You are on page 1of 47

SULIT

Nama : ………………..………………..
3472/1
Matematik Tambahan Tingkatan: ………………………..……
Kertas 1
Okt2009
2 jam

PANITIA DEARAH
PPD MELAKA TENGAH
PROGRAM LONJAKAN SAUJANA SPM 2009
Additional Mathematics Paper 1

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. This question paper consists of 25 questions
Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan. Kod
Pemeriksa
2. Answer all questions. Markah Markah
Soalan
Jawab semua soalan. Penuh Diperoleh
1 3
3. Give only one answer for each question 2 3
Bagi setiap soalan berikan SATU jawapan sahaja.
3 4
4. Write the answers clearly in the space provided in the question paper. 4 4
Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 5 3
6 3
5. Show your working. It may help you to get marks.
Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh
7 3
membantu anda untuk mendapatkan markah. 8 3
9 3
6. If you wish to change your answer, cross out the work that 10 3
you have done. Then write down the new answer. 11 3
Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan kerja mengira yang telah
dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baru.
12 3
13 3
7 The diagram in the questions provided are not drawn to scale unless 14 3
stated. 15 2
Rajah yang mengiringi soalan ini tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.
16 4
8. The marks allocated for each question and sub-part of a question are 17 3
shown in brackets. 18 3
Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan 19 3
dalam kurungan. 20 3
9. A list of formulae is provided on page 2 to 3 21 3
Satu senarai rumus disediakan di halaman 23 hingga 3 22 3
23 4
10. You may use a non-programmable scientific calculator. 24 4
Buku sifir matematik empat angka boleh digunakan.
25 4
Jumlah
11 This question paper must be handed in at the end of the examination. 80
Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhirpeperiksaan .

Kertas soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones
commonly used.
[ Lihat sebelah
3472/1 SULIT
SULIT 2
Rumus-rumus berikut boleh digunakan untuk membantu anda menjawab soalan. . Simbol-simbol yang diberi adalah yang
biasa digunakan.

ALGEBRA
b  b  4ac
2 log c b
1 x 8 logab =
2a log c a

2 am  an = a m + n 9 Tn = a + (n -1)d

3 am  an = a m - n
n
10 Sn = [2a  (n  1)d ]
2
4 (am) n = a nm
11 Tn = ar n-1
a (r n  1) a (1  r n )
5 loga mn = log am + loga n 12 Sn =  , (r  1)
m r 1 1 r
6 loga = log am - loga n
n a
13 S  , r <1
7 log a mn = n log a m 1 r

CALCULUS( KALKULUS)

dy dv du b
u v
1 y = uv ,
dx dx dx
= y
a
dx or

u dx
v
du
u
dv =  x dy
2 y ,  dx 2 dx , a

v dy v 5 Volume generated ( Isipadu Janaan)


b

3
dy dy du
 

= y 2 dx or
a
dx du dx b

 x
2
= dy
a

GEOMETRY

1 Distance (Jarak) = ( x1  x 2 ) 2  ( y1  y 2 ) 2 5 A point dividing a segment of a line


Titik yang membahagi suatu tembereng garis

2 Midpoint ( Titik Tengah )


 nx  mx 2 ny1  my 2 
 x  x2 y  y2  ( x,y) =  1 , 
(x , y) =  1 , 1   mn mn 
 2 2 
3 r  x2  y2 6 Area of triangle ( Luas Segitiga )
1
= ( x1 y 2  x 2 y 3  x3 y11 )  ( x 2 y1  x3 y 2  x1 y 3 )
xi  yj 2
4 rˆ 
x2  y 2
4 Area under a curve ( Luas dibawah lengkung)

3472/2 SULIT
SULIT 3

STATISTICS

x  w1 I1
1 x = 7 I
N  w1
n!
 fx Pr 
n
8
2 x = (n  r )!
f n!
9 n
Cr 
(n  r )!r!
3  =
 (x  x ) 2

=
x 2

x
_2

N N 10 P(A  B) = P(A)+P(B)- P(A  B)

4 =
 f ( x  x) 2

=  fx 2
x
2 11 P (X = r) = nCr p r q n  r , p + q = 1
f f
12 Mean µ = np
1 
2N F
5 m = L C
 fm 
13   npq
  x
14 z=

Q1
6 I  100
Q0

TRIGONOMETRY

1 Arc length, s = r  9 sin (A  B) = sinA cosB  cosA sinB


( Panjang lengkok) s = j 
1 10 cos (A  B) = cosA cosB  sinA sinB
2 Area of sector , L = r 2
2
tan A  tan B
( Luas sektor L =
1 2
j  ) 11 tan (A  B) =
2 1  tan A tan B
3 sin 2A + cos 2A = 1
a b c
12  
4 sec2A = 1 + tan2A sin A sin B sin C

5 cosec2 A = 1 + cot2 A
13 a2 = b2 + c2 - 2bc cosA
6 sin 2A = 2 sinA cosA
1
7 cos 2A = cos2A – sin2 A 14 Area of triangle = absin C
2
= 2 cos2A - 1 ( Luas Segitiga )
= 1 - 2 sin2A

2 tan A
8 tan 2A =
1  tan 2 A

[ Lihat sebelah
3472/1 SULIT
SULIT 4

For
examiner’s
Answer all questions.
use only
Jawab semua soalan

1 Diagram 1 shows the relation of function h(x) = 3  x .


Rajah 1 menunjukkan graf hubungan bagi fungsi h(x) = 3  x .
y
( -2,5)

(5,2)

0 x

State, Diagram 1/ Rajah 1


Nyatakan,

a) Domain
b) Range
Julat [ 2 marks ]
[ 2 markah ]

/Answer /Jawapan : (a)Domain……………………………………

(b)Range /Julat …………………………………..

2. Given that f : x  3x - 4, Find the value of m if f 1(2m1)  m


Diberi bahawa f : x  3x - 4, carikan nilai m jika f (2m1)  m.
1

[ 3 marks ]
[ 3 markah ]

Answer/Jawapan: …………………....…..

3472/1 SULIT
For
SULIT 5 examiner’s
use only

10
3. Given f(x) = 2x + 4 and fg ( x)  , x  2 , Find
x2
10
Diberi f(x) = 2x + 4 dan fg ( x)  , x  2 , cari
x2
a) Function g
fungsi g

b) the values of x that maps to if self .


nilai-nilai x apabila fungsi g memetakan kepada dirinya sendiri.

[ 4 marks ]
[ 4 markah ]

3
Answer/ Jawapan: (a) ...…………………….....

4
(b)......................................

4 Find the range of p where the quadratic equation, x2 – 2x +p =0 has two distinct roots.
Carikan julat bagi nilai p dimana persamaan kuadratik x2 – 2x +p =0 mempunyai dua punca yang berbeza.

[ 2 marks ]
[ 2 markah ]

4
Answer/Jawapan: ……………………………

2
[Lihat sebelah
3472/1 SULIT
For
examiner’s SULIT 6
use only
5 Given k and 2 are the roots of 3hx2   h 1 x  2h  0 , find the values of h and k.
Diberi k dan 2 ialah punca-punca bagi persamaan 3hx2   h 1 x  2h  0 ,
carikan nilai h dan k. [ 3 marks]
[ 3 markah ]

Answer/Jawapan: h =………………………….
5
k = ……………………………..

3
2
 p p2
6 Given f ( x )  2  x 
   q has a maximum value - 10 when x = 2. Find the value
 4 8
of p and the value of q.

2
 p p2
Diberi fungsi kuadratik f ( x )  2  x     q mempunyai nilai maksimum 10 pada nilai
 4 8
x = 2, carikan nilai p dan nilai q.

[3 marks]
[3 markah]

Answer/ Jawapan: p= ........……........................

q =:........................................

3472/1 SULIT
For
examiner’s
SULIT 7 use only

7 Given f: x  2x2 – 5x – 3 and g: x  x2 – 9 , Find the range of x such that f(x) ≥ g(x).
Diberi f: x  2x2 – 5x – 3 dan g: x  x2 – 9 , carikan julat nilai x supaya f(x) ≥ g(x).

[ 3 marks ]
[ 3 markah]

3
Answer /Jawapan: ………………………...

8. Given log 52 = k, find log5 1.25 in term of k.


Diberi log 52 = k, carikan log5 1.25 dalam sebutan k.
[ 3 marks ]
[ 3 markah ]

3
Answer /Jawapan : = .................................

[Lihat sebelah
3472/1 SULIT
For SULIT 8
n 3
examiner’s 93
use only 9. Solve the equation  1. .
3n  27 n 1
9  3n 3
Selesaikan persamaan  1. [3 marks]
3n  27 n 1
[ 3 markah ]

9
Answer/Jawapan: ……..……...……….....
3

7
10 Given  , T2 , T3 , T4 is the first four terms of an arithmetic progression . If
4
15
T2  T3  T4 =  , find the thirteen terms.
4
7 15
Diberi  , T2 , T3 , T4 adalah 4 sebutan pertama bagi Janjang Aritmetik. Jika T2  T3  T4 =  ,
4 4
carikan sebutan ke tigabelas
[ 4 marks ]
[ 4 markah ]

10

Answer /Jawapan: ……………...………....


4

11 Given the n term for the geometrics progression is Tn = 2 n - 2. Calculate,


Diberi sebutan ke - n, Tn = 2 n - 2 bagi suatu Janjang Geometri, hitungkan,

a) Common ratio
nisbah sepunya
b) sum to infinity for the progression
hasil tambah ketakterhinggaan bagi janjang itu.
[ 3 marks ]
[ 3 markah ]

11

Answer/Jawapan: ……………………………

3472/1 SULIT
SULIT 9
For
examiner’s
use only
12 Diagram 12 shows a part of straight line graph of x  y against x2
Rajah 2 menunjukkan sebahagian daripada graf garis lurus x  y melawan x2.
x y

(2,5)

(0,1)

O x2
Diagram 12/ Rajah 12

It is known that x and y are related by the equation p ( x – y + q ) = x2, where p and q are
constants.
Diketahui bahawa x dan y dihubungkan oleh persamaan p ( x – y + q ) = x2 , dengan keadaan p dan q
ialah pemalar.

a) Calculate the value of p and of q.


Kira nilai p dan nilai q

b) Find the value of y when x = 2


Cari nilai y apabila x = 2

[ 3 marks]
[ 3 markah]

12

Answer/Jawapan: p =………………………

q=……………………………..

[Lihat sebelah
3472/1 SULIT
For SULIT 10
examiner’s 13 Diagram 13 shows a part of a straight line graph ABC
use only Rajah 13 menunjukkan sebahagian daripada garis lurus ABC

y 3 C( 4,5)
m
B(3,4)

A(2,p)

x
O Diagram 13 / Rajah 13

Given that point B internally divides the straight line ABC in the ratio m : 3 . Find the
value of m and of p
Diberi titik B membahagi dalam garis lurus ABC dengan nisbah m : 3, carikan nilai m dan nilai p.
[4 marks]
[4 markah]

13 Answer/Jawapan: m =……………p = …………..

.
4 14 Diagram 14 shows a moving point of P
Rajah 14 menunjukkan satu titik bergerak P.

y Given that the distance of P from fix point


A( 4, 0 ) is two times its distance from B (1, 2) .
Find the equation of locus P
 P(x,y) Diberi bahawa jarak P dari titik tetap A(4,0) adalah 2 kali
jaraknya dari B (1, 2) , carikan persamaan lokus P.
[3 marks]
B (1, 2) [ 3markah]

O A(4,0) x2

Diagram 14/ Rajah 14

14
1
3

Answer/Jawapan: …………………………..

3472/1 SULIT
SULIT 11 For
examiner’s
use only
15 Point A is (2, -3) and Point B is ( 5,6 ).Given that point C is a mid point of AB where
 1
AC  AB
3
 1
Titik A ialah (2, -3) dan titik B ialah ( 5,6 ). Diberi titik C ialah titik pada dengan keadaan AC  AB ,
3
Find
carikan,

a) AB

b) OC

[ 4 marks ]
[ 4 markah
15
Answer/Jawapan(a) ..........................................
4
(b)..........................................

 
16 Diagram 16 shows a vector of OA and OB
 
Rajah 16 menunjukkan vektor bagi OA dan OB .

A  
Given that OA a = dan OB = b
~ ~

 
C Diberi bahawa OA a = dan OB = b
~ ~


O a) Espress BC in terms of a and/or
~

b if OC : CA = 1: 2.
~
B

RAJAH 5 ungkapkanBC dalam sebutan a

dan/atau b jika OC : CA = 1: 2.

b) Find the value of h if
( h – 2) a = ( 3h – 2k ) b .h 16
carikan nilai h dan k jika ( h – 2) a =
( 3h – 2k ) b . 4

Answer /Jawapan: ( a).....…………..……..…...

( b).........................................

[Lihat sebelah
3472/1 SULIT
For
examiner’s
SULIT 12 use only
4
17. Given cos x =  and 180o  x  270o ,Find the value
5
4
Diberi kos x =  dan 180o  x  270o ,carikan nilai
5

a) tan( x  450 )
b) sin x – cot x

[3 marks]
[3 markah]

17
Answer/Jawapan: …...…………..…......
3

18. Solve the equations sec A  4 cos A for 0o  A  360o


Selesaikan persamaan sek A  4kosA bagi 0o  A  360o
[3 marks ]
[3 markah ]

18
Answer/Jawapan: …………………………..
3

3472/1 SULIT
SULIT 13
For
examiner’s 19 Diagram 19 shows two sector OAB and OCD with centre O
use only Rajah 19 menunjukkan dua sektor OAB dan OCD berpusat di O.

D C

A B

O
Diagram 19 / Rajah 19

Given  COD = 0.92 rad, BC = 5 cm and perimeter of sector OAB is 20.44 cm,
Find area of shaded region ABCED ( Use  = 3.142 )

Diberi  COD = 0.92 rad, BC = 5 cm dan perimeter sektor OAB ialah 20.44 cm,
carikan luas rantau berlorek ABCED. ( Gunakan  = 3.142 )
[ 4 marks]
[ 4 markah ]

19

Answer/Jawapan: ………………………….
4

27 d2y
20 Given that y = x 2  , Find the values of x when 0.
x2 dx 2
27 d2y
Diberi bahawa y = x 
2
Carikan nilai-nilai x apabila 0.
x2 dx 2

[ 3 marks]
[ 3 markah

20

Answer/Jawapan: ………………………….….
3

[Lihat sebelah
3472/1 SULIT
For
examiner’s
SULIT 14 use only

21. Perimeter of a sector of a circle is 15 cm. Given the radius of the circle increase with the
rate 3cms 1 . Find the rate of change of the sector angle when its radius is 5 cm
1
Perimeter bagi sektor bulatan adalah 15cm. Jejari bulatan bertambah dengan kadar 3cms .
Carikan kadar perubahan sudut sektor apabila jejari 5 cm.
[ 3 marks ]
[ 3 markah ]

21
Answer/Jawapan ………………………………..
3

a a
1
22. Given   x  1 dx  4   x  2  dx , Find the value of a . [ 3 marks ]
0 0
a a
1
Diberi   x  1 dx  4   x  2  dx , carikan nilai a . [ 3 markah ]
0 0

22

Answer/Jawapan: ………………………….….

3472/1 SULIT
For
examiner’s SULIT 15
use only
23 A Bag contains 5 red marbles , 4 blue marble and 3 yellow marbles. Two marbles are pick
at random without replacement. Calculate the probability of two marble were pick are red
and yellow
Sebuah beg mengandungi 5 biji guli merah, 4 biji guli biru dan 3 biji guli kuning.
Dua biji guli diambil secara rawak tanpa pengembalian. Hitungkan kebarangkalian
kedua-dua biji guli yang diambil itu berwarna merah dan kuning.

[3 marks]
[3 markah]

23
Answer/Jawapan: …...…………..…….......
3

24 Diagram 24 shows five cards with a different numbers


Rajah 24 menunjukkan lima keping kad angka yang berlainan.

2 5 6 7 9

Diagram 24 / Rajah 24
Find the number of ways to get 4 digit even number grater than 4000 if no repeating
Berapakah bilangan cara untuk mendapat nombor genap 4 digit yang lebih besar
daripada 4000 jika tiada angka yang diulangi.
[ 3 marks ]
[ 3 markah]
24

Answer/ Jawapan: …...…………..……..

[Lihat sebelah
3472/1 SULIT
SULIT 16
For
examiner’s
1 use only
25 In a games the probability that Ali won is . If Ali has played the games n times the
3
probability that Ali won is six times from he lose all the games. Calculate the possible
value of n.
1
Dalam suatu permainan, kebarangkalian Ali menang . Jika Ali telah bermain
3
permainan itu sebanyak n kali, didapati bahawa kebarangkalian Ali menang
satu permainan adalah enam kali ganda kebarangkalian beliau kalah kesemua
permainan. Hitungkan nilai n yang mungkin.

[ 4 marks ]
[ 4 markah ]

25
Answer/Jawapan: (a) ………………..………….
4
(b) .............................................

END OF THE QUESTION PAPER

3472/1 SULIT
SULIT 17

[Lihat sebelah
3472/1 SULIT
SULIT 18

3472/1 SULIT
PROGRAM LONJAKAN SAUJANA SPM 2009
SKEMA JAWAPAN MATEMATIK TAMBAHAN KERTAS 1 ( 3472/1)

No Jawapan Markah
1. (a) Domain = 2  x  5 1

(b) Range = 0  y  5
1
2.
m=3 3
1
2m1 4
f (2m1)  m B2
3
1 x 4
f (x) 
3 B1

3..
9  2x
a) g(x) = ,x  2 2
x2

10  4( x  2)
2g(x) = B2
x2

b) x=±3 2

9 – 2x = x( x -2)

9  2x
x B1
x2

4.
p <1 2

( -2)2 – 4(1)(p) > 0 B1

5. 1
h= 3
6
1 h 1
2+ = B2
3 3h
h 1
Hasiltambah punca-punca, 2 + k =
3h
2h 1
Hasildarab punca-punca, 2k = , k = B1
3h 3
No Jawapan Markah
6.
q = 18 3
p2 82
 q  10 ,  q  10
8 8 B2
p
2 , p8
4 B1

7
x ≤ 2 , x≥ 3 3
(x–2)(x–3)≥0 B2
x2 – 5x + 6 ≥ 0 B1
2x2 – 5x – 3 ≥ x2 – 9
8. 1- 2k 3
1- 2 log52 B2
1 – log522
log5 1.25 = log55 – log54 B1
9. 2 3
n=
3
-3n +2 = 0 B2
32+n-3-n-3(n-1) = 1 atau 3 -3n+2 = 30 B1
10. 5
4
4

T13  
7 1
 12    B3
4 4
d=¼ B2

7 7 7 15
(  +d)+(  + 2d ) + (  + 3d ) =  B1
4 4 4 4

11. a) r = 2 1

b) Sn = - ½ 2
1
Sn  2 B1
1 2

12. a) p = ½ , q = -1 2
½ ( x – y – 1 ) = x2
m = 2 atau ( x – y) = 2x2 + 1 B1
y = -7 1
No Jawapan Markah
13. Nilai m = 3 2
6  4m
3 B1
3 m
Nilai p = 3
2
3 p  5m
4 B1
3 m
14. 3x2 + 3y2 + 16x – 16y = 0 3
B2
( x  4)  ( y  0)  2 ( x  1)  ( y  2)
2 2 2 2

PA = 2PB B1
15
a) 3i + 9j 2

 2i  3 j  5i  6 j  B1
 2
b) OC = 3

OC  i  3 j  (2i  3 j ) B1
  1
AO  OC   3i  9 j 
3

16. 1
a) a b 1
3
b) h = 2 , k = 3 2
h -2 = 0 atau 3h – 2k = 0 B1

17. a) 7 2
3
1
4 tan x  1
atau B1
3 1  tan x
1
4
29 2
b) 
15
3 1
  B1
5 3
4

18. 60o , 120o , 240o, 300o 3

Kos 2x = ¼ B2
1
 4kosA B1
kosA
No Jawapan Markah
19. 46.75 4
1 1 B3
(12) 2 (0.92)  (7) 2 sin 52o 42 '
2 2
1 1
Luas rantau berlorek = (12) 2 (0.92) atau (7) 2 sin 52 o 42 ' B2
2 2
Jejari sektor OAB = 7 cm B1

20. x = 3 3
2
d y 4
2
 2  162 x 0 B2
dx
dy B1
 2 x  54 x 3
dx
21 d 9 3

dt 5
d 3
  3 B2
dt 5
d
j  2 j  15 atau   15 j 1  2 atau  15 j 2 B1
dj
22. a= 4 3

a2 1  a2 
a    2a  B2
2 4 2 
a a
 x2  1  x2 
 2  x  4  2  2x B1
 0  o
23. 0.2273 0.2273 3
C1  C1
5 3
5 3 3 5
12
atau    B2
C2 12 11 12 11
5 3 3 5
5
C1  3C1 atau  atau 
12 11 12 11 B1

24. 42 3
B2
4x3x2x1 + 3x3x 2 x1

4x3x2x1 atau 3 x 3 x 2 x 1 B1
No Jawapan Markah
25 n = 12 4
n 1 n
 1  2  2
n     6  B3
 3  3  3
n

C1 p1q n 1  6 n C0 p 0 q n  B2

1 2 B1
p dan q 
3 3
SULIT 3472/2
3472/2
Matematik
Tambahan
Kertas 2
Okt
2009
2 ½ jam

PANITIA DEARAH
PPD MELAKA TENGAH
PROGRAM LONJAKAN SAUJANA SPM 2009

Additional Mathematics

KERTAS 2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. This question paper consists of three sections : Section A, Section B and Section C
Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian : Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.

2. Answer all questions in Section A, four questions from Section B and two
questions from Section C.
Jawab semua soalan dalam Bahagian A, empat soalan daripada Bahagian B, dan dua soalan
daripada Bahagian C.

3. Give only one answer/solution to each question.


Bagi setiap soalan, berikan satu jawapan / penyelesaian sahaja.
4. Show your working. It may help you to get marks.
Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk
mendapatkan markah.

5. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.
Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan,

6. The marks allocated for each question and sub-part of a question are shown in
brackets
Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan dan ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan.

7. A list of formulae is provided on pages 2 and 3.


Satu senarai rumus disediakan di halaman 2 dan 3.

8. A booklet of four-figure mathematical tables is provided.


Buku sifir matematik empat angka boleh digunakan.

9. You may use a non-programmable scientific calculator.


Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak


[ Lihat sebelah
3472/2 SULIT
SULIT 2

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are
the ones commonly used.
Rumus-rumus berikut boleh digunakan untuk membantu anda menjawab soalan. . Simbol-simbol yang diberi adalah yang
biasa digunakan.

ALGEBRA
b  b  4ac
2 log c b
1 x 8 logab =
2a log c a

2 am  an = a m + n 9 Tn = a + (n-1)d

3 am  an = a m - n n
10 Sn = [2a  (n  1)d ]
2
4 (am)n = a nm 11 Tn = ar n-1
a (r n  1) a (1  r n )
5 loga mn = log am + loga n 12 Sn =  , (r  1)
m r 1 1 r
6 loga = log am - loga n a
n 13 S  , r <1
7 log a mn = n log a m 1 r

CALCULUS ( Kalkulus)

dy dv du 4 Area under a curve


1 y = uv , u v ( Luas dibawah lengkung )
dx dx dx
b

du dv
= y dx or (atau )
v u a
u dx
2 y ,  dx 2 dx , b

v dy v =  x dy
a

dy dy du 5 Volume generated
3   ( Isipadu janaan )
dx du dx b
=  y 2 dx or
a
b

 x
2
= dy
a

GEOM ETRY
1 Distance (Jarak ) 5. A point dividing segment of a line
= ( x1  x 2 )  ( y1  y 2 )
2 2 (Titik yang membahagi suatu tembereng
garis)
2 Midpoint (Titik tengah )
 nx1  mx 2 ny1  my 2 
 x  x2 y  y2  ( x,y) =  , 
(x , y) =  1 , 1   mn mn 
 2 2 
3 r  x2  y2 6. Area of triangle (Luas segitiga ) =

xi  yj 1
( x1 y 2  x 2 y 3  x3 y11 )  ( x 2 y1  x3 y 2  x1 y 3 )
4 r
x2  y2 2
3472/2 SULIT
SULIT 3

STATISTICS ( STATISTIK

x  w1 I1
1 x = 7 I
N  w1
n!
 fx Pr 
n
8
2 x = (n  r )!
f n!
9 n
Cr 
(n  r )!r!
3  =
 (x  x ) 2

=
x 2

x
_2

N N 10 P(A  B)=P(A)+P(B)-P(A  B)

4 =
 f ( x  x) 2

=  fx 2
x
2 11 P(X=r) = nCr p r q n  r , p + q = 1
f f 12 Mean, µ = np
1 
2N F 13   npq
5 m = L C
 fm 
  x
14 z=

Q1
6 I  100
Q0

TRIGONOMETRY

1 Arc length , s = r 
(Panjang lengkok, s = j  ) 9 sin (A  B) = sinAcosB  cosAsinB
(sin (A  B) = sinAkosB  kosAsinB)
1 2
2 Area of sector , A = r 10 cos (A  B) = cos AcosB  sinAsinB
2
(kos (A  B) = kos AkosB  sinAsinB )
1 2
( Luas sektor , L = j )
2 tan A  tan B
3 sin 2A + cos 2A = 1 11 tan (A  B) =
1  tan A tan B
4 sek2A = 1 + tan2A
a b c
12  
5 cosec2 A = 1 + cot2 A sin A sin B sin C

6 sin2A = 2 sinAcosA
13 a2 = b2 +c2 - 2bc cosA
2
7 cos 2A = cos A – sin A 2
( a2 = b2 +c2 - 2bckosA )
= 2 cos2A-1
= 1- 2 sin2A 1
14 Area of triangle (Luas segitiga) = absin C
2
2 tan A
8 tan2A =
1  tan 2 A

3472/2 Lihat sebelah


SULIT
SULIT
4

Section A
[40 marks]
Answer all questions in this section .
Jawab semua soalan

1 Solve the following simultaneous equations:


Selesaikan persamaan serentak berikut.

3x  2 y  2
4 3 [5 marks]
 9
x 2y
[5 markah]

2 (a) The straight line 6y + x = k is a normal to the curve, y = (3x – 2)2 – 2 at point P.
Find the coordinates of point P and the value of k. [ 4 marks]
2
Garis lurus 6y + x = k ialah normal kepada lengkung y = (3x – 2) – 2 pada titik P.
Carikan koordinat titik P dan nilai k. [4 markah]

d2y 8 dy
(b) Given = 2x , where y = 
and = 2 when x = 1. Express y in terms of x
dx 2 3 dx
[ 3 marks]
2
d y 8 dy
Diberi 2
= 2x dimana y =  dan = 2 apabila x = 1. Ungkapkan y dalam sebutan x.
dx 3 dx
[3 markah]

3 ( a) Prove that cosec 2x – cot 2x = cot x .


Buktikan bahawa kosec 2x – kot 2x = kot x .
[3 marks ]
[ 3 markah ]

( b) (i) Sketch the graph of y = cos 2x for 0 ≤ x ≤ 2π.


Lakarkan graf bagi y = kos 2x untuk 0 ≤ x ≤ 2π.

(ii) Hence, using the same axes, draw a suitable straight line to find the number of solutions to
the equation 2π cos 2x = x for 0 ≤ x ≤ 2π . State the number of solutions.
Seterusnya, menggunakan paksi yang sama, lukiskan garis lurus yang sesuai untuk mencari
bilangan penyelesaian bagi persamaan 2π kos 2x = x for 0 ≤ x ≤ 2π .
Nyatakan bilangan penyelesaiannya.
[ 5marks ]
[ 5 markah ]

3472/2
SULIT
SULIT 5

4 Diagram 4 shows arc AB and arc CD with centre O . Radius OA is 20 cm , radius OC is r cm


and angle AOB is 0.8 radian.
Rajah 4 menunjukkan satu lengkok AB dan lengkok CD yang berpusat O.Jejari OA ialah 20 cm
jejari OC ialah r cm dan sudut AOB ialah 0.8 radian.
C

20 cm
Q
P
0.8rad
O

B
D
Diagram 4/ Rajah 4

(a) Calculate the area of part P


Kirakan luas bahagian P.
[ 2 marks]
[2 markah]
(b) Given that area of part P and part Q is in the ratio 4 : 5.
Diberi luas bahagian P dan bahagian Q adalah dalam nisbah 4 : 5
Calculate
kirakan
(i) the value of r
nilai r
(ii) perimeter of part Q
perimeter bahagian Q .
[ 6 marks]
[ 6 markah ]

5 Table 5 shows the frequency distribution of the age of a group of workers in a company.
Jadual 5 menunjukkan taburan kekerapan umur pekerja- pekerja di sebuah syarikat .

Age( years) Number of workers


Umur (Tahun ) Bilangan pekerja
23 - 27 6
28 - 32 9
33 - 37 n
38 - 42 16
43 - 47 9
48 - 52 5

Table 5/Jadual 5

3472/2 Lihat sebelah


SULIT
SULIT 6

(a) Given that the mean of age of the workers is 37.5 ,find the value of n.
Diberi bahawa min umur pekerja ialah 37.5 , carikan nilai n . [ 3 marks]
[ 3 markah ]
(b) Hance ,by using the value of n in (a) , calculate the third quartile
Seterusnya, dengan menggunakan nilai n dalam (a), hitungkan kuartil ketiga.
[ 3marks]
[ 3 markah ]
 
6 Diagram 6 shows vector OM  2 p and ON  5q .
   
Rajah 6 menunjukan , vektor OM  2 p dan ON  5q .
 
A B

M
L
2p

O N
5q

Diagram 6 / Rajah 6

   
(a) Given that 3 OM  MA and AB  2ON . Express the following vector in terms of p and /or q
     
Diberi bahawa 3OM  MA dan AB  2 ON . Ungkapkan vektor berikut dalam sebutan p dan/atau q .
  
(i) MN

(ii) OB [ 3 marks]
[3 markah]

    
(b) Given that LN  h MN and LB  k OB . Show that OL  2h p  5(1  h) q and
  
OL  (8  8k ) p  (10  10k ) q . Hence, find the value of h and the value of k
      
Diberi bahawa LN  h MN dan LB  k OB . Tunjukkan bahawa OL  2h p  5(1  h) q dan
  
OL  (8  8k ) p  (10  10k ) q . Seterusnya carikan nilai h dan nilai k. [ 5 marks]
 
[5 markah]

3472/2 SULIT
SULIT 7

Section B
[40 marks]
Answer four questions from this section.
Jawab empat soalan dalam bahagian ini

7 Diagram 7 shows a curve y  x 2  bx  3 and straight line AC parallel to x – axis and straight line
x = b is parallel to y – axis.
Rajah 7 menunjukkan lengkung y  x 2  bx  3 dan garis lurus AC selari dengan paksi-x dan
garis lurus x = b selari dengan paksi-y .

y  x 2  bx  3

A C

O x
x = b

Diagram 7/ Rajah 7

2
(a) Given area of shaded region is 10 unit2,find the value of b .
3
2
Diberi luas kawasan berlorek ialah 10 unit2, carikan nilai b . [ 6 marks]
3
[6 markah]
(b) Find the equation of tangent of point C.
Carikan persamaan tangen pada titik C. [ 4 marks]
[4 markah]

3472/2 Lihat sebelah


SULIT
SULIT 8

8 Use graph paper to answer this question.


Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.

Table 8 shows values of two variables, x and y, obtained from an experiment . The variables x and
k
y are related by equation y  hx  , such that h and k are constants.
x
Jadual 8 menunjukkan nilai-nilai bagi x dan y yang didapati dalam satu uji kaji.
k
Diketahui x dan y dihubungkan oleh persamaan y  hx  dengan keadaan h dan
x
k adalah pemalar.

x 2.0 2.5 4.0 5.0 6.0 8


y 10 9.2 8.75 9.4 10.25 12.25

Table 8 / Jadual 8

(a) Based on Table 8, construct a table for values of xy and x2 . [2 marks]


Berdasarkan jadual 8,bina satu jadual bagi nilai-nilai xy and x2 [ 2 markah]

(b) Plot the graph of xy against x2 by using a scale of 2 cm to 10 units on the x2-axis and
2 cm to 10 units on the xy-axis . Hence draw the best fit line. [4 marks]
Plotkan graf xy melawan x2 dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit pada
paksi – x2 dan 2 cm kepada 10 unit pada paksi - xy , Seterusnya lukiskan garis lurus
penyuaian terbaik.
[4 markah]

(c ) Use the graph in (b) to find the value of


Gunakan graf anda dari (a), carikan

(i) the value of h


nilai h

(ii) the value of k


nilai k [ 4 marks ]
[4 markah]

3472/2 SULIT
SULIT 9

9 Diagram 9 shows a triangle PQR and O is an origin.


Rajah 3 menunjukaan sebuah segitiga PQR dan O adalah titik asalan.

P(0,2)
y

Q(-2,1)
O x

R(3,-4)
RAJAH 3
Find,
Carikan
(a) the equation that passes through point R and parallel to PQ
persamaan garis lurus yang melalui titik R dan selari dengan PQ.
[2 marks]
[2 markah]
(b) the equation of perpendicular bisector of PQ
persamaan bagi pembahagi dua sama serenjang PQ.
[3 marks]
[3 markah]
(c) coordinat of point S where the straight line in(a) and in (b) meets.
koordinat titik S iaitu titik persilangan dua garis lurus di (a) dan (b). [3marks ]
[3 markah]
(d) the area of quadrilateral PQRS
luas sisi empat PQRS. [ 2 marks]
[2 markah]

3472/2 Lihat sebelah


SULIT
SULIT 10

10. (a) Solve the equation 5 x  36  5 x1


Selesaikan persamaan 5 x  36  5 x1 [ 3 marks]
[3 markah]
27m 4
(b) Given log m 2  p dan log m 3  q , express log m in terms of p and /or q
64
27m 4
Diberi log m 2  p dan log m 3  q, ungkapkan log m dalam sebutan p dan/atau q .
64
[3 marks]
[3 markah]
8
(c) After buying a car for n years, the value of the car is RM 68 000( ) n . Calculate the number of
9
years, the value of the car become less than RM 30 000 for the first time.
8
Selepas n tahun nilai sebuah kereta ialah RM 68 000( ) n . Kira bilangan tahun harganya akan menjadi
9
kurang dari RM 30 000 untuk pertama kalinya. [ 4 marks]
[ 4 markah]
11 (a) Amin want to know the frequency of vehicle that passes through in front of his house. It’s
shows that the number of lorry is 30 out of 100 vehicle that passes through. If 10 of vehicle
are chosen randomly , find the probability that,
Amin ingin mengetahui tentang kekerapan kenderaan yang lalu di hadapan rumahnya. Didapati
bahawa bilangan lori yang lalu di hadapan rumahnya adalah 30 buah daripada 100 buah
kenderaan pada suatu tempoh masa tertentu . Jika 10 kenderaan dipilih secara rawak , cari
kebarangkalian bahawa ,

(i ) exactly two vehicles are lorry


tepat dua buah kenderaan itu adalah lorry .

(ii) at least two vehicle are lorry


sekurang-kurangnya dua buah kenderaan itu adalah lori. [ 5 marks]
[ 5 markah ]

(b) The mass of a watermelon in the orchard is normally distributed with the mean x g , and
variance , 625 g2
Jisim buah tembikai yang dipungut daripada sebuah kebun tembikai didapati bertabur secara normal
dengan min , x g , dan varians , 625 g2 .
(i ) Given standard score, Z , for the mass of the watermelon with the mass of 600g is 3.2
find the value of x
Diberi skor piawai,Z, bagi jisim tembikai yang bersepadanan dengan 600g ialah 3.2, carikan nilai x

(ii) Find the probability that the mass of watermelon which pick randomly is more than 570g
or less than 445 g.
Carikan kebarangkalian bahawa jisim tembikai yang dipungut secara rawak adalah
melebihi 570 g atau kurang daripada 445 g. [ 5 marks]
[ 5 markah]

3472/2 SULIT
SULIT 11

Section C
[20 marks]
Answer two questions from this section.
Jawab dua soalan dalam bahagian ini
12 (a) Diagram 12 shows a triangle ABC and point D lies on the line BC.
Rajah 12 menunjukkan sebuah segitiga ABC dan titik D terletak di atas garis BC.
A

8cm
5.5cm
5.5cm

30o
C
B D
Diagram 12 / Rajah 12

Given AB = 8 cm, ABC = 30o and AC = AD = 5.5 cm, Calculate the length of DC
Diberi AB = 8 cm, ABC = 30o dan AC = AD = 5.5 cm, kirakan panjang DC
[ 5 marks]
[ 5 markah ]
(b) Diagram 13 shows a right prism with the triangle ABE as a base .
Rajah 13 menunjukkan sebuah prisma tegak yang bertapak segi tiga ABE .
C

10cm 5 cm

9cm F
D

12 cm B

A E
Diagram 13/ Rajah 13
Given AD = 12 cm, DC = 10 cm, DF = 9 cm and CF = 5 cm, Calculate,
Diberi AD = 12 cm, DC = 10 cm, DF = 9 cm dan CF = 5 cm, hitungkan,

(i) CED .
(ii) area of triangle CED
luas segitiga CED.
[ 5 marks]
[ 5 markah ]

13 Two particle A and B moves along a straight line, and passes through a fixed point O.

3472/2 Lihat sebelah


SULIT
SULIT 12

The velocity of particle A and particle B , V ms-1 are given by V A = 6t2 + 2t – 4 and
VB = 8(1 – t) , where t is a time in seconds, after passing through O .

Dua butir zarah, A dan B bergerak pada satu garis lurus melalui satu titik tetap O pada masa yang sama.
Halaju zarah A dan zarah B , V ms-1 diberi oleh V A = 6t2 + 2t – 4 dan VB = 8(1 – t) , dengan keadaan
t ialah masa, dalam saat, selepas kedua-dua zarah itu meninggalkan titik O .

Calculate,
Hitungkan,

(a) the velocity of particle B when the particle A stop instantaneously. [ 2 marks]
halaju zarah B pada masa zarah A berhenti seketika.
[2 markah]
(b) the acceleration of particle A when particle B passes through the point O for the second time.
Pecutan zarah A pada ketika zarah B melalui titik O semula. [ 4 marks]
[4 markah]
(c) the displacement when the particle A and particle B meets after passing through O. [ 4 marks]
sesaran pada ketika zarah A dan B bertemu selepas meninggalkan O.
[4 markah]

3472/2 SULIT
SULIT 13

14. Use graph paper to answer this question.


Gunakan kertas graf yang disediakan untuk menjawab soalan ini

A clothes retailer wants to buy x number of dresses and y number of shirts from a company .
The price of the dress is RM 80 and the price for the shirt is RM 100. The constraints of the
transactions are as follows.
Seorang peniaga pakaian ingin membeli x pasang pakaian perempuan dan y pasang
pakaian lelaki dari sebuah syarikat . Harga sepasang pakaian perempuan ialah RM 80
manakala sepasang pakaian lelaki berharga RM 100 . Pembelian pakaian tersebut adalah
berdasarkan syarat –syarat berikut.

I : The allocations of the capital is at least RM 2000.


Modal yang diperuntukkan ialah sekurang-kurangnya RM 2 000 .
II : The number of shirts is more than the dress at most 20.
Bilangan pakaian lelaki melebihi bilangan pakaian perempuan selebih-lebihnya
20 pasang.

III : the total of the dress and the shirts not more than 60.
Jumlah bilangan pakaian tidak lebih daripada 60 pasang.

(a) Write three inequalities other than x  0 and y  0, which satisfy all the above constraint.
Tuliskan tiga ketaksamaan, selain x  0 and y  0 ,yang memuaskan semua syarat diatas .
[ 3 marks]
[ 3 markah ]

(b) Using a scale of 2 cm to 10 number of dress on the x axis and 2 cm to 5 shirt on the y-axis
construct and shade the region R which satisfy all the above constraints.
Menggunakan skala 2 cm kepada 10 pasang pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 pasang baju
pada paksi-y bina dan lorekkan rantau R yang memenuhi semua syarat diatas .
[ 3 marks]
[ 3 markah ]
(c) Use your graph in (b) to find,
Dengan menggunakan graf anda dari (b) , carikan

(i) the maximum number of shirts if the number of a dress that he bought is two times the
number of the shirts,
bilangan maksimum pakaian lelaki dibeli jika bilangan pakaian perempuan adalah dua
kali ganda pakaian lelaki.
(ii) the maximum profit if the profit of a dress is RM 15 and the profit of a shirt is RM 20.
keuntungan maksimum jika keuntungan sepasang pakaian perempuan ialah RM15 dan sepasang
pakaian lelaki ialah RM 20 . [ 4 marks ]
[ 4 markah ]

3472/2 Lihat sebelah


SULIT
SULIT 14

14 Table 14 shows the price index for three type of used car which is sell by Syarikat Setia Motor
for year 2003 based on the year 2001.
Jadual 14 menunjukkan indeks harga bagi tiga jenis kereta terpakai yang dijual oleh Syarikat Setia
Motor bagi tahun 2003 berasaskan tahun 2001.

Type of car Price Index for 2003 based on Number of car


Jenis kereta the year 2001 Bilangan kereta dijual
Indeks harga tahun 2003
berasaskan tahun 2001
Mercedes 110 4
Perdana 125 6
Waja k 10

Table 14 / Jadual 14

(a) Given the cost of a Mercedes car on the year 2003 is RM 275000.Calculate the cost in a year
2001. [ 2 marks]
Diberi harga seunit kereta Mercedes pada tahun 2003 ialah RM 275 000, kirakan harga
seunit kereta tersebut pada tahun 2001
[ 2 markah ]

(b) If the price index for a Waja on the year 2001 and 2003 based on the year 2000 is 92 and 115
respectively. Calculate the value of k.
Jika indeks harga bagi kereta Waja pada tahun 2001 dan 2003 berasaskan tahun
2000 masing-masing ialah 92 dan 115 , hitungkan nilai k. [ 2 marks]
[ 3 markah ]

(c) Calculate the composite index for the cost of the car in the year 2003 based on the year 2001
Kirakan indeks gubahan bagi harga kereta pada tahun 2003 berasaskan tahun 2001.
[ 2 marks]
[ 2 markah ]

(d) If the cost of maintanence increase with the rate of the total car cost that car sold find the
cost of maintained in a year 2001 if the cost on year 2003 is RM 805 200.
Jika kos penyelenggaraan meningkat dengan kadar yang sama dengan kos harga keseluruhan
kereta yang dijual, carikan kos penyelenggaraan pada tahun 2001 jika kos penyelenggaraannya
pada tahun 2003 ialah RM 805 200.
[ 3 marks]
[ 3 markah ]

End of Questions Paper


Kertas Soalan Tamat

3472/2 SULIT
SULIT 15

3472/2 Lihat sebelah


SULIT
3472/2
Matematik
Tambahan
Kertas 2
2 ½ jam

PANITIA DEARAH
PPD MELAKA TENGAH

PROGRAM LONJAKAN SAUJANA SPM 2009

MATEMATIK TAMBAHAN

Kertas 2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Marking
Scheme

Skema Pemarkahan ini mengandungi 9 halaman bercetak


2

NO. PENYELESAIAN PER


SOALAN MARKAHAN
1 2  2y 2  3x P1
x atau y 
3 2
8 y  3 x  18 xy
2  2y 2  2y 2  3x 2  3x
8 y  3( )  18( ) y @8( )  3 x  18 x( )
3 3 2 2 K1
6 y2  y 1  0 27 x 2  33 x  8  0
(3 y  1)(2 y  1)  0@ (9 x  8)(3 x  1)  0
K 1( factor)
1 1
y ,y
3 2 N 1( Value y)
8 1
x  ,x  N 1(Value x)
9 3
2 1
a) mn   mt  6 K1
6
6(3x-2) = 6 K1

P (1,-1) N1

-5 = k N1

dy K1(Integrate)
(b)  x2  c y   x2  3
dx
x3
 2  1  c atau  3x  c K1(Value c)
3
c  3
x3
y  3x N1
3

3 1 cos 2 x
 K1
sin 2 x sin 2 x


1  2 cos 2 x  1  K1
2 sin x cos x

cos x N1
sin x
3

NO. PENYELESAIAN PER


SOALAN MARKAHAN
y

0 x
  

-1

Shape P1
2 Period P1
Maksimum = 1, minimum = 1 N1
x P1
Straight line y =
2
4 number of solutions N1

4 1 4
(20)(20) K1
Area P = 2 5
 160 N1

b)i) Area Q = 200 P1


1 24
(r ) K1
200 + 160 = 2 5
r  30 N1
4 4
S AB  20( ) atau SCD  30( ) K1
5 5
Perimeter = 16 + 24 +10+10 = 60 cm N1
5 a) mid point 25 , 30,35,40,45,50 P1(mid point)
25(6)  30(9)  35( n)  40(16)  45(9)  50(5) K1
 37.5
45  n

n = 11
N1
b) 37.5
P1(for 37.5)
4

NO. PENYELESAIAN PER


SOALAN MARKAHAN
3 
 4 (56)  26  K1
Q3  37.5    5
 16 
 
N1
 42.5
6       K1
i ) MN  ON  OM atau OB  OA AB
 5q  2 p N1
  
OB  8 p  10 q N1
 
 
ii ) OL  ON  h(5q  2 p )
  K1(for both OL )
 2hp  5(1  h)q
 
N1 (for both OL)
 
OL  OB  k (8 p  10q )
  K1 (coefficient
 (8  8k ) p  (10  10k )q and solve
  equation )
2 h  8  8k atau 5(1  h)  2(1  k )5
5 2
k dan h  N1 N1
6 3

7 a) A(0,3) or y = 3 P1
b b

Luas  = 3b or  3dx  3x 


0
N1
0
Area Under a Curve = K1
b
x3 bx 2
0 ( x  bx  3)dx  [ 3  2  3x]0
2 b

K1
32 x 3 bx 2
 3b  [   3x]b0
3 3 2
K1(substitute
b b
3 3
32 limit)
(  )0 
3 2 3
N1
b4
dy
b)  2x  4 K1
dx
 2(4)  4
4 K1

K1
5

NO. PENYELESAIAN PER


SOALAN MARKAHAN
y 3
4 N1
x4
y  4 x  13

8 On the Graph Paper

9 y4 1 K1
a) 
x 3 2
2 y  x  11 J1

P1
3
b) Titik Tengah PQ  (1, )
2 K1
3
y
2  2 J1
x 1
1
y  2 x 
2 K1(simultaneous
equation )
c) x-11 = - 4x- 1
x= 2
N1
9
y=
2 N1
1 27
d) (8   4)  (4  3  8)
2 5 K1
15
 N1
4
10 a) 5  5  5x  36  5
x

K1
5 x  45
log 45 K1
x
log 5
 2.3652 N1

27 m4
b) log m  log m 27  log m m 4  log m 64 K1
64
 log m 33  4  log m 26 K1
 3q  4  6 p
N1
6

NO. PENYELESAIAN PER


SOALAN MARKAHAN
8 K1
68000 ( ) n  30,000
9
8 n 30000 K1
( ) 
9 68000
K1
log 0.4412
n >
8
log( )
9
N1
n=7

11 a)(i ) P( x  2)  10
C2 (0.3) 2 (0.7)8 K1
N1
 0.2335

ii ) P( x  2)  1  P( x  0)  P( x  1) N1
 1  10C0 (0.3)0 (0.7)10  10C 1 (0.3)1 (0.7)9 K1
 0.85069 N1
600  x
b i)  3.2 K1
25
x  520 J1

ii ) P( x  570)  P( x  445)
570  520 445  520
 p( z  )  P( z  ) K1
25 25 K1
 p ( z  2)  p ( z  3)
 0.0241 J1

12 8 5.5 K1
a) 
sin D sin 300
N1
D  133.34o
DAC  86.68o P1

DC 2 =(5.5)2+ (5.5)2 - 2(5.5)(5.5) cos 86.68o K1


DC = 7.5496 N1

b) (i) DE, = 15 and CE = 13 P1

102 = 152 + 132 – 2(15)(13) cos CED K1


CED = 41o5 N1
7

NO. PENYELESAIAN PER


SOALAN MARKAHAN
1 K1
(13)(15)sin 4105
(ii) Area CED = 2
N1
 64.07cm 2
13 a) 6t2+2t-4=0 K1
2 N1
t =
3
b) a A  12t  2 K1
8t 2
S B  8t  C
2
8t-4t2 = 0 K1
t = 0, t = 2
aA = 12(2) + 2 K1
= 26 ms-1 N1

c) 2t 3  t 2  4t  8t  4t 2 K1
3
t saat J1
2
3 3 3 3 3
sB  8( )  4( ) 2 atau s A  2( )3  ( )2  4( ) K1
2 2 2 2 2
=3 =3 N1
14 On theGraph Paper
15 27500 K1
 100  110
a) Q01
N1
Q01 = 25000

Q01 92 Q01 115 K1N1


b)  , 
Q00 100 Q00 100
k 115 100
  K1
100 100 92
115
k  100
92 N1
 125

110(4)  125(6)  125(10)


I K1
c) 20
 122 N1
805200
d) 122  100 K1
Q01
Q01  660, 000 N1
8

xy 100 x2 4 6.25 16 25 36 64 N1
xy 20 23 35 4.7 61.5 98 N1
x

90

80 K1 - Paksi betul dan skala seragam


N1 – Plot semua titik betul
N1 – garis lurus penyuaian terbaik

70 xy = hx2 + k N1
k = pintasan – y N1
k = 15 N1
60 x h = kecerunan graf K1
= 1.3 N1

50

40

x
30

x
20 x

10
9

60
10 20 30 40 50 60 70
x2

55

50 I) 80x + 100y  2000 N1


II) y - x  20 N1
III) x+y  60 N1

45
b) Melukis sekurannya satu garis lurus K1
c) Melukis tiga garis lurusnya dengan betul N1
d) Rantau Betul N1
40 (c) (i) x = 2y
lukis garis x = 2y N1
y = 20 N1
(ii) titik mak = (20,40)
35 k = 15 x + 20 y
= 15(20) + 20(40) K1
= RM1100 J1
30

25

20

15
R

10

10 20 30 40 50 60 70