You are on page 1of 6

A tartalomból

A Szatmárnémeti Alkotóház
(2. oldal)
-
Utóljára szólalt meg a csengõ
(3. oldal)
-
Év vége az iskolában
(4. oldal)
-
Karate sikerek
CSENGER ÉS A VÁROSKÖRNYÉK (5. oldal)
KÖZÉLETI HAVILAPJA -
XIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Aranyesõ a serdülõknél
2008. június - ÁRA: 130,- Ft (6. oldal)
Hol tartanak az önkormányzati pályázatok? Dr. Simai Zoltán "Címzetes Fõjegyzõ" címet kapott
Tájékoztató az elindított és elnyert fejlesztésekrõl A szakmai elismerést az önkormányzati miniszter adta át
Elindított fejlesztések: részt vevõk már 801-90 %-os
1. Intézményi világítás korszerû- eséllyel pályáznak a megvaló- 2008. július 1-jén, a Köztiszt-
sítés sítási forrásokra. viselõk Napján dr. Simai Zoltán,
10 éves bérleti konstrukció 2. Kistérségi iskolabusz beszer- Csenger város jegyzõje "Címze-
keretében megtörténik az önkor- zése tes Fõjegyzõi" kitüntetésben
mányzati intézmények EU szab- A beszerzési érték bruttó 40 000 e részesült, amit a Duna Palotá-
ványoknak megfelelõ világítás Ft nagyságrendre tehetõ, a pontos ban rendezett ünnepségen vett át
korszerûsítése, energia racionali- összeg a közbeszerzési eljárás dr. Gyenesei István önkor-
zálása. A projekt keretében 34 m eredményeként válik meghatáro- mányzati minisztertõl.
Ft-os beruházás valósul meg a zottá. A beszerzéshez az ÖTM 25 Az idén az országból tizenöt, a
nyár folyamán. 000 e Ft tá-mogatást biztosított. A régióból két jegyzõ kapta meg ezt
Elnyert pályázatok: különbözetet a Csenger Város az oklevelet a "közigazgatás
1. Csenger Városban szennyvíz- Önkormányzata - mint sajáterõt - érdekében végzett tartósan
közmû építése (elõkészítési költ- biztosítja. Jelenleg a támogatási kiemelkedõ szakmai tevékeny-
ségek támogatása) szerzõdés megkötésének elõké- sége elismeréséül".
Az elõkészítési költségek szítése, valamint a közbeszerzési Ahhoz, hogy valaki kiérdemelje a képzésére, továbbképzésére. (…)
összege: 90 000 e Ft, melybõl 76 eljárás lebonyolítása folyik. "címzetes" címet, azaz a jegyzõi Az irányítása alá tartozó Hivatal
500 e Ft az igényelt támogatás. 3. Közkincs Program pálya legmagasabb színtû szak- tevékenységét törvényesen, meg-
Az elõkészítési költségek az A Mûvelõdési Központ belsõ mai elismerését, legalább tíz évet felelõen, illetõleg jó színvonalon
egyes terület-elõkészítési felada- udvarának átalakítására (félfedett kell ebben a beosztásban eltölte- látja el. (…)
tokra, a különbözõ tervezési szabadtéri színpad) és kistérségi nie a pályán. Nem elég azonban a Folyamatosan részt vállal az
feladatokra, a közbeszerzések muzeális-kulturális referens fog- pályán aktívan ott lenni, hanem a önkormányzat fejlesztési, vagy
elõkészítésére és lebonyolítására, lalkoztatására nyert a kistérségi jegyzõnek a rá bízott területet, a mûködési célú pályázatainak
a megvalósíthatósági tanulmány társulás által megbízott csengeri közigazgatást példamutató mó- elõkészítésében, lebonyolítá-
és költség - haszon elemzés önkormányzat 6.000.000,- Ft don kell képviselnie és irányíta- sában. Ezekbõl kiemelendõ a
elkészítésére, pénzügyi taná- támogatást. Az Oktatási és Kul- nia. Dr. Simai Zoltán 1990 óta a városközpont intézményhálózatá-
csadási szolgáltatásokra, könyv- turális Minisztérium által elindí- város jegyzõje. "Szakmai mun- nak, köztereinek, a Hivatalnak a
vizsgálat ellátására, a projekt tott program sajáterõ igénye az kájával, teherbírásával jelentõsen megújulása, illetve a társadalmi-
menedzsment költségeire, továb- elnyert összeg 10%-a. A beru- hozzájárult az önkormányzati kulturális élethez kapcsolódó
bá hirdetési, reklám és propagan- házást 2009 májusáig kell meg- rendszer mûködése alapjainak fejlesztések végrehajtása, mûkö-
da költségekre használhatóak fel. valósítani. helyi szintû megteremtéséhez, dõképességük fenntartása. (…)
A támogatás elnyerésével a 4. Kistérségi táboroztatási prog- megvalósításához. Tevékenységét Az önkormányzati feladatellátás
Kedvezményezett jogosulttá vált ram: 420.000,- Ft támogatás tartósan jó, egyes területeken során mindig és következetesen
a projekt megvalósítására vonat- 5. Szenior Sport Program: kiemelkedõ színvonalon látja el, az önkormányzati társulások testület indoklását. Ez a felter-
kozó 2. körös pályázat benyújtá- 300.000,- Ft támogatás 1997. november 1-jétõl térségi létrehozását szorgalmazta. (…) jesztés a Szatmári Jegyzõk
sára, ahol már a kivitelezési költ- 6. Kistérségi Szabadidõsport körzetközponti feladatok ellátását A kistérségek létrehozásának Szakmai Szövetségének ajánlásá-
ségek finanszírozására lehet pá- Program: 1.200 000,- Ft támo- is biztosítja. Az illetékességi aktív, odaadó támogatójaként és val, az Észak-alföldi Regionális
lyázni. Ezen pályázati fordulón gatás területen lévõ önkormányzatok és jogi munkarészek elõkészítõ- Közigazgatási Hivatalon keresz-
az önkormányzati vezetõk a jeként szerzett érdemeket a 11 tül, az illetékes szakmai szerve-

Csengeri Napok körzetközponti szakmai szervezõ,


vezetõ és irányító tevékenységét
folyamatosan elismerik. (…)
települést tömörítõ csengeri
kistérség létrejöttében. (…)
zetek véleményezését követõen
került az Önkormányzati Minisz-
tériumba. Az elismerés adomá-
augusztus 13-26. A Polgármesteri Hivatal tevé-
A köztisztviselõk jogállásáról
nyozásáról a Miniszterelnök dön-
X. Szatmári Zenei Napok kenységének irányítása, szerve-
szóló törvény alapján dr. Simai
Zoltán "kiválóan alkalmas" tött, így a kistérség jegyzõi közül
elsõként dr. Simai Zoltán visel-
zése során mindig nagy hangsúlyt
augusztus 13-19. fektetett a személyi állomány
minõsítését indokoltnak tartot-
heti a címzetes fõjegyzõi címet.
tuk." - olvashatjuk a képviselõ-
Programterv
X. Szatmári Zenei Napok Ballagás 2008 Karate sikerek
Augusztus 13-14. Nyilvános próbák Csengerben
Augusztus 15. 19.00 Nyitóhangverseny Porcsalmán
Augusztus 16. 19.00 Hangverseny Szatmárnémetiben
Augusztus 17. 19.00 Hangverseny Szatmárcsekén
Augusztus 18. 19.00 Hangverseny Rozsályban
Augusztus 19. 19.00 Záróhangverseny Csengerben
Augusztus 15. (péntek)
08.00-20.00: Határnyitás Csenger és Óvári között
09.00 Zsigmondi vásár
10.00 Ort Iki Színház (gólyalábas felvonulás, elõadás)
10.40 Amatõrök a színpadon, kézmûves vásár
11.30 "Legszebb virágos porta" és a "Legvirágosabb intézmény"
pályázat eredményhirdetése
12.30 Tombolasorsolás A ballagók a szép eredményekért
Augusztus 15-20. Mûvészeti Alkotótábor a Múzeumban jutalomban részesültek. Itt Gaál A karate fehérgyarmati házi versenyének egyik csengeri dobogósa
(folytatás a 4. oldalon) Dóra veszi át oklevelét Kaczur Martin, aki 3. helyezett lett. Cikk az 5. oldalon
2 CSENGERI HÍRMONDÓ 2008. június

A Szatmárnémeti Alkotóház bemutatkozása A parlagfûrõl


a csengeri Múzeumban A parlagfû (Ambrosia elatior)
Az I. világháború alatt hoztak át
Nívós képzõmûvészeti eseménye Észak-Amerikából. Hazánk mai
lett Csenger városának a június területén már a 20-as években
20-án megnyitott tárlat a Hely- megtalálható volt. Ekkor elsõsor-
történeti Múzeumban. Már a ban nagy uradalmakban jelent
meg, ahonnan az áruszállítási
beharangozása sem akármi volt, útvonalak mentén szétterjedt
hiszen a szatmárnémeti City Rá- kezdetben csak a déli részeken,
dió szinte egyfolytában ráhang- majd tovább észak felé. Nem sok
olta hallgatóit - s tudjuk jól, hogy idõ telt el, megszokta az éghajlatot
Csengerben is szép számmal és mára az egyik legigénytelenebb
vannak hívei ennek a népszerû és legagresszívebb gyomnö-
adónak, no persze a csengeri vényünk.
Városi Televízió képújságján is A parlagfû leggyakoribb felsza-
porodási helye, a megbolygatott gyomirtóval kezelendõ növény.
tudomást szerezhetett róla az Legcélszerûbb a vegyszerrel tör-
talajú elhanyagolt parlagterületek,
érdeklõdõ. Mindebbõl kitûnik, mint például a nagyberuházások, ténõ gyommentesítést akkor
hogy a jó bornak is kell cégér, s ipartelepek, utak, lakótelepek, végezni, amikor a gyomnövények
hogy mennyi múlik a publicitá- kertek stb. területei. zöme már kikelt, és már elegendõ
son. A növény életmódja levélfelületük van a szerek
A kiállítás terve már a tavaly nyár céljait. Mint mondotta, a csengeri kel és csendéletekkel mutatkozott A parlagfû magról kelõ kétszikû felvételéhez. A védekezéseket leg-
elején is felmerült, mármint az, bemutatkozásnak az ad különös be, Ciobotaru Tamara ugyanezen növény. A magvak csírázása már- késõbb a parlagfû 10 cm-es álla-
jelentõséget, hogy ebben az témákat lírai ecsetkezeléssel cius végén kezdõdik hazánkban, potáig el kell végezni.
hogy egykori megyeszékhelyünk
évben ünneplik 30 éves fennállá- fogalmazta meg. Tillinger István április-májusban az összes mennyi- Amennyiben kellõ ismeret hiá-
képzõmûvészei közös tárlaton nyában nem tudunk növényvédõ
sukat. "..a legnagyobb eredmény ígéretes grafikai vénával ren- ség kb. 60%-a kikel, de egészen az
mutatkozzanak be. Igaz, hogy õszi fagyokig várható a megje- szert választani a Növény- és
már korábban "kóstolónak" volt talán maga a létezés, a meg- delkezik, amit lavírozott tusrajza
lenése. A növények leginten- Talajvédelmi Szolgálatok, szíve-
itt kiállítása Kovács Emilnek, maradásunk harminc éven bizonyít. Gergely Csaba igen sen segítenek a szaktanácsadás-
zívebb növekedése júniusban és
Bakos Károlynak és Podolyák keresztül itt Szatmárban. Itt meg- hangulatos, a nagybányai fes- július elején van. Július végén ban.
Vilmosnak, de szatmári mûvé- maradni és alkotni, ha cserélõdõ tõiskolát idézõ posztimpesszion- kezd el virágozni, és augusztusban Az allergia - a parlagfû veszélye
szeti csoportnak még nem adatott tagsággal is, nem kis dolog. Amit ista csendéletekkel szerepel. Tenc szórja legintenzívebben virág- Az allergia a negyedik legfon-
a jelen idõben elmondhatunk; évi Aurél, az Avasság festõje, melyet porát. A virágpor szél útján akár tosabb nemfertõzõ betegséggé vált
meg ez a lehetõség. A szatmári
négy közös kiállítás és tizenkét a két kiállított képe mutat, több 100 km-es távolságokra is világszerte az érintettek aránya az
kiállításuk lebontása után, egy iparosodott fogyasztói társadalom-
egyéni tárlat, valamint egy Lakatos Miklóstól is bensõséges képes tömegesen eljutni.
korábbi megállapodás szerint tet- ban eléri a 30%-ot.
alkotótábor évente..!" hangulatú, technikailag frappán- A termés érése október közepe
tük az Alkotóház bemutatkozásá- táján kezdõdik. Egy közepes A parlagfû gyakran okoz az arra
nak dátumát június 20-ra. A kiállító mûvészek közül már san megoldott tájképeket látunk. érzékeny személyeknél széna-
növény átlagban 10.000 db magot
Szatmárnémetibõl szépszámú vannak ismerõseink is, így Kiss Ilona csendéleteinek náthát. A betegség a mindennapi
terem. Rendkívüli állóképessé-
vendégsereg érkezett, többnyire a Kovács Emil, akinek képeit már pasztelles, visszafogott színvilága güket jelzi, hogy kedvezõtlen életvitelünket jelentõsen befolyá-
kiállító mûvészek. Itt kell háromszor láthattuk, illetve bizonyítja a festõ a világhoz való körülmények között is akár 40 solja. Csökkenti a teljesítõ-
köszönetet mondani városunk Bakos Károly és Podolyák Vilmos viszonyát. Probszt Erzsébet mar- évig csírázóképes marad. képességet a munkában és tanulás-
festõk is szerepeltek mûveikkel káns grafikai munkákat hozott a Miként védekezzünk a parlagfû ban egyaránt. Alvászavarhoz és a
Önkormányzatának, hogy szín-
önállóan tárlatban korábban. A tárlatra. Baráth Csaba életteli ellen? fenti panaszokon keresztül ki-
vonalas megvendégelésükhöz merültséghez vezet. Tünetei a
mostani közös, együttes bemu- zsánerképei egyedi színfoltját A legfontosabb, hogy minden
segítséget nyújtott. Annak alkalmas eszközzel hosszú ideig közönséges meghûléshez hason-
ellenére, hogy a megnyitó egy tatkozás különös zamatát éppen a képezi a tehetséges szatmári mû- lóak: hirtelen jelentkezõ, vízszerû
kell védekezni, annak érdekében,
sima pénteki délutánra esett a sokféleség adta, a más és más vészcsapatnak. Mindent össze- orrfolyás láz nélkül, tüsszö-
hogy tartós eredményt érjünk el. A
megjelent csengeriek létszámára technikai megoldások, témák, vetve az utóbbi évek egyik leg- kézi gyomlálás az egyik gésekkel, amik jelentkezhetnek
sem lehetett panasz, úgy tûnik a megközelítési módok és az színvonalasabb kiállítását láthat- leghatékonyabb módszer. Ezt csak rohamszerûen is és kísérheti szem-
mûvészet szeretete egyesekben alkotók egyéniségébõl adódó juk július közepéig. Remélem, a virágzás elõtti idõben ajánljuk, és torokviszketés is. Az egyik leg-
látásmódbeli különbözõségek. A hagyománnyá válik, hogy minden mert a nagy tömegû pollennel való gyakoribb kiváltója a virágzó
nem csak a szóvirágokban merül
változatosságot fokozta, hogy év nyarán számot adnak mun- találkozás egészségre gyakorolt növények szabad szemmel nem
ki, vagy nem beszélve azokról, látható virágpora. A parlagfû
nemcsak festményeket hoztak, kájukról, itt Csengerben, s a kul- hatása minden életkorban ked-
akik állandóan elégedetlenked- allergiás keresztreakciót ad a
hanem Hiripi Zsuzsanna turális kapcsolatok ne csak az vezõtlen. A kaszálás és a kapálás
nek, miszerint ebben a városban további környezet- és költség következõkkel: dinnye, uborka,
nem történik semmi - de amikor kerámiákkal, Fóris József pedig üres frázisokban merüljenek ki. A cukkini, banán, gesztenye, para-
kímélõ védekezési mód. A
meg kellene jelenni, akkor…… faszobrokkal tette sokoldalúvá a Helytörténeti Múzeum ezt vál- dicsom, kerti saláta.
növényeket a tömeges megje-
De lépjünk ezen túl. A megnyitó tárlatot. Mint már említettem vál- lalja fel az ilyen, s hasonló kiál- lenésük után, ahol lehet minél Az allergiás tüneteket úgy szünte-
beszédet Kovács Emil, a tozatos témájú és technikai lítások megrendezésével. elõbb tanácsos megsarabolni, a thetjük meg, ha kiküszöböljük
Szatmárnémeti Alkotóház elnöke képeket vonultatott fel az A képek megvásárolhatók !! talajszinten a gyökérnyaki részt életterünkbõl az allergént. Ez szé-
Alkotóház. Székely Tünde elvágva elpusztítani. Ez a legbiz- nanátha esetén szinte lehetetlen,
tartotta. Vázolta a mûvészeti de számos apró praktikával a pol-
impresszionista jellegû tájképek- Fábián László tosabb módszer, mivel a növények
egyesület történetét, eredményeit, lennel való "találkozást" mérsé-
így nem tudnak újrahajtani. A
vegyszeres gyomirtás esetén kelhetjük, ha tudatosan csökken-
Parlagfûmentesítés Múzeumi hírek fontos gondosan megválasztani a tjük az allergénnel való érint-
kezést.
gyomirtó szert és ügyelni kell arra
• Június 1-tõl június 17-ig is, hogy a minél fiatalabb legyen a
Dorogi Béla csengeri amatõr
festõ képeit nézhették meg az Tunning találkozó
érdeklõdõk a Múzeum galéria-
termében.

• Székely József (Kolozsvári


u.) egy zsebórát és egy koros
mobiltelefont adományozott,
ami pár év múlva már a tech-
nikatörténeti anyagot gazda-
gítja.
Csenger Város Önkormányzata területén és környékén végezték.
és az ÁNTSZ Mátészalkai, Jelentõs számban vettek részt a • Gaál Richárd 6. osztályos
Csengeri, Fehérgyarmati, Nyír- mentesítésen civil szervezetek tanuló egy, a harmincas évek-
bátori Kistérségi Intézete 2008. tagjai (Ifjúsági és Szamosmenti bõl származó román katonai
június 24-én parlagfû-mente- Környezetvédelmi Egyesület) a
térképet adott, mely a Má-
sítési napot tartott a kör- Polgármesteri Hivatal és a
nyezettudatos magatartás elõ- Csenger Térségi Kht. dolgozói.
ramaros környékét ábrázolja.
Autócsodák és fanatikus tulaj- ba látogató fiatalokat. Az East
segítésére és a lakosság szem- A rendezvényt Dr. Bajnay Benõ donosai találkozhattak ismételten Side Tuning Team egyesület
léletformálása érdekében. városi tisztifõorvos nyitotta meg, • Szabó Csaba (Jókai-u) a
a IV Tuning Fesztiválon. Drift köszönetet mond Csenger Város
A gyommentesítést a vasútál- hangsúlyozta az idõben történõ közelmúlt évek határõr egyen-
show, street fighter, és erotikus Önkormányzatának és támogatói-
lomásnál, valamint a Köztemetõ parlagfûirtás jelentõségét. ruhájával lepett meg autómosás szórakoztatta a város- nak a segítségért.
2008. június CSENGERI HÍRMONDÓ 3

Lezárult egy év: eredmények és sikerek az általános iskolában


Június 14-én utoljára szólalt koncertjén való részvétel Az iskola a 2007/2008-es tan-
meg a csengõ az általános isko- Felkészítõ tanár: Jeles Antalné évben is "Jó tanuló, jó sportoló"
lában. A ballagó nyolcadikosok Négy éven át végzett kiemel- címet adományozott azoknak a
ezen a napon vettek búcsút az kedõ énekkari munkájáért a végzõs diákoknak, akik jó tanul-
alma matertõl. De nemcsak az következõ tanulók vették át a mányi eredményük mellett kiváló
emlékezés töltötte ki az ünnep- jutalmukat: sportteljesítményt nyújtottak:
lés óráit, hanem a jutalmazás is. Adorján Márk 8.b, Boldizsár Boldizsár Szabina 8.a, Gaál
A kimagasló szaktárgyi, mûvé- Szabina 8.a, Ecsedi Dorina 8.a Viktor 8.a, Tuba Fanni 8.a,
szeti és sporttevékenységet Gaál Dóra 8.a, Juhos Anna-
Mester László 8.c
nyújtó diákok különbözõ elis- mária 8.a, Katona Fanni 8.a,
merésben részesültek. Póti Klaudia Evelin 8.a, Szabó
Bettina 8.b, Tarczali Dóra 8.a, A nevelõtestület 2006-tól a
Kitûnõ tanulók 2008-ban: Tõsér Edina 8.a, Tuba Fanni végzõs diákoknak DISZPOL-
Apáti Gergely 8.a, Boldizsár 8.a, Veréb József 8.a GÁRI CÍM-et is adományozott:
Szabina 8.a, Gaál Dóra 8.a, Gaál Felkészítõ tanár: Vinczéné Ezt a címet a nyolc éven át kitûnõ
Viktor 8.a, Juhos Annamária 8.a, Szilágyi Melinda tanulmányi eredménnyel rendel-
Nagy Márk 8.a, Puskás Ádám 8.a, kezõ diákok kapták:
Szabó Ferenc 8.a, Tarczali Dóra diákolimpia országos döntõ - 4X1000 méteres váltófutás Sikeres nyelvvizsgát tettek: Gaál Dóra 8.a, Juhos Anna-
8.a, Tõsér Edina 8.a, Koncz Anna egyéni 2. hely, csapat 1. hely megyei 6.hely Gaál Dóra Angol alapfokú szóbe- mária 8.a, Nagy Márk 8.a, Szabó
8.c Lendvai Alexandra 8.d és Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Felkészítõ tanár: Papp Szilárd li nyelvvizsga megszerzéséért Ferenc 8.a, Tarczali Dóra 8.a,
Szûcs Zsanett 8.d. osztályos ta- Hajdu Gergõ 8.a - Fekvenyomás Csata Tibor 8.d. Felkészítõ tanár: Popovics Erzsé- Tõsér Edina 8.a
nuló. diákolimpia országos döntõ Erõállóképességi országos baj- bet
Egyéni 10. hely, csapat 4. hely nokság csapat 2.hely Boldizsár Szabina Angol alap- A Karitász Hármas Határon
Tanulmányi versenyek: Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Fekvenyomó országos bajnokság fokú szóbeli nyelvvizsga meg- Alapítvány lehetõséget nyújt
Nagy Márk 8.a - Mozaik kiadó Ecsedi Dorina 8.a - Fekve- csapat 4.hely szerzéséért "Petõfi Díj" adományozására.
tanulmányi versenyen történelem nyomás országos döntõ Egyéni 4. Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Felkészítõ tanár: Halász Hajnalka
hely, csapat 1. hely Felkészítõ Székács József 8.d. Erõálló- Ezt a díjat az a tanuló kapja,
országos 5. hely Hajdu Gergõ Angol alapfokú
tanár: Papp Szilárd képességi országos bajnokság akinek kiváló tanulmányi ered-
Német nyelvi versenyen országos szóbeli nyelvvizsga megszer-
12. hely Barcsay Balázs 8.b - Diákolimpia csapat 2.hely zéséért Felkészítõ tanár: Popovics ménye van, kimagasló közösségi
Felkészítõ tanár: Nagy Katalin mezei futóverseny megyei döntõ Fekvenyomó országos bajnokság Erzsébet munkát végez, és hozzájárul a
Gaál Dóra 8.a - Dr. Árokszállási csapat 5.hely csapat 4.hely, egyéni 3.hely Puskás Ádám Angol alapfokú kultúra, a mûvészet és a hagyo-
Zoltán Országos Biológia-ver- - Megyei duatlon fesztivál 1. hely Felkészítõ tanár: Papp Szilárd szóbeli nyelvvizsga megszer- mányápolás megteremtéséhez.
seny országos döntõ 1. hely a - 4X1000 méteres váltófutás Macsuka László 8.d. Erõálló- zéséért Felkészítõ tanár: Popovics Ezt a díjat: Koncz Anna 8.c osztá-
legjobb szóbeli feleletéért el- megyei 6.hely képességi országos bajnokság Erzsébet lyos tanuló kapta. A díjat Bartha
nyerte a DODÓ madár díjat Felkészítõ tanár: Papp Szilárd csapat 2.hely Zámba Viktor Angol alapfokú Gyula esperes úr, az alapítvány
- Hermann Ottó Országos Mester László 8.c - Erõálló- Fekvenyomó országos bajnokság szóbeli nyelvvizsga megszer- alapító képviselõje adta át.
Biológia verseny megyei döntõ 4. képességi Országos Bajnokság csapat 4.hely, egyéni 1.hely zéséért Felkészítõ tanár: Szintén "Petõfi Díj"-at kapott az a
hely csapat 2.hely Elnyerte a Magyar Köztársaság Popovics Erzsébet pedagógus, aki kimagasló és
Felkészítõ tanár: Papp Szilárd - Fekvenyomás országos döntõ Bajnoka címet Juhos Annamária Német alap- lelkiismeretes oktató-nevelõ mun-
Nagy Márk 8.a - Többet ésszel csapat 4. hely Felkészítõ tanár: Papp Szilárd fokú szóbeli nyelvvizsga meg- kájával hozzájárult a felnövekvõ
országos levelezõ versenyen Megyei serdülõ labdarúgó baj- Varga Zsolt 8.b Megyei serdülõ szerzéséért nemzedék szellemi tudásának
német és történelem tantárgyak- nokság 1.hely labdarúgó bajnokság 1.hely Felkészítõ tanár: Nagy Katalin gyarapításához.
ból országos 1.hely Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Felkészítõ tanár: Szilágyi Sándor Nagy Márk Német alapfokú szó-
Felkészítõ tanár: Szilágyi Sándor Nagy Márk 8.a. Sakk Diákolim- A díjat ebben a tanévben Dr.
Felkészítõ tanár: Nagy Katalin beli nyelvvizsga megszerzéséért
Székely Dávid 8.c -Diákolimpia pia városkörzeti egyéni 1.hely Bokor Gyuláné tanárnõ érde-
Boldizsár Szabina 8.a - Hermann Felkészítõ tanár: Nagy Katalin
mezei futóverseny megyei döntõ Csapat megyei 3.hely melte ki.
Ottó Országos Biológia verseny Szabó Erika Német alapfokú
megyei döntõ 12. hely csapat 5.hely Felkészítõ tanár: Varjasi Sándor szóbeli nyelvvizsga megszer-
Felkészítõ tanár: Papp Szilárd - Megyei duatlon fesztivál egyéni Lány labdarúgó csapatunk me- zéséért Felkészítõ tanár: Nagy A "Közösség az iskoláért, iskola
Koncz Anna 8.c Teleki Pál orszá- 4. hely gyei 5. helyezést ért el. Katalin a közösségért" alapítvány idén
gos földrajz-földtan verseny me- - 4X1000 méteres váltófutás Tagjai: Koncz Anna Német alap és elõször adományozott díjat egy
gyei 6.hely megyei 6.hely Ecsedi Dorina 8.a, Gaál Dóra középfokú szóbeli nyelvvizsga diák és egy pedagógus részére:
Felkészítõ tanár: Varjasiné Szõke Felkészítõ tanár: Papp Szilárd 8.a, Katona Fanni 8.a, Póti megszerzéséért Pinkóczi Júlia 7.a. és Nagy
Julianna Páskuly Zsolt 8.c osztályos tanuló Klaudia Evelin 8.a, Szedlacsek Felkészítõ tanár: Nagy Katalin Katalin tanárnõnek ítélték oda.
Nagy Márk 8.a Bendegúz anya- - Diákolimpia mezei futóverseny Evelin 8.c, Varga Lilla 8.c Szabó Ferenc Német alap és A "Csenger Gyermekeiért"
nyelvi verseny megyei 12.hely megyei döntõ csapat 5.hely Felkészítõ tanár: Szabó Ferenc középfokú szóbeli nyelvvizsga Alapítvány adományozta oda idén
Felkészítõ tanár: Nagy Katalin - 4X1000 méteres váltófutás Veréb József 8.a. VII. Vass Lajos megszerzéséért is az "Év diákja" címet. A tanul-
megyei 6.hely népzenei verseny regionális döntõ Felkészítõ tanár: Bájluk-Bráz mányi eredményeiért és az
Kiemelkedõ sporttevékenységért Megyei serdülõ labdarúgó baj- arany fokozat Emese iskolában végzett közösségi
jutalomban részesült: nokság 1.hely Magyar kórusok és zenekarok Tarczali Dóra Német alap és tevékenységéért Nagy Márk 8.a
Gaál Viktor 8.a. Diákolimpia Felkészítõ tanár: Papp Szilárd szövetsége 14. országos népzenei középfokú szóbeli nyelvvizsga tanuló kapta.
mezei futóverseny megyei döntõ Felkészítõ tanár: Szilágyi Sándor térségi szintû minõsítõn kiváló megszerzéséért Felkészítõ tanár:
Csata Balázs 8.d Nemzetközi fokozat és különdíj Az "Iskola legjobb tanulója
csapat 5.hely, Bájluk-Bráz Emese
atlétika pályabajnokság (Romá- NÍVÓ díj megyei verseny külön- cím"-et Tarczali Dóra 8.a osztá-
4X1000m-es váltófutás megyei Közösségi munkáért jutalom-
nia) 800m-es síkfutás 1.hely díjas lyos tanulónak ítélte meg. A
6.hely könyvet kapott:
Megyei duatlon fesztivál 2.hely Erõállóképességi országos baj- Százszorszép díj megyei arany Póti Evelin 8.a, Adorján Márk "Diákként Csengerért" címet
Felkészítõ tanár: Papp Szilárd nokság egyéni 4.hely, csapat oklevél 8.b, Kulcsár Boglárka 8.c, Gaál Dóra 8.a osztályos tanuló-
Tuba Fanni 8.a - Fekvenyomás 2.hely Fiatal mûvészek októberi gála- Komáromi Adrienn 8.d nak ítélték oda.

A Street Dance School táncgálája


A Street Dance School táncisko- Mosolygó Dóra, Kimák Gréta és dukcióval Mosolygó Dóra és
la második alkalommal szerve- Tóbiás Bernadett lépett fel. A ki- Czine Andrea páros kategóriában
zett gálát. Nagy Mária és Nagy csik a Táncvarázs c. versenyen 2. megyei elsõk lettek. Egyéniben
Alexandra által összeállított két helyezést, az Országos Modern Tóbiás Bernadett hip-hop kate-
órás mûsort a mûvelõdési Tánc versenyen 4. helyezést értek góriában Egerben 4. helyen
központban tekinthette meg a el: Borbély Viktória, Budai végzett. Ezzel bejutott az orszá-
Nagyérdemû. Kicsik és nagyok Viktória, Õry Adrienn, Lakatos gos bajnokságra, ahol szépen
több stílusban (társastánc kü- Petra, Bilkai Evelin, Tejfel Réka, szerepelt. A díjas táncok mellett
lönbözõ formái, hip-hop, stb.), Kiss Eszter, Marczali Orsolya, sok mást is látott a közönség.
csoportosan és szólóban mutat- Kosztik Viktória, Varga Dóra és Mindenki kedvence volt a Hair,
ták be az elmúlt évben tanul- Juhász Kornélia. Aztán a jazz de a legnagyobb sikert a legújabb
takat. alapú hip-hop is eredményt koreográfia, a Macskák musical
Elmondható, hogy a 2008-as év hozott: az Országos Amatõr feldolgozása aratta.
sikerekkel volt kikövezve. Az Ifjúsági Versenyen 3.-ok lettek A tánciskola ezúton mond
Országos Amatõr Táncverseny 1. Czine Enikõ, Czine Andrea, Juhos köszönetet támogatóinak: az
díját hozták haza a nagylányok, Rita, Lakatos Gréta és Farkas önkormányzatnak, az ÁMK-nak
akik közül a gálán Magos Melitta, Odett. A "Kacsamesék" címû pro- és a magánszemélyeknek.
4 CSENGERI HÍRMONDÓ 2008. június

Csengeri Napok Év vége az általános iskolában


A június 19-én megtartott Páskuly Gergõ 5. a osztályos ta- tanár: Papp Szilárd
Augusztus 17. Egész napos egyházi program
évzáró ünnepséggel kezdetét nuló: Duatlon sportágban a Zámba Zsanett 7. a osztályos ta-
10.00 Ünnepi istentisztelet. Igét hírdet fõtiszteletû dr. Bölcskei Gusztáv vette a nyári szünet. Van mit megye legjobb férfi utánpótlás nuló: Fekvenyomó országos
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, a kipihenni, mert nagyon szép csapata cím. Megyei mezei futó- bajnokság csapat 1.hely, egyéni
Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke eredményeket értek el a csen- verseny csapat 1.hely. Megyei 2.hely. Felkészítõ tanár: Papp
geri diákok a különbözõ verse- duatlon fesztivál 3.hely. Felké- Szilárd
10.40 Dr. Marjovszki Tibor a Debreceni Református Hittudományi nyeken. bizonyítják ügyessé- szítõ tanár: Papp Szilárd Porkoláb Vivien 7. a, Váradi
Egyetem Ószövetsége professzora elõadása güket, rátermettségüket. Szabó Kitti 5. a osztályos tanuló: Terézia, Nagy Barbara 7. d
11.00 Mobil Biblia kiállítás, Szenczi Molnár Albert szobrának felszen- Megyei duatlon fesztivál 2.hely. osztályos tanulók: Lány lab-
Sportteljesítmények: Regionális atlétika pályabajnok- darúgás megyei döntõ 5.hely.
telése
Az elmúlt tanév végén a 94/95-ös ság 4.hely. Felkészítõ tanár: Papp Felkészítõ tanár: Szabó Ferenc
15.00 Tündérkert program gyerekeknek a templomkertben korosztály futballcsapata orszá- Szilárd Szabó Bence 7. b, Ecsedi
19.00 Kálvintér zenekar gos döntõben játszott, ahol a Apáti Renáta, Ópris Fanni, Norbert, Gaál Roland, Juhász
20.00 DR. VALTER BLUES TÁRSASÁGA blues koncert Diákolimpia 1. helyezettjei, tehát Cséke Fruzsina, Koroknay Eliza, Balázs 5. b osztályos tanuló: Sakk
országos bajnokok lettek. A Boros Adrienn 5. a osztályos ta- diákolimpia csapat megyei 3.hely.
Diákolimpia döntõjében játszott nulók: Szertorna megyei döntõ Felkészítõ tanár: Varjasi Sándor
Augusztus 19. csapat tagjai: Csorvási Tamás, csapat 4.hely. Felkészítõ tanár: Juhász Leila 4. a, Gaál Evelin,
19.00 A X. Szatmári Zenei Napok jubileumi ünnepsége és zárókon- Gaál Krisztián Tóth Tamás, Papp Szilárd Szabó Gréta 5. b osztályos ta-
Ecsedi András, Zsiga Zsolt, Pesti Enikõ 5. a osztályos tanuló: nuló: Sakk Diákolimpia csapat
certje. Helye: Református templom, Csenger. Díszvendég: dr. Seszták
Boros Dávid. Õk már nem az Fedettpályás atlétika pályabaj- megyei 2.hely. Felkészítõ tanár:
Oszkár, a Sz-Sz-B Megyei Közgyûlés Elnöke iskola tanulói. Jutalomkönyvet nokság 5.hely Szertorna megyei Varjasi Sándor
kaptak a megmaradt csapat- döntõ csapat 4.hely. Mezei Tanulmányi versenyek:
játékosok: Osváth Sándor 6.d, megyei futóverseny csapat 1.hely Végh Anasztázia 2. b osztályos
Augusztus 20. Állami ünnep
Barcsay Márk 7.a, Varjasi Országos mezei futóverseny tanuló: Megyei versmondó ver-
Sakk- Asztalitenisz Játék Nap Sándor 7.a, Sustyák Dávid 7.a, csapat 5.hely. Megyei duatlon seny 3. hely. Felkészítõ tanár:
14.00 (tervezett idõpont) Városi ünnepség Póti Martin 7.a, Kazamér Tibor fesztivál 2.hely. Felkészítõ tanár: Pappné Cserepes Gyöngyi
Ünnepi köszöntõt mond: Bajnai Gordon, a Nemzeti Fejlesztési és 7.a, Karasi Bence 7.a, Erdõs Papp Szilárd
Márk 6.d. A tanulók jutalom- Paládi Bernadett 5. a osztályos Zrínyi Ilona megyei matemati-
Gazdasági Miniszter kiránduláson vettek részt. tanuló: Fedettpályás atlétika ka csapatversenyen 4.helyezést
Az új kenyér szentelése A szentelést végzi: Lengyel József, római Felkészítõ tanár: Moldvay János, pályabajnokság 4. hely. Felké- értek el a következõ tanulók:
katolikus lelkipásztor aki az iskolavezetés elismerõ szítõ tanár: Papp Szilárd Zeller Márió 4.a, Busák Alex 4.
oklevelét vette át. Korponay Krisztián 5. a osztá- a, Juhász Leila 4. a, Plébán
Ünnepi mûsort ad: az általános iskola és a gimnázium tanulói
lyos tanuló: Megyei mezei futó- Viktória 4. a osztályos tanulók.
Kulturális mûsor: Juhász Leila 4. a osztályos ta- verseny csapat 1.hely. Felkészítõ Felkészítõ tanár: Kazamér Tibor-
István a király - Elõadják: az általános iskolások nuló: Triatlon megyei döntõ tanár: Papp Szilárd né
Magyar Continental Singers - egyházi rock 3.hely. Triatlon országos döntõ Juhász Fruzsina 5. b osztályos Zeller Márió 4. a osztályos ta-
10.hely. Aquatlon megyei döntõ tanuló: Lány labdarúgás megyei nuló: Móra Ferenc megyei mate-
Retro Boys - retro party 3.hely. Fedettpályás atlétika döntõ 5.hely. Felkészítõ tanár: matika verseny 4.hely. Felkészítõ
Fact and Fiction - rockbanda pályabajnokság 2.hely. Megyei Szabó Ferenc tanár: Kazamér Tiborné
Simon Band duatlon fesztivál 1.hely. Felké- Gaál Izabella 6. a osztályos tanu- Vígh Enikõ 7. b osztályos tanuló:
szítõ tanár: Papp Szilárd ló: Nemzetközi atlétika pályabaj- Teleki Pál országos földrajz-föld-
19.00 Lovas-íjász bemutató
Busák Alex 4. a osztályos tanuló: nokság 4.hely tan verseny megyei 4.hely.
20.00 Élõ koncert: REPUBLIC Triatlon megyei döntõ 4.hely.
Felkészítõ tanár: Papp Szilárd
Megyei mezei futóverseny csapat
1.hely. Országos mezei futóver-
Felkészítõ tanár: Papp Szilárd
22.00 Tûzijáték Zeller Márió 4. a osztályos ta-
Adorján Márk 4. a osztályos ta- seny csapat 5.hely. Felkészítõ nuló: Megyei angol verseny
nuló: Fedettpályás atlétika pálya- tanár: Papp Szilárd 3.hely. Felkészítõ tanár: Popovics
Augusztus 21-26. bajnokság 1.hely. Aquatlon me- Osváth Sándor 6. d osztályos ta- Erzsébet
gyei döntõ 1.hely. Megyei duat- nuló: Megyei mezei futóverseny Juhász Balázs 5. a osztályos ta-
Amatõr Filmes Alkotótábor
lon fesztivál 1.hely. Felkészítõ csapat 1.hely. Felkészítõ tanár: nuló: TIT megyei történelem
tanár: Papp Szilárd Papp Szilárd verseny 2.hely megyei kistör-
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Beczõ Nóra Csengerújfalu 4. Papp Alexandra 6. d osztályos ténész verseny 2.hely. Felkészítõ
osztályos tanuló: Fedettpályás tanuló: Lány labdarúgás megyei
tanár: Osváth Ferencné
atlétikai pályabajnokság 50 m-es döntõ 5.hely. Felkészítõ tanár:
Karácsony Klaudia 6. e osztályos
Szamos Túra 2008 síkfutás 1.hely, 150 m-es síkfutás
2.hely. Felkészítõ tanár: Papp
Szabó Ferenc
Nagy Brigitta, Szabó Barbara
tanuló: TIT megyei történelem
verseny 3.hely. Felkészítõ tanár:
Szilárd 6. d osztályos tanulók: Országos
Osváth Ferencné
Juhász Balázs 5. a osztályos ta- fekvenyomó verseny csapat
Kis Kinga 6. e osztályos tanuló:
nuló: Triatlon megyei döntõ 1.hely. Felkészítõ tanár: Papp
TIT megyei történelem verseny
1.hely. Triatlon országos 15.hely. Szilárd
3.hely. Felkészítõ tanár: Osváth
Aquatlon megyei 1.hely. Osváth Krisztina 6. d osztályos
Nemzetközi atlétika pályabajnok- tanuló: Nemzetközi atlétika Ferencné
ság 3.hely. Fedettpályás atlétikai pályabajnokság 1.hely. Póti Martin 7. a osztályos tanuló:
pályabajnokság 3.hely. Megyei Fedettpályás atlétika pályaba- TIT megyei történelem verseny
mezei futóverseny csapat 1.hely, jnokság 3.hely. Megyei mezei 4.hely. Felkészítõ tanár: Osváth
egyéni 2.hely. Megyei duatlon futóverseny csapat 1.hely. Orszá- Ferencné
fesztivál 1.hely. Regionális gos mezei futóverseny csapat Boros Bernadett 7. a osztályos
atlétikai pályabajnokság 3.hely. 5.hely. Regionális atlétika pálya- tanuló: NÍVÓ díj megyei verseny
Duatlon sportágban elnyerte a bajnokság 4.hely. Felkészítõ ta- arany fokozat
megye legjobb férfi versenyzõje nár: Papp Szilárd Gyöngyvirág díj ezüst fokozat.
címet. Duatlon sportágban a Márián Vivien 6. e osztályos ta- Felkészítõ tanár: Jeles Antalné
megye legjobb férfi utánpótlás nuló: Fekvenyomó országos
csapata cím. Felkészítõ tanár: bajnokság csapat 1.hely, egyéni A Magyar Köztársaság Jó ta-
Papp Szilárd 3.hely. Felkészítõ tanár: Papp nuló - jó sportoló kitüntetését
Szabó Zsófia 5. a osztályos ta- Szilárd kapta: Juhász Balázs 5. a osztá-
nuló: Fedettpályás atlétika pálya- Beczõ Alexandra 6. e osztályos lyos tanuló.
bajnokság 3.hely tanuló: Megyei mezei futóver- A 2007/2008 -as tanévben a
Idén negyedik alkalommal bátrabbak meg is mártóztak a
Megyei duatlon fesztivál 3.hely. seny csapat 1.hely folyamatos, átlagon felüli ne-
szervezett a Szent Flórián kellemes hõmérsékletû folyó-
Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Országos mezei futóverseny velõ-oktató munkájáért, szak-
Önkéntes Tûzoltó és Vízimentõ vízben. Ugornyán meleg vacsora
Székely Gergõ 5. a osztályos ta- csapat 5.hely. Megyei duatlon tárgyi, kulturális és sport-
Egyesület vízitúrát a Szamoson a és tábortûz várta a túrázókat. A
nuló: Nemzetközi atlétika pálya- fesztivál 1.hely. Felkészítõ tanár: versenyekre történõ felkészíté-
Csenger-Gergelyiugornya szaka- szervezõk (Bokor László, Gönczi
bajnokság 4.hely. Duatlon sport- Papp Szilárd sért az iskolavezetés elismerõ
szon. A 48 km-es távolságot ki József, Vadász Gábor, túravezetõ
ágban a megye legjobb férfi után- Varjasi Sándor 7. a osztályos ta- oklevelét kapta:
motorcsónakkal, ki kenuval, vagy Farkas Miklós) és a 73 résztvevõ,
pótlás csapata cím. Fedettpályás nuló: Erõállóképességi országos Barcsay Istvánné, Erdõsné Papp
kajakkal tette meg. A csapat a akik között szép számban voltak Judit, Halászné Mursa Katalin,
atlétika pályabajnokság 2.hely. bajnokság csapat 2.hely.
meleg és a hosszabb táv miatt más megyékbõl is, ezzel a nappal Megyei mezei futóverseny csapat Felkészítõ tanár: Papp Szilárd Magos Lászlóné, Osváth Fe-
többször is pihenõt tartott. A szeretnék népszerûsíteni a Sza- 1.hely. Megyei duatlon fesztivál Tejfel Bettina 7. a osztályos ta- rencné, Pappné Cserepes Gyön-
kikötéseknél alkalom nyílt az most és a folyó természeti kör- 2.hely. Felkészítõ tanár: Papp nuló: Fekvenyomó országos baj- gyi, Papp Veronika, Tóth István,
ismerkedésre, pihenésre, és a nyezetét. Szilárd nokság csapat 1.hely. Felkészítõ Vinczéné Szilágyi Melinda
2008. június CSENGERI HÍRMONDÓ 5

Halálkanyar Karate sikerek SPORT • SPORT • SPORT


Valószínû az illetékesek megvár- A Csengeri Sen-sei Karate klub közel ötven fõvel mérte
ják, míg tragédia, vagyis halálos Egyesület Esze János és Orosz
Attila vezetésével mûködik. A
össze tudását Karate, Kobu-Do,
Kumite versenyszámokban. A
Mirõl árulkodnak a számok…
baleset történik a híd utáni csen- Az õszi szezonhoz képest ide-
csapat tagjai az általános iskola rendezvényt Sensei Orosz Attila tavaszi idény jó részét már csak a
geri leágazásnál. Mindenki ismeri genben jobban szerepeltünk (õszi
tornatermében edzenek heti két 4. Dan-os mester irányította. Ezen tisztes helytállás miatt játszottuk
ezt a problémát, hogy milyen gólarányunk 4-33 volt!), de itthon
alkalommal. Esze János 2. Dan- a versenyen a csengeri gyerekek le.
veszélyes, kockázatos itt leka- os karatemester jelenleg tizenöt különbözõ korcsoportokban szép rosszabbul alakultak a dolgok, Ha az egész 2007/2008-as
nyarodni városunk felé, tudnánk helyi "harcossal" dolgozik. A számban indultak, és jó ered- mindössze egyetlen egyszer bajnokságot nézzük, a 3. for-
szépszámmal példákat, eseteket karatén belül õk a shitoryu ményeket értek el. (Fehérgyarmat) tudtunk gyõzni, dulóban még a 11. helyen álltunk,
említeni az itt történt karam- "stílust" képviselik, ami egyrészt Haklik Andrea: Karate, Kobu-Do, így a hazai gólarányunk is de mindinkább egyre lejjebb
bolokról, melyek szinte havonta a fegyveres harcmûvészetre oktat, Kumite kategóriákban 1. helye- negatívba ment át. Valahogyan csúsztunk, és október elejére már
ismétlõdnek. Ugyanis az ide- másrészt rengeteg formagyakor- zés. több volt ebben a csapatban, mint bebetonozódtunk az utolsó helyre
genek - és azok járnak többnyire latot használ, ami az ügyességre, Papp Rihárd küzdelemben 2. amit az eredményesség jelez, de a -amit aztán egy évig tartottuk.
ezen a fõúton - nem is gondolják, gyorsaságra és a szellemi készen- helyezést ért el.
kritikus percekben nem, volt egy Nagyon sokáig viszont csak egy-
hogy itt egy lekanyarodó út van. létre épít. Kerüli a durvaságot, és Birtalan Zsolt: Kata: 3. hely
vezéregyéniség, aki gyõzelembe két pont volt a leszakadásunk, az
Ugyan mibõl is gondolnák? az embert a test és lélek tökéletes Kaczúr Martin: Kata: 3. hely.
uralmára tanítja meg. A karate edzések idõpontja: hajtsa a társait. Túl korán kaptuk olló csak tavasszal kezdett vésze-
Nincs egy normális, erre halvá- a gólokat, és csak futhattunk az
Ezen alapelvek szellemében Kedd és péntek, 18.00. Az sen nyílni. Március közepére már
nyan is utaló tábla sem. Így aztán eredmény után. Sok-sok ilyen
került 2008. május 24-én megren- edzések a nyári szünetben kilátástalanná vált a helyzetünk,
hiába is villog az index (a kanya- apróság miatt kellett többnyire
dezésre a magyar MITSUYA- elmaradnak. Kezdés szeptember- áprilisban már több mint 10 pont
rodási szándékot egyértelmûen vesztesként levonulni a pályáról..
KAI Karate Szövetség (a japán ben. volt a hátrányunk az elõttünk
jelezve) õrült tempóval megelõ- Azt is lehet mondani, hogy a
mesterrõl) kapta nevét a nem- Helye: Kisiskola tornaterem lévõtõl…
zik, azaz belerohannak a vétlen, s
zetközi szervezet is) házi ver- Edzõ: Esze János:
már félig lefordulóban lévõ autó- senye Fehérgyarmaton, ahol négy 06 70 20 44682 Itthon idegenben összesen
ba. - gyõzelem 1 1 2
Mi lenne a megoldás? A legjobb
és legbiztonságosabb egy leka-
Elballagtak az ovisok is - döntetlen
- vereség
-
6
1 1
6 12
nyarodósáv lenne. De addig is itthon rúgott gól: 14 kapott gól: 23
míg ez megvalósul, legalább egy idegenben rúgott gól: 12 kapott gól: 26
alárendelt, becsatlakozó útvonalat összesen 26 49
jelzõ tábla elkelne, nem is
A bajnokság végeredménye:
beszélve egy tisztességes CSEN-
1 Kemecse SE 30 23 5 2 86:21 65 74
GER-tábláról, és egy, az úttestre
2 Tiszalök VSE 30 21 4 5 65:32 33 67
felfestett , kanyarodást jelzõ nyíl-
3 Tiszakanyár KSE 30 16 12 2 53:20 33 60
ról.
4 Nyírtelek SE 30 15 5 10 64:49 15 50
Amíg ez a leágazás nincs megold-
5 Mándok KSE 30 13 9 8 47:35 12 48
va, addig várhatjuk az újabb
6 Tiszavasvári SE 30 12 6 12 53:47 6 42
karambolokat.
7 Nyírbátor FC 30 11 7 12 63:55 8 40
Meddig ??!! Várhatjuk ??!!
8 Nyírkarász KSE 30 11 4 15 40:58 -18 37
9 Kótaj SE 30 10 7 13 51:55 -4 37
Fábián László
Elbúcsúztak társaiktól és a pedagógusoktól az ovisok, majd a 6-ost 10 Nagyhalász SE 30 10 7 13 41:55 -14 37
átlépve végleg elhagyták az óvodát. Készülnek az iskolába. 11 Újfehértó SE 30 11 3 16 46:67 -21 36
12 Nagykálló VSE 30 9 7 14 43:55 -12 34
Egészséges életmód Anyakönyvi 13 Záhonyi VSC
14 Tiszabecs LC
30
30
7 12 11
8 7 15
44:45
50:68
-1
-18
33
31
Az egészség nem minden,de a minden egészség nélkül semmi
hírek 15 Fehérgyarmati FC 30
16 Csenger SEIBEL FC 30
8
4
3 19
4 22
45:78
44:95
-33
-51
27
16
Új sorozatunk az egészséges gyümölcsöt csak éhgyomorra,
Újszülöttek
életvitelhez ad elméleti és gyakor- vagy étkezés után 2-3 órával
lati tanácsokat. szabad csak fogyasztani. Ha vala-
Csenger Hajrá Szamosbecs!
SAV-BÁZIS HÁZTARTÁS ki hagyományos fehérje, szén- • Tóth Zoltán
(an.: Szatmári Anett), Már az is nagy dolog egy 400 történt Szamosbecs esetében,
1.rész hidrát fogyasztás után eszik lelkes kis faluban, hogy akik a fehérgyarmati járáskörzeti
Hogy fittnek, vidámnak és egész- gyümölcsöt, hasonló hatást ér el, • Ötvös István
mûködtetni tud egy focicsapatot. IV. osztályú bajnokságot meg-
ségesnek érezzük magunkat, mintha alkoholt fogyasztana. Az (an.: Ötvös Andrea),
Hát még ha ez a csapat jó teljesít- nyerték, és jövõre már a III.
döntõ mértékben függ a kiegyen- ételek nem megfelelõ társításával • Végh Dániel József ménnyel megnyeri a bajnokságot, osztályban folytatják.
súlyozott sav-bázis háztartástól A megterheljük az emésztõrendszert (an.: Plébán Judit), és magasabb osztályba lép. Ez
sav-bázis egyensúly életmódbe- és az étel erjedésnek indul. Ennek • Juhász Gábor (an.: Bakó Judit)
li,étkezési és folyadék fogyasztási során a felszabaduló savak eljut-
szokásainkon múlik. Nézzük a nak a vérbe és a testnedvekbe. Ez
Pátyod
• Daróczi Péter Bence
Köszönetnyilvánítás
természeti népeket,akik fõként az elsavasodás fáradtsághoz, Ezúton köszönöm meg támo- képviselõnek és Apáti György
(an.: Gaál Ibolya)
zöldségekbõl álló szétválasztó fejfájáshoz, idegességhez, emész- gatóimnak, hogy a 2008. május polgármesternek, hogy segítettek
étrend alapján étkeznek! Az tõszervi panaszokhoz vezethet. 30. és június 1-je között megren- eljutni a versenyre. Ezen túl
anyagcserezavarokból eredõ Fontos az étkezési és folyadék- Eltávoztak közülünk
Csenger dezett Országos Sakk Diák- köszönetet mondok Juhász
megbetegedések számukra ide- fogyasztási szokások megváltoz- olimpián a megyét képviselhet- Jánosnak, a Szamos Kft.
genek. Ezzel szemben az ipari tatása! Legyen a táplálék 70%-a • Gaál Albert (1947),
tem a VI. korcsoportos lányok Igazgatójának, aki anyagi támo-
országok egészségi állapota lúgképzõ, 30%-a savképzõ! • Gereben Sámuelné
között. A csengeri Ady Endre gatást nyújtott a Fehérgyarmati
megdöbbentõ! Milyen a mai Melyek a lúgképzõk? (sz.: Balogh Matild, 1951), Gimnázium diákjaként indultam, Sakk Egyesületnek, aminek két
rohanó világban az étkezési Minden gyümölcs, zöldség, salá- • Veller Miklós (1931), és minden energiámat arra fordí- éve a versenyzõje vagyok.
szokás? Nagyon sok ember túl ta, zöldfûszer, burgonya, fok- • Szénás Dániel (1938), tottam, hogy a legjobb teljesít- Nagy megtiszteltetés ért, amikor a
gyorsan eszik, sok édeset, zsíro- hagyma. • Császár Gyuláné ményt nyújtsam. verseny után a Caritas a Hármas
sat, sok szénhidrátot, fehérjét és Melyek a savképzõk? (sz.: Vizi Mária, 1946), Köszönetemet fejezem ki Határon Alapítvány kitüntetett
mindezt együtt. Hús, fehérje, sajt, száraz hüvelye- felkészítõ tanáromnak Varjasi tagja lettem.
• Mezei Sándorné
Folyadékfogyasztási szokásaink sek, finomított cukor, finomliszt, Sándornak és Varjasiné Szõke
(Gyarmati Rozália, 1921),
sem jobbak. Túl kevés hasznos minden keményített zsiradék, Juliannának, akik mindvégig mel- Tisztelettel és köszönettel:
folyadékot iszunk,inkább hevített konzerv, diétás, light termék, Szamosangyalos
• Bodnár Mihályné lettem álltak. Dr. Nóta József Mihók Mónika
és édesített üdítõket, gyümölcs- minden hevített, édesített gyü-
leveket. Nagyon kevesen ismerik mölcslé, babkávé, fekete tea. (sz.: Mester Gabriella, 1947)
a gyümölcsfogyasztás helyes MOZIMÛSOR
elvét. Ennek lényege, hogy Sz. Gabriella
Helyreigazítás 2008. július 24.
Fordítsuk vissza a szervezet elsavasodását! A mûvelõdési központ tavaszi
Az oxigéndús, magnetizált lúgos víz beszerezhetõ 60 Ft/l áron! versmondó versenyérõl készült
fotóriportban elgépeltük a 3. Szex és New York
Sejtszintû állapotfelmérés, allergiavizsgálat osztályosok gyõztesének nevét:
BIOREZONANCIÁVAL! HAJDU Márta csengeri tanuló.
Amerikai vígjáték
Ezúton kérünk elnézést.
Érdeklõdni:06-44/341-019, Nívó Üzletház A szerk.
Belépõdíj: 500 Ft
6 CSENGERI HÍRMONDÓ 2008. június

…most búcsúzunk és elmegyünk……. Ismételtek azok az aranyos serdülõk


…akárcsak a ballagó osztályok beadásait azonban csatáraink Szilágyi Sándor edzõ értékel:
így júniustájban, az eddig a sorra elpuskázták. Egyáltalán Szokás szerint idegenben jobban
megyei I. osztályban szereplõ nem játszottunk rosszul, a fiatalok kezdünk, az ezüstérmes
futballcsapatunk is elénekelhet- igyekeztek bizonyítani. A na- otthonában több veszélyes
né ezt a nótát. Sajnos csak egy gyobb rutin viszont a tiszaparti- támadást is vezettünk, sõt Katona
évig tudtunk létezni a megye aknál volt, és a 18. percben egy a 15. percben a vezetést is
élvonalában, az õszi kudarcok szöglet utáni csúsztatott fejessel megszerezte (0-1), nem tartott
után a tavaszi menetelés is megszerezték a vezetést (0-1). örömünk sokáig, mert rá 2 percre
hasonlóan, gyatrára sikeredett, Nem vesztettük el a fonalat, az évszázad lesgólját kaptuk (1-
és szinte egy hónapja már, hogy továbbra is jól játszottunk, a 21. 1), még a hazaiak is meglepõdtek,
a kiesésünk ténnyé formálódott. percben Szilágyi elõl a kapus mikor a játékvezetõ középre
Õsztõl tehát irány a megyei II. csak kifutva tudott menteni. A 28. mutatott. Hiába, Szabolcsban már
osztály. Reméljük az edzõ(k) és percben aztán sikerült az egyen- csak így szólnak a bírói füttyök…
a vezetõség elemzése feltárja lítés, Katona lövését még hárítot- Természetesen megzavarodott
majd az ide vezetõ okokat… ta a kapus, de Orosz már csak- ettõl a csapatunk, és pár percen
csak bekotorta a labdát (1-1) belül védelmi hibából elkerülhetõ
V. 25. oldott kéveként.. De nem sokáig örülhettünk, mert gólt kaptunk (2-1) Félideig még
Újfehértó- Csenger 4-0 (1-0 ) percekkel késõbb egy kontrából talpra tudtunk állni, semmi jel
(a mérkõzésrõl Szilágyi Sándor újfent az ellenfél vezetett (1-2). nem mutatott a késõbbi összeom- Tavaly júniusban nagy volt az gólvonalról mentettek. Szünetben
edzõ számol be) Ezután is izgalmas, fordulatos lásra. Szünet után még egyenlít- öröm a serdülõknél a bajnokság alaposan feltüzelték magukat a
Ezzel a meccsel kezdõdött el mérkõzést láthattunk, sõt a 34. hettünk is volna, de az üres kapu- megnyerése okán, ezt az érzést fiuk, Szabó Robi egyenlített,
igazából a vesszõfutásunk a percben Katona egy szép labdá- ba is be kell találni…viszont idén újra átélhették, mikor majd Zámbó A. tíz perccel a
bajnokság záróakkordjaként. val meglódulva megint egyen- ennek a kontrájából máris a mi ismét õk emelhették mag(o)sra lefújás elõtt egy bõdületes
Hitehagyottan, mindenféle belsõ lített (2-2). Hol itt, hol ott alakul- hálónkban pihent meg a labda (3- a kupát. Gyógyír ez a tény most szabadrúgás gólt ragasztott a
késztetés nélkül léptünk pályára tak ki helyzetek, s még a szünet 1). Innen már nem volt semmiféle a csengeri foci sanyarú nap- hálóba, ami eldöntötte - a döntõt.
az elég gyengécske ellenfél elõtt közvetlenül Sajó szép bea- remény, mindent feladva sta- jaiban…. Elõször is köszönetet kell mon-
otthonában, akik szerény dását a befutó csatáraink nem tisztáltunk a pályán. Itt már csak A részletekrõl Magos Tamás edzõ danom Boros Károlynak, a tava-
képességeik ellenére így is tudták eltalálni. Az ilyenek aztán egy csapat játszott. A vége elõtt beszél: lyi sikeredzõnek, aki az õszi sze-
leléptek bennünket Az elsõ félidõ megbosszulják ám magukat. nem sokkal még Boros Karcsi -A felnõttekéhez hasonlóan mi is zonban vezényelte a csapatot.
elsõ felében helyzet nem alakult Fordulás után megismétlõdött az pályafutását megkoronázva egy bajnoki rendszerben játszunk, de Gratulálok a fiúknak, és megér-
ki egyik oldalon sem, összevissza iménti helyzet, három támadónk szabadrúgásból kipattanó lab- ez több megyebeli csoportból demlik, hogy felsoroljuk a nevü-
pattogott a labda. A 30. perc nézett el az 55. percben egy dát a hálóba kotort (6-2). A tevõdik össze. A mi csoportunk ket: Virág Gergõ kapus (Pátyod),
körül azonban egy kapitális beadást, és ahogy az törvény- mérkõzés hajrájában több fiatal is hét csapatból állt, ezt nyertük meg Szabó Róbert és Kertész József
védelmi hibát követõen 11-eshez szerûen bekövetkezik, nemsokára lehetõséget kapott egész évi tel- Nyírbátor és Nyírkarász elõtt, és (Tyukod) , Zámbó Attila, Halász
jutottak a hazaiak. Magos Tamás egy gyors kontrából védelmünk jesítményének elismeréseként. jutottunk tovább a kótaji megyei Norbert, Osváth Dávid, Csernyi
még ki tudta védeni bravúrral, hibáját kihasználva a vasváriak A játék képe alapján ez a gólarány elõdöntõbe, ahol Kótaj ( 2-1 ) és Richárd, Korpás András,
sajnos a kipattanóra védelmünk vették át a vezetést (2-3), amit a kissé túlzottnak tûnt.. Újfehértó ( 3-2 ) legyõzésével a Páskuly Zsolt, Páskuly János,
késõn eszmélt, nem úgy a hazaiak 70. percben tovább növeltek. nyírbátori megyei döntõhöz Mursa Tibor, Varga Zsolt,
(1-0). Szünet után aztán ki tudja Egy szabadrúgás átszállt a VI. 15. fájdalmas búcsú az elsõ érkezett csapatunk megint. Itt a Balogh Sándor, Péter Gábor,
milyen okból oldott kéveként tel- védõkön, és az üresen lévõ szélsõ osztálytól nyíregyházi Kölyök SC csapatát Bencze Ákos (Gacsály).
jesen széthullott a csapatunk, a szinte az alapvonalról nyugodtan Csenger - Nyírbátor 2-8 (1-4 ) két vállra fektetve ismét bajnokok
futballpályán elkövethetõ összes a hosszúba fejelt (2-4). Mostmár Még szinte alig kezdõdött meg a lettünk. A döntõben még vezetett Sajnos ez a csapat ezzel megszû-
lehetséges hibát eljátszottuk. egyre inkább kiütköztek hibáink, meccs, s a szétugró sorfal az ellenfél, de helyzeteink inkább nik, mert ebben a korosztályban
Nem tudtunk kétszer egymás után átadásaink pontatlanok voltak, jóvoltából már a hálónkban is volt nekünk voltak, háromszor is a utánpótlás még nincs.
passzolni, védelmünk megbénult, hiányzott a tervszerûség a csapat- a labda (0-1). A 7. percben egy
egymás hegyén-hátán szaladgál- ból. Mindemellett nem adtuk fel, támadó vidáman átcselezte magát
tunk. Persze, hogy az ellenfél tet- és a 78. percben még szépíteni védelmünkön, és 0-2-re változott
Barátságos mérkõzés Diáksport
szés szerint alakíthatta ki tudtunk. Szilágyi lövését még az eredmény. A 14. percben a a kánikulában
Az ország legjobbjai közé jutot-
helyzeteit. A 65. perc körül egy mentette a kapufa, de az érkezõ kapu elõtt Szilágyi adta át Június 22-én a szomszédos Óvári tak ebben az évben is Papp
jól eltalált szabadrúgásból elért Katona bepofozta a labdát ( 3- önzetlenül Katonának a labdát, csapata ellen játszottunk barátsá- Szilárd triatlonista (futás, bicikli,
gól után (2-0) megkezdõdött a 4). Az egyenlítés lehetõsége fel- aki a kapusba lõtte. Ha lettek gos mérkõzést. Rapos Jóska úszás) tanítványai, akik június
gólgyártás (3-0, 4-0), sõt a meccs dobta a fiúkat, három gólveszé- volna is reményeink, húsz perc gárdája megnyerte az ottani 21-én Budapesten, a Margit-
utolsó részében gyors kontráik- lyes támadás következett, de az múlva tisztázódtak az erõviszo- megyei bajnokságot, de a Nagy- szigeten öregbítették városunk
ból még félelmetesebb lehetett eredmény már nem változott. nyok, az ellenfél minden téren károlytól elszenvedett vereségé- hírét.
volna a gólok száma….. Nem játszottunk rosszul, helyen- felénk nõtt, ezt az újabb góljuk is vel az osztályozón alulmaradt, és A II. korcsoportban Adorján
ként szép és ötletes támadásokat jelezte (0-3). Ezt a tényt egy nem lett 3. osztályú. Márk (4. oszt.) országos 2. he-
VI.1 …azért csak egy jó meccs is láthattunk csapatunktól. Sajnos szöglet utáni kapásgól támasztot- Csenger - Óvári 1 -6 lyezett, azaz ezüstérmes lett,
volt.. a pontrúgásoknál mindig életve- ta alá (0-4). De még csak a félidõ
ugyanebben a korosztályban
Csenger - Tiszavasvári 3-4 (2-2) szélyben vagyunk. közepén tartottunk, és a vendégek
Mi kezdtünk jobban, már az elsõ majdhogycsak egy kiadósabb IFI eredmények Juhász Leila 7. helyezést ért el,
míg Busák Alex a 23. helyet
tíz percben két gólhelyzetünk is VI. 8. Túlzott a gólarány edzést tartottak. Szünet elõtt még
Újfehértó - Csenger 3-0 csípte el.
volt, Orosz Fecó mintaszerû Tiszakanyár - Csenger 6-2 (2-1) tudtunk szépíteni Katona góljá-
Csenger - Tiszavasvári 3-4 A III. korcsoportban Juhász
val, (1-4), de sejthettük, hogy
Tiszakanyár - Csenger 2-2 Balázs (5. oszt.) éppencsak le-
ennek zakó lesz a vége. Szünet
MÛSZAKI-VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET után 10 perccel egy szép beadást Csenger - Nyírbátor 2-4 csúszott a dobogóról a 4. helyet
Ificsapatunk - bár még hivatalos szerezve meg, Osváth Krisztina
Boros Sándor Katona ugyancsak szépen bólin-
(5. oszt.) a 16. helyen végzett.
tott, de legszebben a kapus pöc- statisztika nem jelent meg - az
Csenger, Rákóczi u. 2/A. Tel.: 44/342-294 eredményei szerint a 9. helyen Az eredményekhez nyomatéko-
költe ki finoman az elvetélt lab-
végzett. sítva hozzá kell tenni, hogy ennek
dát. Még a szerencse is elpártolt
a sportágnak egyik összetevõje az
49.990 Ft

tõlünk. Innentõl aztán már a báto-


úszás. Sajnos városunk nem ren-
riaké volt a pálya, tetszés szerint
delkezik uszodával, így aztán
lõtték góljaikat (1-5, 1-6, 1-7).
mindig emiatt lesz gyengébb a
Védelmünk átjáróház lett, és a 70.
szereplésünk.
percben már 8-1 volt az ered-
mény. Ennyi góllal még ezen a
pályán nem alázták meg Fõszerkesztõ:
Csengert. Már nem is vették Mesterné Juhász Beáta
egyáltalán komolyan a dolgot, így Szerkesztõség címe:
a csereként beállt fiatal Szabó 4765 Csenger, Ady u. 14.
Robi megzavarta védõjét és a Kiadja: Csenger Város Önkor-
meglepõdött kapust, valahogyan mányzata, Csenger Ady u. 14.
Katona elé keveredett a labda, õ
Csenger és a városkörnyék Felelõs kiadó: Dr. Simai Zoltán,
pedig belõtte utolsó gólunkat a
megyei I-ben (2-8). közéleti havilapja Csenger Város jegyzõje
ÁRUVÁSÁRLÁSI HITEL! Szerkeszti: a Szerkesztõ Bizottság ISSN 0866-2576