You are on page 1of 6

A tartalomból

Új lelkészek Csengerben
(2. oldal)
Bõvülõ kistérségi
szociális szolgáltatások
(3. oldal)
Tûzoltó beszámoló
(4. oldal)
Emlékezés Ignácz Rózsára
CSENGER ÉS A VÁROSKÖRNYÉK
KÖZÉLETI HAVILAPJA
(5. oldal)
XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Beindult a gépezet
2009. augusztus - ÁRA: 130,- Ft (6. oldal)

Csengeri Napok 2009 Óvodai projektindító
A hagyományokhoz híven az
államlapítás ünnepe elõtt külön-
bözõ kulturális rendezvények
színhelye volt a város.
Képzõmûvészeti alkotótábor
volt négy napig a helytörténeti
múzeum, ahol a környék alkotói
csengeri témákból dolgoztak.
A sport kedvelõi Szent István
futballkupán szurkolhattak a
kedvenc csapataiknak, illetve
sakk és asztalitenisz bajnoksá-
gon mérhették össze tudásukat.
Augusztus 19-én Tamus István
debreceni festõmûvész akvarell- Apáti György polgármester megszegte az új kenyeret
jeit tekinthette meg a nagy- 2009. augusztus 27-én került sor a A csengeri székhely óvodában a Cica
érdemû, és ugyanezen a napon a TÁMOP 3.1.4/2008/02-2009-0132 csoportban, míg Szamosbecsen a
Szatmári Zenei Napok Egye- számú, "a kompetencia alapú okta- Micimackó csoportban kerül beve-
sület a mátészalkai Zenebarátok tás, egyenlõ hozzáférés - innovatív in- zetésre a program, melynek elsõ
tézményekben" projekt nyitórendez- modulja az õszt is jelképezõ tûzre,
Kórusával és a Piccoli Archi vényére a Petõfi ÁMK Honvéd utcai mint õselemre épül. Az implementá-
zenekar közremûködésével fe- és a szamosbecsi tagóvodájában. Az cióban részt vevõ pedagógusok:
ledhetetlen koncertet adtak a ünnepségen elõadást és konzultációt Ópris Andrásné, Papp Krisztina,
református templomban. tartott Szásziné Sustyák Anikó komp- Szkokán Mária és Szécsiné Váci
A Csengeri Napok záróren- lex folyamattanácsadó, aki a témával Mónika. Csengerben a szakmai
kapcsolatos elméleti és gyakorlati vezetõ Katona Gyuláné óvodavezetõ,
dezvénye az augusztus 20-i tapasztalatait osztotta meg az óvo- míg Szamosbecsen Szécsiné Váci
városi megemlékezés és az azt dapedagógusokkal. Mónika pedagógus.
követõ szórakoztató program
volt. Az államalapítónkról elne-
vezett téren az általános iskolá-
sok és a gimnazisták közös
VIII. Csengeri Almafesztivál
mûsora irányította a figyelmet A mazsorette csoport a színpadon 2009. szeptember 25-26.
Szent István tetteire, amit a ma- A rendezvény fõvédnöke: Gráf József
zsorett csoport látványos bemu- Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési miniszter
tatója egészített ki. Ünnepi gon-
dolatait idén Gazda László, az Szeptember 25.
Észak-alföldi Regionális Fej- - Szalmabáb kiállítás, - Almanapi diákrajz verseny és kiállítás, -
lesztési Tanács elnöke osztotta Almafutás gyermekeknek, - Golden Sakk és Asztalitenisz Kupa, -
meg a lakossággal. Lekvárfõzés
Az új kenyeret Bartha Gyula 17.30 Ésik Sándor fotókiállítása az általános ikola aulájában
református esperes áldotta meg.
19.00 Szabadtéri színházi elõadás: Liliomfi
A kenyér megszegését követõen
Helyszín: Városközpont nagyszínpad
a városi kitüntetések átadására is
került sor. Szeptember 26.
A délután már a könnyed ki- 08.00 Szüreti hintós felvonulás
kapcsolódást hozta a csengeriek
09.00 Gazdák traktoros felvonulása
számára. "Erdély kincsei" cím-
Az ünnepi szónok Gazda László, Bartha Gyula esperes megáldot- 10.45 Mazsorette felvonulás
mel különleges fotókiállítás az Észak-alföldi Regionális Fej- ta az új kenyeret
nyílt meg a múzeumban, Reha 11.00 Ünnepélyes megnyitó - Szakmai kiállítás a sportcsarnokban
lesztési Tanács elnöke volt Megnyitja: Gráf József miniszter
József és Márk szatmárnémeti
11.00-tõl egész nap folyamán: - Népi ételek, gasztronómiai külön-
mûvészek munkáiból, majd a
legességek versenye és bemutatója, - Almalekvár fõzés, kóstolás,
fiatal helyi tehetségek mellett
lekvárbirkózás, - Kézmûves bemutató és vásár,
felléptek a színpadon - az - "Legfickósabb almapálinka" versenye, - Almássütemények
Orfeusz Egyesület citerazene- versenye, kóstolása. Helyszíne: városközpont
kara, a Reflex rockbanda - a
11.30-21.00 Kistérségi hagyományõrzõ találkozó
Szabolcs Néptáncegyüttes és a
Városközpont, nagyszípad. Benne: A csengeri citera zenekar és
közkedvelt csengeri zenészek- népdal kórus, Reflex együttes
bõl verbuválódott Fate-Rock
zenekar. A könnyûzenei sort szí-
15.00 II.. Nyári Mûvészeti Alkotó Tábor munkáinak kiállítása
nesítette Lakatos Krisztián, (festménykiállítás) Helyszín: Városi Sportcsarnok
valamint a Unique együttes is. 16.30 Fate-Rock
Fergeteges sikerrel lépett fel a Közben: a legsikeresebb gazda, legszebben feldíszített pavilon
Budapesti Operett Színház, amit címének átadása
már csak a sokak által várt tûzi- 19.00 Hooligans élõ koncert
játék múlhatott felül. Augusztus 19.: a Szatmári Zenei Napok zárókoncertje
2. CSENGERI HÍRMONDÓ 2009. augusztus

Új lelkész a református egyháznál: Tõkés Zoltán Néprajzos szemmel Óvári utcáin...
A nevem Tõkés Zoltán, Fehér- Még az elsõ, 2007-es óvári ha- ennek a hagyománynak szívós-
gyarmaton 1972-ben születtem, tárnyitáskor nagy érdeklõdéssel ságát igazolja. Tehát ez sem-
Mátészalkán nõttem fel. Az vegyes kíváncsisággal bicik- miképpen sem román hatás, de
érettségit követõen a teológiát liztem végig - számos csengerivel ezt Óvári etnikai összetétele a
Debrecenben, a Református egyetemben - az addig elzárt falu, múltban s jelenben kizárja.
Kollégiumban kezdtem. Négy Óvári fõutcáján. Persze a népi kultúrában nem
év után Németországban egy Az utca képe, a házak, hamísítat- egyedi az ilyen, egy kistájon való
évet töltöttem, ahol önkéntes lan szatmári jelleget mutattak, formabeli eltérés, elég ha a szat-
diakóniai munkát vállaltam, egy még a több mint nyolcvan éves márcsekei temetõ fejfáira gondo-
idõsek otthonában. A teológia elszakítás, idegen uralom és ízlés lunk, aminek még a közvetlen
befejezését követõen két félévet sem tudta ezt megváltoztatni -sõt, szomszéd településeken sem ta-
tanultam Berlinben a Humboldt- mondhatni éppenhogy konzervál- lálni megfelelõjét.
Egyetemen. Ösztöndíjasként is- ta az 1920-as évek hangulatát. A csengeri régi házakról Molnár
mertem meg Feleségemet, Hiis (Egy egyéni benyomást is hadd József készített a Kossuth és a
Reát, aki Észtországban, Tartu osszak meg az olvasóimmal, a te- Hunyadi utcákon felbecsülhe-
városában született. Õ Kielben héntrágya jellegzetes "illata", tetlen értékû felvételeket az 1957-
tanult, ott szerzett gyógypedagó- amit Óváriban lehetett érezni, 58-as években, ám ezek között
giai másoddiplomát. gyermekkorom utcáit idézte, fõ- egyetlen hasonló, azaz kifûrészelt
Hazatérve 1998-99-ben itt Csen- észtül és magyarul beszél. Rea a folytathatnám a szolgálatomat. leg csordahajtás után. évszámmal ellátott oromfalra sem
gerben voltam beosztott lelkész, Nagytemplomi Egyházközség Bartha Gyula esperes úr és
Bartha Gyula esperes úr mellett. Immánuel Otthonában gyógy- Felesége szeretettel készítette
Az akkori esztendõt követõen pedagógusként dolgozott, hal- elõ az ideköltözésünket, aminek
Debrecenben folytattam lelkészi mozottan sérült gyermekekkel. a gyümölcseit máris élvezzük.
szolgálatomat, mint kórház- 2006-ban sikerült befejezni azt a Jó megérkezni oda, ahol
lelkész, a Debreceni Nagyerdei PhD. programot melynek ered- szeretettel várják az embert. Ezt
Klinikán. Tíz évig végeztem ezt ményeként teológiai doktorátust nagy örömmel és jó szívvel
a szolgálatot, ahol nem csak a szereztem, egyháztörténet tárgy- mondhatjuk, mert igazán otthon-
kórházi betegekkel, hanem körébõl. A klinikai szolgálat a ra találtunk a városban. Mindig
egyéb szenvedõkkel is volt kap- maga szépségével együtt azért öröm számomra, amikor a
csolatom: határon túli bete- nehéz, mert erõsen egyoldalú. A korábbi csengeri idõszakból
gekkel és hozzátartozóikkal, Csengerben töltött esztendõ ismerõs arcokkal találkozhatom.
alkoholbetegekkel, mozgássé- nagyon szép emlékként maradt Õszintén remélem, hogy Isten
rültekkel. 2000-ben kötöttünk meg bennem/bennünk. Gyõri áldása fogja kísérni itteni
házasságot, két gyermekünk Zsuzsanna beosztott lelkész tá- munkálkodásunkat.
született, az 5 éves Imre, és a fél vozásával felmerült az a kérdés, A régi házakat elnézve azonban találtam, ugyan-akkor saját em-
éves Endre. Imre kétnyelvû, hogy a Csengeri Gyülekezetben Tõkés Zoltán feltûnt, hogy egy dologban ezek lékeimben is hiába kutakodom.
más jellegûek, mint a csengeriek. Mi lehet hát az oka ennek a kü-
Ez a különbözõség pedig nem lönbözõségnek, noha a falu szinte
Bemutatkozik az új segédlelkész: Kocsis Zsuzsanna egyéb, mint a házak oromfalának színmagyar és a felekezeti ará-
kiképzése. A kontyolt tetõ az nyok is hasonlóak voltak a
Nagy öröm és megtiszteltetés egy ezer lelket számláló kis hasonlóságot mutat, csak éppen a mienkkel. E cikk keretében nem
számomra az, hogy az elkö- faluban végeztem el az általános deszkaoromzaton kifûrészelt év- is szándékom ezt elemezni, bon-
vetkezõ egy segédlelkészi esz- iskola elsõ hat osztályát, de azért számokat látni, szinte kivétel nél- colgatni, feltevésekbe bocsát-
tendõmet, itt Csengerben, Bart- csak ennyit, mert ezután Vá- kül. Faragott faoszlopokra azaz a kozni pedig felelõtlenség lenne.
ha Gyula esperes úr mellett tölt- sárosnaményban, a II. Rákóczi "szulápokra" talán csak mutatóba Körbe kellene vizsgálni a szom-
hetem el. Mivel ebben a Ferenc Gimnázium hatosztályos bukkantam, az is az esztergált szédos falvakat Darát- Vetést - itt
2009/10- es tanévben, ebben a szakán folytattam a további típushoz tartozott. A jellegzetes pedig Tótfalut, Újfalut, Angyalost
gyülekezetben végzem a lel- tanulmányaimat. 2004-ben é- sarkosan faragott csengeri, szat- Újfalut, Becset és Tatárfalvát. Így
kipásztori szolgálatomat, ezért rettségiztem, majd szintén mári oszlopoknak nyoma sincs. valamiféle összehasonlítást lehet-
úgy érzem, hogy ebben az egy ugyanebben az évben kezdtem Tornácoszlopok persze voltak ne tenni, s ebbõl bizonyos követ-
évben egy kicsit én is Csenger el a teológiai tanulmányaimat a valamikor e házaknál is, csak keztetést összehozni. Persze ez
lakója leszek/ vagyok, ezért úgy Debreceni Református Hittu- mára már bevakolt téglaosz- sem lenne reális összevetés, hi-
gondolom, hogy illõ bemutat- dományi Egyetemen. lopokra váltották ki õket. Az szen nálunk az 1960-as években a
koznom. Joggal vetõdhet fel, a kérdés, igazsághoz tartozik, hogy a mel- falukép teljesen átalakult, sorra
Kocsis Zsuzsanna vagyok. Vá- hogy mi vezethet rá egy fiatal lékutcákba nem jutottam el, pedig bontották le a régi házakat, s ami
sárosnaményban születtem. lányt arra, hogy lelkész legyen? meglehet, hogy az igazi régi megmaradt azt pedig a 70-es árvíz
Abban a kisvárosban, amely Sokszor nekem is felteszik ezt a Óvári ott rejtezik. pusztította el. A határon túl pedig
sokak számára a "Bereg kapu- kérdést, miért éppen ezt a kilátástalannak tûnõ élethely- Etnográfusként elgondolkoztam, az ismert okok miatt lassúbb volt
jaként "is ismerõs lehet. hivatást választottad? zetben, a mindennapi megél- vajh' mi az oka, és milyen té- az átalakulás.
Kisvarsányban töltöttem el Számomra erre a kérdésre hetés gondjai mellett szükségük
életem legnagyobb részét. Ehhez egyértelmû a válasz: azért, mert van arra, hogy minél többet hall-
a kicsiny Szabolcs - beregi te- szeretem az Istent, szeretem az janak Istenrõl, arról az Úrról,
lepüléshez köt a legtöbb gye- embereket. Amikor a teológiára akirõl hiszem és vallom, hogy
rekkori, kamaszkori élményem. jelentkeztem, a felvételi elbe- erre a szolgálatra állítom.
Itt töltöttem el életem eddigi szélgetéskor ismét feltették a Ezzel a reménységgel és hittel
huszonhárom évét édesapám- kérdést: Miért akarsz lelkész igyekszem majd elvégezni a rám
mal, édesanyámmal és a nálam lenni? Erre akkor csupán azt az bízott feladatokat és ezt az egy
három évvel fiatalabb húgom- egyszerû választ tudtam adni: évet, arra szeretném leginkább
mal. Édesapám egész életében azért, mert segíteni akarok az felhasználni, hogy igyekezzek a
gépkocsivezetõ, pontosabban embereken. lehetõ legtöbbet tanulni, a gye-
teherautó illetve kamionsofõr Ez az elhatározásom, az egyete- rekek ifjúság között végzett
volt, most nyugdíjas. Édes- mi tanulmányaim befejezése szolgálataimból.
anyám, Vásárosnamény leg- után sem változott. Persze az Hiszem, hogy ez az egy év
több embert foglalkoztató egyetemi évek rengeteget vál- segédlelkészi év kitûnõ alaka-
gyárában, a Berwin Ruhagyár toztattak, csiszoltak az akkori lom lesz arra, hogy a lelkészi nyezõk okozhatták, hogy egy, Van és lenne hát mit kutatni a
Zrt.- ban dolgozik, minõségel- elképzeléseimen, de még mindig szolgálat legkülönbözõbb terü- Csengertõl alig pár kilométerre néprajzosoknak, nincsenek lerá-
lenõrként. A húgom jelenleg úgy gondolom, hogy ebben a leteit megismerjem és az ebbõl lévõ faluban egy egészen más gott csontok, igen sok és érdekes
fõiskolai tanulmányait végzi, mai világban, sajnos egyre szerzett tapasztalataimat, majd oromzatkiképzés volt elterjedve, felfedeznivaló és feltárásra váró
tanító- magyar szakon, a Deb- inkább azt láthatjuk, hogy a az elkövetkezõ évek gyü- hiszen még az 1800-as évek kö- feladat van szûkebb környe-
receni Református Tanítóképzõ legtöbb ember valamilyen lelki lekezetekben végzett lelkészi zepébõl is láttam évszámot- zetünkben, csak észre kell venni.
Fõiskolán. vagy fizikai segítségre szorul. szolgálataiban kamatoztathas- ugyanakkor a Trianon utáni évek-
Kisvarsányban, ebben, a mint- Úgy gondolom, hogy, a néha sam. ben is készítettek hasonlókat, ami Fábián László
2009. augusztus CSENGERI HÍRMONDÓ 3.

Bõvülõ kistérségi szociális szolgáltatások Augusztus 20-án kitüntetést kaptak:
Beszélgetés a Támogató Szolgálatról és a jelzõrendszeres A csengeri képviselõ-testület minden
évben meghatározza azon emberek
házi segítségnyújtásról sorát, akik kiemelkedõ közéleti
munkát végeznek.
Fehérné Németh Ildikóval, a porcsalmai Szociális Szolgáltató
"Csengerért" kitüntetést kapott:
Központ intézményvezetõjével
1./ Bakó Lászlóné, aki a Porcsalma-
- A porcsalmai Szociális Hodász Takarékszövetkezet vezetõ-
Szolgáltató Központ többféle jeként kiemelkedõen járul hozzá a
város és térsége pénzügyi szolgáltatá-
szolgáltatást is nyújt a kistérség
sokkal történõ ellátásához, önkor-
lakosságának. Mit jelent a mányzati képviselõként és a
Támogató Szolgálat és kik ve- Pénzügyi Bizottság Elnökeként lelki-
hetik igénybe? ismeretesen, szakmai és emberi
- A fogyatékossággal élõ tapasztalatait alkalmazva több önkor-
mányzati cikluson keresztül járult Az egyik kitüntetett: Baracsi Ká-
emberek társadalmi beilleszke- hozzá az önkormányzati gazdálkodás
désének egyik alapvetõ feltétele, biztonságának megõrzéséhez, az
roly
hogy a mindennapi élet külön- intézményhálózat mûködtetéséhez, és kulturális tevékenységével, a városi
bözõ színterein való érvénye- a város fejlõdéséhez. rendezvények színvonalának emelé-
süléshez, az ép emberekkel sével jelentõsen hozzájárult a város
2./ Baracsi Károly, aki az Ady Endre és az Alma mater hírnevének öreg-
egyenlõ esélyt kapjanak, ezért a Gimnázium, Szakképzõ Iskola és bítéséhez
szolgálat célja, hogy a fogya- Kollégium tanáraként több évtizede
tékkal élõ embereket hozzá- vesz részt a középiskolai tanulók 4./ Szilágyi Miklós Rendõr alezredes
segítse a teljes értékû élet oktatásában, nevelésében, önzetlen Úr részére, aki a Mátészalkai Ren-
A porcsalmai Szociális Szolgáltató Központ épülete idén felújításra szakmai tevékenységével hozzájárult
megéléséhez. Szolgáltatásunkat dõrkapitányság Csengeri Rendõr-
került. 2008-ban Uniós forrásból 23 millió forintot nyert el az önkor- a helyi médiák megalapításához és õrsének vezetõjeként több mint egy
egyedül, vagy családban élõ, folyamatos mûködéséhez, az általuk
mányzat, amibõl az intézmény teljes akadálymentesítése, fizikai és évtizede járul hozzá a Rendõrõrs
önmaguk ellátására nem képes, nyújtott szolgáltatások jelentõs
infokommunikációs értelemben is megtörtént. Az emeleti részhez lifttel munkájának szervezéséhez, irányí-
vagy segítséggel képes, súlyosan minõségi javulásához, közremû- tásához. Tevékenysége alatt meg-
fogyatékos látás-, hallás-, moz- lehet eljutni, a folyosókon, épület körül rámpák, korlátok, a vizes- ködésével az intézményi és a városi szilárdult a városban a közrend és a
blokkokban speciális kapaszkodók segítik a mozgássérült, vagy akár rendezvények mûsorai technikai
gássérült, értelmi sérült vagy hal- fejlesztéséhez, amellyel mind a város
közbiztonság helyzete, mind szemé-
látssérült emberek könnyebb közlekedését. A szobákat braille-írással lyesen, mind pedig a Rendõrõrs
mozottan fogyatékos emberek, lakói, mind pedig a rendezvények
látták el, a nagyothallók számára indukciós hurkokat alakítottak ki. állományának tagjaival kiemelkedõ
akik fogyatékossági támogatás- résztvevõi elismerését kivívta.
2009 évben hazai forrásból, mintegy 11,3 millió forintból az emeleti tevékenységet lát el a városi ren-
ban vagy emelt összegû családi dezvények biztosításához, rendjének
szobákat alakították ki vizesblokkokkal, bútorzattal. Ez a rész a "Csenger Szolgálatáért"
pótlékban részesülnek, igényel- jövõben átmeneti idõsek bentlakásos intézményeként fog mûködni. megõrzéséhez, támogatást nyújt a
érdemérmet adományozott a
hetik Ez a fajta tevékenység civil szervezetekkel történõ együtt-
képviselõ testület:
egyrészt személyi segítségnyúj- mûködéshez, amellyel jelentõs pre-
venciós eredményeket ért el a
tásra másrészt személyszállításra - Milyen díjakkal dolgoznak? szer lényege, hogy a saját ott- 1./ Márián Gáborné részére, aki
korunkra egyébként jellemzõ káros
épül. köztisztviselõként több mint két
- A személyi segítõk törvény honukban élõ, egészségügyi álla- szenvedélyek, illetve szabálysértések,
évtizede járul hozzá a város és a
- A személyi segítségnyújtás alatt szerint óradíjjal dolgoznak, de a potuk miatt rászoruló személyek vétségek, bûncselekmények visszas-
térsége közigazgatási ügyeinek szak-
mit ért? zorításában. Munkássága alatt mind
képviselõ-testület döntése értel- a nyakukban vagy zsebükben szerû intézéséhez, a közigazgatás
Azt, hogy a jogosult emberek a szakmai, mind pedig sportte-
mében idén ez a szolgáltatás díj- elhelyezett készülékkel egyetlen korszerûsítéséhez, szakmai színvo-
vékenységével kivívta a város pol-
saját otthonukban szakszerû, talan. A személyszállítás díja 22 gombnyomással jelezni tudják a
nalának megõrzéséhez és fejlesz-
gárai, a vezetõi és kollegái elis-
személyre szabott ellátást kapnak téséhez. Aktív tevékenységgel látja el
Ft/km, ami rendkívül kedvezõ ár. szolgáltató központnak rosszul- az önkormányzati és intézményi merését.
munkatársaink segítségével. Az - Hogy lehet a Támogató létüket, sérülésüket, vagy a várat- gazdálkodás, településfejlesztés, tele-
igényeket figyelembe véve ala- pülés üzemeltetés pénzügyi fela- 5./ Kanyó Gábor részére, aki a
Szolgálathoz bejelentkezni? lan helyzeteket. A gondozóknak Csenger Határrendészeti Kirendelt-
kítjuk ki az elvégzendõ személyi - A bejelentkezéseket az egész a jelzéstõl számított 30 percen datait, szerepet vállalt a város és a
térsége társulási feladatainak ellátásá- ség vezetõjeként huzamosabb ideje
segítõi feladatokat. Az ellátottak kistérség területérõl várjuk! Ez belül ki kell érniük a helyszínre. járul hozzá a határrendészeti felada-
önállóbb élethez, nagyobb élet- val összefüggõ pénzügyi finan-
történhet személyesen vagy tele- Minden településen két gondozót szírozás szervezésében, az önkor- tok szervezéséhez, a kirendeltség
viteli szabadsághoz jutnak azzal, fonon az igénybevevõ részérõl, alkalmazunk, akik készenléti mányzati fejlesztésekkel összefüggõ munkájának irányításához. Tevé-
hogy a segítés pl. a bevásárlástól, gazdasági feladatok ellátásában. kenysége alatt jelentõsen javultak a
jelezheti a háziorvos vagy szak- rendszerben dolgoznak, és hívás határrendészettel összefüggõ ered-
a tornáztatáson, fõzésen, keresz- orvos is, különbözõ segítõ szer- után 10-15 percen belül felkere-
2./ Papp Veronika részére, aki a ményességi mutatók, aktív közéleti
tül pl. egy mûvégtag felcsato- vezetek által és az önkormányza- sik a bajba jutottat. tevékenységével jelentõsen hoz-
lásának megtanításáig mindenre "Petõfi Sándor" Általános Mûve-
ti intézmények ajánlására (pl.: lõdési Központ és Könyvtár, Pe- zájárult a város sportéletének szer-
kiterjed. Jelenleg két személyi Családsegítõ Központ). A beje- dagógiai Szakszolgálat pedagógusa- vezéséhez. Kiemelkedõ szerepet vál-
segítõt foglalkozatunk a Szol- ként pályafutása alatt kiemelkedõen lalt a városi rendezvények színvona-
lentkezést követõen a szolgálat lának emelésében, technikai lebonyo-
gálat keretein belül, akik a személyesen felveszi a kapcsola-
járult hozzá a csengeri iskolába járó
gyerekek oktatásához, idegen nyelvi lításában és biztosításában. Kiváló
beérkezett igények alapján kere- tot a fogyatékos személlyel, emberi és munkatársi kapcsolatot
képzéséhez, az intézmény és a város
sik fel az érintetteket. tisztázza az igényeket, megvizs- épített ki a városban mûködõ gaz-
kulturális és szabadidõs tevékenysé-
- Említette a személyszállítást is. gálja a helyszínt, és megál- gének szervezéséhez. Diákjai szá- dasági és civil szervezetek vezetõivel,
Milyen szolgáltatást nyújt ezen a mára nem csak tantárgyi, de az önkormányzati intézményekkel, és
lapodást köt a szolgáltatás igény- a társhatóságokkal, amellyel jelen-
téren a Szolgálat? egyetemes emberi értékeket közvetít.
lõjével. Emberségével magas színvonalú szak- tõsen hozzájárult a város hírnevének
- Speciálisan felszerelt, tolóko- - Évek óta mûködik a kistérség- öregbítéséhez.
mai felkészültségével mindenek
csis emberek szállítására is alkal- ben a jelzõrendszeres házi segít- feletti gyermekszeretetével járul
mas, nyolc személyes mikro- ségnyújtás. Hogy mûködik a hozzá a tanuló ifjúság szellemi 6./ Csernyus Lõrinc részére, aki
busszal rendelkezünk. A gépjár- fejlõdéséhez, több évtizedes mun- korábban a MAKONA Csoport tag-
rendszer, és hogy lehet hozzá jaként, majd a város fõépítészeként
mû háztól házig szállítja, és a kásságával kivívta a pedagógusok, a
csatlakozni? szülõk és a tanuló ifjúság szeretetét, érdemeket szerzett a jelenlegi vá-
mindennapi életvitelt segítõ szol- - 2004-ben indult ez a fajta szol- roskép kialakításában, a közin-
elismerését.
gáltatások helyszínére juttatja el gáltatás. Akkor 58 készülékkel tézményeink tervezésében és a
a jogosultakat. Például: orvos- indultunk, azóta ezt felfejlesztet- - Kik vehetik igénybe a szolgál- 3./ Juhász Gabriella részére, aki az kivitelezés irányításában. Az önkor-
hoz, gyógykezelésekre, gyógy- "Ady Endre" Gimnázium, Szakképzõ mányzat által elfogadott Városren-
tük 116 készülékszámra. A jelzõ- tatást? Milyen díjazással? Iskola és Kollégium tanáraként dezési Terv arculat meghatározása és
tornára, fürdõbe, fodrászhoz, rendszer kiépítésének egyik fel- - A 65 év feletti, egyedülálló idõs végzett munkássága alatt jelentõsen szabályozási elõírásai megalkotó-
nagybevásárlásra vagy távolabbi tétele, hogy lakáskulcsot kell emberek, vagy olyan 65 év felet- jaként jelentõsen hozzájárult a
hozzájárult a középfokú intézmény
intézménybe az ügyintézés le- adni a gondozónak, hogy egy ti házaspárok, akik egyedül szakmai tevékenységének bizto- Csengerre immár jellemzõ "Mako-
bonyolításához. Vállaljuk az esetleges riasztás esetén bejut- élnek. A szolgáltatáshoz állami sításához, fejlesztéséhez, a tanulók vecz város" építészeti jelenének és
egyéb céllal történõ szállítást is, szabadidõs tevékenységének szerve- jövõjének kialakításához.
hasson az idõs ember otthonába. támogatás társul. Idén a havidíj zéséhez, a városi és egyéb kulturális Munkásságával mind a város lakói,
például szabadidõs cél, sportolás, A jelzések és a gyors segítség 90 Ft, de ez mindig a normatív rendezvények mûsorainak megter- mind a város vezetõi, mind pedig a
kulturális program, temetõláto- életeket mentett az elmúlt évek- hozzájárulás függvénye. vezéséhez és a gyermekek aktív helyi és térségi, valamint az országos
gatás. Az úticéltól függõen egy ben. A házi segítségnyújtás ezen - Milyen telefonszámon lehet részvételének biztosításához. Peda- hírû építészek elismerését kivívta,
személyt vagy akár kisebb cso- formája mára olyan népszerûvé Önöket elérni? gógusi munkáját áldozatkészséggel, a kreativitásával, egyedi megoldási
port szállítását is biztosítjuk. A gyermekek és a kollegái felé tanúsí- javaslataival, az organikus építészet
vált, hogy a 116 készülékbõl - 06 44 346-147, Porcsalma. tott odaadással végezte, példát mutat- jegyeinek megõrzésével hozzájárult a
szállítás kényelmes, ha kell sze- várólistás sorrend alapján helyez- va ezzel a csengeri polgárok és a város hírnevének öregbítéséhez,
mélyi segítõvel vehetõ igénybe, zük ki a felszabadulókat. A rend- Mesterné Juhász Beáta pedagógusok, gyermekek számára. mind hazánkban, mind pedig külföl-
és kedvezményes tarifájú. Önzetlenül végzett magas színvonalú dön egyaránt.
4. CSENGERI HÍRMONDÓ 2009. augusztus

“Erdély kincsei” Beszámoló a Csengeri Önkéntes Tûzoltóság
fotókiállítás a múzeumben 2009 elsõ félévének eseményeirõl
Eseménydús félévet tudhat maga
mögött a Csengeri Önkéntes Tûz-
oltóság. Összesen 68 esethez riasz-
tották a szolgálatot ellátó egy-
ségeket. Ebbõl 25 tûzeset, 37
mûszaki mentés volt. Sajnos volt
egy vaklárma és öt esetben téves
jelzés.
A 25 tûzeset közül 12 esetben szá-
razfû-avar ill. nádas égett. Ezek
közül egy esetben Nagyecsedre,
Mátészalka mûködési területére
vonult az egység segítségnyújtásra.
Sajnos lakóháztüzekhez is vonul-
tunk, de mindig sikerült idõben
megfékezni a tüzet, ezzel elkerülni
a súlyos katasztrófát. A többi tûze- Munka közben
Apa és fia, két szatmárnémeti épületein, utcarészletein keresz-
fotómûvész, a fotográfia szerel- tül. Néhány szó essék a képek setben melléképület, sertésól ill.
húsfüstölõ égett, valamint a Ko- többször távolítottunk már el nagy szempontjából célszerû átalakítását,
mesei és nagy tudói Reha József összefoglaló címérõl- mely a mennyiségû csapadékvizet. víztartálya alvázának teljes cseréjét
csord-alsó és Csenger közötti vas-
és Reha Márk állítottak ki nagy hangzatosan, - Erdély kincsei. A téves jelzések egyike a román- is elvégeztük. A P.V. raktárban pol-
útvonalon Pátyodnál vasúti talpfák
nemzeti ünnepünkön Augusztus Igen, kincsek ezek a magyarság magyar határ túloldalán észlelt crendszereket alakítottunk ki.
égtek meg. A lakóház és mellék-
20-án a Múzeum galériater- számára, a szívünknek oly kedves tüzeset volt. Ez a tûz teljes terjedel- Egy feszítõ-vágó gyakorlatunk is
épület tüzeknél nem kizárt a gyújto-
mében. Rendhagyó módon ez al- városok és tájak. Mert Erdély- de mében román területen égett, a ma- volt a csengeri MÉH telepen, ahol
gatás, ezeknél az eseteknél tûzvizs-
kalommal fotóanyag kerül a láto- ahogy mondják régiesen- Er- gyar oldalt nem veszélyeztette. két forgalomból kivont autót biz-
gálat indult. A 25 tûzesetbõl 16-
gatók elé, de ezek a fotográfiák délyország - a magyar nemzeti Egyetlen állatmentésünk a csengeri tosítottak, így ezeknek az eszkö-
szor vonult a Tyukod ÖTE, ill. 4 zöknek a használatát gyakorolhat-
jóval többek, mint a valóság ob- hagyományok, a magyar köl- esetben a Máté1-es és Máté2-es Honvéd úti óvodában történt, egy
jektív leképezései, már-már fest- tészet, festészet, építészet ihletet nagyméretû macska esõcsatornába tuk.
segítségnyújtásra. Megalakulásunk Versenyek is voltak, melyeken a
ményhatásúak, köszönhetõen a adó megszentelt helye. Erdély óta elõször fordult elõ, hogy kö- szorult. Az állatot sikeresen kimen-
számítógépes technikának, de in- külön históriai egység ezer esz- tettük. megye tûzoltóival együtt mi is részt
zösen vonult egy esethez a CSEN- vettünk. Farkas István a gépjár-
kább a technikát mûvészi szintre tendõ óta, saját erdélyi öntudattal, 2009. június 6-án a megyénket ért
GER1-es, a Tyukod ÖTE és a mûvezetõk versenyén 4. helyezést
varázsoló Reha Józsefnek és önálló kultúrával, önérzettel. Er- súlyos vihar- és jégkárhoz megyei
SZATMÁR ÖT -Kisnaményba, ért el, a lépcsõfutó versenyen
Reha Márknak. Az õ fotóik -de dély megmentõje, fenntartója volt utasításra a csengeriek is vonultak,
Csenger müködési területére avar- Balogh Attila és Gaál Zsolt 5.
inkább mûalkotásaik némi, és nemzetünknek, amikor török- s egészen 10-ig teljesítettek, a szol-
tûzhöz. helyezettek lettek. Részt vettünk
igen kicsiny szeletét villantják német rabiga alatt nyögött min- gálatvezénylést hirtelen átszer-
A bajbajutottak természetesnek ve- 800-as kismotorfecskendõ verse-
meg Erdély sokszínûségének, va- den más magyar. veztük s 12 órás váltásokra mó-
szik a gyors és szakszerû beavat- nyen, ahol 5. helyezést szereztünk,
rázsának, sajátos atmoszférájá- Ezek a gondolatok elevenednek dosítottuk (24 helyett) a nagy
kozást, de egy esetben, Csenger- s a megyei tûzoltó futball és hor-
igénybevétel miatt. Ez alatt az idõ-
nak. Többnyire városképeket lá- meg a fotókon, melyeket szep- újfaluban, a Kossuth út 72 sz. alatti gászversenyen is megjelentünk.
szak alatt a helyi védelmet a Csen- Pályázatunk nyert, 20 db bevetési
tunk, Nagyvárad, Kolozsvár, tember végéig láthatnak vendé- lakóháztûznél, ahol az épület geri Szent Flórián Tûzoltó és Vízi- csizma, 10 db bevetési kabát és 10
Nagyszeben és természetesen geink. A képek megvásárolhatók! 2x2m2-es szobája égett, még arra is mentõ Egyesület látta el, fõállású sisak megérkezett. A közeljövõben
Szatmárnémeti ódon hangulatú Fábián L. jutott figyelmükbõl, hogy megdi- vezetésével. Az ottani lakók meg-
csérjék az egységet és megköszön- várható egy 9 személyes motorcsó-
elégedését tükrözi, hogy a Megyei nak, kihúzós és- dugó-létra, szel-
Nyílt levél egy zászlógyûjtõ ifjúhoz! jék a segítséget. A láng felhatolt a
padlásfeljárón és átterjedt a tetõ-
Katasztró-favédelmi Igazgató kü-
lön dicséretben részesítette a csen-
lõztetõ és füstelszívó berendezés,
sisaklámpák és 1 db felújított, 4000
Nem igen bízom, hogy levelem így van, fogadd szeretettel a zász- szerkezetre. Az egység 19 perc alatt gerieket, s levélben fejezte ki literes gépjármûfecskendõ.
eljut hozzád, mert az ilyen lel- lót, ajándékképpen. Van még egy a tüzet lefeketítette ill. eloltotta. elégedettségét. Reméljük, hogy ezekkel az esz-
kületûek kulturális igénye ezt ki- variációm, bár ez nem egészen A mûszaki mentések közül egyre Március hónapban az IFA közép- közökkel az elkövetkezendõ idõ-
zárja, de azért reménykedem, helytálló. Nagy, nemzeti halot- több esetben kerül sor méhraj eltá- kategóriás gépjármûfecskendõt fel- kben is eredményesen és hatéko-
hogy valaki felolvassa neked. taink koporsóját szokták a nem- volításra, melyek a lakókat veszé- újítottuk, megjavítottuk, valamint
Mindenesetre õszintén gratulálok zeti trikolórral letakarni - de a nyan tudunk majd beavatkozni a
lyeztetik. Vannak még különleges teljesen átfényeztük. A DAF szin- különbözõ eseteknél.
remek atlétikai teljesítményed- nemzeti nagyságtól te még mesz- mûszaki mentések, pl Csengerben, tén középkategóriás gépjármû-
hez, hiszen a Múzeum falán a kb. sze vagy. a Honvéd úti társasház tetejérõl fecskendõ málhaterének használat Gaál Zsolt hiradós,
5 méter magasan elhelyezett zász- Tehát ki kell zárnom az ideológiai Erdõs Zoltán pk
lót nyelestül ki tudtad -(tudtátok) indítékot a zászlólopással kapcso-
venni a tartójából. Nem semmi!!
Csak a zászlólopás- mert ne szé-
latosan, marad viszont az indoko-
latlan garázdaság. Vagy ez már a Ismerjük meg hazánk más tájait
pítsük a dolgot, ez az - eszmei, fociválogatott következõ mérkõ- A Csengeri Nyugdíjas Szeretet
ideológiai részét nem értem iga- zéseire való elõkészület része? Ha Egyesület nagyon szeret kirándulni,
zán. Talán hazafias felbuzdulásod már vége a bajnokságnak, lefutot-
barátságokat kötni. Ezzel a céllal
részeként kell felfogni, mert el- tak a nagy meccsek, fõleg ha
tökélt szándékod, hogy minden meguntad orvul szerzett játék- indult el 2009. július 29-én 35 fõ a
nagy nemzeti ünnepünkön kitû- szeredet, kevésbé fáradságos Velencei-tóhoz. Ragyogó napsüté-
zöd házatok falára? módszerrel, egy éji órán dobd vis- ses nap volt, a víz kellemes volt.
Mert nem telik a családi kasz- sza a kapun. Elõzõleg már felvettük a kapcsola-
szából erre a nemes célra? Ha ez F.L. tot a Velencei II. számú nyugdíjas
klub elnökével Vén Lászlónéval,
A Múzeum kérése Terikével. Nagyon nagy szeretettel
vártak és még nagyobbal fogadtak.
Szép lassan elkezdõdött az Is- lékezésképpen, a jövõ számára,
A kapuban már zeneszó fogadott
kolatörténeti terem tartalmi fel- az örökkévalóságnak arcukat bennünket, majd dallal köszöntött a
újítása, ami magában foglalja a minél többen láthassák. Már majd klub szóló énekese a "Millió ró-
már megfakult, töredezett majd tíz tanító, tanár fényképét sikerült zsaszál" címû dalt énekelte el tisz-
húsz éve lenagyított fotók fo- kitenni, de még vannak akikrõl teletünkre. Az ott töltött másfélóra
lyamatos kicserélését, illetve újak nem találtam még fotót. alatt fergeteges volt a hangulat, sok
beállítását. Itt kapcsolódna kéré- Ezért kérem, hogy akinek bir- szép dal elhangzott. Az asztalról várba is felmentünk. Július 30-án kiválóan megfelelt minõsítést és
sem Csenger idõsebb lakosaihoz, tokában van régi tanítókról, elfogyott minden. A július hónap- éjfélkor értünk haza. Ezúton sze- aranyoklevelet nyert. Tóth Józsefné
akik az írás-olvasás tudományá- tanárokról fénykép, mégha cso- ban születés és névnapjukat, ün- retnénk köszönetet mondani Apáti Tarpán dicséretesen megfelelt mi-
val egykori tanítójuk, tanítónéni- portkép formájában is, azt hozza neplõket virággal és édességgel György polgármester úrnak, aki nõsítést és ezüst oklevelet, valamint
jük segítségével valamikor itt be a Múzeumba, hogy pár perc köszöntötték. Azt sajnáltuk, hogy támogatta kirándulásunkat, vala- Baktalórántházán a megyei I.
ismerkedtek meg. alatt ledigitalizáljuk. hamar beesteledett és el kellett mint Apáti Ferenc, Vass József, nyugdíjas sportversenyen egy
Ezekrõl, a ma már csak emlékek- Felsorolok néhány nevet, hogy válni egymástól. Tanulni lehet Váradi György, ifj Jáger Sándor és arany, egy ezüst és egy bronzérmet
ben élõ személyekrõl szeretnénk felidézõdjenek... tõlük, vendégszeretetet, összetartást nem utolsó sorban Gulácsi Mihály nyert. Egyesületünk a továbbiakban
minél több fényképet bemutatni, Katona Máté (1905-1926) Ács és jó hangulatteremtést. Megígér- uraknak, hogy kirándulásunkat is igyekszik minden rendezvényen
akár csoportképek részeként, akár Szeréna (1917-1930) Erdei Erzsé- ték, hogy õk is ellátogatnak majd anyagilag támogatták. Itt szeretnék részt venni, a meghívásnak eleget
mint tõlük kapott emlékkép. El- bet(1931) Bagyó Anna(1931) és Csengerbe. Utunk során még körbe köszönetet mondani Juhász János tenni.
képzelhetõ, hogy a papa, nagypa- sokan mások, az újabbak közül: hajóztuk a tavat, busszal körbeutaz- úrnak, hogy egyesületünk nép-
pa, dédpapa fotóalbumában rej- Csáki Antalné, Emmus néni, tuk. Jártunk Sukorón, Pákozdon, dalkórusának tagjait fellépõ cipõk
tõzik róluk valamilyen fénykép. Borbás János, Szemcsák János, Agárdon, valamint Budapesten a adományozásával támogatta. Nép- Juhász Istvánné
Szeretném, hogy a rájuk való em- és mások. dalkórusunk ebben az évben Tarpán elnök
2009. augusztus CSENGERI HÍRMONDÓ 5.

Megérkeztek a kompetencia Anyakönyvi hírek Járdafelújítás
könyvek Újszülöttek
Csenger
Medgyessy Zoltán Oszkár
(an.: Papp Ilona), Horváth
Márkus (an.: Szilágyi Melinda),
Lupcsa Valéria Mirjám (an.:
Lupcsa Katalin), Vadász Mária
Regina (an.: Vadász Mária),
Szentpáli-Gavallér Zoltán
Ferenc (an.: Kiss Viktória),
Kádas Péter
(an.: Bakk Mónika)
Pátyod
Halász Richárd
(an.: Nagy Brigitta)
Csengerújfalu
Dorogi Réka és Dorogi Maja
(an.: Soltész Gyöngyi), Vadász Az "Út a munkához" program keretében a közmunkások újjáépítik az
György (an.: Mihácsi Hajnalka) Arany János utca, eddig járhatatlan járdáit. Reméljük ezáltal
A TÁMOP 3.1.4/2008/02-2009-0132 -es, kompetencia alapú oktatási Szamosangyalos
megszûnik az úttest sétálóutca jellege
programot bevezetõ pályázat megvalósítását segítõ tankönyvek 2009. Bíró Levente ( an.: Farkas
szeptember 1-jén érkeztek meg a Petõfi ÁMK-ba. A pedagógusok Ildikó)
szövegértés-szövegalkotás, matematika, szocális és életvitel, illetve
német nyelvbõl vezetik be az új programcsomagot az alsó és a felsõ Házasságot kötöttek Önök küldték
tagozat hat-hat tanulócsoportjában, ami a gyermekek egyéni fejlesz- Csenger Osváth Józsefné (Béke u) iskolai csoportképet küldött. Középen ül
tésére, életközeli nevelésére épül. Zivi Julianna - Nagy Imre, a tanító néni, Árkossy Margit, Horváth Gyuláné. Hasonló jellegû
Lakatos Melinda - Balogh képeket várunk az iskolatörténeti terembe.
Bertalan, Fekszi Edina - Nagy Osváth Lajos (Rákóczi u) régi, gyermekkori képet mutat be. Büszke
"Kit miben elhívott az Úr, Péter, Kiss Teréz Katalin - lehetett a gazda ezekre a jószágokra.
Varga László
abban legyen hû…" Csengerújfalu
Fábián József az úttörõk énekkarával 1960-ban. A helyszín, a
mostani, épülõ görög. katolikus parókia területe.
Száz esztendeje született és szegedi, majd a budapesti Nem- Molnár Anita - dr. Turi Róbert
harminc éve halt meg baleset zeti Színház mûvésze. Férje - Pátyod
miatt Ignácz Rózsa. Tehetséges viharos udvarlást követõen - Kiss Krisztina - Farkas Zoltán,
és szép nõ volt. Ünnepelt unokatestvére, Makkai János Németh Csilla- Héder Krisztián
színésznõ, Bajor Gizi barátja, lett. Házasságukból született Eltávoztak közülünk
méltó társa Jávor Pálnak és Kiss Makkai Ádám, Chicagóban élõ Csenger
Manyinak. Kislány korától ír, költõ-nyelvész. Házasságuk fel- Juhos Ferenc (1933),Varga
elsõ novellája a Cimborában bomlik, férje angolbarát kor- István (1925), Magos Sándorné
jelenik meg, és Dsida Jenõhöz mánytanácsadó, akinek menekül- (sz.: Nagy Ilona 1923), Czára
hasonlóan Benedek apó biztatja nie kell. Rózsa emberi nagyságát Julianna (1907), Gellért
szárnypróbálkozásait. bizonyítja, hogy volt férje új Józsefné (sz.: Viski Viola
házasságakor õ a tanú, a zsi- 1912), Nagy Imre (1953),
Sok próbával, mély református dóüldözés idején sárga csillagot Osztolykán János (1930), Bajkó
hittel, mindig erdélyiként "ját- tûz, vállalva az üldözöttek szen- Sándor (1929)
szik", - a másik papgyerek, vedésével való azonosulást. A Csengerújfalu
Szilágyi Domokos szóhasznála- háború után, mint osztályidegen Bekker Kálmán ( 1928)
tával - míg a játék a színpadon és gyötrõdik. Némi nyugalmat Pátyod
a betûkkel is halálos komollyá jelent Kotsis Lajossal kötött Tordai György (1938),
nem lesz. Kiterjedt életmûve házassága, de ez sem tartós. Kazamér Imre (1951), Zsenyuk
még a református értelmiségiek Szegényen is termékeny író, a Pálné (sz.: Dancs Ilona 1920),
körében sem kellõen ismert. cigarettán és kávén kívül hite Barna Miklósné (sz.: Rakács
tartja életben. Az '56-os for- Irén 1932)
Csengerben élek, dicsekszünk radalom után fia Amerikába Szamosangyalos
Eszenyi Enikõ tehetségével és emigrál, Rózsa magában marad. Kacsó Klára (1918),
patriotizmusával. Kovászna öreg A hatalom együttmûködésre kéri, Páka István (1938)
református parókiáján született a de õ ezt elutasítja. Ezért csak
nehéz sorsú, mindig háromszéki gyermek-és ifjúsági könyveket
zseni-fruska, Ignácz Rózsa. publikálhat. Természetesen ezek Domahidán
Kovászna Csenger testvérvárosa. által is üzen felnõtt olvasóihoz.
Õszinte tisztelettel többször Magányában Erzsébet nõvére és A Szivárvány Színház az
bekopogtam e szülõházba, bará- lányai segítik. Öröme kitel- Ellopott kakas címû darabjával
taimmal segíthettük szobrának jesedik, amikor imája meghall- nagy sikert aratott a romániai
felállítását, így feladatomnak gattatik és Amerikába utazhat Domahidán, a Kukorica Feszti-
érzem ezen emlékeztetõ megírá- fiához. Késõbbi utazásait bete- válon.
sát. Ki is volt Õ? Zseniális szülõk tézik az erdélyi "kirándulások".
negyedik gyermeke. Apja Ignácz
László képzett teológus és mû- Számomra kedves és õszinte
velt, politizáló esperes Kovász- írása a Beszélgetés az Imitatió-
nán, majd Fogarason. Anyja val, melyben szorongását Kem-
Makkai Sándor püspök-írónak a pis Tamás imádságával, hittel
nõvére, aki hitét és sorsát mindig oldja. Nem megy pszichoanali-
tanítványi méltósággal vállalta. tikushoz, hanem imádságban
Itt gyökerezik Róza tehetséges és kéri, hogy alkalmas legyen a
confessiója. Kovászna és Foga- szeretetre, erõs a szenvedésre és
ras után Kolozsváron végzi fel- állhatatos a kitartásban.
sõbb osztályait, és itt érettségizik Így gondolok szeretettel és tisz-
1928-ban. Húszéves kora elõtt telettel Ignácz Rózsára, gazdag
Édesapja meghalt, hittant ma- életmûvét kívánom, olvassák
gyarul tanító Édesanyjának nem örömmel és épüljenek - a manap-
"jár" katedra, így Budapestre ság hiányos - emberi tartás és
települnek. A szép, okos Rózsa a korrektség erejével.
Színmûvészeti Akadémia hall-
gatója lesz és végez 1931-ben. A Dr. Arday András
6. CSENGERI HÍRMONDÓ 2009. augusztus

Beindult a gépezet Szent István napi ünnepi
Nem volt valami jól sikerült szá-
munkra az idei sorsolás, hiszen
sportrendezvények
csapatunknak az elsõ öt mér- Új színfoltja volt az augusztus három kategória helyezettjei:
kõzése igen nehéznek ígérkezik, 20-án megrendezett sportese- gyerekek: 1. Gaál Richárd 2.
persze a többi sem lesz ünnepi ményeknek a Sakk és Asztali- Szabó Dávid 3. Székely Bene-
menet. Sokan úgy vélték, hogy tenisz Klub által elsõ ízben dek
még pontot sem fogunk szerezni
meghirdetett sárkánykészítõ és felnõttek: 1. Mikes József 2.
az elején.
Ennek ellenére jól sikerült még eregetõ verseny. Az ötletet az Boros Endre 3. Kiss Zoltán
ifjabb átlagéletkorú csapa- adta, hogy városunknak szinte a szenior, azaz öregfiuk: 1. Ba-
tunknak a bizonyítás! Egy idegen- szívében, egyben a szélén egye- logh György 2. Csernyi Gyula
beli gyõzelemmel tették le a névj- dien remek röptetõ pálya van a 3. Dálnoki László
együket, és a Mátészalka elleni töltésen, amit vétek lenne figyel- A felnõtt és szenior gyõzteseinek
játékunk is ígéretesnek látszik a men kívül hagyni. rájátszását Boros Endre nyerte
folytatást illetõen. Bár még a A következõ években remélhetõ- meg.
tabella állását az elsõ három
leg sikerül hagyományt terem-
meccs után nem szabad fetisizál-
ni, mindenesetre ott vagyunk a teni ebbõl, és valószínû népe- Az ünnepi sportrendezvények
középmezõny elején, s reméljük kezdtünk, a 7. percben már sebb lesz az indulók száma. egyike volt a Hotel Schuszterben
egyre feljebb fogunk kerülni… Halászi lövését kellett kitenyerel- Eredmények: A felnõtt kate- megrendezett Bowling-Kupa.
nie a kapusnak. Negyedóra múlva góriában Fábián József lett a Itt a két nem versenyzõi bizonyí-
VIII.15. Születésnapi gól azonban már kiegyenlítõdtek az
bajnok, Székely Zoltán a 2. tották gömb és célzó érzéküket.
Nábrád - Csenger 1-2 (0-0) erõviszonyok, de még mielõtt
Szalka rutinja vészessé vált volna, helyen végzett. A gyermekeknél A nõi versenyzõk eredményei: 1.
(a mérkõzésrõl Volkán Roland Molnár Adrienn sárkánya vitte el Szabó Beáta 229 fa, 2. Csernyi
edzõ számol be) meglódult Osváth Dávid nagy-
kaliberû lába, és a jó 25-30 a pálmát, 2. helyezett Boros Melinda 221 fa, 3.Szabó
Hallomásból értesültünk, hogy a
nábrádiak tavalyhoz képest meg- méterrõl felkínált labdát véd- Bianka lett, Székely Benedek a 3. Lászlóné 218 fa.
gyengültek. Nos, jött a megle- hetetlenül zúdította a hálóba (1- helyre röptette sárkányát, és Férfiaknál a következõképpen
petés, mert a hazaiak érzésem 0). A gól után nem tudtunk Molnár Dávid a 4. helyen vég- alakult a végeredmény: 1.
szerint acélosabbá váltak az elõzõ igazából felpörögni, a pontatlan zett. Dr.Komlódy Miklós 508 fa, 2.
évhez képest. Nagyon nekünk és felesleges körömpasszok
Csernyi Sándor 451 fa, 3.
ugrottak, nagyon akartak, az elsõ lefékezték támadásainkat. Egyre
több szalkai helyzet bontakozott Az ünnepi sportrendezvények Csorvási Barnabás 450 fa.
tíz percben ugyancsak beszorítot- Asztalos Gergõ egyik rangos eseménye a sakk- Az egy partin belül elért 228
tak minket. Hatalmas küzdelem ki, de játékosaink önfeláldozóan
mentettek. A 35.percben viszont verseny, amelynek helyszíne fával a Kupa és a különdíj (vac-
folyt a pályán, de lassanként kie-
gyenlítettebbé vált a játék. Válto- végre nekünk is lehetõségünk már hagyományosan a Múzeum sora a Hotel Schuszterben)
zatos mezõnyjáték volt a jel- adódott, Volkán okosan lekészített festõien meghitt parkja. Az idén nyertese dr. Komlódy Miklós lett.
lemzõ, a gólhelyzetek is felváltva labdáját Halászi tûzte rá, a kapus is sok versenyzõ küzdött meg a
estek, de szerencsére Valentin ka- éppen ki tudta pöckölni. Egy szal- helyezésekért. végeredmény: A Sportcsarnokban zajlottak a
pus remek napot fogott ki. kait idõközben kiállítottak, de ez
felnõttek: 1. Gaál Gergõ 2. hagyományos Szent István Kupa
Sajnos a szünet után a 70. perc- sajnos nem látszott meg a játék
képén. Lelkesen, nagy akarattal Gaál Sándor 3. Adorján Attila kispályás focimeccsei. A rangos
ben mi kaptuk az elsõ gólt, A gyermek kategória helye- kupát az idén Csenger csapata
csatáraink bágyatag passzol- játszottunk, de a félidõ végére
mintha elfáradtunk volna. zettjei: 1. Ecsedi István 2. Sza- nyerte a Baráti Kör elõtt, a
gatását kihasználva a hazaiak
szélen felvezették a labdát, s a Szünet után erõteljesebben kezd- bó Bence 3. Szabó Eszter dobogó harmadik fokára a
beadást 3-4 méterrõl begurították tek a vendégek, több helyzetük is A két korcsoport rájátszását Szamosbecs léphetett. Negyedik
(1-0). Nem sokáig tartott az adódott. Mi csak jó húsz perc Ecsedi István nyerte meg. helyezett az alakulófélben lévõ
örömük, mert alig egy perc múlva vettük fel a ritmust, de Ura csapata lett.
múltán rögtön a középkezdésbõl akkor aztán alaposan! A 24. perc- Virág Péter
Ugyancsak ez az ideális helyszín A gólkirály Barcsay István
egyenlítettünk. Nyerges Donát ben Bunca keményen belõtt
szögletét a kapus saját hálójába adott otthont az asztalite- (Baráti Kör) lett, a legjobb
balszélrõl Buncához továbbí-
öklözte be (2-0). Lendületben niszezõknek is, akik a szinte játékosnak Volkán Rolandot
tott, akinek beadására két
csatárunk érkezett, közülük maradtunk. A 30. perc táján Szabó szélcsendes idõben (ez viszont (Csenger FC) látták a szervezõk,
Osváth Dávid kíméletlenül ügyeskedett a védõk között, a hátrányt jelentett a sárkányosok- legjobb kapusnak Varga Valentin
vágta a hálóba (1-1). rossz mentések egyikére Osváth nak!) a szabad levegõn mutathat- bizonyult. A legsportszerûbb
Ez lélektani fordulat is volt, mert csapott le, és ismét jól sült el a ták meg ping-pong tudásukat. A csapatnak Ura bizonyult.
innentõl mintha feladták volna a lába (3-0). Mámorban úszott
mindenki, hiszen padlón volt az
hazaiak, mi pedig egyre erõtelje-
sebb játékot mutattunk be. Érde- ellenfél - legalábbis ekkor még Várjuk a folytatást
mes megemlíteni Korpás Andris ezt hittük. Ami viszont a hátra-
Az ezernyi érzelmi kötõdés estében a Sportcentrum öltözõje
óriási helyzeteit, aki jobboldalon lévõ negyedórában bekövetkezett,
folytán a debreceni Lokinak elõtt felállított kivetítõn mozivá-
vezette fel akadálytalanul a lab- az maga volt a lidércnyomás, a
számtalan híve van Csengerben. szonnyi méretben bíztathattuk a
dát, de a kapusnak kétszer is si- rémálom. Alig telt el egy perc, és
A hajdúságiak sikersorozatának Lokit a BL fõtáblára menete-
került tisztázni elõle. Cserejátéko- egy szabadrúgást követõen saj- Osváth Dávid újabb fejezeteként, a Levszki lésében.
saink is tudtak plusz erõt hozzá- nálatos öngóllal szépítettek a
Szófia elleni meccsre tehát sokan Köszönjük a gondolat meg-
tenni a játékunkhoz, újabb gólunk szalkaiak (3-1). Még magunkhoz
is hozzájuk fûzõdik. Halász Nor- sem tértünk, és az emberhátrány- SORSOLÁS voltak eleve kíváncsiak. Erre valósítónak, és a technikai sze-
ban játszó vendégek védõsorunk alapozva fogant meg Szilágyi mélyzetnek - élén Katona Robi-
bi indította a becserélt Köllõ Sándornak és stábjának fejében nak - ezt a feledhetetlen estét, no
elmélázása mellett egy percen augusztus
Jenõt, õ higgadtan adott be az egy életrevaló ötlet. Mennyivel meg fõleg Debrecennek. A tervek
belül szorossá tették a meccset (3- 15. Nábrád - Csenger
alapvonalról, és a születésnap- más végignézni a TV készülékkel szerint a magyar válogatott õszi
2). Most mi kerültünk padlóra, 22. Csenger - Mátészalka
ját ünneplõ Szabó Róbert -alias szemben egyedül egy üveg sörrel, meccseit a Sportcsarnokban
minden csapatrészben hibát-hi- 29. Sonkád - Csenger
Bindár a bal sarkot lõtte ki a mint barátokkal és szurkolótár- ugyanilyen körülmények - és re-
bára halmoztunk, és a belelkesült szeptember
82.percben (1-2). Ezzel aztán el sakkal közösen végigizgulni, mélhetõleg az eredmények is
szalkaiak a 83.percben egy les- 5. Csenger - Kocsord
is dõlt a mérkõzés, amely végig egymást bíztatva (természetesen ilyenek lesznek - között nézhetjük
gyanús helyzetbõl egyenlítettek 12. Nagyszekeres - Csenger
élvezetes, hajtós párharcot hozott, x sörrel) egy sorsdöntõ meccset. meg.
(3-3). Hát bizony a félidõ köze- 19. Csenger - Tisztaberek
melybõl egységünknek köszön- A gondolatot tett követte, és Bõvebb felvilágosítást a Sport-
pén még nem gondoltuk azt, hogy 26. Vámosoroszi - Csenger
hetõen mi kerültünk ki gyõztesen.
a végére alig várjuk majd a le- október augusztus 26-án a langymeleg csarnokban kaphatunk errõl.
fújást. 4. Nagydobos - Csenger
VIII. 22. Mennybõl a pokolba 10. Csenger - Tiszakóród Szerkeszti: a Szerkesztõ Bizottság
Csenger - Mátészalka 3-3 (1-0) Hiába volt a 3 gólos elõny, kevés-
17. Kölcse - Csenger Fõszerkesztõ:
Az erõviszonyokat tekintve a nek bizonyult a nagyobb rutinnal Mesterné Juhász Beáta
rendelkezõ, Nb-s játékosokkal 24. Csenger - Tyukod Szerkesztõség címe:
nagyobb játékerõt felvonultató november
megtûzdelt bajnokesélyesek el- 4765 Csenger, Ady u. 14.
szalkaiak voltak eleve az esélye- 1. Nyírmeggyes - Csenger Kiadja: Csenger Város Önkormány-
sebbek, de elsõ hazai meccsünkön len. Mindenesetre le a kalappal a zata, Csenger Ady u. 14.
csengeri legények teljesítménye 7. Csenger - Porcsalma Felelõs kiadó: Dr. Simai Zoltán,
majdnem meglepetés született. 15. Tunyogmatolcs - Csenger Csenger és a városkörnyék
Támadó felfogásban, harciasan elõtt! Csenger Város jegyzõje
20. Csenger - Szatmárcseke közéleti havilapja ISSN 0866-2576