ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α
Αριθμός 4505

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

1575

Αριθμός 1329
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 1303 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
της 16ης Δεκεμβρίου 2010, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας επέστρεψε οτην Κύπρο και
ανέλαβε τα καθήκοντα του λειτουργήματος του στις 17 Δεκεμβρίου 2010 και από την ημέρα αυτή ο Πρόεδρος
της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Μάριος Καρογιάν έπαυσε να ασκεί το λειτούργημα του Προέδρου της Δημοκρα­
τίας.
Αριθμός 1330
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Οι πιο κάτω μόνιμοι Ανώτεροι Υγειονομικοί Επιθεωρητές, 2ης Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας, προάγονται στη μόνιμη θέαη Ανώτερου Υγειονομικού Επιθεωρητή, 1ης Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρε­
σίες Δημόσιας Υγείας, από την 1η Ιανουαρίου 2011:
Στέλιος Χρ, Στυλιανού
(Π.Φ. 17575J
Αργυράς Αργυρού
(Π.Φ. 18570J
Πέτρος Ι. Ξιουρής
(Π.Φ. 18573)
Αριθμός 1331
ΑΝΑΠΛΗΡΟΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Ο κ. Χρίστος Ζήνωνος μόνιμος Πρώτος Κτηματολογικός Λειτουργός, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, διορί­
στηκε ως Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της
θέσης του, από τις 23 Νοεμβρίου 2010 μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2010.
{Π.Φ. 15270)
Αριθμός 1332
ΑΠΟΣΠΆΣΕΙΣ
Η κα Παυλίνα Ζαρπετέσ-Λοϊζίδαυ, μόνιμος Λέκτορας (Αγγλικής και Συγγραφής Τεχνικών Εκθέσεων) Ανώτερο
Τεχνολογικά Ινστιτούτο, αποοπάταί στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1 )(ε) των περί Δημόσιος Υπηρεσίας Νόμων
του 1990 έως 2009, από τις 6 Δεκεμβρίου 2010 μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 29282)

ΤΜΗΜΑ A
1576

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Η κα Παγώνα Πατσαλίδου - Κατσούρη, μόνιμος Λέκτορας (Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) Ανώτερο
Τεχνολογικό Ινστιτούτο, αποσπάται στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, γ ι α ε κ τ έ λ ε σ η ειδικών καθηκόντων, δ υ ν ά μ ε ι τ ο υ όρθρου 47(1 )(ε) τ ω ν περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων
τ ο υ 1990 έως 2009, από τις 6 Δεκεμβρίου 2010 μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2013.
(Π.Φ. 23729)
Η κα Αναστασία Ε. Χαραλάμπους, μόνιμος Λειτουργός Στατιστικής, Στατιστική Υπηρεσία, αποσπάται οτη Διοίκηση
τ ο υ Υπουργείου Οικονομικών, για ε κ τ έ λ ε σ η ειδικών καθηκόντων, δυνάμει τοο άρθρου 47(1 )(ε) των περί Δημόσιας Υπη­
ρεσίας Νόμων τ ο υ 1990 έως 2009, από την 1η Δεκεμβρίου 2010 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2012.
(Π,Φ. 31194)
Αριθμός 1333
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Ο διορισμός της κα Χριστιανός Παπαλεοντίου, από τις 2 Οκτωβρίου 2008, στη θέση Ανακριτή, Νομική Υπηρεσία, επι­
κυρώνεται.
(Π.Φ. 33469)
Οι διορισμοί των πιο κάτω από τις 17 Ιουνίου 2008, στη θέση Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Τελωνεία,
επικυρώνονται;
Νότιας Φλουρή
Μαρίας Μιχαήλ

(Π.Φ. 32046)
(Π.Φ. 33293)

Οι διορισμοί των πιο κάτω από την 1η Δεκεμβρίου 2008, στη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Γενικό Γραμ­
ματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, επικυρώνονται:
Πέτρου Ιωάννου
Δήμητρας Σιακαλλή

(Π.Φ. 32957)
(Π.Φ,32997)

Τάνιας Κλεάνθους
Σταυρούλας Κυριακούλλη

(Π.Φ. 33537)
(Π.Φ. 33540)

Μάριου Λ. Κωνσταντίνου
Μαρίας ΛοΓζου

(Π.Φ, 33541)
(Π.Φ. 33542)

Λουκίας Νικολάου
Νατάσας Χρ. Σιλιμίντρη

(Π.Φ. 33545)
(Π.Φ. 33550)

Ολυμπίας Θ. Στυλιανού
Θέκλας Χριστούδια

(Π.Φ. 33552)
(Π.Φ. 33560)

Ο διορισμός της κας Σύλβιας Ιωάννου, από τις 15 Δεκεμβρίου 2008, στη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού,
Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, επικυρώνεται.
(Π.Φ. 33601)
Ο ι διορισμοί τ ω ν πιο κάτω, οπό τ η ν 1η Δεκεμβρίου 2008, στη Θέση Ταχυδρομικού Λειτουργού, Τμήμα Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών επικυρώνονται:
Φρόοως Τσιελεπή
Αναστασίας Φέσια

(Π.Φ, 32220)
(Π.Φ, 33573)

Κατερίνας Ψ ά λ τ η

(Π.Φ. 33575)

Αριθμός 1334
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Η κα Ειρήνη Πολυνείκη, μόνιμος Ανώτερος Χημικός, Γενικό Χημείο τ ο υ Κράτους, αφυπηρέτησε από τη Δημόσια
Υπηρεσία, σύμφωνα με τ ο άρθρο 53(1 )(δ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων τ ο υ 1990 έως 2009, από τις 24 Σεπτεμ­
βρίου 2010.
(Π.Φ, 19624/111)

ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

1577

Αριθμός 1335
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γίνονται δεκτές απήσεις για 12 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πληροφορικής, Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής. (Η
θέαη είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454,
22.331, 23.208, 24.085, 24.962. 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318,
33.519. 34.720 και Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890. 38.091, 39.292, (Συνδυασμένες
Κλίμακες), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον,
καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα
προσόντα έχουν ως εξής:
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
(1)

Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εισαγωγή, συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη της πληροφορικής στη
Δημόσια Υπηρεσία με βάση τα καθορισμένα πρότυπα και μεθοδολογίες, περιλαμβανομένων των πιο κάτω(α)

Σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήρίξη συστημάτων πληροφορικής'

(β)

ετοιμασία μελετών, προδιαγραφών, προτύπων

(γ)

αξιολόγηση προσφορών

(δ)

διαχείριση, υποστήριξη και σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων

(ε)

σχεδιασμό, συντήρηση και διαχείριση τραπεζικών πληροφοριών

(στ) ετοιμασία προγραμμάτων και σελίδων Internet και ηλεκτρονική απεικόνιση δεδομένων
(ζ)

διεύθυνση και συντήρηση έργων πληροφορικής'

(η)

διεξαγωγή της σχετικής με τα καθήκοντα του αλληλογραφίας.

(2)

Πα την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.

(3)

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημ.:

Ο κάτοχος της θέσης δυνατό να τοποθετηθεί είτε στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Υπηρεσιών
Πληροφορικής είτε σε Υπουργείο/Τμή μα/Υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

3. Απαιτούμενα
(1)

προσόντα:

Πανεπιστημιακά δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή
συνδυασμό των θεμάτων αυτών με οποιοδήποτε άλλο θέμα:
Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software
Engineering, Management information Systems, Information Technology), Ηλεκτρονική Μηχανική,
Τηλεπικοινωνίες (Data Communications), Σχεδιασμό και Εγκατάσταση Ιστοσελίδων internet, Ηλεκτρονική
Απεικόνιση (Electronic Imaging).

(2)

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσαςΣημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους (ι)

των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης1 και

(ιι)

οι οποίοι, δυνάμει του--Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική
κοινότητα,

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της
Αγγλικής γλώσσας. •
(3)

Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(4)

Τριετής τουλάχιστο πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, κατά προτίμηση στη Δημόσια Υπηρεσία, θα
αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώσεις:
(1)

Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

(2)

Στην περίπτωση υποψηφίων που κατέχουν προσόντα σε Κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, αυτά θα πρέπει να
είναι τέτοια που να επιτρέπουν στους κατόχους τους να εγγραφούν ως μέλη του ΕΤΕΚ στην οικεία για κάθε
περίπτωση ειδικότητα σύμφωνα με το σχετικό νόμο.

ΤΜΗΜΑ A
1578
(3)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση Βοηθού Λειτουργού Μηχανογράφησης στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας εξαιρούνται από το απαιτούμενο στην
παράγραφο (2) προσόν της πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, νοουμένου ότι έχουν καλή γνώαη της
γλώσσας αυτής.

Σημ.:
(Σημειώνεται ότι η πιο πάνω θέση περιλαμβάνεται στον κατάλογο θέσεων (Παράρτημα Μβ) Πρώτου Διορισμού
ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής για τις οποίες δυνάμει της υπ' Αρ. 2 Απόφασης της Βουλής των
Αντιπροσώπων, που λήφθηκε στις 25.6.2009 (Παράρτημα Τέταρτο, Μέρος ίί, με αρ. 4079 και ημερ. 8.7.2009,
της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας), διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες
Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται
στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόοια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008).
4. Οι απητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως
2009 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωοη, ψα εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος,
όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση
για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί —
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ' ή
(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για
περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια".
5. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009 "Κανένας δε διορίζεται στη
δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της
Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει πς στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
6. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως, με τα λοιπά πιστοποιητικά
που επισυνάπτουν στην αίτηση τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους
στα οττοία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.
7. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημοσίας
Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον
Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ
22670101), όχι αργότερα από τις 17 Ιανουαρίου 2011. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των
πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω,
περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν
ζητηθούν για έλεγχο).
8. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη
δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οίκείους Προϊσταμένους
των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.
(Φ. 15.21.001.18.09.05/10)

ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

1579

Αριθμός 1336
ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ, ΚΛΙΜΑΚΑΑ10
Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση μίας (1) θέσης Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α10
(θέση προαγωγής), για όλες τις ειδικότητες. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Α10: €25112, 26313, 27514, 28715,
29916, 31117, 32318, 33519, 34720. Στο μισθό αυτό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται
με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την
Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα
έχουν ως εξής:
2. Κ α θ ή κ ο ν τ α κ α ι

Ευθύνες

(α)

Αναλαμβάνει διδακπκά καθήκοντα μέσα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.

(β)

Αναλαμβάνει καθήκοντα συντονιστή εργαστηρίων της ειδικότητας του, όποτε του ανατεθούν τέτοια καθήκοντα.

(γ)

Έχει ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα που διδάσκει και για τη συμπεριφορά τους
γενικά μέσα στο σχολείο.

(δ)

Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

(ε)

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και γενικά
της εκπαίδευσης.

Σημ.:Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Εκπαιδευτή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς
Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου.
3. Α π α ι τ ο ύ μ ε ν α

Προσόντα

1.

Τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Εκπαιδευτή πάνω στις Συνδυασμένες Κλίμακες ΑΒ και Α9, μετά από
προαγωγή από τη θέση Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α7 και δεκαπενταετής τουλάχιστον συνολική εκπαιδευτική
υπηρεσία.

2.

Παρακολούθηση με επιτυχία επιμορφωτικών μαθημάτων που οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, όπως ήθελε αποφασιστεί.

4. Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε
ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοοελίδα της
Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.CY. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 23 Δεκεμβρίου 2010 μέχρι
17 Ιανουαρίου 2011.

(Αρ.Φακ. 15.15.27.5.2)

(Αρ. Κ α θ ή κ ο ν τ α κ α ι Ε υ θ ύ ν ε ς (1) Αναλαμβάνει διδακτικό καθήκοντα μέσα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος. σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 24085. για το συμφέρον των μαθητών.gov.eey. 28726. 30876. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Α8-Α9 Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτή. 18823. Επιπλέον. 19700. (4) Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες. 24962. 23351.ΤΜΗΜΑ A 1580 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1337 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ. 26716. Α π α ι τ ο ύ μ ε ν α Π ρ ο σ ό ν τ α Τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Εκπαιδευτή. στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. 26576. 3. Κλίμακες Α4 και Α6.27. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης. εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου. για όλες τις ειδικότητες. 25501. 22331. διδάσκει και για τη Σημ. 27651.25839.15. Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. τα καθήκοντα και οι ευθύνες. (5) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. (2) Ο προαγόμενος στη θέση έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει επιμορφωτικά μαθήματα που οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 . 15. 4.:Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Εκπαιδευτή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου. 24426. του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης. 21454.5) . όπως ήθελε αποφασιστεί. Κλίμακα Α7. (3) Έχει ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα που συμπεριφορά τους γενικά μέσα στο σχολείο. στη διεύθυνση www. Στο μισθό αυτό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. 29801. 20577. καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 2. Κλίμακες ΑΒ-Α9 (θέοη προαγωγής).3. καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα. 23208. 27593 και Α9:€22276.Φακ. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 23 Δεκεμβρίου 2010 μέχρι 17 Ιανουαρίου 2011. (2) Αναλαμβάνει υπεύθυνος εργαστηρίου της ειδικότητας του. όποτε του ανατεθούν τέτοια καθήκοντα.cy.Αίτηση για Προαγωγή. Οι μισθοδοτικές κλίμακες της θέσης είναι Α8:€17946. μετά από προαγωγή από τη θέση Εκπαιδευτή. Σημειώσεις: (1) Η κατανομή των θέσεων κατά ειδικότητα γίνεται από την αρμόδια αρχή κατά το χρόνο που υποβάλλεται η πρόταση για πλήρωση των θέσεων.

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 3. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν: 1. Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν σε ένα (1) αντίτυπο ΔΕΝ Θα γίνονται αποδεχτές. 4. κατά προτίμηση από Καθηγητές Πανεπιστημίου. Τηλέφωνα 22892248. ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω σε δύο (2) αντίτυπα: 1. 2. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση. Τρεις συστατικές επιστολές. 5. 1678 Λευκωαία το αργότερο μέχρι 07 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 14:00 ή να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο. Θα Θεωρούνται δε εμπρόθεσμα αυτά που θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού. Η εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10-Α11. Δείγματα συγγραφικής/ερευνητικής δράσης.ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1581 Αριθμός 1338 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Σ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕίΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής στα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα: " Στοιχεία Μηχανών •> Μηχανολογικός Σχεδιασμός β Σχεδιασμός με τη Βοήθεια Υπολογιστών * Σχεδίαση και Κατασκευαστική β ΚατασκευαστικέςΔιεργασίες Κύριο έργο του μέλους ΕΕΠ που θα διοριστεί στην παραπάνω Θέση θα είναι η Διδακτίκή και Τεχνική Υποστήριξη των φοιτητών του Τμήματος στο πλαίσιο εργαστηριακών μαθημάτων ή/και διδασκαλία υπό την εποπτεία των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού.Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Η πλήρωση της θέσης θα είναι με σύμβαση για ΕΝΑ ΕΤΟΣ με δικαίωμα ανανέωσης. Τα Βιογραφικά Σημειώματα θα πρέπει να παραδοθούν δια χειρός στην Υπηρεσία Ανβρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. 2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα {περιλαμβανομένων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).20537. το αργότερο μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2011 {με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 07 Ιανουαρίου 2011). Τ. . Πανεπιστημιακό δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή σε συναφή κλάδο. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα σπουδών. Λεβέντη (Πανεπιστημιούπολη). Μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο Μηχανολόγου Μηχανικού ή άλλο συναφή κλάδο κατά προτίμηση διδακτορικού επιπέδου. Το μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που θα επιλεγεί θα βρίσκεται υπό δοκιμασία και η επίδοση του θα αξιολογείται καθόλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Για περισσότερες πληροφορίες.Θ. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Τμήματος. στο Κτήριο Συμβουλίου . με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερομένου. Σχετική διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία των πιο πάνω γνωστικών αντικειμένων καθώς και σχετικό συγγραφικό έργο θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα. 3. Φαξ 22892254. μέχρι και τις 07 Ιανουαρίου 2011. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

536 {Συνδυασμένες ^. . Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος των τριών θα κληθούν σε προφορική εξέταση όλοι όσοι έχουν επιτύχει. 14. 12. Απαιτούμενα προσόντα: (1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Λογιστική. 22. Νοείται ότι υπάλληλοι που αποκτούν πανεπιστημιακό προσόν όπως απαιτείται από την παράγραφο (1)(α) μπορούν να ανελιχθούν από την Κλίμακα Α4 στην Κλίμακ^Λ?. 12. Ακεραιότητα χαρακτήρα.308. Καθήκοντα και ευθύνες: (1) (2) (3) Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα. Σύμφωνα με τον νόμο. 15.902. μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας. Διοίκηση Επιχειρήσεων. 19. Οι υποψήφιοι Θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου.561. εξασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω στα έσοδα και τις δαπάνες και εφαρμόζει τις σχετικές λογιστικές διατάξεις και Κανονισμούς. δηλαδή θα τους παραχωρούνται επτά προσαυξήσεις. Τηρεί λογιστικές καταστάσεις και αναλαμβάνει καθήκοντα που αφορούν μεταξύ άλλων.319. 16.958.435.390. και διεξάγει τη συνεπαγόμενηαλληλογραφία.048. 17. Ο μιαθός της θέσης είναι Α4: €11.434. Τα θέματα που θα περιλαμβάνει η γραπτή εξέταση θα καθοριστούν με βάση τον εν λόγω νόμο και θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντα του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα. δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση το Συμβούλιο θα καλέσει και σε προφορική εξέταση τρείς (3) υποψηφίους. 17.495 και Α7 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις): €16. 2. 18. 13. 14.025.489. 13. οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες είναι προγενέστερη.085. (4) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν. την ετοιμασία δελτίων πληρωμής και άλλων συναφών εντύπων που έχουν σχέση με τη λογιστική εργασία. τη διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών καθώς και την έκδοση των σχετικών αποδείξεων και τιμολογίων. 21.599.707. περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής εργασίας. 16. Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε εγκεκριμένες αυξήσεις και τιμαριθμικό επίδομα. (ϋ) επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση ατη Λογιστική (Higher Accounting Examination) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ιαότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών. 19. 14. (β) οι κατέχοντες τα στο (1)(β) προσόντα μετά από υπηρεσία εννέα ετών και έξι μηνών στην Κλίμακα Α4.893.746.878.Μμακες). η τοποθέτηση τους όμως θα γίνεται από την ημερομηνία απόκτησης του προσόντος.925. μετά τη συμπλήρωση υπηρεσίας τεσσάρων ετών και έξι μηνών από την ημερομηνία απόκτησης του προσόντος ή μετά τη συμπλήρωση υπηρεσίας εννέα ετών και έξι μηνών από την ημερομηνία διορισμού τους στην οργανική θέση. (3) Η ανέλιξη των υπαλλήλων από την Κλίμακα Α4 στην Κλίμακα Α7 θα γίνεται ως ακολούθως: (α) οι κατέχοντες τα στο (1)(α) προσόντα μετά από υπηρεσία τεσσάρων ετών και έξι μηνών στην Κλίμακα Α4. 24. Εμπορικό. και θα κοινοποιηθούν γραπτώς στους υποψηφίους. 26. 20. 24. Οικονομικά. ή (β) (2) (3) Σημειώσεις: (1) (ί) απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και υπάλληλοι που αποκτούν τα στο (1)(α) προσόντα μετά το διορισμό τους. Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου. που είναι ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που δημοσιεύονται.219. υπευθυνότητα. (Σημείωση: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).839. Σημείωση: 3. (2) Οι διοριζόμενοι με βάση τα προσόντα στο (1)(α) πιο πάνω θα τοποθετούνται στην 8 Ί βαθμίδα της Κλίμακας Α4. η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.172. 23. Αναλαμβάνει ανάλογα με πς ανάγκες της Υπηρεσίας ως υπεύθυνος για την λογιστική εργασία οποιουδήποτε Τμήματος των Οικονομικών ή Τεχνικών Υπηρεσιών του Συμβουλίου καθώς και την επίβλεψη κατώτερου λογιστικού ή άλλου Προσωπικού. 15. 25. πρωτοβουλία και ευθυκρισία. μαζί με λεπτομέρειες για την εξεταστέα ύλη. σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. από τους επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα κληθεί και σε προφορική εξέταση αριθμός υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις.962.557.ΤΜΗΜΑ A 1582 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1339 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας κενής Θέσης Λογιστικού Λειτουργού (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).731.

(Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). 6302 Λάρνακα και να παραδοθούν στη Γραμματεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή. (2) 5. όχι αργότερα από τις 17 Ιανουαρίου 2011. περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί που απαιτείται πείρα. ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Νοείται ότι. νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 πιο πάνω. . το Συμβούλιο μπορεί σε ειδική περίπτωση να προβεί στο διορισμό με σύμβαση με ορισμένη χρονική διάρκεια προσώπου το οποίο δεν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους και εφόσον η ειδική αυτή περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το υφιστάμενο προσωπικό. Τ. (5} Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και Θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (4) 1583 Υπάλληλοι που υπηρετούσαν στο Συμβούλιο κατά την 31/12/1997 Θα παίρνουν μία προσαύξηση με την ένταξη τους στην Κλίμακα Α7. όπου θα εντάσσονται μόλις ο μισθός τους φθάσει στο σημείο της Κλίμακας Α4 που αντιστοιχεί με την αφετηρία της Κλίμακας Α7. η οποία αντιστοιχεί με την προσαύξηση που θα έπαιρναν κατά την προαγωγή τους στην προηγούμενη θέση του Γραφέα (Κλίμακα Α 7). κανένα πρόσωπο δε διορίζεται στην υπηρεσία του Συμβουλίου. 4. 40211. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου. Προσόντα για διορισμό: (1) Οι απητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. εκτός αν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και. Σύμφωνα με τον κανονισμό 10(1)(β) των περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Αλλες Περιοχές) (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1996 και 2007. να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Κοραή 12.Θ. τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου. το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου στην οδό Α.

4. Εποπτεύει. Εγγραφή ως μέλους oro Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης. Πα πληροφορίες σχετικά με τη θέση. Λευκωσία ή και ακόμα από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www. καθοδηγεί. ή να αποσταλούν στο Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού μέσω του ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (τέλεφαξ: 22358222). όχι αργότερα από την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011.6.org και να παραδοθούν στα Γραφεία του ΚΟΑ. πτυχίων.678. πρωτοβουλία και ευθυκρισία. σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 1 του ΚΟΑ. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα.37 . εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 5. 4. τηλέφωνα 22897226 και 22897252. πιστοποιητικών και βεβαιώσεων πείρας με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης και άλλων σχετικών προσόντων. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Αρχιτεκτονική. κατευθύνει. .96 χ 232.819. Καθήκοντα και Ευθύνες: 1.92) Στο μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανίσμού. επί δεκαπενθήμερης βάσης σύμφωνα με το Νόμο108(Ι)/95. 5. Οργανώνει.ΤΜΗΜΑ A 1584 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1340 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας θέσης Έκτακτου Αρχιτέκτονα. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστο ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και διετής τουλάχιστο πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης. {Σημείωση: Ο όρος "Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στα Γραφεία του ΚΟΑ. Αιτήσεις: Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. σχέδια και εκτιμήσεις. θα αποτελεί πλεονέκτημα. σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 2. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα του απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης. ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό. Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντα του νομοθεσία.cyprussports. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Οργανισμού στην οδό Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου. ελέγχει και επιβλέπει την εκτέλεση τεχνικών ή οικοδομικών έργων. Έγκωμη. Ακεραιτότητα χαρακτήρα. υπευθυνότητα. Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9 {€4. Ετοιμάζει μελέτες. αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις. διοικητική και οργανωτική ικανότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2001 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν πάνω στο έντυπο Γεν. 3. 3. 2. προδιαγραφές και δελτία ποσοτήτων.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα του απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης. 5. Για πληροφορίες σχετικά με τη θέση. ελέγχει και επιβλέπει εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές. όχι αργότερα από την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011. Έγκωμη.678. Πείρα σχετικά με τα. ή να αποσταλούν στο Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού μέσω του ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (τέλεφαξ: 22358222). εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".37 . ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό. 5. διοικητική και οργανωτική ικανότητα. Συντονίζει. το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα νροφεία του Οργανισμού στην οδό Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική.6. εποπτεύει.92) Στο μισθό προστίθενται ο: οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Λευκωσία ή και ακόμα από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www. τηλέφωνα 22897226 και 22897252. κατευθύνει.819. οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται οτα Γραφεία του ΚΟΑ. 2. 2. 3. πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Καθήκοντα και Ευθύνες: 1. όρων συμβολαίων και εκτιμήσεων.96 χ 232. . Συντονίζει. Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό. 1 του ΚΟΑ.καθήκοντα της θέσης ή/και πείρα στη μελέτη και επίβλεψη έργων θα αποτελούν πλεονέκτημα.org και να παραδοθούν στα Γραφεία του ΚΟΑ.cyprussporis. ελέγχει και εποπτεύει έργα που μελετούνται και επιβλέπονται από ιδιώτες Συμβούλους. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Οργανώνει. Αιτήσεις: Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2001 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία. πτυχίων. Ακεραιτότητα χαρακτήρα. των προδιαγραφών. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν πάνω στο έντυπο Γεν. 6.ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1585 Αριθμός 1341 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού δέχεται αιτήσεις νια την πλήρωση μιας θέσης Έκτακτου Πολιτικού Μηχανικού. πιστοποιητικών και βεβαιώσεων πείρας με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης και άλλων σχετικών προσόντων. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα. σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. ελέγχει και επιβλέπει την εκτέλεση έργων και την καταμέτρηση τους και διαχειρίζεται συμβόλαια έργων που ταυς ανατίθενται. των δελτίων ποσοτήτων. επί δεκαπενθήμερης βάσης σύμφωνα με το Νόμο108(Ι)/95. κατευθύνει. 3. Εγγραφή ως μέλους στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. καθοδηγεί. 4. (Σημείωση: Ο όρος "Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9 (€4. υπευθυνότητα. Ετοιμάζει μελέτες για έργα συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών σχεδίων. 7. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. Συντονίζει. 4.

1 του ΚΟΑ. Λευκωσία ή και ακόμα από την ιστοσελιδα του Οργανισμού www. την τοπογράφηση. όχι αργότερα από την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011. και τριετής τουλάχιστον μεταγυμνασιακή πείρα σχεδιαστή ή σε τεχνικές εργασίες.09 Συνδυασμένες Κλίμακες Α7: €3.588. ή (β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. ή να αποσταλούν στο Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού μέσω του ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (τέλεφαξ: 22358222). την επίβλεψη τεχνικών εργασιών όπως και την ετοιμασία και υποβολή τεχνικών εκθέσεων. Αιτήσεις: Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. προμετρήσεων. Έγκωμη. Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα. Ακεραιότητα χαρακτήρα 3.A 1586 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1342 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής έκτακτης θέσης Τεχνικού επί δεκαπενθήμερης βάσης σύμφωνα με το Νόμο 108(1)/95. Σημείωση: Οι κάτοχοι του προσόντος που αναφέρεται στο 1(α) mo πάνω τοποθετούνται κατά το διορισμό τους στην 4Π βαθμίδα της Κλίμακας Α4. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν. Πολύ καλή γνώαη της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων. 2. περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα {τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν ότσν ζητηθούν για έλεγχο).06 Χ 179. Βοηθά στην ετοιμασία σχεδίων. Οι αιτητές Θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. (α) Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στον Κλάδο Πολιτικής Μηχανικής ή Αρχπεκτονικής.27 . Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα.3. 2. κατά προτίμηση κύκλου Θετικών Επιστημών ή Τεχνικών Σχολών. Για πληροφορίες αναφορικά με τη θέση.152. η τοποθέτηση τους όμως στην 4° βαθμίδα θα γίνεται από την ημερομηνία απόκτησης του προσόντος αυτού. τη χάραξη έργων.382.752.40-5.org και να παραδοθούν στα Γραφεία του ΚΟΑ.cypriissports. Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και υπάλληλοι που αποκτούν το προσόν αυτό ύστερα από το διορισμό τους. σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Ο μισθός της θέσης είναι: Α4: €2. . Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν πάνω οτο έντυπο Γεν. Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2001 «Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία. 22897226 και 22897252. Καθήκοντα και Ευθύνες: 1. το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Οργανισμού στην οδό Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου.84 Χ 133. την κατάρτιση τεχνικών όρων.09 Στα μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. οι ενδιαφερόμενοι ν' αποτείνονται στα Γραφεία του ΚΟΑ. τηλ. εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές».

Π.aspx).eu/ServicesAnd Admm/AcademicSetvice/DoctoralProgramme/lndex. 7.μ.eu.ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1587 Αριβμός 1343 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 'EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Γνωστοποιεί Ανακοίνωση του EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE ότι έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων εισδοχής για τις θέσεις μεταπτυχιακών σπουδών στο εν λόγω πανεπιστήμιο. Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνονται διαδικτυακά. {Υ. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 10:00 π. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Φεβρουαρίου 2011.43/16) Αριθμός 1344 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Γνωστοποιεί Ανακοίνωση TOU EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE ότι είναι σε διαδικασία πρόσληψης ακαδημαϊκού προσωπικού για τις θέσεις στους τομείς: (α) A Chair in Gender History (ca.eu) ή/και να επικοινωνούν με το ίδρυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση applypro@eui. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα για τους φοιτητές του European University Institute: (www. Τόσο οι κανόνες διεξαγωγής των ενδοτμηματικών εξετάσεων όσο και η εξεταστέα ύλη γνωστοποιήθηκαν ήδη σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Για τη διεκδίκηση των πιο πάνω θέσεων οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν διακεκριμένο έργο σε ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις καθώς και προηγούμενη πείρα μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα διδασκαλίας και εποπτείας διδακτορικών φοιτητών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του European University Institute {www. στην αίθουσα διδασκαλίας του ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και θα διαρκέσει 2 ώρες.01. 7.oui.6. 1789 to present) και (β) A Chair in Comparative History in Europe {19 lh to 20 centuries).43/16) Αριθμός 1345 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.6.01. .eui. το Τμήμα Αναδασμού ανακοινώνει τη διεξαγωγή γραπτών ενδοτμηματικών εξετάσεων για τους Τεχνικούς των οποίων το Σχέδιο Υπηρεσίας απαιτεί την επίϊυχία στις σχετικές ενδοτμηματικές εξετάσεις μέσα οε 4 χρόνια ή 8 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους. (Υ.Π. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου 2011.&Π.&Π. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 19 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1991 έως 2003.

Παπίσιη Μαρία 11. 5. Κουμενίδου Μαρία 4. Καπετάνιου Φάνη 2. Νικολάου Μαρία 8. Για απόκτηση δικαιώματος προαγωγής στο βαθμό του Εξεταστή Τελωνείων 1 ης Τάξης: 1.ΤΜΗΜΑ A 1588 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1346 ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στις ενδοτμηματικές εξετάσεις που έγιναν στις 24 Νοεμβρίου 2010. η Ειδική Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η επιτυχία στην εν λόγω Γραπτή Εξέταση παρέχει το δικαίωμα υποβολής αίτησης για διορισμό σε θέσεις που καλύπτει ο εν λόγω Νόμος και οι οποίες θα δημοσιευτούν εντός του 2010. ΡόπαληΗλενα 3. 3. Αντωνίου Παρασκευή 2. Ιωάννου Χριστόδουλος 3. Χαραλάμπους Δημήτρης 15. Α. Λάμπρου Άννα 5. 2. Τέλος. γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη Γραπτή Εξέταση που διεξήχθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2010 αναφορικά με θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν. Γ. . Για ανέλιξη από τη μισθολογική κλίμακα Α4 στην Α7: 1. ΝικολαΤδης Αντρέας 2. Κωνσταντίνου Αντρη 3. Χρυσοστόμου Αναστασία. σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους «επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση» σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη Γραπτή Εξέταση και συγκεντρώνει συνολικά γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στη Γραπτή Εξέταση 40% τουλάχιστον. Χαραλάμπους Παναγιώτης. Η Ειδική Επιτροπή πληροφορεί τους ενδιαφερομένους ότι όλοι όσοι παρακάθησαν στη Γραπτή Εξέταση θα ειδοποιηθούν γραπτώς κατά πόσο πέτυχαν ή όχι και όσοι πέτυχαν θα εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας. Χριστόφορου Ευδοκία 16. Προδρόμου Μιχαήλ Ανδρέας 12. Σημειώνεται ότι. Παπαδοπούλου Πόπη 10. Αριθμός 1347 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2008 ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ Α8 ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣΟΝ 23 Οκτωβρίου 2010 Η Ειδική Επιτροπή. ί 4. Πληροφορίες μέσω τηλεφώνου δεν θα δίδονται για το θέμα αυτό. Για μετονομασθέντες Τελωνειακούς Λειτουργούς: 1. Παναγιώτου Ρηγίνα 9. Πρωτοπαπά Νίκη. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα επί συνόλοα 2441 ατόμων που παρακάθησαν στην εν λόγω Γραπτή Εξέταση πέτυχαν 1691. Μαμωνά Σιμώνη 6. τα ονόματα των οποίων παρατίθενται με αλφαβητική σειρά. Σοφοκλέους Παρδενόπη 13. Μαρίνου Βαρνάβας 7. η οποία είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των Γραπτών Εξετάσεων στη Δημόσια Υπηρεσία. νοουμένου ότι οι υποψήφιοι ικανοποιούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του οικείου Σχεδίου Υπηρεσίας. Β. έχουν επιτύχει οι πιο κάτω λειτουργοί. σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων γία Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008. Συρίχας Παύλος 14.

00 86.00 7 482 858792 80.00 79.00 (Αγγλικά) 72.50 76.00 233.50 77.50 77.50 245.00 234.50 (Αγγλικά) 87.00 (Αγγλικά) 80.00 231.50 (Αγγλικά) 77.17 35 825 891852 78.00 (Αγγλικά) 80.50 86.00 78.00 37 1333 838503 74.00 79.00 (Αγγλικά) 85.00 78.67 79./ Λογ.50 86.00 88.50 86.50 93.00 245.00 246.50 233.00 245. Σύνολο Μέσος Όρος 1 2730 833200 82.00 77.50 (Αγγλικά) 80.00 (Αγγλικό) 77.00 38 89 867575 64.33 2 1367 832649 75.50 80.00 (Αγγλικά) 77.00 82.50 (Αγγλικά) 70. Ταυτ.00 79.00 (Αγγλικά) 70.83 8 1819 869216 74.50 94.50 235.00 (Αγγλικά) 65.00 84.50 95.17 36 67 897527 80.83 9 562 787125 66.00 90.50 241.00 80.50 80.00 (Αγγλικά) 80.00 246.50 78.00 (Αγγλικά) 80.50 (Αγγλικά} 87.83 16 897 856679 74.67 13 3439 842840 74.00 85.50 20 1168 800002 71.33 27 1355 846624 60.50 82.50 238.67 10 843 870347 68.00 77.33 5 2064 836722 86.50 88.33 21 2041 881473 70.50 84.50 230.00 (Αγγλικά) 85.17 6 1092 896124 88.00 247.00 81.00 89.50 88.50 77.50 (Αγγλικά) 85.50 81.50 (Αγγλικά) 77.50 244.50 25 3191 ΑΙ050419 61.00 78.67 23 805 847153 75.00 89.00 82.00 235.00 78.50 238.00 (Αγγλικά) 85.00 (Αγγλικά) 85.50 (Αγγλικά) 72.50 78.00 (Αγγλικά) 82.50 77.00 78.00 256.00 247.00 81.00 (Αγγλικά) 82.50 (Αγγλικά) 67.00 239.00 31 1799 867874 68.50 (Αγγλικά) 80.00 231.00 (Αγγλικά) 75.50 (Αγγλικά) 70.33 15 3485 843235 70.33 4 3493 871369 72.00 (Αγγλικά) 65.00 90.83 33 589 823364 59.67 17 1043 846890 78.00 79.50 (Αγγλικά) 77.50 14 284 875594 77.50 96.00 85.50 (Αγγλικά) 90.00 86.00 231.50 92.00 79. Συλ.50 (Αγγλικά) 80.00 236.50 (Αγγλικά) 87.50 78.50 79.50 77.50 235.00 234.50 87.00 (Αγγλικά) 77.00 30 1993 1033128 78.50 (Αγγλικά) 72.50 85.00 80.00 77.67 24 2935 843592 82.00 241.50 83.50 239.83 32 2931 857336 78.00 245. Ενβ.50 81.17 3 790 897895 79.17 29 1640 862720 76.50 89.50 (Γαλλικά) 60.50 236.67 11 3334 858961 86.00 (Αγγλικά) 70.50 (Αγγλικά) 62.33 22 782 867476 87.50 12 1491 1023514 66.50 90. κα: Αρ.50 26 1197 Χ077994 74.50 19 3251 818539 74.00 83.50 81. Ελληνικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.00 83.17 28 1722 868570 61.50 80.50 231.00 239.50 100.50 (Αγγλικά) 77.00 238.00 90.50 252.50 93.00 89.83 .50 239.50 242.00 82.00 231.50 90.00 81.50 78.00 81.Κατάλογος επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας Αριθμός Αύξων Αριθμός Υποψηφίου Αρ.50 234.50 87.50 234.17 34 637 850682 66.67 18 2103 816561 72.50 85.

83 84 1654 2082 834113 58.50 94.00 (Αγγλικά) 65.00 230.50 226.50 67 2920 839595 69.00 77 1759 866717 85.00 (Αγγλικά) 77.50 81.00 76.00 74.50 227.17 75.00 75.50 97.67 61 1531 1550 818878 68.83 42 2014 995612 68.83 85 .00 228.00 48 898 776608 63.00 78 1834 795321 74.00 81.00 75.00 75. και Αρ.50 68 2049 874290 71.83 76.50 227.50 66 1920 737591 60.00 75.50 (Αγγλικά) 82.00 225.33 714357 66.00 (Αγγλικά) 72.50 (Αγγλικά) 72.00 224.50 227.00 229.00 (Αγγλικό) 67.33 52 1303 809449 70.00 57 438 847914 73.00 (Αγγλικά) 80.50 92.00 75.50 87.00 81 3288 814980 75.50 (Αγγλικά) 67.67 46 2158 883916 80.00 (Αγγλικά) 70.50 225.00 (Αγγλικά) 70.50 226.50 76.00 (Αγγλικά) 77.00 75.50 86.67 75.00 82.50 (Γαλλικά) 77.33 70 3293 25 Χ680218 78.00 85.00 83.00 230.00 (Αγγλικά) 52.33 49 1919 837342 83.00 225.00 (Αγγλικά) 87. Συλ. Ταυτ.50 (Αγγλικά) 60. Σύνολο Μέσος Όρος 39 574 860977 69.50 76.50 74.67 63 3009 813299 72.50 82.67 76.00 230.00 79.00 226.89 58 663 815696 68.67 64 322 836415 84.00 81.00 227.00 75.00 79 2380 812850 82.00 229.83 40 966 764883 69.00 81.06 53 1777 999045 82.83 898577 68.00 229.50 225.00 75.00 (Αγγλικά) 75.00 72.00 83.00 76.50 225.00 225.17 71 72 909 73 2494 ΑΕ356578 76.83 43 2270 872918 66.00 76.00 75.50 225.00 230.00 76.50 82.00 (Αγγλικό) 77.00 55 3014 874717 74.00 226.50 75.33 51 3336 895008 73.17 75.00 228.50 75.17 874171 84.50 230.00 (Αγγλικά) 67.67 72.00 75./ Λογ.00 (Αγγλικά) 80.50 228.50 227.00 54 2127 826233 81.00 56 3296 891378 77.50 (Αγγλικά) 80.50 (Αγγλικά) 75.50 89.00 (Αγγλικά) 70.33 50 2025 881587 65.00 47 3402 Φ206069 68.00 75.00 (Αγγλικά) 70.00 75 369 855985 76.50 230.50 75.50 76.50 230.00 75.00 75.00 (Αγγλικά) 77.00 84.50 (Αγγλικά) 67.00 76.50 75.50 (Αγγλικά) 85.50 86.50 83.50 76.50 74 3723 787999 67.83 41 1791 845645 74.00 89.00 67. Ελληνικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.50 230.00 92.50 227.50 (Αγγλικά) 67.00 (Αγγλικά) 75.00 84.67 76.50 226.50 225.00 75.83 60 871705 69.50 (Αγγλικά) 65.50 (Αγγλικά) 75. Ενδ.00 226.00 225.50 (Αγγλικά) 95.50 (Αγγλικό) 67.00 91.00 76.50 76.00 79.00 82.50 (Αγγλικά) 82.00 230.00 (Αγγλικά) 80.50 76.67 62 2323 844217 74.50 75.50 75.00 92.00 (Αγγλικά) 70.Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου Αρ.00 76.17 76.00 71.00 82.50 76.50 224.00 (Αγγλικά) 65.00 82 3393 815047 70.50 (Αγγλικά) 67.00 (Γαλλικά) 60.00 (Αγγλικά) 60.00 229.00 225.50 • 74.50 75.00 76.83 59 2973 764113 70.00 83.00 87.50 86.50 83.50 83.50 74.83 44 2789 1093069 64.00 (Αγγλικά) 70.50 224.50 (Αγγλικό) 75.00 226.00 228.00 76 1105 836393 63.50 80.83 45 3194 847260 72.50 (Γαλλικά) 85.00 225.00 (Αγγλικά) 80.00 88.33 69 2371 1041499 43.00 76.00 83 278 836657 59.00 (Αγγλικά) 75.50 (Αγγλικά) 82.50 65 1867 867543 69.00 80 2822 736734 65.00 228.50 86.50 (Αγγλικά) 67.50 227.00 75.50 (Αγγλικά) 77.00 75.50 75.50 75.50 90.00 225.00 75.

00 74.50 79.00 (Αγγλικά) 70.00 91.33 115 848 725411 56.00 74.00 99 1974 ΑΕ959413 81.50 219.67 88 794 897894 69.67 128 606 860011 73.00 86.00 (Αγγλικά) 65.00 100 3178 879204 75.00 72.00 (Αγγλικά) 62.50 (Αγγλικά) 67.00 (Αγγλικά) 77.00 73.50 (Αγγλικά) 62.00 220.00 220.00 74.50 (Αγγλικά) 72.50 91 2412 872506 50.50 (Αγγλικά) 80.50 (Αγγλικά) 80.00 84.50 72.17 73.50 220.00 221.00 219.00 92.00 219.00 97 936 874279 66.50 96.00 222.00 80.00 (Αγγλικά) 62.50 (Αγγλικά) 80. Ταυτ.00 (Αγγλικά) 60.17 95 2526 830914 59.50 79.00 223.67 .00 223.83 103 1761 868967 61.00 (Αγγλικά) 65.00 98 1083 893310 78.00 220.50 72.50 218.00 120 3554 814405 69.00 73.00 73.33 114 3095 1016871 77. Ενδ.00 73. 1591 Σύνολο Μέσος Ope 86 2876 802581 58.50 (Αγγλικά) 82.67 106 2878 826826 64.00 79.00 83.50 (Αγγλικά) 77.50 72.50 222.00 223.50 73.67 90 632 1028676 71.00 77.00 (Αγγλικά) 70.00 (Αγγλικά) 65.17 117 3841 794679 57.50 83.17 118 1279 876606 64.00 (Αγγλικά) 77.50 72.50 224.50 72.00 (Αγγλικά) 77. και Αρ.50 (Αγγλικά) 70.50 221.00 66.50 80.50 73.33 77.83 105 1427 877928 61.50 221.67 131 2072 817406 68.50 (Αγγλικά) 52.50 (Γαλλικά) 57.00 82.00 74.67 132 226Θ 866220 60.61 74.33 112 2455 1026664 66.00 102 1418 790173 70.50 108 2302 822951 68.00 72.00 220.50 73.00 74.50 73.00 (Αγγλικά) 90.50 219.83 89 980 876474 68.50 (Αγγλικά) 62.50 (Αγγλικά) 60.67 90.ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου Αρ.00 218.00 73./ Λογ.83 74.00 72.50 (Αγγλικά) 82.50 218.00 (Αγγλικά) 77.33 86.00 92.33 76.83 123 1015 ΑΖ814026 73.00 73.56 74.00 89.50 (Αγγλικά) 72.00 88.50 95.50 90.50 73.00 (Αγγλικά) 70.00 (Αγγλικά) 67.50 85.50 73.83 72.00 220.00 (Αγγλικά) 72.00 224.33 74.50 73.00 93.00 78.50 218.50 218.50 (Αγγλικά) 75.33 113 3046 1183282 66. Συλ.50 72.50 223.00 80.50 78.00 223.50 88.50 73.00 72.94 122 375 875682 71.83 104 1868 2543/ΓΕΝΒ 68.00 (Αγγλικά) 62.50 222.50 80.50 218.67 130 1437 814856 62.00 (Αγγλικά) 67.50 (Αγγλικά) 67.83 73.00 (Αγγλικά) 62.50 73.17 74.50 219.67 89.50 (Αγγλικά) 65.39 93 2792 833198 77.50 78.50 74.50 218.00 101 3407 801915 71.50 92.83 127 393 ΑΕ097473 72.50 222.50 222.50 73.00 72.00 218.50 109 2932 861281 71.00 93.50 74.11 96 851 853075 68.33 (Αγγλικά) 82.50 111 1537 831688 62.06 119 2576 Χ554750 64.83 124 1638 853518 56.50 218.00 (Αγγλικά) 72.33 94 267 1157080 60.83 125 1685 886159 72.50 (Αγγλικά) 70.00 220.00 73.50 222.50 220.50 79.50 218.00 (Αγγλικά) 82.50 222.00 218.50 (Αγγλικά) 70.50 218. Ελληνικό Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.00 74.50 220.50 87.50 92 1300 856830 68.50 (Γερμανικό) 57.61 107 1277 834353 69.50 221.17 116 1856 Σ416688 73.00 88.00 (Αγγλικά) 67.00 121 1090 768943 60.00 72.50 74.00 74.50 66.50 81.00 74.83 126 2347 1067786 77.50 72.50 222.50 223.00 77.50 86.00 73.00 97.50 110 2956 856314 59.00 95.67 129 1082 1099081 52.50 219.00 (Αγγλικά) 47.50 87 3192 5414973 66.00 (Αγγλικά) 80.67 (Αγγλικά) 72.

00 85.50 (Αγγλικά) 70.00 96.00 (Αγγλικά) 70.50 215.50 177 2359 822521 60.00 82.00 81.72 169 161 847092 62.50 (Αγγλικά) 67.00 75.50 72.78 167 2806 862571 68. Σύνολο Μέσος Όρος 133 3511 857715 61.50 (Αγγλικά) 70.50 82.50 216.67 81.50 76.50 71.50 (Αγγλικά) 82.50 217.00 (Αγγλικά) 67.00 215.67 176 1954 872988 58.50 216.50 215.67 173 2281 891907 54.50 215.50 90.00 215.00 158 3536 ΑΗ078598 67.83 164 2294 849874 70.17 155 3259 Τ482920 68.00 (Αγγλικά) 77.50 178 3216 779787 60.50 137 1515 1040779 62.50 91.67 81.17 149 984 728443 79.50 72.39 179 3048 881971 63.00 81.17 148 895 850671 64.00 (Αγγλικά) 72.00 88.33 144 3075 886364 55.50 215.00 79.00 65.50 217. και Αρ.00 216.50 (Αγγλικά) 70.00 84.67 174 2733 842829 77.78 168 1991 766029 73.67 172 1940 885043 73.33 79.83 160 .17 72.00 94.50 136 1464 887328 70.50 (Αγγλικά) 62.50 217.00 71.00 215.50 72.00 217.50 72.83 166 2731 871999 58.00 (Αγγλικά) 80.00 87.00 216.50 216.50 217.00 72. Συλ.50 138 1686 869133 53.00 90.00 89.50 72.17 150 1407 872165 59.50 83.67 175 3844 812611 68.50 (Αγγλικά) 67.50 217.00 215.83 163 1056 896292 63.17 71.00 71.33 145 149 852922 66.50 89.50 214.50 88.50 (Αγγλικά) 62.00 216.00 216.00 77.00 71.67 71.33 .00 72.50 217.50 216.00 (Αγγλικά) 75.17 153 3180 774026 57. Ταυτ.00 (Αγγλικά) 67.17 71.50 216.50 69.50 71.50 75.50 215.00 (Αγγλικά) 62.67 134 559 870119 70.50 218.50 76.50 (Αγγλικά) 65.00 72.00 72.00 79.Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου Αρ.00 216.33 142 2173 894121 68.50 215.50 71.50 217.17 156 353 877969 76.50 216.50 135 1222 1028322 72.39 140 311 816818 69.50 (Αγγλικά) 67.50 72.00 (Γαλλικά) 62.83 161 822 1013481 71.50 (Αγγλικά) 60.00 66.00 215.00 74.00 215.50 (Αγγλικά) 72.00 72.00 72.50 (Αγγλικά) 72.50 72.50 (Αγγλικά) 62.00 71.17 151 1560 995596 63.00 (Αγγλικά) 60.50 (Αγγλικά) 67.50 (Αγγλικά) 75.00 217.50 72.00 (Αγγλικά) 82.00 71.50 71.00 72.50 216.50 72.50 84.00 (Αγγλικά) 72.50 (Αγγλικά) 67.50 (Αγγλικά) 67.50 71.33 141 1456 834152 63.00 71.50 72.50 (Αγγλικά) 67.00 214.50 (Αγγλικά) 75.50 215.50 (Αγγλικά) 65.00 215.00 72.50 75-00 (Αγγλικά) 60.00 72.50 (Αγγλικά) 67.17 154 3188 874836 71.50 214.67 171 1908 656893 75.00 (Αγγλικά) 62.50 77.00 78.17 147 837 895715 69.50 216.00 (Αγγλικά) 70.50 71.00 (Αγγλικά) 67.33 71.50 216.50 (Αγγλικά) 67.50 60. Ελληνικό Αγγλικά ή Γαλλικό ή Γερμανικά Θέματα Γεν.50 72.83 165 2988 829460 61.50 86.00 82.50 217.00 69.50 71.50 71.50 214.50 72.50 72.00 72.50 215.50 88./ Λογ.50 72.50 72.00 157 2407 857020 67.00 (Αγγλικά) 67.00 71.50 (Αγγλικά) 60.67 170 439 1029848 50.50 215.17 146 437 807479 66.00 71.00 215.50 (Αγγλικά) 67.00 (Αγγλικά) 52.00 78.50 (Αγγλικά) 75.50 79.50 (Αγγλικά) 72.50 71. Ενδ.00 (Αγγλικά) 77.50 72.50 90.17 152 2360 1028175 68.33 71.33 87.50 139 2257 880028 68.50 217.00 87.83 162 Θ08 874944 80.33 143 2313 1034419 68.00 159 303 1021016 77. 716 866017 71.00 (Αγγλικά) 67.

50 212.00 55. και Αρ.00 (Αγγλικά) 77.50 215 2698 816742 51.00 211.50 (Αγγλικά) 72.50 213.50 212.67 70.50 (Αγγλικά) 65.00 211.17 183 469 821355 62.00 211.83 203 1835 815906 68.50 214 2349 849809 74.00 210.00 212.50 212.00 71.50 69.50 70.50 213.33 218 306 791294 65.50 81.50 211.00 (Αγγλικά) 77.17 186 1681 888089 62.00 70.00 89.00 71.00 85. Συλ.50 (Αγγλικά) 57.50 70.00 (Αγγλικά) 65.00 (Αγγλικά) 70.00 212.00 71.00 213.00 211.50 (Αγγλικά) 72.50 71.00 70.00 213.00 74.67 208 620 893067 73.00 70.50 213.00 201 566 871210 66.67 212 3181 869283 57.00 195 1128 880398 64.00 197 2808 785572 60.50 70.50 (Αγγλικά) 70.50 66.00 70.67 (Αγγλικά) 72.00 77.00 211.00 70.50 71.33 225 874 855007 71.00 71.50 71.00 71.50 70.00 78.50 212.00 82.00 (Αγγλικά) 70.00 (Αγγλικά) 72.00 (Αγγλικά) 70.50 213.50 (Αγγλικά) 65.50 211.00 (Αγγλικά) 65.50 71.50 210.00 79.00 80.33 181 3287 1026873 61.00 213.00 213.67 76.50 88.00 (Αγγλικά) 60.00 (Αγγλικά) 67.67 82.50 71.67 209 797 856420 57.50 78.17 .00 70.50 (Αγγλικά) 65.50 81.00 212.50 213.50 (Αγγλικά) 67.17 189 2342 851680 66.00 (Αγγλικά) 72.67 213 1508 1031880 63.00 70.00 70.00 89.00 212.50 71.00 70.00 76.00 80.50 (Αγγλικά) 57.00 (Αγγλικά) 65.00 93.00 (Αγγλικά) 57.50 86.50 (Αγγλικά) 50.50 71.17 185 1299 870556 72.00 (Αγγλικά) 70.00 213.17 184 549 1023126 75.17 190 2965 826884 68.33 222 3135 895942 65.00 70.00 84.50 92.50 70.17 193 1909 842874 56.00 213.00 (Αγγλικά) 55.50 213. Ελληνικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.50 75.83 205 2992 1025104 57.00 (Αγγλικά) 55.50 72.00 (Αγγλικά) 62.00 199 3266 828638 63.00 70.50 213.33 219 1054 890465 52.22 182 360 870275 67.67 210 1305 770398 53.00 (Αγγλικά) 65.50 212.00 77.50 (Αγγλικά) 75.00 211.00 71.00 (Αγγλικά) 65.00 79.50 213. Ταυτ.06 194 466 890547 76.50 70.50 71.00 (Αγγλικά) 65.22 226 1171 ΑΒ359566 70.00 211.33 221 1584 702855 58.50 (Αγγλικά) 77.50 76.50 (Αγγλικά) 62.00 214.50 86.00 71.50 211. 1593 Σύνολο ΜέσοςΌ| 180 3338 857164 66.00 71.50 92.00 200 3778 822592 67.00 71.50 84.17 188 2321 813319 80.50 76.50 (Αγγλικά) 62.00 213.50 212.00 70.33 220 1460 847408 72.00 212.00 (Αγγλικά) 85.17 191 3082 846852 64.00 80.00 (Αγγλικό) 62.67 71.00 (Αγγλικά) 65.00 213.33 224 3733 881831 67.00 212.ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αύξων Αριθμός Αριθμός ΥϊΓΟψηφΙου Αρ.50 71.00 211.17 71.00 90.00 (Αγγλικά) 70.00 213.17 192 3277 839808 59.00 68.50 71.50 70.50 (Αγγλικά) 55.00 70.00 (Αγγλικά) 67.00 70.50 211.50 83.83 204 2206 791774 58.50 71.00 86.50 70.00 82.33 217 279 882816 64.00 198 2810 842953 59.50 71.17 187 2109 Τ923753 70.00 (Αγγλικά) 67.67 211 2440 ΑΒ7163007 65.00 (Αγγλικά) 62.50 91.83 206 3504 882357 64.50 70.00 92.50 216 275 845500 62.33 223 3196 702992 67.00 74.00 213.00 196 1235 ΑΗ276868 68.83 207 302 841186 72.50 73.50 71.00 91.50 70.00 (Αγγλικά) 65. Ενδ.50 213.50 213.50 (Αγγλικά) 75.50 (Αγγλικά) 72./ Λογ.00 82.00 70.83 202 841 835646 76.

00 (Αγγλικά) 67.50 69.33 70.00 67.00 69.50 210.17 233 3783 892226 63.00 69.50 69.67 258 421 853996 69.83 252 48 833326 66.17 228 1742 882476 60.00 209.00 73.83 251 3667 860688 74.50 208.50 209.50 (Αγγλικά) 77.50 210.00 70.50 210.67 253 49 ΑΒ2519412 54.00 (Αγγλικά) 67.50 69.00 78.50 (Αγγλικά) 57.00 70.83 209. Ελληνικά Αγγλίκά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.00 242 1283 855663 46.00 69.00 63.50 (Αγγλικά) 80.50 (Αγγλικά) 65.50 (Αγγλικά) 62.50 (Αγγλικά) 62.50 208.00 70. Σύνολο ΜέοοςΌ[ 1298 817445 65.00 (Αγγλικά) 72.50 70.50 209.00 (Αγγλικά) 67.00 (Αγγλικά) 62.11 235 331 884548 61.00 69.00 (Αγγλικά) 50.00 69.00 90.00 87.50 82.50 260 1982 875384 64.00 239 2104 856966 68.50 (Αγγλικά) 70.94 243 83 895026 65.00 73.50 69.50 (Αγγλικά) 72.50 (Αγγλικά) 65.50 (Αγγλικά) 70.00 207.50 80.00 (Γαλλικά) 47.50 262 160 802002 73.17 230 2612 854053 70.00 70.50 208.00 (Αγγλικά) 65.00 240 2430 865796 72.00 (Αγγλικά) 67.00 (Αγγλικά) 65.50 69.00 209.00 69. και Αρ.00 69.50 208.50 82.00 (Αγγλικά) 57.50 209.33 269 2928 889471 50.00 209.50 70.50 86.50 86.17 272 2207 845411 67.50 83.50 210.00 69.50 87.50 207. Ενδ.50 (Αγγλικά) 67.00 76.00 78.50 261 2429 880692 60.00 90.00 237 1309 844601 61.00 (Αγγλικά) 77.00 (Αγγλικά) 57.00 78.00 85.50 (Αγγλικά) 70.33 270 411 886565 64.50 208.83 254 145 858228 76.50 69.50 209.50 (Αγγλικά) 67.00 (Αγγλικά) 77.00 209.00 208.50 (Αγγλικά) 70.33 265 1473 880572 56.50 83.17 271 1145 856536 61.50 72.00 207.50 69.50 209./ Λογ.00 71.00 210.00 68.50 (Αγγλικά) 57.33 263 593 ΑΗ225501 64.50 70.50 208.17 232 3005 1016759 67.00 69.50 (Αγγλικά) 77.00 69.50 69.00 236 450 842848 61.50 69.67 255 1533 891469 60.50 (Γαλλικά) 57.00 82.00 (Αγγλικά) 57.50 69.50 69.50 69.33 86.50 210.50 244 1734 848357 54.50 208.00 (Αγγλικά) 67.00 241 3630 883795 62.00 (Αγγλικά) 55.50 (Αγγλικά) 80.50 76.50 65.83 248 2886 886263 68.00 238 1900 873602 69.50 259 1151 867135 68.00 69.00 70.00 (Αγγλικά) 55.ΤΜΗΜΑ A 1594 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου 227 Αρ.50 210.00 210.17 .00 70.00 87.50 95.83 245 1894 868650 64.17 273 2253 846249 64.50 209.50 208.00 210.50 75.50 85.50 69.50 69.83 246 1933 759459 54.50 209.50 82.00 73.50 80.00 (Αγγλικά) 67.00 (Γερμανικά) 72.50 69.50 70.50 70.50 70.00 209.50 210.50 208.00 91.50 69.00 210.50 210.50 (Αγγλικά) 67.17 231 2749 844089 60.50 89.00 209.00 (Αγγλικά) 62.50 67.00 78.00 84. Συλ.00 78.50 210.67 256 2528 847578 58.50 210.00 207.33 (Αγγλικά) 62.50 209.50 209.50 208.00 87.33 264 1102 847221 71.00 208.33 266 1866 807535 69.83 247 2639 634305 69.50 70.00 69. Τσυτ.00 73.17 229 1863 893206 70.83 250 3108 850534 66.00 69.00 86.00 (Αγγλικά) 70.00 (Αγγλικά) 62.00 76.67 69.50 210.50 (Αγγλικά) 60.17 234 2026 855689 67.83 249 3058 864551 65.33 268 2235 822278 62.00 69.50 69.00 70.00 (Αγγλικά) 67.50 69.67 257 2952 848265 ' 79.00 (Αγγλικά) 57.00 60.00 70.00 (Αγγλικά) 67.33 267 1939 807008 58.

00 (Αγγλικά) 62.00 65.00 206.67 304 3787 864815 56.50 81.00 207.00 68.50 78.67 305 736 862649 52.50 (Αγγλικά) 67.67 297 1375 832610 81.67 308 1114 875030 46.67 298 1644 887900 59.00 68.00 282 3851 1050800 77.00 278 279 3461 1013540 63.00 283 248 842228 71.00 205.50 74.50 206.00 206.50 68.00 60.67 300 3400 775083 61.67 295 546 723666 57.00 68. 55.00 68.50 68.00 69.00 68.50 (Αγγλικά) 70.17 62.50 205.50 (Αγγλικά) 60.00 72.50 68.50 (Αγγλικά) 62.83 68.83 290 3514 823336 74.50 68.00 (Αγγλικά) 67.50 206.50 75.50 206.00 (Αγγλικά) 65.00 83.50 (Αγγλικά) 62.50 84.50 68.00 68.50 310 2567 858916 55.00 206.00 (Αγγλικά) 70.00 81.00 68.50 91.00 80.83 287 2260 774116 78.00 (Αγγλικά) 55.00 (Αγγλικά) 62.00 206.50 205.00 (Αγγλικά) 65.50 (Αγγλικά) 70.61 307 532 Χ593097 69.00 (Αγγλικά) 57.00 69.50 (Αγγλικά) 77.50 205.00 81.67 301 3505 821090 56.50 68.50 (Αγγλικά) Θέματα Γεν.50 312 2828 846293 61.50 68.50 68.00 (Αγγλικά) 70.17 62.50 68.33 81.50 68.00 72.00 68.50 311 2770 890812 62.33 317 1692 774074 71.33 68.67 303 3677 889847 81.00 68.50 205.00 (Αγγλικά) 60.00 80.00 69.33 320 2279 859921 66.00 86.50 (Αγγλικά) 50.50 (Αγγλικά) 70.00 (Αγγλικά) 60.00 (Γαλλικά) 60.50 302 3540 859837 77.00 68.00 205.78 293 3786 878725 69.50 76. Ενδ.00 76.78 294 273 849174 69.50 72.00 206.50 207.33 .00 70.00 (Αγγλικά) 67.00 75.00 68.50 207.00 205.00 69.83 292 2774 579153 62.00 205.83 291 3606 832223 69.50 206.00 (Αγγλικά) 72.50 205.Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου Αρ.83 299 3306 844547 72.50 314 2959 779310 63.50 206.00 1512 896798 59.50 206.50 68.83 289 2563 834369 68.33 318 1921 865590 60.50 (Γερμανικά) 62.33 74.00 (Αγγλικά) 70.00 206.00 65.50 69.50 (Αγγλικά) 52.00 206. Ταυτ.00 68.50 205.50 313 2924 859064 76.00 206.00 68.00 206.50 76.50 (Αγγλικά) 65.33 68.50 68.50 207.00 205.50 (Αγγλικά) 57.33 68. και Αρ.00 79.00 (Αγγλικά) 60.00 (Αγγλικά) 65.50 206.50 206.50 (Αγγλικά) 67./ Λογ.00 280 3574 897685 58.00 281 3670 870245 68.50 75.50 (Αγγλικά) 52.00 87.83 68.50 82.50 68.00 (Αγγλικά) 65.50 74.50 79.50 68.00 206.50 207.00 205.50 (Αγγλικά) 57.50 (Αγγλικά) 275 3639 822156 76.50 (Αγγλικά) 276 2266 869691 70.00 205.50 92. Συλ.33 319 2155 857993 64.00 207.00 2679 832217 55.00 89.50 205.00 207.00 81.00 (Αγγλικά) 72.33 (Αγγλικά) 45.50 68.50 69.50 68.00 76.00 69.50 205.50 (Αγγλικά) 62.83 284 1334 797943 58.67 69.83 285 286 1942 895971 75.50 76.50 68.83 288 2547 831463 68.00 206.33 79.00 68.44 315 1052 882820 62.50 (Αγγλικά) 60.50 (Γαλλικά) 67.00 205.50 68.00 68.00 66.50 68.00 68.00 89.00 69.00 74.50 (Αγγλικά) 67.00 68.33 81.33 316 1132 855911 60.00 (Αγγλικά) 55.50 (Αγγλικά) 57.00 Σύνολο Μέσος Όρος 207.00 277 2561 828808 61.50 206.50 (Αγγλικά) 65.50 206.50 309 2101 1196139 68.50 (Αγγλικά) 70.00 206.50 87. Ελληνικά Αγγλικό ή Γαλλικά ή Γερμανικά 274 2550 876441 63.00 79.00 68.50 207.61 306 2608 1034872 76.67 296 1001 840684 53.

50 67.50 (Αγγλικά) 70.67 363 1447 836976 69.50 (Αγγλικά) 82.00 203.50 346 281 814083 59.00 (Αγγλικά) 62.50 69.50 (Αγγλικά) 52.00 68.00 67.83 65.00 58.50 76.28 324 185 776149 65.50 204.00 203.67 367 1528 796517 66.50 67.33 322 3152 859541 68.00 (Αγγλικά) 70.00 (Αγγλικά) 52.00 (Αγγλικά) 40.50 68.50 86.50 68.50 70.50 86.67 82.00 67.00 68.50 203.50 67.50 (Αγγλικά) 70.50 (Αγγλικά) 70.50 204.50 (Αγγλικά) 70.50 (Αγγλικά) 62.83 349 1134 857147 73.00 86.00 204.06 337 2074 864529 59.83 347 611 857150 53.67 365 2433 881796 62.00 203.00 204.50 68.17 68.00 68.50 204.00 68.50 86.00 (Αγγλικά) 57.00 203.50 67.00 71.50 67.17 328 1615 1034410 63.00 75. Ελληνικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν. Σΰνολο Μέσος Όρος 321 2834 850560 61.00 71.50 205.00 67.50 90.00 (Αγγλικά) 70.50 (Αγγλικά) 57.00 (Αγγλικά) 85.83 358 3812 878937 69.50 81.00 203.17 334 3457 896455 69.67 67.50 82.00 204.00 340 1189 05-5016300• 73.67 (Αγγλικά) 67.50 72.50 (Αγγλικά) 65.00 339 368 833833 58.50 (Αγγλικά) 62.50 76.00 (Αγγλικά) 60.00 77.50 (Αγγλικά) 65.67 364 1458 845402 63.50 68.00 76.1.67 (Αγγλικά) 70.00 204.50 (Αγγλικά) 75.83 352 1623 833154 59.00 341 1840 831370 65.50 72.50 64.00 360 608 831282 59.67 366 2752 1043524 59.00 204.50 (Αγγλικά) 62.50 67.50 67.00 204.00 (Αγγλικά) 67.50 65.83 357 3722 861770 62.00 67.50 71.83 353 1771 792819 51.50 67.00 75.50 68.00 343 2860 876899 63.00 (Αγγλικά) 62.00 (Αγγλικά) 70.50 (Αγγλικά) 50.00 203.00 70.50 (Αγγλικά) 72.17 332 3234 333 3385 812041 862510 67.50 (Αγγλικά) 62.33 323 1381 879287 61.50 67.00 73.00 204.50 71.17 330 1928 882675 50.00 204.50 75.00 (Αγγλικά) 344 2922 843244 55.83 355 2851 871188 7.50 204.67 73./ Λογ.50 74.50 69. Συλ.00 204.50 204.00 203.00 68.50 68.83 348 636 849497 63.50 203.50 (Αγγλικά) 55. και Αρ.50 203.50 204.17 329 1754 808817 66.00 (Αγγλικά) 62.17 336 71 868773 66.00 86.33 79.50 68.00 65.00 68.00 68.50 67.50 67.00 68.50 203.00 68.50 67.17 327 1519 831044 69.50 76.83 350 1196 867833 68.00 204.50 87.50 (Αγγλικά) 75.50 68.50 68.50 203.50 203.83 354 2298 887452 66.50 203.17 331 1980 869491 64.50 203.50 205.00 342 1879 810775 61.50 204.00 67.50 70.50 (Αγγλικά) 72.50 204.00 79.00 203.17 44.50 81.00 362 1014 861794 63.33 76.00 (Αγγλικά) 62.17 325 372 ΑΑ2722651 62. Ενδ.50 203.00 (Αγγλικά) 55.06 338 242 787290 67.00 70.00 75.00 (Αγγλικά) 72.50 (Αγγλικά) 57.17 326 1161 856204 64.50 (Αγγλικά) 75.83 68.83 351 1224 854388 62.67 359 465 851447 70.00 204.00 204.Αύξων Αριθμός Αριθμός Υττοψηφίου Αρ.50 (Αγγλικά) 75.67 67.67 91.17 68.00 (Αγγλικά) 52.50 68.00 203.00 (Αγγλικά) 52.50 67.56 .00 (Αγγλικά) 67.00 (Αγγλικά) 57.50 (Αγγλικά) 67.83 356 3627 Σ926275 62. Ταυτ.17 335 3709 894597 67.00 67.00 (Αγγλικά) 65.00 (Αγγλικά) 62.50 204.50 67.50 361 707 808164 64.00 75.50 78.00 345 3383 885516 58.50 202.50 204.00 79.50 204.50 203.00 67.50 68.50 67.00 203.00 203.00 68.

50 (Αγγλικά) 65.00 72.50 67.33 388 366 859660 69.50 379 2580 820305 65.00 (Αγγλικά) 72.00 201.50 74.50 67.50 67.50 86.33 394 3420 803323 64.50 202.50 374 1729 755868 65.00 201.00 73.50 (Αγγλικά) 70.00 201.50 67.50 372 1485 849327 56.50 370 1178 701584 60.50 202.50 73.50 67.00 (Αγγλικά) 62.17 67.50 56.50 378 2439 874952 56.00 67.50 371 1341 874623 68.00 (Αγγλικά) 55.50 77.50 94.00 (Αγγλικά) 52.00 411 798 798970 55.50 67.50 75.33 95.17 67.00 202.00 201.50 82.50 67.00 (Αγγλικά) 70.50 76.50 76.00 73.00 (Αγγλικό) 60.00 65.00 201.50 67. και Αρ.50 (Αγγλικά) 75.00 (Αγγλικά) 65.50 202. TOUT.00 (Αγγλικά) 70.00 202.00 74.44 384 3408 880491 49.00 202.50 377 2404 829310 57.00 (Αγγλικά) 70.50 202.00 202.50 67.33 396 3618 883749 64.50 373 1703 734707 60.00 (Αγγλικά) 70.00 (Αγγλικά) 62.00 71.00 (Αγγλίκά) 82.50 67.50 (Αγγλικά) 70.33 392 2797 857940 62.00 67.50 (Αγγλικά) 80.50 67.50 376 1904 840840 66.50 (Αγγλικά) 60.00 202.50 (Αγγλικά) 55.00 201.50 202.50 202.50 76./ Λογ.00 202.67 77.00 67.00 201.50 67.00 85.00 67.50 (Αγγλικά) 57.50 (Αγγλικά) 42.17 201.50 (Αγγλικά) 77.50 67.50 67.00 (Αγγλικά) 55.00 202.00 202.33 80.50 383 2842 844051 57.50 375 1880 839568 67. Ενδ.00 413 1390 820596 64.50 201.50 (Αγγλικά) 55.39 386 751 707580 74.00 67.67 (Αγγλικά) 57.00 78.50 57.00 67.17 407 2753 1168708 53.00 202. Συλ.67 76.50 (Αγγλικά) 60.17 400 1248 843404 69.00 402 1538 809802 54.50 67.00 74.50 67.44 385 483 843840 50.00 (Αγγλικά) 62.00 412 1329 875515 58.00 201.50 202.00 73.00 70.17 405 2088 880740 65.50 67.50 77.00 67.50 (Αγγλικά) 65.50 202.00 67.50 67. Ελληνικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.00 202.00 (Αγγλικά) 67.00 (Αγγλικά) 55.50 (Αγγλικά) 72.00 67.00 202.00 67.00 67.00 65.50 67.00 78.00 70.50 201.50 81.33 397 62 1019469 63.33 389 1030 884356 59.50 (Αγγλικά) 57.17 398 328 820000 75.00 201.00 (Αγγλικά) 55.50 (Αγγλικά) 75.00 202.50 201.00 414 1435 1018824 64.50 201.17 67.00 67. 1597 Σύνολο Μέσος Ό | 368 312 846338 54.50 369 396 884882 57.00 66.33 67.ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου Αρ.00 201.00 84.00 73.50 86.33 393 2801 833793 59.50 202.50 201.50 67.17 403 1650 813917 70.00 202.50 67.50 (Αγγλικά) 52.50 (Αγγλικά) 60.50 202.50 382 3397 850854 75.33 67.00 201.00 67.50 67.17 404 1736 830950 67.50 67.00 68.50 202.50 67.00 (Αγγλικά) 70.50 70.00 74.00 202.33 390 1273 895228 57.39 387 31 894211 57.17 406 2751 832205 62.00 202.00 (Αγγλικά) 70.00 71.00 72.33 395 3519 881878 57.17 399 1023 869215 73.00 75.50 74.00 67.50 (Αγγλικά) 52.50 (Αγγλικά) 62.50 74.00 (Αγγλικά) 62.50 67.00 70.50 (Αγγλικά) 50.00 (Αγγλικά) 60.00 202.50 202.50 (Αγγλικά) 62.17 409 1548 823368 63.00 72.50 380 2820 886036 72.50 67.17 408 2951 807463 67.50 82.50 67.50 201.06 410 773 1012027 72.50 381 2849 735518 61.17 401 1406 898497 72.33 391 2010 882882 61.50 (Αγγλικά) 60.00 (Αγγλικά) 67.50 202.00 67.50 (Αγγλικά) 70.00 .

50 66.00 72.50 2635 868518 61.50 (Αγγλικά) 80.50 66.50 73.33 (Αγγλικά) 52.50 199.00 68.00 66.50 199.67 3173 870008 70.00 199.00 66.0D 66.50 78.50 (Αγγλικά) 65.A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1598 Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 426 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 Αρ.00 200.50 (Αγγλικά) 65.00 199.50 200.00 71.00 73.00 (Αγγλικά) 67.50 1817 848071 66.67 1328 884350 62.50 200.33 82.33 66.00 (Αγγλικά) 62.50 66.00 91.67 855901 59.50 3210 855973 71.00 198.00 (Αγγλικά) 62.50 (Γαλλικά) 57.00 76.50 199.00 (Αγγλικά) 62.67 3170 819918 62.00 200.67 2835 894294 59.00 199.33 2043 1056576 64.50 (Αγγλικά) 52.50 66.00 (Αγγλικά) 57.00 199.83 66.00 75.50 (Αγγλικά) 67.50 200.00 66.50 87.00 75.67 (Αγγλικά) 72.83 1953 805500 60.83 2646 1013358 63.33 1805 865358 70.50 82.00 66.00 72.50 81.00 199.00 201.61 846350 66.00 (Αγγλικά) 62.50 66.33 66.00 66.50 199.00 (Αγγλικά) 50.50 (Αγγλικά) 65.00 " 66.50 (Αγγλικά) 62.50 81.61 836176 46.83 66.67 86. TOUT.50 81.17 66.00 (Αγγλικά) 57.50 1820 756785 70.00 81.33 72.33 (Αγγλικά) 62.33 (Αγγλικά) 70.00 201.50 (Αγγλικά) 57.00 67.00 199.00 (Αγγλικά) 55.00 (Αγγλικά) 60.00 76.50 (Αγγλικά) 62.28 .50 1S9.44 2545 998175 55.50 66.50 66.50 200.00 (Αγγλικά) 45.50 200.00 (Αγγλικά) 55.33 1600 834024 63.00 71.50 66.00 200.00 66.83 3137 832932 58.00 73.50 2696 854333 61.00 (Αγγλικά) 57.50 (Γαλλικά) 45.00 71.00 199.00 67.67 688 361 154 177 883905 52.00 66.50 (Αγγλικά) 70.00 (Αγγλικά) 57.00 (Αγγλικά) 50.50 90.67 (Αγγλικά) 62.00 90.50 3512 845024 67.50 82.50 199.50 200.50 200.50 200.50 66.50 66.00 84.00 (Αγγλικά) 65.50 66.50 199.00 66.50 66.89 702 988 853185 60.50 78.50 199.33 1659 1024835 74.50 66.00 66.50 (Αγγλικά) 47.33 14 846410 51.00 3638 ΑΖ575259 55.50 200.50 200.00 200.50 (Αγγλικά) 52.50 66.50 834064 68.50 200.50 66.00 (Αγγλικά) 55.83 1699 858077 59.83 3012 826216 50.00 201.00 199.00 67.00 81.50 200.00 199.67 75.83 3149 880002 69. Συλ.83 3855 827775 53.50 83.00 (Αγγλικά) 55.50 80.50 66./ Λογ.50 66.50 (Αγγλικά) 62.50 200. Ελληνικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Σύνολο Μέσος Of Θέματα Γεν.50 66.00 66.67 84.00 (Αγγλικά) 57.50 78.50 2552 884725 57.00 (Αγγλικά) 57.00 75.00 73.00 83.00 200.84 66.00 3391 794093 46.00 (Αγγλικά) 60.00 (Γαλλικά) 57.50 200.50 200. και Αρ.50 199.83 732788 62.50 66. Ενδ.50 199.50 (Αγγλικά) 62.83 2050 860282 59.00 200.83 2590 887500 64.50 76.00 75.50 2477 1053264 71.50 66.50 63.00 72.50 (Αγγλικά) 70.00 73.00 66.50 3360 798851 64.50 199.00 200.50 66.50 69.67 3107 817550 65.00 (Αγγλικά) 77.00 66.50 (Αγγλικά) 60.67 66.50 66.50 1864 878500 46.00 67. 2196 831248 67.50 72.50 80.00 3103 864238 66.50 199.33 2658 846846 62.39 604 839760 61.78 1018338 74.00 (Αγγλικά) 65.67 2386 848310 69.83 3236 802464 62.83 630 327 989 897127 65.50 66.

33 75.50 73.00 (Αγγλικά) 62.00 198.00 73.50 65.00 198.50 65.00 81.50 66.33 (Αγγλικά) 70.50 (Αγγλικά) 60.50 65.17 474 2328 891371 69.67 (Αγγλικά) 65.00 74.00 (Αγγλικά) 67.50 (Αγγλικά) 80.83 496 2758 848718 72.00 (Αγγλικά) 70.00 (Αγγλικά) 55.00 486 3031 817088 65.33 71.50 66.00 (Αγγλικά) 62.50 75. Σύνολο !>ΛέσοςΌί 811 812896 62.50 197.00 65.00 198.00 198.50 197.17 475 2843 808254 71.50 198.83 500 3405 835072 75.00 83.17 65.50 198.00 65.00 197.33 66.00 197.50 (Αγγλικά) 57.00 (Αγγλικά) 65.00 197.50 65.00 80.00 65.67 503 1040 821160 62.50 66.83 495 2541 896288 75.17 462 66.50 69.50 198.17 476 299 866060 44.50 198.00 (Αγγλικά) 67.67 77.17 472 1546 862449 70.00 198.00 66.00 485 2509 878915 57.72 502 348 829610 60.67 66.67 507 2823 835580 59.50 197.00 66.00 85.50 66.50 (Αγγλικά) 55.50 73.83 463 1961 885066 66.00 (Αγγλικά) 50.00 78.17 469 757 855341 57.50 66.00 198.67 504 1431 837065 58.83 493 1816 814095 51.50 198.00 (Αγγλίκά) 67.50 (Αγγλικά) 55.67 508 2826 850069 66.83 499 3398 801617 62.00 66.50 66.00 480 1476 1035367 56.50 66.00 75.89 492 1496 886134 46.00 82.50 68.00 (Αγγλικά) 55.67 87.50 (Αγγλικά) 52.00 66.00 75.50 (Αγγλικά) 70.67 70.50 (Αγγλικά) 62. Ευδ.50 66.17 467 512 892383 52.50 69.50 65.00 65.50 (Αγγλικά) 67.50 65.50 78.50 197.00 (Αγγλικά) 67.50 63.50 66.00 (Αγγλικά) 75.00 66.11 478 283 867000 53.ΤΜΗΜΑ 1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡίΟΥ 2010 Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου Αρ.00 65.00 65.00 479 1276 801490 72.00 (Αγγλικά) 45.00 (Αγγλικά) 50.83 498 3297 891450 67.00 (Αγγλικά) 77.00 78.11 477 3303 861349 58.17 468 615 847349 70.00 (Αγγλικά) 82.00 67.00 (Αγγλικά) 52.00 198. Συλ.28 470 839 862361 58.83 65.50 65.50 76.50 197.00 (Αγγλικά) 65.00 64.00 198.50 82. Ταυτ Ελληνικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.50 (Αγγλικά) 52.00 198.50 197.00 (Αγγλικά) 65.00 70.00 483 1891 850373 63.00 487 3165 822507 48.67 65.00 66.50 197.00 (Αγγλικά) 65.50 88.67 505 1541 818880 53.00 64.50 66.00 65.00 76.50 64.50 197.00 198.00 (Αγγλικά) 60.50 198.50 198.50 65.00 65.00 197.00 198.00 197.00 66.00 82.50 (Αγγλικά) 50.00 66.50 66.00 66.50 (Αγγλικά) 62.00 (Αγγλικά) 75.17 466 266 870271 55.00 66.00 197.50 89.22 464 3084 795822 55.00 71.00 83.83 497 3021 855064 59.50 67.50 (Αγγλικά) 67./ Λογ.00 198.00 197.00 490 719 782103 64.50 198.00 482 1707 825148 50.00 70.00 198.00 68. και Αρ.00 (Αγγλικά) 60.00 (Αγγλ(κά) 52.50 90.00 198.17 473 1595 760567 56.00 489 3589 776801 63.67 .94 491 3166 754815 60.00 66.67 66.50 198.33 79.50 (Αγγλικά) 65.00 481 1641 853570 68.00 (Αγγλικά) 65.50 197.33 66.50 (Αγγλικά) 67.50 198.00 198.50 67.00 488 3211 887252 62.00 484 2018 858956 61.50 (Αγγλικά) 52.00 197.50 65.22 465 205 836067 63.83 494 2453 837086 68.50 (Αγγλικά) 57.00 198.00 198.67 506 2597 833876 62.00 (Αγγλικά) 57.50 61.00 197.50 198.00 (Αγγλικά) 55.50 197.00 66.83 501 28 801486 71.50 66.17 471 1229 816584 55.50 67.00 (Αγγλικά) 60.

33 2591 853000 68.33 2320 896466 55.50 65.33 88.00 68.50 195.00 65.00 196.00 (Αγγλικά) 52.06 173 540 650 881642 64.00 65.33 2945 843288 67.50 65.50 195.00 195.00 86.00 73.50 81.50 59.00 56.17 .50 78.33 2306 882628 55.00 65.50 886200 55.00 77.50 74.50 195.00 65.50 3172 867014 83.00 (Αγγλικά) 60.83 65.00 106.50 (Αγγλικά) 47.17 65. και Αρ.50 2863 839214 56.00 196.00 (Αγγλικά) 77.00 65.00 65.00 (Αγγλικά) 75.00 195.50 (Αγγλικά) 60.39 815120 64.33 1911 1041319 75.50 196.00 61.00 (Αγγλικά) 57.44 290 883 853011 67.50 79.50 65.50 65.50 (Αγγλικά) 55.50 (Αγγλικά) 77.00 58.50 196.00 3599 1024331 75.00 (Αγγλικά) 60.00 2534 845735 59.50 195.33 (Αγγλικά) 55.00 65.33 65.17 1074 748970 63.50 (Αγγλικά) 60.67 68.44 3406 1033169 60.00 1708 859739 45.33 (Αγγλικά) 62.50 (Αγγλικά) 42. 65.00 195.33 1490 882384 58.00 (Αγγλικά) 67.33 2205 816279 68.00 .00 65.00 196.50 195.00 65.22 244 408 538 1034566 51.00 65.50 (Αγγλικά) 50.00 195.33 65.00 196.50 65.00 65.50 65.50 163 515 879586 74.50 195.00 195. Ελληνικά 1409 838748 81.50 65.50 (Αγγλικά) 65.67 57.50 195.00 195.50 65.00 73.50 742721 Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανίκά 55.50 65.50 (Αγγλικά) 70.06 3198 832139 55.50 (Αγγλικά) 42.22 3418 840156 78.00 195. Ταυτ.00 63. 196.17 1426 792585 67.50 63.50 2122 840669 47.50 (Αγγλικά) 62.00 (Αγγλικά) 67.50 239 670 863 664 54.00 (Αγγλικά) 67.00 72.00 195. Συλ.50 81.17 2634 896267 55.50 (Αγγλικά) 70.50 65.00 59.50 1927 1025243 57.61 (Αγγλικά) 60.00 (Αγγλικά) 67.50 196.00 196.50 65.00 (Αγγλικά) 77.00 196.50 64.00 65.00 (Αγγλικά) 57.50 196.33 Σύνολο Μέσος Ό( Θέματα Γεν.00 196.00 (Αγγλικά) 60.50 65.00 (Αγγλικά) 65.00 (Αγγλικά) 80.50 65.50 67.00 72.50 71.50 195.50 195.00 71.00 72.00 834068 66.67 64.00 195.00 196.00 65.00 195.00 65.50 (Αγγλικά) 72.50 196.17 65.50 68.00 870623 62.17 2885 883585 73.50 196.33 1906 892255 68.50 (Αγγλικά) 57.00 1432 812617 50.67 74.61 91.00 3207 823297 64./ Λογ.50 (Αγγλικά) 62. Ενδ.50 196.00 65.17 65.44 881209 58.00 196.67 65.50 (Αγγλικά) 57.50 79.67 65.50 (Αγγλικά) 65.67 (Αγγλικά) 62.17 1865 879365 56.50 196.33 65.00 (Αγγλικά) 57.33 1109 787005 61.33 2692 826211 63.50 195.ΤΜΗΜΑ A 1600 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 Αρ.50 1592 872919 72.50 (Αγγλικά) 60.00 (Αγγλικά) 60.00 196.00 (Αγγλικά) 50.50 (Αγγλικά) 60.00 (Γαλλικά) 62.06 3655 822628 73.00 73.50 (Αγγλικά) 67.00 73.00 80.33 1023934 57.50 196.50 69.00 (Αγγλικά) 65.50 65.50 856873 67.50 65.50 65.17 3826 839358 71.50 67.00 (Αγγλικά) 57.50 196.50 195.00 65.17 2238 1023820 63.50 58.00 195.50 80.50 65.17 760746 67.17 864885 67.50 (Αγγλικά) 65.50 196.67 47.83 65.50 65.00 65.00 81.33 2748 834742 50.50 68.50 196.00 65.50 67.00 (Αγγλικά) 50.50 196.00 82.50 75.00 65.

00 193.00 194.50 (Αγγλικά) 47.83 3150 850914 78.50 82.50 194.00 (Αγγλικά) 65.00 71.67 1468 888628 62.00 64.50 193.00 194.67 (Αγγλικά) 57.00 71.50 193. Ταυτ.00 64.50 2911 845834 70.50 (Αγγλικά) 62.50 (Αγγλικά) 60.50 64.83 2900 751292 58.33 .83 1829 ΑΒ986562 46.00 73.50 193.00 193.33 64.67 3531 868537 65.33 64.50 2454 818336 70.50 (Αγγλικά) 57.50 64.00 64.00 (Αγγλικά) 52.50 77.00 194.00 73.83 883709 62.00 79.00 194.50 2053 1035633 62.00 64.67 1744 889374 56.00 (Αγγλικά) 62.50 2115 887827 70.67 3425 856242 60.67 73.50 64.50 64. Συλ.33 72.50 194. και Αρ.00 193.72 862569 52.00 64.00 72.00 194.00 (Αγγλικά) 52.50 60.50 (Αγγλικά) 55.83 3352 779221 67.50 194.00 194.00 64.50 1958 889629 64.50 (Αγγλικά) 62.00 68.50 64.ΤΜΗΜΑ Α 1601 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 Αρ.50 1653 859133 50.50 64.00 72.17 64.50 (Αγγλικά) 60.50 74.83 ΑΗ234664 59.00 64.00 193.00 193.50 64.50 64.00 (Αγγλικά) 65.00 70.50 193.00 71.00 (Αγγλικά) 55.50 64.50 194.50 193.67 1510 ΑΕ408969 57.00 193.00 64.00 (Αγγλικά) 47.50 (Αγγλικά) 60.00 64.50 64.00 77.50 835642 61.00 193.83 2461 718199 54.72 645 1701 876 853890 69.00 (Αγγλικά) 67.50 64.50 (Αγγλικά) 75.50 (Αγγλικά) 62.67 1393 1913 764138 56.00 193.50 194.50 (Αγγλικά) 57.00 59.50 64.00 64.33 1801 832253 63.00 72.50 86.00 (Αγγλικά) 67.50 (Αγγλικά) 50.50 64.89 79 945 882911 60.50 74.00 (Αγγλικά) 72.50 67.50 3237 891217 70.00 64.00 193.50 (Αγγλικά) 50.50 64.00 57.00 (Αγγλικά) 60.00 194.50 (Αγγλικά) 50. 2861 745893 58.67 2546 886111 60.00 193.00 64.00 64.50 193.50 73.50 194.50 194.50 (Αγγλικά) 47.44 596 877885 63.00 (Αγγλικά) 55.00 (Αγγλικά) 55.50 64.00 (Αγγλικό) 60.50 (Αγγλικά) 65.50 (Αγγλικά) 65.67 64.00 64.00 194.50 60.00 68.33 80.50 (Αγγλικά) 50.50 2176 854505 71.50 64.50 69.50 (Αγγλικά) 65.50 64.50 74.50 193.83 2596 805516 60.83 1291 839918 77.50 64.00 64.00 66.50 77.00 194.00 77.50 64./ Λογ.50 (Αγγλικά) 65.50 194.50 194.33 1104 831031 51.50 66.50 81. Ελληνικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Σύνολο Μέσος Of Θέματα Γεν.50 64.50 (Αγγλικά) 65.00 193.67 2993 880285 61.50 64.00 194.00 74.50 3525 871736 64.50 64.00 (Αγγλικά) 72.17 64.50 64.50 (Αγγλικά) 70.50 63.00 (Αγγλικά) 55.44 1260 821034 61.50 86.00 69.50 184 787741 53.83 1926 854066 58. Ενδ.50 193.50 (Αγγλικά) 42.50 64.50 72.50 2718 794360 55.00 194.67 ΑΒ327082 54.50 850270 59.00 193.33 1139 877807 73.50 194.83 1346 811201 73.00 193.50 83.50 64.00 78.50 194.00 (Αγγλικά) 70.67 2560 862872 74.00 69.50 (Αγγλικά) 62.67 74.00 (Αγγλικά) 50.00 (Αγγλικά) 67.00 (Αγγλικά) 60.50 67.50 78.00 194.00 (Αγγλικά) 60.50 72.50 64.50 1062 867432 67.50 64.00 194.00 194.50 2531 864019 60.50 64.67 849 900 940 778550 57.00 (Αγγλικά) 55.00 193.50 2249 874995 53.

17 60.00 628 554 872954 64.17 612 305 841185 66.00 192.50 65.00 640 2383 843281 56.00 (Αγγλικά) 52.D0 64.17 614 1402 851309 67.50 64. 67.00 192.00 192.50 (Αγγλικά) 65.50 (Αγγλικά) 55.28 192.00 192.00 192.00 64.50 (Αγγλικό) 55.00 64.50 (Αγγλικό) 40. Ενδ.00 644 3254 870847 62.00 649 13 839149 60.17 622 3215 1041325 67.50 (Αγγλικά) 642 2673 836223 56.33 75.33 648 2463 846297 69.00 639 2217 845430 68.50 81.00 64.00 (Αγγλικά) 60.00 191.00 (Αγγλικά) 70.50 (Αγγλικά) 57.00 (Αγγλικά) 65.50 192.50 58.17 611 297 ΑΕ273137 63.50 56.50 192.94 78.00 62.00 64.50 71.00 (Αγγλικά) 62.00 632 1265 847560 63.00 641 2474 827620 49.00 192.00 64.33 647 2295 853112 68.50 (Αγγλικά) 55.00 64.00 (Αγγλικά) 50.00 64.50 64.00 (Αγγλικά) 62.00 (Γολλίκά) 57.17 619 2034 724190 41.00 (Αγγλικό) 70.00 182.00 76.50 609 164 843008 50.00 (Αγγλικό) 67.50 (Αγγλικά) 55.00 604 3130 843695 54.00 (Αγγλικά) 60.50 (Αγγλικό) 70.00 .00 64.00 83.17 613 1369 882378 62.D0 624 3345 648367 59.50 64.00 80.00 (Αγγλικά) 45.00 193.83 64.00 64.00 75.00 192.50 (Αγγλίκά) 60.00 (Αγγλικά) 65.00 64.00 192.50 192.00 64.00 (Αγγλικά) 55.00 630 764 838895 50.83 63.50 62.50 625 3389 790696 60.50 (Αγγλικά) 65.00 88.50 (Αγγλικό) 65.50 64.50 (Αγγλικό) 50.00 64.50 (Αγγλικά) 47.00 91.17 621 3010 776396 50.00 64.50 71.00 77.00 64.00 192.00 634 1506 635 1837 - 993439 61.50 64.33 65.83 63.50 (Αγγλικά) 57.33 60.94 191.00 629 692 880234 71.50 (Αγγλικά) 607 2882 853599 67.50 64.50 64.00 64.00 64.17 616 1977 870222 59.00 79.50 (Αγγλικά) 57.00 64.50 63.00 (Αγγλικά) 52.50 66.50 192.50 (Αγγλικά) (Αγγλικά) 606 1285 1027031 57.00 191.00 64.00 63.00 631 1262 618663 57.00 192.00 192.00 66.17 192.00 824565 65.50 64.00 645 3342 847474 67./ Σύνολο Μέσος Όρος Λογ.17 73.17 75.50 (Αγγλικά) 52.67 71.50 76.83 63.00 192.17 192.00 605 3481 839947 64.00 636 1886 1030590 43.50 87.17 603 2864 878633 65.33.00 72.00 60.83 64.50 192.Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου Αρ.50 192.00 64.50 (Αγγλικά) 626 296 853527 62.00 637 1943 769197 63.00 80.50 64.50 192.00 192.94 191.50 192.00 73.50 (Αγγλικά) 65.00 192.00 192.00 74. Συλ.33 70.50 64.50 66.00 69.00 71.50 80.06 623 3330 845233 60.00 70.50 64.50 64.50 192.00 (Αγγλικά) 50.17 620 2244 1197158 58.00 64.50 192.00 70.50 192.83 646 1251 774347 57.00 192.50 617 2011 830152 67.00 608 9 864915 58.50 64.50 63.50 192.50 192.00 (Αγγλικό) 75.50 65.00 192.00 64.00 64.50 (Αγγλικά) 45.17 610 251 847219 72. και Αρ.50 92.50 (Αγγλικά) 60.00 64.00 (Αγγλικά) 60. Ταυτ Ελληνικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικό Θέματα Γεν.00 72.00 (Αγγλικά) 62.00 193.00 64.00 (Αγγλικά) 62.00 192.50 80.50 64.50 72.00 192.00 633 1416 881092 59.50 64.00 639 2230 1055404 51.28 192.00 (Αγγλικά) 52.17 618 2032 992837 72.50 192.00 192.00 60.00 643 3213 879056 61. 193.50 192.50 (Αγγλικά) 57..00 615 1738 878237 56.50 64.17 64.00 627 543 611383 62.50 (Αγγλικά) 67.33 70.50 64.

00 (Αγγλικά) 75.83 2586 849012 63.00 (Αγγλικά) 65.50 (Αγγλικό) 50.00 44.83 1038 1972 64.00 59.00 (Αγγλικά) 67.50 190. Συλ.00 (Αγγλικά) 62.00 77.83 3612 853536 51.50 81.00 190.00 190.00 72.83 5 141 151 537 713 858870 64.00 190.ΤΜΗΜΑ Α 1603 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡ!ΔΑΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 Αρ. Σύνολο Μέσος Of 118 272 568 638 842 864601 66.00 63.00 85.00 191.50 191.50 191.50 (Αγγλικά) 77.50 63.50 (Αγγλικά) 50.50 61.50 191.50 66.00 191.00 (Αγγλικά) 55.00 63.50 (Αγγλικά) 62.00 68. Ταυτ.50 63.50 190.00 191.00 63.67 880861 58.67 2713 889254 59.00 68.50 3274 818183 49.33 3035 860539 66.50 806445 48.00 (Αγγλικά) 62.00 191.00 190.67 864286 69.00 (Αγγλικά) 65.00 63.00 63.00 190.33 780015 57.00 85.00 63.50 66.00 63.00 77.50 75.50 63.50 63.50 63.00 71.00 (Αγγλικά) 50.00 (Γαλλικά) 52.50 (Αγγλικά) 55.00 (Αγγλικά) 55.50 70.33 770615 60.50 2800 1025449 56.50 190.00 91.00 190. και Αρ. Ενδ.33 .00 (Αγγλικά) 60.83 3652 877465 73.50 191.00 (Αγγλικά) 47.50 63.50 73.83 863776 70.67 2468 865976 51.50 (Αγγλικά) 47.50 63.00 63.50 190.00 190.50 191.50 (Αγγλικά) 50.33 819654 60.67 1103 821377 61.50 80.50 191.50 190.33 806514 68.67 481 878471 66.50 (Αγγλικά) 57.83 3798 805289 59.00 80.50 74.00 (Αγγλικά) 62.50 3230 842678 60.50 1039 857117 47.67 2310 883965 67.00 56.00 3316 776510 54.00 191.50 63.83 835255 (Αγγλικά) 50.33 2767 836477 58.00 191.00 63.00 (Αγγλικά) 67.00 63.44 62.50 70.00 63.50 191.50 (Αγγλ)κά) 82.50 3776 825508 63.00 60.00 (Αγγλικά) 813670 52.00 63.39 477 231 252 345 502 687 955 1017777 49.50 3605 851203 59.00 190.50 63.50 3843 865993 55.00 (Αγγλικά) 70.50 63.50 3713 835665 47.00 (Αγγλικά) 57.50 (Αγγλικά) 57.50 2622 884711 62.50 (Αγγλικά) 67.00 81.50 63.50 63.50 64.50 190.50 69.50 72.00 63.50 80.50 50.50 63.67 877024 60.00 63.00 191.00 82.00 77.83 811860 59.50 63.00 (Αγγλικό) 57.00 58.50 (Αγγλικά) 70./ Λογ.00 191.50 3819 856360 62.00 63.50 63.50 59-50 (Αγγλικά) 72.00 190.50 (Αγγλικά) 60.50 (Αγγλικά) 62.50 59.67 3112 866016 68.50 191.33 1713 872497 68.67 78.33 834139 58.00 63.00 (Αγγλικά) 62.50 3771 763930 62.50 63.50 80.50 (Αγγλικά) 50.00 73.50 190.50 (Αγγλικά) 52.00 191.50 190.00 (Αγγλικά) 50.50 191.00 3357 858339 62.50 190.00 190.50 63.00 71.00 (Αγγλικό) 70.83 2537 861405 56.50 (Αγγλικά) 67.33 63.00 63.50 63.33 74.00 60.50 63.67 867950 56.50 63.50 63.50 191.50 73. Ελληνικά ΑγγΑικά ή Γαλλικά η Γερμανικά Θέματα Γεν.00 70.00 191.50 (Αγγλικό) 60.50 63.50 (Αγγλικά) 60.67 (Αγγλικά) 55.50 (Αγγλικά) 75.00 63.50 190.00 191.17 63.00 (Αγγλικά) 52.50 191.83 775416 62.00 58.67 (Αγγλικά) 60.33 1027 861077 45.00 63.83 Χ623324 76.00 191.00 191.00 65.50 190.00 63.00 63.00 63.50 63.50 190.50 68.50 190.50 63.50 (Αγγλικά) 62.

00 63.00 188.50 73.50 (Αγγλικά) 65.50 (Αγγλικά) 45.00 (Αγγλικά) 65.00 (Αγγλικά) 67.83 735 2909 853600 ' 51.50 188.00 718 1400 844269 59.50 190.83 736 3231 834404 59.00 188.00 63.28 805731 55.50 67.00 65.50 189.00 62.50 66.00 81.00 63.00 188.00 63.50 (Αγγλικά) 42.00 68.94 725 1046 891169 56.00 (Αγγλικά) 60.50 63.50 71.50 188.00 (Αγγλικά) 55.00 62.50 65.00 189.50 189.00 63.00 189.33 75.67 741 347 886601 65.50 189.83 738 3117 803590 53.00 189.00 (Αγγλικά) 47.50 188.00 188.50 (Αγγλικά) 60.00 724 462 868502 66.50 63.00 188.50 (Αγγλικά) 72.17 831588 62.50 62.00 83.50 (Αγγλικά) 60.50 (Αγγλικά) 67.50 62.00 189.50 188.50 60.78 739 300 826615 50.50 (Αγγλικά) 65.00 63.50 63.50 62.33 (Αγγλικά) 72.50 (Αγγλικά) 67.17 63.00 189.50 188.50 188.50 71.67 82.50 74.83 727 412 1035573 69.89 726 70 1020066 61. Σύνολο Μέσος Of 67.17 711 1257 829932 51.83 62.50 189.00 (Αγγλικά) 67.50 189.00 63.00 188.00 189.00 62.00 (Αγγλικά) 57.83 63.00 722 3225 815684 55.00 698 1296 5327275 699 30 700 506 701 573 702 1757 703 704 705 Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.50 (Αγγλικά) 62.50 (Αγγλικά) 55.ΤΜΗΜΑ A 1604 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου Αρ.50 70.50 63.00 61.83 737 3522 822083 44.00 188.00 721 2417 832798 61.00 723 3797 856057 54.00 70.00 62.67 .00 (Αγγλικά) 55.00 (Αγγλικά) 55.50 188.00 189.00 63.50 71.50 188.00 69.00 (Αγγλικά) 60.50 63.00 189.00 60.17 708 3530 622323 63.00 63.50 62./ Λογ.67 742 641 844079 51.33 66.50 63.50 189.00 (Αγγλικά) 57.00 189.50 63.50 188.00 62.50 189.00 (Αγγλικά) 50.50 71.50 189.50 63.50 62.83 733 1929 856012 47.00 60.00 715 758 788064 59.06 840951 59.50 189.50 62.50 62.17 2898 855677 74.83 730 1523 839984 54.00 63.00 (Αγγλικά) 57.17 2030 853989 61.50 (Αγγλικά) 50.50 63.17 1186816 58.00 82.00 (Αγγλικά) 50.50 69.50 65.83 734 2379 813672 68.17 (Αγγλικά) 72.50 71.33 75.50 50.00 93.33 62.00 71.00 707 3292 ΑΕ859718 58.00 62.50 62.67 743 648 893002 57.50 (Αγγλικά) 55.50 62.50 (Αγγλικά) 52.17 841657 68.50 189.00 (Αγγλικά) 57.00 719 1597 847782 65.50 79.00 (Αγγλικά) 70.33 78.67 740 301 790182 59.17 710 3859 870868 67.00 81.50 59.50 (Αγγλικά) 45.00 188.00 85.50 189.83 728 508 880868 60.00 720 1765 872367 74.00 (Αγγλικά) 60.50 68.33 63.50 68.11 712 3349 713 234 714 1031395 60.50 63.00 189.50 71. Ενδ.50 63.00 (Αγγλικά) 50.00 (Αγγλικά) 57.17 706 3281 860313 54.50 (Αγγλικά) 52.00 (Αγγλικά) 60.50 189.00 189.50 189.50 60.00 188.00 63.83 731 1635 830718 66.00 (Αγγλικά) 65.67 (Αγγλικά) 57.50 (Αγγλικά) 62.17 709 3656 858443 66.83 729 1325 597569 63.00 747 1033917 53.00 (Αγγλικά) 67.50 (Αγγλ(κά) 47.50 63.50 62.00 716 1293 810453 57.50 (Αγγλικά) 67.83 732 1696 869897 49.67 62.00 70.00 63. Ταυτ Ελληνικό 697 3699 775059 60.00 717 1335 880213 51.00 52. και Αρ.50 76.00 189.00 188.50 62.00 189.17 2985 856614 55.50 62.00 70.50 (Αγγλικά) 62. Συλ.50 74.00 63.50 188.00 (Αγγλικά) 67.00 (Αγγλικά) 70.

50 188.17 785 1071 890466 64.50 77.50 79.50 77.00 187.33 855005 62.00 62.00 52.00 87.00 77.00 62.00 187.00 62.50 766 3774 897825 71.33 55.67 750 3447 787049 56.50 71.50 759 2027 886133 67.50 62.00 188.50 (Αγγλικά) 50.50 62.00 52.33 55.50 762 3094 842015 63.33 446 841740 53.00 (Αγγλικά) 52.00 (Αγγλικά) 62.50 62.33 (Αγγλικά) 57.50 (Αγγλικά) 55.50 (Αγγλικά) 67.50 186.33 75.00 68.00 75.00 62.00 75.17 790 1997 1030454 62.50 62.83 62.50 62.50 187.00 69.67 746 2450 861127 70.50 (Αγγλικά) 60.50 187.00 (Αγγλικά) 60.50 186.00 187.00 (Αγγλικά) 47.00 70.67 748 2626 830934 56.00 64.33 (Αγγλικά) 55.00 75.50 (Αγγλικά) 60.50 187.67 62.50 187.00 188.50 62.50 756 1242 Ξ543529 51.50 186.50 62.00 187.00 187.00 62.67 751 3822 821340 50.50 776 3085 855668 777 3479 778 187.50 62.50 187.50 62.17 787 1295 846490 54.00 186.50 (Αγγλικά) 47.17 788 1658 843997 48.50 186.83 62.50 62.17 784 836 854966 64.50 68.50 (Αγγλικά) 65.00 (Αγγλικά) 80.00 68.00 65.00 (Αγγλικά) 47.00 188.00 (Αγγλικά) 60.00 62.00 (Αγγλικά) 67.50 76.28 781 2611 846273 72.00 (Αγγλικά) 52.50 772 991 840722 69.50 186. Ενδ.00 188.22 ! 782 488 1034308 61.00 186.00 187.00 62.17 783 722 1024783 65.ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου Αρ.00 48.33 67.50 758 1884 823150 53.50 754 694 Ρ462362 47.67 752 286 797490 60.00 51./ Λογ.00 67.00 54.00 187.33 (Αγγλικά) 42.00 (Αγγλικά) 70.00 70.00 (Αγγλικά) 47.00 62.00 62.50 62.50 763 3419 883131 46.00 186.50 187.00 (Αγγλικά) 771 960 857407 60.50 62.00 187.50 62.00 (Αγγλικά) 62.00 187.50 760 2208 ΑΗ703777 52. Σύνολο Μέσος 0 | 744 1118 837529 68.50 755 1033 844810 68.00 (Αγγλικά) 75.50 757 1474 891186 57.00 (Αγγλικά) 52.00 62.50 187.33 (Αγγλικά) 67.28 779 1609 738539 59.00 75.28 780 2171 845413 61.50 (Αγγλικά) 62. Ταυτ.50 65.67 747 2538 880974 61.50 (Αγγλικά) 65.00 62.00 62.00 775 2724 844539 52.50 186.00 62.17 789 1843 855852 54.00 187.00 (Αγγλικά) 770 904 859460 59.50 71.83 62.00 (Αγγλικά) 62.00 62.67 749 2831 870225 56. 187.00 78.50 62.50 62.00 76.50 188.00 (Αγγλικά) 67.67 66.50 62.00 79.00 67.33 (Αγγλικά) 57.67 745 1359 869122 54.50 768 784 879396 72.00 188.50 62.50 (Αγγλικά) 55.50 (Αγγλικά) 47.00 (Αγγλικά) 62. Συλ.33 187.00 (Αγγλικά) 40.50 62.17 .50 (Αγγλικά) 62.00 187.50 72.50 765 3649 869562 72.50 79.33 58.00 82.50 .00 (Αγγλικά) 45.17 786 1144 678043 58.50 773 2409 872868 70.50 (Αγγλικά) 65.50 186.50 62.00 76.00 62.50 63.50 767 107 771068 57.00 70.00 62.00 49.00 62.61 753 45 1021676 63.50 187. και Αρ. Ελληνικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά 1605 Θέματα Γεν.50 (Αγγλικά) 47.50 (Αγγλικά) 65.50 187.50 62.50 761 2872 762120 55.00 (Αγγλικά) 50.50 764 3518 808522 71.50 187.50 62.50 65.50 186.50 62.00 187.00 62.00 188.00 73.33 (Αγγλικά) 42.00 (Αγγλικά) 62.33 (Αγγλικά) 52.00 187.00 67.50 62.00 62.50 769 890 865567 65.00 (Αγγλικά) 45.50 186.83 62.50 774 2438 1054752 65.50 186.50 62.50 74.00 (Αγγλικά) 55.50 76.

50 185.50 83.17 1055 866034 66.50 62.50 186.00 62.00 62.33 70.00 62.00 65.11 131 162 392 854327 63.50 61.00 (Αγγλικά) 57.67 59.00 186.33 61.78 863172 55.50 76.00 (Αγγλικά) 57.83 3045 818389 59.50 185.00 875457 52.50 (Αγγλικά) 60.50 (Αγγλικά) 62.00 62.50 186.00 3569 834079 72.00 66.50 186.00 185.50 56.00 62.89 2024 1034461 73.50 (Αγγλικά) 72.33 75. και Αρ.89 41 836860 58.00 3427 856905 74.00 62.00 (Αγγλικά) 55.00 185.67 (Αγγλικά) 77.00 185.00 66.83 2099 828367 54.00 186.50 62.50 68.00 1401 826585 59.00 61.00 (Αγγλικά) 57.00 185.00 855008 59.50 78.50 (Αγγλικά) 52.50 68.50 (Αγγλικά) 47.50 62.00 (Αγγλικά) 57.00 76.67 (Αγγλικά) 65.67 880010 47.00 1108 745301 66.00 (Αγγλικά) 52.50 185.17 3767 872712 58.00 186. Ταυτ 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 2017 854276 57.00 61.00 (Αγγλικά) 55.00 60.00 (Αγγλικά) 55.50 61.00 186.00 237 869738 59.00 (Αγγλικά) 55.00 61.50 186.50 76.00 62.50 185.00 (Αγγλικά) 52.50 61.67 71.50 61.00 (Αγγλικά) 65.50 186.50 186.50 186.50 52.33 (Αγγλικά) 55.00 (Αγγλικά) 52.50 61.00 Ελληνικό Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.00 61.00 62.50 62.83 61.50 (Αγγλικά) 55.50 185.00 62.00 61.00 62.00 (Αγγλικά) 52.00 1127 887643 61.00 2114 845476 5S.83 1024 896771 62.78 1803 830309 58.50 186.67 (Αγγλικά) 50.00 (Αγγλικά) 50.00 3609 762077 59.00 61.50 186.50 62.00 (Αγγλικά) 47.50 (Αγγλικά) 77.00 76.00 186.00 61. 1776 868521 52.67 .00 (Γαλλικά) 52.00 76.00 47.50 69.50 (Αγγλικά) 67.50 43.00 69.50 186.00 (Αγγλικά) 55.00 72.83 1905 1043135 63.00 (Αγγλικά) 57.50 62.00 (Αγγλικά) 57.00 76.00 2465 Σ413581 46.A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1606 Αύξων Αριθμός Αριθμός Υττοψηφίου Αρ.00 62.00 62.00 3591 852584 57.50 70.00 185.83 1135 836487 67.00 185.50 3318 820323 52.00 186.00 (Αγγλικά) 57.50 53.50 (Αγγλικά) 67.00 74.00 (Αγγλικά) 45.50 (Αγγλικά) 62.00 61.50 (Αγγλικά) 50.50 72.00 186.50 495 799 605 690 868509 66.67 61.00 (Αγγλικά) 60.50 (Αγγλικά) 52.50 185.50 81.50 3026 855850 56.50 186.50 186.00 1015884 54.00 82.00 62.00 61.50 185.83 2869 845032 64.17 2943 877766 65.00 63.00 185.00 185.00 1315 871924 56.50 185. Συλ.50 185. Σύνολο Μέσος Of Ενδ.50 185.00 62.00 68.00 (Αγγλικά) 60.50 (Αγγλικά) 60.00 68.00 64.50 185.83 1647 845470 79.00 186.67 61.33 62.50 59.50 (Αγγλικά) 52.33 61.50 77.00 3414 891384 64.00 65.00 3300 868278 61.50 185.50 185.50 61.50 185.00 186.00 1123 847688 60.50 73.00 74.50 68.17 2277 832282 40.50 61.67 (Αγγλικά) 47.00 62.67 (Αγγλικά) 62.00 1239 1035427 57.00 61.00 62.00 72.50 186.67 (Αγγλικά) 42.50 62.00 (Αγγλικά) 52.00 3824 823207 50.00 2462 872274 78.67 62.17 2903 857563 66.00 186.50 186.50 62.00 (Αγγλικά) 57.50 61.00 62.50 81./ Λογ.83 3610 1020941 57.00 70.17 3358 842994 66.17 2665 1053593 61.50 186.00 2824 841491 61.50 (Αγγλικά) 52.

Βνδ.50 61.67 61.00 61.00 184.00 76.00 (Αγγλικά) 67.33 3122 809335 56.50 61.50 61. Σιιλ.67 3632 856911 74.00 65.00 73.00 184.00 65.50 59.50 184.00 65.00 66.00 61.44 2096 816610 62.50 1404 1072982 58.50 60.50 59.00 (Αγγλικά) 67.33 124S 881015 61.33 69.00 184.00 61.00 59.67 61.00 (Αγγλικά) 40.50 64.50 184.00 183.50 68.50 183.00 71.17 1705 1278 871490 52.50 61.50 69.00 184.50 (Αγγλικά) 65.00 60.00 (Αγγλικά) 50.61 3802 886776 73.50 858784 66.50 61.50 184.00 61.67 61.00 77.00 52.50 183.00 ^Αγγλικά) 55.67 (Αγγλικά) 57. Ταυτ Ελληνικά Αγγλικό ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.00 61.00 184.50 2484 847071 72.00 184.39 175 295 470 473 500 626 922 811755 72.50 (Αγγλικά) 45.50 76.50 (Αγγλικά) 55.50 (Αγγλικά) 60.00 183.00 184.00 73.00 184.50 2131 852469 64.00 61.50 (Αγγλικά) 57.17 1751 843846 52.00 184.50 78.50 (Αγγλικά) 52.50 61.50 69.00 61.50 (Αγγλικά) 60.00 (Αγγλικά) 45.50 3575 857370 53.00 61.50 61.50 183.33 895539 60.50 184.50 91.00 58.50 61.00 61.00 184.50 (Αγγλικά) 50.33 44.17 .17 851483 55.33 856763 56.50 61.33 1030676 53.50 56.00 (Αγγλικά) 75.50 (Αγγλικά) 52.00 (Αγγλικά) 70.17 1839 870205 58.50 (Αγγλικά) 55.56 321 389 776 823492 57.50 61.ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου 833 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 Αρ.50 61.50 3002 835686 59.33 85.50 61.50 184.50 1790 843649 60.50 (Αγγλικά) 45.50 (Αγγλικά) 60.50 61.50 3015 872656 45.00 72.50 52.50 61. κοι Αρ.00 61.00 61.00 54.00 185.50 1085 995691 68.50 61.50 185.00 184.83 61.50 (Αγγλικά) 60.67 (Αγγλικά) 62.00 (Αγγλικά) 70.33 (Αγγλικά) 57.00 68.00 (Αγγλικά) 57.67 58.50 (Αγγλικά) 42.00 59.00 (Αγγλικά) 60.00 (Αγγλικά) 55.00 61.00 61.50 61.50 53.50 3428 1034704 77.50 184.83 61.50 61.50 (Αγγλικά) 62.50 881061 54.50 183.22 3648 805017 68.50 2375 852915 58.00 184.00 79.50 2153 897464 58.33 1017045 64.00 184.50 (Αγγλικά) 60.50 73.50 61.67 69.50 516 822173 62.50 61.50 80.50 66.00 183.50 61.00 184.00 61.50 184.33 776313 66./ Λογ.00 184.50 61.00 (Αγγλικά) 55.50 51.00 (Αγγλικά) 52.50 184.50 184.84 61.50 78.00 184.00 183.00 184.00 53.50 (Αγγλικά) 62.50 (Αγγλικά) 52. 1607 Σύνολο Μίσος Of 3557 897591 54.50 70.50 61.33 3502 861179 59.00 (Αγγλικά) 50.22 314 407 475 820905 54.00 (Αγγλικά) 50.00 61.00 184.67 66.00 184.00 60.50 (Αγγλικά) 40.50 67.28 2021 890866 72.50 2210 1012769 57.50 (Αγγλικά) 60.00 184.00 (Αγγλικά) 57.17 855205 60.67 3617 812441 57.50 (Αγγλικά) 50.61 3586 837213 52.50 183.33 3647 748584 58.33 750615 68.33 2497 1011791 55.16 61.33 61.50 (Αγγλικά) 52.00 (Γαλλικά) 47.17 1746 887510 72.00 (Αγγλικά) 65.50 (Αγγλικά) 52.00 61.00 (Αγγλικά) 55.50 61.50 61.33 (Αγγλικά) 77.50 184.00 183.50 183.00 184.50 184.33 3272 863796 70.33 656561 61.50 184.17 1349 846000 52.00 184.50 2982 1035420 70.

83 60.50 3452 811510 57.50 (Αγγλικά) 47.83 60.00 (Αγγλικά) 50.00 66.83 2897 880506 83.50 65./ Λογ.50 182.33 74.00 2395 831757 50.00 61.00 62.00 60.00 182.00 (Αγγλικά) 57.83 60.00 183.83 2177 870880 58.50 182.17 2059 876875 60.50 61.00 3114 697339 43.00 (Αγγλικά) 52.00 61.00 60.00 60.00 183.83 60.50 (Αγγλικά) 52.50 183.50 (Αγγλικά) 50.83 3315 Τ414313 45.00 183.89 3758 799699 49.50 183.17 61.50 85.33 60.00 51.50 60.50 61.00 182.00 182.00 (Αγγλικά) 42.33 67.00 183.83 861 881678 58.00 66.00 (Αγγλικά) 65.00 (Αγγλικά) 70.50 60.00 182.67 60.50 (Αγγλικά) 60.00 66.50 61.50 183.61 843079 71.78 3066 892864 63.50 61.50 182.83 1859 ΑΒ963885 56.00 (Αγγλικά) 50.00 72.50 74.00 182.50 183.00 61.50 60.00 181.50 181.50 (Αγγλικά) 52.87 63.50 (Αγγλικά) 47.00 183.61 1660 748890 61.00 61.11 2152 844420 52.50 80.A 1608 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 8S5 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 Αρ.33 61. Σύνολο Μέσος Ορος 1981 1016796 55.00 90.00 1029036 60. Συλ.50 (Αγγλικά) 57.00 80.00 (Γαλλικά) 47.67 (Αγγλικά) 50.00 75.00 65.00 (Αγγλικά) 55.00 (Αγγλικά) 50.33 61.00 61.00 (Αγγλικά) 67.00 182.50 (Αγγλικά) 62.00 80.50 78.00 (Αγγλικά) 47.17 3853 1029170 61.00 73.50 181.50 71.50 63.33 73.50 182.50 (Αγγλικά) 52.50 183. και Αρ.33 59.00 60.50 60.00 182.50 61.50 (Αγγλικά) 40.17 60.00 (Αγγλικά) 47.67 71.50 183.50 73.00 2585 1017514 62.83 60. Ενδ.00 74.S7 (Αγγλικά) 50.50 60.50 (Αγγλικά) 60.50 (Αγγλικά) 40.00 81.50 (Αγγλικά) 52.33 (Αγγλικά) 70.00 69.50 (Αγγλικά) 42.17 2938 Σ700354 57.00 182.50 183.67 3539 863183 56.00 124 826165 68.67 1668 832712 63.50 80.50 71.94 1903 893322 59.50 73.00 (Αγγλικά) 55.50 61.50 (Αγγλικά) 62.50 183.00 (Αγγλικά) 50.00 61.00 (Αγγλικά) 47.33 61.00 30.00 183.67 56 320 818849 65.83 2119 810939 48.33 75.72 1015847 58.50 (Αγγλικά) 47.00 163.50 78.00 2075 803275 62.50 182.50 60.17 3508 1085434 43.33 (Αγγλικά) 50.67 (Αγγλικά) 60.00 (Αγγλικά) 55.00 45.11 3004 746708 43. Ελληνικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.50 68.50 163.61 1107 803799 54.50 182.83 1438 1034055 61.00 182.00 (Αγγλικά) 55.00 61.50 60.00 56.00 74.00 (Αγγλικά) 50.50 59.50 181.33 58.67 60.00 182.00 (Αγγλίκά) 60.06 134 403 672 890241 67.83 2581 836845 57.50 80.50 182.50 60.17 2304 846278 62.00 60.00 182.00 72.50 70.50 60.89 879 858652 60.00 76.83 1575 1114144 52.00 3314 Φ299355 69.17 1598 879381 68.61 .50 74.00 183.00 183. Ταυτ.83 60.00 182.50 182.33 60.50 (Ανγλικά) 65.00 865169 62.67 376 1457 1039338 50.50 (Αγγλικά) 50.50 183.00 66.50 132.00 183.50 (Αγγλικά) 57.00 183.17 2623 807840 52.00 183.50 61.11 2250 816688 69.50 (Αγγλικά) 60.50 76.00 2318 890687 42.00 (Αγγλικά) 52.00 3471 894025 64.00 2621 892896 55.00 61.00 (Αγγλικά) 57.00 3256 873578 56.00 73.67 2475 769176 66.00 61.

17 974 3346 774615 68.00 (Αγγλικά) 40.00 60.50 68.50 943 2601 791914 51.17 965 743 849996 966 810 716549 62.50 60.00 58.50 967 1208 885436 61.50 180.Ι Λογ.50 (Αγγλικά) 57.22 960 627 846804 49. Ενδ.00 (Αγγλικά) 57.50 83.00 (Αγγλικά) 52.50 (Γαλλικά) 47.00 180.50 180.00 (Αγγλικά) 68.50 181.50 55.50 181.17 975 3226 875492 55.50 60.17 971 2086 831773 58.50 181.33 953 2330 810330 45.50 181.00 (Αγγλικά) 50.22 962 2187 704017 69.50 939 1342 887768 49.00 (Αγγλικά) 57.00 181.50 180.17 973 2479 889042 57.50 60.00 180.50 934 429 890273 58.00 60.00 60.67 (Αγγλικά) 57.00 181.50 79.50 60.50 (Αγγλικά) 55.50 60. και Αρ.00 181.50 937 932 867943 51.50 181.50 60.00 60.50 60.50 82.50 60.33 60.00 60.00 (Αγγλικά) 62.00 62.00 (Αγγλικά) 65.00 (Αγγλικά) 50.00 81.33 959 388 851775 47. Ταυΐ.00 181.22 961 1917 891029 51.50 (Αγγλικά) 65.00 55.00 (Αγγλικά) 62.67 60.50 181.67 79.50 946 2991 807374 50.50 60.50 941 2145 ΑΖ065565 66.50 (Αγγλικά) 45.50 950 3746 875726 52.50 940 1769 850767 55.33 958 3748 878261 65.50 60.00 181.50 60.50 60.50 69.50 60. Συλ.00 .50 (Αγγλικά) 57.50 60.00 181.00 75.50 (Αγγλικά) 57.50 50.50 72.00 181.50 60.00 977 480 881331 67.00 65.50 60.50 951 963 1032391 67.00 (Αγγλικά) 52.50 935 675 837020 56.50 (Αγγλικά) 45.50 60.50 60. Ελληνικό Αγγλικά ή ΓαΛλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.50 949 3590 861725 55.50 60.00 180.50 (Αγγλικά) 67.00 65.50 180.00 74.33 (Αγγλικά) 60.50 945 2958 821329 47.50 964 55. Σύνολο Μέσος Όρος 932 138 895763 53.00 180.50 60.00 (Γαλλικά) 47.00 181.00 60.50 60.00 65.00 978 691 820674 62.00 181.00 75.50 (Αγγλικά) 57.00 ΑΒ8592387 60.17 73.00 181.50 58.00 (Αγγλικά) 70.00 181.00 62.00 79.00 82.50 64.00 71.50 947 3123 895940 56.11 976 130 1017693 60.00 70.00 63.50 (Αγγλικά) 60.00 (Αγγλικά) 65.00 181.50 60.33 952 1704 816196 57.50 (Αγγλικά) 60.00 970 1522 830434 80.00 101.50 (Αγγλικά) 57.00 180.50 (Αγγλικά) 75.50 (Αγγλικά) 45.50 60.50 60.00 (Αγγλικό) 47.Αριθμός Αύξων Αριθμός Υποψηφίου Αρ.50 (Αγγλικά) 52.50 (Αγγλικά) 55.50 60.50 180.00 60.33 955 2853 781915 61.50 85.50 180.00 180.50 53.33 954 2598 867900 50.00 180.17 60.67 60.67 60.50 90.00 181.67 63.50 180.50 60.33 957 3455 818416 51.17 969 1488 856985 50.50 60.00 (Αγγλικά) 55.22 963 32 (Αγγλικά) 60.50 00.00 180.17 968 1385 856167 66.00 56.00 (Αγγλικά) 57.00 60.50 (Αγγλικά) 50.17 62.00 (Αγγλικά) 55.50 938 1008 878459 60.00 56.00 60.00 (Αγγλικά) 45.50 181.00 181.17 972 2319 735294 48.50 (Αγγλικά) 45.00 180.50 60.50 181.00 181.00 60.00 60.50 181.50 180.50 942 2216 665474 61.00 60.67 88.00 51.50 936 860 852151 55.50 180.50 181.00 61.00 (Αγγλικά) 52.50 60.50 74.50 74.00 51.50 (Αγγλικά) 50.00 60.50 181.50 944 2663 752776 46.50 (Αγγλικά) 57.00 180.50 62.00 (Αγγλικά) 50.50 S48 3499 1031676 66.00 (Αγγλικά) 57.00 (Αγγλικά) 45.50 64.00 75.17 712 883406 56.50 933 236 ΑΗ765010 61.67 60.50 180.33 956 3412 817671 72.50 60.

50 69.67 1022 2741 868943 51.50 61.00 179.50 61.00 S0.00 179.00 80.50 179.00 819694 55.00 60.50 (Αγγλικά) 45.50 59.50 59.50 65.33 1000 2530 891019 4 1.50 (Αγγλικά) 65.00 997 990 990 3749 300207 68.83 (Αγγλικά) 50.00 40. TOUT.00 72.50 65.67 1025 3326 825406 53.90 64.00 (Αγγλικά) 47.33 1033070 79.00 2213 32399!) 45.00 (Αγγλικά) 55.50 130.00 (Αγγλικά) 72.50 180.00 59.00 59.30 59.00 51.00 78.00 179.50 75.50 179.00 2838 878069 77.00 130.33 49.50 5-1.00 62-60 (Αγγλικά) 50.00 (Αγγλικά) 60.00 180./ Λογ.50 (Αγγλικά) 42.50 48.50 (Αγγλικά) 60.00 2113 871500 61.00 1937 877416 60.30 59.59 59.33 179.67 1024 3233 858668 49.00 70.57 (Αγγλικά) 65.50 77.50 (Γερμανία) 45.50 (Αγγλικά) 60.50 70.50 179.33 53.83 KJOiS 2787 781519 83.00 179.00 80.50 179.00 60.00 1626 864644 58.00 76.00 59.00 3143 592000 60.00 1013308 60.67 76.67 1017 2093 877530 78.50 (Αγγλικά) 52.00 (Αγγλικά) 62.50 (Αγγλικά) 55.00 130. £\>i).50 77.00 1002 100S 1360 870885 52.50 179.00 60.72 1015 886 826878 53.00 59.00 (Αγγλικά) 62.67 1020 2600 804845 41.50 179.00 60.50 61-00 (Αγγλικά) 57.00 (Αγγλικά) 47.00 (Αγγλικά) 55.33 1010 2012 886313 58.00 54.00 1446 856042 69.00 60.00 130-00 60.50 59.00 (Αγγλικά) 50.08 130.36 250 474 710 895289 64.00 60.00 80-00 3185 3474 819998 50.50 59.00 (Αγγλικά) 52.83 1000 2793 871056 85-50 74.00 (Αγγλικά) 55.00 60.00 179.00 (Αγγλικά) 70.00 (Αγγλικά) 65.50 6Ί -SO (Αγγλικά) 57 50 179.\\κά ή Γαλλικά ή Γ ερμανικά Θέματα Γεν.00 59.50 64.00 1785 862937 51.50 130-00 60.ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 3010 1610 Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψήφιου 979 980 981 982 983 S84 985 988 987 688 989 990 881 992 993 904 995 Αρ.00 179.00 2740 583021 68.50 59.50 (Αγγλικά) 65.00 59.50 179.00 59.67 1018 2258 1050418 52.50 179.00 59.00 60.87 .00 66.00 56.83 1004 2003 1034232 62.50 63-50 1011 35G0 • 1042603 65.50 64.00 57.50 59.50 179.50 59.09 180.50 (Αγγλικά) 62.83 59.00 60.00 (Αγγλικά) 65. Συλ.50 73.00 179-67 59.00 2315 392193 71.00 59.00 (Αγγλικά) 50.50 (Γαλλικά) 47.00 179.00 22(59 631803 57.50 59.50 (Αγγλικά) 47.00 (Αγγλικά) 52.50 179.50 180.00 60.00 (Αγγλ(κά) 50.00 (Αγγλικά) 40. Σύνολο Μίίτοι:Όρο<.50 59.00 (Αγγλικά) 62.00 130.00 1349 879892 58.83 1013 3702 1050912 58.50 179.00 179.83 1005 2190 765560 57.50 71.50 180.50 1012 3624 894908 59.50 (Αγγλικά) 65.00 59.67 (Αγγλικά) 70.50 (Αγγλικά) 57.00 179.50 59.00 98(3 3496 87336? 81.33 179.07 1016 1439 840003 58.00 60-00 2524 372873 69.94 3163 880120 83.00 59.00 60.87 1018 2405 858381 55.00 (Αγγλικά) 52.50 (Αγγλικά) 50.00 178.33 1007 2650 1051009 67.50 (Αγγλικά) 02.50 130.00 59. 1314 1034653 54.83 1014 1371 1039078 55.00 179.00 60.00 (Αγγλικά) 47.00 59.00 80.50 (Αγγλικό) 47.00 1000 1001 2470 887628 61.00 179-50 59.50 55.50 75.50 180.33 (Αγγλικά) 57.00 60. Ελληνικά Ay γ.50 59.00 63.00 44.17 59. και Αρ.67 1021 2630 328062 52.00 73.00 (Αγγλικά) 40.00 179.50 59.00 130.00 55.00 63.67 1023 2803 889284 78.50 180.00 2699 801970 49.50 180.50 (Γολλικά) 50.00 130.00 130.

00 76.50 61.00 53.50 74.00 74.50 69.67 59.00 69.00 59.33 1065 2643 S31S02 62.33 1068 3708 882575 45.SO 1046 2431 838644 63.50 (Αγγλικό) 50.00 59.00 178.00 59. και Αρ.00 (Αγγλικά) 65.00 (Αγγλικά) 42.50 59.50 (Αγγλικό) 57.Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου Αρ.00 71.50 1047 2662 675710 53.33 1064 2066 8114S9 60.00 59.50 (Αγγλικό) 57.50 (Αγγλικά) 60.50 50.17 62.00 173. Ενο.00 178.50 59.67 1029 3646 844737 65.50 (Αγγλικά) 55.50 59.33 (Αγγλικά) 57.61 1031 3483 878921 57.67 57.50 59.50 178.50 71.00 177.00 178.00 61.00 177.50 (Αγγλικά) 50.00 (Αγγλικά) 57.00 75.50 59.33 69.17 1072 754 826248 63.50 178.50 (Αγγλικά) 40.00 59.50 67.50 59.00 173.00 (Αγγλικά) 47.50 52.00 75.00 77.50 65.33 1066 2918 825442 42.50 1051 3763 882343 58.50 (Αγγλικά) 52.00 (Αγγλικό) 72.50 59.50 59.00 178.00 46.33 1061 1012 854111 52.50 1035 541 793717 64.00 173.50 1049 3304 1037426 51.00 (Αγγλικά) 65.50 1033 417 1037080 66.00 63.50 83.00 (Αγγλικά) 50.50 178.00 74.50 59.00 (Γαλλικά) 42.83 59.50 (Αγγλικά) 50.33 1057 565 726418 53.50 (Αγγλικά) 55.50 178.56 1032 180 832138 52.00 59.33 71.00 (Αγγλικά) 67.33 1059 806 811187 54.33 1067 3113 841000 52.50 59.50 (Αγγλικό) 52.50 1042 1484 7840Βίί 57.50 179.50 1053 1633 798141 68.33 1055 52 845454 52.50 70.67 68.50 52.50 59.50 1050 3593 1046850 52.50 59.67 1027 3407 845416 64.00 (Αγγλικά) 55.50 178.50 (Αγγλικό) 52.00 59.33 1058 500 105274ϋ 48.00 170.33 1069 2362 833095 58.00 178.50 1037 872 874692 58.50 179.00 59.00 59.50 (Αγγλικό) 57.50 (Αγγλικό) 60.50 65.50 173.50 67.50 59.50 59.50 83.50 178.50 (Αγγλικά) 47.00 178.33 1060 856 891462 48.44 1054 21 820574 50.50 52.50 (Αγγλικά) 50.00 178.28 1070 3801 842035 57.00 (Αγγλικά) 62.50 1041 1486 825587 61.00 178.50 59.50 {Αγγλικά) 50.50 (Αγγλικά) 70.67 59.50 69.50 .00 178.50 62.00 (Αγγλικά) 45. Ελληνικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.50 178.50 1039 1372 1025317 60-00 78.50 177.50 59.00 (Αγγλικά) 52.50 59.50 58.50 (Αγγλικά) 40.50 1038 1281 8266G2 57.50 1038 753 Σ106656 46.00 179.50 59.50 178.00 62.00 84.00 173.50 173. Ταυτ.22 1071 656 875163 76.50 59.50 1045 1892 847286 53.00 173.50 178.00 59.00 (Αγγλικό) 52.00 59.50 (Αγγλικά) 40.50 1043 1743 740031 67.00 59.00 (Αγγλικά) 67.00 (Αγγλικά) 45.50 59.00 75.00 59.00 73.50 (Αγγλικά) 55.50 81.50 178.50 1034 517 568410 63.50 1048 2964 Β72889 60.00 52.00 59.50 1052 382S 843425 56.00 177.00 178.50 (Αγγλικά) 57. Σύνολο Μέσος Ορος 1026 3335 868060 69.50 178.33 59.50 (Αγγλικά) 62.33 1058 156 88713G 49.50 (Αγγλικά) 52.50 59.50 17S.50 59.50 67.67 1028 3529 61099S 68.50 178.83 59.50 178.33 1062 1631 869727 53.00 (Αγγλικά) 50.00 178.00 5Ρ.00 178.00 59.00 (Αγγλικά) 55.50 1044 1867 ΑΖ511701 68. Συλ.50 178.00 59.00 59.00 175.00 (Αγγλικά) 47.50 173.00 (Αγγλικά) 55.00 53.00 59.00 59.00 61.33 1063 1930 859016 41.00 (Αγγλικά) 52.50 178.00 178.50 59./ Λογ.00 178.50 1040 1450 880519 66.00 (Αγγλικά) 55.67 1030 1059 828523 60.00 42.

50 (Αγγλικά) 47.00 58.50 58.50 58.00 176.00 1091 3520 882044 49.50 59.50 58.00 177.00 58.50 70.50 59.67 1107 942 678684 55.00 73.00 176.00 59.50 (Αγγλικά) 57.50 74.00 59.50 46.17 1079 3104 865315 66.00 71.50 175.00 (Αγγλικά) 47.00 64.50 (Αγγλικά) 62.00 177.00 1088 2540 835822 49.00 59.00 (Αγγλικά) 57.00 58.50 (Αγγλικά) 60.61 1114 8 785119 57.00 55.50 (Αγγλικά) 57.00 (Αγγλικά) 47.50 176.50 1119 2275 1051765 50.50 59.50 59.00 61.00 177.00 " 76.50 58.83 1102 1883 837387 53.83 1098 1018 813547 68.00 58.00 42.50 63.94 1095 84 896649 64.50 (Αγγλικά) 50.50 58.00 (Αγγλικά) 52.50 1118 1975 866645 67.50 (Αγγλικά) 70.50 (Αγγλικά) 45.00 176.00 176.00 175.17 58.50 177.00 1085 1176 879344 46./ Λογ.00 (Αγγλικά) 62.50 176.72 1106 607 895084 53.50 59.00 58.67 1113 3686 837246 63.50 177.00 176.00 177.00 (Αγγλικά) 47.50 72.83 1100 1204 848260 55.67 1108 1068 829845 60.50 (Αγγλικά) 60. Ταυτ.50 55.67 1111 2467 ΑΖ381362 63.50 61.00 1083 457 892049 60.50 175.50 58.00 59.50 58.00 1086 1664 899200 63.83 1105 100 874526 53.83 1097 505 835370 58.17 1078 3D50 853010 60.00 (Αγγλικά) 50.00 (Αγγλικά) 62. Ενδ.00 55.50 176.50 (Αγγλικά) 60.50 58.50 177.50 175.00 59.00 177.50 176.67 1109 1620 833943 54.50 176.50 74.00 (Αγγλικά) 55.00 176.50 1116 341 844093 65.50 (Αγγλικά) 60.00 62.50 (Αγγλικά) 50.83 1096 222 824246 54.50 (Αγγλικά) 45.50 78.50 (Αγγλικά) 55.67 1112 3158 5387993 68.50 60.50 177.33 40.50 175.50 58.50 177.83 58.17 1080 3284 848140 56.00 51.67 1110 1970 1015910 51.50 67.83 1101 1414 868699 62.83 1104 2690 888584 44.50 (Αγγλικά) 70.17 1076 2487 815757 59.00 59.50 177.50 66.50 52.50 (Αγγλικά) 65.00 (Αγγλικά) 52.00 1093 172 866153 66.33 55.00 177.50 (Αγγλικά) 55.00 66.00 66.33 63.00 59.50 59.00 70.50 68.00 80.50 175.00 45.83 47.00 175.50 42.50 177.00 1089 2978 809417 51.00 58.50 58.00 (Αγγλικά) 47.00 1082 298 805574 68.50 (Αγγλικά) 60.17 1103 2403 790157 40.50 58.00 59.00 (Αγγλικά) 47.50 73.00 59.00 (Αγγλικά) 42.00 176.50 58.83 58.00 (Αγγλικά) 47.A 1612 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου 1073 1212 1074 1075 Αρ.00 (Αγγλικά) 57. και Αρ.50 59.00 (Αγγλικά) 55.00 53.50 176.00 56.00 59.50 176.67 77.00 (Αγγλικά) 77.50 59.00 69. Ελληνικά Αγγλικά f\ Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.50 177.50 (Αγγλικά) 67.00 67.00 (Αγγλικά) 62.00 177.00 1092 3580 770021 64.00 63.00 (Αγγλικά) 62.17 1081 201 892867 65.50 177.00 (Αγγλικά) 70.50 (Αγγλικά) 62.50 176.00 66.00 (Αγγλίκά) 47.50 (Αγγλικά) 47.00 176.50 176.50 58.50 (Αγγλικά) 57.50 .50 177.00 (Αγγλικά) 57.50 177.00 (Αγγλικά) 52.50 56.50 177.00 (Αγγλικά) 65.00 59.50 58.17 1562 888828 55.00 1090 3476 582334 48. Συλ.94 1094 930 1056420 68.50 59.83 58.00 58.50 1115 120 826768 58.00 45.00 59.00 (Αγγλικά) 1445 1053851 64.83 1099 1159 875072 49.50 58.50 1117 1697 858076 54.00 1084 1045 886891 65.00 61.00 1087 2367 797908 61.50 60.50 65.50 177.50 176.00 176. Σύνολο Μέσος Of 897417 63.00 176.50 58.17 1077 2683 772773 52.

00 54.50 (Αγγλικά) 50.50 62.00 60.00 58.50 174.00 58.50 58.00 58.Αριθμός Αύξωλ/ Αριθμός Υποψηφίου Αρ.50 857139 45.00 175.50 175.33 1135 2676 812483 67.50 60.00 58./ Λογ.17 58.50 174.00 175.50 (Αγγλικά) 42.50 (Αγγλικά) 50.00 70.17 58.50 175.50 58.50 58.00 60.00 55.00 (Αγγλικά) 47.17 73.00 58.00 73.00 (Αγγλικά) 57.00 1140 3299 863181 67.50 (Αγγλικά) 50.50 58.50 175.90 58.50 175.50 174.00 (Αγγλικά) 50.00 62.17 1152 1065 880211 59.00 175.00 58.00 58.00 174.50 58.00 175.00 58.50 175. Ταυτ.17 1158 2175 832945 61.00 (Αγγλικά) 45.00 58.50 174.00 (Αγγλικά) 62.00 (Αγγλικά) 47.39 1049829 63.17 1161 3079 897919 62.50 (Αγγλικά) 47.00 (Αγγλικά) 47.17 1150 737 841176 57.00 69.33 1162 3186 857337 56.33 509 745692 56.50 58.33 76.50 174.00 (Αγγλικά) 60.50 1121 2818 869657 1122 3359 ΑΗ365947 1123 3295 1124 433 1125 Αννλικά ή Γαλλικό ή Γερμανικά Θέματα Γεν.33 1146 1364 894712 41.28 1147 2892 892688 62.33 1145 3816 875426 46.50 175.17 1159 2469 802018 74.00 58. Ενδ.83 58.00 63.50 53.S3 58.33 1131 1565 895081 57.50 175.50 (Αγγλικά) 47.50 (Αγγλικά) 65.50 49.50 174.00 51.00 71.50 (Αγγλικά) 62.06 1165 3737 863000 55.00 175.50 66. Ελληνικά 2725 1039543 61.33 58.50 58.50 78.00 (Αγγλικά) 65.00 58.50 81.17 1160 2642 797958 43.00 .00 (Αγγλικά) 52.50 60.00 175.33 1136 1137 2889 873555 45.00 57.00 (Αγγλικά) 50.33 1138 2893 896033 65.50 58.50 (Αγγλικά) 60.17 1157 2100 898280 54.50 44.50 58.33 1133 2013 825280 56.33 1144 3642 889590 66.17 1155 1568 885984 46.50 58.00 (Αγνλικά) 42.33 1143 3615 789514 60.33 1127 1282 877846 60.17 1154 1830 732S55 57.50 174.50 58.00 1163 1462 749110 44.50 (Αγγλικά) 57.00 78.33 1130 1461 845482 51.00 53.06 1166 238 809911 56.00 (Αγγλικά) 57.00 174.00 58.00 87.50 (Αγγλ)κά) 47.00 (Αγγλικά) 50.00 58.50 (Αγγλικά) 57.00 174.17 1120 58.33 1142 3600 861645 53.50 49.33 (Αγγλίκά) 57.33 1132 1651 896105 55.00 (Αγγλικά) 50.50 65.00 (Αγγλικά) 60. Σύνολο ΜέοοςΌρος 51.22 1149 12 894172 56.00 58.00 175.17 58.00 (Αγγλικά) 60.50 58.00 58.33 1139 3099 787254 60.00 60.50 68.50 (Αγγλικά) 52.00 175.00 (Αγγλικά) 47.33 1126 943 700569 61.50 (Αγγλικά) 55.00 (Αγγλικά) 72.00 56.67 58.00 60.00 52.50 175.50 174.00 (Αγγλικά) 55.33 1128 1386 800952 57.00 (Αγγλικά) 57.50 58.00 70.50 (Αγγλικά) 45.50 175.67 82.50 57.00 174.50 (Αγγλικά) 67.28 1148 2129 Φ4757Θ6 60.50 (Αγγλικά) 47.50 174.50 56.50 2638 612914 45.00 64.50 (Αγγλικά) 52.50 174.50 52.50 175.50 174.00 (Αγγλικά) 42.00 175.17 1153 1158 888283 70.17 58.00 174.00 58.00 58.50 175.50 58.00 (Αγγλικά) 60.00 174.50 68.17 1156 1582 878871 66.50 175.50 174.00 175.00 74.00 67.00 175.00 58.50 58.00 (Αγγλικά) 45.00 175.33 1134 2297 810682 63.17 1151 816 1016686 63.50 48. και Αρ.00 58.50 58.67 54.33 1129 1387 1054945 64.67 62.00 175.00 (Αγγλικά) 42.00 175.67 (Αγγλικά) 67.50 (Αγγλικά) 55.50 66.06 1164 2373 828013 69.00 58.00 174. Συλ.67 59.33 1141 3426 837505 53.50 174.00 174.50 (Αγγλικά) 70.50 58.00 66.

50 173.00 (Αγγλικά) 55.00 57.67 1199 2418 867048 67. και Αρ.17 57. Ενδ.00 57.50 1186 2535 859784 47.50 (Αγγλικά) 70.50 1100 1682 881737 50.00 172.67 1193 1422 824126 49.50 (Αγγλικά) 62.83 57.00 57.50 57.50 (Ανγλικά) 50.50 173.50 173.50 (Αγγλικά) 55.00 52.50 (Αγγλικά) 55.50 63.67 173.67 (Αγγλικά) 55.00 57.50 57.50 1211 3521 811563 66.56 1201 2 876343 56.00 53.50 1204 507 848487 58.83 57.00 1175 2798 833197 64.00 (Αγγλικά) 57.00 (Αγγλικά) 62.17 57.00 76.00 174.50 (Αγγλικά) 47.00 76.50 1208 2905 789458 57.00 (Αγγλικά) 47.00 (Αγγλικά) 45.00 172.00 76.00 57.50 46.50 174.50 (Αγγλικά) 52.00 (Αγγλικά) 52.50 (Αγγλικά) 62.00 58.00 52.50 50.44 1213 2204 875606 53.00 69.50 71.50 1206 1338 795125 50.50 1203 271 1026998 46.50 (Αγγλικά) 45.67 1198 3098 1030351 48.00 172.00 1169 749 647208 50.ΤΜΗ^Α A 1614 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ :>3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ «010 Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου Αρ.50 64.67 (Αγγλικά) 52.00 173.50 (Αγγλικά) 60.00 (Αγγλικά) 70.00 173.67 1192 1286 823879 53.67 57.50 57.00 172.50 48.50 (Αγγλικά) 55.50 (Αγγλικά) 62.67 1191 1005 824848 53.50 57.50 (Αγγλικά) 62.00 172.50 57.50 (Αγγλικά) 42.50 (Αγγλικά) 62.83 1180 490 813438 59.50 (Αγγλικά) 55.00 58. Σύνολο Μέσος Όρος 1107 709 841253 65.83 1188 3151 883036 52.50 1202 114 1044869 56.50 (Γαλλικά) 45.00 55.67 (Αγγλικά) 62.50 57.00 67.67 1194 1643 858920 56.50 1209 3134 871310 69.50 57.00 (Αγγλικά) 50.00 58.00 58.50 57.50 173.00 75.50 (Αγγλικά) 50.00 172.50 57.50 172.50 172.83 57.00 64.94 1177 2543 1031468 57.50 (Αγγλικά) 50.00 59.00 173.00 58.83 1189 2262 7987344 55. Ταιίΐ bMqvfKa ΑγγΑίκά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.00 (Αγγλικά) 65.00 172.50 (Αγγλικά) 82.50 60.50 57./ Λογ.50 53.00 59.50 172.00 (Αγγλικά) 57.50 48.50 57.00 172.00 1185 2188 848334 62.00 (Αγγλικά) 55.33 45.72 1190 844 1015341 45.33 1183 1804 828224 56.00 (Αγγλ)κά) 45.00 172.00 173.00 69.50 1210 3267 842520 63.83 57.00 174.00 173.50 72.50 73.50 57.50 77.67 1195 1648 869401 54.50 57.00 76.50 57. Συλ.33 57.00 172.00 58.00 57.50 57.50 55.50 (Αγγλικά) 57.00 58.00 58.50 (Αγγλικά) 52.50 57.33 65.00 173.50 56.00 1172 1914 728531 60.83 1170 354 873521 54.50 '(74.50 (Αγγλικά) 47.50 173.50 (Αγγλικά) 57.83 1182 1035 874983 48.00 (Αγγλικά) 50.50 57.50 57.00 'ί 74.50 173.00 66.00 55.50 (Αγγλικά) 70.50 (Αγγλικά) 45.00 1168 739 1019283 52.50 57.33 (Αγγλικά) 55.50 172.00 57.00 1176 1689 1067863 61.83 (Αγγλικά) 57.50 1187 2916 820391 49.50 71.33 1181 657 846957 54.50 1207 1888 850942 54.00 58.67 1197 2378 820100 62.50 57.50 173.50 173.50 57.00 1174 2392 887775 49.39 .00 69.00 173.00 173.00 57.50 173.00 49.50 173.00 174.00 173.50 (Αγγλϋΐά) 50.00 58.50 1212 2790 883707 49.50 62.00 51.50 172.50 174.00 (Αγγλικά) 67.00 53.50 174.00 173.83 1184 2135 809699 52.00 70.00 1171 1551 873415 70.00 59.50 73.33 64.61 1200 2051 886064 58.50 (Αγγλικά) 65.00 57.94 1178 113 827637 55.50 174.00 57.00 1173 2156 858466 51.00 1170 1255 810668 56.00 173.50 173.50 1205 740 1035072 41.33 66.50 51.

17 1225 468 881282 50.83 3307 809839 48.83 1257 2044 883789 75.50 69.50 171.33 52.50 70.00 (Αγγλικά) 50.00 171.83 56.00 170.00 57.00 171.00 57.50 74.00 (Αγγλικά) 55.33 59.00 (Αγγλικά) 55.50 57.00 63.00 (Αγγλικά) 52.33 47.00 59.50 171.50 47.50 57.50 (Αγγλικό) 52.17 1233 2029 1034861 60.50 56.50 171.00 (Αγγλικά) 55. Σύνολο ΜέσοςΌ( 72.00 57.50 (Αγγλίκά) 45.06 1235 33 810117 59.50 56.00 57.00 (Αγγλικό) 47.00 1249 3413 871821 61.00 171.00 1242 1794 829812 54.00 171.50 (Αγγλικά) 47.00 58.50 56.50 (Αγγλικά) 62.50 56.00 61.00 65.17 1230 3430 890401 46.00 57.50 172.50 (Αγγλικά) 57.00 1240 1492 861001 46.17 57.00 65.50 (Αγγλικά) 47.50 61.00 (Αγγλικά) 50.00 53.50 57.00 171.33 61.50 171.00 171.50 57.50 52.00 70.00 1214 47.00 57.50 (Αγγλικά) 40.50 172.00 (Αγγλίκά) 50.00 58.17 1229 3159 1030539 58.00 (Αγγλικό) 55.00 (Αγγλικά) 52.00 (Αγγλικά) 60.33 58.50 171.33 3704 887936 50.50 171.00 1250 3687 840500 61.50 172.00 171.00 170.50 (Αγγλικά) 55.50 170.00 57.50 170.50 (Αγγλικά) 62.00 57.00 171.50 70.83 1260 .50 (Αγγλικά) 60.50 172.50 71.50 57.83 1252 109 998871 47.50 (Αγγλικά) 55.00 171.00 58.00 66.00 57.33 57.83 1256 1902 878715 60.11 1234 2071 865419 45.00 57.50 65.50 56.00 53.50 55.50 (Αγγλικά) 42.50 42.00 57.83 1259 2937 866306 73.50 67.50 56.50 57.50 (Αγγλικά) 57.50 47.00 170.17 1232 3732 874881 66.33 842283 52.50 57.50 172.00 62.00 57.83 1254 724 Φ160970 66.50 71.50 57.00 1237 382 846136 52.00 (Αγγλικό) 67.00 (Γερμανικά) 60.00 Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά 1245 2215 806361 49./ Λογ.17 1231 3503 883301 42.ΤΜΗΜΑ Α 1615 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου Αρ.00 171.00 (Αγγλικά) 55.00 77.50 74.00 (Αγγλικά) 50. Ταυτ 352 855667 1215 1852 806998 1216 2387 867838 1217 2542 817356 1218 3448 875156 1219 3601 1220 1221 Ελληνικά Θέματα Γεν. Ενδ.50 44.00 1239 997 856342 61.50 56.50 170.00 1236 61 848710 55.00 (Αγγλικά) 45.00 (Αγγλικά) 55.33 1222 3820 816755 62.17 1224 216 843298 63.33 3611 807662 57.00 171. και Αρ.83 1258 2555 1016966 53.00 46.50 57.00 170.83 1253 386 875066 46.00 1243 2031 833213 57.00 57.50 (Αγγλικά) 45.00 (Αγγλικά) 65.00 (Αγγλικά) 62.50 57.00 1241 1663 847375 60.33 1223 85 826042 51.00 65.50 171.00 57.50 74.00 (Αγγλικά) 67.50 56.00 (Αγγλικά) 62.00 57.00 54.00 1247 2855 896232 56.17 1228 1424 1016279 63.50 172.50 171.50 (Αγγλικά) 50.00 (Αγγλικά) 42.50 56.00 60.50 64.00 1238 461 775943 61.00 171.50 (Αγγλικά) 55.00 73.00 1246 2259 888589 56.94 1251 16 713387 51.83 1255 807 848518 57.50 56.00 57.00 57.33 58.50 171.50 57.00 171.00 171.00 170.00 170.50 68.50 (Αγγλικά) 47.50 171.00 171.50 170.67 75.50 57.50 (Αγγλικά) 52.00 171.50 64.00 57.50 (Αγγλικά) 50.17 1227 1358 776752 43. Συλ.00 172.50 (Αγγλικά) 52.00 57.50 (Αγγλικά) 60.00 57.00 57.00 57.00 62.00 171.00 1248 2978 896394 45.00 57.00 (Αγγλικά) 50.00 1244 2137 859257 55.50 (Αγγλικά) 52.17 1226 521 828380 47.50 172.00 64.00 172.00 57.00 (Αγγλικά) 57.50 170.00 (Αγγλικά) 47.

50 1284 3062 693267 59. Σύνολο Μέσος Of 1261 3433 892933 58.33 (Αγγλικά) 60.50 56. Ενδ.33 1290 1169 886745 51.00 63.00 56.50 56.00 58.56 888246 50.67 1266 1119 1027004 64.00 168.00 (Αγγλικά) 55.50 (Αγγλικά) 40.50 53.00 (Αγγλικά) 60.00 169.50 64.00 56.50 55.50 170.67 1271 2856 874876 56.17 1307 2890 896606 61.50 56.50 170.50 170.50 168.50 169.50 1282 2456 868513 49.00 56.00 56.00 169.00 168.00 (Αγγλικά) 52.00 1264 881617 59.17 1302 1214 895216 53.67 76.00 56.17 1306 2655 1018818 67.67 1266 2202 828459 51.50 170.50 169.50 65.00 (Αγγλίκα) 52.50 773376 45.00 (Αγγλικά) 60.50 69.00 169.67 1270 2678 809445 53.50 (Αγγλικά) 50.00 (Αγγλικά) 55.50 63.50 56.17 1304 2423 885199 63.50 (Αγγλικά) 65.00 70.50 56.00 (Αγγλίκά) 47.00 61.00 56.67 1265 987 993 1046150 48.00 169.50 75.00 56.00 62.50 70.00 56.50 (Αγγλικά) 60.33 1293 1828 775224 53.50 170. Ταυτ.00 (Αγγλικά) 65.33 45.33 56.50 69.67 56.50 850015 54.00 56.00 56.00 (Αγγλικά) 50.00 169.50 46.50 (Αγγλικά) 50.00 56. ΣυΚ.ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1616 Αύξων Αριθμός Αρίθμός Υποψηφίου Αρ.50 (Αγγλικά) 62. Ελληνικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.33 1294 2436 884706 62.50 168.50 (Αγγλικά) 47.00 56.50 169.17 1305 2441 822016 56.00 169.17 1301 1129 843538 55.33 1291 1234 1164358 41.33 1292 1502 877759 46.33 1295 2568 884384 45.50 1279 195 178 261 453 557 741 888075 51.50 169.00 168.00 (Αγγλικά) 47.00 (Αγγλικά) 50.00 (Αγγλικά) 45.00 168.67 1272 2923 838450 40.00 169.00 (Αγγλικά) 52.50 75.50 64.00 56.50 48.50 56.50 55.50 56.00 (Αγγλικά) 57.33 56.00 (Αγγλικά) 40.50 56.00 56.50 56.50 '56.00 168.00 169.00 63.00 65.33 1296 3538 864314 51.50 (Αγγλικά) 55.33 1297 633 832361 62.50 1275 1276 1277 1278 1281 1465 887327 49.50 (Αγγλικά) 52.00 170.50 169.44 1287 432 651 797260 50.00 58.50 56.00 (Αγγλικά) 52.00 169.50 (Αγγλικά) 40.00 87.50 170.50 (Αγγλικά) 57.50 58.67 42.50 169.00 56.83 56.50 56.50 169.67 56.50 (Αγγλικά) 50.00 71.00 170.50 56.50 56.00 (Αγγλικά) 55.50 56.17 .67 1269 2660 886084 70.50 56.00 (Αγγλικά) 57.00 56.00 (Αγγλικά) 47./ Λογ.50 170.67 58. και Αρ.50 (Αγγλικά) 1274 806075 53.28 1298 2311 860766 55.50 1280 1029 820516 61.50 168.50 956089 61.50 56.33 1289 1041 830641 60.50 56.00 169.50 (Αγγλικά) 45.33 1288 849430 54.50 170.00 169.50 (Αγγλικά) 1273 3052 850660 55.50 56.50 (Αγγλικά) 47.00 53.00 168.00 168.50 56.50 (Αγγλικά) 60.00 56.00 64.50 1286 1602 886942 57.00 56.67 67.50 (Αγγλικά) 52.00 169.17 1300 1116 867328 45.50 170.00 (Αγγλικά) 65.00 170.00 168.00 169.50 (Αγγλικά) 42.67 1267 1783 851705 69.00 56.00 60.00 47.50 1283 2899 875433 54.00 169.50 (Αγγλικά) 65.50 (Αγγλικά) 65.33 62.50 48.00 69.78 1263 1280 849448 55.00 63.00 (Αγγλικά) 60.00 65.17 1303 2241 892299 61.50 56.00 56.00 169.00 40.50 (Αγγλικά) 52.83 1262 3563 872557 55.50 56.00 (Αγγλικά) 60.00 (Αγγλικά) 45.00 51.00 169.83 170.22 1299 956 1017177 62.00 52.50 59.00 55.00 48.50 1285 3857 890567 56.50 56.00 (Αγγλικά) 70.50 63.50 41.00 56.

50 167. Ενδ.50 167.33 (Αγγλικά) 60.00 52.50 (Αγγλικά) 60.50 55.00 (Αγγλικά) 57.83 1329 463 876113 54.67 1345 1160 1016262 53.33 56.00 47.67 40.00 (Αγγλικά) 40.00 (Αγγλικά) 55.00 168.33 56.50 (Αγγλικά) 52.50 55.00 (Αγγλικά) 47.78 1341 98 741539 49.50 55.50 68.67 1342 504 895569 66.50 55.00 (Αγγλικά) 42.50 56.00 66.67 55.67 1349 2316 857861 56.00 168.00 168.11 57.00 58.50 68.50 168.00 56.00 1325 3470 858614 57.67 1347 1495 849555 58.50 (Αγγλικά) 52.00 54.00 167.00 167.67 1352 3692 834154 46.83 1340 1503 893914 46.00 55.00 58.50 55.00 49.50 167.33 (Αγγλικά) 50.00 1319 1047 819170 64.00 (Αγγλικά) 42.00 65.33 78.83 1338 3445 847824 58.50 54.83 55.50 167.61 1354 2929 820631 43.50 168.00 55.50 (Αγγλικά) 55.50 51.00 166.00 55.61 .83 1335 2706 864418 57.33 56.11 1316 140 820982 61.00 (Αγγλικά) 52.33 74. Σύνολο Μέσος Όρος 1308 3093 815976 42.00 (Αγγλικά) 55.00 56.00 168. Ελληνικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.00 55.67 1351 3549 811139 64.50 55.50 167. Ταυτ.50 168.00 55.83 55.50 49.67 1344 910 846221 63.00 56.00 54.50 167.33 56.00 48.00 168.00 58.83 1339 3803 822658 50.50 (Αγγλικά) 52.50 (Αγγλικά) 42.00 (Αγγλικά) 52.50 52.11 168.50 168.50 167.50 167.50 (Αγγλικά) 60.83 1331 1440 895703 56.67 1343 738 1067601 51.00 168.00 1315 3187 873146 43.00 55.83 55.00 167.00 (Αγγλικά) 55.50 56.00 1346 1452 885375 45.00 (Αγγλικά) 60.00 1324 3403 882482 47.00 167.83 1334 2180 818806 42.50 168.50 (Αγγλικά) 45.50 (Αγγλικά) 52.50 69.00 167.00 55.00 1320 1106 828320 61.00 167.17 1309 3727 833642 69./ Λογ.00 167.50 67.50 71.50 (Αγγλικά) 42.00 1322 1721 877406 48.50 167.67 (Αγγλικά) 65.00 166.50 168.00 71. Συλ.00 (Αγγλικά) 52.67 1353 289 834200 50.50 55.00 56.50 (Αγγλικά) 50.50 55.00 167.11 1313 1148 819816 53.00 (Αγγλικά) 72.00 56.00 56.11 1311 24 857589 1312 455 863876 56.50 167.50 168.94 167.33 65.00 (Αγγλικά) 42.50 168.50 60.50 (Αγγλικά) 55.50 59.00 167.33 54.00 65.00 55.00 55.00 1318 304 858335 47.33 56.50 (Αγγλικά) 52.50 (Αγγλικά) 52.00 1317 218 846061 54.00 56.50 (Αγγλικά) 40.67 1348 2087 894512 57.94 1328 2416 818358 66.34 56.50 (Αγγλικά) 62.50 55.50 (Αγγλικά) 42.50 167.50 63.00 55.00 79.00 (Αγγλικά) 55.00 46.50 (Αγγλικά) 60.50 (Αγγλικά) 50.50 167.60 59.00 168.00 1323 2256 805093 43.00 56.83 1333 2040 750722 55.00 167.50 56.50 55.00 64.00 (Αγγλικά) 57.11 168.00 1330 746 755246 55.50 167.33 55.83 1336 2766 1035690 46.83 1337 2981 843267 48.50 55.50 (Αγγλικά) 45.00 58.83 55.Αριθμός Αύξων Αριθμός Υποψηφίου Αρ.00 168.00 167.50 (Αγγλικά) 50.50 72.00 76.00 1314 1336 992761 64.00 73.33 56.00 (Αγγλικά) 55.50 1321 1153 824123 58.63 1332 1836 883559 54.33 (Αγγλικά) 52.00 (Αγγλικά) 40.50 62.33 (Αγγλικά) 50.50 (Αγγλικά) 45.50 (Αγγλικά) 65.00 1327 1294 810452 51.00 56. και Αρ.00 56.50 61.00 56.33 56.00 55.50 73.17 1310 499 1014776 62.00 56.67 1350 2819 5643171 59.50 168.00 59.50 (Αγγλικά) 52.00 1326 3534 860493 60.00 65.00 167.

50 57.50 (Αγγλικά) 52.67 (Αγγλικά) 55.50 165.00 72.00 66.00 (Αγγλικά) 62.00 54.17 1383 821 770022 51.50 165.00 66.00 (Αγγλικά) 50.17 1395 3781 872840 59.50 55.50 1366 3685 844772 64.17 1396 938 872725 54.50 55.00 50.00 166.50 166.00 (Αγγλικά) 55. Τσυτ.00 (Αγγλικά) 62.50 55.Ί7 3069 859459 57.50 62.50 55.83 55.50 55.00 (Αγγλικά) 62.50 (Αγγλικά) 57.00 165.50 166.50 52.28 55.33 1369 678 840364 66.00 166.50 55.33 (Αγγλικά) 52.50 (Αγγλικά) 52.00 .50 (Αγγλικά) 42.50 166.50 51.00 55.50 55.33 1373 2332 1047232 58.50 55.00 166.67 50.50 (Αγγλικά) 57.50 44.28 (Αγγλικά) 62.50 55.00 (Αγγλικά) 60.50 47.50 65.50 166.50 1360 1999 1034320 49.00 (Αγγλικά) 62.50 (Αγγλικά) 50.00 55.83 55.00 (Αγγλικά) 50.00 165.00 (Αγγλικά) 50.00 1372 2136 662064 47.50 (Ανγλικά) 55.50 1358 1268 741340 44.33 1375 2459 859339 66.50 166.00 55.50 1365 3650 872200 48-00 63.50 (Αγγλικά) 62.50 {Αγγλικά} 52.00 (Αγγλίκά) 55.00 (Αγγλικά) 45.39 52.50 55.00 69.50 55.00 165.50 165.50 166.00 42.50 57.00 63.50 165.83 55.50 (Αγγλικά) 50.00 61.00 1400 1944 1040031 59.00 55.00 166.17 1394 3754 872744 51.17 1384 937 723852 58.50 1357 1187 842669 53.00 56.22 1382 74 854712 57.50 1371 1962 847088 51.00 67.00 1379 2507 845481 49.00 55.00 166.17 55./ Λογ.00 55.67 59.50 41.50 55.50 (Αγγλικά) 72.00 165.50 165.00 166.50 1388 1619 763681 44.17 1391 1392 1998 848231 41.17 1390 1978 887580 50.50 55.28 1377 340 897268 49.17 55.00 56.50 165.50 60.Αριθμός Αύξων Αριθμός Υποψηφίου Αρ.00 165. Ενδ.00 (Αγγλικά) 47.50 1359 1811 1021651 50. Σύνολο Μέσος Ορος 1355 664 808366 49.00 1399 1745 842671 43.00 (Αγγλικά) 45.00 165.50 1356 792 669785 59.00 165.50 1361 2883 845835 59.83 55.00 (Αγγλικά) 47.50 (Αγγλικά) 57.50 166.50 (Αγγλικά) 62.33 54.00 (Αγγλικά) 50.00 166.28 (Αγγλικά) 65.17 55.50 48.00 165.17 1386 1205 775429 49.50 165.00 71.33 1374 2458 860709 73.00 165.00 (Αγγλικά) 57.00 (Αγγλικά) 47.17 1387 1288 882663 55.00 166.33 1376 17 884920 71.00 (Αγνλικά) 55.00 (Αγγλικά) 47.50 1368 96 846472 53.00 54.50 50.50 (Αγγλικά) 50.67 (Αγγλικά) 47.50 45.67 55.00 165.00 70.50 165.50 1367 3791 875099 59.00 56.50 (Αγγλικά) 55.50 52.17 55.50 1364 3431 820136 59.33 53.00 165.50 165.50 166.00 1370 1501 894532 51.00 (Αγγλικά) 55.00 (Αγγλικά) 50.00 45. Ελληνικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.50 55.50 63.00 63.50 55.50 64.50 165.00 52.50 1389 1951 821068 63.00 57.50 165.00 1397 946 870150 61.17 1385 1094 817825 47.50 71.00 55.50 55.50 165.50 55.50 (Αγγλικά) 42.50 55.00 1393 1530 811619 54.50 166.50 66. Συλ.50 166.67 1381 176 881641 54.00 165.50 55.50 55.00 (Αγγλικά) 42.00 166.50 (Αγγλικά) 55.00 165.33 1380 27 884550 48.50 55.50 166.00 1401 1952 872181 49.00 (Αγγλικά) 50.00 55.50 55.50 1362 2989 890090 58.50 55. και Αρ.50 55.50 (Αγγλικά) 50.00 55.50 55.50 (Αγγλικά) 50.00 55.00 55.22 1378 1665 884407 50.50 1363 3177 861874 53.00 61.17 1393 3286 793067 55.39 72.50 55.33 55.50 166.00 165.

00 163.50 163.67 1423 3813 837388 64.50 164.44 1443 1115 867373 64.50 54.50 49.00 54.00 163. Ταυτ.50 (Αγγλικά) 47.50 54.00 60.50 (Αγγλικά) 60.50 164.00 163.50 163.00 54.67 54.00 61.00 163.67 (Αγγλικά) 52.50 163.00 163.50 1434 1223 1020578 48.50 164.50 1428 174 883968 56.50 1405 1607 839477 41.50 164.33 .50 49.00 51.67 1421 3096 836950 58.56 1427 111 856179 60.00 62.50 164.00 41.00 164.00 (Αγγλικά) 47.50 (Αγγλικά) 40.00 54.50 1431 786 623181 58.17 54.00 58.00 64.50 54.67 1415 1645 777636 64.50 164.00 164.00 164.50 (Αγγλικά) 57.00 70.50 54.67 1413 66 756614 59.50 (Αγγλικά) 57.83 45.50 66.00 164.00 (Αγγλικά) 52.50 1436 1399 798418 51.00 (Αγγλικά) 40.50 54.50 (Αγγλικά) 50. Ενδ.67 56.00 164.50 164.83 60.00 163.50 (Αγγλικά) 42.00 48.50 163.83 (Αγγλικά) 62.33 54.50 54.00 54.00 63.50 1432 828 810078 44.83 (Αγγλικά) 50.00 69.50 58. Ελληνικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά 1402 54 1403 150 53.50 59.50 57.50 (Αγγλικά) 50.00 54.50 164.00 54.00 (Αγγλικά) 42.50 163.83 80.50 (Αγγλικά) 45.50 (Αγγλικά) 52.67 1414 639 858831 63.50 164.50 49.50 163.50 54.50 163.50 56.50 (Αγγλικά) 50.67 (Αγγλικά) 60.00 164.50 54.00 54.00 (Αγγλικά) 40.00 54.00 (Αγγλικά) 55.50 163.50 (Αγγλικά) 57.00 69. και Αρ.00 163.33 1448 1670 824185 44.50 54.50 1435 1353 886087 49.50 (ΑγγΛίκά) 50.00 163.00 64.67 1416 1732 834767 60.00 (Αγγλικά) 62.00 47.00 65.50 54.50 61.50 (Αγγλικά) 52.50 43.00 164.50 164.00 (Αγγλικά) 55.67 60.00 54.72 45.00 163.00 54.50 (Αγγλικά) 62.50 (Αγγλικά) 52.00 50.00 54.44 1444 357 845164 53.83 62.50 54.50 1441 3808 895714 47.00 (Αγγλικά) 40. Συλ.00 57.50 68.00 163.00 (Αγγλικά) 55.00 54.50 54.67 1419 2802 1046353 55.67 1417 2200 840055 64.50 54.50 69.17 54.50 54.00 (Αγγλικά) 898568 53.00 (Αγγλικά) 47.50 52.50 1437 2998 883570 61.67 1424 3858 888493 62.50 (Αγγλικά) 50.50 52.83 (Αγγλικά) 47.50 (Αγγλικά) 55.ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός Αύξων Αριθμός Υποψηφίου Αρ.00 (Αγγλικά) 50.00 57.00 54.33 54.00 164.00 54.50 1433 1100 797435 56.50 1429 183 895891 56.50 1440 3756 817006 59.00 163.72 1412 38 829676 56.00 164.00 (Αγγλικά) 55.67 1422 3805 1068243 59.50 (Αγγλικά) 57.50 54.50 54.67 65.50 1442 755 804176 48.00 60.50 54.00 163.00 51.17 54.33 41.00 (Αγγλικά) 50.50 1406 1910 711775 44.50 1430 729 1017349 49.00 54.50 (Αγγλικά) 42.50 49.00 54.00 1404 223 884390 51.67 1420 3006 879228 57.00 1408 2254 825200 48.00 (Γερμανικά) 50.56 1426 1889 805710 40.50 (Αγγλικά) 52.00 61.33 1446 926 887283 62.67 1418 2771 858869 67.50 54.50 54.50 1438 3289 1033548 52.00 163.50 (Αγγλικά) 50.00 1409 2353 798561 64-50 1410 2653 877786 1411 2732 1045115 1025174 Θέματα Γεν. 1619 Σύνολο Μέσος Of 45.00 58.00 163.50 163.50 54.50 54.00 54.00 (Αγγλικά) 62.39 1445 226 859563 44.50 164.00 164.00 54./ Λογ.50 1407 1955 889812 42.33 75.50 164.50 54.00 (Αγγλικά) 62.00 54.67 1425 144 847642 45.50 163.67 54.33 1447 1535 879422 47.50 54.00 (Αγγλικά) 45.50 164.50 1439 3640 861021 59.83 (Αγγλίκά) 52.

00 (Αγγλικά) 47.00 63.67 58.17 1458 55 1035960 42.83 59.33 (Αγγλικά) 62.83 1478 862 861367 71.50 161.ΤΜΗΜΑ A 1620 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου 1449 1854 Αρ.50 53.50 (Αγγλικά) 52.50 53.00 52.50 53.00 62.50 161.00 162.72 1488 3729 823569 54.50 (Αγγλικά) 55.50 52.00 (Αγγλικά) 65.50 53.00 162.67 51.00 162.33 1451 3527 844569 46.50 63.83 1481 2746 875383 . Ενδ.00 (Αγγλικά) 55.61 1495 3584 857788 49.50 53.50 (Αγγλικά) 47.50 53.00 162.00 54.83 53.00 (Αγγλικά) 52.17 53.50 162.00 (Αγγλικά) 40.83 1477 659 860324 62.50 (Αγγλικά) 45.83 1483 3131 861979 63.33 53.00 54.00 54.50 (Αγγλικά) 40.00 54.00 55.00 53.50 160.50 (Αγγλικά) 55. Συλ.83 53.00 54.00 Θέματα Γεν.00 (Αγγλικά) 45.00 54.50 (Αγγλικά) 57.00 162.00 (Αγγλικά) 47.50 161.00 161.00 160.00 161.61 1494 1345 890759 59.50 53.00 54.00 1463 1258 788768 49.00 1474 3340 860570 62.00 162.50 46.00 62.00 73.28 59.50 (Αγγλικά) 55.50 (Αγγλικά) 45.00 (Αγγλικά) 40.00 1473 3840 877914 54.00 (Αγγλικά) 67.50 65.50 45.00 161.00 59.50 (Αγγλικά) 52.89 1476 246 860434 50.50 1461 933 864880 44.83 54. Σύνολο ΜέοοςΌ( (Αγγλικά) 52.00 1472 3556 796079 57. και Αρ.50 162.67 47.67 1491 1374 ΑΕ992239 63.83 1484 3353 834188 60.17 1456 1111 809819 61.00 54.00 62.00 50.00 (Αγγλικά) 45.00 1466 1731 878805 52.00 (Αγγλικά) 55.50 (Αγγλικά) 45.67 1492 1472 844629 46.33 62.50 (Αγγλικά) 40.00 1468 2264 801347 64.00 162.33 54.50 61.00 1454 23 707127 55.00 (Αγγλικά) 62.50 53.28 1453 581 858783 41.50 (Αγγλικά) 45.33 1450 2015 1018562 56.50 53.50 161.00 54.00 (Αγγλικά) 40.67 1493 247 697948 53.94 1475 732 869970 51.00 (Αγγλικά) 45.83 1485 3625 776755 45.50 51.00 (Αγγλικά) 47.50 (Αγγλικά) 45.00 (Αγγλικά) 57.00 (Αγγλικά) 65.00 1470 2677 874870 49.00 67.50 44.50 161.00 (Αγγλικά) 45.50 (Αγγλικά) 47.00 162.67 1490 1302 1035474 61.00 (Αγγλικά) 52.00 1465 1717 867800 65.33 49.67 55.50 162.50 (Αγγλικά) 47.00 1471 2845 829008 59.00 1467 1763 810412 51.00 161.00 (Αγγλικά) 50.00 161.00 54.50 54.50 162.72 1489 787 1037631 64.00 161.00 55.50 162.00 49.00 54.50 51.00 1460 263 1039524 50.17 1457 2697 881261 53.00 54.50 (Αγγλίκά) 60.00 1469 2614 853871 55.50 53.50 162.50 161.00 162.00 162.50 162.50 54.17 1455 309 1056777 42.00 53.00 48.00 53.00 161.00 57.50 54.00 1486 2977 836564 57.50 161.00 54.50 54.83 53.83 1480 2382 862430 64.83 54.00 162.00 62.00 54.00 (Αγγλικά) 65.00 54.83 1482 3029 850054 42. 59.50 162.00 1464 1581 798648 48.00 (Αγγλικά) 55.00 163.50 (Αγγλικά) 52.00 46.00 163.00 57.33 (Αγγλικά) 52.17 53.00 161.50 48.67 53.33 66.00 53. 860861 Ελληνικά Αγγλικά ή ΓαλΑ*κα ή Γερμανικά 55-50 55.50 54.50 (Αγγλικά) 45.78 1487 1332 877068 51.33 1452 535 1019704 56.00 53.00 162.00 1459 159 836777 50.00 54.00 49.00 161.00 54.50 161.50 54.00 54.00 162.00 1462 1143 1024925 54.50 (Αγγλικά) 47.50 67.00 161.83 1479 1825 843814 54.50 61.00 (Αγγλικά) 45.56 .00 54.00 162./ Λογ.50 (Αγγλικά) 40.00 161.50 163.50 64.67 53.50 160. Ταυτ.00 65.00 69.

17 .50 160. 1621 Σύνολο f *ΛέσοςΌ( 871005 49.50 1505 2854 781857 45.50 1507 3153 837666 47.50 53.50 53.00 67.00 (Αγγλικά) 50.00 51.50 1510 3579 852949 62.33 1525 3384 879514 61.00 53.50 53.50 160.50 47.00 (Αγγλικά) 45.50 53.50 53.50 53.50 53.50 159.50 53.50 53.39 1514 277 859070 54.00 160.00 53.50 53.00 (Αγγλικό) 45.00 (Αγγλικό) 57.00 160.00 47.00 (Αγγλικά) 47.50 160.50 159.17 1541 3204 847927 58.50 159.00 66.00 45.50 (Αγγλικά) 50.00 (Αγγλικά) 52.50 53.17 53.00 (Αγγλικά) 40.50 1536 825266 44.00 56.00 52.33 1523 2370 820518 47.00 (Αγγλικά) 52.00 (Αγγλικά) 67.50 42.00 (Αγγλικά) 65.00 (Γαλλικά) 45.50 53.67 (Αγγλικά) 50.50 53.17 1530 308 862614 62.50 (Αγγλικά) 55.00 159.00 51.17 1540 2512 860974 52.50 53.50 56.00 48.33 1519 1173 855548 58.00 57.50 47.00 52.00 53. Ενδ.50 53.50 1882 730758 48.50 160.22 1529 104 831510 62.00 160.50 46.00 53.17 1534 1028 1013073 58.50 (Αγγλικά) 55.00 40.50 57.00 (Αγγλικά) 47.67 63.00 (Αγγλικά) 60.50 53.50 1506 3144 872936 57.00 (Αγγλικά) 50.00 159.17 1538 2189 878995 48./ Λογ.00 58.50 76.50 53.00 160.50 53.50 160.50 (Αγγλικά) 62.00 159.50 (Αγγλικά) 45.00 160.17 1537 1877 1042139 69.17 1539 2366 713855 43.00 61.00 53.50 53.50 53.17 1542 3224 740097 49. και Αρ.00 (Αγγλικά) 50.33 1517 576 858725 51.00 69.00 159.33 1524 2879 840451 60.67 53.50 (Αγγλικά) 52.50 (Αγγλικά) 62.50 56.00 159.50 53.00 58.50 53.50 64.50 53.50 159.00 53.50 600 1026914 53.00 53.50 62.50 53.50 53.00 59.50 159.33 1526 3829 870270 45.00 53.50 47.50 159.00 (Αγγλικά) 40.67 47.50 53.33 1515 401 976070 63.22 1528 3322 780035 49.50 1508 3167 1026633 48.ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου 1496 339 1497 1498 1499 1500 1501 1502 Αρ.50 53.00 (Αγγλικά) 52.50 53.50 160.00 43.33 1518 962 785967 51.00 59.50 160.00 (Αγγλικά) 42.00 (Αγγλικά) 47.00 53.50 46.00 55.00 (Αγγλικά) 47.50 1531 518 852413 47.50 1509 3561 881627 59.50 49.00 66.50 53.00 51.00 48.50 1504 2754 874051 47.00 159.50 1511 3633 872786 58.50 160.33 1516 494 752476 48.00 160.00 160.00 55.50 160.50 58.33 1527 40 814802 61.50 1532 531 839238 50.50 (Αγγλικά) 55.67 53.50 693 880233 54.00 (Αγγλικά) 42.50 160.50 (Αγγλικά) 40.00 160.50 53.17 1535 1428 840019 46.50 159.00 159. Ταυτ.17 1536 1818 893216 49.00 (Αγγλικά) 42.50 160.00 (Αγγλικά) 47.17 (Αγγλικά) 47.50 53.33 1522 2334 1022269 55.50 54. Συλ.00 (Αγγλικά) 55.00 61.00 46.00 (Αγγλικά) 47.50 67.00 (Αγγλικά) 47.00 160.00 53.50 160.00 53.50 1503 2292 840030 63.00 160.50 (Αγγλικά) 67.50 160.50 160.50 1684 1030446 61.00 (Αγγλικά) 57.50 159.17 1533 556 1020354 60.00 (Αγγλικά) 62.00 53.50 64.00 160.50 1512 3724 1041730 57.50 (Αγγλικά) 57.00 160.50 (Αγγλικά) 50.00 (Αγγλικά) 50.50 160.00 159.50 1513 3238 818715 49.00 (Αγγλικά) 55.00 53.50 160.50 160.00 160.50 160.50 (Αγγλικά) 42.00 (Αγγλικά) 47.33 1521 1802 897052 60.50 (Αγγλικά) 47.33 1520 1417 860335 52. Ελληνικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.50 1086 1028933 62.50 49.17 53.

Αύξων Αριθμός Αριθμός Υποψηφίου 1543 2968 Αρ.50 (Αγγλ(κά) 42.50 (Αγγλικά) 45.83 1558 3515 854672 70.00 (Αγγλικά) 50.50 (Αγγλικά) 47. Ταιιτ.50 65.00 158.50 1572 1087 811983 41.50 157.00 61.33 50.00 1549 1099 860315 63.50 1576 1694 861006 43.00 (Αγγλικά) 52.00 45.50 52.50 (Αγγλικά) 65. Ενδ.50 (Αγγλικά) 60.00 43.67 52.50 (Αγγλικά) 52./ Λογ.50 52.50 52.00 41.00 53.33 (Αγγλικά) 60.00 158.00 42.00 66.33 1587 3347 871153 41.00 67.00 (Αγγλικά) 45.67 59.22 1589 617 788205 44.50 159.00 1581 1847 ΑΕ573700 51.50 52.00 158.00 156.50 1554 1513 845255 46.50 157.84 52.50 (Γερμανικά) 55.50 158.00 63.33 1583 3141 853526 52.00 (Αγγλικά) 47.50 52.50 52.50 159.50 157.50 59.00 53.50 (Αγγλικά) 42.00 56.83 1555 2303 736865 44.00 (Αγγλικά) 55.83 1556 2376 958626 58.50 1571 735 856772 61.50 157.50 1553 1147 843880 63.67 1562 1307 824921 56.50 54.83 158.33 1584 3171 1054919 55.00 (Αγγλικό) 57.00 (Αγγλικά) 50.50 49.50 45.00 53.00 1548 3558 852694 49.50 (Αγγλικά) 60.00 158.33 1588 3541 871472 40.00 52.00 (Αγγλικά) 45.33 53.00 67.00 60.00 59.00 53.50 (Αγγλικά) 50.00 (Αγγλικά) 47.00 51.50 (Αγγλικά) 50.00 52.00 (Αγγλικά) 45.00 52.50 52.50 157.00 52.50 41.17 52.61 1568 2919 866142 55.83 1559 3365 1014617 63.00 54.00 52.00 157.50 158.00 52.67 (Αγγλικά) 52.50 158.50 (Αγγλικά) 50.00 49.50 (Αγγλικά) 40.00 52.72 1561 254 Χ282130 56.67 1566 3598 853100 57.00 (Αγγλικά) 47.83 1557 2410 886846 68.33 1586 3309 837496 50.50 (Αγγλικά) 50.50 (Αγγλικά) 47.67 52.50 52.50 1573 1471 851204 52.50 52.50 56.00 1547 1950 999234 46.00 159.00 157. Συλ.00 57.78 1560 3741 876208 43.50 65.00 157.00 157.00 52.50 52.50 1570 523 813201 55.00 52.50 1575 1676 875023 54.89 1550 80 1036059 49. και Αρ.00 1546 1787 843577 54.00 158.00 158.83 158.83 53.00 159.50 (Αγγλικά) 45.50 157.50 52.67 56.50 157.00 157.00 157.17 .50 (Αγγλικά) 50.00 (Αγγλικά) 50.50 157.50 (Αγγλικά) 52.00 (Αγγλικά) 60.67 1564 2372 873254 50.00 40.67 1567 2517 857448 45.67 52.50 67.00 52.00 1545 1306 893711 62.00 58.56 1569 334 1032777 49.00 156.33 1582 2873 831204 54.67 (Αγγλικά) 52.50 1578 2627 895650 51.00 (Αγγλικά) 62.11 1544 454 1025377 43.33 52.50 157.50 56.50 42.50 52.00 (Αγγλικά) 50.50 158.00 1563 2209 862573 51.50 52.00 55.50 41.67 (Αγγλικά) 52.50 (Αγγλικά) 55.00 159.00 (Αγγλικά) 47. Ελληνικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.50 64.00 60.50 52.00 52.50 (Αγγλικά) 40.50 (Αγγλικά) 42.00 156.00 157.50 1578 3595 860255 52.50 158.50 (Αγγλικά) 52.00 43.50 52.50 64.50 62.00 158.50 1552 770 792679 51.33 1585 3294 880376 49.00 52.00 52.50 52.00 157.50 157.00 47.00 52.50 52.00 157.00 157.50 1577 2068 1138988 65.50 52.00 157.00 53.00 (Αγγλικά) 55.50 51.00 159.67 52.00 52.50 52.50 42.00 158.00 (Αγγλικά) 50.33 1580 219 766657 53.00 158.50 52.83 1551 102 852702 62.50 52.00 50.50 (Αγγλικά) 45. Σύνολο Μέσος Όρος 759324 43.00 (Αγγλικά) 55.67 1565 2734 827151 62.00 158.00 53.50 1574 1554 846673 51.67 (Αγγλικά) 62.

50 (Αγγλικά) 45.50 (Αγγλικά) 42.50 154.50 52.00 (Αγγλικά) 47.50 156.00 156.17 1596 2394 843905 54.00 57.50 154.00 (Αγγλικά) 45.50 154.00 156.00 156.50 42.00 (Αγγλικά) 47.00 52.00 (Αγγλικά) 45.00 156.50 (Αγγλικά) 50.00 155.50 40. 1623 Σύνολο Μέσος Of 1590 1969 859051 50.00 52.50 1629 2648 867615 40.33 (Αγγλικά) 60.00 (Αγγλικά) 57.00 61.50 (Αγγλικά) 57.00 69.00 52.00 62.50 52.44 1633 1020 822792 48.50 52.50 (Αγγλικά) 40.50 52.00 156./ Λογ.00 154.00 154.50 56.00 52.00 52.00 (Αγγλικά) 40.ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός Αύξων Αριθμός Υποψηφίου Αρ.50 155.00 156.67 55.33 62.00 1605 2983 1030034 54.17 1591 2039 856938 50.78 1615 2762 879481 56.83 51.50 55.50 51.89 1611 1376 856973 49.00 154.50 51.50 (Αγγλικά) 50.50 (Αγγλικά) 47.50 60.00 154.00 (Αγγλικά) 55.17 52.50 51.50 51.50 51.00 51.50 1627 2278 998940 67.00 155.17 1592 2499 818559 66.00 51.50 (Αγγλικά) 45.00 47.50 156.00 154.33 1634 1649 866823 44.50 (Αγγλικά) 50.00 64.50 (Αγγλικά) 55.61 1619 3380 843343 51.50 (Αγγλικά) 57.00 (Αγγλικά) 40.00 52.50 51.00 42.00 156.50 (Αγγλικά) 45.00 64.00 (Αγγλικά) 55.00 155.50 43.33 50.00 (Αγγλικά) 50.50 (Αγγλικά) 42.50 40.00 52.50 1632 349 1026644 59.00 51.50 56.89 1610 3766 586457 52.00 51.33 52.50 (Αγνλικά) 42.00 (Αγγλικά) 55.50 156.00 40.00 (Αγγλικά) 42.16 51.50 52.72 1616 370 847631 55.67 51.00 1607 225 850580 45.50 154.33 1636 2719 787636 50.67 154.50 51.00 156. και Αρ.00 44.50 1626 2197 873818 50.50 51.33 65.50 (Αγγλικά) 52.00 156.00 51.50 156.33 .50 (Αγγλικά) 47.50 156.00 155.67 53.00 59.00 155. Ενδ.50 48.94 1608 2904 853772 50.50 60.50 41.50 1625 715 1031262 44. Συλ.17 1595 3621 859366 44.00 1606 3674 892892 53.00 52.00 154.50 51.50 155.33 (Αγγλικά) 45.50 1624 599 ΑΗ530232 43.50 58.00 (Αγνλικά) 55.17 1594 3003 886153 59.00 1621 3323 856811 52.00 1604 2195 1013886 51.00 48.94 1609 1688 850352 52.00 (Αγγλικά) 50. Ταιιτ.00 55.50 1631 2714 1029675 55.33 57.00 51.50 155.67 155.50 155.00 (Αγγλικά) 50.50 62.50 154.00 63.50 68.50 154.00 52.50 155.83 1614 2425 875387 55.00 (Αγγλικά) 72.00 56.00 57.50 52.33 (Αγγλικά) 57.50 1623 414 879936 47.50 (Αγγλικά) 42.00 (Αγγλικά) 47.50 156.00 74.83 51.00 156.50 (Αγγλικά) 45.50 1630 2666 760632 40.83 1613 3435 863171 58.11 1597 3285 ΑΗ457135 46.00 52.50 155.67 1617 644 819967 58.50 1620 3488 784371 47.00 52.83 1612 2837 1016783 52.33 51.50 (Αγγλικά) 47.00 1603 1449 847894 56.00 1601 974 1027570 49.00 1599 122 859266 42.00 50.00 51.50 154.00 1600 215 861510 46.50 51.00 51.00 51.50 54.50 154.83 51.06 1598 65 869026 51.00 (Αγγλικά) 47.00 (Αγγλικά) 50.00 (Αγγλικά) 40.33 1635 1941 849307 55.50 51.33 41.50 156. Ελληνικά Αγγλικά η" Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.00 1622 217 880201 66.67 1618 944 830057 42.67 67.00 1602 1225 1013483 53.00 55.50 57.00 (Αγγλικά) 47.50 (Αγγλικά) 50.50 63.50 51.50 (Αγγλικά) 57.00 155.67 53.50 51.00 (Αγγλικά) 42.17 1593 2609 871762 45.33 51.00 (Αγγλικά) 45.00 154.67 51.50 1628 2532 858092 46.00 155.

00 45.67 1666 905 760630 50.00 153.33 49.00 150.00 (Αγγλικά) 45.00 152.00 (Αγγλικά) 47.50 (Αγγλικά) 57.00 (Αγγλικά) 55.00 50.50 51.50 153.61 1667 2880 772749 46.06 1648 11 874392 58.50 45.50 153.00 1655 1266 857051 52.67 55.89 1657 1060 1022526 51.00 50.00 50.00 61.83 1661 3804 1012943 65.50 (Αγγλικά) 55.33 1670 1750 886002 45.00 57.00 153.00 48.50 50. και Αρ.50 51.ΤΜΗΜΑ A 1624 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός Αύξων Αριθμός Υποψηφίου Αρ.83 50.50 50.50 (Αγγλικά) 57.50 (Αγγλικά) 42.00 152.94 1656 3715 861949 47.00 (Αγγλικά) 52.00 (Αγγλικά) 60.50 (Αγγλικά) 47.00 1652 3441 878370 42.00 150.00 152.50 (Αγγλικά) 50. 2788 868438 51.50 (Αγγλικά) 50.00 51.17 1642 2299 872091 48.00 151.00 151.00 51.00 (Αγγλικά) 57.50 (Αγγλικά) 40.50 154.00 53.50 (Αγγλικά) 45.50 151.00 53.50 153.00 1651 2578 861821 53.00 50.00 52.50 50.50 (Αγγλικά) 45.00 151.67 50.33 43.00 48.83 1662 2022 840240 66.00 (Αγγλικά) 52. Ελληνικά Αγγλικά η Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.00 50.50 61.00 (Αγγλικά) 47.00 (Αγγλικά) 52.00 43.33 1639 3735 832421 44.00 (Αγγλικά) 57.00 151.00 46.00 51.00 50.50 53.00 (Αγγλικά) 55.00 51. 852178 53.33 43.00 (Αγγλικά) 55.00 (Αγγλικά) 57.50 50.28 1677 3535 885950 62.00 (Αγγλικά) 57.00 60.00 151.17 1644 2939 863932 51. Ενδ.33 1640 112 884911 47.00 (Αγγλικά) 57.00 50.67 50.00 40.50 (Αγγλικά) 42.00 151.00 153.00 40.67 (Αγγλικά) 40.00 1654 3772 846243 62.00 (Αγγλικά) 65.50 (Αγγλικά) 57.67 54.00 (Αγγλικά) 70.00 47.00 49.67 47.17 1683 2218 893435 48.50 151.00 (Αγγλικά) 45.00 51.00 152.00 (Αγγλικά) 57.33 1675 3720 869506 46.00 1650 2144 ΑΒ947028 57.00 47.00 1649 610 867914 48.17 1679 1599 883873 50. Σύνολο Μέσος Of 1637 2760 832478 43.83 1660 2444 824906 52.00 154.17 1681 2141 838458 44.11 1646 1377 870011 52.50 150.50 154.50 50.33 (Αγγλικά) 47.00 48.00 51.83 50.00 153.00 50.00 (Αγγλικά) 50.00 151.33 1676 108 814527 51.50 150.00 51.50 151.50 (Αγγλικά) 42.50 62.00 (Αγγλικά) 40.00 150.50 50.00 153.33 1674 3623 884984 47.00 66.50 61.50 51.06 1647 2927 704003 45.67 1665 3468 860057 45.50 (Αγγλικά) 45.00 50.33 1672 2775 866248 45.50 46.17 1643 .33 (Αγγλικά) 40.50 55.50 50.00 48.00 150.50 (Αγγλικά) 50.00 65.00 (Αγγλικά) 40.17 1680 1826 818599 53.00 50.67 1664 2247 878788 44.50 44.50 152.83 50.17 .00 (Αγγλικά) 52.00 40.50 40.50 50.50 153.00 (Αγγλικά) 40.00 68.50 49.50 40.83 1659 2413 850261 52.00 51.50 153.83 1658 1553 1026391 56.50 (Αγγλικά) 55.67 1663 2090 859465 51.00 50.50 150.39 1668 1195 1030824 48.00 50.33 1671 2106 803896 50.00 47.50 51.50 152.50 152.33 1673 3053 802300 54.00 152.50 50.50 (Αγγλικά) 40.00 (Αγγλικά) 40.50 50.50 50.00 152.00 153.22 1678 486 .67 54.50 51.00 51.50 53.17 1641 381 822359 61. Ταυτ.17 1682 2199 848402 48.00 44.33 1669 1680 1031742 47.00 51.17 1645 209 886085 50.00 43. Συλ.50 50.00 50.67 55.00 153./ Λογ.50 153.33 51.50 (Αγγλικά) 55.50 150.50 152.00 153.50 152.17 50.00 153.00 1653 3653 1026187 57.33 1638 3242 865321 61.17 51.17 51.50 (Αγγλικά) 50.

.00 50.00 (Αγγλικά) 47.00 (Αγγλικά) 47.00 50.00 (Αγγλικά) 1685 2817 841450 58.02.00 50.36 54.00 42.50 56.56 2.16 9.875 18.80 23.60 Μέρος Γ ΑΓΓΛΙΚΑ (4.33 (Αγγλικά) 47.02. Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου Ν. Ταυτ.17 1687 3337 895009 51.40 22.00 42.82 39.00 Σύνολο Επ τυχόντων: 1691 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φάκ.50 150.50 50.17 1688 1753 1071584 58.49 59.50 44.50 47.80 23.004.: 07.125 80.50 150.58 54..20 5./ Λογ..90 4. κα.725 21.78 55. Συλ.33 50. 5 _ 7 __ 9 Το™ ΑΡ.50 150.40 20.625 19.60 12.002 07.70 3.50 45.60 4.30 4.60 5.56 7.50 150. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Μέρος Α ΕΛΛΗΝίΚΑ (14) ΑΑ059404 1020638 ΑΖ869100 870693 879512 505776 797602 858665 581161 889861 ΤΕΧ (ΠΟΛ ΜΗΧ) 01 ΤΕΧ(ΠΟΛΜΗΧ)15 JE>CjnOAJflHXJJM_ TEX (ΠΟΛ ΜΗΧ) 03 ΤΕΧ(ΠΟΛΜΗΧ)12 ΤΕΧ (ΠΟΛ ΜΗΧ) 14 ΤΕΧ (ΠΟΛ ΜΗΧ) 04 ΤΕΧ (ΠΟΛ ΜΗΧ) 10 ΤΕΧ (ΠΟΛ ΜΗΧ) 09 ΤΕΧ (ΠΟΛ ΜΗΧ) 07 29.50 50.375 15.475 12.65 20.00 150.002..60 5.56 0.275 21.25 Μέρος Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (3.004. Αριθμός Υποψηφίου Ελληνικά Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά Θέματα Γεν.80 7.20 22.50 50.15 21.15 14.8) Μέρος Δ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠί ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (18) ΣΥΝΟΛΟ 10.725 25.50 50.004..50 150.925 23.58 jΈχουν επιτύχει ατη Γραπτή Εξέταση |Δεν έχουν επιτύχει στη Γβατττή Εξετασ/χ.00 1690 249 847090 60.00 51.50 (Αγγλικά) 50.62 39.68(1 )/98 ο αριθμός που καλείται σε προφορική εξέταοη περιορίζεται στο τριπλάσιο των κενών θέσεων .50 40.00 (Αγγλικά) 47.875 25.002 Αριθμός 1348 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣίΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 13/10/2010 ΠΑ ΔΥΟ ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ/ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ) ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/Α 1 2 3 .00 50.42 3. Αρ.50 150.2) 7.00 (Αγγλικά) 57. Ενδ.50 150.17 1686 3043 1018033 53.60 32.40 3. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. Σύνολο Μέσος O f 47.11 1689 110 890136 57.09 43.00 (Αγγλικά) 42. Σημειώσεις: Με βάση τις ττρόνοιες του Νόμου 68(Ι)/98 επιτυχών στη γραπτή εξέταση σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο ΰρο και στο καθένα από τα θέματα ττου περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.60 3.36 0.69 56.17 1684 2248 850451 52.ΤΜΗΜΑ Α 1625 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αύξων Αριθμός Αρ.26 4.30 2.00 1691 3834 828612 46.

00 13 14 ΤΕΧ (ΗΛΕΚ) 06 Μέρος 8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ / ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (3.20 3.45 60. Με βΰση τις πρόνοιες του Νΰμου Ν.625 14.59 .60 4.10 6. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 831664 ΤΕΧ (ΗΑΕΚ) 18 _J^XJHAEK)_22__ Μέρος Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Η) Α/Α 1 2 3 4 834393 846615 834365 846550 22.60 17. Με βΰση τις ττρΰνοιες του Νόμου 68(Ι)/98 επιτυχών στη γραπτή εξέταση σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γροτπή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο ΰρο και στο καθένα απΰ τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.51 42.90 14.90 0.10 6.30 1.51 33.20 μ__096_ 4.23 26.80 16.33 3.45 2.35 869831 823389 18 860291 ΤΕΧ (ΗΛΕΚ) 28 ΤΕΧ (ΗΛΕΚ) 11 ΤΕΧ (ΗΛΕΚ) 29 12.58 44.87 58.40 7.88 19.075 15.8) Μέρος Δ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (18) 7.58 22.68 10.70 22.08 16.24 19.05 52.40 _J^XJHAEK)Ju___ 15 16 17 801271 809050 ΤΕΧ (ΗΛΕΚ) 31 16.80 41.56 10.65 7.77 6.36 0.78 15.60 17.80 34. ΣΥΝΟΛΟ Σημειώσεις.60 16.68(1)/98 ο αριθμός που καλείται σε προφορική εξέταοη περιορίζεται στο τριπλάσιο των κενών θέσεων 33.74 3.56 -™L22_J 3.875 ___JTEXJHAEK|05___ ΤΕΧ (ΗΛΕΚ) 10 20.40 ΤΕΧ (ΗΛΕΚ) 27 !9.40 8.20 37.325 5 6 842024 7 8 861962 1030729 9 10 824608 856497 _2EXJHAEKJJ9| 11 12 862770 877947 1047458 ΤΕΧ (ΗΛΕΚ) 12 11.76 16.80 14.80 4.66 3.62 3.32 3.825 22.70 4.96 0.27 42.2) Μέρος Γ ΑΓΓΛΙΚΑ (4.46 39.00 2.ΤΜΗΜΑ A 1626 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1349 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 13/10/2010 ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΣΤίΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡ.20 4.66 1.33 3.90 1.24 9.00 20.14 18.30 9.80 26.00 5.34 3.46 31.43 6.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.45 ΤΕΧ (ΗΛΕΚ} 01 ΤΕΧ (ΗΑΕΚ) 04 ΤΕΧ (ΗΛΕΚ) 14 19.20 0.40 23-80 23.45 [Εχουν επιτύχ6ΐοπ| Γραπτή Εξέταση \Atv εχουΤεττιτύχει στη ΓρατπήΕξίτααη 1.79 10.50 50.04 47.72 27.23 51.30 6.60 22. 45.76 6.96 2.40 ΤΕΧ (ΗΛΕΚ) 21 ΤΕΧ (ΗΛΕΚ) 17 12.

08 20.48 24.2 5.Μ.16 26.72 19.4 28.Μ.6 0.8 9 26.37 45.525 23.35 54.975 69.7 4. των οποίων έχουν επιτύχει στη Γραπτή Εξέταση αναραφονται με μαύρα έντονα γράμματα.825 4.4 28.125 26.96 25.8 29.15 27.175 39.665 68.2 5.(ΠΛΗ) 37 ^Β.Μ.35 44.8 9.Μ.2 13.6 2.Μ.855 29.55 23.5 3.(ΠΛΗ) 45 Β.55 30.6 9.925 4.ΤΜΗΜΑ Α ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1627 Αριθμός 1350 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΛ ΤΗ ΜΟΝίΜΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 06/10/2010 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Β.9 14.44 35.(ΠΛΗ) 50 _aMjnAJj) L 85_ Β. .8 11.925 19.585 41.185 34.225 18.2 5.2 0 5.85 21.2 22.(ΠΛΗ) 34 -JJM]^LP1„ Β.3 5.6 ΣΥΝΟΛΟ 74.66 13.51 51.72 31.64 5.6 7.33 66.56 3.4 30.675 68.Μ.605 62.Μ.Μ.15 4.65 15.2 34.1 6. Σημειώσεις: 1 Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 68(Ι)/98 επιτυχών στη γραπτή εξέταση σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει αυνολ<κή γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.85 |Τα στοιχεία των ατόμων.Μ. 40% (14) 862223 887628 1030729 877947 867780 861770 831664 857195 1014295 893830 857709 897347 872199 850072 849398 828464 1047458 859266 1017331 890959 Χ 022558 835378 ΑΖ 776832 823389 858176 837549 862770 848827 u 25.61 32.(ΠΛΗ) 55 Β.(ΠΛΗ) 07 Β.(ΠΛΗ) 23 ^J^M^TWHJJI^ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ (35 Μονάδες) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΪ.885 66.Μ.4 8.66 58.56 21.855 61.875 22.175 16.(ΠΛΗ) 25 J^JTJAJJLIL.075 6.55 4.ΓΝΩΪΈΙΣ/ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (12 Μονάδες) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (8 Μονάδες) 40% (4.635 38.8 14.28 57.725 δ 10.075 17.625 7.15 25.5 4.6 3.36 4.275 24.68 24.25 24.4 4.6 11.6 4.4 10.(ΠΛΗ) 30 J3JtfMnAHJj21 jyymMiiL Β.36 11.425 22.155 52.025 3.(ΠΛΗ) 39 jyMTjAHi60 Β.Μ.5 3.Μ(ΠΛΗ)38 Β.68 S.61 44.(ΙΓΙΛΗ) 08 Β.425 16.6 10. 2 Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 6(1) / 98 θα κληθούν σε προφορική εξέταση οι πρώτοι τρεις υποψήφιοι ανά θέση που συγκέντρωσαν την ψηλότερη βαθμολογία σιη γραπτή εξέταση.Μ.(ΠΛΗ) 02 Β.525 8.8 13.23 61.4 16.025 58.15 19.92 61.65 7 7.48 21.25 3.8 2.88 5.8 6 6 16.6 15. _^Β^Μ^ΓΠΛΗ2^7__ Β.85 1.2 9.2 10.(ΠΛΗ)11 Β.2 S.125 27.(ΠΛΗ) 42 J^MUMUJ^Li Β.33 64.8) (45 Μονάδες) 40% (3.2 3.76 12.Μ.75 27.45 17.725 20.Μ.Μ.875 3.8 4.19 50.125 21.05 17.Μ.(ΠΛΗ) 36 Β.{ΠΛΗ)_18_ Β.ΜίΠΛΗ)20 [ Β.85 19.68 4.8 5.Μ.(ΠΛΗ) 49 Β.45 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΓΕΝ.2) 40% (18) 4.68 6 9 0 10.

43 5 ΤΊΞΧ.6 1.34 4.4 6.2) ΑΓΓΛΙΚΑ (12 Μονάδες) 40% (4.9 6.8 14.ΓΝΩΣΕΙΣ/ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Β Μονάδες) 40% (3.35 42.36 0.7 1.3 16.4 7 6 821072 831664 10.85 13.535 14 ΤΕΧ.(ΧΗΜ) 30 ΤΕΧ. .325 7.04 64.7 |Τα στοιχεία των ατόμων.4 1.(ΧΗΜ) 24 24.(ΧΗΜ) 36 12.725 6.4 1.8) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (45 Μονάδες) 40% (18) Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1 TEX.4 14.ΤΜΗΜΑ A 1628 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1351 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 13/10/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ (35 Μονάδες) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 40% (14) ΓΕΝ.2 15 876111 819721 6.96 13.975 38.5 57.96 27.1 0.(ΧΗΜ) 37 13.(ΧΗΜ) 12 1.125 12 ΤΕΧ.785 37.(ΧΗΜ)13 22.65 43.(ΧΗΜ) 02 846615 23.3 8.07Ξ 6.8 22.875 3.8 0.95 32.075 7.56 15. Σημειώσεις: 1 Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 68{1)/98 επιτυχών στη γραπτή εξέταση σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική Βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.225 71.78 14.3 44.29 9 ΤΕΧ.325 47.(ΧΗΜ) 07 824608 17.325 22.725 39.11 13 ΤΕΧ.23 3 ΤΕΧ.62 16. των οποίων έχοιιν επιτύχει στη Γραπτή Εξέταση αναράφονται με μαύρα έντονο γράμματα.12 57.3 3 15.1 11.45 6.(ΧΗΜ) 29 842024 12.2 11 1047458 862770 6.(ΧΗΜ) 16 848550 15.(ΧΗΜ) 28 833197 26.87 ΤΕΧ.785 8 ΤΕΧ.76 7.8 5.325 27.675 10 ΤΕΧ.93 16 ΤΕΧ.2 19.(ΧΗΜ) 31 ΑΙ 050419 25.375 6.4 9.(XHM) 08 Χ593097 27.1 17 ΤΕΧ.1 4.41 2 ΤΕΧ.(ΧΗΜ) 06 834365 19.175 34.(ΧΗΜ) 26 856497 11.(ΧΗΜ) 01 ΤΕΧ.76 17.795 869831 887065 2 0.825 3.04 7 ΤΕΧ.11 18 ΤΕΧ.68 5.9 4 ΤΕΧ.05 47.(ΧΗΜ) 03 17.875 20.575 5.6 6.24 22.24 59.4 6.7 ΣΥΝΟΛΟ 59.(ΧΗΜ) 25 862383 11.2 8.7 1.85 14.625 35.825 6.68 26. 2 Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 6(!) / 98 θα κληθούν σε προφορική εξέταση οι πρώτοι τρεις υποψήφιοι ανά θέση ττου συγκέντρωσαν την ψηλότερη βαθμολογία στη νραπτή εξέταση.

00 Ε 15. 22405824. ΥΠΟΨ.00 Ε 24.00 Α 57.00 Α 34.00 Ε 86.00 Ε 46.00 Ε 83.00 .00 Ε 72.00 Ε 62.00 Ε 2. 1445 Λευκωσία.00 Α 40.gov.00 Α 32.67 ΑΠΟΤΥΧΙΑ 11 16 46.00 Ε 21.71 το καθένα Ετήσια ουνδρομή: €20.00 Α 17. Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας Μιχαλάκη Καραολή.67 ΑΠΟΤΥΧΙΑ 5 7 69.67 ΑΠΟΤΥΧΙΑ 3 4 75.00 Α 54.moi. ΒΑΘΜΟΣ Ε/Α ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ Ε/Α ΒΑΘΜΟΣ Ε/Α ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 1 1 59.00 Ε 82.00 Ε 76.00 Ε 2. Φαξ 22303175 .00 Ε 25.00 Α 58.00 Ε 2.00 ΑΠΟΤΥΧΙΑ 7 10 60.00 Ε 28.67 ΑΠΟΤΥΧΙΑ 13 20 71.67 ΑΠΟΤΥΧΙΑ 12 19 51.67 ΕΠΙΤΥΧΙΑ 2 3 38.00 Ε 71. Επιτυχία του υποψηφίου σημαίνει ότι ο υποψήφιος έχει βαθμολογία στο καθένα από τα μαθήματα ίση ή μεγαλύτερη από 40% και ο μέσος όρος της συνολικής βαθμολογίας των εξεταζόμενων μαθημάτων είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 50%.cy/gpo Αντίτυπο της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €1.33 ΑΠΟΤΥΧΙΑ 4 6 43.00 Α 24.00 Α 12. το βαθμό μαθήματος δείχνει ότι ο υποψήφιος έχει μάθημα μικρότερη από 40%.00 Α 45.00 Α 53.00 Ε 36.00 Ε 67.00 Α 51.00 Α 34.33 ΑΠΟΤΥΧΙΑ 10 15 33.00 Ε 65.33 ΑΠΟΤΥΧΙΑ 8 11 69.67 ΑΠΟΤΥΧΙΑ 6 8 46.00 Ε 8.00 Α 42.33 ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: Το Ε δίπλα από βαθμολογία στο Το Α δίπλα από βαθμολογία στο το βαθμό μαθήματος δείχνει ότι ο υποψήφιος έχει μάθημα ίση ή μεγαλύτερη αττό 40%.00 Ε 40. Τηλ.ΤΜΗΜΑ A ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1629 Αρίθμός1352 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΪΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΛΩΔΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Α' ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡ.www.00 Ε 53.00 Α 29.00 Ε 12.00 Α 60.67 ΑΠΟΤΥΧΙΑ 9 13 S6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful