Universitatea "Spiru Haret" Bucuresti Facultatea de Drept si Administratie Publica Bucuresti Disciplina: Drept penal 1 partea generala Forma

de invatamant: ZI, FR, ID Anul de studiu: I Titular disciplina: Conf.univ.dr. Griga Ioan

LISTA DE SUBIECTE PENTRU EXAMEN DISCIPLINA: DREPT PENAL 1 PARTEA GENERALA
1. Care sunt principalele caracteristici ale dreptului penal roman? A) dreptul penal român este o ramură de drept distinctă care face parte din sistemul dreptului românesc alături de alte ramuri de drept; B) dreptul penal se bucură de autonomie deplină, în raport cu celelalte ramuri de drept; D) normele juridice penale se aplică în scopul ocrotirii statului de drept, a ordinii de drept în România împotriva faptelor care prezintă pericol pentru societate; b) A+B+D; 2. In ce an a fost adoptat Codul penal in vigoare al Romaniei? c) 1969; 3. Sub ce denumire mai este cunoscut in literatura juridica straina dreptul penal ? a) drept criminal 4. Care sunt functiile sau sarcinile pe care dreptul penal, ca instrument al politicii generale, le indeplineste? A) asigurarea mijloacelor de prevenire a criminalitatii, care se realizeaza, in primul rand, prin incriminarea faptelor periculoase, iar in al doilea rand, prin amenintarea cu sanctiunile prevazute de lege; C) asigurarea dezvoltarii noilor valori si relatii sociale, prin protejarea acestora de catre dreptul penal; D) asigurarea unui cadru legal de realizare a functiei de aparare sociala, care presupune incriminarea in legea penala a faptelor periculoase pentru valorile sociale precum si a sanctiunilor pe care organele statului le pot lua in cazul incalcarii lor. c) A+C+D; 5. Care sunt cele mai cunoscute scoli si curente care s-au impus in stiinta dreptului penal? B) Scoala pozitivista; C) Scoala apararii sociale D) Scoala clasica. d) B+C+D. 6. Care sunt principiile de baza ale Scolii clasice? B) legalitatea infractiunilor si pedepselor; C) umanizarea pedepselor si a regimului de executare a pedepselor privative de libertate; D) raspunderea penala personala si subiectiva intemeiata pe savarsirea infractiunii cu vinovatia legal stabilita a infractorului. d) B+C+D. 7. Care sunt principiile de baza ale Scolii pozitiviste? A) imaginea clasica a omului rezonabil este inlaturata, acesta devenind stapan pe actele sale si liber sa aleaga intre bine si rau; C) cercetarea influentei factorilor ereditari si de mediu care au marcat evolutia infractorului pentru a intelege comportamentul acestuia; D) individualizarea pedepsei de catre justitie in functie de personalitatea infractorului si de cauzele concrete care au determinat comiterea infractiunii. c) A+C+D; 8. Care sunt principiile de baza care guverneaza Scoala apararii sociale? A) protejarea societatii impotriva criminalitatii trebuie sa se realizeze prin masuri extrapenale, destinate sa neutralizeze delincventul (prin eliminare sau segregare ori prin aplicarea unor metode curative si educative); B) resocializarea va fi o consecinta a umanizarii legislatiei penale, fundamentata pe cunoasterea stiintifica a fenomenului infractional si a personalitatii delincventului; C) promoveaza o politica penala prioritar preventiva, care are drept obiect resocializarea infractorului;
1

c) A+C+D. Care sunt izvoarele dreptului penal? B) legile speciale nepenale cu dispozitii penale. Care sunt noutatile juridice pe care le aduce Codul penal roman de la 1937? A) umanizarea pedepsei. 21. Cine realizeaza interpretarea oficiala autentica sau legala a legii penale? 2 . Cand a aparut primul Cod penal roman? c) 1865 12. cat si raspunderea ce decurge din nesocotirea acelei obligatii. nu se poate antrena raspunderea penala a unei persoane.a) A+B+C. In ce consta principiul conform caruia infractiunea este unicul temei al al raspunderii penale? b) reprezinta o garantie a libertatii persoanei intrucat. Ce fel de lege este Constitutia Romaniei? a) o lege fundamentala. 22. D) nullum judicium sine lege. savarsind fapta interzisa. In ce consta principiul individualizarii sanctiunilor de drept penal? c) presupune stabilirea si aplicarea sanctiunilor de drept penal inf unctie de gravitatea faptei savarsite. Care sunt principiile de baza care guverneaza curentul tendintei neoclasice actuale in stiinta dreptului penal? A) comportamentul infractional trebuie primeze in fata justitiei si nu actul incriminat. ca temei esential pentru pedeapsa. 14. B) introducerea masurilor de siguranta si a masurilor educative pentru delincventii minori. Ce se intelege prin interpretarea legii penale? a) o operatiune logico-rationala ce se efectueaza cu ocazia aplicarii normei de drept si are drept scop aflarea vointei legiuitorului. In ce consta principiul personalitatii raspunderii penale? d) contine regula potrivit careia atat obligatia ce decurge dintr-o norma penala de a avea o anumita conduita. Care sunt intemeietorii stiintei dreptului penal roman? d) Ion Tanoviceanu si Vintila Dongoroz 11. 17. 9. 19. răspunderea penală şi sancţiunile de drept penal 23. D) legile penale complinitoare. D) sporirea severitatii pedepselor si limitarea posibilitatilor de individualizare juridica. D) vinovatia. revin persoanei ce nu si-a respectat obligatia. de necesitatile de indreptare a acestuia. c) A+C+D. 20. fara savarsirea unei infactiuni. d) B+C+D. si nu alteia sau unui grup de persoane. 16. B) renuntarea la masurile alternative inchisorii. 18. de periculozitatea infractorului. 24. C) tratatele si conventiile internationale ratificate. C) legalitatea infractiunii si a pedepsei. 10. a) A+B+C. Care sunt expresiile latine care guverneaza principiul legalitatii? A) nullum crimen sine lege. C) nullum poena sine lege. exprimata in acea norma. 13. Care este structura normei penale generale? infracţiunea. alaturi de pedepse. In ce consta principiul umanismului legii penale? a) intreaga reglementare penala trebuie sa porneasca de la interesele fundamentale ale omului. 15. b) A+B+D. Codul penal roman de la 1937 mai era denumit: c) Codul penal Carol al II-lea. Care sunt principiile care guverneaza Codul penal roman de la 1865? A) responsabilitatea morala a infractorului. C) introducerea de pedepse mai aspre.

D) principiul universalităŃii legii penale. B) când o infracŃiune este săvârsită în întregime pe o navă română aflată în afara apelor maritime interioare si a mării teritoriale ori pe o aeronavă română aflată în afara spaŃiului aerian al României. măsurată de la liniile de bază. c) A+C+D. 31. este aplicata legea penala romana? A) când o infracŃiune este săvârsită în totalitate pe teritoriul Ńării noastre. 26. Ce efecte produce legea de dezincriminare daca aceasta intervine in cursul judecatii? 40. în conŃinutul acesteia. 30. C) principiul realităŃii legii penale. expresii sau situaŃii juridice care impun o interpretare unitară. Cum poate fi interpretarea oficiala autentica a legii? b) contextuală si posterioară. Ce se intelege prin retroactivitatea legii penale? d) aplicarea prevederilor unei legi penale. C) interpretare istorică. In ce situatii. o infractiune este considerata a fi savarsita pe teritoriul Romaniei si. Care sunt principiile aplicarii legii penale in spatiu? A) principiul personalităŃii legii penale. 29. cu privire la anumiŃi termeni. 16 C. exprimata in acea norma. 39. In cazul caror legi se aplica principiul ultraactivitatii legii penale. 37. consacrat de art. 41. Care este momentul initial al unei legi penale? a) momentul iniŃiativei legislative 35. B) interpretare raŃională sau logică. Care sunt situatiile prevazute de doctrina in care legea penala retroactiveaza? A) poate fi retroactivă legea penală de dezincriminare care prevede că o anumită faptă sau anumite fapte nu mai constituie infracŃiuni. b) A+B+D. 27. 34. b) A+B+D. 28. Ce efecte produce legea de dezincriminare daca ea intervine dupa executarea pedepsei principale si complementare? c) inceteaza toate consecintele ce decurg din condamare. D) când pe teritoriul României sau pe o navă sau aeronavă română aflată în străinătate s-a efectuat numai un act de executare sau s-a produs rezultatul infracŃiunii. în momentul în care adoptă o lege si dă explicaŃii. Care este momentul intrarii in vigoare a unei legi penale? c) la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial. în această situaŃie apărând overitabilă reabilitare. Ce efecte produce legea de dezincriminare daca ea intervine in cursul urmaririi penale? b) se va pronunta scoaterea de sub urmarire penala sau se va clasa cauza. 38. 32. potrivit principiului teritorialitatii. Ce presupune principiul activitatii legii penale? se aplica numai faptelor savarsite dupa momentul intrarii legii in vigoare 33. D) pot fi retroactive legile care prevăd măsuri de siguranŃă si educative.penal? 3 .b) legiuitorul. iar pedeapsa este redusa la minimul special. Ce intelegeti prin zona contigua a Romaniei? c) fâsia de mare adiacentă mării teritoriale care se întinde de-a lungul mării până la distanŃa de 24 mile marine. 25. Cum poate fi interpretarea legii penale dupa metodele folosite? A) interpretare literală sau gramaticală. a) A+B+C. Ce efecte produce legea de dezincriminare daca ea intervine dupa condamnarea definitiva? c) se rejudeca respectiva cauza. B) poate fi retroactivă legea interpretatică cu precizarea că o atare lege realizează corp comun cu legea interpretată. ca atare. a efectelor ei asupra unor fapte comise inainte de intrarea in vigoare a legii respective 36. Cine realizeaza interpretarea neoficiala sau doctrinala a legii penale? d) oamenii de stiinŃa. Care sunt rationamentele care se utilizeaza in cazul interpretarii rationale sau logice a legii penale? a) o operatiune logico-rationala ce se efectueaza cu ocazia aplicarii normei de drept si are drept scop aflarea vointei legiuitorului.

D) făptuitorul să se afle în România. c) A+C+D. Cand se naste raportul juridic penal de conformare? a) din momentul intrarii in vigoare a normei cu caracter penal. B) fapta să fie săvârsită în afara teritoriului Ńării de un cetăŃean străin sau de o persoană fără cetăŃenie care nu domiciliază pe teritoriul Ńării. Ce fel de act este extradarea? B) bilateral. modificarea si stingerea raporturilor juridice penale sunt impuse de lege. b) A+B+D. domiciliata in strainatate. Care sunt subiectii raportului juridic penal? c) statul. D) dreptul statului de a-l trage la raspundere pe faptuitor si de a-l supune executarii sanctiunii corespunzatoare. b) A+B+D. C) politic. a) A+B+C. Intre ce parti se naste raportul juridic penal adiacent? b) intre persoana vatamata si infractor. Cand se naste raportul juridic penal de conflict ? d) prin si numai prin savarsirea infractiunii. 42. B) dupa gravitatea faptei. In ce situatii se poate produce stingerea raportului juridic penal de conflict? 4 . Care sunt criteriile dupa care se poate determina legea penala mai favorabila? A) dupa conditiile de tragere le raspundere penala. 49. Care sunt trasaturile raportului juridic penal? A) raporturile juridice penale reprezintă singura modalitate prin care se realizeaza normele cu caracter penal. B) obligatia destinatarului normei penale de a-si conforma conduita cu exigentele cerute de norma penala. 52. D) infractorul sa fie cetatean strain sau persoana fara cetatenie. C) fapta sa fie comisa in totalitate in afara teritoriului tarii. D) juridic. integrităŃii corporale sau sănătăŃii unui cetatean roman. 45. 46. b) A+B+D. 53. 51. Ce conditii trebuie indeplinite in mod obligatoriu pentru aplicarea principiului realitatii legii penale? A) infractiunea sa fie savarsita pe teritoriul tarii noastre si sa fie indreptata impotriva securitatii nationale a statului roman. in scopul de a apara valorile esentiale ale societatii. 54. Care drepturi si obligatii intra in continutul raportului juridic penal? A) dreptul statului de a pretinde o anumita conduita din partea destinatarilor legii penale. D) fapta sa constituie infractiune in baza prevederilor legii romane.c) legile penale temporare. impotriva vieŃii. d) B+C+D. c) A+C+D. Ce conditii trebuie indeplinite pentru aplicarea principiului universalitatii legii penale? A) fapta să fie prevăzută ca infracŃiune si de legea penală a Ńării unde a fost săvârsită. C) dupa conditiile de incriminare si de pedepsire. Cum poate fi extradarea in functie de pozitia pe care o are statul in realizarea acesteia? a) extrădarea temporară si extrădare permanentă 48. impotriva unui cetatean roman sau a unei persoane juridice romane. 43. D) raporturile juridice penale nu pot forma obiectul unor tranzactii deoarece se nasc independent de vointa destinatarilor legii penale. E) nasterea. 44. ca destinatari ai normei penale. 50. Ce conditii se cer intrunite pentru aplicarea principiului personalitatii legii penale? A) faptuitorul sa fie cetatean roman sau o persoana fara cetatenie dar cu domiciliul in Romania. B) infractiunea sa fie savarsita in afara teritoriului Ńării noastre si sa fie indreptata impotriva statului roman. persoanele fizice si juridice. 47.

intervenirea unei cause de nepedepsire. 62. d) B+C+D. 61. prin natura lor sau prin urmările produse. c) A+C+D. în lumea exterioară. Care sunt cele doua tipuri de raporturi juridice penale? a) raporturi juridice penale de conformare si raporturi juridice penale de conflict. c) A+C+D. etc. fiinta si functionalitatea valorilor sociale ocrotite prin incriminarea faptei. graŃierea. concomitente sau subsecvente comiterii faptei. adica sa nu se afecteze substantial existenta. retragerea plângerii prealabile. 5 . 64. In ce situatii se poate produce stingerea raportului juridic penal de conformare? B) prin savarsirea faptei interzise. care dă nastere raportului juridic de conflict. C) dinamica faptelor oferite de statistica penala.A) prin cauze intervenite dupa pronuntarea unei hotarari judecatoresti penale definitive: decesul faptuitorului.. C) prin cauze intervenite anterior pronunŃării unei hotarari definitive: decesul faptuitorului. 58. constatarea lipsei plângerii prealabile. C) prin iesirea din vigoare a normei penale. Care sunt conditiile esentiale ce trebuie indeplinite pentru existenta faptei care nu prezinta pericolul social al unei infractiuni? A) fapta savarsita sa aduca o atingere minima a valorilor sociale aparate de legea penala. in mod vadit. Cine face evaluarea pericolului social concret? b) instanta judecatoreasca. B) fapta sa nu prezinte pericolul social al unei infractiuni prin continutul ei concret. 66. d) B+C+D. 65. prescriptia răspunderii penale. dezincriminarea. D) imprejurarile in care se savarseste fapta. este susceptibilă de a fi percepută simŃurile omului. acŃiunea sau inacŃiunea au produs-o sau puteau s-o producă. o acŃiune sau inacŃiune care. reale si personale. Cine face evaluarea pericolului social generic sau abstract? a) legiuitor. cu prilejul judecarii faptei. 56. in momentul in care fapta periculoasa este incriminata in legea penala ca infractiune. împăcarea părŃilor. adica sa nu prezinte gravitate prin trasaturile sale obiective si subiective. 63. D) prin pierderea calitatii cerute de lege de catre destinatarul normei penale. Care sunt factorii in functie de care pericolul social al infractiunii este apreciat de legiuitor? A) valoarea sociala careia i se aduce atingere. Care este intelesul juridic al notiunii de „fapte”? B) un act. c) A+C+D. amnistia. D) acel rezultat al unei acŃiuni sau inacŃiuni a omului sau de o energie pusă în miscare de el. 59. Care sunt factorii in functie de care pericolul social al infractiunii este apreciat de legiuitor? A) valoarea sociala careia i se aduce atingere. 60. 57. 55. D) fapta sa fie lipsita de importanta. prescriptia executării pedepsei. care este principala modalitate de stingere a raportului juridic penal de conflict. D) imprejurarile in care se savarseste fapta. C) acea modificare pe care actul. Care sunt cele doua forme sub care este cunoscut in stiinta dreptului penal si in practica legislativa pericolul social ca trasatura esentiala a infractiunii? d) pericol social generic sau abstract si pericol social concret. C) dinamica faptelor oferite de statistica penala. b) A+B+D. Ce pozitie are statul in cadrul raportului juridic penal ? a) subiect dominant. Ce alcatuiesc totalitatea raporturilor juridice penale? b) ordinea de drept penal efectiva. adica acest lucru sa rezulte concret din analiza tuturor circumstantelor obiective si subiective. D) prin executarea pedepsei. Cui revine constatarea raportului juridic penal? c) instanŃelor de judecată.

83. 75. Care sunt formele pe care le imbraca vinovatia. pe care il urmareste sau il accepta si actioneaza pentru producerea acestuia. Care sunt formele pe care le imbraca obiectul infractiunii? A) obiectul juridic generic sau de grup. si pentru sancŃionarea cărora este necesară aplicarea unei pedepse. Ce cuprinde praeterintentia? b) intentia si culpa. ca forma a vinovatiei? A) intentia determinata si intentia nedeterminata. cele doua categorii de subiecti ai infractiunii? b) subiect juridic activ si subiect juridic pasiv. 82. 68. ca trasatura esentiala a infractiunii? b) constiinta si vointa. La ce serveste obiectul juridic specific? d) determinarea individualitatii unei infractiuni in cadrul unui grup de infractiuni 76. vinovăŃia si prevederea faptei în legea penală. 72. Care sunt cei doi factori ai vinovatiei. b) A+B+D. C) autoritatile publice. b) A+B+D. C) scopul urmarit de faptuitor. D) obiectul material sau obiectul direct. d) B+C+D. 79. reunite. d) B+C+D. 6 . B) sa fie responsabila din punct de vedere juridic. Unde sunt prevazute faptele care constituie infractiuni si pedepsele ce se aplica infractorilor? c) numai în legi penale. D) imprejurarile in care a fost comisa fapta. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a putea deveni subiect activ al infractiunii? A) sa aiba implinita varsta de 14 ani. Ce conditii trebuie sa indeplineasca fapta care prezinta pericol social. in doctrina si in legislatia penala. D) intentia spontana si intentia supravenita. 84. 77. 71. Care sunt trasaturile esentiale ale infractiunii? c) pericolul social al faptei. Care sunt. Din ce este constituit obiectul juridic complex al infractiunii ? a) obiectul juridic principal si obiectul juridic secundar sau adiacent. Care sunt persoanele juridice care nu raspund penal? B) statul. Ce este intentia supravenita? c) intentia prin care infractorul are reprezentarea unui rezultat periculos. 69. Care sunt subiectii infractiunii? c) subiectul activ si subiectul pasiv. potrivit doctrinei penale. Care sunt termenii sau conditiile preexistente infractiunii? a) obiectul si subiecŃii infracŃiunii. 78. 1 Cp. culpa? a) culpa cu prevedere sau usurinta si culpa simpla sau neglijenta 73. pentru a constitui infractiune? b) să fie o acŃiune sau inacŃiune prin care se aduce atingere uneia din valorile menŃionate în art. D) sa manifeste libertate de vointa si actiune. Care sunt cele doua modalitati principale sub care este cunoscuta. 70. 80. ca trasatura esentiala a infractiunii? d) intentia directa si intentia indirecta. 74. c) A+C+D. B) intentia generica si intentia speciala. C) obiectul juridic specific. D) institutiile publice. Care sunt cele doua forme ale intentiei. 81. Care sunt criteriile de care trebuie sa tina seama organele judiciare atunci cand se pronunta cu privire la evaluarea pericolului social concret al faptei? B) modul si mijloacele de savarsire a faptei.67.

Care sunt elementele raportului de cauzalitate? c) cauza si efectul. Cand este persoana juridica subiect activ al infractiunii? a) infracŃiunea a fost săvârsită în realizarea obiectului ei de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice si cu forma de vinovăŃie prevăzută de legea penală. socotind fără temei că el nu se va produce. D) intr-o activitate interzisa de legea penala. 88. In ce se concretizeaza efectul. Cand exista intentie indirecta ca forma a vinovatiei? a) făptuitorul prevede rezultatul faptei sale. Cand exista intentie directa. desi trebuia si putea să-1 prevadă. prevede rezultatul faptei sale. 98. Cand exista culpa cu prevedere ca forma a vinovatiei? c) făptuitorul prevede rezultatul faptei sale. însă în realitate se produc. Cine este subiect pasiv general al unei infractiuni? a) statul. 96. 106. 105. Ce constitutie obiect juridic al unei infractiuni? b) relaŃiile sociale vătămate sau periclitate prin săvârsirea faptei. Ce fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni? c) fapta săvârsită prin care se produce o atingere minimă valorii sociale împotriva căreia a fost îndreptată. 89.85. B) culpa. urmări mai grave (pe care fie că le-a prevăzut. doreste si urmăreste producerea lui. 92. 103. Cand exista culpa simpla sau greseala ca forma a vinovatiei? a) făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale. să fie responsabilă si să aibă posibilitatea de a decide liberă si neconstrânsă asupra săvârsirii infracŃiunii. Ce cuprinde continutul constitutiv al oricarei infractiuni? d) latura obiectivă si latura subiectivă a infracŃiunii. din culpă. b) A+B+D. Cine face evaluarea concreta a gradului de pericol social al unei infractiuni savarsite: a) instanŃa de judecată atunci când soluŃionează cauza penală. 91. Din ce este format continutul legal sau abstract al infractiunii? 99. 97. că acest rezultat nu se va produce. In ce consta inactiunea sau abstentiunea? d) intr-o atitudine a faptuitorului care nu face ceva ce legea penala impune sa faca. Cand exista praeterintentia ca forma a vinovatiei? c) în situaŃia în care făptuitorul doreste si urmăreste ori acceptă producerea unor urmări periculoase. Cand exista vinovatie? A) intentia. ca element al raportului de cauzalitate? d) actiunea sau inactiunea constienta a persoanei. nu-1 acceptă. Din ce este formata cauza. 93. 87. 86. 101. 95. D) intentia depasita. ca forma a vinovatiei? b) făptuitorul. dar a socotit fără temei că nu se vor produce ori nu le-a prevăzut. Sub ce forma se poate manifesta elementul material al laturii obiective? b) sub forma unei actiuni sau inactiuni. este lipsită în mod vădit de importanŃă iar prin conŃinutul ei concret este lipsită de pericol social. 94. B) intr-o activitate periculoasa. 104. desi putea si trebuia să le prevadă). In ce consta actiunea? A) intr-o interventie activa a infractorului.Ce fel de infractiuni sunt acelea care au in continutul lor referiri la rezultatul produs? a) infractiuni materiala sau de rezultat. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoana fizica pentru a fi subiect activ al unei infractiuni? c) să aibă vârsta minimă cerută de lege. prin săvârsirea acelei fapte. 90. nu urmăreste producerea lui si socoteste fără temei. 102. 100 . Ce factori cuprinde vinovatia? b) constiinta si vointa. ca element al raportului de cauzalitate? a) urmarile ce s-au produs prin activitatea infractionala desfasurata. 7 .

b) A+B+D. a) A+B+C. 116. pe care le indeplineste faptuitorul ori devin relevante prin savarsirea actiunii sau inactiunii de catre acesta. date despre victima. fie într-o stare de pericol. D) fapta consumata. 115. Care sunt principalele modalitati prin care se realizeaza actele premergatoare in cazul savarsirii unei infractiuni? A) luarea hotararii de a savarsi o infractiune. 123. 117. Care sunt cele doua perioade in care se desfasoara activitatea infractionala? d) perioada interna si perioada externa. 111. Ce se intelege prin „verbum regens"? c) elementul material al laturii obiective a infracŃiunii. Cand o infractiune are un continut agravat sau calificat? b) pe lângă condiŃiile necesare pentru existenŃa ei în configuraŃia tipică. Ce desemneaza mobilul unei infractiuni? a) desemnează acel sentiment (dorinŃă. Ce cuprinde latura obiectiva a unei infractiuni? b) elementul material. C) infractiunile de obicei. pasiune) care conduce la nasterea în mintea făptuitorului a ideii săvârsirii unei infracŃiuni si care îl determină să o comită. 113. 121. D) culegerea de informatii. c) A+C+D. Care este elementul esential al laturii subiective? a) vinovatia. C) activitatea de pregatire sa nu cuprinda acte ce intra in continutul elementului material al laturii obiective. B) actele premergatoare sa fie intentionate. 120. tendinŃă. B) tentativa. Ce teorie a fost formulata in cadrul celui de-al doilea curent. Ce desemneaza scopul savarsirii unei infractiuni? b) desemnează finalitatea urmărită prin săvârsirea faptei. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca activitatile desfasurate pentru a putea fi considerate acte premergatoare? A) sa se concretizeze printr-o activitate obiectiva. In cazul caror infractiuni nu este posibila tentativa? A) infractiunile continue. cuprinde si alte circumstanŃe de agravare. 112. 119. b) A+B+D. pe care le indeplineste faptuitorul ori devin relevante prin savarsirea actiunii sau inactiunii de catre acesta.107. 122. Ce intelegeti prin latura obiectiva a unei infractiuni? d) totalitatea conditiilor prevazute in norma de incriminare cu privire la actul de conduita prohibit. 114. 109. c) A+C+D. C) teoria cauzei proxime. 8 . 110. Ce intelegeti prin latura subiectiva a unei infractiuni? c) totalitatea conditiilor prevazute in norma de incriminare cu privire la actul de conduita prohibit. 108. D) teoria cauzei eficiente. cunoscut sub denumirea de teza pluralista? A) teoria cauzei preponderente. In doctrina penala sunt cunoscute doua mari curente cu privire la raportul de cauzalitate. sau despre locul sau timpul savarsirii infractiunii. Cum se materializeaza urmarea imediata care se produce prin savarsirea unei infractiuni? a) fie într-un rezultat. Care sunt principalele forme ale infractiunii intentionate? A) actele pregatitoare (preparatorii). B) procurarea instrumentelor ce vor fi folosite la comiterea faptei. capabila sa creeze conditii favorabile pentru savarsirea infractiunii. Cum pot fi actele pregatitoare? b) materiale si morale. D) infractiunile formale. In cazul caror infractiuni se pune problema dovedirii raportului de cauzalitate in dreptul penal? c) infracŃiunile de rezultat. urmarea imediată si raportul de cauzalitate. 118.

sa fie expresia vointei libere a faptuitorului. La ce infractiuni nu este posibila tentativa? a) la infracŃiunile săvârsite cu praeterintenŃie. Care sunt conditiile desistarii? B) renuntarea la comiterea infractiunii sa se bazeze pe vointa libera a faptuitorului deci. prin natura lui. 126. B) punerea in executare a hotararii infractionale. Care sunt principalele forme ale tentativei? A) tentativa intrerupta (neterminata) sau imperfecta. nu era apt în nici o împrejurare să producă rezultatul urmărit de făptuitor. faza actelor de executare si faza urmărilor. c) la infracŃiunile săvârsite din culpă. 134. d) B+C+D. C) renuntarea la savarsirea infractiunii sa se faca in timp util. D) intreruperea executarii sau neproducerea rezultatului. B) impiedicarea producerii rezultatului sa aiba loc inainte de producerea urmarilor periculoase. b) în cazul infracŃiunii de obicei. 133. 131. b) A+B+D. B) tentativa perfecta (terminata) sau fara efecte. 128. D) tentativa improprie.124. Cand se realizeaza tentativa perfecta? a) atunci când făptuitorul execută în întregime elementul material al laturii obiective a infracŃiunii si cu toate acestea rezultatul urmărit nu se produce. D) infractiunile formale. 132. b) A+B+D. a) A+B+C. c) A+C+D. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca tentativa pentru a se diferentia de actele premergatoare si de infractiunea consumata? A) existenta unei hotarari sau rezolutii de a savarsi o infractiune. 125. 136. din proprie initiativa. Care sunt infractiunile la care tentativa nu este posibila datorita specificului elementului material? A) infractiunile continue. 135. C) impiedicare producerii rezultatului sa aiba loc inainte de descoperirea faptei. Cand se realizeaza tentativa improprie? b) atunci când mijlocul folosit pentru săvârsirea infracŃiunii. Cum este incriminata tentativa in actuala reglementare a Codului penal? c) numai atunci când Codul penal prevede expres acest lucru. Cand se realizeaza tentativa imperfecta? b) atunci când făptuitorul începe executarea elementului material al laturii obiective a infracŃiunii. Care sunt infractiunile la care tentativa nu este posibila datorita elementului subiectiv? 127. D) renuntarea la comiterea infractiunii sa fie definitiva. 9 . Care sunt conditiile impiedicarii producerii rezultatului in cazul comiterii unei infractiuni? A) impiedicarea producerii rezultatului sa fie voluntara. Care este teza adoptata de Codul penal roman in legatura cu regimul actelor preparatorii? b) teza neincriminării actelor preparatorii. C) infractiunile de obicei. c) la infracŃiunile de executare promptă. 129. Ce faze cuprinde perioada externa a savarsirii unei infractiuni intentionate? b) faza actelor de pregătire. D) impiedicare producerii rezultatului sa se faca de orice persoana care doreste sa-l ajute pe faptuitor. 130. b) la infracŃiunile omisive. însă pe parcursul desfăsurării executarea este întreruptă si nu poate fi dusă până la capăt.

b) la infracŃiunile omisive. Care sunt cele patru tipuri de infractiuni dn cadrul unităţii legale de infracţiune? A) infractiunea continuata. b) infracŃiunile continuate. B) infracŃiunea continuă. Cum este incriminata tentativa in actuala reglementare a Codului penal. c) numai atunci când Codul penal prevede expres acest lucru. In cazul caror infractiuni nu este posibila tentativa? a) la infracŃiunile săvârsite cu praeterintenŃie. Care sunt cele trei tipuri de infractiuni din cadrul unităţii naturale de infracţiune în raport de natura acţiunii sau inacţiunii care constituie elementul material al infracţiunii? A) infracŃiunea simplă. s-a dovedit a fi insuficient sau defectuos. dar în cazul concret. Cum se pedepseste tentativa? b) cu o pedeapsă cuprinsă între jumătatea minimului si jumătatea maximului prevăzut de legepentru infracŃiunea consumată. Care sunt cele doua categorii de unitate de infractiune? c) unitate naturală si unitate legală de infracŃiune 151. c) la infracŃiunile săvârsite din culpă. b) în cazul infracŃiunii de obicei. c) la infracŃiunile de executare promptă. C) infracŃiunea deviată. Cu ce forma de vinovatie pot fi savarsite infractiunile continuate: 10 . 149. La ce infractiuni nu poate exista tentativa? a) la infracŃiunile săvârsite cu praeterintenŃie. Ce categorii de infractiuni sunt susceptibile de forma fapt epuizat? c) infracŃiunile continue. 150. 140. 148. b) la infracŃiunile omisive. ori în situaŃia când obiectul material al infracŃiunii lipsea în mod accidental din locul unde acesta stia că se află. 138. B) infractiunea complexa. 142. Cand nu este posibila tentativa? a) la infracŃiunile săvârsite cu praeterintenŃie. 147. b) în cazul infracŃiunii de obicei. c) la infracŃiunile săvârsite din culpă. c) la infracŃiunile de executare promptă. 141. b) la infracŃiunile omisive. Cand se realizeaza tentativa relativ improprie? a) atunci când prin natura lui mijlocul folosit de făptuitor pentru săvârsirea infracŃiunii este apt să producă rezultatul. b) infracŃiunile continuate. fără ca minimul să fie mai mic decât minimul general al pedepsei.137. c) la infracŃiunile săvârsite din culpă. c) la infracŃiunile de executare promptă. b) A+B+D. D) infractiunea de obicei. In ce moduri poate fi savarsita infractiunea deviata? b) aberatio ictus si error in persona (greseala faptuitorului sau eroarea faptuitorului). 139. Cand nu se pedepseste tentativa? c) atunci când făptuitorul fie că s-a desistat fie că a împiedicat producerea rezultatului mai înainte de descoperirea faptei. 143. în raport de condiŃiile existente. a) A+B+C. 144. Ce categorii de infractiuni sunt susceptibile de forma fapt epuizat? c) infracŃiunile continue. b) în cazul infracŃiunii de obicei. 146. Cand se realizeaza tentativa absolut improprie? b) atunci când mijlocul folosit prin natura lui nu era apt în nici o împrejurare să producă rezultatul urmărit de făptuitor. 145.

157. corespunzător unei anumite infracŃiuni. 156. Ce este infractiunea continuata ? a) infractiunea prin care o persoana savarseste. Care este data savarsirii unei infractiuni continue? c) momentul în care s-a produs rezultatul. 160. la diferite intervale de timp. 152. 166. se amplifică fără intervenŃia făptuitorului. fiecare in parte. 172. 164. infracŃiunea continuată. 169. Care sunt conditiile necesare pentru existenta infractiunii continuate? A) existenŃa unei pluralităŃi de acŃiuni sau inacŃiuni săvârsite la diferite intervale de timp. Care este obiectul juridic al infractiunii complexe? a) obiectul juridic principal si obiectul juridic secundar sau adiacent. dar în realizarea aceleiasi rezoluŃii acŃiuni sau inacŃiuni care prezintă fiecare în parte conŃinutul aceleiasi infracŃiuni. C) acŃiunile sau inacŃiunile să fie săvârsite în realizarea aceleiasi rezoluŃii infracŃionale. Ce fel de infractiune este infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal? a) o infracŃiune continuă. prin ea insasi. Care sunt formele unitatii legale de infractiune? c) infracŃiunea complexă.2 Cp? c) o infracŃiune de obicei. 159. 173. infracŃiunea progresivă si infracŃiunea de obicei. 155. B) acŃiunile sau inacŃiunile să fie săvârsite de aceeasi persoană. a) A+B+C. Ce este infractiunea complexa? d) infractiunea in al carei continut intra. Ce fel de infractiune este jocul de noroc. 171.c) toate infractiunile savarsite. Cand se epuizeaza o infractiune continua? b) în momentul încetării acŃiunii/inacŃiunii infracŃionale. Care este momentul consumarii infractiunii progresive? a) momentul epuizării rezultatului. o actiune sau inactiune care constituie. 158. 165. Cand se considera ca o infractiune este infractiune continuata? c) atunci când o persoană săvârseste la diferite intervale de timp. infracŃiunea continuă si infracŃiunea deviată. 162. 170. infractiune prevazuta de art. continutul aceleiasi infractiuni. 154. ca element constitutiv sau ca element circumstantial agravant. 161. 163. Cand se consuma infractiunea de obicei? b) in momentul ultimei repetari a faptei incriminate. Care este data la care se considera savarsita infractiunea continuata? c) aceea a comiterii ultimei acŃiuni sau inacŃiuni din componenŃa infracŃiunii continuate. In raport cu care moment al infractiunii continuate se calculeaza termenul de prescriptie a raspunderii penale? a) data comiterii ultimei acŃiuni sau inacŃiuni. dar in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale. 167. Carei infractiuni îi este data denumirea de infractiune progresiva? a) acelei infracŃiuni a cărei latură obiectivă după ce a atins momentul consumării. fie prin producerea de noi urmări vătămătoare corespunzătoare unei infracŃiuni mai grave. Care este momentul in raport cu care se aplica beneficiul gratierii in cazul savarsirii unei infractiuni continue? b) momentul epuizării activităŃii infracŃionale. Care este data savarsirii infractiunii continuate? b) data savarsirii ultimei actiuni sau inactiuni. actiuni sau inactiuni care prezinta. Care este momentul care se ia in calcul pentru stabilirea starii de recidiva in cazul savarsirii unei infractiuni continuate? a) momentul consumării infracŃiunii. Care sunt formele unitatii naturale de infractiune? c) infracŃiunea simplă. Cand se considera ca o infractiune este infractiune complexa? b) când în conŃinutul său intră ca element constitutiv sau ca circumstanŃă agravantă o acŃiune sau inacŃiune care constituie ea însăsi o faptă prevăzută de legea penală. 168. o fapta prevazuta de legea penala. 153. fie prin agravarea urmării produse. Care sunt formele sub care se poate prezenta concursul de infractiuni? 11 . Care este momentul in raport cu care se aplica beneficiul amnistiei in cazul savarsirii unei infractiuni continuate? a) momentul consumării infracŃiunii. 330 alin.

174. Care sunt formele pluralitatii de infractiuni? A) pluralitatea naturala (necesara). în timpul executării sau în stare de evadare. Cum se aplica pedeapsa principala in caz de concurs de infractiuni. la care se poate adăuga amenda în totul sau în parte. B) sistemul absorbtiei. Cand exista recidiva postcondamnatorie? a) atunci când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de sase luni. Cand exista concurs ideal de infractiuni: b) atunci când o acŃiune sau inacŃiune săvârsită de aceeasi persoană. datorită împrejurărilor în care a avut loc si urmărilor pe care le-a produs întruneste elementele constitutive a mai multor infracŃiuni. Cand exista concurs de infractiuni? c) atunci când două sau mai multe infracŃiuni au fost săvârsite printr-o unică manifestare sau prin acŃiuni sau inacŃiuni distincte. atunci cand instanta a stabilit o pedeapsa cu inchisoarea si o pedeapsa cu amenda? a) se aplică pedeapsa închisorii. 175. b) A+B+D. Cand trebuie savarsita infractiunea ce constituie al doilea termen al recidivei postcondamnatorie pentru a exista recidiva? c) atât înainte de începerea executării pedepsei. 178. C) pluralitatea ocazionala (participatia penala). 180. D) recidiva teritoriala si recidiva internationala. B) recidiva relativa si recidiva absoluta. D) sistemul cumulului juridic. 179. C) recidiva generala si recidiva speciala. b) A+B+D. înainte de începerea executării pedepsei. în timpul executării acesteia cât si în stare de evadare. Care sunt sistemele sanctionatorii cunoscute pentru concursul de infractiuni? A) sistemul cumulului aritmetic. a) A+B+C. Care sunt formele sau modalitatile recidivei? A) recidiva dupa condamnare si recidiva dupa executare. 177. 176. iar când acest maxim nu este îndestulător se poate adăuga un spor de până la 5 ani închisoare. înainte ca autorul acestora să fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele. Sub ce forme sau modalitati apare recidiva? A) recidiva temporara si recidiva perpetua. Ce presupune pluralitatea intermediara de infractiuni? A) să existe o condamnare definitivă a infractorului pentru o infracŃiune săvârsită anterior. B) pluralitatea constituita (legala). iar pedeapsa prevăzută de lege pentru a doua infracŃiune este închisoarea mai mare de un an. în timpul executării acesteia. cel condamnat săvârseste din nou o infracŃiune cu intenŃie. Care este sistemul sanctionator pentru concursul de infractiuni consacrat si admis de Codul penal roman? d) sistemul cumulului juridic sau sistemul contopirii pedepselor. Cand exista concurs real de infractiuni? c) atunci când mai multe infracŃiuni au fost săvârsite de aceeasi persoană înainte de a fi fost condamnată definitiv pentru vreuna din ele. 181.c) atunci când două sau mai multe infracŃiuni au fost săvârsite printr-o unică manifestare sau prin acŃiuni sau inacŃiuni distincte. Cum se va aplica pedeapsa principala in caz de concurs de infractiuni atunci cand instanta a stabilit numai pedepse cu inchisoare? b) se aplică pedeapsa cea mai grea care poate fi sporită până la maximul ei special. 183. înainte ca autorul acestora să fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele. 184. C) să nu fie îndeplinite condiŃiile cerute de lege pentru existenŃa stării de recidivă. sau în stare de evadare. 12 . a) A+B+C. 186. 182. c) A+C+D. înainte de începerea executării pedepsei. 185. D) recidiva mare si recidiva mica. B) infractorul să comită din nou o infracŃiune.

191. D) existenta unei organizari proprii. C) activitatea instigatorului sa duca la determinarea instigatului sa savarseasca infractiunea. a unei structuri ierarhice si a unei conceptii unice de conducere care sa asigure coeziunea si stabilitatea grupului. a) A+B+C. b) A+B+D. C)existenta unui anumit plan infractional in care sa intre savarsirea unora sau mai multor infractiuni. Pentru existenta recidivei mari postcondamnatorii este necesar ca cel de al doilea termen sa-1 reprezinte o condamnare la pedeapsa inchisorii mai mare de un an. B) complicitatea anterioara si complicitatea concomitenta. C) complicitatea. Din ce este compus primul termen in cazul micii recidive postcondamnatorie? c) din trei condamnări rămase definitive la pedeapsa închisorii de până la sase luni. D) participatia spontana si participatia preordinata. d) B+C+D. 197. 190. D) infractiunile ce presupun un subiect calificat. b) A+B+D. 196. Care sunt formele participatiei penale propriu-zise sau perfecte? A) autoratul sau coautoratul. 188. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru realizarea pluralitatii constituite sau legale? B) existenta unor conditii de timp si de loc cu privire la savarsirea infractiunii. B) instigarea. D) instigatorul sa actioneze numai cu intentie depasita sau din culpa. d) B+C+D. 193. aceeasi fapta prevazuta de legea penala. 199. pentru săvârsirea unor infracŃiuni intenŃionate. a) A+B+C. 198. C) pluralitatea ocazionala (participatia penala). rezultata din: b) săvârsirea numai cu intenŃie a unei infracŃiuni. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite de cel de-al doilea termen al recidivei postcondamnatorii? c) cand este savarsita înainte de începerea executării pedepsei. Care sunt principalele forme ale complicitatii? A) complicitatea materiala si complicitatea morala. 194. c) A+C+D. B) infractiunile cu autor unic. 189. 192. Care sunt felurile participatiei penale? A) participatia proprie si participatia improprie. cel condamnat săvârseste din nou o infracŃiune cu intenŃie pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an. C) fapta sa fi fost savarsita in cooperare de către două sau mai multe persoane. Cand exista recidiva postexecutorie? a) când după executarea unei pedepse cu închisoarea mai mare de 6 luni. 195. Ce este infractorul ? a) persoana care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala. Care sunt conditiile necesare pentru existenta participatiei penale? B) sa se fi savarsit o fapta prevazuta de legea penala. Care sunt infractiunile ce nu pot fi savarsite in coautorat? A) infractiunile omisive. D) existenta unei vointe comune de a savarsi. 13 . B) pluralitatea constituita (legala). Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru existenta instigarii ca forma a participatiei penale? A) sa existe cel putin doi subiecti ai infractiunii (instigatorul si instgatul). Care sunt formele pluralitatii de infractori? A) pluralitatea naturala (necesara).187. B) participatia omogena si participatia eterogena. în timpul executării acesteia în stare de evadare. in cooperare.

211. 214. 212. Ce constituie fapta persoanei care promite inainte de savarsirea infractiunii ca va tainui bunurile provenite din aceasta.D) complicitatea proprie si complicitatea improprie. 209. dar dupa savarsirea ei. 208. cu gravitatea pericolului si cu împrejurările în care s-a produs atacul.2 Cp. In ce consta temeiul admiterii starii de necesitate ca o cauza care inlatura caracterul penal al faptei? c) în aceea că fapta nu este săvârsită cu vinovăŃie. Ce constituie fapta persoanei care inainte de savarsirea infractiunii promite faptuitorului ca il va favoriza? c) complicitate. 202. 2 C. 210. Care sunt cele doua modalitati de realizare a participatiei improprii reglemetate de Codul penal roman? A) modalitatea intenŃie si culpă. pen. 216. Impotriva cui trebuie sa fie indreptat atacul in cazul legitimei aparari? c) celui care se apără. a) A+B+C. 215. direct. Cum trebuie sa fie pericolul pentru existenta starii de necesitate? a) iminent. C) în cursul executării. adică participarea din culpă la o faptă săvârsită de autor cu intenŃie.? b) material. în mod eficient si să fi împiedicat continuarea infracŃiunii. inevitabil si să ameninŃe una din valorile arătate în art. Ce este starea de necesitate? a) este o cauză care în mod direct înlătură caracterul penal al faptei. De ce fapta prevazuta de legea penala savarsita in stare de necesitate nu constituie infractiune? b) nu este săvârsită cu vinovăŃie. 44 alin. 205. 45 alin. adică participarea cu intenŃie la o faptă săvârsită de autor fără vinovăŃie. Carei forme de participatie penala îi este specifica savarsirea faptei prevazute de legea penala de catre mai multi participanti cu aceeasi forma de vinovatie? c) participaŃiei proprii (propriu-zise). Cum trebuie sa fie atacul in cazul legitimei aparari prevazute de art. Ce se inlatura prin constrangerea morala? b) răspunderea penală. b) A+B+D. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru impiedicarea consumarii unei infractiuni de catre participanti. 200. C) modalitatea intenŃie si intenŃie directă. viaŃa. 204. integritatea corporală sau sănătatea sa. participantul să fi intervenit. respectiv participarea fără vinovăŃie la o faptă săvârsită de autor cu intenŃie b) A+B+D. Cui îi este specifica contributia directa si nemijlocita la savarsirea faptei prevazuta de legea penala? b) coautorilor. D) modalitatea culpă si intenŃie si modalitatea lipsă de vinovăŃie si intenŃie. astfel incat aceasta sa poata constitui cauza de nepedepsire? A) să se fi inceput execuŃia faptei de către autor. 201. 203. 217. Cum trebuie sa fie pericolul cu care se ameninta in cazul constrangerii morale? 14 . 206. B) modalitatea intenŃie si lipsă de vinovăŃie. Ce pune in pericol atacul in cazul legitimei aparari? b) pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obstesc. altei persoane sau împotriva unui interes obstesc. D) intervenŃia participantului care determină neconsumarea infracŃiunii să fie anterioară descoperirii faptei. 207. nu-si mai tine promisiunea? a) complicitate. Carei forme de participatie penala îi este specifica savarsirea faptei prevazute de legea penala de catre mai multi participanti cu forme de vinovatie diferite? b) participaŃiei improprii. c) A+C+D. imediat si injust.. adică participarea cu intenŃie directă la o faptă săvârsită de autor cu intenŃie. Cine se afla in stare de necesitate? b) acela care săvârseste fapta prevăzută de legea penală pentru a salva de la un pericol iminent care nu putea fi înlăturat altfel. 213. Ce este legitima aparare? b) cela care a săvârsit fapta prevăzută de legea penală si din cauza tulburării sau temerii a depăsit limitele unei apărări proporŃionale. a altuia sau un bun important al său ori al altuia sau un interes public. adică participarea cu intenŃie la o faptă săvârsită de autor din culpă.

Care sunt cauzele care inlatura caracterul penal al faptei? A) legitima apărare. d) B+C+D. C) constrângerea fizică si constrângerea morală. 228. Cum trebuie sa fie fapta prevazuta de legea penala pentru a exista cazul fortuit? b) consecinŃa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută de acesta. 226. C) constrângerea fizică si constrângerea morală. C) sa presupuna ca este pe cale sa se desfasoare. 220. Cum trebuie sa fie faptuitorul in momentul savarsirii faptei pentru ca iresponsabilitatea sa inlature caracterul penal al faptei? b) este în imposibilitate de a prevede intervenŃia unei împrejurări care suprapusă pe acŃiunea sau inacŃiunea sa. Ce este starea de betie completa si accidentala? c) o cauză care înlătură caracterul penal al faptei. 227. 232. Cine se afla in stare de necesitate? 15 . Cui trebuie sa se datoreze starea de incapacitate psihica in cazul iresponsabilitatii (cauza care inlatura caracterul penal al faptei)? c) alienaŃiei mintale ori altei cauze. raspund penal? c) răspund penal numai dacă au săvârsit faptele cu discernământ. D) atacul sa fie imediat. 229. B) obiectiv. b) A+B+D. B) starea de necesitate. Ce constituie starea de betie accidentala. 233.b) grav. incompleta? c) de regulă. 218. B) starea de necesitate. Care sunt categoriile de minori care nu raspund niciodata penal pentru savarsirea unei fapte prevazute de legea penala? a) minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani. 221. Care sunt cauzele care inlatura caracterul penal al faptei? A) legitima apărare. Care sunt conditiile privitoare la atac ce trebuie indeplinite pentru existenta legitimei aparari? A) atacul să fie direct. 230. 219. 222. care savarsesc fapte prevazute de legea penala. B) atacul sa fie material. In ce conditii minorii ce au depasit varsta de 14 ani. Cum se clasifica cauzele care inlatura caracterul penal al faptei dupa criteriul trasaturilor esentiale ale infractiunii asupra carora exercita o influenta preponderenta? B) cauzele care privesc pericolul social. a produs rezultatul socialmente periculos. C) constrângerea fizică si constrângerea morală. 231. D) cauzele care privesc prevederea în legea penală a faptei. Cand exista eroarea de fapt? c) făptuitorul în momentul săvârsirii faptei nu a cunoscut existenŃa unei stări. Care sunt cauzele care inlatura caracterul penal al faptei? A) legitima apărare. B) starea de necesitate. situaŃii sau împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei. Cum trebuie sa fie betia pentru a fi cauza care inlatura caracterul penal al faptei savarsite in aceasta stare? b) accidentală si completă. dar nu au implinit 16 ani. 225. a) A+B+C. o circumstanŃă atenuantă. 223. C) cauzele care privesc vinovăŃia. 224. Cum trebuie sa fie atacul iminent sau imediat ? A) real.

241. Cum poate fi starea de betie. 243.c) savarseste fapta pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel. C) prin ameninŃare să se creeze un pericol grav pentru persoana ameninŃată sau pentru o altă persoană. b) A+B+D. b) A+B+D. de care depinde caracterul penal al faptei 244. 236. Eroarea de drept inlatura caracterul penal al faptei? 16 . c) A+C+D. 237. C) betia fortuita. Cum mai este denumita constrangerea fizica? c) forta majora. a altuia sau un bun important al sau sau al altuia ori un interes general. 242. Cum trebuie sa fie betia. asupra unor stări sau situaţii. D) constrangerea fizica la care a fost supusa persoana sa fie puternica. 238. asupra unor împrejurări. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru existenta constrangerii morale? B) să existe o actiune de constrangere săvârsită de o persoană asupra psihicului unei alte persoane . asupra unor atribuţii ale subiectului activ. d) B+C+D. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru existenta cazului fortuit? A) sa se savarseasca o fapta prevazuta de legea penala. D) faptuitorul sa fi fost in imposibilitatea de a prevedea interventia imprejurarii care a determinat producerea rezultatului. 234. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentu existenta starii de minoritate drept cauza care inlatura caracterul penal al faptei? A) sa se fi comis o fapta prevazuta de legea penala. in functie de atitudinea persoanei care a dorit sau nu sa ajunga in stare de betie? A) betia accidentala. 245. Cum poate fi eroarea de fapt dupa factorii care o determina? c) eroare principala si eroare secundara. C) minorul sa mai fi comis o alta infractiune anterior. condiţii sau cerinţe care sunt de esenţa laturii obiective a unei infracţiuni. viata. D) pericolul grav cu care este amenintata persoana sa poata fi inlaturat astfel incat aceasta sa nu sufere leziuni grave. Care este sursa imprejurarilor fortuite? A) fenomenele naturii. D) betia provocata. pentru ca starea de betie sa constituie o cauza care inlatura caracterul penal al faptei? c) betie accidentala si completa. Cum poate fi eroarea de fapt in functie de posibilitatea de evitare a erorii? 246. D) starea imprudenta a victimei. B) fapta sa fie savarsita de un minor care nu indeplinieste conditiile legale pentru a raspunde penal. de natura sa nu i se poate rezista si sa paralizeze libertatea de actiune a persoanei respective. Cum poate fi eroarea de fapt in functie de obiectul asupra caruia poarta? asupra unor însuşiri ale obiectului material. B) sa existe o constrangere asupra fizicului unei persoane. D) minoritatea faptuitorului trebuie sa existe in momentul comiterii faptei. c) A+C+D. b) A+B+D. 235. integritatea corporala sau sanatatea sa. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru existenta constrangerii fizice? A) sa se comita o fapta prevazuta de legea penala. Cum poate fi betia dupa gradul de intoxicatie cu alcool ori alte substante? b) betia completa si betia incompleta. 239. B) starea maladiva a unei persoane. 240. C) fapta savarsita sa se datoreze unei actiuni sau inactiuni peste care s-a suprapus o anumita imprejurare care a produs rezultatul periculos.

248. b) A+B+D. C) starea de betie sa fie accidentală si completa.247. D) eroarea de fapt sa se datoreze imprejurarii ca faptuitorul era in eroare de drept. C) amenintarea. B) actiunea de salvare sa nu cauzeze urmari vadit mai grave decat acelea care s-ar fi produs daca pericolul nu era inlaturat. situatii sau imprejurari de care depinde caracterul penal al faptei respective sau o circumstanta agravanta. integritatii corporalesau sanatatii unei persoane. 17 . B) in momentul comiterii faptei. a unui bun important ori a unui interes general. 250. b) A+B+D. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca eroarea de fapt pentru inlaturarea caracterului penal al faptei? A) sa se comita o fapta prevazuta de legea penala. in momentul comiterii faptei. D) fapta savarsita in stare de betie sa fie prevazuta de legea penala. 249. C) fapta sa nu fie savarsita de catre sau pentru a salva o persoana care are obligatia de a infrunta pericolul. adică provocată independent de voinŃa făptuitorului. faptuitorul sa nu fi cunoscut sau sa fi cunoscut gresit existenta vreunei stari. Care este sursa imprejurarilor fortuite? A) fenomenele naturii. B) starea maladiva a unei persoane. c) A+C+D. Care sunt conditiile privitoare la actiunea de salvare ce trebuie indeplinite pentru existenta starii de necesitate? A) actiunea de salvare sa fie necesara pentru salvarea de la pericol a vietii. D) starea imprudenta a victimei. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru existenta starii de betie? A) faptuitorul sa fie in stare de betie produsa prin alcool sau ate substante. a) A+B+C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful