I PREDAVANJE Predmet, sadržaj i istorijat razvoja socijalne patologije sociologije mentalnih poremećaja Predmet, sadržaj i istorijat razvoja socijalne

patologije, sociologije mentalnih poremećaja . Zasnivanje i razvoj socijalne patologije u XIX veku. Društvene krize u industrijsko buržoaskom društvu. Socijalno revolucionarni pokreti. Razvoj nauka - sociologija, soc.psihologije, političke ekonomije demografije...

Izvori značajni za formiranje socijalne patologije kao nauke. Socijalna filozofija (Kont, Sen Simon, Furije, Prudon). Politička ekonomija (Marks, Engels). Sociologija M. Vebera Primenjena biologija (Darvin)

Socijalno medicinski modeli - Žil Geren 1848. definiše pojam i predmet soc.patologije u okviru socijalne medicine. Socijalna med.se bavi proučavanjem odnosa izmedju bolesti i društva. U soc.medicinu spadaju pored soc.pat.- soc.higijena, soc.filozofija. soc.terapija.U moralne bolesti druš. spadaju - siromaštvo, nezaposlenost, suicid, prostitucija, kriminal. Grotjan 1911. u svom delu “Socijalna patologija” izlaže osnovne principe za proučavanje ljudskih bolesti sa socijalnog stanovišta: Prema prevenciji, Prema formi, Prema uzročnosti, Prema uticaju na društvo, Prema socijal.mogućnostima lečenja, Prema socijal.mogućnostima prevencije U SAD socijalna medicina se razvijala u okviru medicinske psihologije, koja povezuje sociološke teorije i medicinu.

Mak Jutajr def.soc.pat.kao nauku o zakonitostima koje reguliše odnose izmedju nauke o druš.pojavama i nauke koja ispituje bolesti, lečenje, ustanove za lečenje, osoblje. Zasnivanje soc.pat.u našoj zemlji vezuje se za Štampara, koji je 1925. god.objavio delo “Socijalna medicina . Na razvoj soc.pat.utiču - primenjena psihologija, Tard sa teorijom društva kao serijom interpersonalnih odnosa. Eskirol – mental.poremećaji su uglavnom uslovljeni soc.uzrocima. Frojd – savremene civilizacije su patološke i dovode do ment.bol. i karakternih deformacija. Sputavanje u zadovoljenju urodjenih bioloških potreba(dovodi do poremeć.ličn.), društvo delimično preobražava, a delom se potiskuje u nesvesno. Adler – društvena osujećenja dovode do inferiornosti osobe, a patološke potrebe za kompenzacijom inferiornosti su izvor ment.poremećaja. Jung – do poremeć.ličn.dolazi zato što se urodjeni kolektivno-nesvesni arhetipovi druš.kultur.života ne mogu da uklope u postojeće druš.kultur.norme.

Socijalno kulturne nauke utiču na reviziju psihoanal.teor. Saliven – poremećeni medjuljudski odnosi dovode do poremeć.ličn. i nesigurnosti. Saliven i Bardžes, 1927. osnovali komitet za proučavanje sociologije i psihijatrije. Značajna imena za razvoj soc.pat. - Bastid, Aleksander, Danham, Faris, Redlih, Holinshed, Rouz... Uticaji kulturne antropologije, marksizma, egzistencijalizma: Kardiner – koncepcija bazične ličnosti – poremećaj nastaje zbog poremećaja u kulturnoj integraciji usled nedovoljnosti same kulture. Hornaj - do poremeć.ličn.dolazi zbog konflikata u samoj kulturi. Karuzo, From – primenili marksističku teoriju otudjenja u proučavanju soc.pat.Moreno – ideja da se društvo sanira psihijatrijskim metodama, kasnije nastao pokret za mentalnu higijenu u SAD-u.

Razvoj soc.pat.pod uticajem sociologije i teorija, njenih u to vreme eminentnih predstavnika - Kont, Dirkem, Kuli. Dirkemova teorija o društvu i uticaju na nastanak soc.pat.pojava. Prva polovina XX veka je značajna 1

oštro omedjeno polje izučav. Klajn.probl. Postoje ograničenja u socijalnoj participaciji devijanata Devijanti različito reaguju na soc. bihejvioristička (Frojd. Istražuje pored bolesti i alkohol.pat.teorije – 1.patološ.pat.XX veka dolazi do spajanja biologističkih.periodu. Eliot. a ne patološkim individuama.pat.pat.uzroci problema.dezorganiz.krizu.zavise od stepena devijacije i socijalne reakcije. koncepti da budu detaljni da objasne fenomene.Gerić – socijalna medicina se bavi narodnom patologijom . 2. Govori se o zdravom i bolesnom društvu. Psihopata se “radja”. soc. U SAD u XX veku razvile su se 3 grupe sociološ.reakciju Teorija socijalne dezorganizacije (Kuli. status. Socijalno-medicinski pristup Dominira klasično socijalno biološko stanovište. soc. neodobravanje.pat. funkcija i samodefinicija devij.strukturu. Matić. Djurić. nasledje.posmatra se sa društveno ekonomskog i socijalnog aspekta.o ljud. ekonom. Pavlov.pat.strukturu. Devijacije u ponašanju su funkcije kulturnog konflikta.pojave se grupišu prema veličini 2 . – Parsons. Socijalne promene. Kvin. i kretanje ka integralnoj soc. odnosi izmedju druš.ponašanju.XX veka ka spajanju ovih teorija u strukturalno-funkcionalističku koncepc.devijan.soc. Jakovljević.pat.5..postulata. Koen. Socijalno psihijatrijski pristup I Biologistička varijanta – konstitucionalistička teorija – psihopate su nosioci svih soc. hipoteze logički kompatibilne sa postulatima.. Tendencija 70god. Mejer. ravnodušnost. Mourer.prostituc. Meril. koncepti moraju da objasne sve sociopatološ.za brzi razvoj soc. ograničen br.pat. Nastaje zbog stalne smene procesa organizacije i dezorganiz. su proces individualne svesti koji odredjuje realnu ili moguću aktivnost individue u društvu. konceptualni sistem treba da bude deo opšte teor.. Eliot. prenaseljen.je proces raspadanja unutrašnjih odnosa u grupi. blili su Gerić. Milić. Socijalno medicinski Socijalno psihijatrijski Sociološko kulturalni Integracioni. Grener. 6. Soc. Lemert postavio kriterijume za formiranje sistematske soc.nezaposlen. koje se formiraju pod uticajem soc. 3. refleksološka. U staroj Jugoslaviji značajni predstavnici soc.ljudi u odredjenom vremen. Braun. Binsvanger) Soc. Klinard. porodici. Socijalni stavovi.navodi postulate: Postoje devijacije koje su specifične i javljaju se u odredjenom vremenu i prostoru. soc. Svi socijalni problemi se posmatraju kao bolesti društvenog organizma.promene. prema Tomasu i Znanjeckom. fizičko oštećenja mozga (Krepelin.se odnosi na –soc. Supek.teorija – teor.su odobravanje. psihobiološke.socijalne dezorganizacije. Dominiraju dva pravca: I – soc. Uloga.pat. Lemert u teor.narkoman. prema Milsu.činjen..pojava.ponaš. teor.dezorganizacije različite soc.obrazaca i statusa i uloga ličnosti.ličn. 4. Meril) govore o dezorganizovanim. teor. Sociološko – kulturalni pristup Socijalno patološke pojave su po svojoj prirodi društvene i treba da se proučavaju u okviru jedne posebne primenjene sociologije. Jaspers. soc. Manjon) II Psihologistička varijanta – psihodinamske teorije. po Parsonsu.pat.zajednici. Savremeni teorijiski pristupi u soc.vrednosti.pat.proučava psihološke karakteristike poremećenih ličnosti.i druš.devijantnog ponašanja.stavove. 80 i 90 god. su proces u kome se menjaju statusi i uloge većeg br. Nizbet.je nauka o devijantnom ponašanju – Lemert. sociologističkih i psihologističkih korena soc. čine – odnosi izmedju ustanova. II – soc. Socij. se bavi proučavanjem socijalnih dezorganizacija – Faris.pat. Merton. Socijalna dezorg.činilaca i interpersonalinih odnosa. Socijalne reakcije na devijac.socijalnih problema.U okviru teorije soc. Istražuju se socijalni.

koliko pojava predstavlja izraz poremećenog druš.. po čemu se ona razlikuje od drugih sličnih pojava. etnička. internacionalnu.pat. prikriveni soc.pojavi (biološki.pat. druš. Intrapsihičko stanje zavisi i od zrelosti ličnosti i vremena kada su sociogeni sukobi počeli da deluju. Doživljaji fizičke manje vrednosti.transpalantacije (migracije) Na ličnost nepovoljni uslovi deluju: Putem poremećene socijalizacije. interpersonalni sukobi.. akulturacija.podražavanje. ali treba 3 . socijalna percepcija soc. Neprihvatanje u školi. nepovoljno delovanje mas. Seksualne traume i neuspesi. druženje sa socijal. psihološki. priroda) Simptomatologija Varijacije Epidemiologija Etiologija Patogeneza Konsekvence Dijagnoza Terapija Prevencija Prognoza Struktura Soc.prob.pat.pat.pojava ispoljava.situac. velika popustljivost u porodici. sistemske.neuravnoteženost. putevi korekcije nepovoljnih soc. Ličnost je značajna tj.života. porodičnu. različiti ljudi. manifestni i latentni soc. Nizbet) Socijalni problemi su izraz problema i nesreće velikog dela ljudi u društvu. situacione Merton – inovacija.zanimanje. Ova teorija obradjuje – kriterijume koji odredjuju: oblast soc. Dimenzije soc.. Neuravnotežena integracija ličnosti.pojave – pol.povlačenje. organizma.pojava je njena suštinska priroda.. sudovi na osnovu kojih se odredjuju soc. Prema Eliotu i Merilu..problemi. psiholoških i bioloških faktora.medija. Kruta disciplina.ekonomski. nacionalnu. nepotpuna identifikacija sa socijalnim uzorima. pojavu treba proučavati sa više aspekata : Definicija (struktura. druš. socijalno poreklo soc. Druš. Socijalnih stresova Značajni sociopsihogeni uzroci su:Roditeljsko odbijanje.pat.grupa i karakteru dezorganizovanog procesa. kao i različite vrste soc.pat.bunt Frojd – fiksacija.zaostalost. socijal.pojave. Lemert – individualne.anomija.Po ovoj teoriji ne treba da se proučavaju samo manifestni.problema devijantno ponašanje je značajno odstupanje od važećih normi u okviru odgovarajućeg sistema statusa i uloga. Proučavanje je usmereno teorijskim pristupom soc.prof. Svaki soc. Suštinska priroda treba da def. Krakteristike ličnosti važne za reagovanje u nepovolj.situacija.pojava U skladu sa integrativnim pristupom svaku soc. nesigurnost. krivica.pat.pojavu na nivou kulturnih ustanova.socij. Roditeljsko strahovanje.pat. Etiologija Proučava uzroke (posredni. Roditeljska preterana ljubav.starost.prob. političke karakter.problem ima objektivni i subjektivni aspekt. roditeljsk.problema. Roditeljska dominacija. Simptomatologija (fenomenologija) Skup svih pojavnih osobina kojima se soc.ulogama.druš.dekadencija Druš.proučava prevalencu i incidencu Proučavaju se kvantitativni i kvalitativni aspekti soc.. Zalažu se za adekvatniju organizaciju druš.pat.status. neposredni) patoloških pojava. industrijalizac. nego i da se obuhvate latentni. Epidemiologija Def.ek. soc.grupa.izolacija.i individualne specifičnosti. kulturni sukobi. porodične karakter. U centru proučavanja su stavljeni vrednosni kriterijumi. društveni.brzo menjanje i Druš. Teorija socijanih problema Najbliža integrativnom pristupu (Merton.i urbanizac. socijal. Roditeljska hladnoća. Deli se na nekonformističko i aberantno ponašanje. Frustracija u toku razvoja.ličnostima. i njihove druš.uslovi šivota. Druš.prob. različito reaguju na nepovoljne socijalne situacije. regresija. Osnovni generički sociopatogeni činioci su: Druš.života. Rivalitet u porodici. : meri rizik zahvaćenosti društva poremećajima i otkriva pokazatelje koje upućuju na njegovo poreklo i način rasprostranjenosti (Raid) Epidemilog.ritualiz. Struktura treba da označi medjuodnose sociokulturnih. Prema teoriji soc. usamljenost. specifičnost..prob. ličnosti. komunalnu.individualnu. Potrebno je izučavati soc.devijant. Uzroci soc. religijska pripadnost. : strah.pojava: Nepovoljni soc. dele se na. prihvatanje konfliktnih stavova. sociološki). Nepovoljna iskustva u bračnim.

kao i metode kojima se elementi ispituju.patološ.pat.i odredjenih uslova druš. lošeg kvaliteta života. Sabedi.poremeć. Mora da bude višedimenzionalna i spoj teorije i prakse.stres uopšte na psihič. prihvatanje i iskorišćavanje (eksploatativna kultura). Veoma značajna istraživanja stavova prema psihič.patološ.patološ. razvoj.dinamiku delovanja etioloških činilaca i njihove medjuodnose.je interdisciplinarna nauka.poremeć. Soc.činilaca i psihič.istražuje institucionalni tretman psih. fizička defektnost. 4 . urodjen poremećaj nagona.ment.sociolog. danas soc. drušdezorganizacije. Soc. bliža antropologiji..se bavi ispitivanjem konkretnih veza izmedju druš. Psihijatrijska soc. povremena tolerancija. Proučavaju društvenu suštinu (bit) psihičkih poremećaja.ment..pojava izložio 2 vrste druš. uslovljavanje drugih soc. posledice pojave. Konstituisala se kao nauka posle II svetskog rata. drugi autori dodaju i profesijom psihijatra. Vajnberg psih.. temperament) Patogeneza Proučava nastanak i razvoj soc. Zatim soc. bliska sa socijalnom psihijatrijom. Psihijatrijska sociologija – okrenuta teorijskim. rasprostranjenost. Gofman. a ne medicinskog kao soc.pat.ment. da deluje na uzroke.patološ.patologiju..pat.pojave treba da se obuhvate elementi: Simptomi poremećaja. ili daljeg razvoja neke pojave u datom društvu.pat.poremećaja istražuje relacije izmedju odredjenih druš.dezorganizacije porodič.poremeć. Pilgrim i Rodžersova (Pilgrim.kao nauke. opštoj sociologiji.počeo je da predaje soc. Galager.sredine na poremećaj.reagovanja – odbacivanje (kontrolna kultura).poremećaje.poremeć.se bavi etiologijom.psihijatrija. 90 godina XX veka niz knjiga sa sličnim naslovom Kokerhem. prevenciju psih.ment. – Sociologija ment. Prognoza proučavanje predvidjanja nastanka socijal.mentaln. sociološka analiza psih.pojava.bračne.pojave znači uočavanje bitnih elemenata za otkrivanje i celovito obuhvatanje pojave.proučavanje delovanja etioloških činilaca na patogeni razvoj poremećaja.života. druš.obolelima (Kaming. porod.uzeti u obzir i biofizičke pogodnosti ili nepogodnosti (nizak intelektual. Važno je proučavanje reakcije druš.poremeć. uloga kliničkog sociologa.. Bastid 1965.poremećaja je više okrenuta empirijskim sadržajima. Drajver 1972. fenomenologijom i prevencijom psih..kapacitet.ment.poremećaja. objavljuju udžbenik iz soc.poremeć. Ona i usmerava dalje puteve terapije i prevencije.pac.pat. Soc.pojave . Dijagnoza socijal.poremećaja.migracija.obeležja. Predmet i sadržaj sociologije mentalnih poremećaja (psihijatrijske sociologije) 1963. katastrofe.faktora –sociodemograf.varijacija Uzroci i razvoj Rasprostranjenost Posledice Terapija načini korigovanja ili odstranjenja socijal. Konsekvencije .poremeć. Razvoj soc.pojave.poremeć.posledice Proučavaju se uticaji soc. Prevencija proučavanje principa koji mogu da spreče nastajanje pojave ili njeno pogoršanje. druš. oko 6000 radova iz oblasti soc.pojave. izbeglištvo.ment.pojava na dalje poremećaje druš. Rogers) 2005.instituc. Mora da proučava efikasnost terapijsko-preventivnih mera. Svaki dijagnostič.porem. kasnije Vajnberg. simptome.struktura i funkcija. Jakovljević V. Deli se na: primarnu.kao aspekte – anomije. a relacije tretira sa sociološkog aspekta. povremeno nepovoljno reagovanje. krize.migracije. Lemert je izučavajući posledice soc. sekundarnu i tercijarnu.konflikta. kritika rada psih.promene. na Filoz.dezorganiz.postupak je spoj teorijskih znanja i praktičnih metoda. masovnog stanja stresa. U dijagnostici socijal. filozofiji. Sagledava kritički (dijalektički) odnos izmedju psih.Etiopatogeneza .fak. epistemološkim sadržajima. Rasvetljava psih. Terapija treba da bude višedimenzionalna. Nanali).pojave može da bude progredirajući i regredirajući. velike druš.

Podela užih socioloških teorija Opalić Petar: Teorija anomije (Dirkem. Nesposobnost za brigu o sebi. Biohemijski i kognitivni pristup i važna uloga dopamina.i pojedinca.poremeć.antropologijom. vraćanje psih. Duševna bolest je devijacija koja ukazuje na raskorak izmedju kulturnih normi i mogućnosti članova društva.na druš. Kokerhem deli teorije koje objašnjavaju psihičke poremeć. Šef). samoubistvo i krivično delo su reakcije pojed.osnivač škole pozitivne kriminologije. Merton). Teorija etiketiranja (Lemert. Antipsihijatrijski model.Dirkem definiše anomiju kao razlog suicida.poremećaja nastale su u opoziciji prema biologistički orijentisanom medicinskom modelu. Duševna bolest. Merton navodi 5 načina odgovora na anomičnu situaciju: cilj sredstvo Konformizam + + Inovacija + . Model karijere psihički obolelog (Gofman).+ Povlačenje(retretizam) . Parsons smatra da psihič. 5 . Teorija uloga (Parsons).) ističu da je odlučujući faktor u nastanku psihič. Nema odgovornosti za bolest. pomoć drugih. Lombrozo . biološki faktor (nasledjena svojstva – genetika). 1876.Bunt +. socij. Model socijalnog učenja.Razvio posebne metode merenja antropometrija. Biolologističke teorije . strahom.poremeć. opštom sociologijom.obeležja uloge somatskog bolesnika (može da se primeni i na osobe sa psih.. ima socijalnu ulogu u diferencijaciji od drugih oblika devijan. teorije o transmiterima. traži pomoć stručnjaka.bioantropološke (druga polov. Atavizam je evolutivna regresija. psihopatologijom. Koncept etnometodologije Antipsihijatrijska teorija Teorija anomije.. a ljudi mogu da reaguju neprijateljstvom. Teorija društvenog stresa. metaboličke. Psihoanalitičke.Izučava i psihopatološki i socijalnopatološki proizvod odnosa izmedju druš.ponaš.+- Teorija društvenih uloga Parsons opisao druš. a najčešće ambivalencijom..na: Medicinske. XIX v. osobina nasledjenih od predaka. Treba da saradjuje.Ritualizam . Oslobadjanje od skoro svih socij.poremeć) Očekuje se društveno legitimno saosećanje. socijalnom psihijatrijom. sociologijom porodice. Saradjuje sa drugim naukama – filozofijom. ali je ima u otklanjanju bolesti. rigidna solidarnost) smatraju Dirkem i Bastid.situaciju ( preterani individulizam. II PREDAVANJE Uže sociološke teorije objašnjenja psih.zavisnosti mogu da se podele na genetske. Iznosi ideju o atavističkom urodjenom prestupniku. Na osnovu oblika i gradje ljudske lobanje zaključivao o mentalnim sposobnostima i duševnim osobinama čoveka. Franc Jozef Gal (početak XIX veka) vršio frenološka istraživanja.uloga. Postoje posebni organi za devijantno ponašanje.Duševni bolesnik ima poremećene interpersonalne relacije. objavio knjigu “Čovek prestupnik”. i fizičk. kroz smanjenu mogućnost kontrole želja i strasti i prisustvo nemira i napetosti pojedinaca. Primer: Savremene biološke teorije o nastanku bol.

. a zatim polako usvaja identitet men.. Struktura ličnosti po psihoanal. i da ga podstakne budjenjem ponosa.poremećaja. Antropološko frojdomarksistička (From. kao devijan. Za psihički poremećaj kao deo socijalne realnosti.U psihijatriji se osoba obolela od SCH smatra odgovornom za bolest.fiksiranjem.porem. Teorije koje su pomirile socijalni i individualni aspekt u objašnjavanju psih.pac. se društveno potkrepljuje. Sas. Rajh.) Strukturalna (u politič.zavisi od druš. uvažava realnost. Grupna analiza (Bion). i stručnjaka. Osporavaju druš..). svesni deo) realnost. Đevris.poremeć. III predavanje Psihosocijalne teorije u tumačenju psihčkih poremećaja.ustanova devijantni fenomen pretvara u dušev.strukture) Nivo odlučivanja vezan za pravila interpretacije (zavise od socijalne interakcije) Odlučivanje zavisno od kulturnih interpretacija. važna je svakodnevna životna praksa (važno je značenje druš.obolel. nesvesan) želje.pravnom društvenom) Samostigmatiziranje (povlačenje) Predlaže mere u procesu deetiketiranja. Ego (nema vlastiti energetski potencijal.prihvata kao normalno.se posmatra kao devijantno ponašanje (kršenje druš. Etiketa duš.norme kao objektivne kriterijume za procenu ponašanja pojedinaca. Šef – svaka kultura definiše pravila ponašanja.poremeć.druš.porem. sve veća izolacija) u čemu veliku ulogu imaju druš.obolelog.Lemert. Horvic. Rolfs govori o 3 nivoa odlučivanja: Odlučivanje na nivou opštih pravila (zavise od druš. Teorija o karijeri psihički obolelog Gofman uvodi pojam .teoriji: Id (nagonski deo. Šef. Bazalja. Ideali 6 .): Psihoanaliza (Frojd). Antipsihijatrijski pristup Nastao je kao reakcija na biološki determinizam u teoriji i institucionalni totalitarizam u psihijatrijskoj praksi.karijere duševno obolelog (ograničavanje upražnjavanja normalnih obrazaca življenja.bolest je rezultat praktičnog odlučivanja budućeg pac.nagoni .zajednice). Eminentni predstavnici ove teorije su Leng.U nastanku kliničke slike i tretmanu psih. se kažnjava psihoterapijom. sa druge.lekovima. Osoba prvo dobije Dg mental.normi u svakod.. sa jedne strane. preko osećanja krivice. Dušev. svesan i delimično nesvesan). Superego (sačinjen od moralnih normi i roditeljskih zabrana.situacije.distanca prema psih.pravila) “Fatalna karijera” je obeležena nizom socijalnih diskvalifikacija.ponaš. i faktor ličnost..Za etnometodologe je važno “tipiziranje normalnosti” – šta se u nekom druš. (Kekajzen) Koncept etnometodologije Etnometodolozi smatraju da definisanje dušev. Angermejer govori o 3 forme diskriminacije: Individualna (socij. Etiketiranje vodi ka stigmi. Može da kazni Ego.životu čl.. Dijagnostikovanje je rutinski. Dijagnostikov. Ponašanje obolelog se smisaono i sociodinamski ne povezuje sa njegovom okolinom. represivni proces u kome psih. Teorija životnih dogadjaja (Mejer.bolest. Kuper. ove teorije uvažavaju uticaj društvenih činilaca.) Psihoanalitičko objašnjenje socijalnih aspekata psih.Teorija etiketiranja Glavni predstavnici .bolesn.institucije. Simptomi ludila su jedini mogući način komuniciranja sa otudjenim svetom. a ona trajno učvršćuje negativni stereotip o psihič.. Psih.porodice. poremećenom.obolj. Okvirna podela psihosocijalnih teorija (Opalić P.

normi vrši nasilno preko Nad-Ja.ka sebi) ili agresije prema okolini (asocijalno ponašanje).poremećaja proizlazi iz specifičnog odredjenja ljudske prirode i ljudskih potreba.) Latencija (5-12 god. negativni stereotipi) Negacija (negiranje neprijatne lične ili istorijske realnosti radi očuvanja psih. 2. Oralni stadijum (1. Nesvesni mehanizmi odbrane pomažu nam da razumemo skriveni karakter društvenih problema. Ukoliko se introjekcija soc. a ostajući moralan. ljubaznost umesto neprijateljstva) Izolacija (izolacija neprijatnih aspekta vezanih za objekt .kao sposobnost pojedinca da izdrži unutrašnje i spoljnje konflikte (u porodici. Mala terap.razvoja (Sigmund i Ana Frojd) su: Regresija (spuštanje nivoa psihičkog ili socij. a posebno socijalno patoloških fenomena.god. pažnje) Reaktivna formacija ( ponašanje suprotno od stvarnih želja.Nad Ja.) Nerešeni sukobi u psihosocijalnom i psihoseksualnom razvoju pojedinca. pruža podršku i bezbednost.) Falusni .zajednici 1.razvoja) Projekcija (pripisivanje drugim osobama ili grupi osobina koje se ne prihvataju kod sebe – predrasude.grupe.Sociolozi treba da otkrivaju društveno nesvesne mehanizme odbrane Grupno analitička teorija Bion počinje da radi sa malim grupama 50. slično kao u početnoj fazi rada male terap.funkcionisanja na rane faze psihosex. Sartra i Hajdegera. moguće je kasnije javljanje depresije (agres. zajednica..ponaš.grupa.života javljaju se i u neprilagodjenom socij.Duševno zdravlje se def. – religiozni fanatizam. Frojda. Mala grupa je slična grupi-Majci.života) Analni (2-3 god. bez lične obrade radi pridobijanja mira. Nesvesni mehanizmi odbrane ega u savladavanju straha.grupa i velika druš. Antropološki.realnosti – nacionalni.. nije sposobna da racionalno funkcioniše. Minimiziranje. kojom upravlja samo harizmatski vodja. Doprinose održavanju psihičke ravnoteže i čuvaju pojedinca i grupu od narcističke povrede. planu. Racionalizacija. Ističe se jedan a zanemaruje drugi aspekt druš. koji pomaže da se stvaralačkim obrascima ponašanja i mišljenja prevaziću neprijatni aspekti realnosti. napetosti. od haotične revolucionarne. ali lišava odgovornosti i nezavisnosti. Nesvesni sadržaji subjekt. Važni su za antropološ. zajednice) Introjekcija (usvajanje ponašanja od strane individue i kolektiva druge osobe ili zajednice u celini. Negacija. pomažu u objašnjenju iracionalnih socijalnih fenomena. seksualni. Teze ovog pristupa: Čovek je nedeljiv. Primer korišćenja nekih od mehanizama odbrane od stane zavisnika od alkohola.osobu koja se voli) Pomeranje (pomeranje negativne reakcije iz realne. Veber opisuje relacije u druš.odbrane. i kolektivno neprijatno potiskuju grupe.stavova nesvesnim korišćenjem lažnih dokaza.Druš. do iščekivanja. 7 . Harizma vodje je u psihološkom smislu prenesena moć njenih. stranački programi.. frojdo-marksistički i egzistencijalistički pristup Tumačenje psih. faza usvajanja racionalnih obrazaca ponašanja. grupi vršnjaka.) Ego kod zdrave osobe miri sukob izmedju konflikta Ida (nagonski. širem druš.god.) Nesvesni mehanizmi ego odbrana pojedinaca i druš. opasne situacije na druge pojedince.. zavisna grupa i zrela grupa. Grupa prolazi kroz tri faze -haotična medjusobna borba..pristup stavovi mladog Marksa.. nadanja i na kraju 3.Edipalni (4-5god.norme predstavljaju neku vrstu spoljašnjeg socijalnog okvira za unutrašnji psihički integritet pojedinca. dele se na 4 stadijuma.ravnoteže i mira u zajednici) Racionalizacija (opravdavanje ličnih i druš. agresivni) sa Super Egom. grupe koji nemaju direktne veze sa uzrokom neg.istor. obezbedjujući nagonska zadovoljstva. Potiskivanje (potiskiju se u nesvesno neprijatni sadržaji iz ličnog iskustva. politički radikalizam. pristalica koji je slepo slede.XX veka.reakcije) Sublimacija je najkreativniji meh. Socijalna komparacija i Projekcija. koji se aktiviraju u različitim fazama psihosex. integrisan psihički i socijalno.

i drugih ljudskih potencijala u korist ekonomskog rada. neautentičan.smetnji u višku potiskivanja sex. mladim Marksom. reaktivna stanja. generičke suštine). Čovek ima svoju specifičnu prošlost i sadašnjost. neponovljivu biografiju. integritet. Pokret je bio odraz nacionalne i društvene specifičnosti i multikulturalnosti u Evropi. smisao postojanja. Dejvid Kuper.poremeć. Psihijatrijske institucije. Antipsihijatrija se javila u vreme specifičnih druš. Mejer. Hiposters i Eustres.istorijskih prilika. tj.karakter podstiču masovnu pojavu duševnih poremećaja kod ljudi. bazično poverenje i smisao života. događaje koji izazivaju dugotrajno nezadovoljstvo i trajna opterećujuća zbivanja. Za sve ljude je karakterističan egzistencijalni strah.. iznenadne traumatske događaje. Relacije sa bliskim osobama su značajne za sve druge relacije u životu. a pojedinac se brani psih.inspirisan egzistencijal. spontanost i kreativnost.. Prikaz Pajkelove skale životnih događaja i njena primena u istraživanju pokušaja suicida kod mladih i starih osoba. a stres je neočekivana i intenzivna promena.život. Berger govore da značajni životni dogadjaji zahtevaju ulaganje dodatnih mentalnih snaga. Antipsihijatrija kritikuje:Psihijatrijsko znanje.Jakovljević ističu socijalno poreklo psih. Antipsihijatrija je kritički stav prema psihijatriji. siromašnih i crnaca. radnog procesa.poremećaje. borac protiv diskriminacije žena. Karuzo. Način dijagnostikovanja. alžirski lekar. Celo društvo u ime koga psih. From – veštačke druš. 60. Matiček stresog.potrebe i otudjeni druš. V.oboljenjem od takvog društva. Kod čoveka može da dodje do otudjenja (alijenacije) po Marksu (od proizvoda rada. Najveći broj psihijatara je iz Evrope.. Društvo može da bude bolesno. Prikaz istraživanja IV predavanje Antipsihijatrija Kasnih 60. Oko 20% populacije na masovne stresne reakcije reaguje raznim simptomima psih. govori o stepenu reagovanja na stres i deli ga na – Hiperstres. Kaplan. Čovekov psihički problem može da bude društveni problem u kome živi. Tretman.godina XX veka javlja se antipsihijatrija kao teorija i pokret u Evropi i SAD. i da oni dovode u pitanje bazične oslonce ličnosti.institucije funkcionišu. Za razvoj antipsihijatrije značajni su: Franc Fanon.god.Deli se u psihičkom poremećaju. Većina stresnih situacija je socijalnog porekla. potrebu za zavisnošću i prilagodjavanjem. Rajh i Markuze. Teorija životnih događaja Ova teorija je nastala u sklopu istraživanja uticaja stresa na psih.filozof. 8 . Životne krize su očekivani životni dogadjaji.ideje su i danas prepoznatljive u psihijatriji. psihosomatske tegobe. da bi se očuvao psih. Uticaj ovih ideja se najviše prepoznaje u zemljama EU.događaje deli na: događaje koji označavaju gubitak. Takav čovek je neslobodan. a antipsihijat.prošlog veka. samog sebe. doživljaj pripadanja. antipozitivizam i antidogmatizam u razumevanju psih. prvi je upotrebio naziv antipsihijatrija. Društveni defekt se strukturiše kada većina ljudi ne uspeva da ostvari slobodu. Čovek je vrednosno i moralno biće.poremeć PTSP. Levičarski studentski pokret 1968. Čovek je vezan za druge posebno u porodičnom kontekstu. Opalić P.

koja će ubrzati druš. Huber (Nemačka) uticao na pojavu pokreta – Socijalistički kolektiv pacijenata.u svetu. dispanzere za decu. Šizofrenija je etiketa koju porodica i društvo lepe bolesniku. Nije naišao na podršku u javnosti. Najkreativniji i društveno najaktivniji među antipsih.službe.god.pac. bolesnih.Predlaže da se termin duševna bolest zameni terminom “transformacija socijalnog identiteta”. Kuper. zdravorazumskim. Dijagnostikovanje psih.institucijama.zdravih. Pirela.organizac..sistema. kao i dispanzer zavisnike od PAS.i 80. umesto o psihozi. a preko tzv. Antipsihijatri iz Nemačke. Šizoidni oblik postojanja je stanje ontološke nesigurnosti u kome se cela egzistencija brani od stanja spoljnje ugroženosti.partijama. Najpoznatiji među antipsihijatrijama: Bazalja. kritrerijumima.god.bol. Ludilo je istinsko oslobođenje pojedinca.zabrana prisilne hospit. i vladajućim strukturama u cilju reformisanja psih. .ustanovu.bolesn.bol. Primer .. Manoni 1969.bolesnika.postelja u psih.. Mlađenović.progres. Kisker – govori o sociozi . Simptomi šizofrenije člana porodice su jedini smisaoni izlaz iz besmislene porodične situacije.poremeć.U Francuskoj je 1937. Sas – zvanična psihijatrija mitologizira psihič.stacionara u Trstu i organizacija vanbolnič. funkcionalistič. Leng . kao političko strukovne 9 ..zelenih. da bi sačuvali sopstvenu unutrašnju ravnotežu i ravnotežu porod.prema pozitivističkim.dnevne i noćne bolnice.donesen Zakon o osnivanju vanbolničke psih. To je bila prva politička organizacija psih.korišćenje termina duševni bolesnik. niti medju lokalnim političkim grupama. Zakon o psihijatriji 1978. Esterson. Sas.poremeć. Zatvaranje psihijat.psihoanalizom.pacijenata. Vasić. oslobođenje i celog društva. 1954. Sas.XX veka antipsihijatrijske ideje su uticale na smanjenje br.počinje akcija demokratski orijentisanih psihijatra.ludilu izazvanom društvenim uslovima življenja. Huber.Udruženja su sarađivala sa politič. otvara ustanovu za zbrinjavanje psihotične dece (eksperimentalna škola) Prave se farme na kojima žive autistična deca.od većine tzv..promena. U Holandiji 70. Prava terapija za psih. levo orijentisanim političk. a psihički obolelo se smatra zdravim u vladajućoj psihijat. Kuper. Duševni bolesnici su prevratnička snaga druš. Otvaranje psih. Hajdelberg 1970. raznovrsnije.Prisilna hospitalizacija u Srbiji danas Antipsihijatri iz Engleske i SAD -Leng. Leng.komune u kojima se živelo samostalnije. Suprotstavio stavu da se normalno i patološko def.institucija. odbačen i do strane univerzitet.koje se sastojalo iz 24 manje političke grupe.je klasna i politička borba sa svim druš. 1965. Esterson u Londonu osnovali mrežu zajednica stanovanja psihijat.probleme.je politički čin. Simptomi duševne bolesti su ustvari problemi življenja.je narušeni međuljudski odnos bliskih ljudi. Dijagnostikovanje je jedan od oblika diskriminacije manjine ili duševn. Kuper. U Francuskoj su postojale organizacije –Grupa za informacije o ludilu i Grupa za informacije o zatvoru. Kuper – pojedinac se dovodi u egzistencijalni škripac.zaštite ment.zdravlja na principima TZ.pac. Biti bolestan znači biti klasno eksploatisan. Leng. Đervis – psih. Istina i stvarnost izmedju terapeuta i klijenta se formiraju se u razmeni ideja i doživljaja.psihički zdravo je u tradicionalnom smislu reči bolesno. Skot. Bazalja – psih.pac. i institucija sile.doktrini. koji sa psihoanalitičarima osnivaju centre . Osnivanje “Demokratske psihijatrije” kao strukovnog pokreta. profesora psihijatrije tog vremena. Skot – ideja o stvaranju terenske službe za pomoć ljudima u psihič.) pokušavaju da se realizuju nasuprot volji roditelja.bolnica je izvor duševnog poremeć. Đervis. Holandije i Francuske.zatvaranje psih. oslobođeno putovanje u unutrašnji prostor – metanoa.krizi. Ludilo je potvrda autentične doživljajnosti. Hohman. Formirano je udruženje psih. Bazalja. Antipsihijatri iz Italije. to je vrsta životne ucene koju sprovode roditelji kada deca (budući pac. Uvode terapijsku zajednicu (TZ) u psih. psihoterapija je instrument buržoaske ideologije.odeljenja za prevenciju i rehabilitaciju duševn. feministkinjama.

respiratornim. u čijem nastajanju učestvuje društvo. sa jedne strane kao uzroke – konflikte socijalnih uloga. drhtanje. laku zamorljivost. opšti ili difuzni strah. ali i mehanizam identifikacije sa agresorom).da bira lekara Uvid u med.koje su informisale o životu u totalitarnim psih.. psih. Simptomi se javljaju nezavisno od aktuelnih razloga. Smanjena izolacija u ćelije i fiksiranje Ukidanje elektrošok terapije!!! Skraćivanje vremena boravka u psih. Kjerkegor. sada karcinoma. hiperaktivnost autonomnog nervnog sistema i specifični oblici ponašanja. i istakao da strah može da se javi u “čistom” obliku ili zajedno sa smetnjama telesnih funkcija (kardiovaskularnim. ptičjeg gripa.Opšti anksiozni poremećaj je oblik stanja straha koji karakterišu: slobodno lebdeći strah. Značajni pozitivni uticaji antipsihijatrije na promene u psihijatriji: Smanjenje br. Fuko . a njihov nastanak i razvoj ostaju nepoznati obolelom. Jaspers smatra da je strah nešto neophodno i pozitivno za ljudsko postojanje. strašljivo iščekivanje. Ranije strah od sifilisa.Strah je povezan sa vremenom. poremećaj identiteta. . Poštovanje prava pac.. Jaspers.bol. Humanizacija odnosa u psih.i psihoterapije. svinjskog.1909. fobijom. motorna napetost.. Strah se javlja kao posledica sprečenosti. mogu da uslove patološki spoljašnji uslovi(u diktatorskim režimima oživljava se dečiji strah od roditelja. Primena socioterapije. Prvi je upotrebio termin anksiozna neuroza Frojd.službe. opsesijom i histerijom. bolove u mišićima.ustanovama.. Značajni mislioci koji su se bavili pitanjem straha .Ludak postaje asocijalan zbog posledica smeštanja u ludnicu. kao i zabrana zadovoljenja nagona. suva usta.dokumentaciju od strane pac. gastrointestilnim) Novije def. zajedno sa kompulzijom. kulturno istorijski fenomen. znojenje. često mokrenje. Strah izaziva različite telesne reakcije: ubrzanje pulsa. Hiv-a.strah kao patološki. Socijalni strah se javlja kod svih ljudi. povećanje krvnog pritiska.Hajdeger.Pjer Žane . Savremena shvatanja neuroza ističu.Strah je ljudski i doživotni fenomen.organiz.opisuje anksioznost u sklopu spektra fenomena.poremećaj.kreveta u psih. grupne terap. 10 .bol. ali soc.bol. Menjanje termina duševni bolesnik u osoba sa psih. VI predavanje Fobije i anksiozne neuroze (Fobični anksiozni poremećaji i drugi anksiozni poremećaji) Strah je jedan od najstarijih afekata i pripada instiktu zaštite od opasnosti . pogrešne stilove življenja. Strah je siguran štit od prividnog znanja i lažne sigurnosti. ponovo se vraća medicinsko određenje neuroza i somaticizam. viši nivo adrenalina. Anksiozni poremećaji . mučninu. ali najviše kao strepnja od gubitka ljubavi (i zaštite). kuge.problem. Jerotić – Najveći novovekovni strah je strah čoveka od drugog čoveka i od samog sebe.. Podsicanje otvaranja psihijatrije prema društvu i humanističkim naukama.god. proširene zenice. Stvaranje i realizacija programa sveobuhvatne reforme psih. Ludilo je virtuelni. a sa druge.

i duže.poremećajima. narkomaniju. kao i anksiozne neuroze. pojednako je rasprostranjen. Vestfal i Ragi sredinom XIX veka prvi opisuju agorafobiju strah od širokih prostora i klaustrofobiju – strah od uskih prostora. ulice. stalna odbrana od zabranjenih prohteva i opasnih uzbuđenja. životinje.4%. da je prisutan često i dugo. koja potiče iz nespecifične slabosti Ja principa.a prvu psihoanalitičku studiju o fobijama 1909.6. U opštoj populaciji (1985. mostovi. ali ih osoba doživljava kao opasne i zato izbegava.stalno zaziranje od izvora straha (koji se ne prepoznaje). U falusnom periodu – kastracioni strah. ulica.god. Frojd je smatrao da je uzrok anksioznosti blokada seksualne energije. treće mesto po učestalosti zauzimale su anksiozne neuroze.ukazuju na 2-5% prisustva anksiozne neuroze u opštoj populaciji i 7-16% kod osoba sa psih. strah da se ne ispadne glup. infekcija. koje kasnije mogu da uslove nastanak fobije u odraslom dobu.. a posledica je određenih postupaka majke u ranom detinjstvu deteta (majke mogu da budu izrazito anksiozne i energične..Na decu utiče fobija koju imaju roditelji..poremeć. bolest.g. Dečije fobije su česte i uglavnom se povuku u doba puberteta. Fobična stanja (Fobični anksiozni poremećaji) koja se dele na: strahove od objekta (visina. Odojče ima strah od gubitka objekta koji ga voli i hrani. Leder-Marks smatra da 2/3 svih neurotičnih ispoljavanja čini anksiozno depresivni tip reagovanja.. From. strah treba da traje najmanje 6 mes. motorna napetost.g. tuneli. a ne posledica potiskivanja. retko se javlja posle 30. Strah od spoljašnjih pretnji – napuštanja. kao i potisnuta i zabranjena pražnjenja seksualnog nagona. u doba detinjstva. Psihoanalitička teorija opisuje 4 vrste straha: Strah Super Ega kao anticipacija iskustva Ega (krivica zbog 11 . strah od pojavljivanja na većim skupovima. Hornajeva) ističu separaciju kao osnovu svih drugih strahova.. zavisnost od lekova.XX v. Frojd kasnije menja teoriju u sledeću – strah je odgovor Ega na nesvesni impuls Ida. Anksiozna neuroza (Opšti anksiozni poremećaj) Kliničku sliku anksiozne neuroze karakterišu: različite somatske tegobe. a u populaciji osoba sa psih.agorafobija. Frojd deli fobije na: Zajedničke (smrt. prodavnice.) Fobije predstavjaju strah od objekata ili situacija. često uz alkoholizam. i razne spoljnje traume. Podaci (1980.godine. Svako razvojno doba ima uslove za pojavljivanje straha. U ovoj klasifikaciji dato je 18 simptoma.)se javlja od 2. Neofrojdovci (Rank. internalizuje se u fantaziju deteta i može kasnije da bude osnova za nastanak neuroze.) i strah od određenih situacija (strah od ispita. “Dragiša Mišović” oko 18% tj.) u Beogradu.god.. češći je kod žena. vožnja avionom.3 . Adler. strah od novog posla. Simptomi su dati u 3 kategorije: hiperaktivnost autonomnog nervnog sistema.Psihijatrija i dalje nedovoljno poznaje prirodu i poreklo neuroza. Jerotić smatra da postoji fobična struktura.g. a potrebno je 6 da bi se dijagnostikovao poremećaj. Psihološki mehanizam i etiologiju fobija prvi je opisao Frojd 1895. obično traje do 26. bioskopske dvorane. Strah je uzrok. neobrazovan.bol. poremećaj sna . ispitivačko i oprezno ponašanje. Novija istraživanja ukazuju da se anksioznost javlja kod muškaraca. Akutne fobične reakcije prate različiti telesni simptomi. Zbog upotrebe velike količine energije usmerene na borbu protiv straha javlja se osećanje umora i iscrpljenosti. Specifične (strah koji običan čovek nema . lift. neznalica. zmije). koji izlaže osobu stvarnoj ili zamišljenoj opasnosti.Sama separacija je konflikt između zavisnosti i potrebe za nezavisnošću. klaustrofobija). Poremećaj počinje oko 15 godine. Epidemiološki podaci iz 70. koje objektivno nisu opasne. sebične sa spartanskim načinom vaspitanja). DSM III – R (1987) Da bi se postavila Dg -Opšti anksiozni poremeć.

Dete majku doživljava kao dobar i loš objekat. a osoba koja je depresivna ima i osećaj krivice. Primer . i involutivnu depresiju. VII predavanje DEPRESIVNE I HISTERIČNE NEUROZE Poremećaji raspoloženja i disocijativni i somatoformni poremećaji.gubitak objekta kod melanholije dovodi do samooptuživanja. Krepelin opisuje manično-depresivnu psihozu. i 70. Falret opisuje periodičnu melanholiju.slojeva. koje nastaje kao posledica inkorporacije objekta prema kome smo ambivalentni. Frojd – melanholija može da nastane kao posledica gubitka samopoštovanja.Prognoza uglavnom dobra. mada su osobe u srednjim godinama i stari pod većim rizikom od oboljevanja i sa težom kliničkom slikom. Rado (1928) . Barton 1621.neuroza prelaze vremenom u bipolarni afekt. u odnosu između majke i njega. od žalosti zbog gubitka neke osobe. Ego se u depresiji trudi da kazni samog sebe. pre nove ere.Džejkobson ističe značaj gubitka samopoštovanja u nastanku depresije. situacijama od kojih se plaše. jer smatra da će svojim osećanjem agresije da uništi dobar objekat. Kod odraslih osoba u kompetitivnom društvu. Istraživanja 60.Frojd “mali Hans” Karen Hornaj . u kojoj navodi da je melanholija širok spektar pojava.Kultura i neuroza Pri dijagnostikovanju važno je da se isključi prisustvo nekog organskog poremećaja koji uslovljava somatske tegobe. da bi izbegao kažnjavanje od strane objekta. Predstavlja kompleksan fenomen koji podrazumeva razmatranje bioloških. grupna (psihoanalitički orijentisana).u prvoj godini života deteta. depresija znači regresivni odgovor. Lečenje – medikamentozna. Hipokrat smatra da je uzrok melanholije poremećaj žuči. Kontrafobija znači izlaganje osoba fobičnim situacijama tj. Prvi opis melanholije (depresije) potiče iz 4 v. porodična. Osoba koja tuguje žali osobu koje nema. neprilagođenost. XXveka potvrđuju izuzetnu osetljivost dece na efekte separacije. a dete može da postane depresivno. Diferencirati anksioznu neurozu od fobije i polifobičnog sindroma.poremeć. Depresija spada u najčešće psihičke poremećaje u populaciji odraslih osoba.kao prestajanje egzistencije. ali jedan broj anksiozn. Ova se depresija naziva i anaklitičkom. objavljuje knigu “Anatomija melanholije”.kršenja etičkih normi ponašanja) Kastracioni strah (strah od osvetničkog kažnjavanja) Separacioni strah (strah od napuštanja) Strah Ida kao posledica straha od gubitka kontrole nagona. suportativna psihoterapija – individualna psihoanalitička psihoterapija. Stresne situacije dovode do depresije. Egzistencijalisti smatraju da je depresija stanje u kome postoji zaustavljanje ili smanjenje vitalnih aktivnosti . Loš objekat izaziva agresiju kod deteta.melanholija je očajnički krik za ljubavlju. paranoidnog straha i narcističko hipohondrijskih stanja. nastaju depresivna i paranoidna pozicija. 12 .ističe razliku između tuge i depresije. bihejvioralna psihoterapija.god. Jedan broj depres. a pravi izvor straha potisnut. psiholoških i socijalnih faktora. Psihodinamika fobija ukazuje da je prvobitni objekat straha zamenjen drugim objektom.Ustvari to je neuspeo pokušaj negiranja straha sa samodestruktivnim impulsima. Abraham (1912). Frojd . Rasprostranjenost (1985) depresivnih neuroza u svetu se kreće od 15%-18%. Istraživanja u SAD ukazuju da pripadnici nižih socij. do psihotične depresije.neuroza počinje u adolescentnom periodu. sa ciljem prevazilaženja straha. Rano odvajanje od majke može da izazove depresiju. Melanija Klajn .

simptoma. Frojdova ideja o hidrauličnom modelu agresije bila je korišćena u sociologiji pri ispitivanju odnosa suicida i homicida. anksioznost do panike. koje nije u stanju da se odvoji od objekta.depresiju izražavaju kroz somatske tegobe.trijas simptoma -tuga i anksioznost. Kod 14%-18% svih neuroza najizraženiji simptom je depresija. Psihodinamika depresije. telesnu težinu. Depresivna neuroza je po nekim istraživanjima češća u razvijenim društvima. Nepotvrđena teorija. a kod psihotične .pac. ustvari optužuje voljeni objekat. reakcija na gubitak traje duže. koji se odnose na apetit. Frojd objašnjava pojam . Neurotsku depresiju prate somatski simptomi. agresija dominira ovim odnosom. Depresija se vezuje za mehanizam odbrane . na psihološkom nivou. a u prvom planu su upravo telesni simptomi.depresiju kao . prema kome ima ambivalentna osećanja. inhibicija mišljenja.ukazuje na 3 faze: faza šoka. bez sumanutih ideja i halucinacija. Većina stručnjaka se slaže u tome da se neurotska depresija razlikuje od psihotične po: manjem intenzitetu. Jerotić izdvaja tri vrste neurotskih depresija: depresivna reakcija na traumatski događaj. Klinička slika neurotske depresije: depresivno raspoloženje. submisivni su i servilni. tenzija između Ega i Superega. u narcističkoj regresiji.Maskirane depresije se često javljaju. Smatra se da je razlika između neurotske i psihotične depres. nastaje kod osoba koje imaju Ja sa nedovoljno jasnim granicama. Poremećaja raspoloženja (afektivni poremećaji) Depresivna epizoda – blaga. izbegavaju sve sukobe. sa ili bez somat. Znači da se osim raspoloženja menja i ličnost. teška depresivna epizoda sa psihotičnim simptomima.ako broj suicida opada. Frojd . zavisni su od priznanja drugih. Veliki broj depresivnih nije uspeo pre razvoja depresije da stekne pravu nezavisnost. Novija istraživanja reakcije na gubitak bliske osobe Primer – Parkes . sa ili bez somat.Kuper ovakav način 13 . Simbioza – “Ja i drugi smo jedno” je česta kod depres. tuga) do reaktivne depresije i depresivnih psihotičnih epizoda. i uključuje ambivalenciju prema pokojniku. poremećaj psihičkih i psihomotornih funkcija. U MKB 10 klasifikaciji depresije spadaju u kategoriju.introjekciju i regresivnu identifikaciju. ukoliko je veza sa izgubljenim objektom bila duboko ambivalentna. seksualnost. teška depresivna epizoda bez psihotičnih simptoma. Kod neurotske depresije povećana je narcistička potreba i mišljenje – niko me ne voli. Depresija podrazumeva veliki broj emocionalnih promena . U partnerskim odnosima nastoje da razviju simbiozu. Žalost postaje patološka. Frojd – “maligna agresija”. Samopoštovanje isključivo zavisi od odobravanja i podrške drugih. umor.simpt. osećanje inferiornosti. a koji je premestio u svoje Ja. Istraživanja su ukazala da kod zavisnih osoba sa simbiotičkim odnosima. depresija koja je rano nastala i ne može da se poveže sa trumatskim događajem i depresija iscrpljenja nastala zbog kontinuirane konfliktne situacije. faza čežnje i protesta i faza dezorganizacije (apatija. u kojima je dominantni partner preminuo.. problem prilagođavanja. prebacuju se na druge objekte.rad tuge – emocionalne investicije ulagane u izgubljeni voljeni objekat.da ga ne mrze dovoljno koliko zaslužuje..od svakodnevnih uobičajenih promena raspoloženja (neraspoloženje. umereno jaka. Lampl de Grot ističe da depresivni nemaju kapacitete za rivalstvo. osećanje besciljnosti). broj homicida raste i obrnuto. Feri .gubitak objekta i neprijateljstvo. kraćem trajanju. druge deperesivne epizode. a pripadnici viših. Češća je kod žena. Rad tuge – žalosti je normalan proces. Kilholc(1965) def.pacijent samooptužujići se.

.sistema i gastrointestil. želje iz ranog detinjstva povezane sa seksualnošću.prilagođavanja naziva “pasivnom adaptacijom”... oduzetost ekstremiteta. oduzetost ekstremiteta. Psihološka konverzija – teatralno ponašanje. nemost. fiziološke.imalo je dg. nerealno procenjuju svoje sposobnosti. demonstrativni pokušaji suicida. čiji je uzrok traumatska situacija. IMZ. prejako vezivanje u mladosti za partnera. proširene zenice. sisanje prsta. crvenilo lica. grupna. disocijativne reakcije. nedostatak poverenja u sebe. bezvoljan. Srbija. teško navikavanje na higijenu. Somatsku konverziju karakteriše – glavobolja. malo češća kod žena. 1963-73. povećan. Trajanje nekoliko sati do nekoliko dana.individualna.Ja. teškoće u učenju i osamostaljivanju. odobravanja. povraćanje. Fiziološka konverzija – hipertenzija.konverzivne. Gaupp def. Histerično sumračno stanje . impotencija. podržavajući. Depresija se javlja kada “pasivna adaptacija” pretrpi slom. Histeričar koristi biološke.ubrzani. psihičke simptome. ljubavi. često ne govore istinu. U praksi se često viđa histerična reakcija. refleksne mehanizme radi psihičkih ciljeva.. drhtanje) kao i refleks umrtvljavljanja su ostaci arhaičnog mehanizma odbrane u slučaju opasnosti. Ranije je stanje histerije povezivano sa seksualnošću. koje nema dovoljno. treba da pokreće temu o suicidu i otvoren razgovor o gubitku. Frojd – iskustva. Danas se konverzivne neuroze nazivaju Disocijativnim i somatoformnim poremećajima DSM – R 1987. ljubomora na braću.Poznate su iz prakse i depresije posle uspeha.neuroza. Primer – Kaličanin – izgled i ponašanje depresivne osobe Novije teorije ne povezuju depresiju sa neprijateljstvom. histeriju kao abnormalan način reakcije na životne zahteve.je dremljiv... sebični su.. već se ističe da zbog narcističkih potreba – pažnje.pac. Nazivaju se konverzivnim jer se anksioznost konvertuje – preobražava u somatske. snižen pritisak. grčenje. U osnovi histeričnog karaktera je ustvari osećanje nesigurnosti.motorna reakcija (vrištanje. mnogo traže od drugih. koju karakteriše . medikamentozna terapija. zbunjen. smanjen puls. ne sme da bude depresivan.. dolazi do depresije. bledilo. Histerične (konverzivne) neuroze -Disocijativni i somatoformni poremećaji -Histerija potiče od grčke reči hystera – uterus. zatim pojačano vezivanje za roditelje. Neke karakteristike osoba kod kojih se razvila konverzivna neuroza .u detinjstvu su dugo zadržavali navike iz ranijih perioda. porodična psihoterapija. Gde je bio Nad . Terapeut treba da bude aktivan. Krečmer . Histerični karakter kao nosilac histerične neuroze – osobe žele uvek da budu u centru zbivanja. Jerotić velika strogost arhajskog Nad-Ja dovoljna je za objašnjenje nastanka depresije. znojenje.trakta dominantne.. a malo daju. Sociokulturni činioci su poslednjih nekoliko decenija uticali na promenu kliničke slike. sećanja. i sada su smetnje u funkcionisanju kardiovaskul. tahikardija.Potrebno je veliko strpljenje u radu. MKB 10. glavobolja. Psihodinamika 14 . ne treba prekidati rad tuge. kao depresije iscrpljenja ili strogi Superego ocenjuje da osoba nije zaslužila uspeh. pseudodemencija.. rano seksualno interesovanje. god. Psihoterapija . tikovi. proširene zenice. treba da bude Ja. 26% od ukupno lečenih pac.histeričnog reagovanja. sestre. Rasprostranjenost u SAD – 16%-20% svih neuroza čine histerične . Hipokrat i Platon – histerija je posledica seksualnog uzdržavanja. u adolescenciji prvi simpt.konverz.

sklonu stvaranju polnih veza detinjaste prirode.Ja osobe sa konverz. hipnoza. ima kompulzivnu potrebu da bude voljena. Rangel konverzivna reakcija može da se javi u svim fazama razvoja libida.Frojd . dužine trajanja simptoma. Terapija . a histerična predstavlja konverziju edipalnog konflikta.neuroz. Prognoza .individualna. porodična psihoterapija. nivoa obrazovanja. sklona dramatizaciji i somatskom reagovanju. dobiti od bolesti. grupna. pokušava da se odupre incestuoznim fanatazijama. potiskijući želje u telesne reakcije. stepena zrelosti. Javljanje neuroze je neuspeh potiskivanja i napor Ja da savlada konflikt.zavisi od strukture ličnosti. sugestibilnu. Rajh opisuje histeričnu ličnost kao – nepredvidivu. 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful