GHID DE RADACTARE A PROIECTULUI DE CERCETARE CERINŢE GENERALE Un proiect de nivel satisfăcător , trebuie să demonstreze familiaritate studentului cu literatura relevantă

pentru tema abordată, să fie corectă din punct de vedere metodologic, al analizei datelor şi al argumentării, să aibă structură logică, să fie redactată coerent, în stilul limbajului ştiinţific. Aspectul de formă trebuie să fie, de asemenea, în concordanţă cu standardele academice. Scopul acestui material este de a furniza studenţilor un ghid general de redactare a proiectului de cercetare care să îndeplinească standardele fundamentale unei cercetări ştiinţifice. I. Formatul proiectului 1. Pagina de titlu 2. Cadru teoretic – sinteza literaturii de specialitate 3. Obiectivele şi metodologia cercetării 4. Rezultatele aşteptate 5. Bibliografie • Proiectul va fi redactat pe computer în format A4, la un rând şi jumătate distanţă, în Times New Roman, mărimea literelor fiind de 12 puncte. Paginile vor fi numerotate cu litere arabe în partea de jos şi centrală a fiecărei pagini.

II. Conţinutul proiectului 1. Cadrul teoretic al problemei va fi redactat în aproximativ 3 pagini astfel încât să devină un argument puternic al cercetării realizate. Se va prezenta sintetic situaţia cercetărilor relaţionate cu subiectul ales, motivaţia alegerii temei (opţional), indicând domeniile care nu au fost explorate sau care solicită investigaţii suplimentare şi reconsiderări. De asemenea, formularea explicită a scopului cercetării. Această parte a proiectului realizează o evaluare critică a literaturii de specialitate relavantă pentru tema cercetată. Se vor prezenta principalele teorii / modele explicative, indicând dezvoltarea şi progresul adus de cercetările recente, precum şi posibile lacune sau limite. Trecerea în revistă a literaturii va fi realizată după un criteriu explicit menţionat, care poate fi cronologic, tematic sau de altă natură. Prin conţinutul ei, baza teoretică trebuie să se centreze pe fundamentarea ipotezelor avansate. Această parte a tezei trebuie să demonstreze capacitatea candidatului de a selecta cele mao relevantesurse bibliografice, de a le citi şi analiza critic, de a-şi formula propiul punct de vedere asupra subiectului studiat. 2. Obiectivele şi metodologia cercetării – va conţine următoarele aspecte : • formularea coerentă a obiectivelor sau întrebărilor cercetării; • formularea explicită a ipotezelor cercetării; • descrierea designului cercetării (prezentarea variabilelor): operaţionalizarea variabilelor (modul exact în care ele au fost măsurate) şi descrierea procedurii de investigare. 3. Rezultatele aşteptate – această parte va conţine o scurtă prezentare (1/2 pagină) a efectelor pa care variabilele independente le produc asupra variabilelor dependente. Rezultatele trebuie să derive clar din designul şi metodele de cercetare utilizate, şi să arate modul (direcţia) în care anticipăm că va decurge experimentul nostru daca ar fi aplicat în practică.

Întregul proiect trebuie să fie coerent.html . caracteristic lucrărilor de cercetare.telehealth. N. (1981). Behavior therapy of personality disorders. Lohr. http://www. & Parks. (199). Buchtel.goalproject. Ideile prezantate trebuie să decurgă logic şi coerent din cele anterioare. Stilul şi limbajul de redactare Proiectul trebuie redactat într-un limbaj academic impersonal.. Citarea bibliografică • Bibliografia va fi redactată conform standardelor APA (American Psychological Association). Nu sunt admise greşelile gramaticale de redactare (acord. L.org. Personality Disorders: Diagnosis and Management . J. 5. MD: Williams & Wilkins. T. Exemple : Springer.. S. R. IV.html http://www.. E. & Silk. etc. K. 57-71. punctuaţie. lexic. 2nd edn.).). Lion (ed.III. H.org/sources. Baltimore.. Stephens. Relaţia dintre idei trebuie să fie clară. In J. R. A. H. Journal of Psychotherapy Practice and Research. A preliminary report of shortterm cognitive-behavior group therapy for inpatients with personality disorders.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful