You are on page 1of 6

A tartalomból

Megalakult a Víziközmû Társulat
(2. oldal)
Iskolafelújítási projektindító
(3. oldal)
Követendõ példa
(4. oldal)
Szabadidõ Központot avattak
Szamosbecsen
CSENGER ÉS A VÁROSKÖRNYÉK
KÖZÉLETI HAVILAPJA
(5. oldal)
XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM Egy kis visszatekintés...
2009. július - ÁRA: 130,- Ft (6. oldal)

Méliuszi Vígasságok 2009 Templomépítés után parókia
Az idén is megrendezésre került Megjelentek a különbözõ színes "Nagyot álmodtak a görögök"-
a Csengeri Református Egyház- sátrak: korhû férfi és nõi ru- ezzel a mondattal jellemezték
község fenntartása alatt mûködõ hákkal, fonott kosárral, vesszõ- sokáig, akik hallották milyen ál-
Méliusz Református Idõsek áruval, mézeskalács áruval. Élet- mot kergetnek a csengeri görög
Otthonában a "Méliuszi Vígas- re kelt egy letûnt idõ hangulatát katolikusok 1999-ben, amikor
ságok" nevû rendezvényünk. idézõ vásár a szekérkerékkel, templomépítés munkálataira hív-
Örültünk, hogy az ünnepség már kubikos talicskával, melyben a ták össze a híveket. Azóta eltelt
nemcsak a lakók és a meghívott régi vásárokban kenyeret és lán- közel egy évtized, és az álom
vendégek jelenlétére korlátozó- gost, kalácsot árultak. Ott volt a valósággá lett, 2000-ben felépült
dott, de új elemként a hozzátar- boroshordó is, melyen egy buté- a Gondviselés temploma egy évi
tozókat is meghívtuk, hogy egy liából bort kínáltak. munka után. Szinte hihetetlen volt
látogatással egybekötött közös A dolgozók és lakók, az intéz- az összefogás, a teherbírás, és a Tervezõ: Pallér-2 Kft.
gondviselés ereje, amely hite-
ünneplésen vegyenek részt. Azt mény varrónõje által készített táblán, közel ugyanennyi fele- teljesen befejezni azt. Ehhez
lesítette, hogyan lehet 350 nap
alatt egy isteni hajlékot teljesen kezeten kívüli adakozó járult rengeteg segítség kell, elsõsorban
"felépíteni". hozzá az építkezéshez, jelezve ez az Istentõl, magunkénak érezve a
2007. szeptember 1-jén ezt a a templom valóban mindenki zsoltáros szavait: "ha az Úr nem
buzgóságot látva dr. Keresztes öröksége. építi a házat, hasztalan fárad
Szilárd, akkori megyéspüspök építõje". Másodsorban a jó
önállósította az egyházközséget, szándékú adakozók, és adomá-
és azóta töretlen lendülettel nem- nyozók, akik a közös összefogás,
csak az álom, hanem a tudatos a közös cél érdekében az álmot
önállóság is tovább látszik foly- valósággá alkotják. Nem csak a
tatódni, hiszen ahogy a cím is mi közösségi életünk múlik ezen,
jelzi: a templomépítés után most a hanem nemzetünk fennmaradásá-
parókia jön! nak is ez lesz a tétje. Merünk-e
Az önkormányzat jóvoltából az álmodni akkor, amikor mások
ehhez szükséges telket ajándék- nem akarják, alkotni akkor,
ként kaptuk meg. Talán ter- amikor minden kevésnek,
mészetes, s ugyanakkor mégsem, szegénynek és semminek látszik.
amikor nem mindennap építenek A közös összefogás reményében
házat, éppen akkor építsenek fel hoztuk létre azt a számlaszámot
tapasztaltuk, hogy a város lakói kékfestõ magyar népi ruhákat egy házat. Egy hajlékot, amit a Az idén augusztus 9-én 11.00- C I B : 111 0 0 7 0 2 - 1 9 8 6 11 3 3 -
is egyre nagyobb érdeklõdést viseltek egész nap. templom után, most a leendõ lel- órakor emlékezünk meg - Úrszín- 36000001, amellyel támogatva
mutatnak rendezvényünket ille- Az intézmény udvara a Ludas készeknek készítenek a hívek. Az változás után - a Gondviselés együtt építhetnénk és szépíthet-
tõen, ezért a jövõben szeretnénk Matyi teret kapta elnevezésül, ötezer lelkes Csenger városában, Templomának 9. születésnapjáról. nénk kis és nagy egyházunkat,
kapuinkat kitárni feléjük is. ahol Matyi maga bábuszobor- mintegy 400 fõt számolhatunk, Az ünnepi Liturgiában, az isteni bekapcsolódva és felmutatva az
Az udvar hangulatára és a díszlet ként is megjelent. akik görög katolikusoknak mond- hajlék megszentelése után, a egység hatalmát, a szeretet misz-
kiválasztására egyértelmûen - Az ötlet onnan jött, hogy két ják magukat. Nem sok, de mégis templomhoz közel esõ telken, a tériumát.
ismét - a múltidézésre esett a évvel ezelõtt egy lakóknak elegendõ, hogy a kevés nagyot al- leendõ parókia hajlékának meg- Hisszük, hogy a fennmaradáshoz
kosson, és az álom valósággá vál- szentelését is kérjük a Gond- és megmaradáshoz csak ez lehet
választás. szervezett farsangi bálon két dol-
jon. viselõtõl. Ha reményeink és az út, az igazság és az élet!
Akik voltak már a templo- pénzügyi feltételeink lehetõvé
munkban, azok láthatták az elõ- teszik, szeretnénk az idén tetõ alá Ignácz András
csarnokban elhelyezett bronz- hozni az épületet, jövõre pedig parókus

Reflexiók a Parókus Úr írásához
Azt kell hinnem, hogy mégis csak éppen emelkedett hangulatot su- és a most épülõ új görög katolikus
létezik és mûködik a telepátia, gároztak. parókia.
hiszen szintén ugyanerrõl a témá- Mindezeket hála Istennek már Az alapok kijelölésétõl, az alapok
ról, a parókiaépítésrõl kezdtem múlt idõben tudom írni. A görög ásásáig, betonnal való kiöntéséig
írni cikket, sõt mi több, még katolikus hívek ismét merészet a hívek lelkes csapata - ter-
ennek címe is szinte azonos lett álmodtak, és ezt az álmukat meg mészetesen a Parókus Úr, Ignácz
volna, ugyanakkor néhány gondo- is valósítják, mert mint megtud- András is - végzi ezen munkákat,
lat is hasonlóra sikeredett. tuk, a volt iskola - késõbb Úttö- köztük elmaradhatatlanul Szabó
Cikkem ugyan okafogyottá vált, rõház - helyén épül a csengeri Laci bácsi, aki már két templom
ám engedtessék meg, hogy egy- görög katolikus egyház parókiája. építésébõl vette ki oroszlánrészét.
két dologgal mégis kiegészítsem a Mondhatni ezáltal a Kossuth utca Õszinte szívvel kívánom, hogy a
Parókus Úr cikkét. eleje szinte egyházi negyeddé szép álmuk valósággá váljon, s
Mi is lehetett volna más? gozónk (az igazgató és a gaz- Bizony a Kossuth utca központ- kapjon igazi értelmet az a saj-
Legyen régi is, szép is, vidám és dasági vezetõ) Döbrögi és Ludas lesz, hiszen itt található a Méliusz
hoz esõ része, az egykori Római nálatosan félremagyarázott, cini-
hangulatos is, amire idõs és Matyi jelmezt öltött magára, Idõsek Otthona, a mûemlék refor-
Katolikus Iskola elvadult telke kusan kiforgatott, kigúnyolt gon-
fiatal egyaránt emlékszik: a elõadva egy híres jelenetet a mátus templom, a református
már-már csúfsággá kezdett válni, dolat, hogy "Merjünk nagyok
Ludas Matyi híres "Döbrögi filmbõl - a lakók igen nagy tet- parókia, az új görög katolikus
mert bár idõnként lekaszálták az lenni !!!" (Széchenyi)
vására", minden velejárójával szésére. embernyi dudvát, de az ottmaradó templom, a római katolikus temp-
és tartozékával együtt. (folytatás a 2. oldalon) betontörmelékek, lim-lomok nem lom, a régi és az új parókiájával, Fábián László
2. CSENGERI HÍRMONDÓ 2009. július

Méliuszi Vígasságok Megalakult a Víziközmû Társulat
Utána a Csengeri Szeretet Tarcali Pál beruházási referenst kérdeztük
Egyesület képviseletében Juhász
Istvánné szavalatával visszate- - Az elmúlt hetekben a szenny-
kintett régi iskolájára, Takács vízberuházás lakossági hoz-
Sándorné tréfás verssel fakasz- zájárulást kezelõ, annak terheit
totta kacagásra a vendégeket, a tagsággal csökkentõ Vízi-
majd Tóth Józsefné nótacsokor- közmû Társulat 1400 ingat-
ral szórakoztatott mindenkit. lantulajdonos belépésével meg-
A Méliusz Református Idõsek alakult. Az önkormányzat által
Otthona dolgozói ropták a ma- vállalt 85%-os belépést így 3%-
gyar táncot, majd nagyon látvá- kal túl is léptük. A lakosság
nyos cigányruhában és szóra- felismerte, hogy jó értelemben
kozató cigánytánccal fokozták felfogott érdeke az önkéntes
rendezvényünk hangulatát, belépésen alakuló tagság, hisz a
melyre az utcán járó-kelõ embe- csatlakozási jogot így lehetett
rek is felfigyeltek, és megálltak. kedvezményesen megszerezni.
Ebéd elõtt a vendégeket megin- A csengeriek aktívak, érdek-
vitáltuk egy hintós sétakocsi- lõdõek voltak, nagyon sok
kázásra a városba, melyet kö- hasznos információt tudtunk azok kényszertagokká válnak.
szönünk a lovasfogat hajtóinak, s Ez azt jelenti, hogy az alapsza-
adni a regisztrációra kijelölt
tulajdonosának. bály elfogadásával az érdekelt-
hétvégéken. Itt került sor a tár-
Az Otthon lakói egész napos
sulat lakóterületenkénti dele- ségi terület minden haszon-
szereplõi voltak a rendezvény-
gáltjainak kiválasztására is, élvezõjének fizetni kell - tag-
nek, büszkén népviseletbe öltöz-
összesen 20 fõ személyében. ságtól függetlenül - az érdekelt-
tek a nõk és a férfiak. Vidám-
Õk képviselik majd a helyieket ségi hozzájárulást. Ha valaki
ságuk végigkísérte az egész
napot, feledtetve idõskorukkal a társulatban. nem tag, kb. 300.000 forint a
járó nehézségeit. Ha sikerült az - Milyen lehetõsége van azok- kötelezettsége. Nem fizetés
idõs arcokra vidámságot, mege- nak, aki eddig nem nyilatkoz- esetén a hozzájárulást adók for-
légedést teremteni, már megérte tak? májában be lehet hajtani, ezért
az egész! - Akik most és a póthétvégén fontos, hogy lehetõleg mindenki
Itt ragadjuk meg az alkalmat, nem nyilatkoznak a belépésrõl, belépjen.
hogy megköszönjük minden
segítõnk szívességét, hogy ren-
dezvényünket színesítették: a
Polgármesteri Hivatalnak a szín-
padot, Székely Zoltán vállal-
kozónak a színpad díszítését,
Dorogi Pálné finom pogácsáit
Csengerújfaluból. Az ízletes
ebédet és a süteményeket Tyuko-
don készítették a számunkra.
Bízunk benne, hogy ez az ünnep-
ség mindenki örömére szolgált, s
fogadták olyan szeretettel, ami-
lyen szeretettel mi elõkészítettük
azt!
Reméljük, hogy az "idõutazás-
ban" visszafelé megelevenedett A nyilatkozatok aláírása
a múlt. Az a régi idõ, ami ma-
gában hord valami szépet, neme-
set, amikor az emberek még
összejártak, közösen végezték
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
(kalákában) munkáikat, mert Minden bizonnyal már értesült arról, hogy Csenger Város Önkor-
nem volt gépesítés, mégis idõben mányzata a lakosság közremûködésével jelentõs mértékû csatorna-
kész voltak, mert segítettek beruházási program megvalósításán munkálkodik.
egymáson. Tudtak alkalmazkod-
ni egymáshoz. Nehéz idõket A lakosság közremûködésének szervezeti kerete a víziközmû társu-
éltek, de szép volt, mert tudták,
lat, amely olyan beruházó szervezet, amelyet a szennyvízelvezetést
hogy "több az elég, mint a sok".
szolgáló létesítmények létrehozása megvalósításában érdekeltek hoz-
Szeretetben éltek, s nem szen-
nak létre.
vedtek hiányt, mert ez mindent
Amennyiben Ön még nem regisztráltatta magát és nem nyilatkozott,
pótolt.
Nem így van ez most, mert "fut hogy milyen módon és feltételekkel kívánja érdekeltségi hoz-
a gyermek a labda után, fut az zájárulását megfizetni, a következõ idõpontban megteheti:
ember pénze után, fut az Isten 2009. augusztus 07. (Péntek) 09.00-18.00
az ember után" (de az ember Helye: Csenger Óvoda, Polgármesteri Hivatal, Átmeneti Otthon
csak fut, fut és nem hallja)!
Ha Ön több telkes ingatlannal rendelkezik, regisztrációját és nyi-
Sokszor észrevesszük az intéz-
ményben, ha két-három lakó latkozatát minden ingatlan vonatkozásában meg kell tennie.
összeül és nosztalgiáznak, s arról A dokumentumok aláírásához szükséges:
beszélnek, mennyire megválto- -Az érintett tulajdonos (társ) személyes jelenléte
(folytatás az 1. oldalról) bõl állt, amiben énekszóval és -Személyazonosításra szolgáló iratok (személyigazolvány,
zott a világ, mert régen milyen
imádsággal dicsérhettük az Urat. lakcímkártya, adókártya)
szép volt.
Az esõ az elején egy kicsit átren- A meghívott vendégek közül - -Ingatlan helyrajzi száma (a helyszínen ebben segítséget nyújtanak)
Ebbõl okulhatnánk, és bárcsak
deztette velünk a forgató- Hála Istennek! - sokan elfogad-
visszahozhatnánk azt a szépet
könyvet, de kegyes volt hozzánk ták a meghívást, és megtiszteltek FELHÍVJUK AZON INGATLANTULAJDONOSOK
minden udvarra, az országba, az
A Nagy Rendezõ, mert volt bennünket jelenlétükkel. egész világba azt az idõt, amitõl FIGYELMÉT, HOGY AKIK A MÁR MEGLÉVÕ,
részünk bõven napsütésben is, és A Vígasságunk a lakók, dolgo- ez szép volt, amikor az IGEN DE REKONSTRUKCIÓRA SZORULÓ HÁLÓZATHOZ
elkezdhettük az ünnepséget. zók és a meghívott vendégek IGEN volt és a NEM az NEM. TARTOZNAK, A VONATKOZÓ NYILATKOZATOKAT
Szintén új elem: a megnyitó az közös éneklésével kezdõdött el.
NEKIK IS MEG KELL TENNI, DE FIZETÉSI
idén a hosszú ünnepi beszéd A folytatásban felcsendült a ma- Kiss Gusztávné KÖTELEZETTSÉG CSAK A KORÁBBAN HÁLÓZATRA
helyett csak egy rövid köszöntés- gyar nóta néhány lakó ajkáról. gazdasági vezetõ NEM KÖTÖTT LAKOSOKAT TERHELI!
2009. július CSENGERI HÍRMONDÓ 3.

Kimutatás a gázközmû vagyon utáni járandóság Iskolafelújítási projektindító
terhére vállalt kötelezettségekrõl
I. Csenger Város Önkormányzata A fejlesztési források felhasz- zatokat, amelyek a privatizációs
"A gázközmû vagyonnal össze- nálása illetõleg a Képviselõ- bevételek illetõleg az OTP
függõ önkormányzati igények testület döntése értelmében a Optima Letéti Jegy terhére történ-
rendezésérõl" szóló 2001. évi kötelezettség vállalás minden e- tek, és amelyek egy adott fej-
LVI. törvény alapján setben meghatározott konkrét lesztési célokhoz kapcsolódóan
116.578.180,-Ft járandóságban fejlesztési célhoz kapcsolódóan, meghatározták a bevonandó fej-
részesült. meghatározott összeggel és felté- lesztési célú források mértékét,
A járandóságból 68.289.090,-Ft telekkel került feljegyzésre. továbbá bemutatjuk a tényleges
készpénzben került jóváírásra, megvalósuláshoz kapcsolódó ön-
míg 48.289.090,-Ft Magyar Az önkormányzat az éves költ- kormányzati saját erõ mértékét.
Államkötvény formájában került ségvetése végrehajtása során a
átadásra. gazdálkodási szabályok figyelem- Az önkormányzat által megha-
A járandóság elszámolásakor be vétele mellett a Képviselõ- tározott fejlesztési célokhoz tör-
(2001.09.15.-ig) az önkormány- testület felhatalmazása alapján a tént kötelezettség vállalás, illetõ-
zatot megilletõ hozam fejlesztési célú forrásai az önkor- leg a beruházások tényleges meg- A támogatási szerzõdés aláírása
12.264.162,-Ft, melybõl kész- mányzat likviditási, gazdálkodási valósulása idõben a legtöbb eset-
pénzként 6.598.252,-Ft, Állam- mutatói, és a beruházások tény- ben eltér egymástól, a fejlesztési A szeptember eleji tanévnyitó a pülésükön.
kötvény formájában 5.665.910,- leges megvalósulási üteme szerint célú pénzalap kötelezettség vál- határideje az iskolaépület fel- Az államtitkárt követõen szót
Ft került átadásra. kerültek felhasználásra. lalásának és felhasználásának a- újításának. A munka június 15- kapott a pályázatíró cég képvise-
Fentiek alapján az önkormányzat datairól az éves zárszámadási ren- én elkezdõdött, és ahogy azt a letében Dervalics Ákos ügyve-
a gázközmû vagyon utáni já- Fentiek alapján az egyes felsorolt deletek adnak hiteles információt, lakosság láthatja, feszített tem- zetõ, illetve a kivitelezés fõvál-
randóság elszámolása során forrásokból származó bevételek amelyek szöveges indokolásában póban folyik. A támogatási szer- lalkozója, a Lõrinci Építõ Kft.
összesen 128.842.342,-Ft járan- egységes fejlesztési pénzalapot minden évben részletesen bemu- zõdést Apáti György polgár- ügyvezetõje, Lõrinci úr aki kifej-
dóságban részesült. képeznek, így konkrétan nem tatjuk a befejezett beruházásokat mester 2009. július 09-én írta tette, hogy cége a kedvezõ
határozható meg, hogy mely és a hozzá kapcsolódó pénzügyi alá Leveleken, a projektindító beruházási költségek felmutatása
II. A gázközmû vagyon privatizá- célokra mely források terhére tör- elszámolást, illetve a folyamatban nyitórendezvény pedig július mellett azért nyerhette el ezt a
ciójából származó bevételek ter- tént az egyes konkrét beruházá- lévõ beruházások helyzetét, a 30-án került megrendezésre munkát, mert az iskolaépület
hére vállalt kötelezettségek kimu- sok megvalósítása. kötelezettség vállalás mértékét és ünnepélyes keretek között a felújítását a tanévkezdés határ-
tatása a 2001-2006. évi testületi A következõ táblázat 2001-2006 azok hosszabb távú hatásait, Polgármesteri Hivatalban. idejének betartásával vállalta.
határozatok és a fejlesztések évek viszonylatában tájékoztató továbbá az ezeket szolgáló forrá-
A nyitónapon Gaál Sándor,
tényleges magvalósítása alapján jelleggel bemutatja azokat a fon- sok adott évi tényleges mértékét
A támogatási oldal képvise- Szamosbecs polgármestere is
készült el, figyelembe véve az tosabb önkormányzati önálló egyaránt.
letében Kórózs Lajos, a Szociális hangot adott örömének, misze-
egyes kötelezettségvállalások döntéseket, illetõleg döntéssoro-
és Munkaügyi Minisztérium ál- rint a pályázat részeként újjá-
tényleges megvalósulását is.
lamtitkára osztotta meg a hall- építik a település óvodáját is.
III. Az államháztartásról szóló
gatósággal gondolatait. Állás-
1992. évi XXXVIII. törvény ha- foglalása szerint az állami finan- A projekt 393.359.429 forint
tározza meg az önkormányzat szírozás azokat a cselekedni állami támogatásból valósul
mûködési illetve fejlesztési forrá- kívánó önkormányzatokat része- meg, ami 95%-os támogatást je-
sainak tervezési, felhasználási és síti elõnyben, amelyek hosszú lent. Az összköltség 414.062.557
beszámolási rendjét. Az éves távon gondolkodnak, és olyan forint, amibõl az Ady Endre úti
költségvetési törvények további fejlesztéseket indítanak el, ame- iskolaépület, a konyha és a
szabályokat határozhatnak meg lyek megélhetést, jobb életkö- sportudvar fejlesztésére, a sza-
az adott évre, illetõleg a költ- rülményeket, gazdaságosabb mosbecsi tagóvoda újjáépítésére
ségvetési törvény biztosítja az mûködést eredményeznek a tele- kerül sor.
állami források átadását és annak
feltételeit az önkormányzatok
számára.

Az önkormányzat fejlesztési célú
pénzalapja a magánszemélyek
kommunális adója, a lakosság
által befizetett személyi jövedele-
madó központilag meghatározott
mértéke, a vagyonértékesítésbõl
származó bevétel, az államház-
tartáson belülrõl illetve kívülrõl
fejlesztési célra átvett pénz-
eszközök, a fejlesztési célú pénz-
eszközök befektetéseibõl szár-
mazó hozam- illetve kamatbevé-
telek, a fejlesztési célú hitelek
illetve kölcsönök bevételeibõl
képzõdik.

A gázközmû vagyon önkormány-
zatot megilletõ bevétele fej-
lesztési célra átvett pénzesz-
közként került számbavételre,
továbbá értékpapírként került
nyilvántartásba és számbavételre,
amelyek pénzforgalomba történõ
bevonása a kibocsátáskor meg-
határozott ütemterv szerint történt
meg, minden esetben a Képvi-
selõ-testület döntése alapján.
Az államkötvény ütemezett be-
váltását követõen az ebbõl szár-
mazó pénzeszközök befektetésre
kerültek (OTP Optima Letéti
Jegy), az ebbõl származó hozam- Kórózs Lajos államtitkár méltatta Csenger fejlesztési elképzeléseit, és
és kamatbevételek a fejlesztési az ÁMK udvarán fát ültetett a beruházás sikeréért és az egészséges
célú pénzalap bevételét növelték. környezetért
4. CSENGERI HÍRMONDÓ 2009. július

Követendõ példa Önök küldték
salétromos lett. Valamit tenni kel-
let vele. Felmerült bennem az is,
hogy lebontom, és õszintén szólva
nem sok hiányzott ehhez. Végül
gyõzött bennem a hagyományok
tisztelete, ápolása, no meg úgy
gondoltam, hogy Csengerben új-
szerû módon vendégházzá alakí-
tom, valamiféle falusi turizmus-
hoz kapcsolódva. Nem mondom
anyagilag igen sokba került a
felújítás -a pályázatok nem jöttek
be - a ház alap nélküli, szige-
teletlen, s tapasztott falu volt.
Nem kell szakembernek lenni,
Itt a nyár legmelegebb hónapja, a július, az aratás ideje. Errõl az embert
Ahányszor csak egy régi pa- És, hogy van és lehet ilyen, erre hogy valaki felmérje mennyi
próbáló munkáról küldött képeket id. Bakk László. A fotókon a hat-
rasztház, akár polgárház bontását, egy lélekemelõ példát tudok fel- munkába került lakhatóvá tenni,
vanas években a nagygéci határban aratják kézzel a búzát.
vagy barbár, dilettáns "moderni- mutatni. A Rákóczi -azaz a régi azaz ettõl még igen messze
zálását" láttam Csengerben - és
erre sajnos sokszor volt módom -
Tót utca - középtáján Ecsedy
Miklós portáján elõször elszomo-
vagyok, de külsõleg, a ház ékes-
ségét, a faragott tornácot sikerült
Nyári tárlat
azt múltunk egy részének pusz- rodva láttam, hogy a tornác az eredetihez egy az egyben visz-
tulásaként, sõt pusztításaként mívesen faragott díszeit szedik le. szaállítani - köszönhetõen egy
éltem meg. Igazat adok annak az Ám nem sokkal késõbb annál job- ügyes asztalosmesternek. Most
ellenérvnek is, és megértem, hogy ban megörültem, hogy ezek a már csak az utcai homlokzat
egy dohos, roskatag, komfort- díszek újjáfaragott formában hiányzik, no meg a belsõ mun-
nélküli házban a mai kor embere kerültek vissza régi helyükre ,és kálatok. Úgy érzem, hogy õseim
nem kíván élni, bármilyen hagyo- maga a ház is kezd felújulni életének egy részét mentettem át a
mánytisztelõ is. Sokat vitáztunk Utánajártam, hogy ugyan mi jövõnek. "
arról, hogy kell lennie egy köztes vezette Ecsedy Miklóst, hogy
megoldásnak, ésszerû kompro- Csengerben rendhagyó módon Ezekhez a gondolatokhoz már
misszumnak is. visszaállítson egy régi paraszt- nem sokat tudok fûzni, legfeljebb
házat eredeti formájába? annyival egészítem ki, hogy
- "…A ház és a porta déd- követendõ példaként tekinthetõ
nagyapámé, Barkász Józsefé volt, mindenképpen Miklós hozzáál-
s tõle örökölték az Ecsedyek. Már lása. Megkockáztatom azt is,
csak emiatt is mindig szeretettel hogy sokkal szebb és értékesebb
A Vajai Nemzetközi Alkotótábor képeibõl rendszeresen láthat a csen-
és megbecsüléssel, õseim családi lett és lesz ez a ház, mint bárme-
geri közönség válogatást. Az idei nyár sem kivétel: minden formaság
fészkeként tekintettem az épületet. lyik hivalkodó "csicsamicsa pa-
nélkül megnyílt a Múzeum galériatermében a Nyári Tárlat a fent
Késõbb Miklós bátyámék kihaltá- lota"!!
említett képekbõl. A különbözõ stílusú és felfogású festmények és
val az üres ház az üres ház grafikák válogatást nyújtanak a Vaján készült mûvek javából.
állapota egyre romlott, vizes, Fábián László
A képek megvásárolhatók!

A nyugdíjasokban bízhatunk... Közhasznúsági jelentés a Csengeri Nyugdíjas
Közel öt éve tervezgetem, hogy a
Múzeum néprajzi termében lévõ,
kább türelmet igénylõ munkafo-
lyamatot összessége. Eljött a meg- Szeretet Egyesület 2008. évi tevékenységérõl
szakadozott szálú, viharvert fel- beszélt nap, s Irénke néni lánykori a.) Számviteli beszámoló kapcsolatos kimutatás hónapban tartjuk az évi rendes
vetett szövõszéket átcseréljem egy barátnõjével Szász Ferencné, szü- Az Egyesület pénzforgalmi ese- A költségek és ráfordított jog- közgyûlésünket. Tagjaink ré-
régebbi típusú, s természetesen letett Farkas Rózsi nénivel - ki szin- ményeirõl naplófõkönyvet vezet. címek szerint: szére egészségügyi elõadásokat
újonnan felvetett - azaz üzemkész tén igen jól érti a szövést - és a Mérleget és eredménylevelezést Anyagjellegû kiadások: 158 E Ft szervezünk, vérnyomás, vér-
állapotban lévõ - szövõszékre. Szö- jókedélyû Szabó Endre bácsival e-
készít, melynek adatai a napló- Nyomtatvány, irodaszer, anyag. cukor, koleszterinszint méréssel
võszéket még nem is volt nehéz gyetemben - aki amúgy a Búza-
fõkönyvvel megegyeznek. Az Eszközbeszerzés: 137 E Ft egybekötve, valamint fogyasz-
szerezni: egy 1871-es "évjáratú" kalász Férfikórus oszlopos tagja -
már hosszabb ideje a külsõ színben megjelentek. Tudni kell, hogy
Egyesület pénzügyi helyzetét a Igénybevett szolgáltatás: 409 E tóvédelmi tájékoztatást tartunk.
várta feltámadását. Ennek a fel- Rózsi néni és Endre bácsi Porcsal- beszámoló mérleg 1. sz., ered- Ft Posta, telefon, busz, újság ktg Nõnapi, anyáknapi rendezvényt
vetése azonban évrõl-évre csak máról jöttek. Tehát együtt volt a mény-levezetést a 2. sz. mellék- jelenik meg tartunk, ahol az óvodások, kis-
halasztódott, jelentkezõ akadt, de nagy csapat, hogy a szövõszéket let tartalmazza. Nem anyagjellegû szolgáltatás: iskolások mûsort adnak.
mégsem, hol meleg volt, hol hideg, üzemképes állapotba varázsolják. 2008. évi Nyitó: 568.000 Ft 33 E Ft Bank költség A méltányossági nyugdíjemelési
egyszóval sehogy nem akart össze- Számomra tényleg varázslat volt, 2008. évi Záró: 470.000 Ft kérelmeket, fogyasztói árked-
jönni a dolog. ahogy két teljes délután a rengeteg d.) A cél szerinti juttatások vezmények kérése, üdülési csekk
Mígnem Barcsay Istvánné, Irénke idegölõ, szemrontó, babrás mun- b.) Költségvetési támogatás fel- kimutatása, támogatások mér- igénylése a tagok részére.
néni kezébe nem vette a dolgok kafolyamat végén, július 21-én használása téke Rendszeresen szervezünk gyógy-
szervezését. Egykoron, leányko- délután öt órára kész is lett a fel- Költségvetési támogatás össze- NCA mûködési pályázat: 200 E fürdõ, múzeum és egyéb kiállítá-
rában Ököritón rengeteget szõtt, vetés - mint a mellé-kelt felvétel is sen: 0 E Ft Ft sokon való részvételt. Részt
mondhatni vérébe ivódott ennek mutatja. Azóta a szövõszék a nép-
Pályázat útján nyertünk: 200 E Alapítványtól: 100 E Ft veszünk a megyei szövetség ren-
minden csínja-bínja. Az ám, de rajzi terem ékessége.
Ft-ot (Ez az összeg átutalásra Alapítótól: 50 E Ft dezvényein: kulturális sereg-
maga a felvetés nem egyemberes Mégegyszer köszönöm Barcsay
munka! Ennek részleteit hosszú Istvánnénak, Szász Ferencné Rózsi került) Magánvállalkozóktól: 50 E Ft szemle, Megyei Idõsek Világ-
lenne taglalni, lényeg, hogy nagy néninek és Szabó Endrének ezt a Ezt használtuk fel kulturális Adó 1 %-a 18 E Ft napja, Megyei Idõsek Karácso-
szakértelmet, hozzáértést, s legin- lelkes munkát. tevé-kenységek lebonyolítására, ÖSSZESEN: 418 E Ft nya, Tarpán, Beszterecen nép-
me-gyei találkozó, kulturális zenei versenyen veszünk részt.
seregszemlén való részvétel, e.) A vezetõ tisztségviselõknek Üdülések, kirándulások szerve-
gasztronómiai bemutatók anyag nyújtott juttatások értéke zése.
költségére, nyomtatvány, kom- Az Egyesületnek 4 tagú elnök- 2008-ban 2 pályázatot írtunk,
munikációs költségek fedezésé- sége van. Tevékenységünkért amelyekbõl egy nyertes volt.
re. sem juttatásban, sem díjazásban 200.000 Ft-ot ítéltek meg szá-
Magánvállalkozóktól támogatás: nem részesültek. munkra.
50 E Ft Ebbõl az összegbõl az idén
Tagdíj bevétel: 73 E Ft f.) A közhasznú tevékenységrõl vásároltuk meg a 100.000 Ft
Önkormányzati támogatás: 50 E szóló rövid tartalmi beszá- alatti tárgyi eszközöket.
Ft moló: Az Egyesületünknek fizetett
Egyéb: 166 E Ft Egyesületünk havi rendszeres- alkalmazottja nincs.
Alapítványi: 100 E Ft séggel tart foglalkozást, ahol a
nyugdíjasokat érintõ aktuális Juhász Istvánné
c.) A vagyon felhasználásával rendeleteket ismertetjük. Február elnök
2009. július CSENGERI HÍRMONDÓ 5.

Szabadidõ Központot avattak A tavaszi szezon a ANYAKÖNYVI HÍREK
Szamosbecsen számok tükrében...
Újszülöttek
Gaál Sándor polgármester válaszol 15 mérkõzést játszottunk, a sta- Csenger
"Településünkön az 1960-as évek ramban kerékpárútra, mert így az tisztikába nem vettük be az Ópá- Makár Alexandra (an.: Márton Éva), Bangó László István (an.: Nonó
óta nem újítottak fel egyetlen kö- infrastrukturális lehetõségek is lyi le nem játszott mérkõzését Etelka), Kondor Balázs Bence (an.: Kondor Anita), Kész Dávid (an.:
zépületet sem. Szamosbecs meg- adottak lesznek a falusi turizmus- Reiotner Zsuzsanna), Szabó Lilla (an.: Gaál Enikõ), Tóth Dorka (an.:
ért a megújulásra, a lakosság mél- ba való bekapcsolódáshoz. Ha • gyõzelem: 10 Tõsér Viktória), Kecskeméti Gergõ (an.: Oláh Krisztina Ildikó),
tán elvárhatta a fejlesztési fo- még azt is hozzáteszem, hogy a • vereség: 5 Varga Boglárka Barbara (an.: Varga Barbara)
lyamatok elindulását. Az elkép- szabadidõs központ kibõvül egy Pátyod
zelések végre valósággá váltak, 5000 m2-es látványtóval is, akkor • hazai gyõzelem: 6
Varga Fanni (an: Hullman Henrietta Beatrix), Pethõ Ábel András
mert idén két beruházásba is be- még a horgászni vágyók számára • idegenbeli gyõzelem: 4
• hazai vereség: 2 (an.: Kiss Krisztina Tímea), Lupesen Rebeka (an.: Imre Erzsébet)
levághattunk - tudtuk meg Gaál is egy hétvégi program lehet a te- Csengerújfalu
Sándor polgármestertõl - A múlt lepülés. Hirdetjük magunkat az • idegenbeli vereség: 3
Kiss Réka (an.: Sáfár Magdolna)
hónapban adtuk át az új szaba- interneten, mert ez a leggyorsabb Szamosangyalos
didõ központunkat. A 20 millió és legolcsóbb csatornája a rek- • tavaszi gólarányunk: 71-39
Erdõs Eszter Rozália (an.: Erdõs Réka)
forintos LEKI támogatású projekt lámnak. A horgásztó kiépítése
mindössze 10% önerõt igényelt. valószínûleg novemberben elkez- • rúgott gólok:
- itthon: 40 Házasságot kötöttek
- idegenben: 31 Csenger
Kovács Ágnes- Kiss Péter, Pável Renáta - Bakk József,
• kapott gólok: Szûcs Andrea - Domokos Zoltán, Botos Tünde - Rézmûves Miklós,
- itthon: 17
Ajtai Anna - Osztolykán János, Papp Andrea - Bélteki Ignác
- idegenben: 22

• hazai gólarány: 40 - 17 Eltávoztak közülünk
• idegenbeli gólarány: 31 - 22 Csenger
Ferenczi Katalin (1982), Nagy Zsigmond (1934), Apáti Ferenc
Ha összehasonlítjuk tavaszi (1926), Balog Gyuláné (sz.: Nagy Erzsébet 1936), Balogh Dániel
szereplésünket az õszivel, a (1950), Veréb Antal Istvánné (sz.: Endrédi Ilona 1934), Bélteki
számok azt mutatják, hogy min- Sándor Gyula (1933), Nagy Imréné (sz.: Balog Irma 1922),
den téren sokkal eredménye- Osztolykán Lajos (1943), Cséke Gáborné (sz.: Pesti Zsófia 1924),
sebbek voltunk. Ez jelzi azt, Balogh Erzsébet (1924), Barcsy Gedeon (1935), Felföldi Endre
hogy tényleg beérett egy jó kis Elemérné (sz.: Papp Erzsébet 1921), Juhos Gyula (1937),
ütõképes csapat. Míg õsszel a Kiss Zsigmondné (sz.: Vadász Erzsébet 1926), Apjok József (1953),
gólarányunk ugyancsak negatív
Jónás István (1946),
volt (38-42), addigra az idén
Csengerújfalu
tavasszal 70-et rámoltunk be 38
kapott ellenében, úgyhogy ösz- Varga Istvánné ( sz.: Halászi Ilona 1958), Koroknai István (1969),
szességében pozitív lett a baj- Takács Sándor (1938)
nokság végére (112 -81). Szamosbecs
Ebben közrejátszott a két nagy- Rápolti Gyula (1941), Porkoláb Berta (1928)
arányú diadalunk (Kocsord 15, Szamostatárfalva
Varsánygyüre 14) góljainak Porkoláb Endre (1933)
száma, a kettõ majdnem annyi,
mint õsszel az összes rúgott
gólunk. A hazai pálya most sem DIÁKSPORT
volt egyértelmûen a gyõzelmek
záloga (õsszel 5 gyõzelem), Habár még tart a nyári vakáció, de a nyár elején még történt egy s
mert tavasszal is csak 6-szor más a csengeri iskolások nál...
voltunk idehaza nyertesek.
Az önkormányzat vállalta ezt a
forráshozzáadást, és ebbõl az
dõdik, a kerékpárút viszont 2010-
es beruházás lesz. Sok-sok tanulságot lehet le- Úszás
összegbõl a meglévõ futballpálya - A csengeri iskolafelújítási pro- szûrni a puszta számokból, de
Fehérgyarmaton rendezték az az alábbi eredmények születtek:
mellé építettünk egy teniszpályát, jekt részeként a szamosbecsi tag- legfõképpen azt, hogy kiválóan
amatõr úszóverseny megyei Dusák Alex, 6. hely, Juhász
egy kézilabda pályát és egy bi- óvoda is újjáépül. Hogy állnak a teljesített a csapat!
döntõjét, ahol diákjaink jól Balázs (6.a) 3.hely, Szabó Zsófia

Ezoterikus
tumenes kosárlabda pályát. A munkálatok? szerepeltek. Külön megemlí- 3.hely, Paládi Bernadett (6.a)
falunapokhoz, nagyobb szaba- - Óriási öröm számunkra, hogy az tendõ Adorján Zsanett, aki az 2.hely, Osváth Krisztina 4.hely.
didõs programokhoz egy 1200 fõt egyetlen közoktatási intézmé-
nap
óvodáskorból épp kilépve gyors- A 4x50 méteres gyorsváltó
befogadó félfedett rendezvény- nyünk a két település közti tár- úszásban a 2. helyet szerezte leánycsapat a 3. helyezést
teret alakítottunk ki, ahol kemen- sulásnak köszönhetõen bekerült a meg. További eredmények: szerezte meg (Osváth Krisztina,
ce és szalonnasütõ hely áll a projektbe és teljesen újjáépül. A a Adorján Márk (5.a) gyorsúszás- Lakatos Andrea, Szabó Zsófia,
kikapcsolódás gasztronómiai ré- 40 milliós beruházásból új épület,
Mûvelõdési ban 3., és mellúszásban 3. Paládi Bernadett)
szének kielégítésére. A sportléte- új bútorzat, új eszközök, eszté-
helyen végzett. Gyorsúszásban Felkészítõ tanár: Papp Szilárd
sítményekkel párhuzamosan egy tikus környezet várja majd a leg- Központban,
két szobás turistaszálláshely is kisebbeket. A kezdeti támogatási
épült. Ezzel a lépéssel megte- problémák orvoslása miatt az é-
2009. augusztus 21. Triatlon
remtettük a lehetõségét a turisták, pítkezés késõbb indul, így az 10.00-17.00 óráig A június 14-én Nyíregyházán a erõsebb számunkban, a futásban
szállóvendégek fogadásának. várhatóan 2010 januárjáig elhú- megyei Diákolimpia Triatlon az élbolyba kerültünk. Juhász
Szamosbecs elsõsorban a gyalog,- zódik. A bontási feladatokat mi
döntõjében jól szerepeltek a Leila a 4., Adorján Márk a 7.,
és kerékpárturizmus szerelme- vállaltuk fel, hogy minél gyorsab-
csengeri diákok, és eredményeik Busák Alex pedig a 22. helyezést
seinek, a természetet közvetlen ban haladjon a program. A
alapján négyen az országos dön- érte el.
közelrõl kedvelõknek szeretne munkálatok idejére Szamostatár-
tõbe kerülte, amelyet június 20- Juhász Balázs (6.a) szülei támo-
pihenési lehetõséget nyújtani. falva (iskolaépület) fogadja be az
Ezért pályáztunk az LHH-s prog- óvodásainkat. án Budapesten, a Margitszigeten gatásával és kõkemény edzés-
MJB rendeztek meg. munkájának köszönhetõen or-
Korcsoportonként és nemenként szágos bajnokként állhatott a
rekordnak számító 80-100 indu- dobogó legfelsõbb fokára.
MOZIMÛSOR ló is rajthoz állt egyszerre, csak Harmadjára nyerte el ebben a
június 13. 18.00 Tervezett programok: úgy forrt az uszoda vize. Mi a B tanévben a Magyar Köztársaság
hajgyógyászat, kategóriában indultunk (akik Diákolimpia Bajnoka címet.
Másnaposok nincsenek egyesülethez leiga- Gratulálunk a kiváló petõfis
június 25. 18.00 hajdiagnosztika,
zolva), és míg az úszásban még versenyzõknek, és jó pihenést
aurafotózás, angyalterápia,
Transformers 2. csak a középmezõnyben vol- kívánunk nekik, és felkészítõ
reflexológia, arcelemzés, tunk, a biciklizésben az elsõ har- tanáruknak, Papp Szilárdnak a
Belépõdíj: 500 Ft számmisztika, jósok. madba tekertünk, s végül leg- szünidõ hátralévõ idejében…
6. CSENGERI HÍRMONDÓ 2009. július

Egy kis visszatekintés... és irány az új bajnokság
Sajátosan szokott alakulni a
júliusi Hírmondó sportoldala az
újság havi megjelenésébõl adó-
dóan. Egyrészt még mindenkép-
pen vissza kell térni az elmúlt CSENGERI NAPOK 2009
bajnokság befejezésének körül-
Augusztus 13.
ményeire, ezenkívül érdemes
böngészni a statisztikai ada- Ezoterikus nap a Mûvelõdési Központban
tokon, és fõleg az edzõ érté-
Augusztus 15.
kelése sem mellékes. II. Mûvészeti Alkotó Tábor a Múzeumban
Másrészt viszont elõre is kell
már tekinteni, hiszen jócskán Augusztus 16.
benne vagyunk már a felké- Szent István Kupa - Labdarúgó Torna
Helyszín: Városi Sportpálya
szülési szakaszban jópár ke-
mény edzõmeccsel a hátunk Augusztus 19.
mögött. Alig egy-két hét és 17.30 Tamus István festõmûvész
kezdõdik egy újabb bajnokság. akvarell kiállítása
Mit várhatunk a csapattól, ho- A kiállítást megnyitja dr. Cservenyák László,
gyan és milyen erõvel folyik a megkoronázta. potot tekintve biztató a hely- a Szatmári Múzeum igazgatója
Házi gólkirályunk, és egyben a zetünk, hiszen majd teljes Helyszín: Polgármesteri Hivatal Díszterme
felkészülés - immár ezek az idõ-
szerû kérdések. csapat legjobbja Kertész (Bunca) egészében együtt maradt a tava- 19:00 Szatmári Zenei Napok Egyesület
lett 22 góllal, õt Szilágyi Sándor lyi sikercsapat.. Szeretném, ha a komolzyenei koncertje a református templomban
Volkán Roland játékos-edzõ Közremûködnek: Piccholi Archi,
tehát kettõs feladatnak kényte- követi 18 találattal, Orosz Fecó múlt bajnokságban elért helye- Zenebarátok Kórusa Mátészalka
len eleget tenni, elsõként az el- 10 góllal büszkélkedhet. zésünket tartani tudnánk, re- Vezényel: Ligeti Edit karmester,
múlt szezont értékeli vázlatosan, Természetesen a fiukon kívül sok mélem a távozott játékosokat Balogh Ferencné karvezetõ
s ugyanakkor elõretekintve a ember összefogásának köszön- tudjuk minõségben pótolni Szi-
felkészülést, az újabb felada- hetõ mindez. Köszönjük az Ön- lágyi Sándor nagyon fog a Augusztus 20.
tokat részletezi bõvebben. kormányzat támogatását, és a csatársorban hiányozni, és Orosz 10.00 Ünnepi Istentisztelet a református templomban
Idõrendben nézzük elõször, ho- Mester Ferenc sportelnökünk Fecót is nélkülöznünk kell ebben 10.00 Sakk - Asztalitenisz Verseny
gyan látja az edzõ a 2008/2009- irányította vezetõségünk -úgy- a szezonban. Volvár Miklós Helyszín: Városi Sportcsarnok
es elmúlt bajnokságot: mint Szilágyi Sándor, Juhász komoly sérülés miatt marad ki, 08.00-24.00 Határnyitás Óvári - Csenger
Péter, Volkán István, Komlódy és Jóbi Miklós is abbahagyta.. 11.00 Városi ünnepség a Szent István téren
- Örömmel állapíthatjuk meg, Miklós, Volvár Miklós és Varga Szenzációs igazolásokról nem - Kenyérszentelés
hogy a bajnokság kezdetén ki- Valentin egész éves kitartó mun- tudok beszámolni, de nem is ez A szentelést végzi: Bartha Gyula református esperes
tûzött céljainkat nemhogy tel- káját. De rajtuk kívül feltétlen volt a célunk. Nekünk a helyi és - Ünnepi szónok: Gazda László,
jesítettük, hanem a csapatból a meg kell említeni még azoknak a környékbeli fiukat kell megszólí- az Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Elnöke
"láthatatlan" sportembereknek a tani, velük kell tudatos és terv- Ünnepi mûsort adja "Petõfi Sándor" ÁMK énekkara
maximumot kihozva jócskán túl
segítségét, akik nélkül nem jöhet szerû munkával egy jó gárdát és mazsorett csoportja
is léptük azt, mert dobogóközel-
ben, az elõkelõ 4. helyen vé- létre egy meccs, karbantartóink, felépíteni. Az edzõmeccseken jó Erdély kincsei - fotókiállítás a múzeumban
geztünk. Ez pedig nem mást rendezõink, jegyszedõnk munká- benyomásokat keltett az újonnan Reha József és Márk Szatmárnémeti
jelent, hogy a megyei második ja nélkülözhetetlen a klub léte- igazolt Virág Péter, aki Kocsord- fotómûvészek képeibõl
vonal középmezõnyének élén zésében. ról jött, Köllõ Jenõ és Balla 14:00 Lovas felvonulás
vagyunk. Végezetül megköszönném a László Csengerújfaluból, Kondor
Nagyszínpad, Szent István tér:
Tegye mindenki szívére a kezét, magam és a vezetõség nevében is Dávid pedig Pátyodról érkezett.
15.00 Street Dance School
de ebben aztán nem sokan bíz- a fiúk teljesítményét, Csenger Taktikai változtatások sem vár-
15.30 Szabolcs Néptánc Együttes
hattunk a kezdeteknél, még a büszke lehet rájuk. hatóak, nekünk a fizikai álló-
...de most vigyázó szemünket az képesség és a fiatalos gyorsasá- 16.00 Az Orfeusz Egyesület Citerazenekara
legoptimistábbak is legfeljebb az 16.00 Kísérõ programok:
elsõ tíz közé várták ezt a me- új bajnokságra vessük, hogyan gunkban rejlõ lehetõségekre kell
Lovas- íjász bemutató a Fehérgyargyarnati
gyében szinte egyedülállóan fia- vélekedik Volkán edzõ a fel- építeni. Tavaly is látszott, hogy
Kürtgyarmat Egyesülettel
talkorú gárdát. Már az õszi sze- készülésrõl, és a leendõ csa- az ellenfél a szünet után erõnléti-
16.30 Reflex - az Orfeusz Egyesület fiatal rockbandája
zont is a vártnál jobban teljesítet- patról? leg sokszor feladta, és ezt a na-
- A futballban - mint minden más gyobb rutinjuk sem tudta pótolni. 17.00 Fate-Rock csengeri retro-zenekar
tük, a "dicsõséges tavaszi had-
járat" azonban még jobban sike- sportágban - csakis távlatilag A felkészülésünk érzésem szerint 19.00 Lakatos Krisztián (Megasztár)
rült. Elsõ meccsünkön Por- érdemes gondolkodnunk, mert a jól sikerült, az edzéslátogatottsá- 19.30 Unique együttes
csalmát ütöttük ki hat góllal, dolgok ideiglenesen látványos gra sem lehet panasz, pedig ezek
20.00 Operett Gála
utána viszont ránk számoltak megoldása elõbb-utóbb meg- a trópusi viszonyok ugyancsak
a Budapesti Operett Színház elõadásában
Nyírmeggyesen 5-öt, de aztán bosszulja magát. Ezért érzem a próbára tették a fiúkat. Edzõ-
város futballéletének legégetõbb meccseink nagyon fontosak 22.00 Tûzijáték
beindult a csapat, és egyre-másra
jöttek a gyõzelmek! Tizenegy kérdésének azt, hogy ezeket a voltak a csapatépítés szempont-
Augusztus 21.
meccsbõl kilencszer gyõztesen tehetséges fiatalokat egyben tud- jából, mert ezzel csiszolódik, 08.00-20.00 Határnyitás Óvári - Csenger
kerültünk ki, nemegyszer nagy- juk tartani. Biztosítani kell szá- finomodik játékunk. Egy-egy Zsigmondi nagyvásár
arányú gólkülönbséggel. Meg- mukra egy olyan légkört, ahol jól ilyen találkozó többet ér egy
érzik magukat itt Csengerben, és hagyományos edzésnél, mert az
mutattuk a megye szatmári
felének, hogy rutintalanságunkat sikerélményeik legyenek, ami eredményektõl függetlenül szé- Néhány szó az ifikrõl
nem mással, mint FOCIVAL, és aztán késõbbi pályafutásukra is pen "összeérünk", és kialakult Szó ami szó, több figyelmet kell zett 20 pont nem mondható éppen
nem durvasággal pótoljuk. meghatározó marad. Azt hiszem, elképzeléssel, kész csapattal vág- szentelnünk az ifikre. Sajnos rossznak, de a 8 vereség és a ka-
Egymásért küzdve, a hullámvöl- ez a fentebb vázolt ideális légkör hatunk neki a bajnokságnak. állandó létszámgondokkal kellett pott 50 gól nem válik dicsõ-
gyeket túlélve játszottunk, s sze- most is megvan a csapatnál. A Természetesen lesznek kudarcok, küszködniük, és ezt mindenkép- ségükre. 6 alkalommal gyõztünk
rintem, jómagamat is beleértve szeptembertõl beinduló gimnázi- és hullámvölgyek, de mi mindent pen orvosolni kell a jövõben, akár és 2-szer döntetlent értünk el,
jól érezzük magunkat ebben a umi sport tagozatos osztállyal megteszünk a minél jobb ered- környékbeli átigazolásokkal is, de gólarányunk 42 -20.
közösségben. Mert ez itt a pedig az utánpótlás bázisa is ményekért. Ehhez kérünk szur- ezt meg kell oldani. A csapat tel- A góllövõket Babarik János
lényeg, a csapatot átlépve, úgy kibõvül. kolóinktól sok-sok megértést és jesítménye igen szélsõséges, vezeti 8 góllal, Varga Zsolt 6, míg
érzem mi már közösséget alko- A jelenlegi (augusztus 30) álla- bíztatást. Hajrá Csenger!!! olykor sok góllal nyernek, de Zámbó 5 gólt szerzett, de meg
tunk, és ez sikereink fõ titka. ugyanilyen arányban veszíteni is kell még említeni a 4 gólos
Szinte egész tavasszal tartani Szép volt SZISZI!!! tudnak ám. A bajnokságban szer- Bencét is rajtuk kívül.
tudtuk az 5-6 helyünket, a befe- Június 12. emlékezetes napja lesz sokáig Szilágyi Sanyinak, mert Szerkeszti: a Szerkesztõ Bizottság
jezés aztán parádésra sikeredett, ekkor, a Szatmárcseke elleni meccs utolsó percében átíveléssel Fõszerkesztõ:
legutolsó hazai meccsünkön a szerzett látványos góljával búcsúzott az aktív labdarúgástól. Mesterné Juhász Beáta
Tunyogmatolcsot taszítottuk le Szerkesztõség címe:
Pályafutása során megszámlálhatatlan gólt szerzett, rutinja és harcos 4765 Csenger, Ady u. 14.
az elképzelt 4. helyérõl, ahová csatárjátéka fontos meccseket döntött el. Most hogy góllövõ cipõjét Kiadja: Csenger Város Önkormány-
gyõzelmünkkel mi ültünk be. szegre akasztotta, kívánjuk, hogy nézõként sok öröme legyen a csen- zata, Csenger Ady u. 14.
Ragyogó slusszpoén volt ez, ami Felelõs kiadó: Dr. Simai Zoltán,
geri fociban, s reméljük azért még látni fogjuk õt játszani a Csenger és a városkörnyék Csenger Város jegyzõje
egész tavaszi sikersorozatunkat Sportcsarnok parkettáján. közéleti havilapja ISSN 0866-2576