You are on page 1of 6

A tartalomból

1956 kötelez
(2. oldal)
Irigyelt gazdák
(3. oldal)
Kézimunkakiállítás
(4. oldal)
Méliuszi Vigasságok
CSENGER ÉS A VÁROSKÖRNYÉK (5. oldal)
KÖZÉLETI HAVILAPJA
XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM
Duatlon sikerek
2008. október - ÁRA: 130,- Ft (6. oldal)

Októberi emlékeztetõ…. Nyert a szennyvízpályázat 1. üteme


A megyében elsõként írta alá a
pályázók közül Apáti György
polgármester a város "szenny-
vízelvezetési és tisztítási pro-
jekt" elõkészítõ szakaszára
vonatkozó Támogatási Szerzõ-
dést. A 80 millió forintos támo-
gatással a közel kétmilliárdos
beruházás elsõ lépése megtör-
tént. A beruházás befejezését
2012-re tervezik.
Apáti György polgármester
sajtótájékoztatójában elmondta,
hogy a város rendelkezik már egy
tisztítóval, de ez csak a központ
szennyvízelvezetését biztosítja.
1994 óta folyamatosan pályázik milyen mûszaki paraméterekkel településeken is meg kell oldani a
64 éve, október 25-én reggel 7 nem kiépített országúton, hídon az önkormányzat a település tel- helyezzék el a szennyvizet. 2003 szennyvízelvezetést.
órakor hatalmas dörrenés rázta kelhetett át gyorsan, de Óvári jes ellátására, de tizennégy évet óta 15 beruházás valósult meg a A projekttel kapcsolatos megál-
meg Csengert. Már jónéhányan felõl vígan bemasírozhattak. kellett várni a sikerre. Gazda megyében, mintegy 12,5 milliárd lapodást Vajda Tibor, a Környe-
tudták, mi is történt, mert ezt Talán annyi haszon mégiscsak László, az Észak-alföldi forint értékben. A Felsõ-Tisza- zetvédelmi és Vízügyi Minisz-
megelõzõen hangszórós autó volt, hogy a fõáradat nem Regionális Fejlesztési Tanács Vidéki Környezetvédelmi és térium projektmenedzsere hite-
járta be a Kispiac környékét, a Csenger fõutcáin özönlött elnöke a vízügyi igazgatósággal Vízügyi Igazgatóság szakembere lesítette, és elmondta, hogy az
hídhoz közel lévõ utcákat, kérve, keresztül. egyetértve hozzátette, hogy Kató Sándor beszámolt arról, elsõ forduló az engedélyes tervek
hogy az ablakokat mindenki A Szamosba rogyott hidat jó ideig hosszú szakmai elõkészítõ munka hogy közel 50 milliárd forint van elkészítését célozza meg.
hagyja nyitva, nehogy a lég- a legõsibb átkelési eszköz, a eredményeként dolgozták ki a elkülönítve erre a célra. Most A 85%-os vissza nem térítendõ
nyomástól kitörjenek az üvegek. komp pótolta. Majd csak 1947- megye vízellátásának, szenny- kilenc beruházás indul, elsõsor- támogatással Csenger elkészítette
Ez a robbanás az 1893. május 27- ben épült meg az új vashíd, mely vízelvezetésének, kezelésének ban a 2000 fõ feletti telepü- az engedélyes terveket, ami a
én átadott impozáns Szamos igaz nem egynyílású lett, hanem koncepcióját. A cél az volt, hogy léseken. Az uniós elõírások és a második forduló pályázati fel-
vashíd végét jelentett. A rob- kétnyílású, de igen szép karcsú minden településnek irányt jogszabályok fix határidõt jelöl- tétele.
banótöltet középen vízbe rogy- látványa meghatározó látványa, mutassanak: milyen társulásban, tek ki: 2015-ig a 2000 fõ alatti MJB
gyantotta a vasszerkezetet. jelképe lett a Szamosnak. Az új
A háborúkban a visszavonuló
hadseregek bevett szokása volt a
híd felépítése nem okozott nagy
gondot, hiszen a visszavonulók
Méliuszi Vigasságok "Megvan az ideje a nevetésnek"
"Adhatsz-é mindenik szûkölködõ-
hidak felgyújtása, késõbb felrob- azért mindig gondoltak arra, hogy
nek?" - kérdezte Tiborc Bánktól. E
bantása, melynek a célja az õket a pilléreket sértetlenül hagyják, kérdés idõtálló, de meggyõzõdésünk,
üldözõk elõrenyomulásának egy késõbbi újjáépítés okán. Mint hogy az a társadalom, amely az
lassítása volt, ami legtöbbször ahogy történt is. öregeket nem emeli a legmagasabb
sikerült is, de megállítani soha De méltatlan utódaik még erre erkölcsi tisztelet és megbecsülés
nem tudta az elõrenyomulókat. sem voltak képesek, hiszen 1980- csúcsára, saját gyökereit pusztítja ki.
Ez történt ez esetben is, hiszen ban nemcsak ezt a hidat bontották Mi a Méliusz Református Idõsek
épeszû ember nem is gondolhatta, le, hanem túltettek az 1944-es Otthonában munkánkkal és ter-
veinkkel erõsíteni kívánjuk gyöke-
hogy az a hadsereg - a szovjet utászoknál is. Még az 1893-as reinket.
"krásznájá ármijá"- mely pilléreket is felrobbantották, hogy A korábbi rendezvények láttán azt
Moszkva és Sztálingrád alól ûzte az esélyét sem adják meg egy tapasztaltuk, hogy szükséges a móka,
a Wermachtot, majd pont itt esetlegesen újjáépíthetõ hídnak. a vidámság az idõsek otthonában,
Csengernél, a Szamosnál fog Erre emlékezzünk most október- fõleg ha maga a lakó is részese és
megállni!! Persze, hogy nem állt ben. aktív részvevõje a rendezvénynek.
meg, bár tény, hogy ideig-óráig Így nemcsak az idõs ember érzi
magáénak, de a fiatal is tanulhat
lelassította a hadmûveletet, hogy Fábián László
belõle, hiszen a "tiszta forrás" a leg- teli - régmúltat idézõ - világot, képeibõl összeállítva.
egészségesebb, mint ahogy egy tudós feledtetve lakóinkkal a kor múlását, a A vesszõparaván alapját lakónk,
pap idézte: "A múlt legyen a
Meghívó A Petõfi ÁMK betegséget a családtagok hiányát. Boros Miklós bácsi, fonta a régi
jövendõé, ismereti forrása pedig Az otthon udvarára varázsoltuk a vesszõkerítés technikájával, a fotók
szeretettel meghívja hasznos akarat". szívet-lelket melengetõ, e táj idõs pedig Gottfried Sándorné ügyes keze
jótékonysági báljára. Hisszük, hogy "minden valóság egy
álomból születik". Az álom 2008.
embereinek emlékezetében élõ, õsi által kerültek fel a helyükre.
Ecsedi lápra emlékeztetõ világot: a Lakók és dolgozók - "szeretetben
Idõpont: 2008. november 15. 19.00 óra szeptember 13.-án valóra vált, és si- nádassal körülvett betyárkunyhót kel- összeforrva" - mindent megtettünk
keresen megrendeztük a Méliuszi lékeivel és pár õshonos madárral azért, hogy a mind helybõl, mind
Helyszín: általános iskola aulája Vígasság-ot. együtt. távolról érkezõ kedves vendégeink
Belépõjegy ára: 3500 Ft/fõ A siker titka: a sok jó ötlet, A betyárkunyhóhoz betyár is dukál! jól érezzék magukat.
elképzelés, a lakók és a dolgozók A gondozottak közül ezért néhányan A Méliuszi Vígasság vendégeink
A báli bevételbõl az iskola játszóterét szívbõl jövõ igyekezete, hozzáállása betyárruhát öltöttek, magukra, megérkezésével vette elejét.
újítják fel. a gondos terv szerint beütemezett amiben igen büszkén szerepeltek, és Kisbíró jelmezbe öltözött munka-
munkákhoz. Dicsekvés nélkül mond- váltak vele díszévé az ünnepségnek. társnõnk mindig bejelentette a soron
A zenét Stempel László szolgáltatja. hatjuk, hogy mindezek református A nõi gondozottak és alkalmazottak következõ vendégeket, akik köszöntõ
szellemben és szeretetben folytak. kékfestõ anyagból varrt ruhákban és ünnepi beszédet mondtak. A kis-
Asztalfoglalás: iskolatitkárságon, a A lelkiismeretes munka meghozta a szerepeltek örömmel. Ruháinkat var- bíró végig szereplõje és kidobolója
44/341-806 vagy 30/370-6444-es gyümölcsét. rónõ munkatársunk készítette. volt a soron következõ mûsorszám-
telefonszámon. Egy napra az idõsek otthonában létre- Fényképkiállítást is készítettünk a nak, eseménynek.
hoztunk egy látványos, vidámsággal lakók és dolgozók fiatal - és idõskori (folytatás az 5. oladlon)
2 CSENGERI HÍRMONDÓ 2008. október

1956 öröksége kötelez Olvasni jó és érdemes!


Ahogy az idézett gondolatok is
jelzik, 1956 nemcsak a fõváros,
Budapest forradalma volt. Azon
az õszön az egész nemzet - így
Csenger lakossága is - megrázta
magát, és szembeszállt a kommu-
nista diktatúrával. 1956-ról min-
den magyarnak tudnia kell. Még
itt élnek közöttünk azok az
emberek, akik kivették részüket a
forradalomból. Õk még át tudják
adni a megélt történelmet, és
nekünk kötelességünk tovább
vinni az örökséget.
56 fényét, képzeletbeli fáklyáját a
gimnázium tanulói gyújtják meg
"Sokan mondják, nem kell boly- Tisztelegjünk 1956 hõsei elõtt. Az minden október 23-án Csenger-
gatni a múltat, inkább foglalkoz- õ nagyságuk lelki erejükben volt. ben. Balogh Ádám 4.b osztályos ta- ezen is a legjobb eredményt érte
zunk a jelennel, inkább a jövõ Egy durva, kemény diktatúrában A diákok a forradalom hõseinek nuló tudja, hogy jó olvasni, és ha el. A III. forduló Csukás István
építésével törõdjünk. A múlt merték vállalni önmagukat, személyes gondolatain, cse- valaki jól, értõen olvas, még Vakáció a Halott utcában címû
ismerete, értelmezése nélkül merték vállalni döntéseiket. Nem lekedetein keresztül elevenítik fel jutalmat is kap az iskolában. rgeényére volt kiírva. A
azonban nem érthetjük meg a mérlegeltek, cselekedtek. Minden- a fél évszázaddal elõbb meg- Ádám a 2007-2008-as tanévben vetélkedõn a harmadikos fiú 3.
jelent, és akkor nem tudjuk mire kit egy cél, egy szabad Magyar- történt eseményeket, majd ezt "Az olvasó embberé válás" c.
alapozni a jövõt. Ha nincs kellõ lett. Végül a IV. fordulóban mind-
ország megteremtése vezérelt. követõen már valódi fáklyákkal vetélkedõsorozat egyik résztve-
nemzeti önértékelésünk, tévútra három könyvbõl kaptak
Október 23. legfontosabb üzenete kíséri a koszorúzókat a kol- võje volt. A vetélkedõt Bódi Ti-
terelhetnek bennünket. A sikeres kérdéseket a gyerekek. Azonos
a tiszta, erkölcsi alapokra épülõ légiumnál elhelyezett emlék- bor és Krisztián Zoltánné peda-
jövõ záloga, ha jó pszicholó- pontszámot ért el Zeller
közélet létrehozása volt. Október táblához, és a Hõsök terén állított gógusok koordinálták, bonyolí-
gusként, a történelem segítségé- Márióval, de a legtöbb kérdésre
23.-val mostani önmagunkat, 1956-os kopjafához. A ren- tották le.
vel szembenézünk hibáinkkal, neki sikerült legjobban válaszol-
demokráciánkat ünnepeljük. dezvény szép zárása a közös A versenyen három könyvet kel-
figyelmünket gyengeségeinkre nia, így végül õ nyerte meg a
Ezért nem kérdõjelezheti meg gyertyagyújtás és éneklés. lett elolvasni a gyerekeknek. Az
irányítjuk, szembesítjük magun- fõdíjként átadott biciklit a 3-4.
senki 56 üzenetét, történetét, cse- I. fordulóban Óz, a nagy varázsló
kat a buktatókkal, de erénye- osztályosok között.
lekedeteit." MJB címû címû regény volt feladva. A
inkkel, sikereinkkel is.
helyes válaszok alapján itt Ádám Remélhetõleg idén is sok gyer-
55 éves osztálytalálkozóra elsõként jutott tovább. mek fog részt venni az olvasási
Az "ORFEUSZ" Egyesület jelentése (1945-1953) A II. fordulóban Fekete István versenyen, és megkedvelik az
Az egyesület közhasznú szerve- támogatás címén: 315.835,- Ft Megszólalt a csengõ, vége van az Kele címû regénye volt porondon, olvasást, a regényeket!
zet, gazdasági tevékenységet nem került az egyesület számlájára, évnek
végez. ebbõl 200.000,- Ft NCA pályázati Elkezdõdött számunkra az igazi
2007-ben rendelkezésre álló for-
rás felhasználása:
támogatás, 10.715,- Ft az APEH
utalt számlánkra, mely az adózók
élet.
Válogattunk sokáig, hol tanuljunk
Meghalt idõs Fábián László
Számviteli beszámoló: SZJA-nak 1 %-ból történõ átu- tovább, Az Ady Endre Gimnázium egykori,
2007. évi nyitó egyenleg: 5.260,- talása volt. 9.815,- Ft adományt Vártuk az eredményt, az igazi elsõ igazgatója 88 éves volt.
tagdíj támogatás címén kapott az csodát. Kevesen tudják, talán csak a
Bevétel:
Önkormányzati támogatás (Ft) egyesület. Eljött a szeptember, az 53-as évben, szûkebb környezete, hogy igen erõs
- Csenger Önkormányzat 70.000,- Az NCA pályázaton nyert Szétszóródtunk tanulni, mint mag- erdélyi kötõdései voltak, miután
- Megyei Önkormányzat 20.000,- 200.000,- Ft-ot a pályázatban rög- vak a szélben. apai ágon a rokonsága Székely-
- Bankszámla kamatok 45,- zített módon 1 db Sony videóka- Békéscsaba, Debrecen, udvarhelyen él máig is. Édesapja
mera, 1 db Nokia 6070 mobiltele- Nyíregyháza, Szalka, csendõrként szolgált, majd Csen-
- Adó 1 %-ból bevétel 10.715,- Gyöngyös, Miskolc, Nyírbátor, s az
- NCA pályázati támogatás fon, CD, DVD, videókazetta, gerbe nõsült be, és a gyakori áthe-
magnókazetta, iratrendezõ, fény- ország fõvárosa.
200.000,- E helyeken jártunk középiskolába, lyezések miatt õ Hajdúszoboszlón
- Támogatás tagdíjra (adomány) másolópapír, levélbélyeg, boríték, született 1920-ban. Édesapja korai
kisebb hangszerek vásárlására Szívtuk magunkba a tudást, amíg
9.815,- erõnk bírta. elvesztése miatt visszaköltöztek
fordítottuk. Az SZJA 1 %-ból Erdélybe, ahol nagybátyja gyám-
Összes 2007. évi bevétel: A vakációkban találkoztunk nyáron.
befolyt összeget 10.715,- Ft-ot a ként neveli öccsével együtt. Itt járja
315.835,- Napoztunk, fürödtünk a SZAMOS-
megyei demecseri népdaltalál-
Kiadások: (Ft) parti strandon. ki az alsóbb osztályokat. A kö-
kozón való részvételünkre, annak
1. Bankszámla költségek: 31.785,- költségeire fordítottuk. A meg- Istenem! De szép is volt ott a mi zépiskolát azonban már Magyar-
2. NCA pályázatból mûszaki vásárolt eszközök, technikai ele- életünk. országon végzi el - majd a kalocsai
cikkek vásárlása 1 db Sony mek segítik munkánkat, ered- Labdáztunk, fociztunk, s nagyokat tanítóképzõben szerez oklevelet, kollégák terveinek, ötleteinek meg-
videókamera, 1db Nokia 6070 nevettünk. 1939-ben. Ezidõben nagyon nehéz valósítását. Csenger sportéletét is
ményesebbé, elismertebbé, él-
mobiltelefon 90.000,- ménydúsabbá teszik azt, feltételei Következett a pályaválasztás nehéz volt elhelyezkedni értelmiségiként. nagy kedvvel segítette, de a
1. Demecseri népdalfesztivál a színvonalas mûködésnek. idõszaka. 1940-ben azonban visszakerült település közéletében is tevékenyen
4.000,- Csenger város rendezvényein Kívántuk, hogy teljesüljön minde- hozzánk Észak-Erdély, s itt, a részt vett.
2. Mûködéshez szükséges eszkö- rendszeresen szerepelünk, Beszte- gyikünk álma! Nagybánya melletti Zazáron kezd- "Ha vállaltad, valósítsd meg, a
zök vétele (CD,DVD, kazetta, irat- rec, Tarpa, Demecser, Nagykállói Az álom teljesült, szereztünk több hette meg tanítói pályáját. Nem munkádért te felelsz" - ez volt az
rendezõ, stb. 145.170,- népzenei találkozókon szép ered- szakmát. sokáig dolgozhat, mert 1941-ben
Elkezdhette mindenki a várva várt
elve.
Kiadás összesen: 270.955,- ményeket értünk el. behívják katonának. Kiképzõtiszt- 1949-ben nõsült meg, felesége
Záró egyenleg: 44880,- munkát.
/Hagyományõrzõ csoport ifjúsági- ként dolgozik, 1944-ben orosz fog- csengeri volt. Három gyermekük
Nyitó pénzkészlet 5.260,- felnõtt- szóló ének - kiváló minõ- Mezõgazdász, kereskedõ, mérnök ságba esik, ahonnan 3 év után 1947- született. Ettõl kezdve életfilozó-
Tárgyévi bevétel 315.835,- sítés, szólóének megyei 1. helye- és óvónõ, ben tér haza.
Hivatalnok, pedagógus, pék, s
fiájának másik alapelve a család-
Tárgyévi kiadás 270.955,- zés. Elõbb Csengerújfaluban tanít, majd centrikusság lett, a gyerekek neve-
Záró pénzkészlet 44.880,- Ezen eredmények tényében lát- néhány varrónõ.
Mindegyikünk helytállt a tanult Csengerbe kerül a járáshoz. Kez- lése, iskoláztatása, s ha szükséges,
Az egyesület a rendelkezésre álló ható, hogy Egyesületünk sikeresen detben úttörõvezetõként, majd
szakmában. annak mindvégig való segítése a
összeget az egyesület mûködte- és folyamatosan végzi tevékeny- orosz szakfelügyelõként dolgozik
Megkérdezték többször, hol jártál révbe érésig. Nem volt könnyû
tésére, illetve az alapító okiratban ségét. évekig. Kinevezik a járási Mûve-
általános iskolába? feladat, mert a felesége korán
meghatározott célok eléréséhez, Válaszoltam büszkén: Csenger lõdési Osztály vezetõjének, s ezzel
kulturális tevékenység finanszí- "ORFEUSZ" Csenger Város meghalt s a nehézségekkel egyedül
városában, alkalma nyílik a járás kisebb-na- kellett megbirkóznia. Népes csa-
rozására használta fel. Önkormányzat Ifjúsági Mûvészeti Lent a Szamos partján, mert ott van gyobb falvainak megismerésére. ládja - gyerekek, unokák, déduno-
Az Egyesület 2007. évi beszá- Kiemelkedõen Közhasznú Egye- az igazi hazám.
molója a közhasznúsági jelen- Sokat tesz azok kulturális fejlõdé- kák sora igazolja, hogy meg tudott
sület Ahová szívesen mindig hazajár-
téshez séért, az iskolák oktatási feltéte- felelni a kihívásoknak. Mint aki tel-
Köszönetét fejezi ki támogatóinak, tunk,
Az Alapító okiratban megfogalma- Barátainkkal gyakran találkoztunk. leinek javításáért. Segíti a csengeri jesítette küldetését - Laci bácsi -
hogy adójuk 1 %-át felajánlották a
zott céljaink közé tartozik a "kul- gimnázium létrejöttét, felépítését, Igazgató Úr - elment örökre. Rava-
szervezet 2007. évi programjának Köszönet mindezért drága
turális tevékenység" nevelés, ok- amelyet 1963-ban át is adnak, és talánál a szép számú család, a
megvalósításához. A 2007. évben szüleinknek!
tatás, képességfejlesztés, ismeret- elsõ igazgatója õ lett. Pedagógiai rokonság mellett lerótták tisztele-
az SZJA 1 %-ából befolyt összeg Csengerben minket tanító kedves
terjesztés, etikai, kulturális hagyo- nevelõinknek! szemléletére elsõsorban a diák- tüket a volt kollégák, tanítványai, a
10.715 Ft volt, melyet a szervezet
mányok és értékek újjáélesztése, A Barcsay Panziónak is köszönet és központúság és a demokratikus város vezetése és Csenger számos
a megyei és helyi versenyekre és
ápolása. Az egyesület az alapsza- hála, gondolkodásmód volt jellemzõ. A lakosa, akik úgy érezték, elkísérik
rendezvényekre való részvételre és
bályban rögzítettek szerint mû- Mindig megszállhatunk, s jót tantestülettel egyetemben széles utolsó útjára azt az embert, akinek
felkészülésre fordított.
ködött. Számláján, 2007. január ehetünk Nála! lehetõséget biztosított az ifjúsági míg élt, mindenkihez volt egy jó
20-án 5.260,- Ft volt, 2007-ben Jeles Antalné, Egyesület elnöke Zolnai Katalin szervezet mûködésére, támogatta a szava.
2008. október CSENGERI HÍRMONDÓ 3

“Irigyelt gazdák” Az alma termelõi szemmel Idõsek világnapja 2008


Csengerben tavasztól õszig, sõt állapot fenntartása a sorokban, és lizáljunk. Ez nettósítva havi
télen is sok embernek adnak alacsony gaz tartása a sorok 200.000.-ft jövedelmet jelent.
munkát (napszámot) a gazdák. között. Ezért mondják a kis gazdaságok
Miért irigylésre méltóak? Mert - Hetedik feladat: a kártevõk halálra vannak ítélve, mert ez az
van földjük, van ültetvényük, van folyamatos figyelemmel kísérése, összeg sem hitel felvételre, sem
tulajdonuk. Dolgoztatni képesek, csapdázás, elõrejelzések figye- fejlesztésre, sem biztonságos gaz-
alkalmazottakat tartanak és saját lése, csapadékmérés, talajnedves- dálkodásra nem nyújt fedezetet.
maguk is dolgoznak. ség figyelése. Tehát mindent csak nagyban lehet
Pályázatokat nyújtanak be, forrá- - Nyolcadik feladat: szükség sze- rentábilisan végezni. Ráadásul a
sokat nyernek, gazdagodnak. De rint idõben elvégzett öntözés, termés vagy lesz, vagy sem, lásd
mi van e mögött a kép mögött, fejtrágyázás. 2007. év, vagy nyomott az ár
erre próbálok rávilágítani. - Kilencedik feladat: vegyszeres 2008. év, vagy nem tudják
A szántóföldi növénytermesztés és kézi termésritkítás. megvédeni: magas a léalma arány
értékesítési gondjait, követi a - Tizedik feladat: zöldmetszés a és máris lehet vakarózni, min-
gyümölcstermesztõké. Nem kell szinesedés elõsegítése és a fa te- damellett, hogy a termés a
semmi, vagy ha igen, csúcsminõ- hermentesítése érdekében. leszedésig na-gyon sokszor
ségben arcpirítóan alacsony áron, - Tizenegyedik feladat: Szüret. "alszik" a szabadban.
szinte fillérekért. Mire van szükség ? Mire lenne szükség?
Nézzük az almát. Talán ebbõl van 1./ Szaktanácsra, lehetõség Kiképzett emberekre akikkel 2008. október 4-én került mûsorra, mely után az ízletes va-
a legtöbb ültetvény városunk szerint integrált (összefogott) ter- megtanítják hogyan kell szak- megrendezésre az az ünnepség, csora felszolgálása következett.
határában, mert a meggy, a körte, melésre. Jó szakemberre, meg- szerûen metszeni, hogyan kell melyen idõseinket köszöntötték Városunk lakóin kívül, elsõ alka-
a szilva, bodza, vagy bogyós felelõ gépparkra, növényvédõ szakszerûen almát (bogyósokat az Idõsek Világnapja alkalmából lommal vettek részt a társtelepü-
ültetvények területe kisebb ennél szerekre, rengeteg hajtó- és stb) szedni. Mezõgazdasági von- a városunk vezetõi. Az általános léseinken Szamostatárfalván,
az itt "õshonos" gyümölcsénél. kenõanyagra, jó idõre, sok ügyes tató vezetõkre és olyan mezõgaz- iskola aulájában több mint 200 Csengerújfaluban, Szamosbe-
Mit kell egy gazdának egy év alatt alkalmi munkavállalóra. dasági gépszerelõkre, akik ki fõ részére volt megterítve, ahol csen élõ, Idõsek Klubjának tagjai
megtenni ? Egy hektár intenzív termõre for- tudják szolgálni a gazdákat. Ilyen, nagy szeretettel fogadták a is az ünnepségen.
- Elsõ feladat: az új gazdasági dult alma ápolása, kezelése, vagy hasonló képzés még nem vendégeket a Családsegítõ és Az aulában meg lehetett tekin-
évre való felkészülésnél a betaka- betakarítása 1.500.000.-ft-ba ke- Gyermekjóléti Szolgálat dolgo- teni a helyi idõsek életérõl, aktív
volt, bolti eladóból viszont na-
rítást követõ permetezés. Ezt kö- rül. Ez a kert 400-600 mázsa zói. Polgármester Úr nyitotta napjairól készített fotókiállítást,
gyon jól állunk. Biztos piacra, ter-
veti az elhalt levelek össze- gyümölcs termelésére alkalmas. meg az ünnepséget, és köszön- mely arról árulkodott, hogy az
vezhetõ jövõre. Összefogásra.
gyûjtése és megsemmisítése, Átlag 500 mázsa alma figyelem- tötte a településünk legidõsebb idõskort sem passzívan élik meg
Olyan közösségre, mint az oszt-
fõleg "fuszikos" években. bevételével 90 %-os jó alma ter- emberét, (aki már több mint száz a városlakók, hanem egészségi
rák almaút. Megfizetett keres-
Pocokírtás, de a 4 mancs állat- més mellett a következõ bevételre esztendõs), Czára Juliska nénit, állapotuktól függõen igyekeznek
kedõre, megbecsült termelõre.
védõk ezt meg ne tudják. lehet számítani. 2.225.000.-ft + valamint legidõsebb házaspárt közös élményszerzéssel gazdagí-
Sokat keresõ, szorgalmas, becsü-
- Második feladat: Az õsz végi, 50.000.-ft léalma = 2.275.000.-ft Barkász Endre bácsit és feleségét, tani mindennapi életüket.
letes napszámosra.
téli, kora tavaszi metszés, ami nettó árbevétel. Tehát hek- Etelka nénit. Ezután került sor a
Mi hajtja mégis a termelõket?
megalapozza a következõ évi ter- táronként 775.000.-ft-al számol- A befektetett pénz és energia. A
mést. Az intenzív és hagyo-
mányos fák metszése más és más
hatunk. Ehhez azonban minden-
nek klappolni kell. Nem lehet a
természet szeretete, a termesztés Új hézagpótló kiadvány Csengerrõl
folyamatában szerzett apró örö-
technológia betartását feltételezi. léarány rosszabb és ennek a meny- mök. A munkanélküliségtõl való "Csenger,- történelmi és kulturális kalauz"
Ha támrendszerünk van, annak nyiségnek meg kell teremni.
felülvizsgálata. félelem. A kötöttségekkel terhelt Ezt a címet viseli a már régóta
Valamint feltételezzük, hogy a fa munkaviszonyba kerülés (60-
- Harmadik feladat: trágyázás, alól eladtuk a termést, mert ha várt kiadvány, melynek ünnepé-
vagy talajerõ utánpótlás. Szerves 70.000.-ft nettó bér) réme.
betároljuk annak külön költségei lyes bemutatója november 5-én
trágya kijuttatása, bedolgozása. Tudjuk, szép dolog terepjáróval
vannak, ami nem mindig térül lesz a Mûvelõdési Központban.
Nitrogén túlsúlyos és nyomelek- járni, de többször látszik az alkal-
meg a késõbbi értékesítés során. Ezen az eseményen részt vesz
ben gazdag mûtrágya kijutatása. mazott ábrázata az üveg mögött,
Ezt a bevételt terhelik a külön- Bene János, a nyíregyházi Jósa
Negyedik feladat: talajmarózással mint a gazdáé. Ne irigyeljük, de
bözõ adók és járulékok, ha ebbõl András Múzeum igazgatója és
gyommentesítés, pocokriasztás. ne is sajnáljuk a gazdákat, mert ha
kivehetõ készpénzt akar a gazda Szõcs Péter a szatmárnémeti
Intenzív gyümölcsösben az oltá- hagyják õket, jól vannak.
csinálni. Ma pedig tudjuk a gaz- Dolgoznak, termelnek, árut állí- Megyei Múzeum igazgatóhe-
sok szabaddá tétele, a fák körbe- daság kifehérítése azt jelenti, tanak elõ, embereket alkalmaz- lyettese - egyben régésze, vala-
kapálása.
minden megszerzett forint adóval nak, pénzt pumpálnak a gaz- mint a két szerzõ: Fábián László
- Ötödik feladat: permetezés, 18- kiadvány terjedelméhez igazítva
terhelt legyen, mert a vagyo- daságba. Ne feledjük, az agrár és Pintye Gábor a vásárosna-
23 növényvédelmi védekezés. A azt. Igyekeztünk ezen belül min-
nosodási vizsgálatot senki sem ágazat még ebben az országos ményi "Bereg Múzeum" régésze.
lemosó permetezéstõl a betaka- den lényegest elmondani, közöl-
úszhatja meg. Tehát 7.500.000.- lejtmenetben is pozitív külke- A könyvet tulajdonképpen e két
rítást megelõzõ idõszakig védeke- ni, bemutatni, remélve, hogy a
ft-ot kell befktetni mondjuk 5 ha reskedelmi mérleget produkál múzeum adta ki, egy Európa
zés a gombabetegségek és a régész szakma figyelmét ráirá-
intenzív almába ahhoz, hogy évek óta, minden nemzetközi és Uniós pályázat kapcsán, mely
kártevõk ellen.
adózás elõtt 3.875.000.-ft-ot rea- pályázat a határon átnyúló, a nyíthatjuk erre az eleddig megle-
- Hatodik feladat: gyommentes hazai mesterkedés ellenére is.
szatmári régiók régészeti feltá- hetõsen elhanyagolt térségre.
rását-kutatását kívánja elõse- Ahogy a filmek végén szokott
Almatemplomot építettünk a Nyírségi Õszre gíteni. Ennek a régészeti "pro- látszani, álljon most itt az úgyne-
jektnek" azaz magyarul tervnek, vezett "stáblista", akiknek kö-
Szeptember közepén a refor- nem kis büszkeségére a csen-
elképzelésnek egyik bázisa szönhetõ, hogy ilyen szépre sike-
mátus templom kicsinyített geri almaépítmény nagy sikert
Csenger, illetve annak múzeuma, redjen a kiadvány:
mását tekinthették meg a aratott.
járókelõk a mûvelõdési köz- Legalább ilyen dicséretet ka- hiszen itt számottevõ múzeumi
gyûjtemény van és megfelelõ A kiadványt írta: Fábián László -
pont hátsó udvaránál. A pott a csengeri töltött káposzta, Pintye Gábor
szakmai háttér is. Nem vélet-
teherautóra erõsített építményt a frissen sült lekváros fánk, és Szerkesztette: Szõcs Péter
lenül, a múzeumunk anyagának
az ÁMK dolgozói (karban- az itt készített almalé is. Az bemutatásán keresztül rólunk Fotókat készítette: Lukácsné
tartók, takarítónõk, mûvelõ- ételeket helyben kínálták a szól ez a nívós kiadvány. Nagy Márta
dési központ munkatársai, konyhán dolgozó asszonyok, Profi szintû fotókon láthatjuk a Rajzok: Fábián László és Zamfir
peda-gógusok, gyerekek) ha- akik nem gyõzték tésztával és sanyikerti-jánosi ásatásokból Somcutean
marosan almával, körtével, kézzel a kíváncsi rendez- kikerült leleteket, s egyéb régé- Digitális munkák: Németh
szilvával borították be. vénylátogatókat. A kuriózum- szeti tárgyakat - illetve régi Andrea
A több napos megfeszített nak számító almalevet pedig az képeslapokon keresztül a XIX- Tipográfiai: "Informatia Zilei"
munka eredményeként a temp- ÁMK munkatársai népsze- sz. végi, XX. sz. eleji Csenger Satu Mare
lom végül útra kelt, és egészen rûsítették. A nap végére sen- arculatát.
A könyv két szerzõ munkája; A kiadványt támogatta a Román
Nyíregyházáig gurult. Itt a kiben sem maradt jártányi erõ
egyrészt Pintye Gábor régészé, Nemzeti Bank, a Román Kul-
Nyírségi Õsz leglátványosabb sem, de megérte, mert a város turális Minisztérium, és az Eu-
aki városunk õskori-középkori
programján, a gyümölcs- kiválóan szereplt! rópai Unió több szervezete.
történéseit írta meg, másrészt e
felvonuláson vett részt, ahol - Külön köszönet illeti Gereben templom ötletgazdája és lelkes
sorok írójáé. Részemrõl Csenger
bár nem lett dobogós - minden- Józsefet (GESZ), aki a külön- készítõje volt! Fábián László
XVIII- XX századi történelme
ki megcsodálta, és a kísérõk leges és impozáns gyümölcs- MJB lett feldolgozva, természetesen a
4 CSENGERI HÍRMONDÓ 2008. október

Õszi reneszánsz mesemonóverseny Kézimunka kiállítás a Múzeumban


Idén hetedik alkalommal rendezte kiírás Mátyás királyról szóló ez sem szegte meg, és kiválóan
meg nemzetközi õszi mesemondó mesékre vonatkozott. A feladat megbirkóztak a kihívással. Közel
versenyét a mûvelõdési központ. nehezebb volt a szokottnál, de az 120 gyerek adott elõ a legendás
Mivel 2008 a reneszánsz éve, a óvodások és a kisdiákok kedvét királyról humorosabbnál humo-
rosabb történeteket.
Már megszokott, hogy a Kovász-
náról, testvérvárosunkból érkezõ
diákok a legjobbnak járó díjakkal
térnek haza. Most sem hazud-
tolták meg magukat az erdélyiek,
de a csengeriek és a környékrõl
érkezõ gyerekek is felléptek a
dobogó legfelsõ vagy következõ
fokozataira. A nagy izgalmakkal
járó eseményrõl senki nem tért
haza üres kézzel, és a mese- Soha nem tudtam megérteni õsi hozadék, honfoglaló õs-
mondókról felvétel is készült, gyerekkoromban az idõsebbek anyáinktól, a kelet burjánzó me-
amit a helyi televízió mûsorára türelmét, amikor a vászon felé sevilágát, képeit idézi. Némely
tûzött. hajolva, a tût villogtatva - úgy- szûrrátétes mai motívum vissza-
Az eredmények: mond kézimunkáztak, s kezeik köszön a tarsolylemezek min-
Óvodás korcsoport: közül szebbnél szebb munkák táin. Természetesen a minták,
Az 1. évfolyam díjazottai kerültek ki. Igaz, akkoriban technikák változtak az évezredek
1. Farkas Fruzsina Porcsalma
2. Pásztor Adrián Tyukod ezeket nem igen értékeltük, még alatt, vettünk is át, de adtunk is
3. Gere Eszter Csenger a lányokat is gúnyoltuk, ha tût ebbéli tudásunkból - de a formai
1.osztály láttunk a kezükben - igaz a biz- és színbéli gazdagság, az alkotó
1. Cservenák Balázs tonságos távolságot betartva. variációk sokasága fennmaradt.
2. Nídermájer Eszter Aztán az évek teltek, s megis- A kiállított kézimunkákban min-
3. Kokas Attila merkedvén a magyar népmû- dig benne rejtõzik az alkotóik
Molnár Dávid vészet ezernyi csodájával, a lelke, mely akár generációkat is
Különdíj: Varga Dominika szebbnél szebb, végtelen vál- átölelhet.
2. osztály tozatosságú mintákkal megválto- Sajnos a mai rohanó, globali-
1. Deák Gellért Gedeon Románia zott ebbéli vélekedésem. Most zálódó, elszürkülõ világunk nem
2. Csontos Réka inkább elismerésem és ámulatom igen kedvez ennek a mester-
Lengyel Szilárd a türelemnek és hozzáértésnek, ségnek. Ám bízom abban, hogy
3. Móricz Milán mely a kézimunkázó nõket illeti. az emberek meg fognak csömör-
Péter Nóra Ezek a gondolatok sugallták, leni a gépi tucatmunkáktól, a
Különdíj: Kertész Hunor, hogy a múzeum galériaterme "trendi"majmolástól, és vissza-
Tóth Péter Románia alkalmas lenne a még meglévõ fordulnak az egyéni, a lelket és
A 2. évfolyam díjazottai 3.osztály hímzések, szõttesek bemutatá- egyéniséget is megmutató saját
1. Végh Anasztázia sára, s hogy Csenger ügyeskezû díszítõmûvészethez.
2. Tóth Dóra hölgyei bemutathassák legszebb A kiállításhoz a következõk ad-
Kanyó Alexandra munkáikat. Ez a kiállítás aztán ták kölcsön hímzéseiket, szõtte-
3. Mester Marcell létre is jött, megnyitója az seiket, s elõsegítették, hogy lét-
Hajdó Zsombor Románia október 23-i ünnepség záróak- rejöhessen eme tárlat:
Különdíj: Benedek Hanna, kordja lett. - Barcsay Istvánné
Románia Mit is mutat be, és miért ez a tár- - Ferenczi Julianna
4. osztály lat? Az ember õsi, veleszületett - Özv. Vilmos Endréné
1. Barthos István Románia ösztöne, hogy az õt körülvevõ - Zolnai Katalin
Csák Alexandra teret, tárgyait díszítse. Ennek az - Varga Gyuláné
Varró Dóra õsi természetünknek egy távoli - Gaál Sándorné
2. Kokas Márton visszfénye és része a kéz- - néhai Farnas Béláné
3. Hajdu Márta imunkázás - mely mint a nevé- - Csorvási Rozália
Lakatos Martin ben is bennefoglaltatik - a kézzel - Méliusz Idõsek Otthona
Marczali Orsolya való munkálkodás által díszített - néhai Barkász Ignáczné
Különdíj: Barti Lehel Románia, dolgokat jelenti. A magyar nép- - néhai Fábián Lászlóné
A 3. évfolyam díjazottai Farkas Csenge mûvészet, népünk díszítõkedve
és fantáziája szinte egyedülálló, Fábián László
"A haza mindenek elõtt"
Október a nemzeti ünnepek hónap-
ja. Október 6-án az aradi vér-
Citera bemutató
tanúkról emlékezett meg az iskola. A népi hagyományok, hangsze- dete a belsõ ázsiai lovasnépek
Sajnos a tanulók nem értik, mi is rek népszerûsítése elengedhe- világához vezet vissza. Az értõ
történt 1849. október 6-án, és azt tetlen feladat. A Zene Világ- ujjak csodálatos hangokat szólal-
sem tudják pontosan, hogy kik napjára hívta meg a Petõfi ÁMK tattak meg, s közben ismert nép-
voltak azok a hõsök, akiket e Széles András citeramûvészt, dalok is felcsendültek. Jeles
napon kivégeztek. A diáksághoz hogy tartson egy rendhagyó Antalné képviselõtõl, nyugdíjas
hasonlóan a felnõtt lakossághoz ének-zene órát. A mûvész haza- pedagógustól megtudtuk, hogy a
sem tud sokkal többet errõl a érkezett, hiszen a tunyogmatol- város és az iskolavezetés szívü-
napról. A "Nemzeti gyásznap" csi, ráadásul több rokona is élt a gyének tekinti a népi hagyo-
üzenetét nagyon nehéz "lefordí- városban. A mûvész elmesélte, mányok ápolását. A már mûködõ
tani" az ifjúság nyelvére. A
hogy a citera olyan fából készült néptáncegyüttes mellett ez évben
kivégzés, a halál, a vér, a vér-
húros hangszer, amelyet penge- megalakult a tanárnõ által elindí-
tanúság fogalmainak történelmi zenei betétek színesítették a már a Szózatot éneklik a diákok.
tükrön keresztüli tisztázása csak a mûsort. Mindezeket azért iktattuk be már téssel, dörzsöléssel vagy ráütés- tott (az Orfeusz Egyesületben
hõsök szerepének megismer- Kazamér Tibor, az ÁMK igazgató- több éve a munkatervünkbe, mert sel lehet megszólaltatni. mûködõ) általános iskolai tanu-
tetésével, a forradalom és szabad- ja a nemzettudatos neveléssel szeretnék, ha szorosabb viszony Magyarországon három fõ alap- lókból álló citeraegyüttes is. A
ságharc eseményeinek pontos kapcsolatban elmondta: "minden szövõdne a tanulók lelkében a típusa van: vályú-, kisfejes mûvészt is abból a célból hívta
ismeretével lehetséges. Ily módon hónap elsõ napján ünnepélyes hazához, történelmünkhöz, nemze- illetve hasas citera és mindhárom meg, hogy megszerettesse a
közelítették meg a vértanúk em- zászlófelvonást tartunk névadónk ti jelképeinkhez, nemzeti hõseink- megtalálható a teljes magyar népzenét a gyerekekkel. Az
lékének felidézését a csengeri szobránál, ahol egy-egy nemzeti hez. A tanév során kiemelt neve- nyelvterületen. A hangszer vi- elõadással a remények szerint
"Petõfi Sándor" ÁMK pedagógu- jelképrõl, eseményrõl emlékezünk lési prioritás a hazaszeretet erõ- szonylag nem túl bonyolult és a nõtt a hangszer népszerûsége, és
sai. Papp Veronika tanárnõ a 8. a meg egy vers elhangzása és a sítése. citerázás hamar elsajátítható. A az együttes tagjai a jövõben nem-
osztályból verbuválta az irodalmi Himnusz hangos eléneklése Mindezek megvalósításának az citera jellegzetes hangzása ösz- csak a városi rendezvényeket
színpadhoz a szereplõket. Az kíséretében. A hónap végén is október 6-i megemlékezés nagyon szefügg a magyarság õsi zene- színesíthetik, hanem a település
eseményidézés mellett szavalatok, hasonló a forgatókönyv, de ekkor fontos mérföldköve." hagyományával, melynek ere- hírnevét is öregbíthetik.
2008. október CSENGERI HÍRMONDÓ 5

Méliuszi Vigasságok (folytatás az 1. oldalról) 50 éves házassági évforduló


vendégek, akik magánemberként volt maga az elõkészület, élmény volt
látogattak ide. a "nagy nap", és még most - október
A vendégek köszöntésére a végén - is élmény.
"Köszöntük testvér" kezdetû szép A lakók és dolgozók az alkalomról és
egyházi ének hangzott el a lakók és a szereplõkrõl készített színes fényké-
dolgozók részérõl. Balogh Elemér peket szívesen mutogatják barátaik-
gondozott énekszóval köszöntötte nak és családtagjaiknak, és szolgál
Esperes urat. saját gyönyörködtetésükre is.
Díszbe öltözött lakóink és munkatár- Az ebédlõ hatalmas falára - élet-
sak közül páran nótaszóval mulattat- nagyságban - kivetítve jelennek meg
tuk vendégeinket. elõttünk az ünnepség mozzanatai.
Majd következett egy kis néptánc, Ezekrõl ismét napokig beszélgetünk,
amit a Méliuszi Vígasságra tanultuk és elevenítjük fel a vicces dolgokat.
be rövid idõn belül. Igyekeztünk vidám, pörgõ és látvá-
Azt követõen színes oláhcigány nyos mûsort adni - kevesebb verseny-
ruhában - autentikus cigányzenére - számmal inkább. A kötetlen önfeledt
roptuk a táncot mezítláb a szórakozásnak engedtünk teret a
munkatársnõkkel - a vendégek és Méliuszi Vígasságokon.
résztvevõk örömére. A vidámság Akikért pedig mindezt létrehoztuk,
minden vendégre és jelenlévõre átra- maguk az idõs emberek.
gadt. Példaértékû hogy 70-88 éves idõs
A Szivárvány Színház - igen tehet- emberek gyermeki elragadtatással
Az ünnepséget Czérna Erika
séges tagjaival és elõadásukkal - mennyire élvezték a szereplésüket
intézményvezetõ nyitotta meg,
gazdagították ünnepünket a közönség nem csak az ünnepségen, de a beta-
köszöntve a vendégeket, majd átadta
örömére. nulás idõszakában is.
a szót, Bartha Gyula esperes-
Hiszünk benne, hogy "aki zenél Bízunk benne, hogy kedves vendé-
lelkipásztornak, aki a Méliusz
tovább él", ezért tovább folyt a mulat- geink jól érezték magukat, s tele 50 éve, 1958. október 25-én mondta ki a boldogító igent Csengerben
Református Idõsek Otthona fen-
ság, s zsarolyáni zenészek hegedû- élményekkel megelégedéssel tértek
ntartója képviselõjeként szép hosszú Kiss Sándor és felesége Apáti Katalin, amit a napokban erõsítettek
szóval is biztosították a jó hangulatot. haza. Viszik jó hírünket, és meg-
ünnepi beszédet mondott, melyben
Csoportokra összeverõdve ki-ki õriznek bennünket jó emlékezetük- meg újra szeretõ családi körben.
felidézte az intézmény megalakulása
énekelt, mások a közösen táncoltak. ben.
óta eltelt idõszakot.
Meghívásunkat elfogadta és meg-
Volt itt mókás vetélkedõ is, ahol a
csapatok megvillantathatták daltudá-
Ebben az évben igen sok esõben
bõvölködtünk, még a Méliuszi
Az egészség nem minden…
tisztelt jelenlétével Apáti György pol-
gármester úr. Õ is köszöntötte a
sukat, biciklikerék hajtó gyor-
saságukat, csizmával célba dobó pon-
Vígasságot megelõzõ napon is esett.
Kegyes volt hozzánk a "Rendezõ",
5. rész - Savtalanítás
lakókat, vendégeket.
tosságukat. mert nemcsak hogy aznap nem esett, A szervezet savtalanítása élet- és kivezetését serkentsük, ve-
Dr. Arday András fõorvos úr,
A csapatok közül páran üstben fõztek de még a nap is kisütött. módváltással, vitaminokkal, gyünk hetente másfél-két órás
intézményünk orvosa, feleségével Dr.
kiváló ételeket, amelyet a zsûri díja- Csupán a szél fújt jobban a kelleténél. gyógyteákkal, ásványi anyagok bázisfürdõt. Vízhajtó hatású
Séllyei Katalin fõorvos asszonnyal és
zott. Felkínálva magát, a hazatérõnek
egy orvos csoporttal látogatták meg
A lakóink közül, akik nem szerepel- röpítette a fák ágaira kötözött színes
bõséges bevitelével történik. levek, teák - articsóka, pitypang,
rendezvényünket. PH-rendezõ vitaminpótlás máriatövis - fogyasztásával fo-
tek, azok is emelkedett hangulatban selyem szalagon lógó - Bibliai Igéket
Vendégeink voltak még: Szeretet A B1 vitamin nélkülözhetetlen a kozhatjuk a fürdõk hatását.
töltötték ezt a napot. tartalmazó - kis batyukat, melyeket
Nyugdíjas Egyesület, Általános szénhidrát anyagcserében. A B2 A lúgosító fürdõk nemcsak fia-
A Méliuszi Vígasságról elmond- hazaindulásra - útravalóként - készí-
Iskola, Óvoda, Mûvelõdési ház,
hatjuk, hogy igen nagy közösség for- tettünk vendégeinknek és minden vitamin a sejtanyagcserében talítják a szervezetet, de a sava-
római katolikus lelkipásztor Lengyel
máló ereje van. résztvevõnek. pótolhatatlan. Hiánya általában sodás okozta panaszok esetén
József személyében, Gyöngyösi
A felkészüléstõl az ünnepig, nemcsak felszívódási zavarral jár: máj- gyógyító hatásúak.
Szabolcs lelkipásztor Kölcse-Penyige
a munkatársak és lakók, de a ven- Ezúton szeretnénk megköszöni min- betegségben mutatkozik meg. Bázikus lábfürdõ
képviselõjeként, Nyíregyháza Kálvi-
dégek és vendéglátók, valamint a den kedves vendégünknek a
neum és a Kótaji Református Idõsek Niacin az a vitamin, ami nélkül az Tegyünk egy lavór vízbe egy
távolabbi és a helybeli vendégek is részvételt. Életükre Isten áldását kér-
Otthonának munkatársait elkísérte
egybeforrtak. jük. Hálásak vagyunk, hogy elkép- emésztés, az idegrendszer és a kávéskanál gyógyszertári szóda-
Angyalossy Zsolt, az intézmény bõr mûködése elképzelhetetlen. bikarbónát és másfél-két óráig
Meglepõdve látjuk mi magunk is, zelésünk valóra vált, mindezekért,
vezetõje és Szilágyi Eszter gazdasági A C-vitamin bevitele szerveze- áztassuk a lábunkat benne. A
hogy az ünnepség, a meghívón " Istené a dicsõség!"
vezetõ, Kovászna város volt pol-
feltüntetett szeptember 13-a, egy nap, tünkbe állandó feladatunk. A napi talpon keresztül az egész szer-
gármestere, A Csengeri Református
de amit itt lakók és dolgozók Kiss Gusztávné szükséglet 500-1000 mg. A D vezetet tisztítja, eltünteti a
Egyházközség képviselõi, pres-
megélünk az sokkal több. Élmény vitaminnak nagy szerepe van a bõrkeményedéseket, lábgombát.
biterek, lelkészek. Más kedves
csontképzésben, a savasodás Bázikus fürdõ esetén egy kád
kezelésében. Az E vitaminnak vízbe tegyünk két evõkanál
Anyakönyvi hírek komoly hatása van a fehérje-, szódabikarbónát. Az eredményes
Újszülöttek aminosav-, szénhidrát anyag- salaktalanításhoz itt is kb. két óra
Csenger cserére. A Q1 és Q10 sejtek ener- szükséges.
Jóbi János (an.: Németh Renáta), giatermelését katalizálja, hiányuk Idõsek gondozásánál gyakran
Jónás András Milán túlsavasodást idéz elõ. okoznak gondot a felfekvések.
(an.: Jónás Renáta), Takács Petra
(an.: Császár Marianna) A savasodás hosszú távon a Dörzsöljük be ezeket minden nap
Csengersima szervezet ásványianyag-raktárá- szódabikarbónás vízzel.
Nagy Regina Gréta nak kiürülésével jár, ezért nagyon Szívinfarktus, agyvérzés esetén,
(an.: Rédely Ibolya)
fontos a pótlásuk. Nemcsak a amíg nem érkezik szakszerû
Házasságot kötöttek
Csenger gyümölcsfáknak, növényeknek segítség, készítsünk szódabikar-
Kassai Edit - Mércse Péter, Gáspár kell a tápanyag, hanem az bónás oldatot (1 liter vízhez egy
Erzsébet embereknek is, de errõl sokan evõkanál por), és dörzsöljük be
- Nagy Krisztián
Csengersima
elfeledkeznek. A kalcium a leg- vele a beteg testét minél nagyobb
Balogh Zsuzsanna fontosabb, amit pótolnunk kell. felületen. Emellett, ha lehetséges,
- Ferenczi Sándor Számos anyagcsere-folyamat itassunk vele testmeleg vízben
Pátyod résztvevõje, ezen kívül a mag- feloldott 8-10 g szódabikarbónát.
Földi Henrietta - Géczi Mihály
nézium, nátrium, szelén, vas, Ez a mûvelet életeket mentett
Eltávoztak közülünk
Gurbán Antalné cink, mangán, jód, réz is fontos már!
(sz.: Magyar Mária 1937), bázisképzõ. Ezen kívül kitûnõ savtalanító
Pályi Erzsébet (1940), Fontos feladatunk még a vízfo- terápia a szaunázás is, de csak
Balázs Sámuel 1925),
Bálint László (1947),
gyasztás. Elegendõ víz híján abban az esetben, ha elegendõ
Farkas Árpádné lehetetlen salaktalanítani szerve- mennyiségû vizet és bázikus
(sz.: Varga Mária 1932), zetünket. Fogyasszunk napi 1,5- táplálékot fogyasztunk.
Barkász Sándorné 2,5 l lúgos vizet, vagy szénsav-
(sz.: Simon Róza, 1921),
Csengerújfalu mentes ásványvizet. Annak érde- Szabóné Gabriella
Gaál György (1934), kében, hogy a savak kiválasztását
Szenes Bálint (1934),
Apáti Lászlóné Fordítsuk vissza a szervezet elsavasodását!
(sz.: Varjasi Jolán 1923),
Jónás László (1952), A 9,5 ph lúgos, magnetizált, ionizált,
Tóth Istvánné (sz.: Tóth Irén 1928) oxigéndús víz beszerezhetõ 60 ft/l áron!
Csengersima Sejtszintû állapotfelmérés, allergiavizsgálat
Halász György (1938)
Szamostatárfalva BIOREZONANCIÁVAL!
Farkas Árpádné
(sz.: Varga Mária 1932) NÍVÓ-ÜZLETHÁZ • 06-44/341-019
6 CSENGERI HÍRMONDÓ 2008. október

Idegenben gyõzelmek - itthon kudarcok Gimis duatlon sikerek


Legutóbbi szeptemberi szá- Elég jól indult a meccs, hiszen az öngóllal sikerült megszereznünk a Szép eredményeket értek el az 4.hely.
munkban még azon kesereg- 5. percben nekünk volt az elsõ vezetést, az Orosz F. elõl menteni utóbbi két hónapban duatlon - 5.kcs. csapat ( Gaál V.,Székely
tünk, hogy hazai gyõzelmeinkkel bõdületes nagy helyzet. Rögtön próbálkozó tyukodi védõ saját sportágban a gimnazista tanu- D., Barcsay B.) 1.hely.
szemben idegenben még nem ezután a vendégek is bemutatkoz- hálójába tudta passzolni a lab- lók. Felkészítõ tanár: Takács
nyertünk. Nos, azóta fordult a tak egy kapufa tövében elsuhanó dát (0-1). Váltakozóan csapkodó János. Duatlon Diákolimpia Országos
kocka, eddig ( okt. 25.) hazai pá- lövéssel, és tíz percig még egyenlõ volt mindkét részrõl a Döntõ Lakitelek 2008.10.11. :
lyán még nem nyertünk, míg erõk küzdöttek. Ekkor egy eladott mezõnyjáték, bár mi kerültünk Eredmények: - Boros Renáta Zsanett 6.kcs. B
idegenbõl 6 pontot hoztunk el. labdából a tétova védelmünk többször helyzetbe, számtalan Duatlon Diákolimpia megyei kat. Országos 1.hely ; Zsanett
Most a mezõny közepén passzív segédletével gólt kaptunk lehetõség nyílott Szabó R., Kertész döntõ 2008.09.27. : ezzel elnyerte a Magyar
foglalunk helyet, nagyon le- (0-1). Rémálomba illõen öt perc és Orosz elõtt, de a befejezést - Boros Renáta Zsanett 6.kcs. B Köztársaság Diákolimpiai
csúszni már képtelenségnek múlva egy balszélen vezetett mindig elhibázták. A második kategória 1.helyezés. Bajnoka címet!
tûnik. Ha mindent összevetünk, támadásból szerzett újabb vendég- félidõ számunkra nagyszerûen -Szabó János 6.kcs. B kategória 1. - Szabó János 6.kcs. b kat. 12.
ez nagyon szép teljesítmény a góllal eldöntöttnek tûnt a meccs kezdõdött, már az elsõ percben helyezés. hely.
szinte ifikbõl álló csapatunk- (0-2). A gyors gólok után teljesen egy szögletbõl Orosz F. - Gaál Viktor 5.kcs B kategória - Gaál V.: 5.kcs. B kat. 16.hely.
tól…. lebénult csapatunk, egyértelmûen csodálatos biztonsággal fejelt 2.helyezés. -Székely D. 5.kcs. B kat. 17.hely.
A két idegenbeli meccset maga az a nábrádiaké volt a terep, tetszés bombagólt (0-2 ). A gól után - Székely László Dávid 5.kcs. B -Barcsay B. 5.kcs. B.kat. 24.hely.
edzõ és játékos, Szilágyi Sándor szerint cikáztak. Majd csak kezünkben volt egy nagyarányú kat. 3.hely. 5.kcs. csapat (Gaál V., Székely
kommentálja: negyedóra múlva találtunk gyõzelem, teljesen padlóra küld-
- Barcsay Balázs 5.kcs. B kat. D., Barcsay B.) 4.hely.
magunkra, s a 30. percben már hettük volna a szemmel láthatólag
X. 4. Megtört a jég szorossá tettük az eredményt, megroggyant hazaiakat, de
Kölcse - Csenger 0-1 (0-0 ) szögletünket a kapus pontosan kihagytuk a helyzeteinket. Sõt
Nagyon bíztunk abban, hogy meg Orosz Fecó elé öklözte, aki élt a még a cserék után csapatunk játé-
tudjuk szerezni elsõ gyõzelmünket lehetõséggel, és gólt fejelt (1-2). ka visszaesett, de a fiataloknak is
idegenben az eddig hazai pályá- A gól azonban nem dobott fel kell lehetõséget adni, így Mursa
jukon jól szereplõ Kölcse ellen. A igazán bennünket, a középpályán a Tibi és Csorba Béla is megízlel-
megszokottól kissé eltérõ hadrend- rengeteg eladott labda és a hette az idegenbeli gyõzelmet.
ben állt fel a csapat, a biztonságos szövevényes támadásszövés miatt Már-már a teljes játékidõ után, a
védekezésre helyeztük a hang- kiismerhetõvé - ezáltal meddõvé 92. percben egy védelmi hibából
súlyt, melybõl az ellentámadá- vált játékunk. A vendégek viszont, szépíteni tudtak a hazaiak (1-2).
sokat lehet felépíteni. Ez a tak- fõleg baloldalon egyszerû és gyors Ezt a mérkõzést gyorsan el kell
tikán aztán tényleg jó döntésnek kontráikkal simán átgázoltak felejteni, mert bár a gólkülönbség
bizonyult, hiszen elértük végre azt, védelmünkön, tetszés szerint nem tükrözi a valós játékot, nem
hogy az elsõ félidõt kapott gól kerültek gólhelyzetbe. játszottunk igazán jól. Mégis csak
nélkül megúsztuk. Sõt, a kontrák- Szünet után rögvest, az 5. percben gratulálni tudok a fiúknak, hiszen
tól több veszélyes helyzetet is már egyenlítettünk is, Barcsay egy szalagavatóval a hátuk mögött
kialakítottunk, kapufákat is rúg-
tunk, s többször csak Rákóczi
balszélen lefutotta védõjét, és
nem teketóriázva félmagasan a
játszottak. Duatlon láz Lakitelken
Rajmund kapus bravúrjai mentette hálóba bombázott (2-2). Nyíltabb X.25. két pontot veszettünk Egy év kihagyás után végre újra nélkül folyt.
meg a hazaiakat. Már az elsõ lett a mérkõzés, de érdekes módon itthon sikerült megrendezni az Országos Középiskolánk remek eredménnyel
Diákolimpiai Duatlon versenyt. A vétette magát észre. A Gaál Viktor,
félidõben szinte az egész csatár- nem tudtunk igazán tûzbe jönni, s Cenger - Vámosoroszi 3-3 (1-1)
sportági nehézségeket rendezve Székely Dávid, Barcsay Balázs
sornak (Szilágyi, Orosz, Kertész) hazai pályán sem tudtuk átvenni az Szétesõ, motiválatlan játék jelle-
idén, október 11-én, Lakitelek adott összeállítású csapat a 4. helyen
lehetõsége volt a gólokra, de ezek irányítást. Lassan a vendégek mezte elsõ félidei játékunk
otthont a viadalnak. A csengeri végzett, hajszállal lemaradva a
a helyzetek még kimaradtak. kerekedtek felül, jobban akartak. egészét, s bár többet támadgat- Ady Endre Gimnázium öt dobogóról. A legnyobb sikert Boros
A második félidõben mér kibon- Látszott, hogy érettebb, egysé- tunk, ezek többnyire veszély versenyzõvel képviseltette magát, Renáta Zsanett érte el, aki
takozott a fizikai fölényünk, gesebb a gárdájuk. A 80. percben nélkül enyésztek el a kapu elõtt. A akik elõzõen a megyei versenyen kategóriáját megnyerve országos
méginkább veszélyeztettünk, míg igen ritkán látott kapushiba kellett 18. percben mégis sikerült a gól- megnyerve kategóriájukat kvali- bajnok lett. Ezen cikk írója a 12.
aztán a 60. perc táján Juhász F. azonban újabb góljukhoz. Bizony, szerzés, Kertész vezette fel a lab- fikálták magukat a megméret- helyen végzett korcsoportjában.
szöktetésébõl Orosz lépett ki, s ilyen a kapussors! (2-3). Ezután dát, lövése Szilágyi elé került aki tetésre. A verseny nagyon szép Gratulálunk mindenkinek!
góljával megszereztük a maradék motiváltságunk is komótosan bevágta (1-0). környezetben, megszakítások Felkészítõ tanár: Takács János.
vezetést, (0-1), s mint utóbb elolvadt, kedvük szerint játszhat- Játékosedzõnk akár a végered-
kiderült a gyõzelmet is . A gól után
a hazaiak elvesztették fejüket,
tak a vendégek, és a lefújás elõtt
két-három perccel egy nagyon
ményt is kialakíthatta volna, mikor
egyszál magában állt szemben a
IFI eredmények
durvábban fociztak, de csapatunk látványos összjáték után megadták kapussal, de nem koncentrált kel-
fiatal kora ellenére nagyon is éret- a kegyelemdöfést (2-4). lõképpen. Ezt nem úsztuk meg Kölcse - Csenger 1-1 A durván játszó ellenféllel szemben sokáig
ten tette túl ezen magát, és inkább büntetlenül, a 36. percben egy vezettünk, de a 65. percben egy szabadrúgás-ból szerencsétlen gól
a góllövésre koncentráltunk. X. 19 felejthetõ gyõzelem…. eléggé vitatható 11-est ítéltek kaptunk.
Sajnos többet már nem sikerült Tyukod - Csenger 1-2 (0-1) ellenünk, és máris egyenlítettek Csenger - Nábrád 2-2 Küzdelmes mérkõzésen ez az eredmény volt
elérnünk, de a legfontosabbb, a 3 A régi nagyhírû ellenfél halvány (1-1). igazságosnak mondható, jól játszott csapa-tunk.
pontot megszereztük, ezért csak árnyéka volt egykori önmagának, Szünet után sem változott a kép, Tyukod - Csenger 1-7 A hazaiak szinte szóhoz sem tudtak jutni, az
gratulálni tudok a fiúknak. de a mi játékosaink sem tündököl- többet, de ötlettelenül támadtunk, eredmény lehetett volna jobb is.
tek ezen a mérkõzésen. az ellenfél pedig villámgyors kont- Csenger - Vámosoroszi 2-3 Megmutatta a csapat, hogyan lehet két-
X. 11. Az elsõ pofon a legna- Mindenesetre mi sokkal több ráival operált. Újra csak sikerült gólos elõnybõl vereséget szenvedni.
gyobb… helyzetet dolgoztunk ki, mint a megszereznünk a vezetést, a 60.
Csenger - Nábrád 2-4 (1-2) hazaiak. A 15. perc tájékán egy percben Orosz F. szélrõl becse-
lezte magát, lövése egy védõrõl KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS
megpattanva perdült a hálóba Megköszönjük mindazoknak, akik személyesen vagy
MÛSZAKI-VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET (2-1). De egy gól általában nem
lélekben elbúcsúztak Édesapánktól, id. Fábián Lászlótól
Boros Sándor elég a gyõzelemhez , s nemsokára
egy éles elõreadásból befejelt gól- és részvétüket nyilvánították.
Csenger, Rákóczi u. 2/A. Tel.: 44/342-294 lal ismét utolért az ellenfél (2-2). A Fábián család
Elkeseredetten rohamoztunk,
Husquarna 136 motoros

óriási helyzetek maradtak ki. A 80. Köszönet az 1%-ért!


fûrész akció: 49.990 Ft

perc körül - mint már annyiszor -

49.990 Ft ismét vezetéshez jutottunk,


Szilágyi szöglete érkezett a
hosszúra Orosszal együtt, aki
Az "Ifjú Szívekben Élek" Alapítvány ezúton szeretné megköszönni
támogatóinak, hogy 2008-ban is támogatta a tanulásban, sportban,
mûvészetekben kiválóan teljesítõ diákokat és a felkészítõ tanárokat.
aztán mesteri módon befejelte Az idei év SZJA 1%-ának összege:237.215.-Ft. Támogassa 2009-
(3-2). De még hátra volt tíz perc, ben is gimnáziumunkat! Adószámunk: 18794580-1-15
és az ellenfél egyáltalán nem adta
fel. Sajnos nem tudtunk biztos Köszönettel: Szamosszegi Gyula, igazgató
lépéselõnyhöz jutni, így aztán a
Szerkeszti: a Szerkesztõ Bizottság
88. percben egy szöglet utáni Fõszerkesztõ:
fejesbõl sokadjára, és immár Mesterné Juhász Beáta
véglegesen egyenlítettek (3-3). Szerkesztõség címe:
4765 Csenger, Ady u. 14.
Akaratból és az utolsó percig való
Kiadja: Csenger Város Önkormányza-
küzdenitudásból példát adott a ta, Csenger Ady u. 14.
vendégcsapat. Felelõs kiadó: Dr. Simai Zoltán,
Csenger és a városkörnyék Csenger Város jegyzõje
ÁRUVÁSÁRLÁSI HITEL! közéleti havilapja ISSN 0866-2576