Giáo án V t lí 12 Nâng cao

Giáo viên th c hi n: Ph m Nghi p - Tr

ng THPT Tr n Qu c Tu n

.

Câu h i: Trong m t o n m ch xoay chi u ch có i n tr thu n. . hi u i n th bi n thiên th nào so v i c ng dòng i n? Vi t công th c nh lu t Ôm cho o n m ch ó.

o n m ch xoay chi u ch có t a. Thí nghi m + D ng c i n Hãy ch n d ng c thí nghi m? S ? X A C 1 k 2 B + Ti n hành và k t qu .1.

Thí nghi m + D ng c + Ti n hành và k t qu i n -T không cho dòng i n m t chi u ³ i qua´. o n m ch xoay chi u ch có t a. -T cho dòng i n xoay chi u ³ i qua´ nh ng c n tr dòng i n xoay chi u (gây ra i n tr iv i dòng i n xoay chi u).1. .

o n m ch xoay chi u ch có t a. i (t) t o .1. i n D a vào th c a i(t) và u(t) Thí nghi m hãy cho bi t s bi n i c a c ng dòng i n và hi u + D ng c i n th gi a hai b n t theo + Ti n hành và k t qu th i gian? So sánh chu kì và pha dao ng c a hi u i n ng -C ng dòng i n qua t bi nth và c i u hoà dòng ti n thiên cùng n? s và l ch pha T/2 i v i i n áp gi a hai b n t i.u u (t) i n.

i n tích trên b n M c a t t i th i i m t: q = Cu = CU0sin[t ên tích q có i m gì? c . Giá tr t c th i c a c +S A i n ng C M N dòng i n và i n áp ~ B - t vào hai u o n m ch hi u i n th xoay chi u: u = U0sin[t .1. o n m ch xoay chi u ch có t b.

1. Giá tr t c th i c a c ng M i n C N dòng i n và i n áp (q dq i ! lim ! ! q' (t p 0(t dt m i ! (CU 0 sin [t )' p i ! [CU cos [t  i ! I 0 cos [t (1) So sánh các h th c (1) và (2) hãy B A cho bi t m i quan h gi a c ng Ndòng i n và hiêu ii gian ? bé u trong kho ng th n th t ~ -Vì u ! U 0 sin [t i n l ng chuy n qua o n m ch là v i I0 = [CUthì c ng dòng i n i qua q0 o n m ch T c xác nh b ng h nên u ! U 0 cos( [t  c nào ? th )( 2) 2 . o n m ch xoay chi u ch có t b.

1. Giá tr t c th i c a c ng i n dòng i n và i n áp [t ( ) v i I0 = [ CU0 T u ! U 0 cos( [t  )( 2) 2 !I *Nh n xét: c ng dòng i n qua t bi n thiên i u hoà cùng t n s và s m pha T/2 so v i i n áp gi a hai b n t i n. o n m ch xoay chi u ch có t b. *Chú ý: n u u ! U 0 cos [t thì i T I 0 cos( t  ) 2 N u i n áp t vào hai u o n m ch có d ng u=U0cos[t thì bi u th c i có d ng nh th nào? .

1. o n m ch xoay chi u ch có t c. hình v ó g i là -Coi bi u di n các giá tr : I ® gì? ± i m I¯ i = I0cos[t và u = U0 cos([t -T/2 ) ±Ox . c th và u i n th ng giác gi a hai u o n m ch ng i ta th ng dùng hình v bi u di n. Bi u di n b ng vect quay i n ng -Ch n tr c chu n Ox n dòng i n t chi ui d hing là chi utl c th i m ngang.U ) !  (t ! 0) ± 2 ° -Gi n vect nh ng vi c gì? th hi n s l ch pha gi a c Hãy v gi n vect ? . I ) ! 0(t ! 0) ( ° b ng các vect thì ta ph i làm U ® ± u mU¯ T (Ox.

o n m ch xoay chi u ch có t c. Bi u di n b ng vect quay + i n O  T 2 I x U .1.

i v i o n m ch ch có t I 0 ! [CU 0 2 ta c Chia hai v h th c trên cho t: H th c I = U/ZC cho ta nh n xét gì? ZC I ! [CU U 1 Suy ra: I ! ! ZC [C ZC 1 1 ! ! : Dung kháng c a t (.) [C 2TfC .1. o n m ch xoay chi u ch có t d. nh lu t Ôm Dung kháng T h th c: i n i n.

cho dòng i n xoay chi u ³ i qua´? 1 1 ! ! : Dung kháng c a t (.) [C 2TfC . Thí nghi m b. nh lu t Ôm Dung kháng i v i o n m ch ch có t i n. Bi u di n b ng vect ng quay i n dòng i n và i n áp d. o n m ch xoay chi u ch có t a. U I ! ZC ZC T i sao t không cho dòng i n m t chi u ³ i qua´. Giá tr t c th i c a c c.1.

u=U0cos ([t)( V ). D. u=U0cos ([t . i =I0cos ([t)( A ). . t ng kho ng cách gi a hai b n t i n.T/2)( V ). gi m i n áp hi u d ng gi a hai b n t i n. u=U0cos ([t + T/2)( V ). ta có th có A. B. i =I0cos ([t .T/2)( A ). B. i =I0cos ([t + T/4)( A ). C. 2. u=U0cos ([t . Trong m ch i n xoay chi u ch có t i n.1. t ng dung kháng c a m t t không khí.T/4)( V ). a b n i n môi vào trong lòng t i n.T/2)( A ). i =I0cos ([t . C. D. ta c n A. t ng t n s c a i n áp i n ph ng có i n môi là t vào hai b n t i n.

B. Khi ó A. C ng dòng i n qua t i n luôn ch m pha T/2 so v i hi u i n th gi a hai b n t i n. T o n m ch xoay chi u ch có t i n là sai? i n không cho dòng i n m t chi u ³ i qua´ nh ng cho dòng i n xoay chi u ³ i qua´. B. dòng i n qua m ch có c C. dung kháng c a t là 100 .02s. . 4. n u i n dung c a t i n t ng 2 l n thì dung kháng c a t gi m 2 l n. D. Nh n xét nào v A. C. c ng ng ng hi u d ng là 1 A . Hi u i n th hai u t i n luôn ch m pha T/2 so v i c ng dòng i n qua t . dòng i n qua m ch là i cos( Tt  T )( A) dòng i n qua m ch bi n thiên v i chu kì 0.3. Ch n câu sai? t vào hai u o n m ch xoay chi u ch có t i n C = 100/T µF m t hi u i n th xoay chi u u 100 cos 100 Tt (V ) . bi u th c c D. Gi cho các y u t khác không i..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful