MANHAJ HIDUP MUSLIM

1

MANHAJ HIDUP MUSLIM
DAFTAR ISI KANDUNGAN

KANDUNGAN Muka surat
Kata Pengantar ......................................................................... 3
Muqaddimah ............................................................................ 4
BAB PERTAMA
Pentingnya pengetahuan bagi seorang Muslim ........................ 6
BAB KEDUA
Perbezaan di antara seorang Muslim dengan seorang Kafir …..10
BAB KETIGA
Masalah-masalah yang wajib direnungkan............................. 15
BAB KEEMPAT
Makna Kalimah Tayyibah ..................................................... 20
BAB KELIMA
Kalimah Tayyibah dan Kalimah Khabithah .......................... 26
BAB KEENAM
Tujuan beriman kepada Kalimah Tayyibah .......................... 32
BAB KETUJUH
Siapakah yang digelar Muslim? ............................................. 36
BAB KELAPAN
Ujian Keimanan ..................................................................... 44
BAB KESEMBILAN
Ciri-ciri Islam yang sebenarnya.............................................. 49
BAB KESEPULUH
Apakah tujuan patuh kepada Allah ...................................... 54
BAB KESEBELAS
Perbezaan antara Din dan Syari'ah ...................................... 59
BAB KEDUABELAS
La Ilaha IllAllah: Manhaj Hidup Muslim ............................. 66
BAB KETIGABELAS
Rupabangsa Muslim dan 'Aqidahnya ................................... 77
BAB KEEMPATBELAS
Ambil Islam seluruhnya atau tinggalkan Islam sama sekali… 90
BAB KELIMABELAS
2
Masa depan di tangan Islam ................................................. 93
MANHAJ HIDUP MUSLIM
ΟŠm¯9# ⎯≈´Ηq¯9# Ο`¡0 ´!#
Kata Pengantar Dari Penerbit
Alhamdulillah, dengan rahmat kemurahan Allah buku ini dapat diterbitkan. Usaha
menerbitkan buku ini kami lakukan kerana kandungannya merupakan keperluan asas dalam
rangka memahami Islam dan ajarannya. Setiap insan yang mengaku dirinya sebagai Muslim
wajib mengetahui syarat-syarat yang diperlukan bagi membolehkan dirinya diterima di sisi Allah
sebagai ummat Islam.
Pengakuan sebagai Muslim tidak mendatangkan sebarang erti kepada seseorang seandainya
kepercayaannya, keimanannya, akhlaqnya budiperangainya dan 'amal kerjanya sama seperti
orang bukan Islam. Orang yang digelar Muslim itu mempunyai identitinya tersendiri dan mereka
mempunyai panduan yang tersendiri pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi menjamin
kejayaan, keselamatan dan kemulian hidup mereka.
3
Buku ini Insya Allah akan menjelaskan secara terperinci makna dan pengertian Iman, Islam
dan Muslim. Memandangkan kandungannya yang sungguh baik kami berharap buku ini bukan
sahaja menjadi bahan bacaan para penuntut yang ingin mendalami kefahamannya tentang Islam
malah ia akan digunakan dalam kumpulan-kumpulan perbincangan (usrah) yang sejak akhir-akhir
ini menjadi satu intitusi tarbiyyah yang berkesan.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
Muqaddimah
Risalah yang bertajuk "Lailaha IllAllah: Manhaj Hidup Muslim" ini sudah memberi
gambaran bahawa kandungan-nya khusus membincangkan hubungan kalimah Lailaha IllAllah
dengan perjalanan hidup mereka yang digelar Muslim. Ya, memang tidak syak lagi kita merasa
berkewajipan menjelaskan secara terperinci pengertian kalimah syahadah setepat-tepatnya untuk
kefahaman seluruh ummat Islam, kerana itulah kewajipan paling awal yang wajib kita dahulukan.
Sebelum membincangkan pokok-pokok Islam yang lainnya sebagai manifestasi dari
kefahaman dan keyakinan dari kalimah syahadah, seseorang Muslim itu wajib memahami
Kalimah Syahadah yang dilafazkannya. Adalah menjadi satu kecacatan yang amat besar dan
dapat dikatakan keganjilan yang sungguh aneh apabila seseorang yang digelar Muslim tidak
memahami konsep atau tasawwur Kalimah Syahadatain yang diucapkannya sebagai
pengakuannya menerima ajaran Islam sebagai agamanya dan mengaku pula dirinya bergabung
dengan kelompok ummat manusia yang digelar Muslim.
Sesungguhnya Kalimah Syahadatain yang wajib dilafazkan oleh setiap Muslim itu
mempunyai makna dan kesan yang amat mendalam bagi kehidupan seorang Muslim. Lafaz
tersebut merupakan satu iqrar dan pengisytiharan bahawa dirinya telah keluar dari sebarang
bentuk perhambaan sesama makhluk dalam apa jua bentuk sekalipun. Sebaliknya dengan iqrar itu
ia telah mengisytiharkan bahawa kepada Allahlah ia meng'abdikan diri dalam keseluruhan
hidupnya: begitu juga dengan peraturan dan undang-undang hidupnya di mana hanya undang-
undang dan peraturan yang datang dari Allah dan RasulNya sahaja yang layak menjadi panduan
dan pegangan hidupnya.
Pegangan dan kepatuhan ini adalah manifestasi dari pengakuan tauhidnya bahawa Allahlah
mencipta 'alam ini, pemiliknya dan Dialah yang mentadbir seluruh 'alam ini. Allahlah Tuhan
Yang Maha Sempurna sifat ketuhananNya dan suci Ia dari sebarang kecacatan dan kerendahan
yang terdapat pada makhluk.
Mengaku kesempurnaan dan ketinggian sifat-sifat Allah bermakna mengaku kesempurnaan
dan kemulian undang-undang dan peraturan ciptaanNya. Oleh yang demikian bagi seorang
Muslim sudah semestinya pengakuan Syahadahnya diikuti dengan 'amalan yang
menyempurnakan tuntutan iqrarnya itu.
Tanpa kefahaman dan 'amalan di atas ia tidak berhak sama sekali mengaku dirinya sebagai
Muslim apalagi sebagai Mu'min kerana iqrar yang dilafazkan itu adalah iqrar palsu yang tidak
ada makna dan isinya.
Kenyataan ini dapat ditegaskan berdasarkan kepada sebuah hadith Nabi SAW yang mulia;


Bukanlah iman itu dengan berangan-angan, bukan juga dengan perhiasan tetapi ia adalah
sesuatu yang menetap di dalam hati dan dibenarkan dengan 'amal.
4
Dalam sebuah hadith Rasulullah yang lain, Baginda SAW bersabda:
MANHAJ HIDUP MUSLIM

Maksudnya:
Iman itu ialah pengenalan (pengakuan) dengan hati, ucapan dengan lidah dan 'amalan
dengan anggota badan.
Kedua-dua hadith yang mulia ini membuktikan bahawa Iman itu adalah hasil pengakuan
kebenaran di dalam hati, dan dikuatkan dengan iqrar dengan lidah serta dibuktikan dengan
'amalan-'amalan dan perbuatan yang dituntut oleh kalimah itu.
InsyaAllah bab berikut ini kami susunkan beberapa tulisan dua tokoh besar gerakan Islam;
Al-Syahid Sayyid Qutb dan Al-Ustaz Abu A'la Al-Maududi yang kami kutip dari beberapa buah
buku tokoh-tokoh ini. Buku ini mengandungi lima belas bab semuanya, di mana sebelas bab yang
pertama dari buku ini adalah dari tulisan Al-Ustaz Maududi manakala yang selebihnya adalah
tulisan Al-Ustaz Al-Syahid Sayyid Qutb.
Saya percaya, InsyaAllah perbincangan dan kupasan yang dikemukan dalam risalah ini akan
memberi manfaat yang amat besar kepada para pembaca sekelian khususnya para pelajar yang
belum lagi mendalami tasawwur Islam dan hubungannya dengan 'aqidah. Dengan penerangan-
penerangan dan kupasan-kupasan yang tegas dan mudah difahami ini para pembaca akan dapat
melihat dengan jelas hubungan di antara 'aqidah dengan syari'at dan 'ibadat yang merupakan
dasar dan intisari yang paling penting dalam ajaran Islam.
Penyusun dan penyunting
Hafid Muhammad 'Uthman
5
14hb. Desember, 1984.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
BAB SATU

PENTINGNYA PENGETAHUAN
BAGI SEORANG MUSLIM
ISLAM SEBAGAI KURNIAAN ALLAH YANG TERBESAR
Saudara-saudara seiman yang berbahagia!
Setiap Muslim nescaya meyakini sepenuhnya bahawa kurniaan Allah yang terbesar di dunia
ini adalah agama Islam. Seorang Muslim akan senantiasa bersyukur kepada Allah, yang telah
memasukkannya ke dalam kelompok ummat Muhammad Rasulullah SAW, dan yang telah
memberikan kepadanya kurniaan Islam. Allah sendiri telah menyatakan Islam sebagai
kurniaanNya yang terbesar yang diberikanNya kepada hamba-hambaNya, sebagaimana
disebutkan dalam Al-Qur'an:
… $´ΨƒŠ ´Ν≈=`™}# `Ν39 MŠÊ´‘´ρ ©LϑèΡ ¯Ν3‹= æ MϑÿC&´ρ ¯Ν3ΨƒŠ ¯Ν39 M=ϑ.& Π¯θ´‹9# …
∩⊂∪
"... Pada hari ini, telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan
kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-redhai Islam itu agama bagimu...".
(Surah Al-Maidah: Ayat 3).
KEWAJIBAN KITA ATAS KURNIAAN YANG KITA TERIMA
Adalah merupakan kewajiban bagi kita untuk melaksanakan kewajipan terhadap Allah,
kerana nikmat yang telah diberikanNya kepada kita. Seseorang yang tidak melaksanakan
kewajipannya kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya, ia
adalah seorang yang tidak tahu berterima kasih. Dan manusia yang tidak melaksanakan
kewajipannya kepada Tuhan adalah manusia yang paling tidak tahu berterima kasih.
Sekarang, mungkin anda akan bertanya: Apakah kewajipan yang harus kita laksanakan
kepada Allah yang telah memberikan kurnianya kepada kita? Jawabnya adalah bahawa kerana
Allah telah memasukkan kita ke dalam kelompok ummat Muhammad SAW, maka bukti terima
kasih yang paling baik yang dapat kita persembahkan kepada Allah atas kurniaNya yang besar
itu, adalah dengan cara menunjukkan sikap sebagai pengikut-pengikut Rasulullah SAW yang
tulus dan setia. Kerana Allah telah memasukkan kita ke dalam kelompok masyarakat Muslim,
maka satu-satunya cara untuk memperlihatkan rasa terima kasih kita kepadaNya adalah dengan
menjadi orang Muslim yang benar. Tidak ada cara lain bagi kita untuk menyatakan terima kasih
kepada Allah atas kurniaanNya yang sangat besar itu. Bila kita tidak menyatakan rasa syukur kita
dengan cara demikian, maka hukuman atas sikap kita yang tidak tahu berterima kasih itu, akan
sebanding besarnya dengan kurniaan yang diberikanNya kepada kita. Semoga Allah
menghindarkan diri kita dari hukuman demikian itu! Amin.
LANGKAH PERTAMA UNTUK MENJADI MUSLIM
6
Selanjutnya, anda mungkin akan bertanya: Bagaimana seseorang boleh menjadi seorang
Muslim dalam erti yang sebenarnya? Jawab dari pertanyaan ini memerlukan penjelasan
sewajarnya dan saya akan menjelaskan penjelasan itu dalam khutbah-khutbah saya pada hari-hari
Juma'at yang akan datang. Sedangkan untuk khutbah kali ini, saya akan menerangkan masalah
yang sangat penting, yang dapat dianggap sebagai langkah yang paling awal dalam tindakan
untuk menjadi seorang Muslim.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
APAKAH MUSLIM ITU NAMA SUATU KELOMPOK BANGSA MANUSIA?
Marilah kita fikirkan apa sebenarnya erti kata Muslim yang kita pakai setiap waktu itu,
dengan memikirkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah seseorang sudah membawa Islam
pada waktu ia dilahirkan? Apakah seseorang disebut Muslim kerana ibubapanya atau datuknya
adalah Muslim? Apakah seorang Muslim terlahir begitu sahaja sebagai seorang Muslim,
sebagaimana halnya seorang bangsawan lahir sebagai bangsawan, atau seorang anak dari kasta
Brahman lahir sebagai seorang Brahman, atau seorang anak Sudra lahir sebagai seorang Sudra?
Atau, apakah Muslim itu nama suatu bangsa seperti Inggeris? Dan apakah seorang Muslim
disebut Muslim kerana ia lahir di tengah masyarakat Muslim, seperti Seorang Inggeris disebut
Inggeris kerana lahir di tengah-lengah masyarakat Inggeris? Bagaimana jawapan anda terhadap
pertanyaan-pertanyaan di atas ini? Saya kira— bahkan saya yakin — anda akan menjawab:
"Tidak. Seseorang tidak boleh disebut Muslim kerana alasan-alasan yang tersebut di atas.
Seseorang tidak disebut seorang Muslim kerana ia tergolong dalam suatu kelompok bangsa
tertentu. Tetapi seseorang dikatakan Muslim apabila ia menerima Islam sebagai agamanya. Kalau
ia melepaskan agama Islam, maka secara otomatis ia berhenti menjadi Muslim. Seorang yang
beragama Hindu, atau seorang bangsawan, atau seorang Inggeris akan termasuk dalam kelompok
masyarakat Muslim kalau ia menerima Islam sebagai agamanya. Sebaliknya, seorang yang lahir
di tengah-tengah keluarga Muslim akan dikeluarkan dari masyarakat Muslim kalau ia
melepaskan Islam sebagai agamanya, walaupun ia anak seorang 'alim atau anak seorang Pathan".
Itulah, saudara-saudara! Saya yakin, itulah jawapan yang akan anda berikan, atau yang anda
setujui, bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Dari jawapan tersebut kita dapat
menyimpulkan bahawa anugerah Allah yang terbesar, yakni sebutan sebagai seorang Muslim,
yang anda nikmati itu, bukanlah suatu harta kepunyaan bangsa atau kesukuan yang langsung
anda warisi dari orang tua anda dan terus melekat pada diri anda selama hidup, baik anda sedari
atau tidak, tetapi ia adalah suatu harta yang harus anda peroleh dengan usaha. Kalau anda
melakukan usaha untuk memperolehnya, maka anda akan memperolehnya; sebaliknya bila anda
tidak memperdulikannya, walaupun anda sudah memperolehnya, maka ia akan dicabut dari anda.
Na'udzu billah min dzalik.
ERTI MENERIMA ISLAM
Marilah kita teruskan perbincangan kita. Tadi telah dikatakan bahawa seseorang dapat
menjadi seorang Muslim apabila ia menerima Islam sebagai agamanya. Masalahnya adalah, apa
ertinya menerima Islam itu? Apakah ini bererti bahawa siapapun yang mengucapkan "Saya
adalah seorang Muslim atau saya telah menerima Islam" secara otomatis menjadi seorang
Muslim? Apakah ini bererti seperti seorang penganut Brahman yang mengucapkan mantra-
mantra berbahasa Sanskrit, atau seperti seseorang yang mengucapkan ungkapan-ungkapan
berbahasa 'Arab, walaupun tidak memahami makna yang terkandung dalam ucapan mereka,
layak disebut seorang Muslim? Sekarang tentu anda dapat menjawab pertanyaan di atas. Pasti
anda menjawab: "Tidak". Anda pasti akan mengatakan bahawa erti menerima Islam adalah
bahawa seseorang wajib dengan penuh kesedaran dan kesengajaan menerima apa yang telah
diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan bertindak sesuai dengan ajaran tersebut.
Barangsiapa yang berbuat demikian, maka ia adalah seorang Muslim, dan barangsiapa yang tidak
berbuat demikian, ia bukanlah seorang Muslim.
SYARAT PERTAMA: PENGETAHUAN (ILMU)
7
Dari jawapan di atas, kita dapat menyimpulkan bahawa pertama-tama, Islam adalah sebutan
terhadap pengetahuan dan tindakan mempraktikkan pengetahuan tersebut. Seseorang dapat
menjadi Brahman tanpa memiliki pengetahuan, kerana ia lahir sebagai Brahman dan akan terus
hidup sebagai Brahman. Demikian pula seseorang yang lahir dari orang tua berdarah bangsawan
akan menjadi bangsawan pula, walaupun ia tidak memiliki pengetahuan apapun kerana ia lahir
MANHAJ HIDUP MUSLIM
sebagai bangsawan maka ia akan tetap disebut seorang bangsawan sampai akhir hayatnya. Tetapi,
seseorang tidak dapat menjadi seorang Muslim tanpa memiliki pengetahuan, kerana Islam tidak
diperoleh kerana faktor keturunan, tetapi kerana pengetahuan. Kalau orang yang bersangkutan
tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana ia boleh
mendakwa beriman kepada ajaran tersebut dan mempraktikkannya? Dan bila ia menyatakan
keimanannya tanpa kesedaran dan tanpa pengertian mengenai ajaran tersebut, bagaimana ia dapat
menjadi seorang Muslim? Adalah tidak mungkin untuk menjadi seorang Muslim dan hidup
sebagai seorang Muslim tanpa tahu apa-apa. Seseorang yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga
Muslim, mempunyai nama seperti seorang Muslim, berpakaian seperti seorang Muslim, dan
menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim, sebenarnya dia bukanlah seorang Muslim. Kerana
seorang Muslim yang sebenarnya hanyalah seorang yang tahu apa makna Islam yang sebenarnya
dan menyatakan keimanannya kepada Islam dengan penuh kesedaran. Perbedaan yang
sebenarnya antara seorang kafir dengan seorang Muslim bukanlah perbedaan dalam nama. Nama
Joni tidaklah bererti bahawa pemiliknya adalah seorang kafir dan nama 'Abdullah pula
pemiliknya adalah seorang Muslim. Demikian pula orang yang memakai celana jeans tidak
bererti dia seorang kafir, dan yang memakai sarung pula seorang Muslim. Tidak, tidak demikian.
Perbedaan yang sebenarnya antara seorang kafir dengan seorang Muslim adalah dalam hal
pengetahuan. Seseorang adalah kafir kerana ia tidak tahu bagaimana hubungan dirinya dengan
Tuhan dan hubungan Tuhan dengan dirinya, dan tidak tahu cara hidup yang mana yang harus
dijalaninya di dunia ini, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila seorang anak dari orang
tua yang Muslim tidak mempunyai pengetahuan mengenai hal ini, maka apa alasannya bagi kita
untuk menganggap dirinya sebagai seorang Muslim?
Saudara-saudara!
Saya minta anda semua meneliti baik-baik apa yang sedang saya huraikan dengan penuh
tekanan ini, dan memikirkannya dengan tenang tanpa emosi. Anda semua harus mengerti benar-
benar bahawa memperoleh atau kehilangan kurniaan Allah yang terbesar yang anda syukuri itu,
adalah tergantung seluruhnya pada pengetahuan. Bila anda tidak punya pengetahuan untuk itu,
anda sama-sekali tidak akan dapat memperoleh kurniaan itu. Bahkan kalau anda mempunyai
sebahagian kecil saja dari anugerah itu, maka kerana kejahilan anda, anda akan selalu terancam
bahaya kehilangan milik anda itu. Orang yang layak memiliki anugerah yang besar itu, kerana
kebodohannya, mungkin akan mengira bahawa dirinya adalah seorang Muslim, padahal
sebenarnya ia bukanlah seorang Muslim. Perumpamaan orang yang sama sekali tidak tahu
perbedaan antara Islam dengan kufr serta perbedaan antara Islam dengan syirk adalah 'ibarat
seseorang yang sedang berjalan pada sebuah jalur jalan yang gelap. Kemungkinan besar ketika ia
sedang mengikuti sebuah jalur yang lurus, langkahnya menyeleweng ke arah yang lain dan ia
tidak sedar bahawa ia telah menyeleweng dari arah yang lurus yang harus ditempuhnya. Dan
besar kemungkinannya, di tengah jalan ia akan bertemu dengan seorang dajjal yang akan
8
mengatakan kepadanya: "Hai Nak! Kamu telah tersesat dalam kegelapan. Mari, kupimpin engkau
kepada tujuanmu". Pejalan yang malang itu, kerana gelap tidak dapat melihat dengan matanya
sendiri mana arah yang lurus. Lantaran itu, tanpa curiga apa-apa, ia akan segera menyambar
tangan si dajjal dan terus berpegang kepadanya, dan si dajjal akan membawanya ke jalan yang
sesat. Bahaya ini mungkin sekali akan menimpa pejalan tersebut, kerana ia sendiri tidak memiliki
obor apa pun dan kerananya ia tidak dapat melihat rambu-rambu di sepanjang jalan yang
ditempuhnya. Apabila ia mempunyai obor, tentulah ia tidak akan tersesat atau disesatkan oleh
orang lain. Dari contoh ini anda boleh memahami bahawa, bahaya terbesar bagi seorang Muslim
adalah kejahilannya sendiri terhadap ajaran Islam, dan kejahilannya terhadap apa yang diajarkan
oleh Al-Qur'an dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak punya pengetahuan, ia pasti
akan meraba-raba saja sepanjang jalan, dan akan disesatkan oleh dajjal. Tetapi bila ia punya obor
pengetahuan, maka ia akan mampu melihat jalan Islam yang lurus pada setiap langkah dalam
hidupnya, melihat dan menghindari jalan-jalan kufr, syirk bid'ah dan kehinaan yang menghadang
jalannya, dan bila seorang penyesat ditemuinya di tengah jalan, maka setelah bertukar kata
MANHAJ HIDUP MUSLIM
sejenak dengannya, ia pasti akan segera sedar bahawa orang yang ditemuinya itu adalah seorang
yang jahat dan tidak boleh diikuti.
PENGTINGNYA PENGETAHUAN
Saudara-saudara!
Pada pengetahuan inilah, yang sekarang sedang saya jelaskan pentingnya, tergantung dapat
tidaknya anda dan anak-anak anda menjadi orang-orang Muslim dan hidup sebagai orang-orang
Muslim untuk seterusnya. Ini bukanlah hal yang remeh yang boleh anda abaikan. Anda selalu
bersikap penuh perhatian dalam mengerjakan sawah ladang anda, mengairi dan melindungi
tanaman-tanaman anda, memberi makan ternak anda dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang
menyangkut mata pencarian anda yang lain. Kerana, bila anda tidak bekerja dengan penuh
perhatian, anda pasti akan kelaparan dan kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi anda,
yakni nyawa anda. Maka, kenapa anda tidak bersikap serius dan bersungguh-sungguh dalam
mencari pengetahuan, yang pada pengetahuan inilah tergantung dapat tidaknya anda disebut
seorang Muslim dan hidup seterusnya sebagai seorang Muslim. Bukankah bila anda tidak serius
dan bersungguh-sungguh, anda boleh diancam bahaya kehilangan sesuatu yang sangat berharga,
yakni iman? Bukankah iman lebih berharga daripada hidup? Dari sekian banyak waktu yang anda
habiskan untuk bekerja demi hidup anda, tidak dapatkah anda menyisihkan sepersepuluh
daripadanya untuk hal-hal yang dapat melindungi iman anda?
9
Saya tidak mengatakan bahawa setiap orang dari anda semua harus menjadi seorang 'ulama,
membaca kitab-kitab yang tebal dan menghabiskan waktu sepuluh atau belasan tahun untuk
usaha tersebut. Anda tidak perlu membaca kitab yang tebal-tebal untuk menjadi seorang Muslim.
Saya hanya menghendaki bahawa setiap orang dari anda menyediakan waktu satu jam saja dari
dua puluh empat jam yang anda miliki dalam sehari semalam untuk mempelajari pengetahuan
tentang AL-DIN. Itulah waktu paling sedikit yang harus disediakan oleh setiap orang Muslim,
baik pemuda, orang dewasa mahupun yang sudah lanjut usia, untuk mempelajari pengetahuan
yang membolehkannya untuk memahami tuntutan ajaran Al-Qur'an dan tujuan diwahyukannya
Al-Qur'an tersebut. Setiap orang Muslim mestilah mengerti benar-benar risalah yang dibawa oleh
Rasulullah SAW ke dunia ini. la mestilah mengerti benar-benar aturan hidup mana yang mesti
ditegakkan di dunia ini, dan aturan hidup mana yang wajib dimusnahkan dan diganti. la juga
mesti mengenal dengan baik cara hidup khusus yang telah ditetapkan Allah bagi orang-orang
Muslim. Tidak banyak waktu yang dituntut untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan
untuk itu. Dan bila iman lebih berharga bagi anda daripada segalanya, maka tidak akan sulit bagi
anda untuk menyediakan waktu satu jam setiap hari untuk mempelajari pengetahuan tersebut.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
BAB KEDUA

PERBEZAAN DI ANTARA SEORANG MUSLIM
DENGAN SEORANG KAFIR
KENAPA SEORANG MUSLIM BERBEDA DARI SEORANG KAFIR?
Saudara-saudara sesama Muslim.
Setiap Muslim percaya bahawa seorang Muslim lebih tinggi darjatnya daripada seorang kafir.
Allah senang terhadap seorang Muslim dan benci kepada orang kafir. Seorang Muslim akan
memperoleh keselamatan dari Allah, sedangkan seorang kafir tidak. Seorang Muslim akan masuk
ke syurga, dan seorang kafir akan masuk ke neraka. Marilah kita fikirkan benar-benar, mengapa
ada perbedaan yang begitu besar antara seorang Muslim dan seorang kafir. Padahal seorang kafir
adalah juga keturunan Adam, seperti kita semua. Ia juga seorang manusia, seperti kita semua. Ia
juga punya tangan, kaki, mata dan telinga, seperti kita semua. Dan sebagaimana kita semua, ia
pun bernafas dengan udara yang sama, minum air yang sama, dan hidup di bumi yang sama.
Allah yang menciptakan kita, adalah Penciptanya juga. Maka, kenapakah darjatnya rendah dan
darjat kita tinggi? Mengapa kita semua nanti akan masuk syurga dan dia masuk neraka?
APAKAH PERBEDAANNYA HANYA SOAL NAMA SAJA?
Ini adalah suatu masalah yang harus kita fikirkan secara mendalam. Perbedaan yang begitu
besar antara seorang Muslim dengan seorang kafir, tidak mungkin kerana seorang itu bernama
'Abdullah dan 'Abdurrahman, sedang yang lain bernama Joni dan Robertson; atau kerana yang
seorang dikhitan dan yang lain tidak; atau kerana yang seorang tidak memakan daging babi dan
yang lain memakannya. Allah Yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan alam seluruh manusia
dan memberinya rezeki, tidak mungkin bertindak demikian kejam, mendiskriminasikan antara
makhlukNya, hanya kerana soal-soal kecil seperti itu dan memasukkan hambaNya yang satu ke
syurga sedang yang lain ke neraka.
PERBEDAAN ISLAM DAN KUFR YANG SEBENARNYA
Memang benar perbedaan yang besar dalam kedudukan seorang Muslim dengan seorang
kafir bukanlah kerana soal nama, khitan dan daging babi. Kalau begitu, apakah perbedaan yang
sebenarnya antara keduanya? Jawabnya hanyalah satu, yakni kerana Islam dan kufr. Islam bererti
kepatuhan kepada Allah sedangkan kufr bererti keengkaran kepada Allah. Orang Muslim dan
orang kafir kedua-duanya adalah manusia, kedua-duanya adalah hamba Allah. Tetapi yang satu
berkedudukan mulia kerana ia mengakui Allah, dan mematuhi perintah-perintahNya. Yang satu
takut akan hukuman yang akan diberikanNya bila ia tidak mematuhi perintah-perintahNya.
Sedangkan yang satu lagi terperosok dari kedudukan yang itu kerana ia tidak mengakui Allah dan
tidak mahu melaksanakan perintahNya. Inilah sebabnya mengapa Allah senang kepada orang-
orang Muslim dan benci kepada orang-orang kafir. Allah menjanjikan kurniaan syurga bagi
orang-orang Muslim, dan memperingatkan orang-orang kafir bahawa mereka akan dimasukkan
ke dalam neraka.
SEBAB PERBEDAAN: PENGETAHUAN DAN PERBUATAN
10
Dari huraian di atas jelaslah bahawa ada dua hal yang membedakan seorang Muslim dengan
seorang kafir. Yang pertama itdalah pengetahuan dan yang kedua perbuatan. Pengetahuan bererti
bahawa seorang Muslim harus tahu siapa Tuhannya, apa perintah-perintahNya, bagaimana cara-
cara untuk menuruti kehendakNya, perbuatan-perbuatan mana yang disukaiNya dan mana yang
tidak disukaiNya. Bila ia sudah tahu akan hal-hal tersebut, maka langkah yang kedua ialah
bahawa ia harus menjadikan dirinya sebagai hamba dari Tuhannya, melaksanakan kehendak-
MANHAJ HIDUP MUSLIM
kehendakNya, dan mengabaikan kemahuan-kemahuannya sendiri. Bila hatinya ingin melakukan
sesuatu perbuatan, tapi perbuatan itu bertentangan dengan perintah Tuhannya, maka ia mesti
meninggalkan keinginannya sendiri dan melaksanakan perintah Tuhannya. Apabila suatu
perbuatan kelihatan mulia di matanya, tapi Tuhannya mengatakan bahawa perbuatan itu hina,
maka ia harus memadangnya hina pula. Sebaliknya, bila suatu perbuatan nampak hina di
matanya, tapi Tuhannya mengatakan mulia, maka ia mesti memandangnya mulia pula. Apabila ia
melihat bahawa suatu pekerjaan mengandungi bahaya, tapi Tuhannya mengatakan bahawa
pekerjaan itu harus dilakukan, maka bagaimanapun juga ia mesti mengerjakannya, walaupun ia
mungkin akan kehilangan harta benda atau bahkan nyawanya. Sebaliknya, bila ia memandang
bahawa suatu pekerjaan akan mendatangkan keuntungan baginya, tetapi Tuhannya melarangnya
untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, maka ia wajib meninggalkannya, walaupun pekerjaan
tersebut boleh mendatangkan keuntungan sebanyak harta benda yang ada di seluruh dunia ini.
Inilah pengetahuan dan perbuatan yang menjadikan seorang Muslim sebagai hamba Allah
yang sejati, yang mendapat limpahan rahmatNya serta kedudukan yang luhur dan mulia.
Sebaliknya, kerana seorang kafir tidak memiliki pengetahuan ini, ia dimasukkan ke dalam
golongan hamba Allah yang membangkang dan tidak mendapat limpahan rahmatNya.
Sekarang seandainya ada seseorang yang menyatakan dirinya seorang Muslim, tapi ia sama
bodohnya tentang Islam dengan seorang kafir, dan sama pula pembangkangannya kepada Allah,
dapatkah kita mengatakan dengan menggunakan pertimbangan yang adil, bahawa kedudukannya
lebih tinggi daripada seorang kafir, semata-mata kerana ia memiliki nama yang berbeda, memakai
pakaian yang berbeda dan memakan makanan yang berbeda dengan orang kafir tersebut? Dan apa
pula alasannya untuk mengatakan bahawa ia berhak memperoleh rahmat Allah di dunia dan di
akhirat? Islam bukanlah sesuatu yang bersifat kesukuan, kekeluargaan atau persaudaraan yang
langsung diwariskan oleh orang tua kepada anak dan dari anak kepada cucu. Kedudukan sebagai
seorang Muslim tidaklah diperoleh kerana keturunan sebagaimana halnya kasta, di mana anak
seorang Brahman akan tetap memperoleh kedudukan yang tinggi, betapapun bodoh dan jahat
perangainya, kerana ia memang lahir dalam keluarga Brahman yang berkedudukan tinggi.
Sementara itu, anak dari orang tua berkasta rendah akan tetap berkedudukan rendah, kerana
memang ia lahir di tengah-tengah keluarga yang berkasta rendah. Dalam hal ini Allah telah
menyatakan dalam Kitab-Nya:
... ¯Ν39)?& ‰Ψã ¯/3Β2& β) ... ´!# ∩⊇⊂∪
"... Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling
bertaqwa di antara kamu ..." (Surah Al-Hujurat: Ayat 13)
Ertinya, semakin banyak orang mengetahui tentang Allah dan semakin menta'ati
perintahNya, maka akan semakin tinggi pulalah kedudukannya di mata Allah. Nabi Ibrahim
a.s. dilahirkan di tengah-tengah keluarga seorang penyembah berhala, tetapi beliau mengenal
Allah dan menta'ati perintahNya. Itulah sebabnya Allah mengangkatnya sebagai imam seluruh
dunia. Anak Nabi Nuh dilahirkan dalam keluarga seorang Nabi, tetapi ia tidak mengerti
tentang Allah dan tidak menta'ati perintahNya. Itulah sebabnya mengapa Allah
menghukumnya sedemikian rupa tanpa mempedulikan keluarganya, hingga kisahnya menjadi
contoh bagi seluruh dunia. Kerana itu marilah kita fahami benar-benar bahawa apa pun
perbedaan yang ada antara seorang manusia dengan manusia yang lain, dalam pandangan
Allah hal itu berhubungan erat dengan pengetahuan dan perbuatan. Baik di dunia ini maupun
di akhirat nanti, rahmat Allah dilimpahkan kepada mereka yang mengerti akan Allah, tahu
jalan yang benar yang ditunjukkanNya, dan melaksanakan perintah-perintahNya. Mereka yang
tidak memenuhi persyaratan-persyaratan ini sama saja kedudukannya dengan mereka yang
kafir, dan tidak berhak memperoleh rahmatNya, sama ada mereka bernama 'Abdullah,
'AbdurMiman, Joni atau Kartar Singh.
11

MANHAJ HIDUP MUSLIM
MENGAPA ORANG-ORANG MUSLIM TERHINA SEKARANG INI?
Saudara-saudara!
Kita semua menamakan diri kita orang-orang Muslim, dan kita yakin Allah melimpahkan
rahmatNya kepada orang-orang Muslim. Tetapi marilah kita buka mata kita dan kita lihat apakah
rahmat Allah dilimpahkan kepada kita atau tidak. Apa pun yang terjadi di akhirat, itu adalah
urusan nanti, tetapi yang penting marilah kita lihat kedudukan kita di dunia ini. Kita kaum
Muslimin di Hindustan ini berjumlah 90 juta orang (sebelum India terbagi menjadi India dan
Pakistan). Jumlah kita demikian besar sehingga bila masing-masing kita melemparkan sebuah
batu, maka tumpukan batu itu akan menjadi sebuah gunung. Tetapi di negeri yang begitu banyak
orang-orang Muslimnya ini, pemerintahan berada di tangan orang-orang kafir. Tengkuk kita
berada dalam cengkeraman tangan mereka, dan mereka memutar kepala kita ke arah mana saja
yang mereka sukai. Padahal seharusnya kepala kita tidak kita tundukkan di depan siapa pun juga
kecuali Allah, tetapi sekarang tertunduk di hadapan manusia-manusia yang sama seperti kita juga.
Kehormatan kita yang mestinya tidak boleh dinodai oleh siapa pun juga, sekarang belumuran
tanah. Tangan kita yang selama ini selalu di atas sekarang berada di bawah dan menadah di
hadapan orang-orang kafir. Kebodohan, kemiskinan dan hutang telah merendahkan darjat kita di
mana-mana.
Apakah ini semua rahmat Allah? Apabila ini semua bukan rahmat melainkan kemurkaan,
maka alangkah anehnya bahawa kita sebagai orang-orang Muslim mendapatkan kemurkaan
Allah! Kita semua orang-orang Muslim, tetapi kita berkubang dalam lumpur kehinaan, kita semua
orang-orang Muslim, tetapi kita hidup sebagai budak-budak! Situasi seperti ini kelihatannya
betul-betul tidak mungkin, seperti tidak mungkinnya suatu benda dalam waktu yang sama
berwarna hitam dan putih. Bila seorang Muslim adalah seorang yang dicintai Allah, bagaimana
mungkin ia hidup terhina di dunia ini? Apakah Allah, (na'udzu billah min dzalik), seorang dewa
penindas hingga sementara kita menjalankan kewajiban-kewajiban terhadapNya dan menta'ati
perintah-perintahNya, Dia membiarkan orang-orang yang menentangNya memerintah kita dan
menghukum kita kerana kepatuhan kita kepadaNya? Apabila kita percaya bahawa Allah bukanlah
penindas dan bila kita percaya bahawa balasan kepatuhan kepada Allah tidak mungkin berupa
kehinaan, maka kita semua harus mengakui bahawa ada sesuatu yang salah dalam pengakuan kita
sebagai orang-orang Muslim. Walaupun dalam daftar penduduk, kita tercatat sebagai orang-orang
Muslim, tetapi Allah tidak memberikan penilaian berdasarkan keaslian daftar penduduk yang
dikeluarkan oleh pemerintah. Allah punya pejabat sendiri. Kita harus mencari dalam daftarNya
untuk melihat apakah nama kita termasuk dalam kelompok hamba-hambaNya yang patuh ataukah
dalam kelompok yang tidak patuh?
Allah mengirimkan Kitab-Nya kepada kita, hingga bila kita membacanya, kita dapat
mengenalNya dan tahu cara-cara untuk dapat menjadi hambaNya yang patuh. Apakah kita pernah
mencuba untuk mengetahui apa yang tertulis dalam Kitab itu? Allah mengutus RasulNya kepada
kita untuk mengajar kita cara menjadi seorang Muslim. Apakah kita pernah mencuba mengetahui
apa yang diajarkan oleh utusanNya itu? Allah menunjukkan kepada kita jalan untuk memperoleh
kehormatan dan kemuliaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Apakah kita sudah menuruti jalan
tersebut? Allah dengan jelas memberitahukan kepada kita perbuatan-perbuatan yang bagaimana
yang dapat merendahkan kedudukan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Apakah perbuatan-
perbuatan tersebut sudah kita hindari? Jawapan apa yang dapat kita berikan kepada pertanyaan-
pertanyaan ini? Bila kita mengetahui bahawa kita tidak mempunyai pengetahuan dari Kitab Allah
dan dari kehidupan UtusanNya dan tidak pula mengikuti jalan yang ditunjukkan olehNya, maka
bagaimana kita boleh disebut orang-orang Muslim yang patut menerima rahmatNya? Pahala yang
kita peroleh adalah sebanding dengan darjat kita sebagai Muslim, dan kita akan memperoleh
balasan yang seperti itu pula di akhirat nanti.
12
Saya telah menyatakan sebelumnya bahawa secara mutlak tidak ada perbedaan antara
seorang Muslim dengan seorang kafir, kecuali dalam masalah pengetahuan dan perbuatan.
Apabila pengetahuan dan perbuatan seseorang sama dengan pengetahuan seorang kafir,
sedangkan dia menyebut dirinya seorang Muslim, maka ucapannya itu adalah dusta yang tidak
tahu malu. Seorang kafir tidak suka membaca Al-Qur'an dan tidak tahu apa yang tertulis di
MANHAJ HIDUP MUSLIM
dalamnya. Apabila seorang yang mengaku Muslim keadaannya juga demikian, bagaimana ia
dapat disebut seorang Muslim? Seorang kafir tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh
Rasulullah SAW dan jalan lurus yang telah ditunjukkannya untuk menuju kepada Allah. Apabila
seorang yang mengaku dirinya Muslim sama bodohnya seperti ini, bagaimana ia boleh disebut
seorang Muslim? Seorang kafir hanya mengikuti kemahuannya sendiri, bukan perintah Allah.
Apabila seorang yang mengaku Muslim sama seperti ini, keras kepala, dan hanya mengikuti
fikiran dan pendapatnya sendiri, mengacuhkan Allah, dan menghamba kepada kemahuannya
sendiri, maka bagaimana ia punya hak untuk menyebut dirinya seorang Muslim (hamba Allah
yang patuh)? Seorang kafir tidak membedakan antara yang halal dan yang haram, dan mengambil
apa saja yang menguntungkan dan menyenangkan baginya dengan tidak mempedulikan apakah
itu halal atau haram dalam pandangan Allah. Apabila seorang yang menyebut dirinya Muslim
tingkah-lakunya sama dengan seorang yang bukan Muslim, apa bedanya dia dengan seorang
kafir? Ringkasnya, apabila pengetahuan seorang Muslim tentang Islam sama bodohnya dengan
pengetahuan seorang kafir tentang Islam, dan ia (Muslim) melakukan perbuatan-perbuatan yang
dilakukan seorang kafir, maka bagaimana ia dapat dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada
seorang kafir? Atau bukanlah hal ini sama seperti perbuatan seorang kafir? Ini adalah masalah
yang harus kita renungkan dengan kepala dingin.
MASALAH YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN DENGAN SERIUS
Saudara-saudara yang tercinta!
Janganlah saudara-saudara mengira bahawa saya mahu mengecap orang-orang Muslim
sebagai orang-orang kafir. Tidak, bukan begitu maksud saya. Saya hanya mengajar saudara-
saudara untuk berfikir dan merenungkan mengapa kita semua tidak memperolehi rahmat Allah.
Mengapa kita menjadi korban bencana dari segala penjuru? Mengapa mereka yang kita sebut
orang-orang kafir, yakni hamba-hamba Allah yang membangkang kepadaNya, di mana-mana
menguasai kita? Dan mengapa kita, yang menyatakan diri sebagai hamba-hambaNya yang patuh,
diperbudak dan dipermainkan orang di mana-mana? Semakin saya merenungkan sebab dari
keadaan ini, semakin saya merasa yakin bahawa satu-satunya perbedaan yang tinggal antara kita
dengan orang-orang kafir sekarang ini hanyalah perbedaan dalam nama saja, sedangkan kita juga
lupa kepada Allah dengan mereka, tidak takut kepadaNya, dan sama pula pembangkangnya
dengan orang-orang kafir. Tentu saja ada perbedaan sedikit antara kita dan mereka, tetapi
perbedaan ini demikian kecil dan tidak bererti apa-apa. Justeru perbedaan itu membuat kita
semakin patut memperoleh hukuman dari Allah, kerana kita tahu bahawa Al-Qur'an adalah Kitab
Allah tetapi kita memperlakukannya seperti perlakuan yang diberikan orang-orang kafir
kepadanya. Kita tahu bahawa Muhammad SAW adalah Utusan Allah, tetapi kita, seperti halnya
orang-orang kafir, takut untuk mengikutinya. Kita tahu bahawa Allah mengutuk para pembohong
dan telah menyatakan dengan tegas bahawa tempat tinggal orang-orang yang menyuap dan yang
menerima suap adalah neraka. Dia telah menyatakan bahawa para pengambil dan para pemberi
riba adalah penjahat-penjahat yang paling keji. Dia telah mengatakan bahawa membicarakan
orang lain adalah seperti memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Dia telah
memperingatkan bahawa kata-kata dan perbuatan-perbuatan yang kotor, kemesuman dan
perbuatan-perbuatan yang cabul akan dihukum dengan hukuman yang pedih. Tetapi walaupun
kita mengerti itu semua, namun kita melakukannya dengan bebas seperti orang-orang kafir,
seolah-olah kita sama sekali tidak takut kepada Allah. Inilah sebabnya mengapa kita tidak
memperoleh rahmat, kerana kita nampaknya saja adalah orang-orang Muslim, tetapi sebenarnya
kelakuan kita sama saja dengan orang-orang kafir. Kenyataan bahawa orang-orang kafir
menguasai dan memerintahkan kita, dan kehinaan kita di tangan mereka pada setiap peristiwa,
adalah bentuk hukuman atas kejahatan kita yang telah tidak menghargai nikmat kurniaan Islam
yang telah dilimpahkan kepada kita.
Saudara-saudara yang tercinta!
13
Apa yang saya katakan pada hari ini tidaklah ditujukan untuk menyalahkan anda semua.
Kedatangan saya ke sini bukanlah untuk mencela saudara-saudara. Maksud saya hanyalah untuk
menyedarkan dan mengajar anda semua untuk memperoleh kembali apa yang telah hilang dari
MANHAJ HIDUP MUSLIM
tangan kita. Keinginan untuk memperoleh kembali harta yang hilang akan timbul, bila seseorang
menyedari apa yang telah hilang dari tangannya dan betapa bernilainya harta yang hilang itu.
Kerana itulah saya mencuba untuk menyedarkan anda semua. Bila anda semua mengerti dan
sedar bahawa sesungguhnya anda dahulu pernah memiliki suatu harta yang tidak ternilai
harganya, yang kemudian hilang dari tangan anda, maka anda pasti akan berfikir untuk
memperoleh harta itu kembali.
KEMAHUAN UNTUK MEMPEROLEH PENGETAHUAN
14
Dalam khutbah saya yang telah lalu saya telah mengatakan kepada anda bahawa untuk
menjadi seorang Muslim yang sejati, persyaratan yang pertama-tama bagi seseorang adalah
pengetahuan tentang Islam. Setiap Muslim harus mengetahui apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an,
sistem kehidupan apa yang diikuti oleh Rasulullah, apa makna Islam, dan hal-hal apa sebenarnya
yang membedakan Islam dari kufr. Tidak seorang pun yang boleh menjadi seorang Muslim tanpa
mengetahui hal-hal ini. Tetapi amat disayangkan bahawa anda semua nampaknya tidak
berghairah untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Ini menunjukkan bahawa anda semua masih
belum menyedari betapa besar kurniaan yang telah terlepas dari tangan anda. Saudara-saudara!
Seorang ibu tidak akan memberikan air susunya kepada anaknya sebelum si anak menangis minta
menetek. Kalau seorang manusia merasa haus, dia sendiri harus mencari air dan Tuhan pun sudah
menyediakan air itu. Bila anda sendiri tidak merasa haus, tidak akan ada gunanya sebuah sumber
air yang memancar di hadapan anda. Jadi anda harus menyedari lebih dahulu betapa besar
kerugian anda dengan tidak memahami din. Kitab Suci Allah ada beserta anda, tapi anda tidak
tahu apa yang tertulis di dalamnya. Kerugian apa yang lebih besar daripada ini? Anda bahkan
tidak mengetahui makna kalimah syahadah yang dengan membacanya anda menjadi seorang
Muslim; tidak pula anda mengetahui tanggungjawab apa yang terpikul di atas pundak anda
setelah anda membaca kalimah tersebut. Adakah kerugian yang lebih besar bagi seorang Muslim
selain daripada ini? Anda tahu betapa besarnya kerugian anda bila padi di sawah anda terbakar;
anda tahu sengsaranya orang yang tidak punya pekerjaan; anda dapat merasakan sedihnya
kehilangan harta benda. Tetapi anda tidak tahu betapa ruginya orang yang tidak tahu tentang
ajaran Islam. Kalau anda menyedari kerugian ini, maka anda akan berusaha sendiri untuk
menebus kerugian ini. Dan bila anda sendiri mahu berusaha, maka InsyaAllah, Allah akan
memberikan jalan bagi anda untuk memperoleh kembali harta anda yang telah hilang itu, dan
Allah menyelamatkan anda dari kerugian yang besar ini.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
BAB KETIGA

MASALAH-MASALAH
YANG WAJIB DIRENUNGKAN
PERLAKUAN DAN SIKAP KITA TERHADAP AL-QUR'AN
Saudara-saudara sesama Muslim!
15
Umat Islam adalah satu-satunya umat yang paling beruntung di dunia sekarang ini, kerana
mereka memiliki Wahyu Allah yang terpelihara dalam keadaan utuh dan dalam bentuknya yang
asli, bebas dari kekotoran campur tangan manusia. Setiap kata-kata yang ada di dalamnya masih
tetap sama dengan waktu ia diturunkan kepada Rasulullah SAW. Namun umat Islam ini juga
adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini, kerana, walaupun mereka memiliki Wahyu
Allah tetapi mereka tidak dapat memperoleh berkat dan manfa'at Wahyu tersebut, yang
sebenarnya tidak terhitung banyaknya itu. Al-Qur'an diturunkan Allah kepada mereka agar
mereka membacanya, memahami isinya dan berbuat menurut petunjuknya. Dan dengan
pertolongan Kitab ini, mereka disuruh untuk menegakkan pemerintahan di muka bumi Allah ini
yang berfungsi sesuai dengan hukum Allah. Al-Qur'an datang untuk memberikan kepada mereka
kebesaran dan kekuasaan. Ia datang untuk menjadikan mereka Wakil Allah yang sejati di bumi
ini. Sejarah telah membuktikan bahawa bilamana mereka (umat Islam) berbuat menurut petunjuk-
petunjuk yang terkandung dalam Kitab ini, maka Kitab ini akan memperlihatkan kemampuannya
untuk menjadikan mereka iman dan pemimpin dunia. Tetapi sekarang, kegunaan Al-Qur'an bagi
mereka hanyalah untuk disimpan di rumah untuk mengusir jin-jin dan hantu-hantu. Mereka
menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an pada lembaran-lembaran kertas lalu menggantungkannya pada
leher mereka, atau mencelupkannya ke dalam air dan kemudian meminum airnya, dan mereka
membaca ayat-ayat Al-Qur'an tersebut tanpa memahami ertinya, namun mereka mengharapkan
untuk dapat memperoleh sesuatu berkat dari-padanya. Mereka tidak lagi mencari petunjuk
daripadanya untuk mengatur masalah-masalah kehidupan mereka. Mereka tidak lagi menjadikan
Al-Qur'an sebagai pertimbangan untuk mengetahui apa yang harus mereka percayai, apa saja
yang harus mereka kerjakan, dan bagaimana mereka harus melakukan transaksi-transaksi. Mereka
menjauhi Al-Qur'an dalam menentukan hukum-hukum apa yang harus mereka ikuti dalam
mengikat tali persahabatan dan membuat permusuhan, hak-hak apa yang dimiliki sesama manusia
atas diri mereka dan juga hak-hak mereka sendiri atas sesama manusia. Mereka menjauhi Al-
Qur'an dalam dipatuhi perintahnya dan siapa pula yang harus ditentang perintahnya, dengan siapa
mereka harus memelihara hubungan dan dengan siapa tidak, siapa teman mereka dan siapa musuh
mereka, di mana letak kehormatan, kesejahteraan dan keberuntungan mereka, dan di mana letak
kehinaan, kegagalan dan kerugian mereka? Kaum Muslimin tidak lagi memeriksa masalah-
masalah ini dengan Al-Qur'an. Mereka sekarang meminta petunjuk tentang masalah-masalah
tersebut kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang sesat dan hanya
mementing-kan diri sendiri, kepada suara-suara iblis yang ada dalam diri mereka sendiri, dan
mereka mengikuti apa saja yang dikatakan oleh unsur-unsur tersebut. Kerana itu mereka ditimpa
bencana, yang pasti akan datang, menimpa siapa saja yang melupakan Allah dan yang mengikuti
petunjuk selain dari petunjuk-Nya. Bencana itu menimpa mereka sekarang'di Hindustan, Cina,
Palestina, Syria, Aljazair, Maroko dan di negeri-negeri lainnya. Akan halnya Al-Qur'an sendiri, ia
adalah sumber kebaikan yang paling besar. Al-Qur'an mampu memberikan kepada anda manfaat
apa pun yang anda inginkan dan sebanyak apa pun yang anda mahu. Kalau dari al-Qur'an, yang
anda cari hanya manfaat yang kecil dan remeh, seperti untuk mengusir jin dan hantu-hantu, ubat
untuk orang sakit batuk dan demam, kemenangan dalam pengadilan dan berjaya dalam mencari
kerja, maka yang anda peroleh, memang, hanya hal-hal kecil itu saja. Bila yang anda cari hanya
kekuasaan di atas dunia dan penguasaan terhadap alam semesta, maka anda juga akan
memperolehnya. Dan kalau anda menginginkan untuk mencapai puncak kebesaran rohani, Al-
Qur'an juga akan membawa anda ke sana. Ini hanyalah soal kemampuan anda untuk mengambil
MANHAJ HIDUP MUSLIM
manfaat daripadanya. Al-Qur'an adalah bagaikan lautan: anda hanya mengambil dua titis air
daripadanya, padahal, sebenarnya ia mampu memberikan air sebanyak lautan itu sendiri.
Saudara-saudara!
Apa yang diperbuat saudara-saudara kita sesama Muslim terhadap Kitab Suci Allah adalah
demikian tolol dan patut ditertawakan. Seandainya mereka (saudara-saudara kita sesama Muslim)
melihat orang lain berbuat seperti itu terhadap sesuatu yang lain, pasti mereka akan
mentertawakannya dan menganggapnya sebagai orang gila. Sekiranya ada orang yang menerima
surat keterangan dari seorang doktor, lalu surat itu dibungkusnya dengan kain dan
digantungkannya di lehernya, atau dicelupkannya ke dalam air dan air itu diminumnya, apa yang
akan anda katakan? Tidakkah anda akan mentertawakan dan mengatakan orang itu sebagai
seorang yang tolol? Nah, sekarang ini di depan mata anda semua perbuatan seperti ini sedang
dilakukan terhadap surat yang paling manjur dan tidak ternilai harganya, yang ditulis oleh doktor
yang paling besar dari semua doktor, yang dimaksudkan untuk menyembuhkan semua penyakit
anda. Namun tidak seorang pun yang tertawa melihat perbuatan ini! Tidak seorang pun mencuba
mengerti bahawa sebuah surat nasihat bukanlah untuk digantungkan di leher atau dicelupkan ke
dalam air lalu diminum, tetapi untuk menggunakan ubat dengan cara seperti yang ditunjukkan
dalam surat itu.
MEMAHAMI ISI AL-QUR’AN DAN MEMATUHINYA ADALAH WAJIB
Seandainya anda melihat orang yang sedang sakit membuka buku tentang pengubatan dan
mengira bahawa dengan membacanya ia akan dapat sembuh dari penyakitnya, maka apa yang
dapat anda katakan tentang orang itu? Tentu anda akan mengatakan bahawa orang tersebut adalah
orang yang tidak siuman dan harus dikirim ke rumah sakit jiwa? Akan tetapi tidakkah anda sedar
bahawa anda sendiri melakukan. hal yang sama kepada buku yang dikirimkan oleh Doktor
Terpandai untuk menyembuhkan penyakit-penyakit anda? Anda hanya membacanya saja dan
mengira bahawa dengan membacanya begitu saja, semua penyakit anda akan hilang. Anda
mengira bahawa anda sudah cukup dengan membacanya saja tidak perlu untuk menuruti
petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya, tidak pula penting untuk menghindari bahaya
seperti yang dikatakannya. Maka, mengapa anda tidak memberikan penilaian yang sama kepada
diri anda sendiri seperti yang anda berikan kepada orang yang mengira bahawa dengan membaca
buku pengubatan saja adalah cukup untuk menyembuhkan penyakit?
Kalau anda menerima surat dalam bahasa yang tidak dimengerti, tentu anda mencari orang
yang mengerti bahasa tersebut untuk mengetahui isinya. Anda tidak merasa tenang sebelum anda
mengetahui isi surat tersebut. Begitulah yang anda lakukan terhadap surat-surat dagang yang
mungkin akan memberikan keuntungan yang sedikit bagi anda. Akan tetapi surat yang
dikirimkan oleh Penguasa dunia kepada anda yang menerangkan semua keuntungan anda di
lapangan din, yang menyangkut kehidupan duniawi, anda kesampingkan begitu saja tanpa
mencuba untuk memahami isinya. , Anda tidak memperlihatkan keinginan untuk mengetahui
isinya. Tidaklah ini suatu hal yang menghairankan?
AKIBAT PERLAKUAN YANG ZALIM TERHADAP KITAB ALLAH
Saudara-saudara!
16
Saya tidak mengatakan ini semua, hanya untuk memuaskan diri saya sendiri saja. Tetapi bila
anda merenungkan semua kenyataan itu, hati anda akan membenarkan bahawa sekarang ini
Kitab Allah sedang mengalami perlakuan yang zalim di dunia ini, dan pelaku-pelakunya adalah
orang-orang yang menyatakan dirinya sendiri beriman kepadanya dan bersedia mati untuk
membelanya. Tidak syak lagi mereka memang beriman kepadanya dan menganggapnya lebih
berharga daripada hidup mereka sendiri; tetapi sayangnya mereka sendirilah yang
memperlakukannya dengan perlakuan yang paling zalim. Dan akibat perlakuan yang zalim
terhadap Kitab Allah ini jelas telah kelihatan! Hendaklah kita fahami benar-benar bahawa, Kitab
Allah tidaklah diturunkan kepada manusia untuk menjerumuskannya ke dalam jurang
kecelakaan, kemalangan dan penderitaan.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
© ´ƒ† ⎯ϑ9 ο2‹? ω) ´’+±F9 β#´™¯)9# 7‹=ã $´Ζ9“Ρ& ∩⊂∪ ∩⊄∪ $Β
"Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai
peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah). "
(Surah Taha: Ayat 2-3)
Al-Qur'an adalah sumber kebahagiaan dan nasib baik, bukannya sumber kejahatan dan
kesengsaraan. Tidak mungkin suatu umat yang memiliki Wahyu Allah hidup dalam penderitaan
di dunia ini, diperbudak, diinjak-injak dan ditendang oleh orang lain, dicengkam tengkuknya dan
dicucuk hidungnya dan dituntun ke arah mana saja yang disukai orang lain. Suatu umat hanya
akan menemui nasib seperti ini bila mereka memperlakukan Kitab Allah secara zalim. Nasib Bani
Israil terpampang di hadapan anda. Taurat dan Injil diturunkan kepada mereka dan dikatakan:
⎯Β´ρ `Ογ%¯θù ⎯Β #θ=Ÿ2{ ¯Νκ¯5¯‘ ⎯Β Νκ¯9) Α“Ρ& Ÿ≅‹gΥ}#´ρ π1´‘¯θ−G9# #θ`Β$%& ¯Ν·κΞ& ¯θ9´ρ $ Β´ρ
… Ογ=`_¯‘& MtB ∩∉∉∪
"Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan Al-Qur'an,
yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, nescaya mereka akan mendapat makanan dari
atas mereka dan dari bawah kaki mereka ". (Surah Al-Ma'idah: Ay at 66)
Tetapi mereka memperlakukan Kitab-kitab Allah tersebut dengan cara yang zalim dan mereka
memperoleh balasan perrbuatan itu:
#θΡ%. `ΟγΡ'/ 79≡Œ š∅Β =ŸÒó/ ρ'™$/´ρ π´Ζ6`¡ ϑ9#´ρ '!‹9# `ΟγŠ=æ M/Ñ´ ρ ´!# …
#θΡ$Ÿ2ρ $ÿ3 79≡Œ ´,⇔9# ¯ó/ ´⎯↵¯Š;Ψ9# šχθ=G)ƒ´ρ M≈ƒ$↔/ šχρ`3ƒ #θÁ ã ´!#
šχρ‰Fèƒ ∩∉⊇∪
"... Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan
dari Allah. Hal itu (terjadi) kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh
para Nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu (terjadi) kerana mereka selalu berbuat
durhaka dan melampaui batas". (Surah Al-Baqarah: Ayat 61)
Kerana itu bila suatu umat memiliki Kitab Allah, namun ,mereka hidup dalam kehinaan dan
diperbudak oleh orang-orang lain, maka anda boleh memastikan bahawa hal itu adalah kerana
mereka memperlakukan Kitab Allah dengan cara yang zalim, dan apa yang mereka alami itu
adalah hukuman atas perbuatan mereka itu. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri dari
murka Allah, selain menghentikan kezaliman tersebut dan memperlakukan Kitab Allah dengan
semestinya. Bila anda semua tidak berhenti dari berbuat dosa yang besar ini, maka hidup anda
tidak akan berubah meskipun anda mendirikan berbagai perguruan tinggi di setiap desa dan anak-
anak anda semua menjadi sarjana, dan anda, seperti orang-orang Yahudi, menjadi jutawan-
jutawan dengan jalan riba.
SIAPA YANG DINAMAKAN MUSLIM?
Saudara-saudara!
17
Hal pertama yang wajib diketahui oleh setiap Muslim ialah: Siapa yang dinamakan Muslim
dan apa ertinya menjadi seorang Muslim? Bila seorang manusia tidak tahu apa yang disebut
MANHAJ HIDUP MUSLIM
manusia dan apa perbedaan antara manusia dengan binatang, tentulah ia akan melakukan
perbuatan-perbuatan seperti binatang dan tidak menghargai dirinya sebagai seorang manusia.
Sama halnya, bila seorang Muslim tidak tahu erti yang sebenarnya dari menjadi seorang Muslim
dan apa bedanya seorang Muslim dengan seorang bukan Muslim, maka ia akan berbuat seperti
seorang yang bukan Muslim dan tidak akan merasakan kebanggaan menjadi seorang Muslim.
Kerana itu setiap Muslim dan anak dari setiap Muslim harus diajar apa ertinya menyebut dirinya
sebagai Muslim, dan perbedaan apa yang timbul dalam kedudukannya sesudah ia menjadi
Muslim. Tanggungjawah apa yang dipikulnya dan apa batas-batas yang diberikan oleh Islam
supaya seseorang tetap dapat dianggap seorang Muslim dan apabila ia melanggar batas-batas
tersebut maka tidak dapat lagi disebut seorang Muslim, meskipun ia mengatakan bahawa dirinya
adalah seorang Muslim.
MAKNA ISLAM
Islam bermakna: kepatuhan dan kerajinan menjalankan kewajipan kepada Allah. Islam
bermakna memasrahkan diri kepada Allah. Islam bermakna mengorbankan kebebasan dan
kemerdekaan diri sendiri demi Allah. Islam bermakna menyerahkan diri di bawah kekuasaan
kerajaan dan kedaulatan Allah. Seseorang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah
adalah seorang Muslim, dan seorang yang mempercayakan urusan-urusannya kepada dirinya
sendiri atau kepada siapapun selain Allah bukanlah seorang Muslim. Mempercayakan segala
urusan kepada Allah bererti menerima bimbingan Allah yang diberikan melalui Kitab SuciNya
dan bimbingan yang diberikan oleh RasulNya, dengan tidak mengajukan keberatan sedikit pun
kepada keduanya. Selanjutnya hanya Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sajalah yang wajib diikuti
dalam setiap masalah kehidupan. Sekali lagi yang dapat dinamakan seorang Muslim hanyalah
orang yang rela mengenepikan pemikirannya sendiri, adat kebiasaan masyarakat dan dunia serta
nasihat-nasihat dari orang lain, selain nasihat dari Allah dan RasulNya. Seorang Muslim adalah
orang yang dalam setiap persoalan selalu merujuk kepada Kitab Allah dan kata-kata RasulNya,
untuk mengetahui apa yang mesti ia dilakukan dan apa yang tidak boleh ia lakukan. Seorang
Muslim adalah orang yang mahu menerima tanpa sebarang ragu-ragu apa saja petunjuk yang
didapatinya dari Allah dan RasulNya, dan menolak apa sahaja yang dilihatnya bertentangan
dengan petunjuk Allah dan RasulNya, kerana ia telah mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada
Allah. Dan tindakan mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah inilah yang menjadikan
seseorang itu dapat disebut seorang Muslim. Sebaliknya, seseorang tidaklah dapat dinamakan
seorang Muslim bila ia tidak bergantung pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, tetapi melaksanakan
apa yang dikatakan oleh fikirannya sendiri, atau mengikuti apa yang diperbuat oleh nenek
moyangnya, atau menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya dan
oleh orang-orang di dunia pada umumnya, tanpa mencari petunjuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah
tentang bagaimana menyelesaikan urusan-urusannya, atau bila ia tahu apa yang diajarkan oleh
Al-Qur'an dan Sunnah tetapi ia berkeberatan untuk menurutinya dengan mengatakan: "Ah, ini
tidak sesuai dengan akal fikiran saya, kerana itu saya tidak boleh menerimanya", atau "Kerana
ajaran Al-Qur'an dan Sunnah ini bertentangan dengan ajaran nenek moyang saya, maka saya
tidak akan mengikutinya", atau "Kerana masyarakat dan orang-orang di seluruh dunia tidak
menyetujui ajaran al-Qur'an dan Sunnah, maka saya juga tidak akan menyetujuinya". Orang yang
berpandangan seperti ini tidak dapat dinamakan seorang Muslim, dan bila ia menyatakan bahawa
dirinya adalah seorang Muslim, ia hanyalah seorang pendusta.
KEWAJIPAN SEORANG MUSLIM
18
Ketika anda membaca kalimah syahadah, La ilaha illAllah Muhammadur Rasulullah, bererti
pada saat itu anda telah mengakui bahawa satu-satunya hukum yang harus anda patuhi adalah
Hukum Allah, yang berdaulat atas diri anda hanyalah Allah, pemerintah anda hanyalah Allah,
hanya Allahlah yang harus anda patuhi, dan hanya hal-hal yang benar menurut Allah dan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
RasulNya sajalah yang benar bagi anda. Ini bererti bahawa begitu anda menjadi seorang Muslim,
anda telah mengorbankan kebebasan peribadi anda bagi Allah. Sebagai akibatnya, anda telah
kehilangan hak untuk berkata: Pendapat saya adalah demikian, masyarakat melakukannya
demikian, ini adalah kebiasaan keluarga saya turun temurun, Pak Anu dan Kyai Anu
menasihatkan demikian", dan Iain-lain yang serupa dengan itu. Berhadapan dengan Firman Allah
dan Sunnah RasulNya, anda tidak boleh mengajukan alasan-alasan seperti itu. Kewajiban anda
sekarang adalah menilai segala sesuatu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Anda mesti
menerima apa yang sesuai dengan firman Allah dan Sunnah RasulNya dan menolak apa pun
yang bertentangan dengan keduanya, tidak peduli apa kata orang dan apa yang mereka lakukan.
Adalah bertentangan bila di satu pihak anda mengatakan bahawa anda adalah seorang Muslim,
tetapi di lain pihak anda masih lebih menurutkan pendapat dan selera anda sendiri, atau kebiasaan
masyarakat, atau apa yang dikatakan dan dilakukan oleh seseorang atau orang banyak, dan
enggan menuruti Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana seorang buta tidak boleh mengatakan
bahawa ia mempunyai mata, atau seorang yang tidak punya hidung mengatakan bahawa ia
mempunyai hidung, maka begitu pula seseorang tidak boleh mengatakan bahawa dirinya adalah
seorang Muslim, sedangkan ia tidak mahu menyerahkan seluruh masalah hidupnya kepada ajaran
Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak mahu mengenepikan pemikirannya sendiri, atau adat kebiasaan
masyarakat, atau perkataan dan perbuatan orang demi menuruti ajaran Allah dan RasulNya.
Seseorang yang tidak ingin menjadi seorang Muslim, tidak dapat dipaksa untuk melakukan
sesuatu yang bertentangan dengan kemahuannya, ia bebas memeluk agama apa pun yang
disukainya dan menyebut dirinya dengan sebutan apa pun yang disukainya. Tetapi seseorang
yang menyebut dirinya sebagai seorang Muslim mesti tahu dan mengerti bahawa ia hanya dapat,
tetap, menjadi seorang Muslim selama ia berada dalam ikatan Islam. Ikatan Islam itu ialah
menerima Firman Allah dan Sunnah RasulNya sebagai landasan kebenaran dan keadilan, dan
memandang segala sesuatu yang bertentangan dengannya sebagai kebatilan. Barangsiapa yang
tetap tinggal dalam ikatan ini adalah seorang Muslim, dan barangsiapa yang keluar dari ikatan ini
bererti ia telah keluar dari Islam. Walaupun setelah itu ia masih menyebut dirinya sebagai seorang
Muslim dan mengumumkan kepada orang ramai bahawa ia adalah seorang Muslim, ia hanyalah
menipu dirinya sendiri dan orang ramai saja.
βρ`≈39# `Νδ 7×≈9`ρ'ù $ϑ/ Ο3t† `Ο9 ∩⊆⊆∪ ´!# Α“Ρ& ⎯Β´ρ …
19
"... Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu
adalah orang-orang yang kafir." (Surah Al-Ma'idah: Ayat 44).
MANHAJ HIDUP MUSLIM
BAB KEEMPAT

MAKNA KALIMAT TAYYIBAH
Saudara-saudara sesama Muslim!
Kita semua tahu bahawa seseorang sah menjadi Muslim dengan membaca satu rangkaian
kalimat, yang sangat rumit dan hanya terdiri dari beberapa perkataan saja, yakni: La ilaha
illAllah, Muhammadur Rasulullah, Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Utusan Allah.
Dengan mengucapkan kata-kata yang disebut kalimah syahadah ini, seseorang mengalami
perubahan yang besar dalam dirinya. Dari seorang kafir ia berubah menjadi seorang Muslim.
Sebelum membaca kalimah itu, ia adalah seorang yang kotor, tapi setelah mengucapkannya ia
telah menjadi seorang yang suci. Dari seorang yang patut mendapat kemurkaan Allah, ia
berubah menjadi orang yang dicintai Allah. Sebelumnya ia dicatat untuk masuk neraka, tetapi
sekarang
-
pintu syurga terbuka baginya. Tidak sampai di sini saja: Kerana kalimah syahadah ini,
terjadilah perubahan besar dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Mereka yang
membaca kalimah ini bersatu-teguh dalam satu kelompok, sedang mereka yang menolaknya
terkumpul dalam kelompok yang lain. Bila seorang ayah membaca kalimah tersebut sedangkan
anaknya menolak untuk membacanya, terputuslah hubungan antara keduanya. Sang ayah bukan
lagi , ayah dari sang anak itu, dan sebaliknya sang anak bukan lagi anak dari sang ayah. Sang
anak tidak lagi berhak untuk mewarisi harta sang ayah. Bahkan ibu dan saudara perempuannya
juga akan mengenakan pardah dan menjauhkan diri daripadanya. Bila seorang, orang luar yang
percaya kalimah syahadah menikah dengan seorang putri dari keluarga Muslim, ia dan anaknya
mempunyai hak untuk mewarisi harta keluarga tersebut. Tetapi sebaliknya, seorang anak yang
lahir dalam keluarga Muslim tetapi tidak mahu percaya kepada kalimah tersebut akan terputus
semua hubungannya dengan keluarganya. Ini menunjukkan bahawa kalimah syahadah tersebut
adalah suatu fenomena yang dapat mempertalikan nubungan antara seseorang dengan seorang
yang lain yang sebelumnya tidak saling mengenal, dan memutuskan hubungan antara seseorang
dengan sanak keluarganya. Kekuatan kalimah ini demikian besar hingga mampu mengalahkan
kuatnya hubungan darah dan kekeluargaan.
MENGAPA TIMBUL PERBEDAAN YANG BESAR?
20
Marilah kita fikirkan sejenak, mengapa terjadi perbedaan yang demikian besar antara seorang
manusia dan manusia yang lain? Ada apa dalam kalimah tersebut? Sekilas, kalimah syahadah itu
tampaknya hanyalah sebuah kalimah yang terdiri dari huruf-huruf seperti K, A, L, I, dan beberapa
huruf yang lain lagi. Bila huruf-huruf itu digabungkan bersama-sama dan diucapkan dengan
mulut, dapatkah terjadi suatu keajaiban yang dapat menimbulkan perubahan yang demikian
radikal dalam diri seseorang? Dapatkah hal yang demikian kecil menimbulkan perbedaan, seperti
langit dan bumi, antara seorang manusia dengan manusia yang lain? Saudara-saudara! Dengan
sedikit pengertian sahaja, anda akan dapat mengatakan sendiri bahawa cuma sekadar membuka
mulut dan mengucapkan beberapa suku-kata saja, tidak akan mungkin dapat menimbulkan akibat
yang demikian besar. Tidak syak lagi, orang-orang kafir, penyembah berhala, memang percaya
bahawa dengan mengucapkan suatu mentera sahaja sebuah gunung akan boleh digerakkan, bumi
dapat terbelah dan air boleh memancar keluar, meskipun tidak seorang yang dapat memahami erti
mentera tersebut. Hal ini dikeranakan mereka percaya bahawa kekuatan mentera tersebut terletak
dalam bunyi kata-katanya saja, hingga begitu mentera diucapkan, terjadilah keajaiban. Namun
tidaklah demikian halnya dalam Islam. Dalam Islam hal yang utama dalam sebuah kalimah yang
diucapkan adalah maknanya. Pengaruh kata-kata terletak dalam ertinya. Bila kata-kata tidak
punya erti dan tidak merosak dalam hati, dan tidak menimbulkan pengaruh yang kuat yang boleh
menimbulkan perubahan dalam fikiran, akhlaq dan perbuatan orang yang mengucapkannya, maka
sekadar mengucapkannya saja sama sekali tidak akan ada faedahnya.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
Saya akan menerangkan masalah ini dengan sebuah contoh yang sederhana. Seandainya anda
sedang menggigil kerana udara yang dingin dan anda lalu meneriakkan kata-kata "Kain! Selimut!
Kain! Selimut!" maka kedinginan udara yang anda rasakan tidak akan berkurang meskipun anda
meneriakkan kata-kata itu sejuta kali dengan menghitung tasbih. Tapi bila anda lalu mencari
selembar selimut dan menyelimuti tubuh anda dengannya, tentulah pengaruh udara yang dingin
itu akan hilang. Atau seandainya anda merasa haus dan anda berteriak sepanjang hari: "Air! Air",
maka anda akan tetap saja merasa haus. Tapi bila anda mengambil segelas air dan meninumnya,
tentu rasa haus itu akan hilang. Atau, contoh yang lain lagi, seandainya anda menderita sakit
demam dan untuk mengubatinya anda hanya menyebut-nyebut nama macam-macam tumbuh-
tumbuhan yang biasanya direbus dan airnya diminum untuk menyembuhkan sakit demam;
dengan cara ini jelas anda tidak akan sembuh. Tapi bila anda benar-benar merebus tumbuh-
tumbuhan tersebut dan meminum airnya, tentulah demam anda akan hilang. Nah, seperti inilah
kedudukan kalimat syahadah itu. Mengucapkan kalimah itu di mulut saja, tidak akan dapat
menimbulkan perubahan yang demikian besar, yang akan dapat menimbulkan perubahan yang
demikian besar, yang mampu mengubah seorang kafir menjadi seorang Muslim, atau seorang
yang kotor menjadi seorang yang suci, atau seorang yang terkutuk menjadi seorang yang tercinta,
atau calon penghuni neraka menjadi calon penghuni syurga. Perubahan seperti itu hanya mungkin
terjadi, bila anda lebih dahulu memahami makna kata-kata dalam kalimah tersebut dan
mengecamkannya dalam fikiran anda. Lalu bila anda mengucapkan kalimat tersebut dan telah
memahami ertinya, anda juga harus menyedari benar-benar bahawa dengan mengucapkannya
anda telah membuat komitmen yang sangat besar di hadapan Allah dan seluruh dunia, dan
memikul tanggungjawab yang besar di atas pundak anda. Dan setelah memahami pengertian
pernyataan anda itu, maka pemahaman itu mestilah menguasai seluruh hidup anda. Dengan
demikian, anda tidak akan membiarkan satu pun buah fikiran yang bertentangan dengan kalimah
ini memasuki fikiran anda. Lalu anda harus memutuskan untuk seterusnya bahawa apa pun yang
bertentangan dengan kalimah ini adalah bathil, dan hanya yang sesuai dengan kalimah ini sajalah
yang benar. Selanjutnya, kalimah ini harus menguasai seluruh persoalan hidup anda. Setelah
mengucapkan kalimah ini anda tidak boleh lagi bebas untuk melakukan apa saja yang anda sukai,
seperti orang-orang kafir. Setelah diikat oleh kalimah ini, anda harus menuruti apa saja yang
diperintahkannya dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Bila seseorang mengucapkan dan
mempercayai kalimah ini, dengan cara yang seperti di atas, maka orang tersebut menjadi seorang
Muslim yang sejati. Hanya dengan melalui proses yang demikian itulah akan terjadi perbedaan
besar antara seorang manusia dengan manusia yang lain, seperti yang telah saya ceritakan kepada
anda.
MAKSUD KALIMAH SYAHADAH
Sekarang marilah saya akan menerangkan maksud kalimah syahadah itu dan, juga, apa yang
sebenarnya dinyatakan oleh seseorang dengan mengucapkan kalimah tersebut, dan kewajiban apa
yang dipikulkan di pundaknya setelah ia membuat pernyataan tersebut.
21
Erti dari kalimah syahadah ialah bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW
adalah Utusan Allah. Kata Allah dalam kalimah ini bererti Tuhan. Tuhan adalah Penguasa,
Pencipta, Pemelihara dan Pemberi rezqi, yang mendengar do'a-do'a kita dan mengabulkannya,
dan patut kita puja. Setelah anda mengatakan la ilaha illallah, bererti, yang pertama, anda telah
mengakui bahawa dunia ini tidak terwujud tanpa kuasa ciptaan Tuhan, tidak pula dunia ini
mempunyai banyak Tuhan. Memang, dunia ini punya Tuhan, dan Tuhan itu hanyalah satu, dan
tidak ada wujud lain yang mempunyai kekuasaan ketuhanan kecuali Dia. Yang kedua, hal lain
yang anda yakini ketika anda membaca kalimat ini adalah bahawa Tuhan anda itu adalah juga
Tuhan seluruh dunia ini. Segala sesuatu yang anda miliki dan juga dimiliki oleh manusia
seluruhnya adalah milikNya. Dia-lah yang menciptakan dan memberi rezqi seluruh alam ini.
Hidup dan mati ada pada perintahNya. Kesusahan dan kesenangan juga datang dari Dia. Apa pun
MANHAJ HIDUP MUSLIM
yang diperoleh seseorang sebenarnya adalah anugerahNya. Apa pun yang terlepas dari seseorang,
sesungguhnya adalah kerana kehendakNya. Hanya Dia-lah yang mesti ditakuti, hanya
kepadaNyalah kita mesti memohonkan kemahuan dan kehendak kita, hanya di hadapanNyalah
kita wajib menundukkan kepala. Hanya Dia-lah yang berhak dipuja dan disembah. Kita tidak
boleh menjadi budak atau pelayan dari siapa pun kecuali Dia, dan hanya Dia-lah yang wajib kita
akui sebagai Tuan atau Penguasa yang berdaulat atas diri kita. Kewajiban kita yang sebenarnya
adalah semata-mata menta'ati perintahNya dan mematuhi semua hukumNya dan menolak semua
perintah dan hukum-hukum lain, selain yang datang daripada-Nya.
PERJANJIAN DENGAN ALLAH
Itulah perjanjian yang anda buat dengan Allah, kerana anda telah mengucapkan la ilaha
illallah dan seluruh dunia ini menjadi saksi bagi anda. Bila anda melanggar perjanjian ini, maka
tangan dan kaki anda, setiap helai rambut dan bulu di tubuh anda, dan setiap makhluk di langit
dan di bumi yang menjadi saksi atas ikrar anda itu, akan menjadi saksi bagi anda di depan
pengadilan Allah kelak, di mana anda tidak akan mempunyai seorang pembela pun. Tidak ada
seorang pengacara pun yang akan memohonkan keringanan bagi anda. bahkan para pengacara
dan pembela, yang dalam pengadilan di dunia ini biasa mempermainkan celah-celah hukum,
mereka itu kelak di hadapan Allah, akan diadili, seperti anda sendiri, tanpa disertai seorang
pembela pun. Pengadilan di akhirat itu, bukanlah semacam pengadilan yang akan membebaskan
anda berdasarkan permohonan-permohonan yang tidak mempunyai dasar yang kuat, sumpah dan
bukti-bukti serta dokumen-dokumen palsu. Di dunia ini anda boleh menyembunyikan kejahatan
anda dari pengetahuan polis dunia, tetapi anda tidak boleh berbuat demikian terhadap polis Allah.
Polis dunia boleh disuap tetapi polis Allah tidak. Seorang saksi pada pengadilan dunia boleh
memberikan bukti-bukti palsu, tetapi saksi-saksi Allah sama sekali tidak akan mengajukan
kepalsuan. Para penguasa di dunia ini boleh berbuat tidak adil, tetapi Allah adalah Penguasa Yang
Maha Adil. Dan barangsiapa yang telah diperosokkan ke dalam penjara Allah tidak akan dapat
melarikan diri. Adalah tolol sekali, bahkan merupakan ketololan yang paling besar, bila anda
membuat perjanjian palsu dengan Allah. Kerana itu sebelum membuat perjanjian ini, anda mesti
berfikir dengan cermat, dan setelah perjanjian itu anda buat, anda harus memenuhinya dengan
cermat pula. Kalau anda memang berkeberatan untuk memenuhi perjanjian itu, lebih baik anda
tidak membuatnya sama sekali, kerana tidak ada seorang pun yang memaksa anda untuk
mengucapkan janji hanya di mulut saja, kerana suatu perjanjian yang kosong dan hampa tidaklah
ada gunanya.
MENERIMA BIMBINGAN RASUL
22
Setelah la ilaha illallah, anda mengucapkan Muhammadur rasulullah, yang bererti anda
menerima Muhammad SAW sebagai Rasul yang menyampaikan hukum Allah kepada anda.
Setelah anda mengakui Allah sebagai Tuan dan Yang Berwenang atas diri anda, maka anda perlu
tahu apa saja yang diperintahkanNya. Pekerjaan-pekerjaan apa yang perlu anda lakukan untuk
membuatNya senang kepada anda, dan perbuatan-perbuatan apa saja yang mesti anda jauhi agar
tidak terkena murkaNya. Aturan hidup mana yang harus anda ikuti untuk memperoleh
ampunanNya, dan hukum mana, yang tidak boleh anda langgar, yang bila anda langgar anda akan
memperoleh hukumanNya? Allah telah menunjuk Muhammad SAW sebagai UtusanNya, untuk
menerangkan masalah-masalah ini dan mengirimkan KitabNya dengan perantaraannya.
Rasulullah hidup menurut aturan yang sesuai dengan perintah-perintahNya, dan dengan demikian
menjadi teladan bagi semua orang Muslim bagaimana harus mengatur hidup mereka. Jadi, ketika
anda mengatakan Muhammadur Rasulullah, bererti pada saat itu anda telah menyatakan
kesediaan anda untuk mengikuti aturan dan hukum yang diberikannya dan menolak aturan dan
hukum yang bertentangan dengan aturan dan hukumnya. Setelah menyatakan kesediaan ini, anda
MANHAJ HIDUP MUSLIM
lalu tidak mematuhi aturan dan hukum yang diberikannya, dan mengikuti aturan serta hukum
buatan manusia di dunia ini, maka anda adalah seorang pendusta dan seorang penipu yang paling
besar di dunia. Kerana, anda telah memasuki Islam dengan mengucapkan kesaksian bahawa
hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah satu-satunya hukum yang benar bagi anda, dan
bahawa anda akan mengikutnya dengan setia. Kerana kesaksian itu, anda menjadi saudara bagi
orang-orang Muslim, menerima warisan dari orang tua anda, menikah dengan wanita Muslim,
anak-anak menjadi keturunan anda yang sah, memperoleh hak untuk mendapat pertolongan dari
setiap dan seluruh orang Muslim, memperoleh zakat dan mendapat perlindungan bagi hidup,
harta-benda, kehormatan dan nama baik anda. Dan bila dengan mendapatkan ini semua, anda lalu
mengingkari janji anda, maka adakah keculasan yang lebih besar di dunia ini daripada yang anda
lakukan itu? Bila anda tahu makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan menyatakan
beriman kepadanya serta memahami maksudnya; maka dalam setiap keadaan, anda harus
mengikuti hukum Allah, meskipun polis atau pengadilan di dunia ini mungkin memaksa anda
berbuat tidak demikian. Apabila seseorang mengira bahawa melanggar hukum Allah tidaklah
apa-apa, kerana polis, tentera, pengadilan dan penjara Allah tidak kelihatan di dunia ini, maka
saya akan mengatakan dengan tegas bahawa orang tersebut telah memberi kesaksian syahadah
yang palsu. Dia telah menipu Tuhannya, seluruh dunia, seluruh kaum Muslimin dan juga dirinya
sendiri.
TANGGUNGJAWAB YANG TIMBUL DARI PENGUCAPAN KALIMAH SYAHADAH
Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku semua!
Baru saja saya menjelaskan kepada anda makna kalimah syahadah. Sekarang dalam konteks
ini saya ingin mengajak anda untuk memperhatikan satu segi yang lain lagi dari masalah ini.
Anda mengakui bahawa Allah adalah Tuan anda dan juga Tuan dari segala sesuatu. Apakah
ertinya ini? Ini bererti bahawa hidup anda bukanlah milik anda sendiri tetapi adalah milik Allah.
Tangan anda bukanlah milik anda sendiri; juga mata anda, telinga anda dan seluruh anggota
badan anda. Sawah yang anda bajak, kerbau atau sapi yang membantu anda bekerja, harta benda
dan barang-barang yang anda manfaatkan — semua itu bukanlah milik anda sendiri. Segala
sesuatu adalah milik Allah, dan telah diberikan kepada anda sebagai pemberian. Setelah
mengakui kenyataan ini, apa hak anda untuk mengatakan bahawa "hidup adalah milik saya, tubuh
adalah milik saya, harta benda adalah milik saya, ini dan itu adalah milik saya?" Menyatakan
bahawa anda adalah pemilik dari sesuatu setelah mengatakan bahawa pemiliknya adalah orang
lain adalah suatu hal yang tidak masuk akal.
Bila anda dengan jujur betul-betul menyakini bahawa Allah adalah Pemilik segala sesuatu,
maka ada dua hal yang menjadi kewajiban bagi anda. Yang pertama, adalah bahawa apabila
pemilik segala sesuatu adalah Allah, dan anda hanyalah orang yang dipercayai untuk
mempergunakan segala sesuatu yang diberikanNya kepadamu, maka anda harus
menggunakannya secara betul-betul sesuai dengan perintah Pemiliknya. Bila anda
menggunakannya dengan cara yang bertentangan dengan kehendakNya, bererti anda telah
menipuNya dengan terang-terangan. Padahal, anda bahkan tidak berhak untuk menggerakkan
kaki dan tangan anda dengan cara yang berlawanan dengan kehendakNya. Anda tidak boleh
memasukkan apa saja yang bertentangan dengan perintahNya ke dalam perut anda. Anda tidak
berhak menggunakan tanah dan harta benda anda secara berlawanan dengan kehendak
Pemiliknya. Isteri dan anak-anak anda, yang kata anda adalah milik anda mereka menjadi milik
anda hanyalah kerana diberikan oleh Allah. Kerana itu, anda tidak berhak memperlakukan
mereka sekehendak hati anda, tapi mestilah secara yang diarahkan olehNya. Bila anda melakukan
hal-hal yang bertentangan dengan petunjukNya, bererti anda telah merampas hak Allah.
23
Sebagaimana anda menyebut orang yang menguasai tanah orang lain tanpa hak sebagai
perampas, maka demikian pula halnya, anda akan disebut perampas bila anda menganggap
pemberian Allah sebagai milik anda sendiri dan mempergunakannya menurut kemahuan anda
MANHAJ HIDUP MUSLIM
sendiri atau kemahuan orang lain, selain Allah. Bila anda merasa rugi kerana berbuat sesuatu
sesuai dengan kehendak Allah, biarkanlah demikian. Anda tidak boleh merasa berkeberatan bila
nyawa anda hilang, kaki dan tangan anda buntung, anak-anak anda mati, dan wang serta harta
benda anda musnah. Mengapa anda harus merasa sedih? Bila Pemiliknya sendiri menghendaki
musnahnya barang-barang tersebut, itu adalah hakNya sendiri. Tapi bila anda kehilangan barang-
barang tersebut kerana melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak PemilikNya, tentu
saja anda bersalah kerana anda telah membuat rosak milik orang lain. Anda bukanlah pemilik
nyawa anda sendiri. Kalau anda mati kerana memenuhi kehendak Allah, maka anda hanyalah
sekadar menjalankan kewajiban anda terhadapNya saja. Tapi bila anda mati kerana melakukan
sesuaju yang bertentangan dengan kehendakNya, maka perbuatan anda itu dapat disebut
pengkhianatan.
MENERIMA ISLAM BUKAN BERERTI MENGUNTUNGKAN ALLAH
Selanjutnya, bila sesuatu yang diberikan Allah kepada anda, anda pakai untuk mengerjakan
sesuatu yang diperintahkanNya, anda sebenarnya tidaklah memberikan keuntungan bagi siapa
pun; tidak bagi Allah, tidak pula bagi orang lain. Bila anda memberikan sesuatu atau mengerjakan
sesuatu, atau bahkan mengorbankan hidup anda, demi Dia — hal ini mungkin bagi anda adalah
sesuatu yang sangat besar — maka anda tidaklah mendatangkan keuntungkan bagi seorang pun.
Apa yang terjadi paling-paling hanyalah anda kehilangan atau mengorbankan sesuatu yang telah
diberikan Allah. Apakah ini sesuatu yang dapat dibanggakan dan harus memperoleh pujian dan
dijadikan dasar untuk mengakui kebesaran seseorang? Anda hendaklah menyedari bahawa
seorang Muslim sejati tidak akan pernah merasa bangga kerana memberikan sesuatu untuk suatu
hal yang dikehendaki oleh Allah atau kerana mengerjakan suatu pekerjaan untukNya. Sebaliknya,
seharusnya ia akan merasa makin rendah hati. Kerana, kebanggaan menghilangkan nilai suatu
perbuatan yang baik. Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang baik dengan maksud
untuk memperoleh pujian atau penghargaan tidak berhak untuk memperoleh pahala dari Allah.
Kerana, ia hanya mencari imbalan di dunia ini dan telah mendapatkannya di dunia ini.
ANUGERAH ALLAH DAN KELAKUAN KITA
Saudara-saudara!
Hendaklah saudara fikiran betapa besamya anugerah Allah kepada anda semua. Dia
mengambil dari anda, apa yang sebenarnya adalah milikNya sendiri, tapi toh Dia mengatakan:
"Aku beli ini daripadamu dan Aku akan membayar harganya". Allahu Akbar! Maha Besar Allah!
Alangkah Maha Pemurahnya Dia, Al-Qur'an mengatakan:
… πΨf9# `Ογ9 χ'/ Νλ;≡´θΒ &´ρ `Ογ¡Ρ& š⎥⎫ΖΒσϑ9# š∅Β “´I©# β) ¤ ∩⊇⊇⊇∪ ´!#
"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang Muslim, diri dan harta mereka dengan
memberikan syurga untuk mereka ..."(Surah Al-Taubah: Ayat 111)
24
Inilah sikap Allah terhadap anda. Sebaliknya, lihatlah tingkah laku anda sendiri. Anda
menjual kepada orang-orang lain sesuatu yang merupakan pemberian Allah kepada anda, dan
yang juga telah dibeliNya dari anda dengan pembayaran harganya. Dan harga yang anda terima
dari orang-orang lain itu pun juga cuma harga yang sedikit saja. Pembeli-pembeli anda menyuruh
anda bekerja dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Anda mengabdi kepada
mereka dan menganggap mereka sebagai pemberi rezeki anda. Anda jual kepada mereka otak
anda, kaki dan tangan anda, tenaga dari tubuh anda, dan segala sesuatu yang dikehendaki oleh
orang-orang yang durhaka terhadap Allah itu. Adakah perbuatan yang lebih kurang ajar daripada
yang anda lakukan itu? Menjual sesuatu yang sudah dibeli orang lain adalah suatu kejahatan dan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
25
pelanggaran hukum yang terang-terangan. Mereka yang melakukannya diadili oleh pengadilan-
pengadilan di dunia ini dengan tuduhan menipu. Maka, apakah anda mengira bahawa orang-orang
yang begini tidak akan dituntut di depan pengadilan Allah kelak?
MANHAJ HIDUP MUSLIM
BAB KELIMA

KALIMAH TAYYIBAH
DAN KALIMAH KHABITHAH
Saudara-saudara sesama Muslim!
Dalam khutbah saya yang lalu telah saya huraikan sedikit tentang kalimah tayyibah. Hari ini
akan saya berikan penjelasan yang lebih dalam dan luas bagi tentang kalimah ini, kerana
pentingnya kalimah ini sebagai dasar Islam. Dengan kalimah ini seseorang masuk Islam, dan
tidak seorang pun dapat menjadi Muslim yang sejati kecuali setelah ia benar-benar memahami
kalimah ini dan membentuk hidupnya menurut ajaran kalimah ini. Allah telah memberikan ta'rif
kalimah ini dalam Kitab Suci-Nya sebagai berikut:
’û $γ`ã¯ù´ρ M/$O $γ=¹& π7¯‹Û ο f±. π6¯ŠÛ πϑ=. ξWΒ #‹ . ¯Ν9& ´!# ´>´ŸÑ ?
`Ογ=è9 ¨$Ψ=9 Α$WΒ{# UØ„´ρ $γ/´‘ βŒ*/ ⎦⎫m ≅. $γ=2& ’Aσ? ™$ϑ´¡9# ´!# ∩⊄⊆∪
Ú¯‘{# −¯θù ⎯Β MVG_# πV6z οf ±. πW7z πϑ=. `≅VΒ´ρ šχρ`2 ‹Gƒ $Β ∩⊄∈∪
†û´ ρ $´‹Ρ‘‰9# οθ´Št:# ’û M/$V9# Α¯θ)9$/ #θ`ΖΒ#´ ™ š⎥⎪%!# M6V`ƒ ‘#% ⎯Β ´!# ∩⊄∉∪ $γ9
'™$±ƒ `≅èƒ´ρ š⎥⎫ϑ=≈à9# ‘≅Ò`ƒ´ρ οzψ# ∩⊄∠∪ $Β ´!# ´!#
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik
seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu
memberikan buahnya pada setlap muslim dengan keizinan Tuhannya. Allah membuat
perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan
kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akamya dari
permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun. Allah meneguhkan (iman) orang-orang
yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah
menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki". (Surah
Ibrahim: Ayat 24-27).
Maksud perumpamaan di atas ialah bahawa kalimah tayyibah itu adalah laksana sebuah
pohon dari jenis yang bagus, yang akar-akarnya teguh dalam tanah dan cabang-cabangnya
tersebar di angkasa, sementara ia terus-menerus menghasilkan buah yang baik sebagaimana
diperintahkan Allah kepadanya. Berlawanan dengan ini, perumpamaan kalimah khabithah, yakni
kepercayaan yang salah dan pandangan hidup yang sesat adalah seperti tanaman jenis yang buruk,
yang tumbuh semahu-mahunya, tetapi akarnya menempel saja di permukaan tanah dan mudah
sekali tercabut dengan sebuah tarikan saja, kerana akar-akarnya tidak masuk ke dalam tanah.
26
Ini adalah perumpamaan yang indah, yang apabila anda merenungkannya, anda akan
memperoleh pelajaran yang sangat berharga daripadanya. Cubalah perhatikan: contoh kedua-jenis
pohon itu di sekitar anda. Yang satu adalah pohon mangga. Alangkah kuat akarnya, alangkah
tinggi tumbuhnya, alangkah banyak cabangnya, dan rimbun daunnya, alangkah bagus buahnya.
Mengapa pohon ini mempunyai kedudukan seperti ini? Sebabnya ialah biji buahnya ampuh
sekali. Ia memang berhak untuk menjadi sebuah pohon. Dan hak ini adalah hak yang betul-betul
asli, sehingga ketika ia mengajukan tuntutannya, maka tanah, air, udara, panasnya siang dan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
dinginnya malam — pendeknya seluruh unsur yang terlibat dalam pertumbuhannya — mengakui
hak tersebut, dan apa pun yang diminta oleh pohon ini kepada mereka, mereka berikan
kepadanya. Demikianlah, atas dasar kekuatan nilai dirinya, ia tumbuh menjadi sebuah pohon
yang besar, dan dengan berhak untuk menjadi pohon dengan ukuran demikian, dan bahawa
pertolongan yang diberikan kepadanya oleh gabungan kekuatan-kekuatan bumi dan langit adalah
memang sudah seharusnya. Sesungguhnyalah, telah menjadi kewajipan mereka untuk berbuat
demikian kerana kekuatan yang terkandung dalam tanah, air, udara dan unsur-unsur lain yang
terlibat dalam pertumbuhan sebuah pohon, adalah dimaksudkan untuk membantu pohon yang
berjenis baik.
Berlawanan dengan pohon ini, adalah semak-semak, pohon willow dan tumbuh-tumbuhan liar
lainnya. Kekuatan apa yang mereka miliki? Cuma akar lemah yang dapat dicabut oleh seorang
anak kecil sekalipun. Begitu lembut dan lemahnya tumbuh-tumbuhan ini hingga bila ada taufan
sedikit sahaja, ia akan terbongkar dari tempat tumbuhnya. Bila anda menyentuhnya, duri-durinya
akan menusuk tangan anda. Bila anda makan buahnya, lidah anda akan terasa pahit. Hanya
Allahlah yang tahu berapa banyak dari tumbuh-tumbuhan ini yang tiap hari tumbuh dan
terbongkar dari tanah. Mengapa keadaan mereka demikian? Sebabnya ialah kerana mereka tidak
memiliki kekuatan nilai diri dan kemampuan diri seperti yang dimiliki oleh pohon mangga.
Memang, apabila tidak ada pohon bermutu tinggi yang tumbuh, bumi akan bosan menganggur
dan lalu membantu semak-semak untuk tumbuh. Air juga ikut membantu sedikit dan udara
memberi sedikit bahan makanan. Tapi tidak ada satu pun unsur di langit maupun di bumi yang
mahu mengakui hak hidup tumbuh-tumbuhan ini. Itulah sebabnya mengapa bumi tidak
mengizinkan akar-akarnya untuk masuk dalam-dalam kepadanya. Air tidak rela memberi
makanan dengan sepenuh hati, dan udara tidak mahu membantu mereka untuk tumbuh subur.
Dan bila dengan makanan yang sedikit ini, tumbuh-tumbuhan jahat ini tumbuh dengan bau yang
busuk, batang yang berduri dan beracun, itu adalah bukti bahawa kekuatan-kekuatan bumi dan
langit tidak dimaksudkan untuk membantu tumbuhnya tumbuh-tumbuhan seperti itu. Sudah lebih
dari cukup bagi mereka bila mereka dibiarkan tumbuh dan hidup di muka bumi ini.
Itulah dua contoh yang perlu anda renungkan, sebelum anda berfikir mengenai perbedaan
antara kalimah tayyibah dan kalimah khabithah.
APAKAH KALIMAH TAYYIBAH ITU?
27
Kalimah tayyibah adalah suatu dasar kebenaran. Demikian benarnya, sehingga tidak mungkin
ada sesuatu yang lebih asli di dunia ini daripadanya. Dasar ini ialah bahawa Pemilik dan
Penguasa seluruh alam semesta ini adalah Allah Yang Maha Esa. Setiap dan segala sesuatu di
bumi dan di langit menjadi saksi atas kebenaran ini. Manusia, binatang-binatang, pohon-pohonan,
batu-batuan, butir-butir pasir, aliran sungai, matahari yang terang-benderang ... Adakah sesuatu
dari semua ini yang diciptakan oleh selain Allah, yang hidup atas kemurahan sesuatu atau
seseorang selain Allah, yang dapat dimusnahkan oleh sesuatu atau seseorang selain Allah? Jadi,
bila seluruh alam semesta ini Allah yang menciptakannya, tentu hidup dan pemeliharaannya
tergantung pada rahmat Allah, dan hanya Allah sendiri yang menjadi Pemilik dan Penguasanya.
Maka, bila anda menyatakan: "Di dunia ini tidak ada sesuatu atau seorang pun yang memiliki dan
melaksanakan kekuasaan yang tertinggi selain Allah Yang Esa", maka seluruh yang ada di bumi
dan di langit akan menyahut: "Engkau telah menyatakan kebenaran yang abadi. Kami semua
menjadi saksi atas kebenaran pernyataanmu itu". Bila anda bersujud di hadapanNya, seluruh yang
ada di alam semesta ini pun akan turut bersujud bersama anda, kerana mereka semua juga tunduk
dan patuh kepadaNya. Bila anda mentaati perintah-perintahNya, mereka semua juga taat kepada
Allah. Bila anda berjalan pada jalanNya, maka anda tidak akan sendiri. Sungguh, seluruh bala
tentera alam semesta yang tidak terhitung banyaknya itu akan menyertai anda, kerana sejak dari
matahari yang besar di langit hingga benda-benda yang paling kecil di bumi, semuanya bergerak
hanya pada jalanNya. Bila anda mempercayakan diri padaNya, maka anda sesungguhnya telah
MANHAJ HIDUP MUSLIM
adalah mempercayakan diri pada suatu kekuatan yang maha besar yang adalah Penguasa seluruh
harta karun yang tersimpan di langit dan di bumi. Ertinya, bila anda tetap menempatkan
kenyataan ini dalam pandangan anda, maka anda akan menyedari bahawa seluruh kekuatan langit
dan bumi menyokong orang yang beriman kepada kalimah tayyibah ini dan membentuk hidupnya
menurut ajaran kalimah ini. la akan terus berjaya sejak di dunia ini hingga ke akhirat nanti, dan
tidak akan pernah kegagalan atau kekalahan menyentuhnya. Inilah yang dikatakan oleh Allah
Yang Maha Agung pada awal uraian ini bahawa kalimah ini adalah laksana sebatang pohon yang
akar-akarnya terhunjam-dalam di tanah dan cabang-cabangnya menyebar ke segenap penjuru,
yang mengeluarkan buah terus-menerus atas perintah Allah.
APAKAH KALIMAH KHABITHAH ITU?
Sebagai lawan dari kalimah tayyibah, adalah kalimah khabithah. Apakah erti kalimah khabithah?
Kalimah ini mengandungi erti: Tuhan tidak ada di dunia ini, yang ada hanyalah seseorang atau
sesuatu, bukan Allah, yang memiliki dan melaksanakan kekuasaan ketuhanan. Fikirkanlah!
Adakah pernyataan yang lebih palsu dan tidak berdasar daripada pernyataan ini? Adakah sesuatu
di dunia ini yang memberi kesaksian atas kebenarannya? Kaum atheis (mulhid) mengatakan
"Tuhan tidak ada". Tetapi semua yang ada di langit dan di bumi menentang kaum tersebut dan
mengatakannya sebagai pendusta. Semua yang ada di langit dan bumi beserta seluruh makhluk
yang ada di alam semesta ini, adalah ciptaan Allah, dan Allah pulalah yang telah memberi kaum
atheis tersebut lidah yang dipakainya untuk mengatakan kedustaan itu. Kaum musyrikin
mengatakan bahawa ada kekuatan-kekuatan lain yang menjadi sekutu-sekutu Allah dalam
ketuhanannya. Bahawa sekutu-sekutu itu juga ikut memelihara dan menguasai alam semesta ini.
Bahawa sekutu-sekutu itu juga memiliki kekuasaan untuk menentukan dan mengubah nasib
manusia. Bahawa sekutu-sekutu itu mempunyai wewenang untuk mendatangkan keuntungan,
kerugian dan bencana kepada manusia. Bahawa sekutu-sekutu itu juga turut mendengarkan do'a-
do'a manusia dan mengabulkannya. Bahawa mereka juga berhak untuk ditakuti dan memperoleh
kepercayaan manusia. Bahawa perintah-perintah mereka juga berlaku di bumi Tuhan ini, dan
hukum-hukum yang mereka buat juga berhak untuk ditaati di samping hukum-hukum Allah.
Begitulah kata orang-orang musyrik tersebut. Menjawab pernyataan-pernyataan ini, seluruh yang
ada di langit dan di bumi mengatakan bahawa semua itu adalah kebohongan semata-mata yang
bertentangan sama-sekali dengan kenyataan-kenyataan. Maka fikirkanlah, bagaimana seseorang
yang percaya pada kalimah yang batil seperti ini dan hidup sesuai dengan ajarannya dapat berjaya
di dunia dan di akhirat? Kerana rahmatNyalah, bahawa Allah masih memberi kesempatan kepada
orang-orang seperti ini dan masih memberi rezeki kepada mereka. Dengan demikian kekuatan-
kekuatan bumi dan langit pun hanya sedikit yang mahu memberikan keperluan hidup kepada
mereka sebagaimana yang diberikan kepada semak-semak dan tumbuh-tumbuhan liar; tetapi tidak
satu pun makhluk dan benda di alam semesta ini yang mengakui bahawa mereka harus
menolongnya atau menyokongnya dengan sepenuh tenaga. Nasib orang-orang seperti ini adalah
ibarat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh semahu-mahunya, sebagaimana yang telah diceritakan di
atas.
PERBEDAAN DALAM HASIL DAN AKIBAT
28
Perbedaan antara kedua jenis tanaman tersebut di atas — kalimah tayyibah dan kalimah
khabithah — terdapat pada buah dari kedua jenis tanaman ini. Setiap kali kalimah tayyibah
berbuah, ia akan mengeluarkan buah yang manis dan baik. Ia akan membuahkan kedamaian di
dunia ini. Kebaikan, kebenaran dan keadilan akan merata, dan rakyat di seluruh dunia akan
beruntung kerananya. Sebaliknya, semakin subur tumbuhnya kalimah khabithah, semakin
menyeruak cabang-cabang berdurinya, maka akhirnya pasti ia akan mengeluarkan buah yang
pahit dan tidak enak untuk dimakan. Racun akan mengaliri seluruh pembuluh di batangnya. Anda
MANHAJ HIDUP MUSLIM
dapat melihat sendiri apa yang terjadi di bahagian dunia di mana kekafiran, kemusyrikan dan
atheisme merajalela. Manusia di sana saling ancam mengancam. Mereka membuat persiapan-
persiapan untuk memusnahkan daerah demi daerah yang penuh dihuni manusia. Gas-gas beracun
mereka buat di kilang-kilang. Satu bangsa ingin menghancurkan bangsa yang lain. Yang kuat
memperbudak yang lemah, semata-mata untuk merampas rezekinya. Kaum yang lemah ditindas
dengan kekuatan angkatan bersenjata dan polis serta ancaman belenggu dan penjara. Mereka
terpaksa menanggung penindasan pihak yang kuat tanpa dapat berbuat apa-apa. Dan bagaimana
pula keadaan dalam negeri bangsa-bangsa itu? Moral mereka adalah demikian bejatnya hingga
syaitan sendiri malu kerananya. Manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang, bahkan, binatang
pun tidak mahu melakukannya. Ibu-ibu membunuh anaknya dengan tangan mereka sendiri kerana
takut kesenangan mereka terganggu oleh anak-anaknya. Para suami saling mempertukarkan
isterinya untuk memperoleh kepuasan. Perkumpulan-perkumpulan kaum hamba nafsu didirikan
di mana laki-laki dan perempuan bercampur baur tanpa mengenakan pakaian, sama seperti
binatang. Kaum yang kaya menghisap darah kaum miskin melalui riba, dan kaum yang makmur
memeras tenaga kaum melarat seakan-akan kaum melarat itu adalah budak-budak yang di-
lahirkan untuk melayani mereka. Pendeknya, tanaman apa pun yang tumbuh dari jenis kalimah
khabithah ini pasti akan penuh duri, dan buah apa pun yang dihasilkannya pastilah pahit dan
beracun. Setelah memerhati kedua contoh ini, Allah Yang Maha Kuasa pada akhirnya
mengatakan:
‘≅Ò`ƒ´ρ οzψ# †û´ρ $´‹Ρ‘‰9# οθ´Št:# ’û M/$V9# Α¯θ)9$/ #θ`ΖΒ#´™ š⎥⎪%!# M6V`ƒ ´!#
'™$ ±ƒ `≅èƒ´ ρ š⎥⎫ϑ=≈à9# ∩⊄∠∪ $Β ´!# ´!#
"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam
kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan
memperbuat apa yang dia kehendaki".(Surah Ibrahim: Ayat 27).
Ini bererti bahawa Allah akan memberikan kedudukan yang kuat dan teguh di dunia ini dan
di akhirat nanti, kepada mereka yang beriman kepada kalimah tayyibah. Sebaliknya, Allah akan
menyesatkan mereka yang mempercayakan dirinya kepada kalimah khabithah. Mereka tidak akan
dapat mengerjakan macam perbuatan baik apa pun, yang dapat memberikan buahnya dalam
kehidupan di dunia ini mahupun di akhirat nanti.
MENGAPA PENDUKUNG-PENDUKUNG KALIMAH TAYYIBAH BERADA DALAM
KEHINAAN?
Saudara-saudara!
Anda semua telah mengetahui perbedaan sifat serta buah dari kalimah tayyibah dan kalimah
khabitah. Tentu anda sekarang akan bertanya: "Kita semua adalah pendukung-pendukung
kalimah tayyibah, tetapi mengapa kita tidak berjaya? Sebaliknya, mengapa orang-orang kafir
hidupnya makmur? Saya akan menjawab pertanyaan ini, asalkan tidak seorang pun di antara anda
yang akan merasa tidak senang dengan jawapan saya, tetapi sebaliknya haruslah anda bertanya
kepada diri sendiri, apakah jawapan saya benar atau salah.
29
Pertama-tama, pengakuan anda bahawa anda adalah pendukung-pendukung kalimah tayyibah
namun mengapa anda semua tidak berjaya, tidaklah benar. Beriman kepada kalimah tayyibah
bukan bererti hanya sekadar mengucapkannya
c
di mulut saja. Iman itu haruslah berakar dalam
hati-sanubari manusia, dengan demikian manusia dapat mengusir kepercayaan apa pun yang
bertentang dengan iman, dan membuat seluruh perbuatan dan perilaku manusia sesuai dengan
iman tersebut.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
Saudara-saudaraku semua!
Katakanlah, kepada saya, demi Allah, apakah iman anda kepada kalimah tayyibah adalah
seperti ini? Tidakkah masih ada beratus-ratus kepercayaan yang karut-marut dan syirik yang
semuanya bertentangan dengan kalimah tayyibah merajalela di antara anda semua? Tidakkah
masih ada kaum Muslimin yang menundukkan kepada di hadapan manusia, di hadapan selain
daripada Allah? Bukankah mereka lebih takut kepada kekuatan-kekuatan orang lain? Bukankah
mereka masih bergantung pada pertolongan orang lain? Bukankah mereka masih menganggap
orang lain sebagai pemberi rezeki mereka? Bukankah mereka masih mengenepikan hukum Allah
dan dengan senang hati mengikuti hukum buatan manusia? Bukankah mereka yang mengaku
sebagai Muslimin, masih menyatakan dengan terang-terangan di depan pengadilan bahawa
mereka tidak mengikuti syari'at Islam, melainkan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku di
masyarakat? Bukankah di antara anda sekalian masih ramai orang yang tidak ragu-ragu
melanggar hukum Allah semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan dunia? Bukankah di
antara anda sekalian masih ramai yang takut pada kemarahan orang-orang kafir tapi tidak takut
pada kemurkaan Allah? Bukankah di antara anda sekalian masih ramai yang mahu bekerja
bersusah-payah demi untuk mengambil hati orang-orang kafir, tapi enggan berbuat apa-apa untuk
mencari keredaan Allah? Dan ternyata di antara anda sekalian masih ramai yang menganggap
bahawa pemerintahan kafir adalah pemerintahan yang sah dan lupa pada pemerintahan Allah?
Demi Allah, katakanlah saudara-saudara, apakah itu semua bukan kenyataan? Dan bila itu
semua adalah suatu kenyataan, dengan muka yang mana anda menyatakan bahawa anda beriman
pada kalimah tayyibah namun anda tetap tidak berjaya? Kerana itu, bila anda semua ingin disebut
orang-orang yang beriman kepada kalimah tayyibah, pertama-tama, anda mesti beriman kepada
kalimah ini dengan hati yang betul-betul tulus, dan membentuk hidup anda sesuai dengan apa
yang dituntut oleh kalimah ini? Bila dengan jalan demikian pun ternyata pohon tayyibah itu tidak
tumbuh dengan akar yang terhunjam dalam ke tanah, dan cabang-cabangnya tidak dapat
menjulang ke angkasa, maka — na'udzu billah min dzalik — anda mengatakan bahawa Allah
adalah penipu, kerana telah berjanji palsu kepada anda.
APAKAH PENDUKUNG-PENDUKUNG KALIMAH KHABITHAH HIDUP
SEJAHTERA?
Juga, anda mengatakan bahawa pendukung-pendukung kalimah khabithah hidup sejahtera di
dunia ini, adalah tidak benar. Orang-orang itu tidak pernah hidup sejahtera di zaman dahulu, tidak
pula di masa sekarang. Anda mengira bahawa mereka hidup sejahtera hanya dengan melihat
kekayaan mereka yang melimpah-ruah, banyaknya barang-barang mewah yang mereka miliki,
dan pesona-pesona lahiriyyah yang lain. Tetapi cubalah anda menjenguk ke dalam batin mereka
dan melihat berapa banyak di antara mereka yang meni'mati kedamaian batin. Hidup mereka
memang penuh bergelimang dengan barang-barang mewah, tetapi batin mereka adalah laksana
tungku-tungku membara yang tidak pernah memberi-kan ketenangan sesaat pun kepada mereka.
Ketidakpatuhan kepada Allah telah menjadikan ruh-ruh mereka sebagai neraka. Anda baca saja di
surat-khabar betapa meluasnya kejadian bunuh diri di Eropah dan Amerika. Perceraian pun
tersebar luas. Angka kelahiran merosot dan sekarang ini dan dengan sengaja dan giat-giatnya
diturunkan. Penyakit kelamin telah menghancurkan hidup berpuluh ribu orang. Pergelutan
memperebutkan rezeki terjadi antara kelas-kelas masyarakat. Dengki, kejahatan dan permusuhan
membuat manusia-manusia dari satu jenis saling menyerang. Cinta kepada kemewahan telah
membuat hidup menjadi getir. Dan kota-kota yang besar dan megah yang dari jauh kelihatan
seperti syurga, di dalamnya menyimpan berpuluh ribu manusia yang tenggelam dalam
kesengsaraan. Apakah ini yang anda katakan kesejahteraan? Inikah syurga yang anda irikan?
30
Saudara-saudaraku! Ingatlah bahawa Firman Allah tidak pernah palsu. Sesungguhnyalah,
tidak ada kalimah selain kalimah tayyibah yang dapat membawa manusia kepada kebahagiaan di
MANHAJ HIDUP MUSLIM
31
dunia ini dan kejayaan di akhirat nanti. Silakan anda menoleh ke mana pun juga, pasti anda hanya
akan menemukan kebenaran pernyataan ini.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
BAB KEENAM

TUJUAN BERIMAN KEPADA
KALIMAH TAYYIBAH
Saudara-saudara sesama Muslim!
Dalam dua khutbah saya yang telah lalu, saya telah menerangkan erti kalimah tayyibah. Kali
ini saya akan membahas tentang keuntungan apakah yang dapat diperoleh dari iman kepada
kalimah ini dan mengapa kita perlu beriman kepadanya.
SETIAP PEKERJAAN MEMPUNYA1 TUJUAN
Anda semua tahu bahawa pekerjaan apa pun yang dilakukan seseorang pasti ada tujuan atau
keuntungan yang akan diraihnya. Manusia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak bertujuan
atau tidak bermanfaat. Anda minum kerana mahu menghilangkan haus. Setelah minum air, anda
tetap saja merasa haus, tentulah anda makan kerana mahu menghilangkan lapar dan memperoleh
tentu hidup. Apabila makan atau tidak makan sama saja hasilnya, tentu anda akan merasa bahawa
makan adalah usaha yang tidak ada gunanya. Mengapa anda meminum ubat kalau sakit? Kerana
anda ingin bebas dari penyakit dan kembali sihat. Tapi bila setelah minum ubat keadaan anda
tetap saja seperti sebelumnya, maka anda akan mengatakan bahawa pengubatan adalah usaha
yang tidak berguna. Mengapa anda bekerja keras dalam bercucuk tanam? Untuk menghasilkan
hasil bumi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Tetapi bila tidak ada sesuatu pun yang tumbuh
setelah anda menanamkan benih, tentulah anda tidak akan mahu bekerja demikian keras untuk
membajak sawah anda, menaburkan benih dan mengairi tanaman. Pendeknya, pekerjaan apa pun
yang anda lakukan di dunia ini, selalu ada maksud dan tujuannya. Bila tujuan dapat dicapai, anda
katakan bahawa pekerjaan itu bagus, dan bila tujuan tidak tercapai, anda akan mengatakan
pekerjaan itu jelek.
TUJUAN MEMBACA KALIMAH SYAHADAH
Camkanlah keterangan dan contoh-contoh tersebut di atas, dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan saya ini satu demi satu. Pertama, untuk apa kalimah syahadah dibaca? Jawapan yang
pasti anda berikan tidak lain tentulah bahawa kalimah syahadah itu dibaca untuk membedakan
seorang Muslim dari seorang kafir. Sekarang saya tanya: Apa makna perbedaan ini? Apakah ini
bererti bahawa bila seorang kafir mempunyai dua mata, maka seorang Muslim mempunyai empat
mata? Atau bila seorang kafir mempunyai satu kepala, maka seorang Muslim punya dua? Tentu
anda akan mengatakan: Bukan, bukan itu maksudnya. Perbedaan itu bererti bahawa ada pebedaan
antara hasil-buah dari hidup seorang Muslim dengan hasil-buah dari hidup seorang kafir. Hasil-
buah hidup seorang kafir adalah bahawa ia tidak menerima rahmat Allah dan menjadi orang yang
sengsara di akhirat nanti, sedangkan hasil-buah hidup seorang Muslim adalah bahawa ia akan
menerima ridha Allah dan mendapat kemuliaan di akhirat.
KEGAGALAN DAN KEJAYAAN DI AKHIRAT
Jawapan yang anda berikan di atas adalah seratus peratus betul. Tetapi katakanlah kepada
saya apa akhirat itu? Apa ertinya gagal di akhirat dan apa ertinya memperoleh kejayaan dan
kemuliaan di sana? Sebelum pertanyaan ini terjawab, saya tidak boleh melanjutkan uraian ini.
Tetapi anda tidak perlu menjawab sendiri. Jawabnya, sudah diberikan oleh Rasulullah SAW Ad-
dun ya mazra'atul akhirah, Dunia adalah ladang akhirat.
32
Ini bererti bahawa dunia dan akhirat bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan suatu proses
yang sambung menyambung, yang awalnya adalah dunia dan akhirnya adalah akhirat. Hubungan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
antara keduanya adalah seperti antara menanam dan menuai. Anda membajak tanah, menaburkan
benih, lalu mengairinya, kemudian merawat tanaman anda sampai tiba saatnya untuk dituai.
Kemudian setelah menuainya anda akan memakan hasilnya sepanjang tahun. Apa yang anda tuai
itu pastilah hasil dari apa sepanjang tahun. Apa yang anda tuai itu pastilah hasil dari apa yang
anda tanam di ladang anda. Bila anda menanam gandum, gandumlah yang akan tumbuh. Tapi bila
anda menanam duri, tentu hanya durilah yang akan tumbuh. Dan bila tidak ada yang ditanam,
tidak ada pula yang akan tumbuh. Selanjutnya, kesalahan apa pun yang anda lakukan dalam
membajak, mengairi dan merawat tanaman anda, akibat keseluruhannya pastilah akan anda lihat
pada waktu anda menuai. Tetapi bila anda mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan
tersebut dengan tepat tanpa suatu kesalahan apa pun, maka anda juga akan melihat hasilnya.
Begitulah gambaran hubungan dunia dengan akhirat. Dunia adalah laksana ladang tempat
bercocok tanam. Manusia dikirim ke ladang ini dengan tujuan agar ia bekerja keras dengan
tangannya sendiri untuk memperoleh hasil yang dapat dini'matinya nanti bagi dirinya sendiri.
Untuk itu ia telah diberi waktu dari saat lahirnya hingga mati. Apa pun jenis tanaman yang
ditanamnya pada masa hidupnya, hasil tanaman itu jugalah yang akan dipetiknya dalam hidupnya
sesudah mati nanti, dan hasil itu pula yang akan menjadi makanannya selama hidupnya di akhirat.
Bila seseorang telah menanam tanaman yang baik di ladang dunia ini pada masa hidupnya dan
telah merawatnya dengan air yang berlimpah-limpah dan dengan pengawasan yang cermat, maka
bila ia telah berpindah ke dunia yang akan datang, maka akan didapatinya buah dari jerih
payahnya itu dalam bentuk tanaman berbuah lebat yang siap untuk dinikmatinya. Di sana nanti ia
tidak perlu lagi bekerja keras kerana ia akan hidup senang meni'mati hasil tanaman yang telah
ditanamnya dengan kerja susah-payah selama masa hidupnya di dunia ini. Hidup senang inilah
yang disebut syurga dan kejayaan di akhirat. Sebaliknya, barangsiapa yang dalam hidupnya di
dunia ini menaburkan duri dan menanam tanaman yang pahit dan beracun, maka ia akan
memperoleh hasil dari jenis tanaman yang sama dalam hidupnya yang akan datang nanti. Di sana
ia tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk menebus ketololannya dan menanam tanaman
yang baik setelah membakar tanamannya yang buruk sebelumnya. Dan tentu saja ia akan terpaksa
memakan hasil tanaman buruknya yang telah ditanamnya dalam hidupnya di dunia ini. Ia akan
terpaksa tidur di atas duri-duri yang telah ditanamnya. Inilah yung dimaksud dengan
kesengsaraan dan kegagalan di akhirat itu.
Keterangan tentang makna akhirat yang telah saya berikan tadi didukung oleh hadith dan
ayat-ayat Al-Qur'an. Dan keterangan tadi menunjukkan bahawa kegagalan dan kejayaan
seseorang dalam hidup sesudah mati nanti, serta nasib baik atau buruknya, sebenarnya tergantung
dari benar atau tidaknya pengetahuan dan perbuatannya di dunia ini.
MENGAPA ADA PERBEDAAN ANTARA NASIB AKHIR SEORANG KAFIR DAN
NASIB AKHIR SEORANG MUSLIM?
Setelah memahami pokok masalah di atas, menjadi jelaslah bahawa perbedaan antara nasib
akhir seorang Muslim dan seorang kafir bukanlah tanpa alasan-alasan yang kuat.
Sesungguhnyalah, perbedaan yang timbul pada akhir kisah hidup mereka adalah buah daripada
perbedaan antara mereka sejak dari semula. Apabila tidak ada perbedaan antara pengetahuan dan
perbuatan seorang Muslim dengan seorang kafir di dunia ini, tentulah tidak akan ada pula
perbedaan keadaan yang mereka alami di akhirat. Sama-sekali tidaklah mungkin, bahawa,
seseorang yang pengetahuan dan perbuatan serta tingkah-lakunya sama dengan tingkah-laku
seorang kafir, akan dapat terlepas dari siksa yang diperuntukkan kepada orang-orang kafir di
akhirat.
33

MANHAJ HIDUP MUSLIM
TUJUAN KALIMAH TAYYIBAH: MEMPERBAHARUI PENGETAHUAN DAN
PERBUATAN
Sekarang timbul pertanyaan lagi mengenai tujuan membaca kalimah tayyibah. Anda telah
menjawab bahawa tujuannya adalah untuk membedakan antara nasib-akhir seorang Muslim dan
nasib-akhir seorang kafir. Nah, setelah mendapat penjelasan tentang erti hasil-akhir yang
diperoleh di akhirat, maka anda mesti mempertimbangkan kembali jawapan anda. Sekarang anda
mesti mengatakan bahawa tujuan membaca kalimah tayyibah adalah untuk memperbaharui
pengetahuan dan perbuatan seseorang agar ia dapat memperoleh kedudukan yang baik di akhirat
nanti. Kalimah ini mengajarkan kepada manusia untuk menanami ladang dunia dengan tanaman
yang baik, dan merawatnya dengan baik pula, agar hasilnya nanti dapat dipetiknya di akhirat.
Apabila seorang tidak beriman kepada kalimah tayyibah ini, bagaimana ia dapat bercucuk tanam
di ladang dunianya dan dari mana ia akan memperoleh hasil di akhirat nanti? Dan bila seseorang
hanya mengucapkan kalimah tersebut di mulut saja, tetapi perbuatan dan tingkah-lakunya tetap
sama dengan seorang kafir, maka anda tentu akan mengatakan bahawa pengucapan kalimah
syahadahnya yang demikian itu adalah sia-sia saja. Tidak ada alasan mengapa nasib-akhir orang
seperti itu harus berbeda dari seorang kafir. Bagaimanapun juga, ia tidak boleh menuntut apa-apa
dari Allah dengan hanya mengucapkan kalimah syahadah di mulut saja, serta tidak pula
mempelajari cara menanami ladang dunianya. Bahkan ia pun tidak menanaminya sama-sekali
dengan tanaman yang baik. Sebaliknya, ia telah menaburkan duri sepanjang masa hidupnya.
Bagaimana ia dapat berharap untuk mendapatkan kebun yang berbuah lebat di dunia yang akan
datang nanti? Seperti telah saya terangkan kepada anda dengan contoh-contoh, adalah sia-sia dan
tidak ada gunanya untuk melakukan sesuatu yang bila dikerjakan atau tidak dikerjakan hasilnya
adalah sama saja. Ubat yang tidak boleh mengubah keadaan orang yang sakit menjadi lebih baik
bukanlah ubat namanya. Sama halnya, bila setelah membaca kalimah syahadah pengetahuan dan
tingkah-laku orang yang bersangkutan masih tetap sama dengan orang yang tidak membaca
kalimah tersebut, maka perbuatannya membaca kalimah tersebut adalah tidak bererti apa-apa.
Apabila hidup seorang Muslim di dunia ini tidak berbeda dengan hidup seorang kafir, bagaimana
hidupnya di akhirat nanti dapat berbeda dengan hidup seorang kafir.
PENGETAHUAN APA YANG DIAJARKAN OLEH KALIMAH TAYYIBAH?
Sekarang timbul pertanyaan: Pengetahuan apa yang diberikan oleh kalimah tayyibah kepada
orang yang membacanya? Juga perbedaan apa yang timbul dalam perbuatan dan tingkah-laku
seorang Muslim dan seorang kafir setelah si Muslim memperoleh pengetahuan ini?
1. Penghambaan diri kepada Allah
Hal pertama yang anda pelajari dari kalimah ini adalah bahawa anda adalah budak dari
Allah dan bukan budak dari siapa pun yang lain. Setelah mengetahui hal ini, maka secara
langsung anda akan mengerti bahawa di dunia ini anda harus berbuat sesuai dengan kehendak
Dia yang menjadi Tuan dan Pemilik anda. kerana bila anda berbuat bertentangan dengan
kehendakNya, bererti anda telah memberontak terhadapNya.
2. Kepatuhan kepada Muhammad (SAW)
34
Setelah memahami hal di atas, maka pengetahuan kedua yang anda peroleh dari kalimah
ini adalah bahawa Muhammad SAW adalah Utusan Allah. Dan setelah mengetahui hal ini,
jelaslah, dengan sendirinya cara-cara yang anda tempuh dalam menanami dan merawat
ladang dunia anda, mestilah menurut cara-cara yang telah diajarkannya kepada anda. Bila
anda mengikuti cara yang diajarkannya, maka anda akan memperoleh hasil yang baik di
akhirat nanti Tetapi bila anda bekerja tidak sesuai dengan cara yang diajarkannya, maka
bererti anda hanya menanam duri saja di dunia ini dan akan menuai duri pula di akhirat nanti.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
PERBUATAN MESTI SESUAI DENGAN PENGETAHUAN
35
Setelah memiliki pengetahuan ini, maka perbuatan-perbuatan dan perilaku anda haruslah
sesuai dengan pengetahuan anda. Bila anda percaya bahawa suatu hari nanti anda akan mati,
bahawa sesudah mati anda akan hidup lagi, dan dalam hidup sesudah mati anda harus makan dari
hasil tanaman anda di dunia ini, maka tidaklah mungkin bagi anda untuk menyimpang dari cara-
cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan menempuh cara-cara lain dalam menanami
ladang-dunia anda Mengapa anda bercocok-tanam di ladang dunia ini? Kerana anda yakin
bahawa anda tidak akan memperoleh hasil tanpa bercocok-tanam, dan tanpa hasil tanaman, anda
akan mati kelaparan. Seandainya anda tidak yakin akan hal ini, dan seandainya anda mengira
bahawa anda akan bisa memperoleh hasil tanpa bertanam, atau bahawa anda boleh
menghilangkan lapar tanpa makanan, tentu anda tidak akan bersusah-payah bercocok-tanam di
ladang dunia ini. Jadi anda boleh menilai kedudukan anda berdasarkan hal ini. Seseorang yang di
mulut mengakui Allah sebagai Pemilik dan Penguasanya dan Muhammad SAW sebagai Utusan
Allah, dan juga percaya akan hidup sesudah mati, tapi perbuatan-perbuatan dan tingkah-lakunya
bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka imannya yang
demikian itu adalah iman yang lemah. Sebagaimana ia yakin bahawa ia tidak akan memperoleh
hasil tanpa bertanam, demikian pula apabila ia yakin bahawa tanamannya yang buruk akan
menghasilkan buah yang buruk pula, tentulah ia tidak akan lengah tentang hal ini. Tak seorang
pun yang dengan sengaja dan sedar mahu menanam duri untuk untuk dirinya. Hanya orang yang
tidak percaya bahawa benih duri akan menghasilkan duri sajalah, dan bahawa duri itu akan
merugikan dirinya sendiri sajalah, yang akan melakukan hal itu. Anda tentu tidak akan mahu
dengan sedar memegang bara api kerana anda yakin bahawa bara itu akan membakar tangan
anda. Hanya bayi kecil dan orang gila sajalah yang mahu meletak tangannya dalam api, kerana
memang tidak tahu akibatnya.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
BAB KETUJUH

SIAPAKAH YANG DIGELAR MUSLIM
Saudara-saudara sesama Muslim!
Hari ini saya akan menjelaskan kepada anda sifat-sifat seorang Muslim. Saya akan
menyebutkan persyaratan-persyaratan asas yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim, dan apa
yang harus dilakukan oleh seseorang agar ia dapat disebut seorang Muslim.
APAKAH ERTI "KUFR" DAN ISLAM ITU?
Untuk memahami masalah tersebut di atas, pertama-tama anda harus mengerti apa itu kufr
dan. apa itu Islam. Kufr adalah penolakan seseorang untuk melaksanakan perintah-perintah Allah,
dan Islam adalah kepatuhan kepada Allah semata-mata, serta penolakan atas semua sistem,
hukum dan peintah-perintah yang bertentangan dengan petunjuk-petunjuk yang diterima dari
Allah. Perbedaan yang nyata antara Islam dan kufr ini telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-
Qur'an. Allah berkata:
βρ`≈39# `Νδ 7×≈9`ρ'ù $ϑ/ Ο3t† `Ο9 ∩⊆⊆∪ ´!# Α“Ρ& ⎯Β´ρ…
"... Barangsiapa yang memutuskan tidak menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu
adalah orang yang kafir".(Surah Al-Ma'idah: Ay at 44).
Menetapkan hukum tidak hanya bererti mengadili perkara-perkara dalam sidang-sidang
pengadilan saja. Sesungguhnya, hukum di sini bererti setiap keputusan yang dibuat oleh setiap
orang setiap saat dalam hidupnya. Setiap saat anda dihadapkan kepada persoalan apakah anda
harus melakukan sesuatu atau tidak, dengan cara bagaimana sesuatu harus dilakukan, cara-gaya
apakah yang harus dipakai dalam menyelesaikan sesuatu persoalan, dan sebagainya. Bagi setiap
hal yang seperti ini, suatu ketentuan untuk membuat keputusan telah digariskan dalam Kitab
Allah dan Sunnah RasulNya, sedangkan cara-cara selain dari itu adalah cara-cara yang ditentukan
oleh kemahuan diri sendiri, adat kebiasaan nenek-moyang atau aturan-aturan yang dibuat oleh
manusia. Nah, apabila seseorang mengenepikan cara-cara yang telah digariskan Allah dan
memutuskan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang lain, maka sesungguhnya ia telah
mengikuti jalan kufr. Dan apabila ia selama hidupnya menempuh cara-cara kufr dalam melakukan
segala sesuatu, maka ia adalah seorang kafir. Apabila ia mematuhi petunjuk Allah dalam
sebahagian masalah, dan dalam masalah-masalah yang lain mengikuti kemahuannya sendiri atau
adat kebiasaan masyarakat atau aturan-aturan buatan manusia, maka ia telah terlibat dalam
kekufuran sejauh pembangkangannya terhadap hukum-hukum dan aturan-aturan Allah.
Seseorang mungkin setengah kafir, seperempat kafir, sepersepuluh atau mungkin seperduapuluh
kafir. Pendeknya, nisbah kekufuran seseorang adalah menurut sejauh mana ia telah
membangkang terhadap hukum Allah.
36
Islam tidak lain adalah penghambaan seseorang semata-mata kepada Allah. Ia sama-sekali
tidak mengikuti kemahuannya sendiri, atau kemahuan nenek-moyangnya, atau kemahuan
keluarga dan sukunya, atau kemahuan kaum 'ulama' atau kyai, kemahuan hupati, hakim, atau
kemahuan siapapun yang lain, selain kehendak Allah semata-mata. Allah menyatakan dalam Al-
Qur'an:
MANHAJ HIDUP MUSLIM
8³Σ ω) ‰7èΡ ¯/3´Ζ/´ρ $´ΖΨ/ πϑ=Ÿ2 ’<) #¯θ9$è ? =≈G39# Ÿ≅δ'≈ƒ ¯≅% Ÿω´ρ ´!# ω& ™#´θ™
$Ρ'/ #ρ‰γ©# #θ9θ)ù #¯θ9´θ? β*ù βρŠ ⎯Β $/$/¯‘& $´Òè/ $´ΖÒè/ ‹‚−Gƒ $↔‹© ⎯μ/ ´!# Ÿω´ρ
šχθϑ=`¡`Β ∩∉⊆∪
"Katakanlah: Hai Ahli Kitab, marilah kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada
perselisihan antara kami dan kamu, bahawa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita
persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebahagian kita menjadikan sebahagian
yang lain sebagai tuhan selain daripada Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada
mereka: "Saksikanlah, bahawa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah."
(Surah Ali 'Imran: Ayat 64).
μ‹9)´ρ $δ¯Ÿ2´ρ $´ã¯θÛ ⇓¯‘{#´ρ N≡´θ≈ ϑ´¡9# ’û ´Ν=`™& …`&!´ ρ šχθó¯7 ƒ ⎯ƒŠ ´¯óù& ⎯Β ´!#
šχθ`è _¯`ƒ ∩∇⊂∪
"Maka apakah meraka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadaNyalah
menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan
hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan". (Surah Ali 'Imran: Ayat 83).
Dalam kedua ayat ini hanya satu ajaran yang dikemukakan, yakni bahawa agama yang
sebenarnya adalah kepatuhan dan penyerahan kepada Allah. Menyembah Allah tidak hanya
bererti bersujud di hadapanNya lima kali sehari, tetapi sebenarnya bererti melaksanakan perintah-
perintahNya di setiap saat, siang dan malam. Anda harus menghindari semua yang telah
dilarangNya dan mengerjakan apa yang telah diperintahkanNya. Dalam setiap masalah anda
harus menyelidiki apa perintah Allah mengenai masalah tersebut. Anda sekali-kali tidak boleh
memikirkan kemahuan anda sendiri, pendapat akal-fikiran anda, adat kebiasaan nenek-moyang
anda, kemahuan keluarga dan sanak saudara anda, apa yang dikatakan oleh kyai atau 'ulama'
tentang hal itu, apa yang diperintahkan oleh si anu, dan apa yang boleh menyenangkan hati si
anu. Bila anda mengikuti kemahuan siapa pun juga dan mengenepikan perintah-perintah Allah,
maka sesungguhnya anda telah menyekutukannya dengan Allah. Dengan perbuatan anda itu,
bererti anda telah memberikan kepadanya kedudukan yang sebenarnya adalah hak Allah semata-
mata, kerana yang berhak memberi perintah hanyalah Allah saja:
⎦,#Á≈9# ¯z ´θδ´ρ ,s9# ´È)ƒ ω) `Ν3⇔9# β)… ∩∈∠∪ ´!
"... Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia
Pemberi keputusan yang paling baik". (Surah Al-An 'am: Ayat 57)
37
Hanya Dia saja yang layak disembah, Dia yang telah menciptakan dan menghidupi anda.
Semua yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada perintahNya. Tidak ada sebuah batu pun
yang tunduk kepada batu yang lain. Tidak sebatang pohon pun yang tunduk kepada pohon yang
lain. Tidak seekor binatang pun yang tunduk kepada perintah binatang yang lain. Maka apakah
anda akan menjadi lebih jelek dari binatang, pohon, dan batu dengan tunduk kepada sesama
manusia dan mengenepikan Allah, sedangkan binatang, pohon, dan batu hanya tunduk kepada
Allah semata-mata? Inilah masalah yang terkandung dalam kedua ayat tersebut di atas tadi.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
TIGA JALAN MENUJU KESESATAN
Sekarang saya akan menjelaskan kepada anda dari mana sebenarnya kekufuran dan bid'ah
timbul. Al-Qur'an yang suci mengatakan kepada kita bahawa kejahatan-kejahatan ini muncul
melalui tiga sumber:
1. Mengikuti kemahuan sendiri.
Sumber yang pertama adalah kemahuan diri manusia sendiri:
Π¯θ)9# “‰¯κ´‰ ´χ) š∅Β “‰δ ¯ó/ μ1´θδ ì7?# ⎯´ϑΒ ‘≅Ê& ⎯Β´ρ… Ÿω ´!# ´!#
⎦⎫ϑ=≈à9# ∩∈⊃∪
"... Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang rnengikuti hawa nafsunya dengan tidak
mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada
orang-orang yang zalim ". (Surah Al-Qasas: Ayat 50).
Ayat di atas mengertikan bahawa faktor terbesar penyebab kesesatan manusia adalah
dorongan-dorongan hawa-nafsunya sendiri. Dan sama-sekali tidak mungkin bagi seseorang untuk
menjadi hamba Allah, sedangkan ia masih menuruti dorongan-dorongan hawa-nafsunya sendiri.
Ia akan terus menerus memikirkan pekerjaan apa yang akan mendatangkan wang baginya, usaha
apa yang akan membawa kemasyhuran dan penghormatan orang padanya, ke mana ia harus
mengejar kesenangan dan kepuasan, dan apa saja yang boleh memberikan kemudahan dan
kenyamanan hidup baginya. Pendeknya, ia akan menempuh segala macam cara untuk mencapai
tujuan-tujuan tersebut, tanpa mempedulikan samada Allah melarang cara-cara tersebut. Dan ia
takkan pernah mengerjakan suatu apa pun yang dianggapnya tidak akan membawa tercapainya
tujuan-tujuannya tersebut, meskipun Allah memerintahkannya untuk mengerjakannya. Jadi tuhan
bagi orang seperti itu adalah dirinya sendiri (nafs), bukannya Allah Yang Agung. Jadi, bagaimana
ia akan mendapat manfaat dari petunjuk Allah? Hal ini telah diterangkan dalam ayat berikut:
β& ´=¡t B Π& ξ‹2´ρ μ‹=ã `βθ3 ? μ1´θδ …μγ≈9) ‹ƒB# ⎯Β Mƒ´™´‘& ∩⊆⊂∪ MΡ' ù&
ξ‹6™ ‘≅Ê& ¯Νδ ¯≅/ Ν≈èΡ{%. ω) ¯Νδ β) šχθ=)èƒ ρ& šχθ`è ϑ`¡„ ¯Νδ´Y2& ∩⊆⊆∪
"Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya.
Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?, atau apakah kamu mengira bahawa
kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka tidak lain, hanyalah seperti
binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu)." (Surah Al-Furqan: Ayat
43—44).
Bahawa menjadi budak hawa-nafsu adalah lebih jelek daripada menjadi binatang, ini adalah
suatu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Anda tidak akan pernah melihat seekor binatang pun
yang mahu melanggar batas-batas yang telah ditentukan Allah baginya. Setiap binatang memakan
apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Ia hanya melaksanakan peranan yang telah ditentukan
Allah baginya. Tetapi manusia adalah binatang yang apabila sudah menjadi budak hawa-nafsunya
sendiri, akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bahkan akan membuat syaitan sendiri merasa
gementar.
38
2. Mengikuti nenek-moyang tanpa berfikir.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
Yang tersebut di atas tadi adalah jalan pertama menuju kesesatan. Jalan yang kedua adalah
mengikuti adat kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan dan fikiran-fikiran, amalan-amalan kuno dan
upacara-upacara yang biasa dilakukan oleh nenek-moyang, dan menganggapnya lebih penting
daripada perintah Allah. Bila perintah-perintah Allah dibacakan, maka orang-orang yang suka
menjadi pak turut nenek-moyangnya akan bersikap keras bahawa mereka hanya akan mengikuti
apa yang dilakukan oleh nenek-moyang mereka saja, dan akan melakukan apa yang telah menjadi
kebiasaan keluarga dan suku bangsanya. Bagaimana orang yang telah terkena penyakit seperti ini
akan dapat menjadi hamba Allah? Tuhan-tuhannya adalah nenek-moyangnya, keluarga dan suku
bangsanya. Hak apa yang dimilikinya untuk mendakwakan bahawa dirinya adalah seorang
Muslim? Dalam hal ini Al-Qur'an juga memberikan peringatan yang keras:
¯θ9´ ρ& μ‹=ã $´Ζ‹9& ì6KΡ ¯≅/ #θ9$% #θ`è7?# `Νγ9 Ÿ≅Š% #Œ)´ρ šχ%. $Ρ´ ™$ /#´™ $Β ´!# Α“Ρ& $Β
βρ‰Gγƒ $↔‹© šχθ=)èƒ ¯Νδτ$/#´ ™ ∩⊇∠⊃∪ Ÿω´ρ Ÿω
"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah', mereka
menjawab: '(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan)
nenek moyang kami'. (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu
tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?". (Surah Al-Baqarah: Ayat 170).
Di tempat lain dikatakan:
μ‹=ã $Ρ‰ `´ρ $´Ζ6`¡m #θ9$% Αθ™¯9# ’<)´ρ ’<) #¯θ9$ è ? `Ολ; Ÿ≅‹% #Œ)´ρ $Β ´!# Α“Ρ & $Β
#θ`ΖΒ#´™ ⎦⎪%!# $κš‰ '≈ƒ βρ‰G¯κ´ ‰ $↔‹© βθϑ=èƒ ¯Νδτ$/#´™ ¯θ9´ρ& ∩⊇⊃⊆∪ Ÿω´ ρ Ÿω β%. $Ρ´ ™$/#´ ™
Ν3`∞;´Ζ`Šù $´èŠΗd ¯Ν3`è_` Β ’<) `ΟFƒ‰Fδ# #Œ) ≅Ê ⎯Β Ν.•؃ ¯Ν3¡Ρ& ¯Ν3‹=æ ´!# Ÿω
βθ=ϑè ? ¯ΝGΖ. $ϑ/ ∩⊇⊃∈∪
"Apabila dikatakan kepada mereka: 'Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan
mengikuti Rasul. Mereka menjawab: 'Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak
kami mengerjakannya’. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek-moyang mereka
walaupun nenek-moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat
petunjuk? Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan
memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu
kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".
(Surah Al-Ma'idah: Ayat 104—105).
Jahatnya kesesatan itu adalah demikian rupa, sehingga semua orang-orang bodoh di setiap
zaman terkena cengkeramannya. Kesesatan selamanya telah mencegah mereka menerima
bimbingan dari utusan-utusan Allah. Ketika Musa AS mengajak kaumnya untuk mengikuti
Syari'ah Allah, mereka menjawab:
μ‹=ã $Ρ‰`´ρ $´Η å $ΨG= G9 $´ΖK∞_ & #θ9$% ∩∠∇∪… $Ρ´™$/#´™
39

MANHAJ HIDUP MUSLIM
"Mereka berkata: "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang
kami dapati nenek-moyang kami mengerjakannya? . . .' " (Surah, Yunus: Ayat 78).
Ketika Ibrahim AS membujuk kaumnya untuk meninggalkan kepercayaan syirik,
š⎥⎪‰7≈ã $Ρ‰ `´ ρ #θ9$% ∩∈⊂∪ $λ; $Ρ´ ™$/#´ ™
"Mereka menjawab: "Kami mendapati bapa-bapa kami menyembahnya (patung-patung)". (Surah
Al-Anbiya': Ayat 53)
Begitulah, masyarakat selalu mengatakan hal yang sama kepada setiap Rasul: "Apa yang
kamu sampaikan itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh nenek-moyang kami; kerana
itu kami tidak boleh menerimanya". Demikianlah, dikatakan dalam Al-Qur'an:
$Ρ‰ `´ρ $Ρ) $δθù´I`Β ω) ƒ‹Ρ ⎯Β πƒ¯ % ’û 7=¯7% ⎯Β $´Ζ=™¯‘& 79≡‹.´ρ ´’?ã $Ρ´™$/#´™ Α$% $Β
¯Ν›?‰_´ ρ $´ϑΒ “‰δ'/ Ο3G⁄_ ¯θ9´ρ& ¤ šχρ‰F)•Β Νδ≈O#´™ $Ρ)´ρ πΒ& Ÿ≅≈% ∩⊄⊂∪ ´’? ã
#‹. ¯´àΡ$ ù ¯Ν·κ]Β $´Ζϑ )FΡ$ù βρ`≈. ⎯μ/ ΟF=™¯‘& $ϑ/ $Ρ) #θ9$% ¯/.´™$/#´ ™ μ‹=ã β%. ∩⊄⊆∪
⎦⎫/‹ 3ϑ9# π6)≈ã ∩⊄∈∪
"Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam
suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: 'Sesungguhnya
kami mendapati bapa-bapa kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah
pengikut jejak-jejak mereka.'' (Rasul itu) berkata: 'Apakah (kamu akan mengikutinya juga)
sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa
yang kamu dapati bapa-bapamu menganutnya? Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami
mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya’. Maka Kami binasakan mereka
maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu." (Surah al-
Zukhruf: Ayat 23—25).
Setelah mengemukakan fakta-fakta ini, Allah Yang Maha Kuasa mengatakan: "Kalian ikuti
nonek-moyang kalian atau kalian laksanakan perintah-perintah Kami. Pilih salah satu". Kerana
kedua hal ini, memang, tidak boleh berdampingan bersama-sama. Bila anda mahu menjadi
seorang Muslim, anda harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan membuang yang
lain-lain.
¯θ9´ρ& μ‹=ã $Ρ‰ `´ρ ì7KΡ ¯≅/ #θ9$% #θ`è7?# `Νγ9 Ÿ≅Š% #Œ)´ρ β%Ÿ2 $Ρ´ ™$/#´™ $Β ´!# Α“Ρ& $ Β
"⎯¡tΧ ´θδ´ρ ’<) …μγ_´ρ ¯Ν=`¡„ ¤ è´¡9# >#‹ã ’<) ¯Νδθ`㉃ ⎯≈Ü‹±9# ´!# ⎯Β´ρ ∩⊄⊇∪
šΡ'“t† ‘θ`Β{# π7)≈ã ’<)´ρ ’+O'θ9# ο´ρ¯`è9$/ 7¡ϑ G`™# ‰)ù Ÿξù  . ⎯Β´ρ ∩⊄⊄∪ ´!#
‘ρ‰¯Á9# N# ‹/ ´Λ⎧=æ β) #θ=Ηå $ϑ/ Νγ`∞7⊥`Ζù ¯Νγ`è_¯Β $´Ζ‹9) …ν`. ∩⊄⊂∪ ´!#
40

MANHAJ HIDUP MUSLIM
"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah’. Mereka
menjawab: '(Tidak), tetapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapa-bapa kami
mengerjakannya’. Dan apakah mereka (akan mengikuti bapa-bapa mereka) walaupun syaitan itu
menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka) ? Dan barangsiapa yang
menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka
sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kukuh. Dan hanya kepada Allahlah
kesudahan segala urusan. Dan barangsiapa kafir maka kekafirannya itu janganlah
menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali, lalu Kami beritakan kepada mereka
apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati”. (Surah
Luqman: Ayat 21—23).
3. Kepatuhan kepada selain Allah
Itulah tadi jalan yang kedua menuju kesesatan. Jalan yang ketiga, seperti dinyatakan dalam
Al-Qur'an, adalah apabila manusia mengesampingkan perintah-perintah Allah, lalu menta'ati
perintah-perintah manusia dengan macam-macam alasan, seperti misalnya "kerana bapa anu
adalah seorang besar, maka kata-katanya mestilah selalu baik", atau "kerana rezeki saya
tergantung pada orang itu, maka saya harus patuh kepadanya", atau "kerana orang itu mampu
menghancurkan hidup saya dengan kutukannya, dan mampu menjamin saya masuk syurga, maka
apa yang dikatakannya pastilah benar", atau "kerana bangsa anu adalah bangsa yang maju, kita
harus meniru cara-cara yang dipakainya", dan sebagainya. Dengan diajukannya alasan-alasan
seperti ini, tertutuplah pintu petunjuk Tuhan.
≅‹6™ 8θ=Ò`ƒ Ú¯‘{# †û ´Y2& ìÜ? β)´ρ ∩⊇⊇∉∪ ´!# ⎯ã ⎯Β …
"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini niscaya mereka akan
menyesatkanmu dari jalan Allah ..." (Surah Al-An'am: Ayat 116).
Ayat in bererti bahawa manusia hanya boleh tetap berada di jalan yang benar, bila ia
mempercayakan diri seratus persen kepada satu Tuhan. Bagaimana manusia boleh menemukan
jalan yang benar kalau ia mempercayakan diri kepada ribuan tuhan, dan sebagai akibatnya, sekali
waktu ia harus mematuhi tuhan ini dan sekali waktu tuhan yang lain?
Sekarang anda tahu bahawa ada tiga sebab orang menjadi sesat:
Pertama : Menghamba kepada diri sendiri.
Kedua : Menghamba kepada adat kebiasaan nenek-moyang, keluarga dan suku bangsa.
Ketiga : Menghamba kepada manusia pada umumnya, termasuk orang-orang kaya,
pemerintah yang berkuasa, 'ulama-'ulama dan tok guru palsu, bangsa-bangsa
yang sesat, dan unsur-unsur lain yang semacam itu.
Itulah berhala-berhala besar yang selalu menjadi sembahan-sembahan manusia. Maka
barangsiapa yang mahu menjadi seorang Muslim yang benar-benar, mestilah ia menghancurkan
ketiga macam berhala itu terlebih dahulu. Setelah itu barulah ia boleh menyebut dirinya seorang
Muslim sejati. Kalau tidak, sulitlah baginya untuk bisa disebut hamba Allah. Mungkin saja,
dengan menjalankan shalat lima kali sehari, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunjukkan
tingkah-laku sebagai seorang Muslim, ia boleh menipu masyarakat dan membujuk dirinya
sendiri, bahawa ia adalah seorang Muslim, namun ia tidak mungkin boleh mengelabui Allah.
KEADAAN UMMAT ISLAM DI PUNJAB
41
Saudara-saudara!
MANHAJ HIDUP MUSLIM
Menjadi hamba dari ketiga berhala yang saya sebutkan di atas tadi adalah syirk yang sebenar-
benarnya. Anda semua telah dapat menghancurkan berhala-berhala dari batu, meruntuhkan kuil-
kuil yang terbuat dari batu-bata, campuran kapur dan simen, tetapi anda hanya menaruh perhatian
sedikit sekali pada berhala-berhala dan kuil-kuil yang ada dalam diri anda sendiri.
Menghancurkan berhala-berhala ini adalah urusan yang paling penting, bahkan menjadi prasyarat
untuk menjadi seorang Muslim. Walaupun saya berbicara kepada seluruh ummat Islam, dan sedar
bahawa bencana yang menimpa ummat Islam, di India khususnya dan di seluruh dunia pada
umumnya, adalah akibat dari penyembahan mereka terhadap ketiga macam berhala tersebut di
atas. Tetapi, kerana saudara-saudaraku ummat Islam di Punjab adalah yang ada di hadapanku saat
ini, maka secara khusus saya mesti memberitahukan kepada saudara-saudara, bahawa sebab
utama dari keruntuhan, kehinaan dan bencana yang menimpa mereka adalah kerana mereka
menyembah ketiga macam berhala yang tersebut di atas tadi. Di Punjab ini, jumlah ummat Islam
lebih dari satu setengah karor (satuan dari 10 juga). Jumlah anda lebih dari separuh penduduk
wilayah ini, selebihnya adalah kelompok-kelompok lain. Tetapi dengan jumlah anda yang
demikian besar, anda semua tidak mempunyai kekuatan apa-apa, sedangkan beberapa kelompok
lain yang jumlahnya lebih kecil dari anda, memiliki kekuatan yang besar. Apa sebab maka jadi
demikian? Sebabnya ialah dengan menghambakan diri pada kemahuan sendiri, adat kebiasaan
keluarga dan suku bangsa serta sesama manusia, dan mengesampingkan Allah, kekuatan anda
telah dirongrong dari dalam.
1. Perbedaan Kasta
Dalam masyarakat Islam ada kelompok-kelompok Rajput, Gakhar, Mughul, Jat, dan Iain-lain.
Islam telah mengajak anda semua untuk melupakan kelompok-kelompok tersebut dan
membentuk satu masyarakat yang padu, bersaudara satu sama lain dan bersatu-padu bagaikan
sebuah tembok yang kuat. Tetapi anda semua masih berpegang pada pemikiran-pemikiran Hindu.
Sebagaimana halnya kasta-kasta yang terpisah satu sama lain dalam masyarakat Hindu, demikian
pula anda semua, masih terpecah-pecah dalam suku-suku yang terpisah-pisah. Anda tidak saling
kahwin-mengahwini seperti seharusnya suatu masyarakat Islam. Antara satu suku dengan yang
lain, tidak ada tali persaudaraan dan kasih-sayang. Di mulut, anda saling menyebut saudara-
saudara sesama Muslim, tetapi dalam perbuatan, anda tetap berpegang-teguh pada perbedaan-
perbedaan yang berlaku sebelum Islam. Perbedaan-perbedaan inilah yang telah mencegah anda
untuk menjadi satu tembok yang kuat. Sebagai batu bata, masing-masing anda terlepas satu dari
yang lain. Anda tidak boleh bangkit bersama-sama dan tidak pula mampu menghadapi bencana
bersama-sama pula. Apabila anda diminta, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, untuk
menyingkirkan perbedaan-perbedaan itu dan bersatu kembali, apa jawab anda? Pasti hanya akan
menjawab: "Kami tidak boleh meninggalkan adat-istiadat yang diwariskan nenek-moyang kami".
Tahukah anda, apa jawab Allah terhadap pernyataan anda itu? Inilah: "Kalian boleh saja tidak
meninggalkan adat kebiasaan warisan nenek-moyang kalian; kalian boleh saja meninggalkan
tatacara peribadatan Hindu. Kami juga bisa memecah dan meremukkan kepala-kepala kalian dan
mencampakkan kalian ke dalam lumpur kehinaan dan kerendahan, walaupun kalian menjadi
kelompok terbanyak."
42
2. Ketidakadilan dalam Warisan
Allah telah memerintahkan kepada anda semua untuk memberikan harta warisan kepada anak
laki-laki dan anak perempuan. Tetapi anda menjawab: "Menurut hukum adat, warisan nenek-
moyang kami, baik anak laki-laki mahupun anak perempuan kedua-duanya tidak berhak
memperoleh harta warisan, dan kami melaksanakan hukum adat warisan nenek-moyang kami dan
tidak mengakui hukum Tuhan". Demi Tuhan, katakanlah kepada saya, apakah itu jawapan orang
Islam? Bila anda diminta untuk menghapuskan hukum warisan nenek-moyang, setiap orang dari
anda menjawab: "Kalau orang lain mahu menghapuskannya, saya pun mahu menghapuskannya".
Seolah-olah anda takut rugi dengan memulai lebih dahulu, dan mengharapkan keuntungan dengan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
43
mengekor kepada orang lain. Fikirkanlah, apa erti jawapan anda itu? Apakah hukum Allah boleh
tunduk pada syarat, bahawa bila orang lain mematuhinya maka anda juga akan mematuhinya?
Kalau demikian, maka mungkin besok anda akan mengatakan: "Kalau orang lain tidak berbuat
apa-apa, saya pun tidak akan berbuat apa-apa". Selanjutnya anda pasti akan mengatakan: "Kalau
orang lain berzina, saya pun akan berzina pula. Kalau orang lain mencuri, saya pun akan mencuri.
Pokoknya, sebelum orang lain berhenti berbuat dosa dan kejahatan, saya juga akan terus berbuat
dosa dan kejahatan". Dengan cara yang begini, anda menjadi penyembah ketiga berhala yang
saya sebutkan di atas tadi. Anda menghamba kepada diri sendiri (nafs), menghamba kepada
nenek-moyang, dan menghamba kepada bangsa-bangsa yang musyrik. Namun, dengan
melakukan ketiga macam kejahatan ini, anda masih juga mengatakan bahawa anda adalah
penganut-penganut Islam!
Itu hanya dua contoh saja. Kalau anda membuka mata baik-baik, anda akan melihat penyakit-
penyakit yang seperti itu yang masih bermaharaja lela di tubuh masyarakat Islam. Dalam
penyakit-penyakit itu, anda akan melihat sekelompok orang yang menyembah satu berhala, yang
lain menyembak dua berhala, dan yang lain lagi menyembah tiga berhala. Kalau ketiga berhala
ini masih anda sembah, sedang anda semua mengaku sebagai orang-orang Muslim, bagaimana
anda boleh mengharapkan rahmat Allah, yang hanya dijanjikan kepada orang-orang Muslim yang
sebenarnya?
MANHAJ HIDUP MUSLIM
BAB KELAPAN

UJIAN KEIMANAN
Saudara-saudara sesama Muslim!
Dalam khutbah yang lalu saya telah menerangkan bahawa menurut Al-Qur'an ada tiga jalan
yang dapat menyesatkan manusia. Yang pertama adalah mengesampingkan hukum-hukum Allah
dan memperturutkan dorongan hawa-nafsu. Yang kedua adalah melebihkan kebiasaan keluarga
dan cara-cara nenek-moyang daripada hukum Allah. Yang ketiga adalah mengabaikan sistem
kehidupan yang diajarkan oleh Allah dan RasulNya dan mengikuti cara-cara yang ditempuh
manusia, baik oleh orang-orang besar bangsanya sendiri mahupun bangsa-bangsa lain.
MUSLIM YANG SEBENARNYA
Pengertian yang sebenarnya tentang seorang Muslim adalah bahawa ia harus kebal terhadap
ketiga penyakit tersebut di atas. Orang yang disebut Muslim hanyalah orang yang tidak menjadi
hamba-sahaya dari siapapun selain Allah, dan tidak mengikuti siapapun kecuali RasulNya. Orang
Muslim hanyalah orang yang dengan setulus hati percaya bahawa ajaran Allah dan RasulNya
adalah kebenaran yang mutlak, dan apa pun yang bertentangan dengannya adalah sesat, dan apa
pun yang baik bagi manusia dalam hidup di dunia ini mahupun di akhirat nanti seluruhnya telah
terkandung dalam ajaran-ajaran Allah dan UtusanNya. Seseorang yang beriman sepenuhnya
kepada kebenaran-kebenaran ini adalah orang yang selalu mencari petunjuk dari ajaran Allah dan
RasulNya dalam setiap langkah-hidupnya dan yang menyangkut masalah yang dihadapinya, dan
setelah mengetahui ajaran tersebut, lalu mengikutinya. Setelah berbuat demikian, ia tidak akan
peduli apakah fikirannya akan merasa tidak tenang kerananya, atau apakah sanak-keluarganya
akan memarahi dan mencaci-makinya, atau orang-orang yang memuja keduniaan akan
menentangnya. Kerana, bila hal itu terjadi ia hanya cukup menjawab dengan jelas dan tegas:
"Saya adalah hamba sahaya Allah dan bukan hambamu; saya hanya percaya kepada UtusanNya,
dan tidak kepadamu”.
TANDA-TANDA KEMUNAFIKAN
1. Memperturutkan Kemahuan Sendiri (Nafs)
Berlawanan dengan hal di atas, apabila seseorang berkata: "Meskipun ini perintah Tuhan dan
RasulNya, fikiran saya tidak boleh menerimanya kerana saya anggap perintah ini merugikan.
Kerana itu saya akan mengesampingkan petunjuk-petunjuk Tuhan dan berbuat menurut pendapat
saya sendiri", maka jelas hati orang seperti ini telah kehilangan iman. Ia bukanlah seorang
Mukmin, tetapi seorang munafik. Kerana, sementara di mulut ia mengatakan bahawa ia adalah
seseorang hamba Tuhan dan pengikut RasulNya, dalam perbuatan ia adalah budak dari dirinya
sendiri dan pengikut pendapatnya sendiri.
44
2. Pemujaan Kepada 'Adat Istiadat
Sama halnya, bila seseorang berkata bahawa meskipun bertentangan dengan perintah Allah
dan RasulNya, tapi bagaimana suatu adat tertentu boleh ditinggalkan, sedangkan ia sudah
dilaksanakan turun-temurun sejak zaman nenek moyang, atau bagaimana suatu tatacara yang
sudah menjadi kebiasaan akan dihentikan, sedangkan ia sudah menjadi pendorong sejak waktu
yang lama di kalangan sanak keluarganya? Orang seperti ini juga termasuk kelompok munafik,
walaupun di dahinya sudah tumbuh benjolan yang diakibatkan oleh banyaknya ia bersujud dalam
shalat yang tidak henti-hentinya, dan yang mungkin telah membuat wajahnya nampak betul-betul
seperti seorang yang saleh, kerana kebenaran din yang sebenarnya tidak meresap ke dalam
MANHAJ HIDUP MUSLIM
hatinya. Din tidaklah terdiri dari ruku, sujud, puasa dan haji, tidak pula ia terdapat pada wajah dan
pakaian seseorang: Sebenarnya, din bererti kepatuhan kepada Allah dan RasulNya. Seseorang
yang menolak untuk patuh kepada Allah dan RasulNya dalam urusan masalah-masalah hidupnya,
sebenarnya hatinya kosong dari din. Shalatnya, puasanya, dan wajahnya yang saleh hanyalah
penipuan belaka.
3. Meniru-niru Bangsa Lain
Demikian pula, apabila seseorang, dengan tidak mempedulikan Kitab Allah dan petunjuk-
petunjuk RasulNya, mendesak agar suatu kebiasaan tertentu dilaksanakan kerana kebiasaan itu
biasa dilakukan orang-orang Barat, dan agar suatu hal tertentu diterima saja kerana bangsa lain
yang menerimanya ternyata mengalami kemajuan, atau agar sesuatu disetujui saja kerana
dianjurkan oleh seorang besar, maka orang yang begini mesti berhati-hati menjaga imannya.
Omongan semacam ini tidak boleh dirujukkan dengan iman. Bila anda seorang Muslim dan ingin
tetap Muslim, maka anda harus melemparkan jauh-jauh setiap pandangan yang bertentangan
dengan perintah Allah dan RasulNya. Bila anda tidak mampu melakukan hal ini, anda tidak patut
mendakwakan diri anda sebagai penganut Islam. Hanya di mulut saja anda percaya kepada Allah
dan RasulNya, anda telah mengesampingkan ajaran-ajaranNya dan ajaran-ajaran RasulNya.
Kalau dalam masalah-masalah hidup, anda memberi tempat kepada ajaran-ajaran manusia, itu
bukanlah Islam namanya dan bukan pula iman. Itu adalah kemunafikan yang terang-terangan.
Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an:
šχθ9θ)ƒ´ρ ΟŠ)G`¡•Β Þ≡´À ’<) '™$ ± „ “‰¯κ´‰ M≈´Ζ7•Β M≈ƒ#´™ $´Ζ9“Ρ& ‰)9 ∩⊆∉∪ ⎯Β ´!#´ρ
7×≈9`ρ& 79≡Œ ‰è/ ⎯Β Ν·κ]Β ,ƒù ’<´ θGƒ ¯ΟO $´ΖèÛ&´ρ Αθ™¯9$/´ρ ´!$/ $ΖΒ#´ ™ $Β´ρ
βθÊè•Β Ν·κ]Β ,ƒù #Œ) ¯Ν'η´Ζ/ ´Ν3`s´Š9 ⎯&!θ™´‘´ ρ ’<) #θ`㊠#Œ)´ρ ⎦⎫ΖΒσϑ9$/ ´!# ∩⊆∠∪
Π& #θ/$?¯‘# Π& 'ÚΒ Νκ5θ=% ’û& ⎦⎫Ζã‹`Β μ‹9) #θ?'ƒ ‘,s9# `Νλ; ⎯3ƒ β)´ρ ∩⊆®∪ ∩⊆∇∪
$ϑΡ) šχθϑ=≈à9# `Νδ 7×≈9`ρ& ¯≅/ …`&!θ™´‘´ ρ ¯Νκ¯=ã #‹t† šχθù$ƒ † β%. ∩∈⊃∪ ´!# β&
$´ΖèÛ &´ρ $´ Ζèϑ™ #θ9θ)ƒ ¯ΝγΨ/ ´/3`s´‹9 ⎯&!θ™´‘´ ρ ’<) #θ`㊠#Œ) ⎦⎫ΖΒσϑ9# Α¯θ% β& ´!#
`Νδ 7×≈9`ρ'ù μ)−Gƒ´ρ ·ƒ†´ρ …`&!θ™´‘´ρ ìÜ`ƒ βθs=ϑ9# `Νδ 7×≈9`ρ&´ρ ´!# ´!# ⎯Β´ρ ∩∈⊇∪
βρ'“←$9# ∩∈⊄∪
45
"Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Dan Allah memimpin siapa
yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus. Dan mereka berkata:'Kami telah beriman kepada
Allah dan Rasul, dan kami menta'ati (keduanya)’ Kemudian sebahagian dari mereka berpaling
sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka
dipanggil kepada Allah dan RasulNya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka,
tiba-tiba sebahagian di antara mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk
(kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Apakah (ketidakdatangan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
mereka itu kerana) dalam hati mereka ada penyakit, atau (kerana) mereka ragu-ragu, ataukah
(kerana) takut kalau-kalau Allah dan RasulNya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya
mereka itulah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya jawapan orang-orang Mukmin bila
mereka di-panggil kepada Allah dan RasulNya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara
mereka ialah ucapan: "Kami mendengar, dan kami patuh" dan mereka itulah oran«-orang yang
beruntung. Dan barangsiapa yang ta'at kepada Allah dan RasulNya, maka mereka adalah orang-
orang yang mendapat kemenangan". (Surah, an-Nur: Ayat 46—52).
Fikirkanlah pengertian iman yang dinyatakan dalam ayat-ayat tersebut di atas. Iman yang
sejati adalah menghambakan diri kepada Kitab Allah dan petunjuk-petunjuk RasulNya. Apa pun
perintah yang datang dari keduanya mestilah betul-betul dipatuhi, dan apa pun yang bertentangan
dengannya tidak boleh didengarkan, biarpun datangnya dari fikiran sendiri, dari keluarga ataupun
dari orang banyak. Hanya orang yang mempunyai syarat fikiran yang beginilah yang boleh
disebut Mukmin dan Muslim. Yang tidak memilikinya adalah orang munafiq.
BEBERAPA CONTOH KEPATUHAN KEPADA ALLAH
1. Meninggalkan Minuman Keras
Tentu anda semua telah mendengar betapa meluasnya kebiasaan minum-minuman keras
(khamar) di negeri 'Arab sebelum kedatangan Islam. Lelaki, perempuan, tua-muda, semuanya
gemar minum khamar. Mereka memang sudah terbiasa dengan minuman tersebut. Mereka
mengarang dan menyanyikan lagu-lagu untuk memuji khamar, dan begitu tergila-gilanya mereka
kepada khamar tersebut. Dan anda semua tahu juga bahawa sulit sekali menghentikan minum
minuman keras bila telah ketagihan olehnya. Seorang pemabuk lebih suka mati daripada berhenti
minum. Bila ia tidak memperoleh khamar, ia merasa lebih sakit dari orang sakit. Tetapi sudahkan
anda mendengar apa yang terjadi ketika larangan minum minuman keras diturunkan oleh Allah?
Ketika mendengar larangan itu, orang 'Arab yang bersedia mati demi minuman keras itu sendiri,
dengan tangan mereka sendiri memecahkan kendi-kendi wadah minuman-keras itu. Dan
minuman itu mengalir di jalan-jalan dan di gang-gang di kota Madinah waktu itu seperti air
hujan. Dalam suatu pertemuan, sekelompok orang sedang asyik minum minuman keras. Ketika
mereka mendengar utusan Nabi SAW mengatakan bahawa minuman keras telah dilarang, tangan-
tangan mereka berhenti bergerak seketika. Mereka yang sudah memegang mangkuk minuman itu
di bibirnya seketika itu juga menyingkirkannya dari mulut mereka, dan tidak membiarkan setitis
pun arak menyentuh bibir mereka. Inilah kebesaran iman. Inilah yang dinamakan patuh kepada
Allah dan RasulNya.
46
2. Pengakuan Dosa
Anda tahu juga betapa kerasnya hukuman yang diberikan Islam bagi orang yang berzina —
seratus kali pukulan rotan di punggung yang telanjang; yang membuat orang bergidik hanya
dengan mengingatnya saja. Dan bila yang berzina adalah orang yang sudah pernah kahwin, maka
hukumannya lebih mengerikan lagi: direjam sampai mati. Mendengar kata rejam saja orang
sudah gementar. Tapi sudahkan anda mendengar bagaimana perilaku orang yang mempunyai
iman dalam hatinya? Pada zaman Nabi SAW ada seorang beriman yang telah berzina. Tidak ada
saksi, tidak ada seorang pun yang menyeretnya ke depan pengadilan. Tidak pula ada seorang pun
yang melaporkan kepada polis. Hanya ada iman, yang bertakhta dalam hatinya. Dan iman itulah
yang mengatakan kepadanya: "Pergilah kau menjalani hukuman yang telah disediakan Allah atas
perbuatanmu itu". Maka pergilah orang itu dengan kemahuannya sendiri kepada Rasulullah SAW
dan berkata: "Wahai Rasulullah saya telah berzina. Hukumlah saya". Mendengar itu, Nabi
memalingkan wajahnya dari orang itu. Tapi orang itu terus saja menghadap wajah Rasulullah
SAW dan mengulangi permintaannya. Rasulullah kembali memalingkan wajahnya dari orang itu,
dan orang itu juga kembali bergeser tempat menghadapi wajah Rasulullah dan kembali
MANHAJ HIDUP MUSLIM
mengulangi permintaannya untuk ketiga kalinya. Inilah iman. Memang, bagi seorang yang
memiliki iman dalam hatinya, adalah mudah untuk menjalani hukuman seratus kali cambukan
pada punggungnya yang telanjang. Bahkan hukuman rejam sekali pun. ia segan untuk kembali ke
hadirat Tuhannya dengan seorang hamba yang tidak patuh.
3. Pemutusan Hubungan
Anda juga tahu bahawa di dunia ini tidak ada yang lebih dicintai seseorang selain daripada
sanak keluarganya. Terutama sekali, ayah, saudara dan anak adalah demikian dicintai sehingga
orang bersedia mati kerana mereka. Tetapi lihatlah dalam sejarah Islam waktu terjadi Perang
Badar dan Uhud, dan lihatlah siapa yang berperang melawan siapa? Sang ayah berada di barisan
tentera Islam dan sang anak di barisan tentera kafir, dan sebaliknya. Seseorang berada di satu
pihak dan saudaranya ada di pihak lainnya. Sanak keluarga dan kerabat-kerabat dekat saling
berhadapan dan bertempur seakan-akan satu sama lain adalah orang-orang asing. Dan semangat
permusuhan ini menyala bukan kerana membela tanah air atau memperebutkan harta benda,
bukan pula kerana dendam peribadi tetapi perang melawan keluarga dan sanak saudara itu terjadi
kerana orang-orang yang beriman berani dan rela membunuh atau terbunuh oleh ayah, anak,
saudara dan keluarga mereka sendiri, demi membela ajaran Allah dan RasulNya.
4. Taubat dari Adat Kebiasaan Lama
Anda juga tahu bahawa Islam telah meruntuhkan dengan saksama semua adat kebiasaan lama
yang berlaku di negeri 'Arab sebelum kedatangannya. Dosa terbesar yang muncul dari adat
kebiasaan lama ini adalah penyembahan berhala yang telah menjadi mode selama ratusan tahun.
Islam melarang perbuatan dosa ini bersama-sama dengan minuman keras, perzinaan, perjudian,
pencurian dan perampasan, yang biasa dilakukan sebelum Islam. Sebelum Islam, kaum wanita
biasa bepergian ke luar rumah dengan pakaian terbuka. Islam menyuruh mereka mengenakan
jilbab. Sebelum Islam datang, kaum wanita tidak berhak memperoleh harta warisan, kemudian
Islam memerintahkan agar mereka diberi bahagian. Sebelum Islam, anak-anak angkat diberi
kedudukan yang sama dengan anak-anak kandung, tetapi Islam membatalkan persamaan
kedudukan ini dan mengesahkan perkahwinan dengan janda anak angkat. Pendeknya, tidak ada
satu pun adat lama yang dibiarkan tetap tegak oleh Islam. Tetapi tahukah anda bagaimana sikap
orang-orang yang telah menyatakan iman kepada Allah dan RasulNya? Orang-orang yang
beriman ini menghancurkan berhala-berhala, yang selama ini disembah oleh mereka dan nenek-
moyang mereka, dengan tangan-tangan mereka sendiri. Mereka mempersembahkan korban-
korban tersebut di atas altar-altar pemujaan mereka. Mereka menghapuskan semua adat kebiasaan
keluarga yang telah mereka warisi turun-temurun selama berabad-abad. Dengan perintah Allah,
mereka menghancurkan benda-benda yang sebelumnya mereka pandang suci. Sebaliknya, mereka
mengesahkan hal-hal yang sebelumnya mereka pandang menjijikkan. Hal-hal yang selama
berabad-abad dipandang suci, tiba-tiba saja menjadi kotor, dan sebaliknya. Semua perbuatan yang
pada masa jahiliyyah merupakan sumber keuntungan atau kesenangan, dihapuskan begitu datang
larangan dari Allah. Sebaliknya, semua perintah-perintah Islam yang membawa kesulitan-
kesulitan dan keberatan-keberatan diterima dengan gembira. Inilah yang disebut iman dan inilah
yang dinamakan Islam. Seandainya orang-orang Arab pada masa itu berkata: "Kami tidak mahu
menerima hal itu kerana itu merugikan kami. Kami tak dapat menghentikan perbuatan ini kerana
ia menguntungkan bagi kami. Kami juga akan tetap mengerjakan perbuatan yang lainnya itu
kerana ia adalah warisan budaya dari nenek-moyang kami. Juga, kami menyukai hal-hal tertentu
yang dilakukan bangsa Rumawi dan praktik-praktik tertentu dari bangsa Iran yang menyenangkan
kami". Pendeknya, seandainya mereka semua menolak setiap hal yang datang dari Islam, anda
dapat membayangkan bahawa pasti tidak akan ada seorang Muslim pun di dunia sekarang ini.
47
JALAN MENUJU KEREDHAAN ALLAH
MANHAJ HIDUP MUSLIM
Saudara-saudara!
Dalam Al-Qur'an dinyatakan:
'ΟŠ=æ ⎯μ/ β*ù ™`©« ⎯Β #θ)Ζ? šχθ™6tB $´ϑΒ #θ)Ζ? ©L m ¯99# #θ9$Ψ? ∩®⊄∪ ´!# $Β´ρ ⎯9
"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan
sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya
Allah mengetahuinya". (Surah Ali Imran: Ay at 92).
Ayat ini adalah satu tuntutan dari Islam dan iman. Kebesaran Islam yang sebenarnya terletak
pada prinsip bahawa apa pun yang anda cintai mestilah anda korbankan untuk Allah. Anda tentu
tahu bahawa dalam semua urusan hidup anda, Allah mengajak anda kepada suatu arah, sedangkan
anda sendiri mengajak ke arah lain. Allah menyuruh anda mengerjakan suatu perbuatan, tapi nafs
(diri) membujuk anda agar tidak mengerjakannya dengan menyatakan bahawa pekerjaan itu akan
mendatangkan kesulitan dan kerugian. Allah melarang anda mengerjakan sesuatu, tapi nafs
membujuk anda untuk melakukannya dengan mengatakan bahawa pekerjaan itu sangat
menyenangkan dan menguntungkan. Di satu pihak terdapat keredhaan Allah, sedangkan di lain
pihak adalah kesenangan dan kepuasan diri. Pendeknya, dalam setiap langkah hidupnya, manusia
dihadapkan pada persimpangan jalan. Jalan yang satu adalah jalan Islam, dan jalan yang satunya
lagi adalah jalan kufr dan kemunafikan. Seseorang yang mengabaikan semua bujukan dunia dan
tunduk-patuh pada perintah-perintah Allah adalah orang yang telah memilih jalan Islam.
Sebaliknya, seseorang yang mengesampingkan perintah-perintah Allah, dan menuruti kemahuan-
kemahuannya sendiri serta godaan-godaan dunia, adalah orang yang memilih jalan kufr dan
kemunafikan.
ORANG ISLAM ZAMAN SEKARANG
48
Sifat orang-orang Islam zaman sekarang adalah bahawa mereka menerima dengan senang
hati apa saja dari Islam yang mudah bagi mereka, tetapi apabila pertentangan yang sebenarnya
muncul antara Islam dan kufr, mereka cepat-cepat mengubah sikap. Kelemahan ini terdapat
bahkan pada pemimpin-pemimpin besar Islam. Mereka dengan penuh semangat meneriakkan
"Islam! Islam!", sampai tenggorok mereka kering. Mereka juga senang melakukan pekerjaan-
pekerjaan untuk Islam yang boleh dilihat orang banyak. Tetapi apabila kepada mereka dikatakan:
"Marilah kita tegakkan hukum Islam yang anda puji setinggi langit itu", maka mereka akan
berkata: "Masalah itu tidak gampang. Kesulitannya adalah ini dan itu. Lebih baik lupakan saja
masalah itu sementara". Apa yang mereka maksudkan adalah bahawa Islam tak lain sebuah
mainan yang sangat bagus. Patutkah kita memajangnya di almari kaca dan memuji-mujinya?
Tetapi janganlah sekali-kali kita bicara tentang menegakkan hukum Islam untuk mengatur
masyarakat Islam, rumahtangga dan sanak keluarga kita, dan mengatur urusan-urusan perniagaan
dan masalah-masalah hidup yang lain. Inilah sifat ummat Islam zaman sekarang ini. Tidak usah
pula kita perkatakan orang-orang yang berpandangan kebendaan duniawi. Akibat dari sikap yang
demikian ini, maka salat, puasa, ataupun membaca Al-Qur'an serta pemujaan lahiriyyah terhadap
syari'ah menjadi kehilangan guna dan manfa'atnya. Kenapa? Sebab bila roh telah hilang, manfa'at
apa yang dapat diambil jasad yang mati?
MANHAJ HIDUP MUSLIM
BAB KESEMBILAN

CIRI-CIRI ISLAM YANG SEBENARNYA
Saudara-saudara sesama Muslim!
Allah telah mengatakan dalam Kitab SuciNya:
79≡‹/´ρ …μ9 7ƒŸ° ⎦⎫Η>≈è9# >´‘ †A$ϑ Β´ρ “$´‹tΧ´ ρ ’5´¡Σ´ ρ ’AŸξ ¹ β) ¯≅% Ÿω ∩⊇∉⊄∪ ´!
⎦⎫Η>`¡RQ# `Αρ& N¯Β& ∩⊇∉⊂∪ $Ρ&´ρ
"Katakanlah: 'Sesungguhnya salatku, 'ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah,
Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku
dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)' ". (Surah, Al-An'am,
Ayat: 162—163).
Ayat tersebut di atas dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya:
"Barangsiapa yang menjalin persahabatan kerana Allah, menyatakan permusuhan kerana
Allah, dan meninggalkan sesuatu kerana Allah, maka sesungguhnya ia telah melengkapkan
imannya, yakni menjadi orangMu'min yang sempurna".
Ayat yang saya kutip di atas menunjukkan bahawa apa yang dituntut oleh Islam adalah
bahawa manusia wajib mempersembahkan seluruh kerjanya, hidup dan matinya semata-mata
untuk Allah dan tidak membahagi hak Allah dalam hal ini dengan yang lainnya. Ertinya, baik
kerja, hidup maupun matinya tidak boleh dipersembahkan kepada siapa pun atau sesuatu pun
selain dari Allah.
Penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah di atas, merupakan syarat yang mesti dipenuhi
oleh seorang Muslim dalam menjalin hubungan persahabatan ataupun permusuhan dengan orang
lain serta dalam menangani urusan-urusan dunianya. Hal-hal tersebut hendaklah dilakukan
dengan niat semata-mata untuk mencari keredhaan Allah, dan dilakukan menurut aturan-aturan
yang telah digariskanNya. Kalau tidak demikian, iman tidak dapat dikatakan sempurna, apa lagi
mencapai darjat kerohanian yang tinggi. Dalam hal ini, kelemahan iman ditunjukkan oleh
kelemahan seseorang dalam memenuhi persyaratan yang tersebut di atas. Apabila dalam hal ini
seseorang telah menuruti aturan Allah sepenuhnya, maka barulah imannya dapat dikatakan
sempurna.
Kebanyakan orang mengira bahawa darjat iman yang tersebut di atas hanyalah diperlukan
oleh mereka yang ingin mencapai darjat kerohanian yang tinggi, sedangkan orang kebanyakan
tidaklah dituntut untuk memiliki Islam dan iman yang sempurna atau lengkap. Maksud mereka,
tanpa persyaratan ini pun seseorang dapat juga menjadi seorang Mu'min dan Muslim. Tetapi
pandangan seperti ini adalah pandangan yang keliru yang timbul kerana pada umumnya orang
tidak membedakan antara Islam RASMI dengan Islam yang sebenarnya menurut pandangan
Allah.
PERBEDAAN ANTARA ISLAM RESMI DAN ISLAM YANG SEBENARNYA
49
1. Islam RASMI
Dalam Islam RASMI yang penting bagi seseorang bukanlah apa yang ada dalam hati dan
fikirannya, tetapi adalah pengakuan lahiriyyahnya, tanpa mengira apakah ia memperlihatkan
tanda-tanda pokok yang diperlukan bagi pengakuannya itu atau tidak. Apabila seseorang
MANHAJ HIDUP MUSLIM
mengakui dengan lisan bahawa ia percaya kepada Allah, RasulNya, pada Al-Qur'an, hari akhirat
dan rukun-rukun iman yang lain, lalu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan yang
membuktikan pengakuannya itu, maka ia akan diterima dalam lingkungan Islam dan orang akan
berurusan dengannya sebagaimana halnya dengan seorang Muslim. Tetapi kedudukan seperti ini
hanya terbatas pada kehidupan di dunia yang sementara ini saja, dan dari sudut pandangan
duniawi hal ini menyediakan dasar hukum dan budaya bagi terbentuknya masyarakat Islam.
Hasilnya hanyalah tidak lebih dari bahawa mereka — yang dengan lisan menyatakan pengakuan
sebagai Muslim — diterima dalam masyarakat Islam dan diakui sebagai orang-orang Muslim.
Tidak seorang pun dari mereka yang boleh disebut kafir; setiap orang dari mereka haruslah diberi
hak-hak hukum, moral dan sosial seperti orang-orang lain; mereka boleh mengadakan hubungan
perkahwinan; mereka berhak memperoleh warisan, dan hubungan-hubungan biasa yang
dijalankan oleh orang-orang Muslim.
2. Islam yang sebenarnya
Akan tetapi, keselamatan dan penilaian terhadap seorang Muslim dan Mu'min di akhirat, serta
apakah ia termasuk dalam kelompok hamba-hamba Allah yang disukaiNya, adalah masalah lain
yang tidak tergantung pada pengakuan lisan seperti tersebut di atas tadi. Pengakuan yang sejati
adalah pengakuan yang disertai peneguhan dalam hati dan diikuti dengan penyerahan diri
sepenuhnya kepada Allah dengan penuh kemahuan. Pengakuan secara lisan di dunia ini hanyalah
diperuntukkan bagi Tuan Kadi dan masyarakat pada umumnya, kerana mereka hanya boleh
melihat hal-hal yang lahiriyyah saja. Tetapi Allah melihat ke dalam hati dan batin seseorang, dan
menyentuh iman yang ada di dalamnya. Kayu ukur yang dipakai Allah dalam menilai kedudukan
seseorang adalah apakah hidupnya, matinya, kesetiaannya, kepatuhan dan penghambaannya —
pendeknya, seluruh hidup dan kerjanya — ditujukan bagi Allah ataukah bagi yang lain? Bila
semua itu diperuntukkan, bagi Allah semata-mata, maka ia dinilai sebagai seorang Mu'min dan
Muslim; dan bila semua itu diperuntukkan bagi yang lain, maka ia bukanlah seorang Mu'min
ataupun Muslim. Siapa pun yang tidak memenuhi ciri ini, bererti kurang imannya, sejajar dengan
kekurangannya dalam memenuhi kriteria tersebut, tanpa mengira apakah ia menempati jajaran
orang-orang Islam yang terkemuka di dunia ini dan mempunyai kedudukan setinggi mana
sekalipun. Menurut Allah, satu-satunya hal yang dapat dinilai adalah apakah anda telah
memberikan segala yang anda miliki pada jalanNya. Bila anda telah melakukannya, maka anda
akan memperoleh hak-hak istimewa, yang diberikan kepada mereka yang setia kepadaNya, dan
menerima hak pahala bagi penghambaan anda kepadaNya. Tetapi bila anda mengecualikan apa
pun juga dari penghambaan kepadaNya, maka pengakuan anda sebagai seorang Muslim, yang
bererti bahawa anda telah meng'abdikan diri sepenuhnya kepada Allah, adalah pengakuan yang
palsu yang hanya dapat mengelabui mata dunia dan masyarakat Islam, tetapi tidak akan dapat
menipu Allah. Masyarakat Islam mungkin akan menerima anda dan memberikan hak-hak kepada
anda sebagai seorang Muslim di dunia ini, tetapi Allah tidak akan memberikan tempat bagi anda
di antara kelompok hamba-hambaNya yang beriman. Bila anda memikirkan perbedaan antara
Islam RASMI dari Islam yang sebenarnya yang telah saya terangkan tadi, maka dengan
sendirinya anda akan mengerti bahawa buah dari kedua macam Islam itu akan sangat berbeda,
baik dalam hidup di akhirat nanti mahupun di dunia ini. Orang-orang Islam sejak zaman dahulu
sampai sekarang dapat dibahagi menjadi dua kelompok.
DUA MACAM ORANG ISLAM
50
1. Islam Setengah-setengah
Yang pertama, yang menyatakan diri sebagai Islam adalah mereka yang — setelah mengaku
beriman kepada Allah dan UtusanNya — menerima Islam sebagai agama mereka, tetapi mereka
memperlakukan agama mereka itu hanya sebagai suatu bahagian dari keseluruhan hidup mereka.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
Dari satu segi, pada diri mereka tampak pernyataan hubungan dengan Islam, banyaknya 'ibadat,
pemakaian tasbih, salat, dzikr, pelaksanaan kesucian dalam hal makanan dan sebahagian
hubungan-hubungan sosial, dan Iain-lain hal yang pada umumnya biasa disebut sikap orang yang
beragama. Tetapi di segi lain, sikap hidup seluruh mereka sama sekali tidak mencerminkan Islam
dan tidak dihubungkan dengan Islam. Bila mereka mencintai seseorang atau sesuatu, cinta mereka
itu adalah kerana dorongan hawa-nafsu mereka sendiri dan demi keuntungan dan kesenangan
mereka sendiri, atau demi tanah air dan bangsa, atau demi seseorang manusia. Bila mereka
menyatakan permusuhan dan melakukan peperangan, maka hal itu mereka lakukan demi
kepentingan peribadi dan duniawi. Masalah perniagaan isteri dan anak-anak, keluarga,
masyarakat dan teman-teman sepekerjaan — semuanya ini sebahagian besar mereka lepaskan
dari ajaran-ajaran agama mereka dan mereka urus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
duniawi. Sebagai lurah, pedagang, presiden, tentera, pemegang suatu pekerjaan tertentu — dalam
semua bidang ini kedudukan mereka adalah bebas dan tidak berhubungan dengan kedudukan
mereka sebagai orang-orang Islam. Kemudian orang-orang seperti ini biasanya akan berkumpul
dan bersama-sama mendirikan lembaga-lembaga kebudayaan, pendidikan dan politik, yang
kerana didirikan oleh orang-orang Islam, mungkin sebahagian akan terkena pengaruh sedemikian
rupa oleh mereka atau dengan sesuatu cara dihubungkan dengan mereka; tetapi sebenarnya semua
lembaga-lembaga seperti itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam.
2. Islam Sepenuhnya
Watak golongan orang Islam yang kedua adalah orang-orang yang keleburkan sepenuhnya
keperibadian dan wujud mereka ke dalam Islam. Semua kedudukan yang mereka pegang terlebur
ke dalam kedudukan mereka sebagai Muslim Peranan mereka sebagai ayah, anak, suami atau
isteri, peniaga, pegawai kerajaan, buruh, pegawai atau profesional-profesional, akan
mencerminkan watak seorang Muslim. Perasaan, keinginan-keinginan dan ideologi mereka,
fikiran-fikiran dan pendapat-pendapat mereka, kebencian dan kecenderungan-kecenderungan
mereka, kesenangan dan ke-tidak-senangan mereka, pendeknya dari segala segi keperibadian dan
wujud manusiawi mereka, tunduk dan terlebur ke dalam Islam. Islam sepenuhnya mempengaruhi
hati dan fikiran mereka, mata dan telinga mereka, perut dan bahagian-bahagian seksual tubuh
mereka, kaki dan tangan mereka — pendeknya seluruh jiwa dan raga mereka. Baik cinta ataupun
benci mereka, tidak lepas dari Islam. Bila mereka berkelahi dan berperang, hal itu mereka
lakukan semata-mata demi Islam. Bila mereka memberikan sesuatu kepada orang lain, itu adalah
kerana Islam menyuruh mereka berbuat demikian. Bila mereka tidak memberi sesuatu kepada
seseorang, itu pun kerana Islam melarang mereka untuk memberikannya. Dan sikap mereka yang
demikian ini tidaklah terbatas pada individu-individu mereka saja, tetapi juga berlaku dalam
kehidupan bersama mereka, yang seluruhnya didasarkan pada prinsip Islam. Wujud keseluruhan
mereka berkembang menjadi suatu masyarakat yang hanya berdasarkan Islam, dan seluruh
tingkah-laku kelompok mereka hanya didasarkan pada ajaran-ajaran Islam.
ISLAM YANG DIKEHENDAKI ALLAH
51
Kedua macam orang Islam tersebut di atas nyata sekali berbeda antara satu sama lain,
walaupun secara hukum kedua-duanya termasuk dalam sebutan ummat Islam, dan kata Islam
mungkin diterapkan kepada keduanya dengan darjat yang sama. Akan tetapi sesungguhnya dalam
sejarah Islam, golongan orang Islam yang pertama yang disebut di atas tidak pernah
menghasilkan apa-apa yang patut dibanggakan. Mereka tidak pernah berbuat sesuatu yang
meninggalkan jejak Islam dalam sejarah dunia. Dunia belum pernah merasakan kehebatan dengan
orang-orang Islam semacam mereka. Sebaliknya, merekalah yang menyebabkan runtuhnya Islam.
Akibat dari banyaknya orang-orang Islam yang seperti itu dalam masyarakat Islam, maka
kekuasaan atas pengaturan sistem kehidupan di dunia ini telah beralih ke tangan orang-orang
kafir, dan orang-orang Islam dikuasai olehnya, dan merasa cukup puas dengan kebebasan hidup
MANHAJ HIDUP MUSLIM
beragama dalam erti yang sempit dan sangat terbatas sekali. Dan Allah tidaklah pernah
menghendaki adanya orang-orang Islam seperti ini. Allah tidak mengutus Rasul-RasulNya ke
dunia ini dan tidak mewahyukan Kitab SuciNya untuk mengembangkan orang-orang Islam
semacam ini di atas dunia. Justeru dengan tidak adanya orang-orang Islam seperti ini, maka
ummat Allah tidak mengalami kerosakan yang memerlukan diutusnya Nabi-Nabi dan
diturunkannya wahyu-wahyu. Yang benar, orang-orang Islam yang dikehendaki Allah — yang
dahulu telah melakukan, dan sekarang pun boleh melakukan, pekerjaan-pekerjaan yang patut
dihargai dari pandangan Islam — adalah kelompok orang-orang Islam yang termasuk dalam
golongan kedua.
KEKUASAAN ORANG-ORANG ISLAM DI DUNIA DISEBABKAN KEPATUHAN
MEREKA YANG SEBENARNYA KEPADA AJARAN AJRAN ALLAH
Kemunduran dan keruntuhan suatu kelompok manusia yang disebabkan oleh sikap mereka
terhadap ajaran-ajaran yang mereka anut, sesungguhnya tidaklah merupakan hal yang khusus bagi
umat Islam saja. Sesungguhnya, tidak ada satupun kelompok manusia penganut suatu ajaran
tertentu mampu memperolehi kedudukan yang tinggi, apabila mereka memberikan tempat yang
rendah bagi ajaran-ajaran yang mereka anuti dalam kehidupan mereka, dan memisahkan dari
kepercayaan mereka tujuan dari ajaran anutan mereka itu, yang seharusnya mereka rebut
sekalipun dengan mengorbankan nyawa mereka. Sekarang pun, anda dapat melihat bahawa
pengikut-pengikut yang sebenarnya dari suatu ajaran, hanyalah mereka yang benar-benar setia
kepada ajaran tersebut dengan seluruh hati dan jiwa mereka, yang meleburkan diri dan anak-anak
mereka ke dalam ajaran yang mereka anuti itu. Setiap ajaran di dunia ini menghendaki pengikut-
pengikut seperti ini, dan setiap ajaran serta ideologi hanya mampu memperoleh kekuasaan di
dunia ini dengan dukungan penganut-penganut yang seperti ini.
ORANG ISLAM HANYALAH ORANG YANG SEPENUHNYA MENUNJUKKAN
KESETIAAN KEPADA ALLAH
Akan tetapi terdapat perbezaan antara Islam dan ajaran-ajaran lain. Apabila ajaran-ajaran lain
menuntut dari manusia pengabdian dan pengorbanan diri, sebenarnya mereka tidak berhak untuk
menuntut seperti itu. Tuntutan itu tidak layak mereka ajukan terhadap manusia. Berbeza halnya,
apabila Islam yang mengajukan tuntutan itu, itu memang adalah haknya. Ajaran-ajaran lain itu
tidak punya alasan apa pun yang dapat dipakai untuk menuntut manusia agar mengorbankan
seluruh hidup mereka untuknya. Tetapi, Allah, untuk siapa Islam mengajukan tuntutan
pengorbanan itu, memanglah mempunyai hak untuk menuntut seluruh manusia agar
memasrahkan diri kepada-Nya, kerana apa pun yang ada di langit dan di bumi ini semuanya
adalah milik Allah. Bahkan, manusia sendiri adalah milik Allah. Demikian juga, segala sesuatu
yang ada pada manusia dan yang dimilikinya adalah milik Allah. Kerana itu, adalah sesuai
dengan keadilan mahupun akal yang sihat bahawa, apa pun yang menjadi milik Allah haruslah
diserahkan kepada-Nya saja. Dan apa pun yang dikorbankan manusia untuk manusia lain, atau
untuk kepentingannya sendiri, atau untuk memuaskan hawa nafsunya, adalah merupakan
pengkhianatan amanat Allah. Kecuali apabila hal itu dilakukan atas perintah Allah dan menurut
cara-cara yang telah ditentukan-Nya. Sebaliknya, apa pun yang dikorbankan untuk Allah, pada
hakikatnya hanyalah memberikan hak yang memang sudah menjadi milik-Nya.
52
Tetapi terlepas dari masalah ini, ada suatu pelajaran yang harus diambil oleh orang-orang
Islam dari sikap orang-orang yang mengorbankan segala milik mereka untuk kepentingan ajaran-
ajaran batil yang mereka anuti serta sembahan-sembahan mereka yang batil dengan semangat
pengorbanan, pengabdian dan kesetiaan yang tidak ada taranya dalam sejarah. Alangkah anehnya
bahawa semangat pengabdian dan pengorbanan yang begitu tinggi diperlihatkan oleh manusia
terhadap ajaran yang batil, sedangkan tidak ada satu peratus pun dari semangat seperti itu yang
MANHAJ HIDUP MUSLIM
diberikan untuk kebenaran.
MEMERIKSA DIRI
Saya ingin mengajak anda semua untuk menguji diri kita masing-masing dengan ujian
iman dan Islam yang telah dikemukakan pada permulaan bab ini, dan mengukur kehidupan kita
dengan sinaran kriteria tersebut. Bila anda mengakui telah menerima Islam dan menyatakan
iman kepadanya, periksalah apakah benar bahawa hidup dan mati anda adalah benar-benar untuk
Allah saja? Apakah hidup, akal fikiran, tenaga yang ada pada jiwa dan raga anda, waktu dan
usaha-usaha anda, semuanya anda abdikan untuk memenuhi kehendak Allah? Apakah yang
harus anda kerjakan untuk menunjang tercapainya tugas yang telah diberikan Allah kepada umat
Islam? Selanjutnya, apakah anda telah memberikan seluruh kepatuhan dan pengabdian anda
sepenuhnya kepada Allah? Apakah pelayanan kepada hawa nafsu dan pengabdian kepada
keluarga, saudara-saudara, handai-taulan, masyarakat dan penguasa negara, telah sepenuhnya
terhapus dari jiwa anda? Sudahkah anda mengukur suka dan benci anda, seluruhnya tergantung
pada kehendak Allah? Kemudian anda juga harus memeriksa apakah apabila anda mencintai
seseorang, Hal itu anda lakukan kerana Allah atau tidak; apakah apabila anda membenci
seseorang, juga kerana Allah? Apakah dalam cinta dan benci anda tidak terkandung unsur
egoisme atau keangkuhan? Sekali lagi, anda harus memeriksa apakah tindakan anda dalam
memberi atau tidak memberi sesuatu kepada seseorang juga telah anda lakukan kerana Allah.
Benarkah bahawa, apa pun yang anda belanjakan untuk kepentingan anda sendiri ataupun anda
berikan kepada orang lain adalah kerana hal itu telah ditetapkan Allah, dan bahawa dengan
pembelanjaan dan pemberian itu, tujuan anda adalah semata-mata mencari redha-Nya? Demikian
juga bila anda tidak memberikan sesuatu kepada seseorang, apakah hal itu juga kerana Allah
melarang anda memberikannya? Apabila anda merasakan yang sedemikian itu dalam diri anda,
maka anda harus bersyukur kepada Allah bahawa anda telah dianugerahi rahmat iman dalam
kepenuhannya. Tetapi apabila dalam hal ini anda masih merasakan suatu kekurangan, maka anda
harus memusatkan tekad dan perhatian anda untuk menghilangkan kekurangan ini, kerana
kesejahteraan anda di dunia ini dan keselamatan anda di akhirat nanti, tergantung pada usaha
anda untuk menghilangkan kekurangan dalam iman anda itu. Anda mungkin dengan mudah dapat
mencapai kejayaan yang setinggi-tingginya di dunia ini. Tetapi kejayaan anda itu tidak akan dapat
menebus kerugian anda di akhirat, kerana kekurangan iman anda itu. Tapi apabila anda berhasil
menutupi kekurangan iman anda, maka walaupun anda tidak memperoleh apa-apa di dunia ini,
anda akan tetap berjaya di akhirat nanti.
53
Ukuran ini ditetapkan bukan dengan maksud agar anda menguji orang-orang lain dengannya,
dan menentukan apakah mereka itu mukmin, kafir atau munafik, tetapi agar anda menguji diri
anda sendiri, dan setelah mengetahui kekurangan dalam iman anda, anda segera mencuba
menghilangkannya sebelum anda dihadapkan di pengadilan akhirat nanti. Anda tidak perlu
penilaian 'ulama', mufti atau kadi mana pun juga, tentang diri anda. Yang penting bagi anda
adalah penilaian dari Penguasa Tertinggi, yang tahu akan hal yang ghaib mahupun yang
kelihatan. Janganlah anda cepat merasa puas dengan melihat nama anda tercantum sebagai
seorang Islam dalam daftar tanda penduduk anda, tetapi berusahalah agar nama anda tercatat
dalam Buku Catatan Allah sebagai hamba-Nya yang patuh. Tidak ada gunanya bila seluruh
manusia di dunia ini memberikan surat keterangan bahawa anda adalah seorang Islam. Kejayaan
anda yang sebenarnya terletak dalam penilaian yang diberikan oleh Allah, bahawa anda adalah
seorang Mukmin, bukannya seorang munafik, seorang beriman, bukannya seorang kafir.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
BAB KESEPULUH

APAKAH TUJUAN PATUH
KEPADA ALLAH?
Saudara-saudara sesama Muslim!
Saya telah berulangkali menekankan dalam khutbah-khutbah saya yang telah lalu bahawa
"Islam" bermakna patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan seseorang sama sekali tidak boleh
disebut seorang "Muslim" kecuali apabila ia tidak menghambakan diri kepada apa pun termasuk
keinginan dan kemahuannya sendiri, adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, serta
kehendak orang-orang yang lebih mencintai dunia, dan hanya patuh kepada Allah dan Rasul-Nya
saja.
Sekarang saya akan menerangkan kepada anda mengapa sangat ditekankan kepatuhan kepada
Allah dan Rasul-Nya. Mungkin ada yang bertanya: Apakah Allah ingin kita jadikan Maharaja
yang berkuasa mutlak hingga ia menuntut kita agar patuh kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya?
Apakah Allah juga bercita-cita seperti halnya raja-raja di dunia, untuk memaksakan kehendak-
Nya, dan sebagaimana halnya raja-raja itu juga, menuntut agar semua orang patuh kepada-Nya
saja? Hari ini saya akan memberikan jawapan kepada pertanyaan-pertanyaan ini.
KESEJAHTERAAN MANUSIA TERLETAK PADA KEPATUHAN TERHADAP
ALLAH
Kenyataan yang sebenarnya, bahawa tuntutan Allah kepada manusia agar patuh kepada-Nya,
adalah dimaksudkan demi kesejahteraan dan kebaikan manusia itu sendiri. Allah tidaklah sama
dengan penguasa-penguasa di dunia ini. Apabila penguasa-penguasa di dunia menuntut agar
rakyat patuh kepada mereka, hal itu mereka lakukan adalah demi kepentingan mereka sendiri.
Tetapi Allah tidaklah memerlukan apa pun dari manusia. Allah tidak sedikit pun memerlukan
balasan dari anda. Allah tidak perlu membangun istana, membeli kereta, dan membeli barang
mewah dari hasil pajak yang dipungut dari anda. Maha Suci Allah, Dia tidak mengkehendakkan
sesuatu apa pun yang sejenis itu. Kerana, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik-Nya
belaka. Allah adalah pemilik semua simpanan kekayaan yang ada di bumi ini. Allah menuntut
kesetiaan manusia kepada-Nya hanya kerana la menginginkan agar manusia hidup sejahtera.
Allah tidak menginginkan makhluk paling mulia yang diciptakan-Nya menjadi hamba syaitan
atau hamba manusia, atau menundukkan kepala di hadapan benda-benda atau makhluk-makhluk
yang berdarjat rendah. Allah tidak menginginkan bahawa mereka yang menjadi wakil-Nya di
bumi ini, meraba-raba dalam kegelapan, kebodohan dan, sebagaimana binatang, menjadi budak
dari hawa nafsunya sendiri, dan dengan demikian merendahkan darjat dirinya kepada darjat yang
serendah-rendahnya. Kerana itu la memerintahkan: "Patuhlah anda semua kepada Kami.
Berjalanlah terus ke depan dengan membawa obor, cahaya, yang telah Kami kirimkan kepadamu
melalui utusan-utusan Kami. Pasti anda akan menemukan jalan yang lurus, dan dengan
menempuh jalan itu anda akan memperoleh kedudukan yang terhormat di dunia ini dan di akhirat
nanti".
‰)ù ´!$/ ∅Βσ`ƒ´ρ Nθó≈Ü9$/ ¯3ƒ ¯©ö9# ´ ⎯Β ‰©”9# ⎦⎫6? ⎦⎪$!# ’û ν#.) ⎯ϑù ‰% ω
#θ`ΖΒ#´™ š⎥⎪%!# ¯’<´ ρ Λ⎧=æ ì‹ÿœ Π$ÁΡ# ’+O'θ9# ο´ρ``è9$/ 7¡ϑG`™# ´!# ∩⊄∈∉∪ ´!#´ ρ $λ; Ÿω
54

MANHAJ HIDUP MUSLIM
ΝγΡθ`_‚`ƒ Nθó≈Ü9# `Νδτ$´Š9ρ& #ρ`. š⎥⎪%!#´ρ ‘θ–Ψ9# ’<) M≈ϑ=—à9# ´⎯Β Ογ`_‚`ƒ
šχρ$#≈ z $κù ¯Νδ ‘$Ψ9# ´=≈s¹& š×≈9`ρ& M≈ϑ=—à9# ’<) ‘θ–Ψ9# š∅Β ∩⊄∈∠∪
"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar
daripada jalan yang salah. Kerana itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman
kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang
tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah pelindung orang-
orang yang beriman: Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya
(iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan
mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka,
mereka kekal di dalamnya". (Surah Al-Baqarah: Ayat 256—257).
PATUH KEPADA SELAIN ALLAH ADALAH PENYELEWENGAN
Sekarang marilah kita lihat mengapa manusia telah tersesat dalam kegelapan dengan
mematuhi benda-benda selain Allah, dan mengapa bahawa cahaya kebenaran hanya dapat
diperoleh dengan jalan patuh kepada Allah.
Anda tahu bahawa hidup anda terikat oleh beribu mata rantai hubungan. Hubungan anda
yang pertama adalah dengan jasad anda sendiri. Tangan, kaki, mata, telinga, lidah, otak, hati,
perut, semuanya diberikan Allah untuk melayani kepentinganmu. Anda mesti memutuskan
bagaimana caranya mengerjakan mereka. Dengan apa anda harus mengisi perut anda, dan dengan
apa tidak. Pekerjaan apa yang boleh dikerjakan oleh tangan dan apa yang tidak. Jalan mana yang
harus ditempuh oleh kaki dan jalan mana yang tidak boleh dijalani. Bentuk pekerjaan apa yang
boleh dikerjakan oleh mata dan telinga dan jenis pekerjaan apa yang tidak boleh. Untuk
perbicaraan yang bagaimana lidah harus dipakai. Fikiran macam mana yang harus difikirkan oleh
otak. Semua ini harus anda pertimbangkan. Anda boleh memanfaatkan pelayan-pelayanmu itu
untuk mengerjakan pekerjaan yang baik ataupun yang buruk. Mereka boleh mengangkat darjat
anda menjadi orang yang mulia dan luhur, tetapi mereka juga boleh memerosokkan anda ke
jurang kehinaan yang lebih rendah daripada binatang.
Selanjutnya anda mempunyai ikatan dengan anggota keluarga anda. Anda punya ayah, ibu,
saudara lelaki, saudara perempuan, anak, isteri, dan kerabat-kerabat lain dengan siapa anda mesti
berurusan terus-menerus. Dalam hal ini, anda harus memutuskan bagaimana anda harus berbuat
terhadap orang-orang ini. Apa hak anda terhadap mereka dan apa hak mereka terhadapmu?
Kesenangan, kebahagiaan dan kejayaan anda di dunia ini dan di akhirat nanti tergantung pada
tingkahl aku anda yang benar terhadap mereka. Apabila tingkah laku anda salah, dunia akan
menjadi neraka bagi anda, dan tidak hanya di dunia ini saja, tapi juga di akhirat nanti, anda harus
mempertanggungjawabkannya kepada Allah.
55
Seterusnya anda juga mempunyai hubungan dengan beribu manusia di dunia ini. Sebahagian
dari mereka adalah tetangga anda, sebahagian adalah teman-teman dan sahabat anda, dan
sebahagian lagi mungkin musuh-musuh anda. Juga banyak antara mereka yang memberikan
layanan kepada anda. Kepada sebahagian dari mereka anda harus memberi sesuatu, dan dari yang
lainnya anda harus mengambil sesuatu. Seseorang yang mempercayai anda akan mempercayakan
sesuatu pekerjaan kepada anda, sedangkan apabila anda percaya seseorang, anda juga akan
mempercayakan suatu pekerjaan kepadanya. Kedudukan anda berada lebih tinggi dari sebahagian
orang, dan sebahagian lagi lebih tinggi kedudukannya dari anda. Pendeknya, anda, tidak dapat
tidak, mesti terus-menerus berurusan dengan begitu banyak orang yang tidak mampu anda
hitung. Dan kebahagiaan anda, kehormatan dan nama baik anda di dunia ini, semuanya
tergantung pada kemampuan anda untuk mempertahankan hubungan-hubungan ini atas dasar
MANHAJ HIDUP MUSLIM
tingkah laku yang benar. Dan sama halnya, di akhirat nanti anda boleh memperoleh tempat
terhormat di sisi Allah, hanya apabila anda tidak pernah merampas hak-hak seseorang dan tidak
pernah berlaku zalim terhadap siapapun. Anda akan memperoleh tempat terhormat di akhirat
nanti, apabila di sana tidak ada yang menuntut dan menuduh anda telah merosakkan kehidupan
atau merugikan kehormatan, hidup atau harta benda seseorang secara tidak sah. Kerana itu anda
juga harus memutuskan bagaimana memelihara hubungan-hubungan yang tidak terhitung
banyaknya ini dengan cara yang sepatutnya, dan menghindarkan perbuatan-perbuatan yang boleh
merosak hubungan-hubungan ini.
Sekarang anda harus mengingat bahawa untuk memelihara hubungan yang benar — antara
anda dengan tubuh anda sendiri, dengan anggota-anggota keluarga anda, dan dengan orang-orang
lain — anda memerlukan petunjuk pengetahuan pada setiap langkah. Anda harus tahu apa yang
benar dan apa yang tidak benar dalam setiap tindakan? Apa yang asli dan apa yang palsu, mana
yang adil dan mana yang zalim? Siapa yang mempunyai hak atas diri anda dan seberapa banyak
haknya, apa hak anda atas orang lain dan sejauh mana. Di manakah keuntungan dan kerugian
yang sebenarnya?. Bila anda berusaha mencari pengetahuan tentang semua hal ini dalam diri
anda sendiri, anda tidak akan mendapatkannya kerana diri manusia (nafs) sendiri adalah jahil.
Apalagi yang dipunyai nafsu itu selain dorongan-dorongan keinginan jasmani? Nafsu anda akan
menyuruh minum minuman keras, melacur dan mencari wang dengan cara tidak sah, kerana hal-
hal itu adalah menyenangkan bagi nafsu. Nafsu akan menggoda anda untuk merampas hak-hak
orang lain dan menahan hak mereka, kerana perbuatan seperti itu adalah menguntungkan bagi
diri anda. Nafsu akan mengajak anda memperalat dan mencegah anda untuk memberikan bantuan
kepada orang lain, kerana dengan cara ini hidup anda akan enak sekali. Apabila anda
menyerahkan diri kepada nafsu yang jahil dan menyeleweng itu, tentu ia akan menyeret anda
menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri, menjadi orang yang berakhlak buruk dan
rosak, hidup anda akan hancur di dunia dan di akhirat nanti.
Hal kedua yang mungkin terjadi dari mengikuti nafsu anda sendiri, adalah anda
mempercayakan diri pada manusia-manusia seperti anda sendiri, dan menyerahkan diri anda
kepada kekuasaan mereka dan membiarkan mereka menyeret anda ke mana saja mereka
kehendaki. Bahaya yang mungkin terjadi dalam situasi seperti ini adalah munculnya orang-orang
egois yang akan mempermainkan anda, atau munculnya orang-orang jahil — yang dia sendiri
sudah sesat — yang akan menyesatkan anda. Atau seorang yang zalim mungkin akan memperalat
anda — menggunakan anda — untuk melakukan kezaliman terhadap orang lain. Pendeknya,
dengan mempercayakan diri pada orang Iain, anda tidak akan mendapatkan petunjuk pengetahuan
yang dapat membimbing anda untuk membezakan mana yang benar dan mana yang salah, dan
anda tidak akan dapat menempuh jalan yang benar dalam hidup di dunia ini.
PETUNJUK YANG BENAR HANYA DARI ALLAH
56
Akhirnya hanya tinggal Allah Yang Maha Mengetahui sajalah yang boleh memberi petunjuk
yang anda perlukan. Tuhan adalah Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Allah mengetahui
segala rahsia dan hakikat sesuatu. Hanya Dialah yang boleh memberitahu anda di mana letak
keuntungan dan kerugian anda yang sebenarnya, tindakan apa yang betul-betul benar bagi anda
dan tindakan apa yang salah. Di samping itu Allah juga tidak memerlukan apa pun dari anda atau
dari siapa saja. Allah tidak perlu mengejar-ngejar keuntungan. Allah sama sekali tidak perlu
(ma'adzallah) untuk mencari keuntungan dengan jalan menipu. Jadi petunjuk apa pun yang
diberikan oleh Zat yang Maha Suci dan tidak memerlukan sesuatu itu, tidak akan mengandungi
tujuan mencari keuntungan diri sendiri, dan sepenuhnya hanya dimaksudkan demi untuk
kepentingan anda sendiri. Allah juga Hakim yang Maha Adil. Tidak ada satu titik kezaliman pun
yang ada pada-Nya. Dengan demikian, perintah-perintah-Nya seluruhnya akan berdasarkan pada
kebenaran dan keadilan. Kalau anda mengikuti perintah-perintah-Nya, maka anda tidak akan
terjerumus melakukan kezaliman kepada diri anda sendiri mahupun kepada orang lain.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
BAGAIMANA MEMPEROLEH MANFAAT DARI BIMBINGAN ILAH1?
Diperlukan dua hal untuk memperoleh manfaat dari petunjuk yang diberikan Allah.
Pertama, percaya sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya yang membawa petunjuk itu.
Ertinya, anda harus betul-betul yakin bahawa petunjuk apa pun yang diberikan oleh Rasulullah
berdasarkan Wahyu Ilahi adalah mutlak benar, lepas dari apakah anda memahami kebijaksanaan
yang ada di sebalik petunjuk itu atau tidak.
Kedua, setelah mempercayai petunjuk itu, anda harus segera menurutinya; kalau tidak, anda
tidak akan memperoleh hasil apa-apa. Misalkan ada seseorang yang mengatakan kepada anda
bahawa suatu makanan mengandungi racun yang mematikan, kerana itu jangan dimakan. Lalu
anda berkata: "Kamu pasti benar. Makanan itu tentu mengandungi racun dan boleh mematikan".
Tetapi setelah mempercayai hal itu anda lalu memakan makanan itu. Tentu saja akibatnya akan
sama saja dengan apabila anda memakannya tanpa tahu bahawa makanan itu beracun.
Jadi, apa gunanya anda mempercayai dan mengetahui bahawa makanan itu beracun? Anda
akan dapat memperoleh manfaat dari petunjuk Allah apabila anda mematuhi perintah-perintah-
Nya setelah anda percaya kepada-Nya. Anda tidak boleh hanya berkata sahaja: "Kami percaya
dan membenarkan" terhadap perintah-perintah yang diberikan Allah, anda harus betul-betul
melaksanakannya. Demikian pula, anda tidak boleh hanya berjanji di mulut saja bahawa anda
tidak akan melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah, tapi harus betul-betul menjauhinya.
Itulah sebabnya Allah berulang-ulang menegaskan:
... Αθ™¯9# #θ`è‹Û&´ρ #θ`è‹Û&´ρ ∩®⊄∪ ´!#
"Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya ...".
(Surah, Al-Ma"idah, Ayat: 92).
... #ρ‰Gγ ? νθ`è‹Ü? β)´ρ ∩∈⊆∪ ...
"... Dan jika kamu taat kepadanya (Rasul), nescaya kamu mendapat petunjuk ...".
(Surah, Al-Nur, Ayat: 54).
š⎥⎪%!# `Ν=èƒ ‰% $Òè/ Ν3Òè/ ™%æ‰. ¯Ν6Ψ/ Αθ™¯9# ´ ™$㊠#θ=ègB ´!# ω
¯Ν·κ´:Á`ƒ ρ& π´ΖFù ¯Ν·κ´:ŠÁ? ⎯ν¯Δ& ⎯ã βθ9$ƒ† ⎦⎪%!# ‘‹`s´Š=ù #Œ#´θ9 ¯Ν3ΖΒ šχθ==¡ Fƒ β&
'ΟŠ9& ´>#‹ã ∩∉⊂∪
Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu
kepada sebahagian (yang lain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang
beransur-ansur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah
orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang
pedih".(Surah, Al-Nur, Ayat: 63).
ERTI PATUH KEPADA ALLAH DAN RASULULLAH
Saudara-saudara sesama Muslim.
57
Seruan saya yang berulang-ulang kepada anda, bahawa hanya Allah dan Rasul-Nya sajalah
MANHAJ HIDUP MUSLIM
yang harus dipatuhi, tidak bererti bahawa anda tidak boleh mendengarkan perkataan dari siapa
pun. Tapi maksudnya ialah bahawa anda tidak boleh mengikuti perkataan orang begitu saja, tapi
mestilah anda selalu memeriksa apakah orang yang menyuruh anda melakukan sesuatu itu
berdasarkan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Apabila perkataan orang itu memang sesuai
dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka anda harus mengikuti perkataannya, kerana hal itu
bererti bahawa anda mengikuti Allah dan Rasul-Nya, bukannya orang itu sendiri. Tetapi bila
perkataannya itu tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka anda tidak boleh
mengikutinya kerana seorang Muslim tidak boleh mengikuti perkataan siapa pun selain yang
datang dari Allah dan Rasul-Nya.
58
Anda akan dapat memahami masalah ini bila anda mengingat bahawa Allah sendiri tidaklah
mungkin akan datang kepada anda dan menyampaikan perintah-perintah-Nya. Apa pun perintah-
perintah yang hendak disampaikan-Nya kepada anda telah disampaikan-Nya melalui Rasul-Nya.
Sedangkan Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam sendiri telah pulang ke rahmat-Nya, kira-kira
seribu empat ratus tahun yang lalu. Perintah-perintah Allah yang disampaikan kepada beliau
tersimpan dalam Al-Qur'an dan perintah-perintah beliau sendiri yang berdasarkan perintah Allah
tersimpan dalam Hadith. Tetapi Al-Qur'an dan Hadith bukanlah manusia-manusia yang akan
pergi ke mana-mana dan memberikan perintah-perintah. Mereka tidak boleh datang kepada anda
dan memberikan perintah untuk melakukan hal-hal tertentu, dan melarang melakukan hal-hal
tertentu. Dalam hal ini hanya manusia sajalah yang dapat membantu anda menyesuaikan tingkah
laku anda sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadith. Kerana itu, apabila anda memang
tidak memiliki sendiri Al-Qur'an dan kumpulan-kumpulan Hadith yang bersangkutan dengan
masalah kehidupan anda, maka tak ada jalan lain bagi anda selain mengikuti petunjuk-petunjuk
dari orang yang tahu akan kedua sumber tersebut. Tetapi anda tidak boleh mengikuti
perkataannya secara membuta saja, tetapi mestilah memeriksa apakah perkataannya itu sesuai
dengan Al-Qur'an dan Hadith atau tidak. Bila orang tersebut memberi bimbingan kepada anda
berdasarkan Al-Qur'an dan Hadith, maka wajiblah bagi anda untuk mengikutinya. Tetapi bila
perkataannya tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadith maka anda dilarang untuk mengikutinya.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
BAB KESEBELAS

PERBEZAAN ANTARA DIN DAN SYARI'AH
Saudara-saudara sesama Muslim.
Dalam pembicaraan-pembicaraan keagamaan, anda sering memakai dan mendengar dua
perkataan: din dan syari'ah. Tetapi sedikit sekali di antara anda yang tahu tentang makna kedua
kata itu. Orang-orang awam memang tidak boleh disalahkan; bahkan orang-orang yang
berpendidikan serta banyak 'ulama' pun tidak tahu makna dan penggunaan kedua kata ini serta
perbezaan ertinya, sungguh patut disesalkan. Kerana kejahilan ini, kata din dan syari'ah
seringkali dicampuradukkan dan menimbulkan banyak kebingungan dan kekacauan. Sekarang
saya akan menerangkan kepada anda makna kedua kata itu dengan bahasa yang sederhana.
ERTI "DIN"
Din mempunyai beberapa erti. Erti yang pertama adalah "kehormatan pemerintahan, negara,
kemaharajaan dan kekekuasaan". Erti yang kedua sangat bertentangan dengan erti yang pertama,
yaitu: "ketundukan, kepatuhan, perbudakan, penghambaan, dan penyerahan". Erti ketiga adalah
"memperhitungkan, mengadili, memberi ganjaran dan hukuman atas perbuatan-perbuatan".
Ketiga erti ini dipakai dalam Qur'an.
Allah mengatakan:
... `Ο≈=`™}# ‰Ψã š⎥⎪$!# β) ∩⊇®∪ ´!#
"Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi Allah, hanyalah Islam ...".
(Surah Ali 'Imran, Ayat: 19).
Ini bererti bahawa bagi Allah yang disebut din adalah ajaran yang membuat manusia
mengakui hanya Allah saja yang menjadi Pemilik Kemuliaan dan Kehormatan, dan yang tidak
membuat manusia bersujud di hadapan siapa pun kecuali Allah. Manusia harus memandang Allah
saja sebagai Majikan, Yang Dipertuan dan Penguasa, dan manusia tidak boleh menjadi hamba,
pelayan dan bawahan dari siapa pun kecuali Allah. Manusia harus menganggap Allah saja
sebagai Pemberi ganjaran dan hukuman, dan tidak boleh takut bertanggungjawab kepada siapa
pun kecuali Dia, tidak boleh menginginkan ganjaran atau menakuti hukuman dari siapa pun
kecuali dari Dia. Sebutan din seperti ini adalah agama Islam maksudnya. Apabila, berlawanan
dengan din yang seperti ini, misalnya, manusia menganggap seorang manusia lain sesamanya
sebagai pemilik kehormatan dan kemuliaan yang sesungguhnya, sebagai tuan dan penguasa yang
sesungguhnya, serta pemberi ganjaran dan hukuman yang sebenarnya, lalu tunduk kepadanya
dengan sikap yang hina, menghamba kepadanya, mentaati perintah-perintahnya, menginginkan
ganjaran dan menakuti hukuman daripadanya, maka din seperti ini adalah din yang batil. Allah
tidak akan menerima din yang semacam ini kerana sama sekali berlawanan dengan kenyataan
sebenarnya. Tidak ada sesuatu pun selain Allah yang memiliki kehormatan dan kemuliaan di
seluruh alam semesta ini, tidak pula ada kekuasaan dan kerajaan selain kekuasaan dan kerajaan-
Nya. Manusia diciptakan tidak untuk menjadi pelayan atau budak dari siapa pun selain Allah,
tidak pula ada majikan yang sebenarnya selain Dia yang mampu memberi ganjaran dan hukuman.
Kenyataan ini telah ditunjukkan dalam dua ayat berikut:
´⎯ƒ¡≈‚9# ´⎯Β οzψ# ’û ´θδ´ ρ μΨΒ Ÿ≅6)`ƒ $´ΨƒŠ Ν≈=`™}# ´¯î G¯;ƒ ∩∇∈∪ ⎯=ù ⎯Β´ρ
59
"Dan barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima
MANHAJ HIDUP MUSLIM
(agama itu) daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi".
(Surah Ali 'Imran: Ayat 85).
Ertinya, barangsiapa, dengan sengaja mengabaikan kedaulatan dan kemaharajaan Tuhan,
mengakui manusia lain sesamanya sebagai majikan dan penguasa, serta menjadi pelayan dan
hambanya, dan menganggapnya sebagai pemberi ganjaran dan hukuman, maka Tuhan tidak
akan menerima din-nya, kerana:
...´™$´ Ζ`m ⎦⎪$!# `&! ⎦⎫Á=ƒΧ #ρ‰6è´‹9 ω) #ρ'Δ& ∩∈∪ ´!# $Β´ ρ
"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan
kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus…"
(Surah Al-Bayyinah: Ayat 5).
Memang, Allah telah menciptakan manusia agar menjadi hamba-Nya semata-mata, dan Dia
telah melarang mereka bersikap hina dan menghamba kepada siapa pun selain Dia. Kerana itu,
wajiblah manusia memalingkan diri dari sesama makhluk dan memusatkan perhatian mereka
hanya kepada din mereka saja, yaitu kepatuhan dan penghambaan kepada Allah. Manusia harus
mengabdikan diri untuk melayani-Nya dengan sepenuh hati, dan hanya takut akan tanggungjawab
terhadap-Nya saja.
μ‹9)´ρ $δ¯Ÿ2´ρ $´ã¯θÛ ⇓¯‘{#´ρ N≡´θ≈ ϑ´¡9# ’û ´Ν=`™& …`&!´ ρ šχθó¯7 ƒ ⎯ƒŠ ´¯óù& ⎯Β ´!#
šχθ`è _¯`ƒ ∩∇⊂∪
"Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nyalah
menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan
hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan". (Surah Ali 'Imran: Ayat 83).
Ini bererti bahawa, apakah manusia mahu bersikap hina dan rendah serta melayani manusia
lain sesamanya — bukan Allah — walaupun semua makhluk yang ada di langit dan di bumi
adalah menjadi budak dan pelayan yang patuh kepada Allah semata-mata, dan mereka hanya
menyerahkan diri keada-Nya saja dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka kepada-Nya
saja? Apakah manusia mahu membuat rencana sendiri yang bertentangan dengan rencana seluruh
alam semesta yang terdiri dari bumi dan langit.
νŸ2 ¯θ9´ρ ⎯&#2 ⎯ƒ$!# …νγà`‹9 ´,s9# ⎦⎪Š´ρ “ ‰γ9$/ …`&!θ™´‘ Ÿ≅™¯‘& ”%!# ´θδ ’?ã
šχθ.³ϑ9# ∩⊂⊂∪
"Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Qur'an) dan agama
yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak
menyukai".(Surah al-Taubah: Ayat 33).
60
Ini bererti bahawa Allah telah mengutus Utusan-Nya dengan membawa din yang benar
dengan tujuan mengakhiri kedaulatan semua Tuhan-tuhan palsu, dan meningkatkan darjat
manusia sedemikian rupa, sehingga ia tidak lagi menjadi pelayan dari siapa pun kecuali Penguasa
alam-semesta, tidak peduli keberatan apa pun yang diajukan oleh kaum musyrik dan kafir
terhadapnya, kerana kejahilan mereka.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
…`&—#2 ⎯ƒ$!# βθ6ƒ´ρ π´ΖGù šχθ3? ©Lm¯Νδθ=G≈%´ρ ∩⊂®∪ ´! Ÿω ...
"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata bagi
Allah ..." (Surah Al-Anfal: Ayat 39).
Ertinya, anda harus melakukan peperangan, sehingga kejahatan kedaulatan makhluk —
bukan kedaulatan Allah — dapat dilenyapkan, dan hanya hukum Allah saja yang berlaku di dunia
ini, kedaulatan Allah saja yang diakui dan manusia hanya menjadi hamba Allah semata-mata.
Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, tentulah anda sekarang boleh memahami erti din
(agama), yakni:
O Mengakui hanya Allah saja sebagai Tuhan, Majikan, dan Penguasa.
O Taat hanya kepada Allah saja, serta mengabdi hanya kepada-Nya saja.
O Takut akan pertanggungjawaban terhadap Allah, takut pada hukuman-Nya, dan
sangat mengharapkan ganjaran-Nya.
Kerana, perintah-perintah Allah hanya disampaikan kepada manusia dalam Kitab-Nya
melalui perantaraan Rasul yang membawa Kitab Suci tersebut, maka seorang yang mengakui
Allah sebagai Tuhan dan Penguasa, baru dikatakan patuh kepada-Nya, apabila ia juga patuh pada
Utusan-Nya dan melaksanakan perintah-perintah yang diterimanya melalui Utusan tersebut,
sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an:
x=¹&´ρ ’+?# ⎯ϑ ù ©L≈ƒ#´™ ¯/3‹=æ βθ¯Á)ƒ ¯Ν3ΖΒ ≅™'‘ ¯Ν3Ζ?'ƒ $Β) ©_6≈ƒ Ÿξù ΠŠ#´™
βθΡ“t† ¯Νδ ¯Νκ¯= ã ∃¯θ z ∩⊂∈∪ Ÿω´ρ
"Wahai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang
menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barangsiapa yang bertaqwa dan mengadakan
perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".
(Surah Al-A’raf: Ayat 35).
Inilah tepatnya erti yang tekandung dalam din.
APAKAH SYARI'AH ITU?
61
Selanjutnya akan saya terangkan kepada anda apakah syari'ah itu sebenarnya. Syari'ah
bererti cara dan jalan. Apabila anda telah mengakui Allah sebagai yang paling berdaulat atas diri
anda dan menerima penghambaan terhadap-Nya dan apabila anda telah mengakui bahawa Rasul
adalah penguasa dan pemerintah yang nampak di dunia ini, sebagai wakil dari Tuhan, serta
mengakui bahawa Kitab Suci yang dibawa Rasul tersebut, memang, dikirimkan oleh Allah,
maka ini bererti bahawa anda telah memasuki din Allah. Setelah itu, bagaimana cara anda untuk
mengabdi kepada Allah, dan jalan mana yang harus ditempuh dalam pengabdian anda kepada-
Nya, itulah yang disebut syari'ah. Cara dan jalan ini juga ditunjukkan oleh Allah melalui Rasul-
Nya yang mengajarkan cara menyembah-Nya serta jalan menuju kesucian dan kebersihan. Rasul
menunjukkan kepada kita jalan menuju kebajikan dan kesolehan, cara-cara memberikan hak-
hak, cara-cara melakukan perhubungan dan urusan-urusan dengan sesama manusia, dan cara
hidup keseluruhan. Perbezaan antara din dan syari'ah adalah bahawa, din selamanya adalah satu
dan sama, baik dahulu mahupun sekarang, maka syari'ah adalah banyak. Sebahagian
daripadanya dihapuskan, sebahagian lagi diganti. Tapi perubahan-perubahan dalam syari'ah ini
tidaklah mengubah din. Din-nya Nabi Nuh adalah sama dengan din-nya Nabi Ibrahim, Musa Isa
MANHAJ HIDUP MUSLIM
(Yesus), Syu'aib, Saleh, Hud, dan Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam, tetapi masing-masing
syari'ah dari tiap-tiap Rasul tersebut berbeza satu sama lain sampai sejauh tertentu. Cara-cara
melakukan alat dan puasa dari satu Nabi ke Nabi yang lain, ajaran-ajaran tentang halal dan
haram, peraturan-peraturan tentang bersuci dan aturan-aturan perkahwinan, perceraian dan
pembahagian warisan agak berbeza dari satu syari'ah ke syari'ah yang lain. Tapi meskipun ada
perbezaan-perbezaan dalam syari'ah ini, namun semuanya adalah sama-sama Muslim pengikut-
pengikut Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, pengikut-pengikut Nabi Musa, dan kita semua ini
adalah juga orang-orang Muslim kerana din kita adalah satu dan sama. Ini menunjukkan bahawa
din tidak terpengaruh oleh perbezaan-perbezaan dalam peraturan-peraturan syari'ah. Din tetap
sama walaupun cara-cara untuk melaksanakannya berbeza.
SIFAT PERBEZAAN DALAM SYARI'AH
Untuk memahami perbedaan ini, marilah kita umpamakan ada seorang tuan yang mempunyai
banyak pelayan. Seorang pelayan yang tidak mengakui tuannya dengan semestinya, dan tidak
menganggap perintahnya layak untuk ditaati, adalah pelayan yang pembangkang dan tidak patut
disebut pelayan. Sedangkan mereka yang mengakui tuannya sebagai tuan, merasa berkewajiban
menjalankan perintah-perintahnya dan takut untuk membangkang terhadapnya, adalah layak
disebut pelayan. Apabila cara-cara melaksanakan tugas yang diberikan oleh tuan mereka itu
berbeza satu sama lain, maka hal itu tidaklah mempengaruhi sifat rupa mereka sebagai pelayan.
Bila sang tuan menunjukkan satu cara untuk me layaninya kepada seorang pelayan dan
menunjukkan cara yang lain kepada pelayan yang lain, maka pelayan yang pertama tidak berhak
untuk mengatakan bahawa hanya dia sendirilah pelayan tuannya itu dan pelayan yang kedua itu
bukan. Sama halnya, apabila pemahaman seorang pelayan tentang perintah tuannya berbeza
dengan pemahaman pelayan yang lain tetapi keduanya melaksanakan perintah itu sebagaimana
menurut pemahaman masing-masing, maka kedua pelayan tersebut adalah sama-sama mengabdi
pada tuannya dengan pengabdian yang sama. Mungkin yang satu salah dalam memahami maksud
perintah itu sedang yang lain dapat memahaminya dengan betul. Tetapi selama keduanya tetap
melaksanakan perintah-perintah tersebut, maka tidak seorang pun boleh mengatakan kepada
pelayan yang salah faham itu bahawa, ia telah membangkang perintah tuannya dan kerana itu ia
dipecat dari jabatannya.
Dari contoh ini anda dapat dengan jelas memahami perbezaan antara din dan syari'ah.
Sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam, Allah telah mengirim
berbagai syari'ah melalu berbagai Rasul. Kepada seorang Rasul dikirimkan satu macam cara
mengabdi kepada Allah, dan kepada Rasul yang lain dikirimkan cara yang lain. Mereka yang
mengabdi kepada Allah menurut cara-cara yang diajarkan oleh Rasul-Rasul tersebut adalah
orang-orang Islam, walaupun cara-cara pengabdian mereka berbeda satu sama lain. Kemudian
pada waktu Rasulullah Muhammad diutus, Allah memerintahkan: "Sekarang seluruh cara-cara
pengabdian yang telah lalu, Kami hapuskan. Mulai sekarang siapa saja yang ingin mengabdi
kepada Kami haruslah mengikuti cara yang telah Kami ajarkan kepada Rasul Kami yang
terakhir". Maka setelah adanya perintah ini, tidak seorang pun yang boleh mengabdi kepada Allah
menurut cara-cara yang sudah lalu, kerana bila ia tidak mengikuti cara yang baru dan mengikuti
cara yang lama, maka sebenarnya dia tidaklah mentaati perintah Allah, melainkan menuruti
kemahuannya sendiri. Kerana itu ia dapat dan memang dengan sendirinya, dipecat dari jabatan
sebagai hamba Allah, atau dalam bahasa agama, ia telah menjadi kafir.
SIFAT PERBEZAAN DALAM MAZHAB FIQH
62
Hal yang tersebut di atas menyangkut pengikut Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad
Sallallahu'alaihi Wasallam. Mengenai pengikut-pengikut RasuluLah Muhammad Sallallahu'alaihi
Wasallam sendiri, maka bahagian kedua dari contoh tersebut di atas berlaku bagi mereka. Semua
MANHAJ HIDUP MUSLIM
orang yang percaya bahawa syari'ah yang dikirimkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu'alaihi
Wasallam adalah Syari'ah Allah dan merasa berkewajipan untuk mengikutinya adalah orang-
orang Islam. Sekarang, apabila sebahagian orang Islam memahami perintah-perintah dalam
syari'ah itu dengan sesuatu pengertian dan sebahagian orang Islam yang lain memahaminya
dengan pengertian yang berbeza, maka kedua kelompok orang Islam tersebut tetaplah orang-
orang Islam, walaupun masing-masing memiliki pengertian yang berbeza tentang perintah-
perintah tersebut, dan menjalankannya dengan cara yang berbeza pula, kerana masing-masing
yang mengikuti sesuatu cara berkeyakinan bahawa cara itulah yang diperintahkan oleh Allah.
Dalam hal ini, masing-masing kelompok tidak berhak untuk mengatakan bahawa kelompoknya
sendiri adalah hamba-hamba Allah yang sebenarnya, sedang kelompok yang lain bukan. Yang
dapat dikatakannya adalah bahawa kelompoknya sendirilah yang memiliki pemahaman yang
tepat mengenai perintah Allah, sedangkan kelompok yang lain tidak. Tetapi mereka sama sekali
tidak berhak memecat kelompok yang lain itu dari kedudukan mereka sebagai orang-orang Islam.
Barangsiapa yang berani memecat seorang Islam dari kelslamannya bererti telah menganggap
dirinya sebagai Tuhan. Seolah-olah ia berkata: "Sebagaimana yang engkau ketahui, adalah wajib
bagimu untuk mentaati perintah-perintah Allah, demikian pula wajib bagimu untuk tunduk pada
pemahamanku tentang perintah Allah itu. Apabila kamu tidak mahu tunduk, maka dengan
kehendakku sendiri aku akan memecatmu dari kedudukanmu sebagai hamba Allah". Bayangkan,
betapa gawatnya hal ini! Kerana itu Rasulullah SAW mengatakan:
"Barangsiapa dengan semena-mena mengecap seorang Muslim sebagai kafir, maka
tuduhannya itu akan berbalik kepada dirinya". Kerana Allah hanya mewajibkan seorang Muslim
taat kepada perintah-Nya saja, si penuduh itu berkata: "Tidak, kamu juga harus tunduk pada
penafsiran dan penilaianku" (yang bererti: Tuhanmu bukan hanya Tuhan sendiri saja, tetapi aku
juga adalah tuhanmu yang kecil). Dan apabila kamu tidak tunduk pada perintahku, maka dengan
kehendakku sendiri aku akan memecat dari kedudukanmu sebagai hamba Tuhan, tidak peduli
sama ada Tuhan memecatmu atau tidak". Barangsiapa yang sewenang-wenangnya berkata seperti
ini, bererti ia telah melibatkan dirinya ke dalam bahaya menjadi seorang kafir, terlepas dari
apakah orang yang dikata-katakannya itu berubah dari Muslim menjadi kafir atau tidak.
Saudara-saudara!
Saya harap anda semua telah memahami sepenuhnya perbezaan antara din dan syari'ah. Anda
tentunya juga telah mengerti bahawa perbezaan dalam cara mengabdi pada Allah tidak bererti
menyimpang dari din, asalkan orang yang mengikuti cara yang tertentu, benar-benar sadar dan
yakin bahawa Allah dan Rasul-Nya benar-benar memerintahkan apa yang dikerjakannya itu, dan
untuk menguatkan cara yang dilakukannya itu ia memiliki bukti yang sah dari Kitab Allah dan
Sunnah Rasul-Nya.
BAHAYANYA TIDAK MEMAHAMI PERBEZAAN ANTARA "DIN" DAN "SYARI'AH"
Sekarang saya ingin memberitahu kepada anda bahaya yang akan melanda masyarakat Islam
kerana ketidakmengertian mereka akan perbezaan antara din dan syari'ah.
63
Di kalangan umat Islam ada beberapa cara dalam mengerjakan solat. Suatu kelompok orang
Islam meletakkan tangannya di atas dada, sedang yang lain meletakkan di atas pusat atau
perutnya. Sekelompok orang ikut membaca Fatihah ketika menjadi ma'mum di belakang imam,
sementara kelompok yang lain tidak. Satu kelompok membaca amin dengan keras, sedang
kelompok yang lain dengan suara perlahan. Masing-masing kelompok mengikuti cara masing-
masing dengan keyakinan bahawa cara yang dipakai kelompoknya sendiri itulah yang diajarkan
Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam, dan untuk memperkuat keyakinannya itu mereka memiliki
dalil yang kuat. Kerana itu, semua kelompok adalah tetap merupakan pengikut Nabi
Sallallahu'alaihi Wasallam, walaupun cara-cara solat mereka berbeza. Tetapi orang-orang yang
tidak baik hatinya, yang menganggap masalah-masalah syari'ah ini sebagai masalah-masalah din
sendiri, menyatakan: perbezaan-perbezaan dalam cara-cara beribadat itu sebagai perbezaan-
MANHAJ HIDUP MUSLIM
perbezaan dalam din. Orang-orang seperti ini membuat kelompok-kelompok sendiri, memisahkan
masjid-masjid mereka dari masjid-masjid kelompok lain, saling menghina satu sama lain,
mengusir orang-orang Islam dari kelompok lain dari masjid-masjid mereka, melakukan perang
debat dan dalil dan memecah belah umat Rasulullah. Bahkan kalau hal ini masih tidak
memuaskan mereka maka orang-orang yang suka bertengkar ini lalu mulai saling mengecap
sebagai kafir, berdosa, atau pembuat bid'ah. Ini boleh terjadi apabila seseorang yang berprinsip
sesuai dengan pemahamannya tentang Al-Qur'an dan Sunnah, tidak merasa puas pemahamannya
tentang Al-Qur'an dan Sunnah, tidak merasa puas hanya dengan menjalankan prinsipnya itu bagi
dirinya sendiri, tetapi menganggap perlu untuk memaksakan pendiriannya itu pada orang-orang
lain, dan apabila orang-orang lain itu menolaknya, ia lalu mengecap: mereka kafir dan telah
keluar dari din Allah.
Berbagai mazhab yang anda lihat, terdapat di kalangan umat Islam, seperti mazhab Hanafi,
Syafi'i, Ahlul Hadith dan sebagainya, semuanya mengakui Al-Qur'an dan Hadith seagai pegangan
terakhir dan melaksanakan ajaran-ajaran daripadanya sesuai dengan pemahaman mereka.
Mungkin bahawa pemahaman yang dimiliki suatu mazhab adalah betul dan pemahaman yang lain
keliru. Saya sendiri adalah penganut salah satu mazhab tersebut dan menganggapnya betul. dan
saya juga mengemukakan hujjah dengan mereka yang menentang mazhab saya, untuk
menerangkan kepada mereka apa yang saya anggap benar dan membuktikan apa yang saya
pandang salah. Tetapi menganggap pendapat orang lain salah adalah berbeza dengan
mengkafirkannya. Setiap orang Islam punya hak untuk mengikuti syari'ah menurut
pemahamannya sendiri. Apabila sepuluh orang Islam mengikuti sepuluh cara yang berbeda,
mereka semuanya adalah tetap orang-orang Islam selama mereka masih percaya pada syari'ah
Islam. Mereka tetap merupakan satu ummah dan tidak ada alasan bagi mereka untuk membentuk
kelompok yang terpisah-pisah. Tetapi orang-orang yang tidak memahami hal ini lalu memecah
belah masyarakat Islam menjadi kelompok-kelompok yang terpisah-pisah kerana soal-soal yang
remeh, saling menyerang, saling berpisah solat dan masjid, menghentikan saling kahwin-
mengahwini dan saling berhubungan, dan kegiatan kelompok-kelompok yang terdiri dari orang-
orang sesama golongannya sendiri, dengan cara sedemikian rupa seolah-olah masing-masing
kelompok adalah satu umat yang berdiri sendiri.
BAHAYA PERPECAHAN
Anda tidak akan dapat menyedari bahaya apa yang telah menimpa Islam disebabkan oleh
perpecahan ini, dengan hanya menyatakan bahawa kaum Muslimin adalah satu umah. Tapi
cubalah buka mata anda untuk melihat kenyataan berikut ini.
Di Hindustan ini, ada 80 juta orang Islam. Seandainya masyarakat yang demikian besarnya
ini betul-betul bersatu dan berjuang bahu-membahu untuk menegakkan kalimah Allah, siapa di
dunia ini yang akan berani menganggap ringan terhadap mereka? Tetapi dalam kenyatannya,
kerana adanya perpecahan-perpecahan di kalangan umat, umat ini telah terpecah-pecah menjadi
beratus-ratus golongan. Masing-masing golongan saling membenci, dan kerananya tidak dapat
bersatu bahkan dalam keadaan yang paling gawat sekalipun. Masing-masing kelompok umat
Islam saling berprasangka melebihi prasangka orang Yahudi terhadap orang Kristian. Seringkali
terjadi seorang anggota suatu kelompok umat Islam berpihak kepada orang-orang kafir untuk
menghinakan seorang anggota kelompok umat Islam yang lain. Dalam keadaan begini, jangan
hairan bila anda melihat umat Islam dikalahkan dan dikuasai orang lain. Itulah akibat yang
ditimbulkan oleh perbuatan mereka sendiri. Mereka telah terkena hukuman yang telah dinyatakan
Allah dalam Al-Qur'an.
Ùè/ ´¨'/ /3ŸÒè/ ,ƒ‹`ƒ´ρ $´è´‹© ¯Ν3¡6= ƒ ρ&... ∩∉∈∪ ...
64

MANHAJ HIDUP MUSLIM
"... atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan
merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain
(Surah Al-An'am: Ayat 65).
Ertinya, salah satu hukuman Allah ialah bahawa Ia membahagi-bahagikan anda sekalian
menjadi golongan-golongan yang berbeza-beza dan menjadikan golongan yang satu menjadi
musuh golongan yang lain.
65
Saudara-saudara. Hukuman yang dideritai oleh kaum Muslimin di seluruh Hindustan nampak
paling nyata di Punjab. Di sini persengketaan antara kaum Muslimin adalah paling ramai di
seluruh negeri, dan kerana inilah maka jumlah anda yang majoriti di Punjab ini tidak memiliki
kekuatan apa-apa yang dapat mendatangkan faedah. Apabila anda menginginkan kesejahteraan,
anda mesti membubarkan semua golongan-golongan yang ada, hidup bersaudara satu sama lain
dan menjadi satu umah yang bersatu. Tidak ada satu dalil pun dalam Syari'ah Allah yang dapat
dijadikan dasar untuk menjadikan mazhab-mazhab Ahlul Hadith, Hanafi, Deobandi, Brelvi,
Syi'ah, Sunni dan sebagainya sebagai umat-umat yang terpisah-pisah. Umat-umat semacam ini
adalah hasil dari kejahilan. Allah hanya menjadikan satu umat saja, iaitu: "Umat Muslimah."
MANHAJ HIDUP MUSLIM
BAB KEDUA BELAS

LA ILAHA ILLA'LI.AH
MANHAJ HIDUP MUSLIM

Pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala adalah merupakan akar tunjang dan rukun
pertama dalam aqidah Islamiyyah yang dijelmakan di dalam pengakuan: Tiada Tuhan Melainkan
Allah (LAA ILAAHA ILLALLAH). Manakala menerima pengajaran dari Rasulullah
Sallallahu'alaihi Wasallam mengenai cara menjalankan dan melaksanakan pengabdian itu adalah
merupakan bahagian yang kedua daripadanya, yang dijelmakan di dalam pengakuan: Muhammad
itu ialah Utusan Allah (MUHAMMADUR RASULULLAH).
Hati Muslim yang beriman dan menyerahkan dirinya kepada Allah itu adalah hati yang
menjelma di dalamnya kedua-dua dasar yang disebutkan di atas tadi. Semua perkara selain
daripada kedua-duanya baik yang berbentuk asas-asas keimanan dan rukun Islam, adalah
merupakan pelengkap bagi kedua-dua tadi; kerana keimanan kepada malaikat-malaikat Allah,
kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari kiamat, qada dan qadar, juga sembahyang, zakat, puasa
dan haji, hukum halal dan haram, kemudian hudud dan ta'zir, serta peraturan-peraturan mengenai
muamalah, hukuman perundangan dan arahan-arahan keislaman semuanya itu adalah tegak di
atas dasar pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Begitu juga sumber-sumber itu
semuanya adalah ajaran-ajaran yang telah disampaikan kepada kita oleh Rasululah
Sallallahu'alaihi Wasallam daripada Tuhannya.
Pengakuan yang ringkas dan mutlak itu memberikan panduan kepada kita untuk membuat
kata pemutus mengenai beberapa persoalan pokok mengenai hakikat agama ini dan mengenai
gerakannya di dalam kenyataan.
Pengakuan ini memberi panduan kepada kita dalam membuat garis pemisah mengenai:
Pertama :Bentuk dan tabiat masyarakat Islam.
Kedua :Program pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Islam.
Ketiga :Program Islam dalam menghadapi masyarakat-masyarakat
jahiliyah.
Keempat :Program Islam dalam menghadapi kenyataan hidup umat
manusia seluruhnya.
yang semuanya ini merupakan masalah pokok dalam program gerakan Islam, dulu dan sekarang.
Sesungguhnya ciri pertama yang menentukan bentuk dan tabiat "Masyarakat Islam" itu ialah
bahawasanya masyarakat itu berdiri dan tegak di atas asas mengabdikan diri kepada Allah
Subhanahu Wata'ala di dalam semua urusannya. Mengabdikan diri yang dijelma dan dibentuk
oleh pengakuan dan ikrar bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu ialah
utusan Allah (LAA ILAAHA ILLALLAH, MUHAMMADUR RASULULLAH).
Pengabdian diri itu hendaklah terjelma di dalam bentuk kepercayaan seperti juga di dalam
semua syiar-syiar dan simbol-simbol peribadatan, sepertimana juga ianya menjelma di dalam
peraturan-peraturan dan undang-undang. Sebab bukanlah menjadi hamba Allah Subhanahu
Wata'ala seorang yang tidak meyakini keesaan dan ketunggalan Allah Subhanahu Wata'ala.
Firman Allah:
…`&!´ ρ βθ6δ¯‘$ù ´ ‘≈−ƒ*ù ‰n≡´ρ μ≈9) ´θδ $ϑΡ) ⎦⎫´ΖO# ⎦⎫γ≈9) #ρ‹‚−G ? ¤ $Β ∩∈⊇∪ Ÿω ´!# Α$%´ρ
βθ)−G? ´¯óù& $´6¹#´ρ ⎦⎪$!# `& !´ρ Ú¯‘{#´ρ N≡´θ≈´Κ´¡9# ’û ∩∈⊄∪ ´!#
66
Maksudnya: Dan Allah berkata: Janganlah kamu adakan dua Tuhan, kerana sesungguhnya
MANHAJ HIDUP MUSLIM
Tuhan itu Esa, dan kepada-Kulah hendaknya kamu takut. Dan bagi-Nyalah apa yang ada di
langit dan di bumi, dan bagi-Nyalah ketaatan dengan tetap, apakah kepada yang selain dari
Allah kamu mahu berbakti?
(Surah Al-Nahl: Ayat 51-52).
Dan bukanlah hamba Allah Subhanahu Wata'ala orang yang mempersembahkan atau pun
melakukan syi'ar dan lambang pengabdian kepada yang lain daripada Allah, sama ada bersama-
sama dengan Allah atau pun secara bersendirian dan tidak bersama-sama dengan Allah. Firman
Allah Subhanahu Wata'ala:
79≡‹/´ρ …μ9 7ƒŸ° ⎦⎫Η>≈è9# >´‘ †A$ϑ Β´ρ “$´‹tΧ´ ρ ’5´¡Σ´ρ ’AŸξ ¹ β) ¯≅% Ÿω ∩⊇∉⊄∪ ´!
⎦⎫Η>`¡RQ# `Αρ& N¯Β& ∩⊇∉⊂∪ $Ρ&´ρ
Maksudnya: Katakanlah: "sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidup dan matiku, adalah
kerana Allah Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan begitulah aku diperintah
dan adalah aku orang Islam yang pertama.
(Surah Al-An'am: Ayat 162—163).
Dan bukanlah hamba Allah Subhanahu Wata'ala orang yang menerima peraturan dan undang-
undang dari yang lain daripada Allah Subhanahu Wata'ala. Melainkan melalui jalan yang Allah
telah sampaikan kepada kita, iaitu jalan Rasulullah SAW.
Firman Allah:
… μ/ βŒ'ƒ ¯Ν9 ⎥⎪$!# ´⎯Β Ογ9 #θ`ã´Ÿ° #σ≈Ÿ2´° `Ογ9 Π& ∩⊄⊇∪ ´!# $Β
Maksudnya: Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mengatur untuk mereka sebagai
agama, sesuatu yang Allah tidak izinkan?
(Surah Asy-Syura : Ayat 21)
dan firman Allah lagi:
#θγFΡ$ù μΨã ¯Ν39κΞ νρ‹`‚ù `Αθ™¯9# `Ν39?#´ ™ ∩∠∪ $Β´ρ $Β´ ρ... ...
Maksudnya: Dan apa-apa yang diberi oleh Rasul kepada kamu, maka ambillah, dan apa-apa
yang ia larang kamu, maka jauhilah.
(Surah Al-Hasyr: Ayat 7)
Inilah dia masyarakat Islam masyarakat yang menjelma di dalamnya pengabdian diri kepada
Allah Subhanahu Wata'ala di dalam kepercayaan anggota-anggotanya dan juga di dalam konsep
dan gambaran fikiran mereka, seperti juga ia menjelma di dalam lambang-lambang hidup dan
peribadatan mereka dan malah ia menjelma di dalam sistem dan peraturan kemasyarakatan
mereka, dan peraturan serta undang-undang mereka. Bila mana sahaja sesuatu faktor dari faktor-
faktor yang disebutkan di atas tadi menyimpang dan tidak menjelma di alam kenyataan, maka
dengan itu bererti bahawa Islam itu sendiri pun sudah menyimpang dan tidak menjelma lagi,
kerana menyimpang dan tidak menjelmanya rukun Islam yang pertama, iaitu pengakuan bahawa
tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah (LA ILAAHA
ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH).
67
Dan telah pun kita katakan: bahawa pengabdian diri kepada Allah itu menjelma di dalam
konsep dan gambaran membersihkan hati dan nadi mereka dari sebarang keyakinan dan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
kepercayaan kepada Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wata'ala, baik bersama-sama
dengan Allah sebagai rakan sekutunya mahupun bersendirian sebagai lawan Allah; di samping
membersihkan segala lambangnya daripada bertumpu kepada yang lain daripada Allah serta
membersih dan membebaskan peraturan dari undang-undang hidup mereka daripada sebarang
sumber pengambilan yang lain daripada Allah.
Pada ketika itulah, ya, pada ketika itulah sahaja, perkumpulan atau jama'ah itu menjadi
perkumpulan Islam dan masyarakat yang mereka bentuk itu baru sah menjadi masyarakat Islam
(Muslim). Ada pun sebelum satu kelompok manusia mengaku akan kebersihan dan keikhlasan
pengabdian diri mereka kepada Allah semata-mata, mengikut cara yang telah disebutkan tadi,
maka ketika itu mereka masih belum lagi menjadi orang-orang Islam, dan sebelum mereka
mengatur perkumpulan mereka atas dasar itu maka perkumpulan mereka pun bukanlah suatu
perkumpulan Islam ini ialah kerana kaedah dan dasar pertama yang menjadi landasan Islam itu
ialah pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah
(LA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH) dari kedua-dua seginya.
Dengan demikian, maka sebelum daripada difikirkan soal mewujudkan sistem masyarakat
Islam, dan sebelum daripada mewujudkan masyarakat Islam di atas landasan sistem itu perlu dan
sayugialah dititikberatkan dahulu kepada kebersihan setiap hati nurani si Muslim itu dari
mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah, dalam sebarang bentuk dan rupa yang diri
kepada yang lain daripada Allah, dalam sebarang bentuk dan rupa yang telah kita kemukakan
tadi, dan hendaklah individu yang hati nuraninya itu bersih dan suci dari sebarang pengabdian diri
kepada yang lain daripada Allah itu berkumpul dalam suatu Jama'ah Islamiah dan Jama'ah yang
hati nurani anggota-anggotanya suci bersih dari pengabdian diri kepada yang lain daripada Allah
di segi i'tiqad, ibadat dan perundangan, dari merekalah akan dapat tumbuh masyarakat Islam, dan
akan disertai oleh setiap orang yang mahu hidup di dalam masyarakat itu dengan 'aqidahnya
sendiri ibadatnya sendiri dan syariatnya sendiri yang menjelma dalam bentuk pengabdian diri dan
ketundukan kepada Allah Subhanahu Wata'ala semata-mata atau dengan perkataan lain menjelma
dalamnya pengakuan: bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad ialah utusan Allah
(LA ILAHA ILL ALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH).
Begitulah tumbuhnya Jama'ah Islamiyyah yang ulung dahulu dan telah dapat membangunkan
masyarakat Islam yang pertama dan demikian pulalah kaedahnya pertumbuhan setiap Jema'ah
Islamiyyah di setiap ketika dan tempat dan demikian pulalah tumbuhnya setiap masyarakat
muslim bila, mana dan di mana sahaja pun.
Sesungguhnya masyarakat Islam itu tumbuh daripada berpindahnya beberapa individu dan
perkumpulan manusia dari mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah, baik bersama-
sama dengan Allah atau pun tanpa Allah, kepada mengabdikan diri kepada Allah semata-mata
tanpa sebarang kongsi dan sekutu bagi-Nya; kemudian daripada pengakuan dan penegasan
perkumpulan ini hendak menegakkan sistem hidupnya sendiri di atas asas pengabdian itu, ya,
ketika itulah baru sempurna lahirnya sesuatu yang baru untuk masyarakat yang baru, sebagai
pecahan daripada masyarakat jahiliyah yang telah sedia ada, yang berhadapan dengannya dengan
memakai aqidah yang baru, sistem hidup yang baru, berdasarkan aqidah ini, yang menjelma di
dalamnya dasar Islam yang pertama dengan dua rangkaiannya iaitu pengakuan bahawa tiada
Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu ialah utusan Allah (LA ILAHA ILLALLAH
MUHAMMADUR RASULULLAH).
68
Ada kemungkinan masyarakat jahiliyyah itu seluruhnya akan menyertai masyarakat Islam
dan boleh jadi juga tidak, seperti juga masyarakat jahiliyyah itu boleh berkompromi dengannya
seperti mana ia pun boleh memusuhinya, walaupun telah menjadi kebiasaan bahawa masyarakat
jahiliyyah selalu memerangi masyarakat Islam. Kebiasaan itu berlaku di peringkat
pertumbuhannya (iaitu terhadap individu pada pendakwahnya dan juga terhadap perkumpulan
dan organisasinya mahu pun terhadap masyarakat itu seluruhnya sesudah masyarakat itu tumbuh).
Inilah yang telah berlaku di sepanjang dakwah Islamiyyah sejak dari zaman Nabi Nuh hinggalah
ke zaman Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam tanpa kecualinya.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
Memanglah masyarakat Islam itu tidak akan tumbuh dan tak akan lancar pertumbuhannya
kecuali apabila ianya mempunyai kekuatan yang boleh menghadapi dan melawan cabaran dan
tekanan dari masyarakat jahiliyyah baik kekuatan itu berupa kekuatan aqidah dan keyakinan,
kekuatan peribadi dan pertahanan jiwa, kekuatan daya mengatur dan membina masyarakat, dan
segala jenis kekuatan yang mampu menghadapi tekanan masyarakat jahiliyyah atau
mengalahkannya, atau pun sekurang-kurangnya dapat mengimbanginya.
Tapi apakah dia "masyarakat jahiliyyah" itu dan bagaimanakah pula jalan program Islam
menghadapinya?
Sesungguhnya "masyarakat jahiliyyah" itu ialah setiap masyarakat yang bukan masyarakat
Islam! Dan kalau kita hendak membuat definisi atau takrifnya yang tepat maka kita katakan:
"bahawa masyarakat jahiliyyah itu ialah masyarakat yang tidak tulen pengabdiannya kepada
Allah Subhanahu Wata'ala pengabdian yang menjelma dalam kepercayaan dan keyakinan di
dalam syi'ar dan lambang peribadatan, juga di dalam peraturan dan undang-undang."
Dengan definisi dan takrif yang terang dan tepat ini maka termasuklah dalam golongan
"Masyarakat jahiliyyah" itu semua bentuk masyarakat yang ada sekarang di permukaan bumi ini.
Termasuk di dalamnya masyarakat KOMUNIS.
Pertama:
Kerana ilhad dan ingkarnya akan zat Allah Subhanahu Wata'ala dan kerana ia tidak percaya
dan mengakui wujudnya zat Allah Subhanahu Wata'ala sama sekali, juga kerana ia berpandukan
"benda" dan "alam". Juga kerana ia merujuk dan meletakkan wujudnya alam ini kepada "benda"
dan "alam semesta". Juga kerana ia merujukkan aktiviti kehidupan manusia dan sejarahnya
kepada ekonomi dan alat produksi semata-mata.
Kedua:
Kerana ia mendirikan suatu sistem pengabdian diri kepada parti, dengan menganggap bahawa
pimpinan kolektif itu adalah suatu hakikat sebenarnya yang menguasai parti komunis, dan
bahawa pimpinan dan pengabdian itu bukanlah sama sekali kepunyaan ALLAH. Kemudian
segala aspek dan segi yang berkaitan dengan konsep sistem tadi, yang sebenarnya merupakan
penghinaan kepada martabat dan kehormatan "manusia" dengan menganggap bahawa
"kerperluan asasi" bagi manusia itu sama sahaja dengan keperluan asasi bagi haiwan, iaitu
makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan perhubungan jenis (seks) sahaja! dengan tidak
membenarkannya mendapatkan keperluan-keperluan rohani yang membezakannya dari haiwan.
Keperluan rohani itu pertamanya ialah i'tiqad akan kebesaran Tuhan dan kebebasan memilih
kepercayaan hidup, juga kebebasan bersuara yang merupakan aspek penting dari sifat
"kemanusiaan", yang tergambar dalam bentuk kebebasan hak milik individu, kebebasan dalam
lapangan seni, dan hal-hal mengenai soal individu, dan seterusnya semata-mata menjadi "alat"
kerana sebenarnya di dalam konsep kepercayaan sistem komunis adalah menurunkan taraf dan
darjat manusia menjadi lebih rendah dari haiwan, malah tidak lebih daripada menjadi alat sahaja!
Termasuk juga dalam kategori masyarakat jahiliyyah ini ialah masyarakat penyembah
berhala yang masih banyak kedapatan di India, Jepun, Filipina dan juga di Afrika kerana:
Pertama:
69
Konsep dan i'tiqadnya yang mempertuhankan benda-benda yang lain daripada ALLAH
Subhanahu Wata'ala, baik sebagai sekutu Allah atau berdiri sendiri dalam bentuk persembahan
lambang-lambang dan syiar-syiar persembahan kepada dewa-dewa, tukang-tukang tilik dan
mahaguru-mahaguru dan apa jua selain daripada Allah yang dianggap mempunyai sifat
ketuhanan juga termasuk di dalamnya sistem-sistem peraturan dan undang-undang yang lain
daripada peraturan dan undang-undang Allah, sama sada peraturan dan undang-undang itu
diambil dari kuil-kuil, pendeta-pendeta, sami-sami, bomoh-bomoh, tukang-tukang tilik dan
mahaguru-mahaguru, atau diambil daripada lembaga-lembaga dan badan-badan perundangan
sekular yang mempunyai kuasa perundangan tanpa berpandu kepada syariat Allah dengan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
pengertian bahawa lembaga-lembaga dan badan-badan itu mempunyai kuasa perundangan
tertinggi atas nama rakyat atau atas nama parti atau apa jua nama pun yang demikian, justeru
kerana kekuasaan dan pemerintahan itu adalah kepunyaan dan hak milik mutlak Allah
Subahanahu Wata'ala yang tidak akan boleh didapati melainkan melalui panduan dan jalan yang
telah digariskan oleh Rasul-Rasul-Nya.
Termasuk dalam kategori masyarakat jahiliyyah juga ialah masyarakat Yahudi dan Kristian
di seluruh muka bumi ini kerana:
Pertama:
Konsep dan kepercayaan hidupnya yang menyeleweng dan terpesong, yang tidak
mentauhidkan Allah Subhanahu Wata'ala dengan sifat-sifat ketuhanan-Nya, malah dijadikan
bagi-Nya kongsi-kongsi dan sekutu-sekutu dalam pelbagai bentuk kesyirikan, baik yang
berbentuk putera Suci (Tuhan) atau dalam bentuk tiga tuhan (trinity) atau menggambarkan Allah
Subhanahu Wata'ala bukan dengan gambaran yang sebenar, dan menggambarkan hubungan sifat-
sifat Allah berlainan daripada yang sebenarnya. Firman Allah:
Ογ9¯θ% š9≡Œ ∅¯/# xŠ¡ ϑ9# “≈ÁΨ9# M9$ %´ρ ⎦⌠# 'ƒ“`ã Šθγ´‹9# M9$%´ρ ´!# ´!#
šχθ6ùσ`ƒ ’Τ& `Ογ=G≈% `≅¯6% ⎯Β #ρ`Ÿ2 ⎦⎪%!# Α¯θ% šχθ↔γ≈ŸÒ`ƒ `Ογδ≡´θù '/ ´!#
∩⊂⊃∪
Maksudnya: Dan berkatalah orang Yahudi: "Uzair itu anak Allah" dan berkatalah orang-orang
Nasrani: "Isa [Al Masih] itu anak Allah." Yang demikian itu adalah omongan mereka dengan
mulut-mulut mereka, menyerupai perkataan-perkataan orang kafir yang dahulu; mudah-
mudahan Allah binasakan mereka! Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan.
(Surah Al-Taubah: Ayat 30).
`Ο9 β)´ρ ‰n≡´ρ μ≈9) ω) μ≈9) ⎯Β πW≈=O ]9$O ´χ) #θ9$% ⎦⎪%!# ‰)9 $Β´ρ ´!# Ÿ2
'ΟŠ9& ´U# ‹ã `ΟγΨΒ #ρ` . š⎥⎪%!# ´⎯´¡ϑ´‹9 šχθ9θ)ƒ $´ϑã #θγG⊥ƒ ∩∠⊂∪
Maksudnya: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: bahawa Allah itu ialah
yang ketiga daripada tiga [Tuhan] pada hal tidak ada tuhan, melainkan Tuhan Yang Tunggal;
dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, nescaya akan mengenai orang-
orang kafir dari mereka itu azab yang pedih.
(Surah Al-Ma'idah: Ayat 73).
Juga firman Allah:
,Ψ`ƒ β$GÛθ´¡¯6Β ν#‰ƒ ¯≅/ #θ9$% $ÿ3 #θ`Ψè9´ρ ¯Νꉉƒ& M=î '!θ=óΒ ‰ƒ Šθ·κ´9# M9$%´ρ ´!#
... '™$ ±„ #‹. ∩∉⊆∪
70
Maksudnya: Dan orang-orang Yahudi itu berkata: "Tangan Allah terbelenggu," pada hal tangan-
tangan merekalah yang terbelenggu, dan dilaknatlah mereka dengan [sebab] apa yang telah
MANHAJ HIDUP MUSLIM
mereka katakan itu, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka, Ia membelanjakan sebagaimana
yang Ia suka.
(Surah Al-Ma'idah: Ayat 64).
serta firman Allah:
¯≅/ Ν3/θΡ‹/ Ν3/‹ è`ƒ ´Ν=ù ¯≅% …νσ≈´6m&´ρ #σ≈Ψ¯/& ⎯tΥ “≈ ÁΨ9#´ρ Šθγ´‹9# M9$%´ρ ´!#
... ⎯´ϑΒ ³ 0 ΟFΡ& ∩⊇∇∪ ,={
Maksudnya: Dan telah berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani: "Kami ini anak-anak Allah dan
kekasih-kekasih-Nya."Tanyakanlah mereka: "Kalau begitu mengapakah Allah itu menyeksa kami
dengan sebab dosa-dosa kamu? Bahkan kamu itu manusia dari makhluk yang Ia jadikan.
(Surah Al-Maidah: Ayat 18).
Masyarakat Yahudi dan Kristian masuk dalam kategori masyarakat jahiliyah dengan sebab
bentuk, syi'ar dan juga lambang-lambang keagamaan mereka yang berbentuk peribadatan,
istiadat-istiadat dan upacara-upacara rasminya yang tercetus daripada konsep dan kepercayaan
yang menyeleweng dan sesat serta menyesatkan. Kemudian lagi masyarakat itu menjadi
masyarakat jahiliyyah kerana sistem hidup, peraturan dan undang-undangnya yang tidak berdasar
kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala mengakui hak memerintah dan
berkuasa hanya kepada Allah Subahanahu Wata'ala dan tidak mengambil kekuasaan daripada
syariat dan panduan Ilahi; malah mereka dirikan badan-badan dan lembaga yang terdiri daripada
manusia yang diberi hak kekuasaan tertinggi, sedang hak kekuasaan tertinggi itu adalah
kepunyaan mutlak Allah Subahanahu Wata'ala dan sejak dahulu lagi Allah Subahanahu
Wata'ala. Telah terbukti mereka kufur dan syirik kerana mereka telah memberikan hak itu kepada
para padri, pendeta dan rahib agama mereka untuk membuat peraturan dan undang-undang dari
pihak diri mereka (padri pendeta dan rahib) itu sendiri, peraturan dan undang-undang yang mesti
diterima dan dipatuhi oleh para penganut dan pengikut agama itu. Firman Allah Subahanahu
Wata'ala:
ω) #ρ`Β& ´Ν ƒ¯Β š∅¯/# x‹¡ ϑ9#´ρ χρŠ ⎯Β $/$/¯‘& ¯Νγ´Ζ≈6δ'‘´ρ ¯Νδ´‘$6m& #ρ‹ƒB# $Β´ρ ´!#
šχθ2±„ $´ϑã …μΨ≈s¯7™ ´θδ ω) μ≈9) #´‰m≡´ρ $´γ≈9) #ρ‰6è´‹9 ∩⊂⊇∪ ω
Maksudnya: Mereka itu telah menjadikan paderi-paderi, pendeta-pendeta dan rahib-rahib
agama mereka sebagai Tuhan-tuhan selain daripada Allah dan juga mereka menjadikan Al
Masih, putera Maryam itu sebagai Tuhan sedangkan mereka tidak diperintah melainkan supaya
mereka menyembah Tuhan Yang Satu. Tuhan Yang tiada lagi Tuhan selain daripada-Nya. Maha
sucilah Ia dari apa yang mereka sekutukan itu.
(Surah At-Taubah: Ayat 31)
71
Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani tidak beri'tiqad dan menganggap para pendeta dan
rahib agama mereka itu sebagai Tuhan yang mereka sembah, juga mereka tidak melakukan ibadat
kepada para pendeta dan rahib itu, mereka hanya sekadar mengakui bahawa pendeta-pendeta dan
rahib-rahib itu mempunyai hak dan kuasa dalam soal pemerintahan dan kekuasaan negara, dan
mereka patuh sahaja menerima apa yang diputuskan oleh para pendeta dan rahib itu, walaupun
dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah sama sekali. Oleh sebab itulah mereka itu layak
disifatkan sebagai syirik dan kufur.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
Dan akhir sekali termasuklah juga di dalam kategori masyarakat jahiliyyah itu masyarakat-
masyarakat yang menganggap bahawa mereka kononnya "Masyarakat Islam."
Masyarakat-masyarakat ini masuk ke dalam lingkungan ini tidak kerana ia percaya dan
beri'tiqad seorang yang lain daripada Allah sebagai mempunyai sifat ketuhanan; bukan pula
kerana ia melakukan sebarang jenis 'ibadat kepada yang lain daripada Allah; tapi ia termasuk di
dalam kategori masyarakat jahiliyah kerana ia tidak menumpu dan membulatkan pengabdian
dirinya kepada Allah Subahanahu Wata'ala di dalam sistem hidupnya; dan ia — walaupun tidak
beri'tiqad ketuhanan sesuatu apa pun yang lain daripada Allah — tetapi ia telah memberikan salah
satu sifat paling istimewa kepunyaan Allah Subhanahu Wata'ala kepada yang lain daripadanya-
Nya, lalu ia rela tunduk dan patuh kepada keputusan dan hukuman serta pemerintahan yang lain
daripada Allah; dan ia menerima segala peraturan dan undang-undangnya, nilai-nilai dan
pertimbangannya, adat resam dan kebudayaannya dalam hampir seluruh asas dan dasar
kehidupannya.
Sedangkan Allah Subahanahu Wata'ala telah pun berfirman mengenai sifat-sifat orang yang
memerintah seperti itu:
βρ`≈39# `Νδ 7×≈9`ρ'ù $ϑ/ Ο3t† `Ο9 ∩⊆⊆∪ ´!# Α“Ρ& ⎯Β´ρ ...
Maksudnya: Kerana barang siapa sahaja yang tidak menghukum dan memerintah dengan hukum
[apa] yang diturunkan oleh Allah, maka adalah mereka itu orang-orang yang kafir.
(Surah Al-Ma'idah: Ayat 44).
Juga Allah Subhanahu Wata'ala telah berfirman, mengenai sifat orang-orang yang diperintah
(rakyat jelata).
βρ‰ƒ`ƒ 7=¯6% ⎯Β Α“Ρ& 7‹9) Α“Ρ& $ϑ/ #θ`ΨΒ#´™ ¯ΝγΡ& βθϑ`㓃 š⎥⎪%!# ’<) ¯Ν9& $Β´ ρ ?
¯Νγ=Ò`ƒ ⎯≈Ü‹±9# ‰ƒ`ƒ´ρ ⎯μ/ #ρ`3ƒ #ρ'Δ& ‰%´ρ Nθó≈Ü9# ’<) #θϑ.$⇔ Fƒ β& β& β&
⎦⎫)≈´Ζϑ9# Mƒ&´‘ Αθ™¯9# ’<)´ρ ’<) #¯θ9$è ? ¯Νλ; Ÿ≅Š% #Œ)´ρ #´‰‹è / ξ≈=Ê ´!# Α“Ρ& $Β ∩∉⊃∪
¯ΝO ¯Νドƒ& MΒ´‰ % $ϑ/ π7ŠÁ•Β ΝγF´;≈¹& #Œ) #‹3 ù #´Šρ‰¹ βρ‘‰´Áƒ ∩∉⊇∪ šΖã
`Ν=èƒ š⎥⎪‹9# 7×≈9`ρ& $)‹ù¯θ ?´ρ $´Ζ≈¡m) ω) $ΡŠ´‘& β) ´!$/ βθ=t† 8ρ'™%` $Β ´!# ∩∉⊄∪
$´Ζ=™¯‘& $óŠ= / ω¯θ% ¯Νη¡Ρ& _û ¯Νλ; ≅%´ρ ¯Νγàã´ρ ¯Ν·κ]ã `Úã'ù `Οη/θ=% ’û $Β´ρ ∩∉⊂∪
#ρ`ó G`™$ù 8ρ'™$_ ¯Νγ¡Ρ& #θϑ=ß Œ) ¯ΝγΡ& ¯θ9´ρ χŒ*/ í$Ü`‹9 ω) Αθ™¯‘ ⎯Β ´!#
šχθ`ΨΒσ`ƒ 7/´‘´ρ $ϑŠm¯‘ $/#¯θ ? #ρ‰`´ θ9 `Αθ™¯9# `Ογ9 ó G`™#´ ρ Ÿω Ÿξù ∩∉⊆∪ ´!# ´!#
72

MANHAJ HIDUP MUSLIM
#θϑ= ¡„´ρ MŠŸÒ% $´ϑΒ %´`m ¯Νη¡Ρ& ’û #ρ‰g† ¯ΝO `ΟγΨ/ $ϑŠù 8θϑ3 s`ƒ ©Lm Ÿω f©
$ϑŠ=`¡@ ∩∉∈∪
Maksudnya: Tidakkah engkau fikirkan [kesesatan] orang-orang yang mendakwa bahawasanya
mereka beriman kepada [Al-Qur'an] yang diturunkan kepadamu dan kepada kitab yang
diturunkan sebelummu, pada hal mereka suka hendak berhakim kepada taghut [syaitan]?
Sedangkan mereka telah diperintahkan supaya kufur [engkar] kepadanya, tetapi syaitan ingin
menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Dan apabila dikatakan kepada mereka:
"Marilah [berhakim] kepada hukum Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah dan kepada [hukum]
Rasul "Allah" engkau dapat lihat orang-orang munafiq itu berpaling darimu dengan sungguh-
sungguh. Tetapi bagaimana halnya apabila satu bahaya mengenai mereka dengan sebab apa
yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka, kemudian mereka datang kepadamu bersumpah
dengan nama Allah: "Kami tidak maksudkan melainkan kebaikan dan perdamaian." Mereka itu
ialah orang yang Allah telah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Lantaran itu hendaklah
engkau berpaling dari mereka tetapi nasihatilah mereka dan katakan kepada mereka perkataan
yang memberi kesan pada mengubah apa-apa ada di hati-hati mereka. Dan Kami tidak utus
seorang pun Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah; dan jika mereka, sesudah
menganiayai diri mereka sendiri, datang kepadamu, lalu mereka minta ampun kepada Allah, dan
Rasul juga mintakan ampun bagi mereka, nescaya mereka dapati Allah itu Penerima taubat.
Penyayang. Tetapi tidak! Demi Tuhanmu mereka tidak disifat berikan hingga mereka jadikanmu
sebagai hakim dalam apa-apa yang mereka berselisihan di antara mereka, kemudian mereka
tidak merasa sesuatu keberatan di hati-hati mereka tentang apa yang engkau telah putuskan
serta mereka menerima keputusan dengan sepenuh-penuhnya.
(Surah Al-Nisa': Ayat 60—65).
Maka sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala telah menyifatkan orang-orang Yahudi dan
Nasrani tadi dengan sifat syirik dan kufur, serta terpesong juga tersasul dari pengabdian diri
kepada Allah, kerana mereka menjadikan paderi-paderi, pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka,
sebagai tuhan-tuhan selain daripada ALLAH maka demikian jugalah halnya dengan orang-orang
yang menamakan diri mereka sebagai ORANG-ORANG ISLAM kepada pengikut-pengikut
mereka. Dan Allah anggap orang Nasrani itu syirik kerana menganggap Isa putera Maryam
sebagai Tuhan yang mereka sembah dan mereka puja; itu sudah bererti keluar dari sifat
pengabdian kepada Allah dan juga dari pengakuan bahawa: tiada Tuhan melainkan Allah. Dan ini
(orang Islam) sama sahaja dengan mereka (Yahudi dan Nasrani), iaitu mengeluarkan diri daripada
pengabdian kepada Allah sahaja dan dengan demikian keluar daripada agama ini (Islam dan
keluar daripada pengakuan: tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah (LA
ILAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH).
Dan masyarakat itu, setengahnya ada pula yang mengaku berterus terang tentang sifat
sekularnya dan menganggap bahawa perkara-perkara duniawi itu di atas landasan "sains" semata-
mata, dengan anggapan bahawa sains (benda) itu bertentangan dengan benda-benda ghaib,
sedangkan sangkaan itu adalah satu sangkaan karut yang hanya ada pada orang yang jahil sahaja.
Manakala sebahagian lagi masyarakat itu ada yang mengakui dan mematuhi pemerintahan
praktikal yang lain daripada Allah yang dapat membuat undang-undang mengikut kehendaknya
sendiri, dan dirinya sendiri lalu mendakwa bahawa "inilah dia pemerintahan Tuhan" sedangkan
itu semua adalah sama-sama tidak berdiri di atas pengabdian diri kepada Allah SWT.
73
Jikalau ini telah ternyata, maka sikap Islam mengenai masyarakat-masyarakat jahiliyyah itu
semuanya adalah dapat ditegaskan melalui ungkapan kata yang satu sahaja iaitu: "Bahawa Islam
MANHAJ HIDUP MUSLIM
menolak dan tidak mengakui "kelslaman" masyarakat itu sepenuhnya;" dan menolak sahnya
masyarakat itu mengikut nilai Islam.
Sesungguhnya Islam itu tidak memandang kepada simbol dan kepada judul yang ditonjolkan
oleh masyarakat itu; kerana semuanya itu berpadu di dalam suatu hakikat sahaja, iaitu: bahawa
kehidupan di dalam masyarakat itu tidak tegak di atas dasar pengabdian diri sepenuhnya kepada
Allah dan semuanya itu bertemu di dalam suatu hakikat yang menyatukannya, semuanya, iaitu
hakikat: Jahiliyyah.
Dan ini membawa kita kepada persoalan yang penghabisan, iaitu jalan program Islam dalam
menghadapi realiti umat manusia seluruhnya hari ini, esok dan seterusnya hingga ke akhir zaman
dan di sinilah amat berguna sekali huraian dan penjelasan kita mengenai "bentuk masyarakat
Islam" yang kita huraikan tadi tentang tabi'at masyarakat Islam itu yang dibangunkan di atas asas
pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wata'ala dalam semua urusan.
Sesungguhnya penegasan tabiat dan sifat ini akan dapat memberikan jawapan yang tepat
mengenai pertanyaan berikut: "Apakah asal usul yang menjadi sandaran kepada hidup manusia?
Adakah asal dan di atas apa hidup manusia itu ditegakkan? Adakah asal agama Allah dan
programnya untuk dihayati? Atau adakah asal itu bersandar kepada realiti hidup manusia itu
sendiri dalam bentuk yang bagaimanapun?
Sebenarnya Islam telahpun memberikan jawapan yang tegas dan nyata kepada pertanyaan-
pertanyaan di atas itu, tanpa keraguan dan dalih sesaat jua pun, iaitu bahawa asal usul segala
sesuatu yang wajib dirujukkan segala sesuatu dan wajib dipercayai ialah: agama Allah dan
programnya untuk dihayati, iaitu pengakuan TIADA TUHAN MELAINKAN ALLAH DAN
MUHAMMAD ITU UTUSAN ALLAH (LA ILLAHA ILLALAH MUHAMMADUR
RASULULLAH); itulah rukun utama dalam Islam, yang tidak dapat ditegak dan ditunaikan
semua rukun-rukun lain kecuali di atas usul ini dan bahawasanya pengabdian diri kepada Allah
serta "kepatuhan menerimanya dalam bentuk dan cara mengambilnya daripada Rasulullah yang
juga tidak akan sah kecuali apabila benar-benar diakui asal usul ini, disertai dengan kepatuhan
sungguh-sungguh dan tegas, tanpa dalih apa pun. Firman Allah:
... #θγFΡ$ù μΨã ¯Ν39κΞ νρ‹`‚ù `Αθ™¯9# `Ν39?#´™ ∩∠∪ $Β´ρ $Β´ρ ...
Maksudnya: Dan apa-apa yang diberi oleh Rasul kepada kamu, maka ambillah dengan
sepenuhnya, dan apa-apa yang ia larang kamu, maka jauhilah seluruhnya.
(Surah Al-Hasyr: Ayat 7)
Kemudian Islam menanyakan pula:
Maksudnya: Adakah kamu yang lebih mengetahui. Ataukah Allah yang lebih mengetahui?
dan ia menjawab pula:
βθϑ=è ? Λ⎢Ρ&´ρ `Ν=è ƒ ∩⊄⊂⊄∪ Ÿω ´!#´ρ ...
Maksudnya: Allah itu Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak tahu.
(Surah Al-Baqarah: Ayat 232)
dan:
ξŠ=% ω) Ο=è9# ´⎯Β ΟF?ρ& ∩∇∈∪ $Β´ρ ...
Maksudnya: Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan itu melainkan sedikit sahaja.
74
(Surah Al-Isra': Ayat 85)
MANHAJ HIDUP MUSLIM
Allah Yang Maha Mengetahui, juga Yang Menjadikan segala sesuatu dan memberi rezeki
mereka, ialah Tuhan Yang Memerintah dan Menentukan dan agama-Nya yang menjadi panduan
untuk dihayati adalah asal usul yang menjadi tempat kembalinya segala sesuatu mengenai
kehidupan. Adapun situasi kehidupan manusia, teori-teori dan mazhab-mazhab pemikiran mereka
boleh jadi menyeleweng dan rosak kerana ia tegak semata-mata atas dasar ilmu pengetahuan
manusia yang dangkal dan cetek seperti yang disifatkan oleh Al-Quran sebagai dikurniakan
dengan ilmu pengetahuan yang sedikit sahaja.
Agama Allah itu bukanlah sesuatu yang kabur dan programnya untuk dihayati bukanlah
sesuatu yang pragmatis. Ia sangat tegas dengan rangkaian yang kedua MUHAMMADUR
RASULULLAH (Muhammad itu utusan Allah) ia adalah terlingkung dalam apa yang telah
disampaikan oleh Rasululah dengan nas (teks)nya di dalam perkara-perkara pokok dan dasar.
Sekiranya di sana terdapat nas maka nas itulah yang menjadi hukum dan keputusan dan tidak ada
jalan untuk ijtihad; tetapi kalau tiada nas, maka tibalah peranan dan giliran ijtihad, menurut
patokan dan dasar-dasar yang telah ditetapkan di dalam panduan Allah Subhanahu Wata'ala
sendiri bukan menurut kecenderungan hawa nafsu dan kemahuan manusia. Firman Allah:
Αθ™¯9#´ρ ’<) νρ–Š`ù ™`©« ’û Λ⎢ã“≈´Ζ? β*ù... ∩∈®∪ ´!# ...
Maksudnya: ...Maka sekiranya kamu berbantahan di dalam satu perkara, hendaklah kamu
kembalikan dia kepada Allah dan Rasul...
(Surah Al-Nisa': Ayat 59).
Dan dasar-dasar yang telah ditetapkan untuk diijtihadkan dan diistinbat juga telah digariskan
dengan terang dan nyata dan malah dikenal serta diketahui umum, bukan sesuatu yang kabur dan
pragmatis tiada seorang pun yang berhak mengatakan bahawa sesuatu yang dia putuskan itu "ini
ketetapan Allah," yang dilakukannya melainkan sehingga hukum dan keputusan itu sesuai dan
secocok dengan apa yang digaris oleh Allah, dan bahawa sumber kekuasaan dan keputusan itu
ialah Allah Subhanahu Wata'ala, bukan RAKYAT dan juga bukan PARTI, pun juga bukan
sebarang manusia, segala apa jua pun hendaklah dirujukkan kepada kitab Allah dan Sunnah
Rasul-Nya untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wata'ala, dan ini tidak
akan didapati oleh setiap orang pun yang ingin mendakwa dirinya mempunyai sebarang kuasa
dengan menggunakan nama Allah, seperti yang terkenal di Eropah pada suatu ketika yang lampau
dengan nama TEOKRASI atau PEMERINTAHAN SUCI dan hal-hal seperti ini tidak ada
sedikit pun dalam Islam, dan tiada seorang pun yang berhak atas nama Allah melainkan Rasul-
Nya Sallallahu'alaihu Wasallam dan hanya di sana ada nas-nas tertentu yang menentukan apa
yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wata'ala.
Sesungguhnya perkataan "agama untuk realiti" (ﻻوﺎﻘﻋ ﻻﺪﻴﻧ) telah disalahgunakan dan
disalahertikan. Memang benarlah bahawa agama itu untuk realiti, tetapi realiti yang
bagaimanakah?
Yang sebenarnya realiti yang boleh diterima itu ialah realiti yang telah ditumbuhkan oleh
agama itu sendiri, mengikut panduan dan jalannya, selaras dengan fitrah manusia yang semula
jadi, yang melaksanakan keperluan-keperluan "manusia" yang sebenarnya. Keperluan-keperluan
yang telah diputuskan oleh Allah yang menciptakannya kerana Allah Maha Mengetahui tentang
apa yang dijadikannya. Firman Allah:
7ƒ:# #‹Ü=9# ´θδ´ρ ⎯Β `Ν=èƒ ∩⊇⊆∪ ,={ Ÿω&
Maksudnya: Tidakkah [Tuhan] yang menjadikan itu tahu, sedangkan Ia-lah yang Halus, Yang
Dasar!
75
(AlMulk: 14)
MANHAJ HIDUP MUSLIM
Dan agama itu tidak menghadapi apa jua realiti untuk menerimanya begitu sahaja dan
mencari sandaran daripada hukum-hukumnya sendiri, dan untuk mencari sandaran daripada
hukum syarak untuk dijadikan sebagai ungkapan kata yang dipinjam! Tetapi agama itu
menghadapi realiti untuk membuat pertimbangan sesuai dengan neracanya. Ia menerima apa yang
diterimanya dan memansukh apa yang dimansukhkannya; dan ia akan mengadakan suatu realiti
yang lain kalau didapatinya realiti yang sedang wujud itu tidak sesuai. Realiti yang dihasilkan
oleh agama itulah realiti yang sebenarnya. Inilah pengertian yang sebenarnya bahawa Islam itu
agama untuk realiti; atau itulah yang sepatutnya dimengerti benar-benar.
Mungkin di sini timbul satu soalan pula: "Bukankah muslihat dan kepentingan umat manusia
itu yang mesti membentuk realiti untuk mereka?"
Dalam hal ini perlu kita kembali kepada pokok pangkal persoalan dan perlu kita kembali
kepada pertanyaan yang dibuat dan dijawab sendiri oleh Islam:
(adakah kamu yang lebih mengerti, ataukah Allah yang Lebih Mengetahui?) dan:
βθϑ=è? `ΟFΡ&´ ρ `Ν=è ƒ ∩∉∉∪ Ÿω ´!#´ρ ...
...(Dan Allahlah Yang Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak tahu).
(Surah Ali-Imran: Ayat 66)
Sesungguhnya muslihat dan kepentingan umat manusia itu sudah pun tercakup di dalam
agama dan peraturan Allah, seperti yang diturunkan Allah, dan seperti yang disampaikan oleh
RasuluLlah Sallallahu'alaihi Wasallam. Sekiranya ternampak oleh manusia pada suatu ketika
bahawa muslihat mereka berlainan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, maka jelaskan
bahawa manusia itu sesat dan tersasul kerana beranggapan seperti itu.
Allah Subahanahu Wata'ala telah berfirman:
Π& ´“‰λ;# `Νκ¯5¯‘ ⎯Β Νδ´™% ` ‰)9´ρ §Ρ{# “´θγ ? ´⎯à9# ω) βθ`è7−Fƒ β) ∩⊄⊂∪ $Β´ρ ...
οzψ# ©_ϑ ? ⎯≈¡Σ∼9 ∩⊄∈∪ ’<ρ{#´ρ ´Tù ∩⊄⊆∪ $Β
Maksudnya: ...Mereka hanya menurut sangkaan dan mengikut apa yang diinginkan oleh hawa
nafsu mereka, pada hal sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka.
Atau apakah manusia itu akan mendapat apa-apa yang ia mahu? Maka kepunyaan Allahlah
akhirat dan dunia.
(Surah Al-Najm: Ayat 23—25).
76
Dan kafirlah sesiapa jua yang mendakwa bahawa muslihatnya berlawanan dengan apa yang
telah disyari'atkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala, dan orang seperti itu tidak kekal dalam Islam
walau sesaat pun.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
BAB KETIGA BELAS

RUPA BANGSA MUSLIM
DAN 'AQIDAHNYA
Islam datang membawa satu konsep baru untuk umat manusia; konsep mengenai hakikat
segala tali temali dan alat penghubung. Serentak dengan itu Islam juga membawa satu konsep
baru mengenai hakikat nilai-nilai dan hakikat dari manakah nilai-nilai itu perlu ditatang-terima.
Islam datang untuk membawa umat manusia kembali ke pangkuan Tuhannya; juga untuk
menjadikan kuasa Tuhan itu sebagai kuasa yang tunggal tempat manusia mencedok dan
mendapatkan nilai-nilai, sepertimana juga manusia itu beroleh wujud dan hidup dirinya; juga
tempat manusia kembali, seperti juga dari iradat-Nya manusia merangkak keluar ke dunia dan ke
pangkuan-Nya manusia menyusur kembali.
Islam datang untuk menetapkan bahawa di sana hanya satu sahaja tali dan alat penghubung
yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Apabila sahaja tali itu reput dan putus maka
tiadalah lagi tali yang lain.
Firman Allah:
¯θ9´ρ …`&!θ™´‘´ ρ Š$m ⎯Β šχρ–Š#´ θ`ƒ zψ# Θ¯θ´‹9#´ρ ´!$/ šχθ`ΖΒσ`ƒ $´Β¯θ % ‰gB ´!# ω
¯Ν·κE´±ã ρ& `ΟγΡ≡´θz) ρ& ¯Νδ´ ™$Ψ¯/& ρ& ¯Νδ´ ™$/#´™ #θΡ%Ÿ2 ∩⊄⊄∪ ...
Maksudnya: Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari
akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya.
Sekalipun orang-orang itu ibu bapa, anak-anak, atau saudara mara ataupun keluarga mereka...
(Surah Al-Mujadalah: Ayat 22).
Firman Allah:
#θ=G≈)ù Nθó≈Ü9# ≅‹6™ ’û βθ=G≈)`ƒ #ρ`. ⎦⎪%!#´ρ ≅‹6™ ’û βθ=G≈)`ƒ #θ`ΨΒ#´ ™ ⎦⎪%!# ´!#
$Šè Ê ⎯≈Ü‹±9# ‰Š . β) ⎯≈Ü‹±9# ´™$´‹9ρ& ∩∠∉∪ β%.
Maksudnya: Orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah; dan orang-orang yang
kafir itu berperang di jalan taghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, kerana
sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.
(Surah Al-Nisa': Ayat 76)
Juga di sana ada hanya satu sahaja jalan yang sampai kepada Allah, manakala semua jalan
lain tidak akan sampai kepada-Nya. Firman Allah:
⎯&#‹7™ ¯Ν3/ −¯G ù Ÿ≅6´¡9# #θ`è7−F? νθ`è7?$ù $ϑŠ)G`¡`Β ‘Û≡´À β&´ρ ⎯ã Ÿω´ρ #‹≈δ
βθ)−G? ¯Ν6=è9 ⎯μ/ Ν38¯¹´ρ ¯Ν39≡Œ ∩⊇∈⊂∪
77

MANHAJ HIDUP MUSLIM
Maksudnya: Dan bahawa [yang Kami perintahkan] ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka
ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan [yang lain], kerana jalan-jalan itu
mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.
(Surah Al-An'am: Ayat 153).
Dan hanya satu sahaja sistem/peraturan, iaitu sistem/peraturan Islam, manakala
sistem/peraturan lain adalah jahiliyah belaka. Firman;
βθ`Ζ%θ`ƒ Θ¯θ)9 $ϑ3`m ´⎯Β ⎯¡m & ⎯Β´ρ βθó¯7ƒ πŠ=γ≈f9# ´Ν3sù& ∩∈⊃∪ ´!#
Maksudnya: Apakah hukum [peraturan] jahiliyah yang mereka kehendaki dan [hukum] siapakah
yang lebih baik daripada [hukum] Allah bagi orang-orang yang yakin?
(Surah Al-Ma'idah: Ayat 50).
Juga ada satu sahaja syariat dan undang-undang; iaitu syariat dan undang-undang Allah,
manakala syari'at dan undang-undang yang lain adalah berlandaskan hawa nafsu belaka.
Firman:
βθϑ =èƒ ⎦⎪%!# ´™#´θδ& ì7K? $γè7?$ù Β{# ´⎯Β πèƒŸ° 7≈Ψ=è_¯ΟO ∩⊇∇∪ Ÿω Ÿω´ ρ ’?ã
Maksudnya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat [undang-undang] tentang
urusan itu [agama]. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikut nawa nafsu orang-orang
yang tidak mengetahui.
(Surah Al-Jathiyah: Ayat 18).
Di samping itu, hanya ada satu sahaja kebenaran yang tunggal dan tiada duanya, manakala
yang lain adalah kesesatan belaka. Firman Allah:
šχθù´`Ç? ’Τ'ù `≅≈=Ò9# ω) ´,s9# ‰è/ ‘,t:# `Ο3š/´‘ '/39≡‹ù ∩⊂⊄∪ #Œ$ϑ ù ´!#
Maksudnya: Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan, maka bagaimanakah
kamu dipalingkan [dari kebenaran]?
(Surah Yunus: Ayat 32).
Dan akhirnya hanya ada sebuah sahaja negara, iaitu: NEGARA ISLAM; negara yang di
dalamnya tegak kedaulatan Islam, berjalan di dalamnya syariat Allah, berkuasa di dalamnya
peraturan-peraturan Allah. Orang-orang beriman hidup di dalam negara itu dalam keadaan penuh
perpaduan dan setia kawan, saling bantu membantu dan hormat menghormati. Ada pun negara
yang berbentuk lain daripada itu, maka negara itu adalah negara harbi (negara musuh) di mana
orang-orang Islam di dalamnya tidak ada jalan lain kecuali berperang ataupun berdamai dengan
janji tidak saling ganggu menganggu antara golongan Islam dengan golongan bukan Islam tanpa
sebarang syarat; Tetapi negara seperti itu bukanlah sebuah negara Islam, dan tiada sebarang
ikatan setia antara penduduknya dari golongan lain dengan golongan kaum Muslimin. Firman
Allah:
⎦⎪%!#´ρ ≅‹6™ ’û ¯Νκ¦Ρ&´ ρ `Ογ9≡´θΒ '/ #ρ‰γ≈_´ρ #ρ`_$δ´ ρ #θ`ΖΒ#´ ™ ´⎯ƒ%!# β) #ρ´ρ#´™ ´!#
⎯Β ΝκJ´‹≈9´ρ ⎯Β /39 #ρ`_$κ‰ ¯Ν9´ρ #θ`Ζ Β#´™ ⎦⎪%!#´ρ Ùè/ '™$´‹9ρ& ¯Ν·κ´Õè/ 7×≈9`ρ& #ρÇ Ρρ $Β
78

MANHAJ HIDUP MUSLIM
¯Ν3Ψ/ Θ¯θ% ω) `ÇΖ9# `Ν6‹= èù ⎦⎪´‰9# ’û ¯Ν.ρÇΖK`™# β)´ ρ #ρ`_$κ‰ ©L m ™`©« ’?ã
ω) Ùè/ '™$´Š9ρ& ¯Ν·κ´Õè/ #ρ`. ⎦⎪%!#´ρ Á/ βθ= ϑè ? $ϑ/ ,≈VŠΒ Ν'η´Ζ/´ρ ∩∠⊄∪ ´!#´ρ
#ρ`_$δ´ρ #θ`ΖΒ#´ ™ š⎥⎪%!#´ρ 7Ÿ2 Š$¡ù´ ρ Ú¯‘{# †û π´ΖGù ⎯3? νθ=è? ∩∠⊂∪
οóΒ Νλ; $)m βθ`ΖΒσϑ9# `Νδ š×≈9`ρ& #ρÇΡρ ⎦⎪‹9#´ρ ≅‹6™ ’û #ρ‰γ≈_´ρ #ρ´ρ#´ ™ ´!#
`Ο3ΖΒ 7×≈9`ρ'ù ¯Ν3èΒ #ρ‰γ≈ _´ρ #ρ`_$δ´ ρ ‰è/ ∅Β #θ`ΖΒ#´ ™ ⎦⎪%!#´ρ Λq. −—‘´ρ ∩∠⊆∪ ...
∩∠∈∪
Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad [berperang]
dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan perlindungan
dan tempat kediaman [kepada orang-orang muhajirin], mereka itu satu sama lain lindung-
melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tapi belum berhijrah, maka tidak ada
kewajipan sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. [akan
tetapi] jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam [urusan pembelaan] agama, maka
kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian kerjakan.
Ada pun orang-orang kafir, sebahagian mereka menjadi pelindung bagi sebahagian yang lain.
Jika kamu [hai para musliminj tidak bagi sebahagian yang lain. Jika kamu [hai para muslimin]
tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, nescaya akan terjadi kekacauan di
muka bumi dan kerosakan yang besar. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah pada jalan
Allah [begitu juga] orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan
[kepada orang-orang muhajirin] mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka
memperolehi keampunan dan rezeki [nikmat] yang mulia. Adapun orang yang beriman sesudah
itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu
[juga].
(Surah Al-Anfal: Ayat 72—75).
Dengan keterangan yang jelas dan jitu seperti ini, dan dengan keputusan yang tetap dan tidak
berganjak-ganjak sedikit jua pun, Islam datang untuk mengangkat darjat umat manusia dan
mensucikannya daripada hubungan tanah dan air dan juga daripada hubungan daging dan darah,
yang sememangnya termasuk di dalam hubungan tanah dan air.
Dengan demikian maka tiada tanahair bagi setiap muslim itu melainkan negara yang di
dalamnya syariat dan undang-undang Allah dilaksanakan, dan pertalian antara setiap muslim
dengan setiap penduduk negara itu adalah berdasarkan pertalian di jalan Allah. Tiada rupa bangsa
bagi setiap muslim melainkan akidahnya yang menyebabkan dia berhak menjadi seorang anggota
dalam "umat Islam" di dalam sebuah "negara Islam". Tiada hubungan keluarga bagi seiiap
muslim itu melainkan kekeluargaan yang tercetus dari akidah dan keyakinan kepada Allah, lalu
hubungan mesra di antaranya dengan kaum keluarga dan kerabat handainya terjalin kerana Allah
semata-mata.
79
Keluarga yang hakiki bagi setiap muslim itu bukanlah ayah ibunya, saudara maranya, isteri
atau suaminya, kaum kerabat atau suku sakatnya; selama tidak terikat oleh tali tunggal yang suci
itu, tali tauhid dan aqidah keyakinan kepada Allah Yang Maha Esa, melainkan sesudah itu
barulah bernilai sebarang hubungan darah dan kekeluargaan.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
Firman:
$´Κ·κ]Β ´]/´ρ $γ_ρ— $κ]Β ο‰n≡´ρ §Ρ ⎯Β /3)= { “%!# `Ν3−/´‘ #θ)?# '¨$Ζ9# $κš‰'≈ƒ ,= z´ρ
Π%n¯‘{#´ρ ⎯μ/ βθ9´™$ ¡? “%!# #θ)?#´ρ ´™$¡Σ´ρ #W. ω%`‘ ∩⊇∪ ´!# ...
Maksudnya: Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu
dari seorang diri [Adam] dan daripadanya Allah menciptakan isterinya [hawa]. Dan daripada
keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan
bertaqwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu
sama lain, dan [peliharalah] hubungan silaturrahim...
(Surah Al-Nisa': Ayat 1).
Firman Allah di atas ini tidak melarang seseorang muslim mendekati dan menghubungi ibu
bapa dengan cara yang baik, walaupun seandainya mereka berlainan 'aqidah, yakni tidak
menganut agama Islam, selama kedau ibu bapanya itu tidak menggabungkan diri ke dalam
golongan atau barisan yang menentang golongan atau barisan Islam. Jika kedua-dua ibu bapanya
itu sudah berada di dalam golongan atau barisan yang menentang Islam, maka tidak boleh lagi
dibuat sebarang hubungan apa lagi hubungan yang erat dan mesra. Kita mendapat contoh
pengajaran mengenai ini daripada peristiwa Syaidina Abdullah bin Abdullah bin Ubai, seperti
hadith berikut:
"Ibnu Jarir telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Ziad; bahawa Rasulullah telah
memanggil anak laki-laki 'Abdullah bin Ubai lalu bersabda kepadanya: "Wahai 'Abdullah,
sudahkan kamu tahu apa yang ayahmu telah katakan?" Jawab Sayidina 'AbduLlah: "Belum lagi
ya RasuluLlah; apakah gerangan yang ayah saya telah katakan. Bolehkah kiranya saya diberitahu
apa yang telah ayah saya katakan itu?" Rasulullah bersabda: "Ayahmu telah mengatakan:
seandainya kami selamat pulang ke Madinah (dari medan perang) nanti, nescaya orang-orang
yang mulia akan menghalau orang-orang yang hina keluar dari kota Madinah ini," lalu Sayidina
'Abdullah pun menjawab: "Benar sekalilah apa yang telah dikatakan oleh ayah saya itu.
Rasulullah orang paling mulia dan ayah sayalah orang yang paling hina; demi Allah wahai
junjungan Utusan Tuhan, sejak waktu Rasululah mula-mula tiba di Madinah hinggalah sekarang
ini, seluruh penduduk Madinah tahu benar bahawa tidak ada seorang anak pun lain daripada saya,
yang sungguh-sungguh membuat bakti kepada ibu bapanya, namun begitupun, seandainya
Rasulullah suruh saya penggal leher ayah saya itu dan membawa kepalanya ke hadapan
Rasulullah saya tidak akan teragak-agak, pasti saya tunaikan suruhan itu." Rasulullah pun
menjawab: "Janganlah buat begitu."
80
Setelah rombongan tentera Islam yang pulang dari perang Bani Mustaliq, dan 'Abdullah bin
Ubai ada di dalam rombongan itu, tiba di Madinah, maka Sayidina 'Abdullal pun pergi menanti
ketibaan ayahnya tiba, maka beliau pun dengan menghunus pedangnya telah pergi mendapatkan
ayahnya sambil menyoal dengan garangnya: "Betulkan ayah telah berkata: seandainya kami
selamat pulang ke Madinah nescaya orang-orang mulia dan kuat akan menghalau keluar orang-
orang yang hina dan lemah dari Madinah ini? Demi Allah sekarang ini ayah pasti akan tahu sama
kemuliaan itu bagi ayah atau bagi Rasulullah? Demi Allah Kota Madinah tidak akan melindungi
ayah. Kini ayah seorang pendatang haram di sini, kecuali dengan izin Allah dan Rasul-Nya.
Tanpa kebenaran Rasulullah ayah tidak akan dapat masuk kota Madinah." Demi melihatkan
cabaran yang tidak disangka-sangkakan ini 'Abdullah bin Ubay menjawab: "duhai keagungan
keturunan Khazraj anakku, sampainya hatimu menghalang ayah menjejak kaki ke rumahnya
sendiri duhai malangnya anak kandungku menyekat kepalaku menjenguk rumahku sendiri."
Orang-orang yang ada di sekitar itu pun berdatanglah ke tempat itu bertanyakan apa yang telah
terjadi. Lalu Sayidina 'Abdullah bin 'Abdullah bin Ubai pun memberitahu orang ramai akan apa
MANHAJ HIDUP MUSLIM
yang telah berlaku sambil menegaskan lagi: "demi Allah dia (ayahnya) tidak dibenarkan masuk
ke Kota Madinah tanpa izin Rasulullah." Lalu mereka pun pergi mengadap Rasulullah
menyampaikan berita kejadian ini, maka Rasulullah pun bersabda: "sampaikan kepada 'Abdullah,
supaya dia lepaskan ayahnya masuk ke Madinah dan balik ke rumahnya." Setelah menerima
arahan Rasulullah itu, barulah Sayidina 'Abdullah membenarkan ayahnya itu masuk ke Madinah.
Orang bertanya kepada beliau, mengapakah pula beliau benarkan ayahnya balik ke rumah? Beliau
menjawab: "Saya patuh kepada arahan Allah dan Rasul-Nya."
Apabila sahaja tali aqidah telah terbuhul, maka seluruh orang beriman itu menjadi
bersaudara, walaupun mereka tidak dipertalikan oleh sebarang hubungan perkahwinan atau
keturunan darah; Allah telah berfirman:
ο´θz) βθ`ΖΒσϑ9# $ϑΡ) ∩⊇⊃∪ ...
Maksudnya: "Hanya sanya orang-orang beriman itu adalah bersaudara seluruhnya..."
(Surah Al-Hujurat: Ayat 10)
(Allah telah menggunakan perkataan "innama," yang memberikan pengertian bahawa
persaudaraan itu melangkaui batas-batas keturunan dan generasi dan mengeratkan hubungan umat
di sepanjang zaman.)
Allah berfirman lagi:
¯Νδ‘ρ‰¹ ’û βρ‰g † ¯Νκ¯ 9) ⎯Β βθ™7t† ¯/‰=¯7% ⎯Β ´‘#$!# ρ'™¯θ7 ? ⎦⎪%!#´ρ Ÿω´ ρ _$δ ´⎯≈ϑƒ}#´ρ
´x© −θ`ƒ π¹$Áz ¯Νκ5 ¯θ9´ ρ ¯Νκ¦Ρ& šχρ`Oσ`ƒ´ρ #θ?ρ& $´ϑΒ π_%n ⎯Β´ρ β%. ´’?ã
$´Ζ−/´‘ šχθ9θ)ƒ ¯Νδ‰è/ ⎯Β ρ'™%` š⎥⎪%!#´ρ šχθs=ϑ9# `Νδ š×≈9`ρ'ù ⎯μ¡Ρ ∩®∪
#θ`ΖΒ#´ ™ ⎦⎪%#9 ξî $´Ζ/θ=% ’û ¯≅ègB ⎯≈ϑƒ}$/ $Ρθ)7™ š⎥⎪%!# $ΨΡ≡´θz}´ ρ ¯î# Ÿω´ρ $Ψ9
Λ⎧m¯‘ ∃ρ'™´‘ 7Ρ) $Ψ−/´‘ ∩⊇⊃∪
Maksudnya: Dan juga bagi orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman
[iaitu orang-orang Ansar] sebelum [kedatangan] mereka [Muhajirin], mereka mencintai orang-
orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka
terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka [orang Muhajirin], atas diri mereka sendiri,
sekalipun mereka di dalam kesusahan. Dan sesiapa yang dipelihara dari [bencana disebab oleh]
kebakhilan dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan [juga] bagi orang-orang
yang datang sesudah mereka [Muhajirin dan Ansar]. Mereka berdoa: "Ya Tuhan Kami beri
ampunlah kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami.
Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang
beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. "
(Surah Al-Hasyr: Ayat 9—10)
81
Allah membuat perbandingan untuk orang-orang Islam dengan mengemukakan satu
kelompok orang-orang yang baik dari perjalanan para Nabi-nabi yang telah mendahului mereka
di dalam barisan perarakan perayaan iman yang tidak putus-putus di sepanjang zaman:
MANHAJ HIDUP MUSLIM
`Ν3m& ‘,s9# 8‰ã´ρ β)´ρ ’?δ& ⎯Β ©_¯/# β) ´U´‘ …μ−/¯‘ yθΡ MΡ&´ ρ Α$ )ù “Š$ Ρ´ρ
⎯=↔`¡ @ x=≈¹ ¯î ≅´Ηå …μΡ) š=δ& ⎯Β ´§Š9 …μΡ) yθ`Ζ≈ƒ ⎦⎫ϑ3≈t:# $Β Ÿξù Α$% ∩⊆∈∪
β& š/ Œθ`ã& ’Τ) >´‘ ⎦⎫=γ≈f9# ´⎯Β βθ3? 7´àã& ’Τ) 'Ν=æ ⎯μ/ ´§Š9 Α$% ∩⊆∉∪ β& 79
´⎯ƒ£≈‚9# ´⎯Β ⎯2 & ©_ϑ m¯?´ρ ’< ¯ó? ω)´ ρ "Ν=ã ⎯μ/ ’< ´§Š9 š=↔`™& ∩⊆∠∪ $Β
Maksudnya: Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya
anakku termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau
adalah yang paling adil di antara semua hakim. Allah berfirman: "Sesungguhnya dia bukanlah
termasuk keluargamu [yang dijanjikan akan diselamatkan] kerana perbuatannya merupakan
perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu
tidak mengetahui [hakikat]nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu
jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Nuh berkata: "Ya Tuhanku,
sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku
tidak mengetahui [hakikat]nya, dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan
[tidak] memberi belas kasihan kepadaku, nescaya aku akan termasuk orang-orang yang rugi."
(Surah Hud: Ayat 45-47)
⎯Β´ρ $´Β$Β) ¨$Ψ=9 7=æ% ` ’Τ) ´⎯γ´ϑ?'ù M≈´Κ=3/ …μš/´‘ ´Ο↵δ≡¯/) ´’?F¯/# Œ)´ρ ¤ Α$% Α$%
⎦⎫ϑ=≈à9# “‰γã `Α$´Ζƒ ©L−ƒ¯‘Œ ∩⊇⊄⊆∪ Ÿω Α$%
Maksudnya: ''Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat [perintah
dan larangan] lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman. "Sesungguhnya aku akan
menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata: "Dan saya mohon juga dari
keturunanku." Allah berfirman: "Janji-Ku [ini] tidak mengenai orang yang zalim."
(Surah Al-Baqarah: Ayat 124).
Firman Allah:
Ν·κ]Β ⎯Β N≡ϑV9# ´⎯Β …`&#δ& −`—¯‘#´ρ $´ΖΒ#´ ™ #$#/ ¯≅è_# >´‘ `Ο↵δ≡¯/) Œ)´ρ ´⎯Β#´ ™ #‹≈δ Α$%
´§♥/´ρ ‘$Ζ9# ># ‹ã ’<) …ν”ÜÊ& ¯ΝO ξ‹=% …μ`èGΒ' ù zψ# Θ¯θ´‹9#´ρ ´!$/ . ⎯Β´ρ Α$%
Áϑ9# ∩⊇⊄∉∪
Maksudnya: Dan [ingatlah] ketika Ibrahim berdoa. "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri
yang aman dan sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang
beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah beriman: "Dan kepada orang
yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani seksa neraka
dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."
82
(Surah Al-Baqarah: Ayat 126).
MANHAJ HIDUP MUSLIM
Nabi Ibrahim telah rela keluar meninggalkan ayah dan kaum keluarganya, memisahkan diri
dari mereka, setelah dilihatnya mereka masih terus ingin berkeras di dalam kesesatan. Firman
Allah:
$‹)© ’1´‘ ™%æ‰/ βθ.& ’1´‘ #θ`ãŠ&´ρ βρŠ ⎯Β šχθ`ã‰? ¯Ν39”Iã&´ρ ω& ´©¤ã ´!# $Β´ρ
∩⊆∇∪
Maksudnya: "Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu, dan daripada apa yang kamu seru
selain daripada Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, aku tidak akan kecewa dengan
berdoa kepda Tuhanku."
(Surah Maryam: Ayat 48).
Dan Allah Subhanahu Wata'ala telah menceritakan perihal Nabi Ibrahim dan perihal
kaumnya untuk dijadikan contoh tauladan dan pengajaran yang berguna:
¯Ν3ΖΒ #τℜ´™/ $Ρ) ¯ΝηΒ¯θ)9 #θ9$% Œ) …μèΒ ⎦⎪%!#´ρ ´ΟŠδ≡¯/) ’û π´Ζ¡m ο´θ`™& ¯Ν39 MΡ%. ‰%
©Lm #‰/& '™$ŸÒó79#´ρ ο´ρ≡‰è9# `Ν3´Ζ/´ρ $´ΖΨ/ ¯/3/ $Ρ¯. βρŠ ⎯Β βρ‰7è? $´ϑΒ´ ρ #‰/´ρ ´!#
…ν‰m´ ρ ´!$/ #θ`ΖΒσ? ∩⊆∪ ...
Maksudnya: Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-
orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya
kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami
ingkari [kekafiran] mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat
selama-lamanya sampai kamu beriman dengan Allah sahaja."...
(Surah Al-Mumtahanah: Ayat 4).
Suri teladan dan pengajaran yang baik dapat direnungkan dengan mendalam dan penuh
keinsafan dari kisah sekumpulan pemuda yang telah memisahkan diri dari kaum keluarga dan
sahabat handai, kampung halaman dan teman seiring, semata-mata untuk mengabdikan diri
kepada Allah dan melindungi aqidah pegangan hidup supaya jangan terjejas akibat paksaan dan
penindasan pihak berkuasa. Alangkah menariknya kisah mereka terukir di dalam Surah Al-Kahfi:
$ΨÜ/´‘´ρ “‰δ `Ογ≈ΡŠ—´ρ `Ογ// #θ`Ζ Β#´™ π´‹Fù ¯Ν·κΞ) ´,s9$/ Νδ'7 Ρ 7‹=ã ´È)Ρ ⎯tΥ ∩⊇⊂∪
$´γ≈9) ⎯μΡρŠ ⎯Β #´θ`ã‰Ρ Ú¯‘{#´ρ N≡´θ≈ϑ´¡9# ´>´‘ $´Ζš/´‘ #θ9$)ù #θ`Β$% Œ) `Ογ/θ=% ⎯9 ’?ã
ΟγŠ=æ šχθ?'ƒ Ÿω¯θ9 πγ9#´™ ⎯μΡρŠ ⎯Β #ρ‹ƒB# $Ψ`Β¯θ% ™ωσ≈δ $ÜÜ© #Œ) $Ψ=% ‰)9 ∩⊇⊆∪
¯ΝδθϑG9´”Iã# Œ)´ρ $/‹. “´Iù# ⎯´ϑΒ `Ν=ß& ⎯ϑù ⎦⎫ / ⎯≈Ü=´¡0 $Β´ρ ∩⊇∈∪ ´!# ’?ã
83

MANHAJ HIDUP MUSLIM
/.Β& ⎯Β /39 ⋅¯γ`ƒ´ρ ⎯μGϑm¯‘ ⎯Β Ν3š/´‘ ¯/39 ³⊥ƒ #γ39# ’<) #…`ρ'ù ω) šχρ‰6èƒ ´!#
$)ù¯Β ∩⊇∉∪
Maksudnya: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu [Muhammad] dengan sebenarnya;
sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami
tambahkan kepada mereka petunjuk. Kami telah meneguhkan hati mereka di waktu berdiri lalu
mereka berkata: "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru
Tuhan selain Dia, kerana jika tidak demikian maka sesungguhnya kami telah mengucapkan
perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami telah menjadikan selain Dia sebagai
tuhan-tuhan untuk disembah]. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang
[tentang kepercayaan mereka]? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang
mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan
apa yang mereka sembah selain dari Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu
nescaya Tuhanmu akan melimpahkan sebahagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan
sesuatu yang berguna bagimu di dalam urusan kamu.
(Surah Al Kahfi: Ayat 13-16).
Peristiwa pemisahan antara isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut dari suami-suami mereka
disebabkan oleh perbezaan aqidah juga telah disorot sedemikian rupa, untuk diperhati dan
dijadikan suri teladan:
⎯Β ⎦⎪‰¯6ã MtB Þθ9 N&Β#´ ρ yθΡ N&Β# #ρ`. š⎥⎪%#9 ξVΒ $F Ρ%Ÿ2 ´!# šU´ŸÑ
´‘$Ζ9# ŸξzŠ# Ÿ≅‹%´ρ $↔Š© š∅Β $´Κ·κ]ã $´ŠΖó`ƒ `Ο=ù $ϑδ$F Ρ$⇐ ù ⎦⎫s=≈¹ $ΡŠ$7ã ìΒ ´!#
⎦,#z≡´‰9# ∩⊇⊃∪
Maksudnya: Allah membuat isteri Nuh dan isteri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang
kafir; kedua-duanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh dari antara
hamba-hamba Kami; lalu kedua-dua isteri itu khianat kepada kedua-dua suami mereka, maka
kedua-dua suami itu pun tidak dapat membela mereka sedikit pun daripada seksa Allah dan
dikatakan kepada mereka berdua: "masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk
[neraka]."
(Surah At Tahrim: Ayat 10).
Sebaliknya isteri Firaun berbeza sekali keadannya dari kedua-dua orang isteri Nabi Nuh dan
Nabi Lut; dia beroleh kebahagiaan menjadi orang beriman di tengah-tengah kemewahan
suaminya yang durhaka kepada Allah; ceritanya juga dikemukakan bagi dijadikan pengajaran:
$F/ 8‰Ψã ’< ⎦⌠# >´‘ M 9$% Œ) šχ¯θã¯ù N&Β# #θ`ΖΒ#´ ™ š⎥⎪%#9 ξVΒ ´!# šU´ŸÑ´ρ
š⎥⎫ϑ=≈à9# Θ¯θ )9# š∅Β ©_gΥ´ ρ ⎯&#ϑã´ρ šχ¯θã¯ù ⎯Β ©_gΥ´ρ πΨf9# ’û ∩⊇⊇∪
84
Maksudnya: Allah membuat isteri Firaun menjadi perumpamaan bagi orang-orang yang
beriman, ketika ia berkata: "Ya Tuhanku bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam
MANHAJ HIDUP MUSLIM
syurga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum
yang zalim."
(Surah At Tahrim: Ayat 11).
Demikianlah contoh perbandingan mengenai betapa putus terburai dan pecah berkecainya
hubungan antara manusia dengan manusia; baik di antara anak dengan bapak di dalam kisah Nabi
Nuh adan putera kesayangannya, antara anak dengan bapak dan kampung halaman dalam kisah
Nabi Ibrahim dengan ayah dan kaumnya, hubungan di antara keluarga sahabat handai dan
kampung halaman sekaligus di dalam kisah pemuda-pemuda penghuni gua (ashabul kahfi), dan
seterusnya hubungan cinta kasih suami isteri serumahtangga di dalam kisah isteri Nabi Nuh, isteri
Nabi Lut dan isteri Firaun putusnya segala perhubungan itu justeru kerana perbezaan aqidah dan
iman.
Demikianlah pula berlalunya angkatan pejuang-pejuang iman di sepanjang hayat umat
manusia, silih berganti menghiasi lembaran sejarah, menjadi suri teladan dan cermin
perbandingan mengenai keteguhan iman, mengenai ketegasan memegang pendirian di jalan
kebenaran, mengenai kesetiaan memegang aqidah tauhid menghayati sikap tegas memegang
prinsip, tidak kenal tawar-menawar tidak sudi bertolak ansur malah tiada nilai hubungan darah,
tiada nilai hubungan cinta dan rumahtangga. Apabila iman telah menghayati hati dan nadi
semuanya sanggup diterima dan dihadapi. Pertemuan dan perpisahan antara manusia dengan
manusia menjadi nilainya apabila pertemuan antara manusia dengan khaliqnya menggamit.
Allah gambarkan pula bagaimanakah sebenarnya sifat orang beriman melalui firman-Nya:
¯θ9´ρ …`&!θ™´‘´ ρ Š$m ⎯Β šχρ–Š#´ θ`ƒ zψ# Θ¯θ´‹9#´ρ ´!$/ šχθ`ΖΒσ`ƒ $´Β¯θ % ‰gB ´!# ω
`Νκ5θ=% ’û 7×≈9`ρ& ¯Ν·κE´± ã ρ& `ΟγΡ≡´θz) ρ& ¯Νδ´™$Ψ¯/& ρ& ¯Νδ´™$/#´™ #θΡ%Ÿ2 =FŸ2
$γ‹ù ⎦⎪$#≈z `≈γΡ{# $κJtB ⎯Β “gB M≈Ζ _ `Ογ=z‰`ƒ´ρ μΨΒ yρ`/ Νδ‰−ƒ&´ρ ´⎯≈ϑƒ}#
βθs=RQ# `Νδ ´>“m β) ´>“m 7×≈9`ρ& μΨã #θÊ´‘´ ρ ¯Ν·κ]ã š_Ì´‘ ∩⊄⊄∪ ´!# ω& ´!# ´!#
Maksudnya: Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari
akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya,
sekalipun orang itu bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara atau keluarga mereka. Mereka
itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan
mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam
syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah redhai
terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah
golongan Allah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang
beruntung.
(Surah Al Mujadilah: Ayat 22)
85
Ketika putusnya hubungan kerabat antara Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam
dengan bapa saudaranya Abu Lahab dan saudara pupuannya Amru bin Hisyam (Abu Jahal), iaitu
di ketika orang-orang Muhajirin sanggup bertempur di medan perang, menentang sanak saudara,
kaum kerabat dan sahabat handai mereka sendiri di medan perang BADAR, ketika itu jugalah
jalinan kekeluargaan terikat begitu erat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mereka telah
menjadi saudara dan kaum keluarga yang saling tolong menolong dan bantu-membantu. Pada
ketika yang sama juga tercantumlah rasa kasih sayang dan terbuhullah tali kekeluargaan antara
orang Muslim berbangsa Arab dengan orang-orang Muslim berbangsa lain terjalin hubungan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
kasih mesra dan setia antara mereka dengan saudara mereka Sayidina Suhaib berbangsa Romawi,
Salman berdarah Parsi dan Bilal berketurunan Negro; pecah berkecailah sudah rasa ta'asub
perkauman dan 'asabiyyah, serta fanatik kekabilahan; perkauman dan kebangsaan serta tanah
tumpah darah.
Rasulullah pernah bersabda kepada mereka dengan katanya yang bererti: lemparkanlah
fanatik kesukuan dan kabilah itu jauh-jauh kerana ia terlalu busuk dan memualkan. Rasulullah
Sallallahu'alaihi Wasallam bersabda lagi seperti ini: ertinya: "Bukan dari golongan kita orang
yang menyeru ke arah perkauman ('asabiyyah) bukan dari kita orang yang berperang kerana
'asabiyyah, dan bukan dari kita orang yang mati terbunuh kerana mempertahankan 'asabiyyah."
Lalu berakhirlah sudah peranan 'asabiyyah, meninggalkan bangkainya busuk terkapaian, bangkai
busuk perkauman dan lenyaplah sudah laungan suara 'asabiyyah, yang berbentuk kebanggaan
kerana bangsa dan keturunan, kerana darah dan warna kulit. Musnahlah sudah kejahatan itu,
kekotoran yang berasaskan daging dan darah, yang berasaskan tanah dan air.
Sejak itu maka negara bagi setiap Muslim itu bukanlah tanah dan air tetapi "Islam", negara
mana di dalamnya berdaulat aqidah Islam dan berkuasa di dalamnya syariat Allah sahaja, negara
mana setiap orang Muslim menumpahkan taat setianya dan sanggup mempertahankannya, rela
mati berkuah darah dan gugur syahid untuk mempertahankan negara itu dari segala ancaman dan
pencerobohan dan untuk melebarkan lagi sayapnya mendaulatkan syariat Allah di seluruh
pelosok dunia. Negara Islam bagi setiap orang yang menghayati Islam sebagai aqidah dan syariat;
juga bagi setiap orang yang rela dan patuh menerima syariat Islam menjadi undang-undang
negara, walaupun dia sendiri bukan seorang penganut agama Islam; seperti halnya penganut
berbagai agama lain hidup aman damai di bawah lindungan pemerintahan Islam berabad-abad
lamanya. Manakala negara yang di dalamnya syariat Allah tidak didaulatkan dan ajaran Islam
tidak disanjung tinggi dan dipatuhi maka negara itu adalah sebuah negara "harbi" bagi setiap
Muslim dan juga bagi orang dzimmi dan mu'ahad, si Muslim wajib memusuhinya walau negara
itu menjadi tempat kelahirannya, dan walaupun di dalam negara itu ramai kaum keluarga dan
sahabat handainya, juga harta benda dan keperluan hidupnya.
Demikianlah halnya Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam telah memerangi Mekah,
negeri kelahirannya sendiri, walaupun di sana ramai kaum keluarga dan sanak saudaranya, malah
walaupun di sana ada rumahnya sendiri, rumah para sahabatnya dan harta benda peninggalan
mereka; sebab sesebuah negara itu belum dianggap menjadi negara Islam kecuali apabila ia patuh
kepada ajaran Islam dan menjalankan syariat Islam.
Nah inilah dia Islam itu dan beginilah dia. Islam bukan hanya sekadar suatu perkataan yang
disebut di lidah sahaja, bukan pula bererti kelahiran seseorang di dalam sebuah negeri tertentu
yang disebut sebagai "negeri Islam" dan mempunyai logo keislaman, juga tidak bererti kelahiran
seorang yang ibu bapanya Muslim.
Firman:
¯Νη¡Ρ& ’û #ρ‰g† ¯ΝO `ΟγΨ/ $ϑŠù 8θϑ3s`ƒ ©Lm šχθ`ΨΒσ`ƒ 7/´‘´ρ Ÿω  f© Ÿω Ÿξù
$ϑŠ=`¡@ #θϑ= ¡„´ρ MŠŸÒ% $´ϑΒ %´`m ∩∉∈∪
Maksudnya: Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka
menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak
merasakan di dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan
mereka menerima dengan sepenuhnya.
(Surah An Nisa: Ayat 65).
86
Inilah dia Islam dan negara seperti yang disebutkan di atas itulah sebenar-benar negara Islam;
bukan sekeping tanah, bukan suatu bangsa, juga bukan suatu keturunan, bukan suatu
MANHAJ HIDUP MUSLIM
persemendaan, bukan berdasarkan kabilah, dan tidak pula berdasarkan suku sakat.
Sesungguhnya Islam telah membebaskan umat manusia daripada terlekat dengan tanah,
supaya dapat mereka berlega naik ke langit tinggi. Islam juga telah membebaskan mereka
daripada sebarang kaitan darah, kaitan bercorak kebinatangan itu, supaya mereka dapat
meningkat naik ke taraf yang tinggi, terhormat dan mulia, di alam samawi.
Negara yang tetap dirindui oleh setiap Muslim itu bukanlah sekeping tanah tertentu. Rupa
bangsa si Muslim yang menjadi identiti, dan pengenalannya bukannya rupa bangsa dari suatu
pemerintahan tertentu. Kaum keluarga tempat si Muslim berteduh dan menumpang kasih
bukanlah berdasarkan darah keturunan. Panji-panji yang menjadi lambang kemegahan hidup si
Muslim, yang dia rela syahid di bawah kibarannya bukanlah panji-panji perkauman atau
kebangsaan; manakala kemenangan yang dibanggakan oleh si Muslim dan yang disyukurinya
bukan kemenangan tentera di medan pertempuran, tapi ialah seperti telah dijelaskan di dalam
firman Allah:
x7¡ ù %´`#´θù& ⎯ƒŠ ’û šχθ={‰ƒ ´¨$Ψ9# Mƒ&´‘´ρ xG 9#´ρ ``ÁΡ #Œ) ∩⊄∪ ´!# ∩⊇∪ ´!# ´™$ _
$/#¯θ? …μΡ) ν¯ó G`™#´ρ 7/´‘ ‰ϑt2 ∩⊂∪ β%Ÿ2
Maksudnya: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat manusia
masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu
dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.
(Surah An Nashr: Ayat 1—3).
Ya, kemenangan di bawah panji-panji aqidah, bukan di bawah panji-panji yang lain; jihad
untuk kemenangan agama dan syariat tidak kerana sesuatu matlamat yang lain pembelaan
terhadap "negara Islam" yang melaksanakan syariat Ilahi bukan kerana membela negara yang
lain, mengikhlaskan semua itu kerana Allah sahaja bukan kerana mencari laba dan kemegahan
nama, bukan untuk kebanggaan suatu negeri atau kaum, dan mempertahankan kepentingan
keluarga dan kaum kerabat, selain daripada mengawal mereka dari dilanda arus fitnah di dalam
menghayati agama Allah.
Dari Abu Musa radiyallahu'anhu "beliau telah meriwayatkan: bahawa Rasulullah
Sallallahu'alaihi Wasallam telah ditanya mengenai halnya seseorang yang berperang kerana
keberainan, berperang kerana kebanggaannya, dan berperang kerana semangat kebangsaan yang
manakah satu dapat dimasukkan ke dalam senarai "berperang di jalan Allah?" Rasulullah telah
menjawab dengan sabdanya: "Sesiapa sahaja yang berperang untuk menjadikan kalimah (agama)
Allah itu yang paling tinggi dan agung maka dia adalah berperang di jalan Allah."
Di dalam peperangan seperti ini sahajalah adanya erti atau istilah "mati syahid" bukan di
dalam mana-mana jua peperangan lain yang tidak mempunyai matlamat meninggikan agama ini,
ikhlas kerana menunaikan perintah Allah LILLAHI "kerana Allah."
Sekali lagi kita ulangi bahawa setiap negeri yang memusuhi si Muslim mengenai aqidahnya,
dan menyekatnya dari melaksanakan syariat Allah, serta membataskan kegiatan keagamaannya,
maka negeri itu adalah negeri musuh "DARUL HARB", walaupun di dalam negeri itu ada
keluarga si Muslim itu, ada kaum kerabat, ada bangsa sedarah sedaging dengannya, ada harta
benda dan barang-barang dagangannya; manakala setiap negeri yang di dalamnya aqidah Islam
dilindungi dan syariatnya dilaksanakan, adalah sebenarnya sebuah "negara Islam" walau dia tidak
punya apa pun di dalam negeri itu: kaum keluarga, saudara mara, bangsa sedarah sedaging, harta
benda dan barang dagangan.
87
Pengertian negara dan tanahair yang sebenar ialah: Negara yang dikuasai oleh aqidah dan
syariat yang datang dari ALLAH sahaja, inilah dia pengertian negara dan tanahair yang sesuai
dengan MANUSIA; manakala pengertian "rupa bangsa" pula ialah "aqidah" dan program hidup.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
Sebenarnya inilah tali persaudaraan yang layak untuk bani insan. Sesungguhnya sifat fanatik
kepada kaum kerabat, suku, kaum, bangsa dan warna kulit adalah sifat fanatik yang kerdil dan
memundurkan, sifat yang dikenal dan diiktiraf oleh umat manusia di zaman kemunduran roh dan
jiwa, yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam sebagai busuk yang dengan
sendirinya menimbulkan rasa mual dan jijik.
Apabila orang Yahudi mendakwa bahawa merekalah kononnya bangsa yang paling agung di
dunia dengan gelaran "bangsa pilihan Allah" kerana kononnya mereka berasal dan keturunan
orang baik-baik, dari keturunan Nabi-Nabi, serentak dengan dakwaan itu Allah telah
menangkisnya dengan menegaskan bahawa nilai penghargaan Allah kepada sesuatu kaum atau
sesuatu individu hanya terletak kepada nilai iman sahaja. Firman Allah Subhanahu Wata'ala:
´⎯Β $‹Ζ m ´Ο↵δ≡¯/) '#Β ¯≅/ ¯≅% #ρ‰G¯κ E ρ& #´Šθδ #θΡθ2 #θ9$%´ ρ β%. $Β´ρ “≈Á Ρ
Ÿ≅Šè≈ÿœ)´ρ ´Ο↵δ≡¯/) ´’<) Α“Ρ& $´ΖŠ9) Α“Ρ& ´!$/ $ΨΒ#´™ #θ9θ% ⎦⎫.³ϑ9# $Β´ ρ $Β´ ρ ∩⊇⊂∈∪
`Ογ/¯‘ ⎯Β šχθ–Š;Ψ9# ´’Aρ& ©¤Šã´ ρ ©›θ`Β ´’Aρ& Þ$6`™{#´ρ ´>θ)胴 ρ ,≈s`™)´ρ Ÿω $Β´ρ $Β´ρ
‰)ù ⎯μ/ Λ⎢ΨΒ#´™ ≅Vϑ/ #θ`ΖΒ#´™ β*ù βθ`Κ=`¡`Β …μ9 ⎯tΥ´ρ `ΟγΨΒ ‰n& ⎦⎫/ −¯Ρ $Β ∩⊇⊂∉∪
`ΟŠ=è9# ìŠϑ´¡9# ´θδ´ρ `Νγ6‹3´‹¡ ù −$)© ’û ¯Νδ $ÿς* ù #¯θ9´θ ? β)ρ #ρ‰ Gδ# ∩⊇⊂∠∪ ´!#
βρ‰7≈ ã …`&! ⎯tΥ´ ρ πó¯7¹ š∅Β ⎯¡m& ⎯Β´ρ πó¯7¹ ∩⊇⊂∇∪ ´!# ´!#
Maksudnya: Dan mereka berkata; "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau
Nasrani, nescaya kamu mendapat petunjuk." Katakanlah: "Tidak, melainkan kamu mengikuti
agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang yang musyrik.''
Katakanlah (hai orang-orang mu'min): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan
kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya,
dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari
Tuhannya. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun dari mereka dan kami hanya tunduk patuh
kepada-Nya. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya,
sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka
berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik
sibghah-Nya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nyalah kami menyembah.
(Surah Al Baqarah: Ayat 135-138)
Adapun bangsa yang menjadi pilihan Allah yang sebenar ialah bangsa MUSLIM yang
hidupnya terus menerus di bawah bayangan panji-panji Allah; walaupun mereka berlainan bangsa
dan warna kulit serta bumi tempat berpijak. Firman:
βθ`ΖΒσ?´ρ 6Ζϑ9# ⎯ã šχ¯θγΨ ?´ρ ∃ρ`è ϑ9$/ βρ'Δ' ? ¨$Ψ=9 M_z& πΒ& ´¯z ¯ΝGΖ.
´!$/ ∩⊇⊇⊃∪ ...
88

MANHAJ HIDUP MUSLIM
Maksudnya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada
yang maaruf, dan mencegah daripada yang mungkar dan beriman dengan Allah...
(Surah Ali 'Imran: Ayat 110)
Umat yang dirintis perjalanannya dan dipelopori pembentukannya oleh Abu Bakar bangsa
'Arab, Bilal bangsa Negro (Habsyi) Suhaib orang Romawi dan Salman bangsa Parsi serta
saudara-saudara mereka yang budiman; yang jejak mereka telah diikuti oleh beberapa generasi
lagi selepas mereka, dengan aqidah sebagai pengenalan rupa bangsa mereka, dengan Islam
menjadi negara mereka, Allah menjadi pemerintah mereka dan Al-Qur'an sebagai
Perlembagaan mereka.
Inilah dia konsep yang tinggi nilainya mengenai negara, rupa bangsa dan keluarga yang
sayugia menjadi pedoman yang menguasai hati setiap orang pendakwah kepada agama Allah,
yang sayugia diberitahu dengan terang dan lantangnya kepada seluruh umat manusia, supaya
tidak bercampur-baur dengan penyelewengan yang dibawa oleh konsep ala jahiliyyah dan
diseludup secara senyap-senyap; juga supaya tidak diresapi oleh berbagai bentuk syirik yang
tersembunyi (syirik khafi), iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu Wata'ala dengan tanah, dengan
bangsa, dengan kaum, dengan keturunan, dan syirik dengan berbagai kepentingan yang kecil-
kecil untuk keperluan jangka pendek; syirik yang telah dikumpulkan Allah dalam sebelah tangan,
dan diletakkannya iman di sebelah tangan yang lain, lalu disuruh manusia memilih sendiri.
Firman Allah:
$δθϑGù´I%# Α≡´θΒ&´ρ `Ο3?´±ã´ρ ¯/3`_≡´ρ—&´ ρ ¯Ν3Ρ≡´θz)´ρ ¯Ν2τ$Ψ¯/&´ρ ¯Ν.τ$/#´™ β) ¯≅% β%.
Š$γ_´ρ ⎯&!θ™´‘´ ρ š∅Β Ν6‹9) ´=m& $γΡ¯θʯ? ⎯3≈¡Β´ ρ β¯θ±ƒB ο≈gB´ρ ´!# $δŠ$¡.
š⎥⎫)¡≈9# Π¯θ)9# “‰¯κ´‰ ⎯ν¯Δ'/ š†A'ƒ ©L m #θ´Á−/´Iù ⎯&#‹7™ ’û ∩⊄⊆∪ Ÿω ´!#´ρ ´!#
Maksudnya: Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum
keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya
dan rumah-rumah usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya dan rumah-rumah
tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan
dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Allah
tidak memberi pimpinan kepada orang-orang fasiq."
(Surah Al Taubah: Ayat 24)
89
Demikian juga tidak wajar sama sekali timbulnya rasa ragu dan syak wasangka mengenai
hakikat jahiliyah dan hakikat Islam di dalam hati para pendakwah Islam; begitu juga mengenai
ciri-ciri negara musuh dan dengan konsep negara Islam; sebab sering berlaku kekeliruan
mengenai ini. Setiap pendakwah mesti meyakinkan diri sendiri untuk ditanam keyakinan kepada
orang bahawa: tiada Islam di dalam negara yang tidak dikuasai oleh Islam dan tidak berjalan di
dalamnya syariat Allah dan tiada negara Islam selain daripada yang dikuasai oleh Islam dalam
segenap urusan pemerintahannya syariat Allah tiada negara Islam kecuali negara yang
menghayati Islam, yang berkuasa di dalamnya program dan undang-undangnya. Perlu benar
diyakinkan bahawa tiada alternatif bagi iman selain daripada kufur; tiada alternatif lain bagi Islam
selain daripada jahiliyyah dan tiada alternatif lain bagi kebenaran melainkan kesesatan jua.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
BAB KEEMPAT BELAS

AMBIL ISLAM SELURUHNYA ATAU TINGGALKAN ISLAM SAMA SEKALI
Setiap sistem mempunyai falsafah dan gagasannya atau rancangannya tentang kehidupan.
Setiap sistem mempunyai masalah-masalah yang timbul dari penerapannya dan mempunyai
persoalan-persoalan yang sesuai dengan watak dan pengaruhnya di alam nyata. Demikian pula
setiap sistem mempunyai penyelesaian-penyelesaian untuk menghadapi persoalan dan masalah
yang timbul dari watak dan kaedahnya.
Fikiran logik yang sesungguhnya akan berpendapat: Siapa yang bermaksud meminta
pendapat dari suatu sistem tertentu dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, maka
sistem ini harus dilaksanakan terlebih dahulu dalam kenyataan hidup. Lalu setelah itu baru dilihat
apakah masalah-masalah itu masih ada atau menghilang, atau berubah bentuk dan unsurnya
(bahagiannya). Hanya pada saat inilah kita mungkin meminta pendapat dari sistem ini mengenai
persoalan-persoalan yang timbul, sewaktu pelaksanaannya.
Islam adalah satu sistem kemasyarakatan yang lengkap, yang segi-seginya saling berjalinan
dan saling mendukung. Sistem ini berbeza wataknya, gagasannya tentang kehidupan dan cara-
cara pelaksanaannya dari sistem-sistem Barat, dan dari sistem yang kita pakai sekarang ini.
Perbezaan ini adalah perbezaan pokok dan menyeluruh. Sudah pasti bahawa sistem Islam itu
tidak ikut serta dalam menimbulkan persoalan-persoalan yang terdapat dalam masyarakat
sekarang ini. Persoalan-persoalan itu timbul dari watak sistem-sistem yang dilaksanakan dalam
masyarakat dan timbul kerana dijauhkannya Islam dari lapangan kehidupan.
Tetapi yang aneh setelah itu, adalah bahawa Islam banyak sekali diminta pendapatnya
mengenai persoalan-persoalan itu. Islam diminta untuk mengemukakan penyelesaiannya. la
diminta untuk mengeluarkan pendapat tentang masalah yang tidak ditimbulkannya, dan ia tidak
ikut serta dalam menimbulkannya. Hairan sekali kenapa Islam diminta pendapatnya dalam suatu
negara di mana sistem Islam itu tidak dilaksanakan, mengenai masalah-masalah seperti "Wanita
dan Parlimen", "Wanita dan Kerja", "Wanita dan Pergaulan Bebas", "Masalah Seks Para Pemuda"
dan lain-lain sebagainya. Orang-orang yang meminta agar Islam mengeluarkan pendapatnya
dalam masalah ini adalah orang-orang yang tidak suka kalau Islam itu memerintah, malah mereka
takut sekali untuk membayangkan saat kalau-kalau pemerintahan Islam itu datang.
Yang lebih aneh lagi daripada pertanyaan-pertanyaan itu adalah jawapan-jawapan yang
diberikan oleh para ulama Islam, dan kesediaan mereka untuk ikut serta dengan para penanya itu
dalam perdebatan tentang pendapat Islam dan hukum Islam, dalam perincian-perincian seperti itu,
dalam membahas persoalan-persoalan seperti itu, dalam suatu negara yang tidak diperintah oleh
Islam dan sistem Islam tidak dilaksanakan.
Apakah urusan Islam sekarang ini dengan masuk tidaknya wanita ke dalam parlimen?
Apakah urusan Islam dengan masalah wanita dan laki-laki bergaul bebas atau tidak? Apakah
urusan Islam dengan masalah apakah wanita boleh bekerja di luar atau tidak? Apakah hubungan
Islam dengan suatu persoalan dari persoalan-persoalan yang dipunyai oleh sistem-sistem yang
dilaksanakan dalam masyarakat ini, yang tidak percaya kepada Islam, dan tidak suka kepada
pemerintahan Islam?
Kenapa masalah-masalah perincian ini diminta untuk disesuaikan dengan hukum Islam,
padahal sistem Islam itu sebagai keseluruhan diusir dari sistem kemasyarakatan, diusir dari
perundang-undangan negara dan diusir dari kehidupan bangsa?
90
Islam adalah suatu keseluruhan yang tidak dapat dibahagi-bahagi. Jadi Islam dapat diambil
sebagai suatu keseluruhan dan dapat pula ditinggalkan sebagai suatu keseluruhan Tetapi kalau
Islam diminta untuk mengeluarkan pendapa dalam urusan yang kecil-kecil sedangkan masalah-
masalah itu sama sekali tidak diperhatikan dalam masalah asas (pokok atau dasar) yang besar-
besar yang menjadi dasar kehidupan dan masyarakat, maka masalah-masalah kecil seperti ini
tidak boleh diterima oleh orang Islam, jangankan oleh seorang ulama, untuk Islam.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
Jawapan yang harus diberikan kepada setiap orang yang meminta pendapat tentang suatu
persoalan perincian dari masalah-masalah yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang tidak
percaya kepada agama Islam dan tidak mengakui hukum Islam, adalah seperti berikut:
Pertama-tama jadikan Islam memerintah seluruh kehidupan. Kemudian setelah itu baru
diminta pendapat Islam tentang persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh Islam itu sendiri,
bukan yang ditimbulkan oleh suatu sistem yang lain yang bertentangan dengan Islam.
Islam mendidik manusia dengan suatu pendidikan tertentu, dan memerintah manusia dengan
suatu hukum tertentu, mengatur masalah-masalah mereka atas dasar-dasar tertentu, menciptakan
unsur-unsur kemasyarakatan perekonomian dan perasaan tertentu. Jadi pertama-tama:
Laksanakanlah Islam itu sebagai suatu keseluruhan dalam sistem hukum dan
pemerintahan, dalam dasar-dasar perundangan-undangan dan dalam prinsip pendidikan.
Setelah itu, kita dapat melihat apakah masalah-masalah yang ditanyakan itu masih ada dalam
masyarakat, atau menghilang dengan sendirinya. Tetapi sebelum hal ini dilakukan, apa hubungan
Islam dengannya, dengan semua masalah yang tidak akan pernah dikenal oleh suatu masyarakat
Islam yang benar?
Ciptakanlah masyarakat Islam yang diperintah oleh hukum Islam dan prinsip-prinsip
Islam, didiklah wanita dan laki-laki dengan pendidikan Islam yang sesungguhnya, di
rumah, di sekolah, dalam masyarakat, dan ciptakanlah jaminan-jaminan kehidupan yang
telah ditentukan oleh Islam untuk semua orang, laksanakanlah keadilan Islam yang telah
diwajibkannya untuk semua orang. Baru setelah ini kita bertanya kepada para wanita: Apakah
ia masih ingin untuk ikut dalam parlimen, atau ia merasa tidak perlu lagi untuk mencuba masuk
parlimen itu kerana jaminan-jaminan yang ada telah cukup? Tanyakan kepada wanita-wanita itu:
Apakah ia masih ingin untuk bekerja di pejabat-pejabat pemerintah? Ia tidak akan ingin bekerja,
kerana kepentingan-kepentingan kehidupannya tidak memerlukannya lagi. Tanyakanlah
kepadanya: Apakah ia ingin untuk bergaul bebas dengan laki-laki, untuk menghias diri dan
memperlihatkan bahagian-bahagian badan, atau apakah pendidikannya di waktu itu akan
memeliharanya dari naluri-naluri kebinatangan, dari hawa nafsu kebinatangan, dan perasaannya
akan menyerunya untuk bertindak dengan penuh tata kesopanan, kerana ia merasa malu kepada
Allah?
Pada saat-saat tertentu ada orang-orang yang bertanya: Apakah kita akan memotong tangan
ribuan pencuri setiap tahun demi untuk melaksanakan hukum Allah?
Orang-orang ini juga melakukan kesalahan yang sama. Sedangkan orang-orang yang
menjawabnya dengan fiqh Islam, telah melakukan dua macam kesalahan sekaligus.
Ribuan pencuri yang terdapat setiap tahun bukanlah akibat dari masyarakat Islam, dan juga
bukan dari sistem Islam. Ia merupakan hasil dari suatu masyarakat lain yang telah mengusir Islam
dari kehidupannya, dan melaksanakan suatu sistem kemasyarakatan lain yang tidak dikenal oleh
Islam. Para pencuri itu adalah hasil dari suatu masyarakat yang membolehkan adanya orang-
orang yang lapar dan miskin, tanpa mengemukakan penyelesaian dari masalah yang mereka
hadapi, suatu masyarakat yang tidak menyediakan makanan yang cukup untuk jutaan orang, tidak
mendidik jiwa kemanusiaan, dan tidak menghubungkan seluruh kehidupan dengan Allah dan
juga tidak dengan syariat Allah.
Sedangkan masyarakat Islam adalah suatu masyarakat lain: suatu masyarakat di mana setiap
orang di dalamnya dijamin rezekinya, baik yang bekerja atau yang menganggur, baik yang kuat
mahupun yang lemah, baik yang sehati mahupun yang sakit. Suatu masyarakat yang setiap
tahunnya mengambil pukul rata seperduapuluh dari modal, bukan dari keuntungan, untuk
kepentingan perbendaharaan negara. Dan setelah itu diambilnya lagi tanpa ikatan dan tanpa
syarat, semua wang yang diperlukan oleh negara untuk memelihara masyarakat dari penyakit-
penyakit.
91
Jadi laksanakanlah sistem itu terlebih dahulu. Setelah itu baru lihat, masih berapa orangkah
yang masih memerlukan pertolongan. Berapa orang pencurikah yang masih mahu melakukan
pencurian, sedangkan perutnya dipenuhi oleh makanan dan hatinya dipenuhi oleh keimanan.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
Demikian pula ada di antara orang yang bertanya kepada anda tentang masalah seks (nafsu
kejantinaan) di kalangan pemuda, jikalau mereka mengikuti ajaran-ajaran Islam.
Orang-orang ini melihat kehidupan pemuda-pemuda yang hidup dalam suatu masyarakat
yang bukan Islam. Segala yang terdapat di sana merangsang naluri (keinginan) mereka. Segala
yang terdapat di sana membangkitkan syahwat mereka. Lalu mereka meminta pendapat Islam
tentang masalah yang dihadapi oleh pemuda-pemuda itu.
Dalam masyarakat Islam tidak terdapat pemudi-pemudi yang berbaju singkat atau
bertelanjang, wanita-wanita yang suka menggoda orang lain atau digoda, yang berkeliaran di
setiap tempat, menyebarluaskan fitnah dan kekacauan, dan semuanya itu untuk keuntungan
syaitan. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat gambar-gambar telanjang, filem-filem cabul dan
nyanyian-nyanyian cabul, seperti filem-filem dan nyanyi-nyanyian Abdul Wahab dan kuncu-
kuncunya. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat akhbar yang menyiarkan gambar telanjang,
kata-kata yang cabul atau lucah dan jenaka yang cabul, yang dijumpai di setiap tempat. Dalam
masyarakat Islam tidak terdapat minum-minuman keras yang mendorong manusia untuk berbuat
hal-hal yang tidak sopan, yang dapat menghilangkan kehendak dan pemikirannya. Akhirnya
masyarakat Islam itu akan mempersiapkan pemuda untuk dapat hidup bersuami-isteri dengan
cepat, kerana perbendaharaan negara akan membantu orang-orang yang ingin hidup baik dalam
sebuah rumah tangga.
Jadi kalau anda ingin memperoleh gambaran pendapat Islam tentang masalah kejantinaan
dalam kalangan pemuda, maka pertama-tama laksanakanlah sistem Islam secara keseluruhan.
Baru setelah itu dilihat, bukan sebelumnya, apakah para pemuda masih mempunyai masalah di
bidang seks atau tidak.
Saya menganggap semua permintaan pendapat yang diajukan kepada Islam mengenai suatu
persoalan yang tidak ditimbuikan oleh sistem Islam, pada waktu itu Islam diusir dari segala
bidang kehidupan, saya menganggap semuanya ini sebagai mempermain-mainkan Islam dan
memperolok-olokkan Islam. Dan saya juga berpendapat bahawa jawapan yang diberikan kepada
pertanyaan seperti itu sama dengan ikut serta dalam memperolok-olokkan Islam yang dilakukan
oleh para ahli memberikan fatwa.
Orang-orang yang berteriak-teriak sekarang ini, menuntut agar wanita jangan diberi hak
untuk memilih dan dipilih, atas nama Islam, atau melarangnya untuk bekerja atas nama Islam,
atau memanjangkan bajunya atau lengan bajunya atas nama Islam, maka saya minta maaf kalau
saya katakan, walaupun saya amat memuliakan maksud-maksud baik dari orang-orang yang
mengatakannya: Mereka itu telah menjadikan Islam benda olok-olok dan sesuatu yang
mentertawakan, kerana mereka membatasi semua persoalan dalam perincian-perincian seperti ini.
Segala bentuk keupayaan dan tenaga mereka itu harus diarahkan kepada pelaksanaan sistem
Islam dan hukum Islam dalam segala segi kehidupan. Mereka seharusnya menuntut agar Islam
itu menguasai sistem masyarakat dan undang-undang antarabangsa. Pendidikan Islam itu harus
menguasai sekolah, rumahtangga, dan masyarakat. Islam harus diambil sebagai suatu keseluruhan
dan dibiarkan untuk melakukan kegiatannya dalam kehidupan sebagai suatu keseluruhan. Inilah
yang lebih sesuai untuk kehormatan Islam dan kehormatan orang-orang yang menyeru kepada
Islam.
Ini kalau mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam hal ini. Kalau mereka benar-benar
ikhlas dalam berdakwah Tetapi kalau yang dimaksudkan adalah membuat keributan dalam
keadaan aman tidak memikul bebanan (risiko) sedikitpun, maka ini adalah persoalan lain, yang
saya ingin agar sekurang-kurangnya sebahagian dari badan-badan dan kelompok-kelompok harus
jangan terlibat di dalamnya.
92
(Diterjemahkan dari buku Al-Syahid Sayyid Qutb yang bertajuk "Dirasah Al-Islamiyyah").
MANHAJ HIDUP MUSLIM
BAB KELIMA BELAS

MASA DEPAN DI TANGAN ISLAM
Apabila terbukti bahawa hanya Islam yang sanggup menyelamatkan manusia daripada
bahaya yang disebabkan oleh pengaruh kebudayaan materialisme yang amat meluas, maka Islam
sahaja yang dapat memberi manusia suatu sistem yang sesuai dengan kejadian dan keperluan
hakikinya; Islam sahaja yang dapat menyelaraskan langkah-langkah penciptaan kebendaannya
dengan langkah-langkah kemuliaan rohaninya; Islamlah sahaja yang sanggup mewujudkan satu
sistem yang realistik dalam kehidupan manusia, sehingga dapat diwujudkan suatu keseragaman
yang belum pernah diketahui oleh manusia sebelumnya pada sepanjang sejarah, selain daripada di
bawah naungan Islam itu sendiri.
Apabila semuanya itu telah terbukti, maka jelaslah, betapa besarnya jenayah yang dilakukan
terhadap seluruh manusia oleh mereka yang melakukan kekejaman terhadap tokoh-tokoh yang
memperjuangkan kebangkitan Islam di mana-mana — terutamanya Mr. Dulles yang berteriak,
mencari-cari sistem yang seperti ini; mereka yang menggerakkan seluruh kekuatannya untuk
menghancurkan setiap pertanda yang membuktikan kemunculan sistem Islam, dan mengaburinya
supaya tidak diketahui oleh manusia, yang sedang mengharapkan kelahiran penyelamat; mereka
yang memburuk-burukkan Islam dengan berbagai tipu daya, pura-pura dan pembohongan!
Ini adalah satu perbuatan jenayah yang kejam, yang dilakukan terhadap seluruh umat
manusia. Manusia yang malang dan sedang ditimpa bencana, yang disebabkan oleh kebudayaan
yang bertentangan dengan fitrah dan keperluan hakiki manusia, seperti yang dinyatakan oleh
tokoh antarabangsa yang terkenal itu. Mereka diancam oleh kejayaan falsafah materialisme
menguasai kemanusiaan, seperti yang dinyatakan oleh Mr. Dulles. Manusia yang diseret ke
jurang kehancuran, diikat dengan rantai kebudayaan materialisme yang mempesona. Setiap hari
manusia semakin hampir dengan jurang yang menakutkannya. Yang dapat menolongnya
hanyalah agama ini, agama yang sedang diperangi oleh musuh manusia, di setiap tempat di dunia
ini dengan segala macam rencana, konsep dan cara.
Tetapi tindakan memerangi Islam dengan berbagai cara yang melampau itu tidak
akan dapat melunturkan keyakinan kami yang mutlaq bahawa masa depan adalah di
tangan Islam.
Islam telah membuktikan kesanggupannya mempertahankan diri dari sebarang tindakan
ganas yang lebih kejam dan lebih keras di sepanjang hayatnya, seperti tindakan kejam yang
dilakukan ke atas tokoh-tokoh yang memperjuangkan kebangkitan Islam di setiap tempat. Islam
telah berjuang dengan hanya menggunakan kekuatan dirinya sendiri dan telah mencapai
kejayaan dan kini terus kekal. Islam terus kekal dalam keperibadian masyarakat dan negara yang
pernah dilindunginya, sedangkan Islam pada waktu itu tidak bersenjata sama sekali.
Islam telah menyelamatkan tanah airnya di Timur dari serangan bangsa Tartar dan dari
serangan-serangan Kaum Salib. Kalaulah Kaum Salib di Timur berjaya seperti kejayaannya yang
dicapai di Sepanyol pada masa dulu atau seperti Kaum Yahudi yang telah berjaya di Palestin pada
masa kini, tentulah tidak ada lagi nasionalisme Arab, tidak ada lagi bangsa dan negara Arab
Sepanyol pada masa dulu dan Palestin pada masa sekarang kedua-duanya menjadi saksi bahawa
kalaulah Islam telah diusir dari satu negeri tentunya bahasa dan nasionalisme di sana akan hilang,
setelah tunjangnya dibongkar sama sekali.
93
Kaum Mamluk yang telah menyelamatkan daerah itu dari serangan Tartar bukanlah bangsa
Arab tetapi salah satu suku bangsa Tartar. Namun mereka sanggup bertahan di depan serangan
anak bangsanya sendiri, demi untuk mempertahankan Islam, kerana mereka adalah Kaum
Muslimin. Mereka bertahan dengan mengambil inspirasi dari aqidah Islam dan dengan
kepimpinan jiwa Islam yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyyah, sebagai pemimpin pembinaan jiwa
dan pejuang di baris hadapan.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
Salehuddin Al-Ayyubi telah menyelamatkan daerah itu dari kehancuran Arabisme, bangsa
Arab dan bahasa Arab, padahal dia adalah kearaban daerah itu dan bahasanya, pada waktu dia
menyelamatkan keislaman daerah itu dari serangan Kaum Salib. Islam yang ada di dalam hati
noraninya yang telah memerangi Kaum Salib, seperti Islam yang ada di dalam hati Al-Zahir
Bibrars dan Al-Muzaffar Quts dan Al-Malik Al-Nasir dalam memerangi Kaum Tartar yang
biadab.
Islam telah berjuang di Algeria selama seratus lima puluh tahun. Islam telah menyebabkan
Arabisme terus merebak di sana. Bahkan pada waktu nilai-nilai utama yang terlambang dalam
bahasa dan kebudayaan telah hancur; pada waktu Perancis menganggap bahasa Arab sebagai
bahasa asing dan melarang orang menyebarkannya melalui pengajaran; pada waktu itu hanya
Islam yang masih teguh dalam hati setiap penduduknya; lalu mereka bangkit memerangi bangsa
penakluk yang akhirnya mereka beroleh kemenangan. Islam tidak pernah menundukkan
kepalanya kepada mereka, kerana mereka itu Kaum Salib yang menjadi musuhnya. Dengan ini
sahaja, jiwa antimusuh terus membara di Algeria kemudian dimarakkan sekali lagi oleh 'Abdul
Hamid bin Badis lalu apinya menjulang sekali lagi. Inilah hakikat yang hendak dihapuskan oleh
golongan pelampau dan penyesat, sebagai hakikat yang telah diketahui oleh orang Perancis dan
Kaum Salib, kerana mereka adalah Kaum Salib.
Mereka percaya bahawa Islam, dengan semangat yang tinggi dalam menentang musuh, akan
menghalang perjalanan mereka di Algeria. Oleh itu mereka mengisytiharkan peperangan
terhadap Kaum Muslimin, bukan terhadap bangsa Arab dan bukan pula terhadap orang-orang
Algeria.
Dalam revolusi besar Mahdi, Islam telah mempelopori rakyat Sudan untuk bangkit
menentang pendudukan Inggeris di Lembah Nil bahagian Utara, iaitu Mesir dan di bahagian
Selatan, iaitu Sudan. Kalau kita lihat kembali pernyataan-pernyataan Mahdi yang agung itu dan
surat-surat Uthman Daqnah kepada Kitchner, Cromer dan Taufiq kita dapat melihat ketokohan
dan keagungan peribadi seorang pejuang Islam yang tulen.
Islam telah bertempur di Cyrenaica dan Tripoli dalam menghadapi serangan Itali. Di pusat-
pusat gerakan Sanusi dan markas mereka, timbullah bibit penentangan itu. Dari sanalah
bersumbernya perjuangan Umar Al-Mukhtar yang gigih dan penuh semangat kepahlawanan.
Pemberontakan yang pertama di Morocco adalah terpancar dari jiwa Islam. Zahir Al-Barbari
(Barber Law) iaitu undang-undang yang dikeluarkan oleh Perancis pada tahun 1931 untuk
mengembalikan suku-suku Barbar kepada faham animisme di sana dan memisahkan mereka dari
syariat Islam adalah merupakan cetusan api yang membakar semangat perjuangan Morocco
dalam menentang orang-orang Perancis.
Islam berjuang tanpa senjata, kerana faktor kekuatannya tersembunyi di sebalik hakikatnya
yang unggul, dalam kesederhanaan, kejelasan dan kelengkapannya, dalam keserasiannya dengan
fitrah manusia dan dalam kesanggupannya memenuhi keperluannya yang hakiki. Kekuatan itu
tersembunyi di sebalik penentangannya terhadap penghambaan diri terhadap manusia dan
memilih penghambaan diri terhadap Allah, Tuhan sekalian hamba.
Kekuatan itu terletak di sebalik dasar tidak menerima pemberian selain daripada Allah dan
menolak sebarang tindakan untuk tunduk kepada sesiapa pun selain kepadaNya. Kekuatan itu
tersembunyi di sebalik tindakannya melindungi penganut-penganutnya dari ditimpa oleh
sebarang pancaroba dan melindunginya dari sebarang kuasa yang tidak berperikemanusiaan.
Oleh itu ketewasan rohani tidak akan terjadi, selama Islam masih hidup dengan subur di dalam
hati norani manusia, walaupun pada beberapa ketika mereka mengalami kekalahan zahir.
Oleh kerana musuh-musuh Islam menyedari ciri-ciri Islam yang istimewa itu maka mereka
bangun menentangnya dengan beberapa taktik dan teknik kotor seperti penindasan, tipu helah
dan penaklukan.
94
Oleh kerana itu juga mereka ingin menukarnya dengan nilai-nilai dan konsep-konsep yang
lain, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perjuangan yang sengit. Dengan demikian
Zionisme sedunia, Kaum Salib sedunia dan imperialisme antara bangsa diharapkan akan merasa
MANHAJ HIDUP MUSLIM
lega.
Sesungguhnya ciri-ciri khas Islam yang kukuh inilah yang menyebabkan musuh-musuhnya
begitu bernafsu untuk menelan tanahair Islam. Inilah sebenarnya hakikat perjuangan dan inilah
tujuan mereka yang utama.
Tetapi, meskipun kedapatan keadaan yang sedemikian, namun masa depan tetap di
tangan Islam.
Berdasarkan hakikat sistem hidup Islam dan berdasarkan keperluan manusia kepada sistem
itu, kami bina sebuah keyakinan yang tidak pernah goncang iaitu bahawa masa depan adalah di
tangan agama ini, bahawa ia mempunyai peranan yang perlu dilaksanakan di bumi ini — sama
ada ia disukai oleh musuh-musuhnya atau tidak; bahawa peranan ini tidak dapat dilakukan oleh
kepercayaan atau sistem yang lain; bahawa seluruh manusia tidak boleh mengabaikannya begitu
lama seperti yang kami tegaskan di bahagian permulaan buku ini.
Kami tidak berhajat untuk melanjutkan perbincangan mengenai hakikat ini. Di sini cukuplah
kalau kami mengemukakan satu gambaran kenyataan sejarah Islam yang barangkali paling sesuai
untuk tujuan tersebut.
Pada waktu Suraqah bin Malik memburu Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam yang
ditemani oleh Abu Bakar radiyallahu'anhu perjalanan berhijrah ke Madinah yang tidak diketahui
oleh orang Quraisy, setiap kali Suraqah mendekati orang yang diburunya, kudanya tersungkur. Ia
mencuba lagi, kerana ingin akan hadiah yang amat menarik hati yang ditawarkan oleh orang
Quraisy kepada sesiapa sahaja yang dapat menangkap Rasulullah dan sahabatnya atau memberi
kabar beritanya. Pada waktu Suraqah sudah putus asa dan berhasrat untuk kembali, dan ia telah
berjanji hendak merahsiakan perihal kedua-duanya, Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam
bersabda: (maksudnya) Hai Suraqah! Inginkah engkau memperolehi kalung Raja Parsi? Nabi
berjanji akan memberinya kalung Syahinsyah Parsi (Raja segala Raja).
Hanya Allah yang mengetahui apa yang terkandung di dalam fikiran Suraqah mengenai
tawaran yang aneh yang dibuat oleh Rasulullah yang hanya ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar
yang tidak dapat memberikan apa-apa kepadanya, kerana dia juga sebagai orang yang berhijrah
secara sulit.
Tetapi Rasulullah tahu kebenaran yang dibawanya, sebagaimana ia mengetahui kebatilan
orang-orang Jahiliyyah pada masa itu. Ia pasti kebenaran akan dapat mengatasi kebatilan. Tidak
mungkin ada kebenaran dengan bentuknya yang tertentu dan kebatilan dengan bentuknya yang
lain pula, lalu tidak terjadi apa-apa.
Pohon yang tua itu (Jahiliyyah) telah rosak seluruh akar-umbinya dan tidak dapat menerima
air dan baja. Semua bahagian pokok itu telah rosak, sebagai tanda ia mesti akan mati. Benih yang
baik yang ditangannya (Rasulullah) adalah benih yang wajar untuk ditanam dan untuk tumbuh.
Keyakinannya terhadap hal ini tidak dapat digoncang lagi.
Sekarang kita berada di dalam suasana yang seperti ini, dengan segala suasana yang
mengelilinginya dan dengan segala tanda-tandanya, dengan kejahilannya yang ada di sekeliling
kita. Oleh itu kita tidak boleh pesimis dalam menghadapi keadaan yang pasti akan terjadi;
keadaan yang telah diberi tanda-tandanya oleh segala-galanya yang ada di sekeliling kita,
meskipun banyak kenyataan yang cuba mempesonakan kita. Keperluan manusia terhadap sistem
ini tidak kurang utamanya jika dibandingkan dengan keperluan mereka pada masa lalu.
Pentingnya sistem ini pada masa kini sama dengan pentingnya pada masa lalu, jika dibandingkan
dengan seluruh sistem yang dimiliki oleh manusia.
95
Oleh itu kita perlu yakin bahawa apa yang pernah terjadi dalam satu suasana, pasti akan
terjadi dalam suasana yang serupa. Kita tidak perlu bimbang lantaran adanya perkembangan di
sekeliling kita, yang berupa tindakan kejam yang dilakukan ke atas tokoh-tokoh pejuang
kebangkitan Islam di setiap tempat dan lantaran menyedari akan luasnya daerah yang dikuasai
oleh kebudayaan materialisme. Sesungguhnya yang menentukan kejayaan dalam persoalan ini
bukanlah kehebatan yang batil dan bukanlah kekuatan tekanan yang ditujukan kepada Islam.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
Yang menentukan dalam persoalan ini adalah kekuatan kebenaran, dan kesanggupannya untuk
bertahan dalam menghadapi berbagai tindakan, tekanan dan tentangan.
Kita tidaklah bersendirian, kerana kita mempunyai kekuatan fitrah; fitrah alam semesta dan
fitrah manusia. Ia merupakan simpanan tenaga yang banyak dan besar, lebih besar daripada
setiap kebudayaan yang lahir untuk menetang fitrah. Kalau fitrah telah berlawanan dengan
kebudayaan, maka fitrahlah yang akan menang, sama ada perlawanan itu lama atau sekejap.
Ada suatu hal yang harus kita perhitungkan. Kita menghadapi perjuangan yang pahit, sukar
dan lama, demi untuk membebaskan fitrah dari runtuhan berbagai kepalsuan yang menimbusi
fitrah itu dan untuk meletakkan fitrah di atas segala-galanya.
Untuk satu perjuangan yang pahit kami perlu membuat persediaan dalam tempoh yang lama.
Kita perlu meningkatkan diri kita ke peringkat yang setara dengan kemahuan Islam. Kita
perlu meningkatkan ibadah kita semata-mata kerana Allah. Sesungguhnya kita masih belum
mengenal Allah dengan sebenar-benarnya selagi kita tidak menyembahnya dengan sebenar-
benarnya.
Kita perlu meningkatkan kesedaran kita terhadap keadaan sekitar dan meningkatkan
kefahaman kita terhadap berbagai teknik dan taktik masa kini.
Kita perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang peradaban dan kebudayaan masa kini dan
mempraktikkan peradaban dan kebudayaan itu dengan tujuan untuk menguji dan memilih. Kita
tidak akan dapat menentukan sesuatu yang patut kita ambil dan sesuatu yang patut kita
tinggalkan, melainkan setelah kita dapat menguasainya dengan pengetahuan dan pengalaman.
Dari pengetahuan dan pengalaman kita akan mempunyai kuasa untuk membuat pilihan.
Kita perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang hakikat kehidupan manusia dan
keperluannya yang hakiki yang sentiasa berubah-ubah. Kita tolak apa yang patut ditolak dari
kebudayaan itu dan kita ambil apa yang patut kita ambil, berdasarkan pengalaman; kita akan
hidup dengan kebudayaan itu, setaraf dengan pengalaman kita.
Ini adalah perjuangan yang pahit, perjuangan yang panjang . . . tetapi merupakan perjuangan
yang jelas .... perjuangan yang tulen.
Dan Allah bersama-sama kita. Allah berkuasa untuk melaksanakan urusanNya, tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.
96
Sadaqa' Llahu'l ‘Azim.

MANHAJ HIDUP MUSLIM

DAFTAR ISI KANDUNGAN KANDUNGAN Muka surat

Kata Pengantar ......................................................................... 3 Muqaddimah ............................................................................ 4 BAB PERTAMA Pentingnya pengetahuan bagi seorang Muslim ........................ 6 BAB KEDUA Perbezaan di antara seorang Muslim dengan seorang Kafir …..10 BAB KETIGA Masalah-masalah yang wajib direnungkan............................. 15 BAB KEEMPAT Makna Kalimah Tayyibah ..................................................... 20 BAB KELIMA Kalimah Tayyibah dan Kalimah Khabithah .......................... 26 BAB KEENAM Tujuan beriman kepada Kalimah Tayyibah .......................... 32 BAB KETUJUH Siapakah yang digelar Muslim? ............................................. 36 BAB KELAPAN Ujian Keimanan ..................................................................... 44 BAB KESEMBILAN Ciri-ciri Islam yang sebenarnya.............................................. 49 BAB KESEPULUH Apakah tujuan patuh kepada Allah ...................................... 54 BAB KESEBELAS Perbezaan antara Din dan Syari'ah ...................................... 59 BAB KEDUABELAS La Ilaha IllAllah: Manhaj Hidup Muslim ............................. 66 BAB KETIGABELAS Rupabangsa Muslim dan 'Aqidahnya ................................... 77 BAB KEEMPATBELAS Ambil Islam seluruhnya atau tinggalkan Islam sama sekali… 90 BAB KELIMABELAS Masa depan di tangan Islam ................................................. 93

2

MANHAJ HIDUP MUSLIM

ÉΟŠÏm§9$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0
Kata Pengantar Dari Penerbit Alhamdulillah, dengan rahmat kemurahan Allah buku ini dapat diterbitkan. Usaha menerbitkan buku ini kami lakukan kerana kandungannya merupakan keperluan asas dalam rangka memahami Islam dan ajarannya. Setiap insan yang mengaku dirinya sebagai Muslim wajib mengetahui syarat-syarat yang diperlukan bagi membolehkan dirinya diterima di sisi Allah sebagai ummat Islam. Pengakuan sebagai Muslim tidak mendatangkan sebarang erti kepada seseorang seandainya kepercayaannya, keimanannya, akhlaqnya budiperangainya dan 'amal kerjanya sama seperti orang bukan Islam. Orang yang digelar Muslim itu mempunyai identitinya tersendiri dan mereka mempunyai panduan yang tersendiri pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi menjamin kejayaan, keselamatan dan kemulian hidup mereka. Buku ini Insya Allah akan menjelaskan secara terperinci makna dan pengertian Iman, Islam dan Muslim. Memandangkan kandungannya yang sungguh baik kami berharap buku ini bukan sahaja menjadi bahan bacaan para penuntut yang ingin mendalami kefahamannya tentang Islam malah ia akan digunakan dalam kumpulan-kumpulan perbincangan (usrah) yang sejak akhir-akhir ini menjadi satu intitusi tarbiyyah yang berkesan.

3

Sebaliknya dengan iqrar itu ia telah mengisytiharkan bahawa kepada Allahlah ia meng'abdikan diri dalam keseluruhan hidupnya: begitu juga dengan peraturan dan undang-undang hidupnya di mana hanya undangundang dan peraturan yang datang dari Allah dan RasulNya sahaja yang layak menjadi panduan dan pegangan hidupnya. seseorang Muslim itu wajib memahami Kalimah Syahadah yang dilafazkannya. Lafaz tersebut merupakan satu iqrar dan pengisytiharan bahawa dirinya telah keluar dari sebarang bentuk perhambaan sesama makhluk dalam apa jua bentuk sekalipun. Mengaku kesempurnaan dan ketinggian sifat-sifat Allah bermakna mengaku kesempurnaan dan kemulian undang-undang dan peraturan ciptaanNya. Sesungguhnya Kalimah Syahadatain yang wajib dilafazkan oleh setiap Muslim itu mempunyai makna dan kesan yang amat mendalam bagi kehidupan seorang Muslim. Baginda SAW bersabda: 4 . Pegangan dan kepatuhan ini adalah manifestasi dari pengakuan tauhidnya bahawa Allahlah mencipta 'alam ini. Sebelum membincangkan pokok-pokok Islam yang lainnya sebagai manifestasi dari kefahaman dan keyakinan dari kalimah syahadah. pemiliknya dan Dialah yang mentadbir seluruh 'alam ini. bukan juga dengan perhiasan tetapi ia adalah sesuatu yang menetap di dalam hati dan dibenarkan dengan 'amal. memang tidak syak lagi kita merasa berkewajipan menjelaskan secara terperinci pengertian kalimah syahadah setepat-tepatnya untuk kefahaman seluruh ummat Islam. Tanpa kefahaman dan 'amalan di atas ia tidak berhak sama sekali mengaku dirinya sebagai Muslim apalagi sebagai Mu'min kerana iqrar yang dilafazkan itu adalah iqrar palsu yang tidak ada makna dan isinya. Kenyataan ini dapat ditegaskan berdasarkan kepada sebuah hadith Nabi SAW yang mulia. Dalam sebuah hadith Rasulullah yang lain. kerana itulah kewajipan paling awal yang wajib kita dahulukan. Adalah menjadi satu kecacatan yang amat besar dan dapat dikatakan keganjilan yang sungguh aneh apabila seseorang yang digelar Muslim tidak memahami konsep atau tasawwur Kalimah Syahadatain yang diucapkannya sebagai pengakuannya menerima ajaran Islam sebagai agamanya dan mengaku pula dirinya bergabung dengan kelompok ummat manusia yang digelar Muslim. Ya.MANHAJ HIDUP MUSLIM Muqaddimah Risalah yang bertajuk "Lailaha IllAllah: Manhaj Hidup Muslim" ini sudah memberi gambaran bahawa kandungan-nya khusus membincangkan hubungan kalimah Lailaha IllAllah dengan perjalanan hidup mereka yang digelar Muslim. Allahlah Tuhan Yang Maha Sempurna sifat ketuhananNya dan suci Ia dari sebarang kecacatan dan kerendahan yang terdapat pada makhluk. Bukanlah iman itu dengan berangan-angan. Oleh yang demikian bagi seorang Muslim sudah semestinya pengakuan Syahadahnya diikuti dengan 'amalan yang menyempurnakan tuntutan iqrarnya itu.

ucapan dengan lidah dan 'amalan dengan anggota badan. Buku ini mengandungi lima belas bab semuanya. dan dikuatkan dengan iqrar dengan lidah serta dibuktikan dengan 'amalan-'amalan dan perbuatan yang dituntut oleh kalimah itu. Desember. Saya percaya. Penyusun dan penyunting Hafid Muhammad 'Uthman 14hb. Al-Syahid Sayyid Qutb dan Al-Ustaz Abu A'la Al-Maududi yang kami kutip dari beberapa buah buku tokoh-tokoh ini. InsyaAllah perbincangan dan kupasan yang dikemukan dalam risalah ini akan memberi manfaat yang amat besar kepada para pembaca sekelian khususnya para pelajar yang belum lagi mendalami tasawwur Islam dan hubungannya dengan 'aqidah. InsyaAllah bab berikut ini kami susunkan beberapa tulisan dua tokoh besar gerakan Islam. di mana sebelas bab yang pertama dari buku ini adalah dari tulisan Al-Ustaz Maududi manakala yang selebihnya adalah tulisan Al-Ustaz Al-Syahid Sayyid Qutb. Dengan peneranganpenerangan dan kupasan-kupasan yang tegas dan mudah difahami ini para pembaca akan dapat melihat dengan jelas hubungan di antara 'aqidah dengan syari'at dan 'ibadat yang merupakan dasar dan intisari yang paling penting dalam ajaran Islam. 1984.MANHAJ HIDUP MUSLIM Maksudnya: Iman itu ialah pengenalan (pengakuan) dengan hati. Kedua-dua hadith yang mulia ini membuktikan bahawa Iman itu adalah hasil pengakuan kebenaran di dalam hati. 5 .

Bila kita tidak menyatakan rasa syukur kita dengan cara demikian. 6 . Sedangkan untuk khutbah kali ini.. (Surah Al-Maidah: Ayat 3). Tidak ada cara lain bagi kita untuk menyatakan terima kasih kepada Allah atas kurniaanNya yang sangat besar itu.. kerana nikmat yang telah diberikanNya kepada kita. adalah dengan cara menunjukkan sikap sebagai pengikut-pengikut Rasulullah SAW yang tulus dan setia.". akan sebanding besarnya dengan kurniaan yang diberikanNya kepada kita. saya akan menerangkan masalah yang sangat penting. yang dapat dianggap sebagai langkah yang paling awal dalam tindakan untuk menjadi seorang Muslim. Seorang Muslim akan senantiasa bersyukur kepada Allah.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB SATU PENTINGNYA PENGETAHUAN BAGI SEORANG MUSLIM ISLAM SEBAGAI KURNIAAN ALLAH YANG TERBESAR Saudara-saudara seiman yang berbahagia! Setiap Muslim nescaya meyakini sepenuhnya bahawa kurniaan Allah yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku. Kerana Allah telah memasukkan kita ke dalam kelompok masyarakat Muslim. dan yang telah memberikan kepadanya kurniaan Islam. Allah sendiri telah menyatakan Islam sebagai kurniaanNya yang terbesar yang diberikanNya kepada hamba-hambaNya. dan telah Ku-redhai Islam itu agama bagimu. telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu. maka satu-satunya cara untuk memperlihatkan rasa terima kasih kita kepadaNya adalah dengan menjadi orang Muslim yang benar. maka bukti terima kasih yang paling baik yang dapat kita persembahkan kepada Allah atas kurniaNya yang besar itu. maka hukuman atas sikap kita yang tidak tahu berterima kasih itu. KEWAJIBAN KITA ATAS KURNIAAN YANG KITA TERIMA Adalah merupakan kewajiban bagi kita untuk melaksanakan kewajipan terhadap Allah. yang telah memasukkannya ke dalam kelompok ummat Muhammad Rasulullah SAW..r& tΠöθu‹ø9$# … ∩⊂∪ ". Semoga Allah menghindarkan diri kita dari hukuman demikian itu! Amin. Pada hari ini. sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: …4 $YΨƒÏŠ zΝ≈n=ó™M}$# ãΝä3s9 àMŠÅÊu‘uρ ©ÉLyϑ÷èÏΡ öΝä3ø‹n=tæ àMôϑoÿøCr&uρ öΝä3oΨƒÏŠ öΝä3s9 àMù=yϑø. LANGKAH PERTAMA UNTUK MENJADI MUSLIM Selanjutnya. Dan manusia yang tidak melaksanakan kewajipannya kepada Tuhan adalah manusia yang paling tidak tahu berterima kasih. mungkin anda akan bertanya: Apakah kewajipan yang harus kita laksanakan kepada Allah yang telah memberikan kurnianya kepada kita? Jawabnya adalah bahawa kerana Allah telah memasukkan kita ke dalam kelompok ummat Muhammad SAW. Seseorang yang tidak melaksanakan kewajipannya kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya. anda mungkin akan bertanya: Bagaimana seseorang boleh menjadi seorang Muslim dalam erti yang sebenarnya? Jawab dari pertanyaan ini memerlukan penjelasan sewajarnya dan saya akan menjelaskan penjelasan itu dalam khutbah-khutbah saya pada hari-hari Juma'at yang akan datang. ia adalah seorang yang tidak tahu berterima kasih. Sekarang..

Itulah. walaupun tidak memahami makna yang terkandung dalam ucapan mereka. atau seorang anak Sudra lahir sebagai seorang Sudra? Atau. SYARAT PERTAMA: PENGETAHUAN (ILMU) Dari jawapan di atas. Kalau anda melakukan usaha untuk memperolehnya. atau seorang Inggeris akan termasuk dalam kelompok masyarakat Muslim kalau ia menerima Islam sebagai agamanya. kita dapat menyimpulkan bahawa pertama-tama. ia bukanlah seorang Muslim. Na'udzu billah min dzalik. Tetapi seseorang dikatakan Muslim apabila ia menerima Islam sebagai agamanya. baik anda sedari atau tidak. Demikian pula seseorang yang lahir dari orang tua berdarah bangsawan akan menjadi bangsawan pula. Dari jawapan tersebut kita dapat menyimpulkan bahawa anugerah Allah yang terbesar. apa ertinya menerima Islam itu? Apakah ini bererti bahawa siapapun yang mengucapkan "Saya adalah seorang Muslim atau saya telah menerima Islam" secara otomatis menjadi seorang Muslim? Apakah ini bererti seperti seorang penganut Brahman yang mengucapkan mantramantra berbahasa Sanskrit. Seseorang tidak disebut seorang Muslim kerana ia tergolong dalam suatu kelompok bangsa tertentu. dan bertindak sesuai dengan ajaran tersebut. walaupun ia anak seorang 'alim atau anak seorang Pathan". ERTI MENERIMA ISLAM Marilah kita teruskan perbincangan kita. Barangsiapa yang berbuat demikian. Pasti anda menjawab: "Tidak". seperti Seorang Inggeris disebut Inggeris kerana lahir di tengah-lengah masyarakat Inggeris? Bagaimana jawapan anda terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas ini? Saya kira— bahkan saya yakin — anda akan menjawab: "Tidak. maka secara otomatis ia berhenti menjadi Muslim. walaupun anda sudah memperolehnya. Anda pasti akan mengatakan bahawa erti menerima Islam adalah bahawa seseorang wajib dengan penuh kesedaran dan kesengajaan menerima apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apakah seseorang sudah membawa Islam pada waktu ia dilahirkan? Apakah seseorang disebut Muslim kerana ibubapanya atau datuknya adalah Muslim? Apakah seorang Muslim terlahir begitu sahaja sebagai seorang Muslim. maka anda akan memperolehnya. bukanlah suatu harta kepunyaan bangsa atau kesukuan yang langsung anda warisi dari orang tua anda dan terus melekat pada diri anda selama hidup. layak disebut seorang Muslim? Sekarang tentu anda dapat menjawab pertanyaan di atas. sebaliknya bila anda tidak memperdulikannya. saudara-saudara! Saya yakin. yakni sebutan sebagai seorang Muslim. Masalahnya adalah. dan barangsiapa yang tidak berbuat demikian. tetapi ia adalah suatu harta yang harus anda peroleh dengan usaha. walaupun ia tidak memiliki pengetahuan apapun kerana ia lahir 7 . yang anda nikmati itu. Seorang yang beragama Hindu. seorang yang lahir di tengah-tengah keluarga Muslim akan dikeluarkan dari masyarakat Muslim kalau ia melepaskan Islam sebagai agamanya. Sebaliknya. apakah Muslim itu nama suatu bangsa seperti Inggeris? Dan apakah seorang Muslim disebut Muslim kerana ia lahir di tengah masyarakat Muslim. Seseorang dapat menjadi Brahman tanpa memiliki pengetahuan. maka ia adalah seorang Muslim. dengan memikirkan pertanyaan-pertanyaan berikut. bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Seseorang tidak boleh disebut Muslim kerana alasan-alasan yang tersebut di atas. atau seorang anak dari kasta Brahman lahir sebagai seorang Brahman. atau seorang bangsawan. atau seperti seseorang yang mengucapkan ungkapan-ungkapan berbahasa 'Arab. itulah jawapan yang akan anda berikan. Tadi telah dikatakan bahawa seseorang dapat menjadi seorang Muslim apabila ia menerima Islam sebagai agamanya. maka ia akan dicabut dari anda. kerana ia lahir sebagai Brahman dan akan terus hidup sebagai Brahman. atau yang anda setujui.MANHAJ HIDUP MUSLIM APAKAH MUSLIM ITU NAMA SUATU KELOMPOK BANGSA MANUSIA? Marilah kita fikirkan apa sebenarnya erti kata Muslim yang kita pakai setiap waktu itu. Islam adalah sebutan terhadap pengetahuan dan tindakan mempraktikkan pengetahuan tersebut. Kalau ia melepaskan agama Islam. sebagaimana halnya seorang bangsawan lahir sebagai bangsawan.

ia akan segera menyambar tangan si dajjal dan terus berpegang kepadanya. padahal sebenarnya ia bukanlah seorang Muslim. di tengah jalan ia akan bertemu dengan seorang dajjal yang akan mengatakan kepadanya: "Hai Nak! Kamu telah tersesat dalam kegelapan. kerana gelap tidak dapat melihat dengan matanya sendiri mana arah yang lurus. Apabila seorang anak dari orang tua yang Muslim tidak mempunyai pengetahuan mengenai hal ini. Seseorang yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga Muslim. ia pasti akan meraba-raba saja sepanjang jalan. maka kerana kejahilan anda. Dan besar kemungkinannya. langkahnya menyeleweng ke arah yang lain dan ia tidak sedar bahawa ia telah menyeleweng dari arah yang lurus yang harus ditempuhnya. Perbedaan yang sebenarnya antara seorang kafir dengan seorang Muslim adalah dalam hal pengetahuan. tidak demikian. Bila anda tidak punya pengetahuan untuk itu. dan kejahilannya terhadap apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak punya pengetahuan. kerana kebodohannya. yang sesuai dengan kehendak Tuhan.MANHAJ HIDUP MUSLIM sebagai bangsawan maka ia akan tetap disebut seorang bangsawan sampai akhir hayatnya. Kalau orang yang bersangkutan tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nama Joni tidaklah bererti bahawa pemiliknya adalah seorang kafir dan nama 'Abdullah pula pemiliknya adalah seorang Muslim. Kemungkinan besar ketika ia sedang mengikuti sebuah jalur yang lurus. tentulah ia tidak akan tersesat atau disesatkan oleh orang lain. melihat dan menghindari jalan-jalan kufr. tetapi kerana pengetahuan. bagaimana ia boleh mendakwa beriman kepada ajaran tersebut dan mempraktikkannya? Dan bila ia menyatakan keimanannya tanpa kesedaran dan tanpa pengertian mengenai ajaran tersebut. Perumpamaan orang yang sama sekali tidak tahu perbedaan antara Islam dengan kufr serta perbedaan antara Islam dengan syirk adalah 'ibarat seseorang yang sedang berjalan pada sebuah jalur jalan yang gelap. mempunyai nama seperti seorang Muslim. maka apa alasannya bagi kita untuk menganggap dirinya sebagai seorang Muslim? Saudara-saudara! Saya minta anda semua meneliti baik-baik apa yang sedang saya huraikan dengan penuh tekanan ini. dan memikirkannya dengan tenang tanpa emosi. adalah tergantung seluruhnya pada pengetahuan. kupimpin engkau kepada tujuanmu". seseorang tidak dapat menjadi seorang Muslim tanpa memiliki pengetahuan. maka ia akan mampu melihat jalan Islam yang lurus pada setiap langkah dalam hidupnya. Kerana seorang Muslim yang sebenarnya hanyalah seorang yang tahu apa makna Islam yang sebenarnya dan menyatakan keimanannya kepada Islam dengan penuh kesedaran. Mari. bagaimana ia dapat menjadi seorang Muslim? Adalah tidak mungkin untuk menjadi seorang Muslim dan hidup sebagai seorang Muslim tanpa tahu apa-apa. Perbedaan yang sebenarnya antara seorang kafir dengan seorang Muslim bukanlah perbedaan dalam nama. dan akan disesatkan oleh dajjal. dan menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. dan si dajjal akan membawanya ke jalan yang sesat. sebenarnya dia bukanlah seorang Muslim. Bahaya ini mungkin sekali akan menimpa pejalan tersebut. Tetapi bila ia punya obor pengetahuan. kerana ia sendiri tidak memiliki obor apa pun dan kerananya ia tidak dapat melihat rambu-rambu di sepanjang jalan yang ditempuhnya. dan yang memakai sarung pula seorang Muslim. Tetapi. tanpa curiga apa-apa. anda sama-sekali tidak akan dapat memperoleh kurniaan itu. Lantaran itu. dan bila seorang penyesat ditemuinya di tengah jalan. syirk bid'ah dan kehinaan yang menghadang jalannya. Pejalan yang malang itu. Orang yang layak memiliki anugerah yang besar itu. Bahkan kalau anda mempunyai sebahagian kecil saja dari anugerah itu. berpakaian seperti seorang Muslim. mungkin akan mengira bahawa dirinya adalah seorang Muslim. maka setelah bertukar kata 8 . bahaya terbesar bagi seorang Muslim adalah kejahilannya sendiri terhadap ajaran Islam. Apabila ia mempunyai obor. Demikian pula orang yang memakai celana jeans tidak bererti dia seorang kafir. Seseorang adalah kafir kerana ia tidak tahu bagaimana hubungan dirinya dengan Tuhan dan hubungan Tuhan dengan dirinya. Anda semua harus mengerti benarbenar bahawa memperoleh atau kehilangan kurniaan Allah yang terbesar yang anda syukuri itu. kerana Islam tidak diperoleh kerana faktor keturunan. Dari contoh ini anda boleh memahami bahawa. dan tidak tahu cara hidup yang mana yang harus dijalaninya di dunia ini. anda akan selalu terancam bahaya kehilangan milik anda itu. Tidak.

Maka. Dan bila iman lebih berharga bagi anda daripada segalanya. Saya hanya menghendaki bahawa setiap orang dari anda menyediakan waktu satu jam saja dari dua puluh empat jam yang anda miliki dalam sehari semalam untuk mempelajari pengetahuan tentang AL-DIN. yakni nyawa anda. bila anda tidak bekerja dengan penuh perhatian. tergantung dapat tidaknya anda dan anak-anak anda menjadi orang-orang Muslim dan hidup sebagai orang-orang Muslim untuk seterusnya. Setiap orang Muslim mestilah mengerti benar-benar risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke dunia ini. yakni iman? Bukankah iman lebih berharga daripada hidup? Dari sekian banyak waktu yang anda habiskan untuk bekerja demi hidup anda. membaca kitab-kitab yang tebal dan menghabiskan waktu sepuluh atau belasan tahun untuk usaha tersebut. la juga mesti mengenal dengan baik cara hidup khusus yang telah ditetapkan Allah bagi orang-orang Muslim.MANHAJ HIDUP MUSLIM sejenak dengannya. Bukankah bila anda tidak serius dan bersungguh-sungguh. 9 . anda pasti akan kelaparan dan kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi anda. anda boleh diancam bahaya kehilangan sesuatu yang sangat berharga. maka tidak akan sulit bagi anda untuk menyediakan waktu satu jam setiap hari untuk mempelajari pengetahuan tersebut. Anda tidak perlu membaca kitab yang tebal-tebal untuk menjadi seorang Muslim. mengairi dan melindungi tanaman-tanaman anda. la mestilah mengerti benar-benar aturan hidup mana yang mesti ditegakkan di dunia ini. dan aturan hidup mana yang wajib dimusnahkan dan diganti. Kerana. baik pemuda. Itulah waktu paling sedikit yang harus disediakan oleh setiap orang Muslim. Tidak banyak waktu yang dituntut untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk itu. orang dewasa mahupun yang sudah lanjut usia. tidak dapatkah anda menyisihkan sepersepuluh daripadanya untuk hal-hal yang dapat melindungi iman anda? Saya tidak mengatakan bahawa setiap orang dari anda semua harus menjadi seorang 'ulama. yang sekarang sedang saya jelaskan pentingnya. Ini bukanlah hal yang remeh yang boleh anda abaikan. PENGTINGNYA PENGETAHUAN Saudara-saudara! Pada pengetahuan inilah. Anda selalu bersikap penuh perhatian dalam mengerjakan sawah ladang anda. kenapa anda tidak bersikap serius dan bersungguh-sungguh dalam mencari pengetahuan. untuk mempelajari pengetahuan yang membolehkannya untuk memahami tuntutan ajaran Al-Qur'an dan tujuan diwahyukannya Al-Qur'an tersebut. ia pasti akan segera sedar bahawa orang yang ditemuinya itu adalah seorang yang jahat dan tidak boleh diikuti. memberi makan ternak anda dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut mata pencarian anda yang lain. yang pada pengetahuan inilah tergantung dapat tidaknya anda disebut seorang Muslim dan hidup seterusnya sebagai seorang Muslim.

Yang pertama itdalah pengetahuan dan yang kedua perbuatan. Inilah sebabnya mengapa Allah senang kepada orangorang Muslim dan benci kepada orang-orang kafir. Allah Yang Maha Kuasa. mata dan telinga. Tetapi yang satu berkedudukan mulia kerana ia mengakui Allah. tidak mungkin kerana seorang itu bernama 'Abdullah dan 'Abdurrahman. dan seorang kafir akan masuk ke neraka. Setiap Muslim percaya bahawa seorang Muslim lebih tinggi darjatnya daripada seorang kafir. Sedangkan yang satu lagi terperosok dari kedudukan yang itu kerana ia tidak mengakui Allah dan tidak mahu melaksanakan perintahNya. adalah Penciptanya juga. Yang satu takut akan hukuman yang akan diberikanNya bila ia tidak mematuhi perintah-perintahNya. kedua-duanya adalah hamba Allah. Ia juga punya tangan. Marilah kita fikirkan benar-benar. mendiskriminasikan antara makhlukNya. seperti kita semua. Kalau begitu. bagaimana caracara untuk menuruti kehendakNya. dan mematuhi perintah-perintahNya. Perbedaan yang begitu besar antara seorang Muslim dengan seorang kafir. Pengetahuan bererti bahawa seorang Muslim harus tahu siapa Tuhannya. PERBEDAAN ISLAM DAN KUFR YANG SEBENARNYA Memang benar perbedaan yang besar dalam kedudukan seorang Muslim dengan seorang kafir bukanlah kerana soal nama. seperti kita semua. Seorang Muslim akan masuk ke syurga. mengapa ada perbedaan yang begitu besar antara seorang Muslim dan seorang kafir. Allah senang terhadap seorang Muslim dan benci kepada orang kafir. apa perintah-perintahNya. minum air yang sama. Allah menjanjikan kurniaan syurga bagi orang-orang Muslim. kaki. Dan sebagaimana kita semua. khitan dan daging babi. yang telah menciptakan alam seluruh manusia dan memberinya rezeki. apakah perbedaan yang sebenarnya antara keduanya? Jawabnya hanyalah satu. dan hidup di bumi yang sama. Ia juga seorang manusia. ia pun bernafas dengan udara yang sama. atau kerana yang seorang dikhitan dan yang lain tidak. Allah yang menciptakan kita. dan memperingatkan orang-orang kafir bahawa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang Muslim dan orang kafir kedua-duanya adalah manusia. yakni kerana Islam dan kufr.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KEDUA PERBEZAAN DI ANTARA SEORANG MUSLIM DENGAN SEORANG KAFIR KENAPA SEORANG MUSLIM BERBEDA DARI SEORANG KAFIR? Saudara-saudara sesama Muslim. hanya kerana soal-soal kecil seperti itu dan memasukkan hambaNya yang satu ke syurga sedang yang lain ke neraka. Padahal seorang kafir adalah juga keturunan Adam. perbuatan-perbuatan mana yang disukaiNya dan mana yang tidak disukaiNya. sedangkan seorang kafir tidak. seperti kita semua. atau kerana yang seorang tidak memakan daging babi dan yang lain memakannya. tidak mungkin bertindak demikian kejam. sedang yang lain bernama Joni dan Robertson. Bila ia sudah tahu akan hal-hal tersebut. kenapakah darjatnya rendah dan darjat kita tinggi? Mengapa kita semua nanti akan masuk syurga dan dia masuk neraka? APAKAH PERBEDAANNYA HANYA SOAL NAMA SAJA? Ini adalah suatu masalah yang harus kita fikirkan secara mendalam. SEBAB PERBEDAAN: PENGETAHUAN DAN PERBUATAN Dari huraian di atas jelaslah bahawa ada dua hal yang membedakan seorang Muslim dengan seorang kafir. maka langkah yang kedua ialah bahawa ia harus menjadikan dirinya sebagai hamba dari Tuhannya. Seorang Muslim akan memperoleh keselamatan dari Allah. Islam bererti kepatuhan kepada Allah sedangkan kufr bererti keengkaran kepada Allah. Maka. melaksanakan kehendak- 10 .

dan melaksanakan perintah-perintahNya. Sebaliknya. bahawa kedudukannya lebih tinggi daripada seorang kafir. kerana memang ia lahir di tengah-tengah keluarga yang berkasta rendah. Kerana itu marilah kita fahami benar-benar bahawa apa pun perbedaan yang ada antara seorang manusia dengan manusia yang lain.. tapi perbuatan itu bertentangan dengan perintah Tuhannya. Anak Nabi Nuh dilahirkan dalam keluarga seorang Nabi. walaupun pekerjaan tersebut boleh mendatangkan keuntungan sebanyak harta benda yang ada di seluruh dunia ini. yang mendapat limpahan rahmatNya serta kedudukan yang luhur dan mulia. walaupun ia mungkin akan kehilangan harta benda atau bahkan nyawanya.. semata-mata kerana ia memiliki nama yang berbeda. ".." (Surah Al-Hujurat: Ayat 13) Ertinya. tapi Tuhannya mengatakan bahawa perbuatan itu hina. Sebaliknya. di mana anak seorang Brahman akan tetap memperoleh kedudukan yang tinggi. maka ia mesti meninggalkan keinginannya sendiri dan melaksanakan perintah Tuhannya.. Sebaliknya. dalam pandangan Allah hal itu berhubungan erat dengan pengetahuan dan perbuatan. tahu jalan yang benar yang ditunjukkanNya. bila suatu perbuatan nampak hina di matanya. Inilah pengetahuan dan perbuatan yang menjadikan seorang Muslim sebagai hamba Allah yang sejati. hingga kisahnya menjadi contoh bagi seluruh dunia. dan sama pula pembangkangannya kepada Allah. Bila hatinya ingin melakukan sesuatu perbuatan. bila ia memandang bahawa suatu pekerjaan akan mendatangkan keuntungan baginya. anak dari orang tua berkasta rendah akan tetap berkedudukan rendah. maka bagaimanapun juga ia mesti mengerjakannya. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan ini sama saja kedudukannya dengan mereka yang kafir. tetapi beliau mengenal Allah dan menta'ati perintahNya. tetapi ia tidak mengerti tentang Allah dan tidak menta'ati perintahNya. tetapi Tuhannya melarangnya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. memakai pakaian yang berbeda dan memakan makanan yang berbeda dengan orang kafir tersebut? Dan apa pula alasannya untuk mengatakan bahawa ia berhak memperoleh rahmat Allah di dunia dan di akhirat? Islam bukanlah sesuatu yang bersifat kesukuan. kerana seorang kafir tidak memiliki pengetahuan ini.s. kekeluargaan atau persaudaraan yang langsung diwariskan oleh orang tua kepada anak dan dari anak kepada cucu. Nabi Ibrahim a. Itulah sebabnya Allah mengangkatnya sebagai imam seluruh dunia. maka ia wajib meninggalkannya. dan mengabaikan kemahuan-kemahuannya sendiri. tapi Tuhannya mengatakan mulia. Apabila suatu perbuatan kelihatan mulia di matanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu .4 öΝä39s)ø?r& «!$# y‰ΨÏã ö/ä3tΒtò2r& ¨βÎ) . dilahirkan di tengah-tengah keluarga seorang penyembah berhala. Kedudukan sebagai seorang Muslim tidaklah diperoleh kerana keturunan sebagaimana halnya kasta. ia dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah yang membangkang dan tidak mendapat limpahan rahmatNya. dan tidak berhak memperoleh rahmatNya. tapi Tuhannya mengatakan bahawa pekerjaan itu harus dilakukan. rahmat Allah dilimpahkan kepada mereka yang mengerti akan Allah. tapi ia sama bodohnya tentang Islam dengan seorang kafir. Apabila ia melihat bahawa suatu pekerjaan mengandungi bahaya. Baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. maka akan semakin tinggi pulalah kedudukannya di mata Allah. dapatkah kita mengatakan dengan menggunakan pertimbangan yang adil. Sementara itu.. maka ia mesti memandangnya mulia pula. semakin banyak orang mengetahui tentang Allah dan semakin menta'ati perintahNya. kerana ia memang lahir dalam keluarga Brahman yang berkedudukan tinggi.. 11 .MANHAJ HIDUP MUSLIM kehendakNya... sama ada mereka bernama 'Abdullah. betapapun bodoh dan jahat perangainya. maka ia harus memadangnya hina pula. Sekarang seandainya ada seseorang yang menyatakan dirinya seorang Muslim. Joni atau Kartar Singh. 'AbdurMiman. Itulah sebabnya mengapa Allah menghukumnya sedemikian rupa tanpa mempedulikan keluarganya. Dalam hal ini Allah telah menyatakan dalam Kitab-Nya: ∩⊇⊂∪ .

Kebodohan. Kehormatan kita yang mestinya tidak boleh dinodai oleh siapa pun juga. bagaimana mungkin ia hidup terhina di dunia ini? Apakah Allah. Apakah kita pernah mencuba mengetahui apa yang diajarkan oleh utusanNya itu? Allah menunjukkan kepada kita jalan untuk memperoleh kehormatan dan kemuliaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Apakah kita sudah menuruti jalan tersebut? Allah dengan jelas memberitahukan kepada kita perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang dapat merendahkan kedudukan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. maka kita semua harus mengakui bahawa ada sesuatu yang salah dalam pengakuan kita sebagai orang-orang Muslim. Apakah kita pernah mencuba untuk mengetahui apa yang tertulis dalam Kitab itu? Allah mengutus RasulNya kepada kita untuk mengajar kita cara menjadi seorang Muslim. Bila seorang Muslim adalah seorang yang dicintai Allah. dan kita yakin Allah melimpahkan rahmatNya kepada orang-orang Muslim. maka ucapannya itu adalah dusta yang tidak tahu malu. Allah punya pejabat sendiri. Jumlah kita demikian besar sehingga bila masing-masing kita melemparkan sebuah batu. tetapi kita berkubang dalam lumpur kehinaan. maka tumpukan batu itu akan menjadi sebuah gunung. (na'udzu billah min dzalik). tetapi yang penting marilah kita lihat kedudukan kita di dunia ini. Dia membiarkan orang-orang yang menentangNya memerintah kita dan menghukum kita kerana kepatuhan kita kepadaNya? Apabila kita percaya bahawa Allah bukanlah penindas dan bila kita percaya bahawa balasan kepatuhan kepada Allah tidak mungkin berupa kehinaan. kita semua orang-orang Muslim. Saya telah menyatakan sebelumnya bahawa secara mutlak tidak ada perbedaan antara seorang Muslim dengan seorang kafir. dan kita akan memperoleh balasan yang seperti itu pula di akhirat nanti. kecuali dalam masalah pengetahuan dan perbuatan. kita tercatat sebagai orang-orang Muslim. Tetapi marilah kita buka mata kita dan kita lihat apakah rahmat Allah dilimpahkan kepada kita atau tidak. sekarang belumuran tanah. seorang dewa penindas hingga sementara kita menjalankan kewajiban-kewajiban terhadapNya dan menta'ati perintah-perintahNya. itu adalah urusan nanti. Apa pun yang terjadi di akhirat. Kita kaum Muslimin di Hindustan ini berjumlah 90 juta orang (sebelum India terbagi menjadi India dan Pakistan). Apabila pengetahuan dan perbuatan seseorang sama dengan pengetahuan seorang kafir. sedangkan dia menyebut dirinya seorang Muslim. kita dapat mengenalNya dan tahu cara-cara untuk dapat menjadi hambaNya yang patuh. dan mereka memutar kepala kita ke arah mana saja yang mereka sukai. tetapi sekarang tertunduk di hadapan manusia-manusia yang sama seperti kita juga. Tangan kita yang selama ini selalu di atas sekarang berada di bawah dan menadah di hadapan orang-orang kafir. Padahal seharusnya kepala kita tidak kita tundukkan di depan siapa pun juga kecuali Allah. Seorang kafir tidak suka membaca Al-Qur'an dan tidak tahu apa yang tertulis di 12 . tetapi Allah tidak memberikan penilaian berdasarkan keaslian daftar penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah. Walaupun dalam daftar penduduk. maka bagaimana kita boleh disebut orang-orang Muslim yang patut menerima rahmatNya? Pahala yang kita peroleh adalah sebanding dengan darjat kita sebagai Muslim. Apakah perbuatanperbuatan tersebut sudah kita hindari? Jawapan apa yang dapat kita berikan kepada pertanyaanpertanyaan ini? Bila kita mengetahui bahawa kita tidak mempunyai pengetahuan dari Kitab Allah dan dari kehidupan UtusanNya dan tidak pula mengikuti jalan yang ditunjukkan olehNya. seperti tidak mungkinnya suatu benda dalam waktu yang sama berwarna hitam dan putih. pemerintahan berada di tangan orang-orang kafir. tetapi kita hidup sebagai budak-budak! Situasi seperti ini kelihatannya betul-betul tidak mungkin. hingga bila kita membacanya. Tetapi di negeri yang begitu banyak orang-orang Muslimnya ini. Kita harus mencari dalam daftarNya untuk melihat apakah nama kita termasuk dalam kelompok hamba-hambaNya yang patuh ataukah dalam kelompok yang tidak patuh? Allah mengirimkan Kitab-Nya kepada kita. kemiskinan dan hutang telah merendahkan darjat kita di mana-mana. Apakah ini semua rahmat Allah? Apabila ini semua bukan rahmat melainkan kemurkaan.MANHAJ HIDUP MUSLIM MENGAPA ORANG-ORANG MUSLIM TERHINA SEKARANG INI? Saudara-saudara! Kita semua menamakan diri kita orang-orang Muslim. Tengkuk kita berada dalam cengkeraman tangan mereka. maka alangkah anehnya bahawa kita sebagai orang-orang Muslim mendapatkan kemurkaan Allah! Kita semua orang-orang Muslim.

Saya hanya mengajar saudarasaudara untuk berfikir dan merenungkan mengapa kita semua tidak memperolehi rahmat Allah. dan hanya mengikuti fikiran dan pendapatnya sendiri. dan ia (Muslim) melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan seorang kafir. semakin saya merasa yakin bahawa satu-satunya perbedaan yang tinggal antara kita dengan orang-orang kafir sekarang ini hanyalah perbedaan dalam nama saja. Saudara-saudara yang tercinta! Apa yang saya katakan pada hari ini tidaklah ditujukan untuk menyalahkan anda semua. Maksud saya hanyalah untuk menyedarkan dan mengajar anda semua untuk memperoleh kembali apa yang telah hilang dari 13 . Dia telah menyatakan bahawa para pengambil dan para pemberi riba adalah penjahat-penjahat yang paling keji. sedangkan kita juga lupa kepada Allah dengan mereka. dan kehinaan kita di tangan mereka pada setiap peristiwa. Dia telah mengatakan bahawa membicarakan orang lain adalah seperti memakan daging saudara sendiri yang telah mati. apabila pengetahuan seorang Muslim tentang Islam sama bodohnya dengan pengetahuan seorang kafir tentang Islam. seolah-olah kita sama sekali tidak takut kepada Allah. Kita tahu bahawa Allah mengutuk para pembohong dan telah menyatakan dengan tegas bahawa tempat tinggal orang-orang yang menyuap dan yang menerima suap adalah neraka. maka bagaimana ia dapat dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada seorang kafir? Atau bukanlah hal ini sama seperti perbuatan seorang kafir? Ini adalah masalah yang harus kita renungkan dengan kepala dingin. di mana-mana menguasai kita? Dan mengapa kita. keras kepala. Kenyataan bahawa orang-orang kafir menguasai dan memerintahkan kita. Apabila seorang yang menyebut dirinya Muslim tingkah-lakunya sama dengan seorang yang bukan Muslim. Kita tahu bahawa Muhammad SAW adalah Utusan Allah. yakni hamba-hamba Allah yang membangkang kepadaNya. Justeru perbedaan itu membuat kita semakin patut memperoleh hukuman dari Allah. adalah bentuk hukuman atas kejahatan kita yang telah tidak menghargai nikmat kurniaan Islam yang telah dilimpahkan kepada kita. tetapi kita. MASALAH YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN DENGAN SERIUS Saudara-saudara yang tercinta! Janganlah saudara-saudara mengira bahawa saya mahu mengecap orang-orang Muslim sebagai orang-orang kafir. yang menyatakan diri sebagai hamba-hambaNya yang patuh. maka bagaimana ia punya hak untuk menyebut dirinya seorang Muslim (hamba Allah yang patuh)? Seorang kafir tidak membedakan antara yang halal dan yang haram. bukan perintah Allah. bukan begitu maksud saya. bagaimana ia dapat disebut seorang Muslim? Seorang kafir tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan jalan lurus yang telah ditunjukkannya untuk menuju kepada Allah. tetapi sebenarnya kelakuan kita sama saja dengan orang-orang kafir. dan mengambil apa saja yang menguntungkan dan menyenangkan baginya dengan tidak mempedulikan apakah itu halal atau haram dalam pandangan Allah. kerana kita tahu bahawa Al-Qur'an adalah Kitab Allah tetapi kita memperlakukannya seperti perlakuan yang diberikan orang-orang kafir kepadanya. Tentu saja ada perbedaan sedikit antara kita dan mereka. namun kita melakukannya dengan bebas seperti orang-orang kafir. Tidak. tetapi perbedaan ini demikian kecil dan tidak bererti apa-apa. mengacuhkan Allah. apa bedanya dia dengan seorang kafir? Ringkasnya. kemesuman dan perbuatan-perbuatan yang cabul akan dihukum dengan hukuman yang pedih. dan menghamba kepada kemahuannya sendiri. kerana kita nampaknya saja adalah orang-orang Muslim. Apabila seorang yang mengaku Muslim keadaannya juga demikian. Dia telah memperingatkan bahawa kata-kata dan perbuatan-perbuatan yang kotor. bagaimana ia boleh disebut seorang Muslim? Seorang kafir hanya mengikuti kemahuannya sendiri. Inilah sebabnya mengapa kita tidak memperoleh rahmat. tidak takut kepadaNya. Apabila seorang yang mengaku Muslim sama seperti ini. diperbudak dan dipermainkan orang di mana-mana? Semakin saya merenungkan sebab dari keadaan ini. Mengapa kita menjadi korban bencana dari segala penjuru? Mengapa mereka yang kita sebut orang-orang kafir. Tetapi walaupun kita mengerti itu semua. Apabila seorang yang mengaku dirinya Muslim sama bodohnya seperti ini. dan sama pula pembangkangnya dengan orang-orang kafir.MANHAJ HIDUP MUSLIM dalamnya. seperti halnya orang-orang kafir. takut untuk mengikutinya. Kedatangan saya ke sini bukanlah untuk mencela saudara-saudara.

anda dapat merasakan sedihnya kehilangan harta benda. Kitab Suci Allah ada beserta anda. KEMAHUAN UNTUK MEMPEROLEH PENGETAHUAN Dalam khutbah saya yang telah lalu saya telah mengatakan kepada anda bahawa untuk menjadi seorang Muslim yang sejati. Keinginan untuk memperoleh kembali harta yang hilang akan timbul. apa makna Islam. maka anda pasti akan berfikir untuk memperoleh harta itu kembali. Kalau anda menyedari kerugian ini. Dan bila anda sendiri mahu berusaha. dan hal-hal apa sebenarnya yang membedakan Islam dari kufr. anda tahu sengsaranya orang yang tidak punya pekerjaan. sistem kehidupan apa yang diikuti oleh Rasulullah. Kerugian apa yang lebih besar daripada ini? Anda bahkan tidak mengetahui makna kalimah syahadah yang dengan membacanya anda menjadi seorang Muslim. 14 . dia sendiri harus mencari air dan Tuhan pun sudah menyediakan air itu. yang kemudian hilang dari tangan anda. tapi anda tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya. Bila anda sendiri tidak merasa haus. Saudara-saudara! Seorang ibu tidak akan memberikan air susunya kepada anaknya sebelum si anak menangis minta menetek. tidak akan ada gunanya sebuah sumber air yang memancar di hadapan anda. dan Allah menyelamatkan anda dari kerugian yang besar ini. maka InsyaAllah. Ini menunjukkan bahawa anda semua masih belum menyedari betapa besar kurniaan yang telah terlepas dari tangan anda. Adakah kerugian yang lebih besar bagi seorang Muslim selain daripada ini? Anda tahu betapa besarnya kerugian anda bila padi di sawah anda terbakar. Kerana itulah saya mencuba untuk menyedarkan anda semua. persyaratan yang pertama-tama bagi seseorang adalah pengetahuan tentang Islam. maka anda akan berusaha sendiri untuk menebus kerugian ini. Jadi anda harus menyedari lebih dahulu betapa besar kerugian anda dengan tidak memahami din. tidak pula anda mengetahui tanggungjawab apa yang terpikul di atas pundak anda setelah anda membaca kalimah tersebut.MANHAJ HIDUP MUSLIM tangan kita. Bila anda semua mengerti dan sedar bahawa sesungguhnya anda dahulu pernah memiliki suatu harta yang tidak ternilai harganya. Tetapi anda tidak tahu betapa ruginya orang yang tidak tahu tentang ajaran Islam. Kalau seorang manusia merasa haus. bila seseorang menyedari apa yang telah hilang dari tangannya dan betapa bernilainya harta yang hilang itu. Tetapi amat disayangkan bahawa anda semua nampaknya tidak berghairah untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Allah akan memberikan jalan bagi anda untuk memperoleh kembali harta anda yang telah hilang itu. Tidak seorang pun yang boleh menjadi seorang Muslim tanpa mengetahui hal-hal ini. Setiap Muslim harus mengetahui apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an.

kegunaan Al-Qur'an bagi mereka hanyalah untuk disimpan di rumah untuk mengusir jin-jin dan hantu-hantu. Dan dengan pertolongan Kitab ini. maka Kitab ini akan memperlihatkan kemampuannya untuk menjadikan mereka iman dan pemimpin dunia. Al-Qur'an diturunkan Allah kepada mereka agar mereka membacanya. Syria. hanya hal-hal kecil itu saja. walaupun mereka memiliki Wahyu Allah tetapi mereka tidak dapat memperoleh berkat dan manfa'at Wahyu tersebut. Ia datang untuk menjadikan mereka Wakil Allah yang sejati di bumi ini. yang sebenarnya tidak terhitung banyaknya itu. Mereka menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an pada lembaran-lembaran kertas lalu menggantungkannya pada leher mereka. hak-hak apa yang dimiliki sesama manusia atas diri mereka dan juga hak-hak mereka sendiri atas sesama manusia. bebas dari kekotoran campur tangan manusia. Dan kalau anda menginginkan untuk mencapai puncak kebesaran rohani. orang-orang musyrik. siapa teman mereka dan siapa musuh mereka. orang-orang yang sesat dan hanya mementing-kan diri sendiri. memang. kesejahteraan dan keberuntungan mereka. kegagalan dan kerugian mereka? Kaum Muslimin tidak lagi memeriksa masalahmasalah ini dengan Al-Qur'an. menimpa siapa saja yang melupakan Allah dan yang mengikuti petunjuk selain dari petunjuk-Nya. seperti untuk mengusir jin dan hantu-hantu. Maroko dan di negeri-negeri lainnya. Kerana itu mereka ditimpa bencana. mereka disuruh untuk menegakkan pemerintahan di muka bumi Allah ini yang berfungsi sesuai dengan hukum Allah. Mereka menjauhi Al-Qur'an dalam menentukan hukum-hukum apa yang harus mereka ikuti dalam mengikat tali persahabatan dan membuat permusuhan. kepada suara-suara iblis yang ada dalam diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi menjadikan Al-Qur'an sebagai pertimbangan untuk mengetahui apa yang harus mereka percayai. Al-Qur'an mampu memberikan kepada anda manfaat apa pun yang anda inginkan dan sebanyak apa pun yang anda mahu. Bencana itu menimpa mereka sekarang'di Hindustan. Al-Qur'an datang untuk memberikan kepada mereka kebesaran dan kekuasaan. namun mereka mengharapkan untuk dapat memperoleh sesuatu berkat dari-padanya. Mereka menjauhi AlQur'an dalam dipatuhi perintahnya dan siapa pula yang harus ditentang perintahnya. ia adalah sumber kebaikan yang paling besar. Aljazair. Sejarah telah membuktikan bahawa bilamana mereka (umat Islam) berbuat menurut petunjukpetunjuk yang terkandung dalam Kitab ini. atau mencelupkannya ke dalam air dan kemudian meminum airnya. Mereka sekarang meminta petunjuk tentang masalah-masalah tersebut kepada orang-orang kafir. AlQur'an juga akan membawa anda ke sana. Palestina.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KETIGA MASALAH-MASALAH YANG WAJIB DIRENUNGKAN PERLAKUAN DAN SIKAP KITA TERHADAP AL-QUR'AN Saudara-saudara sesama Muslim! Umat Islam adalah satu-satunya umat yang paling beruntung di dunia sekarang ini. Ini hanyalah soal kemampuan anda untuk mengambil 15 . Bila yang anda cari hanya kekuasaan di atas dunia dan penguasaan terhadap alam semesta. kerana. apa saja yang harus mereka kerjakan. kerana mereka memiliki Wahyu Allah yang terpelihara dalam keadaan utuh dan dalam bentuknya yang asli. kemenangan dalam pengadilan dan berjaya dalam mencari kerja. Kalau dari al-Qur'an. memahami isinya dan berbuat menurut petunjuknya. Akan halnya Al-Qur'an sendiri. Mereka tidak lagi mencari petunjuk daripadanya untuk mengatur masalah-masalah kehidupan mereka. dengan siapa mereka harus memelihara hubungan dan dengan siapa tidak. Setiap kata-kata yang ada di dalamnya masih tetap sama dengan waktu ia diturunkan kepada Rasulullah SAW. dan mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an tersebut tanpa memahami ertinya. dan di mana letak kehinaan. Tetapi sekarang. Cina. maka yang anda peroleh. ubat untuk orang sakit batuk dan demam. Namun umat Islam ini juga adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. di mana letak kehormatan. yang anda cari hanya manfaat yang kecil dan remeh. dan mereka mengikuti apa saja yang dikatakan oleh unsur-unsur tersebut. yang pasti akan datang. dan bagaimana mereka harus melakukan transaksi-transaksi. maka anda juga akan memperolehnya.

Begitulah yang anda lakukan terhadap surat-surat dagang yang mungkin akan memberikan keuntungan yang sedikit bagi anda. Maka. Kitab Allah tidaklah diturunkan kepada manusia untuk menjerumuskannya ke dalam jurang kecelakaan. mengapa anda tidak memberikan penilaian yang sama kepada diri anda sendiri seperti yang anda berikan kepada orang yang mengira bahawa dengan membaca buku pengubatan saja adalah cukup untuk menyembuhkan penyakit? Kalau anda menerima surat dalam bahasa yang tidak dimengerti. 16 . kemalangan dan penderitaan. tidak pula penting untuk menghindari bahaya seperti yang dikatakannya. . tentu anda mencari orang yang mengerti bahasa tersebut untuk mengetahui isinya. tetapi untuk menggunakan ubat dengan cara seperti yang ditunjukkan dalam surat itu. sebenarnya ia mampu memberikan air sebanyak lautan itu sendiri. Akan tetapi surat yang dikirimkan oleh Penguasa dunia kepada anda yang menerangkan semua keuntungan anda di lapangan din. sekarang ini di depan mata anda semua perbuatan seperti ini sedang dilakukan terhadap surat yang paling manjur dan tidak ternilai harganya. apa yang akan anda katakan? Tidakkah anda akan mentertawakan dan mengatakan orang itu sebagai seorang yang tolol? Nah. Anda mengira bahawa anda sudah cukup dengan membacanya saja tidak perlu untuk menuruti petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. Tidaklah ini suatu hal yang menghairankan? AKIBAT PERLAKUAN YANG ZALIM TERHADAP KITAB ALLAH Saudara-saudara! Saya tidak mengatakan ini semua. pasti mereka akan mentertawakannya dan menganggapnya sebagai orang gila. maka apa yang dapat anda katakan tentang orang itu? Tentu anda akan mengatakan bahawa orang tersebut adalah orang yang tidak siuman dan harus dikirim ke rumah sakit jiwa? Akan tetapi tidakkah anda sedar bahawa anda sendiri melakukan. atau dicelupkannya ke dalam air dan air itu diminumnya. Tetapi bila anda merenungkan semua kenyataan itu. tetapi sayangnya mereka sendirilah yang memperlakukannya dengan perlakuan yang paling zalim. Dan akibat perlakuan yang zalim terhadap Kitab Allah ini jelas telah kelihatan! Hendaklah kita fahami benar-benar bahawa. hal yang sama kepada buku yang dikirimkan oleh Doktor Terpandai untuk menyembuhkan penyakit-penyakit anda? Anda hanya membacanya saja dan mengira bahawa dengan membacanya begitu saja. Al-Qur'an adalah bagaikan lautan: anda hanya mengambil dua titis air daripadanya. Tidak syak lagi mereka memang beriman kepadanya dan menganggapnya lebih berharga daripada hidup mereka sendiri. Seandainya mereka (saudara-saudara kita sesama Muslim) melihat orang lain berbuat seperti itu terhadap sesuatu yang lain. hanya untuk memuaskan diri saya sendiri saja. Sekiranya ada orang yang menerima surat keterangan dari seorang doktor. MEMAHAMI ISI AL-QUR’AN DAN MEMATUHINYA ADALAH WAJIB Seandainya anda melihat orang yang sedang sakit membuka buku tentang pengubatan dan mengira bahawa dengan membacanya ia akan dapat sembuh dari penyakitnya. Saudara-saudara! Apa yang diperbuat saudara-saudara kita sesama Muslim terhadap Kitab Suci Allah adalah demikian tolol dan patut ditertawakan. yang ditulis oleh doktor yang paling besar dari semua doktor. padahal. semua penyakit anda akan hilang. Anda tidak merasa tenang sebelum anda mengetahui isi surat tersebut. yang menyangkut kehidupan duniawi. hati anda akan membenarkan bahawa sekarang ini Kitab Allah sedang mengalami perlakuan yang zalim di dunia ini. yang dimaksudkan untuk menyembuhkan semua penyakit anda. anda kesampingkan begitu saja tanpa mencuba untuk memahami isinya. dan pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang menyatakan dirinya sendiri beriman kepadanya dan bersedia mati untuk membelanya. Namun tidak seorang pun yang tertawa melihat perbuatan ini! Tidak seorang pun mencuba mengerti bahawa sebuah surat nasihat bukanlah untuk digantungkan di leher atau dicelupkan ke dalam air lalu diminum. lalu surat itu dibungkusnya dengan kain dan digantungkannya di lehernya.MANHAJ HIDUP MUSLIM manfaat daripadanya. Anda tidak memperlihatkan keinginan untuk mengetahui isinya.

Nasib Bani Israil terpampang di hadapan anda. bukannya sumber kejahatan dan kesengsaraan. nescaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka ". Bila anda semua tidak berhenti dari berbuat dosa yang besar ini. dan anda. dicengkam tengkuknya dan dicucuk hidungnya dan dituntun ke arah mana saja yang disukai orang lain. Taurat dan Injil diturunkan kepada mereka dan dikatakan: ⎯ÏΒuρ óΟÎγÏ%öθsù ⎯ÏΒ (#θè=Ÿ2V{ öΝÍκÍh5§‘ ⎯ÏiΒ ΝÍκös9Î) tΑÌ“Ρé& !$tΒuρ Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ sπ1u‘öθ−G9$# (#θãΒ$s%r& öΝåκ¨Ξr& öθs9uρ ∩∉∉∪ …4 ΟÎγÎ=ã_ö‘r& ÏMøtrB "Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan Al-Qur'an. Suatu umat hanya akan menemui nasib seperti ini bila mereka memperlakukan Kitab Allah secara zalim. Demikian itu (terjadi) kerana mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas". serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Tidak mungkin suatu umat yang memiliki Wahyu Allah hidup dalam penderitaan di dunia ini. maka anda boleh memastikan bahawa hal itu adalah kerana mereka memperlakukan Kitab Allah dengan cara yang zalim.. óΟßγ¯Ρr'Î/ y7Ï9≡sŒ 3 «!$# š∅ÏiΒ 5=ŸÒtóÎ/ ρâ™!$t/uρ èπuΖx6ó¡yϑø9$#uρ ä'©!Éj‹9$# ÞΟÎγøŠn=tæ ôMt/ÎàÑuρ … (#θçΡ$Ÿ2¨ρ (#θ|Átã $oÿÏ3 y7Ï9≡sŒ 3 Èd. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri dari murka Allah.y⇔ø9$# ÎötóÎ/ z⎯↵ÍhŠÎ. seperti orang-orang Yahudi. SIAPA YANG DINAMAKAN MUSLIM? Saudara-saudara! Hal pertama yang wajib diketahui oleh setiap Muslim ialah: Siapa yang dinamakan Muslim dan apa ertinya menjadi seorang Muslim? Bila seorang manusia tidak tahu apa yang disebut 17 . Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. diperbudak. namun . (Surah Al-Ma'idah: Ay at 66) Tetapi mereka memperlakukan Kitab-kitab Allah tersebut dengan cara yang zalim dan mereka memperoleh balasan perrbuatan itu: (#θçΡ%x. maka hidup anda tidak akan berubah meskipun anda mendirikan berbagai perguruan tinggi di setiap desa dan anakanak anda semua menjadi sarjana. dan apa yang mereka alami itu adalah hukuman atas perbuatan mereka itu.. (Surah Al-Baqarah: Ayat 61) Kerana itu bila suatu umat memiliki Kitab Allah. selain menghentikan kezaliman tersebut dan memperlakukan Kitab Allah dengan semestinya.¨Ψ9$# šχθè=çGø)tƒuρ «!$# ÏM≈tƒ$t↔Î/ šχρãàõ3tƒ ∩∉⊇∪ šχρ߉tF÷ètƒ ". Hal itu (terjadi) kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah). " (Surah Taha: Ayat 2-3) Al-Qur'an adalah sumber kebahagiaan dan nasib baik.mereka hidup dalam kehinaan dan diperbudak oleh orang-orang lain. menjadi jutawanjutawan dengan jalan riba.MANHAJ HIDUP MUSLIM ∩⊂∪ 4©y´øƒs† ⎯yϑÏj9 ZοtÅ2õ‹s? ωÎ) ∩⊄∪ #’s+ô±tFÏ9 tβ#u™öà)ø9$# y7ø‹n=tã $uΖø9t“Ρr& !$tΒ "Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya. diinjak-injak dan ditendang oleh orang lain.

tanpa mencari petunjuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang bagaimana menyelesaikan urusan-urusannya. pemerintah anda hanyalah Allah. Kerana itu setiap Muslim dan anak dari setiap Muslim harus diajar apa ertinya menyebut dirinya sebagai Muslim. Islam bermakna mengorbankan kebebasan dan kemerdekaan diri sendiri demi Allah. Sama halnya. dan hanya hal-hal yang benar menurut Allah dan 18 . ini tidak sesuai dengan akal fikiran saya. atau bila ia tahu apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah tetapi ia berkeberatan untuk menurutinya dengan mengatakan: "Ah. Mempercayakan segala urusan kepada Allah bererti menerima bimbingan Allah yang diberikan melalui Kitab SuciNya dan bimbingan yang diberikan oleh RasulNya. MAKNA ISLAM Islam bermakna: kepatuhan dan kerajinan menjalankan kewajipan kepada Allah. atau mengikuti apa yang diperbuat oleh nenek moyangnya. maka saya tidak akan mengikutinya". dan seorang yang mempercayakan urusan-urusannya kepada dirinya sendiri atau kepada siapapun selain Allah bukanlah seorang Muslim. Dan tindakan mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah inilah yang menjadikan seseorang itu dapat disebut seorang Muslim. kerana itu saya tidak boleh menerimanya". Seorang Muslim adalah orang yang dalam setiap persoalan selalu merujuk kepada Kitab Allah dan kata-kata RasulNya. kerana ia telah mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah. La ilaha illAllah Muhammadur Rasulullah.MANHAJ HIDUP MUSLIM manusia dan apa perbedaan antara manusia dengan binatang. atau "Kerana ajaran Al-Qur'an dan Sunnah ini bertentangan dengan ajaran nenek moyang saya. dengan tidak mengajukan keberatan sedikit pun kepada keduanya. Sekali lagi yang dapat dinamakan seorang Muslim hanyalah orang yang rela mengenepikan pemikirannya sendiri. adat kebiasaan masyarakat dan dunia serta nasihat-nasihat dari orang lain. yang berdaulat atas diri anda hanyalah Allah. seseorang tidaklah dapat dinamakan seorang Muslim bila ia tidak bergantung pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. untuk mengetahui apa yang mesti ia dilakukan dan apa yang tidak boleh ia lakukan. dan menolak apa sahaja yang dilihatnya bertentangan dengan petunjuk Allah dan RasulNya. Islam bermakna memasrahkan diri kepada Allah. bererti pada saat itu anda telah mengakui bahawa satu-satunya hukum yang harus anda patuhi adalah Hukum Allah. Tanggungjawah apa yang dipikulnya dan apa batas-batas yang diberikan oleh Islam supaya seseorang tetap dapat dianggap seorang Muslim dan apabila ia melanggar batas-batas tersebut maka tidak dapat lagi disebut seorang Muslim. ia hanyalah seorang pendusta. Selanjutnya hanya Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sajalah yang wajib diikuti dalam setiap masalah kehidupan. Seorang Muslim adalah orang yang mahu menerima tanpa sebarang ragu-ragu apa saja petunjuk yang didapatinya dari Allah dan RasulNya. bila seorang Muslim tidak tahu erti yang sebenarnya dari menjadi seorang Muslim dan apa bedanya seorang Muslim dengan seorang bukan Muslim. Orang yang berpandangan seperti ini tidak dapat dinamakan seorang Muslim. atau "Kerana masyarakat dan orang-orang di seluruh dunia tidak menyetujui ajaran al-Qur'an dan Sunnah. atau menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya dan oleh orang-orang di dunia pada umumnya. Sebaliknya. Islam bermakna menyerahkan diri di bawah kekuasaan kerajaan dan kedaulatan Allah. hanya Allahlah yang harus anda patuhi. selain nasihat dari Allah dan RasulNya. Seseorang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah adalah seorang Muslim. tetapi melaksanakan apa yang dikatakan oleh fikirannya sendiri. maka saya juga tidak akan menyetujuinya". tentulah ia akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti binatang dan tidak menghargai dirinya sebagai seorang manusia. KEWAJIPAN SEORANG MUSLIM Ketika anda membaca kalimah syahadah. dan bila ia menyatakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim. meskipun ia mengatakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim. dan perbedaan apa yang timbul dalam kedudukannya sesudah ia menjadi Muslim. maka ia akan berbuat seperti seorang yang bukan Muslim dan tidak akan merasakan kebanggaan menjadi seorang Muslim.

Tetapi seseorang yang menyebut dirinya sebagai seorang Muslim mesti tahu dan mengerti bahawa ia hanya dapat." (Surah Al-Ma'idah: Ayat 44). Adalah bertentangan bila di satu pihak anda mengatakan bahawa anda adalah seorang Muslim. ∩⊆⊆∪ tβρãÏ≈s3ø9$# ãΝèδ y7Íׯ≈s9'ρé'sù ª!$# tΑt“Ρr& !$yϑÎ/ Οä3øts† óΟ©9 ⎯tΒuρ … ". maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. ini adalah kebiasaan keluarga saya turun temurun. dan enggan menuruti Al-Qur'an dan Sunnah. Kewajiban anda sekarang adalah menilai segala sesuatu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. atau adat kebiasaan masyarakat. Walaupun setelah itu ia masih menyebut dirinya sebagai seorang Muslim dan mengumumkan kepada orang ramai bahawa ia adalah seorang Muslim. Seseorang yang tidak ingin menjadi seorang Muslim. sedangkan ia tidak mahu menyerahkan seluruh masalah hidupnya kepada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak mahu mengenepikan pemikirannya sendiri. Berhadapan dengan Firman Allah dan Sunnah RasulNya. atau kebiasaan masyarakat. masyarakat melakukannya demikian. tidak dapat dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemahuannya. anda telah kehilangan hak untuk berkata: Pendapat saya adalah demikian. dan barangsiapa yang keluar dari ikatan ini bererti ia telah keluar dari Islam. tidak peduli apa kata orang dan apa yang mereka lakukan. ia bebas memeluk agama apa pun yang disukainya dan menyebut dirinya dengan sebutan apa pun yang disukainya.. anda telah mengorbankan kebebasan peribadi anda bagi Allah. Ikatan Islam itu ialah menerima Firman Allah dan Sunnah RasulNya sebagai landasan kebenaran dan keadilan. 19 . Sebagaimana seorang buta tidak boleh mengatakan bahawa ia mempunyai mata. tetap. Pak Anu dan Kyai Anu menasihatkan demikian". dan memandang segala sesuatu yang bertentangan dengannya sebagai kebatilan.MANHAJ HIDUP MUSLIM RasulNya sajalah yang benar bagi anda. Barangsiapa yang tetap tinggal dalam ikatan ini adalah seorang Muslim. dan Iain-lain yang serupa dengan itu. maka begitu pula seseorang tidak boleh mengatakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim. anda tidak boleh mengajukan alasan-alasan seperti itu. atau apa yang dikatakan dan dilakukan oleh seseorang atau orang banyak. tetapi di lain pihak anda masih lebih menurutkan pendapat dan selera anda sendiri. Anda mesti menerima apa yang sesuai dengan firman Allah dan Sunnah RasulNya dan menolak apa pun yang bertentangan dengan keduanya. menjadi seorang Muslim selama ia berada dalam ikatan Islam. atau perkataan dan perbuatan orang demi menuruti ajaran Allah dan RasulNya. Ini bererti bahawa begitu anda menjadi seorang Muslim.. ia hanyalah menipu dirinya sendiri dan orang ramai saja. Sebagai akibatnya. atau seorang yang tidak punya hidung mengatakan bahawa ia mempunyai hidung. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah.

MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KEEMPAT MAKNA KALIMAT TAYYIBAH Saudara-saudara sesama Muslim! Kita semua tahu bahawa seseorang sah menjadi Muslim dengan membaca satu rangkaian kalimat. Dari seorang yang patut mendapat kemurkaan Allah. L. Tidak sampai di sini saja: Kerana kalimah syahadah ini. Muhammad Utusan Allah. sedang mereka yang menolaknya terkumpul dalam kelompok yang lain. terjadilah keajaiban. 20 . hingga begitu mentera diucapkan. Tetapi sebaliknya. memang percaya bahawa dengan mengucapkan suatu mentera sahaja sebuah gunung akan boleh digerakkan. dapatkah terjadi suatu keajaiban yang dapat menimbulkan perubahan yang demikian radikal dalam diri seseorang? Dapatkah hal yang demikian kecil menimbulkan perbedaan. seperti langit dan bumi. dan memutuskan hubungan antara seseorang dengan sanak keluarganya. seorang anak yang lahir dalam keluarga Muslim tetapi tidak mahu percaya kepada kalimah tersebut akan terputus semua hubungannya dengan keluarganya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak syak lagi. Bila kata-kata tidak punya erti dan tidak merosak dalam hati. Ini menunjukkan bahawa kalimah syahadah tersebut adalah suatu fenomena yang dapat mempertalikan nubungan antara seseorang dengan seorang yang lain yang sebelumnya tidak saling mengenal. tidak akan mungkin dapat menimbulkan akibat yang demikian besar. Namun tidaklah demikian halnya dalam Islam. Pengaruh kata-kata terletak dalam ertinya. Bila seorang ayah membaca kalimah tersebut sedangkan anaknya menolak untuk membacanya. terjadilah perubahan besar dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Sebelum membaca kalimah itu. akhlaq dan perbuatan orang yang mengucapkannya. dan beberapa huruf yang lain lagi. mengapa terjadi perbedaan yang demikian besar antara seorang manusia dan manusia yang lain? Ada apa dalam kalimah tersebut? Sekilas. I. Bila seorang. anda akan dapat mengatakan sendiri bahawa cuma sekadar membuka mulut dan mengucapkan beberapa suku-kata saja. Dalam Islam hal yang utama dalam sebuah kalimah yang diucapkan adalah maknanya. ia adalah seorang yang kotor. ayah dari sang anak itu. Hal ini dikeranakan mereka percaya bahawa kekuatan mentera tersebut terletak dalam bunyi kata-katanya saja. Mereka yang membaca kalimah ini bersatu-teguh dalam satu kelompok. kalimah syahadah itu tampaknya hanyalah sebuah kalimah yang terdiri dari huruf-huruf seperti K. yakni: La ilaha illAllah. tapi setelah mengucapkannya ia telah menjadi seorang yang suci. Dari seorang kafir ia berubah menjadi seorang Muslim. MENGAPA TIMBUL PERBEDAAN YANG BESAR? Marilah kita fikirkan sejenak. seseorang mengalami perubahan yang besar dalam dirinya. maka sekadar mengucapkannya saja sama sekali tidak akan ada faedahnya. dan tidak menimbulkan pengaruh yang kuat yang boleh menimbulkan perubahan dalam fikiran. antara seorang manusia dengan manusia yang lain? Saudara-saudara! Dengan sedikit pengertian sahaja. Muhammadur Rasulullah. tetapi sekarang-pintu syurga terbuka baginya. meskipun tidak seorang yang dapat memahami erti mentera tersebut. Kekuatan kalimah ini demikian besar hingga mampu mengalahkan kuatnya hubungan darah dan kekeluargaan. orang luar yang percaya kalimah syahadah menikah dengan seorang putri dari keluarga Muslim. Sang ayah bukan lagi . bumi dapat terbelah dan air boleh memancar keluar. Dengan mengucapkan kata-kata yang disebut kalimah syahadah ini. ia dan anaknya mempunyai hak untuk mewarisi harta keluarga tersebut. terputuslah hubungan antara keduanya. Bahkan ibu dan saudara perempuannya juga akan mengenakan pardah dan menjauhkan diri daripadanya. Sang anak tidak lagi berhak untuk mewarisi harta sang ayah. Bila huruf-huruf itu digabungkan bersama-sama dan diucapkan dengan mulut. A. orang-orang kafir. penyembah berhala. Sebelumnya ia dicatat untuk masuk neraka. ia berubah menjadi orang yang dicintai Allah. dan sebaliknya sang anak bukan lagi anak dari sang ayah. yang sangat rumit dan hanya terdiri dari beberapa perkataan saja.

maka orang tersebut menjadi seorang Muslim yang sejati. seperti yang telah saya ceritakan kepada anda. anda tidak akan membiarkan satu pun buah fikiran yang bertentangan dengan kalimah ini memasuki fikiran anda. Dan setelah memahami pengertian pernyataan anda itu. Hanya dengan melalui proses yang demikian itulah akan terjadi perbedaan besar antara seorang manusia dengan manusia yang lain. Pencipta. Hidup dan mati ada pada perintahNya. apa yang sebenarnya dinyatakan oleh seseorang dengan mengucapkan kalimah tersebut. dan kewajiban apa yang dipikulkan di pundaknya setelah ia membuat pernyataan tersebut. yang akan dapat menimbulkan perubahan yang demikian besar. dunia ini punya Tuhan. Segala sesuatu yang anda miliki dan juga dimiliki oleh manusia seluruhnya adalah milikNya. Dia-lah yang menciptakan dan memberi rezqi seluruh alam ini. Bila seseorang mengucapkan dan mempercayai kalimah ini. anda juga harus menyedari benar-benar bahawa dengan mengucapkannya anda telah membuat komitmen yang sangat besar di hadapan Allah dan seluruh dunia. Nah. bererti. tidak akan dapat menimbulkan perubahan yang demikian besar. yang pertama. Perubahan seperti itu hanya mungkin terjadi. dan memikul tanggungjawab yang besar di atas pundak anda. atau calon penghuni neraka menjadi calon penghuni syurga. dan Tuhan itu hanyalah satu. contoh yang lain lagi. Dengan demikian. MAKSUD KALIMAH SYAHADAH Sekarang marilah saya akan menerangkan maksud kalimah syahadah itu dan. hal lain yang anda yakini ketika anda membaca kalimat ini adalah bahawa Tuhan anda itu adalah juga Tuhan seluruh dunia ini. bila anda lebih dahulu memahami makna kata-kata dalam kalimah tersebut dan mengecamkannya dalam fikiran anda. dan hanya yang sesuai dengan kalimah ini sajalah yang benar. anda harus menuruti apa saja yang diperintahkannya dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. maka pemahaman itu mestilah menguasai seluruh hidup anda.MANHAJ HIDUP MUSLIM Saya akan menerangkan masalah ini dengan sebuah contoh yang sederhana. Tapi bila anda mengambil segelas air dan meninumnya. Lalu bila anda mengucapkan kalimat tersebut dan telah memahami ertinya. Lalu anda harus memutuskan untuk seterusnya bahawa apa pun yang bertentangan dengan kalimah ini adalah bathil. Kesusahan dan kesenangan juga datang dari Dia. tentulah demam anda akan hilang. Tapi bila anda benar-benar merebus tumbuhtumbuhan tersebut dan meminum airnya. kalimah ini harus menguasai seluruh persoalan hidup anda. dan patut kita puja. juga. Seandainya anda sedang menggigil kerana udara yang dingin dan anda lalu meneriakkan kata-kata "Kain! Selimut! Kain! Selimut!" maka kedinginan udara yang anda rasakan tidak akan berkurang meskipun anda meneriakkan kata-kata itu sejuta kali dengan menghitung tasbih. dengan cara ini jelas anda tidak akan sembuh. seandainya anda menderita sakit demam dan untuk mengubatinya anda hanya menyebut-nyebut nama macam-macam tumbuhtumbuhan yang biasanya direbus dan airnya diminum untuk menyembuhkan sakit demam. Tuhan adalah Penguasa. atau seorang yang terkutuk menjadi seorang yang tercinta. Setelah anda mengatakan la ilaha illallah. maka anda akan tetap saja merasa haus. seperti orang-orang kafir. tidak pula dunia ini mempunyai banyak Tuhan. Yang kedua. Mengucapkan kalimah itu di mulut saja. Tapi bila anda lalu mencari selembar selimut dan menyelimuti tubuh anda dengannya. atau seorang yang kotor menjadi seorang yang suci. dan tidak ada wujud lain yang mempunyai kekuasaan ketuhanan kecuali Dia. Setelah diikat oleh kalimah ini. tentulah pengaruh udara yang dingin itu akan hilang. Apa pun 21 . tentu rasa haus itu akan hilang. yang mampu mengubah seorang kafir menjadi seorang Muslim. seperti inilah kedudukan kalimat syahadah itu. Pemelihara dan Pemberi rezqi. dengan cara yang seperti di atas. Kata Allah dalam kalimah ini bererti Tuhan. Erti dari kalimah syahadah ialah bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah Utusan Allah. yang mendengar do'a-do'a kita dan mengabulkannya. Memang. Selanjutnya. Setelah mengucapkan kalimah ini anda tidak boleh lagi bebas untuk melakukan apa saja yang anda sukai. anda telah mengakui bahawa dunia ini tidak terwujud tanpa kuasa ciptaan Tuhan. Atau seandainya anda merasa haus dan anda berteriak sepanjang hari: "Air! Air". Atau.

yang tidak boleh anda langgar. Kalau anda memang berkeberatan untuk memenuhi perjanjian itu. untuk menerangkan masalah-masalah ini dan mengirimkan KitabNya dengan perantaraannya. ketika anda mengatakan Muhammadur Rasulullah. hanya di hadapanNyalah kita wajib menundukkan kepala. anda mesti berfikir dengan cermat. dan setiap makhluk di langit dan di bumi yang menjadi saksi atas ikrar anda itu. Kerana itu sebelum membuat perjanjian ini. Adalah tolol sekali. tetapi Allah adalah Penguasa Yang Maha Adil. Rasulullah hidup menurut aturan yang sesuai dengan perintah-perintahNya. anda harus memenuhinya dengan cermat pula. bukanlah semacam pengadilan yang akan membebaskan anda berdasarkan permohonan-permohonan yang tidak mempunyai dasar yang kuat. Para penguasa di dunia ini boleh berbuat tidak adil. kerana suatu perjanjian yang kosong dan hampa tidaklah ada gunanya. tetapi saksi-saksi Allah sama sekali tidak akan mengajukan kepalsuan. mereka itu kelak di hadapan Allah. bererti pada saat itu anda telah menyatakan kesediaan anda untuk mengikuti aturan dan hukum yang diberikannya dan menolak aturan dan hukum yang bertentangan dengan aturan dan hukumnya. tetapi anda tidak boleh berbuat demikian terhadap polis Allah. dan setelah perjanjian itu anda buat. dan perbuatan-perbuatan apa saja yang mesti anda jauhi agar tidak terkena murkaNya. kerana anda telah mengucapkan la ilaha illallah dan seluruh dunia ini menjadi saksi bagi anda. di mana anda tidak akan mempunyai seorang pembela pun. yang bererti anda menerima Muhammad SAW sebagai Rasul yang menyampaikan hukum Allah kepada anda. sumpah dan bukti-bukti serta dokumen-dokumen palsu. Aturan hidup mana yang harus anda ikuti untuk memperoleh ampunanNya. anda mengucapkan Muhammadur rasulullah. setiap helai rambut dan bulu di tubuh anda. kerana tidak ada seorang pun yang memaksa anda untuk mengucapkan janji hanya di mulut saja. seperti anda sendiri. MENERIMA BIMBINGAN RASUL Setelah la ilaha illallah. Hanya Dia-lah yang berhak dipuja dan disembah. maka tangan dan kaki anda. Setelah anda mengakui Allah sebagai Tuan dan Yang Berwenang atas diri anda. dan hanya Dia-lah yang wajib kita akui sebagai Tuan atau Penguasa yang berdaulat atas diri kita. tanpa disertai seorang pembela pun. Pekerjaan-pekerjaan apa yang perlu anda lakukan untuk membuatNya senang kepada anda. lebih baik anda tidak membuatnya sama sekali. yang bila anda langgar anda akan memperoleh hukumanNya? Allah telah menunjuk Muhammad SAW sebagai UtusanNya. dan dengan demikian menjadi teladan bagi semua orang Muslim bagaimana harus mengatur hidup mereka. maka anda perlu tahu apa saja yang diperintahkanNya. Pengadilan di akhirat itu. Kewajiban kita yang sebenarnya adalah semata-mata menta'ati perintahNya dan mematuhi semua hukumNya dan menolak semua perintah dan hukum-hukum lain. Kita tidak boleh menjadi budak atau pelayan dari siapa pun kecuali Dia. Di dunia ini anda boleh menyembunyikan kejahatan anda dari pengetahuan polis dunia. Hanya Dia-lah yang mesti ditakuti. yang dalam pengadilan di dunia ini biasa mempermainkan celah-celah hukum. Bila anda melanggar perjanjian ini. Tidak ada seorang pengacara pun yang akan memohonkan keringanan bagi anda. Dan barangsiapa yang telah diperosokkan ke dalam penjara Allah tidak akan dapat melarikan diri. Setelah menyatakan kesediaan ini. akan diadili. PERJANJIAN DENGAN ALLAH Itulah perjanjian yang anda buat dengan Allah. Seorang saksi pada pengadilan dunia boleh memberikan bukti-bukti palsu. Apa pun yang terlepas dari seseorang. bahkan para pengacara dan pembela.MANHAJ HIDUP MUSLIM yang diperoleh seseorang sebenarnya adalah anugerahNya. bila anda membuat perjanjian palsu dengan Allah. selain yang datang daripada-Nya. dan hukum mana. akan menjadi saksi bagi anda di depan pengadilan Allah kelak. sesungguhnya adalah kerana kehendakNya. hanya kepadaNyalah kita mesti memohonkan kemahuan dan kehendak kita. Polis dunia boleh disuap tetapi polis Allah tidak. anda 22 . bahkan merupakan ketololan yang paling besar. Jadi.

kerana polis. apa hak anda untuk mengatakan bahawa "hidup adalah milik saya. bererti anda telah merampas hak Allah. maka anda harus menggunakannya secara betul-betul sesuai dengan perintah Pemiliknya. anda harus mengikuti hukum Allah. pengadilan dan penjara Allah tidak kelihatan di dunia ini. anda bahkan tidak berhak untuk menggerakkan kaki dan tangan anda dengan cara yang berlawanan dengan kehendakNya. maka demikian pula halnya. Anda tidak berhak menggunakan tanah dan harta benda anda secara berlawanan dengan kehendak Pemiliknya. Anda tidak boleh memasukkan apa saja yang bertentangan dengan perintahNya ke dalam perut anda. maka dalam setiap keadaan. memperoleh hak untuk mendapat pertolongan dari setiap dan seluruh orang Muslim. Sekarang dalam konteks ini saya ingin mengajak anda untuk memperhatikan satu segi yang lain lagi dari masalah ini. Dia telah menipu Tuhannya. anda akan disebut perampas bila anda menganggap pemberian Allah sebagai milik anda sendiri dan mempergunakannya menurut kemahuan anda 23 . Bila anda menggunakannya dengan cara yang bertentangan dengan kehendakNya. dan menyatakan beriman kepadanya serta memahami maksudnya. anda tidak berhak memperlakukan mereka sekehendak hati anda. anda lalu mengingkari janji anda. memperoleh zakat dan mendapat perlindungan bagi hidup. Padahal. Sawah yang anda bajak. bererti anda telah menipuNya dengan terang-terangan. tapi mestilah secara yang diarahkan olehNya. Bila anda melakukan hal-hal yang bertentangan dengan petunjukNya. kerbau atau sapi yang membantu anda bekerja. kehormatan dan nama baik anda. adalah bahawa apabila pemilik segala sesuatu adalah Allah. harta-benda. maka ada dua hal yang menjadi kewajiban bagi anda. tubuh adalah milik saya. yang kata anda adalah milik anda mereka menjadi milik anda hanyalah kerana diberikan oleh Allah. Dan bila dengan mendapatkan ini semua. maka anda adalah seorang pendusta dan seorang penipu yang paling besar di dunia. Isteri dan anak-anak anda. maka saya akan mengatakan dengan tegas bahawa orang tersebut telah memberi kesaksian syahadah yang palsu. telinga anda dan seluruh anggota badan anda. Anda mengakui bahawa Allah adalah Tuan anda dan juga Tuan dari segala sesuatu. Kerana kesaksian itu. Apabila seseorang mengira bahawa melanggar hukum Allah tidaklah apa-apa. ini dan itu adalah milik saya?" Menyatakan bahawa anda adalah pemilik dari sesuatu setelah mengatakan bahawa pemiliknya adalah orang lain adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Apakah ertinya ini? Ini bererti bahawa hidup anda bukanlah milik anda sendiri tetapi adalah milik Allah. menerima warisan dari orang tua anda. anak-anak menjadi keturunan anda yang sah. anda telah memasuki Islam dengan mengucapkan kesaksian bahawa hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah satu-satunya hukum yang benar bagi anda. seluruh dunia. meskipun polis atau pengadilan di dunia ini mungkin memaksa anda berbuat tidak demikian. Sebagaimana anda menyebut orang yang menguasai tanah orang lain tanpa hak sebagai perampas. Kerana itu. Yang pertama.MANHAJ HIDUP MUSLIM lalu tidak mematuhi aturan dan hukum yang diberikannya. anda menjadi saudara bagi orang-orang Muslim. TANGGUNGJAWAB YANG TIMBUL DARI PENGUCAPAN KALIMAH SYAHADAH Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku semua! Baru saja saya menjelaskan kepada anda makna kalimah syahadah. maka adakah keculasan yang lebih besar di dunia ini daripada yang anda lakukan itu? Bila anda tahu makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. dan bahawa anda akan mengikutnya dengan setia. dan anda hanyalah orang yang dipercayai untuk mempergunakan segala sesuatu yang diberikanNya kepadamu. harta benda adalah milik saya. Bila anda dengan jujur betul-betul menyakini bahawa Allah adalah Pemilik segala sesuatu. Setelah mengakui kenyataan ini. dan telah diberikan kepada anda sebagai pemberian. harta benda dan barang-barang yang anda manfaatkan — semua itu bukanlah milik anda sendiri. Segala sesuatu adalah milik Allah. Tangan anda bukanlah milik anda sendiri. Kerana. dan mengikuti aturan serta hukum buatan manusia di dunia ini. seluruh kaum Muslimin dan juga dirinya sendiri. menikah dengan wanita Muslim. tentera. juga mata anda.

Dan harga yang anda terima dari orang-orang lain itu pun juga cuma harga yang sedikit saja. biarkanlah demikian. Anda mengabdi kepada mereka dan menganggap mereka sebagai pemberi rezeki anda. selain Allah. kaki dan tangan anda buntung. tentu saja anda bersalah kerana anda telah membuat rosak milik orang lain. anak-anak anda mati. apa yang sebenarnya adalah milikNya sendiri. Kalau anda mati kerana memenuhi kehendak Allah. itu adalah hakNya sendiri. Apa yang terjadi paling-paling hanyalah anda kehilangan atau mengorbankan sesuatu yang telah diberikan Allah. Sebaliknya. Tapi bila anda kehilangan barangbarang tersebut kerana melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak PemilikNya. atau bahkan mengorbankan hidup anda. Anda jual kepada mereka otak anda. Adakah perbuatan yang lebih kurang ajar daripada yang anda lakukan itu? Menjual sesuatu yang sudah dibeli orang lain adalah suatu kejahatan dan 24 . tidak pula bagi orang lain. bila sesuatu yang diberikan Allah kepada anda.. lihatlah tingkah laku anda sendiri. Apakah ini sesuatu yang dapat dibanggakan dan harus memperoleh pujian dan dijadikan dasar untuk mengakui kebesaran seseorang? Anda hendaklah menyedari bahawa seorang Muslim sejati tidak akan pernah merasa bangga kerana memberikan sesuatu untuk suatu hal yang dikehendaki oleh Allah atau kerana mengerjakan suatu pekerjaan untukNya. Anda tidak boleh merasa berkeberatan bila nyawa anda hilang.MANHAJ HIDUP MUSLIM sendiri atau kemahuan orang lain. ANUGERAH ALLAH DAN KELAKUAN KITA Saudara-saudara! Hendaklah saudara fikiran betapa besamya anugerah Allah kepada anda semua. MENERIMA ISLAM BUKAN BERERTI MENGUNTUNGKAN ALLAH Selanjutnya. Pembeli-pembeli anda menyuruh anda bekerja dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bila anda merasa rugi kerana berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Allah.. Bila anda memberikan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Sebaliknya. dan segala sesuatu yang dikehendaki oleh orang-orang yang durhaka terhadap Allah itu. dan wang serta harta benda anda musnah. Al-Qur'an mengatakan: ∩⊇⊇ ∪ …4 sπ¨Ψyfø9$# ÞΟßγs9  χr'Î/ Νçλm. Tapi bila anda mati kerana melakukan sesuaju yang bertentangan dengan kehendakNya. Kerana.≡uθøΒr&uρ óΟßγ|¡àΡr& š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# š∅ÏΒ 3“utIô©$# ©!$# ¨βÎ) * "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang Muslim. anda pakai untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkanNya. seharusnya ia akan merasa makin rendah hati. kaki dan tangan anda. diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka . tenaga dari tubuh anda. Anda bukanlah pemilik nyawa anda sendiri. demi Dia — hal ini mungkin bagi anda adalah sesuatu yang sangat besar — maka anda tidaklah mendatangkan keuntungkan bagi seorang pun. kebanggaan menghilangkan nilai suatu perbuatan yang baik. Kerana. maka anda hanyalah sekadar menjalankan kewajiban anda terhadapNya saja. tapi toh Dia mengatakan: "Aku beli ini daripadamu dan Aku akan membayar harganya". Anda menjual kepada orang-orang lain sesuatu yang merupakan pemberian Allah kepada anda. maka perbuatan anda itu dapat disebut pengkhianatan. anda sebenarnya tidaklah memberikan keuntungan bagi siapa pun. dan yang juga telah dibeliNya dari anda dengan pembayaran harganya. tidak bagi Allah. Allahu Akbar! Maha Besar Allah! Alangkah Maha Pemurahnya Dia. Dia mengambil dari anda. Mengapa anda harus merasa sedih? Bila Pemiliknya sendiri menghendaki musnahnya barang-barang tersebut. Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang baik dengan maksud untuk memperoleh pujian atau penghargaan tidak berhak untuk memperoleh pahala dari Allah. ia hanya mencari imbalan di dunia ini dan telah mendapatkannya di dunia ini."(Surah Al-Taubah: Ayat 111) Inilah sikap Allah terhadap anda.

Maka. apakah anda mengira bahawa orang-orang yang begini tidak akan dituntut di depan pengadilan Allah kelak? 25 . Mereka yang melakukannya diadili oleh pengadilanpengadilan di dunia ini dengan tuduhan menipu.MANHAJ HIDUP MUSLIM pelanggaran hukum yang terang-terangan.

Cubalah perhatikan: contoh kedua-jenis pohon itu di sekitar anda. alangkah bagus buahnya. yang akar-akarnya teguh dalam tanah dan cabang-cabangnya tersebar di angkasa. WξsWtΒ ª!$# z>uŸÑ y#ø‹x. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Alangkah kuat akarnya. Dengan kalimah ini seseorang masuk Islam. sementara ia terus-menerus menghasilkan buah yang baik sebagaimana diperintahkan Allah kepadanya. alangkah tinggi tumbuhnya. Ia memang berhak untuk menjadi sebuah pohon. Dan hak ini adalah hak yang betul-betul asli. air.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KELIMA KALIMAH TAYYIBAH DAN KALIMAH KHABITHAH Saudara-saudara sesama Muslim! Dalam khutbah saya yang lalu telah saya huraikan sedikit tentang kalimah tayyibah. (Surah Ibrahim: Ayat 24-27). yang telah dicabut dengan akar-akamya dari permukaan bumi. Pohon itu memberikan buahnya pada setlap muslim dengan keizinan Tuhannya. sehingga ketika ia mengajukan tuntutannya. Maksud perumpamaan di atas ialah bahawa kalimah tayyibah itu adalah laksana sebuah pohon dari jenis yang bagus. kerana pentingnya kalimah ini sebagai dasar Islam. akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. anda akan memperoleh pelajaran yang sangat berharga daripadanya. ts? öΝs9r& óΟßγ¯=yès9 Ĩ$¨Ψ=Ï9 tΑ$sWøΒF{$# ª!$# ÛUÎôØo„uρ 3 $yγÎn/u‘ ÈβøŒÎ*Î/ ¤⎦⎫Ïm ¨≅ä. perumpamaan kalimah khabithah. yang apabila anda merenungkannya. tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun. Mengapa pohon ini mempunyai kedudukan seperti ini? Sebabnya ialah biji buahnya ampuh sekali. Berlawanan dengan ini. panasnya siang dan 26 . alangkah banyak cabangnya. dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki". 7πsWÎ7yz >πyϑÎ=x. Ini adalah perumpamaan yang indah. maka tanah. tetapi akarnya menempel saja di permukaan tanah dan mudah sekali tercabut dengan sebuah tarikan saja. kerana akar-akarnya tidak masuk ke dalam tanah. udara. dan rimbun daunnya. Yang satu adalah pohon mangga. yang tumbuh semahu-mahunya.οtyft±x. ã≅sVtΒuρ ∩⊄∈∪ šχρã2x‹tGtƒ †Îûuρ $u‹÷Ρ‘‰9$# Íο4θuŠptø:$# ’Îû ÏMÎ/$¨V9$# ÉΑöθs)ø9$$Î/ (#θãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$# ª!$# àMÎm6sVム∩⊄∉∪ 9‘#ts% ⎯ÏΒ $yγs9 ∩⊄∠∪ â™!$t±tƒ $tΒ ª!$# ã≅yèøtƒuρ 4 š⎥⎫ÏϑÎ=≈©à9$# ª!$# ‘≅ÅÒãƒuρ ( ÍοtÅzFψ$# Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik. Hari ini akan saya berikan penjelasan yang lebih dalam dan luas bagi tentang kalimah ini. Allah telah memberikan ta'rif kalimah ini dalam Kitab Suci-Nya sebagai berikut: ’Îû $yγããösùuρ ×MÎ/$rO $yγè=ô¹r& Bπt7Íh‹sÛ . Zπt6ÍhŠsÛ ZπyϑÎ=x. Dan perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk. Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. yakni kepercayaan yang salah dan pandangan hidup yang sesat adalah seperti tanaman jenis yang buruk. dan tidak seorang pun dapat menjadi Muslim yang sejati kecuali setelah ia benar-benar memahami kalimah ini dan membentuk hidupnya menurut ajaran kalimah ini. $yγn=à2é& þ’ÎA÷σè? ∩⊄⊆∪ Ï™!$yϑ¡¡9$# $tΒ ÇÚö‘F{$# É−öθsù ⎯ÏΒ ôM¨VçGô_$# >πsVÎ6yz >οtyft±x.

tentu hidup dan pemeliharaannya tergantung pada rahmat Allah. Dan bila dengan makanan yang sedikit ini. bila anda menyatakan: "Di dunia ini tidak ada sesuatu atau seorang pun yang memiliki dan melaksanakan kekuasaan yang tertinggi selain Allah Yang Esa". Tapi tidak ada satu pun unsur di langit maupun di bumi yang mahu mengakui hak hidup tumbuh-tumbuhan ini. Berlawanan dengan pohon ini. sehingga tidak mungkin ada sesuatu yang lebih asli di dunia ini daripadanya. dan bahawa pertolongan yang diberikan kepadanya oleh gabungan kekuatan-kekuatan bumi dan langit adalah memang sudah seharusnya. matahari yang terang-benderang . Bila anda bersujud di hadapanNya. adalah semak-semak. apabila tidak ada pohon bermutu tinggi yang tumbuh.. mereka berikan kepadanya. sebelum anda berfikir mengenai perbedaan antara kalimah tayyibah dan kalimah khabithah. butir-butir pasir. Bila anda menyentuhnya. Kekuatan apa yang mereka miliki? Cuma akar lemah yang dapat dicabut oleh seorang anak kecil sekalipun. Adakah sesuatu dari semua ini yang diciptakan oleh selain Allah. Demikian benarnya. Dasar ini ialah bahawa Pemilik dan Penguasa seluruh alam semesta ini adalah Allah Yang Maha Esa. Bila anda berjalan pada jalanNya. atas dasar kekuatan nilai dirinya. bumi akan bosan menganggur dan lalu membantu semak-semak untuk tumbuh. maka anda tidak akan sendiri. semuanya bergerak hanya pada jalanNya. batang yang berduri dan beracun. aliran sungai. Air juga ikut membantu sedikit dan udara memberi sedikit bahan makanan.MANHAJ HIDUP MUSLIM dinginnya malam — pendeknya seluruh unsur yang terlibat dalam pertumbuhannya — mengakui hak tersebut. Bila anda mempercayakan diri padaNya. dan hanya Allah sendiri yang menjadi Pemilik dan Penguasanya. Bila anda mentaati perintah-perintahNya. ia akan terbongkar dari tempat tumbuhnya. seluruh bala tentera alam semesta yang tidak terhitung banyaknya itu akan menyertai anda. dan dengan berhak untuk menjadi pohon dengan ukuran demikian. maka seluruh yang ada di bumi dan di langit akan menyahut: "Engkau telah menyatakan kebenaran yang abadi. maka anda sesungguhnya telah 27 . dan udara tidak mahu membantu mereka untuk tumbuh subur. Manusia. udara dan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pertumbuhan sebuah pohon. tumbuh-tumbuhan jahat ini tumbuh dengan bau yang busuk. Sesungguhnyalah. duri-durinya akan menusuk tangan anda. lidah anda akan terasa pahit.. Setiap dan segala sesuatu di bumi dan di langit menjadi saksi atas kebenaran ini. itu adalah bukti bahawa kekuatan-kekuatan bumi dan langit tidak dimaksudkan untuk membantu tumbuhnya tumbuh-tumbuhan seperti itu. kerana mereka semua juga tunduk dan patuh kepadaNya. yang hidup atas kemurahan sesuatu atau seseorang selain Allah. ia tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Air tidak rela memberi makanan dengan sepenuh hati. Bila anda makan buahnya. Maka. air. Begitu lembut dan lemahnya tumbuh-tumbuhan ini hingga bila ada taufan sedikit sahaja. Itulah dua contoh yang perlu anda renungkan. Demikianlah. seluruh yang ada di alam semesta ini pun akan turut bersujud bersama anda. mereka semua juga taat kepada Allah. binatang-binatang. bila seluruh alam semesta ini Allah yang menciptakannya. Hanya Allahlah yang tahu berapa banyak dari tumbuh-tumbuhan ini yang tiap hari tumbuh dan terbongkar dari tanah. telah menjadi kewajipan mereka untuk berbuat demikian kerana kekuatan yang terkandung dalam tanah. Mengapa keadaan mereka demikian? Sebabnya ialah kerana mereka tidak memiliki kekuatan nilai diri dan kemampuan diri seperti yang dimiliki oleh pohon mangga. pohon willow dan tumbuh-tumbuhan liar lainnya. pohon-pohonan. dan apa pun yang diminta oleh pohon ini kepada mereka. kerana sejak dari matahari yang besar di langit hingga benda-benda yang paling kecil di bumi. APAKAH KALIMAH TAYYIBAH ITU? Kalimah tayyibah adalah suatu dasar kebenaran. Sungguh. Itulah sebabnya mengapa bumi tidak mengizinkan akar-akarnya untuk masuk dalam-dalam kepadanya. batu-batuan. yang dapat dimusnahkan oleh sesuatu atau seseorang selain Allah? Jadi. adalah dimaksudkan untuk membantu pohon yang berjenis baik. Sudah lebih dari cukup bagi mereka bila mereka dibiarkan tumbuh dan hidup di muka bumi ini. Kami semua menjadi saksi atas kebenaran pernyataanmu itu". Memang.

semakin subur tumbuhnya kalimah khabithah. la akan terus berjaya sejak di dunia ini hingga ke akhirat nanti. bukan Allah. maka anda akan menyedari bahawa seluruh kekuatan langit dan bumi menyokong orang yang beriman kepada kalimah tayyibah ini dan membentuk hidupnya menurut ajaran kalimah ini. Tetapi semua yang ada di langit dan di bumi menentang kaum tersebut dan mengatakannya sebagai pendusta. Bahawa sekutu-sekutu itu juga ikut memelihara dan menguasai alam semesta ini. Bahawa sekutu-sekutu itu juga turut mendengarkan do'ado'a manusia dan mengabulkannya. dan hukum-hukum yang mereka buat juga berhak untuk ditaati di samping hukum-hukum Allah. Ia akan membuahkan kedamaian di dunia ini. maka akhirnya pasti ia akan mengeluarkan buah yang pahit dan tidak enak untuk dimakan. Sebaliknya. Nasib orang-orang seperti ini adalah ibarat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh semahu-mahunya. Bahawa sekutu-sekutu itu mempunyai wewenang untuk mendatangkan keuntungan. sebagaimana yang telah diceritakan di atas. semakin menyeruak cabang-cabang berdurinya. Semua yang ada di langit dan bumi beserta seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. APAKAH KALIMAH KHABITHAH ITU? Sebagai lawan dari kalimah tayyibah.MANHAJ HIDUP MUSLIM adalah mempercayakan diri pada suatu kekuatan yang maha besar yang adalah Penguasa seluruh harta karun yang tersimpan di langit dan di bumi. Racun akan mengaliri seluruh pembuluh di batangnya. dan tidak akan pernah kegagalan atau kekalahan menyentuhnya. adalah kalimah khabithah. seluruh yang ada di langit dan di bumi mengatakan bahawa semua itu adalah kebohongan semata-mata yang bertentangan sama-sekali dengan kenyataan-kenyataan. Dengan demikian kekuatankekuatan bumi dan langit pun hanya sedikit yang mahu memberikan keperluan hidup kepada mereka sebagaimana yang diberikan kepada semak-semak dan tumbuh-tumbuhan liar. yang ada hanyalah seseorang atau sesuatu. dan Allah pulalah yang telah memberi kaum atheis tersebut lidah yang dipakainya untuk mengatakan kedustaan itu. yang mengeluarkan buah terus-menerus atas perintah Allah. kerugian dan bencana kepada manusia. kebenaran dan keadilan akan merata. Inilah yang dikatakan oleh Allah Yang Maha Agung pada awal uraian ini bahawa kalimah ini adalah laksana sebatang pohon yang akar-akarnya terhunjam-dalam di tanah dan cabang-cabangnya menyebar ke segenap penjuru. bagaimana seseorang yang percaya pada kalimah yang batil seperti ini dan hidup sesuai dengan ajarannya dapat berjaya di dunia dan di akhirat? Kerana rahmatNyalah. Maka fikirkanlah. bila anda tetap menempatkan kenyataan ini dalam pandangan anda. yang memiliki dan melaksanakan kekuasaan ketuhanan. Begitulah kata orang-orang musyrik tersebut. Bahawa mereka juga berhak untuk ditakuti dan memperoleh kepercayaan manusia. Kaum musyrikin mengatakan bahawa ada kekuatan-kekuatan lain yang menjadi sekutu-sekutu Allah dalam ketuhanannya. PERBEDAAN DALAM HASIL DAN AKIBAT Perbedaan antara kedua jenis tanaman tersebut di atas — kalimah tayyibah dan kalimah khabithah — terdapat pada buah dari kedua jenis tanaman ini. Anda 28 . Ertinya. tetapi tidak satu pun makhluk dan benda di alam semesta ini yang mengakui bahawa mereka harus menolongnya atau menyokongnya dengan sepenuh tenaga. Bahawa sekutu-sekutu itu juga memiliki kekuasaan untuk menentukan dan mengubah nasib manusia. ia akan mengeluarkan buah yang manis dan baik. dan rakyat di seluruh dunia akan beruntung kerananya. Apakah erti kalimah khabithah? Kalimah ini mengandungi erti: Tuhan tidak ada di dunia ini. Kebaikan. bahawa Allah masih memberi kesempatan kepada orang-orang seperti ini dan masih memberi rezeki kepada mereka. Menjawab pernyataan-pernyataan ini. Bahawa perintah-perintah mereka juga berlaku di bumi Tuhan ini. Fikirkanlah! Adakah pernyataan yang lebih palsu dan tidak berdasar daripada pernyataan ini? Adakah sesuatu di dunia ini yang memberi kesaksian atas kebenarannya? Kaum atheis (mulhid) mengatakan "Tuhan tidak ada". Setiap kali kalimah tayyibah berbuah. adalah ciptaan Allah.

(Surah Ibrahim: Ayat 27). Mereka membuat persiapanpersiapan untuk memusnahkan daerah demi daerah yang penuh dihuni manusia. mengapa orang-orang kafir hidupnya makmur? Saya akan menjawab pertanyaan ini. Sebaliknya. Iman itu haruslah berakar dalam hati-sanubari manusia. apakah jawapan saya benar atau salah. dan kaum yang makmur memeras tenaga kaum melarat seakan-akan kaum melarat itu adalah budak-budak yang dilahirkan untuk melayani mereka. kepada mereka yang beriman kepada kalimah tayyibah. Manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang. tanaman apa pun yang tumbuh dari jenis kalimah khabithah ini pasti akan penuh duri. tetapi sebaliknya haruslah anda bertanya kepada diri sendiri. Mereka terpaksa menanggung penindasan pihak yang kuat tanpa dapat berbuat apa-apa. Dan bagaimana pula keadaan dalam negeri bangsa-bangsa itu? Moral mereka adalah demikian bejatnya hingga syaitan sendiri malu kerananya. Para suami saling mempertukarkan isterinya untuk memperoleh kepuasan. Ini bererti bahawa Allah akan memberikan kedudukan yang kuat dan teguh di dunia ini dan di akhirat nanti. dan membuat seluruh perbuatan dan perilaku manusia sesuai dengan iman tersebut. Perkumpulan-perkumpulan kaum hamba nafsu didirikan di mana laki-laki dan perempuan bercampur baur tanpa mengenakan pakaian. Pertama-tama.MANHAJ HIDUP MUSLIM dapat melihat sendiri apa yang terjadi di bahagian dunia di mana kekafiran. Allah akan menyesatkan mereka yang mempercayakan dirinya kepada kalimah khabithah. asalkan tidak seorang pun di antara anda yang akan merasa tidak senang dengan jawapan saya. Tentu anda sekarang akan bertanya: "Kita semua adalah pendukung-pendukung kalimah tayyibah. Yang kuat memperbudak yang lemah. dengan demikian manusia dapat mengusir kepercayaan apa pun yang bertentang dengan iman. Setelah memerhati kedua contoh ini. Allah Yang Maha Kuasa pada akhirnya mengatakan: ‘≅ÅÒãƒuρ ( ÍοtÅzFψ$# †Îûuρ $u‹÷Ρ‘‰9$# Íο4θuŠptø:$# ’Îû ÏMÎ/$¨V9$# ÉΑöθs)ø9$$Î/ (#θãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$# ª!$# àMÎm6sVム∩⊄∠∪ â™!$t±tƒ $tΒ ª!$# ã≅yèøtƒuρ 4 š⎥⎫ÏϑÎ=≈©à9$# ª!$# "Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kaum yang kaya menghisap darah kaum miskin melalui riba. tetapi mengapa kita tidak berjaya? Sebaliknya. Pendeknya. Manusia di sana saling ancam mengancam. dan buah apa pun yang dihasilkannya pastilah pahit dan beracun. Gas-gas beracun mereka buat di kilang-kilang. sama seperti binatang. Satu bangsa ingin menghancurkan bangsa yang lain. tidaklah benar. Kaum yang lemah ditindas dengan kekuatan angkatan bersenjata dan polis serta ancaman belenggu dan penjara. kemusyrikan dan atheisme merajalela. Ibu-ibu membunuh anaknya dengan tangan mereka sendiri kerana takut kesenangan mereka terganggu oleh anak-anaknya. pengakuan anda bahawa anda adalah pendukung-pendukung kalimah tayyibah namun mengapa anda semua tidak berjaya. bahkan. Beriman kepada kalimah tayyibah bukan bererti hanya sekadar mengucapkannyacdi mulut saja. Mereka tidak akan dapat mengerjakan macam perbuatan baik apa pun. semata-mata untuk merampas rezekinya. 29 . yang dapat memberikan buahnya dalam kehidupan di dunia ini mahupun di akhirat nanti. MENGAPA PENDUKUNG-PENDUKUNG KALIMAH TAYYIBAH BERADA DALAM KEHINAAN? Saudara-saudara! Anda semua telah mengetahui perbedaan sifat serta buah dari kalimah tayyibah dan kalimah khabitah. binatang pun tidak mahu melakukannya. dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki".

APAKAH PENDUKUNG-PENDUKUNG SEJAHTERA? KALIMAH KHABITHAH HIDUP Juga. anda mengatakan bahawa pendukung-pendukung kalimah khabithah hidup sejahtera di dunia ini. tapi enggan berbuat apa-apa untuk mencari keredaan Allah? Dan ternyata di antara anda sekalian masih ramai yang menganggap bahawa pemerintahan kafir adalah pemerintahan yang sah dan lupa pada pemerintahan Allah? Demi Allah. apakah itu semua bukan kenyataan? Dan bila itu semua adalah suatu kenyataan. Perceraian pun tersebar luas. katakanlah saudara-saudara.MANHAJ HIDUP MUSLIM Saudara-saudaraku semua! Katakanlah. bila anda semua ingin disebut orang-orang yang beriman kepada kalimah tayyibah. banyaknya barang-barang mewah yang mereka miliki. dan membentuk hidup anda sesuai dengan apa yang dituntut oleh kalimah ini? Bila dengan jalan demikian pun ternyata pohon tayyibah itu tidak tumbuh dengan akar yang terhunjam dalam ke tanah. dan cabang-cabangnya tidak dapat menjulang ke angkasa. Anda mengira bahawa mereka hidup sejahtera hanya dengan melihat kekayaan mereka yang melimpah-ruah. kerana telah berjanji palsu kepada anda. Sesungguhnyalah. kejahatan dan permusuhan membuat manusia-manusia dari satu jenis saling menyerang. di dalamnya menyimpan berpuluh ribu manusia yang tenggelam dalam kesengsaraan. dan pesona-pesona lahiriyyah yang lain. dengan muka yang mana anda menyatakan bahawa anda beriman pada kalimah tayyibah namun anda tetap tidak berjaya? Kerana itu. tidak ada kalimah selain kalimah tayyibah yang dapat membawa manusia kepada kebahagiaan di 30 . anda mesti beriman kepada kalimah ini dengan hati yang betul-betul tulus. demi Allah. melainkan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat? Bukankah di antara anda sekalian masih ramai orang yang tidak ragu-ragu melanggar hukum Allah semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan dunia? Bukankah di antara anda sekalian masih ramai yang takut pada kemarahan orang-orang kafir tapi tidak takut pada kemurkaan Allah? Bukankah di antara anda sekalian masih ramai yang mahu bekerja bersusah-payah demi untuk mengambil hati orang-orang kafir. Apakah ini yang anda katakan kesejahteraan? Inikah syurga yang anda irikan? Saudara-saudaraku! Ingatlah bahawa Firman Allah tidak pernah palsu. masih menyatakan dengan terang-terangan di depan pengadilan bahawa mereka tidak mengikuti syari'at Islam. Hidup mereka memang penuh bergelimang dengan barang-barang mewah. Anda baca saja di surat-khabar betapa meluasnya kejadian bunuh diri di Eropah dan Amerika. Penyakit kelamin telah menghancurkan hidup berpuluh ribu orang. Pergelutan memperebutkan rezeki terjadi antara kelas-kelas masyarakat. tidak pula di masa sekarang. tetapi batin mereka adalah laksana tungku-tungku membara yang tidak pernah memberi-kan ketenangan sesaat pun kepada mereka. Dengki. apakah iman anda kepada kalimah tayyibah adalah seperti ini? Tidakkah masih ada beratus-ratus kepercayaan yang karut-marut dan syirik yang semuanya bertentangan dengan kalimah tayyibah merajalela di antara anda semua? Tidakkah masih ada kaum Muslimin yang menundukkan kepada di hadapan manusia. Tetapi cubalah anda menjenguk ke dalam batin mereka dan melihat berapa banyak di antara mereka yang meni'mati kedamaian batin. Dan kota-kota yang besar dan megah yang dari jauh kelihatan seperti syurga. Angka kelahiran merosot dan sekarang ini dan dengan sengaja dan giat-giatnya diturunkan. di hadapan selain daripada Allah? Bukankah mereka lebih takut kepada kekuatan-kekuatan orang lain? Bukankah mereka masih bergantung pada pertolongan orang lain? Bukankah mereka masih menganggap orang lain sebagai pemberi rezeki mereka? Bukankah mereka masih mengenepikan hukum Allah dan dengan senang hati mengikuti hukum buatan manusia? Bukankah mereka yang mengaku sebagai Muslimin. Cinta kepada kemewahan telah membuat hidup menjadi getir. kepada saya. Ketidakpatuhan kepada Allah telah menjadikan ruh-ruh mereka sebagai neraka. Orang-orang itu tidak pernah hidup sejahtera di zaman dahulu. adalah tidak benar. pertama-tama. maka — na'udzu billah min dzalik — anda mengatakan bahawa Allah adalah penipu.

31 . pasti anda hanya akan menemukan kebenaran pernyataan ini.MANHAJ HIDUP MUSLIM dunia ini dan kejayaan di akhirat nanti. Silakan anda menoleh ke mana pun juga.

TUJUAN MEMBACA KALIMAH SYAHADAH Camkanlah keterangan dan contoh-contoh tersebut di atas. Ini bererti bahawa dunia dan akhirat bukanlah dua hal yang terpisah. Manusia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak bertujuan atau tidak bermanfaat. yang awalnya adalah dunia dan akhirnya adalah akhirat. Jawabnya. Tetapi bila tidak ada sesuatu pun yang tumbuh setelah anda menanamkan benih. Hasilbuah hidup seorang kafir adalah bahawa ia tidak menerima rahmat Allah dan menjadi orang yang sengsara di akhirat nanti.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KEENAM TUJUAN BERIMAN KEPADA KALIMAH TAYYIBAH Saudara-saudara sesama Muslim! Dalam dua khutbah saya yang telah lalu. anda akan mengatakan pekerjaan itu jelek. maka anda akan mengatakan bahawa pengubatan adalah usaha yang tidak berguna. untuk apa kalimah syahadah dibaca? Jawapan yang pasti anda berikan tidak lain tentulah bahawa kalimah syahadah itu dibaca untuk membedakan seorang Muslim dari seorang kafir. Anda minum kerana mahu menghilangkan haus. Mengapa anda bekerja keras dalam bercucuk tanam? Untuk menghasilkan hasil bumi. Tapi bila setelah minum ubat keadaan anda tetap saja seperti sebelumnya. pekerjaan apa pun yang anda lakukan di dunia ini. dan jawablah pertanyaanpertanyaan saya ini satu demi satu. Bila tujuan dapat dicapai. anda katakan bahawa pekerjaan itu bagus. SETIAP PEKERJAAN MEMPUNYA1 TUJUAN Anda semua tahu bahawa pekerjaan apa pun yang dilakukan seseorang pasti ada tujuan atau keuntungan yang akan diraihnya. Kali ini saya akan membahas tentang keuntungan apakah yang dapat diperoleh dari iman kepada kalimah ini dan mengapa kita perlu beriman kepadanya. buah-buahan dan sayur-sayuran. maka seorang Muslim punya dua? Tentu anda akan mengatakan: Bukan. menaburkan benih dan mengairi tanaman. Setelah minum air. Mengapa anda meminum ubat kalau sakit? Kerana anda ingin bebas dari penyakit dan kembali sihat. selalu ada maksud dan tujuannya. anda tetap saja merasa haus. maka seorang Muslim mempunyai empat mata? Atau bila seorang kafir mempunyai satu kepala. saya tidak boleh melanjutkan uraian ini. Hubungan 32 . dan bila tujuan tidak tercapai. saya telah menerangkan erti kalimah tayyibah. tentu anda akan merasa bahawa makan adalah usaha yang tidak ada gunanya. melainkan suatu proses yang sambung menyambung. Sekarang saya tanya: Apa makna perbedaan ini? Apakah ini bererti bahawa bila seorang kafir mempunyai dua mata. Apabila makan atau tidak makan sama saja hasilnya. Tetapi anda tidak perlu menjawab sendiri. tentulah anda makan kerana mahu menghilangkan lapar dan memperoleh tentu hidup. sedangkan hasil-buah hidup seorang Muslim adalah bahawa ia akan menerima ridha Allah dan mendapat kemuliaan di akhirat. tentulah anda tidak akan mahu bekerja demikian keras untuk membajak sawah anda. Pertama. Tetapi katakanlah kepada saya apa akhirat itu? Apa ertinya gagal di akhirat dan apa ertinya memperoleh kejayaan dan kemuliaan di sana? Sebelum pertanyaan ini terjawab. Pendeknya. Perbedaan itu bererti bahawa ada pebedaan antara hasil-buah dari hidup seorang Muslim dengan hasil-buah dari hidup seorang kafir. KEGAGALAN DAN KEJAYAAN DI AKHIRAT Jawapan yang anda berikan di atas adalah seratus peratus betul. bukan itu maksudnya. Dunia adalah ladang akhirat. sudah diberikan oleh Rasulullah SAW Addun ya mazra'atul akhirah.

perbedaan yang timbul pada akhir kisah hidup mereka adalah buah daripada perbedaan antara mereka sejak dari semula. Bila anda menanam gandum. kesalahan apa pun yang anda lakukan dalam membajak. akan dapat terlepas dari siksa yang diperuntukkan kepada orang-orang kafir di akhirat. Di sana ia tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk menebus ketololannya dan menanam tanaman yang baik setelah membakar tanamannya yang buruk sebelumnya. sebenarnya tergantung dari benar atau tidaknya pengetahuan dan perbuatannya di dunia ini. Sama-sekali tidaklah mungkin.MANHAJ HIDUP MUSLIM antara keduanya adalah seperti antara menanam dan menuai. menjadi jelaslah bahawa perbedaan antara nasib akhir seorang Muslim dan seorang kafir bukanlah tanpa alasan-alasan yang kuat. tentulah tidak akan ada pula perbedaan keadaan yang mereka alami di akhirat. Inilah yung dimaksud dengan kesengsaraan dan kegagalan di akhirat itu. akibat keseluruhannya pastilah akan anda lihat pada waktu anda menuai. Keterangan tentang makna akhirat yang telah saya berikan tadi didukung oleh hadith dan ayat-ayat Al-Qur'an. Manusia dikirim ke ladang ini dengan tujuan agar ia bekerja keras dengan tangannya sendiri untuk memperoleh hasil yang dapat dini'matinya nanti bagi dirinya sendiri. Dan keterangan tadi menunjukkan bahawa kegagalan dan kejayaan seseorang dalam hidup sesudah mati nanti. Tetapi bila anda mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan tersebut dengan tepat tanpa suatu kesalahan apa pun. kemudian merawat tanaman anda sampai tiba saatnya untuk dituai. Ia akan terpaksa tidur di atas duri-duri yang telah ditanamnya. Kemudian setelah menuainya anda akan memakan hasilnya sepanjang tahun. Hidup senang inilah yang disebut syurga dan kejayaan di akhirat. tentu hanya durilah yang akan tumbuh. Dan tentu saja ia akan terpaksa memakan hasil tanaman buruknya yang telah ditanamnya dalam hidupnya di dunia ini. Di sana nanti ia tidak perlu lagi bekerja keras kerana ia akan hidup senang meni'mati hasil tanaman yang telah ditanamnya dengan kerja susah-payah selama masa hidupnya di dunia ini. bahawa. hasil tanaman itu jugalah yang akan dipetiknya dalam hidupnya sesudah mati nanti. Apa pun jenis tanaman yang ditanamnya pada masa hidupnya. gandumlah yang akan tumbuh. maka anda juga akan melihat hasilnya. Apabila tidak ada perbedaan antara pengetahuan dan perbuatan seorang Muslim dengan seorang kafir di dunia ini. maka ia akan memperoleh hasil dari jenis tanaman yang sama dalam hidupnya yang akan datang nanti. lalu mengairinya. serta nasib baik atau buruknya. Sebaliknya. Anda membajak tanah. Dunia adalah laksana ladang tempat bercocok tanam. Sesungguhnyalah. Apa yang anda tuai itu pastilah hasil dari apa yang anda tanam di ladang anda. Dan bila tidak ada yang ditanam. Untuk itu ia telah diberi waktu dari saat lahirnya hingga mati. Bila seseorang telah menanam tanaman yang baik di ladang dunia ini pada masa hidupnya dan telah merawatnya dengan air yang berlimpah-limpah dan dengan pengawasan yang cermat. Selanjutnya. barangsiapa yang dalam hidupnya di dunia ini menaburkan duri dan menanam tanaman yang pahit dan beracun. maka bila ia telah berpindah ke dunia yang akan datang. seseorang yang pengetahuan dan perbuatan serta tingkah-lakunya sama dengan tingkah-laku seorang kafir. mengairi dan merawat tanaman anda. 33 . MENGAPA ADA PERBEDAAN ANTARA NASIB AKHIR SEORANG KAFIR DAN NASIB AKHIR SEORANG MUSLIM? Setelah memahami pokok masalah di atas. tidak ada pula yang akan tumbuh. Begitulah gambaran hubungan dunia dengan akhirat. maka akan didapatinya buah dari jerih payahnya itu dalam bentuk tanaman berbuah lebat yang siap untuk dinikmatinya. menaburkan benih. dan hasil itu pula yang akan menjadi makanannya selama hidupnya di akhirat. Tapi bila anda menanam duri. Apa yang anda tuai itu pastilah hasil dari apa sepanjang tahun.

bererti anda telah memberontak terhadapNya. Sekarang anda mesti mengatakan bahawa tujuan membaca kalimah tayyibah adalah untuk memperbaharui pengetahuan dan perbuatan seseorang agar ia dapat memperoleh kedudukan yang baik di akhirat nanti. Sebaliknya. Bagaimana ia dapat berharap untuk mendapatkan kebun yang berbuah lebat di dunia yang akan datang nanti? Seperti telah saya terangkan kepada anda dengan contoh-contoh. Ubat yang tidak boleh mengubah keadaan orang yang sakit menjadi lebih baik bukanlah ubat namanya. adalah sia-sia dan tidak ada gunanya untuk melakukan sesuatu yang bila dikerjakan atau tidak dikerjakan hasilnya adalah sama saja. Nah. maka anda tentu akan mengatakan bahawa pengucapan kalimah syahadahnya yang demikian itu adalah sia-sia saja. maka anda akan memperoleh hasil yang baik di akhirat nanti Tetapi bila anda bekerja tidak sesuai dengan cara yang diajarkannya. ia tidak boleh menuntut apa-apa dari Allah dengan hanya mengucapkan kalimah syahadah di mulut saja. Kalimah ini mengajarkan kepada manusia untuk menanami ladang dunia dengan tanaman yang baik. Bagaimanapun juga. 34 . serta tidak pula mempelajari cara menanami ladang dunianya. dan merawatnya dengan baik pula. tetapi perbuatan dan tingkah-lakunya tetap sama dengan seorang kafir. Penghambaan diri kepada Allah Hal pertama yang anda pelajari dari kalimah ini adalah bahawa anda adalah budak dari Allah dan bukan budak dari siapa pun yang lain.MANHAJ HIDUP MUSLIM TUJUAN KALIMAH PERBUATAN TAYYIBAH: MEMPERBAHARUI PENGETAHUAN DAN Sekarang timbul pertanyaan lagi mengenai tujuan membaca kalimah tayyibah. maka bererti anda hanya menanam duri saja di dunia ini dan akan menuai duri pula di akhirat nanti. jelaslah. maka perbuatannya membaca kalimah tersebut adalah tidak bererti apa-apa. Bila anda mengikuti cara yang diajarkannya. Apabila hidup seorang Muslim di dunia ini tidak berbeda dengan hidup seorang kafir. Dan setelah mengetahui hal ini. bagaimana hidupnya di akhirat nanti dapat berbeda dengan hidup seorang kafir. bagaimana ia dapat bercucuk tanam di ladang dunianya dan dari mana ia akan memperoleh hasil di akhirat nanti? Dan bila seseorang hanya mengucapkan kalimah tersebut di mulut saja. Bahkan ia pun tidak menanaminya sama-sekali dengan tanaman yang baik. Apabila seorang tidak beriman kepada kalimah tayyibah ini. Tidak ada alasan mengapa nasib-akhir orang seperti itu harus berbeda dari seorang kafir. maka pengetahuan kedua yang anda peroleh dari kalimah ini adalah bahawa Muhammad SAW adalah Utusan Allah. maka secara langsung anda akan mengerti bahawa di dunia ini anda harus berbuat sesuai dengan kehendak Dia yang menjadi Tuan dan Pemilik anda. ia telah menaburkan duri sepanjang masa hidupnya. maka anda mesti mempertimbangkan kembali jawapan anda. 2. setelah mendapat penjelasan tentang erti hasil-akhir yang diperoleh di akhirat. Sama halnya. agar hasilnya nanti dapat dipetiknya di akhirat. Setelah mengetahui hal ini. Anda telah menjawab bahawa tujuannya adalah untuk membedakan antara nasib-akhir seorang Muslim dan nasib-akhir seorang kafir. bila setelah membaca kalimah syahadah pengetahuan dan tingkah-laku orang yang bersangkutan masih tetap sama dengan orang yang tidak membaca kalimah tersebut. mestilah menurut cara-cara yang telah diajarkannya kepada anda. dengan sendirinya cara-cara yang anda tempuh dalam menanami dan merawat ladang dunia anda. Kepatuhan kepada Muhammad (SAW) Setelah memahami hal di atas. kerana bila anda berbuat bertentangan dengan kehendakNya. PENGETAHUAN APA YANG DIAJARKAN OLEH KALIMAH TAYYIBAH? Sekarang timbul pertanyaan: Pengetahuan apa yang diberikan oleh kalimah tayyibah kepada orang yang membacanya? Juga perbedaan apa yang timbul dalam perbuatan dan tingkah-laku seorang Muslim dan seorang kafir setelah si Muslim memperoleh pengetahuan ini? 1.

kerana memang tidak tahu akibatnya. dan bahawa duri itu akan merugikan dirinya sendiri sajalah. Hanya bayi kecil dan orang gila sajalah yang mahu meletak tangannya dalam api. maka imannya yang demikian itu adalah iman yang lemah. tapi perbuatan-perbuatan dan tingkah-lakunya bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Bila anda percaya bahawa suatu hari nanti anda akan mati. maka tidaklah mungkin bagi anda untuk menyimpang dari caracara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan menempuh cara-cara lain dalam menanami ladang-dunia anda Mengapa anda bercocok-tanam di ladang dunia ini? Kerana anda yakin bahawa anda tidak akan memperoleh hasil tanpa bercocok-tanam. yang akan melakukan hal itu. Seandainya anda tidak yakin akan hal ini. anda akan mati kelaparan. maka perbuatan-perbuatan dan perilaku anda haruslah sesuai dengan pengetahuan anda. dan dalam hidup sesudah mati anda harus makan dari hasil tanaman anda di dunia ini. atau bahawa anda boleh menghilangkan lapar tanpa makanan. Seseorang yang di mulut mengakui Allah sebagai Pemilik dan Penguasanya dan Muhammad SAW sebagai Utusan Allah. Sebagaimana ia yakin bahawa ia tidak akan memperoleh hasil tanpa bertanam. dan seandainya anda mengira bahawa anda akan bisa memperoleh hasil tanpa bertanam. Jadi anda boleh menilai kedudukan anda berdasarkan hal ini. tentu anda tidak akan bersusah-payah bercocok-tanam di ladang dunia ini. Anda tentu tidak akan mahu dengan sedar memegang bara api kerana anda yakin bahawa bara itu akan membakar tangan anda.MANHAJ HIDUP MUSLIM PERBUATAN MESTI SESUAI DENGAN PENGETAHUAN Setelah memiliki pengetahuan ini. dan tanpa hasil tanaman. demikian pula apabila ia yakin bahawa tanamannya yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk pula. Hanya orang yang tidak percaya bahawa benih duri akan menghasilkan duri sajalah. Tak seorang pun yang dengan sengaja dan sedar mahu menanam duri untuk untuk dirinya. dan juga percaya akan hidup sesudah mati. bahawa sesudah mati anda akan hidup lagi. 35 . tentulah ia tidak akan lengah tentang hal ini.

dengan cara bagaimana sesuatu harus dilakukan. dan sebagainya. suatu ketentuan untuk membuat keputusan telah digariskan dalam Kitab Allah dan Sunnah RasulNya. maka sesungguhnya ia telah mengikuti jalan kufr. Seseorang mungkin setengah kafir.. dan apa yang harus dilakukan oleh seseorang agar ia dapat disebut seorang Muslim. nisbah kekufuran seseorang adalah menurut sejauh mana ia telah membangkang terhadap hukum Allah. Setiap saat anda dihadapkan kepada persoalan apakah anda harus melakukan sesuatu atau tidak. Ia sama-sekali tidak mengikuti kemahuannya sendiri. dan Islam adalah kepatuhan kepada Allah semata-mata.. sepersepuluh atau mungkin seperduapuluh kafir. Bagi setiap hal yang seperti ini. atau kemahuan keluarga dan sukunya. hukum di sini bererti setiap keputusan yang dibuat oleh setiap orang setiap saat dalam hidupnya. APAKAH ERTI "KUFR" DAN ISLAM ITU? Untuk memahami masalah tersebut di atas. maka ia adalah seorang kafir. atau kemahuan kaum 'ulama' atau kyai. Pendeknya. Sesungguhnya. atau kemahuan nenek-moyangnya. Kufr adalah penolakan seseorang untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Saya akan menyebutkan persyaratan-persyaratan asas yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim. Nah. Dan apabila ia selama hidupnya menempuh cara-cara kufr dalam melakukan segala sesuatu. sedangkan cara-cara selain dari itu adalah cara-cara yang ditentukan oleh kemahuan diri sendiri. apa itu Islam. selain kehendak Allah semata-mata. Barangsiapa yang memutuskan tidak menurut apa yang diturunkan Allah. atau kemahuan siapapun yang lain. Islam tidak lain adalah penghambaan seseorang semata-mata kepada Allah. serta penolakan atas semua sistem. dan dalam masalah-masalah yang lain mengikuti kemahuannya sendiri atau adat kebiasaan masyarakat atau aturan-aturan buatan manusia. Menetapkan hukum tidak hanya bererti mengadili perkara-perkara dalam sidang-sidang pengadilan saja. pertama-tama anda harus mengerti apa itu kufr dan. maka ia telah terlibat dalam kekufuran sejauh pembangkangannya terhadap hukum-hukum dan aturan-aturan Allah. Allah menyatakan dalam AlQur'an: 36 . Apabila ia mematuhi petunjuk Allah dalam sebahagian masalah. seperempat kafir. Allah berkata: ∩⊆⊆∪ tβρãÏ≈s3ø9$# ãΝèδ y7Íׯ≈s9'ρé'sù ª!$# tΑt“Ρr& !$yϑÎ/ Οä3øts† óΟ©9 ⎯tΒuρ… ". Perbedaan yang nyata antara Islam dan kufr ini telah dinyatakan dengan jelas dalam AlQur'an. adat kebiasaan nenek-moyang atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. apabila seseorang mengenepikan cara-cara yang telah digariskan Allah dan memutuskan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang lain. hukum dan peintah-perintah yang bertentangan dengan petunjuk-petunjuk yang diterima dari Allah. maka mereka itu adalah orang yang kafir". cara-gaya apakah yang harus dipakai dalam menyelesaikan sesuatu persoalan. hakim. kemahuan hupati.(Surah Al-Ma'idah: Ay at 44).MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KETUJUH SIAPAKAH YANG DIGELAR MUSLIM Saudara-saudara sesama Muslim! Hari ini saya akan menjelaskan kepada anda sifat-sifat seorang Muslim.

apa yang dikatakan oleh kyai atau 'ulama' tentang hal itu.. marilah kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Anda harus menghindari semua yang telah dilarangNya dan mengerjakan apa yang telah diperintahkanNya. Maka apakah anda akan menjadi lebih jelek dari binatang.ysø9$# Èà)tƒ ( ¬! ωÎ) ãΝõ3ß⇔ø9$# ÈβÎ)… ". Dengan perbuatan anda itu. Bila anda mengikuti kemahuan siapa pun juga dan mengenepikan perintah-perintah Allah. 37 . yakni bahawa agama yang sebenarnya adalah kepatuhan dan penyerahan kepada Allah. dan batu dengan tunduk kepada sesama manusia dan mengenepikan Allah. bahawa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai tuhan selain daripada Allah. Ïμø‹s9Î)uρ $\δöŸ2uρ $YãöθsÛ Ä⇓ö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû ⎯tΒ zΝn=ó™r& ÿ…ã&s!uρ šχθäóö7tƒ «!$# Ç⎯ƒÏŠ uötósùr& ∩∇⊂∪ šχθãèy_öム"Maka apakah meraka mencari agama yang lain dari agama Allah. kemahuan keluarga dan sanak saudara anda. padahal kepadaNyalah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi.Î#ÅÁ≈xø9$# çöyz uθèδuρ ( ¨.MANHAJ HIDUP MUSLIM x8Îô³èΣ Ÿωuρ ©!$# ωÎ) y‰ç7÷ètΡ ωr& ö/ä3uΖ÷t/uρ $uΖoΨ÷t/ ¥™!#uθy™ 7πyϑÎ=Ÿ2 4’n<Î) (#öθs9$yès? É=≈tGÅ3ø9$# Ÿ≅÷δr'¯≈tƒ ö≅è% $¯Ρr'Î/ (#ρ߉yγô©$# (#θä9θà)sù (#öθ©9uθs? βÎ*sù 4 «!$# Èβρߊ ⎯ÏiΒ $\/$t/ö‘r& $³Ò÷èt/ $uΖàÒ÷èt/ x‹Ï‚−Gtƒ Ÿωuρ $\↔ø‹x© ⎯ÏμÎ/ ∩∉⊆∪ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ "Katakanlah: Hai Ahli Kitab. bererti anda telah memberikan kepadanya kedudukan yang sebenarnya adalah hak Allah sematamata. tetapi sebenarnya bererti melaksanakan perintahperintahNya di setiap saat. dan apa yang boleh menyenangkan hati si anu. baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan". Dalam kedua ayat ini hanya satu ajaran yang dikemukakan. Anda sekali-kali tidak boleh memikirkan kemahuan anda sendiri. (Surah Ali 'Imran: Ayat 83). pohon. pendapat akal-fikiran anda. dan batu hanya tunduk kepada Allah semata-mata? Inilah masalah yang terkandung dalam kedua ayat tersebut di atas tadi. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah. adat kebiasaan nenek-moyang anda. sedangkan binatang. (Surah Al-An 'am: Ayat 57) Hanya Dia saja yang layak disembah. Semua yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada perintahNya.. Dalam setiap masalah anda harus menyelidiki apa perintah Allah mengenai masalah tersebut. pohon. bahawa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik". siang dan malam. Menyembah Allah tidak hanya bererti bersujud di hadapanNya lima kali sehari." (Surah Ali 'Imran: Ayat 64). Tidak ada sebuah batu pun yang tunduk kepada batu yang lain. kerana yang berhak memberi perintah hanyalah Allah saja: ∩∈∠∪ t⎦. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. maka sesungguhnya anda telah menyekutukannya dengan Allah. Tidak sebatang pohon pun yang tunduk kepada pohon yang lain. apa yang diperintahkan oleh si anu. Dia yang telah menciptakan dan menghidupi anda. Tidak seekor binatang pun yang tunduk kepada perintah binatang yang lain.

Dan sama-sekali tidak mungkin bagi seseorang untuk menjadi hamba Allah. hanyalah seperti binatang ternak. Jadi. Pendeknya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?... ia akan menempuh segala macam cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. meskipun Allah memerintahkannya untuk mengerjakannya. Mereka tidak lain.MANHAJ HIDUP MUSLIM TIGA JALAN MENUJU KESESATAN Sekarang saya akan menjelaskan kepada anda dari mana sebenarnya kekufuran dan bid'ah timbul. atau apakah kamu mengira bahawa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. bagaimana ia akan mendapat manfaat dari petunjuk Allah? Hal ini telah diterangkan dalam ayat berikut: ¨βr& Ü=|¡øtrB ÷Πr& ∩⊆⊂∪ ¸ξ‹Å2uρ Ïμø‹n=tã ãβθä3s? |MΡr'sùr& çμ1uθyδ …çμyγ≈s9Î) x‹sƒªB$# Ç⎯tΒ |M÷ƒu™u‘r& ∩⊆⊆∪ ¸ξ‹Î6y™ ‘≅|Êr& öΝèδ ö≅t/ ( ÄΝ≈yè÷ΡF{$%x. sedangkan ia masih menuruti dorongan-dorongan hawa-nafsunya sendiri." (Surah Al-Furqan: Ayat 43—44). bukannya Allah Yang Agung. 38 . (Surah Al-Qasas: Ayat 50). Al-Qur'an yang suci mengatakan kepada kita bahawa kejahatan-kejahatan ini muncul melalui tiga sumber: 1. bahkan lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu). Setiap binatang memakan apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Sumber yang pertama adalah kemahuan diri manusia sendiri: tΠöθs)ø9$# “ωöκu‰ Ÿω ©!$# χÎ) 4 «!$# š∅ÏiΒ “W‰èδ ÎötóÎ/ çμ1uθyδ yìt7©?$# Ç⎯£ϑÏΒ ‘≅|Êr& ô⎯tΒuρ… ∩∈⊃∪ t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9$# ". Mengikuti nenek-moyang tanpa berfikir. Ayat di atas mengertikan bahawa faktor terbesar penyebab kesesatan manusia adalah dorongan-dorongan hawa-nafsunya sendiri. Tetapi manusia adalah binatang yang apabila sudah menjadi budak hawa-nafsunya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim ". akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bahkan akan membuat syaitan sendiri merasa gementar. ke mana ia harus mengejar kesenangan dan kepuasan. Ia hanya melaksanakan peranan yang telah ditentukan Allah baginya. Jadi tuhan bagi orang seperti itu adalah dirinya sendiri (nafs). usaha apa yang akan membawa kemasyhuran dan penghormatan orang padanya. ini adalah suatu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Dan ia takkan pernah mengerjakan suatu apa pun yang dianggapnya tidak akan membawa tercapainya tujuan-tujuannya tersebut. dan apa saja yang boleh memberikan kemudahan dan kenyamanan hidup baginya. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang rnengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Ia akan terus menerus memikirkan pekerjaan apa yang akan mendatangkan wang baginya. Bahawa menjadi budak hawa-nafsu adalah lebih jelek daripada menjadi binatang. Anda tidak akan pernah melihat seekor binatang pun yang mahu melanggar batas-batas yang telah ditentukan Allah baginya. ωÎ) öΝèδ ÷βÎ) 4 šχθè=É)÷ètƒ ÷ρr& šχθãèyϑó¡o„ öΝèδusYò2r& "Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. 2. Mengikuti kemahuan sendiri. tanpa mempedulikan samada Allah melarang cara-cara tersebut.

sehingga semua orang-orang bodoh di setiap zaman terkena cengkeramannya. Kesesatan selamanya telah mencegah mereka menerima bimbingan dari utusan-utusan Allah. Ketika Musa AS mengajak kaumnya untuk mengikuti Syari'ah Allah. maka orang-orang yang suka menjadi pak turut nenek-moyangnya akan bersikap keras bahawa mereka hanya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek-moyang mereka saja. Jahatnya kesesatan itu adalah demikian rupa. kepercayaan-kepercayaan dan fikiran-fikiran. jagalah dirimu.•ÛØtƒ Ÿω ( öΝä3|¡àΡr& öΝä3ø‹n=tæ ∩⊇⊃∈∪ tβθè=yϑ÷ès? öΝçGΖä. öθs9uρr& 4 !$tΡu™!$t/#u™ Νä3ã∞Îm. maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". mereka menjawab: t∩∠∇∪… $tΡu™!$t/#u™ Ïμø‹n=tã $tΡô‰y`uρ $¬Ηxå $oΨtGÏù=tGÏ9 $uΖoK÷∞Å_r& (#þθä9$s% 39 . tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. (Apakah mereka akan mengikuti juga). dan tidak mendapat petunjuk?". amalan-amalan kuno dan upacara-upacara yang biasa dilakukan oleh nenek-moyang. Ÿ≅‹Ï% #sŒÎ)uρ (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ ∩⊇⊃⊆∪ tβρ߉tGöκu‰ Ÿωuρ $\↔ø‹x© tβθßϑn=ôètƒ Ÿω öΝèδäτ!$t/#u™ tβ%x. Jalan yang kedua adalah mengikuti adat kebiasaan. (Surah Al-Ma'idah: Ayat 104—105). öθs9uρr& 3 !$tΡu™!$t/#u™ Ïμø‹n=tã $uΖø‹xø9r& !$tΒ ßìÎ6®KtΡ ö≅t/ (#θä9$s% ª!$# tΑt“Ρr& !$tΒ (#θãèÎ7®?$# ãΝßγs9 Ÿ≅ŠÏ% #sŒÎ)uρ ∩⊇∠⊃∪ tβρ߉tGôγtƒ Ÿωuρ $\↔ø‹x© šχθè=É)÷ètƒ Ÿω öΝèδäτ!$t/#u™ "Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah'. mereka menjawab: '(Tidak). Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya. dan akan melakukan apa yang telah menjadi kebiasaan keluarga dan suku bangsanya. $yϑÎ/ "Apabila dikatakan kepada mereka: 'Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun. (Surah Al-Baqarah: Ayat 170). Di tempat lain dikatakan: Ïμø‹n=tã $tΡô‰y`uρ $tΒ $uΖç6ó¡ym (#θä9$s% ÉΑθß™§9$# ’n<Î)uρ ª!$# tΑt“Ρr& !$tΒ 4’n<Î) (#öθs9$yès? óΟçλm.uΖãŠsù $YèŠÏΗsd öΝä3ãèÅ_ótΒ «!$# ’n<Î) 4 óΟçF÷ƒy‰tF÷δ$# #sŒÎ) ¨≅|Ê ⎯¨Β Νä. keluarga dan suku bangsanya. tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami'. Bila perintah-perintah Allah dibacakan. Mereka menjawab: 'Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya’.MANHAJ HIDUP MUSLIM Yang tersebut di atas tadi adalah jalan pertama menuju kesesatan. dan menganggapnya lebih penting daripada perintah Allah. Bagaimana orang yang telah terkena penyakit seperti ini akan dapat menjadi hamba Allah? Tuhan-tuhannya adalah nenek-moyangnya. Hak apa yang dimilikinya untuk mendakwakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim? Dalam hal ini Al-Qur'an juga memberikan peringatan yang keras: šχ%x. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek-moyang mereka walaupun nenek-moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk? Hai orang-orang yang beriman.

$tΡu™!$t/#u™ !$tΡô‰y`uρ (#θä9$s% "Mereka menjawab: "Kami mendapati bapa-bapa kami menyembahnya (patung-patung)". . tidak boleh berdampingan bersama-sama. Kerana kedua hal ini. masyarakat selalu mengatakan hal yang sama kepada setiap Rasul: "Apa yang kamu sampaikan itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh nenek-moyang kami. Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri. melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: 'Sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Setelah mengemukakan fakta-fakta ini. Ketika Ibrahim AS membujuk kaumnya untuk meninggalkan kepercayaan syirik. . ∩∈⊂∪ š⎥⎪ωÎ7≈tã $oλm.MANHAJ HIDUP MUSLIM "Mereka berkata: "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek-moyang kami mengerjakannya? .'' (Rasul itu) berkata: 'Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapa-bapamu menganutnya? Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya’." (Surah alZukhruf: Ayat 23—25). öÝàΡ$$sù ( öΝåκ÷]ÏΒ $uΖôϑs)tFΡ$$sù ∩⊄⊆∪ tβρãÏ≈x. Allah Yang Maha Kuasa mengatakan: "Kalian ikuti nonek-moyang kalian atau kalian laksanakan perintah-perintah Kami. dikatakan dalam Al-Qur'an: #’n?tã $tΡu™!$t/#u™ !$tΡô‰y`uρ $¯ΡÎ) !$yδθèùuøIãΒ tΑ$s% ωÎ) @ƒÉ‹¯Ρ ⎯ÏiΒ 7πtƒös% ’Îû y7Î=ö7s% ⎯ÏΒ $uΖù=y™ö‘r& !$tΒ y7Ï9≡x‹x. Maka Kami binasakan mereka maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Yunus: Ayat 78). y#ø‹x. ⎯tΒuρ ∩⊄⊄∪ Í‘θãΒW{$# èπt7É)≈tã «!$# ’n<Î)uρ 3 4’s+øOâθø9$# Íοuρöãèø9$$Î/ y7|¡ôϑtGó™$# ωs)sù ∩⊄⊂∪ Í‘ρ߉Á9$# ÏN#x‹Î/ 7Λ⎧Î=tæ ©!$# ¨βÎ) 4 (#þθè=ÏΗxå $yϑÎ/ Νßγã∞Îm7t⊥ãΖsù öΝßγãèÅ_ötΒ $uΖø‹s9Î) 4 ÿ…çνãøä. ⎯ÏμÎ/ ΟçFù=Å™ö‘é& !$yϑÎ/ $¯ΡÎ) (#þθä9$s% ( ö/ä. kerana itu kami tidak boleh menerimanya". Demikianlah. (Surah Al-Anbiya': Ayat 53) Begitulah. memang. Bila anda mahu menjadi seorang Muslim.' " (Surah.uρ öΝ›?‰y_uρ $£ϑÏΒ 3“y‰÷δr'Î/ Οä3çGø⁄Å_ öθs9uρr& Ÿ≅≈s% * ∩⊄⊂∪ šχρ߉tFø)•Β ΝÏδÌ≈rO#u™ #’n?tã $¯ΡÎ)uρ 7π¨Βé& tβ%x.u™!$t/#u™ Ïμø‹n=tã ∩⊄∈∪ t⎦⎫Î/Éj‹s3ßϑø9$# èπt6É)≈tã "Dan demikianlah. 40 . Pilih salah satu". tβ%Ÿ2 öθs9uρr& 4 !$tΡu™!$t/#u™ Ïμø‹n=tã $tΡô‰y`uρ $tΒ ßìÎ7®KtΡ ö≅t/ (#θä9$s% ª!$# tΑt“Ρr& !$tΒ (#θãèÎ7®?$# ãΝßγs9 Ÿ≅ŠÏ% #sŒÎ)uρ Ö⎯Å¡øtèΧ uθèδuρ «!$# ’n<Î) ÿ…çμyγô_uρ öΝÎ=ó¡ç„ ⎯tΒuρ * ∩⊄⊇∪ ÎÏè¡¡9$# É>#x‹tã 4’n<Î) öΝèδθããô‰tƒ ß⎯≈sÜø‹¤±9$# šΡâ“øts† Ÿξsù txx. anda harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan membuang yang lain-lain.

Ayat in bererti bahawa manusia hanya boleh tetap berada di jalan yang benar. kita harus meniru cara-cara yang dipakainya". (Surah Luqman: Ayat 21—23). maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kukuh. maka kata-katanya mestilah selalu baik". mestilah ia menghancurkan ketiga macam berhala itu terlebih dahulu. dengan menjalankan shalat lima kali sehari. dan sebagai akibatnya. lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati”. bangsa-bangsa yang sesat. Kepatuhan kepada selain Allah Itulah tadi jalan yang kedua menuju kesesatan. 3. Dengan diajukannya alasan-alasan seperti ini. seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an. dan mampu menjamin saya masuk syurga. dan menunjukkan tingkah-laku sebagai seorang Muslim. atau "kerana bangsa anu adalah bangsa yang maju. keluarga dan suku bangsa. Dan apakah mereka (akan mengikuti bapa-bapa mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka) ? Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Mungkin saja. adalah apabila manusia mengesampingkan perintah-perintah Allah.. termasuk orang-orang kaya. KEADAAN UMMAT ISLAM DI PUNJAB Saudara-saudara! 41 . sedang dia orang yang berbuat kebaikan. : Menghamba kepada adat kebiasaan nenek-moyang. tetapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapa-bapa kami mengerjakannya’.. atau "kerana rezeki saya tergantung pada orang itu. atau "kerana orang itu mampu menghancurkan hidup saya dengan kutukannya. dan sebagainya. dan unsur-unsur lain yang semacam itu. Setelah itu barulah ia boleh menyebut dirinya seorang Muslim sejati. maka apa yang dikatakannya pastilah benar". seperti misalnya "kerana bapa anu adalah seorang besar. Dan hanya kepada Allahlah kesudahan segala urusan. 'ulama-'ulama dan tok guru palsu. ∩⊇⊇∉∪ … 4 «!$# È≅‹Î6y™ ⎯tã x8θ=ÅÒムÇÚö‘F{$# †Îû ⎯tΒ usYò2r& ôìÏÜè? βÎ)uρ "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah . maka saya harus patuh kepadanya". Bagaimana manusia boleh menemukan jalan yang benar kalau ia mempercayakan diri kepada ribuan tuhan. : Menghamba kepada manusia pada umumnya. berpuasa di bulan Ramadhan. namun ia tidak mungkin boleh mengelabui Allah. bila ia mempercayakan diri seratus persen kepada satu Tuhan. Itulah berhala-berhala besar yang selalu menjadi sembahan-sembahan manusia. sulitlah baginya untuk bisa disebut hamba Allah. pemerintah yang berkuasa. Dan barangsiapa kafir maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. tertutuplah pintu petunjuk Tuhan. sekali waktu ia harus mematuhi tuhan ini dan sekali waktu tuhan yang lain? Sekarang anda tahu bahawa ada tiga sebab orang menjadi sesat: Pertama Kedua Ketiga : Menghamba kepada diri sendiri. bahawa ia adalah seorang Muslim. Mereka menjawab: '(Tidak).MANHAJ HIDUP MUSLIM "Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah’." (Surah Al-An'am: Ayat 116). Hanya kepada Kamilah mereka kembali. lalu menta'ati perintah-perintah manusia dengan macam-macam alasan. Kalau tidak. ia boleh menipu masyarakat dan membujuk dirinya sendiri. Maka barangsiapa yang mahu menjadi seorang Muslim yang benar-benar. Jalan yang ketiga.

MANHAJ HIDUP MUSLIM

Menjadi hamba dari ketiga berhala yang saya sebutkan di atas tadi adalah syirk yang sebenarbenarnya. Anda semua telah dapat menghancurkan berhala-berhala dari batu, meruntuhkan kuilkuil yang terbuat dari batu-bata, campuran kapur dan simen, tetapi anda hanya menaruh perhatian sedikit sekali pada berhala-berhala dan kuil-kuil yang ada dalam diri anda sendiri. Menghancurkan berhala-berhala ini adalah urusan yang paling penting, bahkan menjadi prasyarat untuk menjadi seorang Muslim. Walaupun saya berbicara kepada seluruh ummat Islam, dan sedar bahawa bencana yang menimpa ummat Islam, di India khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya, adalah akibat dari penyembahan mereka terhadap ketiga macam berhala tersebut di atas. Tetapi, kerana saudara-saudaraku ummat Islam di Punjab adalah yang ada di hadapanku saat ini, maka secara khusus saya mesti memberitahukan kepada saudara-saudara, bahawa sebab utama dari keruntuhan, kehinaan dan bencana yang menimpa mereka adalah kerana mereka menyembah ketiga macam berhala yang tersebut di atas tadi. Di Punjab ini, jumlah ummat Islam lebih dari satu setengah karor (satuan dari 10 juga). Jumlah anda lebih dari separuh penduduk wilayah ini, selebihnya adalah kelompok-kelompok lain. Tetapi dengan jumlah anda yang demikian besar, anda semua tidak mempunyai kekuatan apa-apa, sedangkan beberapa kelompok lain yang jumlahnya lebih kecil dari anda, memiliki kekuatan yang besar. Apa sebab maka jadi demikian? Sebabnya ialah dengan menghambakan diri pada kemahuan sendiri, adat kebiasaan keluarga dan suku bangsa serta sesama manusia, dan mengesampingkan Allah, kekuatan anda telah dirongrong dari dalam. 1. Perbedaan Kasta Dalam masyarakat Islam ada kelompok-kelompok Rajput, Gakhar, Mughul, Jat, dan Iain-lain. Islam telah mengajak anda semua untuk melupakan kelompok-kelompok tersebut dan membentuk satu masyarakat yang padu, bersaudara satu sama lain dan bersatu-padu bagaikan sebuah tembok yang kuat. Tetapi anda semua masih berpegang pada pemikiran-pemikiran Hindu. Sebagaimana halnya kasta-kasta yang terpisah satu sama lain dalam masyarakat Hindu, demikian pula anda semua, masih terpecah-pecah dalam suku-suku yang terpisah-pisah. Anda tidak saling kahwin-mengahwini seperti seharusnya suatu masyarakat Islam. Antara satu suku dengan yang lain, tidak ada tali persaudaraan dan kasih-sayang. Di mulut, anda saling menyebut saudarasaudara sesama Muslim, tetapi dalam perbuatan, anda tetap berpegang-teguh pada perbedaanperbedaan yang berlaku sebelum Islam. Perbedaan-perbedaan inilah yang telah mencegah anda untuk menjadi satu tembok yang kuat. Sebagai batu bata, masing-masing anda terlepas satu dari yang lain. Anda tidak boleh bangkit bersama-sama dan tidak pula mampu menghadapi bencana bersama-sama pula. Apabila anda diminta, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, untuk menyingkirkan perbedaan-perbedaan itu dan bersatu kembali, apa jawab anda? Pasti hanya akan menjawab: "Kami tidak boleh meninggalkan adat-istiadat yang diwariskan nenek-moyang kami". Tahukah anda, apa jawab Allah terhadap pernyataan anda itu? Inilah: "Kalian boleh saja tidak meninggalkan adat kebiasaan warisan nenek-moyang kalian; kalian boleh saja meninggalkan tatacara peribadatan Hindu. Kami juga bisa memecah dan meremukkan kepala-kepala kalian dan mencampakkan kalian ke dalam lumpur kehinaan dan kerendahan, walaupun kalian menjadi kelompok terbanyak." 2. Ketidakadilan dalam Warisan Allah telah memerintahkan kepada anda semua untuk memberikan harta warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi anda menjawab: "Menurut hukum adat, warisan nenekmoyang kami, baik anak laki-laki mahupun anak perempuan kedua-duanya tidak berhak memperoleh harta warisan, dan kami melaksanakan hukum adat warisan nenek-moyang kami dan tidak mengakui hukum Tuhan". Demi Tuhan, katakanlah kepada saya, apakah itu jawapan orang Islam? Bila anda diminta untuk menghapuskan hukum warisan nenek-moyang, setiap orang dari anda menjawab: "Kalau orang lain mahu menghapuskannya, saya pun mahu menghapuskannya". Seolah-olah anda takut rugi dengan memulai lebih dahulu, dan mengharapkan keuntungan dengan

42

MANHAJ HIDUP MUSLIM

mengekor kepada orang lain. Fikirkanlah, apa erti jawapan anda itu? Apakah hukum Allah boleh tunduk pada syarat, bahawa bila orang lain mematuhinya maka anda juga akan mematuhinya? Kalau demikian, maka mungkin besok anda akan mengatakan: "Kalau orang lain tidak berbuat apa-apa, saya pun tidak akan berbuat apa-apa". Selanjutnya anda pasti akan mengatakan: "Kalau orang lain berzina, saya pun akan berzina pula. Kalau orang lain mencuri, saya pun akan mencuri. Pokoknya, sebelum orang lain berhenti berbuat dosa dan kejahatan, saya juga akan terus berbuat dosa dan kejahatan". Dengan cara yang begini, anda menjadi penyembah ketiga berhala yang saya sebutkan di atas tadi. Anda menghamba kepada diri sendiri (nafs), menghamba kepada nenek-moyang, dan menghamba kepada bangsa-bangsa yang musyrik. Namun, dengan melakukan ketiga macam kejahatan ini, anda masih juga mengatakan bahawa anda adalah penganut-penganut Islam! Itu hanya dua contoh saja. Kalau anda membuka mata baik-baik, anda akan melihat penyakitpenyakit yang seperti itu yang masih bermaharaja lela di tubuh masyarakat Islam. Dalam penyakit-penyakit itu, anda akan melihat sekelompok orang yang menyembah satu berhala, yang lain menyembak dua berhala, dan yang lain lagi menyembah tiga berhala. Kalau ketiga berhala ini masih anda sembah, sedang anda semua mengaku sebagai orang-orang Muslim, bagaimana anda boleh mengharapkan rahmat Allah, yang hanya dijanjikan kepada orang-orang Muslim yang sebenarnya?

43

MANHAJ HIDUP MUSLIM

BAB KELAPAN UJIAN KEIMANAN
Saudara-saudara sesama Muslim! Dalam khutbah yang lalu saya telah menerangkan bahawa menurut Al-Qur'an ada tiga jalan yang dapat menyesatkan manusia. Yang pertama adalah mengesampingkan hukum-hukum Allah dan memperturutkan dorongan hawa-nafsu. Yang kedua adalah melebihkan kebiasaan keluarga dan cara-cara nenek-moyang daripada hukum Allah. Yang ketiga adalah mengabaikan sistem kehidupan yang diajarkan oleh Allah dan RasulNya dan mengikuti cara-cara yang ditempuh manusia, baik oleh orang-orang besar bangsanya sendiri mahupun bangsa-bangsa lain. MUSLIM YANG SEBENARNYA Pengertian yang sebenarnya tentang seorang Muslim adalah bahawa ia harus kebal terhadap ketiga penyakit tersebut di atas. Orang yang disebut Muslim hanyalah orang yang tidak menjadi hamba-sahaya dari siapapun selain Allah, dan tidak mengikuti siapapun kecuali RasulNya. Orang Muslim hanyalah orang yang dengan setulus hati percaya bahawa ajaran Allah dan RasulNya adalah kebenaran yang mutlak, dan apa pun yang bertentangan dengannya adalah sesat, dan apa pun yang baik bagi manusia dalam hidup di dunia ini mahupun di akhirat nanti seluruhnya telah terkandung dalam ajaran-ajaran Allah dan UtusanNya. Seseorang yang beriman sepenuhnya kepada kebenaran-kebenaran ini adalah orang yang selalu mencari petunjuk dari ajaran Allah dan RasulNya dalam setiap langkah-hidupnya dan yang menyangkut masalah yang dihadapinya, dan setelah mengetahui ajaran tersebut, lalu mengikutinya. Setelah berbuat demikian, ia tidak akan peduli apakah fikirannya akan merasa tidak tenang kerananya, atau apakah sanak-keluarganya akan memarahi dan mencaci-makinya, atau orang-orang yang memuja keduniaan akan menentangnya. Kerana, bila hal itu terjadi ia hanya cukup menjawab dengan jelas dan tegas: "Saya adalah hamba sahaya Allah dan bukan hambamu; saya hanya percaya kepada UtusanNya, dan tidak kepadamu”. TANDA-TANDA KEMUNAFIKAN 1. Memperturutkan Kemahuan Sendiri (Nafs) Berlawanan dengan hal di atas, apabila seseorang berkata: "Meskipun ini perintah Tuhan dan RasulNya, fikiran saya tidak boleh menerimanya kerana saya anggap perintah ini merugikan. Kerana itu saya akan mengesampingkan petunjuk-petunjuk Tuhan dan berbuat menurut pendapat saya sendiri", maka jelas hati orang seperti ini telah kehilangan iman. Ia bukanlah seorang Mukmin, tetapi seorang munafik. Kerana, sementara di mulut ia mengatakan bahawa ia adalah seseorang hamba Tuhan dan pengikut RasulNya, dalam perbuatan ia adalah budak dari dirinya sendiri dan pengikut pendapatnya sendiri. 2. Pemujaan Kepada 'Adat Istiadat Sama halnya, bila seseorang berkata bahawa meskipun bertentangan dengan perintah Allah dan RasulNya, tapi bagaimana suatu adat tertentu boleh ditinggalkan, sedangkan ia sudah dilaksanakan turun-temurun sejak zaman nenek moyang, atau bagaimana suatu tatacara yang sudah menjadi kebiasaan akan dihentikan, sedangkan ia sudah menjadi pendorong sejak waktu yang lama di kalangan sanak keluarganya? Orang seperti ini juga termasuk kelompok munafik, walaupun di dahinya sudah tumbuh benjolan yang diakibatkan oleh banyaknya ia bersujud dalam shalat yang tidak henti-hentinya, dan yang mungkin telah membuat wajahnya nampak betul-betul seperti seorang yang saleh, kerana kebenaran din yang sebenarnya tidak meresap ke dalam

44

Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan RasulNya.M≈uΖÉit7•Β . maka orang yang begini mesti berhati-hati menjaga imannya.ƒÌsù #sŒÎ) öΝæηuΖ÷t/ zΝä3ósuŠÏ9 ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ «!$# ’n<Î) (#þθããߊ #sŒÎ)uρ ∩⊆∠∪ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ ÷Πr& (#þθç/$s?ö‘$# ÇΠr& íÚt¨Β ΝÍκÍ5θè=è% ’Îûr& ∩⊆®∪ t⎦⎫ÏΖÏãõ‹ãΒ Ïμø‹s9Î) (#þθè?ù'tƒ ‘. tidak pula ia terdapat pada wajah dan pakaian seseorang: Sebenarnya. Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka. sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Shalatnya. dan agar suatu hal tertentu diterima saja kerana bangsa lain yang menerimanya ternyata mengalami kemajuan. anda tidak patut mendakwakan diri anda sebagai penganut Islam. atau agar sesuatu disetujui saja kerana dianjurkan oleh seorang besar. Bila anda tidak mampu melakukan hal ini. puasanya. Din tidaklah terdiri dari ruku. din bererti kepatuhan kepada Allah dan RasulNya. Itu adalah kemunafikan yang terang-terangan. ⎯ä3tƒ βÎ)uρ ∩⊆∇∪ tβ%x. anda memberi tempat kepada ajaran-ajaran manusia. Dan Allah memimpin siapa yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus.ƒÌsù 4’¯<uθtGtƒ ¢ΟèO $uΖ÷èsÛr&uρ ÉΑθß™§9$$Î/uρ «!$$Î/ $¨ΖtΒ#u™ tβθàÊÌ÷è•Β Νåκ÷]ÏiΒ ×. agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka. Apakah (ketidakdatangan 45 .ysø9$# ãΝçλ°. sebenarnya hatinya kosong dari din. 3.M≈tƒ#u™ !$uΖø9t“Ρr& ô‰s)©9 y7Íׯ≈s9'ρé& !$tΒuρ 4 y7Ï9≡sŒ ω÷èt/ . maka anda harus melemparkan jauh-jauh setiap pandangan yang bertentangan dengan perintah Allah dan RasulNya. tiba-tiba sebahagian di antara mereka menolak untuk datang.MANHAJ HIDUP MUSLIM hatinya. mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Seseorang yang menolak untuk patuh kepada Allah dan RasulNya dalam urusan masalah-masalah hidupnya.⎯ÏiΒ Νåκ÷]ÏiΒ ×. dan kami menta'ati (keduanya)’ Kemudian sebahagian dari mereka berpaling sesudah itu. $yϑ¯ΡÎ) ∩∈⊃∪ šχθßϑÎ=≈©à9$# ãΝèδ y7Íׯ≈s9'ρé& ö≅t/ 4 …ã&è!θß™u‘uρ öΝÍκön=tã ª!$# y#‹Ïts† βr& šχθèù$sƒs† 4 $uΖ÷èsÛr&uρ $uΖ÷èÏϑy™ (#θä9θà)tƒ βr& öΝßγoΨ÷t/ u/ä3ósu‹Ï9 ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ «!$# ’n<Î) (#þθããߊ #sŒÎ) t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# tΑöθs% ãΝèδ y7Íׯ≈s9'ρé'sù Ïμø)−Gtƒuρ ©!$# |·øƒs†uρ …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# ÆìÏÜム⎯tΒuρ ∩∈⊇∪ tβθßsÎ=øßϑø9$# ãΝèδ y7Íׯ≈s9'ρé&uρ ∩∈⊄∪ tβρâ“Í←!$xø9$# "Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an: šχθä9θà)tƒuρ ∩⊆∉∪ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β :Þ≡uÅÀ 4’n<Î) â™!$t±o„ ⎯tΒ “ωöκu‰ ª!$#uρ 4 . puasa dan haji. Meniru-niru Bangsa Lain Demikian pula. Omongan semacam ini tidak boleh dirujukkan dengan iman. itu bukanlah Islam namanya dan bukan pula iman. apabila seseorang. Kalau dalam masalah-masalah hidup. sujud. anda telah mengesampingkan ajaran-ajaranNya dan ajaran-ajaran RasulNya. Dan mereka berkata:'Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul. mendesak agar suatu kebiasaan tertentu dilaksanakan kerana kebiasaan itu biasa dilakukan orang-orang Barat. dan wajahnya yang saleh hanyalah penipuan belaka. dengan tidak mempedulikan Kitab Allah dan petunjukpetunjuk RasulNya. Hanya di mulut saja anda percaya kepada Allah dan RasulNya. Bila anda seorang Muslim dan ingin tetap Muslim.

Dan minuman itu mengalir di jalan-jalan dan di gang-gang di kota Madinah waktu itu seperti air hujan. Dan iman itulah yang mengatakan kepadanya: "Pergilah kau menjalani hukuman yang telah disediakan Allah atas perbuatanmu itu". dan orang itu juga kembali bergeser tempat menghadapi wajah Rasulullah dan kembali 46 . an-Nur: Ayat 46—52). Yang tidak memilikinya adalah orang munafiq. sekelompok orang sedang asyik minum minuman keras. (Surah. semuanya gemar minum khamar. Maka pergilah orang itu dengan kemahuannya sendiri kepada Rasulullah SAW dan berkata: "Wahai Rasulullah saya telah berzina. Seorang pemabuk lebih suka mati daripada berhenti minum. Tapi sudahkan anda mendengar bagaimana perilaku orang yang mempunyai iman dalam hatinya? Pada zaman Nabi SAW ada seorang beriman yang telah berzina. Apa pun perintah yang datang dari keduanya mestilah betul-betul dipatuhi. Dan anda semua tahu juga bahawa sulit sekali menghentikan minum minuman keras bila telah ketagihan olehnya. Ketika mereka mendengar utusan Nabi SAW mengatakan bahawa minuman keras telah dilarang. Tapi orang itu terus saja menghadap wajah Rasulullah SAW dan mengulangi permintaannya. Dan bila yang berzina adalah orang yang sudah pernah kahwin. orang 'Arab yang bersedia mati demi minuman keras itu sendiri. yang membuat orang bergidik hanya dengan mengingatnya saja. Hukumlah saya". dari keluarga ataupun dari orang banyak. Inilah kebesaran iman. perempuan. Mereka yang sudah memegang mangkuk minuman itu di bibirnya seketika itu juga menyingkirkannya dari mulut mereka. Inilah yang dinamakan patuh kepada Allah dan RasulNya. ataukah (kerana) takut kalau-kalau Allah dan RasulNya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. tidak ada seorang pun yang menyeretnya ke depan pengadilan. ia merasa lebih sakit dari orang sakit. Lelaki. Tidak pula ada seorang pun yang melaporkan kepada polis. dan tidak membiarkan setitis pun arak menyentuh bibir mereka.MANHAJ HIDUP MUSLIM mereka itu kerana) dalam hati mereka ada penyakit. Dan barangsiapa yang ta'at kepada Allah dan RasulNya. Pengakuan Dosa Anda tahu juga betapa kerasnya hukuman yang diberikan Islam bagi orang yang berzina — seratus kali pukulan rotan di punggung yang telanjang. dan kami patuh" dan mereka itulah oran«-orang yang beruntung. Mereka mengarang dan menyanyikan lagu-lagu untuk memuji khamar. Nabi memalingkan wajahnya dari orang itu. maka hukumannya lebih mengerikan lagi: direjam sampai mati. BEBERAPA CONTOH KEPATUHAN KEPADA ALLAH 1. tua-muda. atau (kerana) mereka ragu-ragu. dan apa pun yang bertentangan dengannya tidak boleh didengarkan. 2. Fikirkanlah pengertian iman yang dinyatakan dalam ayat-ayat tersebut di atas. Mendengar kata rejam saja orang sudah gementar. Bila ia tidak memperoleh khamar. yang bertakhta dalam hatinya. Sesungguhnya jawapan orang-orang Mukmin bila mereka di-panggil kepada Allah dan RasulNya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan: "Kami mendengar. Mendengar itu. Dalam suatu pertemuan. dan begitu tergila-gilanya mereka kepada khamar tersebut. tangantangan mereka berhenti bergerak seketika. Meninggalkan Minuman Keras Tentu anda semua telah mendengar betapa meluasnya kebiasaan minum-minuman keras (khamar) di negeri 'Arab sebelum kedatangan Islam. Hanya ada iman. Tidak ada saksi. Rasulullah kembali memalingkan wajahnya dari orang itu. dengan tangan mereka sendiri memecahkan kendi-kendi wadah minuman-keras itu. maka mereka adalah orangorang yang mendapat kemenangan". Mereka memang sudah terbiasa dengan minuman tersebut. biarpun datangnya dari fikiran sendiri. Hanya orang yang mempunyai syarat fikiran yang beginilah yang boleh disebut Mukmin dan Muslim. Iman yang sejati adalah menghambakan diri kepada Kitab Allah dan petunjuk-petunjuk RasulNya. Tetapi sudahkan anda mendengar apa yang terjadi ketika larangan minum minuman keras diturunkan oleh Allah? Ketika mendengar larangan itu.

dan sebaliknya. JALAN MENUJU KEREDHAAN ALLAH 47 . Hal-hal yang selama berabad-abad dipandang suci. dan lihatlah siapa yang berperang melawan siapa? Sang ayah berada di barisan tentera Islam dan sang anak di barisan tentera kafir. Sebaliknya. kemudian Islam memerintahkan agar mereka diberi bahagian. Tetapi lihatlah dalam sejarah Islam waktu terjadi Perang Badar dan Uhud. Taubat dari Adat Kebiasaan Lama Anda juga tahu bahawa Islam telah meruntuhkan dengan saksama semua adat kebiasaan lama yang berlaku di negeri 'Arab sebelum kedatangannya. kami menyukai hal-hal tertentu yang dilakukan bangsa Rumawi dan praktik-praktik tertentu dari bangsa Iran yang menyenangkan kami". Semua perbuatan yang pada masa jahiliyyah merupakan sumber keuntungan atau kesenangan. semua perintah-perintah Islam yang membawa kesulitankesulitan dan keberatan-keberatan diterima dengan gembira. dan sebaliknya. kaum wanita biasa bepergian ke luar rumah dengan pakaian terbuka. tiba-tiba saja menjadi kotor. demi membela ajaran Allah dan RasulNya. Kami juga akan tetap mengerjakan perbuatan yang lainnya itu kerana ia adalah warisan budaya dari nenek-moyang kami. yang biasa dilakukan sebelum Islam. mereka mengesahkan hal-hal yang sebelumnya mereka pandang menjijikkan. Seandainya orang-orang Arab pada masa itu berkata: "Kami tidak mahu menerima hal itu kerana itu merugikan kami. bukan pula kerana dendam peribadi tetapi perang melawan keluarga dan sanak saudara itu terjadi kerana orang-orang yang beriman berani dan rela membunuh atau terbunuh oleh ayah. Kami tak dapat menghentikan perbuatan ini kerana ia menguntungkan bagi kami. ia segan untuk kembali ke hadirat Tuhannya dengan seorang hamba yang tidak patuh. 4. saudara dan keluarga mereka sendiri. 3. Sebelum Islam. dihapuskan begitu datang larangan dari Allah. Pendeknya. Sebelum Islam. Inilah yang disebut iman dan inilah yang dinamakan Islam. Pendeknya. Seseorang berada di satu pihak dan saudaranya ada di pihak lainnya. Dan semangat permusuhan ini menyala bukan kerana membela tanah air atau memperebutkan harta benda. Sanak keluarga dan kerabat-kerabat dekat saling berhadapan dan bertempur seakan-akan satu sama lain adalah orang-orang asing. Islam menyuruh mereka mengenakan jilbab. saudara dan anak adalah demikian dicintai sehingga orang bersedia mati kerana mereka. yang selama ini disembah oleh mereka dan nenekmoyang mereka. anak. tetapi Islam membatalkan persamaan kedudukan ini dan mengesahkan perkahwinan dengan janda anak angkat. Inilah iman. Juga. Memang. kaum wanita tidak berhak memperoleh harta warisan. anda dapat membayangkan bahawa pasti tidak akan ada seorang Muslim pun di dunia sekarang ini. Terutama sekali. anak-anak angkat diberi kedudukan yang sama dengan anak-anak kandung. tidak ada satu pun adat lama yang dibiarkan tetap tegak oleh Islam. mereka menghancurkan benda-benda yang sebelumnya mereka pandang suci. pencurian dan perampasan. ayah. Dengan perintah Allah. dengan tangan-tangan mereka sendiri. Mereka menghapuskan semua adat kebiasaan keluarga yang telah mereka warisi turun-temurun selama berabad-abad. Tetapi tahukah anda bagaimana sikap orang-orang yang telah menyatakan iman kepada Allah dan RasulNya? Orang-orang yang beriman ini menghancurkan berhala-berhala.MANHAJ HIDUP MUSLIM mengulangi permintaannya untuk ketiga kalinya. Sebaliknya. seandainya mereka semua menolak setiap hal yang datang dari Islam. Sebelum Islam datang. Bahkan hukuman rejam sekali pun. Dosa terbesar yang muncul dari adat kebiasaan lama ini adalah penyembahan berhala yang telah menjadi mode selama ratusan tahun. adalah mudah untuk menjalani hukuman seratus kali cambukan pada punggungnya yang telanjang. Mereka mempersembahkan korbankorban tersebut di atas altar-altar pemujaan mereka. Pemutusan Hubungan Anda juga tahu bahawa di dunia ini tidak ada yang lebih dicintai seseorang selain daripada sanak keluarganya. perzinaan. perjudian. bagi seorang yang memiliki iman dalam hatinya. Islam melarang perbuatan dosa ini bersama-sama dengan minuman keras.

tapi nafs (diri) membujuk anda agar tidak mengerjakannya dengan menyatakan bahawa pekerjaan itu akan mendatangkan kesulitan dan kerugian. sampai tenggorok mereka kering. Dan apa saja yang kamu nafkahkan. Patutkah kita memajangnya di almari kaca dan memuji-mujinya? Tetapi janganlah sekali-kali kita bicara tentang menegakkan hukum Islam untuk mengatur masyarakat Islam. Allah melarang anda mengerjakan sesuatu. rumahtangga dan sanak keluarga kita. ORANG ISLAM ZAMAN SEKARANG Sifat orang-orang Islam zaman sekarang adalah bahawa mereka menerima dengan senang hati apa saja dari Islam yang mudah bagi mereka. Tetapi apabila kepada mereka dikatakan: "Marilah kita tegakkan hukum Islam yang anda puji setinggi langit itu". mereka cepat-cepat mengubah sikap. Mereka dengan penuh semangat meneriakkan "Islam! Islam!". manfa'at apa yang dapat diambil jasad yang mati? 48 . Pendeknya. Seseorang yang mengabaikan semua bujukan dunia dan tunduk-patuh pada perintah-perintah Allah adalah orang yang telah memilih jalan Islam. Allah menyuruh anda mengerjakan suatu perbuatan. Ayat ini adalah satu tuntutan dari Islam dan iman. tapi nafs membujuk anda untuk melakukannya dengan mengatakan bahawa pekerjaan itu sangat menyenangkan dan menguntungkan. Inilah sifat ummat Islam zaman sekarang ini. Di satu pihak terdapat keredhaan Allah. maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". sedangkan di lain pihak adalah kesenangan dan kepuasan diri. Mereka juga senang melakukan pekerjaanpekerjaan untuk Islam yang boleh dilihat orang banyak. Kenapa? Sebab bila roh telah hilang. maka mereka akan berkata: "Masalah itu tidak gampang. sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Akibat dari sikap yang demikian ini. ataupun membaca Al-Qur'an serta pemujaan lahiriyyah terhadap syari'ah menjadi kehilangan guna dan manfa'atnya. dan mengatur urusan-urusan perniagaan dan masalah-masalah hidup yang lain. tetapi apabila pertentangan yang sebenarnya muncul antara Islam dan kufr. dan menuruti kemahuankemahuannya sendiri serta godaan-godaan dunia. Kebesaran Islam yang sebenarnya terletak pada prinsip bahawa apa pun yang anda cintai mestilah anda korbankan untuk Allah. seseorang yang mengesampingkan perintah-perintah Allah. Kesulitannya adalah ini dan itu. puasa. adalah orang yang memilih jalan kufr dan kemunafikan. Tidak usah pula kita perkatakan orang-orang yang berpandangan kebendaan duniawi. Jalan yang satu adalah jalan Islam. Anda tentu tahu bahawa dalam semua urusan hidup anda. dan jalan yang satunya lagi adalah jalan kufr dan kemunafikan. dalam setiap langkah hidupnya. Lebih baik lupakan saja masalah itu sementara". Apa yang mereka maksudkan adalah bahawa Islam tak lain sebuah mainan yang sangat bagus. Allah mengajak anda kepada suatu arah. Sebaliknya.MANHAJ HIDUP MUSLIM Saudara-saudara! Dalam Al-Qur'an dinyatakan: ∩®⊄∪ ÒΟŠÎ=tæ ⎯ÏμÎ/ ©!$# ¨βÎ*sù &™ó©x« ⎯ÏΒ (#θà)ÏΖè? $tΒuρ 4 šχθ™6ÏtéB $£ϑÏΒ (#θà)ÏΖè? 4©®Lym §É9ø9$# (#θä9$oΨs? ⎯s9 "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna). Kelemahan ini terdapat bahkan pada pemimpin-pemimpin besar Islam. sedangkan anda sendiri mengajak ke arah lain. (Surah Ali Imran: Ay at 92). manusia dihadapkan pada persimpangan jalan. maka salat.

tetapi adalah pengakuan lahiriyyahnya. maka sesungguhnya ia telah melengkapkan imannya. Kebanyakan orang mengira bahawa darjat iman yang tersebut di atas hanyalah diperlukan oleh mereka yang ingin mencapai darjat kerohanian yang tinggi. Ayat tersebut di atas dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya: "Barangsiapa yang menjalin persahabatan kerana Allah. iman tidak dapat dikatakan sempurna. 'ibadatku. menyatakan permusuhan kerana Allah. tanpa persyaratan ini pun seseorang dapat juga menjadi seorang Mu'min dan Muslim. yakni menjadi orangMu'min yang sempurna". Apabila seseorang 49 . apa lagi mencapai darjat kerohanian yang tinggi. Penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah di atas. merupakan syarat yang mesti dipenuhi oleh seorang Muslim dalam menjalin hubungan persahabatan ataupun permusuhan dengan orang lain serta dalam menangani urusan-urusan dunianya. Apabila dalam hal ini seseorang telah menuruti aturan Allah sepenuhnya. maka barulah imannya dapat dikatakan sempurna. Maksud mereka. Tetapi pandangan seperti ini adalah pandangan yang keliru yang timbul kerana pada umumnya orang tidak membedakan antara Islam RASMI dengan Islam yang sebenarnya menurut pandangan Allah. baik kerja.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KESEMBILAN CIRI-CIRI ISLAM YANG SEBENARNYA Saudara-saudara sesama Muslim! Allah telah mengatakan dalam Kitab SuciNya: y7Ï9≡x‹Î/uρ ( …çμs9 y7ƒÎŸ° Ÿω ∩⊇∉⊄∪ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# Éb>u‘ ¬! †ÎA$yϑtΒuρ y“$u‹øtxΧuρ ’Å5Ý¡èΣuρ ’ÎAŸξ|¹ ¨βÎ) ö≅è% ∩⊇∉⊂∪ t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡çRùQ$# ãΑ¨ρr& O$tΡr&uρ ßNöÏΒé& "Katakanlah: 'Sesungguhnya salatku. dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)' ". Kalau tidak demikian. Al-An'am. hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. tiada sekutu bagiNya. Ertinya. (Surah. Ayat: 162—163). Hal-hal tersebut hendaklah dilakukan dengan niat semata-mata untuk mencari keredhaan Allah. hidup dan matinya semata-mata untuk Allah dan tidak membahagi hak Allah dalam hal ini dengan yang lainnya. Dalam hal ini. Tuhan semesta alam. dan dilakukan menurut aturan-aturan yang telah digariskanNya. sedangkan orang kebanyakan tidaklah dituntut untuk memiliki Islam dan iman yang sempurna atau lengkap. PERBEDAAN ANTARA ISLAM RESMI DAN ISLAM YANG SEBENARNYA 1. hidup maupun matinya tidak boleh dipersembahkan kepada siapa pun atau sesuatu pun selain dari Allah. Islam RASMI Dalam Islam RASMI yang penting bagi seseorang bukanlah apa yang ada dalam hati dan fikirannya. Ayat yang saya kutip di atas menunjukkan bahawa apa yang dituntut oleh Islam adalah bahawa manusia wajib mempersembahkan seluruh kerjanya. dan meninggalkan sesuatu kerana Allah. kelemahan iman ditunjukkan oleh kelemahan seseorang dalam memenuhi persyaratan yang tersebut di atas. tanpa mengira apakah ia memperlihatkan tanda-tanda pokok yang diperlukan bagi pengakuannya itu atau tidak.

mereka boleh mengadakan hubungan perkahwinan. adalah masalah lain yang tidak tergantung pada pengakuan lisan seperti tersebut di atas tadi. mereka berhak memperoleh warisan. Islam Setengah-setengah Yang pertama. Siapa pun yang tidak memenuhi ciri ini. adalah pengakuan yang palsu yang hanya dapat mengelabui mata dunia dan masyarakat Islam. tetapi tidak akan dapat menipu Allah. Masyarakat Islam mungkin akan menerima anda dan memberikan hak-hak kepada anda sebagai seorang Muslim di dunia ini. Bila anda telah melakukannya. bagi Allah semata-mata. bererti kurang imannya. Menurut Allah. RasulNya. DUA MACAM ORANG ISLAM 1. Tetapi kedudukan seperti ini hanya terbatas pada kehidupan di dunia yang sementara ini saja. Kayu ukur yang dipakai Allah dalam menilai kedudukan seseorang adalah apakah hidupnya. lalu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan yang membuktikan pengakuannya itu. dan bila semua itu diperuntukkan bagi yang lain. Pengakuan yang sejati adalah pengakuan yang disertai peneguhan dalam hati dan diikuti dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan penuh kemahuan. yang diberikan kepada mereka yang setia kepadaNya. maka ia akan diterima dalam lingkungan Islam dan orang akan berurusan dengannya sebagaimana halnya dengan seorang Muslim. tanpa mengira apakah ia menempati jajaran orang-orang Islam yang terkemuka di dunia ini dan mempunyai kedudukan setinggi mana sekalipun. serta apakah ia termasuk dalam kelompok hamba-hamba Allah yang disukaiNya. dan menyentuh iman yang ada di dalamnya. yang menyatakan diri sebagai Islam adalah mereka yang — setelah mengaku beriman kepada Allah dan UtusanNya — menerima Islam sebagai agama mereka. satu-satunya hal yang dapat dinilai adalah apakah anda telah memberikan segala yang anda miliki pada jalanNya. moral dan sosial seperti orang-orang lain. baik dalam hidup di akhirat nanti mahupun di dunia ini. maka anda akan memperoleh hak-hak istimewa. dan hubungan-hubungan biasa yang dijalankan oleh orang-orang Muslim. pada Al-Qur'an. Orang-orang Islam sejak zaman dahulu sampai sekarang dapat dibahagi menjadi dua kelompok. Tidak seorang pun dari mereka yang boleh disebut kafir. Tetapi bila anda mengecualikan apa pun juga dari penghambaan kepadaNya.MANHAJ HIDUP MUSLIM mengakui dengan lisan bahawa ia percaya kepada Allah. maka ia bukanlah seorang Mu'min ataupun Muslim. seluruh hidup dan kerjanya — ditujukan bagi Allah ataukah bagi yang lain? Bila semua itu diperuntukkan. tetapi Allah tidak akan memberikan tempat bagi anda di antara kelompok hamba-hambaNya yang beriman. setiap orang dari mereka haruslah diberi hak-hak hukum. maka pengakuan anda sebagai seorang Muslim. tetapi mereka memperlakukan agama mereka itu hanya sebagai suatu bahagian dari keseluruhan hidup mereka. matinya. Bila anda memikirkan perbedaan antara Islam RASMI dari Islam yang sebenarnya yang telah saya terangkan tadi. dan menerima hak pahala bagi penghambaan anda kepadaNya. kepatuhan dan penghambaannya — pendeknya. sejajar dengan kekurangannya dalam memenuhi kriteria tersebut. yang bererti bahawa anda telah meng'abdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Islam yang sebenarnya Akan tetapi. dan dari sudut pandangan duniawi hal ini menyediakan dasar hukum dan budaya bagi terbentuknya masyarakat Islam. hari akhirat dan rukun-rukun iman yang lain. 2. maka dengan sendirinya anda akan mengerti bahawa buah dari kedua macam Islam itu akan sangat berbeda. kerana mereka hanya boleh melihat hal-hal yang lahiriyyah saja. Hasilnya hanyalah tidak lebih dari bahawa mereka — yang dengan lisan menyatakan pengakuan sebagai Muslim — diterima dalam masyarakat Islam dan diakui sebagai orang-orang Muslim. 50 . keselamatan dan penilaian terhadap seorang Muslim dan Mu'min di akhirat. Pengakuan secara lisan di dunia ini hanyalah diperuntukkan bagi Tuan Kadi dan masyarakat pada umumnya. maka ia dinilai sebagai seorang Mu'min dan Muslim. kesetiaannya. Tetapi Allah melihat ke dalam hati dan batin seseorang.

kesenangan dan ke-tidak-senangan mereka. 2. kebencian dan kecenderungan-kecenderungan mereka. pelaksanaan kesucian dalam hal makanan dan sebahagian hubungan-hubungan sosial. Dunia belum pernah merasakan kehebatan dengan orang-orang Islam semacam mereka. dzikr. golongan orang Islam yang pertama yang disebut di atas tidak pernah menghasilkan apa-apa yang patut dibanggakan. Islam sepenuhnya mempengaruhi hati dan fikiran mereka. mata dan telinga mereka. walaupun secara hukum kedua-duanya termasuk dalam sebutan ummat Islam. peniaga. pendidikan dan politik.MANHAJ HIDUP MUSLIM Dari satu segi. tidak lepas dari Islam. atau demi seseorang manusia. merekalah yang menyebabkan runtuhnya Islam. Mereka tidak pernah berbuat sesuatu yang meninggalkan jejak Islam dalam sejarah dunia. Masalah perniagaan isteri dan anak-anak. Bila mereka menyatakan permusuhan dan melakukan peperangan. Wujud keseluruhan mereka berkembang menjadi suatu masyarakat yang hanya berdasarkan Islam. fikiran-fikiran dan pendapat-pendapat mereka. maka kekuasaan atas pengaturan sistem kehidupan di dunia ini telah beralih ke tangan orang-orang kafir. pemakaian tasbih. Bila mereka mencintai seseorang atau sesuatu. pendeknya dari segala segi keperibadian dan wujud manusiawi mereka. dan Iain-lain hal yang pada umumnya biasa disebut sikap orang yang beragama. maka hal itu mereka lakukan demi kepentingan peribadi dan duniawi. tunduk dan terlebur ke dalam Islam. suami atau isteri. salat. akan mencerminkan watak seorang Muslim. dan seluruh tingkah-laku kelompok mereka hanya didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. atau demi tanah air dan bangsa. Sebaliknya. hal itu mereka lakukan semata-mata demi Islam. Islam Sepenuhnya Watak golongan orang Islam yang kedua adalah orang-orang yang keleburkan sepenuhnya keperibadian dan wujud mereka ke dalam Islam. tetapi sebenarnya semua lembaga-lembaga seperti itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam. keinginan-keinginan dan ideologi mereka. ISLAM YANG DIKEHENDAKI ALLAH Kedua macam orang Islam tersebut di atas nyata sekali berbeda antara satu sama lain. presiden. tentera. yang kerana didirikan oleh orang-orang Islam. pedagang. pegawai atau profesional-profesional. buruh. pada diri mereka tampak pernyataan hubungan dengan Islam. Akan tetapi sesungguhnya dalam sejarah Islam. masyarakat dan teman-teman sepekerjaan — semuanya ini sebahagian besar mereka lepaskan dari ajaran-ajaran agama mereka dan mereka urus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan duniawi. itu adalah kerana Islam menyuruh mereka berbuat demikian. itu pun kerana Islam melarang mereka untuk memberikannya. mungkin sebahagian akan terkena pengaruh sedemikian rupa oleh mereka atau dengan sesuatu cara dihubungkan dengan mereka. pegawai kerajaan. Dan sikap mereka yang demikian ini tidaklah terbatas pada individu-individu mereka saja. Tetapi di segi lain. dan merasa cukup puas dengan kebebasan hidup 51 . Bila mereka tidak memberi sesuatu kepada seseorang. Bila mereka memberikan sesuatu kepada orang lain. yang seluruhnya didasarkan pada prinsip Islam. dan orang-orang Islam dikuasai olehnya. kaki dan tangan mereka — pendeknya seluruh jiwa dan raga mereka. keluarga. pemegang suatu pekerjaan tertentu — dalam semua bidang ini kedudukan mereka adalah bebas dan tidak berhubungan dengan kedudukan mereka sebagai orang-orang Islam. tetapi juga berlaku dalam kehidupan bersama mereka. Akibat dari banyaknya orang-orang Islam yang seperti itu dalam masyarakat Islam. Perasaan. Bila mereka berkelahi dan berperang. Sebagai lurah. perut dan bahagian-bahagian seksual tubuh mereka. banyaknya 'ibadat. Kemudian orang-orang seperti ini biasanya akan berkumpul dan bersama-sama mendirikan lembaga-lembaga kebudayaan. dan kata Islam mungkin diterapkan kepada keduanya dengan darjat yang sama. anak. cinta mereka itu adalah kerana dorongan hawa-nafsu mereka sendiri dan demi keuntungan dan kesenangan mereka sendiri. Baik cinta ataupun benci mereka. Semua kedudukan yang mereka pegang terlebur ke dalam kedudukan mereka sebagai Muslim Peranan mereka sebagai ayah. sikap hidup seluruh mereka sama sekali tidak mencerminkan Islam dan tidak dihubungkan dengan Islam.

maka ummat Allah tidak mengalami kerosakan yang memerlukan diutusnya Nabi-Nabi dan diturunkannya wahyu-wahyu. Allah tidak mengutus Rasul-RasulNya ke dunia ini dan tidak mewahyukan Kitab SuciNya untuk mengembangkan orang-orang Islam semacam ini di atas dunia. memanglah mempunyai hak untuk menuntut seluruh manusia agar memasrahkan diri kepada-Nya. Dan Allah tidaklah pernah menghendaki adanya orang-orang Islam seperti ini. Tetapi terlepas dari masalah ini. sedangkan tidak ada satu peratus pun dari semangat seperti itu yang 52 . Kerana itu. dan setiap ajaran serta ideologi hanya mampu memperoleh kekuasaan di dunia ini dengan dukungan penganut-penganut yang seperti ini. apabila Islam yang mengajukan tuntutan itu. atau untuk kepentingannya sendiri. ada suatu pelajaran yang harus diambil oleh orang-orang Islam dari sikap orang-orang yang mengorbankan segala milik mereka untuk kepentingan ajaranajaran batil yang mereka anuti serta sembahan-sembahan mereka yang batil dengan semangat pengorbanan. orang-orang Islam yang dikehendaki Allah — yang dahulu telah melakukan. Sekarang pun. yang seharusnya mereka rebut sekalipun dengan mengorbankan nyawa mereka. Dan apa pun yang dikorbankan manusia untuk manusia lain. adalah sesuai dengan keadilan mahupun akal yang sihat bahawa. untuk siapa Islam mengajukan tuntutan pengorbanan itu. Kecuali apabila hal itu dilakukan atas perintah Allah dan menurut cara-cara yang telah ditentukan-Nya. Demikian juga. Ajaran-ajaran lain itu tidak punya alasan apa pun yang dapat dipakai untuk menuntut manusia agar mengorbankan seluruh hidup mereka untuknya. dan memisahkan dari kepercayaan mereka tujuan dari ajaran anutan mereka itu. tidak ada satupun kelompok manusia penganut suatu ajaran tertentu mampu memperolehi kedudukan yang tinggi. Tuntutan itu tidak layak mereka ajukan terhadap manusia. kerana apa pun yang ada di langit dan di bumi ini semuanya adalah milik Allah. Allah. Berbeza halnya. pekerjaan-pekerjaan yang patut dihargai dari pandangan Islam — adalah kelompok orang-orang Islam yang termasuk dalam golongan kedua. sesungguhnya tidaklah merupakan hal yang khusus bagi umat Islam saja. dan sekarang pun boleh melakukan. Sesungguhnya. pada hakikatnya hanyalah memberikan hak yang memang sudah menjadi milik-Nya. apabila mereka memberikan tempat yang rendah bagi ajaran-ajaran yang mereka anuti dalam kehidupan mereka. anda dapat melihat bahawa pengikut-pengikut yang sebenarnya dari suatu ajaran. adalah merupakan pengkhianatan amanat Allah. Setiap ajaran di dunia ini menghendaki pengikutpengikut seperti ini. Alangkah anehnya bahawa semangat pengabdian dan pengorbanan yang begitu tinggi diperlihatkan oleh manusia terhadap ajaran yang batil. pengabdian dan kesetiaan yang tidak ada taranya dalam sejarah. sebenarnya mereka tidak berhak untuk menuntut seperti itu. segala sesuatu yang ada pada manusia dan yang dimilikinya adalah milik Allah. Sebaliknya. apa pun yang dikorbankan untuk Allah. ORANG ISLAM HANYALAH ORANG YANG SEPENUHNYA MENUNJUKKAN KESETIAAN KEPADA ALLAH Akan tetapi terdapat perbezaan antara Islam dan ajaran-ajaran lain. Justeru dengan tidak adanya orang-orang Islam seperti ini. hanyalah mereka yang benar-benar setia kepada ajaran tersebut dengan seluruh hati dan jiwa mereka. apa pun yang menjadi milik Allah haruslah diserahkan kepada-Nya saja. KEKUASAAN ORANG-ORANG ISLAM DI DUNIA DISEBABKAN KEPATUHAN MEREKA YANG SEBENARNYA KEPADA AJARAN AJRAN ALLAH Kemunduran dan keruntuhan suatu kelompok manusia yang disebabkan oleh sikap mereka terhadap ajaran-ajaran yang mereka anut. itu memang adalah haknya. yang meleburkan diri dan anak-anak mereka ke dalam ajaran yang mereka anuti itu. Tetapi. atau untuk memuaskan hawa nafsunya. Bahkan. Yang benar. manusia sendiri adalah milik Allah. Apabila ajaran-ajaran lain menuntut dari manusia pengabdian dan pengorbanan diri.MANHAJ HIDUP MUSLIM beragama dalam erti yang sempit dan sangat terbatas sekali.

dan mengukur kehidupan kita dengan sinaran kriteria tersebut. Tidak ada gunanya bila seluruh manusia di dunia ini memberikan surat keterangan bahawa anda adalah seorang Islam. tetapi agar anda menguji diri anda sendiri. kafir atau munafik. maka anda harus bersyukur kepada Allah bahawa anda telah dianugerahi rahmat iman dalam kepenuhannya. Kejayaan anda yang sebenarnya terletak dalam penilaian yang diberikan oleh Allah. Anda mungkin dengan mudah dapat mencapai kejayaan yang setinggi-tingginya di dunia ini. bukannya seorang kafir. Tapi apabila anda berhasil menutupi kekurangan iman anda. seorang beriman. Benarkah bahawa. masyarakat dan penguasa negara. handai-taulan.MANHAJ HIDUP MUSLIM diberikan untuk kebenaran. tetapi berusahalah agar nama anda tercatat dalam Buku Catatan Allah sebagai hamba-Nya yang patuh. Tetapi apabila dalam hal ini anda masih merasakan suatu kekurangan. dan setelah mengetahui kekurangan dalam iman anda. apa pun yang anda belanjakan untuk kepentingan anda sendiri ataupun anda berikan kepada orang lain adalah kerana hal itu telah ditetapkan Allah. bukannya seorang munafik. apakah hal itu juga kerana Allah melarang anda memberikannya? Apabila anda merasakan yang sedemikian itu dalam diri anda. apakah anda telah memberikan seluruh kepatuhan dan pengabdian anda sepenuhnya kepada Allah? Apakah pelayanan kepada hawa nafsu dan pengabdian kepada keluarga. tergantung pada usaha anda untuk menghilangkan kekurangan dalam iman anda itu. anda harus memeriksa apakah tindakan anda dalam memberi atau tidak memberi sesuatu kepada seseorang juga telah anda lakukan kerana Allah. yang tahu akan hal yang ghaib mahupun yang kelihatan. semuanya anda abdikan untuk memenuhi kehendak Allah? Apakah yang harus anda kerjakan untuk menunjang tercapainya tugas yang telah diberikan Allah kepada umat Islam? Selanjutnya. dan menentukan apakah mereka itu mukmin. Ukuran ini ditetapkan bukan dengan maksud agar anda menguji orang-orang lain dengannya. Yang penting bagi anda adalah penilaian dari Penguasa Tertinggi. anda akan tetap berjaya di akhirat nanti. akal fikiran. MEMERIKSA DIRI Saya ingin mengajak anda semua untuk menguji diri kita masing-masing dengan ujian iman dan Islam yang telah dikemukakan pada permulaan bab ini. bahawa anda adalah seorang Mukmin. mufti atau kadi mana pun juga. Anda tidak perlu penilaian 'ulama'. juga kerana Allah? Apakah dalam cinta dan benci anda tidak terkandung unsur egoisme atau keangkuhan? Sekali lagi. dan bahawa dengan pembelanjaan dan pemberian itu. seluruhnya tergantung pada kehendak Allah? Kemudian anda juga harus memeriksa apakah apabila anda mencintai seseorang. anda segera mencuba menghilangkannya sebelum anda dihadapkan di pengadilan akhirat nanti. apakah apabila anda membenci seseorang. kerana kesejahteraan anda di dunia ini dan keselamatan anda di akhirat nanti. tenaga yang ada pada jiwa dan raga anda. Bila anda mengakui telah menerima Islam dan menyatakan iman kepadanya. periksalah apakah benar bahawa hidup dan mati anda adalah benar-benar untuk Allah saja? Apakah hidup. Janganlah anda cepat merasa puas dengan melihat nama anda tercantum sebagai seorang Islam dalam daftar tanda penduduk anda. telah sepenuhnya terhapus dari jiwa anda? Sudahkah anda mengukur suka dan benci anda. Hal itu anda lakukan kerana Allah atau tidak. maka walaupun anda tidak memperoleh apa-apa di dunia ini. waktu dan usaha-usaha anda. Tetapi kejayaan anda itu tidak akan dapat menebus kerugian anda di akhirat. tentang diri anda. kerana kekurangan iman anda itu. maka anda harus memusatkan tekad dan perhatian anda untuk menghilangkan kekurangan ini. 53 . saudara-saudara. tujuan anda adalah semata-mata mencari redha-Nya? Demikian juga bila anda tidak memberikan sesuatu kepada seseorang.

Allah tidak menginginkan bahawa mereka yang menjadi wakil-Nya di bumi ini. ωs)sù «!$$Î/ -∅ÏΒ÷σãƒuρ ÏNθäó≈©Ü9$$Î/ öàõ3tƒ ⎯yϑsù 4 Äc©xöø9$# z⎯ÏΒ ß‰ô©”9$# t⎦¨⎫t6¨? ‰s% ( È⎦⎪Ïe$!$# ’Îû oν#tø. Maha Suci Allah. menjadi budak dari hawa nafsunya sendiri. dan hanya patuh kepada Allah dan Rasul-Nya saja. KESEJAHTERAAN MANUSIA TERLETAK PADA KEPATUHAN TERHADAP ALLAH Kenyataan yang sebenarnya. adalah dimaksudkan demi kesejahteraan dan kebaikan manusia itu sendiri. Allah tidak menginginkan makhluk paling mulia yang diciptakan-Nya menjadi hamba syaitan atau hamba manusia. bahawa tuntutan Allah kepada manusia agar patuh kepada-Nya. Sekarang saya akan menerangkan kepada anda mengapa sangat ditekankan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kerana itu la memerintahkan: "Patuhlah anda semua kepada Kami. atau menundukkan kepala di hadapan benda-benda atau makhluk-makhluk yang berdarjat rendah. meraba-raba dalam kegelapan. Kerana. dan dengan demikian merendahkan darjat dirinya kepada darjat yang serendah-rendahnya. hal itu mereka lakukan adalah demi kepentingan mereka sendiri. menuntut agar semua orang patuh kepada-Nya saja? Hari ini saya akan memberikan jawapan kepada pertanyaan-pertanyaan ini. tΠ$|ÁÏΡ$# Ÿω 4’s+øOâθø9$# Íοuρóãèø9$$Î/ y7|¡ôϑtGó™$# 54 . Allah tidak sedikit pun memerlukan balasan dari anda. dan membeli barang mewah dari hasil pajak yang dipungut dari anda. Mungkin ada yang bertanya: Apakah Allah ingin kita jadikan Maharaja yang berkuasa mutlak hingga ia menuntut kita agar patuh kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya? Apakah Allah juga bercita-cita seperti halnya raja-raja di dunia. Allah adalah pemilik semua simpanan kekayaan yang ada di bumi ini.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KESEPULUH APAKAH TUJUAN PATUH KEPADA ALLAH? Saudara-saudara sesama Muslim! Saya telah berulangkali menekankan dalam khutbah-khutbah saya yang telah lalu bahawa "Islam" bermakna patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. cahaya. Pasti anda akan menemukan jalan yang lurus. Apabila penguasa-penguasa di dunia menuntut agar rakyat patuh kepada mereka. Dan seseorang sama sekali tidak boleh disebut seorang "Muslim" kecuali apabila ia tidak menghambakan diri kepada apa pun termasuk keinginan dan kemahuannya sendiri. Dia tidak mengkehendakkan sesuatu apa pun yang sejenis itu. Tetapi Allah tidaklah memerlukan apa pun dari manusia. yang telah Kami kirimkan kepadamu melalui utusan-utusan Kami. untuk memaksakan kehendakNya. membeli kereta. segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik-Nya belaka. Allah tidak perlu membangun istana. kebodohan dan.Î) ω (#θãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$# ’Í<uρ ª!$# ∩⊄∈∉∪ îΛ⎧Î=tæ ìì‹Ïÿxœ ª!$#uρ 3 $oλm. Allah menuntut kesetiaan manusia kepada-Nya hanya kerana la menginginkan agar manusia hidup sejahtera. serta kehendak orang-orang yang lebih mencintai dunia. Berjalanlah terus ke depan dengan membawa obor. sebagaimana binatang. Allah tidaklah sama dengan penguasa-penguasa di dunia ini. dan sebagaimana halnya raja-raja itu juga. dan dengan menempuh jalan itu anda akan memperoleh kedudukan yang terhormat di dunia ini dan di akhirat nanti".

Apa hak anda terhadap mereka dan apa hak mereka terhadapmu? Kesenangan. Mereka boleh mengangkat darjat anda menjadi orang yang mulia dan luhur. pelindung-pelindungnya ialah syaitan. tidak dapat tidak. sedangkan apabila anda percaya seseorang. Anda tahu bahawa hidup anda terikat oleh beribu mata rantai hubungan. dan kerabat-kerabat lain dengan siapa anda mesti berurusan terus-menerus. ibu. lidah. Untuk perbicaraan yang bagaimana lidah harus dipakai. Jalan mana yang harus ditempuh oleh kaki dan jalan mana yang tidak boleh dijalani. tapi juga di akhirat nanti. Pendeknya. Pekerjaan apa yang boleh dikerjakan oleh tangan dan apa yang tidak. Kepada sebahagian dari mereka anda harus memberi sesuatu. dan dengan apa tidak. Seterusnya anda juga mempunyai hubungan dengan beribu manusia di dunia ini. Kedudukan anda berada lebih tinggi dari sebahagian orang. Fikiran macam mana yang harus difikirkan oleh otak. Allah pelindung orangorang yang beriman: Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan kebahagiaan anda. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. š⎥⎪Ï%©!$#uρ ( Í‘θ–Ψ9$# ’n<Î) ÏM≈yϑè=—à9$# z⎯ÏiΒ Οßγã_Ì÷‚ム∩⊄∈∠∪ šχρà$Î#≈yz $pκÏù öΝèδ ( Í‘$¨Ψ9$# Ü=≈ysô¹r& šÍׯ≈s9'ρé& 3 ÏM≈yϑè=—à9$# ’n<Î) Í‘θ–Ψ9$# š∅ÏiΒ "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). telinga. anda harus memutuskan bagaimana anda harus berbuat terhadap orang-orang ini. Anda punya ayah. dan mengapa bahawa cahaya kebenaran hanya dapat diperoleh dengan jalan patuh kepada Allah. kehormatan dan nama baik anda di dunia ini. dan sebahagian lagi mungkin musuh-musuh anda. dan dari yang lainnya anda harus mengambil sesuatu. otak. semuanya diberikan Allah untuk melayani kepentinganmu. Juga banyak antara mereka yang memberikan layanan kepada anda.MANHAJ HIDUP MUSLIM ΝßγtΡθã_Ì÷‚ムßNθäó≈©Ü9$# ãΝèδäτ!$uŠÏ9÷ρr& (#ÿρãxx. Dan orang-orang yang kafir. Sebahagian dari mereka adalah tetangga anda. Apabila tingkah laku anda salah. saudara lelaki. saudara perempuan. dan sebahagian lagi lebih tinggi kedudukannya dari anda. dan tidak hanya di dunia ini saja. Bentuk pekerjaan apa yang boleh dikerjakan oleh mata dan telinga dan jenis pekerjaan apa yang tidak boleh. yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). dunia akan menjadi neraka bagi anda. Dalam hal ini. Selanjutnya anda mempunyai ikatan dengan anggota keluarga anda. Anda mesti memutuskan bagaimana caranya mengerjakan mereka. anda juga akan mempercayakan suatu pekerjaan kepadanya. Anda boleh memanfaatkan pelayan-pelayanmu itu untuk mengerjakan pekerjaan yang baik ataupun yang buruk. hati. semuanya tergantung pada kemampuan anda untuk mempertahankan hubungan-hubungan ini atas dasar 55 . anak. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. mata. perut. kaki. anda. kebahagiaan dan kejayaan anda di dunia ini dan di akhirat nanti tergantung pada tingkahl aku anda yang benar terhadap mereka. anda harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Hubungan anda yang pertama adalah dengan jasad anda sendiri. Seseorang yang mempercayai anda akan mempercayakan sesuatu pekerjaan kepada anda. Semua ini harus anda pertimbangkan. (Surah Al-Baqarah: Ayat 256—257). sebahagian adalah teman-teman dan sahabat anda. mereka kekal di dalamnya". sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. isteri. mesti terus-menerus berurusan dengan begitu banyak orang yang tidak mampu anda hitung. Tangan. Kerana itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah. Mereka itu adalah penghuni neraka. Dengan apa anda harus mengisi perut anda. PATUH KEPADA SELAIN ALLAH ADALAH PENYELEWENGAN Sekarang marilah kita lihat mengapa manusia telah tersesat dalam kegelapan dengan mematuhi benda-benda selain Allah. tetapi mereka juga boleh memerosokkan anda ke jurang kehinaan yang lebih rendah daripada binatang.

hanya apabila anda tidak pernah merampas hak-hak seseorang dan tidak pernah berlaku zalim terhadap siapapun. Tidak ada satu titik kezaliman pun yang ada pada-Nya. Allah sama sekali tidak perlu (ma'adzallah) untuk mencari keuntungan dengan jalan menipu. kerana halhal itu adalah menyenangkan bagi nafsu. Allah tidak perlu mengejar-ngejar keuntungan. adalah anda mempercayakan diri pada manusia-manusia seperti anda sendiri. Allah mengetahui segala rahsia dan hakikat sesuatu. Di manakah keuntungan dan kerugian yang sebenarnya?. atau munculnya orang-orang jahil — yang dia sendiri sudah sesat — yang akan menyesatkan anda. Dengan demikian. dengan anggota-anggota keluarga anda. tindakan apa yang betul-betul benar bagi anda dan tindakan apa yang salah. Dan sama halnya. Kerana itu anda juga harus memutuskan bagaimana memelihara hubungan-hubungan yang tidak terhitung banyaknya ini dengan cara yang sepatutnya. dan menyerahkan diri anda kepada kekuasaan mereka dan membiarkan mereka menyeret anda ke mana saja mereka kehendaki. Bila anda berusaha mencari pengetahuan tentang semua hal ini dalam diri anda sendiri. Kalau anda mengikuti perintah-perintah-Nya. anda tidak akan mendapatkannya kerana diri manusia (nafs) sendiri adalah jahil.MANHAJ HIDUP MUSLIM tingkah laku yang benar. Nafsu akan menggoda anda untuk merampas hak-hak orang lain dan menahan hak mereka. hidup atau harta benda seseorang secara tidak sah. kerana perbuatan seperti itu adalah menguntungkan bagi diri anda. anda tidak akan mendapatkan petunjuk pengetahuan yang dapat membimbing anda untuk membezakan mana yang benar dan mana yang salah. Hanya Dialah yang boleh memberitahu anda di mana letak keuntungan dan kerugian anda yang sebenarnya. dan menghindarkan perbuatan-perbuatan yang boleh merosak hubungan-hubungan ini. dan anda tidak akan dapat menempuh jalan yang benar dalam hidup di dunia ini. maka anda tidak akan terjerumus melakukan kezaliman kepada diri anda sendiri mahupun kepada orang lain. tidak akan mengandungi tujuan mencari keuntungan diri sendiri. melacur dan mencari wang dengan cara tidak sah. mana yang adil dan mana yang zalim? Siapa yang mempunyai hak atas diri anda dan seberapa banyak haknya. apabila di sana tidak ada yang menuntut dan menuduh anda telah merosakkan kehidupan atau merugikan kehormatan. dengan mempercayakan diri pada orang Iain. PETUNJUK YANG BENAR HANYA DARI ALLAH Akhirnya hanya tinggal Allah Yang Maha Mengetahui sajalah yang boleh memberi petunjuk yang anda perlukan. Di samping itu Allah juga tidak memerlukan apa pun dari anda atau dari siapa saja. 56 . Nafsu akan mengajak anda memperalat dan mencegah anda untuk memberikan bantuan kepada orang lain. dan sepenuhnya hanya dimaksudkan demi untuk kepentingan anda sendiri. Allah juga Hakim yang Maha Adil. Anda harus tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar dalam setiap tindakan? Apa yang asli dan apa yang palsu. Apabila anda menyerahkan diri kepada nafsu yang jahil dan menyeleweng itu. Atau seorang yang zalim mungkin akan memperalat anda — menggunakan anda — untuk melakukan kezaliman terhadap orang lain. Apalagi yang dipunyai nafsu itu selain dorongan-dorongan keinginan jasmani? Nafsu anda akan menyuruh minum minuman keras. di akhirat nanti anda boleh memperoleh tempat terhormat di sisi Allah. apa hak anda atas orang lain dan sejauh mana. Bahaya yang mungkin terjadi dalam situasi seperti ini adalah munculnya orang-orang egois yang akan mempermainkan anda. hidup anda akan hancur di dunia dan di akhirat nanti. dan dengan orang-orang lain — anda memerlukan petunjuk pengetahuan pada setiap langkah. Sekarang anda harus mengingat bahawa untuk memelihara hubungan yang benar — antara anda dengan tubuh anda sendiri. menjadi orang yang berakhlak buruk dan rosak. Hal kedua yang mungkin terjadi dari mengikuti nafsu anda sendiri. kerana dengan cara ini hidup anda akan enak sekali. Pendeknya. tentu ia akan menyeret anda menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Anda akan memperoleh tempat terhormat di akhirat nanti. perintah-perintah-Nya seluruhnya akan berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Jadi petunjuk apa pun yang diberikan oleh Zat yang Maha Suci dan tidak memerlukan sesuatu itu. Tuhan adalah Maha Mengetahui dan Maha Melihat.

anda tidak akan memperoleh hasil apa-apa. š⎥⎪Ï%©!$# ª!$# ãΝn=÷ètƒ ô‰s% 4 $VÒ÷èt/ Νä3ÅÒ÷èt/ Ï™!%tæ߉x.. kalau tidak. Tetapi setelah mempercayai hal itu anda lalu memakan makanan itu.".". (Surah. (Surah.. percaya sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya yang membawa petunjuk itu... Ayat: 54). Kedua. setelah mempercayai petunjuk itu. anda harus betul-betul yakin bahawa petunjuk apa pun yang diberikan oleh Rasulullah berdasarkan Wahyu Ilahi adalah mutlak benar.. ". Demikian pula... nescaya kamu mendapat petunjuk .. maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang pedih". Ayat: 92). Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang beransur-ansur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya). anda harus segera menurutinya. Jadi. Al-Nur. Makanan itu tentu mengandungi racun dan boleh mematikan". bahawa hanya Allah dan Rasul-Nya sajalah 57 . Seruan saya yang berulang-ulang kepada anda. lepas dari apakah anda memahami kebijaksanaan yang ada di sebalik petunjuk itu atau tidak.. apa gunanya anda mempercayai dan mengetahui bahawa makanan itu beracun? Anda akan dapat memperoleh manfaat dari petunjuk Allah apabila anda mematuhi perintah-perintahNya setelah anda percaya kepada-Nya. Pertama. ERTI PATUH KEPADA ALLAH DAN RASULULLAH Saudara-saudara sesama Muslim. Ertinya. öΝà6oΨ÷t/ ÉΑθß™§9$# u™!$tãߊ (#θè=yèøgrB ω öΝåκz:ÅÁム÷ρr& îπuΖ÷FÏù öΝåκz:ŠÅÁè? βr& ÿ⎯ÍνÍöΔr& ô⎯tã tβθàÏ9$sƒä† t⎦⎪Ï%©!$# Í‘x‹ósuŠù=sù 4 #]Œ#uθÏ9 öΝä3ΖÏΒ šχθè=¯=|¡tFtƒ ∩∉⊂∪ íΟŠÏ9r& ë>#x‹tã Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain). Dan jika kamu taat kepadanya (Rasul).. Al-Ma"idah. Lalu anda berkata: "Kamu pasti benar. Anda tidak boleh hanya berkata sahaja: "Kami percaya dan membenarkan" terhadap perintah-perintah yang diberikan Allah. tapi harus betul-betul menjauhinya. Ayat: 63).(Surah. anda tidak boleh hanya berjanji di mulut saja bahawa anda tidak akan melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah.4 (#ρ߉tGôγs? çνθãè‹ÏÜè? βÎ)uρ . Tentu saja akibatnya akan sama saja dengan apabila anda memakannya tanpa tahu bahawa makanan itu beracun. Al-Nur. Misalkan ada seseorang yang mengatakan kepada anda bahawa suatu makanan mengandungi racun yang mematikan..MANHAJ HIDUP MUSLIM BAGAIMANA MEMPEROLEH MANFAAT DARI BIMBINGAN ILAH1? Diperlukan dua hal untuk memperoleh manfaat dari petunjuk yang diberikan Allah.tΑθß™§9$# (#θãè‹ÏÛr&uρ ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ "Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya . anda harus betul-betul melaksanakannya. kerana itu jangan dimakan.. Itulah sebabnya Allah berulang-ulang menegaskan: ∩®⊄∪ . ∩∈⊆∪ .

Perintah-perintah Allah yang disampaikan kepada beliau tersimpan dalam Al-Qur'an dan perintah-perintah beliau sendiri yang berdasarkan perintah Allah tersimpan dalam Hadith. maka anda harus mengikuti perkataannya. tidak bererti bahawa anda tidak boleh mendengarkan perkataan dari siapa pun. 58 . kira-kira seribu empat ratus tahun yang lalu. Apa pun perintahperintah yang hendak disampaikan-Nya kepada anda telah disampaikan-Nya melalui Rasul-Nya. maka tak ada jalan lain bagi anda selain mengikuti petunjuk-petunjuk dari orang yang tahu akan kedua sumber tersebut. tapi mestilah anda selalu memeriksa apakah orang yang menyuruh anda melakukan sesuatu itu berdasarkan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. maka anda tidak boleh mengikutinya kerana seorang Muslim tidak boleh mengikuti perkataan siapa pun selain yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Tapi maksudnya ialah bahawa anda tidak boleh mengikuti perkataan orang begitu saja. Tetapi anda tidak boleh mengikuti perkataannya secara membuta saja. Dalam hal ini hanya manusia sajalah yang dapat membantu anda menyesuaikan tingkah laku anda sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadith. kerana hal itu bererti bahawa anda mengikuti Allah dan Rasul-Nya. bukannya orang itu sendiri. Tetapi Al-Qur'an dan Hadith bukanlah manusia-manusia yang akan pergi ke mana-mana dan memberikan perintah-perintah. Mereka tidak boleh datang kepada anda dan memberikan perintah untuk melakukan hal-hal tertentu. apabila anda memang tidak memiliki sendiri Al-Qur'an dan kumpulan-kumpulan Hadith yang bersangkutan dengan masalah kehidupan anda.MANHAJ HIDUP MUSLIM yang harus dipatuhi. Kerana itu. dan melarang melakukan hal-hal tertentu. tetapi mestilah memeriksa apakah perkataannya itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadith atau tidak. Tetapi bila perkataannya tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadith maka anda dilarang untuk mengikutinya. maka wajiblah bagi anda untuk mengikutinya. Bila orang tersebut memberi bimbingan kepada anda berdasarkan Al-Qur'an dan Hadith. Apabila perkataan orang itu memang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tetapi bila perkataannya itu tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Anda akan dapat memahami masalah ini bila anda mengingat bahawa Allah sendiri tidaklah mungkin akan datang kepada anda dan menyampaikan perintah-perintah-Nya. Sedangkan Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam sendiri telah pulang ke rahmat-Nya.

hanyalah Islam . mentaati perintah-perintahnya. sebagai tuan dan penguasa yang sesungguhnya. Tidak ada sesuatu pun selain Allah yang memiliki kehormatan dan kemuliaan di seluruh alam semesta ini. maka din seperti ini adalah din yang batil. Manusia diciptakan tidak untuk menjadi pelayan atau budak dari siapa pun selain Allah. Ketiga erti ini dipakai dalam Qur'an. manusia menganggap seorang manusia lain sesamanya sebagai pemilik kehormatan dan kemuliaan yang sesungguhnya. tidak pula ada kekuasaan dan kerajaan selain kekuasaan dan kerajaanNya. bahkan orang-orang yang berpendidikan serta banyak 'ulama' pun tidak tahu makna dan penggunaan kedua kata ini serta perbezaan ertinya. misalnya. negara.. berlawanan dengan din yang seperti ini. menghamba kepadanya. pelayan dan bawahan dari siapa pun kecuali Allah. Yang Dipertuan dan Penguasa. Sekarang saya akan menerangkan kepada anda makna kedua kata itu dengan bahasa yang sederhana. dan manusia tidak boleh menjadi hamba.. penghambaan. Allah tidak akan menerima din yang semacam ini kerana sama sekali berlawanan dengan kenyataan sebenarnya. mengadili. Dalam pembicaraan-pembicaraan keagamaan. Erti yang pertama adalah "kehormatan pemerintahan. Allah mengatakan: ∩⊇®∪ 3 .MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KESEBELAS PERBEZAAN ANTARA DIN DAN SYARI'AH Saudara-saudara sesama Muslim.tƒ ⎯tΒuρ "Dan barangsiapa mencari agama selain agama Islam. perbudakan. kepatuhan. kata din dan syari'ah seringkali dicampuradukkan dan menimbulkan banyak kebingungan dan kekacauan. lalu tunduk kepadanya dengan sikap yang hina. yaitu: "ketundukan. Erti ketiga adalah "memperhitungkan. Apabila. serta pemberi ganjaran dan hukuman yang sebenarnya. tidak boleh menginginkan ganjaran atau menakuti hukuman dari siapa pun kecuali dari Dia. Erti yang kedua sangat bertentangan dengan erti yang pertama. Orang-orang awam memang tidak boleh disalahkan.. sungguh patut disesalkan. Kenyataan ini telah ditunjukkan dalam dua ayat berikut: ∩∇∈∪ z⎯ƒÌÅ¡≈y‚ø9$# z⎯ÏΒ ÍοtÅzFψ$# ’Îû uθèδuρ çμ÷ΨÏΒ Ÿ≅t6ø)ム⎯n=sù $YΨƒÏŠ ÄΝ≈n=ó™M}$# uöxî ÆtGö. kemaharajaan dan kekekuasaan".. Manusia harus menganggap Allah saja sebagai Pemberi ganjaran dan hukuman. Ini bererti bahawa bagi Allah yang disebut din adalah ajaran yang membuat manusia mengakui hanya Allah saja yang menjadi Pemilik Kemuliaan dan Kehormatan. Sebutan din seperti ini adalah agama Islam maksudnya. Ayat: 19). dan tidak boleh takut bertanggungjawab kepada siapa pun kecuali Dia.". ERTI "DIN" Din mempunyai beberapa erti. anda sering memakai dan mendengar dua perkataan: din dan syari'ah. Kerana kejahilan ini. dan penyerahan". Manusia harus memandang Allah saja sebagai Majikan. tidak pula ada majikan yang sebenarnya selain Dia yang mampu memberi ganjaran dan hukuman. dan yang tidak membuat manusia bersujud di hadapan siapa pun kecuali Allah. memberi ganjaran dan hukuman atas perbuatan-perbuatan". ÞΟ≈n=ó™M}$# «!$# y‰ΨÏã š⎥⎪Ïe$!$# ¨βÎ) "Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi Allah. menginginkan ganjaran dan menakuti hukuman daripadanya. Tetapi sedikit sekali di antara anda yang tahu tentang makna kedua kata itu. maka sekali-kali tidaklah akan diterima 59 . (Surah Ali 'Imran.

padahal kepada-Nyalah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi. oνÌŸ2 öθs9uρ ⎯Ï&Íj#à2 Ç⎯ƒÏe$!$# ’n?tã …çνtÎγôàã‹Ï9 Èd. mengakui manusia lain sesamanya sebagai majikan dan penguasa.u™!$xuΖãm t⎦⎪Ïe$!$# ã&s! t⎦⎫ÅÁÎ=øƒèΧ ©!$# (#ρ߉ç6÷èu‹Ï9 ωÎ) (#ÿρâÉΔé& !$tΒuρ "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus…" (Surah Al-Bayyinah: Ayat 5). maka Tuhan tidak akan menerima din-nya.ysø9$# È⎦⎪ÏŠuρ 3“y‰ßγø9$$Î/ …ã&s!θß™u‘ Ÿ≅y™ö‘r& ü”Ï%©!$# uθèδ ∩⊂⊂∪ šχθä. (Surah Ali 'Imran: Ayat 85).Îô³ßϑø9$# "Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama..(Surah al-Taubah: Ayat 33). Ïμø‹s9Î)uρ $\δöŸ2uρ $YãöθsÛ Ä⇓ö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû ⎯tΒ zΝn=ó™r& ÿ…ã&s!uρ šχθäóö7tƒ «!$# Ç⎯ƒÏŠ uötósùr& ∩∇⊂∪ šχθãèy_öム"Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah. dan mereka hanya menyerahkan diri keada-Nya saja dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka kepada-Nya saja? Apakah manusia mahu membuat rencana sendiri yang bertentangan dengan rencana seluruh alam semesta yang terdiri dari bumi dan langit. Ertinya. (Surah Ali 'Imran: Ayat 83). Allah telah menciptakan manusia agar menjadi hamba-Nya semata-mata. dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi". Ini bererti bahawa.MANHAJ HIDUP MUSLIM (agama itu) daripadanya. yaitu kepatuhan dan penghambaan kepada Allah. dengan sengaja mengabaikan kedaulatan dan kemaharajaan Tuhan. kerana kejahilan mereka. Memang. apakah manusia mahu bersikap hina dan rendah serta melayani manusia lain sesamanya — bukan Allah — walaupun semua makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah menjadi budak dan pelayan yang patuh kepada Allah semata-mata. Manusia harus mengabdikan diri untuk melayani-Nya dengan sepenuh hati. Ini bererti bahawa Allah telah mengutus Utusan-Nya dengan membawa din yang benar dengan tujuan mengakhiri kedaulatan semua Tuhan-tuhan palsu. sehingga ia tidak lagi menjadi pelayan dari siapa pun kecuali Penguasa alam-semesta. dan meningkatkan darjat manusia sedemikian rupa. walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai". wajiblah manusia memalingkan diri dari sesama makhluk dan memusatkan perhatian mereka hanya kepada din mereka saja. barangsiapa. kerana: ∩∈∪ . 60 . dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan". baik dengan suka maupun terpaksa.. tidak peduli keberatan apa pun yang diajukan oleh kaum musyrik dan kafir terhadapnya. dan Dia telah melarang mereka bersikap hina dan menghamba kepada siapa pun selain Dia. Kerana itu. dan menganggapnya sebagai pemberi ganjaran dan hukuman. dan hanya takut akan tanggungjawab terhadap-Nya saja. serta menjadi pelayan dan hambanya.

supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah . dan jalan mana yang harus ditempuh dalam pengabdian anda kepadaNya. Majikan. jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku.. dan Penguasa. bagaimana cara anda untuk mengabdi kepada Allah. dan sangat mengharapkan ganjaran-Nya. Musa Isa 61 .MANHAJ HIDUP MUSLIM ∩⊂®∪ . cara-cara memberikan hakhak. (Surah Al-A’raf: Ayat 35). maka seorang yang mengakui Allah sebagai Tuhan dan Penguasa. maka ini bererti bahawa anda telah memasuki din Allah. dan cara hidup keseluruhan. baru dikatakan patuh kepada-Nya. 4 ¬! …ã&—#à2 ß⎯ƒÏe$!$# tβθà6tƒuρ ×πuΖ÷GÏù šχθä3s? Ÿω 4©®Lym öΝèδθè=ÏG≈s%uρ "Dan perangilah mereka.. sebagai wakil dari Tuhan. apabila ia juga patuh pada Utusan-Nya dan melaksanakan perintah-perintah yang diterimanya melalui Utusan tersebut. perintah-perintah Allah hanya disampaikan kepada manusia dalam Kitab-Nya melalui perantaraan Rasul yang membawa Kitab Suci tersebut. maka syari'ah adalah banyak. Apabila anda telah mengakui Allah sebagai yang paling berdaulat atas diri anda dan menerima penghambaan terhadap-Nya dan apabila anda telah mengakui bahawa Rasul adalah penguasa dan pemerintah yang nampak di dunia ini. Perbezaan antara din dan syari'ah adalah bahawa. tentulah anda sekarang boleh memahami erti din (agama). cara-cara melakukan perhubungan dan urusan-urusan dengan sesama manusia. itulah yang disebut syari'ah. maka barangsiapa yang bertaqwa dan mengadakan perbaikan. Cara dan jalan ini juga ditunjukkan oleh Allah melalui RasulNya yang mengajarkan cara menyembah-Nya serta jalan menuju kesucian dan kebersihan. dan hanya hukum Allah saja yang berlaku di dunia ini. Kerana. sehingga kejahatan kedaulatan makhluk — bukan kedaulatan Allah — dapat dilenyapkan. kedaulatan Allah saja yang diakui dan manusia hanya menjadi hamba Allah semata-mata. Din-nya Nabi Nuh adalah sama dengan din-nya Nabi Ibrahim. serta mengakui bahawa Kitab Suci yang dibawa Rasul tersebut. sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an: Ÿξsù yxn=ô¹r&uρ 4’s+¨?$# Ç⎯yϑsù   ©ÉL≈tƒ#u™ ö/ä3ø‹n=tæ tβθÁà)tƒ öΝä3ΖÏiΒ ×≅ߙ①öΝä3¨ΖtÏ?ù'tƒ $¨ΒÎ) tΠyŠ#u™ û©Í_t6≈tƒ ∩⊂∈∪ tβθçΡt“øts† öΝèδ Ÿωuρ öΝÍκön=tã ì∃öθyz "Wahai anak-anak Adam. Ertinya. Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas. tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". dikirimkan oleh Allah. Setelah itu. Syari'ah bererti cara dan jalan. baik dahulu mahupun sekarang. Tapi perubahan-perubahan dalam syari'ah ini tidaklah mengubah din. sebahagian lagi diganti. Taat hanya kepada Allah saja. Rasul menunjukkan kepada kita jalan menuju kebajikan dan kesolehan. memang." (Surah Al-Anfal: Ayat 39). Takut akan pertanggungjawaban terhadap Allah. Inilah tepatnya erti yang tekandung dalam din. takut pada hukuman-Nya. yakni: O O O Mengakui hanya Allah saja sebagai Tuhan. serta mengabdi hanya kepada-Nya saja. anda harus melakukan peperangan.. APAKAH SYARI'AH ITU? Selanjutnya akan saya terangkan kepada anda apakah syari'ah itu sebenarnya.. Sebahagian daripadanya dihapuskan. din selamanya adalah satu dan sama.

dan tidak menganggap perintahnya layak untuk ditaati. Bila sang tuan menunjukkan satu cara untuk me layaninya kepada seorang pelayan dan menunjukkan cara yang lain kepada pelayan yang lain. perceraian dan pembahagian warisan agak berbeza dari satu syari'ah ke syari'ah yang lain. Cara-cara melakukan alat dan puasa dari satu Nabi ke Nabi yang lain. ia telah menjadi kafir. SIFAT PERBEZAAN DALAM MAZHAB FIQH Hal yang tersebut di atas menyangkut pengikut Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam. apabila pemahaman seorang pelayan tentang perintah tuannya berbeza dengan pemahaman pelayan yang lain tetapi keduanya melaksanakan perintah itu sebagaimana menurut pemahaman masing-masing. Din tetap sama walaupun cara-cara untuk melaksanakannya berbeza. Tetapi selama keduanya tetap melaksanakan perintah-perintah tersebut. namun semuanya adalah sama-sama Muslim pengikutpengikut Nabi Nuh. Hud. atau dalam bahasa agama. Sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam. ajaran-ajaran tentang halal dan haram. SIFAT PERBEZAAN DALAM SYARI'AH Untuk memahami perbedaan ini. pengikut-pengikut Nabi Musa. dan kita semua ini adalah juga orang-orang Muslim kerana din kita adalah satu dan sama. dan kepada Rasul yang lain dikirimkan cara yang lain. Apabila cara-cara melaksanakan tugas yang diberikan oleh tuan mereka itu berbeza satu sama lain. Mungkin yang satu salah dalam memahami maksud perintah itu sedang yang lain dapat memahaminya dengan betul. Mengenai pengikut-pengikut RasuluLah Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam sendiri. maka hal itu tidaklah mempengaruhi sifat rupa mereka sebagai pelayan. peraturan-peraturan tentang bersuci dan aturan-aturan perkahwinan. Nabi Isa. tidak seorang pun yang boleh mengabdi kepada Allah menurut cara-cara yang sudah lalu. adalah pelayan yang pembangkang dan tidak patut disebut pelayan. Sama halnya. walaupun cara-cara pengabdian mereka berbeda satu sama lain. Syu'aib. merasa berkewajiban menjalankan perintah-perintahnya dan takut untuk membangkang terhadapnya.MANHAJ HIDUP MUSLIM (Yesus). Kepada seorang Rasul dikirimkan satu macam cara mengabdi kepada Allah. Maka setelah adanya perintah ini. maka pelayan yang pertama tidak berhak untuk mengatakan bahawa hanya dia sendirilah pelayan tuannya itu dan pelayan yang kedua itu bukan. Kerana itu ia dapat dan memang dengan sendirinya. maka tidak seorang pun boleh mengatakan kepada pelayan yang salah faham itu bahawa. tetapi masing-masing syari'ah dari tiap-tiap Rasul tersebut berbeza satu sama lain sampai sejauh tertentu. Tapi meskipun ada perbezaan-perbezaan dalam syari'ah ini. Allah memerintahkan: "Sekarang seluruh cara-cara pengabdian yang telah lalu. Allah telah mengirim berbagai syari'ah melalu berbagai Rasul. Semua 62 . Sedangkan mereka yang mengakui tuannya sebagai tuan. dipecat dari jabatan sebagai hamba Allah. Kemudian pada waktu Rasulullah Muhammad diutus. Seorang pelayan yang tidak mengakui tuannya dengan semestinya. marilah kita umpamakan ada seorang tuan yang mempunyai banyak pelayan. maka bahagian kedua dari contoh tersebut di atas berlaku bagi mereka. maka sebenarnya dia tidaklah mentaati perintah Allah. Ini menunjukkan bahawa din tidak terpengaruh oleh perbezaan-perbezaan dalam peraturan-peraturan syari'ah. Saleh. maka kedua pelayan tersebut adalah sama-sama mengabdi pada tuannya dengan pengabdian yang sama. melainkan menuruti kemahuannya sendiri. adalah layak disebut pelayan. Dari contoh ini anda dapat dengan jelas memahami perbezaan antara din dan syari'ah. kerana bila ia tidak mengikuti cara yang baru dan mengikuti cara yang lama. Nabi Ibrahim. ia telah membangkang perintah tuannya dan kerana itu ia dipecat dari jabatannya. Mulai sekarang siapa saja yang ingin mengabdi kepada Kami haruslah mengikuti cara yang telah Kami ajarkan kepada Rasul Kami yang terakhir". dan Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam. Mereka yang mengabdi kepada Allah menurut cara-cara yang diajarkan oleh Rasul-Rasul tersebut adalah orang-orang Islam. Kami hapuskan.

Dalam hal ini. Seolah-olah ia berkata: "Sebagaimana yang engkau ketahui. dan menjalankannya dengan cara yang berbeza pula. walaupun masing-masing memiliki pengertian yang berbeza tentang perintahperintah tersebut. sedang kelompok yang lain bukan. benar-benar sadar dan yakin bahawa Allah dan Rasul-Nya benar-benar memerintahkan apa yang dikerjakannya itu. tetapi aku juga adalah tuhanmu yang kecil). si penuduh itu berkata: "Tidak. kerana masing-masing yang mengikuti sesuatu cara berkeyakinan bahawa cara itulah yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi orang-orang yang tidak baik hatinya. terlepas dari apakah orang yang dikata-katakannya itu berubah dari Muslim menjadi kafir atau tidak. Suatu kelompok orang Islam meletakkan tangannya di atas dada. Yang dapat dikatakannya adalah bahawa kelompoknya sendirilah yang memiliki pemahaman yang tepat mengenai perintah Allah. tidak peduli sama ada Tuhan memecatmu atau tidak". kamu juga harus tunduk pada penafsiran dan penilaianku" (yang bererti: Tuhanmu bukan hanya Tuhan sendiri saja. asalkan orang yang mengikuti cara yang tertentu. Sekarang. maka tuduhannya itu akan berbalik kepada dirinya". Kerana itu. Sekelompok orang ikut membaca Fatihah ketika menjadi ma'mum di belakang imam. sedang yang lain meletakkan di atas pusat atau perutnya. semua kelompok adalah tetap merupakan pengikut Nabi Sallallahu'alaihi Wasallam. bererti ia telah melibatkan dirinya ke dalam bahaya menjadi seorang kafir. Anda tentunya juga telah mengerti bahawa perbezaan dalam cara mengabdi pada Allah tidak bererti menyimpang dari din. Barangsiapa yang berani memecat seorang Islam dari kelslamannya bererti telah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan apabila kamu tidak tunduk pada perintahku. Di kalangan umat Islam ada beberapa cara dalam mengerjakan solat. demikian pula wajib bagimu untuk tunduk pada pemahamanku tentang perintah Allah itu. sementara kelompok yang lain tidak. Apabila kamu tidak mahu tunduk. dan untuk memperkuat keyakinannya itu mereka memiliki dalil yang kuat. Masing-masing kelompok mengikuti cara masingmasing dengan keyakinan bahawa cara yang dipakai kelompoknya sendiri itulah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam. Barangsiapa yang sewenang-wenangnya berkata seperti ini. maka dengan kehendakku sendiri aku akan memecat dari kedudukanmu sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara! Saya harap anda semua telah memahami sepenuhnya perbezaan antara din dan syari'ah. maka kedua kelompok orang Islam tersebut tetaplah orangorang Islam. sedangkan kelompok yang lain tidak. yang menganggap masalah-masalah syari'ah ini sebagai masalah-masalah din sendiri. Bayangkan. Tetapi mereka sama sekali tidak berhak memecat kelompok yang lain itu dari kedudukan mereka sebagai orang-orang Islam. maka dengan kehendakku sendiri aku akan memecatmu dari kedudukanmu sebagai hamba Allah". sedang kelompok yang lain dengan suara perlahan. betapa gawatnya hal ini! Kerana itu Rasulullah SAW mengatakan: "Barangsiapa dengan semena-mena mengecap seorang Muslim sebagai kafir. Kerana Allah hanya mewajibkan seorang Muslim taat kepada perintah-Nya saja. adalah wajib bagimu untuk mentaati perintah-perintah Allah. Satu kelompok membaca amin dengan keras. walaupun cara-cara solat mereka berbeza. menyatakan: perbezaan-perbezaan dalam cara-cara beribadat itu sebagai perbezaan- 63 . BAHAYANYA TIDAK MEMAHAMI PERBEZAAN ANTARA "DIN" DAN "SYARI'AH" Sekarang saya ingin memberitahu kepada anda bahaya yang akan melanda masyarakat Islam kerana ketidakmengertian mereka akan perbezaan antara din dan syari'ah.MANHAJ HIDUP MUSLIM orang yang percaya bahawa syari'ah yang dikirimkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam adalah Syari'ah Allah dan merasa berkewajipan untuk mengikutinya adalah orangorang Islam. dan untuk menguatkan cara yang dilakukannya itu ia memiliki bukti yang sah dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. masing-masing kelompok tidak berhak untuk mengatakan bahawa kelompoknya sendiri adalah hamba-hamba Allah yang sebenarnya. apabila sebahagian orang Islam memahami perintah-perintah dalam syari'ah itu dengan sesuatu pengertian dan sebahagian orang Islam yang lain memahaminya dengan pengertian yang berbeza.

Dalam keadaan begini. seperti mazhab Hanafi. 64 . Setiap orang Islam punya hak untuk mengikuti syari'ah menurut pemahamannya sendiri. dan saya juga mengemukakan hujjah dengan mereka yang menentang mazhab saya. ∩∉∈∪ . terdapat di kalangan umat Islam. dengan hanya menyatakan bahawa kaum Muslimin adalah satu umah. mengusir orang-orang Islam dari kelompok lain dari masjid-masjid mereka. berdosa. tidak merasa puas hanya dengan menjalankan prinsipnya itu bagi dirinya sendiri. Mereka telah terkena hukuman yang telah dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an. Ini boleh terjadi apabila seseorang yang berprinsip sesuai dengan pemahamannya tentang Al-Qur'an dan Sunnah. saling berpisah solat dan masjid. melakukan perang debat dan dalil dan memecah belah umat Rasulullah. semuanya mengakui Al-Qur'an dan Hadith seagai pegangan terakhir dan melaksanakan ajaran-ajaran daripadanya sesuai dengan pemahaman mereka. Saya sendiri adalah penganut salah satu mazhab tersebut dan menganggapnya betul. Syafi'i. tidak merasa puas pemahamannya tentang Al-Qur'an dan Sunnah. BAHAYA PERPECAHAN Anda tidak akan dapat menyedari bahaya apa yang telah menimpa Islam disebabkan oleh perpecahan ini. saling menyerang. Tapi cubalah buka mata anda untuk melihat kenyataan berikut ini. ia lalu mengecap: mereka kafir dan telah keluar dari din Allah. siapa di dunia ini yang akan berani menganggap ringan terhadap mereka? Tetapi dalam kenyatannya. Mungkin bahawa pemahaman yang dimiliki suatu mazhab adalah betul dan pemahaman yang lain keliru. Seandainya masyarakat yang demikian besarnya ini betul-betul bersatu dan berjuang bahu-membahu untuk menegakkan kalimah Allah. Masing-masing golongan saling membenci. jangan hairan bila anda melihat umat Islam dikalahkan dan dikuasai orang lain. saling menghina satu sama lain. untuk menerangkan kepada mereka apa yang saya anggap benar dan membuktikan apa yang saya pandang salah. umat ini telah terpecah-pecah menjadi beratus-ratus golongan. dengan cara sedemikian rupa seolah-olah masing-masing kelompok adalah satu umat yang berdiri sendiri. 3 CÙ÷èt/ }¨ù't/ /ä3ŸÒ÷èt/ t.. Bahkan kalau hal ini masih tidak memuaskan mereka maka orang-orang yang suka bertengkar ini lalu mulai saling mengecap sebagai kafir. memisahkan masjid-masjid mereka dari masjid-masjid kelompok lain. kerana adanya perpecahan-perpecahan di kalangan umat. dan kegiatan kelompok-kelompok yang terdiri dari orangorang sesama golongannya sendiri. dan kerananya tidak dapat bersatu bahkan dalam keadaan yang paling gawat sekalipun. mereka semuanya adalah tetap orang-orang Islam selama mereka masih percaya pada syari'ah Islam. Tetapi menganggap pendapat orang lain salah adalah berbeza dengan mengkafirkannya.ƒÉ‹ãƒuρ $Yèu‹Ï© öΝä3|¡Î6ù=tƒ ÷ρr&. Di Hindustan ini. Ahlul Hadith dan sebagainya. atau pembuat bid'ah. Mereka tetap merupakan satu ummah dan tidak ada alasan bagi mereka untuk membentuk kelompok yang terpisah-pisah... Orang-orang seperti ini membuat kelompok-kelompok sendiri. menghentikan saling kahwinmengahwini dan saling berhubungan. Seringkali terjadi seorang anggota suatu kelompok umat Islam berpihak kepada orang-orang kafir untuk menghinakan seorang anggota kelompok umat Islam yang lain.MANHAJ HIDUP MUSLIM perbezaan dalam din. Tetapi orang-orang yang tidak memahami hal ini lalu memecah belah masyarakat Islam menjadi kelompok-kelompok yang terpisah-pisah kerana soal-soal yang remeh. tetapi menganggap perlu untuk memaksakan pendiriannya itu pada orang-orang lain. Masing-masing kelompok umat Islam saling berprasangka melebihi prasangka orang Yahudi terhadap orang Kristian. ada 80 juta orang Islam. Apabila sepuluh orang Islam mengikuti sepuluh cara yang berbeda. dan apabila orang-orang lain itu menolaknya. Berbagai mazhab yang anda lihat.. Itulah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka sendiri.

Hukuman yang dideritai oleh kaum Muslimin di seluruh Hindustan nampak paling nyata di Punjab. Brelvi. Di sini persengketaan antara kaum Muslimin adalah paling ramai di seluruh negeri. Deobandi. salah satu hukuman Allah ialah bahawa Ia membahagi-bahagikan anda sekalian menjadi golongan-golongan yang berbeza-beza dan menjadikan golongan yang satu menjadi musuh golongan yang lain. Saudara-saudara." 65 . Apabila anda menginginkan kesejahteraan. Sunni dan sebagainya sebagai umat-umat yang terpisah-pisah.. dan kerana inilah maka jumlah anda yang majoriti di Punjab ini tidak memiliki kekuatan apa-apa yang dapat mendatangkan faedah.MANHAJ HIDUP MUSLIM ".. Syi'ah. hidup bersaudara satu sama lain dan menjadi satu umah yang bersatu. Allah hanya menjadikan satu umat saja. Hanafi. Tidak ada satu dalil pun dalam Syari'ah Allah yang dapat dijadikan dasar untuk menjadikan mazhab-mazhab Ahlul Hadith. iaitu: "Umat Muslimah. Ertinya. anda mesti membubarkan semua golongan-golongan yang ada. Umat-umat semacam ini adalah hasil dari kejahilan. atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain (Surah Al-An'am: Ayat 65).

juga sembahyang. serta peraturan-peraturan mengenai muamalah. hukuman perundangan dan arahan-arahan keislaman semuanya itu adalah tegak di atas dasar pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Sebab bukanlah menjadi hamba Allah Subhanahu Wata'ala seorang yang tidak meyakini keesaan dan ketunggalan Allah Subhanahu Wata'ala. qada dan qadar. kerana keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Pengakuan yang ringkas dan mutlak itu memberikan panduan kepada kita untuk membuat kata pemutus mengenai beberapa persoalan pokok mengenai hakikat agama ini dan mengenai gerakannya di dalam kenyataan. zakat. dulu dan sekarang. Kedua :Program pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Islam.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KEDUA BELAS LA ILAHA ILLA'LI. kerana sesungguhnya 66 . Hati Muslim yang beriman dan menyerahkan dirinya kepada Allah itu adalah hati yang menjelma di dalamnya kedua-dua dasar yang disebutkan di atas tadi. puasa dan haji. hari kiamat. yang dijelmakan di dalam pengakuan: Muhammad itu ialah Utusan Allah (MUHAMMADUR RASULULLAH). Keempat :Program Islam dalam menghadapi kenyataan hidup umat manusia seluruhnya. kitab-kitab-Nya. Begitu juga sumber-sumber itu semuanya adalah ajaran-ajaran yang telah disampaikan kepada kita oleh Rasululah Sallallahu'alaihi Wasallam daripada Tuhannya. adalah merupakan pelengkap bagi kedua-dua tadi. kemudian hudud dan ta'zir. Firman Allah: $tΒ …ã&s!uρ ∩∈⊇∪ Èβθç6yδö‘$$sù }‘≈−ƒÎ*sù ( Ó‰Ïn≡uρ ×μ≈s9Î) uθèδ $yϑ¯ΡÎ) ( È⎦÷⎫uΖøO$# È⎦÷⎫yγ≈s9Î) (#ÿρä‹Ï‚−Gs? Ÿω ª!$# tΑ$s%uρ * ∩∈⊄∪ tβθà)−Gs? «!$# uötósùr& 4 $·6Ϲ#uρ ß⎦⎪Ïe$!$# ã&s!uρ ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ’Îû Maksudnya: Dan Allah berkata: Janganlah kamu adakan dua Tuhan. Semua perkara selain daripada kedua-duanya baik yang berbentuk asas-asas keimanan dan rukun Islam. MUHAMMADUR RASULULLAH). Pengakuan ini memberi panduan kepada kita dalam membuat garis pemisah mengenai: Pertama :Bentuk dan tabiat masyarakat Islam. Manakala menerima pengajaran dari Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam mengenai cara menjalankan dan melaksanakan pengabdian itu adalah merupakan bahagian yang kedua daripadanya. Pengabdian diri itu hendaklah terjelma di dalam bentuk kepercayaan seperti juga di dalam semua syiar-syiar dan simbol-simbol peribadatan. Ketiga :Program Islam dalam menghadapi masyarakat-masyarakat jahiliyah. Rasul-rasul-Nya.AH MANHAJ HIDUP MUSLIM Pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala adalah merupakan akar tunjang dan rukun pertama dalam aqidah Islamiyyah yang dijelmakan di dalam pengakuan: Tiada Tuhan Melainkan Allah (LAA ILAAHA ILLALLAH). Mengabdikan diri yang dijelma dan dibentuk oleh pengakuan dan ikrar bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu ialah utusan Allah (LAA ILAAHA ILLALLAH. hukum halal dan haram. sepertimana juga ianya menjelma di dalam peraturan-peraturan dan undang-undang. yang semuanya ini merupakan masalah pokok dalam program gerakan Islam. Sesungguhnya ciri pertama yang menentukan bentuk dan tabiat "Masyarakat Islam" itu ialah bahawasanya masyarakat itu berdiri dan tegak di atas asas mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala di dalam semua urusannya.

Firman Allah Subhanahu Wata'ala: y7Ï9≡x‹Î/uρ ( …çμs9 y7ƒÎŸ° Ÿω ∩⊇∉⊄∪ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# Éb>u‘ ¬! †ÎA$yϑtΒuρ y“$u‹øtxΧuρ ’Å5Ý¡èΣuρ ’ÎAŸξ|¹ ¨βÎ) ö≅è% ∩⊇∉⊂∪ t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡çRùQ$# ãΑ¨ρr& O$tΡr&uρ ßNöÏΒé& Maksudnya: Katakanlah: "sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku. adalah kerana Allah Tuhan seru sekalian alam. seperti juga ia menjelma di dalam lambang-lambang hidup dan peribadatan mereka dan malah ia menjelma di dalam sistem dan peraturan kemasyarakatan mereka. dan apa-apa yang ia larang kamu. kerana menyimpang dan tidak menjelmanya rukun Islam yang pertama. Dan bagi-Nyalah apa yang ada di langit dan di bumi. sama ada bersamasama dengan Allah atau pun secara bersendirian dan tidak bersama-sama dengan Allah. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan begitulah aku diperintah dan adalah aku orang Islam yang pertama. (Surah Al-Hasyr: Ayat 7) Inilah dia masyarakat Islam masyarakat yang menjelma di dalamnya pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala di dalam kepercayaan anggota-anggotanya dan juga di dalam konsep dan gambaran fikiran mereka.. 4 (#θßγtFΡ$$sù çμ÷Ψtã öΝä39pκtΞ $tΒuρ çνρä‹ã‚sù ãΑθß™§9$# ãΝä39s?#u™ !$tΒuρ. iaitu jalan Rasulullah SAW. dan peraturan serta undang-undang mereka.. Dan bukanlah hamba Allah Subhanahu Wata'ala orang yang menerima peraturan dan undangundang dari yang lain daripada Allah Subhanahu Wata'ala. Bila mana sahaja sesuatu faktor dari faktorfaktor yang disebutkan di atas tadi menyimpang dan tidak menjelma di alam kenyataan.βsŒù'tƒ öΝs9 $tΒ É⎥⎪Ïe$!$# z⎯ÏiΒ Οßγs9 (#θããuŸ° (#àσ¯≈Ÿ2uà° óΟßγs9 ÷Πr& Maksudnya: Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mengatur untuk mereka sebagai agama. sesuatu yang Allah tidak izinkan? (Surah Asy-Syura : Ayat 21) dan firman Allah lagi: ∩∠∪ . Melainkan melalui jalan yang Allah telah sampaikan kepada kita.. Dan telah pun kita katakan: bahawa pengabdian diri kepada Allah itu menjelma di dalam konsep dan gambaran membersihkan hati dan nadi mereka dari sebarang keyakinan dan 67 . Dan bukanlah hamba Allah Subhanahu Wata'ala orang yang mempersembahkan atau pun melakukan syi'ar dan lambang pengabdian kepada yang lain daripada Allah. (Surah Al-An'am: Ayat 162—163). dan kepada-Kulah hendaknya kamu takut. Firman Allah: ∩⊄⊇∪ …4 ª!$# ÏμÎ/ . maka dengan itu bererti bahawa Islam itu sendiri pun sudah menyimpang dan tidak menjelma lagi.MANHAJ HIDUP MUSLIM Tuhan itu Esa. Maksudnya: Dan apa-apa yang diberi oleh Rasul kepada kamu. apakah kepada yang selain dari Allah kamu mahu berbakti? (Surah Al-Nahl: Ayat 51-52). hidup dan matiku. iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah (LA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH).. maka jauhilah. dan bagi-Nyalah ketaatan dengan tetap. maka ambillah.

walaupun telah menjadi kebiasaan bahawa masyarakat jahiliyyah selalu memerangi masyarakat Islam. ketika itulah baru sempurna lahirnya sesuatu yang baru untuk masyarakat yang baru. ya. mengikut cara yang telah disebutkan tadi. dan hendaklah individu yang hati nuraninya itu bersih dan suci dari sebarang pengabdian diri kepada yang lain daripada Allah itu berkumpul dalam suatu Jama'ah Islamiah dan Jama'ah yang hati nurani anggota-anggotanya suci bersih dari pengabdian diri kepada yang lain daripada Allah di segi i'tiqad. Ada pun sebelum satu kelompok manusia mengaku akan kebersihan dan keikhlasan pengabdian diri mereka kepada Allah semata-mata. pada ketika itulah sahaja. seperti juga masyarakat jahiliyyah itu boleh berkompromi dengannya seperti mana ia pun boleh memusuhinya. mana dan di mana sahaja pun. baik bersamasama dengan Allah atau pun tanpa Allah. Pada ketika itulah. Dengan demikian. Ada kemungkinan masyarakat jahiliyyah itu seluruhnya akan menyertai masyarakat Islam dan boleh jadi juga tidak. yang berhadapan dengannya dengan memakai aqidah yang baru. dan akan disertai oleh setiap orang yang mahu hidup di dalam masyarakat itu dengan 'aqidahnya sendiri ibadatnya sendiri dan syariatnya sendiri yang menjelma dalam bentuk pengabdian diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wata'ala semata-mata atau dengan perkataan lain menjelma dalamnya pengakuan: bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad ialah utusan Allah (LA ILAHA ILL ALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH). ibadat dan perundangan. Begitulah tumbuhnya Jama'ah Islamiyyah yang ulung dahulu dan telah dapat membangunkan masyarakat Islam yang pertama dan demikian pulalah kaedahnya pertumbuhan setiap Jema'ah Islamiyyah di setiap ketika dan tempat dan demikian pulalah tumbuhnya setiap masyarakat muslim bila. dan sebelum mereka mengatur perkumpulan mereka atas dasar itu maka perkumpulan mereka pun bukanlah suatu perkumpulan Islam ini ialah kerana kaedah dan dasar pertama yang menjadi landasan Islam itu ialah pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah (LA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH) dari kedua-dua seginya. perkumpulan atau jama'ah itu menjadi perkumpulan Islam dan masyarakat yang mereka bentuk itu baru sah menjadi masyarakat Islam (Muslim). dari merekalah akan dapat tumbuh masyarakat Islam. baik bersama-sama dengan Allah sebagai rakan sekutunya mahupun bersendirian sebagai lawan Allah. kepada mengabdikan diri kepada Allah semata-mata tanpa sebarang kongsi dan sekutu bagi-Nya. ya. sebagai pecahan daripada masyarakat jahiliyah yang telah sedia ada. berdasarkan aqidah ini. sistem hidup yang baru. Inilah yang telah berlaku di sepanjang dakwah Islamiyyah sejak dari zaman Nabi Nuh hinggalah ke zaman Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam tanpa kecualinya. 68 . dalam sebarang bentuk dan rupa yang telah kita kemukakan tadi. kemudian daripada pengakuan dan penegasan perkumpulan ini hendak menegakkan sistem hidupnya sendiri di atas asas pengabdian itu. di samping membersihkan segala lambangnya daripada bertumpu kepada yang lain daripada Allah serta membersih dan membebaskan peraturan dari undang-undang hidup mereka daripada sebarang sumber pengambilan yang lain daripada Allah. dalam sebarang bentuk dan rupa yang diri kepada yang lain daripada Allah. dan sebelum daripada mewujudkan masyarakat Islam di atas landasan sistem itu perlu dan sayugialah dititikberatkan dahulu kepada kebersihan setiap hati nurani si Muslim itu dari mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah. Kebiasaan itu berlaku di peringkat pertumbuhannya (iaitu terhadap individu pada pendakwahnya dan juga terhadap perkumpulan dan organisasinya mahu pun terhadap masyarakat itu seluruhnya sesudah masyarakat itu tumbuh). Sesungguhnya masyarakat Islam itu tumbuh daripada berpindahnya beberapa individu dan perkumpulan manusia dari mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah. maka sebelum daripada difikirkan soal mewujudkan sistem masyarakat Islam.MANHAJ HIDUP MUSLIM kepercayaan kepada Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wata'ala. maka ketika itu mereka masih belum lagi menjadi orang-orang Islam. yang menjelma di dalamnya dasar Islam yang pertama dengan dua rangkaiannya iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu ialah utusan Allah (LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH).

Kemudian segala aspek dan segi yang berkaitan dengan konsep sistem tadi. Kedua: Kerana ia mendirikan suatu sistem pengabdian diri kepada parti. Juga kerana ia merujukkan aktiviti kehidupan manusia dan sejarahnya kepada ekonomi dan alat produksi semata-mata. dan hal-hal mengenai soal individu.MANHAJ HIDUP MUSLIM Memanglah masyarakat Islam itu tidak akan tumbuh dan tak akan lancar pertumbuhannya kecuali apabila ianya mempunyai kekuatan yang boleh menghadapi dan melawan cabaran dan tekanan dari masyarakat jahiliyyah baik kekuatan itu berupa kekuatan aqidah dan keyakinan. dan bahawa pimpinan dan pengabdian itu bukanlah sama sekali kepunyaan ALLAH. kekuatan daya mengatur dan membina masyarakat. tukang-tukang tilik dan mahaguru-mahaguru. Keperluan rohani itu pertamanya ialah i'tiqad akan kebesaran Tuhan dan kebebasan memilih kepercayaan hidup. atau diambil daripada lembaga-lembaga dan badan-badan perundangan sekular yang mempunyai kuasa perundangan tanpa berpandu kepada syariat Allah dengan 69 . Filipina dan juga di Afrika kerana: Pertama: Konsep dan i'tiqadnya yang mempertuhankan benda-benda yang lain daripada ALLAH Subhanahu Wata'ala. iaitu makanan. juga di dalam peraturan dan undang-undang. yang tergambar dalam bentuk kebebasan hak milik individu. sami-sami. tempat tinggal dan perhubungan jenis (seks) sahaja! dengan tidak membenarkannya mendapatkan keperluan-keperluan rohani yang membezakannya dari haiwan. pendeta-pendeta. juga kerana ia berpandukan "benda" dan "alam"." Dengan definisi dan takrif yang terang dan tepat ini maka termasuklah dalam golongan "Masyarakat jahiliyyah" itu semua bentuk masyarakat yang ada sekarang di permukaan bumi ini. Jepun. atau pun sekurang-kurangnya dapat mengimbanginya. Tapi apakah dia "masyarakat jahiliyyah" itu dan bagaimanakah pula jalan program Islam menghadapinya? Sesungguhnya "masyarakat jahiliyyah" itu ialah setiap masyarakat yang bukan masyarakat Islam! Dan kalau kita hendak membuat definisi atau takrifnya yang tepat maka kita katakan: "bahawa masyarakat jahiliyyah itu ialah masyarakat yang tidak tulen pengabdiannya kepada Allah Subhanahu Wata'ala pengabdian yang menjelma dalam kepercayaan dan keyakinan di dalam syi'ar dan lambang peribadatan. Juga kerana ia merujuk dan meletakkan wujudnya alam ini kepada "benda" dan "alam semesta". malah tidak lebih daripada menjadi alat sahaja! Termasuk juga dalam kategori masyarakat jahiliyyah ini ialah masyarakat penyembah berhala yang masih banyak kedapatan di India. kebebasan dalam lapangan seni. juga kebebasan bersuara yang merupakan aspek penting dari sifat "kemanusiaan". pakaian. kekuatan peribadi dan pertahanan jiwa. Termasuk di dalamnya masyarakat KOMUNIS. dan segala jenis kekuatan yang mampu menghadapi tekanan masyarakat jahiliyyah atau mengalahkannya. Pertama: Kerana ilhad dan ingkarnya akan zat Allah Subhanahu Wata'ala dan kerana ia tidak percaya dan mengakui wujudnya zat Allah Subhanahu Wata'ala sama sekali. dengan menganggap bahawa pimpinan kolektif itu adalah suatu hakikat sebenarnya yang menguasai parti komunis. tukang-tukang tilik dan mahaguru-mahaguru dan apa jua selain daripada Allah yang dianggap mempunyai sifat ketuhanan juga termasuk di dalamnya sistem-sistem peraturan dan undang-undang yang lain daripada peraturan dan undang-undang Allah. bomoh-bomoh. minuman. yang sebenarnya merupakan penghinaan kepada martabat dan kehormatan "manusia" dengan menganggap bahawa "kerperluan asasi" bagi manusia itu sama sahaja dengan keperluan asasi bagi haiwan. baik sebagai sekutu Allah atau berdiri sendiri dalam bentuk persembahan lambang-lambang dan syiar-syiar persembahan kepada dewa-dewa. sama sada peraturan dan undang-undang itu diambil dari kuil-kuil. dan seterusnya semata-mata menjadi "alat" kerana sebenarnya di dalam konsep kepercayaan sistem komunis adalah menurunkan taraf dan darjat manusia menjadi lebih rendah dari haiwan.

" Yang demikian itu adalah omongan mereka dengan mulut-mulut mereka.4 â™!$t±o„ y#ø‹x. menyerupai perkataan-perkataan orang kafir yang dahulu.. malah dijadikan bagi-Nya kongsi-kongsi dan sekutu-sekutu dalam pelbagai bentuk kesyirikan. justeru kerana kekuasaan dan pemerintahan itu adalah kepunyaan dan hak milik mutlak Allah Subahanahu Wata'ala yang tidak akan boleh didapati melainkan melalui panduan dan jalan yang telah digariskan oleh Rasul-Rasul-Nya. dan menggambarkan hubungan sifatsifat Allah berlainan daripada yang sebenarnya." pada hal tangantangan merekalah yang terbelenggu. nescaya akan mengenai orangorang kafir dari mereka itu azab yang pedih. baik yang berbentuk putera Suci (Tuhan) atau dalam bentuk tiga tuhan (trinity) atau menggambarkan Allah Subhanahu Wata'ala bukan dengan gambaran yang sebenar. mudahmudahan Allah binasakan mereka! Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan. melainkan Tuhan Yang Tunggal. (Surah Al-Ma'idah: Ayat 73). Juga firman Allah: ß.ÏΨムÈβ$tGsÛθÝ¡ö6tΒ çν#y‰tƒ ö≅t/ ¢ (#θä9$s% $oÿÏ3 (#θãΨÏèä9uρ öΝÍκ‰É‰÷ƒr& ôM¯=äî 4 î's!θè=øótΒ «!$# ߉tƒ ߊθåκuø9$# ÏMs9$s%uρ ∩∉⊆∪ .. yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wata'ala dengan sifat-sifat ketuhanan-Nya. Firman Allah: Οßγä9öθs% šÏ9≡sŒ ( «!$# Ú∅ö/$# ßxŠÅ¡yϑø9$# “t≈|Á¨Ψ9$# ÏMs9$s%uρ «!$# ß⎦ø⌠$# í÷ƒt“ãã ߊθßγu‹ø9$# ÏMs9$s%uρ šχθà6sù÷σム4’¯Τr& 4 ª!$# ÞΟßγn=tG≈s% 4 ã≅ö6s% ⎯ÏΒ (#ρãxŸ2 t⎦⎪Ï%©!$# tΑöθs% šχθä↔Îγ≈ŸÒム( óΟÎγÏδ≡uθøùr'Î/ ∩⊂⊃∪ Maksudnya: Dan berkatalah orang Yahudi: "Uzair itu anak Allah" dan berkatalah orang-orang Nasrani: "Isa [Al Masih] itu anak Allah. Maksudnya: Dan orang-orang Yahudi itu berkata: "Tangan Allah terbelenggu. dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan. dan dilaknatlah mereka dengan [sebab] apa yang telah 70 . (Surah Al-Taubah: Ayat 30). Termasuk dalam kategori masyarakat jahiliyyah juga ialah masyarakat Yahudi dan Kristian di seluruh muka bumi ini kerana: Pertama: Konsep dan kepercayaan hidupnya yang menyeleweng dan terpesong. š⎥⎪Ï%©!$# £⎯¡¡yϑu‹s9 šχθä9θà)tƒ $£ϑtã (#θßγtG⊥tƒ Maksudnya: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: bahawa Allah itu ialah yang ketiga daripada tiga [Tuhan] pada hal tidak ada tuhan. óΟ©9 βÎ)uρ 4 Ó‰Ïn≡uρ ×μ≈s9Î) HωÎ) >μ≈s9Î) ô⎯ÏΒ $tΒuρ ¢ 7πsW≈n=rO ß]Ï9$rO ©!$# χÎ) (#þθä9$s% t⎦⎪Ï%©!$# txŸ2 ô‰s)©9 ∩∠⊂∪ íΟŠÏ9r& ëU#x‹tã óΟßγ÷ΨÏΒ (#ρãxx.MANHAJ HIDUP MUSLIM pengertian bahawa lembaga-lembaga dan badan-badan itu mempunyai kuasa perundangan tertinggi atas nama rakyat atau atas nama parti atau apa jua nama pun yang demikian.

walaupun dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah sama sekali. (Surah Al-Ma'idah: Ayat 64). istiadat-istiadat dan upacara-upacara rasminya yang tercetus daripada konsep dan kepercayaan yang menyeleweng dan sesat serta menyesatkan.4 t. Maha sucilah Ia dari apa yang mereka sekutukan itu.. pendeta-pendeta dan rahib-rahib agama mereka sebagai Tuhan-tuhan selain daripada Allah dan juga mereka menjadikan Al Masih.MANHAJ HIDUP MUSLIM mereka katakan itu. peraturan dan undang-undang yang mesti diterima dan dipatuhi oleh para penganut dan pengikut agama itu.. syi'ar dan juga lambang-lambang keagamaan mereka yang berbentuk peribadatan. peraturan dan undang-undangnya yang tidak berdasar kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala mengakui hak memerintah dan berkuasa hanya kepada Allah Subahanahu Wata'ala dan tidak mengambil kekuasaan daripada syariat dan panduan Ilahi. Ia membelanjakan sebagaimana yang Ia suka. (Surah At-Taubah: Ayat 31) Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani tidak beri'tiqad dan menganggap para pendeta dan rahib agama mereka itu sebagai Tuhan yang mereka sembah. Tuhan Yang tiada lagi Tuhan selain daripada-Nya. mereka hanya sekadar mengakui bahawa pendeta-pendeta dan rahib-rahib itu mempunyai hak dan kuasa dalam soal pemerintahan dan kekuasaan negara. malah mereka dirikan badan-badan dan lembaga yang terdiri daripada manusia yang diberi hak kekuasaan tertinggi. Masyarakat Yahudi dan Kristian masuk dalam kategori masyarakat jahiliyah dengan sebab bentuk. bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Kemudian lagi masyarakat itu menjadi masyarakat jahiliyyah kerana sistem hidup. dan mereka patuh sahaja menerima apa yang diputuskan oleh para pendeta dan rahib itu.n=y{ ô⎯£ϑÏiΒ ×|³o0 ΟçFΡr& Maksudnya: Dan telah berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani: "Kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. juga mereka tidak melakukan ibadat kepada para pendeta dan rahib itu. pendeta dan rahib agama mereka untuk membuat peraturan dan undang-undang dari pihak diri mereka (padri pendeta dan rahib) itu sendiri. serta firman Allah: ö≅t/ ( Νä3Î/θçΡä‹Î/ Νä3ç/Éj‹yèムzΝÎ=sù ö≅è% 4 …çνàσ¯≈¬6Ïmr&uρ «!$# (#àσ¯≈oΨö/r& ß⎯øtwΥ 3“t≈|Á¨Ψ9$#uρ ߊθßγu‹ø9$# ÏMs9$s%uρ ∩⊇∇∪ . Firman Allah Subahanahu Wata'ala: ωÎ) (#ÿρãÏΒé& !$tΒuρ zΝtƒötΒ š∅ö/$# yx‹Å¡yϑø9$#uρ «!$# Âχρߊ ⎯ÏiΒ $\/$t/ö‘r& öΝßγuΖ≈t6÷δâ‘uρ öΝèδu‘$t6ômr& (#ÿρä‹sƒªB$# ∩⊂⊇∪ šχθà2Ìô±ç„ $£ϑtã …çμoΨ≈ysö7ß™ 4 uθèδ ωÎ) tμ≈s9Î) Hω ( #Y‰Ïm≡uρ $Yγ≈s9Î) (#ÿρ߉ç6÷èu‹Ï9 Maksudnya: Mereka itu telah menjadikan paderi-paderi."Tanyakanlah mereka: "Kalau begitu mengapakah Allah itu menyeksa kami dengan sebab dosa-dosa kamu? Bahkan kamu itu manusia dari makhluk yang Ia jadikan. Telah terbukti mereka kufur dan syirik kerana mereka telah memberikan hak itu kepada para padri. sedang hak kekuasaan tertinggi itu adalah kepunyaan mutlak Allah Subahanahu Wata'ala dan sejak dahulu lagi Allah Subahanahu Wata'ala. 71 . (Surah Al-Maidah: Ayat 18). putera Maryam itu sebagai Tuhan sedangkan mereka tidak diperintah melainkan supaya mereka menyembah Tuhan Yang Satu. Oleh sebab itulah mereka itu layak disifatkan sebagai syirik dan kufur.

Juga Allah Subhanahu Wata'ala telah berfirman. ≅è%uρ öΝßγôàÏãuρ öΝåκ÷]tã óÚÌôãr'sù óΟÎηÎ/θè=è% ’Îû (#ρãxøótGó™$$sù x8ρâ™!$y_ öΝßγ|¡àΡr& (#þθßϑn=¤ß ŒÎ) öΝßγ¯Ρr& öθs9uρ 4 «!$# ÂχøŒÎ*Î/ tí$sÜã‹Ï9 ωÎ) @Αθß™§‘ ⎯ÏΒ šχθãΨÏΒ÷σムŸω y7În/u‘uρ Ÿξsù ∩∉⊆∪ $VϑŠÏm§‘ $\/#§θs? ©!$# (#ρ߉y`uθs9 ãΑθß™§9$# ÞΟßγs9 txøótGó™$#uρ ©!$# 72 . bukan pula kerana ia melakukan sebarang jenis 'ibadat kepada yang lain daripada Allah." Masyarakat-masyarakat ini masuk ke dalam lingkungan ini tidak kerana ia percaya dan beri'tiqad seorang yang lain daripada Allah sebagai mempunyai sifat ketuhanan. nilai-nilai dan pertimbangannya. Maksudnya: Kerana barang siapa sahaja yang tidak menghukum dan memerintah dengan hukum [apa] yang diturunkan oleh Allah.. tapi ia termasuk di dalam kategori masyarakat jahiliyah kerana ia tidak menumpu dan membulatkan pengabdian dirinya kepada Allah Subahanahu Wata'ala di dalam sistem hidupnya. mengenai sifat orang-orang yang diperintah (rakyat jelata).$y⇔tFtƒ βr& t⎦⎫É)Ï≈uΖßϑø9$# |M÷ƒr&u‘ ÉΑθß™§9$# ’n<Î)uρ ª!$# tΑt“Ρr& !$tΒ 4’n<Î) (#öθs9$yès? öΝçλm. maka adalah mereka itu orang-orang yang kafir. (Surah Al-Ma'idah: Ayat 44).MANHAJ HIDUP MUSLIM Dan akhir sekali termasuklah juga di dalam kategori masyarakat jahiliyyah itu masyarakatmasyarakat yang menganggap bahawa mereka kononnya "Masyarakat Islam. Ÿ≅ŠÏ% #sŒÎ)uρ ∩∉⊃∪ #Y‰‹Ïèt/ Kξ≈n=|Ê §ΝèO öΝÍγƒÏ‰÷ƒr& ôMtΒ£‰s% $yϑÎ/ 8πt7ŠÅÁ•Β Νßγ÷Fu. Sedangkan Allah Subahanahu Wata'ala telah pun berfirman mengenai sifat-sifat orang yang memerintah seperti itu: ∩⊆⊆∪ tβρãÏ≈s3ø9$# ãΝèδ y7Íׯ≈s9'ρé'sù ª!$# tΑt“Ρr& !$yϑÎ/ Οä3øts† óΟ©9 ⎯tΒuρ . lalu ia rela tunduk dan patuh kepada keputusan dan hukuman serta pemerintahan yang lain daripada Allah. dan ia menerima segala peraturan dan undang-undangnya. dan ia — walaupun tidak beri'tiqad ketuhanan sesuatu apa pun yang lain daripada Allah — tetapi ia telah memberikan salah satu sifat paling istimewa kepunyaan Allah Subhanahu Wata'ala kepada yang lain daripadanyaNya.≈|¹r& !#sŒÎ) y#ø‹s3sù ∩∉⊇∪ #YŠρ߉߹ šΖtã tβρ‘‰ÝÁtƒ $tΒ ª!$# ãΝn=÷ètƒ š⎥⎪É‹©9$# y7Íׯ≈s9'ρé& ∩∉⊄∪ $¸)‹Ïùöθs?uρ $YΖ≈|¡ômÎ) HωÎ) !$tΡ÷Šu‘r& ÷βÎ) «!$$Î/ tβθàÎ=øts† x8ρâ™!%y` $uΖù=y™ö‘r& !$tΒuρ ∩∉⊂∪ $ZóŠÎ=t/ Kωöθs% öΝÎηÅ¡àΡr& þ_Îû öΝçλ°. tβρ߉ƒÌムy7Î=ö6s% ⎯ÏΒ tΑÌ“Ρé& !$tΒuρ y7ø‹s9Î) tΑÌ“Ρé& !$yϑÎ/ (#θãΨtΒ#u™ öΝßγ¯Ρr& tβθßϑãã÷“tƒ š⎥⎪Ï%©!$# ’n<Î) ts? öΝs9r& öΝßγ¯=ÅÒムβr& ß⎯≈sÜø‹¤±9$# ߉ƒÌãƒuρ ⎯ÏμÎ/ (#ρãàõ3tƒ βr& (#ÿρâÉΔé& ô‰s%uρ ÏNθäó≈©Ü9$# ’n<Î) (#þθßϑx.. adat resam dan kebudayaannya dalam hampir seluruh asas dan dasar kehidupannya.

maka sikap Islam mengenai masyarakat-masyarakat jahiliyyah itu semuanya adalah dapat ditegaskan melalui ungkapan kata yang satu sahaja iaitu: "Bahawa Islam 73 . sebagai tuhan-tuhan selain daripada ALLAH maka demikian jugalah halnya dengan orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai ORANG-ORANG ISLAM kepada pengikut-pengikut mereka. setengahnya ada pula yang mengaku berterus terang tentang sifat sekularnya dan menganggap bahawa perkara-perkara duniawi itu di atas landasan "sains" sematamata. Jikalau ini telah ternyata." Mereka itu ialah orang yang Allah telah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. pada hal mereka suka hendak berhakim kepada taghut [syaitan]? Sedangkan mereka telah diperintahkan supaya kufur [engkar] kepadanya. Tetapi tidak! Demi Tuhanmu mereka tidak disifat berikan hingga mereka jadikanmu sebagai hakim dalam apa-apa yang mereka berselisihan di antara mereka. kemudian mereka datang kepadamu bersumpah dengan nama Allah: "Kami tidak maksudkan melainkan kebaikan dan perdamaian. Maka sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala telah menyifatkan orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi dengan sifat syirik dan kufur. dan jika mereka. dan Rasul juga mintakan ampun bagi mereka. tetapi syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Penyayang. serta terpesong juga tersasul dari pengabdian diri kepada Allah. Lantaran itu hendaklah engkau berpaling dari mereka tetapi nasihatilah mereka dan katakan kepada mereka perkataan yang memberi kesan pada mengubah apa-apa ada di hati-hati mereka. Dan ini (orang Islam) sama sahaja dengan mereka (Yahudi dan Nasrani). kerana mereka menjadikan paderi-paderi. nescaya mereka dapati Allah itu Penerima taubat. dengan anggapan bahawa sains (benda) itu bertentangan dengan benda-benda ghaib. Dan Allah anggap orang Nasrani itu syirik kerana menganggap Isa putera Maryam sebagai Tuhan yang mereka sembah dan mereka puja. pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka. (Surah Al-Nisa': Ayat 60—65). Tetapi bagaimana halnya apabila satu bahaya mengenai mereka dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka. kemudian mereka tidak merasa sesuatu keberatan di hati-hati mereka tentang apa yang engkau telah putuskan serta mereka menerima keputusan dengan sepenuh-penuhnya. itu sudah bererti keluar dari sifat pengabdian kepada Allah dan juga dari pengakuan bahawa: tiada Tuhan melainkan Allah. dan dirinya sendiri lalu mendakwa bahawa "inilah dia pemerintahan Tuhan" sedangkan itu semua adalah sama-sama tidak berdiri di atas pengabdian diri kepada Allah SWT. lalu mereka minta ampun kepada Allah.MANHAJ HIDUP MUSLIM (#θßϑÏk=|¡ç„uρ |MøŠŸÒs% $£ϑÏiΒ %[`tym öΝÎηÅ¡àΡr& þ’Îû (#ρ߉Ågs† Ÿω §ΝèO óΟßγoΨ÷t/ tyfx© $yϑŠÏù x8θßϑÅj3ysム4©®Lym ∩∉∈∪ $VϑŠÎ=ó¡n@ Maksudnya: Tidakkah engkau fikirkan [kesesatan] orang-orang yang mendakwa bahawasanya mereka beriman kepada [Al-Qur'an] yang diturunkan kepadamu dan kepada kitab yang diturunkan sebelummu. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah [berhakim] kepada hukum Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah dan kepada [hukum] Rasul "Allah" engkau dapat lihat orang-orang munafiq itu berpaling darimu dengan sungguhsungguh. datang kepadamu. Manakala sebahagian lagi masyarakat itu ada yang mengakui dan mematuhi pemerintahan praktikal yang lain daripada Allah yang dapat membuat undang-undang mengikut kehendaknya sendiri. sesudah menganiayai diri mereka sendiri. iaitu mengeluarkan diri daripada pengabdian kepada Allah sahaja dan dengan demikian keluar daripada agama ini (Islam dan keluar daripada pengakuan: tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah (LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH). sedangkan sangkaan itu adalah satu sangkaan karut yang hanya ada pada orang yang jahil sahaja. Dan Kami tidak utus seorang pun Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan masyarakat itu.

itulah rukun utama dalam Islam. Firman Allah: ∩∠∪ . Maksudnya: Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan itu melainkan sedikit sahaja. Sesungguhnya Islam itu tidak memandang kepada simbol dan kepada judul yang ditonjolkan oleh masyarakat itu. Maksudnya: Dan apa-apa yang diberi oleh Rasul kepada kamu.. iaitu pengakuan TIADA TUHAN MELAINKAN ALLAH DAN MUHAMMAD ITU UTUSAN ALLAH (LA ILLAHA ILLALAH MUHAMMADUR RASULULLAH). yang tidak dapat ditegak dan ditunaikan semua rukun-rukun lain kecuali di atas usul ini dan bahawasanya pengabdian diri kepada Allah serta "kepatuhan menerimanya dalam bentuk dan cara mengambilnya daripada Rasulullah yang juga tidak akan sah kecuali apabila benar-benar diakui asal usul ini.4 (#θßγtFΡ$$sù çμ÷Ψtã öΝä39pκtΞ $tΒuρ çνρä‹ã‚sù ãΑθß™§9$# ãΝä39s?#u™ !$tΒuρ . semuanya... iaitu hakikat: Jahiliyyah. (Surah Al-Baqarah: Ayat 232) dan: ∩∇∈∪ WξŠÎ=s% ωÎ) ÉΟù=Ïèø9$# z⎯ÏiΒ ΟçFÏ?ρé& !$tΒuρ .. esok dan seterusnya hingga ke akhir zaman dan di sinilah amat berguna sekali huraian dan penjelasan kita mengenai "bentuk masyarakat Islam" yang kita huraikan tadi tentang tabi'at masyarakat Islam itu yang dibangunkan di atas asas pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wata'ala dalam semua urusan. tanpa dalih apa pun. (Surah Al-Hasyr: Ayat 7) Kemudian Islam menanyakan pula: Maksudnya: Adakah kamu yang lebih mengetahui. iaitu: bahawa kehidupan di dalam masyarakat itu tidak tegak di atas dasar pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah dan semuanya itu bertemu di dalam suatu hakikat yang menyatukannya.. disertai dengan kepatuhan sungguh-sungguh dan tegas. (Surah Al-Isra': Ayat 85) 74 . maka ambillah dengan sepenuhnya. tanpa keraguan dan dalih sesaat jua pun. Sesungguhnya penegasan tabiat dan sifat ini akan dapat memberikan jawapan yang tepat mengenai pertanyaan berikut: "Apakah asal usul yang menjadi sandaran kepada hidup manusia? Adakah asal dan di atas apa hidup manusia itu ditegakkan? Adakah asal agama Allah dan programnya untuk dihayati? Atau adakah asal itu bersandar kepada realiti hidup manusia itu sendiri dalam bentuk yang bagaimanapun? Sebenarnya Islam telahpun memberikan jawapan yang tegas dan nyata kepada pertanyaanpertanyaan di atas itu. kerana semuanya itu berpadu di dalam suatu hakikat sahaja. iaitu jalan program Islam dalam menghadapi realiti umat manusia seluruhnya hari ini.MANHAJ HIDUP MUSLIM menolak dan tidak mengakui "kelslaman" masyarakat itu sepenuhnya. iaitu bahawa asal usul segala sesuatu yang wajib dirujukkan segala sesuatu dan wajib dipercayai ialah: agama Allah dan programnya untuk dihayati. Maksudnya: Allah itu Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak tahu. dan apa-apa yang ia larang kamu." dan menolak sahnya masyarakat itu mengikut nilai Islam.... Ataukah Allah yang lebih mengetahui? dan ia menjawab pula: ∩⊄⊂⊄∪ tβθßϑn=÷ès? Ÿω ÷Λä⎢Ρr&uρ ãΝn=÷ètƒ ª!$#uρ . maka jauhilah seluruhnya. Dan ini membawa kita kepada persoalan yang penghabisan.

. selaras dengan fitrah manusia yang semula jadi. bukan RAKYAT dan juga bukan PARTI.. menurut patokan dan dasar-dasar yang telah ditetapkan di dalam panduan Allah Subhanahu Wata'ala sendiri bukan menurut kecenderungan hawa nafsu dan kemahuan manusia. ÉΑθß™§9$#uρ «!$# ’n<Î) çνρ–Šãsù &™ó©x« ’Îû ÷Λä⎢ôãt“≈uΖs? βÎ*sù. yang melaksanakan keperluan-keperluan "manusia" yang sebenarnya. maka tibalah peranan dan giliran ijtihad. mengikut panduan dan jalannya. Firman Allah: ∩⊇⊆∪ çÎ7sƒø:$# ß#‹Ïܯ=9$# uθèδuρ t. tetapi kalau tiada nas.." yang dilakukannya melainkan sehingga hukum dan keputusan itu sesuai dan secocok dengan apa yang digaris oleh Allah. Memang benarlah bahawa agama itu untuk realiti. Maksudnya: . pun juga bukan sebarang manusia. sedangkan Ia-lah yang Halus. (Surah Al-Nisa': Ayat 59). ialah Tuhan Yang Memerintah dan Menentukan dan agama-Nya yang menjadi panduan untuk dihayati adalah asal usul yang menjadi tempat kembalinya segala sesuatu mengenai kehidupan..Maka sekiranya kamu berbantahan di dalam satu perkara.. segala apa jua pun hendaklah dirujukkan kepada kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Yang Dasar! (AlMulk: 14) 75 . bukan sesuatu yang kabur dan pragmatis tiada seorang pun yang berhak mengatakan bahawa sesuatu yang dia putuskan itu "ini ketetapan Allah. Adapun situasi kehidupan manusia.. teori-teori dan mazhab-mazhab pemikiran mereka boleh jadi menyeleweng dan rosak kerana ia tegak semata-mata atas dasar ilmu pengetahuan manusia yang dangkal dan cetek seperti yang disifatkan oleh Al-Quran sebagai dikurniakan dengan ilmu pengetahuan yang sedikit sahaja. Agama Allah itu bukanlah sesuatu yang kabur dan programnya untuk dihayati bukanlah sesuatu yang pragmatis.n=y{ ô⎯tΒ ãΝn=÷ètƒ Ÿωr& Maksudnya: Tidakkah [Tuhan] yang menjadikan itu tahu. seperti yang terkenal di Eropah pada suatu ketika yang lampau dengan nama TEOKRASI atau PEMERINTAHAN SUCI dan hal-hal seperti ini tidak ada sedikit pun dalam Islam. dan ini tidak akan didapati oleh setiap orang pun yang ingin mendakwa dirinya mempunyai sebarang kuasa dengan menggunakan nama Allah. hendaklah kamu kembalikan dia kepada Allah dan Rasul. Firman Allah: ∩∈®∪ . juga Yang Menjadikan segala sesuatu dan memberi rezeki mereka.. Dan dasar-dasar yang telah ditetapkan untuk diijtihadkan dan diistinbat juga telah digariskan dengan terang dan nyata dan malah dikenal serta diketahui umum. dan bahawa sumber kekuasaan dan keputusan itu ialah Allah Subhanahu Wata'ala. dan tiada seorang pun yang berhak atas nama Allah melainkan RasulNya Sallallahu'alaihu Wasallam dan hanya di sana ada nas-nas tertentu yang menentukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Keperluan-keperluan yang telah diputuskan oleh Allah yang menciptakannya kerana Allah Maha Mengetahui tentang apa yang dijadikannya. Sesungguhnya perkataan "agama untuk realiti" (‫ )ﻧﻴﺪﻻ ﻋﻘﺎوﻻ‬telah disalahgunakan dan disalahertikan.. Sekiranya di sana terdapat nas maka nas itulah yang menjadi hukum dan keputusan dan tidak ada jalan untuk ijtihad. Ia sangat tegas dengan rangkaian yang kedua MUHAMMADUR RASULULLAH (Muhammad itu utusan Allah) ia adalah terlingkung dalam apa yang telah disampaikan oleh Rasululah dengan nas (teks)nya di dalam perkara-perkara pokok dan dasar.MANHAJ HIDUP MUSLIM Allah Yang Maha Mengetahui. tetapi realiti yang bagaimanakah? Yang sebenarnya realiti yang boleh diterima itu ialah realiti yang telah ditumbuhkan oleh agama itu sendiri.

(Dan Allahlah Yang Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak tahu). Allah Subahanahu Wata'ala telah berfirman: ÷Πr& ∩⊄⊂∪ #“y‰çλù. seperti yang diturunkan Allah.MANHAJ HIDUP MUSLIM Dan agama itu tidak menghadapi apa jua realiti untuk menerimanya begitu sahaja dan mencari sandaran daripada hukum-hukumnya sendiri.. . Realiti yang dihasilkan oleh agama itulah realiti yang sebenarnya.. Dan kafirlah sesiapa jua yang mendakwa bahawa muslihatnya berlawanan dengan apa yang telah disyari'atkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Inilah pengertian yang sebenarnya bahawa Islam itu agama untuk realiti. Sekiranya ternampak oleh manusia pada suatu ketika bahawa muslihat mereka berlainan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. dan ia akan mengadakan suatu realiti yang lain kalau didapatinya realiti yang sedang wujud itu tidak sesuai. (Surah Al-Najm: Ayat 23—25)... pada hal sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka... 76 . ataukah Allah yang Lebih Mengetahui?) dan: ∩∉∉∪ tβθßϑn=÷ès? Ÿω óΟçFΡr&uρ ãΝn=÷ètƒ ª!$#uρ . dan seperti yang disampaikan oleh RasuluLlah Sallallahu'alaihi Wasallam. dan orang seperti itu tidak kekal dalam Islam walau sesaat pun.Mereka hanya menurut sangkaan dan mengikut apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. dan untuk mencari sandaran daripada hukum syarak untuk dijadikan sebagai ungkapan kata yang dipinjam! Tetapi agama itu menghadapi realiti untuk membuat pertimbangan sesuai dengan neracanya.. atau itulah yang sepatutnya dimengerti benar-benar. maka jelaskan bahawa manusia itu sesat dan tersasul kerana beranggapan seperti itu. Atau apakah manusia itu akan mendapat apa-apa yang ia mahu? Maka kepunyaan Allahlah akhirat dan dunia. ∩⊄∈∪ 4’n<ρW{$#uρ äοtÅzFψ$# ¬Tsù ∩⊄⊆∪ 4©©_yϑs? $tΒ Ç⎯≈|¡ΣM∼Ï9 Maksudnya: . (Surah Ali-Imran: Ayat 66) Sesungguhnya muslihat dan kepentingan umat manusia itu sudah pun tercakup di dalam agama dan peraturan Allah.. Mungkin di sini timbul satu soalan pula: "Bukankah muslihat dan kepentingan umat manusia itu yang mesti membentuk realiti untuk mereka?" Dalam hal ini perlu kita kembali kepada pokok pangkal persoalan dan perlu kita kembali kepada pertanyaan yang dibuat dan dijawab sendiri oleh Islam: (adakah kamu yang lebih mengerti.$# ãΝÍκÍh5§‘ ⎯ÏiΒ Νèδu™!%y` ô‰s)s9uρ ( ߧàΡF{$# “uθôγs? $tΒuρ £⎯©à9$# ωÎ) tβθãèÎ7−Ftƒ βÎ) . Ia menerima apa yang diterimanya dan memansukh apa yang dimansukhkannya.

(Surah Al-Nisa': Ayat 76) Juga di sana ada hanya satu sahaja jalan yang sampai kepada Allah. t⎦⎪Ï%©!$#uρ ( «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû tβθè=ÏG≈s)ム(#θãΨtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# ∩∠∉∪ $¸ŠÏè|Ê tβ%x.. ¨βÎ) ( Ç⎯≈sÜø‹¤±9$# u™!$u‹Ï9÷ρr& Maksudnya: Orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah. Apabila sahaja tali itu reput dan putus maka tiadalah lagi tali yang lain.. Islam datang untuk menetapkan bahawa di sana hanya satu sahaja tali dan alat penghubung yang menghubungkan manusia dengan Tuhan.. Serentak dengan itu Islam juga membawa satu konsep baru mengenai hakikat nilai-nilai dan hakikat dari manakah nilai-nilai itu perlu ditatang-terima.. Firman Allah: 4 ⎯Ï&Î#‹Î7y™ ⎯tã öΝä3Î/ s−§xtGsù Ÿ≅ç6¡9$# (#θãèÎ7−Fs? Ÿωuρ ( çνθãèÎ7¨?$$sù $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ ‘ÏÛ≡uÅÀ #x‹≈yδ ¨βr&uρ ∩⊇∈⊂∪ tβθà)−Gs? öΝà6¯=yès9 ⎯ÏμÎ/ Νä38¢¹uρ öΝä3Ï9≡sŒ 77 . manakala semua jalan lain tidak akan sampai kepada-Nya. kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. juga tempat manusia kembali. Firman Allah: (#þθè=ÏG≈s)sù ÏNθäó≈©Ü9$# È≅‹Î6y™ ’Îû tβθè=ÏG≈s)ム(#ρãxx. dan orang-orang yang kafir itu berperang di jalan taghut. seperti juga dari iradat-Nya manusia merangkak keluar ke dunia dan ke pangkuan-Nya manusia menyusur kembali. 4 öΝåκsEuϱtã ÷ρr& óΟßγtΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& öΝèδu™!$oΨö/r& ÷ρr& öΝèδu™!$t/#u™ (#þθçΡ%Ÿ2 Maksudnya: Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu. konsep mengenai hakikat segala tali temali dan alat penghubung.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KETIGA BELAS RUPA BANGSA MUSLIM DAN 'AQIDAHNYA Islam datang membawa satu konsep baru untuk umat manusia. (Surah Al-Mujadalah: Ayat 22). sepertimana juga manusia itu beroleh wujud dan hidup dirinya. Firman Allah: öθs9uρ …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# ¨Š!$ym ô⎯tΒ šχρ–Š!#uθムÌÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/ šχθãΖÏΒ÷σム$YΒöθs% ߉ÅgrB ω ∩⊄⊄∪ . anak-anak. Ç⎯≈sÜø‹¤±9$# y‰øŠx. saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. juga untuk menjadikan kuasa Tuhan itu sebagai kuasa yang tunggal tempat manusia mencedok dan mendapatkan nilai-nilai. atau saudara mara ataupun keluarga mereka. Sekalipun orang-orang itu ibu bapa. Islam datang untuk membawa umat manusia kembali ke pangkuan Tuhannya.

(Surah Al-Jathiyah: Ayat 18). maka bagaimanakah kamu dipalingkan [dari kebenaran]? (Surah Yunus: Ayat 32). iaitu syariat dan undang-undang Allah. Tetapi negara seperti itu bukanlah sebuah negara Islam. Firman. Orang-orang beriman hidup di dalam negara itu dalam keadaan penuh perpaduan dan setia kawan. dan tiada sebarang ikatan setia antara penduduknya dari golongan lain dengan golongan kaum Muslimin. berjalan di dalamnya syariat Allah. Ada pun negara yang berbentuk lain daripada itu. manakala syari'at dan undang-undang yang lain adalah berlandaskan hawa nafsu belaka. iaitu sistem/peraturan Islam. hanya ada satu sahaja kebenaran yang tunggal dan tiada duanya. Firman Allah: (#ρuρ#u™ t⎦⎪Ï%©!$#uρ «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû öΝÍκŦàΡr&uρ óΟÎγÏ9≡uθøΒr'Î/ (#ρ߉yγ≈y_uρ (#ρãy_$yδuρ (#θãΖtΒ#u™ z⎯ƒÏ%©!$# ¨βÎ) ⎯ÏiΒ ΝÍκÉJu‹≈s9uρ ⎯ÏiΒ /ä3s9 $tΒ (#ρãÅ_$pκç‰ öΝs9uρ (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$#uρ 4 <Ù÷èt/ â™!$u‹Ï9÷ρr& öΝåκÝÕ÷èt/ y7Íׯ≈s9'ρé& (#ÿρç|ÇtΡ¨ρ 78 . Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikut nawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Firman: ∩⊇∇∪ tβθßϑn=ôètƒ Ÿω t⎦⎪Ï%©!$# u™!#uθ÷δr& ôìÎ7®Ks? Ÿωuρ $yγ÷èÎ7¨?$$sù ÌøΒF{$# z⎯ÏiΒ 7πyèƒÎŸ° 4’n?tã y7≈oΨù=yèy_ ¢ΟèO Maksudnya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat [undang-undang] tentang urusan itu [agama]. iaitu: NEGARA ISLAM.MANHAJ HIDUP MUSLIM Maksudnya: Dan bahawa [yang Kami perintahkan] ini adalah jalan-Ku yang lurus.ysø9$# y‰÷èt/ #sŒ$yϑsù ( ‘. Juga ada satu sahaja syariat dan undang-undang. Dan hanya satu sahaja sistem/peraturan. Firman Allah: ∩⊂⊄∪ šχθèùuóÇè? 4’¯Τr'sù ( ã≅≈n=Ò9$# ωÎ) Èd. dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan [yang lain]. kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. maka ikutilah dia. manakala yang lain adalah kesesatan belaka. (Surah Al-An'am: Ayat 153). negara yang di dalamnya tegak kedaulatan Islam. berkuasa di dalamnya peraturan-peraturan Allah. Dan akhirnya hanya ada sebuah sahaja negara.ptø:$# ÞΟä3š/u‘ ª!$# â/ä3Ï9≡x‹sù Maksudnya: Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. maka negara itu adalah negara harbi (negara musuh) di mana orang-orang Islam di dalamnya tidak ada jalan lain kecuali berperang ataupun berdamai dengan janji tidak saling ganggu menganggu antara golongan Islam dengan golongan bukan Islam tanpa sebarang syarat. sistem/peraturan lain adalah jahiliyah belaka. manakala ∩∈⊃∪ tβθãΖÏ%θム5Θöθs)Ïj9 $Vϑõ3ãm «!$# z⎯ÏΒ ß⎯|¡ômr& ô⎯tΒuρ 4 tβθäóö7tƒ Ïπ¨ŠÎ=Îγ≈yfø9$# zΝõ3ßssùr& Maksudnya: Apakah hukum [peraturan] jahiliyah yang mereka kehendaki dan [hukum] siapakah yang lebih baik daripada [hukum] Allah bagi orang-orang yang yakin? (Surah Al-Ma'idah: Ayat 50). Di samping itu. saling bantu membantu dan hormat menghormati.

saudara maranya. Keluarga yang hakiki bagi setiap muslim itu bukanlah ayah ibunya. lalu hubungan mesra di antaranya dengan kaum keluarga dan kerabat handainya terjalin kerana Allah semata-mata. ×−ø—Í‘uρ ∩∠∈∪ Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad [berperang] dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan perlindungan dan tempat kediaman [kepada orang-orang muhajirin]. Dengan keterangan yang jelas dan jitu seperti ini. kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu. selama tidak terikat oleh tali tunggal yang suci itu. Jika kamu [hai para muslimin] tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu. dan pertalian antara setiap muslim dengan setiap penduduk negara itu adalah berdasarkan pertalian di jalan Allah. yang sememangnya termasuk di dalam hubungan tanah dan air. 79 . Dengan demikian maka tiada tanahair bagi setiap muslim itu melainkan negara yang di dalamnya syariat dan undang-undang Allah dilaksanakan. maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian kerjakan. Tiada hubungan keluarga bagi seiiap muslim itu melainkan kekeluargaan yang tercetus dari akidah dan keyakinan kepada Allah.MANHAJ HIDUP MUSLIM öΝä3oΨ÷t/ ¤Θöθs% 4’n?tã ωÎ) çóǨΖ9$# ãΝà6ø‹n=yèsù È⎦⎪Ïd‰9$# ’Îû öΝä. 4 $y)ym tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# ãΝèδ šÍׯ≈s9'ρé& (#ÿρç|ÇtΡ¨ρ (#ρuρ#u™ t⎦⎪É‹©9$#uρ «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû (#ρ߉yγ≈y_uρ . Ada pun orang-orang kafir.. (Surah Al-Anfal: Ayat 72—75). Adapun orang yang beriman sesudah itu. mereka itu satu sama lain lindungmelindungi. kaum kerabat atau suku sakatnya. isteri atau suaminya. 4 óΟä3ΖÏΒ y7Íׯ≈s9'ρé'sù öΝä3yètΒ (#ρ߉yγ≈y_uρ (#ρãy_$yδuρ ߉÷èt/ -∅ÏΒ (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$#uρ ∩∠⊆∪ ×ΛqÌx. sebahagian mereka menjadi pelindung bagi sebahagian yang lain. tali tauhid dan aqidah keyakinan kepada Allah Yang Maha Esa. [akan tetapi] jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam [urusan pembelaan] agama. melainkan sesudah itu barulah bernilai sebarang hubungan darah dan kekeluargaan. Islam datang untuk mengangkat darjat umat manusia dan mensucikannya daripada hubungan tanah dan air dan juga daripada hubungan daging dan darah.ρç|ÇΖoKó™$# ÈβÎ)uρ 4 (#ρãÅ_$pκç‰ 4©®Lym >™ó©x« ωÎ) 4 CÙ÷èt/ â™!$uŠÏ9÷ρr& öΝåκÝÕ÷èt/ (#ρãxx. maka orang-orang itu termasuk golonganmu [juga]. Dan terhadap orang-orang yang beriman tapi belum berhijrah. Jika kamu [hai para musliminj tidak bagi sebahagian yang lain. t⎦⎪Ï%©!$#uρ ∩∠⊄∪ ×ÅÁt/ tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ ª!$#uρ 3 ×. Mereka memperolehi keampunan dan rezeki [nikmat] yang mulia..≈sVŠÏiΒ ΝæηuΖ÷t/uρ (#ρãy_$yδuρ (#θãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$#uρ ∩∠⊂∪ ×Î7Ÿ2 ׊$|¡sùuρ ÇÚö‘F{$# †Îû ×πuΖ÷GÏù ⎯ä3s? çνθè=yèøs? ×οtÏøó¨Β Νçλ°. maka tidak ada kewajipan sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah pada jalan Allah [begitu juga] orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan [kepada orang-orang muhajirin] mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. sebelum mereka berhijrah. dan dengan keputusan yang tetap dan tidak berganjak-ganjak sedikit jua pun. nescaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar. Tiada rupa bangsa bagi setiap muslim melainkan akidahnya yang menyebabkan dia berhak menjadi seorang anggota dalam "umat Islam" di dalam sebuah "negara Islam".

" lalu Sayidina 'Abdullah pun menjawab: "Benar sekalilah apa yang telah dikatakan oleh ayah saya itu. seperti hadith berikut: "Ibnu Jarir telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Ziad. yang sungguh-sungguh membuat bakti kepada ibu bapanya. Dan daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. maka Sayidina 'Abdullal pun pergi menanti ketibaan ayahnya tiba. pasti saya tunaikan suruhan itu. sejak waktu Rasululah mula-mula tiba di Madinah hinggalah sekarang ini..οy‰Ïn≡uρ <§ø¯Ρ ⎯ÏiΒ /ä3s)n=s{ “Ï%©!$# ãΝä3−/u‘ (#θà)®?$# â¨$¨Ζ9$# $pκš‰r'¯≈tƒ ∩⊇∪ . apakah gerangan yang ayah saya telah katakan. Tanpa kebenaran Rasulullah ayah tidak akan dapat masuk kota Madinah. kecuali dengan izin Allah dan Rasul-Nya. sudahkan kamu tahu apa yang ayahmu telah katakan?" Jawab Sayidina 'AbduLlah: "Belum lagi ya RasuluLlah. Rasulullah orang paling mulia dan ayah sayalah orang yang paling hina.. Jika kedua-dua ibu bapanya itu sudah berada di dalam golongan atau barisan yang menentang Islam.. Firman Allah di atas ini tidak melarang seseorang muslim mendekati dan menghubungi ibu bapa dengan cara yang baik. seandainya Rasulullah suruh saya penggal leher ayah saya itu dan membawa kepalanya ke hadapan Rasulullah saya tidak akan teragak-agak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Kita mendapat contoh pengajaran mengenai ini daripada peristiwa Syaidina Abdullah bin Abdullah bin Ubai.MANHAJ HIDUP MUSLIM Firman: $uΚåκ÷]ÏΒ £]t/uρ $yγy_÷ρy— $pκ÷]ÏΒ t. (Surah Al-Nisa': Ayat 1). dan 'Abdullah bin Ubai ada di dalam rombongan itu. walaupun seandainya mereka berlainan 'aqidah. 4 tΠ%tnö‘F{$#uρ ⎯ÏμÎ/ tβθä9u™!$|¡s? “Ï%©!$# ©!$# (#θà)¨?$#uρ 4 [™!$|¡ÎΣuρ #ZÏWx. selama kedau ibu bapanya itu tidak menggabungkan diri ke dalam golongan atau barisan yang menentang golongan atau barisan Islam. bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri [Adam] dan daripadanya Allah menciptakan isterinya [hawa]." Orang-orang yang ada di sekitar itu pun berdatanglah ke tempat itu bertanyakan apa yang telah terjadi." Rasulullah pun menjawab: "Janganlah buat begitu. maka tidak boleh lagi dibuat sebarang hubungan apa lagi hubungan yang erat dan mesra. namun begitupun." Demi melihatkan cabaran yang tidak disangka-sangkakan ini 'Abdullah bin Ubay menjawab: "duhai keagungan keturunan Khazraj anakku." Setelah rombongan tentera Islam yang pulang dari perang Bani Mustaliq. bahawa Rasulullah telah memanggil anak laki-laki 'Abdullah bin Ubai lalu bersabda kepadanya: "Wahai 'Abdullah. dan [peliharalah] hubungan silaturrahim. seluruh penduduk Madinah tahu benar bahawa tidak ada seorang anak pun lain daripada saya.n=yzuρ . demi Allah wahai junjungan Utusan Tuhan. yakni tidak menganut agama Islam.. tiba di Madinah. nescaya orang-orang yang mulia akan menghalau orang-orang yang hina keluar dari kota Madinah ini. maka beliau pun dengan menghunus pedangnya telah pergi mendapatkan ayahnya sambil menyoal dengan garangnya: "Betulkan ayah telah berkata: seandainya kami selamat pulang ke Madinah nescaya orang-orang mulia dan kuat akan menghalau keluar orangorang yang hina dan lemah dari Madinah ini? Demi Allah sekarang ini ayah pasti akan tahu sama kemuliaan itu bagi ayah atau bagi Rasulullah? Demi Allah Kota Madinah tidak akan melindungi ayah. sampainya hatimu menghalang ayah menjejak kaki ke rumahnya sendiri duhai malangnya anak kandungku menyekat kepalaku menjenguk rumahku sendiri. Kini ayah seorang pendatang haram di sini. Zω%y`Í‘ Maksudnya: Hai sekalian manusia. Bolehkah kiranya saya diberitahu apa yang telah ayah saya katakan itu?" Rasulullah bersabda: "Ayahmu telah mengatakan: seandainya kami selamat pulang ke Madinah (dari medan perang) nanti. Lalu Sayidina 'Abdullah bin 'Abdullah bin Ubai pun memberitahu orang ramai akan apa 80 .

) Allah berfirman lagi: öΝÏδÍ‘ρ߉߹ ’Îû tβρ߉Ågs† Ÿωuρ öΝÍκös9Î) ty_$yδ ô⎯tΒ tβθ™7Ïtä† ö/ʼnÏ=ö7s% ⎯ÏΒ z⎯≈yϑƒM}$#uρ u‘#¤$!$# ρ♧θt7s? t⎦⎪Ï%©!$#uρ £xä© s−θム⎯tΒuρ 4 ×π|¹$|Áyz öΝÍκÍ5 tβ%x.. walaupun mereka tidak dipertalikan oleh sebarang hubungan perkahwinan atau keturunan darah. maka Rasulullah pun bersabda: "sampaikan kepada 'Abdullah.. ×οuθ÷zÎ) tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# $yϑ¯ΡÎ) Maksudnya: "Hanya sanya orang-orang beriman itu adalah bersaudara seluruhnya. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. barulah Sayidina 'Abdullah membenarkan ayahnya itu masuk ke Madinah. mengapakah pula beliau benarkan ayahnya balik ke rumah? Beliau menjawab: "Saya patuh kepada arahan Allah dan Rasul-Nya.." Setelah menerima arahan Rasulullah itu. Mereka berdoa: "Ya Tuhan Kami beri ampunlah kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. maka itulah orang-orang yang beruntung." yang memberikan pengertian bahawa persaudaraan itu melangkaui batas-batas keturunan dan generasi dan mengeratkan hubungan umat di sepanjang zaman. mereka mencintai orangorang yang berhijrah kepada mereka. sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. öθs9uρ öΝÍκŦàΡr& #’n?tã šχρãÏO÷σãƒuρ (#θè?ρé& !$£ϑÏiΒ Zπy_%tn $uΖ−/u‘ šχθä9θà)tƒ öΝÏδω÷èt/ ." Apabila sahaja tali aqidah telah terbuhul.MANHAJ HIDUP MUSLIM yang telah berlaku sambil menegaskan lagi: "demi Allah dia (ayahnya) tidak dibenarkan masuk ke Kota Madinah tanpa izin Rasulullah. maka seluruh orang beriman itu menjadi bersaudara. Dan sesiapa yang dipelihara dari [bencana disebab oleh] kebakhilan dirinya. Allah telah berfirman: ∩⊇⊃∪ . Ya Tuhan kami. atas diri mereka sendiri. Orang bertanya kepada beliau. supaya dia lepaskan ayahnya masuk ke Madinah dan balik ke rumahnya. sekalipun mereka di dalam kesusahan. Dan [juga] bagi orang-orang yang datang sesudah mereka [Muhajirin dan Ansar]." Lalu mereka pun pergi mengadap Rasulullah menyampaikan berita kejadian ini.." (Surah Al-Hujurat: Ayat 10) (Allah telah menggunakan perkataan "innama. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka [orang Muhajirin]. " (Surah Al-Hasyr: Ayat 9—10) Allah membuat perbandingan untuk orang-orang Islam dengan mengemukakan satu kelompok orang-orang yang baik dari perjalanan para Nabi-nabi yang telah mendahului mereka di dalam barisan perarakan perayaan iman yang tidak putus-putus di sepanjang zaman: 81 .⎯ÏΒ ρâ™!%y` š⎥⎪Ï%©!$#uρ ∩®∪ šχθßsÎ=øßϑø9$# ãΝèδ šÍׯ≈s9'ρé'sù ⎯ÏμÅ¡øtΡ (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©#Ïj9 yξÏî $uΖÎ/θè=è% ’Îû ö≅yèøgrB Ÿωuρ Ç⎯≈yϑƒM}$$Î/ $tΡθà)t7y™ š⎥⎪Ï%©!$# $oΨÏΡ≡uθ÷z\}uρ $oΨs9 öÏøî$# ∩⊇⊃∪ îΛ⎧Ïm§‘ Ô∃ρâ™u‘ y7¨ΡÎ) !$oΨ−/u‘ Maksudnya: Dan juga bagi orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman [iaitu orang-orang Ansar] sebelum [kedatangan] mereka [Muhajirin].

negeri yang aman dan sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.MANHAJ HIDUP MUSLIM ãΝs3ômr& |MΡr&uρ ‘. nescaya aku akan termasuk orang-orang yang rugi. sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui [hakikat]nya. "Sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. 82 . Allah berfirman. Dan Engkau adalah yang paling adil di antara semua hakim. "Ya Tuhanku." Allah beriman: "Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara. ⎯tΒuρ tΑ$s% ( ÌÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/ ∩⊇⊄∉∪ çÅÁyϑø9$# Maksudnya: Dan [ingatlah] ketika Ibrahim berdoa." Allah berfirman: "Janji-Ku [ini] tidak mengenai orang yang zalim." (Surah Hud: Ayat 45-47) ⎯ÏΒuρ tΑ$s% ( $YΒ$tΒÎ) Ĩ$¨Ψ=Ï9 y7è=Ïæ%y` ’ÎoΤÎ) tΑ$s% ( £⎯ßγ£ϑs?r'sù .ysø9$# x8y‰ôãuρ ¨βÎ)uρ ’Í?÷δr& ô⎯ÏΒ ©Í_ö/$# ¨βÎ) Å_Uu‘ tΑ$s)sù …çμ−/§‘ ÓyθçΡ 3“yŠ$tΡuρ $tΒ Ç⎯ù=t↔ó¡n@ Ÿξsù ( 8xÎ=≈|¹ çöxî î≅uΗxå …çμ¯ΡÎ) ( šÎ=÷δr& ô⎯ÏΒ }§øŠs9 …çμ¯ΡÎ) ßyθãΖ≈tƒ tΑ$s% ∩⊆∈∪ t⎦⎫ÏϑÅ3≈ptø:$# ÷βr& šÎ/ èŒθããr& þ’ÎoΤÎ) Éb>u‘ tΑ$s% ∩⊆∉∪ t⎦⎫Î=Îγ≈yfø9$# z⎯ÏΒ tβθä3s? βr& y7ÝàÏãr& þ’ÎoΤÎ) ( íΝù=Ïæ ⎯ÏμÎ/ y7s9 }§øŠs9 ∩⊆∠∪ z⎯ƒÎÅ£≈y‚ø9$# z⎯ÏiΒ ⎯à2r& û©Í_ôϑymös?uρ ’Í< öÏøós? ωÎ)uρ ( ÖΝù=Ïã ⎯ÏμÎ/ ’Í< }§øŠs9 $tΒ šn=t↔ó™r& Maksudnya: Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya anakku termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar." (Surah Al-Baqarah: Ayat 126). Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Nuh berkata: "Ya Tuhanku. Allah berfirman: "Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu [yang dijanjikan akan diselamatkan] kerana perbuatannya merupakan perbuatan yang tidak baik. Firman Allah: Νåκ÷]ÏΒ z⎯tΒ#u™ ô⎯tΒ ÏN≡tyϑ¨V9$# z⎯ÏΒ …ã&s#÷δr& ø−ã—ö‘$#uρ $YΖÏΒ#u™ #µ$s#t/ #x‹≈yδ ö≅yèô_$# Éb>u‘ ÞΟ↵Ïδ≡tö/Î) tΑ$s% øŒÎ)uρ }§ø♥Î/uρ ( Í‘$¨Ζ9$# É>#x‹tã 4’n<Î) ÿ…çν”sÜôÊr& §ΝèO Wξ‹Î=s% …çμãèÏnGtΒé'sù txx. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui [hakikat]nya.M≈uΚÎ=s3Î/ …çμš/u‘ zΟ↵Ïδ≡tö/Î) #’n?tFö/$# ÏŒÎ)uρ * ∩⊇⊄⊆∪ t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9$# “ωôγtã ãΑ$uΖtƒ Ÿω tΑ$s% ( ©ÉL−ƒÍh‘èŒ Maksudnya: ''Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat [perintah dan larangan] lalu Ibrahim menunaikannya. dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan [tidak] memberi belas kasihan kepadaku. jadikanlah negeri ini. kemudian Aku paksa ia menjalani seksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." (Surah Al-Baqarah: Ayat 124)." Ibrahim berkata: "Dan saya mohon juga dari keturunanku.

Suri teladan dan pengajaran yang baik dapat direnungkan dengan mendalam dan penuh keinsafan dari kisah sekumpulan pemuda yang telah memisahkan diri dari kaum keluarga dan sahabat handai. Dan Allah Subhanahu Wata'ala telah menceritakan perihal Nabi Ibrahim dan perihal kaumnya untuk dijadikan contoh tauladan dan pengajaran yang berguna: öΝä3ΖÏΒ (#äτℜu™tç/ $¯ΡÎ) öΝÍηÏΒöθs)Ï9 (#θä9$s% øŒÎ) ÿ…çμyètΒ t⎦⎪Ï%©!$#uρ zΟŠÏδ≡tö/Î) þ’Îû ×πuΖ|¡ym îοuθó™é& öΝä3s9 ôMtΡ%x. Kami ingkari [kekafiran] mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman dengan Allah sahaja. memisahkan diri dari mereka.".. setelah dilihatnya mereka masih terus ingin berkeras di dalam kesesatan. dan daripada apa yang kamu seru selain daripada Allah. «!$# ’n?tã 3“utIøù$# Ç⎯£ϑÏΒ ãΝn=øßr& ô⎯yϑsù ( &⎦Îi⎫t/ ¤⎯≈sÜù=Ý¡Î0 83 . ÿ…çνy‰ômuρ «!$$Î/ (#θãΖÏΒ÷σè? Maksudnya: Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orangorang yang bersama dengan dia. (Surah Al-Mumtahanah: Ayat 4).r& Hωr& #©|¤tã ’În1u‘ (#θãã÷Šr&uρ «!$# Èβρߊ ⎯ÏΒ šχθããô‰s? $tΒuρ öΝä3ä9Í”tIôãr&uρ ∩⊆∇∪ Maksudnya: "Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu.ysø9$$Î/ Νèδr't7tΡ y7ø‹n=tã Èà)tΡ ß⎯øtªΥ ( $Yγ≈s9Î) ÿ⎯ÏμÏΡρߊ ⎯ÏΒ (#uθããô‰¯Ρ ⎯s9 ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# >u‘ $uΖš/u‘ (#θä9$s)sù (#θãΒ$s% øŒÎ) óΟÎγÎ/θè=è% 4’n?tã ΟÎγøŠn=tæ šχθè?ù'tƒ Ÿωöθ©9 ( ZπyγÏ9#u™ ÿ⎯ÏμÏΡρߊ ⎯ÏΒ (#ρä‹sƒªB$# $oΨãΒöθs% Ï™Iωàσ¯≈yδ ∩⊇⊆∪ $¸ÜsÜx© #]ŒÎ) !$oΨù=è% ô‰s)©9 $tΒuρ öΝèδθßϑçGø9u”tIôã$# ÏŒÎ)uρ ∩⊇∈∪ $\/É‹x... kampung halaman dan teman seiring. aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepda Tuhanku. ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. ô‰s% 4©®Lym #´‰t/r& â™!$ŸÒøót7ø9$#uρ äοuρ≡y‰yèø9$# ãΝä3uΖ÷t/uρ $uΖoΨ÷t/ #y‰t/uρ ö/ä3Î/ $tΡöxx. semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah dan melindungi aqidah pegangan hidup supaya jangan terjejas akibat paksaan dan penindasan pihak berkuasa." (Surah Maryam: Ayat 48).MANHAJ HIDUP MUSLIM Nabi Ibrahim telah rela keluar meninggalkan ayah dan kaum keluarganya. Firman Allah: $|‹É)x© ’În1u‘ Ï™!%tæ߉Î/ tβθä. dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Alangkah menariknya kisah mereka terukir di dalam Surah Al-Kahfi: $oΨôÜt/u‘uρ ∩⊇⊂∪ “W‰èδ óΟßγ≈tΡ÷ŠÎ—uρ óΟÎγÎn/tÎ/ (#θãΖtΒ#u™ îπu‹÷FÏù öΝåκ¨ΞÎ) 4 Èd. «!$# Èβρߊ ⎯ÏΒ tβρ߉ç7÷ès? $£ϑÏΒuρ ∩⊆∪ ..

MANHAJ HIDUP MUSLIM /ä. lalu kedua-dua isteri itu khianat kepada kedua-dua suami mereka. ceritanya juga dikemukakan bagi dijadikan pengajaran: $\F÷t/ x8y‰ΨÏã ’Í< È⎦ø⌠$# Éb>u‘ ôMs9$s% øŒÎ) šχöθtãöÏù |Nr&tøΒ$# (#θãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©#Ïj9 WξsVtΒ ª!$# šUuŸÑuρ ∩⊇⊇∪ š⎥⎫ÏϑÎ=≈©à9$# ÏΘöθs)ø9$# š∅ÏΒ ©Í_ÅngwΥuρ ⎯Ï&Î#yϑtãuρ šχöθtãöÏù ⎯ÏΒ ©Í_ÅngwΥuρ Ïπ¨Ψyfø9$# ’Îû Maksudnya: Allah membuat isteri Firaun menjadi perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. (Surah Al Kahfi: Ayat 13-16). Kami telah meneguhkan hati mereka di waktu berdiri lalu mereka berkata: "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. kerana jika tidak demikian maka sesungguhnya kami telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.Î#Åz≡£‰9$# Maksudnya: Allah membuat isteri Nuh dan isteri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk. maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu nescaya Tuhanmu akan melimpahkan sebahagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu di dalam urusan kamu.ÌøΒr& ô⎯ÏiΒ /ä3s9 ø⋅Ähyγãƒuρ ⎯ÏμÏGyϑôm§‘ ⎯ÏiΒ Νä3š/u‘ ö/ä3s9 ÷à³⊥tƒ É#ôγs3ø9$# ’n<Î) (#ÿ…ãρù'sù ©!$# ωÎ) šχρ߉ç6÷ètƒ ∩⊇∉∪ $Z)sùöÏiΒ Maksudnya: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu [Muhammad] dengan sebenarnya. Kaum kami telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan untuk disembah]. dia beroleh kebahagiaan menjadi orang beriman di tengah-tengah kemewahan suaminya yang durhaka kepada Allah. Peristiwa pemisahan antara isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut dari suami-suami mereka disebabkan oleh perbezaan aqidah juga telah disorot sedemikian rupa." (Surah At Tahrim: Ayat 10). kedua-duanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh dari antara hamba-hamba Kami. ketika ia berkata: "Ya Tuhanku bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam 84 . maka kedua-dua suami itu pun tidak dapat membela mereka sedikit pun daripada seksa Allah dan dikatakan kepada mereka berdua: "masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk [neraka]. Sebaliknya isteri Firaun berbeza sekali keadannya dari kedua-dua orang isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut. š⎥⎪Ï%©#Ïj9 WξsVtΒ ª!$# šUuŸÑ yìtΒ u‘$¨Ζ9$# Ÿξäz÷Š$# Ÿ≅‹Ï%uρ $\↔øŠx© «!$# š∅ÏΒ $uΚåκ÷]tã $uŠÏΖøóムóΟn=sù $yϑèδ$tFtΡ$y⇐sù È⎦÷⎫ysÎ=≈|¹ $tΡÏŠ$t7Ïã ∩⊇⊃∪ t⎦. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang [tentang kepercayaan mereka]? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain dari Allah. untuk diperhati dan dijadikan suri teladan: ô⎯ÏΒ È⎦ø⎪y‰ö6tã |MøtrB $tFtΡ%Ÿ2 ( 7Þθä9 |Nr&tøΒ$#uρ 8yθçΡ |Nr&tøΒ$# (#ρãxx.

antara anak dengan bapak dan kampung halaman dalam kisah Nabi Ibrahim dengan ayah dan kaumnya. menjadi suri teladan dan cermin perbandingan mengenai keteguhan iman. sekalipun orang itu bapa-bapa. tiada nilai hubungan cinta dan rumahtangga. saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. kaum kerabat dan sahabat handai mereka sendiri di medan perang BADAR. mengenai kesetiaan memegang aqidah tauhid menghayati sikap tegas memegang prinsip. Demikianlah pula berlalunya angkatan pejuang-pejuang iman di sepanjang hayat umat manusia. baik di antara anak dengan bapak di dalam kisah Nabi Nuh adan putera kesayangannya. ketika itu jugalah jalinan kekeluargaan terikat begitu erat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. tidak kenal tawar-menawar tidak sudi bertolak ansur malah tiada nilai hubungan darah. dan seterusnya hubungan cinta kasih suami isteri serumahtangga di dalam kisah isteri Nabi Nuh. Demikianlah contoh perbandingan mengenai betapa putus terburai dan pecah berkecainya hubungan antara manusia dengan manusia. Allah gambarkan pula bagaimanakah sebenarnya sifat orang beriman melalui firman-Nya: öθs9uρ …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# ¨Š!$ym ô⎯tΒ šχρ–Š!#uθムÌÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/ šχθãΖÏΒ÷σム$YΒöθs% ߉ÅgrB ω ãΝÍκÍ5θè=è% ’Îû |=tFŸ2 y7Íׯ≈s9'ρé& 4 öΝåκsEuϱtã ÷ρr& óΟßγtΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& öΝèδu™!$oΨö/r& ÷ρr& öΝèδu™!$t/#u™ (#þθçΡ%Ÿ2 4 $yγ‹Ïù t⎦⎪Ï$Î#≈yz ã≈yγ÷ΡF{$# $pκÉJøtrB ⎯ÏΒ “ÌøgrB . mereka kekal di dalamnya. menentang sanak saudara. Allah redhai terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. (Surah Al Mujadilah: Ayat 22) Ketika putusnya hubungan kerabat antara Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam dengan bapa saudaranya Abu Lahab dan saudara pupuannya Amru bin Hisyam (Abu Jahal). Mereka itulah golongan Allah.M≈¨Ζy_ óΟßγè=Åzô‰ãƒuρ ( çμ÷ΨÏiΒ 8yρãÎ/ Νèδy‰−ƒr&uρ z⎯≈yϑƒM}$# ∩⊄⊄∪ tβθßsÎ=øçRùQ$# ãΝèδ «!$# z>÷“Ïm ¨βÎ) Iωr& 4 «!$# Ü>÷“Ïm y7Íׯ≈s9'ρé& 4 çμ÷Ψtã (#θàÊu‘uρ öΝåκ÷]tã ª!$# š_ÅÌu‘ Maksudnya: Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. iaitu di ketika orang-orang Muhajirin sanggup bertempur di medan perang. Pertemuan dan perpisahan antara manusia dengan manusia menjadi nilainya apabila pertemuan antara manusia dengan khaliqnya menggamit. hubungan di antara keluarga sahabat handai dan kampung halaman sekaligus di dalam kisah pemuda-pemuda penghuni gua (ashabul kahfi). Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.MANHAJ HIDUP MUSLIM syurga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. anak-anak. saudara-saudara atau keluarga mereka. isteri Nabi Lut dan isteri Firaun putusnya segala perhubungan itu justeru kerana perbezaan aqidah dan iman. mengenai ketegasan memegang pendirian di jalan kebenaran. silih berganti menghiasi lembaran sejarah. Apabila iman telah menghayati hati dan nadi semuanya sanggup diterima dan dihadapi. Pada ketika yang sama juga tercantumlah rasa kasih sayang dan terbuhullah tali kekeluargaan antara orang Muslim berbangsa Arab dengan orang-orang Muslim berbangsa lain terjalin hubungan 85 . Mereka telah menjadi saudara dan kaum keluarga yang saling tolong menolong dan bantu-membantu." (Surah At Tahrim: Ayat 11).

walaupun dia sendiri bukan seorang penganut agama Islam. meninggalkan bangkainya busuk terkapaian. bukan sekeping tanah. Demikianlah halnya Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam telah memerangi Mekah. bukan pula bererti kelahiran seseorang di dalam sebuah negeri tertentu yang disebut sebagai "negeri Islam" dan mempunyai logo keislaman. si Muslim wajib memusuhinya walau negara itu menjadi tempat kelahirannya." Lalu berakhirlah sudah peranan 'asabiyyah. dan walaupun di dalam negara itu ramai kaum keluarga dan sahabat handainya. pecah berkecailah sudah rasa ta'asub perkauman dan 'asabiyyah. Inilah dia Islam dan negara seperti yang disebutkan di atas itulah sebenar-benar negara Islam. Nah inilah dia Islam itu dan beginilah dia. (Surah An Nisa: Ayat 65). Manakala negara yang di dalamnya syariat Allah tidak didaulatkan dan ajaran Islam tidak disanjung tinggi dan dipatuhi maka negara itu adalah sebuah negara "harbi" bagi setiap Muslim dan juga bagi orang dzimmi dan mu'ahad. kerana darah dan warna kulit. Firman: öΝÎηÅ¡àΡr& þ’Îû (#ρ߉Ågs† Ÿω §ΝèO óΟßγoΨ÷t/ tyfx© $yϑŠÏù x8θßϑÅj3ysム4©®Lym šχθãΨÏΒ÷σムŸω y7În/u‘uρ Ÿξsù ∩∉∈∪ $VϑŠÎ=ó¡n@ (#θßϑÏk=|¡ç„uρ |MøŠŸÒs% $£ϑÏiΒ %[`tym Maksudnya: Maka demi Tuhanmu.MANHAJ HIDUP MUSLIM kasih mesra dan setia antara mereka dengan saudara mereka Sayidina Suhaib berbangsa Romawi. Salman berdarah Parsi dan Bilal berketurunan Negro. rela mati berkuah darah dan gugur syahid untuk mempertahankan negara itu dari segala ancaman dan pencerobohan dan untuk melebarkan lagi sayapnya mendaulatkan syariat Allah di seluruh pelosok dunia. yang berbentuk kebanggaan kerana bangsa dan keturunan. juga harta benda dan keperluan hidupnya. perkauman dan kebangsaan serta tanah tumpah darah. kemudian mereka tidak merasakan di dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan. bukan suatu bangsa. Islam bukan hanya sekadar suatu perkataan yang disebut di lidah sahaja. dan bukan dari kita orang yang mati terbunuh kerana mempertahankan 'asabiyyah. juga bukan suatu keturunan. dan mereka menerima dengan sepenuhnya. bukan suatu 86 . sebab sesebuah negara itu belum dianggap menjadi negara Islam kecuali apabila ia patuh kepada ajaran Islam dan menjalankan syariat Islam. kekotoran yang berasaskan daging dan darah. negara mana di dalamnya berdaulat aqidah Islam dan berkuasa di dalamnya syariat Allah sahaja. negeri kelahirannya sendiri. bangkai busuk perkauman dan lenyaplah sudah laungan suara 'asabiyyah. juga bagi setiap orang yang rela dan patuh menerima syariat Islam menjadi undang-undang negara. negara mana setiap orang Muslim menumpahkan taat setianya dan sanggup mempertahankannya. malah walaupun di sana ada rumahnya sendiri. walaupun di sana ramai kaum keluarga dan sanak saudaranya. seperti halnya penganut berbagai agama lain hidup aman damai di bawah lindungan pemerintahan Islam berabad-abad lamanya. juga tidak bererti kelahiran seorang yang ibu bapanya Muslim. yang berasaskan tanah dan air. mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. rumah para sahabatnya dan harta benda peninggalan mereka. Rasulullah pernah bersabda kepada mereka dengan katanya yang bererti: lemparkanlah fanatik kesukuan dan kabilah itu jauh-jauh kerana ia terlalu busuk dan memualkan. Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam bersabda lagi seperti ini: ertinya: "Bukan dari golongan kita orang yang menyeru ke arah perkauman ('asabiyyah) bukan dari kita orang yang berperang kerana 'asabiyyah. Sejak itu maka negara bagi setiap Muslim itu bukanlah tanah dan air tetapi "Islam". Musnahlah sudah kejahatan itu. Negara Islam bagi setiap orang yang menghayati Islam sebagai aqidah dan syariat. serta fanatik kekabilahan.

supaya mereka dapat meningkat naik ke taraf yang tinggi. Ya. Islam juga telah membebaskan mereka daripada sebarang kaitan darah. Dari Abu Musa radiyallahu'anhu "beliau telah meriwayatkan: bahawa Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam telah ditanya mengenai halnya seseorang yang berperang kerana keberainan. Pengertian negara dan tanahair yang sebenar ialah: Negara yang dikuasai oleh aqidah dan syariat yang datang dari ALLAH sahaja. selain daripada mengawal mereka dari dilanda arus fitnah di dalam menghayati agama Allah. dan mempertahankan kepentingan keluarga dan kaum kerabat. jihad untuk kemenangan agama dan syariat tidak kerana sesuatu matlamat yang lain pembelaan terhadap "negara Islam" yang melaksanakan syariat Ilahi bukan kerana membela negara yang lain. berperang kerana kebanggaannya. manakala kemenangan yang dibanggakan oleh si Muslim dan yang disyukurinya bukan kemenangan tentera di medan pertempuran. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. manakala pengertian "rupa bangsa" pula ialah "aqidah" dan program hidup. dan menyekatnya dari melaksanakan syariat Allah. Kaum keluarga tempat si Muslim berteduh dan menumpang kasih bukanlah berdasarkan darah keturunan. bukan di bawah panji-panji yang lain. mengikhlaskan semua itu kerana Allah sahaja bukan kerana mencari laba dan kemegahan nama. 87 . supaya dapat mereka berlega naik ke langit tinggi. bukan berdasarkan kabilah. yang dia rela syahid di bawah kibarannya bukanlah panji-panji perkauman atau kebangsaan. dan berperang kerana semangat kebangsaan yang manakah satu dapat dimasukkan ke dalam senarai "berperang di jalan Allah?" Rasulullah telah menjawab dengan sabdanya: "Sesiapa sahaja yang berperang untuk menjadikan kalimah (agama) Allah itu yang paling tinggi dan agung maka dia adalah berperang di jalan Allah. Negara yang tetap dirindui oleh setiap Muslim itu bukanlah sekeping tanah tertentu. kemenangan di bawah panji-panji aqidah. terhormat dan mulia. walaupun di dalam negeri itu ada keluarga si Muslim itu. Sesungguhnya Islam telah membebaskan umat manusia daripada terlekat dengan tanah. adalah sebenarnya sebuah "negara Islam" walau dia tidak punya apa pun di dalam negeri itu: kaum keluarga. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat." Di dalam peperangan seperti ini sahajalah adanya erti atau istilah "mati syahid" bukan di dalam mana-mana jua peperangan lain yang tidak mempunyai matlamat meninggikan agama ini. (Surah An Nashr: Ayat 1—3). Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. bukan untuk kebanggaan suatu negeri atau kaum. dan pengenalannya bukannya rupa bangsa dari suatu pemerintahan tertentu. saudara mara." Sekali lagi kita ulangi bahawa setiap negeri yang memusuhi si Muslim mengenai aqidahnya. bangsa sedarah sedaging. Rupa bangsa si Muslim yang menjadi identiti. maka negeri itu adalah negeri musuh "DARUL HARB". ada bangsa sedarah sedaging dengannya. inilah dia pengertian negara dan tanahair yang sesuai dengan MANUSIA. ada harta benda dan barang-barang dagangannya. Panji-panji yang menjadi lambang kemegahan hidup si Muslim. dan tidak pula berdasarkan suku sakat. kaitan bercorak kebinatangan itu. ikhlas kerana menunaikan perintah Allah LILLAHI "kerana Allah. harta benda dan barang dagangan. tapi ialah seperti telah dijelaskan di dalam firman Allah: ôxÎm7|¡sù ∩⊄∪ %[`#uθøùr& «!$# Ç⎯ƒÏŠ ’Îû šχθè=ä{ô‰tƒ }¨$¨Ψ9$# |M÷ƒr&u‘uρ ∩⊇∪ ßx÷Gxø9$#uρ «!$# ãóÁtΡ u™!$y_ #sŒÎ) ∩⊂∪ $R/#§θs? tβ%Ÿ2 …çμ¯ΡÎ) 4 çνöÏøótGó™$#uρ y7În/u‘ ωôϑpt¿2 Maksudnya: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.MANHAJ HIDUP MUSLIM persemendaan. ada kaum kerabat. manakala setiap negeri yang di dalamnya aqidah Islam dilindungi dan syariatnya dilaksanakan. serta membataskan kegiatan keagamaannya. di alam samawi.

MANHAJ HIDUP MUSLIM

Sebenarnya inilah tali persaudaraan yang layak untuk bani insan. Sesungguhnya sifat fanatik kepada kaum kerabat, suku, kaum, bangsa dan warna kulit adalah sifat fanatik yang kerdil dan memundurkan, sifat yang dikenal dan diiktiraf oleh umat manusia di zaman kemunduran roh dan jiwa, yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam sebagai busuk yang dengan sendirinya menimbulkan rasa mual dan jijik. Apabila orang Yahudi mendakwa bahawa merekalah kononnya bangsa yang paling agung di dunia dengan gelaran "bangsa pilihan Allah" kerana kononnya mereka berasal dan keturunan orang baik-baik, dari keturunan Nabi-Nabi, serentak dengan dakwaan itu Allah telah menangkisnya dengan menegaskan bahawa nilai penghargaan Allah kepada sesuatu kaum atau sesuatu individu hanya terletak kepada nilai iman sahaja. Firman Allah Subhanahu Wata'ala:

z⎯ÏΒ tβ%x. $tΒuρ ( $Z‹ÏΖym zΟ↵Ïδ≡tö/Î) s'©#ÏΒ ö≅t/ ö≅è% 3 (#ρ߉tGöκsE 3“t≈|ÁtΡ ÷ρr& #·Šθèδ (#θçΡθà2 (#θä9$s%uρ Ÿ≅ŠÏè≈oÿôœÎ)uρ zΟ↵Ïδ≡tö/Î) #’n<Î) tΑÌ“Ρé& !$tΒuρ $uΖøŠs9Î) tΑÌ“Ρé& !$tΒuρ «!$$Î/ $¨ΨtΒ#u™ (#þθä9θè% ∩⊇⊂∈∪ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$# Ÿω óΟÎγÎn/§‘ ⎯ÏΒ šχθ–ŠÎ;¨Ψ9$# u’ÎAρé& !$tΒuρ 4©|¤ŠÏãuρ 4©y›θãΒ u’ÎAρé& !$tΒuρ ÅÞ$t6ó™F{$#uρ z>θà)÷ètƒuρ t,≈ysó™Î)uρ ωs)sù ⎯ÏμÎ/ Λä⎢ΨtΒ#u™ !$tΒ È≅÷VÏϑÎ/ (#θãΖtΒ#u™ ÷βÎ*sù ∩⊇⊂∉∪ tβθãΚÎ=ó¡ãΒ …çμs9 ß⎯øtwΥuρ óΟßγ÷ΨÏiΒ 7‰tnr& t⎦÷⎫t/ ä−ÌhxçΡ ∩⊇⊂∠∪ ÞΟŠÎ=yèø9$# ßìŠÏϑ¡¡9$# uθèδuρ 4 ª!$# ãΝßγx6‹Ïõ3u‹|¡sù ( 5−$s)Ï© ’Îû öΝèδ $oÿ©ςÎ*sù (#öθ©9uθs? βÎ)¨ρ ( (#ρy‰tG÷δ$# ∩⊇⊂∇∪ tβρ߉Î7≈tã …ã&s! ß⎯øtwΥuρ ( Zπtóö7Ϲ «!$# š∅ÏΒ ß⎯|¡ômr& ô⎯tΒuρ ( «!$# sπtóö7Ϲ
Maksudnya: Dan mereka berkata; "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, nescaya kamu mendapat petunjuk." Katakanlah: "Tidak, melainkan kamu mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang yang musyrik.'' Katakanlah (hai orang-orang mu'min): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun dari mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghah-Nya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nyalah kami menyembah. (Surah Al Baqarah: Ayat 135-138) Adapun bangsa yang menjadi pilihan Allah yang sebenar ialah bangsa MUSLIM yang hidupnya terus menerus di bawah bayangan panji-panji Allah; walaupun mereka berlainan bangsa dan warna kulit serta bumi tempat berpijak. Firman:

tβθãΖÏΒ÷σè?uρ Ìx6Ζßϑø9$# Ç⎯tã šχöθyγ÷Ψs?uρ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ tβρâßΔù's? Ĩ$¨Ψ=Ï9 ôMy_Ì÷zé& >π¨Βé& uöyz öΝçGΖä. ∩⊇⊇⊃∪ ... 3 «!$$Î/

88

MANHAJ HIDUP MUSLIM

Maksudnya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang maaruf, dan mencegah daripada yang mungkar dan beriman dengan Allah... (Surah Ali 'Imran: Ayat 110) Umat yang dirintis perjalanannya dan dipelopori pembentukannya oleh Abu Bakar bangsa 'Arab, Bilal bangsa Negro (Habsyi) Suhaib orang Romawi dan Salman bangsa Parsi serta saudara-saudara mereka yang budiman; yang jejak mereka telah diikuti oleh beberapa generasi lagi selepas mereka, dengan aqidah sebagai pengenalan rupa bangsa mereka, dengan Islam menjadi negara mereka, Allah menjadi pemerintah mereka dan Al-Qur'an sebagai Perlembagaan mereka. Inilah dia konsep yang tinggi nilainya mengenai negara, rupa bangsa dan keluarga yang sayugia menjadi pedoman yang menguasai hati setiap orang pendakwah kepada agama Allah, yang sayugia diberitahu dengan terang dan lantangnya kepada seluruh umat manusia, supaya tidak bercampur-baur dengan penyelewengan yang dibawa oleh konsep ala jahiliyyah dan diseludup secara senyap-senyap; juga supaya tidak diresapi oleh berbagai bentuk syirik yang tersembunyi (syirik khafi), iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu Wata'ala dengan tanah, dengan bangsa, dengan kaum, dengan keturunan, dan syirik dengan berbagai kepentingan yang kecilkecil untuk keperluan jangka pendek; syirik yang telah dikumpulkan Allah dalam sebelah tangan, dan diletakkannya iman di sebelah tangan yang lain, lalu disuruh manusia memilih sendiri. Firman Allah:

$yδθßϑçGøùutIø%$# îΑ≡uθøΒr&uρ óΟä3è?uϱtãuρ ö/ä3ã_≡uρø—r&uρ öΝä3çΡ≡uθ÷zÎ)uρ öΝà2äτ!$oΨö/r&uρ öΝä.äτ!$t/#u™ tβ%x. βÎ) ö≅è% 7Š$yγÅ_uρ ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ «!$# š∅ÏiΒ Νà6ø‹s9Î) ¡=ymr& !$yγtΡöθ|Êös? ß⎯Å3≈|¡tΒuρ $yδyŠ$|¡x. tβöθt±øƒrB ×οt≈pgÏBuρ ∩⊄⊆∪ š⎥⎫É)Å¡≈xø9$# tΠöθs)ø9$# “ωöκu‰ Ÿω ª!$#uρ 3 ⎯ÍνÍöΔr'Î/ ª!$# š†ÎAù'tƒ 4©®Lym (#θÝÁ−/utIsù ⎯Ï&Î#‹Î7y™ ’Îû
Maksudnya: Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya dan rumah-rumah usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Allah tidak memberi pimpinan kepada orang-orang fasiq." (Surah Al Taubah: Ayat 24) Demikian juga tidak wajar sama sekali timbulnya rasa ragu dan syak wasangka mengenai hakikat jahiliyah dan hakikat Islam di dalam hati para pendakwah Islam; begitu juga mengenai ciri-ciri negara musuh dan dengan konsep negara Islam; sebab sering berlaku kekeliruan mengenai ini. Setiap pendakwah mesti meyakinkan diri sendiri untuk ditanam keyakinan kepada orang bahawa: tiada Islam di dalam negara yang tidak dikuasai oleh Islam dan tidak berjalan di dalamnya syariat Allah dan tiada negara Islam selain daripada yang dikuasai oleh Islam dalam segenap urusan pemerintahannya syariat Allah tiada negara Islam kecuali negara yang menghayati Islam, yang berkuasa di dalamnya program dan undang-undangnya. Perlu benar diyakinkan bahawa tiada alternatif bagi iman selain daripada kufur; tiada alternatif lain bagi Islam selain daripada jahiliyyah dan tiada alternatif lain bagi kebenaran melainkan kesesatan jua.

89

MANHAJ HIDUP MUSLIM

BAB KEEMPAT BELAS
AMBIL ISLAM SELURUHNYA ATAU TINGGALKAN ISLAM SAMA SEKALI Setiap sistem mempunyai falsafah dan gagasannya atau rancangannya tentang kehidupan. Setiap sistem mempunyai masalah-masalah yang timbul dari penerapannya dan mempunyai persoalan-persoalan yang sesuai dengan watak dan pengaruhnya di alam nyata. Demikian pula setiap sistem mempunyai penyelesaian-penyelesaian untuk menghadapi persoalan dan masalah yang timbul dari watak dan kaedahnya. Fikiran logik yang sesungguhnya akan berpendapat: Siapa yang bermaksud meminta pendapat dari suatu sistem tertentu dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, maka sistem ini harus dilaksanakan terlebih dahulu dalam kenyataan hidup. Lalu setelah itu baru dilihat apakah masalah-masalah itu masih ada atau menghilang, atau berubah bentuk dan unsurnya (bahagiannya). Hanya pada saat inilah kita mungkin meminta pendapat dari sistem ini mengenai persoalan-persoalan yang timbul, sewaktu pelaksanaannya. Islam adalah satu sistem kemasyarakatan yang lengkap, yang segi-seginya saling berjalinan dan saling mendukung. Sistem ini berbeza wataknya, gagasannya tentang kehidupan dan caracara pelaksanaannya dari sistem-sistem Barat, dan dari sistem yang kita pakai sekarang ini. Perbezaan ini adalah perbezaan pokok dan menyeluruh. Sudah pasti bahawa sistem Islam itu tidak ikut serta dalam menimbulkan persoalan-persoalan yang terdapat dalam masyarakat sekarang ini. Persoalan-persoalan itu timbul dari watak sistem-sistem yang dilaksanakan dalam masyarakat dan timbul kerana dijauhkannya Islam dari lapangan kehidupan. Tetapi yang aneh setelah itu, adalah bahawa Islam banyak sekali diminta pendapatnya mengenai persoalan-persoalan itu. Islam diminta untuk mengemukakan penyelesaiannya. la diminta untuk mengeluarkan pendapat tentang masalah yang tidak ditimbulkannya, dan ia tidak ikut serta dalam menimbulkannya. Hairan sekali kenapa Islam diminta pendapatnya dalam suatu negara di mana sistem Islam itu tidak dilaksanakan, mengenai masalah-masalah seperti "Wanita dan Parlimen", "Wanita dan Kerja", "Wanita dan Pergaulan Bebas", "Masalah Seks Para Pemuda" dan lain-lain sebagainya. Orang-orang yang meminta agar Islam mengeluarkan pendapatnya dalam masalah ini adalah orang-orang yang tidak suka kalau Islam itu memerintah, malah mereka takut sekali untuk membayangkan saat kalau-kalau pemerintahan Islam itu datang. Yang lebih aneh lagi daripada pertanyaan-pertanyaan itu adalah jawapan-jawapan yang diberikan oleh para ulama Islam, dan kesediaan mereka untuk ikut serta dengan para penanya itu dalam perdebatan tentang pendapat Islam dan hukum Islam, dalam perincian-perincian seperti itu, dalam membahas persoalan-persoalan seperti itu, dalam suatu negara yang tidak diperintah oleh Islam dan sistem Islam tidak dilaksanakan. Apakah urusan Islam sekarang ini dengan masuk tidaknya wanita ke dalam parlimen? Apakah urusan Islam dengan masalah wanita dan laki-laki bergaul bebas atau tidak? Apakah urusan Islam dengan masalah apakah wanita boleh bekerja di luar atau tidak? Apakah hubungan Islam dengan suatu persoalan dari persoalan-persoalan yang dipunyai oleh sistem-sistem yang dilaksanakan dalam masyarakat ini, yang tidak percaya kepada Islam, dan tidak suka kepada pemerintahan Islam? Kenapa masalah-masalah perincian ini diminta untuk disesuaikan dengan hukum Islam, padahal sistem Islam itu sebagai keseluruhan diusir dari sistem kemasyarakatan, diusir dari perundang-undangan negara dan diusir dari kehidupan bangsa? Islam adalah suatu keseluruhan yang tidak dapat dibahagi-bahagi. Jadi Islam dapat diambil sebagai suatu keseluruhan dan dapat pula ditinggalkan sebagai suatu keseluruhan Tetapi kalau Islam diminta untuk mengeluarkan pendapa dalam urusan yang kecil-kecil sedangkan masalahmasalah itu sama sekali tidak diperhatikan dalam masalah asas (pokok atau dasar) yang besarbesar yang menjadi dasar kehidupan dan masyarakat, maka masalah-masalah kecil seperti ini tidak boleh diterima oleh orang Islam, jangankan oleh seorang ulama, untuk Islam.

90

tidak mendidik jiwa kemanusiaan. kerana ia merasa malu kepada Allah? Pada saat-saat tertentu ada orang-orang yang bertanya: Apakah kita akan memotong tangan ribuan pencuri setiap tahun demi untuk melaksanakan hukum Allah? Orang-orang ini juga melakukan kesalahan yang sama. Baru setelah ini kita bertanya kepada para wanita: Apakah ia masih ingin untuk ikut dalam parlimen. untuk menghias diri dan memperlihatkan bahagian-bahagian badan. mengatur masalah-masalah mereka atas dasar-dasar tertentu. dalam masyarakat. Jadi pertama-tama: Laksanakanlah Islam itu sebagai suatu keseluruhan dalam sistem hukum dan pemerintahan. apa hubungan Islam dengannya. dan perasaannya akan menyerunya untuk bertindak dengan penuh tata kesopanan. di rumah. dan memerintah manusia dengan suatu hukum tertentu. dengan semua masalah yang tidak akan pernah dikenal oleh suatu masyarakat Islam yang benar? Ciptakanlah masyarakat Islam yang diperintah oleh hukum Islam dan prinsip-prinsip Islam. Ia merupakan hasil dari suatu masyarakat lain yang telah mengusir Islam dari kehidupannya. baik yang kuat mahupun yang lemah. Berapa orang pencurikah yang masih mahu melakukan pencurian. Sedangkan masyarakat Islam adalah suatu masyarakat lain: suatu masyarakat di mana setiap orang di dalamnya dijamin rezekinya. Kemudian setelah itu baru diminta pendapat Islam tentang persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh Islam itu sendiri. dan ciptakanlah jaminan-jaminan kehidupan yang telah ditentukan oleh Islam untuk semua orang. dari hawa nafsu kebinatangan. 91 . Tanyakanlah kepadanya: Apakah ia ingin untuk bergaul bebas dengan laki-laki. dan tidak menghubungkan seluruh kehidupan dengan Allah dan juga tidak dengan syariat Allah. baik yang sehati mahupun yang sakit. tanpa mengemukakan penyelesaian dari masalah yang mereka hadapi. untuk kepentingan perbendaharaan negara. atau ia merasa tidak perlu lagi untuk mencuba masuk parlimen itu kerana jaminan-jaminan yang ada telah cukup? Tanyakan kepada wanita-wanita itu: Apakah ia masih ingin untuk bekerja di pejabat-pejabat pemerintah? Ia tidak akan ingin bekerja. suatu masyarakat yang tidak menyediakan makanan yang cukup untuk jutaan orang. didiklah wanita dan laki-laki dengan pendidikan Islam yang sesungguhnya. kita dapat melihat apakah masalah-masalah yang ditanyakan itu masih ada dalam masyarakat. Para pencuri itu adalah hasil dari suatu masyarakat yang membolehkan adanya orangorang yang lapar dan miskin. Setelah itu. Ribuan pencuri yang terdapat setiap tahun bukanlah akibat dari masyarakat Islam. adalah seperti berikut: Pertama-tama jadikan Islam memerintah seluruh kehidupan. telah melakukan dua macam kesalahan sekaligus. Setelah itu baru lihat. sedangkan perutnya dipenuhi oleh makanan dan hatinya dipenuhi oleh keimanan. Dan setelah itu diambilnya lagi tanpa ikatan dan tanpa syarat. laksanakanlah keadilan Islam yang telah diwajibkannya untuk semua orang. dalam dasar-dasar perundangan-undangan dan dalam prinsip pendidikan. Islam mendidik manusia dengan suatu pendidikan tertentu. dan melaksanakan suatu sistem kemasyarakatan lain yang tidak dikenal oleh Islam. Tetapi sebelum hal ini dilakukan. semua wang yang diperlukan oleh negara untuk memelihara masyarakat dari penyakitpenyakit. dan juga bukan dari sistem Islam. atau menghilang dengan sendirinya. menciptakan unsur-unsur kemasyarakatan perekonomian dan perasaan tertentu. Jadi laksanakanlah sistem itu terlebih dahulu. Suatu masyarakat yang setiap tahunnya mengambil pukul rata seperduapuluh dari modal. Sedangkan orang-orang yang menjawabnya dengan fiqh Islam. kerana kepentingan-kepentingan kehidupannya tidak memerlukannya lagi.MANHAJ HIDUP MUSLIM Jawapan yang harus diberikan kepada setiap orang yang meminta pendapat tentang suatu persoalan perincian dari masalah-masalah yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang tidak percaya kepada agama Islam dan tidak mengakui hukum Islam. bukan dari keuntungan. baik yang bekerja atau yang menganggur. masih berapa orangkah yang masih memerlukan pertolongan. atau apakah pendidikannya di waktu itu akan memeliharanya dari naluri-naluri kebinatangan. bukan yang ditimbulkan oleh suatu sistem yang lain yang bertentangan dengan Islam. di sekolah.

Lalu mereka meminta pendapat Islam tentang masalah yang dihadapi oleh pemuda-pemuda itu. Mereka seharusnya menuntut agar Islam itu menguasai sistem masyarakat dan undang-undang antarabangsa. rumahtangga. Kalau mereka benar-benar ikhlas dalam berdakwah Tetapi kalau yang dimaksudkan adalah membuat keributan dalam keadaan aman tidak memikul bebanan (risiko) sedikitpun. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat gambar-gambar telanjang. dan masyarakat. Islam harus diambil sebagai suatu keseluruhan dan dibiarkan untuk melakukan kegiatannya dalam kehidupan sebagai suatu keseluruhan. Pendidikan Islam itu harus menguasai sekolah. Orang-orang ini melihat kehidupan pemuda-pemuda yang hidup dalam suatu masyarakat yang bukan Islam. Ini kalau mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam hal ini. atau memanjangkan bajunya atau lengan bajunya atas nama Islam. Saya menganggap semua permintaan pendapat yang diajukan kepada Islam mengenai suatu persoalan yang tidak ditimbuikan oleh sistem Islam. saya menganggap semuanya ini sebagai mempermain-mainkan Islam dan memperolok-olokkan Islam. pada waktu itu Islam diusir dari segala bidang kehidupan. Dan saya juga berpendapat bahawa jawapan yang diberikan kepada pertanyaan seperti itu sama dengan ikut serta dalam memperolok-olokkan Islam yang dilakukan oleh para ahli memberikan fatwa. seperti filem-filem dan nyanyi-nyanyian Abdul Wahab dan kuncukuncunya. Inilah yang lebih sesuai untuk kehormatan Islam dan kehormatan orang-orang yang menyeru kepada Islam. kata-kata yang cabul atau lucah dan jenaka yang cabul. Segala yang terdapat di sana membangkitkan syahwat mereka. wanita-wanita yang suka menggoda orang lain atau digoda. maka pertama-tama laksanakanlah sistem Islam secara keseluruhan. 92 . maka saya minta maaf kalau saya katakan. yang dapat menghilangkan kehendak dan pemikirannya. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat akhbar yang menyiarkan gambar telanjang. Segala yang terdapat di sana merangsang naluri (keinginan) mereka. menuntut agar wanita jangan diberi hak untuk memilih dan dipilih. menyebarluaskan fitnah dan kekacauan. yang saya ingin agar sekurang-kurangnya sebahagian dari badan-badan dan kelompok-kelompok harus jangan terlibat di dalamnya. kerana mereka membatasi semua persoalan dalam perincian-perincian seperti ini. jikalau mereka mengikuti ajaran-ajaran Islam. Baru setelah itu dilihat. apakah para pemuda masih mempunyai masalah di bidang seks atau tidak. walaupun saya amat memuliakan maksud-maksud baik dari orang-orang yang mengatakannya: Mereka itu telah menjadikan Islam benda olok-olok dan sesuatu yang mentertawakan. bukan sebelumnya. yang berkeliaran di setiap tempat. Akhirnya masyarakat Islam itu akan mempersiapkan pemuda untuk dapat hidup bersuami-isteri dengan cepat.MANHAJ HIDUP MUSLIM Demikian pula ada di antara orang yang bertanya kepada anda tentang masalah seks (nafsu kejantinaan) di kalangan pemuda. atau melarangnya untuk bekerja atas nama Islam. Orang-orang yang berteriak-teriak sekarang ini. Segala bentuk keupayaan dan tenaga mereka itu harus diarahkan kepada pelaksanaan sistem Islam dan hukum Islam dalam segala segi kehidupan. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat pemudi-pemudi yang berbaju singkat atau bertelanjang. yang dijumpai di setiap tempat. filem-filem cabul dan nyanyian-nyanyian cabul. Jadi kalau anda ingin memperoleh gambaran pendapat Islam tentang masalah kejantinaan dalam kalangan pemuda. (Diterjemahkan dari buku Al-Syahid Sayyid Qutb yang bertajuk "Dirasah Al-Islamiyyah"). atas nama Islam. maka ini adalah persoalan lain. dan semuanya itu untuk keuntungan syaitan. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat minum-minuman keras yang mendorong manusia untuk berbuat hal-hal yang tidak sopan. kerana perbendaharaan negara akan membantu orang-orang yang ingin hidup baik dalam sebuah rumah tangga.

Dulles. Mereka bertahan dengan mengambil inspirasi dari aqidah Islam dan dengan kepimpinan jiwa Islam yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyyah. Namun mereka sanggup bertahan di depan serangan anak bangsanya sendiri. 93 . mencari-cari sistem yang seperti ini. maka Islam sahaja yang dapat memberi manusia suatu sistem yang sesuai dengan kejadian dan keperluan hakikinya. Manusia yang diseret ke jurang kehancuran. tidak ada lagi bangsa dan negara Arab Sepanyol pada masa dulu dan Palestin pada masa sekarang kedua-duanya menjadi saksi bahawa kalaulah Islam telah diusir dari satu negeri tentunya bahasa dan nasionalisme di sana akan hilang. sebagai pemimpin pembinaan jiwa dan pejuang di baris hadapan. maka jelaslah. demi untuk mempertahankan Islam. mereka yang memburuk-burukkan Islam dengan berbagai tipu daya. Manusia yang malang dan sedang ditimpa bencana. agama yang sedang diperangi oleh musuh manusia. konsep dan cara. Islamlah sahaja yang sanggup mewujudkan satu sistem yang realistik dalam kehidupan manusia. Islam telah membuktikan kesanggupannya mempertahankan diri dari sebarang tindakan ganas yang lebih kejam dan lebih keras di sepanjang hayatnya. seperti yang dinyatakan oleh Mr. di setiap tempat di dunia ini dengan segala macam rencana. yang disebabkan oleh kebudayaan yang bertentangan dengan fitrah dan keperluan hakiki manusia. yang sedang mengharapkan kelahiran penyelamat. tentulah tidak ada lagi nasionalisme Arab. Kaum Mamluk yang telah menyelamatkan daerah itu dari serangan Tartar bukanlah bangsa Arab tetapi salah satu suku bangsa Tartar.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KELIMA BELAS MASA DEPAN DI TANGAN ISLAM Apabila terbukti bahawa hanya Islam yang sanggup menyelamatkan manusia daripada bahaya yang disebabkan oleh pengaruh kebudayaan materialisme yang amat meluas. Islam telah menyelamatkan tanah airnya di Timur dari serangan bangsa Tartar dan dari serangan-serangan Kaum Salib. betapa besarnya jenayah yang dilakukan terhadap seluruh manusia oleh mereka yang melakukan kekejaman terhadap tokoh-tokoh yang memperjuangkan kebangkitan Islam di mana-mana — terutamanya Mr. Islam sahaja yang dapat menyelaraskan langkah-langkah penciptaan kebendaannya dengan langkah-langkah kemuliaan rohaninya. seperti tindakan kejam yang dilakukan ke atas tokoh-tokoh yang memperjuangkan kebangkitan Islam di setiap tempat. selain daripada di bawah naungan Islam itu sendiri. Islam terus kekal dalam keperibadian masyarakat dan negara yang pernah dilindunginya. Dulles yang berteriak. mereka yang menggerakkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan setiap pertanda yang membuktikan kemunculan sistem Islam. kerana mereka adalah Kaum Muslimin. Apabila semuanya itu telah terbukti. yang dilakukan terhadap seluruh umat manusia. dan mengaburinya supaya tidak diketahui oleh manusia. sedangkan Islam pada waktu itu tidak bersenjata sama sekali. setelah tunjangnya dibongkar sama sekali. Tetapi tindakan memerangi Islam dengan berbagai cara yang melampau itu tidak akan dapat melunturkan keyakinan kami yang mutlaq bahawa masa depan adalah di tangan Islam. sehingga dapat diwujudkan suatu keseragaman yang belum pernah diketahui oleh manusia sebelumnya pada sepanjang sejarah. Mereka diancam oleh kejayaan falsafah materialisme menguasai kemanusiaan. Yang dapat menolongnya hanyalah agama ini. Setiap hari manusia semakin hampir dengan jurang yang menakutkannya. pura-pura dan pembohongan! Ini adalah satu perbuatan jenayah yang kejam. seperti yang dinyatakan oleh tokoh antarabangsa yang terkenal itu. diikat dengan rantai kebudayaan materialisme yang mempesona. Islam telah berjuang dengan hanya menggunakan kekuatan dirinya sendiri dan telah mencapai kejayaan dan kini terus kekal. Kalaulah Kaum Salib di Timur berjaya seperti kejayaannya yang dicapai di Sepanyol pada masa dulu atau seperti Kaum Yahudi yang telah berjaya di Palestin pada masa kini.

kerana mereka itu Kaum Salib yang menjadi musuhnya. Islam telah menyebabkan Arabisme terus merebak di sana. Kekuatan itu terletak di sebalik dasar tidak menerima pemberian selain daripada Allah dan menolak sebarang tindakan untuk tunduk kepada sesiapa pun selain kepadaNya. Oleh kerana musuh-musuh Islam menyedari ciri-ciri Islam yang istimewa itu maka mereka bangun menentangnya dengan beberapa taktik dan teknik kotor seperti penindasan. akan menghalang perjalanan mereka di Algeria. Dengan demikian Zionisme sedunia. Kaum Salib sedunia dan imperialisme antara bangsa diharapkan akan merasa 94 . dalam keserasiannya dengan fitrah manusia dan dalam kesanggupannya memenuhi keperluannya yang hakiki. iaitu Mesir dan di bahagian Selatan. dalam kesederhanaan. sebagai hakikat yang telah diketahui oleh orang Perancis dan Kaum Salib. pada waktu itu hanya Islam yang masih teguh dalam hati setiap penduduknya. Islam berjuang tanpa senjata.MANHAJ HIDUP MUSLIM Salehuddin Al-Ayyubi telah menyelamatkan daerah itu dari kehancuran Arabisme. Cromer dan Taufiq kita dapat melihat ketokohan dan keagungan peribadi seorang pejuang Islam yang tulen. walaupun pada beberapa ketika mereka mengalami kekalahan zahir. selama Islam masih hidup dengan subur di dalam hati norani manusia. tipu helah dan penaklukan. kejelasan dan kelengkapannya. Di pusatpusat gerakan Sanusi dan markas mereka. iaitu Sudan. padahal dia adalah kearaban daerah itu dan bahasanya. seperti Islam yang ada di dalam hati Al-Zahir Bibrars dan Al-Muzaffar Quts dan Al-Malik Al-Nasir dalam memerangi Kaum Tartar yang biadab. Dengan ini sahaja. kerana faktor kekuatannya tersembunyi di sebalik hakikatnya yang unggul. pada waktu dia menyelamatkan keislaman daerah itu dari serangan Kaum Salib. jiwa antimusuh terus membara di Algeria kemudian dimarakkan sekali lagi oleh 'Abdul Hamid bin Badis lalu apinya menjulang sekali lagi. Kekuatan itu tersembunyi di sebalik penentangannya terhadap penghambaan diri terhadap manusia dan memilih penghambaan diri terhadap Allah. Mereka percaya bahawa Islam. dengan semangat yang tinggi dalam menentang musuh. Dalam revolusi besar Mahdi. Islam telah berjuang di Algeria selama seratus lima puluh tahun. kerana mereka adalah Kaum Salib. timbullah bibit penentangan itu. Oleh itu mereka mengisytiharkan peperangan terhadap Kaum Muslimin. Zahir Al-Barbari (Barber Law) iaitu undang-undang yang dikeluarkan oleh Perancis pada tahun 1931 untuk mengembalikan suku-suku Barbar kepada faham animisme di sana dan memisahkan mereka dari syariat Islam adalah merupakan cetusan api yang membakar semangat perjuangan Morocco dalam menentang orang-orang Perancis. Bahkan pada waktu nilai-nilai utama yang terlambang dalam bahasa dan kebudayaan telah hancur. Oleh kerana itu juga mereka ingin menukarnya dengan nilai-nilai dan konsep-konsep yang lain. Tuhan sekalian hamba. Pemberontakan yang pertama di Morocco adalah terpancar dari jiwa Islam. bukan terhadap bangsa Arab dan bukan pula terhadap orang-orang Algeria. pada waktu Perancis menganggap bahasa Arab sebagai bahasa asing dan melarang orang menyebarkannya melalui pengajaran. bangsa Arab dan bahasa Arab. Islam yang ada di dalam hati noraninya yang telah memerangi Kaum Salib. Kekuatan itu tersembunyi di sebalik tindakannya melindungi penganut-penganutnya dari ditimpa oleh sebarang pancaroba dan melindunginya dari sebarang kuasa yang tidak berperikemanusiaan. Inilah hakikat yang hendak dihapuskan oleh golongan pelampau dan penyesat. Islam telah bertempur di Cyrenaica dan Tripoli dalam menghadapi serangan Itali. Kalau kita lihat kembali pernyataan-pernyataan Mahdi yang agung itu dan surat-surat Uthman Daqnah kepada Kitchner. yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perjuangan yang sengit. lalu mereka bangkit memerangi bangsa penakluk yang akhirnya mereka beroleh kemenangan. Islam tidak pernah menundukkan kepalanya kepada mereka. Dari sanalah bersumbernya perjuangan Umar Al-Mukhtar yang gigih dan penuh semangat kepahlawanan. Islam telah mempelopori rakyat Sudan untuk bangkit menentang pendudukan Inggeris di Lembah Nil bahagian Utara. Oleh itu ketewasan rohani tidak akan terjadi.

Tetapi. Keyakinannya terhadap hal ini tidak dapat digoncang lagi. keadaan yang telah diberi tanda-tandanya oleh segala-galanya yang ada di sekeliling kita. Kami tidak berhajat untuk melanjutkan perbincangan mengenai hakikat ini. Pada waktu Suraqah bin Malik memburu Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar radiyallahu'anhu perjalanan berhijrah ke Madinah yang tidak diketahui oleh orang Quraisy. setiap kali Suraqah mendekati orang yang diburunya. meskipun banyak kenyataan yang cuba mempesonakan kita. sebagai tanda ia mesti akan mati. Benih yang baik yang ditangannya (Rasulullah) adalah benih yang wajar untuk ditanam dan untuk tumbuh. Inilah sebenarnya hakikat perjuangan dan inilah tujuan mereka yang utama. dan ia telah berjanji hendak merahsiakan perihal kedua-duanya. Oleh itu kita tidak boleh pesimis dalam menghadapi keadaan yang pasti akan terjadi. kudanya tersungkur. Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam bersabda: (maksudnya) Hai Suraqah! Inginkah engkau memperolehi kalung Raja Parsi? Nabi berjanji akan memberinya kalung Syahinsyah Parsi (Raja segala Raja). 95 . Keperluan manusia terhadap sistem ini tidak kurang utamanya jika dibandingkan dengan keperluan mereka pada masa lalu. Sesungguhnya ciri-ciri khas Islam yang kukuh inilah yang menyebabkan musuh-musuhnya begitu bernafsu untuk menelan tanahair Islam. Berdasarkan hakikat sistem hidup Islam dan berdasarkan keperluan manusia kepada sistem itu. Ia mencuba lagi. Semua bahagian pokok itu telah rosak. bahawa seluruh manusia tidak boleh mengabaikannya begitu lama seperti yang kami tegaskan di bahagian permulaan buku ini. sebagaimana ia mengetahui kebatilan orang-orang Jahiliyyah pada masa itu. Tetapi Rasulullah tahu kebenaran yang dibawanya. Pada waktu Suraqah sudah putus asa dan berhasrat untuk kembali. bahawa ia mempunyai peranan yang perlu dilaksanakan di bumi ini — sama ada ia disukai oleh musuh-musuhnya atau tidak. Oleh itu kita perlu yakin bahawa apa yang pernah terjadi dalam satu suasana. bahawa peranan ini tidak dapat dilakukan oleh kepercayaan atau sistem yang lain. pasti akan terjadi dalam suasana yang serupa. kerana dia juga sebagai orang yang berhijrah secara sulit. Kita tidak perlu bimbang lantaran adanya perkembangan di sekeliling kita. Sekarang kita berada di dalam suasana yang seperti ini. Sesungguhnya yang menentukan kejayaan dalam persoalan ini bukanlah kehebatan yang batil dan bukanlah kekuatan tekanan yang ditujukan kepada Islam. dengan kejahilannya yang ada di sekeliling kita. kami bina sebuah keyakinan yang tidak pernah goncang iaitu bahawa masa depan adalah di tangan agama ini. Pohon yang tua itu (Jahiliyyah) telah rosak seluruh akar-umbinya dan tidak dapat menerima air dan baja. lalu tidak terjadi apa-apa. Pentingnya sistem ini pada masa kini sama dengan pentingnya pada masa lalu. kerana ingin akan hadiah yang amat menarik hati yang ditawarkan oleh orang Quraisy kepada sesiapa sahaja yang dapat menangkap Rasulullah dan sahabatnya atau memberi kabar beritanya. Tidak mungkin ada kebenaran dengan bentuknya yang tertentu dan kebatilan dengan bentuknya yang lain pula. Hanya Allah yang mengetahui apa yang terkandung di dalam fikiran Suraqah mengenai tawaran yang aneh yang dibuat oleh Rasulullah yang hanya ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar yang tidak dapat memberikan apa-apa kepadanya. Di sini cukuplah kalau kami mengemukakan satu gambaran kenyataan sejarah Islam yang barangkali paling sesuai untuk tujuan tersebut. jika dibandingkan dengan seluruh sistem yang dimiliki oleh manusia. meskipun kedapatan keadaan yang sedemikian. dengan segala suasana yang mengelilinginya dan dengan segala tanda-tandanya.MANHAJ HIDUP MUSLIM lega. yang berupa tindakan kejam yang dilakukan ke atas tokoh-tokoh pejuang kebangkitan Islam di setiap tempat dan lantaran menyedari akan luasnya daerah yang dikuasai oleh kebudayaan materialisme. Ia pasti kebenaran akan dapat mengatasi kebatilan. namun masa depan tetap di tangan Islam.

demi untuk membebaskan fitrah dari runtuhan berbagai kepalsuan yang menimbusi fitrah itu dan untuk meletakkan fitrah di atas segala-galanya. Kita perlu meningkatkan kesedaran kita terhadap keadaan sekitar dan meningkatkan kefahaman kita terhadap berbagai teknik dan taktik masa kini. Kita tidaklah bersendirian. setaraf dengan pengalaman kita. Sadaqa' Llahu'l ‘Azim. Kita tidak akan dapat menentukan sesuatu yang patut kita ambil dan sesuatu yang patut kita tinggalkan. fitrah alam semesta dan fitrah manusia. sama ada perlawanan itu lama atau sekejap. perjuangan yang panjang . berdasarkan pengalaman. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini adalah perjuangan yang pahit. Kita perlu meningkatkan diri kita ke peringkat yang setara dengan kemahuan Islam. tetapi merupakan perjuangan yang jelas . Dan Allah bersama-sama kita. . dan kesanggupannya untuk bertahan dalam menghadapi berbagai tindakan. Ia merupakan simpanan tenaga yang banyak dan besar. Allah berkuasa untuk melaksanakan urusanNya.. kerana kita mempunyai kekuatan fitrah. melainkan setelah kita dapat menguasainya dengan pengetahuan dan pengalaman. Kalau fitrah telah berlawanan dengan kebudayaan. Kita perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang peradaban dan kebudayaan masa kini dan mempraktikkan peradaban dan kebudayaan itu dengan tujuan untuk menguji dan memilih. Kita perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang hakikat kehidupan manusia dan keperluannya yang hakiki yang sentiasa berubah-ubah.. maka fitrahlah yang akan menang. . Kita perlu meningkatkan ibadah kita semata-mata kerana Allah.MANHAJ HIDUP MUSLIM Yang menentukan dalam persoalan ini adalah kekuatan kebenaran. Untuk satu perjuangan yang pahit kami perlu membuat persediaan dalam tempoh yang lama. lebih besar daripada setiap kebudayaan yang lahir untuk menetang fitrah. Dari pengetahuan dan pengalaman kita akan mempunyai kuasa untuk membuat pilihan.. perjuangan yang tulen. kita akan hidup dengan kebudayaan itu. tekanan dan tentangan. Kita tolak apa yang patut ditolak dari kebudayaan itu dan kita ambil apa yang patut kita ambil. Kita menghadapi perjuangan yang pahit. 96 . Sesungguhnya kita masih belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya selagi kita tidak menyembahnya dengan sebenarbenarnya. Ada suatu hal yang harus kita perhitungkan. sukar dan lama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful