You are on page 1of 6

A tartalomból

Zsiga Mihály
Csengerújfalu új polgármestere
(2. oldal)
Bemutatjuk az alpolgármestert
és az oktatáspolitikai tanácsnokot
(3. oldal)
Fizikai kiállítás
(4. oldal)
Atlétika
CSENGER ÉS A VÁROSKÖRNYÉK
(5. oldal)
KÖZÉLETI HAVILAPJA
XXI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Közel a célhoz
2010. november - ÁRA: 130,- Ft (6. oldal)

Forján Zsolt Ismét vasúton Csenger és Mátészalka között


a Kistérségi Társulás új elnöke - avagy hogyan harcoljunk az érdekeinkért -
"A társult települések teljes lakos- "LHH"-s projektek megvalósítását 2009. december 12-étõl szünetel a
ságáért, a térség felemelke- emelném ki, vagyis, hogy az Új személyszállítás a Csenger-Máté-
déséért, számos csengeri és más Magyarország Fejlesztési Terv szalka és Fehérgyarmat-Zajta közöt-
településen élõ lakos és települési meghirdetett pályázataiból 2,159 ti vasútvonalakon. Az az elképzelés,
amelyet az elõzõ kormány 2006-tól
vezetõ kérésére döntöttem úgy, milliárd Ft keretben igényelhetnek szinte folyamatosan napirenden tar-
hogy a kistérségi elnökválasztá- támogatást a Csengeri Kistérség tott, sajnos bekövetkezett. Pedig
son jelöltként indulok." pályázói, verseny nélkül, az itt éveken keresztül küzdöttünk azért,
A Csenger Többcélú Kistérségi meghatározott projektlista szerint. hogy a vidékrombolás eme újabb
Társulás Tanácsa, mely a kistérség Csak a formai követelményeknek lépése ne következzen be. A szakma
polgármestereibõl áll, a választási kell, hogy megfeleljenek a pá- és a (jobb) politika vállvetve küzdött
ciklushoz igazodóan, saját tagjai lyázatok, tartalmi értékelésre nem azért, hogy a szatmári térség ne ma-
közül elnököt választ. Több vá- kerül sor. A keret eredetileg 1,643 radjon vasút nélkül.
Kezdõdött mindez 2007 tavaszán
lasztási fordulót követõen, 2010. milliárd Ft volt, ebbõl növelte meg
azzal, hogy a Kormány 14 vasúti
október 26-án a Tanács, titkos a program zsûrije a jelenlegi szárnyvonalat bezáratott (hivata-
szavazás keretében, Forján Zsol- szintre, miután értékelte a kis- losan: szüneteltette a személyforgal-
tot, a kistérség székhely-tele- térség helyzetét, és a Társulás mat), majd pedig felvetették, hogy a vonal-bezárásoktól remélt 6-7 mil- a térségi vasutak feltámasztásához, a
pülésének polgármesterét válasz- által, 2008 õszén összeállított fel- vasúti szárnyvonalakat térségi keze- liárd forintos megtakarítás töredéke meglovagolva a Kormány felõl
totta meg a Társulás elnökévé. A használási tervet. A forrás egé- lésbe adják, magyarán az önkor- sem realizálódott. eddig szembõl fújó, de most hirtelen
11 tagból 9 támogatta szavazatá- szébe beleértve, de külön mányzatok nyakába sózzák, jó szo- Ekkor azonban példa nélküli dolog hátszéllé változó politikai támo-
kás szerint források hozzárendelése történt: a Magyar Kormány 2009 gatást is. Ígéretként hangzott el
val a jelöltet, így a szavazás meg- keretként jelenik meg: ugyanis, hogy az új magyar kormány
nélkül. Csupán azzal nem számolt az decemberével, négy hónappal az or-
felelt a minõsített többség szabá- • útalap: 120 millió Ft, melybõl szággyûlési választások elõtt, újabb ahol mûszakilag lehetséges, újra
elképzelés, hogy például a térsé-
lyainak. már megújult a Szamostatárfalva- günkben a vasútvonalak mentén lévõ 24 vonalszakaszon, mintegy 800 fogja indítani a vasúti közlekedést.
A Társulási Tanácsban munkáját Csegöld összekötõ út; települések, mind hátrányos hely- km-en határozta el a személyszál- Aláírásgyûjtés kezdõdött a térségi
két elnökhelyettes segíti, akiket • gazdaságfejlesztési keretösszeg: zetû, ún. ÖNHIKI-s települések, lítás szüneteltetését. Olyan fontos vasutasok részérõl annak érdekében,
szintén titkos szavazás keretében, 130 millió Ft, melybõl már el- amelyeknek a kötelezõ önkor- társadalompolitikai kérdésben hozott hogy újrainduljon a vasúti személy-
minõsített többséggel választanak készült a Cipõgyár új raktára; mányzati feladatok ellátása és az döntést, amelyhez a legitimációja szállítás Fehérgyarmat és Zajta,
intézményrendszerük mûködtetése is már nem volt meg, az ellenzék nagy- valamint Mátészalka és Csenger
a tanácstagok: Szabó Árpád, • gyermekesély-program (kidolgo- között. Ebben élen járt Gaál Ferenc
napi gondot okoz. Ezt az elképzelést arányú gyõzelme már ekkor borí-
Komlódtótfalu, és Kanyó Imre, zás alatt), 400 millió Ft összeg- tékolható volt. A vonalbezárás érin- csengeri forgalmi szolgálattevõ, de
ostorozta 2007 õszén elhangzott
Porcsalma polgármestere. ben. tette a MÁV 113-as számú vasútvo- szakmai támogatását nyújtott a
interpellációjában térségünk akkori
"Kötelezõ szervezetként felállt a Az LHH program pályázatokból és jelenlegi országgyûlési képviselõ- nalának Fehérgyarmat-Zajta közötti Vasutasok Szakszervezete (VSZ)
Pénzügyi Bizottság is, aminek el- tevõdik össze, melyeknek más-más je, Dr. Tilki Attila is. E szándék mö- szakaszát, és a MÁV 114-es számú elnöke Simon Dezsõ, és Suszter Csa-
nöke Mosolygó Miklós, Ura pol- önkormányzatok illetve vállal- vonalát Mátészalka és Csenger kö- ba a VSZ Debreceni Területi Kép-
gött az volt sejthetõ, hogy a Kor-
gármestere lett. Emellett, decem- kozások, civil szervezetek a pro- zött. Ez utóbbi azért is volt fájdal- viseletének Vezetõje is. Eközben ter-
mány nem kívánja felvállalni a to-
mas, hiszen Mátészalka és Kocsord- mészetesen térségünk politikusai
berben meg fog újulni a Társulás jektgazdái. Az õ felelõsségük a jó vábbi vasútvonal-bezárások ódiu-
alsó között továbbra is fennmaradt a sem ültek tétlenül, Dr. Tilki Attila és
Fejlesztési Bizottsága, melyben a minõségû pályázati dokumentá- mát, hanem inkább az önkormányza-
vasúti közlekedés, így Csenger vég- Fülöp István országgyûlési képvi-
vállalkozók, civil szervezetek és a ciók összeállítása, melyek révén tok számára teremt olyan helyzetet,
állomásig mindösszesen egy olyan selõk a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
fõ intézményvezetõk vitatják meg majd a támogatások megérkezhet- hogy saját maguk ítéljék halálra
állomás van - Porcsalma-Tyukod - tériumban lobbiztak a vasútvonalak
térségük vasútvonalait. Alantas poli- újraindításáért, valamint a Csenger-
a fejlesztési elképzeléseket. Létre nek a kistérségbe. ahol szolgálatot kellett fenntartani.
tikai játszma volt ez, hiszen az ön- Mátészalka vonal menti települések
fog jönni egy Gyermekesély Néhány példa a folyamatban lévõ, Csoda-e, hogy nem lehetett milliár-
kormányzatok többsége ellenzéki dokat megspórolni? polgármesterei is levelet juttattak el
Bizottság, ami a Tanács tagjait és nagyobb fejlesztésekre: volt ebben az idõben (ld: Õszödi-be- Dr. Tilki Attila országgyûlési kép- Fónagy Jánoshoz, a Nemzeti Fej-
az érintett szakembereket, szerve- • járóbeteg-szakellátó építése széd). viselõnk ekkor újabb felszólalásában lesztési Minisztérium parlamenti
zeteket fogja össze. Ennek felada- Csengerben: kb. 580 MFt; 2007 novemberében térségi vasúti utasította el az elképzelést, de kérése államtitkárhoz. Városunk részérõl
ta a gyermekeket és az ifjúságot • teljes iskolarekonstrukció Tyu- konferencia helyszíne volt Fehér- süket fülekre talált. Jellemzõ a szo- jelen sorok szerzõje próbált a szak-
érintõ folyamatok figyelemmel kodon, kb. 300 MFt; gyarmat, a házigazda Dr. Tilki Attila. cialisták szakmai felkészültségére, ma és a politika között közvetíteni,
kísérése, és források keresése lesz, • utak, kerékpárutak felújítása, A felszólalók egyöntetûen elutasítot- hogy a tárgyban szintén felszólaló, helyzetünkre - a térség FIDESZ-es
ták azt, hogy a vasútvonalak térségi és a Csengert Szatmárnémetivel országgyûlési képviselõin keresztül -
a Gyermekesély-program célki- építése Szamosangyalos, Szamos-
kezelésbe kerüljenek. Szerencsére összekötõ vasút megépítését szorgal- a nagypolitika és a közvélemény
tûzéseivel összhangban" - tudtuk becs, Pátyod településeken; ekkor még a Csenger-Mátészalka és mazó Fülöp István országgyûlési figyelmét felhívni. Reményeinket
meg Forján Zsolt polgármes- • munkaerõ-piaci re-integrációs a Fehérgyarmat-Zajta vonal megme- képviselõ kérdésére választ adó ál- táplálta az a tény, hogy az új Kor-
tertõl. "Fontosnak tartom, hogy a rendszer kialakítása: kb. 200 nekült a bezárástól. lamtitkár Oláh Lajos kifejtette, hogy mány - ígéretét betartva- 2010. július
szomszédos kistérségekkel, vala- MFt; Az elsõ támadást tehát sikerült kivé- Csenger és Szatmárnémeti között (!) 4-ével öt vasútvonalon újraindította
mint a határ túloldalán lévõ te- • orvosi rendelõk, szociális létesít- deni, de sejtettük, hogy csak csatát közúti személy- és teherforgalmi a vasúti közlekedést.
lepülésekkel együttmûködjünk, il- mények felújítása több telepü- nyertünk, viszont a háború még nem határátkelõ mûködik. Forján Zsolt, Az önkormányzati választások heté-
letve visszaállítsuk a gazdasági, lésen; ért véget. 2008. augusztus 1-jén városunk polgármestere még az ben jött a hír: 2010. december 12-tõl
megünnepelhettük a Mátészalka- elõzõ ciklusban elérte azt, hogy a újraindul a közlekedés a Csenger-
kulturális kapcsolatokat. Elsõdle- • a közoktatási számítástechnikai
Szatmárnémeti Helyi Érdekû Vasút Csengert-Szatmárnémetivel össze- Mátészalka és a Fehérgyarmat-Zajta
ges prioritás a kistelepülések infrastruktúra fejlesztése Pátyo- századik évfordulóját, ahol a határon kötõ vasútvonal koncepciója a me- vonalakon. Beérett tehát egy olyan
fennmaradása. Az új állami finan- don: kb. 10 MFt; innen és túlról érkezõ felszólalók is gyei területrendezési tervbe is beke- munka, ahol a politika és a szakma
szírozási rendszer az oktatásban • szociális és gyermekjóléti szol- amellett álltak ki, hogy a térségi rüljön. Tehát nemcsak a személy- összefogásával egy térség nyerheti
olyan folyamatokat indít el, ami- gáltatás-fejlesztés Porcsalmán, vasútvonalakat nem bezárni, hanem szállítás visszaállítása, hanem a vissza lehetõségeit. Mindig így kel-
vel lehetõség lesz a falvakban kb. 120 Mft. fejleszteni kell, és meg kell terem- fejlesztési elképzelések is napiren- lene.
mûködõ 1-4. évfolyamos kisisko- Folyamatosan figyeljük az újabb teni az összeköttetést Szatmárnémeti den voltak. Én a vasutat mindig szívügyemnek
lákat megtartani, vagy ahol meg- pályázati lehetõségeket, különö- irányába. Úgy látszott, hogy a vasút- 2009 telén tehát búcsút vettünk a tekintettem. A vasúti személyszállí-
bezárások a társadalom ellenállása, több mint száz éve velünk élõ vasút- tás újraindulását személyes sikerként
szûnt, ott újraindítani az oktatást. sen az Új Széchenyi Terv pá- tól, ugyanakkor bizakodtunk, hogy élem meg. Az ilyen pillanatok miatt
és a kormánypárti képviselõk meg-
A gyerekek, fiatalok elvándorlásá- lyázatait, melyekkel reményeink osztottsága miatt nem folytatódnak, 2010. vasútügyben (is) az újrakezdés érdemes városatyának lenni.
nak megállítása, úgy gondolom, szerint megerõsödhetnek a térség és a Kormányt saját népszerûtlen- éve lesz. És lett! A kormányváltást
hogy a falvak jövõjének záloga. A vállalkozásai, és így bõvülnek a sége meghátrálásra készteti. Látható követõen mind a politika, mind pe- Dr. Komlódy Miklós
kistérség fejlesztési céljai közül az foglalkoztatási lehetõségek is." volt ugyanis, hogy a 2007-es vasút- dig a szakma újult erõvel látott hozzá
2. CSENGERI HÍRMONDÓ 2010. november

A Református Templom Zsiga Mihály


688-ik születésnapjára Csengerújfalu új polgármestere
Elõrebocsátom, a cím megtévesztõ, az, hogy az 1322-i oklevél egy faé-
- Miért indult a választásokon?
hiszen a mi mûemlék templomunk pületre adott engedélyt. Párhuzam-
- Meg szeretném újítani a község
"leánykori neve" a Mindszenteknek ként a német lovagrend barcasági
életét. Újonnan megválasztott
ajánlott, és egészen az 1500-as évek várépítkezései kínálkoznak, õk
derekáig katolikus volt. Amúgy ugyanis II. Endrétõl 1211-ben csak polgármesterként a következõ cé-
bármely a reformáció elõtt épült fából építhetõ várakra kaptak ki- lokat szeretném megvalósítani. A
templom természetesen az volt, ezt váltságot, ennek ellenére mégis kõ- mai nehéz gazdasági helyzetben
nem is kell külön kihangsúlyozni, bõl építették azokat. Vagy gondol- csak a munka becsületének visz-
csak a pontosítás végett teszem junk, mint legújabbkori adalékra, szaállításában látom a kiutat. A
meg. Nos, ez a templom ez év no- amikor a balatoni szerszámtárolóra kapcsolataim felhasználásával
vember 24-én ünnepli 688-ik szü- kért engedélybõl kacsalábon forgó szeretnék kisebb feldogozó-ipart
letésnapját. palota lett. mûködtetni a településünkön,
1322. november 24-én adták ki A kulcsot a Káta-nembéli Csaholyi letû megoldása. Ennek mintáját ugyanis Csengerújfaluból köny-
Gyulafehérváron azt az oklevelet, -család térnyerése adja meg. Ez a valószínû az 1317-ben felszentelt nyen megközelíthetõ a keleti piac.
melyben András erdélyi püspök tekintélyes szatmári fõúri família debreceni Szent András templom- Sajnos, az utóbbi években szinte
megengedte Jánosi János mester- már 1239-ben megvetette lábát ról vették. az összes intézményükkel társul-
nek (magister), hogy Csengerben Csengerben, s itt kezdte kiépíteni Ez a több mint fél évezredes temp- tunk más településhez. Figyelem-
fakápolnát építhessen. Kikötötte birtokközpontját, hiszen a település lom, mely ékes bizonyítéka az egy- be véve akár szomszédos, akár a
azonban, hogy "azon kápolna a Já- a fejlõdés lehetõségét hordozta, kor létezett alföldi téglaépítészet- távolabbi települések mûködését
nosi anyaegyházhoz tartozzon mint amit õk jó szemmel észre is vettek. nek, városunk büszkesége és meg- megállapítható, hogy van mit tan- gondozásnak munkálataiban is
anyához, s mint régtõl fogva maga A Csaholyi család egyes tagjai már határozója. Legyünk büszkénk ele- ulnunk, ugyanis kevesebb lélek- segítséget nyújtunk számukra.
Chenger is azon templomhoz tar- az 1300-as évekre királyi udvari ink munkájára. számmal is képesek az önkor- - Milyen fejlesztéseket tervez a te-
tozandó volt." Ebbõl megtudhatjuk, tisztségekre emelkedtek, s az mányzatok önállóan mûködtetni lepülés?
hogy Csenger a XIV.század elején uradalmuk központjává végérvé- Utógondolat:
intézményeiket. Fejlõdni és ha- Pályázati lehetõségek kihasználá-
még nem volt önálló egyházas hely, nyesen Csenger vált. Épp emiatt A cikk megírása után több kérdés me-
rült fel bennem megválaszolatlanul.
ladni szerintem csak úgy lehet, ha sával az alábbi beruházásokat ter-
hanem leányegyháza volt Jánosi- egy olyan épületrõl, egyházról gon-
Miként lehetett az, hogy Csengerben saját kézben tartjuk az irányítást. vezzük. 1., A megvásárolt "Táj-
nak. Az oklevélben az is állt, hogy dolkodtak, mely kifejezi a család
a kért fakápolnában a jánosi anya- tekintélyét, vagyonát. Kimondható, 1322-ig semmiféle templom, még egy Az idõsgondozás, illetve az óvo- ház" rendeltetésszerû használatá-
egyház lelkésze szolgáljon, s a le- hogy a csengeri templom építésé- fakápolna sem volt, amikor még Se- dás korú gyermekek ellátása te- nak kialakítása. 2., A település
endõ fakápolna jövedelme ne káro- nek munkája 1322 után már megin- nyében (Sanyikert) is állt egy, hiszen rületén feltétlen fontosnak tartom belterületén csapadékelvezetõ ár-
1366-ban Egyházassenyének is írták. a társulás megszüntetését. Az in- kok burkolása, illetve fedett csa-
sítsa az anyaegyházat. dult, s legkésõbb a század második
Hová temetkeztek a csengeriek két év- tézményrendszerek fejlesztése és tornarendszer építése. 3., A teme-
S mit ad Isten - hogy stílszerûek negyedében befejezõdött- az Ár- századon át, mert a középkorban csak a
maradjunk - alig pár évtized múlva pád-ház kihalásától jócskán túl, s az saját magunk által történõ mû- tõ területén található tó látvány-
templomok mellé lehetett? Kellett lenni
Csengerben egy méretében, megje- egyházat a Mindszentekrõl nevez- egy templomnak, mely a tatárjáráskor
ködtetése a meglévõ munkahe- tóvá való alakítása, illetve parko-
lenésében a kis falusi település je- ték el. elpusztult. Csak éppen errõl semmiféle lyek bõvítését eredményezi. Ter- sítással területrendezés, pihenõ-
lentõségét messze meghaladó im- A rendkívül arányos tömeghatású írásos és egyéb nyom nincs. Sok érde- mészetesen e döntéseket befolyá- padok kihelyezése az egész te-
pozáns épület állt. Mi lehetett az épület mindhárom fõeleme- a to- kességet rejt itt még a föld!!! solja az állam által biztosított fi- metõ területén. 4., Külterületi
oka, hogy a fakápolnából rövid idõ rony-hajó és a szentély egyszerre nanszírozási rendszer, hiszen utak illetve árkok folyamatos kar-
alatt egy ilyen templom lett? Tény épült, Egyedi a torony nyolcszög- Fábián László megfelelõ támogatás nélkül nem bantartása.
áll módomban e döntéseket meg- - Miért fog elsõsorban tevékeny-
lépni. kedni az elkövetkezõ négy év-
Többezer éves csontkorcsolya Csenger a magyar - Említette az idõsgondozást. Mi- ben?
Jánosiból... irodalomban VI. lyen elképzelései vannak az ellá- - Igyekezni fogok Csengerújfalut
tásukkal kapcsolatban? úgy képviselni, hogy abból a falu-
Minden évben, akár többször is Sumonyi Papp Zoltán költõ és A településünkön jellemzõ az el- nak a legtöbb haszna származzon.
terepbejárást végzünk Jánosiban, s rádiósszerkesztõ. öregedés, feladatomnak tartom, Ennek érdekében a kapcsolata-
minden alkalommal elõkerül vala- Szatmárnémeti. 1942. február 5. hogy komfortosabbá tegyem a imat kihasználva, és a megígért és
mi érdekesség is. Így történt ez idén munkában megfáradt idõs embe- megszerzett támogatásokat maxi-
tavasszal, amikor is friss szántáson A sorozat eddigi részeiben mindig rek életét. Az ellátás fejlesztésé- mális mértékben fejlesztésre kí-
bogarásztunk. A talált kõ és cseré- prózaírókról esett szó, itt az ideje, vel több rászoruló nyugdíjas ré- vánom felhasználni, így elõse-
panyagot többszöri fordulóval vit- hogy átváltsak a költészetre, a lí- szére lehet biztosítani ellátást. gítve a munkahelyteremtést és
tem az autóhoz, s jártamban-kel- rára. Mert bizony a magyar köl- Takarítás, kisebb házi munkák, egyben a fiatalok helyben tartását.
temben mindig egy csontdarab tészetben is megjelent Csenger - favágás, télen csúszásmentesítés, Fontosnak tartom a sokkal haté-
került utamba. Mígnem egyik alka- jelen esetben Sumonyi Papp Zoltán udvarrész zöldfelületek gondo- konyabb pályázatfigyelõ és pá-
lommal, valami megérzéstõl vezé- egyik versében. A versnek az adja zása. Temetõjárat indításával het- lyázatíró tevékenységet, mellyel
relve átfordítottam a másik olda- meg az értékét számunkra, hogy a
lára, s akkor láttam, hogy a végén ente lehetõvé vált az idõs embe- bevételhez juttathatom telepü-
költõ Csengerben élt szüleivel jó
egy szabályos lyuk látszik. Persze, reknek, hogy elhunyt hozzátar- lésemet. Célom, hogy hosszú tá-
ideig, bár nem itt született, négy-öt
ezek után felvettem,megállapítot- tozóikat nyughelyükön megláto- von Csengerújfalu pozitív, köve-
évesen került ide szüleivel. Édes-
tam, hogy egy 2,7 cm. átmérõjû és apja a vasútállomáson dolgozott
gassák, illetve közcélú alkalma- tendõ példaként szerepeljen a
3,1 cm. mély lyuk van a rajta. A mérnöki képzettséggel. Az ötvenes zottak segítségével a síremlékek térség települései között.
leletnek, mely marhalábszárcsont- évek közepén kerültek el Csenger-
ból készült a másik vége sajnos hi- bõl, de mindig is jó szívvel emlé- A brüsszeli agg-menház parkja A parkban?
ányzik - az alsó része csodálatosan rint valóban csontkorcsolyát talál- kezik meg városunkról. Vagy felcihelõdve a csengeri, pá-
sima volt, mintha polírozva lett tam, ez a középbronzkorban volt 1962-ben jelent meg elsõ verses- Jól látod, amit látsz? Talpfákból tyodi
volna. Minden kétséget kizáróan használatos, a Kr.e.2000-1500 kötete, majd rádiós évtizedek kö- Van a mellvéd: Fülpösi kis temetõkbõl,
látszott, hogy emberi kéz alakította években, bár még a szarmatáknál is vetkeztek, az Irodalmi Fõosztály Védi a törpe-akác meg a törpe birs Felsorakoznak a Farkasrét tetejére
ki, amelyet a szabályos lyuk, a sima volt hasonló. Tehát a csontkor- vezetõje lett, és 1987-tõl a Rádió- Gyökerének a földet; apámhoz
vágásnyomok bizonyítottak. csolyánk alsó hangon is van 4000- színházat vezette, de eközben köl- Nem is érdekes ez, csak az, hogy a "Teljes a létszám-jelentik - a kram-
Megmutattam a csontot régész sza- 3500 éves. tõi munkássága folyamatos. 1999- talpfa pácsok,
kembereknek, s õk egybehangzóan Választ kaptam a felerõsítés és a ben megjelent Pál Apostol Levelei Olajba itatva, a gömbhegyû villák a
õskori csontkorcsolyának vélték a használatának mikéntjére is. Tehát: CD, Cyryllus Dániel zenekísé- Csak az, hogy az S-alakú kampó- pályakocsin,
tárgyat. Véleményüket elfogadva, a csont két végébe egy-egy vakfura- retével, és a Tizenöt Zsoltár, mely- vasak Melyik ív- szelvényt tetszett
azonban sehogy sem tudtam ezt tot fúrtak, melyekbe egy dugószerû ben Sebestyén Mária énekel. 2002- A repedést összefogják,- kijelölni,
elképzelni, fõképpen a felkötés fát erõsítettek, ami kissé feljebb állt tõl a Magyar Pen Klub ügyvezetõ Ezekben akadt el a fûrész Talpfa-, kavicságy-csere hol
mikéntje volt számomra elképzel- a csont felületétõl. Erre a két kiálló elnöki tisztét tölti be. Csengerben lesz?"
hetetlen. Szerencsés véletlen foly- csonkra egy lapos, deszkaszerûsé- Egy olyan versét idézzük fel, mely- a hátsó udvaron, és
tán a százhalombattai Múzeum get illesztettek, erre álltak. Így már ben régi, gyerekkori csengeri em- Emiatt káromkodtak a könnyebb Brüsszel 1994.május7.
honlapján rábukkantam kiállításuk fel lehetett erõsíteni szíjakkal, lékei szerepelnek, emberek, beny- munkára
egy részletére, ahol hasonló, csak madzaggal a lábbelit. Nem is a mai omások. Az ebben említett Deák- Beosztott pályamunkások Jó lenne Csenger irodalomszeretõ
ép csonttárgyat fedeztem fel. Írtam értelemben véve korcsolyáztak papót szerencsém volt személyesen Pályi Gyula, Apáti Dani, Deák- közönségének személyesen is meg-
az ottani régész szakembernek, leír- ezekkel, hanem a jégre ráállva két is ismerni, a mi kis brigádunknak papó, ismerkedni Sumonyi Papp Zoltán-
tam, fotóval illusztráltam a mi bottal lökték elõre magukat, mintha felügyelõje, amikor is 17-18 éve- Mikor ki maradt otthon nal, akár egy író-olvasó találkozó
csontunk jellemzõit, s választ kér- fakutyáztak volna. A mellékelt sen a vasútnál, nyári diákmun- Élnek e még, így túl a nyolcvanon, keretében a Mûvelõdés Központ-
tem a tárgy rendeltetésére-fõképp illusztráción ezt jól látni. kásként dolgoztunk. Nyolcvanötön, ban - avagy a Könyvtárban.
használatának módjára. A válasz Íme a vers, mely a csengeri S tipegnek-e így valamely agg-
hamarosan megérkezett. Ezek sze- Fábián emlékeit rejti: menházban Fábián László
2010. november CSENGERI HÍRMONDÓ 3.

Dr. Komlódy Miklós, Bokor László,


Csenger régi-új alpolgármestere a Képviselõ-testület új, oktatáspolitikai tanácsnoka
- Az önkormányzati választásokkal lõsségvállalásra és a városi szintû
- Az októberi választásokat kö- oktatáspolitikai tanácsnoki szere- minõség biztosítására. A kulturális
vetõen képviselõtársai Csenger pet vállalt. Milyen feladatokkal életet az ÁMK-hoz tartozó mû-
alpolgármesterévé választották. társul ez a megbízatás? velõdési központ és a városi mú-
Milyen feladatokat fog ellátni az - Legelõször megköszönöm a zeum szervezi. Az elkövetkezõ
elkövetkezõ négy évben? város lakosságának, hogy immár években Csenger kulturális életé-
- Az önkormányzati tevékenység- 8. alkalommal is megtiszteltek ben egységesebb szemléletet kel-
bõl adódóan teendõim igen sok- bizalmukkal, az óriási ellenkam- lene követni és oda kell figyelni
rétûek, de Forján Zsolt polgármes- pány és a rágalmazási hadjárat arra, hogy a Hírmondó és a Városi
ter elsõdlegesen a város verseny- ellenére is képviselõ lettem. Sze- Tv rendezett környezetben mû-
sport ügyeinek koordinálását bízta rintem az új városvezetés, élén ködjenek.
rám, és számít arra, hogy a Forján Zsolt polgármester Úrral, - A gimnázium igazgatójaként mi-
felmerülõ kérdésekben jogi ta- véglegesen megszûnteti a félelmet lyen problémák megoldását tartja
nácsadással járuljak hozzá a pol- és a tisztességtelen kampányolást szükségszerûnek?
gármester és a testület eredményes Csengerben. - A város két nagy oktatási in-
Kérdésére válaszolva Fõszerkesz- tézményének, az általános iskolá-
munkájához.
tõ Asszony, tevékenységem elsõ- nak és a gimnáziumnak sokkal
- A sport területén mire helyezne cserélni, felújítani a vizesblok-
sorban a város oktatási színvo- több együttmûködési pontot kell
hangsúlyt? kokat, valamint új tanmûhelyeket
nyújtani. Ezért arra buzdítanám a nalának javítására, biztos üzemel- találnia, mint eddig. Ápolni kell a
- A csengeriek tudják, hogy az kialakítani. A megújult gyakorlati
fiatalokat, hogy akinek van hozzá tetésére irányul. Ebben fontos szakmai kapcsolatokat (pl. mun-
elõzõ önkormányzati ciklusban is szárny alkalmas lesz a szociális
vonzalma, tanuljon szakmákat, helyet foglal el az intézmények kaközösségi szint) és minél több
felvállaltam a sport ügyét. Amiben gondozók egészségügyi képzésé-
mert nagyon kevés a szakember közötti kapcsolatrendszer megerõ- közös rendezvényen (sport, kul-
segíteni szeretnék, az a biztos re, a cipõipari tanulók és a kõ-
Csengerben. Fiatalként én is vá- sítése, valamint az Oktatási Bizott- turális) kell népszerûsítenünk egy-
anyagi háttér megteremtése, ami mûves tanulók oktatására. További
gyom egy városi uszodára, jó len- sággal szoros együttmûködés ki- más tevékenységét, hisz saját
nem feltétlenül és kizárólagosan terv a belsõ udvar, park rend-
ne, ha a kerékpárutak behálóznák alakítása. A bizottság által meg- érdekünk a fiatalok helyben tar-
az önkormányzat feladata. A gaz- betétele térkövezéssel, parkosítás-
a települést, ha ingyen, vagy jutá- határozott és felvállalt oktatási tása. Már a beiskolázásnál is je-
dasági potenciálokat úgy kell sal, kerítéscserével, valamint egy
feladatok szakmai végrehajtását is lentkeznie kell az együttmûködé-
kiaknázni, hogy a sporttámogatók nyos áron biztosítanánk telkeket a D típusú tornatermet is szeretnénk
figyelemmel kísérem. Fontosnak sünknek. Szeretném, ha az álta-
partnerségnek érezzék a viszonyt, fiatal pároknak, ha kihasználnánk kialakítani. A külsõ sportlétesít-
tartom a reális felmérést, ezért ha lános iskolából a jó képességû di-
vagyis a kérések ne egyoldalúan, jobban a Szamosban rejlõ turisz- mények esetében 200 m-es futópá-
szükséges, külsõ szakértõ igény- ákok is hozzánk jelentkeznének. A
hanem oda-vissza mûködjenek. A tikai lehetõségeket, és kihasznál- lyát és mûanyag pályát tervezünk,
bevételével állapítjuk meg az csengeri gimnáziumban kiváló
szemléletváltást nemcsak ezen a nánk a határ közelségét. míg a kollégiumban szobabõvítés,
egyes oktatási területek szakmai eredménnyel mûködik az emelt
ponton tartom szükségszerûnek, - A határmentiségben milyen le- modernizálás nyújtana megfelelõ
felkészültségét. Az országos mé- szintû gimnáziumi, idegen nyelvi
hanem a sportvezetésben is, ahol hetõségeket lát? komfortérzetet.
rések mintájára, helyi szinten is és informatikai osztály. Iskolánk
- A 120 ezres Szatmárnémeti kö- - Milyen forrás áll rendelkezésre a
jogosan várható el az aktívabb, se- meg kell nézni, hogy a gyerekek elõnye a családias, személyre
zelsége egyszerre rejt magában felújításokra?
gítõ részvétel. milyen képességekkel bírnak. A szabott foglalkozás, és ugyanazt
pozitív és negatív hatásokat. Min- - A fenntartó megyei önkormány-
- Milyen ügyekben segíti jelenleg valós állapotfelmérés már feljo- az anyagot kell elsajátítani a diák-
denképp arra kell törekednünk, zat már tett ígéretet és lesz elkü-
a polgármester munkáját? gosít arra, hogy meghatározzuk a nak, mint máshol. Ráadásul hely-
hogy ne legyünk zsáktelepülés. lönített forrás a beruházások egy
- A választások óta a csökkent rövid és hosszú távú teendõket. ben vagyunk. A gimis osztály mel-
részére, a többit pedig más te-
munkaképességûeket foglalkoz- Elemi érdekünk, hogy kiépítsük a Tapasztalataim szerint a legna- lett jövõre is indítjuk a szakkö-
rületrõl kívánjuk bevonni.
tató szociális foglalkoztató létre- Csenger - Óvári összekötõ utat, és gyobb probléma az alapkészsé- zépiskolai belügyi-rendészeti osz-
- A városra és az intézményekre
hozásán fáradozunk. Szintén a jó lenne, ha megindulna a tö- geknél (írás, olvasás, számolás) tályokat, itt testnevelésbõl alkal-
vonatkozó elképzelések megva-
munkahelyteremtést szolgálja a megközlekedés Óvárin keresztül jelentkezik. Sokakkal ellentétben massági vizsgát tesznek a felvé-
lósítására milyen esély lesz 2011-
napokban megalakult szociális Szatmárnémeti irányába. Így lá- nem hiszem, hogy a kísérleti jel- telizõk. Emellett indul a szakisko-
ben?
szövetkezet, amelyhez TÁMOP- tens módon be lehetne vonni legû pedagógiai módszerek ebben lai képzésünk a már említett sza-
- A költségvetés most áll össze. Az
os pályázat keretében az indulásra Csengerbagost, Óvárit, Vetést és a az esetben hatékonyak lennének. kokkal és az 5. évfolyamon a két
oktatási intézmények mûködé-
az állam 20-50 millió forintos határ melletti kistelepülések vásár- Hatékonyabbnak, vagy legalább éves agrár-közgazdasági és árufor-
sében mindenképp a mutatószá-
keretet biztosít. A szövetkezet lóerejét a városba. Emellett az olyan hatékonynak tartom a min- galmazó technikus, valamint az
mok (létszám és egyéb, állami
mezõgazdasági termékeket nem intézményhálózatra is jó hatással dennapos gyakorlást, fejlesztõ egy éves pedagógiai asszisztens
támogatáshoz szükséges mutatók)
állítana elõ, de ilyen jellegû szol- lehet a földrajzi adottság. A ma- foglalkozást. Tanácsnokként na- képzésünk. Az általános iskola az
fognak szerepet játszani, valamint
gáltatásokat nyújthatna. A pályá- gyar oktatás presztízse még min- gyobb hangsúlyt szeretnék fektet- utóbbi években teljes felújításon
a szakminisztériumi elképzelések
zatot olyan formában adjuk be, dig jó, ezért számolhatunk azzal, ni a testvérvárosi kapcsolatokra, ment keresztül. Eszközellátottsá-
is befolyásolhatják a jövõ évet.
hogy azzal természetesen ne te- hogy a középiskolánkba pár éven valamint a sport és kulturális élet ga, épületeinek állapota a 21.
Mindenesetre Csenger oktatás-
remtsünk versenyhelyzetet a Vá- belül a határon túlról is érkeznek átgondolt fejlesztésére is. századnak megfelelõ, pedagógusai
politikája, a fejlesztés és mû-
rosüzemeltetési Kft-vel szemben. diákok. A munkavállalás is jó al- - Csenger oktatási feltételeit mi- rengeteg képzésen vettek részt. Itt
ködtetés jó kezekben van az agilis
- Két olyan elképzelést említett, ben javítaná még? a cél a szakmai minõség megtar-
ternatívának tûnt, bár most ez a intézményvezetõknek, és a Kép-
ami a munkahelyteremtéssel függ - A szellemi fejlõdéssel párhuza- tása és folyamatos emelése. A
terület stagnál, mert Romániát is viselõ-testület segítõ hozzáállásá-
össze. Az elmúlt évek tapasztalatai mosan kellene a gyerekek egész- gimnázium épületei viszont meg-
elérte a gazdasági válság. A ha- nak köszönhetõen.
alapján, mit tart még a várost elõ- séges, fizikai fejlõdésének is vég- újulásra várnak. 2011-ben szeret-
tárok átjárhatósága hozza magával
revivõ legfontosabb célkitûzések- bemennie. Sajnos a testnevelõ ta- nénk a nyílászárókat, burkolatot -mjb-
a negatívumokat is (lásd bûnözés),
nek? nároknak nagyon nehéz feladata
de ezt is a javunkra kell fordítani.
- Elsõ helyen és egyértelmûen
továbbra is a munkahelyteremtést,
Arra kell törekedni, hogy a város
van, mert a mai családokban hát-
térbe szorult a mozgás. A gye-
100 éves Gyuri bácsi
jó közbiztonságának fenntartása rekek egészségtelenül táplálkoz-
mert beszélhetünk mi infrastruk-
érdekében a rendõri létszám a hoz- nak, nem sportolnak, nem ismerik
turális fejlesztésekrõl, az életkö-
zájuk tartozó családokkal együtt az alapvetõ higiéniai szabályokat,
rülményeket, városi komfortér-
maradjon meg Csengerben. sokan vázrendszeri, lábboltozati
zetet javító szolgáltatásokról, ha
- Mit vár az elkövetkezõ négy évtõl problémákkal küszködnek.
nincs fizetõképes kereslet. Persze
ha ez megvan, akkor jó lenne több és a megfiatalodott képviselõ-tes- Az úszásnak épp ezért kiemelt
pénzintézet, modern posta, a be- tülettõl? szerepet kellene biztosítanunk.
tegeket ellátó, gazdaságilag is - Építõ jellegû politizálást, ami kö- Ezért nélkülözhetetlen egy tan-
fenntartható járóbeteg-szakellátó zös gondolkodást feltételez. Teljes uszoda létrehozása, aminek a meg-
központ, több üzlet és szolgáltatás. szemléletváltást mind az intéz- valósulására az elkövetkezõ évek-
Minden, amitõl városiasabbá vál- mények és az önkormányzat kö- ben reális esélyt látok.
hatunk. zötti, mind az önkormányzaton be- - A sportélet és a kultúra területén
- Fiatalként Ön szerint mire lenne lüli kommunikációban és kapcso- milyen változásokat érez indokolt-
szüksége a csengeri fiataloknak latrendszerben. Én egy olyan nak?
ahhoz, hogy helyben maradjanak? Csengert szeretnék négy év múlva - A városi sport irányítását véle-
látni, ahol van munkahely, ahol a ményem szerint át kell szervezni.
- Megint csak a munkahelyekkel
családok jól élnek, jól érzik ma- A versenysport megszervezését Samu György bácsit köszöntötte Forján Zsolt polgármester, a Népjóléti
kezdeném. A város diplomás állás-
gukat és büszkék arra, hogy csen- egy szabadidõ és versenysportért Intézmény öregotthonában. Gyuri bácsi Császlóban születet 1910. október
helyei korlátozottak, nem tud min-
geriek. felelõs emberre bíznám, aki ko- 18-án. Fél lábát érszûkületi problémák miatt korábban már amputálták, de
den fõiskolát, egyetemet végzett a dolgozók véleménye szerint jó egészségi állapotnak örvend. Mindezt
ordinátori feladatot látna el, va-
fiataljának biztos megélhetést -mjb- lamint oda kell figyelni a fele- bizonyítja, hogy a számára rendezett összejövetelen dalra is fakadt.
4. CSENGERI HÍRMONDÓ 2010. november

Fizikai kísérletek és játékok az


általános iskolában
2010. november 8-tól 12-ig a
"Petõfi Sándor" ÁMK Álta- Határon átnyúló úthálózat közösségi
lános Iskolája adott helyt
annak az interaktív fizikai kiál-
hozzáférésének fejlesztések program projektzárója
lításnak, mely a Kossuth úti 2010. október 26-án 12 órai kez- gerújfalu közúti infrastruktúra fel- információkért kérjük, látogassák
épület kis tornatermében reg- dettel a Csengerújfalu és Majtény újítása dokumentációjának elkészí- honlapunkat.
polgármesteri hivatalainak veze- tése, tájékoztatás. Általában véve, a jelenlegi fejlett-
gel 8:00 órától délután 16:00 tõsége és a projektcsapat a Tevékenységük fõ eredménye a ségi szinten a meglévõ regionális
óráig várta a tisztelt érdek- HURO/0801/149 "Határon átnyúló közúti infrastruktúra felújítása elsõ infrastruktúra a közösségek szükség-
lõdõket, gyerekeket és felnõt- úthálózat közösségi hozzáféré- szakaszának megvalósítása, mely leteit csak minimális színvonalon
teket egyaránt. sének fejlesztése" címû projektet elõsegíti a határon átnyúló utak képes kiszolgálni, a befektetések
lezárták. Az eseményen jelen elérhetõségét, illetve a két helység több évtizedes krónikus alulfinan-
A gyakorlati elemeket is tartal- voltak Majtény és Csengerújfalu belsõ útjainak korszerûsítéséhez szírozása eredményeként jelen-
mazó tárlat a tanulók újszerû hivatalainak vezetõi és a projekt szükséges mûszaki dokumentáció tõssé vált a korszerûsítések finan-
ismeretszerzését, a fizika csapata. elkészítése, mivelhogy ezek az szírozási igénye akár közúthálózat-
tudományának megszerette- A Magyarország - Románia Ha- utak biztosítják a megyei /orszá- ról, akár vasútról van szó. A közúti
tését, továbbá a fizika - mint a táron Átnyúló Együttmûködési gos/ európai úthálózatokhoz való infrastruktúra hiányától szenvedõ
Program 2007 - 2013 keretében csatlakozást. Közbeszerzési eljá- határmenti megyék, köztük Szat-
mindennapjainkban folyton Majtény Község Helyi Tanácsa rással szerzõdtettek egy szakértõi már és Szabolcs - Szatmár - Bereg,
jelenlévõ társ - törvényszerû- 20.) OM rendelete által - biz- benyújtotta a "Határon átnyúló út- céget, mely kidolgozta a meg- európai pénzforrások megpályá-
ségeinek ismertetését és a kis- tosít nekünk, szakos tanárok- hálózat közösségi hozzáférésének valósíthatósági tanulmányt és a zásával próbálnak megfelelõ élet-
diákok rendhagyó élmé- nak ahhoz, hogy igazán meg- fejlesztése" címû pályázatát. Ennek mûszaki tervet 30 km belsõ úthá- körülményeket biztosítani, külö-
szerettethessük a sok szem- megfelelõen, 2009. október 30-án lózat korszerûsítéséhez a két nösen falusi környezetben, ahol
nyekkel való gazdagítását volt írta alá a finanszírozási szerzõdést településen. nagy volumenû közmunkálatok
hivatott szolgálni. Az Álta- pontból kivételes termé-
a Szerzõdõ Hatóság és a ked- A projekt elsõ részében két kerek- elvégzése szükséges. Majtény és
lános Iskola vezetõsége kapva- szettudományt. Mindezekbõl vezményezett (Majtény Község asztal találkozót szerveztek, egyet Csengerújfalu lakosai számára
kapott az alkalmon, mikor következik, hogy a mai ma- Helyi Tanácsa). Ebben a projekt- Majtényban és egyet Csengerúj- nagy jelentõséggel bír ezen tele-
gyar közoktatás felsõoktatási ben partner Csengerújfalu volt a faluban. A kerekasztal találkozók pülések közúti infrastruktúráinak
tudomásunkra jutott, hogy partner. A pályázat összköltség- megteremtették a határmenti köz- korszerûsítése a megyei /országos/
Newton világának ily módon rendszerében fizikus hiány is
vetése 111.262,60 Euro, melybõl igazgatási intézmények közötti európai úthálózatok elérhetõsé-
történõ prezentálására nyílik van. Az említett okok miatt 84.412,60 Euro (85% ERFA hoz- know-how átadás kereteit. A ta- gének biztosítása érdekében, mi-
lehetõség Gyenes János, váci "igazgató-pedagógusként" kie- zájárulás, 13% állami hozzájárulás lálkozók konkrét jelleget kaptak, a velhogy az európai közúthálóza-
fizikus kollégám közremûkö- melt prioritásként kezelem az és 2 % önerõ) a projekt vezetõ part- beszélgetések során általában a thoz csatlakoztatott hatékony
ilyen jellegû ismeretterjesztõ nert illette meg, vagyis Majtény közszolgáltatásokkal, konkrétan közlekedési infrastruktúra nemcsak
désével. Község Helyi Tanácsát, 26.850 pedig a közlekedéssel kapcsolatos a térség gazdasági versenyképes-
(http://www.elme.uw.hu) formák felkutatását és iskolai Euro (85 % ERFA hozzájárulás, 10 sajátos információkra koncentrál- ségének növeléséhez és a befek-
Ezúton is szeretném kifejezni foglalkozások körébe való % állami hozzájárulás és 5 % tak. A két kerekasztal találkozón tetõk idevonzásához járul hozzá,
köszönetemet a Mûvelõdési emelését. Számunkra - fiziku- önerõ) pedig a határon túli projekt összesen 79 személy vett részt. hanem elõsegíti az európai gaz-
sok számára - a cél egyrészt partnert, vagyis Csengerújfalu Hasonlóképpen megszerveztek dasági integrálódást is, a belsõ pia-
Központ dolgozóinak, amiért Község Önkormányzatát. A projekt négy határon átnyúló gazdasági con belül pedig új tevékenységi
koordinálták az öt napos prog- az, hogy Newton csodálatos
idõtartama 12 hónap volt: 2009. találkozót érdeklõdésre számot területek fejlesztését teszi lehetõvé.
ram eseményeit és szervezték világáról ne csak olvashas- 11.01-2010. 10.31. tartó gazdasági ágazatokban: falu- Az infrastrukturális témájú projek-
a kiállításra érkezõ - térségünk sanak gyermekeink, hanem mi A projekt átfogó célja a társadalmi- turizmus (2010. június 11. - Csen- tek végrehajtási költségei nagyon
pedagógusok - a szó szoros gazdasági vonzerõ és a határon át- gerújfalu), kereskedelem (2010. magasak, a helyi költségvetési for-
iskoláiból, de a határon túli, nyúló mobilitás mértékének növe- június 16. - Csengerújfalu), mezõ- rások pedig nem elégségesek a
Szatmárnémetibõl is érkezõ - értelmében - kezükbe adhas-
lése a határmenti térségben. Konk- gazdaság (2010. június 9. - Maj- szükséges költségek fedezésére,
tanulócsoportok látogatásait suk a tudományt, mint jövõ- rét céljai a közúti infrastruktúra tény) és szolgáltatások (2010. ezért a beruházások idõbeni üte-
felélénkítve és színesítve ezzel beni boldogulásuk zálogát. fejlesztésének támogatása a Maj- június 14. - Majtény) valamint két, mezése válik szükségessé. Reális
Mérlegelvén a novemberi "fi- tény-Csengerújfalu határövezetben mûszaki témájú kerek asztal ta- megoldást jelenthet vissza nem
a Kossuth úti épületünk tor- és a Majtény-Csengerújfalu hatá- lálkozót Majtényban (2010. február térítendõ európai pénzalapok meg-
natermének mindennapjait. zika-hét" eredményeit, tapasz-
ron átnyúló kereskedelmi kapcsola- 25.) és Csengerújfaluban (2010, pályázása.
Jómagam két vonatkozásban is talatait Isaac Newton (1642- tok fejlesztése a közutak minõsé- február 24.). A kiválasztott négy
érintett voltam ezen fizikai 1727) egyik gondolata fogal- gének javításával. gazdasági terület a két közösségre David Gheorghe, Polgármester
kiállítás kapcsán. Nem csak, mazódott meg bennem: A projekt célcsoportját a két part- jellemzõ tevékenységi terület. A Zsiga Mihály, Polgármester
"Tudásunk egy csepp, amit ner helység lakossága képezi: román és magyar befektetõk közöt-
mint ÁMK és Általános Iskola Csengerújfalu 892 fõ és Majtény ti találkozóknak tapasztalatcsere "Ezen anyag tartalma nem
igazgató, hanem mint aktív nem tudunk, az egy egész 4328 fõ, valamint a térség meglévõ szerepe volt, ehhez társult a képviseli szükségszerûen az
fizika tanár is szívügyemnek óceán." Az ÁMK Általános és a potenciális gazdasági szerep- találkozók határon átnyúló jellege. Európai Unió hivatalos álláspon-
tekintem a tudomány ily mó- Iskolájának vezetése bátran lõi, társadalmi-kulturális intézmé- A négy gazdasági találkozón 177 tját."
kijelentheti, hogy - jelen nyek a térségbõl: iskolák, óvodák, személy vett részt két szomszédos "Continutul acestui material nu
don történõ prezentálását a fel- egészségügyi egységek, közszol- megyébõl (Szatmár és Szabolcs- reprezintá in mod necesar pozitia
növekvõ nemzedék részére. kezdeményezés megvalósítása
gáltató egységek. Fõ tevékenység- Szatmár-Bereg). Ugyancsak a pro- oficialá a Uniunii Europene"
Mivel két 8. osztályt tanítok által - érdemben sikerült csil- csomagok: elõkészítés, projekt me- jekt keretében készült el Majtény
heti rendszerességgel, tudom lapítanunk tanulóink tudáss- nedzsment, ágazati határon átnyúló község kétnyelvû honlapja www.huro-cc.eu
zomját "egy csöppnyi fizikai együttmûködés, Majtény és Csen- (www.primariamoftin.ro), további www.hungary-romania-cbc.eu
azt, hogy relatíve kevés az óra-
szám amelyet az Oktatási Mi- ismerettel".
Két ország, egy cél, közös siker! • Doua tari, un scop, succes somun!
nisztérium - a 17/2004. (V. Kazamér Tibor

Nagy Levente - kisiskolás rajztehetség megyei 1. hellyel Betöréshullám a városban


November 11-én éjszaka ismeret- letének egyik szertárába törtek be.
vel. Nemcsak órákon, hanem otthon A pályamûvek témája: A Natura len tettes, vagy tettesek hatoltak A helyiségen található ablaküveg-
is szívesen ölti képekbe gondola- 2000 területek természeti értékei be a városi könyvtárba. Feltehe- et betörték, a bent található szek-
tõen az egyik ablakon keresztül rények zárait fölfeszítették. Egy
tait. Kisgyerekkora ellenére fog- és/vagy veszélyeztetettsége Sza-
bejutva, a könyvtárban található elektromos kávéfõzõt, és egy régi
lalkoztatja a környezetvédelem bolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár számítógépek alkatrészeit, merev- diavetítõ készüléket vittek el.
így indult a Szabolcs-Szatmár- megyékben. lemezeket és memóriát tulajdoní- November elsején éjszaka az is-
Bereg Megyei Területfejlesztési Levente 2. b-ként a kisiskolás (1- tottak el. Egy gépet, melyen a tel- kola konyhájának épületébe is
és Környezetgazdálkodási Ügy- 4 osztály) egyéni kategóriában jes könyvtári állomány elektroni- betörtek. Ugyancsak egy ablakon
nökség, valamint a Szatmár Me- pályázott 2000 CIÁN címû alko- kus formában szerepelt elvittek, keresztül behatolva - ami egyéb-
gyei Környezetvédelmi Ügynök- tásával. öt számítógépet, köztük egy ként a mellékhelyiség ablaka volt
ség a Magyarország-Románia A Megyeháza Bessenyei ter- szervergépet megrongáltak. A kár - számítógépet, kávét és csoko-
Határon Átnyúló Együttmûködési mében tartott díjátadó ünnepsé- értéke megközelítõleg 250-300 ládét tulajdonítottak el. A rend-
Program 2007-2013 keretén belül gen a szakértõkbõl álló zsûri dön- ezer forint. A rohamos léptékben õrség kéri, ha valakinek megvá-
megvalósuló, "Határon átnyúló tése alapján I.helyezett lett. fejlõdõ számítástechnika világá- sárlásra kínálják föl ezeket az
kampány a természeti értékek Munkájához gratulálunk, és to- nak sajátossága, hogy az eltulaj- eszközöket, vagy valamilyen in-
donított alkatrészek felhasználási formációval tudnak szolgálni,
megóvásáért ( Szabolcs-Szatmár- vábbi sok sikert kívánunk!
területe korlátozódik. Az õszi azok jelentkezzenek a csengeri
Bereg és Szatmár megyékben)"
szünet ideje alatt, november else- rendõrõrsön telefonon vagy sze-
Nagy Levente második éve tûnik címû HURO/0801/097 projekt A 2. b osztály tanulói je és hetedike között, a "Petõfi mélyesen.
ki diáktársai közül rajztehetségé- keretében rajzpályázaton. és pedagógusai Sándor" ÁMK Kossuth úti épü-
2010. november CSENGERI HÍRMONDÓ 5.

Atlétika - duatlon
Rövid ideig tartott atlétáinknak a Riskó Anett és Balázs Bernadett)
vakáció, a felkészülést a közelgõ ezüstérmesként a dobogó máso-
versenyekre tekintettel már július dik fokára állhatott, sõt Juhász
Csengeri iskola-felújítási program - 414 millió forintos beruházást végén elkezdték heti 4-5 alkalom- Leila egyéniben is elérte ezt, így
valósított meg Csenger Város Önkormányzata mal. Meg is lett ennek eredmé- két ezüstérem díszlett nyakában.
A beruházás keretében megvalósí- helyezésére biztosított lehetõséget. korszerûsítési munkálatok a TRIS- nye, mert a szeptember 26-án A IV. kcs. lánycsapat (Szabó
tott szamosbecsi tagóvoda mûszaki A döntés alapján önkormányza- KELL Kft. (Budapest) tervei alap- Nyíregyházán megrendezett duat- Kitti, Szabó Zsófia, Lakatos And-
átadásával befejezõdött a csengeri tunknak lehetõsége nyílt, az egyes ján, a Lõrinci Építõ és Fõvállalkozó lon megyei döntõbõl 30 kiváló rea, Paládi Bernadett) volt a leg-
Iskola-felújítási projekt. A projekt támogatható költségek visszahe- Kft. (Budapest) kivitelezésében diákunk jutott tovább, és így eredményesebb, erõszakos és ki-
az Európai Unió támogatásával lyezésére, mindösszesen 233 271,- valósult meg. népes csengeri mezõny várta az merítõ hajrában megvédték tava-
valósult meg, melynek során mint- Ft elszámolható összköltség ere- országos megmérettetést. lyi bajnoki címüket, és a Diák-
egy 394 millió forint nagyságrendû jéig. A visszapótlást követõen a A Petõfi Sándor ÁMK-hoz tartozó A duatlon országos döntõt Kar- olimpia Bajnokcsapatának címét.
európai uniós támogatási forrás fel- projekt 393 581 037,- Ft támo- szamobecsi tagóvoda, projekt cagon rendezték október 16-án. Itt Szabó Kitti egyéniben a 2. he-
használására került sor, a társult gatás mellett, 414 295 828,- Ft keretében történõ megvalósítása 56
Diákjaink jó formában voltak, lyen végzett, így õ is két érem
önkormányzatok közel 21 millió összköltséggel valósulhatott meg. 410 ezer forintos költségelõirány-
forintos pénzbeli hozzájárulása A projekt során a csengeri Petõfi zat figyelembe vételével, 2009. már csak a bicikliknek kellett tulajdonosa lett.
mellett. Sándor ÁMK felsõ tagozatos iskola októberében elkezdõdött. A pro- defekt és mûszaki hiba nélkül ki- Ugyanebben a korcsoportban a
Csenger Város Önkormányzat épületének korszerûsítése, felújítá- jektköltségekbõl az Óvoda épí- bírni a versenyt. A mezõny igen fiúcsapat a dobogó legmagasabb
Képviselõ - testülete 2009. február sa, az energiahatékonyságot növelõ tésére elszámolható költségekhez a népes volt, korcsoportonként 50- fokára állhatott, õk már a negye-
26. napi ülésén döntött, az Új fejlesztése valósult meg, a komplex Támogató 53.590 eFt támogatást 90 fõ állt rajthoz. dik alkalommal nyerték el a baj-
Magyarország Fejlesztési Terv akadálymentesítés szempontrend- biztosított. Ezen költségkeret ter- Egyéni versenyzõink közül nokcsapat címet (Juhász Balázs -
Észak-Alföldi Operatív Program tá- szerének figyelembe vétele mellett. hére valósulhatott meg a PALLÉR- Adorján Márk (7.a) a 9. helyen 2.hely, Székely Gergõ-8.hely,
mogatási rendszeréhez, "A Csenger A beruházás során részleges akadály- 2 Kft. (Csenger) építész tervei futott a célba, õ érte el a legjobb Páskuly Gergõ-5.hely, Ecsedi
Város Önkormányzat Petõfi Sándor mentesítés történt a konyha, ét- szerint az építési beruházás, vala-
eredményt. Borbély Viktória (3.t), Gábor-10.hely)
Általános Mûvelõdési Központ és kezde épületében, ahol akadály- mint kerülhettek beszerzésre min-
Könyvtár, Pedagógiai Szakszol- mentesített illemhely került kiala- dazon berendezések, bútorok és Kõrösi Barbara (3.a), Végh A versenyzõ 59 iskola közötti
gálat integrált oktatásának fej- kításra. Az iskolaudvaron akadály- fejlesztõ eszközök, melyek a szak- Anasztázia (5.b), Simon Imre pontversenyben a csengeri Petõfi
lesztése, infrastrukturális beruhá- mentes parkolók kerültek kijelö- mai munka magas színvonalon (5.b) és Busák Alex (7.a) a közép- Sándor ÁMK a 2. helyen végzett,
zás és eszközbeszerzés" címû, lésre, valamint megvalósult a biz- történõ ellátásához szükségesek. mezõnyben végeztek. ezért mindenképpen dicséret illeti
ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0030 jelû tonságos kerékpár tároló is. A Az építés-kivitelezésre vonatkozó Az I. korcsoportban leánycsa- az összes versenyzõt. Köszönetet
második körös pályázat benyúj- fejlesztés eredményeként egy új közbeszerzési eljárás eredménye- patunk (Adorján Zsanett, Gaál kell mondani Jáger Sándor vál-
tásáról, valamint a beruházás költ- multifunkcionális sportpályával bõ- ként a CSER-ÉP-KER Kft.-vel Nikoletta, (2.c) Szedlacsek Csen- lalkozó úrnak, hogy rendelkezé-
ség forrásösszetételének jóváha- vült az iskola sportudvara, valamint (Csenger) került megkötésre az ge, Viski Fanni (1.t) kimagasló sre bocsátotta azt a platós kis-
gyásáról. megvalósult a kerékpáros KRESZ építési vállalkozási szerzõdés. A
eredményt elérve az 5. helyen buszt, amellyel a kerékpárokat
A benyújtott pályázatot a Regi- tanpálya is. Vállalkozási szerzõdés szerinti
onális Fejlesztési Programok Irá- Az integrált oktatás feltételrend- 2010. július 31. napi befejezési végzett. szállították.
nyító Hatóságának vezetõje, 2009. szerének biztosítása céljából SNI határidõre az építés-kivitelezés Fiúcsapatunk (Barcsay Dávid, Az Ady Endre Gimnáziumot Ga-
június 10. napján kelt értesítése oktatás és tartalmi fejlesztõ eszkö- megtörtént, augusztus 6-án a mû- Szedlacsek Ákos, Cséke Martin, ál Viktor képviselte, aki a VI. kcs.
alapján, 393 359 429,- Ft csökken- zök kerültek beszerzésre, valamint szaki átadás-átvételi eljárás ered- Riskó Dávid) a 10. helyre hozta fiúknál a 8.helyen ért a célba.
tett támogatási összeggel, támo- az 1200 adagos konyha elavult ményesen befejezõdött, a létesít- fel magát. Gaál Izabella a csengeri iskolá-
gatásra érdemesnek ítélte, mely eszközállománya több mint 10 mil- mény rendeltetés szerû használatra A II. korcsoportban csak fiú- sokkal készült, de már a Vasvári
döntés alapján a Támogatási Szer- lió forint értékû új eszközzel és alkalmas állapotba került. csapatunk indult (Juhos Viktor, Gimnázium színeiben, õ az V.
zõdés 2009. július 9. napján aláírás- berendezéssel került kiváltásra. A 2010. szeptember 3. napi - Székely Benedek, Papp Richárd, kcs. leányoknál elsõként ért
ra került. A Magyar Köztársaság A csengeri beruházási helyszíneken sajtótájékoztatóval egybekötött -
Szabó Tamás), s egy részük célba, a dobogó legmagasabb
Kormánya válságkezelõ programja a mûszaki átadás-átvétel 2009. projekt záró rendezvényen ün-
célkitûzéseinek megvalósítása ér- õszén megtörtént, így az oktatás nepélyes keretek között is átadásra újoncként helyt állva a 11. helyen fokán aranyozta be felkészülését.
dekében - egyes meghatározott már a megújult épületegyüttesben került az új óvoda épülete, és a pro- végezett. A diákokat Papp Szilárd test-
elszámolható összköltségek vissza- kezdõdhetett meg. A felújítási, jekt zárása is megtörtént. A III. kcs. leányok csapata nevelõ készítette fel, neki is
(Juhász Leila, Kõrösi Klaudia, feltétlenül gratulálni kell.

A Mátészalkai Rendõrkapitányság közleménye Ismét lejtmenetben az ifik


A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vevõk. Gyermekváros lakói, a ne- szolgáltatásokról az alábbi téma-
Az elõzõ számban még ifis sike- eredmények.
Rendõr-fõkapitányság, mint fõpá- velõszülõk részére, melynek fõbb körökben: a.) családon belüli erõ-
lyázó és a Mátészalkai Rendõrka- tematikája: a.) gyermek- és ifjú- szak, b.) áldozattá válással kap-
rekrõl számolhattunk be, remény- Csenger - Nyírcsaholy 1-4
pitányság, mint megvalósító szer- ságvédelem, b.) áldozatvédelem, csolatban az áldozatsegítés lehe- kedve, hogy végre magára talál- Tiszakóród - Csenger 2-1
vezet, valamint a konzorciumi e.) drogfogyasztás és kábítószer- tõségei, c.) az anyagyermek segí- nak a fiúk. Sajnos nem így történt Csenger - Szatmárcseke 2-1
tagok, mint együttmûködõ part- bûnözés megelõzése, d.) megelõzõ tõotthon szolgáltatásai, d.) a krí- ismét leszállópályára kényszerült Gelénes - Csenger 2-1
nerek bevonásával "A SZAT- vagyonvédelem, e.) a körözési zis központ szolgáltatásai, e.) a a csapat, elmaradtak a várt jó Csenger - Nyírmeggyes 4-1
MÁRI KISTÉRSÉG TELE- munka revíziója eltûnt kiskorúak nõk és idõskorúak ellen elkö-
PÜLÉSÉINEK BIZTONSÁGÁ-
ÉRT" címû pályázatán eredménye-
ügyeiben, f.) telefontanú prog-
ram, g.) közlekedés biztonság és
vetett támadások megelõzése, va-
lamint a fentiekhez kapcsolódó Kézilabda
sen vett részt. A három fõ kompo- baleset-megelõzés. elérhetõségek ismertetése, f.) va- Lassan befejezõdik a megyei ké- Eddigi eredmények:
nensû pályázat HAZÁNK KÖZ- gyonbiztonság megóvása, g.) köz- zilabda bajnokság, de még nem október 18. Tiszalök - Csenger
BIZTONSÁGI PROGRAMJÁ- A projektben résztvevõ együttmû- lekedésbiztonsági és baleset-meg-
sok jót lehet a csapatunk szerep- 10-0 (csapatunk nem utazott el)
VAL összhangban került elké- ködõ partnereink és az elõadások elõzési ismeretek, h.) az iskolák
lésérõl elmondani. A tabellán október 24. Nyíregyháza Tanár-
szítésre. Az egyes települések köz- helyszínei: tanárai, nevelõi, tanulók szülei
biztonságának javítását célzó 1./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Me- részére gyermek és fiatalkorú- nulla ponttal az utolsó helyen képzõ - Csenger 45-24
együttmûködéshez kapcsolódó tá- gyei Önkormányzat, Gyermek- akkal kapcsolatos probléma- veszteglünk, de mint Balogh At-
október 30. Csenger - Demecser
mogatások elnyeréséhez a konzor- védelmi Központ (Gyermekvá- körök megvilágítása és a nem tila megbízott játékosedzõ el-
21-31
ciumi partnerek, szinte példa nél- ros) kívánt jelenségek idõbeni felis- mondta, új csapat kezd épülni, és
küli, összefogásról tettek tanúbi- Mátészalka Szakképzõ Iskola és meréséhez szükséges informá- ez a hullámvölgybõl való kilábo- november 6. Csenger - Kisvárda
zonyságot. A Belügyminisztérium Kollégium Intézményei: ciókról tájékoztatás. A "biztonsági lást jelentheti. 29-42
által kiírt és elnyert pályázat meg- 2./ Déri Miksa Szakközépiskola tanácsadói szolgálat" 2010. novem-
valósítására kapott támogatás: és Szakiskola ber 4-tõl minden szerdai napon 09- Csenger Város Önkormányzata és a "Petõfi Sándor" ÁMK
5.616.725,- Ft, 3./Gépészeti Szakközépiskola 11 óráig érhetõ el az érdeklõdõk dolgozói és diákjai nevében szeretettel hívjuk és várjuk
4./ Képes Géza Általános Iskola számára. Önt, Kedves Családját, Barátait és Ismerõseit
A projekt 3, komponensének meg- 5./ Széchenyi István Általános Hatóságunkhoz a nyugdíjas klu-
valósítása során a Mátészalkai Ren- Iskola boktól eddig érkezett felkéréseket KARÁCSONYI HANGVERSENYÜNKRE ÉS KÖZÖS
dõrkapitányság területén a gyer- 6./ Móricz Zsigmond Általános továbbra is teljesítjük elõzetes GYERTYAGYÚJTÁSRA A VÁROS FENYÕFÁJÁHOZ!
mek- és fiatalkorúak, valamint az Iskola egyeztetés alapján az alábbi té-
idõsek sérelmére elkövetett bûncse- makörökben: a.) a nõk és idõsko- Közremûködnek:
lekmények megelõzése érdekében A Mátészalkai Rendõrkapitányság rúak ellen elkövetett támadások - Az általános iskola énekkara,
tájékoztatókat, elõadásokat, film- épületében (4700 Mátészalka, Jó- megelõzése, valamint a fentiekhez - "Orfeusz" Csenger Város Önkormányzatának
vetítéseket tervezünk bemutatni zsef Attila u. 1-3. Fáz. 2.) szám kapcsolódó széleskörû jogszabá-
Mûvészeti Egyesülete
2010. november-december hónap- alatti hivatali helyiségében, heti egy lyi ismeretekrõl tájékoztatás
ban. Ezen tájékoztatókat az in- alkalommal az erre a célra beren- tartása, az intézményi elérhe- - Az általános iskola mazsorette csoportja
tézményekkel egyeztetett és késõbb dezett helyiségében ingyenes és tõségek ismertetése, b.) vagyon- Helyszín: Petõfi Sándor Általános Iskola aulája
meghirdetett idõpontokban össze- fenntartható "biztonsági tanácsadói biztonság megóvása, c.) köz-
sen hat alkalommal tervezzük szolgálatot" tervezünk mûködtetni, lekedésbiztonsági és baleset-
Idõpont: 2007. december 20-án (hétfõ) 17.00
bemutatni az általános iskolai tanu- ahol tájékoztatjuk az érdeklõdõket megelõzési ismeretek. Megtisztelõ részvételére - közös adventi együttlétünkre - feltétlenül számítunk!
lók és tanárok, nevelésben részt- a helyben elérhetõ áldozatsegítõ Mátészalka Rendõrkapitányság Tisztelettel: ÁMK vezetése
6. CSENGERI HÍRMONDÓ 2010. november

Közel a célhoz...
A bajnokság beindulásakor még forgott veszélyben. Nemsokára tehát meg potyaízû találatukat (3- egy 11-est, és ezzel Cseke kie- oroszlánként ugrottak nekünk.
kifejezetten az volt a cél, hogy Lakatos lövése csattant a kapufán. 0), és még a szünet elõtt nem gyenlített (1-1). Szünet után lát- Csapatunk már az ötödik percben
csapatunk a középmezõny élvo- Kezdtünk reménykedni, ehelyett sokkal az ötös sarkáról lõtték léc ványos gólparádéval gyorsan tisz- teljesen kettészakadt, hat ember
nalában végezzen mindenképpen. a 45. percben egy szinte félpá- alá a soron következõt (4-0). táztuk az erõviszonyokat. Szilá- volt elõl, négy hátul - a középpá-
De aztán kezdtek jönni a jó ered- lyáról megeresztett lövést rosszul Ez az eredmény már kiütésjellegû gyi S. kezdte, aki Lakatos bea- lyán ettõl átjáróház lett. Sem a
mények, és máris a dobogó har- számított ki kapusunk, s ismét a volt, a szünet utáni szerkezeti vál- dását élményszámba menõ olló- csatáraink, sem a védelmünk fi-
madik fokán találtuk magunkat. vendégeknél volt az elõny (1-2). toztatásaink sem tudtak játékun- zással bûvészkedte be az 50. noman szólva nem állt a helyzet
Amint mondják, evés közben jön Nagy elszántsággal kezdtünk szü- kon változtatni, támadásaink percben (2-1). Innentõl szinte a magaslatán, és így már a 10. perc-
meg az étvágy, és már ezt éreztük net után, a 60. percben szép tá- meggyõzõdés nélkülivé, kishitûvé közönségnek játszva sorra hagy- ben két góllal vezettek. Aztán
jogosnak. Aztán megtörtént a madás befejezéseként Katona tá- váltak, talán a védekezésünk lett tuk ki a helyzeteinket, de a 60. kaptunk egy 11-est is (3-0).
kóródi kudarc, majd utolsó hazai lalt Szilágyi elé, aki sajnos az hatékonyabb. Sõt még sikerült va- percben Lakatos I. lefutva az Csapatunk ledermedve, szinte
meccsünkön éppenséggel meg utolsó pillanatban megcsúszott, és lamicskét lefaragni a hátrányból. egész védelmet tette biztossá nézõként asszisztálta végig az
nem érdemelt vereséget szenved- a gól elmaradt. Kisvártatva Ka- Katona P. a tizenhatosról a vezetésünket (3-1). Nem volt elsõ félidõ hat gólját. Persze
tünk Nyírmeggyestõl, és lecsúsz- tona durrantott mellé. Egyre hosszú sarokba talált (4-1). A megállás, a lest reklamáló védõk prózaibb okok is voltak, állítólag
tunk hatodiknak, de a végén mé- inkább mi kezdeményeztünk, per- hazaiak ettõl persze nem estek mögül kilépve Katona tovább a játékvezetõ a jó gelénesi gyo-
gis sikerült megkapaszkodnunk az sze a csaholyi kontrák is mindig pánikba, és még két góllal tették növelte elõnyünket (4-1). Szép morcseppeknek hála ugyancsak a
5. helyen. Sokan ezt csalódásként gólveszélyt jelentettek. A fölény maguknak ünneppé ezt a napot gesztus volt a 66. percben Ka- hazaiak kedvére fütyörészett. Per-
élik meg, pedig az induláskor még azonban nálunk volt, a 70. perc- (5-1, 6-1). Azt még hozzá kell tona részérõl , mikor elegánsan sze a félidei gyászos eredményrõl
ez volt a minimális elvárás… ben Osváth nehéztüzérsége lé- tenni, hogy nekik minden de min- az üresen lévõ Szilágyinak gurí- mégsem õ tehet egyedül (6-0).
(utolsó két meccsünkrõl következõ pett mûködésbe, a kapusról den bejött , nekünk pedig semmi tott, s ezzel behozhatatlanná Tény az, hogy ez a sebtiben ösz-
számunkban olvashatnak) kipattanó labdát Katona most- nem jött össze még véletlenül vélt vezetésünk (5-1). Ugyanez szeállt gelénesi gárda ezen a
már a hálóba nyeste (2-2). sem. Ezzel a vereségünkkel le- az önfeláldozó jelenet játszódott meccsen bármelyik csapatot le
X. 16. Közelebb a gyõzelemhez Lendületbe jött csapatunk, innen- csúsztunk az ötödik helyre az le a 76. percben, de most La- tudta volna gyûrni (bizonyítja ezt,
Csenger - Nyírcsaholy 2-2 (1-2) tõl mi játszottunk jobban, hely- amúgy is rettentõ szoros tabellán. katos tálalt Szilágyinak, aki hogy a következõ szombaton
zeteink is voltak, de a góllövés okos góljával mesterhármast Mérkvállajon gyõztek hat góllal).
Tíz perc szükségszerû tapoga- nem ment. Így teljesen jogos volt X. 30. Nehezen indult... ért el (6-1). Az utolsó percekben Szünetben mindenki magába
szállt, és valami történhetett a fi-
tózás után már teljesen egyen- ez az eredmény. Csenger - Szatmárcseke 6-2 (1-1) Cseke megrázta magát, vagy
úkban, mert tíz perc alatt Katona
rangú ellenfelei voltunk a bajnoki pedig mi untuk meg kínzásukat,
Pali régi önmagát megtalálva
címre törõ csaholyiaknak, s ekkor X. 24. A 3. helyünkbe került... Már az elsõ percben a mi kapu- mindenesetre egy ártatlan hely-
kétszer rezgette meg a hálót,
kaptuk a váratlan gólt, a ka- Tiszakóród - Csenger 6-1 (4-0) sunknak kellett öklöznie, és csap- zetbõl beesett a hálónkba egy ta-
igaz közben még kaptunk egyet
pusunkról kipattant egy távoli atunk sokáig egyszerûen nem lel- lálomra eleresztett lövésük (6-2).
(7-2). Mielõtt végleg feladtuk
szabadrúgásból meglõtt erõs lab- Volkán edzõ benyomásai a meccs- te a csekei betonvédelem zárjának Nehezen beindulva egy gyengébb volna Katona P. újra betalált (7-
da, és egy rástartoló csatár nem rõl: titkát. Rövidpasszos játékunk képességû csapatot megfelelõ 3), majd aztán Lakatos vissza-
hibázhatott (0-1). A mezõnyben Eléggé hiányos összeállításban nem volt célszerû ehhez, hiába gólaránnyal gyõztünk le közön- sarkalt labdáját vágta léc alá (7-
ezután sem játszottunk rosszul, de utaztunk el, fõleg a jobboldali támadtunk, és még helyzeteink is ségszórakoztató, könnyed já- 4). Pánikba estek a hazaiak, no
helyzetünk jó félóráig egyáltalán védelmünk vált ezzel sebezhe- voltak. Az elsõ igazi lehetõség tékkal. Kellett is ez a gyógyír az meg az állóképességük is meg-
nem volt, míg az ellenfél a 20. tõvé. A vendéglátók már az elsõ pedig a vendégeké volt, akik ki- elõzõ heti kóródi pofonra! rendült, kapkodni kezdtek, ennek
percben óriási lehetõséget sza- percekben rájöhettek erre a gyen- gurigázták védelmünket, de mel- jele volt öngóljuk, melybe azért
lasztott el. Egyik csapat sem génkre, mert errõl az oldalról pró- létrafáltak. Mi viszont a 17. perc- X. 30. Egy félidõ pokol, egy fél- Szilágyi is besegített (7-5). Ezek
mutatott egyértelmû fölényt, oda- bálkoztak mindinkább. Innen jött ben betaláltunk, Sajó Laci idõ menny... után Lakatos Pisti percei követ-
vissza hullámzott a játék. A 30. aztán a 15-20. perc körül az a bea- nagy lövése még kivágódott, Gelénes - Csenger 7-8 (6-0) keztek, ellenállhatatlan elfutá-
perc aztán meghozta a levegõben dás, amibõl vezetést szereztek (1- Katona csapott le rá és egy sait gólokkal fejezte be (7-6, 7-
lógó egyenlítést, egy szögletbõl 0). A következõ góljuk is kí- testcsel után helyezte lazán a Volkán Roland edzõ mesél a 7). A kegyelemdöfést, egy ed-
kivágott labdát Lakatos István sértetiesen hasonlított az elsõhöz hálóba (1-0). A 25.percben Vol- meccsrõl zõhöz illõen Volkán adta meg,
lendületbõl gondolkodás nélkül jó tíz perc múlva (2-0). Ekkor kán már csak a kapussal állt Szinte a komplett hátvédsorunk Szilágyi beadását vitte el a ka-
félmagasan bombázott a hálóba még azonban nem látszott a to- szemben -sikerült mellélõnie. hiányzott, de reméltük, ez nem pus mellett (7-8).
(1-1). A gól felhozta csapatunkat, tális összeomlás, mert hiszen mi Jobbnál-jobb helyzeteink voltak, okozhat gondot az utolsó elõtti Erre az eredményre, fõként annak
a 34. percben két csatárunk elõtt is kitámadtunk, három kapufánk jól játszottunk és végig támad- helyezett otthonában sem. Sajnos kialakulására a megyei sportköz-
is gólszerzés kínálkozott, majd jelezte elszántságunkat. A lehetõ tunk, de a gólok elmaradtak. Sõt nem így történt, meglepetésre a vélemény is felkapta fejét, napo-
percekkel késõbb a mi kapunk legrosszabb idõszakban szerezték az utolsó percben összehoztunk hazaiak minden mindegy alapon kig csámcsogott a témán.

Utánpótlás foci
Tovább tartja jó formáját az U 13- Okt. 2. Fehérgy. - Csenger
as gárda Szabó Ferenc edzõ 1-4
vezetésével. Október 28-án meg- Okt. 8. Csenger - Nagykálló
alázó vereséget mértek ellen- 3-0
felükre, de idegenben sem remeg- Okt. 15. Csenger - Napkor
nek meg a lábak. 12-1
Csenger - Rakamaz 17-2 Okt. 23. Mátészalka - Csenger
Tiszavasvári - Csenger 2-2 2-3
Legutóbb, november 12-én a Kö- Okt.29. Csenger - Rakamaz
lyök SC nem érkezett meg Csen- 10-1
gerbe, így javunkra jegyezték be Nov. 5. Tiszavasvári - Csenger
a meccset 1-1
Csenger - Kölyök SC 3-0 Nov. 12. Csenger - Kölyök SC
A Barcsay István vezette U-16 3-0
csapat sorozatos gyõzelmeket arat A legfiatalabb korosztály a 2000-
nagynevû ellenfeleivel szemben 2001 es születésû gyerekek, akik
is. A csapatszellem erõsítése vé- az U-11-ben szerepelnek ugyan,
gett beneveztek a városi teremfo- de egy évvel fiatalabbak a töb-
ci bajnokság II. osztályába. A bieknél. Két bajnokságban is ott
gólkirály Turovics Tamás 15 gól- vannak, egyrészt a megyei di-
lal. ákolimpia selejtezõit vívják -
Eredményeik: egyelõre teljes sikerrel. Ugyan-
szept. 22. Nagyhalász - Csenger akkor a NUPI programban is ér-
2-9 dekletek, itt is 6 meccsen át is
szept. 29. Csenger - Nyírbátor veretlen a Póti Sándor edzõ diri-
6-1 gálta együttes.

Csenger és a városkörnyék
közéleti havilapja
Szerkeszti: a Szerkesztõ Bizottság
Fõszerkesztõ: Mesterné Juhász Beáta
Szerkesztõség címe: 4765 Csenger, Ady u. 14.
Kiadja: Csenger Város Önkormány-zata, Csenger Ady u. 14.
Felelõs kiadó: Dr. Simai Zoltán, Csenger Város jegyzõje
ISSN 0866-2576