Stb Serbisch WEB

Informacije o razrezu poreza za radnike 2008.

za poreske obveznice i poreske obveznike na srpskom jeziku

VODIČ KROZ PORESKO PRAVO 2009

Napomena

Informacije o razrezu poreza za radnike 2008. za poreske obveznice i poreske obveznike na srpskom jeziku

VODIČ KROZ PORESKO PRAVO 2009
Serbisch Napomena U celoj brošuri ženski oblici kao “radnica” iz razloga ekonomičnosti teksta nisu eksplicitno navođeni. Posebno se naglašava da se svi iskazi i formulacije, koje su napisane samo u “uobičajenom” muškom obliku, razumljivo odnose i na žene. Reči štampane masnim slovima nalaze se u registru pojmova ili ukazuju na značajne rokove i iznose. Smernice za porez na platu (one se smatraju kratkim sadržajem važećeg prava o porezu na platu i time leksikonom za upravnu i pogonsku praksu) kao i dotične odredbe, rešenja i sve obrasce potrebne za porez na platu i prihod, možete besplatno skinuti sa interneta na www.bmf.gv.at, rubrika “Tools” “Findok” odnosno , na www.bmf.gv.at, rubrika “Services” “Formulare” , .

3

Sadržaj

Sadržaj
Opšte o porezu na platu i porezu na prihod Lična poreska obaveza Porez na platu ili porez na prihod Prihodi, sam prihod Prihodi od nesamostalnog rada Primanja u naturi Naknade oslobođene poreza Rashodi koji utiču na umanjenje poreza Poreska tarifa i iznosi umanjenja poreza Poreska tarifa Iznosi umanjenja poreza Iznosi umanjenja poreza pri niskim primanjima (negativni porez) Obračun poreza na platu od strane Vašeg poslodavca Opšta uputstva Prevoz od stana do radnog mesta i nazad Naknade poslodavca oslobođene poreza Službena putovanja Izdvajanja poslodavca u penzijske fondove Ostala primanja Dodaci i doplaci Prekovremeni rad Doplaci za noćni rad i prekovremeni rad noću Pokretanje poreskog pitanja od strane poslodavca Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? Troškovi reprezentacije ABC troškova reprezentacije Paušalni iznosi za određene struke Vanredni izdaci Vanredni izdaci pojedinačno Premijske povlastice za štednju za budućnost Premijske povlastice za penzijsku štednju Vanredna opterećenja Vanredna opterećenja za primaoce izdržavanja 6 6 7 8 9 11 12 13 14 14 16 21 23 23 24 25 26 30 30 33 34 34 34 36 36 37 49 50 53 58 59 60 62

4

Sadržaj Vanredna opterećenja sa ličnim udelom Vanredna opterećenja bez ličnog udela Vanredna opterećenja kod invalidnosti Vanredna opterećenja za hendikepiranu decu Službena uverenja i iskaznice za žrtve Postupak u poreskoj upravi Razrez poreza za radnike (godišnje izjednačenje poreza) Razrez poreza za radnike za prihode bez dosadašnjeg odbijanja poreza na platu ili za prihode vezane za inostranstvo Oporezivanje više penzija Rešenje o oslobođenom iznosu Saopštenje prema § 109a Zakona o porezu na prihod Žalba na rešenje Plaćanje u ratama i odlaganje plaćanja Uzorak za žalbu Uzorak za odlaganje plaćanja i plaćanje u ratama Obrazac L 1 Registar pojmova Pregled mesta poreskih uprava 62 65 66 68 70 71 71 71 76 77 78 79 80 82 83 84 88 94 5 .

Opšte o porezu na platu i porezu na pri od

Opšte o porezu na platu i porezu na prihod
Lična poreska obaveza
Ko je u Austriji poreski obveznik? Neograničenoj poreskoj obavezi podležu sva lica sa prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Austriji. Prebivalište u Austriji imaju lica koja raspolažu stanom na saveznoj teritoriji, koji očigledno dugoročnije koriste kao takav (ili će ga kao takvog koristiti). Stan ne mora biti glavno prebivalište, međutim mora biti podoban za stanovanje i odgovarati ličnim prilikama. Za zasnivanje prebivališta stan ne mora biti neprekidno, ali bar višekratno korišćen. Uobičajeno mesto boravka u Austriji imaju lica koja na saveznoj teritoriji ne borave samo privremeno (godišnji odmor, poslovno putovanje, poseta, itd.) nego očigledno duži period tu borave (ili će boraviti). U svakom slučaju nakon šest meseci boravka u Austriji, i to računajući unazad, nastupa neograničena poreska obaveza. Državljanstvo pri tome nije od odlučujućeg značaja. Neograničena poreska obaveza znači da principijelno svi prihodi ostvareni u zemlji i u inostranstvu podležu poreskoj obavezi u Austriji. Ograničenoj poreskoj obavezi podležu lica koja ostvaruju prihode u Austriji (npr. kao radnici) ili pak ostvaruju prihode iz Austrije (npr. penzije od socijalnog osiguranja), a nemaju ni prebivalište niti svoje uobičajeno boravište u Austriji. I radnici sa ograničenom poreskom obavezom mogu tražiti razrez prihoda koji podležu plaćanju poreza na platu. Pri tome mogu ostvariti pravo na troškove reprezentacije i vanredne izdatke u zemlji. Međutim, imajte u vidu da se u slučaju razreza za ograničene poreske obveznike na osnovicu za obračun poreza zaračunava iznos od 8.000 € koji se ne uračunava kod tekućeg platnog obračuna. To se radi zato jer se egzistencijalni minimum oslobođen poreza principijelno uzima u obzir u državi u kojoj se nalazi prebivalište. Na osnovu tarifnog iznosa oslobođenog poreza od 10.000 € (vidi na str. 15), ograničenim poreskim obveznicima time ostaje osnovni prihod oslobođen poreza od 2.000 €. Građani EU-a/Evropskog ekonomskog prostora koji nemaju prebivalište, ali glavne prihode u Austriji (90% prihoda se ostvaruje u Austriji ili prihodi u inostranstvu ne iznose ukupno više od 10.000 €) u deklaraciji o razrezu poreza za radnike mogu da podnesu zahtev na neograničenu poresku obavezu. Pri tome se uprkos neograničenoj poreskoj obavezi oporezuju samo au-

6

Opšte o porezu na platu i porezu na prihod

strijski prihodi. Međutim otpada zaračunavanje od 8.000 € kod razreza. Osim toga se mogu ostvariti lični iznosi umanjenja poreza (iznos umanjenja poreza za jedine hranioce porodice, za samohrane roditelje, za nosioce izdržavanja) kao i vanredna opterećenja. Sporazumi o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sprečavaju da lice koje ima svoje prebivalište ili ostvaruje prihode u više država, za iste prihode više puta plati porez. Posebna pravila važe za radnike iz pograničnih područja koji imaju svoje prebivalište u Austriji, ali rade u Nemačkoj, Italiji ili Lihtenštajnu i svakodnevno putuju na radno mesto. Njihovi prihodi se oporezuju samo u Austriji. Pritom imaju pravo na iznos umanjenja poreza za radnike iz pograničnih područja (vidi na str. 16). Daljnja uputstva za radnike u vezi sa prihodima bez dosadašnjeg odbijanja poreza na platu ili za primaoce u vezi sa prihodima vezanim za inostranstvo možete naći na str. 71. Radnici na privremenom radu u Austriji od prvog dana boravka u Austriji se tretiraju kao radnici sa neograničenom poreskom obavezom, pod uslovom da imaju radnu dozvolu na najmanje šest meseci ili radni ugovor na najmanje šest meseci. Kod sezonskih radnika neograničena poreska obaveza nastupa u pravilu u trenutku kada boravak u Austriji traje duže od šest meseci. Neograničena poreska obaveza u tom slučaju postoji od prvog dana.

Porez na platu ili porez na prihod
U čemu se razlikuju porez na platu i porez na prihod? Načelno važi: Radnici i penzioneri plaćaju porez na platu, samostalni privrednici plaćaju porez na prihod. Porez na platu razlikuje se od poreza na prihod samo u načinu ubiranja. Poreska tarifa je principijelno ista. Za radnike postoje međutim dodatni iznosi umanjenja poreza, posebna poreska oslobađanja i posebne odredbe za oporezivanje određenih ” ostalih primanja” . Porez na platu zadržava svaki poslodavac i prosleđuje ga poreskoj upravi do 15. narednog meseca. Porez na prihod se ubire putem razreza. Pri tome se u poreskoj upravi predaje deklaracija poreza na prihod. Na osnovu ove deklaracije određuje se porez na prihod i propisuje rešenjem o porezu na prihod. Razrez uračunava i prihode od nesamostalnog rada, pri čemu se kod obračuna plate već zadržani porez na platu odbija od poreza na prihod. I u slučajevima kada se primaju samo prihodi od nesamostalnog rada, dolazi u pravilu do razreza poreza na prihod (vidi poglavlje ”Razrez poreza za radnike” na str. 71).

7

Opšte o porezu na platu i porezu na prihod

Prihodi, sam prihod
Šta je predmet poreza na platu ili poreza na prihod? Predmet poreza na prihod je sam prihod. Njega čine sva pojedinačna primanja zajedno. U Zakonu o porezu na prihod su navedene sve one vrste primanja koja podležu porezu na prihod. Stoga podležu porezu na prihod samo ona primanja koja spadaju pod one vrste primanja koje su navedene u zakonu. Tako na primer zgodici iz sportske prognoze, naknada za zbrinjavanje dece ili naknada za negu ne podležu poreskoj obavezi. Zakon o porezu na prihod poznaje sedam vrsta prihoda: 1. prihodi od poljoprivrede i šumarstva 2. prihodi od samostalnog rada 3. prihodi od obrtničkih preduzeća 4. prihodi od nesamostalnog rada 5. prihodi od imovine u vidu kapitala 6. prihodi od izdavanja i davanja u zakup 7. ostali prihodi = ukupni iznos prihoda - vanredni izdaci - vanredna opterećenja = prihod (= osnovica za obračun poreza)

Napomena: Vrste prihoda 1-3 nazivaju se ”preduzetničke vrste prihoda” ili ”prihodi od dobiti” Vrste prihoda . 4-7 nazivaju se ”prihodi kao višak primitaka nad izdacima” ili ”vanpreduzetničke vrste prihoda” . Od koje visine prihoda počinje poreska obaveza? Određeni osnovni prihod (egzistencijalni minimum) je za svakog neograničenog poreskog obveznika oslobođen poreza. Osnovni prihod oslobođen poreza iznosi godišnje najmanje za radnike za samostalne privrednike
*) 900 € x 38,33% (vidi na str. 15) = sa odbitkom iznosa umanjenja poreza za radnike sa odbitkom iznosa umanjenja poreza za prevoz

10.900 €* 10.000 €*
345 € - 54 € - 291 € 0€

Razlika u visini osnovnog prihoda oslobođenog poreza zavisi od dodatnih iznosa umanjenja poreza za lica koja podležu obavezi plaćanja poreza na platu (iznos umanjenja poreza za radnike i za prevoz ili za penzionere). Treba razlikovati granicu najniže zarade do koje se ne plaća puno soci-

8

• Prihodi od nesamostalnog rada ostvaruju radnici i penzioneri.88 €).naknade funkcionera (naknade za funkcionere javno-pravnih korporacija ukoliko isti nisu radnici) Prihodi od nesamostalnog rada Šta su prihodi od nesamostalnog rada? Pod prihode od nesamostalnog rada spadaju sledeća primanja: • Primanja i beneficije iz već postojećeg ili bivšeg radnog odnosa.292. penzije od predu- 9 . Pravna lica (npr. advokati.čista dobit iz poslova prodaje privatne imovine unutar određenih špekulacionih rokova uključujući supstancijske dobitke iz investicionih fondova .Opšte o porezu na platu i porezu na prihod jalno osiguranje od osnovnog prihoda oslobođenog poreza.74 € mesečno za 2009. • Prihodi od imovine u vidu kapitala su npr. arhitekti ili novinari i deoničari-poslovođe koji učestvuju u društvima kapitala (npr. Slede pojedinačna objašnjenja: • Prihode iz poljoprivrede i šumarstva ostvaruju na primer zemljoradnici ili baštovani. prodaja udela u društvima sa ograničenom odgovornošću) .primanja iz uslužnih delatnosti (npr. provizije za povremene posredničke poslove i primanja iz povremenog izdavanja privatnih predmeta) . • Ostali prihodi su: . društva sa ograničenom odgovornošću) sa više od 25%. stolari. poreski savetnici. • Prihodi od izdavanja i davanja u zakup se ostvaruju izdavanjem stana ili kuće. i 357. god.188. kamatni dobici na osnovu ušteđevine ili vrednosnih hartija kao i dividende od deonica i udela u društvima sa ograničenom odgovornošću. nego porez na prihod korporacije.01 € mesečno za 2008.00 € odnosno 4.povratna primanja (npr. • Prihodi od obrtničkih preduzeća su dobici iz obrtničkih preduzeća (npr. trgovačka preduzeća. porez na prihod se zadržava preko poreza na prihod od kapitala i time je izravnat. • Prihode od samostalnog rada ostvaruju npr. Pod ovim podrazumevamo plate radnika i službenika. lekari. god.čista dobit iz prodaje privatnih udela kapitala počevši od 1% udela (npr. (to odgovara godišnjem iznosu od otprilike 4. Ova granica iznosi 349. Ukoliko se ovi dobici ostvaruju u zemlji. određene doživotne rente) . društva sa ograničenom odgovornošću) ne plaćaju porez na prihod. frizeri) i iz industrijskih preduzeća.

Penzijska primanja ostvarena dodatnim uplatama sa premijskim povlasticama za penzijsku štednju (vidi na str. • Primanja prema Zakonu o primanjima kao i primanja članova pokrajinske vlade. 58) kao i penzijska primanja iz nekog internog štednog fonda preduzeća ne podležu porezu. gradskih savetnika ili opštinskih savetnika. jednostavna pomoć kod vođenja domaćinstva. 78). samo 25% podleže poreskoj obavezi. Povišeni iznosi na osnovu dobrovoljnog povišenog osiguranja se poreski obuhvataju samo do jedne četvrtine. poljoprivrednika ili obrtničke privrede. Ova primanja su ona od samostalnog rada ili iz obrtničkih preduzeća. 10 . ali i primanja iz neznatnog zapošljavanja i prihodi ostvareni na osnovu čeka za plaćanje usluga u domaćinstvu. podležu u potpunosti porezu na platu. čuvanje dece. Do eventualnog naknadnog oporezivanja dolazi u okviru razreza poreza (za radnike) samo kada ukupni godišnji prihodi prelaze iznos od 10. sa premijskim povlasticama za štednju za budućnost (vidi na str. U to spadaju između ostalog penzije od Zavoda za penzijsko osiguranje radnika. gradonačelnika. 59). Obratite pažnju na sledeće: Radnici u okviru ugovora o slobodnoj službi ili ugovora o delu ostvaruju u pravilu prihode iz preduzetničke delatnosti. • Naknade za bolovanje • Primanja iz penzijskih fondova. • Penzije od zakonom propisanog socijalnog osiguranja. U mnogim slučajevima mora doći do ”Saopštenja” poreskoj upravi ”prema § 109a Zakona o porezu na prihod” (vidi na str. radovi čišćenja. pokrajinske skupštine. Primanja i penzije koje spadaju u doprinose poslodavca. Kada se oporezuju prihodi od nesamostalnog rada? Porez na prihod se obračunava prema ukupnim primanjima kalendarske godine. možete upotrebiti za plaćanje jednostavnih usluga tipičnih za privatno domaćinstvo (npr. Tokom godine prihodi ostvareni na osnovu čeka za plaćanje usluga u domaćinstvu ostaju oslobođeni plaćanja poreza na platu.Opšte o porezu na platu i porezu na prihod zeća kao i primanja poslodavca u naturi. Stoga se kod njih ne zadržava porez na platu. jednostavni radovi u bašti). Od primanja i penzija koje spadaju u doprinose radnika. Primanja (plate radnika/službenika i penzije) se načelno obračunavaju po onoj kalendarskoj godini u kojoj ih je radnik stekao. Ovaj ček za plaćanje usluga u domaćinstvu. koji možete dobiti u poštama i trafikama.900 €.

maksimalno 600 €. maksimalno 300 €. Ovaj dodatak sledi samo ukoliko se parkiralište ili garaža nalazi u područjima koja podležu plaćanju parkirališta (”plava zona”). Privatnom upotrebom smatra se i vožnja od stana do radnog mesta. 0. tada se kao primanje u naturi mesečno određuje 1.300 € ne utvrđuje se primanje u naturi. putem godišnjeg obračuna u pravilu se stiče bonus. božićni pokloni do 186 €. obroci na radnom mestu). Ako se može dokazati da je službeno vozilo u godišnjem proseku korišćeno za privatne vožnje ne više od 500 km mesečno. 71). kao primanje u naturi osnovici prema kojoj se obračunava porez na platu doračunava se 14. Ukoliko primanja koja podležu porezu na platu nisu ostvarivana tokom cele kalendarske godine. Primeri za primanja u naturi koja podležu poreskoj obavezi: • Službeno vozilo Ako za radnika postoji mogućnost korišćenja službenog vozila za privatne vožnje. Primanja u naturi se određuju po srednjoj ceni u mestu potrošnje i u toj visini se i oporezuju.5% nabavnih troškova (uključujući porez na promet). Pored toga se može vršiti (delimično) i u obliku primanja u naturi. Primanja u naturi Šta podrazumevamo pod primanjima u naturi? Isplata radnika se obično vrši putem novčanih naknada. kolektivni izleti preduzeća do 365 €. • Zajmovi od poslodavca i akontacije plate Pri akontacijama plate i beskamatnim zajmovima ili zajmovima sa niskim kamatama od poslodavca do 7. vrednosti primanja u naturi su za celu zemlju izjednačene.75% nabavnih troškova. Ukoliko akontacija ili zajam od poslodavca pređu iznos od 11 . Određena primanja u naturi su Zakonom o porezu na prihod izričito oslobođena poreza (npr. polovina vrednosti se računa kao primanje u naturi. Doprinosu radnika poslodavcu od 14.Opšte o porezu na platu i porezu na prihod U postupku razreza poreza za radnike (ranije: godišnje izjednačenje poreza) porez se snova obračunava za primanja stečena u kalendarskoj godini. privatno korišćenje firminog vozila.53 € mesečno i više ne uračunava se vrednost primanja u naturi. • Privatno korišćenje parkirališta ili garaže za motorno vozilo Stavi li poslodavac besplatno radniku za vreme radnog vremena parking ili garažu na raspolaganje.53 € mesečno. U slučaju naknadnih potraživanja molimo Vas da obratite pažnju na objašnjenja u poglavlju ”Postupak u poreskoj upravi” (vidi na str. Za većinu primanja u naturi kao npr.

Naknade oslobođene poreza Koja primanja i koje naknade se ne oporezuju? Najvažnije naknade oslobođene poreza su: • dečji dodatak • naknada porodiljama i slična primanja iz zakonom propisanih socijalnih osiguranja • naknada tokom trudničkog bolovanja. za pređeni iznos se usvaja kamatna ušteđevina sa 3. • Nagradno putovanje Putovanja koja se odobravaju u svrhu motivacije saradnika predstavljaju primanje u naturi koje podleže porezu. koji se redovito koristi u poslovne svrhe a koji se može i privatno upotrebiti. i u tom slučaju je reč o primanju u naturi koje podleže poreskoj obavezi. to ne predstavlja primanje u naturi koje podleže porezu. zamena na poslu tokom trudničkog bolovanja kao i naknada za zbrinjavanje dece • rente za slučaj nezgode • naknada za negu i dodatak za troškove zbrinjavanja • napojnice Određene naknade poslodavca su takođe oslobođene plaćanja poreza (vidi na str. • (Mobilni) telefon Povremena privatna upotreba (mobilnog) telefona poslodavca takođe ne predstavlja primanje u naturi koje podleže porezu. Ako je poslodavac iznajmio službeni stan. Primeri za primanja u naturi koja ne podležu poreskoj obavezi: • Laptop. 25): Koje naknade oslobođene poreza mogu da utiču na porez prihoda? Postoje određeni nadomesci prihoda koji su doduše oslobođeni poreza. Sledeća primanja spadaju pod njih: 12 .Opšte o porezu na platu i porezu na prihod ukupno 7. ali pri eventualnom razrezu povisuju porez ostalog prihoda (tzv. • Službeni stan Ukoliko se radniku na raspolaganje stavi besplatan službeni stan ili stan po ceni povoljnijoj od uobičajene.300 €. primanjem u naturi se smatra stvarna stanarina sa režijama umanjena za 25%. posebno ograničavanje progresivnog oporezivanja).5% (ili razlika na 3.5%). PC-standardni uređaj Ukoliko se radniku na raspolaganje stavi laptop ili PC-standardni uređaj.

Oni se odbijaju kao izdaci preduzeća pri prihodu iz preduzetničkih vrsta prihoda (poljoprivreda i šumarstvo. Drugi rashodi koji umanjuju prihod podložan porezu. Porez. te pomoć za premošćenje za službenike u državnoj službi • određena primanja prema Zakonu o vojnim tarifama • određena primanja prema Zakonu o civilnoj službi Ako se u jednoj kalendarskoj godini primaju i neke od gore navedenih nadomestaka prihoda oslobođenih poreza kao i neka druga primanja koja podležu poreskoj obavezi (npr. Od ovog fiktivnog ukupnog prihoda se obračuna prosečna poreska stopa. ali nisu vezani za ostvarivanje primanja. Ovom prosečnom poreskom stopom se oporezuje stvarni prihod koji podleže porezu. su vanredni izdaci (vidi na str.Opšte o porezu na platu i porezu na prihod • pomoć nezaposlenima ili pomoć u slučaju nužde. penzija). ne smeju se odbijati. penzija ili druga tekuća primanja koja podležu porezu. U to spadaju izdaci koji su u direktnoj vezi sa primanjima. podložan porezu. 60). Rashodi koji utiču na umanjenje poreza Koji rashodi umanjuju oporezivi prihod? Postoje rashodi koji umanjuju prihod 13 . plata. međutim. Izdaci koji su u neposrednoj vezi sa primanjima koja su oslobođena poreza. 50) i vanredna opterećenja (vidi na str. ne sme da bude viši od onog koji bi se odredio kada bi se prihod i nadomesci prihoda zajedno oporezivali. ova primanja se za obračun potpune poreske progresije na taj način fiktivno obračunavaju kao da su se i u toku primanja nadomestaka prihoda (dalje) ostvarivala. znači plata. primanja na bazi honorara ili prihod od obrta) ili kao troškovi reprezentacije pri ostalim vrstama primanja.

deteta *) Kod iznosa umanjenja poreza za jedine hranioce porodice i samohrane roditelje (364 € osnovni iznos) postoji stepenasti dodatak na decu: za prvo dete za drugo dete za treće i svako dalje dete 130 € 175 € 220 € 54 €/godišnje 291 €/godišnje Zato jedini hranioci porodice sa detetom/decom kao i samohrani roditelji imaju pravo na sledeće iznose umanjenja godišnje: sa jednim detetom sa dvoje dece sa troje dece 494 € 669 € 889 € do 400 €/ godišnje 14 . Prihodi do 10.50 € do 50. Ukoliko imate pravo na iznose koji umanjuju porez.40 €/mesecu od 3.000 € godišnje su svakako oslobođeni plaćanja poreza.90 €/ mesecu i detetu 50.90 €/mesecu i detetu 36. (EStG) poznaje sledeće iznose umanjenja poreza: iznos umanjenja poreza za radnike (ili za radnike iz pograničnih područja) iznos umanjenja poreza za prevoz iznos umanjenja poreza za penzionere iznos umanjenja poreza za jedine hranioce porodice*) iznos umanjenja poreza za samohrane roditelje*) iznos umanjenja poreza za nosioce izdržavanja iznos umanjenja poreza za lica s decom dodatak na više dece 364 €/godišnje (osnovni iznos) 494 €/godišnje (kod jednog deteta) 25. Koji iznosi umanjenja poreza postoje? Zakon o porezu na prihod 1988. Kod većih prihoda postoje tri tarifna razreda kojima je namenjena po jedna jednostavna formula za obračunavanje.Poreska tarifa i iznosi umanjenja poreza Poreska tarifa i iznosi umanjenja poreza Poreska tarifa Koliki je porez na platu ili porez na prihod? Porez na prihod koji podleže poreskoj obavezi se obračunava prema poreskoj tarifi za prihod. morate ih samo odbiti od poreza.

iznos umanjenja poreza za prevoz .51.00 € 494. Penzioneri s penzijskim primanjima između 17.333% 23% 43.5% 50% Granična poreska stopa* do 10.10.000) x 11.000 € godišnje koja podležu poreskoj obavezi moraju pritom obratiti pažnju na pravila uravnanja kod iznosa umanjenja poreza za penzionere.750 = 15.iznos umanjenja poreza za radnike .000 25.335 26.750 + 0 (prihod .000) x 5.000 10.000 € porez na prihod 2008.67 € 54. dodatak na decu 4.596% 33.000 5.000 25.25.000 do 51.085 17. Vi morate jedino oduzimati one iznose umanjenja poreza (pažnja: takođe iznos umanjenja poreza za radnike i za prevoz ili za penzionere) koji se odnose na Vas.000) x 5.750 15.000 .000 17.000 51.085 + (prihod .000 do 25.00 € 291.000) x 0. Primer: Pri godišnjim primanjima od 21.Poreska tarifa i iznosi umanjenja poreza Kako ćete izračunati Vaš porez za 2008.000 € i 25.iznos umanjenja poreza za samohrane roditelje uklj.000 .750 (prihod . 3.000 preko 51. iznosi za radnicu i samohranu majku sa jednim detetom: (21.5 *) Granična poreska stopa pokazuje s kojom vrstom oporezivanja morate računati kod ostvarivanja dodatnih primanja u dotičnom tarifnom razredu.67 € 15 .? Zavisi od visine Vašeg godišnjeg prihoda koje sledeće tarifne formule ćete primeniti: Tarifa za porez na prihod Prihod u € Porez na prihod u € (bez iznosa umanjenja poreza) Prosečna poreska stopa 0% 38.216.000 5.00 € porez na prihod 2008.10.377. god.

Kod primanja penzije do 17. Time se paušalno nadoknađuju troškovi putovanja od stana do radnog mesta i nazad. Radnici koji stanuju na većoj udaljenosti od radnog mesta ili kojima korišćenje nekog masovnog sredstva transporta nije moguće ili prihvatljivo. 22). Kod primanja penzije između 17. U 2008. može kod niskog prihoda doći do isplate negativnog poreza do 110 €.000 . god.000 € i 25. Napomena: Iznos umanjenja poreza za penzionere se obračunava unutar zone uravnanja kako sledi: (25.000 € dolazi do uravnanja iznosa umanjenja poreza za penzionere. Radnici iz pograničnih područja umesto iznosa umanjenja poreza za radnike pri razrezu imaju pravo na iznos umanjenja poreza za radnike iz pograničnih područja u istoj visini. a radnicima iz pograničnih područja se odbija tek pri razrezu. mogu pod određenim uslovima dodatno ostvariti pravo na paušalu za lica koja rade van svog mesta stanovanja u vidu troškova reprezentacije (vidi na str.vanredna opterećenja penzijska primanja 2008. i 2009. Kod viših primanja nemate više pravo na iznos umanjenja poreza za penzionere. 24). Iznos umanjenja poreza za prevoz Iznos: 291 € godišnje Pravo: radnici Informacije: Iznos umanjenja poreza za prevoz automatski obračunava poslodavac.Poreska tarifa i iznosi umanjenja poreza Iznosi umanjenja poreza Iznos umanjenja poreza za radnike Iznos: 54 € godišnje Pravo: radnici koji podležu plaćanju poreza na platu Informacije: Iznos umanjenja poreza za radnike automatski obračunava poslodavac.penzijska primanja 2008. 16 . Iznos umanjenja poreza za penzionere Iznos: do 400 € godišnje Pravo: primaoci penzija Informacije: Iznos umanjenja poreza za penzionere automatski obračunava zavod koji isplaćuje penzije.) x 5% bruto penzija .obavezni doprinosi za socijalno osiguranje . za lica koja rade van svog mesta stanovanja negativni porez može iznositi do 240 € godišnje (vidi na str.000 € godišnje isti iznosi 400 €. Ukoliko postoji pravo na iznos umanjenja poreza za radnike ili za radnike iz pograničnih područja.vanredni izdaci .

U oba slučaja primanja (supružnika) partnera ne smeju prelaziti određene granice. dete) 3 dece + 175 € (2.lice koje je više od šest meseci u kalendarskoj godini oženjeno/udato i ako od bračnog druga koji podleže neograničenoj poreskoj obavezi ne živi stalno odvojeno ili . za prevoz i za radnike. izuzev ako muž pretežito vodi domaćinstvo. važi stepenasti dodatak na decu: Jedini hranioci porodice/ samohrani roditelji sa 1 detetom Dodatak na decu po detetu Iznos umanjenja uključujući dodatak na decu isplata tih iznosa u vidu negativnog poreza je moguća. Pravo na iznos umanjenja poreza za jedine hranioce porodice ima uvek samo jedan partner. dete) 494 € 130 € 2 dece (1.lice koje u kalendarskoj godini više od šest meseci ne živi u bračnoj ili sličnoj zajednici i 130 € (1. dete) 889 € + 220 € (3. Ukoliko oba partnera (npr. Ako primate za jedno ili više dece najmanje sedam meseci dečjeg dodatka. dete*) *) Iznos od 220 € važi i za svako dalje dete. Pravo: jedini hranioci porodice i samohrani roditelji Informacije: Jedini hranilac porodice je . onda ima žena pravo na iznos umanjenja poreza. koji podleže neograničenoj poreskoj obavezi.Poreska tarifa i iznosi umanjenja poreza Obratite pažnju na sledeće: Nije moguće istovremeno ostvariti pravo na iznos umanjenja poreza za penzionere.lice koje sa svojim partnerom. onda partner s većim primanjem ima pravo na isti. Ako postoji pravo na dodatak na decu. Iznos umanjenja poreza za jedine hranioce porodice i samohrane roditelje Iznos: 364 € godišnje (osnovni iznos iznosa umanjenja poreza za jedine hranioce porodice bez dece). studentski par sa jednim detetom) ispune uslove. 17 . više od šest meseci u kalendarskoj godini živi u zajednici sličnoj braku. dete) 669 € 130 € (1. Ukoliko oba partnera nemaju nikakva ili jednako visoka primanja. Samohrani roditelj je . a jedno od njih dvoje prima za najmanje jedno dete iznos umanjenja poreza za lica s decom. dete) + 175 € (2.

naknadu za zbrinjavanje dece. tako i primanja oslobođena poreza od montažnih radova u inostranstvu. Dalje uračunava se naknada porodiljama oslobođena poreza u granicu primanja. rad nedeljom. doprinosi Austrijskom savezu sindikata) • paušala za lica koja rade van svog mesta stanovanja • ostali troškovi reprezentacije (kod radnika najmanje paušalni iznos od 132 € godišnje) • oslobođeni poreza dodaci za prekovremeni rad.000 € godišnje. UNIDO. dividende od deonica) se uračunavaju. delatnosti pomagača u zemljama u razvoju kao i druga primanja oslobođena poreza na osnovu međudržavnih (sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja) ili međunarodnopravnih (npr. Međutim prihodi (supružnika) partnera od imovine u vidu kapitala (npr.200 € godišnje. ne računaju pri određivanju granica prihoda. 13.000 € godišnje. otpremnine ili otpremnine povodom odlaska u penziju.prima iznos umanjenja poreza za najmanje jedno dete. čak i kada su konačno oporezovani.Poreska tarifa i iznosi umanjenja poreza ./14. Za dečji dodatak. To znači da se za utvrđivanje granica od bruto primanja odbiju još sledeći iznosi: • doprinosi za socijalno osiguranje • izdvajanja za dobrovoljno članstvo u interesnim zajednicama (npr. Kolika mogu biti primanja (supružnika) partnera za iznos umanjenja poreza za jedine hranioce porodice? • Supružnik (bez deteta/dece) može ostvariti primanja od najviše 2. dalje oslobođen poreza dodatak za rad u prljavom. kao i većina ostalih primanja oslobođenih poreza. IAEO) sporazuma. za teže uslove rada i za rad opasan po život Pri više primanja merodavna su ukupna primanja. naknadu tokom trudničkog bolovanja. kamate. 18 . pomoć nezaposlenima i pomoć u slučaju nužde te za alimentaciju važi sledeće: Isti se. • U bračnoj zajednici ili zajednici sličnoj braku sa najmanje jednim detetom (supružnik) partner može ostvariti primanja od najviše 6. mesečnu platu ukoliko prelazi oslobođeni iznos od 620 € odnosno granicu oslobođenu poreza od 2. praznikom i dodatak za noćni rad. Kako se izračunava granica prihoda za (supružnika) partnera? Merodavna su primanja koja podležu poreskoj obavezi uključujući ostala primanja kao npr.

Poreska tarifa i iznosi umanjenja poreza Primer: Utvrđivanje granice primanja (poreski obveznik sa jednim detetom) bruto primanja . deklaraciju možete predati samo jednom poslodavcu.ostala primanja (uključujući socijalno osiguranje) unutar granice oslobođene poreza prihodi od nesamostalnog rada 8.000 €.doprinosi za socijalno osiguranje za tekuća primanja . razvod braka). po isteku godine morate predati deklaraciju za razrez poreza za radnike.400 € 1.000 € bi bila prekoračena.troškovi reprezentacije . Ukoliko ste istovremeno u više radnih odnosa. Kako se utvrđuje granični iznos pri sklapanju braka. i to putem razreza poreza za radnike.556 € Da je poreski obveznik dodatno dobio otpremninu od 1. kako bi se mogao uvažavati odgovarajući dodatak na decu. merodavna granica primanja od 6. Ukoliko se u toku kalendarske godine sklopi brak ili zajednica slična braku. isto tako primanja penzije za udovice/udovce posle smrti (supružnika) partnera. Dodatno. primanja (supružnika) partnera prekoračuju merodavnu granicu. 1. Ukoliko nemate prihoda koji podležu poreskoj obavezi. pravo na iznos umanjenja možete ostvariti obrascem E 5. Analogno tome se pri razvodu uzimaju u obzir primanja bivšeg (supružnika) partnera posle razvoda. razvodu ili pri smrti jednog od (supružnika) partnera? Pri utvrđivanju graničnog iznosa uvek se polazi od primanja cele godine. 19 .200 € 5. to stanje morate prijaviti Vašem poslodavcu odnosno Vašem zavodu koji isplaćuje penziju u roku od mesec dana (obrazac E 30). Po isteku kalendarske godine pravo na iznos umanjenja poreza za jedine hranioce porodice ili samohrane roditelje možete naknadno ostvariti u poreskoj upravi.512 € 132 € Kako se ostvaruje pravo na iznos umanjenja poreza za jedine hranioce porodice ili samohrane roditelje? Tokom kalendarske godine poslodavac ili zavod koji isplaćuje penziju na osnovu Vaše deklaracije prema poslodavcu (obrazac E 30) može obračunavati iznos umanjenja poreza za jedine hranioce porodice ili iznos umanjenja poreza za samohrane roditelje. za određivanje graničnog iznosa uzimaju se u obzir primanja (supružnika) partnera i pre i posle sklapanja braka. Ako u toku godine izgubite pravo na taj iznos (npr. Nemojte zaboraviti navesti broj dece.

nemate pravo na iznos umanjenja poreza. 38. nemate pravo na iznos umanjenja poreza. ne zaboravite pri razrezu poreza za radnike u deklaraciji ispuniti podatke o iznosu umanjenja poreza za jedine hranioce porodice ili samohrane roditelje. Na šta treba obratiti pažnju kod iznosa umanjenja poreza za nosioce izdržavanja? Na pun iznos umanjenja poreza za lica koja plaćaju alimentaciju imate pravo samo kada se zakonska alimentacija plaća u punom obimu. građani EU-a kao i građani država članica Evropskog ekonomskog prostora (Island.90 € mesečno po detetu. na osnovu odredbi prava zajednice.Poreska tarifa i iznosi umanjenja poreza Obratite pažnju na sledeće: I ukoliko je iznos umanjenja poreza za jedine hranioce porodice ili samohrane roditelje već u toku godine obračunat od strane Vašeg poslodavca.20 € za drugo dete i po 50. Za decu koja se stalno (ne samo privremeno u svrhu obrazovanja) nalaze u inostranstvu. Pravo: primaoci dečjeg dodatka Informacije: Iznos umanjenja poreza za lica s decom se ne odražava neposredno na obračunavanje poreza. Iznos umanjenja poreza za lica s decom se isplaćuje zajedno sa dečjim dodatkom. Lihtenštajn i Norveška). te za svu ostalu decu za koju se plaća izdržavanje Pravo: lica obavezna na plaćanje izdržavanja Informacije: Licem koje plaća alimentaciju smatra se onaj koji može dokazati da plaća zakonom određeno izdržavanje (alimentaciju) za dete koje ne pripada domaćinstvu i za koje niti on niti (supružnik) partner koji živi u istom domaćinstvu s tim licem ne prima dečji dodatak. Iznos umanjenja poreza za lica s decom Iznos: 50. Za razliku od iznosa umanjenja poreza na decu.90 € za treće. U slučaju samo delimičnog plaćanja alimentacije. Za punoletnu decu čiji roditelj koji odvojeno živi. i to pri razrezu poreza za radnike. Međutim. iznos umanjenja poreza za nosioce izdržavanja se poreski odražava tek kasnije.50 € za prvo dete. Iznos umanjenja poreza za nosioce izdržavanja Iznos: mesečno 25. ne prima dečji dodatak. iznos umanjenja poreza se odgovarajuće skraćuje. koji su zaposleni u Austriji a čija deca stalno bora- 20 . Za decu koja žive u inostranstvu i za koju se plaća izdržavanje imate takođe pravo na iznos umanjenja poreza za nosioce izdržavanja. U suprotnom slučaju dolazi do nepoželjnog naknadnog oporezivanja iznosa umanjenja poreza za jedine hranioce porodice ili samohrane roditelje.

Zbir tih iznosa se vrši samo u slučaju da su oba (supružnika) partnera u merodav- noj kalendarskoj godini živela više od šest meseci u zajedničkom domaćinstvu.40 € mesečno za treće i svako dalje dete Pravo: Primaoci dečjeg dodatka za najmanje troje dece. na isplatu dodatka možete ostvariti pravo u poreskoj upravi putem obrasca E 4. Iznosi umanjenja poreza pri niskim primanjima (negativni porez) Ako nemate primanja ili ako su ista niska. Dodatak na više dece Iznos: 36. god. Ukoliko niste imali primanja koja podležu porezu. Informacije: Dodatak na više dece isplaćuje poreska uprava ukoliko se podnese zahtev.. Lice koje prima dečji dodatak mora poreskoj upravi na zahtev dostaviti izjavu o odricanju. imaju pored dečjeg dodatka pravo na iznos umanjenja poreza za lica s decom. postoji ukoliko primanja porodice u 2008. nisu prešla iznos od 55. može u sledećim slučajevima doći do poreskog bonusa (negativni porez): Ukoliko imate pravo na iznos umanjenja poreza za radnike. dolazi do po- 21 . Kolika mogu biti primanja porodice za dodatak na više dece? Pravo na dodatak na više dece. Primanja porodice ne smeju prekoračiti određene granice. Za dete odnosno decu (koje pripada/koja pripadaju domaćinstvu u inostranstvu) u državama koje nisu članice EU-a/ Evropskog ekonomskog prostora nosilac izdržavanja može ostvariti pravo na vanredno opterećenje od načelno 50 € mesečno (vidi na stran 62). koji se podnosi putem sprovođenja razreza za 2008.Poreska tarifa i iznosi umanjenja poreza ve u državi članici EU-a/Evropskog ekonomskog prostora. Ukoliko su primanja jednog od (supružnika) partnera negativna. to ne umanjuje primanja porodice (nema izjednačenja zbog gubitka). Primanja porodice je suma primanja podložna porezu lica koje je podnelo zahtev kao i primanja podložna porezu (supružnika) partnera. Takođe (supružnik) partner lica koje prima dečji dodatak može pri razrezu poreza za radnike tražiti dodatak na više dece. i to deklaracijom za sprovođenje razreza poreza za radnike.000 €. Kako ćete podnositi zahtev za dodatak na više dece? Za dodatak na više dece se za svaku kalendarsku godinu posebno podnosi zahtev poreskoj upravi.

To važi i za radnike iz pograničnih područja. god. u visini od 130 €.Poreska tarifa i iznosi umanjenja poreza reskog bonusa od 10% uplaćenih doprinosa radnika za zakonsko socijalno osiguranje (najviše međutim 110 €). Pritom je negativni bonus uklj. Poreska uprava pri razrezu po isteku godine isplaćuje 10% od 930 € (šta čini 93 €). Kod ovih primanja se ne plaća porez. Primanja oslobođena poreza na osnovu međudržavnih (sporazuma o izbe- gavanju dvostrukog oporezivanja) ili međunarodnopravnih (npr. IAEO) sporazuma tretiraju se u svrhe obračunavanja negativnog poreza kao primanja koja podležu poreskoj obavezi. Iznos umanjenja poreza za samohrane roditelje ili jedine hranioce porodice (poslednji samo u slučaju da imate najmanje jedno dete. isplaćen iznos bi se povisio na ukupno 587 € (494 € + 93 €). Utvrđivanje negativnog poreza sledi pri razrezu.160 € godišnje). i to od strane poreske uprave. i to u 2008. UNIDO. i 2009. Ukoliko u kalendarskoj godini niste imali primanja koja podležu poreskoj obavezi. Ukoliko bi službenica istovremeno bila i samohrana majka sa jednim detetom. Lica koja imaju pravo na paušalu za lica koja rade van svog mesta stanovanja. i to barem u jednom kalendarskom mesecu. 22 . Primer: Službenica je zaposlena skraćeno radno vreme i pri tome mesečno zarađuje bruto 440 € ( x 14 = 6. dodatak za lica koja rade van svog mesta stanovanja ograničen sa ukupno 15 % doprinosa radnika za zakonsko socijalno osiguranje. kod jednog deteta na primer do 494 € (negativni porez). koristite obrazac E 5 kod ostvarivanja prava na iznos umanjenja poreza za jedine hranioce porodice ili samohrane roditelje. Doprinosi za socijalno osiguranje iznose (recimo) 930 € godišnje. imaju pravo na dodatak za lica koja rade van svog mesta stanovanja. znači ukoliko imate pravo na dodatak na decu) se isplaćuje u onim slučajevima u kojima zbog niskih primanja poreski nije mogao uopšte doći do izražaja ili do punog izražaja. Prema tome. Ukupno može doći do poreskog bonusa do 240 €.

Ukoliko se radni odnos završi u toku kalendarske godine. da zahtevate paušalu za lica koja rade van svog mesta stanovanja. Pri okončanju radnog odnosa Vam se u svakom slu- 23 . I Vi kao radnik možete od Vašeg poslodavca zahtevati (godišnju) platnu listu. prebivalište.Obračun poreza na platu od strane Vašeg poslodavca Obračun poreza na platu od strane Vašeg poslodavca Opšta uputstva Na šta Vaš poslodavac mora obratiti pažnju pri obračunu poreza na platu? Već pri obračunu poreza na platu Vaš poslodavac takođe obračunava mnogobrojne stavke oslobođene poreza i poreske povlastice. platna lista mora se načelno proslediti elektronskim putem. rešenje o oslobođenom iznosu). možete takođe dostaviti papirnu platnu listu. Iako se obračun plate vrši ”ručno”. U tom slučaju stoji na raspolaganju program za prosleđivanje područnih zdravstvenih blagajni (ELDA). Platne liste moraju odgovarati službenom obrascu (L 16). On Vam takođe mora uručiti obračun o isplaćenoj plati za kalendarski mesec. Ukoliko nemate priključak na internet. poslodavac mora takođe dostaviti platnu listu do kraja narednog meseca poreskoj upravi u mestu pogona ili nosiocu zdravstvenog osiguranja. Zato upoznajte Vašeg poslodavca sa svim stanjima i promenama koje utiču na obračun poreza (npr. informaciju da ste jedini hranilac porodice/samohrani roditelj. kad izgubite pravo na iznos umanjenja poreza za jedine hranioce porodice). i to do kraja meseca januara poreskoj upravi u mestu pogona. bračno stanje. Taj obračun mora sadržavati sledeće: • bruto primanja • osnovicu na kojoj se zasnivaju obavezni doprinosi (doprinosi za socijalno osiguranje) • obavezne doprinose • osnovicu za obračun doprinosa u interni štedni fond preduzeća i uplaćeni doprinos • osnovicu za obračun poreza na platu • zadržani porez na platu Načelno poslodavac mora poreskoj upravi u mestu pogona ili nosiocu zdravstvenog osiguranja po isteku kalendarske godine proslediti (godišnje) platne liste do kraja meseca februara elektronskim putem. Ako ste sve uredno prijavili (npr. Vaš poslodavac garantuje za tačan obračun Vašeg poreza na platu. deca.

50 € Prevoz od stana do radnog mesta i nazad Kako se obračunavaju troškovi za prevoz od stana do radnog mesta i nazad? Troškovi prevoza od stana do radnog mesta i nazad se načelno nadoknađuju putem iznosa umanjenja poreza za prevoz.50 € 103.161.06. Iznos/ mesečno Vrednost od 01. 588.50 € Godišnji iznos 2009.07.2008.50 € 113.00 € 1. Pošto poreska uprava od poslodavca dobije podatke iz platne liste.00 € 134. Pravo na nadoknadu stvarnih troškova prevoza se ne može ostvariti. 630. do 31.07.2008.25 € 171.00 € 1. Zato Vas molimo da ovu platnu listu ne pošaljete poreskoj upravi.06. ista Vam služi samo kao informacija.00 € od 2 km od 20 km od 40 km od 60 km 24.Obračun poreza na platu od strane Vašeg poslodavca čaju mora uručiti platna lista. 28.25 € 24 .50 € 154.2009.12. Pod određenim uslovima postoji dodatno pravo na ”malu” ili ”veliku” paušalu za lica koja rade van svog mesta stanovanja.2009.857.00 € 244.75 € od 20 km od 40 km 45.2008.00 € 1. Ona iznosi: Udaljenost Iznos/ mesečno Vrednost do 30.242. Pravo na malu paušalu za lica koja rade van svog mesta stanovanja se ostvaruje ako je korišćenje masovnih sredstava transporta prihvatljivo.12.00 € 196.735.75 € 98.2008.00 € 1. Ona iznosi: od 60 km Udaljenost Godišnji iznos 2008. 52. do 31.00 € od 20 km od 40 km od 60 km Pravo na veliku paušalu za lica koja rade van svog mesta stanovanja se ostvaruje ako korišćenje masovnih sredstava transporta nije prihvatljivo.50 € 90. Iznos/ mesečno Vrednost od 01. Udaljenost Iznos/ mesečno Vrednost do 30.75 € 281.

50 € 3. obdaništa.00 € 3.206.50 € 2. • Naknade poslodavca u svrhu osiguravanja budućnosti (npr. kulturne manifestacije.372. poklone u bonovima ili zlatne kovanice. Takođe imate pravo na paušalu za lica koja rade van svog mesta stanovanja kad ste na godišnjem i na bolovanju. obavezni ste da u okviru razreza poreza za radnike ispravite paušalu za lica koja rade van svog mesta stanovanja te nadoplatiti porez na platu. Koristite pri tom obrazac L 34. 34). 342.) i s tim u vezi primljena primanja u naturi do 186 € godišnje. Ako je Vaš poslodavac uvažavao paušalu za lica koja rade van svog mesta stanovanja. na primer za božićne poklone.267. nije potrebno tražiti je putem razreza poreza za radnike. Proverite da li je Vaš poslodavac poreski obračunavao paušalu za lica koja rade van svog mesta stanovanja od samog početka Vašeg zaposlenja. • Beneficije od učešća na manifestacijama preduzeća do 365 € godišnje (kolektivni izleti preduzeća. Prijavite što Naknade poslodavca oslobođene poreza Koje naknade poslodavca pri tekućem obračunu plate ostaju oslobođene poreza? • Besplatno ili po sniženoj ceni korišćenje ustanova i postrojenja koje poslodavac stavlja na raspolaganje svima ili određenim grupama radnika. Tokom godine paušalu za lica koja rade van svog mesta stanovanja možete zatražiti od Vašeg poslodavca.50 € 1.356. zdravstvena 25 . U to na primer spadaju odmarališta i banje.361. kao i za vreme trudničkog bolovanja koje ne sme da traje duže od jedne kalendarske godine. Ukoliko se kasnije ispostavi da podaci. to pri razrezu možete učiniti sami. koje ste saopštili poslodavcu ne odgovaraju stvarnim prilikama.00 € 1.00 € 2. osiguranja u slučaju doživljavanja isteka osiguranja i u slučaju smrti. morate barem jedanaest dana u mesecu preći dotični put između stana i radnog mesta. sportski tereni ili biblioteke preduzeća.151.00 € od 2 km od 20 km od 40 km od 60 km pre Vašem poslodavcu promenu puta do radnog mesta. slavlja kolektiva itd.50€ Godišnji iznos 2009. odnosno od početka godine (vidi ”Pokretanje poreskog pitanja od strane poslodavca” na str.Obračun poreza na platu od strane Vašeg poslodavca Udaljenost Godišnji iznos 2008. Ako paušala za lica koja rade van svog mesta stanovanja nije uvažavana kod tekućeg obračuna plate. 319. Ako hoćete uvažavati paušalu za lica koja rade van svog mesta stanovanja.

to znači da ga možete iskoristiti i dva ili više puta godišnje. • Povlastica na ”stock options”. Primer: Industrijsko preduzeće besplatno prepušta svim radnicima deonice po kursnoj vrednosti od 1.400 €. Primanja za povlašćene montažne radove u inostranstvu domaćih preduzeća. Ova primanja se takođe uzimaju u obzir pri utvrđivanju graničnog iznosa u pogledu priznavanja iznosa umanjenja poreza za jedine hranioce porodice. za sve radnike ili za sve službenike) ili naknade fondu saveta preduzeća do 300 € godišnje po radniku. Rad u inostranstvu mora uvek trajati više od jednog meseca. Ovo primanje u naturi je oslobođeno poreza. Stock options su neprenosive opcije na • • • • stjecanje udela u preduzeću (npr. učešća u penzijskim investicionim fondovima ili doprinosi za penzijske fondove) svih radnika ili određenih grupa radnika (npr.Obračun poreza na platu od strane Vašeg poslodavca osiguranja. Službena putovanja Koje naknade troškova pri službenim 26 . • Dobrovoljne socijalne novčane potpore od strane poslodavca fondu saveta preduzeća i dobrovoljne potpore radi uklanjanja šteta od elementarnih nepogoda. Ograničenja postoje ako se umesto toga primaju bonovi za hranu. Za konačno oslobađanje poreza. • Besplatno ili po sniženoj ceni prepuštanje udela u preduzeću poslodavca saradnicima. i to svim radnicima ili određenim grupama radnika do 1. Obratite pažnju na sledeće: Primanja oslobođena poreza od montažnih radova u inostranstvu kao i od pomagača u zemljama u razvoju obračunavaju se pri razrezu poreza u okviru utvrđivanja poreske stope (tzv.460 €. deonice) koje se prepuštaju svima ili određenim grupama radnika. Besplatni ili po sniženoj ceni obroci i napici na radnom mestu. saradnik stečeni udeo u preduzeću mora zadržati najmanje pet godina. To se može ostvariti i pretvaranjem primanja u takve vrste štednje za budućnost. Na oslobođeni iznos imate pravo kod svakog poslodavca kod kojeg ste zaposleni. Primanja pomagača u zemljama u razvoju. Besplatan ili po sniženoj ceni transport sopstvenih radnika i njihovih članova porodice od strane transportnih preduzeća. opšte ograničavanje progresivnog oporezivanja).

22 € 0.2008. Troškovi prevoza Oslobođene poreza su naknade stvarnih troškova prevoza (npr. km bicikl od 6.05 € 0. Pored naknade za pređene kilometre. 28). 01.06. voz.14 € 0.07. Za isplatu naknade za pređene kilometre koja je oslobođena poreza načelno se mora voditi knjiga vožnje. sledeće naknade troškova poslodavca ostaju oslobođene poreza na platu: • Troškovi prevoza (npr. Takođe o službenom putovanju se radi ukoliko se duže vreme delatnost obavlja na takvoj udaljenosti da svakodnevni povratak s posla kući u stalno mesto boravka (prebivalište porodice) nije prihvatljiv (dalje područje).42 € 0.24 € 0. do 5. magacina itd.pređene kilometre do lometre od 30. Pri korišćenju privatnog vozila može se ostvariti pravo na isplatu naknade za pređene kilometre koja je oslobođena poreza. taksi).24 € 0. putarine za autoput i tunele kao i takse za parkiranje se pokrivaju naknadom za pređene kilometre. naknade za pređene kilometre) • dnevnice i • troškovi noćenja. Ista mora sadržavati sledeće: datum. 0. km Naknada za pređene kilometre za putničko motorno vozilo može se isplatiti bez plaćanja poreza na platu za najviše 30.24 € 0. zbir poslovno pređenih kilometara dnevno. Troškovi vinjete za autoput. radne zone. kilometražu. radionice.05 € 0. avion.12 € 0.38 € 0.47 € 0.000 kilometara godišnje. Naknada iznosi: za pređene kilometre Vozilo Naknada za Naknada za pređene ki. 27 .).Obračun poreza na platu od strane Vašeg poslodavca putovanjima ostaju oslobođene poreza? Nalazite li se na službenom putu. Kada se radi o službenom putovanju? Službeno putovanje (bliže područje) je delatnost van radnog mesta (kancelarije. Razlikovanje je međutim značajno za trajanje odobravanja dnevnica oslobođenih poreza (vidi ”Dnevnice” na str. U oba slučaja službeno putovanje mora biti po nalogu poslodavca.2008. Naknade za troškove prevoza oslobođene poreza su nezavisne od prava na dnevnice.47 € putničko vozilo za svako lice u vozilu motocikl do 250 cm3 motocikl preko 250 cm3 bicikl 1. polaznu tačku i konačnu tačku puta te svrhu svakog putovanja pojedinačno. bez oporezivanja se ne mogu isplatiti nikakvi drugi putni troškovi.

filijala) a ne postoji povoljnije pravilo u odredbi kojom je regulisana Vaša plata (u Vašem kolektivnom ugovoru).20 €/sat) oslobođen plaćanja poreza. sreski zastupnik) duže od pet dana ili • ste u okviru vozačke delatnosti na istim rutama ili linijama (npr. Dnevnice Dnevnice za službena putovanja u zemlji do 26. vozač autobusa) duže od pet dana.40 € dnevno (2.40 € (dakle 2. onda je vremensko trajanje povlastice ograničeno.20 € za svaki zapo- 28 . ove dnevnice ostaju nezavisno od toga da li trajanjem ili načinom službenog putovanja nastaje novo središte delatnosti u okviru Pravila o dvanaestom delu Zakona o porezu na prihod (EStG) do 26. Po isteku ovog vremena može za svaki započeti sat ostati dvanaesti deo od 26. gradilište.40 € dnevno su oslobođene poreza. Time takve naknade troškova od narednog meseca podležu poreskoj obavezi. U tom slučaju dnevnice pri svakodnevnom povratku kući od onog trenutka više nisu oslobođene poreza kada terensko radno mesto postaje novo središte delatnosti. Kako se poreski tretiraju dnevnice kod službenih putovanja u bliskom području? Ako Vas službena putovanja u bliskom području (u pravilu do 120 km) stalno ili barem redovno vode na isto mesto ili na više mesta (npr. Dnevnice oslobođene poreza u ovim slučajevima se odobravaju samo u početnoj fazi od 5 odnosno 15 dana. onda se u pogledu istog mesta obavljanja delatnosti počev od narednog meseca radi o vožnjama između stana i radnog mesta.Obračun poreza na platu od strane Vašeg poslodavca Kako se tretiraju naknade troškova kod službenih putovanja koja počinju od stana? Ukoliko vožnje na mesto obavljanja delatnosti u jednom kalendarskom mesecu pretežito počinju neposredno od stana. Radi se o novom središtu delatnosti kad • ste na jednom te istom mestu bez prekida duže od pet dana ili • ste redovno uz stalne povratke (jedan dan u sedmici) na jednom mestu a prekorači se početna faza od pet dana ili • ste neredovno uz stalne povratke na jednom mestu a prekorači se početna faza od 15 dana u kalendarskoj godini ili • ste u istom radnom području (npr. a pokrivene su iznosom umanjenja poreza za prevoz ili možebitnom paušalom za lica koja rade van svog mesta stanovanja. Pri tom službeni put mora trajati duže od tri sata. Ukoliko je pravo na dnevnice regulisano kolektivnim ugovorom ili nekom drugom platnom odredbom.

30 € 24.90 € 18.60 € 52. ne dolazi do isplate paušalnog iznosa oslobođenog poreza.40 € dnevno.30 € 35.90 € 31. Bez računa se putem procene za putovanja u zemlji utvrđuju sa 4.90 € 23. Dodatni izdaci Italija Lihtenštajn Švajcarska Slovačka Slovenija Češka Mađarska SAD 29 .85 € po noćenju. dnevnice se za delatnost na istom mestu isplaćuju bez oporezivanja šest meseci do visine od 26. prenoćište na raspolaganju).Obračun poreza na platu od strane Vašeg poslodavca četi sat. U slučaju da nema troškova za noćenje (npr.00 € 26.90 € Nemačka 35.70 € 15.80 € 27. Službena putovanja u inostranstvo Dnevnice i naknade za noćenje u inostranstvu poslodavac može isplatiti iznosom oslobođenim poreza koji odgovara najvišoj stopi plaćanja za putovanja u inostranstvo službenika Saveza. oslobođeno poreza može biti paušalno 15 € za noćenje.80 € 30. a za sledeće delatnosti: • služba na terenu • vozačka delatnost • radovi na gradilištu i montažni radovi • stavljanje radne snage na raspolaganje • privremena delatnost na mestu rada u drugoj političkoj opštini za 6 meseci Kako se poreski tretiraju dnevnice kod službenih putovanja van bliskog područja? Ukoliko svakodnevni povratak kući u stalno mesto boravka (prebivalište porodice) nije prihvatljivo (u pravilu od 120 km). Slede aktualne dnevnice i naknade za noćenje za austrijske pogranične zemlje i SAD: Zemlja* Dnevnica Naknada za noćenje 27.40 € odnosno za putovanja u inostranstvo sa 5. za doručak) se mogu uvažavati kao troškovi reprezentacije kod poreske uprave.90 € 27. Troškovi noćenja (npr.40 € 26.10 € 32. najmanje trajanje duže od tri sata) oslobođene poreza. Troškovi noćenja uključujući doručak se mogu nadoknaditi i potvrdom prema stvarnom obimu i oslobođeni su poreza.00 € 31.30 € Za noćenja u zemlji se od poslodavca može zahtevati isplata troškova noćenja računajući i doručak prema računima bez oporezivanja. Ako ne postoji dokaz uz pomoć računa.70 € 36.60 € 42.

Najznačajniji vidovi ostalih primanja su regres za godišnji odmor i božićnica (13. Celokupne stope za putovanja u inostranstvo nalaze se u dodatku smernica za porez na platu 2002. Njujork. rubrika “Tools” “Findok” (Richt. 30 . 59). i 14. Rim. Milano. Ukoliko se buduća penzija iz penzijskog fonda zasniva na doprinosima radnika. Freilassing) postoje posebne stope. Lohnsteuerrichtlinien. Ostala primanja se do određene granice. Anhang). a koja se ostvaruju jednokratno ili u većim razmacima.at. mesečnu platu. Regres za godišnji odmor i božićnica Kako se oporezuje regres za godišnji odmor i božićnica? Ukoliko radnik dobije od poslodavca 13. do takozvane ”godišnje šestine”. oporezuju stopom od 6%. Doprinosi u inostrane penzijske fondove su oslobođeni poreza samo ukoliko postoji zakonska obaveza ili ukoliko se izvrše kod inostranih ustanova u smislu Zakona o penzijskim fondovima.bmf. pod www. Pri tome obratite pažnju da buduće penzije koje se zasnivaju na ovim doprinosima poslodavca potpuno podležu poreskoj obavezi.gv. i 14. do iznosa od 620 € godišnje ne plaća se porez. Primeri za dalje vrste ostalih primanja su: • • • • • otpremnine naknade iz bilanse premije naknade povodom jubileja učešća u dobiti Izdvajanja poslodavca u penzijske fondove Da li su izdvajanja u penzijske fondove oslobođena poreza? Doprinosi koje poslodavac uplaćuje za radnike u penzijske fondove u smislu Zakona o penzijskim fondovima. linien. Iznos koji je veći od ovoga oporezuje se fiksnom poreskom stopom od 6%. mesečna plata). Ukoliko za to ostvarite premiju za penzijsku štednju. Vašington) i pogranična područja (npr. oslobođeni su poreza. samo četvrtina iste se oporezuje.Obračun poreza na platu od strane Vašeg poslodavca *) Za određene velegradove (npr. buduća penzija je uopšte oslobođena poreza (vidi na str. Ostala primanja Šta su ostala primanja? Ostala primanja su zagarantovana primanja pored tekuće plate. Oslobođeni poreza na platu su i doprinosi poslodavca internim penzijskim fondovima preduzeća ili zakladama za podršku radnika.

godine? Ukoliko radnik ostane u ”starom” sistemu otpremnina. god. mesečnoj plati. postoje sledeće mogućnosti: • Zamrzavanje ”starih” prava na korišćenje otpremnine do trenutka dogovorenog prelaza i plaćanje 1. Za ove radnike ne postoji mogućnost da se oporezuje otpremnina po kolektivnom ugovoru ili dobrovoljna otpremnina sa fiksnom poreskom stopom od 6%. U tom slučaju poslodavac za radnika mora uplatiti 1. važe odredbe ”Zakona o saradničkoj štednji u preduzećima” . Ukoliko poslodavac i radnik dogovoru prelaz na ”novi” sistem. • Potpuno prenošenje ”starih” prava na korišćenje otpremnine u interni štedni fond preduzeća.53% bruto plate od trenutka dogovorenog prelaza. Doprinosi za socijalno osiguranje koji otpadaju na ostala primanja se pre primene fiksne poreske stope odbijaju. načelno se primenjuje ”novi” sistem otpremnina (iznimke su na primer službeni premeštaj unutar koncerna ili kratkoročni prekid rada). Otpremnine Od 2003. Tako- 31 . godine? Za radnike čiji se radni odnos zasnovao od početka 2003. ne dolazi do nikakvih promena. U tom slučaju za zamrznute delove važe i dalje nepromenjeno ”stare” odredbe.53% bruto plate u interni štedni fond preduzeća. Pritom se prenose sva zakonska prava na korišćenje otpremnine do termina prelaza u interni štedni fond preduzeća..000 €) je iznos do 2. Deo ostalih primanja koji prelazi godišnju šestinu ne oporezuje se primenjujući poresku olakšicu. U pogledu zakonske otpremnine važe isključivo nove odredbe. nego zajedno sa tekućom platom tog meseca. godišnja šestina time odgovara dvema mesečnim platama. Pri niskim ostalim primanjima (u pravilu do mesečne bruto plate od oko 1. Na šta treba obratiti pažnju kod radnih odnosa koji su zasnovani pre 2003.Obračun poreza na platu od strane Vašeg poslodavca Napomena: Godišnja šestina se izračuna kako sledi: tekuća (bruto) primanja isplaćena u kalendarskoj godini broj prošlih kalendarskih meseci (od početka godine) x2 Kod primanja koja ostaju nepromenjena. Pri oporezivanju otpremnine treba razlikovati da li ima radnik pravo na otpremninu po ”starom” ili već po ”novom” sistemu otpremnina. dakle tačno 13. god. Na šta treba obratiti pažnju kod radnih odnosa koji su zasnovani od početka 2003.000 € oslobođen poreza. i 14.

se načelno oporezuju sa fiksnom poreskom stopom od 6%. Kako se oporezuju zakonske otpremnine i otpremnine po kolektivnom ugovoru? • Oporezivanje po ”starom” sistemu Ona prava na korišćenje zakonske otpremnine i otpremnine po kolektivnom ugovoru. 32 . povećane za 15%. Kako se oporezuju dobrovoljne otpremnine? Dobrovoljne otpremnine koje dospevaju pri ili po okončanju radnog odnosa.Obračun poreza na platu od strane Vašeg poslodavca đe ne postoji mogućnost da se oporezuje otpremnina po kolektivnom ugovoru sa fiksnom poreskom stopom od 6%. Pri niskim primanjima može se primenjivati i niža stopa. Za zamrznuti deo važe i dalje odredbe koje se odnose na zakonske i dobrovoljne otpremnine. koja nastaju nakon određenog trenutka prelaza. Prava na korišćenje otpremnine po kolektivnom ugovoru. onda je čitav iznos oslobođen plaćanja poreza. koja se isplaćuju radniku iz internog štednog fonda preduzeća. ne mogu se više povoljno oporezivati sa fiksnom poreskom stopom od 6%. • Oporezivanje po ”novom” sistemu Prava na korišćenje otpremnine. Ukoliko se prava prenesu na ustanovu koja nudi štednju za budućnost (npr. oporezuju fiksnom poreskom stopom od 6%. Sledeće isplaćivanje rente od strane osiguravajućeg društva ili penzijskog fonda je takođe oslobođeno poreza. Pritom se zamrzava jedan deo prava do termina prelaza a jedan deo se prenosi u interni štedni fond preduzeća. pošto radnik nije prešao na ”novi” sistem ili su prava bila ”zamrznuta” u određenom trenutku. se oporezuju sa fiksnom poreskom stopom od 6% u iznosu od tri mesečne plate (eventualno još povećanom za povišice na osnovu dokazanog radnog staža ukoliko nemate pravo na zakonsku otpremninu za ovaj radni staž). Odredbe koje se odnose na dobrovoljne otpremnine važe međutim dalje nepromenjeno. podležu fiksnoj poreskoj stopi od 6%. Prekomerna primanja se oporezuju po tekućoj tarifi. koja poslodavac isplaćuje. Druge vrste ostalih primanja Da li postoje dalja ostala primanja koja su poreski povlašćena? Posebne odredbe postoje za sledeća ostala primanja: • Premije za predloge poboljšanja rada kao i naknade za pronalaske vezane za rad se do visine dodatne godišnje šestine. • Delomično prenošenje ”starih” prava na korišćenje otpremnine u interni štedni fond preduzeća. penzijski fond).

200 € (poreska stopa do 10. otpremnine prilikom otkaza i nagodbeni iznosi se oporezuju po tarifi. 15). praznikom i noću kao i doplaci za prekovremeni rad vezan za ove radove do najvišeg iznosa od 360 € mesečno se takođe ne oporezuju. podležu fiksnoj poreskoj stopi od 6%. Ako je radnik sa svojim ukupnim pravima na korišćenje otpremnine prešao na ”novi” sistem i dođe do plaćanja nagodbenog iznosa. • Otpremnine povodom odlaska u penziju se oporezuju sa polovinom poreske stope samo ako njihova vrednost u gotovini ne prelazi 10. usled vrućine. Ukoliko je otpremnina povodom odlaska u penziju veća. • Zamenske naknade za ne potrošeni godišnji odmor se dele. hladnoće ili vlage neizbežno predstavljaju opasnost za zdravlje (dodatak za rad opasan po život). • Plaćanja iz socijalnog plana se do visine od 22. vrednost otpremnine povodom odlaska u penziju u gotovini poslodavac može takođe poreski neutralno prenositi u neki penzijski fond. Dodaci i doplaci Koji dodaci i doplaci su oslobođeni poreza? Dodaci ostvareni na osnovu kolektivnih ugovora. Po odbijanju doprinosa za socijalno osiguranje koji se zato plaćaju. oporezuje se u potpunosti po tarifi u kalendarskom mesecu u kojem je isplaćena.000 € povlašćeno oporezuju sa polovinom poreske stope. vidi na str. Ukoliko su vezane za tekuća primanja. Kako biste izbegavali oporezivanje. i to pod uslovom da se radi o radovima: • na izrazito prljavom radnom mestu za samog radnika i njegovu odeću (dodatak za rad u prljavom) ili • na izuzetno teškim poslovima u poređenju sa opšte uobičajenim uslovima rada (u toj branši) – (dodatak za teže uslove rada) ili • na poslovima koji usled štetnog dejstva štetnih materija po zdravlje ili zračenja. isti se može do iznosa od 7. ugovora u okviru preduzeća ili zakonskih propisa do najvišeg iznosa od 360 € mesečno su oslobođeni poreza. oporezuju se po tarifi.000 € je ionako 0%. Na ovu povlasticu nemaju pravo oni radnici koji su potpuno ostali u ”starom” sistemu ili čija su prava potpuno ili delomično ”zamrznuta” na određeni termin. ostaje jedna petina primanja oslobođena poreza kao ublažavanje progresivnog oporezivanja i u svrhu uvažavanja doplataka oslobođenih poreza.500 € oporezivati sa fiksnom poreskom stopom od 6%. 33 .Obračun poreza na platu od strane Vašeg poslodavca • Naknadna plaćanja. Doplaci za rad nedeljom. Ukoliko su vezane za ostala primanja.

noćne negovateljice. Pokretanje poreskog pitanja od strane poslodavca Šta podrazumevamo pod pokretanjem poreskog pitanja od strane poslodavca? Poslodavac ili nosilac penzijskog osiguranja može dobrovoljno. poslodavac ili nosilac penzijskog osiguranja može u decembru pokrenuti ”prošireno” pokretanje poreskog pitanja.00 i 7. je bilo pet prekovremenih radnih sati do 43 € povlašćeno oporezovanih.00 časova. Postoji posebna uredba za radnike čije se normalno radno vreme u periodu plaćanja plate odvija pretežno noću. god. Za ove radnike se oslobođeni iznos od 360 € mesečno povisuje za 50%. Ostvarivanje prava na oslobađanje poreza za doplatke za rad nedeljom. između ostalog izjednačiti različito visoke mesečne osnovice za obračun poreza. Poslodavac može • obračunati Vaša izdvajanja za crkvu i sindikat (zato je potrebno na Doplaci za noćni rad i prekovremeni rad noću Kada su doplaci za noćni rad i prekovremeni rad noću oslobođeni poreza? Noć u poreskom smislu je vreme između 19. praznikom te za noćni rad je posebno regulisano. Za to nije potreban zahtev. znači na 540 € mesečno. Poreske olakšice se odnose samo na doplatke za radne časove ostvarene u toku povezanog vremena noćnog rada od najmanje tri časa (blok-vreme). radnici su između ostalih pekari. važi: Doplaci za prekovremeni rad za prvih deset sati prekovremenog rada u mesecu u obimu od najviše 50% osnovne plate su do mesečnog maksimalnog iznosa od ukupno 86 € oslobođeni poreza.Obračun poreza na platu od strane Vašeg poslodavca Prekovremeni rad Kako se oporezuje ”normalni” prekovremeni rad? Osnovna plata za prekovremeni rad se uvek oporezuje tekućom tarifom. kao posebnu uslugu u okviru ”pokretanja obračuna poreza na platu”. god. noćni čuvari. Od 2009. Ako ste tokom cele godine bili zaposleni kod Vašeg poslodavca ili ste tokom cele godine primali penziju od Vašeg nosioca penzijskog osiguranja. Do 2008. a pri tome nije obračunavan oslobođeni iznos. Noćni 34 . Bitno je da je rad u to vreme nužan zbog prirode preduzeća te da se vodi konkretna evidencija o broju i vremenu časova.

35 .Obračun poreza na platu od strane Vašeg poslodavca vreme prikazati poslodavcu potvrde o uplatama) kao i • snova obračunati porez za ostala primanja u okviru godišnje šestine (u odnosu na slobodnu granicu i uravnilovku).

gv. 14. Isti su znači neposredno povezani sa nesamostalnom delatnošću kojom se bavite.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? Pri razrezu poreza za radnike po isteku godine možete ostvariti sledeća prava: • iznos umanjenja poreza za jedine hranioce porodice i samohrane roditelje uključujući dodatak na decu (iako ste ga već ostvarili kod poslodavca) • iznos umanjenja poreza za nosioce izdržavanja • dodatak na više dece • paušalu za lica koja rade van svog mesta stanovanja (ukoliko je još niste ostvarili kod poslodavca) • doprinose za obavezno osiguranje na osnovu neznatnog zapošljavanja prema § 19a Opšteg zakona o socijalnom osiguranju (ASVG) ukoliko optirate u sistem zakonskog socijalnog osiguranja • dodatni doprinos u zdravstvenom osiguranju prema § 51d Opšteg zakona o socijalnom osiguranju za suosigurane članove porodice Iznosi umanjenja poreza (uključujući dodatak na više dece) naćićete u poglavlju ”Poreska tarifa i iznosi umanjenja poreza” na str. . Taksa za e-card je takođe obavezni doprinos koji se automatski uračunava kod obračunavanja plate. Obrazac možete dobiti besplatno u Vašoj poreskoj upravi kao i na internetu pod www.at. Sledeće poglavlje se zato odnosi na oslobođene iznose za: • • • • troškove reprezentacije vanredne izdatke vanredna opterećenja službena uverenja i iskaznice za žrtve Vaš razrez poreza za radnike možete dostaviti ili elektronskim putem preko FinanzOnline (vidi na str. 71) ili obrascem L 1. rubrika “Services” “Formulare” . doprinosi za komoru i doprinosi za izgradnju stambenog prostora se automatski obračunavaju od strane poslodavca pri odbijanju poreza na platu.bmf. Troškovi reprezentacije Šta su troškovi reprezentacije? Troškovi reprezentacije radnika su utrošci ili izdaci pod uslovom korišćenja u svrhu rada. Određeni troškovi reprezentacije kao na primer doprinosi za obavezno osiguranje. 36 .

možete je naknadno u svako vreme ostvariti pri razrezu poreza za radnike. priznanice. Ali ih sačuvajte sedam godina jer se na zahtev poreske uprave moraju prikazati. prekvalifikacija doprinos savetu preduzeća kompjuter dvostruko vođenje domaćinstva i putovanja porodici stručna literatura bicikl troškovi prevoza manjak internet motorno vozilo putni troškovi kursevi jezika studijska putovanja telefon. u praksi najčešći. 15).Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? Troškovi reprezentacije koji se odražavaju na porez. troškovi reprezentacije samo u slučaju da ukupno prelaze granicu od 132 € godišnje olakšavajuće odražavaju na porez: • • • • • • • • • • • • • • • • • radna odeća sredstva za rad i alati radna soba školovanje i stručno usavršavanje. Šta je paušala troškova reprezentacije? Svaki aktivni radnik ima pravo na paušalni iznos za troškove reprezentacije u visini od 132 € godišnje. Ako način i visinu troškova reprezentacije nije moguće pismeno dokazati. nezavisno od toga da li ste imali troškove reprezentacije. Ova paušala je već uračunata u uobičajene tabele poreza na platu i. oduzima se od osnovice za obračun poreza na platu. smanjuju porez na prihod u visini dotične granične poreske stope (vidi na str. mobilni telefon ABC troškova reprezentacije Radna odeća Tipična radna odeća ili odeća za zaštitu na radu pri oporezivanju može se 37 . Ukoliko ste na to zaboravili. Obratite pažnju na sledeće: Molimo Vas da deklaraciji ne priložite priznanice. Na šta načelno treba obratiti pažnju kod troškova reprezentacije? Načelno se troškovi reprezentacije moraju dokazati odgovarajućim potvrdama (računi. Dalje troškove reprezentacije možete naknadno deklarisati u poreskoj upravi putem razreza. knjiga vožnje). Pravo na paušalu za lica koja rade van svog mesta stanovanja možete ostvariti kod Vašeg poslodavca deklaracijom putem obrasca L 34. dovoljan je verodostojan prikaz istih. Stoga se sledeći.

juna dotične godine. knjigovođa koji rade kod kuće ili zaposlenih koji rade kod kuće na tele-poslovima (vidi na str. Primeri: • kompjuteri • stručna literatura • motorna vozila kod zastupnika koji rade na terenu • noževi kod mesara ili kuvara • motorna testera kod šumskih radnika • muzički instrumenti kod muzičara ili učitelja muzike Sredstva za rad i alati u vrednosti manjoj od 400 € su privredna dobra neznatne vrednosti. molera. Dalji preduslov za uvažavanje je račun čistionice. 38 . međutim ne i kod nastavnika.: • radno odelo bravara. Sredstva za rad i alati U to spadaju privredna dobra koja se prvenstveno koriste za vršenje delatnosti. tako npr. ne može se otpisati. Usledi li nabavka sredstava za rad ili alata posle 30. iako se takva odeća zahteva i na radnom mestu. Troškovi reprezentacije su npr. kravate) Obratite pažnju na sledeće: Troškovi čišćenja Vaše radne odeće mogu se otpisati samo pri za Vašu struku neuobičajenoj prljavosti (npr. 43). Ovo je posebno slučaj kod radnika koji rade kod kuće. političara ili zastupnika. azbestno odelo. Radna soba Troškovi za radnu sobu u sastavu privatnog stana i nameštanje iste se načelno ne mogu otpisivati. 48). Isti se mogu u potpunosti otpisati u onoj kalendarskoj godini u kojoj su nabavljeni. kecelja mesara • uniforme ili službena odela sa znakom preduzeća koja imaju karakter uniforme i sve što uz to ide (mašne. sudija. Odeća koja se uobičajeno nosi i privatno.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? uzeti u obzir kao trošak za odeću. Otpisivati se mogu troškovi radne prostorije samo u slučaju da se ista koristi (skoro) isključivo u svrhu rada te predstavlja središte celokupne delatnosti preduzeća i profesije. radna odeća automehaničara). Ukoliko vek trajanja privrednog dobra neznatne vrednosti prelazi godinu dana a nabavna cena prelazi sumu od 400 €. radna odeća montera kao i radni mantili • zaštitna obuća i zaštitne čarape kod profesija gde se na radu stoji • radna odeća kuvara. isti se može otpisivati samo postepeno prema verovatnom vremenu korišćenja (otpisivanje za amortizaciju – skraćeno AfA). kostim ili odelo. za prvu godinu se može otpisati samo polovina AfA (vidi primer pod natuknicom ”Kompjuter” na str.

školovanje u srodnoj delatnosti ili sveobuhvatnu prekvalifikaciju. kursevi. internet-kursevi. Iste se mogu otpisati kad su u vezi sa delatnošću srodnom profesiji kojom se trenutno bavite. stolice. Školovanje i stručno usavršavanje. Troškovi stručnog usavršavanja mogu se odbiti kao troškovi reprezentacije. uvod u knjigovodstvo. sticanje evropskog certifikata za kompjuter. police. Kao troškovi reprezentacije u vezi sa radnom sobom u obzir dolaze sledeći srazmerni izdaci: • stanarina • režijski troškovi (grejanje. Šta su troškovi stručnog usavršavanja i školovanja i kada se mogu otpisati? Radi se o stručnom usavršavanju kad se već bavite nekom profesijom i mere obrazovanja (npr. seminari koji se odnose na profesiju) služe poboljšavanju znanja i sposobnosti za vršenje te profesije. 47). itd. Samo ”tipična” sredstva za rad – npr.) • otpisivanje za amortizaciju (AfA) za nameštaj. Pod srodnom delatnošću podrazumevamo npr. Zato ne šteti ako stoje u stanu u kojoj se ne nalazi radna soba u poreskom smislu. pisaći stolovi. računovodstvo. frizera i pedikera. osvetlenje. Radi se o školovanju kad mere obrazovanja služe sticanju znanja koje omogućava vršenje buduće profesije. Trgovački ili birotehnički osnovni kursevi (npr. oprema za automatsku obradu podataka (uključujući sto za kompjuter) i faks – važe u meri profesionalne upotrebe kao sredstva za rad. kod sopstvenih kuća ili stanova u vlasništvu otpisivanje za amortizaciju (AfA) od troškova proizvodnje • troškovi finansiranja Napomena: Ne može se odbiti nameštaj (npr. elektrotehničara i tehničara u automatskoj obradi podataka. prekvalifikacija Kada se mogu mere obrazovanja 39 . kancelarijski ormani. kursevi za obuku u radu na automatskoj obradi podataka. mesara i kuvara. obračun plata ili poresko poslovanje) se takođe mogu otpisivati a da se ne proveri konkretna primenjivost u dotičnoj profesiji (vidi ”Kursevi jezika” na str. ormani) koji se profesionalno upotrebljava u stanu van poreski priznate radne sobe.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? Troškovi za radni prostor van stana potreban u svrhu rada se mogu otpisati kao troškovi reprezentacije. osiguranje. otpisati od poreza? Izdaci za mere obrazovanja se mogu odbiti kao troškovi reprezentacije kada predstavljaju troškove za stručno usavršavanje.

Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi?

Ukoliko je mera obrazovanja u vezi sa već vršenom delatnošću, nije potrebno razlikovati između stručnog usavršavanja ili školovanja zato što se u oba slučaja može otpisati. Troškovi školovanja i stručnog usavršavanja se razlikuju od prekvalifikacije u tome šta ne moraju biti “sveobuhvatni”; time se mogu otpisati i pojedinačni segmenti obrazovanja specifični za profesiju kao troškovi reprezentacije. Primeri za izdatke za stručno usavršavanje i školovanje: • izdaci u vezi sa pohađanjem više tehničke obrazovne ustanove (HTL) nekog električara • izdaci u vezi sa studijem arhitekture nekog građevinskog tehničara (HTL) na tehničkom univerzitetu • izdaci stručnjakinje za ugostiteljske poslove u vezi sa pohađanjem kursa za turistički menadžment • izdaci tehničara u vezi sa polaganjem ispita za civilnog tehničara • izdaci u vezi sa polaganjem ispita za napredovanje službenika ili sa pohađanjem opšteobrazovne više škole/AHS (više škole usmerenog obrazovanja za struku/BHS) ili relevantnog univerzitetskog studija od službenika u državnoj službi Šta su troškovi prekvalifikacije i kada se mogu otpisati? Radi se o prekvalifikaciji kad su mere

tako sveobuhvatne da omogućavaju prelaz na novu profesionalnu delatnost koja nije srodna dosadašnjoj delatnosti te kad želite da postignete stvarno vršenje nove profesije. Primeri za otpisive mere prekvalifikacije: • obuka radnice u štampari u bolničarku • izdaci poljoprivrednog radnika u vezi sa obukom u alatničara • izdaci krojačnice u vezi sa obukom u babicu • izdaci studenta (vidi na str. 41) koji u svrhu finansiranja svog studija ostvaruje primanja od pomoćnih radova ili povremenih zaposlenja Pojam “prekvalifikacija” – kao i školovanje i stručno usavršavanje – pretpostavlja da se poreski obveznik u godini prekvalifikacije bavi poslovnom delatnošću iako se radi samo o jednostavnim poslovima ili povremenim zaposlenjima. Primer: Početak studija medicine u oktobru 2008. god. i početak poslovne delatnosti kao taksista u februaru 2009. god. Troškove studija može otpisati kao troškove prekvalifikacije početo od 2009. god. Pojam “prekvalifikacija” implicira da

40

Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi?

se ovde radi samo o slučajevima željene promene profesije (od dosadašnje glavne delatnosti ka drugoj glavnoj delatnosti). Neko zanimanje se smatra glavnom delatnošću kad se sa njim ostvaruje znatni deo (više od polovine) primanja. Ukoliko ste već radili u nekoj profesiji, možete u slučaju nezaposlenosti i dalje otpisivati troškove prekvalifikacije kao i troškove školovanja i stručnog usavršavanja, nezavisno od toga da li ste primili pomoć nezaposlenima. Pošto penzioner ne vrši delatnost koja donosi zaradu, mere obrazovanja svake vrste (stručno usavršavanje, školovanje i prekvalifikacija) načelno ne mogu se otpisati kao troškovi reprezentacije. Izuzetak je prevremeni penzioner koji namerava da se ponovo bavi nekom poslovnom delatnošću. Razlozi za prekvalifikaciju mogu biti prouzrokovani spoljnim okolnostima (npr. ekonomski uslovljeno prestrukturiranje od strane poslodavca ili čak i zatvaranja preduzeća), nezadovoljstvom u dosadašnjoj profesiji ili interesom za poslovnom preorijentacijom. Poreski obveznik, međutim, mora dokazati ili uverljivo obrazložiti da zaista želi da radi u nekoj drugoj profesiji kao glavnoj delatnosti koja će barem pretežitim delom pridonositi osiguravanju budućih sredstava potrebnih za život. Od toga se svakako može polaziti • kada zbog nezaposlenosti nije više

moguće ostvariti prihode u ranije vršenoj poslovnoj delatnosti ili • kada je ugroženo dalje ostvarivanje prihoda u dosadašnjoj profesiji ili • kada se prekvalifikacijom poboljšavaju šanse na poslu ili mogućnosti zarade u poslu. Prekvalifikacija mora biti sveobuhvatna. Izdaci samog poreskog obveznika u vezi sa merama prekvalifikacije koje su podsticane iz javnih sredstava (Zavod za zapošljavanje/AMS) ili od zaklada za rad, se mogu uvek otpisati kao troškovi reprezentacije. Zato se izdaci za pojedinačne kurseve ili module kurseva za poslovnu delatnost koja nije srodna ne mogu odbiti kao troškovi reprezentacije (npr. izdaci za pohađanje pojedinačnog kursa za bolničara koji sam za sebe ne garantuje promenu profesije). Takvi izdaci se mogu odbiti samo ako se radi o troškovima školovanja ili stručnog usavršavanja. Da li se mogu otpisati troškovi za studij? Troškovi za univerzitetski studij mogu se otpisati kao troškovi stručnog usavršavanja (npr. drugi studij koji je usko povezan sa prvim studijem kao npr. studij privrede preduzeća nekog pravnika), kao troškovi školovanja u srodnoj profesiji (npr. studij privrede preduzeća nekog industrijskog trgovca) ili kao troškovi prekvalifikacije (npr. studij farmacije nekog bibliotekara). Otpisat se ne mogu samo studij-

41

Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi?

ske takse nego i svi troškovi u vezi sa obrazovnim merama (npr. stručna literatura i troškovi prevoza, vidi na str. 44). Kako izgleda sa troškovima za stručne usmerene škole? Troškovi stručnih usmerenih škola se mogu otpisati ako su u vezi sa obavljanom ili srodnom profesijom ili predstavljaju sveobuhvatnu prekvalifikaciju. Otpisati se mogu npr. troškovi knjigovođe koji pohađa večernju trgovačku školu ili trgovačku akademiju (HAK); troškovi rukovodećeg službenika nekog izvoznog preduzeća koji pohađa dotičnu visoku stručnu školu; ili tehničara koji pohađa višu školu u zavodu za tehničko obrazovanje (HTL). Da li mogu se uvažiti troškovi za ”privatno” školovanje? Ne mogu se otpisati troškovi za školovanje koji uglavnom spadaju u privatnu sferu, kao npr. troškovi vozačke dozvole kategorije B, kursevi sporta ili kursevi koji služe obrazovanju ličnosti. Troškovi vozačke dozvole C-kategorije možete otpisati samo ako Vam je vozačka dozvola potrebna za samu profesiju kojom se bavite ili za sličnu profesiju. Koji troškovi obrazovanja se mogu kon-

kretno otpisati kao troškovi reprezentacije? Otpisivi su pre svega: • sami troškovi kursa (doprinos za kurs) • troškovi za materijal, stručna literatura • troškovi za “sredstva za rad” (npr. srazmerni troškovi za kompjuter) • dodatni putni troškovi • eventualno dnevnice (za prvih pet dana ukoliko se kurs ne održava u mestu stanovanja ili rada) • troškovi noćenja Kada i pri kojim prihodima se mogu otpisati troškovi obrazovanja? Troškovi školovanja, stručnog usavršavanja i prekvalifikacije mogu se odbiti kao i svi troškovi reprezentacije u onoj godini u kojoj su nastali. Troškovi stručnog usavršavanja i školovanja mogu se uvažavati pri dosadašnjoj delatnosti kao troškovi reprezentacije. Troškovi za sveobuhvatnu prekvalifikaciju koji žele da postignu stvarno vršenje druge profesije, predstavljaju takozvane “unapred otpisive troškove reprezentacije” koji se mogu izjednačiti sa drugim prihodima (takođe od nesamostalnog rada). U pojedinačnom slučaju mogu se i troškovi stručnog usavršavanja uvažiti kao unapred otpisivi troškovi reprezentacije (npr. kurs o pravu o vrednosnim hartijama u slučaju obećavanja zapošljavanja

42

izvršena je nabavka kompjutera uključujući monitor i tastaturu po ukupnoj ceni od 1. god. obim korišćenja u svrhu profesije radnik mora ili dokazati ili verodostojno obrazložiti. god. Bez posebnog dokaza – ako se značajno korišćenje kompjutera kao sredstvo za rad u osnovi može verodostojno obrazložiti – smatra se korišćenje u privatne svrhe u obimu od 40%.8.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? kod banke u odeljenju za vrednosne hartije). Doprinos savetu preduzeća Doprinos savetu preduzeća se doduše zadržava pri obračunu plate. 200 €* 80 € 120 € 400 €* 160 € 240 € 400 €* 160 € 240 € 200 €* 80 € 120 € *) polugodišnji AfA 43 . Na ovaj doprinos se može ostvariti pravo pri razrezu poreza za radnike.200 € koji će stajati kod kuće.2008. štampač ili skener ispod 400 €. kao što su pisaći sto. Nabavi li se naknadno dodatni pribor kao miš. Troškovi nabavke kompjutera se otpisuju preko otpisivanja za amortizaciju (AfA) na osnovu najmanje trogodišnjeg korišćenja. AfA za 2011. god. štampač ili skener). software. su troškovi reprezentacije ukoliko se kompjuter koristi u poslovne svrhe. god. Kompjuter Troškovi za kompjuter. USB-sticks. Takođe sve nabavke vezane za korišćenje kompjutera. uključujući sve što uz to pripada (npr. god. Troškovi reprezentacije pri korišćenju u periodu od tri godine iznose bez dokaza da će se kompjuter koristiti u privatne svrhe: Godina Ukupno Privatni udeo od 40% Odbitak AfA za 2008. ali se pri tekućem obračunavanju plate ne odražava olakšavajuće na porez. Računar. AfA za 2010. Ukoliko kompjuter stoji u stanu. monitor i tastatura predstavljaju celinu. a u svrhu bavljenja profesijom. isti se mogu u potpunosti odmah (nakon odbitka privatnog udela) otpisati kao privredno dobro neznatne vrednosti. AfA za 2009. priručnici i papir se otpisuju prema omeru upotrebe u svrhu profesije. Primer: 11.

Potvrda mora da sadrži tačan naslov knjige.) i od 281. pri ograničenim radnim odnosima ako na prebivalištu porodice stanuje član porodice kojemu je potrebna nega. dvostruko vođenje domaćinstva je ograničeno na otprilike šest meseci.200 € godišnje ili više od jedne desetine primanja poreskog obveznika). ostvarivanje prava na troškove za dvostruko vođenje domaćinstva je u pravilu moguće u periodu od dve godine. Tako možete na primer odbiti izdatke za stanarinu i režijske troškove do prosečne visine hotelskih troškova te nameštaj (zavisno od mesnih prilika do 2. Nije dovoljno naznačiti ”razna stručna literatura”. u slučaju prebivališta porodice u inostranstvu – i u slučaju značajne razlike u kupovnoj snazi ili kod ograničenja za doseljavanje prema pravu stranaca) ovaj period se može opravdano i produžiti. Dela opšteg obrazovanja.24 € po kilometru.200 € mesečno). Izdaci za novine načelno se smatraju izdacima privatne prirode. Kod lica koja žive sama. Maksimalno za 2.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? Dvostruko vođenje domaćinstva i putovanja porodici Ako je Vaše mesto zaposlenja u toj meri udaljeno od prebivališta porodice da se ne može svakodnevno putovati kući (u svakom slučaju na udaljenosti od više od 120 km). Stručna literatura Za profesiju potrebne stručne knjige (ili odgovarajući elektronski materijal) se mogu otpisivati kao troškovi reprezentacije. ne smatraju se stručnom literaturom.00 € mesečno (od jula 2008. rashode za ovaj stan možete otpisati kao troškove reprezentacije. U iznimnim slučajevima (npr.) se takođe mogu uvažiti kao troškovi reprezentacije.000 kilometara (= do 480 €) godišnje. u strukama koje uobičajeno imaju veću fluktuaciju kao u građevinstvu. Ukoliko partner ne radi.25 € mesečno (do juna 2008. naknada za pređene kilometre). Lica u braku ili zajednici sličnoj braku (i bez deteta) ove troškove reprezentacije mogu trajno otpisivati ukoliko oba partnera ostvaruju poreski relevantna primanja (više od 2. Izdaci za vožnje porodici do maksimalnog iznosa od 244. Bicikl Vožnje u svrhu profesije (to ne važi za vožnje između stana i radnog mesta) privatnim bicklom se mogu uračunati u troškove reprezentacije u vidu naknade za pređene kilometre u visini od 0. god. Kao troškovi vožnje se uzimaju izdaci utrošeni na dotično korišćeno prevozno sredstvo (npr. kao što su leksikoni ili enciklopedije. vozna karta. 44 . a time Vam je potreban stan u blzini Vašeg radnog mesta.

troškovi (parkirališta). Umesto naknada za pređene kilometre. Naknade za pređene kilo- metre pokrivaju sledeće rashode: • • • • • • • • otpisivanje za amortizaciju gorivo i ulje troškovi servisa i popravke dodatna oprema (zimske gume. meračem kilometraže. troškovi mogu se takođe otpisati u stvarnoj visini prema poslovnom korišćenju. Izdaci za posebno korišćenje u svrhe profesije (npr. Obratite pažnju na sledeće: Pored naknade za pređene kilometre kao troškovi reprezentacije se mogu otpisivati štete prouzrokovane višom silom (posebno troškovi popravke posle saobraćajne nesreće za koju niste krivi ili popravke prouzrokovane štetom koju je naneo odron kamena). Motorno vozilo Troškovi vezani za privatno motorno vozilo koje se koristi u svrhe profesije se obračunavaju ili u vidu naknada za pređene kilometre ili kao troškovi reprezentacije prema stvarno dokazanom obimu. taksa za korišćenje sistema informacija iz oblasti prava) mogu se u potpunosti otpisivati. Ukoliko jasno razgraničavanje nije moguće. a desile su se pri korišćenju motornog vozila u svrhe profesije.000 poslovno pređenih kilometara. Kao delimični troškovi prema omeru upotrebe u svrhu profesije mogu se odbiti honorar provajdera. troškovi se moraju podeliti prema proceni.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? Troškovi prevoza Vidi ”Putni troškovi” na str. auto-radio. ponuda u paketu za pristup internetu.) porezi. polaznom i konačnom tačkom 45 . 46. aparat za navigaciju itd. putarine i vinjete za autoput osiguranja svih vrsta članarine u auto-motor klubovima troškovi finansiranja Naknade za pređene kilometre se mogu otpisati godišnje za maksimalno 30. Kao dokaz za godišnju upotrebu vozila u svrhe profesije trebate voditi knjigu vožnje sa datumom. taksa za telefon). Internet Troškovi za korišćenje priključka na internet u svrhu profesije su otpisivi prema obimu poslovnog korišćenja. troškovi korišćenja telefonske linije (online-takse) ili troškovi za paušalne obračune (npr. Manjak Manjak u blagajni koji radnik mora nadoknaditi poslodavcu spada u troškove reprezentacije.

pod uslovom međutim da postoje (za razliku od službenog putovanja stroži) uslovi za ”putovanje na teren” Za troškove prevoza među. to znači da radnik može uvažiti troškove za svako putovanje u svrhu profesije (izuzev putovanja između stana i radnog mesta) kao troškove reprezentacije ukoliko ih poslodavac ne nadoknadi (vidi ”Troškovi prevoza” vidi desno).Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? vožnje. Obratite pažnju na sledeće: Poslodavčeve naknade putnih troškova oslobođene poreza dakle umanjuju dotični otpisivi izdatak. taksi. čak i ako nije ostvarena najmanja udaljenost od 25 km i najmanje trajanje od tri sata. Troškovi prevoza Troškovi prevoza za putovanja na teren – ukoliko poslodavac ne plaća naknadu – se smatraju troškovima reprezentacije u stvarnom obimu (voz. let. Troškovi za put od stana 46 . te za dobijanje novog radnog mesta). nije Vam potrebna knjiga vožnje. Kada se radi o putovanju na teren? O putovanju na teren se radi ukoliko radnik preduzme putovanje u svrhu profesije na veću udaljenost (najmanje 25 km u jednom pravcu). tim nema tih ograničenja. Ukoliko radnik ne uopšte primi od poslodavca naknade ili samo jedan deo poresko dopuštenih naknada za putne troškove. povišeni izdaci za ishranu te troškovi noćenja. Putni troškovi Zakon o porezu na prihod govori o službenom putovanju kada radnik po nalogu poslodavca preduzme delatnost van radnog mesta. te svrhom pojedinačnih vožnji i poslovno pređenih kilometara dnevno. Za vožnje između dva ili više središta delatnosti takođe postoji pravo na troškove prevoza. 26). Troškovi otpisa (”putni troškovi”) kao što su troškovi prevoza. obračun putnih troškova za poslodavca). Troškovi prevoza se mogu uvažavati i kod manje udaljenosti i kraćeg trajanja putovanja. O putovanju na teren je reč – za razliku od službenog putovanja – i bez naloga poslodavca (npr. motorno vozilo). 28). Naknade poslodavca za putne troškove povodom službenog putovanja su do predviđene granice oslobođene poreza. pri stručnom usavršavanju. snosi sam poreski obveznik. Ukoliko možete na drugi način dokazati upotrebu vozila u svrhe profesije (npr. na iste može ostvariti pravo u celini ili delimično putem troškova reprezentacije. Pri tome putovanje mora trajati duže od tri sata kod putovanja u zemlji. Osim toga ne sme biti zasnovano još neko drugo središte delatnosti (vidi na str. Pojam službenog putovanja je prilično širok (vidi poglavlje ”Službena putovanja” na str.

Troškovi noćenja Ukoliko je odlazak na teren vezan za noćenje. Potraje li terensko putovanje npr. Koji troškovi se mogu otpisati od poreza pri korišćenju sopstvenog vozila pri putovanjima na teren (npr. Bez priznanice se prema proceni za putovanja u zemlji obračunavaju sa 4. ne postoji pravo na paušalu za noćenje. doručak). radi se o pravu na 11 € kao dnevnice. Ovo važi i za prikazane veće troškove. za svaki započeti sat kao dnevnicu je moguće otpisati 2. Ove razlikovne dnevnice se ne mogu otpisati u slučaju da se zasnuje novo središte delatnosti (vidi na str. (vidi ”Službena putovanja u inostranstvo” na str. Pri noćenjima kod putovanja u inostranstvo noćenje se može bez priznanice otpisati po najvišoj stopi predviđenoj za službenike u državnoj službi (vidi na str. Ako putovanje u inostranstvu traje duže od tri sata. 28). 45). Ukoliko u roku od šest kalendarskih meseci ne dođe do zasnivanja poslovanja u novom središtu delatnosti.5 sati. može se ostvariti pravo na troškove reprezentacije ili u vidu stvarnih troškova noćenja sa doručkom – prema računu – ili u vidu paušale za noćenje u visini od 15 € za noć.40 € a za putovanja u inostranstvo sa 5. 29). 29).40 € dnevno). Kursevi jezika Troškovi u svrhu sticanja znanja stranog jezika se mogu otpisati ako je po- 47 .85 € po noćenju. mogu navedene iznose obračunati u poreskoj upravi (takozvani ”razlikovni troškovi reprezentacije”). Stavi li poslodavac besplatno na raspolaganje prenoćište. 4. naknada za pređene kilometre ili stvarni utrošak pri korišćenju sopstvenog vozila u svrhu rada) možete naći pod natuknicom ”Motorno vozilo” (vidi na str. pravo na dnevnice ponovo oživljava. Dnevnice Ako putovanje na teren traje više od tri sata kod putovanja u zemlji. Za putovanja u inostranstvo važe posebne stope. Pravo na dnevnicu u punom obimu imate za 24 sata. Može se međutim ostvariti pravo na eventualne dodatne troškove (npr.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? do radnog mesta i nazad su međutim već u potpunosti uračunati kroz iznos umanjenja poreza za prevoz i u datom slučaju kroz paušalu za lica koja rade van svog mesta stanovanja. Radnici koji od poslodavca ne primaju naknadu za putne troškove oslobođenu poreza ili pak primaju naknadu oslobođenu poreza koja je manja od gore navedenih naknada za putne troškove.20 € (a maksimalno 26. onda se za svaki započeti sat službenog putovanja u inostranstvu može obračunati jedna dvanaestina dnevnice za inostranstvo.

Telefon. kongresne takse) se mogu otpisati kao troškovi reprezentacije. kod studijskih putovanja sa mešovitim programom samo izdaci jasno vezani za usavršavanje (npr. mobilni telefon Troškovi poslovnih telefonskih razgovora se mogu otpisati kao troškovi reprezentacije.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? znavanje jezika potrebno za struku (npr. 48 . mesto rada je stan. troškovi vožnje. konobar. • Program mora biti sastavljen samo za određenu profesiju. takse učestvovanja. Na primer mogu se uvažavati telefonske takse. svi troškovi vezani za putovanje (npr. troškovi boravka. Kod kurseva jezika u inostranstvu uzimaju se u obzir samo troškovi kursa. a u stvarnom obimu. kao sekretar. Kod privatnih (mobilnih) telefona može se otpisati evidentni ili verodostojno prikazani poslovni deo troškova nabavke. Vožnje do sedišta firme načelno predstavljaju službena putovanja. • Stečeno znanje mora biti do neke mere konkretno upotrebljivo u profesiji. Ukoliko su ispunjeni ovi uslovi. Paušalne naknade troškova od strane poslodavca se uračunavaju u radnu platu koja podleže poreskoj obavezi. • Dnevni program – orijentišući se na normalno radno vreme – mora prosečno iznositi osam sati dnevno. Međutim. telefonista. struje i grejanja kao troškovi reprezentacije pri razrezu poreza za radnike. Studijska putovanja Troškovi studijskih putovanja su samo onda troškovi stručnog usavršavanja ako se jasno mogu odvojiti od privatnih putovanja i ako su ispunjeni sledeći uslovi: • Planiranje i provođenje putovanja se odvija ili u okviru obrazovne organizacije ili na neki drugi način koji besprekorno ukazuje na poslovnu svrhu. Stranim jezikom se smatra svaki jezik koji nije maternji jezik. takse učeštvovanja. eventualno i nemački. Zaposleni koji rade kod kuće na tele-poslovima Kod zaposlenih na tele-poslovima koji obavljaju svoju delatnost isključivo kod kuće te koji nemaju svoje radno mesto kod poslodavca. kongresna dokumentacija) se mogu otpisati kao troškovi reprezentacije. izdaci za priključak na internet kao i u slučaju postojanja radne sobe takođe srazmerni troškovi stanarine. telefonskih razgovora i pretplata. a ne i troškovi boravka i troškovi vožnje. zaposleni u hotelu ili inokorespondent).

maksimalno 2.752 € godišnje 15% osnovice za oporezivanje. maksimalno 2. maksimalno 2.628 € godišnje 5% osnovice za oporezivanje.942 € godišnje 7.628 € godišnje 5% osnovice za oporezivanje. opštinskog ili mesnog zastupništva 2) 49 . maksimalno 2.504 € godišnje 10% osnovice za oporezivanje.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? Paušalni iznosi za određene struke Za neke struke su predviđeni paušalni troškovi reprezentacije.942 € godišnje 5% osnovice za oporezivanje.628 € godišnje Pozorišni glumci i filmski glumci Televizijski radnici Novinari Muzičari Šumski radnici bez sopstvene motorne testere Šumski radnici sa sopstvenom motornom testerom Lovočuvari i profesionalni lovci na službi u lovištu Domari 1) Radnici koji rade kod kuće Zastupnici Članovi gradskog.5% osnovice za oporezivanje. maksimalno 1. moguće je umesto paušalnog iznosa ostvariti pravo na stvarne troškove. U slučaju većih troškova reprezentacije nego što je sama paušala. Za sledeće grupe su predviđeni paušalni iznosi troškova reprezentacije: Artisti 5% osnovice za oporezivanje.5% osnovice za oporezivanje. maksimalno 1.628 € godišnje 7. maksimalno 3.628 € godišnje 5% osnovice za oporezivanje.752 € godišnje 10% osnovice za oporezivanje.190 € godišnje 15% osnovice za oporezivanje. maksimalno 3. najmanje 438 € godišnje. Na zahtev poreske uprave se prilaže potvrda poslodavca koja sadrži sledeće podatke: • obavljanu delatnost (grupa u koju profesija spada) • stanje iz kojeg proizilazi isključivo vršenje ove delatnosti • period delatnosti i eventualni prekidi • kod televizijskih radnika broj nastupa • naknade troškova (osim kod zastupnika) Pored paušale ne mogu se otpisati dalji (ni vanredni) troškovi reprezentacije iz te delatnosti. maksimalno 3. maksimalno 2. najviše 2.628 € godišnje 5% osnovice za oporezivanje. Paušale se mogu ostvariti bez prilaganja dokaza o stvarnim troškovima a putem razreza poreza za radnike. maksimalno 2.

godišnje bruto primanje . Naknade troškova oslobođene poreza koje isplaćuje poslodavac (npr. jula 2000. 2) od nabrojenih izdataka istovremeno i troškovi reprezentacije ili izdaci preduzeća.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? 1) Pod domare spadaju ona lica koja podležu Zakonu o domarima i čiji radni odnos se sklopio pre 1. paušalni iznos za troškove reprezentacije se obračunava alikvotno. god. npr. Ako su neki 50 . Za utvrđivanje tačne osnovice za oporezivanje uzima se platna lista dotične kalendarske godine. oni se kao takvi i otpisuju. poznaje određene privatne izdatke koji podležu poreskim olakšicama.. vreme školovanja: u neograničenoj visini • premije osiguranja za dobrovoljna osiguranja lica: u okviru zajedničkog maksimalnog iznosa • doprinosi za osiguranja za slučaj dugotrajne bolesti ili staračke nemoći ako imaju karakter zdravstvenog osiguranja ili rentnog osiguranja od trenutka nastupanja potrebe za negom: u okviru zajedničkog maksimalnog iznosa • doprinosi za penzijske fondove: u okviru zajedničkog maksimalnog iznosa • troškovi za kupovinu i sanaciju stambenog prostora: u okviru zajedničkog maksimalnog iznosa • izdaci za nove deonice (uključujući deonice stambene štednje i konvertibilne obveznice za dotaciju izgradnje stambenog prostora) i za užitnice: u okviru zajedničkog maksimalnog iznosa Ukoliko se delatnost ne vrši tokom cele godine. naknade za pređene kilometre kod službenih putovanja) smanjuju dotični paušalni iznos.vanredna plaćanja sa poreskim olakšicama = obračunska osnovica za paušalne iznose troškova reprezentacije Vanredni izdaci Šta su vanredni izdaci? Zakon o porezu na prihod 1988. god. juna 2000.primanja oslobođena poreza . Ukoliko je radni odnos sklopljen posle 30. Sledeći vanredni izdaci se dele u vanredne izdatke koji se samo u određenom obimu mogu otpisati od poreza i vanredne izdatke koji se potpuno otpisuju: • određene rente (posebno doživotne rente) i stalna opterećenja: u neograničenoj visini • dobrovoljno dalje osiguranje u zakonom predviđenom penzijskom osiguranju i dokupljivanje staža osiguranja. dnevnice i naknade za noćenje. Minimalni iznos ne može dovesti do negativnih prihoda. ova odredba se međutim ne odnosi na zastupnike. nemaju pravo na paušalne iznose troškova reprezentacije nego samo na troškove reprezentacije u stvarno dokazanoj visini.

Uplati li se premija osiguranja ili sličan doprinos jednokratno (jednokratna premija). samoosiguranje članova porodice. u godini u kojoj ste uplatili jednokratnu premiju možete tražiti raspoređivanje na deset godina. doprinosi za penzijske fondove. nove deonice (uključujući i deonice Kada se mogu otpisati vanredni izdaci? U pravilu je merodavan rok plaćanja. dokupljivanje perioda školovanja. Podela na deset godina je međutim moguća i pri iznosima za dobrovoljno dalje osiguranje (dokupljivanje staža osiguranja). a koji se mogu neograničeno otpisivati. Tako se može bolje iskoristiti lični maksimalni iznos. sanacija stambenog prostora. kupovina stambenog prostora. Sačuvajte Vaše priznanice sedam godina jer ih na zahtev Vaše poreske uprave morate prikazati. Koji vanredni izdaci se mogu otpisati samo u okviru zajedničkog maksimalnog iznosa (fond vanrednih izdataka)? Premije osiguranja (osim: dobrovoljnog daljeg osiguranja i dokupljivanja staža osiguranja). troškovi sanacije stambenog prostora i izdvajanja za crkvu se mogu otpisati i u slučaju da se isti izvrše za bračnog druga koji ne živi neprekidno odvojeno ili za dete za koje imate pravo na iznos umanjenja poreza za lica s decom ili na iznos umanjenja poreza za nosioce izdržavanja. Da li je moguće na plaćanja za druga lica 51 . Isto važi i za partnera u životnim zajednicama sa detetom. ostvariti pravo na vanredne izdatke? Doprinosi za osiguranja lica uključujući i dalja osiguranja u zakonom određenim penzijskim osiguranjima.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? • izdvajanja za crkvu: 100 € • troškovi poreskog savetovanja: u neograničenoj visini • prilozi određenim obrazovnim i istraživačkim ustanovama i krovnim organizacijama za unapređenje sporta za hendikepirane: do 10% primanja protekle godine Napomena: Odbici gubitaka (= poslovanje preduzeća sa gubitkom koje preduzeće nije uspelo izjednačiti pozitivnim primanjima proteklih godina) su takođe vanredni izdaci. troškovi kupovine stambenog prostora. otplate uklučujući i kamate se smatraju vanrednim izdacima. Pri kupovini ili sanaciji stambenog prostora stranim kapitalom. Na šta trebate obratiti pažnju pri ostvarivanju prava na vanredne izdatke? Pravo na Vaše vanredne izdatke možete ostvariti putem razreza poreza za radnike.

Šta je paušala vanrednih izdataka? Nezavisno od toga da li imate vanredne izdatke ili ne. Izdaci iz fonda vanrednih izdataka se zato poreski odražavaju samo ako su isti viši od 240 €.840 €. Od koje visine primanja nemate više pravo na izdatke iz fonda vanrednih izdataka? Do ukupnog iznosa primanja od 36.300 €. 15). a mogu se ukupno otpisati do maksimalnog ličnog iznosa od 2. Vanredni izdaci u okviru maksimalnog iznosa se odražavaju na porez samo u visini od jedne četvrtine. Od ukupnog iznosa primanja od 50.ukupni iznos primanja) x četvrtina vanrednih izdataka 14.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? stambene štednje i konvertibilne obveznice za dotaciju izgradnje stambenog prostora) te užitnice se nazivaju i ”Fond vanrednih izdataka”.036 € 509 € .900 € izdaci iz fonda vanrednih izdataka (uključujući paušalu vanrednih izdataka) se više ne uzimaju u obzir.paušala vanrednih izdataka vanredni izdaci koji se odražavaju na porez 2. Primer: vanredni izdaci četvrtina od toga .460 € na 4. 52 .60 € 449 € (do 36. Lični maksimalni iznos za jedine hranioce porodice i samohrane roditelje se povisuje na 5.400 € godišnjih primanja) Vanredni izdaci koji se odražavaju na porez. smanjuju porez na prihod u visini dotične granične poreske stope (vidi na str.380 € ili 7.500 Ovo pravilo uravnanja važi kod razreza poreza (za radnike) i za paušalu vanrednih izdataka.400 € godišnje postoji pravo na fond vanrednih izdataka u visini od jedne četvrtine (vidi primer).400 € i 50.900 .920 € godišnje. Kako se na porez odražavaju izdaci iz fonda vanrednih izdataka? Od potrošene sume u okviru ličnog maksimalnog iznosa se uzima četvrtina (takozvana ”četvrtina vanrednih izdataka”) i umanji se za paušalu vanrednih izdataka od 60 € godišnje. Između 36. od trećeg deteta za 1. pri tekućem obračunu plate se od Vaših primanja automatski odbija paušala vanrednih izdataka u visini od 60 € godišnje.900 € otpisivi iznos se ravnomerno smanjuje po sledećoj formuli: (50.

Naknadno oporezivanje premija osiguranja sledi takođe ako su prava 53 . U osiguranja lica spadaju premije osiguranja i doprinosi za dobrovoljno • povišeno osiguranje u zakonom predviđenom penzijskom osiguranju • osiguranje za rentu sa doživotno isplativom rentom • životno osiguranje u slučaju smrti • osiguranje kapitala u slučaju doživljavanja isteka osiguranja i u slučaju • • • • smrti ukoliko je ugovor sklopljen pre 1. ne možete istovremeno za te doprinose ostvariti pravo na vanredne izdatke. Koje premije osiguranja se mogu otpisivati ograničeno u okviru zajedničkog maksimalnog iznosa? Pod povlastice za vanredne izdatke spadaju samo osiguranja lica. osiguranje za slučaj dugotrajne bolesti ili staračke nemoći zdravstveno osiguranje osiguranje za slučaj nezgode (uključujući i osiguranje saputnika) fondove za udovice. Obratite pažnju na sledeće: Ukoliko za Vaše doprinose dobrovoljnom povišenom osiguranju u zakonom predviđenom penzijskom osiguranju ostvarujete pravo na premiju za penzijsku štednju (vidi na str. a ne i stvari (npr. premije uplaćivane svim osiguravajućim društvima u celokupnom prostoru Evropske unije mogu se otpisati. fondove za zbrinjavanje i posmrtne blagajne Sa izuzetkom doprinosa za dobrovoljno povišeno osiguranje. iznosi koji su otpisani kao vanredni izdaci naknadno se oporezuju. Kada se premije osiguranja moraju naknadno oporezovati? Ukoliko su prava pre ili posle početka plaćanja rente u potpunosti ili delimično ostvarena putem plaćanja iz kapitala. siročad. osiguranje od požara.6. 59). osiguranje domaćinstva).1996. god.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? Vanredni izdaci pojedinačno Premije osiguranja Koje premije osiguranja se mogu neograničeno otpisivati? Doprinosi za dobrovoljna dalja osiguranja u zakonom određenim penzijskim osiguranjima i doprinosi za dokupljivanje staža osiguranja u zakonom predviđenim socijalnim osiguranjima se mogu otpisivati u potpunosti i bez ograničenja na maksimalni iznos (nema podele na četiri) i bez skraćenja za paušalni iznos.

Naknadno oporezivanje se vrši stopom od 30% poreski delotvornih iznosa. Penzija. zadrugama i opštinama za građevinske troškove za izgradnju najamnih stanova) mogu se otpisati kao vanredni izdaci u okviru zajedničkog maksimalnog iznosa.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? iz ugovora o životnom osiguranju – bez dokaza stanja ekonomske nužde – ustupljena. ne možete istovremeno za te doprinose ostvariti pravo na vanredne izdatke. U slučaju vraćanja poreza. buduće premije se ne mogu otpisati do visine iznosa vraćenog poreza. otkupljena ili u periodu od deset godina zaplenjena. u visini zajedničkog maksimalnog iznosa se smatraju vanrednim izdacima. 59). Doprinosi za penzijske fondove Doprinosi koje radnik uplaćuje u penzijske fondove u zemlji ili bez zakonske obaveze u inostrane penzijske fondove. Šta se podrazumeva pod sopstvenom kućom i ko s tim u vezi može otpisati vanredne izdatke? Kuća u vlasništvu je kuća u Austriji koju je moguće nastanjivati tokom cele godine (mogućnost grejanja. Baštenska kućica ili kupališni bungalov se ne smatraju sopstvenom kućom. Obratite pažnju na sledeće: Ukoliko za Vaše doprinose za penzijske fondove ili Vaše premije za kolektivno osiguranje preduzeća ostvarujete pravo na premiju za penzijsku štednju (vidi na str. dozvola nastanjivanja). međutim. Penzija koja se prima na osnovu plaćanja ovih doprinosa ili premija podleže porezu samo u iznosu od jedne četvrtine. Kupovina i sanacija stambenog prostora Koji izdaci za kupovinu stambenog prostora su vanredni izdaci? Troškovi za izgradnju kuća i stanova u vlasništvu ili plaćanja za iznose graditelju oročene na osam godina (dotacije npr. Isto važi za premije za kolektivno osiguranje preduzeća kao i njemu odgovarajuću inostranu ustanovu (§ 5 cifra 4 Zakona o penzijskim fondovima). koja otpada na doprinose poslodavca podleže u potpunosti poreskoj obavezi. Sopstvena kuća može imati maksimalno dva stana a 54 .

oblaganje zidova) • troškovi uređenja bašte • troškovi za zgrade odvojene od sopstvene kuće (npr. voda. pločice itd. Vanredne izdatke može deklarisati vlasnik ili suvlasnik. ali ne i na kupovinu gotove sopstvene kuće. nameštaj.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? najmanje dve trećine ukupne korisne površine moraju služiti u svrhu stanovanja. tada ovi izdaci za ispunjavanje naloga spadaju još u povlašćene troškove izgradnje. Šta se sve računa u troškove izgradnje sopstvene kuće? U troškove izgradnje spadaju troškovi zemljišta kao i svi posredni i neposredni troškovi vezani za građevinske mere: • troškovi kupovine zemljišta uključujući i troškove posrednika te troškove za prethodne radove • troškovi građevinskog plana (neimar. moraju u roku od pet godina početi sa građevinskim merama. tepisi. ali su to svi dalji troškovi vezani za građevinske mere.) • troškovi ograde Međutim vanredni izdaci nisu: • troškovi nameštanja stana (npr. pokrivanje kuće itd.) • troškovi za kupovinu građevinskog materijala (šljunak. Pri kupovini nedovršene gradnje izdaci za kupovinu iste nisu vanredni izdaci. Ako su u dozvoli korišćenja naloženi još dalji radovi (npr. deca koja učestvuju u izgradnji a nisu suvlasnici kuće. Šta se smatra stanom u vlasništvu? Kao vanredni izdaci mogu se deklarisati izdaci za izgradnju sopstvenog stana u smislu Zakona o stanovima u vlasništvu. nabacivanje fasade). kuhinja za ugrađivanje. arhitekta) • troškovi priključenja na javnu mrežu snabdevanja (kanalizacija. Otpisati se ne može kupovina već završenog (izgrađenog) stana u vlasništvu. ne mogu deklarisati vanredne izdatke. garaža ili sauna pored kuće) Lica koja deklarišu kupovinu zemljišta kao vanredni izdatak. Ako su roditelji vlasnici sopstvene kuće. Kao vanredni izdaci u svrhu sticanja stambenog prostora se u pravilu mogu deklarisati samo do završetka gradnje sopstvene kuće (do izdavanja dozvole za korišćenje) nastali troškovi kao i zato izvršene otplate kredita uključujući kamate. cement. Kupovina zemljišta posle izgradnje sopstvene kuće ne smatra se vanrednim izdatkom. Olakšice se odnose na izgradnju kuće (i montažne). i to pod uslovom da najmanje dve trećine površine stana služe za stanovanje. elektroinstalacije. 55 . struja) • troškovi izvođenja radova (radovi neimara. gas.

Izdatke za sanaciju stambenog prostora može deklarisati ne samo vlasnik stana. sam stanar. nema naknadnog oporezivanja. kanalizacija. Ne mogu se otpisati troškovi telefonskog priključka.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? Šta su iznosi oročeni na osam godina? Pod tim se podrazumevaju iznosi koje budući korisnik stana u svrhu sticanja stambenog prostora uplaćuje: • građevinskim. vodoinstalacija i instalacija za grejanje • ugrađivanje toplotnih pumpi. stambenim i naseljeničkim udruženjima opšte koristi • preduzećima koja na osnovu statuta i rukovodstva grade stambeni prostor • područnim korporacijama (npr. Mere uređivanja su posebno: • spajanje stanova • ugrađivanje centralnog grejanja i lifta 56 . U mere popravka posebno spadaju: • zamena svih prozora i prozorskih okvira • zamena svih vrata i dovrataka • zamena međuplafona • zamena podova • zamena pojedinih prozora radi bolje zvučne izolacije ili radi smanjenja potrošnje energije • zamena ulaznih vrata radi bolje zaštite od provale ili radi smanjenja potrošnje energije • zamena uređaja za grejanje (u svrhu poboljšanog učinka grejanja ili lakšeg rukovanja) • zamena električnih i gasovodnih instalacija. voda. dolazi do naknadnog oporezivanja. nego i npr. Povlašćene su kako mere popravka tako i mere uređivanja. Ako stan pređe u vlasništvo budućeg korisnika stana ili se vraćeni iznosi ponovo ulože u gradnju ili sanaciju stambenog prostora. U to spadaju i izdaci za ugrađivanje priključka kao i takse za priključivanje. Koji izdaci sanacije stambenog prostora se mogu uzeti u obzir kao vanredni izdaci? Izdaci za sanaciju stambenog prostora mogu se otpisati kao vanredni izdaci ako je radove izvelo preduzeće ovlašćeno za te vrste radova. dotacija za troškove gradnje za opštinski stan) Ukoliko se iznosi vrate u roku kraćem od osam godina od sklapanja ugovora. a neposredno po nalogu dotičnog poreskog obveznika. solarnih uređaja i uređaja za dobijanje toplotne energije • priključak na dalekovodnu toplanu • mere za smanjenje gubitka energije ili potrošnje energije • naknadno priključenje na javne mreže snabdevanja (npr. U tom slučaju nalog za izvođenjem radova mora dati sam stanar (a nestanodavac). struja ili gas).

Ova izdvajanja se mogu otpisati pored izdataka iz fonda vanrednih izdataka i ne skraćuju se za paušalu vanrednih izdataka. zamenu razbijenog okna itd. Molimo Vas da ovu potvrdu dostavite samo na zahtev Vaše poreske uprave. I otplate reprogramiranih kredita pod boljim uslovima podležu poreskim olakšicama. Hartije moraju biti kupljene kod neke domaće banke i deponovane najmanje deset godina od dana nabavke. prozora i međuzidova Otpisat ne možete npr. popravku fasade. Ovi izdaci takođe spadaju u zajednički maksimalni iznos. otplate (uključujući plaćene kamate) se otpisuju kao vanredni izdaci. kuhinju za ugrađivanje) Šta važi pri finansiranju putem zajmova? Ako je izgradnja ili sanacija stambenog prostora finansirana stranim kapitalom. Na ova izdvajanja možete pod određenim okolnostima ostvariti pravo i kod Vašeg poslodavca ili nosioca penzijskog osiguranja (zavoda koji isplaćuje penziju) – (vidi ”Pokretanje poreskog pitanja od strane poslodavca” na str. Pri nepridržavanju roka (prevremena prodaja ili podizanje iz depoa) načelno dolazi do naknadnog oporezivanja otpisanih iznosa ukoliko se u roku od godinu dana ne nabave hartije iste vrednosti. Izdvajanja za crkvu U kojem obimu se mogu otpisivati izdvajanja za crkvu? Izdvajanja za zakonom priznate crkve i verske zajednice se mogu otpisivati do maksimalno 100 € godišnje. Nove deonice. • račune za materijal ako sami izvodite radove • troškove sanacije koji se dalje uračunavaju preko stanarine • izdatke koji služe luksuznom nameštanju • troškove nameštanja (nameštaj.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? • ugrađivanje kupatila i WC-a • premeštanje vrata.: • tekuće radove održavanja. Ovo važi i ako su zajmovi preuzeti od pređašnjeg vlasnika. dobrotvor- 57 . deonice stambene štednje Kada se mogu otpisivati izdaci sticanja novih deonica i deonica stambene štednje? Preduslov za otpisivanje novih deonica. deonica stambene štednje (uključujući i konvertibilne obveznice za dotaciju iz- gradnje stambenog prostora) i užitnice se dokazuje potvrdom Vaše banke. Prilozi Koji prilozi mogu se otpisati od poreza? U pravilu se prilozi (npr. krečenje i tapaciranje prostorija. 34).

4. godini premija na osnovu štednje za budućnost iznosi 9. Premija se dodeljuje samo za uplate u visini od 1.00 € 2. Poreski se posebno podržavaju prilozi zavodima za istraživački rad i obrazovanje.53 % tridesetšestostruke osnovice maksimalnih doprinosa za socijalno osiguranje (OMD-SO). Premija se dobiva poslednji put za onu kalendarsku godinu u kojoj poreski obveznik prvi put prima zakonsku starosnu penziju.00 € 2. to su: • univerziteti. Akademija likovnih umetnosti • fondovi za podržavanje istraživanja • Austrijska akademija nauka • Austrijska nacionalna biblioteka.35 € 2009.64 € 9. Koliko su visoke premijske povlastice za štednju za budućnost i kako se dotiraju? Dotiranje usleđuje putem paušalnog iznosa koji se izračuna po postotku u dotičnoj kalendarskoj godini uplaćene premije. 58 . Institut za istraživanje austrijske istorije • Savezni ured za zaštitu spomenika i određeni muzeji • krovne organizacije za unapređenje sporta za hendikepirane Finansijska uprava može putem rešenja priznati i druga naučna udruženja i ustanove iz oblasti istraživanja i obrazovanja.020.214.930. a koje su od opšte koristi.5%= 205. umetničke akademije.bmf.22 € Premijske povlastice za štednju za budućnost Premijske povlastice za štednju za budućnost mogu iskoristiti svi neograničeni poreski obveznici u Austriji koji ne primaju zakonsku starosnu penziju.5% doprinosa. Diplomatska akademija. OMD-SO Maksimalni iznos Premija 2008.64 € 9. Austrijski arheološki institut.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? nim organizacijama) ne mogu otpisivati. kao povlašćene primaoce priloga. gv.at. 3. Listu ovih povlašćenih primaoca možete naći na homepage pod www.5%= 210. Dodatno uz dotiranje premijom mora se od strane ustanove koja nudi štednju za budućnost odnosno kreditnog instituta koji zaključuje premijske povlastice za štednju za budućnost dati garanciju kapitala. Sledeći povlašćeni primaoci priloga su konkretno nabrojani u zakonu. Gde se podnosi zahtev za premiju? Zahtev se podnosi preko dotične ustanove koja nudi štednju za budućnost kod uprave finansija.164. U 2008.

Ukoliko ste sklopili Vaš ugovor još u 2003.u kreditni institut po Vašem izboru radi isključivog sticanja udela u penzijskom investicionom fondu zaključivanjem neopozivog plana isplate ili . . Šta se događa u slučaju isplate prava? U slučaju isplate prava mora se vratiti polovica primljenih premija a dobici od kapitala moraju se naknadno opo- rezivati sa poreskom stopom od 25%.u penzijski fond kod kojeg poreski obveznik već ima pravo na traženje buduće penzije u smislu Zakona o penzijskim fondovima. godini. Premijske povlastice za penzijsku štednju Šta su i u kojoj visini su premijske povlastice za penzijsku štednju? Premijske povlastice za štednju za budućnost su načelno zamenile premijske povlastice za penzijsku štednju. Premija za penzijsku štednju kao i premija za građevinsku štednju za- 59 . ovu povlasticu možete i dalje tražiti za sledeće doprinose: • dodatnim penzijskim osiguranjima u nekom od osiguravajućih preduzeća • doprinosima radnika za penzijske fondove ili za kolektivno osiguranje preduzeća (§ 18f Zakona o nadzoru rada osiguravajućih društava) • štednjama u penzijskim investicionim fondovima (PIF) • dobrovoljnim povišenim osiguranjima u zakonom predviđenom penzijskom osiguranju Novi ugovori s penzijskim fondovima mogu se sklopiti i nakon 2003. godine pa ćete i nadalje dobiti povlašćenu premiju. npr. ne plaća se porez. Imate mogućnost • tražiti isplatu ili • preneti prava na drugu ustanovu koja nudi štednju za budućnost ili • preneti prava. Osim toga gubite pravo na garanciju kapitala.u osiguravajuće društvo po Vašem izboru ili .Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? Od kada možete raspolagati Vašim potraživanjima? Nakon vremenskog razdoblja od najmanje deset godina (od uplaćivanja prvog iznosa) možete raspolagati Vašim potraživanjima. Kako se poreski tretiraju dobici iz ustanova koje nude premijske povlastice za štednju za budućnost? Ako se prava prenesu na ustanovu koja nudi štednju za budućnost odnosno ako dobijete rentu od tih ustanova.

isti su oslobođeni poreza.000 €.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? visi od rendite sekundarnog tržišta.5% doprinosa. Kakav je odnos izdvajanja za štednu penziju prema vanrednim izdacima? Izdvajanja za dodatna penzijska osiguranja i kupovinu udela u investicionim fondovima ne predstavljaju vanredne izdatke. Premija je ostvarena za 1. Maksimalna obračunska osnovica iznosi 1. Za izdvajanja u dobrovoljna povišena osiguranja u zakonom određenim penzijskim osiguranjima i doprinose radnika za penzijske fondove ili kolektivna osiguranja preduzeća moguć je izbor između premije ili vanrednih izdataka. Akontacije izdvajanja se od 15.000 €. Isplate rente u pogledu na doprinose za štednu penziju koji se odnose na 1. Isplate rente na ostalih 500 € podležu poreskoj obavezi.000 € su oslobođeni poreza. Vanredna opterećenja Šta su vanredna opterećenja? Određeni troškovi i izdaci se poreski uzimaju u obzir kao vanredna opterećenja ako su neuobičajeni. 60 . godini premija iznosi 9.000 €. U 2008. Naknadne uplate međutim nisu moguće.500 €. Primer: Poreski obveznik uplaćuje u penzijski investicioni fond godišnje 1. Kod više ugovora mora se voditi računa o tome da tražite povraćaj premije samo za obračunsku osnovicu od maksimalno 1. decembra priznaju već za narednu godinu. Kako se poreski obračunavaju utršci iz štednih proizvoda sa premijskom povlasticom? Ukoliko se utršci zasnivaju na doprinosima sa premijskom povlasticom. Premija se vraća za godinu u kojoj je usledilo izdvajanje. Kako se zahteva premija? Povraćaj premije se zahteva putem poreske deklaracije koja se nalazi kod dotičnog ugovornog partnera (kod penzijskih investicionih fondova je to kreditni zavod u kojem se vodi depo). ako se pojavljuju nužno i time znatno umanjuju privrednu sposobnost. Ukupna ušteđevina se kao jednokratna premija prenosi u dodatno penzijsko osiguranje.

126 € 364 € 2. Uprošteno možete na sledeći način izračunati primanja merodavna za lični udeo: 61 .600 € 36.300 € 7. te za svako dete za koje postoji pravo na iznos umanjenja poreza za lica s decom ili za nosioce izdržavanja u trajanju od duže od šest meseci.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? Privredna sposobnost je znatno umanjena ako je prekoračen individualni lični udeo.300 € 14.816 € 730 € 3.vanredni izdaci .762 € Lični udeo se umanjuje za po 1% ukoliko postoji pravo na iznos umanjenja poreza za jedine hranioce porodice ili samohrane roditelje. Primer: Jedini hranilac porodice ima dvoje dece. Lični udeo se obračunava u poreskoj upravi u okviru razreza poreza. Koliki je lični udeo i kako se odražava? Lični udeo iznosi pri primanjima od: maksimalno više od više od više od 7. za svako dete postoji pravo na iznos umanjenja poreza za lica s decom.troškovi reprezentacije (i oni koje je poslodavac obračunao) . Kod određenih vanrednih opterećenja (naročito kod invalidnosti) ne obračunava se lični udeo.400 € 6% 8% 10% 12% bruto plata (uključujući 13. Isti ima u kalendarskoj godini sledeće rashode: regulisanje zuba jednog deteta troškove bolnice za suprugu sopstvene troškove lekara .(druga) vanredna opterećenja za koja ne važi lični udeo = obračunska osnovica za lični udeo Zahtev možete podnositi putem razreza poreza za radnike.primanja oslobođena poreza .nadomeštavanja zdravstvene blagajne ukupni izdaci 580 € 1. mesečnu platu) ./14. Sačuvajte Vaše priznanice sedam godina jer ih na zahtev Vaše poreske uprave morate prikazati.

U to spadaju npr.475. Ukupni izdaci u visini od 2. Porez na prihod se smanjuje u visini dotične granične poreske stope (vidi na str. 15). Lični udeo od načelno 10% umanjuje se za 3%: kao jedini hranilac porodice za 1% i za svako dete za 1%.75 € poreski odražava kao vanredno opterećenje. Lični udeo prema tome iznosi 7%.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? Primanja merodavna za utvrđivanje ličnog udela (obračunska osnovica) iznosi 21. Kao vanredno opterećenje mogu se otpisati plaćanja izdržavanja za decu i onda kad (zbog nedostatka primanja dečjeg dodatka) nemate pravo na iznos umanjenja poreza za lica s decom niti (pošto niste plaćali alimentaciju) na iznos umanjenja poreza za nosioce izdržavanja.075 €. troškovi bolesti de- teta (npr.075 €). U tim slučajevima se načelno može odbiti tekuće izdržavanje primereno prema inostranim troškovima života. Vanredna opterećenja sa ličnim udelom Koji su najtipičniji primeri za vanredna opterećenja sa ličnim udelom? Troškovi bolesti U troškove bolesti spadaju npr. U praksi se uobičajeno odbija paušalni iznos (orijentacijska vrednost po detetu: 50 € mesečno).: 62 .286. Vanredna opterećenja za primaoce izdržavanja Da li se mogu plaćanja izvršena za lica sa pravom na izdržavanje otpisati od poreza? Naknada zakononom propisanog izdržavanja (alimentacije) za decu ili razvedene supružnike načelno nije vanredno opterećenje.25 € (7% od 21. troškovi za naočare ili troškovi ispravljanja zuba) kao i po potrebi izdaci za eksterno školovanje. Zato se 1. 20). Tekući troškovi za decu se uzimaju u obzir u okviru iznosa umanjenja poreza za lica s decom ili iznosa umanjenja poreza za nosioce izdržavanja. na plaćanja alimentacije za decu koja stalno borave u zemlji van EU-a/ Evropskog ekonomskog prostora i koja tamo pripadaju (daljem) domaćinstvu poreskog obveznika (vidi na str. To se odnosi npr.762 € se umanjuju za lični udeo od 1. Ukoliko se za primaoca izdržavanja preuzmu troškovi koji sami po sebi predstavljaju vanredno opterećenje. Lični udeo se ne izračuna. Takvi izdaci kod lica obaveznih na plaćanje alimentacije mogu se samo onda uvažavati kad su dodatno plaćeni pored tekućih plaćanja alimentacije. reč je o vanrednim opterećenjima u poreskom smislu.

odnosno lečenje zuba (npr. navlaka. participacije za recepte. 66). kontaktna sočiva) • troškovi porođaja • troškovi prevoza do lekara ili u bolnicu Eventualne naknade troškova od strane zakonom propisanog zdravstvenog osiguranja ili osiguranja za slučaj nezgode. most). Dodatni izdaci za dijetalnu ishranu se mogu izračunati i dokazati računima na osnovu stvarnih troškova ili preko sledećih paušalnih iznosa za dijetalnu ishranu bolesnika: Bolest Mesečni oslobođeni iznos Šećerna bolest (diabetes) Tuberkuloza (Tbc) Celialgija Sida (Aids) Obolenje žuči Obolenje jetre Obolenje bubrega Druge lekarom propisane dijete zbog bolesti unutrašnjih organa (želuca. takse za zdravstveni list • izdaci za pomoćne zdravstvene naprave (naprave za hodanje. to važi npr. srca) 70 € 70 € 70 € 70 € 51 € 51 € 51 € 42 € Obratite pažnju na sledeće: Ukoliko neka od navedenih bolesti za posledicu ima invalidnost od najmanje 25% i od iste iznosi udeo invalidnosti zbog bolesti radi koje je potrebna dijeta najmanje 20 %.) • troškovi stavljanja zuba. Troškovi bolesti mogu takođe nastati u vezi sa invalidnošću (najmanje 25%) pa se mogu uvažavati kao troškovi lečenja bez obračunavanja ličnog udela. dobrovoljnog dodatnog zdravstvenog osiguranja ili osiguranja za slučaj nezgode ili iz drugih izvora se moraju odbiti. a zbog koje je potrebna posebna dijetalna ishrana. ne vrši se skraćivanje za lični udeo (vidi poglavlje ”Vanredna opterećenja kod invalidnosti” na str. Troškovi bolesti (troškovi dijete) za koje postoji posebni paušalni iznos Pod troškovima bolesti se podrazumevaju i dodatni izdaci nastali po prirodi bolesti. Troškovi banje Troškovi banje spadaju u vanredna op- 63 . izdvajanja za lečenje (uključujući i akupunkturu i psihoterapiju). aparati za poboljšanje sluha itd. i za homeopatske preparate). zubna proteza.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? • honorari lekara i troškovi bolnice • troškovi lekova (koje možete svakako otpisati od poreza ako imate lekarski recept. troškovi za pomoć poboljšanja vida (naočare.

Obratite pažnju na sledeće: Ukoliko postoji invalidnost od najmanje 25%. međutim ne odbija se ušteda u domaćinstvu. Pri tome usleđuje skraćenje za naknadu troškova. Međutim. stepena) se svakako polazi od toga da postoji potreba za negom. supružnik. deca) mogu svoje izdatke deklarisati kao vanredno opterećenje. možete u slučaju kućne nege odbiti sve izdatke koji su povezani sa istom kao i u slučaju nege u domu. nege ili posebne potrebe za stalnom brigom. lica sa obavezama izdržavanja (npr. se principijelno odbija lični udeo. stepena.23 € dnevno). ali se izdaci umanjuju za lični udeo. U slučaju priznavanja naknade za negu pretpostavlja se svakako (bez dokaza) najmanje 25 %-ni stepen invalidnosti. Pritom se mogu uvažavati svi nastali izdaci u vezi sa zbrinjavanjem i negom kao na primer troškovi osoblja za negu. Troškovi staračkog doma ili doma za negu ili kućne nege Troškovi za smeštaj u domovima za negu predstavljaju samo u onom slučaju vanredno opterećenje ako je smeštaj usledio zbog bolesti. kod lica kojima je potrebna stalna nega i kod dece mogu se deklarisati i izdaci za pratnju Od tih izdataka se odbijaju naknade troškova (kao kod troškova bolesti) i ušteda u domaćinstvu (troškovi koji bi bili potrebni za život kod kuće) u visini od 156. ukoliko troškove snose članovi porodice koji su obavezni na izdržavanje. 64 .Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? terećenja samo ako je boravak u banji neposredno u vezi sa bolešću i ako je nužan iz medicinskih razloga. Ovo važi i za odelenje za negu u privatnom staračkom domu ili u domu za negu po sopstvenom izboru kao i za negu u privatnom domaćinstvu. Kućna nega Ako primite naknadu za negu od 1. izdaci lica sa potrebom za negom se uvažavaju bez ličnog udela. Kod primanja naknade za negu (od 1.96 € mesečno (= 5. sredstava za negu kao i izdaci za posredničke organizacije. U to spadaju: • troškovi boravka • troškovi sredstava banje i medicinskog staranja • troškovi prevoza do banje I nazad. Ukoliko primanja uključujući naknadu za negu lica koje prima te naknade nisu dovoljna za pokrivanje troškova. Troškovi banje za lica s invalidnošću od najmanje 25% smatraju se troškovima lečenja i obračunavaju se bez ličnog udela.

65 . za internat. To važi i u slučaju (bračnog) partnerstva • kada oba (supružnika) partnera moraju doprinositi izdržavanju porodice jer bi inače njezina egzistencija bila ugrožena ili • kada (supružnik) partner koji ne radi. Troškovi zbrinjavanja dece Izdaci za zabavište. Za otpisivanje većih troškova mora se dokazati njihova neminovnost (npr. za devojku koja čuva decu ili kućnu pomoćnicu predstavljaju vanredno opte- rećenje.000 € . u neminovnost spadaju posebni troškovi prevoza ili troškovi na osnovu posebnih odredaba o oblikovanju spomenika). Otpisat ne mogu se troškovi crnine. u pogledu na svoje zdravstveno stanje ne može se sam brinuti o deci. Cveće i venci spadaju u troškove sahrane koji se mogu otpisati. Primer: Stvarni troškovi sahrane iznose 6. 62) Paušalni iznos za eksterno školovanje Troškovi za stručno obrazovanje deteta van mesta boravka obračunavaju se paušalnim iznosom kao vanredno opterećenje ako na području mesta boravka – u okolini od 80 km – ne postoji mogućnost odgovarajućeg obrazovanja. Unovčljiva imovina iz nasledstva iznosi 2. za majku koja uz sopstvenu decu čuva i decu zaposlenih roditelja.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? Troškovi sahrane Troškove sahrane treba u prvom redu pokrivati iz unovčljivog nasledstva (aktiva). Troškovi nadgrobnog kamena se takođe uzimaju u obzir u visini od maksimalno 4. Kao vanrednim opterećenjem mogu se otpisati 1.600 €. Vanredna opterećenja bez ličnog udela Kod kojih vanrednih opterećenja se ne odbija lični udeo? • eksterno školovanje dece • štete prouzrokovane elementarnim nepogodama • invalidnost od 25% • određena plaćanja izdržavanja deci koja borave u inostranstvu (vidi na str. troškovi za ugošćavanje ožalošćenih gostiju kao i troškovi održavanja groba. za obdanište.000 €.400 €.000 €. Troškovi sahrane koji nisu pokriveni istim smatraju se vanrednim opterećenjem do iznosa od maksimalno 4. ako je zbog zaposlenja samohranog roditelja potrebno da staranje o deci preuzme treće lice.

klizanja zemlje. imate pravo na paušalu ukoliko vožnja (u jednom pravcu) traje više od jednog časa. ako stepen invalidnosti iznosi najmanje 25%. Paušalni iznos zavisi od stepena invalidnosti i iznosi godišnje: Stepen invalidnosti Godišnji oslobođeni iznos 75 € 99 € 243 € 294 € 363 € 435 € 507 € 726 € 25% do 34% 35% do 44% 45% do 54% 55% do 64% 65% do 74% 75% do 84% 85% do 94% od 95% Invalidnost i stepen invalidnosti se na zahtev poreske uprave dokazuju služ- 66 . Odredbama Zakona za podršku studija je utvrđeno koja mesta stanovanja spadaju u područje dotičnog mesta školovanja ili studija. a udaljenost od stana do obrazovne ustanove iznosi manje od 80 km. Izdaci za uklanjanje štete prouzrokovane elementarnim nepogodama U ove izdatke spadaju posebno troškovi za naknadu štete od poplava. Ukoliko Vaše mesto ili Vaša opština nije uvedena u ovaj spisak. Otpisivi su troškovi čišćenja i troškovi ponovne nabavke uništenih potrebnih privrednih dobara ukoliko štete nemaju pokrića iz osiguranja ili iz javnih sredstava (fondovi u slučaju katastrofe). štete od zamuljivanja. Dodela oslobođenog iznosa nije vezana za primanje dečjeg dodatka ukoliko se ozbiljno namerava da se svrsishodno orijentisanim trudom postigne obrazovni cilj te da se polažu propisani ispiti.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? Paušala iznosi 110 € za svaki započeti mesec stručnog obrazovanja. lavina i drugih snegom prouzrokovanih elementarnih nepogoda kao i štete od oluja. Vanredna opterećenja kod invalidnosti Koja vanredna opterećenja važe kod invalidnosti? U slučaju telesne ili duševne invalidnosti primanja umanjuju paušalni iznosi bez ličnog udela. troškovi putovanja ili školarina se ne mogu uračunati. npr. Za učenike i šegrte već boravak u internatu koji je udaljen više od 25 km od stalnog mesta boravka predstavlja eksterno školovanje (važi i za stručne škole) ukoliko nema bližeg zavoda za obrazovanje. Viši stvarni troškovi. Poreski obveznik se smatra invalidom.

67 . Umesto paušalnih iznosa može se takođe ostvariti pravo na stvarne troškove invalidnosti. Obratite pažnju na sledeće: Potvrde službenog lekara izdane do 2004. U ovom slučaju se invalidnost i potreba dijetalne ishrane potvrđuju od strane nadležne službe. Lečenje U slučaju invalidnosti i troškovi lečenja se mogu obračunati dodatno paušalnom iznosu i bez skraćenja ličnim udelom. invalidska kolica. Pomoćna sredstva Povremeni troškovi za pomoćna sredstva – npr. Sa Vašom saglasnošću će se merodavni podaci automatski proslediti elektronskim putem tako da se više ne morate brinuti za dokaz. Jedini hranioci porodice mogu takođe ostvariti pravo na povišene troškove na osnovu invalidnosti (supružnika) partnera. Invalidsku knjižnicu odnosno rešenje izdaje Savezni zavod za socijalna pitanja i pitanja invalida. naknada za slepce. adaptacija stana u svrhu prilagođivanja invalidu.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? benim uverenjem sledećih nadležnih ustanova: • predsednik pokrajinske vlade za primaoce renti za žrtve • nosilac socijalnog osiguranja za profesionalne bolesti ili nezgode radnika na radnom mestu • Savezni zavod za socijalna pitanja i pitanja invalida u svim drugim slučajevima kao i kod pojavljivanja različitih vrsta invalidnosti Dokaz invalidnosti se može izvršiti i invalidskom knjižicom odnosno rešenjem odbijenicom o tome (iz kojeg proizilazi stepen invalidnosti). godine važe i dalje. Oslobođeni iznos za nepokretna lica Za lica sa telesnim hendikepom postoji oslobođeni iznos od 153 € mesečno ukoliko im je zbog njihove nepokretnosti potrebno sopstveno vozilo za Pri primanju naknade za negu tokom cele godine (dodatak za slepce. pomoć za negu ili pomoć za slepce) ne postoji pravo na paušalni iznos. slušni aparati ili pomagala slepcima – dodatno se priznaju i to bez skraćenja ličnim udelom. Kao troškovi lečenja uzimaju se u obzir: • troškovi lekara i bolnice • troškovi banje i terapije • troškovi lekova a koji su u vezi sa invalidnošću Lica kojima je zbog invalidnosti nužna dijeta mogu dodatno tražiti paušalne iznose za dijetalnu ishranu.

Pregled mogućih oslobođenih iznosa za invalide: Oslobođeni iznos Invalidi bez naknade za negu Invalidi sa naknadom za negu Paušalni oslobođeni iznos pri stepenu invalidnosti od 25% i više Paušalni oslobođeni iznos za dijetalnu ishranu Oslobođeni iznos za sopstveno motorno vozilo kod nepokretnosti Oslobođeni iznos za troškove taksija (ako invalid ne poseduje sopstveno motorno vozilo) kod nepokretnosti Izdaci za pomoćna sredstva invalida i troškovi lečenja da ne* da da da da da da da da *) ukoliko je u toku čitave godine primana naknada za negu Vanredna opterećenja za hendikepiranu decu Koja vanredna opterećenja za hendikepiranu decu se mogu poreski uzeti u obzir? Prema stepenu invalidnosti postoji pravo na razne oslobođene iznose koji se ne skraćuju za lični udeo. mogu deklarisati stvarne troškove za vožnje taksijem u visini od najviše 153 € mesečno. legitimacija na osnovu § 29b Propisa o drumskom saobraćaju ili invalidska knjižica sa potvrdom da je neprihvatljivo korišćenje javnih prevoznih sredstava). rešenje o oslobađanju poreza na osiguranje motornog vozila. Troškovi adaptacije motornog vozila za invalida se ne mogu obračunati. Za dalja pitanja Vas informiše nadležni nosilac penzijskog osiguranja. Dokaz o nepokretnosti mora se na zahtev poreske uprave podneti na uvid. Dete se smatra tada hendikepiranim ako stepen invalidnosti iznosi najmanje 25% . Pri traženju ovog paušalnog iznosa kao dokaz se prikazuje dokaz o nepokretnosti (npr. 68 . Koje odredbe važe za penzionere invalide? Hendikepirani penzioneri mogu pomenute paušalne iznose tražiti od poreske uprave ili direktno od svog nosioca penzijskog osiguranja (od njihovog zavoda koji isplaćuje penzije). Invalidi s umanjenom radnom sposobnošću od najmanje 50% koji ne raspolažu sopstvenim motornim vozilom. Povišeni troškovi nepokretnog lica za korišćenje sopstvenog motornog vozila se mogu otpisati samo u visini paušalnog iznosa od 153 € mesečno.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? privatne vožnje.

troškovi koje snosi nosilac izdržavanja (doprinos stambenim zgradama u Beču ili naknade troškova dotičnim pokrajinskim vladama) predstavljaju vanredno opterećenje. Oslobođeni iznosi pri primanju naknade za negu za hendikepirano dete Oslobođeni iznos od 262 € mesečno se skraćuje za primljenu naknadu za negu. pored oslobođenog iznosa od 262 €. Pored paušale mogu se tražiti bez odbitka ličnog udela troškovi za invalidska pomagala (npr. Oslobođeni iznosi za decu pri stepenu invalidnosti deteta od 50% bez primanja naknade za negu U ovom slučaju važi pravo na povišen dečji dodatak a umesto napred pomenutih oslobođenih iznosa mesečni paušalni iznos od 262 €. invalidska kolica. ne postoji pravo na paušalni iznos. trebate se obratiti ustanovama koje su nadležne i za odrasle (vidi na str. pomagala za vid. Dodatno se u dokazanom obimu nezavisno od primanja naknade za negu obračunavaju sledeći izdaci: • neredovni izdaci za pomoćna sredstva • troškovi lečenja Ukoliko se naknada za negu zadržava u svrhu pokrića smeštaja u internatu ili stambenoj zajednici. 67). ne mogu se uvažavati. 25% do 34% 35% do 44% 45% do 49% Dodatno je moguće ostvariti pravo na paušalne oslobođene iznose bez skraćenja ličnim udelom za neophodnu dijetalnu ishranu ili izdatke za invalidska pomagala (npr. adaptacija stana u svrhu prilagođavanja invalidu). adaptacija stana u svrhu prilagođavanja invalidu) te školarina za invalidsku školu ili radionicu za hendikepirane. Pri invalidnosti sledećeg stepena postoji pravo na sledeće oslobođene iznose: Stepen invalidnosti Godišnji oslobođeni iznos 75 € 99 € 243 € kolica. pomagala za vid. Troškovi dijetalne ishrane.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? Oslobođeni iznosi pri stepenu invalidnosti deteta od 25% do 49% Da bi se ustanovila invalidnost deteta. Ne postoji pravo na godišnje oslobođene iznose prema stepenu invalidnosti. invalidska 69 . Ukoliko naknada za negu pređe iznos od 262 €.

do 1945. 3 Zakona o porezu na prihod Paušalni oslobođeni iznos od 262 € Paušalni oslobođeni iznos za dijetalnu ishranu Oslobođeni iznos za sopstveno motorno vozilo Oslobođeni iznos za troškove taksija Izdaci za invalidska pomagala i troškovi lečenja Školarina za invalidsku školu *) skraćen za naknadu za negu da ne ne ne da da ne da* ne ne ne da da ne ne da da ne ne da da* Službena uverenja i iskaznice za žrtve Na koje oslobođene iznose imaju pravo lica sa službenim uverenjima i iskaznicama za žrtve? Lica sa iskaznicama za žrtve i službenim uverenjima (poreski obveznici koji su u periodu od 1938. obračun oslobođenog iznosa može se zahtevati po isteku godine u okviru razreza poreza za radnike. Penzioneri na ovaj iznos mogu ostvariti pravo direktno kod svog nosioca penzijskog osiguranja prikazivanjem iskaznice.Koja prava možete ostvariti u poreskoj upravi? Pregled oslobođenih iznosa za hendikepiranu decu: Oslobođeni iznos Invalidnost od najmanje 25% bez povišenog dečjeg dodatka Invalidnost sa povišenim dečjim dodatkom Invalidnost sa povišenim dečjim dodatkom i sa naknadom za negu Paušalni oslobođeni iznos prema stepenu invalidnosti a prema § 35 st. Ukoliko nije obuhvaćen tekućim obračunom plate. godine bili politički proganjani) imaju pravo na dodatni godišnji iznos oslobođen poreza u visini od 801 €. 70 .

zahtev za godinu 2008. priznanice) za troškove reprezentacije. Poreska uprava zahteve obrađuje onim redom kojim pristignu i na Vaš zahtev provodi razrez poreza za radnike (ranije: godišnje izjednačenje poreza). Telefonski poziv u poreskoj upravi ne ubrzava obrađivanje Vašeg zahteva nego štoviše usporava brzo sprovođenje razreza poreza za radnike. vanredne izdatke ili vanredna opterećenja. potvrde. Ali sačuvajte dokaze sedam godina jer ih na zahtev poreske uprave morate podneti na uvid. Vaš zahtev možete poslati ili elektronskim putem preko FinanzOnline ili obrascem L 1 poštom ili lično predati u Vašoj nadležnoj poreskoj upravi. Sprovođenje razreza poreza za radnike od strane Vaše poreske uprave vrši se tek onda kad su pristigle sve godišnje platne liste ili druge prijave (npr. te ste primali prihode: • kao radnik iz pograničnih područja (bliže informacije za radnike iz 71 . Obratite pažnju na sledeće: Molimo Vas da deklaraciji ne prilažete platne liste niti dokaze (račune. od Zavoda za zapošljavanje ).Postupak u poreskoj upravi Postupak u poreskoj upravi Razrez poreza za radnike (godišnje izjednačenje poreza) Kada se može podneti zahtev za razrez poreza za radnike? Za zahtev za provođenje razreza poreza za radnike imate na raspolaganju rok od pet godina (npr. godini imali Vaše prebivalište ili uobičajeno boravište u Austriji.). Razrez poreza za radnike za prihode bez dosadašnjeg odbijanja poreza na platu ili za prihode vezane za inostranstvo Obavezni razrez U kojim slučajevima ste obavezni da sprovedete razrez poreza za radnike? Ako ste u 2008. možete podneti do kraja decembra 2013. tako da postoji neograničena poreska obaveza.

akrobata ili sudionik u zabavnim predstavama. kada je to regulisano na osnovu sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Austrije i dotične države. godini Vaše prebivalište ili uobičajeno boravište niste imali u Austriji. U svim slučajevima molimo da obavezno obratite pažnju na sledeće na strani 4 na obrascu zahteva za razrez poreza za radnike (L1): • Prihodi iz inostranstva oslobođeni poreza uz ograničenje na progresivno oporezivanje: Prihodi iz inostranstva iz nesamostalnog rada ili primanja od inostrane penzije su u Austriji onda oslobođeni od poreza uz ograničenje na progresivno oporezivanje. a primali ste prihode: • od poslodavca koji je odbijao porez na platu • iz domaće penzije • iz nesamostalne delatnosti kao pisac. a imali ste prihode • od inostranog poslodavca koji nije obavezan da odbija porez na platu u Austriji Razrez na zahtev U kojim slučajevima možete podneti zahtev na razrez poreza za radnike i eventualno ostvariti povrat zadržanog poreza po odbitku ili poreza na platu? Ako u 2008. godini niste imali Vaše prebivalište ili uobičajeno boravište u Austriji. tako da postoji ograničena poreska obaveza u Austriji. Unesite ovde te prihode koji se moraju uzeti u obzir prilikom određivanja poreske stope u okviru primene ograničenja progresivnog oporezivanja. arhitekta.Postupak u poreskoj upravi pograničnih područja naćićete pod www. rubrika „Publikationen“) • od inostranog poslodavca koji nije obavezan da odbija porez na platu u Austriji • od inostranog diplomatskog predstavništva ili međunarodne organizacije u Austriji (npr.gv. predavač. U slučaju razreza na zahtev se poreskoj obračunskoj osnovici – dakle pre obračunavanja poreza na prihod – dodaje iznos od 8. umetnik.at.000 Evra. bmf. Spisak austrijskih sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja na području poreza na prihode i na imovinu možete naći na www. od kojih je zadržan porez po odbitku u visini od 20% Ukoliko se kod nekog radnika s ograničenom poreskom obavezom izvrši odbijanje poreza na platu u Austriji. sporti- sta. UNO. u slučaju penzijskih 72 .eures-bodensee. onda se porez na platu obračunava kao kod austrijskog radnika. UNIDO) • od penzije iz inostranstva Ako u 2008.ch.

Koje prednosti nudi FinanzOnline? • besplatna primena non-stop • put u kancelariju putem klika na miš.000 €. adresa. • Obrazac L 17 načelno treba dostaviti poslodavac. Elektronski razrez poreza za radnike Kako nas možete dostignuti? Kontaktirajte FinanzOnline pod www. udobno sa svakog priključka na internet • mogućnost za svakodobnom promenom Vaših ličnih osnovnih podataka kao npr. hotline) • primena prikladna i za hendikepirana lica • automatsko produženje roka za poresku deklaraciju do 30. podneti zahtev na neograničenu poresku obavezu u Austriji. molimo da ispunjeni obrazac L 17 dostavite Vašoj poreskoj upravi. • Tretiranje kao neograničeni poreski obaveznik: Ako u 2008. stanje računa.gv. Nakon uspešne prijave dobićete Vaše oznake za pristup (ID učesnika. To se mora dokazati odgovarajućim uverenjem iz države u kojoj se nalazi Vaše prebivalište (E 9).Postupak u poreskoj upravi primanja ista unesite još jednom u sledećem redu. To važi samo ako Vaši prihodi u kalendarskoj godini najmanje u visini od 90% podležu austrijskom porezu na prihod ili prihodi koji ne podležu austrijskom porezu na prihod nisu viši od 10. Ukoliko to nije slučaj. ID i PIN korisnika) sa povratnim pismom (RSa). godini niste imali ni prebivalište niti Vaše uobičajeno boravište u Austriji. bmf. • Rasterećenje od već plaćenog poreza u inostranstvu: Za slučaj da Vaši prihodi podležu poreskoj obavezi u Austriji i da kod inostrane poreske uprave dobijete ili ste podneli zahtev na rasterećenje od poreza u inostranstvu. onda Vas molimo da isto unesete. možete pod uslovom da ste državljanin neke od država članica EU-a ili Evropskog ekonomskog prostora. Molimo da obratite pažnju na pomoći za ispunjavanje L 17a i L 17b. bankovna veza. e-mail-adresa • aktualni uvidi u Vaš poreski račun i poreski akt (npr. juna naredne godine 73 .at i prijavite se: ili klikom na rubriku ”FinanzOnline” ili na linkpolje ”Registrierung” na login-polju. platna lista) • elektronski zahtevi za vraćanje novaca • dostava rešenja u Vaš lični elektronski poštanski sandučić (DataBox) uključujući saopštenje o pristiglim e-mail-ima • anonimni proračun poreza • nema posebnog software-a • udobno vođenje korisnika (onlinepomoć.

obavezni ste deklarisati porez na prihod ili predati deklaraciju za razrez poreza za radnike • ukoliko ste pored primanja koja podležu porezu na platu ostvarili druga primanja (npr. prema ugovorima o delu ili ugovorima o slobodnoj službi) čiji ukupni iznos prelazi 730 €.Postupak u poreskoj upravi Ukoliko imate još pitanja u vezi sa FinanzOnline. posetite našu homepage pod www.00 časova. Instalirali smo i hotline za Vas: Kontaktirajte nas na telefon 0810/22 11 00 od ponedeljka do petka.bmf. • ako niste bili zaposleni tokom cele godine kod istog poslodavca ili niste bili zaposleni tokom cele godine. koja još nisu obuhvaćena rešenjem o oslobođenom iznosu.900 €. vanredne izdatke ili vanredna opterećenja. Predajte u ovom slučaju deklaraciju poreza na prihod (obrazac E 1 uključujući priloženi list E1a za preduzetničke prihode). Vaš zahtev možete povući u toku žalbe. april naredne godine (kod online-deklaracija: 30. • ako na osnovu niskih primanja imate pravo na takozvani ”negativni porez”. Kada morate sami od sebe predati poresku deklaraciju (bez poziva poreske uprave)? Ukoliko Vaša primanja prelaze 10.00 do 18. a poslodavac nije pokrenuo poresko pitanje.gv. U kojim slučajevima možete u pravilu očekivati bonus? • Ako ste u toku godine imali primanja u različitoj visini. Iz ovoga su isključeni konačno oporezovani prihodi od kapitala. izuzev • ako morate sami od sebe predati poresku deklaraciju ili • ako iz nekog drugog razloga dođe do obaveznog oporezivanja (vidi sledeća dva pitanja). Šta ćete učiniti kad dođe do naknadnog potraživanja? Ukoliko u izuzetnim slučajevima dođe do naknadnog potraživanja.at. • ako imate pravo na iznos umanjenja poreza za jedine hranioce porodice/samohrane roditelje i/ili na dodatak na decu i/ili na paušalu za lica koja rade van svog mesta stanovanja. od 08. Rok: 30. a isti/ista nije obračunat/a pri tekućem obračunu plate ili • ako želite ostvariti pravo na oslobođene iznose za troškove reprezentacije. juni naredne godine) • ukoliko ste u kalendarskoj godini barem delimično istovremeno ostvarivali primanja iz dva ili više izvora koja podležu porezu na platu a koja pri odbijanju poreza na platu nisu zajedno oporezovana (npr. penzija od preduzeća pored penzije prema 74 . iz cele Austrije po lokalnoj tarifi.

naknade za gubitak kod insolventnosti u slučaju stečajnog postupka ili nagodbenog postupka ili su Vam vraćene naknade iz obaveznih doprinosa za socijalna osiguranja • ukoliko je za dotičnu kalendarsku godinu izdato rešenje o oslobođenom iznosu. Istu Vašoj poreskoj upravi dostavlja poslodavac (ili zavod koji isplaćuje penziju). poreska uprava će Vam u sledećim slučajevima uputiti obrazac L 1 i obavestiti Vas da morate predati deklaraciju za obavezni razrez: • Ukoliko su Vam u kalendarskoj godini isplaćene naknade za bolovanje iz zakonom predviđenih socijalnih osiguranja ili primanja prema Zakonu o vojnim tarifama (npr. Da li može pri razrezu poreza za radnike doći do preduplata poreza? Kod radnika koji podležu porezu na platu može doći do ubiranja poreza unapred ukoliko naknadni porez iznosi više od 300 €. septembar naredne godine • ukoliko nemate pravo na iznos umanjenja poreza za jedine hranioce porodice ili samohrane roditelje za kalendarsku godinu. kada prvi put dođe uporedno do dvostrukih primanja) u istoj godini doći do naknadnog plaćanja poreza za proteklu godinu i 75 . Rok: 30. Rok: 30. septembar naredne godine • ako je nezakonito primana paušala za lica koja rade van svog mesta stanovanja ili je primana previsoka paušala. U ovom slučaju se obavezni razrez međutim provodi samo ako je rešenje o oslobođenom iznosu bilo previsoko. Rok: 30. Predajte u ovom slučaju deklaraciju za razrez poreza. a isti je obračunat pri tekućem obračunu plate. U ovom slučaju predajte deklaraciju za razrez poreza za radnike. za vežbe trupa ili kadrova). U ovom slučaju može izuzetno (npr. Obratite pažnju na sledeće: Deklaraciji za provođenje razreza poreza za radnike ne prilažite platnu listu. usporiće to rešavanje Vašeg zahteva. Kada se provodi obavezni razrez? Ukoliko samostalno ne morate predati deklaraciju za razrez poreza za radnike.Postupak u poreskoj upravi Opštem zakonu o socijalnom osiguranju). Ukoliko Vaši podaci nisu potpuni. septembar naredne godine Napomena: Za što brže rešavanje Vašeg zahteva na razrez poreza za radnike potrebno je sa Vaše strane da u potpunosti navedete na obrascu zahteva sve lične podatke kao i broj služba koje isplaćuju primanja.

činovničkih penzija. ne postoji obaveza zajedničkog oporezivanja. Time ukupno dolazi do preniskog oporezivanja plate. Poslodavac međutim ne može biti obavezan da preuzme isplatu i oporezivanje. Preporučuje se međutim da predate što pre Vašu deklaraciju. Kamatna stopa leži 2% iznad takozvane osnovne stope i iznosi 4. ili penzija iz domaćih penzijskih fondova.Postupak u poreskoj upravi plaćanja unapred za tekuću godinu. septembra naredne godine. Kamate za naknadna potraživanja odnosno bonuse koji ne prekorače iznos od 50 € se međutim ne utvrđuju. U ovom slučaju bivši poslodavac može već preuzeti isplatu i oporezivanje Vaše penzije na osnovu Opšteg zakona o socijalnom osiguranju. penzija iz bivšeg radnog odnosa prema nekoj pokrajinskoj zemlji. Znači. septembra naredne godine. penziju od Saveza ili Pokrajine i od Zavoda za penzijsko osiguranje službenika udovičku penziju. Ako još niste dobili poresko rešenje do 30. predviđa se obavezno zajedničko oporezivanje. Vi se poistovećujete sa licem koje je u samo jednom radnom odnosu. Oporezivanje više penzija Kako se oporezuje više penzija? Da bi se izbegle naknadne doplate poreza i preduplate kod istovremenog primanja (više) po osnovi zakona stečenih penzija. a ima ista platna ili penzijska primanja kao Vi iz više izvora prihoda. 76 . oporezivanje vrši poreska uprava. Primate li pored penzije na osnovu Opšteg zakona o socijalnom osiguranju i penziju od preduzeća u kojem ste radili. S druge strane. Primate li npr. možete plaćanjem akontacije u visini budućih naknadnih potraživanja poreza. Zašto pri dva ili više primanja dolazi do naknadnog ubiranja poreza? Svaka služba koja vrši isplatu primanja ili penzija obračunava porez na platu načelno samo za primanja ili penzije koje ta služba isplaćuje. Kada može doći do okamaćivanja naknadnih potraživanja i bonusa kod poreske uprave? Za naknadna potraživanja i bonuse iz rešenja o porezu na prihod koja se dostavljaju nakon 30. Pri razrezu se sva primanja na taj način oporezuju kao da ste ukupnu sumu ostvarili u vidu jednog primanja. pre ovog roka izbegavati određivanje kamata za naknadna potraživanja. Okamaćivanje se vrši nezavisno od toga kada predate poresku deklaraciju. od više penzije se zadržava porez na platu koji otpada na oba primanja. time se ušteđuju eventualna naknadna plaćanja za tekuću godinu.63% (vrednost nakon zaključenja redakcije).

Rešenje o oslobođenom iznosu Šta je rešenje o oslobođenom iznosu? Rešenje o oslobođenom iznosu sadrži određene troškove reprezentacije. kalendarsku godinu se zato prilaže i rešenje o oslobođenom iznosu i saopštenje poslodavcu za 2010. vanredne izdatke ili vanredna opterećenja koja poslodavac može uzeti u obzir već pri tekućem obračunu plate. to se izjednačuje putem razreza. veći nego u rešenju. – obračunavaju se privremeno već Vaši oslobođeni iznosi za 2010. Istovremeno dobijate saopštenje koje se polaže poslodavcu. Ukoliko su stvarni izdaci u godini 2010. Nevezano za razrez poreza za radnike možete najkasnije do 31. da biste izbegli doplate poreza možete se odreći rešenja o oslobođenom iznosu pri razrezu poreza za radnike. a na osnovu razreza poreza za radnike. Takođe možete u saopštenju za poslodavca navesti manju sumu ili pak saopštenje ne predati poslodavcu. U slučaju manjih izdataka u pravilu dolazi do naknadnog plaćanja poreza. Obratite pažnju na sledeće: Rešenje o oslobođenom iznosu se ne izdaje ako je godišnji oslobođeni iznos manji od 90 € i ako su propisane preduplate poreza na prihod. god. oluje). Ako je neizvesno da li ćete u drugoj narednoj godini imati izdatke slične godini osnovice. Rešenju o porezu na prihod za 2008. Rešenje o oslobođenom iznosu važi za drugu godinu koja sledi na period razreza poreza. Možete takođe podneti zahtev za rešenje o oslobođenom iznosu na manju sumu.Postupak u poreskoj upravi Ako imate istovremeno više primanja od kolektivnih osiguranja preduzeća. I poreska uprava može odrediti niže oslobođene iznose ukoliko se određeni troškovi očito samo jednokratno pojavljuju. Uglavnom se rešenje o oslobođenom iznosu izdaje zajedno sa rešenjem o porezu na prihod. kalendarsku godinu. te se može očekivati dodatni bonus. 77 . oktobra pod sledećim uslovima tražiti izdavanje rešenja o oslobođenom iznosu za tekuću godinu: • ukoliko ćete u tekućoj kalendarskoj godini verovatno imati dodatne troškove reprezentacije u visini od najmanje 900 € ili • ukoliko će verovatno doći do izdataka za uklanjanje šteta od elementarnih nepogoda (šteta od poplava. nosilac penzijskog osiguranja odnosno zavod koji isplaćuje penziju će preuzeti zajedničko oporezivanje. Time plaćate manje poreza na platu. U ovom rešenju o oslobođenom iznosu – na bazi godine 2008.

npr. koja na samostalnoj bazi. primaju naknade za određene delatnosti. broj socijalnog osiguranja • vrstu vršene delatnosti • kalendarsku godinu u kojoj je plaćena naknada • naknadu (uključujući primanja u naturi i naknade troškova) kao i eventualan porez na promet Za koje delatnosti treba izdati saopštenje? Saopštenje se izdaje samo za sledeće samostalno obavljane delatnosti: • delatnosti kao član nadzornog odbora. 78 . Izdavalac saopštenja za poresku upravu mora pogođenom izručiti primerak. Ovo saopštenje se tiče fizičkih lica ili udruženja lica bez sopstvene pravne osobnosti. učitelj i nastavnik • delatnosti kao kolporter i dostavljač novina • delatnosti kao posrednik kod sklapanja privatnih poslova • delatnosti kao funkcioner javnopravnih korporacija ukoliko delatnost obuhvaća naknade za vršenje funkcije • druge delatnosti koje se vrše u okviru ugovora o slobodnoj službi i koje podležu obavezi osiguranja prema § 4 st. Koje podatke treba saopštiti? Saopštit treba sledeće podatke: • ime. upravnog veća i druge delatnosti lica koja su ovlašćena za nadzor vođenja poslova • delatnosti kao zastupnik stambenih štednih zadruga i osiguravajućih društava • delatnosti kao upravnik zadužbine • delatnosti kao predavač. 4 Opšteg zakona o socijalnom osiguranju Da li može izostati saopštenje pri neznatnim naknadama? Saopštenje može izostati ako (ukupna) naknada uključujući eventualne naknade troškova ukupno isplaćena licu ili udruženju lica (zajednici lica) u kalendarskoj godini ne iznosi više od 900 € a (ukupna) naknada uključujući eventualne naknade troškova za svaku pojedinačnu delatnost ne iznosi više od 450 €. adresu. znači ne u okviru radnog odnosa. javna društva ili komanditna društva/KG.Postupak u poreskoj upravi Saopštenje prema § 109a Zakona o porezu na prihod Šta je saopštenje prema § 109a Zakona o porezu na prihod? Preduzetnici i korporacije za isplate moraju poreskoj upravi dostaviti određene podatke elektronskim putem ili obrascem E 18.

Ako ste za dotičnu godinu dobili jedno ili više saopštenja. Primljene prihode zato treba posebno navesti u deklaraciji poreza na prihod (obrazac E 1) pod dotičnom vrstom prihoda.63% (vrednost nakon zaključenja redakcije). morate podneti zahtev za obustavom ubiranja poreza. Kamatna stopa iznosi 4. U tom slučaju može se sprovesti razrez poreza za radnike. Abgabenfälligkeiten und Entrichtung. Poreska uprava tada izdaje rešenje vezano za ovaj zahtev. Prihode (preduzeća). u roku od mesec dana možete podneti zahtev da se žalba prosledi Nezavisnom finansijskom veću (UFS). onda se dodaci mogu dostaviti u pdf-u.Postupak u poreskoj upravi Šta treba lice na koje se odnosi saopštenje uraditi? Naknade koje se primaju iz navedenih delatnosti načelno predstavljaju prihode koje treba oporezivati. za besplatno skidanje.gv. bu nisu potrebne taksene marke. Höhe der Stundungszinsen). Steuerzahlung. Molimo Vas da žalbi prilažete sve merodavne dokumente. Ovo saopštenje međutim ne treba dostaviti poreskoj upravi. 79 . Sama poreska uprava u pravilu izdaje predrešenje na žalbu.bmf. molimo navedite svakako broj dobijenih saopštenja u deklaraciji o porezu na prihod. nego se i pored žalbe moraju platiti u predviđenom roku. Ukoliko prihodi ne iznose više od 730 € (oslobođeni iznos pri razrezu poreza). ostaju oslobođeni poreza. Žalba na rešenje Kako se ulaže žalba na rešenje? Protiv rešenja možete u roku od mesec dana po dostavi rešenja uložiti žalbu.at. treba posebno prikazati u obračunu prihoda i rashoda (račun dobitka i gubitka. Obratite pažnju na sledeće: Imajte u vidu da se u slučaju negativnog rešenja žalbe moraju platiti i kamate nastale tokom obustave ubiranja. Za žal- Napomena: Aktuelne vrednosti Vam stoje na raspolaganju i u internetu pod www. Ukoliko niste saglasni sa tom odlukom. obrazac E 1a) ili prilikom utvrđivanja viška. Žalba ne ukida uplatu propisanih naknadnih potraživanja. Ako iznos naknadnog potraživanja privremeno ne želite platiti u propisanom iznosu. za koje se izdalo saopštenje. Vašu žalbu uložite pismeno u onoj poreskoj upravi koja je izdala rešenje. rubrika “Mein Finanzamt” (Bürgerinformation. Ako se žalba podnosi putem FinanzOnline.

80 . Zato navedite u Vašem zahtevu sve okolnosti koje govore u korist olakšica pri plaćanju.Postupak u poreskoj upravi Plaćanje u ratama i odlaganje plaćanja Kako ćete doći do olakšica pri plaćanju? Poreska uprava može na Vaš zahtev odobriti odlaganje plaćanja potraživanog iznosa ili plaćanje u ratama • ukoliko bi trenutno plaćanje punog iznosa poreskog potraživanja obveznika dovelo do teškog opterećenja i • ukoliko odobravanjem olakšavanja plaćanja nije ugroženo ubiranje poreskog duga. Kamate manje od 50 € se ne određuju.63% (vrednost nakon zaključenja redakcije). Kamatna stopa iznosi 7. Obratite pažnju na sledeće: Pri odlaganju plaćanja ili otplati u ratama se od poreskog duga u iznosu od više od 750 € plaćaju kamate. poreska potraživanja se mogu na zahtev delimično ili u potpunosti ukinuti. U slučajevima posebno teških opterećenja obveznika. Podnesci poreskoj upravi su oslobođeni takse.

81 .

.. nicht berücksichtigt.... Steuernummer ..... Berufung und begründe diese wie folgt: ❏ Alleinverdienerabsetzbetrag (Alleinerzieherabsetzbetrag) ❏ Erhöhte Werbungskosten ❏ Erhöhte Sonderausgaben ❏ Außergewöhnliche Belastung usw....... €.............. Unterschrift 82 U Z O Bei der Berechnung der Arbeitnehmerveranlagung wurde(n) R A Gegen den oben angeführten Bescheid erhebe ich innerhalb offener Frist K .. § 212a BAO Gleichzeitig beantrage ich die Aussetzung der Einhebung in Höhe des strittigen Betrages von ....Žalba Name Adresse An das Finanzamt Betreff: Bescheid vom ........... € Antrag auf Aussetzung der Einhebung gem........ Datum.... Ich beantrage daher die Berücksichtigung von ..........

. Antrag auf Ratenzahlung oder Stundung Durch den oben angeführten Bescheid wurde mir eine Steuernachzahlung von ............ Krankheitsfolgen..... Unterschrift U Begründung: Persönliche Umstände.......Odlaganje plaćanja i plaćanje u ratama Name Adresse An das Finanzamt Betreff: Bescheid vom . geringes Einkommen usw....... Hilflosigkeit...... Zusammenkommen mehrerer Nachzahlungen..... € ❏ Stundung der Abgabenschuldigkeit bis zum . R A K 83 ...... € vorgeschrieben............ Z O ❏ Bewilligung der Entrichtung in Raten zu . Steuernummer . Ich ersuche um Datum.......... Unterhaltsverpflichtungen. minderjährige Kinder..

und Vorname [(Ehe)PartnerIn] männlich seit (Datum: TTMMJJ) geschieden dauernd getrennt lebend Versicherungsnummer Geburtsdatum (TTMMJJ) FinanzOnline.B. dass ich 2008 mehr als 6 Monate in einer Ehe oder Partnerschaft gelebt habe und das gemeinsame Einkommen 55. ! von von von Bitte unbedingt ausfüllen. auf Grund eines Dienstleistungsschecks. Wie viele Stellen (ArbeitgeberInnen.MM bis bis bis 08 08 08 Versicherungsnummer Geburtsdatum (TTMMJJ) Unterhaltszahlungen von MM .2008 (Bitte nur ein Kästchen ankreuzen) ledig verheiratet verwitwet in Partnerschaft lebend Familien. Mehrkindzuschlag: Nur auszufüllen.at Ich beanspruche den Unterhaltsabsetzbetrag für folgende nicht haushaltszugehörige Kinder. dass meine (Ehe)Partnerin/mein (Ehe)Partner diesen nicht in Anspruch nimmt.000 Euro nicht überstiegen hat. Überbrückungshilfe für Bundesbedienstete.bmf.Hinweis: aus Kosten.) Geschlecht weiblich Zutreffendes bitte ankreuzen ! Bitte unbedingt ausfüllen Geburtsdatum (TTMMJJ) Versicherungsnummer Tagsüber erreichbar unter (Telefon) Familienstand am 31.gv.at.000 Euro nicht überstiegen hat. Publikationen/Downloads/Broschüren& Ratgeber) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt. Alleinerzieherabsetzbetrag Ich beanspruche den Alleinerzieherabsetzbetrag. Bitte beachten Sie. Version vom 15. Straße. Empfangsbestätigungen). (Nur auszufüllen bei Vorliegen einer Ehe oder Partnerschaft) www. für die ich 2008 den gesetzlichen Unterhalt (Alimente) geleistet habe (bitte jedenfalls Geburtsdatum und Zahlungszeitraum ausfüllen). L 1 Bundesministerium für Finanzen – 12/2008 L 1. für die 2008 für mindestens sieben Monate die Familienbeihilfe bezogen wurde [AntragstellerIn oder (Ehe)PartnerIn].MM bis bis bis 08 08 08 Ich erkläre. Versicherungsnummer Geburtsdatum (TTMMJJ) von von von Unterhaltszahlungen von MM . Alleinverdienerabsetzbetrag Ich beanspruche den Alleinverdienerabsetzbetrag und erkläre. rückerstattete Pflichtbeiträge an Sozialversicherung oder Bezüge aus dem Insolvenz-Entgelt-Fonds.und Sicherheitsgründen sollte grundsätzlich auf ein Bankkonto überwiesen werden. Arbeitslosenunterstützung. Sollten Sie mehrere Pensionen bezogen haben. Haus-Nr. Notstandshilfe. Anzahl der Kinder Anzahl der Kinder.gv. da für 2008 zumindest zeitweise Familienbeihilfe für mehr als 2 Kinder bezogen wurde. dass die Erledigung Ihres Antrags durch Ihr Finanzamt erst dann erfolgen kann. Steuerliche Informationen finden Sie im Steuerbuch 2009 (www. Die Höhe der geleisteten Zahlungen wird von mir über Verlangen des Finanzamtes nachgewiesen (Einzahlungsbelege. Ich erkläre.09.. Entschädigungen für Truppen-. ist für diese gemeinsam versteuerten Pensionen eine einzige pensionsauszahlende Stelle anzugeben.oder Waffenübungen. Ihre Erklärungen können Sie auch über Internet einreichen! Erklärung zur ArbeitnehmerInnenveranlagung 2008 Angaben zur Person Familien. Ich beanspruche den Mehrkindzuschlag.] Bankleitzahl oder BIC Giro-/Postscheckkonto Nr. Kader. oder IBAN Bezeichnung der Bank (wenn Bankleitzahl nicht bekannt) Ich beantrage die Barauszahlung an meine oben angeführte Wohnadresse (wenn kein Bankkonto vorliegt). Die Beilage eines Lohnzettels ist nicht erforderlich. die bereits gemeinsam lohnversteuert worden sind. [Bei Überweisungen ins Ausland sind unbedingt an Stelle der Bankleitzahl der BIC und an Stelle der Kontonummer die IBAN (siehe Bankkontoauszug) anzugeben. Seite 1. Sonderausgabenerhöhungsbetrag ab 3 Kindern Ich beanspruche den zusätzlichen Sonderausgabenerhöhungsbetrag ab 3 Kindern.bmf. wenn das (Familien)Einkommen 2008 den Betrag von 55. dass für dieses Kind und diesen Zeitraum/diese Kinder und diese Zeiträume weder von mir noch von meiner (Ehe)Partnerin/meinem (Ehe)Partner Familienbeihilfe bezogen wurde. wenn alle Jahreslohnzettel oder sonstigen Meldungen (z.und Vorname Postleitzahl Derzeitige Wohnanschrift (Ort.2008 84 . Pensionsstellen) haben im Jahr 2008 an Sie Bezüge (Lohn. Bei fehlenden Angaben erfolgt die Überweisung auf das zuletzt angegebene Konto. Anzahl Gehalt oder Pensionen) ausbezahlt? Folgende Bezüge bitte nicht berücksichtigen: Bezüge aus einer gesetzlichen Krankenversicherung (Krankengeld). Tür-Nr. weil sich sonst die Erledigung der Erklärung verzögert! Die Angaben sind zur korrekten Steuerberechnung erforderlich. unser Service für Sie! Überweisung eines Erstattungsbetrages .Obrazac L 1 Ablagenummer (Nur vom Finanzamt auszufüllen) Finanzamt 2008 Eingangsvermerk Belege (Beilagen) nur nach Aufforderung durch das Finanzamt anschließen (Aufbewahrungsfrist 7 Jahre).12. Arbeitslosenunterstützung) eingelangt sind.

Zeitungen etc. Renten oder dauernde Lasten Beiträge an gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften Private Zuwendungen an begünstigte SpendenempfängerInnen (bestimmte Forschungs. FilmschauspielerInnen .P: Mitglieder einer Stadt-.bzw. Betragen die Werbungskosten bei aktiven ArbeitnehmerInnen ohne Bezug von Einkommensersätzen wie Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe weniger als 132 Euro jährlich. Betriebsratsumlage) 720 722 724 Zur Geltendmachung eines Berufsgruppenpauschales tragen Sie bitte ein: A: ArtistInnen . kaufmännische Angestellte.M: MusikerInnen . Arbeiter) Pendlerpauschale (Erläuterungen zum Pendlerpauschale/-zuschlag finden Sie im Steuerbuch 2009) Nur ausfüllen. sind hier folgende Werbungskosten einzutragen.FM: ForstarbeiterInnen mit Motorsäge . Vergütungen an.2008 85 . SVdGW). die nicht unter a) bis e) fallen (z.B: Bühnenangehörige.siehe Steuerbuch 2009) c) Reisekosten (ohne Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte) e) Kosten für doppelte Haushaltsführung und Familienheimfahrten 719 721 723 b) Fachliteratur (keine allgemein bildenden Werke wie Lexika. Seite 2. Nachschlagewerke. Umschulung f) Sonstige Werbungskosten. 718 Soweit ein Abzug nicht bereits durch die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber erfolgte. Sterbekassen). nicht ausreichend ist Angestellte. Witwen-. Gemeinde. sonstige Beiträge zu Berufsverbänden und Interessenvertretungen und selbst eingezahlte SV-Beiträge (z.B. Museen von Körperschaften öffentlichen Rechts u. a) Arbeitsmittel (bei Anschaffungen über 400 Euro nur AfA . FörsterInnen und BerufsjägerInnen im Revierdienst .) Steuerberatungskosten Jahresbetrag in Euro und Cent 455 456 465 450 458 459 460 Jahresbetrag in Euro und Cent Werbungskosten (je Kennzahl bitte nur den Gesamtbetrag anführen) Genaue Bezeichnung Ihrer beruflichen Tätigkeit (z. Lebensversicherung. Wandelschuldverschreibungen bzw.FO: ForstarbeiterInnen ohne Motorsäge. d.a.) b) Summe der Unterhaltsleistungen für folgende unterhaltsberechtigte Kinder. Bitte geben Sie jeweils den Jahresbetrag der Aufwendungen abzüglich steuerfreier Ersätze oder Vergütungen an. zu hoch oder überhaupt nicht) berücksichtigt hat . d. Waisenversorgung und Pensions.HA: HausbesorgerInnen. Beim Punkt d) ziehen Sie bitte noch zusätzlich eine anteilige Haushaltsersparnis für Verpflegung (Vollpension) in Höhe von 5.Obrazac L 1 Sonderausgaben (je Kennzahl bitte nur den Gesamtbetrag anführen) Summe aller Versicherungsprämien und -beiträge (freiwillige Kranken-. Zahnersatz) c) Kosten für Kinderbetreuung (in der Regel nur bei AlleinerzieherInnen) e) Sonstige außergewöhnliche Belastungen. die nicht unter a) bis d) fallen 730 732 735 b) Begräbniskosten (soweit im Nachlass nicht gedeckt) d) Kurkosten 731 734 Außergewöhnliche Belastungen (ohne Selbstbehalt) a) Katastrophenschäden (Bitte geben Sie den Betrag der Aufwendungen abzüglich erhaltener 475 Ersätze oder Vergütungen an. Version vom 15. ausgenommen Betriebsratsumlage Pflichtbeiträge auf Grund einer geringfügigen Beschäftigung sowie Pflichtbeiträge für mitversicherte Angehörige 717 274 Hier sind weitere Werbungskosten einzutragen.09. soweit sie dem Hausbesorgergesetz unterliegen .23 Euro täglich ab.J: JournalistInnen . die zur Schaffung und Errichtung oder Sanierung von Wohnraum geleistet wurden Aufwendungen für junge Aktien einschließlich Wohnsparaktien. die sich ständig im Ausland aufhalten und für die kein Kinder.) d) Fortbildungs.HE: HeimarbeiterInnen . (TTMMJJ) Monate (TTMMJJ) Monate (TTMMJJ) Monate 753 L 1.] a) Krankheitskosten (inkl.oder Unterhaltsabsetzbetrag zusteht Geburtsdatum Anz. wenn Ihre Arbeitgeberin/Ihr Arbeitgeber das Pendlerpauschale nicht in der zustehenden Höhe (zu nieder. freiwillige Höherversicherung im Rahmen der gesetzlichen Pensionsversicherung Summe aller Beiträge sowie Rückzahlungen von Darlehen und Zinsen.bitte den tatsächlich zustehenden Jahresbetrag (auch den Wert Null) eintragen.und abzugsfähige Ausbildungskosten. d.F: Fernsehschaffende . Geburtsdatum Anz. die nicht auf das Werbungskostenpauschale von 132 Euro jährlich anzurechnen sind: Gewerkschaftsbeiträge.B.V: VertreterInnen .und Lehreinrichtungen.B. Witwer-. Geburtsdatum Anz. ist eine Eintragung nicht erforderlich. Partizipationsrechte zur Förderung des Wohnbaus und Genussscheine Freiwillige Weiterversicherungen und Nachkauf von Versicherungszeiten in der gesetzlichen Pensionsversicherung.oder Ortsvertretung Kurzbezeichnung der Berufsgruppe Zeitraum der Tätigkeit in Form TTMM bis TTMM Von der Arbeitgeberin/vom Arbeitgeber erhaltene Kostenersätze (ausgenommen bei VertreterInnen) Außergewöhnliche Belastungen (je Kennzahl bitte nur den Gesamtbetrag anführen) Jahresbetrag in Euro und Cent Außergewöhnliche Belastungen (mit Selbstbehalt) [Bitte geben Sie jeweils den Jahresbetrag der Aufwendungen abzüglich erhaltener oder zustehender Ersätze bzw. Unfall-.

Pflegegeld) wird bezogen Der pauschale Freibetrag für das eigene Kraftfahrzeug wegen Behinderung wird beansprucht Nachgewiesene Taxikosten (bei einer mindestens 50%igen Gehbehinderung) Nicht regelmäßige Ausgaben für Hilfsmittel (z. wenn Ihnen der Kinderabsetzbetrag oder der Unterhaltsabsetzbetrag zusteht bzw. Tatsächliche Kosten bitte von unter den Kennzahlen 429. Behindertenwerkstätte Nicht regelmäßige Ausgaben für Hilfsmittel (z. 829 eintragen. dass ein zu hoher Freibetragsbescheid zu einer Nachforderung führen kann! Ich wünsche keinen Freibetragsbescheid.oder Nierenkrankheit M: Magenkrankheit oder andere innere Erkrankung Eine pflegebedingte Geldleistung (Blindenbeihilfe. Hörgerät. 418 eintragen.oder Nierenkrankheit M M: Magenkrankheit oder andere innere Erkrankung Erhöhte Familienbeihilfe wird bezogen (Mit der Eintragung wird der pauschale Freibetrag von 262 Euro beantragt.96 Euro monatlich) bitte abziehen! von Z G M 08 435 476 439 436 417 418 Betrag Ich besitze auf Grund meiner politischen Verfolgung in der Zeit von 1938 bis 1945 einen Opferausweis und/oder eine Amtsbescheinigung. bei auswärtiger Berufsausbildung. Ich beantrage einen betragsmäßig niedrigeren Freibetragsbescheid in Höhe von jährlich 449 L 1. Rollstuhl. Blindenhilfsmittel) sowie Kosten der Heilbehandlung (z.B.) Versicherungsnummer/Geburtsdatum (Bitte jedenfalls das Geburtsdatum ausfüllen) Kostentragung in Prozent Auswärtige Berufsausbildung (ohne Selbstbehalt) Ausbildungsort (bitte nur Postleitzahl eintragen). Internat Angaben zur Behinderung Grad der Behinderung (Mit einer Eintragung wird der pauschale Freibetrag beantragt. Bitte beachten Sie. Außergewöhnliche Belastungen für Kinder (Bitte nur dann ausfüllen. 729. 729. Tuberkulose. ärztliche Kosten. Tatsächliche Kosten bitte unter den Kennzahlen 429.) AntragstellerIn (Ehe)PartnerIn % Passnummer Passnummer Z G M bis ja Betrag 08 von ja bis % Nummer des Behindertenpasses (falls vorhanden) Der pauschale Freibetrag für Diätverpflegung wird beansprucht wegen Z: Zuckerkrankheit.Obrazac L 1 Außergewöhnliche Belastungen bei Behinderung Die Spalte "(Ehe)PartnerIn" bitte nur dann auszufüllen. Leber.09.2008 86 . 829 eintragen. Blindenhilfsmittel) sowie Kosten der Heilbehandlung (z. Seite 3. Grad der Behinderung (Mit einer Eintragung wird der pauschale Freibetrag beantragt. wenn Sie keinen oder einen niedrigeren Freibetragsbescheid wollen! Ein niedrigerer Freibetrag kann auch dann berücksichtigt werden.B. Zöliakie oder Aids G: Gallen-. Hörgerät. Medikamente) Allfällige Kostenersätze bitte abziehen! Anstelle der vorgenannten (Pausch)Beträge werden tatsächliche Kosten geltend gemacht in Höhe von Allfällige pflegebedingte Geldleistungen bitte abziehen! von von bis Postleitzahl Geburtsdatum (TTMMJJ) Geburtsdatum (TTMMJJ) Geburtsdatum (TTMMJJ) % 08 von bis Postleitzahl Internat % 08 von bis Postleitzahl Internat % 08 Internat % Passnummer Passnummer % Passnummer % Z G M Z G M bis 08 von Betrag bis 08 von Betrag bis 08 bis Betrag 08 von bis Betrag 08 von bis Betrag 08 428 471 429 728 771 729 828 871 829 Nur auszufüllen. Rollstuhl.B. Medikamente) Allfällige Kostenersätze bitte abziehen! Anstelle der vorgenannten pauschalen Freibeträge werden tatsächliche Kosten geltend gemacht (z. Tatsächliche Kosten bitte unter Kennzahl 439. ärztliche Kosten. Version vom 15.B. wenn Ihnen der Alleinverdienerabsetzbetrag zusteht.) Eine pflegebedingte Geldleistung wird monatlich bezogen Betrag in Höhe von für den Zeitraum Schulgeld für eine Sonder(Pflege)Schule bzw. Kosten für ein Pflegeheim) in Höhe von Allfällige pflegebedingte Geldleistungen sowie eine etwaige anteilige Haushaltsersparnis (156.B.) Nummer des Behindertenpasses (falls vorhanden) Der pauschale Freibetrag für Diätverpflegung wird beansprucht wegen (Nur wenn keine erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird) Z Z: Zuckerkrankheit. Tuberkulose. Leber. wenn Sie die Erklärung auf der Mitteilung zur Vorlage bei Ihrer Arbeitgeberin/Ihrem Arbeitgeber ausfüllen. Zöliakie oder Aids G G: Gallen-.

oder g) habe ich beantragt. Unterschrift Ihre ArbeitnehmerInnenveranlagung per Internet! Sie können Ihre Erklärung zur ArbeitnehmerInnenveranlagung (L 1) Ihrem Finanzamt auch elektronisch über FinanzOnline übermitteln. aber nicht Grenzgänger c) bei einer in Österreich bestehenden ausländischen diplomatischen Vertretungsbehörde oder internationalen Organisation (z. nichtselbständige Bezüge. die auf Grund völkerrechtlicher Vereinbarungen steuerfrei sind (z. UNIDO) beschäftigt (sur-place-Personal) d) Bezieherin/Bezieher einer ausländischen Pension Unter Progressionsvorbehalt steuerbefreite Auslandseinkünfte aus nichtselbständiger Arbeit Die Kennzahl 440 enthält ausländische Pensionsbezüge in Höhe von Entlastung von der Auslandssteuer durch die ausländische Steuerverwaltung: e) Ist nicht möglich f) Habe ich bereits erhalten in Höhe von. Saisonarbeiter/in. laut Formular E 9) Betrag in Euro Ich versichere. 1 Z. Die Erklärung muss nicht ausgedruckt werden. Kfz-Kennzeichen) Staatsangehörigkeit (lt. die erklärten Daten können jederzeit online abgefragt werden. Anschrift. Version vom 15.bmf. dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind.09.bmf. 1 Z 1. Wie erreichen Sie uns? Rufen Sie FinanzOnline über die Homepage des Bundesministeriums für Finanzen www. etc.gv.B. Steuerliche Vertretung (Name. Sie brauchen keine Amtswege auf sich zu nehmen und können bequem von zu Hause per Mausklick Ihre Steuerangelegenheiten erledigen.) b) Bezieherin/Bezieher einer österreichischen Pension c) bei einer ausländischen Arbeitgeberin/bei einem ausländischen Arbeitgeber (ohne Verpflichtung zum Lohnsteuerabzug in Österreich) beschäftigt Bitte beachten: Die Antragsveranlagung wird nur dann durchgeführt. internat.Obrazac L 1 Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ohne Lohnsteuerabzug Bezüge ohne Sonderzahlungen.at auf.at oder direkt über https://finanzonline. Kfz-Kennzeichen) Ich beantrage gemäß § 1 Abs. 4 EStG 1988) Ich hatte im Jahr 2008 in Österreich weder einen Wohnsitz noch meinen gewöhnlichen Aufenthalt Ansässigkeitsstaat im Jahr 2008 (lt. Ich hatte im Jahr 2008 keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich und war a) bei einer Arbeitgeberin/einem Arbeitgeber (mit Verpflichtung zum Lohnsteuerabzug in Österreich) beschäftigt (z. wenn der Alleinverdienerabsetzbetrag oder der Mehrkindzuschlag beantragt wurde Höhe der Einkünfte meines (Ehe)Partners im Jahr 2008 (z.gv. Ich hatte im Jahr 2008 einen Wohnsitz oder meinen gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich und war a) Grenzgänger im Sinne des § 16 Abs. Die Kennzahl 359 enthält ausschließlich Pensionsbezüge Anrechenbare ausländische Steuer für Einkünfte gemäß Kennzahl 359 Ich habe 2008 Einkünfte erzielt. im Jahr 2008 als unbeschränkt steuerpflichtig in Österreich behandelt zu werden und verfüge über die notwendige Bescheinigung meines Ansässigkeitsstaates (Formular E9) Betrag in Euro Höhe meiner Einkünfte im Ansässigkeitsstaat im Jahr 2008 [Summe (1) im Formular E 9] Nur auszufüllen. UNO. dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. Anzahl bitte unbedingt angeben! 440 791 775 Schließen Sie bitte die Lohnausweise/Lohnbescheinigungen nur dann an.B.2008 87 . internat. Die Rückzahlung/Erstattung wird voraussichtlich betragen: 2. 1 a) bis d) oder 2 c) Anzahl Wenn zutreffend. 4 EStG 1988. in Höhe von 359 377 725 Ergänzende Angaben bei Erfüllen bestimmter grenzüberschreitender Kriterien Hinweise dazu finden Sie im Steuerbuch 2009 1. von denen Ich beantrage die Veranlagung für andere Lohnsteuer in Höhe von 20% einbehalten wurde. wenn diese von der auszahlenden Stelle nicht elektronisch übermittelt werden! Antrag auf Behandlung als unbeschränkt Steuerpflichtige/unbeschränkt Steuerpflichtiger (§ 1 Abs. Ich beantrage die Veranlagung für meine nichtselbständigen Bezüge aus der Tätigkeit im Sinne des § 99 Abs. Telefon/Telefaxnummer) Datum. L 1. von denen kein Lohnsteuerabzug erfolgt ist und für die kein Lohnausweis/Lohnbescheinigung (Formular L 17) vorliegt. UNIDO). Seite 4.B. Mir ist bekannt. wenn in der Erklärung das entsprechende Kästchen angekreuzt ist. als Tagespendler/in. Anzahl der Lohnausweise/Lohnbescheinigungen (Formular L 17) über meine Bezüge gemäß Pkt.B. aber noch nicht erhalten. 4 lit g EStG 1988 b) bei einer ausländischen Arbeitgeberin/einem ausländischen Arbeitgeber (ohne Verpflichtung zum Lohnsteuerabzug in Österreich) beschäftigt.

21.pokretanje poreskog pitanja 35 godišnji odmor 25.kod razreza poreza za radnike . 74 21 76 30 11. 33 granica poreskog oslobađanja . 33. 51. dobrovoljno 50. 20. 18. vidi motorno vozilo 11 18. 42. 48 10. 50 37. 57 dnevnice 28. 69 37. vidi poreska stopa fond vanrednih izdataka 52. 61. 33.iznos umanjenja poreza za jedine hranioce porodice/samohrane roditelje 18 . vidi poreska stopa I imovina u vidu kapitala. 33 dodatak za rad u prljavom 18. 34 doplatak za rad praznikom 18. 33 dodatak za teže uslove rada 18.hendikepirana deca 68. 45.deonice stambene štednje 50. 62 88 . 69. 8 eksterno školovanje 65 C certifikat za kompjuter civilni vojni obveznici 39 13 fiksna poreska stopa.troškovi reprezentacije 47 dodaci/doplaci 33 dodatak na više dece 14.ostala primanja 18. 62.negativni porez . 52. 69 deklaracija poreza na prihod 7. 62. 51. 65 . 57 .iznos umanjenja poreza garažiranje 11 godišnja platna lista. 9.vanredni izdaci 52 granična poreska stopa. 21. 20.Registar pojmova Registar pojmova A B akontacije plate alimentacija automobil. 25 E F egzistencijalni minimum. 31. lični udeo 61 . 70 dečji dodatak 12. oslobođen poreza 6.nove deonice 50. 64. 18. 79 deonice 9.ostala primanja . 33 dom za negu 64 doplatak za rad nedeljom 18.negativni porez . 17. 26 .obračun poreza na platu .troškovi reprezentacije doživotna renta dvostruko vođenje domaćinstva 18 22 75 23 33 36 9. prihodi od internat internet (širokopojasni) interni štedni fond preduzeća invalidnost iskaznica za žrtve izdržavanje. 51. 23. 57 deonice stambene štednje 50. 18 65.okamaćivanje božićnica božićni pokloni 34 26 11. vidi platna lista godišnja šestina .granica oslobođena poreza pri razrezu 77 . 74. 62 za jedine hranioce porodice/ samohrane roditelje . 17. 35 granice primanja .službena putovanja 28 . 51.ostala primanja 30. 36 dodatak za rad opasan po život 18.obavezni razrez poreza . zakonsko 8.vanredna opterećenja. 57 D G dalje osiguranje. 29. 32 . 55. 20. 47 . 44 blok-vreme bonovi za hranu bonus . 31 65-70 70 20.dodatak na više dece 21 . 34 doprinos savetu preduzeća 43 doprinosi radnika (za penzijske fondove) 59 doprinosi za socijalno osiguranje . 53 deca 14.

56 iznosi umanjenja poreza 14-22 manjak 37. oslobođene poreza 12.vanredni izdaci 65 34 59 44 58 50 nadomesci prihoda 12 nagodbeni iznosi 33 nagradna putovanja 12 najviši iznos. 69. 18 naknade. 74. 38. 36. 17. 59 naknadno potraživanje.kod invalidnosti 67.putovanja porodici .troškovi prevoza 27. 45. 21 iznos umanjenja poreza za radnike iz pograničnih područja 14.dodaci/doplaci . 77 naknadno oporezivanje 20. 75 iznosi oročeni na osam godina 54. 31. 19. 17. 56. 74. 45 mere popravka 56 mere prekvalifikacije 39.invalidnost 68. 15. 62.štednja za budućnost .troškovi reprezentacije 37. 14. 16. 26 motocikl 27 motorno vozilo 11. 57 iznos umanjenja. 20. 25 naknadna plaćanja 33. 34 nove deonice 50. 68. 17. 48 montažni radovi (u inostranstvu) 18. 8.primanje u naturi 12 . 36. 46 . 18 naknada tokom trudničkog bolovanja 12.službeno vozilo 11 . 17. vidi deklaracija poreza na prihod 89 . 57 O obaveza deklarisanja poreza. vidi stručna literatura M majka koja uz sopstvenu čuva i decu zaposlenih roditelja maksimalni iznos . 25 28. 74 neograničena poreska obaveza 6. 32 37. 70 naknada za pređene kilometre 27. 12 27. 37.Registar pojmova izdvajanja poslodavca (u penzijske fondove) 30 izdvajanja za crkvu 34. 45 naknada za zbrinjavanje dece 8. 68 . 26. 47 L lični udeo.troškovi reprezentacije 37. 37.oslobađanje poreza 8 . 15. 20. eksterno školovanje 66 mobilni telefon . 58 nesamostalni rad 8. 52. 61. vidi iznosi umanjenja poreza 16 iznos umanjenja poreza za jedine hranioce porodice 14. 76. okamaćivanje 76 negativni porez 16. 61 iznos umanjenja poreza za penzionere 8. 23. 19 noćni rad 18. 16 iznos umanjenja poreza za samohrane roditelje 14. 53. 17. 75 iznos umanjenja poreza za lica s decom 14. 51. vidi vanredna opterećenja literatura. 51. 61. 45 muzički instrumenti 38 N K kamatna ušteđevina/kod zajmova od poslodavca/akontacija plate knjiga vožnje kolektivni izlet preduzeća kolektivni ugovor kompjuter konvertibilne obveznice kućna pomoćnica kursevi jezika 11. vidi maksimalni iznos naknada porodiljama 12.penzijska štednja . 51. 7. 70 . 22. 9. 24. 16. 27. 40 mere uređivanja 56 mere uštede energije 56 mesto školovanja/studija. 43 50. 14. 15. 21.za hendikepiranu decu 68. 45 11. 62 iznos umanjenja poreza za nosioce izdržavanja 14. 36. 67. 11. 47 iznos umanjenja poreza za radnike 8. 16 iznos umanjenja poreza za prevoz 8. 52.troškovi staračkog doma/ doma za negu 64 . 14. 44. 57 65 37. 15. 69 . 75 naknada za negu . 10. 12. 61. 20. 18 naknada za bolovanje 10.

24. 8. 51 .određene struke 49 .penzija za udovice/udovce 19. 75 .vanredna opterećenja 63.službeno uverenje/ iskaznica za žrtve 70 .oporezivanje više penzija 76 .troškovi reprezentacije 36 .osiguranje lica 50.noćni rad 34 . 47 . premijske povlastice 10. 60 . 59.kompjuter 43 . 75 podela na četiri.štednja za budućnost 58 . 53.doprinosi radnika 59. 41.štednja za budućnost 30.opšte 26 .naknada za pređene kilometre 45 . 51 . 71. 51 osiguranje za slučaj dugotrajne bolesti ili staračke nemoći 50. 74. 30 . 75 . 76 penzijska štednja. 47. 54 . 24.zajam od poslodavca/ akontacija plate 11 ostala primanja 30. dobrovoljno .paušala za lica koja rade van svog mesta stanovanja 18. 36.paušala za noćenje 47 . 50. 65 obroci . 68 plaćanja iz socijalnog plana 33 plaćanje u ratama 80 platna lista 23. 66-70 . vanredni izdaci 52 pokretanje poreskog pitanja 34 polovina poreske stope. 60 penzioneri 7. 54 . paušalizacija .prihodi od nesamostalnog rada 9 penzija od preduzeća 9.vanredni izdaci 50 .posebno 12 ograničena poreska obaveza 6.prihodi od nesamostalnog rada 10 . 75 penzija za udovice/udovce 19. 74. 33 otpremnine prilikom otkaza 33 P paušala.sredstva za rad/alati 38 otpremnina (novo) 31.vanredni izdaci 52 paušala za artiste 49 paušala za domare 49 paušala za filmske glumce 49 paušala za lovočuvare 49 paušala za muzičare 49 paušala za noćenje 47 paušala za novinare 49 paušala za pozorišne glumce 49 paušala za radnike koji rade kod kuće 49 paušala za šumarske radnike 49 paušala za televizijske radnike 49 paušala za zastupnike 49 paušalni iznosi za određene struke 49 penzija . 59. 36.radna soba 39 .troškovi bolesti 63 .ostala primanja 30 .doprinosi poslodavca 26. 63 osiguravanje budućnosti 25 oslobođeni iznos kod razreza poreza 79 oslobođeni iznosi . 16.poreska oslobađanja 26.štedna premija 30. 7 online-takse 45 oporezivanje više penzija 76 osiguranje (penzijsko). 53 osiguranje za slučaj nezgode 53.vanredni izdaci 50 penzijski investicioni fondovi 26. 33 .dalje osiguranje 50. 32 ostali prihodi 8.na radnom mestu 11 obustava ubiranja poreza 80 odbitak gubitka 51 odlaganje plaćanja 80 ograničavanje progresivnog oporezivanja . 60 osiguranje lica 50. 60 penzijski fondovi (doprinosi) . 59. vidi poreska stopa parkiralište za motorno vozilo 11 90 . 9 otpisivanje za amortizaciju (AfA) .Registar pojmova obavezni razrez poreza 75 obdanište 25. 37.troškovi reprezentacije 18.vanredna opterećenja kod invalidnosti 66-70 .penzija od preduzeća 9. 76 . 32 otpremnine povodom odlaska u penziju 18.kod putovanja na teren 46 .povišeno osiguranje 10.

rente za slučaj nezgode . 16. 44 predlog poboljšanja rada.fiksna poreska stopa 30. 18 poreska obaveza 6.vanredni izdaci 51 premijska povlastica. 7. 59.pokretanje poreskog pitanja 34.vanredni izdaci rešenje o oslobođenom iznosu rok 37 38 7. 40 pomoć u slučaju nužde 13. 46 13 71 75 71. 46. 16.nesamostalnog rada 8.granična poreska stopa 15. 9 .Registar pojmova pomagači u zemljama u razvoju 18. 18. 9. 53. 9 .ostala primanja 30. 50. 14. 57 primanja . 9 prilozi 51. 52. 61 primanja u naturi 11.prihodi 8. 32 . 25 poreska stopa .poljoprivrede i šumarstva 8. 47 .izdavanja/davanja u zakup 8. 44 putovanja u zemlji 29. 74 primanja oslobođena poreza 12. dobrovoljno 10.rente za žrtve . 60 prebivalište .polovina poreske stope 33 . 47 . 22. 10. 47 . 44 putovanja porodici 37.primanja oslobođena poreza 12.službena putovanja 27 . 43 pronalasci vezani za rad. 8 poreska oslobađanja 12. 50.putovanje na teren 46 . 31.(službena) putovanja u inostranstvo 29. 62 . 13 prekovremeni rad 18. ukupni iznos 8. 78 primanja (porodice) 8.(naknade) troškova za putovanje 37. 10. 9 . 15. 22 7 27.prosečna poreska stopa 13. 19. 32 . 72 30 12 67 9. 61 . 46. 78 privatno korišćenje 11.primanja u naturi 11. 59.putovanja u zemlji 29. vidi poreska stopa put do radnog mesta 25 putnički automobil.troškovi reprezentacije 44 prebivalište porodice 27.obračun 23 .od nesamostalnog rada 9 . poreska obaveza radnici na privremenom radu radno mesto rashodi koji utiču na umanjenje poreza razrez poreza za radnike . 37. vidi motorno vozilo putovanja kući.poreska obaveza 6 .studijska putovanja 48 putovanje na teren 46 R radna odeća radna soba radnici iz pograničnih područja. 77 preduzetnički(e) . premija za 32 prosečna poreska stopa. 34 prekovremeni rad noću 34 premija 58. 15 poreska tarifa 15 porez na platu 7 . 9 . 46 . putovanja porodici 37. 52 prihodi kao višak primitaka nad izdacima 8 prihodi od .obrtničkih preduzeća 8. 26 pomoć nezaposlenima 13.manifestacije 25 . 12. 60 premije osiguranja . premija za 32 preduplate (poreza) 76. 28. 50 53 12 67 50 77 91 .razrez poreza na zahtev regres za godišnji odmor renta za slučaj nezgode renta za žrtve rente . 43 privredna dobra neznatne vrednosti 38. 12. vidi penzijska štednja/štednja za budućnost prihodi.naknadno oporezivanje premija osiguranja . 21.samostalnog rada 8.nagradna putovanja 12 .službeno putovanje 26. 61. 75 porez na prihod od kapitala 9 povišeno osiguranje.obavezni razrez poreza . 46. 47 putovanje .doživotne rente .

78 sanacija/kupovina stambenog prostora 50.radna soba 38 .dodatni prihodi od 74 . 56 saopštenje prema § 109a Zakona o porezu na prihod 78 seminari 39 sezonski radnici 7 službena putovanja 26.troškovi reprezentacije 42. 74. 44 stručno usavršavanje 39.rešenje o oslobođenom iznosu 34 23 71.službena putovanja 27 . 61. 54. 77 troškovi sahrane 65 troškovi stručnog usavršavanja 39 troškovi školovanja i stručnog usavršavanja 39 troškovi taksija. 48 troškovi banje 63. 29.dvostruko vođenje domaćinstva 44 . vidi internet školovanje štednja za budućnost. 62. 78 ukidanje poreskog potraživanja 80 ukupni iznos prihoda.službena putovanja 27.sličan ugovoru o radnom odnosu 10 ugovor o slobodnoj službi 10. 45 tarifni razredi 15 telefon 12.iznos umanjenja poreza 15. 62. 70 troškovi zemljišta 55 troškovi zubara 61. 72 77 Š S samostalni privrednici 7. 78 ugovor o službi. 66. 45 troškovi izgradnje 55 troškovi noćenja . 67 širokopojasni internet. 41. 54. 66 troškovi reprezentacije 13. 74. 59 30. 77 T takse za parkiranje 27. 9. 38. 44-47 . 48 studijske takse 41 (supružnik) partner 18-21. 10. 53 stock options 26 stručna literatura 37. kod nepokretnosti 68. 46 troškovi poreskog savetovanja 51 troškovi prekvalifikacije 39-42 troškovi prevoza .razrez poreza na zahtev .troškovi reprezentacije 39 .putni troškovi 47 . 51.službena putovanja 28 sredstva za rad 37. 8. 48 (službena) putovanja u inostranstvo 29. 44. 29 . 54. 71.zaposleni koji rade kod kuće na tele-poslovima 48 stan u vlasništvu 39. 54 26.prihodi od izdavanja/davanja u zakup 8 . 51. 55 starački dom 64 staž osiguranja. dokupljivanje 50. 55 .vanredna opterećenja 63.pokretanje poreskog pitanja .vanredni izdaci 55 sporazumi o dvostrukom oporezivanju 7 sportska udruženja hendikepiranih 58 središte delatnosti .Registar pojmova . premijske povlastice štedne premije štete od elementarnih nepogoda 39. 51.prosleđivanje platne liste . 67 troškovi bolesti 61-64 troškovi dijetalne ishrane 63 troškovi finansiranja 39. 48 studij 40. 37. 43 stan . 38.stan u vlasništvu 39. 65 10. vidi prihodi uravnilovka . 74.službeni stan 12 .od stana do radnog mesta i nazad 24 . 36-50.troškovi reprezentacije 42. 58. 42 studijska putovanja (sa mešovitim programom) 37. 46. 18. 63 U udela saradnika 26 ugovor o delu . o slobodnoj službi 10. 47 službeni stan 12 službeno uverenje 70 službeno vozilo 11 sopstvena kuća . 55. 16 92 .

21. 74. 61. 36. troškovi za zdravstveno osiguranje 57 11 11 12 33 38. 77 . 19. 53 93 . 16. 71. vidi dvostruko vođenje domaćinstva vrste prihoda 8.bez ličnog udela 65 .kod invalidnosti 66 . 44 25.vanredni izdaci .sa ličnim udelom 62 .pokretanje poreskog pitanja ušteda u domaćinstvu 35 64 V vanredna opterećenja 8. 79 17. 71. 50-58. 36.Registar pojmova . 53 Ž žalba životna zajednica (zajednica slična braku) životno osiguranje 74.zajmovi od poslodavca zajmovi od poslodavca zamena na poslu tokom trudničkog bolovanja zamenske naknade zaposleni koji rade kod kuće na tele-poslovima zbrinjavanje dece. 18. 48 65 25. 13 Z zajmovi . 77 vođenje domaćinstva.za primaoce izdržavanja 62 vanredni izdaci 8. 36. 74. 16.za hendikepiranu decu 68 . 13.

1 Reichsstraße 154 Bahnhofsplatz 7 Mesto 3270 Scheibbs 3300 Amstetten 3390 Melk 2340 Mödling 2500 Baden 4780 Schärding 4910 Ried i. Mur 8680 Mürzzuschlag 8700 Leoben 8430 Leibnitz 8530 Deutschlandsberg 8570 Voitsberg 6800 Feldkirch 4020 Linz Telefon 07482 42501 07472 64466 02752 52685 02236 206 02236 206 07712 3157 07752 904 07722 882 05574 4981 02162 62561 02682 62831 03352 401 03862 51531 03852 2170 03842 4064 03452 82470 03462 3280 03142 21770 05522 301 0732 6998530 94 . d.Pregled mesta poreskih uprava Ovde ćete naći za Vas nadležnu poresku upravu: Poreska uprava Amstetten Melk Scheibbs Amstetten Melk Scheibbs Amstetten Melk Scheibbs Baden Mödling Baden Mödling Braunau Ried Schärding Braunau Ried Schärding Braunau Ried Schärding Bregenz Bruck Eisenstadt Oberwart Bruck Eisenstadt Oberwart Bruck Eisenstadt Oberwart Bruck Leoben Mürzzuschlag Bruck Leoben Mürzzuschlag Bruck Leoben Mürzzuschlag Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg Feldkirch Freistadt Rohrbach Urfahr Ulica Gaminger Straße 35 Graben 7 Abt Karl-Straße 25 Dipl. 3 Josefsplatz 13 Gerichtsplatz 1-2 Friedrich Thurner Straße 7 Stadtplatz 60 Brielgasse 19 Stefaniegasse 2 Neusiedlerstraße 46 Prinz Eugen-Straße 3 An der Postwiese 8 Bleckmanngasse 10 Erzherzog JohannStraße 5 Lastenstraße 10 Bahnhofstraße 6 Dr. Innkreis 5280 Braunau am Inn 6900 Bregenz 2460 Bruck a. Christian Niederdorfer-Str. Wilhelm Haßlingerstr.Ing. Leitha 7001 Eisenstadt 7400 Oberwart 8600 Bruck a. d.

Pölten 95 . 23-25 Im Gries 9 Dolomitenstraße 1 Kempfstraße 2 und 4 Archengasse 10 Oskar Pirlo-Straße 15 Innstraße 11 Claudiastraße 7 Daniel Gran-Straße 8 8010 Graz 8018 Graz 4601 Wels 4710 Grieskirchen 2020 Hollabrunn 2100 Korneuburg 3430 Tulln 6020 Innsbruck 8750 Judenburg 8940 Liezen 4320 Perg 4400 Steyr 4560 Kirchdorf/ Krems 6370 Kitzbühel 9900 Lienz 9020 Klagenfurt 6130 Schwaz 6333 Kufstein 6500 Landeck 6600 Reutte 3100 St. Pölten Linzerstraße 15 Schloßhof 2 Mitschastraße 5 Rathausplatz 9 Tagwerkerstraße 2 4150 Rohrbach 4240 Freistadt 2130 Mistelbach 2230 Gänserndorf 4810 Gmunden 0732 6998530 0732 6998530 02572 2531 02282 3221 07672 731 531 07672 731 531 0316 881 0316 881 07242 498 07248 604 02262 707 02262 707 02262 707 0512 505 03572 82645 03612 22791 07262 52251 07252 571 07582 61101 05356 64366 04852 6666 0463 539 05242 6962 05372 6941 05442 601 05672 62431 02742 304 Ferdinand-Öttlstraße 12 4840 Vöcklabruck Conrad v. 14-18 Adolf KolpingGasse 7 Dragonerstraße 31 Manglburg 17 Babogasse 9 Laaerstraße 13 Albrechtsgasse 26-30 Innrain 32 Herrengasse 30 Hauptstraße 36 Herrenstraße 20 Handel MazzettiPromenade 14 Pernsteinerstr.Pregled mesta poreskih uprava Freistadt Rohrbach Urfahr Freistadt Rohrbach Urfahr Gänserndorf Mistelbach Gänserndorf Mistelbach Gmunden Vöcklabruck Gmunden Vöcklabruck Graz-Stadt Graz-Umgebung Grieskirchen Wels Grieskirchen Wels Hollabrunn Korneuburg Tulln Hollabrunn Korneuburg Tulln Hollabrunn Korneuburg Tulln Innsbruck Judenburg Liezen Judenburg Liezen Kirchdorf Perg Steyr Kirchdorf Perg Steyr Kirchdorf Perg Steyr Kitzbühel Lienz Kitzbühel Lienz Klagenfurt Kufstein Schwaz Kufstein Schwaz Landeck Reutte Landeck Reutte Lilienfeld St. Hötzendorf-Str.

Arthur LemischPlatz 2 Sportzentrumweg 362 Hans KappacherStraße 14 Brucker Bundesstraße 13 Sponheimer Straße 1 Lindhofstraße 3 Rechte Kremszeile 58 Schloßplatz 1 Niederleuthnerstraße 12 Hamerlingstraße 2a Albrechtser Straße 4 Radetzkystraße 2 Ullmannstraße 54 Dr. Veit Wolfsberg St. Johann Tamsweg Zell am See St.Pregled mesta poreskih uprava Poreska uprava Lilienfeld St. Johann im Pongau 5700 Zell am See 9300 St. Pölten Linz Neunkirchen Wr. Neustadt 8160 Weiz 8230 Hartberg 8330 Feldbach 8490 Bad Radkersburg 5026 SalzburgAigen 9501 Villach 9800 Spittal an der Drau 5580 Tamsweg 5600 St. Johann Tamsweg Zell am See St. Adolf SchärfPlatz 2 Mesto 3180 Lilienfeld 4020 Linz 2620 Neunkirchen 2700 Wr. Neustadt Oststeiermark Oststeiermark Oststeiermark Oststeiermark Salzburg-Stadt und Salzburg-Land Spittal Villach Spittal Villach St. Veit an der Glan 9400 Wolfsberg 3500 Krems 3580 Horn 3830 Waidhofen an der Thaya 3910 Zwettl 3950 Gmünd 1031 Wien 1153 Wien 1229 Wien Telefon 02762 52113 0732 6998528 02635 62545 02622 22545 03172 601 03332 6020 03152 3490 03476 2580 0662 6380 04242 3022 04762 4941 06474 7411 06412 7611 06542 70156 04212 6555 04352 2355 02732 71450 02982 2666 02842 52521 02822 52905 02852 53205 01 71129 01 891 31 01 20141 96 . Neustadt Neunkirchen Wr. Johann Tamsweg Zell am See St. Veit Wolfsberg Waldviertel Waldviertel Waldviertel Waldviertel Waldviertel Wien 1/23 Wien 12/13/14 Purkersdorf Wien 2/20/21/22 Ulica Babenbergerstraße 4a Bahnhofsplatz 7 Triesterstraße 16 Grazerstraße 95 Hans Klöpfergasse 10 Rot Kreuz Platz 2 Gnaser Straße 3 Grazertorplatz 15 Aignerstraße 10 Meister FriedrichStraße 2 Dr.

30 časova Petkom od 07.Pregled mesta poreskih uprava Wien 3/11 Schwechat Gerasdorf Wien 4/5/10 Wien 6/7/15 Wien 8/16/17 Wien 9/18/19 Klosterneuburg Erdbergstraße 192-196 Kriehubergasse 24-26 Seidengasse 20 Josefstädterstraße 39 Nußdorferstraße 90 1030 Wien 1050 Wien 1070 Wien 1080 Wien 1093 Wien 01 711 17 01 54685 01 521 35 01 404 15 01 31617 Radno vreme poreskih uprava: Od ponedeljka do četvrtka od 07.00 časova 97 .30 do 12.30 do 15.

Beleške 98 .

Beleške 99 .

Hintere Zollamtsstraße 2b. 1030 Beč Za sadržaj odgovara: Savezno ministarstvo za finansije.bmf. Anna Maria Jahns-Milodanović Naslovne slike: Fotolia/nolimitsadvertising Štampa: Štampara Saveznog ministarstva za finansije Zaključenje redakcije: novembar 2008.gv. u novembru 2008.at Impresum Priređivač. vlasnik i izdavač: Savezno ministarstvo za finansije.bmf.at .FinanzOnline Vaše izjednačenje poreza putem interneta www.gv. Beč. Sekcije IV i VI Grafika: nolimitsadvertising Werbe.& HandelsgmbH Prevod: Mr. Odeljenje I/1 Komunikacije. www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful