P. 1
Admin II-17

Admin II-17

|Views: 1|Likes:
Published by Dung Zit

More info:

Published by: Dung Zit on Jan 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2014

pdf

text

original

Ch−¬ng 17

Tạo và bảo tr× Recovery Catalog

HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2

Recovery Catalog
• • • • Recovery Catalog lµ mét schema ®−îc t¹o trªn mét CSDL riªng biÖt. Nã chøa c¸c th«ng tin metadata vÒ RMAN ®−îc thu thËp tõ controlfile cña CSDL ®Ých. RMAN thu thËp c¸c th«ng tin vÒ cÊu tróc CSDL, archived redo logs, backup sets, vµ datafile copies tõ controlfile cña CSDL ®Ých ®Ó ghi vµo Recovery Catalog. Ngoµi ra nã cã thÓ cßn chøa thªm cÊu h×nh RMAN, c¸c RMAN script

HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2

−u ®iÓm cña viÖc sö dông Recovery Catalog • • • • L−u th«ng tin vÒ nhiÒu CSDL ®Ých trong mét catalog L−u th«ng tin vÒ nhiÒu phiªn b¶n cña mét CSDL ®Ých L−u ®−îc lÞch sñ vÒ d÷ liÖu metadata cña RMAN Cho phÐp l−u c¸c RMAN script HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 .

HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 . SQL> grant connect..C¸c b−íc t¹o Recovery Catalog • • T¹o tablespace trªn Catalog database SQL> create tablespace rman_ts datafile .. T¹o user vµ schema cho Recovery Catalog SQL> create user rman_db01 identified by rman_db01 default tablespace rman_ts quota unlimited on rman_ts. • G¸n quyÒn cho user ®Ó cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn l−u th«ng tin vµ ch¹y c¸c thao t¸c sao l−u vµ phôc håi SQL> grant recovery_catalog_owner to rman_db1. resource to rman_db1.

C¸c b−íc t¹o Recovery Catalog (tiÕp) • Ch¹y RMAN kÕt n«i vµo Catalog database b»ng user võa t¹o ®Ó t¹o catalog (ch¹y tõ cöa sæ command cña hÖ ®iÒu hµnh) > rman catalog rman_db1/rman_db1@catdb log = catalog. • KÕt nèi CSDL ®Ých víi quyÒn SYSDBA > rman target sys/oracle@db01 RMAN> connect catalog rman_db01/rman_db01@catdb • §¨ng ký CSDL ®Ých víi Recovery Catalog RMAN> register database.log create catalog tablespace rman_ts. HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 . exit.

export ORACLE_SID $ rman target sys/oracle RMAN> connect catalog rman_db01/rman_db01@catdb • KÕt nèi trªn window NT C:\> set ORACLE_SID=db01 C:\> rman target sys/oracle RMAN> connect catalog rman_db01/rman_db01@catdb • KÕt nèi tõ xa rman target sys/oracle@db01 RMAN-6005: connected to target database: … RMAN> connect catalog rman_db01/rman_db01@catdb HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 .KÕt nèi sö dông Recovery Catalog • KÕt nèi trªn UNIX $ ORACLE_SID=db01.

§ång bé Recovery Catalog • §ång bé th«ng tin gi÷a Recovery Catalog vµ controlfile cña CSDL ®Ých: – Tù ®éng khi ch¹y c¸c lÖnh cña RMAN – B»ng tay víi lÖnh RESYNC CATALOG HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 .

• Xem th«ng tin vÒ c¸c phiªn b¶n CSDL RMAN> list incarnation of database. • ChuyÓn vÒ mét phiªn b¶n x¸c ®Þnh RMAN> reset database to incarnation <identifier>.ThiÕt lËp th«ng tin vÒ mét phiªn b¶n CSDL míi • ThiÕt lËp th«ng tin vÒ mét phiªn b¶n CSDL míi (reset a database incarnation) khi CSDL ®−îc më víi tham sè RESETLOGS RMAN> reset database. HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 .

Truy vÊn th«ng tin vÒ Recovery Catalog • • • • • RC_DATABASE RC_DATAFILE RC_STORED_SCRIPT RC_STORED_SCRIPT_LINE RC_TABLESPACE HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 .

Tãm t¾t cuèi ch−¬ng • Trong phÇn nµy chóng ta ®· ®Ò cËp ®Õn: – Kh¸i niÖm vÒ Recovery Catalog – −u ®iÓm cña viÖc sö dông Recovery Catalog – C¸c b−íc t¹o vµ sö dông Recovery Catalog HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 .

Ch−¬ng 18 ChuyÓn d÷ liÖu gi÷a c¸c CSDL HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 .

Tæng quan vÒ tiÖn Ých chuyÓn d÷ liÖu Oracle Export vµ Oracle Import • • • LÊy ra d÷ liÖu cña mét ®èi t−îng CSDL hoÆc c¶ CSDL L−u l¹i c¸c cÊu tróc b¶ng Di chuyÓn d÷ liÖu gi÷a c¸c m¸y chñ CSDL trong tr−êng hîp kh¸c cÊu h×nh hoÆc kh¸c phiªn b¶n Oracle Di chuyÓn tablespace gi÷a c¸c CSDL • HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 .

C¸c ph−¬ng thøc Export Table Mode Table definitions Table data (all or selected rows) Owner’s table grants Owner’s table indexes Table constraints HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 User Mode Tables definitions Tables data Owner’s grants Owner’s indexes Tablespace Mode Table definitions Grants Indexes Table constraints Full Database Mode Tables definitions Tables data Grants Indexes Tables constraints Tables constraints Triggers .

log • Full Database Mode exp system/manager FULL=y inctype=cumulative file=expcum1.VÝ dô vÒ c¸c lÖnh export • Table Mode exp hr/hr TABLES=(employees.dmp • • User Mode exp system/manager OWNER=hr direct=y file=expdat.departments) rows=y file=exp1.dmp Tablespace Mode exp system/manager TRANSPORT_TABLESPACE=y TABLESPACES=(ts_emp) log=ts_emp.dmp HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 .

C¸c ph−¬ng thøc Import Ph−¬ng thøc Table User Mode Tablespace Full Database M« t¶ Import mét b¶ng cô thÓ vµo mét schema Import tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng thuéc mét schema Import ®Þnh nghÜa tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng thuéc mét tablespace Import tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng trong mét export file HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 .

dmp • Tablespace Mode imp system/manager TRANSPORT_TABLESPACE=y TABLESPACES=ts_employees HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 .departments) rows=y file=exp1.VÝ dô vÒ c¸c lÖnh export • Table Mode imp hr/hr TABLES=(employees.dmp • User Mode imp system/manager FROMUSER=hr file=exp2.

functional.Thø tù khi thùc hiÖn import c¸c ®èi t−îng CSDL • • • • • • C¸c b¶ng míi ®−îc t¹o D÷ liÖu ®−îc import Indexes ®−îc t¹o Triggers ®−îc import Integrity constraints ®−îc chuyÓn sang tr¹ng th¸i cã hiÖu lùc (enable) trªn c¸c b¶ng míi C¸c bitmap. domain indexes ®−îc t¹o HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 .

Tãm t¾t cuèi ch−¬ng • Trong phÇn nµy chóng ta ®· ®Ò cËp ®Õn: – Néi dung vµ ý nghÜa cña tiÖn Ých chuyÓn d÷ liÖu Oracle Export vµ Oracle Import. – C¸c ph−¬ng thøc vµ c¸c lÖnh c¬ b¶n thùc hiÖn import. HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 . export CSDL.

Ch−¬ng 19 N¹p d÷ liÖu vµo CSDL HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 .

trong phÇn nµy sÏ tr×nh bµy hai ph−¬ng thøc lµ SQL*Loader vµ Direct-Load insert SQL*Loader – SQL*Loader t¶i d÷ liÖu tõ c¸c file bªn ngoµi vµo c¸c b¶ng d÷ liÖu cña Oracle Direct-load insert cã thÓ dïng ®Ó copy d÷ liÖu tõ mét b¶ng ®Õn mét b¶ng kh¸c trong cïng mét CSDL . • • Direct-Load insert – HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 .C¸c ph−¬ng thøc n¹p d÷ liÖu • Ngoµi hai ph−¬ng thøc Export vµ Import ®· tr×nh bµy ë ch−¬ng 18. Nã t¨ng tèc ®é insert d÷ liÖu th«ng qua viÖc bá qua buffer cache vµ ghi d÷ liÖu trùc tiÕp vµo data files.

cã thÓ sinh hoÆc kh«ng sinh ra c¸c redo data – Serial Direct-Load Inserts INSERT /*+ APPEND */ INTO emp NOLOGGING COMMIT.employees NOLOGGING HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 . – Parallel Direct-Load Insert ALTER SESSION ENABLE PARALLEL DML.Direct-Load insert • Ph−¬ng thøc nµy cã thÓ thùc hiÖn tuÇn tù hoÆc song song. INSERT /*+PARALLEL(hr.employees.2) */ INTO hr.

SQL*Loader HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 .

hoÆc named pipes D÷ liÖu cã thÓ ®−îc n¹p vµo nhiÒu b¶ng mét lóc trong mét lÇn ch¹y Cã thÓ n¹p thªm hoÆc ®Ì lªn d÷ liÖu cò trong mét b¶ng CSDL C¸c hµm SQL cã thÓ ®−îc ch¹y tr−íc khi c¸c b¶n ghi ®−îc l−u vµo CSDL Gi¸ trÞ c¸c cét cã thÓ ®−îc tù ®éng sinh ra theo c¸c luËt nhÊt ®Þnh (VÝ dô: c¸c kho¸ tuÇn tù) D÷ liÖu cã thÓ ghi trùc tiÕp vµo b¶ng kh«ng qua database buffer cache HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 . vµ zoned decimal D÷ liÖu cã thÓ ®−îc n¹p tõ c¸c thiÕt bÞ l−u tr÷ kh¸c nhau nh− disk. date.SQL*Loader • • • • • • • • • • • SQL*Loader cã thÓ sö dông mét hoÆc nhiÒu file d÷ liÖu ®Çu vµo mét lóc Mét sè b¶n ghi ®Çu vµo cã thÓ ®−îc tæ hîp thµnh mét b¶n ghi logic khi n¹p vµo CSDL C¸c tr−êng d÷ liÖu ®Çu vµo cã thÓ cã ®é dµi cè ®Þnh hoÆc tuú ý C¸c tr−êng d÷ liÖu ®Çu vµo cã thÓ ë ®Þnh d¹ng: character. binary. packed decimal. tape.

ctl \ > log=case1.log direct=Y HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 .VÝ dô sö dông SQL*Loader $sqlldr hr/hr \ > control=case1.

So s¸nh Direct vµ Conventional PathLoads HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 .

unique. vµ NOT NULL INSERT triggers ®−îc kÝch ho¹t Kh«ng thÓ n¹p d÷ liÖu vµo clustered tables C¸c users kh¸c kh«ng thÓ thay ®æi néi dung c¸c b¶ng HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 .So s¸nh Direct vµ Conventional PathLoads (tiÕp) Conventional Load Dïng lÖnh COMMIT ghi nhËn thay ®æi Lu«n sinh ra Redo log Cã hiÖu lùc tÊt c¶ c¸c constraints INSERT triggers ®−îc kÝch ho¹t Cã thÓ n¹p d÷ liÖu vµo clustered tables C¸c users kh¸c cã thÓ thay ®æi néi dung c¸c b¶ng Direct Path Load L−u trùc tiÕp Sinh ra Redo log trong nh÷ng t×nh huèng cô thÓ ChØ cã hiÖu lùc primary key.

Tãm t¾t cuèi ch−¬ng • Trong phÇn nµy chóng ta ®· ®Ò cËp ®Õn: – – – – C¸c ph−¬ng thøc n¹p d÷ liÖu Ph−¬ng thøc Direct-Load insert Ph−¬ng thøc SQL*Loader So s¸nh Direct vµ Conventional PathLoads HÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle 9i – PhÇn 2 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->