EL SISTEMA ADMINISTRATIVO

1. M e ta s D e m a n d a n te s 3. R e cu rso s 2. C o n o ci i n to s A d m i m e n Retroalimentaci ón Planificación Organización Dirección Control Comunicació n EXTERNA Resultados .