. szalkas, szerteagaz6 venal lathato rajtuk: a fej- es az

eletvonal osszekapcsolodik: az egeszsegvonal hianyos: az ujjlenyomat finom

mintazani,

(Erzestelen, hideg, lnivcs, egoists. onzo, higgadt, megfontoit, j6zan, kozo- Erzeketlen nyos): rosszul fejlett dombok, kiilonosen a Venusz-dornb, de a Szaturnusz-

domb j61 kivehet6; az eletvonal lapos ivii: a szlvvonal egyenes, ro vid,

magasan ered.

(Kifele fordu16, erdek16d6, aktiv): k6nikus, lagy. puha tapintasu kez; koni- Extrouertali kus, kupos vegu ujjak, kulonosen a gylirus- es a kisujj.

A tenyernel hosszabb ujjak: a Venusz-domb es a Hold-domb egyarant sima, Faldnk:

halvany: a Jupiter-domb extrern eros.

(Eredeti, kulonc, furcsa. intuitiv): puha. lagy tapintasu kez: sima ujjak: Fani.a ziadtis hosszu gyurusujj; j6J fejlett Hold-domb; szdlofurt-forrnacio a Hold-dombon;

Ienyoszenl ujjlenyomat.

Fejfajas (Enyhc [fjjajasok): kis keresztek az egeszsegvonalon: a Via Lascivabol szarno , clagazas fu t a fejvonal fclc: (komoly [ejfdjdsok): a fcjvorialon keresztek. toresek cs cgy nagy sziget: az (letvonalon szigct: az eletvonalbol agak indul nak ldele a csuklovonalba: (heuc» [ejfajasok): lancolatos fejvonal; szcles, felszines cgeszsegvonal: eros Hold-domb.

Felfuvalkodott (Cogos): hosszukas, nagyon Feher kez: hosszu, hcgyes ujjak; a mutatoujj nagyon hosszii: a kisujj kifele hajlik: a buvelykgyoker csokevenycs: az clctvonal mercdck ivii: a fcjvonal rovid, kurta; a J1(~gyszi:\g beszukul: a Hold-dumb csokcvcuyes: a jupiter-dornb nagyon eros.

Feliiletes (Sokoldalu, de fclszincs): kis kezfej: kulonbozo tipusu ujjak, a kisujj hosszti: a vonalak felulctcsek, sapad tak, szakadozottak, f61cg az cgeszseg vonal; <1 sorsvenal dupla, toredezctt, agas-bogas: a fejvonal vckony. szintclen: a Venuszdornb eros.

FCltekeny Hosszu elctvonal, hosszu szfvvonal, lczaro vonallal,

Fert6zo betegsegre Harant r edozott, hullamos korrnok. va16 hajlam

Figuelmetlen (Tapiutatlan, kimeletlen. onz6, egoista, durva, €orz€oket1en): szoros. kemcny, erds kez: a huvelykujj spatulas, hosszu, merev, egyencs; a huvelykgyoker feluinoen fejlctt; a rnutatoujj hosszu: 8 vonalak sotetvorosek. szelcsck, elmos6dottak; a fej- es a szivvonal egyenes; a fejvonal nagy tavolsagra esik a szi vvonalt61.

Fogfajas (Rossz Iogak): cxtr cm eros Szaturnusz-dornb: apro pontok a kozepso ujj korompercen: sotet pontok a szivvonalon 21 kbzcps6 ujj alatti reszen: Fekete potryok a fejvonalon.

FosvellY (Fukar, sziikmarku, zsugori): csantos, kernenv, sarg{\s sZlnu kez: az ujjak szoglctcsek. hossziikasak. bcfele hajlanak, egymashoz simulnak: a tcnycr tcknoszeni: a hi.ivelykujj a tenyer fele hajlik: a fejvonal 21 szivvonal kozclcbcn fut; a fejvonal cgyenes; a szfvvonal rovid: az cgcszsegvonal szakadozott: lezaro vonal lathato 8 tenyerben: a Venusz- es 21 Hold-domb lapos, gyenge; a Merkur-dornb er6sen racsozott.

Fiiggetlensegre tiirekuti (OnMI6): er6s dombok; a sorsvoual az eletvonalbol vagy a huvelykgyokerbcl ered: a sorsvonal felivel 21 Szaturnusz-dornbra es egy szakaszon parhuzarnosan halad az eletvonallal.

194 aW&.tH!jiii:ti:ti:eW$*~if

.~ ..... H· .......... -<-i_~:tWtttt . ..t~£5ji~~-:

Sziget vagy sotet pontok (I Venusz-dombon; vizszintes sziget 8 Jupiter-dom- Fii.lbctegsigek bon; nilfejlett a SZ<l tumusz-dornb.

(Ingatag, hallga tag, csondcs, tito ktarto, zarkozott, 6 va tos, el6vigyaza los, Gatldsos pesszimista, habozo, hatarozatlan): kerneny kez: butykos, kifele hajlo ujjak:

sok keresztiranyu venal az ujjakon: a huvclykgybker hosszu; a huvelykuj]

kbrme kifele alig latszik: hosszu 8 kozepso ujj; a Szaturnusz-domb j61 fejlett;

a fej- es az eletvonal hosszan egyutt fut; sok kis elagazas halad a fejvonalt61

a szivvonalig; ives ujjlenyornat.

(Cege. horgo bantalma): sziget a sorsvonal felso reszen, keresztjel az elet- €os Garai a Iejvonal clejen: 21 leger6sebb domh a Mars-dornb.

(Mercvgorcs): tompe ujjak: massziv, nagy, vastag, kerneny kez: hianyzik a Gorcsolis Venusz-domb; hianyos, rovid. vastag a fejvonal: a fejvonal kezdetben lanco-

latos vagy mindket kezbol hianyzik.

Lancolatos eletvonal: szalkas vonalak: a karperecek szelesek, sckelyesek, Iancolatosak.

Gueng« s zeruezei

Lancolatos a fejvorial: lapos a Hold-domb, rajta feJruno kereszt lathato: a Neptun-vonal j61 kivehet6.

Gy6g1jszer[Ugges, . drogszedes

(Gores, Iekely, hurut, felfuvodas, savhiany, savtultenges): izzado tenyer: sima ujjak; (savassag): sz aka dozott vagy lepcsozetes, szeles. sekelyes egeszsegvonal, kozepen voros ponttal; sziget a sorsvonal kozepen: a Hold-domb a

leger6sebb.

Gyon101frijdaloni

A leger6sebb dornb a Szaturnusz-domb.

Haluiscsiikkenis

A Iejvonal hosszu es egyenes; az ujjlenyomatok spiralisak.

Haragtario

Sziget az eletvonal aljan: a mutat6ujj eltorzult, elnyomorodott.

Hasiiregi megbetegedesek

Sziik, r ovid, gbrbe korrnok: tulfejlett a Nap-domb: csillag a Szaturnusz-dombon; sok apro vonal 8 Hold-dombon.

Hatgerincproolenuik

Hd zass agp drti (Hazassag! igeny, vilgy): 2. szivvonal a mutatouij cs a kozepso ujj kozott vegz6dik; az eletvonal tiszta, nines rajta za varo venal, a tvagas vagy villas elagazas.

Ha zudozo Az ujjak kulon allnak: az ujjvegck hegyesek; a huvelykujj a tobbihcz kcpest rovid: a fcjvonal hullamos: a Jupiter- C5 a Merkiir-domb r acsozott,

Hipochondria

Puha, tesztaszcni kez: az egeszsegvonal a Hold-dombon vegz6dik.

His zteria Az egesz tenyer racsozatos: a kozepso ujj gorbult. a korornpercek tulsagosan hosszuak: Neptun-vonal van a kezben: a fejvonal melyen a Hold-dombon vegz6dik; sziget az eletvonal vegcn; a Venusz-ov toredezett, szamos kercszttel; a szivvonal a Szatumusz-dornbra fut fcl, dupla VElgy tripla a Venusz-gyurfi, fejletlen a Szaturnusz- es a Merkur-domb: erose» fejlett a Hold-domb.

Hitc (Hivalkodo. ures, tartalrnatlan): k6nikus kez, az ujjak konikusak. cgyenesck; a gyurusujj hosszu: a Jupiter- CS a Venusz-dornb er6s; vonal a rnutatoujjon es a sorsvonalon: hullarnos a Nap-venal: ovalis, pava-ujjlenyornat, kulonoscn a mutat6- es a gyurusujjon vehcto ki.

Homos zexualitas Ovalis kczforrna: ferfiaknal szortelen, puhany tapintasu kezfej; nokneJ kemeny szorftasii. erdes tapintasu, szoros kCzfej; nagyon rovid korornpercek: lapos ujjgyokerek; darda-jel a Venusz-dornbon: a kis Mars-dombrol sok vonal ivel a Hold-dombra.

Horghum.t Dornboru. gum6s kormok: rovid, keskeny sziget az egeszscgvonalon; vizszintes vonalak il Mars-domb felso reszen: az eletvonalat venal kapcsolja ossze a Iupiter-dombbal: a haromszog hegyesszoge a Hold-dornbra [vel.

H1~gyh61yag (Cyulladas, hurut. kd): extrern eros Hold-domb; vizszintes vonalak vagy kereszt a Hold-dornb also harrnadaban: tokcletlcn, hianvos egeszsegvonal.

HiT.seges (Hu, szavahiheto): szogletes kez: szogletes ujjvcgek; a szivvonal a mutat6ujj es a kozepso ujj kozott vegzodik; ives ujjlenyornat.

Ideges alkat

(Szenzibilis, 1<1 bilis, nyugtalan): k6nikus kez: ovalis tenyer: telt ujjgyoken'k; hOS5ZU, keskeny kormok: rosszul fejlett, de nagyon mozgekony a huvelykujj:

Venusz-gyuru es szakadozott Szatur nusz-gyuni van a tenycrben: eros <I Vec nusz- es a Hold-dumb: tulfejlett a Merkur-dornb, siirtin vonalkazott ~ ilIeg)' szbg; mely, egy('netlen a sorsvotsab a f.eivon.1! meJyl2'l1 ft'U\tel ;'! H{l~d-d~rnbr~, .,,~ [ .... h·1 illHl ~~HMI sak, v~~cm". N'Ih,;!lkO;i.bfil t'\ll.

A sok apro vonnlb61 al lo cgeszsegvonal kozellt az eletvonalhoz, egy aJilgazas Idegosszeomlas pedig leivcl a csuklo vonal fele: a fejvonal lancolatos vagy letraszeru; a Mars-

dombon kor v<1gy gyuru; a Jupiter-dombon ferde kereszt lathato.

Garbe, csokevcnyes kisujj; hianyzo vagy lapos, puha. racsozotr a Venusz- Impoiencia dornb: a Via Lasciva villaban vegz6dik; a Jupiter-dombot egy vastag, rnely

venal keresztezi: a csukl6vonal elsa karpercce felivel a tenyer fele,

(Hatarozott, indulatos, heves): parnas, rozsas, kis kez: sima, rovid, hegyes Impulziv ujjak; er6tIen, kis butykck: a kozepso ujj k6nikus, a tove pedig rovid, szeles,

koverkes: a huvelvkujj k6nikus, elvckonyodo: a fejvonal kis ravolsagra fu t az

elctvonaltol: a Venusz-dornb eros, siirtin vonalazott: a Venusz-gyuni dupla,

szakadozott: feny6szeru ujjlenyomat.

(fngatag, koltekozd, pazarlo. tekozlo, nilzottan optimista. konnyelrmi): az uj- Injantilis jak kifele hajlanak: a hiivelykujj es a kozepso ujj r ovid: a kozepso ujj k6nikus;

a gyunlsujj hosszu: a Vcnusz-dornb erosen fejlett; a sorsvonal hianyos, rossz

rajzolani.

Hegyes ujjak: a huvelykujj csokevenyes, rosszul Iejlett: a tobbi ujj normal Ingerlekenu rnereni: a fejvonal kezdetben eltavolodik az eletvonaltol: a szfvvonal hosszu:

az eletvonal szfntelen; a Hold- es a Venusz-dornb siinin vonalazott: Venusz-

gyliru van a kezben,

(Ertelrnes. rruivelt. belate. eszes): filozofikus kez: k6nikus ujjak, j61 fejlett Intelligens biitykos izekkel; vagy szogletes kez k6nikus; butykos ujiakkal: a huvelykujj

eros, hosszu es melyrol ered, j61 harrnonizal a tobbi ujjal: a kisujj hosszu,

egyenes; a tenyer tornor. clasztikus, aranvos az ujjakkal: a fejvonal egyenle-

tes. markans, j6 rajzolatu. kis tavolsagra esik az clctvonaltol: a Merkur-dornb

a leger6sebb; a negyszog szabalyos, j6l ki,::,eheto, benne keyes vonal lathato.

(Befele fordul6, zarkozott, ovatos) Spatulas es ovalis kez: vegyes keztipus: Introuertdlt spatulas ujjvegek zorneben: kemeny tapintasii tenyer: a Merkiir-domb fejlet-

len vagy hianyzik: orvcnyes vilgy radial-ujjlenyomat.

(Raerzesi, megerzesi keszseg. a dolgok melyere lato): k6nikus kez: kupos, sima ujjak: a kisujj rovid: a fejvonal vege szalkas, lefele agazik; az ujjlenyomat fenyofa-mintazatu.

Intuitiu

(Gourmand): hosszu, vckony. szintelen fejvonal; Vcnusz-ov lathato a tenyerben,

Inyenc

Irigy

i-s: tehetseg

Ivannirigyek

I zomguulladas

i zii leti gyu lladas

[ozan gondolkoddsu

Kapcsolatteremt5

Kegyetlcn

Kepmutato

Kicsinyes

Sargaszold. csontos. szaraz kez: butykos. hosszu, giSrbe ujjak: rovid korrnok, a huvelykujj koromperce hosszukas: a szfvvonal rovid, vekcny, szintelen: az eletvonal meredeken ivel a esukl6vonal fele: az egeszsegvonal hullamos, szakadozott; a Venusz-dornb hosszukas, lapos; a [upiter-domb extrcrn fejlett, harantcsikolt: a Merkiir-domb racsozott.

A gyunlsujj szogeletes, a fejvonal a Ho ld-dombon vegz6dik; CIZ egeszsegvonal j6 rajzolani: a Hold-domb j61 Iejlctt: a leger6sebb a Mcrkur-domb,

(Szervek megbetegedesei, gyulladasa): kicsiny, abnorrnalisan fcjlett kisujj, f6- leg a toiz csokevenyes: az eletvonal melycn a Hold-dombon vcgz6dik; (n6i kezen): orvenyes, csigavonalu forrnacio (1 Nap- es a Hold-domb kozott: eros a Venusz- es a HoJd-domb is.

Az egeszsegvonal (1 Hold-dombon vegzodik.

Extrern eros Szaturnusz-dornb,

(Esszeriien gondolkod6, logikus): felul butykos ujjak; az ujjak kczepso izpcrcc hosszu: a fejvonal hosszu es egyenes; (1 fej- es (1Z eletvoual cgy sza kaszon parhuzamosan fut.

(Tarsas, joind ulatu, baratkozo, szorakoztato. oszinte. nyilt): k6nikus kezforrna, hosszu, kiipos, kifele hajl6 ujjak; hosszu korornpercek, a huvelykujj feltiinden hatr afele hajlik: a huvelykujj kozepen elvekonyodik: az cletvonal hosszu: a szivvonal (1 mutat6ujj alatt vegzodik: a Jupiter-domb j61 fejlett.

Voros kez, gorbe. vaskos ujjak; karomszerii kormok: a huvelvkujj goly6s vegzcdesu, a kisujj t6fzen sok, mely, hOSSZ(1nti venal lathato: a kezhat feltiin6en szoros: a kett6s eletvonal vastag; a fejvonal szeles, mely, voros, sok keresztvonallal; a Merkur-dornb extrem fejlett; a Mars-mezdn kereszt van: gya.kran lezart a kez.

(Hazudozo): lapatszeni kez: szetterpeszkedd ujjak: f61eg a mu tato- es a kisujj All el a tobbi ujjt6J; a jupiter-dornbon es a mutat6ujj tdizen ferde racsozat: a fejvonal rovid. elmos6dott; szakadozott, tavol esik az eletvonaltol: a szivvonal a fejvonal fele ivel: az egeszsegvonal cernavekony, t6redczett; a Holddomb extrern eros.

(Aprolekos, kritikus alkat, erzeketlen): keskeny kez: a huvelykuj rnagasan ill; az elervonal lapos IVU; a fejvonal kis tavolsagra van a szfvvonaltol.

(Beszedes, bobeszedii, baratsagos, trefas, vicces): hosszu, kulonallo kisujj; Kiudncsi termeszet egyenes, hosszii fejvonal.

(Rizikovallalo. boldog, joked vii, impulzfv, energikus, mozgekony, onfeledt): Kockd zatuallalo vegyes, spatulas CS ovalis kez: kis kezfej: sima, rovid ujjak, kiveve a mutat6-

ujj; az ujjak legyezoszenien szetallnak: a huvclykujj korme szembeninoen

kifele hajlik: a fejvonal tavol esik az eletvonalt61; a nagy Mars-domb extrern

fejlett.

(Er6szakos, hatalmaskodri, indulatos, hcves, lobbanekony, de az erzeseibcn Kolerikus kitart6): eros, voros kez, (I kczvonalak is sotetek: a hiivelykujj korme sotetvo-

ros: a huvelykujj begye bunkos vegu; az eletvonal alul nyitott; lezarovonal

lMhat6; a Mars-dornb nilzottan fejlett.

Hosszu, spatulas alaku kbzeps6 ujj; (I Nap-venal hianyzik i\ tenyerbol. Komoly

Spatulas kczforma: spatulas ujjak: a mutat6ujj a kozepsd ujj felc hajlik: a Koncentralokepesseg Szaturnusz-domb a legfejlettcbb; eros, rncly vonalak, a Iegjobban a fejvonal

rajzol6dik ki.

(Maradi. a reg; rend hive): szogletes kcz es ujjak: egyenes fejvonal: a sorsvo- Kon zeruatiu nal a Szaturnusz-dombig er: j61 fcjlcttek a dombok.

(Hajhullas): erosen fejlctt [upiter-dornb. Kop aszodas

A fejvonalan negyzct vagy sziget, a vcgen pedig harantvonalak lathatok: a Koponuuseriiles mutat6ujj es a kozcpso ujj hajlataban felhind volna: a legcrosebb damb a

Merkur,

"S" jel a Jupiter-dombon; kereszt a hazassagvonal folott. Koras ziiles

(Szernellcnzos, makacs, begycpesedett): a huvelykujj rovid, vekony. mercy; a Korldtoli huveiykgyoker magasan cred es kis szoget zar be a kczzel: a fcjvonal egye-

nes, hosszu.

Butykos ujjhegyek; extrern eros Hold-domb: vizszintes vonalak a Hold-domb Koszveny kozepen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful