Lesson 127: Upasana Yoga

பரமரகச யம
A book based on 555 verses of

Brahma Sutra
Raja Subramaniyan

joyfulliving@gmail.com

ப டம 127:

உப சன யய கம
ப டல

பரமனடன ஒனற
வ&கக ல

மகத

இரநதவரம

401 (III.3.42)

பபற வ$ழ&யம மககளகக வ& க டட
பலயவற

யய கஙகழ1

ஒபப$டட

வ$1ககவதடன உப சனயய கதத ன அற மகதழதயம இநத ப டம
பசயக றத.

க ரய யய கம: பலனகழ1 கடடபபடதததல, யவததழத படததல,
கடவ1=டம சரணழடதல ஆக ய மனற பசயலகழ1 உள1டகக ய
க ரய யய கம ஆனமBக ப ழதய$ல பயணதழத ஆரமப$கக உதவம
மதல

படகடட

எனற

பதஞசல ய$ன

யய கசதத ர வ$1ககதத ல

சவ ம வ$யவக னநதர கற பப$டக ற ர.

கரமயய கம:

மனம,

பம & ,

பமயய ல

பசயலகழ1

பசயத

பரமழன பறற ய ஞ னதழத பபற மனழத பககவபடதத கபக ள1
உதவவத கரமயய கம.

ஞ னயய கம:

மழறபபட

யவத நததழத

பய$னற,

கறறத ல

எவவ$த சநயதகமம இலல மல பத1=வறற, பபறற ஞ னதத ல
ந ழலபபறவத ஞ னயய கம.

பகத யய கம:

கரமயய கம

மகத யழடயம
பகத யய கம

பசயத

ப$ன

மழபப ழதழயயம

இழறவழன

தத ககம

ஞ னயய கம

கற பபத

பகத யய கம.

சடஙகக1=ல

பரமழன மழத க அற நத பக ளவத ல மடவழடயம.

673

பசயத

பத டஙக

அஷட ஙகயய கம

அலலத

பகத யய கதழத

யய கசதத ரம

வ$1கக யள1 ர.

ஹதயய கம,

இநத

ச ரம ன

எடடஅஙகஙக1 க

எனற

நல ல

மநத ரயய கம,

க யகலபயய கம,

அழனததம

யவததத ன

யக ரழவய கவம

மழறபபடதத யம
பரணயய கம,

ர ஜயய கம:

பதஞசல

தநத ரயய கம,

கணடல ன=யய கம

அஷட ஙக

யய கதத ன

ஆக ய

பவவயவற

அமசஙகளகக மகக யததவம பக டதத ப$றக ல ஆச ரயரக1 ல
யத றறவ$ககபபடடழவ.

உப சனயய கம: கரமயய கதத ன ஒரபகத ய ன உப சனயய கம,
மனத ல

மனழத

பணபடதத

பசயயம

பசயலகழ1

மடடம

உள1டகக யத. யப ல வ லட எனற உயரம த ணடம யப டடய$ல
இலகழக

யந கக

ஓடவத

கரமயய கம.

இலகழக

பநரஙகமபப ழத யக ழல ஊனற யவணடய இடதத ல மனழத
கவ$பபத உப சனயய கம. யக ழல உபயய க தத தழரய$ல ரநத
உயயர

எழமபவத

இலகழக

ஞ னயய கம.

கடபபதயப ல

அழனதத

யக ழலயம

வ$டடவ$டட

யய கஙகழ1யம

கடநத

பரமனடன ஒனற வத மகத .

கடவளபகத
அகபபடட

உப சன
உலகதத ன

ம ன=டரகளகக

சரய க

அடபபழட.

இனபதனபஙக1=ல

கடவள

அமரநதபக ணட லம
கபபழல

யய கதத ன
ஒர

கடல ன

பதரநத

அழலகக1=ககபபடம

ப யமரககபபல.
சXறறதத ல ரநத

பசலதத

வYடயபழற

கடவ1=டம நமப$கழகபக ளவத கபபல ல
கடவழ1

ப$றவ$சச&ல ல

பக ளவத

த ரமபவதறக ஒபப கம.
674

ஏற

கபபழல

அத ல

ஏற

மழதம

தபப

அழடயயவணடம.
அமரவத

யப ல.

பசலதத

வYட

பபரமப ல ன மககள கடவழ1 நமபவயத ட தஙகள மயறச ழய
ந றதத கபக ளக ற ரகள. கடவள நமப$கழகயடன உப சன யய கம
பசயத ல மடடம மகத யழடநதவ$டமடய த.

மகத யழடயம வ&

பசயலகள பசயத மனழத பககவபடதத கபக ணடப$ன பரமழன
அற நத 'ந ன பரமன' எனற ஞ னதத ல ந ழலபபறவத மகத .
எவவ$த

பசயலகளம

பசயய மல

ஞ னம

பபறவத

அச தயம.

எனயவ மதல ல பசயலகள பசயத ப$ன ஞ னம பபறற அத ல
ந ழலபபறவதத ன மகத யழடய மககளகக இரககம ஒயரவ& .
எநத யய கதழத ப$னபறற ன லம மனபககவம பபறவத ஞ னம
பபறவத ஆக ய இர படகழ1 கடநத ல மடடயம மகத யழடய
மடயம.

உப சன யய கதத ன பஙக

நமத ஆளழம (personality), நடதழத மறறம பசயலகள ஆக யழவ
நம

மனத ல

இரககம

ஒரவன யக ழ&ய
பப றதத

எணணஙகழ1

அலலத வYரன

மடவபசயவத லழல.

நலலழவய
தYரம ன=பபத லழல.

தYயழவய

ச ரநத

எனபழத உடல வல ழமழய
அயத
எனபழத

அழனததம

அவரவர

எணணஙக1 ல தYரம ன=ககபபடக னறன.

675

இரகக னறன.

யப ல

நடபபழவ
பவ1=யலகம

மனத ல

உள1

எனயவ

எணணஙகழ1

ழவதத ரபபத

தயழமய கவம

அவச யம.

சரய ன

ஆயர கக யததடனம
உணவம

த டடம ன

உடறபய$றச யம எபபட உடழல ப தக கக அவச யயம
நம

மன

வல ழமழய

அவச யம.

ப தக கக

எபபப ழதம

ஆழச,

பறற ய

பலனக1=ன

ந ழறயவறற கபக ளவத யலயய
மனம

கடவழ1

பப ற ழம,

கவனம
யக பம

அதயப ல
எணணம

யதழவகழ1

பசனறபக ணடரநத ல
யப னற

தYயகணஙக1=ன

இரபப$டம கதத ன இரககம.

பவ1=யலக யதடலகழ1 ச ற த யநரதத றக ஒதத ழவதத கடவள
பறற ய

ச நதழனகழ1

வ1ரதத

மனழத

சததYகரககம

மயறச த ன உப சனயய கம. ந ம எனன பசயலக1=ல பத டரநத
ஈடபடக யற ம எனபழத பப றததத ன நம மனத ல எணணஙகள
யத னறக னறன.

சத

பத ழலயபச ய$யல
அழனதத

சரவக லமம

க தலரடன

யபச கபக ணடரநத ல

எணணஙகளம

மனத ல

யநரயல
யத னறம

அவழரபறற யத கயவ

இரககம.

உலக ல தமழம சறற ந கழம ந கழவகள கட மனத ல பத ய த.
ய யரனம மண$ யகடட ல அழத பச லலகட பதரய த. இதறக
பத ல

இரணட

எடததகபக ணட
மழவழதயம
யகடபத ல

வ ரஙகள
உணபத
ப கவதம,

மடடம

அலவலகதத ல ரநத

உறஙகவத
வ$ஷண

பசலவ$டட ல

மறற

பர ணம
மனத ல

எணணஙகழ1 ந ழறநத ரகக பசயயல ம.

676

தவ$ர

வ$டபப
யநரஙகள

ஆக யவறழற

கடவள

பறற ய

உலக

வ ழகழகய$ல

உப சனயய கதத ல
எபபப ழத

பறற

இரககமவழர

ஈடபடமடய த.

நமகக

பதத வரக றயத

நமம ல

வ ழவ$ல

அடபடட

அபபப ழதத ன

கடவழ1

பத &யவணடம எனற எணணம வரம. கடவளத ன நம வ ழழவ
இனபகரம க

ம றற

வலலவர

எனற

அற வ

மடடம

நம

எணணஙகழ1 ம றற வ$ட த. உப சன யய கம எனற பய$றச ய$ல
பத டரநத ஈடபடட லத ன மனழத பககவபடததமடயம.

உப சனயய கதத ன அடபபழட யதழவகள

யதழவ

1:

உலகதத ன இயல ழம:- உலகதத ல உள1 எநத ஒர

மன=தர யல

அலலத பப ர1 யல

நமகக நYடதத இனபதழத தர

இயல த எனபழத பரநத ரகக யவணடம.
யதழவ

2:

இழறவன=ன மக ழம:- எலல ம வலல இழறவழன

வ& படவதன மலம எழதயம த ஙகம இதயதழத பபறமடயம
எனற நமப$கழக இரகக யவணடம.
யதழவ

3:

உப சன

யய கதத ல

ந டடம:-

எதறக க

உப சன

யய கம பசயய யவணடம எனறம உப சன யய கம பசயவத ல
ஈடப டம இரகக யவணடம.
யதழவ

4:

வ ழகழக

பரவதத ல ரநத

மழறய$ல

வ$டபடட

ஓயவ

சXரத ரததம:-

இலவ ழ

ந ழலகக

பசலலம

ந ழலய$லத ன உப சழனய$ல மனம ஈடபடம.

677

உப சன யய கதத ன வழககள

வழக 1: இழறவன=ன ந மதழத ஜப$பபத
வழக

2:

பசயயம

பசயலகள

அழனதழதயம

கடவளகக

அரபபணம க பசயவத
வழக

3:

வழக

இழறவன=ன பகழ& உபனய சரகள பச லல யகடபத
4:

யவத

ப ர யணம

பசயதல

மறறம

பர ணஙகழ1

படததல

மடவழர :
எணணஙக1=ன தரமத ன வ ழகழகய$ன தரதழத ந சசய$கக னறன.
மனத ல எனன எணணஙகள யத னறக னறன எனபழத நமம ல
யநரடய க

கடடபபடதத

மடய த.

இநத

மரநழத

ச பப$டமபப ழத அணடஙக கழகழய பறற

ந ழனகக யத எனற

மரததவர

பச னன ல

ய ர லம

மடய த.

ஆன ல

பசயலவடவம க
சரய ன

அழத

ந சசயம க

மனத ல

ம றறவத ல

பசயலகழ1

ஏறபடம

நமகக

மடடம

எணணஙகழ1

மழசதநத ரம

பசயவதன

மலம

ப$னபறற

நம

உள1த.
மனத ல

யத னறம எணணஙகழ1 நமம ல கடடபடதத மடயம.

உப சன யய கம பசயவதன மலம கடவழ1பறற ய த ய னதத ல
நமழம பத டரநத ஈடபடதத

அதன ல நம மனத ல யத னறம

எணணஙகழ1 சதத கரததகபக ள1ல ம. உலகவ ழவ$ல ஏறபடம
ந கழவக1=ன ல

பத டரநத

அழலப யம

மனழத

உப சனயய கதத ல சXர பசயத பரமழனபறற ய ஞ னதழத பபற
தய ர பசயதபக ள1யவணடம.
678

யய கம

எனற

பச லலகக

ஒனற வத

எனபத

பப ரள.

உணழமய$ல பரமனடன ஒனற வத எனபத ஒர பசயல அலல.
மறதத லம 'ந ன பரமன' எனற உணழம

ந ம ஒததகபக ணட லம

ம ற த.

இநத

யவததழத

உணழமழய

மழறய க

பத1=தலம

அவச யம.

பரநத

பக ள1

ஆச ரயரன
இநத

இர

மனபககவமம

தழணயடன

பசயலகளத ன

படதத

பவவயவற

யய கஙக1 க வ&கக ல யப த ககபபடட வரக னறன. ஒவபவ ர
மன=தரம

தஙகளழடய

யதழவகயகறறபட

யய கதழத யதரநபதடதத அத ல யதரசச

ஒர

கற பப$டட

பபறறப$ன கழடச ய க

ஞ ன யய கதத றக மனயனற ப$ன மகத யழடய யவணடம.
அழனதத

மககளககம

ஒரமகபடததயவணடய
மயலம

ஏத வத
அவச யம

அழனவரககம

ஒர

கடடதத ல

ஏறபடவத ல

உப சனயய கம

மனழத

மகத யழடய

மக

உதவ$ய க

யய கஙக1=ன

பபயரகழ1

இரககம.

பய$றச கக க :
1.

இநத

ப டதத ல

கற பப$டபடட

படடயல டக.
2.

மகத யழடய

ந ம

பசயயயவணடய

யய கஙகழ1

வரழசபடததக.
3. உப சன யய கம எனற ல எனன?
4. உப சன யய கம பசயய அடபபழடதயதழவகள எனபனனன?
5. உப சன யய கதத ன வழககள ய ழவ?

679

சயச நதழனகக க :
1.

ஏத வத

ஒர

யய கதழத

மடடம

ப$னபறற

மகத யழடய

மடயம ?
2.உப சன யய கம பசயய மல மகத யழடய மடய த ?
3. உப சன யய கம பசயவத எபபட?

Acknowledgments:
My humble respects to my teachers:
1. Swami Suddhananda http://www.selfknowledge.in
2. Swami Paramarthananda http://www.vedantavidyarthisangha.org
3. Swami Omkarananda http://www.vedaneri.com
4. Swami Guruparananda http://www.poornalayam.org/

My thanks to
1. Mr Viswanathan for creating Azagi Tamil Software http://azhagi.com
2. Open Office http://download.openoffice.org

3. The creator of the picture on the cover page.

On the cover page: Madhavananda Saraswati (1917-)

http://www.dlshq.org/saints/madhavananda.htm

680

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful