P.U.

(A) 124/2000 PERATURAN-PERATURAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA (STANDARD TEKNIK) 2000

JADUAL KETIGA
PERATURAN-PERATURAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA (STANDARD TEKNIK) 2000

(Peraturan 26(2))

PERAKUAN RADIO ELEKTRONIK KELAS PERTAMA

Untuk layak bagi suatu perakuan radio elektronik kelas pertama, seseorang calon hendaklah mempunyai kecekapan minimum yang berikut : (a) pengetahuan tentang prinsip-prinsip elektrik dan teori radio dan elektronik yang memadai untuk memenuhi kehendak yang dinyatakan dalam perenggan (b), (c) dan (d) ;

(b) pengetahuan teori tentang kelengkapan radiokomunikasi GMDSS, begitu juga pengetahuan am tentang prinsip kelengkapan lain secara am yang digunakan bagi radionavigasi, khususnya penyenggaraan kelengkapan dalam perkhidmatan ;

(c) pengetahuan praktikal tentang pengendalian dan pengetahuan tentang penyenggaraan pencegahan kelengkapan radiokomunikasi GMDSS yang disebut dalam peranggan (b) ; [Pin. P.U. (A) 261/2001]

(d) pengetahuan praktikal yang perlu bagi lokasi dan membaiki, dengan menggunakan kelengkapan dan peralatan menguji yang sesuai, tentang kerosakan dalam kelengkapan radiokomunikasi GMDSS yang disebut dalam peranggan (b) yang boleh berlaku semasa suatu perjalanan ; [Pin. P.U. (A) 261/2001]

khususnya penyenggaraan kelengkapan dalam perkhidmatan . PERAKUAN RADIO ELEKTRONIK KELAS KEDUA Untuk layak bagi suatu perakuan radio elektronik kelas kedua.U. dengan menggunakan apa-apa . (g) pengetahuan yang terperinci tentang Peraturan-Peraturan Radio Pertubuhan Telekomunikasi Antarangsa berhubung dengan radiokomunikasi. [Pin. P.U. seseorang calon hendaklah mempunyai kecekapan minimum yang berikut : (a) pengetahuan tentang prinsip-prinsip elektrik dan teori radio dan elektronik yang memadai untuk memenuhi kehendak yang dinyatakan dalam perenggan (b). dan [Pin. (A) 261/2001] (d) pengetahuan praktikal yang perlu untuk membuat pembaikan dalam hal kerosakan dalam kelengkapan yang disebut dalam perenggan (b). (c) dan (d) . P. (c) pengetahuan praktikal tentang pengendalian dan pengetahuan tentang penyenggaraan pencegahan kelengkapan radiokomunikasi GMDSS yang disebut dalam perenggan (b) . kedua-duanya secara lisan dan bertulis.(e) pengetahuan praktikal yang terperinci tentang pengendalian semua subsistem GMDSS dan kelengkapan radiokomunikasi. begitu juga pengetahuan am tentang prinsip kelengkapan lain secara am yang digunakan bagi radionavigasi. (f) berkebolehan untuk menghantar dan menerima pesanan dengan betul melalui radiotelefon dan telegrafi cetakan terus . pengetahuan tentang dokumen berhubung dengan caj bagi radiokomunikasi dan peruntukan Konvensyen Antarabangsa bagi Keselamatan Nyawa di Laut berhubung dengan radiokomunikasi. (A) 261/2001] (h) mahir dalam bahasa Inggeris. (b) pengetahuan teori am tentang kelengkapan radiokomunikasi GMDSS.

U.yang terdapat di atas kapal dan. menggantikan unit modular . P. pengetahuan tentang dokumen berhubung dengan caj bagi radiokomunikasi dan peruntukan Konvensyen Antarabangsa bagi Keselamatan Nyawa di Laut berhubung dengan radiokomunikasi . pengetahuan tentang dokumen berhubung dengan caj bagi radiokomunikasi dan peruntukan tentang . (f) berkebolehan untuk menghantar dan menerima pesanan dengan betul melalui radiotelefon dan telegrafi cetakan terus . (A) 261/2001] (c) pengetahuan yang terperinci tentang Peraturan-Peraturan Radio Pertubuhan Telekomunikasi Antarabangsa berhubung dengan radiokomunikasi. jika perlu. (g) pengetahuan yang terperinci tentang Peraturan-Peraturan Radio Pertubuhan Telekomunikasi Antarabangsa berhubung dengan radiokomunikasi. PERAKUAN PENGENDALI AM Untuk layak bagi suatu perakuan penggendali am. dan [Pin. kedua-keduanya secara lisan dan bertulis.U. (e) pengetahuan praktikal yang terperinci tentang pengendalian semua subsistem GMDSS dan kelengkapan radiokomunikasi . P. [Pin. seseorang calon hendaklah mempunyai kecekapan minimum yang berikut : (a) pengetahuan praktikal yang terperinci tentang pengendalian semua subsistem GMDSS dan kelengkapan radiokomunikasi . (A) 261/2001] (h) mahir dalam bahasa Inggeris. (b) kebolehan untuk menghantar dan menerima pesanan dengan betul melalui radiotelefon dan telegrafi cetakan terus .

(c) pengetahuan tentang Peraturan-Peraturan Radio Pertubuhan Telekomunikasi Antarabangsa berhubung dengan komunikasi radiotelefon dan secara khusus. seseorang calon hendaklah mempunyai kecekapan minimum yang berikut : (a) pengetahuan praktikal tentang pengendalian semua subsistem GMDSS dan kelengkapan radiokomunikasi yang dikehendaki semasa kapal sedang belayar dalam lingkungan julat frekuensi yang sangat tinggi ( " VHF " ) stesen-stesen pantai . bagi bahagian berhubung dengan keselamatan nyawa . (b) berkebolehan untuk menghantar dan menerima pesanan dengan betul melalui radiotelefon . P. Untuk layak bagi suatu perakuan pengendali radio amatur. (A) 261/2001] (d) mahir dalam bahasa Inggeris. dan [Pin. seseorang calon hendaklah mempunyai kecekapan minimum yang berikut : (a) berkebolehan untuk menghantar pesanan dengan betul atas kunci radiotelegraf. dan [Pin. kedua-duanya secara lisan dan bertulis. (A) 261/2001] (d) boleh bertutur dan menulis dalam bahasa Inggeris. P.Konvensyen Antarabangsa bagi Keselamatan Nyawa di Laut berhubung dengan radiokomunikasi .U. PERAKUAN PENGENDALI TERHAD Untuk layak bagi suatu perakuan pengendali terhad. PERAKUAN PENGENDALI RADIO AMATUR 1. kunci separa automatik atau kunci tangan elektronik bagi 3 minit berturut-turut pada kelajuan .U.

tanda baca. (b) dan (c). dan [Pin. isyarat " Q " dan isyarat kecemasan dalam Kod Morse antarabangsa. penguat dan modulasi frekuensi dan teknik-teknik jalur sisi tunggal . (A) 261/2001] 2. tanda baca. P.tidak kurang daripada dua belas perkataan seminit dalam bahasa mudah. P.U. .U. isyarat " Q " dan isyarat kecemasan dalam Kod Morse antarabangsa . (2) Seseorang calon bagi perakuan pengendali radio amatur Kelas B dikehendaki untuk lulus peperiksaan yang dinyatakan dalam perenggan (1)(c). termasuklah angka. elektronik dan radiokomunikasi . (A) 261/2001] (c) berkebolehan untuk menjawab soalan dalam peperiksaan bertulis tentang --(i) teori asas elektrik. P. dan (iv) Peraturan-Peraturan Radio Pertubuhan Telekomunikasi Antarabangsa yang terpakai bagi pengendalian stesen yang melaksanakan perkhidmatan eksperimen amatur dan peruntukan-peruntukan yang berhubung dengan pengendalian stesen secara am. termasuklah angka. talian pemancar. (A) 261/2001] (b) berkebolehan untuk menerima pesanan dengan betul melalui pendengaran dan menulis dengan tulisan yang dapat dibaca atau ditaip tidak kurang daripada tiga minit berturut-turut pada kelajuan yang tidak kurang daripada dua belas perkataan seminit dalam bahasa mudah. transistor. (iii) peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta yang terpakai bagi penubuhan dan pengendalian stesen yang melaksanakan perkhidmatan eksperimen amatur . (ii) teori dan pengendalian apa-apa kelengkapan radio amatur termasuklah sistem antena.U. (1) Seseorang calon bagi perakuan pengendali radio amatur Kelas A dikehendaki untuk lulus peperiksaan yang dinyatakan dalam perenggan 1(a). [Pin. [Pin.

All rights reserved.gov.Copyright © 2005 PNMB-LawNet.my/the_law/NewAct/Act%20588/Rules%20& %20Regulations/pua %20124y2000/pua124y2000/pua124y200bm/puabm0124y2000sc003.htm . http://www.skmm.