A Szatmárnémeti Alkotóház (2. oldal) Utóljára szólalt meg a csengõ (3. oldal) Év vége az iskolában (4.

oldal)
CSENGER ÉS A VÁROSKÖRNYÉK KÖZÉLETI HAVILAPJA
XIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2008. június - ÁRA: 130,- Ft

A tartalomból
-

Karate sikerek (5. oldal) Aranyesõ a serdülõknél (6. oldal)

Hol tartanak az önkormányzati pályázatok?
Tájékoztató az elindított és elnyert fejlesztésekrõl
Elindított fejlesztések: 1. Intézményi világítás korszerûsítés 10 éves bérleti konstrukció keretében megtörténik az önkormányzati intézmények EU szabványoknak megfelelõ világítás korszerûsítése, energia racionalizálása. A projekt keretében 34 m Ft-os beruházás valósul meg a nyár folyamán. Elnyert pályázatok: 1. Csenger Városban szennyvízközmû építése (elõkészítési költségek támogatása) Az elõkészítési költségek összege: 90 000 e Ft, melybõl 76 500 e Ft az igényelt támogatás. Az elõkészítési költségek az egyes terület-elõkészítési feladatokra, a különbözõ tervezési feladatokra, a közbeszerzések elõkészítésére és lebonyolítására, a megvalósíthatósági tanulmány és költség - haszon elemzés elkészítésére, pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokra, könyvvizsgálat ellátására, a projekt menedzsment költségeire, továbbá hirdetési, reklám és propaganda költségekre használhatóak fel. A támogatás elnyerésével a Kedvezményezett jogosulttá vált a projekt megvalósítására vonatkozó 2. körös pályázat benyújtására, ahol már a kivitelezési költségek finanszírozására lehet pályázni. Ezen pályázati fordulón részt vevõk már 801-90 %-os eséllyel pályáznak a megvalósítási forrásokra. 2. Kistérségi iskolabusz beszerzése A beszerzési érték bruttó 40 000 e Ft nagyságrendre tehetõ, a pontos összeg a közbeszerzési eljárás eredményeként válik meghatározottá. A beszerzéshez az ÖTM 25 000 e Ft tá-mogatást biztosított. A különbözetet a Csenger Város Önkormányzata - mint sajáterõt biztosítja. Jelenleg a támogatási szerzõdés megkötésének elõkészítése, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítása folyik. 3. Közkincs Program A Mûvelõdési Központ belsõ udvarának átalakítására (félfedett szabadtéri színpad) és kistérségi muzeális-kulturális referens foglalkoztatására nyert a kistérségi társulás által megbízott csengeri önkormányzat 6.000.000,- Ft támogatást. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által elindított program sajáterõ igénye az elnyert összeg 10%-a. A beruházást 2009 májusáig kell megvalósítani. 4. Kistérségi táboroztatási program: 420.000,- Ft támogatás 5. Szenior Sport Program: 300.000,- Ft támogatás 6. Kistérségi Szabadidõsport Program: 1.200 000,- Ft támogatás

Dr. Simai Zoltán "Címzetes Fõjegyzõ" címet kapott
A szakmai elismerést az önkormányzati miniszter adta át
2008. július 1-jén, a Köztisztviselõk Napján dr. Simai Zoltán, Csenger város jegyzõje "Címzetes Fõjegyzõi" kitüntetésben részesült, amit a Duna Palotában rendezett ünnepségen vett át dr. Gyenesei István önkormányzati minisztertõl. Az idén az országból tizenöt, a régióból két jegyzõ kapta meg ezt az oklevelet a "közigazgatás érdekében végzett tartósan kiemelkedõ szakmai tevékenysége elismeréséül". Ahhoz, hogy valaki kiérdemelje a "címzetes" címet, azaz a jegyzõi pálya legmagasabb színtû szakmai elismerését, legalább tíz évet kell ebben a beosztásban eltöltenie a pályán. Nem elég azonban a pályán aktívan ott lenni, hanem a jegyzõnek a rá bízott területet, a közigazgatást példamutató módon kell képviselnie és irányítania. Dr. Simai Zoltán 1990 óta a város jegyzõje. "Szakmai munkájával, teherbírásával jelentõsen hozzájárult az önkormányzati rendszer mûködése alapjainak helyi szintû megteremtéséhez, megvalósításához. Tevékenységét tartósan jó, egyes területeken kiemelkedõ színvonalon látja el, 1997. november 1-jétõl térségi körzetközponti feladatok ellátását is biztosítja. Az illetékességi területen lévõ önkormányzatok és az önkormányzati vezetõk a körzetközponti szakmai szervezõ, vezetõ és irányító tevékenységét folyamatosan elismerik. (…) A Polgármesteri Hivatal tevékenységének irányítása, szervezése során mindig nagy hangsúlyt fektetett a személyi állomány

Csengeri Napok
X. Szatmári Zenei Napok
augusztus 13-19.
Programterv

augusztus 13-26.

képzésére, továbbképzésére. (…) Az irányítása alá tartozó Hivatal tevékenységét törvényesen, megfelelõen, illetõleg jó színvonalon látja el. (…) Folyamatosan részt vállal az önkormányzat fejlesztési, vagy mûködési célú pályázatainak elõkészítésében, lebonyolításában. Ezekbõl kiemelendõ a városközpont intézményhálózatának, köztereinek, a Hivatalnak a megújulása, illetve a társadalmikulturális élethez kapcsolódó fejlesztések végrehajtása, mûködõképességük fenntartása. (…) Az önkormányzati feladatellátás során mindig és következetesen az önkormányzati társulások létrehozását szorgalmazta. (…) A kistérségek létrehozásának aktív, odaadó támogatójaként és jogi munkarészek elõkészítõjeként szerzett érdemeket a 11 települést tömörítõ csengeri kistérség létrejöttében. (…) A köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény alapján dr. Simai Zoltán "kiválóan alkalmas" minõsítését indokoltnak tartottuk." - olvashatjuk a képviselõ-

testület indoklását. Ez a felterjesztés a Szatmári Jegyzõk Szakmai Szövetségének ajánlásával, az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalon keresztül, az illetékes szakmai szervezetek véleményezését követõen került az Önkormányzati Minisztériumba. Az elismerés adományozásáról a Miniszterelnök döntött, így a kistérség jegyzõi közül elsõként dr. Simai Zoltán viselheti a címzetes fõjegyzõi címet.

X. Szatmári Zenei Napok
Augusztus 13-14. Nyilvános próbák Csengerben Augusztus 15. 19.00 Nyitóhangverseny Porcsalmán Augusztus 16. 19.00 Hangverseny Szatmárnémetiben Augusztus 17. 19.00 Hangverseny Szatmárcsekén Augusztus 18. 19.00 Hangverseny Rozsályban Augusztus 19. 19.00 Záróhangverseny Csengerben Augusztus 15. (péntek) 08.00-20.00: Határnyitás Csenger és Óvári között 09.00 Zsigmondi vásár 10.00 Ort Iki Színház (gólyalábas felvonulás, elõadás) 10.40 Amatõrök a színpadon, kézmûves vásár 11.30 "Legszebb virágos porta" és a "Legvirágosabb intézmény" pályázat eredményhirdetése 12.30 Tombolasorsolás Augusztus 15-20. Mûvészeti Alkotótábor a Múzeumban (folytatás a 4. oldalon)

Ballagás 2008

Karate sikerek

A ballagók a szép eredményekért jutalomban részesültek. Itt Gaál Dóra veszi át oklevelét

A karate fehérgyarmati házi versenyének egyik csengeri dobogósa Kaczur Martin, aki 3. helyezett lett. Cikk az 5. oldalon

2

CSENGERI HÍRMONDÓ

2008. június

A Szatmárnémeti Alkotóház bemutatkozása a csengeri Múzeumban
Nívós képzõmûvészeti eseménye lett Csenger városának a június 20-án megnyitott tárlat a Helytörténeti Múzeumban. Már a beharangozása sem akármi volt, hiszen a szatmárnémeti City Rádió szinte egyfolytában ráhangolta hallgatóit - s tudjuk jól, hogy Csengerben is szép számmal vannak hívei ennek a népszerû adónak, no persze a csengeri Városi Televízió képújságján is tudomást szerezhetett róla az érdeklõdõ. Mindebbõl kitûnik, hogy a jó bornak is kell cégér, s hogy mennyi múlik a publicitáson. A kiállítás terve már a tavaly nyár elején is felmerült, mármint az, hogy egykori megyeszékhelyünk képzõmûvészei közös tárlaton mutatkozzanak be. Igaz, hogy már korábban "kóstolónak" volt itt kiállítása Kovács Emilnek, Bakos Károlynak és Podolyák Vilmosnak, de szatmári mûvészeti csoportnak még nem adatott meg ez a lehetõség. A szatmári kiállításuk lebontása után, egy korábbi megállapodás szerint tettük az Alkotóház bemutatkozásának dátumát június 20-ra. Szatmárnémetibõl szépszámú vendégsereg érkezett, többnyire a kiállító mûvészek. Itt kell köszönetet mondani városunk Önkormányzatának, hogy színvonalas megvendégelésükhöz segítséget nyújtott. Annak ellenére, hogy a megnyitó egy sima pénteki délutánra esett a megjelent csengeriek létszámára sem lehetett panasz, úgy tûnik a mûvészet szeretete egyesekben nem csak a szóvirágokban merül ki, vagy nem beszélve azokról, akik állandóan elégedetlenkednek, miszerint ebben a városban nem történik semmi - de amikor meg kellene jelenni, akkor…… De lépjünk ezen túl. A megnyitó beszédet Kovács Emil, a Szatmárnémeti Alkotóház elnöke tartotta. Vázolta a mûvészeti egyesület történetét, eredményeit,

A parlagfûrõl
A parlagfû (Ambrosia elatior) Az I. világháború alatt hoztak át Észak-Amerikából. Hazánk mai területén már a 20-as években megtalálható volt. Ekkor elsõsorban nagy uradalmakban jelent meg, ahonnan az áruszállítási útvonalak mentén szétterjedt kezdetben csak a déli részeken, majd tovább észak felé. Nem sok idõ telt el, megszokta az éghajlatot és mára az egyik legigénytelenebb és legagresszívebb gyomnövényünk. A parlagfû leggyakoribb felszaporodási helye, a megbolygatott talajú elhanyagolt parlagterületek, mint például a nagyberuházások, ipartelepek, utak, lakótelepek, kertek stb. területei. A növény életmódja A parlagfû magról kelõ kétszikû növény. A magvak csírázása március végén kezdõdik hazánkban, április-májusban az összes mennyiség kb. 60%-a kikel, de egészen az õszi fagyokig várható a megjelenése. A növények legintenzívebb növekedése júniusban és július elején van. Július végén kezd el virágozni, és augusztusban szórja legintenzívebben virágporát. A virágpor szél útján akár több 100 km-es távolságokra is képes tömegesen eljutni. A termés érése október közepe táján kezdõdik. Egy közepes növény átlagban 10.000 db magot terem. Rendkívüli állóképességüket jelzi, hogy kedvezõtlen körülmények között is akár 40 évig csírázóképes marad. Miként védekezzünk a parlagfû ellen? A legfontosabb, hogy minden alkalmas eszközzel hosszú ideig kell védekezni, annak érdekében, hogy tartós eredményt érjünk el. A kézi gyomlálás az egyik leghatékonyabb módszer. Ezt csak a virágzás elõtti idõben ajánljuk, mert a nagy tömegû pollennel való találkozás egészségre gyakorolt hatása minden életkorban kedvezõtlen. A kaszálás és a kapálás további környezet- és költség kímélõ védekezési mód. A növényeket a tömeges megjelenésük után, ahol lehet minél elõbb tanácsos megsarabolni, a talajszinten a gyökérnyaki részt elvágva elpusztítani. Ez a legbiztosabb módszer, mivel a növények így nem tudnak újrahajtani. A vegyszeres gyomirtás esetén fontos gondosan megválasztani a gyomirtó szert és ügyelni kell arra is, hogy a minél fiatalabb legyen a

céljait. Mint mondotta, a csengeri bemutatkozásnak az ad különös jelentõséget, hogy ebben az évben ünneplik 30 éves fennállásukat. "..a legnagyobb eredmény talán maga a létezés, a megmaradásunk harminc éven keresztül itt Szatmárban. Itt megmaradni és alkotni, ha cserélõdõ tagsággal is, nem kis dolog. Amit a jelen idõben elmondhatunk; évi négy közös kiállítás és tizenkét egyéni tárlat, valamint egy alkotótábor évente..!" A kiállító mûvészek közül már vannak ismerõseink is, így Kovács Emil, akinek képeit már háromszor láthattuk, illetve Bakos Károly és Podolyák Vilmos festõk is szerepeltek mûveikkel önállóan tárlatban korábban. A mostani közös, együttes bemutatkozás különös zamatát éppen a sokféleség adta, a más és más technikai megoldások, témák, megközelítési módok és az alkotók egyéniségébõl adódó látásmódbeli különbözõségek. A változatosságot fokozta, hogy nemcsak festményeket hoztak, hanem Hiripi Zsuzsanna kerámiákkal, Fóris József pedig faszobrokkal tette sokoldalúvá a tárlatot. Mint már említettem változatos témájú és technikai képeket vonultatott fel az Alkotóház. Székely Tünde impresszionista jellegû tájképek-

kel és csendéletekkel mutatkozott be, Ciobotaru Tamara ugyanezen témákat lírai ecsetkezeléssel fogalmazta meg. Tillinger István ígéretes grafikai vénával rendelkezik, amit lavírozott tusrajza bizonyít. Gergely Csaba igen hangulatos, a nagybányai festõiskolát idézõ posztimpesszionista csendéletekkel szerepel. Tenc Aurél, az Avasság festõje, melyet a két kiállított képe mutat, Lakatos Miklóstól is bensõséges hangulatú, technikailag frappánsan megoldott tájképeket látunk. Kiss Ilona csendéleteinek pasztelles, visszafogott színvilága bizonyítja a festõ a világhoz való viszonyát. Probszt Erzsébet markáns grafikai munkákat hozott a tárlatra. Baráth Csaba életteli zsánerképei egyedi színfoltját képezi a tehetséges szatmári mûvészcsapatnak. Mindent összevetve az utóbbi évek egyik legszínvonalasabb kiállítását láthatjuk július közepéig. Remélem, hagyománnyá válik, hogy minden év nyarán számot adnak munkájukról, itt Csengerben, s a kulturális kapcsolatok ne csak az üres frázisokban merüljenek ki. A Helytörténeti Múzeum ezt vállalja fel az ilyen, s hasonló kiállítások megrendezésével. A képek megvásárolhatók !! Fábián László

Parlagfûmentesítés

Múzeumi hírek
• Június 1-tõl június 17-ig Dorogi Béla csengeri amatõr festõ képeit nézhették meg az érdeklõdõk a Múzeum galériatermében. • Székely József (Kolozsvári u.) egy zsebórát és egy koros mobiltelefont adományozott, ami pár év múlva már a technikatörténeti anyagot gazdagítja.

gyomirtóval kezelendõ növény. Legcélszerûbb a vegyszerrel történõ gyommentesítést akkor végezni, amikor a gyomnövények zöme már kikelt, és már elegendõ levélfelületük van a szerek felvételéhez. A védekezéseket legkésõbb a parlagfû 10 cm-es állapotáig el kell végezni. Amennyiben kellõ ismeret hiányában nem tudunk növényvédõ szert választani a Növény- és Talajvédelmi Szolgálatok, szívesen segítenek a szaktanácsadásban. Az allergia - a parlagfû veszélye Az allergia a negyedik legfontosabb nemfertõzõ betegséggé vált világszerte az érintettek aránya az iparosodott fogyasztói társadalomban eléri a 30%-ot. A parlagfû gyakran okoz az arra érzékeny személyeknél szénanáthát. A betegség a mindennapi életvitelünket jelentõsen befolyásolja. Csökkenti a teljesítõképességet a munkában és tanulásban egyaránt. Alvászavarhoz és a fenti panaszokon keresztül kimerültséghez vezet. Tünetei a közönséges meghûléshez hasonlóak: hirtelen jelentkezõ, vízszerû orrfolyás láz nélkül, tüsszögésekkel, amik jelentkezhetnek rohamszerûen is és kísérheti szemés torokviszketés is. Az egyik leggyakoribb kiváltója a virágzó növények szabad szemmel nem látható virágpora. A parlagfû allergiás keresztreakciót ad a következõkkel: dinnye, uborka, cukkini, banán, gesztenye, paradicsom, kerti saláta. Az allergiás tüneteket úgy szüntethetjük meg, ha kiküszöböljük életterünkbõl az allergént. Ez szénanátha esetén szinte lehetetlen, de számos apró praktikával a pollennel való "találkozást" mérsékelhetjük, ha tudatosan csökkentjük az allergénnel való érintkezést.

Tunning találkozó

Csenger Város Önkormányzata és az ÁNTSZ Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi Intézete 2008. június 24-én parlagfû-mentesítési napot tartott a környezettudatos magatartás elõsegítésére és a lakosság szemléletformálása érdekében. A gyommentesítést a vasútállomásnál, valamint a Köztemetõ

területén és környékén végezték. Jelentõs számban vettek részt a mentesítésen civil szervezetek tagjai (Ifjúsági és Szamosmenti Környezetvédelmi Egyesület) a Polgármesteri Hivatal és a Csenger Térségi Kht. dolgozói. A rendezvényt Dr. Bajnay Benõ városi tisztifõorvos nyitotta meg, hangsúlyozta az idõben történõ parlagfûirtás jelentõségét.

• Gaál Richárd 6. osztályos tanuló egy, a harmincas évekbõl származó román katonai térképet adott, mely a Máramaros környékét ábrázolja. • Szabó Csaba (Jókai-u) a közelmúlt évek határõr egyenruhájával lepett meg

Autócsodák és fanatikus tulajdonosai találkozhattak ismételten a IV Tuning Fesztiválon. Drift show, street fighter, és erotikus autómosás szórakoztatta a város-

ba látogató fiatalokat. Az East Side Tuning Team egyesület köszönetet mond Csenger Város Önkormányzatának és támogatóinak a segítségért.

2008. június

CSENGERI HÍRMONDÓ

3

Lezárult egy év: eredmények és sikerek az általános iskolában
Június 14-én utoljára szólalt meg a csengõ az általános iskolában. A ballagó nyolcadikosok ezen a napon vettek búcsút az alma matertõl. De nemcsak az emlékezés töltötte ki az ünneplés óráit, hanem a jutalmazás is. A kimagasló szaktárgyi, mûvészeti és sporttevékenységet nyújtó diákok különbözõ elismerésben részesültek. Kitûnõ tanulók 2008-ban: Apáti Gergely 8.a, Boldizsár Szabina 8.a, Gaál Dóra 8.a, Gaál Viktor 8.a, Juhos Annamária 8.a, Nagy Márk 8.a, Puskás Ádám 8.a, Szabó Ferenc 8.a, Tarczali Dóra 8.a, Tõsér Edina 8.a, Koncz Anna 8.c Lendvai Alexandra 8.d és Szûcs Zsanett 8.d. osztályos tanuló. Tanulmányi versenyek: Nagy Márk 8.a - Mozaik kiadó tanulmányi versenyen történelem országos 5. hely Német nyelvi versenyen országos 12. hely Felkészítõ tanár: Nagy Katalin Gaál Dóra 8.a - Dr. Árokszállási Zoltán Országos Biológia-verseny országos döntõ 1. hely a legjobb szóbeli feleletéért elnyerte a DODÓ madár díjat - Hermann Ottó Országos Biológia verseny megyei döntõ 4. hely Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Nagy Márk 8.a - Többet ésszel országos levelezõ versenyen német és történelem tantárgyakból országos 1.hely Felkészítõ tanár: Nagy Katalin Boldizsár Szabina 8.a - Hermann Ottó Országos Biológia verseny megyei döntõ 12. hely Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Koncz Anna 8.c Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny megyei 6.hely Felkészítõ tanár: Varjasiné Szõke Julianna Nagy Márk 8.a Bendegúz anyanyelvi verseny megyei 12.hely Felkészítõ tanár: Nagy Katalin Kiemelkedõ sporttevékenységért jutalomban részesült: Gaál Viktor 8.a. Diákolimpia mezei futóverseny megyei döntõ csapat 5.hely, 4X1000m-es váltófutás megyei 6.hely Megyei duatlon fesztivál 2.hely Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Tuba Fanni 8.a - Fekvenyomás koncertjén való részvétel Felkészítõ tanár: Jeles Antalné Négy éven át végzett kiemelkedõ énekkari munkájáért a következõ tanulók vették át a jutalmukat: Adorján Márk 8.b, Boldizsár Szabina 8.a, Ecsedi Dorina 8.a Gaál Dóra 8.a, Juhos Annamária 8.a, Katona Fanni 8.a, Póti Klaudia Evelin 8.a, Szabó Bettina 8.b, Tarczali Dóra 8.a, Tõsér Edina 8.a, Tuba Fanni 8.a, Veréb József 8.a Felkészítõ tanár: Vinczéné Szilágyi Melinda diákolimpia országos döntõ egyéni 2. hely, csapat 1. hely Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Hajdu Gergõ 8.a - Fekvenyomás diákolimpia országos döntõ Egyéni 10. hely, csapat 4. hely Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Ecsedi Dorina 8.a - Fekvenyomás országos döntõ Egyéni 4. hely, csapat 1. hely Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Barcsay Balázs 8.b - Diákolimpia mezei futóverseny megyei döntõ csapat 5.hely - Megyei duatlon fesztivál 1. hely - 4X1000 méteres váltófutás megyei 6.hely Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Mester László 8.c - Erõállóképességi Országos Bajnokság csapat 2.hely - Fekvenyomás országos döntõ csapat 4. hely Megyei serdülõ labdarúgó bajnokság 1.hely Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Felkészítõ tanár: Szilágyi Sándor Székely Dávid 8.c -Diákolimpia mezei futóverseny megyei döntõ csapat 5.hely - Megyei duatlon fesztivál egyéni 4. hely - 4X1000 méteres váltófutás megyei 6.hely Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Páskuly Zsolt 8.c osztályos tanuló - Diákolimpia mezei futóverseny megyei döntõ csapat 5.hely - 4X1000 méteres váltófutás megyei 6.hely Megyei serdülõ labdarúgó bajnokság 1.hely Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Felkészítõ tanár: Szilágyi Sándor Csata Balázs 8.d Nemzetközi atlétika pályabajnokság (Románia) 800m-es síkfutás 1.hely Erõállóképességi országos bajnokság egyéni 4.hely, csapat 2.hely - 4X1000 méteres váltófutás megyei 6.hely Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Csata Tibor 8.d. Erõállóképességi országos bajnokság csapat 2.hely Fekvenyomó országos bajnokság csapat 4.hely Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Székács József 8.d. Erõállóképességi országos bajnokság csapat 2.hely Fekvenyomó országos bajnokság csapat 4.hely, egyéni 3.hely Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Macsuka László 8.d. Erõállóképességi országos bajnokság csapat 2.hely Fekvenyomó országos bajnokság csapat 4.hely, egyéni 1.hely Elnyerte a Magyar Köztársaság Bajnoka címet Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Varga Zsolt 8.b Megyei serdülõ labdarúgó bajnokság 1.hely Felkészítõ tanár: Szilágyi Sándor Nagy Márk 8.a. Sakk Diákolimpia városkörzeti egyéni 1.hely Csapat megyei 3.hely Felkészítõ tanár: Varjasi Sándor Lány labdarúgó csapatunk megyei 5. helyezést ért el. Tagjai: Ecsedi Dorina 8.a, Gaál Dóra 8.a, Katona Fanni 8.a, Póti Klaudia Evelin 8.a, Szedlacsek Evelin 8.c, Varga Lilla 8.c Felkészítõ tanár: Szabó Ferenc Veréb József 8.a. VII. Vass Lajos népzenei verseny regionális döntõ arany fokozat Magyar kórusok és zenekarok szövetsége 14. országos népzenei térségi szintû minõsítõn kiváló fokozat és különdíj NÍVÓ díj megyei verseny különdíjas Százszorszép díj megyei arany oklevél Fiatal mûvészek októberi gálaSikeres nyelvvizsgát tettek: Gaál Dóra Angol alapfokú szóbeli nyelvvizsga megszerzéséért Felkészítõ tanár: Popovics Erzsébet Boldizsár Szabina Angol alapfokú szóbeli nyelvvizsga megszerzéséért Felkészítõ tanár: Halász Hajnalka Hajdu Gergõ Angol alapfokú szóbeli nyelvvizsga megszerzéséért Felkészítõ tanár: Popovics Erzsébet Puskás Ádám Angol alapfokú szóbeli nyelvvizsga megszerzéséért Felkészítõ tanár: Popovics Erzsébet Zámba Viktor Angol alapfokú szóbeli nyelvvizsga megszerzéséért Felkészítõ tanár: Popovics Erzsébet Juhos Annamária Német alapfokú szóbeli nyelvvizsga megszerzéséért Felkészítõ tanár: Nagy Katalin Nagy Márk Német alapfokú szóbeli nyelvvizsga megszerzéséért Felkészítõ tanár: Nagy Katalin Szabó Erika Német alapfokú szóbeli nyelvvizsga megszerzéséért Felkészítõ tanár: Nagy Katalin Koncz Anna Német alap és középfokú szóbeli nyelvvizsga megszerzéséért Felkészítõ tanár: Nagy Katalin Szabó Ferenc Német alap és középfokú szóbeli nyelvvizsga megszerzéséért Felkészítõ tanár: Bájluk-Bráz Emese Tarczali Dóra Német alap és középfokú szóbeli nyelvvizsga megszerzéséért Felkészítõ tanár: Bájluk-Bráz Emese Közösségi munkáért jutalomkönyvet kapott: Póti Evelin 8.a, Adorján Márk 8.b, Kulcsár Boglárka 8.c, Komáromi Adrienn 8.d Az iskola a 2007/2008-es tanévben is "Jó tanuló, jó sportoló" címet adományozott azoknak a végzõs diákoknak, akik jó tanulmányi eredményük mellett kiváló sportteljesítményt nyújtottak: Boldizsár Szabina 8.a, Gaál Viktor 8.a, Tuba Fanni 8.a, Mester László 8.c A nevelõtestület 2006-tól a végzõs diákoknak DISZPOLGÁRI CÍM-et is adományozott: Ezt a címet a nyolc éven át kitûnõ tanulmányi eredménnyel rendelkezõ diákok kapták: Gaál Dóra 8.a, Juhos Annamária 8.a, Nagy Márk 8.a, Szabó Ferenc 8.a, Tarczali Dóra 8.a, Tõsér Edina 8.a A Karitász Hármas Határon Alapítvány lehetõséget nyújt "Petõfi Díj" adományozására. Ezt a díjat az a tanuló kapja, akinek kiváló tanulmányi eredménye van, kimagasló közösségi munkát végez, és hozzájárul a kultúra, a mûvészet és a hagyományápolás megteremtéséhez. Ezt a díjat: Koncz Anna 8.c osztályos tanuló kapta. A díjat Bartha Gyula esperes úr, az alapítvány alapító képviselõje adta át. Szintén "Petõfi Díj"-at kapott az a pedagógus, aki kimagasló és lelkiismeretes oktató-nevelõ munkájával hozzájárult a felnövekvõ nemzedék szellemi tudásának gyarapításához. A díjat ebben a tanévben Dr. Bokor Gyuláné tanárnõ érdemelte ki. A "Közösség az iskoláért, iskola a közösségért" alapítvány idén elõször adományozott díjat egy diák és egy pedagógus részére: Pinkóczi Júlia 7.a. és Nagy Katalin tanárnõnek ítélték oda. A "Csenger Gyermekeiért" Alapítvány adományozta oda idén is az "Év diákja" címet. A tanulmányi eredményeiért és az iskolában végzett közösségi tevékenységéért Nagy Márk 8.a tanuló kapta. Az "Iskola legjobb tanulója cím"-et Tarczali Dóra 8.a osztályos tanulónak ítélte meg. A "Diákként Csengerért" címet Gaál Dóra 8.a osztályos tanulónak ítélték oda.

A Street Dance School táncgálája
A Street Dance School tánciskola második alkalommal szervezett gálát. Nagy Mária és Nagy Alexandra által összeállított két órás mûsort a mûvelõdési központban tekinthette meg a Nagyérdemû. Kicsik és nagyok több stílusban (társastánc különbözõ formái, hip-hop, stb.), csoportosan és szólóban mutatták be az elmúlt évben tanultakat. Elmondható, hogy a 2008-as év sikerekkel volt kikövezve. Az Országos Amatõr Táncverseny 1. díját hozták haza a nagylányok, akik közül a gálán Magos Melitta, Mosolygó Dóra, Kimák Gréta és Tóbiás Bernadett lépett fel. A kicsik a Táncvarázs c. versenyen 2. helyezést, az Országos Modern Tánc versenyen 4. helyezést értek el: Borbély Viktória, Budai Viktória, Õry Adrienn, Lakatos Petra, Bilkai Evelin, Tejfel Réka, Kiss Eszter, Marczali Orsolya, Kosztik Viktória, Varga Dóra és Juhász Kornélia. Aztán a jazz alapú hip-hop is eredményt hozott: az Országos Amatõr Ifjúsági Versenyen 3.-ok lettek Czine Enikõ, Czine Andrea, Juhos Rita, Lakatos Gréta és Farkas Odett. A "Kacsamesék" címû produkcióval Mosolygó Dóra és Czine Andrea páros kategóriában megyei elsõk lettek. Egyéniben Tóbiás Bernadett hip-hop kategóriában Egerben 4. helyen végzett. Ezzel bejutott az országos bajnokságra, ahol szépen szerepelt. A díjas táncok mellett sok mást is látott a közönség. Mindenki kedvence volt a Hair, de a legnagyobb sikert a legújabb koreográfia, a Macskák musical feldolgozása aratta. A tánciskola ezúton mond köszönetet támogatóinak: az önkormányzatnak, az ÁMK-nak és a magánszemélyeknek.

4

CSENGERI HÍRMONDÓ

2008. június

Csengeri Napok
Augusztus 17. Egész napos egyházi program 10.00 Ünnepi istentisztelet. Igét hírdet fõtiszteletû dr. Bölcskei Gusztáv a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke 10.40 Dr. Marjovszki Tibor a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetsége professzora elõadása 11.00 Mobil Biblia kiállítás, Szenczi Molnár Albert szobrának felszentelése 15.00 Tündérkert program gyerekeknek a templomkertben 19.00 Kálvintér zenekar 20.00 DR. VALTER BLUES TÁRSASÁGA blues koncert Augusztus 19. 19.00 A X. Szatmári Zenei Napok jubileumi ünnepsége és zárókoncertje. Helye: Református templom, Csenger. Díszvendég: dr. Seszták Oszkár, a Sz-Sz-B Megyei Közgyûlés Elnöke Augusztus 20. Állami ünnep Sakk- Asztalitenisz Játék Nap 14.00 (tervezett idõpont) Városi ünnepség Ünnepi köszöntõt mond: Bajnai Gordon, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszter Az új kenyér szentelése A szentelést végzi: Lengyel József, római katolikus lelkipásztor Ünnepi mûsort ad: az általános iskola és a gimnázium tanulói Kulturális mûsor: István a király - Elõadják: az általános iskolások Magyar Continental Singers - egyházi rock Retro Boys - retro party Fact and Fiction - rockbanda Simon Band 19.00 Lovas-íjász bemutató 20.00 Élõ koncert: 22.00 Tûzijáték

Év vége az általános iskolában
A június 19-én megtartott évzáró ünnepséggel kezdetét vette a nyári szünet. Van mit kipihenni, mert nagyon szép eredményeket értek el a csengeri diákok a különbözõ versenyeken. bizonyítják ügyességüket, rátermettségüket. Sportteljesítmények: Az elmúlt tanév végén a 94/95-ös korosztály futballcsapata országos döntõben játszott, ahol a Diákolimpia 1. helyezettjei, tehát országos bajnokok lettek. A Diákolimpia döntõjében játszott csapat tagjai: Csorvási Tamás, Gaál Krisztián Tóth Tamás, Ecsedi András, Zsiga Zsolt, Boros Dávid. Õk már nem az iskola tanulói. Jutalomkönyvet kaptak a megmaradt csapatjátékosok: Osváth Sándor 6.d, Barcsay Márk 7.a, Varjasi Sándor 7.a, Sustyák Dávid 7.a, Póti Martin 7.a, Kazamér Tibor 7.a, Karasi Bence 7.a, Erdõs Márk 6.d. A tanulók jutalomkiránduláson vettek részt. Felkészítõ tanár: Moldvay János, aki az iskolavezetés elismerõ oklevelét vette át. Juhász Leila 4. a osztályos tanuló: Triatlon megyei döntõ 3.hely. Triatlon országos döntõ 10.hely. Aquatlon megyei döntõ 3.hely. Fedettpályás atlétika pályabajnokság 2.hely. Megyei duatlon fesztivál 1.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Busák Alex 4. a osztályos tanuló: Triatlon megyei döntõ 4.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Adorján Márk 4. a osztályos tanuló: Fedettpályás atlétika pályabajnokság 1.hely. Aquatlon megyei döntõ 1.hely. Megyei duatlon fesztivál 1.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Beczõ Nóra Csengerújfalu 4. osztályos tanuló: Fedettpályás atlétikai pályabajnokság 50 m-es síkfutás 1.hely, 150 m-es síkfutás 2.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Juhász Balázs 5. a osztályos tanuló: Triatlon megyei döntõ 1.hely. Triatlon országos 15.hely. Aquatlon megyei 1.hely. Nemzetközi atlétika pályabajnokság 3.hely. Fedettpályás atlétikai pályabajnokság 3.hely. Megyei mezei futóverseny csapat 1.hely, egyéni 2.hely. Megyei duatlon fesztivál 1.hely. Regionális atlétikai pályabajnokság 3.hely. Duatlon sportágban elnyerte a megye legjobb férfi versenyzõje címet. Duatlon sportágban a megye legjobb férfi utánpótlás csapata cím. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Szabó Zsófia 5. a osztályos tanuló: Fedettpályás atlétika pályabajnokság 3.hely Megyei duatlon fesztivál 3.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Székely Gergõ 5. a osztályos tanuló: Nemzetközi atlétika pályabajnokság 4.hely. Duatlon sportágban a megye legjobb férfi utánpótlás csapata cím. Fedettpályás atlétika pályabajnokság 2.hely. Megyei mezei futóverseny csapat 1.hely. Megyei duatlon fesztivál 2.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Páskuly Gergõ 5. a osztályos tanuló: Duatlon sportágban a megye legjobb férfi utánpótlás csapata cím. Megyei mezei futóverseny csapat 1.hely. Megyei duatlon fesztivál 3.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Szabó Kitti 5. a osztályos tanuló: Megyei duatlon fesztivál 2.hely. Regionális atlétika pályabajnokság 4.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Apáti Renáta, Ópris Fanni, Cséke Fruzsina, Koroknay Eliza, Boros Adrienn 5. a osztályos tanulók: Szertorna megyei döntõ csapat 4.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Pesti Enikõ 5. a osztályos tanuló: Fedettpályás atlétika pályabajnokság 5.hely Szertorna megyei döntõ csapat 4.hely. Mezei megyei futóverseny csapat 1.hely Országos mezei futóverseny csapat 5.hely. Megyei duatlon fesztivál 2.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Paládi Bernadett 5. a osztályos tanuló: Fedettpályás atlétika pályabajnokság 4. hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Korponay Krisztián 5. a osztályos tanuló: Megyei mezei futóverseny csapat 1.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Juhász Fruzsina 5. b osztályos tanuló: Lány labdarúgás megyei döntõ 5.hely. Felkészítõ tanár: Szabó Ferenc Gaál Izabella 6. a osztályos tanuló: Nemzetközi atlétika pályabajnokság 4.hely Megyei mezei futóverseny csapat 1.hely. Országos mezei futóverseny csapat 5.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Osváth Sándor 6. d osztályos tanuló: Megyei mezei futóverseny csapat 1.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Papp Alexandra 6. d osztályos tanuló: Lány labdarúgás megyei döntõ 5.hely. Felkészítõ tanár: Szabó Ferenc Nagy Brigitta, Szabó Barbara 6. d osztályos tanulók: Országos fekvenyomó verseny csapat 1.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Osváth Krisztina 6. d osztályos tanuló: Nemzetközi atlétika pályabajnokság 1.hely. Fedettpályás atlétika pályabajnokság 3.hely. Megyei mezei futóverseny csapat 1.hely. Országos mezei futóverseny csapat 5.hely. Regionális atlétika pályabajnokság 4.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Márián Vivien 6. e osztályos tanuló: Fekvenyomó országos bajnokság csapat 1.hely, egyéni 3.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Beczõ Alexandra 6. e osztályos tanuló: Megyei mezei futóverseny csapat 1.hely Országos mezei futóverseny csapat 5.hely. Megyei duatlon fesztivál 1.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Varjasi Sándor 7. a osztályos tanuló: Erõállóképességi országos bajnokság csapat 2.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Tejfel Bettina 7. a osztályos tanuló: Fekvenyomó országos bajnokság csapat 1.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Zámba Zsanett 7. a osztályos tanuló: Fekvenyomó országos bajnokság csapat 1.hely, egyéni 2.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Porkoláb Vivien 7. a, Váradi Terézia, Nagy Barbara 7. d osztályos tanulók: Lány labdarúgás megyei döntõ 5.hely. Felkészítõ tanár: Szabó Ferenc Szabó Bence 7. b, Ecsedi Norbert, Gaál Roland, Juhász Balázs 5. b osztályos tanuló: Sakk diákolimpia csapat megyei 3.hely. Felkészítõ tanár: Varjasi Sándor Juhász Leila 4. a, Gaál Evelin, Szabó Gréta 5. b osztályos tanuló: Sakk Diákolimpia csapat megyei 2.hely. Felkészítõ tanár: Varjasi Sándor Tanulmányi versenyek: Végh Anasztázia 2. b osztályos tanuló: Megyei versmondó verseny 3. hely. Felkészítõ tanár: Pappné Cserepes Gyöngyi Zrínyi Ilona megyei matematika csapatversenyen 4.helyezést értek el a következõ tanulók: Zeller Márió 4.a, Busák Alex 4. a, Juhász Leila 4. a, Plébán Viktória 4. a osztályos tanulók. Felkészítõ tanár: Kazamér Tiborné Zeller Márió 4. a osztályos tanuló: Móra Ferenc megyei matematika verseny 4.hely. Felkészítõ tanár: Kazamér Tiborné Vígh Enikõ 7. b osztályos tanuló: Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny megyei 4.hely. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Zeller Márió 4. a osztályos tanuló: Megyei angol verseny 3.hely. Felkészítõ tanár: Popovics Erzsébet Juhász Balázs 5. a osztályos tanuló: TIT megyei történelem verseny 2.hely megyei kistörténész verseny 2.hely. Felkészítõ tanár: Osváth Ferencné Karácsony Klaudia 6. e osztályos tanuló: TIT megyei történelem verseny 3.hely. Felkészítõ tanár: Osváth Ferencné Kis Kinga 6. e osztályos tanuló: TIT megyei történelem verseny 3.hely. Felkészítõ tanár: Osváth Ferencné Póti Martin 7. a osztályos tanuló: TIT megyei történelem verseny 4.hely. Felkészítõ tanár: Osváth Ferencné Boros Bernadett 7. a osztályos tanuló: NÍVÓ díj megyei verseny arany fokozat Gyöngyvirág díj ezüst fokozat. Felkészítõ tanár: Jeles Antalné A Magyar Köztársaság Jó tanuló - jó sportoló kitüntetését kapta: Juhász Balázs 5. a osztályos tanuló. A 2007/2008 -as tanévben a folyamatos, átlagon felüli nevelõ-oktató munkájáért, szaktárgyi, kulturális és sportversenyekre történõ felkészítésért az iskolavezetés elismerõ oklevelét kapta: Barcsay Istvánné, Erdõsné Papp Judit, Halászné Mursa Katalin, Magos Lászlóné, Osváth Ferencné, Pappné Cserepes Gyöngyi, Papp Veronika, Tóth István, Vinczéné Szilágyi Melinda

REPUBLIC

Augusztus 21-26. Amatõr Filmes Alkotótábor A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szamos Túra 2008

Idén negyedik alkalommal szervezett a Szent Flórián Önkéntes Tûzoltó és Vízimentõ Egyesület vízitúrát a Szamoson a Csenger-Gergelyiugornya szakaszon. A 48 km-es távolságot ki motorcsónakkal, ki kenuval, vagy kajakkal tette meg. A csapat a meleg és a hosszabb táv miatt többször is pihenõt tartott. A kikötéseknél alkalom nyílt az ismerkedésre, pihenésre, és a

bátrabbak meg is mártóztak a kellemes hõmérsékletû folyóvízben. Ugornyán meleg vacsora és tábortûz várta a túrázókat. A szervezõk (Bokor László, Gönczi József, Vadász Gábor, túravezetõ Farkas Miklós) és a 73 résztvevõ, akik között szép számban voltak más megyékbõl is, ezzel a nappal szeretnék népszerûsíteni a Szamost és a folyó természeti környezetét.

2008. június

CSENGERI HÍRMONDÓ

5

Halálkanyar
Valószínû az illetékesek megvárják, míg tragédia, vagyis halálos baleset történik a híd utáni csengeri leágazásnál. Mindenki ismeri ezt a problémát, hogy milyen veszélyes, kockázatos itt lekanyarodni városunk felé, tudnánk szépszámmal példákat, eseteket említeni az itt történt karambolokról, melyek szinte havonta ismétlõdnek. Ugyanis az idegenek - és azok járnak többnyire ezen a fõúton - nem is gondolják, hogy itt egy lekanyarodó út van. Ugyan mibõl is gondolnák? Nincs egy normális, erre halványan is utaló tábla sem. Így aztán hiába is villog az index (a kanyarodási szándékot egyértelmûen jelezve) õrült tempóval megelõzik, azaz belerohannak a vétlen, s már félig lefordulóban lévõ autóba. Mi lenne a megoldás? A legjobb és legbiztonságosabb egy lekanyarodósáv lenne. De addig is míg ez megvalósul, legalább egy alárendelt, becsatlakozó útvonalat jelzõ tábla elkelne, nem is beszélve egy tisztességes CSENGER-tábláról, és egy, az úttestre felfestett , kanyarodást jelzõ nyílról. Amíg ez a leágazás nincs megoldva, addig várhatjuk az újabb karambolokat. Meddig ??!! Várhatjuk ??!! Fábián László

Karate sikerek
A Csengeri Sen-sei Karate Egyesület Esze János és Orosz Attila vezetésével mûködik. A csapat tagjai az általános iskola tornatermében edzenek heti két alkalommal. Esze János 2. Danos karatemester jelenleg tizenöt helyi "harcossal" dolgozik. A karatén belül õk a shitoryu "stílust" képviselik, ami egyrészt a fegyveres harcmûvészetre oktat, másrészt rengeteg formagyakorlatot használ, ami az ügyességre, gyorsaságra és a szellemi készenlétre épít. Kerüli a durvaságot, és az embert a test és lélek tökéletes uralmára tanítja meg. Ezen alapelvek szellemében került 2008. május 24-én megrendezésre a magyar MITSUYAKAI Karate Szövetség (a japán mesterrõl) kapta nevét a nemzetközi szervezet is) házi versenye Fehérgyarmaton, ahol négy klub közel ötven fõvel mérte össze tudását Karate, Kobu-Do, Kumite versenyszámokban. A rendezvényt Sensei Orosz Attila 4. Dan-os mester irányította. Ezen a versenyen a csengeri gyerekek különbözõ korcsoportokban szép számban indultak, és jó eredményeket értek el. Haklik Andrea: Karate, Kobu-Do, Kumite kategóriákban 1. helyezés. Papp Rihárd küzdelemben 2. helyezést ért el. Birtalan Zsolt: Kata: 3. hely Kaczúr Martin: Kata: 3. hely. A karate edzések idõpontja: Kedd és péntek, 18.00. Az edzések a nyári szünetben elmaradnak. Kezdés szeptemberben. Helye: Kisiskola tornaterem Edzõ: Esze János: 06 70 20 44682

SPORT • SPORT • SPORT Mirõl árulkodnak a számok…
Az õszi szezonhoz képest idegenben jobban szerepeltünk (õszi gólarányunk 4-33 volt!), de itthon rosszabbul alakultak a dolgok, mindössze egyetlen egyszer (Fehérgyarmat) tudtunk gyõzni, így a hazai gólarányunk is negatívba ment át. Valahogyan több volt ebben a csapatban, mint amit az eredményesség jelez, de a kritikus percekben nem, volt egy vezéregyéniség, aki gyõzelembe hajtsa a társait. Túl korán kaptuk a gólokat, és csak futhattunk az eredmény után. Sok-sok ilyen apróság miatt kellett többnyire vesztesként levonulni a pályáról.. Azt is lehet mondani, hogy a Itthon idegenben összesen - gyõzelem 1 1 2 - döntetlen 1 1 - vereség 6 6 12 itthon rúgott gól: 14 kapott gól: 23 idegenben rúgott gól: 12 kapott gól: 26 összesen 26 49 A bajnokság végeredménye: 1 Kemecse SE 30 23 5 2 86:21 2 Tiszalök VSE 30 21 4 5 65:32 3 Tiszakanyár KSE 30 16 12 2 53:20 4 Nyírtelek SE 30 15 5 10 64:49 5 Mándok KSE 30 13 9 8 47:35 6 Tiszavasvári SE 30 12 6 12 53:47 7 Nyírbátor FC 30 11 7 12 63:55 8 Nyírkarász KSE 30 11 4 15 40:58 9 Kótaj SE 30 10 7 13 51:55 10 Nagyhalász SE 30 10 7 13 41:55 11 Újfehértó SE 30 11 3 16 46:67 12 Nagykálló VSE 30 9 7 14 43:55 13 Záhonyi VSC 30 7 12 11 44:45 14 Tiszabecs LC 30 8 7 15 50:68 15 Fehérgyarmati FC 30 8 3 19 45:78 16 Csenger SEIBEL FC 30 4 4 22 44:95 tavaszi idény jó részét már csak a tisztes helytállás miatt játszottuk le. Ha az egész 2007/2008-as bajnokságot nézzük, a 3. fordulóban még a 11. helyen álltunk, de mindinkább egyre lejjebb csúsztunk, és október elejére már bebetonozódtunk az utolsó helyre -amit aztán egy évig tartottuk. Nagyon sokáig viszont csak egykét pont volt a leszakadásunk, az olló csak tavasszal kezdett vészesen nyílni. Március közepére már kilátástalanná vált a helyzetünk, áprilisban már több mint 10 pont volt a hátrányunk az elõttünk lévõtõl…

Elballagtak az ovisok is

Elbúcsúztak társaiktól és a pedagógusoktól az ovisok, majd a 6-ost átlépve végleg elhagyták az óvodát. Készülnek az iskolába.

Az egészség nem minden,de a minden egészség nélkül semmi
Új sorozatunk az egészséges életvitelhez ad elméleti és gyakorlati tanácsokat. SAV-BÁZIS HÁZTARTÁS 1.rész Hogy fittnek, vidámnak és egészségesnek érezzük magunkat, döntõ mértékben függ a kiegyensúlyozott sav-bázis háztartástól A sav-bázis egyensúly életmódbeli,étkezési és folyadék fogyasztási szokásainkon múlik. Nézzük a természeti népeket,akik fõként zöldségekbõl álló szétválasztó étrend alapján étkeznek! Az anyagcserezavarokból eredõ megbetegedések számukra idegenek. Ezzel szemben az ipari országok egészségi állapota megdöbbentõ! Milyen a mai rohanó világban az étkezési szokás? Nagyon sok ember túl gyorsan eszik, sok édeset, zsírosat, sok szénhidrátot, fehérjét és mindezt együtt. Folyadékfogyasztási szokásaink sem jobbak. Túl kevés hasznos folyadékot iszunk,inkább hevített és édesített üdítõket, gyümölcsleveket. Nagyon kevesen ismerik a gyümölcsfogyasztás helyes elvét. Ennek lényege, hogy gyümölcsöt csak éhgyomorra, vagy étkezés után 2-3 órával szabad csak fogyasztani. Ha valaki hagyományos fehérje, szénhidrát fogyasztás után eszik gyümölcsöt, hasonló hatást ér el, mintha alkoholt fogyasztana. Az ételek nem megfelelõ társításával megterheljük az emésztõrendszert és az étel erjedésnek indul. Ennek során a felszabaduló savak eljutnak a vérbe és a testnedvekbe. Ez az elsavasodás fáradtsághoz, fejfájáshoz, idegességhez, emésztõszervi panaszokhoz vezethet. Fontos az étkezési és folyadékfogyasztási szokások megváltoztatása! Legyen a táplálék 70%-a lúgképzõ, 30%-a savképzõ! Melyek a lúgképzõk? Minden gyümölcs, zöldség, saláta, zöldfûszer, burgonya, fokhagyma. Melyek a savképzõk? Hús, fehérje, sajt, száraz hüvelyesek, finomított cukor, finomliszt, minden keményített zsiradék, konzerv, diétás, light termék, minden hevített, édesített gyümölcslé, babkávé, fekete tea. Sz. Gabriella

Egészséges életmód

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek Csenger • Tóth Zoltán (an.: Szatmári Anett), • Ötvös István (an.: Ötvös Andrea), • Végh Dániel József (an.: Plébán Judit), • Juhász Gábor (an.: Bakó Judit) Pátyod • Daróczi Péter Bence (an.: Gaál Ibolya) Eltávoztak közülünk Csenger • Gaál Albert (1947), • Gereben Sámuelné (sz.: Balogh Matild, 1951), • Veller Miklós (1931), • Szénás Dániel (1938), • Császár Gyuláné (sz.: Vizi Mária, 1946), • Mezei Sándorné (Gyarmati Rozália, 1921), Szamosangyalos • Bodnár Mihályné (sz.: Mester Gabriella, 1947)

65 33 33 15 12 6 8 -18 -4 -14 -21 -12 -1 -18 -33 -51

74 67 60 50 48 42 40 37 37 37 36 34 33 31 27 16

Hajrá Szamosbecs!
Már az is nagy dolog egy 400 lelkes kis faluban, hogy mûködtetni tud egy focicsapatot. Hát még ha ez a csapat jó teljesítménnyel megnyeri a bajnokságot, és magasabb osztályba lép. Ez történt Szamosbecs esetében, akik a fehérgyarmati járáskörzeti IV. osztályú bajnokságot megnyerték, és jövõre már a III. osztályban folytatják.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton köszönöm meg támogatóimnak, hogy a 2008. május 30. és június 1-je között megrendezett Országos Sakk Diákolimpián a megyét képviselhettem a VI. korcsoportos lányok között. A csengeri Ady Endre Gimnázium diákjaként indultam, és minden energiámat arra fordítottam, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsam. Köszönetemet fejezem ki felkészítõ tanáromnak Varjasi Sándornak és Varjasiné Szõke Juliannának, akik mindvégig mellettem álltak. Dr. Nóta József képviselõnek és Apáti György polgármesternek, hogy segítettek eljutni a versenyre. Ezen túl köszönetet mondok Juhász Jánosnak, a Szamos Kft. Igazgatójának, aki anyagi támogatást nyújtott a Fehérgyarmati Sakk Egyesületnek, aminek két éve a versenyzõje vagyok. Nagy megtiszteltetés ért, amikor a verseny után a Caritas a Hármas Határon Alapítvány kitüntetett tagja lettem. Tisztelettel és köszönettel: Mihók Mónika

Helyreigazítás
A mûvelõdési központ tavaszi versmondó versenyérõl készült fotóriportban elgépeltük a 3. osztályosok gyõztesének nevét: HAJDU Márta csengeri tanuló. Ezúton kérünk elnézést. A szerk.

MOZIMÛSOR
2008. július 24.

Fordítsuk vissza a szervezet elsavasodását! Az oxigéndús, magnetizált lúgos víz beszerezhetõ 60 Ft/l áron! Sejtszintû állapotfelmérés, allergiavizsgálat

Szex és New York
Amerikai vígjáték Belépõdíj: 500 Ft

BIOREZONANCIÁVAL!

Érdeklõdni:06-44/341-019, Nívó Üzletház

6

CSENGERI HÍRMONDÓ

2008. június

…most búcsúzunk és elmegyünk…….
…akárcsak a ballagó osztályok így júniustájban, az eddig a megyei I. osztályban szereplõ futballcsapatunk is elénekelhetné ezt a nótát. Sajnos csak egy évig tudtunk létezni a megye élvonalában, az õszi kudarcok után a tavaszi menetelés is hasonlóan, gyatrára sikeredett, és szinte egy hónapja már, hogy a kiesésünk ténnyé formálódott. Õsztõl tehát irány a megyei II. osztály. Reméljük az edzõ(k) és a vezetõség elemzése feltárja majd az ide vezetõ okokat… V. 25. oldott kéveként.. Újfehértó- Csenger 4-0 (1-0 ) (a mérkõzésrõl Szilágyi Sándor edzõ számol be) Ezzel a meccsel kezdõdött el igazából a vesszõfutásunk a bajnokság záróakkordjaként. Hitehagyottan, mindenféle belsõ késztetés nélkül léptünk pályára az elég gyengécske ellenfél otthonában, akik szerény képességeik ellenére így is leléptek bennünket Az elsõ félidõ elsõ felében helyzet nem alakult ki egyik oldalon sem, összevissza pattogott a labda. A 30. perc körül azonban egy kapitális védelmi hibát követõen 11-eshez jutottak a hazaiak. Magos Tamás még ki tudta védeni bravúrral, sajnos a kipattanóra védelmünk késõn eszmélt, nem úgy a hazaiak (1-0). Szünet után aztán ki tudja milyen okból oldott kéveként teljesen széthullott a csapatunk, a futballpályán elkövethetõ összes lehetséges hibát eljátszottuk. Nem tudtunk kétszer egymás után passzolni, védelmünk megbénult, egymás hegyén-hátán szaladgáltunk. Persze, hogy az ellenfél tetszés szerint alakíthatta ki helyzeteit. A 65. perc körül egy jól eltalált szabadrúgásból elért gól után (2-0) megkezdõdött a gólgyártás (3-0, 4-0), sõt a meccs utolsó részében gyors kontráikból még félelmetesebb lehetett volna a gólok száma….. VI.1 …azért csak egy jó meccs volt.. Csenger - Tiszavasvári 3-4 (2-2) Mi kezdtünk jobban, már az elsõ tíz percben két gólhelyzetünk is volt, Orosz Fecó mintaszerû beadásait azonban csatáraink sorra elpuskázták. Egyáltalán nem játszottunk rosszul, a fiatalok igyekeztek bizonyítani. A nagyobb rutin viszont a tiszapartiaknál volt, és a 18. percben egy szöglet utáni csúsztatott fejessel megszerezték a vezetést (0-1). Nem vesztettük el a fonalat, továbbra is jól játszottunk, a 21. percben Szilágyi elõl a kapus csak kifutva tudott menteni. A 28. percben aztán sikerült az egyenlítés, Katona lövését még hárította a kapus, de Orosz már csakcsak bekotorta a labdát (1-1) De nem sokáig örülhettünk, mert percekkel késõbb egy kontrából újfent az ellenfél vezetett (1-2). Ezután is izgalmas, fordulatos mérkõzést láthattunk, sõt a 34. percben Katona egy szép labdával meglódulva megint egyenlített (2-2). Hol itt, hol ott alakultak ki helyzetek, s még a szünet elõtt közvetlenül Sajó szép beadását a befutó csatáraink nem tudták eltalálni. Az ilyenek aztán megbosszulják ám magukat. Fordulás után megismétlõdött az iménti helyzet, három támadónk nézett el az 55. percben egy beadást, és ahogy az törvényszerûen bekövetkezik, nemsokára egy gyors kontrából védelmünk hibáját kihasználva a vasváriak vették át a vezetést (2-3), amit a 70. percben tovább növeltek. Egy szabadrúgás átszállt a védõkön, és az üresen lévõ szélsõ szinte az alapvonalról nyugodtan a hosszúba fejelt (2-4). Mostmár egyre inkább kiütköztek hibáink, átadásaink pontatlanok voltak, hiányzott a tervszerûség a csapatból. Mindemellett nem adtuk fel, és a 78. percben még szépíteni tudtunk. Szilágyi lövését még mentette a kapufa, de az érkezõ Katona bepofozta a labdát ( 34). Az egyenlítés lehetõsége feldobta a fiúkat, három gólveszélyes támadás következett, de az eredmény már nem változott. Nem játszottunk rosszul, helyenként szép és ötletes támadásokat is láthattunk csapatunktól. Sajnos a pontrúgásoknál mindig életveszélyben vagyunk. VI. 8. Túlzott a gólarány Tiszakanyár - Csenger 6-2 (2-1) Szilágyi Sándor edzõ értékel: Szokás szerint idegenben jobban kezdünk, az ezüstérmes otthonában több veszélyes támadást is vezettünk, sõt Katona a 15. percben a vezetést is megszerezte (0-1), nem tartott örömünk sokáig, mert rá 2 percre az évszázad lesgólját kaptuk (11), még a hazaiak is meglepõdtek, mikor a játékvezetõ középre mutatott. Hiába, Szabolcsban már csak így szólnak a bírói füttyök… Természetesen megzavarodott ettõl a csapatunk, és pár percen belül védelmi hibából elkerülhetõ gólt kaptunk (2-1) Félideig még talpra tudtunk állni, semmi jel nem mutatott a késõbbi összeomlásra. Szünet után még egyenlíthettünk is volna, de az üres kapuba is be kell találni…viszont ennek a kontrájából máris a mi hálónkban pihent meg a labda (31). Innen már nem volt semmiféle remény, mindent feladva statisztáltunk a pályán. Itt már csak egy csapat játszott. A vége elõtt nem sokkal még Boros Karcsi pályafutását megkoronázva egy szabadrúgásból kipattanó labdát a hálóba kotort (6-2). A mérkõzés hajrájában több fiatal is lehetõséget kapott egész évi teljesítményének elismeréseként. A játék képe alapján ez a gólarány kissé túlzottnak tûnt.. VI. 15. fájdalmas búcsú az elsõ osztálytól Csenger - Nyírbátor 2-8 (1-4 ) Még szinte alig kezdõdött meg a meccs, s a szétugró sorfal jóvoltából már a hálónkban is volt a labda (0-1). A 7. percben egy támadó vidáman átcselezte magát védelmünkön, és 0-2-re változott az eredmény. A 14. percben a kapu elõtt Szilágyi adta át önzetlenül Katonának a labdát, aki a kapusba lõtte. Ha lettek volna is reményeink, húsz perc múlva tisztázódtak az erõviszonyok, az ellenfél minden téren felénk nõtt, ezt az újabb góljuk is jelezte (0-3). Ezt a tényt egy szöglet utáni kapásgól támasztotta alá (0-4). De még csak a félidõ közepén tartottunk, és a vendégek majdhogycsak egy kiadósabb edzést tartottak. Szünet elõtt még tudtunk szépíteni Katona góljával, (1-4), de sejthettük, hogy ennek zakó lesz a vége. Szünet után 10 perccel egy szép beadást Katona ugyancsak szépen bólintott, de legszebben a kapus pöckölte ki finoman az elvetélt labdát. Még a szerencse is elpártolt tõlünk. Innentõl aztán már a bátoriaké volt a pálya, tetszés szerint lõtték góljaikat (1-5, 1-6, 1-7). Védelmünk átjáróház lett, és a 70. percben már 8-1 volt az eredmény. Ennyi góllal még ezen a pályán nem alázták meg Csengert. Már nem is vették egyáltalán komolyan a dolgot, így a csereként beállt fiatal Szabó Robi megzavarta védõjét és a meglepõdött kapust, valahogyan Katona elé keveredett a labda, õ pedig belõtte utolsó gólunkat a megyei I-ben (2-8).

Ismételtek azok az aranyos serdülõk

Tavaly júniusban nagy volt az öröm a serdülõknél a bajnokság megnyerése okán, ezt az érzést idén újra átélhették, mikor ismét õk emelhették mag(o)sra a kupát. Gyógyír ez a tény most a csengeri foci sanyarú napjaiban…. A részletekrõl Magos Tamás edzõ beszél: -A felnõttekéhez hasonlóan mi is bajnoki rendszerben játszunk, de ez több megyebeli csoportból tevõdik össze. A mi csoportunk hét csapatból állt, ezt nyertük meg Nyírbátor és Nyírkarász elõtt, és jutottunk tovább a kótaji megyei elõdöntõbe, ahol Kótaj ( 2-1 ) és Újfehértó ( 3-2 ) legyõzésével a nyírbátori megyei döntõhöz érkezett csapatunk megint. Itt a nyíregyházi Kölyök SC csapatát két vállra fektetve ismét bajnokok lettünk. A döntõben még vezetett az ellenfél, de helyzeteink inkább nekünk voltak, háromszor is a

gólvonalról mentettek. Szünetben alaposan feltüzelték magukat a fiuk, Szabó Robi egyenlített, majd Zámbó A. tíz perccel a lefújás elõtt egy bõdületes szabadrúgás gólt ragasztott a hálóba, ami eldöntötte - a döntõt. Elõször is köszönetet kell mondanom Boros Károlynak, a tavalyi sikeredzõnek, aki az õszi szezonban vezényelte a csapatot. Gratulálok a fiúknak, és megérdemlik, hogy felsoroljuk a nevüket: Virág Gergõ kapus (Pátyod), Szabó Róbert és Kertész József (Tyukod) , Zámbó Attila, Halász Norbert, Osváth Dávid, Csernyi Richárd, Korpás András, Páskuly Zsolt, Páskuly János, Mursa Tibor, Varga Zsolt, Balogh Sándor, Péter Gábor, Bencze Ákos (Gacsály). Sajnos ez a csapat ezzel megszûnik, mert ebben a korosztályban utánpótlás még nincs.

Barátságos mérkõzés a kánikulában
Június 22-én a szomszédos Óvári csapata ellen játszottunk barátságos mérkõzést. Rapos Jóska gárdája megnyerte az ottani megyei bajnokságot, de a Nagykárolytól elszenvedett vereségével az osztályozón alulmaradt, és nem lett 3. osztályú. Csenger - Óvári 1 -6

Diáksport
Az ország legjobbjai közé jutottak ebben az évben is Papp Szilárd triatlonista (futás, bicikli, úszás) tanítványai, akik június 21-én Budapesten, a Margitszigeten öregbítették városunk hírét. A II. korcsoportban Adorján Márk (4. oszt.) országos 2. helyezett, azaz ezüstérmes lett, ugyanebben a korosztályban Juhász Leila 7. helyezést ért el, míg Busák Alex a 23. helyet csípte el. A III. korcsoportban Juhász Balázs (5. oszt.) éppencsak lecsúszott a dobogóról a 4. helyet szerezve meg, Osváth Krisztina (5. oszt.) a 16. helyen végzett. Az eredményekhez nyomatékosítva hozzá kell tenni, hogy ennek a sportágnak egyik összetevõje az úszás. Sajnos városunk nem rendelkezik uszodával, így aztán mindig emiatt lesz gyengébb a szereplésünk.

IFI eredmények
Újfehértó - Csenger 3-0 Csenger - Tiszavasvári 3-4 Tiszakanyár - Csenger 2-2 Csenger - Nyírbátor 2-4 Ificsapatunk - bár még hivatalos statisztika nem jelent meg - az eredményei szerint a 9. helyen végzett.

MÛSZAKI-VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET
Csenger, Rákóczi u. 2/A. Tel.: 44/342-294
Boros Sándor

49.990 Ft

ÁRUVÁSÁRLÁSI HITEL!

Csenger és a városkörnyék közéleti havilapja Szerkeszti: a Szerkesztõ Bizottság

Fõszerkesztõ: Mesterné Juhász Beáta Szerkesztõség címe: 4765 Csenger, Ady u. 14. Kiadja: Csenger Város Önkormányzata, Csenger Ady u. 14. Felelõs kiadó: Dr. Simai Zoltán, Csenger Város jegyzõje ISSN 0866-2576

Related Interests