You are on page 1of 7

A tartalomból

Egymást követõ ünnepeink


(2. oldal)
Névadónk Petõfi
(3. oldal)
Békakocsonya és biológia
(4. oldal)
Csenger a magyar irodalomban
CSENGER ÉS A VÁROSKÖRNYÉK (5. oldal)
KÖZÉLETI HAVILAPJA
Szi-Zo városi kispályás bajnokság
XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM
2010. február-március - ÁRA: 130,- Ft (6. oldal)

Országgyûlési képviselõk választása 2010. Gazdálkodás, tervek 2010-ben


A Csengeri Hírmondó hasábjain zolás birtokában más településen tani, a választáson történõ rész- Interjú Apáti György polgármesterrel
- immár hagyományosan - tájé- is leadhatják szavazatukat abban vételük biztonsága érdekében.
koztatást adunk az országgyûlési az esetben, ha az igazolásukat A jelölõ szervezetek, jelöltek
képviselõk választásával, lebo- idõben elkérték. választási kampányt az elsõ
nyolításával kapcsolatos legfon- Az igazolás kiadására - a vá- választási fordulót megelõzõen
tosabb tudnivalókról. lasztás elsõ és második for- 2010. április 9.-én (péntek)
A Magyar Köztársaság Elnöke a dulójára egyaránt! - személye- 24.00 óráig, míg a második for-
2010. évi országgyûlési választá- sen, vagy meghatalmazott útján dulót megelõzõen 2010. április
sok elsõ és második fordulóját 2010. április 9.-én (péntek) 23.-án (péntek) 24.00 óráig foly-
2010. április 11. és április 25. 16.00 óráig van lehetõség az tathatnak.
(vasárnap) tûzte ki. adott település jegyzõjénél. Az úgynevezett "kampány-
A választási értesítõk és az aján- Azok a választópolgárok, akik csend" idõszakában, 2010. áp-
lószelvények kézbesítése a lap igazolással rendelkeznek, de va- rilis 10.-én 00.00 órától április
megjelenésének idõpontjában lamely oknál fogva mégis az ere- 11.-én 19.00 óráig, illetõleg
már megtörtént, azokat a vá- deti szavazókörben kívánnak 2010. április 24.-én 00.00 órától
lasztópolgárok kézhez kapták, szavazni, a választópolgár kérel- április 25.-én 19.00 óráig tilos és
minimális volt a nem kézbesít- mére egy alkalommal - 2010. törvénybe ütközõ a kampány
hetõ választási értesítõk száma. április 8.-án (csütörtök) 16.00 folytatása.
A választók nyilvántartását óráig- a Helyi Választási Iroda Plakátot állami, vagy önkor-
- Gazdaságilag lezárult a 2009- Ez Csenger esetében óriási
2010. február 10-e és 17-e az igazolás egyidejû bevonása mányzati hatóságok épületeinek
es év. A képviselõ-testület feb- szám, 44 millió forint. A nor-
között tette közszemlére a hi- mellett visszaveheti a névjegy- falán, kerítésén nem szabad elhe-
ruári ülésén a tavalyi 123 millió matívakieséshez hozzájárul a
vatal, az a választópolgár, aki ér- zékbe. lyezni, ezekben az épületekben,
tesítõt nem kapott a nyilvántar- Abban az esetben, ha a válasz-
forintos hiánnyal szemben idén negatívan alakuló demográfia is.
helyiségekben választási gyûlést
tásba vételrõl, a kihagyás, törlés, tópolgár nem tud személyesen, sem lehet tartani, ideértve a ki- 153 millió forinttal fogadta el a Sajnos, egy osztállyal kevesebb
illetõleg a felvétel miatt 2010. vagy meghatalmazottja útján el- jelölt a szavazóhelyiségeket is, 2010. évi költségvetést. Elõrelát- gyermek fog a jövõ tanévtõl
február 17-én nyújthatott be ki- járni az igazolás kiadása érde- más ingatlanok esetében a tulaj- hatóan hogyan fog alakulni ez iskolába járni. Ha ehhez hozzá-
fogást a Helyi Választási Iro- kében, annak kiadását ajánlott donos - kezelõ hozzájárulását az esztendõ? tesszük a lecsökkentett kistérsé-
dánál. levélben is kérheti azt az ille- kell kérni a plakát kihelyezésére, - A 2010-es végleges költség- gi normatívát is, akkor még
Kérjük azokat a választópolgá- tékes jegyzõtõl, azonban ebben vagy gyûlés tartására. vetést rengeteg egyeztetés elõzte további 13 millió forinttal szû-
rokat, akik a választásról értesí- az esetben legkésõbb 2010. A plakátokat az, aki elhelyezte, meg. Az ország gazdasági álla- kült az állami a finanszírozás.
tõt nem kaptak, szíveskedjenek a április 6.-án (kedd) a kérelemnek vagy akinek az érdekében elhe- pota rányomta bélyegét az önko- De megszûnt a sport és a köz-
Polgármesteri Hivatalt felkeresni meg kell érkeznie. lyezték 2010. május 25.-ig köte- rmányzat büdzséjére. Súlyos ter- mûvelõdés támogatása is. Eze-
a nyilvántartás egyeztetése, és az Amennyiben a küldemény a ha- les eltávolítani. heket ró a településekre, hogy ket a területeket pályázati lehetõ-
értesítõ, valamint az ajánló- táridõig nem érkezik meg, az A választás napján, mindkét for- nagy mértékben csökkent a ségekkel szeretnénk támogatni.
szelvény kiadása érdekében. igazolás kiadására már nincs dulóban, a szavazóhelyiségek közoktatás támogatása. (folytatás a 3. oldalon)
A módosított névjegyzék a mód, tekintettel arra, hogy a reggel 06.00. órától este 19.00
választások elsõ fordulója elõtt
2010. április 9-én 16.00 óráig, a
választók nyilvántartásából tör-
ténõ törlést, illetve az új helyen a
óráig tartanak nyitva, a válasz-
tópolgárok ebben az idõszakban
A képviselõ-testület jóvághagyta
második forduló elõtt 2010. áp-
rilis 23.-án 16.00 óráig tekint-
felvételt már nem lehet lebo-
nyolítani. A névjegyzéket 2010.
adhatják le szavazataikat a
választási értesítõben megjelölt
a 2010-es költségvetést
hetõ meg a Polgármesteri Hiva- április 10. után lakcímváltozás címen. A Város Önkormányzat Képvise- lalkoztatás biztosítása, valamint a
talban. miatt már nem lehet módosítani. Városunkban a szavazóhely- lõ-testülete a 2010. február 15-ei szervezetfejlesztések, beruházá-
Az ajánlószelvényeket 2010. Azok a választópolgárok, akik iségek az elõzõ választások szer- ülésén tárgyalta meg a város sok megvalósítása.
március 19.-én (péntek) 16.00 nem hazánkban kívánnak sza- inti gyakorlat alapján, körze- 2010. évi költségvetésérõl szóló Ebben az évben jelentõsen áta-
óráig lehet a jelölõ szervezetek vazni (pl. külföldi munkavál- tenként a megszokott helyükön elõterjesztést és a hozzá kapcso- lakult az állami támogatások
képviselõjének átadni, az ajánlás lalók, tanulók, stb.) a külkép- kerültek kialakításra, a választó- lódó napirendeket. rendszere és részben az elmúlt évi
lehetõsége ezzel a határnappal viseleti névjegyzékbe való fel- polgárok az értesítõben megje- A 2010. évi tervezést több olyan szinten maradt az egyes felada-
lezárul. vételüket személyesen, vagy tel- lölt, a lakóhelyük szerinti körzet tényezõ határozta meg, amelyek tokhoz társuló támogatások ösz-
Az ajánlószelvénynek tartalmaz- jes bizonyító erejû magánokirat- szavazókörében szavazhatnak. egyrészt az ország gazdasági szege, ugyanakkor több területen
nia kell az ajánló családi és ba foglalt meghatalmazással ren- A Képviselõ-testület megválasz- helyzetébõl, másrészt pedig a az állam már azt várja el az ön-
utónevét, a lakcímét és a szemé- delkezõ meghatalmazott útján totta a Helyi Választási Bizott- helyi és az önkormányzat társulá- kormányzatoktól, hogy kizárólag
lyi azonosító jelét, továbbá az kérhetik a lakcímük szerint il- ság és a Szavazatszámláló Bi- sai sajátosságaiból adódnak, min- az alapfeladataikat lássák el, eh-
ajánlani kívánt jelölt és a jelölõ letékes Helyi Választási Iroda zottságok tagjait és póttagjait, dezen tényezõk az elmúlt évhez hez biztosítsák a saját bevételeik
szervezet nevét, megnevezését. vezetõjétõl 2010. március 19-ig akik a választást megelõzõen fel- képest is negatív irányba hatá- bõvítését, és a nem kötelezõ fela-
Az ajánlószelvényt a választó- (péntek) 16.00 óráig. A külkép- készítésen vesznek részt és esküt rozták meg a Képviselõ-testület datok közül csak azokat lássák el,
polgároknak saját kezûleg kell viseleti névjegyzékbe való felvé- tesznek a törvény szerint. rendelkezésére álló forrásokat és amelyek finanszírozására illetve
aláírniuk. tel ajánlott levélben is kérhetõ A választókerületben jelöltet, a mûködési hiány növekedését fenntartására képesek.
Az ajánlásért elõnyt adni, vagy úgy, hogy az legkésõbb ugyan- illetve listát állító jelölõ szerve- okozták. A városi költségvetés tervezése
ígérni, illetve elõnyt kérni, vagy eddig az idõpontig megérkezzen zetek a Szavazatszámláló Bizott- A Képviselõ-testület kiemelt célja során az állami támogatások te-
annak ígéretét elfogadni a tör- a Helyi Választási Irodába, az ságok mellé a megbízott tag- ebben az évben is az önkormány- kintetében meg kellett azt állapí-
vény szerint tilos, illetve bünte- "elkésett" kérelmet teljesíteni jaikat legkésõbb 2010. április 2.- zat mûködõképességének meg- tani, hogy az iskolás korú gye-
tendõ cselekmény. nem áll módjában az illetékes án (péntek) 16.00 óráig jelent- õrzése, az alapfeladatok ellátását rekek körében folyamatosan
Azok a választópolgárok, akik jegyzõnek. hetik be, ezt követõen a jogsz- szolgáló intézmények fenntartása, csökken a tanulólétszám, emiatt a
nem a lakóhelyükön kívánnak Kérem a Tisztelt Választópol- abály kizárja a megbízás elfo- a foglalkoztatotti létszám lehe- hozzá társuló állami támogatás
szavazni, a lakóhelyük szerint gárokat, hogy a fenti határidõket gadását. tõség szerinti megõrzése, a szo- összege is kevesebb.
illetékes jegyzõtõl kapott iga- szíveskedjenek pontosan betar- ciális juttatások és a közcélú fog- (folytatás a 2. oldalon)
(folytatás a 3. oldalon)
2. CSENGERI HÍRMONDÓ 2010. február-március

Egymást követõ ünnepeink A képviselõ-testület jóvághagyta a 2010-es költségvetést


A húsvéti ünnepkörben a csúcs, pénztárcádba, hozzányúl a rossz (foytatás z 1. oldalról) társulás létrehozását, amely az latilag szünetelnek, ezek biz-
Jézus diadalmenete nagypéntek szokásaidhoz, kiengedi a hamis állami támogatások bõvülésével tosításáról a Képviselõ-testület év
felé, és maga a kereszthalál gondolataid galambjait, felfordít- Az alapfokú oktatást ellátó "Pe- jelentõsen segítheti az önkor- közben, a gazdálkodás helyzetétõl
eseménye. Ami igazán fontos, az ja azokat a dolgokat, amiket te tõfi Sándor" Általános Mûvelõ- mányzatok további munkáját és a függõen hozhat döntést.
már nagypénteken átélhetõ. Ek- biztosnak akartál tudni, amihez dési Központ és Könyvtár, Peda- szolgáltatások biztosítását. Kiemelt feladata az önkormány-
kor lehet bennünk a legtöbb és görcsösen ragaszkodsz, ami az
gógiai Szakszolgálat intézmény- Az alapfokú közoktatás területén zatnak a szociális juttatások lehe-
leggyümölcsözõbb csend. Ekkor Isten helyére került, akkor már
ben az iskola vezetése különbözõ az önkormányzat társulásban látja tõség szerinti biztosítása, ezen
tehetjük leginkább mérlegre az belõled sem szól a hozsanna,
szervezési feladatokkal tudja el a feladatait, tagintézményt belül külön figyelmet érdemel a
életünk eseményeit. Ekkor élhet- vagy csak kevésbé. Talán e miatt
kezelni ebben és a következõ tan- mûködtet Csengerújfalu és Ura közfoglalkoztatás helyzete. A
jük át földi létünk legnagyobb hiányzol abból a templomból,
mélységét és magasságát. Ekkor amit maga Jézus tisztított meg, évben a problémát, illetve egyez- községekben, a társult önkor- 2010.évi közfoglalkoztatási tervet
fedezhetjük fel, hogy egy erõtlen forgatott fel, mert ott csak az õ- tetést végzett az önkormányzat a mányzatok területérõl a gyerekek a költségvetéssel egyidejûleg
vagy dicstelen múltból mégis szinte, önmagát Isten elõtt vállaló társult önkormányzatok vezetõi- beszállítása és hazajuttatása isko- elfogadta a Képviselõ-testület, a
lehet egy reményteljes jövõ. Azt, imádkozó ember fért meg. Jézus vel a közösen ellátott feladatok labusszal történik. A közoktatási lehetõ legtöbb munka nélkül lévõ
hogy még van egy felépíthetõ és nem fenyegetni, hanem megtisztí- biztosítása érdekében. Kiemelt törvény változásaiból eredõen az ellátottat kívánja foglalkoztatni az
egy értékes jövendõ elõttünk. Itt tani akart bennünket. Helyre akar- szempont volt ebben a tekintetben intézmény feladat ellátását hozzá önkormányzat, egyrészt a telepü-
nem csak magunkra nézünk, ha- ta állítani az isteni rendet. az, hogy a csengeri és a bejáró kellett igazítani "a méretgazdasá- lés üzemeltetés, másrészt az in-
nem arra a Krisztusra, aki értünk, Mi azt kérdezhetjük, hogy med- gyerekek változatlan színvonalon gosság" elvéhez, ugyanakkor a tézményi feladat ellátás, harmad-
még a Golgota keresztjén is tudott dig megyünk Jézussal? Az még részesülhessenek oktatásban, to- Képviselõ-testület nem kívánta részt pedig külsõ szervezetekkel
és akart imádkozni. Egy bûnös, fontosabb kérdés, hogy meddig vábbá az, hogy ne emelkedjen az megemelni az osztályok létszá- kötött megállapodások alapján,
eltévedt, megvásárolható, hazug, ment el Jézus? Végig. Egészen a osztályok átlaglétszáma annak mát, lehetõségeihez mérten to- így munka jövedelemhez kívánja
becstelen és feszítsd meg-et kiáltó Golgota keresztjéig, és nem ellenére, hogy a kormányzati vábbra is biztosítja az eddig is juttatni a rászorulókat.
népért, van ereje, van szeretete azt maradt alatta, hanem engedte, szándék szerint az egy osztályra megszokott szolgáltatásokat. A Képviselõ-testület által koráb-
kérni az Atyától, hogy bocsásson hogy felszögezzék arra. Aki jutó gyerekek számának eme- Az iskolában tovább folytatódik ban elhatározott fejlesztések meg-
meg nekik, mert nem tudják, hogy mindvégig Jézussal marad, az át- lésével lehet a fajlagos költsé- az integrációs nevelés és a kom- valósítására benyújtott pályázatok
mit cselekszenek. Ez engem min- élheti a húsvét hajnalát, amikor geket csökkenteni. Az állami petencia alapú oktatás feltéte- elbírálása folyamatosan történik,
dig megállít, és elgondolkodásra kiderül, hogy Isten gyõztes a támogatás és a tényleges kiadások leinek biztosítása, az elnyert pá- az önkormányzat a szükséges
késztet. halálon, mert van feltámadás. közötti különbözetet a Képviselõ- lyázatok keretében, ebben az év- saját forrást az erre a célra kibo-
A felkérés úgy szólt, hogy írjak a Azok megláthatják az Isten dicsõ- testület az egyéb saját forrásaiból, ben várható jelentõs infrastruk- csátott kötvény ellenértékébõl és
Húsvétról. Szívesen megteszem, ségét. Jézus feltámadt, nem ma- illetve a kistérségi támogatásból turális fejlesztés az informatikai annak hozadékából biztosítja.
de úgy, hogy a Nagypéntek gyõ- radt a sírban. Átment Jeruzsá-
biztosította. A Kistérségi Társu- eszközök területén. Kiemelt feladatként kezeli a Kép-
zelme felõl látom a Húsvét dia- lemen, fel a Golgotára, a kereszt-
lási Tanács a jogszabály szerint Az önkormányzat az alapfokú viselõ-testület a szennyvíz beru-
dalmas reggelét. A húsvéti ünnep- re, meghalt, eltemették, harmad-
kiutalandó támogatáson felül töb- közoktatás területén is kezdemé- házás megvalósítását, a járóbeteg
kör ugyanis a virágvasárnappal napon feltámadott, s aki vele jár,
kezdõdik. Virágvasárnapot is a az meglátja Õt a mennyei dicsõ- blettámogatást sajnos sem a nyezte kistérségi szintû intéz- szakellátó központ létesítését, e
nagypéntek felõl tudjuk nézni. Mi ségben. Ezért nagyon fontos, kér- pedagógiai szakszolgáltatások- mény létrehozását a Társulási pályázatok vonatkozásában az
már tudjuk, hogy kicsoda Jézus és dés, hogy meddig mész vele? hoz, sem pedig a mozgókönyvtári Tanácsnál annak érdekében, hogy elõzetes bírálatok már megtörtén-
hogy mit tett a golgotai kereszten Akik idelent vállalják Õt, azok ellátáshoz nem biztosított. a meglévõ oktatási rendszer tek, a támogatásról szóló dön-
minden emberért. Egy szomorú odafent vele lesznek a mennyei Az egészségügyi ellátás területén mûködõképességét biztosítani tések remélhetõleg rövidesen
szenvedéstörténetnek a kezdete dicsõségben. Õ mondta, hogy elõ- a Képviselõ-testület továbbra is tudja, és az ellátás színvonala ne várhatóak.
indul virágvasárnap, amelynek a re megyek, és helyet készítek biztosítja mind az egészségügyi változzon, az így biztosítható A költségvetésrõl szóló rendelet-
vége a kereszthalál lett, ami vált- néktek. Isten nem hazudik. Jézus alapellátást, mind pedig a járó- többlet állami támogatások tervezet elõkészítése az ebben az
ság mindenki számára ezen a útja diadalmenet volt nagypéntek beteg szakellátásokat, az ehhez igénybe vételével. évben jelentõsen megváltozott
földön. Sokan csak azt várták, felé. S aztán jött a feltámadás. szükséges forrásokat az intéz- Az óvodai ellátás fenntartásához államháztartási törvény szabá-
hogy Jézus majd kiûzi a római Azért írtam Húsvét kapcsán az én mény rendelkezésére bocsátja. Az biztosítja az önkormányzat a lyainak megfelelõen a társult
megszállókat. A szamárháton ér- nagypéntekemrõl, mert arra gon- elmúlt év végén és ez év elején szükséges forrásokat, amelyet önkormányzatok polgármestere-
kezõ Jézus, mégis királyként vo- doltam, hogy városunkban sajnos eredményre vezettek az egyeztetõ több önkormányzattal együtt tár- ivel, vezetõivel, az intézmények
nul be Jeruzsálembe, hogy elvé- még mindig sokan lesznek, akik tárgyalások a fogorvosi ellátá- sulásban lát el, tagintézményt vezetõivel, az érdekképviseleti
gezze a megváltói munkát. Akkor nem jönnek el templomainkba sokkal kapcsolatosan, így a Szamosbecs községben mûködtet. szervek képviselõivel, és a ki-
is és ma is a tömegekkel könnyû ezekért a jó hírekért. E sorok talán Kristadanta Kft., illetve az ÉP- A Csengeri ÁMK felújítására sebbségi önkormányzattal egyez-
volt menni, ahol arról beszélnek, többet jelentenek nekik, mintha a DENT Kft. biztosítja a két körzet közösen benyújtott pályázat ered- tetett módon történt.
hogy Jézus milyen nagy tanító, húsvéti szokásokról írtam volna és a hozzá tartozó települések el- ményeként ebben az évben új Az önkormányzatok és így a
gyógyító, csodatevõ. Ma is igaz, néhány gondolatot. Mindenkit ar- látását, valamint az iskola fogá- óvoda épület kerül átadásra a város gazdálkodására ható ne-
hogy ott vagyunk az Isten ol- ra buzdítok, hogy menjünk végig szati szûrõvizsgálatokat és ellá- községben. A bölcsõdei ellátás te- gatív tényezõk - lakosságszám
dalán, mint vallásos emberek, de az úton, hogy lehessen mindany-
tást. rületén jelenleg már 12 fõ gyer- csökkenése, gazdasági válság,
amikor ez már valamilyen pénz- nyiunknak boldog húsvéti ünne-
Az önkormányzat továbbra is fenn- mek ellátására van lehetõség, az stb. - azt követelik meg valameny-
be, vagy árba kerül, amikor ezért pünk.
tartja a bentlakásos idõsek ott- ellátotti létszám bõvítésének en- nyi önkormányzati képviselõtõl,
fizetni kell, az életünkkel akár,
honát, amelyet pályázati úton kor- gedélyezését követõen. az intézmények vezetõitõl, hogy a
akkor már meggondolja a legtöbb Húsvéti köszöntõm
ember. Jézus tudta, hogy meg kell szerûsíteni, illetve igény szerint A Polgármesteri Hivatal költ- lehetõ legszigorúbb gazdálkodási
halnia a bûnökért, a bûnösökért. Nagypénteki gyásznap, örömre bõvíteni kíván, és szélesíteni ségvetésében kerültek megter- elvek mentén hajtsák végre a
Halálával tette szavahihetõvé az változott, szándékozik a nappali ellátások vezésre az önkormányzat mûkö- 2010.évi költségvetést, amelynek
életét. Mi leginkább az ellen Húsvét reggelére, Jézus (házi segítségnyújtás, étkeztetés désével összefüggõ kiadások, forráshiánya 153 millió Ft. A
szoktunk tiltakozni, amikor aka- Feltámadott. stb.) körét, valamint az ellátottak amelyek a település üzemelte- hiány egy részére az ÖNHIKI
ratunknak kell meghalni az Isten És ma mindenkinek meg kell lát- számát annak érdekében, hogy a téshez, illetve a Képviselõ-tes- rendszerén belül tud pályázni,
akaratával szemben. Amikor nia, településen élõ idõs korúak meg- tület és bizottságai mûködéséhez ugyanakkor a legtakarékosabb
kezdte kiûzni a templomból az Hogy nincs a sírban az Isten Fia. felelõ gondoskodásban részesül- kapcsolódnak. módon kell mûködtetni az intéz-
árusokat, már kevesen maradtak Sírjáról a nagy kõ elvétetett, hessenek. A jelentõs bevételi kiesések el- ményeket és a várost, annak érde-
mellette. Jézusért nem csak lelke- Életre kelt, ki megfeszíttetett. A városban és a térségben élõk lenére az önkormányzat fontos- kében, hogy év végére a hiány a
sedni kellene, hanem engedel- Érettünk jött, miattunk számára ebben az évben is biz- nak tartja a város társadalmi életét lehetõ legkisebb mértékre csök-
meskedni neki. Virágvasárnap szenvedett, tosítottak a járóbeteg szakellátá- meghatározó civil szervezetek kenjen, hiszen azt csak mûködési
mindannyiunk kérdése lett, hogy Halála érettünk elvégeztetett. sok, az önkormányzat benyújtotta támogatását még akkor is, ha an- célú hitel felvételével tudja kezel-
meddig mész Jézussal? Meddig Az Õ diadalmas példája így a pályázatát a járóbeteg szakellátó nak nagyságrendje az elõzõ évek- ni az önkormányzat. A hitel fel-
mennek Vele, virágvasárnapon tanít: központ bõvítésére, létesítésére, hez képest csökkent, a Képviselõ- vétele egy lehetséges eszköz,
konfirmáló fiataljaink? Persze az Feltámadunk! Ez a húsvéti hit. amely jelentõs minõségi javulást testület szándéka az, hogy a civil azonban ennek "továbbgörgetése"
is végtelenül fontos kérdés a gyer- Keresztyén testvérem és te ezt eredményez a megvalósítását kö- szervezetek pályázataihoz szük- nem lehet célja és érdeke a
mekeinkre nézve, hogy meddig hogy látod? vetõen az egészségügyi ellátás- séges saját forrást tudja biztosí- Képviselõ-testületnek, ezért vala-
mennek Jézussal a szülõk és ke- Számodra a Jézus feltámadott? ban. tani. mennyi szükséges intézkedés
resztszülõk, vagy nagyszülõk. Ha velem együtt vallod és így A szociális alapellátások tekin- A költségvetés tervezése során az megtételét vállalni kell, át kell
Furcsa emberek vagyunk mi, hiszel,
tetében a városi önkormányzat önkormányzat intézményeinek gondolni az egyes feladatok el-
hiszen a virágvasárnapi "Hozsan- Te is az Úr Jézus megváltottja
kezdeményezte a térség önkor- vezetõivel az érdekképviseleti látásának módját és annak felté-
na" szóból, nagypéntekre az lett, leszel.
mányzatainál, és a Többcélú Kis- szervekkel történt egyeztetés teleit, amelyhez a város vala-
hogy "Feszítsd meg!" Kellett a
gyõztes vezér, de nem kellett az Boldog Húsvétot kívánok! térségi Társulásnál, hogy a alapján a közszférában dolgozók mennyi polgárának támogatását
Isten Báránya, a szenvedõ Mes- Társulási Tanács közremûködé- részére ebben az évben sem tör- és megértését, valamint aktív
siás. Gondolkozzunk el azon, Bartha Gyula sével kistérségi szintû intézmény ténik bérfejlesztés, illetõleg a együttmûködését kérjük.
hogy amikor Jézus belenyúl a esperes-lelkipásztor megszervezését és erre vonatkozó béren kívüli juttatások is gyakor-
2010. február-március CSENGERI HÍRMONDÓ 3.

Országgyûlési képviselõk Gazdálkodás, tervek 2010-ben


választása 2010. Interjú Apáti György polgármesterrel
(folytatás az 1. oldalról) tisztítómû kiépítése. Még nem szer rendbetétele, az utak rend-
(folytatás az 1. oldalról) zófülkében csak egy választó-
történt meg a szerzõdéskötés, de betétele és még sorolhatnám.
polgár tartózkodhat a szavazás
Az elsõ számítások a teljes költ- az elõkészületeket elkezdtük. Remélhetõleg ezekre is sor
A megbízottak akkor vehetnek ideje alatt.
ségvetést tekintve 220-230 mil- Valószínûleg nyár elején-köze- kerül.
részt a választási szervek mun- Az esetlegesen elrontott szava-
lió forint kiesést feltételeztek, pén elkezdjük az 1 milliárd 800 - A foglalkoztatással kapcsolat-
kájában, ha esküt tesznek, ter- zólap cseréjét egy alkalommal
amibõl a számítások, intézményi millió forintos beruházás meg- ban már említette a beruházá-
mészetesen felkészítésükrõl a még az urnába történõ bedobás
Helyi Választási Iroda gondos- tárgyalások után 150 millió ma- valósítását. Szintén befutó pá- sokkal járó munkalehetõséget.
elõtt lehet kérni, a rontott sza- radt meg. Úgy gondolom, hogy lyázat a kistérségi járóbeteg-szak- Milyen elképzeléseik vannak a
kodik. vazólapot a Bizottságnak vissza
Amennyiben az országgyûlési ez a hiány még kezelhetõ. ellátó, egészségügyi központ munkaerõ-pici helyzet javítá-
kell adni. - Mibõl pótolják a forráshiányt? bõvítése. Az LHH-s (Leghát- sára vonatkozóan?
választási eljárással kapcsolat- A kitöltött szavazólapot az urná-
ban bármilyen kérdésük merülne - Idén is számítunk az ÖNHIKi- rányosabb Helyzetû Kistérségek - Az említett fejlesztések már
ba kell elhelyezni, a szavazólap- re (Önhibáján Kívül Hátrányos címzett támogatása) programból önmagukban növelik majd a vá-
fel, kérem forduljanak bizalom- pal együtt átadott borítékban. Helyzetben lévõ önkormányza- 550 millió forintot hagytak jóvá ros vonzerejét. A munkahellyel
mal a Helyi Választási Iroda Azok a választópolgárok, akik tok támogatása) és a 6/3-as tá- erre a célra, most várjuk a is járó befektetések akkor tele-
munkatársaihoz a Polgármesteri egészségi állapotuknál, vagy mogatásra, ami a mûködésképte- pályázat elbírálását. Itt a szakel- pülnek le egy helyen szívesen,
Hivatalban. egyéb akadályoztatásuknál fog- lenség megelõzõsét szolgálja. látásban lesz ugrásszerû bõvü- ha minden infrastrukturális fel-
va nem tudják a szavazólapot ki- Ebbõl a két tételbõl 90-100 mil- lés. Összesen 18 szakorvos fog tétel megvan. Mi ezeket a fel-
A szavazás napján a Szavazat- tölteni, a Bizottságtól segítséget lió forint támogatást szeretnénk ki-járni Csengerbe, és a külön- tételeket megteremtjük, sõt tu-
számláló Bizottságok a szavazó- kérhetnek, ebben az esetben an- lehívni, illetve a kötvénykibo- bözõ egészségügyi területeken risztikai szempontból is próbál-
helyiség kinyitását megelõzõen nak két tagja együttesen segít a csátásból várunk még bevételt. szolgáltatást nyújtani a bete- juk népszerûsíteni a várost.
elõkészítik a szükséges iratokat, szavazólapok kitöltésében, a Emellett nagyon fontos elv a geknek. Az épület is bõvülni - Egy város menedzseléséhez
valamint ellenõrzik a szavazóhe- választópolgár akarata szerint. takarékosság és a folyamatos pá- fog, ami a városközpont eszté- hozzátartoznak a turisztikai kez-
lyiség környezetét, szükség sze- Mást - a bizottság tagjain kívül- lyázás. Említettem, hogy a sport tikai látványát is emeli majd. deményezések is. Idén mit ter-
rint eltávolíttatják azokat a hir- segítség nyújtására nem szabad és a kultúra területének fenn- Azt gondolom, hogy a geoter- veznek?
detményeket, amelyek befolyá- felkérni. tartása az önkormányzatokra mikus közmûrendszer 700 mil- - Többek között turisztikai cél-
solhatják a szavazókat. Azok a választópolgárok, akik maradt. Most nyújtunk be töb- lió forintos elképzelés is lassan zattal jött létre az Almavirág Ün-
Felhívom a választópolgárok fi- mozgásukban korlátozottak, bek között egy 50 millió forintos révbe ér. Az elképzelésünket nep, amit idén egybekötünk az
gyelmét, hogy a szavazás napját vagy fekvõbetegek, személye- projektet, ami a fenntartást (di- befogadták, hamarosan kiderül, 1970-es árvíz 40 éves évfor-
megelõzõen, azaz április 10-én
sen, vagy megbízottjukon ke- áksport, közmûvelõdés), prog- hogy nyertünk-e. Ez a fejlesztés dulójára rendezett ünnepséggel
és április 24-én (szombat) 00.00
resztül kérhetik, hogy a Szava- ramszervezést segíti. A nagyobb a városközpontban lévõ intéz- is. Elkészül a Szamos-híd ki-
órától kampánycsend lép életbe,
zatszámláló Bizottság a lakásu- rendezvényeink költségeit ményeinkben oldaná meg a me- csinyített mása, aminek avatása
amely idõtartam alatt a szavazás
kon felkeresse szavazatuk leadá- egyébként is évek óta pályázati legvízellátást és a fûtést. A ter- május 1-jén az újtelepi parkban
befejezéséig minden fajta kam-
sa érdekében, természetesen a pénzekkel enyhítjük. Ezekkel az vezett beruházások - még ha lesz. Ezen a napon a szokásos
pánycélú hirdetés, hirdetmény
mozgó urna igénybevételére intézkedésekkel reményeink idõszakosan is - nagyon sok módon az almáskertekben meg-
vagy nyilatkozat közzététele a
csak indokolt esetben van lehe- szerint fenn tudjuk tartani és helyinek biztosítanak majd szenteljük az almafa ágakat,
törvény szerint szigorúan tilos,
tõség. színvonalasan tudjuk továbbra is munkát. Évek óta elõ van majd kulturális mûsort szerve-
ezért kérem, hogy ebben az idõ-
Többször merült fel kérdésként, mûködtetni az intézményeinket. készítve a városrehabilitációs zünk a városközpontban. Ter-
szakban ezt a szabályt tartsák be,
ezért tájékoztatom a Tisztelt Ol- - A városatyák által jóváhagyott programunk, de a gazdaságos vezzük még a nagyszabású
illetve ha ilyen jellegû cselek-
vasókat, hogy a mozgóurnát nem költségvetésben nemcsak a mû- mûködtetés miatt az iskolát ki- augusztus 20-i állami ünnep
ményt tapasztalnak szívesked-
lehet más településre (pl. kórház- ködtetés, hanem a fejlesztés is véve az összes intézményünk- mellett a közkedvelt õszi Al-
jenek azt a Polgármesteri Hiva-
ba) átvinni, így csak Csenger te- nagy hangsúlyt kap. Idén milyen ben szeretnénk a nyílászárókat mafesztivált is. Reményeink sze-
talban a Választási Iroda tagja-
rületén lehet ilyen módon sza- beruházásokban gondolkodnak? cserélni, a fûtést korszerûsíteni. rint ezek a kezdeményezések
inak, vagy a Szavazatszámláló - Ami biztos, hogy befutott pro- Régi álmunk a bel-, és külte- hozzájárulnak városunk népsze-
vazni.
Bizottságnak illetõleg az Orszá- jekt, az a szennyvízhálózat és rületi csapadékvíz-elvezetõ rend- rûsítéséhez.
A szavazás az ismertetett módon
gos Egyéni Választókerület
Választási Irodájánál (Fehér- 19.00 óráig tart, ekkor a bi-
gyarmat) jelezni. zottság a szavazó helyiséget be-
zárja és értékeli a szavazatokat,
"Névadónk Petõfi"
A Bizottság az elsõ választópol-
gárral ellenõrizteti az urnákat, és majd a választási iratokat a Pol- Lezárult a három hetet meghaladó projekt az általános iskolában
abba ellenõrzõ lapot helyeznek gármesteri Hivatalban átadja.
Nagyszabású rendezvénysorozat
el, amely igazolja, hogy az urna színhelye volt Csengerben a Petõ-
a szavazás megnyitásakor üres Kérem a választópolgárokat,
hogy a szavazás gyors, pontos és fi ÁMK. A kompetencia alapú ok-
volt. Ezt követõen a bizottság tatás keretén belül az iskola tanu-
ellenõrzi a választópolgárok zökkenõmentes lebonyolítása ér-
dekében, még a választásokat lói és tanárai úgynevezett projekt-
adatait a névjegyzék alapján, a módszer segítségével ismer-
névjegyzéket a szavazó aláírja, megelõzõen ellenõrizzék szemé-
kedtek meg a névadó, Petõfi Sán-
majd részére átadják a szava- lyi igazolványuk érvényességét,
dor költészetével, életútjával, és
zólapokat, amelyekkel érvénye- a szavazásra az érvényes szemé-
korának történelmi hátterével. Az
sen egy egyéni jelöltre és egy lyi igazolványukat (lakcímiga-
alkalmazott módszer természeté-
jelölõ szervezet listájára lehet zolványukat) és a választásról bõl adódóan elvetette a hagyo-
szavazni, a megnevezésük elõtt kapott értesítõt szíveskedjenek mányos oktatási formákat: fel-
elhelyezett X vagy + jellel. magukkal vinni. borította az iskola megszokott, 45
A szavazólapokat a bizottság a Amennyiben a választásokkal perces óráit, majd átlépve az
speciálisan erre a célra készült kapcsolatosan bármilyen további intézmény falait, életközeli prob-
bélyegzõ lenyomattal látja el, kérdésük lenne, úgy kérem for- lémákra, alkotótevékenységre
amely annak érvényességét is duljanak a Helyi Választási Iroda sarkallt pedagógust és gyereket. resztül megismerkedtek a kora-
jelenti, ezért kérjük, hogy annak tagjaihoz, illetve a szavazás nap- Az elmúlt egy hónapban a diákok beli magyar tájjal és élõvilágával.
meglétét a szavazás megkezdése ján a Szavazatszámláló Bizott- a tanárok által irányított témacso- Néhány költeményét pedig angol
elõtt ellenõrizzék. ságok tagjaihoz. portokban önállóan és csoporto- és német nyelven is olvashatták.
Szavazni a kialakított szavazó- san kutakodtak interneten, könyv- Elkészítették a forradalom és sza-
fülkében lehet, az ott elhelyezett Tájékoztatom az olvasókat, hogy tárban, múzeumban a tanórákon badságharc dokumentumait: ki-
golyóstoll felhasználásával, kü- az országgyûlési választásokkal és azokon kívül is. nyomtatták a tizenkét pontot, le-
lön felhívjuk a figyelmet arra, kapcsolatos további informáci- A 6.c és a 8.c osztály diákjai, veleket váltottak Szendrey Júliá-
hogy a ceruzával kitöltött szava- ókról, illetõleg az elõzõ választá- Gyarmati Józsefné és Vinczéné val, rekonstruálták a szülõház és a
zólap érvénytelen. Ugyancsak sok eredményeirõl, legfontosabb Szilágyi Melinda projektvezetõk, Pilvax berendezését, de még a se-
érvénytelen lesz az a szavazólap, eseményeirõl a www.valasz- valamint az osztályokban tanító gesvári csata is megelevenedett
amelyen esetleg több egyéni tas.hu internetes címen tájéko- pedagógusok, oktató munkát se- egy korhû terepasztalon.
jelöltet, vagy több listát jelöltek zódhatnak. gítõk irányításával közösen hat Ezekbõl a produktumokból kiál-
témakörben bõvítették tudásukat. lítás készült, amely az elõkészítés
meg, vagy amelyrõl nem állapít-
Dr. Simai Zoltán Elkészítették a költõ családfáját, fázisainak fotóival együtt minden
hatóan meg egyértelmûen a vá-
tanulmányozták életútját a gyer- érdeklõdõ számára megtekinthetõ
lasztópolgár akarata. A szava- Címzetes fõjegyzõ
mekkortól haláláig, versein ke- az általános iskola aulájában.
4. CSENGERI HÍRMONDÓ 2010. február-március

Farsang a suliban

"Határon útnyúló úthálózat közösségi


hozzáférésének fejlesztése"

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési


Program 2007-2013. keretében a Majtényi Polgármesteri
Hivatal benyújtotta a "Határon átnyúló úthálózat közösségi hoz-
záférésének fejlesztése" címû pályázatát.

Ennek megfelelõen 2009. november 30-án írta alá a finan-


szírozási szerzõdést a Szerzõdõ Hatóság és a kedvezményezett
(Majtény Község Polgármesteri Hivatala). Ebben a projektben
partner Csengerújfalu Község Önkormányzata Magyarország-
ról.
A pályázat összköltségvetése 111.268,60 Euro, melyból
84.412,60 Euro a projektvezetõ partnert illeti, vagyis Majtény
Község Helyi Tanácsát, 26.850 Euro pedig a projekt partnert,
vagyis Csengerújfalu Község Önkormányzatát.

A projekt átfogó célja a társadalmi-gazdasági vonzerõ és a


határon átnyúló mobilitás mértékének növelése a határmenti
térségben. Konkrét céljai a közúti infrastruktúra fejlesztésének
támogatása a Majtény-Csengerújfalu határövezetben és a
Majtény-Csengerújfalu határon átnyúló kereskedelmi kapcsola-
tok fejlesztése a közutak minõségének javításával.

A projekt célcsoportját a két partner helység lakossága képezi:


Békakocsonya és biológia Csengerújfalu 892 fõ és Majtény 4.328 fõ, valamint a térség
Az idén is megrendezésre került
Miskolcon a dr. Árokszállásy meglévõ és potenciális gazdasági szereplõi, társadalmi-kul-
Zoltán Országos Biológia-Kör-
nyezetvédelmi Verseny, amely
turális intézmények a térségbõl: iskolák, óvodák, egészségügyi
egybeesett a híres Miskolci Bé- és közszolgáltató intézmények. Fõ tevékenységi csomagok: pro-
kakocsonya Fesztivállal. Az
elõdöntõt december elején ren- jekt menedzsment, ágazati határon átnyúló együttmûködés,
dezték, melyen egy 120 pontból
álló tesztet kellett kitölteni a
Majtény és Csengerújfalu közúti infrastruktúra felújítása doku-
versenyzõknek. Országos szinten mentációjának elkészítése, tájékoztatás.
a legjobb 30 eredményt elért
versenyzõt hívták meg a döntõbe.
A versenyt három kategóriában Tevékenységünk fõ eredménye a közúti infrastruktúra felújítása
rendezték meg, melybõl az I.
kategória 7-8. osztályos, a II. elsõ szakaszának megvalósítása, mely elõsegíti a határon
kategória 9-10 osztályos, a III.
kategória 11-12.osztályos diákok- zett, míg a harmadik fordulóban
átnyúló utak elérhetõségét, illetve a két helység belsõ útjainak
ból állt. tételt húztak és szóban vizsgáztak korszerûsítéséhez szükséges mûszaki dokumentáció elkészítése,
a tanulók.
Az elsõ kategóriában a "Petõfi
mivelhogy ezek az utak biztosítják a megyei/országos/európai
Sándor" ÁMK tanulójaként Czine A csengeri diákok kiválóan szere-
peltek, mert Póti Martin (Ady
határon átnyúló úthálózatokhoz való csatlakozást. Kidolgozásra
Enikõ 8.c osztályos tanuló, míg az
Ady Endre Gimnáziumból Póti Gimn.) a II. kategóriában, holt- kerül a megvalósíthatósági tanulmány és a mûszaki terv 30 km
versenyben a 8-9. helyen, míg
Martin 9.a osztályos tanuló jutott
be a február 19-20-án rendezett Czine Enikõ (Petõfi ÁMK) az I.
belsõ úthálózat korszerûsítéséhez.
országos miskolci döntõbe. kategóriában a 6. helyen végzett
A döntõ két napos volt és három az országos versenyen. A diákok
fordulóból állt. Az elsõ for- emléklapot kaptak és könyvju-
dulóban egy újabb 120 pontos talomban részesültek.
tesztet kellett kitölteni, a második
fordulóban pedig hazai növény-és Felkészítõ tanáruk Papp Szilárd "Két ország, egy cél, közös siker!"
állatfajok felismerése követke- volt.
2010. február-március CSENGERI HÍRMONDÓ 5.

Csenger a magyar irodalomban Március 15. képekben


Egy település hírét-nevét öreg- Mindezek A csengeri domb címû élén, s megtörtént a trianoni ha-
bíti, mondhatni közismertté te- ifjúsági regényére is tökéletesen tás kijelölése. A gyerekek meg-
szi, ha bármely irodalmi mûben jellemzõek. Mielõtt ismertetném tudták, hogy bár Csenger magyar
szerepelhet: lehet ez akár pozitív, a regényt, s a benne történteket, földön maradt, de a Domb, mely
akár negatív említés. az bizonyos, hogy a szerzõ számukra "valami kincsekkel érõ
Csenger sajnos nemigen ismert a valamiképpen - akár közvetlen, birodalom volna"- már a román
magyar irodalomban, bár nem is akár közvetett formában - ismer- oldalra került. Ebbe a gyerekek
ismeretlen. Arról a kevésrõl - hette Csengert, mert a regényben nem nyugodtak bele, s tervet
amirõl tudomásunk van - szeret- erre utaló jelek vannak. eszeltek ki, hogy visszaszerez-
ném megosztani a Hírmondó zék a dombot. A két ezidáig el-
hasábjain keresztül kedves olva- lenséges csapat egyesült, s gyer-
sóimmal. mekes fantáziával, csúzli és
Kezdeném a sort az ifjúsági iro- botok segítségével gondolták ezt
dalommal, egy olyan könyv is- a haditettet megvalósítani.
mertetésével, mely nem hiszem, Kikémlelték, hogy a dombon
hogy igen ismert lenne a csen- egyetlen õr áll, akit idõnként le- Különleges színfoltja volt az ünnepségnek a szalagos bemutató
geriek elõtt. Ennek a könyvnek a váltanak. Egy alkalmas pillanat-
címe pedig: "A csengeri ban rárohantak, persze az õr vé-
domb". Keményfedelû, félvá- dekezik, sõt puskáját védve még
szon kötésben jelent meg ez az véletlenül meg is szúrja a leg-
úgynevezett "ifjúsági regény" 88 kisebb gyereket. De ezt a többiek
oldalon a Singer és Wolfner nem is tudták meg, mert a ki-
Irodalmi Intézet kiadásában Bu- érkezõ váltás összeszedte õket, s
dapesten. Írója pedig Kertész elvitték mindnyájukat Bukarest-
Mihály volt. A könyvet nem be, ahol hadbírósági tárgyalást
akárki, hanem a kor legjobb, tartotta ügyükben. A hosszú
legfelkapottabb illusztrátora ideig tartó procedura során rész-
Mülhbeck Károly színesítette "…Ezerkilencszázhuszonegyet letesen elmondtak mindent. Ez-
rajzaival. írtak ekkor."- kezdõdik a regény. zel kivívták a bíróság szimpá-
Ismerkedjünk meg a szerzõvel. "A véres világháborúból megté- tiáját, mely fel is mentette õket,
1888. február 4-én született pázva, rongyosan kikerült, de mert az indoklás szerint: "..nem
Szolnokon, ahol késõbb ügyvédi Az általános iskola irodalmi színpada korhû jelenetet adott elõ. Az
hajdan annyi dicsõséget látott lehet figyelmen kívül hagyni,
tevékenységet folytatott. A hú- énekkar közismert muscal részletekkel és 48-as nótákkal színesítette a
magyar lobogóra még soha meg hogy elhatározásukhoz hazafias
szas évek végére egymás után mûsort
nem ért súlyos csapást mértek nevelésük nagyban hozzájárult,
jelentek meg ifjúsági - és tár-
Trianonban." E bevezetõ is sej- amit egy pártatlan bíróság az
sadalmi regényei. Kabarétréfáit,
teti velünk, hogy mirõl is fog idegen állampolgároknál bûnnek
jeleneteit szívesen játszották a
szólni a történet, mert ahogy nem tarthat." Sõt a román bí-
fõvárosi színházak, fõleg a
megcsonkították a hazát róság és egy ezredes jóvoltából a
Belvárosi Színház. A harmincas
"...erdõkoszorúzta hegyeink, szeretett dombjuk is visszakerült
években mozgástere beszûkült,
gazdag bányáink, kincses váro- Magyarországhoz. Hazatérve
az egymás utáni zsidótörvények
saink… idegen kézre kerültek, ugyanakkor egy igen fájdalmas
megfosztották a közlési lehetõ-
elvesztek. És elveszett a csengeri ténnyel kellett szembesülniük,
ségektõl, hogy aztán õt is Ausch-
witz pokla nyelje el. domb is. Elveszett, de rövid idõ mikor megtudták, hogy kis tár-
alatt ez mégis visszakerült. suk belehalt sérülésébe.
Hogyan? Ezt akarom éppen A regény e szavakkal fejezõdik
elmon-dani a csengeri gyerekek be: "..A domb tehát visszakerült
örök dicsõségére…" a csengeri gyerekekhez, és most
Hát errõl az örök dicsõségrõl már két dombjuk van, az egyik a
szól a regény, melynek rövid tar- falu keleti részén, a másik a falu
talmát szeretném ismertetni. A nyugati szélén, a virágos kis Az iskolai néptánccsoport
történet tipikusan ifjúsági, ameny- temetõben emelkedik."
nyiben két gyermekcsapatról, Kertész Mihály regénye üdítõ
azok versengéseirõl szól, továb- kivételként eltér a korabeli irre-
bá szerepel benne egy domb, denta irományok útszéli, gyûlöl-
melyért váltakozó sikerrel har- ködõ hangjától, stílusától. Egyet-
colnak, sõt szerepel benne az len sértõ, túlzó románellenes ki-
elmaradhatatlan, szánalomra tételt nem találunk a könyv lap-
méltó "vézna, fejletlen, sápadt jain, sõt a bukaresti tárgyalást
arcú gyerek" is, aki a végén taglaló részben a hadbíróságot
hõssé magasztosul -vagyis egy szimpatikus, segítõkész színben
valamirevaló ifjúsági regény festi meg, sõt az egyik ezredes a
összes kelléke - elég, ha az örök- csengeri gyerekekhez hozná kis-
Életmûvének legmaradandóbb életû Pál utcai fiúkra utalok. fiát hazafiságot tanulni., akik be
értékei az ifjúsági regények. Té- Tehát adva van két gyermek- is akarják venni a csapatba.
mái általában egyszerû, könnyen csapat, akik Csenger keleti ha- Szívesen ajánlanám a regényt a
áttekinthetõ, a gyerekek érdek- tárában kedvenc dombjukért csengeri gyerekeknek, csak a Koszorúzás a Petõfi szobornál
lõdését mégis felkeltõ és ébren rendszeresen megvívnak egy- könyvhöz nem igen lehet hoz-
tartó történetek. Mesélõkedve mással, váltakozó hadiszeren- zájutni manapság. Múzeumunk-
gördülékeny, stílusos, fordulatos csével. Ám egyszer csak gyászos ban van egy fénymásolt példány,
meseszövése kora gyerekeinek napra ébredt Csenger lakossága, amit örömest kölcsönadnák.
gondolkodását jól ismerõ szer- megjelent egy katonai bizottság,
zõre vall. francia és román tisztekkel az Fábián László

Csenger és a Szerkesztõség címe:


4765 Csenger, Ady u. 14.
városkörnyék közéleti
havilapja Kiadja:
Csenger Város Önkormányzata,
Szerkeszti: Csenger Ady u. 14.
a Szerkesztõ Bizottság
Felelõs kiadó: Dr. Simai Zoltán,
Fõszerkesztõ: Csenger Város jegyzõje
Mesterné Juhász Beáta ISSN 0866-2576
A programot Kerülõ Ferenc kiállítása zárta a Múzeumban
6. CSENGERI HÍRMONDÓ 2010. február-március

Megkezdõdött a bajnokság SZI-ZO VÁROSI KISPÁLYÁS


….eljött a nagy nap, megkez-
dõdött a 2009/210-es bajnokság
aztán a jól erõsített vendégek
találtak magukra, és gyorsabb és
szállt a labda, amit egy csatár
zavartalanul fejelt a hálónkba (0-
BAJNOKSÁG
tavaszi, befejezõ szakasza. Az elsõ tervszerûbb támadásaikkal átvet- 1). A gól még jobban feltüzelte a Befejezõdtek februárban a Sportcsarnok arénájában mindhárom
akadályt sikeresen vettük, jelen- ték az irányítást. A 15. percben nábrádiakat, kapunk elõtt haj- osztályban a küzdelmek a rájátszásokkal együtt. Az izgalmas össze-
leg (márc.10) a tabella 6. helyén egy szép kombinációból egy meresztõ tömegjelenetek történ- csapások az egész téli idõszakban sok nézõt vonzottak, városunk
állunk szoros versenyben. Ez óriási helyzetet hagytak ki, job- tek. A szerencse ekkor mellénk sportlétesítménye tényleges otthona lett a régió mindenféle sportren-
pedig már így lesz egészen a befe- ban mondva kapusunknak kellett pártolt, a legjobbkor. A 43. perc- dezvényének Ha imitt-amott a meccsek színvonala nem is érte el a
jezésig.. Nos, lássuk az elsõ védenie. Ez már figyelmeztetõ jel ben egyik kóbor támadásunk megkívántat, mégis sok embernek a játék örömét adták…
mérkõzés eseményeit… lehetett volna. Sajnos igencsak végén a 16-oson belül elka-
szezon eleji formában fociztunk, szálták Szilágyit, aki be is lõtte I. osztály
III. 6. keserves gyõzelem szezon pontatlan átadásainkkal az ellen- a büntetõt (1-1). Az Építkezõk egészen a befejezésig az elsõ helyen trónolt, s fölényes
eleji formával felet hoztuk helyzetbe. A 28. perc- Szünet után láthatóan motiváltab- gólaránnyal ( 52 gól!) meg is nyerte a bajnokságot, Ezt azonban csak a
Csenger - Nábrád 2-1 (1-1) ben bekövetkezett a nem várt, de ban kezdtünk, nagyobb volt az Nagyecsed elleni összecsapáson (13-2) biztosították be, pedig a
Tíz percig még egyforma erõk sejthetõ gól. Egy jó 30 méteres elszántságunk. Az 50. percben Kraszna partiak is bajnoki reményeket dédelgettek sokáig. A Baráti
gyötörték egymást a pályán, de szabadrúgásból a kapunk elé már Orosz nagy lövését kellett Kör csak sajnálhatja, hogy befejezõdött a bajnokság, hiszen annyira
védeni, akit egyre többet és egyre ráéreztek a gyõzelmek ízére, hogy bátran megcélozhatták az elsõséget.
jobb labdákkal kerestek. Tíz perc Ennek egyik jele a Építkezõk - Baráti Kör nagy rangadója, ahol
után megint visszaesett a teljesít- "Palikáék" kétgólos hátrányból fordítottak (3-2). A középmezõnyben
ményünk, a szakadó hóesésben a várakozások ellenére január végétõl sem történtek változások, a két
leült a meccs. Újra a nábrádiak csapatnak kísértetiesen egyforma az eredménye, Tatárfalvának azon-
fociztak jobban, és már-már leve- ban lényegesen jobb volt a gólaránya. Az alsóházban Kispaládnak si-
gõben lógott a góljuk, s ehelyett került eggyel több gyõzelmével elkerülni az utolsó helyrõl, de
mi voltunk eredményesek. A fris- Porcsalma sem szégyenkezhet, hiszen nem õk kapták a legtöbb gólt.
sen beállt Kondor mesterien
keresztbe vágott labdájával 1. Építkezõk Raktáráruháza 12 10 0 2 80-28 30 pont
Orosz ugrott ki a 77. percben, 2. Baráti Kör 12 9 1 2 64-38 28
és külsõvel vágta a hálóba (2-1). 3. Nagyecsed Kabai Táp 12 7 2 3 62-43 23
Ilyen a foci, úgyszólván a sem- 4. Szamostatárfalva 12 4 1 7 48-53 13
mibõl értünk el gólt. Az utolsó 5. Csenger BOS Kft. 12 4 1 7 47-69 13
percekben még Szilágyinak adó- 6. Kispalád 12 3 0 9 43-81 9
Akik a befejezõ szakaszban fociznak: Volkán Roland edzõ, Jónás dott helyzete, de kiszorítva már 7. Porcsalma 12 2 1 9 28-60 7
Roland, Erdõs Tamás, Mándi Lajos, Sajó László, Varga György csak az oldalhálót találta el
(Kuntics), Jóbi Miklós, Kondor Dávid (papóka), Szilágyi Sándor, Mindent összevetve: talán hiány- A gólkirályi cím itt felezõdött, Bornemissza István (Építkezõk) ugyan-
Orosz Ferenc (Fecó), Csontos Zsolt, Jakab Róbert, Asztalos Gergõ. zott a csapategység, szervezet- úgy 25 góllal vezet, mint Katona Pál (Baráti Kör) , aki az utolsó for-
guggolnak: Mester Gábor, Kerekes Miklós (Guriga), Halász Norbert, lenül játszottunk, góljaink inkább dulóban érte utol.
Virág Gergõ, Varga Valentin, Balogh Ferenc (doki) és Zámbó Attila az egyéni teljesítményeknek kö-
(Pasas) szönhetõek… II. osztály
Az osztály legnagyobb vesztese az Öcsi Húsbolt, akik a január végi

Diáksport - ismét az atléták JOMA KUPA vezetõ helyükrõl a harmadik helyre szorultak le. Persze már akkor is
egymás sarkában volt egy-egy ponttal a többiektõl messze elhúzó tri-
A nyíregyházi Kertvárosi Isko- Köszönet illeti Ópris András- sokadjára umvirátus. A végleges állás tulajdonképpen már két meccsel a befe-
jezés elõtt dõlt el, mikor a két éllovas összecsapásán Rozsály legyõzte
lában rendezték meg február 9-én nénak Barcsay Zoltánnénak és Az idén is megrendezték a hagyo-
a Torna- B kategóriajának diák- Szilágyi Szabolcsnénak a verseny a bajnoki címre törõ Szamos Kft-t. A végleges elszámolásnál a kette-
mányos JOMA KUPÁT, amely jük közötti párharcból csak két gólocska döntött az erdõhátiak javára.
olimpia megyei döntõjét. a III. és utáni megvendégelésre felajánlott tulajdonképpen a nagypályás iga-
IV. korcsoportban két kiválóan összegért. A reménységeknek azért mégis volt némi reményük, mert az utolsó
zolt játékosok felkészülési tornája elõtti helyrõl pontjaikat szinte megduplázva a 4. helyre szökkentek, a
felkészült leánycsapatunk képvi- tulajdonképpen. A rendezvény-
selte iskolánkat, akik gerendán, Nyíregyházán rendezték meg a szebb napokat6 látott Gólvágók viszont sereghajtóként zártak.
sorozat egyik selejtezõjének szín- Bizonyára sokmindent felborított a csegöldiek kiválása a közép-
talajon és ugrásban remekletek. fedettpályás atlétikai gyermek- helye most is a csengeri Sport-
Izgulva ugyan, de a gyakorlatokat versenyt, ahonnan diákjaink szá- mezõnyben.
csarnok volt, ahol két vasárnapon
kiválóüan végrehajtva az A csa- mos éremmel tértek haza. át (február 7. és 14.) folytak a
patunk a 2. helyezéstb érte el, így Legjobban Fehér Ákos 3.b. oszt. 1. Rozsály 11 8 1 2 45-21 25 pont
csatározások. Az elsõ verseny-
továbbjutottak a debreceni orszá- tanuló szerepelt aki 50 és 600 mé- 2. Szamos Kft. 11 8 1 2 48-22 25
napon, 7-én a csengeri csapat Pá-
gos elõdöntõre. A B csapatunk a teres síkfutásban is elsõként ért 3.Öcsi Húsbolt Tyukod 11 8 0 3 48-34 24
tyod mögött másodikként tovább-
6. helyezést érte el. célba, így kétszeres megyei baj- 4. Reménységek 11 4 1 6 36-37 13
jutott: Eredmények: 1. Pátyod, 2.
Szeretnénk köszönetet mondani nok lett. Juhos Viktor (3.t) a 600 5.Szamosbecs 11 2 1 5 35-44 7
Csenger, 3. Tunyogmatolcs, 4.
Póti Béla kárpitosnak, aki ön- méteren a 2. helyet, míg 50 mé- 6. Gólvágók 11 2 0 9 15-44 6
Ura, 5. Tyukod, 6. Mátészalka
zetlenül tette rendbe a meg- teren a 4. helyet szerezte meg. 7.Csegöldi Fiúk 6 2 0 4 21-46 6
A következõ, 14-én sorra kerülõ
rongálódott gerenda burkolatát. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd selejtezõbõl is sikerült 2. helyen
kiharcolni a továbbjutást. Ered- A Csegöldi Fiúk csapatát kizárták a bajnokságból, a 2. körben elért
Anyakönyvi hírek mények: 1. Pusztadobos, 2. Csen- eredményeiket törölték.
A gólkirály 24 góljával Kertész József (Bunca) lett az Öcsi Húsbolt
ger, 3. Vaja, 4. Apagy, 5. Pátyod,
6. Tunyogmatolcs A nyolc cso- csatára.
Újszülöttek
Csenger portos döntõ a nyíregyházi Buj-
tosi Csarnokban történt, ahol saj- III. osztály
Danika Diána (an.: Ignácz Erzsébet), Tejfel Ricardó Már január végén is látszott, hogy ebben a csoportban lesz a legádá-
nos már elfogyott a puskaporunk,
(an.: Tejfel Melinda), Varga Ricardó (an.: Rácz Etelka) és csapatunk csak az utolsó he- zabb harc a bajnoki címért az élcsapatok helyezései között csak
Szamosbecs lyen tudott zárni a csoportjában, hajszálnyi különbségek voltak. Az utolsó fordulóban még négy csapat
Molnár Fruzsina (an.: Nagy Mónika) így a helyezésekbe nem szólha- is pályázhatott az aranyéremre. A hajrára pörögtek fel aztán az
Pátyod tott bele. események, a Csenger IFI a 3. helyrõl, hacsak egy ponttal is, felka-
Géczi Hanna Boglárka ( an.: Földi Henrietta) paszkodott a dobogó legmagasabb fokára. A Filléres ÁBC-nek jobb
Csengerújfalu MÁRCIUSI gólarányával sikerült keservesen megtartania a 2. helyét Ökörítóval
szemben, párharcuk a mezõny színfoltja volt. Az alsóházból az Infra
Szabó Fanni ( an.: Lakatos Melinda)
Csengersima
IFJAK KUPA Start remek hajrával menekült a középmezõny élére, az angyalosiak is
Március 7-én ezen a néven zajlot- derekasan helytálltak a nagy csatákban. A Vaddisznók viszont
Balázs Ádám (an.: Zámbó Gyöngyi) következetesen ragaszkodott az utolsó helyhez.
tak hét csapat résztvételével az
öregfiúk számára meghirdetett
Eltávoztak közülünk focitorna. A kupa elnevezése 1. Csenger IFI 14 9 2 3 72-51 29 pont
Csenger találó, hiszen ezek az örökifjak 2. Filléres ÁBC 14 9 1 4 61-35 28
Dorogi Pál ( 1926), Bányainé Sziklási Anikó (1943), igazán fiatalos hévvel küzdöttek a 3. Ökörítófülpös 14 9 1 4 50-44 28
Méder Imre (1921) kupáért. A helyezések: 1.Baráti 4. Csenger 105 14 8 1 5 79-49 25
Csengerújfalu Kör, 2.Pátyod, 3.ESZ-ES Bt. 5. Infra-Start 14 7 0 7 51-47 21
Szabó Jánosné (sz.: Juhász Anna 1926) (Nyírcsaholy, 4.Ökörítófülpös, 6.Winner FC 14 6 1 7 47-63 19
7. Szamosangyalos 14 5 0 9 38-70 15
Szamostatárfalva 5.Porcsalma, 6. Szatmárnémeti,
7. Gacsály 8. Vaddisznók 14 0 0 14 22-61 0
Papp Lászlóné (sz.: farkas Teréz 1952)
M.J.B.