Digitalni aparat

Upute za uporabu

Da osigurate najveæu uèinkovitost svojega aparata, proèitajte upute za uporabu prije uporabe aparata.

Hvala na kupnji PENTAX digitalnog aparata. Molimo da proèitate ove upute za uporabu aparata da biste iskoristili sve njegove moguænosti i funkcije. Saèuvajte ove upute jer su vrijedno sredstvo za bolje razumijevanje svih moguænosti vašeg aparata.
U vezi s autorskim pravima Sve snimke snimljene PENTAX digitalnim aparatom koje se upotrebljavaju za bilo što drugo osim osobnog uživanja ne mogu se upotrebljavati bez dozvole u skladu sa zakonom o autorskim pravima. Molimo da budete pažljivi jer u nekim sluèajevima postoje ogranièenja èak i za snimke snimljene za osobno uživanje za vrijeme predstava, demonstracija ili artikala u izlogu. Snimke snimljene s namjerom da ih im zaštitite autorska prava takoðer se ne smiju upotrebljavati izvan opsega uporabe odreðenog u zakonu o autorskim pravim te stoga morate biti pažljivi. U vezi sa zaštitnim znakovima • PENTAX je zaštitni znak tvrtke HOYA CORPORATION. • Logotip SDHC zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC. • , logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing LLC. • Eye-Fi, logotip Eye-Fi i Eye-Fi connected zaštitni su znaci tvrtke Eye-Fi, Inc. • ArcSoft® i njegov logotip registrirani su zaštitni znak ili zaštitni znaci tvrtke ArcSoft Inc. u Sjedinjenim Amerièkim Državama i/ili drugim državama. • Microsoft i Windows registrirani su zaštitni znaci Microsoft Corporation u Sjedinjenim Amerièkim Državama i drugim državama. Windows Vista registrirani je zaštitni znak ili zaštitni znak Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim državama. • Macintosh i Mac OS zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. • Ovaj proizvod podržava PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching III omoguæio je digitalnim aparatima za nepokretne slike, pisaèima i fotografima koji rade s pomoænim softverom da naprave snimke što bliže svojim namjerama. Neke funkcije nisu na raspolaganju na pisaèima koji nisu kompatibilni s tehnologijom PRINT Image Matching III. Autorska prava 2001. ima Seiko Epson Corporation. Sva su prava pridržana. PRINT Image Matching zaštitni je znak tvrtke Seiko Epson Corporation. Logotip PRINT Image Matching zaštitni je znak tvrtke Seiko Epson Corporation. • Svi ostali nazivi marki i proizvoda zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci odreðenih tvrtki. U vezi s registracijom proizvoda Da bismo vam što bolje služili, molimo da registrirate svoj proizvod pomoæu CD-ROM-a koji je priložen ili na PENTAX web stranicama. Hvala na suradnji. Pogledajte «Pregledavanje snimki na raèunalu» (str.229) za više informacija.

Korisnicima ovog aparata • Nemojte upotrebljavati ili držati ovaj aparat u blizini opreme koja zraèi jakim elektromagnetskim ili magnetskim poljem. Jaki statièki elektricitet ili magnetsko polje koje takva oprema emitira može utjecati na rad zaslona, oštetiti podatke koji su spremljeni ili utjecati na unutarnje elektronièke elemente i tako uzrokovati nepravilan rad aparata. • Tekuæi kristali koji se upotrebljavaju u monitoru proizvode se pomoæu visoke tehnologije. Iako je stupanj funkcionalnih piksela iznad 99,99%, morate znati da 0,01% ili manje piksela ponekad ne svijetli kada ne mora. Meðutim, to nema nikakvog utjecaja na snimke. • Ako usmjerite aparat prema svijetlome objektu, na ekranu se može pojaviti snop svijetla. Ovaj fenomen poznat je kao «razmazivanje» i nije kvar na aparatu. • Postoji moguænost da ilustracije i ekran na monitoru u ovim uputama budu malo drugaèiji nego stvarni proizvod. • U ovim se uputama obje kartice SD i SDHC u tekstu spominju kao SD memorijske kartice. • U ovim uputama izraz «raèunalo» zamjenjuje osobno raèunalo Windows ili Macintosh. • U ovome priruèniku izraz «baterija/baterije» oznaèava svaku bateriju koja se upotrebljava u ovom aparatu i priboru.

SIGURNA UPORABA APARATA
Mi smo posvetili posebnu pažnju sigurnosti ovog proizvoda. Pri uporabi molimo da obratite posebnu pažnju na dijelove oznaèene ovim simbolima. Upozorenje Ovaj simbol oznaèava da nepridržavanje ovog pravila može izazvati ozljedu. Oprez Simbol znaèi da nepridržavanje navedenog pravila može rezultirati tjelesnom ozljedom ili materijalnom štetom.

O aparatu Upozorenje
• Nemojte rastavljati ili mijenjati aparat. U aparatu ima dijelova koji su pod visokim naponom te postoji rizik od strujnog udara.

1

• Ako je unutrašnjost aparata otvorena nakon pada ili ošteæenja aparata na neki drugi naèin, ne dirajte dijelove koji su izloženi. Postoji opasnost od strujnog udara. • Stavljanje trake oko vrata je opasno. Pazite da mala djeca ne stavljaju traku oko vrata. • Ako se pojave nepravilnosti pri uporabi aparata, kao na primjer dim ili neobièan miris, odmah iskljuèite aparat, izvadite bateriju ili iskljuèite adapter za struju i kontaktirajte s najbližim PENTAX servisnim centrom. Ako nastavite s uporabom proizvoda, možete izazvati požar ili strujni udar.

Oprez
• Ne stavljajte prst iznad bljeskalice kada aktivirate bljeskalicu. Možete se opeæi. • Ne prekrivajte bljeskalicu odjeæom kada aktivirate bljeskalicu. Može doæi do gubitka boje. • Neki se dijelovi aparata griju pri uporabi. Postoji rizik od manjih opeklina ako te dijelove držite duže vrijeme. • Ako se ošteti monitor, budite pažljivi sa staklenim djeliæima. Takoðer pazite da tekuæi kristali ne dospiju na kožu, u oèi ili u usta. • Ovisno o pojedinim faktorima ili fizièkim uvjetima, uporaba ovog aparata može uzrokovati osip, svrbež ili plikove. U sluèaju nepravilnosti prestanite s uporabom aparata i odmah zatražite lijeènièku pomoæ.

O punjaèu baterije i adapteru za struju Upozorenje
• Upotrebljavajte samo punjaè za baterije i adapter za struju koji su proizvedeni za vaš aparat i imaju odreðeni napon i snagu. Uporaba punjaèa za baterije ili adaptera za struju koji nije namijenjen ovom proizvodu ili punjaèa za baterije ili adaptera za struju drugoga napona ili snage može uzrokovati požar, strujni udar ili kvar na aparatu. Navedeni napon iznosi 100 — 240 V AC. • Nemojte rastavljati ili mijenjati proizvod. To može izazvati požar ili strujni udar. • Ako se pojavi dim ili èudan miris ili druga nepravilnost, odmah prestanite upotrebljavati aparat i posavjetujte se s PENTAX servisnim centrom. Ako nastavite s uporabom proizvoda, možete izazvati požar ili strujni udar.

2

• Ako uðe voda u proizvod, posavjetujte se s PENTAX servisnim centrom. Ako nastavite s uporabom proizvoda, možete izazvati požar ili strujni udar. • Ako doðe do oluje s grmljavinom za vrijeme uporabe punjaèa za baterije ili adaptera za izmjeniènu struju, izvucite utikaè za struju i prestanite s uporabom. Ako nastavite s uporabom proizvoda, možete izazvati ošteæenje proizvoda, požar ili strujni udar. • Obrišite utikaè na adapteru za struju ako je prašnjav. Prašina na utikaèu može izazvati požar.

Oprez
• Ne stavljajte ili ispuštajte teške predmete na adapter za struju i ne savijajte ga na silu. Ako to uèinite, oštetit æete adapter. Ako oštetite adapter za struju, posavjetujte se s PENTAX servisnim centrom. • Ne dodirujte podruèje stezaljki adaptera za struju i ne stvarajte kratki spoj na njemu dok je adapter utaknut. • Nemojte ukljuèivati adapter mokrim rukama. To može uzrokovati strujni udar. • Ne ispuštajte proizvod i ne izlažite ga teškim udarima. To može izazvati ošteæenje opreme. • Nemojte upotrebljavati punjaè baterija da punite druge baterije osim punjive litij-ionske baterije D-LI106. Ako pokušate puniti druge vrste baterija, možete prouzroèiti eksploziju pregrijavanje ili oštetiti punjaè za baterije. • Da smanjite rizik od opasnosti, upotrebljavajte samo certificirani CSA/UL adapter za struju, žicu tipa SPT-2 ili težu, najmanje bakar broj 18, jedan kraj s utikaèem (s odreðenom NEMA konfiguracijom), a drugi s utiènicom (s odreðenom IEC neindustrijskom konfiguracijom) ili odgovarajuæi.

O bateriji Upozorenje
• Èuvajte baterije izvan dosega male djece. Stavljanje baterije u usta može uzrokovati strujni udar. • Ako baterija procuri i tekuæina doðe u dodir s oèima, nemojte ih trljati. Isperite ih èistom vodom i odmah zatražite lijeènièku pomoæ.

Oprez
• Upotrebljavajte samo bateriju odobrenu za uporabu s ovim aparatom. Uporaba drugih baterija može izazvati eksploziju ili požar.
3

• Nemojte rastavljati baterije. Rastavljanje baterija ili punjenje baterija koje nisu za punjenje može izazvati eksploziju ili curenje. • Odmah izvadite bateriju iz aparata ako ona postane vruæa ili se poène dimiti. Budite pažljivi da se ne opeèete pri uklanjanju baterije. • Držite + i — kontakte baterije daleko od žica, ukosnica za kosu i sliènih metalnih objekata. • Ne skraæujte bateriju i ne bacajte je u vatru. To može izazvati eksploziju ili požar. • Ako tekuæina koja je iscurila iz baterije doðe u dodir s kožom ili odjeæom, isperite ih vodom. • Mjere opreza pri uporabi D-LI106 baterije: • BATERIJA MOŽE EKSPLODIRATI ILI SE ZAPALITI PRI NEPRAVILNOM RUKOVANJU. • NEMOJTE RASTAVLJATI ILI SPALJIVATI BATERIJE. • PUNITE SAMO AKO JE BATERIJA U STANJU ZA PUNJENJE. • NEMOJTE GRIJATI NA IZNAD 140 °F/60 °C ILI IZAZIVATI KRATKI SPOJ. • NE DROBITE ILI MIJENJAJTE BATERIJU.

Držite aparat i pribor izvan dohvata male djece Upozorenje
• Ne stavljajte aparat i njegov pribor u blizinu male djece. 1. U sluèaju zakazivanja proizvoda ili njegove sluèajne uporabe može doæi do teških ozljeda osoba. 2. Omatanje vrpce oko vrata može izazvati gušenje. 3. Da izbjegnete moguænost sluèajnoga gutanja maloga pribora kao što je baterija ili SD memorijska kartica, èuvajte ih izvan dohvata male djece. Odmah zatražite hitnu medicinsku pomoæ ako netko sluèajno proguta pribor.

4

Pozornost pri rukovanju
Prije uporabe aparata
• Kada putujete, ponesite popis meðunarodnih servisa koji je u paketu. To æe vam biti korisno ako imate probleme dok putujete. • Ako dulje vrijeme niste upotrebljavali aparat, provjerite da još uvijek radi, osobito prije snimanja važnih dogaðaja (kao što su vjenèanje ili putovanje). Sadržaj snimki i zvuènih zapisa ne može se jamèiti ako snimanje, pregled ili prijenos na raèunalo itd. nisu moguæi zbog kvara na aparatu ili mediju za snimanje (SD memorijskoj kartici) itd.

O bateriji i punjaèu
• Èuvanje pune baterije može oslabiti njezina radna obilježja. Izbjegavajte èuvanje na visokim temperaturama. • Ako bateriju ostavite u aparatu koji dulje vrijeme ne upotrebljavate, baterija æe se previše isprazniti, što æe skratiti njezin životni vijek. • Preporuèujemo da bateriju napunite dan prije uporabe. • Utikaè priložen ovom aparatu namijenjen je uporabi samo s punjaèom baterije D-BC106. Nemojte ga upotrebljavati s drugim ureðajima.

Mjere opreza pri nošenju i uporabi aparata
• Nemojte izlagati aparat visokim temperaturama ili velikoj vlazi. Ne ostavljajte aparat u vozilu jer temperatura može biti jako visoka. • Nemojte izlagati aparat jakim vibracijama, šokovima ili pritisku. Upotrijebite jastuk da zaštitite aparat od vibracija motocikla, automobila ili brodova. • Idealna temperatura za uporabu aparata iznosi izmeðu 0 °C i 40 °C (32 °F i 104 °F). • Monitor može biti crn pri visokoj temperaturi, ali æe se vratiti na normalu kada se temperatura vrati na normalnu. • Na niskim temperaturama monitor može reagirati sporije. Razlog tome su tekuæi kristali i to nije kvar. • Nagle promjene temperature izazivaju kondenzaciju unutar i izvan aparata. Stavite aparat u torbu ili plastiènu vreæicu i izvadite ga tek kada se izjednaèe temperatura aparata i temperatura okoline.

5

• Izbjegavajte dodir aparata sa smeæem, blatom, pijeskom, prašinom, vodom, otrovnim plinovima ili solima. Oni mogu izazvati kvar na aparatu. Obrišite kišu ili kapljice vode s aparata. • Nemojte jako pritiskati monitor. To može prouzroèiti lom ili kvar. • Pazite da previše ne zategnete vijak stativa kada upotrebljavate stativ. • Ne možete zamijeniti objektiv na ovom aparatu. Ne možete ukloniti objektiv. Ne držite i ne pritišæite produženi dio objektiva. To može izazvati kvar.

Èišæenje aparata
• Nemojte èistiti aparat organskim otapalima kao što su razrjeðivaè, alkohol ili benzen. • Upotrijebite èetku za objektiv da uklonite prašinu s objektiva. Nikada nemojte upotrijebiti sprej za èišæenje jer može oštetiti objektiv.

Èuvanje aparata
• Ne èuvajte aparat s konzervansima ili kemikalijama. Držanje na visokoj temperaturi ili vlazi može izazvati plijesan na aparatu. Izvadite aparat iz torbice i stavite ga na suho i dobro prozraèivano mjesto.

Druge mjere opreza
• Preporuèujemo periodiène preglede svake dvije godine da zadržite odlièna radna obilježja. • Pogledajte «Mjere opreza pri uporabi SD memorijske kartice» (str.41) u vezi s SD memorijskom karticom. • Uzmite u obzir da brisanjem slika ili zvukova ili formatiranjem SD memorijskih kartica ili ugraðene memorije neæete potpuno obrisati izvorne podatke. Obrisane se datoteke katkad mogu povratiti komercijalno dostupnim softverom. Korisnik preuzima odgovornost za osiguranje privatnosti takvih podataka.

6

Sadržaj
SIGURNA UPORABA APARATA.....................................................1 Pozornost pri rukovanju....................................................................5 Sadržaj .............................................................................................7 Sadržaj uputa za uporabu ..............................................................13 Obilježja aparata .................................................................................14 Provjera sadržine paketa................................................................17 Nazivi dijelova.................................................................................18 Nazivi radnih dijelova......................................................................19 Pokazatelji monitora .......................................................................20

Poèetak uporabe

31

Prièvršæivanje poklopca objektiva i trake.........................................32 Ukljuèivanje aparata ...........................................................................33 Punjenje baterije.............................................................................33 Umetanje baterije ...........................................................................34 Uporaba adaptera za struju ............................................................37 Umetanje SD memorijske kartice ......................................................39 Broj snimki snimljenih na SD memorijsku karticu ...........................42 Ukljuèivanje i iskljuèivanje aparata...................................................43 Pokretanje u opciji pregleda ...........................................................44 Poèetne postavke ...............................................................................45 Odabir jezika prikaza ......................................................................45 Odabir postavki datuma i sata ........................................................49 Namještanje dioptrije tražila ..............................................................52

Uobièajene radnje

53

Razumijevanje funkcija gumba..........................................................54 Opcija A ........................................................................................54 Opcija Q .......................................................................................56 Promjena izmeðu A opcije i Q opcije .........................................58 Zadavanje funkcija aparata ................................................................59 Rukovanje izbornicima ...................................................................59 Popis izbornika ...............................................................................63

7

Snimanje

69

Snimanje slika .....................................................................................70 Držanje aparata ..............................................................................70 Snimanje.........................................................................................70 Uporaba funkcije detekcije lica .......................................................75 Snimanje u osnovnoj opciji (Green Mode (Zelena opcija)) .............77 Uporaba zuma ................................................................................80 Namještanje ekspozicije .................................................................82 Odabir opcije snimanja ......................................................................84 Opcije slike .....................................................................................85 H Opcije ......................................................................................85 Opcije ekspozicije...........................................................................88 Odabir opcije snimanja prema situaciji ............................................89 Snimanje tamnih scena (Digitalni SR/Noæna scena/ Portret noæne scene/Opcija vatrometa)....................................89 Snimanje ljudi (Portret/Poluportret/Opcija bebe) ............................90 Snimanje djece (Opcija djece)........................................................91 Snimanje ljubimaca (Opcija ljubimaca)...........................................92 Snimanje s pozadinskim osvjetljenjem (Opcija pozadinskoga osvjetljenja)...........................................93 Snimanje sporta i slobodnih aktivnosti (Opcijasporta/surfanja i snijega)...............................................94 Snimanje u zatvorenim prostorima (Opcija zabave) .......................95 Razlièite metode snimanja .................................................................97 Okvir slike (Opcija okvira slike).......................................................97 Uporaba odgoðenog snimanja .......................................................99 Snimanje uzastopnih slika (Opcija uzastopnoga snimanja/ brzoga uzastopnog snimanja) ................................................100 Snimanje slika u zadanom intervalu (Snimanje u intervalu) .........102 Snimanje automatskim namještanjem ekspozicije (Višestruka ekspozicija) .........................................................104 Uporaba široke digitalne funkcije (Široka digitalna opcija) ...........105 Snimanje Panoramskih snimki (Opcija digitalne panorame) ........107 Odreðivanje ekspozicije ...................................................................110 Utjecaj otvora zaslona i brzine zatvaraèa .....................................110 Uporaba A (KORISNIK) opcije ................................................116 Odabir funkcija snimanja .................................................................119 Odabir opcije bljeskalice...............................................................119 Odabir opcije fokusa.....................................................................122 Odabir postavki automatskog fokusa ...........................................125 Odreðivanje tona snimke..............................................................128 Odabir broja snimljenih piksela.....................................................129 8

Odabir stupnja kvalitete slika........................................................131 Odreðivanje balansa bijeloga .......................................................132 Biranje osjetljivosti ........................................................................134 Postavljanje ISO ispravka u opciji AUTO .....................................136 Odreðivanje AE mjerenja..............................................................137 Kompenzacija izlaza bljeskalice ...................................................138 Kompenzacija svjetline (Postavka D-raspona) .............................139 Snimanje s uporabom funkcije smanjenja trešnje ........................140 Postavljanje funkcije detekcije treptanja.......................................141 Odabir trenutnog prikaza ..............................................................142 Odabir oštrine snimke (Oštrina)....................................................143 Postavljanje zasiæenosti boje/tona (Prilagoðavanje zasiæenosti/tona) ..........................................143 Odabir kontrasta snimke (Kontrast)..............................................144 Odabir funkcije prikaza datuma ....................................................145 Postavke zelenoga gumba ...........................................................146 Snimanje filmova ..............................................................................150 Snimanje filma ..............................................................................150 Biranje snimljenih piksela i broja okvira za filmove.......................152 Odabir funkcije filma SR (smanjenja trešnje u filmu) ....................153 Spremanje postavki (Memorija).......................................................155

Pregled i brisanje snimki

157

Pregled snimki ..................................................................................158 Pregled snimki ..............................................................................158 Pregled filma.................................................................................159 Prikaz više snimki .........................................................................161 Uporaba funkcije pregleda............................................................163 Projekcija ......................................................................................166 Okretanje snimke..........................................................................169 Zum pregled .................................................................................169 Zumirajte lice subjekta automatski (pregled lica)..........................170 Brisanje snimki .................................................................................172 Brisanje pojedinaènih snimki ........................................................172 Brisanje odabranih snimki ............................................................173 Brisanje svih snimki ......................................................................175 Povrat obrisanih snimki ................................................................176 Zaštita snimki od brisanja (Zaštita)...............................................177 Spajanje aparata na AV opremu ......................................................180 Spajanje aparata na utor za video ulaz ........................................181 Spajanje aparata na HDMI termina ..............................................183

9

Obrada i ispis snimki

185

Obrada snimki ...................................................................................186 Promjena velièine snimke (Promjena velièine) .............................186 Obrezivanje snimki .......................................................................187 Obrada snimki tako da lica izgledaju manja .................................188 Uporaba digitalnih filtara...............................................................190 Kompenzacija neželjenih efekata crvenoga oka ..........................194 Dodavanje okvira (Okvir slike) ......................................................195 Obrada filmova .............................................................................199 Kopiranje snimki ...........................................................................201 Odabir naèina ispisa (DPOF) ...........................................................203 Ispis pojedinaène snimke .............................................................203 Ispis svih snimki............................................................................205

Snimanje i preslušavanje zvuka

207

Dodavanje zvuènog zapisa snimkama............................................208 Snimanje zvuènog zapisa.............................................................208 Preslušavanje zvuènog zapisa .....................................................209

Postavke

211

Postavke aparata ..............................................................................212 Formatiranje SD Memorijske Kartice ............................................212 Promjena postavki zvuka..............................................................213 Promjena datuma i sata................................................................214 Odabir svjetskog vremena............................................................217 Promjena jezika prikaza Jezik ......................................................219 Promjena pravila za imenovanje sustava mapa ...........................220 Promjena svjetline ekrana ............................................................221 Uporaba funkcije èuvanja energije ...............................................222 Namještanje funkcije automatskoga iskljuèivanja.........................223 Zadavanje funkcije brzoga zuma..................................................224 Zadavanje vodièa prikaza.............................................................224 Promjena poèetnog ekrana ..........................................................225 Ispravljanje neispravnih piksela na CCD senzoru (Mapiranje piksela) .................................................................226 Vraæanje na standardne postavke (Vraæanje) ..............................227

10

Pregledavanje snimki na raèunalu

229

Konfiguriranje raèunala....................................................................230 Priloženi softver ............................................................................230 Sistemski zahtjevi .........................................................................230 Instaliranje softvera ......................................................................232 Odabir opcije USB veze ...............................................................235 Spajanje na raèunalo ........................................................................237 Spajanje aparata na raèunalo.......................................................237 Prijenos snimki .............................................................................239 Odspajanje aparata s raèunala.....................................................241 Pokretanje «MediaImpression 2.0 for PENTAX» .........................242 Detalji o uporabi «MediaImpression 2.0 for PENTAX».................244 Uporaba bežiène mreže....................................................................245 Konfiguriranje Eye-Fi kartice ........................................................246

Dodatak

249

Funkcije na raspolaganju za sve opcije snimanja .........................250 Poruke................................................................................................255 Rješavanje problema ........................................................................258 Standardne postavke........................................................................260 Popis gradova svjetskog vremena..................................................267 Dodatna oprema................................................................................268 Glavne specifikacije..........................................................................269 JAMSTVENI UVJETI..........................................................................274 Indeks.................................................................................................277

11

U ovim je uputama metoda rukovanja èetverosmjernim upravljaèem prikazana u ilustracijama, kao što su to donje ilustracije.

2ili 4ili 3ili 5ili

Znaèenje simbola upotrijebljenih u ovim uputama za uporabu objašnjeno je dolje.

1

Prikazuje stranicu na kojoj je objašnjenje radnje. Prikazuje korisne informacije. Prikazuje upozorenja pri uporabi aparata.

A opcija Q opcija

Ovo je opcija za snimanje slika i filmova. U ovim uputama opcija za snimanje slike naziva se «opcija snimanja», dok se opcija za snimanje filmova naziva «opcija C». Ovo je opcija za pregled snimki, filmova i zvuènih zapisa.

12

Sadržaj uputa za uporabu
Ove upute za uporabu zadrže sljedeæa poglavlja. 1 Poèetak uporabe ———————————————————————————————————————
Ovo poglavlje objašnjava što morate uèiniti nakon što kupite aparat, a prije nego što poènete sa snimanjem. Pažljivo proèitajte upute i pridržavajte ih se.

1

2 Uobièajene radnje ——————————————————————————————————————
Ovo poglavlje objašnjava opæe radnje kao što su funkcije gumba i kako upotrebljavati izbornike. Za više detalja pogledajte donja poglavlja.

2

3

3 Snimanje ——————————————————————————————————————————————
Ovo poglavlje objašnjava razne naèine snimanja i kako odabrati funkcije.

4 Pregled i brisanje snimki ————————————————————————————————
Ovo poglavlje objašnjava kako pregledati slike i filmove na aparatu ili na televizijskom prijamniku i kako ih obrisati iz aparata.

4

5 Obrada i ispis snimki ———————————————————————————————————
Ovo poglavlje objašnjava razlièite naèine na koje možete ispisivati slike i kako ih možete ureðivati na aparatu.

5

6

6 Snimanje i preslušavanje zvuka ——————————————————————————
Ovo poglavlje objašnjava kako dodati zvuk (zvuèni zapis) slici te kako ga preslušati.

7

7 Postavke ——————————————————————————————————————————————
Ovo poglavlje objašnjava kako odabrati funkcije povezane s aparatom.

8 Pregledavanje snimki na raèunalu —————————————————————————
Ovo poglavlje objašnjava kako spojiti aparat na raèunalo i sadrži upute za instalaciju i opæi pregled priloženog softvera.

8

9

9 Dodatak ———————————————————————————————————————————————
Ovaj poglavlje bavi se problemima pri uporabi i navodi popis dodatne opreme.

13

Obilježja aparata
Osim osnovnog snimanja, X90 ima mnoštvo opcija za snimanje u razlièitim situacijama. Ovaj dio opisuje kako najbolje iskoristiti glavne funkcije aparata. Zajedno s objašnjenjem operacije aparata pomoæi æe vam da u potpunosti uživate u svojemu aparatu.

Jednostavne funkcije snimanja i pregleda!
Jednostavni dizajn za uporabu koji ima X90 omoguæuje laku uporabu sa samo nekoliko gumba. Jednostavno odaberite opciju snimanja (str.84) tako da odaberete odreðenu ikonu i odaberite najpovoljnije postavke za odreðenu situaciju ili opciju pregleda (str.163, str.186) si uživajte u razlièitim opcijama pregleda i ureðivanja. Vodiè na ekranu omoguæuje vam da provjerite funkcije u svakoj opciji i kako ih možete upotrijebiti. Vodiè snimanja prikazan je na paleti opcija snimanja, a vodiè opcija pregleda prikazan je na paleti opcija pregleda. (str.85, str.163) Upotrijebite zelenu opciju da jednostavno slikate pomoæu standardnih postavki. (str.77)

14

Savršeno za portrete!
X90 ima funkciju «Detekcija lica» koja prepoznaje lica na snimci i automatski prilagoðava fokus i ekspoziciju za lica. Može detektirati do 32 osobe na jednoj snimci (*) i pomaže vam da postignete savršene grupne snimke. Zatvaraè automatski opaljuje kada se osobe nasmiju, a ako netko trepne, aparat upozorava da ponovo snimite sliku sve dok ne bude savršena. Takoðer ima funkciju kojom slijedom poveæava lice svake osobe za vrijeme pregleda da možete brzo provjeriti izraze lica. * Na monitoru se prikazuje do 31 okvir za detekciju lica. Funkcija detekcije lica (str.75) Opcije za snimanje ljudi (str.90) Pogled izbliza na ljudska lica radi provjere pri pregledu (str.170)

Dodajte razne okvire svojim snimkama!
Kada snimate s X90, možete odabrati razlièite zabavne okvire da stvorite privlaène snimke s okvirom (str.97). Možete i dodati okvire snimkama koje ste snimili. Prilagodite položaj subjekta na snimci ili smanjite ili poveæajte snimku da oblikom i velièinom odgovara okviru. Više ne morate brinuti o tome da subjekt neæe odgovarati okviru (str.195). Za ukrašavanje snimke okvirom.

Prikažite snimke i zvukove (zvuène zapise) u formatu kalendara!
S X90 možete prikazati snimljene snimke po datumu u formatu kalendara (str.162). To vam omoguæuje da brzo pronaðete snimku koju želite pregledati.

15

Napredne funkcije snimanja filmova
X90 ima funkciju smanjenja trešnje (Movie SR (Film SR)) da smanji trešnju aparata za vrijeme snimanja filma (str.153). Možete snimiti film u HDTV (16:9) formatu (str.152) s 1280×720 piksela i uživati u gledanju visokokvalitetnih filmova na AV ureðajima tako da spojite aparat komercijalnim HDMI kabelom (str.183). Upotrijebite aparat za snimanje zabavnih filmova o djeci i ljubimcima kao vizualni dnevnik njihovog razvoja (str.150).

Mnoštvo funkcija u aparatu za uživanje u snimkama bez raèunala!
Pomoæu X90 koji ima mnoštvo ugraðenih funkcija možete pregledati i obraditi snimke, a da aparat ne spojite na raèunalo i prvo prenesete snimke. Aparat je sve što trebate da snimite i obradite snimke i filmove (str.186). Više ne morate brinuti o sluèajnom brisanju snimki jer sada s X90 možete povratiti obrisane snimke (str.176).

Promjena velièine (str.186), obrezivanje (str.187) i kompenzacija crvenog oka (str.194) mogu se primjenjivati dok se snimka prikazuje u opciji pregleda. Film možete podijeliti na dva ili odabrati dio filma i spremiti ga kao snimku (str.199).

16

Provjera sadržine paketa

Aparat X90

Vrpca O-ST92 (*)

Poklopac objektiva O-LC106 (*) (Poklopac ugraðen na aparat)

Softver (CD-ROM) S-SW104

USB kabel I-USB7 (*)

AV kabel I-AVC7 (*)

Punjiva litij-ionska baterija D-LI106 (*)

Punjaè baterija D-BC106 (*)

Žica utikaèa za struju (*)

Upute za uporabu (ove upute)

Brze upute

Oprema oznaèena zvjezdicom (*) može se kupiti kao dodatna oprema. Punjaè baterije i žica utikaèa za struju mogu se kupiti samo u kompletu (komplet punjaèa baterija K-BC106). Za drugu dodatnu opremu pogledajte «Dodatna oprema» (str.268). 17

Nazivi dijelova
Prednji dio
Lampica za odgoðeno snimanje (lampica za pomoæ fokusu) Gumb b Držaè trake PC/AV izlaz
PC/AV

HDMI terminal (tip D) Objektiv

Stražnji dio
Bljeskalica (spremljena) Izbornik opcija Biraè za namještanje dioptrije tražila Gumb okidaèa Zum poluga Gumb m

Tražilo Ekran Sklopka/pokazivaè statusa

Držaè trake

18

Dno
Poklopac spojnoga kabela

Navoj za stativ

Poluga za zakljuèavanje poklopca baterije/kartice

Poklopac za bateriju/karticu

Nazivi radnih dijelova
Gumb G Gumb u

e-biraè Gumb I Gumb Q Èetverosmjerni upravljaè Gumb 4 Gumb 9/i Gumb 3 Pogledajte «Razumijevanje funkcija gumba» (str.54 - str.57) za objašnjenje funkcija svakog gumba.

19

Pokazatelji monitora
Prikazano u opciji A Ekran prikazuje informacije kao što su uvjeti snimanja u opciji snimanja. Prikaz se mijenja sljedeæim redoslijedom svaki put kada pritisnete gumb u: «Normalni prikaz», «Histogram i informacije», «Prikaz rešetke» i «Bez informacija».
Normalni prikaz
38

Histogram i informacije
38

DISP

12 M

200
02/02/2010 14:25

DISP

DISP

DISP

Bez informacija

Prikaz rešetke

• Kada je opcija snimanja u opciji 9 (zelena), prikaz na monitoru je kao prikaz na desnoj strani. Ne možete promijeniti informacije na ekranu tako da pritisnete gumb u. • Da snimate slike tražilom, prebacite se s prikaz monitora na tražilo tako da pritisnete gumb G. Ponovno pritisnite gumb da se prebacite na prikaz monitora.

38

20

Normalni prikaz u opciji snimanja slika Opcija snimanja

7 8 1 2 3

9 10
38

11 12 13 14 15

4 5 6

1/250 F3.5

+1.0

02/02/2010 14:25

16

17
1 2 3 Opcija snimanja (str.84) Okvir za detekciju lica (str.75) Ikona postavke D-raspona (str.139) 4 Ikona smanjenja trešnje (str.141) 5 Brzina zatvaraèa 6 Zaslon 7 Opcija bljeskalice (str.119) 8 Uzastopno snimanje (str.99 - str.105) 9 Opcija fokusa (str.122) 10 Status komunikacije za Eye-Fi (str.246)

18 19
11 Digitalni zum/ikona pametnog zuma (str.80) 12 Status memorije (str.44) 13 Preostali kapacitet spremanja snimaka 14 Pokazivaè stanja baterije (str.36) 15 Okvir fokusa (str.71) 16 Datum i sat (str.49) 17 EV kompenzacija (str.82) 18 Postavka dodavanja datuma (str.145) 19 Postavka svjetskog vremena (str.217)

21

* 3 se razlikuje ovisno o postavci [D-Range Setting] (Postavka dinamièkog raspona) u izborniku [A Rec. Mode] (Opcija snimanja). P Kada je [Highlight Correction] (Ispravak presvijetlih dijelova) postavljen na O Q Kada je [Shadow Correction] (Ispravak pretamnih dijelova) postavljen na O O Kada su [Highlight Correction] (Ispravak presvijetlih dijelova) i [Shadow Correction] (Ispravak pretamnih dijelova) postavljeni na O Ako su [Highlight Correction] (Ispravak presvijetlih dijelova) i [Shadow Correction] (Ispravak pretamnih dijelova) postavljeni na P (Iskljuèeno), ništa se ne dogaða pod 3. * Kod 4 se pojavljuje M ako je gumb okidaèa pritisnut dopola kada je [Shake Reduction] (Smanjenje trešnje) u izborniku [A Rec. Mode] (Opcija snimanja) postavljen na O (ukljuèeno). Pojavljuje se l kada je [Shake Reduction] (Smanjenje trešnje) postavljen na P (iskljuèeno). * 5 i 6 uvijek se pojavljuju kada je opcija snimanja postavljena na e, b, c, a ili E. U drugim se opcijama snimanja prikazuju samo kada dopola pritisnete gumb okidaèa. * 10 se razlikuje ovisno o statusu komunikacije kada upotrebljavate SD memorijsku karticu s ugraðenim LAN-om (Eye-Fi karticu). (Nema pokazatelja) Eye-Fi kartica nije podržana. MN Komunikacijski podaci MO Èekam na komunikaciju. MP Eye-Fi komunikacija nije dopuštena. MQ Verzija je zastarjela. * Neki se pokazatelji ne pojavljuju, ovisno o opciji snimanja.

22

Histogram i informacije/Prikaz rešetke/Bez prikaza informacija u opciji snimanja Pojavljuju se A1 - A18 i B1 kada odaberete «Histogram i informacije». Pojavljuje se samo B1 kada odaberete «Prikaz rešetke» ili «Bez informacija».

A5 A6 A7 A8 A9 A10 A1 A2 A3 B1 A4 B2 B3
200 1/250 F3.5 +1.0
38
12 M

A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18

A19

A20

23

A1 Opcija snimanja (str.84) A2 Ikona detektiranja lica (str.75) A3 Ikona postavke D-raspona (str.139) A4 Ikona smanjenja trešnje (str.141) A5 Opcija bljeskalice (str.119) A6 Opcija uzastopnih snimki (str.99 - str.105) A7 Opcija fokusa (str.122) A8 Status komunikacije za Eye-Fi (str.246) A9 Digitalni zum/ikona pametnog zuma (str.80) A10 Status memorije (str.44)

A11 Preostali kapacitet spremanja snimaka A12 Pokazivaè stanja baterije (str.36) A13 Snimljeni pikseli (str.129) A14 Stupanj kvalitete (str.131) A15 Balans bijelog (str.132) A16 AE mjerenje (str.137) A17 Osjetljivost (str.134) A18 Histogram (str.28) A19 EV kompenzacija (str.82) A20 Postavka dodavanja datuma (str.145) B1 Okvir fokusa (str.71) B2 Brzina okidaèa B3 Zaslon

* A3 se razlikuje ovisno o postavci [D-Range Setting] (Postavka dinamièkog raspona) u izborniku [A Rec. Mode] (Opcija snimanja). P Kada je [Highlight Correction] (Ispravak presvijetlih dijelova) postavljen na O Q Kada je [Shadow Correction] (Ispravak pretamnih dijelova) postavljen na O O Kada su [Highlight Correction] (Ispravak presvijetlih dijelova) i [Shadow Correction] (Ispravak pretamnih dijelova) postavljeni na O Ako su [Highlight Correction] (Ispravak presvijetlih dijelova) i [Shadow Correction] (Ispravak pretamnih dijelova) postavljeni na P (Iskljuèeno), ništa se ne dogaða pod A3. * Kod 4 se pojavljuje M ako je gumb okidaèa pritisnut dopola kada je [Shake Reduction] (Smanjenje trešnje) u izborniku [A Rec. Mode] (Opcija snimanja) postavljen na O (ukljuèeno). Pojavljuje se l kada je [Shake Reduction] (Smanjenje trešnje) postavljen na P (iskljuèeno).

24

* A8 razlikuje se ovisno o statusu komunikacije kada upotrebljavate SD memorijsku karticu s ugraðenim LAN-om (Eye-Fi karticu). (Nema pokazatelja) Eye-Fi kartica nije podržana. MN Komunikacijski podaci MO Èekam na komunikaciju. MP Eye-Fi komunikacija nije dopuštena. MQ Verzija je zastarjela. * B2 i B3 uvijek se pojavljuju kada je opcija snimanja postavljena na e, b, c, a ili E. U drugim se opcijama snimanja prikazuju samo kada dopola pritisnete gumb okidaèa. * Kada je opcija snimanja postavljena na l (Auto Picture (Automatsko snimanje)) i okidaè pritisnete dopola, odabrana opcija snimanja automatski se pojavljuje u A1 èak i kada odaberete «Prikaz rešetke» ili «Bez informacija» (str.70). * Neki se pokazatelji ne pojavljuju, ovisno o opciji snimanja.

25

Prikaz u opciji Q Ekran prikazuje informacije o snimanju slike u opciji pregleda. Prikaz se mijenja sljedeæim redoslijedom svaki put kada pritisnete gumb u: «Normalni prikaz», «Histogram i informacije» i «Bez informacija».
Normalni prikaz
100 - 0038

Edit

02/02/2010 14:25

DISP

Histogram i informacije
100 - 0038
12 M

DISP
200 1/250 F3.5
02/02/2010 14:25

Edit

DISP

Bez informacija

Edit

26

Normalni prikaz/Histogram i informacije u opciji pregleda snimki
(Svi su dijelovi ovdje prikazani u svrhu objašnjenja.)

Ekran prikazuje informacije poput uvjeta snimanja. Pojavljuje se A1 - A11 samo kada odaberete «Normalni prikaz» ili «Histogram i informacije». Pojavljuje se B1 - B8 samo kada odaberete «Histogram i informacije».

A2 A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
12 M

A3
100 - 0038

A4 A5 A6 A7 A8 A9 B8

200 1/250 F3.5

Edit

02/02/2010 14:25

A10 A11

A1 Opcija pregleda Q : Snimka (str.158) K : Film (str.159) A2 Okvir za detekciju lica (str.75) A3 Status memorije (str.44) A4 Broj mape (str.220) A5 Broj datoteke A6 Ikona zaštite (str.177) A7 Ikona glasovne poruke (str.209) A8 Pokazivaè stanja baterije (str.36)

A9 Ikona glasnoæe A10 Datum i vrijeme snimanja (str.49) A11 Vodiè za èetverosmjerni upravljaè B1 Snimljeni pikseli (str.129) B2 Stupanj kvalitete (str.131) B3 Balans bijelog (str.132) B4 AE mjerenje (str.137) B5 Osjetljivost (str.134) B6 Brzina zatvaraèa B7 Zaslon B8 Histogram (str.28)

* A2 pojavljuje se samo ako je funkcija detekcije lica radila pri snimanju. * U normalnom prikazu A8 - A10 nestaje ako dvije sekunde nije obavljena nikakva radnja. * A9 pojavljuje se samo kada namještate glasnoæu za vrijeme pregleda filmova ili zvuènih zapisa (str.159, str.209) * A11 pojavljuje se èak i ako odaberete «Bez informacija», ali nestaje ako dvije sekunde ne obavite nikakvu radnju. Kada dvije sekunde ne obavite nikakvu radnju u «Normalni prikaz» ili «Histogram informacije», nestaje samo [Edit] (Obrada).
27

Pokazatelji vodièa Pokazatelj vodièa za svaki raspoloživi gumb/svaku raspoloživu tipku pojavljuje se na ekranu za vrijeme rada kao što slijedi.
2 3 4 5
MENU

Èetverosmjerni upravljaè (2) Èetverosmjerni upravljaè (3) Èetverosmjerni upravljaè (4) Èetverosmjerni upravljaè (5) Gumb 3

/
OK

e-biraè Gumb 4 Gumb okidaèa Gumb 9/i Gumb I

SHUTTER

X/i I/J

Uporaba histograma Histogram prikazuje distribuciju svjetline na snimci. Vodoravna os predstavlja svjetlost (tamno ulijevo i svijetlo udesno), a okomita os predstavlja broj piksela. Oblik histograma prije i poslije snimanja govori vam jesu li svjetlina i kontrast ispravni ili ne i omoguæuje vam da odluèite trebate li namjestiti ekspoziciju i ponovo snimiti snimku.
Broj piksela → (Tamno) ← Svjetlina → (Svijetlo) Tamni dijelovi Svijetli dijelovi

Namještanje ekspozicije 1str.82

Razumijevanje svjetline Ako je svjetlina ispravna, vrh je grafa u sredini. Ako je snimka pretamna, vrh je na lijevoj strani, a ako je presvijetla, vrh je na desnoj strani.
Tamna snimka Ispravna snimka Svijetla snimka

28

Kada je snimka pretamna, odrezan je dio na lijevoj strani (tamni dijelovi), a kada je snimka presvijetla, odrezan je dio na desnoj strani (svijetli dijelovi). Razumijevanje kontrasta Vrh grafa postupno se diže ako je kontrast u balansu. Graf ima dva vrha na obje strane, ali pada u sredini kod snimaka s velikom razlikom izmeðu kontrasta i malim kolièinama srednje svjetline.

29

Bilješke

30

1

Poèetak uporabe
Prièvršæivanje poklopca objektiva i trake ......................................................... 32 Ukljuèivanje aparata ................................. 33 Umetanje SD memorijske kartice ............ 39 Ukljuèivanje i iskljuèivanje aparata ......... 43 Poèetne postavke ..................................... 45 Namještanje dioptrije tražila .................... 52

Prièvršæivanje poklopca objektiva i trake
Prièvrstite poklopac objektiva (O-LC106) i traku (O-ST92) isporuèenu s aparatom.

1 Poèetak uporabe
32

1

Prièvrstite vrpcu za poklopac objektiva.

2

Provucite kraj trake kroz ušicu za traku, a zatim je prièvrstite u unutrašnjosti kopèe.
Prema prikazu na slici provlaèenje trake kroz vrpcu poklopca objektiva sprjeèava gubitak poklopca objektiva.

3

Prièvrstite drugi kraj trake na isti naèin prema gornjem opisu.

Ukljuèivanje aparata
Punjenje baterije
Upotrijebite punjaè baterija koji ste dobili (D-BC106) da napunite litij-ionsku bateriju (D-LI106) prije prve uporabe ili nakon što dugo niste koristili aparat ili kada se pojavi poruka [Battery depleted] (Baterija prazna).

1 Poèetak uporabe

Baterija

2 3 1
Pokazatelj punjenja Kod punjenja: Svijetli Punjenje završeno: Iskljuèuje se

Na utiènicu

Punjaè baterija

Žica utikaèa za struju

1 2 3 4

Spojite utikaè za struju na punjaè baterija. Utaknite utikaè za struju u utiènicu. Stavite bateriju u punjaè tako da se vidi PENTAX logotip.
Pokazatelj punjenja svijetli dok se baterija puni, a gasi se kada je punjenje završeno.

Izvadite bateriju iz punjaèa kada se napuni.

33

1 Poèetak uporabe

• Nemojte upotrebljavati punjaè (D-BC106) da druge punite baterije, osim punjivih litij-ionskih baterija D-LI106 jer se punjaè baterija može pregrijati ili oštetiti. • Baterija je došla do kraja životnog vijeka kada se isprazni ubrzo nakon punjenja. Zamijenite je novom baterijom. • Ako pravilno umetnete bateriju, ali se svjetlo na punjaèu ne ukljuèuje, baterija je možda neispravna. Zamijenite je novom baterijom. Procijenjeno vrijeme potrebno za potpuno punjenje baterije iznosi oko 140 minuta. (Vrijeme punjenja ovisi o temperaturi okoline i uvjetima punjenja.) Prikladna temperatura okoline za punjenje baterije je od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F).

Umetanje baterije
Upotrebljavajte punjivu litij-ionsku bateriju koja je isporuèenu s aparatom D-LI106. Napunite bateriju prije prve uporabe aparata.

Poluga za zakljuèavanje poklopca baterije/ kartice Poluga za zakljuèavanj e baterije

Poklopac za bateriju/karticu

1

Otvorite poklopac baterije/kartice.
Kliznite polugom za zakljuèavanje poklopca baterije/kartice u smjeru strelice da otvorite poklopac (1).

34

2

Pritisnite polugu za zakljuèavanje baterije prema 2 i umetnite bateriju tako da logotip PENTAX bude okrenut prema ekranu monitora.
Uskladite oznake na bateriji s oznakama unutar odjeljka za bateriju i pritisnite bateriju dok se ne zakljuèa na mjestu.
Provjerite da je baterija umetnuta s PENTAX logotipom prema ekranu monitora. Ako je baterija neispravno okrenuta, može doæi do kvara.

1 Poèetak uporabe

3

Zatvorite poklopac baterije/kartice.
Kada zatvorite poklopac baterije/kartice, kliznite polugom za zakljuèavanje poklopca baterije/kartice u smjeru suprotnom od 1.

Uklanjanje baterije

1 2

Otvorite poklopac baterije/kartice. Pritisnite polugu za zakljuèavanje baterije prema 2.
Baterija æe iskoèiti. Pazite da vam ne ispadne kada je uklanjate.
• Ovaj aparat primjenjuje punjivu litij-ionsku bateriju D-LI106. Uporaba bilo koje druge vrste baterije može oštetiti aparat i prouzroèiti kvar. • Bateriju umetnite ispravno. Ako bateriju umetnete neispravno, može doæi do kvara. • Nemojte otvarati poklopac baterije dok je aparat ukljuèen. • Kada èuvate bateriju dulje od 6 mjeseci, punjaèom za baterije punite bateriju 30 minuta i èuvajte bateriju odvojeno. Pazite da punite bateriju svakih 6 - 12 mjeseci. Èuvanje baterije na temperaturi u prostoriji ili na nižoj bilo bi idealno. Izbjegavajte èuvanje na visokoj temperaturi. • Postavke dana i sata mogu se izgubiti ako je aparat dulje vrijeme bez baterije. • Budite pažljivi jer se baterija može jako zagrijati kada je upotrebljavate dulje vrijeme.

35

• Kapacitet spremanja snimki, vrijeme snimanja filmova i vrijeme pregleda
(na 23°C s ukljuèenim ekranom i punom baterijom)

1 Poèetak uporabe
36

Kapacitet spremanja snimki*1 (uporaba bljeskalice na 50% snimki) Oko 255 slika

Vrijeme snimanja filma*2 Oko 100 minuta

Vrijeme pregleda*2 Oko 360 minuta

*1 Kapacitet spremanja snimki prikazuje približan broj snimki snimljenih za vrijeme CIPA testiranja (s ukljuèenim ekranom, bljeskalicom na 50% snimki i na 23 °C). *2 Prema rezultatima internog testiranja. Stvarna radna obilježja mogu se razlikovati ovisno o radnim uvjetima.
• U pravilu rad baterije privremeno oslabi kada padne temperatura. • Nosite rezervnu bateriju kada putujete izvan države ili u hladne krajeve ili ako namjeravate mnogo snimati.

• Pokazatelj napunjenosti baterije Možete provjeriti kapacitet baterije pomoæu simbola na ekranu.
Prikaz ekrana Status baterije Dovoljno preostale snage. Baterija je gotovo prazna. Baterija je oslabila. Baterija je prazna. Aparat æe se iskljuèiti nakon što prikaže ovu poruku.

w x y z

(zeleno) (zeleno) (žuto) (crveno)

[Battery depleted] (Baterija prazna)

Uporaba adaptera za struju
Preporuèujemo uporabu adaptera za struju K-AC106 (dodatna oprema) ako aparat namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme ili ga spajate na raèunalo. 1 Poèetak uporabe

4 8
Žica utikaèa za struju

7
Terminal za struju Adapter za struju

3 6 1

Adapter za struju

1 2 3 4 5 6

Provjerite da je aparat iskljuèen prije nego što otvorite poklopac baterije/kartice. Uklonite bateriju.
Pogledajte str.34 - str.35 za upute o otvaranju poklopca baterije/kartice i uklanjanju baterije.

Umetnite spojku tako da držite polugu za zakljuèavanje baterije prema dolje (1).
Potvrdite da je spojka za struju blokirana na mjestu.

Izvucite žicu spojke za struju.
Povucite i otvorite poklopac spojnoga kabela (2) do poklopca baterije/ kartice i izvucite kabel iz spojke za struju.

Zatvorite poklopac baterije/kartice. Spojite terminal adaptera za struju na terminal za struju spojke za struju.
37

7 8
1 Poèetak uporabe
38

Spojite utikaè za struju na adapter za struju. Utaknite utikaè za struju u utiènicu.
• Provjerite da je aparat iskljuèen prije nego što spojite ili odspojite adapter za struju. • Provjerite da su utikaè za struju i kabel za struju koji spaja adapter za struju s aparatom ispravno umetnuti. Možete izgubiti informacije ako se oni odspoje za vrijeme snimanja na SD memorijsku karticu ili u ugraðenu memoriju. • Budite pažljivi pri uporabi adaptera za struju da izbjegnete požar ili strujni udar. Proèitajte «O punjaèu baterije i adapteru za struju» (str.2) prije uporabe adaptera za struju. • Proèitajte upute za uporabu koje ste dobili s adapterom za struju K-AC106 prije uporabe adaptera.

Umetanje SD memorijske kartice
Ovaj aparat primjenjuje SD memorijsku karticu ili SDHC memorijsku karticu. (Obje se u nastavku kartice nazivaju SD memorijske kartice.) Snimke i zvukovi spremaju se na SD memorijsku karticu ako je ona umetnuta u aparat. Ako ona nije umetnuta, snimaju se u ugraðenu memoriju (str.44).
• Formatirajte novu karticu ili SD memorijsku karticu upotrijebljenu s drugim aparatima. Pogledajte «Formatiranje SD Memorijske Kartice» (str.212) za upute o formatiranju. • Provjerite da je aparat iskljuèen prije umetanja ili uklanjanja SD memorijske kartice. • Kapacitet spremanja snimki ovisi o kapacitetu SD memorijske kartice i odabranom broju snimljenih piksela te stupnju kvalitete. (str.42) • Pokazatelj statusa na aparatu trepti kada se upotrebljava SD memorijska kartica (kada se snimaju ili èitaju podaci).

1 Poèetak uporabe

Izrada prièuvne kopije podataka
Aparat ne može pristupiti podacima na ugraðenoj memoriji u sluèaju kvara. Pomoæu raèunala ili drugog ureðaja izradite prièuvnu kopiju važnih podataka na drugom mjestu.

39

1 Poèetak uporabe

Poklopac za bateriju/karticu

Poluga za zakljuèavanje poklopca baterije/kartice

SD memorijska kartica

1 2

Otvorite poklopac baterije/kartice.
Kliznite polugom za zakljuèavanje poklopca baterije/kartice u smjeru strelice da otvorite poklopac (1).

Umetnite SD memorijsku karticu tako da naljepnica bude okrenuta prema prednjoj strani aparata (strani s objektivom).
Pritisnite karticu sve dok ne sjedne na mjesto. Snimke i zvukovi neæe se moæi snimiti ako kartica nije umetnuta do kraja.

3

Zatvorite poklopac baterije/kartice.
Kada zatvorite poklopac baterije/kartice, kliznite polugom za zakljuèavanje poklopca baterije/kartice u smjeru suprotnom od 1.

Da uklonite SD memorijsku karticu

1 2
40

Otvorite poklopac baterije/kartice. Pritisnite SD memorijsku karticu da je izbacite van.
Izvucite karticu.

Mjere opreza pri uporabi SD memorijske kartice
• SD memorijska kartica ima polugu za zaštitu od zapisivanja. Pomaknite je prema LOCK da sprijeèite snimanje novih podataka, brisanje spremljenih podataka i formatiranje na aparatu ili raèunalu.

1
Poluga za zaštitu od zapisivanja

Poèetak uporabe
41

Pojavljuje se r na ekranu kada je kartica zaštiæena. • Budite pažljivi kada uklanjate SD memorijsku karticu odmah nakon uporabe aparata jer kartica može biti vruæa. • Držite poklopac kartice zatvorenim i ne uklanjajte SD memorijsku karticu i ne iskljuèujte aparat dok se snimka pregledava ili sprema na karticu ili dok je aparat spojen na raèunalo USB kabelom zato što na taj naèin možete izgubiti podatke ili oštetiti karticu. • Nemojte savijati SD memorijsku karticu ili je izlagati snažnom udarcu. Držite je dalje od vode i visoke temperature. • Nemojte uklanjati SD memorijsku karticu za vrijeme formatiranja jer to može trajno oštetiti karticu. • Informacije na SD kartici mogu se obrisati i u sljedeæim situacijama. Ne preuzimamo odgovornost za brisanje podataka u sljedeæim sluèajevima: (1) Kada se SD memorijskom karticom neispravno rukuje. (2) Kada je SD memorijska kartica izložena statièkom elektricitetu ili elektriènim smetnjama. (3) Kada SD memorijsku karticu ne upotrebljavate duže vrijeme. (4) Ako izbacite SD memorijsku karticu ili bateriju dok se podaci snimaju ili pregledavaju. • Ako je dugo vremena ne upotrebljavate, informacije pohranjene na njoj mogu postati neèitljive. Uvijek pohranite kopije svih važnih informacija na raèunalu. • Izbjegavajte uporabu ili èuvanje kartice na mjestu na kojem može biti izložena statièkom elektricitetu ili elektriènim smetnjama. • Izbjegavajte uporabu ili èuvanje kartice na direktnom suncu ili na mjestu na kojem može biti izložena naglim promjenama u temperaturi ili kondenzaciji. • Kada upotrebljavate SD memorijsku karticu s malom brzinom snimanja, može doæi do prekida snimanja filma èak i kada ima dovoljno memorije ili može trebati više vremena za snimanje ili pregled. • Formatirajte nove SD kartice ili kartice upotrijebljene s drugim aparatima. Pogledajte «Formatiranje SD Memorijske Kartice» (str.212).

Broj snimki snimljenih na SD memorijsku karticu
1 Poèetak uporabe
42

Velièina snimljenih snimki ovisi o broju snimljenih piksela na snimkama tako da se razlikuje i broj snimki koje možete spremiti na SD memorijsku karticu. Odaberite željeni broj piksela i stupanj kvalitete za snimke u izborniku [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).
Odabir broja snimljenih piksela 1str.129

Odaberite željeni broj piksela i broj okvira u [Movie] (Film) u izborniku [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).
Biranje snimljenih piksela i broja okvira za filmove 1str.152

Za približni broj snimki koje možete spremiti ili duljinu filma koji možete snimiti na SD memorijsku karticu pogledajte «Glavne specifikacije» (str.269).

Ukljuèivanje i iskljuèivanje aparata

1 Poèetak uporabe

Prekidaè

1 2

Uklonite poklopac objektiva. Pritisnite prekidaè
Aparat i ekran se ukljuèuju. Kada ukljuèite aparat, izvlaèi se objektiv. (Objektiv se ne izvlaèi ako niste konfigurirali poèetne postavke.) Ako se pojavi ekran [Language/u] ili ekran [Date Adjustment] (Namještanje datuma) kada ukljuèite aparat, slijedite upute na str.45 ili str.49 da odaberete jezik prikaza i/ili trenutaèan datum i sat.

3

Još jedanput pritisnite prekidaè.
Ekran se iskljuèuje, objektiv se uvlaèi, a aparat se iskljuèuje.
Snimanje slika 1str.70

43

Provjera memorijske kartice SD memorijska kartica se provjerava kada ukljuèite aparat i prikazuje se status memorije. 1
Status memorije
38

a + r

SD memorijska kartica je umetnuta. Snimke i zvukovi bit æe spremljeni na SD memorijsku karticu. SD memorijska kartica nije umetnuta. Snimke i zvukovi bit æe spremljeni u ugraðenu memoriju. Poluga za zaštitu od zapisivanja na SD memorijsku karticu nalazi se u položaju LOCK (str.41). Snimke i zvukovi ne mogu se snimiti.
02/02/2010 14:25

44

Poèetak uporabe

Pokretanje u opciji pregleda
Možete pokrenuti aparat u opciji pregleda ako želite odmah pregledati snimke ili preslušati zvuène zapise, a da ne snimate nove snimke.
Gumb Q

Prekidaè

1

Pritisnite prekidaè dok držite gumb Q.
Ekran se ukljuèuje s uvuèenim objektivom, a aparat se pokreæe u opciji pregleda.
Da promijenite opciju pregleda u opciju A, pritisnite gumb Q ili dopola pritisnite gumb okidaèa. Pregled snimki 1str.158

Poèetne postavke
Pojavljuje se ekran [Language/u] kada prvi put ukljuèite aparat. Obavite radnje dolje u «Odabir jezika prikaza» da odaberete željeni jezik i u «Odabir postavki datuma i sata» (str.49) da odaberete trenutaèan datum i sat.
Jezik, datum i sat mogu se promijeniti kasnije. Pogledajte donje stranice za upute. • Da promijenite jezik, slijedite korake u «Promjena jezika prikaza Jezik» (1str.219). • Da promijenite datum i sat, slijedite korake u «Promjena datuma i sata» (1str.214).

1 Poèetak uporabe

Odabir jezika prikaza

Èetverosmjerni upravljaè Gumb 4 Gumb 3

1

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite željeni jezik.

English Dansk Deutsch Svenska Suomi Polski Italiano Nederlands Magyar MENU Cancel

OK

OK

45

2
1 Poèetak uporabe
46

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran [Initial Setting] (Poèetne postavke) na odabranom jeziku. Ako se pojave željene postavke za [Hometown] (Dom) i [DST] (Ljetno vrijeme) (Ljetno vrijeme), idite na 3. korak. Idite na «Odabir grada i ljetnog vremena» (str.48) ako se željene postavke ne pojave.

Initial Setting English Hometown New York Settings complete
MENU Cancel

DST OFF

Ljetno vrijeme

3

Dvaput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3) i odaberite [Settings complete] (Postavke završene).

Initial Setting English Hometown New York Settings complete
MENU Cancel OK

DST OFF

OK

4

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran [Date Adjustment] (Namještanje datuma). Zadajte datum i sat tako da slijedite postupak u «Odabir postavki datuma i sata» (str.49).

Ako sluèajno odaberete drugi jezik i krenete na sljedeæi postupak, slijedite ove upute da vratite željeni jezik.

1 2

Kada ste sluèajno odabrali krivi jezik

1 Poèetak uporabe

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5). Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite željeni jezik i pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran [Initial Setting] (Poèetne postavke) na odabranom jeziku.
Kada se nakon 2. koraka pojavi ekran na krivom jeziku

1 2 3 4 5 6

Pritisnite gumb 3. Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5). Èetverosmjernim upravljaèem (32) odaberite [Language/u]. Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se ekran [Language/u].

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite željeni jezik. Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran [W Setting] (Postavka) na odabranom jeziku.

Jezik je promijenjen u željeni jezik. Da promijenite [Hometown] (Dom), [Date] (Datum) i [Time] (Vrijeme), pogledajte donje upute. • Da promijenite [Hometown] (Dom), slijedite korake u «Odabir svjetskog vremena» (1str.217). • Da promijenite [Date] (Datum) i [Time] (Vrijeme), slijedite korake u «Promjena datuma i sata» (1str.214).

47

Odabir grada i ljetnog vremena

3
1 Poèetak uporabe
48

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Okvir se pomièe na [W Hometown] (Dom).

4

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se ekran [W Hometown] (Dom).

Initial Setting English Hometown New York Settings complete
MENU Cancel

DST OFF

5

Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite grad.

Hometown

City DST

New York
OK

MENU Cancel

OK

6 7 8 9

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Okvir se pomièe na [DST] (Ljetno vrijeme).

Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite O ili P. Pritisnite gumb 4.
Ponovno se pojavljuje ekran [Initial Setting] (Poèetne postavke).

Èetverosmjernim upravljaèem (3) odaberite [Settings complete] (Postavke završene).

Initial Setting English Hometown New York Settings complete
MENU Cancel OK

DST OFF

OK

10

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran [Date Adjustment] (Namještanje datuma). Slijedite upute da odaberete datum i sat.

1
Format video izlaza (NTSC/PAL) postavljen je na format grada odabranog u [Hometown] (Dom) na ekranu [Initial Setting] (Poèetne postavke). Pogledajte «Popis gradova svjetskog vremena» (str.267) za informacije o formatu video izlaza svakoga grada koji æe biti zadan u vrijeme poèetne postavke i «Odabir formata video izlaza» (str.182) za promjenu postavke formata video izlaza.

Poèetak uporabe

Odabir postavki datuma i sata
Postavite trenutaèni datum i sat te naèin prikaza.

1 2

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Okvir se pomièe na [mm/dd/yy] (mm/dd/gg).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite format datuma.
Odaberite izmeðu [mm/dd/yy] (mm/dd/gg), [dd/mm/yy] (dd/mm/gg) ili [yy/mm/dd] (gg/ mm/dd).

Date Adjustment Date Format Date Time
MENU Cancel

mm/dd/yy 24h 01/01/2010 00:00

Settings complete

3 4

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Okvir se pomièe na [24h].

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [24h] (24 sata) ili [12h] (12 sati).

Date Adjustment Date Format Date Time
MENU Cancel

mm/dd/yy 24h 01/01/2010 00:00

Settings complete

5

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Okvir se vraæa na [Date Format] (Format datuma).

49

6
1 Poèetak uporabe
50

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Okvir se pomièe na [Date] (Datum).

Date Adjustment Date Format Date Time
MENU Cancel

mm/dd/yy 24h 01/01/2010 00:00

Settings complete

7 8

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Okvir se pomièe na mjesec.

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (23) da promijenite mjesec.
Promijenite dan i godinu na isti naèin. Nakon toga promijenite vrijeme. Ako odaberete [12h] u 4. koraku, postavka se ovisno o vremenu mijenja izmeðu am i pm.

Date Adjustment Date Format Date Time
MENU Cancel

mm/dd/yy 24h 01/01/2010 00:00

Settings complete

9

Èetverosmjernim upravljaèem (3) odaberite [Settings complete] (Postavke završene).

Date Adjustment Date Format Date Time
MENU Cancel

mm/dd/yy 24h 01/01/2010 00:00

Settings complete
OK

OK

10

Pritisnite gumb 4.
Tako potvrðujete datum i sata.

Ako pritisnete gumb 4 u 10. koraku, sat na aparatu dolazi na 00 sekundi. Da namjestite toèno vrijeme, pritisnite gumb 4 kada signal vremena (na TV-u, radiju itd.) doðe na 00 sekundi. Kada se prikaže ekran [Initial Setting] (Poèetne postavke) ili [Date Adjustment] (Namještanje datuma), možete otkazati postavke odreðene do tada i prijeæi u opciju snimanja tako da pritisnete gumb 3. U tom æe se sluèaju ekran ponovno pojaviti [Initial Setting] (Poèetne postavke) sljedeæi put kada ukljuèite aparat.

1 Poèetak uporabe
51

Možete promijeniti [Language/u], [Date] (Datum), [Time] (Vrijeme), [Hometown] (Dom) i [DST] (Ljetno vrijeme). Pogledajte donje stranice za upute. • Da promijenite jezik, slijedite korake u «Promjena jezika prikaza Jezik» (1str.219). • Da promijenite datum i sat, slijedite korake u «Promjena datuma i sata» (1str.214). • Da promijenite grada ili postavku ljetnoga vremena, slijedite korake u «Odabir svjetskog vremena» (1str.217).

Namještanje dioptrije tražila
Namjestite tražilo da odgovara vašem vidu. Ako je teško jasno vidjeti kroz tražilo, okreæite biraè za namještanje dioptrije gore ili dolje.

1 Poèetak uporabe
52

1 2

Pritisnite gumb G i prijeðite na tražilo. Pogledajte kroz tražilo i okreæite biraè za namještanje dioptrije gore ili dolje.
Namještajte biraè sve dok slika u tražilu ne bude jasno fokusirana. Usmjerite aparat prema bijelom zidu ili drugoj svijetloj i ujednaèenoj površini.

2

Uobièajene radnje
Razumijevanje funkcija gumba ................ 54 Zadavanje funkcija aparata ...................... 59

Razumijevanje funkcija gumba
Opcija A
2 Uobièajene radnje 3 4 5 6 7 8 9 1 2 0 a b c

1 2 3

Gumb b
Bljeskalica iskaèe.

Gumb G
Prebacuje izmeðu tražila i ekrana monitora.

Gumb m
Postavlja vrijednost EV kompenzacije, brzinu zatvaraèa i vrijednost zaslona.

4 5

Zum poluga
Mijenja podruèje snimanja (str.80).

Gumb okidaèa
Fokusira aparat na subjekt kada pritisnete dopola u opciji snimanja nepokretnih slika (osim kad odaberete s (Infinity (Beskonaèni)) ili \ kao opciju fokusa). Snima sliku kada potpuno pritisnete dolje (str.72). Zapoèinje i zaustavlja snimanje filma u opciji C (Movie (Film)) (str.150).

54

6 7

Prekidaè
Ukljuèuje i iskljuèuje aparat (str.43).

e-biraè
Mijenja vrijednost EV kompenzacije, brzinu zatvaraèa i vrijednost zaslona.

8

I (Lice) gumb
Mijenja funkciju detekcije lica (str.75). Funkcija detekcije lica mijenja se svaki put kada pritisnete gumb I: Smile Capture (Snimanje osmijeha) Face Detection Off (Detekcija lica iskljuèena) Face Detection On (Detekcija lica ukljuèena)

2 Uobièajene radnje

9 0

Q gumb
Mijenja u opciju Q (str.58).

Èetverosmjerni upravljaè
2 3 4 5 23 Mijenja opciju uzastopnoga snimanja (str.99 - str.105). Prikazuje paletu opcija snimanja kada je biraè opcija postavljen na H (str.85). Mijenja opciju bljeskalice (str.119). Mijenja opciju fokusa (str.122). Namješta fokus kada je opcija fokusa postavljena na \ (str.123).

a

9(Zeleni) gumb
Mijenja u (zelenu) opciju 9 (str.77). Poziva dodijeljenu funkciju kada je postavljeno na [Fn Setting] (Fn postavka) (str.146).

b c

3 gumb
Prikazuje izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja) (str.59).

Gumb u
Mijenja informacije prikazane na ekranu (str.20).

55

Opcija Q

3 2 Uobièajene radnje 4 5 6 7 1 2 8 9 0

1 2

u gumb
Mijenja informacije prikazane na ekranu (str.26).

Gumb 3
Prikazuje izbornik [W Setting] (Postavka) za vrijeme prikaza pojedinaènih snimki (str.59). Vraæa na pojedinaèni prikaz za vrijeme prikaza palete opcija pregleda. Vraæa na prikaz pojedinaènih snimki za vrijeme prikaza èetiri snimke/ devet snimki ili zum prikaza. U prikazu mape/kalendara prebacuje prikaz na prikaz devet snimki s pokazivaèem na najnovijoj snimci.

3 4 5

Gumb okidaèa
Mijenja u opciju A (str.58).

Prekidaè
Ukljuèuje i iskljuèuje aparat (str.43).

e-biraè
Okrenite ulijevo (f) za vrijeme pojedinaènog prikaza da prikažete èetiri snimke. Mijenja prikaz na devet snimki kada još jednom okrenete ulijevo. Vraæa se na prethodni prikaz kada okrenete udesno (y) (str.161). Poveæava snimku kada okrenete udesno (y) za vrijeme pojedinaènog prikaza. Vraæa se na prethodni prikaz kada okrenete ulijevo (f) (str.169).

56

Okrenite ulijevo (f) za vrijeme prikaza devet snimki na prikaz mapa ili prikaz kalendara (str.162). Okrenite udesno (y) za vrijeme prikaza mapa/kalendara da promijenite na prikaz devet snimki (str.162). Prilagoðava glasnoæu za vrijeme pregleda filmova ili zvuènih zapisa (str.159, str.209).

6

I (Lice) gumb
Zumira i poveæava lica subjekata na snimci s detektiranim licima redoslijedom kojim detektira lica za vrijeme snimanja (Pregled lica izbliza) (str.170).

2 Uobièajene radnje

7 8

Q gumb
Mijenja u opciju A (str.58).

Èetverosmjerni upravljaè
2 3 Prikazuje i zaustavlja film ili zvuèni zapis (str.159, str.209). Prikazuje paletu opcija prikaza (str.165). Zaustavlja film ili zvuèni zapis za vrijeme pregleda (str.159, str.209). 45 Prikazuje prethodnu ili sljedeæu snimku za vrijeme prikaza pojedinaènih snimki (str.158). Brzo naprijed, brzo natrag, okvir natrag, okvir naprijed, vraæa film unatrag i reproducira ga unaprijed za vrijeme gledanja filma (str.159). 2345 Odabire snimku u prikazu èetiri/devet snimki, mapu u prikazu mape i datum u prikazu kalendara (str.161, str.162). Pomièe podruèje prikaza za vrijeme zum pregleda (str.169). Pomièe snimku pri primjeni kompozitne funkcije okvira (str.197).

9

9(Zeleni)/i (Delete (Brisanje)) gumb
Mijenja prikaz pojedinaènih snimki u ekran za brisanje (str.172). Mijenja prikaz èetiri snimke/devet snimki u ekran za odabir i brisanje (str.173). Mijenja prikaz mapa u ekran za prikaz kalendara (str.162). Mijenja prikaz kalendara u ekran za prikaz mapa (str.162).

0

Gumb 4
Vraæa na prikaz pojedinaènih snimki za vrijeme prikaza èetiri snimke/ devet snimki ili zum prikaza (str.161, str.169). Mijenja prikaz devet snimki odabrane mape za vrijeme prikaza mape (str.162). Mijenja u prikaz pojedinaènih snimki snimljenih na odabrani datum za vrijeme prikaza kalendara (str.162).
57

Promjena izmeðu A opcije i Q opcije
U ovim se uputama opcija snimanja, kao ona za snimanje slika, zove «opcija A» (opcija snimanja.) Opcija pregleda, kao ona za pregled snimljenih slika na ekranu, zove se «opcija Q» (opcija pregleda). U opciji Q možete vršiti jednostavne radnje obrade snimki koje pregledavate. Slijedite donji postupak da se prebacite izmeðu opcije A i opcije Q. Da prijeðete s opcije A u opciju Q

2 Uobièajene radnje
58

1 1

Pritisnite gumb Q.
Aparat se prebacuje u opciju Q.

Da prijeðete s opcije Q u opciju A

Pritisnite gumb Q ili gumb okidaèa dopola.
Aparat se prebacuje u opciju A.

Prikaz datuma spremljenog u ugraðenoj memoriji. Kada umetnete SD memorijsku karticu u aparat, prikazuju se snimke i filmovi na SD memorijskoj kartici. Ako želite prikazati snimke i filmove spremljene u ugraðenu memoriju, iskljuèite aparat i izvadite SD memorijsku karticu ili slijedite donji postupak da primijenite funkciju «Prikaz ugraðene memorije».
Provjerite da je aparat iskljuèen prije umetanja ili uklanjanja SD memorijske kartice. Prikaz snimki spremljenih u ugraðenu memoriju dok je SD memorijska kartica umetnuta(prikaz iz ugraðene memorije) - Kada pritisnete i držite gumb Q dulje od jedne sekunde u opciji A, objektiv se uvlaèi. Kada se pojavi poruka [Displays image/sound from built-in memory] (Prikaz snimke/zvuka s ugraðene memorije), prikazuju se snimke i filmovi spremljeni u ugraðenoj memoriji. - U prikazu ugraðene memorije možete pregledavati snimke (ukljuèujuæi poveæanje) (str.158, str.169) ili filmove (str.159) i prebacivati se izmeðu prikaza èetiri/devet snimki, prikaza mapa i prikaza kalendara (str.161). - U prikazu ugraðene memorije ne možete brisati informacije, brisati odabir, prikazati paletu opcija pregleda ili prikazati izbornik. Ako želite obaviti neku od tih radnji na snimkama, filmovima ili zvukovima u ugraðenoj memoriji, prvo morate izvaditi SD memorijsku karticu.

Zadavanje funkcija aparata
Da promijenite postavke aparata, pritisnite gumb 3 da prikažete izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja) ili izbornik [W Setting] (Postavka). Izbornici za pregled i obradu snimki i zvukova pozivaju se u paleti opcija pregleda. 2

Rukovanje izbornicima
Pritisnite gumb 3 u opciji A da prikažete izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja). Pritisnite gumb 3 u opciji Q da prikažete izbornik [W Setting] (Postavka). Èetverosmjernim upravljaèem (45) prebacujte se izmeðu izbornika [A Rec. Mode] (Opcija snimanja) i izbornika [W Setting] (Postavka).

Uobièajene radnje
59

Za vrijeme snimanja
38 38 38 38

Za vrijeme pregleda
100-0038 0038 100-0038 100-0038 100 100-0038

02/02/2010 02/02/2010 02/02/2010 14:2514:25 14:25 02/02/2010

2
MENU

14:25

02/02/2010 02/02/2010 02/02/2010 14:25 Edit Edit 14:2514:25 Edit 02/02/2010 14:25 Edit

MENU

60

Uobièajene radnje
SHUTTER

Rec. Mode Image Tone Recorded Pixels Quality Level White Balance Sensitivity ISO Corction in AUTO
MENU Exit

1/4 Bright 12M AWB AUTO ISO80-400

Setting

1/4

Save as USER Sound Date Adjustment 02/02/2010 World Time English Date Folder Name
MENU Exit

Rec. Mode Image Tone Recorded Pixels Quality Level White Balance Sensitivity ISO Corction in AUTO
MENU Exit

1/4 Bright 12M AWB AUTO ISO80-400

Setting

1/4

Save as USER Sound Date Adjustment 02/02/2010 World Time English Date Folder Name
MENU Exit

MENU MENU

ili

Pritisnite dopola
38

Postavke su kompletn e i aparat se vraæa u opciju A.

38 38 38

100-0038 100-0038 100-0038 100-0038 100 0038

02/02/2010 02/02/2010 02/02/2010 14:2514:25 14:25 02/02/2010 14:25

02/02/2010 02/02/2010 02/02/2010 14:25 Edit Edit 14:2514:25 Edit 02/02/2010 14:25 Edit

Postavke su kompletn e i aparat se vraæa u opciju Q.

Raspoložive radnje gumba/tipki pojavljuju se na ekranu za vrijeme rada izbornika (str.28).

Npr.) Da odaberete [Quality Level] (Stupanj kvalitete) na izborniku [A Rec. Mode] (Opcija snimanja)

1 2

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Okvir se pomièe na [Image Tone] (Ton snimke).

Rec. Mode Image Tone Recorded Pixels Quality Level White Balance Sensitivity ISO Corction in AUTO
MENU Exit

1/4 Bright 12M AWB AUTO ISO80-400

2 Uobièajene radnje

3 4

Dvaput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Okvir se pomièe na [Quality Level] (Stupanj kvalitete).

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje s moguæim stavkama koje možete odabrati. Podizbornik prikazuje samo one stavke koje možete odabrati pod trenutaèno odabranim postavkama aparata.

Rec. Mode Image Tone Recorded Pixels Quality Level White Balance Sensitivity ISO Corction in AUTO
MENU Exit

1/4 Bright 12M AWB AUTO ISO80-400

5

Èetverosmjernim upravljaèem (23) promijenite postavku.
Stupanj kvalitete mijenja se svaki put kada pritisnete èetverosmjerni upravljaè (23).

Recordable Image No.

12

Bright Image Tone Recorded Pixels 12M Quality Level White Balance Sensitivity ISO Corction in AUTO ISO80-400
MENU Cancel OK

OK

6

Pritisnite gumb 4 ili èetverosmjerni upravljaè (4).
Postavka se sprema i aparat je spreman za zadavanje drugih funkcija. Da napustite rad s postavkama, pritisnite gumb 3.
Da obavite drugu radnju, pogledajte sljedeæe opcije u 6. koraku.

61

Da spremite postavku i zapoènete snimati

6

Pritisnite gumb okidaèa dopola.
Postavka se sprema i aparat se vraæa u opciju za snimanje. Kada pritisnete gumb okidaèa, snimate sliku.

2 Uobièajene radnje
62

Kada se prikazuje izbornik [W Setting] (Postavka) u opciji Q, možete promijeniti opciju A pritiskom na gumb Q.

Da spremite postavku i zapoènete pregled snimki

6

Pritisnite gumb Q.
Kada se prikazuje izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja) u opciji A, postavka se sprema i aparat se vraæa na status pregleda.

Da otkažete promjene i nastavite s radnjama izbornika

6

Pritisnite gumb 3.
Promjene se otkazuju i ekran se vraæa na 3. korak.
Funkcija gumba 3 razlikuje se ovisno o ekranu. Pogledajte vodiè pokazatelja.

MENU MENU MENU

Exit (Izlaz)

Napušta izbornik i vraæa se na raniji ekran. Vraæa se na prethodni ekran s trenutaènom postavkom. Otkazuje trenutaèni odabir, napušta izbornik i vraæa se na prethodni ekran.

Cancel (Otkaži)

Popis izbornika
Ovo prikazuje sve postavke koje možete mijenjati u izborniku i opis svake od postavki. Pogledajte popis standardnih postavki u Dodatku («Standardne postavke») (str.260) da provjerite želite li spremiti odabrane postavke nakon što iskljuèite aparat ili ih želite vratiti na standardne postavke. [A Rec. Mode] (Opcija snimanja) izbornik Ovaj izbornik prikazuje funkcije povezane sa snimanjem slika i filmova.
Opcija Image Tone (Ton snimke) Za odabir tona slika Opis Stranica str.128 str.129 str.131 str.132 str.134 str.136

2 Uobièajene radnje

Recorded Pixels (Snimljeni Za odabir broja snimljenih piksela kod slika pikseli) Quality Level (Stupanj kvalitete) White Balance (Balans bijelog) Sensitivity (Osjetljivost) Za odabir stupnja kvalitete slika Za namještanje balansa bijelog ovisno o uvjetima svjetla Za odreðivanje osjetljivosti

ISO Corction in AUTO (ISO Za odabir raspona prilagodbe kada je ispravka u AUTO) osjetljivost postavljena na AUTO AF Setting (AF Postavke) Focusing Area (Podruèje fokusa)

Za odreðivanje podruèja automatskoga fokusa str.125 str.126

Auto Macro Za namještanje fokusa do raspona makroa (Automatski makro) po potrebi Focus Assist (Pomoæ fokusa) Za okidanje svjetla pomoæi kada je subjekt u tamnom podruèju i sustav automatskoga fokusa ne radi ispravno Za odabir podruèja ekrana na kojem se mjeri svjetlost radi odreðivanja ekspozicije Za namještanje izlaza bljeskalice Za odabir broja snimljenih piksela i broja okvira za filmove Za odabir želite li ili ne primijeniti funkciju smanjenja trešnje

str.127

AE Metering (AE mjerenje) Flash Exp. Comp. (Komp. eksp. bljeskalice) Movie (Film) Recorded Pixels (Snimljeni pikseli) Movie SR (Film SR)

str.137 str.138 str.152 str.153

63

D-Range Setting (Postavka dinamièkog raspona)

Highlight Correction Za namještanje svijetlih podruèja kada (Ispravak presvijetlih je snimka presvijetla dijelova) str.139 Shadow Correction Za namještanje svijetlih podruèja kada (Ispravak pretamnih je snimka pretamna dijelova) Za odabir želite li kompenzirati trešnju aparata pri snimanju slika Za odabir intervala izmeðu snimanja Za odabir broja snimljenih snimki str.102

2 Uobièajene radnje
64

Shake Reduction (Smanjenje trešnje) Interval Shoot (Snimanje intervala) Interval (Interval) Number of Shots (Broj snimki)

str.140

Start Delay (Poèetak Za odabir vremena poèetka snimanja odgode) u intervalima Za odabir želite li primijeniti funkciju detekcije treptanja kada je aktivirana funkcija detekcije lica Za odabir želite li ili ne upotrijebiti funkciju digitalnoga zuma Za odabir želite li prikazati trenutni pregled Za odabir želite li spremiti zadane vrijednosti funkcija snimanja ili aparat vratiti na standardne postavke nakon što ga iskljuèite Za dodjeljivanje funkcije gumbu 9 tako da možete iæi izravno do njega u opciji A Za odabir ima li snimka oštre ili mutne obrise Za odabir zasiæenosti boje. Kada odaberete [Monochrome] (Jednobojno), prikazuje se [Tone Adjustment] (Prilagodba tona). Za odabir stupnja kontrasta snimke Za odabir želite li dodati datum i sat pri snimanju snimki

Blink Detection (Detekcija treptanja) Digital Zoom (Digitalni zum) Instant Review (Trenutni pregled) Memory (Memorija) Green Button (Zeleni gumb) Sharpness (Oštrina) Saturation (Zasiæenje) (Tone Adjustment (Prilagodba tona)) Contrast (Kontrast) Date Imprint (Dodavanje datuma)

str.141

str.82 str.142

str.155

str.146 str.143 str.143 str.144 str.145

[A Rec. Mode] (Opcija snimanja) Izbornik 1
Rec. Mode Image Tone Recorded Pixels Quality Level White Balance Sensitivity ISO Corction in AUTO
MENU Exit

[A Rec. Mode] (Opcija snimanja) Izbornik 2
Rec. Mode AF Setting AE Metering Flash Exp. Comp. Movie D-Range Setting Shake Reduction
MENU Exit

1/4 Bright 12M AWB AUTO ISO80-400

2/4

0.0

2 Uobièajene radnje

[A Rec. Mode] (Opcija snimanja) Izbornik 3
Rec. Mode Interval Shoot Blink Detection Digital Zoom Instant Review Memory Green Button
MENU

[A Rec. Mode] (Opcija snimanja) Izbornik 4
Rec. Mode Sharpness Saturation Contrast Date Imprint 4/4

3/4

Off

Exit

MENU Exit

• Primijenite 9 (zelenu) opciju da uživate u jednostavnom snimanju pomoæu standardnih postavki, bez obzira na postavke u izborniku [A Rec. Mode] (Opcija snimanja) (str.77). • Dodjeljivanje èesto korištene funkcije zelenom gumbu omoguæuje vam da izravno doðete do željene funkcije (str.146).

65

[W Setting] (Postavka) Izbornik
Opcija Save as A (Spremi kao) Sound (Zvuk) Opis Za spremanje trenutaènih postavki aparata u opciji A Za namještanje glasnoæe pri radu i pregledu i za odabir poèetne glasnoæe, zvuka zatvaraèa, zvuka gumba i zvuka odgoðenog snimanja Za namještanje postavki datuma i sata Stranica str.116

str.213

2
Date Adjustment (Namještanje datuma) World Time (Svjetsko vrijeme) Language/u Folder Name (Naziv mape) USB Connection (USB veza) Video Out (Video izlaz) HDMI Out (HDMI izlaz) Eye-Fi Brightness Level (Stupanj svjetlosti) Power Saving (Èuvanje baterije) Auto Power Off (Automatsko iskljuèivanje) Quick Zoom (Brzi zum) Guide Display (Vodiè prikaza)

66

Uobièajene radnje

str.214

Za odabir doma i odredišta Za odabir jezika na kojem su prikazani izbornici i poruke Za odabir naèina dodjeljivanja mapa za spremanje snimki i zvukova Za odreðivanje metode spajanja aparata na raèunalo (MSC ili PTP) Za odreðivanje formata izlaza na AV ureðaju Za odreðivanje formata HDMI izlaza kada spajate aparat na AV ureðaj s HDMI terminalom Za odreðivanje kada se prenose snimke SD memorijskom karticom s ugraðenim bežiènim LAN-om (Eye-Fi kartica) Za promjenu svjetline na ekranu Za odreðivanje vremena nakon kojeg aparat prelazi u opciju èuvanja baterije Za odreðivanje vremena nakon kojeg se aparat sam iskljuèuje Za odabir želite li primijeniti funkciju brzog zuma (str.169) kod pregleda snimki Za odabir želite li prikazati objašnjenja za funkcije koje možete odabrati na paleti opcija snimanja i paleti opcija pregleda

str.217 str.219 str.220 str.235 str.182 str.184

str.246

str.221 str.222

str.223

str.224

str.224

Opcija Reset (Resetiranje)

Opis Za vraæanje postavki osim datuma i sata, jezika, svjetskog vremena i video izlaza na standarde postavke Za brisanje svih spremljenih snimki i zvukova odjedanput Za preslikavanje i ispravljanje neispravnih piksela na CCD senzoru Za formatiranje SD memorijske kartice

Stranica str.227

Delete All (Obriši sve) Pixel Mapping (Mapiranje piksela) Format

str.175 str.226 str.212

2 Uobièajene radnje

[W Setting] (Postavka) Izbornik 1
Setting 1/4

[W Setting] (Postavka) Izbornik 2
Setting USB Connection Video Out HDMI Out Eye-Fi Brightness Level Power Saving
MENU Exit

2/4 MSC NTSC Auto

Save as USER Sound Date Adjustment 01/01/2010 World Time English Date Folder Name
MENU Exit

5 sec.

[W Setting] (Postavka) Izbornik 3
Setting Auto Power Off Quick Zoom Guide Display Reset Delete All Pixel Mapping
MENU Exit

[W Setting] (Postavka) Izbornik 4
Setting Format 4/4

3/4 3 min.

MENU Exit

67

Bilješke

68

Uobièajene radnje 2

3

Snimanje
Snimanje slika ........................................... 70 Odabir opcije snimanja ............................ 84 Odabir opcije snimanja prema situaciji ....................................................... 89 Razlièite metode snimanja ....................... 97 Odreðivanje ekspozicije ......................... 110 Odabir funkcija snimanja ....................... 119 Snimanje filmova .................................... 150 Spremanje postavki (Memorija) ............. 155

Snimanje slika

Držanje aparata
Pri snimanju je vrlo važno kako držite aparat. • Èvrsto držite aparat s obje ruke. • Lagano pritisnite okidaè kada snimate. 3 Snimanje
Vodoravni položaj Okomiti položaj Da smanjite trešnju aparata, naslonite tijelo ili aparat na èvrsti objekt, kao na primjer stol, drvo ili zid.

Snimanje
X90 ima više opcija snimanja, opcija fokusa i opcija uzastopnog snimanja ovisno o vašim namjerama. Ovo poglavlje objašnjava kako da snimate u opciji I (Auto Picture (Automatsko snimanje)) jednostavno pritiskom na gumb okidaèa. U opciji I aparat automatski odabire najbolju opciju ovisno o situaciji i subjektima.

1 2

Uklonite poklopac objektiva. Pritisnite prekidaè.
Aparat se ukljuèuje i spreman je za snimanje. U ovim se uputama to naziva opcijom snimanja.

70

3

Namjestite biraè opcija na I.
Aparat æe odabrati optimalnu opciju snimanja subjekta.

3 Snimanje
Pokazatelj biraèa

4

Potvrdite informacije o subjektu i snimanju na ekranu.
Okvir fokusa na sredini ekrana prikazuje podruèje automatskog fokusiranja.

38

02/02/2010 14:25

Okvir fokusa

Kada aparat detektira lice osobe, funkcija detekcije lica aktivira se i pojavljuje se okvir za detekciju lica (str.75).

38

02/02/2010 14:25

Okvir za detekciju lica

Možete promijeniti podruèje snimanja tako da okrenete zum polugu lijevo ili desno (str.80). Desno (x) Poveæava subjekt. Lijevo (w) Proširuje podruèje snimanja aparata.

71

5

Pritisnite okidaè do pola.
Odabrana opcija snimanja prikazuje se u gornjem lijevom kutu ekrana.

38

1/250 F3.5

02/02/2010 14:25

Standard (Standardna)

Night Scene (Noæna scena) Flower (Cvijet)

Night Scene Portrait (Portret noæne scene) Portrait (Portret)

3 Snimanje

Landscape (Pejzaž) Sport (Sport)

Okvir fokusa (ili okvir za detekciju lica) na ekranu prelazi u zelenu boju kada se aparat fokusira na subjekt na ispravnoj udaljenosti. Da upotrijebite bljeskalicu, pritisnite gumb b da iskoèi bljeskalica. (str.121)

6

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Snimili ste sliku. Bljeskalica automatski opaljuje ovisno o uvjetima svjetla. Snimljena se slika pojavljuje na ekranu (Instant Review (Trenutni pregled): str.74) na jednu sekundu i sprema se na SD memorijsku karticu ili u ugraðenu memoriju.

72

Sljedeæa se ogranièenja odnose na opciju l: - Ne možete iskljuèiti funkciju detekcije lica. - Postavka podruèja fokusa fiksirana je na J (Višestruko). - Ne možete odabrati opciju (Flower (Cvijet)) pri uporabi digitalnog zuma ili pametnog zuma. - Ako odaberete opciju (Night Scene (Noæna scena)) kada je opcija bljeskalice na , (Auto (Automatsko)), opcija se bljeskalice automatski mijenja u a (Flash Off (Bljeskalica iskljuèena)). - Ako odaberete opciju (Night Scene (Noæna scena)) kada je opcija bljeskalice na opciju koja nije , (Auto (Automatsko)), primjenjuje se opcija bljeskalice zadana prije odabira opcije snimanja. Meðutim, kada okidate bljeskalicom, opcija bljeskalice postavlja se na G (Slow-speed Sync (Spora sinkronizacija)). - Kada je opcija uzastopnoga snimanja na A (Burst Shooting(L) (Neprekidno snimanje)), B (Burst Shooting(M) (Neprekidno snimanje)) ili C (Burst Shooting(H) (Neprekidno snimanje)), slike se snimaju uzastopce u prvoj odabranoj opciji snimanja. - Aparat automatski fokusira subjekt kada je [Auto Macro] (Automatski makro) postavljen na O (ukljuèeno) i kada je opcija fokusa na = (Standard (Standardna)) ili q (Macro (Makro)).

3 Snimanje

Uporaba gumba okidaèa Gumb okidaèa radi u dva dijela kao što je to ovdje opisano. Pritisak dopola Ovo se odnosi na lagano pritiskanje gumba okidaèa u prvi položaj. Tako zakljuèavate postavku fokusa i ekspozicije. Zeleni okvir fokusa svijetli na ekranu kada gumb okidaèa pritisnete dopola i subjekt je u fokusu. Ako subjekt nije u fokusu, okvir je bijele boje. Pritisak do kraja Ovo se odnosi na pritisak na gumb okidaèa do kraja. Tako snimate.

Nije pritisnut

Pritisnut dopola (prvi položaj)

Pritisnut do kraja (drugi položaj) 73

• Nježno pritisnite gumb okidaèa pri snimanju da sprijeèite trešnju aparata. • Vježbajte pritiskanje gumba okidaèa dopola da nauèite koji je prvi položaj, a koji drugi položaj.

Subjekti koje je teško fokusirati
Aparat ne može fokusirati u nekim uvjetima. U tom sluèaju zakljuèajte fokus na objektu koji je na jednakoj udaljenosti kao i subjekt (tako da pritisnete gumb okidaèa dopola) i usmjerite aparat prema subjektu i pritisnite gumb okidaèa do kraja. • Objekti koji nemaju kontrast kao što je plavo nebo ili bijeli zid • Tamna mjesta ili objekti ili uvjeti koji sprjeèavaju refleksiju svjetla • Vodoravne crte ili komplicirani uzorci • Objekti koji se brzo kreæu • Kada postoji objekt u pozadini i u prvom planu u podruèju koje snimate • Snažno reflektirano svjetlo ili snažno svjetlo u pozadini (svijetla pozadina)

3 Snimanje
74

Trenutni pregled i detekcija treptanja Snimka se na 1 sekundu pojavljuje na monitoru kratko nakon snimanja (Instant Review (Trenutni pregled)). Ako aparat detektira da su oèi na subjektu zatvorene kada se aktivira funkcija za detekciju lica, na 3 sekunde (Blink Detection (Detekcija treptanja)) pojavljuje se poruka [Closed eyes have been detected] (Zatvorene oèi su pronaðene).
• Kada ne radi funkcija detekcije lica, ne radi ni detekcija treptanja. Èak i ako su lica subjekata detektirana, detekcija treptanja možda ne radi ovisno u stanju detektiranih lica. • Možete onemoguæiti i funkciju detekcije treptanja (str.141).

Uporaba funkcije detekcije lica
Na X90 funkcija detekcije lica na raspolaganju je u svim opcijama snimanja. Kada aparat detektira lice na snimci, funkcija detekcije lica prikazuje žuti okvir za detekciju oko lica na ekranu, odreðuje fokus (AF detekcija lica) i kompenzira ekspoziciju (AE detekcija lica). Ako se subjekt u okviru detektiranoga lica pomakne, okvir se pomièe s njime i mijenja se njegova velièina kako prati lice. Funkcija detekcije lica može detektirati do 32 lica. Ako detektira više lica, aparat prikazuje žuti okvir oko glavnoga lica i bijele okvire oko ostalih lica. Može prikazati do 31 okvir (ili maks. 30 u opciji poluportreta), ukljuèujuæi glavni okvir i bijele okvire.
38

02/02/2010 14:25

Okvir za detekciju lica

3 Snimanje

Kada je detektirano više lica
38

02/02/2010 14:25

Glavni okvir

Bijeli okvir

• AF detekcija lica i AE detekcija lica ne rade ako subjekt ima sunèane naoèale ili je dio lica zaklonjen ili ako subjekt ne gleda izravno u aparat. • Ako aparat ne može detektirati lice subjekta, aparat fokusira pomoæu podruèja fokusa koji je trenutaèno odabran u [Focusing Area] (Podruèje fokusa). • Kada je ukljuèena funkcija snimanja osmijeha, okidaè neæe automatski opaliti jer funkcija snimanja osmijeha neæe raditi u nekim situacijama, kao na primjer kada je detektirano lice premaleno. Ako se to dogodi, pritisnite gumb okidaèa da otpustite zatvaraè.

75

Promjena funkcije detekcije lica Detekcija lica standardna je postavka ukljuèena u funkciji detekcije lica. Funkciju možete promijeniti u funkciju snimanja osmijeha, što automatski otpušta zatvaraè kada se subjekt nasmije. Funkcija detekcije lica mijenja se svaki put kada pritisnete gumb I: Smile Capture (Snimanje osmijeha) → Face Detection Off (Detekcija lica iskljuèena) → Face Detection On (Detekcija lica ukljuèena)

3
Gumb I

76

Snimanje
Face Detection On (Detekcija lica ukljuèena)

Na ekranu se pojavljuje Ikona koja pokazuje da je detekcija lica ukljuèena ili snimanje osmijeha.
Smile Capture (Snimanje osmijeha) Face Detection Off (Detekcija lica iskljuèena)

38

38

2008/07/07 14:25

2008/07/07 14:25

• Funkcija detekcije lica ne može se iskljuèiti u opciji I (Auto Picture (Automatsko snimanje)), P (Portrait (Portret)), C (Half-length Portrait (Poluportret)), B (Night Scene Portrait (Portret noæne scene)), L (Baby (Beba)) ili R (Kids (Djeca)). U tim opcijama je funkcija detekcije lica uvijek ukljuèena i možete odabrati ili da je detekcija lica ukljuèena ili snimanje osmijeha. • Èak i ako je funkcija detekcije lica postavljena na iskljuèeno, automatski se ukljuèuje kada odaberete opciju I (Auto Picture (Automatsko snimanje)), 9 (Green), P (Portrait (Portret)), C (Halflength Portrait (Poluportret)), B (Night Scene Portrait (Portret noæne scene)), L (Baby (Beba)), R (Kids (Djeca)) ili C (Movie (Film)). Kada iz jedne od ovih opcija prijeðete u drugu opciju, postavka detekcije lica vraæa se na prethodnu postavku. • Ako je aktivirana funkcija detekcije lica kada je opcija bljeskalice postavljena na , (Auto (Automatsko)), opcija bljeskalice automatski se mijenja u d (Flash On + Red-eye (Bljeskalica ukljuèena + crveno oko)) kada opalite bljeskalicom.

3 Snimanje

Snimanje u osnovnoj opciji (Green Mode (Zelena opcija))
U (zelenoj) opciji 9 možete uživati u snimanju pomoæu standardnih postavki bez obzira na postavke u izborniku [A Rec. Mode] (Opcija snimanja). Postavke opcije 9 prikazane su dolje.
Drive Mode (Opcija 9 (Standard uzastopnih snimki) (Standardna)) Flash Mode (Opcija , (Auto bljeskalice) (Automatsko)) Focus Mode (Opcija fokusa) Funkcija detekcije lica = (Standard (Standardna)) I (Ukljuèeno) Focus Assist (Pomoæ fokusa) AE Metering (AE mjerenje) Flash Exp. Comp. (Komp. eksp. bljeskalice) O (Ukljuèeno)

L (Višesegmentno mjerenje)

±0.0

Prikaz informacija

Normalna

Highlight Correction (Ispravak P (Iskljuèeno) presvijetlih dijelova)

77

EV Compensation ±0.0 (EV kompenzacija) Image Tone (Ton snimke) Recorded Pixels (Snimljeni pikseli) Quality Level (Stupanj kvalitete) White Balance (Balans bijelog) Sensitivity (Osjetljivost) ISO Corction in AUTO (ISO ispravka u AUTO) Focusing Area (Podruèje fokusa) Bright (Svijetlo) E (4000 × 3000) D (Bolja) F (Auto (Automatsko))

Shadow Correction (Ispravak pretamnih P (Iskljuèeno) dijelova) Shake Reduction O (Ukljuèeno) (Smanjenje trešnje) Blink Detection (Detekcija treptanja) Digital Zoom (Digitalni zum) Instant Review (Trenutni pregled) O (Ukljuèeno)

3 Snimanje
78

O (Ukljuèeno) O (Ukljuèeno) G (Normalna) G (Normalna)

AUTO Sharpness (AUTOMATSKA) (Oštrina) ISO 80-800 J (Višestruko) Saturation (Zasiæenje)

Contrast (Kontrast) G (Normalna) Date Imprint Off (Iskljuèeno) (Dodavanje datuma)

Auto Macro O (Ukljuèeno) (Automatski makro)

Gumb okidaèa

Gumb 9

1

Pritisnite gumb 9 u opciji A.
Aparat prelazi u opciju 9.

38

Pritisnite ponovo gumb 9 da aparat vratite na status prije opcije 9. Kada aparat detektira lice osobe, funkcija detekcije lica aktivira se i pojavljuje se okvir za detekciju lica. (str.75) Da upotrijebite bljeskalicu, pritisnite gumb b da iskoèi bljeskalica. (str.121)

2 3

3

Pritisnite gumb okidaèa dopola.
Okvir fokusa (ili okvir za detekciju lica) na ekranu prelazi u zelenu boju kada se aparat fokusira na subjekt na ispravnoj udaljenosti.

Snimanje

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Snimili ste sliku.
• Opcija 9 raspoloživa je samo kada je dodijeljena zelenom gumbu u [Green Button] (Zeleni gumb) u izborniku [A Rec. Mode] (Opcija snimanja). Standardna je postavka da je opcija 9 dodijeljena gumbu 9. • U opciji 9 ne možete promijeniti informacije prikazane na ekranu pritiskom na gumb u. • Ako pritisnete gumb 3 u opciji 9, pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Ne možete prikazati izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

79

Uporaba zuma
Možete upotrijebiti zum da promijenite podruèje snimanja.

1

Okrenite polugu zuma u opciju A.
Desno (x) Poveæava subjekt. Lijevo (w) Proširuje podruèje snimanja aparata. Ako nastavite okretati polugu udesno x, aparat se automatski prebacuje iz optièkog zuma u pametni zum i zaustavlja u toèki u kojoj se zum prebacuje u digitalni zum. Kada otpustite polugu i ponovno je okrenete, aparat se vraæa na digitalni zum.
Zelena: pametni zum Bijela: digitalni zum
38

3 Snimanje
80

1cm

162.5 x

Traka zuma

Omjer zuma

Traka zuma prikazuje se kao što slijedi:
Zumirajte s blagim Zumirajte s visokim stupnjem kvalitete snimke iskrivljenjem snimke

1cm

*3

Raspon optièkog zuma*1

Raspon pametnog zuma*2

Raspon digitalnog zuma

*1 Možete zumirati do maksimalno 26x optièki. *2 Raspon pametnoga zuma ovisi o broju snimljenih piksela. Pogledajte sljedeæu tablicu. *3 Kada je opcija fokus na I (1cm Macro (1 cm makro)), položaj zuma je fiksiran.

Snimljeni pikseli i maksimalni raspon zuma
Recorded Pixels (Snimljeni pikseli) Pametni zum Digital Zoom (Digitalni zum)

E D E F 6 f h l m

Nije na raspolaganju (samo 26× optièki zum) Odgovara oko 162.5×

Odgovara oko 33.9× Oko 40.1× Oko 50.8× Oko 101.6× Oko 162.5× (jednako kao digitalni zum)

3 Snimanje
81

• Preporuèujemo uporabu stativa da izbjegnete trešnju aparata pri snimanju s velikim zumom. • Slike snimljene digitalnim zumom izgledaju mutnije nego slike snimljene optièkim zumom. • Digitalni zum i pametni zum nisu raspoloživi kada je osjetljivost postavljena na 3200 ili veæu. • Pametni zum nije raspoloživ u sljedeæim uvjetima. - kada je broj snimljenih piksela postavljen na E/D/E/F (raspoloživ je 26× optièki zum i digitalni zum). - u opciji c (Digital SR (Digitalni SR)) (raspoloživ je samo 26× optièki zum) • Snimka poveæana pametnim zumom može izgledati gruba na ekranu. To ne utjeèe na kvalitetu spremljene snimke. • Samo je digitalni zum raspoloživ kada snimate film u opciji C (Movie (Film)).

Odabir postavki digitalnog zuma Digitalni zum postavljen je na O (Ukljuèeno) kao standardna postavka. Da snimate samo u okviru raspona optièkoga i pametnoga zuma, namjestite digitalni zum na P (Iskljuèeno).

1 2
3 Snimanje
82

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Digital Zoom] (Digitalni zum). Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite O ili P.
O Primjenjuje digitalni zum. P Primjenjuje samo optièki zum i pametni zum. Postavka se sprema.
Rec. Mode Interval Shoot Blink Detection Digital Zoom Instant Review Memory Green Button
MENU

3

3/4

Exit

4

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.
Spremanje postavke funkcije digitalnog zuma 1str.155

Namještanje ekspozicije
Možete prilagoditi svjetlinu cijele snimke. Upotrijebite ovu funkciju da namjerno previše ili premalo eksponirate snimke.

1

Pritisnite gumb m u opciji A.

2

Okrenite e-biraè.
Da posvijetlite, odaberite pozitivnu vrijednost (y). Da potamnite, odaberite negativnu vrijednost (f). Možete odabrati vrijednost EV kompenzacije u rasponu od ±2.0 EV u stupnjevima od 1/3 EV.

3

Pritisnite gumb m.
Vrijednost EV kompenzacije se sprema i aparat se vraæa u opciju snimanja.
• Vrijednost EV kompenzacije uvijek se prikazuje na monitoru kada je zadana vrijednost koja nije ±0.0. Kada je zadana na ±0.0, ona nestaje nakon 2 sekunde na dnu ekrana. • U opciji 9 (zelena) ili I (Auto Picture (Automatsko snimanje)) vrijednost EV kompenzacije fiksirana je na ±0.0. • U opciji a (Manual Exposure (Ruèna ekspozicija)) EV kompenzacija nije raspoloživa. • Vrijednost EV kompenzacije prikazana na ekranu poveæava se kada pritisnete gumb m.
38 38

3 Snimanje

1/250
F4.5 +1.0

02/02/2010 14:25

1/250 F4.5

+1.0

02/02/2010 14:25

Normalni prikaz

Kada je pritisnut gumb m

83

Odabir opcije snimanja
Možete promijeniti opcije snimanja tako da postavite ikonu na biraèu opcija na pokazatelj biraèa.

3 Snimanje
84

Pokazatelj biraèa

X90 ima razlièite opcije snimanja koje vam omoguæuju da snimate s postavkama koje odgovaraju vašim namjerama. U ovim se uputama za uporabu opcije snimanja spominju kao što slijedi.
Opcije snimanja Opcije slike Vrsta I (Auto Picture (Automatsko snimanje))/\ (Sport (Sport))/c (Digital SR (Digitalni SR)) H (Landscape (Pejzaž))/I (Flower (Cvijet))/ P (Portrait (Portret))/K (Backlight (Pozadinsko svjetlo))/C (Half-length Portrait (Poluportret))/ A (Night Scene (Noæna scena))/B (Night Scene Portrait (Portret noæne scene))/n (Stage Lighting (Osvjetljenje pozornice))/Q (Surf & Snow (Surfanje i snijeg))/L (Baby (Beba))/R (Kids (Djeca))/Y (Pet (Ljubimac))/K (Food (Hrana))/S (Fireworks (Vatromet))/N (Frame Composite (Uokvirena slika))/B (Party (Zabava))/E (Museum (Muzej))/ K (Sunset)/X (Digital Wide (Široka digitalna))/ F (Digital Panorama (Digitalna panorama)) e (Program (Program))/b (Shutter Priority (Prioritet zatvaraèa))/c (Aperture Priority (Prioritet zaslona))/a (Manual Exposure (Ruèna ekspozicija))/A (USER (KORISNIK)) C (Movie (Film)) Stranica str.85

Opcije H (Scena)

str.85

Opcije ekspozicije Opcija filma

str.88 str.150

Opcije slike
Postoje 3 opcije snimanja, I (Auto Picture (Automatsko snimanje)), \ (Sport (Sport)) i c (Digital SR (Digitalni SR)). Obilježja svake opcije su sljedeæa.
Opcije Obilježja Opcija optimalnoga snimanja automatski se odabire iz standardnih postavki. Za subjekte u pokretu. Prati subjekt sve dok ne snimite snimku. Veæa osjetljivost smanjuje mutnost. Stranica str.70

I (Automatsko
snimanje)

Auto Picture

\ c

Sport (Sport) Digital SR (Digitalni SR)

str.94 str.89

3 Snimanje

H Opcije
Kada postavite biraè opcija na H (Scena), možete odabrati izmeðu sljedeæih 20 opcija snimanja.
Opcije snimanja Opis Za snimanje pejzaža. Naglašava boje neba i lišæa. Za snimanje cvijeæa. Obrisi su cvijeta omekšani. Za snimanje portreta. Postiže zdravu i svijetlu boju kože. Za snimke s pozadinskim osvjetljenjem. Upotrijebite bljeskalicu da ispravno eksponirate subjekt. Za portrete s ispravnim uokvirivanjem automatskim zumom (Fiksirano na h (2048×1536)). Za snimanje ljudi u mraku. Upotrijebite stativ ili drugi potporanj. Za snimanje ljudi u mraku. Upotrijebite stativ ili drugi potporanj. Stranica – – str.90

H I P K C A B

Landscape (Pejzaž) Flower (Cvijet) Portrait (Portret) Backlight (Pozadinsko svjetlo) Half-length Portrait (Poluportret) Night Scene (Noæna scena) Night Scene Portrait (Portret noæne scene)

str.93

str.90

str.89

str.89

85

Opcije snimanja

Opis Za subjekata u pokretu na slabo osvijetljenim pozornicama.

Stranica –

n Q L R
3

Stage Lighting (Osvjetljenje pozornice)

Surf & Snow Za svijetle snimke kao što su pijesak ili snijeg. (Surfanje i snijeg) Precizno mjerenje svjetla za svijetle scene. Baby (Beba) Kids (Djeca) Pet (Ljubimac) Food (Hrana) Fireworks (Vatromet) Za snimke beba. Snima svijetle slike izraza lica bebe. Za snimanje djece u pokretu. Postiže zdravu i svijetlu boju kože. Za snimanje ljubimaca u pokretu. Odaberite boju ovisno o boji krzna ljubimca. Za snimanje hrane i pripremljenih jela. Naglašava zasiæenost i kontrast. Za snimke vatrometa. Upotrijebite stativ ili drugi potporanj.

str.94 str.90 str.91 str.92 – str.89 str.97 str.95 – –

Y K S N B E K X F

86

Snimanje

Frame Composite Za snimanje slika s okvirom. Broj snimljenih (Uokvirena slika) piksela fiksiran je na h (2048 × 1536). Party (Zabava) Museum (Muzej) Zalazak sunca Digital Wide (Široka digitalna) Digital Panorama (Digitalna panorama) Za snimanje na zabavama ili pri slaboj rasvjeti. Poveæava ISO i jasnoæu. Za snimanje na mjestima na kojima je zabranjena bljeskalica. Za snimke zalaska sunca i toploga osvjetljenja.

Spaja dvije snimke u jednu da stvori širu snimku. str.105 Spaja snimke snimljene aparatom u panoramsku fotografiju.

str.107

Neke funkcije nisu na raspolaganju ili ne rade u potpunosti, ovisno o odabranoj opciji. Za detalje pogledajte «Funkcije na raspolaganju za sve opcije snimanja» (str.250).

1

Namjestite biraè opcija na H.
Aparat ide u posljednju odabranu opciju H. Standardna je postavka H (Landscape (Pejzaž)).

2 3

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta opcija snimanja.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite opciju snimanja.
Kada odaberete ikonu na paleti opcija snimanja, pojavljuje se vodiè odabrane opcije snimanja.

Landscape

1/2

For capturing landscape views. Enhances colors of sky and foliage OK OK MENU Cancel Cance cel

4

Pritisnite gumb 4.
Fiksira se opcija snimanja i aparat se vraæa na stanje snimanja. Da upotrijebite bljeskalicu, pritisnite gumb b da iskoèi bljeskalica. (str.121)

3
38

Snimanje
87

02/02/2010 14:25

Opcije ekspozicije
Upotrijebite opcije ekspozicije da promijenite osjetljivost, brzinu zatvaraèa i vrijednost zaslona te da snimate u skladu sa svojom vizijom.
Opcije snimanja Opis Stranica

e
3 Snimanje
88

Program (Program)

Ova opcija automatski zadaje brzinu zatvaraèa i vrijednost zaslona na odgovarajuæu ekspoziciju u skladu s linijom programa. E-biraèem str.111 promijenite brzinu zatvaraèa i vrijednost zaslona, a da pri tome zadržite odgovarajuæu ekspoziciju. Omoguæuje odreðivanje željene brzine zatvaraèa da se prikažu subjekte u pokretu. Možete snimiti slike subjekata koji se brzo kreæu, a izgledaju nepokretno ili subjekata koji izgledaju kao da su u pokretu.

b

Shutter Priority (Prioritet zatvaraèa)

str.112

c a A

Omoguæuje odreðivanje željene vrijednosti otvora Aperture Priority zaslona za nadzor dubinske oštrine. Primijenite (Prioritet zaslona) da postignete zamagljenu ili oštru pozadinu. Manual Exposure Omoguæuje odreðivanje vrijednosti brzine (Ruèna zatvaraèa i otvora zaslona da snimite sliku ekspozicija) u skladu s kreativnom namjerom. USER (KORISNIK) Omoguæuje primjenu prethodno spremljenih postavki koje je odredio korisnik.

str.113

str.115

str.117

Odabir opcije snimanja prema situaciji

Snimanje tamnih scena (Digitalni SR/Noæna scena/Portret noæne scene/Opcija vatrometa)
Možete odabrati opciju snimanja prikladnu za snimanje tamnih scena, kao npr. noænoga pejzaža.
Opcija slike

c (Digitalni
SR)

Digital SR

Veæa osjetljivost smanjuje zamuæenje. Osjetljivost se automatski postavlja na AUTO, a broj snimljenih piksela fiksira na f (2592×1944).

3 Snimanje

A

Night Scene Za snimanje ljudi u mraku. Upotrijebite stativ ili drugi (Noæna potporanj. scena) Night Scene Portrait (Portret noæne scene) Za noæne snimke ljudi. Preporuèujemo uporabu stativa ili drugoga potpornja. Ako je ukljuèena funkcija detekcije lica i opcija bljeskalice je postavljena na , (Auto (Automatsko)), opcija bljeskalice automatski se mijenja u d (Flash On + Red-eye (Bljeskalica ukljuèena + crveno oko)) kada opalite bljeskalicom. Za snimanje vatrometa. Preporuèujemo uporabu stativa ili drugoga potpornja. Osjetljivost je fiksirana na minimalnu.

H Opcije

B

S

Fireworks (Vatromet)

1 2 3

U opciji A postavite biraè opcija na c ili H.
Ako postavite biraè opcija na c, prijeðite na 5. korak.

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta opcija snimanja.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite A, B ili S.

89

4

Pritisnite gumb 4.
Odabrali ste opciju snimanja i aparat se vraæa na status snimanja. Kada aparat detektira lice osobe, funkcija detekcije lica aktivira se i pojavljuje se okvir za detekciju lica. (str.75) Da upotrijebite bljeskalicu, pritisnite gumb b da iskoèi bljeskalica. (str.121)

5
3 Snimanje
90

Pritisnite gumb okidaèa dopola.
Okvir fokusa (ili okvir za detekciju lica) na ekranu prelazi u zelenu boju kada se aparat fokusira na subjekt na ispravnoj udaljenosti.

6

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Snimili ste sliku.
• Brzina zatvaraèa obièno je sporija pri snimanju tamnih scena. • Da sprijeèite trešnju aparata, postavite funkciju smanjenja trešnje aparata na O (ukljuèeno) (str.141) ili upotrijebite stativ i/ili funkciju odgode snimanja (str.99).

Snimanje ljudi (Portret/Poluportret/Opcija bebe)
P (Portrait (Portret)), C (Half-length Portrait (Poluportret)) i L (Baby (Beba)) prikladne su za snimanje ljudi. Funkcija detekcije lica (str.75) radi u svakoj opciji snimanja, što omoguæuje jednostavnije snimanje s naglaskom na licima subjekata pri snimanju.

P
H Opcije

C L

Portrait (Portret) Half-length Portrait (Poluportret) Baby (Beba)

Za snimanje portreta. Postiže zdravu i svijetlu boju kože. Za portrete s odgovarajuæim uokvirivanjem automatskim zumom. Broj snimljenih piksela fiksiran je na h (2048×1536). Za snimke beba. Snima svijetle slike izraza lica bebe.

1 2

U opciji A postavite biraè opcija na H i pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta opcija snimanja.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite P, C ili L.

3

Pritisnite gumb 4.
Odabrali ste opciju snimanja i aparat se vraæa na status snimanja. Kada aparat detektira lice osobe, funkcija detekcije lica aktivira se i pojavljuje se okvir za detekciju lica. (str.75) Ako aparat detektira lice osobe u opciji C, naranèasti se okvir pojavljuje oko podruèja koje aparat treba zumirati.

38

02/02/2010 14:25

4

3

Pritisnite gumb okidaèa dopola.
Okvir fokusa (ili okvir za detekciju lica) na ekranu prelazi u zelenu boju kada se aparat fokusira na subjekt na ispravnoj udaljenosti. Ako se detektira lice osobe u opciji C, aparat automatski zumira da poveæa podruèje snimanja u naranèastom okviru iz 3. koraka. Da upotrijebite bljeskalicu, pritisnite gumb b da iskoèi bljeskalica. (str.121)

Snimanje

5

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Snimili ste sliku.

Snimanje djece (Opcija djece)
Opcija R (Kids (Djeca)) prikladna je za snimanje djece u pokretu. Ona takoðer reproducira zdravi i svijetli ton kože. Funkcija detekcije lica (str.75) radi automatski u ovoj opciji te je tako lakše naglasiti lice subjekta na snimkama.

1 2

U opciji A postavite biraè opcija na H i pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta opcija snimanja.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite R.

91

3

Pritisnite gumb 4.
Odabire se opcija R i aparat se vraæa u opciju snimanja. Kada aparat detektira lice osobe, funkcija detekcije lica aktivira se i pojavljuje se okvir za detekciju lica. (str.75)

38

02/02/2010 14:25

4
3 Snimanje
92

Pritisnite gumb okidaèa dopola.
Okvir fokusa (ili okvir za detekciju lica) na ekranu prelazi u zelenu boju kada se aparat fokusira na subjekt na ispravnoj udaljenosti. Da upotrijebite bljeskalicu, pritisnite gumb b da iskoèi bljeskalica. (str.121)

5

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Snimili ste sliku.

Snimanje ljubimaca (Opcija ljubimaca)
Upotrijebite opciju Y (Pet (Ljubimac)) da aparatom neprestano fokusirate ljubimca dok snimate i da uhvatite boju krzna ljubimca. Odaberite odgovarajuæu ikonu ovisno o boji krzna ljubimca (bliže crnoj ili bijeloj ili izmeðu).

1 2 3

U opciji A postavite biraè opcija na H i pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta opcija snimanja.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite Y. Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran za odabir opcije Y.

4

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite Y, Z, Z, a, b ili b.
Postoje dvije vrste ikona: ikona maèke i ikona psa. Neovisno o tome odaberete li ikonu maèek ili psa, to ne utjeèe MENU Cance OK Cancel cel na konaènu snimku. Odaberite preferiranu ikonu. Odaberite ikonu (bijelu, sivu ili crnu), èija nijansa najbolje odgovara krznu ili dlaci vašega ljubimca.

OK

5

3

Pritisnite gumb 4.
Odabire se opcija kuænoga ljubimca i aparat se vraæa u opciju snimanja. Kada aparat detektira lice osobe, funkcija detekcije lica aktivira se i pojavljuje se okvir za detekciju lica. (str.75)

Snimanje

38

02/02/2010 14:25

6

Pritisnite gumb okidaèa dopola.
Okvir fokusa (ili okvir za detekciju lica) na ekranu prelazi u zelenu boju kada se aparat fokusira na subjekt na ispravnoj udaljenosti. Okvir fokusa prati subjekt dok je gumb okidaèa pritisnut dopola. Da upotrijebite bljeskalicu, pritisnite gumb b da iskoèi bljeskalica. (str.121)

7

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Snimili ste sliku.

Snimanje s pozadinskim osvjetljenjem (Opcija pozadinskoga osvjetljenja)
U opciji K (Backlight (Pozadinsko svjetlo)) možete upotrijebiti bljeskalicu da osvijetlite subjekt kada snimate prema svjetlu.

1

Pritisnite gumb b da iskoèi bljeskalica.
Vidi str.121.

93

2 3 4
3 Snimanje
94

U opciji A postavite biraè opcija na H i pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta opcija snimanja.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite K. Pritisnite gumb 4.
Odabire se opcija K i aparat se vraæa u opciju snimanja. Kada aparat detektira lice osobe, funkcija detekcije lica aktivira se i pojavljuje se okvir za detekciju lica. (str.75)

5 6

Pritisnite gumb okidaèa dopola.
Okvir fokusa (ili okvir za detekciju lica) na ekranu prelazi u zelenu boju kada se aparat fokusira na subjekt na ispravnoj udaljenosti.

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Snimili ste sliku.
Ako se opcija K odabere dok je bljeskalica u kuæištu, pojavljuje se poruka [Please pop-up the flash] (Izbacite bljeskalicu).

Snimanje sporta i slobodnih aktivnosti (Opcijasporta/surfanja i snijega)
Opcija slike Opcija H

\ Q

Sport (Sport)

Za subjekte u pokretu. Prati subjekt sve dok ne snimite snimku.

Surf & Snow Za svijetle snimke kao što su pijesak ili snijeg. (Surfanje i snijeg) Precizno mjerenje svjetla za svijetle scene.

1 2 3

U opciji A postavite biraè opcija na \ ili H.
Ako postavite biraè opcija na \, prijeðite na 5. korak.

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta opcija snimanja.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite Q.

4 5

Pritisnite gumb 4.
Odabire se opcija Q i aparat se vraæa u opciju snimanja. Kada aparat detektira lice osobe, funkcija detekcije lica aktivira se i pojavljuje se okvir za detekciju lica. (str.75)

Pritisnite gumb okidaèa dopola.

38

Okvir fokusa (ili okvir za detekciju lica) na ekranu prelazi u zelenu boju kada se aparat fokusira na subjekt na ispravnoj udaljenosti. 02/02/2010 Kada je odabrana opcija \, okvir fokusa 14:25 prati subjekt dok je gumb okidaèa pritisnut dopola. Da upotrijebite bljeskalicu, pritisnite gumb b da iskoèi bljeskalica. (str.121)

3 Snimanje

6

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Snimili ste sliku.

Snimanje u zatvorenim prostorima (Opcija zabave)
Opcija B (Party (Zabava)) savršena je za snimanje u zatvorenim prostorima, kao što su snimke zabave.

1 2 3

U opciji A postavite biraè opcija na H i pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta opcija snimanja.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite B. Pritisnite gumb 4.
Odabire se opcija B i aparat se vraæa u opciju snimanja. Kada aparat detektira lice osobe, funkcija detekcije lica aktivira se i pojavljuje se okvir za detekciju lica. (str.75)

95

4

Pritisnite gumb okidaèa dopola.
Okvir fokusa (ili okvir za detekciju lica) na ekranu prelazi u zelenu boju kada se aparat fokusira na subjekt na ispravnoj udaljenosti. Da upotrijebite bljeskalicu, pritisnite gumb b da iskoèi bljeskalica. (str.121)

5
3 Snimanje
96

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Snimili ste sliku.

Razlièite metode snimanja

Okvir slike (Opcija okvira slike)
U opciji N (Frame Composite (Uokvirena slika)) možete slikati pomoæu okvira koji su spremljeni na aparatu.

1 2 3 4

U opciji A postavite biraè opcija na H i pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta opcija snimanja.

3 Snimanje

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite N. Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se prikaz 9 okvira na ekranu za odabir okvira.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite okvir koji želite upotrijebiti.

y

OK

OK

5

Okrenite e-biraè udesno (y).
Odabrana se snimka pojavljuje u pojedinaènom prikazu. Možete odabrati drugi okvir jednom od sljedeæih radnji.

Èetverosmjerni upravljaè (45) E-biraè ulijevo (f)

Omoguæuje vam da odaberete drugaèiji okvir. Vraæa na prikaz 9 okvira ekrana za odabir okvira, a zatim vam omoguæuje da odaberete drugaèiji okvir na isti naèin kao u 4. koraku.

97

6

Pritisnite gumb 4.
Uokvirena se snimka pojavljuje na ekranu. Kada aparat detektira lice osobe, funkcija detekcije lica aktivira se i pojavljuje se okvir za detekciju lica. (str.75)

38

02/02/2010 14:25

7
3 Snimanje
98

Pritisnite gumb okidaèa dopola.
Okvir fokusa (ili okvir za detekciju lica) na ekranu prelazi u zelenu boju kada se aparat fokusira na subjekt na ispravnoj udaljenosti. Da upotrijebite bljeskalicu, pritisnite gumb b da iskoèi bljeskalica. (str.121)

8

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Snimili ste sliku.
• Broj snimljenih piksela fiksiran je na h (2048×1536). • Pri isporuci aparat ima 3 standardna okvira i 87 dodatnih okvira. (CD-ROM koji ste dobili s aparatom ima ukupno 90 okvira, ukljuèujuæi i standardne okvire.) • U opciji N ne možete prikazati «Prikaz rešetke» tako da pritisnete gumb u.

Dodatni okviri
Dodatni okviri spremaju se u ugraðenoj memoriji na X90. Ovi se dodatni okviri brišu ako vratite postavke aparata ili obrišete sadržaj ugraðene memorije na raèunalu ili formatirate ugraðenu memoriju. Da ponovno dodate okvire u memoriju, presnimite ih s CD-ROM-a (S-SW104) isporuèenoga s aparatom (str.198). Dodavanje okvira snimljenoj snimci 1str.195

Uporaba odgoðenog snimanja
U opciji odgoðenog snimanja snimka se slika deset sekundi ili dvije sekunde nakon što pritisnete gumb okidaèa. Uèvrstite aparat stativom ili drugim potpornjem dok snimate s odgoðenim snimanjem.

g Z

Self-timer (Odgoðeno snimanje) 2 sec. Self-timer (2 sek odgoðeno snimanje)

Slika se snima otprilike deset sekundi nakon pritiska na gumb okidaèa. Upotrijebite ovu opciju ako želite sebe ukljuèiti u grupnu snimku. Slika se snima otprilike dvije sekunde nakon pritiska na gumb okidaèa. Upotrijebite ovu opciju da izbjegnete trešnju aparata.

3 Snimanje

1 2

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (2) u opciji A.
Pojavljuje se ekran [Drive Mode] (Opcija uzastopnih snimki).

Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite g ili Z i pritisnite gumb 4.
Aparat je spreman za odgoðeno snimanje. Kada aparat detektira lice osobe, funkcija detekcije lica aktivira se i pojavljuje se okvir za detekciju lica. (str.75)

L

M

H

Drive Mode Self-timer
MENU Cancel

OK

OK

3

Pritisnite gumb okidaèa dopola.
Okvir fokusa (ili okvir za detekciju lica) na ekranu prelazi u zelenu boju kada se aparat fokusira na subjekt na ispravnoj udaljenosti. Da upotrijebite bljeskalicu, pritisnite gumb b da iskoèi bljeskalica. (str.121)

4

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Kada odaberete g, svijetli lampica odgoðenoga snimanja. Tri sekunde prije snimanja slike i kada odaberete Z, trepti lampica odgoðenoga snimanja. Slika se snima deset sekundi ili dvije sekunde kasnije.

99

• Fokusiranje se može kompromitirati ako aparat pomaknete dok svijetli lampica odgoðenog snimanja kada slikate. • Lampica odgoðenoga snimanja ne svijetli i ne trepti u opciji Y (Pet (Ljubimac)). • U opciji C (Movie (Film)) snimanje poèinje nakon deset sekundi (ili dvije sekunde). • Pritisnite gumb okidaèa dopola kada je ukljuèeno odgoðeno snimanje da zaustavite odbrojavanje i pritisnite ga do kraja da ga opet zapoènete.

3 Snimanje
100

Snimanje uzastopnih slika (Opcija uzastopnoga snimanja/ brzoga uzastopnog snimanja)
U ovim se opcijama slike snimaju sve dok pritišæete gumb okidaèa.
Continuous Shooting (Uzastopno snimanje) Burst Shooting(L) (Neprekidno snimanje) Burst Shooting(M) (Neprekidno snimanje) Burst Shooting(H) (Neprekidno snimanje) Broj snimljenih piksela fiksiran je na f (2592×1944) i slike se snimaju uzastopno. Interval izmeðu snimanja se skraæuje sljedeæim redoslijedom: A, B i C. Svaki put kada snimite sliku, snimka se sprema u memoriji prije nego što snimite sljedeæu. Što je veæa kvaliteta snimki, duži je period izmeðu snimki. Možete nastaviti snimanje dok ne napunite SD memorijsku karticu ili ugraðenu memoriju.

j

A

B

C

Broj snimaka koje možete snimiti uzastopno i interval izmeðu snimanja ovise o uvjetima snimanja.

1

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (2) u opciji A.
Pojavljuje se ekran [Drive Mode] (Opcija uzastopnih snimki).

2

Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite j, A, B ili C i pritisnite gumb 4.
Aparat je spreman za snimanje serija snimki.

L

M

H

Drive Mode Burst Shooting(L)
MENU Cancel

OK

OK

3 4

Pritisnite gumb okidaèa dopola.
Okvir fokusa (ili okvir za detekciju lica) na ekranu prelazi u zelenu boju kada se aparat fokusira na subjekt na ispravnoj udaljenosti.

3 Snimanje

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Slike se snimaju dok pritišæete gumb okidaèa.
• Bljeskalica neæe opaliti u opcijama j, A, B i C. • Ne možete odabrati uzastopno snimanje u opciji 9 (Green), S (Fireworks (Vatromet)), N (Frame Composite (Uokvirena slika)), X (Digital Wide (Široka digitalna)), F (Digital Panorama (Digitalna panorama)) ili C (Movie (Film)). • Digitalni zum i pametni zum nisu raspoloživi u opciji A, B i C. • Fokus, ekspozicija i balans bijelog zakljuèavaju se pri prvoj snimci. • Kada je funkcija detekcije lica ukljuèena (str.75), ona radi samo pri snimanju prve snimke. • Funkcija detekcije treptanja radi samo pri posljednjoj snimci. • U opciji I (Auto Picture (Automatsko snimanje)) slike se snimaju uzastopno u prvoj odabranoj opciji snimanja.

101

Snimanje slika u zadanom intervalu (Snimanje u intervalu)
U opciji k (Interval Shoot (Snimanje intervala)) možete automatski snimati u odreðenom intervalu od zadanog vremena. Odredite sljedeæe postavke.
Interval (Interval) Postavite aparat da snima u intervalima od 10 sekundi do 99 minuta. Možete postaviti aparat da snima u intervalima od jedne sekunde od deset sekundi do èetiri minute ili u intervalima od jedne minute od èetiri minute do 99 minuta.

3 Snimanje
102

Number of Odredite broj snimaka. Možete snimiti od dvije snimke do broja snimki Shots (Broj koje možete snimiti. Meðutim, 1000 snimki je maksimum. snimki) Odaberite odgodu poèetka snimanja od 0 minuta do 24 sata. Odgoda Start Delay poèetka snimanja može se odabrati u jedinicama od 1 minute do 59 minuta (Poèetak i od 1 sata za odgodu od 1 sata ili dulju. Ako je odgoda poèetka snimanja odgode) 0 minuta, prva se snimka snima èim pritisnete gumb okidaèa.

1 2

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (2) u opciji A.
Pojavljuje se ekran [Drive Mode] (Opcija uzastopnih snimki).

Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite k i pritisnite gumb 4.
Trenutaène postavke snimanja u intervalima pojavljuju se na otprilike 1 minutu. Da snimate s trenutaènim postavkama, prijeðite na 7. korak.

L

M

H

Drive Mode Interval Shoot
MENU Cancel

OK

OK

3

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran [Interval Shoot] (Snimanje intervala).
Interval Start Delay

38

30 min. 0 sec.

Number of Shots 20 0 hr.
OK

0 min. Change

4

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Interval] (Interval), [Number of Shots] (Broj snimki) ili [Start Delay] (Poèetak odgode).

Interval Shoot Interval Number of Shots Start Delay
MENU

0 min. 10 sec. 2 0 hr. 0 min.

5 6 7 8

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5), a zatim èetverosmjernim upravljaèem (23) promijenite postavke.
Da promijenite drugu postavku, pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

3 Snimanje

Kada završite, pritisnite gumb 3.
Ponovno se pojavljuje ekran prikazan u 3. koraku. Aparat se vraæa u opciju snimanja nakon otprilike jedne minute.

Pritisnite gumb okidaèa dopola.
Okvir fokusa (ili okvir za detekciju lica) na ekranu prelazi u zelenu boju kada se aparat fokusira na subjekt na ispravnoj udaljenosti.

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Kada se pojavi poruka [Starts interval shooting] (Poèetak snimanja intervala), ekran se iskljuèuje. Kada postavite [Start Delay] (Poèetak odgode) na [0 min.], ekran se iskljuèuje kada se prva snimljena slika pojavi u trenutnom prikazu. Kada snimite broj slika postavljen u [Number of Shots] (Broj snimki), pojavljuje se poruka [Interval shooting complete] (Završeno snimanje u intervalima) i aparat se iskljuèuje.
Snimanje u intervalima nije moguæe u opciji 9 (Zelena), N (Frame Composite (Uokvirena slika)), X (Digital Wide (Široka digitalna)), F (Digital Panorama (Digitalna panorama)) ili C (Movie (Film)).

103

• Ekran se iskljuèuje izmeðu snimanja (u pripravnosti). • Pritisnite prekidaè za napajanje za vrijeme pripravnosti da prikažete preostali broj snimki i interval na ekranu. Kada pritisnete gumb 3, pojavljuje se poruka [Stop interval shooting?] (Kraj snimanja intervala?). Da otkažete snimanje u intervalima, pritisnite gumb 4. • Ako je interval snimanja kratak, možda nije moguæe otkazati radnju. U tom sluèaju okrenite biraè opcija da prekinete postupak. • Postavke za snimanje u intervalima možete zadati i u [Interval Shoot] (Snimanje intervala) u izborniku [A Rec. Mode] (Opcija snimanja). Obavite iste radnje opisane u 4. - 6. koraku da zadate postavke.

3

Snimanje automatskim namještanjem ekspozicije (Višestruka ekspozicija)
Možete snimiti tri uzastopne slike na razlièitim stupnjevima ekspozicije kada pritisnete gumb okidaèa. Redoslijed snimanja je sljedeæi: ispravna ekspozicija → negativna kompenzacija → pozitivna kompenzacija.

104

Snimanje

Ispravna ekspozicija

Negativna kompenzacija

Pozitivna kompenzacija

1 2

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (2) u opciji A.
Pojavljuje se ekran [Drive Mode] (Opcija uzastopnih snimki).

Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite a.
Aparat je spreman za snimanje s višestrukom ekspozicijom.

L

M

H

Drive Mode Auto Bracket ± 0.3
MENU Cancel OK

OK

3 4 5

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite raspon višestruke ekspozicije i pritisnite gumb 4.
Možete namještati od ±0.3 EV do ±2.0 EV.

Pritisnite gumb okidaèa dopola.
Okvir fokusa na ekranu prelazi u zeleno ako je objekt fokusiran.

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Jedanput pritisnite gumb okidaèa da automatski prilagodite ekspoziciju i snimite tri snimke s razlièitom ekspozicijom.

3
Automatska višestruka ekspozicija nije raspoloživa u opciji 9 (Zelena), S (Fireworks (Vatromet)), X (Digital Wide (Široka digitalna)), F (Digital Panorama (Digitalna panorama)) ili C (Movie (Film)). Ako je [Instant Review] (Trenutni pregled) postavljen na O (ukljuèeno) (str.142), snimljene snimke prikazuju se u trenutnom pregledu nakon snimanja (str.74).

Snimanje

Uporaba široke digitalne funkcije (Široka digitalna opcija)
U opciji X (Digital Wide (Široka digitalna)) možete spojiti dvije okomite snimke snimljene ovim aparatom u jedan okvir s pokrivenošæu oko 20 mm (odgovara 35 mm filma).

+

105

1 2 3
3 Snimanje
106

U opciji A postavite biraè opcija na H i pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta opcija snimanja.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite X. Pritisnite gumb 4.
Aparat ulazi u opciju X. Držite aparat okomito tako da gumb okidaèa bude na dnu i komponirate prvu snimku (lijeva polovica snimke). Kada aparat detektira lice osobe, funkcija detekcije lica aktivira se i pojavljuje se okvir za detekciju lica. (str.75)
1

38

4 5

Pritisnite gumb okidaèa dopola.
Okvir fokusa (ili okvir za detekciju lica) na ekranu prelazi u zelenu boju kada se aparat fokusira na subjekt na ispravnoj udaljenosti.

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Prva snimljena snimka privremeno se sprema i prikazuje se okvir za snimanje druge snimke.

2

OK

Exit

6

Snimite drugu snimku.
Preklopite snimku na vodièu za pregled na lijevoj strani ekrana da komponirate drugu snimku (desna polovica snimke). Ponovite 4. i 5. korak da snimite drugu snimku. Spojena prva i druga snimka jednu se sekundu prikazuju na ekranu (Trenutni pregled), a zatim se spremaju.

• Da smanjite iskrivljenost pri snimanju druge snimke, okrenite aparat tako da se preklapa desni rub prethodne snimke vodièa na ekranu. • Mala iskrivljenost rezultat je kretanja objekata, uzoraka koji se ponavljaju ili kada nema nièega što se preklapa na prvoj i drugoj snimci na vodièu. • Kada je funkcija detekcije lica ukljuèena (str.75), ona radi samo pri snimanju prve snimke. • Složena se snimka sprema s brojem piksela f (2592×1944).

Da otkažete nakon snimanja prve snimke

1 2

Kada se ekran za snimanje druge snimke prikazuje na ekranu u 5. koraku na str.106, pritisnite gumb 4 ili èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se ekran potvrde.

3 Snimanje

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite opciju i pritisnite gumb 4.
Save (Spremi) Sprema prvu snimku i možete ponovno snimiti prvu snimku. Prva snimka sprema se kao h (2048 × 1536). Odbacuje prvu snimku i možete ponovno snimiti prvu snimku. Vraæa se na ekran snimanja za drugu snimku.

Save the image(s) and exit this screen? Save Discard Cancel
OK

OK

Discard (Otkaži) Cancel (Otkaži)

Snimanje Panoramskih snimki (Opcija digitalne panorame)
U opciji F (Digital Panorama (Digitalna panorama)) možete spojiti dvije ili tri snimke da aparatom napravite panoramsku fotografiju.

1 2

U opciji A postavite biraè opcija na H i pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta opcija snimanja.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite F.
107

3 4

Pritisnite gumb 4.
Aparat ulazi u opciju F i prikazuje se poruka [Set shift direction] (Odabir smjera pomaka).

Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite smjer u kojem želite spojiti snimke.
Prikazuje se ekran za snimanje prvog okvira.
Set shift direction

3
Kada aparat detektira lice osobe, funkcija detekcije lica aktivira se i pojavljuje se okvir za detekciju lica. (str.75)

108

Snimanje

1

32

02/02/2010 14 :25 14:25

5 6

Pritisnite gumb okidaèa dopola.
Okvir fokusa (ili okvir za detekciju lica) na ekranu prelazi u zelenu boju kada se aparat fokusira na subjekt na ispravnoj udaljenosti.

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Prikazuje se ekran za snimanje drugog okvira nakon što snimite prvi okvir. Ako odaberete desno (5) u 4. koraku: Desni rub prvog okvira pojavljuje se poluproziran na lijevom rubu ekrana. Ako odaberete lijevo (4) u 4. koraku: Lijevi rub prvog okvira pojavljuje se poluproziran na desnom rubu ekrana.

7

Snimite drugu snimku.
Pomaknite aparat tako da se poluprozirni dio i rub snimke koju snimate poklapaju i pritisnite gumb okidaèa.

1 2

SHUTTER

2nd Frame

OK

Exit

8

Snimite treæu snimku.
Ponovite 5. — 7. korak da snimite treæu snimku. Panoramske su snimke spojene i prikazuje se spojena snimka. Spojena se snimka ne pojavljuje ako je [Instant Review] (Trenutni pregled) (str.142) na P (Iskljuèeno).
• Mala iskrivljenost rezultat je kretanja objekata, uzoraka koji se ponavljaju ili kada nema nièega što se preklapa na prvom i drugom okviru ili drugom i treæem okviru na vodièu. • Kada je funkcija detekcije lica ukljuèena (str.75), ona radi samo pri snimanju prve snimke.

3 Snimanje

Da otkažete nakon snimanja prve ili druge snimke

1 2

Nakon snimanja prvoga okvira u 6. koraku na str.108 ili snimanja drugoga okvira u 7. koraku, pritisnite gumb 4 ili èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se ekran potvrde.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite opciju i pritisnite gumb 4.
Save Sprema snimke i možete ponovno (Spremi) snimiti prvu snimku. Kada je odabrana ova opcija nakon snimanja druge snimke, prva i druga snimka spajaju se i spremaju kao panoramska fotografija. Discard Odbacuje spremljene snimke (Otkaži) i možete ponovno snimiti prvi okvir. Cancel Vraæa se na prethodni ekran (Otkaži) za snimanje.

Save the image(s) and exit this screen? Save Discard Cancel
OK

OK

Nespojene snimke snimljene u opciji F spremaju se u velièini piksela od i (1600×1200).

109

Odreðivanje ekspozicije

Utjecaj otvora zaslona i brzine zatvaraèa
Ispravna ekspozicija odreðena je kombinacijom brzine zatvaraèa i vrijednosti zaslona. Postoji više ispravnih kombinacija vrijednosti brzine zatvaraèa i zaslona za odreðeni subjekt. Razlièite kombinacije imaju razlièite efekte. 3 Snimanje
110

Efekt brzine zatvaraèa Promjenom brzine okidaèa možete manipulirati naèinom na koji je vrijeme izraženo na snimkama koje stvarate. Za razliku od ljudskog oka, aparat može snimiti djeliæ trenutka ili dulji vremenski period i tako stvoriti razlièite efekte. Upotrijebite opciju b (Shutter Priority (Prioritet zatvaraèa)). Uporaba sporije brzine zatvaraèa Ako je subjekt u pokretu, snimka æe izgledati neoštra jer je zatvaraè duže otvoren. Možete naglasiti efekt kretnje (rijeke, slapovi, valovi itd.) tako da namjerno primijenite sporiju brzinu zatvaraèa. Primjena veæe brzine zatvaraèa Biranje veæe brzine zatvaraèa omoguæuje zaustavljanje akcije subjekta u pokretu. Veæa brzina zatvaraèa takoðer sprjeèava trešnju aparata.

Efekt zaslona Promjenom otvora zaslona možete nadzirati dubinu podruèja koje se nalazi u fokusu na snimci (dubinska oštrina). Možete u potpunosti promijeniti osjeæaj koji slika daje ako suzite fokus da naglasite jednu toèku ili ako date dubinu cijeloj snimci. Upotrijebite opciju c (Aperture Priority (Prioritet zaslona)). Otvaranje zaslona (smanjenje vrijednosti zaslona) Subjekti bliže i dalje nego subjekt u fokusu bit æe manje u fokusu. Na primjer, ako snimate cvijet s pejzažom u pozadini s otvorenim zaslonom, pejzaž ispred i iza cvijeta bit æe mutan naglašavajuæi samo cvijet. Zatvaranje zaslona (poveæanje vrijednosti zaslona) Raspon fokusa širi se prema naprijed i natrag. Na primjer, ako snimate cvijet i pejzaž sa suženim zaslonom, pejzaž ispred i iza cvijeta bit æe u fokusu.

3 Snimanje

Uporaba e (Program) opcija Ova opcija automatski postavlja brzinu zatvaraèa i vrijednost zaslona na odgovarajuæu ekspoziciju u skladu s linijom programa. E-biraèem promijenite brzinu zatvaraèa i vrijednost zaslona, a da pri tome zadržite odgovarajuæu ekspoziciju.

1

Stavite izbornik opcija na e.

111

2

Okreæite e-biraè da namjestite brzinu zatvaraèa i vrijednost zaslona, a da pri tome zadržite odgovarajuæu ekspoziciju.

38

3 Snimanje
Brzina zatvaraèa Vrijednost otvora zaslona
Smjer okretanja e-biraèa y (Desno) f (Lijevo) Efekt Smanjuje brzinu zatvaraèa i poveæava vrijednost zaslona (zatvara zaslon) u stupnjevima od 1/3 EV. Poveæava brzinu zatvaraèa i smanjuje vrijednost zaslona (otvara zaslon) u stupnjevima od 1/3 EV.
1/250 F4.5 02/02/2010 14:25

3 4

Da upotrijebite bljeskalicu, pritisnite gumb b.
Bljeskalica iskaèe. (str.121)

Snimajte.

Uporaba b (Prioritet zatvaraèa) opcije Omoguæuje odreðivanje željene brzine zatvaraèa da se prikažu subjekte u pokretu. Možete snimiti slike subjekata koji se brzo kreæu, a izgledaju nepokretno ili subjekata koji izgledaju kao da su u pokretu.

1

Namjestite biraè opcija na b.

112

2

Okreæite e-biraè da promijenite brzinu zatvaraèa.
Brzina zatvaraèa može se postaviti na vrijednost izmeðu 1/4000 i 4 sekundi.

3 4

Da upotrijebite bljeskalicu, pritisnite gumb b.
Bljeskalica iskaèe. (str.121)

Snimajte.
Nisu raspoložive opcije bljeskalice , (Auto (Automatsko)), b (Flash On (Bljeskalica ukljuèena)), c (Auto + Red-eye (Automatski + crveno oko)) i d (Flash On + Red-eye (Bljeskalica ukljuèena + crveno oko)). • Automatski se postavljaju vrijednost zaslona i osjetljivost (kada je postavljena na [AUTO] (AUTO)) da osiguraju odgovarajuæu ekspoziciju u skladu s brzinom zatvaraèa. Ako se ne može postiæi odgovarajuæa vrijednost ekspozicije, postavlja se najbliža vrijednost i vrijednost zaslona prikazuje se crvenom bojom. • Brzina zatvaraèa postavljena u opciji b dijeli se s opcijom a. Promjenom vrijednosti u jednoj opciji automatski se mijenja vrijednost u drugoj opciji. • Kada je brzina zatvaraèa postavljena na brzinu manju od 1/4 sekunde, obavlja se postupak smanjenja grubosti i neravnomjernosti snimke (smanjenje buke). • Brzina zatvaraèa uvijek se sprema. Ako je poništite, vraæate vrijednost na standardnu postavku. Standardna je postavka 1/125 sekundi.

3 Snimanje

Uporaba b (Prioritet zatvaraèa) opcije Omoguæuje postavljanje željene vrijednosti zaslona kada želite nadzirati dubinsku oštrinu. Dubinska je oštrina dublja, a podruèje ispred i iza fokusiranoga objekta oštro kada je zaslon namješten na visoku vrijednost. Dubinska je oštrina pliæa i podruèje ispred i iza fokusiranoga objekta neoštro kada je zaslon namješten na malu vrijednost. Brzina zatvaraèa automatski se namješta na odgovarajuæu ekspoziciju ovisno o vrijednosti zaslona.
113

1

Namjestite biraè opcija na c.

2
3 Snimanje
114

Okreæite e-biraè da promijenite vrijednost zaslona.

3 4

Da upotrijebite bljeskalicu, pritisnite gumb b.
Bljeskalica iskaèe. (str.121)

Snimajte.
Nisu raspoložive opcije bljeskalice , (Auto (Automatsko)) i c (Auto + Red-eye (Automatski + crveno oko)). • Automatski se postavljaju brzina zatvaraèa i osjetljivost (kada je postavljena na [AUTO] (AUTO)) da osiguraju odgovarajuæu ekspoziciju u skladu s vrijednošæu zaslona. Ako se ne može postiæi odgovarajuæa vrijednost ekspozicije, postavlja se najbliža vrijednost i brzina zatvaraèa prikazuje se crvenom bojom. • Vrijednost zaslona postavljena u opciji c dijeli se s opcijom a. Promjenom vrijednosti u jednoj opciji automatski se mijenja vrijednost u drugoj opciji. • Kada je brzina zatvaraèa postavljena na brzinu manju od 1/4 sekunde, obavlja se postupak smanjenja grubosti i neravnomjernosti snimke (smanjenje buke). • Èak i kada se mijenja omjer zuma, zadržava se vrijednost zaslona. Meðutim, kada ne možete primijeniti trenutaènu vrijednost zaslona s odabranim omjerom zuma, postavlja se najbliža vrijednost zaslona. Ako u tom sluèaju ponovo promijenite omjer zuma i ne možete primijeniti originalnu vrijednost zaslona, postavka se vraæa na originalnu vrijednost zaslona.

Uporaba a (Ruèna ekspozicija) opcije Možete ruèno namjestiti brzinu zatvaraèa i otvor zaslona. Ova opcija prikladna je za snimanje pri kojem možete kombinirati ove vrijednosti. Ova opcija prikladna je za snimanje s izmjerenom kombinacijom brzine zatvaraèa i vrijednosti zaslona ili snimanje namjerno previše (svijetlih) ili premalo (tamnih) eksponiranih fotografija.

1

Namjestite biraè opcija na a.
3 Snimanje

2

Okreæite e-biraè da promijenite brzinu zatvaraèa/vrijednost zaslona.
Gumbom m se prebacujte izmeðu brzine zatvaraèa i vrijednost zaslona. (Standardna je postavka brzina zatvaraèa.)

3 4

Da upotrijebite bljeskalicu, pritisnite gumb b.
Bljeskalica iskaèe. (str.121)

Snimajte.
• U opciji a nije raspoloživa EV kompenzacija. • Ne možete odabrati [AUTO] (AUTO) za osjetljivost. • Nisu raspoložive opcije bljeskalice , (Auto (Automatsko)), b (Flash On (Bljeskalica ukljuèena)), c (Auto + Red-eye (Automatski + crveno oko)) i d (Flash On + Red-eye (Bljeskalica ukljuèena + crveno oko)).

115

3 Snimanje • • • • • • • •

• Pojavljuje se upozorenje ako postoji velika razlika izmeðu trenutaène ekspozicije i odgovarajuæe ekspozicije. Ako je razlika veæa od ±2.0 EV, prikazuje se samo ikona upozorenja o ekspoziciji. Ako je razlika ±2.0 EV ili manje, prikazuje se ikona upozorenja o ekspoziciji i razlika izmeðu trenutaène ekspozicije i odgovarajuæe ekspozicije u stupnjevima od 1/3 EV. • Brzina zatvaraèa i vrijednost zaslona postavljeni u opciji a dijele se s opcijom b i c. Promjenom vrijednosti u jednoj opciji automatski se mijenja vrijednost u drugim opcijama. • Kada je brzina zatvaraèa postavljena na brzinu manju od 1/4 sekunde, obavlja se postupak smanjenja grubosti i neravnomjernosti snimke (smanjenje buke). • Kada se promijeni brzina zatvaraèa i vrijednost zaslona, nova vrijednost prikazuje se veæim fontom (visina od 1.5×). • Èak i kada se mijenja omjer zuma, zadržava se vrijednost zaslona. Meðutim, kada ne možete primijeniti trenutaènu vrijednost zaslona s odabranim omjerom zuma, postavlja se najbliža vrijednost zaslona. Ako u tom sluèaju ponovo promijenite omjer zuma i ne možete primijeniti originalnu vrijednost zaslona, postavka se vraæa na originalnu vrijednost zaslona.

Uporaba A (KORISNIK) opcije
Spremanje postavki u opciji E Ako spremite trenutaène postavke aparata, možete ih lako uèitati tako da postavite biraè opcija na E. Sljedeæe se postavke mogu spremiti. Opcije snimanja e (standardna postavka)/b/c/a Postavke izbornika [A Rec. Mode] (Opcija snimanja) Flash Mode (Opcija bljeskalice) Drive Mode (Opcija uzastopnih snimki) Focus Mode (Opcija fokusa) EV Compensation (EV kompenzacija) Prikaz informacija za gumb u Postavka funkcije detekcije lica

1
116

Odredite funkcije koje treba spremiti.

2 3 4 5

Pritisnite gumb 3 u opciji Q.
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Kada pritisnete gumb 3 u opciji A, jedanput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Save as A] (Spremi kao). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se ekran [Save as A] (Spremi kao).

Èetverosmjernim upravljaèem (2) odaberite [Save] (Spremanje).

3
Save as USER Saves current shooting settings in USER mode Save Cancel
OK

Snimanje

OK

6

Pritisnite gumb 4.
Zapoèinje postupak spremanja. Kada završi postupak spremanja, aparat se vraæa u opciju A ili opciju Q.
Možete spremiti postavke u opciji E samo kada je biraè opcija postavljen na e, b, c or a.

Snimanje u opciji A

1

Namjestite biraè opcija na A.
Uèitavaju se spremljene postavke.

2

Po potrebi promijenite veæ spremljene postavke u opciji A.
117

3 4

Da upotrijebite bljeskalicu, pritisnite gumb b.
Bljeskalica iskaèe. (str.121)

Snimajte.
Postavke promijenjene u opciji A vrijede samo ako je biraè opcija postavljen na opciju A. Ako promijenite opciju snimanja ili iskljuèite aparat, on se vraæa na postavke spremljene s [Save as A] (Spremi kao). Da promijenite postavke spremljene u opciji A, obavite radnje da ponovo spremite postavke u opciji A.

3 Snimanje
118

Odabir funkcija snimanja

Odabir opcije bljeskalice
, a b
Auto (Automatsko) Flash Off (Bljeskalica iskljuèena) Flash On (Bljeskalica ukljuèena) Bljeskalica opaljuje automatski ovisno o uvjetima svjetlosti. Ako je ukljuèena funkcija detekcije lica, opcija se automatski postavlja na d. Bljeskalica ne opaljuje bez obzira na uvjete svjetline. Upotrijebite ovu opciju da snimate kada je zabranjeno upotrebljavati bljeskalicu. Bljeskalica opaljuje bez obzira na uvjete svjetline.

3 Snimanje

c

Ova opcija smanjuje pojavu crvenoga oka prouzroèenu Auto + Red-eye svjetlom bljeskalice koje se odražava u oèima subjekta. (Automatski + Bljeskalica automatski opaljuje. (Predbljesak opaljuje prije crveno oko) glavnog bljeska.) Flash On + Red-eye (Bljeskalica ukljuèena + crveno oko) Slow-speed Ova opcija smanjuje pojavu crvenoga oka prouzroèenu svjetlom bljeskalice koje se odražava u oèima subjekta. Bljeskalica opaljuje bez obzira na uvjete svjetlosti. (Predbljesak opaljuje prije glavnog bljeska.) Za snimanje svijetlih slika ljudi i pozadine u unutrašnjem i vanjskom prostoru noæu. Bljeskalica automatski opaljuje.

d

G Sync (Spora

sinkronizacija)

Slow-speed sync+Red-eye Opaljuje predbljesak da smanji fenomen crvenoga oka prije H (Spora opaljivanja bljeskalice sa sporom sinkronizacijom. sinkronizacija + crveno oko)

119

3 Snimanje

• Opcija bljeskalice fiksirana je na a u sljedeæim situacijama: - kada je odabrano n (Stage Lighting (Osvjetljenje pozornice)), S (Fireworks (Vatromet)) ili C (Movie (Film)) kao opcija snimanja - kada je odabrano j(Continuous Shooting (Uzastopno snimanje)), A (Burst Shooting(L) (Neprekidno snimanje)), B (Burst Shooting(M) (Neprekidno snimanje)), C (Burst Shooting(H) (Neprekidno snimanje)) or l (Auto Bracket (Automatska višestruka ekspozicija)) kao opcija uzastopnoga snimanja - kada je odabrano s (Infinity (Beskonaèni)) u opciji fokusa. • U opciji (Zelena) 9 možete odabrati , ili a. • U opciji A (Night Scene (Noæna scena)), b (Shutter Priority (Prioritet zatvaraèa)) ili a (Manual Exposure (Ruèna ekspozicija)) ne možete odabrati ,, E, c ili d. • U opciji c (Aperture Priority (Prioritet zaslona)) ne možete odabrati , ili c. Uporaba bljeskalice pri snimanju na maloj udaljenosti može izazvati nepravilnosti na slici zbog raspodjele svjetla. Kada upotrebljavate bljeskalicu na vrlo maloj udaljenosti, može se pojaviti sjena objektiva na snimljenoj slici.

1

Pritisnite gumb b.
Bljeskalica iskaèe i zapoèinje se puniti.

Gumb b

2

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (4) u opciji A.
Pojavljuje se ekran [Flash Mode] (Opcija bljeskalice).
Flash Mo sh Mode Auto Au

MENU Cancel Cance cel

OK

OK

3
120

Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite opciju bljeskalice.

4

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema i aparat se vraæa u opciju za snimanje.

O fenomenu crvenog oka
Snimanje s bljeskalicom može prouzroèiti da oèi subjekta izgledaju crvene na slici. Ova se pojava pojavljuje kada se svijetlo bljeskalice reflektira u oèima subjekta. Može se smanjiti osvjetljivanjem podruèja oko subjekta ili približavanjem subjektu i zumiranjem, odnosno smanjivanjem. Postavljanje opcije bljeskalice na c, d ili H takoðer je dobar naèin da se sprijeèi pojava crvenoga oka. Ako oèi subjekta izgledaju crvene usprkos mjerama predostrožnosti, to se može ispraviti funkcijom kompenzacije crvenog oka (str.194). Spremanje postavke opcije bljeskalice 1str.155

3 Snimanje

Za uporabu bljeskalice

1 2

Odaberite opciju snimanja. Pritisnite gumb b.
Bljeskalica iskaèe i zapoèinje se puniti. Trepti b (Crveno) na ekranu za vrijeme punjenja. Kada je bljeskalica potpuno napunjena, na ekranu se pojavljuje b. (Ne prikazuje se u opciji , mode.)

3 4 5

Pritisnite gumb okidaèa dopola.
Okvir fokusa (ili okvir za detekciju lica) na ekranu prelazi u zelenu boju kada se aparat fokusira na subjekt na ispravnoj udaljenosti.

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Bljeskalica opaljuje i aparat snima.

Gurnite bljeskalicu dolje da se uvuèe.

121

Odabir opcije fokusa
= q I
3
Standard (Standardna) Upotrijebite ovu opciju kada je subjekt udaljen 40 cm (16 inèa) ili više. Aparat fokusira objekt koji je u prostoru automatskog fokusa kada pritisnete gumb okidaèa dopola.

Ova se opcija upotrebljava kada je subjekt udaljen otprilike Macro (Makro) 10 - 50 cm (4 - 20 inèa). Aparat se fokusira na subjekt u podruèju automatskog fokusa kada gumb okidaèa pritisnete dopola. 1cm Macro (1 cm makro) Infinity (Beskonaèni) Manual Focus Ova se opcija upotrebljava za snimanje subjekta na udaljenosti do 1 cm do 30 cm (od 0,4 inèa do 12 inèa). Ova se opcija upotrebljava za snimanje udaljenih objekata. Bljeskalica je namještena na a (Flash Off (Bljeskalica iskljuèena)). Ova vam opcija omoguæuje da ruèno odaberete fokus.

s

122

Snimanje

\ (Ruèni fokus) J

AF Area Selection Odaberite podruèje subjekta koje želite fokusirati. (Odabir podruèja AF-a)

1

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5) u opciji A.
Pojavljuje se ekran [Focus Mode] (Opcija fokusa). Opcija fokusa mijenja se svaki put kada pritisnete èetverosmjerni upravljaè. Možete promijeniti postavku i èetverosmjernim upravljaèem (4).
Focus Mo Focu s Mode cus Standard rd St

MENU

Cancel Cance cel

OK

OK

2

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema i aparat se vraæa u opciju za snimanje.
• U opciji (Zelena) 9 možete odabrati samo = ili q. • Opcija fokusa fiksirana je na s kada je u opciji S (Fireworks (Vatromet)). • Kada je [Auto Macro] (Automatski makro) (str.126) postavljen na O (On) i odabrano snimanje s q i subjekt je dalje od 50 cm od aparata, aparat automatski fokusira na ∞ (Infinity (Beskonaèni)). Pritiskom na gumb okidaèa do kraja možete snimati i kada fokus nije odabran.

3
Spremanje postavke opcije fokusa 1str.155

Snimanje

Ruèni odabir fokusa (Ruèni fokus)

1 2 3

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5) u opciji A. Èetverosmjernim upravljaèem (5) odaberite \. Pritisnite gumb 4.
Središnji dio snimke poveæava se na velièinu cijelog ekrana.
Focus Mode Focu s Mo cus Manual Focu Focus cus Ma

MENU Cancel Cance cel

OK

OK

4

Èetverosmjernim upravljaèem (23) prilagodite fokus.
Pojavljuje se pokazatelj \ na ekranu da prikaže procijenjenu udaljenost od subjekta. Namjestite fokus s pokazateljem kao vodièem. 2 Za udaljeni fokus 3 Za bliži fokus

2m 1

0.5
MENU OK

OK

Pokazatelj \

123

5

Pritisnite gumb 4.
Fokus se fiksira i aparat se vraæa u opciju snimanja. Nakon što se fokus fiksirao, možete ponovno pritisnuti èetverosmjerni upravljaè (5) da prikažete pokazatelj \ i ponovno namjestite fokus.
Opcija snimanja i opcija uzastopnog snimanja ne mogu se promijeniti kada je prikazan pokazatelj \. • Da fokusirate na 1 cm u opciji \, okreæite polugu zuma i postavite položaj zuma na indikator 1 cm na šipki zuma. • Da promijenite \ u drugu opciju fokusa, pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5) dok je prikazan pokazatelj \.

3 Snimanje
124

Odabir podruèja fokusa (Odabir podruèja AF-a) Možete odabrati podruèje koje želite fokusirati izmeðu 25 toèaka.

1 2 3

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5) u opciji A. Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5) i odaberite J. Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran [AF Area Selection] (Odabir podruèja AF-a) s odabranim središnjim dijelom.
Focus Mode AF Area Selection

MENU Cancel

OK

OK

4 5

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite položaj koji želite fokusirati. Pritisnite gumb 4.
Podruèje fokusa se fiksira i aparat se vraæa u opciju snimanja.

Odabir postavki automatskog fokusa
Možete odabrati podruèje automatskog fokusa i metodu fokusiranja.

1 2 3

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [= Setting] (Postavka). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se ekran [= Setting] (Postavka).
Rec. Mode AF Setting AE Metering Flash Exp. Comp. Movie D-Range Setting Shake Reduction
MENU Exit

2/4

3 Snimanje

0.0

Promjena podruèja fokusa (Podruèje AF-a) Kada ste odabrali = (Standard (Standardna)), q (Macro (Makro)) ili I (1cm Macro (1 cm makro)) kao opciju fokusa, možete promijeniti podruèje automatskoga fokusa (Focusing Area (Podruèje fokusa)).

J Višestruki K W
Spot (Toèka)

Aparat mjeri široki raspon u centru monitora (unutar podruèja fokusa) i fokusira najbliži subjekt. Aparat mjeri uski raspon u centru monitora (podruèje fokusa toèke), zbog èega je lakše fokusirati odreðeni subjekt.

Automatsko Aparat nastavlja fokusirati subjekt koji je u pokretu dok pritišæete praæenje AF gumb okidaèa dopola.

4

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

125

5

Èetverosmjernim upravljaèem (23) promijenite postavku podruèja =.

AF Setting Focusing Area Auto Macro Focus Assist

0.0

MENU Cancel

OK

OK

6
3 Snimanje
126

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema.

7

Pritisnite dvaput gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.
• U opcijama N (Frame Composite (Uokvirena slika)) i C (Movie (Film)) podruèje fokusa ne može se postaviti na W. • U opcijama I (Auto Picture (Automatsko snimanje)), 9 (Green) i S (Fireworks (Vatromet)) podruèje fokusa fiksirano je na J.

Postavljanje automatskoga makroa To postavlja fokus na raspon makroa kada je udaljenost od subjekta 50 cm ili manja.

4

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Auto Macro] (Automatski makro).

AF Setting Focusing Area Auto Macro Focus Assist

MENU

5

Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite O ili P.
Kada je opcija fokusa postavljena na = ili J, fokus se po potrebi usklaðuje s rasponom makroa. Kada je opcija fokusa postavljena na I, fokus se prilagoðava samo u rasponu makroa od 1 cm (1 cm - 30 cm) O (standardna postavka). Kada se funkcija automatskoga makroa ukljuèi za vrijeme snimanja, na ekranu se pojavljuje q. (str.21) P Fokus se prilagoðava samo u odgovarajuæem rasponu fokusa.

Postavka se sprema.

6

Pritisnite dvaput gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.

3 Snimanje

Odabir svjetla pomoæi fokusu Svjetlo pomoæi fokusu pomaže pri fokusiranju tamnih subjekata. Ono vam pomaže da fokusirate subjekte pri slabom osvjetljenju kada automatski fokus ne radi ispravno. Svjetlo pomoæi emitira se iz dijela lampice odgoðenoga snimanja.

4

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Focus Assist] (Pomoæ fokusa).

AF Setting Focusing Area Auto Macro Focus Assist

MENU

5

Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite O ili P.
O Svjetlo pomoæi fokusu emitira se po potrebi (standardna postavka). P Ne emitira se svjetlo pomoæi fokusu.

Postavka se sprema.

6

Pritisnite dvaput gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.

127

• Gledanje izravno u svjetlo nije sigurnosni rizik. Meðutim, nemojte gledati u odašiljaè s male udaljenosti. • Aparat ne emitira svjetlo pomoæi fokusu u sljedeæim uvjetima. - kada je opcija snimanja postavljena na C (Movie (Film)) - kada je odabrano s (Infinity (Beskonaèni)) ili \ kao opcija fokusa.

Odreðivanje tona snimke
3 Snimanje
128

Odredite ton na snimkama. Možete odabrati izmeðu [Bright] (Svijetli) (standardna postavka), [Natural] (Prirodan) ili [Monochrome] (Jednobojno).

1 2 3 4

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Image Tone] (Ton snimke). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite završni ton.

Rec. Mode Image Tone Recorded Pixels Quality Level White Balance Sensitivity ISO Corction in AUTO
MENU Cancel

1/4

Bright Natural Monochrome AWB AUTO ISO80-400
OK

OK

5 6

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema.

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.
Kada odaberete [Monochrome] (Jednobojno), pojavljuje se [Tone Adjustment] (Prilagodba tona) u izborniku [A Rec. Mode] (Opcija snimanja) za odabir tona monokromatskih snimki umjesto [Saturation] (Gustoæa).

Odabir broja snimljenih piksela
Možete odabrati izmeðu devet postavki snimljenih piksela za slike. Što je veæi broj piksela, to su èišæi detalji na slici. Buduæi da kvaliteta ispisane slike ovisi o kvaliteti snimke, nadzoru ekspozicije, razluèivosti pisaèa i drugim faktorima, nije neophodno odabrati veæi broj piksela od potrebnog. h je dovoljno za ispis slika velièine razglednice. Što je više piksela, to je veæa slikovna datoteka. Pogledajte sljedeæu tablicu za odgovarajuæe postavke ovisno o uporabi. (Standardna postavka: E)
Recorded Pixels (Snimljeni pikseli) E 4000×3000

3
Primjena Za ispis slika visoke kvalitete ili slika u A4 formatu ili veæih slika ili obradu snimki na raèunalu Za prirodni osjeæaj širine s jednakim omjerom aspekta kao HDTV Èišæe

Snimanje

D 4000×2672 E 4000×2256 F 6 f h l m 2992×2992 3072×2304 2592×1944 2048×1536 1024× 768 640× 480 Za postavljanje na web stranice ili slanje u elektronièkoj pošti Za ispis snimki velièine razglednice

Ako odaberete E, omjer snimke je 16:9 i prikaz na monitoru za snimanje i pregled je kao što je to prikazano desno.

38

02/02/2010 14:25

129

1 2 3 4
3 Snimanje

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Recorded Pixels] (Snimljeni pikseli). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) promijenite broj snimljenih piksela.

Recordable Image No. Image Tone Recorded Pixels Quality Level White Balance Sensitivity ISO Corction in AUTO
MENU Cancel

12

12M 10.7M 9M 9M 7M 5M
OK

OK

5 6

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema.

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.
• Broj snimljenih piksela za snimke snimljene s opcijom 9 (Zelena) fiksiran je na E. • Broj snimljenih piksela za snimke snimljene opcijama C (Half-length Portrait (Poluportret)) ili N (Frame Composite (Uokvirena slika)) fiksiran je na h. • Broj snimljenih piksela za snimke snimljene opcijom c (Digital SR (Digitalni SR)) ili X (Digital Wide (Široka digitalna)) fiksiran na je f. (Broj snimljenih piksela je h ako iziðete iz opcije X, a da niste snimili drugu snimku.)

130

Odabir stupnja kvalitete slika
Odreðuje kvalitetu snimki ovisno o tome kako æete ih upotrebljavati. Što je više zvjezdica (E), veæa je kvaliteta snimke, ali je i veæa datoteka. Odabrani snimljeni pikseli utjeèu i na velièinu snimke (str.129).

C Najbolje D E
Bolje Dobro

Niski stupanj kompresije. Prikladno za ispis fotografija. Standardni stupanj kompresije. Prikladno za pregledavanje snimki na ekranu raèunala (standardna postavka). Najviši stupanj kompresije. Prikladno za slanje u elektronièkoj pošti ili postavljanje na internetskim stranicama.

3 Snimanje

1 2 3 4

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Quality Level] (Stupanj kvalitete). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite stupanj kvalitete.
Najviša kvaliteta snimki koje možete snimiti prikazana je na vrhu ekrana kada odaberete stupanj kvalitete.

Recordable Image No.

12

Bright Image Tone Recorded Pixels 12M Quality Level White Balance Sensitivity ISO Corction in AUTO ISO80-400
MENU Cancel OK

OK

5 6

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema.

Pritisnite gumb 3.
Aparat je spreman za snimanje.
U (Zelenoj) opciji 9 stupanj kvalitete fiksiran je na D.

131

Odreðivanje balansa bijeloga
Možete snimati slike s prirodnim bojama tako da prilagodite balans bijelog ovisno o uvjetima svjetlosti za vrijeme snimanja.

F G
3 Snimanje

Auto (Automatsko) Daylight (Danje svjetlo) Shade (Sjena) Tungsten Light (Svjetlo žarulje) Daylight Colors Fluorescent (Fluorescentne boje danju) Daylight White Fluorescent (Fluorescentno danje svjetlo) White Light Fluorescent (Fluorescentno bijelo svjetlo) Ruèno

Aparat automatski namješta balans bijeloga (standardna postavka). Odaberite kada snimate na suncu Upotrijebite ovu opciju za snimanje u sjeni. Upotrijebite ovu opciju za snimanje pod svjetlom žarulje ili drugim sliènim svjetlom.

H I JD

JN

Upotrijebite ovu opciju za snimanje pod fluorescentnim svjetlom.

JW K

Upotrijebite ovu opciju za snimanje s ruènim odabirom balansa bijeloga.

• Odaberite drugaèiji balans bijelog ako niste zadovoljni s balansom boje snimki koje ste snimili s F. • Ovisno o odabranoj opciji snimanja, balans bijelog nekada se ne može promijeniti. Pogledajte «Funkcije na raspolaganju za sve opcije snimanja» (str.250) za detalje.

1 2
132

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [White Balance] (Balans bijelog).

3 4

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se ekran [White Balance] (Balans bijelog).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) promijenite postavku.

White Balance Auto

Možete provjeriti rezultat odabranih postavki balansa bijeloga na pregledu D snimke svaki puta kada pritisnete èetverosmjerni upravljaè (23). MENU Cancel OK OK Da odaberete vrstu fluorescentnoga svjetla, odaberite ikonu fluorescentnoga svjetla i pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5), a zatim èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite vrstu osvjetljenja.

3 Snimanje

5 6

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema.

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja. Pogledajte dio «Ruèno namještanje» za upute o ruènom namještanju balansa bijeloga.
Spremanje postavke balansa bijelog 1str.155

Ruèno namještanje Trebat æete komad bijelog papira ili sliènog materijala.

1 2

Na ekranu [White Balance] (Balans bijelog) èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite K. Usmjerite aparat prema bijelom papiru ili sliènom materijalu tako da ispuni okvir prikazan u sredini ekrana.
White Balance

D
SHUTTER

Adjust
OK

MENU Cancel

OK

133

3 4 5
3

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Balans bijelog automatski se namješta.

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema i ponovo se pojavljuje izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.

Biranje osjetljivosti
Možete odabrati osjetljivost ovisno o svjetlini okoline.
AUTO Aparat automatski prilagoðava osjetljivost. (AUTOMATSKA) 80 100 200 400 800 1600 3200 6400 Što je veæa osjetljivost, veæa je brzina zatvaraèa u uvjetima s manje svjetlosti da se smanji trešnja aparata, ali šum može utjecati na snimku. Što je manja osjetljivost, manje je smetnji na snimci. Brzina zatvaraèa bit æe manja u uvjetima s manje svjetlosti.

134

Snimanje

1 2 3

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Sensitivity] (Osjetljivost). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

4

Èetverosmjernim upravljaèem (23) promijenite osjetljivost.

Rec. Mode Image Tone Recorded Pixels Quality Level White Balance Sensitivity ISO Corction in AUTO
MENU Cancel

1/4

Bright AUTO 80 100 200 400
OK

OK

5 6

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema.

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.
• Kada je osjetljivost na 3200 ili 6400, broj snimljenih piksela fiksiran je na f (2592×1944). • Kada odaberete D (4000×2672), E(4000×2256) ili F (2992×2992), ne možete odabrati 3200 ili 6400. • Kad postavite na opciju c (Digital SR (Digitalni SR)), 9 (Zelena) ili C (Movie (Film)) i odaberete A (Burst Shooting(L) (Neprekidno snimanje)), B (Burst Shooting(M) (Neprekidno snimanje)) ili C (Burst Shooting(H) (Neprekidno snimanje)) kao opciju uzastopnoga snimanja, raspoloživ je samo [AUTO] (AUTO). • Kada je odabrana opcija S (Fireworks (Vatromet)), osjetljivost je fiksirana na minimalnu vrijednost. • U opciji a (Manual Exposure (Ruèna ekspozicija)) ne možete odabrati [AUTO] (AUTO). • Kada je [Highlight Correction] (Ispravak presvijetlih dijelova) u [D-Range Setting] (Postavka dinamièkog raspona) na O (ukljuèeno), prikazuje se 160 kao osjetljivost umjesto 80 ili 100. Spremanje postavke osjetljivosti 1str.155

3 Snimanje
135

Postavljanje ISO ispravka u opciji AUTO
Odaberite raspon osjetljivosti kada je osjetljivost postavljena na AUTO. Možete odabrati 80-100, 80-200, 80-400, 80-800 ili 80-1600.

1 2
3 Snimanje
136

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [ISO Correction in AUTO] (ISO ispravka u auto). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

3 4

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite raspon prilagoðavanja osjetljivosti.

Rec. Mode Image Tone Recorded Pixels Quality Level White Balance Sensitivity ISO Corction in AUTO
MENU Cancel

1/4

Bright ISO80-100 ISO80-200 ISO80-400 ISO80-800 ISO80-1600
OK

OK

5 6

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema.

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.
Kada je [Highlight Correction] (Ispravak presvijetlih dijelova) u [D-Range Setting] (Postavka dinamièkog raspona) na O (ukljuèeno), odaberite 160-200, 160-400, 160-800 ili 160-1600.

Odreðivanje AE mjerenja
Možete odrediti podruèje ekrana u kojemu se mjeri svjetlina radi odreðivanja ekspozicije.

L M N

Višesegmentno Centralno Spot (Toèka)

Aparat dijeli snimku u 256 dijelova, mjeri svjetlinu i odreðuje ekspoziciju. Aparat mjeri svjetlinu cijele snimke, pri èemu sredina snimke ima veæi utjecaj na ekspoziciju. Aparat odreðuje ekspoziciju mjerenjem svjetline samo u središtu snimke.

3 Snimanje

1 2 3 4

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [AE Metering] (AE mjerenje). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite metodu mjerenja.

Rec. Mode AF Setting AE Metering Flash Exp. Comp. Movie D-Range Setting Shake Reduction
MENU Cancel

2/4

OK

OK

5

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema.

137

6

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.
• Kada je gumb okidaèa pritisnut dopola, mjeri se svjetlina i odreðuje ekspozicija. • Kada je subjekt izvan podruèja fokusa i kada želite primijeniti N, usmjerite aparat prema subjektu i pritisnite gumb okidaèa dopola da zakljuèate ekspoziciju, a zatim ponovno namjestite kompoziciju i pritisnite gumb okidaèa do kraja. • Ovisno o odabranoj opciji snimanja, postavka AE mjerenja nekada se ne može promijeniti. Pogledajte «Funkcije na raspolaganju za sve opcije snimanja» (str.250) za detalje. Spremanje postavke AE mjerenja 1str.155

3 Snimanje

Kompenzacija izlaza bljeskalice
Možete namjestiti izlaz bljeskalice.

1 2 3

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Flash Exp. Comp.] (Komp. eksp. bljeskalice). Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite EV vrijednost.
Da posvijetlite, odaberite pozitivnu (+) vrijednost. Da potamnite, odaberite negativnu (—) vrijednost. Možete odabrati EV postavke izmeðu —2.0 EV i +2.0 EV u stupnjevima od 1/3 EV.
Rec. Mode AF Setting AE Metering Flash Exp. Comp. Movie D-Range Setting Shake Reduction
MENU Exit

2/4

0.0

4
138

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.

Kompenzacija svjetline (Postavka D-raspona)
Proširuje dinamièki raspon i sprjeèava nastanak svijetlih i tamnih podruèja. [Highlight Correction] (Ispravak presvijetlih dijelova) prilagoðava svijetla podruèja kada je snimka presvijetla, a [Shadow Correction] (Ispravak pretamnih dijelova) prilagoðava tamna podruèja kada je snimka pretamna.

1 2 3 4

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [D-Range Setting] (Postavka dinamièkog raspona). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se ekran [D-Range Setting] (Postavka dinamièkog raspona).

3 Snimanje

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Highlight Correction] (Ispravak presvijetlih dijelova) ili [Shadow Correction] (Ispravak pretamnih dijelova).

D-Range Setting Highlight Correction Shadow Correction

MENU

5 6

Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite O ili P. Pritisnite dvaput gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja. Pojavljuje se ikona dinamièkog raspona na ekranu.
38

P Q O

Kada je [Highlight Correction] (Ispravak presvijetlih dijelova) postavljen na O Kada je [Shadow Correction] (Ispravak pretamnih dijelova) postavljen na O Kada su [Highlight Correction] (Ispravak presvijetlih dijelova) i [Shadow Correction] (Ispravak pretamnih dijelova) postavljeni na O
02/02/2010 14:25

Kada je [Highlight Correction] (Ispravak presvijetlih dijelova) postavljen na O, minimalna je osjetljivost 125. 139

Snimanje s uporabom funkcije smanjenja trešnje
Možete jednostavno snimiti oštre slike funkcijom smanjenja trešnje. Funkcija smanjenja trešnje smanjuje trešnju aparata koja se pojavljuje kada pritisnete gumb okidaèa. To je korisno pri snimanju u situacijama u kojim je vjerojatna pojava trešnje aparata. Funkcija smanjenja trešnje aparata idealna je za snimanje u sljedeæim situacijama: - kod snimanja u slabo osvijetljenim prostorima kao što su zatvoreni prostori, noæu ili kada je oblaèno ili u sjeni. - kod snimanja telefoto slika.
Mutna snimka Slika snimljena funkcijom smanjenja trešnje

3 Snimanje
140

• Funkcija smanjenja trešnje ne kompenzira mutnu sliku prouzrokovanu kretanjem subjekta. Da biste snimili subjekte u pokretu, poveæajte brzinu zatvaraèa. • Funkcija smanjenja trešnje možda neæe u potpunosti smanjiti trešnju pri snimanju iz blizine. U tom sluèaju preporuèujemo da iskljuèite funkciju smanjenja trešnje i upotrebljavate aparat sa stativom. • Funkcija smanjenja trešnje neæe u potpunosti raditi pri snimanju s manjom brzinom zatvaraèa, npr. pri snimanju subjekta u pokretu ili snimanju noænih scena. U tom sluèaju preporuèujemo da aparat upotrebljavate sa stativom.

Odreðivanje smanjenja trešnje Primjenom ove funkcije možete ispraviti trešnju aparat za vrijeme snimanja. Ako je funkcija smanjenja trešnje postavljena na O (ukljuèeno), aparat automatski ispravlja svaku trešnju aparata na snimkama koje snimate.

1 2 3

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Shake Reduction] (Smanjenje trešnje). Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite O ili P.
O Automatski ispravlja trešnju aparata (standardna postavka). P Ne ispravlja trešnju aparata.
Rec. Mode AF Setting AE Metering Flash Exp. Comp. Movie D-Range Setting Shake Reduction
MENU Exit

3 Snimanje
2/4

0.0

4

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.

Postavljanje funkcije detekcije treptanja
Odreðuje hoæe li funkcija detekcije treptanja raditi kada je ukljuèena funkcija detekcije lica.

1 2

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Blink Detection] (Detekcija treptanja).

141

3

Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite O ili P.
O Funkcija detekcije treptanja radi (standardna postavka). P Funkcija detekcije treptanja ne radi.

Rec. Mode Interval Shoot Blink Detection Digital Zoom Instant Review Memory Green Button
MENU

3/4

Exit

4
3 Snimanje
142

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.
Detekcija treptanja 1str.74

Odabir trenutnog prikaza
Primijenite ovu postavku da odaberete želite li ili ne trenutni prikaz snimke odmah nakon snimanja.

1 2 3

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Instant Review] (Trenutni pregled). Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite O ili P.
O Trenutni pregled prikazuje se na 1 sekundu (standardna postavka). P Ne prikazuje se trenutni pregled.
Rec. Mode Interval Shoot Blink Detection Digital Zoom Instant Review Memory Green Button
MENU

3/4

Exit

4

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.
Trenutni pregled 1str.74 Ako je funkcija prepoznavanja lica radila pri snimanju, pojavljuje se poruka [Closed eyes have been detected] (Zatvorene oèi su pronaðene) na 3 sekunde za vrijeme trenutnog prikaza.

Odabir oštrine snimke (Oštrina)
Snimci možete dati oštre ili meke obrise.

1 2 3

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Sharpness] (Oštrina). Èetverosmjernim upravljaèem (45) promijenite razinu oštrine.
F G H Meko Normalno Oštro
Rec. Mode Sharpness Saturation Contrast Date Imprint 4/4

3 Snimanje

Off

MENU Exit

4

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.

Postavljanje zasiæenosti boje/tona (Prilagoðavanje zasiæenosti/tona)
Možete odabrati svjetlost boje (Saturation (Zasiæenje)) ili ton jednobojnih snimki (Tone Adjustment (Prilagodba tona)). Prikazane postavke mijenjaju se ovisno o postavci u [Image Tone] (Ton snimke) u izborniku [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).
Postavka tona slike Prikazana postavka

Bright (Svijetlo)/Natural (Prirodan) Saturation (Zasiæenje) Monochrome (Jednobojno) Tone Adjustment (Prilagodba tona)

1

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

143

2 3

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Saturation] (Gustoæa) (ili [Tone Adjustment] (Prilagodba tona)). Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite stupanj zasiæenosti (ili tona na jednobojnim slikama).
Saturation (Zasiæenje) F G H Nisko Tone Adjustment (Prilagodba tona) Plava
Rec. Mode Sharpness Saturation Contrast Date Imprint 4/4

Off

3 Snimanje

MENU Exit

Standard B&W (Crno-bijelo) (Standardna) Visoko Sepia

4

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.

Odabir kontrasta snimke (Kontrast)
Možete odabrati stupanj kontrasta boje snimke.

1 2 3

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Contrast] (Kontrast). Èetverosmjernim upravljaèem (45) promijenite stupanj kvalitete.
F G H Niska Normalno Visoka
Rec. Mode Sharpness Saturation Contrast Date Imprint 4/4

Off

MENU Exit

144

4

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.

Odabir funkcije prikaza datuma
Možete odabrati želite li ispisati datum i/ili vrijeme pri snimanju slika.

1 2 3 4

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Date Imprint] (Dodavanje datuma). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

3 Snimanje

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (23) da odaberete detalje ispisa datuma.
Odaberite izmeðu [Date] (Datum), [Date & Time] (Datum i sat), [Time] (Vrijeme) ili [Off] (Iskljuèeno).

Rec. Mode Sharpness Saturation Contrast Date Imprint

4/4

Date Date & Time Time Off
OK

MENU Cancel

OK

5 6

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema.

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.
• Datum i/ili sat dodan funkcijom prikaza datuma ne može se obrisati. • Imajte na umu da, ako pisaè ili program za obradu snimki imaju odabranu postavku za ispis datuma i sata, na snimkama koje veæ imaju datum i sat ispisani se datum i sat mogu dvaput pojaviti na slikama. • Pojavljuje se O na ekranu u opciji A kada je postavljen [Date Imprint] (Dodavanje datuma) (str.21). • Datum i/ili sat su na snimci s formatom prikaza odabranim na ekranu postavljenim s «Odabir postavki datuma i sata» (str.49). 145

Postavke zelenoga gumba
Možete dodijeliti jednu od sljedeæih funkcija zelenome gumbu 9: [9 Green Mode] (Zelena opcija) (str.77) ili [Fn Setting] (Fn postavka). Možete aktivirati dodijeljenu funkciju pritiskom na (zeleni) gumb 9.
Green Mode (Zelena opcija) Pritisnite gumb 9 da snimate u (zelenoj) opciji to 9 (standardna postavka). Pritisnite gumb 9 da upotrijebite funkcije dodijeljene èetverosmjernom upravljaèu (2345). Ako dodijelite èesto korištene funkcije èetverosmjernom upravljaèu, možete jednostavno promijeniti postavke za vrijeme snimanja. Funkcije koje možete zadati ovise o opciji snimanja koja se primjenjivala prije pritiska na gumb 3. • Kada pritisnete gumb 3 u opciji snimanja slika: Dodjeljuju se funkcije snimanja slika. • Kada pritisnete gumb 3 u opciji snimanja filmova: Dodjeljuju se funkcije snimanja filmova.

3
Fn Setting (Postavka Fn)

146

Snimanje

Standardne postavke u Fn postavci
Èetverosmjerni upravljaè 2 3 4 5 Opcija snimanja slika Recorded Pixels (Snimljeni pikseli) Quality Level (Stupanj kvalitete) White Balance (Balans bijelog) Sensitivity (Osjetljivost) Opcija snimanja filmova Movie SR (Film SR) Recorded Pixels (Snimljeni pikseli) White Balance (Balans bijelog) Focusing Area (Podruèje fokusa)

1

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

2

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Green Button] (Zeleni gumb).

Rec. Mode Interval Shoot Blink Detection Digital Zoom Instant Review Memory Green Button
MENU

3/4

Cancel

3 4

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se ekran [Green Button] (Zeleni gumb).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite funkciju koju želite registrirati.
Ako ste odabrali [9 Green Mode] (Zelena opcija), prijeðite na 9. korak.

3
Green Button Q 9Green Mode Fn Setting

Snimanje
OK

MENU Cancel

OK

5 6

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran Fn postavke.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite tipku kojoj želite dodijeliti funkciju.

Green Button Q Fn Setting Recorded Pixels Quality Level WB White Balance Sensitivity

+ + + +
MENU

7

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

147

8

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite funkciju koju želite registrirati.
Sljedeæe se funkcije mogu registrirati.

Green Button Q

+ + + +

Recorded Pixels Quality Level WB White Balance Sensitivity AF Focusing Area Auto Macro
OK

MENU Cancel

OK

3
Funkcije opcije snimanja slika

Recorded Pixels (Snimljeni pikseli)/Quality Level (Stupanj kvalitete)/White Balance (Balans bijelog)/Sensitivity (Osjetljivost)/Focusing Area (Podruèje fokusa)/Auto Macro (Automatski makro)/AE Metering (AE mjerenje)/Highlight Correction (Ispravak presvijetlih dijelova)/Shadow Correction (Ispravak pretamnih dijelova)/Shake Reduction (Smanjenje trešnje)/Sharpness (Oštrina)/Saturation (Zasiæenje) (Tone Adjustment (Prilagodba tona))*1/ Contrast (Kontrast) Recorded Pixels (Snimljeni pikseli)/Movie SR (Film SR)/ White Balance (Balans bijelog)/Focusing Area (Podruèje fokusa)/Sharpness (Oštrina)/Saturation (Zasiæenje) (Tone Adjustment (Prilagodba tona))*1/Contrast (Kontrast)

148

Snimanje

Funkcije opcije snimanja filmova

*1 Kada odaberete [Bright] (Svijetli) ili [Natural] (Prirodan) za [Image Tone] (Ton snimke) u izborniku [A Rec. Mode] (Opcija snimanja), prikazuje se [Saturation] (Gustoæa), a kada odaberete [Monochrome] (Jednobojno), prikazuje se [Tone Adjustment] (Prilagodba tona).

9 10

Pritisnite gumb 4.
Postavka je registrirana. Ponovite 6. - 9. korak da registrirate ostale tipke.

Pritisnite dvaput gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.
Za svaku tipku možete registrirati samo jednu funkciju.

Uporaba Fn postavke

1

Pritisnite gumb 9 u opciji A.
Na ekranu se pojavljuju funkcije registrirane Fn postavkom [Fn Setting] (Fn postavka). Prikazane se funkcije razlikuju ovisno o tome je li aparat u opciji snimanja slika ili filmova prije pritiskanja gumba 9.

2

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite funkciju koju želite promijeniti.

12M

WB AWB

ISO AUTO

3 Snimanje

3

Èetverosmjernim upravljaèem (23 ili 45) promijenite postavku.

12M

WB AWB

ISO AUTO

Recorded Pixels

OK

OK

4

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema i aparat se vraæa u opciju za snimanje.

149

Snimanje filmova

Snimanje filma
U ovoj opciji možete snimati filmove. Zvuk se snima istodobno.

1
3 Snimanje

U opciji A postavite biraè opcija na C (Movie (Film)).
Odabire se opcija C i aparat se vraæa u opciju snimanja. Sljedeæe se informacije pojavljuju na ekranu. 1 Ikona opcije filma 2 Pokazatelj snimanja (trepti pri snimanju) 3 Preostalo vrijeme snimanja 4 Okvir fokusa (ne pojavljuje se za vrijeme snimanja) 5 Ikona smanjenja trešnje filma Možete promijeniti podruèje snimanja okretanjem zum poluge lijevo ili desno. Desno (x) Poveæava subjekt. Lijevo (w) Proširuje podruèje snimanja aparata.
1 2 3
07:34

02/02/2010 14:25 14 :25

5

4

2 3

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Snimanje zapoèinje. Snimanje se može nastaviti dok se ugraðena memorija ili SD memorijska kartica ne napune ili dok velièina snimljenoga filma ne dosegne 2 GB.

Pritisnite gumb okidaèa do kraja.
Snimanje se zaustavlja.
Pregled filma 1str.159

150

• Bljeskalica ne opaljuje u opciji C. • Opcija fokusa može se promijeniti prije poèetka snimanja. • Kada je opcija fokusa postavljena na \ (Manual Focus (Ruèni fokus)), možete prilagoditi fokus prije nego što snimanje zapoène. • Možete primijeniti optièki zum prije snimanja, dok je digitalni zum na raspolaganju prije i za vrijeme snimanja. • Za vrijeme snimanja filma ne možete upotrijebiti gumb u da promijenite informacije prikazane na monitoru. • Kada je opcija snimanja postavljena na C, automatski se ukljuèuje funkcija detekcije lica. Možete prijeæi na snimanje osmijeha ili detekciju lica iskljuèenu pritiskom na gumb I prije nego što zapoènete snimati film. (str.75) Kada je snimanje osmijeha odabrano, film se poèinje automatski snimati kada aparat detektira osmijeh na licu subjekta. Meðutim, ovisno o uvjetima detektiranih lica, snimanje filma neæe zapoèeti automatski jer se funkcija snimanja osmijeha možda neæe aktivirati. Ako se to dogodi, pritisnite gumb okidaèa da zapoènete sa snimanjem filma.

3 Snimanje

Pritiskanje gumba okidaèa Ako pritišæete gumb okidaèa dulje jednu sekundu ili dulje, snimanje se nastavlja dok pritišæete okidaè. Snimanje se zaustavlja kada uklonite prst s gumba okidaèa.

151

Biranje snimljenih piksela i broja okvira za filmove
Možete odabrati broj snimljenih piksela i postavke broja okvira za filmove. Što je više piksela, to su èišæi detalji i veæa je datoteka. Što je više okvira u sekundi, bolja je kvaliteta filma i veæa je datoteka.
Postavke Snimljeni pikseli Broj okvira Primjena Snima slike u HDTV formatu (16:9). Kretnje su glatko snimljene (standardna postavka). Snima slike u HDTV formatu (16:9). Produžuje vrijeme snimanja i smanjuje velièinu datoteke. Prikladno za pregled na TV prijemniku ili na zaslonu raèunala. Kretnje su glatko snimljene.

3 Snimanje

M F G H I J

1280×720 30 okvira/sek 1280×720 15 okvira/sek 640×480 30 okvira/sek

Prikladno za pregled na TV prijemniku ili 640×480 15 okvira/sek na zaslonu raèunala. Poveæava ukupnu duljinu snimanja jer je datoteka manje velièine. Prikladno za stavljanje na web stranice ili 320×240 30 okvira/sek dodavanje elektronièkoj pošti. Kretnje su glatko snimljene. Prikladno za stavljanje na web stranice ili 320×240 15 okvira/sek dodavanje elektronièkoj pošti. Poveæava ukupno vrijeme snimanja jer je datoteka manje velièine.

* Broj okvira oznaèava broj okvira u sekundi.

1 2 3 4
152

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Movie] (Film). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se ekran [Movie] (Film).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Recorded Pixels] (Snimljeni pikseli).

5 6

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) promijenite broj snimljenih piksela i broj okvira.

Rec. Time Recorded Pixels Movie SR

15:02:26

MENU Cancel

OK

OK

7 8

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema.

3 Snimanje

Pritisnite dvaput gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.

Odabir funkcije filma SR (smanjenja trešnje u filmu)
U opciji C možete kompenzirati trešnju aparata dok snimate filmove funkcijom film SR (smanjenje trešnje u filmu).

1 2 3 4

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Movie] (Film). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se ekran [Movie] (Film).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Movie SR] (Film SR).

153

5

Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite O ili P.
O Automatski ispravlja trešnju aparata (standardna postavka). P Ne ispravlja trešnju aparata. Postavka se sprema.

Movie Recorded Pixels Movie SR

MENU

6
3 Snimanje
154

Pritisnite dvaput gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.

Spremanje postavki (Memorija)
Funkcija memorije služi za spremanje trenutaènih postavki aparata kada ga iskljuèite. Za neke je postavke aparata funkcija memorije uvijek postavljena na O (Ukljuèeno) (postavke se spremaju kada iskljuèite aparat), dok za ostale možete odabrati O ili P (Iskljuèeno) (da odaberete želite li ili ne da se postavke spreme kada iskljuèite aparat). Postavke koje možete postaviti na O ili P u funkciji memorije prikazane su u donjoj tablici. (Postavke koje nisu prikazane uvijek se spremaju s odabranim postavkama kada iskljuèite aparat.) Ako odaberete O, postavke æe biti spremljene kakve su bile neposredno prije iskljuèivanja aparata. Ako odaberete P, postavke æe se vratiti na standardne postavke kada se aparat iskljuèi. Donja tablica prikazuje je li standardna postavka memorije za svaku stavku O ili P.
Opcija Face Detection (Detekcija lica) Opis Opcija detekcije lica odabrana gumbom I Standardne Stranica postavke P O P P P P P P str.75 str.119 str.99str.105 str.122 str.80 str.123 str.132 str.134

3 Snimanje

Flash Mode (Opcija Opcija bljeskalice namještena bljeskalice) èetverosmjernim upravljaèem (4) Drive Mode (Opcija Opcija uzastopnog snimanja namještena uzastopnih snimki) èetverosmjernim upravljaèem (2) Focus Mode (Opcija fokusa) Zoom Position (Položaj zuma) MF Position (MF položaj) White Balance (Balans bijelog) Sensitivity (Osjetljivost) Opcija fokusa namještena èetverosmjernim upravljaèem (5) Položaj zuma namješten polugom zuma Ruèni položaj fokusa namješten èetverosmjernim upravljaèem (23) Postavka [White Balance] (Balans bijelog) u izborniku [A Rec. Mode] (Opcija snimanja) Postavka [Sensitivity] (Osjetljivost) u izborniku [A Rec. Mode] (Opcija snimanja)

155

Postavka [EV Compensation] (EV EV Compensation kompenzacija) u izborniku [A Rec. Mode] (EV kompenzacija) (Opcija snimanja) AE Metering (AE mjerenje) Digital Zoom (Digitalni zum) DISPLAY (PRIKAZ) Postavka [AE Metering] (AE mjerenje) u izborniku [A Rec. Mode] (Opcija snimanja) Postavka [Digital Zoom] (Digitalni zum) u izborniku [A Rec. Mode] (Opcija snimanja) Opcija prikaza informacija odabrana gumbom u Ako umetnete novu SD memorijsku karticu kada odaberete O (Ukljuèeno), brojevi datoteka æe se dodjeljivati slijedom.

P

str.82

P O P

str.137 str.82 str.20

3 Snimanje
156

File No. (Broj dokumenta)

O

1 2 3 4

Pritisnite gumb 3 u opciji A.
Pojavljuje se izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Memory] (Memorija). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se ekran [Memory] (Memorija).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite postavku.

Memory Face Detection Flash Mode Drive Mode Focus Mode Zoom Position MF Position
MENU

1/3

5 6

Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite O ili P. Pritisnite dvaput gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja.

4

Pregled i brisanje snimki
Pregled snimki ........................................ 158 Brisanje snimki ....................................... 172 Spajanje aparata na AV opremu ............ 180

Pregled snimki
Pregled snimki
Gumb Q

Èetverosmjerni upravljaè

4

1

158

Pregled i brisanje snimki

Pritisnite gumb Q nakon što ste snimili snimku.
Aparat pokreæe opciju Q i snimka se pojavljuje na ekranu (prikaz pojedinaènih snimki).

Broj datoteke
100 - 0038

Edit

02/02/2010 14:25

2

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (45).
Pojavljuje se prethodna ili sljedeæa snimka.

Za brisanje prikazane snimke Pritisnite gumb i dok je snimka prikazana da se pojavi ekran za brisanje. Èetverosmjernim upravljaèem (2) odaberite [Delete] (Brisanje) i pritisnite gumb 4.

100 - 0017

Delete Cancel
OK

OK

Za informacije o ostalim postupcima brisanja pogledajte 1str.172.

Pregled filma
Možete pregledati filmove koje ste snimili. Zvuk se istodobno preslušava.

e-biraè Gumb Q Èetverosmjerni upravljaè

1 2

U opciji Q èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite film koji želite pregledati. Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (2).
Pregled zapoèinje.
02/02/2010 14:25
100 - 0017 00:30

4 Pregled i brisanje snimki

Edit

Raspoložive radnje za vrijeme pregleda
E-biraè udesno (y) E-biraè ulijevo (f) Èetverosmjerni upravljaè (2) Èetverosmjerni upravljaè (5) Èetverosmjerni upravljaè (4) Poveæava glasnoæu. Smanjuje glasnoæu. Privremeno zaustavlja pregled. Ubrzava pregled naprijed dok je gumb pritisnut. Ubrzava pregled natrag. Ubrzava pregled natrag dok je gumb pritisnut.

159

Raspoložive radnje za vrijeme privremenog zaustavljanja pregleda
Èetverosmjerni upravljaè (2) Èetverosmjerni upravljaè (5) Èetverosmjerni upravljaè (4) Nastavlja pregled. Okvir naprijed. Okvir natrag.

3
4 Pregled i brisanje snimki
160

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pregled je prekinut.

Prikaz više snimki
Prikaz èetiri snimke/devet snimki Možete istodobno prikazati od èetiri do devet minijatura snimljenih slika.

1

Okrenite e-biraè ulijevo f u opciji Q.
Prikaz èetiri snimke pojavljuje se s prikazom stranice koja ima èetiri minijature. Okrenite ponovo e-biraè ulijevo (f) da prijeðete na prikaz devet snimki. Prikazuje se stranica s èetiri minijature ili Prikaz èetiri snimke Okvir devet minijatura. Prikazane minijature mijenjaju se po èetiri ili devet minijatura na svakoj stranici. 1 Èetverosmjernim upravljaèem (2345) pomaknite okvir. Ako ima previše snimki za prikaz na jednoj 2 stranici, pritiskom na èetverosmjerni upravljaè (24) dok je odabrana snimka Select & Delete 100-0010 1 prikazat æete prethodnu stranicu. Ikona podjele mape Slièno tome, ako odaberete snimku 2 i pritisnete èetverosmjerni upravljaè Prikaz devet snimki (35), pojavljuje se sljedeæa stranica. Ikona podjele ♦ (Ikona za dijeljenje mapa) oznaèava Okvir mape da se prethodna ili sljedeæa snimka sprema u posebnu mapu.
1

4 Pregled i brisanje snimki

Ikone koje se pojavljuju na snimkama oznaèavaju sljedeæe:
(Bez ikone) Snimka bez zvuka O Snimka sa zvukom C Film (pojavljuje se prvi okvir)
2 Select & Delete 100-0010

Pritisnite gumb 4 da prijeðete na prikaz jedne snimke na odabranoj snimki. Pritisnite gumb Q da prijeðete u opciju A.
161

Prikaz mape/Prikaz kalendara U prikazu devet snimki okrenite e-biraè ulijevo (f) da prijeðete na prikaz mapa ili prikaz kalendara.

1

Triput okrenite e-biraè ulijevo f u opciji Q.
Ekran se mijenja u prikaz mape ili prikaz kalendara.

Prikaz datoteke 4 Pregled i brisanje snimki
162

Okvir
100 103 101 104 102

Pojavljuje se popis mapa sa snimljenim slikama.
Èetverosmjerni upravljaè (2345) E-biraè udesno (y)/gumb 4 Gumb 3 Gumb 9 Pomièe okvir. Prikazuje snimke u odabranoj mapi u prikazu devet snimki. Vraæa se na prikaz devet snimki. Prebacuje na prikaz kalendara.

100_0707

Prikaz kalendara
Snimke se prikazuju prema datumu snimanja u formatu kalendara. Na kalendaru se prikazuje minijatura prve slike snimljene na svaki datum. Pojavljuje se O za datume na koje je slika sa zvuènim zapisom bila prva snimljena datoteka.
1 7 14 21 28 8 15 22 2 9 16 23

Okvir
SUN MON TUE WED THU 3 10 17 24 4 11 18 25 FRI 5 12 19 26 SAT 6 13 20 27

2010. 02

Èetverosmjerni upravljaè (2345) E-biraè udesno (y) Gumb 4 Gumb 3 Gumb 9

Pomièe okvir. Prikazuje slike snimljene na odabrani datum u prikazu devet snimki. Prikazuje prvu snimku snimljenu na odabrani datum u pojedinaènom prikazu. Vraæa se na prikaz devet snimki. Prebacuje na prikaz mapa.

Uporaba funkcije pregleda

1 2

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3) u opciji Q.
Pojavljuje se paleta opcija pregleda.

4 Pregled i brisanje snimki

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite ikonu.
Vodiè odabranih funkcija pojavljuje se dolje.

Slideshow

1/2

For continuously playing back images. Screen or sound effects can be set OK OK MENU Cancel

3

Pritisnite gumb 4.
Poziva se odabrana funkcija pregleda.

163

100-0038 100 0038

Edit

02/02/2010 14:25

MENU

Slideshow

1/2

Image Rotation

1/2

4 Pregled i brisanje snimki
164

For continuously playing back images. Screen or sound effects can be set OK OK MENU Cancel

Rotates captured images. Useful when viewing vertical images on a TV OK OK MENU Cancel

SHUTTER

OK

Pritisnite dopola
38

02/02/2010 14:25

MENU Cancel

OK

OK

Zatvara paletu opcija pregleda i ide u opciju A.

Ide na ekran za odabranu funkciju pregleda.

Možete iskljuèiti prikaz vodièa za svaku funkciju na paleti opcije pregleda. (str.224)

Paleta opcija pregleda
Opcija pregleda Opis Za uzastopni pregled snimki. Mogu se zadati efekti ekrana ili zvuka. Stranica str.166 str.169 str.188 str.190 str.195 Slideshow (Projekcija)

u s N P N

Image Rotation Za okretanje snimki. Korisno pri pregledavanju (Okretanje snimke) okomitih snimki na televizoru. Small Face Filter (Filtar malog lica) Digital Filter (Digitalni filtar) Frame Composite (Uokvirena slika) Smanjuje velièinu lica na snimci za portrete dobroga razmjera. Za obradu snimki s filtrom boja ili mekim filtrom. Za komponiranje snimke u okviru. Za spremanje odaberite Presnimi ili Spremi kao.

Movie Edit (Obrada filma)

[

Save as Still Image Za spremanje jednog okvira filma kao snimke. (Spremi kao snimku) str.199 Divide Movies (Dijeljenje filma) Za dijeljenje filma u dva dijela.

4 Pregled i brisanje snimki

Z n o p \

Red-eye Compensation (Kompenzacija crvenog oka)

Za kompenzaciju crvenoga oka. Možda ne radi ovisno o stanju snimke.

str.194

Resize Za promjenu broja snimljenih piksela i stupnja (Promjena velièine) kvalitete da smanjite velièinu dokumenata. Cropping (Obrezivanje) Za obrezivanje snimki na željenu velièinu. Sprema se kao nova snimka.

str.186 str.187

Image/Sound Copy Za kopiranje snimki i zvukova izmeðu ugraðene (Kopiranje snimki/ memorije i SD memorijske kartice. zvuka) Voice Memo (Zvuèna poruka) Dodaje zvuk snimci. Snimanje je moguæe dok se kartica ne napuni. Štiti snimke i zvukove od sluèajnog brisanja. Formatiranje se briše.

str.201

str.208 str.177

Z Protect (Zaštita)

165

Opcija pregleda

Opis Za odabir postavki ispisa. Korisno pri ispisu u foto-studiju. Za povrat snimki i zvukova koje ste sluèajno obrisali. Za postavljanje odabrane snimke kao poèetnog ekrana.

Stranica str.203 str.176 str.225

r ] R

DPOF Image Recovery (Povrat snimki) Start-up Screen (Poèetni ekran)

Projekcija
Možete prikazati snimljene slike jednu za drugom. 4 Pregled i brisanje snimki
166

1 2 3

U opciji Q èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite snimku kojom želite zapoèeti projekciju. Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite u (Slideshow (Projekcija)).

Slideshow

1/2

For continuously playing back images. Screen or sound effects can be set OK OK MENU Cancel

4 5

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran za postavke projekcije.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Start] (Poèetak).

Slideshow starts Start Interval Screen Effect Sound Effect
MENU

3sec. Wipe
OK

OK

6 7

Pritisnite gumb 4.
Projekcija zapoèinje. Pritiskom na gumb 4 za vrijeme projekcije privremeno zaustavljate projekciju. Da nastavite projekciju, ponovo pritisnite gumb 4.

Pritisnite bilo koji gumb osim gumba 4.
Projekcija se zaustavlja.

Zadavanje postavki projekcije Možete odrediti interval projekcije kao i efekt ekrana i zvuène efekte kada se mijenjaju snimke.

1

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [interval] (interval) u 5. koraku na str.166.

4 Pregled i brisanje snimki
Start Interval Screen Effect Sound Effect
MENU

3sec. Wipe

2 3 4 5

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) promijenite interval i pritisnite gumb 4.
Odaberite izmeðu [3sec.] (3sek.), [5sec.] (5sek.), [10sec.] (10sek.), [20sec.] (20sek.) ili [30sec.] (30sek.).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Screen Effect] (Efekti ekrana). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

167

6

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite efekt ekrana i pritisnite gumb 4.
Wipe (Preklop) Checker (Kvadratiæi) Fade (Izblijedi) Off (Iskljuèeno) Sljedeæa snimka kliže preko prethodne snimke s lijeve strane na desnu. Sljedeæa snimka pojavljuje se u malom mozaiku kvadratiæa. Trenutaèna snimka postupno blijedi i sljedeæa se snimka polako pojavljuje. Bez efekta

7
4 Pregled i brisanje snimki
168

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Sound Effect] (Efekti zvukova). Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite O ili P.
Osim kada je [Screen Effect] (Efekti ekrana) postavljen na [Off] (Iskljuèeno), možete odabrati O ili P za zvuk koji se èuje kada se mijenjaju snimke.

8 9

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Start] (Poèetak) i pritisnite gumb 4.
Projekcija zapoèinje pomoæu odabranog intervala i efekta.
• Projekcija æe se nastaviti sve dok ne pritisnete bilo koji gumb osim gumba 4. • Filmovi ili slike sa zvukom pregledavaju se do kraja prije pregledavanja sljedeæe snimke, bez obzira na postavke intervala. Meðutim, pritiskom na èetverosmjerni upravljaè (5) kod pregleda filma ili slike sa zvukom možete preskoèiti na sljedeæu snimku. • Panoramske se snimke listanju s desna u lijevo u 4 sekunde prije nego što se prikaže sljedeæa snimka, bez obzira na postavku intervala ili efekta ekrana. Spajanje aparata na AV opremu 1str.180

Okretanje snimke

1 2 3

Pritisnite gumb Q nakon što snimite snimku.
Snimka se pojavljuje na ekranu.

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite s (Image Rotation (Okretanje snimke)).

Image Rotation

1/2

Rotates captured images. Useful when viewing vertical images on a TV OK OK MENU Cancel

4 Pregled i brisanje snimki

4 5

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran za odabir okretanja (0°, desno 90°, lijevo 90° ili 180°).

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite smjer okretanja i pritisnite gumb 4.
Okrenuta se snimka sprema.
MENU Cancel OK

OK

• Snimke snimljene u opciji F (Digital Panorama (Digitalna panorama)) i filmovi ne mogu se okretati. • Zaštiæene snimke mogu se okretati, ali se ne mogu spremiti kada se okrenu.

Zum pregled
Možete poveæati snimku do deset puta.

1

U opciji Q èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite snimku koju želite poveæati.
169

2

Okrenite e-biraè udesno (y).
Snimka se poveæava (od 1.1x do 10x). Ako nastavite okretati biraè udesno y, poveæanje se neprestano mijenja.

Možete upotrijebiti oznaku vodièa «+» koja se pojavljuje na lijevom dnu ekrana da provjerite koji je dio snimke poveæan. Raspoložive radnje za vrijeme poveæavanja snimke

2.0× 2.0

4 Pregled i brisanje snimki
170

Èetverosmjerni Pomièe podruèje koje upravljaè (2345) treba poveæati. E-biraè udesno (y) E-biraè ulijevo (f) Poveæava snimku (maks. ×10). Smanjuje snimku (min. ×1.1)

Vodiè

3

Pritisnite gumb 4.
Snimka se vraæa na pojedinaèni prikaz.
• Kada postavite [Quick Zoom] (Brzi zum) (str.224) na O (ukljuèeno), možete poveæati snimku za 10x tako da jedanput okrenete e-biraè udesno (y). • Filmovi se ne mogu poveæati.

Zumirajte lice subjekta automatski (pregled lica)
Možete pregledati snimke sa zumom na licu subjekta jednostavno pritiskom na gumb I (Pregled lica izbliza) ako je funkcija detekcije lica bila ukljuèena kada ste snimali snimke.

1

U opciji Q èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite snimku koju želite poveæati.

2

Provjerite u tražilu da je ikona I prikazana na snimci i pritisnite gumb I.
Snimka je poveæana oko lica koje je prvo detektirano kada snimite snimku.
1/2

Ako je više lica detektirano pri snimanju slike, lica subjekata zumiraju se svaki put kada pritisnete gumb I redoslijedom detektiranja za vrijeme snimanja.

2/2

4 Pregled i brisanje snimki

Raspoložive radnje u opciji pregleda lica iz blizine
E-biraè udesno (y) Zumira prikazani subjekt za pregled lica iz blizine u jednakom ili malo veæem omjeru poveæanja.

E-biraè ulijevo Zumira prikazani subjekta (f) za pregled lica iz blizine u jednakom ili malo manjem omjeru poveæanja.

3

Pritisnite gumb 4.
Snimka se vraæa na pojedinaèni prikaz.
Omjer poveæanja za pregled lica može se razlikovati ovisno o uvjetima kao što su detekcija lica pri snimanju.

171

Brisanje snimki
Možete obrisati snimke koje ne želite spremiti. Kada sluèajno obrišete snimke ili zvukove
Obrisane snimke i zvukovi mogu se povratiti s X90 (str.176). Obrisane snimke i zvukovi mogu se povratiti èak i ako ste aparat iskljuèili nakon brisanja sve dok niste izvadili SD memorijsku karticu. Meðutim, obrisane snimke i zvukovi ne mogu se povratiti nakon radnji zapisivanja informacija kao što su snimanje slika, snimanje filmova, zaštita snimki, spremanje DPOF postavki, promjena velièine snimki, obrezivanje snimki, ili formatiranje.

4 Pregled i brisanje snimki
172

Brisanje pojedinaènih snimki
Možete obrisati pojedinaène snimke.
Spremljene se snimke ne mogu obrisati(str.177).

1 2 3

U opciji Q èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite snimku koju želite obrisati. Pritisnite gumb i.
Pojavljuje se ekran potvrde.

Èetverosmjernim upravljaèem (2) odaberite [Delete] (Brisanje).
Delete Cancel

100 - 0017

OK

OK

4

Pritisnite gumb 4.
Snimka se briše.
Povrat obrisanih snimki 1str.176

Brisanje zvuènoga zapisa sa snimke Ako je zvuk (zvuèni zapis) dodan snimki (str.208), možete obrisati zvuk, a da ne obrišete snimku.

1 2 3

U opciji Q èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite snimku sa zvukom.
Pojavljuje se U na snimkama sa zvukom.

Pritisnite gumb i.
Pojavljuje se ekran potvrde.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Delete Sound] (Brisanje zvukova).

100 - 0017

4
Delete Sound Delete Cancel
OK

Pregled i brisanje snimki

OK

4

Pritisnite gumb 4.
Zvuèni se zapis briše.
• Odaberite [Delete] (Brisanje) u 3. koraku da obrišete i snimku i zvuèni zapis. • Ne možete obrisati samo zvuk na filmu.

Brisanje odabranih snimki
Možete istodobno obrisati nekoliko snimki odabranih u prikazu èetiri/devet snimki.
Spremljene se snimke ne mogu obrisati (str.177).

173

1

Jedanput ili dvaput okrenite e-biraè ulijevo f u opciji Q.
Pojavljuje se prikaz èetiri snimke ili devet snimki.

2

Pritisnite gumb i.
Pojavljuje se P na snimkama.

4

Select & Delete 100-0010

3

174

Pregled i brisanje snimki

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite snimke koje želite obrisati i pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se O na odabranim snimkama. Okrenite e-biraè udesno(y) da prikažete odabranu snimku na jednom ekranu MENU Cancel OK Delete i provjerite želite li obrisati snimku ili ne. Okretanjem ulijevo vraæate se na prikaz èetiri/devet snimki. Meðutim, zaštiæene snimke ne mogu se prikazati u pojedinaènom prikazu.

4 5

Pritisnite gumb i.
Pojavljuje se ekran potvrde.

Èetverosmjernim upravljaèem (2) odaberite [Select & Delete] (Odabir i brisanje).

Delete all selected images/sounds? Select & Delete Cancel
MENU OK

OK

6

Pritisnite gumb 4.
Odabrane se snimke brišu.

Brisanje svih snimki
Možete obrisati sve snimke odjedanput.
Spremljene se snimke ne mogu obrisati (str.177).

1 2

Pritisnite gumb 3 u opciji Q.
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Kada pritisnete gumb 3 u opciji A, jedanput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Delete All] (Obriši sve).

Setting Auto Power Off Quick Zoom Guide Display Reset Delete All Pixel Mapping
MENU Exit

3/4 3 min.

4 Pregled i brisanje snimki

3 4

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se ekran [Delete All] (Obriši sve).

Èetverosmjernim upravljaèem (2) odaberite [Delete all] (Obriši sve).

Delete All Delete all images/sounds? Delete All Cancel
OK

OK

5

Pritisnite gumb 4.
Sve se snimke brišu.

175

Povrat obrisanih snimki
Možete povratiti snimke ili zvukove koji su snimljeni ovim aparatom i obrisani na njemu.
Ako ste obavili bilo koju od sljedeæih radnji nakon brisanja snimke, ne možete povratiti snimku. - Snimanje slike/filma ili snimanje zvuènoga zapisa - Zaštita ili DPOF postavka/promjena velièine/obrezivanje - Formatiranje - Uklanjanje SD memorijske kartice

1
4

Kada obrišete snimke, pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda.

2

176

Pregled i brisanje snimki

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite ] (Image Recovery (Povrat snimki)).
Kada se prikazuje 8, nema snimki koje možete obrisati.

Image Recovery

2/2

For recovering image and sound files which were accidentally deleted OK OK MENU Cancel

3

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se broj snimki koje se mogu vratiti. Ako ste odabrali 8 i pritisnuli gumb 4, pojavljuje se poruka [No image to be processed] (Nema snimke za otvaranje). U tom sluèaju pritisnite gumb 4 za povratak u paletu opcija pregleda.

4

Èetverosmjernim upravljaèem (2) odaberite [Recover] (Vraæanje).

5 image(s) Want to recover? Recover Cancel
OK

OK

5

Pritisnite gumb 4.
Snimke se vraæaju.
• Vraæene snimke/vraæeni zvukovi imaju isti naziv kao i prije brisanja. • Možete povratiti najviše 999 obrisanih snimki.

Zaštita snimki od brisanja (Zaštita)
Možete zaštititi spremljene snimke od sluèajnog brisanja.

1 2 3

U opciji Q èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite snimku koju želite zaštititi. Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda.

4 Pregled i brisanje snimki

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite Z (Protect (Zaštita)).

Protect

2/2

Protects images and sounds from accidental deletion. Formatting will delete OK OK MENU Cancel

4 5

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran za odabir [Single Image/Sound] (Pojedinaèna snimka/pojedinaèni zvuk) ili [All Images/Sounds] (Sve snimke/svi zvukovi).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Single Image/ Sound] (Pojedinaèna snimka/ pojedinaèni zvuk).

Single Image/Sound All Images/Sounds
Cancel
OK

OK

177

6 7

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se poruka [Protects this image/sound] (Zaštita snimke/zvuka). Da zaštitite drugu snimku, èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite drugu snimku.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Protect] (Zaštita).

100 - 0017

Protects this image/sound Protect Unprotect Cancel
OK

OK

4 Pregled i brisanje snimki
178

8

Pritisnite gumb 4.
Odabrana je snimka zaštiæena i ponovno se pojavljuje ekran u 5. koraku. Da zaštitite druge snimke, ponovite 5. — 8. korak. Odaberite [cancel] (otkaži) da napustite postavku zaštite.
• Da otkažete zaštitu snimke, odaberite [Unprotect] (Uklanjanje zaštite) u 7. koraku. • Pojavljuje se Y na zaštiæenim snimkama za vrijeme pregleda. • Najveæi broj snimki koje možete zaštititi zaredom s [Single Image/ Sound] (Pojedinaèna snimka/pojedinaèni zvuk) ne može biti veæi od 99.

Zaštita svih snimki

1

Odaberite [All Images/Sounds] (Sve snimke/svi zvukovi) u 5. koraku na str.177.

Single Image/Sound All Images/Sounds
Cancel
OK

OK

2

Pritisnite gumb 4.

3

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Protect] (Zaštita).

Protects all images/sounds Protect Unprotect Cancel
OK

OK

4 5

Pritisnite gumb 4.
Sve su snimke zaštiæene i ponovno se pojavljuje ekran u 1. koraku.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [cancel] (otkaži) i pritisnite gumb 4.
Ponovno se pojavljuje paleta opcija pregleda.
Zaštiæene snimke bit æe obrisane ako formatirate SD memorijsku karticu (str.212). Odaberite [Unprotect] (Uklanjanje zaštite) u 3. koraku da otkažete zaštitu svih snimki.

4 Pregled i brisanje snimki
179

Spajanje aparata na AV opremu
Ako spojite aparat na TV ili drugi ureðaj utorom za ulaz videa ili HDMI terminalom, možete pregledavati snimke. Odaberite vrstu terminala koja odgovara svrsi ili AV ureðaju.
AV kabel Video Out (Video izlaz) HDMI Out (HDMI izlaz) Isporuèeno (I-AVC7) Komercijalno raspoloživo *1 Izlaz za vrijeme snimanja z × Izlaz za vrijeme pregleda z z

4 Pregled i brisanje snimki
180

*1 Aparat ima HDMI terminal tipa D.
• Ako dulje vrijeme namjeravate upotrebljavati aparat, upotrijebite adapter za struju, preporuèujemo D-AC106 (dodatna oprema). (str.37) • U AV ureðaju s više ulaznih utora provjerite upute za uporabu AV ureðaja i odaberite odgovarajuæi ulazni utor za ulaz videa za spajanje aparata. • Ne možete istodobno imati kompozitni signal i signal HDMI videa. • Ne možete namještati glasnoæu na aparatu kada je on spojen na AV ureðaj. Namjestite glasnoæu na AV ureðaju.

Spajanje aparata na utor za video ulaz
Upotrijebite isporuèeni AV kabel (I-AVC7) da spojite aparat na ureðaj utorom za ulaz videa.

1 2

Iskljuèite AV ureðaj i aparat. Otvorite poklopac terminala, usmjerite strelicu na isporuèenom AV kabelu prema oznaci 2 na aparatu i spojite kabel na PC//AV terminal.

AUDIO VIDEO (L) (R)

4 Pregled i brisanje snimki

3 4

Spojite drugi kraj AV kabela na ulazni utor za video na AV ureðaju. Ukljuèite AV ureðaj i aparat.
Aparat se ukljuèuje u opciji za video i podaci o aparatu prikazuju se na ekranu spojenog AV ureðaja.

181

Odabir formata video izlaza Kada postavite dom u vrijeme poèetne postavke (str.45), format video izlaza postavlja se u skladu s regijom. Ovisno o zemlji ili regiji, snimke možda neæete moæi pregledati u zadanom video formatu izlaza. Ako se to dogodi, promijenite postavku formata video izlaza.

1 2 3 4 5

Ukljuèite aparat. Pritisnite gumb 3 u opciji Q.
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Kada pritisnete gumb 3 u opciji A, jedanput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

4 Pregled i brisanje snimki
182

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Video Out] (Video izlaz). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [NTSC] ili [PAL].

Setting USB Connection Video Out HDMI Out Eye-Fi Brightness Level Power Saving
MENU Cancel

2/4

MSC NTSC PAL

5 sec.
OK

OK

6 7

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema.

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju A ili opciju Q.
Format video izlaza razlikuje se ovisno o regiji. Kad zadate [Select Time] (Odaberite vrijeme) u postavci svjetskog vremena (str.217) na X (Destination (Odredište)), postavka video izlaza mijenja se u format video izlaza za taj grad.

Spajanje aparata na HDMI termina
Upotrijebite komercijalno raspoloživi HDMI kabel da spojite aparat na ureðaj s HDMI terminalom.

1 2

Iskljuèite AV ureðaj i aparat. Otvorite poklopac terminala i spojite HDMI kabel na HDMI terminal.

4 Pregled i brisanje snimki

3 4

Spojite drugi kraj HDMI kabela u utor za ulaz videa na AV ureðaju. Ukljuèite AV ureðaj i aparat.
Aparat se ukljuèuje u opciji HDMI i podaci o aparatu prikazuju se na ekranu spojenoga AV ureðaja.
• Aparat ima HDMI terminal tipa D. Upotrijebite komercijalno raspoloživi HDMI kabel koji odgovara AV ureðaju. • Na monitoru aparata ne prikazuje se ništa za vrijeme HDMI izlaza.

183

Odabir formata HDMI izlaza Postavite format izlaznoga signala HDMI terminala.

1 2 3
4 Pregled i brisanje snimki
184

Ukljuèite aparat. Pritisnite gumb 3 u opciji Q.
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Kada pritisnete gumb 3 u opciji A, jedanput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [HDMI Out] (HDMI izlaz). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

4 5

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite format HDMI izlaza.
Auto Automatski se odabire maksimalna (Autom velièina koju podržavaju aparat i AV atsko) ureðaj (standardna postavka). 1080i 720p 1920×1080i 1280×720p

Setting USB Connection Video Out HDMI Out Eye-Fi Brightness Level Power Saving
MENU Cancel

2/4

MSC NTSC Auto 1080i 720p 480p
OK

OK

480p*1 720×480p

*1 Kada odaberete [480p], format HDMI izlaza mijenja se izmeðu 480p [NTSC] i 576p (720×576p) [PAL] ovisno o postavci formata video izlaza.

6 7

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema.

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju A ili opciju Q.
Kada postavite format HDMI izlaza na [1080i] ili [720p], ekran može imati drugaèiji izgled nego onaj koji se prikazuje na aparatu.

5

Obrada i ispis snimki
Obrada snimki ......................................... 186 Odabir naèina ispisa (DPOF) ................. 203

Obrada snimki
Promjena velièine snimke (Promjena velièine)
Promjenom snimljenih piksela i kvalitete odabrane snimke možete smanjiti datoteke da budu manje od originala. Možete upotrijebiti ovu funkciju da nastavite snimati kada je SD memorijska kartica ili ugraðena memorija puna tako da smanjite snimke i presnimite postojeæe snimke i tako oslobodite prostor u memoriji.
• Slikama snimljenim s brojem piksela D (4000×2672)/ E (4000×2256)/F (2992×2992) ili u opciji F (Digital Panorama (Digitalna panorama)) i filmovima ne možete promijeniti velièinu. • Ne možete odabrati veæu razluèivost ili viši stupanj kvalitete od originalne.

5 Obrada i ispis snimki
186

1 2 3

U opciji Q èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite snimku kojoj želite promijeniti velièinu. Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite n (Resize (Promjena velièine)).

Resize

1/2

Changes Recorded Pixels and Quality Level to make the file size smaller OK OK MENU Cancel

4

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran za odabir broja snimljenih piksela i stupnja kvalitete.

5

Odaberite izmeðu [Recorded Pixels] (Snimljeni pikseli) ili [Quality Level] (Stupanj kvalitete).
Èetverosmjernim upravljaèem (45) Recorded Pixels odaberite snimljene piksele i kvalitetu. Quality Leve Level vel Èetverosmjernim upravljaèem (23) MENU Cance Cancel cel mijenjajte izmeðu [Recorded Pixels] (Snimljeni pikseli) i [Quality Level] (Stupanj kvalitete).
12 M

OK

OK

6 7

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran potvrde promjene snimke. Ako je odabrana snimka zaštiæena, obraðena snimka bit æe spremljena kao nova snimka i sljedeæi se dijalog potvrde ne pojavljuje.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Overwrite] (Presnimi) ili [Save as] (Spremi kao).

Overwrite original image? Overwrite Save as Cancel
OK

5 Obrada i ispis snimki

OK

8

Pritisnite gumb 4.
Sprema se snimka promijenjene velièine.

Obrezivanje snimki
Možete obrisati neželjene dijelove slika i spremiti obrezanu snimku kao novu snimku.
Slike snimljene s brojem piksela D (4000×2672)/ E (4000×2256)/F (2992×2992) ili u opciji F (Digital Panorama (Digitalna panorama)) i filmove ne možete obrezati.

1 2

U opciji Q èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite snimku koju želite obrezati. Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda.
187

3

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite o (Cropping (Obrezivanje)).

Cropping

1/2

For cropping images to the size you like. Saved as a new image OK OK MENU Cancel

4

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran za obrezivanje. Najveæa velièina obrezane snimke prikazana je zelenim okvirom na ekranu. Obrezana snimka ne može biti veæa od tog okvira za obrezivanje.

5
5 Obrada i ispis snimki
188

Odaberite podruèje obrezivanja.
Ove radnje pomièu zeleni okvir i odabiru podruèje obrezivanja na ekranu.
e-biraè Èetverosmjerni upravljaè (2345) Gumb 9 Mijenja velièinu okvira za obrezivanje. Pomièe okvir za obrezivanje gore, dolje, lijevo i desno. Okreæe okvir za obrezivanje. • Gumb se prikazuje samo kada se okvir za obrezivanje može okretati.

MENU

OK

Cancel

OK

6

Pritisnite gumb 4.
Obrezana se snimka sprema kao nova datoteka. Broj snimljenih piksela automatski se odabire u skladu s velièinom obrezane snimke.

Obrada snimki tako da lica izgledaju manja
Slike se obraðuju da se smanji velièina detektiranih lica osoba funkcijom detekcije lica (str.75) za vrijeme snimanja tako da ona izgledaju manja.

1

U opciji Q èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite snimku koju želite obraditi.

2 3

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite N (Small Face Filter (Filtar malog lica)).

Small Face Filter

1/2

Reduces the size of faces in the image, for wellproportioned portraits OK OK MENU Cancel

4 5

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se okvir za detekciju lica na licima koja se mogu ispraviti. Prijeðite na 6. korak kada postoji samo jedan okvir za detekciju.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite lice koje želite obraditi.
Zeleni okvir oznaèava lice koje treba obraditi.
OK

5 Obrada i ispis snimki

OK

6 7

Pritisnite gumb 4. Èetverosmjernim upravljaèem (45) promijenite omjer smanjenja.
F G H Otprilike 5% Otprilike 7% Otprilike 10%

MENU Cancel

OK

OK

8

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran potvrde promjene snimke. Ako je odabrana snimka zaštiæena, obraðena snimka bit æe spremljena kao nova snimka i sljedeæi se dijalog potvrde ne pojavljuje.

189

9

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Overwrite] (Presnimi) ili [Save as] (Spremi kao).

Overwrite original image? Overwrite Save as Cancel
OK

OK

10

Pritisnite gumb 4.
Aparat se vraæa u opciju Q i prikazuje se obraðena snimka.
Možda neæete moæi obraditi snimke u sljedeæim situacijama: - Kada je velièina lica prevelika ili premala u odnosu na snimku - Kada se lica nalaze na rubovima snimke U takvim se sluèajevima ne pojavljuje okvir za detekciju lica u 4. koraku.

5 Obrada i ispis snimki
190

Uporaba digitalnih filtara
Ovom funkcijom možete promijeniti tonove boja i posebno obraditi odabranu snimku.
B&W (Crno-bijelo) Sepia Toy Camera (Aparat igraèka) Retro Color (Boja) Extract Color (Izdvajanje boje) Color Emphasis (Isticanje boje) Soft (Meko) Fish-eye (Riblje oko) Brightness (Svjetlina) Obraðuje snimku tako da izgleda kao crno-bijela fotografija. Obraðuje snimku tako da izgleda kao sepia fotografija. Obraðuje snimku tako da izgleda kao da je snimljena aparatom igraèkom. Obraðuje snimku tako da izgleda kao stara fotografija. Obradite snimke pomoæu filtra boje. Možete odabrati izmeðu šest filtara: crveni, roza, ljubièasti, plavi, zeleni i žuti. Izdvaja samo odreðenu boju i obraðuje ostatak snimke u crnobijelu snimku. Možete odabrati izmeðu tri filtra: crveni, zeleni i plavi. Postoje èetiri filtra: nebesko plava/svježe zelena/fina ružièasta/ jesenje lišæe. Obraðuje snimku tako da izgleda kao meka snimka po cijeloj površini. Kreira snimku koja izgleda kao da je snimljena objektivom s ribljim okom. Namješta svjetlinu snimke.

Filmove, snimke snimljene u opciji F (Digital Panorama (Digitalna panorama)) ili snimke snimljene drugim aparatom ne možete urediti funkcijom digitalnoga filtra.

1 2 3

U opciji Q èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite snimku koju želite obraditi. Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite P (Digital Filter (Digitalni filtar)).

Digital Filter

1/2

For modifying images with a Color filter or Soft filter OK OK MENU Cancel

4

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran za odabir filtra. 1 B&W (Crno-bijelo) 2 Sepia 3 Toy Camera (Aparat igraèka) 4 Retro 5 Color (Boja) 6 Extract Color (Izdvajanje boje) 7 Color Emphasis (Isticanje boje) 8 Soft (Meko) 9 Fish-eye (Riblje oko) 10 Brightness (Svjetlina) Sljedeæi koraci variraju ovisno o odabiru.
1 3 5 7 9
MENU Cancel

5 Obrada i ispis snimki

2 4 6 8 10
OK

OK

Da odaberete crno-bijeli filtar, sepia filtar ili meki filtar

5

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite filtar.
Pojavljuje se pregled snimke s rezultatom efekta filtra.

191

6 7

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran potvrde promjene snimke. Ako je odabrana snimka zaštiæena, obraðena snimka bit æe spremljena kao nova snimka i sljedeæi se dijalog potvrde ne pojavljuje.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Overwrite] (Presnimi) ili [Save as] (Spremi kao).

Overwrite original image? Overwrite Save as Cancel
OK

OK

8
5 Obrada i ispis snimki
192

Pritisnite gumb 4.
Sprema se snimka obraðena filtrom.

Da odaberete retro filtar, filtar boje, filtar za izdvajanje boje ili filtar za isticanje boje

5 6

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite filtar.
Pojavljuje se pregled snimke s rezultatom efekta filtra.

Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite boju.
Filtar boje mijenja se ovim redoslijedom svaki put kada pritisnete èetverosmjerni upravljaè (5).

Retro

MENU Cancel

OK

OK

Retro Color (Boja)

Originalna snimka → Žuti → Plavi Crveni → Ružièasti → Ljubièasti → Plavi → Zeleni → Žuti

Extract Color Crveni → Zeleni → Plavi (Izdvajanje boje) Color Emphasis Nebesko plavi → Svježe zeleni → Fini ružièasti → Jesenje (Isticanje boje) lišæe

7 8

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran potvrde promjene snimke. Ako je odabrana snimka zaštiæena, obraðena snimka bit æe spremljena kao nova snimka i sljedeæi se dijalog potvrde ne pojavljuje.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Overwrite] (Presnimi) ili [Save as] (Spremi kao).

Overwrite original image? Overwrite Save as Cancel
OK

OK

9

Pritisnite gumb 4.
Sprema se snimka obraðena filtrom.

Da odaberete filtar aparata igraèke, ribljeg oka ili svjetline

5 Obrada i ispis snimki

5 6

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite filtar.
Pojavljuje se pregled snimke s rezultatom efekta filtra.

Èetverosmjernim upravljaèem (45) prilagodite efekt.

Toy Camera

MENU Cancel

OK

OK

Èetverosmjerni upravljaè (4) Toy Camera (Aparat igraèka) Fish-eye (Riblje oko) Brightness (Svjetlina) Slabo

Standardna postavka Standard (Standardna) Srednje Standard (Standardna)

Èetverosmjerni upravljaè (5) Jako

Slabo Tamno

Jako Bright (Svijetlo)

193

7 8

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran potvrde promjene snimke. Ako je odabrana snimka zaštiæena, obraðena snimka bit æe spremljena kao nova snimka i sljedeæi se dijalog potvrde ne pojavljuje.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Overwrite] (Presnimi) ili [Save as] (Spremi kao).

Overwrite original image? Overwrite Save as Cancel
OK

OK

9
5 Obrada i ispis snimki
194

Pritisnite gumb 4.
Sprema se snimka obraðena filtrom.

Kompenzacija neželjenih efekata crvenoga oka
Možete ispraviti snimke na kojima subjekt zbog uporabe bljeskalice ima crvene oèi.
• Funkcija kompenzacije crvenoga oka ne može se upotrijebiti na slikama snimljenim u opciji F (Digital Panorama (Digitalna panorama)), filmovima ili snimkama na kojima aparat ne može pronaæi crvene oèi. Ako ih odaberete da primijenite ovu funkciju, poruka o pogrešci pojavljuje se u 4. koraku. • Funkcija kompenzacije crvenog oka može se upotrijebiti samo na slikama snimljenim ovom aparatom.

1 2

U opciji Q èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite snimku koju želite ispraviti. Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda.

3

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite Z (Red-eye Compensation (Kompenzacija crvenog oka)).

Red-eye Compensation 1/2

For compensating red-eye. May not work due to the condition of the image OK OK MENU Cancel

4 5

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran potvrde promjene snimke. Ako je odabrana snimka zaštiæena, obraðena snimka bit æe spremljena kao nova snimka i sljedeæi se dijalog potvrde ne pojavljuje.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Overwrite] (Presnimi) ili [Save as] (Spremi kao).

Overwrite original image? Overwrite Save as Cancel
OK

5 Obrada i ispis snimki
OK

6

Pritisnite gumb 4.
Obraðena se snimka sprema.

Dodavanje okvira (Okvir slike)
Ovom funkcijom slici možete dodati ukrasni okvir. 90 okvira spremljeno je na aparatu.
Ne možete upotrijebiti funkciju okvira na slikama snimljenim s brojem piksela D (4000×2672)/E (4000×2256)/F (2992×2992), slikama snimljenim u opciji F (Digital Panorama (Digitalna panorama)), filmovima i snimkama velièine h (2048×1536) ili manjima. Ako ih odaberete da primijenite ovu funkciju, poruka o pogrešci pojavljuje se u 4. koraku.

1

U opciji Q èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite snimku kojoj želite dodati okvir.
195

2 3

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite N (Frame Composite (Uokvirena slika)).

Frame Composite

1/2

For composing an image with a frame. Select Overwrite or Save as to save OK OK MENU Cancel

4 5
5 Obrada i ispis snimki
196

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se prikaz 9 okvira na ekranu za odabir okvira.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite okvir.

y

OK

OK

6

Okrenite e-biraè udesno (y).

Odabrana se snimka pojavljuje u pojedinaènom prikazu. Možete odabrati drugi okvir jednom od sljedeæih radnji.
Èetverosmjerni Omoguæuje vam da odaberete upravljaè (45) drugaèiji okvir. E-biraè ulijevo (f) Vraæa na prikaz 9 okvira na ekranu za odabir okvira i omoguæuje odabir drugaèijega okvira kao u 5. koraku.
f

OK

OK

7

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran za prilagoðavanje položaja okvira i velièine. Možete ih namjestiti jednom od sljedeæih radnji.
MENU OK

Èetverosmjerni Omoguæuje vam upravljaè (2345) da prilagodite položaj snimke. e-biraè Poveæava ili smanjuje snimku.

Cancel

OK

8 9

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran potvrde promjene snimke. Ako je odabrana snimka zaštiæena, obraðena snimka bit æe spremljena kao nova snimka i sljedeæi se dijalog potvrde ne pojavljuje.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Overwrite] (Presnimi) ili [Save as] (Spremi kao).

5 Obrada i ispis snimki
Overwrite original image? Overwrite Save as Cancel
OK

OK

197

10

Pritisnite gumb 4.
Obraðena se snimka sprema sa snimljenim pikselima h (2048×1536).

Dodatni okviri
Dodatni okviri spremaju se u ugraðenoj memoriji na X90. Ovi se dodatni okviri brišu ako vratite postavke aparata ili obrišete sadržaj ugraðene memorije na raèunalu ili formatirate ugraðenu memoriju. Da ponovno dodate okvire u memoriju, presnimite ih s CD-ROM-a (S-SW104) isporuèenog s aparatom.

Za kopiranje okvira

1

Izvadite SD memorijsku karticu iz aparata.
Ako ostavite SD memorijsku karticu u aparatu, okviri æe se presnimiti na karticu, a ne u ugraðenu memoriju.

2
5 Obrada i ispis snimki
198

Spojite aparat na raèunalo USB kabelom (I-USB7).
Pogledajte to «Pregledavanje snimki na raèunalu» (str.229) za upute o spajanju aparata na raèunalo.

3 4 5 6 7

Kada se otvori prozor za detekciju ureðaja, kliknite na [Cancel]. Umetnite CD-ROM (S-SW104) u CD-ROM pogon. Kada se otvori prozor za instalaciju, kliknite na [EXIT]. Ako mapa «FRAME» ne postoji u osnovnom direktoriju aparata (uklonjivi disk), kreirajte je na raèunalu. Presnimite željene dokumente iz mape FRAME u osnovnom direktoriju CD-ROM-a u mapu FRAME na aparatu (uklonjivi disk).
Za upute o radu s datotekama na raèunalu pogledajte upute za uporabu koje ste dobili s raèunalom.

8

Odspojite USB kabel s raèunala i aparata.
Pogledajte to «Pregledavanje snimki na raèunalu» (str.229) za upute o odspajanju kabela.
Okvire možete spremiti u ugraðenu memoriju ili na SD memorijsku karticu, ali ako upotrebljavate veliki broj okvira, to može usporiti obradu.

Za uporabu novog okvira Okvire koje ste uèitali s PENTAX stranica ili drugih mjesta možete dodati snimkama.
• Izdvojite okvir i presnimite ga u mapu FRAME u ugraðenoj memoriji ili na SD memorijskoj kartici. • Mapa FRAME kreira se kada formatirate ugraðenu memoriju ili SD memorijsku karticu. • Za više informacija o okvirima pogledajte PENTAX web stranice.

Obrada filmova
Možete odabrati okvir iz filma i spremiti ga kao sliku ili podijeliti film u dva dijela.

1 2 3

U opciji Q èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite okvir koji želite obraditi. Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda.

5 Obrada i ispis snimki

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite [ (Movie Edit (Obrada filma)).

Movie Edit

1/2

For cutting out a still image from a movie or dividing a movie OK OK MENU Cancel

4

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran za odabir filma. Sljedeæi koraci variraju ovisno o odabiru.
Save as Still Image Divide Movies Cancel
OK

OK

199

Za spremanje okvira iz filma kao slike

5 6 7

Odaberite [Save as Still Image] (Spremi kao snimku) na ekranu odabira za obradu filma. Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran na kojemu birate okvir koji želite spremiti kao sliku.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite snimku koju želite spremiti.
2 Prikazuje ili privremeno zaustavlja film. 3 Zaustavlja film i vraæa se na prvi okvir. 4 Vraæa film okvir po okvir. 5 Nastavlja film okvir po okvir.

100 - 0042 00:06

Select the image to save 1
MENU Cancel OK

OK

5 Obrada i ispis snimki
200

8

Pritisnite gumb 4.
Odabrani se okvir sprema kao slika.

Za dijeljenje filmova

5 6 7

Odaberite [Divide Movies] (Dijeljenje filma) na ekranu odabira za obradu filma. Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran za odabir mjesta podjele.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odredite mjesto podjele.
2 Prikazuje ili privremeno zaustavlja film. 3 Zaustavlja film i vraæa se na prvi okvir. 4 Vraæa film okvir po okvir. 5 Nastavlja film okvir po okvir.

100 - 0042 00:09

Select ima for Se ct image mage dividing posi viding position sition divi 1
MENU Cancel Cance cel OK

OK

8

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran potvrde.

9

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Divide] (Podijeli).
Divide at this position? Divide Cancel
OK

OK

10

Pritisnite gumb 4.
Film se dijeli na mjestu koje ste odabrali i dva se nova dijela spremaju kao nove datoteke, a poèetna se snimka briše.
Zaštiæeni filmovi ne mogu se podijeliti.

Kopiranje snimki
Možete kopirati snimke s ugraðene memorije na SD memorijsku karticu i obratno. Ova funkcija može se odabrati kada je kartica umetnuta u aparat.
Provjerite da je aparat iskljuèen prije umetanja ili uklanjanja SD memorijske kartice.

5 Obrada i ispis snimki

1 2

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3) u opciji Q.
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite p (Image/ Sound Copy (Kopiranje snimki/ zvuka)).

Image/Sound Copy

1/2

For copying images and sounds between the builtin memory and SD memory card OK OK MENU Cancel

3

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran za odabir metode kopiranja. Sljedeæi koraci variraju ovisno o odabiru.

201

Da presnimite datoteke iz ugraðene memorije na SD memorijsku karticu Sve se snimke u ugraðenoj memoriji istodobno kopiraju na SD memorijsku karticu. Prije kopiranja snimki provjerite da ima dovoljno prostora na SD memorijskoj kartici.

4

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [2}{].
SD SD

Cancel
OK

OK

5
5 Obrada i ispis snimki
202

Pritisnite gumb 4.
Sve se snimke kopiraju na SD memorijsku karticu.

Da kopirate datoteke s memorijske kartice na SD ugraðenu memoriju Odabrane snimke sa SD memorijske kartice pojedinaèno se kopiraju u ugraðenu memoriju.

4 5 6

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [{}2]. Pritisnite gumb 4. Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite snimku koju želite kopirati.
100 - 0017

Copies this image/sound

MENU Cancel

OK

OK

7

Pritisnite gumb 4.
Odabrana se snimka kopira u ugraðenu memoriju.
• Ako je zvuk (zvuèni zapis) dodan snimki, snimka se kopira sa zvukom. • Kada se datoteke kopiraju sa SD memorijske kartice u ugraðenu memoriju, one dobivaju nove nazive.

Odabir naèina ispisa (DPOF)
DPOF (format naruèivanja digitalnih slika) format je za èuvanje podataka za naruèivanje ispisa slika snimljenih digitalnim aparatom. Kada spremite informacije o narudžbi, slike se mogu ispisivati ovisno o DPOF postavkama na DPOF kompatibilnom pisaèu ili u foto-studiju. Ne možete spremiti podatke o ispisu za filmove.
Ako snimka veæ sadržava datum i/ili sat (str.145), nemojte postavljati [Date] (Datum) na O (Ukljuèeno) u DPOF postavkama. Ako odaberete O, umetnuti datum i/ili sat mogu se preklapati.

Ispis pojedinaène snimke
Odaberite ove postavke za svaku snimku.
Copies (Primjerci) Date (Datum) Odaberite broj primjeraka, najviše 99. Odredite želite li ili ne prikazati datum na slikama.

5 Obrada i ispis snimki

1 2

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3) u opciji Q.
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite r (DPOF).

DPOF

2/2

For the print settings. Useful when printing at a printing service OK OK MENU Cancel

3

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran za odabir DPOF postavke.

203

4

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Single Image] (Jedna snimka).

Single Image All Images
Cancel
OK

OK

5 6 7

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se poruka [Applies DPOF settings to this image] (Primjenjuje DPOF postavke na ovu snimku).

Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite snimku.
Ako su veæ odreðene DPOF postavke za odabranu snimku, bit æe prikazani prethodno odabrani broj primjeraka i postavka datuma (O ili P).

5 Obrada i ispis snimki
204

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite broj primjeraka.

100 - 0017

Applies DPOF settings to this image Copies Date Date
MENU Cancel OK

00

OK

8

Pritisnite gumb 9 da prebacite O ili P na postavku [Date] (Datum).
O Datum æe biti umetnut. P Datum neæe biti umetnut. Da nastavite zadavati podatke o DPOF ispisu, ponovite 6. - 8. korak.

100 - 0017

Applies DPOF settings to this image Copies Date Date
MENU Cancel OK

01

OK

9

Pritisnite gumb 4.
Postavke se spremaju i ponovno se pojavljuje ekran prikazan u 4. koraku.
Ovisno o pisaèu ili opremi za ispis u foto-studiju, datum možda neæe biti umetnut na snimke iako ste postavili DPOF postavku na O (Ukljuèeno). Da otkažete DPOF postavke, odaberite broj primjeraka na [00] u 7. koraku i pritisnite gumb 4.

Ispis svih snimki
Kada odaberete broj primjeraka i želite li ili ne umetnuti datum, postavke se primjenjuju na snimke spremljene na aparatu.

1 2 3

Odaberite [All Images] (Sve snimke) u 4. koraku na str.204. Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se poruka [Applies DPOF settings to all images] (Primjenjuje DPOF postavke na sve snimke).

Odaberite broj primjeraka i prebacite O ili P na postavku [Date] (Datum).
Pogledajte 7. i 8. korak u «Ispis pojedinaène snimke» (str.204) za detaljne upute o odabiru postavki.

Applies DPOF settings to all images Copies Date Date MENU Cancel 01

OK

OK

5 Obrada i ispis snimki

4

Pritisnite gumb 4.
Postavke za sve snimke spremaju se i ponovo se pojavljuje ekran za odabir DPOF postavki.
• Broj primjeraka naveden u postavci [All Images] (Sve snimke) primjenjuje se na sve snimke. Prije ispisa provjerite da je taj broj toèan. • Postavke za pojedinaène snimke poništavaju se kada odaberete postavke s [All Images] (Sve snimke).

205

Bilješke

206

Obrada i ispis snimki 5

6

Snimanje i preslušavanje zvuka
Dodavanje zvuènog zapisa snimkama ................................................ 208

Dodavanje zvuènog zapisa snimkama
Možete dodati zvuèni zapis slikama.

Snimanje zvuènog zapisa

1 2 3

U opciji Q èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite snimku kojoj želite dodati zvuèni zapis. Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite \ (Voice Memo (Zvuèna poruka)).

Voice Memo

2/2

Attaches sound to images. Recording is possible till the memory card is full OK OK MENU Cancel

6 Snimanje i preslušavanje zvuka
208

4

Pritisnite gumb 4.
Snimanje zapoèinje.

100 - 0038 01:31:44

5

Pritisnite gumb 4.
Snimanje se zaustavlja.
• Zvuèni zapis ne može se dodati snimki koja veæ ima zvuèni zapis ili koja je snimljena u opciji sinkronog snimanja zvuka. Obrišite stari zvuèni zapis (str.173) i snimite novi. • Zvuèni zapis ne može se dodati zaštiæenim snimkama (str.177).

Preslušavanje zvuènog zapisa

1

U opciji Q èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite snimku sa zvuènim zapisom koju želite preslušati.
Pojavljuje se U na snimkama sa zvuènim zapisom u prikazu pojedinaènih snimki.

2

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (2).
Pregled zapoèinje. Raspoložive radnje za vrijeme preslušavanja
E-biraè udesno (y) E-biraè ulijevo (f) Poveæava glasnoæu Smanjuje glasnoæu
Edit

100 - 0001

02/02/2010 14:25

3

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Pregled je prekinut.
Brisanje zvuènoga zapisa sa snimke 1str.173

6 Snimanje i preslušavanje zvuka
209

Bilješke

210

Snimanje i preslušavanje zvuka 6

7

Postavke
Postavke aparata .................................... 212

Postavke aparata
Formatiranje SD Memorijske Kartice
Formatiranjem æete obrisati sve podatke na SD memorijskoj kartici. Ovim aparatom formatirajte novu karticu ili SD memorijsku karticu upotrijebljenu s drugim aparatima.
• Nemojte uklanjati SD memorijsku karticu za vrijeme formatiranja jer to može trajno oštetiti karticu. • Formatiranjem æete obrisati zaštiæene snimke i sve podatke snimljene na karticu raèunalom ili aparatom. • SD memorijska kartica formatirana na raèunalu ili drugom ureðaju, a ne na ovom aparatu, ne može se upotrijebiti. Pazite da formatirate karticu na ovom aparatu. • Ugraðena memorija ne može se formatirati, osim ako doðe do greške.

1 2 3 4

Pritisnite gumb 3 u opciji Q.
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Kada pritisnete gumb 3 u opciji A, jedanput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

7 Postavke
212

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Format]. Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se ekran [Format].

Èetverosmjernim upravljaèem (2) odaberite [Format].

Format All data deleted Format Cancel
OK

OK

5

Pritisnite gumb 4.
Formatiranje zapoèinje. Kada formatiranje završi, aparat se vraæa u opciju A ili opciju Q.

Promjena postavki zvuka
Možete promijeniti glasnoæu zvuka pri radu aparata i vrstu zvuka.

1 2 3

Pritisnite gumb 3 u opciji Q.
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Kada pritisnete gumb 3 u opciji A, jedanput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Sound] (Zvuk). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se ekran [Sound] (Zvuk).
Sound Operation Volume Playback Volume Start-up Sound Shutter Sound Operation Sound Self-timer Sound
MENU

1 1 1 1

Promjena glasnoæe rada/pregleda

4 5 6

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Operation Volume] (Glasnoæa radnji). Èetverosmjernim upravljaèem (45) prilagodite glasnoæu.
Stavite glasnoæu na f da iskljuèite poèetni zvuk, zvuk okidaèa, radni zvuk i zvuk odgoðenog snimanja.

7 Postavke

Promijenite [Playback Volume] (Glasnoæa pregleda) na isti naèin kao u 4. i 5. koraku.

213

Promjena vrste zvuka

4 5 6 7 8 9

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Start-up Sound] (Poèetni zvuk). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite vrstu zvuka.
Odaberite izmeðu [1], [2], [3] ili [Off] (Iskljuèeno).

Pritisnite gumb 4. Odredite [Shutter Sound] (Zvuk zatvaraèa), [Operation Sound] (Zvuk radnje) i [Self-timer Sound] (Zvuk odgoðenog snimanja) na isti naèin kao u 4. - 7. koraku. Pritisnite dvaput gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju A ili opciju Q.

Promjena datuma i sata
7 Postavke
214

Možete promijeniti poèetne postavke datuma i sata (str.49). Možete odabrati i format prikaza datuma i sata na aparatu.

1 2 3

Pritisnite gumb 3 u opciji Q.
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Kada pritisnete gumb 3 u opciji A, jedanput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Date Adjustment] (Namještanje datuma). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se ekran [Date Adjustment] (Namještanje datuma).

4

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Okvir se pomièe na [mm/dd/yy] (mm/dd/gg). Ovisno o poèetnoj postavci ili prethodnoj postavci, mogu se prikazati [dd/mm/yy] (dd/mm/gg) ili [yy/mm/dd] (gg/mm/dd).

Date Adjustment Date Format Date Time
MENU Cancel

mm/dd/yy 24h 01/01/2010 00:00

Settings complete

5

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite format datuma.
Odaberite izmeðu [mm/dd/yy] (mm/dd/gg), [dd/mm/yy] (dd/mm/gg) ili [yy/mm/dd] (gg/mm/dd).

Date Adjustment Date Format Date Time
MENU Cancel

mm/dd/yy 24h 01/01/2010 00:00

Settings complete

6 7

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Okvir se pomièe na [24h].

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [24h] (24 sata) ili [12h] (12 sati).

Date Adjustment Date Format Date Time
MENU Cancel

mm/dd/yy 24h 01/01/2010 00:00

Settings complete

7 Postavke

8 9

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Okvir se vraæa na [Date Format] (Format datuma).

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3).
Okvir se pomièe na [Date] (Datum).

215

10

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

Date Adjustment Date Format mm/dd/yy 24h

Okvir se pomièe na jednu od opcija, ovisno 01/01/2010 Date o formatu datuma zadanom u 5. koraku. 00:00 Time Mjesec za [mm/dd/yy] (mm/dd/gg) Settings complete Dan za [dd/mm/yy] (dd/mm/gg) MENU Cancel Godina za [yy/mm/dd] (gg/mm/dd) Sljedeæe radnje i ekran primjenjuju [mm/dd/yy] (mm/dd/gg) kao primjer. Radnje su jednake èak i ako je odabran drugaèiji format prikaza datuma.

11

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (23) da promijenite mjesec.

Date Adjustment Date Format Date Time
MENU Cancel

mm/dd/yy 24h 01/01/2010 00:00

Settings complete

12
7 Postavke
216

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Okvir se pomièe na polje dana. Èetverosmjernim upravljaèem (23) promijenite dan. Kada promijenite dan, na isti naèin promijenite godinu.

13 14 15

Promijenite vrijeme na isti naèin kao u 8. - 12. koraku.
Ako odaberete [12h] u 7. koraku, postavka se ovisno o vremenu mijenja izmeðu am i pm.

Èetverosmjernim upravljaèem (3) odaberite [Settings complete] (Postavke završene). Pritisnite gumb 4.
Postavke datuma i sata se spremaju.
Ako pritisnete gumb 4 u 15. koraku, sat na aparatu dolazi na 00 sekundi. Da namjestite toèno vrijeme, pritisnite gumb 4 kada signal vremena (na TV-u, radiju itd.) doðe na 00 sekundi.

Odabir svjetskog vremena
Datum i sat odabrani u «Odabir postavki datuma i sata» (str.49) i «Promjena datuma i sata» (str.214) služe kao datum i sat doma. Ako zadate odredišni grad primjenom funkcije svjetskoga vremena, možete prikazati datum i vrijeme u bilo kojem odredišnom gradu kada snimate u drugoj vremenskoj zoni. Da zadate odredište

1 2 3 4

Pritisnite gumb 3 u opciji Q.
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Kada pritisnete gumb 3 u opciji A, jedanput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [World Time] (Svjetsko vrijeme). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se ekran [World Time] (Svjetsko vrijeme).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [X Destination] (Odredište).

World Time Select Time Destination New York Hometown New York
MENU

DST OFF

7 Postavke

14:25
DST OFF

14:25

5 6

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se ekran [X Destination] (Odredište). Grad koji je trenutaèno odabran trepti na karti.

Èetverosmjernim upravljaèem (45) promijenite odredišni grad.
Pojavljuju se trenutaèno vrijeme, trenutaèna lokacija i trenutaèna vremenska razlika odabranoga grada.

Destination

14:25

City DST

New York TimeDif. +0:00 MENU Cancel OK OK

217

7 8 9 10

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [DST] (Ljetno vrijeme). Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite O ili P.
Odaberite O ako odredišni grad primjenjuje ljetno vrijeme.

Pritisnite gumb 4.
Postavke se spremaju i ponovo se pojavljuje ekran [World Time] (Svjetsko vrijeme).

Pritisnite dvaput gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju snimanja s trenutaènom postavkom.
Odaberite [W Hometown] (Dom) u 4. koraku da odaberete grad i postavku ljetnog vremena za grad koji je dom.

Prikaz vremena na odredištu (Odabir vremena)

1
7 Postavke
218

Pritisnite gumb 3 u opciji Q.
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Kada pritisnete gumb 3 u opciji A, jedanput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

2 3 4

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [World Time] (Svjetsko vrijeme). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se ekran [World Time] (Svjetsko vrijeme).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Select Time] (Odaberite vrijeme).

World Time Select Time Destination London Hometown New York
MENU

DST

20:25
DST OFF

14:25

5

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

6

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite X ili W.
X Prikazuje vrijeme u gradu koji je odredište. W Prikazuje vrijeme u gradu koji je dom.

World Time Select Time Destination London Hometown New York
MENU Cancel

DST

20:25
DST OFF

14:25
OK

OK

7 8

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema.

Pritisnite dvaput gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju A ili opciju Q. Kada odaberete X (Destination (Odredište)) u 6. koraku, pojavljuje se ikona X na ekranu da prikaže datum i vrijeme na odredištu u opciji A.

38

02/02/2010 00:25

Promjena jezika prikaza Jezik
Možete promijeniti jezik na kojem su prikazani izbornici, poruke greške itd. Aparat ima podršku za sljedeæe jezike: engleski, francuski, njemaèki, španjolski, portugalski, talijanski, švedski, japanski, finski, poljski, èeški, maðarski, turski, grèki, danski, ruski, tajlandski, korejski i tradicionalni kineski i pojednostavnjeni kineski. 7 Postavke

1 2 3

Pritisnite gumb 3 u opciji Q.
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Kada pritisnete gumb 3 u opciji A, jedanput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Language/u]. Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se ekran [Language/u].
219

4

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite jezik.

English Dansk Deutsch Svenska Suomi Polski Italiano Nederlands Magyar MENU Cancel

OK

OK

5

Pritisnite gumb 4.
Izbornici i poruke prikazuju se na odabranim jezicima.

Promjena pravila za imenovanje sustava mapa
Možete promijeniti pravilo za imenovanje sustava mapa za spremanje snimki. Kada pravilo za imenovanje sustava postavite na datum, snimke se spremaju u zasebne mape prema datumu kada su snimljene.
Date (Datum) (Standardna postavka) PENTX xxx_mmdd (troznamenkasti broj mape_mjesec dan) * xxx_ddmm (troznamenkasti broj mape_dan mjesec) kada je [Date Format] (Format datuma) postavljen na [dd/mm/yy] (dd/mm/gg) xxxPENTX (gdje je xxx troznamenkasti broj mape)

7 Postavke
220

Snimljeno s postavkom naziva mape [PENTX]. (npr. rujan 25)

Snimljeno s postavkom naziva mape [Date] (Datum). (npr. rujan 25)

Sljedeæi puta, ponovo snimljeno s postavkom naziva mape [Date] (Datum). (npr. 1. listopada)
DCIM

DCIM 100 100PENTX

DCIM 100 100PENTX 101 101_0925

100 100PENTX 101 101_0925 102 102_1001

• Možete kreirati do 900 mapa. • Možete spremiti do 9999 snimki ili zvukova u mapi.

1 2 3 4 5

Pritisnite gumb 3 u opciji Q.
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Kada pritisnete gumb 3 u opciji A, jedanput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Folder Name] (Naziv mape). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Date] (Datum) ili [PENTX]. Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema.

Promjena svjetline ekrana
Možete prilagoditi svjetlinu ekrana.

1 2 3

Pritisnite gumb 3 u opciji Q.
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Kada pritisnete gumb 3 u opciji A, jedanput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

7 Postavke

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Brightness Level] (Stupanj svjetline). Èetverosmjernim upravljaèem (45) prilagodite svjetlinu.
F G H Mraèno Normalno Svijetlo
Setting USB Connection Video Out HDMI Out Eye-Fi Brightness Level Power Saving
MENU Exit

2/4 MSC NTSC Auto

5 sec.

4

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju A ili opciju Q. Ekran ima odabrani stupanj svjetline.
221

Uporaba funkcije èuvanja energije
Možete saèuvati bateriju tako da iskljuèite ekran kada ne radite ništa duže vrijeme. Nakon što aktivirate funkciju štednje energije, možete ponovno ukljuèiti ekran tako da pritisnete bilo koji gumb.

1 2 3 4

Pritisnite gumb 3 u opciji Q.
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Kada pritisnete gumb 3 u opciji A, jedanput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Power Saving] (Èuvanje baterije). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite vrijeme kada aparat ulazi u opciju èuvanja energije.
Odaberite izmeðu [2min.], [1min.], [30sec.] (30sek.), [15sec.] (15sek.), [5sec.] (5sek.) (zadana postavka) ili [Off] (Iskljuèeno).

Setting USB Connection Video Out HDMI Out Eye-Fi Brightness Level Power Saving
MENU Cancel

2/4 2 min. 1 min. 30 sec. 15 sec. 5 sec. Off
OK

OK

7

5

222

Postavke

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema.
• Èuvanje energije ne radi u sljedeæim situacijama: - u opciji pregleda - za vrijeme snimanja/pregleda filma - kada je aparat spojen na raèunalo - kada se prikazuje izbornik - Kada je aparat spojen na AV ureðaj - Kada se gumbom G prebacujete na tražilo • Kada aparat ne upotrebljavate nakon što ga ukljuèite, funkcija èuvanja energije ukljuèuje se nakon 15 sekundi i ako je zadano [5sec.] (5sek.).

Namještanje funkcije automatskoga iskljuèivanja
Možete namjestiti aparat da se automatski iskljuèuje kada ga odreðeno vrijeme ne upotrebljavate.

1 2 3 4

Pritisnite gumb 3 u opciji Q.
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Kada pritisnete gumb 3 u opciji A, jedanput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Auto Power Off] (Automatsko iskljuèivanje). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite vrijeme kada se aparat automatski iskljuèuje.
Odaberite izmeðu [5min.], [3min.] (zadana postavka) ili [Off] (Iskljuèeno).

Setting Auto Power Off Quick Zoom Guide Display Reset Delete All Pixel Mapping
MENU Cancel

3/4 5 min. 3 min. Off

OK

OK

5

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema.
Automatsko iskljuèivanje ne radi u sljedeæim situacijama: - za vrijeme snimanja filma - za vrijeme projekcije ili pregleda filma - kada je aparat spojen na raèunalo - Za vrijeme prijenosa snimki Eye-Fi karticom

7 Postavke
223

Zadavanje funkcije brzoga zuma
Možete odrediti želite li upotrijebiti [Quick Zoom] (Brzi zum) da poveæati snimke pri pregledu na maksimalno 10x tako da jednostavno okrenete e-biraè udesno (y) za vrijeme pregleda snimki u opciji Q.

1 2 3

Pritisnite gumb 3 u opciji Q.
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Kada pritisnete gumb 3 u opciji A, jedanput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Quick Zoom] (Brzi zum). Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite O ili P. O Brzi zum je na raspolaganju.
P Brzi zum nije na raspolaganju. (Standardna postavka)
Setting Auto Power Off Quick Zoom Guide Display Reset Delete All Pixel Mapping
MENU Exit

3/4 3 min.

4
7 Postavke
224

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju A ili opciju Q.

Zadavanje vodièa prikaza
Odredite želite li prikazati vodièe u paleti opcije snimanja ili paleti opcije pregleda ili dok postavljate opciju snimanja.

1 2

Pritisnite gumb 3 u opciji Q.
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Kada pritisnete gumb 3 u opciji A, jedanput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Guide Display] (Vodiè prikaza).

3 4

Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite O ili P.
O Vodièi opcija se prikazuju. (Standardna postavka) P Vodièi opcija se ne prikazuju.

Pritisnite gumb 3.
Aparat se vraæa u opciju A ili opciju Q.

Promjena poèetnog ekrana
Možete odabrati snimke koje želite prikazati na ekranu kada ukljuèite aparat. Možete odabrati bilo koju od sljedeæih snimki da je prikažete kao poèetnu snimku: • Ekran vodièa poèetnog prikaza s vodièem za opcije snimanja i gumbe • Jedna od tri prethodno instalirane snimke • Jednu od svojih snimki (samo kompatibilne snimke)

1 2

Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (3) u opciji Q.
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda.

Èetverosmjernim upravljaèem (2345) odaberite R (Start-up Screen (Poèetni ekran)).

Start-up Screen

2/2

7 Postavke
For setting a captured image as the Start-up Screen OK OK MENU Cancel

3 4

Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran za odabir snimke.

Èetverosmjernim upravljaèem (45) odaberite snimku za poèetni ekran.
Prikazuju se samo raspoložive snimke za poèetni ekran. Možete odabrati i jednu od tri prethodno instalirane snimke ili poèetni ekran vodièa veæ spremljen u aparatu.

100 - 0017

MENU Cancel

OK

OK

225

5

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema.
• Jednom kada ste odabrali poèetni ekran, on neæe biti obrisan èak i ako obrišete originalnu snimku sa SD memorijske kartice ili formatirate ugraðenu memoriju. • Odaberite [Off] (Iskljuèeno) da sakrijete poèetni ekran. • Poèetni ekran se ne prikazuje ako aparat ukljuèite u opciji pregleda. • Filmove ili snimke snimljene s brojem piksela D (4000×2672)/ E (4000×2256)/F (2992×2992) i u opciji F (Digitalna panorama) ne možete upotrijebiti za poèetni ekran.

Ispravljanje neispravnih piksela na CCD senzoru (Mapiranje piksela)
Mapiranje piksela je funkcija za mapiranje i ispravljanje neispravnih piksela na CCD senzoru. Pokrenite funkciju mapiranja piksela ako se toèke na snimci uvijek èine neispravnima na istome mjestu.

1
7 Postavke
226

Pritisnite gumb 3 u opciji A i pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Ne možete odabrati [Pixel Mapping] (Mapiranje piksela) kada ste pritisnuli gumb 3 u opciji Q.

2 3 4

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Pixel Mapping] (Mapiranje piksela). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5)
Pojavljuje se ekran [Pixel Mapping] (Mapiranje piksela).

Èetverosmjernim upravljaèem (2) odaberite [Pixel Mapping] (Mapiranje piksela).

Pixel Mapping Checks the image sensor and corrects defective pixels Pixel Mapping Cancel
OK

OK

5

Pritisnite gumb 4.
Neispravni pikseli su pronaðeni i ispravljeni.
Kada je baterija gotovo prazna, na ekranu se prikazuje [Not enough battery power remaining to activate Pixel Mapping] (Baterija nije dovoljno napunjena da aktivirate mapiranje piksela). Upotrijebite adapter K-AC106 (dodatna oprema) ili potpuno napunjenu bateriju.

Vraæanje na standardne postavke (Vraæanje)
Možete vratiti postavke aparata na standardne postavke. Pogledajte «Standardne postavke» (str.260) za vraæanje postavki.

1 2 3 4

Pritisnite gumb 3 u opciji Q.
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Kada pritisnete gumb 3 u opciji A, jedanput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Reset] (Resetiranje). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Pojavljuje se ekran [Reset] (Resetiranje).

7 Postavke
Reset Returns to default settings Reset Cancel
OK

Èetverosmjernim upravljaèem (2) odaberite [Reset] (Resetiranje).

OK

5

Pritisnite gumb 4.
Postavke se vraæaju na standardne.
Sljedeæe se postavke ne mijenjaju nakon vraæanja postavki: - Date Adjustment (Namještanje datuma) - World Time (Svjetsko vrijeme) - Language/u - Video Out (Video izlaz) 227

Bilješke

7 Postavke
228

8

Pregledavanje snimki na raèunalu
Konfiguriranje raèunala .......................... 230 Spajanje na raèunalo .............................. 237 Uporaba bežiène mreže .......................... 245

Konfiguriranje raèunala
Kada instalirate priloženi softver na CD-ROM-u na raèunalo i USB kabelom spojite aparat na raèunalo, možete prenijeti snimke i filmove snimljene aparatom na raèunalo te ih pregledati i obraditi. Ovo poglavlje objašnjava kako instalirati softver i druge pripreme koje su neophodne za rad sa snimljenim snimkama i filmovima na raèunalu.

Priloženi softver
Ovaj je softver ukljuèen na priloženom CD-ROM-u (S-SW104). Softver za pregled/upravljanje/obradu snimki «MediaImpression 2.0 for PENTAX»
Podržani jezici: engleski, francuski, njemaèki, španjolski, portugalski, talijanski, nizozemski, švedski, ruski, korejski, tradicionalni kineski i pojednostavljeni kineski i japanski Preporuèujemo uporabu dodatnoga adaptera za struju K-AC106 kada je aparat spojen na raèunalo (str.37). Snimke æe se možda izgubiti ili oštetiti ako se baterija isprazni dok snimke prebacujete na raèunalo.

Sistemski zahtjevi
8 Pregledavanje snimki na raèunalu
230

Sljedeæi sistemski zahtjevi moraju biti ispunjeni da biste na raèunalu u potpunosti uživali u snimkama i filmovima snimljenim aparatom.

Windows
OS Windows XP, Windows Vista ili Windows 7 • Operacijski sustav mora biti instaliran i nadograðen na najnoviju verziju. Pentium 4 1.6 GHz ili odgovarajuæi AMD Athlon (preporuèujemo procesor Intel Core 2 Duo 2.0 GHz ili odgovarajuæi AMD Athlon X2)

Procesor

Memory (Memorija) Najmanje 512 MB (preporuèujemo 1 GB ili više) Prostor na tvrdom disku Ostalo Najmanje 300 MB CD-ROM pogon USB prikljuèak mora biti standardna oprema 1024 × 768 piksela, monitor sa 16-bitnom bojom ili bolji

* Rad nije zajamèen na svim raèunalima ako nisu ispunjeni sistemski zahtjevi. * Sistemski zahtjevi opisuju minimalno okruženje za pregled i obradu filmova.
Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows Me, Windows NT i Windows 2000 nisu podržani.

Macintosh
OS Mac OS X (ver.10.3, 10.4, 10.5, 10.6) • Operacijski sustav mora biti instaliran i nadograðen na najnoviju verziju. Procesor PowerPC G4 800 MHz ili odgovarajuæi (preporuèujemo procesor Power PC G5 ili Intel Core Duo)

8 Pregledavanje snimki na raèunalu

Procesor

Memory (Memorija) Najmanje 512 MB (preporuèujemo 1 GB ili više) Prostor na tvrdom disku Ostalo Najmanje 300 MB CD-ROM pogon USB prikljuèak mora biti standardna oprema 1024 × 768 piksela, monitor sa 16-bitnom bojom ili bolji

231

* Rad nije zajamèen na svim raèunalima ako nisu ispunjeni sistemski zahtjevi. * Sistemski zahtjevi opisuju minimalno okruženje za pregled i obradu filmova.

Instaliranje softvera
Instalirajte softver za pregled/upravljanje/ureðivanje snimki «MediaImpression 2.0 for PENTAX».
• Provjerite da raèunalo ispunjava sistemske zahtjeve prije instalacije softvera. • Kada imate više od jednog korisnièkog raèuna u raèunalu, upotrijebite onaj za koji imate administratorska prava da instalirate softver.

Operacijski sustav Windows

1 2 3 4
8 Pregledavanje snimki na raèunalu
232

Ukljuèite Windows raèunalo. Umetnite priloženi CD-ROM u pogon CD-ROM-a/DVD-a.
Ako se pojavi ekran za instalaciju, prijeðite na 5. Korak.

Kliknite na [Computer] na izborniku Start. Dvaput kliknite na ikonu pogona CD-ROM-a/DVD-a (S-SW104).
Pojavljuje se ekran za instalaciju.

5

Kliknite na [MediaImpression 2.0 for PENTAX], odaberite željeni jezik na ekranu «Choose Setup Language» i kliknite na [OK].
Pojavljuje se ekran za konfiguriranje. Slijedite upute na ekranu i instalirajte softver.

6

Odaberite format datoteke koji želite upotrijebiti i kliknite na [Next].
Sve se datoteke u oznaèenom formatu otvaraju softverom MediaImpression 2.0 for PENTAX. Uklonite oznaèavanje da otvorite datoteku drugim programom.

7

Kliknite na [Finish].
Instalacija je završena. Ponovno pokrenite raèunalo.

Operacijski sustav Macintosh

1 2 3 4 5

Ukljuèite Macintosh raèunalo. Umetnite priloženi CD-ROM u pogon CD-ROM-a/DVD-a. Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM (S-SW104).
8

Dvaput kliknite na ikonu [PENTAX Software Installer].
Pojavljuje se ekran za instalaciju.

Pregledavanje snimki na raèunalu

Kliknite na [MediaImpression 2.0 for PENTAX].
Pojavljuje se ekran za konfiguriranje. Slijedite upute na ekranu i instalirajte softver.

233

6

Kliknite na [Close].
Instalacija je završena.

7

Kliknite na [Exit] na instalacijskom ekranu.
Prozor se zatvara.

Registracija proizvoda na internetu Da bismo vam što bolje služili, molimo da registrirate svoj proizvod. Ako je raèunalo spojeno na internet, kliknite na [Product Registration] na ekranu za instalaciju. Prikazuje se karta svijeta desno za registraciju proizvoda na internetu. Odaberite svoju državu ili regiju i slijedite upute na ekranu da registrirate svoj proizvod. Samo kupci u državama prikazanima na instalacijskom ekranu mogu registrirati svoje proizvode na internetu.

8 Pregledavanje snimki na raèunalu
234

Odabir opcije USB veze
Odaberite ureðaj na koji spajate aparat USB kabelom.
Odaberite opciju USB veze prije spajanja aparata na raèunalo. Ne možete zadati ovu postavku ako je aparat USB kabelom veæ spojen na raèunalo.

1 2 3 4 5

Ukljuèite aparat. Pritisnite gumb 3 u opciji Q.
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Kada pritisnete gumb 3 u opciji A, jedanput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [USB Connection] (USB veza). Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).
Podizbornik se pojavljuje.

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [MSC].

Setting USB Connection Video Out HDMI Out Eye-Fi Brightness Level Power Saving
MENU Cancel

2/4 MSC PTP Auto

5 sec.
OK

OK

6

8

Pritisnite gumb 4.
Postavka se sprema.

Pregledavanje snimki na raèunalu
235

MSC i PTP MSC (razred spremanja podataka) Upravljaèki program opæe namjene koji rukuje ureðajima za spremanje podataka spojenima na raèunalo putem USB veze. Takoðer predstavlja standard za upravljanje USB ureðajima ovim upravljaèkim programom. Kada spojite ureðaj koji podržava USB spremanje podataka, možete kopirati, èitati i pisati s raèunala, a da ne instalirate zasebni pokretaèki program. PTP (protokol prijenosa snimki) Protokol koji omoguæuje transfer digitalnih snimki i nadzor digitalnog aparata putem USB veze standardiziran kao ISO 15740. Možete prenositi snimke s ureðaja koji podržava PTP, a da ne instalirate pokretaèki program za ureðaj. Ako to nije drugaèije navedeno, odaberite MSC kada spajate X90 na raèunalo.

8 Pregledavanje snimki na raèunalu
236

Spajanje na raèunalo
Spajanje aparata na raèunalo
Spojite aparat na raèunalo isporuèenim USB kabelom (I-USB7).

1 2 3

Ukljuèite raèunalo. Iskljuèite aparat. Spojite aparat na raèunalo USB kabelom.
Spojite terminal USB kabela tako da terminalu aparata. gleda prema 4 na PC/AV

4

Ukljuèite aparat.
U Windowsima se na raèunalu pojavljuje ekran «AutoPlay». Ako se ne pojavi ekran «AutoPlay», slijedite korake u «Ako se ne pojavi ekran [AutoPlay]» (str.238). Na Macintoshu se aparat prepoznaje kao [NO NAME] na zaslonu.

8 Pregledavanje snimki na raèunalu
237

• Kada je aparat spojen na raèunalo, sklopka za napajanje trepti. • Na Macintoshu se pojavljuje naziv oznake diska umjesto [NO NAME] ako SD memorijska kartica ima oznaku diska. Nova, neformatirana SD memorijska kartica može prikazivati naziv proizvoðaèa ili broj modela. Preporuèujemo uporabu dodatnog adaptera za struju K-AC106 kada je aparat spojen na raèunalo (str.37). Snimke æe se možda izgubiti ili oštetiti ako se baterija isprazni dok snimke prebacujete na raèunalo.

Ako se ne pojavi ekran [AutoPlay]

1

Dvaput kliknite na ikonu [MediaImpression 2.0 for PENTAX] na zaslonu.
Pokreæe se MediaImpression 2.0 for PENTAX i pojavljuje se poèetna stranica.

2

Kliknite na [Import].
Pojavljuje se ekran za uvoz. Za sljedeæe korake prijeðite na 6. korak na str.239.

8 Pregledavanje snimki na raèunalu
238

Prijenos snimki
Uvezite snimke snimljene aparatom u raèunalo.
• Ako aparat nema SD memorijsku karticu, snimke spremljene u ugraðenoj memoriji bit æe prenesene u raèunalo. • Ako upotrebljavate Macintosh, idite na str.240.

Operacijski sustav Windows

5

Kliknite na [Import media files to local disk].
Pokreæe se MediaImpression 2.0 for PENTAX i pojavljuje se ekran za uvoz.

6

Odaberite snimku koju želite uvesti.
Da odaberete više snimki, odaberite snimke tako da pritišæete tipku Ctrl. Da odredite odredište, kliknite na ikonu mape. Ako ste oznaèili neku od «Opcija uvoza», na snimkama koje uvozite pojavljuju se oznake.

8 Pregledavanje snimki na raèunalu
239

7

Kliknite na [Import].

Snimke se uvoze u raèunalo i pojavljuje se ekran preglednika za medije. Kada se pojavi poruka nakon završetka uvoza, kliknite na [Done].

• Ako se snimke iz aparata ne prikazuju na ekranu za uvoz, odaberite [Removable Disk] u [Get Media from]. • Ako SD memorijska kartica ima oznaku diska, pojavljuje se naziv oznake diska umjesto [Removable Disk]. Nova, neformatirana SD memorijska kartica može prikazivati naziv proizvoðaèa ili broj modela.

Operacijski sustav Macintosh 8 Pregledavanje snimki na raèunalu
240

5

Dvaput kliknite na ikonu [MediaImpression 2.0 for PENTAX] u mapi [Applications].
Pokreæe se MediaImpression 2.0 for PENTAX i pojavljuje se poèetna stranica.

6

Kliknite na [Import].
Pojavljuje se ekran za uvoz. Za sljedeæe korake prijeðite na 6. i 7. korak na str.239.

Ako se snimke iz aparata ne prikazuju na ekranu za uvoz, odaberite [NO NAME] (ili naziv oznake diska) u [Get Media from].

Odspajanje aparata s raèunala
Operacijski sustav Windows

1

Dvaput kliknite na ikonu [Safely Remove Hardware].
Pojavljuje se ekran «Safely Remove Hardware».

2

Odaberite [USB Mass Storage Device] i kliknite na [Stop].
Pojavljuje se ekran «Stop a Hardware device».

8 Pregledavanje snimki na raèunalu
241

3

Odaberite [USB Mass Storage Device] i kliknite na [OK].
Pojavljuje se poruka koja potvrðuje da možete sigurno ukloniti hardver.

4 1 2

Odspojite USB kabel s Windows raèunala i aparata.

Operacijski sustav Macintosh

Povucite [NO NAME] sa zaslona u smeæe.
Ako SD memorijska kartica ima naziv, povucite tu ikonu u smeæe.

Odspojite USB kabel s Macintosha i aparata.
• Ako aparat (uklonjivi disk) upotrebljava aplikacija «MediaImpression 2.0 for PENTAX», aparat se ne može odspojiti sve dok se aplikacija ne zatvori. • Aparat æe automatski promijeniti opciju u opciju pregleda kada odspojite USB kabel s raèunala ili aparata.

Pokretanje «MediaImpression 2.0 for PENTAX»
8 Pregledavanje snimki na raèunalu
242

«MediaImpression 2.0 for PENTAX» omoguæuje vam da pregledavate, obraðujete, organizirate, pretražujete, dijelite i ispisujete snimke.

1

Dvaput kliknite na ikonu [MediaImpression 2.0 for PENTAX] na zaslonu (u Windowsima) ili u mapi [Applications] (na Macintoshu).
Pokreæe se MediaImpression 2.0 for PENTAX i pojavljuje se poèetna stranica.

2

Kliknite na [All Media].
Pojavljuje se ekran preglednika za medije.

* Prikazan je ekran u Windowsima. Prikazane stavke razlikuju se ovisno o operacijskom sustavu i postavkama.

3

Odaberite i kliknite na mapu koja sadržava snimke koje želite pregledati.
Odabrane se snimke prikazuju.

4

Dvaput kliknite na snimku koju želite pregledati.
Odabrana se snimka prikazuje softverom MediaImpression Photo Viewer. Možete poveæati/smanjiti velièinu prikaza ili urediti snimku itd. Možete pregledati filmove ili preslušati zvukove.

8 Pregledavanje snimki na raèunalu
243

Detalji o uporabi «MediaImpression 2.0 for PENTAX»
Možete pronaæi više informacija o uporabi «MediaImpression 2.0 for PENTAX» tako da pogledate stranice pomoæi.

1 2

Odaberite [Help] u [Extras] u gornjem desnom kutu ekrana (u Windowsima) ili [MediaImpression Help] u [Help] na traci izbornika (na Macintoshu).
Pojavljuje se ekran pomoæi u internetskom pregledniku.

Kliknite na željenu temu.
Prikazuje se objašnjenje.

8 Pregledavanje snimki na raèunalu
244

Uporaba bežiène mreže
Možete prenijeti snimke bežiènom mrežom tako da upotrijebite SD memorijsku karticu s ugraðenom bežiènom mrežom (Eye-Fi kartica). Mjere opreza pri uporabi Eye-Fi kartice
• Eye-Fi kartice koje možete upotrijebiti s ovim aparatom su Eye-Fi Share i Eye-Fi Share Video. • Ako umetnete zastarjelu verziju Eye-Fi kartice u aparat, pojavljuje se poruka o pogrešci. • Kada prvi puta upotrebljavate Eye-Fi karticu, instalirajte softver Eye-Fi Manager s kartice na raèunalo prije formatiranja kartice. • Potrebni su pristupna toèka i internetska veza za prijenos snimki bežiènom mrežom. Za detalje pogledajte internetsku stranicu za Eye-Fi (http://www.eye.fi). • Upotrijebite Eye-Fi kartice koje su nadograðene na najnoviji firmver. • Postavite [Eye-Fi] na P (iskljuèeno) ili ne upotrebljavajte Eye-Fi karticu na mjestu na kojem je ogranièena ili zabranjena uporaba bežiènih ureðaja, npr. u zrakoplovu. • Eye-Fi karticu možete upotrijebiti samo u zemlji u kojoj je kupljena kartica. Pridržavajte se svih lokalnih zakona o uporabi Eye-Fi kartice. • Ovaj aparat ima funkciju aktivacije/deaktivacije funkcije komunikacije Eye-Fi kartice, ali ne jamèimo da æe raditi sve funkcije Eye-Fi kartice. • Pogledajte priruènik za Eye-Fi karticu za detalje o uporabi kartice. • Kontaktirajte s proizvoðaèem Eye-Fi kartice u sluèaju kvarova ili problema s Eye-Fi karticom.

8 Pregledavanje snimki na raèunalu
245

Konfiguriranje Eye-Fi kartice
Zapoènite prijenos snimki s Eye-Fi kartice. U opciji A ili opciji Q (prikaz jedne snimke) snimke se automatske prenose ako 5 sekundi ili dulje nema nikakve radnje.
• Ako zadate sljedeæu postavku, snimke koje nisu prenesene bit æe automatski prenesene. Snimke se automatski prenose i kada se snimaju slike, spremaju nove snimke ili brišu nove snimke preko starih. Pazite da potvrdite snimke prije zadavanja sljedeæe postavke. • Standardna je postavka da [Eye-Fi] bude na P (iskljuèeno). Èak i ako je postavljen na O (ukljuèeno), bit æe poništen P kada iskljuèite aparat. • Snimke se ne prenose u sljedeæim sluèajevima. - Kada nije pronaðena dostupna pristupna toèka bežiène mreže - Kada je napunjenost baterije slaba (indikator napunjenosti baterije je y (žuto) ili z (crveno)) • Kada prenosite velike datoteke ako što su veliki filmovi, unutrašnja temperatura aparata može se poveæati i automatski iskljuèiti aparat radi zaštite kruga. • Automatsko iskljuèivanje ne radi kada se prenose snimke. • Prijenos velikoga broja snimki može trajati neko vrijeme. Preporuèujemo da upotrijebite AC adapter (K-AC106) koji je dodatna oprema.

1
8 Pregledavanje snimki na raèunalu
246

Pritisnite gumb 3 u opciji Q.
Pojavljuje se izbornik [W Setting] (Postavka). Kada pritisnete gumb 3 u opciji A, jedanput pritisnite èetverosmjerni upravljaè (5).

2 3

Èetverosmjernim upravljaèem (23) odaberite [Eye-Fi]. Èetverosmjernim upravljaèem (45) promijenite postavku u O.
Setting USB Connection Video Out HDMI Out Eye-Fi Brightness Level Power Saving
MENU Exit

2/4 MSC NTSC Auto

5 sec.

4

Pritisnite gumb 3.
Aktivira se komunikacija bežiènom mrežom za Eye-Fi karticu i zapoèinje prijenos snimki. Na ekranu se pojavljuje M.

38

02/02/2010 14:25

M N M O M P M Q

Prijenos podataka komunikacijom u tijeku. Kada je [Eye-Fi] postavljen na O i aparat spojen na pristupnu toèku ili traži pristupnu toèku Èekam na komunikaciju Kada je [Eye-Fi] postavljen na O i nije spojen na pristupnu toèku Eye-Fi komunikacija nije dopuštena Kada je [Eye-Fi] postavljen na O Verzija je zastarjela. Kada je verzija Eye-Fi kartice zastarjela ili kartica ima zaštitu od zapisivanja

Prijenos snimki bit æe otkazan ako aparat bude obavio bilo koju radnju za vrijeme prijenosa snimki.

8 Pregledavanje snimki na raèunalu
247

Bilješke

Pregledavanje snimki na raèunalu 8

248

9

Dodatak
Funkcije na raspolaganju za sve opcije snimanja ....................................... 250 Poruke ...................................................... 255 Rješavanje problema .............................. 258 Standardne postavke .............................. 260 Popis gradova svjetskog vremena ........ 267 Dodatna oprema ...................................... 268 Glavne specifikacije ................................ 269 JAMSTVENI UVJETI ................................ 274 Indeks ....................................................... 277

Funkcije na raspolaganju za sve opcije snimanja
Opcija snimanja I Funkcija Zum Zum z*1 poluga Face Detection On (Detekcija lica ukljuèena)/Smile z Gumb Capture (Snimanje osmijeha) I Face Detection Off (Detekcija lica iskljuèena) × , (Auto (Automatsko)) z a (Flash Off (Bljeskalica iskljuèena)) z b (Flash On (Bljeskalica ukljuèena)) z c (Auto + Red-eye (Automatski + crveno oko)) z d (Flash On + Red-eye (Bljeskalica ukljuèena + z crveno oko)) G (Slow-speed Sync (Spora sinkronizacija))/H (Slow-speed sync+Red-eye (Spora sinkronizacija z + crveno oko)) 9 (Standard (Standardna)) z j (Continuous Shooting (Uzastopno snimanje)) z ABC (Burst Shooting L/M/H (Neprekidno z snimanje L/M/H)) g (Self-timer (Odgoðeno snimanje))/Z (2 sec. z Self-timer (2 sek odgoðeno snimanje)) k (Interval Shoot (Snimanje intervala)) z a (Auto Bracket (Automatska višestruka z ekspozicija)) = (Standard (Standardna))/q (Macro (Makro)) z I (1cm Macro (1 cm makro)) z s (Infinity (Beskonaèni)) z \ (Manual Focus (Ruèni fokus)) z Flash Mode (Opcija bljeskalice) Drive Mode (Opcija uzastopnih snimki) Focus Mode (Opcija fokusa) J (AF Area Selection (Odabir podruèja AF-a)) Image Tone (Ton snimke) Recorded Pixels (Snimljeni pikseli) Quality Level (Stupanj kvalitete) White Balance (Balans bijelog) Sensitivity (Osjetljivost) ISO Corction in AUTO (ISO ispravka u AUTO) AF Setting Focusing Area (Podruèje fokusa) (AF Auto Macro (Automatski makro) Postavke) Focus Assist (Pomoæ fokusa) AE Metering (AE mjerenje) EV Compensation (EV kompenzacija) Flash Exposure Compensation (Kompenzacija ekspozicije bljeskalice) D-Range Setting (Postavka dinamièkog raspona) Shake Reduction (Smanjenje trešnje) Blink Detection (Detekcija treptanja) Sharpness (Oštrina)/Saturation (Zasiæenje) (Tone Adjustment (Prilagodba tona))/Contrast (Kontrast) Date Imprint (Dodavanje datuma) × ×*4 z z ×*11 z z ×*14 z z ×*16 ×*17 z z z z ×*19 z \ c 9 H I z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z ×*4 z z ×*11 z z z z z ×*16 z z z z z P z z × z z z z z z z z z z z z z z z z z ×*4 z z ×*11 z z z z z ×*16 z z z z z K z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z ×*4 z z ×*11 z z z z z ×*16 z z z z z z z*2 z*3 z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z ×*4 z z ×*11 z z z z z ×*16 z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z ×*6 z z ×*12 ×*13 z z z z z z z z z z z z z × × × × z × × z × × z × × × × ×*5 ×*7 ×*10 ×*11 ×*12 × ×*14 ×*15 ×*15 ×*16 ×*17 z z z z z z z z z z z z z z z z z z z ×*4 z z ×*11 z z z z z ×*16 z

9 Dodatak
250

[A Rec. Mode] (Opcija snimanja) menu

×*17 z ×*18 z ×*15 z ×*15 z

×*19 z z z

×*19 ×*19 ×*19 ×*19 ×*19 × z z z z

z: Možete zadati. ×: Ne možete zadati. C z z × z z z z z z z z z z z z z z z z z ×*4 ×*8 z ×*11 z z z z z ×*16 z z z z z ×*19 z A z z z × z × × × z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z B z z × z z z z z z z z z z z z z z z z z n z z z × z × × × × z z z z z z z z z z z Q z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z L z z × z z z z z z z z z z z z z z z z z R Opcija snimanja Funkcija Zum poluga

z Zum z × z z z z z z z z z z z z z z z z

Face Detection On (Detekcija lica ukljuèena)/Smile Gumb Capture (Snimanje osmijeha) I Face Detection Off (Detekcija lica iskljuèena) , (Auto (Automatsko)) a (Flash Off (Bljeskalica iskljuèena)) b (Flash On (Bljeskalica ukljuèena)) c (Auto + Red-eye (Automatski + crveno oko)) d (Flash On + Red-eye (Bljeskalica ukljuèena + crveno oko)) G (Slow-speed Sync (Spora sinkronizacija))/H (Slow-speed sync+Red-eye (Spora sinkronizacija + crveno oko)) 9 (Standard (Standardna)) j (Continuous Shooting (Uzastopno snimanje)) ABC (Burst Shooting L/M/H (Neprekidno snimanje L/M/H)) g (Self-timer (Odgoðeno snimanje))/Z (2 sec. Selftimer (2 sek odgoðeno snimanje)) k (Interval Shoot (Snimanje intervala)) a (Auto Bracket (Automatska višestruka ekspozicija)) = (Standard (Standardna))/q (Macro (Makro)) I (1cm Macro (1 cm makro)) s (Infinity (Beskonaèni)) \ (Manual Focus (Ruèni fokus)) Flash Mode (Opcija bljeskalice) Focus Mode (Opcija fokusa)

Drive Mode (Opcija uzastopnih snimki)

z J (AF Area Selection (Odabir podruèja AF-a))

×*4 ×*4 ×*4 ×*4 ×*4 Image Tone (Ton snimke) z ×*9 z z z Recorded Pixels (Snimljeni pikseli) z z z z z Quality Level (Stupanj kvalitete) ×*11 ×*11 ×*11 ×*11 ×*11 White Balance (Balans bijelog) z z z z z Sensitivity (Osjetljivost) z z z z z ISO Corction in AUTO (ISO ispravka u AUTO) z z z z z Focusing Area (Podruèje fokusa) AF Setting (AF z z z z z Auto Macro (Automatski makro) Postavke) z z z z z Focus Assist (Pomoæ fokusa) ×*16 ×*16 ×*16 ×*16 ×*16 AE Metering (AE mjerenje) z z z z z EV Compensation (EV kompenzacija) Flash Exposure Compensation (Kompenzacija z z z z z ekspozicije bljeskalice) z z z z z D-Range Setting (Postavka dinamièkog raspona) z z z z z Shake Reduction (Smanjenje trešnje) z z z z z Blink Detection (Detekcija treptanja) Sharpness (Oštrina)/Saturation (Zasiæenje) (Tone ×*19 ×*19 ×*19 ×*19 ×*19 Adjustment (Prilagodba tona))/Contrast (Kontrast) z z z z z Date Imprint (Dodavanje datuma)

[A Rec. Mode] (Opcija snimanja) menu

9 Dodatak
251

Focus Mode (Opcija fokusa)

Opcija snimanja Funkcija Zum poluga Zum Face Detection On (Detekcija lica ukljuèena)/Smile Gumb I Capture (Snimanje osmijeha) Face Detection Off (Detekcija lica iskljuèena) , (Auto (Automatsko)) a (Flash Off (Bljeskalica iskljuèena)) b (Flash On (Bljeskalica ukljuèena)) c (Auto + Red-eye (Automatski + crveno oko)) d (Flash On + Red-eye (Bljeskalica ukljuèena + crveno oko)) G (Slow-speed Sync (Spora sinkronizacija))/H (Slow-speed sync+Red-eye (Spora sinkronizacija + crveno oko)) 9 (Standard (Standardna)) j (Continuous Shooting (Uzastopno snimanje)) ABC (Burst Shooting L/M/H (Neprekidno snimanje L/M/H)) g (Self-timer (Odgoðeno snimanje))/Z (2 sec. Self-timer (2 sek odgoðeno snimanje)) k (Interval Shoot (Snimanje intervala)) a (Auto Bracket (Automatska višestruka ekspozicija)) = (Standard (Standardna))/q (Macro (Makro)) I (1cm Macro (1 cm makro)) s (Infinity (Beskonaèni)) \ (Manual Focus (Ruèni fokus)) Flash Mode (Opcija bljeskalice) Drive Mode (Opcija uzastopnih snimki) J (AF Area Selection (Odabir podruèja AF-a)) Image Tone (Ton snimke) Recorded Pixels (Snimljeni pikseli) Quality Level (Stupanj kvalitete) White Balance (Balans bijelog) Sensitivity (Osjetljivost) ISO Corction in AUTO (ISO ispravka u AUTO) AF Setting Focusing Area (Podruèje fokusa) (AF Auto Macro (Automatski makro) Postavke) Focus Assist (Pomoæ fokusa) AE Metering (AE mjerenje) EV Compensation (EV kompenzacija) Flash Exposure Compensation (Kompenzacija ekspozicije bljeskalice) D-Range Setting (Postavka dinamièkog raspona) Shake Reduction (Smanjenje trešnje) Blink Detection (Detekcija treptanja) Sharpness (Oštrina)/Saturation (Zasiæenje) (Tone Adjustment (Prilagodba tona))/Contrast (Kontrast) Date Imprint (Dodavanje datuma)

Y z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z

K z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z

S z z z × z × × × × z × × z z × × × z × ×

N z z z z z z z z z z × × z × × z z z z z

B z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z ×*4 z z ×*11 z z z z z ×*16 z z z z z

E z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z

K z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z

9 Dodatak
252

[A Rec. Mode] (Opcija snimanja) menu

×*4 ×*4 z z z z ×*11 ×*11 z z z z z z z z z z ×*16 ×*16 z z z z z z z z z z

×*4 z z ×*8 z z ×*11 z ×*23 z z z ×*14 z*25 z z z z ×*16 z z z z z z z z z z z z z

×*4 ×*4 z z z z ×*11 ×*11 z z z z z z z z z z ×*16 ×*16 z z z z z z z z z z

×*19 ×*19 ×*19 z z z

×*19 ×*19 ×*19 z z z

X F × z z z z z z z z z z × × z × × z z z z z z z z z z z z z z × × z × × z z z z z

e z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z

b z z z × z × × × z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z

c z z z × z z × z z z z z z z z z z z z z

a z z z × z × × × z z z z z z z z z z z z

Opcija snimanja C z*3 Zum Face Detection On (Detekcija lica ukljuèena)/ z Smile Capture (Snimanje osmijeha) z Face Detection Off (Detekcija lica iskljuèena) × , (Auto (Automatsko)) z a (Flash Off (Bljeskalica iskljuèena)) × b (Flash On (Bljeskalica ukljuèena)) × c (Auto + Red-eye (Automatski + crveno oko)) d (Flash On + Red-eye (Bljeskalica ukljuèena + × crveno oko)) G (Slow-speed Sync (Spora sinkronizacija))/H × (Slow-speed sync+Red-eye (Spora sinkronizacija + crveno oko)) z 9 (Standard (Standardna)) × j (Continuous Shooting (Uzastopno snimanje)) ABC (Burst Shooting L/M/H (Neprekidno × snimanje L/M/H)) g (Self-timer (Odgoðeno snimanje))/Z (2 sec. z Self-timer (2 sek odgoðeno snimanje)) × k (Interval Shoot (Snimanje intervala)) a (Auto Bracket (Automatska višestruka × ekspozicija)) z = (Standard (Standardna))/q (Macro (Makro)) z I (1cm Macro (1 cm makro)) z s (Infinity (Beskonaèni)) z \ (Manual Focus (Ruèni fokus)) z z z ×*22 z ×*12 × z*25 z × ×*16 z J (AF Area Selection (Odabir podruèja AF-a)) Image Tone (Ton snimke) Recorded Pixels (Snimljeni pikseli) Quality Level (Stupanj kvalitete) White Balance (Balans bijelog) Sensitivity (Osjetljivost) ISO Corction in AUTO (ISO ispravka u AUTO) Focusing Area (Podruèje fokusa) AF Setting Auto Macro (Automatski makro) (AF Postavke) Focus Assist (Pomoæ fokusa) AE Metering (AE mjerenje) EV Compensation (EV kompenzacija) Flash Exposure Compensation (Kompenzacija z ekspozicije bljeskalice) z D-Range Setting (Postavka dinamièkog raspona) z*26 Shake Reduction (Smanjenje trešnje) × Blink Detection (Detekcija treptanja) Sharpness (Oštrina)/Saturation (Zasiæenje) (Tone z Adjustment (Prilagodba tona))/Contrast (Kontrast) × Date Imprint (Dodavanje datuma)

Funkcija Zum poluga Gumb I

Flash Mode (Opcija bljeskalice) Drive Mode (Opcija uzastopnih snimki) Focus Mode (Opcija fokusa)

z z ×*20 ×*21 z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z × z z z z z × z z

z z z z z z z z z z*24 z z z z z z z z z z z × z z z z z z z z z z z z

[A Rec. Mode] (Opcija snimanja) menu

9 Dodatak
253

*1

*2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *10 *11 *12 *13

Ne možete odabrati I (Flower (Cvijet)) pri uporabi digitalnog zuma ili pametnog zuma. Samo je optièki zum raspoloživ Raspoloživi su samo optièki i digitalni zum Fiksirano na Prirodno Fiksirano na Svijetlo Fiksirano na f Fiksirano na E Fiksirano na h Fiksirano na i Fiksirano na D (Bolje) Fiksirano na F Fiksirano na AUTOMATSKO Fiksirano na 80-6400

*14 *15 *16 *17 *18 *19 *20 *21 *22 *23 *24 *25 *26

Fiksirano na J (Višestruki) Fiksirano na O (Ukljuèeno) Fiksirano na L (Višesegmentno) Fiksirano na ±0.0 Fiksirano na P (Iskljuèeno) Fiksirano na normalnu postavku Fiksirano na h za prvu snimku i fiksirano na f za snimku s okvirom Fiksirano na i za prvu snimku Fiksirano na C (Najbolje) Osjetljivost je fiksirana na najnižu vrijednost AUTOMATSKO nije raspoloživo W (Automatsko praæenje AF) nije raspoloživo Zadajte [Movie SR] (Film SR) u [Movie] (Film) u izborniku [A Rec. Mode] (Opcija snimanja)

9 Dodatak
254

Poruke
Poruke kao sljedeæe mogu se pojaviti na ekranu za vrijeme rada s aparatom.
Poruka
Battery depleted (Baterija je prazna) Opis Baterija je prazna. Napunite bateriju pomoæu punjaèa (str.33). SD memorijska kartica je puna i ne možete spremati nove snimke. Umetnite novu SD memorijsku karticu ili obrišite neželjene snimke. (str.39, str.172) Promijenite broj snimljenih piksela ili stupanj kvalitete snimljenih snimki i pokušajte ponovo (str.186). Snimanje i pregled nisu moguæi zbog problema na SD memorijskoj kartici. Možda možete pregledati ili kopirati snimke na kartici pomoæu raèunala. Podaci u ugraðenoj memoriji su ošteæeni. Formatirajte ugraðenu memoriju. SD memorijska kartica koju ste umetnuli nije formatirana ili je formatirana na raèunalu ili drugom ureðaju i nije kompatibilna s ovim aparatom. Formatirajte SD memorijsku karticu u aparatu (str.212). SD memorijska kartica zaštiæena je od pisanja. (str.41) Ova se poruka pojavljuje kada aparat ne može komprimirati snimku. Promijenite stupanj kvalitete ili broj snimljenih piksela snimke i ponovno je pokušajte snimiti ili spremiti. Nema snimki koje možete pregledavati na SD memorijskog kartici. Ova se poruka pojavljuje kada je unutrašnja temperatura aparata viša od dopuštene radne temperature za vrijeme snimanja filma.

Memory card full (Memorijska kartica je puna)

Memory card error (Greška na memorijskoj kartici) The built-in memory is not formatted (Ugraðena memorija nije formatirana) Card is not formatted (Kartica nije formatirana) Card is locked (Kartica je zakljuèana) Compression error (Greška u kompresiji) No image/sound (Nema snimke/zvuka) Movie recording stopped (Snimanje filma je zastavljeno)

9 Dodatak
255

Poruka
The camera will turn off to prevent damage from overheating (Aparat æe se iskljuèiti da sprijeèi štetu uzrokovanu pregrijavanjem) Deleting (Brisanje) Camera cannot play this image and sound (Aparat ne može prikazati snimku i zvuk.) Image folder cannot be created (Mapa snimki ne može se stvoriti) Protected (Zaštiæena) Data being recorded (Informacije se snimaju) Data being processed (Informacije se obraðuju) Built-in memory full (Ugraðena memorija je puna)

Opis

Aparat se iskljuèuje zato što je pregrijan. Prièekajte da se ohladi i ponovno ga ukljuèite.

Ova se poruka pojavljuje pri brisanju snimke. Pokušavate pogledati snimku ili preslušati zvuk u formatu koji ovaj aparat ne podržava. Možda je to moguæe na drugoj marki aparata ili u raèunalu. Najveæi broj datoteka (9999) dodijeljen je snimci u mapi s najveæim brojem (999) i više se ne može spremiti nove snimke. Umetnite novu SD memorijsku karticu ili formatirajte karticu. (str.212) Snimka koju pokušavate obrisati je zaštiæena. Prikazuje se kada prijeðete na opciju Q dok se slika snima ili dok se mijenja postavka zaštite ili DPOF postavka. Nestaje kada spremite snimku ili promijenite postavku. Pojavljuje se kada aparatu treba više od pet sekundi da prikaže snimku zbog obrade snimke ili kada je SD memorijska kartica puna ili se ugraðena memorija formatira. Prikazuje se ako je ugraðena memorija puna kod spremanja snimke.

9 Dodatak
256

No image to be processed (Nema snimke za otvaranje) This image/sound cannot be processed (Snimka/zvuk ne mogu se otvoriti) No card in the camera (Nema kartice u aparatu)

Prikazuje se ako nema snimki.

Prikazuje se ako se snimka ne može obraditi.

Prikazuje se ako nije umetnuta SD memorijska kartica.

Poruka
The built-in memory is not enough to copy images/sounds (Nema dovoljno prostora na SD memorijskoj kartici ili u ugraðenoj memoriji) Cannot process correctly (Ne može se ispravno obraditi) Displays image/ sound from built-in memory (Prikaz snimke/zvuka s ugraðene memorije) Please pop-up the flash (Izbacite bljeskalicu) Please confirm the lens cap is removed (Potvrdite da je uklonjen poklopac objektiva) Not enough battery power remaining to activate Pixel Mapping (Baterija nije dovoljno napunjena da aktivirate mapiranje piksela) This card isn’t compatible with this camera (Ova kartica nije kompatibilna s aparatom) The version of this Eye-Fi card is outdated (Verzija ove Eye-Fi kartice je zastarjela)

Opis

Prikazuje se ako nema dovoljno prostora u ugraðenoj memoriji za kopiranje.

Prikazuje se kada kompenzacija crvenog oka nije uspješna.

Prikazuje se kada je aparat u opciji pregleda ugraðene memorije.

Pritisnite gumb b da aktivirate uporabu bljeskalice.

Prikazuje se kada je ukljuèeno napajanje s postavljenim poklopcem objektiva. Ukljuèite aparat kada uklonite poklopac objektiva.

Prikazuje se za vrijeme mapiranja piksela ako baterija nije dovoljno napunjena. Zamijenite bateriju potpuno napunjenom ili upotrijebite adapter za struju K-AC106 (dodatna oprema) (str.37).

9 Dodatak
257

Prikazuje se ako je verzija Eye-Fi kartice zastarjela i aparat nije kompatibilan s njom (str.245).

Rješavanje problema

Problem

Uzrok

Rješenje

Provjerite je li baterija umetnuta. Ako nije, Baterija nije umetnuta. umetnite napunjenu bateriju. Aparat se ne ukljuèuje. Provjerite smjer baterije. Ponovno Baterija je neispravno umetnite bateriju ovisno o simbolima umetnuta. +- u odjeljku za baterije (str.34). Baterija je prazna. Aparat je spojen na raèunalo. Nema snimke na ekranu. Aparat je spojen na TV. Odabrano je tražilo. Stupanj svjetline ekrana je prenizak. Napunite bateriju. Ekran je iskljuèen kada aparat spojite na raèunalo. Ekran je iskljuèen kada aparat spojite na TV. Pritisnite gumb G. Prilagodite svjetlinu na [Brightness Level] (Stupanj svjetline) u izborniku [W Setting] (Postavka) (str.221). Kada je aktivirana funkcija štednje energije, ekran automatski tamni nakon odreðenoga vremena. Pritisnite gumb da se vratite na normalan stupanj svjetline. Odaberite [Off] (Iskljuèeno) na [Power Saving] (Èuvanje baterije) u izborniku [W Setting] (Postavka) da iskljuèite funkciju štednje energije (str.222). Ne možete snimati dok se bljeskalica puni. Prièekajte da se punjenje završi.

Ekran je slabo vidljiv. Funkcija štednje energije je ukljuèena.

Bljeskalica se puni.

9 Dodatak
258

Okidaè ne opaljuje.

Nema prostora na SD Umetnite SD memorijsku karticu na kojoj memorijskoj kartici ili ima prostora ili obrišite neželjene snimke u ugraðenoj memoriji. (str.39, str.172). Snimanje Prièekajte da se snimanje završi. Snimka æe biti tamna ako je subjekt predaleko. Snimajte unutar odreðenog raspona bljeskalice.

Snimka je tamna kada upotrebljavate bljeskalicu.

Subjekt je predaleko u tamnoj okolini, kao što su noæne scene.

Problem

Uzrok

Rješenje

Aparat teško fokusira subjekte kao što su: subjekti s niskim kontrastom (bijeli zid, plavo nebo itd.), tamni subjekti, Subjekt je teško objekti sa sitnim uzorkom, objekti fokusirati automatskim u kretnji. Takoðer je teško postiæi fokus fokusom. pri snimanju kroz prozor ili mrežu. Pokušajte snimati sa zakljuèavanjem fokusa (str.73) ili ruèno namjestite fokus (Manual Focus (Ruèni fokus)) (str.123). Subjekt nije u fokusu. Uhvatite željeni objekt u okviru fokusa (podruèje fokusiranja) u sredinu ekrana. Ako je to teško uèiniti, prvo zakljuèajte fokus na željenom objektu (zakljuèavanje Subjekt nije u podruèju fokusa) i pomaknite aparat da ponovno fokusa. složite kompoziciju. Možete upotrijebiti i opciju J (AF Area Selection (Odabir podruèja AF-a)) da snimite sliku tako da postavite podruèje fokusiranja na subjekt koji želite fokusirati. (str.124). Bljeskalica nije iskoèila. Opcija bljeskalice postavljena je na a. Bljeskalica ne opaljuje. Opcija uzastopnoga snimanja postavljena je na j, A, B, <C ili l. Opcija fokusa postavljena je na s. Opcija snimanja postavljena je na n, S ili C. Izvucite bljeskalicu. Postavite na , (Auto (Automatsko)) ili b (Flash On (Bljeskalica ukljuèena)) (str.119).

Bljeskalica neæe opaliti u ovim opcijama.

9 Dodatak
Izvucite bljeskalicu.

Ne može Bljeskalica nije se postaviti opcija iskoèila. bljeskalice.

Vrlo rijetko statièki elektricitet može uzrokovati nepravilnosti u radu aparata. U tom sluèaju izvadite bateriju i ponovno je umetnite. Ako aparat nakon toga radi ispravno, možete ga nastaviti upotrebljavati.

259

Standardne postavke
Donja tablica prikazuje standardne postavke aparata. Znaèenje pokazatelja izbornika sa standardnim postavkama objašnjeno je dolje. Posljednja spremljena postavka Da : Trenutaèna se postavka (posljednja spremljena) sprema kada iskljuèite aparat. Ne : Postavka se vraæa na standardnu kada iskljuèite aparat. * : Postavka ovisi o postavci [Memory] (Memorija) (str.155). – : NA Vraæanje postavke Da : Postavka se vraæa na standardnu funkcijom za vraæanja postavke (str.227). Ne : Postavka se sprema i nakon vraæanja postavke. – : NA [A Rec. Mode] (Opcija snimanja) Postavke izbornika
Opcija Image Tone (Ton snimke) Recorded Pixels (Snimljeni pikseli) Quality Level (Stupanj kvalitete) White Balance (Balans bijelog) Standardna postavka Bright (Svijetlo) E (4000×3000) D (Bolja) F (Automatsko) AUTO (AUTOMATSKA) 80-800 J (Višestruko) O (Ukljuèeno) O (Ukljuèeno) Posljednja Vraæanje spremljena Stranica postavke postavka Da Da Da * * * Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da str.128 str.129 str.131 str.132 str.134 str.136 str.125 str.126 str.127

9 Dodatak
260

Sensitivity (Osjetljivost) ISO Corction in AUTO (ISO ispravka u AUTO) Focusing Area (Podruèje fokusa) AF Setting Auto Macro (AF (Automatski makro) Postavke) Focus Assist (Pomoæ fokusa)

Opcija

Standardna postavka L (Višesegmentno mjerenje) ±0.0 M(1280×720/30 okvira u sekundi) O (Ukljuèeno) P (Iskljuèeno)

Posljednja Vraæanje spremljena Stranica postavke postavka * Da Da Da Da Da Da Da Da Da str.139 str.137 str.138 str.152 str.153

AE Metering (AE mjerenje) Flash Exp. Comp. (Komp. eksp. bljeskalice) Movie (Film) Recorded Pixels (Snimljeni pikseli) Movie SR (Film SR) D-Range Setting (Postavka dinamièkog raspona) Highlight Correction (Ispravak presvijetlih dijelova) Shadow Correction (Ispravak pretamnih dijelova)

P (Iskljuèeno)

Da

Da

Shake Reduction (Smanjenje trešnje) Interval (Interval) Interval Number of Shots Shoot (Broj snimki) (Snimanje intervala) Start Delay (Poèetak odgode) Blink Detection (Detekcija treptanja) Digital Zoom (Digitalni zum) Instant Review (Trenutni pregled)

O (Ukljuèeno) 0 min 15 sek 2 snimke 0 sati 0 min O (Ukljuèeno) O (Ukljuèen) O (Ukljuèen)

Da Da Da Da Da * Da

Da Da Da Da Da Da Da

str.140

str.102

str.141 str.82 str.142

9 Dodatak
261

Opcija Face Detection (Detekcija lica) Flash Mode (Opcija bljeskalice) Drive Mode (Opcija uzastopnih snimki) Focus Mode (Opcija fokusa) Zoom Position (Položaj zuma) MF Position (MF položaj) Memory (Memorija) White Balance (Balans bijelog) Sensitivity (Osjetljivost) EV Compensation (EV kompenzacija) AE Metering (AE mjerenje) Digital Zoom (Digitalni zum) DISPLAY (PRIKAZ)

Standardna postavka

Posljednja Vraæanje spremljena Stranica postavke postavka Da Da Da Da

P (Iskljuèeno) O (Ukljuèen)

P (Iskljuèeno)

Da

Da

P (Iskljuèeno) P (Iskljuèeno) P (Iskljuèeno) P (Iskljuèeno) P (Iskljuèeno) P (Iskljuèeno) P (Iskljuèeno) O (Ukljuèen) P (Iskljuèeno) O (Ukljuèen) Green Mode (Zelena opcija) G (Normalna) G (Normalna) G (Crno-bijelo) G (Normalna) P (Iskljuèeno)

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da str.155 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da str.146 str.143 str.143 str.143 str.144 str.145

9 Dodatak
262

File No. (Broj dokumenta) Green Button (Zeleni gumb) Sharpness (Oštrina) Saturation (Zasiæenje) Tone Adjustment (Prilagodba tona) Contrast (Kontrast) Date Imprint (Dodavanje datuma)

[W Setting] (Postavka) Postavke izbornika
Opcija Save as A (Spremi kao) Operation Volume (Glasnoæa radnji) Playback Volume (Glasnoæa pregleda) Start-up Sound (Poèetni zvuk) Sound (Zvuk) Shutter Sound (Zvuk zatvaraèa) Operation Sound (Zvuk radnje) Self-timer Sound (Zvuk odgoðenog snimanja) Date Format (Format datuma) (date (datum)) Date Date Format Adjustment (Format datuma) (Namještanj (time (vrijeme)) e datuma) Date (Datum) Time (Vrijeme) Standardna postavka cancel (otkaži) 3 3 1 1 1 Posljednja Vraæanje spremljena Stranica postavke postavka Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da str.213 Da Da str.116

1

Da

Da

U skladu s poèetnom postavkom

Da

Ne

24h 01/01/2010 U skladu s poèetnom postavkom

Da Da Da

Ne Ne Ne

str.49 str.214

9 Dodatak
263

Opcija Select Time (Odaberite vrijeme) Destination (Odredište) (City (Grad)) World Time Destination (Svjetsko (Odredište) (DST vrijeme) (Ljetno vrijeme)) Hometown (Dom) (City (Grad)) Hometown (Dom) (DST (Ljetno vrijeme)) Language/u Folder Name (Naziv mape) USB Connection (USB veza) Video Out (Video izlaz) HDMI Out (HDMI izlaz) Eye-Fi Brightness Level (Stupanj svjetlosti) Power Saving (Èuvanje baterije) Auto Power Off (Automatsko iskljuèivanje)

Standardna postavka

Posljednja Vraæanje spremljena Stranica postavke postavka Da Da

W Hometown (Dom) U skladu s poèetnom postavkom

Da

Ne

Off (Iskljuèeno) U skladu s poèetnom postavkom Off (Iskljuèeno) U skladu s poèetnom postavkom Date (Datum) MSC U skladu s poèetnom postavkom Auto (Automatsko) Off (Iskljuèeno) G 5 sek 3 min P (Iskljuèeno) O (Ukljuèen) cancel (otkaži) cancel (otkaži) cancel (otkaži) cancel (otkaži)

Da

Ne

str.217

Da Da Da Da Da Da Da Ne Da Da Da Da Da – – – –

Ne Ne Ne Da Da Ne Da Da Da Da Da Da Da – – – – str.45 str.219 str.220 str.235 str.182 str.184 str.246 str.221 str.222 str.223 str.224 str.224 str.227 str.175 str.226 str.212

9 Dodatak
264

Quick Zoom (Brzi zum) Guide Display (Vodiè prikaza) Reset (Resetiranje) Delete All (Obriši sve) Pixel Mapping (Mapiranje piksela) Format

Postavke palete opcija pregleda
Opcija interval (interval) Slideshow (Projekcija) Screen Effect (Efekti ekrana) Sound Effect (Efekti zvukova) Image Rotation (Okretanje snimke) Small Face Filter (Filtar malog lica) Digital Filter (Digitalni filtar) Frame Composite (Uokvirena slika) Movie Edit (Obrada filma) Save as Still Image (Spremi kao snimku) Divide Movies (Dijeljenje filma) Standardna postavka 3sec. (3sek.) Wipe (Preklop) O (Ukljuèeno) Normalna Otprilike 7% B&W (Crno-bijelo) Standardno1 – – – Ovisno o snimci Ovisno o snimci Ovisno o snimci Ugraðena memorija SD memorijska kartica – Posljednja Vraæanje spremljena Stranica postavka postavke Da Da Da – Ne Ne Da – – – – – – – – – Da Da Da – Da – Da – str.199 – – – str.186 – – – – – str.177 Ovisi o snimljenoj slici/ snimljenom zvuku Primjerci: 0 Datum: P (Iskljuèen) cancel (otkaži) Off (Iskljuèeno) – – – – Da – – str.203 – – Da str.176 str.225 str.187 str.201 str.208 str.194 str.169 str.188 str.190 str.195 str.166

Red-eye Compensation (Kompenzacija crvenog oka) Resize (Promjena velièine) Recorded Pixels (Snimljeni pikseli) Quality Level (Stupanj kvalitete)

Cropping (Obrezivanje) Image/Sound Copy (Kopiranje snimki/zvuka) Voice Memo (Zvuèna poruka)

Protect (Zaštita)

Single Image/Sound Ovisi o snimljenoj slici/ (Pojedinaèna snimka/ snimljenom zvuku zvuk) All Images/Sounds (Sve snimke/svi zvukovi) Single Image (Jedna snimka) All Images (Sve snimke)

9 Dodatak

DPOF

Image Recovery (Povrat snimki) Start-up Screen (Poèetni ekran)

265

Radnja gumba
Opcija Gumb Q Zum poluga Funkcija Opcija radnje Zoom Position (Položaj zuma) 2 Èetverosmjerni upravljaè Drive Mode (Opcija uzastopnih snimki) Flash Mode (Opcija bljeskalice) Focus Mode (Opcija fokusa) Standardna postavka Opcija Q Puni široki kut 9 (Standard (Standardna)) Posljednja Vraæanje spremljena Stranica postavke postavka – * – Ne – str.80 str.99 str.105

*

Da

4 5

, (Auto (Automatsko)) = (Standard (Standardna))

* *

Da Da

str.119 str.122

Gumb 3

Opcija snimanja: izbornik [A Rec. Mode] (Opcija snimanja) Prikaz izbornika Opcija pregleda: izbornik [W Setting] (Postavka) Prikaz informacija Opcija radnje Prebacivanje prikaza Opcija snimanja Normalna Face Detection On (Detekcija lica ukljuèena) Ekran monitora Green Mode (Zelena opcija)

str.59

Gumb u Gumb I Gumb G Gumb 9

* * Da Da

Da Da Da Da

str.20 str.75 – str.77

9 Dodatak
266

Popis gradova svjetskog vremena
Grad: Prikazuje gradove koji se mogu zadati kao poèetna postavka (str.45) ili svjetsko vrijeme (str.217). Format video izlaza: Prikazuje format video izlaza grada koji je zadan kao poèetna postavka.
Regija
Sjeverna Amerika

City (Grad)
Honolulu Anchorage Vancouver San Francisco Los Angeles Calgary Denver Chicago Miami Toronto New York Halifax Mexico City Lima Santiago Caracas Buenos Aires Sao Paulo Rio de Janeiro Lisbon (Lisabon) Madrid London Paris (Pariz) Amsterdam Milan (Milano) Rome (Rim) Copenhagen Berlin Prague (Prag) Stockholm Budapest (Budimpešta) Warsaw (Varšava) Athens (Atena) Helsinki Moscow (Moskva) Dakar Algiers Johannesburg

Format video izlaza
NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC PAL PAL NTSC PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL

Regija
Afrika/ Zapadna Azija

City (Grad)
Istanbul Cairo (Kairo) Jerusalem Nairobi Jeddah Tehran (Teheran) Dubai Karachi Kabul Male Delhi Colombo Kathmandu Dacca Yangon Bangkok Kuala Lumpur Vientiane Singapore (Singapur) Phnom Penh Ho Chi Minh Jakarta Hong Kong Beijing (Peking) Shanghai (Šangaj) Manila Taipei Seoul Tokyo (Tokio) Guam Perth Adelaide Sydney Noumea Wellington Auckland Pago Pago

Format video izlaza
PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL NTSC PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL PAL NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC PAL PAL PAL PAL PAL PAL NTSC

Centralna i Južna Amerika

Istoèna Azija

Europa

9 Dodatak

Oceanija

Afrika/ Zapadna Azija

267

Dodatna oprema
Za ovaj je aparat raspoloživa odreðena kolièina pripadajuæe dodatne opreme. Proizvodi oznaèeni zvjezdicom (*) isti su kao i oni isporuèeni s aparatom. Izvor napajanja Punjiva litij-ionska baterija D-LI106 (*) Komplet punjaèa baterija K-BC106 (*) (Punjaè baterija D-BC106 i utikaè za struju) Komplet adaptera za struju K-AC106 (Adapter D-AC64, DC spojka D-DC106 i utikaè za struju) Punjaè baterija i adapter za struju mogu se kupiti samo u kompletu. Kabel USB kabel I-USB7 (*) AV kabel I-AVC7 (*) Ruèka O-ST92 (*) Torbica za aparat O-CC92 Poklopac objektiva (*) O-LC106 9 Dodatak
268

Glavne specifikacije
Vrsta Broj efektivnih piksela Senzor snimke Broj snimljenih piksela Potpuno automatski kompaktni digitalni aparat s ugraðenim zum objektivom Otprilike 12.0 megapiksela 1/2,33-inèni CCD Snimke E (4000×3000), D (4000×2672) E (4000×2256), F (2992×2992) 6 (3072×2304), f (2592×1944) h (2048×1536), l (1024×768), m (640×480)

Fiksirano na h u opciji poluportreta. Fiksirano na i u opciji osvjetljenja pozornice. Fiksirano na f u digitalnoj SR opciji. Fiksirano na h u opciji okvira snimke. Fiksirano na f u širokoj digitalnoj opciji, ali prvi okvir primjenjuje h. * Fiksirano na i za jedan okvir u opciji digitalne panorame. * Fiksirano na f kada je osjetljivost postavljena na 3200 ili 6400. * Fiksirano na f u opciji brzoga uzastopnog snimanja L/M/H. * * * * * Movie (Film) M (1280×720/30 okvira u sekundi), F (1280×720/15 okvira u sekundi), G (640×480/30 okvira u sekundi), H (640×480/15 okvira u sekundi), I (320×240/30 okvira u sekundi), J (320×240/15 okvira u sekundi).

Osjetljivost AUTOMATSKA, ruèna (ISO 80-6400) (standardna osjetljivost izlaza) File Format Snimke (Format datoteke) Movie (Film) Sound (Zvuk) Medij za pohranjivanje JPEG (Exif 2.2), DCF 2.0, DPOF, Print Image Matching III AVI (JPEG u pokretu), oko 30 okvira u sekundi/ 15 okvira u sekundi, PCM sustav, monoauralni zvuk, film SR (smanjenje trešnje filma) Zvuèni zapis: WAVE (PCM) sustav, monoauralni

9 Dodatak

Ugraðena memorija (oko 31,2 MB), SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica

269

Približni kapacitet spremanja snimki i vremena snimanja Slike

Ugraðena memorija C E 4000×3000 7 7 8 8 11 13 20 72 149 D 4000×2672 E 4000×2256 F 6 f h l m 2992×2992 3072×2304 2592×1944 2048×1536 1024×768 640×480 D 14 15 17 17 20 25 41 123 232 E 22 23 25 25 27 36 59 160 261

512 MB SD memorijska kartica C 107 114 126 126 160 192 299 1042 2158 D 209 228 253 253 299 368 592 1777 3358 E 321 343 368 368 397 530 863 2324 3777

• Kapacitet spremanja snimki samo je preporuka. Stvarni kapacitet može ovisiti o SD memorijskoj kartici i subjektu.
Filmovi

Ugraðena memorija M (1280×720/30 okvira u sekundi) F (1280×720/15 okvira u sekundi) G (640×480/30 okvira u sekundi) H (640×480/15 okvira u sekundi) I (320×240/30 okvira u sekundi) J (320×240/15 okvira u sekundi) 10 sek 20 sek 29 sek 56 sek 45 sek 1 min 23 sek

512 MB SD memorijska kartica 2 min 30 sek 4 min 59 sek 7 min 11 sek 13 min 36 sek 10 min 56 sek 20 min 8 sek

9 Dodatak
270

• Gornje vrijednosti temelje se na našim standardnim uvjetima snimanja i mogu se razlikovati ovisno o subjektu, uvjetima snimanja i vrsti SD memorijske kartice koju upotrebljavate. • Snimanje se može nastaviti sve dok ugraðena memorija ili SD memorijska kartica nisu pune, ili velièina snimljenog filma ne dosegne 2 GB (pri uporabi SDHC kartice). Ako snimanje stane na 2 GB, ponovno zapoènite snimati u blokovima od 2 GB.

White Balance Automatski, dnevno svjetlo, sjena, svjetlo žarulje, fluorescentno svjetlo (Balans bijelog) (dnevne boje/dnevna bjelina/bijelo svjetlo), ruèno Objektiv Žarišna duljina 4,6 mm — 119,6 mm (oko 26 mm - 676 mm u ekvivalentu fokusne duljine 35 mm) F2.8 (W) - F5.0 (T) 14 elemenata u 11 grupa (4 asferièna elementa) Elektrièni

Zaslon Kompozicija objektiva Vrsta zuma Optièki zum Pametni zum 26×

6: otprilike 33.9×, f: otprilike 40.1×, h: otprilike 50.8×, l: otprilike 101.6×, m: otprilike 162.5× (u kombinaciji s optièkim zumom)

Digital Zoom Do otprilike 6.25× (kada se kombinira s 26× optièkim zumom za ukupno (Digitalni zum) poveæanje od otprilike 162.5×) Smanjenje mutnosti zbog kretanja Ekran Tražilo Snimke CCD smanjenje pomaka (smanjenje trešnje), opcija smanjenja trešnje visoke osjetljivosti (digitalni SR) Elektronièko smanjenje trešnje filma (film SR)

Movie (Film)

2.7-inèni LCD širokoga polja za pregledavanje s otprilike 230.000 toèaka, AR premaz Elektronièko tražilo s otprilike 200.000 toèaka i funkcijom namještanja dioptrije

Opcije pregleda Jedan okvir, 4 okvira, 9 okvira, poveæanje (maks. do 10x, listanje), pregled lica izbliza, prikaz mapa, prikaz kalendara, prikaz histograma, brisanje odabranih snimki, projekcija, okretanje snimke, filtar malog lica, digitalni filtar, okvir snimke, pregled/obrada filmova (spremanje kao slike, dijeljenje filma), kompenzacija crvenog oka, promjena velièine, obrezivanje, kopiranje snimke/zvuka, zvuèni zapis, zaštita, DPOF, povrat snimki, postavka snimke poèetnog ekrana Opcije fokusa Fokus Automatski fokus, makro, 1 cm makro, beskonaènost, ruèni fokus, podruèje odabira AF-a (možete odabrati izmeðu 25 toèaka) Vrsta Sustav TTL detekcije kontrasta višestrukim fokusom (višestruki (automatski fokus u 9 toèaka)/ toèka/automatsko praæenje AF-a) Standardno : 0,4 m - ∞ (Široki kut) 1,7 m - ∞ (Telefoto) Makro : 0,1 m - 0,5 m 1 cm makro : 0,01 m - 0,3 m * Moguæe je prijeæi na beskonaènost, ruèni fokus i odabir podruèja AF-a. * Detekcija lica AF na raspolaganju je samo kada aparat detektira lice subjekta. Pritiskom na gumb okidaèa dopola

Raspon fokusa (od površine objektiva)

9 Dodatak

Zakljuèavanje fokusa

271

Nadzor ekspozicije

Sustav mjerenja EV Compensation (EV kompenzacija)

TTL mjerenje senzorom snimki (višesegmentno/ centrirano/toèka) ±2 EV (može se mijenjati u intervalima od 1/3 EV)

Face Detection Detekcija do 32 ljudska lica (na ekranu se prikazuje do 31 okvir za detekciju), (Detekcija lica) snimanje smiješka, detekcija treptanja * Detekcija lica AE na raspolaganju je samo kada aparat detektira lice subjekta. Opcije snimanja Automatska snimka, sport, digitalni SR, program, prioritet zatvaraèa, prioritet zaslona, ruèna ekspozicija, KORISNIK, pejzaž, cvijet, portret, pozadinsko svjetlo, poluportret, noæna scena, portret noæne scene, osvjetljenje pozornice, surfanje i snijeg, beba, djeca, ljubimci, hrana, vatromet, uokvirena slika, zabava, muzej, zalazak sunca, široka digitalna, digitalna panorama, film, zeleno Crno-bijeli, sepia, aparat igraèka, retro (plavi, žuti), boja (crveni, ružièasti, ljubièasti, plavi, zeleni, žuti), izdvajanje boje (crveni, zeleni, plavi), isticanje boje (nebesko plavi, svježe zelena, fino ružièasta, jesenje lišæe), meki, riblje oko, svjetlina Vrijeme neprekidnog snimanja Oko 1 sekunda — sve dok ugraðena memorija ili SD memorijska kartica nisu pune (meðutim, maksimalna velièina je 2 GB)

Digitalni filtri

Movie (Film)

Brzina zatvaraèa Ugraðena bljeskalica

1/4000 sek. - 1/4 sek., maks. 4 sek. (opcija prioritet zatvaraèa, prioritet zaslona, ruèna ekspozicija i noæna scena) Opcije Automatska, bljeskalica iskljuèena, bljeskalica ukljuèena, automatski + crveno oko, bljeskalica ukljuèena + crveno oko, spora sinkronizacija, spora sinkronizacija + crveno oko otprilike 0,2 m — 9,1 m (otprilike 0,66 — 29,9 stopa) (Osjetljivost: u automatskom stanju) Telefoto: otprilike 1,7 m — 5,1 m (otprilike 5,6 — 16,7 stopa) (Osjetljivost: u automatskom stanju) Široki kut:

Raspon bljeskalice

Opcije uzastopnog snimanja

Jednostruki okvir, uzastopno snimanje, neprekidno snimanje (L/M/H), odgoðeno snimanja (otprilike 10 sek., otprilike 2 sek.), snimanje u intervalima, automatska ekspozicija Elektrièno upravljanje, vrijeme odgode: otprilike 10 sek, 2 sek.

9 Dodatak
272

Self-timer (Odgoðeno snimanje) Funkcija vremena

Svjetsko vrijeme

75 gradova (28 vremenskih zona)

Izvor napajanja Punjiva litij-ionska baterija D-LI106, adapter za struju (dodatna oprema)

Vijek trajanja baterije

Broj snimljenih slika oko 255 slika

* Kapacitet snimanja prikazuje približan broj snimki snimljenih za vrijeme CIPA testiranja (s ukljuèenim ekranom, bljeskalicom na 50% snimki i na 23 °C). * Prema rezultatima internog testiranja. Stvarno vrijeme ovisi o uvjetima uporabe.

Vrijeme pregleda oko 360 minuta Vrijeme snimanja filmova oko 100 minuta Suèelja Video izlaz Dimenzije Težina Dodatna oprema

USB 2.0 (kompatibilan s velikom brzinom) PC/AV terminal, HDMI terminal NTSC/PAL (monauralni) Oko 111.0 (W) × 84.5 (H) × 110.0 (D) mm (bez radnih ili vanjskih dijelova) Oko 400 g (ne ukljuèuje bateriju i SD memorijsku karticu) Oko 428 g (ukljuèuje bateriju i SD memorijsku karticu) Punjiva litij-ionska baterija, punjaè baterija, utikaè za struju, USB kabel, AV kabel, softver (CD-ROM), poklopac objektiva, ruèka, upute za uporabu, brzi vodiè

9 Dodatak
273

JAMSTVENI UVJETI

Svi PENTAX aparati kupljeni kod ovlaštenih distributera fotografske opreme obuhvaæeni su jamstvom u sluèaju greške na materijalu ili pri proizvodnji u razdoblju od dvanaest mjeseci od datuma kupnje. Popravak æe biti pružen, a neispravni dijelovi zamijenjeni besplatno u istom roku ako oprema ne pokazuje znakove udara, ošteæenja vodom ili pijeskom, nepravilnog rukovanja, kemijske korozije ili korozije baterija, rukovanja koje nije u skladu s uputama o uporabi ili popravka u neovlaštenom servisu. Proizvoðaè ili njegov ovlašteni predstavnik nisu odgovorni za popravke i izmjene, osim onih koje su pismeno odobrili, i neæe biti odgovorni za štetu nastalu uslijed gubitka ili odgode uporabe ili drugu neizravnu ili posljediènu štetu, bez obzira na to je li ona uzrokovana neispravnim materijalom, izradom ili neèim drugim. Odgovornost proizvoðaèa ili njegovog predstavnika strogo je ogranièena, bila izrièita ili implicirana, i izrièito se ogranièava na zamjenu dijelova kao što je to ovdje opisano. Povrat troškova za popravke u servisu koje nije ovlastio PENTAX nije moguæ. Postupak za vrijeme 12-mjeseènog jamstvenog razdoblja Svaki PENTAX proizvod koji se pokaže neispravnim za vrijeme 12-mjeseènog jamstva mora se vratiti u prodavaonicu u kojoj je kupljen ili proizvoðaèu. Ako nema predstavništva proizvoðaèa u vašoj zemlji, pošaljite proizvod izravno proizvoðaèu i platite poštarinu. U ovom sluèaju trajat æe duže vrijeme dok se oprema vrati zbog složenih carinskih propisa. Ako je oprema pod jamstvom, popravci i dijelovi neæe se naplatiti i opremu æemo vam vratiti nakon popravka. Ako oprema nije pod jamstvom, bit æe naplaæene standardne cijene popravka i dijelova. Poštarinu plaæa vlasnik. Ako ste PENTAX proizvod kupili izvan zemlje u kojoj ga želite servisirati za vrijeme jamstva, standardna poštarina i cijene popravka mogu naplatiti proizvoðaè ili njegov predstavnik u toj zemlji. Bez obzira na to, PENTAX proizvod vraæen proizvoðaèu bit æe popravljen besplatno u skladu s ovim jamstvom. Meðutim, u svakom sluèaju, poštarinu i troškove carine mora platiti pošiljatelj. Da dokažete datum kupnje, saèuvajte originalni raèun koji ste dobili pri kupnji najmanje godinu dana. Prije nego što pošaljete opremu na servis, provjerite da je šaljete u servis koji je proizvoðaè ovlastio za popravke, osim ako je šaljete izravno proizvoðaèu. Uvijek tražite procjenu troškova popravka i tek nakon što ste prihvatili troškove popravka, dajte servisu dopuštenje da izvrši popravak.

9 Dodatak
274

• Ovo jamstvo ne utjeèe na zakonska prava kupca. • Lokalno jamstvo kod PENTAX distributera u nekim zemljama može imati prednost nad ovim jamstvom. Zato preporuèujemo da prouèite jamstvo koje ste dobili kada ste kupili aparat ili da kontaktirate s PENTAX distributerom u svojoj zemlji da dobijete više informacija ili primjerak jamstva.

9 Dodatak

CE oznaka oznaèava usklaðenost s direktivom Europske unije.
275

Informacije za korisnike o prikupljanju i odlaganju stare opreme i korištenih baterija 1. U Europskoj uniji Ovi simboli na proizvodima, pakovanju i/ili na popratnim dokumentima znaèe da korištenu elektriènu i elektronièku opremu i baterije ne smijete miješati s kuænim otpadom. Korištenom elektriènom/elektronskom opremom morate rukovati posebno u skladu sa zakonima koji zahtijevaju posebno rukovanje, prikupljanje i recikliranje ovih proizvoda. Nakon prihvaæanja direktive od strane država èlanica privatna domaæinstva u zemljama EU mogu besplatno vratiti svoje elektriène/elektronièke ureðaje odreðenim pogonima za prikupljanje.* U nekim državama lokalni prodavatelji mogu takoðer besplatno uzeti stare proizvode natrag ako kupite sliène nove. *Molimo kontaktirajte s lokalnim institucijama za više detalja. Ako ovaj proizvod ispravno odložite, pomažete da otpad proðe potrebni postupak, prikupljanje i reciklažu i tako sprjeèavate negative uèinke na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doæi pri neodgovarajuæem rukovanju otpadom. 2. U državama izvan EU Ovi simboli vrijede samo u Europskoj uniji. Ako želite baciti ovaj ureðaj, kontaktirajte s lokalnim službama ili prodajnim zastupništvom za ispravnu metodu odlaganja. Za Švicarsku: Korišteni elektrièni/elektronièki ureðaji mogu se besplatno vratiti prodavaèima, èak i ako ne kupite novi proizvod. Pogoni za prikupljanje objavljeni su na www.swico.ch ili www.sens.ch. Napomena o oznaci na bateriji (donja dva primjera oznake): Ovaj simbol može se upotrebljavati u kombinaciji s oznakom kemijskog elementa ili spoja koji se upotrebljava. U tom se sluèaju morate djelovati u skladu s direktivom koja propisuje rukovanje odreðenim kemikalijama.

9 Dodatak
276

Indeks
Simboli
A opcija ...........................12, 58 Q opcija ...........................12, 58 Q gumb ...........................55, 57 I gumb ............................55, 57 9 (Zeleni) gumb .......55, 57, 146 b (Iskakanje bljeskalice) gumb .......................54, 120 m (EV kompenzacija) gumb .........................54, 82 [A Rec. Mode] (Opcija snimanja) izbornik ................... 63, 260 [W Setting] (Postavka) izbornik ....................66, 263 i Brisanje .....................158, 172 x Tele .....................................80 w Široko ................................80 y Poveæanje ........................169 f Prikaz èetiri-/devet snimki ............................161 g Odgoðeno snimanje ............99 j Uzastopno snimanje .........100 ABC Brzo uzastopno snimanje ........................100 I Automatska snimka .......70 \ Sport ..................................94 c Digitalni SR ......................89 9 (Zelena) opcija ...................77 H Pejzaž ................................85 I Cvijet ...................................85 P Portret .................................90 K Pozadinsko osvjetljenje ......................93 C Poluportret .........................90 A Noæna scena ......................89 B Noæni portret ...................... 89 nOsvjetljenje pozornice ........ 86 Q Surfanje & snijeg ............... 94 L Beba ................................... 90 R Djeca .................................. 91 Y Ljubimac ............................ 92 K Hrana ................................. 86 S Vatromet ............................ 89 N Okvir slike ......................... 97 B Zabava ............................... 95 E Muzej ................................ 86 KZalazak sunca ................... 86 X Digitalno široko ............. 105 F Digitalna Panorama ....... 107 C Film .................................. 150

Brojevi
1 cm makro I ...................... 122

A
F .................................... 132 Adapter za struju .................... 37 AE mjerenje .......................... 137 AE mjerenje u toèki N ......... 137 Auto + crveno oko c ............ 119 Automatska , ...................... 119 Automatski F ................. 132 Automatski makro ................. 126 Automatsko iskljuèivanje ...... 223 Automatsko praæenje AF .................. 125 Automatsko praæenje AF-om .............. 75 AV kabel ............................... 181 AV oprema ............................ 180

9 Dodatak
277

B
Balans bijelog ........................132 Beskonaènost s ...................122 Bežièna mreža ......................245 Biraè opcija ..............................84 Bljeskalica iskljuèena a ........119 Bljeskalica ukljuèena + crveno oko d ................119 Bljeskalica ukljuèena b ........119 Bolje (Stupanj kvalitete) ........131 Bright .....................................128 Brisanje i .....................158, 172 Brisanje zvukova ...................173 Broj datoteke .........................156 Broj okvira .............................152 Broj snimki .............................102 Brzi zum ................................224 Brzina zatvaraèa ...................110 Brzo uzastopno snimanje A/B/C .......................100

Dodavanje zvuka (zvuènog zapisa) .......... 208 Dom ...................................... 217 DPOF postavke .................... 203

E
Eye-Fi ................................... 245 E-biraè .... 83, 112, 113, 114, 115 e-biraè ............................... 55, 56 Efekt ekrana ......................... 167 EV kompenzacija .................... 82 G gumb ........................... 54

F
Film ....................................... 150 Filtar aparata igraèke ............ 190 Filtar boje .............................. 190 Filtar maloga lica .................. 188 Filtar riblje oko ...................... 190 Filtar svjetline ........................ 190 Filtar za isticanje boje ........... 190 Filtar za izdvajanje boje ........ 190 Filtri ....................................... 190 Fluorescentno svjetlo J ....... 132 Fn postavka .......................... 146 Fokusiranje ........................... 122 Format HDMI izlaza .............. 184 Format video izlaza ...... 182, 267 Formatiranje ......................... 212 Foto-studio ............................ 203 Funkcija detekcije lica ............. 75 Funkcija filma SR (smanjenje trešnja u filmu) .............. 153 Funkcije dodjeljivanja ........... 146

C
Crno-bijeli filtar ......................190

È
Èetverosmjerni upravljaè ....................55, 57 Èuvanje energije ...................222 9 Dodatak
278

D
Danje svijetlo G ....................132 Detekcija treptanja ..........74, 141 Digitalni filtri ...........................190 Digitalni zum ......................80, 82 Dijeljenje filmova ...................200 u gumb ........................55, 56 Dobro (Stupanj kvalitete) .......131 Dodatna oprema ...................268

G
Grad ................................ 48, 267 Gumb okidaèa ............ 54, 56, 73

H
HDMI terminal .......................183 Histogram ................................28

I
Informacije o snimanju ............21 Instaliranje softvera ...............232 Interval ..................................102 ISO osjetljivost ......................134 Ispravak isticanja ...................139 Ispravak sjene .......................139 Izbornik opcija snimanja ..................63, 260 Izbornik postavki .............66, 263 Izlaz bljeskalice .....................138

Mapiranje piksela .................. 226 MediaImpression .................. 230 Meki filtar .............................. 190 Memorija ............................... 155 3 gumb .............. 55, 56, 59 Mjerenje u centru M ............ 137 MSC (razred spremanja podataka) ...................... 236

N
Namještanje dioptrije .............. 52 Najbolje (Stupanj kvalitete) ....................... 131 Naziv mape ........................... 220 NTSC .................................... 182

J
Jednobojno ............................128 Jezik prikaza .........................219

O
Obrada filmova ..................... 199 Obrezivanje .......................... 187 Obriši sve .............................. 175 Odabir podruèja AF-a ........... 124 Odabir vremena .................... 218 Odgoðeno snimanje g ........... 99 Odgoda pokretanja ............... 102 Odredište .............................. 217 4 gumb ............................... 57 Okretanje .............................. 169 Okvir slike ....................... 97, 195 Opcija bebe ............................ 90 Opcija bljeskalice .................. 119 Opcija cvijeta .......................... 85 Opcija digitalni SR .................. 89 Opcija djece ............................ 91 Opcija ekspozicije ........... 88, 110 Opcija fokusa ........................ 122 Opcija hrane ........................... 86 A (KORISNIK) opcija ....... 116 Opcija ljubimaca ..................... 92

K
Kapacitet spremanja snimki ............................270 Kompenzacija crvenog oka ...................194 Kompenzacija ekspozicije bljeskalice ......................138 Kompenzacija svjetline ..........139 Kontrast .................................144 Kopiranje ...............................201

9 Dodatak

Lj
Ljetno vrijeme ..................48, 218

M
a (Ruèna ekspozicija) opcija .............................115 Macintosh ..............................231 Makro q ................................122

279

9 Dodatak
280

Opcija muzeja .........................86 Opcija noæne scene .................89 Opcija osvjetljenja pozornice .........................86 Opcija pejzaža .........................85 Opcija poluportreta ..................90 Opcija portreta .........................90 Opcija portreta noæne scene ...............................89 Opcija pozadinskoga osvjetljenja ......................93 Opcija prioriteta zatvaraèa ...............112, 113 Opcija programa ....................111 Opcija ruène ekspozicije .......115 H Opcija ...............................85 Opcija slike ..............................85 Opcija snimanja .......................84 Opcija snimanja prema situaciji ............................89 Opcija sporta ...........................94 Opcija surfanja i snijega ..........94 Opcija uzastopnoga snimanja ........................100 opcija vatrometa ......................89 Opcija zabave .........................95 Opcija zalaska sunca ..............86 Osjetljivost .............................134 Osnovna opcija snimanja ..........................77 Oštrina ...................................143

P
e (Program) opcija ...............111 PAL .......................................182 Paleta opcija pregleda ................163, 265 Paleta opcija snimanja ............87

Pametni zum ........................... 80 Panoramske snimke ............. 107 PC/AV terminal ..................... 181 Pikseli ................................... 129 Poèetne postavke ................... 45 Poèetni ekran ........................ 225 Podruèje fokusa .................... 125 Pokazatelj napunjenosti baterije ............................ 36 Poklopac objektiva .................. 32 Pokretanje u opciji pregleda .......................... 44 Pomoæ .................................. 244 Pomoæ fokusu ....................... 127 Popis izbornika ....................... 63 Poruke greške ...................... 255 Postavka D-raspona ............. 139 Postavka datuma i sata ....................... 49, 214 Postavka jezika ............... 45, 219 Postavke zvuka .................... 213 Poveæanje y ........................ 169 Povrat snimki ........................ 176 Pregled ................................. 158 Pregled filmova ..................... 159 Pregled lica iz blizine ............ 170 Prekidaè ...................... 43, 55, 56 Preslušavanje ....................... 209 Prikaz èetiri snimkef ........... 161 Prikaz datuma ....................... 145 Prikaz devet snimki f .......... 161 Prikaz informacija ................... 20 Prikaz iz ugraðene memorije ......................... 58 Prikaz kalendara ................... 162 Prikaz mape .......................... 162 Prikaz više snimki ................. 161 Prikaz vodièa .................. 28, 224

Prikaz vremena .....................145 Prilagoðavanje tona ..............143 Priloženi softver .....................230 Prijenos snimki ......................239 Prirodno .................................128 Pritisak do kraja (gumb okidaèa) ...............73 Pritisak dopola (gumb okidaèa) ...............73 Promjena glasnoæe .......159, 213 Promjena velièine ..................186 Projekcija ...............................166 Provjera memorijske kartice ..............................44 PTP (protokol prijenosa snimki) ...........................236 Punjenje baterije .....................33

R
Registracija proizvoda ...........234 Retro filtar ..............................190 Ruèni fokus \ ....................123 Ruèno K ...............................132 Rukovanje izbornicima ............59

S
SD memorijska kartica ............39 Sepia filtar .............................190 Sistemski zahtjevi ..................230 Smanjenje crvenog oka cd ........................119 Smanjenje trešnje .........141, 153 Sjena H ...............................132 Snimanje .................................92 Snimanje djece ........................91 Snimanje filmova ...................150 Snimanje ljudi ..........................90 Snimanje osmijeha ..................76

Snimanje s pozadinskim osvjetljenjem ................... 93 Snimanje sporta ...................... 94 Snimanje tamnih scena .......... 89 Snimanje u intervalu k ....... 102 Snimanje u zatvorenim prostorima ....................... 95 Snimljeni pikseli ............ 129, 152 Spajanje aparata na AV opremu ............... 180 Spajanje na raèunalo ............ 237 Spajanje na TV ..................... 180 Specifikacije .......................... 269 Spora sinkronizacija + crveno oko H ............. 119 Spora sinkronizacija G ....... 119 Spremanje kao slike (film) .... 200 Spremanje postavki .............. 155 Spremanje snimki prema datumu .......................... 220 Standardne postavke ............ 260 Standardni = ..................... 122 Stupanj kvalitete ................... 131 Stupanj svjetline ................... 221 Svijetla podruèja ................... 139 Svijetli dijelovi ......................... 28 Svjetlina ekrana .................... 221 Svjetsko vrijeme ................... 217

Š
Široka digitalna opcija ........... 105

9 Dodatak

T
Tamna podruèja .................... 139 Tamni dijelovi .......................... 28 Ton snimke ........................... 128 Traka ...................................... 32 Tražilo ..................................... 52

281

Trenutni pregled ......................74 Trenutni prikaz ......................142 TV ..........................................180 b (Prioritet zatvaraèa) opcija .....................112, 113

U
Ugraðena memorija ...............201 Umetanje baterije ....................34 USB veza ..............................235 Uzastopno snimanje ........99, 102 Uzastopno snimanje j .........100 Uzastopno snimanje ..............104

V
Video terminal .......................181 Višesegmentno mjerenje L ...................137 Višestruka ekspozicija ...........104 Vraæanje ................................227 Vrste zvukova ........................214

W
Windows ................................231

Z
Zasiæenost .............................143 Zaslon ...................................111 Zaštita Z ............................177 Zelena opcija ...................77, 146 Zum /x/w .............................80 Zum poluga .............................54 Zvuèni zapis ..........................208

9 Dodatak
282

Ž
Žarulja I ..............................132

OPX900122/CRO

HOYA CORPORATION PENTAX Imaging Systems Division 2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) PENTAX Europe GmbH Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, GERMANY (European Headquarters) (HQ - http://www.pentaxeurope.com) (Germany - http://www.pentax.de) Hotline: 0180 5 736829 / 0180 5 PENTAX Austria Hotline: 0820 820 255 (http://www.pentax.at) PENTAX U.K. Limited PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K. (http://www.pentax.co.uk) Hotline: 0870 736 8299 112 Quai de Bezons - BP 204, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE (http://www.pentax.fr) Hotline: 0826 103 163 (0,15€ la minute) Fax: 01 30 25 75 76 Email: http://www.pentax.fr/_fr/photo/contact.php?photo&contact

PENTAX France S.A.S.

PENTAX Imaging Company A Division of PENTAX of America, Inc. (Headquarters) 600 12th Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A. (PENTAX Service Department) 250 North 54th Street Chandler, AZ 85226, U.S.A. (http://www.pentaximaging.com) PENTAX Canada Inc. PENTAX Trading (SHANGHAI) Limited 1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA (http://www.pentax.ca) 23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road, Xu Hui District, Shanghai, 200032 CHINA (http://www.pentax.com.cn)
Distribuiranje ili kopiranje bilo kojeg dijela ove upute bez izrièitog odobrenja poduzeæa NEO ORBIS d.o.o. predstavlja povredu zakona. Sva prava zadržana. Rok osiguranog servisa i rezervnih dijelova je sedam godina od dana kupnje. ovlašteni distributer: NEO ORBIS d.o.o. Pokornoga 8 10000 ZAGREB e-mail: info@pentax.hr www.pentax.hr ovlašteni servis: INFODATA CMP Savica Šanci 111 10000 ZAGREB e-mail: servis@pentax.hr tel. 01 / 2409-140

• Specifikacije i vanjske dimenzije mogu se promijeniti bez upozorenja.
OPX900122/CRO Copyright © HOYA CORPORATION 2010 FOM 01.03.2010 Printed in Europe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful