Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

1
PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ

I. PHƯƠNG TRÌNH ax + b = 0.
* Các bước giải và biện luận:
i) a = 0 = b : Mọi x là nghiệm
a = 0 = b : Vô nghiệm
ii) a = 0 : Phương trình gọi là phương trình bậc nhất, có nghiệm duy
nhất:
b
x
a
= ÷
* Nhận xét: Phương trình ax + b = 0 có hơn một nghiệm khi và chỉ khi mọi
x là nghiệm, khi và chỉ khi a = b = 0.
* Các phương trình chuyển về phương trình ax + b = 0 :
1. Phương trình có ẩn ở mẫu:
PP Giải: Đặt ĐK mẫu thức khác không. Quy đồng, bỏ mẫu. Giải phương
trình. Đối chiếu kết quả với điều kiện. Kết luận nghiệm.
VD1. Giải và biện luận phương trình:

2 2 1
2 1 4
x m x
x x m
÷ +
=
÷ ÷

HD. ĐK:
1
,
2 4
m
x x = =

2 2 1
2 1 4
x m x
x x m
÷ +
=
÷ ÷

2 2 2 2
4 9 2 4 1 9 2 1 x mx m x mx m · ÷ + = ÷ · = + (1)
i) m = 0: (1) vô nghiệm
ii) 0 m = :
2
2 1
(1)
9
m
x
m
+
· = .

2
2 1
9
m
x
m
+
= là nghiệm của phương trình đã cho
·
2
2
2 1 1
9 2
2 1
9 4
m
m
m m
m
¦ +
=
¦
¦
´
+
¦
=
¦
¹
·
2
2 2
4 2 9
8 4 9
m m
m m
¦ + =
¦
´
+ = ¦
¹
·
2
2
1
4 9 2 0 2,
4
4
2
m m m m
m
m
¦
¦ ÷ + = = =
¦ ¦
·
´ ´
= ¦
¹ ¦
= ±
¹
1
4
2
m
m
¦
=
¦
·
´
¦
= ±
¹

KL: -
1
0,
4
2
m m
m
¦
= =
¦
´
¦
= ±
¹
:
2
2 1
9
m
x
m
+
=
-
1
0 2:
4
m m m = v = v = ± Vô nghiệm.
VD2. Giải và biện luận phương trình:

1 1 ( ) 1
a b a b
ax bx a b x
+
+ =
÷ ÷ + ÷

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

2
HD. ĐK:
ax-1 0
bx-1 0
(a+b)x-1 0
= ¦
¦
=
´
¦
=
¹
ax 1 (1)
bx 1 (2)
(a+b)x 1 (3)
= ¦
¦
· =
´
¦
=
¹

Phương trình tương đương:
| |
2
2 2 2 2
2
2 ( )
( ) 1 ( ) 1
2 ( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( )
( ) 2 0 ( ) 2 0
0 (4)
( ) 2 0 (5)
abx a b a b
abx a b x a b x
ab a b x a b x abx a b ab a b x a b x a b
ab a b x abx x ab a b x ab
x
ab a b x ab
÷ + +
· =
÷ + + + ÷
· + ÷ + ÷ + + = + ÷ + + +
· + ÷ = · + ÷ =
=
·

+ ÷ =

i) (4) cho x = 0 là nghiệm với mọi a, b.
ii) Giải (5):
+ a = 0: ¬x là nghiệm của (5).
b = 0: ¬x là nghiệm của phương trình đã cho.
0 b = :
1
x
b
¬ = của phương trình đã cho.
+ b = 0: ¬x là nghiệm của (5).
a = 0: ¬x là nghiệm của phương trình đã cho.
0 a = :
1
x
a
¬ = của phương trình đã cho.
+ a = - b: (5) ·0x + 2b
2
= 0.
b = 0: ¬x là nghiệm của phương trình đã cho.
0 b = : (5) vô nghiệm. Phương trình đã cho có nghiệm x = 0.
+ 0 a = . 0 b = : a b . = ÷
2
(5) x
a b
· =
+
.

2
x
a b
=
+
là nghiệm của phương trình đã cho khi chỉ khi:

2 1
2 1
2 1
a b a
a b b
a b a b
¦
=
¦
+
¦
¦
=
´
+
¦
¦
=
¦
+ +
¹
a b · = .
KL. - a = b = 0: ¬x
- a = 0 = b:
1
x
b
¬ =
- b = 0 = a:
1
x
a
¬ =
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

3
- a = 0, a = 0, a = b, a = - b:
2
x
a b
=
+

- a = 0, a = 0, a = b, a = - b: x = 0
* Bài tập luyện tập.
Bài 1. Giải và biện luận theo m phương trình :
( 1) ( 1) 1
0
3
m x m x
x x m
÷ ÷ +
÷ =
+ ÷

Bài 2. Giải và biện luận theo a, b phương trình :
ax b x b
x a x a
+ ÷
=
÷ +

Bài 3. Giải và biện luận theo a, b phương trình :
a b
x b x a
=
÷ ÷

Bài 4. Giải và biện luận theo a, b phương trình :
2
2
1 ( 1)
1 1 1
ax b a x
x x x
÷ +
+ =
÷ + ÷

Bài 5. Giải và biện luận theo a, b phương trình :

1 1
1 2 1 2
x a x a x b x b
x a x a x b x b
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
÷ = ÷
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷

Bài 6. Giải và biện luận theo a, b phương trình :
a x b x a x b x
a x b x a x b x
÷ ÷ + +
+ = +
+ + ÷ ÷
.
2. Phương trình có giá trị tuyệt đối.
Dạng 1. ( ) ( ) f x g x =
PP Giải: Phương trình tương đương
( ) ( )
( ) ( )
f x g x
f x g x
=

= ÷

Dạng 2. ( ) ( ) f x g x =
PP Giải:
Cách 1: Phương trình tương đương
( ) ( )
( ) 0
( ) ( )
( ) 0
f x g x
g x
f x g x
g x
= ¦
´
>
¹

= ÷ ¦

´
>

¹

Cách 2: Phương trình tương đương
( ) ( )
( ) 0
( ) ( )
( ) 0
f x g x
f x
f x g x
f x
= ¦
´
>
¹

÷ = ¦

´
s

¹

Vấn đề là ở chỗ, ở cách 1, ta phải giải bất phương trình ( ) 0 g x > ; ở cách 2,
ta phải giải bất phương trình ( ) 0 f x > . Tuỳ thuộc vào bậc của f(x) hay g(x)
để lựa chọn thích hợp.
Dạng 3. Nhiều giá trị tuyệt đối.
Ta phá giá trị tuyệt đối theo định nghĩa, và giải phương trình trên từng tập
con.
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

4
VD. Giải phương trình 2 1 3 2 2 3 10 x x x ÷ + ÷ ÷ + =
HD.
1 3
2 1 0 ; 3 0 3; 2 3 0
2 2
x x x x x x ÷ = · = ÷ = · = + = · = ÷


3
2
÷
1
2
3
2 1 x ÷ 1 - 2x 1 - 2x 2x - 1 2x - 1
3 x ÷ 3 - x 3 - x 3 - x x - 3
2 2 3 x + - 4x - 6 4x + 6 4x + 6 4x + 6
VT x + 10 - 7x - 2 - 3x - 4 - x - 10

i)
3
2
x s ÷ : x + 10 = 1 ·x = - 9 : Thoả
ii)
3 1
2 2
x ÷ < < : - 7x - 2 = 1 ·x =
3
7
÷ : Thoả
3i)
1
3
2
x s s : - 3x - 4 = 1 ·x =
5
3
÷ : Không thoả
4i) 3 x > : - x - 10 = 1 ·x = - 11: Không thoả
3. Phương trình có căn thức.
Dạng 1. ( ) ( ) f x g x =
Biến đổi tương đương ( ) ( ) f x g x =
( ) ( )

( ) 0 (hay g(x) 0)
f x g x
f x
= ¦
·
´
> >
¹
("hay" ở đây
có nghĩa là sự thay thế, lựa chọn một trong hai, lựa chọn bất phương trình
đơn giản hơn)
Dạng 2. ( ) ( ) f x g x =
Biến đổi tương đương ( ) ( ) f x g x =
2
( ) ( )

( ) 0
f x g x
g x
¦ =
·
´
>
¹

Dạng 3. Nhiều căn thức không thuộc các dạng trên.
- Bình phương hai vế nhiều lần theo nguyên tắc:

2 2
0, 0: A B A B A B > > > · >

2 2
0, 0: A B A B A B s s > · s

 Ngoài phương pháp biến đổi tương đương nói trên, các phương trình
chuyển về bậc nhất có thể giải bằng cách biến đổi về tích,đặt ẩn phụ hay sử
dụng các phương pháp khác (Xem Phương trình không mẫu mực)
VD. Giải phương trình: 1 1 x x + + = (XBang)
HD. Cách 1(Biến đổi tương đương):
1 1 1 1 x x x x + + = · + = ÷
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

5

( )
2 2
1 2 0
1 (1 ) 1 1 2
1 0 1 0
1
x x x x
x x x x x
x x
x
¦
¦ ¦ + ÷ =
+ = ÷ + = ÷ + ¦ ¦ ¦
· · ·
´ ´ ´
÷ > ÷ > ¦ ¦
s ¹ ¹ ¦
¹

0
0
1 5
0
1 2 0 1,
2
1
0 1
x
x
x
x x x x x
x
x
=
=

¦
±

¦ · · · =
+ ÷ = = ÷ = ¦ ¦

´ ´

s ¦
¹ ¦
s s
¹

Cách 2(Biến đổi tương đương):
2 2
1 1 1 1
1 1 1 1 1
4 4 2 4
x x x x x x x x
| | | |
+ + = · + + = + ÷ + + · + = + ÷
| |
\ . \ .

Cách 3(Biến đổi về dạng tích):
( )( )
1 1 ( 1) 1 0 1 1 1 0 x x x x x x x x x x + + = · ÷ + + + + = · + + ÷ + + =
Cách 4(Đặt ẩn phụ):
Đặt
( )( )
1
1 1 0
1
y x
y x y x x y x y y x
x y
¦
= +
¦
= + ¬ ¬ ÷ = + · + ÷ ÷ =
´
= ÷
¦
¹


II. PHƯƠNG TRÌNH ax
2
+ bx + c = 0.
1. Các bước giải và biện luận.
i) a = 0: Phương trình trở thành: bx + c = 0
b = 0 = c : Mọi x là nghiệm
b = 0 = c : Vô nghiệm
b= 0 : Phương trình trở thành phương trình bậc nhất, có
nghiệm duy nhất:
c
x
b
= ÷
ii) a = 0: Phương trình đã cho gọi là phương trình bậc hai.

2
2
1
4 , '
2
b ac b ac
| |
A = ÷ A = ÷
|
\ .

- A< 0 ( ' A < 0): Phương trình vô nghiệm.
- A= 0 ( ' A = 0): Phương trình có hai nghiệm bằng nhau
2
b
x
a
= ÷
- A> 0 ( ' A > 0): Phương trình có hai nghiệm phân biệt:

1,2
1
'
2
x
2
b
b
a a
| |
÷ ± A
|
÷ ± A
\ .
= =
* Nhận xét: Phương trình ax
2
+ bx + c = 0 có hơn hai nghiệm khi và chỉ khi
mọi x là nghiệm, khi và chỉ khi a = b = c = 0.
2. Dấu các nghiệm của phương trình ax
2
+ bx + c = 0 ( a= 0).
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

6
Đặt P =
c
a
, S =
b
a
÷
- P < 0: Phương trình có hai nghiệm
1 2
0 x x < <
-
1 2
1 2
0 0
0 0
x x
P x x
< s A > ¦
·
´

> s <
¹

-
1 2
0
0 0
0
x x P
S
A > ¦
¦
< s · >
´
¦
>
¹
,
-
1 2
0
0 0
0
x x P
S
A > ¦
¦
s < · >
´
¦
<
¹

*** Chú ý:
i) P = 0 ·
1 2
0, x x S = =
ii)
1 2
1 2
x 0
0

x 0
x
P
x S
< < ¦ < ¦ ¦
·
´ ´
< >
¦ ¹
¹
;
1 2
1 2
x 0
0

x 0
x
P
x S
< < ¦ < ¦ ¦
·
´ ´
> <
¦ ¹
¹

3i)
1 2
0

0
S
x x
= ¦
· = ÷
´
A >
¹

4i) Các dấu hiệu cần, nhiều khi rất cần cho việc xét dấu các nghiệm:
 S < 0 : Nếu phương trình có nghiệm thì có ít nhất một nghiệm âm.
 S > 0 : Nếu phương trình có nghiệm thì có ít nhất một nghiệm dương
VD. Tìm tất cả các giá trị m sao cho phương trình sau có không ít hơn 2
nghiệm âm phân biệt:
4 3 2
1 0 x mx x mx + + + + = .
HD. Thấy ngay x = 0 không thoả phương trình.
Chia hai vế của phương trình cho
2
0 x = :
2
2
1 1
1 0 x mx m
x x
+ + + + = ·
2
2
1 1
1 0 x m x
x x
| |
+ + + + =
|
\ .
(1)
Đặt
2
1
1 0 x X x Xx
x
+ = ¬ ÷ + = (2)
2 2
2
1
2, 2 x X X
x
¬ + = ÷ >
(1) trở thành
2
1 0 X mX + ÷ = (3)
(3) có hai nghiệm trái dấu với mọi m.
Với 2 X > thì (2) có hai nghiệm cùng dấu, nên để có nghiệm âm thì X < 0
Suy ra X < -2.
Tóm lại phương trình (3) phải có hai nghiệm
1 2
2 0 X X < ÷ < <
Nếu được dùng định lý đảo về dấu của tam thức bậc hai thì cần và đủ là:
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

7

2
( 2) 0
3
3 2 0
2 ( ) 1
f
m m
f X X mX
÷ < ¦
· ÷ < · >
´
= + ÷
¹

Nhưng chương trình hiện hành không có định lý đảo về dấu của tam thức
bậc hai, nên:
Cách 1: Đặt X + 2 = Y ¬ Y < 0:
2 2 2
1 0 ( 2) ( 2) 1 0 ( 4) 3 2 0 X mX Y m Y Y m Y m + ÷ = · ÷ + ÷ ÷ = · + ÷ + ÷ =
Phương trình này có hai nghiệm trái dấu chỉ khi 3 - 2m < 0 ·m >
3
2
.
Cách 2:
2
2
1
1 0
X
X mX m
X
÷
+ ÷ = · =
Đặt
2 2 2 2
2 2
1 2 1 1
( ) '( ) 0, 0
X X X X
f X f X X
X X X
÷ ÷ ÷ + ÷ ÷
= ¬ = = < ¬ = .Thấy ngay phương trình có nghiệm X < - 2 khi chỉ khi m >
3
2
.
3. So sánh nghiệm của phương trình ax
2
+ bx + c = 0 ( a = 0) với
một số thực khác không.
3.1. Nếu dùng định lý đảo về dấu của tam thức bậc hai.
Đặt f(x) = ax
2
+ bx + c = 0 ( a= 0)

1 2
1 2
1 2
1 2 1 2
af( )<0 x 0
af( )>0
0
af( )>0 af( )>0
0 ; 0
S S
2 2
x
x x
x x
x x x x

 

 
 
 
· < <
< s ¦
·
´

A > s <
¹
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
A > · < s A > · s <
´ ´
¦ ¦
¦ ¦ > <
¹ ¹

***Một số điều kiện cần và đủ về nghiệm của
f(x) = ax
2
+ bx + c = 0 ( a= 0)
3.1.1. f(x) có nghiệm thuộc | | ;   :
Cần và đủ để f(x) có đúng 1 nghiệm thuộc | | ;   là một trong 4 điều
kiện:
x - · - 2 2 + ·
f '(X) - -


f(X)3
2


-
3
2


- ·


Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

8
( ) ( ) 0 f f   - <
| |
( ) 0
;
f
S

  
= ¦
¦
-
´
÷ e
¦
¹

| |
( ) 0
;
f
S

  
= ¦
¦
-
´
÷ e
¦
¹

| |
0
;
2
b
a
 
A = ¦
¦
-
´
÷ e
¦
¹Cần và đủ để
f(x) có đúng 2 nghiệm thuộc | | ;   :
Nếu không cần phải tách bạch như thế
thì cần và đủ để f(x) có nghiệm thuộc | | ;   :
3.1.2. f(x) có nghiệm thuộc ( ) ;   :
Cần và đủ để f(x) có đúng 1 nghiệm thuộc ( ) ;   là một trong bốn
điều kiện:
( ) ( ) 0 f f   - <
( )
( ) 0
;
f
S

  
= ¦
¦
-
´
÷ e
¦
¹

( )
( ) 0
;
f
S

  
= ¦
¦
-
´
÷ e
¦
¹

( )
0
;
2
b
a
 
A = ¦
¦
-
´
÷ e
¦
¹Cần và đủ để
f(x) có đúng 2 nghiệm thuộc ( ) ;   là :


3.1.3. f(x) có nghiệm thuộc ( ) ;  +· :
Cần và đủ để f(x) có đúng 1 nghiệm thuộc ( ) ;  +· là một trong ba điều
kiện:
( ) 0 af  - <
( ) 0 f
S

 
= ¦
-
´
÷ >
¹

0
2
b
a

A = ¦
¦
-
´
÷ >
¦
¹0
( ) 0
( ) 0
2
af
af
S


 
A > ¦
¦
>
¦
¦
-
´ >
¦
¦
< <
¦
¹

( ) ( ) 0
0
( ) 0
( ) 0
2
f f
af
af
S
 


 
- s

A > ¦

¦

>
¦
¦

-
´ >

¦

¦
s s
¦
¹

0
( ) 0
( ) 0
2
af
af
S


 
A > ¦
¦
>
¦
¦
-
´ >
¦
¦
< <
¦
¹

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

9


Cần và đủ để f(x) có đúng 2 nghiệm thuộc( ) ;  +· :


3.1.4. f(x) có nghiệm thuộc [ ; )  +· :
Cần và đủ để f(x) có đúng 1 nghiệm thuộc [ ; )  +· là một trong ba điều
kiện:
a ( ) 0 f  - <
( ) 0 f
S

 
= ¦
-
´
÷ <
¹

0
2
b
a

A = ¦
¦
-
´
÷ >
¦
¹Cần và đủ để f(x) có đúng 2 nghiệm thuộc [ ; )  +· :


3.1.5. f(x) có nghiệm thuộc ( ) ; ÷· :
Cần và đủ để f(x) có đúng 1 nghiệm thuộc ( ) ; ÷· là một trong ba điều
kiện:
( ) 0 af  - <
( ) 0 f
S

 
= ¦
-
´
÷ <
¹

0
2
b
a

A = ¦
¦
-
´
÷ <
¦
¹
Cần và đủ để f(x) có đúng 2 nghiệm thuộc( ) ; ÷· :

3.1.6. f(x) có nghiệm thuộc ( ; ]  ÷· :
Cần và đủ để f(x) có đúng 1 nghiệm thuộc ( ; ]  ÷· là một trong ba điều
kiện:
( ) 0 af  - <
( ) 0 f
S

 
= ¦
-
´
÷ >
¹

0
2
b
a

A = ¦
¦
-
´
÷ s
¦
¹Cần và đủ để f(x) có đúng 2 nghiệm thuộc ( ; ]  ÷· :


0
( ) 0
2
af
S

 
¦
¦
A >
¦
- >
´
¦
¦ < <
¹

0
( ) 0
2
af
S

 
¦
¦
A >
¦
- >
´
¦
¦ < <
¹

0
( ) 0
2
af
S


¦
¦
A >
¦
- >
´
¦
¦ <
¹

0
( ) 0
2
af
S


¦
¦
A >
¦
- >
´
¦
¦ <
¹

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

10

3.2. Nếu không dùng định lý đảo về dấu của tam thức bậc hai.
- Phương pháp tốt nhất là khảo sát sự biến thiên của hàm số (xem VD ở
phần trên)
- Nếu chỉ so sánh nghiệm với một số thực  khác không thì có thể đặt
y = x -  .
VD. Tìm a để phương trình sau có hơn 1 nghiệm thuộc 0;
2
 | |
|
\ .
:

2
2
(1 ) tan 1 3 0
cos
a x a
x
÷ ÷ + + =
HD.
2
2
2 1 2
(1 ) tan 1 3 0 (1 ) 1 1 3 0
cos os cos
a x a a a
x c x x
| |
÷ ÷ + + = · ÷ ÷ ÷ + + =
|
\ .

·
2
1 2
(1 ) 4 0
os cos
a a
c x x
÷ ÷ + = (1)
Đặt
1
(1; )
cos
X X
x
= ¬ e +·
(1) ·
2
(1 ) 2 4 0 a X X a ÷ ÷ + = (2)
Phương trình đã cho có hơn một nghiệm thuộc 0;
2
 | |
|
\ .
·phương trình (2) có
hai nghiệm (1; ) X e +· .
Cách 1. Đặt X - 1 = Y > 0 :
(2) trở thành
2 2
(1 )( 1) 2( 1) 4 0 (1 ) 2 3 1 0 a Y Y a a Y aY a ÷ + ÷ + + = · ÷ ÷ + ÷ = (3)
(3) có hai nghiệm dương
2
1
1 0
1
4 4 1 0
' 0
2
3 1 0
1 0
1
2
3 0
0
1
a
a
a a a
a
P
a
a
S
a
= ¦
÷ = ¦
¦ ¦
= ÷ + > ¦
¦ ¦
A >
¦ ¦ ¦
· · ·
´ ´ ´ ÷ >
>
¦ ¦ ¦
< <
¦ ¦ ¦ ¹ >
>
¹
¦
÷ ¹

Cách 2. Không phải khi nào cũng có thể nhận ra X = 2 là một nghiệm của
(2). Nhưng nếu nhận ra được thì:
Với 1 a = thì nghiệm kia là
2 2
2
1 1
a
a a
÷ =
÷ ÷
.
Ta phải có
2
1
1
2
2
1
a
a
a
a
¦
>
¦
¦ ÷
´
¦
=
¦
÷ ¹
·
1
3 1 1
0
3
1
1
2 1
2
a a
a
a a
¦
÷ < < ¦
¦
>
¦ ¦
· ÷
´ ´
¦ ¦
= =
¹
¦
¹

- Có thể dùng phương pháp phần bù: Tìm các giá trị tham số để phương
trình có nghiệm thì ta tìm các giá trị làm cho phương trình vô nghiệm.
VD. Tìm tất cả các giá trị m để phương trình sau có nghiệm:

4 3 2
4 2 4 1 0 x x mx x + + + + =
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

11
HD. Phương trình đã cho tương đương với :

2
2
4 2 2 0 (1)
1 0 (2)
2 (3)
X X m
x Xx
X
¦ + + ÷ =
¦
÷ + =
´
¦
>
¹

Phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi phương trình (1) có nghiệm
thoả (3)
Ta tìm tất cả các giá trị m để phương trình (1) không có nghiệm thoả (3).
Điều này chỉ khi phương trình (1) vô nghiệm hoặc có hai nghiệm thuộc (- 2 ;
2)
i) Phương trình (1) vô nghiệm · 4 2 2 0 3 m m ÷ + < · >
ii) Phương trình (1) có hai nghiệm thuộc (- 2 ; 2). Trường hợp này không
xảy ra vì
2
b
a
÷ = - 2 không thuộc khoảng (- 2 ; 2). Suy luận này khá hay: Nếu
hai nghiệm thuộc khoảng (- 2 ; 2) thì
2
b
a
÷ = - 2 thuộc khoảng (- 2 ; 2).Vô lý.
Bỏ những m > 3 ta còn tất cả các giá trị cần tìm là 3 m s .
** Bạn nên luôn luôn hướng tới việc dùng đạo hàm để khảo sát phương
trình nếu có thể thì bạn sẽ tránh được nhiều rắc rối.
 Các phương trình chuyển về bậc hai, tương tự như đã nói về các
phương trình chuyển về bậc nhất.
VD. Giải phương trình
2
7 7 x x + + =
HD. Cách 1(Biến đổi tương đương)

2 2
2 2
1 1 1 1
7 7 7 7 7
4 4 2 2
x x x x x x x x
| | | |
+ + = · + + = + ÷ + + · + = + ÷
| |
\ . \ .

Cách 2(Biến đổi về dạng tích)

2 2
7 7 ( 7) ( 7) 0 ( 7)( 7 1) 0 x x x x x x x x x x + + = · ÷ + + + + = · + + ÷ + + =
Cách 3(Đặt ẩn phụ, đưa về hệ phương trình)
Đặt
2
2 2
2
7
7 ( )( 1) 0
7
y x
y x y x x y x y y x
x y
¦ = +
¦
= + ¬ ¬ ÷ = + · + ÷ ÷ =
´
= ÷ ¦
¹

* Bài tập luyện tập.
Bài 1. Cho phương trình
2
ax 0 bx c + + = có hai nghiệm
1 2
, x x .
Đặt
1 2
n n
S x x = + . Chứng minh:
n 1 2
S 0, ( 3)
n n
a bS cS n
÷ ÷÷
+ + = >
Bài 2. Cho phương trình
2
2 4 0 x mx + + = .
a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm không âm
1 2
, x x . Khi đó tính theo
m:

1 2 1 2
, N = M x x x x = + ÷
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm
1 2
, x x sao cho:
4 4
1 2
32 x x + s
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

12
Bài 3. Tìm nghiệm (x; y) sao cho y lớn nh ất:
2 2
yx 8 7 0 x y x ÷ ÷ + + =
Bài 4. Biết rằng phương trình
2
ax 0 bx c + + = có đúng một nghiệm dương
( gọi là
1
x ).
Chứng minh rằng phương trình
2
cx 0 bx a + + = có đúng một nghiệm dương
( gọi là
2
x ), đồng thời :
1
x +
2
x > 2.
Bài 5. Gọi
0
x là nghiệm của phương trình
2
ax 0 bx c + + = . Chứng minh:

0
1 max ; , 0.
b c
x a
a a
¦ ¹
< + =
´ `
¹ )

Bài 6. Cho phương trình
2
2
(1 ) tan 1 3 0
cos
a x a
x
÷ ÷ + + =
a) Giải phương trình khi a =
1
2
.
b) Tìm tất cả các giá trị a để phương trình có hơn một nghiệm thuộc
khoảng 0;
2
 | |
|
\ .

Bài 7. Tìm tất cả các giá trị m để phương trình sau có nghiệm:

2
( 1)( 5)( 3) 0 x x x m ÷ + + ÷ =
Bài 8. Tìm tất cả các giá trị m để phương trình sau có nghiệm:
1 ( 2) 0 x x m ÷ ÷ + =
Bài 9. Tìm tất cả các giá trị p để phương trình sau có nghiệm:

2
2
2 4 2
4 2
1 0
1 2 1
x px
p
x x x
+ + ÷ =
+ + +

Bài 10. Giải và biện luận theo m phương trình:

2 2
2 x x m x x + + = ÷ + +
Bài 11. Tìm tất cả các giá trị m để phương trình sau có nghiệm duy nhất:

lg
2
lg( 1)
mx
x
=
+

Bài 12. Tìm tất cả các giá trị m để phương trình sau có nghiệm:

4 4
( 2) x x m + + =
Giải phương trình khi m = 82.
Bài 13. Tìm tất cả các giá trị m để phương trình sau có nghiệm:

4 3 2
2 3 3 2 0 x x mx x ÷ + ÷ + =
III. PHƯƠNG TRÌNH ax + by + c = 0.
a = b = c = 0: Mọi (x; y) là nghiệm.
a = b = 0 = c: Vô nghiệm.
a = 0, b = 0: x tuỳ ý; y =
c
b
÷
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

13
a = 0, b = 0: x = -
c
a
, y tuỳ ý.
a = 0, b = 0: x tuỳ ý,
ax
b
c
y
b
= ÷ ÷ (hay
by
a
c
x
a
= ÷ ÷ , y tuỳ ý)
IV. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Dạng
ax + by = c
a'x + b'y = c'
¦
´
¹

Phương pháp giải:
1. Phương pháp thế.
2. Phương pháp cộng đại số.
3. Dùng máy tính bỏ túi.
4. Phương pháp định thức Crame.
VD. Giải và biện luận theo m hệ phương trình:
( 1)
( 1)
m x y m
mx m y m
÷ + = ¦
´
+ ÷ =
¹

HD.
2 2 2
1 1 1 1 m
2 ; 2 ; 2
1 m-1 m m-1 1 m
x y
m m m
D m m D m m D m m
÷ ÷
= = ÷ = = ÷ = = ÷
i) 0 0 2: 1 D m m x y = · = . = = =
ii) m = 0: 0
x y
D D D = = = ¬Hệ tương đương với một phương trình: x - y = 0

;
x t
y t t
= ¦
·
´
= e
¹

iii) m = 2: 0
x y
D D D = = = ¬Hệ tương đương với một phương trình:
x + y +2 = 0

2 ;
x t
y t t
= ¦
·
´
= ÷ ÷ e
¹

* Bài tập luyện tập.
Bài 1. Cho hệ phương trình:

2
4 4
( 3) 2 3
mx y m
x m y m
¦ + = +
´
+ + = +
¹

a) Với giá trị nào của m rthì hệ có nghiệm duy nhất và nghiệm đó thoả
x y > .
b) Với m tìm được ở a), tìm min(x + y).
Bài 2. Cho hệ phương trình:

2
1
1
ax y a
x ay a
+ = ÷ ¦
´
+ = ÷
¹

Với giá trị nào của a rthì hệ có nghiệm (x ; y) thoả 2x + y > 0.
Bài 3. Tìm b sao cho với mọi a hệ sau có nghiệm:
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

14

2
2
(1 )
x ay b
ax a y b
+ = ¦
´
+ ÷ =
¹

Bài 4. Cho hệ phương trình:

(2 1) 1
(1 ) 1
a x y
x a y
÷ ÷ = ¦
´
+ + = ÷
¹

Giải hệ khi a =0, a = -
1
2
.
Bài 5. Giải và biện luận theo a, b hệ phương trình:

( ) ( )
(2 ) (2 )
a b x a b y a
a b x a b y b
+ + ÷ = ¦
´
÷ + + =
¹

Bài 6. Giải và biện luận theo a hệ phương trình:

6 (2 ) 3
( 1) 2
ax a y
a x ay
+ ÷ = ¦
´
÷ ÷ =
¹

Gọi (x; y) là nghiệm. Tìm hệ thức liên hệ x, y không phụ thuộc a.
Bài 7. Cho hệ phương trình:

2
ax y b
x ay c c
+ = ¦
´
+ = +
¹

a) Với b = 0, giải và biện luận hệ theo a và c.
b) Tìm b sao cho với mọi a, luôn tìm được c để hệ có nghiệm.
Bài 8. Biết rằng hệ phương trình sau có nghiệm:

ax by c
bx cy a
cx ay b
+ = ¦
¦
+ =
´
¦
+ =
¹

Chứng minh
3 3 3
3 a b c abc + + = .
V. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO.
1. Hệ có một phương trình bậc nhất.
Phương pháp: PP thế (Rút x hoặc y từ phương trình bậc nhất thay vào
phương trình bậc hai)
VD. Cho hệ phương tr×nh

3 3
( )
1
x y m x y
x y
¦ ÷ = ÷
´
+ =
¹

1) Giải hệ khi m = 3.
2) Tìm m để hệ có 3 nghiệm (x
1;
y
1
), (x
2;
y
2
), (x
3;
y
3
)sao cho x
1;
x
2;
x
3
lập thành một cấp số cộng.
HD. Hệ đã cho tương đương:

2 2 2 2
( ( ) ( ) ( ( ) 0
1 1
x y x y xy m x y x y x y xy m
x y x y
¦ ¦ ÷ + + = ÷ ÷ + + ÷ =
·
´ ´
+ = + =
¹ ¹

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

15
·
2 2
2 2
0
1
1 2
1
0
( 1 ) ( 1 ) 0
1
x y
x y
x y
y x
x y xy m
x x x x m
x y
÷ = ¦

= = ÷
´

+ =
¹

·
= ÷ ÷ ¦

¦ + + ÷ =
´
´
+ ÷ ÷ + ÷ ÷ ÷ =
¹ + =
¹


2
1
(1)
2
1 2)
1 0 (3)
x y
y x
x x m

= = ÷

·
= ÷ ÷ ¦

´

+ + ÷ =
¹

* Bài tập luyện tập.
Bài 1. Giải hệ phương trình:

2 2
2 1 0
1 0
x y
x y xy
÷ + = ¦
´
÷ + ÷ =
¹


Bài 2. Cho hệ phương trình:

2 2 2
1
2 3
x y m
x y xy m m
+ = + ¦
´
+ = ÷ ÷
¹

a) Giải hệ khi m = 3.
b) Chứng minh hệ có nghiệm với mọi m. (ĐHQuy Nhơn - A99)

Bài 3. Giải và biện luận theo a hệ phương trình:

8
x y
a
y x
x y
¦
+ =
¦
´
¦
+ =
¹
(HVQHQT - D97)
Bài 4. Giải và biện luận theo m hệ phương trình:

2 0
x y m
y xy
÷ = ¦
¦
´
+ =
¦
¹
(ĐH Đà Nẵng- B98)
Bài 5. Cho hệ phương trình:

2
( 1) ( 2)
x y m
x y xy m y
+ = ¦
´
+ + = +
¹

a) Tìm m để hệ có hơn hai nghiệm.
b) Giải hệ khi m = 4 (ĐHQG Thfố HCM- A97)

Bài 6. Cho biết hệ phương trình sau có nghiệm với mọi b:

2 2
( ) a x y x y b
y x b
¦ + + + =
´
÷ =
¹


Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

16
Chứng minh a = 0. (ĐH Luật HN - A97)

2. Hệ phương trình đưa được về dạng tích.
Phương pháp:
Dạng 1.

( , ) 0
( , ) 0 ( , ). ( , ) 0
( , ) 0 ( , ) 0
( , ) 0
F x y
H x y F x y G x y
H x y G x y
H x y
= ¦
´
= = ¦ ¹

·
´

= = ¦ ¹

´
=

¹

Dạng 2.

( , ) 0
( , ) 0
( , ) 0
( , ) 0 ( , ). ( , ) 0
( , ). ( , ) 0 0 ( , ) 0
( , ) 0
( , ) 0
( , ) 0
F x y
H x y
F x y
K x y F x y G x y
H x y K x y G x y
H x y
G x y
K x y
= ¦
´
=
¹

= ¦

´
= = ¦ ¹
·
´

= = = ¦ ¹

´

=
¹

= ¦
´

=
¹

VD 1. Giải hệ phương trình:

2 2
2 2
5 6 0
2 1
x xy y
x y
¦ ÷ + =
¦
´
+ = ¦
¹

Hệ đã cho tương đương
2 2
2 2
2 2
2 0
2 1 ( 2 )( 3 ) 0
2 1 3 0
2 1
x y
x y x y x y
x y x y
x y
÷ = ¦
´
+ = ÷ ÷ = ¦
¹
·
´

+ = ÷ = ¦
¹

´

+ =
¹


VD 2. Giải hệ phương trình:

2 2 2 2
4 4 4 4 4
2 2
4 4 4 4 4
log ( ) log 2 1 log ( 3 ) log 4( ) log 2 ( 3 )
log ( 1) log (4 2 2 4) log 1 log 4( 1) log (4 2 2 4)
x y x x y x y x x y
x x
xy y y x xy y y x
y y
¦ ¦ + ÷ + = + + = +
¦ ¦
·
´ ´
+ ÷ + ÷ + = ÷ + = + ÷ +
¦ ¦
¹ ¹

2 2
2 2
2
2
4( ) 2 ( 3 )
3 2 0 ( )( 2 ) 0
4( 1) (4 2 2 4) ( )( 2) 0
2 2
x y x x y
x xy y x y x y
x
xy y y x x y y
y xy x x
y
¦ + = +
¦ ÷ + = ÷ ÷ = ¦ ¦ ¦
· · ·
´ ´ ´
+ = + ÷ + ÷ ÷ =
= ÷ + ¦ ¹
¹ ¦
¹

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

17

0
0
0
2
2 0
0 4
2 0
4 2
0
2
2 0
2 0
x y
x y
x y
x y
x y x y
y
x y x
x y
x y
x y
y
x y
y
÷ = ¦
´
÷ =
¹

=

÷ = ¦

= = = ´

÷ =

¹
= = · · · = ¦

÷ = ¦ ´

= = ¦
´ ¹

÷ = ´
¹

=
¹
÷ = ¦
´

÷ =
¹

3. Hệ phương trình đối xứng loại 1.

Là hệ phương trình dạng
( , ) 0
( , ) 0
f x y
g x y
= ¦
´
=
¹
trong đó vai trò của x, y trong từng
phương trình và do đó trong hệ phương trình như nhau:

( , ) ( , )
( , ) ( , )
f x y f y x
g x y g y x
= ¦
´
=
¹

Thấy ngay (x; y) là nghiệm khi và chỉ khi (y; x) là nghiệm.
Cách giải:
• Dạng 1. Thông thường người ta đặt ẩn phụ:
S = x + y, P = xy
Ví dụ: Giải hệ :

2 2
6
5
x y xy
xy x y
¦ + =
´
+ + =
¹

Đặt S = x + y; P = xy và hệ đã cho trở thành:

2 2
3 3 6
5 3 3
2 2
S x y
P xy SP
S P S x y
P xy
= + = ¦ ¦
´ ´
= = = ¦ ¹ ¹

· ·
´

+ = = + = ¦ ¦ ¹

´ ´
= =

¹ ¹
¬ nghiệm (1,2); (2,1)
• Dạng 2. Biến đổi hệ về ( ) ( ), ( ). ( ) x y x y     + .
Đặt ( ) ( ), ( ). ( ) S x y P x y     = + =
Ví dụ 1: Giải hệ phương trình
( ) ( )
3 3
5
1 1 35
xy x y
x y
+ + = ¦
¦
´
+ + + =
¦
¹
(XB)
Hệ tương đương
| | | |( )( )
3
( 1)( 1) 6
( 1) ( 1) 3 ( 1) ( 1) 1 1 35
x y
x y x y x y
+ + = ¦
¦
´
+ + + ÷ + + + + + =
¦
¹

Đặt S = (x + 1) + (y + 1); P =(x +1)(y + 1) hệ phương trình trở thành:
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

18

( )
2
6
5 3 2
3 35 6 2 3
P
S x x
S S P P y y
= ¦
= = = ¦ ¦ ¦ ¦
=> => v
´ ´ ´ ´
÷ = = = =
¹ ¹ ¹ ¦
¹

Ví dụ 2:
2 2
8
( 1)( 1) 12
x y x y
xy x y
¦ + + + =
´
+ + =
¹

Nếu đặt :
S x y
P xy
= + ¦
´
=
¹
, ta thu được hệ sau:
2
2 8
( 1) 12
S S P
P P S
¦ + ÷ =
´
+ + =
¹
là một hệ phức tạp.
Chỉ cần biến đổi hệ thành
( 1) ( ) 8
( 1). ( 1) 12
x x y y
x x y y
+ + + = ¦
´
+ + =
¹

Đặt: S = x(x + 1), P = y(y + 1)
Hệ đã cho tương đương với :

8 6 2
12 2 6
S P S S
SP P P
+ = = = ¦ ¦ ¦
=> v
´ ´ ´
= = =
¹ ¹ ¹

Như vậy (x, y) là nghiệm của các hệ phương trình sau:
i)
2
2
2 1 2
2 3
6
x x x x
y y
y y
¦ + = = v = ÷ ¦ ¦
·
´ ´
= v = ÷
+ = ¦ ¹
¹
Ta có 4 nghiệm (1; 2), (1; - 3), (- 2; 2), (- 2; - 3)
ii)
2
2
6 2 3
1 2
2
x x x x
y y
y y
¦ + = = v = ÷ ¦ ¦
·
´ ´
= v = ÷
+ = ¦ ¹
¹
Ta có 4 nghiệm (2; 1), (- 3; 1), (2; - 2), (- 3; - 2)
Suy ra nghiệm của hệ có 8 nghiệm.
• Dạng 3. Hệ đã cho không đối xứng đối với x, y nhưng đối xứng đối với
( , ), ( , ) x y x y   nào đó. Biến đổi hệ về ( , ) ( , ), ( , ). ( , ) x y x y x y x y     + .
Ví dụ 1: Giải hệ phương trình

2 2
( 1) ( 1) 14
( ) 24
x xy y xy
xy x y
+ + ÷ = ¦
´
÷ =
¹
(XB)
Thấy ngay hệ không đối xứng đối với x,y.
Có thể cảm giác ( , ) ( 1), ( , ) ( 1) x y x xy x y y xy   = + = ÷ , tiếc rằng không có
được ( , ). ( , ) x y x y   .
Ta biến đổi hệ tương đương
2 2
2 2
( ) ( ) 14
)( ) 24
x y xy x y
x y xy x y
¦ + + ÷ =
¦
´
+ ÷ = ¦
¹

Thấy ngay hệ đối xứng đối với ( , ), ( , ) x y x y   trong đó
2 2
( , ) ( ), ( , ) x y x y xy xy x y x y x y   = + = + = ÷ .
Hệ tương đương:
2 2
2 2
12 2 2
2 ( ) 12 ( 2)(2 2) 12
12 12
2
( ) 2 ( 12)(2 12) 2
12
x y xy y x y x
x y xy x y x x x
y x y x
x y xy
xy x y x x x
x y
¦ + = = ÷ = ÷ ¦ ¦
´ ´ ´
÷ = + = ÷ ÷ =
¹ ¹ ¹

· ·

= ÷ = ÷ ¦ ¦ ¦ + =

´ ´ ´
+ = ÷ ÷ =
÷ =
¹ ¹ ¹

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

19
Ví dụ 2: Giải và biện luận theo a hệ phương trình

1
2 5
2
2
2
x y
x y
x y
a
x y
¦
+ + =
¦
÷
¦
´
+
¦
=
¦
÷
¹

Thấy ngay hệ đối xứng đối với ( , ), ( , ) x y x y   trong đó
1
( , ) , ( , ) 2
2
x y x y x y
x y
  = = +
÷
. Tuy nhiên tính đối xứng ở đây chỉ có tính
tương đối vì bạn thấy đấy
1
( , ) 0,
2
x y
x y
 = =
÷
còn ( , ) 2 x y x y  = + thì không có
điều kiện gì. Ta có hệ:
( ; ) ( ; ) 5
( ; ). ( ; )
x y x y
x y x y a
 
 
+ = ¦
´
=
¹

Suy ra ( , ), ( , ) x y x y   là nghiệm của phương trình
2
5 0 X X a ÷ + = (*)
Vì phuơng trình có thể có nghiệm bằng 0, khi đó chỉ có ( , ) x y  nhận nghiệm
đó thôi. Như thế nên phải xét hai trường hợp:
i) a = 0:
2 0
2 0
( ; ) ( ; ) 5 ( ; ) 0
1
1
5 ( ; ). ( ; ) 0 ( ; ) 5 2
2
5
x y
x y
x y x y x y
x y x y x y x y
x y
  
  
+ = ¦ + = ¦
+ = = ¦ ¦ ¦ ¦
· · ·
´ ´ ´ ´
= = = ÷ =
¹ ¹
¦ ¦
÷
¹
¹

ii) a == 0: Phương trình (*) có nghiệm chỉ khi
25
25 4 0
4
a a A = ÷ > · s . Hai
nghiệm của (*) là
5 25 4
2
a ± ÷
.
Hệ tương đương với:
1 5 25 4 2 5 25 4
2
2 2 2 5 25 4
5 25 4 5 25 4
2 2
2 2
1 5 25 4 2 5 25 4
2
2 2 2 5 25 4
5 25 4 5 25 4
2 2
2 2
a a
x y
x y a a
a a
x y x y
a a
x y
x y a a
a a
x y x y
¦ ¦
+ ÷ ÷ ÷
= ÷ = = ¦ ¦
÷ ¦ ¦ + ÷

´ ´

÷ ÷ ÷ ÷ ¦ ¦
+ = + =
¦ ¦
¹ ¹
·

¦ ¦
÷ ÷ + ÷

= ÷ = =
¦ ¦
÷ ¦ ¦ ÷ ÷
´ ´
+ ÷ + ÷ ¦ ¦
+ = + =
¦ ¦
¹ ¹

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

20
5 25 4 1
5 25 4
1
2
4
2
5 25 4 1
5 25 4
1
2
8
2
5 25 4 5 25 4 1
2 1
2 4
5 25 4
5 25 4 1
2
1
2
8
a
a
x
x y
a
a
a
a
y
x y
a
a a
x y x
a a
a
a
x y
y
a
¦
÷ ÷ | | ¦
÷ ÷
= +
¦
|
÷ =
¦
¦ \ .
¦

´
´

÷ ÷ | | ¦ ÷ ÷
¦

= ÷
+ = |
¦
¦
\ . ¹ ¹

· ·

¦ ¦
+ ÷ + ÷ | |

÷ = = +
¦ ¦ |

¦
¦ \ .
´
´

+ ÷
¦ + ÷ | | ¦

+ =
= ÷
| ¦
¦ ¹
\ . ¹

* Bài tập luyện tập.
Bài 1. Giải hệ phương trình
3 3
2 1
11
x y xy
x y
+ + = ¦
´
+ =
¹
(XB)
Bài 2. Giải hệ phương trình
2 2
2( ) 1
1
x y xy
x y xy
+ ÷ = ¦
´
+ =
¹
(XB)
Bài 3. Giải hệ phương trình
2 2
5
( 1) 6
x y x y
xy x y xy
¦ ÷ + + =
´
÷ + + ÷ =
¹
(XB)
Bài 4. Giải hệ phương trình
2 2
4 2 2 4
5
13
x y
x x y y
¦ + =
¦
´
÷ + = ¦
¹
(ĐH Ngoại Thương A98)
Bài 5. Giải hệ phương trình
2 2
2 2
1
( )(1 ) 5
1
( )(1 ) 49
x y
xy
x y
x y
¦
+ + =
¦
¦
´
¦
+ + =
¦
¹
(ĐH Ngoại Thương A99)
Bài 6. Giải hệ phương trình
2 2
2 2
1 1
4
1 1
4
x y
x y
x y
x y
¦
+ + + =
¦
¦
´
¦
+ + + =
¦
¹
(ĐH An Ninh A99)
Bài 7. Giải hệ phương trình
y 7
1
x
78
x
y xy
x xy y xy
¦
+ = +
¦
´
¦
+ =
¹
(ĐH Hàng Hải A99)
Bài 8. Cho hệ phương trình
2 2
x y xy m
x y m
+ + = ¦
´
+ =
¹

a) Giải hệ khi m = 5
b) Tìm tất cả các giá trị m để hệ có nghiệm.
Bài 9. Cho hệ phương trình
2 2
8
( 1)( 1)
x y x y
xy x y m
¦ + + + =
´
+ + =
¹

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

21
a) Giải hệ khi m = 12
b) Tìm tất cả các giá trị m để hệ có nghiệm.
Bài 10. Cho hệ phương trình
2 2
3 8
x y xy a
x y xy a
+ + = ¦
´
+ = ÷
¹

a) Giải hệ khi a =
7
2

b) Tìm tất cả các giá trị a để hệ có nghiệm.
Bài 11. Cho hệ phương trình
2 2
1 x y xy m
x y xy m
+ + = + ¦
´
+ =
¹

a) Giải hệ khi m = 2
b) Tìm tất cả các giá trị m để hệ có ít nhất một nghiệm (x;y) sao cho x > 0,
y > 0.

4. Hệ phương trình đối xứng loại 2:
Là hệ phương trình dạng
( , ) 0
( , ) 0
f x y
g x y
= ¦
´
=
¹
trong đó nếu thay đổi vai trò của x, y
cho nhau thì phương trình này trở thành phương trình kia và ngược lại. Vai
trò của x, y trong từng phương trình không như nhau nhưng trong hệ phương
trình thì như nhau:

( , ) ( , )
( , ) ( , )
f x y g y x
g x y f y x
= ¦
´
=
¹

Thấy ngay (x; y) là nghiệm khi và chỉ khi (y; x) là nghiệm.
Cách giải:
Trừ từng vế của hai phương trình ta được phương trình tích
VD1. Giải hệ phương trình

2
2
3 (1)
3 (2)
x x y
y y x
¦ = ÷
¦
´
= ÷ ¦
¹
(ĐHMTCN - A98)
Trừ từng vế (1) và (2) cho nhau, ta có: x
2
- y
2
= 3(x - y) + x - y
·(x - y)(x + y - 4) = 0
0
4 0
x y
x y
÷ =
·

+ ÷ =

i) x - y = 0 ·y = x thay vào (1): x
2
- 2x = 0 ·x = 0, x = 2.
Ta có hai nghiệm (0; 0), (2; 2)
ii) x + y - 4 = 0 ·y = 4 - x thay vào (1): x
2
= 3x - 4 + x ·x = 2
Ta có nghiệm (2; 2).
Tóm lại, hệ phương trình đã cho có hai nghiệm (0; 0), (2; 2).
VD2. Xác định a < 0 để hệ sau có nghiệm duy nhất
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

22

2 2
2 2
(1)
(2)
x y a y
xy a x
¦ + =
¦
´
+ = ¦
¹
(ĐHDược - A97)
Trừ từng vế (1) và (2) cho nhau ta có:
xy(x - y) = y
2
- x
2
·(x - y)(xy + x + y) = 0
0
0
x y
xy x y
÷ =
·

+ + =

Do a < 0 nên từ hệ đã cho suy ra x > 0, y > 0 như thế xy + x + y = 0 vô
nghiệm.
Với x - y = 0 ·y = x thay vào (1): x
2
- x
3
= a
Đặt f(x) = x
2
- x
3
, x > 0.
f '(x) = 2x - 3x
2

f '(x) = 0 · x = 0, x =
3
2

Thấy ngay với mọi a < 0
phương trình (*) có nghiệm
duy nhất nên hệ có nghiệm
duy nhất.
* Bài tập luyện tập.
Bài 1. Giải hệ phương trình
3 4
3 4
y
x y
x
x
y x
y
¦
+ =
¦
¦
´
¦
+ =
¦
¹
(ĐHQG HN -A97)
Bài 2. Giải hệ phương trình
x
y
l og (3 2 ) 2
l og (3 2 ) 2
x y
y x
+ = ¦
´
+ =
¹
(ĐH Công đoàn - A97)
Bài 3. Giải hệ phương trình
1 3
2
1 3
2
x
y x
y
x y
¦
+ =
¦
¦
´
¦
+ =
¦
¹
(ĐHQG HN - B99)
Bài 4. Cho hệ phương trình
2
2
( ) 2
( ) 2
x x y m
y x y m
¦ ÷ + =
¦
´
÷ + = ¦
¹

a) Giải hệ khi m = 0
b) Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất. Tìm nghiệm đó.
(ĐH Công đoàn - A99)
Bài 5. Giải hệ phương trình
3
3
3 8
3 8
x x y
y y x
¦ = +
¦
´
= + ¦
¹
(ĐHQG HN - D99)
x 0 3/2 + ·
f '(x) 0 + 0 -

f(x)


0 - ·

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

23
Bài 6. Cho hệ phương trình
2
2
2
2
2
2
a
x y
y
a
y x
x
¦
= +
¦
¦
´
¦
= +
¦
¹

Chứng minh rằng hệ có nghiệm với mọi a.

5. Hệ phương trình đẳng cấp.

( , ) (1)
( , ) (2)
f x y a
g x y a
= ¦
´
=
¹
trong đó :
( , ) ( , )
( , ) ( , )
k
k
f tx ty t f x y
g tx ty t g x y
¦ =
¦
´
= ¦
¹

Mở rộng:
( , ) ( , ) (3)
( , ) ( , ) (4)
f x y F x y
g x y G x y
= ¦
´
=
¹

trong đó f(tx, ty) = t
k
f(x, y), g(tx, ty) = t
k
g(x, y) : cùng đẳng cấp bậc k.
F(tx, ty) = t
m
F(x, y), G(tx, ty) = t
m
G(x, y) : cùng đẳng cấp bậc m.
PPGiải: Xét x = 0 có phải là nghiệm.
Xét x = 0: Đặt y = tx
VD1: Giải hệ phương trình:

3 3
7
( ) 2
x y
xy x y
¦ ÷ =
´
÷ =
¹
(HVQHQT - D97)
HD.
Hệ đã cho tương đương với :
3 3
2 2
7
2
x y
x y xy
¦ ÷ =
¦
´
÷ = ¦
¹

Từ phương trình thứ hai thấy ngay x= 0, y = 0. Đặt y = tx.
hệ
3 3
2 2
7
2
x y
x y xy
¦ ÷ =
¦
´
÷ = ¦
¹
trở thành
3 3 3 3 3
3 2 3 3 2
7 (1 ) 7
2 ( ) 2 (*)
x t x x t
tx t x x t t
¦ ¦ ÷ = ÷ =
¦ ¦
·
´ ´
÷ = ÷ = ¦ ¦
¹ ¹

Từ (*) ta thấy 0, 1 t t = = . Chia từng vế của hai phương trình, ta có:

3 2
2
2
1 7 1 7 1
2 5 2 0 2,
2 2 2
t t t
t t t t
t t t
÷ + +
= · = · ÷ + = · = =
÷

i) t = 2 thay vào (*) ta có x
3
= -1 ·x = - 1, y = 2x = -2
ii) t =
1
2
thay vào (*) ta có x
3
= 8 ·x = 2, y =
1
2
x = 1
VD2: Giải hệ phương trình:

2 2
2 2
3 2 2 7
6 3 8
x xy y
x xy y
¦ ÷ + =
¦
´
+ ÷ = ÷ ¦
¹

HD.
Từ phương trình thứ hai thấy ngay 0 y = . Đặt x = ty.
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

24
Hệ
2 2
2 2
3 2 2 7
6 3 8
x xy y
x xy y
¦ ÷ + =
¦
´
+ ÷ = ÷ ¦
¹
·
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
3 2 2 7 (3 2 2) 7 (1)
6 3 8 ( 6 3) 8 (2)
t y ty y y t t
t y ty y y t t
¦ ¦ ÷ + = ÷ + =
¦ ¦
·
´ ´
+ ÷ = ÷ + ÷ = ÷ ¦ ¦
¹ ¹

Từ (1) thấy ngay
2
3 2 7 0, t t t ÷ + > ¬ . Chia từng vế của (2) cho (1):

2
2
2
6 3 8 5
31 26 5 0 1,
3 2 2 7 31
t t
t t t t
t t
+ ÷
= ÷ · + ÷ = · = ÷ =
÷ +

***Chú ý: Có thể giải hệ đã cho theo cách sau:
Hệ đã cho tương đương với :
2 2
2 2
24 16 16 56
7 42 21 56
x xy y
x xy y
¦ ÷ + =
¦
´
+ ÷ = ÷ ¦
¹
·
2 2
2 2
24 16 16 56 (1)
31 26 5 0 (2)
x xy y
x xy y
¦ ÷ + =
¦
´
+ ÷ = ¦
¹

Ta giải (2)

2 2
31 26 5 0 x xy y + ÷ =
· ( )( ) 31 5 0 x y x y ÷ + =
·
31
31 5 0
5
0
x
x y y
x y
y x

÷ = =

·

+ =

= ÷

thay vào (1)
* Bài tập luyện tập.
Bài 1. Giải hệ phương trình
2 2
3 3
30
35
x y xy
x y
¦ + =
¦
´
+ = ¦
¹
(ĐHQG Mỏ - ĐC -A98)
Bài 2. Cho hệ phương trình
2 2
2
4
3 4
x xy y k
y xy
¦ ÷ + =
¦
´
÷ = ¦
¹

1) Giải hệ khi k = 1, k = 4.
2) Chứng minh rằng hệ có nghiệm với mọi k = 4.
Bài 3. Cho hệ phương trình
2 2
2 2
3 2 11
2 3 17
x xy y
x xy y m
¦ + + =
¦
´
+ + = + ¦
¹

1) Giải hệ khi m = 0.
2) Tìm m để hệ có nghiệm.
(ĐHQG Tp Hồ Chí Minh)
Bài 4. Cho hệ phương trình
3 3 2
3 2 2
1
( 1)
2
1
x ay a
x ax y xy
¦
÷ = +
¦
´
¦
+ + =
¹

Tìm tất cả các giá trị của a sao cho hệ có nghiệm và mọi nghiệm (x; y) của
hệ đều thoả x + y = 0.
HD. Từ dấu hiệu cần x + y = 0 ·y = - x thay vào hệ ta có:

3 2
2
2
3
1 1 0
1 ( 1) ( 1)
1 1
( 1) 2
1 1
2 2 ( 1) 0
2 ) 1
2 2
a
a a x a
a
a
a a a a
a x
a
+ = ¦
= ÷ + = + + ¦

¬ = + · ·
´

÷ = + ÷ =
¦
÷ =
÷ ¹

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

25
0 1 a a · = v = ±
Xét từng trường hợp, xem giá trị a nào thoả điều kiện bài toán.
6. Các hệ khác.
VD1. Cho hệ phương trình
3 3
( )
1
x y m x y
x y
¦ ÷ = ÷
´
+ = ÷
¹

1) Giải hệ khi m = 3.
2) Tìm m để hệ có 3 nghiệm (x
1
, y
1
), (x
2
, y
2
), (x
3
, y
3
) sao cho x
1
, x
2
, x
3
lập
thành một cấp số cộng trong đó
1 3
, x x lớn hơn 1.
HD.
3 3 2 2
2 2
0
1
( ) ( )( ) 0
1 1 0
1
x y
x y
x y m x y x y x xy y m
x y x y x xy y m
x y
÷ = ¦
´
+ = ÷
¦ ¦ ÷ = ÷ ÷ + + ÷ = ¹

· ·
´ ´

+ = ÷ + = ÷ ¦ + + ÷ =
¹ ¹

´
+ = ÷
¹

2 2 2
1 1
2 2
1 1
( 1) ( 1) 0 1 0 (*)
x y x y
y x y x
x x x x m x x m

= = ÷ = = ÷


· ·
= ÷ ÷ = ÷ ÷ ¦ ¦

´ ´

+ ÷ ÷ + ÷ ÷ ÷ = + + ÷ =
¹ ¹

Khi m >
3
4
phương trình (*) có hai nghiệm và trung bình cộng hai nghiệm
bằng -
1
2
. Do đó ba nghiệm đã lập thành cấp số cộng. Gọi hai nghiệm này là
x
1
, x
2
thì cấp số cộng đó là: x
1
, -
1
2
, x
2
. Ta phải có
1 2
1, 1 x x > >
Thấy ngay chỉ cần
2 1
1 1 x x > ¬ > (do x
1
, x
2
đối xứng nhau qua -
1
2
mà - 1
gần -
1
2
hơn 1). Ta phải có:
2
1 4 3
1 1 1 2 4 3 4 3 4
2
m
x m m
÷ + ÷
> · > · ÷ ÷ + ÷ >
2 2
2 2
1 2 4 3 4 3 4 4 3 2 4
4 3 4 24 9 7 3 0
m m
m m m m
m m m m m
> > ¦ ¦
÷ ÷ + ÷ > · ÷ < ÷ · ·
´ ´
÷ < ÷ + ÷ + >
¹ ¹

VD2. Cho hệ phương trình
(1 )
2 0
x y a xy
xy x y
÷ = + ¦
´
+ + + =
¹

1) Giải hệ khi a =
1
2
.
2) Tìm a để hệ có nghiệm.
VD3. Giải các hệ phương trình:
1)
3 3 2 2
1 x y
x y x y
+ = ¦
´
+ = +
¹

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

26
2)
3 3
5 5 2 2
1 x y
x y x y
¦ + =
¦
´
+ = + ¦
¹

VD4. Giải hệ phương trình
2 2
2 2
2 ( ) 3
( ) 10
y x y x
x x y y
¦ ÷ =
¦
´
+ = ¦
¹

VD5. Giải hệ phương trình
2 2
4 5
4 2 7
x y
xy x y
¦ + =
´
+ + =
¹

HD.
Cộng từng vế ta được (x + 2y)
2
+ (x + 2y) - 12 = 0
Suy ra x + 2y = - 4, x + 2y = 3.
Từ phương trình thứ hai:
i) x + 2y = 3 suy ra xy = 1
ii) x + 2y = - 4 suy ra xy =
11
4

VD6. Giaû i heä phöông trình
( ) ( )
( )
¦
+ + + =
¦
´
+ + + + =
¦
¹
2 2
x y x y 4
I
x x y 1 y y 1 2

HD.
(I)
¦
+ + + =
¦
·
´
+ + + + = ¬ = ÷
¦
¹
2 2
2 2
x y x y 4
x y x y xy 2 xy 2

Ta coù = + = ¬ = + + ¬ + = ÷
2 2 2 2 2 2
S x y; P xy S x y 2xy x y S 2P
Vaä y ( )
¦
÷ + = = ÷ ¦ ¦
· ·
´ ´
= = ÷
÷ + = ¹ ¦
¹
2
2
S 2P S 4 P 2
I
S 0hayS 1
S P S 2

1
S x y 0
TH :
P xy 2
= + = ¦
´
= = ÷
¹
vaä y x, y laø nghieä m cuû a phöông trình + ÷ =
2
X 0X 2 0
Vaä y heä coù 2 nghieä m
x 2
x 2
¦
=
¦
´
= ÷
¦
¹
hay
x 2
y 2
¦
= ÷
¦
´
=
¦
¹

2
S x y 1
TH :
P xy 2
= + = ÷ ¦
´
= = ÷
¹
vaä y x,y laø nghieä m cuû a phöông trình
2
X X 2 0 + ÷ =
¬ = = ÷ X 1hay X 2. Vaä y heä coù 2 nghieä m
x 1
y 2
= ¦
´
= ÷
¹
V
x 2
y 1
= ÷ ¦
´
=
¹

Toù m laï i heä Pt (I) coù 4 nghieä m
x 2
y 2
¦
=
¦
´
= ÷
¦
¹
V
x 2
y 2
¦
= ÷
¦
´
=
¦
¹
V
x 1
y 2
= ¦
´
= ÷
¹
V
= ÷ ¦
´
=
¹
x 2
y 1

Cách 2.
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

27
(I)
¦
+ + + =
¦
·
´
+ + + + =
¦
¹
2 2
2 2
x y x y 4
x y x y xy 2
¦
+ + + = ¦
·
´
= ÷ ¦
¹
2 2
x y x y 4
xy 2
¦
+ + + = ¦
·
´
= ÷ ¦
¹
2
(x y) x y 0
xy 2

¦
+ = + =÷ ¦
·
´
= ÷ ¦
¹
x y 0hay x y 1
xy 2
¦
+ = + =÷ ¦
·
´
= ÷ ¦
¹
x y 0hay x y 1
xy 2

¦
= ÷
¦
·
´
=
¦
¹
2
x y
x 2
hay
+ =÷ ¦
¦
´
+ ÷ = ¦
¹
2
x y 1
x x 2 0
·
x 2
y 2
¦
=
¦
´
= ÷
¦
¹
V
x 2
y 2
¦
= ÷
¦
´
=
¦
¹
V
x 1
y 2
= ¦
´
= ÷
¹
V
= ÷ ¦
´
=
¹
x 2
y 1

VD7. Giaû i heä phöông trình: ( )
¦
+ + ÷ + = ¦
´
+ =
¦
¹
2x y 1 x y 1
I
3x 2y 4

HD.
( )
( ) ( )
2x y 1 x y 1
I
2x y 1 x y 5
¦
+ + ÷ + =
¦
·
´
+ + + + =
¦
¹

Ñaë t = + + > = + > u 2x y 1 0,v x y 0
(I) thaø nh
( )
÷ = = ¬ = ¦
¦
¬
´
= ÷ ¬ = ÷
+ =
¦
¹
1 1
2 2
2 2
u v 1 u 2 v 1
u 1 v 2 loaï i
u v 5

Vaä y ( )
2x y 1 2
I
x y 1
¦
+ + =
¦
·
´
+ =
¦
¹

2x y 1 4 x 2
x y 1 y 1
+ + = =
¦ ¦
· ·
´ ´
+ = = ÷
¹ ¹

VD8. Giaû i heä phöông trình:
÷
÷
¦
+ ÷ + = +
¦
´
¦ + ÷ + = +
¹
2 y 1
2 x 1
x x 2x 2 3 1
(I)
y y 2y 2 3 1

Đặt u = x ÷ 1, v = y ÷ 1
(I) thành
¦
+ + =
¦
´
¦
+ + =
¹
2 v
2 u
u u 1 3
(II)
v v 1 3

Xét hàm f(x)
2
x x 1 = + +
f ´(x)
+
+ +
= + = > >
+ + +
2
2 2 2
x x
x x 1 x
1 0
x 1 x 1 x 1

Vậy f đồng biến trên R.
Nếu u > v ¬f(u) > f(v) ¬ >
v u
3 3 ¬ v > u ( vô lý )
Tương tự nếu v > u cũng dẫn đến vô lý

Do đó hệ (II)
¦ ¦
¦ ¦ + + = = + ÷
· ·
´ ´
= =
¦ ¦
¹ ¹
2 u u 2
u u 1 3 1 3 ( u 1 u) (1)
u v u v

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

28
Đặt: g(u)
u 2
3 ( u 1 u) = + ÷

| |
¬ = + ÷ + ÷ |
|
+
\ .
u 2 u
2
u
g'(u) 3 ln3( u 1 u) 3 1
u 1

( ) ( ) R u , 0
1 u
1
3 ln u 1 u 3 u ' g
2
2 u
e ¬ >
|
|
.
|

\
|
+
÷ ÷ + =
Vậy g(u) đồng biến trên R.
Ta có g(0) = 1. Vậy u = 0 là nghiệm duy nhất của (1)
Nên (II) · u = 0 = v
Vậy (I) · x = y = 1.
***Chú ý: Để chứng tỏ u = v có thể biến đổi:
( )
( )
( ) ( )
¦
÷ = ÷ +
¦
¦ + + =
¦ ¦
· ¬ ÷ + = ÷ +
´ ´
¦ ¦
+ + = ÷ = ÷ +
¹
¦
¹
v 2
2 v
u 2 v 2
2 u u 2
1 3 u u 1
u u 1 3
3 v v 1 3 u u 1
v v 1 3 1 3 v v 1

÷ + ÷ +
¬ =
2 2
u v
u u 1 v v 1
3 3
(*)
Xét hàm số
÷ +
=
2
t
t t 1
f(t)
3
đồng biến, nên (*) suy ra u = v.
VD9. Cho hệ phương trình
2 2
2
2(1 )
( ) 4
x y a
x y
¦ + = +
¦
´
+ = ¦
¹

1) Giải hệ khi a = 1.
2) Tìm tất cả các giá trị của a để hệ có đúng hai nghiệm.
HD. Cách 1.
2 2 2 2
2
2(1 ) 2(1 )
( 2)( 2) 0 ( ) 4
x y a x y a
x y x y x y
¦ + = + ¦ + = +
¦
·
´ ´
+ ÷ + + = + = ¦ ¹ ¹


2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2(1 ) (2 ) 2(1 ) 2 1 0 (1)
2 0 2 2 (2)
2(1 ) (2 ) 2(1 ) 2 1 0 (3)
2 0 2 2
x y a x x a x x a
x y y x y x
x y a x x a x x a
x y y x y x
¦ ¦ ¦ + = + + ÷ = + ÷ + ÷ =
´ ´ ´
+ ÷ = = ÷ = ÷
¹ ¹ ¹
· · ·

¦ ¦ + = + + + = + + + ÷ =

´ ´

+ + = = ÷ ÷ = ÷ ÷
¹ ¹
(4)

¦

´

¹

1) a = 1: Hệ đã cho trở thành
2
2
2 0 0 2
2 2
0 2
2 0
2
2
x x x x
y x y x
x x
x x
y x
y x
¦ ÷ = = v = ¦
´ ´
= ÷ = ÷
¹ ¹

· ·

= v = ÷ ¦ ¦ + =

´ ´
= ÷ ÷
= ÷ ÷
¹ ¹

Suy ra 4 nghiệm (0; 2), (2; 0), (0; - 2), (- 2; 0).
2) Hệ có đúng hai nghiệm.
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

29
Nhận xét rằng (1) và (3) có cùng biệt số A' = a. Suy ra a 0 >
- a > 0: Mỗi phương trình (1) và (3) có 2 nghiệm phân biệt, trong khi từ
(2) và (4) ta có 2 - x = - 2 - x với ¬x nên hệ có ít nhất 4 nghiệm. Suy ra a >
0 không thoả.
- a = 0: Hệ (1)&(2) có nghiệm (1; 1), hệ (3)&(4) có nhiệm (- 1; - 1). Vậy a
= 0 thoả.
Cách 2 (PP Hình học).
Thấy ngay a 0 > . Trong hệ toạ độ Đê-các Oxy:
Xem Pt
2 2
2(1 ) x y a + = + , a 0 > là Pt đường tròn (O, R), R = 2(1 ) a +
Xem (x + y)
2
= 4 ·(x + y - 2)(x + y + 2) = 0 là phương trình hai đường
thẳng:
1
: A x + y - 2 = 0,
2
: A x + y + 2 = 0
Hai đường thẳng này đối xứng nhau qua O.
Pt có đúng hai nghiệm ·
1
A tiếp xúc với (O, R)( do đó
2
A cũng tiếp xúc với
(O, R))
·d(O,
1
A ) = R ·
0 0 2
2(1 )
2
a
+ ÷
= + ·a = 0.
VD10. Cho hệ phương trình
2 2
0
0
x ay a
x y x
+ ÷ = ¦
´
+ ÷ =
¹

1) Tìm tất cả các giá trị của a để hệ có hai nghiệm phân biệt.
2) Gọi hai nghiệm là
1 1 2 2
(x ; y ), (x ; y ) là hai nghiệm. Chứng minh rằng:

2 2
1 2 1 2
(x - x ) + (y - y ) 1 s
HD. 1) Trong hệ toạ độ Đê-các Oxy:
Xem phương trình x + ay - a = 0 là phương trình đường thẳng d.
Xem phương trình x
2
+ y
2
- x = 0 là phương trình đường tròn I(
1
2
; 0),
R =
1
2
.
Hệ có hai nghiệm phân biệt khi chỉ khi đường thẳng cắt đường tròn tại hai
điểm phân biệt
·d(I, d) < R ·
2 2 2
2
1
1 4 2
1 1 2 1 4 4 1 0
2 3
1
a
a a a a a a
a
÷
< · + > ÷ · + > ÷ + · < <
+

2) Gọi A, B là các giao điểm của đường tròn I(
1
2
; 0) và đường thẳng d.
Khi đó
1 1 2 2
A(x ; y ), B(x ; y ) .
AB là một dây cung của đường tròn nên AB s 2R =1.
Để ý rằng AB =
2 2
1 2 1 2
(x - x ) + (y - y ) . Ta có đpcm.
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

30
VD11. Giải hệ phương trình:

1 2 1980
1 2 1980
1981
1 1 ... 1 1980
1980
1979
1 1 ... 1 1980
1980
x x x
x x x
¦
+ + + + + + =
¦
¦
´
¦
÷ + ÷ + + ÷ =
¦
¹

HD.
Đặt
( )
= 1, 1980
1 ; 1
i i i
i
a x x = + ÷


¬ 2
i
a =

(i = 1, 2, ...., 1980),
1980
1
1980 2
i
i
a
=
=
¯

(1)
Mặt khác
( )
1980
1 1980 1 1980
1
1 ... 1 ; 1 ... 1
i
i
a x x x x
=
= + + + + ÷ + + ÷
¯


¬
( ) ( )
( )
1980
2 2
1 1980 1 1980
1
1 ... 1 1 ... 1
i
i
a x x x x
=
= + + + + + ÷ + + ÷
¯

=
= 1980.1981 1980.1979 1980 2 + = (2)
Từ (1)&(2) suy ra các véc tơ ( 1,1980)
i
a i =

cùng phương, cùng hướng, cùng độ
dài.
Như thế x
1
= x
2
= ... x
1980
¬
1 2 1980
1981
1 1 ... 1
1980
x x x + = + = = + =
¬ x
1
= x
2
= ... x
1980
=
1
1980
.
VD12. Giải hệ phương trình:

2 2
2 2 2
6
1 5
y xy x
x y x
¦ + =
¦
´
+ = ¦
¹
(ĐHSPHN - A2000)
HD. Thấy rằng x = 0 không thoả phương trình thứ hai.
Chia hai vế của cả hai phương trình cho x
2
, ta có:

2
2
2 2
2 2
1
6
6
1 1
5 5
y
y y
y
x x
x x
y y
x x
¦ ¦ | |
+ =
+ =
| ¦ ¦
¦ ¦
\ .
·
´ ´
¦ ¦
+ = + =
¦ ¦
¹ ¹

Đặt
1
,
y
u y v
x x
= + = ¬
2
6
2 5
uv
u v
= ¦
´
÷ =
¹

* Bài tập luyện tập.
Bài 1. Giải hệ phương trình
2 2
82
9
1 10 10 1
3 3
x y
x x y y
y y
¦
+ =
¦
¦
´
¦
+ + ÷ + = + +
¦
¹
(Bộ đề thi TS)
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

31
Bài 2. Giải hệ phương trình x
2
+ a
2
= y
2
+ b
2
=(x - b)
2
+ (y - b)
2
.
(Bộ đề thi TS)
Bài 3. Cho hệ phương trình
3
2
3
2
7 0
7 0
a
x y
x
a
x y
y
¦
+ ÷ =
¦
¦
´
¦
+ ÷ =
¦
¹
(ĐHHuế - A97)
Chứng minh hệ có nghiệm duy nhất khi a > 0. Còn đúng không khi a < 0 ?
Bài 4. Giải hệ phương trình
2 2 2 2
(2x+y) 5(4 ) 6(2 ) 0
1
2 0
2
x y x y
x y
x y
¦ ÷ ÷ + ÷ =
¦
´
+ + =
¦
÷
¹

(ĐHXD - A97)
Bài 5. Giải hệ phương trình
2 2
11
3( ) 28
x y xy
x y x y
+ + = ¦
´
+ + + =
¹
(ĐHQGHN - D2000)
Bài 6. Giải hệ phương trình
2 2
2 2
3 4 1
3 2 9 8 3
x y x y
x y x y
¦ + ÷ + =
¦
´
÷ ÷ ÷ = ¦
¹
(ĐHSP2HN - A99)
Bài 7. Giải hệ phương trình
2 2
4 4 2 2
7
21
x y xy
x y x y
¦ + + =
¦
´
+ + = ¦
¹
(ĐHSPHN - B2000)
Bài 8. Giải hệ phương trình
2 2
2 2
3 2 9
2 2 2
x y xy
x y xy
¦ + + =
¦
´
+ + = ¦
¹
(ĐHSP TPhố HCM - A2000)
Bài 9. Giải hệ phương trình
2 2
11
30
xy x y
x y xy
+ + = ¦
´
+ =
¹
(ĐHGTVT - A2000)
Bài 10. Giải hệ phương trình
2 2 2
2
64
x y z
xyz
¦ = +
´
=
¹
trong đó log
y
x , log
z
y, log
x
z theo
thứ tự đó lập thành một cấp số cộng. (ĐHNgoại Ngữ - D2000)
Bài 11. Tìm a để hệ sau có nghiệm

2 2
2 2 4 3 2
2 3 8
2 4 5 4 4 12 105
x xy y
x xy y a a a
¦ ÷ ÷ =
¦
´
+ + = ÷ + ÷ + ¦
¹
(ĐH AN - A2000)
Bài 12. Cho hệ
2 2
2
1
x xy y m
x y xy m
+ + = + ¦
´
+ = +
¹

1) Giải hệ khi m = - 3.
2) Xác định m để hệ có nghiệm.
(ĐH CS - A2000)
Bài 13. Giải hệ phương trình:
2 3
2
12
( ) 6
x x
y y
xy xy
¦
| | | |
+ = ¦
| |
´
\ . \ .
¦
+ =
¹
(ĐH Công Đoàn - A2000)
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

32
Bài 14. Tìm tất cả các giá trị m để hệ sau có hai nghiệm phân biệt:

3 2 2
3 2 2
7
7
x y x mx
y x y my
¦ = + ÷
¦
´
= + ÷ ¦
¹
(ĐH Vinh - A2000)
VI. Phương trình và hệ phương trình không mẫu mực. (Xem phương
trình không mẫu mực)
VII. Phương trình lượng giác (Xem phương trình lượng giác).
VIII. Phương trình vô tỷ.
1. Đưa phương trình về dạng tích.
VD. Giải phương trình:
2
2 6 4 x x x + + + =
HD. Ta có phương trình đã cho tương đương với
2
( 1) ( 1) 5 5 x x + + + + =
·
2
( 5) ( 5) 0 ( 5)( 5 1) 0
1 1
t t t t t t t t
t x t x
¦ ¦
÷ + + + + = + + ÷ + + = ¦ ¦
· ·
´ ´
= + = + ¦ ¦
¹ ¹

2. Giải phương trình trên từng tập con của tập xác định.
VD. Giải phương trình:
2 2 2
3 2 4 3 2 5 4 x x x x x x ÷ + + ÷ + = ÷ +
HD. TXĐ: ( ;1) (4; ) ÷· +·
Phương trình đã cho tương đương:
( 1)( 2) ( 1)( 3) 2 ( 1)( 4) x x x x x x ÷ ÷ + ÷ ÷ = ÷ ÷
Thấy ngay x = 1: Thoả phương trình.
i) Nếu 4 x > :
Phương trình đã cho tương đương:
( )
( 1) 2 3 2 4 0 x x x x ÷ ÷ + ÷ ÷ ÷ =
1 0 (1)
2 3 2 4 (2)
x
x x x

÷ =
·
÷ + ÷ = ÷

(1) cho x= 1 (loại).
(2) vô nghiệm vì 2 4, 3 4 2 3 2 4 x x x x x x x ÷ > ÷ ÷ > ÷ ¬ ÷ + ÷ > ÷
ii) nếu x < 1:
Phương trình đã cho tương đương:
(1 )(2 ) (1 )(3 ) 2 (1 )(4 ) x x x x x x ÷ ÷ + ÷ ÷ = ÷ ÷
· 2 3 2 4 x x x ÷ + ÷ = ÷ (3)
(3) vô nghiệm vì 2 4 , 3 4 2 3 2 4 x x x x x x x ÷ < ÷ ÷ < ÷ ¬ ÷ + ÷ < ÷
3. Biến đổi tương đương các phương trình.
(xem các phương trình chuyển về phương trình bậc nhất)
4. Các phương trình vô tỷ không mẫu mực.
(Xem phương trình không mẫu mực)
VD1. Giải phương trình
2009 2 2 2
2009 2009
2 (1 + x) + 3 1 - x + (1 - x)
= 0
NhËn thÊy x = ± 1 kh«ng lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh.
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

33
Do ®ã ph­¬ng tr×nh ®· cho t­¬ng ®­¬ng víi:

2009 2009
1 + x 1 - x
2 3 0 (1)
1 - x 1 + x
+ + =

§Æt:
2009
1 + x
1 - x
= t . Suy ra:
2009
1 - x 1
1 + x t
=

Ph­¬ng tr×nh (1) trë thµnh:

2
1
2t 3 0 2t + 3t + 1 = 0
t
+ + = ·

t = -1
1
t = -
2

·

+ Víi t = - 1:
2009
1 + x 1 + x
1 1
1 - x 1 - x
= ÷ ¬ = ÷
: Ph­¬ng tr×nh v« nghiÖm
+ Víi t = -
1
2
:
2009
2009
2009 2009
1 + x 1 1 + x 1 1 + 2
x =
1 - x 2 1 - x 2 1 - 2
= ÷ ¬ = ÷ ¬

VD2. Giải phương trình sau:

4 2
2009 2009 x x + + =
HD. Cách 1.
4 2
2009 2009 x x + + =
4 2 2 2
1 1
2009 2009
4 4
x x x x · + + = + ÷ + +
·
2 2
2 2
1 1
2009
2 2
x x
| | | |
+ = + ÷
| |
\ . \ .

Cách 2:
Đặt (1) y =
2 2 2
2009 2009 x y x + ¬ = + (1)
từ pt đã cho suy ra :
4
2009 x y + = (2)
Từ (1) và (2) suy ra:
4
x y + =
2 2
y x ÷
4 2 2 2 2
0 ( )( 1) 0 x x y y x y x y · + + ÷ = · + ÷ + =
Cách 3:
pt đã cho tương đương:
4 2 2 2
( 2009) 2009 0 x x x x ÷ + + + + =
2 2 2 2
( 2009)( 2009 1) 0 x x x x · + + ÷ + + =
VD3. Giải phương trình:

2 2
1 1 (1 2 1 ) x x x + ÷ = + ÷
HD. ĐK: 1 x s . Đặt sin , ;
2 2
x t t
 
= e ÷Phương trình đã cho trở thành :
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

34
t 3 t t 3
1 ost sin (1 2 ost) 2 os sin sin 2 2sin os os 2 sin 1 0
2 2 2 2 2
t t
c t c c t t c c
| |
+ = + · = + = · ÷ =
|
\ .
6
t

· = (Do ;
2 2
t
 
e ÷


)
Suy ra
1
2
x =
VD4. Giải phương trình:

1 2 1 2
1 2 1 2
1 2 1 2
x x
x x
x x
÷ +
÷ + + = +
+ ÷

HD. ĐK:
1
2
x < . Đặt 2x = cost, (0; ) t  e
Phương trình đã cho trở thành:
t
2 sin os
2 2
t
c
| |
+ =
|
\ .
tan cot
2 2
t t
+
·
t
2 sin os
2 2
t
c
| |
+ =
|
\ .

2
sint
2
4
2(1 sin )
sin
t
t
· + =
3 2
sin sin 2 0 t t · + ÷ =
sin 1 ost = 0 x = 0 t c · = ¬ ¬
VD6. Tìm m để phương trình: 0 1 x m x 13 x
4 4
= ÷ + + ÷ có đúng 1 nghiệm
( B2007-TK1)
HD. 0 1 x m x 13 x
4 4
= ÷ + + ÷ (1)
(1) x 1 m x 13 x
4 4
÷ = + ÷ ·

( )
4
3 2 4
1
1
4 6 9 1 13 1
x
x
x x x m x x m x
s ¦ s ¦
¦
· ·
´ ´
÷ ÷ ÷ = ÷ ÷ + = ÷
¦ ¹
¹

ycbt · đường thẳng y = – m cắt phần đồ thị f(x) = 4x
3
– 6x
2
– 9x – 1 với
x s 1 tại 1 điểm
f(x) = 4x
3
– 6x
2
– 9x – 1
TXĐ: x s 1
f'(x) = 12x
2
– 12x – 9 = 3(4x
2
– 4x – 3)
f'(x) = 0 · 4x
2
– 4x – 3 = 0 ·
2
3
x
2
1
x = v ÷ =
x –·
–1
/
2
1
3
/
2

f ' + 0 – – 0 +
f

–·
–12
CT

Từ bảng biến thiên ta có:
ycbt · ÷ = v÷ < ÷ · = ÷ v >
3 3
m m 12 m m 12
2 2

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

35
* Bài tập luyện tập.
Bài 1. Giải và biện luận theo m phương trình:
2 2
2 2 1 x m x x ÷ + ÷ =
Bài 2. Giải và biện luận theo a phương trình:
1 1
0
2 4
x x x + + + + =
Bài 3. Giải và biện luận theo m phương trình:
2
2 1 2 x mx m ÷ + + =
Bài 4. Giải và biện luận theo a phương trình: a x a a x + = ÷ ÷
Bài 5. Giải phương trình: 2(1 - x)
2 2
2 1 2 1 x x x x + ÷ = ÷ ÷
(ĐHDược HN - A97)
Bài 6. Giải phương trình: (4x - 1)
2 2
1 2 1 x x x + = + +
Bài 7. Tìm m để phương trình sau có nghiệm : x - m =
2
2 3 x mx + +
(ĐHGTVT- A98)
Bài 8. Giải phương trình:
2 2
3 3 3 6 3 x x x x ÷ + + ÷ + =
(ĐHThương Mại - A98)
Bài 9. Giải phương trình:
2 2
3 2 1 x x x x ÷ + + + ÷ =
(ĐHNgoại Thương - A99)
Bài 10. Giải phương trình: 2 1 2 1 2 x x x x + ÷ + ÷ ÷ =
(ĐHQuy Nhơn - A99)
Bài 11. Giải và biện luận theo a phương trình:
2 ( ) a x a x a x x a x + ÷ ÷ = ÷ + +
Bài 12. Giải phương trình:
2
5 5 x + + =
Bài 13. Giải phương trình:
2 2
2 2 2 x ax a x ax a a + ÷ + ÷ ÷ =
Bài 14. Giải phương trình:
2
3 2 1
3 2
x
x x
x
÷ ÷ = ÷
÷

Bài 15. Giải phương trình:
3 3 3
1 2 2 3 x x x ÷ + ÷ = ÷
Bài 16. Giải phương trình:
2
2
1 1
3
x x x x + ÷ = + ÷ (ĐHQGHN - A2000)
Bài 17. Giải phương trình:
2
( 1) ( 2) 2 x x x x x ÷ + + = (ĐHSP2HN - A2000)
Bài 18. Giải phương trình:
1 1 ( 1)
1 1
a x
x x x
÷
+ =
+ ÷
(ĐHBKHN - A2000)

Một số phương trình vô tỷ
qua các kỳ thi ĐH từ 2005 - 2008

Bài 19. A2008. T×m c¸c gi¸ trÞ tham sè m ®Ó ph­¬ng tr×nh sau cã ®óng hai
nghiÖm thùc ph©n biÖt:
4 4
2x + 2x + 6 - x + 6 - x = m ( m e )
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

36
Bài 20. A2007. T×m m ®Ó ph­¬ng ttr×nh sau cã nghiÖm thùc

4 2
3 x - 1 + m x + 1 = 2 x - 1
Bài 21. B2007. Chøng minh r»ng víi mäi gi¸ trÞ d­¬ng cña tham sè m,
ph­¬ng tr×nh sau cã hai nghiÖm thùc ph©n biÖt:
x
2
+ 2x - 8 = m(x - 2)
Bài 22. B2007-TK2. Tìm m để phương trình: m x 1 x
4 2
= ÷ + có nghiệm.
Bài 23. D2007-TK1. Tìm m để phương trình:
m 5 4 x 6 x 4 x 2 3 x = + ÷ ÷ + ÷ ÷ ÷ có đúng 2 nghiệm
Bài 24. D2007-TK2. Tìm m để hệ phương trình :
¦
¹
¦
´
¦
= +
= ÷ ÷
1 xy x
0 m y x 2
có nghiệm
duy nhất
Bài 25. B2006. T×m m ®Ó ph­¬ng tr×nh sau cã hai nghiÖm thùc ph©n biÖt:

2
x + mx + 2 = 2x + 1
Bài 26. D2006. Gi¶i ph­¬ng tr×nh
2
2x - 1 + x - 3x + 1 = 0 (x e)
Bài 27. B2006-TK1. Gi¶i ph­¬ng tr×nh:

2
3x - 2 + x - 1 = 4x - 9 +2 3x - 5x + 2, xe
Bài 28. D2006-TK2. Gi¶i ph­¬ng tr×nh:

2
x + 2 7 - x = 2 x - 1 + - x + 8x - 7, x e
Bài 29. D2005. Gi¶i ph­¬ng tr×nh:
2 x + 2 + 2 x + 1 - x + 1 = 4 (x, y e )

IX. Hệ phương trình vô tỷ.
Phương pháp giải
1. Biến đổi về tích.
2. Giải hệ trên từng tập con của tập xác định.
3. Biến đổi tương đương.
4. Sử dụng các phương pháp giải phương trình không mẫu mực.
- Đặt ẩn phụ.
- Đối lập.
- PP hàm số dự đoán và chứng minh không còn nghiệm.
- Khảo sát hàm số.
- Dùng dấu hiệu cần và đủ.
- Dùng min max.
- PP Hình học

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

37
VD1. Giải hệ phương trình
x + y - 1 = 1
x - y + 2 = 2y - 2
¦
¦
´
¦
¹

HD. Hệ phương trình đã cho tương đương:

2
x + y = 2
x - y + 2 = 4y - 8y + 4
y 1
¦
¦
´
¦
>
¹
·
2 2
1
x = 2 - y x = 2 - y
2
2 - 2y + 2 = 4y - 8y + 4 4y - 6y = 0
3
y 1 y 1
2
x
y
¦
¦ ¦
=
¦
¦ ¦ ¦
· ·
´ ´ ´
¦ ¦ ¦
=
> >
¹ ¹
¦
¹

VD2. Giải hệ phương trình
2 2
2 2
x + x + y + 1 + + x + y + 1 + x + y = 18
x + x + y + 1 + + x + y + 1 - x - y = 2
y
y
¦
¦
´
¦
¹

HD. Hệ phương trình đã cho tương đương:

2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
x + x + y + 1 + + x + y + 1 = 10 x + 9 + + 9 = 10
x + y = 8 x + y = 8
x + y + 18 + 2 (x + 9)( + 9) = 100 (x + y) - 2xy + 2 (xy) + 9(x ) 18 + 81 = 82
x + y = 8 x + y = 8
y y
y y xy
¦ ¦
¦ ¦
·
´ ´
¦ ¦
¹ ¹
¦ ¦
+ ÷ ¦
· ·
´
¦
¹
¦
´
¦
¹
2 2
64 - 2xy + 2 (xy) + 9.64 18 + 81 = 82 (xy) + 9.64 18 + 81 = 9 + xy
x + y = 8 x + y = 8
xy xy
¦ ¦
÷ ÷ ¦ ¦
· ·
´ ´
¦ ¦
¹ ¹

2 2
(xy) + 9.64 18 + 81 = 81 + 18xy + (xy)
x + y = 8
xy ¦ ÷
·
´
¹
36 = 9.64 = 16
4.
x + y = 8 x + y = 8
xy xy
x y
¦ ¦
· · · = =
´ ´
¹ ¹


VD3. Cho hệ phương trình
2x + y - 1 = m
2y + x - 1 = m
¦
¦
´
¦
¹

a) Giải hệ khi m = 5.
b) Giải và biện luận theo m.
HD.
§Æt
2
2
x - 1 0 1
1 v = y - 1 0
u x u
y v
¦
¦ = > = +
¦ ¦
·
´ ´
= + > ¦
¦ ¹
¹
, hÖ ph­¬ng tr×nh ®· cho trë thµnh:

2 2
2 2
2(u +1) + v = m 2u + v = m - 2 (1)
2(v +1) + u = m 2v + u = m - 2 (2)
¦ ¦
¦ ¦
·
´ ´
¦ ¦
¹ ¹

Suy ra:
2 2
0 (3)
2( ) ( ) 0
2( ) 1 0 (4)
u v
u v u v
u v
÷ =
÷ ÷ ÷ = ·

+ ÷ =

- Tõ (3) ta cã hÖ
2
u = v (3')
2u + u - m + 2 = 0 (3")
¦
´
¹


Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

38
- Tõ (4) ta cã hÖ
2 2
1
1
v = - u
v = - u (4')
2
2
1
2u + - u - m + 2 = 0 4u - 2u - 2m + 5 = 0 (4")
2
¦
¦
¦
¦ ¦
·
´ ´
¦ ¦
¹
¦
¹


a) m = 5:
HÖ (3’)&(3”) cho ta
2
u = v
1
2u + u - 3 = 0
u v
¦
· = =
´
¹
( do u, v 0 > ) · x = y =
2
HÖ (4’)&(4”) cho ta:

2
1 21
1
v = - u
4
2
1 21
4u - 2u - 5 = 0
4
u
v
¦
+
¦ =
¦
¦ ¦
·
´ ´
÷
¦ ¦
= ¹
¦
¹
( do u, v 0 > )
2
2
1 21
1
4

1 21
1
4
x
y
¦
| |
+
¦ = +
|
|
¦
¦ \ .
·
´
| | ¦
÷
= +
| ¦
|
¦ \ . ¹

b) Gi¶i vµ biÖn luËn theo m:

- HÖ (3’)&(3”) cho nghiÖm khi vµ chØ khi (3”) cã nghiÖm kh«ng ©m.
Nh­ng S = -
1
2
< 0 nªn nÕu (3”) cã nghiÖm th× cã Ýt nhÊt mét nghiÖm ©m.
VËy (3”) cã nghiÖm kh«ng ©m
1 2
0 0 2 0 2 y y P m m · < s · s · ÷ s · >
Khi ®ã
2
1 8 15 1 8 15
1
4 4
m m
u v x y
| |
÷ + ÷ ÷ + ÷
= = · = = +
|
|
\ .
.
- ThÊy r»ng hÖ (4’)&(4”) nÕu cã hai nghiÖm th× u
1
+ u
2
=
1
2
, mÆt kh¸c u + v
=
1
2
nªn khi ®ã u, v cïng lµ nghiÖm cña (4”). VËy hÖ (4’)&(4”) cho nghiÖm
khi vµ chØ khi (4”) cã hai nghiÖm kh«ng ©m:
Ta ph¶i cã:
' = 8m - 19 0
19 5
P = 5 - 2m 0 m
8 2
1
S = > 0
2
¦
¦
A >
¦
> · s s
´
¦
¦
¹
.
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

39
Suy ra :
2 2
2 2
1 8 19 1 8 19
1 8 19 1 8 19
1, y = 1
, v =
4 4
4 4
1 8 19 1 8 19
1 8 19 1 8 19
, v =
1, y = 1
4 4
4 4
m m
m m
x
u
m m
m m
u
x

| | | |
+ ÷ ÷ ÷

+ ÷ ÷ ÷
= + +
| |
= | |

\ . \ .

·

÷ ÷ ÷ ÷
| | | |
÷ ÷ + ÷
=

= + +
| |
| |

\ . \ .
KL: i) m < 2: V« nghiÖm
ii) 2 s m <
19
8
:
2
1 8 15
1
4
m
x y
| |
÷ + ÷
= = +
|
|
\ .

iii)
19 5
8 2
m s s :
2
1 8 15
1
4
m
x y
| |
÷ + ÷
= = +
|
|
\ .


2 2
2 2
1 8 19 1 8 19
1, y = 1
4 4
1 8 19 1 8 19
1, y = 1
4 4
m m
x
m m
x
| | | |
+ ÷ ÷ ÷
= + +
| |
| |
\ . \ .
| | | |
÷ ÷ + ÷
= + +
| |
| |
\ . \ .


VD4. Giải hệ phương trình
x y + y x = 30
x x + y y = 35
¦
¦
´
¦
¹

HD. Cách 1.
Đặt
x = u 0
y = v 0
¦
>
¦
´
>
¦
¹
, hệ đã cho trở thành :

2 2
3 3 3 3
uv(u + v) = 30 uv(u + v) = 30 u v + uv = 30 uv = 6
u + v = 5 (u + v) - 3uv(u + v) = 35 (u + v) - 90 = 35 u + v = 35
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
· · ·
´ ´ ´ ´
¦ ¹ ¹ ¹ ¹

3, 2 9, 4

2, 3 4, 9
u v x y
u v x y
= = = =
· ·

= = = =


Cách 2. Thấy rằng x = 0 không thoả. Đặt , 0 y t x t = > . Hệ đã cho trở
thành:

2 2
2
3 2
3 3
xt x + t x = 30 x x(t + t ) = 30
t + t 6 t 6
1 + t 7 t 1 7
x x + t x = 35 x x(1 + t ) = 35
x
t
x
¦ ¦
¦ ¦
· ¬ = · =
´ ´
÷ +
¦ ¦
¹ ¹

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

40
VD5. Giải hệ phương trình:
12
1 x = 2
3
12
1 y = 6
3
y x
y x
¦| |
÷
¦ |
+
¦\ .
´
| |
¦
+
|
¦
+
\ . ¹
(VMO - 2006 - 2007)
HD. ĐK: 0, 0, 3 0 x y y x > > + > .
Hệ phương trình đã cho tương đương
1 3 12 2
+ = 1 1 =
3 y x
12 6 3 1 12
1 =
3 y 3 x
y x x
y x y x y
¦ ¦
÷
¦ ¦
+
¦ ¦
·
´ ´
¦ ¦
+ ÷ =
¦ ¦ + +
¹ ¹

Nhân từng vế:
2 2
9 1 12
6 27 0 3 , 9
3
y xy y y x y x
y x y x
÷ = · + ÷ = · = = ÷
+

VD6. Giải hệ phương trình:
2 2
2 2
x + 2x + 22 - y = y + 2y + 1
y + 2y + 22 - x = x + 2x + 1
¦
¦
´
¦
¹

( Thi HSG 12- QBình - 26/11/2008)
HD. HÖ ph­¬ng tr×nh ®· cho:

2 2
2 2
x + 2 x + 2 2 - y = y + 2 y + 1
y + 2 y + 2 2 - x = x + 2x + 1
¦
¦
´
¦
¹

t­¬ng ®­¬ng víi:

2 2
2 2
( x + 1) + 21 - y = (y + 1 )
(y + 1 ) + 2 1 - x = (x + 1 )
¦
¦
´
¦
¹

§Æt:
u = x + 1 1
v = y + 1 1
> ¦
´
>
¹
ta cã:
2 2
2 2
u + 21 - v - 1 = v (1)
v + 21 - u - 1 = u (2)
¦
¦
´
¦
¹

Trõ tõng vÕ (1)&(2):

2 2 2 2
u + 21 v + 21 u - 1 - v - 1 = v - u ÷ +

2 2 2 2
u + 21 + u - 1 + u = v + 21 + v - 1 + v (3)
XÐt hµm sè
2 2
f(t) = t + 21 + t - 1 + t , t 1. >

2
t 1
f '( t ) = + + 2 t > 0 , t > 1 .
2 t - 1
t + 2 1
¬

f(t) liªn tôc ph¶i t¹i t = 1.
Suy ra f(t) ®ång biÕn trªn [1; + ·)
(3) · f(u) = f(v); ¬u, v e [1; + ·) · u = v. Thay vµo (1):

2 2 2 2
u + 21 - u - 1 = u u u + 21 u - 1 0 · ÷ + = (4)
ThÊy r»ng u = 2 tho¶ (4)
XÐt hµm sè:
2 2
g(u) = u u + 21 u - 1, u 1 ÷ + >
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

41

2
u 1
g'(u) = 2u > 0, u > 1
2 u - 1
u + 21
÷ + ¬
g(u) liªn tôc ph¶i t¹i u = 1 nªn ®ång biÕn trªn [1; + ·)
Suy ra u = 2 lµ nghiÖm duy nhÊt cña (4).
VËy u = v = 2 lµ nghiÖm cña hÖ (1)&(2) hay x = y = 1 lµ nghiÖm cña hÖ ®·
cho.
VD7. Chứng minh rằng hệ phương trình
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
÷
÷ =
÷
÷ =
1 x
x
2007 e
1 y
y
2007 e
2
y
2
x
có đúng 2
nghiệm thỏa mãn điều kiện x > 0, y > 0.
HD. Đặt: f(t) = e
t
, ( )
/
3
2
2
2
t 1
g t ; g (t) 0, t 1
t 1
(t 1)
÷
= = < ¬ >
÷
÷

Ta có f tăng trên và g giảm trên từng khoảng xác định.
Hệ phương trình (1)
( ) ( )
( ) ( )
¹
´
¦
= +
= +
·
2007 x g y f
2007 y g x f
¬ f(x) + g(y) = f(y) + g(x) (-)
Nếu x > y ¬ f(x) > f(y) ¬ g(y) < g(x) ( do(-)
¬ y > x ( do g giảm ) ¬ vô lý.
Tương tự khi y > x cũng dẫn đến vô lý.
Do đó, (1) ·(2)
x
2
x
e 2007 0
x 1
x y
¦
+ ÷ = ¦
´
÷
¦
=
¹

Xét: ( ) 2007
1 x
x
e x h
2
x
÷
÷
+ = ('x' > 1 )
Nếu x < –1 thì h(x) < e
–1
– 2007 < 0 ¬ hệ vô nghiệm
Khi x > 1 ¬ ( )
( )
( )
2
3
2 x
2
3
2
x
1 x e
1 x
1
e x ' h
÷
÷ ÷ =
÷
÷ =

( ) ( )
( )
5
x 2 x
2
5
2
2
3 3x
h '' x e x 1 .2x e 0
2
x 1
÷
= + ÷ = + >
÷

và ( ) +· =
+
÷
x h lim
1 x
, ( )
x
lim h x
÷+·
= +·
Vậy h(x) liên tục và có đồ thị là đường cong lõm trên (1, +·)
Do đó để chứng minh (2) có 2 nghiệm dương ta chỉ cần chứng minh tồn
tại x
0
> 1 mà h(x
0
) < 0
Chọn x
0
= 2 ( )
2
2
h 2 e 2007 0
3
¬ = + ÷ <
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

42
Suy ra: h(x) = 0 có đúng 2 nghiệm x
1
> 1, x
2
> 1

*Bài tập luyện tập:
Bài 1. Giải và biện luận theo m hệ phương trình
2 2 2 2 2
x + y + x - y = m
x + x - y = m y
¦
¦
´
+ ¦
¹

Bài 2. Giải và biện luận theo a hệ phương trình
x + y = a
x + y - xy = a
¦
¦
´
¦
¹

Bài 3. Giải hệ phương trình
( )
2 2
3 3
2 2
3 3
2( )= 3 x x
x x 6
x y y y
y y
¦
+ +
¦
´
¦
+ =
¹

Bài 4. Tìm a để hệ phương trình sau có nghiệm
x + 1 + y + 2 = a
x + y = 3a
¦
¦
´
¦
¹

Bài 5. Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm
x + 1 + y = m
y + 1 + x = 1
¦
¦
´
¦
¹

Bài 6. Giải và biện luận theo m hệ phương trình:
x - y = 3m
2y + xy = 0
¦
¦
´
¦
¹

(ĐN - A98)
Bài 7. Giải hệ phương trình:
x 7
+ = 1
y xy
xy + y xy = 78
y
x
x
¦
+
¦
´
¦
¹

(HH - A99)
Bài 8. Giải hệ phương trình:
y + y x = 30

x + y y = 35
x
x
¦
¦
´
¦
¹

Bài 9. Giải và biện luận theo m hệ phương trình:
2 2 2 2 2
x + y - x - y = m

x + x = m y y
¦
¦
´
+ ÷ ¦
¹

Bài 10. Giải và biện luận theo a hệ phương trình:
x + y = a

x + y - = a xy
¦
¦
´
¦
¹

Bài 11. Giải và biện luận theo m phương trình:
x + y = a

x + y - = a xy
¦
¦
´
¦
¹

Bài 12. D2008. Gi¶i hÖ pt
2 2
xy + x + y = x - 2y
x 2y - y x - 1 = 2x - 2y
¦
¦
´
¦
¹

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

43
Bài 13. D2007-TK2.. Tìm m để hệ phương trình :
¦
¹
¦
´
¦
= +
= ÷ ÷
1 xy x
0 m y x 2
có nghiệm
duy nhất.
Bài 14. A2006. Gi¶i hệ ph­¬ng tr×nh
x + y - xy = 3
x + 1 + y + 1 = 4
¦
¦
´
¦
¹
(x, y e )
Bài 15. A2005-TK2. Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh :
2 1 1
3 2 4
x y x y
x y
¦
+ + ÷ + = ¦
´
+ =
¦
¹

Bài 16. B2005-TK1. Giaû i heä phöông trình :
2 1 1
3 2 4
x y x y
x y
¦
+ + ÷ + = ¦
´
+ =
¦
¹

Bài 17. B2005. Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh:

2 3
9 3
x - 1 + 2 - y = 1

3log (9x ) - log y = 3
¦
¦
´
¦
¹
(x, y e )
Bài 18. Giải hệ phương trình:
5 5 6
4
x y
x y
¦
+ + + =
¦
´
+ =
¦
¹

Bài 19. Giải hệ phương trình:
2 2
2
2 1 2 2
xy x y x y
x y y x x y
¦
+ + = ÷
¦
´
÷ ÷ = ÷ ¦
¹

Bài 20. Giải hệ phương trình:
2 2
2
2
1
xy
x y
x y
x y x y
¦
+ + =
¦
+
´
¦
+ = ÷
¹

Bài 21. Giải hệ phương trình:
2 0
1 4 1 2
x y xy
x y
¦
÷ ÷ =
¦
´
÷ + ÷ =
¦
¹

Bài 22. Giải hệ phương trình:
2 2
2 2
91 2 (1)
91 2 (2)
x y y
y x x
¦
+ = ÷ +
¦
´
+ = ÷ + ¦
¹

Bài 23. Giải hệ phương trình:
2 3
2 3
log 3 5 log 5
3 log 1 log 1
x y
x y
¦
+ ÷ =
¦
´
÷ ÷ = ÷
¦
¹

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Phương trình và Hệ phương trình Đại số

44


Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình

ax-1  0 ax  1   HD. ĐK: bx-1  0  bx  1 (a+b)x-1  0 (a+b)x  1  

(1) (2) (3)

Phương trình tương đương:
 2abx  (a  b) a b  2 abx  (a  b) x  1 (a  b) x  1

 2ab(a  b) x 2  (a  b) 2 x  2abx  (a  b)  ab(a  b) x 2  (a  b) 2 x  (a  b)  ab(a  b) x 2  2abx  0  x  ab(a  b) x  2ab   0 x  0   ab(a  b) x  2ab  0 (4) (5)

i) (4) cho x = 0 là nghiệm với mọi a, b. ii) Giải (5): + a = 0:  x là nghiệm của (5). b = 0:  x là nghiệm của phương trình đã cho.
b  0 : x 

1 của phương trình đã cho. b

+ b = 0:  x là nghiệm của (5). a = 0:  x là nghiệm của phương trình đã cho.
1 của phương trình đã cho. a + a = - b: (5)  0x + 2b2 = 0. b = 0:  x là nghiệm của phương trình đã cho. b  0 : (5) vô nghiệm. Phương trình đã cho có nghiệm x = 0. 2 + a  0  b  0  a  b : (5)  x  . ab 2 x là nghiệm của phương trình đã cho khi chỉ khi: a b 1  2 a  b  a  1  2  ab.  a  b b 1  2 a  b  a  b  KL.  a = b = 0:  x 1  a = 0  b: x  b 1  b = 0  a: x  a
a  0 : x 
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số

2

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình

 a  0, a  0, a  b, a  - b: x 

2 a b

 a  0, a  0, a = b, a = - b: x = 0

* Bài tập luyện tập.
(m  1) x (m  1) x  1  0 x3 xm ax  b x  b Bài 2. Giải và biện luận theo a, b phương trình :  xa xa a b Bài 3. Giải và biện luận theo a, b phương trình :  xb xa ax  1 b a ( x 2  1) Bài 4. Giải và biện luận theo a, b phương trình :   2 x 1 x 1 x 1

Bài 1. Giải và biện luận theo m phương trình :

Bài 5. Giải và biện luận theo a, b phương trình :
xa x  a 1 x b x  b 1    x  a  1 x  a  2 x  b 1 x  b  2 a x b x a x b x Bài 6. Giải và biện luận theo a, b phương trình :    . ax bx ax bx

2. Phương trình có giá trị tuyệt đối. Dạng 1. f ( x )  g ( x) PP Giải: Phương trình tương đương   f ( x)   g ( x) Dạng 2. f ( x )  g ( x) PP Giải:
  f ( x)  g ( x)  g ( x)  0 Cách 1: Phương trình tương đương     f ( x)   g ( x)    g ( x)  0    f ( x)  g ( x)  f ( x)  0 Cách 2: Phương trình tương đương     f ( x )  g ( x )    f ( x)  0 
 f ( x)  g ( x)

Vấn đề là ở chỗ, ở cách 1, ta phải giải bất phương trình g ( x)  0 ; ở cách 2, ta phải giải bất phương trình f ( x)  0 . Tuỳ thuộc vào bậc của f(x) hay g(x) để lựa chọn thích hợp. Dạng 3. Nhiều giá trị tuyệt đối. Ta phá giá trị tuyệt đối theo định nghĩa, và giải phương trình trên từng tập con.
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số

3

Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình

VD. Giải phương trình 2 x  1  3  x  2 2 x  3  10 HD. 2 x  1  0  x  ; 3  x  0  x  3; 2 x  3  0  x  

2x 1 3 x

1 2

3 2

3 2

1 2

3 2x - 1 x-3 4x + 6 - x - 10

2 2x  3 VT
3 2

1 - 2x 3-x - 4x - 6 x + 10

1 - 2x 3-x 4x + 6 - 7x - 2

2x - 1 3-x 4x + 6 - 3x - 4

i) x   : x + 10 = 1  x = - 9 : Thoả
3 1 3 2 2 7 1 5 3i)  x  3 : - 3x - 4 = 1  x =  : Không thoả 2 3 4i) x  3 : - x - 10 = 1  x = - 11: Không thoả

ii)   x  : - 7x - 2 = 1  x =  : Thoả

3. Phương trình có căn thức. Dạng 1. f ( x)  g ( x) Biến đổi tương đương
 f ( x)  g ( x) f ( x)  g ( x)   ("hay" ở đây  f ( x )  0 (hay g(x)  0)

có nghĩa là sự thay thế, lựa chọn một trong hai, lựa chọn bất phương trình đơn giản hơn) Dạng 2. f ( x)  g ( x ) Biến đổi tương đương
 f ( x )  g 2 ( x) f ( x)  g ( x )    g ( x)  0

Dạng 3. Nhiều căn thức không thuộc các dạng trên.  Bình phương hai vế nhiều lần theo nguyên tắc:
A  0, B  0 : A  B  A2  B 2

A  0, B  0 : A  B  A2  B 2

 Ngoài phương pháp biến đổi tương đương nói trên, các phương trình chuyển về bậc nhất có thể giải bằng cách biến đổi về tích,đặt ẩn phụ hay sử dụng các phương pháp khác (Xem Phương trình không mẫu mực) VD. Giải phương trình: x  x  1  1 (XBang) HD. Cách 1(Biến đổi tương đương):
x x 1  1  x 1  1 x
Trần Xuân Bang - GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số

4

2   2a a . Trần Xuân Bang .   = 0 (  ' = 0): Phương trình có hai nghiệm bằng nhau x b 2a * Nhận xét: Phương trình ax2 + bx + c = 0 có hơn hai nghiệm khi và chỉ khi mọi x là nghiệm.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình 5 Phương trình và Hệ phương trình Đại số   > 0 (  ' > 0): Phương trình có hai nghiệm phân biệt:  1   b  ' b    2    x1.  '   b   ac 2    < 0 (  ' < 0): Phương trình vô nghiệm. 2. 1. x  1  5  x  0    2 x  1     0  x  1   Cách 2(Biến đổi tương đương): x 1 x 1  1  x  x   x  1 4 1 1   x 1    x     4 2   2 1 x 1   4 2 Cách 3(Biến đổi về dạng tích): x x  1  1  x  ( x  1)  x  x 1  0   x x 1   x x 1 1  0  Cách 4(Đặt ẩn phụ): Đặt y  y  x 1  x 1    yx x  y  x  1 y   x y y  x 1  0  II. Các bước giải và biện luận. Dấu các nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 ( a  0).GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình   x  1  (1  x )2  x 1  1  2x  x2    x 1 2 x  x x  0    1  x  0 1  x  0   x  1  x  0 x  0    1  2 x  x x  0    x  1. có nghiệm duy nhất: x   c b 2 2 ii) a  0: Phương trình đã cho gọi là phương trình bậc hai. PHƯƠNG TRÌNH ax2 + bx + c = 0. khi và chỉ khi a = b = c = 0. 1    b  4ac. i) a = 0: Phương trình trở thành: bx + c = 0 b = 0 = c : Mọi x là nghiệm b = 0  c : Vô nghiệm b  0 : Phương trình trở thành phương trình bậc nhất.Trần Xuân Bang .

S=  a a  P < 0: Phương trình có hai nghiệm x1  0  x2 Đặt P =  0  x1  x2   0   x1  x2  0 P  0    0   0  x1  x2   P  0 . X  2 x (1) trở thành X 2  mX  1  0 (1) (2) (3) (3) có hai nghiệm trái dấu với mọi m. Thấy ngay x = 0 không thoả phương trình.  S > 0 : Nếu phương trình có nghiệm thì có ít nhất một nghiệm dương VD.    x1  x2 S  0  P  0  x  0  x2 3i)  S  0  x1   x2   0 4i) Các dấu hiệu cần. S  0    0   x1  x2  0   P  0 S  0  *** Chú ý: i) P = 0  x1  0.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình c b . nên để có nghiệm âm thì X < 0 Suy ra X < -2. x2  S  1 ii)    x1  x2 S  0  P  0  x  0  x2  1 . Với X  2 thì (2) có hai nghiệm cùng dấu. Tóm lại phương trình (3) phải có hai nghiệm X 1  2  0  X 2 Nếu được dùng định lý đảo về dấu của tam thức bậc hai thì cần và đủ là: Trần Xuân Bang .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 6 . Chia hai vế của phương trình cho x 2  0 : 1 1 1 1  x 2  mx  1  m  2  0  x 2  2  m  x    1  0 x x x x  1 Đặt x   X  x 2  Xx  1  0 x 1  x 2  2  X 2  2. Tìm tất cả các giá trị m sao cho phương trình sau có không ít hơn 2 nghiệm âm phân biệt: x 4  mx3  x 2  mx  1  0 .Trần Xuân Bang . HD. nhiều khi rất cần cho việc xét dấu các nghiệm:  S < 0 : Nếu phương trình có nghiệm thì có ít nhất một nghiệm âm.

2 Thấy ngay phương trình có nghiệm X < .   là một trong 4 điều kiện: Trần Xuân Bang . f(x) có nghiệm thuộc  . 2 f '(X) f(X) + 3 2 3 2 - 3 .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 7 . 3. nên: Cách 1: Đặt X + 2 = Y  Y < 0: X 2  mX  1  0  (Y  2) 2  m(Y  2)  1  0  Y 2  ( m  4)Y  3  2m  0 Phương trình này có hai nghiệm trái dấu chỉ khi 3 .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình  f (2)  0 3  3  2m  0  m   2 2  f ( X )  X  mX  1 Nhưng chương trình hiện hành không có định lý đảo về dấu của tam thức bậc hai.1.Trần Xuân Bang .1. So sánh nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 ( a  0) với một số thực khác không.   : Cần và đủ để f(x) có đúng 1 nghiệm thuộc  . X X2 X2 x - -2 2 + 2 3 .2 khi chỉ khi m > 3. S   2  af( )>0     0  x1  x2   S   2 ***Một số điều kiện cần và đủ về nghiệm của f(x) = ax2 + bx + c = 0 ( a  0) 3. X  0 . Đặt f(x) = ax2 + bx + c = 0 ( a  0) af( )<0  x1  0  x2   x1  x2 af( )>0   x1  x2     0   af( )>0    0    x1  x2 .2m < 0  m > 1 X 2 Cách 2: X  mX  1  0  m  X 2 2 1 X 2 X  1  X 2  X 2  1 Đặt f ( X )   f '( X )    0. Nếu dùng định lý đảo về dấu của tam thức bậc hai.1.

  là một trong ba điều kiện:  af ( )  0  f ( )  0  S       0   b  2a    Trần Xuân Bang .Trần Xuân Bang .   :  f ( ) f ( )  0     0  af ( )  0     af (  )  0   S       2   3.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình  f ( ) f (  )  0  f ( )  0    S     .3.   : Cần và đủ để f(x) có đúng 1 nghiệm thuộc  .   là một trong bốn điều kiện:  f ( ) f (  )  0  f ( )  0    S     .1.   : Cần và đủ để f(x) có đúng 1 nghiệm thuộc  .   :  S       2 Nếu không cần phải tách bạch như thế thì cần và đủ để f(x) có nghiệm thuộc  .   là : 3.      0   b  2a   .1.2.    Cần và đủ để f(x) có đúng 2 nghiệm thuộc   0  af ( )  0     af (  )  0  .      0  af ( )  0     af (  )  0    S     2   0   b   2 a   . f(x) có nghiệm thuộc  .    Cần và đủ để f(x) có đúng 2 nghiệm thuộc  .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 8 .     f ( )  0    S     .     f ( )  0    S     . f(x) có nghiệm thuộc  .

) : 3. f(x) có nghiệm thuộc  . ] : Trần Xuân Bang .   là một trong ba điều kiện:  af ( )  0  f ( )  0  S       0   b  2a       0    af ( )  0 S   2 Cần và đủ để f(x) có đúng 2 nghiệm thuộc  .1.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Cần và đủ để f(x) có đúng 2 nghiệm thuộc  . f(x) có nghiệm thuộc (. ] : Cần và đủ để f(x) có đúng 1 nghiệm thuộc (. f(x) có nghiệm thuộc [ . ) : Cần và đủ để f(x) có đúng 1 nghiệm thuộc [ .4.1. ) là một trong ba điều kiện:  af ( )  0  f ( )  0  S       0   b  2a       0    af ( )  0  S      2 Cần và đủ để f(x) có đúng 2 nghiệm thuộc [ .1. ] là một trong ba điều kiện:  af ( )  0  f ( )  0  S       0   b  2a       0    af ( )  0 S   2 Cần và đủ để f(x) có đúng 2 nghiệm thuộc (.5.Trần Xuân Bang .   : Cần và đủ để f(x) có đúng 1 nghiệm thuộc  .   : 3.6.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 9 .   :    0    af ( )  0  S      2 3.

VD. Nếu không dùng định lý đảo về dấu của tam thức bậc hai. Không phải khi nào cũng có thể nhận ra X = 2 là một nghiệm của (2).  :    2 (1  a ) tan 2 x  2  1  3a  0 cos x 2 2  1   1  3a  0  (1  a )   1   1  3a  0 2 cos x  cos x  cos x 1 2   4a  0 (1)  (1  a ) 2 cos x cos x 1 Đặt  X  X  (1. Nhưng nếu nhận ra được thì: Với a  1 thì nghiệm kia là 2 2a 2 . ) .Trần Xuân Bang .   phương trình (2) có    2 hai nghiệm X  (1.  VD.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình 3.. Tìm tất cả các giá trị m để phương trình sau có nghiệm: x 4  4 x 3  2mx 2  4 x  1  0 Trần Xuân Bang .  Phương pháp tốt nhất là khảo sát sự biến thiên của hàm số (xem VD ở phần trên)  Nếu chỉ so sánh nghiệm với một số thực  khác không thì có thể đặt y=x.1 = Y > 0 : (2) trở thành (1  a )(Y  1) 2  2(Y  1)  4a  0  (1  a)Y 2  2aY  3a  1  0 (3) a  1 1  a  0 1  2   '  0  4 a  4a  1  0 a  2   (3) có hai nghiệm dương    3a  1  0   P  0  1  a  1 2a 3 S  0   0  1  a  Cách 2.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 10 . 1 a 1 a 1  3a  1   a 1 0  3     1 a  2a  1 a  1    2  2a 1  a  1 Ta phải có    2a  2 1  a   Có thể dùng phương pháp phần bù: Tìm các giá trị tham số để phương trình có nghiệm thì ta tìm các giá trị làm cho phương trình vô nghiệm. (1  a ) tan 2 x  Cách 1. Đặt X . ) cos x (1)  (1  a ) X 2  2 X  4a  0 (2)  Phương trình đã cho có hơn một nghiệm thuộc  0. HD.2. Tìm a để phương trình sau có hơn 1 nghiệm thuộc  0.

N = x1  x2 b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1 .Vô lý. Giải phương trình x 2  x  7  7 HD.2 . 2) i) Phương trình (1) vô nghiệm  4  2m  2  0  m  3 ii) Phương trình (1) có hai nghiệm thuộc (. Chứng minh: aSn  bSn 1  cSn 2  0. 2a Bỏ những m > 3 ta còn tất cả các giá trị cần tìm là m  3 .2 . Đặt S  x1n  x2n . Trường hợp này không b = .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 11 . Cho phương trình x 2  2mx  4  0 . Khi đó tính theo m: M  x1  x2 . Phương trình đã cho tương đương với :  X 2  4 X  2m  2  0  2  x  Xx  1  0 X 2  (1) (2) (3) Phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi phương trình (1) có nghiệm thoả (3) Ta tìm tất cả các giá trị m để phương trình (1) không có nghiệm thoả (3). Bài 1.2 . Suy luận này khá hay: Nếu 2a b hai nghiệm thuộc khoảng (. a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm không âm x1 .Trần Xuân Bang .  Các phương trình chuyển về bậc hai. 2) thì  = .2 thuộc khoảng (. Cho phương trình ax 2  bx  c  0 có hai nghiệm x1 . 2). 2). Cách 1(Biến đổi tương đương) 1 1 1  1  x  x7  7  x  x  x7 x7   x   x7   4 4 2  2  2 2 2 2 Cách 2(Biến đổi về dạng tích) x 2  x  7  7  x 2  ( x  7)  ( x  x  7)  0  ( x  x  7 )( x  x  7  1)  0 Cách 3(Đặt ẩn phụ.2 không thuộc khoảng (.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình HD. x2 . 2).2 . Điều này chỉ khi phương trình (1) vô nghiệm hoặc có hai nghiệm thuộc (.2 . đưa về hệ phương trình) Đặt y  x  7     y2  x  7 x  7  y  2  y 2  x 2  x  y  ( x  y )( y  x  1)  0 * Bài tập luyện tập. tương tự như đã nói về các phương trình chuyển về bậc nhất. VD. (n  3) Bài 2. x2 . x2 sao cho: x14  x24  32 Trần Xuân Bang . xảy ra vì  ** Bạn nên luôn luôn hướng tới việc dùng đạo hàm để khảo sát phương trình nếu có thể thì bạn sẽ tránh được nhiều rắc rối.

GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Bài 3. 2 b) Tìm tất cả các giá trị a để phương trình có hơn một nghiệm thuộc  khoảng  0. a = 0. Tìm tất cả các giá trị m để phương trình sau có nghiệm: 2 x 4  3x 3  mx 2  3x  2  0 III. a  0. Biết rằng phương trình ax 2  bx  c  0 có đúng một nghiệm dương ( gọi là x1 ). Tìm tất cả các giá trị p để phương trình sau có nghiệm: 4 x2 2 px  1  p2  0 2 4 2 1  2x  x 1  x Bài 10. PHƯƠNG TRÌNH ax + by + c = 0. Bài 5.Trần Xuân Bang . Chứng minh rằng phương trình cx 2  bx  a  0 có đúng một nghiệm dương ( gọi là x2 ). Cho phương trình (1  a ) tan 2 x   1  3a  0 cos x 1 a) Giải phương trình khi a = . Tìm tất cả các giá trị m để phương trình sau có nghiệm duy nhất: lg mx 2 lg( x  1) Bài 12. Gọi x0 là nghiệm của phương trình ax 2  bx  c  0 . y) là nghiệm.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 12 . a a 2 Bài 6. Bài 13.  . b  0: x tuỳ ý. Tìm nghiệm (x. Tìm tất cả các giá trị m để phương trình sau có nghiệm: Bài 8. y) sao cho y lớn nh ất: x 2  yx 2  y  8 x  7  0 Bài 4. Tìm tất cả các giá trị m để phương trình sau có nghiệm: x  1 ( x  2)  m  0 Bài 9. a = b = c = 0: Mọi (x. Tìm tất cả các giá trị m để phương trình sau có nghiệm: ( x  2) 4  x 4  m Giải phương trình khi m = 82. Chứng minh: b c  x0  1  max  . y =  c b Trần Xuân Bang . Giải và biện luận theo m phương trình: x 2  x  m   x2  x  2 Bài 11. a = b = 0  c: Vô nghiệm. đồng thời : x1 + x2  2.    2   ( x 2  1)( x  5)( x  3)  m  0 Bài 7.

t   iii) m = 2: D  Dx  Dy  0  Hệ tương đương với một phương trình: x + y +2 = 0 x  t   y  2  t . y) thoả 2x + y > 0. D m 1 1 m  m 2  2m. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN. y    (hay x    .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình 13 Phương trình và Hệ phương trình Đại số . Phương pháp định thức Crame. Bài 1. VD. tìm min(x + y). Cho hệ phương trình: ax  y  1  a  2  x  ay  1  a Với giá trị nào của a rthì hệ có nghiệm (x . Dùng máy tính bỏ túi. Tìm b sao cho với mọi a hệ sau có nghiệm: Trần Xuân Bang . y tuỳ ý.  ax + by = c Dạng   a'x + b'y = c' Phương pháp giải: 1. b) Với m tìm được ở a).y = 0 x  t   y  t. Giải và biện luận theo m hệ phương trình:  HD. t   * Bài tập luyện tập.Trần Xuân Bang . b  0: x tuỳ ý. Cho hệ phương trình: mx  4 y  m 2  4   x  (m  3) y  2m  3 a) Với giá trị nào của m rthì hệ có nghiệm duy nhất và nghiệm đó thoả x y. Phương pháp cộng đại số. Phương pháp thế. Dy  m-1 1 m  m 2  2m m (m  1) x  y  m mx  (m  1) y  m i) D  0  m  0  m  2 : x  y  1 ii) m = 0: D  Dx  Dy  0  Hệ tương đương với một phương trình: x .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình c . 2. 3. Dx  1 m-1 m 1 m 1  m 2  2m. b = 0: x = - IV. 4. a ax c by c a  0. y tuỳ ý) b b a a a  0. Bài 2. Bài 3.

Cho hệ phương trình: (2a  1) x  y  1   x  (1  a) y  1 Giải hệ khi a =0. Cho hệ phương tr×nh  x 3  y 3  m( x  y )  x  y  1 1) Giải hệ khi m = 3. 2 Bài 5. (x3. y2). Hệ có một phương trình bậc nhất. luôn tìm được c để hệ có nghiệm. x3 lập thành một cấp số cộng. Cho hệ phương trình: ax  y  b  2  x  ay  c  c a) Với b = 0. 1. Giải và biện luận theo a hệ phương trình: 6ax  (2  a) y  3  (a  1) x  ay  2 Gọi (x. b) Tìm b sao cho với mọi a.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 14 . 2) Tìm m để hệ có 3 nghiệm (x1. Phương pháp: PP thế (Rút x hoặc y từ phương trình bậc nhất thay vào phương trình bậc hai) VD.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình  x  2ay  b  2 ax  (1  a ) y  b Bài 4. a = - 1 . Giải và biện luận theo a. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO. giải và biện luận hệ theo a và c. y không phụ thuộc a.Trần Xuân Bang . Hệ đã cho tương đương: ( x  y ( x 2  y 2  xy )  m( x  y ) ( x  y ( x 2  y 2  xy  m)  0   x  y  1 x  y  1 Trần Xuân Bang . HD. Bài 8. (x2. b hệ phương trình: ( a  b ) x  ( a  b ) y  a  (2a  b) x  (2a  b) y  b Bài 6. y) là nghiệm. y1). y3)sao cho x1. Tìm hệ thức liên hệ x. Bài 7. x2. Biết rằng hệ phương trình sau có nghiệm: ax  by  c  bx  cy  a cx  ay  b  Chứng minh a3  b3  c 3  3abc . V.

Cho biết hệ phương trình sau có nghiệm với mọi b: a( x 2  y 2 )  x  y  b  y  x  b Trần Xuân Bang . Giải hệ phương trình: x  2 y 1  0  2 2  x  y  xy  1  0 Bài 2.A97) Bài 6.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 15 .A99) (HVQHQT . b) Chứng minh hệ có nghiệm với mọi m. Giải và biện luận theo m hệ phương trình: x  y  m   2 y  xy  0  (ĐH Đà Nẵng. Cho hệ phương trình: x  y  m 1  2 2 2  x y  xy  2m  m  3 a) Giải hệ khi m = 3.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình x  y  0 1   x  y   2 x  y  1   2   x  y 2  xy  m  0    y  1  x    x 2  (1  x )2  x (1  x )  m  0 x  y  1   1  x  y   2    y  1  x   x2  x  1  m  0  (1) 2) (3) * Bài tập luyện tập.B98) Bài 5. Cho hệ phương trình: x  y  m  2 ( x  1) y  xy  m( y  2) a) Tìm m để hệ có hơn hai nghiệm. Bài 1. Giải và biện luận theo a hệ phương trình: x y   a y x x  y  8  (ĐHQuy Nhơn .D97) Bài 4. b) Giải hệ khi m = 4 (ĐHQG Thfố HCM. Bài 3.Trần Xuân Bang .

Hệ phương trình đưa được về dạng tích.G ( x.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 16 . y )  0   F ( x. y )  0    G ( x. y )  0  F ( x. Giải hệ phương trình:  x 2  5 xy  6 y 2  0   2 2 2 x  y  1   x  2 y  0  2 2 ( x  2 y )( x  3 y )  0  2 x  y  1 Hệ đã cho tương đương  2 2  x  3y  0 2 x  y  1   2  2 x  y 2  1  VD 2.K ( x. y )  0  H ( x. y )  0    H ( x. y )  0    K ( x. (ĐH Luật HN . y ).A97)   F ( x. y )  0  Dạng 2. y ). y )  0  VD 1. y )  0    H ( x. y )  0   F ( x. y )  0  H ( x. y )  0  0  G ( x. 2. y )  0   H ( x.Trần Xuân Bang . y )  0    G ( x.G ( x. y ). Giải hệ phương trình: log 4 ( x 2  y 2 )  log 4 2 x  1  log 4 ( x  3 y ) log 4 4( x 2  y 2 )  log 4 2 x( x  3 y)    x x  2 2 log 4 ( xy  1)  log 4 (4 y  2 y  2 x  4)  log 4 y  1 log 4 4( xy  1)  log 4 y (4 y  2 y  2 x  4)    4( x 2  y 2 )  2 x( x  3 y) 2  2 ( x  y)( x  2 y )  0   x  3 xy  2 y  0    x 2 2 2 y  xy  x  2 x ( x  y)( y  2)  0   4( xy  1)  y (4 y  2 y  2 x  4)  Trần Xuân Bang .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Chứng minh a = 0. y )  0    H ( x. Phương pháp: Dạng 1.   F ( x. y )  0   K ( x.

Thông thường người ta đặt ẩn phụ: S = x + y. ( y)  xy  x  y  5 Ví dụ 1: Giải hệ phương trình   3  x  1   y  1  35  ( x  1)( y  1)  6 Hệ tương đương   3  ( x  1)  ( y  1)  3  ( x  1)  ( y  1)  x  1 y  1  35  3 (XB) Đặt S = (x + 1) + (y + 1). Hệ phương trình đối xứng loại 1.1)   x  y  3 S  P  5   S  3   P  2   xy  2   • Dạng 2.2). Đặt S   ( x)   ( y ). Cách giải: • Dạng 1.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình  x  y  0   x  y  0 x  y  x  y  0 x  y  2  x  y   y  2  0     x  y  0   x  4   x  2 y  0  y  2   x  4   x  y  0  y  2    x  2 y  0  y  2  0  3. y trong từng  g ( x.Trần Xuân Bang . y )  f ( y. P = xy và hệ đã cho trở thành: S  2  x  y  2   SP  6 P  3  xy  3    nghiệm (1. x) phương trình và do đó trong hệ phương trình như nhau: Thấy ngay (x. Biến đổi hệ về  ( x)   ( y). y) là nghiệm khi và chỉ khi (y. x) là nghiệm. P   ( x). x )   g ( x. Là hệ phương trình dạng   f ( x. y )  0 trong đó vai trò của x. y )  0  f ( x. (2. P = xy Ví dụ: Giải hệ :  x 2 y  xy 2  6   xy  x  y  5 Đặt S = x + y. P =(x +1)(y + 1) hệ phương trình trở thành: Trần Xuân Bang . y )  g ( y.  ( x). ( y ) .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 17 .

 ( x. . 2). Biến đổi hệ về  ( x. Ví dụ 1: Giải hệ phương trình  x( xy  1)  y ( xy  1)  14  2 2  xy ( x  y )  24 (XB) Thấy ngay hệ không đối xứng đối với x. y ) . y ) . y )  x  y . y ).  ( x. (1. 1).2).Trần Xuân Bang . ta thu được hệ sau:  là một hệ phức tạp. . y)  ( x.  ( x. ( x 2 y  xy 2 )  ( x  y )  14 Ta biến đổi hệ tương đương  2  2 trong đó   x 2 y  xy 2  12  y  x  2  y  x  2    x  y  2   xy ( x  y )  12    x( x  2)(2 x  2)  12 Hệ tương đương:  2    y  x  12   y  x  12  x y  xy 2  2      x  y  12   xy ( x  y )  2   x( x  12)(2 x  12)  2    Trần Xuân Bang . y ) nào đó. 1). (2.2) y  y  2  y  1  y  2  Suy ra nghiệm của hệ có 8 nghiệm.  x y  xy )( x  y )  24  Thấy ngay hệ đối xứng đối với  ( x. .  ( x. y ). 2). ( x.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 18 .y. Có thể cảm giác  ( x. y )  ( x. y )  x 2 y  xy 2  xy ( x  y ). . y) là nghiệm của các hệ phương trình sau: x2  x  2  x  1  x  2  i)  2  Ta có 4 nghiệm (1. y ( y  1)  12 Đặt: S = x(x + 1).  ( x.2. P = y(y + 1) Hệ đã cho tương đương với : S  P  8 S  6  S  2     SP  12 P  2  P  6 Như vậy (x.  ( x. (.3).3. • Dạng 3.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình P  6 S  5 x  3 x  2        2 P  6 y  2 y  3  S  S  3 P   35   x  y  x2  y 2  8 Ví dụ 2:   xy ( x  1)( y  1)  12 S 2  S  2 P  8 S  x  y Nếu đặt :  . (. (. tiếc rằng không có được  ( x. Hệ đã cho không đối xứng đối với x. y nhưng đối xứng đối với  ( x.3) y  y  6  y  2  y  3  x2  x  6  x  2  x  3  ii)  2  Ta có 4 nghiệm (2. y ). y )  x( xy  1).2. y ). y).3. (.  P  xy  P ( P  S  1)  12  x( x  1)  y ( y  )  8 Chỉ cần biến đổi hệ thành   x( x  1). y)  y( xy  1) .

 ( x. ( x. Tuy nhiên tính đối xứng ở đây chỉ có tính x  2y 1  0. 2 2 5  25  4a  2a 25  4a 25  4a 2 2 5  25  4a  2a 25  4a 25  4a 2 Hệ tương đương với:   x  2 y  5    25  4a 5  x  2 y  2    25  4a  x  2 y   2 5  25  4a  x  2 y  5   2  25  4a 2 Trần Xuân Bang . y )  5  ( x. y )  0   i) a = 0:    1  1  ( x. khi đó chỉ có  ( x. y )  ngay hệ đối xứng đối với  ( x. y )   ( x. y )   ( x. y )  a Suy ra  ( x.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 19 .  ( x. y) là nghiệm của phương trình X 2  5 X  a  0 (*) Vì phuơng trình có thể có nghiệm bằng 0. y) nhận nghiệm đó thôi. còn  ( x. y). y ). y )  x  2 y thì không có tương đối vì bạn thấy đấy  ( x.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Ví dụ 2: Giải và biện luận theo a hệ phương trình  1  x  2y  x  2y  5    x  2y  a  x  2y  Thấy  ( x. y )  x  2 y . y ). y ). y )  0  ( x. ( x. Hai 4 5  25  4a .Trần Xuân Bang . y )  5  x  2y  5 x  2 y  5   ii) a =  0: Phương trình (*) có nghiệm chỉ khi   25  4a  0  a  nghiệm của (*) là  1 5    x  2 y  x  2 y  5      1  5   x  2 y  5  x  2 y   25 . y )  5 điều kiện gì. Như thế nên phải xét hai trường hợp: x  2y  0 x  2 y  0  ( x. y)  x  2y  ( x. y ) trong đó 1 .  ( x. Ta có hệ:   ( x.

Giải hệ phương trình  4 2 2 4 (ĐH Ngoại Thương A98)   x  x y  y  13  1  ( x  y )(1  xy )  5 Bài 5. Cho hệ phương trình  2 2 x  y  m (ĐH Hàng Hải A99) a) Giải hệ khi m = 5 b) Tìm tất cả các giá trị m để hệ có nghiệm. Cho hệ phương trình   xy ( x  1)( y  1)  m Trần Xuân Bang . Giải hệ phương trình  2 2  x y  xy  1  x  y  x2  y 2  5 Bài 3. Giải hệ phương trình   x  y  2 xy  1 3 3  x  y  11 2( x  y )  xy  1 Bài 2. Giải hệ phương trình  (ĐH Ngoại Thương A99)  ( x 2  y 2 )(1  1 )  49  x2 y 2  1 1  x  y  x  y  4  Bài 6.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 20 . Giải hệ phương trình  (ĐH An Ninh A99) x2  y2  1  1  4  x2 y 2   x y 7   1  x xy Bài 7. Bài 1.  x  y  x2  y 2  8 Bài 9.Trần Xuân Bang .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình  5 x  2 y     5 x  2 y     5 x  2 y    x  2 y  5    25  4a 2a  5 x    5 25  4a  y    2  25  4a x  5   2a   25  4a  5  y  2  25  4a 4  1 1    a 25  4a  1  1   8  a 25  4a  1  1   4  a 25  4a  1  1   8  a * Bài tập luyện tập. Giải hệ phương trình  y   x xy  y xy  78  x  y  xy  m Bài 8. Giải hệ phương trình   xy ( x  y  xy  1)  6 (XB) (XB) (XB) x2  y2  5 Bài 4.

y) + x .2x = 0  x = 0.4) = 0   x  y  4  0 2 i) x . y) là nghiệm khi và chỉ khi (y. x)   g ( x. y )  f ( y .4 + x  x = 2 Ta có nghiệm (2. Vai trò của x. 2). x = 2.4 = 0  y = 4 . VD2. hệ phương trình đã cho có hai nghiệm (0. Bài 11. y )  0 trong đó nếu thay đổi vai trò của x.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình a) Giải hệ khi m = 12 b) Tìm tất cả các giá trị m để hệ có nghiệm. Ta có hai nghiệm (0.y2 = 3(x . Bài 10. x) Thấy ngay (x. Cho hệ phương trình  a) Giải hệ khi a = 7 2  x  y  xy  m  1 2 2  x y  xy  m  x  y  xy  a 2 2  x y  xy  3a  8 b) Tìm tất cả các giá trị a để hệ có nghiệm. 0). (2.y) sao cho x > 0. 4. Giải hệ phương trình  x 2  3x  y   2  y  3y  x  (1) (2) (ĐHMTCN . y  g ( x. y )  g ( y . Cách giải: Trừ từng vế của hai phương trình ta được phương trình tích VD1. y trong từng phương trình không như nhau nhưng trong hệ phương trình thì như nhau:  f ( x. 0).x thay vào (1): x2 = 3x . y > 0. Hệ phương trình đối xứng loại 2: Là hệ phương trình dạng   f ( x.y)(x + y .Trần Xuân Bang . y )  0 cho nhau thì phương trình này trở thành phương trình kia và ngược lại. Tóm lại.A98) Trừ từng vế (1) và (2) cho nhau. x) là nghiệm. 2). 2) ii) x + y .y x  y  0  (x .y = 0  y = x thay vào (1): x . (2. Cho hệ phương trình  a) Giải hệ khi m = 2 b) Tìm tất cả các giá trị m để hệ có ít nhất một nghiệm (x. ta có: x2 .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 21 . Xác định a < 0 để hệ sau có nghiệm duy nhất Trần Xuân Bang .

x 0 3/2 +  f '(x) = 2x .B99) a) Giải hệ khi m = 0 b) Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất. f(x) 0 - y  x  3y  4 x  Bài 1. Giải hệ phương trình   y  3x  4 x  y  (ĐHQG HN -A97) Bài 2.x2  (x .A99) Bài 5. Với x .x3 = a Đặt f(x) = x2 . x > 0.y = 0  y = x thay vào (1): x2 . * Bài tập luyện tập.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 22 . Tìm nghiệm đó.A97) Trừ từng vế (1) và (2) cho nhau ta có: xy(x . Cho hệ phương trình  2   y  ( x  y )  2m  l og (3 x  2 y )  2 (ĐH Công đoàn .3x2 f '(x) 0 + 0 3 f '(x) = 0  x = 0.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình x2 y  a  y 2   2 2  xy  a  x  (1) (2) (ĐHDược .y)(xy + x + y) = 0   x  y  0  xy  x  y  0 Do a < 0 nên từ hệ đã cho suy ra x > 0. y > 0 như thế xy + x + y = 0 vô nghiệm.Trần Xuân Bang .x3 .y) = y2 .D99) Trần Xuân Bang . Giải hệ phương trình    x3  3x  8 y 3  y  3 y  8x  (ĐHQG HN . x = 2 Thấy ngay với mọi a < 0 phương trình (*) có nghiệm duy nhất nên hệ có nghiệm duy nhất. Giải hệ phương trình   2 y  1  3  x y   x 2  ( x  y )  2m Bài 4.A97) (ĐHQG HN . (ĐH Công đoàn . Giải hệ phương trình  x l og y (3 y  2 x)  2 1 3  2 x  y  x Bài 3.

y) : cùng đẳng cấp bậc m. y )  a  f ( x. y )  a   g ( x.Trần Xuân Bang . y )  (3) (4) trong đó f(tx. Xét x  0: Đặt y = tx VD1: Giải hệ phương trình:  x3  y 3  7   xy ( x  y )  2 (HVQHQT .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình  2 a2 2x  y   y  Bài 6. G(tx.  f ( x. t  2 t t 2 t 2 2 3 i) t = 2 thay vào (*) ta có x = -1  x = . ty) = tmG(x. t  1 . y = 2x = -2 1 1 ii) t = thay vào (*) ta có x3 = 8  x = 2.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 23 .D97) HD. y). y). y = x = 1 2 2 VD2: Giải hệ phương trình: 3 x 2  2 xy  2 y 2  7   2 2  x  6 xy  3 y  8  HD. ty) = tmF(x. Đặt y = tx. F(tx. Hệ phương trình đẳng cấp. ty) = tkf(x. ta có: 1 t3 7 1 t  t2 7 1     2t 2  5t  2  0  t  2. y )  F ( x. ty )  t g ( x. 5. ty) = tkg(x. Cho hệ phương trình  2 2 y 2  x  a  x  Chứng minh rằng hệ có nghiệm với mọi a. Trần Xuân Bang . g(tx. Từ phương trình thứ hai thấy ngay y  0 . y) : cùng đẳng cấp bậc k. PPGiải: Xét x = 0 có phải là nghiệm. y )  G ( x.  x3  y 3  7 Hệ đã cho tương đương với :  2  2  x y  xy  2  Từ phương trình thứ hai thấy ngay x  0. y ) Mở rộng:   g ( x. y )  f (tx.  x3  y 3  7  x 3  t 3 x3  7  x3 (1  t 3 )  7    hệ  2 trở thành  3 2 3  3 2 2 (*)  x y  xy  2 tx  t x  2  x (t  t )  2    Từ (*) ta thấy t  0. Đặt x = ty. ty )  t k f ( x.1. Chia từng vế của hai phương trình. y  0. y ) (1)  trong đó :  k (2)  g (tx.

Giải hệ phương trình  3 3   x  y  35   x 2  4 xy  y 2  k Bài 2. HD.ĐC -A98) 1) Giải hệ khi k = 1. k = 4. Cho hệ phương trình  2  x 3  ax 2 y  xy 2  1  Tìm tất cả các giá trị của a sao cho hệ có nghiệm và mọi nghiệm (x. Chia từng vế của (2) cho (1): Hệ  (1) (2) t 2  6t  3 8 5    31t 2  26t  5  0  t  1. Cho hệ phương trình  2 2  x  2 xy  3 y  17  m  1) Giải hệ khi m = 0. 2) Tìm m để hệ có nghiệm. Cho hệ phương trình  2   y  3xy  4  (ĐHQG Mỏ . t  2 3t  2t  2 7 31 ***Chú ý: Có thể giải hệ đã cho theo cách sau: Hệ đã cho tương đương với : 24 x 2  16 xy  16 y 2  56   2 2 7 x  42 xy  21y  56  24 x 2  16 xy  16 y 2  56    2 2 31x  26 xy  5 y  0  (1) (2) Ta giải (2) 31x 2  26 xy  5 y 2  0   31x  5 y  x  y   0 31x  5 y  0   x  y  0 31x  y  5    y  x thay vào (1) * Bài tập luyện tập. y) của hệ đều thoả x + y = 0. 3 x 2  2 xy  y 2  11  Bài 3.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 24 . t . (ĐHQG Tp Hồ Chí Minh) 1  3 3 2  x  ay  (a  1) Bài 4. 2) Chứng minh rằng hệ có nghiệm với mọi k  4.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình 3 x 2  2 xy  2 y 2  7 3t 2 y 2  2ty 2  2 y 2  7  y 2 (3t 2  2t  2)  7     2 2 2 2 2 2 2 2  x  6 xy  3 y  8 t y  6ty  3 y  8  y (t  6t  3)  8    2 Từ (1) thấy ngay 3t  2t  7  0.  x 2 y  xy 2  30 Bài 1. Từ dấu hiệu cần x + y = 0  y = .x thay vào hệ ta có: 1  a  1  0 3 2  a  1 a 1 1 (a  1) x  (a  1) 2   (a  1)   1  2 2  1  2a 2  (a  1) a  a  0 2  a ) x 3  1 2  a 2  Trần Xuân Bang .Trần Xuân Bang .

VD1.. Ta phải có x1  1. Do đó ba nghiệm đã lập thành cấp số cộng.. xem giá trị a nào thoả điều kiện bài toán. (x3. Gọi hai nghiệm này là 2 1 x1. Cho hệ phương trình  1) Giải hệ khi a = 1 . x2 thì cấp số cộng đó là: x1. y1). 2) Tìm m để hệ có 3 nghiệm (x1. Cho hệ phương trình   x 3  y 3  m( x  y )  x  y  1 1) Giải hệ khi m = 3. x2 . 6. x3 lớn hơn 1. x2. x  y  0   x 3  y 3  m( x  y ) ( x  y )( x 2  xy  y 2  m)  0  x  y  1 HD.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình  a  0  a  1 Xét từng trường hợp. x2 đối xứng nhau qua mà . x2  1 2 1 Thấy ngay chỉ cần x2  1  x1  1 (do x1. Các hệ khác.hơn 1). y3) sao cho x1. 2  x  y  a (1  xy )  xy  x  y  2  0 2) Tìm a để hệ có nghiệm. VD3. Giải các hệ phương trình: 1)  x  y  1 3 3 2 2 x  y  x  y Trần Xuân Bang . y2).    2   x  xy  y 2  m  0  x  y  1  x  y  1    x  y  1  1 1   x  y   2 x  y   2    y   x 1  y  x  1   x 2  x ( x  1)  ( x  1)2  m  0   x 2  x  1  m  0 (*)   3 Khi m > phương trình (*) có hai nghiệm và trung bình cộng hai nghiệm 4 1 bằng .Trần Xuân Bang .1 2 1  4 m  3 1 gần . x3 lập thành một cấp số cộng trong đó x1 . . Ta phải có: x2  1   1  1  2 4m  3  4m  3  4 2 2 m  2 m  2 1  2 4m  3  4 m  3  4  4 m  3  2 m  4    2 2 4m  3  4m  24m  9 m  7 m  3  0 VD2.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 25 . (x2.

Cộng từng vế ta được (x + 2y)2 + (x + 2y) .P  xy  S2  x2  y2  2xy  x2  y2  S2  2P Vaäy  I    S2  2P  S  4   P  2  2 S  0 hay S  1 S  P  S  2  S  x  y  0 vaäy x.4 suy ra xy = I HD.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình 2)   x3  y 3  1  5 5 2 2 x  y  x  y   2 y ( x 2  y 2 )  3x  2 2  x( x  y )  10 y  x2  4 y 2  5 4 xy  x  2 y  7 VD4. x + 2y = 3.4.  x2  y 2  x  y  4  (I)   2 2  x  y  x  y  xy  2  xy  2  Ta coù S  x  y. y laø nghieäm cuûa phöông trình X2  0X  2  0 TH1 :  P  xy  2 Vaäy heä coù 2 nghieäm  x  2  x   2  hay  x   2  y  2  S  x  y  1 vaäy x. Từ phương trình thứ hai: i) x + 2y = 3 suy ra xy = 1 11 4 x2  y2  x  y  4 VD6. Giải hệ phương trình  VD5.y laø nghieäm cuûa phöông trình X2  X  2  0 TH 2 :  P  xy  2  x  1  x  2  X  1hay X  2 .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 26 . Giaûi heä phöông trình   x  x  y  1  y  y  1  2  ii) x + 2y = . Trần Xuân Bang .12 = 0 Suy ra x + 2y = .Trần Xuân Bang . Vaäy heä coù 2 nghieäm  V  y  2 y  1 Toùm laïi heä Pt (I) coù 4 nghieäm  x  2  y   2  V x   2  y  2  V  x  1  x  2 V   y  2 y  1 Cách 2. Giải hệ phương trình  HD.

Trần Xuân Bang . Giaûi heä phöông trình:  HD. v = y  1  u  u2  1  3v (I) thành (II)   v  v2  1  3u  Xét hàm f(x)  x  x2  1 f ´(x)  1  x x2  1  x2  1  x x2  1  x x x2  1 0 Vậy f đồng biến trên R. Giaûi heä phöông trình:   y  y  2y  2  3  2 x1 1 Đặt u = x  1.  2x  y  1  x  y  1  3x  2y  4  I I    2x  y  1  x  y  1   2x  y  1   x  y   5  u  v  1  u1  2  v1  1   2 2  u  v  5  u2  1  v2  2  loaï i   Ñaët u  2x  y  1  0.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình (I)    x2  y2  x  y  4   x2  y2  x  y  4 (x  y)2  x  y  0     2 2  xy  2  xy  2  x  y  x  y  xy  2    x  y  0 hay x  y   1 x  y  0 hay x  y   1     xy  2 xy  2    x  y x  2 x   2  x  y  1 x  1  x  2      hay  2 V V  V    2 x  x  2  0  y  2 y  1 x  2 y   2 y  2     VD7.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 27 .v  x  y  0 (I) thaønh  Vaäy  I     2x  y  1  2   x y 1  2x  y  1  4 x  2   x  y  1 y  1 (I) x  x2  2x  2  3y1  1 VD8. Nếu u > v  f(u) > f(v)  3v  3u  v > u ( vô lý ) Tương tự nếu v > u cũng dẫn đến vô lý 2 u u 2   Do đó hệ (II)   u  u  1  3  1  3 ( u  1  u) (1)   u  v  u  v  Trần Xuân Bang .

***Chú ý: Để chứng tỏ u = v có thể biến đổi: 1  3v u  u2  1  u  u 2  1  3v      3u v  v 2  1  3v u  u2  1   v  v2  1  3u 1  3u v  v2  1             u  u2  1 3u  v  v2  1 3v t  t2  1 3t (*) đồng biến.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Đặt: g(u)  3u ( u2  1  u)  u   g '(u)  3u ln 3( u 2  1  u)  3u   1  2   u 1  g' u  3u  u  1  u ln 3  2     0. Xét hàm số f(t)   x 2  y 2  2(1  a ) VD9. Cho hệ phương trình   2 ( x  y )  4  1) Giải hệ khi a = 1. u  R  2 u 1 1 Vậy g(u) đồng biến trên R. 0). Ta có g(0) = 1.Trần Xuân Bang . (0. (.2. Trần Xuân Bang . nên (*) suy ra u = v. 0). 2) Hệ có đúng hai nghiệm.2).  x 2  y 2  2(1  a)  x 2  y 2  2(1  a ) HD.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 28 . Cách 1. 2).    2 ( x  y )  4  ( x  y  2)( x  y  2)  0   x 2  y 2  2(1  a )   x 2  (2  x )2  2(1  a ) x2  2 x 1  a  0    x  y  2  0  y  2  x  y  2  x    2 2 2 2 2   x  y  2(1  a )   x  (2  x)  2(1  a) x  2x 1  a  0    x  y  2  0   y  2  x   y  2  x    x2  2x  0  x  0  x  2   y  2 x  y  2  x 1) a = 1: Hệ đã cho trở thành   2    x  0  x  2 x  2x  0     y  2  x   y  2  x   (1) (2) (3) (4) Suy ra 4 nghiệm (0. 2) Tìm tất cả các giá trị của a để hệ có đúng hai nghiệm. . (2. Vậy u = 0 là nghiệm duy nhất của (1) Nên (II)  u = 0 = v Vậy (I)  x = y = 1.

2 1 2 Hệ có hai nghiệm phân biệt khi chỉ khi đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt 1 4  1  a 2  1  2 a  1  a 2  4 a 2  4a  1  0  a  2 3 1 a 1 2) Gọi A.x với  x nên hệ có ít nhất 4 nghiệm. Cách 2 (PP Hình học). R)( do đó  2 cũng tiếp xúc với (O. Trong hệ toạ độ Đê-các Oxy: Xem Pt x 2  y 2  2(1  a ) . 0) và đường thẳng d.  x  ay  a  0 2 2 x  y  x  0 VD10.1). Để ý rằng AB = (x1 . Vậy a = 0 thoả.a = 0 là phương trình đường thẳng d.x 2 )2 + (y1 . 2) Gọi hai nghiệm là (x1.x = 0 là phương trình đường tròn I( . (x 2 .2)(x + y + 2) = 0 là phương trình hai đường thẳng: 1 : x + y . Thấy ngay a  0 . Ta có đpcm.  d(I.2 . R). Trần Xuân Bang . R = 2(1  a) Xem (x + y)2 = 4  (x + y . trong khi từ (2) và (4) ta có 2 . 1) Trong hệ toạ độ Đê-các Oxy: Xem phương trình x + ay . Pt có đúng hai nghiệm  1 tiếp xúc với (O. y1 ).2 = 0. Suy ra a > 0 không thoả. .x 2 ) 2 + (y1 .  2 : x + y + 2 = 0 Hai đường thẳng này đối xứng nhau qua O. y 2 ) . hệ (3)&(4) có nhiệm (. 2 Khi đó A(x1.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 29 . 0). Cho hệ phương trình  1) Tìm tất cả các giá trị của a để hệ có hai nghiệm phân biệt. R= 1 .1. d) < R  2 1 a 2  AB là một dây cung của đường tròn nên AB  2R =1. y 2 ) là hai nghiệm.x  . B(x 2 . B là các giao điểm của đường tròn I( .  a = 0: Hệ (1)&(2) có nghiệm (1. R))  d(O.y 2 )2 . Suy ra a  0  a > 0: Mỗi phương trình (1) và (3) có 2 nghiệm phân biệt.y 2 ) 2  1 HD. a  0 là Pt đường tròn (O. 1). Chứng minh rằng: (x1 . Xem phương trình x2 + y2 . 1 ) = R  002 2  2(1  a)  a = 0. y1 ).GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Nhận xét rằng (1) và (3) có cùng biệt số  ' = a.Trần Xuân Bang .

. 1  xi  i = 1. v  1 x uv  6 y  2 x u  2v  5 * Bài tập luyện tập. 2.. 1980 a  i  1980 2 (1) Mặt khác 1980  ai   i 1  1  x1  .. 82  2 2 x  y  9 Bài 1. cùng độ dài..  1  x1980    2 1  x1  . Giải hệ phương trình:  y  xy 2  6 x 2   2 2 2 1  x y  5 x  (ĐHSPHN .  Đặt ai   1  xi .. 1980). Thấy rằng x = 0 không thoả phương trình thứ hai.  1  x1980  1981 1980 VD12.  1  x1980  1980 1980    1  x  1  x  ...Trần Xuân Bang . Như thế x1 = x2 = . Giải hệ phương trình:  1981  1  x1  1  x2  ... 1980 1  x1  1  x2  . 1  x1  . ..  1  x1980 .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình VD11.. x1980 = 1 .A2000) HD. cùng hướng.  1  x1980  2   ai   i 1  1  x1  ..1979  1980 2 (2)  Từ (1)&(2) suy ra các véc tơ ai (i  1.  1  x1980 = = 1980.... ta có: y1  y y2  6  x  x  y  6  2 x  x     1   y2  5  1  y2  5  x2  x2   Đặt u   y .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số (Bộ đề thi TS) 30 .1981  1980.. x1980   x1 = x2 = . 1980 1980 i 1   ai  2 (i = 1.. Giải hệ phương trình    x  1  10  x  y  10  y  1  y 3 3 y  Trần Xuân Bang ... Chia hai vế của cả hai phương trình cho x2...  1  x  1980 1979 1 2 1980  1980  HD..1980) cùng phương.

A2000) 31 .b)2.A2000)  2 2 4 3 2 2 x  4 xy  5 y  a  4a  4a  12  105   x  xy  y  m  2 Bài 12. Giải hệ phương trình Bài 7. Giải hệ phương trình  x  y  xy  11 2 2  x  y  3( x  y )  28  x 2  y 2  3x  4 y  1  (ĐHSP2HN .D2000) 2 x 2  y 2  z 2 Bài 10. logxz theo  xyz  64 thứ tự đó lập thành một cấp số cộng. (Bộ đề thi TS)  a3 7x  y  2  0  x Bài 3.Trần Xuân Bang .A2000)  2 2 2 x  y  2 xy  2   xy  x  y  11 (ĐHGTVT .A2000)  x   x    12  Bài 13. Còn đúng không khi a < 0 ? (2x+y)2  5(4 x 2  y 2 )  6(2 x  y )2  0  Bài 4. Bài 11. (ĐH CS . Giải hệ phương trình Bài 9.A99)  2 2 3 x  2 y  9 x  8 y  3   x 2  y 2  xy  7  (ĐHSPHN . Giải hệ phương trình  Bài 6. Giải hệ phương trình:  y   y       2 ( xy )  xy  6 Trần Xuân Bang . Giải hệ phương trình Bài 8.b)2 + (y .3.A2000)  2 2  x y  xy  30 (ĐHQGHN . Tìm a để hệ sau có nghiệm (ĐHNgoại Ngữ .B2000)  4 4 2 2  x  y  x y  21   x 2  3 y 2  2 xy  9  (ĐHSP TPhố HCM .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 2 3 (ĐH Công Đoàn .A97) Bài 5.D2000)  x 2  2 xy  3 y 2  8  (ĐH AN . 2) Xác định m để hệ có nghiệm. logzy. Cho hệ phương trình   3 x  7 y  a  0  y2  (ĐHHuế . Cho hệ  2 2  x y  xy  m  1 1) Giải hệ khi m = .A97) Chứng minh hệ có nghiệm duy nhất khi a > 0. Giải hệ phương trình x2 + a2 = y2 + b2 =(x . Giải hệ phương trình  trong đó logyx .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Bài 2. Giải hệ phương trình  1 2 x  y  2 x  y  0  (ĐHXD .

Ta có phương trình đã cho tương đương với ( x  1)2  ( x  1)  5  5 t 2  (t  5)  (t  t  5)  0 (t  t  5)(t  t  5  1)  0      t  x  1 t  x  1   2. VD. i) Nếu x  4 : Phương trình đã cho tương đương: ( x  1)  x  2  x  3  2 x  4   0  x 1  0   x 2  x 3  2 x 4  (1) (2) (1) cho x= 1 (loại). Giải phương trình: x 2  2 x  x  6  4 HD. Đưa phương trình về dạng tích.1)  (4. (Xem phương trình không mẫu mực) 2 2 VD1.x + NhËn thÊy x =  1 kh«ng lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh. Phương trình vô tỷ. x  3  x  4  x  2  x  3  2 x  4 ii) nếu x < 1: Phương trình đã cho tương đương: (1  x )(2  x )  (1  x )(3  x)  2 (1  x )(4  x ) (3) vô nghiệm vì 3. VD.Trần Xuân Bang . Giải phương trình 2 2009 (1 + x) + 3 1 . (2) vô nghiệm vì x  2  x  4. Trần Xuân Bang . Tìm tất cả các giá trị m để hệ sau có hai nghiệm phân biệt:  x 3  y 2  7 x 2  mx   3 2 2  y  x  7 y  my  (ĐH Vinh .A2000) VI. Biến đổi tương đương các phương trình. 1.x) 2 = 0 32 . VIII. TXĐ: (. Phương trình và hệ phương trình không mẫu mực.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số (3)  2  x  3 x  2 4  x 2  x  4  x. (xem các phương trình chuyển về phương trình bậc nhất) 4.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Bài 14. Giải phương trình: x 2  3x  2  x 2  4 x  3  2 x 2  5 x  4 HD. Giải phương trình trên từng tập con của tập xác định. (Xem phương trình không mẫu mực) VII. 3 x  4  x  2  x  3 x  2 4  x 2009 2009 (1 . Phương trình lượng giác (Xem phương trình lượng giác). ) Phương trình đã cho tương đương: ( x  1)( x  2)  ( x  1)( x  3)  2 ( x  1)( x  4) Thấy ngay x = 1: Thoả phương trình. Các phương trình vô tỷ không mẫu mực.

GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 33 .1: 2009 t = -1 2 1+x 1+x  1   1 : Ph­¬ng tr×nh v« nghiÖm 1-x 1-x 1+x 1 1+x 1 1 + 22009 1     2009  x = + Víi t = .Trần Xuân Bang .22009 2 VD2. Suy ra: 1-x 1+x t 22009 Ph­¬ng tr×nh (1) trë thµnh:  1 2 2t   3  0  2t + 3t + 1 = 0   t = . Cách 1.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Do ®ã ph­¬ng tr×nh ®· cho t­¬ng ®­¬ng víi: 1 + x 2009 1 . t    .: 2009 1-x 2 1-x 2 1 .   2 2   Phương trình đã cho trở thành : Trần Xuân Bang .1 t  + Víi t = . Đặt x  sin t . ĐK: x  1 . x 4  x 2  2009  2009  x 4  x 2   x 2  2009  x 2  2009  4 4 1  1    x 2     x 2  2009   2  2  2 2 Cách 2: Đặt (1) y = x2  2009  y 2  x 2  2009 từ pt đã cho suy ra : x 4  y  2009 Từ (1) và (2) suy ra: x 4  y  y 2  x 2  x 4  x 2  y  y 2  0  ( x 2  y )( x 2  y  1)  0 (1) (2) Cách 3: pt đã cho tương đương: x 4  ( x 2  2009)  x 2  x 2  2009  0  ( x 2  x 2  2009)( x 2  x 2  2009  1)  0 VD3. Giải phương trình sau: x 4  x 2  2009  2009 1 1 HD. Giải phương trình: 1  1  x 2  x(1  2 1  x 2 )   HD.x   3  0 (1) 1-x 1+x 1+x 1-x 1 2009 2009  §Æt: = t .

Giải phương trình: 1  2x  1  2x  1  2x 1  2x  1 2x 1  2x HD. Tìm m để phương trình: 4 x 4  13x  m  x  1  0 có đúng 1 nghiệm ( B2007-TK1) HD.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình 1  cost  sin t (1  2cost)  2cos t 3t t t 3t   sin t  sin 2t  2sin cos  cos  2 sin  1   0 2 2 2 2 2     (Do t    .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 34 . Đặt 2x = cost. ĐK: x  .Trần Xuân Bang . 4 x 4  13x  m  x  1  0 (1) (1)  4 x4  13x  m  1  x x  1 x  1   4 4   3 2  x  13x  m  1  x  4 x  6 x  9 x  1   m  ycbt  đường thẳng y = – m cắt phần đồ thị f(x) = 4x3 – 6x2 – 9x – 1 với x  1 tại 1 điểm f(x) = 4x3 – 6x2 – 9x – 1 TXĐ: x  1 f'(x) = 12x2 – 12x – 9 = 3(4x2 – 4x – 3) f'(x) = 0  4x2 – 4x – 3 = 0  x    x  x – f' + f – –1 1 2 3 2 /2 0 1 – –12 – 3 /2 0 CT + + + CĐ Từ bảng biến thiên ta có: ycbt   m  3 3   m  12  m    m  12 2 2 Trần Xuân Bang .  ) Phương trình đã cho trở thành: 2  sin  cos   tan  cot   2 2 2 2   t t 2 4  2  sin  cos    2(1  sin t )   sin 3 t  sin 2 t  2  0 2 2 2  sin t sin t   sin t  1  cost = 0  x = 0  1 2 t t t t VD6. t  (0.  )  2 2 6   1 Suy ra x  2 t VD4.

A99) Bài 11.A2000) 1 1 a ( x  1)   (ĐHBKHN . Giải và biện luận theo a phương trình: 2 a  x  a  x  a  x  x (a  x) Bài 12. Giải phương trình: 1  x  x 2  x  1  x 3 (ĐHQGHN .2008 Bài 19.A2000) x 1 x 1 x Một số phương trình vô tỷ qua các kỳ thi ĐH từ 2005 . Giải và biện luận theo m phương trình: x 2  2mx  1  2  m Bài 4. T×m c¸c gi¸ trÞ tham sè m ®Ó ph­¬ng tr×nh sau cã ®óng hai nghiÖm thùc ph©n biÖt: 4 2x + 2x + 4 6 . Giải phương trình: 3 x  1  3 x  2  3 2 x  3 2 Bài 16.x = m ( m   ) Trần Xuân Bang . Giải và biện luận theo a phương trình: x  x   x  1 2 1 0 4 Bài 3.x + 6 .A98) 2 2 Bài 9.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 35 . Giải và biện luận theo a phương trình: a  x  a  a  x Bài 5. A2008.Trần Xuân Bang .A98) 2 2 Bài 8. Giải phương trình: 3  x  x  2  x  x  1 (ĐHNgoại Thương . Giải phương trình: x  2ax  a 2  x  2ax  a 2  2a x2 Bài 14. Giải phương trình: x  2 x  1  x  2 x  1  2 (ĐHQuy Nhơn .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình * Bài tập luyện tập.A2000) Bài 17.A97) 2 2 Bài 6. Giải phương trình: Bài 18.A99) Bài 10.m = 2 x 2  mx  3 (ĐHGTVT. Giải phương trình: x( x  1)  x ( x  2)  2 x 2 (ĐHSP2HN . Giải phương trình: x  3x  3  x  3x  6  3 (ĐHThương Mại . Bài 1. Giải và biện luận theo m phương trình: x 2  2m  2 x 2  1  x Bài 2.1) x  1  x  2 x  1 Bài 7. Giải phương trình: (4x .x) x 2  2 x  1  x 2  2 x  1 (ĐHDược HN . Tìm m để phương trình sau có nghiệm : x . Giải phương trình: 2(1 . Giải phương trình: x 2  5  5 Bài 13. Giải phương trình:  3x  2  1  x 3x  2 Bài 15.

Gi¶i ph­¬ng tr×nh 2x . x   Bài 29. D2006-TK2. Tìm m để hệ phương trình :  duy nhất Bài 25.1 Bài 21.8 = m(x .x + 1 = 4 (x.1 + .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 36 .  PP Hình học Trần Xuân Bang . Sử dụng các phương pháp giải phương trình không mẫu mực.5x + 2.9 +2 3x 2 . D2006. y   ) IX. Gi¶i ph­¬ng tr×nh: 2 x + 2 + 2 x + 1 .x = 2 x . 2. T×m m ®Ó ph­¬ng tr×nh sau cã hai nghiÖm thùc ph©n biÖt: x 2 + mx + 2 = 2x + 1 Bài 26. B2007.x 2 + 8x . Tìm m để phương trình: x  3  2 x  4  x  6 x  4  5  m có đúng 2 nghiệm 2x  y  m  0  có nghiệm x  xy  1  Bài 24. D2007-TK2.1 = 4x . Gi¶i ph­¬ng tr×nh: 3x . Tìm m để phương trình: 4 x 2  1  x  m có nghiệm.1 + x 2 . Biến đổi tương đương. 4. T×m m ®Ó ph­¬ng ttr×nh sau cã nghiÖm thùc 3 x . Bài 23. B2006.  Đối lập. Gi¶i ph­¬ng tr×nh: x + 2 7 . A2007. Biến đổi về tích. 3.1 + m x + 1 = 2 4 x2 . Chøng minh r»ng víi mäi gi¸ trÞ d­¬ng cña tham sè m.3x + 1 = 0 (x   ) Bài 27.  Dùng dấu hiệu cần và đủ.  Khảo sát hàm số.  PP hàm số dự đoán và chứng minh không còn nghiệm. x   Bài 28. Hệ phương trình vô tỷ.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Bài 20. Phương pháp giải 1. D2005.  Đặt ẩn phụ.7.  Dùng min max. ph­¬ng tr×nh sau cã hai nghiÖm thùc ph©n biÖt: x2 + 2x .2) Bài 22. D2007-TK1. B2007-TK2. B2006-TK1.2 + x .Trần Xuân Bang . Giải hệ trên từng tập con của tập xác định.

x + y = 8 x + y = 8 x + y = 8 VD3. b) Giải và biện luận theo m. Giải hệ phương trình   x2 + x + y + 1 +  y 2 + x + y + 1 + x + y = 18 y2 + x + y + 1 .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình VD1.64  18 xy + 81 = 9 + xy     x + y = 8 x + y = 8   2 2 (xy) + 9.y x  2    2  2 2 x .2  HD. Giải hệ phương trình   x+y-1 =1   x .m + 2 = 0 (3') (3") Trần Xuân Bang .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 37 .2   (3) u  v  0 Suy ra: 2(u 2  v 2 )  (u  v )  0   (4)  2(u  v )  1  0 u = v  Tõ (3) ta cã hÖ  2 2u + u .y + 2 = 4y .8y + 4  4y .8y + 4  2 .y x = 2 .6y = 0   y  1 y  1 y  1 y  3      2  x2 + x + y + 1 +  VD2.2xy + 2 (xy)2 + 9(x  y )2  18 xy + 81 = 82     x + y = 8 x + y = 8   64 .64  18 xy + 81 = 82  (xy) 2 + 9. HD. Cho hệ phương trình  2x +  y-1=m 2y + x .1 = m  a) Giải hệ khi m = 5. hÖ ph­¬ng tr×nh ®· cho trë thµnh: 2 y  v 1 v = y . 2 u  x .1  0   x  u  1 §Æt   . Hệ phương trình đã cho tương đương: 1  x + y = 2 x = 2 .Trần Xuân Bang .y = 2 HD.64  18 xy + 81 = 81 + 18xy + (xy) 36xy = 9. Hệ phương trình đã cho tương đương:  x2 + x + y + 1 +   x + y = 8  y 2 + x + y + 1 = 10  x2 + 9 +   x + y = 8  y 2 + 9 = 10  x 2 + y 2 + 18 + 2 (x 2 + 9)(y 2 + 9) = 100 (x + y) 2 .2 (1) 2(u +1) + v = m   2  2 (2)  2(v +1) + u = m  2v + u = m .x .1  0    2 2u 2 + v = m .64  xy = 16     x  y  4.2y + 2 = 4y .y + 2 = 2y .2xy + 2 (xy)2 + 9.

v  0 )  x = y = b) Gi¶i vµ biÖn luËn theo m:  HÖ (3’)&(3”) cho nghiÖm khi vµ chØ khi (3”) cã nghiÖm kh«ng ©m.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình  1  1 v = 2 .< 0 nªn nÕu (3”) cã nghiÖm th× cã Ýt nhÊt mét nghiÖm ©m.2m  0   m .u .u  Tõ (4) ta cã hÖ   2 2u2 + 1 .2u . 8 2  1 S = > 0  2 Trần Xuân Bang . v cïng lµ nghiÖm cña (4”).19  0  19 5 Ta ph¶i cã: P = 5 . v  0 )   2   1 21   1 y       4   u = v 2 2u + u .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 38 .2m + 5 = 0    2 (4') (4") a) m = 5: HÖ (3’)&(3”) cho ta  2 HÖ (4’)&(4”) cho ta:  1 21  1 u  v = .u  4   2 4u2 . VËy hÖ (4’)&(4”) cho nghiÖm 2 khi vµ chØ khi (4”) cã hai nghiÖm kh«ng ©m:  ' = 8m . 2 VËy (3”) cã nghiÖm kh«ng ©m  y1  0  y2  P  0  2  m  0  m  2  1  8m  15  1  8m  15 Khi ®ã u  v   x y   1.5 = 0 v  1 21    4  1 21 2 x    1     4   ( do u.m + 2 = 0 4u2 .u  v = .Trần Xuân Bang .2u .   4 4   2  ThÊy r»ng hÖ (4’)&(4”) nÕu cã hai nghiÖm th× u1 + u2 = 1 . mÆt kh¸c u + v 2 = 1 nªn khi ®ã u.3 = 0  u  v  1 ( do u. 1 Nh­ng S = .

Cách 1. Đặt   x =u0   y =v0  .3uv(u + v) = 35  (u + v) . Đặt thành: xt x + t 2 x x = 30  x x (t + t 2 ) = 30 t + t2 6 t 6       2   3 3 3 7 t  t 1 7  x x + t x x = 35  x x (1 + t ) = 35 1 + t   Trần Xuân Bang . v= u   1. y =   1     4 4     2 2 2 2 2 2 x y + y x = 30 VD4. y  4    x  4. y  9 y  t x . Hệ đã cho trở Cách 2.90 = 35  u + v = 5  u  3. t  0 . Thấy rằng x = 0 không thoả. hệ đã cho trở thành : u 2 v + uv 2 = 30 uv(u + v) = 30 uv(u + v) = 30 uv = 6      3 3 3 3  u + v = 35  (u + v) . y =   1  x      4 4 4 4       2 2 KL: i) m < 2: V« nghiÖm  1  8m  15  19 ii) 2  m < : x  y    1   8 4    1  8m  15  19 5 iii)  m  : x  y    1   8 2 4    1  8m  19   1  8m  19  x   1. y =   1 . v=     u  4 4      4 4   2 2  1  8m  19 1  8m  19   1  8m  19   1  8m  19  .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Suy ra :   1  8m  19   1  8m  19   1  8m  19 1  8m  19 x     1.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 39 . v  2  u  2. Giải hệ phương trình    x x + y y = 35  HD. y =   1     4 4      1  8m  19   1  8m  19  x   1.Trần Xuân Bang . v  3  x  9.

ĐK: x  0. y  9 x  x 2 + 2x + 22 . Thay vµo (1): u 2 + 21 u .1 + t 2 .1 = v2 . y  0. HÖ ph­¬ng tr×nh ®· cho:      x 2 + 2x + 22 y 2 + 2y + 22 y = y 2 + 2y + 1 x = x 2 + 2x + 1 t­¬ng ®­¬ng víi:      (x + 1 ) 2 + 2 1 (y + 1 ) 2 + 2 1 y = (y + 1 ) 2 x = (x + 1 ) 2 §Æt:  u = x + 1  1 v = y + 1  1  u 2 + 21 ta cã:     v . t > 1.x = x 2 + 2x + 1  ( Thi HSG 12.1.1 + u2 = t t 2 u-1 - v .  u.1 = u2  u2  u 2 + 21  u -1  0 (4) ThÊy r»ng u = 2 tho¶ (4) XÐt hµm sè: g (u) = u 2  u 2 + 2 1  Trần Xuân Bang . f(t) liªn tôc ph¶i t¹i t = 1. t  1. v  [1. 2 1 t .1 + 2t > 0 . 12   x =2 y  3x  12   y =6 y  3x  (VMO .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số u .y = y 2 + 2y + 1  VD6.2006 . Giải hệ phương trình:   y 2 + 2y + 22 .26/11/2008) HD. u  1 40 .1 = u2 (1 ) (2 ) v 2 + 21 - Trõ tõng vÕ (1)&(2): u 2 + 21  u 2 + 21 + v 2 + 21  u . +  ) (3)  f(u) = f(v).GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình   1   VD5.Trần Xuân Bang .1 = v2 u .1 + v2 (3 ) v 2 + 21 + XÐt hµm sè f(t) = f '( t ) = t2 + 21 + + + 21 t .2007) 12  1  y  3x = Hệ phương trình đã cho tương đương   1  12 =  y  3x  9 1 12  y 2  6 xy  27 y 2  0  Nhân từng vế:   y x y  3x 2   x   6   y  1 x + 3 y =1 3 1 12   y x y  3x y  3 x.QBình . y  3 x  0 . Suy ra f(t) ®ång biÕn trªn [1. +  )  u = v.u2 v . Giải hệ phương trình:   1    HD.

 x Do đó. Chứng minh rằng hệ phương trình  có đúng 2  x y e  2007   x2  1  nghiệm thỏa mãn điều kiện x > 0.Trần Xuân Bang . (1)  (2) e  x2  1  2007  0  x Xét: hx   ex  x  y  x x2  1  2007 (x > 1 ) Nếu x < –1 thì h(x) < e–1 – 2007 < 0  hệ vô nghiệm Khi x > 1  h' x   ex  h ''  x   e x  1 x 2 1 2 3x 5  3  ex  x2  1    3 2 5  3  x 2  1  2 . HD. y > 0. xlim h  x     x  1 Vậy h(x) liên tục và có đồ thị là đường cong lõm trên (1. Đặt: f(t) = et. y  x e  2007  2 y 1 VD7. Hệ phương trình (1)   f x   g y   2007  f(x) + g(y) = f(y) + g(x) ()   f y   g x   2007 Nếu x > y  f(x) > f(y)  g(y) < g(x) ( do()  y > x ( do g giảm )  vô lý. VËy u = v = 2 lµ nghiÖm cña hÖ (1)&(2) hay x = y = 1 lµ nghiÖm cña hÖ ®· cho. +) Do đó để chứng minh (2) có 2 nghiệm dương ta chỉ cần chứng minh tồn tại x0 > 1 mà h(x0) < 0 Chọn x0 = 2  h  2   e2  2  2007  0 3 Trần Xuân Bang .  u > 1 2 u -1 u 2 + 21 g(u) liªn tôc ph¶i t¹i u = 1 nªn ®ång biÕn trªn [1.  t  1 Ta có f tăng trên và g giảm trên từng khoảng xác định.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 41 .2 x  e x  2  0 x 2  1 2 và lim hx    . g  t   t t 1 2 .g / (t)  2 1 (t  1) 3 2  0. Tương tự khi y > x cũng dẫn đến vô lý. +  ) g '(u ) = 2 u   u Suy ra u = 2 lµ nghiÖm duy nhÊt cña (4).GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình 1 > 0.

Giải và biện luận theo a hệ phương trình:   x + y .2y  Trần Xuân Bang . Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm    y+1+ x =1  x .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Suy ra: h(x) = 0 có đúng 2 nghiệm x1 > 1.A99)  x y + y x = 30 Bài 8.xy = a  Bài 11.y = 3m Bài 6. Giải và biện luận theo a hệ phương trình   x + y . Giải và biện luận theo m hệ phương trình:   2y + xy = 0    (ĐN . Giải hệ phương trình:  y   x xy + y xy = 78 (HH .2y 2 Bài 12.xy = a  2( x  y )= 3 3 x 2 y  3 xy 2  Bài 3. D2008. Gi¶i hÖ pt   x 2y .A98)  x y 7 + = 1  x xy Bài 7. Giải hệ phương trình   3 x 2 y  3 xy 2  6   x+1+ y+2 =a Bài 4.y x . Giải và biện luận theo m phương trình:    x + y =a x + y  xy = a xy + x + y = x 2 .Trần Xuân Bang . x2 > 1 *Bài tập luyện tập:  x+y + x-y =m Bài 1.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 42 .1 = 2x . Tìm a để hệ phương trình sau có nghiệm   x + y = 3a   x+1+ y =m Bài 5. Giải hệ phương trình:    x x + y y = 35   x+y .x-y =m Bài 9. Giải và biện luận theo m hệ phương trình   2 2 2 2 2  x y + x -y =m   x + y =a  Bài 2. Giải và biện luận theo m hệ phương trình:   2 2 2 2 2  x y + x y =m   x + y =a Bài 10.

A2006. Giải hệ phương trình:   2  y  91  x  2  x 2 (2)  log x  3 5  log 3 y  5 Bài 23. D2007-TK2. B2005.xy = 3 Bài 14.log 3 y = 3   x5  y5  6 Bài 18. Giải hệ phương trình:    x y 4  Bài 19. Giải hệ phương trình:  xy  x  y  x 2  2 y 2   x 2 y  y x 1  2x  2 y  2 xy  2 2 x  y  x  y  1   x  y  x2  y   x  2 y  xy  0 Bài 21. y   )  2 3 3log 9 (9x ) . Tìm m để hệ phương trình :  duy nhất.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 43 . B2005-TK1. 2x  y  m  0  có nghiệm x  xy  1  x + y . Giaûi heä phöông trình :  3 x  2 y  4  Bài 17.GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Bài 13. y   )  x+1 + y+1 =4   2x  y  1  x  y  1 Bài 15. Giải hệ phương trình:  2  3 log 2 x  1  log 3 y  1  Trần Xuân Bang . Gi¶i hệ ph­¬ng tr×nh   (x. Giải hệ phương trình:    x  1  4 y 1  2   x 2  91  y  2  y 2 (1) Bài 22. Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh:  x-1+ 2-y =1  (x. A2005-TK2. Giải hệ phương trình: Bài 20.Trần Xuân Bang . Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh :   3 x  2 y  4   2x  y  1  x  y  1  Bài 16..

Trần Xuân Bang .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Phương trình và Hệ phương trình Đại số 44 .GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình Trần Xuân Bang .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful