P. 1
Ιστορία Των Ελληνικών Χαρτονομισμάτων

Ιστορία Των Ελληνικών Χαρτονομισμάτων

|Views: 199|Likes:
Published by ΔΙΚΤΥΟ
AΦΙΕΡΩΜΑ => Η Ιστορία Των Ελληνικών Χαρτονομισμάτων
AΦΙΕΡΩΜΑ => Η Ιστορία Των Ελληνικών Χαρτονομισμάτων

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: ΔΙΚΤΥΟ on Jan 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

2 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996

A
ΦIEPΩMA
KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996
2-31
AΦIEPΩMA
ⅷ Iστρία των ελληνικών
αρτνµισµάτων. Mια π-
λυκύµαντη πρεία απ τν
πρώτ «Φίνικα» στη σηµε-
ρινή διεθνή µας ένταη.
ⅷ Πρώτες τράπεες και αρ-
τνµίσµατα. Mε δυσπιστία
αντιµετωπίσθηκε τ νέ ν-
µισµα επί Kαπδίστρια, ενώ
σήµερα κυριαρεί.
ⅷ T εκδτικ πρνµι της
Iνικής. T Eλληνικ ∆ηµ-
σι παρεώρησε τ δικαίωµα
κπής αρτνµισµάτων σε
σειρά τραπεών.
ⅷ Tπικά Eνριακά Xαρτ-
νµίσµατα. Iδιτυπα «νµί-
σµατα» πυ εέδωσαν πλ-
λές κιντητες στην Tυρκ-
κρατία υπ την κάλυψη της
Eκκλησίας.
ⅷ Xαρτνµίσµατα της Kα-
τής. H κατάρρευση της ι-
κνµίας τ 1941 απτυπώ-
θηκε σ’ αυτά κατά τρπ
τραγικ.
ⅷ H δραµή µετά τν πλε-
µ. H σύνδεσή της, τ 1944,
σε ιστιµία µε τη άρτινη λί-
ρα Aγγλίας δηµιύργησε εγ-
γύηση σταθερτητας.
ⅷ Tένη και σεδιασµς. H
ωγραική και η αρακτική
συναντώνται δηµιυργικά
στην κυκλρία ενς αρ-
τνµίσµατς.
ⅷ Eκτύπωση, πλαστγραία
και διασάλιση. H εκτύπω-
ση των αρτνµισµάτων
πρέπει να καλύπτει την α-
σάλεια, αλλά και την αισθη-
τική.
ⅷ Oι περιπέτειες ενς αρτ-
νµίσµατς. Tα επισηµασµέ-
να απ την Tράπεα της
Eλλάδς ιλιάρικα τυ 1941
και η ασύδτη δράση των
παρααρακτών.
ⅷ T Mυσεί Xαρτνµι-
σµάτων. Iδρύθηκε στην Kέρ-
κυρα απ την Iνική Tράπε-
α και ιλενεί πλυσιτα-
τη συλλγή τραπεγραµµα-
τίων.
Σύνθεση εçώqυλλoυ: To Moυσείo
Xαρτoνoµισµάτων της Ioνικής Tράπε-
çας στην Kέρκυρα, έργo τoυ çωγρά-
qoυ Παναγιώτη Γράßßαλoυ, και διά-
qoρα ελληνικά ¿αρτoνoµίσµατα.
Yπεύθυνς «Eπτά Hµερών»:
BHΣ. ΣTAYPAKAΣ
T πρώτ ελληνικ αρτνµισµα των 50 ινίκων εεδθη στην Aίγινα την 1.7.1831 απ την Eθνική Xρηµατιστική Tράπεα,
η πία ιδρύθηκε τ 1828 και λειτύργησε έως τ 1834.
Iστρία των ελληνικών
αρτνµισµάτων
Mια πλυκύµαντη πρεία απ τν πρώτ «Φίνικα» στη σηµερινή διεθνή µας ένταη
Tυ ∆/ρς ∆ηµήτρη A. Nικλετπυλυ
Πρέδρυ Eλληνικής Eταιρείας
Oικν. Iστρίας
EINAI πλύ δύσκλη η συµπύκνωση
της ιστρίας των ελληνικών αρτ-
νµισµάτων –και της ιστρίας τυ
ελληνικύ νµίσµατς γενικτερα–
µέσα σε λίγες σελίδες. Mέσα απ αυ-
τά πράλλει η πλυκύµαντη ικ-
νµική αλλά και κινωνικπλιτική ι-
στρία της ώρας µας, µιας µικρής
και τωής ώρας πυ η Aνεαρτη-
σία την ρήκε µε δηµσι εωτερικ
ρές 2.800.000 αγγλικών λιρών –τ
∆άνει της ανεαρτησίας (1825)– -
πως απκλήθηκε, απ τ πί εισέ-
πραε καθαρά µνν τα µισά!
Για να ενισυθεί εθνικς αγώνας
η επαναστατική κυέρνηση διά τυ
«Eκτελεστικύ» εέδωσε ινεί αρ-
τνµίσµατα τ 1822 (κατά αντιγρα-
ή των γαλλικών «ασσινιάτων» σε α-
ίες 100, 250, 500, 750 και 1.000 γρ-
σίων πυ είαν µως µικρή ανταπ-
κριση.
O πρώτς κυερνήτης της Eλλά-
δς Iωάννης Kαπδίστριας, αύ «έ-
κψε» στην Aίγινα την πρώτη ελλη-
νική νµισµατική µνάδα τν «Φίνι-
κα», σύµωνα µε τις πρσδκίες τυ
Eθνυς και τις επιταγές των επανα-
στατικών εθνσυνελεύσεων, ίδρυσε
την Eθνική Xρηµατιστική Tράπεα α-
πευθυνµενς στν πατριωτισµ
O Iωάννης Kαπδίστριας, πρώτς κυερνήτης της νεώτερης Eλλάδς, πυ απε-
άσισε την κπή των πρώτων ελληνικών αρτνµισµάτων.
Eπιµέλεια αιερώµατς:
K·ΣTHΣ BATIKI·THΣ
KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996 - H KAΘHMEPINH 3
Συνέεια στην 4η σελίδα
Xαρτνµισµα
των 100 δρα-
µών, της Iνικής
Tραπέης πυ
εκδθηκε στην
Kέρκυρα στις 11
Mαρτίυ 1918.
των Eλλήνων για ενίσυση τυ κε-
νύ δηµσιυ ταµείυ. Παράλληλα
ρντισε να εκδώσει «αρτνµί-
σµατα» για περιρισµένη ρήση. H
αρική πρταση πρέλεπε συνλι-
κή αία 3.000.000 Φινίκων αλλά η ε-
θνική συνέλευση τυ Nαυπλίυ πε-
ριρισε την αία αρικά σε 1.000.000
και τελικά σε 500.000 Φίνικες.
T κιν δυσπιστεί
T κιν τα αντιµετώπισε µε δυ-
σπιστία και κυκλρησαν περιρι-
σµένα ακµα και µετά την άιη τυ
Oθωνα. H Eθνική Xρηµατιστική Tρά-
πεα διέκψε τ 1834 γιατί συνδέθη-
κε άµεσα µε τ δηµσι ταµεί.
Mετά µακρές διαπραγµατεύσεις ι-
δρύθηκε τ 1841 η Eθνική Tράπεα
της Eλλάδς η πία, µετά εννέα µή-
νες, κυκλρησε τα πρώτα τραπε-
γραµµάτια, τυπωµένα στη Γαλλία
λιθγραικά και επί της µίας ψεως.
Στη συνέεια παράγγειλε µέσω Eϋ-
νάρδυ, νέα τραπεγραµµάτια πυ
κυκλρησαν τ 1847, τυπωµένα ε-
πί των δύ ψεων, σε αλύδινες
πλάκες. O Eϋνάρδς, πως και Γε-
ώργις Σταύρυ –πυ τπθετήθηκε
πρώτς διευθυντής της τραπέης–
ήσαν εκ των ιδρυτών και πρώτων µε-
των της Eθνικής.
T 1848 λγω, κυρίως, πτώσεως
των εαγωγών σταίδας, πυ ήταν
συνέπεια ευρωπαϊκής κρίσεως, επι-
λήθηκε η αναγκαστική κυκλρία,
δηλαδή ανεστάλη µε κρατική έγκρι-
ση η εαργύρωση των τραπεγραµ-
µατίων µε πλύτιµ µετάλλ. Mέσα
στν ίδι µως ρν ήρθη η ανα-
γκαστική κυκλρία.
Oι αίες πυ κυκλρύσαν ήταν
500, 100, 50 και 25 δραµών. Aυτές
συµπληρώθηκαν µε αία των δρ. 10
πυ τυπώθηκαν επίσης στη Γαλλία
και κυκλρησαν τ 1848 µε επι-
Xαρτνµίσµατα των δέκα και εκατ δραµών της Eθνικής Tραπέης της Eλλάδς. H εκτύπωσή τυς έγινε στη Nέα Yρκη.
στασία τυ Γάλλυ ικνµλγυ
Λεµέτρ, µετέπειτα ασιλικύ επιτρ-
πυ της Eθνικής Tραπέης.
T 1864, µε την ενσωµάτωση των
Iνίων νήσων, η Iνική Tράπεα
(1839) πρστέθηκε στ ελληνικ
τραπεικ σύστηµα και διατήρησε τ
εκδτικ της πρνµι (µέρι τ
1920) πυ είε για τα νησιά τυ Iνί-
υ. Oι δύ, πλέν, εκδτικές τράπε-
ες θα αναµειθύν στη ρηµατδ-
τηση τυ ∆ηµσίυ µε τρπ θετικ.
Eαρµγή συµωνίας
T 1867 η Eλλάς απδέτηκε αρι-
κά και πρσώρησε τ 1868 στη Λα-
τινική Nµισµατική Eνωση, µια συµ-
ωνία για κιν νµισµα (νµίσµατα
ίδιυ άρυς και καθαρτητς σε
ρυσ και άργυρ –διµεταλλισµς–)
µεταύ Γαλλίας, Iταλίας, Bελγίυ και
Eλετίας (δεν θυµίει Mάαστριτ και
κιν ευρωπαϊκ νµισµα;) αλλά α-
νέστειλε την εαρµγή της συµω-
νίας λγω εκτάκτων αναγκών πυ
πρέκυψαν απ τ Kρητικ ήτηµα.
Oι ικνµικές επιπτώσεις συ-
µπληρώθηκαν µε νέα αναγκαστική
κυκλρία. H Eλλάς τελικά εάρ-
µσε τη συµωνία της Λατινικής
Eνώσεως τ 1873 για να δεθεί «ει-
σλή» –λγω διµεταλλισµύ– αργυ-
ρών απνµισµατπιηµένων γερ-
µανικών νµισµάτων και αναγκάστη-
κε να απαγρεύσει την κυκλρία
άλλων νµισµάτων πλην της Λατινι-
κής Eνώσεως (1876), αλλά η αυηµέ-
νη δαπάνη κπής των νέων νµισµά-
των και Pωστυρκικς πλεµς
επανέεραν την αναγκαστική κυ-
κλρία τ 1877.
Mε την πρσάρτηση της Hπειρ-
θεσσαλίας (1881) ιδρύθηκε η µώνυ-
µη τράπεα πυ εέδωσε αρτνµί-
σµατα για τις νέες ελληνικές περι-
ές.
∆ιανύυµε, ήδη, την αµιλεγµε-
νη περίδ Xαριλάυ Tρικύπη και
τυ «δυστυώς επτωεύσαµεν» πυ
είε, υσιαστικά, πρδρµλγηθεί.
Eγιναν θετικές πρσπάθειες ικν-
µιών, αλλά µεσλάησε «άτυς»
πλεµς τυ 1897 µε απτέλεσµα
την εγκατάσταση τυ ∆ιαρκύς Oι-
κνµικύ Eλέγυ –ένα είδς ∆NT
της επής–, πυ µεταύ άλλων, ε-
πέτυε ώστε η σέση γαλλικύ ρά-
γκυ - δραµής απ 167 πρς 100 τ
1897 να θάσει σε 99,90 πρς 100 τ
1910 και να δηγήσει στη νµισµατι-
κή µεταρρύθµιση τυ 1910 (ΓXMB).
Aκλύθησαν ι Bαλκανικί Πλε-
µι, A΄ Παγκσµις Πλεµς, ∆ι-
ασµς και η εθνική τραγωδία τυ
1922. Λίγυς µήνες πριν απ την κα-
ταστρή τυ 1922 ττε υπυργς
Oικνµικών Πρωτπαπαδάκης δι-
τµησε τ αρτνµισµα και τ
δει ήµισυ ανταλλάτηκε µε ανα-
γκαστικ δάνει. Hταν µια παγκ-
σµια δηµσινµική πρωττυπία. T
ίδι µέτρ εαρµστηκε τ 1926 αλ-
λά για τ ένα τέταρτ τυ αρτν-
µίσµατς.
O ρυσύς κανών
T 1928 ιδρύθηκε η Tράπεα της
Eλλάδς (Kεντρική Tράπεα) πυ α-
νέλαε τ εκδτικ πρνµι απ
την Eθνική Tράπεα. Aρικά ρησι-
µπίησε αρτνµίσµατα απ τ α-
πθεµα της Eθνικής µε ηµικυκλική
κκκινη επισήµανση «Tράπεα της
Eλλάδς». T 1932 κυκλρησε δι-
κά της αρτνµίσµατα των δρ. 500
και 5.000, τυπωµένα στις HΠA.
H νµισµατική κυκλρία συνδέ-
θηκε µε τν ρυσ καννα, µε σέση
Λίρας Aγγλίας πρς τη δραµή 1 Λί-
ρα Aγγλίας = δρ. 375. H παγκσµια
κρίση ανάγκασε την Eλλάδα να εγκα-
ταλείψει τν ρυσ καννα τ 1931
και να απαγρεύσει την κατή συ-
ναλλάγµατς τ 1932.
Eπίσης δραµπίησε υπρεωτι-
κά τις καταθέσεις σε συνάλλαγµα.
Tην ίδια περίδ η πλιτική κατάστα-
ση ήταν ιδιαίτερα διαταραγµένη (θά-
νατι πλιτικών, κινήµατα, επάνδς
ασιλείας, 4η Aυγύστυ). Tέλς
Πλεµς, η Kατή.
Xρειάνται πλλές σελίδες για να
σκιαγραήσει και µν κανείς τα
ρνια αυτά. Σαν συµπέρασµα θα
παραµείνει η λεηλασία της ελληνι-
κής παραγωγής, η ανείπωτη πείνα
και θάνατς και η αδύλωτη ψυή
τυ Eλληνα πυ έµεινε ρθια. O
Φραγκλίνς Pύσελτ είπε για την
Eλλάδα:
«H Eλλάδα αντέταε στις απάν-
θρωπες µηανές τυ πλέµυ και
στυς ψυρύς υπλγισµύς της
στρατηγικής απλώς και µν την ά-
γρια έµπνευση της Eλευθερίας».
4 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996
Συνέεια απ την 3η σελίδα
Eαίρετη ωτγραία της Aθήνας τ 1859. H αλµατώδης ικνµική ανάπτυη της πρωτεύυσας αρίει.
KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996 - H KAΘHMEPINH 5
H καταστρή της Mικρασιατικής εκστρατείας τ 1922, επέερε ένα τρµακτικ πλήγµα στην ελληνική ικνµία. Λίγ πριν, η ττε κυέρνηση διά τυ υπυργύ Oι-
κνµικών Πρωτπαπαδάκη, είε διτµήσει τ αρτνµισµα επιάλλντας αναγκαστικ δάνει. Στη ωτγραία τ κτίρι τυ Στρατηγείυ µας στη Σµύρνη.
Tα ελληνικά αρτνµίσµατα πυ
πρδευτικά έτασαν σε νύµερα
πλλών δισεκατµµυρίων κυκλ-
ρύσαν παράλληλα µε κατικά γερ-
µανικά, ιταλικά και υλγαρικά πυ
υσιαστικά «άρπααν» την ελληνική
παραγωγή στις πηγές της. Aργτερα
στις παραµνές της απελευθέρωσης
κυκλρησαν αρτνµίσµατα τυ
υνύ (ΠEEA) καθώς και επιταγές
της επαρίας (Tραπέης της Eλλά-
δς) για να αντιµετωπισθύν άµεσες
ανάγκες (µισθδσία κ.λπ.).
Στις 11 Nεµρίυ 1944 µια νέα
δραµή ρίστηκε ίση µε πενήντα δι-
σεκατµµύρια κατικές. O Eµύ-
λις µως έερε καινύργι πληθω-
ρισµ και τα νέα αρτνµίσµατα µε-
γάλωναν, πάλι, σε νµαστικές αίες
µέρις τυ τ 1954 κπηκαν τα τρία
µηδενικά (νµισµατική µεταρρύθµι-
ση τυ 1953).
Tα πι πρσατα γεγντα πυ α-
ρύν τη νµισµατική κυκλρία
είναι γνωστά και δεν υπάρει δυνα-
ττητα αναλύσεώς τυς. Θα περιρι-
σθύµε στην ευή να µη ρειασθεί
να κπύν και πάλι τα τρία µηδενικά
απ τ πλύ πρσατ δεκαίλιαρ
και να ρει η ώρα µας τ δρµ της
ριστικής σταθερπιήσεως και α-
ναπτύεως.
H ιταλική επίθεση εναντίν της ώρας µας στις 28 Oκτωρίυ τυ ’40 καταλήγει σε ήττα για τυς εισλείς. O ελληνικς
στρατς αντεπιτίθεται γράντας σελίδες δας. Συγρνως, µως, αρίει και η περίδς της µεγάλης δκιµασίας για την
ελληνική ικνµία µε τα τραγικά απτελέσµατα της Kατής.
6 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996
Πρώτες τράπεες και αρτνµίσµατα
Mε δυσπιστία αντιµετωπίστηκε τ νέ νµισµα επί Kαπδίστρια, ενώ σήµερα κυριαρεί
Xαρτνµισµα 25 δραµών της Iνικής Tραπέης. Hµερµηνία εκδσεως 23 Mαρτίυ 1889.
Kερµατικά γραµµάτια των δύ δραµών της Iνικής Tραπέης. Kυκλρησαν στις 21 ∆εκεµρίυ τυ 1885.
Tυ Aντωνίυ Λιναρδάκη
TA XAPTONOMIΣMATA µε τη σύγ-
ρνη περίπυ µρή των, είναι
επινηση των νεωτέρων ρνων.
Περίπυ, δύ ιλιάδες τριακσια
ρνια απ τα νµίσµατα των Λυ-
δών, η Tράπεα της Στκλµης
θέτει σε κυκλρία, τ 1662, τα
πρώτα της τραπεγραµµάτια και
ακλύθησαν ι άλλες ώρες της
Eυρώπης και τυ κσµυ λκλη-
ρυ.
Tα αρτνµίσµατα ήσαν, κατ’
αράς, µια γραπτή υπσεση της
τραπέης τι θα καταάλει στν
κµιστή «επί τη εµανίσει» τ α-
ναγραµεν πσ σε ρυσά ή
αργυρά νµίσµατα, τα πία είε
πρηγυµένως καταθέσει σ’ αυ-
τήν. H έλλειψη µως ρυσύ και
αργύρυ για την κπή νµισµά-
των, α’ ενς, και α’ ετέρυ η
αυανµενη εµπιστσύνη πρς τις
τράπεες, καθιέρωσαν τα τραπε-
γραµµάτιά των ως γενικ ανταλ-
λακτικ µέσ, απδεκτ στις συ-
ναλλαγές.
Στην Eλλάδα, τα αρτνµίσµα-
τα εµανίνται ταν Iωάννης
Kαπδίστριας κατά τν Iύνι τυ
1831, για να µην επιάλει και νέ-
υς ρυς απεάσισε διά τυ
ψηίσµατς τυ KZ/17.6.1831 την
εκτύπωση αρτνµισµάτων των
5, 10, 50 και 100 ινίκων συνλι-
κής αίας 3.000.000 ινίκων, απ
την Eθνική Xρηµατιστική Tράπεα
πυ είε συσταθεί ήδη απ τ
1828, αµέσως µετά την άιή τυ.
H Eθνική Xρηµατιστική Tράπεα
διαλύθηκε τ 1834. Oσα µως αρ-
τνµίσµατα είαν µπει σε κυκλ-
ρία και είαν παραµείνει στα έ-
ρια κµιστών απεσύρθησαν τ
1835.
Eθνική Tράπεα της
Eλλάδς, 1841-1928
T 1836 έγινε νέα πρσπάθεια ι-
δρύσεως Eθνικής Tραπέης, πυ
θα είε και τ δικαίωµα εκδσεως
τραπεικών γραµµατίων, αλλά ω-
ρίς απτέλεσµα, «λγω της ανωµά-
λυ καταστάσεως των ελληνικών
πραγµάτων», πως ισυρίστηκαν ι
άλλι κεαλαιύι. Tέλς τ 1841
ιδρύεται η Eθνική Tράπεα για την
ενίσυση της γεωργίας, τυ εµπ-
ρίυ και της ιµηανίας, στην -
πία παραωρείται και τ πρνµι
εκδσεως τραπεικών γραµµατίων,
αίας 25, 50, 100 και 500 δραµών
κατ’ αράς, στις πίες πρστίθε-
νται αργτερα και ι αίες 10, 20,
1.000 και 5.000 δραµών.
H Eθνική Tράπεα άρισε να λει-
τυργεί στις 22/1/1842, µε κύρι
έργ την παρή δανείων, τα πσά
των πίων κατεάλλντ κυρίως
σε αρτνµισµα.
T πρωτγνωρ τύτ άρτιν
Συνέεια στην 8η σελίδα
KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996 - H KAΘHMEPINH 7
T Aργστλι κατά τα µέσα τυ 19υ αιώνα. Στην Kεαλνιά, µαί µε την Kέρκυρα και τη Zάκυνθ, έγινε πρσπάθεια να κυκλρήσυν τραπεγραµµάτια σε λίρες
Aγγλίας, αλλά τελικά τ σέδι δεν εαρµστηκε.
Eκατντάδραµ αρτνµισµα της Tραπέης Kρήτης. Xανιά, 9 Σεπτεµρίυ 1916. Mεταύ των υπγραών και εκείνη τυ
ηγεµνικύ επιτρπυ.
µέσ συναλλαγών θα ήτ δύσκλ
να απκτήσει την εµπιστσύνη των
συναλλασσµένων ι πίι γνώρι-
αν και ενεπιστεύντ τα ρυσά
και αργυρά νµίσµατα, δθείσης
µάλιστα και της απτυίας της α-
πδής των αρτνµισµάτων
των ινίκων τυ 1831.
Tην δυσκλία αυτή, η ∆ιίκηση
της Eθνικής Tραπέης αντιµετώπι-
σε µε ένα απλ αλλά πλύ έυπν
τρπ: δίπλα στην θυρίδα πυ κα-
τεάλλντ τα πσά τυ δανείυ
σε αρτνµίσµατα, υπήρε µια
άλλη θυρίδα, πυ συναλλασσ-
µενς µπρύσε αµέσως να τα α-
νταλλάει µε ρυσά και αργυρά ν-
µίσµατα ισπσυ αίας.
Aίει να σηµειωθεί διά την ιστ-
ρία τι, πως αναγράεται εις τ
Kαθλικν Bιλίν τυ λγιστηρί-
υ της Eθνικής Tραπέης, την πρώ-
τη ηµέρα, δηλαδή στις 22/1/1842
µπήκαν σε κυκλρία 50 τραπε-
γραµµάτια των 100 δραµών, στις
28/1/1842 µπήκαν 100 των 100
δραµών, στις 18/2/1842 µπήκαν 30
των 500 δρ. κ.λπ. ∆ηλαδή τν
πρώτ µήνα εκυκλρησαν 180
γραµµάτια. Tα 25δραµα εκυκλ-
8 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996
O Bλς στις αρές τυ αιώνς. Στην πρωτεύυσα της Mαγνησίας εγκαταστάθηκε η έδρα της Tραπέης Hπειρθεσσαλίας, πυ λειτύργησε έως τ 1899.
ρησαν στις 29/5/1842 και τα
50δραµα στις 14/8/1842. Tα γραµ-
µάτια της A΄ εκδσεως έρυν τν
τίτλν EΛΛHNIKH TPAΠEZA διτι
στν πρώτ καννισµ της τραπέ-
ης αναέρεται ως Eθνική Eλληνι-
κή Tράπεα, ενώ απ την B έκδση
και εεής έρυν τν ριστικ
τίτλ Eθνική Tράπεα της Eλλάδς.
Tα γραµµάτια της A και B εκδ-
σεως κατασκευάσθηκαν στ Παρί-
σι. Kαι κατά την στιγµή της παρα-
δσεως στν πελάτη συνεπληρώ-
νετ, µε τ έρι(!), η αία αριθµητι-
κώς, π.. 50, η ηµερµηνία συστά-
σεως της τραπέης, 30 Mαρτίυ
1841, αριθµς τυ γραµµατίυ
π.. 9.350, ι υπγραές τυ Λγι-
στή, τυ Aριταµία, τυ ∆ιευθυ-
ντύ και τυ Bασιλικύ Eπιτρπυ,
τυ πίυ τίτλς έµπαινε µε
σραγίδα γιατί είε παραλειθεί
κατά την εκτύπωση.
Eπίσης ανεγράετ και η ένδειη
σε πι ιλί κατεωρήθη, σε
πια σελίδα και σε πια γραµµή(!)
καθώς και η πρειδπίηση τι η
παραπίηση τιµωρείται µε ισια.
H Eθνική Tράπεα, µαί µε την I-
νική και την Tράπεα Hπειρθεσ-
σαλίας, εέδωσε τ 1885 και κερ-
µατικά γραµµάτια 1 και 2 δραµών
A και B εκδσεως, έναντι δανείυ
11.000.000 δραµών πρς τ κρά-
τς. T εκδτικ πρνµι διατή-
ρησε η Eθνική Tράπεα µέρι τ
1928, πτε ιδρύθηκε η Tράπεα
της Eλλάδς, η πία και τ παρέ-
λαε.
Kατά τη διάρκεια τυ εκδτικύ
της πρνµίυ (1841 - 1928) η Eθνι-
κή Tράπεα έθεσε σε κυκλρία:
5δραµα: 6 σειρές, 10δρµ.: 10 σει-
ρές, 20δρµ.: 1 σειρά, 25δρµ.: 12
σειρές, 50δρµ.: 6 σειρές,
100δρµ.: 14 σειρές, 500δρµ.: 11
σειρές, 1.000δρµ.: 5 σειρές και
5.000δρµ.: 1 σειρά.
Iνική Tράπεα,
1840-1920
Tα Iνια νησιά, λγω της επικαί-
ρυ θέσεώς των έγιναν κατά και-
ρύς στς διαρων κατακτη-
τών, µέρι τ 1864 πτε παρεω-
ρήθησαν στην Eλλάδα.
T 1818 εισάγεται ως άση τυ
νµισµατικύ συστήµατς τ ισπα-
νικ τάλληρ (δίστηλ ή κλνάτ)
και υπδιαιρέσεις τυ τ διλν,
λς και τ ηµιλν, πυ
έρυν την ελληνική επιγραή I-
νικ Kράτς. T 1825 εισάγεται τ
αγγλικ νµισµα. Oι συναλλαγές -
µως εακλυθύν, κατά κύριν
Συνέεια απ την 7η σελίδα
Kερµατικά γραµµάτια της Eθνικής Tραπέης πυ κυκλρησαν τ 1897.
Kερµατικά γραµµάτια µιας και δύ δραµών, της Eθνικής Tραπέης τ 1885.
KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996 - H KAΘHMEPINH 9
λγ να υπλγίνται και να γίν-
νται σε κλνάτα.
T 1837 η Γερυσία τυ Iνικύ
Kράτυς απεάσισε, για την εµψύ-
ωση τυ εµπρίυ και της ναυτι-
λίας, τη σύσταση τραπέης µε δι-
καίωµα εκδσεως τραπεικών
γραµµατίων για τα Eπτάνησα.
T 1839 δηµσιεύεται σετικς
νµς για την σύσταση της Iνικής
Tραπέης µε έδρα τ Λνδίν, της
πίας τ κεντρικ κατάστηµα της
Kέρκυρας άρισε τις εργασίες τυ
την 1-3-1840, τ υπκατάστηµα της
Zακύνθυ στις 18-5-1840 και της
Kεαλληνίας στις 10-8-1840. Mετά
την ένωση της Eπτανήσυ µε την
Eλλάδα, τ 1864, η Iνική Tράπεα
εακλύθησε να λειτυργεί ως
αγγλικ ίδρυµα. T 1873 µετεέρ-
θη τ κεντρικ κατάστηµα της Kέρ-
κυρας στην Aθήνα, και τ 1957 κα-
τέστη αυττελής ελληνική τράπεα
µε την εαγρά της απ την Eµπ-
ρική Tράπεα.
H Iνική Tράπεα διετήρησε τ
εκδτικ δικαίωµα απ τ 1839
µέρι τ 1920, πτε περιήλθε
στην Eθνική Tράπεα, ενώ εακ-
λυθεί να λειτυργεί ως εµπρική
τράπεα.
H Iνική Tράπεα πρκειµένυ
να αιπιήσει τ εκδτικ δικαίω-
µά της άρισε να ετιµάει τα σε-
τικά γραµµάτιά της σε λίρες
Aγγλίας, πυ ήτ και τ επίσηµ
νµισµα απ τ 1825. Oι αντιδρά-
σεις µως, πρανώς, των συναλ-
λασσµένων, πυ εακλύθησαν
να πρτιµύν να συναλλάσσνται
και να ρησιµπιύν τα αργυρά ι-
σπανικά κλνάτα, υπρέωσαν
την Tράπεα να εγκαταλείψει την
έκδση των γραµµατίων της σε λί-
ρες και να τα εκδώσει σε κλνάτα,
µλντι τα λγιστικά ιλία της
και ι ισλγισµί της εακλύθη-
σαν να συντάσσνται πάντα σε λί-
ρες Aγγλίας.
H πρσπάθεια κυκλρίας τρα-
πεγραµµατίων σε λίρες Aγγλίας
έθασε και σταµάτησε στ στάδι
των δκιµίων, πως µαρτυρύν τα
υπάρντα δκίµια των 10 σελινίων
και 1, 2 και 5 λιρών µε την ένδειη
KEPKYPA, KEΦAΛΛHNIA, ZAKY-
NΘOΣ.
H Iνική Tράπεα εέδωσε γραµ-
µάτια των 2, 5 και 100 κλνάτων, A
και B εκδσεως, τα πία εακ-
λύθησαν να κυκλρύν και µε-
τά την ένωση µε την Eλλάδα και
την εισαγωγή της δραµής τ 1865.
Aντικατεστάθησαν τ 1874 µε
γραµµάτια των 10, 25 και 100 δρα-
µών, A και B εκδσεως. T 1885 ε-
έδωσε, µαί µε την Eθνική και την
Tράπεα Hπειρθεσσαλίας, κερµα-
τικά γραµµάτια 1 και 2 δραµών έ-
ναντι δανείυ 3.500.000 δραµών
πρς τ κράτς.
∆υστυώς πλλά ιστρικά στι-
εία γύρω απ την Iνική Tράπεα
και τα τραπεγραµµάτιά της, -
πως τα λγιστικά ιλία, ηµερλ-
για και καθλικά πυ κατεγρά-
ντ λεπτµερώς, ι εκδσεις, ι η-
µερµηνίες, ι πστητες και ι α-
ίες των τραπεγραµµατίων, κα-
∆εκάδραµ αρτνµισµα τυ 1882 της Tραπέης Hπειρθεσσαλίας.
Xαρτνµισµα 25 δραµών της Iνικής Tραπέης. Tπς εκδσεως Kέρκυρα. Συνέεια στην 10η σελίδα
10 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996
Συνέεια απ την 9η σελίδα
Xαρτνµισµα 100 δραµών (1888) τυπωµέν στη Γαλλία. Tράπεα Hπειρθεσσαλίας.
Eκατντάδραµ της Iνικής Tραπέης τυ 1914.
τεστράησαν κατά τν B΄ Παγκ-
σµι Πλεµ ταν αερτρπίλλη α-
ντί να πλήει τα πλία των απω-
ρύντων Γερµανών (1944) έπληε
τ αρεί της Tραπέης και η επα-
κλυθήσασα πυρκαγιά και τα νε-
ρά για την κατάσεσή της συµπλή-
ρωσαν την καταστρή.
Tράπεα
Hπειρθεσσαλίας,
1882-1899
H πρσάρτηση των περιών
της Hπείρυ και της Θεσσαλίας τ
1881 καθώς και η πρετιµασία και
η κινητπίηση τυ στρατύ κατά
τα πρηγύµενα έτη, δηµιύργη-
σαν τεράστιες δαπάνες, για την
κάλυψη των πίων η κυέρνηση
συνήψε εθνικ δάνει 120.000.000
δρ. µε µιλ κεαλαιύων, ι -
πίι ήτησαν ως αντάλλαγµα να
τυς ρηγηθεί τ δικαίωµα ιδρύ-
σεως τραπέης πυ θα είε και τ
απκλειστικ πρνµι εκδσεως
και κυκλρίας τραπεικών
γραµµατίων στις περιές αυτές.
Eτσι τ 1882 ιδρύθηκε η Πρνµι-
ύς Tράπεα Hπειρθεσσαλίας
µε έδρα τ Bλ.
Kατά τ 1885 εέδωσε, µαί µε
την Eθνική και την Iνική Tράπεα
κερµατικά γραµµάτια έναντι δα-
νείυ 3.500.000 δραµών πρς τ
κράτς. Mεταύ δε των ετών 1882
και 1885 ίδρυσε και υπκαταστή-
µατα στην Aρτα, στη Λάρισα, στα
Tρίκαλα, στην Kαλαµπάκα και στν
Aλµυρ.
H δράση της µως ήταν ε αρ-
ής υπτνική. Xαριστική λή
στην ύπαρή της απτέλεσε θά-
νατς τυ ιδρυτύ της Aνδρέα
Συγγρύ, τν Φερυάρι τυ
1899, πυ έσησε και την τελευ-
ταία ελπίδα αναωγνήσεώς της.
Tν ∆εκέµρι τυ 1899 συνεω-
νεύθη µε την Eθνική Tράπεα,
στην πία περιήλθε και τ πρν-
µι της εκδσεως τραπεικών
γραµµατίων.
Tράπεα Kρήτης,
1899-1919
Mε την Eπανάσταση τυ 1895-
1897 η Kρήτη πλησίασε στην ένωση
µε την Eλλάδα. Aλλά άτυς ελ-
ληντυρκικς πλεµς τυ 1897
ανάγκασε τυς Kρήτες να δεθύν
την πρταση των Mεγάλων ∆υνά-
µεων, Aγγλίας, Γαλλίας, Pωσίας και
Iταλίας, για αυτνµία και ι ένω-
ση. T 1898 διρίσθη πρώτς Yπα-
τς Aρµστής Kρήτης Πρίγκιψ
της Eλλάδς Γεώργις. T 1908 ι
Kρήτες εκήρυαν την ένωση, η -
πία ριστικπιήθηκε µετά τν νι-
κηρ πλεµ κατά των Tύρ-
κων, τ 1913.
Aπ τα πρώτα µέτρα πυ έλαε
Πρίγκιψ Γεώργις, µλις έθασε
στην Kρήτη ήτ και η δηµιυργία
τραπέης για την ανάπτυη της ι-
κνµίας.
H Tράπεα Kρήτης ιδρύθηκε τ
1899 και της παρεωρήθη τ απ-
KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996 - H KAΘHMEPINH 11
Aπψη της πλεως της Zακύνθυ κατά τν περασµέν αιώνα.
κλειστικ πρνµι εκδσεως και
κυκλρίας τραπεικών γραµ-
µατίων στην Kρήτη, αίας 25, 50,
100 και 500 δραµών. Aπ αυτά ε-
εδθησαν µνν ι αίες 25 και
100 δραµών. T 1919 η Tράπεα
Kρήτης συνεωνεύθη στην Eθνι-
κή Tράπεα, η πία και έλαε α-
π την πρώτη και τ εκδτικ
πρνµι.
Tράπεα της Eλλάδς,
1928 - σήµερα
Oι εµπειργνώµνες της KTE
(Kινωνίας των Eθνών) κατπιν αι-
τήσεως της ελληνικής κυερνήσε-
ως (Iύλις 1927), αύ µελέτησαν
τα ελληνικά ικνµικά δεδµένα
απεάνθησαν τι µπρεί η Eθνική
να παραµείνει εκδτική Tράπεα,
αύ περιρισθεί σε τραπεικές
µνν εργασίες και εγκαταλείψει
τις εµπρικές. Tύτ µως δεν α-
πεδέθη η Eθνική Tράπεα και έτσι
απεασίσθη η ίδρυση νέας Kεντρι-
κής Eκδτικής Tραπέης, της Tρα-
πέης της Eλλάδς.
H Tράπεα της Eλλάδς ιδρύθη
µε τν νµ 3424/7-2-1927 και άρ-
ισε τις εργασίες της στις 14-5-
1928. ∆εν εέδωσε αµέσως δικά
της γραµµάτια, αλλά διετήρησε σε
κυκλρία τα γραµµάτια της
Eθνικής Tραπέης. Oσα δε γραµµά-
τια της Eθνικής δεν είαν τεθεί α-
κµη σε κυκλρία παρελήθη-
σαν απ την Tράπεα της Eλλάδς,
επεσηµάνθησαν µε τν τίτλ
«TPAΠEZA THΣ EΛΛA∆OΣ» και ετέ-
θησαν σε κυκλρία.
Tα πρώτα γραµµάτια της Tραπέ-
ης της Eλλάδς των 500 και 5.000
δραµών εκυκλρησαν τ 1932
και των 50, 100 και 1.000 δραµών
τ 1935.
T 1932 κυκλρύν τα πρώτα αρτνµίσµατα της Tραπέης της Eλλάδς (των 500 και 5.000 δρ). H εκτύπωσή τυς πραγ-
µατπιήθηκε απ την American Banknote Company.
12 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996
T λιµάνι τυ Πειραιά αναπτύσσεται µε ταείς ρυθµύς ταν η Aθήνα γίνεται πρωτεύυσα τυ κράτυς. Eδώ, σε ωτγραία τυ 1880.
T εκδτικ πρνµι της Iνικής
T Eλληνικ ∆ηµσι παραώρησε τ δικαίωµα κπής αρτνµισµάτων σε σειρά τραπεών
Xαρτνµισµα των δύ κλνάτων, της Iνικής Tραπέης, µε την επισήµανση ZAKYNΘOΣ στ κάτω µέρς.
Tυ δρς ∆ηµήτρη A. Nικλετπυλυ
Πρέδρυ Eλληνικής Eταιρείας Oικν. Iστρίας
EINAI ιδιαίτερα ενδιαέρν τ
σετικά µακρύ ρνικ ιδρύσεως
της Iνικής Tραπέης, µιας αι-
πρσεκτης πρωτυλίας, η πία
εκίνησε απ την εκµετάλλευση
των παραγωγών, κυρίως σταίδας
και ελαιών, απ τυς εµπρυς -
τκγλύυς. Eνώ ρέωναν επι-
τκια 25%-30%, παράλληλα εκία-
αν τυς παραγωγύς και αγρα-
αν την παραγωγή σε εευτελιστι-
κές τιµές.
O ττε ανώτατς διικητής των
νήσων λρδς Nugent µε ενέργει-
ές τυ στ Λνδίν εασάλισε
κνδύλια για τη ρήγηση πρκα-
ταλών στυς παραγωγύς µε ε-
πιτκι 5%-6%, παράλληλα δε ε-
πεδίωε την ίδρυση τραπέης για
τη, µέσω αυτής, ρηµατδτησή
τυς και έκδση τραπεγραµµα-
τίων. Kύρι εγείρηµα τυ λρδυ
Nugent ήταν τι θα «έγαινε ρευ-
στ ρήµα απ τα µπαύλα» µε ά-
µεσ απτέλεσµα την πτώση των
KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996 - H KAΘHMEPINH 13
T υπκατάστηµα της Iνικής Tραπέης στ Aργστλι κατά τις αρές τυ αιώνα. H λειτυργία τυ εκίνησε στις 10 Aυγύστυ 1840.
επιτκίων. Oι πρσπάθειές τυ α-
πέτυαν µε απτέλεσµα την απ-
γήτευσή τυ και την παραίτησή
τυ τν ∆εκέµρι τυ 1834.
Eυνϊκ υπµνηµα
Πρέπει να σηµειωθεί σαν παρέν-
θεση τι τ 1814 έτς ριστικής
διαδής της γαλλικής κυριαρίας
η πία ερήµωσε τν υσικ πλύ-
τ των Iνίων νήσων (υλτµήθη-
καν ακµη και τα ελαιδενδρα για
θέρµανση) υπήρε και εκεί στεν-
τητα κυκλρίας νµισµάτων –-
πως και σε λη την περιή της
Aνατλής (Levant) µε κύρια κυκλ-
ρία Mεικανικών Kλνάτων και
Tαλλήρων Mαρίας Θηρεσίας. H µε-
γάλη τώεια πυ πρέκυψε ανά-
γκασε τν ανώτατ διικητή να µει-
ώσει ακµη και τυς ρυς. Πα-
ράλληλα η πρσπάθεια πρωθήσε-
ως τυ αγγλικύ νµίσµατς δεν ε-
πέτυε παρά µν σε µικρή κλίµακα
µετά τ 1830. O διάδς τυ λρ-
δυ Nugent σερ Howard Douglas ή-
ταν αρικά τελείως αρνητικς και
διακήρυε την αντίθεσή τυ µε τις
πρσπάθειες πυ έγιναν, αλλά σύ-
ντµα, αντιµετωπίντας την πραγ-
µατικτητα, εετίµησε τις πρσπά-
θειες τυ πρκατυ τυ και υπέ-
αλε στ Λνδίν υπµνηµα για τη
δηµιυργία τραπέης (United Ionian
States Bank), πιστωτικής και εκδ-
τικής. Mεσλάησαν πλλές και εν-
διαέρυσες –για τν ερευνητή–
διεργασίες, µία απ τις πίες ήταν
η δυσπιστία των Eλλήνων πλιτικών
των νήσων, πιθαντατα εκπρευ-
µενες απ τα υπάρντα συµέρ-
ντα (έµπρι - τκγλύι).
T 1837 (23 Oκτωρίυ) δηµσι-
εύθηκε, µετά τη δηµσίευση νµυ
για την ίδρυση και λειτυργία Aνω-
νύµων Eταιρειών στ Kράτς των
Iνίων νήσων, δηµσιεύθηκε τ Kα-
ταστατικ (Prospectus) για την ί-
δρυση τραπέης µε κεάλαι Λιρών
100.000. (4.000 µετές πρς Λίρες
25 εκάστη) µε συµµετή και κατί-
κων των νήσων, ι πίι, µως,
δεν ανταπκρίθηκαν.
O τελικς νµς
Tν Oκτώρι τυ 1839 δηµσι-
εύθηκε απαση της Bυλής για τη
σύσταση της Iνικής Tραπέης (ω-
ρίς τις λέεις United States) µε 15
άρθρα και µετυς Aγγλυς υπη-
κυς και δικαίωµα εκδσεως τρα-
πεγραµµατίων (πρνµι για την
περιή) για περίδ 20 ετών, ση
και η διάρκεια της τραπέης. Nµι-
κά πρλήµατα πυ πρέκυψαν ε-
πιλύθηκαν µε έγκριση της Bυλής
µε κάπια σύνδεση µε τν νµ τυ
1837, σν δε αρά τ εκδτικ
πρνµι η αρική πρλεψη ρίυ
µέρι τ 50% τυ κατατεθειµένυ
κεαλαίυ διευρύνθηκε στ 100%
τυ κεαλαίυ (21.6.1843).
Στις 2 Mαρτίυ 1840 κυκλρη-
σαν τα πρώτα µεταλλικά νµίσµατα
της Iνικής Tραπέης (απδείτη-
καν λιπαρή ως πρς τ αγγλικ
σελλίνι). T 1844 η τράπεα συνδέ-
θηκε µε τν Banking Act πυ α-
ρύσε και τη Tράπεα της Aγγλίας.
T πρώτ έτς λειτυργίας της α-
πέερε κέρδη Λιρών 4 0.004 και µέ-
ρισµα 3%.
Mια τελευταία παρατήρηση. Aπ
την παρατήρηση των συλλεκτικών
πλέν πρώτων τραπεγραµµατίων
συµπεραίνει κανείς τι τα τραπε-
γραµµάτια εκδίδνταν ad hoc µε υ-
πγραές και ηµερµηνία συµπλη-
ρωµένες µε µελάνι (drafts). Aκµη
και πλύ µεταγενέστερα τραπε-
γραµµάτια παρυσιάυν την ίδια
εικνα.
∆εκάδραµ της Iνικής Tραπέης µετά την απελευθέρωση των Iνίων Nήσων τ 1864.
14 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996
Tπικά Eνριακά Xαρτνµίσµατα
Iδιτυπα «νµίσµατα» πυ εέδωσαν πλλές κιντητες στην Tυρκκρατία υπ την κάλυψη της Eκκλησίας
Tυ Kώστα Xατιώτη
Iστρικύ, ερευνητή Aντιπρέδρυ Συλλγυ των
Aθηναίων
O ΠOΛYΠΛEYPOΣ ρλς, πυ διε-
δραµάτισε η Oρθδη Eκκλησία
στα ρνια της Tυρκκρατίας, εί-
ναι µια συνή αναρά λων των ι-
στρικών ερευνών, πυ ασλύ-
νται µε την ελληνική ιστρία.
Παρ’ λην, µως, τη συντητα
των αναρών αυτών και την σε ά-
θς µελέτη τυ θέµατς, υπάρυν
ακµη πτυές, πυ παραµένυν
σεδν άγνωστες και αδιερεύνη-
τες. Mιαν τέτια περίπτωση συνι-
στύν και τα «τπικά νµίσµατα και
αρτνµίσµατα», πυ η Oρθδη
Eκκλησία έθεσε σε κυκλρία καθ’
λην την έκταση της Oθωµανικής
Aυτκρατρίας, κατά τα τέλη τυ
19υ και τις αρές τυ 20ύ αιώνς.
Mέρι πριν απ τριάντα περίπυ
ρνια, κανένας απ τυς ιστρι-
κύς ερευνητές και τυς νµισµα-
τλγυς δεν εγνώριε την τλµη-
ρή αυτή πρωτυλία της Eκκλη-
σίας· υπήραν µνν κάπιες σπ-
ραδικές απσπασµατικές αναρές
στ θέµα απ περιηγητές της επ-
ής (H.F. Tozer, L.D. Laenay, J.
Baker - Penogre κ.λπ.) ή αναµνή-
σεις πρσύγων της Mικρασιατικής
καταστρής, πυ απλά περιρί-
νταν στην επισήµανση της αιπρ-
σεκτης συνήθειας της κυκλρίας
«τπικών νµισµάτων και αρτν-
µισµάτων».
Aλλωστε, ακµη και σήµερα, ύ-
στερα απ τις συστηµατικές έρευ-
νες και αναδιήσεις των τελευταί-
ων ετών, δεν γνωρίυµε πώς ακρι-
ώς εκίνησε η συνήθεια της κυ-
κλρίας των «νµισµάτων» αυ-
τών. Συνήθως, ως ρνικ σηµεί
εµανίσεως αναέρνται τα πρώτα
µετά την πτώευση της Oθωµανι-
κής Aυτκρατρίας ρνια (1876)
και ως γενεσιυργς αιτία πράλ-
λεται η έλλειψη νµισµάτων µικρής
νµαστικής αίας («ψιλά», πως
τα απκαλύµε συνήθως), πυ τ-
σ απαραίτητα είναι στις καθηµερι-
νές συναλλαγές. Φυσικά, η ανάγκη
αυτή πλλαπλασιάεται ταν πρ-
κειται για ικνµικά καθυστερηµέ-
νες περιές, πως ήσαν λες σε-
δν ι περιές της Oθωµανικής
αυτκρατρίας.
Oµως, αν η πτώευση της αυτ-
κρατρίας επέαλε, κατά κάπιν
τρπ, την έκδση και κυκλρία
των εκκλησιαστικών αυτών «νµι-
σµάτων και αρτνµισµάτων», δεν
αίνεται πιθαν τι απτέλεσε και
τ σηµεί αετηρίας τυς. Γιατί η
πρώτη εµάνισή τυς, έει πια δια-
πιστωθεί, πως ανάγεται σε ρν
πργενέστερ της πτωεύσεως και
συγκεκριµένα στις αρές της δεκα-
ετίας τυ 1870.
Tρεις ήσαν ι µρές, µε τις -
πίες εµανίσθηκαν τα τπικά αυτά
εκκλησιαστικά «νµίσµατα» και
«αρτνµίσµατα»:
α) Eπισηµασµένα (µε υστερσηµ
της εκκλησίας) άλκινα θωµανικά
κέρµατα (40, 20, 10, 5 παράδων),
πυ µε την πτώευση είαν παύσει
να έυν νµιµη κυκλρία.
) Nµισµατσηµα, δηλαδή εγά-
ρακτα µεταλλικά ελάσµατα (συνή-
θως απ λευκσίδηρ) και
γ) «Mπιλιέτα», δηλαδή µικρά τε-
µάια αρτνι ή σκληρ αρτί, µε ε-
πιγραές και σραγίδα.
Aπ τυς τρεις αυτύς τύπυς,
πι ενδιαέρων για τυς ιστρι-
κύς ερευνητές είναι, ασαλώς,
τρίτς, αύ στα «µπιλιέτα» συνα-
ντύµε επιγραές µε πλήρη ανα-
ρά της «Aρής», πυ τα εέδιδε,
πως και άλλα ενδιαέρντα πλη-
ρριακά στιεία.
Tλµηρ εγείρηµα
Aλλά πώς, ακριώς, λειτυργύ-
σαν αυτά τα πρωττυπα «αρτνµί-
σµατα»; Πια «Aρή» τα εέδιδε; Kαι
πύ κυκλρύσαν;
Oπως πραναέρθηκε, καµία πρω-
τγενής γραπτή µαρτυρία δεν έει
διασωθεί (εάν, υσικά υπήρε πτέ)
για να µας διαωτίσει κατά τρπν
αυθεντικ. Oµως, τα τριακσια περί-
πυ διαρετικά «µπιλιέτα», πυ
γνωρίυµε σήµερα (και, πυ ασα-
λώς απτελύν µικρ µν πσστ
τυ συνλικύ αριθµύ πυ κυκλ-
ρησε), µας δηγύν σε ρισµένες
ασαλείς διαπιστώσεις:
α) Tα «µπιλιέτα» εεδίδντ απ
την εκκλησία τυ ωριύ, της κωµ-
πλεως ή και µιας συνικίας· και κυ-
κλρύσαν τπικά, δηλαδή µν
µέσα στα ρια της εκκλησιαστικής
δικαιδσίας της «αρής» πυ τα ε-
έδιδε.
) Παρ’ λν, πυ η έκδση εµα-
νίεται να γίνεται απ τις κατά τ-
πυς εκκλησίες, είναι έαι τι η
σύλληψη και σεδιασµς τυ τλ-
µηρύ αυτύ εγειρήµατς είλε-
ται στ Φανάρι. Γιατί, υσικά, είναι
αδύνατ να δεθύµε τι ταπει-
νς λευίτης της Σιγής ή της Kαρά-
λης (και, πλύ περισστερ, ι ιε-
ρείς των εκκλησιών της Kωνσταντι-
νύπλης) θα έπαιρναν αυτνµα
τέτιες πρωτυλίες, ωρίς την ά-
µεση καθδήγηση ή και εντλή τυ
Φαναρίυ.
γ) Στην πρώτη άση της, η έκδση
«µπιλιέτων» έγινε µε πλλή πρσ-
ή για να µην πρκαλέσει την ργή
τυ δυνάστη. Eτσι, στα πρώτα «µπι-
λιέτα» δεν αναέρεται νµαστική
αία, αλλά αυτή υπδηλώνεται έµ-
µεσα: «Kαλν δια κηρίν εν». Kαι δε-
δµένυ τι η τιµή τυ κεριύ ήταν
5 παράδες, είναι πρανές τι τ
«µπιλιέτ» ήταν αίας 5 παράδων.
Oταν λίγ αργτερα, καθιερώθηκε
η αναγραή της αίας (40, 20, 10, 5
παράδες), κρίθηκε ρνιµ να πρ-
Mικρά Aσία, Bυγιύκ ∆ερέ. T τπικ αρτνµισµα εκδίδεται απ την εκκλησία
της Aγίας Παρασκευής, «Kαλύδια παράδες 10». Tων Eλλήνων ι Kιντητες...
H ήθεια της Eκκλησίας κατά την περίδ της Tυρκκρατίας κάλυψε και µία πλευρά των ικνµικών συναλλαγών µε την
κυκλρία ενς είδυς «αρτνµίσµατς». Mετά την επιτυία τυ εγειρήµατς, άλλες κιντητες, Aρµενίων ή Iσραηλι-
τών, έσπευσαν να ακλυθήσυν την «ικνµλγική» ιδέα των Eλλήνων.
KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996 - H KAΘHMEPINH 15
Iερά εκκλησία Aγίας Eυηµίας εν Xαλκηδνι. Aία αρτνµίσµατς παράδες δέκα. H αναγραµένη ένδειη «ισύει εντς τυ ναύ» δεν εµπδιε την κυκλρία
και εκτς. ∆ειά: Xαρτνµισµα είκσι παράδων τυ ιερύ ναύ της Σηληµρίας.
στεθεί η ένδειη «ισύει εντς τυ
ναύ».
Φυσικά, τα εκκλησιαστικά αυτά
«αρτνµίσµατα», πυ ευπηρε-
τύσαν τις γενικτερες συναλλακτι-
κές ανάγκες της συγκεκριµένης τ-
πικής κινωνίας, κυκλρύσαν
και εκτς της εκκλησίας.
Eυρεία διάδση
T σύστηµα κυκλρίας ήταν α-
πλ και πλύ πρακτικ, γι’ αυτ και
πλύ σύντµα έσπευσαν να τ υι-
θετήσυν και άλλες εθνικές κιν-
τητες (Aρµενική, Iσραηλιτική), ακ-
µη και µεγάλες ιδιωτικές επιειρή-
σεις: Oπις ρειαταν κέρµατα µι-
κρής νµαστικής αίας, απευθυν-
ταν στην εκκλησία, έδιδε ένα µετίτι
(ρυσ νµισµα της επής) και ε-
λάµανε αντιστίως νµαστικής
αίας «µπιλιέτα». Oταν πάλι κάπις
συγκέντρωνε πλλά «µπιλιέτα», η
εκκλησία παίντας τν ρλ εκδ-
τικής τράπεας, τα εαργύρωνε, κα-
ταάλλντάς τυ την αία τυς σε
ρυσά νµίσµατα. O θεσµς των
«τπικών νµισµάτων και αρτν-
µισµάτων» λειτύργησε απρσκ-
πτα και ευεργετικά για 40 σεδν
ρνια. T 1908, µως, µε την επι-
κράτηση των Nετύρκων, ήλθε τ
πρώτ πλήγµα. Aλλωστε, τα ικν-
µικά της αυτκρατρίας είαν ελ-
τιωθεί σετικά και νέα κέρµατα µι-
κρής νµαστικής αίας κυκλ-
ρύσαν στην αγρά. T τελειωτικ
κτύπηµα επήλθε λίγα ρνια αργτε-
ρα µε την έκρηη τυ A΄ Παγκσµίυ
Πλέµυ, πυ άλλωστε έδωσε και τ
σύνθηµα των διωγµών των Eλλήνων
της M. Aσίας µε την τραγική κατάλη-
η τυ εριωµύ τυς. Oι Eλληνες,
πυ επί αιώνες έησαν και εδηµιύρ-
γησαν σε λες τις γωνιές της M.
Aσίας, υπρεώθηκαν να εγκαταλεί-
ψυν τις πργνικές εστίες τυς µε
τν τερατώδη και άραρ ρ της
ανταλλαγής των πληθυσµών, πυ έ-
θεσε η Συνθήκη της Λωάννης. Aλλά
τα «τπικά νµίσµατα και αρτνµί-
σµατα» της Oρθδης Eκκλησίας
παραµένυν αδιάψευστι ιστρικί
µάρτυρες της εκεί δηµιυργικής πα-
ρυσίας τυ Eλληνισµύ.
Xαρακτηριστι-
κά αρτνµί-
σµατα «Mπιλιέ-
τα» της δεκαε-
τίας τυ 1870.
Kαι τπς εκ-
δσεως,
Πρύσσα, Tε-
πετίκ, Tατάυ-
λα, Συσυρ-
λύκι...
16 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996
O γερµανικς στρατς θέτει υπρεωτικά σε κυκλρία, τ 1941, τα δικά τυ νµίσµατα µετά την κατάληψη της ώρας.
Aίει να σηµειωθεί τι η κυκλρία αυτών των νµισµάτων απαγρευταν στην ίδια τη Γερµανία. Στη ωτγραία νµι-
σµα των 50 µάρκων.
Xαρτνµίσµατα της Kατής
H κατάρρευση της ικνµίας τ 1941 απτυπώθηκε σ’ αυτά κατά τρπ τραγικ
Tυ Aναστασίυ Π. Tαµαλή
Πρέδρυ της Eλληνικής Nµισµατικής Eταιρίας
OΛOI γνωρίυµε τις τρµακτικές
συµρές πυ σώρευσε στην
Eλλάδα η τριπλή κατή τυ 1941-
1944. Πέρα απ’ λα τα άλλα η κατα-
στρή της ικνµίας ήταν λ-
κληρωτική. Φωτγραία αυτής της
καταστρής απτελύν και τα
αρτνµίσµατα της επής πυ
συνπτικά παρυσιάυµε σε αυτ
τ σηµείωµα.
Tις τελευταίες ηµέρες τυ πλέ-
µυ και τις πρώτες της εθρικής κα-
τής, πανικλητς κσµς µά-
ευε τα λετά τυ απ τις τράπεες.
Mε τις αθρες αναλήψεις άδειασαν
τα ταµεία και η Tράπεα της Eλλάδς
στις 25 Aπριλίυ 1941 αναγκάσθηκε
να αναθέσει σε κυκλρία παλαι-
τερα αρτνµίσµατα πυ είαν α-
πσυρθεί και ακυρωθεί µε διάτρηση
και περίµεναν την απτέρωσή
τυς. Στις 27 Aπριλίυ ι γερµανικές
δυνάµεις µπήκαν στην Aθήνα και
στις 29 ανακινώθηκε πως πρέπει να
γίννται δεκτά τα στρατιωτικά µάρ-
κα πυ έεραν µαί τυς. H λεηλασία
της Eλλάδς άριε µε άψγη τευτ-
νική µεθδικτητα: αυτά τα µάρκα
τυ Reichskreditkassen ήταν στην
πραγµατικτητα άγραα, αύ δεν
είαν κανένα αντίκρισµα και δεν κυ-
κλρύσαν στη Γερµανία. T πα-
ράδειγµα των Γερµανών ακλύθη-
σαν και ι Iταλί πυ τύπωσαν δικές
τυς δραµές, ι πίες, σύµωνα
µε τ διάταγµα τυ στρατηγύ Oύ-
γυ Kααλλέρ, «ήσαν υπρεωτι-
κώς δεκτές, απεριρίστως». O τρί-
τς εταίρς, υλγαρικς στρατς
πυ κατέλαε την Aνατλική Mακε-
δνία και τη Θράκη, δεν γνώριε τέ-
τιες λεπττητες. Aπλώς απαγρευ-
σε την κυκλρία των ελληνικών
αρτνµισµάτων και νµισµάτων
και τα αντικατέστησε µε υλγαρικά.
«Kερµατικά
γραµµάτια»
Mια άλλη επίπτωση των πρώτων η-
µερών της κατής ήταν η εαάνι-
ση των µεταλλικών κερµάτων. ∆ια-
δθηκε πως ι Γερµανί θα τα µά-
ευαν και θα τα ρησιµπιύσαν
στην πλεµική ιµηανία τυς και
ι Eλληνες τα εαάνισαν, σαν µια
πρώτη αντιστασιακή πράη. Eτσι τυ-
πώθηκαν και κυκλρησαν τν Iύ-
νι τυ 1941 άρτινα «κερµατικά
γραµµάτια» των 50 λεπτών και των 1,
2 και 5 δραµών.
Iδιτυπ πρληµα δηµιυργήθη-
κε στα νησιά τυ Aιγαίυ πυ απεκ-
πησαν απ τ κέντρ και ι τπικές
αρές ή και ιδιώτες πήραν την πρω-
τυλία της αντιµετώπισής τυ.
Στη Σύρ, για παράδειγµα, τ υπ-
κατάστηµα της Eθνικής Tραπέης,
µη διαθέτντας πλέν αρτνµί-
σµατα δηµιύργησε δικά τυ πληρώ-
νντας τυς πελάτες τυ µε επιτα-
γές των 1.000 και 2.000 δραµών, ι
πίες µε πισθγράηση της ίδιας
της τραπέης µεταάλλνταν «εις
τν κµιστήν» και κυκλρύσαν
καννικά. Στ ωρι Πέτρα της Λέ-
συ, εάλλυ παπάς τύπωσε
«κέρµατα» των 5, 10 και 20 δραµών,
ενώ στη Σάµ µε διαταγή τυ Iταλύ
διικητή Eκτρς Mπαστίκα κυκλ-
ρησαν υπρεωτικά µέρι τις 4
Σεπτεµρίυ 1941 τα ιταλικά αρτ-
νµίσµατα και κέρµατα.
Bυλγαρικ αρτνµισµα απ εκείνα πυ υπρεωτ
γρευταν η ρήση ελληνικών.
Xαρτνµισµα των 5000 της Tράπεας Eλλάδς πυ κυ
την περίδ της Kατής τ 1942 και 1943.
Iταλικ αρτνµισµα πυ αρικά κυκλρησε στη Σ
κλυθώντας τ σύστηµα των Γερµανών, τύπωσαν κα
πηρεσία µε την επωνυµία «Mεσγειν Tαµείν Πίστεω
Συνέεια στην 18η σελίδα
Kερµατικά γραµµάτια της πρώτης Kατικής περιδυ, των δέ-
κα και των πέντε δραµών της «Eλληνικής Πλιτείας».
KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996 - H KAΘHMEPINH 17
τικά κυκλρύσαν στην Aνατλική Mακεδνία και Θράκη ενώ απα-
κυκλρησε για πρώτη ρά τ 1932 και στη συνέεια επανεκδθηκε
Σάµ τν Mάι τυ 1941, µε ιστιµία 6,25 λίρες=100 δραµές. Eπίσης α-
και ι Iταλί «στρατιωτικά» αρτνµίσµατα. Eκδτης, µια παράενη υ-
ως δια την Eλλάδα».
Eνα εντυπωσιακ «αρτνµισµα» της Kατικής περιδυ (πάνω και κάτω)είναι τ µλγ της ΠEEA και
η αία τυ δεν είναι σε δραµές αλλά σε κάδες σταριύ. Tα µλγα αυτά κυκλρησαν στις 5 Iυνίυ
1944 και επρκειτ να «εληθύν τ αργτερ έι µήνες απ τη µέρα της απελευθέρωσης της ώρας».
Oπισθγραηµένη επιταγή ιταλικών τραπεών πυ ρησιµπιήθηκε στα ∆ωδεκάνησα απ τις ιταλικές αρ-
ές τ 1944 αντί αρτνµισµάτων.
18 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996
Συνέεια απ την 16η σελίδα
Kατή. Γερµανί και Iταλί αιωµατικί επισκέπτνται την Aκρπλη.
Eνα «Tαµειακν Γραµµάτιν» απ αυτά πυ ρησιµπιήθηκαν για την αγρά και διακίνηση αγρτικών πρϊντων. Eίε εκ-
δθεί στυς Γαργαλιάνυς και τ πσν και η ηµερµηνία ήταν ειργραα. Aισηµείωτ, επίσης, τι τύτ ειλε να γί-
νεται δεκτ απ τν παραγωγ για τ 75% της αίας τυ πρϊντς.
Tν Aύγυστ τυ 1941 ι γερµα-
νϊταλικές αρές δέθηκαν να στα-
µατήσει η κυκλρία των αρτ-
νµισµάτων τυς υπ την πρϋπ-
θεση πως η Tράπεα της Eλλάδς
θα τυς έδινε πι πσ δραµών
της ητύσαν. Eίναι ι διαητες
«απηµιώσεις και πιστώσεις» πυ η
σηµερινή γερµανική κυέρνηση αρ-
νείται την αναγνώρισή τυς. Mε τα
λετά πυ έπαιρναν «µε τ έτσι θέ-
λω» ι Γερµανί άδειασαν την
Eλλάδα απ τριµα µε απτέλε-
σµα την πείνα τυ τρµερύ ειµώ-
να τυ 1941-1942.
H ρυσή λίρα
Tν Aπρίλι τυ 1942, ι Iταλί ε-
κυκλρησαν τις «δραµές» τυς
για τα Eπτάνησα, πυ ετιµάνταν
να πρσαρτήσυν. O πληθωρισµς
παρλα αυτά, παρέµενε σε σετικά
αµηλύς ρυθµύς αύ η Tράπε-
α της Eλλάδς, τν ∆εκέµρι αυ-
τής της ρνιάς τύπωσε τ αρκετά
λγικ αρτνµισµα των 10.000
δραµών. Aλλά και τ 1943 η µεγα-
λύτερη αία πυ κυκλρησε ή-
ταν των 25.000 δραµών.
T 1942-1944 εµανίσθηκαν και
τα ιδιρρυθµα «ταµειακά γραµµά-
τια διά την συγκέντρωσιν των α-
γρτικών πρϊντων». Mε αυτά η
Tράπεα της Eλλάδς πλήρωνε τ
75% της αίας των πρϊντων και
τα ελύσε µετά τέσσερις µή-
νες. Tν τελευταί, µως, ρν
KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996 - H KAΘHMEPINH 19
της Kατής η ελληνική ικνµία
κατέρρευσε εντελώς. Kύρι µέσ
πληρωµής έγινε η ρυσή αγγλική
λίρα. Kάθε δέκα ηµέρες σεδν,
εµανίνταν και καινύργι αρ-
τνµισµα λένα και µε περισσ-
τερα µηδενικά.
Στ µεταύ, τ καλκαίρι τυ
1944, η «Πλιτική Eπιτρπή Eθνι-
κής Aπελευθέρωσης» η γνωστή και
ως «Kυέρνηση τυ Bυνύ» κυ-
κλρησε µλγα µε τα πία
πλήρωνε τις πρµήθειες των α-
νταρτών, ι σε δραµές, πυ κα-
νείς πια δεν ήθελε, αλλά σε κάδες
σιταριύ. Tα µλγα αυτά θα ε-
λύνταν µε την τιµή πυ θα είε
τ σιτάρι έι µήνες µετά την απε-
λευθέρωση. Tα γεγντα πυ ακ-
λύθησαν, µως, αρήστευσαν αυ-
τά τα «τίµια» αρτνµίσµατα.
Aπ τα τέλη Σεπτεµρίυ 1944
γερµανικς στρατς άρισε να α-
πσύρεται απ την Eλλάδα. Aυτ
δηµιύργησε µια ιδιτυπη κατά-
σταση, καθώς κάπιες επαρίες ή-
σαν ελεύθερες, άλλες υπ κατή
και η επικινωνία µε την πρωτεύ-
υσα αδύνατη. Πρώτ και κύρι
πρληµα η πληρωµή των µισθών
των δηµσίων υπαλλήλων απ τα
δηµσια ταµεία και τράπεες. Πάλι
η πρωτυλία των τπικών αρών
έσωσε την κατάσταση.
Xάρτινες µάρκες!
Στ Nαύπλι επισηµάνθηκαν παλιά
αρτνµίσµατα πυ υπέγρααν
∆ιευθυντής τυ υπκαταστήµατς
της Eθνικής Tραπέης, Eισαγγελέ-
ας Eετών και ∆ηµσις Tαµίας.
Στην Kαλαµάτα την ευθύνη εκδσε-
ως αρτνµισµάτων ανέλαε «Πρ-
σωρινή Λαϊκή Eπιτρπή» και τ τπι-
κ υπκατάστηµα της Tραπέης της
Eλλάδς και τα επισηµπίησε Πα-
ναγιώτης Kανελλπυλς, πυ έ-
θασε στις 27 Σεπτεµρίυ ως υ-
πυργς Πελπννήσυ της εν ε-
ρία ελληνικής κυερνήσεως. Συ-
µπλήρωσε, επίσης, τη σειρά της Kα-
λαµάτας και µε αρτνµισµα των
200 εκατµµυρίων πυ κυκλρη-
σε και στην Tρίπλη.
Στις 14 Σεπτεµρίυ, µπήκαν ι α-
ντάρτες στ Aγρίνι και διευθυ-
ντής τυ υπκαταστήµατς της Tρα-
πέης της Eλλάδς, εκών - άκων, δη-
µιύργησε ένα ακµη τπικ αρτ-
νµισµα, εκδίδντας και πισθγρα-
ώντας επιταγές σε στργγυλά π-
σά. Oταν εαντλήθηκε τ απθεµα ε-
πιταγών, τυπώθηκαν επί τπυ και-
νύργιες στις πίες αναγράνταν
και τα πσά (100, 200, 300, 500 και
1.000 εκατµµύρια).
Στα Tρίκαλα, νµάρης ήτησε
την άδεια τυ τπικύ Γερµανύ ∆ι-
ικητή και κυκλρησε αρτνµι-
σµα των 200 εκατµµυρίων τυπωµέ-
ν σε πεντίλιαρα τυ 1943. Aντίθε-
τα στην Kεαλληνία και Kέρκυρα την
ευθύνη κυκλρίας τπικών αρ-
τνµισµάτων ανέλαε εκπρσω-
πς της εν ερία κυερνήσεως, Λέ-
ων Mακκάς.
Mια ακµα περίεργη σειρά αρτ-
νµισµάτων κυκλρησε στη Θεσ-
σαλνίκη, πυ η κατή παρατάθη-
κε µέρι τα τέλη Oκτωρίυ. Πρκει-
ται για άρτινες µάρκες πυ ρησι-
µπιύσαν ι Γερµανί στρατιώτες
για µικραγρές στις καντίνες τυς.
Aυτές σραγίσθηκαν µε γερµανική
και ελληνική σραγίδα και ι Eλλη-
νες υπρεώθηκαν να τις δένται
σε ιστιµίες πυ καθριαν ι γερµα-
νικές αρές. Στ µεταύ, στην Aθήνα
κυκλρύσαν αγγλικές στρατιωτι-
κές λίρες πυ αντιστιύσαν σε 600
καινύργιες δραµές. Oι λίρες δεν
καλύπτνταν απ την Tράπεα της
Aγγλίας, αλλά η ελληνική κυέρνη-
ση, ανακινώνντας τη σύνδεση
δραµής – «λίρας», κατάερε να
στηρίει ψυλγικά τ νέ αρτ-
νµισµά της.
Tα τελευταία τπικά αρτνµί-
σµατα κυκλρησαν στην Kέρκυρα
τν ∆εκέµρι τυ 1944, πυ τ υ-
πκατάστηµα της Tραπέης της
Eλλάδς κυκλρησε τρεις αίες
τυπωµένες σε ιταλικά αρτνµί-
σµατα των Iνίων Nήσων.
H Eλλάδα απελευθερώνεται. O αθηναϊκς λας και πάλι ελεύθερς υπδέεται τα πρώτα στρατεύµατα πυ καταθάνυν
στην πατρίδα. Στη ωτγραία άγηµα τυ Nαυτικύ µε επικεαλής τν ττε αντιπλίαρ Iωάννη Tύµπα.
Xαρτνµισµα της µιας λίρας απ εκείνες πυ ρησιµπιύσε ρετανικς στρατς ταν έθασε στην Eλλάδα τ 1944.
Πρκειται για τη λίρα πυ «συνεδέθη» µε τη δραµή και δηµιύργησε ένα πρώτ κλίµα εµπιστσύνης στην αγρά και γενι-
κτερα στις συναλλαγές.
20 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996
Φωτγραία της πλατείας Συντάγµατς και της Bυλής (ττε ασιλικών ανακτρων) κατά τα τέλη τυ 19υ αι. O άτυς πλεµς τυ 1897 και η επακλυθη ικτρή
ικνµική κατάσταση, είε ως απτέλεσµα την εγκατάσταση στη ώρα µας τυ ∆ιαρκύς Oικνµικύ Eλέγυ.
H δραµή µετά τν Πλεµ
H σύνδεσή της, τ 1944, σε ιστιµία µε την άρτινη λίρα Aγγλίας, δηµιύργησε εγγύηση σταθερτητς
T αρτνµισµα πυ εεδθη απ την Tράπεα της Eλλάδς στις 3 Nεµρίυ 1944
µε τ εωρενικ πσν των 100.000.000.000 δραµών, ενδεικτικ της τραγικής κα-
ταστάσεως της ελληνικής ικνµίας και της καταστρής τυ νµίσµατς µας.
Tυ καθηγητύ ενώντς Zλώτα
Aκαδηµαϊκύ
ΣXETIKA µε την έρευνα πυ κάνετε
για τα αρτνµίσµατα µπρώ να
σας µιλήσω σετικά µν για τα αρ-
τνµίσµατα κατά την λιγµην πε-
ρίδ κατά την πία υπήρα διικη-
τής της Tράπεας της Eλλάδς, δι-
ρισθείς τν Aύγυστ τυ 1944 εις
την Cava Dei Tireni πλησίν της Nεα-
πλεως, πυ είε την έδρα της η ε-
θνική κυέρνηση υπ τν Γεώργι
Παπανδρέυ. Aκλύθησα την κυ-
έρνηση στην Eλλάδα κατά την επι-
στρή της µετά τη υγή των Γερ-
µανών τν Oκτώρι τυ 1944.
Στην Aθήνα ρήκαµε µια αώδη
νµισµατική κατάσταση, η πία έ-
πρεπε να αντιµετωπισθεί τ ταύτε-
ρν, αλλά αυτ δεν ήταν εικτ για-
τί υπήραν διάρα εµπδια, αλλά
και διτι έπρεπε να ετιµασθεί και να
εκτυπωθεί η καινύργια δραµή µε
εγγύηση σταθερτητας. Eν τω µετα-
ύ η Tράπεα της Eλλάδς αναγκά-
σθηκε να εκδώσει, λγω τυ καλπά-
ντς πληθωρισµύ, ένα τραπε-
γραµµάτι 100.000.000.000 δρ.
Γι’ αυτ τ λγ, µλις ύστερα απ
3 εδµάδες, δηλ. στις 9 Nεµρίυ
1944 µε νµ περί νµισµατικής
διαρρυθµίσεως, εεδθη καινύργι
αρτνµισµα σε ιστιµία µία και-
νύργια δραµή µε νµισµα 50 δισ.
δρ. T πρληµα ήταν πώς θα µπ-
ρύσε η καινύργια δραµή να κατα-
στεί σταθερή και να απκτήσει την ε-
µπιστσύνη των συναλλασσµένων.
Tη λύση τυ πρλήµατς τη σκέ-
θηκα εγώ, µε τ να συνδέσυµε τη
νέα δραµή σε µια σταθερή ιστιµία
πρς τη άρτινη λίρα Aγγλίας, η -
πία κυκλρύσε και στην Eλλά-
δα, πυ υπήρε µία αγγλική στρα-
τιωτική µνάδα, πως και σε λα τα
µέρη πυ είαν καταληθεί απ αγ-
γλικά και συµµαικά στρατεύµατα. H
σέση της νέας δραµής πρς τη
άρτινη λίρα ρίσθη 600 δρ. και µία
νέα δραµή ίση µε 50 δισ. παλαιών
δραµών.
Eπειτα απ συννενηση µε τν τ-
τε πρωθυπυργ Γ. Παπανδρέυ συ-
νεωνήθη να εαγγείλει ίδις την
έκδση της νέας δραµής, τνί-
ντας τι η δραµή είναι λίρα δεδµέ-
νυ τι ήταν ανταλλάιµη σε ρισµέ-
νη τιµή µε την κυκλρύσα άρτι-
νη λίρα. Aυτ έγινε δεκτ και πιστευ-
τ απ τ κιν και απ τη στιγµή ε-
κείνη, η νέα δραµή παρυσίαε στα-
θερτητα, η πία συνείστηκε και
µετά τα καλύµενα ∆εκεµριανά. Eί-
ναι δε η δραµή η ίδια πυ κυκλ-
ρεί και σήµερα, εαίως µετά αλλε-
πάλληλυς πληθωρισµύς και υπτι-
µήσεις.
KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996 - H KAΘHMEPINH 21
H Tράπεα της
Eλλάδς λει-
τύργησε στις 14
Mαΐυ 1928. H
Tράπεα της
Eλλάδς έει κυ-
κλρήσει µέ-
ρι σήµερα τις ε-
ής τιµές: 50,
100, 500, 1.000,
5.000, 10.000,
20.000, 25.000,
50.000, 100.000,
500.000, 1 εκ., 5
εκ., 10 εκ., 25 εκ.,
200 εκ., 500 εκ., 5
δισ., 10 δισ., 100
δισεκατµµύρια.
T τελευταί, τ
100 δισ., εκυκλ-
ρησε τ Nέµ-
ρι τυ 1944, λί-
γ µετά την απε-
λευθέρωση, α-
νταλλασσταν µε
δύ νέες δρα-
µές και αγραε
µια µνυλλη
εηµερίδα της ε-
πής.
Στην Aκρπλη τ πρωιν της 12ης Oκτωρίυ 1944. H γερµανική σηµαία υπστέλλεται. T τέλς µιας περιδυ τρµυ και εαθλίωσης αλλά και ύψιστυ ηρωισµύ.
22 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996
Xαρτνµισµα πέ-
ντε «κλνάτων»
της Iνικής Tραπέ-
ης µε την ένδειη
Kεαλληνία, νησί
στ πί υπήρε
υπκατάστηµα της
Tραπέης.
Tένη και σεδιασµς
H ωγραική και η αρακτική συναντώνται δηµιυργικά στην κυκλρία ενς αρτνµίσµατς
Xαρτνµισµα των εκατ δραµών της Eθνικής Tραπέης της Eλλάδς τυ 1918. Tην επή αυτή παρατηρείται µια αλλαγή στην
αντιµετώπιση των θεµάτων πυ κσµύν τα ελληνικά αρτνµίσµατα, µε θέµατα απ ελληνικά µνηµεία και έργα τένης.
Tυ Παναγιώτη Γράαλυ
Zωγράυ - Xαράκτη
H TEXNH της ιλτένησης τυ
αρτνµίσµατς ανήκει στην µά-
δα των εαρµσµένων τενών, -
πυ ανήκυν και άλλες τένες µε ι-
διαιτερτητα, πως των γραµµατ-
σήµων, της σεδίασης γραµµάτων
(στιείων), συσκευασιών (κυτιά -
ετικέττες) κ.ά.
Oπως σε λες τις εαρµγές της
τένης, έτσι και σ‘ αυτή της σεδία-
σης και άραης αρτνµισµάτων
συµµετείαν και συµµετέυν καλ-
λιτένες εγνωσµένης αίας, ωγρά-
ι και αράκτες, σε λες τις
πρηγµένες ώρες µε ρισµένη ε-
ειδίκευση στα µυστικά της δύσκ-
λης αυτής τένης. Θα αναερθύ-
µε παρακάτω στυς Eλληνες καλλι-
τένες, παλαιτερυς και νετε-
ρυς, πυ ασλήθηκαν µε την επί-
πνη αυτή εργασία. T µικρ ή µε-
γάλ αρτί πυ κρατάµε στα έρια
µας καθηµερινά, συναλλασσµενι
µε τυς συνανθρώπυς µας, είναι
ένα µικρ έργ τένης πυ κρύει
στις δύ επιάνειές τυ λα τα µυ-
στικά και τις αισθητικές αίες ενς
καννικύ έργυ ωγραικής ή α-
ρακτικής.
Kάτω απ την επιάνειά τυ υ-
πάρυν, η σύνθεση, τ σέδι, τ
ρώµα και ι άψγες τενικές των
διαρων ειδών της αρακτικής και
των γραικών τενών.
Πιτητα - αισθητική
H συντητα των καθηµερινών
συναλλαγών, µας κάνυν να µην
πρσέυµε την πιτητα και την
αισθητική των αρτνµισµάτων
µας και µνν ταν ρισκµαστε
σε ένες ώρες λέπυµε µε πρ-
σή και κριτικάρυµε αρνητικά ή
θετικά τ αρτνµισµα πυ έυ-
µε στα έρια µας. H αισθητική πι-
τητα των ελληνικών αρτνµι-
Kερµατικ γραµµάτι τυ 1885 της I-
νικής Tραπέης.
Συνέεια στην 24η σελίδα
KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996 - H KAΘHMEPINH 23
σµάτων ήταν και είναι υψηλής
στάθµης και ρίσκεται σε πλύ
καλ επίπεδ σε σέση µε τα αντί-
στια άλλων ωρών. Oι παράγ-
ντες πυ διαµρώνυν την -
µριά τυ αρτνµίσµατς εί-
ναι πλλί και σύνθετι, ι επιλ-
γές δεν είναι µν καλλιτενικές
αλλά και τενικές, αύ δεν α-
ρύν µνν στην αισθητική, αλλά
και στην συναλλαγµατική ευκλία
και κυρίως στην ασάλεια ενάντια
στην παραάραη πυ καραδκεί
πάντα.
O κύρις παράγων για τη δηµι-
υργία ενς νέυ αρτνµίσµα-
τς είναι ι παραστάσεις πυ θα
κσµύν αυτ και στις δυ ψεις
τυ. T κάθε αρτνµισµα είναι
συνήθως αιερωµέν σε ιστρικά
πρσωπα ή γεγντα, σε επιστή-
µνες και επιστηµνικά επιτεύγ-
µατα, σε µεγάλυς καλλιτένες
και τ έργ τυς ή τέλς σε τυρι-
στικές και ιστρικές περιές.
Σπάνια συντίθενται νέες παραστά-
σεις µε ελεύθερα θέµατα πως
γεωργία, τενλγία, κ.ά.
Mέσα στν κύκλ των παραστά-
σεων πρέπει να λγαριάσυµε και
,τι παριστάνεται στ λευκ µέρς
των αρτνµισµάτων, τ λεγµε-
ν υδατγράηµα, πυ µως δη-
µιυργείται κατά τη άση της κα-
τασκευής τυ αρτιύ, πυ και αυ-
τ είναι ειδικά επιλεγµέν για τις
ανάγκες και την πλυρησία τυ
αντικειµένυ, η συνήθης παρά-
σταση τυ υδατγραήµατς εί-
ναι κεάλι γνωστύ αγάλµατς ή
πρσώπυ.
∆εύτερς παράγων είναι τα δια-
κσµητικά δάπεδα και πλέγµατα
πυ θα πλαισιώνυν της παραστά-
σεις, τα γράµµατα και τα νύµερα
των αιών. Oι επιλγές αυτών των
διακσµητικών γίννται µε κριτή-
ρια ι µν καλλιτενικά, αλλά και
ασαλείας, πλλά απ τα στιεία
αυτά σεδιάνται ειδικά για ρι-
σµέν αρτνµισµα και άλλα γίν-
νται µε τενικ τρπ ή είναι έτι-
µα. Bέαια µε τις σηµερινές δυνα-
ττητες των κµπιύτερ, ι τενι-
κές απλπιύνται.
Σηµαντικς παράγων είναι και η
σεδίαση και επιλγή των γραµµά-
των και αριθµών πυ υπάρυν σε
κάθε αρτνµισµα, επειδή και
πλλά είναι και αρκετ ώρ κατα-
λαµάνυν στη σύνθεση.
Tα ρώµατα
Tέλς, τ ρώµα παίει πλύ µε-
γάλ ρλ στην τελική εµάνιση
των αρτνµισµάτων, απασίε-
ται δε απ αρή αυτ πυ θα κυ-
ριαρεί στην τελική εµάνιση. Oι,
τι ρησιµπιείται ένα µν ρώ-
µα µε τις απρώσεις τυ, αλλά
πρωταγωνιστεί τ ένα και τα υπ-
λιπα τ ηθάνε αισθητικά να ε-
πιληθεί και να δώσει τ αρακτή-
ρα της απρωσης σε κάθε αρτ-
νµισµα, πυ ηθάει και ρωµατι-
κά τη διαρετική τυ συναλλαγ-
µατική αία.
H καλλιτενική εργασία των αρ-
τνµισµάτων συνηθέστατα είναι
Xαρτνµισµα
των ιλίων
δραµών τυ
1987, αιερω-
µέν στυς
Oλυµπιακύς
Aγώνες. Στην
κύρια ψη, κε-
αλή τυ
Aπλλωνς και
πίσω Nας
της Hρας και
δισκλς
τυ Mύρωνς.
T γνωσττατ αρτνµισµα των εκατ δραµών της Tραπέης της Eλλάδς, στην έκδση τυ 1955.
24 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996
Συνέεια απ την 23η σελίδα
Πρσέδι αρτνµίσµατς 1.000 δραµών της Tραπέης της Eλλάδς, τυ ω-
γράυ Mιαήλ Aελύ (1877-1965). O Aελς είναι καλλιτένης πυ δηµιύρ-
γησε τα πρώτα ελληνικά αρτνµίσµατα τ 1918 και συνέισε ανελλιπώς µέρι
τ 1938. H συµλή τυ στη σεδίαση και εέλιη τυ αρτνµίσµατς συνεί-
σθηκε ώς τ 1948 παράλληλα µε τη ωγραική τυ δυλειά.
Λιθγραία τυ 1837 πυ παρυσιάει «T Bασιλικν Nµισµατκπείν των Aθη-
νών» πυ ρισκταν στη ρεια πλευρά της πλατείας Kλαυθµώνς πρς την δ
Σταδίυ. Kατεδαίστηκε τ 1939.
απτέλεσµα µαδικής δυλειάς α-
π εειδικευµένυς καλλιτένες
ωγράυς και αράκτες πυ συ-
νεργάνται αρµνικά, τσ πλύ
µάλιστα πυ λίγες ρές αίνεται
η ανµιγένεια στ τελικ αρτ-
νµισµα.
T µίρασµα των εργασιών γίνε-
ται ανάλγα µε την ειδικτητα τυ
κάθε καλλιτένη, συνήθως ωγρά-
ι αναλαµάνυν τη ιλτένη-
ση των αρικών µακετών, πυ δη-
µιυργύνται στ υσικ µέγεθς
µε ρωµατιστά κραγινια ή υδατ-
ρώµατα και αύ γίνυν ι απα-
ραίτητες διρθώσεις και τρππι-
ήσεις επεεργάνται τις τελικές
µακέτες κάθε ψεως πυ δίνυν
την εντύπωση τυ τελικύ απτε-
λέσµατς.
Aνάγκη ειδικεύσεως
Στην επµενη άση, εειδικευ-
µένι αράκτες αναλαµάνυν να
µεταράσυν τις παραστάσεις σε
µικρά έργα αλκγραίας µε τη
µέθδ τυ Burin (µπιρέν) δηλαδή
αράυν σε υσικ µέγεθς πάνω
σε µεταλλικές πλάκες την πλυ-
πλκτητα των παραστάσεων. H
συµµετή πλλών καλλιτενών
είναι αναγκαία και απ την πίεση
τυ ρνυ, πυ είναι αρκετά µε-
γάλς για κάθε παράσταση. Zω-
γράι και αράκτες αναλαµά-
νυν την επίπνη δυλειά των δια-
κσµητικών στιείων και δαπέ-
δων πυ τα ιλτενύν ρώµα-
ρώµα ωριστά.
Γνωστί Eλληνες καλλιτένες ε-
ειδικεύτηκαν και δύλεψαν απ
τ 1928 µέρι σήµερα. Aπ τυς
πρώτυς Mιάλης Aελς σε-
δίασε αρτνµίσµατα απ τ
1918, ι µακέτες τυ εκτίθενται
στ γνωστ µυσεί αρτνµι-
σµάτων της Iνικής Tράπεας στην
Kέρκυρα.
Aργτερα διακρίθηκαν Kρ-
γιαννάκης, Mαστιιάδης, Bε-
λισσαρίδης, Oρανς, Aγγελ-
πυλς, Στίνης, Mατσύκας και
σήµερα εργάεται µια µάδα καλ-
λιτενών µε επικεαλής τν αρά-
κτη Γιάννη Πιπίνη, πυ συνείυν
την πρσπάθεια να κρατύν τ ελ-
ληνικ αρτνµισµα σε υψηλά ε-
πίπεδα πιτητας και αισθητικής.
H πλατεία Σλωµύ στη Zάκυνθ, ένα απ τα τρία Iνια Nησιά στα πία επρκειτ να κυκλρήσυν αρτνµίσµατα σε
λίρες απ την Iνική Tράπεα και των πίων έυν διασωθεί ελάιστα δκίµια.
H Eθνική Tράπεα της Eλλάδς πως ήταν πριν απ την ενπίηση των δύ κτιρίων.
Tυ Θεδωρυ M. Πιτίδη
Nαυπηγύ, Numismatic Consultant
MEXPI τν ∆εύτερ Παγκσµι Π-
λεµ η εκτύπωση αρτνµισµά-
των για τις περισστερες ώρες, -
πως και για την Eλλάδα, γινταν α-
π ειδικευµένες εταιρίες εκτυπώ-
σεων ασαλείας, τις Security
Printing Companies. Mετά πλυετή
πείρα και µεγάλ διεθνή ανταγωνι-
σµ, ι εταιρίες αυτές είαν αναγά-
γει την παραγωγή αρτνµισµά-
των σε πραγµατική τένη.
Mετά τν πλεµ, ένας Iταλς ε-
ραϊκής καταγωγής κατάερε να
πείσει πλλές κυερνήσεις να ι-
δρύσυν τυπγραεία πυ θα
ρησιµπιύσαν πλύπλκα ε-
κτυπωτικά µηανήµατα, τα πία
αυτς τελειπίησε, για την παρα-
γωγή των αρτνµισµάτων τυς.
Eτσι, αυτς µεν έγινε πλύ πλύ-
KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996 - H KAΘHMEPINH 25
Eκτύπωση, πλαστγραία και διασάλιση
H εκτύπωση των αρτνµισµάτων πρέπει να καλύπτει την ασάλεια αλλά και την αισθητική
Kέρκυρα. Aπψη της πλης. T 1981, ιδρύθηκε στ νησί τ Mυσεί αρτνµισµάτων της Iνικής Tραπέης.
H πίσθια ψη τυ αρτνµίσµατς των είκσι πέντε δραµών τυ 1918 της Eθνικής Tραπέης. Συνέεια στην 26η σελίδα
Συνέεια απ την 25η σελίδα
26 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996
σις, απ τη πώληση των µηανη-
µάτων τυ, ι περισστερες µως
απ τις εταιρίες εκτύπωσης αρ-
τνµισµάτων επτώευσαν σιγά
σιγά λγω της απώλειας των πελα-
τών τυς.
Για τυς συλλέκτες αρτνµι-
σµάτων αυτές ι πτωεύσεις εσή-
µαναν την έναρη µιας καινύρ-
γιας επής διτι τα αρεία αυτών
των εταιριών απτέλεσαν µια και-
νύργια πηγή πλίτιµυ συλλεκτι-
κύ υλικύ. Mλις τα τελευταία
ρνια µπρέσαµε να εκτιµήσυ-
µε την µριά των παλιών αρτ-
νµισµάτων απ δκίµια σε καλή
κατάσταση καθώς πρώτα είαµε
µν λίγα θαρµένα αντίτυπα πυ
είαν άσει πια τη λάµψη της -
µριάς τυς.
Aσαλής µέθδς
Ως ασαλέστερη µέθδς εκτύ-
πωσης αρτνµισµάτων θεωρεί-
ται η Intaglio. Mια µεταλλική πλά-
κα (plate) αράεται καταλλήλως
και σύµωνα µε τ σέδι ώστε να
δεθεί τ µελάνι. H πλάκα µελα-
νώνεται και µετά σκυπίεται ώ-
στε να µείνει µελάνι µν µέσα
στα αραγµένα αυλάκια. T αρτί
πιέεται πάνω στην πλάκα και α-
πρρά τ µελάνι και τα αραγ-
µένα αυλάκια της πλάκας, µεταέ-
ρντας έτσι τ σέδι στ αρτ-
νµισµα.
H εκτύπωση είναι έντνη, γρα-
τσυνάει λγω τυ ανάγλυυ
της µελάνης και έει αινµενικ
«άθς». Eπιπλέν ι γραµµές δεν
είναι «κτές», πως σε άλλες µε-
θδυς εκτύπωσης, αλλά εµανί-
υν «τριίτσες» ή «µυστάκια» ι-
διαίτερα αρακτηριστικά. Oλα αυ-
τά καθιστύν τη µέθδ Intaglio α-
ναγνωρίσιµη και τη διαρπι-
ύν απ τις άλλες µεθδυς εκτύ-
πωσης.
H αναπαραγωγή αυτής της µετα-
λικής πλάκας (plate) είναι σεδν
αδύνατη απ επίδυς παραα-
ράκτες και εδώ στηρίεται η ασά-
λεια της µεθδυ intaglio. Eλλεί-
ψει πλάκας, τα πλαστά πρέπει να
τυπωθύν µε άλλη µέθδ η πία
και τα πρδίδει εσν θα διαέ-
ρυν σηµαντικά.
Yπάρυν έαια και άλλες απ-
ψεις. Mερικί πιστεύυν τι η -
µριά είναι καλύτερς σύµυ-
λς - ύλακας ασαλείας, ενώ η
πλυρωµία ρησιµπιήθηκε απ
πλύ νωρίς για να συµάλει στην
µριά και την ασάλεια των
αρτνµισµάτων.
Eιδικές µελάνες πυ έυν
πρσδιρισµένες επιθυµητές ιδι-
τητες, ειδικ αρτί µε υδατσηµ
πυ παράγεται µν για αρτν-
µίσµατα απ ειδικευµένες ευκαι-
ρίες πυ τ πυλύν µν σε ρι-
σµένυς πελάτες και σύνθετες ε-
κτυπώσεις ασαλείας intaglio πά-
νω σε ήδη τυπωµένες τετραρω-
µίες δαπέδυ, λα αυτά συνθέ-
τυν τ σκηνικ ασαλείας στην
παραγωγή αρτνµισµάτων.
H τελευταία επεεργασία πυ ε-
πισραγίει λα τα άλλα µέτρα α-
σαλείας είναι η αρίθµηση των
αρτνµισµάτων, ώστε καθένα α-
π αυτά να είναι µναδικ.
Παρ’ λα τα µέτρα ασαλείας,
πλαστά αρτνµίσµατα εµανί-
σθηκαν ευθύς ε αρής µαί µε τα
γνήσια στην Kίνα πριν ίλια περί-
πυ ρνια. Παρά τ γεγνς τι
θεσπίστηκαν αυστηρές πινές σε
λες τις ώρες η κατάσταση δεν
ελτιώθηκε παρά µν µε την
πρδ στα µέτρα ασαλείας. Στα
µέσα τυ περασµένυ αιώνα πλ-
λές ώρες έσπευσαν να τυπώσυν
Xρωµατικ δκίµι (πίσω ψη) των 100 δραµών τυ 1900 της Eθνικής Tράπεας απ την Bradbury Wilkinson & Co Ltd,
London. H δυναµικτερη και ωραιτερη Aθηνά των ελληνικών αρτνµισµάτων.
Eπάνω. T γνήσι εκατντάδραµ τυ 1870 της Eθνικής Tραπέης και κάτω τ κίδηλ τυ 1886 της πέµπτης - έκτης εκ-
δσεως. H παράταση της κυκλρίας αυτύ τυ αρτνµίσµατς είε ίσως ως απτέλεσµα την πλαστγράησή τυ.
KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996 - H KAΘHMEPINH 27
αρτνµίσµατα µε τη µέθδ
intaglio στ Λνδίν, µεταύ αυ-
τών και η Eθνική Tράπεα (την τρί-
τη της έκδση) καθώς επίσης και η
Iνική πυ περιριταν ττε στα
νησιά τυ Iνίυ Πελάγυς.
Λάθη των πλαστών
Γύρω στ 1900 έυµε τα ωραι-
τερα ελληνικά αρτνµίσµατα
µε πρωταγωνιστές στις ινιέτες
τν Eρµή και την Aθηνά. O ίκς
Bradbury Wilkinson εκτύπωσε ί-
σως τα ωραιτερα και αναέρω
σαν δείγµα µριάς στη σεδία-
ση και στα ρώµατα, τ εκατστά-
ρικ τυ 1900.
Kι αυτ µως πλαστγραήθη-
κε. T πλαστ διακρίνεται αµέσως
ι µν απ τη αµηλή πιτητα
εκτύπωσης, αρτιύ και µελάνης,
αλλά και απ τν εσαλµέν αύ-
ντα αριθµ πυ δεν ταιριάει
ύτε µε τη σειρά αλλά ύτε και µε
την τυπωµένη ηµερµηνία.
Aρµή για την παραάραη
τυ εκατστάρικυ της Eθνικής
Tράπεας τυ 1870 (πέµπτη έκδ-
ση), τυπωµέν στην Aµερική µε τη
µέθδ Intaglio απ την Amerikan
Bank Note Co., αίνεται τι υπήρ-
ε η παράταση της κυκλρίας
τυ πέραν τυ 1885.
Aντί να σεδιαστύν καινύργια
αρτνµίσµατα (πως έγινε µε
τις άλλες αίες των 10 και 25
δραµών της έκτης έκδσης) πα-
ραγγέλθηκαν 200.000 εκατστάρι-
κα µια µε τα πρηγύµενα. Tα
πλαστά διακρίννται αµέσως απ
τ έµπειρ µάτι. T συναλασσµε-
ν κιν µως δεν έει τσ έ-
µπειρ µάτι και δυστυώς δεν
µπρεί να εωρίσει εύκλα αυτά
τα κίδηλα.
Tην περίδ της γερµανικής κα-
τής έγιναν ι πι πρειρες εκ-
δσεις της Tράπεας της Eλλάδς
(µη Intaglio). T πρώτ ιλιάρικ
µε τν Mεγάλ Aλέανδρ πλα-
στγραήθηκε τσ πλύ, ώστε
να έω τρεις διαρετικές εκδ-
σεις πλαστών στη συλλγή µυ.
Oι εκδσεις πρς τ τέλς της
Kατής ήταν τσ πρειρες ώ-
στε αύων αριθµς να ενσωµα-
τωθεί στην εκτύπωση και να κυ-
κλρύν αρτνµίσµατα τυ-
πωµένα στη µία ψη µν.
Παρά την λη πρειρτητα, ε-
πειδή τα αρτνµίσµατα έαναν
την αία τυς σε λίγες µέρες δεν
υπήρε αρκετς ρνς για την
παραάραή τυς.
Tα τελευταία ρνια η τρµερή
πρδς και διάδση της έγρω-
µης ωττυπίας αίνεται να απει-
λεί άµεσα τη γνησιτητα των κυ-
κλρύντων αρτνµισµά-
των. Eυτυώς, η εκτύπωση
Intaglio υπάρει ακµα µν στα
γνήσια αρτνµίσµατα.
Eνα ύσιµ στα µαλλιά τυ K-
λκτρώνη για τ πεντίλιαρ,
και στ κυστύµι τυ Παπανικ-
λάυ για τ δεκαίλιαρ θα σας
πείσει αν κρατάτε ένα γνήσι ή κί-
δηλ αρτνµισµα.
Συνεδρίαση της ελληνικής Bυλής στα τέλη τυ 19υ αιώνα. Στ ήµα αγρεύει πρωθυπυργς Xαρίλας Tρικύπης.
Eλαιγραία τυ N. Oρλώ.
Eπάνω τ γνήσι και κάτω τ πλαστ αρτνµισµα τυ 1900. T πλαστ διακρίνεται απ την κακή εκτύπωση, σε την αρ-
τί, πυ παρυσιάει µεγάλη θρά, τις ανεπιτυείς σκιάσεις στ πρσωπ τυ Γεωργίυ Σταύρυ και τέλς απ τν εσαλ-
µέν αύντα αριθµ 688.745 πυ δεν ανήκει ύτε στη σειρά A010 αλλά ύτε και στην ηµερµηνία 15 Iυλίυ.
28 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996
Aπψη της Mνεµασίας στ λιµάνι της πίας µαρδίστηκε στις 26 Aπριλίυ τυ ’41 απ τυς Γερµανύς τ επιταγµέν πλί «Zάκυνθς» πυ µετέερε στην Aί-
γυπτ τα εκατντάδραµα της Tραπέης της Eλλάδς.
Oι περιπέτειες ενς αρτνµίσµατς
Tα επισηµασµένα απ την Tράπεα της Eλλάδς ιλιάρικα τυ 1941 και η ασύδτη δράση των παρααρακτών
Tυ Aλέανδρυ P. A. Tαµαλή
Aραιλγυ
TO 1939 η ελληνική κυέρνηση πα-
ρήγγειλε απ την εταιρία Waterlow
τυ Λνδίνυ αρτνµίσµατα των
50, 100, 500 και 1.000 δραµών. Tν
επµεν ρν τέθηκαν σε κυκλ-
ρία λες ι αίες, πλην αυτής των
100 δραµών, πυ καθυστερύσε
λγω των δυσερειών πυ δηµιυρ-
γύσε νεεκραγείς B΄ Παγκσµις
Πλεµς. Oταν τελικά έθασαν και
τα 100δραµα η Eλλάδα ρισκταν
πλέν σε εµπλεµη κατάσταση, αντι-
µετωπίντας αρικά την Iταλία και
εν συνεεία και την Γερµανία.
Eτσι λγω τυ αυηµένυ πληθω-
ρισµύ πυ δηµιυργύσαν ι συν-
θήκες πλέµυ και της ελλείψεως
µεγάλων αιών στα αρτνµίσµατα,
η Tράπεα της Eλλάδς υπρεώθη-
κε να πρεί στην επισήµανση των
αρτνµισµάτων αυτών, αναιά-
ντας την αία τυς απ τις 100 στις
1.000 δραµές. Tα πρώτα απ τα επι-
σηµασµένα κατστάρικα –ιλιάρικα
πλέν– µπήκαν σε κυκλρία στις 9
Aπριλίυ 1941, τρεις µέρες, δηλαδή,
µετά την πρώτη επίθεση Γερµανών
κατά των ελληνικών θέσεων.
Ωστσ στα τέλη Aπριλίυ 1941 η
ελληνική αντίσταση κάµθηκε απ
την ανελέητη πλεµική µηανή τυ
Γ΄ Pάι. O Bασιλιάς Γεώργις B΄ µε
∆κίµι τελειωµένυ αρτνµίσµατς των 100 δραµών τ πί απδέθηκε η
Tράπεα της Eλλάδς, αλλάντας µως τα ρώµατα.
Yδατγραία της πρώτης µρής τυ αρτνµίσµατς των εκατ δραµών, τ
1939, απ Aγγλ καλλιτένη πίς δικαιλγηµένα, ρησιµπιεί κάπως πε-
ρίεργα ελληνικά.
την κυέρνησή τυ εγκατέλειψαν
την πρωτεύυσα, καταεύγντας
στην Kρήτη. Παράλληλα τα απθέ-
µατα της Tραπέης της Eλλάδς σε
ρυσ και συνάλαγµα υγαδεύθη-
καν µέσω Kαΐρυ και Γιάνε-
σµπυργκ στ Λνδίν. Για κάπιν
άγνωστ λγ απασίσθηκε να σω-
θύν και σα απ τα αρτνµίσµα-
τα δεν είαν επισηµανθεί, τα πία
ρτώθηκαν για αυτ τ λγ στ ε-
πιταγµέν επιατηγ πλί «Zάκυν-
θς». T «Zάκυνθς» ανεώρησε α-
π τν Πειραιά συνδευµεν απ
τ τρπιλλ «Kυδωνίαι». Tην ε-
πµενη µέρα, τ µεσηµέρι της 26-4-
1941 τα δύ πλία µαρδίσθηκαν
απ την γερµανική αερπρία και ε-
γκαταλείθηκαν µισυθισµένα στ
λιµάνι της Mνεµασιάς, σηµεί συ-
γκεντρώσεως των συµµαικών δυ-
νάµεων πυ απωρύσαν απ την
Eλλάδα.
Mέσα στη σύγυση της υγής δεν
ρέθηκε κανείς να µεριµνήσει για τα
αρτνµίσµατα, καθώς ι πρσπά-
θειες επικεντρώννταν στη σωτηρία
τυ ανθρώπινυ δυναµικύ και των
πλυτίµων µετάλλων. Eτσι ι ωρι-
κί, ανεκάλυψαν τν µικρ θησαυρ.
Iδανική στιγµή
Aκµα και στ άς της κατα-
στρής τ «ελληνικ δαιµνι»
δύλευε: Λίγες µέρες µετά την α-
KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996 - H KAΘHMEPINH 29
πώρηση των συµµάων εί-
αν ήδη κάνει την εµάνισή
τυς τα πρώτα 100δραµα µε
πλαστή επισήµανση. H στιγ-
µή ήταν ιδανική για τέτιες
δυλειές.
H Eλλάδα θρηνύσε τη α-
µένη λευτεριά της και κανείς
δεν είε διάθεση να ασλη-
θεί µε τέτιυ είδυς πράγ-
µατα. Eάλλυ κσµς δεν
είε εικειωθεί µε τα νέα ι-
λιάρικα και δεν µπρύσε να
διακρίνει τα αληθινά απ τα
ψεύτικα.
Στις 16 Mαΐυ 1941 λέ-
πυµε την πρώτη πρσπά-
θεια της Tραπέης της Eλλά-
δς να ανααιτίσει την ασύ-
στλη δράση των παρααρα-
κτών, µε τη δηµσίευση πρ-
ειδπιήσεως για τα πλαστά
ιλιάρικα στις εηµερίδες.
Aυτή συνδευταν απ πί-
νακα µε τυς αριθµύς των
σειρών πυ κυκλρύσαν
νµιµα, ύτως, ώστε να µπ-
ρεί καθένας να ελέγει τη
γνησιτητα των ρηµάτων
τυ. Mάταις κπς: H λη
πρσπάθεια παρακάµθηκε
απ τυς πλαστγράυς µε
την παραπίηση και τυ α-
ριθµύ της σειράς.
Eν συνεεία, ι αρές έλα-
αν σειρά µέτρων για την α-
ντιµετώπιση τυ πρλήµα-
τς. Πρώτα η κυέρνηση
πρσεέρθη να αγράσει τα
αρτνµίσµατα ωρίς επι-
σήµανση πρς πέντε δρα-
µές τ ένα. Eπειτα κηρύθη-
κε η κατή τυς παράνµη.
Aπτέλεσµα τυ «πλέ-
µυ» αυτύ µεταύ κυερνή-
σεως - παρααρακτών ήταν
να άσυν τα αρτνµίσµα-
τα την εµπιστσύνη των π-
λιτών, πυ έσπευδαν στις κα-
τά τπυ αρές για να επικυ-
ρώσυν τη γνησιτητά τυς.
Eτσι ρίσκυµε αρτνµί-
σµατα µε σραγίδες δικα-
στηρίων, δηµσίων ταµείων
αλλά και υπγραές τραπει-
κών υπαλλήλων.
Tελικά, η λύση για τα πλα-
στά ιλιάρικα δθηκε απ τις
ίδιες τις περιστάσεις: O τε-
ράστις πληθωρισµς της
κατικής περιδυ εκµηδέ-
νισε την αία των ιλιάρικων,
πως και λων των πρπλε-
µικών αρτνµισµάτων, πυ
έµειναν έτσι άρηστα παλι-
αρτα στα έρια των, νµί-
µων ή µη, κατων τυς.
Πηγές:
1. Aναστασίυ Π. Tαµαλή, T επι-
σηµασµέν ιλιάρικ τυ 1941,
«Συλλέκτης», τεύς 26 (Mάις
1977), σελ. 130 κ.επ.
2. Aντωνίυ Λιναρδάκη, Eπισηµα-
σµένα και πλαστά 1000δραµα τυ
1941, «Συλλεκτικς Kσµς», τ-
µς B΄, τεύς 17, σελ. 204.
3. Θεδώρυ Πιτίδη, Πλαστές επιση-
µάνσεις στα 1000δραµα τυ 1941,
«Συλλεκτικς Kσµς», τµς E΄
τεύς 59 (Oκτώρις 1985), σελ.
609 κ.επ.
Eκατντάδραµ απ αυτά πυ αρπάθηκαν στη Mνεµασία και δεν κυκλρησαν πτέ.
Eνα απ τα πλαστά ιλιάρικα. Eίναι εµανής η πρσπάθεια αλλαγής της σειράς απ I-065 σε -015.
Πλαστ αρτνµισµα των ιλίων δραµών, τ πρώτ πυ κυκλρησε µετά την εισλή των Γερµανών.
30 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996
T Mυσεί αρτνµισµάτων
Iδρύθηκε στην Kέρκυρα απ την Iνική Tράπεα και ιλενεί πλυσιτάτη συλλγή τραπεγραµµατίων
Tυ Θανάση Tαρασυλέα
Συγγραέα - Nµισµατλγυ
ΣTHN KEPKYPA, στ ωραί αυτ
νησί τυ Iνίυ Πελάγυς ιδρύθη-
κε απ την Iνική Tράπεα στις 18
Σεπτεµρίυ 1981 τ πρώτ και
µναδικ µυσεί αρτνµισµά-
των πυ υπάρει στν ελληνικ
ώρ.
Eίναι εγκατεστηµέν στν πρώ-
τ και δεύτερ ρ ενς παλι-
ύ κερκυραϊκύ αρντικύ στην
πλατεία Θετκη, στ κέντρ της
πλης.
Στ ίδι αυτ κτίρι άρισε τ
1839, την επιτυηµένη πρεία της
η Iνική Tράπεα. H διίκηση της
τραπέης διάλεε σαν ώρ εγκα-
τάστασης τυ µυσείυ στην Kέρ-
κυρα µε τη αθύτερη έννια της
απδσης ρυ τιµής στν τπ
απ πυ εκίνησε πριν απ 157
ρνια την ανδική της πρεία.
Στ µυσεί επισκέπτης µπ-
ρεί να θαυµάσει τη µεγάλη και
σπάνια συλλγή αρτνµισµά-
των της τραπέης, πως και παλιά
σπάνια έγγραα, ιλία, σραγί-
δες, πίνακες, γραµµατσηµα και
νµίσµατα, ταινµηµένα σε πέ-
ντε µεγάλες εντητες πυ ρί-
σκνται στα αντίστια µεγάλα
δωµάτια τυ πρώτυ ρυ.
Στην είσδ, πυ είναι και η
πρώτη αίθυσα, υπάρει µεγάλς
αριθµς αρτνµισµάτων λων
των αιών, πυ κυκλρησε απ
τ 1839 η εκδτική ττε Iνική
Tράπεα µέρι τ 1920 ταν έληε
τ εκδτικ της πρνµι. Στις
µεγάλες πρθήκες τυ κέντρυ
της αιθύσης παρυσιάνται ι
µναδικές σιδερένιες µήτρες πυ
ρησιµπιήθηκαν για την εκτύ-
πωση των αρτνµισµάτων απ
τυς αγγλικύς ίκυς Perkins
Bacon and Petch, καθώς και απ
τυς Bradburu Wilkinson and Co.
Oι «Φίνικες»
H Iνική Tράπεα πριν θέσει σε
κυκλρία τα πρώτα δικά της
τραπεγραµµάτια, τα γνωστά
«Kλνάτα», τύπωσε αρτνµί-
σµατα σε λίρες Aγγλίας πυ πτέ
δεν κυκλρησαν· είναι τα γνω-
στά ως «∆κίµια».
Στν ίδι ώρ υπάρυν τα
πρώτα αρτνµίσµατα τυ ελλη-
νικύ κράτυς πυ έθεσε σε κυ-
κλρία Iωαν. Kαπδίστριας
µε τ ψήισµα KZ/3857 της 17ης
Iυνίυ 1831, τυς περίηµυς
«Φίνικες» πυ τυπώθηκαν στ
Nαύπλι, πρωτεύυσα ττε της
Eλλάδς.
Στη δεύτερη αίθυσα απ αρι-
στερά, υπάρυν τα αρτνµί-
σµατα της Eθνικής Tραπέης πυ
είε και αυτή τ εκδτικ πρν-
µι απ τ 1840, έτς ιδρύσεώς
της. Eθεσε σε κυκλρία τραπε-
γραµµάτια πυ τυπώθηκαν στη
Γαλλία και έεραν τν τίτλ
«Eλληνική Tράπεα».
H ίδια τράπεα έθεσε σε κυκλ-
ρία νέ τύπ αρτνµίσµατς
πυ έεραν τν τίτλ «Eθνική
Tράπεα της Eλλάδς».
Oλα τα παραπάνω αρτνµί-
σµατα της Eθνικής Tραπέης είναι
σπανιτατα και πλύ µεγάλης α-
ίας.
Στη συνέεια η τράπεα έθεσε
σε κυκλρία αρτνµίσµατα
πυ είαν σκηνές απ την αγρτι-
κή ωή της Λατινικής Aµερικής.
Aπ τ 1918 και στη συνέεια κυ-
κλρησαν νέα τραπεγραµµά-
τια πυ είαν συνθέσεις απ αρ-
αϊκά και υαντινά θέµατα τυ
γνωστύ Eλληνα ωγράυ Mι.
T Mυσεί Xαρτνµισµάτων της Iνικής Tράπεας στην Kέρκυρα, εκεί πυ λειτύργησαν για πρώτη ρά τα γρα-
εία της τ 1839.
KYPIAKH 4 ΦEBPOYAPIOY 1996 - H KAΘHMEPINH 31
Aελύ, πίς ήταν και υ-
πάλληλς της τραπέης.
Στην κεντρική αίθυσα τυ
µυσείυ παρυσιάνται τα
αρτνµίσµατα πυ τύπωσε
η «TPAΠEZA THΣ EΛΛA∆OΣ»
(ιδρύθηκε τ 1928) απ τ
1932 πυ ήταν τ µναδικ
πλέν ελληνικ εκδτικ ί-
δρυµα.
Στ ίδι µέρς είναι συγκε-
ντρωµένα και λα τα κερµατι-
κά γραµµάτια πυ κυκλρη-
σαν στν ελληνικ ώρ απ
λες τις εκδτικές τράπεες.
Στ άθς είναι συγκεντρω-
µένα τα διάρα αρτνµί-
σµατα πυ κυκλρησαν σ’
λη την ελληνική επικράτεια
σαν «έκτακτες εκδσεις». Eπί-
σης υπάρυν τραπεγραµ-
µάτια των τραπεών Kρήτης
και Hπειρθεσσαλίας, καθώς
και ένας µικρς αριθµς ωραι-
τάτων ιλτελικών πργραµ-
µατσηµικών ακέλων αναε-
ρµένων στα Eπτάνησα.
Σε εωριστή αίθυσα –δε-
ιά τυ διαδρµυ– ρίσκ-
νται αρτνµίσµατα απ -
λες τις ώρες τυ κσµυ πυ
κυκλρησαν µετά τν B΄
Παγκσµι Πλεµ.
Tρπι παραγωγής
Σ’ λες τις αίθυσες υπάρ-
υν επιτραπέιες µεγάλες ι-
τρίνες µε διάρα παλιά έγ-
γραα, ιλία και άλλα αντι-
κείµενα απ την ιστρία των
Iνίων Nήσων και την ιστρία
της Iνικής Tραπέης.
Eνα επίσης αιλγ τµήµα
τυ Mυσείυ στεγάεται στ
δεύτερ ρ τυ κτιρίυ.
Eκεί επισκέπτης µπρεί να
παρακλυθήσει µε µεγάλη
λεπτµέρεια λυς τυς σύγ-
ρνυς τρπυς παραγωγής
ενς αρτνµίσµατς, απ
τ αρικ στάδι (τεµάι
άρτυ) µέρι τ τελευταί
στάδι πυ είναι η πακετπί-
ησις. Πλύ ενδιαέρν τµήµα
είναι ώρς πυ δείνει την
κατασκευή τυ υδατσήµυ
πυ υπάρει για ασάλεια σε
κάθε αρτνµισµα.
Πλύσια εικνγράηση,
καθώς και λεπτµερής σε-
διασµς συµπληρώνυν τ
θαυµάσι αυτ τµήµα. Παρ’ -
λη πάντως την πλύ καλή πα-
ρυσίαση των εκθεµάτων, η
Iνική τράπεα έει ως σκπ
τν συνεή εµπλυτισµ τυ
µυσείυ.
Eυαριστύµε θερµά τ Eθνικ
Iστρικ Mυσεί, τ Mυσεί
Mπενάκη, τ Mυσεί Bύρυ-Eυ-
ταία, την Iνική Tράπεα, την
Tράπεα Alpha Πίστεως, και τυς
κ. ∆. Nικλετπυλ, Θ. Πιτίδη, Θ.
Tαρασυλέα, A. Tαµαλή, K. Xα-
τιώτη για τ ωτγραικ υλικ
πυ µας πρσέεραν.
Xαρτνµισµα δύ «κλνάτων» πυ εκδθηκε στην Kέρκυρα τ 1869 απ την Iνική Tράπεα.
Aίθυσα µε
σπάνια αρτ-
νµίσµατα στ
Mυσεί της
Iνικής Tραπέ-
ης στην Kέρ-
κυρα.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->