Vodono ina pri a

Vodono a je imao dva velika kerami ka kr aga. Nosio ih je na obramici oka ene na krajevima. Jedan kr ag je imao pukotinu dok je drugi bio ispravan, i uvek je uspevao da prenose jednu te istu koli inu vode.

Put od izvora do ku e je bio dug i uvek je u naprslom kr agu donosio polovinu sadr aja vode do ku e. Trajalo je to tako dve cele godine, iz dana u dan.

Naravno celi kr ag je bio ponosan na sebe kako je do kraja uspe no ispunio obavezu, dok se siroti naprsli kr ag stideo, ose ao se poni eno i poti teno, to je uvek ispunjavao samo polovinu obaveze.

Jednog dana nakon dve godine obratio se vodono i na izvoru. - Sramota me je, jer voda kaplje iz mene na celom putu do ku e.

Vodono a mu je odgovorio:

- Da li si primetio, da cve e buja i napreduje samo na tvojoj, a ne na strani drugog kr aga? To je zato tako, jer sam ja uvek znao za tvoj nedostatak, i uvek sam te podr avao i nosio sa te strane.

Svaki dan si ih polivao, kada smo se vra ali. Dve godine u ivam u ovom prekrasnom cve u, kojim ukra avam svoj stol. Da nisi takav, kakav jesi, onda ni ova lepota ne bi ukra avala moj dom.

Ho e li da zna , ta je pouka iz ovoga?

Svako od nas ima poneku manu. Svi smo mi pomalo naprsli kr azi. Ali, ovi lomovi i mane koje su u svakome od nas, ine nam ivot zanimljivijim, interesantnijim i vrednijim. Samo treba da uva avamo svakoga onakvim kakav jeste, i gledamo dobru stranu u ljudima.

Ne mo e da bude sre an, sve dotle, dok ne nau i iskreno da voli , i ne na e svoje mesto na svetu.

Po alji ovu malu pouku svakome, kome eli , da bude sre an u ivotu!

Ako samo od jedne osobe dobije odgovor, ve si uspeo!

Samo tra im! Nemoj poruku da bri e dok je ne po alje bar jednoj osobi! Ne zaboravi: bi e sre an samo ako uva ava druge, a i tebe e drugi uva avati!

Nema sre e, dok ne prona e samoga sebe!

Vide e , ako prihvati savet, ima e ve ni mir!

POZDRAV

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful