You are on page 1of 9

Translated from English to Norwegian;

FAQ part 2, on the book entitled ‘Biological Effects of Surfactants’ (CRC
Press, U.S.A.);

Skriv ISBN: 978-0-8493-2526-7;

eBook ISBN: 978-1-4200-2129-5;

Oversettelse fra engelsk.

Ofte stilte spørsmål, del 2:

På bok med tittelen "Biologiske effekter av Overflateaktive [og Vaskemidler] ',

utgitt av CRC Press, U.S.A.

Av Dr. S. A. Ostroumov

Forskningsområder: miljø, bevaring, forurensning, vannkvalitet, biotesting,
risikovurdering, økologisk toksikologi;

Engelsk tekst:

http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/7123_FAQ2BookBioeffe
cts;

http://www.scribd.com/doc/46270956;

Ofte stilte spørsmål, del 2. [Om boken, Biologiske effekter av Surfactants]:

En bok ble utgitt på noen samtidige problemstillinger i økologi, forurensning av
vannmiljøet, og menneskeskapte virkningen av en relativt dårlig studert gruppe av
kjemiske forurensninger, vaskemidler. Boken fikk tittelen: Biologiske effekter av
Surfactants;
Noen flere detaljer om boka se på:
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/4528_EcotoxicologyDet
ergents; http://www.scribd.com/doc/44432486;

Den første serien av ofte stilte spørsmål (FAQ) ble besvart i et annet innlegg. Se:
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6878_EcotoxicologyDet
ergents6languages.

I tillegg til disse spørsmålene, er noen andre spørsmål (FAQ, del 2) besvart her.
Svare på disse nye spørsmål, ble følgende materialer (noen relevante publikasjoner,
de er tilgjengelige online gratis):
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6882_scribd_fulltexts;

****** Spørsmål: Er kommentarer og svar på den første serien av spørsmål
tilgjengelig på andre språk, i tillegg til engelsk? Svar: Ja, kommentarene (svarene på
den første serien av FAQ) er tilgjengelig på følgende språk: Tysk:
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6878_EcotoxicologyDet
ergents6languages; fransk: http://www
.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6878_EcotoxicologyDetergents6la
nguages; Spansk:
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6878_EcotoxicologyDet
ergents6languages; kinesisk:
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog /
6878_EcotoxicologyDetergents6languages; japansk:
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6878_EcotoxicologyDet
ergents6languages; hebraisk: http://www.scribd.com/doc/46166219; arabisk:
http://www.researchgate.net /
profile/Sergei_Ostroumov/blog/7050_Arabic_on_Detergents;

****** Spørsmål: hvilke nye aspekter av miljøgifter fra kjemikalier ble identifisert i
boken og annen samtidig publikasjoner av samme forfatter (SA Ostroumov)?

Svar: Flere nye typer av miljøgifter fra kjemisk forurensning ble identifisert i boken
og i enkelte andre publikasjoner av samme forfatter. En av disse farer er en risiko
for skade på naturlige prosesser av økologisk utbedring. Disse prosessene fører til
vann selv-rensing i naturlige akvatiske økosystemer (både ferskvann og marine
akvatiske økosystemer). Vi publiserte en spesiell papir som er fokusert på dette
problemet. Se: Ostroumov SA Identifikasjon av en ny type økologisk risiko av
kjemikalier: hemming av prosesser av økologisk utbedring. Doklady Biological
Sciences. 2002. 385: 377-379. I Eng;. 0012-4966 ISSN. DOI 10.1023 / A:
1019929305267; https: / / www.researchgate.net/file.FileLoader.html?
key=8408a7cfaa984764b812ce79c77007f2; http://scipeople.ru/users/2943391/;
Full tekst: http://www.scribd.com/doc/45911150; Stikkord: Identifisering, ny type,
økologiske, fare, kjemikalier, hemming, økologiske utbedring,

****** Spørsmål. Ved hjelp av kjemikalier som fungerer som hemmere av aktiviteter
av enzymer var svært produktiv i biokjemi. Er det mulig å bruke kjemikalier som
hemmer funksjonene på organismer i økosystemer for å få mer informasjon om
økologiske mekanismer?

Svar: Ja, det er mulig, og det ble vist både i boken og i en spesiell papir av samme
forfatter. Funksjonen hemmet var vann filtrering av ferskvann og marine skjell. De
kjemikalier som hemmet denne funksjonen var surfaktanter og vaskemidler. Se
papiret: ** hemmende analyse av regulatorisk interaksjoner i trofiske webs .-
Doklady Biological Sciences, 2001, vol. 377, s. 139-141. (Oversatt fra Doklady
Akademii Nauk, 2000, vol. 375, nr. 6, s. 847-849). Full tekst:
http://www.scribd.com/doc/45911405; SAMMENDRAG: I papiret, foreslo forfatteren
en ny tilnærming for å analysere de viktigste økologiske problemet, samspillet
mellom organismer i økosystemene. Den nye metodikken foreslåtte er hemmende
analyse. Forfatteren brukte denne tilnærmingen til å analysere trofiske kjeder: top-
down kontroll av plankton av bunnlevende filter-feeders. Denne kontrollen, som
forfatterens forsøk har vist, må kunne fjernes ved kjemisk hemmere (sistnevnte kan
gå inn i økosystemet som forurensning). Som et eksempel, gir forfatteren
resultatene av hans eksperimenter på hvordan surfaktanter
[tetradecyltrimethylammonium bromide (TDTMA)], og syntetiske vaskemidler
hemmet kontroll av plankton (alger Monochrystis lutheri) av marine blåskjell Mytilus
galloprovincialis. Metoden ble vellykket anvendt på innovativt analysere hvilke
faktorer som er blant årsakene til eutrofiering. Blant nye ting: kationiske
overflateaktive TDTMA 1 mg / L hemmet filtrasjonsrate av yngel av marine
muslinger Mytilus galloprovincialis, og fjerning av celler av alger Monochrysis lutheri
fra vann (50 min, 26 ˚ C)]. DOI 10.1023 / A: 1019218026198;

Full tekst: http://www.scribd.com/doc/45911405;

http://sites.google.com/site/2001dbs377p139inhibitory/; Nøkkelord: hemmende,
analyse, regulatoriske, interaksjoner, trofiske, webs, tetradecyltrimethylammonium
bromide, TDTMA,, syntetiske, vaskemidler, kontroll, over, plankton, med, blåskjell,
Mytilus , galloprovincialis., eutrofiering., kationiske, surfactant, hemmet, filtrering,
rente, yngel, marine, muslinger, Mytilus, galloprovincialis,, fjerning, celler, alger,
Monochrysis, lutheri, vann,
****** Spørsmål: i boken, oppdaget forfatteren at rengjøringsmidler og
overflateaktive hemmer fôring aktiviteten av skjell. Dette i sin tur fører til hemming
av produksjonen av pellets ved bivaqlves. I sin tur fører det til hemming av
biogeokjemiske strømmer av kjemiske elementer som er tilstede i pellets. Er noe
tilsvarende funnet med andre typer av bløtdyr, sier, Snigel bløtdyr?

Svar: ja, det samme gjorde forfatteren funnet noen tilsvarende respons med Snigel
bløtdyr, nemlig mollusk Lymnaea stagnalis. Det ble analysert både i boken og i
avisen: ** Pellets av noen bløtdyr i de biogeokjemiske flyt av C, og Al N, P, Si,. -
Doklady Biological Sciences, 2001. Vol. 379, P. 378-381. Bibliogr. 12 refs. [I
samarbeid: SAOstroumov, Kolesnikov MP] (Oversatt fra: DAN 2001 Vol 379 nr. 3 P.
426-429....). ISSN 0012-4966. Fordelt på Springer, orderdept@springer-sbm.com.
DOI 10.1023 / A: 1011620817764; Full tekst er tilgjengelig gratis online på
nettstedene: http://www.scribd.com/doc/45911730;
http://sites.google.com/site/2001dbs379p378pellets/; http://
www.researchgate.net/publication/10614352_Pellets_of_some_mollusks_in_the_biog
eochemical_flows_of_C_N_P_Si_and_Al; SAMMENDRAG: Nye data om kobling av
geokjemiske og økologisk (hydrobiological) prosesser. Rollen til ferskvann bløtdyr
Lymnaea stagnalis i flyten av kjemiske elementer i biosfæren ble studert ved å
registrere de elementære sammensetning og mengde pellets produsert av bløtdyr.
For første gang, ble følgende kvantitativt studert: de elementære sammensetning
(C, N, P, Si, Al) av pellets dannet av bløtdyr Lymnaea stagnalis fôring på bladene av
høyere planter Nuphar lutea og Taraxacum officinale, hvor mye (våt vekt , tørrvekt)
av pellets dannet av L. stagnalis fôring på bladene til N. lutea og T. officinale,
overføring av saken og kjemiske elementer (C, N, P, Si, Al) med pellets av ferskvann
skjell (unionids Unio sp, etc.) per enhet biomasse av bløtdyr og per arealenhet av
økosystemet i elva,. overføring av saken og kjemiske elementer (C, N, P, Si, Al) med
pellets av L. stagnalis per enhet biomasse av bløtdyr og per arealenhet av
økosystemet i dammen. Syntetiske tensider ТDТМА 2 mg / l, SDS 1-2 mg / l,
hemmet vaskemiddel Tide-Sitron 75 mg / l de trofiske aktiviteten til L. stagnalis.
Prosentene av mat assimilability of taxons av virvelløse dyr, fra Rotatoria (48-80) til
tovinger (1-31)]. DOI 10.1023 / A: 1011620817764. Nøkkelord: Pellets,
biogeokjemiske, renner, C, N, P, Si, Al, kjemiske elementer, karbon, nitrogen, fosfor,
silisium, aluminium, Doklady Biological Sciences,

****** Spørsmål. Gitt det faktum at du studert bløtdyr og presenterte masse ny
informasjon om hvor nyttige de er i boken, kan dere gi meg noen nye ting om
hvordan du kan beskytte bestander av bløtdyr fra nedgang og utryddelse?

Svar: Ja, var de nye skritt mot å beskytte bestander av bløtdyr foreslått av
forfatteren av boken i en spesiell papir: ** System av prinsipper for å beskytte
biogeocenotic funksjon og biodiversitet av filter-feeders. - DAN. 2002. V. 383. Nr. 5.
P. 710-714.
Full tekst: http://www.scribd.com/doc/45911862; Bibliogr.15 refs. . I Russ, oversatt
til engelsk: System av prinsipper for bevaring av biogeocenotic funksjon og det
biologiske mangfoldet i filter-feeders .- Doklady Biological Sciences. 2002 (mars).
Vol. 383: 147-150. Bibliogr.15 refs. ISSN 0012-4966 (Print) 1608-3105 (Online).
Fordelt på Springer, orderdept@springer-sbm.com. SAMMENDRAG: Som et resultat
av forfatterens studier av filter-matere (.. Doklady biologi = DAN, 1998, Vol. 362, P.
574-576, DAN, 2001, Vol. 378, P. 283-285), er det klart at filtrering aktiviteten til
bestander av filter-feeders i naturlige habitater kan bli betydelig redusert dersom
konsentrasjonene av enkelte forurensende stoffer nå bestemte nivåer. Rollen som
filter-feeders som forhold av vannrensing i økosystemene er så viktig at deres
hemming er en fare for hele økosystemet. Forfatteren understreker at ikke bare det
biologiske mangfoldet i filter-feeders, men også deres nivå av funksjonelle
(filtrering) aktiviteten er å være beskyttet. For å gjøre dette, foreslo forfatteren å
etablere en ny type verneområder som hovedformål er å ivareta funksjonelt aktive
bestander av filter-feeders, inkludert skjell og andre organismer. De vernede
områder kan bli navngitt hydrobiological (noen varianter: biofiltering, eller
malacological) reserver (noen varianter: oppholdssted, helligdommer, etc.).
Forfatteren formulert fem prinsippene for naturvern krav i malacological og
hydrobiological reserver (Tabl. 3). Blant dem er prinsippet 2, "vern av filtrering
aktivitet av organismer og bestander". Papiret inneholder data om hvordan fem
vaskemidler (1-50 mg / L) hemmet filtrering aktiviteten til Unio tumidus, Mytilus
galloprovincialis, Crassostrea gigas (Tabl. 2), på effekter på effektiviteten til
eliminasjon (EEE) av suspendert stoff fra vann ble målt (Tabl. 2), på antall dager
(0,3 - 10) for å filtrere volumet av akvatiske (ferskvann og marine) økosystem ved
den lokale muslinger (en gjennomgang av data fra litteratur) (Tabl. 1). "Jeg foreslår
at det eksisterende system av beskyttede terrestriske og vann områder bør
suppleres med spesielle områder som skal spare bestander av filter-feeders. I
tillegg til bevaring av biodiversitet, bør disse bestandene bevares fordi de fyller en
svært viktig biogeocenotic funksjon av vann filtrering og rensing "(p.149).
"Systemet med fem prinsipper ... er foreslått å gi en økologisk grunnlag av miljøet
bevaring forholdene på disse stedene (malacological og hydrobiological reserver)"
(p.149).]. DOI 10.1023 / A: 1015398125876;
www.springerlink.com/index/1MNVLNAYW36TC92R.pdf; https: / /
www.researchgate.net/file.FileLoader.html?
key=888352078b275ef40a430eb5b4d7714c;

Full tekst: http://www.scribd.com/doc/45911862; søkeord: 5 vaskemidler, hemmet,
filtrering, aktivitet, Unio, tumidus,, Mytilus, galloprovincialis, Crassostrea, gigas,
malacological, hydrobiological, reserve

****** Spørsmål: Har du publiserer andre artikler for å ytterligere støtte poenget ditt
på økologiske skader fra syntetiske vaskemidler?
Svar. Ja, publiserte jeg flere relevante papirer. En av dem er under: ** En ny type
effekt av potensielt farlige stoffer: uncouplers av pelagialen-benthal kobling. -
Doklady Biological Sciences. 2002 (mars). Vol. 383 (1-6): 127-130. Bibliogr.15. ISSN
0012-4966.

Full tekst: http://www.scribd.com/doc/45913695; SAMMENDRAG:. I avisen, er et nytt
funn rapportert av en ny type negativ påvirkning av forurensninger på biosfæren,
som et resultat av hemming av vann filtrering av filter-feeders / suspensjon feeders.
Vannet filtrering og tilhørende fjerning av suspendert stoff fra vannet er en del av
migrasjon av materie. Som V.I. Vernadsky stresset, organismer er mediatorer av
"biogene migrasjon av atomer i biosfæren". Denne vandringen er delvis
implementert i rammen av pelagialen-benthal kopling via aktiviteten til filter-
feeders, som fjerner det organiske suspendert materiale fra vann og skille ut
pellets. Tabellene inneholder følgende data: den gjennomsnittlige assimilert (16-
90%) og ikke-assimilerte (10-84%) mat saken for 15 store taksa av invertebrater
(tabell 1), kalium bichromate hemmet vann filtrering av blåskjell Mytilus
galloprovincialis (Tabell 2), overflateaktive stoffer, vaskemidler, hemmet
plantevernmidler filtrering av filter-feeders, marine og ferskvanns muslinger og
rotatorier (Tabell 3). En prediksjon ble gjort: "Videre forskning og eksperimentelle
studier er ventet å gi nye bevis på at sublethal konsentrasjoner av kjemiske
forurensninger indusere en betydelig reduksjon i kapasiteten filtrering av ferskvann
og marine filter feeders" (p.129). "The frakopling prosessen vurdert ovenfor er et
menneskeskapt brudd på to grunnleggende lover (empirisk regler eller
biogeokjemiske prinsipper) av biosfæren fungerer: (1) biogene migrasjon av atomer
av kjemiske elementer i biosfæren har alltid en tendens mot sitt maksimale uttrykk,
(2) på den geologiske tidsskalaen, gir utviklingen av artene opphav til de livsformer
som er stabile i biosfæren, og er så ordre om at biogene migrasjon av atomer i
biosfæren øker "(p.129)];. DOI10.1023 / A: 1015385723150; https: / /
www.researchgate.net/file.FileLoader.html?
key=d988acb599e121964c48114374a87e8d;
www.springerlink.com/index/28V23JBFADL1Y100.pdf;

Full tekst: http://www.scribd.com/doc/45913695; ** Noen aspekter av vann filtrering
aktivitet av filter-feeders / / Hydrobiologia. 2005. Vol. 542, nr. 1. P. 275-286 (i Eng.).
Bibliogr. 63 refs. DOI 10.1007/s10750-004-1875-1. Full tekst:
http://www.scribd.com/doc/45914201; Noen kommentarer på innholdet i den papir:
ISSN 0018-8158 (Print) 1573-5117 (Online). Tabell 1. Eksempler på virkningen av
filter-feeders på vannsøylen: klarering tid. Tabell 2. Eksempler på mangfold av
taxons av bunndyr organismer involvert i å fjerne seston fra vann, og filtrering
priser. Tabell 3. Effekt av økningen i konsentrasjonen av alger på filtrasjonsrate og
beløpet brukes av rotatorier Brachionus calyciflorus. Tabell 4. Forholdet F: P i
enkelte grupper av organismer (eksempler på "økologisk beskatning"). Tabell 5.
Forholdet F: (P + R) i noen filter feeders. Tabell 6. Resultater av økologiske skatt:
biosediment formasjonen i 6 økosystemer. Tabell 7. Bidrag av ulike akvatiske
organismer til oksidasjon av organisk materiale i økosystemet i Okhotskhavet.
Tabell 8. Noen kjemikalier som hemmer aktiviteten filtrering av filter-feeders (nye
data fra forfatteren). Tabell 9. Enkelte funksjoner i vann-filtrering biomachinery: 6
grunnleggende prinsipper. Tabell 10. Nivået-blokken tilnærming til analysen av
økologiske farer ved menneskeskapte effekter på biota (den nye conceptualization
foreslått av forfatteren). Noen grunnleggende prinsipper som kjennetegner de
sentrale rollene til det biologiske mangfoldet i filter-feeders i økosystemer. Blant
disse rollene er: (1) rollen som økologiske reparasjon av vannkvalitet, (2) rolle å
bidra til pålitelighet og stabilitet av funksjon i økosystemet, (3) rolle å bidra til
etableringen av habitat heterogenitet, (4 ) rolle bidra til akselerasjon av migrasjon
av kjemiske elementer. Det er et viktig trekk ved biomachinery filter-feeders som
den fjerner fra vannet ulike partikler av et meget bredt spekter av størrelser. Et
annet viktig prinsipp er at mengden av organisk materiale filtreres ut av vannet er
større enn det beløpet assimilert slik at en vesentlig del av det fjernede materialet
tjener ingen nyttig funksjon for organismen av filter-materen, men serverer en
gunstig funksjon til noen andre arter og til økosystemet som helhet. Den nye
eksperimenter av forfatteren i tillegg vist en sårbarhet av filtrering aktiviteten av
filter matere (f.eks muslinger og rotatorier) til noen xenobiotics
(tetradecyltrymethylammonium bromide, tungmetaller og noen andre). Hemming
av filtrering aktiviteten til filter-feeders kan føre til situasjonen tidligere beskrives
som for en økologisk svekkelse av den andre typen. DOI 10.1007/s10750-004-1875-
1, www.springerlink.com/index/U21P83P0423J8714.pdf,
http://scipeople.com/uploads/materials/4389/5Hydr542p275water.filt.doc;

****** Spørsmål: I boken, har du studert organismer som filtrerer vannet. Blant
dem, studerte du organismer som lever på bunnen av innsjøer, elver og hav. Visste
du studere noen andre organismer, som lever i vannsøylen?

Svar: Ja, studerte vi disse organismene. Vi studerte dyreplankton. Vi gjorde forsøk
med representanter for de to store gruppene av dyreplankton. Disse gruppene er
rotatorier (Rotifera) og krepsdyr (Cladocera). En typisk krepsdyrarter av
dyreplankton er Daphnia magna. Nylig gjorde vi noen vellykkede eksperimenter
med Daphnia magna. Resultatene av disse nye eksperimentene var i samsvar med
resultatene fra våre tidligere eksperimenter med bløtdyr. Den nye eksperimenter
med Daphnia magna er rapportert av oss i avisen (se nedenfor): - ** Vorozhun IM,
SA Ostroumov. På studere farer for forurensning av biosfæren: effekten av natrium
dodecylsulfate (SDS) på planktoniske filter-feeders. - Doklady Biological Sciences,
2009, vol. 425, s. 133-134. Tabeller. Bibliogr. 15 refs.
http://www.scribd.com/doc/45914806; [ISSN 0012-4966. DOI:
10.1134/S0012496609020136;
http://www.springerlink.com/content/p7754h672w814m30/;

Full tekst: http://www.scribd.com/doc/45914806;

****** Spørsmål: Du identifisert noen nye problemer, noen nye farer fra kjemiske
forurensninger. Kan dere gi meg noen løsninger på disse problemene?
Svar: Jeg er veldig glad for å svare at vi virkelig kan tilby noen løsninger. Vi
undersøkt noen vannplanter - noen arter av vannplanter. De arter av vannplanter er
vårt håp. De akvatiske planter kan brukes som grunnlag for innovativ teknologi for
å gjøre vannet rent. Denne innovative teknologien kalles phytotechnology, eller
phytoremediation. Vi har nylig publisert en serie artikler om phytoremediation.
Dette arbeidet ble gjort sammen med en graduate student, Elena Solomonova. Et
eksempel på et papir som vi publiserte med henne er gitt nedenfor: ** E. A.
Solomonova og S. A. Ostroumov. Toleranse av et akvatisk Macrophyte Potamogeton
crispus L.to Sodium Dodecyl Sulfat. Moscow University Biological Sciences Bulletin,
2007, vol. 62, nr. 4, s. 176-179.
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6643_ToleranceMacrop
hytes, DOI: 10.3103/S0096392507040074;

Full tekst: http://www.scribd.com/doc/45556848; Abstract: Macrophytes er viktige
komponenter i økosystemene, og delta i rensing av vann, noe som bidrar til
bærekraft vannkvalitet. Dette er spesielt viktig i forhold til forurensning av vann
organer og vann bekker. Tensider utgjør en viktig klasse av miljøgifter. Derfor,
videre undersøkelser og klargjøring av fakta om samspillet mellom planter og
forskjellige tensider er nødvendig. Denne artikkelen presenterer resultatene av
undersøkelser av effekten av ulike konsentrasjoner av vandige løsninger av
anioniske overflateaktive natrium dodecyl sulfat (SDS) på gjennomførbarheten av
det akvatiske macrophytes, den pondweed Potamogeton crispus L. Når virkningene
av anioniske overflateaktive natrium dodecyl sulfaterer det akvatiske macrophytes
Potamogeton crispus L. ble undersøkt, ble det funnet at konsentrasjonene av 83-
133 mg / l forårsaket fragmentering av stilkene av planter. Toleransen av plantene
for de negative virkningene av surfactant var høyere om våren (april) enn om
høsten (september). DOI: 10.3103/S0096392507040074; Moscow University
Biological Sciences Bulletin, 2007, vol. 62, nr. 4, s. 176-179. 0096-3925 ISSN, ©
Allerton Press, Inc., 2007. Tilgjengelig på SpringerLink; Original Russian Text © EA
Solomonova, SA Ostroumov, 2007, publisert i Vestnik Moskovskogo Universiteta.
Biologiya, 2007, nr. 4, pp. 39-42. Nøkkelord: effekter, surfactant, vannlevende,
macrophytes, Potamogeton, crispus, Konsentrasjon, fragmentering, stengler,
planter, negative, forurensning, vaskemidler, phytoremediation, kjemisk-biotiske
interaksjoner, vannkvalitet, natrium dodecyl sulfat, SDS;

****** Spørsmål: Noen av papirene ble publisert i tidsskriftet rett Doklady Biological
Sciences. Kan du fortelle oss noe om dette tidsskriftet?

Svar: Doklady biologi (i russisk, er det forkortede tittelen DAN) er en av de mest
autoritative gjennomgått journalene til det russiske Academy of Sciences (RAS).
Dette tidsskriftet er dekket og indeksert av PubMed. Papirene og abstracts er
tilgjengelig på velkjente portal, SpringerLink. Denne journalen inneholder engelske
versjoner og oversettelser av de mest avanserte aktuell forskning i molekylær
biologi, cellebiologi, mikrobiologi, immunologi, fysiologi, generell biologi, og plante
vitenskap, utgitt i tilsvarende deler av Doklady Akademii Nauk (Proceedings av
russiske Academy of Sciences). Forhandlingene vises 36 ganger i året, er artikler fra
utvalgte biologiske delene samlet, oversatt og utgitt i seks utgaver i året. Doklady
Biological Sciences utgir de mest betydelige ny forskning i de naturvitenskapelige
fagene blir gjort i Russland i dag, og dermed sikre dens vitenskapelige prioritet.

Doklady biologi er indeksert i:

Faglig OneFile, AGRICOLA, CAB Abstracts, CAB International, Chemical Abstracts
Service (CAS), ChemWeb, EMBiology, Gale, Global Health, Google Scholar, IBIDS,
Inis Atomindex, INPHARMA, OCLC, PubMed / Medline, Scopus, Summon av Serial
Solutions. Medlemmene av redaksjonsrådet for tidsskriftet er de viktigste personene
i den internasjonale vitenskapen om biologi og økologi. Alle papirene som vi nevnte
ovenfor, er tilgjengelig på nettet gratis. Vi sette full tekster av de papirene på
nettsteder av Internett-ressursen, Scribd. Web-adressene til de papirene ble
presentert ovenfor. The addreses av full tekster av noen andre relevante papirer av
meg er tilgjengelig her:
http://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ostroumov/blog/6882_scribd_fulltexts;
Summen av søkeord for denne rekke svar: miljøgifter, økotoksikologi, miljø,
bærekraft, økologi, effekter, surfactant, vaskemidler, vannlevende, forurensning,
vaskemidler, phytotechnology, phytoremediation, kjemisk-biotiske interaksjoner,
vann, kvalitet, bioassay, macrophytes, Potamogeton, crispus, konsentrasjoner,
fragmentering, stengler, planter, negative, natrium dodecyl sulphate , SDS,
hemmet, filtrering, aktivitet, bløtdyr, ferskvann, Unio, tumidus, Mytilus,
galloprovincialis, Crassostrea, gigas, malacological, hydrobiological, reserve, pellets,
biogeokjemiske, renner, C, N, P, Si, Al, kjemiske elementer, karbon, nitrogen, fosfor,
silisium, aluminium, Doklady Biological Sciences, hemmende, analyse,
regulatoriske, interaksjoner, trofiske, webs, tetradecyltrimethylammonium,
bromide, TDTMA, syntetiske, kontroll, plankton, blåskjell, eutrofiering, kationiske,
rente, yngel, marine, muslinger, Mytilus, galloprovincialis, fjerning, celler, alger,
Monochrysis, lutheri, identifisering, nye, type, økologiske, fare, kjemikalier,
hemming, økologiske, utbedring, skudd,