‫ن‬

‫وادلنی مہاریج‬
‫ن‬
‫تافیل‬

‫ن‬
‫ڈارٹکفرحاہیمش‬
‫تارش‬

‫ن‬
‫ہبعشرشنواشاعادہلیارٹنلنشین‬

www.KitaboSunnat.com

Ünu†Ö] àÛF u†Ö] ä×# Ö] äÛŠe

×Z’Z
X Hn²ä¿q
-ZD™yÒ)
ñ â Z1Z]|

^³Ûø âö Ùø ^³Îø [^³Ûø âô ‚ô øÖæø oø ×Âø àô ³m»‚ø ³ôÖ]ç³Ö»] Ð% ³uø ^³³Úø äô ³³×#³Ö] Ùø ç» ³‰ö …ø ^³³mø
Däq^Ú àe]E

Õø …ö ^Þøæø Ôø jöß$qø

c izŠz ¼
A ~¾ c*
â
Û ?ì hH6,Š ÑzZ »\ !*
Vâ ! ~
V wÎgÆvZ} Z L L
X ó óVâzŠ „z
Ð ~ VzÈ ˆÆ hÆ \¬vZ6,y¨
KZX c*
â
Û s ä~
V vZ wÎg G
*Š {z H î @*
',YZB‚Æ +−Zz ä TXì h » +−Zz hZ (,Ð ƒ

Å ]y
Wz *Š n Æ kZ c*
*ÃyZ ä TgzZ Š
HËV× >Æ ]y
Wz
X V×ZÎg
X}Š =ÂÅu|(B‚Æ+−ZzÃ
 ë\¬vZ

DànÚ/E ]†÷ n»Çô ‘ø o» ßônF ùe…ø ø^Ûø Òø ^Ûø ãö Û» uø …» ] h( …$
kZì Š
HHg »Ð ó ó¼
A ~g ø +−ZzL ¼
L -e WÆ×; s
#
Û ËZ e^ÂÃk
,
i
Xì ¨
¸i Z0
+Z »W{Š c*
iÐk
,
’~]g „n

®
)
á Zzí%
DÚZ ~ åW £ÅZ
2005 ag â 24
1

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

Ünu†Ö] àÛF u†Ö] ä×# Ö] äÛŠe

A ~g ø+−Zz
¼
t‘~g ‚ ¹!*
gzZ c*
¯y ¨
KZ…äkZì]ÄÑÄÑ»\¬vZ
Ô D â 
Û \¬z: 4vZX H Za c}Z
+Ã}g øÃ
DNUVå†ÏfÖ]E!!!!!^Ã÷ n»Ûôqø š
ô …»Ÿø »] oÊô ^Ú$ Ü»ÓöÖø Ðø×øìø
G
'
"Zg ‚ »}g ‚ì ~}i¼ H Za n}g é£+äkZ "þ
þ
gÑ" Å \¬vZ k0*
k W}g øÐ BŠ Â,™g¨ë¤
/Z
gzZ Ì}Z
+Ã n }g ø ~X +Z ?~g ‚t gzZ ?
) !*
¯
»uQn }g øt ÂBŠÃ}!ÌZ
# X ì Ì$Z(,¹
g0
+Z}g ø™NŠ¹Z ÂN Y− }gi )Æg« c*c*
gŠ ˤ
/ZXì á
C
ÂBŠÃy W¤
/Z‰
Ü zÆ]ZgXì @*
ƒZa kˆZ »s
# ZgÅnm{q
-Z
− 6,Vzh N ¤
/ZX Ú+
M 8~}g @*
ñƒ ¾gzZ “6,y W
w$
+]Ý ~g øXì @*
ƒkˆZ »ÙpÅnm{q
-Z Ì™ YV;zÂN Y
Za ÙpgzZ yjq
-Zg0
+Z}g ø ÂBŠq ÌðÃÅ]gŠn¾X CY

 Në Z q
-Z Â?ì @*
ƒ VY (Z , ™g¨ë¤
/Z pì Cƒ
Tg~g » { ],ZŠ LZ LZ , q x Ót Å] Ñ»t { z ì @*
WÃuœ
X Ð~®
) ¤Z Å\¬vZgzZw'~Vñ» LZ ñƒ
òC
Ù !*
Ð} ],
ZŠ c*
}Š h ÂÃ} ],
ZŠ LZ¤
/ZqÌðÃÐ~yZ
2

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

s§Å \ W™h ÂÊzu KZ . Š ~hðÔÚyj}g @* ¾Ã]Zg gzZspÔ yj¸ ? ÇƒÝ ¬H »yj}g øÂN Yƒ q zÑ ** W6. cŠ 26 6) '"(. Š ~hð~á²i Xì CYƒ~g ¤ãj" H${ zgzZì $Z (.}i™ /ZpX ‰ äoK }g )Æg«\ WX ÇñY w$ ¤ +~ ã. Š™ qzÑ » gzZsp ‚Ðq -Z… Yƒ  Âì ÏnÆk .™7©u +pq -Z n }g ø .y Z ñOÆä™ ZŠ Z VY ÑZz ä™ {Ši sp y W x **» ÃZ e gzZ gaXÐ 'ä3 sp ¢ h » VzuzŠ ™ òC 7 Ù !* Ð Šzu K Z { z n kZ sÜ?ì X ì w VÅzgŠ ð• Zq -Z Ât pX Î 1D W7Ã{Š y vC Ù „ y¨ KZ x ¬ ~ Ï0 +i {%izg 3 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ . Ø Åg« » \ W Â( ðƒ „ nÐ y Ãîò ** Î~ V” FÆ *Š izg Æ 2004 ™hg(KZ h N c* # gŠt ¤ | /Z b§ÏZX ÏñY {g™ƒ »ÙpgzZ yj L 6Ñ ä3áÕ}i¤ /ZX g: ™S -gzZ .6.~g ‚t ÂñY ^ I}g @* t¤ /Z GÎnÆk .www. Z Â} Š™ q zÑ ** ™ CŠ c* iz Õ6.com ê†X Ï.¹ q -Z nÆy ¨ KZ~ Vzq x Óy Z kZ Â} ™® ) ¤Z Å\¬vZgzZìgg0 +ZÆŠzuKZ¤ /Z Ìy ¨ KZ ?ì pX ÏñY0¯ ) !* »s # ZggzZ ÙpÔyjnÆVzuzŠ Ì] Z f Å t £ÆVzuzŠgzZ} Š h Â7Z c* ìg:~ŠzuKZ y ¨ KZ (Z Ìðà  Ð y¨ ƒ KZ.q yj6.KitaboSunnat.

è%Å /Z ê†X D Y 0 ¤ñOÆ “ ¤ W yj¯ ) !* n Æ VzuzŠ »äh ÂwŠ »VzuzŠ {zÂ}™:™{gg0 +ZÆuwEZ »y!* iKZ¿ðà {z Â}™: ™™aÎwEZ »B.KitaboSunnat.com kZX D ™7) ® ¤ Z Å \ ¬vZgz Z D h Šzu K Z { z Z # ] ‡z Z { z ¸ ?ì À _H³ ÂX º6.www. LZ ¿ðä /ZX Ç ñY 0 : L ì Ìn绊 mZt £b§ÏZX ÇñY0: L »e $f Z nÆVzuzŠ ) !* ¯ n Æ VzuzŠ {z  @* ™7ZŠ Z6. gî 9¿ðä /Z t £Æ VzÈ Xì * @Y0¤ ì 3g}ŠK M F.g ZŠ )f KZ ÃV-g ZŠ)f yZgzZ t £Æ VzÈ ªŠ mZ t £ Ù Š W ÂXƒ » ¾hª Ð ƒ  ~ yZgzZXì ~gz¢ H ** ™ ZŠ ZgzZ ** ™kCÔ 'Y hª Ð ƒ  ~Š mZ t £ì ¸ è t…Ð g $uz yWŒ Û ?ì Xì »+−Zz 4 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .è%KZ ñ Oƽ6. ÆTÔ „z?ì @* ƒ¯ ) !* »Ùpn ÑZz ä™ ZŠ Z t £Æ VzuzŠ Ôƒ ÑZz ä™ Zg7 à V.(Z „x Âä\¬vZ~*Š kZ ÅVâ ¨ KZ Ð á ZjË: ËÃy¨ KZC Ù X YgZ*7Ï0 + i Ëy¨ KZ Ìðà » *Š »XDƒvßù {zìt9 ŠpXì @* ƒ’ eB‚ »}uzŠ IL“!* Æ Vâ ¨ KZ }uzŠ y¨ KZ ‚ yà ?ì @* ƒ yjï n Æ y¨ KZB‚ Ôgpô}uzŠÐy!* igzZB.

KitaboSunnat. ëZgzZ«KZ CYƒ ¶¼~ hÆ[g LZÐ y¨ KZ¤ /Z… Yƒ ë D™7ZŠ Z h»VzÈZ # }ÈpXì ÑZzä™sçÐQ[gÂì }gø îSgzZ . gîx ¬pX +−Zz}g ø{z…» ~gZ ¦ / ]gzZ® ) ¤Z ]!* aÔ F g 7]!* a D WÃD™{“+−Zzì Š H¬Št { z: L ÆTD™g0* ŠzuKZ {zX 7~ŠzuKZac* ÍÔ … â 7 ˆyWŒ Û '!* -ZPX D™ Za yâ ‚ »1nÆ\ !* q Vâ LZ gzZ t £Æ+−Zz~ Ýzg Åg Ig $Š qZ Å~ V *™ÑgzZ ]c* WÅ ~eÆŠ mZt £ë @* ÏN YÅ™f~}g !* Æû%zx £ÆyZ X Ù ZŠ ZÃ~g ZŠ)f +F.Š™: sçŠp}ÈJ -Z # Ô 7°ç ðÃÅyZ  Å+−Zz LZŠÑzZ ðä /ZÔì .com t £Æ+−Zz ÅV−Xˆ Æ ]Š „ KZ \¬ z : 4vZ ~ ˆ yWŒ Û 6.g™nZg** Ã+−Zz LZ ¿ðä /ZX+−Zz LZ {z’eOÎÐZÂÔ7¯ ) !* »ÙpnÆyZÔ7uQÅV\W #Z0ÐÏZ?Xì .www.g¾ Hn yÒe $Zzg{Š™yÒÅñ)âZ1Z** ¦~zâ èE LE XD™ ø jöß$qø ^Ûøâö Ùø^Îø ^Ûøâô ‚ôÖøæø o×FÂø àôm»‚øÖô]çø Ö»] Ð% uø ^Úø äô ×#Ö] Ùø绉ö…ø ^mø Ùø^³Îø ÷¡qö…ø á$ ]ø Ô !Õø…ö ^Þøæø 5 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .

com H6.www.ŠÑzZ »\!* Vâ ! ~ V vZwÎg c*:Y7 Ð ~ V \Wä ¿q -Z G ' „ \!* Vâ gzZ ¼ A ~g é£+ „ \!* Vâ"c* â Û ä~ V \W  ?ì h G ' + X "cizŠ~g é£ ]y WgzZ *Š Ð Vƒ ¬Š ÅyZÂñƒ lpgzZ èZgÐ ?\!* Vâ ¤ /Z ª ƒ 0* : ugzZ yjðÃQÂHnZg** Ã\!* Vâ ¤ /ZgzZ DYƒ¼ A VâzŠ XÐ DNOVð]†‰Ÿ]E !!!! ^Þ^Šu] àm‚Ö]çÖ^eæ X D â Û \¬z: 4vZ X z™u|YZB‚Æ+−Zzª"zþ ™yˆZB‚Æ+−Zz" Vì e $ZzgЊñ &0vZ†** ¦b§ÏZ VÙø^Îø [äô ×# Ö] oÖø]ô g$ uø]ø ØôÛøÃø Ö»] p% ]ø VÜø×$ ‰øæø äô n»×øÂø äö ×# Ö] o×$ ³‘ø o$ ³fôß$³Ö] kö³Ö»^ø³‰ø ø ù Ö]ø Ù^Îø[p% ]ø Ü$ $ö VÙø^Îø àôm»‚ø³Öô]çø ³Ö»] †% eô Ùø^Îø [ p% ]ø Ü$ $ö VÙø^Îø !^ãø jô λæø oF³×³Âø éö¡’ !äô ×# Ö] Øôn»fô‰ø oÊô Gö ^ãø rôÖ»]ø iú{z"c* â Û ä~ V \W?ì[8{Šc* iÃvZ¿¨ KÃY7Ð~ V Ñä~ B‚Æ\!* Vâ"Ô c* â Û ?ˆÆkZ Y7 Q ä ~ "ñY Å ZŠZ6.‰ Ü z "** þ ™Š˜~{ZgÅvZ"Ôc* â Û ?ˆÆkZÔY7ä~Xu|YZª"yˆZ Ѓ  ˆÆä™ ZŠ ZÆvZ t £** ™u|ŒB‚Æ\!* Vâ c* Í Xì ~g ZŠ)f « t òŠ W "Ô c* â Û ä~ V Ñì ~z%Ð ñ÷Z ]|~ e $ZzggzZq -Z Vâ’ eÐZƒÏŠ ¤~~izgÅkZgzZ ñYÅi ZgŠ/ÅkZƒLe 6 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .KitaboSunnat.

yˆZB‚Æ+−ZzLZäëªZz ~g Z / ¦] »y!* i !²]Xì ~gZ¦ /]Å\!* Vâ i§ª » ä™yˆZ ä0* ÁÐhLZ2XgÖZ»kZgzZkˆZ»ÚËÔì p»]gzZì  7 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .KitaboSunnat.www.Ð hÆyZt sÜ:Ã\ !* Vâ gzZƒnçYZ pñY 3gtzg YZgzZ u| YZÐ yZŠz !* ÆV4Zg ** gzZVZŠ c* i ?ìi§H »kZ ?ƒù¼ƒ t x¥i§„  gŠp f e| 7.Ð hÆyZÃVzuzŠX * *™ Za Œ~¿LZgzZ * *™x ÅZ6. ÏgzZ Cgzpìnç(ZŠ Z%ÐpÆyˆZ c* ÍX bŠ™ ÅyZÉ ñY c* Š™| (.gîx ¬ ë W ÂX D 0* ™7¼Šz!* Æ egzZ ÒÃÔ + MÐzz Åäƒ: M h™t ëÐ ä™q'gßi´Ã{zÅyˆZÙ Š X HnçF F6.VzuzŠ ªƒF F6.gzZ ð>B‚Æ\ !* ** ™u| YZB‚Æ\ !* Vâ 3 Zg »ä0* ?Å *Šì ¸è Ð kZ Xì 'gßÅyˆZB‚Æ+−Zz ?ì @* ƒHyˆZ Â"z™yˆZB‚Æ+−Zz"ì ¬t»u 0* yWŒ Û ì p» yˆZXà Cgzp ë ŒgzZ ì Ð ŒÂ » yˆZ J(.gzZÍ'!* Ϲ ë6.com ( 9nZz(nZ )X "} ™·g.

™Ì: YZ {z Zg7n Û CZëì CƒZ +¬~gZŠ)ftÐs§Å\¬vZ6.www.KitaboSunnat.com Á Â{ge ñÇ{zªì " …çÓIÖ] èe]G"w þ VÅkZX ´gtzgYZŠz!* Æ Y: hCZ ì y¨ KZ (Z y¨ KZgZ¦ / ]c* Í Â}Š {Šc* i|ŠzŠpñ3 ìB bg{“tÐ+−Zz˜ÀŠ ÑzZXƒÑZzä™ZŠ Zt £ÆVzuzŠŠz!* Æ Le7wŠ Zgø[ZÅV»Š c* i¹B‚}gøä\!* Vâ }gø /ZªXì ~gZ¦ ¤ / ]„È»yˆZpX .— " " D 53 Vð]†‰Ÿ]E !!!!!!Ü»Óößøn»eø Éöˆôß»mø Za s%ZÔ ÜZ eÐ Îz yxgŠ}g vx » » y-ªX "ì mZ e ^Y ÆVZŠ c* igzZ] Ã%ZpX ì * *™ Za h —~] ©Ô ÜZ e^YÔ * *™ ~ÑkZ „zÂñYwÈÃVÂ!* t+Z {zì @* ™ÒÃt¿Šz!* ÅkZgzZì eíÅ}uzŠXì [x»Ì¿(ZgzZì Yƒ[x» X ìg g Z ¦ / ]»kZ}™nçYZÐkZ™ÄgŠ c* Ã]!* hZ 8 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .™ ƒ @* . ëpì ¿ XVƒáZzä™ wŠ kˆZ »kZgzZì x ** »ªÅwŠ]ì x¥… 6 .Z ** ƒ »]ÑìiZ~ wŠ Ô ** ƒµ »]Ñ ìÆwŠ ªX ì @* ƒ~ Æ\ !* Vâ LZ ë¤ /ZXƒ „ZpínÆ}uzŠ~XÔ ** ƒ »]Ñì LZ …   T e à Cg Z ¦ /]Æ yZgzZ T e ** ™u| YZB‚ ø á^³³³_ø³³³n»I$ Ö] á$ ]ôXì @* W~u0* yWŒ Û Çƒ** ™s ™Ðs§ÅyZÃwŠ yxgŠ }g v y. ' »yQX ñYH„YZB‚ÆyZÌA $. ' YZÐyZë »yQ ** ƒ: YZ ƒ @* .

com ä×# Ö]†ôÓöI»mø Ü»Öø »Œô^ß$Ö] †ôÓöI»mø Ü»Ö$ à»Úø :c* â Û ä~ V Ñ "@ * ƒ7g Z ¦ / ]»vZ {z@* ƒ7gZ ¦ / ]»VzÈ " y%>gÎ:D ÑŠ kˆZ HnÆ~gZ ¦ / ]Å+−Zz…Šp\¬vZ X : D â Û \¬vZ~14e $WÅ àôn»Úø ^Âø o»Êô äü Öö^’øÊô æ$ àõâ»æø o×FÂø ^÷ßâ»æø äü Ú% ]ö äö j»×øÛøuø äô m»‚øÖô]çø eô áø^ŠøÞ»Ÿô»] ^³ßø³n»‘$ æø æø ½ ø m»‚øÖô] çø Öô æø o»Öô †»ÓöQ»] áô]ø o †ö n»’ôÛøÖ»] o$ Öø ]ô ø Ô Å kZÔ ÅN @* Åä™u| YZB‚Æ +−ZzÆ kZÃy¨ KZ ä ë " ~äZr|ŠzŠ »kZgzZ 3g~ùLZ™ VZ16.www.bzgiZÃy¨ KZwì » b§kZXì * *™„ YZB‚ÆkZ=6.¤ /Z Z åE<XÅÔ Ålgz6.gzZ c* ö |ŠzŠÔ c* Š Y ¯ Å1ÏZÔì Å“  ZŠ'. 9 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .KitaboSunnat.nÆäW~*Š}÷äkZ 1 g66. 1ÃkZäVâ LZ gzZ }÷ ƒ Y 0g Z ¦ /] c* Š ¬( ä ë) gzZ ‰ µ w‚zŠ ÃVâ "ì ½ Ã?s§„ ~÷ÔÆ+−Zz äƒ Za Æ]ÑìiZ nÆVzuzŠ~wŠ ~gZ ¦ / ]c* Í e„ A $tgzZì x ** » ä™gzŠÃVEá$ +Šñ~ wŠ s ÜÆyZgzZ Ã1à ZzîÐ+ $YÅyZgzZñY3gŠ c* ÃngzZ ð>ÅyZZ #ì ð** Æäƒy¨ KZ ÌÂN Y™ÌCŠ c* i ðÃ\!* Vâ ¤ /ZX ñYc* Š> ¹ ~ ‚…ä VrZt }X ’ e ´gŠ c* ÃngzZ yˆZÆ yZ G GI ÀÔ 3g~ùB‚ÆVÏgzZV ð3©Oi!äVâ îSì Ñ0* Ð VÏ {z ˆ̃¶ðÃÐ kZ™ƒ} (.

com ~g ø ì Cƒ ~g Z ¦ /]~ wŠ }g ø n Æ Tt QgzZ Çìg @* ™ Xì À _„íÝnÆkZÐy!* i ~]©b!* Æ\!* Vâ gzZŠÑzZì @* ƒ Ì(Z]‡zZ‰ @{)z„ Ö  zŠgZŠ¸ggzZ¼ Âì CYƒWZg** b!* Ôì CYƒ¶ðà D ~Šg^ ~gz¢)gzZ  qzÑìZæ™ VZ {Z +ÃÐ µñ~ ** ƒg⃠¹ Ãy¨ KZ6.Vìp~g ‚gzZ f e ñÃ]!* {h +I ** -Z ÏZ™ q 10 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .™ÁÐ Á™f »kZ ÂñYƒ] !* sÜ } “ñOÆ~g Z ¦ / ]\W Âì ** h —mÌÐ ËÃ\ W¤ /Zì L Þ ‡ ƒ[ Zy  ]©ƒ  Ç}g¦ /7yŠ q -ZÐBŠ \ W.Z ÂX D ‚ Z s ÜÆ +−Zz c* CYs ÜÆ\!* Vâ ’ e$ï7]!* +Z ðÃÐ y!* iKZgzZ’ e X ’ e¢ 8x »„ÐñŠz!* Æe $DÔƒ »t]Ð y!* i Ì~VzqKg Kgì @* WÌt~ ~g Z ¦ / ]Q Xƒô~g Z ¦ / ]Ì~tzggzZ ñYÑ1 Ì.Š™ qzÑ B1 ðÃÐ s§ÅËÏZg f …Ù Š ˜ÀëpXÐN Y wÈyˆZ}g ‚ÔÆkZë Âì CƒkCg ZÍ ** ]!* ðÃÅËc* ì Ô ã0* 6.KitaboSunnat.www. 6Ð $ eD{“ × W× W{z}Š™Á} “¿ ªì ³ #» ~gZ ¦ / ]{“ Æ è% ðÃ}V˜ì È » ä™Á{“gzZ ì * @ Y ƒg Z ¦ /] Ù inÆ›{“q C pgŠ c* X .V´ñ.

~ ¿ X}Š™”yZ”̙ͼY As Üy¨ KZ ?ì ? D Yƒ nZg ** Ð Š ÑzZ +−Zz ì @* ƒ VY (Z p Dƒ á Zz ä™ ›¹ Ô Dƒ { Zpí ¹  \!* Vâ èÑq n pg µÂÐ Š ÑzZ {z Z åE<XÅì Cƒ Åœ~(.gîLZ Ì ã Ì1 ðÃÐ yQ …¤ /Z ª TX ƒ ·z “  ZŠ' .com ) !* ¯ »1n}g øŠptzgt X ïŠ7 -Ñ~zÃVìp~g ‚ Ug ¯ Â'äW~ wŠ ]Ñì tLZ # n kZ ì @* ƒ {Š yvgzZ X ’ e** ™Š c* Ã]** ˆZgzZVÂ!* µÅ}uzŠ ´glpÃ+−Zz lpÃ+−Zzì @* WÌt ~ KÆ yˆZB‚Æ +−Zz Xì ugIg $uq -Z~}g !* kZX ñYÅÒÃÅp pg äö ×#Ö] o×$‘ø äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø äö ß»Âø äö ×#Ö] oø•ô…ø æ†õÛ»Âø àôe»] äô ³×#³Ö]‚ô³f»Âø ໳Âø æø ‚øÖô]çø Ö»] ¼ôíø‰ø oÊô hôù†$ Ö] ¼öíø‰øæø ‚ôÖô]çø Ö»] ^•ø…ø oÊô hôù†$ Ö] ^•ø…ø VÜø×$‰øæø äô n»×øÂø DÜÒ^u (á^fu àe] (p„Ú†iE Å−Zz ~ŠÛpÅvZ " c* â Û Š á g Z ä~ V Ñë/ ñ 0vZ†]| ( ~èF.Š ÑzZ ä VrZÔ ÂCF.]uÂÅyZŠ ÑzZ Z # ]‡zZ ‰1äâ ]!* ÅyZŠ ÑzZ 11 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ . ) "ì ~WZg ** Å−ZzWZg** ÅvZgzZì ~~ŠÛp Åp pg lp7Z6.g0 +ZÆ Tì Y™„z x »t gzZX ñY ÅÒà HÈ » 䙓  ZŠ'.gzZ Y™7nt {zƒ ¶Å“  ZŠ' .KitaboSunnat. Z 7Zg7 6.www.6.

gîe Å“  ZŠ' .µñ.Å ~ V vZ wÎg òŠ Wq -Zì ~z%ÐñvZ†]| nÆ䙳6.gzZ·zñÃy¨ KZ6. $Z e Ð zz Å Tì g ™ Za tzg t¹ g0 +Z LZ Ð A ç JÆ h —~ ]©gzZ Cƒ Za V*á$ +Ô D Y ƒ [ Zy h +' × ] 5ç Ù Ð s§KZB‚Æ“ C  ZŠ'.]ó k0* Æ~ V \W~ Hn²gzZ Zƒ¢q~ ìgzg VâzŠì Zhg~ wq kZÃ+−Zz LZ ä ~gzZ Vƒ Zƒ¢q yZ ä ? 6ƒ ´ÃyQgzZ ƒ Y :Zz k0* ÆyZ c* â Û ä~ V \WX 12 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .KitaboSunnat. Ð Ùp2 $e.ðÃÌ{zgzZ D™Ð Vh§Zg ÖZ »V z §LZ {z Å yZ Š ÑzZ n pgŠ OZt gzZ Bh CZ {zÔ Dƒìg™7(Z yZgzZ C™7(ZŠ ÑzZ]‡zZ‰²Ï}™“  ZŠ'. köò»³qô VÙ^³Ï³Ê " VÙ^Î (áô^nø Óôf»mø p$ çø eø œ köÒ»†ø iøæø éô †ø r»ãôÖ] o×øÂø Ô # DG¨]G çe]E !^Ûøãö jøn»Óøe»*] ^ÛøÒø ^Ûøãö Ó»vô•»^*Êø Ä»qô…»] Ö } # .Z Âì * @YW Xì t ÜZ »zgŠZZ¸gzZ’ eã™ÒÃÅp pglpÃ+−Zz6.www.com Ð+ M ~' .„~VâzŠ +−ZzgzZŠ ÑzZ¤ /ZèY ñ Yƒ¶ \¬vZ Âì bŠ]o» ðYZ ÂÃq -Z ËnkZX Yƒ7„  gŠ ÌL ~ ¶Š ]o» t ÜZiZŠ ÑzZ T et Ð Š ÑzZ ñO Å+−Zz Xì @* W~ug Ig $uq -ZX}™U ä×# Ö] Ùôç‰ö…ø o³Öø]ô ºØqö…ø ðø ^qø VÙø^Îø ^Ûøãö ß»Âø äö ×#Ö] oø•ô…ø †õÛ»Âø àôe» äô ×#³Ö]‚ô³f»Âø ໳Âø ø Ãö mô^eø].~yZgzZN Yƒñ h1+−ZzZ #‰ Ü zkZ îS n爃 ¶Å“  ZŠ'.

Å+−ZzŠ ÑzZì D Y− k0* Æ}uzŠ LgzZ k0* Æq -Z L\!* Vâ gzZDƒ ]gß+Z]‡zZ ‰pì g™„ë !* Ãx »kZ™VïŠ ÑzZ b§kZ 13 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .ÅyZQX c* 0* ÃVâzŠ c* à <XÅ QgzZ ì ~gz¢# Ö } . gîm{ aÐ ¹ì Cƒ Ìt ]gßq -ZX}™# Ö } .com Ü z kZ ÌÐ ¿x‰]óVŒX z™: nZg** ‰ ÃyZ ªXì c* ѥà X Vƒ: lp\!* VâJ -Z #Š Hc* ŠuzgJ - ** ™Ö#.à \ !* Vâ ä T òŠ W {z"c* â Û ? òŠ W X "Zƒ: 4ZŠ~¼ A Æ™# Ö } . Âq -Z Z åE Ch»+−ZzÌÐð** á kZ ÂVƒ~wÅŠ ÑzZ\WZ # 6.KitaboSunnat. } lpÃyZ ä ë 'tgzZ bŠ ´™ ‹]zŠq -Z c* bŠ w1t]Ð y!* i ¹ Ì** ™# Ö } .ÅyZ nÆä™lpÃ+−Zzì 7°»tÂc* Š™ Ì ` ZÆ # Ö } .~gø gzZ N Y ƒ ñh1 {z Z # îSXì ~gz¢ X Vƒ ÜøÆô …ø Ü$ $ö(ÌöÞ»*] ÜøÆô …ø VÙø^³Îø " # o$ ³fôß$³Ö] ໳Âø Vc* â Û ä~ V \W~›9 ‚øß»Âô äô m»çø eø*] Õø…ø G»]* à»Úø Ùø^Îø [äô ×#Ö] Ùø绳‰ö…ø ^³mø ໳Úø VØø³nÎô ÌöÞ»]* Üø³Æô …ø Ü$ ³$ö (ÌöÞ»*] òŠ W{z" c* â Û ä~ V \W !èøß$røÖ»] Øôìö‚»mø Ü»×øÊø ^Ûøãôn»×øÒôæ»]* ^Ûøâö ‚ø³uø]* (†ô³fÓô³Ö»] yà ! ~ V wÎgÆvZ} Z Y7äVÍßX "ƒ?fQƒ?fQƒ?f -Z ËÔ~ ª q q Å 9J(.www.Å yZ ¯ ) !* Æ /Å9J(.

ê~ ]gß+Z Ân pg hg~' × ƒ®zZÃ+−Zz vß~ ´ ˜‰‰Xì ðWÏz6. ^q -Zvß&Ð ~ VáZ «Ð ~ ? " .Z™NŠtX c* Š LZ ä VrZçO) X z™ ¬ŠÐ \¬vZÐWZzÆ’™wqZ LZ ? Â!vZ} Z :¹äòŠ Wq -ZÐ ~yZX ( XN ¬ŠÐá ZjÆ¿LZ @* ö |ŠzŠÃ4Z¬Ð ƒ  ~Ãx á gzZ¸\ !* Vâ ñh1}÷ì } Y ÅV½gŠ yŠq -ZX å@* ö 7ÃxÝzxŠ {gzZÃwÈz IZ~¬Ð yZÔ å »x á ä ~ Ô¸` Î+−Zz  c* W:Zz Z # gzZ H ŠògzŠ~ ~ lˆ ~ÔñƒñÎ{z ¬Š ÂZƒ¢q™á ~# Ö } .zŠ|ŠzŠ Ì** ö |ŠzŠÃVñÝgzZ IZ LZ¬ Ð yZgzZ H:I Ì** › ÃyZ ä 14 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .Å\ !* Vâ c* â Û Š á g Z ä~ V vZwÎg~e $Zzgq -ZÅ~g g 6ì ꊙgzŠ ]Zg ) ‚Ô†6.gîm{ gzZ ]‡5 b§ÏZ X D™7~¸Vß ‚gzZ V¸™< gzZ D W 6.com 7wì »yZ Ìë¤ /Z Â7gzZ ðÃÑZzp pgwì »yZ ZÎ}gøì Cƒ ~g $u Ñ!* zgq „ nÆáZz ã'.ÅyZgzZ . µZñm{vŠ c* {)z} egŠ ÃgzZ} egæ ñOÅä™wì»]c* gz¢ X ïŠ Ÿeg »¡ ÃV6Å]y Wz*Š \¬vZÐä™~gZ ¦ /# Ö } .KitaboSunnat.q -ZÐ h N ˆÆ ì ]g߸Å] Ðöâ i WkZ ¹~:WäV.www. k Š „ ~hðX ‰ƒ 4ZŠ~g ¸q -Z {z nÆägZ ¦ /] Zg ( çO Ô ˆƒ ™È ÃäJŠÆg ¸ ä T c* Wn™Q±ß‚ Z (.

äWk0* }÷ÐZäà ‚µ c* W # X ˆƒ{Š â W{zçOÔ}™g (Z]ïB‚}÷{zŠg bŠäÎ Z Ã$kZgzZ !g eÐvZ ¹ä kZ Š HÖ yxgŠÆVùN* VâzŠ ÅkZ~ kZ~gzZ ( c* Š™~g ¤sp Z¾6.uÆyZÔ} ñ~B.g @* ™g OZ » c* ö |ŠzŠ »{Æx á ÆyZ 7Z ä ~ Ô ñƒgZË{zgzZ ˆƒ ð ‚ kZë ÂÔ åHnÆŸg ~¾sÜä~x »t¤ /Z !vZ c* X \ äVrZgzZ :X â Û «]…Ð kZÔ‰ ú~ ¤TÐzz Åy" }uzŠ X¸ M h ò7C Ù !* Ð kZ {z ÌZpÔ ˆuuÏ~hðy" {z {Š c* iζ›âZ=Ð T¶ÇŠ Zi R~÷!vZ c* ÔÅ ¬Š ä¿ éZpKZ Ð kZ ä ~ : Xì $ Ë ƒÐ ]gúËÊ% Ë{Š c* iÐ Ü zq ‰ -Z ‚X c* Š™g ïZ äkZgzZ ðƒ: {Š â W{zpH{Š Zg Z »ä™~g7 -Z6.www. ívZ c* äp ÖZyZÆkZ )Ô h Â# Ö h** äÎä ~gzZ ¶~g \ {Š c* iÐ ƒ  = ~ VÍßx Ó{zèÑq Š HƒgzŠ ä ~ x »t ¤ /Z !vZ c* X¸ ŠÐZ ä ~ Š hgÌg bŠ {zÆ { z : !} Š â Û gzŠÐë¤{”wi * *tÂÔ åHnÆŸg ~¾sÜ ä}ŠX¸ M h ò7C Ù !* Ð kZ Ì[ Z {zpÔ ˆuugzZ¼ y" ]` Z ÅyZ ä~à  Ô å3g6. q oÑkZÐZä~Ôc* Š™g66.com u YÆyZÔ Z9ä. !\ »|ŠzŠ~X H: Zg ZÍ Ôìg D Á :~ VñŠ}÷}g â Æ uÈaZ # Ô .]` ZÃVzgzŠ' × ¼ ä~vZ c* Ô Å ¬Š Å~gzŠ' × ÅkZ ä~Ô Š H`%n ~gzŠ' × KZgzŠ' ×q -ZsÜÔ ~Š}Š 15 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .KitaboSunnat.

¹äë Ð~g Î Zz~ b ¬ñƒD™nçB‚ÆyZŠz!* Æä™# Ö } .Š ‹7Ze ëì hZg ø[Zì HyˆZ Z (. $zZt¹ä~X™ «]` Z ~÷=!}ÈÆvZÔ ¹™ Wk0* }÷ kZXì x»]` Z ~¾ƒ  t Ô ìg WÃN xÝgzZ Vc* –Ô ñÇ X .www.g™7t ZèÐ~ ¹ä~X™: t ZèÐí}ÈÆvZ ¹ä ~x »t ¤ /Z !vZ c* X Zhg:¼ ä kZÐ ~ kZ ÔŠ Há wâ Zg ‚ {zçO â Û gzŠÐ ëÔ2ë~T¤tÂÔ åHnÆŸg ~¾sÜä X ñWòC Ù !*  gzZ Š ƒ HÁì»g ¸gzZ ˆuuy"~g ‚{z: !}Š ** W7Ð~  b¬ ¹ Ì** ƒtzg: Z  b ¬ t ‚Æ +−ZzB‚B‚Æ # Ö } .com ä kZˆÆá²¼ Ô Š H0wâ ‚¹Ð kZ ‚c* Î~g !* zg »Ã ¶g Ô. B‚ „B‚ p D™ # Ö } .KitaboSunnat.ëZ # ìt@* ƒpX Š Hc* Š $» ~g Î Zz yZX .ª 16 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .Å \ !* Vâ vßÐ ¹ ì ~gz¢ ~ b¬gzZì Š H»zgÐkZZ # D™°D W7ÌÐ~×$ + Bë ÂD™# Ö } .Å Xì CWe $Wq -ZÅu0* yWŒ Û ~}g !* kZX ’ e¢ 8x » ( NPVð]†‰Ÿ]) !!!! û èô Ûøu»†$ Ö] àøÚô Ùùô „% Ö] |ø^ßøqø ^Ûøãö Öø ˜ » Ëô ì»] æø ü "Åg™ qñ+LZB‚ÆØgnÆVâzŠyZ " Vâ XÅg ~ b ¬ Ì~ i Z0 +Z LZ ñƒ D™nç » .

yZ Xì [Š Z ès Ü * *™W6.Æ yZ îS7tzg„  gŠ Ì** YÖ äŒ { z îSgzZ I }È  b¬ Ã\¬vZ X # Ö ´ Å°.q ƒ  XƒnÆ\!* Vâ LZ ~  b¬ x Z Zz[Š Z t Y7 Ð q -Z  ¬Š ÃVñŠ WzŠ g !* -Z ä {ñk q .com z~ b¬ Ì~tzg ªN [Zñ+„:gzZ$:™š /Zt ‚Æ\ !* ¢ì ñƒ D™]!* Ð Vz(.c* \!* Vâ vß ‰ì ~gz¢~g Î Z Ð yZ c* f e™s Weñc* D™]!* ñƒ ñJ m ~gZc* f e gzZ )I¹Z6.yZ tX ~ ~g F gzZ9J (.ñ} Z Èkz k0* 17 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .ñ]|ä \¬vZì @* W~ e $ZzggzZ q -Z n kZ™] ³Å\ !* Vâ LZ " !( x?Zm) .KitaboSunnat.]!* ]!* Ô* *™™è% KZ 6.V!gzZ V.www. }g ø]‡zZ‰‰(Š)Z[ŠÑZ) "¹ŠpQgzZz™x OZ Ù Š ñƒf e x ** ÃyZ}uzŠZ # D š ™á x ** »\ !* Vâ a ìt½ÅxsZpì (Z×»V¸´‰qzÑ¢ 8x ** Ì{z X ñYZgåÐÂËÆ]³X ñYZgå7Ðx ** Ã+−Zz Æx?Zm . Ù 1Z ]| C G ' »yZdŠ c* â Û ä ñ\W−Zz}÷t ¹ä kZ ? yÃ}g é£+}uzŠ »á ˆ ÆyZ¬X άРyZ L:gzZ »:ÐWÐ yZ Lþ¢ 8: x ** ~V¸´¼ V.gz$Å+−Zz b§ÏZX D™7I „ Ü1 7Z 6.

/Å kZ ~ ì @* ™]³Å\!* Vâ ðà Vâ gzZ}™nB‚ÆkZ Vƒ @* ™ «^ (ZÃkZgzZVƒ @* â Û †Ÿ Z ÃkZ Vƒ ꊊ ÑzZ +ZÃkZgzZ Vƒ ꊙÁ/ÅkZ ~ì @* *Ã\ !* 4$0< ( v0Ñ` ZziîE 0E Ø z ) "ñ * ì CY ï„ ~ *ŠÃy¨ KZ ZwÅTì { k H(Z ** *Ã\!* Vâ (Z Âë}7„ !Î ïŠ 7„zÂs§ÅkZ ë6.gîx ¬p X ìg7™¼ g ÖZ »› 7°» ~g Î Z z ~  b¬ sÜ~ ä™nçB‚Æ \ !* Vâ ÆyZ™ q .âZ 9 ŠÐ › 18 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .KitaboSunnat.Vâ ÌŠ ÑzZ( "Ô c* â Û ä~ V Ñ Ã\!* VâiŠ q -Z ª) " Ú[Z N » w= eÐZ \¬vZá$ +Æ VÍß ( Š Hƒ ÌwJ 1™ e (Z ä Ëc* Íì n ~(.com ~ /Å kZ ªVƒ êŠ J (.Ù qñ+\W¤ /Z }ì ~gz¢Ìg ÖZ »›É Xì 7tzg ÑZz yˆZt ÂD™7]!* ðÃgzZ D YÖ lñ{ k0* : D â Û ìe $ZzgÐk ñ „0Z]| äô m»‚øÖô]æø oFÖ]ô †ö ¿öß»mø …ùõ ^eø ‚õÖøæ$ àÚô ^Úø VÙø^Îø Üø ×$ ‰øæø äô n»×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø á$ø ]ø ö Ø$ Òö †ø ¿øÞø á»]ôæø V]ç»Öö^Îø é÷…ø †ö f»Úø è÷r$ uø éõ †ø ¿»³Þø Øùô Óöeô äü Öø äö ×# Ö] gøjøÒø Ÿ$]ô èõ Ûøu»…ø †ø ¿»³Þø gönø ›»]øæø †ö fø Ò»]ø äö ×# Ö]ø ÜøÃø Þø V Ùø^Îø (éõ †$ Úø èøñø^Úô Ýõç»mø kZì rZ eÃ~½›6.www.

gîm{ ÂnÆ VÂg @* 0* [Z N » e Ì™Öy Âìg mZ eÃÅ›6. }g ø ˜ Àì u0* Ð ~gz$C Ù \¬vZ ªX _7.vZ @* W7¢Ãy¨ KZX M hVZ 7{Z +Ãt ëÐzz ÅdÑ1ì @* ƒÌ [Z Nz` Z kZ vßÐ ¹ 6.gz$ÜVâ ¨ KZ {zX}Š Z b ~(.www.KitaboSunnat.âZ »{z7Âc kZ ª y4ën ÏZì u 0* ÐVlƒ  Xì u0* Ç!* ÌÐ {)zkª µñ (Z V. Y "c* â Û ÔáZ e ÃÅ› "ì u 0* V.Y ¯ ÅdÑX ì Yï` Z Z(. 3~W Ð j§ŒZì ~gz¢Ìt nÆ u|ŒÐ +−Zz Ôì @* â Û \¬vZ~u 0* yWŒ Û X ñYÅW DNOVð]†‰Ÿ]E ^Ûøâö †»ãø ß»iø Ÿæø $ Íõù]ö ^Ûøãö $Ö Ø»Ïöiø ¡ø øÊø 19 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .com gzZØg b§ÏZg !* Î~yŠq -Z ðä /Z ! ~ V wÎgÆvZ} Z Y7 ä Ç!* \ ¬vZ ÌA $}™ (Zg !* Î ðä /Z V.Ú Z <XÅTgxzøÐ {Z +Ã[p[pÐî ñkZ ÂVƒ{0 + i\!* Vâ Z # Z åE /J43X e ** úgzZì 4‰ Ü zHgzZ…HúX7x »y‚ WðÃ** ™ eX õG VZ B‚Æ \!* Vâ ¿ðä /ZpXì x »Â6.Ú Z [Z N Z (.yZgzZìg @* ™u| YZ kZ ªZz y¨ KZ Z # ì @* ƒ ZŠ Z ‰ Ü z ÏZ  e9ÛìgŠ * c t pX Çìg Xì @* ™ZŠ ZÃn Û ò.

www.Z 7ŠZ e 7Z ñƒ D™]!* Ð \!* Vâ ª yZX ƒ D™Ð VIgLZ c* ƒ D™Ð Vß Zz'.6. Ðtzg.KitaboSunnat. Z ÂX D hg7õðÃ~Ï0 + iÅyZ Ô M h á ñZg hZ \ WÐ \!* Vâ ~ iÆ ] ) G b)Æ\W{zXì YïÐyZÃ\ W¼¹X M há {gt: À …„6.gîx ¬ pX » ä™ '!* Ï0 + iZ # pƒ: ã.~ X ’ e* *™Ì6.b§ÏZQXƒ]!* g Åx ZZz[Š ZB‚Æ Âì @* YÃ]‡5 Å\!* Vâ LZ ¿ "Ôc* â Û ä~ V \Wì @* W~ —ZgŠÎDâ Û sç{k HÎÔ˜V)Îá$ + ÆxŠC Ù \¬vZ ÃkZ \¬vZ Âì @* ™'!* hZ™Öt ‚Æ yZ {z Z # QÔ D â Û s™ u0* ÐVƒk HÂì ÞZ {zZ # gzZì @* ™{°z»¶Šgâ~# Ö ª (tÜZ>g$ +)"ì ÞZƃ hZÐ.LZ ?‰z™# Ö $uX ’ e ãƒWÐò3.com "z™: ]!* Æ. Z'.6.Ã+−Zz Âì @* ƒX ðà c* ÄŠÔ ã.ðÃ~ VzyLZ 7ZJ -Z #A $îSX ©X D Y− ä™y. ZsÜìt ]!* pM h™i6.µñÆ1gzZÄŠ sÜë c* ?D WŠ c* VY\ !* Vâ 20 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .V´ñ. $Z egzZ¼:J -s ZÃyZ " Xì # Ö ´Å~g ZÜIs Z ]!* ~Ÿ.gî4Ð ƒ  Æ\ !* Vâ „6.z›™Ök0* QgzZ]‡5kZì [Z Nz` Z H pg ñ>Ã\!* n Vâ a ì Š H¬Š6.6.

i úŠp{z¤ /Z D Ws§Å +Š 6 ïŠ hgw éÐ yZ c* D W7B‚Æ ~×$ +Ð yZ Â_7.com VY „ nÆ䋸Šã.s\!* Vâ ƒ  X -Z g q C»kZpåg ZŠu »V¦o! ! Z0vZ†}X Dƒ „\!* Vâ YZ q -Z \!* ¶t Â~(. Xì C™lˆi»b)LZŠp y¨ KZÆb§C Ù ~*ŠX ’ e I7>Z'.~ E @z Òy¨ KZ Ì6.]!* ] !* gzZì g™“  ZŠ' .µñ.Z ˜ÀÂ7y¨ KZ ÌËc* ì @* ™ ¹ÜZ$ +¹ì @* ™ CŠ c* i6.www. Ã+−Zzb§ÏZQ ÆËÌÃZ egzZga Dƒ 7vß(gzZg ÇÌ6.gzZÄŠ sÜgzZ ?n pgVYmB‚ „Šp§ÔÄŠÔóœLZŠ ÑzZgZfì Š H¬Š6.VzuzŠ {z7YZg ZŠ™ »T Å ä™ ~×$ +B‚Æ \ !* V â y¨ KZ ~.KitaboSunnat. Z Â7y¨ KZ YZ {z b§ 6ì Š H¬ŠÃVÍßFXì © 8™ justifyÃkZì © 8™lˆu 7i ú\ !* Vâ gzZ ” "7. ̉ Ü z kZÃñY Z ]|ä~ V \WX @* 27t …+Š Zg øX X ‰æ{−ZzZ # c* Š$»u|ŒÐ{−ZzÅyZ èYXce I7> Z'.6.6.gîx ¬? D Y V ñO Åä™y.¹ q -Z n Æ kZ [Z åðñ4C \!* » Ë}ì * @Y 7.gzZ ä*Ã\!* Vâ 6.ÌÃ+−ZzÆ}uzŠ Ë b§ÏZ X Dƒx H\!* Vâƃ  Ùø^ÎøVÙø^Îø ^Ûø`ö ß»Âø äö ×#Ö] oø•ô…ø æ†õÛ»Âø àôe» äô ×#Ö]‚ôf»Âø ໳Âø :ì@* W~g $uq -Z 21 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .

www.KitaboSunnat. ÐVñ»ß ~g ZŠÎâ Ûz) ®¤Z sÜ’ e $â Ì]!* ÅyZB‚B‚Æ x ZZÔ ]³Ô [ŠZÆ +−Zz .com VØøn»Îô (äô m»‚øÖô]æø Øöqö†$ Ö] àø³Ãø ³×»³mø Ờ †ô³ñô^³fø Óø³Ö»] †ô³fø Ò»œ à»Úô á$ ]ôV" # äô ×#³Ö] Ùö糉ö…ø ( Øöqö†$ Ö] ^eœ Øöqö†$ Ö] g% Šömø Ùø^Îø [äô m»‚øÖø]æø Øöqö†$ Ö] àöÃø ×»mø Ìøn»Òøæ(äô ³×#³Ö] Ùø绳‰ö…ø ^³mø Dän× ÐËjÚE !äö Ú$ ].™} úŠ.Z ä\ W¤ /Z c* Í ÂÇ}Š à ÇÃ\ !* VâÆ Å\!* Vâ  c* Š ÑzZ BŠ \WÌ.Zt ‚ÆyZgzZ.Š à ÇÃ\ !* Vâ ÆË\WZ # ìt @* ƒ ä\ W Âì Hi ¸W»x »ß.Ð ƒ  "c* â Û ä~ V ÑD â Û/ ñ 0vZ† ä~ V \W ?ì Yƒùt ˆÅn²X "ÇÒ6. g % Šömøæ (åö ^eœ g% Šönø Êø y¨ KZìt { k HZ(.z X ~Š à Ç „ ŠpÃ\!* V â LZ sÜ{z  x »iZ }g ø X » ðZÎg Å yZQ c* ì Cƒ : L » ]³ WÌ: ‘ L »]³Å\ !* Vâ }g øÉ Dƒ7q{Z +Ä n}g ø CY0: L » ðZÎg Å\ !* Vâ }g ø V×Z'.\ !* V â LZ \!* Vâ LZäkZŠp c* Í Âì êŠ à ÇÃ\ !* VâÆË¿q -Z "c* â Û X "~Š à Çà \W™< {z ÂÐ.™Šc* Ð ]!* ØZiZiZÃyZ7¸ 22 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .gzZ V™~gøZ # ÃkZ ƒ]³Å\!* VâÆkZƒ Let ~|¿ n kZX X ’ eÈÐVÂ!* ÁZÎggzZ’ e** ™Ì6.

/J4£ÀG ™^I™hg(KZ} g *¤ /Z õG ZŠÆ s§ÅC Ù !* ™òÐgZæ LZ {g( c* {g*q -Z¤ /Z ?ƒ H Â'ä¤ / 6. ³¹ …\W X .}i ™òÐWЊzuKZŠÑzZZ # b§ÏZÇ!* X ñYƒ{nqC Ù ÂÑ äY Ô Dƒ ‹t £Æ\ !* Vâ Ð kZ Âì C™ q zÑ~×$ +gzZ CŠc* i ä~ V Ñ X ì @* ƒ W." c* â Û ÌA $ Vƒ ìg ™ CŠ c* i B‚ I ( > ð½Wh!) "Ì x Z Zz[Š ZgzZ Ùñ{ ñOƹÜZ$ +gzZ ~×$ + B‚ÆyZ ÌA $ª &Š \Wì ~gz¢ xg~} ].™wâwN* Ô. O yZ0 +{ Zg7 gzZ ì Cƒ WZg ** Å \¬vZ 23 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .™}°zLÑc* .kZ "ì $ Vƒ ìg ™ CŠ c* A i¤ /ZV.com x» ðÃ{z¤ /Z² D™x ZZz [Š Z »\WëÔ m.Š:Æ™ Â} V Ñì yÒ»k ~ ñ „0Zì ~gz¢~g ZŠÎâ Û gzZ® ) ¤Z nÆkZ \¬vZ~x ©ZgzZ]c* Z@yZ {zÅ ð~wqkZ äòŠ WT"þc* â Ûä kZäkZ ÂÔñâ Û wi ** ~hÆ\!* Vâ äkZƒg Z ¦ /® ) ¤Z » Vâ ¤ /ZgzZ ñƒA } i ZzgŠ zŠÆ ¼ A n Æ kZ Å ð~ wq wq kZ ä ¿TgzZì î{ i ZzgŠ q -Z » ¼ A ƒq -Z ðÃÐ ~ \ !* ìÐ ]â ©Z ñƒ ÇÆ vZ ~ }g !* Æ \ !* Vâ {z Å ð~ zŠÆ ci zŠ n Æ kZ Å ð~ wq kZ ä kZ Âì ñƒ } hñ î{ i ZzgŠq -Z » c izŠ Âì q -Z ðÃÐ~\!* V⤠/ZgzZA} i ZzgŠ nZ \!* Vâ ¤ /Z !~ V wÎgÆ vZ } Z Ô Y7 ä òŠ Wq -Z 6.KitaboSunnat.www.

) "} Š™Š !* '.»~ H "Ôc* â Û Š á gZ ä ~ V Ñ D â Û ñ{–1Z ]| Š á gZgz¢) ~ V wÎgÆvZ} Z Hn²ä/ ñ ôX c* â Û û%&?Vƒ C{k H Å+−ZzgzZì ** ZIq -ÑÃËB‚ÆvZ "c* â Û ä~ V \ W ( Øâ Û ’Ñ äâ Û X c* Š hg‡¸ ñƒ ñ· \ å W‰ Ü z kZì * *™ ãâ Û ** ëJ -VŒ X ìg D â Û ¸~ V \ WQX bŠ „ZÍ KÑÔ Ü1 ^Ñ X N Yƒlñ{ ~ V \Wl»Ô ¹ä 24 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ . ÐZÆ™ ãâ Û ** c* ™«™Å} i ZzgŠ ( ãZd) !Ü»Òö ðö «ßøe» ]ø†% fø iø Ü»Óöñö«eø ! ]滆% eø Ôc* â Û Ìtä~ V \W "Ï}™ð>B‚}g vŠ ÑzZ ~g vz™nB‚Æ\!* V â LZ " Å+−Zz"Ôc* â Û ä~ V Ñì e $ZzgÐv ñ Z†0'. Ÿ]* VÜø×$ ‰øæø éø†ø Ó»eø oeô]* à»Âø æø äô n»×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø (‹ø×ørøÊø ^ò÷Óôj$Úö áø^Òøæø !àôm»‚øÖô]çø Ö»] ÑöçÏöÂö æø (ä×# Ö^³eô Õö]†ø ³Q» Ÿô] VÙø^³Îø ä³×# ³Ö] äö jøn»Öø V^øß×»Îö oj$uø ^âø …ö †$ Óømö Ùø]‡ø ^ÛøÊø…ôæˆ% Ö] éöGø ^ãø Qøæø …ôæˆ% Ö] Ùö绳Îøæø Ÿ]* VÙø^³Ïø³Êø Dän× ÐËjÚE !køÓø‰ø } (. Y]| Å+−Zz1ì CWÐ w‚g ZD Ù q -ZÒpż A n kZ”Ð ãâ Û ** ( ãZd) "Çñ0* 7ÒpÅkZ ÑZzä™ ãâ Û ** äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø äö ß»Âø äö ×# Ö] oø•ô…ø 'ô…ô^vøÖ»] àôe» Äô³n»Ëø³Þö Ùøç‰ö…ø ^mø o×øeø ó^$÷ ø¡$ø [ †ôñô^fø ÓøÖ»] †ôfø Ò» ^*eô Ü»Óöòöf(Þø].} (.www.KitaboSunnat.com k Q Âì e Æ ™ ® ) ¤Z Å \ !* ì { i ZzgŠ ãxgŠ » ¼ A \!* "c* â Û ( ~èF.

com ~ Vƒk HyZ ãâ Û ** Å\ !* Vâì . Þ ‡p pgŠ c* Ì] !* t Xì QÌ~*Š ZwÅTìÐ äô n»×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^³Îø äö ³ß»³Âø äö ³×# ³Ö] oø³•ô…ø éø†ø Ó»eø oeô]ø à»Âø æø äü Þ$^ô Êø àôm»‚øÖô]çø Ö»] Ñöç»ÏöÂö Ÿ$]ô ðø «Qø ^Úø ^ãø ß»Úô oFÖ^Ãø iø äö ×# Ö]†ö Ëô Ç»mø hôçÞö„% Ö] Ø% Òö VÜø×$ ‰øæø Dá^Ûm Ÿ] gÃQE lô^ÛøÛøÖ»] Øøf»Îø éô çnFvøÖ»] oÊô ä´fôuô^’øÖô Øörùô Ãø mö ™s ç{ k Hx Ó\¬vZ "c* â Û ä~ V Ñì e $ZzgÐñ{ –1Z ]| êŠ Zw„¢vZ ï:Ô ãâ Û ** Å+−Zz1ì LeÐ~ yZì êŠ "¬Ðä%~Ï0 + iÅ *ŠÃVß Zzä™ ãâ Û ** Å\!* Vâ ì pX ÏA ~ „ ]y WÉ 7~ *Š ZwÅX .www.KitaboSunnat.Z Â{ H k¼ ª vZ wÎgì CYƒ qzÑ„ ~ *Š ZwÅTì { k H(Z ** *Ã\!* Vâ :c* â Û ä~ V !Ýùô Ÿö »] ¼ôí»‰ø o»Êô äô ×# Ö] ¼í»‰øæø Ýùô Ÿö »] ðô «•ø…ô oôÊ äô ×# Ö] ðø «•ø…ô á$ Ÿôø DoÞ]†f› (‚Ûu] ‚ߊÚE Å{−ZzWZg** Å\¬vZgzZì ~~qŸgÅ{−Zz~qŸgÅ\¬vZ " X "ì ~WZg ** Å+−Zz Ô ÑZz ä yˆZ ~ ¼ A ǃ 4ZŠ 7"c* â Û ä~ V \W ( ð¨ K) "ÑZzÅ W[ZÑgzZ ÑZzä™ ãâ Û ** ãâ7]!* Å+−Zz~XÌ+Z'gß¼ {z´ÆVÂ!* xÓyZ1 7tÂz™uÑB‚ÆvZ?}t\!* Vâ ¤ /ZtÂq -ZÐ~yZX$ Ë Y 25 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .

q Å# Ö } .com nZg** ?xsZwJÆyZ{−ZzÅ@ ñ 0 ïEš{!]|… Y\WXYƒ # ÏVz™7x ZgWJ Z -‰ Ü zkZ~ ¹gzZc* Šhg Á C** 3äVrZIƒ Ð~ V g—gz Z ñƒ y .kZ Ån² ‹øn»Öø^Úø o»eô Õø†ôI»jöÖô Õø‚Fâø ^qø á»]ôæ$ ^ß÷Š»uö äô m»‚øÖô]çø ³eô áø^³ŠøÞ»]Ÿô » ] ^³ßø³n»‘$ æø æø ø Öø DTVlçfÓßÃÖ]EO ^÷Ê滆ö ûÚø ^nø Þ»‚% Ö] o»Êô ^Ûøãö f»uô^‘øæø ^Ûøãö û_ôiö ¡Êø ø ܺ׻Âô äô eô Ô \ !* Vâ }¾¤ /Z Ťz Åä™ð>B‚Æ\ !* Vâ Ãy¨ KZ äë " Æ yZ ~ *ŠgzZ 'â : ]!* Åy Z ¦ / Ù Â}Ãä™uÑB‚}÷N C "xgÐ j§@B‚ 7t pX$ Ë ƒ7® ) ¤Z ÅyZ Âð7.www.Ì´g wì »]c* gz¢ ì @* W~ ø Þøç»×öòøŠ»mø D215Vé†ÏfÖ]E o!!!àôm»‚øÖô] çø ×»×ô Êø †õn»ìø à»Úô Ü»jöÏ»ËøÞ»]ø ^Úø Ø»Îö øáç»ÏöËô ß»mö ]ƒø^Úø Ô ~ wâ £ŠÈ ~ V \WÔ. ¶~ F.¹ {zX Ì 7:Zz s§Å¬ ?J .: iú}\!* Vâ ¤ /Z b§ÏZ äâ:ìkZy¨ KZB‚ÆÙñ{'z™ ãâ Û ** ÅyZB‚Æ°gzZ~×$ + Xìg@* ™u|ŒB‚Æ+−Zz%ZXƒ~}g!* Æãâ Û ** Å\¬vZ ´gwì»]* c gz¢ éZÉ 7°» .KitaboSunnat.™ ay H D™wZÎÐ ~ V \Wt" 26 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .Ze $Wt6.6.P gzZ '!* ò¯ ã!* i sÜ u0* yWŒ Û ì xiÑ * *™ ay  6.yZì ~gz¢e $.

Š ÑzZ gzŠÐ 3T et\WH Y7 Ðk ñ „0Z ä/ ñ 0vZ†]| Le ¸~nÅvZ7VY ¹äñk„0Z ?Vƒ4ZŠ~ ¼ A gzZg V.+−Zz ÙpÙpÐ ~ wâ LZì xiÑ6.www. Y ¹ä k ñ „0Z ? {0 + i +−ZzÆ \W H Y7 ä / ñ 0ZX Vƒ »Å W ä3ÆyZ ?¤ /Z ¹ñƒ D™Ãä / ñ 0Z {0 + i {−Zz ~÷ [Š ÑZ)ƒg “Ð Vƒk H{L ?ªÆXЃ Y~¼ A gz¢ÂÅgwì áZz äY á ~ ¼ A* *™ ay  6. à {~Ôì ~ ¸gzZ„  gHt Vƒ 27 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .Š ÑzZ KZ\!* Vâ Z # 6.gîm{gzZ}™: ZŠ ZÃøZ Û û%q -ZX }™ ay  6.KitaboSunnat.wâ ÆòŠ Wª LZ y ¨ KZ J -Z # @* ƒ 7¯ ) !* » [ Z Nz` Z c* ( 7Ãx £ LZ J X Vƒ D™g ®Z6. à {t åg Z−â Ðíwâ CZt [ Zì g Z−ât VƒB.com X "ì þ nÆ+−Zzz™ ay ?Ð Ü z kZ ]Zí‘œðÃì »\!* ‰ Vâ hª 6.\ !* Vâ ì ¸ Ø Ð kZ ( Š)Z XìÐ~Vñ» $D Å\!* e LZgzZ c* Wk0* Æ~ V *™Ñ ¿q -Zg !* -Z q òŠ WkZ ä ~ V \WX f eá wâ Z÷T e Z # {z Î ä™ X Zƒ¢ qk0* Æ~ V \WZƒ '_Ñ¿gz$ J h1q -Z c* š Ã\!* Æ ÆvZ} Z H qzÑIä kZX ðâ Û ïÐñ h1 kZ ä ~ V \W ~X ¶‰ Ü ¤~ígzZ å'" gzZgz$t Z # å: â i q -Z ~ V wÎg gz$~ ` WX »zg 7Ðh e q KZÃkZ Lä ~ åB.

zg ~ V ݬ zŠ Øg™Í'!* Åñh1 Xì ‚ rg™ X X ø n»eô Ÿôø Ô ø Öö^Úø æø køÞ»]ø X "ì »\ !* }¾wâ Z¾gzZ Â"Ô ** ™x ÈZ » ¬Š nÆyZÉ 7°» „* *™# Ö } . Š ÑzZ ~.™g!* g !* ]!* „ 28 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .â ñOÆyZ6. y¨ KZ~.+−Zz t Q"Ñ0* ~ ‚= ä VrZ b§TX â Û 3g? VâzŠ yZ »3ZzÐ *ŠÔì @* ƒ‰ Ü z » ~gz${zèYñY ~ŠzÂàS~9J(.KitaboSunnat. "z™]!* -ZX D Yƒ„b§ÅV”~9J (.Zì @* ƒ‰ Ü z ˆyWŒ Û Xì * @Y| (.Zì @* ƒ ¿ŠgzZ ø e%…ø o³–F³Îøæø X D â àôm»‚øÖô] çø Ö»^eô æø åö ^$m]ô Ÿ$]ô ]滂ö³föû³iø Ÿ$]* Ô Û \¬vZ~ Ÿøæ$ Íõù]ö^Ûøãö Ö$ Ø»Ïöiø ø¡Êø^Ûøãö ×FÒôæ»]ø^Ûøâö ‚øuø]ø †ö føÓôÖ» ] Õø‚øß»Âô à$ Çø×öf»mø ^Ú$ ]ô^Þ÷^Šøu»]ô ÷ ç»Îø ^Ûøãö $Ö Ø»Îöæø ^Ûøâö †»ãø ß»iø DNOVð]†‰Ÿ]Eo!!!!^÷Ûm»†ôÒø Ÿ VâzŠ c* -Z k0* q }g vÐ ~ yZ ¤ /Z z™ yˆZB‚Æ +−Zz gzZ " à Zz ]³Ð yZgzZ 7ÃQÃyZX¼: J -s ZÃyZ ÂqÃ/Å9J(.www. q \ !* Vâìt@* ƒ zz" LÔÐ'äƒnZg ** LÔÐ.com V c* â Û gzZ} 7.ÌgzZ h»\!* Vâ 6.™¡LÔÐ. C¤ /wŠXì @* ƒÝ¬q -Z »Ï.gzZ * *™ ay wâ sÜtQ Xì ð2~ u 0* yWŒ Û Špä \¬vZ ¬Št gzZ ì ~gz¢Ì** ™ ¬Š [g}÷} Z £ŠÈ\WgzZ " ]†÷ n»Çô ‘ø o»ßô nFe$…ø ^ÛøÒø ^Ûøãö Û»³uø …»] hùô …$ Ø»³Îö æø 6.

KitaboSunnat.Å ~ V \ WòŠ Wq -Z D â Û ñvZ†]| @* ™³ nÆŠ ˜ gzZ ]ó? B.ZXв c* â Û ä \¬vZÆ™™f »9 J(.6.Å\!* Vâ î Y Â" c* â Û (m5) "Ç ì {Š * c izgŠ »Vâ \ W¿q -Z X ì {Š c* ik H&~ « £Æ \ !* zgŠ » V â Â?ì yÃ{Š c* iÐ ƒ  »u|iZ}÷Y7 gzZ c* Wk0* Æ~ V \WiŠ ¶aÔ "Vâ ~g vÔ Vâ ~gvÔVâ ~g v "c* â Û ä~ V \W ( ›Ô~g g)X "\!* Zg v "c* â Û ä~ V Dän× ÐËjÚE lô^ãø Ú$ Ÿ.Å~ V Ñ! ñ Y]|"ì c* ŠgZŒ Û x ZwÃãâ Û ** ÅVî â6. Æ~ V \ W~ ÎìgzZ Zƒ¢q Vâ }g vH "c* â Û ä~ V \ WX Vƒ Le Ð vZ ` Z » kZgzZ Vƒ vZ ªZz ?H " c* â Û {0 + i VâzŠ V.com ñZ(.ÅyZ î Y Âì {0 + iVâ ~gv"c* â Û 29 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ . Y ¹ä kZ ?"ƒ T e!$ +»Š ˜ gzZ ]óKZÐ ñYï` Zà ?z™u|(Ð yZ™{g~ # Ö } .www. $Z eB‚ÆyZgzZz™]!* Å]³Ì‰ Ü zkZ ~# Ö } . ] Ñøç»ÏöÂö Ü»Óön»×øÂø Ýø†$ uø oFÖ^Ãø iø ä×# Ö] á$ ]øÔc* â Û (~uzŠ Ö } # . tgzZì * @YƒÂu"* *™nçnÆy¨ KZ~. ?ävZ ä~ V \W ÂXì »Š ˜{ŠZgZ Z÷ ¹¸ ÌäVrZgzZ ñƒ¢q~ VñŠÆ7Z ¼ A ƒgÑ ~# Ö } . Y á1" ì {0 + i ðÃÐ ~ \!* ä~ V \ WX V.gîàSn kZì @* ƒ‰ Ü z» X z™72 $e.

KitaboSunnat. z ä~ nÐ \!* Vâ "Ô c* â Û ä~ V g— y ñ ˆ0Xg qt ¹ä V ¤ Û n¹B‚Æ {−Zz KZ y ñ ˆ0Xg q Xì b§ÏZ [ Z N » ä™ ( > ½) "¸á Zzä™ Å"7.y WŒ Û ì yÃt ¹ä~ ”i ZzWÅ"7.www.yWŒ Û ~¼ A ÃyZ ä \¬vZ Ð zz Å n kZ c* Í Vâ Z # y¨ KZì ]!* Å$} (.ÅVâ KZzgŠt7ZpëZ6.q -Z nƃ  ët X Œ]Š X Æ ð>zí n Æ kZ Ì~ *Š Âì @* ™ u|ŒB‚Æ \ !* X Dƒ—]YgŠÆkZ Ì~]y WgzZT} i ZzgŠ n Û t»Š ÑzZ ÌQVƒ: VY „g Ç{ k HÔVƒ: VY „›){ Zp\!* Vâ 30 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ . x£ ~¼ A ~" c* â Û ä~ V \ Wì e $ZzgÐÈ ñ ¬ ]|  "( ñƒ 4ZŠ ~ ¼ A ~ª q Å [ Zp ~ V \ Wª) " Zƒ 4ZŠ ?"ì k7.y WŒ Û V .com (zâ 0Z )"ì ~ +”Ð ~ h V \W{zì @* W~ }g !* Æã òŒ Û özZ ]| \WgzZ‰Sh1{−Zz ÅyZèYn™:g Zh +Š » ~ V \WŠz!* Æ› gzZN W:Æ™]ó\ W åc* Š¬ÃyQ nÆ# Ö } .Å{−Zz ä ~ V VrZˆÆ]ÃzÅ{−Zz¸n™7e {zb§ÏZX gk0* Æ7Z ]|ä~ V vZwÎg¸y¨ KZ(ãZX Å~g7zig WÅ e KZ ä X "** Zz™ ¬Š n LZÐ yZ ?ÂN W( özZ]| ) {z" åc* â Û Ð/ ñ LZ ÌŠ ˜ gzZ ]óp¤ /Z 5 7Ð Š ˜ gzZ ]óÃyZ x £zzgŠ ƒ t X 5ÐzzÅ# Ö } .

i ú‰ Ü z õ0* izgC Ù Š ÑzZ oÖ†ËÆ]^ß³e…g™7¬ŠtnÆ\!* Vâ LZJ -Z # C¢7xs 31 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .KitaboSunnat.www.c* â Û ä~ V X* *™ZŠ Z { i »i úÅyZ X1 X ** ™]nñ¬Š nÆyZ X2 » äÑŠ ¶ŠÃˤ /Z ª)X * *™ Zg7 ÃkZ å Hä VrZ {°z X3 ( ‰È¼ {zt ** ™·g. ?̈Æ]ÃzÅyZì n -‰ J Ü z kZ~y WÆ i ú Âì f7. '!* g eV.com Xìg C™u|ŒÐ+−ZzgzZ}™~g7~g ZŠ)f Å{LZì u|ŒˆÆä% ̈ Æ] ÃzÅyZɃ:ŠzöJ -Ï0 + iÅ+−Zzu|Œ ðÃB‚Æ yQ~ Ï0 + i Å +−Zz Ð y¨ KZ ˤ /Z ™SX ìg ~g Y @* ƒ Za # Ö Z0 +kˆZg0 +ZÆkZ[ZˆÆä%ÆyZgzZƒ ˆƒ „@* à D â Û ~ ñ °‚g]|Xì Y™ÌÌZ °ˆ¼ ÅkZ {zÂXì ÆvZ} ZX Ån²gzZ c* W~g »Z q -Z Zƒ¢q~ ~ V ª ‚g { Çg !* ~ ** ™u| YZÐ yZ=̈Æ]ÃzÅ+−Zz}÷H ! ~ V wÎg \WÔ ( ì Ì~ˆc* ìJ -Ï0 + i H D^Þ ^Šu ] àm‚Ö ] çÖ ^eE ª) ì :~gz¢6.ÐVzg ZŠ¸gÆyZgzZ * *™x Z Z »V2zŠÆyZ ( yx0Z ) "ì X4 xiÑ6.

com j=[g}÷} Z " h^ŠvÖ] ÝçÏm Ýçm ànßÚç³Û³×³Öæ p‚³Ö] ç³Öæ ì‡yŠ »[ ˆZ # }Š jÃVëñÆ*Š ~g ‚gzZÃ+−Zz}÷}Š [pnÆyZ~ˆÂe™7YZ~ Ï0 + i ÅyZ ¿ðä /Z ªÔ "ƒ ]|X Ï ñY ƒ ~g 7 Ð kZ {z ì „@* à ŠkZ Â}™ ¬Š [p ¿ÆkZ Âì * @Y%òŠ WZ # "c* â Û ä~ V Ñì e $ZzgÐ {ñk .KitaboSunnat.g V{Z +ûq ¾=t [Z¸‰ƒ »Â¿}÷ì @* ƒyZª ( £Zµ)X »Vƒ ¬Š ÅŠ ÑzZ ~g vì * @Yc* CÐQ 32 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .www. O1Z X Tg¹!* ¿&1( Y™7¼Špª)ì * @Yƒ»[ Z N» tg Y‘œ X1 ñYc* VZ {Z +ÃÐTD X2 ( ›) "X} ™ ¬Š nÆ+−ZzŠ ÑzZ( X3 CƒwJ~hÆ\!* Vâ N ¬Š Åy¨ KZì ¸ètÐkZ c* \!* Vâ Æ ¿Ë " c* â Û ä~ V Ñ D â Û ñ÷Z ]|X ¬Š nÆ yZ1Ôƒ yâ Û ** » yZ {zgzZ ñYƒ ]¯q -Z ðÃÐ ~ VâzŠ ( )X "ì © 8Ég »™ÃkZ \¬vZJ -VŒì Lg @* ™g lZgzZ Æ èZ # ˆ Æ ä%ì @* W~ e $ZzggzZ q -Z b§ÏZ Ð s§Å\¬vZ ? Zƒùtì Ø 7 Ð ]ª ÂDƒ—ZgŠ N ¬Šªì „gC™ ¬Š Å„n}gvŠÑzZ ~gvì @* Yc* CÃkZ Ü z kZ {zgzZDƒ—Ì] YgŠÆ\!* ‰ Vâ ©BÃ\ !* Vâ Âì .

)X c* Š™ ** ™~g7.com ]Zí‘œÐs§Å+−Zz ]Zí‘œ{z´Æ ¬Šˆ Æ ä%Æ yZÐ s§Å+−Zz } Z ¹ä VrZì e $ZzgÐ {ñ Š „0Ä]|X ’ e * *™Ð ]Ò Kà ( §{ Å [Z NÆ yQ )ì ˆƒ ]¯Vâ ÅÄ ~ ¨ V wÎgÆ vZ gzZ ZŠÅVZ.g + 2gzZ}°z  yZÔ nŒ ƒ Û ÆyZÔg 2 +ÅyZÔ‘zÔ}°zÆyZ b§ÏZQ 0Ä]|ì e $ZzgÐ ñk„0Z ]|Xì ~gz¢Ì5ZŠ Z Å {zgzZX ¶ãâ 5q -ZäVâ ÅyZ Y7XtÐ~ V g—äñ{Š „ ä~ V \W ( ǃ H »5k Q [ Z ª)I%¬ Ð ä™ ZŠ ZÃkZ ( ~gg ) "™ ZŠ ZÐ s§ÅkZ Â"c* â Û 33 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .KitaboSunnat.nÆtg Y‘œª( Šƒ ZŠ1Z )ì nÆ[ Z NÆVâ ÅÄ ñ t ¹ Xì YYc* Zz5Ì ÆvZ} Z ¹ä òŠ Wq -Zì e $ZzgÐ ñk„0vZ†]| H ÂVz™‘œÐ s§ÅkZ~¤ /Zì ˆƒ]¯Vâ ~÷ ! ~ V wÎg ~ì r !* -Z Z÷ ¹ä kZ "V." c* q â Û ä~ V \ W?ǃ {Z +ÃÃkZ ‘œÐ s§Å Vâ KZ ä ~t Vƒ HÆ™ { ZÍà ~ V \W ( ~èF.q -Z äñÄ ÂÔ "** ö ã0* " c* â Û ä~ V \ W ?ì aZ‘œ VZ.www.

ñ¢kZÐZ >»\WvZÔ ¹ÐÅvZèg/0Z äëëg bŠè0ZX å6.Ð ƒ  ì ‹ ñƒ D â Û Ã~ V vZ wÎg ä ~gzZ Xì * *™nÐV2zŠÆ\ !* LZ ÆyZ„  zŠÆkZÂ7~àkZc* ìŠ Hƒ]¯c* 7Šñ\!* ª Xìnq -ZÐ~V>+4Ìu|YZB‚ 34 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ . Y ¹ ä kZ ?ì !{ Xì=gf» °çÅVƒk H Æy¨ KZÌ* *™u|YZÐ!{ˆÆVâc* Í -ZD™e q $ZzgпvZèg/0vZ†** ¦g bŠ0vZ†** ¦ gzZ HxsÐZ äÅvZèg/0vZ†Ô 5~5 Zgq -Z7ZòŠ W CŒŠ yZ c* Š}Š Ì)q{zÐZgzZ¸g ZΊp{z6.KitaboSunnat.q -Z ä ~ ~ V wÎgÆvZ} Z Ån²ä kZ \W ?ì ]gßðÃÅ/Ân }÷ H ( ì Š Hƒ { k H{LÐí ª) ~¾H c* â Û ä~ V \WÂÔ7¹äkZ?ì{0 + iVâ~¾H c* â Û ä~ V (~èF. uÆ †** ¦X D YƒèZg ÌÐ q Ï~hðÔ vß CŒŠ Ât Ô}™ å„  zŠ »ÅvZèg[æ0/\!* »¿kZ c* â Û äÅvZèg/0vZ »òŠ Wn ~(. )" z™ u| ( Ð kZ c* â Û ÔV.com u|ŒÐV2zŠgzZVzg ZŠ¸gÆ+−Zz gzZ c* Wk0* Æ~ V g—¿q -Zì e $ZzgÐ ñ/0Z]| H[‚g Z » { k H} (. T 1™g ZÎ6.www.

gzZ ~Šg^Ô›** zgtp¸. '. kZ KZ ä~ V \ Wª( Š ƒ ZŠ1Z ) åc* ö |ŠzŠÃ~ V \WäVMVâ 35 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .gzZ {ñk . '™¹¸y¨ KZ+F.zgg (Z" ™N Š @* ' zgÃ~ V \ WÌ{ z¸ ñx Z™ \WgŠT ¬Š 7Lñƒ D zg Ú Z à ~ V vZ wÎg ä ë xÆ*Š ~ V \ WèÑq( ›) ñzg™Ö k0* ÆGÅ{−Zz KZ ~ V X å** zg ».Y ¯Å® ) ŸgÅa D W+−Zz Ã~ V Ñ6. .GÅ+−Zzg rL ƒ e¤ /Z Ð \¬vZ ~ V Ñì yÒ » ñ{k . Ù 1Z ]|Ô ’ e ã™ C KZ ‰ á p=n Æ ]gc* i ÅGÅ {−Zz KZ Z # ™á ]i YZ /ôB‚Æ~ V vZwÎgÑ äzgg (Z"™Ök0* ÆGÅ{−Zz 9ñ{k .x £Æ: Zç!8Eä ~ ë ñÜ1Z ]|Ôì @* W~ \WgzZ N WyÂ{ q -Z ~ ãZX¸ ìg ™„“ Í ~ V \ W ¬Š {z ~Š wgŠ e KZ nÆyZ ä ~ V \WX IVd $Œ Û Ç!* Æ~ V {z Å ~ V \ Wtc* CäVÍß ?/™yÃtY7ä~X IÖ6.]|X } 7. +−Zz¦Ÿg ZgŠÆ+−Zzp7Â+−Zz Ç vßgzZ¼ b§ÏZQ ¦ŸgÂq -Z~ yZì ~gz¢¹ u|ŒÌB‚Æ yZ D W~ $uq g -ZD 0* zgŠ »+−Zz6.com gJ]g * ci glZ ñ¬Š nÆyZ™ Y6.KitaboSunnat.www.

B‚Æ{−Zz¦Ÿg +−Zzà ZO Æ \!* Vâ Ì{z Ok‚ ~ +−Zz à ZO b§ÏZQ Ìt ´g wì » yZÔ # Ö } .Åy Z Ôu| YZ Ð yZ D W~ ZgŠ Xì nq -ZÐ~V>+4 +−ZzöÎ » x Z Z z ]³Ð +−ZzöÎ~ }Ñç}g ø 6. uÆ èX ñÑ p= {g ÅÈŠp\W‰Vâ ˆÆVâ ~÷\WX}™3g6.KitaboSunnat.com X Hnç»x Z Zz]³e $.]|Ù Šë * @YH7u| LZ äVrZ ÂB> Ø á Š !* Å^ÃðŠ.gîx ¬ ¾B‚Æ{−Zz$ÎKZäŠ ð .]|Z # X Hu|»]³gŠ yZèY‰$Î{−Zz ÅyZ1¸ÇÂ−ZzÔ c* š ~^V.\WvZ ! Vâ ~÷ 36 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ . LZÃ+−Zz Æ ]³ÌÃ{−Zz $Îä VrZ ‰ˆƒ ]¯„ ~ ‚Vâ KZ Å ðà b§T Hnç »x Z Z b§ÏZB‚Æ yZgzZ c* è6.ªB‚ Xì Y™B‚Æ+−ZzLZ¿( g ZŠ¸gvŠ ]| å Zg¦ / >²»w‚ õ0* g e ÌZ ñWÜæ Ã~ V g— yÆ è`Z Ug ¯\WX ‰ ƒg * ! —Z™Í¸Å]Ãz ŇP› M ñÒà } Z "Ô c* â Û ~ª q Å §J™ƒ} 9ä.www.

www. ÃVzg Äg X c* Šx £Ú Z~zgŠÆVâ ÃUª h»tZŠ Å~ V \W6.y WÐ }i = ä VzŠ *Z }÷ gzZ ñÑ 6.Z ]|gzZ ñh +i 0) ‚Z ]|ä ~ V \Wˆ Æ kZX "ƒ z G ©3Å ƒg »z »6. zZ »GZ # "zŠÅG™ Y~ üG3 EZ¼ A " c* â Û Š á gZ Ãñ~g »Z g»GX à ïèÐ ug I„  Š LZX ~ŠÅ!gzZ} F. ug I Sh ZŠ ¯ ) !* ƪ q Å ‰U Å\ W ‰âZ Ũ ¤1Z]|yÂ{t¸ìg™F. Z~GŠp\W Š H Å ]nÅ Vâ ~÷ ö:WXZ "â ¬Š gzZ ‰ 4 ~ kZ ~ V \W Â ðƒ §h +” †ÐG~ V \ W™8 -â ¬Š Z # X "bŠ™ WzÃGÅyZX ** â Û ™/ ²WÐ V\W¶¿g ñ ~B.KitaboSunnat.}i Ð y W 37 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .x £ÆY Z1Z Z # ‰tZŠ Å ~ V \W ñ^Zx Z b§ÏZ Ã~ V \W{zgzZ ‰C™ 3g wì »\W„ñ^Z x Z ÂI™wÙZ {−Zz xZ" ¸ D™ c* â Û ~}g!* Æ yZ ~ V g—X ‰N W™ál :Zz X¸D™Zgå™ÈòZÃyZ~ V \W " Vâ~÷ˆÆ{−Zz~÷^ ñ Z +−ZzãqzgXŠ *Z = Â\ !* Vâ }÷ì w¸ » ˉX Š *Z b§ÏZQ 6.com \WQX " 'z = 1 Cƒ ]gz¢ Å k] à \WX 'î =™ ó » 1~÷ à Vâ ~÷" c* â Û gzZ ~Š à Vß Zz y 1KZ ä~ V [.

VIg 7Ð~ë{z X "Æzg:ÐðZ'.Ï0 + i t ~g ø @* 458F" ‰X CYƒ {Š 1¹ V 5Zg ** Å:WgzZV c* gZŒ Û " ÔV G é5E G wŠ y¨ KZgzZ ì Cƒ qzÑ]!* Ð VßgzZ VÂ!* Kg Kg] ‡zZ 38 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .ÏŠñÅVÍg) . }g v• '.qx ÓtN ¬Šˆ x Z Z »VÍg . gzZ}™:3g6.gî x ¬ ~ Vzy }g ø èY ñY ƒ yj6.KitaboSunnat. " ( yx0Z ) Ü»Òö†ôeô^³Òø*] Äø³Úø èöÒø†ø ³føÖ»] c* â Û ä~ V X "ìB‚ Nâ Û «=ÂÅ5ZŠ Z Å hkZ …{ zì ¬ŠÐ \¬vZ 6. z ½ÅyZ ªX c* à +−ZzÌ{zn kZX … Y„ÐzzÅ{ E +‚Z LZ… Y¼ ë Æ]ñgzZx Z ZÔ [Š Z Ô]³~ Ï0 + i nÆyZX D W~zgŠÆ X ï á ~øZ Û }g ø.com ` Wì ¸ Ì|gzZ 5x £—Ðzz Åš M F.m æø ^Þø†ø n»fôÒø †»Î( ç* mö æø ^Þø†ø nÇô ‘ø Ü»uø†»mø Ü»Öø à»Úø ^ß$Úô ‹ø³n»Öø " †Óøß»ÛöÖ] àôÂø ¬» ðYZgzZ}™: ] ³ÅVz(.www. ) Å ~èF. B‚B‚ÆkZ ÆVÍg ) .x Ó b§kZQ :c* â Û ä~ V *™Ñ~e $Zzg äø ß»mø æø Íôæ†ö ûÛøÖ^eô †»Úö ^. gzZ}Š: vZ wÎgì ̯ ) !* »• '. 6ì ~gz¢Ì** ™x Z Z »VÍg ) .

gzZ ì * @Y k(.www.com ºg }½g \ tV.KitaboSunnat.kZ ñƒD™wJìÆvZ~wqC Ù gzZ}Š]o»·gzZ ]y WgzZ ÇA. gîDÂ~ ýýýýþ ýýýýý 39 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .zñy¨ KZì ~gz¢ð•Z nÆkZD Y w$ +~V%Š Â}™¿6.×tQgzZ ì © 8w0* ×z §~  ZŠ' “ . » kZ Ì~ *ŠÃy¨ KZÐzz Å ã!* Û zñkZvZY ¶ Œ KZ ( vZY ¶ KZ )X ÇA` Z6.

äšÆ+−ZzH/ ßF.www. WZg ** c* $Z e ÅyZ / . ÂW~>Ës ÜÆ+−ZzLZä~~]gßÅ ãá$ +}/ ?Å7 ?3gwì»Å Wä3gzZk]Æ+−ZzH/ ?Hu|YZB‚ÆVzg ZŠ¸ggzZV2zŠÆ+−Zz/ ?Å ¬Š nÆ+−ZzH/ 40 ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .Y » +−Zz / ?~Š7 ?ðƒ7Za Âãá$ +ÐyZ6. ^ Y CZ õG ?H ZŠ Zt]6. gî~gÅ»yZä~6. 6. ]** ˆZÆ+−ZzH/ ?ÅU~ä™xsÃyZ H/ ?Y7wq »yZ H/ ?ì @* ƒ÷LZ÷ñƒD™WB‚Æ+−Zz/ ?ì @* ƒ÷i Z0 +Z »ä™¥#Ã+−ZzZ÷/ ?Hg ÖZ »›LB‚Æ+−ZzLZä~H/ ?K7`Ã+−ZzL›g ÖZgH/ ?c* Š[Z Zg ¯6.yZ Ã]!* Å y¨ KZ }uzŠ ËñOÆ + â ¬^ .com -Ê CG /J4E {.KitaboSunnat.

KitaboSunnat.com‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬ .‫‪www.