You are on page 1of 6

A tartalomból

Régi vásárok
(2. oldal)
-
Gyermekvédelmi konferencia
(3. oldal)
-
Egy motoros kislány
(4. oldal)
-
Diáksport sikerek
CSENGER ÉS A VÁROSKÖRNYÉK (5. oldal)
KÖZÉLETI HAVILAPJA -
XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Könnyûnek találtattál...
2008. május - ÁRA: 130,- Ft (6. oldal)

Gyermeknap 2008. Juhász Balázs


A hagyományokhoz híven
a Magyar Köztársaság jó tanulója
Csengerben két napos a gyer-
mekek ünnepe. Az idei elsõ nap
- jó sportolója
inkább a szabadidõs tevékeny- Juhász Balázs, a csengeri
ségeknek kedvezett. A mûvelõ- "Petõfi Sándor" Általános
dési központ szervezésében bi- Mûvelõdési Központ és Könyv-
ciklitúrán ismerkedtek meg a tár, Pedagógiai Szakszolgálat 5.
vállalkozó szellemû gyerekek a a osztályos tanulója 2008 április
környékkel. Bár kicsit "rázós" 28-án Budapesten a Károlyi-
volt az út, a töltésoldalról elénk Csekovics Rezidencián Szüdi
táruló látvány minden zökkenõt Jánostól, az OKM közoktatási
feledtetett. A kis csapat gyorsan szakállamtitkárától vette át "A
kiért a hídra, majd Becsen Magyar Köztársaság jó tanuló-
keresztül Komlódtótfaluba, ahol ja - jó sportolója" díjat a
Orosz Mihály megmutatta 2006/2007-es tanévben nyújtott
hagyományõrzõ portáját. Innen a kiemelkedõ tanulmányi és
Kiss Mercédesz (cikk: 4. oldal) Tánctanulás Szamos partra karikáztunk, ahol sportteljesítményéért.
a szépen kialakított szalonnasütõ Az alap-, közép- és felsõfokú
helyen magunk vágta nyársakon oktatási intézmények tanulóit
virslit sütöttünk. A folyópart per- elismerõ kitüntetést megyénkbõl
sze sok lehetõséget kínált, amit másodmagával érdemelte ki utánpótlásos férfi versenyzõje és
ki is használtunk: kincskeresés, Balázs. Az OKM célja, a tanulók tagja az év legeredményesebb
homokhegy-mászás, palackposta ösztönzése a szellemi és fizikai férfi csapatának. Mindemellett
és még sorolhatnám. képességeik folyamatos fejlesz- kitûnõ tanuló, kimagasló szor-
A Szamos partról visszakanya- tése, a fair play szellemének galmú, nagyon jó közösségi
rodva Szabó Árpád polgármester ápolása. E címet azok a diákok ember. Gyermek létére cél-
hideg üdítõvel várt bennünket, kaphatják, akik tanulmányi ered- tudatos, határozott jellem.
ami jól esett a melegben. Kipró- ménye a 4,8-os átlagot meghalad- Nagyon sok szép siker elé néz a
báltuk még a játszóteret is, majd ta, valamint hazai és nemzetközi jövõben. És amit fontosnak tartok
a horgásztó felé kanyarodva, már megemlíteni - tette hozzá Papp
sporteredményt értek el.
a fõutat választva útvonalként Szilárd felkészítõ - hogy Balázs
- Az életem a sport. Mindenfajta
hazatekertünk. Ezzel nem ért sikereiben óriási szerepe van a
sportágat szeretek és szívesen
véget a nap. Délután ingyenes szülõknek, akik példamutató mó-
mûvelek. Kedvenceim a hosszú
A kézmûvesek bõrözést is tanítottak családi mozi várta az érdek- don, minden energiájukkal, ide-
távú futás, kerékpározás, sakk,
lõdõket, majd este kincsre jükkel a gyerekek továbbjutását,
labdarúgás. Nincs olyan nap,
vadászhattak a kalandra vágyó
hogy ne sportolnék 1-2 órát a 2-3 tehetségük kibontakozását segí-
bátrabb gyerekek. Az esti mulat-
órás tanulás mellett. tik."
ságba sajnos beleszólt az idõjárás
Eredményemért hálás vagyok Kazamér Tibor, az ÁMK igaz-
is: óriási felhõszakadás szakította
Papp Szilárd tanár bácsinak, aki gatója is nyilatkozott: "Ezek azok
félbe a keresést. Másnap kissé
egyben az osztályfõnököm is - az eredmények, amelyek pedagó-
borongósan indult a reggel, de a
tudtuk meg Balázstól. Arra a gust, iskolavezetõt átsegítik a
délután kezdõdõ programokra
kérdésre, hogy mi szeretne lenni magyar közoktatás mindennapos
kisütött a nap. A mûvelõdési
felnõttként, mosolyogva csak nehézségein. Büszke vagyok a
központ belsõ udvarán folyt a
kulturális mûsor, a parkban pedig annyit válaszolt, "maratoni futó tanulóinkra és az egymás sikere-
mindenféle árus, és játéklehetõ- és ügyvéd." inek is szívbõl örülni tudó tan-
ség (körhinta, vízifoci, ugráló "Duatlonban egyéniben országos testületünkre. Ez a siker sem
stb.) várta a gyerekeket. A vál- második, csapatban elsõ helye- következhetett volna be, ha a
tozatos, színes események Kiss zett. Triatlonban, aquatlonban, fenntartó önkormányzat, sokszor
Mercédesz, nyolc éves "moto- 600 m-es síkfutásban megyei erõn felül is - nem támogatná
ros" kislány bemutatójával indul- elsõ. Angol nyelvi versenyen elképzeléseinket (pl. a duatlon
Pillanatfelvétel a János Vitézbõl Díszmadár kiállítás
tak. A motor, a felszerelés és a megyei II., 2007-ben Szabolcs- döntõre történõ utazást Gyõr-
különleges sportot ûzõ Merci Szatmár-Bereg megyében az év be)."
felkeltetette a többiek érdek-
lõdését. Ezt követõen élõzenével,
táncházzal és énektanulással csa- Fekvenyomó sikerek
logatta a debreceni Szeredás
Együttes a színpadhoz a gyere-
keket. Két színházi elõadást is
láthattunk ezen a napon. A János
Vitéz hiteles történetét képekben
elmesélve (elõadta: Boka Gá-
bor), illetve a Circus Minimus
(Szeredás Együttes, Boka Gábor)
címû produkciót, ami igazi
cirkuszi hangulatot és világot
varázsolt az idõközben meg-
gyarapodott közönség elé.
A Street Dance School tanítványai a színpadon (folytatás a 4. oldalon) Cikk az 5. oldalon
2 CSENGERI HÍRMONDÓ 2008. május

Almavirág Ünnep képekben Nagyvásáros víg napjaink


Nemrégiben a nyíregyházi Jósa
András Múzeum etnográfusa,
Ratkó Lujza segítségemet kérte,
hogy az új állandó néprajzi kiál-
lításukba segítsek be. Kérte,
hogy korabeli, jellegzetes csen-
geri viseleteket ábrázoló fotókat
küldjek.
Korábbi gyûjtéseimnek hála, kö-
zel tíz ilyen jellegû képpel tudtam
gyarapítani adattárukat, melyek
közül a legjellegzetesebbek lát-
hatóak is lesznek az állandó kiál-
lításukon. Ebbõl is kitûnik, hogy
milyen jelentõsége van egy-egy
régi családi képnek, mennyi infor-
mációt hordoznak ezek a sokszor
semmire nem értékelt felvételek a
szakember számára.
De Csenger számára egyéb fontos
hozadéka is lett a múzeum népraj- Csuporalku
zosával való beszélgetésemnek.
Ugyanis felhívta a figyelmemet, XIX.sz. elejétõl ez eltolódott az nagyvásár mint olyan, megszûnt.
hogy a debreceni Déry Múzeum akkori Szamos-partra, mely De, hogy mégis visszaidézzük
adattárában több mint harminc, közvetlenül a város alatt folyt, a ezen sokadalmak hangulatát,
csengeri vonatkozású felvétel van, mai Szent István térnél. Sokáig itt varázsát, erre jók ezek a képek,
többnyire az 1930-40-es évekbõl, tartották a sokadalmakat, ám ez a melyek a Halom (Ady) utcának a
melyek zömmel a nagyvásárokat hely egyre inkább szûkösnek végén lévõ vásártéren készültek az
ábrázolják. bizonyult, fõképpen az állatvá- ötvenes években. Az elsõ felvétel
Mutatóba elküldött hármat, bár sárok miatt. Ezért néhányszor kint az akkori jószágtartáshoz elenged-
ezek késõbbiek, 1956-ból valók, s tartották a város szélen, az hetetlen kellékek árusának, a
az itteni nagyvásárban készültek. "ugaron"- azaz a mezõkön. kötélverõnek portékáit mutatja.

Vásári sor Kötélverõ


Az ifjabbak kedvéért, az Volt, amikor a Kis utca (Hunyadi) Csengerben Tóth Miklós bácsi
idõsebbek számára meg a nosztal- végén, s egyre többször a Halom volt ennek mestere, aki ter-
giázás miatt essék néhány szó (Ady) utca végén volt a vásár. mészetesen az állatvásár résznél
ezekrõl a nagyvásárokról, hivata- 1868-tól, a tagosításkor kapott kínálta a különbözõ formájú és
losan országos állat - és állandó helyet a nagyvásár, még- minõségû köteleit. A következõ
kirakodóvásárokról. Ezek hangu- pedig a Tót utca (Rákóczi) végén, két kép a cserépvásárt mutatja
latát csak részben idézik fel az ott, ahol most az Adventista temp- 1956-ból. Ami mára már a gyûjtõk
ebben az évben tizedjére megren- lom áll jelenleg - egészen 1945-ig. területe, néprajzi gyûjtemények
dezett, úgynevezett "Zsigmondi"- A háború után ismét a falu szélére becses darabjai, akkoriban, alig
vásárok (és nem Zsigmond-napi, került a vásártér, mégpedig az Ady félszáz éve még mindennapi
mert ez a névnap egészen máskor utca végére, ahol most a cipõgyár használati cikként meg lehetett
van!!!). áll. A képek - melyek 1956-ban venni.
Nos, a régi nagyvásárok egyben készültek - itt lettek felvéve. Ez a Mint mindig, most is kérem a
állatvásárok is voltak, ahová vásártér 1977-ig állt itt, ekkor kedves olvasókat, hogy akinek a
tömegesen hajtották fel a mar- költözött ki a volt futballpálya régi nagyvásárokról bármilyen
hákat, disznókat, lovakat s apró- helyére, mely a Csenger Boss-sal felvétele van, az hozza be a
jószágokat. Ezek színterei váro- szembeni területen látott szebb múzeumba, ahol lemásoljuk, hogy
sunkban gyakran változtak. napokat, a focipálya pedig a volt a jövõ nemzedékének be tudjuk
Határõrség helyére került. A fiata- mutatni.
labbaknak elég ezt a sakkhoz
hasonló lépéseket követni, a Fábián László
lényeg az, hogy mára már a

Kihajtás ünnep Negrestiben

Köszönetet szeretnénk mondani minden résztvevõnek, de különösképp


azoknak a gazdáknak, akik a szentelési ünnepséget segítették: Gaál
Gedeon, Szécsi Ferenc, Takács László, Apáti László, Csengeri Agrár
Zrt.
Gereben
Múzeumi Hírek A középkorban természetesen a
• Csernyi Ákos (Budapest), mint • Vincze Zoltánné (Arany J. u.) templom elõtti téren volt a
Balogh Árpád unokája, a nagyap- nyugdíjas pedagógus egy kom- vásártér, azaz a Piac - amit még
bináltszekrényt és a hozzá tartozó most is így hív a köznyelv. Ez a
ja hagyatékából egy régóta áhított mai Hõsök terét és a központot
ruhásszekrényt ajándékozott. Ez
faboronát ajándékozott. magába foglaló részre esett, Testvérvárosunkban évtizedek óta hagyomány a tavaszi állatkihaj-
a fajta szekrénytípus az 1930-as (melyet nem szabad összekeverni
Köszönjük neki és a családjának tás ünnep. A papok áldás kérése után a juhászok kihajtják
évek középosztályának kedvelt a Városi Piaccal.) Késõbb, a birkáikat a hegyekbe. Az ünnepségen a csengeriek is részt vettek.
is. "úri" bútora volt.
2008. május CSENGERI HÍRMONDÓ 3

Család- és Gyermekvédelmi Konferencia - Csenger, 2008. május 29.


Az "Egymásért Egy-Másért" hunyni, a kezeléssel, a megelõ- zetbe került családok, gyermekek nyeket; fontossága. Miért vált lényegte-
Kiemelkedõen Közhasznú Nem- zéssel foglalkozni kell. védelme érdekében. A program - a Münchausen szindrómát; lenné a hagyományok õrzése és
zetközi Alapítvány, és a Csen- A jelzõrendszer tagjainak a keretén belül az elsõ központ ez - a fizikai, a lelki, a szexuális bán- továbbadása;
geri Családsegítõ és Gyermek- szerepe elengedhetetlen, hiszen a év március 1-jén nyitotta meg talmazást; - A gyermeknevelés itthon és
jóléti Szolgálat szervezésében korai felismerés záloga a preven- kapuját a rendkívüli krízis- - a gyermekek jogait. Afrikában. Ki hol kit szeret job-
gyermekvédelmi konferenciát ció egyetlen lehetõsége. helyzetbe került családok részére. Jártassá teszi a résztvevõt ban, és mi a fontosabb? Mi lehet a
tartottak Csengerben. Az Egymásért Egy-Másért Kie- A programnak meghatározó része - a gyermek elhanyagolásának, a megoldás ebben a rohanó világ-
személyes találkozások, elõadá- rossz bánásmódnak, ban. Akarunk e boldog családban
sok során az alapítvány gyer- - a szexuális bántalmazás testi, élni vagy az anyagi dolgok
mekvédelmi programjának bemu- általános, és viselkedésbeli jele- fontosabbak?
tatása, a társadalmi összefogás inek felismerésében, kezelésében. - Képesek vagyunk-e egy boldog
érdekében a civil világ szer- Ismertetésre kerültek a Heim Pál családi életért bármit megtenni?
vezése, kiépítése, mûködtetése, az Gyermekkórházban, a Borsod- Keressük együtt a megoldást,
amíg nem késõ.
erõszak, a bántalmazás az elha- Abaúj-Zemplén Megyei Bíró-
Karasiné Karasi Ildikó, a Csen-
nyagolás jeleinek ismertetése, az ságon, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
geri Családsegítõ és Gyermek-
önkormányzatokkal, a pedagógu- Megyei Bíróságon, A Szabolcs-
jóléti Szolgálat szakmai vezetõje
sokkal, gyermek- és családvédel- Szatmár-Bereg Megyi Szociális,
elõadásában bemutatta az iskolák,
mi szakemberekkel az együtt- és Gyámhivatalban, a Drogam- védõnõi szolgálatok gyermek-
mûködés országos méretû kiala- bulancián végzett kutatási tapasz- védelmi tevékenységének kap-
kítása. talatok. csolódását a gyermekjóléti szol-
A konferencia programja, az elõ- Dr. Djogniné Gresó Judit, a Jósa gáltatásokkal, az együttmûködés
adások tartalma: András Megyei Oktatókórház I. fontosságát a gyermekjóléti szol-
Nagy Henrietta az országos számú gyermekosztályának fõ- gálat szemszögébõl, valamint a
családvédelmi program vezetõje nõvére elõadásának témája volt: gyermekvédelmi gondoskodás
elõadásában ismertette az érdek- a család szerepe a mai társa- körébe tartozó hatósági intézke-
lõdõkkel a családon belüli erõ- dalomban, párhuzamot vonva az déseket.
Magyarországon a statisztikai melkedõen Közhasznú Nem- szak, a gyermekbántalmazás kö- afrikai családszemlélettel. Czuh János az alapítvány területi
adatokat is figyelembe véve zetközi Alapítvány országos rén belül: - A család szerepe régen, ma és képviselõje bemutatja az országos
tudományosan kimutatható ma a programot indított el a családon - a jogi szabályozás új elemeit, és holnap; programot, a rövid és hosszú távú
családon belüli erõszak, valamint belüli erõszak, a gyermekbántal- azok értelmezését; - Miért van válságban a család, célokat, az összefogás módját, az
a gyermekbántalmazás, ami mazás felismerése, a bántalmazás, - a családon belüli erõszakot, a mint a szocializáció elsõ lépcsõje. együttmûködés formáit, a krízis-
sajnos növekvõ tendenciát mutat. az erõszak elleni hatékony, ered- gyermekbántalmazást megva- A generáció (nagyszülõk, nagy- központ mûködését.
Ez egyben igazolja, hogy a prob- ményes összefogás megszer- lósító, leggyakrabban elõforduló család)
léma fölött nem lehet szemet vezése, a rendkívüli krízishely- cselekményeket, bûncselekmé- együttélésének elõnye és

Kiss Mercédesz Szaktantárgyi


Tegnap sziklamászás, ma terepmotorozás, holnap bungee jumping versenyek
Sötét bukósisak, fekete-na- budapesti vidámparkban. Ott Az általános iskola tanulói évek
rancs bõrszerkó, profi gyerek- egy gumira felkötve ugrált egy óta több tantárgyból is indulnak
motor. Néhány lendületes kör kis kifeszített hálón. A technikát a különbözõ megyei, országos
után lekerül a fejfedõ és egy a család továbbfejlesztette: a versenyeken, hogy összevessék
hosszú barna hajú, bájos kis- speciális gumikötelek egyik tudásukat más intézmények
lány, mosolyog ránk. A moto- vége 16 méter magasban van diákjaival.
ros csizma hamarosan rózsa- rögzítve. A másik vége az
szín lánykacipõre vált, és Mer- autóhoz van kötve. Az autóval Április 5-én a Teleki Pál Föld-
ci a nyolc évesek lelkesedésév- kihúzott gumit elengedik, a rajz-Földtan Verseny megyei
el merül bele a gyermeknapi kislány pedig, mint egy parittya döntõjén négy, 7.b osztályos
fazekaskodás, bõrözés rejtel- kb. 30 métert röpül oda, és visz- tanuló vett részt. A tudáspróbán
meibe. sza. Saját bevallása szerint nem sikerült az elsõ három
Nézem és csodálkozom. A ebben az a legjobb érzés, ahogy helyre bejutni, de így is szép
motorozás már önmagában is az arcát fújja a szél.
eredmények születtek: Vígh
meghökkentõ ilyen életkorban. Merci nemcsak a sportokban jár
Enikõ 4. hely, Apáti Szabina 7.
Nem is beszélve arról, ha egy élen. Szívesen szerepel az isko-
hely, Bíró Krisztina 8. hely,
lány ûzi. Persze, ahogy a beszél- lai, egyházi ünnepeken. És hát
Oláh Márk 11. hely.
getés során felszínre kerülnek az marad ideje a tanulásra is. A
extrémebbnél extrémebb hob- szatmári Papp Aurél mûvészeti A Herman Ottó Országos Bio-
bik, már nem lepõdök meg sem- iskola zongora szakos diákja. lógia Verseny megyei döntõjén
min, és csak nõ a tisztelet ben- Kitûnõ tanuló, kedvenc tárgya a elõször szerepeltek a csengeri
nem. matematika. Emellett teljesen diákok. A felkészülést nehe-
Mikor is kezdõdött mindez? "hétköznapi" gyerek: szereti a zítette, hogy még nem voltak
Merci soha nem ismerte a félel- korosztálya társaságát. helyi tapasztalatok a verseny
met. Mindennek a tetejére akart Szobájában tündérbabákkal, ró- felépítésével kapcsolatosan. Az
érni, ebbõl lett a szik- zsaszín pónikkal játszik. Imádja április 12-i megmérettetés ered-
lafalmászás. Otthon, Szatmár- a természetet és az állatokat: ményei így is figyelmet
németiben tûzfalra szerelt saját kutyája, macskája van és a pó- érdemelnek: Gaál Dóra (8.a) 4.
mûsziklán gyakorol. Aztán jött niszeretetbõl ered, hogy lova- hely és Boldizsár Szabina (8.a),
a motorozás, ami a domboldal- gol. 12. hely.
ról való rollerezéssel kezdõdött. És mi az, amire vágyik? Mert Mindkét versenyre Papp Szilárd
Ezt követte egy villanyszkuter, vannak még teljesítetlen álmai: pedagógus készítette fel a
egy kisebb motor, majd a na- meg akar tanulni úszni és gyerekeket.
gyobb motor, és aztán a ver- angolul beszélni.
senyek. 300 km-es körzetben A
szinte minden versenyre bene- De ne feledkezzünk meg a
vez. (Románia: Beszterce, Ér- szülõkrõl sem, akik elképzelései Street Dance School
mihályfalva, Szászrégen, a Fo- megvalósításában segítik: éde- év végi gálamûsorát
garasi hegyek, Margita. Ma- sapja dr. Kiss Bertalan fogsza- 2008. június 29.-én
gyarország: Gyomaendrõd, korvos. Édesanyja Kiss Ber-
(vasárnap)
Szolnok, Hódmezövásárhely, talanné Megyesi Zita, a szatmári
Tápióbicske, Gyula, Gyöngyös, felsõbíróság bírónõje. 17.00 órakor tartja
Dédestapolcsa). a Mûvelõdési
A bungee jumping négy és fél Központban.
évesen hódította meg a - mjb -
4 CSENGERI HÍRMONDÓ 2008. május

Gyermeknap 2008.
(folytatás az 1. oldalról)

Láthattunk kötéltáncost, (vad)-


állatidomárt, spanyoltáncot, erõ-
mûvészt, mágust, egyszóval min-
dent, ami a nagyérdemû elõtt a
porondon megjelenhet. A félel-
metes fenevadak, cirkuszi népek,
légi balerinák között bátran
léptek fel, és persze nagy sikert
arattak a helyiek is: az évek óta
mûködõ és egyre sikeresebb,
modern tánccal jeleskedõ Street
Dance School (vezetõje: Nagy
Mária), a helyi Boksz Klub
(vezetõje: Katona István), és a
most alakult iskolai aerobic-cso-
port (vezetõ: Pappné Szabó
Judit).
De más is várta a gyerekeket:
A Circus Minimus címû produkció. Kísér: a Bürkös zenekar kisállat kiállításon lehetett ismer- Az iskolai aerobic csoport
kedni a különbözõ díszmada-
rakkal, régi könyvekben lehetett
válogatni, illetve a kéz is dolgoz-
hatott. Három kézmûves segített
"kitanulni" az agyagozás, bõrö-
zés, nemezelés gyakorlati tu-
dományát. És hogy a könnyûzene
is ott legyen a palettán, este héttõl
az iskola étkezdéjében a Kozom-
bolisz nevû együttes szórakoztató
mûsora zárta a napot.
Ezúton mondunk köszönetet a helyi önko-
rmányzatnak és a vállalkozóknak, aki a
gyermeknapi rendezvényt támogatták:
Csenger Város Önkormányzata,
Szatmárvidék Coop Rt., Csengeri Agrár
Zrt., Wintenberg Ungarn Kft., Pintye
Ferencné, Orosz Mihály, Bélteki
Károlyné, Szabó Árpád, East-Gate Bt.,
Székely Zoltán, Dudás Lászlóné, Bozsvai
Lajos, Csernyi Józsefné, Papp János,Oláh
László,Juhos Attila, Apáti Károly, Fehér
Circus Minimus Circus Minimus Józsefné, Gyógynövény bolt, Póti
Sándorné, Gaál Csaba, Marga-réta Moderntánc A Boxklub bemutatója
Üzletház, Papírbolt, Jóbi József.

MOZIMÛSOR Anyák napja az oviban


Június 10. kedd 10.00 és 13.00
HORTON
Színes animációs rajzfilm
Belépõdij: 400 Ft

Június 26.csütörtök
18.00
AZ UTCA KIRÁLYA
Színes amerikai akciófilm
Belépõdij:500 Ft

Vásározók

Az óvodában csoportonként külön készülnek a gyerekek az anyák


napjára. A fotón a Cica csoport látható.

Tanulmányút Spanyolországban
Április 17. és 24. között oktatási
szakmai tanulmányúton vett
részt Spanyolországban a város
két szakembere: Ardainé Tóth
Zita és Halászi Gáborné.
A Megyei Pedagógiai Intézet
által szervezett út célja az
Európai Unióhoz való csat-
lakozás hatásának a vizsgálata
volt a köz-, és szakoktatásban.
A résztvevõk megismerkedtek a
spanyol közoktatás szakképzési
politikájával, az oktatási rend-
szer mûködésével és gyakorlati
ismereteivel.
Az oktatási intézmények mellett a résztvevõk megismerkedtek a
A tapasztalatokat záró dolgozat- spanyol városokkal, kultúrával is. A képen a világkiállításra készült
A színes programok mellett szabadtéri játékokat is igénybe vehettek a ban összegezték a szakemberek. sevillai Spanyol Pavilon látható
gyerekek
2008. május CSENGERI HÍRMONDÓ 5

Pedagógus Nap SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT


Diáksport
Országos elsõk a fekvenyomók
Április 25. és 27. között országos súlycsoportjában országos elsõ Vivien (6.e), 3. hely.
döntõn vettek részt a csengeri lett, összesítésben pedig az Fiúk: Szénás József (8.d), 3. hely,
diákok Orosházán. Összesen abszolút 3. helyen végzett. Õ a Csata Tibor (8.d), 8. hely, Hajdú
tizenhárom gyerek, hét lány és öt Magyar Köztársaság Diákolimpia Gergõ (8.a), 10. hely, Mester
fiú mutatta meg erejét, felkészült- Bajnoka címének birtokosaként László (8.d), 6. hely, Macsuka
ségét. A gyerekek évek óta tért haza. (Felkészítõ tanár: Papp László (8.c), 1.hely.
edzenek, erre a versenyre Szilárd) A felkészítõ és a gyerekek ezúton
októbertõl készülnek. Az ered- Egyéni teljesítmények: mondanak köszönetet az Ady
mény: a lányok csapatversenyben Lányok: Tuba Fanni (8.a), 2. hely, Endre Gimnáziumnak és Takács
országos bajnokok lettek. Az elsõ Nagy Brigitta (6.d), 4. hely, Tejfel János testnevelõ tanárnak, amiért
A szokásokhoz híven június elsõ Andrásné óvónõ, Nagy Katalin helyezéssel együtt megkapták a Bettina (7.a), 3. hely, Zámba rendelkezésre bocsátották a kol-
vasárnapján köszöntötte a város tanárnõ és ugyanilyen megyei Magyar Köztársaság Diákolimpia Zsanett (7.a), 2. hely, Ecsedi légium edzõtermét, illetve szak-
az óvodában, általános iskolában elismerésben részesült Vincze Csapata címet is. A fiúk is arat- Dorina (8.a), 4. hely, Szabó mai segítséget nyújtottak a
és gimnáziumban dolgozó József gimnáziumi tanár, igaz- tak: Macsuka László (8.c) kor-, és Barbara (6.d), 5. hely, Márián felkészülésben.
pedagógusokat. Az idei évtõl a gatóhelyettes. Pedagógus szol-
közgyûjteményi és közmûvelõ- gálati emlékérmet kapott három
dési dolgozók is, mint az ÁMK nyugdíj elõtt álló tanárnõ: Dr.
munkatársai, és a kultúraköz- Bokor Gyuláné, Barkász Endréné
vetítõ intézmények képviselõi és Molnár Antalné.
együtt ünnepeltek az oktató- Polgármesteri különdíjban része-
nevelõmunka szakembereivel. Az sült Papp Szilárd tanár. A
általános iskola aulájában talál- közmûvelõdési, közgyûjteményi
koztak a régi és új nemzedékek, területrõl polgármesteri jutalmat
és közösen hallgatták meg a kapott Mesterné Juhász Beáta
kezük alatt felnövõ nemzedékek intézményegység-vezetõ és
(óvodások, iskolások) mûsorát. A Fábián László múzeumvezetõ. A
város ezen a napon különbözõ díjakat Apáti György polgár-
díjakkal köszönte meg a kima- mester adta át.
gasló teljesítményt nyújtó pe- Ezen a napon nyitották meg a
dagógusok munkáját: Az Év múzeumban Dorogi Béla kiál-
pedagógusa címet kapta: Ópris lítását.

Óvodai sportverseny Fekvenyomó Kézilabda


sikerek Április 5-én a kézilabdásoknál is
beindult a tavaszi szezon. A mecs-
Május 10.
Csenger - Baktalórántháza 35 - 18
A gimnázium tanulói több cseket ekként részletezte Szabó József Magabiztosan küldtük - ahogy az
sportversenyen is jól szerepel- edzõ: eredményen is látszik - padlóra a
tek a 2007/2008-as tanévben. Április 5. vendégeket ezen az edzõmeccsszerû
Csenger - Nyírbátor 33 - 32 találkozón. Csak rajtunk múlott a lõtt
Többek között futóversenyen is Az elsõ percekben akár tíz góllal is gólok száma...
szerepeltek a diákok. elhúzhattunk volna, de hat letámadá-
2008.04.17-én került megren- sunkból egyszer sem sikerült gólt Május 17.
szerezni. Innen fordított az ellenfél, Csenger - Balkány 33- 29
dezésre a Mezei Futás Országos
de a befejezés elõtt hét perccel már Megritkult csapatunknál még a
Döntõje Gödöllõn, ahol Boros hat góllal vezettünk. Jött a hideg- cserekapusnak is mezõnyjátékost kel-
Renáta Zsanett országos 39. zuhany, mert 10 másodperccel a vége lett játszania, de még így is sikerre
helyet ért el a 138 indulóból. A elõtt a bátoriak kiegyenlítettek, és voltunk ítélve. Sajnos nem ez volt az
csak az utolsó 5 másodpercben nyer- elsõ eset, mikor csere nélkül játszot-
fekvenyomásnak, erõemelésnek tük meg a meccset!! tunk.
és a jó eredményeknek hagyo-
mánya van a gimiben. Április 12. A meccsek értékelése után az edzõtõl
Játékos sportvetélkedõt rendeztek délelõttön közel 200 gyermek vett 2008. 04. 25-27én Erõemelés- Nyíregyháza TK Fõiskola - megtudtuk, nagy hangsúlyt fektetnek
a csengeri "Petõfi Sándor" ÁMK részt. A kistérségi központhoz tar- Csenger 33-26 az utánpótlás kinevelésére, hiszen
Fekvenyomás Országos Döntõn Gólokkal kellett volna ezt a meccset nagyon fontos egy biztos háttér
bázisóvodájához tartozó óvoda tozó óvodák örömmel vettek részt
gyermekei részére, gyermeknap ezen a rendezvényen. A nagy
indultak a középiskolások megnyerni a tõlünk jóval gyengébb kiépítése. Több mint százan jelent-
Orosházán, ahol Márián fõiskolásokkal szemben, de hiányzott keztek - fõként harmadiktól ötödike-
alkalmából, az óvónõk. sikerre való tekintettel a közel-
Viktória egyéni versenyben az elõzõ meccs harcossága, küzdeni- sig a CSKC toborzó felhívására. Volt
A gyermekek önfeledt, örömteli, jövõben is várható hasonló közös tudása játékosainkból. ugyan egy természetes lemor-
játékos versengése és jutalmazá- játékos délelõttök megrendezése. országos 1.helyet ért el. Ezzel Ziccereink maradtak ki zsinórban, zsolódás, de legalább annyi új is jött.
suk maradandó élményt nyújtott a elnyerte a Magyar Köztársaság nem tudtunk kellõképpen ráhan- Lassan a bõség zavara alakult ki,
résztvevõk számára. A játékos Katona Gyuláné beszámolója Diákolimpiai Bajnoka címet! golódni a játékra. Erõnlétileg is hiszen így elég nehéz azzal a 10-15
kikészültünk, és ez a hiányos edzések igazán vérbeli tehetséggel komolyab-

AKCIÓ ! AKCIÓ! AKCIÓ!


hozadéka, hiszen ezen a héten ban foglalkozni. De ez még a
Eredmények: mindössze 3 (kettõ) játékos edzett. szerencsésebb helyzet. Talán jövõre
- Kosztik István Országos már egy-egy csapatravalót össze
Kenyérakció a Csengeri Sütõüzem boltjaiban! Április 26. lehet hozni a gyerekekbõl, és egy
2.hely.
Minden napra egy friss csengeri kenyér! - Farkas Norbert Országos
Csenger - Ópályi 33-32
Nagyon nehéz errõl a meccsrõl
megfelelõ szintû utánpótlás bajnok-
ságba be lehet nevezni. A csengeri
Vásároljon a csengeri sütõüzem boltjaiban 1 kg-os forró 3.hely. emlékezni, hiszen csapatunk minden- kézilabda jövõje mindenesetre csak
kenyeret 6 egymást követõ napon, - Juhos Árpád Országos 9.hely. féle meggyõzõdés nélkül, lagymata- így képzelhetõ el.
gyûjtsön össze 6 db blokkot, - Tóth József Országos 10.hely. gon játszott afféle alibikézilabdát. Az Bár még nem jelent meg a hivata-
eredmény ezt híven is tükrözi. los tabella, de az 5. helyen végeztünk
és a 7. kenyeret ajándékba kapja! - Varga Péter Országos 11.hely. a megyei bajnokságban, az õszi sze-
Az akcióban az Ady út 5. sz. és a Rákóczi út 72. sz. Felkészítõ tanáruk: Takács Já- Május 4. zont egy hellyel elõrébb zártuk, de ez
alatti bolt vesz részt! nos Kisvárda - Csenger 29-26 is szép siker a körülményekhez
Csere nélkül, pont heten éppen csak képest (gyér edzéslátogatottság,
kitettünk egy csapatot. Nagyon durva szûkös keret). Az edzõ szerint játék-
Volt diák, aki sakkversenyen meccset kellett átélnünk, a bajnoki erõt és tudást tekintve ez a csapat
indult. Május 30. és június 1-je címre törõ hazaiak mindenféle simán meg is nyerhette volna. Így
között Sakk Diákolimpián vett nemtelen eszközt bevetettek, amihez viszont "csak" 50 %-os a teljesít-
a bírók sajnos asszisztáltak. A II. mény, 3 gyõzelem mellet három vere-
részt Mihók Mónika Balaton-
félidõ közepén még hat góllal ség van a mérlegen. Bõvült a keret is,
lellén, aki országos 8.helyen vezettünk, de itt elõjöttek az erõnléti a fiatalok közül ígéretesen épült be
végzett. problémák, így aztán nem bírtuk.. Erdõs Dávid.
Minden 7. kenyér ajándék! Felkészítõ tanár: Varjasi Sándor
6 CSENGERI HÍRMONDÓ 2008. május

Középmezõnyben az ifik Könnyûnek találtattál...


A 7. helyen állnak jelenleg az ifik, Nagyhalász - Csenger 8 - 1 Van még egy-két hátralévõ Angel játszotta be szépen magát de a gólvonalról a kapu felé
sajnos a fiuk játékhoz való hoz- A tiszabecsi tanulságok után meccs, ahol remélhetõleg azért a védõkön, lapos beadását Tóth perdült a labda. Csapatunk
záállása -fõleg az idegenbeli négy ifista is a nagycsapatban becsülettel helyt tud állni csapa- Zoli nagy nehezen centikkel a derekasan küzdött, változatos
meccseknél - bizony kívánnivalót focizott (és igen jól!), és ezt az tunk, és nem leszünk (mint gólvonalon túlra passzírozta (1- mezõnyjáték folyt, azonban fiatal
hagy maga után. De lehet, hogy újak még nem tudták pótolni. ahogy eddig sem voltunk) pofo- 1). Feltámadt a tûz a mieinknél, csikócsapatunk rutintalansága
ez össszefügg a tanév végi haj- Csenger - Nagykálló 0-4 zógépek. egyre-másra támadtunk, és nem- lépten-nyomon kiütközött. Nem
rával is - elemezte Boros Károly A 3. helyezett vendégek komoly Sajnos csak egy évre szóló sokára a vezetést is megsze- is bírtuk a vendégek folyamatos
ifiedzõ röviden a csapat szerep- játékerõt képviselnek, a csa- átszállójegyet váltottunk az elsõ reztük. Egy annyira mellõzött, nyomását, és a 40. perc körül el-
lését, majd pár szóban beszámolt patomból kiemelt fiuk egyelõre osztályra 2007 nyarán, mert ami- oly keveset látott, jobboldali kerülhetõ gólt kaptunk. A szög-
az utóbbi mérkõzésekrõl: ennyire hiányoznak. lyen gyorsan feljutottunk, támadásból a mintaszerû beadás- letbõl érkezõ labdát nem tudta
Mándok - Csenger 4-3 Nyírtelek - Csenger 1 -5 ugyanilyen módon ki is estünk. ra Sajó érkezett, és a forintos lab- védelmünk kivágni, és a 25
Jól is sikerülhetett volna az ered- Ismét kiegészülve a csapat hozta Nem kell ebbõl tragédiát csinál- dát kötelességszerûen lõtte a méterrõl meglõtt játékszer
mény, sajnos saját hibáinkból régi formáját, ezt az eredmény is ni, megesett ez más városokkal hálóba (2-1). Sajnos nem sokáig akadálytalanul vágódott hálónk-
alakult ez így. tükrözi. és nagymúltú klubcsapatokkal örülhettünk, mert alig két perc ba (0-1). A szünet utáni játék is
Csenger - Tiszabecs 20 -0 Újfehértó - Csenger 3-0 is. múltán egy jó 30 méterrõl a kállóiak helyzetével kezdõdött,
Könnyed játszadozással értük el Sokáig partiban voltunk, de a Foglaljuk össze kálváriánk utol- megeresztett lövés csapódott be majd percekkel késõbb Tóth Zoli
ezt a gólarányt, persze ehhez egy nagyobb játékerõt felvonultató só stációit. kapunkba (2-2). Kálváriánknak jobb szélrõl megküldött lövését
igen-igen gyenge ellenfél szük- 2. helyezett ennyivel jobb volt. Az idegenbeli meccseket Szi- azonban még nem volt vége, egy tornászta ki a kapus. A 10 perc
ségeltetett. lágyi Sándor játékos-edzõ kom- elõrevágott labdát egy védõnk után a fiatal tehetség, Korpás
mentálja. fejelés helyet fejét lehúzva percei következtek, elõször
Utánpótlás foci lehetõséget adott az ellenfél szépen fûzte át magát a védõ-
IV. 20 elsõ félidõ -I. oszt. - csatárának, aki vidáman , kénye- soron, de nem adta le kellõ
A 3. helyen végzett a 10 csapatos Csenger-Nyírbátor 1-1, Dávid SC
bajnokságban Moldvay János U- (Leveleken játszó nyíregyiek) - második félidõ -I.-oszt. kedvére lõtt gólt (2-3). A csen- idõben, majd ismét el tudott
13-as csapata, a két vereség is Csenger 4-3 Mándok - Csenger 3-1 (0-1) geri átok megint bejött, három szabadulni védõjétõl, mesteri
csak egy gólon múlott, emellett A mieinket csak dicséret illeti, Az elsõ félidõben a hazai közön- perc alatt két gól, és egy gyõztes- beadását azonban Katona mel-
két döntetlen is van a számlán. A hiszen mi 1996-os születésûekkel ség meglepetésére nekünk akadt nek tûnõ meccs elúszott lérúgta. Változatos volt a
csapatban a zömmel hatodikos állunk ki, míg az ellenfelek több helyzetünk, és aránylag mérkõzés, hiszen ezután gólvo-
fiúk mellett az ötödikesek is 1994/95-ösök. korán Katona P. révén a vezetést V. 4 ….ezt az aranyhalat jól nalunkról mentettek védõink.
szóhoz jutnak. Eredmények: Szó esett már elõzõ számunkban is megszereztük (0-1). (Itt kifogtuk! Lendületbe jött megfiatalított
Tiszabecs -Csenger 0-8, Csenger a leányfociról. A területi érdemes elgondolkodnunk azon, Nagyhalász-Csenger 1-3 (1-0) csapatunk, és már-már kezdtünk
- Nagyecsed 5-1, Nyírkarász- gyõzelem után a megyei dön- hogy hat idegenbeli meccsünkön A tiszabecsi meccs után kény- legalább az egyenlítésben bízni,
Csenger 3-3, Csenger- Nyírmada tõben a Szabó Ferenc edzõ által ötször mi vezettünk elõször)… szerû változások voltak, megkö- mikor szinte lemásolva elõzõ
1-0, Mátészalka-Csenger 0-1, dirigált zömmel nyolcadikos Voltak még ezután is bõven szönve néhány csapattag " játé- góljukat, a 70. percben a ven-
Csenger-Fehérgyarmat 2-3, amazonok az 5. helyet érték el. helyzeteink a kontráinkból, de kát", és most fiatalokat vetettünk dégek egy messzirõl megtûzött
csatárainknak nem jött össze a be, Korpás Andrist, Halászi labdája a hálónkban kötött ki (0-
góllövés. Norbit és Asztalos Gergõt. 2). Innentõl sajnos már nem vol-
A Csengeri Sütõüzem akciója! Szünet után aztán jött a szokásos
rémálom, a rövidzárlat, ahogy
A hazaiak határozottan és
támadólag kezdtek, és már a 20.
tunk egy súlycsoportban, csa-
patunk megroggyant, és a csere-
Ne dobja el a kenyeres zacskót! megkezdtük, a 2. percben már percben megszerezték a vezetést ként beállt Szilágyi sem tudott
rezgett a hálónk (1-1). Innentõl (1-0), de utána is õk nyomtak. csodát tenni.
aztán már akadozott a gépe- Magos Tamás kapusunk egy
zetünk, valósággal megzavarod- tizenegyest is kivédett!! A félidõ V. 18. újabb vereség
tak a játékosok, újítani így végére azonban mi vettük át a Nyírtelek - Csenger 3-1
végképp nem tudtunk. Két pont- kezdeményezést. A második A vereség dacára jól kezdtük a
rúgás aztán megpecsételte sor- félidõre újabb fiatal erõk léptek meccset a tapasztalt és egységes
sunkat, elõször fejesbõl (2-1), pályára, és lassan mi kere- hazaiak ellen. Több veszélyes
majd szabadrúgásból (3-1) kedtünk felül. A 70. perc tájékán helyzetet is ki tudtunk alakítani,
véglegesen felénk kerekedtek a egy kipattanó labdára Korpás sõt Katona Pali egy szabad-
lelkes hazaiak. A vereség érkezett és megszerezte a nagy- rúgásból a vezetést is meg-
Gyûjtsön össze 10 db csengeri vagy 10 db szatmári ellenére azt mondhatni, hogy a csapatban az elsõ gólját a megyei szerezte (0-1). A nagyhalászi eset
1 kg-os szeletelt kenyeres zacskót! mérkõzés összképe alapján nem I-ben, remélhetõleg nem az azonban nem ismétlõdött meg, a
látszott a csapatok közötti utoljára! (1-1) Megzavarodtak a hazaiak a pánik helyett össze-
Hozza el az Ady E. u. 5. sz. vagy a Rákóczi u. 72. helyezéskülönbség. Sajnos rutin- hazaiak, mi támadtunk, és a 82. szedték magukat, és vesze-
sz. alatti boltunkba, és 1 db friss, forró 1 kg-os keny- talanságunk minduntalan kiüt- percben Szilágyi a középpályán delmesen ránkjöttek, kapura
eret adunk érte ajándékba! közik… megszerzett labdával lendületbõl azonban nem voltak kifejezetten
elõretört és a kapust elfektetve veszélyesek. Góljukat is pont-
A szeletelt kenyeret bármelyik csengeri boltban
IV.27. Alsóházi viaskodás vezetést szerzett (1-2). A kinyíló rúgásból érték el (1-1) meg-
vásárolta, a zacskót mi visszacseréljük! Csenger - Tiszabecs 2 - 3 (0-0) hazai csapatnak a 90. percben szokott védelmi hibánknak
10 db kenyeres zacskóért 1 db friss, Az elsõ tíz perc a csengeri Kiss Zoli adta meg a köszönhetõen. Még a második
forró 1 kg-os kenyér ajándékba! csapat támadásaival telt el, kegyelemdöfést, 50 méterrõl félidõ elején is pislákolhatott
sajnos mindenféle gólhelyzet okos gólt szerzett a kifutó kapus némi remény, de az utolsó húsz
nélkül, sõt az elsõ igazi veszély a fölött (1-3). percben elõjöttek csõstõl a hi-
MÛSZAKI-VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET mi kapunknál volt, de megúsz-
tuk. Sajnos innentõl akadozni
Reménykeltõen mutatkoztak be
a fiatalok, sajnos a rutin és a
báink, és egy 11-esbõl gólt kap-
tunk (2-1). Megújulásra már nem
Boros Sándor kezdett játékunk, az ellenfél erõnlét még nincs meg, de ezt a volt esélyünk, és a mérkõzés
Csenger, Rákóczi u. 2/A. Tel.: 44/342-294 mindinkább kihasználta két tétmeccsek poklában lehet csak végefelé egy szögletbõl kialakult
gyors szélsõjét, és erre építették megszerezni helyzetbõl megszületett a vég-
MOTOROS fel egész meccsen a taktikájukat.
Át is vették az irányítást. A félidõ V. 11. Nem ezt érdemeltük
eredmény (3-1).
Mindemellett a csapat nem val-

KASZA közepére eléggé ellaposodott


mindkét csapat részérõl a játék,
Csenger - Nagykálló 2-3 (0-1)
Tíz percig még nem látszott a
lott szégyent, sokáig tudtuk tar-
tani magunkat, ezt még az ellen-

AKCIÓ!
némi izgalmat csak Kiss Zoli 35. tabellabeli különbség a két csap- fél is elismerte.
percben meglõtt labdája okozott. at között, de bizony a 13. perc-
Unalmasan folytatódott a máso- ben már-már vendéggól született,

49.900 Ft
dik félidõ is, két gyengécske, a
Fõszerkesztõ:
kiesés elõl menekülõ csapat Mesterné Juhász Beáta
gyötörte egymást. A vendégek Szerkesztõség címe:
találtak elõször gólt az 53. perc- 4765 Csenger, Ady u. 14.
2 ütemû, 25,4 cm3, ben, egy rosszul sikerült kiöklö- Kiadja: Csenger Város Önkor-
1,1 LE, 0,8 kW zést nyestek be a zavarosból (0- mányzata, Csenger Ady u. 14.
Tartozék: acélkés, damilos fej 1). Nemsokára a kapufánkon Felelõs kiadó: Dr. Simai Zoltán,
(a kép csak illusztráció)
Csenger és a városkörnyék
csattant egy lövés, de a 65. perc- közéleti havilapja Csenger Város jegyzõje
ben válaszként mi lõttünk gólt.
ÁRUVÁSÁRLÁSI HITEL! Szerkeszti: a Szerkesztõ Bizottság ISSN 0866-2576