CSENGER ÉS A VÁROSKÖRNYÉK KÖZÉLETI HAVILAPJA

XX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. június - ÁRA: 130,- Ft

Halotti máglyák Csengerismán (2. oldal) Méliuszi Vigasságok (3. oldal) Kiemelkedõ tanulmányi eredmények (4. oldal) Kézilabda gála (5. oldal) Szép volt fiúk! (6. oldal)

A tartalomból

A kompetencia alapú oktatás projektindító napja az ÁMK-ban
Az iskolafelújítási beruházással párhuzamosan került benyújtásra az oktatás innovációját megcélzó Támop-os pályázat, amin 64 millió forintot nyert az önkormányzat. Június 25-én került megrendezésre a mûvelõdési központ színháztermében a projektindító nap, ahol Apáti György polgármester ünnepélyes keretek között átnyújtotta az érintett intézményvezetõknek - általános iskola, óvoda - a támogatást fémjelzõ táblákat. Halászi Gáborné intézményi referens, projektmenedzser ismertette a vállalt és teljesítendõ feladatokat a pedagógusokkal. Ezt követõen Kimák Mihályné, a Pénzügyi Osztály vezetõje a pénzügyi elszámolásról adott rövid tájékoztatót, majd Dobránszky Sándor oktatási szakértõ beszélt az eddigi tapasztalatokról, a program bevezetésének sajátosságairól. A kompetencia alapú oktatás A 2000-ben elvégzett kompetencia alapú PISA mérés eredményei világítottak rá elõször arra, hogy a 15 éves korosztály mintegy 20%-a súlyos szövegértési és matematika logikai nehézségekkel küzd. Mindezt a 2006-os kontrollvizsgálat is megerõsítette. Továbbá az is megfigyelhetõ volt az elmúlt években, hogy a munkaadók igen-igen elégedetlenek az oktatásból a munkaerõpiacra kilépõk felkészültségével. Mindezek a negatív jelzések, illetve az elmúlt években elvégzett hazai kompetenciamérések eredményei is a közoktatás ezen területének korszerûsítését sürgették. A Petõfi Sándor Általános Mûvelõdési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat általános iskolájának vezetése az elmúlt években és most is igyekezett a változásokat azonnal lekövetni, s alkalmazkodni és bevezetni a legújabb pedagógiai módsze-

Elkezdõdött az iskolafelújítás
Az utolsó tanítási napot, június 15-ét követõen megkezdõdött az iskolafelújítás. A közel 395 millió forintos nyertes beruházás egyrészt korszerûsítést jelent, másrészt eszközbeszerzést. Kicserélik az összes nyílászárót, az energiaberuházás kiterjed továbbá a fûtési rendszer, a világítótestek cseréjére, illetve az épület hõszigetelésére - tudtuk meg Apáti György polgármestertõl A Csenger Város Önkormányzat "Petõfi Sándor" ÁMK integrált oktatásának fejlesztése, infrastrukturális beruházás és eszközbeszerzéses pályázat saját erõ igénye mindössze 5%, pontosan 20.703.128 Ft. A támogatási összegbõl megtörténik az Ady Endre úti iskola és a konyha részleges akadálymentesítése, illetve a pályázat részeként a szamosbecsi tagóvodát teljesen újjáépítik. Kialakításra kerül még egy mûfüves pálya és egy kerékpáros kresz tanpálya. A projekt eszközbeszerzése a konyhai eszközök korszerûsítését és a sajátos nevelési igényû tanulók taneszköz ellátottságának javítását célozza meg. A fõépítõ a budapesti Lõrinci Építõ Kft., aki közbeszerzés útján nyerte el ezt a címet. A beruházást a szerzõdésben foglaltak szerint az új tanév kezdetére befejezik, és a gyermekek már az új, korszerû épületben, modern taneszközökkel folytathatják tanulmányaikat.

reket, mindezekkel megalapozva a tanulókban az egy egész életen át tartó tanulás képességének kialakítását. Iskolánk a 2005/06-os tanévet követõen minden évben az országos átlagnak megfelelõ vagy annál jobb eredményeket ért el mind szövegértésbõl, mind matematikából. A TÁMOP 3.1.4/08/2-es kódszámú és "Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés Innovatív intézményekben" címû pályázat felkeltette a fenntartó és az intézményvezetés figyelmét egyaránt, hiszen lehetõséget láttunk benne a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörû megismerésében, pedagógusaink módszertani kultúrájának korszerûsítésében, a tanulói készségeinek, képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztésében. Mindezek mellett szintén fontos prioritás az intézményvezetés számára, hogy tanulóinkat az egyenlõ hozzáférés és esélyegyenlõség szempontjainak érvényesítésével neveljük, oktassuk. Csenger város önkormányzata a pályázatát az ÁMK általános iskolája két telephelyére adta be: a Kossuth utcai és az Ady Endre utcai épülettel. Telephelyenként 25-25 millió forint támogatást hívhatunk le. Az ÁMK óvodája szintén kedvezményezett lett, a szamos-

becsi tagóvodával egyetemben: ebben az esetben 7-7 millió forintot fordíthatnak az újszerû módszerek bevezetésére. A projketmenedzsmentet a szakmai és pénzügyi oldal alkotja. Projektmenedzser Halászi Gáborné intézményi referens, aki a teljes körû irányítást, koordinálást végzi mind szakmai, mind pénzügyi szempontból. A projektmenedzser mûködteti a teljes kommunikációs rendszert, és a pályázatkiíróval is õ tartja a kapcsolatot. A projektasszisztens Mesterné Juhász Beáta ÁMK általános helyettes. Az õ feladata a projekt-team munkájának teljes körû támogatása, a pénzügyi és szakmai dokumentumok gyûjtése, rendszerezése, információk továbbítása. A pénzügyi vezetõ Kimák Mihályné a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetõje, aki a teljes pénzügyi elszámolást végzi, könvel, utalásokat bonyolít. Szakmai vezetõk az ÁMK általános iskolájában: Nagy Katalin és Rápoltiné Bélteki Ilona tanárnõk. Az ÁMK óvodájában Katona Gyuláné és Szkokán Mária. A szakmai vezetõk a telephely és a menedzser közötti kapcsolattartást biztosítják, valamint segítik, irányítják szakmailag a pedagógusok munkáját. (folytatás a 3. oldalon)

Félfedett színpad épül a mûvelõdési központ belsõ udvarán
Régi álom valósul meg az ún. Közkincs Program pályázattal. A Mûvelõdési Központ belsõ udvarának átalakítására - félfedett szabadtéri színpad - és kistérségi közmûvelõdési-muzeális referens foglalkoztatására nyert a kistérségi társulás által megbízott csengeri önkormányzat 6.000.000,- Ft támogatást még 2008-ban. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által elindított programban idén nyáron kerül kialakításra a Csenger Térsgéi Kht. kivitelezésében egy félfedett színpad, ami lehetõséget nyújt a nyári idõszakban szabadtéri színházi elõadások, koncertek, helyi ünnepségek megszervezésére, így az udvar adta funkciók kihasználásra kerülhetnek. A belsõ udvar környezete is megújul: parkosítják, burkolják a területet.

2.

CSENGERI HÍRMONDÓ

2009. június

Halotti máglyák Csengersimában
A több mint két hete tartó csengersimai ásatás folyamán nem múlt el nap, hogy valaki ne kérdezte volna meg, - hogy osztán találtatok-é aranyat? Nos, nehogy tévedésbe essünk: a régészet nem a kincskeresés mûvészete, ez tudomány, amely a társadalom fejlõdése, régi korszakainak elemzése szempontjából fontos tárgyi emlékek felkutatásával, vizsgálatával és elemzésével foglalkozik, s a tárgyaknál fontosabbak az ismeretek. A régész számára természetesen nem közömbös, ha aranyat talál, de mert nem aranyásó, nem tulajdonít neki döntõ jelentõséget. A legnagyobb régészeti értéket azok a leletek képviselik, amelyek a legtöbbet mondanak, s ebben az értelemben teljességgel közömbös, hogy aranyból vannak-e, avagy agyagból. E magyarázatra szorul, s egyúttal megtudhatjuk, hogy melyek a két hete tartó feltárások eddigi eredményei. A keleti puszták népe a halottait máglyán égette el, természetesen a fõembereket gazdag mellékletekkel, melyek azonban az óriási hõ hatására megsemmisültek, értékelhetetlenekké váltak. A hamvakat összegyûjtötték, s egy vagy több gödörben eltemették, és ezekre a "sírokra" halmot, szaknyelven szólva -kurgánt - hordtak össze, kisebbnagyobb méretben. Egy ilyen kurgánt tárt fel -persze még nem teljes formában - Jakab Attila, a nyíregyházi Jósa András fiatal régésze. A megnyitott szelvényben jól kirajzolódott a késõbbi feltöltésbõl az eredeti kurgán mérete, mely kb. 1,50. méter magas

Kistérségi munkaszervezetek elsõ találkozója
2009. június 30.-án Csengerben, a Kistérségi Irodában került megrendezésre Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistérségi munkaszervezet-vezetõinek elsõ találkozója. A konferencia hagyományteremtõ szándékkal jött létre, abban a reményben, hogy a közigazgatás és a területfejlesztés naponta változó, bizonytalan világában a kistérségek rendszeres fórumává válhat, ahol a résztvevõk megoszthatják egymással tapasztalataikat, információikat, ötleteiket. A találkozás idõszerûségét és fontosságát jelzi, hogy a legtöbb megyei kistérség munkaszervezetvezetõje elfogadta a meghívást, továbbá a Regionális Államigazgatási Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltségének vezetõje, Dr. Rácz János is személyes jelenlétével tisztelte meg a konferenciát. A találkozás tapasztalatai alapján elmondható,

hogy a megye kistérségei, eltérõ méretük, lakosságszámuk ellenére hasonló helyzetben vannak, az adott kihívásokra hasonló válaszokat adnak. A konferencián felmerült számos olyan kérdés, mely a vonatkozó jogszabályok által hiányosan, ellentmondásosan szabályozott területeket,

bizonytalanságokat tárt fel, melyek megoldására a kistérségek közös álláspontot fognak kialakítani, és észrevételeiket, javaslataikat egységes formában megküldik a megfelelõ fórumok illetékeseinek. Ifj. dr. Nóta József

kis kitérõ után, meg kell vallanom, hogy kincseket nem találtunk, de a magyar archeológia számára annál jóval jelentõsebb, ami elõkerült eddig, és ez a valódi kincs számunkra. Jó kétezer éve a keleti pusztákról egy nép kezdett a Kárpát - medencébe leszivárogni. A régészeti szaknyelv ezért a keleti puszták népének nevezi õket, emlékeiket a Kárpátokon belül ritkán találták, eddig csak Kárpátalján néhány helyen, és a közeli Lázáriban bukkantak nyomukra a régészek. A mai Magyarország területén elsõnek itt, a csengersimai református temetõben tárták fel ittlétük nyomait a régészek. Mintha megsejtettem volna, az elõzõ számban írott cikkemet így zártam: "Reméljük, hogy Csenger és környéke újabb régészeti különlegességgel gyarapodik". Lám, itt a szenzációs, unikális esemény, s ezzel Csengersima neve az archeológiába ezennel beíratik. A kissé bulváros fõcím bõvebb

volt. Az altalajon szigetszerû foltokban megfigyelhetõ volt a vastag hamuréteg, és a vörösre égett föld foltjai, a rengeteg faszénmaradványnyal, s az elhamvadt csontszilánkok egyértelmûen bizonyítják ez égetõhelyeket. A törmelékek között legalább két, római edény darabjait is megtaláltuk. Amint fentebb már említettem a mellékletekbõl vajmi kevés maradt, az egykori díszes bronzveretek alaktalan, szétmálló zöld gumók formájában voltak csak értékelhetõek. Ám a hamvasztó tûz hõje megõrizte, mondhatni megedzette a sodronying darabjait, bár ezek igen töredékes formában kerültek elõ, de a szövésminta jól kivehetõ. Annál is jelentõsebb ez, mert hazánkban állítólag csak három, ebbõl a korból való páncéling került még elõ. A csengersimai kurgán a Kr. utáni I.-III. századból való, amit a római feliratos edénytöredék még pontosabban keltezhet. Fábián László

MOZIMÛSOR
TERMINÁTOR-4 A MEGVÁLTÁS
amerikai schi-fi, akció, thiller JÚLIUS 16. 18.00 óra JÚLIUS 30. 18.00 óra amerikai vígjáték

HANNA MONTANA
Belépõdíj: 500 Ft

Az Ifjúsági Egyesület idén is szervez kedvezményes nyaralást! Programjaink: 1. nap: 2009. 08. 01.szombat 5:00 órakor indulás - érkezés kb. 15:30-ra tehetõ Útvonalterv: Szatmárnémeti Pettyéd - Hosszúfalu - Dézs Beszterce - Szászrégen - Nyárádremet - Szováta - Székelyudvarhely - Boldogfalva - Oklánd Homoródszentmárton - Homoródalmás . Szállásfoglalás, vacsora, ismerkedés. 2. nap: augusztus 2. vasárnap kirándulás a Szent-Anna tóhoz, fürdõzéssel összekötve, Csíkszereda,Csíksomlyói templom megtekintése 3. nap: augusztus 3. hétfõ Hegyi túra az almási hegyekben , visszafelé szalonnasütés a hegyen. 4. nap: augusztus 4. kedd Kirándulás Békás-szorosba, Gyilkos-tóhoz. Az útvonal a Hargita legszebb fenyvesein keresztül vezet. Menet: Csíkszereda - Csíkrákos - Gyergyószentmiklós-; Békás-szoros Vissza: Gyergyószentmiklós Bucsintetõ - Parajd - Székelyudvarhely- Homoródalmás. 5. nap: augusztus 5. szerda Szomszédos településeken rövid túra. Karácsonyfalván unitárius templom, gombászás a közeli hegyekben. 6. nap: augusztus 6. csütörtök Felfedezzük Székelyudvarhelyet. utána Székelyfürdõn Orbán Balázs sírját látogatjuk meg. 7. nap: augusztus 7.péntek Reggeli után indulás haza, közben kirándulás. Korondon - Parajd "sóbánya" Szováta. További információk: A szállás ifjúsági szálláshelyen lesz, napi háromszori étkezés biztosított. Jelentkezni lehet 06-20/387-8733 vagy 06-30/549-6463-as telefonszámokon.

Nyaralj Erdélyben!

Közhasznúsági jelentés
2008-ban rendelkezésre álló forrás felhasználása: Számviteli beszámoló: 2007. évi áthozat, 2008. évi: 46.000,- Ft nyitó egyenleg Bevétel: Önkormányzati támogatás - Csenger Önkormányzat 270.000,- Ft - Megyei Önkormányzat 40.000,- Ft - Bankszámla kamatok 117-Ft - Adó 1 %-ból bevétel 28.249-Ft - NCA pályázati támogatás 200.000,- Ft - Támogatás tagdíjra (adomány) 115.000-Ft Összes 2008. évi bevétel: 653.366,-FT Kiadások: Bankszámla költségek:33.200-Ft NCA pályázatból mûszaki cikk vásárlása 1db SAMSUNG CLX-2160 fénymásoló 85.000-Ft Kékfestõ anyag mûködéshez Ezközök vétele (CD, DVD) Szgk. használat 508.163-Ft Kiadás összesen : 626.363-Ft Záró egyenleg : 72.713-Ft Házipénztár: 67.687-Ft Banki folyószámla: 5.026-FT Nyitó pénztárkészlet: 46.000-Ft Tárgyévi bevétel: 653.366-Ft Tárgyévi kiadás: 626.363-Ft Záró pénztárkészlet: 72.713-Ft Az egyesület a rendelkezésre álló összeget az egyesület mûködtetésére, illetve az alapító okiratban meghatározott célok eléréséhez, kulturális tevékenység finanszírozására használta fel. Az egyesület 2008. évi Köszönetét fejezi ki támogatóinak, hogy adójuk 1 %-át felajánlották a szervezet 2008. évi programjának megvalósításához. A 2008 évben az SZJA 1 %-ából befolyt összeg 28.249 Ft volt, melyet a szervezet a megyei és helyi versenyekre és rendezvényekre való részvételre és felkészülésre fordított. beszámolója a közhasznúsági jelentéshez Az alapító okiratban megfogalmazott céljaink közé tartozik a "kulturális tevékenység" nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, etikai, kulturális hagyományok és értékek újjáélesztése, ápolása. Az egyesület az alapszabályban rögzítettek szerint mûködött. Számláján, 2008. január 20-án 46.000- Ft volt, 2008-ban támogatás címén: 653.366-Ft került az egyesület számlájára, ebbõl 200.000,- Ft NCA pályázati támogatás, 28.249- Ft az APEH utalt számlánkra, mely az adózók SZJA-nak 1 %-ból történõ átutalása volt. 115.000- Ft adományt tagdíj támogatás címén kapott az egyesület. Az NCA pályázaton nyert 200.000,- Ft-ot a pályázatban rögzített módon 1 dbSAMSUNG CLX-2160 fénymásoló, CD, DVD, videókazetta, magnókazetta, iratrendezõ , fénymásolópapír, levélbélyeg, boríték, szg. használatra fordítottuk. Az SZJA 1 %-ból befolyt összeget 28.249Ft-ot a megyei népdaltalálkozókon való részvételünkre, annak költségeire fordítottuk. A megvásárolt eszközök, technikai elemek segítik munkánkat, eredményesebbé, elismertebbé, élménydúsabbá teszik azt, feltételei a színvonalas mûködésnek. Csenger város rendezvényein rendszeresen szerepelünk, Beszterec, Tarpa, Demecser, Mándok-i népzenei találkozókon szép eredményeket értünk el. /Hagyományõrzõ csoport ifjúsági-felnõtt- szóló ének - kiváló minõsítés, szólóének megyei 1 helyezés. Ezen eredmények tényében látható, hogy Egyesületünk sikeresen és folyamatosan végzi tevékenységét. Jeles Antalné Egyesület Elnöke

2009. június

CSENGERI HÍRMONDÓ

3.

Egy nap Nagygécért
- Idõutazás a jövõért
Az országúton nincs tábla, ami jelezné, hová érkezünk. Nagygécbe csak az emlékek, és az apáinktól átadott tudás vezet. Az elsodort, a burjánzó természettõl elvadult falu fõterén csoda történik. Meghatóan szép, szeretettel gondozott templomkert, egykori iskolaudvar, árnyas, sokat megért park, Hõsök tere, egy magtár, és a templom épülete, ami lélekbemarkoló kiáltás a múltból. Természetesen most mindez gyönyörû, mert az eltûnt idõ ezen a napon egy pillanatra megelevenedik: az egykor itt élõk és ide gyökerezõ családtagjaik, a nagygéciek lehelete tölti be élettel. Érezni, hogy ünnep van: az emberek boldog felismeréssel üdvözlik egymást, a gyermekek bibliai fogantatású elõadása szívbõl jövõ és Istennek, embernek kedves ajándék ez a szombat. A templomban elhunyt õseink együtt nézegetik velünk a megbarnult fotókat, éneklik velünk a zsoltárokat, mormolják velünk a hálaadó imát, és ebben a zsongásban úgy érezzük, hogy hazataláltunk. A szülõföld hívó szaváról beszél Juhász Ferenc is, aki felidézi a település múltját, ismerteti az egyesülettel létrehívott jelent és a jövõ képeit már a közösség minden tagja festi. Nótaszó, filmkockák pergése, és a levegõbe emelkedõ repülõmodellek berregése szól bele az emlékezés és a tenniakarás különös atmoszférájába, ami bódító páraként vonja be a park lombjait, amelyek viszontlátás reményével búcsúznak a nagygéciektõl. Mesterné Juhász Beáta

A kompetencia alapú oktatás projektindító napja az ÁMK-ban
(folytatás az 1. oldalról) Elvégzik a szükséges adminisztrációt, a dokumentációt összegyûjtik határidõre, és átadják a projektasszisztensnek. A projektet segítõ intézményi szaktanácsadó: Dobránszky Sándor A pályázat implementációja tartalmazza mindazokat a kötelezõ elemeket, melyeket feltétlenül meg kell valósítani. Nagyon agilis és kreatív pedagógusaink, akik igen fogékonyak az innovációra, a következõ feladatokat vállalták fel. Az általános iskolai oktatás esetén a felsõ tagozatban, kétkét tanulócsoportban: 1. szövegértés-szövegalkotást (Papp Veronika és Molnár Csaba), matematika kompetenciaterület (Vassné Lengyel Katalin, Vinczéné Szilágyi Melinda), német idegen nyelvi kulcskompetencia (Gyarmati Józsefné, Nagy Katalin) oktatási programcsomagok kerülnek bevezetésre.. Az alsó tagozatban a következõ kulcskompetencia területek kerültek be az implementációba. Szociális életvitel és környezeti kompetencia egy tanulócsoport (Pappné Szabó Judit), matematika két tanulócsoport (Kazamér Tiborné, Túrterebesiné Gaál Tünde), szövegértés-szövegalkotás három tanulócsoport (Erdõsné Papp Judit, Magos Lászlóné, Farkasné Tarkovics Judit). Szintén a kompetencia alapú oktatás implementációjához tartozik a 2. tantárgytömbösített oktatás bevezetése a szakrendszerû oktatásban a Kt. 52.§ (3) szerint a 2009/2010-es tanévben a kötelezõ tanórai foglalkozások teljes intézményi idõkeretének legalább 5%-a mértékéig. Második kötelezõ elemként vezeti be az általános iskola a 6-6 érintett tanulócsoportban egy 3. mûveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatását. Az elõzõekben ismertetett oktatási programok megvalósítását a következõ kiegészítõ újszerû, órarendbe beépített módszertani eljárások segítik: • Legalább egy, három hetet meghaladó projekt tanévenként • Legalább egy témahét tanévenként • Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése A pályázat tartalmazza a digitális tartalmak, IKT taneszközök kötelezõ tanórai használatát is, az érintett tanórák legalább 25%-ban. Az implementációban résztvevõ pedagógusok szakmai felkészítése az újszerû oktatási programcsomagok gördülékeny bevezetése érdekében 4 x 30 órás szakmai képzésen vesznek részt. Az ÁMK intézményvezetõi szintén felkészülnek 3 x 30 órában az oktatás átszervezésére. Az óvoda két telephelyén egyegy csoportban kerül bevezetésre a kompetencia alapú oktatás. Pedagógusaink a következõ módszertani képzéseken vesznek részt: I Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 1. Általános Iskola két telephely: 1. Kompetencia alapú programcsomag bevezetése (valamennyi, az implementációban részt vevõ pedagógus: 12 fõ) Óvoda két telephely: 1. Kompetencia alapú programcsomag bevezetése (valamennyi, az implementációban részt vevõ pedagógus: 4 fõ) II. Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 2. Általános Iskola két telephely: 2. Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása (valamennyi, az implementációban részt vevõ pedagógus) 3. Kooperatív tanulás (7 fõ, implementációban részt vevõ pedagógus). 4. A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés (valamennyi, az implementációban részt vevõ pedagógus) 5. Az infokommunikációs technológiák oktatásban történõ alkalmazását segítõ képzés (valamennyi, az implementációban részt vevõ pedagógus) Óvoda két telephely: 1. Differenciálás heterogén csoportban (2 fõ) 2. Hatékony gyermek-megismerési technikák (3 fõ) 3. Óvoda-iskola átmenet (3 fõ) 4.A kompetenciafejlesztõ óvodai oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés (4 fõ) 5. Az infokommunikációs technológiák oktatásban történõ alkalmazását segítõ képzés (4 fõ) III. Egyéb, a kompetencia alapú oktatás implementációjához kapcsolódó továbbképzés Óvoda két telephely: 1. A sajátos nevelési igényû gyermekek együttnevelésére felkészítés (1 fõ) 2. Az IPR alkalmazását támogató módszertani képzés (2 fõ) 3. Az IPR alkalmazására felkészítõ tantestületi képzés (2 fõ) IV. Vezetõkre vonatkozó képzések Általános Iskola: 1. Változásmenedzsment, projektmenedzsment 2. Új oktatásszervezés az intézményben 3. IKT eszközök iskolavezetésben való alkalmazása Óvoda: 1. Változásmenedzsment, projektmenedzsment (2 fõ) Modern infokommunikáció bevezetése (2 fõ) A pályázat részeként az ÁMK általános iskolájában az implementációban részt vevõ minden tanulócsoport részt vesz a tanulói laptop program megvalósításában, ami az érintett osztálylétszámok alapján közel 300 fõt érint. Ezzel a lehetõséggel iskolánkban olyan, 21. századnak megfelelõ technológia áll majd rendelkezésre, amivel a gyerekek már az iskolába való belépéstõl megtanulhatják a modern információhordozók (számítógép, interaktív tábla) használatát, és az internet segítségével minden tanult dologról már az osztályteremben gyors, kielégítõ információhoz juthatnak. Összességében a TÁMOP 3.1.4-es pályázatról elmondható, hogy az ÁMK a megvalósítást nagy kihívásnak tekinti, de bízunk benne, hogy az elsajátított ismeretek nemcsak az implementációban részt vevõ pedagógusoknak fognak hasznos - egy életre szóló - instrukciókat adni, hanem rajtuk keresztül a tantestületeink valamennyi tagja részesülhet az innovációban. Az elkövetkezõ években szeretnénk, ha intézményünk kompetencia alapú oktatás egyik bázisa lenne, s a felkészült kollegáinkon keresztül a módszereket elvihetnénk a kistérség és a megye több közoktatási intézményébe. A megvalósításra garancia a szakmailag igen képzett projektmenedzsment s a flexibilis tudással rendelkezõ pedagógus kollektíva.

Az emléknapot Juhász Ferenc, a Nagygécért Közhasznú Egyesület elnöke nyitotta meg, aki elmondta, hogy az egyesület egyik célja a református templom megmentése, és a település értékeinek megõrzése. A találkozón felléptek a csengersimai általános iskola tanulói, akik a "Bibliai sakkjátszma" c. elõadással kedveskedtek. A szerzõ Bereczki Zoltán és Cseuz Zsanett. A táblaképeket deák Erika festette. Az elõadást Bereczki Zoltán és Szõkéné Koczán Matild tanították be. Borbély József lelkész tartott istentiszteletet, majd repülõgép-modell bemutató és filmvetítés színesítette a napot.

Jutalomkirándulás
A Petõfi ÁMK általános iskolájának 80 diákja 8 kísérõvel június utolsó heteiben, két turnusban három napos jutalomkiránduláson vett részt Budapesten. Az önkormányzat már évek óta támogatja a Mátyás visegrádi királyi palotájában visszatekinthettünk a múltba és a bobpályán próbára tehettük bátorságunkat. A nyári hõségben a káposztásmegyeri Aquaworld élményfürdõ medencéiben frissítet-

kiemelkedõ tanulmányi és sporteredményeket elérõ diákok megajándékozását. Így kipróbálhattuk a Csodák Palotája különleges játékait, este a Budai Várból megcsodálhattuk a kivilágított fõvárost. Sétálhattunk Szentendre hangulatos, szûk utcáin, ahol lehetõségünk volt ajándékokat vásárolni.

tük fel magunkat különleges környezetben. A kirándulás lehetõségéért köszönettel tartozunk Csenger Város Önkormányzatának, akik biztosították számunkra az élményekben gazdag utat. A kirándulók

4.

CSENGERI HÍRMONDÓ

2009. június

Kiemelkedõ tanulmányi sikerek 2009
A Petõfi ÁMK tanulói idén is kiváló eredményeket értek el mind a sport, mind a tantárgyi versenyek területén. Lapunk a júniusi számban a legjobb tanulmányi eredményeket közli. A következõ számban a sporteredményekrõl adunk számot. - fõszerk. Balogh Réka 2.t: Megyei helyesíró verseny 8.hely. Felkészítõ: Erdõsné Papp Judit Csontos Réka 2.t: Megyei helyesíró verseny 9. hely. Felkészítõ: Erdõsné Papp Judit Varró Dóra 4.c: Megyei szavalóverseny 3.hely. Felkészítõ: Gulácsiné Bacsó Lídia Aranyász Júlia 1.a:Megyei rajzverseny 1.hely. Felkészítõ: Farkasné Tarkovács Judit Kerezsi Dorottya 5.a: Bendegúz országos tanulmányi verseny történelem, természetismeret 9.hely. Felkészítõ: Varjasiné Szõke Juliánna Zeller Márió 5.a: természetismeret verseny 1.hely. Felkészítõ: Varjasiné Szõke Juliánna. Megyei Bolyai matematika csoportverseny 6. hely, Felkészítõ: Vinczéné Szilágyi Melinda Forján Réka 7.a: Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny megyei 4.hely. Felkészítõ: Varjasiné Szõke Juliánna Juhász Fruzsina 6.b: Bendegúz országos anyanyelvi verseny irodalom, szövegértés 1.hely Felkészítõ: Papp Veronika Pop Evelin Mónika 5.b: természetismeret verseny 4.hely. Felkészítõ: Varjasiné Szõke Juliánna Szilágyi Odett 6.b: természetismeret verseny 4.hely Mihók Fanni 6.b: természetismeret verseny 4.hely, svéd-magyar rajzpályázat 1.hely. Felkészítõ: Tóth István, Varjasi Sándor Czibere Dániel 7.e: Bendegúz országos tanulmányi verseny történelem 12. hely. Felkészítõ: Osváth Ferencné Darabont Adrienn 6.a: Történelem verseny megyei döntõ 5. hely Felkészítõ: Osváth Ferencné. Természetismeret verseny 4.hely. Felkészítõ: Tóth István Paládi Bernadett 6.a: Történelem verseny megyei döntõ 2. hely. Felkészítõ: Osváth Ferencné Szabó László 6.a: Kistörténész Kutató megyei verseny 1.hely. Felkészítõ: Osváth Ferencné Szabó Zsófia 6.a: Kistörténész Kutató megyei verseny 2.hely. Felkészítõ: Osváth Ferencné Kis Kinga 7.a: Kistörténész Kutató megyei verseny 4.hely. Felkészítõ: Osváth Ferencné Balogh Dorina 7.c. Kiss Áron szavalóverseny 3.hely, Megyei szavalóverseny Vörösmarty Különdíj. Felkészítõ: Papp Veronika Barcsay Vivien 6.c: Kiss Áron szavalóverseny 3.hely. Felkészítõ: Papp Veronika Kis Tamás 6.d: természetismeret verseny 4.hely. Felkészítõ: Tóth István Szabó Gréta 6.b: Bendegúz országos anyanyelvi verseny. Felkészítõ: Papp Veronika. Természetismeret verseny 4.hely. Felkészítõ: Tóth István Zeller Márió 5.a: Bolyai matematika csoportverseny megyei 6. hely. Felkészítõ: Vinczéné Szilágyi Melinda Busák Alex 5.a: Bolyai matematika csoportverseny megyei 6. hely. Felkészítõ: Vinczéné Szilágyi Melinda Juhász Gergõ 5.a: Bolyai matematika csoportverseny megyei 6. hely. Felkészítõ: Vinczéné Szilágyi Melinda Bíró László 5.a: Bolyai matematika csoportverseny megyei 7. hely. Felkészítõ: Szücs Miklósné Tóth Viktória 5.d: Bolyai matematika csoportverseny megyei 7. hely. Felkészítõ: Szücs Miklósné Sõrés Lívia 5.d: Bolyai matematika csoportverseny megyei 7. hely Felkészítõ: Szücs Miklósné Beczõ Nóra 5.d: Bolyai matematika csoportverseny megyei 7. hely. Felkészítõ: Szücs Miklósné Juhász Leila 5. a: Megyei Bolyai matematika csoportverseny 6. hely, Zrínyi Ilona matematika verseny megyei döntõ 11. hely, Alapmûveleti verseny matematika megyei döntõ 6. hely. Felkészítõ: Vinczéné Szilágyi Melinda. Kistörténész kutató megyei verseny 2.hely. Felkészítõ: Osváth Ferencné. Kis Áron Körzeti szavalóverseny különdíj. Felkészítõ: Papp Veronika Tuba Tamara 7.a: Kis Áron Körzeti szavalóverseny 1.hely, Megyei prózamondó verseny különdíj. Felkészítõ: Erdõs Pálné. Megyei vízügyi rajzverseny különdíj. Felkészítõ: Fábián Béla Boros Bernadett 8.a: tanuló 4 éven keresztül eredményesen vett részt német nyelvi vers- és prózamondó versenyen, Mátészalka 2. helyezés, német nyelvi megyei csapatverseny 6.helyezés. Felkészítõ tanár: Nagy Katalin. Bendegúz anyanyelvi verseny megyei 8. helyezés. Felkészítõ: Papp Veronika Magos Melitta 8.a: tanuló német nyelvi megyei csapatverseny 8.hely Felkészítõ tanár: Nagy Katalin, Bendegúz anyanyelvi verseny országos 3. helyezés. Felkészítõ: Papp Veronika Kazamér Tibor 8.a: tanuló német nyelvi megyei csapatverseny 8.hely. Felkészítõ tanár: Nagy Katalin Baráth Boglárka 8.a: tanuló 4 éven keresztül eredményesen vett részt német nyelvi versenyeken, német nyelvi megyei csapatverseny 6.hely. Felkészítõ tanár: Nagy Katalin Pinkóczy Júlia 8.a: tanuló német nyelvi megyei csapatverseny 6.hely. Felkészítõ tanár: Nagy Katalin. Bendegúz anyanyelvi verseny országos 16. helyezés. Felkészítõ: Papp Veronika Póti Martin Attila 8.a: Dr. Árokszállási Zoltán Országos Biológia-verseny országos döntõ 9. hely, Hermann Ottó Országos Biológia verseny megyei döntõ 6. hely, Tóth Árpád Gimnázium Biológia verseny 3. helyezés. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd. Német nyelvi megyei csapatverseny 8. hely, Mozaik kiadó tanulmányi versenyen történelem országos 5. hely. Német nyelvi versenyen országos 12. hely. Felkészítõ tanár: Nagy Katalin Király Csilla 8.a: Bendegúz anyanyelvi verseny országos 15. hely. Felkészítõ tanár: Papp Veronika. Hermann Ottó Országos Biológia verseny megyei döntõ 4. hely. Felkészítõ tanár. Papp Szilárd Tordai Kitti 8.b: TIT megyei írásbeli versenyen történelem tantárgyból 5.hely, TIT megyei döntõ történelembõl 8. hely, Kistörténész Kutató megyei verseny 9. hely. Felkészítõ tanár: Varjasiné Szõke Juliánna. 4 éven keresztül eredményesen vett részt német nyelvi versenyeken Felkészítõ tanár: Nagy Katalin Kovács Adrienn 8.b: Dr. Árokszállási Zoltán Országos Biológia-verseny országos döntõ 4. hely, Hermann Ottó Országos Biológia verseny megyei döntõ 9. hely, Tóth Árpád Gimnázium Biológia verseny, 12. hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Oláh Márk 8.b: TIT megyei írásbeli versenyen történelem tantárgyból 5. hely. Felkészítõ tanár: Varjasiné szõke Juliánna Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny megyei döntõ 4.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Bíró Krisztina 8.b Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny megyei döntõ 3.hely Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Apáti Szabina 8.b Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny megyei döntõ 5. hely Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Vígh Enikõ 8.b Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny megyei döntõ 5.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd

Év végi események képekben
Az ÁMK-ban mûvészeti képzés is folyik. A növendékek május végén sikeres zongoravizsgát tettek, majd június 8-án minden mûvészetis diák (zongora tanszak, táncosok) bemutatta az év

Zongoravizsga, mûvészeti gála

során elsajátított tudását. Felléptek a néptáncosok, koncertet adtak a zongoristák, majd táncukkal varázsoltak el a néptáncosok, modern táncosok és a mazsorette csoport növendékei.

Pedagógusnap

Minden évben elismeri pedagógusait az általános iskola és a helyi önkormányzat. Idén a beérkezett javaslatok alapján az általános iskolában az év pedagógusai Papp Vera és Rápoltiné Bélteki Ilona lettek. Az óvodában

Szeremi Jánosné, a gimnáziumban Juhász Gabriella nyerte el ezt a kitüntetést. Az önkormányzat kiemelkedõ kulturális tevékenységéért Vinczéné Szilágyi Melindát ismerte el.

Ballagás 2009

Öt osztályból 105 diák búcsúzott el az iskolapadból június 20-án. A sportcsarnokban megrendezett ballagási ünnepségen kb. 2000

ember vett részt. Itt búcsúztatta el az iskola nevében az igazgató a nyugdíjba vonuló Moldvay János pedagógust.

2009. június

CSENGERI HÍRMONDÓ

5.

Jótékony motoros barátok
Az elmúlt hónap elején csengeri motorosok és baráti társaságuk Szovátára a Szent József Gyerekotthonhoz látogattak el egy túra keretében. A motorosok egy kisbusznyi ruhanemût és pénzt vittek az otthonban egyszerû és szegény körülmények között élõ gyerekek számára. Az ott élõk nagy örömmel és vendégszeretettel várták a motorosokat. Ez a baráti társaság a túrát minden évben megszervezi, és minden alkalommal más-más otthont látogatnak meg. Egy-egy önkéntes nevelõszülõre, apartmanonként, 9-14 gyerek jut. Ennek ellenére boldogan vezették körbe a vendégeket és mutatták be környezetüket, és kínálták helyi specialitásokkal a motorosokat.

Kézilabda gála
Június 13-án a Csenger Városi Kézilabda Klub emlékezetes eseménnyel ünnepelte a csengeri kézilabda a mintegy 40 éves történelmét, szinte megelevenedtek az elmúlt évtizedek legendái…. Közel 80 egykori, illetve jelenlegi játékos tisztelte meg egymást jelenlétével, emlékezve a múltbeli sportsikerekre, felelevenítve sok-sok régen látott mozdulatot, támadási variációt. A teljes lelátót megtöltõ népes közönség pedig tapsviharral jutalmazta a tetszetõs megoldásokat, a szép gólok és még szebb védések is megdobogtatták a szurkolók szívét. A játékosokat négy csapatba sorolták, úgymint: Örökifjak, Aktívak, Légiósok és az Öregfiúk. Az eredmények: Öregfiúk - Örökifjak 8-18 Aktívak - Légiósok 25-18 Öregfiúk - Aktívak 20-19 Örökifjak - Légiósok 22-18 Öregfiúk - Légiósok 17-20 Örökifjak - Aktívak 12-14 A vándorkupát az Aktívak nyerték, a Fair-Play díjat pedig az Öregfiúk érdemelték ki. A legjobb kapus címet igen szoros versenyben Koroknay Imre (Örökifjak) nyerte el, míg a legjobb dobó elismerést Erdõs János (Aktívak) érdemelte ki. A rendezõség köszönetet mond mindazoknak, akik résztvettek, illetve a támogatóknak: Csenger Város Önkormányzata, Gaál Gedeon, COOP Rt Csenger, Virágh

Az adomány átadásának pillanata

Országos szépség Bíró Grétike
Bíró Gréta 3.t osztályos tanuló háromévesen a tánc mûvészetével kezdte és a tehetség és a gyakorlás juttatta el a nyíregyházi modellügynökség tagjainak sorába. Május 3-án került megrendezésre a Nyíregyháza Arca Szépségverseny. Innen elsõként jutott tovább a budapesti Hilton szállodába, ahol fellépett a Carmen címû szóló táncával is. Ezzel 2008-ban elsõ helyezett és különdíjas lett a Mátészalkán minden évben megrendezésre kerülõ Táncvarázs versenyen. A Hiltonban a Hazánk Szépe elnevezésû versenyen is gyermek kategóriában országos elsõ lett. Különdíjként lehetõséget kapott arra, hogy kijusson Párizsba az ott megrendezésre kerülõ Unió Arca szépségversenyre és egy modelltáborba július 15 és 20. között, ahová a Danubius Rádió és Jáksó László is elkíséri a kis modelleket! A csengeriek nevében gratulálunk a kislánynak. A szerkesztõség Az elképzelések szerint ez a rendezvény egyben egy szép hagyomány elindításának elsõ állomása volt, hiszen ezentúl minden évben szeretnének összehozni egy ilyet. Jövõre az egykoron rivális öregfiúk csapatokat, és válogatott, neves játékosokat is meghívnak a családi programokkal kibõvített eseményre. A mérkõzések tényleg a fairplay szellemében zajlottak, egy kis kakaskodás is belefért ebbe, de több volt a baráti vállveregetés, a felszabadult mosoly… Mivel valamennyi találkozó így zajlott, a büntetõdobó versenyt külön hirdette meg a rendezõség. Sörözõ, Pintye Ferenc, Csenyi Józsefné, Erdõs Tamás, Dr. Bokor Gyula, Apáti Ferenc, Flóra-VirágAjándék. Külön köszönet illeti az utánpótlás gyerekcsapatot a nyitómérkõzésen nyújtott színvonalas küzdéséért, további sikereket kívánunk nekik. És végül megköszöni a rendezõség mindazoknak az embereknek a tevékenységét, akik a csengeri kézilabdázás története során rész vettek csapatunk vezetésében, támogatásában, valamint szurkolásukkal segítettek a sikerekhez.

Múzeumi hírek

Önök küldték

Köszönjük Mike Schramm!!

Most elõször érkezett távolabbi külföldrõl ajándék a múzeumunknak. Majd tíz évvel ezelõtt látogatóként ismerkedtem össze egy német fiatalemberrel, aki motorjával nyaranta hatalmas európai túrákat vezet le. Vagy öt éve Mike Schramm- mert így hívják õt, ismét erre járt, s bejött újfent. Jókat beszélgettünk a világjárt fiatalemberrel. Azidõtájt volt a tecnikatörténeti idõszakos kiállítás, s ennek hatására ígért egy régi fényképezõgépet. Nos, ez a gép, CD társaságában egy csomagban a minap megérkezett. A CD-n a csengeri szép napok vannak megörökítve. Fényképezõgép még a közelmúlt masinája, egy - a maga korában igen jó típusként ismert Mamaya/senor nevû japán márka, természetesen mûködõképes állapotban. Mégegyszer köszönöm Mikének az ajándékát, de leginkább a gesztust, s várom õt magát is Csengerbe. Auf Wiedersehen Mike !

Kistérségi civil nap Tyukodon
Keller Sándor, aki ezt a képet küldte, áll az egykori boltja elõtt, mely a Béke utcán volt. Egyedi, utánozhatatlan hangulata volt ezeknek a kisboltoknak.

Fábián József által adott fotó, mely a Szamos úgynevezett sarkantyúit ábrázolja. Ugyanis a folyó egyre inkább közelebb vájta magát az Osváth kanyarba, s ezekkel a vízügyi mûtárgyakkkal akadályozták meg, hogy beljebb jöjjön.

Közösségfejlesztési szándékkal szervezett "Szatmár Gyöngyszemei" címmel kistérségi civil napot a tyukodi önkormányzat, a csengeri Petõfi ÁMK és a Kistérségi Helyi Vidékfejlesztési Iroda június 27-én. A kezdeményezésen a Szatmári közkincskerekasztal tagjai is üléseztek, ahol Varga Matild közösségfej-

lesztõ irányításával, fórum jelleggel tanácskoztak az önkormányzatok és a civilek képviselõi. Ezt követõen bemutatkoztak a térség kulturális szervezeti is. A szabadtéri elõadásokba sajnos beleszólt az idõjárás, így az esõ miatt sok produkció elmaradt. Mesterné Juhász Beáta

6.

CSENGERI HÍRMONDÓ

2009. április

Szép volt fiúk!
Ismét túl vagyunk egy bajnokságon, és valóra kezd válni a vezetõség elképzelése, miszerint tehetséges csengeri fiatalokból kell felépíteni egy magasabb osztályban is ütõképes, stabil csapatot. Persze ehhez idõ kellett, és ehhez kértek türelmet a szurkolóktól. Talán kevesen hittek ebben az augusztusi nyitánynál, de ezek a tinikorból alig kilépõ fiuk bizonyítottak. Szinte végig a középmezõnyben szerepeltünk, és aztán a véghajrában egyre magabiztosabb teljesítménnyel a dobogóközelben, a 4. helyen végeztünk. Szép volt fiúk! V. 23. rossz napot fogtunk ki Vámosoroszi - Csenger 7-0 (4-0) Volkán edzõ keserû kommentálása: Itt már nincs mit szépíteni, ennyi kapott gólt már nem lehet és nem is szabad megmagyarázni. A lényeg, gyengén és helyenként pocsékul fociztunk. Igaz, Nyírmegygyesen is kaptunk egy hetest, de az a csapat más kategória. A vereséget már az is elõrevetítette, hogy talán a leghiányosabb - azaz a leggyengébb csapattal mentünk el, "mindössze" 7 stabil kezdõemberünk hiányzott. Nos, pont ennyi góllal jutalmaztak. Pedig az elsõ percekben még mi veszélyeztettünk, Varga Gy. (Kuntics) két alkalommal is zavartalanul vezethette rá a labdát a kapusra, és mind a kétszer mellé tudott gurítani. A kihagyott helyzeteink persze törvényszerûen megbosszulták magukat, s jöttek szép sorjában a hazaiak góljai Jól eltalált szögletbõl vezetést szereztek (1-0), majd egy látványos szóló következett (2-0). Ezután védelmünk kapkodása még összehozott két öngóljellegû megoldást a hálónkba (3-0, 4-0) Idegen pályán ez már egy félidõben kiütésnek számit, kevés csapat tudna ilyen helyzetbõl fordítani. Szünet után mit tehettünk mást, mindent egy lapra feltéve támadásokhoz fogtunk, mentünk is elõre szakadatlanul, de ez már inkább csak kétségbeesett erõfeszítés volt, mintsem tudatos . Az ellenfél persze kihasználta gyors kontráival a fejetlenségünket, aminek még három gól lett az eredménye (7-0). Szó szerint összeomlottunk, de amint ezt a késõbbi meccsein bebizonyították, ez csak átmeneti formahanyatlás volt a csapat életében. V. 30. gólparádé Csenger - Varsánygyüre 14-1 (6-0) Az utolsó helyezettel egyértelmû volt a gyõzelem igénye, ami aztán tucatnál több góllal realizálódott. Pedig az elsõ életveszélyes helyzet az 5. percben éppen a mi kapunknál volt, de aztán mezõnyfölénybe kerültünk, és a 18. percben beindult a csengeri gépezet. Szilágyi beadásából Bunca bolondította meg a védelmet és szépségdíjas góllal kezdte meg a mûsort (1-0). Vitathatatlan fölényünk majd csak a 28. percben érett góllá, Barcsay átívelését Buncának sikerült a hálóba pöckölnie (2-0). Nem voltak kétséges az erõviszonyok, csak a gólok eljövetelének ideje. A nagy formában játszó Bunca a 37. percben elfektetve két védõt laposan tette el a kapus mellett (30). Még a szünet elõtt a 41. percben növeltük elõnyünket, Szilágyi balról jövõ passzát Barcsay emelte a hálóba (4-0). De még két gól belefért a hátralévõ percekbe, elõször Nyerges Donát lövése bizonyult védhetetlennek (5-0), majd egy kapu elõtti kavarodásból… Bunca ügyeskedett be egy szemtelen gólt (6-0). Szünet után már csak a gólarányunk javítása volt a tét, szinte egykapuztunk. Az 50. percben Volkán szánta rá magát távolról átlövésre, rezgett is a háló (7-0). Innentõl örömfocit láthattunk, néha már túl is cifrázták a dolgot, de azért gólok is estek. Az 55. percben Kuntics beadását Bunca pofozta be (8-0), nemsokára Barcsay iratkozott fel újfent a góllövõlistára kétszer is (9-0), (10-0). A 70. perc táján végre Szilágyinak is kijött a lépés, kapuközelbe cselezte be magát és nem hibázott (11-0). De rákapott a gólszerzésre, mert percekkel késõbb Bunca önzetlen tálalását irgalmatlanul beverte (12-0), ezzel búcsúzva aktív focista pályafutásától. A 80. perc körül aztán õ kínált nemes gesztussal egy labdát Osváth Dávidnak, aki góllal köszönte meg (130). Majd ismét Bunca jött, és egy megalázó góllal fejezte be gólzáporunkat (14-0). Az utolsó öt percben átengedtük a terepet a vendégeknek, hadd focizzanak már õk is. Rúgtak is egy becsületgólt (14-1), de valahogy nem igazán tudtak neki örülni. VI. 1. megszorongattuk a bajnokjelöltet Sonkád - Csenger 4 -2 (2-2) A mérkõzésrõl a legilletékesebb, Volkán edzõ számol be: a vereség ellenére a hatalmas harcban alulmaradtunk ugyan, de én büszkébb voltam csapatomra, mint az utolsó helyezett Varsánygyüre meccs után. A bajnoki címre törõ Sonkádnak mindenképpen kellett a gyõzelem, és meglehetõsen tartottak tõlünk. Érzésünk szerint a sípmesterek is meg lettek kérve némi segédletre, ennek ékes bizonyítéka, hogy hosszasan kutakodva kiderítették, hogy Fecónak EGY nappal lejárt az orvosija. Helyette az ifibõl voltam kénytelen Bencze Ákost beállítani, aki bár nem tudta pótolni gólvágónkat, de tökéletesen megállta a helyét. Végig egész meccsen egy agresszívan durván játszó, nagyképû csapat ellen küzdöttünk, és alaposan megleptük õket. Jóbi felpasszolt labdáját Volkán készítette le az érkezõ Buncának, aki 18 méterrõl a hálóba bombázott ( 0-1). Sajnos 10 perc múlva szögletbõl egy elkerülhetõ gólt kaptunk (11), de gyors válaszként Szilágyi erõszakosan kiharcolt gólja teljesen összezavarta a hazaiakat (1-2). Támadásaik görcsössé váltak, veszekedtek, de azért szakítottak idõt arra, hogy orvul rugdossanak minket, és a szünetig ki tudtak egyenlíteni (2-2). A második félidõ 28. percéig még tartani tudtuk az eredményt, váltakozó játék folyt, azonban az ellenfél cserékkel tudott frissíteni, a fõleg megyei I-et és NB III-at megjárt rutinos rókák aztán eldöntötték a mérkõzést. Egy jól sikerült akciógóllal (3-2), és egy szabadrúgással beállították a végeredményt (4-2). Nem sikerült a bravúr, de ennyire Sonkádot ebben az évben hazai pályán nemigen szorongatták ennyire meg, és a lefújást követõen emelt fõvel távozhattunk a pályáról. V.6. A végére összejött Csenger - Szatmárcseke 8-2 (3-1) A nagy elszántsággal kezdõ vendégek vagy tíz percig mezõnyfölényben játszottak, de a két nagy gólhelyzetünk Bunca és Szilágyi révén nekünk volt. Lassan mi vettük át a kezdeményezést, és a 20. percben meg is szereztük a vezetést. Halász Norbi lódult meg szélen, beadására Barcsay érkezett (1-0). Perceken belül újabb gólnak örülhettünk, ismét szélrõl jött a labda, amit Szilágyi a 16-os sarkáról laposan helyezett a hálóba (2-0). Sajnos ezt a lélektani elõnyt nem sikerült újabb gólokkal kamatoztatni, sõt feltámadni látszott a vendégcsapat. Mielõtt azonban nagyobb baj lett volna, Volkán a 39. percben egy távoli lövéssel vette be a kaput (3-0). De a szünet elõtt egy igenigen idétlen helyzetbõl -még a bíró lába is benne volt - egy potyaízû gólt szereztek a vendégek (3-1). Fordulás után is mi uraltuk a pályát, bõven voltak ordító helyzeteink. A csekeiek ugyanakkor három-négy húzással sokszor kerültek kapunk elé, az 55. percben ki tudtak hagyni egy totálbiztos helyzetet. Figyelmeztetõ jel volt ez, hát még az ezt követõ kapufa, majd a kapusbravúrunk, mikor lábbal kellett kitolni egy veszélyes lövést. Bizony gödörben voltunk ezidõtájt, kritikus negyedórát kellett átélni. A 60. percig le voltunk szorítva, holtpont volt ez a javából. A lehetõ legjobbkor jött tehát, mikor a 70. percben Bunca laposan megeresztett labdája szinte besompolygott a kapuba (4-1). Ez a behozhatatlan hátrány már megroppantotta az ellenfelet, és elkezdõdhetett a nagy menetelésünk. Kezdte Bunca, akinek az átívelése a kapufát érintve csapódott a hálóba a 75. percben (5-1). Jött még ugyan egy védelmi totojázásból származó csekei gól (5-2), de ez a közjáték már nem állíthatta meg a fiukat, rá egy percre Bunca szemtelen gólja végképp padlóra tette az ellenfelet (6-2). A 82. percben Osváth Dávid a szokásos távoli bombagóljával iratkozott a góllövõkhöz (7-2), és szinte a lefújás pillanatában Szilágyi átívelésére hiába nyújtózott a kapus (8-2). Ezzel a gólarányt is javító magabiztos gyõzelmünkkel megszilárdultunk az 5. helyen, és esélyünk nyílott még jobb helyen végezni… Nehéz lett a vége Csenger - Tunyogmatolcs 4-3 (3-1) Tíz percig csak egymást kóstolgatták a csapatok mindenféle különösebb erõkifejtés nélkül, ekkor egy rálõtt labdánkba a védõk közül valaki beleért. A feléledésével támadni kezdett jogos 11-est Bunca higgadtan Matolcs, keményedett a meccs, s nyeste meg laposan (1-0). a 61. percben máris a sarkunkban Ezután mi irányítottunk, több voltak. Az üresen elfutó csatáruk lehetõségünk is volt. Jól és szépen nem hibázhatott a kifutó kajátszottunk, és fõleg eredménye- pusunkkal szemben (4-3). Magásen. A 24. percben Barcsay szél- ra talált az ellenfél, borzalmas rõl megeresztett lövését egy védõ nyomás volt rajtunk. A 75. percmég ki tudta tolni, de Bunca ben egy hatalmas szabadrúgást érkezett és parádés gólt szerzett kellett kapusunknak a léc fel (2-0). Ez már jelentõs elõnynek tolni. Veszedelmes támadásokat látszott, de a 31. percben egy jól éltünk át, fõleg a kapunk elé eltalált szabadrúgásból a ven- ívelések voltak hátborzongatóak. dégek szorossá tették az állást (2- Csapatunk csak negyedórával a 1). Góljuk után felpörögtek, a vége elõtt kezdett éledezni, Bunca középpályát teljesen átengedtük nemegyszer került gólhelyzetbe, nekik, de a szünet elõtti percek- de ismét a mi Csernyi kapuben mégis mi húztunk el. Bunca sunknak kellett bravúrral szöglenagy cselsorozat után beadott és tre tolni egy labdát. Az utolsó öt Nyerges Donát hálóba passzolt. percben már nyílt sisakkal küzA bíró némi habozás után dött mindkét csapat, de talán a megadta a gólt ( 3-1). legutolsó helyzet nekünk kínálkoSzünet után úgy látszott nem lesz zott. Bunca teljesen egyedül tört a itt semmi baj. A csereként beállt kapu felé, de valahogyan - lehet Korpás Andris az 50. percben nem is szabályosan - semelrobogott a jobbszélen és maga legesítették. Büntetõt a bíró már fejezte be akcióját egy parádés nem adott, elég büntetés volt a góllal (4-1). De alig örülhettünk, matolcsiaknak, hogy utolsó mert pár percen belül egy kapunk meccsükön a 4. helyrõl a 6-ra elõtti kavarodásból gólt szerzett csúsztak le. az ellenfél (4-2). Reményei A Sandra Bútor-csoport végeredménye: 1. Sonkád 32 27 2 3 158-38 83 2. Nagyszekeres 32 25 4 3 110-40 79 3. Nyírmeggyes 32 24 3 5 138-42 75 4. Csenger 32 20 1 11 112-81 61 5. Nábrád 32 19 3 10 107-51 60 6. Tunyogmatolcs 32 18 6 8 86-46 60 7. Szatmárcseke 32 15 5 12 51-82 50 8. Porcsalma * 32 14 8 10 71-73 46 9. Tiszakóród 32 13 7 12 69-53 46 10. Vámosoroszi * 32 14 4 14 75-74 45 11. Nagydobos 32 11 5 16 81-87 38 12. Tyukod 32 10 3 19 55-87 33 13. Kölcse 32 9 5 18 43-73 32 14. Kocsord 32 7 3 22 47-142 24 15. Tisztaberek 32 4 6 22 42-100 18 16. Varsány-Gyüre * 32 6 2 24 44-128 10 Az Ópályi visszalépett. A Varsány-Gyürétõl tíz, a Porcsalmától négy, a Vámosoroszitól egy pont levonva.

Június 16-án Budapesten vett részt Póti Sándor gyerekcsapata azon az országos focidöntõn, ahova meggyõzõ eredményeikkel jutottak el. A titkon azért remélt nagyobb fajsúlyú siker ideje sajnos most még nem jött el. A fiuk csoportjukban 2 gyõzelemmel 1 döntetlennel és 1 vere-

Lesz még jobb is...

séggel zártak, és csak rosszabb gólarányukkal(!!) nem jutottak be a 16-os döntõbe, de így is a 60 résztvevõ csapatból legjobb kiesõként a 17. zárták a versenysorozatot. Nem baj fiúk, lesz még bõven idõtök a további sikerek eléréséhez. Hallunk még rólatok!

Csenger és a városkörnyék közéleti havilapja

Szerkeszti: a Szerkesztõ Bizottság Fõszerkesztõ: Mesterné Juhász Beáta Szerkesztõség címe: 4765 Csenger, Ady u. 14. Kiadja: Csenger Város Önkormányzata, Csenger Ady u. 14. Felelõs kiadó: Dr. Simai Zoltán, Csenger Város jegyzõje ISSN 0866-2576