You are on page 1of 8

A tartalomból

Bemutatjuk a polgármesteri referenst


(2. oldal)
Összefogtunk egy családért
(3-4. oldal)
Karácsony
(5. oldal)
Mentési gyakorlat
(6. oldal)
Jó tanuló, jó sportoló
CSENGER ÉS A VÁROSKÖRNYÉK
(7. oldal)
KÖZÉLETI HAVILAPJA
XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Egy csengeri reménység
2010. december - ÁRA: 130,- Ft (8. oldal)

Újra közlekedik a vonat Hírek a Városházáról


Csenger és Mátészalka között 2010. november 18-án tartotta töttek: támogatják a tûzoltó lak-
December 12-tõl újra van vo- meg elsõ rendes ülését az új tanya felújítását, illetve a régi
natközlekedés a Csenger - képviselõ-testület. A tanácsko- mozi civil központtá alakítását.
Mátészalka szárnyvonalon. zást dr. Tilki Attila, országgyû- A polgármester tájékoztatást
Jegyet csak a vonaton lehet lési képviselõ nyitotta meg, aki adott arról is, hogy szeptember
váltani, mert a jegykiadás Petõfi Sándor A nemzetgyû- végén egy új mikrobuszt vásá-
kérdése még nem megoldott. léshez c. versét hozta a csengeri rolt az önkormányzat, amit a
Két évvel ezelõtt Csenger vá- képviselõknek négy évre szóló testület átgondolatlan döntésnek
rosa megemlékezett a vonal 100 tanácsként és bátorításként ítélt és visszaadták a kereske-
éves fennállásáról. Aztán jött ajándékba azokkal a szavakkal, désnek. Szembesülni kellett az
egy döntés, minek következ- hogy mindig figyeljünk Csen- új városvezetésnek azzal a több
tében 35 szárnyvonalat, több ger, Szatmár és a haza elvárá- millió forintos tételre rúgó szer-
mint 750 km vonalszakaszon saira: zõdéshalmazzal, amit a válasz-
megszüntették a személyszál- "Hazát kell nektek is teremteni! tás elõtt kötöttek meg külön-
lítást. Vegyes érzelmek az em- Egy új hazát, mely szebb a bözõ tanulmánytervek elkészí-
A Cica csoport növendékei Barcsay Vivien, Petõfi ÁMK berekben, elkeseredettség, ki- réginél tésére. Ezek felülvizsgálata
(fotó Talpas István) (fotó Talpas István) látástalanság a vasúti dolgozók- És tartósabb is, kell alkotnotok, most folyik. Arról is most sze-
ban. Hosszú harc és egy kor- Egy új hazát, ahol ne légyenek reztek tudomást, hogy a vá-
mányváltás kellett ahhoz, hogy Kiváltságok kevély nagy lasztás elõtti héten az önkor-
egy újabb döntés értelmében tornyai, mányzat megvásárolta a régi
bizonyos szárnyvonalakon újra Sötét barlangok, denevértanyák, vas-mûszaki épületét, a mögötte
legyen közlekedés. 2010. de- Egy új hazát, hol minden szög- található ingatlanra pedig elõ-
cember 11-én ünnepélyes kere- letig vásárlási jogot szereztek. Az
tek között megnyitották az Eljusson a nap s tiszta levegõ, épület a városrehabilitációs pá-
állomást a forgalom elõtt, és Hogy minden ember lásson s ép lyázatban szerepelt, de a 600
megemlékeztek a közlekedés legyen." millió forintos beruházást a vis-
történelmi, gazdasági jelen- Az ünnepi gondolatokat köve- zonylag nagymértékû, 127 mil-
tõségérõl, jövõbeni elképzelé- tõen Forján Zsolt polgármester liós önerõ miatt az új testület
sekrõl. Az ünnepségre látoga- köszöntötte a megjelenteket és visszamondta. A polgármester
tott többek között Dr. Fónagy az alakuló ülés óta végzett tevé- kitért a kötvényre is, ami ked-
János a Nemzeti Fejlesztési kenységérõl beszámolva beje- vezõtlen kamatozása miatt mí-
Dr. Fónagy János államtitkár Dr. Tilki Attila országgyûlési Minisztérium parlamenti állam- lentette, hogy a kistérségi elnök- nuszt termelhet az önkormány-
(fotó Talpas István) képviselõ (fotó Talpas István) titkára, Dr. Tilki Attila ország- választáson a csengeriek ké- zatnak. Ehhez társul a tanács-
gyûlési képviselõ, Fülöp István résére indult, megnyerte, így a adói szerzõdés is, ami semmi-
országgyûlési képviselõ. Az társulási tanács elnöke lett. A lyen kötelezettségvállalást nem
államtitkár beszédében a vasút polgármesteri tevékenység elsõ tartalmaz a szakértõre nézve.
jelentõségérõl szerepérõl be- lépéseként leköszönõ polgár- Ezek felülvizsgálata is halaszt-
szélt. Ahogyan az ország vál- mestertõl átvette a hivatalt. Az hatatlan. Forján Zsolt tájékozta-
tozik, változik a gazdasága, vál- átvétel idõpontjában 90 millió tott arról is, hogy a szociális
toznak a tanulási, munkába já- Ft-os hiányt mutatott a költ- foglalkoztató központ 2011 ele-
rási szokások, viszonyok, ami- ségvetés. Forján Zsolt elmond- jén elõreláthatóan indul.
hez a vasútnak igazodnia kell. ta, hogy két rendkívüli ülést tar- A napirendek közé lett felvéve a
A vasút több mint egy vállalat, tottak eddig a halaszthatatlan testület felé benyújtott támoga-
az ország társadalmának össze- döntések meghozatala miatt. tási kérelmek elbírálása. Itt
tartó ereje, összefogja az orszá- Tárgyalták és jóváhagyták töb- anyagi segítséget kapott a sport-
got és akár egy kontinenst is. bek között a szennyvízpályázat csarnok által szervezett Mikulás
Arra kérte a csengerieket, hogy hálózatkiépítéséhez kapcsolódó napi gálamûsor, - amin a csen-
használják a vonatot. Az újra- közbeszerzési pályázat kiírását, geri gyerekek kedvezményesen
Meleg kézfogás az állomásvezetõvel (fotó Fodor László)
indítás alkalmából rendezett valamint az önkormányzat gaz- vehettek részt-, sikeres gazdasá-
ünnepség a Mûvelõdési Köz- dasági stabilitásának megõrzése gi évzáráshoz a Csengeri Futball
pont színháztermében kezdõ- érdekében visszamondták a 127 Club. Mint minden évben,
dött, majd az állomáson foly- millió forintos önerõt igénylõ mûködési célú támogatást nyúj-
tatódott, ahol, Dr. Komlódy Mi- városközpont rehabilitációs pá- tott a testület a történelmi egy-
klós alpolgármester osztotta lyázatot. A polgármester tájé- házaknak is. Többek között
meg gondolatait a peronon koztatójában kitért arra, hogy a meghatározták a képviselõk a
helyet foglaló közönséggel, híresztelések ellenére a kistérsé- 2011. év intézményi belsõ el-
majd az államtitkár, a kép- gi járóbeteg szakellátó pályázat lenõrzési tervet, elfogadták az
viselõk és Forján Zsolt polgár- támogatási szerzõdése aláírásra õszi választások pénzügyi elszá-
mester társaságában koszorút került, de a hatályba lépés fel- molását, a munkanélküliek köz-
helyeztek el az állomás épüle- tétele a szakorvosi óraszámok foglalkoztatását elõsegítõ 2010-
tének falán elhelyezett emlék- biztosítása, ami még nincs jó- es "Út a munkához program"-
táblánál. váhagyva. (azóta megtörtént) ról készített tájékoztatót.
Fodor László Két pályázat önerejérõl is dön-
Koszorúzók (fotó Talpas István)
(folytatás az 5. oldalon)
2. CSENGERI HÍRMONDÓ 2010. december

Bemutatjuk a polgármesteri referenst, Dócs Attilát Híres Csengerek és Csengeriek!


- Az októberi önkormányzati, majd segítettem a városi önkormányzat
A Csenger név - mint tudjuk -
a kistérségi választásokat követõen részérõl a jótékonysági nap, a fut-
a megnövekedett feladatokra való ball-gála és bál megszervezését, régi török eredetû személynév,
tekintettel Forján Zsolt megkért valamint irányítottam a Csenger- bár jelentését megbízhatóan nem
arra, hogy polgármesteri referensi Mátészalka vasútvonal újraindítá- ismerjük. Magyarország terü-
minõségben segítsem mindennapi sának ünnepi eseményeit. Végül, letén egyedül csak egy Csenger-
munkája végzését. de nem utolsósorban említem meg háza nevû település van Nógrád
- Milyen konkrét tevékenységek Csenger kommunikációját. Ez a te- megyében, mely falu néhány
vannak Önre bízva? rület is fejlesztésre szorul. Véle- házból áll csupán. Érdekes az is,
- Amint említettem, a munkakö- ményem szerint rendkívül aktív hogy Ibrány-Paszab és Bercel
röm a polgármester tevékeny- szerepet kell vállalnia az informá- alatt folyt el egykor a Csenger-
ségének megkönnyítésére irányul, cióhordozóknak a lakosság és a ér.
ezért feladataim igen sokrétûek. képviselõ-testület, az önkormány- Jelenleg a Csenger név személy- tette. Találtam egy Csengeri
Tulajdonképp kapocsként mûkö- zat közti kapcsolat elmélyítésében. névként használatos, "névnapja" János nevezetû nótaírót, aki a
dök az önkormányzat és intéz- Alapvetõ cél, hogy mind a vi- november 7-én van. A név nincs
ményei, valamint a polgármester zuális, mind az írott és mind az on- XIX. század végén árasztotta el
benne a leggyakoribb 200-ban, a Budapestet dalaival.
és a lakosság között. Amikor a pol- line média elsõ kézbõl, idõben és
Szilárd pedagógus vállalt közéleti
százas skálán kb. a 22-nél talál- A tudományos élet terén két
gármester egyéb elfoglaltsága hitelesen juttassa el a híreket a
tevékenységet. Ismerve a tanár úr juk. A Csenger nõi megfelelõje a Csengeri nevût is ismerünk. A
miatt nem tartózkodik benn a lakossághoz.
hivatalban, én veszem át az ügyes- - A szûk két hónap alatt milyenek a és tanítványai által elért sport és Csenge név, mely egyre népsze- legismertebb személyiség, akirõl
bajos, halaszthatatlan, dolgok tapasztalatai? tanulmányi sikereket, úgy gondo- rûbb. Természetesen a Csenger az országban igen sok helyen -
intézését. Fogadom azokat a - Azt látom, hogy az önkormány- lom, hogy komoly szakmai segít- személynév - mint általában - többek között Budapesten, az
vendégeket, lakosokat, akik a pol- zatnál és intézményeinél rengeteg séget jelent majd a város oktatás- családnévként is használatban Andrássy-útból nyílóan - utcát
gármestert személyesen megkere- a feladat, és csak rendszeres mun- politikájának kialakításában. van. neveztek el - Csengeri Antal.
sik, képviselem a város érdekeit kával és a határidõk betartásával Jelenleg a jövõ évi költségvetés Körülbelül tíz éve a múzeu-
más településeken, folyamatos lehet eredményeket elérni. Refe- összeállítása folyik, ami szintén a munkba látogatott egy család
kapcsolatot tartok az önkor- rensként azt tapasztaltam, hogy a nélkülözhetetlen együttgondolko- valahonnan a Felvidékrõl, mely
mányzati intézményekkel és veze- problémák megoldásában, a külön- dáson alapul. családot Csengernek hívták, és
tõikkel, a kisebbségi önkormány- bözõ elképzelések megvalósítá- Én ezen gondolat kiemelésével eljöttek megnézni "keresztváro-
zat, a civil és gazdasági szerveze- sában partner minden intézmény. kívánok a város egész lakosságá- sukat". Valószínû, hogy valami
tek képviselõivel. Részt veszek a Jól mûködik a hivatal, a különbözõ nak békés karácsonyi ünnepeket, közük lehetett a csallóközi Pátria
városi rendezvények elõkészíté- bizottságok és megfelelõen mû- és közösen elért, a város életét
Rádió zenei szerkesztõjéhez és
sében, koordinálom a lebonyo- ködnek az intézmények. Itt szeret- elõrevivõ sikereket a 2011-es év-
televíziós személyi-séghez, ki-
lítást. Már két nagyobb program ném megemlíteni, hogy az Okta- ben!
MJB
nek neve: Csenger Ferenc. Ez a
szervezési munkáin túl vagyok: tási Bizottságban a helyemen Papp
név jól ismert a rádió és televízió
hallgatók elõtt, hiszen õ szokott
Interjú Csepely Zsigmonddal, a megyei Pozsonyból tudósítani. Bön-
Katasztrófavédelmi Igazgatóság új igazgatójával gészéseim során számos sporto-
lót is találtam, akik a Csenger
November 1-jétõl a megyei ka- - Az elmúlt tíz évben sajnos jó- személynevet viselik. Többek Nagyváradon született 1822-
tasztrófavédelem új igazgatója néhány katasztrófahelyzetben (pl. között Ábrahám Csenger, aki a ben, politikus, közgazdász és ter-
Csepely Zsigmond, akit dr. Ba- beregi árvíz) kellett helyt állnunk, székesfehérvári Alba Volán jég- mékeny publicista volt, a Ma-
kondi György tûzoltó altábor- ami összekovácsolta az állomá- korongcsapatának védõje. Másik gyar Tudományos Akadémia
nagy, az Országos Katasztró- nyunkat. Ennek a sok megpróbál- sportoló Sarkadi Csenger, az másodelnöke, sõt országgyûlési
favédelmi Fõigazgatóság fõigaz- tatásnak köszönhetõen elsõ helyen FTC vízilabdázója, ifjú kapusa. képviselõként is dolgozott. Má-
gatója nevezett ki posztjára. állunk országos szinten a szerve- A politikai élet szereplõje Csen- sik, szintén a tudomány világá-
- Milyen feladatokat kell ellátni a zettség és a kapcsolatrendszer ki- ger Zalán Zsolt, aki a Pest me-
megyei katatsztrófavédelem te-
ban jeleskedõ személy Csengeri
építettségének tekintetében. Szak- gyei 9. választókerület ország- János volt. 1856-ban Szatmár-
rületén? mai elismerésünk abban is meg- gyûlési képviselõje, egyszer- németiben született, klasszika-
- Hét évig a Fehérgyarmati Polgári mutatkozik, hogy az árvízi vé- smind Zsámbék polgármestere. filológus (nyelvész), s mûfor-
Védelmi Kirendeltség vezetõ-
dekezésnél helytálló szakembere- Szintén a politikában ismert
jeként és az újjáalakult önkéntes dítóként volt ismerte. Késõbb a
inket most név szerint kérték fel a Csenger Zalán Attila jogász,
egyesület tagjaként is dolgoztam. Magyar Tudományos Akadémia
devecseri újjáépítés koordiná- aki a törökbálinti KNDP helyi
A feladat csak nagyságrendjében tagja lett. Az 1924/25-ös évben a
változott: a katasztrófavédelmi lására. elnöke, országgyûlési képviselõ. szegedi Ferencz József Egyetem
tevékenységet megyei szinten kell - A megyében hányan fõ tartozik a A gazdasági-üzleti életben rektorának tisztét is betöltötte.
irányítani és szervezni. hivatásos állományba? ismert Csenger Sándor neve, Ám a zenei életben sem isme-
A munkánkhoz tartozik a la- - Napi adattal számolunk, ami 138 aki egy prosperáló informatikai retlen a Csengeri név. Elég csak
kosságvédelem, a hatósági, szak- fõ készenlétét jelenti. Ehhez hoz- - A határmentiség és Románia tanácsadó világcég, az FMC Csengeri Attila operetténekes
hatósági tevékenység, az önkéntes záértendõ az önkéntes tûzoltók schengeni csatlakozása mit jelent oszlopos tagja.
köre, akik 2001-tõl kapcsolódtak nevét említeni, aki a Rock Szín-
és a hivatásos tûzoltóság szakmai a katasztrófavédelemnek? Jóval gyakoribb azonban a Csen-
irányítása, a polgári védelmi be munkánkba. ház, a Nemzeti Színház, a Ma-
- Románia jövõ évi schengeni geri-családnév. Például csak
szervezetekkel való kapcsolat- - Milyen a felszereltségük? gyar Színház és a Madách Szín-
csatlakozása megerõsíti és meg- Tiszafüreden 9 család viseli e ne-
tartás, szakmai segítségnyújtás, a - Az eszközellátottságunk elég ház közönsége elõtt lép fel.
könnyíti a két ország közötti vet, sõt egy határnév a Csenger
megyei és helyi védelmi bizottsá- változó, mert az elmúlt évek pá- együttmûködést, amire már most Csengeri Ottilia musical énekes
gok munkájának segítése. A mos- halom is található itt. színészt pedig az egész ország,
lyázati rendszere szakmai szem- is számos példa van. Szatmárné-
tani szervezeti struktúránk azon- Ismert az az egykori névadási és külföld is jól ismeri.
pontból rapszodikus módon tette metiben jól mûködõ, nagy létszá-
ban több jogszabály módosításnak szokás, hogy egy közösség a Dori Csengeri világszerte igen
lehetõvé a technikai háttér fej- mú hivatásos állomány dolgozik,
köszönhetõen várhatóan 2011 ja- akikkel közösen gyakorlatozunk, hozzá más vidékrõl költözöttet, jól ismert ékszertervezõ, csodá-
lesztését.
nuárjától átalakul. Személy szerint illetve a sürgõsségi vészhelyzetek- arról a tájról, vagy faluról neve- latos nyakláncai, kitûzõi minden
- Mi a véleménye a csengeri
is támogatom azt az elképzelést, ben segítjük egymást. A román zi el ahonnan származott, mint- nõ vágyálma. Mûvészeti stúdiót
tûzoltóságról?
aminek eredményeképp létszám- kollégák többek között részt vet- egy megkülönböztetésül. Így ke- vezet Izraelben.
- Jómagam csengerben is dolgoz-
bõvülés várható a hivatásos állo- tek a cipõgyár raktárcsarnokának letkezett tehát a Csengeri család- Hozzá kell tennem, e fentebb
tam egy darabig, így természetes
mányban. Átalakul továbbá a tûzoltásában, illetve a júniusi vi- név is. (persze volt magyarosí-
volt, hogy a megalakulástól fi- említetteken kívül jócskán több
szakhatósági munka. Megerõsö- harkárnál is besegítettek. Schen- tott változat is). A Csengeri
gyelemmel kísérem és ismerem a Csengeri, vagy Csenger nevû
dött pl. az iparbiztonsággal kap- gennel a határátlépés válik egysze- családnév elterjedését jellemzi,
csolatos engedélyezési, ellenõrzé- helyi köztestületi és az önkéntes személy él az országban, illetve
rûbbé és sokkal gyorsabbá. hogy egy százalékos skálán 40
si, szankcionálási funkciónk, nõtt tûzoltók tevékenységét. A szerény a történelmi Magyarország terü-
A közös munkán kívül pályáza- pontos gyakoriságú.
a polgári védelmi hatáskörünk, és állami finanszírozás ellenére a tokkal is erõsítjük a partnerséget.
letén, cikkemben csak a jelen-
Idõben a legkorábbiként Csen- tõsebbeket mazsoláztam ki a
ami szakmailag jelentõs elõrelé- csengeri, megyei szinten a legjob- A mi igazgatóságunk, a romániai geri Képíró Istvánt említhetjük
pést jelenthet, a hivatásos tûzoltó- ban fejlõdõ tûzoltóság. Ez a kis sürgõsségi helyzetek felügyelõ- városunk nevét viselõkbõl. Érde-
csapat a lehetõ legtöbbet hozta ki
meg, aki Kolozsváron született
ságok az önkormányzatok helyett sége és a FETIKÖVIZIG árvízi és mes lenne megrendezni vala-
közvetlen állami irányítással mû- önmagából. A szakmai munkát az 1600-as években. I. Rákóczi
meteorológiai elõrejelzõ rendszer mikor Csengerben a Csengeriek
ködnek majd tovább. pályázatokból elnyert korszerû György udvari festõjeként dol-
kiépítését tervezi, ami a megelõzés és a Csengerek világtalálkozóját.
- Milyen a megyei katasztró- eszközpark segíti, ami nem elha- gozott, aki emiatt megneme-
területén jelentene áttörést.
favédelmi tevékenység megítélése nyagolandó szempont. sítette. A Szent Mihály templom
- mjb - Fábián László
országos szinten? képeit és a toronyóráját is õ fes-
2010. december CSENGERI HÍRMONDÓ 3.

Összefogtunk egy csengeri családért!


Szabó Balázs az iskolai sporte- Az est jótékonysági bállal foly- Sándorné, Zsiga Mihály - Csen-
gyesület színeiben évekig spor- tatódott, ahol szintén lehetõség gerújfalu, Csernyi Endre, Kind
tolt. A megyei bajnokságot és nyílt a támogatásra. Az egyik Imre, Birtalan Pál, Dr. Stiránszki
diákolimpiai országos bajnoki jótékonykodó úgy fogalmazott, Henrikné Debrecen, Ingnácz
címet nyert csapatunk egyik hogy jó cél a bál is, mert köztu- András, Urbán István, Lázár Gé-
játékosaként sok sikert hozott dott, hogy a vidámságnál nincs za, Juhos Attila Zöldségbolt,
a városnak. 2009-tõl Balázs nagyobb gyógyír. A bálon a jegy- Csenger Város Önkormányzata,
azonban már nem a focipályán bevétel és a tombolasorsolás mel- Fehér Józsefné Ajándékbolt,
és nem a játék kedvéért cselez. lett licitálással is lehetett a csalá- Winterberg Kft. Csenger, Szat-
Az élet pályáján cselez elszán- don segíteni. A Ferencváros által már Ízek Kft Csenger, Id. Jáger
tan és vív komoly küzdelmet felajánlott relikviák: a régi nagy Sándor, FORTUNA KUCKÓ,
édesapjával, Csabával együtt. játékosok által dedikált mez, a ELYON KFT Csenger, Csernyi
"Már nyáron megfogalmazódott futsalosok által szignált mez, a Józsefné Tisza Vegyesbolt, Gyar-
bennem, hogy valamilyen módon mostani csapat által aláírt labda mati József, Ferr-Trade Kft.,
segítenünk kell Balázson és ha- és Varga Zoltán portréja volt. FLORA Virág Ajándék Üzlet,
sonló, daganatos problémával A bálon a családfõ, Szabó Csaba Katonáné Bihari Ildikó, Katona
küzdõ édesapján - tudtuk meg köszönetet mondott minden se- Józsefné Háziasszonyok boltja,
Szilágyi Sándortól, a kez- gítõnek, és megosztotta a jelen- BOLINETSZTÁR KFT Csenger, A Fradi új játékosa Bánki Dodó átadja FTC ajándékait
deményezés elindítójától, a Vá- lévõkkel azt az utat, amit eddig Jágerné Bakos Anita, Ifj. Jáger
rosi Sportcsarnok vezetõjétõl. - megtettek. Köszönetét egy vers- Sándor, Szabó Gábor és családja,
Balázs évekig aktívan részt vál- sel fejezte ki, ami így hangzott: Forján Zsolt, Dr. Komlódy Mik-
lalt Csenger sorsának alakításá- "Mikor olyan gyorsan haladsz, lós, Gulácsi Mihály, Kazamér
ban. Úgy gondoltam, hogy most hogy valahová elérj,/ Észre sem Tibor, Barcsay István, Barcsay
a városnak, nekünk kell részt vál- veszed az út örömét./ mikor Zoltán, Katona Árpád, Orosz
lalnunk a fiú és családja sor- egész nap csak rohansz és aggód- Mihály, Göncziné Gyarmati Éva,
sában. Ezért kezdtem el szeptem- sz,/ Olyan ez, mint egy kibontat- Halászné Mursa Katalin, Jóbi
berben a futballgála szervezését, lan ajándék… melyet eldobsz./ József, Szabó Bálintné, Ecsedy
majd idõközben segítõtársaim- Az Élet nem versenyfutás/ Jánosné, Varga Jánosné, Ecsedy
mal a jótékonysági bál meghirde- Lassíts, ne szaladj oly gyorsan/ Miklós, Dudás Lászlóné, Boros
tését is felvállaltuk. A csengeriek Halld meg a zenét/ Mielõtt a dal László, Osváth Elekné, Váradi
nem haboztak. A szatmári táj elillan. György, Kovács Barna, Székely-
piciny városából eddig soha nem A Nemzeti Sportban, megyei, né Csernyi Edit, Szabó Lászlóné,
tapasztalt összefogásról, az em- szatmári lapokban, hírportálo- Ifj. Bélteki Miklós, Balos Sándor,
beri lélek nemes oldaláról mutat- kon, tv-kben és rádiókban, a Fra- Balos Csaba, Balos Sándorné,
tak példát egész Magyarország- di által - akik kellemes élmé- Bozsvai Lajos, Erdei András,
nak, amire mindannyian büszkék nyekkel és a viszontlátás remé- Csizamdia-Szûcs Ágnes, Barná-
lehetünk!" nyét kifejezve utaztak haza Csen- né Mészáros Judit, Gaál Enikõ, Elsõ meccs a Fradiban
A kezdeményezéshez azonnal gerbõl - fémjelzett futballgálán és Varga Valentin, Ifj. Póti Sándor,
adta nevét és segítõ szándékát bálon, valamint a magánszemé- Pintye Ferencné, Szamárvidék
hazánk legnépszerûbb labdarúgó lyek jóvoltából várakozáson felü- COOP Csenger, SZAL-TÓ Kft.,
klubja, a Ferencváros, aki öreg- li összeggel támogatta Csenger a Barci Róbert, Hajdu György,
fiúk csapatával és fiatal futsal rászoruló családot. A gyógyulás- Magyari Ferenc, Kimák Team,
játékosaival vállalta a csengeri hoz vezetõ úthoz segítõ összeget Riskó Ignác úti Óvoda SZMK, az
szereplést. A december 11-i Sza- 2010. december 15-én adta át a ÁMK óvodája, általános iskolája
mos Kölyök egész napos jóté- Polgármesteri Hivatal díszter- növendékei és pedagógusai.
konysági gálán a város minden mében Forján Zsolt polgármester A szervezési, lebonyolítási mun-
futballistája - az óvodásoktól az és Szilágyi Sándor a nap fõszer- kát segítették: a bál fõszervezõje
U16-is korosztályig - pályára vezõje. Az összegbõl a család két Barcsay Zoltánné - Petõfi ÁMK,
lépett. A nemes cél érdekében hasonló problémával szembe- Szabó József, Nagy Csaba, Szat-
elfogadták a meghívást és játé- nézõ személyt szeretne támogat- mári Attila, Ferenczi Lászlóné,
kukkal önzetlen támogatást nyúj- ni. Molnárné Ferenczi Anikó -
tottak Mátészalka és Fehér- Támogatók, akik nélkül a rendez- Sportcsarnok, Kazamér Tibor,
gyarmat futballistái, a játék- vény nem érte volna el a célját: Odrobéna Magdolna, Barcsay
vezetõk és azok a helyi gyerek- Csenger Város Önkormányzata, Istvánné, Ardainé Tóth Zita,
fellépõk, akik a szünetekben Gesz Csenger, Petõfi ÁMK Rápoltiné Bélteki Ilona, Mester- A futsal meccs fõszereplõi
szórakoztatták az ezer fõs közön- Csenger, Ady Endre Gimnázium né Juhász Beáta, Erdõsné Papp
séget. A két csúcsmérkõzés fan- Csenger, Judit és családja, Gyarmati Jó-
tasztikus hangulata mondani sem A focigála mérkõzéseit szpon- zsefné, Pappné Szabó Judit, Jeles
kell, hogy a Ferencváros két zorálta: Szivárvány Gyereksarok, Antalné, Szilágyi Györgyné,
csapatának érdeme volt, akik a Hotel Schuster, Póti Family, Pal- Katona Róbert, Kovács Barnáné,
szó legnemesebb értelmében vér- lér 2 Kft., Rege Szatmár Kon- Ferenczi Gáborné - Petõfi ÁMK,
beli profi játékukkal parádés zervgyár, Csenger Ker Kft., Sza- Fodor László, Tõsér Tamás - Vá-
bemutatóval kedveskedtek a fut- mos Kft. rosi Tv, Erdõs Sándor, Móré
ball szerelmeseinek. Természe- Licitáltak: Fradi legendák által Sándor - Gesz, Papp Sándorné
tesen könnyedén szorították le a dedikált mez, és a felnõtt csapat (Popovics Mónika), Papp Jó-
csengeri ellenfelet a pályáról, signálta labda, Juhász János és zsefné (Zámbó Ágnes), Demján
akik hálásak a sorsnak, hogy felesége. Futsal csapat által aláírt Miklós, Szabó Ferenc, Osváth
olyan nagyhírû játékosokkal rúg- mez Turi László, Varga Zoltán Sándor, Osváth Zoltán, Juhász
hattak egy labdába, mint Bánki portré, Dr. Apáti István ország- János (Bütyök) - a bálon felszol-
József, Szenes Sándor, Wukovics gyûlési képviselõ. gáló pincérek, Dócs Attila pol-
László, Pogány László, Rab Anyagi támogatással vagy tom- gármesteri referens és Barcsay A két öregfiúk csapat
Tibor és Páling Zsolt. A Fradi bolanyereménnyel segítettek: István, Erdõs Tamás, akik az
nemcsak az ellenfélre figyelt Megyei LSZ, Váradi Tamás, Id. Öregfiúk csapatát megszer-
gáláns futsalos 6-2-es és öregfiúk Szilágyi Sándor,Tarczali Pál, vezték. Fellépõk: Bíró Gréta,
4-0-s gyõzelmével. Balázst, aki Csengeri Motoros Egyesület, Szilágyi Hanna, Farkas Lilla,
végigdrukkolta, izgulta a mér- Római Katolikus Egyház, Papp Szilágyi Fruzsina, Barcsay Vi-
kõzéseket, Fradis mezbe bújtatva Veronika, Gyarmati József, Ardai vien, a mazsorette csoport, a bál
bevették a csapatba, szinte test- Attila, Szilágyi Miklósné, Plébán fellépõi: Szilágyi Fruzsina, Bar-
vérükké fogadva, óvó-segítõ sze- Péter, Bokor Lászlóné, Ifj. Vinc- csay Vivien, Zeller Márió, Ador-
retetükkel támogatták a fiú rúgá- ze Zoltán, "Petõfi Sándor" ÁMK ján Gergõ, Reflex együttes, Tó-
sait és egész napját. A megható- Csenger, SZÁM-KER 96' BT. biás Bernadett, Mosolygó Dóra,
dottság cseppjei csillogtak a sze- Csenger, Habarics Ferencné - Csenger Térségi Kft., Tõsér
mekben, amit tovább fokozott a Csengerújfalu, Dr. Arday András Gábor (Szamóca bácsi), Tóbiás
FTC ajándékainak sora. A foci- és családja, Magos Lászlóné, Zsoltné. Médiatámogatók: Kelet-
nap non plus ultrája a Moldvay Gaál Vilma - Szamostatárfalva, Magyarország, Szabolcs Online,
János tanár úr által országos si- Csernyiné Matolcsi Julianna, Szon.hu, City Rádió, Szatmar.ro,
kerre vezetett "csengeri arany- NIVÓ Üzletház - Csenger, Ge- Sinkovics Gábor - Nemzeti
csapat" összeverbuválása volt. reta Oleszja, Papp Attila, Bakó Sport.
A "Szatmári Fradisták" gondoskodtak a jó hangulatról
4. CSENGERI HÍRMONDÓ 2010. december

Összefogtunk egy csengeri családért!


A Szamos Kölyök Jótékonysági Futballgála és Bál eseményei képekben

Csenger város egész lakossága és a Szabó család nevében külön szeretnénk megköszönni az FTC öregfiúk és futsal csapatának, hogy a nemes cél érdekében összefogtak velünk és
nevüket, fantasztikus játékukat, felajánlásaikat valamint szeretetüket önzetlenül adták és hozták el hozzánk ajándékba.
2010. december CSENGERI HÍRMONDÓ 5.

Karácsony a változás ünnepe!? Hírek a városházáról


Ebben az esztendõben ismét el- tünk az Élet, Jézus Krisztus. tam tõle ajándékba egy saját (folytatás az 1. oldalról) zé sorolta a polgármester. A
érkezett Karácsony szent ünne- Számunkra az élet szeretet nél- keze által készített gyertyát. kezdetekre visszautalva el-
pe. Az Isten Egyszülött Fiának, kül élhetetlen, ezért kérjük, hogy Ahogyan átadta, a következõt Hetedik napirendként tárgyalták mondta, hogy több, mint 4000
Jézus Krisztusnak születésnapja, szeretetünk élõ lehessen és hogy mondta: "Karácsony ünnepén a városatyák az elõzõ választási csengeri aláírásának és a poli-
a másként élõ Szeretet ünnepe, a ünnepünk a megszületett Meg- azt kívánom neked, hogy teremts ciklus jóváhagyott fejlesztési el- tikai lobbinak köszönhetõen új-
maga egész világot megérintõ váltó által Élettel, Jézus Krisz- békét a szívedben és legyél an- képzeléseit és az ezekhez kap- ra bekapcsolódhattunk az or-
varázsával. A karácsony ünne- tussal teli lehessen. nak ajándékozója." Utána azt csolódó engedélyes és egyéb szág vérkeringésébe. A vasúti
pére jellemzõ szellemiség már Mit is kérhetnénk ma? Egy szent kérte, hogy mivel este van, vi- terveket, valamint a kötelezett- járatok újraindítása kitörési pont
árjárta az emberi szíveket a szavai jutnak az eszembe: gyem ki a városba, mert szeretné ség vállalásokat és a "Csenger mind az országba, mind pedig a
maga családias légkörével, min- "Valahányszor segítünk egy em- látni a karácsonyi kivilágítást, 2027" kötvényrõl szóló tájékoz- határon túlra. Ennek az óriási
deneket átható békéjével. Ezért beren, karácsony van, mert meg- ugyanis azt még sohasem látta. tatást. A képviselõk részletes jelentõségû lépésnek december
vagyunk ma mi is itt. Hiszen született a segítség nyújtás. Az este folyamán, ahogyan felülvizsgálatot kezdeményez- 11-én adott hangot a város a
megálltunk egy pillanatra ebben Valahányszor elhatározza vala- figyelte az égõsorokat, hirtelen tek minden folyó ügyben. Nyol- mûvelõdési központban és az
a bensõséges szent idõben, hogy ki, hogy becsületesen él, kará- megszólalt: "Kár, hogy ma nem cadik pontban tájékoztatót hall- állomáson megrendezett újraa-
tiszta szívbõl szeressük egy- csony van, mert megszületett a tudunk a szeretet által világítani gatott meg a testület az ÁMK- vató ünnepséggel. A román-
mást, örüljünk egymásnak és remény. egymásnak. De talán karácsony- ban megvalósuló, több, mint 45 magyar közúti kapcsolatokat
tegyük meg a legcsodálatosab- Valahányszor megkísérli valaki, kor csoda történik…" millió forintos, 100%-os támo- javítja majd az Óvári felé vezetõ
bat, a legnemesebbet ebben a hogy új tartalmat adjon Úgy gondolom, ez a csoda ma, a gatottságú, TÁMOP-3.3.2/08/ út kiépítése és kiszélesítése is.
mai világban: küzdeni egymá- életének, karácsony van, mert Szeretet ünnepén megtörténhet. 2008-050 sz., "Közoktatás esély- Második pontban beszámolót
sért! megszü-letett az öröm. Megtörténhet, mert elérkezett egyenlõségi intézkedési terv hallgattak meg és fogadtak el a
Legyen meg ezért bennünk az- Valahányszor megértést tanúsí- közénk Jézus személye által az megvalósítása a Csenger Mikro- képviselõk a 2010. évi költ-
az elhatározás, amelyrõl Len- totok egymás iránt, karácsony igazi béke, amely öröklakást térségi Közoktatási Intézmény- ségvetés háromnegyedévi telje-
fers így ír: "Kedvet kaptam, van, mert megszületett a béke. akar venni szívünk rejtekében, fenntartói Társulásban" c. esély- sítésérõl. Az elõterjesztés visz-
hogy én is programokat tûzzek Valahányszor két ember meg- hogy hazatérve, meg- és felis- egyenlõségi pályázat támogatási szautalt az éve eleji 153 millió
magam elé: igyekszem fölvidí- bocsát egymásnak, karácsony merje azt mindenki, amikor a szerzõdésének feltételeirõl, forintos hiányra, aminek a
tani embertársaimat. Ami raj- van, mert megszületett a Sze- szeretet jótetteit ajándékozzuk majd meghatározták 2010. de- csökkentésére több intézkedést
tam áll, megteszem, hogy vilá- retet. egymásnak: a megértést, a meg- cember 15-ben a közmeghallga- is tett a képviselõ-testület. A
gunkban több legyen az öröm. Valahányszor a hit szemével néz- bocsátást, az odafigyelést, a tü- tás idõpontját. A következõ na- gazdálkodást nehezítette a kor-
Kedélyt, derût, örömöt sugá- zük egymást, mosollyal az relmet, a jóságot. Legyünk ezért pirendekben tárgyaltak többek mányzat megszorító-megtaka-
rozni: ennél nagyobb szolgálatot ajkainkon, karácsony van, mert a szeretet fényei egymásnak. között az önkormányzat év rító finanszírozási gyakorlata,
én nem tudnék tenni szürke vilá- megszületett Jézus Krisztus!" Ilyen gondolatokkal kívánok végén jelentkezõ költségvetési ami veszélyeztette a kötelezõ
gunk számára. De hamar kifogy- Van egy kedves kis barátom, egy mindenkinek boldog karácsonyt, helyzetérõl. A hiány jelenleg feladatok ellátását is. Az anyag
nék a szuszból, ha magam nem tolószékben élõ kisfiú, aki egy boldog szeretet ünnepet. meghaladja a 80 millió forintot. részletesen kitért az önkor-
meríthetnék, Istenem, rendszere- otthonban, egy árvaházban la- Amint a tájékoztatóban szó esett mányzat bevételeinek-kiadá-
sen a Te kifogyhatatlan boldog- kik. Zolit az elmúlt napokban Csenger, 2010. karácsonyán róla, ezt az összeget még be- sainak alakulására és az év végi
ságodból." meglátogattam és ahogyan ka- folyásolja az intézmények év várható zárásra. Harmadik napi-
Karácsonykor megjelenik közöt- rácsonyról beszélgettünk, kap- Lengyel József plébános végi zárása, az önhibáján kívül renden a Csenger Városüze-
gazdálkodási nehézségekkel meltetési Nonporfit Kft. elvég-
Szavalóverseny Pátyodon Sajtóközlemény küzdõ önkormányzatok támo-
gatása, az ÖNHIKI, a 6/3-as és
zett munkái ellenértékének ki-
fizetését szavazta meg a testület,
A pátyodi római katolikus temp- megmérettetés. A Josef Seibel Cipõipari és az egyéb állami források, va- majd tárgyalták a 2011. évi költ-
lom fennállásának 150. évfor- Helyezettek: Kereskedelmi Szolgáltató Kor- lamint a helyi adóbevételek. ségvetéssel kapcsolatos koncep-
dulójának méltó megünneplé- 14 felnõttbõl: 1. Mándi Józsefné látolt Felelõsségû Társaság az 2010. december 15-én tartotta ciótervezetet, ami a finanszí-
sére egy évig tartó rendez- Tyukod 2. D. Nagyné Póti ÉAOP-1.1.1/F-09-2010 jelû pá- közmeghallgatással egybekötött rozási rendszer reformja miatt
vénysorozatot kezdett el az egy- Hajnalka Porcsalma, 3. Tóth lyázati kiírásra beadott pro- soros ülését a képviselõ-testület. jelenleg még képlékeny álla-
házközség, amelynek egyik ál- Zoltánné Tyukod jektjét sikeresen befejezte. Az ülés kezdete elõtt Forján potú.
A projekt megvalósítása során Zsolt polgármester a város ne- Többek között tárgyalták a vá-
lomása a Verselõ Egyház elne- Alsó tagozatosok (13 fõbõl):
építés, átalakítás, bõvítés kere- vében átadta Szabó Balázsnak a rosatyák az élelmezési nyers-
vezést kapott szavalóverseny 1. D. Nagy Laura Porcsalma, 2.
tében megvalósult egy 1725 m2 fiúért rendezett jótékonysági anyag költségnorma következõ
volt, amelyet a pátyodi római Szabó Eszter Procsalma, Danku hasznos alapterületû raktárépület napon befolyt támogatói össze- évi díját. A szilárdhulladék
katolikus templomban szervez- Levente Porcsalma, Különdíj: kivitelezése, ehhez kapcsolódó get. Elsõ napirendként a pol- elszállításának és az ivóvíz díj-
tek meg 2010. november 20-án, Tóth Izabella Porcsalma önállóan nem támogatható infra- gármester számolt be két ülés szabásának mértékével nem ér-
szombaton. A program elsõd- Felsõ tagozatosok 5-6. évfo- struktúrális beruházás, valamint között végzett tevékenységérõl, tettek egyet, így a polgármestert
leges célja az Isten dicsérete lyam (34 fõbõl) eszközbeszerzés keretében egy amiben többek között kitért ar- bízták meg az egyeztetõ tár-
volt, amelyhez a költõk szavait 1. Varga Panna Porcsalma, 2. D. targonca és egy nagykapacitású ra, hogy lakossági kérésre fe- gyalások lefolytatásával. Visz-
hívták segítségül a szavalók, Nagy Fruzsina Porcsalma, 3. állványrendszer beszerzése. lülvizsgálják a szemétszállítási szavonták a város-rehabilitációs
hiszen minden verselõ egy Farkas Csenger Csenger, Kü- A kapacitás bõvítése hozzájárul a díjakat és a díjfizetést. Beszá- pályázattal kapcsolatos összes
istenes verset adott elõ. Nagy löndíj: Mester Marcell Csenger társaság azon céljához, hogy meg molt arról is, hogy a munkahe- testületi határozatot, majd elfo-
tudja õrizni a piacon elfoglalt
öröm töltött el mindenkit, hiszen 7-8. évfolyam (16 fõbõl): lyteremtés az ígéretekhez híven gadták a város településren-
helyét és a kistérségben betöltött
korra, lakóhelyre, intézményi- 1. Szilágyi Fruzsina Csenger 2. megkezdõdött. A Rákóczi úton dezési tervének módosítását.
foglalkoztatói szerepét. Hozzá-
vallási hovatartozásra való te- Juhász Gergõ Csenger, 3. Fekszi a volt általános iskola épületét Következõkben a Közmûve-
járul továbbá ahhoz, hogy a költ-
kintet nélkül, sokan részt vettek Balázs Csenger, Különdíj: Jen- varrodaalapítás céljából megvá- lõdési Bizottság tagságában
séghatékonyság növelése és a
a szavalóversenyen. csik Nikoletta Pátyod, Belényi kiadások minimalizálása révén
sárolta az önkormányzat. A vár- hagytak jóvá változást. Dócs
Aki pedig megálmodta és meg- Melinda Csenger tovább tudja növelni árbevételét hatóan januárban induló cég Attila köztisztviselõi kineve-
valósította, Nagy László világi és ebbõl fakadó mérleg szerinti német piacra készít majd férfi és zésével összeférhetetlenné vált
elnök és akolitus. Felesége, Köszönetet szeretnék mondani eredményt (nyereség). nõi ruhákat. A foglalkoztatással a bizottsági megbízással, így a
A projekttámogatás összege: kapcsolatban Forján Zsolt el- Képviselõ-testület új tagot vá-
Anikó segített az elõkészítésben, támogatóinknak: Juhász János-
83 929 974 Ft mondta, hogy teljes mértékben lasztott Papp Szilárd pedagógus
lebonyolításban. Dr. Arday And- nak, a Szamos Kft. ügyvezetõ
A projekt az Európai Unió támo- átalakul a közcélú foglalkozta- személyében. Ezt követõen en-
rás intézményvezetõ fõorvos igazgatójának; Nagy László vál- tás rendszere. A feltételekrõl gedélyezték a Petõfi ÁMK max-
gatásával, Az Európai
bevezetõ köszöntõjét követõen a lalkozónak, világi elnöknek és még mindig nincsenek hivatalos imális csoport/osztálylétszám
Regionális Fejlesztési Alap társ-
zsûri tagjai, Méhes Katalin mû- akolitusnak és feleségének, Ani- és pontos információk, de mivel túllépését és jóváhagyták a
finanszírozásával valósult meg.
vésznõ, a szatmárnémeti színház kónak; Pethõ András pátyodi Irányító Hatóság: a városi intézményekben nagy Népjóléti Intézmény SZMSZ-
tagja; Tóth Pál Miklós mûvész; polgármester úrnak, a felkészítõ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számban éltek ezzel a lehetõ- nek módosítását. Tárgyalták
Kondor Anita, Bütösné Mohácsi tanároknak és a résztvevõ gye- Közremûködõ szervezet: séggel, a vezetõknek és az ön- továbbá a "Csengerért" Szoci-
Judit, Élesné Zolcsák Krisztina, rekeknek. ÉARFÜ Észak-Alföldi kormányzatnak közösen kell ális Szövetkezet bérleti szer-
Papp Vera, Molnár Csaba, Mes- Regionális Fejlesztési Ügynök- gondoskodnia arról, hogy janu- zõdési kérelmét, az interaktív
terné Juhász Beáta tanárok és Bízunk benne, hogy sikerül ség Közhasznú Nonprofit Kft. árban is zökkenõmentesen kez- taneszközök beszerzését elõ-
Riczu Jánosné óvodapedagógus, hagyományt teremteni a szava- Információ: dõdjön meg a munka. A Csen- segítõ TIOP-os pályázatok
valamint 14 felnõtt és 63 gyer- lóversennyel és jövõre már ha- Juhász János ügyvezetõ igazgató ger-Mátészalka vasútvonal visz- közbeszerzési eljárásának elin-
mek szavaló kerülhettek közép- táron átnyúlva is öregbítjük az e-mail: szaállítását, a forgalom megin- dítását, végül elfogadták a tes-
pontba, hiszen elkezdõdött a Istenhez való kötõdésünket. josefseibel@szamosnet.hu dulását a történelmi sikerek kö- tület 2011. évi munkarendjét.
6. CSENGERI HÍRMONDÓ 2010. december

"Õszi Meseszüret" mesemondó verseny Egyszer véget ér a lázas ifjúság


4.osztály November 13-án szombaton a hátralévõ idõszakában, olyan len-
1. Bíró Bence Mátészalka Képes Városi Sportcsarnokban az Ady dülettel és kitartással készüljetek
Géza Általános Iskola, Csontos Endre Gimnázium életében 46. a feladat megoldására, mint ké-
Réka Csenger "Petõfi Sándor" alkalommal tûztek szalagot vég- szültetek a szalagavatói gálamû-
ÁMK zõs diákoknak. Az ünnepélyes sorra. Tudnotok kell, hogy a szü-
2. Balogh Réka Csenger "Petõfi keretek között zajló esemény lõk és a tanáraitok is , ugyanazt
Sándor" ÁMK, Katona Boglárka megtöltötte a lelátókat büszke várják tõletek, gyönyörû táncot a
Mátészalka Kálvin János Ref.Ált szülõkkel, nagyszülõkkel, hozzá- szalagavató végén és még ettõl is
Iskola tartozókkal. Ebben az évben szebb érdemjegyeket a végbi-
3.Kovács Dávid Jánkmajtis három osztály a 12.A osztály- zonyítványban és az érettségi
Különdíj: fõnök Juhász Gabriella, a 12. B bizonyítványban egyaránt."
Fudella Karolina Mátészalka osztályfõnök Magos Margit és a A diákok által bemutatott táncok
Képes Géza Általános Iskola 12. G osztályfõnök Magyar Mari- valóban gyönyörû ruhákban, lát-
Péter Nóra Csenger "Petõfi ann tanulói vághatnak neki az ványos produkciók voltak. A
Sándor" ÁMK érettségi felkészülésnek, majd a nagyérdemû közönség láthatott
vizsgának. Ünnepi beszédében egy palotást a 12. G, egy keringõt
2.osztály Bokor László igazgató is ezt a 12. A, és egy angol keringõt a
1.Kelemen Vanda Csenger hangsúlyozta: "Önmagatok, szü- 12. B osztály elõadásában. a gim-
"Petõfi Sándor" ÁMK, Papp leitek és tanáraitok elvárásainak názium ebben a tanévben ünnepli
Lúcia Csenger "Petõfi Sándor" megfelelõen, komoly, rendszere- fennállásának 50. évfordulóját,
ÁMK zett kitartó munkával megkoro- mely további ünneplésre, emléke-
2.Horváth Georgina Csenger názhatjátok eddigi munkátokat. zésre ad okot.
"Petõfi Sándor" ÁMK, Sarkadi Kérlek benneteket, hogy a tanév Fodor László
Rebeka Mátészalka Képes Géza
Általános Iskola
3.Varga Kincsõ Csenger "Petõfi
Sándor" ÁMK, Lõrincz Dóra
Mátészalka Széchényi István
Ált.Iskola
Különdíj:
Kazamér Krisztián Csenger
"Petõfi Sándor" ÁMK
Jeremcsuk Máté Mátészalka
Képes Géza Általános Iskola
Péter Nóra Csenger "Petõfi
Sándor" ÁMK
Borbély Viktória Csenger"Petõfi Sándor" ÁMK
Fogarasi Ramóna Jánkmajtis
Sándor" ÁMK Különdíj: Szabó Bálint Csenger
Papp Viktória Csenger "Petõfi
Különdíj: Cservenyák Balázs Má- Petõfi Sándor" ÁMK
Sándor" ÁMK
tészalka Széchényi István Ált. Molnár Száva Csenger Petõfi
Iskola Sándor" ÁMK
3.osztály
1. Kokas Attila Mátészalka Képes
Szakács Veronika Csenger Petõfi Eltûnt személy keresése,
Géza Általános Iskola
1.osztály
1.Komáromi Vanessza Csenger
Sándor" ÁMK
Mester Bíborka Csenger Petõfi jégrõl mentés
2. Figus Olívia Barbara Csenger
Petõfi Sándor" ÁMK Sándor" ÁMK Tûzoltók, búvárok, vízimentõk és Mentõ Közhasznú Egyesület
Petõfi Sándor" ÁMK
Aranyász György Csenger Petõfi közös gyakorlata, ahol ezúttal tagjai vettek részt. A Nemzeti Ci-
Papp Sára Mátészalka Képes
Sándor" ÁMK Óvoda az eltûnt személyek felkutatása vil Alapprogram támogatásával
Géza Általános Iskola
2. Pálinkás Levente Mátészalka 1.Varga Melinda Csenger és a jégrõl való mentésen volt a megvalósuló program célja: a már
Hauser Eszter Mátészalka
Képes Géza Általános Iskola 2. Tõkés Imre Csenger hangsúly. meglévõ térségi, és határon túli
Széchényi István Ált.Iskola
Vasas Nóra Mátészalka Képes 3. Vincze Milán Csenger Az idõjárási körülmények sem partnerségi kapcsolatok erõsítése
3. Vajda Dominika Mátészalka
Géza Általános Iskola Különdíj: Kõrösi Réka Csenger, hátráltatták azokat a speciális és elmélyítése, mely során a prog-
Képes Géza Általános Iskola
3. Farkas Dávid Csenger Petõfi Éder Méder Merse, Sztojka mentõket, tûzoltókat, akik de- ramban résztvevõ civil szerve-
Fehér Gréta Csenger"Petõfi
Sándor" ÁMK Mihály cember 18.-án a Zagodi halász- zetek közösen együttmûködve
Sándor" ÁMK
Molnár Barbara Csenger Petõfi tavakon Komlódtótfalu határában készülnek fel a bekövetkezõ
gyakorlatoztak. Éppen ellenkezõ- veszélyhelyzetek közös kezelésé-
Nemzetközi " Akikre büszkék lehetünk " leg, ilyen körülményekre van
szükség ahhoz, hogy a beszakadt
re. A gyakorlaton során a tó jegén
léket vágva, búvárok speciális öl-
szakmai nap A debreceni Tóth Árpád Gim-
názium nyolcadikosok számára
tott elsõ helyen végeztek. Ez az
eredmény lehetõséget ad arra,
jégben elmerülõ személy mentési tözetben másztak a vízbe, imitál-
gyakorlatát el lehessen végezni. va a jégbeszakadást. A mentést
2010. novemberében nem- az idei tanévben is meghirdette a hogy a gimnázium humán tagoza- A "Határmenti civil szervezetek többféle módszerrel, létrával,
házi versenyét történelem tan- tára jelentkezve mentességet kap- együttmûködésének fejlesztése a mentõkutyával hajtották végre.
zetközi szakmai nap keretében
tárgyból, 2010. november 24-én. janak a szóbeli felvételi alól, Szatmári térségben." címû prog- Az eltûnt személy keresését csa-
mutatták be a legújabb oktatási A versenyre jelentkezõ 25 diák maximális pontszámmal jóváírják
módszereket a csengeri Petõfi ramsorozat harmadik rendezvé- tárláncot alkotva, a helyenként
írásbeli és szóbeli fordulón mér- felvételüket. nyén a Csengeri "Szent Flórián" térdig érõ hóban járták be a határt
ÁMK pedagógusai a szat- hette össze tudását az ötödik, ha- További sikereket, eredményes Tûzoltó és Vízimentõ Egyesület a résztvevõk. A gyakorlat kiér-
márnémeti 10. sz. Általános todik és hetedikes tananyag tanulást kívánunk új középisko- mint gesztorszervezet, a Tyukodi tékelésén a vezetõk sikeresnek és
Iskola szakembereinek. Az alsó témaköreibõl. Iskolánkat Szabó lájukban is! Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó hasznosnak ítélték meg a csípõs
tagozaton szövegértés (pedagó- Zsófia 8.a és Gaál Sándor 8.b Közhasznú Egyesület, a Nagy- hidegben eltöltött fárasztó napot,
osztályos tanuló képviselte, akik Felkészítõ tanár: Odrobéna Mag- károlyi Shaolin Sport Klub, va- melyen csak a forró citromos tea
gus: Erdõsné Papp Judit), a
azonos pontszámmal a megosz- dolna lamint a Felsõ-Tiszavidéki Búvár igyekezett enyhíteni.
felsõ tagozaton matematika
órán figyelhették meg a láto-
gatók a kooperatív technikák és
az IKT eszközök együttes alka-
lmazását. A hospitálást szakmai
egyeztetés követte, ahol a
román és magyar ajkú kollégák
az együttmûködés lehetõségeit
fogalmazták meg. Kazamér
Tibor és Szász Piroska igaz-
gatók a diák cserekapcsolat je-
lentõségére hívták fel a figyel-
met, amit a két iskola között
már januárban indítani szeret-
Fodor László
nének.
2010. december CSENGERI HÍRMONDÓ 7.

"Jó tanuló, jó sportoló" kitüntetettjei


Rendhagyóan az idén is megren-
dezésre került 2010. december 8-
án a megyei diáksport aktíva
ülése, amelyet a megyeháza
Bessenyei termében tartottak.
A hagyományokhoz híven Szoóh
Béla DST titkár értékelte a
2009/2010. tanévi diáksport
tevékenységet.
Elmondta, hogy az elmúlt
évtizedek legsikeresebb évét zárta
a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei diáksport tanács melyhez a
csengeri diákok által elért
sporteredmények is kiemelke-
dõen hozzájárultak.
Az értékelés után került sor a
megye "Jó tanulója, jó sportolója"
díj átadására. Ezt a díjat azok a - Duatlon országos döntõ csapat- - Less Nándor országos földrajz-
diákok kaphatják, akik mind a ban- 1. hely, Egyéniben- 1. hely, verseny országos döntõ- 2. hely
sportban, mind a tanulásban -Atlétika serdülõ országos Tanulmányi átlaga: 5, 00
kiemelkedõn teljesítenek és az bajnokság: 600 m síkfutás- 1.
adott sportágban az országos hely, -Kerékpáros diákolimpia or- PALÁDI BERNADETT /7. a/
mezõny élvonalában, helyezke- szágos döntõ, Egyéni idõfutam- eredményei:
dek el. 1. hely, Tömegrajtos mezõny- -Duatlon megyei döntõ csapat- 1.
Iskolánk négy kiváló leánya kapta verseny- 1. hely, Összetett egyéni hely, - Duatlon országos döntõ
meg a megye "Jó tanulója, jó verseny- 1. hely, Csapatverseny- csapat- 1. hely Országos bajnok.
Önök küldték sportolója" kitüntetést. 1. hely - Kerékpáros Diákolimpia orszá-
Tanulmányi átlaga: 5, 00 emellett gos döntõ csapat- 1. hely Orszá-
SZABÓ KITTI /7. a/ eredményei: 7 országos bajnoki címet szerzett, gos bajnok. - Teleki Pál földrajz-
- Duatlon országos döntõ - csapat- ezzel iskolánk történetének leg- földtan verseny, Megyei döntõ- 1.
ban - 1. hely; - Kerékpáros eredményesebb nõi sportolója. hely, Országos döntõ- 6. hely
diákolimpia országos döntõ; - Környezetvédelmi- földrajz csa-
Egyéni idõfutam- 1. hely, Tömeg- SZABÓ ZSÓFIA /7. a / ered- patverseny- 1. hely, - Történelem
rajtos mezõnyverseny - 1. hely ményei: megyei döntõ- 3. hely
Összetett egyéni verseny- 1. hely - Duatlon országos döntõ csapat- Felkészítõ tanár: Papp Szilárd
Csapatverseny- 1. hely ban- 1. hely, - Kerékpáros Diák-
Tanulmányi átlaga: 4, 85 és 5 olimpia országos döntõ csapatban A Petõfi Sándor ÁMK a szintén
országos bajnoki címet szerzett. 1. hely országos bajnok, - Kör- 2009/2010. tanévben nyújtott
nyezetvédelmi csapatverseny: kiemelkedõ sportmunkájáért szin-
OSVÁTH KRISZTINA /8. d/ Megyei döntõ- 1. hely, -Törté- tén elismerést kapott.
eredményei: nelem megyei döntõ- 2. hely,

Ranschburg Jenõ Csengerben


2010. december 9-én szeretett vá- hallgatóság sorai között akit a tu- Ranschburg Jenõ pszichológust, -
rosunk mûvelõdési központját az domány szeretete, vagy épp a pro- munkásságát a Köztársasági Ér-
a megtiszteltetés érte, hogy elõa- fesszor úr személyébõl áradó demrend Tisztikeresztjével (2005)
dást tartott színháztermében szeretetteljes kisugárzás gyõzött és a Budapest Díszpolgára cím-
Ranschburg Jenõ professzor úr, meg arról, hogy ott kell lennie. mel (2006) is elismerték - aki
pszichológus, egy egész ország Ranschburg Jenõ kutatási terü- 2009-ben Primissima díjra ér-
pszichológusa. Az Apáczai Kiadó letei a fejlõdéslélektan, a szocial- demesült, egyetértésre juthattak
koordinálásával és az ÁMK veze- izáció, a klinikai gyermeklélek- atekintetben, hogy a professzor úr
tõségének közremûködésével sik- tan, a fejlõdési pszichopatológia. igen nyitott személyiség. Mentes
erült a neves tudóst Csengerbe, az A mai napig 15 könyve jelent bármiféle - híres, hírneves em-
ország legkeletibb régiójába invi- meg. 2007 óta a Károly Róbert berekre oly sokszor jellemzõ -
tálnunk, hogy vezesse be pedagó- Fõiskolán professor emeritus, allûröktõl. 1935-ben született és
gus kollektívánkat és az érdek- tehát aktív "pedagógus" is amel- megnyilvánulásaira a szeretettel-
lõdõ csengeri polgárokat a tehet- lett, hogy alapvetõen tudós-pro- jes szelídség és a közvetlenség
séggondozás módszertanának fesszor. egyaránt jellemzõ. Mindemellett
gyermeklélektannal kapcsolatos Elõzetes egyeztetés alapján a ne- kitûnõ elõadó. Mindannyian, akik
Dominekné Hornyák Magdolna (Budapest) két fényképet hozott édesanyja ok-okozati összefüggéseibe, an- ves pszichológus vette a fáradtsá- ott lehettünk "Zseni? Okos?
fotói közül, aki az ötvenes éves években Csengerben dada volt. Az egyik nak sarkalatos pontjaiba. A got és 10 órát utazott azért, hogy, Különleges?" címû - tehetséggon-
képen õ és a többi dadus látható, míg a másik képen egy ötvenes évekbeli népi TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0098 bemutathassa nekünk gondola- dozás témakörben tartott -
táncegyüttes fiatal legényei és lányai, természetesen õ is köztük van, balról az számú és "Esélynövelõ tehetség- tiságát, a gyermeki lélekrõl alko- elõadásán, áhítattal hallgattuk vé-
elsõ. gondozás Csenger városában és tott képét és elhinthesse köztünk a gig és ha valami olyat mondott
Csengersima településen" címmel tudás csíráit, amit mi pedagógu- amirõl esetleg már korábban
elnyert pályázatunk révén külön- sok kiváltképp tudunk hasznosí- tanultunk, olvastunk az úgy hatott
leges prioritás volt számunkra, tani a tehetséggondozás és a fel- ránk, mintha akkor hallottuk
pedagógusok számára, hogy fül- zárkóztatás érdekében vállalt te- volna elõször. Kiválóan és szem-
tanúi lehessünk e rendhagyó ese- vékenységeink keretén belül. Ka- léletesen mutatta be - a szûkre
ménynek. Az ÁMK vezetése zamér Tibor az ÁMK és az Álta- szabott idõkeret ellenére - a gyer-
örömmel állapíthatta meg, hogy a lános Iskola igazgatója azért szor- meki személyiség jellemzõ típu-
professzor úr látogatása várakozá- galmazta a rendezvényt, - és kérte sait, említést tett az általa kidol-
sainkon felüli eredményekkel a professzor urat, hogy a "talen- gozott tehetséggondozás-prog-
szolgált, valamint - tekintélyének, tummal megáldott" gyerekek is- ramról, amit aztán a politikai vál-
elismertségének köszönhetõen - mérveirõl beszéljen - mert "min- tozások nem engedtek életre kel-
személye, nagy számú és igen den olyan szellemi támogatás jó ni.
változatos összetételû közönséget szolgálatot tesz az ÁMK munka- Hála és büszkeség egyszerre töl-
vonzott. Volt olyan jelenlévõ aki közösségének, melyet az esély- tötte el szívünket, hogy ezt a
szakmailag volt érintett - a kör- növelõ tehetséggondozás gyakor- nagyszerû elmét - gyerekkorom
Gellért Zsigmond nyugalmazott kultúrház igazgató ismét egy régi képet adott nyezõ települések igazgatói, pe- lati részébe beépíthetünk". neves médiaszemélyiségét - ven-
közlésre. A 80-as évek elején készült képen a megboldogult uszoda öltözõje dagógusai - az elõadáson való Akik abban a megtiszteltetésben dégként fogadhattuk szeretett
látható, és a társadalmi munkát végzõk egy csoportja, akik a strand építésében részvételben. Volt, aki gyermeke részesülhettek, hogy alkalmuk városunkban. Köszönjük Ransch-
munkálkodnak. miatt jött el és olyan is akadt a nyílt személyesen is megismerni burg professzor úr!
8. CSENGERI HÍRMONDÓ 2010. december

Jól sikerült õsz... Nyilatkozik az edzõ Egy csengeri


Lassan már hó lepi el a sokat zés, pedig a II. félidei remek Az õszi szezon befejeztével meg- dülõbõl felhozott Pankotai meg- reménység…
megélt futballpályát, amely szá- játékunkkal egy döntetlenre esé- kértük Volkán Roland leköszönõ gyõzõ játékával védelmi sorunk is
mos sikernek és bizony kudarc- lyesek voltunk, de két helyzetet edzõt, hogy néhány gondolatban megbízhatóbbá vált. Nem akarom
nak is színhelye volt. A szurkolók ennek a meggyesi csapatnak nem összegezze ezt a sikeres idõsza- most itt egyenként elemezni a
felemás emlékeket õriznek az õszi lehet büntetlenül felkínálni... kot: játékosokat, de mindenki "fel-
szezon hazai mérkõzéseirõl, de Az eléggé rosszul sikeredett tava- nõtt" a feladathoz, és ezen alka-
azt bátran állíthatjuk, hogy több- XI. 20. Gyõzelemmel illik befe- lyi bajnokság után ez a mostani lommal szeretném mindenkinek
nyire kedvezõek a benyomásaink. jezni még nehezebbnek ígérkezett. megköszönni az õszi szezonban
Csapatunk egységes és a 6. he- Tyukod - Csenger 3-5 (1-2) Annál is inkább, mivel anyagiak- nyújtott pozitív hozzáállását.
lyezése dacára a mezõny élvona- ban ugyancsak meg lettünk nyir- Megköszönöm továbbá a Csen-
lához tartozik. A mérkõzésrõl Volkán Roland így bálva, de ennek ellenére igye- ger focijáért tenni akaró segí-
Tekintsünk azonban még vissza a emlékezik: keztem egy olyan csapatot kia- tõket, a vezetõség munkáját.
szezon utolsó két meccsére, vá- Fõleg a csapatunkban játszó tyu- lakítani, amely akár évek múlva Az õszi szezonról még annyit,
zoljuk dióhéjban a történé- kodiaknak volt fontos a jó szerep- is tudja városunk fociját képvisel- hogy szinte egyenletes jó teljesít-
seket... lés, de mindnyájunk szerettünk ni. Nem akarok konkrét összeget ménnyel majdnem végig dobo-
volna visszavágni a tavaszi fias- mondani, de ezek a fiúk tényleg góközelben voltunk, és csak a
XI. 13. Nem sikerült a hazai jó kóért. A csúszós pályán mi kezd- szinte nevetséges meccsdíjakat szerencsétlenre sikeredett tisza-
befejezés tünk jobban, a 15. percben Ka- kaptak, nem egy tõlünk kisebb kóródi vendégeskedésünk (1-6)
Csenger - Nyírmeggyes 1-3 tona úgy 30 méterrõl elengedett település akár alacsonyabb szin- után estünk vissza a tabellán. De A Four Four Two.hu honlapján
szabadrúgása a hosszú ficak- ten szereplõ csapatának jobb volt még így is csak egy-két pont vá- csengeri szemnek örvendetes
Próbáltuk eleinte lassítani a já- ban kötött ki (0-1). Rá öt percre az anyagi helyzete. A mi csopor- laszt el minket az elõttünk lévõk- sportcikkre figyelhettünk fel.
tékot, de a robbanékonyabb ven- Lakatos Pisti egy gazdátlanul tunkból is bõven sorolhatnék tõl, bár még a 7. helyezett is elénk Both József és Nyilasi Tibor
dégek mindinkább beszorítottak pattogó labdával tört be a 16- erre példákat. Éppen ezért va- kerülhet, annyira szoros az állás. ajánlásával egy tehetséges alig
bennünket. Elsõ helyzetünk csak osra, a felvágásáért megítélt lóban minden elismerést meg- Végezetül ejtenék pár szót a 17 éves csengeri fiatalembert,
a 25. perc körül volt, és a gyors, jogos büntetõnek õ maga lett a érdemel csapatunk minden tagja lemondásom okairól, megelõzve Barcsay Márkot mutatták be. A
nagyiramú mérkõzésen a nagy végrehajtója (0-2). Már szinte az önzetlen munkáért. ezzel sok fals és rosszindulatú cikkbõl azonban nem derült ki
nyomás ellenére is egyenrangú az utolsó percekben egy hazai Az idei átigazolások nagyon jól pletykát. Mindenféle sértõdöttség egyértelmûen, hogy Márk itt
ellenfelek voltunk, sõt a 44. perc- támadásból megszületett a hazai- sikerültek, egy ütõképes gárda és rossz szájíz nélkül adom át Csengerben kezdte focista pá-
ben Sajó pontos beadását Laka- ak szépítõ gólja (1-2). kovácsolódott össze. Persze jó- helyemet, ugyanis a város új ve- lyafutását édesapja irányításá-
tos lõhette volna hálóba, de na- Szünet után még jobban megele- magam, Mester Ferenc és dr. zetõsége célul határozta meg a val, és tagja volt a 2007-es Di-
gyon rosszul találta el a labdát. venedett a játékunk, a 60. perc- Komlódy Miklós napokig jártunk, megyei elsõ osztályba kerülést, ákolimpia bajnokcsapatának.
Félidõ után a még tempósabb ben Katona egy szép akció vé- telefonálgattunk játékosok után, amihez minden feltételt biztosí- Jelenleg a Videoton igazolt já-
iramban sem játszottunk rosszul, gén újabb góllal búcsúzott az gõzerõvel mûködött sportdiplo- tani fognak. A magasabb szintnek tékosa, és az U-17-es EB selej-
sõt. Az 52. percben egy lövésünk õszi szezontól (1-3). Ezután Tyu- máciánk. Ragyogóan mutatkozott megfelelõ képzettségû, B ka- tezõn eredményes játékával
szó szerint a kapufa és a kapus kod összekapta magát, hullámzó be a Lakatos testvérpár és a visz- tegóriájú edzõre van szükség, hívta fel magára a szakemberek
közé tudott beszorulni. A felgyor- játék folyt, és most a mi rová- szatért Katona Pál is ontja a akinek ezúton is kívánok a jó figyelmét.
sult játékban védelmünk megin- sunkra fújtak meg egy (amúgy gólokat, nem véletlenül lett a cso- eredményekkel sok sikert ehhez a Reméljük, hogy teljesülni fog a
gott, és kaptuk az elsõ gólt (0-1), jogtalan) büntetõt (2-3). Szeren- port gólvadászainak 2. helye- nehéz és nem éppen hálás fela- cikkben megfogalmazott vágya,
majd az 58. percben egy bõdü- csénkre ezt követõen Varga Gy. zettje. Az örökifjú Szilágyi Sán- dathoz. és a felnõtt válogatottban lát-
letes egyéni hibából (az ellenfél- (Kuntics) némi töprengés után az dor rutinja is meghatározóan se- Köszönjük a tájékoztatást, sok hatjuk nemsokára, és adja Isten,
nek adta a labdát) könnyû volt a ötösnél mégis a góllövés mellett gítette a csapat eredményességét. sikert a fociban és a magánélet- a Milan játékosaként is büszkék
gólszerzés (0-2). Tíz perc múlva döntve növelte elõnyünket (2-4). Úgy érzem Tóth Zolival és a ser- ben egyaránt! lehetünk rá.
a Pankotai hiányát szenvedõ vé- De megint jöttek a hazaiak, és
delem összehozott még egyet (0- egy szögletbõl ismét szoros lett
A felnõttek statisztikája A Sportcsarnokban
3). Volt még egy Lakatos kapu- az eredmény (3-4). De csak rö-
fánk, majd egy Katona helyzet, vid idõre, mert a 70. percben egy
történt
gyõzelem: 8 döntetlen: 4 vereség: 3
míg aztán Katona baloldali 30 méteres hatalmas szólót Hajdú-Car Depo Kupa 2010
itthon: 3 - 9 pont itthon: 3 - 3 pont itthon. 1
átívelésébõl Szilágyi ragasztott bemutatva, a kapust is elfek- idegenben: 5 - 15 pont idegenben: 1 - 1 pont idegenben: 2 Az óév utolsó sporteseményeként
becsületgólt a hálóba (1-3). tetve Halász Norbi tette bizo-
80% Teljesítmény december 19-én zajlottak a Sport-
Nem sikerült egy jó hazai befeje- nyossá gyõzelmünket (3-5). csarnokban az 5. alkalommal meg-
rúgott gólok: 47 kapott gólok: 39 rendezett Hajdu-Car Depo Kupa
2010-es õszi végeredmény:
itthon: 18 itthon: 14 gyermek labdarúgó torna mérkõzé-
1. Nyírcsaholy 15 13 2 – 66–16 41 pont
idegenben: 29 idegenben: 25 sei. A körmérkõzéses formában 6
2. Nyírmeggyes 15 11 3 1 57–15 36 pont
kisváros rangos csapatai kiélezett
3. Tisztaberek 15 9 3 3 35–25 30 pont csatákban döntötték el a helyezé-
Érdekes módon, mintha idegenben jobban ment volna a játék, ezt a
4. Tiszakóród 15 9 2 4 58–30 29 pont seket, hiszen négy csapata között is
rúgott gólok is alátámasztják.. Szereplésünk a 8 gyõzelemmel jónak
5. Kölcse 15 9 1 5 45–32 28 pont csak a gólkülönbség döntött, így a
lenne mondható, sajnos a végsõ elszámoláskor a 4 döntetlen soknak
6. Csenger 15 8 4 3 47–39 28 pont csengeri csapat (edzõ: Póti Sándor)
számított, fõleg, hogy annyiszor ikszeltünk itthon, mint ahányszor
7. Porcsalma 15 8 1 6 28–35 25 pont is mindössze rosszabb találati ará-
gyõztünk. Fõleg szeptember végétõl október közepéig volt egy ötfor- nyával szorult azonos pontszámmal
8. Beregdaróc 15 7 – 8 23–24 21 pont
dulós hullámvölgyünk… Amilyen meglepõ és kellemetlen volt a a 2. helyre.
9. Tunyogmatolcs 15 5 2 8 35–22 17 pont
hazai döntetlen a kiesõjelölt Porcsalma ellen, olyan értékessé vált a Helyezések: 1. Kisvárda 10 pont,
10. Vámosoroszi 15 3 5 7 16–30 14 pont
listavezetõ Nyírcsaholy ellenében. A Tiszakóródtól elszenvedett 2. Csenger 10 pont, 3. Nyírbátor
11. Nagydobos* 15 5 – 10 30–54 14 pont
kiütésrõl (6-1) pedig jobb nem beszélni, ilyen kisiklás elõfordulhat. 8 pont, 4. Fehérgyarmat 8 pont, 5.
12. Gelénes 15 4 – 11 41–76 12 pont Nyírsuli 5 pont, 6. Nagykároly
Csapatunk erejét jelzi, hogy négyszer tudtunk vesztes helyzetbõl fordí-
13. Mérk-Vállaj 15 3 3 9 23–57 12 pont 0 pont
14. Nábrád* 15 4 2 9 31–47 11 pont tani: Tisztaberek 2-3 - 4-3; Nábrád 2-0 - 2-2; Csaholy 1-2 - 2-2;
A torna gólkirálya Németh Tamás 5
13. Szatmárcseke* 15 4 2 9 24–35 10 pont Gelénes 6-0 - 7-8.
góllal (Fehérgyarmat), a legjobb
16. Tyukod 15 3 1 11 18–42 10 pont kapus címet Bálint László (Csen-
* A Nagydobostól 3 pont, a Nábrád SE-tõl 3 pont, a Szatmárcsekétõl 4 pont Házi gólkirályunk Katona Pál lett 16 góljával, õt Lakatos István ger) érdemelte ki, a legjobb hazai
levonva. követi 12 góllal. Csatáraink tûzerejét jelzi, hogy Katona Pali ezzel a játékosnak Póti Ádám (Csenger) bi-
gólmennyiséggel csoportunkban a megyei gólvadászat ezüstérmese zonyult, és a legsportszerûbb csapat
lett, Lakatos Pisti pedig az elõkelõ 6. helyen végzett. a romániai Nagykároly lett.
Az ifik statisztikája
gyõzelem: 5
itthon: 3 - 9 pont
döntetlen: 1
itthon: ----
vereség: 9
itthon: 4
Kézilabda
idegenben: 2 - 6 pont idegenben: 1 - 1 pont idegenben: 5 A bajnokság befejezõ szaka- jobb szereplésre.
szában sem tudott formába Eredményeink: november 20.
40% Teljesítmény lendülni a kézicsapat, míg aztán a Baktalórántháza-Csenger 24-20,
rúgott gólok: 23 kapott gólok: 41 Mikulás hozott egy hazai gyõzel- november 27. Nagykálló-Csenge
itthon: 11 itthon: 19 met Tiszalök ellen, és így meg- 48-25, december 2.Ópályi-
Csenger és a városkörnyék
idegenben: 12 idegenben: 22 szereztük az elsõ 2 pontot. Csenger 49-33, december 4. közéleti havilapja
Tulajdonképpen nem is olyan rossz az ifik mérlege, nekik a hazai De még ezzel is a tabella legalján Csenger - Tiszalök 29-25, Szerkeszti: a Szerkesztõ Bizottság
Fõszerkesztõ: Mesterné Juhász Beáta
szereplésen kellene javulni sokat, idegenben 5 vereséget bármely csa- veszteglünk, igaz csak 2-2 pont- december 12. Csenger-Nyh. Szerkesztõség címe: 4765 Csenger, Ady u. 14.
Kiadja: Csenger Város Önkormány-zata, Csenger Ady u. 14.
pat felvállalhat. Persze a gólarányon - fõleg idegenben - volna mit javí- tal áll elõttünk három csapat is, Tanárképzõ Fõiskola 26-37 Felelõs kiadó: Dr. Simai Zoltán, Csenger Város jegyzõje
tani. A csapat gólkirálya Varga Zsolt 9 góllal. tehát tavasszal esélyünk lesz a ISSN 0866-2576