C3007 / unit4 / 1

PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________

PESONGAN DAN KECERUNAN RASUK MENGGUNAKAN KAEDAH MACAULAY

OBJEKTIF AM : Pelajar dapat memahami kecerunan, pesongan dan pesongan maksima pada rasuk tetupang mudah

maksud

OBJEKTIF KHUSUS: Selepas mengikuti unit 4 ini, pelajar dapat: Mengira tindakbalas pada tupang bagi beban tumpu,beban teragih dan momen  Menulis ungkapan umum bagi momen  Menulis dan menukarkan ungkapan umum kepada ungkapan Macaulay.  Mengira kecerunan dan pesongan pada rasuk  Menyelesaikan masalah pesongan maksima.

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 2
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________

4.0

Pengenalan Secara amnya rasuk direka bentuk secukupnya untuk menahan kegagalan samada dalam lenturan ataupun ricihan. Pesongan rasuk yang melebihi had yang dibenarkan akan mengakibatkan kerosakan pada bahan bersebelahan rasuk. (contohnya tiang, papak dan sebagainya)

4.1

Pesongan Rasuk Lengkungan yang jelas dan juga ketidakfungsian rasuk dengan baik, untuk mengelakkan ini daripada berlaku, rasuk direkabentuk dalam cara di mana bila dibebankan, ianya tidak mengalami pesongan melebihi had yang dibenarkan di dalam kod. iaitu
1 x rentang rasuk 360

Rasuk pada umumnya menanggung berbagai beban, maka parameter seperti daya ricih, momen lentur, cerun dan pesongan tidak mempunyai fungsi selanjar yang tertentu untuk keseluruhan rasuk. Walaubagaimanapun kita boleh mendapatkan ungkapan bagi parameter tersebut untuk keseluruhan rasuk tanpa membahagikan rasuk kepada beberapa bahagian dengan menggunakan fungsi tak selanjar. Beberapa contoh bagi fungsi selanjar dan tak selanjar boleh dilihat dari gambarajah daya ricih yang dilukis bagi keadaan rasuk yang dibebankan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.1

GDR _____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 3
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________

Fungsi selanjar

Fungsi tak selanjar

Fungsi tak selanjar

Rajah 4.1: Bentuk-bentuk rasuk selanjar dan tak selanjar

4.2 Perhubungan Secara Matematik antara Momen Lentur, Kecerunan dan Pesongan Bila beban dikenakan , rasuk akan melentur dalam satu bulatan yang jejariannya tidak diketahui. Ambil sebahagian kecil lenturan tersebut dengan menganggap titik P dan Q berhampiran antara satu sama lain di atas paksi membujur suatu rasuk . Bentuk pesongannya ialah lengkok bulat yang berjejari R yang berpusat pada jejari kelengkungan di O. Kedudukan P ialah x dan kedudukan Q ialah x + δ x dari titik asal masing-masing

Rajah 4.2(a) :

δ s R O θ

= panjang bahagian lengkuk PQ = jejari kelengkungan lengkuk = pusat lengkuk = sudut tangen di titik P dengan garis paksi ox

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 4
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ θ + δ θ = sudut tangen di titik Q dengan paksi ox Daripada geometri rajah 4.2(a), kita dapati ∠ POQ = δ θ δ s = Rδ θ δs R = δθ Jika lengkuk δ s terlalu kecil, kita boleh menganggap δ s =δ x Oleh itu
1 R

R =

δx δθ

=

δθ δs

Rajah 4.2 (b) Kita mengetahui koordinat P ialah (x,y) ,oleh itu tan θ = θ =
dy dx

dy dx

------------------

persamaan 4.1

kerana θ adalah kecil, tan θ

= θ , oleh itu

Membezakan persamaan ini merujuk kapada x, memberi dθ d2y = dx dx 2
dy dx

θ = tan θ =

(masukkan dalam persamaan 4.1)

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 5
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ 1 dθ
R = dx

=

 dy  d   dx  dx

1 d2y = R dx 2

---------------------

persamaan 4.2

Dari persamaan lenturan
M E σ = = I R Y
M E = I R

---------------------

persamaan 4.3

I M = R E

1 M = R EI

----------------------

persamaan 4.4

Masukkan persamaan 4.2 dalam persamaan 4.4 Persamaan am pembezaan untuk pesongan
M d2y = EI dx 2

-----------------

persamaan 4.5

4.2

Tandaan lazim dan unit

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 6
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ Jadual 4.1 memberi tandaan lazim bagi momen lentur, kecerunan dan pesongan yang akan digunakan. Sistem ini adalah selaras dengan tandaan bagi momen lentur dan daya ricih.

Jadual 4.1 : Peraturan tanda untuk Momen Lentur, Kecerunan dan Pesongan
Kesan Simbol Koefisyen Kerbeda Kamilan Unit Nm KNm Peraturan Tanda Positif Negatif

Momen lentur

M

d2y EI dx 2

M

Radian Kecerunan dy dx EI dy dx

∫ EI

M

dx

Pesongan

y

EI y

mm M d .dx x ∫∫EI

INPUT 1

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 7
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ 4.3 Kecerunan dan Pesongan bagi beban titik dengan menggunakan Kaedah Macaulay Di dalam kaedah Macaulay, hanya satu keratan sahaja yang perlu dibuat untuk mendapatkan ungkapan umum bagi momen iaitu pada kawasan beban yang terakhir sekali (contoh keratan s-s dalam Rajah 4.4(a) dan keratan s’-s’ dalam Rajah 4.4(b)

Rajah 4.4(a)

Rajah 4.4 (b) Sepertimana yang kita tahu apabila rasuk dikenakan beban ,ia akan melentur ke bawah dan akan berada pada kestabilan selagimana penyokong dapat bertahan. Penyokongnya mungkin terdiri daripada tiang dan sebagainya. _____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 8
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ Kita boleh mengira tindakbalas yang berlaku pada penyokong tersebut dengan menggunakan persamaan momen. Dalam kaedah Macaulay, selesaiannya perlu mengikut beberapa syarat tertentu seperti di bawah.:i. Persamaan momen yang sah bagi keseluruhan rasuk hendaklah diperolehi dengan mengambil momen pada titik yang paling kanan sekali sebelum penghujung rasuk dengan jarak ukuran dibuat dari penghujung rasuk sebelah kiri.(Origin dari hujung sebelah kiri rasuk). Rujuk rajah 4.5

10kN RA 1m 1.5m x 5m Rajah 4.5

5kN

x RB x

Daripada Rajah 4.5,(syarat 1) akan menghasilkan persamaan momen seperti berikut: Mx = RA(x) – 10(x – 1) – 5(x – 2.5) ii. Untuk menentukan persamaan yang telah dihasilkan boleh digunakan bagi keseluruhan rasuk, tidak kira keratan mana sekalipun, fungsi (x – 1) dan (x – 2.5) yang telah dihasilkan daripada perubahan beban yang pertama(10kN) dan kedua (5kN) perlu ditukarkan supaya menjadi fungsi Macaulay seperti yang ditunjukkan di bawah

(x – 1) menjadi [ x – 1] (x – 2.5) menjadi [x – 2.5] Kurungan [ ] ialah kurungan Macaulay dan cirri utamanya akan menjadi sifar sekiranya nilai di dalamnya negatif. _____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 9
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ Oleh yang demikian, persamaan momen yang dihasilkan dalam syarat 1 perlu diubahsuai supaya berbentuk seperti yang berikut, Mx = RA[ x ] – 10[ x – 1 ] – 5 [x – 2.5] persamaan 4.6 --------

Sebagai semakan, sekiranya nilai x ialah x1 , dengan x1<1, persamaan 4.6 akan menjadi

Mx = RA[ x1 ] – 10[ x1 – 1 ] – 5 [x1 – 2.5] (a) (b)

Oleh sebab x1 < 1, nilai dalam rangkap akan menjadi negatif, dan nilai dalam kurungan Macaulay tersebut akan menjadi sifar. Ini akan menghasilkan pesamaan seperti di bawah, dengan 0 ≤ x ≤ 1 Mx = RA x1 Oleh yang demikian, dapat dilihat di sini bahawa persamaan Macaulay sah bagi keseluruhan rasuk. iii. Pengkamiran terhadap fungsi dalam kurungan Macaulay hendaklah dibuat seperti berikut, Kamiran [x – 1] menjadi
[ x −1]2 2

Kamiran [ x – 2.5 ] menjadi

[ x − 2.5]2 2

Contoh 4.1 Satu rasuk disokong mudah dikenakan beban tiang Rajah 4.6 sebanyak 20kN dan berjarak 1m _____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 10
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ 10 kN A C B 1m Rajah 4.6 Dapatkan tindakbalas pada penyokong dengan menggunakan persamaan momen. Untuk rasuk tetupang mudah hanya tindakbalas pada penyokong A sahaja yang diperlukan. 2m 2m

Penyelesaian Bagi penyelesaian menggunakan kaedah Macaulay, perlu dapatkan tindakbalas pada penyokong.

∑M

B

= ∑M B

10(4) = RA (5) RA =
10 x 4 5

= 8kN 10kN 8kN x

Persamaan momen Mx = 8x – 10 [x – 1] ----------------------------------- persamaan 4.7 d2y Daripada persamaan EI = M --------------- persamaan 4.8 dx 2 Masukkan persamaan 4.7 dalam persamaan 4.8 , menjadi
d2y = 8x – 10 [x – 1] dx 2 Kamirkan persamaan momen kecerunan

EI

untuk mendapatkan persamaan

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 11
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ EI
dy 8x2 = dx 2

-

10 [ x −1]2 + C1 2

Kamirkan sekali lagi untuk mendapatkan persamaan pesongan EI y ==
8x3 6

-

10 [ x −1]3 + C1x + C2 6

Bagi mendapatkan nilai-nilai C1 dan C2 keadaan sempadan perlu digunakan, iaitu untuk rasuk bina dalam pesongan maksima bila kecerunan adalah 0.Manakala pesonngan adalah kosong pada kedua-dua penyokong. Y=0 1 Y=0

Pada A, x = 0 , y = 0 EI (0) = C2 = 0
8[0]3 10 [0 −1]3 +C1 (0) + C2 6 6

Pada B, x = 5m, y = 0 EI (5) =
8[5]3 10 [5 −1]3 +C1 (5) + 0 6 6

C1 = - 12

Persamaan lengkap i. Kecerunan, 10 [ x −1]2 - 12 2
dy 8x2 EI = dx 2

ii. Pesongan _____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 12
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ EI y ==
8x3 6

-

10 [ x −1]3 - 12x 6

Kecerunan pada titik C, x = 3m Gantikan x = 3m dalam persamaan kecerunan EI
dy 8(3) 2 = dx 2

-

10 [3 −1]2 - 12 2

dy 4 = dx E I

Pesongan pada titik C, x = 3 EI y Y= =
8[3]3 6
13 .33 E I

-

10 [3 −1]3 - 12 (3) 6

** Jika nilai EI diberikan dapatkan kecerunan dalam radian dan pesongan dalam mm.

_________________________________________ AKTIVITI
_____________________________________________________ 4.1 Uji kefahaman sebelum meneruskan dengan beban teragih Jika diberi satu rasuk mempunyai beban tumpu lebih daripada satu seperti Rajah 4.7. Dapatkan kecerunan dan pesongan pada titik B dalam sebutan EI

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 13
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ 30N A 2m Rajah 4.7 4.2 Dengan menggunakan Kaedah Macaulay dapatkan kecerunan dan pesongan pada rasuk tersokong mudah Rajah 4.8 pada titik B . Diberi keratan adalah seperti Rajah 4.9. Nilai E = 11 GN/m2 30N A 2m B 1.5m 20N C 1m 15N D 3m E B 3m 15N C 3m D

Rajah 4.8

240mm Rajah 4.9 100mm

____________________________________________________________________ MAKLUM BALAS ____________________________________________________________________ 4.1 Kecerunan
dy 100 .31 =dx E I

Pesongan Y= 275 .62 EI

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 14
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ 4.2 Ixx = 1.152 x 10-4m4 EI = 1.2672 MNm2 Kecerunan pada titik B = Pesongan di titik B =

−100 .31 EI

− 275 .62 EI

(Jika tidak mendapat jawapan sila berjumpa dengan Pensyarah)

INPUT 2

4.5

Mendapatkan kecerunan dan pesongan bagi beban teragih dengan menggunakan Kaedah Macaulay Bagi beban teragih yang meliputi sebahagian daripada rasuk dan tidak meliputi sehingga hujung kanan rasuk, beban tersebut mestilah diteruskan sehingga kepada hujung kanan

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 15
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ rasuk dan kemudian mesti ditolak dengan beban yang sama magnitud tetapi bertentang arah (arah ke atas) yang dikenakan pada bahagian bawah rasuk untuk bahagian rasuk yang ditambah bebannya. Hal ini dijelaskan dengan merujuk kepada Rajah 4.10 (a)

Rajah 4.10(a) Beban w yang dikenakan pada kawasan CD hendaklah diteruskan hingga ke titik E. Kemudian beban yang mempunyai magnitud yang sama dan arah ke atas- w, harulah dikenakan untuk kawasan DE pada bahagian bawah rasuk. Dengan ini rasuk tersebut akan mengalami jumlah beban yang sama seperti keadaan asal .Rujuk rajah 4.10(b).

Rajah 4.10(b) _____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 16
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ Ungkapan momen bagi beban teragih adalah Mx = R(x) w( x − a ) 2 2

Lihat rajah 4.10(c)

Rajah 4.10( c )

Contoh 4.2 Dapatkan kecerunan dan pesongan pada titik C untuk rasuk (Rajah 4.11) dengan mengambil nilai E = 200kN/mm2 dan I = 108 mm4 A 12 kN/m 3m Rajah 4.11 25kN B 2m 10kN C 3m D

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 17
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ Penyelesaian Tindakbalas pada penyokong A , ambil keseimbangan momen

∑M

D

= ∑M D

RA(8) = 12 (3)(6.5) + 25 (5) + 10(3) RA = 48.63 kN Persamaan momen
d2y 12 x 2 12 [ x −3]2 = 48.63(x) + - 25[ x – 3] – 10 [x – 5] 2 2 dx 2 (jika beban teragih perlu ditambah sehingga kekeratan y-y dan perlu diseimbangkan) Kamirkan persamaan momen bagi mendapatkan persamaan kecerunan,

Mx = EI

EI

dy 48 .63 x 2 12 x 3 12 [ x − 3]3 25[ x − 3]2 10 [ x − 5]2 = + + C1 dx 2 6 6 2 2

Kamirkan persamaan kecerunan untuk mendapatkan persamaan pesongan EI y = C1x + C2
48 .63 x 3 6

-

12 x 4 12 [ x − 3]4 + 24 24

25[ x − 3]3 6

-

10 [ x − 5]3 + 6

Keadaan sempadan Pesongan adalah kosong pada penyokong Pada A, x = 0, y = 0 dan C2 = 0 Pada D, x = 8, y = 0 dan C1 = ? EI (0) =
48 .63 (8)3 6

-

+ C1 (8)+ 0 C1 = - 231.05

12 (8) 4 12 [8 − 3]4 + 24 24

25[8 − 3]3 6

-

10 [8 − 5]3 6

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 18
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ Persamaan lengkap i. EI
dy dx

Persamaan kecerunan =
48 .63 x 2 2

-

12 x 3 6

+

231.05 ii. EI y = 231.05 x

12 [ x − 3]3 25[ x − 3]2 6 2

-

10 [ x − 5]2 2

-

Persamaan pesongan
48 .63 x 3 6

-

12 x 4 12 [ x − 3]4 + 24 24

25[ x − 3]3 6

-

10 [ x − 5]3 6

-

Kecerunan pada titik C, x = 5m EI
dy dx

=

231.05

48 .63 (5) 2 12 (5)3 2 6

+

12 [5 − 3]3 25[5 − 3]2 6 2

-

10 [5 − 5]2 2

-

dy 94 .825 x10 6 = dx 200 x10 8

= 4.74 x 10-3 rad Pesongan pada titik C, x = 5m EI y =
48 .63 (5)3 6

-

231.05(5) Y =

12 (5) 4 12 [5 −3]4 + 24 24

25[5 − 3]3 6

-

10 [5 − 5]3 6

− 479 .96 x10 9 200 x10 8

Y = -24 mm

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 19
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________

_________________________________________________________

AKTIVITI
________________________________________________________

Uji kefahaman sebelum meneruskan dengan Input 3 4.3 Diberi satu rasuk tetupang mudah dengan beban teragih dan beban tumpu, Dapatkan pesongan dan kecerunan pada titik C bagi rasuk tersebut dalam sebutan EI.

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 20
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ 40kN 15N/m A 6m Rajah 4.12 4.4 Dapatkan kecerunan dan pesongan pada rasuk tersokong mudah seperti Rajah 4.13 pada titik B dalam sebutan EI 16N A 2m B 1m 7m 15N/m C B 4m C 8m D

Rajah 4.13

4.5

Sebatang rasuk kayu disokong secara mudah dan membawa beban teragih seragam 3.75 kN/m seperti Rajah 4.14(a). Tentukan nilai b jika pesongan yang dibenarkan ialah 20mm. Diberi nilai E = 10GN/m2 3.75 kN/m A 4m Rajah 4.14 (a) C

3b _____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 21
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________

b Rajah 4.14(b)

Maklumbalas 4.3 RA = 53.33kN
dy 248 .903 = dx EI

y

= -

12514 .303 EI

4.4

RA = 59.35N
dy − 543 .85 = dx EI

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 22
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ y 4.5 = −1245 .967 ` EI

b = 36.30mm

INPUT 3

4.6

Mendapatkan kecerunan dan pesongan bagi momen dengan menggunakan kaedah Macaulay

Momen titik yang berlaku pada rasuk seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4.6(a) hendaklah diselesaikan seperti berikut,

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 23
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ Rajah 4.15 Mx = RA x – M1 [ x – a]0 Dalam persamaan rangkap [ x – a]0 sebenarnya bernilai 1, dan ini tidak akan menjejaskan persamaan bagi momen rasuk sebenar, iaitu Mx = RA x – M1 Walau bagaimanapun syarat-syarat di bawah harus dipatuhi iaitu: Jika x –a ≤ 0 maka (x –a ) = 0 Jika x –a ≥ 0 maka (x –a ) = (x – a) a: ialah jarak hujung kiri rasuk ke daya atau momen yang dipertimbangkan

Contoh 4.3 Dapatkan pesongan dan kecerunan pada titik di atas rasuk yang berjarak 5m dari sokong kiri dibebankan seperti dalam Rajah 4.16(a) .Jika nilai E = 5 x 106 N/mm2 , I = 9 x 106 mm4 10 kNm A C 2kN/m D E 5kN F B

2m

2m Rajah 4.16(a)

2m

2m

2m

Penyelesaian

∑M

A

=0

+ve

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 24
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ RB = =
F ∑
y

10 + 2(2)( 5) + 5(8) 10

7kN =0 +ve

RA = 2 kN Keratan hendaklah dilakukan antara F dan B seperti dalam Rajah 4.15

10 kNm A 2m C 2m E F 2m x Rajah 4.16 (B )

2kN/m

5 kN G 2m

y

y

∑M

=0

d2y 2[ x − 4] 2 2[ x − 6] 2 = 2[x] + 10[x – 2]0 + - 5[x – 8] 2 2 dx 2 Kamirkan untuk mendapatkan persamaan kecerunan

M = EI

EI

dy 2[ x − 4]3 2[ x − 6]3 5[ x − 8] 2 2x 2 = + 10[x – 2] + + C1 dx 2 6 6 2

Kamirkan sekali lagi untuk mendapatkan persamaan pesongan _____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 25
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ EI y =
10 [ x − 2] 2 2[ x − 4] 4 2x3 + + 6 2 24 2[ x − 6] 4 5[ x − 8]3 + C1x 24 6

+ C2 Keadaan sempadan x = 0, y = 0,

C2 = 0
10[10 − 2] 2 2[10 − 4] 4 2 24 2[10 − 6] 4 24 5[10 − 8]3 + 6

x = 10, y = 0 0 =
2(0) 3 6

+

+

-

C1(10) + 0 C1 = -56

Persamaan lengkap
Persamaan kecerunan EI
dy 2[ x − 4]3 2[ x − 6]3 5[ x − 8] 2 2x 2 = + 10[x – 2] + -56 dx 2 6 6 2

Persamaan pesongan EI y =
10 [ x − 2] 2 2[ x − 4] 4 2[ x − 6] 4 5[ x − 8]3 2x3 + + - 56x 6 2 24 24 6

Pesongan pada jarak x = 5m EI y 56(5) = - 193.4 kNm3
193 .4(1000 )(1000 ) 3 (5 ×10 6 )( 9 ×10 6 )

=

2(5) 3 6

+

10[5 − 2] 2 2[5 − 4] 4 2 24

+

2[5 − 6] 4 24

-

5[5 − 8]3 6

-

y = -

= -4.3mm Tanda negatif menunjukkan pesongan arah ke bawah.

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 26
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ AKTIVITI ________________________________________________________ 4.6 Dapatkan kecerunan dan pesongan yang berjarak 11m dari kiri rasuk seperti dalam Rajah 4.6(d) dalam sebutan EI 40Nm A 4m B 5m Rajah 4.17 4.7 Satu rasuk keluli tersokong mudah dikenakan beban seperti rajah dengan keratan berbentuk L. Diberi nilai E = 205kN/mm2 40Nm 20N/m 70N 80N B 4m 5m C 2m D 4m E 70N C 2m D 4m 80Nm E

A

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 27
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ Rajah 4.18(a) 20mm

240mm

Rajah 4.18(b) 20mm 280mm

MAKLUM BALAS _________________________________________________________________ 4.6
dy 488 .17 = dx EI

y= 4.7

− 2327 .1 EI

Ixx = 3.928 X 107 mm4
dy = 1.04 x10 −4 rad dx

y = 1.78 mm Jika terdapat sebarang perbezaan dengan jawapan anda sila berbincang dengan pensyarah

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 28
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________

_________________________________________________________ PENILAIAN KENDIRI ______________________________________________________________

Anda telah menghampiri kejayaan.Sebelum anda menjawab soalan Bahagian B cuba dahulu soalan Bahagian A (Uji kefahaman). Jika anda boleh menjawab semua soalan yang dikemukan anda seorang yang bijak.Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B

Bahagian A(I) 1. 2. 3. 4. Apakah yang dimaksudkan dengan pesongan rasuk? Berikan sebab-sebab mengapa pesongan rasuk penting dalam merekabentuk rasuk? Nyatakan persamaan pembezaan bagi menentukan pesongan rasuk? Terangkan bagaimana pesongan rasuk boleh didapati dengan kaedah kamiran berganda?

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 29
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________

Bahagian A(II) Nyatakan kenyataan ini benar atau salah. Jika benar tandakan dan salah tandakan x dalam kotak yang disediakan.

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 30
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ 1. Pesongan rasuk hanya boleh ditentukan dengan menggunakan kaedah kamiran berganda 2. Lengkungan satah neutral disebut sebagai lengkungan anjal 3. Pesongan rasuk ialah jarak jauh s 4. atah neutral dari kedudukan asal ke kedudukan satah neutral selepas beban dikenakan. 5. Pesongan maksima Ym boleh didapati dari persamaan lengkung anjal.

6. Kamilan pertama persamaan pembezaan pesongan memberikan persamaan perssamaan pesongan 7. Kamiran kedua pembezaan cerun pada jarak x pesongan memberikan

8. Nilai cerun di titik pertengahan bagi semua rasuk adalah sifar 9. Bagi rasuk yang disokong secara mudah dan dikenakan beban titik di tengah, nilai cerun di kedua-dua penyokong adalah sama

Setelah anda berjaya menjawab soalan Bahagian A, sila cuba soalan dalam Bahagian B. Semak jawapan anda pada maklumbalas yang disediakan. Setiap soalan Bahagian B mesti disiapkan dalam jangkamasa 30 minit.

Bahagian B
Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda. 4.1 Dapatkan kecerunan dan pesongan pada titik D bagi rasuk tetupang Mudah dalam Rajah 4.19(a). Di beri nilai E = 10kN/mm2 dan Bentuk rasuk seperti Rajah 4.19(b) _____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 31
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________

10 kN A B 1m 2m B

5kN 2kN/m C C 2m 3m D 10kNm E

Rajah 4.19(a) 10mm

250mm 10mm 250mm Rajah 4.19(b)

4.2

Dapatkan kecerunan dan pesongan pada titik B dan D bagi rasuk dalam Rajah 4.20(a). Nilai E diberikan sebagai 206 kN/mm2 dan bentuk rasuk seperti Rajah 4.20(b)

20N/m A 2m

15N B 2m

20Nm C 2m

15N D

30N/m E 3m

Rajah 4.20(a) _____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 32
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________

150mm 25mm

150

150mm

25mm 25mm 100mm 25mm

Rajah 4.20(b)

4.3

Dapatkan kecerunan dan pesongan jika x berjarak 5m dari penyokong A Rajah 4.21(a).Bentuk adalah seperti Rajah 4.21(b) Diberi nilai E = 205 kN/mm2 15kN 20kN/m A 3m Rajah 4.21(a) B 1m C 1m 20kNm D 2m E

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 33
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ 500mm 100mm 100mm 750mm

100mm

Rajah 4.21(b)

4.4

Satu rasuk disokong mudah dikenakan beban seperti Rajah 4.22(a). Dapatkan kecerunan dan pesongan pada titik C jika diberi nilai E = 206 kN/mm2 dalam bentuk seperti Rajah 4.22(b)

20kN

15kN 10kN/m

10kNm

A 2m

B 2m

C 4m

D 4m

E

Rajah 4.22(a) _____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 34
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________ 450mm

150 mm

100mm

450 mm

150 mm Rajah 4.22(b)

MAKLUM BALAS PENILAIAN KENDIRI
Bahagian A (I) dan (II) Bagi soalan Bahagian A, jika anda tidak memperolehi jawapan sila rujuk unit 4 sekali lagi. Jika masih tidak memperolehi jawapan juga, berjumpalah dengan pensyarah anda Bahagian B Soalan 4.1 C1 C2 Ixx EIxx y
dy dx

= = = =

47.56 0 2.92 x 107 mm4 5.986 x 109 kNmm2

= 0.0198 rad = 67.9 mm

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 35
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________

Soalan 4.2
C1 C2 Ixx EIxx = = = = 386.02 0 7.188 x 107 mm4 1.48 x 1010 kNmm2

dy (B)= 3.28 x 10-5 rad dx
dy (D) dx

= 5.806 x 10-5 rad

y (B) = 0.056mm y D) = 0.24 mm

Soalan 4.3
C1 C2 Ixx EIxx y
dy dx

= = = =

- 231.11 0 1.81 x 1010 mm4 3.711 x 1012 kNmm2

= 3.93 x 10-5 rad = 0.094 mm

Soalan 4.4
C1 C2 Ixx EIxx
dy dx

= = = =

- 717.75 0 9.71 x 109 mm4 2.00 x 1012 kNmm2

= 1.755 x 10-4 rad = 0.118 mm

y

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 36
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________

BAHAN RUJUKAN ___________________________________________________________
1. Kajidaya Bahan – 1989 Mohamad Rashid b Nabi Bax U.T.M 2. Mekanik Bahan – 1997 Penterjemah Ahmad Zafri b Zainudin Muhammad Her b Jantan Yahaya b Ramli U.T.M 3. Pengenalan Makanik Bahan – 1992 Mohd Zamin b Jumaat Dewan Bahasa & Pustaka 4. Mechanics of Materials – 1984 H.J Hearn Robert Maxwell, M.C 5. Theory and Problems of Strength Materials – 1990 William A Nash Schaum’s Outline Series, Mc Graw-Hill

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

C3007 / unit4 / 37
PESONGAN DAN KECERUNAN KAEDAH MACAULAY(Rasuk disokong mudah)

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
C3007- Mekanik Struktur Modul ini disediakan oleh Sharina Abdul Latiff & Noriza Awang Kechik

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful