P. 1
makro

makro

|Views: 653|Likes:
Published by Radovan76

More info:

Published by: Radovan76 on Jan 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2011

pdf

text

original

1. Vymedzenie pojmu makroekonómia - z gréc.

makros – veľký, zaoberá sa štúdiom a fungovaním hospodárstva ako celku nie jeho jedn. časťami - definuje, meria a analyzuje makroek. veličiny ako HNP, HDP, nezamest, infláciu, národný dôchodok ....- hospodárstvo chápe ako systém zo štyroch sektorov: 1.sektor firiem, 2. domácností, 3. vlády a 4. zahraničia – zákl. makroekonómie je keynesianska teória - je náročná na dôslednú exaktnosť, jasnosť a vedeckú zdôvodnenosť pojmov, využíva rôzne techniky a nástroje a jednou z najpoužívanejších techník je konštrukcia modelov – ktorá predstavuje zjednodušenú množinu vzťahov medzi ek. velič. 2. Teoretické a metodologické východiská súčasnej makroekonómie neexistuje presná hranica medzi mikro a makroekonómiou Teoretické východiská:Ekonómia – je to spoločenská veda, ktorá skúma motívy a spôsoby rozhodovania jednotlivca i spoločnosti ako celku o alternatívnom využívaní vzácnych výrobných zdrojov na produkciu rôznych tovarov a služieb a spôsoby rozdeľovania vyrobených statkov pre súčasnú a budúcu spotrebu medzi jednotlivé osoby a skupiny ako aj výmenné procesy. Ekonomika –poznatky o správaní domácností a firiem ako riešia svoje ekonomické a sociálne problém. Mikroekonómia –skúma správanie trhových subjektov v podmienkach obmedz. výr. zdrojov vzhľadom na potreby spoločnosti. Makroekonómia – zaoberá sa štúdiom a fungovaním hospodárstva ako celku. Makroekonomický model –algebraická podoba vyjadrenia vzťahov a závislosti medzi makroek. veličinami. Pracuje s dvoma druhmi premenných: -exogénne: reprezentujú vstup do modelu –endogénne: reprezentujú výstup. Národné účty –najrozšírenejšia podoba makroek. informácií, v kt. sa zachytávajú všetky stupne ek. Procesov: tvorba-rozdelenie-užitie. Makroekonomický kolobeh – vzáj. pospájanie agregátov ek. subjektov ek. vzťahmi 3. Základné ciele makroekonómie: Magický štvoruholník: Makroekonómia má 4 základné ciele: 1. rast DPH – ide o zabezpečenie rastu ekonomiky 2. zabezpečiť vysokú úroveň zamestnanosti – zabezpečiť nízku nedobrovoľnú zamestnanosť 3. zabezpečiť stabilitu cenového vývoja – stabilita cenovej hladiny, nízka miera inflácie 4. vyrovnaná obchodná bilancia – aktívne saldo, stabilita menového kurzu. Magický štoruholník – každá os znázorňuje 1 makroek. Ciel - G – priem. ročné tempo rastu reálneho produktu v % - U – priem. ročná miera nezamestananosti v % - B – priem. ročné saldo bež. účtu platobnej bilancie v % - P – priem. ročná inflácia v % - čím je plocha štvoruholníka väčšia tým je ekonomika úspešnejšia 4. Rozdiel makroekonómie a mikroekonómie - mikroekonómia –skúma a analyzuje správanie jednotlivých trhových subjektov v podm. Obmedz. výrobných zdrojov vzhľadom na potreby spoločnosti, zaoberá sa správaním ek. jednotiek ako sú spotrebiteľ, firma a štát , mikroek. analýza je zameraná na teóriu spotrebiteľ. dopytu, ponuky firmy a analýzu trhov, vysvetľuje vzťah ponuky a dopytu po statkoch, službách a výr. faktoroch, proces utvárania cien v podmienkach dok. aj nedok. konkurencie - jej základom je neoklasická teória - makroekonómia - zaoberá sa štúdiom a fungovaním hospodárstva ako celku nie jeho jedn. časťami, definuje, meria a analyzuje makroek. veličiny ako HNP, HDP, nezamest., inflácia, národný dôchodok ..., hospodárstvo chápe ako systém pozost. zo 4 sektorov: sektor firiem, domácností, vlády a zahraničia - základom makroek. je keynesianska teória. Čiže mikro skúma individ. rozhodnutia domácností a firiem, kým makro skúma celkové trendy v ek., ktoré sú výsledkom tisícok individ. rozhodnutí 5. Dvojsektorový model ekonomiky – schéma, väzby, algebraické vyjadrenie - vzťah domácností a firiem na trhu výrobkov a služieb a na trhu výrobných faktorov - 1 – poskytnutie a využitie výrobného faktora – práca, dopyt po práci, 2 – ponuka práce, 3 – dopyt finálnej produkcie (výrobky a služby), 4 – ponuka finálnej produkcie (výrobkov a služieb), 1a – príjmy z poskytnutých výrobných faktorov(národný príjem), 2a – náklady na pracovnú silu, platby za výrobné faktory, 3a – výdavky určené na spotrebu, množstvo peňazí určených na nákup výrobkov a služieb, 4a – príjmy z realizácie finálnej produkcie na trhu - AE=C+I 6. Trojsektorový model ekonomiky – schéma, väzby, algebraické vyjadrenie - vzťah troch sektorov a troch trhov, ide o uzavretý model ekonomiky - AE=C+I+G 7. Štvorsektorový model ekonomiky – schéma, väzby, algebraické vyjadrenie - AE=C+I+G+(X-M) otvorený model ekonomiky rozšírený o štvrtý sektor – zahraničie - popis kolobehu: domácnosti poskytujú firmám VF (prácu), platba za poskytnuté VF, pre sektor domácností je to príjem, domácnosti platia štátu dane zo svojich príjmov, časť príjmu po zdanení (disponibilný príjem) domácnosti vynaložia na súkromnú spotrebu, realizácia prebieha na trhu VaS, disp. príjem, ktorý nebol predmetom výdavkov na spotrebu, domácnosti usporia, za realizáciu produkcie získavajú firmy príjem - tržby z realizovanej produkcie,daň zo zisku, premena úspor domácnosti na investície, firmy tak financujú nákup investičných statkov, výdavky vlády na nákup tovarov a služieb, financovanie deficitu vlády, ak výdavky na nákup VaS prevyšujú príjmy z daní, export, import VaS, vonkajšie ekonomické vzťahy, prílev, odlev finančného kapitálu - kolobeh tokov v reálnej 1

finálnych tovarov a služieb.HDP – je to peňaž. stále ceny sú ceny roku 1995 . transferové platby sú jednosmerné a ten. služby školstva. reštauračné platby. X-M=NX-čistý export . disponibilný príjem. daňové a odvodové zaťaženie domácnosti. čisté dane na dovoz (clo. procesu. domy. výsluhové dôchodky. Y=C+I. čistý vývoz=export-import. ktorý spotrebujú alebo usporia. peň. deflátor HDP . sklon k spotrebe. firmám a obyvateľom v domácej E a vo vzťahu k zahraničiu. spotreba dom. reálny HDP. Funkcia spotreby: spotrebné výdavky sú funkciou disp. investície. C1-hr. odpisy. úvery. št. dlh. ∆S/∆Y – hr. lieky. sklon k úsporám. obuv -predmety dlhodobej spotreby – autá. odvod daní štátu. sociálne dávky. C= spotreba – výdavky domácností na osobnú spotrebu -predmety krátkodob. invalidné. k nej potom pripočítame DPH. úvery. tým vzniká št. vyjadrenie HDP: Y=C+S. ktoré neprechádzajú cez trh VF. reštauračné služby. S/Y – priem. úrok.reálny HDP –v stálych cenách. transferové platby (systém sociálnych podpôr. HDP. na inováciu a rozvoj výroby a zabezpečenie obnovy reprodukčného procesu. pre sektor domácnosti to znamená hrubý peňažný príjem.nominálny HDP –v bežných trhových cenách . tržby z realizovanej produkcie. dovozná prirážka) a prírastok zásob MzdovéN+sociálneN+finančnéN+zisk+odpisy+DPH+spotrebné dane+clo. oblečenie) a dlhodobej (TV. ponuka práce. odlev finančného kapitálu (priame zahraničné investície.sklon k spotrebe. prílev. výdavky na služby(materiálne – cestovné. nábytok. neposkytuje za ne protihodnotu.v trhových cenách . =>I=S – úspory sa rovnajú dopytu po investíciách. dopyt po práci. rezidenčné investície. cieľom je dosiahnuť zisk Sektor vlády – vláda svoje príjmy získava vo forme daňového zaťaženia ek. ktorá slúži na uspokojovanie potrieb. M. získavajú z vlastníctva VF príjem. faktormi na území príslušnej krajiny. je to súhrn dlžníckych záväzkov štátu voči organizáciám. Co-autonómna spotreba. subjektov a tovarov. odlev kapitálu. čím zistíme pridanú hodnotu. výdavky verejného sektora. ∆C/∆Y + ∆S/∆Y = 1 Sektor firiem – firmy z predaja tovarov na trhu získavajú príjmy. Nominálny.od hrubej produkcie odpočítame medzispotrebu. 8. podpory v nezamestnanosti. porovnáva nominálny a 2 .57 Sektor zahraničia – vystupuje prostredníctvom trhu výrobkov a služieb (dovoz. ktorý nebol určený ako výdavky na spotrebu. čím však dochádza k rozpočtovému deficitu. X-vývoz výdavky zahraničia na domáce výrobky. dotácia poľnohospodárskej produkcie. Y-T disp. alebo vstupujú na peňažný trh s cieľom získať dodatočný príjem na dodatočnú spotrebu (pôžičky. starobné dôchodky a iné príjmy zo zahraničia. časť disponibilného príjmu domácnosti vynaložia na spotrebu tovarov (domácich a zahraničných). byt) spotreby. ktoré používa na vládne výdavky – nákupy tovarov na trhu výrobkov a služieb. disp.predstavuje HDP konečný výsledok činnosti rezidentských jednotiek (rezident-domáci subjekt) . zmeniek. portfóliové investície).dovoz výdavky domácich sektorov na zahraničné tovary. rozdiel medzi vývozom a dovozom. financovanie nákupu investičných statkov a činností. emisie CP (št. nájomné a renta. u nás ceny roku 1995 .v peňažnej podobe – predstavuje všetky príjmy domácností. príjem. je potrebné ho prekryť dodatočnými peň. C/Y – priemerný sklon k spotrebe. firiem a vlády rozlišujeme: nominálny HDP – je to HDP v bežných trhových cenách. reálny HDP . 2. metódy výpočtu. trhu (prílev. pôžičky. platba za poskytnuté VF. príjmu. hotelové služby. auto. hrubý zisk veľkých a malých organizácií a nepriame dane 9. Výdavková (spotrebná metóda) Y = C+I+G+(M-X) . nákup. inštitúciám. hodnota vš.deflátor HDP –súhrnný cenový index. a kapit. 1. ∆C/∆Y – hr. statkov a zabezpečenie kolobehu toku produktov – firmy vstupujú na peňažný a kapitálový trh. zabezpečuje dodatočný objem zdrojov cez peňažný a kapitálový trh. môžu domácnosti usporiť. nezahrňujú sa sem transferové platby – penzie. členenie v otázke č. podpora exportných aktivít a ďalšie priame podpory). starobné.ekonomike: domácnosti vstupujú na trh VF. kto ich prijíma. výdavky na vzdelanie.dovozná prirážka+prírastok zásob. šek). zásoby) G= vládne výdavky – výrobky a služby.je to HDP v stálych cenách. priame zahr. sklon k úsporám. ktoré boli vyprodukované za určité obdobie výr. prostriedkami. na nákup invest. bez ohľadu na to. obligácie. Y=HDP . notárske poplatky). I=investície – výdavky firiem na investície – tovary na budúce používanie (fixné investície. nemateriálne – daňovým poradcom. 3. elektrospotrebiče -služby – preprava. formy: pôžičky. spotreby – potraviny. pokladničné poukážky). portfóliové investície) Sektor domácností – dom. ktoré nakupuje vláda. transfery a dotácie určené pre sektor firiem (napr. operácií spojených so životným cyklom firmy (napr. príjmu C=Co+C1(Y-T). ak potreby vlády na nákup tovarov prevyšujú jej príjmy. spotrebu hradia z disponibilného príjmu. tieto príjmy však nepostačujú na modernizáciu výr. príjem. vývoz). hypotekárne úvery). daňové a odvodové zaťaženie firiem. Funkcia úspor: sú funkciou disp. predaj CP-akcií. Príjmová (dôchodková) metóda: HDP=hrubé mzdy. vo forme práce využívajú svoje vedomosti. kto je ich vlastníkom .Výrobná (produkčná ) metóda . – výdavky na nákup predmetov krátkodobej (potraviny. dovoz. nápoje. spotrebné dane. dávky v nezamestnanosti). schopnosti a zručnosti s cieľom získať za ne peňažnú protihodnotu. zdravotníctva. vývoz VaS. spotrebné úvery. takto získané príjmy používajú na zaplatenie VF.

8) 11.technologické zmeny. dopyt po kapitáli je vysoký. Faktory –také prírodné. štruktúrne a cyklické zmenyek.7). období. rastu. Dopyt po faktoroch výroby: 1. poskytovanie služieb. Vnútorné zmeny:množstvo práce -produktivita práce .reálny HDP. rastu. Meranie ekonomického rastu: 1. znižuje sa kúpyschopnosť obyvateľstva a celkový kúpyschopný dopyt.Marx ale neskoršie ju inovoval významný predstaviteľ neoklasickej ekonomickej školy.hovoríme o ňom aj vtedy ak celkový objem reálneho HDP v danom období je väčší ako v predchádz. predstaviteľ hraničného prístupu John Bates Clark. rast. kapitál. tvorba. rast. Vzáj. nedostatok kapitálu. zmeny vyvolávajú zmeny v pohybe makroek. Vo vzťahu hosp.L) produkcia je funkciou objemu kapitálu a množstva práce. krátkodobý kapitál je lacný. zvyšuje sa produktivita práce. je to využitie prac. daňový systém a disponibilné zdroje (miera zdanenia determinuje celk. HDP – súhrn finálnych statkov a služieb vyrobených a poskytnutých za určité časové obdobie výr. ktorý získa tým. Výkonnosť ekonomiky je determin. podnikateľom rastú zisky. dopyte spôsobujú zmeny v celkovom výstupe ekonomiky 13. Vrchol – výroba . kvalifikácia pracovnej sily – technolog.je to objem dodatočnej produkcie. Základnými veličinami na meranie výkonnosti ekonomiky sú HDP a HNP. Hraničný produkt práce –MPL – zvýšenie výstupu firmy.L). Def.inovácia. klimatické podm. plyn. zvyšuje sa úroková miera. predpokladom skutočného ek. peňažná hodnota statkov a služieb. rastu je dôležité vnímať aj multiplikačné a akceleračné prvky investičného dopytu. Rozdelenie národného príjmu. úrovni a s daným počtom zamestnancov. obmedzuje sa výroba. je súčtom vš. a spoločenské sily. Národný príjem. Dno – najhlbší pokles výroby. rastu je prírastok reálneho HDP na jedného obyvateľa t. L) – F(K. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast Ekonomický rast – je to toková veličina. rastu. prístroje. úroková miera je nízka.inflácia. implementácia nových produktov a služieb . zariadenia.percent. v krátkom období ide o prírastok reálneho HDP. že zamestná ďalšiu jednotku práce. Metódy výpočtu HDP – dôchodková. Práca – cieľavedomá ľudská činnosť zameraná na tvorbu výrobkov al. podniky krachujú. zamestnanosť 12. faktormi na území danej krajiny. podiel absolútneho prírastku HDP v predchádz.L) – objem produkcie s K jednotkami kapitálu a L jednotkami práce 14. že tempo rastu reálneho HDP je vyššie ako rastu obyvateľstva. Investície sú rozhodujúcim predpokladom ek. Expanzia – rast dopytu po VF. HNP – hodnota všetkých finálnych statkov a služieb vyrobených národnými VF. ktorý predpokladal existenciou dvoch hodnotvorných faktorov – práca a kapitál a do praxe uviedol MPL a MPK.L) kde F(K.ľudský kapitál – je kľúčovým zdrojom ek. spoluprácou štyroch faktorov (popísané v otázke č. 2. ako tempo ek. zmeny v invest. bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.L) – objem produkcie K+1 jednotkami kapitálu a L jednotkami práce. inflácia. Zdroje a bariéry ek. ktorý pri efektívnej kombinácii vstupov do výrobného procesu.objem produkcie K jednotkami kapitálu a L jednotkami práce. období. na území ktorého štátu tieto VF pôsobia. Výrobné faktory – predstavujú vstupy. zvyšuje sa efektívnosť výroby. inflácia. ako prírastok reálneho HDP medzi dvoma obdobiami 2. vyprodukovať na existujúcej technickej a technolog. rastu – ovplyvňujú úroveň zamestnanosti. Zdroje: . Matematická podoba : Y = F(K.energetické a kapitálové zdroje. finálnych produktov. Dopyt po faktoroch výroby. je to motivovaná 3 . výdavková. začínajú sa vytvárať predpoklady pre vzostup. Produkčná funkcia – udáva maximálny objem produkcie. z.ek. Pokrok.. cyklu k ek. ek.ek.HDP = nominálny HDP / reálny HDP * 100 10.L+1) – F(K. produkčná funkcia. tech. Hraničný produkt kapitálu . Faktory ek.objem disp. pôda. sily. upravená produkčná funkcia . celkový pokles aktivity. nie je dôležité. MPL predstavuje rozdiel medzi množstvom výstupu vytvoreného L+1 jednotiek práce a L jednotkami práce.maximum. rastu –podiel hodnoty reálneho HDP v čase t a hodnoty reálneho HDP v čase t-1 3. vplyv jeho fáz na ekonomický rast. v dlhom období o rast potencionálneho produktu. MPL = F(K.zdrojov). veličín. zmeny a inovácie – zmeny vo výrobných procesoch al.ek.L+1) – objem produkcie K jednotkami kapitálu a L+1 jednotkami práce. Bariéry:. ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie procesu výroby: pôda.prírodné zdroje – ropa.L) kde F(K+1. začínajú vznikať problémy s odbytom tovarov. Hospodársky cyklus – nepravidelné striedanie sa vzostupných a zostupných fáz (fluktuácií): Recesia –reálny HDP klesne počas dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch. priaznivé podmienky na rozširovanie výroby. Kde Y= hrubý domáci produkt K= objem kapitálu L= množstvo práce. zohľadňuje územný princíp. ako koeficient ek. F(K. môže ek. najvyššia nezamestnanosť a inflácia. zmeny v ponuke peňažnej masy. rastie nezamestnanosť. rastu . a musia sa do neho zahrnúť aj investície. invencia. F(K. rast. budovy. rozdelenie a užitie. práca. dochádza k rastu cien. technické.. zvyšuje sa výroba. produkčná (v otázke č. závisí od nich rozsah a štruktúra HIM. hospodársky cyklus. ktorú získame s pomocou dodatočnej jednotky kapitálu: MPK = F(K+1.fyzický kapitál – stroje. MPL dostaneme ako rozdiel uvedených produkčných funkcií . znižujú sa jednotkové náklady. kt. rast.zjednodušenú teóriu rozdelenia národného príjmu vypracoval už K.

dopytu. Kapitál – je odlišný VF. statkov. kúpou akcií sa síce zmení vlastnícka štruktúra a skladba fin.ľudská činnosť.všetky hmotné statky. kapitál sa nerovná majetok. rozličných CP. AS=AD agr. nehnuteľnosti.súhrn schopností.vzniká spájaním rôznych druhov kapitálu. sprostredkovávajú obeh výrobkov a služieb.Ag. jej množstvo je obmedzené. Pôda – je predmetom kúpy a predaja. obligácií. úrokovej miery. predáva sa zamestnanec ako pracovná sila.uskutočňujú sa dev. Rovnováha na trhu výrobkov a služieb – je to rovnováha medzi tovarmi. fiktívneho kapitálu stelesneného v cenných papieroch. ponuka sa rovná ag. týmto pojmom sa chápu ak peňažné aktíva v podobe hotových peňazí al. investícií a vládnych výdavkov Y= C(Y-T) +I(r)+G. modeli ek.. platiny a paládia. vlády.. dochádza k zníženiu úspor. firiem. záväzky 2.. práca nie je tovarom. vláda svoje dodatočné výdavky musí kompenzovať pôžičkami na peňažnom trhu. Existenciu výrob. aktív. Zűrich.transakcie. peňažnú a finančnú formu. ktorý vyúsťuje do podoby univerzálneho kapitálu. čo má za následok rast úrokovej miery . kt. návykov a zručností. a ako platidlo umožňujú platiť za tovar. pričom táto rovnováha ek. miera sa prispôsobuje a chápe sa ako rovnovážna úroková miera 16. spotrebné predmety. Členenie finančného trhu : -peňažný trh-je to trh úverových zdrojov. Výsledok: r-výdavkov vlády. systému nemusí zabezpečovať plné využívanie existujúcich výrobných zdrojov. miera. kto pôdu nevlastní môže si ju prenajať. . ide o pracovnú silu. sa obchoduje na finančnom trhu. cenou je devízový kurz -trh drahých kovov je reprezent.procesu podmieňujú štyri formy kapitálu: -hmotný k. Peniaze – sú tovar.úrokovej miery. ľudský kapitál . modeli ek. cena za ktorú sa finančný kapitál predáva je rovnovážna cena a rovná sa rovnovážnej úrokovej miere . za prenájom sa platí nájomné. Finančný kapitál – nie je vstupom do výrobného procesu.. domácnosti ho využívajú na vytvorenie úspor. Keďže dane a vládne výdavky sú fixované rozpočtovou politikou. Vplyv rozpočtovej politiky na zmenu úspor v uzavr.peniaze slúžia na vyjadrenie hodnoty t a sl.r-rovn. vedomostí. úspory. význam a funkcie peňazí . peniaze ako výmenný prostriedok vystupujú ako obeživo. pohľ. . peniaze ako zúčtovacia jednotka . tu vystupujú peniaze v rôznych formách: hotové peniaze.je trhom poistenia a zaistenia. Frankfurt. .kapitálom. hodnota tovarov 4 . hodnototvorná-je stelesnená v nejakej konkrétnej forme výrobku al. ktorých dĺžka presahuje 1 rok. rozličných finančných inštitúcií a štátu. že domácnosti a firmy sporia formou rôznych peňažných aktív .kapitál je v každej podobe hodnotová kategória. dôl.peniaze /stavová veličina/ treba odlišovať od bohatstva /t. asl. rovná ponuke v. p-úspor reštriktívna je opak 17. Y=C+I+G HDP sa rovná súčtu spotreby .je prostriedok. zahŕňa aj CP. spotrebné úvery. nová rovnovážna úr. dopyt po pôde závisí od dopytu po poľnohospodárskych výrobkoch. produktívna. subjektov. p– daní.procesu. potom úr. má podobu akcií. dôsledkom zníženia daní je rast disponibilného príjmu. štát na prekrytie krátkodobého deficitu -kapitálový trh – obchoduje sa s dlhodob. tvoria materiálny predpoklad existencie výr. kt. hmotný kapitál ako ekonomická kategória vystupuje ako dlhodobý hmotný majetok ktorého ocenenie je viac ako 30 tisíc a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a dlhodobý nehmotný majetok ktorého ocenenie je viac ako 50 tisíc a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok -ľudský k. cenou sú kurzy CP -devízový trh. je len jeho časťou . cenou je úrok. Peňažný kapitál – predstavuje zdroje na výrobu kap. podniky na krátkodobý a strednodob. hypoték. cenou finančného kapitálu je úrok. vyúsťuje do podoby univerzálneho kapitálu. rast vládnych výdavkoch sa kompenzuje znížením súkromných investícií. New York. a ak sa dopyt na trhu v. CP. voľné prostriedky výrobných a obchodných firiem. Bejrút -poistný trh.j. pôžičky. vzniká spájaním rôznych druhov K. – stotožňuje sa s hodnotou nových myšlienok.má vecnú. ktorý je vymeniteľný za akýkoľvek iný tovar. Funkcie peňazí 1. vynálezov. cenou ľudského kapitálu je mzda -finančný k. Tokio. závisí od efektívneho dopytu. je vyprodukovaný VF a zároveň je vstupom a výstupom ekonomiky. cenou je poistné. Je to prostriedok s ktorým sa obchoduje na finančnom trhu -poznatkový (invenčný) k. kde krivka S1 pretína investičnú funkciu. a preto peniaze vystupujú ako všeobecný ekvivalent . služby. Vplyv expanzívnej rozpočtovej politiky rast výdavkov vlády znižuje rozsah verejných úspor (T-G). trhom Au. AD – predstavuje dopyt dom. obchodovanie vo veľkých fin. centrách Londýn. Bohatstvo – širší pojem ako peniaze . nemôže byť predmetom kúpy a predaja. cenou je renta. nápadov. ktoré sú vyjadrené domácim spotrebným dopytom. fiktívneho kapitálu stelesneného v cenných papieroch. úlohu zohráva reálna úr.. ktoré boli vyprodukované v ekonomike a potrebami ek. ale nový produkt nevznikne. sú to statky ktoré slúžia k výrobe ďalších statkov. táto vlastnosť sa nazýva likvidita. úver. 15. má rozdielnu úrodnosť. iné formy aktív/ a od dôchodku /toková veličina/. miera je v bode. úvery .. slúžia na vyjadrovanie cien tovarov pri kúpe a predaji a na realizáciu rôznych platieb . s kt. ktoré vznikajú tak. Podstata. Krátkodobá rovnováha hospodárstva v uzavr. krivka úspor sa posúva vľavo. tomuto sa hovorí vytláčanie súkromných investícií.bod v ktorom sa pretína krivka agregátneho dopytu s krivkou agregátnej ponuky. podľa Keynesa rovnováha ek. rast spotreby znamená pokles investícií a rast rovn. AS vyjadríme cez HDP. zdrojom finančného kapitálu sú úspory obyvateľstva. zmeniek. a sl.

NBS môže uskutočňovať: expanzívnu men. ktorá je v podstate cenou peňazí. riadi peňažný obeh 4. Vychádzajú z rovnice výmeny M. M0/P. nariadenia. I=investície. Rast ponuky peňazí: r-úroková miera. vydáva bankovky a mince 3. max úr. optimálne portfólio -ide o kombináciu nízkorizikových a vysokorizikových aktív 19. P-deflátor HDP.jej hlavné úlohy sú: 1. papierové peniaze. 1. bánk v centrálnej banke. držba peňazí nie je spojená s dodatočnými N. rizikami s výnimkou inflácie. M2. obeživo mimo bankového systému. Nástroje menovej politiky : 1. obligácie. že ak sa CB rozhodne zvýšiť ponuku peňazí. veľké termínované vklady. závisí od vývoja HDP. Bod v ktorom sa pretínajú krivky úspor a investícií označujeme ako rovnovážnu úrokovú mieru. 3. Nepriame .v obehu. komerčné papiere. od cenového vývoja a miery inflácie a od rýchlosti obehu peňazí. Y-reálny HDP. Ponuka peňazí.Tobina. MDdopyt po peňažnej mase. M1. kt. sú stanovené priamo /úver.operácie na voľnom trhu – nákup a predaj št. 5 . V-rýchlosť obehu peňazí.jej hlavný cieľ je udržať cenovú stabilitu . nazývame multiplikovaná expanzia bankových vkladov (tvorba bankových peňazí) 21.ponuka peňažnej masy. Pri rovnovážnej úrokovej miere sa úspory rovnajú investíciám a ponuka kapitálu sa rovná dopytu po kapitáli. nesúladu medzi príj. zásoby na neočakávané výdavky) a špekulačným motívom (peniaze v lik. so sídlom v Bratislave a nezapisuje sa do obchodného registra . peniaze ako uchovávateľ hodnoty peniaze slúžia ako prostriedok k prenášaniu hodnoty do budúcnosti.Y Mmnož. úroveň cien je proporcionálna množstvu peňazí v obehu.Portfóliová teória dopytu po peniazoch J. Postavenie a úloha centrálnej banky na peňažnom trhu NBS . vklady v nebankových inštitúciách v domácej mene a krátk. zmeny v ponuke a dopytu po peniazoch Na peňažnom trhu sa spolu stretáva ponuka peňazí s dopytom po peniazoch a ich vzájomná interakcia určuje úrokovú mieru. Peňažné agregáty – charakteristika . Peňažný agregát M0. určuje menovú politiku štátu 2. Menová politika NBS. Rast dopytu po peniazoch: v prípade zvýšenia dopytu po peniazoch sa krivka MD0 posúva vpravo smerom nahor MD1 čo spôsobí pri nezmenenej ponuke peňažnej protihodnoty rast úrokovej miery. euromenové vklady. koordinuje platobný styk a zúčtovanie bánk 5. kvázi peniaze. Úspory predstavujú ponuku kapitálu a investície dopyt po kapitály. valuty a CP. politiku – množstvo peňazí v obehu sa zvyšuje.vidíme. Peňažný agregát – ukazovateľ peňažnej zásoby.Teória preferencie likviditysúvisí so motívom obehu(domácnosti dostávajú príjmy inokedy ako uspokojujú potreby. rezervy – predstavujú vklady obch.peň./ 2.zahŕňa M1+term. subjektov v určitom časovo okamihu získať určité množstvo tohto aktíva. výhodné keď je v krajine nízka inlácia. 2. peniaze nemusia byť fyzicky prítomné 3.Priame – administrat. označuje sa písmenom M a číslicou.vklady. reštriktívnu men.zahŕňa agregát M2. musí držať stanovené percento ako povinnú minimálnu rezervu (PMR) na účte v centrálnej banke.zahŕňa M0+úspory doma a neterm. Tvorba bankových peňazí v systéme čiastočného krytia vkladov komerčná banka z vkladov. ak rastie množstvo peňazí v obehu pri nezmenenom HDP.vklady v bankách dostupné na požiadanie.povinné min. Grafické vyjadrenie S=I(r) – funkcia úspor je vertikálna priamka. politiku – množstvo peňazí v obehu sa zmenšuje. nazývame aj transakčné pen. krivka ponuky peňažnej masy sa posúva smerom vpravo. S=I(r) . CP v domácej mene. Rovnováha na peňažnom trhu. Dopyt po peniazoch sa rovná ponuke peňazí pri rovnovážnej úrokovej miere. limity. Dopyt po peniazoch – vyjadruje želanie ek. rastú ceny. M4 – zahŕňa agregát M3.a výd) s motívom opatrnosti(tvorba peň. S=úspory. ktorá je zameraná na kontrolu množstva peňazí v obehu a na kontrolu úrokovej miery .Y-nominálny HDP . Tieto peniaze sa vracajú do bankového systému ako vklady. Vklady v banke (po odpočítaní PMR) môže komerčná banka použiť na poskytnutie úverov a nákup cenných papierov.vyjadrená v peniazoch je cena. pretože to isté množstvo tovaru sa vymieňa za väčšie množstvo peňazí.je to právnická osoba. súhrn peňažných prostriedkov s určitým stupňom likvidity. vzniká tak reťazová reakcia.základný typ patria sem bankovky a mince. Formy: mince. M5.V=P. peňažnú masu reguluje centrálna banka.banky poskyt. vykonáva dozor nad bankovými činnosťami . čo pri nezmenenom dopyte po peniazoch má za následok zníženie úrokovej miery. dopyt po peniazoch Ponuka peňazí –množstvo peňazí v obehu. výsledkom takto zjednodušeného procesu bude obnovenie rovnováha na peňažnom trhu pri nižšej úrokovej miere E0-E1. M3.sadzby z úverov. P.) Investičná funkcia je klesajúca funkcia úrokovej miery. lebo ju nedeterminuje úroková miera (teor.zahŕňa agregát M4.podobe na základe špekulácie dosiahnuť zisk. M1/P – rast ponuky peňažnej masy .Kvantitatívna teória peňazí. kt. Kvantifikuje sa pomocou peňažných agregátov. elektronické peniaze 18. Dopyt po peniazoch podľa Keynesa závisí od výšku príjmu (motív obehu a opatrnosti) a od úr. že množstvo peňazí v obehu je závislé na HDP a vývoji cien. a úspor.vychádza z predpokladu.je to forma hospodárskej politiky štátu. preto vytvárajú zásobu na riešenie čas. bankové zmenky nazýva sa aj likvidné aktíva L 20. miery (špekulačný motív). rovnováha na peňažnom trhu sa obnovuje rastom ceny peňazí 22. bankové(depozitné) peniaze.kľúčovým prvkom je kombinácia rizika a návratnosti. aby bola makroekonomická rovnováha.

stagnuje.jadrová – zo spotrebného koša sa vylúčia také t a sl .reeskont zmeniek – predstavuje znovu eskontovanie tých zmeniek.rastú ceny. Inflácia – pojatie a meranie inflácie Inflácia – je to znehodnotenie peňaž. stagflácia. Zvýšenie AD dopytu posúva krivku AD0 vpravo do AD1. je možno vyjadriť ako vzdialenosť medzi skutočným a potencionálnym produktom. čo spôsobuje pokles skutočného produktu a rast celkovej cenovej hladiny.. ľudia hromadia tovary. môže NBS ovplyvňovať dev.CP centrálnou bankou. je založený na 3400 tov.lombard CP – CP sa v deň ich splatnosti preplácajú KB a tým sa ovplyvňuje ponuka peňazí 23. nákladov sa krivka AS posúva doľava. položkách. Bod rovnováhy sa v dôsledku posunu AD0 premiestnil z bodu E0 do E1. používa sa v podnikoch. menia sa pomery medzi jednotlivými tovarmi -anticipovaná – inflácia.zmeny v multiplikátore ponuky peňazí možno predvídať.hyperinflácia – extrémny prípad.je to makroek. Bod rovnováhy môže nastať aj vľavo od úrovne poten.z hľadiska príčin inflácie -dopytová – rast cen.je to porucha mikro aj makroek.mierna – 1 ciferné ročné tempo rastu cen.hladina relatívne stabilná. ktorá vzniká v období recesie. 4. t. peňažná hodnota statkov a služieb. z hľadiska modelu IS-LM -peňažnú a cenovú 25. Index cien výrobkov PPI – používa sa ako určitý štatistický údaj.AD sa posúva smerom doprava.peniaze strácajú hodnotu. Miera nezamestnanosti zvyčajne rastie. zmeny v produktivite. výrobkov. ale vzájomný pomer cien sa nemení -neproporcionálna-arcn.tovaru. dopyt a prekračuje rámec úrovne potenciálneho produktu. vzniká ek. 2. Stagflácia – nastáva vtedy. priem. prudké zmeny cien ropy. produktu. cen.. tu už dochádza k recesii. Dezinflácia – pokles miery inflácie. už boli eskontované NBS . ktorá nie je očakávaná -invertná. Slumpflácia – inflácia. 3. ktorý sa prejavuje dlhodobým rastom cenovej hladiny výrobkov alebo služieb prípadne trvalým znižovaním kúpnej sily peňažnej jednotky . ktorý je nad úrovňou potencionálneho produktu ekonomiky. importovanú. je to veľmi zriedkavý jav.intervencie na devízových účtoch – nástroje. Ak v ek. neprimeraná rast mzdových nákladov. zníženie rýchlosti obehu peňazí. meny. ponukou. hladiny.V dôsledku rastu výrob. z hľadiska proporcionality -proporcionálna – abs. rastie cenová hladina 26. subjekty očakávajú -neanticipovaná – inflácia. vytvára sa tak inflačná medzera.rýchlosť obehu peňazí je stabilná veličina . kt. ponuky. kt. meria úroveň výrob. rastie z P0 do P1 a reálny HDP z Y0 do Y1. kt. nákup a predaj dom. ktorý porovnáva reálny a nominálny HDP.význam tohto tovaru. To vyvolá inflačný rast miezd AS do AS1 a rovnováha sa obnoví v bode E2. Príčiny a formy inflácie Príčiny inflácie – príliš vysoký al.reposadzba – úroková miera. Fungovanie mechanizmus vyžaduje. banských produktov. peniaze neplnia svoje funkcie. pohyby v menových kurzoch. príliš nízky dopyt. Rovnováha sa nastoluje tak.cválajúca – 2-3 crtrch.väzieb. je súčtom všetkých finálnych produktov. 4 a viac crtrch. pričom váha ceny každého tovaru alebo služby odráža ek.. ako keby dopyt ťahal za sebou ceny agreg. zrútenie hosp. z hľadiska viditeľnosti -zjavná.ekon.rast cen. Index spotrebiteľských cien CPI – je to najrozšír. okrem statkov a služieb sa musia do neho zahrnúť aj investície 24. dopyt s agreg. Bod E1 je nad úrovňou potenciálneho produktu.hladiny je spôsobený nadmerným dopytom. Dopytová a nákladová inflácia. aby:. Nová rovnováha vzniká teda za cenu rastu celkovej cenovej hladiny. ak rastie úroveň cenovej hladiny a produkt klesá alebo sa nezvyšuje. transmisný monetaristický mechanizmus založený na regulovaní a riadení monetárnej bázy s peňažným agregátom M2.potláčaná. 6 . akce. cien vybraného koša reprezentatívnych výrobkov a služieb v dvoch porovnávacích obdobiach. hladiny je spôsobený zvyšovaním mat. Stagflácia môže byť spojením stagnácie s infláciou alebo recesie s infláciou. aby sa zosúladil agreg. Meranie inflácie . rastie agreg. naruší sa peň. zvyčajne sa nedarí obnoviť výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. ľudia majú dôveru voči peniazom. jav. hladiny. a mzdov. Deflátor HDP – je to súhrnný cenový index. Transmisný monetaristický mechanizmus – regulovanie a riadenia monetárnej bázy Za účinný nástroj boja proti inflácii považuje Friedman tzv. Cenový index – je vážený priemer individ.kurz. j.centrálna banka bola schopná plne kontrolovať monetárnu bázu . cenový index. N. zlá úroda. ktorého výsledkom sú rastúce náklady v čase vysokej miery nezamestnanosti a nízkeho využívania vzácnych zdrojov sa nazýva nákladová inflácia.používajú sa na to cenové indexy. Inflácia ťahaná dopytom posúva bod rovnováhy E0 do E1. meny . ktorú ekon. za ktorú centrálna banka poskytuje úvery KB . Transmisný model – reťazec makroekonomických väzieb. produkt stagnuje. ktoré majú regulované ceny. . Výsledkom je rast cenovej hladiny. Inflácia vyvolaná ponukovým šokom. subjekty ju do určitej miery predpokladajú -cielená – men.systém.. politika reaguje na prognózu vývoja inflácie . Dochádza k vzniku inflačnej medzery. zahŕňa ceny potravín. používa sa na vyjadrenie dopadu zmien cenovej hladiny na domácnosti a na ich životné náklady. ceny rastú rýchlejšie ako výkonnosť ekonomiky . reguluje množstvo peňazí v obehu. Mení sa však cenová hladina. agreg. Deflácia – ak cenová hladina poklesne. 5. Formy inflácie: 1. Nákladová inflácia . z kvantitatívneho hľadiska . spotr. Dopytová inflácia –agregátny dopyt rastie rýchlejšíe než potenciál hospodárstva . cien.skrytá. nerovnováha.dopyt prevyšuje výrobný potenciál krajiny -nákladová – rast cen. rovnováhy.

YLK=celoživotný produkt ľud. hodnota ľudského kapitálu sa vyjadrí ako súčet:Lk=Wk+Nk+F. ktorú môže ek. Vymedzenie pojmov: ľudský potenciál. bezdomovci. ktorí nie sú zamestnaní. aby sa zrýchlila inflácia . počíta sa na zamestnanca alebo jednotku času . Vymedzenie pojmov zamestnanosť a ekonomicky aktívne obyvateľstvo. ale aktívne hľadajú prácu. má hodnotu a aj podobu úžitkovej hodnoty schopnej uspokojiť nejakú potrebu. keď sú výrobné zdroje: pôda. ak produkt je vyšší ako hodnota. vojaci..vyjadruje sa na úrovni firmy. ktorá je zahrnutá do kategórie pracovná sila.celoživotné N na zdravotné a sociálne N na pracovnú silu vrátane N na vzdelanie F. tantiemy). Ludský kapitál – tá časť populácie.vedúca: technická.populácia v predproduktívnom veku – mládež od 0 do 15 2.najvyššia možná úroveň produktu. HLK=hodnota ľudského kapitálu. Efektívny ľudský kapitál je len vtedy. ktorí majú prácu. pracujúci v poproduktívnom veku 6.. ktorý je ekonomika schopná vytvoriť za optimálneho využitia všetkých zdrojov.práceschopná populácia – popul. od ktorého je odvodená hodnota ľudského kapitálu. práceneschopná populácia 4. Ľudský potenciál – predstavuje všetko práceschopné obyvateľstvo žijúce na území daného štátu.počet zamestnaných PSzamestnaní + nezamestnaní aktívne si hľadajúci prácu 30. Lk-hodnota ľudského kapitálu. Ľudský kapitál .sa dosiahne. duševná a fyzická 2.zamestnaní – ľudia ktorý vykonávajú akúkoľvek platenú prácu. Kvalita práca7 . odvetvia a národného hospodárstva. Vyjadrenie potenciálneho produktu: Yt=(HDP/L)*PS potenciálny produkt vypočítame ak dosiahnutú produktivitu práce na 1 zamestnanca vynásobíme pracovnou silou.jeho hodnota je odvodená od schopnosti aktívne tvoriť:vecný kapitál.vstupom sú nástroje monetárnej politiky a výstupom splnenie inflačného cielenia .produktívna populácia 3. L.veku . správna -výkonná: kvalifikovaná(vyžaduje školské vzdelanie a prax v odbore) nekvalifikovaná(nevyžaduje vzdelanie) 3. práca. prírodné a energetické bohatstvo a technologické zmeny a inovácie . trvalo dosahovať v podmienkach prirodzenej miery nezamestnanosti a stabilnej cenovej hladiny.výkon za jednotku času W=Q/t t-počet odpracovaných hodín (úroveň firmy. ľudský kapitál. ktorú dokáže ekonomika vyprodukovať s daným stavom technológie a s danou veľkosťou populácie bez toho. v produk.podľa toho či sa zúčastňuje tvorby tovarov a služieb priamo alebo len sprostredkovane alebo sa vôbec nezúčastňuje. štrajky al. Hodnota a efektívnosť ľudského kapitálu. ľudský kapitál. produktívna. poskytovanie služieb. technický pokrok efektívne využité. deti bohatých rodičov.pop. pracovná sila. je podmienená fyzickou a duševnou námahou a časom. holdingu) 29. je to motivovaná ľudská činnosť. hodnototvorná-je stelesnená v nejakej konkrétnej forme výrobku al.kapitálu. nemôže byť predmetom kúpy a predaja. produktivita práce. práca nie je tovarom. ktorými disponuje t. Čím vyšší je rozdiel medzi hodnotou a produktom. Wk. predáva sa zamestnanec ako pracovná sila Práca sa delí na:1.efekt pôsobenia vyjadrený podielom na zisku (dividendy.nezamestnaní – ide o ľudí. Celkový počet obyvateľstva možno rozdeliť na nasledujúce skupiny:1.produkt. Výkonnosť práce – vyjadruje sa výsledkom pracovného procesu.poproduktívna populácia – poberatelia dôchodkov. Efektívnosť ľudského kapitálu –schopnosť ľudského kapitálu vytvoriť produkt.celoživotná hodnota za prácu. efektívnosť ľudského kapitálu vyjadríme takto: Elk=YLK/HLK ELK=efektívnosť ľud.v malej otvorenej ekonomike 3 kanály a)vplyv reálnych úrokových sadzieb na jednotlivé zložky národného príjmu b)vplyv nominálneho výmenného kurzu ako nástroja menovej politiky na ceny importovaných výrobkov a služieb c)vpylv inflačných očakávaní ekonomických subjektov na spotrebiteľské správanie 27. Celoživotná suma týchto troch zložiek umožňuje vyjadriť hodnotu ľudského kapitálu. mzda je základom.produkčná medzera – rozdiel medzi PP a skutočným produktom.ako aj tí. je to maximálna úroveň. dovolenku . alebo sa chcú vrátiť do práce 28. je prácou námedznou 4. služby.je hlavným faktorom ekonomického rastu a determinujú ju tieto faktory: fyzický kapitál. väzni. produktívna a neproduktívna . Produktivita práce – je schopnosť práce v určitej časovej jednotke vytvoriť určitý objem výroby alebo služieb . Práca – cieľavedomá ľudská činnosť zameraná na tvorbu výrobkov al. kapitál. Nk.z. ktorá sa vykonáva pre iného za odmenu. Zamestnanosť –vyjadruje sa mierou ekonomickej aktivity obyvateľstva. cenou práce je mzda. mamičky 5.pracovný potenciál – práceschop. ekonomická. Cena práce – práca je z hľadiska výrobného procesu výrobným nákladom.samostatná – subjekt vykonáva prácu pre seba na vlastnú zodpovednosť: nesamostatná – práca. technický rozvoj a finančný kapitál. za podmienky technického a technologického stupňa vybavenosti ekonomiky. tým je vyššia efektívnosť.množstvo práce pripadajúce na pracovníka W=Q/L W-pr. základom ľudského potenciálu je rozsah populáci.firmy). nepracujú však pre ochorenie. tí ktorým sa nechce pracovať.kapitálu.pracovná sila –zamestnaní v produktívnom veku+zamestnaní v poproduktívnom veku+nezamestnaní aktívne si hľadajúci prácu.práca Q-objem výroby L-počet pracovníkov (úroveň hosp. Odhad potenciálnych možností ekonomiky v prípade efektívneho využitia pracovnej sily Potenciálny produkt:. vedúca a výkonná. Pracovná sila – rozlišujeme: .

je to nesúlad medzi ponukou a dopytom na trhu práce. potom krivka vyjadrovala nepriamy vzťah medzi mierou rastu inflácie a mierou nezamestnanosti. neskoršie výskumy však ukázali. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo – súčet zamestnaných. z nasledujúceho grafu sa dá vyčítať že čím je vyššia miera nezamestnanosti. Zamestnaní a nezamestnaní tvoria pracovnú silu. Charakteristika a vymedzenie pojmu kapitál. Nezamestnanosť – je taký stav v ekonomike. Okunov zákon – vyjadruje vzťah . štrajky al. v ekonomike vždy existujú ľudia. ktoré vznikajú tak. má nasledujúci tvar.procesu.k trhu práce rozlišuje skutočný a očakávaný vývoj úrovne cien -skutočný vývoj cien sa hodnotí pri dopyte po práci na základe toho. zmeny neumožňuje zamestnancovi v budúcnosti prejsť na výhodnejšie pracovné miesto a špekulačná nez.kapitál je v každej podobe hodnotová kategória. podľa VZPS súčet osob vo veku nad 15 rokov. formy nezamestnanosti. Samuelson a Solow neskôr nahradili mzdovú infláciu mierou cenovej inflácie.procesu podmieňujú štyri formy kapitálu: -hmotný k. že firmy získavajú operatívne info o cenách -očakávaný vývoj cenovej hladiny sa využíva v ponuke práce. v rámci nej rozlišujeme opatrnostnú nez. pri ktorej sa dosahuje najvyššia možná miera zamestnanosti.nezamestnaní – ide o ľudí. Formy nezamestnanosti: . bod A je východiskovým bodom kde skutočná miera nezamestnanosti zodpovedá prirodzenej miere nezamestnanosti. ktorý charakterizuje závislosť medzi poklesom HDP a rastom nezamestnosti. dovolenku. príslušníkov ozbrojených síl nezamestnaných 32. Nezamestnaný je ten.-keď charakter prac. Ukazovateľ nezamestnanosti je miera nezamestnanosti. bod B tu dochádza k zmene.klasická ekonómia –vznik nezamestnanosti zdôvodňuje poklesom nominálnych aj reálnych miezd. ktorí nie sú zamestnaní. Existenciu výrob.keynesovská teória – rast nezamestnanosti vyjadruje poklesom dopytu .prístup. je vyprodukovaný VF a zároveň je vstupom a výstupom ekonomiky. ktoré si prajú pracovať. nemôžu nájsť prácu na trhu práce. ako aj tí. preto vlády prikročia u krajným opatreniam ako je moratórium na ceny a mzdy 33. alebo sa chcú vrátiť do práce.zamestnaní – ľudia ktorý vykonávajú akúkoľvek platenú prácu. Ekonomické dopady nezamestnanosti Ekonomické dôsledky nezamestnanosti možno najpresnejšie vyjadriť stratou nevytvoreného produktu v podobe rozdielu medzi skutočným a potenciálnym produktom. nezamestnanosť sa zvyšuje a následne sa vracia k prirodzenej miere rast zamestnanosti podnecuje zvýšenie ponuky peňazí. . ekonomika smeruje k pomalšej dynamike. peňažnú a finančnú formu. Ide o dopad cyklickej a štrukturálnej nezamestnanosti a nie prirodzenej miery nezamestnanosti.pri hodnotení kvalifikácie sa berie do úvahy vzdelanie a pracovné skúsenosti. vyjadrené v kvalifikačných katalógoch a tarifných stupňoch 31. prac. že krivka nie je klesajúca a neutrálna ale. vyskytuje sa ak je celkový dopyt po pracovníkoch nízky.štruktúrna nezamestnanosť – dochádza k nej vplyvom aplikácie techniky k likvidácii pracovných miest a tým aj k zániku určitých profesií. ktoré patria medzi pracujúcich v civilnom sektore. Peňažný kapitál – predstavuje zdroje na výrobu kap. kde práceschopné osoby v produktívnom veku. predstavuje najnižšiu mieru nezamestnanosti.všetky hmotné statky. že ohrozuje politický systém. tvoria materiálny predpoklad existencie výr. Zdôvodnenie vzniku nezamestnanosti rozdielne vysvetľuje : . je len jeho časťou . ktorý aktívne hľadá prácu. Nezamestnanosť. sú to statky ktoré slúžia k výrobe ďalších statkov. je zapríčinená migráciou pracovných síl. nepracujú však pre ochorenie. Kapitál – je odlišný VF. Príčinou je skutočnosť. alebo zmenia bydlisko. miesta al. že tento vzťah sa nedá považovať za zákon a v podmienkach SR to neplatí. ktorej existencia sa spája s efektívnou alokáciou práce. ale aktívne hľadajú prácu.frikčná nezamestnanosť – alebo dočasná nezamestnanosť. neskôr sa však ukázalo. kt. že na pokles odbytu reagujú firmy skrátením objemu práce alebo zamestnávaním pracovníkov s vyšším stupňom kvalifikácie na prácach nižšej kvalifikácie v záujme potreby zníženia nákladov na uvoľňovanie a najímanie nových zamestnancov. nezamestnaných a pracujúcich dôchodcov. kapitál sa nerovná majetok. Pri raste nezamestnanosti nad prirodzenú mieru o jeden percentuálny bod klesne HDP pod úroveň potenciálneho produktu o viac ako 1%. statkov.mon. v bode C je inflácia taká vysoká. že domácnosti a firmy sporia formou rôznych peňažných aktív .cyklická nezamestnanosť – nazýva sa aj sezónna. ktorí hľadajú zamestnanie. vzniká aj vtedy keď je porušená celková rovnováha. . alebo hľadajú nové a lepšie zamestnanie. zmenami zamestnania a zmenami zapríčinenými v rámci životného cyklu. v dôsledku čoho sa obnovuje ilúzia o možnosti získať vyššiu reálu mzdu. hmotný kapitál ako ekonomická 8 .má vecnú.aktívnych osôb alebo miera nezamestnanosti = nezamestnaní/pracovná silá *100. keď zamestnanosť klesá v dôsledku nedostatočného agregátneho dopytu . Pracovná sila – rozlišujeme: . MEN=EN/EAO*100 MEN-miera evidovanej nezamestnanosti EN-evidovaná nezamestnanosť EAO-počet ekon. tým nižšia je miera rastu miezd (mzdová inflácia ) .prirodzená miera nezamestnanosti – v súčasnosti sa odhaduje na 6%. Phillipsova krivka – vyjadruje závislosť medzi vývojom inflácie a vývojom nezamestnanosti . – je reakciou na dočasný pokles reálnej mzdy . Preto je táto forma nezamestnanosti najnebezpečnejšia. ktorí majú prácu.

ktorá ukazuje. X-M – spotreba zahraničia . alebo iných finančných aktív. očakávaní a od hraničnej produktivity kapitálu čiže miery zisku. Členenie finančného trhu :-peňažný trh-je to trh úverových zdrojov. Zűrich.predstavuje nákup tovaru a ostatných predmetov nákupu zahraničnými subjektami. cena za ktorú sa finančný kapitál predáva je rovnovážna cena a rovná sa rovnovážnej úrokovej miere . Pokles cenovej hladiny znamená. Dopytové šoky – spôsobné 9 .transakcie. nápadov..uskutočňujú sa dev. obranu.je prostriedok. ochranárske opatrenia. Je to prostriedok s ktorým sa obchoduje na finančnom trhu -poznatkový (invenčný) k. Finančný kapitál – nie je vstupom do výrobného procesu. rozličných CP. cenou sú kurzy CP-devízový trh. má podobu akcií. cenou ľudského kapitálu je mzda -finančný k. fiktívneho kapitálu stelesneného v cenných papieroch. od menového kurzu. Sú to výdavky na výstavbu ciest. Agregátny dopyt – predstavuje celkový objem peňazí určených na nákup výstupu ekonomiky. pôžičky. od iných faktorov ako napr. vedomostí. . Príjem ktorý zostane domácnostiam po zaplatení daní sa nazýva disponibilný príjem a ten domácnosti delia na výdavky na spotrebu a na úspory. aktív.na os x nanášame hodnoty národohospodárskeho outputu.. kt. fiktívneho kapitálu stelesneného v cenných papieroch. Výdavky domácností na spotrebu závisia najmä od disponibilného príjmu a cenovej hladiny. trhom Au. Na os y nanášame hodnoty cenovej hladiny – cenová hladina predstavuje vážený aritmetický priemer cien statkov a služieb. Frankfurt.kapitálom. vynálezov. zníženie minimálnych rezerv a expanzívna rozpočtová politika ak zvýši rozpočtové výdavky na investície alebo transferové platby. ide o pracovnú silu.príjmu I – spotreba firiem – pod týmto pojmom chápeme nákup investičných statkov na tvorbu investícií. obchodovanie vo veľkých fin.Plánované výdavky závisia od predpokladaných príjmov štátneho rozpočtu ale tiež od rozhodnutí o výške schodku štátneho rozpočtu. bezpečnosť. ktorý poznáme z mikroekonómie.. Pokles úrokovej miery vedie z zmene menového kurzu. Pri raste cien sa odkúpi menší objem výstupu a pri poklese väčší. tu vystupujú peniaze v rôznych formách: hotové peniaze. úvery . sa obchoduje na finančnom trhu. týmto pojmom sa chápu ak peňažné aktíva v podobe hotových peňazí al. úspory. Platí.kategória vystupuje ako dlhodobý hmotný majetok ktorého ocenenie je viac ako 30 tisíc a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a dlhodobý nehmotný majetok ktorého ocenenie je viac ako 50 tisíc a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok -ľudský k. zmeniek. Predstavitelia všetkých prúdov sa zhodujú v tvare krivky AD. domácnosti ho využívajú na vytvorenie úspor. daní. štát na prekrytie krátkodobého deficitu -kapitálový trh – obchoduje sa s dlhodob. Bejrút 34. Zo zmenou cenovej hladiny sa mení i objem dopytu. Pokles AD a posun krivky doľava vyvoláva reštriktívna monetárna politika ako zníženie rozpočtových výdavkov. takže krivka AD má klesajúci tvar. firiem. zmeny plat. zdrojom finančného kapitálu sú úspory obyvateľstva. ktorý vyúsťuje do podoby univerzálneho kapitálu. vyúsťuje do podoby univerzálneho kapitálu. kúpou akcií sa síce zmení vlastnícka štruktúra a skladba fin. Podmienok. voľné prostriedky výrobných a obchodných firiem. Ide o nepriamu závislosť. spotrebné úvery.. preto krivka agregátneho dopytu klesá. New York. že na bežné výdavky je potrebný menší objem peňazí. CP.Vecným nositeľom sú v rôznej podobe realizované technické zlepšenia hlavne strojov. Výdavky firiem na investícii závisia od úrokovej miery. základným zdrojom technického pokroku sú výdobytky vedy a tech. úver.. rozličných finančných inštitúcií a štátu. ktorých dĺžka presahuje 1 rok. ktorý závisí od HDP doma a v zahraničí. že domácnosti zadržiavajú časť peňazí. podniky na krátkodobý a strednodob. G – spotreba vlády zahŕňa nákupy vlády a ostatných štátnych a samosprávnych orgánov. Krivka AD znázorňuje funkčnú závislosť. že s poklesom cenovej hladiny sú hospodárske subjekty ochotné kúpiť väčšie množstvo statkov. ale nový produkt nevznikne. Klesá tým dopyt po peniazoch a rastie dopytu po iných finančných aktívach. činitele pôsobiace na agregovaný dopyt. centrách Londýn.Ag. Agregovaný dopyt. Sú to výdavky domácností. ale ich odlišnosť spočíva v rozdielnom obsahu veličín nanášaných na obidve osi.súhrn schopností. . C – spotreba domácností – predstavuje tú časť AD. vzniká spájaním rôznych druhov K. Tokio. cenou je devízový kurz -trh drahých kovov je reprezent. cenou je úrok.. s kt. Rast AD a posun krivky doprava spôsobuje expanzívna monetárna politika napr.. aká je celková suma výdavkov na výrobky a služby vynakladaná v ekonomike pri tej ktorej cenovej hladine. vlády a zahraničia za danej cenovej hladiny. tým pádom rastie cena týchto aktív a klesá dopyt po úveroch. cenou finačného kapitálu je úrok. Výstup sa neustále prispôsobuje dopytu. Objem spotreby domácností je priamo závislý od disponibilného príjmu C=C(Y-T) spotreba je funkciou disp. čo sa prejaví v poklese úrokovej miery a tá ovplyvní dopyt po investičných statkoch a predmetoch dlhodobej spotreby ako aj výdavky vlády. obligácií. Jej priebeh je analogický s priebehom krivky dopytu. to zmení čistý export a v literatúre sa vzťah cenovej hladiny a rastúcich výdavkov nazýva Keynesov efekt. hypoték. platiny a paládia.vzniká spájaním rôznych druhov kapitálu. – stotožňuje sa s hodnotou nových myšlienok. ktorú domácnosti realizujú formou nákupov v obchodnej sieti a nákupu ostatných potrieb na trhu. Agregátny dopyt môžeme zapísať rovnicou : Y=C+I+G+X-M. návykov a zručností. školstvo. je to prejav toho.

neexistuje nedobrovoľná zamestnanosť. čo sa prejaí najmú v znížení úrovne nových investícií.. vytvárajú sa priaznivé podmienky na rozširovanie výroby. nezamestnanosť sa znižuje rastie cenová hladina 1. úroková miera je nízka. najvyššia nezamestnanosť spojená s infláciou. celkový pokles aktivity. znižuje sa kúpyschopnosť obyvateľstva a tým aj celkový kúpyschopný dopyt. rast N na ľudský kapitál.. ktoré sú firmy ochotné pri daných cenách dodať na trh. Krivka AS znázorňuje funkčnú závislosť. Agregovaná ponuka – je množstvo výrobkov a služieb a ostatných predmetov kúpy a predaja.Expanzia bude predstavovať opačný pohyb veličín. rast agregátneho dopytu spôsobí rast celkovej cen. nová rovnováha E1 predstavuje nižší národohosp. rastúca tendencia je podmienená efektívnym využitím výrobných faktorov v kombinácii s technologickým vývojom ekonomiky. Patria k nim zmeny v HDP. v cenovej hladine. rast cien na svetových trhoch. dopyt rastie. Pokles agregátneho dopytu vyvolá pokles skutočného HDP po úroveň potenciálneho produktu. Ek.ceny a mzdy sú pružné. Vo fáze expanzie nastáva opačný pohyb jednotlivých veličín. začínajú sa vytvárať predpoklady pre vzostup. ak poklesne AD na AD1 nová makroek. dopyt po práci závisí od reálnej mzdy a ponuka práce od nominálnej mzdy. nedobrovoľnej nezametnanosti.výraznými jednorázovými zmenami dopytu. Výrobnú kapacitu ekonomiky určuje potenciálny produkt – maximálny output. ktorá ukazuje. produkt a nižšiu cenovú úroveň 2.. Ponukové šoky – výrazné zmeny v polohe a tvare krátkodobej a dlhodobej krivky AS. činitele pôsobiace na agregovanú ponuku. V expanzii výkon ekonomiky stúpa. Pri určení tvaru krivky agregátnej ponuky rozlišujeme:Klasická škola. pri ktorej nastáva rast cenovej hladiny sa nazýva 10 . výkon ekonomiky klesá. Keynesovská teória – vychádza z predpokladov že ceny a mzdy sú nepružné. neexistujú nevyužité kapacity. V tomto zmysle agregátna ponuka závisí od výrobnej kapacity a od cenovej hladiny. znížením AD nastala deflácia. dopyt po práci závisí od skutočnej reálnej mzdy a ponuka práce od očakávanej reálnej mzdy. ktorá predstavuje nižšiu úroveň hrubého domáceho produktu Y1.. zvyšuje sa výroba. znížením úrovne zamestnanosti.Pôvodnú makroekonomickú rovnováhu predstavuje bod E0.cyklus vyvolaný zaostávaním agregátnej ponuky -Recesia sa prejaví znížením skutočného HDP. to vyvolá pokles hrubého domáceho produktu rast nezamestnanosti pokles resp. cyklus vyvolaný zaostávaním agregovaného dopytu . ktorý má v časopriestore rastúcu tendenciu. podnikateľom rastú zisku a zvyšuje sa efektívnosť výroby. dochádza k rastu cien a postupne začínajú vznikať problémy s odbytom tovarov . Takáto recesia. Fázy hospodárskeho cyklu: Recesia – dochádza k nej . vyvolaný posun AD na AD1. spôsobuje to napr. že ceny a mzdy sú pružné. aký objem národohospodárskeho výstupu budú firmy vyrábať pri tej ktorej cenovej hladine.. obmedzuje sa výroba. Ek. Predstavuje objem produkcie. zmena zásoby peňazí. krivka AS má podľa klasickej školy vertikálny tvar a je na úrovni potenciálneho produktu. existujú nevyužité kapacity a nedobrovoľná zamestnanosť. zamestnanosti. Agregovaná ponuka. 37. znižovanie ich úrovne alebo ich rast.hladiny. Monetaristická škola – podobne ako klasici vychádzajú z toho. Vrchol – výroba dosahuje maximum. vývoj makroekonomických veličín má pozitívny charakter. 35. ktorú sú firmy ochotné ponúkať pri rôznych cenových hladinách a danej výrobnej kapacite ekonomiky. Podľa nich krátkodobá krivka AS je horizontálna no dlhodobá krivka AS je vertikálna a na úrovni potenciálneho produktu. Prejavy ekonomického cyklu: Okunov zákon – vyjadruje vzťah . keď reálny HDP klesne počas dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch.K dôležitým prejavom ekonomického cyklu patria teda zmeny makroekonomických veličín. majú nedostatok kapitálu. v zmene cenovej hladiny v podobe deflácie. Expanzia – rast dopytu po VF. znižujú sa jednotkové náklady. rozdiel je však vo vývoji cenovej hladiny – táto sa zvýši. ktorá vzniká pri nižšej cenovej hladine P1. Rast AD spôsobí rast celkového výstupu Y pri miernom raste cenovej hladiny.rovnováha vzniká v bode E1. čo sa adekvátne prejavuje aj v oblasti zamestnanosti a cenovej hladiny. Fázy a prejavy ekonomického cyklu Ekonomický cyklus – nepravidelné striedanie sa vzostupných a zostupných fáz (fluktuácií) reálneho HDP okolo úrovne potencionálneho produktu. teda raste nezamestnanosti v podobe cyklickej. zvyšuje sa úroková miera. hrubý domáci produkt rastie.dopyt klesá. krátkodobý kapitál je lacný. poklese pracovných príležitostí. rastie nezamestnanosť. podniky krachujú. krivka AS je mierne stúpajúca. Ekonomický cyklus vyvolaný zaostávaním agregovaného dopytu a zaostávaním agregovanej ponuky – grafické vyjadrenie. môžu byť pozitívne aj negatívne. Pri raste nezamestnanosti nad prirodzenú mieru o jeden percentuálny bod klesne HDP pod úroveň potenciálneho produktu o viac ako 1%. rast bohatstva domácností. ktorý možno dosiahnuť pri daných výrobných možnostiach bez toho aby sa zvýšila inflácia. spôsobuje to napr. 36. V recesii sa tieto veličiny vyvíjajú negatívne. prípadne inflácia. Pohyb hlavných makroekonomických veličín v recesii možno vyjadriť týmto reťazcom AD HDP U P ag. vzniká zrkadlový obrazAD HDP U P ag. dopyt po kapitály je vysoký. zvyšuje sa produktivita práce. zastavenie rastu cenovej hladiny. Dno – najhlbší pokles výroby. ktorý charakterizuje závislosť medzi poklesom HDP a rastom nezamestnanosti.

domáca úroková miera je na úrovni svetovej. Výmenné kurzy. ktorú vyrába zo surovín na ktoré je bohatá. že má výrazne rozvinuté zahraničnoobchodné vzťahy. Medzinárodný tok kapitálu a tovarov Pre slovenskú ekonomiku je charakteristický vysoký stupeň otvorenosti. Recesia vzniká na strane AS. Obchodná bilancia – vyjadruje vzťah medzi celkovou hodnotou exportu a celkovou hodnotou importu tovarov a služieb za určité obdobie zvyčajne 1 rok a to bez ohľadu na termíny úhrad. Keďže sa slovenská ekonomika na základe údajov od roku 90-03 podielom vývozu 63% a dovozu 73% na HDP zaraďuje medzi najviac otvorené krajiny sveta. Z toho vyplýva aj nasledujúca rovnica Y=Cd+Id+Gd+X Zložky CIG nám predstavujú domáce výdavky na domáce tovary a služby a x predstavuje výdavky sektora zahraničie na domáce výdavky a služby. 42. Z rovnice vyplýva. Netto zahraničné investície – takže slovo netto znamená odpočítanie dovozu od vývozu X-M. Obchodná bilancia a netto zahraničné investície. Saldo obchodnej bilancie – rozdiel medzi hodnotou dovozu a vývozu. Rozvinuté hospodárstvo predpokladá dokonalú mobilitu výrobných faktorov a východiskom toho je špecializácia ekonomiky. ekonomické podmienky výroby. tak vlastne predáva cudzincom viac ako od nich nakupuje. Čiže každá ekonomika sa špecializuje na výrobu takých výrobkov a služieb pre ktoré má najlepšie predpoklady. čiže každá peňažná jednotka symbolizovala určitú jednotku zlata. A to preto. lietadlá.pozri Mundell-Flemingov model IS-LM 41. fixný a plávajúci výmenný kurz V minulosti boli papierové peniaze kryté zlatým nákladom.aktívna obchodná bilancia – vývoz je väčší ako dovoz. že ak výstup je vyšší ako domáca spotrebe. ktorý platil do roku 1970 /okrem socialistických krajín u nás bol do roku 1990/a vznikli výmenné kurzy ktoré mohli voľne plávať. čo sa v danej ekonomike vyprodukuje a tým. Ako sme už spomenuli malo otvorená ekonomika má len minimálny vplyv na svetovú úrokovú mieru ale zato veľká krajina spôsobí ovplyvnenie aj nás čiže zmení svetovú úrokovú mieru a tým pádom sa zmení aj naša úroková miera. liečivá) a predáva produkciu. CB vyhlási že bude vlastnú menu predávať v pomere 30Sk za 1USD. Rozdiel je mínusové saldo. je ovplyvňovaná inou úrokovou mierou . Medzinárodná výmena sa teda uskutočňuje na základe komparatívnych výhod alebo ekonomika nakupuje tovary a služby ktoré nie je schopná sama vyprodukovať (južné ovocie.vyrovnaná obchodná bilancia – vývoz = dovoz.slumpflácia. že ak má národná ekonomika kladný čistý export. Úspory sú nižšie ako investície vzniká deficit platobnej bilancie. nato musí disponovať rezervou vlastných peňazí ale aj zahraničnými valutami.asymetrický šok – keď sa musia ekonomiky prispôsobiť svetovej úrokovej miere. Nemôžme však zabudnúť na domáce výdavky na zahraničné tovary a služby čo predstavuje dovoz. z toho vyplýva. Jej náhle zníženie vyvolá zmenu makroekonomickej rovnováhy na trhu tovarov a služieb posun E do E1Zníženie úrovne ponuky pri nemeniacom sa dopyte vyvolá rast cenovej hladiny. Ak je však expanzívna rozpočtová politika v zahraničí spôsobuje to aktívnu obchodnú bilanciu. V takom prípade domáca spotrebuje spôsobuje deficit platobnej bilancie. že v uzavretom sa celý výstup odkúpi doma ale v otvorenom hospodárstve sa časť výstupu odpredá do zahraničia. Charakterizujú so základné parametre ekonomiky a to vývoz. Y=C+I+G+X-M. rozdiel sa kryje dovozom. rozdiel sa vyváža a saldo exportu je kladné. že je dôležité rozlišovať medzi tým. znamená to. nazýva sa aj pasívne saldo obchodnej bilancie . úroveň odmeňovania zamestnancov či od úrovne aplikácie technického pokroku. Vplyv rozpočtovej politiky v malom otvorenom hospodárstve na saldo OB V malom otvorenom hospodárstve je saldo OB určené rozdielom medzi úsporami a investíciami pri svetovej úrokovej miere. Či už ide od prírodné danosti. zníži sa skutočný produkt z Y0 na Y1 a zvýši sa zamestnanosť 38. Takýto prebytok môže potom investovať v zahraničí a ide o netto zahraničné investície.pasívna obchodná bilancia – dovoz je väčší ako vývoz. Po úprave môžeme dostať aj takúto rovnicu: NX = Y – (C+I+G). napr. S určitým zjednodušením možno pokladať čistý export(čo je vlastne rozdiel medzi výdavkami cudzincov na domáce tovary-vývoz a výdavkami domácich sektorov na zahraničné tovary-dovoz) za časť investícií. v literatúra sa však saldo exportu označuje NX a tak dostávame tvar Y=C+I+G+NX. Ale ak výstup je menší ako domáca spotreba. nazýva sa aj aktívne saldo obchodnej bilancie . V rokoch 1950-60 väčšina ekonomík akceptovala Bretton Woodsky medzinárodný monetárny systém. Fixný výmenný kurz – znamená že CB fixuje kurz na určitej úrovni. podľa toho rozlišujeme: . cieľom CB je držať výmenný kurz na 11 . Expanzívna rozpočtová politika spôsobuje pasívne saldo OB čiže deficit platobnej bilancie. Úroková miera v malom otvorenom hospodárstve . rozdiel je 0. prebytok platobnej bilancie. čo sa nakúpi a spotrebuje. Otvorené hospodárstvo sa od uzavretého líši tým. 39. saldo exportu = výstup – domáca spotreba. dovoz a podiel vývozu a dovozu na HDP. Výsledkom medzinárodnej výmeny je vývoz – export a dovoz – import. platobná bilancia. Tento systém bol však málo prispôsobivý a tak vznikol fixný výmenný kurz. S-I=NX S-I=netto zahraničné investície NX=saldo obchodnej bilancie 40. Málo otvorená ekonomika má len veľmi malý vplyv na svetovú úrokovú mieru.

finančný účet – vývoj pohľadávok a záväzkov dom.neovplyvňuje S a I . Relatívna verzia teórie parity kúpnej sily – porovnanie tempa rastu cenových hladín. pre zhodnotenie reálneho kurzu . Vytvárajú ho dve základné krivky:. rezervné aktíva spolu /aktívne saldo zvýši a pasívne zníži devízové rezervy/ 43.3.zavádzanie scientifikovaných výrobkov. inv.aktívne saldo /deficit PB-pasívne saldo. Platobná bilancia – zachytáva pohyb tovarov. peniaze). Najdôležitejšie vplyvy pôsobiace na úroveň parity kúpnej sily: . Rovnováha na trhu tovarov a IS krivka. ale aj export . kapitálový účet.zachytáva kapitálové transfery ako prevody akcií. zásoba kapitálu je dostatočná takže je možné zvýšiť výrobu 47. Krivku IS si odvodíme pomocou keynesiánskeho kríža a investičnej funkcie.ochranárska (protekcionistická) hosp. Môže byť aktívna. S-úspory M-ponuka peňazí L-dopyt po peniazoch.ochranárska obchodná politika – ochrana domáceho trhu. a kr.inv. kapitálový a finančný účet spolu 6.B výnosov z VF. VF.ostatné dlh. odpustenie pohľadávok. Vzájomným pôsobením oboch kriviek Hicks naznačil proces vytvárania všeobecnej makroekonomickej rovnováhy v uzavretom modely hospodárstva – trojsektorový model. Východiská modelu IS-LM. Model IS-LM analyzuje vzťah medzi domácou úrokovou mierou a príjmom (HDP) v uzavretom hospodárstve. prepočet mien sa opiera o cenové podmienky medzinárodného obchodu. je to stav účtu štátu vzhľadom na ostatné krajiny sveta. ponuka peňazí je určovaná CB 4.prácu o domáce invencie a inovácie . čiže regulačný priestor vymedzený hodnotami +-1. tento kurz vytvára väčší priestor pre obchodnú politiku ekonomiky a umožňuje sledovať viac cieľov ako ekonomický rast. úspory) krivka LM reprezentuje rovnováhu na peňažnom trhu (likvidita. Krivka IS – vyjadruje vzájomnú reláciu úrokovej miery a národného príjmu (HDP) na trhu tovarov .b) rozpočtová politika iných vlád. ktoré sa opierajú hlavne o domácu vysokokvalif. čo zvyšuje S-I. politika – ovplyvňujem množstvo tovarov vyvážaných alebo dovážaných ..je množina bodov takých kombinácií úrokovej miery a HDP kedy je rovnováha na trhu tovarov.podpora vývozu -regulácie dovozov . Parita kúpnej sily Nominálny výmenný kurz – vyjadruje relatívnu cenu mien dvoch ekonomík.znižovanie podielu výrob s nízkym podielom prid. hodnoty na celkovej objeme tovarovej výroby 44. Podľa Keynesa rovnováha na trhu tovarov je zabezpečená za podmienky rovnosti úspor a investícií S=I.krivka IS reprezentuje rovnováhu na trhu tovarov (investície. podielom prid. Parita kúpnej sily – je hodnota tovarov v reálnom kurze.podn. Model sformuloval Hicks so zámerom objasniť základné makroekonomické postuláty rovnováhy Keynesa. S+M=I+L.redukuje import. ak ponuka peňazí sa rovná dopytu po peniazoch. celková bilancia 8.. teda aj NX 45. bežný účet. čiže vypočítame ho pomocou nominálneho kurzu a pomeru úrovne cien tých istých tovarov a služieb dvoch ekonomík.4. je to rozdiel medzi peňažnými príjmami a peňažným výdavkami štátu. uzavreté hospodárstvo 2. udáva mieru. podmienky fungovania modelu Model IS-LM predpokladá existenciu dvoch rozhodujúcich čiastkových trhov a to – trhu tovarov a trhu peňazí.. pasívna. Reálny výmenný kurz – vyjadruje cenu tovarov dvoch ekonomík. je to dokument. Základná charakteristika modelu IS-LM. reálny výmenný kurz vyjadruje hodnotu meny prepočtom cien tých istých tovarov v daných ekonomikách. za ktorú sa predávajú tovary jednej ekonomiky za tovar druhej ekonomiky. (S-I)+(M-L)=0. snaha znížiť dovoz a zvýšiť vývoz . Hodnota parity kúpnej sily je najdokonalejšia miera porovnávania úrovne ekonomík. služieb. pohľadávok a záväzkov za určité časové obdobie – 1 rok.redukcia svetových úspor zvyšuje svetovú úrokovú mieru. ponuka peňazí sa musí prispôsobiť potrebnej úrovni –CB kupuje a predáva zahraničnú menu Plávajúci výmenný kurz – tvorí sa na devízovom trhu ponukou a dopytom po domácej a zahraničných menách a) regulovane plávajúci – centrálna banka určuje regulačné pásma v rámci ktorých sa menový kurz môže pohybovať.nulový efekt 46. ostatné nezačlenené položky /chyby a omyly/ 7. inves. skladá sa z troch účtov:1. cenová hladina je fixná 3.B exportimport výrobkov.skladba HDP z odvetví s najvyš.. každý jeden bod na tej krivke predstavuje rovnováhu na trhu tovarov. zachytáva všetky transakcie medzi domácou ekonomikou a zahraničím. voči zahraničiu:priame zahr.1. Platobná bilancia SR sa vcelku stotožňuje s platobnou bilanciou MMF. rast svetovej úrokovej miery r* redukuje domáce investície.portfól. Obchodná politika a jej vplyv na saldo OB . V modeli IS-LM ide o neoklasický výklad Keynesovej ekonomickej teórie.nevplýva na saldo OB. stabilizovať ceny a zamestnanosť. V keynesiánkskom kríži sa nachádzajú dve 12 . +-5 b) voľne plávajúci – stanovuje sa na základe dopytu a ponuky po menách bez zásahu centrálnej banky. v celkovom objeme tovarovej produkcie .a) rozpočtová politika otvoreného hospodárstva a reálny výmenný kurz. B služieb. +-3. hodnoty. bežné transferové platby /OB a B služieb=bilancia výkonov/2. Rovnováha na peňažnom trhu nastáva vtedy. Vplyv rozpočtovej politiky a výmenného kurzu na saldo OB. krátkodobé aktíva a pasíva 5. Absolútna verzia teórii parity kúpnej sily – porovnanie spotrebných košov. Kým nominálny kurz priamo vyjadruje hodnotu jednej meny druhou menou. vyrovnaná -saldo platobnej bilancie – rozdiel medzi peňažnými príjmami a výdavkami – prebytok PB.ohlásenej úrovni.

ktorá je priamkou so 45°uhlom.T. G a úroveň príjmu o pr. čo sa v KK prejaví tak že poklesnú investície. md=MPC/1-MPC 50. Krivka IS – je klesajúcu. kedy sa získaný príjem celý vynaloží na spotrebu. t. Rast príjmu vedie k rastu transakčného dopytu po peniazoch. ktorá spôsobuje rast vládnych výdavkov a pokles daní. čo znamená. G – výdavky vlády na tovary a príjmy vlády z daní sú dané RP. každý jeden bod tejto krivky predstavuje rovnováhu na peňažnom trhu. Podiel prírastku národného príjmu a poklesu daní označujeme pojmom.G sú fixované poklesne aj funkcia celkových výdavkov. ktorá spôsobuje rast vládnych výdavkov a pokles daní. aby trh peňazí zostal v rovnováhe. Y. Všeobecnú krátkodobú rovnováhu modelu IS-LM môžeme označiť tiež termínom krátkodobá makroekonomická rovnováha v uzavretom hospodárstve. I – výdavky sektora podnikov na investície. a investičná funkcia je klesajúcou funkciou úrokovej miery I=f(r). Keď dosadíme do rovnice dostaneme: AE = C (Y-T) + I(r) + G. že pri poklese úrokovej miery rastie dopyt po invest. Každá vláda sa prostredníctvom rozpočtovej politiky snaží ovplyvniť ekonomický vývoj podľa svojich predstáv.T=G. Rovnováha na peňažnom trhu je obnovovaná pri súbežnom pohybe príjmu a úrokovej miery. Keďže sa jedná o multiplikátor vládnych výdavkov budeme sa zaoberať ich rastom. ktoré vytvárajú štyri exogénne premenné a to : T. Model IS-LM zapisuje systémom dvoch rovníc. Zvýšením vládnych nákupov o pr. Môžeme to zapísať AE = C + I + G pričom vieme že: C sú výdavky sektora domácností a sú funkciou disponibilného príjmu C=f(DI) C=C(Y-T) C=C0+C1(Y-T). že rastie úroková miera. Krátkodobá rovnováha modelu nastáva v priesečníku kriviek IS-LM. Mparameter monetárnej politiky. Tieto dve priamky sa pretínajú v jednom bode a kríž ktorý vytvárajú sa nazýva keynesiánksy kríž. Využíva k tomu nástroje rozpočtovej politiky a to najmä zmeny v objeme a štruktúre vládnych výdavkov alebo zmeny v oblasti daní. ktorý je funkciou spotreby domácností a tento účinok bude okamžitý narozdiel od rastu vládnych výdavkov ktorých účinok sa prejaví až v nasledujúcom roku. fixovaná cenová hladina V bode e podniky produkujú 13 . Nesmieme však zabudnúť na bázu predpokladov.základné krivky a tými sú krivka plánovaných výdavkov AE a priamka produktu a príjmu. Matematická interpretácia: AE= plánové výdavky sektorov na tovary AE=Y plánované výdavky sa rovnajú skutočným výdavkom.Z keynesiánskeho kríža vyplýva. Krivku dopytu je možné odvodiť na základe funkcie dopytu po peniazoch a funkcie ponuky peňazí. z čoho vyplýva. Priamka výdavkov a príjmu opisuje stav. a to tak. Keďže sa jedná daňový multiplikátor budeme sa zaoberať ich poklesom daní. rastie agregátny dopy a aj úroveň n. sú fixované G. Investičná funkcia – vieme že rast úrokovej miery znižuje dopyt po investíciách. Z keynesinánskeho kríža vyplýva. Ich pokles teda vyvolá zmenu v disponibilnom príjme. P. že zvýšenie národného príjmu posúva krivku dopytu po reálnej peňažnej protihodnote vpravo. Využíva k tomu nástroje rozpočtovej politiky a to najmä zmeny v objeme a štruktúre vládnych výdavkov alebo zmeny v oblasti daní. ako výsledok poklesu daní o jednu peňažnú jednotku. pretože vieme že pokles daní zvyšuje úroveň národného príjmu. Daňový multiplikátor -vyjadruje veľkosť zmeny národného príjmu. Skon krivky LM determinuje prispôsobenie sa dopytu po peniazoch na zmenu úrovne príjmu a zmenu úrokovej miery.Y. čiže multiplikátor vyjadruje reakciu príjmu na zvýšenie výdavkov vlády o jednu peňažnú jednotku. Multiplikátor vládnych výdavkov a keynesiánsky kríž. V tomto prípade budeme rozprávať o expanzívnej rozpočtovej politike. Na prvej rovnici hľadáme rovnováhu na trhu tovarov a v druhej rovnováhu na peňažnom trhu. V tomto bode sa skutočné výdavky rovnajú plánovaným a dopyt po peniazoch sa rovná ponuke.parametre rozpočtovej politiky.je to množina bodov takých kombinácií úrokovej miery a národného príjmu kedy je rovnováha na peňažnom trhu. a keďže T. Trh peňazí a krivka LM Krivka LM – vyjadruje vzájomnú relácia úrokovej miery a národného príjmu na peňažnom trhu .G. Podiel prírastu príjmu a prírastku vládnych výdavkov označujeme ako multiplikátor vládnych výdavkov: mv=1/1-MPC. Čiže bod rovnováhy sa posúva z bodu E do bodu E1. čo vyvolá rast úrokovej miery. že ak sa zvýšia výdavky vlády tak sa Y zvýši o hodnotu multiplikátora / krivka IS sa posunie vpravo a to práve o uvedenú čiastku/Prírastok HDP vypočítame ako: Ak sa zvýšia vládne výdavky HDP sa zvýši až v nasledujúcom roku 49. V tomto prípade budeme rozprávať o expanzívnej rozpočtovej politike. 51. že výdavky sektora vlády na nákup tovarov sú súčasťou plánovaných výdavkov.G sa mení aj funkcia plánovaných výdavkov a o pr. Rovnováha na trhu tovarov sa posúva z bodu E do bodu E1.príjmu r I AD Y a naopak r I AD Y 48.východisko modelu.z. Každá vláda sa prostredníctvom rozpočtovej politiky snaží ovplyvniť ekonomický vývoj podľa svojich predstáv. výdavkoch. Krátkodobá rovnováha v modeli IS-LM. Dopyt po peniazoch je funkciou dvoch premenných r. Daňový multiplikátor a keynesiánsky kríž. že dane sú súčasťou disponibilného príjmu. Pri zachovaní množstva peňazív obehu musí teda poklesnúť dopytu po peniazoch spojený so špekulačným motívov. vieme že dopyt po peniazoch je v negatívnom vzťahu k úrokovej miere a v pozitívnom vzťahuk národnému príjmu.

Pri raste cenovej hladiny agregátny dopyt klesá. 53. Agregovaný dopyt a expanzívna monetárna politika – formu monetárnej politika určuje v štáte centrálna banka prostredníctvom priamych a nepriamych nástrojov. investície firiem. ale aj napriek tomu má pre makroekonomické účely k problémom hospodárstva svoj význam. rastie národný príjem.tovary v takom množstve. Fluktuácie modelu IS-LM (zmena rozpočtovej a monetárnej politiky) Rozpočtová politika – predstavuje proces stanovenia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu.čistý dlh – predstavuje objem záväzkov očistený od pohľadávok. Nevýhodou modelu IS-LM je jeho statický charakter.devalvácia – posúva krivku LM* smerom von. emisiou peňazí.výmenný kurz sa nemení ostáva na rovnakej úrovni. úroková miera na peňažnom trhu klesá. nerovnováhy medzi príjmami a výdavkami ŠR v priebehu roka .dopytu po tovaroch Y=C+I+G-NX +NX zvyš.vým. rast inv. pri danej úrovni cenovej hladiny. subjektom vo forme istiny alebo úroku . je nástrojom stabilizácie ekonomiky Monetárna politika – zaujímajú ju peniaze ako množstvo a ich cena na domácom trhu vo vnútri ekonomiky. inštitúciám. devalvácia spôsobí expanziu NX a rast Y . ktorá je výsledkom vzťahu medzi cenovou hladinou a produktom sa mení. Mundell a Felming približne v rovnakom časovom období. firmám a obyvateľom v domácej ekonomike a vo vzťahu ku zahraničiu predstavuje objem peňažných prostriedkov v rôznych menách splatný domácim alebo a zahraničným ek. kľúčovým problémom je regulácia množstva peňazí. rastie export 56.Agregovaný dopyt a expanzívna rozpočtová politika – expanzívna rozpočtová politika podporuje stimuláciu domáceho dopytu.revalvácia je presne opačne 57. úrokovej miery a podmienok poskytovania úverov. Krivka agregátneho dopytu vyjadruje vzájomný vzťah medzi úrovňou cenovej hladiny a objemom príjmu. Vládny dlh. Rozpočtová a monetárna expanzia pri fixnom výmennom kurze a) expanzívna rozpočtová politika ERP .Y -NX nemení Y .zníženie národných úspor. úspory a vzťah k exportu a importu Vládny dlh – súhrn dlžníckych záväzkov štátu(vlády) voči organizáciám. pôžičkami od domácich a zahraničných subjektov. čo v dôsledku posúva krivku LM doprava. Čiže expanzívna monetárna politika v modeli IS-LM zvyšuje úroveň národného príjmu a krivka AD sa posúva smerom von vpravo.ERP vyvoláva EMP . tým pádom si ekonomika vyžaduje rovnováhu na trhu tovarov. 52. na trhu peňazí a rovnováhu platobnej bilancie. ale aj úroková miera. Rozpočtová a monetárna expanzia pri plávajúcom výmennom kurze a) expanzívna rozpočtová politika ERP.zvýšenie ponuky peňazí . čo je vlastne zvýšenie ponuky peňazí pri pláv. preto model nesie meno oboch ekonómov.vyplýva z deficitov ŠR c) metodické hľadisko – hrubý dlh – predstavuje celkový objem záväzkov štátu . krivka AD sa teda posúva vpravo. Expanzívna rozpočtová politika v modeli IS-LM zvyšuje úroveň národného príjmu. Základná rovnice Mundell-Flemingovho modelu znie: 55. zahraničný b) podľa splatnosti – krátkodobý-slúži na preklenutie čas.zhodnotenie vým. Agregátny dopyt – prestavuje objem celkových predpokladaných peňažných výdavkov jednotlivých subjektov ekonomiky.kurzu znižuje NX. čo vyvažuje expanzia dom.kurze. pokles netto zahraničných investícií b) expanzívna monetárna politika EMP . pri ktorom nedochádza k hromadeniu alebo vyčerpaniu zásob a ekonomické subjekty majú také aktíva v portfóliu aké si želajú mať. Y rastie b) expanzívna monetárna politika EMP -monetárna politika v režime fixného výmenného kurzu je sama osebe neúčinná . príjem rastie. V prípade expanzívnej formy uplatňovania monetárnej politiky v ekonomike rastie ponuka peňazí. Ide o peňažné výdavky sektora domácností na osobnú súkromnú spotrebu.Členenie: a) podľa formy záväzku – vnútorný. že zvyšovanie cenovej úrovne znižuje úroveň národného príjmu. Kým Keynes pracoval len s fixným výmenným kurzom Mundell a Flemming vypracovali svoj model s použitím a ohľadom na plávajúci výmenný kurz. čo je však najhorší spôsob krytia deficitu v štátnom rozpočte. Existencia štátneho dlhu v neprimeranej 14 .zvýšenie vládnych výdavkov . Modifikácia modelu IS-LM na podmienky otvoreného hospodárstva Analýzovu modelu IS-LM (Hicksov model) sa nezávisle na sebe zaoberali ekonómovia. Model IS-LM ako teória agregovaného dopytu. má klesajúci tvar. aby sa vytvoril nový rovnovážny bod. čo pre model IS-LM znamená.monetárna politika vplýva na príjem zmenou výmenného kurzu. Štátny dlh sa kryje: emisiou a predajom štátnych dlhopisov a pokladničných poukážok. Krivka AD.dochádza k devalvácii a revalvácii meny súčasne. výdavkov vlády na nákup tovarov a výdavky sektora zahraničie na domáce tovary pri odpočítaní dovozov do ekonomiky.dlhodobý.dopytu Reštriktívna monetárna politika – uskutočňuje ju CB a predstavuje zníženie množstva peňazí v obehu Expanzívna rozpočtová politika – prejavuje sa zvýšením vládnych výdavkov a znížením daníReštriktívna rozpočtová politika – prejavuje sa znížením vládnych výdavkov a zvýšením daní 54. jej účinnosť sa realizuje zmenami v ponuke peňazí Expanzívna monetárna politika – uskutočňuje ju CB a predstavuje zvyšovanie množstva peňazí v obehu.rastie výmenný kurz a príjem sa nemení. výmenný kurz nám klesá dochádza k jeho znehodnoteniu a tým pádom rastie Y.

aktivity) daňové zaťaženie budúcich generácií a makroekonomickú rovnováhu. Pôsobenie rozpočtovej a monetárnej politiky na ekonomické prostredie (vplyv na cenovú hladinu a úrokovú mieru) . kapitola 10) 59. čiže ak celkové rozpočtové výdavky sú väčšie ako daňové príjmy alebo oba vplyvy. Úspory rovnako ako spotreba sú funkciou disponibilného príjmu. TAautonómne výdavky. ktoré vynakladajú cudzie ekonomiky za výrobky a služby domácej ekonomiky. Podľa Keynesa sú úspory luxusným tovarom. Na základe toho možno identitu napísať takto S=I+(G-T)+(X-M) 15 . Podľa tohto predpokladu platí. na základe toho možno sformulovať rovnicu C+S+T=C+I+G+X-M.dôchodok. Rovnováha medzi únikmi a injekciami v zavretom a otvorenom modeli hospodárstva. 58. Úspory – tvoria potenciálny zdroj kapitálu. V otvorenej ekonomike sú dodatočné výdavky na vývoz. čo je rozpočtová a monetárna politiky. Keďže sa disponibilný dôchodok delí na spotrebu a úspory a rozdiel medzi celkovými daňami a transferovými platbami sa nazýva čisté dane.pozri. tým nižšia je úroveň sporenia a nižší sklon k úsporám. TR-trans. zvyšuje sa podiel úspor na disponibilnom príjme. úspory(S) a čisté dane (T) a dovoz(M) sa rovnajú nespotrebovaným výdavkom na investície. pri rastie cien klesá hodnota úspor. vplyvy vydedukovať z posunov kriviek v grafoch (čosi bolo v praktikách. Keďže inflácia znamená znehodnotene peňazí. Silná závislosť existuje medzi úsporami a infláciou. Z toho možno odvodiť ďalšiu rovnicu. sú zdrojom pre krytie investičného dopytu. HDP sa v otvorenej ekonomike líši od HDP v uzavretom hospodárstve. Rovnováha v tvorbe produktu je vtedy ak úniky t. ktoré zvyšujú dôchodok v zahraničí. ktorý spôsobuje pokles úspor súkromného sektora (čo je stav kedy súkromné investície sú väčšie ako súkromné úspory) alebo rozpočtovým deficitom. rozhodnutie domácnosti obetovať časť z bežnej spotreby a výška úrokovej miery. S určitou dávkou abstrakcie možno predpokladať. preto čím domácnosti majú likvidnejší majetok. Preto identita sa v otvorenej ekonomike vyjadruje nasledovne Y=C+I+G+X-M Disponibilný dôchodok domácností sa potom rovná Yd=Y+TR-TA Yd-disp. Naproti tomu úniku znižujú rovnovážnu úroveň produktu.miery a pokles invest. že bohatstvo a príjem si udržujú konštantnú úroveň. ktoré zvyšujú rovnovážnu úroveň produktu. Krivka úspor s rastom príjmov má rastúci tvar.úr. že čistý export sa rovná rozdielom medzi ostatnými zložkami únikov a injekcií X-M=I+T-G.miere negatívne ovplyvňuje peňažný trh (zv. potom platí T=TA-TR. Inflácia tak spôsobuje i pokles hodnoty majetku. Výšku úspor ovplyvňuje výška príjmov. vládne výdavky a vývoz (injekcie) K nespotrebovaným výdavkom patria všetky výdavky. Vo svojich názoroch dospel ku konštatovaniu. tým väčšie budú ich výdavky na spotrebu. S+T+M=I+G+X. Rozlišujeme úspory domácností – rozdiel medzi disponibilným príjmom a súkromnou spotrebou . úspory vlády – ak príjmy rozpočtu prevyšujú výdavky vlády. Táto rovnica je mimoriadne dôležitá identita. dopyt po investíciách samozrejme závisí od reálnej úrokovej miery na peňažnom trhu. Hodnoty základných makroekonomických parametrov v slovenskej ekonomike 60. Medzi likviditou bohatstva a úsporami je nepriami korelačný vzťah. Potom rovnováha medzi únikmi a investíciami sa dá vyjadriť aj tak.j. čiže výdavky domácich subjektov na zahraničné výrobky a služby. Úspory sú tou časťou príjmu ktorá sa v skúmanom období nespotrebovala. že bohatšie domácnosti usporia zo svojho príjmu väčší podiel ako chudobné domácnosti.platby. sú predpokladom pre proces investovania. ktorá vyjadruje rovnosť medzi injekciami a únikmi vo štvorsektorovom modeli. Ak disponibilný príjem rastie. T-G-predstavuje rozpočtový deficit alebo prebytok. že čím vyššia je likvidita pri konštantnej úrovni bohatstva a príjmu. Súčasne sú dodatočné výdavky a dovoz. Úspory sú rastúcou funkciou disponibilného príjmu. Súčet úspor domácností a vlády predstavujú národné úspory. lebo umožňuje identifikovať deficit bežného účtu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->