Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Wtrysk bezpośredni w silnikach Diesla__ksiązka

Wtrysk bezpośredni w silnikach Diesla__ksiązka

Ratings:
(0)
|Views: 29,150|Likes:
Published by jacekc4

More info:

Published by: jacekc4 on Jan 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2014

pdf

text

original

 
Wydawnictwo INSTALATOR POLSKIPREZES
mgr W∏adys∏aw Polesiƒski
REDAKTOR NACZELNY 
mgr in˝. Krzysztof Trzeciake-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl
SEKRETARZ REDAKCJI
mgr in˝. El˝bieta Woêniake-mail: e.wozniak@automotoserwis.com.pl
ADRES REDAKCJI
ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawatel. 678-64-90, fax 679-71-01www.automotoserwis.com.pl
REKLAMA
Dyrektor ds. Marketingu i ReklamyGra˝yna Ka∏u˝yƒskaSpecjalista ds. ReklamyMagdalena Dyszy tel. 678-37-33e-mail: m.dyszy@automotoserwis.com.pl
PRENUMERATA
: tel. 678-38-05
GRAFIKA I ¸AMANIE
: MAT-Andrzej Glanda
DRUK:
TAURUS, Kazimierów 13 k. Halinowa
Wtrysk bezpoÊredniw silnikach Diesla
wtrysk z pompà VP44
wtrysk CDI w samochodach Mercedes-Benz
diagnozowanie typowych usterek 
Krzysztof Trzeciak 
 wspó∏praca:
 Jan Zawadzki
 
Spis treÊci
Wst´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51. Pompa VP44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1.1. Dwie generacje pomp VP44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71.2. Zasilanie pompy wtryskowej paliwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81.3. Budowa i dzia∏anie pompy VP44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91.4. Sterowanie pompà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111.5. Regulowanie poczàtku t∏oczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121.6. Uk∏ady recyrkulacji spalin i do∏adowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131.7. Odpowietrzanie pompy wtryskowej VP44 . . . . . . . . . . . . . . . . . .141.8. Wtryskiwacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141.9. Samodiagnozowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151.10. Sprawdzanie podzespo∏ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161.11. Zestawienie samochodów z pompà VP 44 . . . . . . . . . . . . . . . . .21
2. CDI w samochodach Mercedes-Benz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
2.1. Obwód niskiego ciÊnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282.2. Obwód wysokiego ciÊnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302.3. Wtryskiwacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332.4. Uk∏ad sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362.5. Samodiagnostyka itryb awaryjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382.6. Sprawdzanie czujników inastawników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
3. Diagnozowanie typowych usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Od redakcji
Silnik wysokopr´˝ny z wtryskiem bezpoÊrednim i w pe∏ni elektronicznym sterowaniem zosta∏  po raz pierwszy zaprezentowany publicznie na IAA we Frankfurcie w 1989 r. Silnik TDI firmy Volkswagen zapowiada∏ wtedy prawdziwà rewolucj´ w budowie silników wysokopr´˝nych. Jednak  mog∏a si´ ona dokonaç tylko dzi´ki temu, ˝e równie˝ inni producenci podj´li produkcj´ takichsilników. Wszyscy oni przyczynili si´ do powstania ca∏kiem nowego wizerunku silnikawysokopr´˝nego: kiedyÊ powolny, ha∏aÊliwy i twardo pracujàcy, dziÊ jest ˝wawy, komfortowy i bardzooszcz´dny. Ju˝ dawno przyczynami niedomagaƒ silników nie sà jedynie dotychczas znane usterki,takie jak zawieszajàce si´ i kroplàce po zamkni´ciu wtryskiwacze, nagle s∏abnàce elektromagnetycznezawory odcinajàce albo zu˝yte spr´˝yny odÊrodkowego przestawiacza wtrysku. Teraz êród∏em problemów sta∏y si´ tak˝e elektroniczne uk∏ady sterujàce zasilaniem. Mo˝na je diagnozowaç korzystajàc z odpowiednich przyrzàdów, oczywiÊcie pod warunkiem, ˝e zna si´ podstawy budowy  i dzia∏ania badanego uk∏adu.Wtym Poradniku zostanà przedstawione uk∏ady wtryskowe zpompà VP44 stosowanewsamochodach Audi, BMW, Ford, Opel oraz uk∏ady wtryskowe Common Rail w Mercedesach. Krzysztof Trzeciak  Na okadce fot. BoschWspópraca: Jan Zawadzki
 
P
rze∏omem wdziedzinie silników wysoko-pr´˝nych do samochodów osobowych by∏ozastosowanie wtrysku bezpoÊredniego. Jakwiadomo, silniki owtrysku do komory spa-lania umieszczonej wt∏oku majà wi´kszà spraw-noÊç idzi´ki temu sà bardziej ekonomiczne ni˝ sil-niki owtrysku poÊrednim. Wadà spalania nie wko-morze wst´pnej jest wy˝szy poziom ha∏asu ipro-blem czystoÊci spalin. Wady te uda∏o si´ usunàç powprowadzeniu wysokich ciÊnieƒ wtrysku, elektro-nicznych uk∏adów regulacji iwtrysku wst´pnego.Po raz pierwszy wtrysk bezpoÊredni pojawi∏ si´wmodelu Fiat Croma TDI w1988 r., jednak wyna-lazek ten rozpropagowa∏ Volkswagen. Pierwszy sil-nik wysokopr´˝ny VW TDI zwtryskiem bezpo-Êrednim iwpe∏ni elektronicznym sterowaniem zo-sta∏ zaprezentowany publicznie na IAA we Frank-furcie w1989 r. Silnik TDI zapowiada∏ wtedyprawdziwà rewolucj´ wbudowie silników wysoko-pr´˝nych. Mog∏a ona dokonaç si´ jednak tylkodzi´ki temu, ˝e równie˝ inni producenci podj´liprodukcj´ takich silników. Wszyscy oni przyczyni-li si´ do powstania ca∏kiem nowego wizerunku sil-nika wysokopr´˝nego: kiedyÊ powolny, ha∏aÊliwyitwardo pracujàcy - dziÊ jest ˝wawy, komfortowyibardzo oszcz´dny.Poczàtkowo, bezpoÊredni wtrysk by∏ realizowa-ny przez pomp´ rozdzielaczowà. Umo˝liwi∏o touzyskanie zturbodiesli wi´kszej mocy (wcià˝ jed-nak przy tej samej pojemnoÊci silniki benzynowe
Wst´p

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
lukasz_34 liked this
jarobo23 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Lukasz Zi liked this
Łukasz Wencel liked this
adrian665 liked this
Rafał Walica liked this
wenus1230 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->