P. 1
retinopati diabetik oleh chusnul laili

retinopati diabetik oleh chusnul laili

3.0

|Views: 424|Likes:
Published by chusnul.laili
tugas individu
09110764
IKP REG 3B
STIKES Surya Mitra Husada Kediri
tugas individu
09110764
IKP REG 3B
STIKES Surya Mitra Husada Kediri

More info:

Published by: chusnul.laili on Jan 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2012

pdf

text

original

09110764

lkÞ 8LC 38
MAkALAn
kL1INCÞA1I DIA8L1Ik
5I51LM ÞLk5LÞ5I 5LN5CkIk
CnU5NUL LAILI

HAKAlAE RFTlN0PATl BlABFTlK

kA1A ÞLNGAN1Ak

Þu[l svukur penulls pan[aLkan ke hadlraL 1uhan ?ana Maha Lsa karena berkaL
rahmaL dan hldavahŴnvaţ penulls mampu menvelesalkan penullsan makalah lnl denaan
LepaL wakLu denaan [udul "ket|nopat| D|abet|k" auna pemenuhan Luaas maLa kullah
SlsLem Þersepsl Sensorl dalam kurlkulum 8erbasls kompeLenŦ
Þenulls menaucapkan Lerlma kaslh kepada banvak plhak vana Lelah membanLu
Lerselesalnva penullsan makalah lnlŦ 1erlma kaslh penulls ucapkan kepada !oko SuLrlsnoŦţ
SŦkepţnsţ MŦkes memberl masukan dan semanaaLŦ
Þenulls menvadarl banvaknva kekuranaan dalam penullsan Luaas makalah lnlŦ
Þenulls memohon maaf sebesarŴbesarnva aLas kesalahan penullsan balk dlsenaa[a maupun
Lldak dan penauasaan maLerl vana munakln belum sampal kesempurnaanŦ Þenulls
menaharapkan adanva krlLlk dan saran vana membanaun auna penvempurnaan makalah
lnlŦ
Þenulls

kedlrlţ 08 !anuarl 2011


HAKAlAE RFTlN0PATl BlABFTlK J

kA5U5
Seorana paslen perempuan berusla 32 1ahun daLana ke 8Sţpaslen menaeluh maLa kanannva se[ak 3
bulan lalu pandanaan kabur makln lama makln buram seperLl ada kabuL hlLam keluhan maLa
merahţmellhaL sllauţnverl pada maLaţsaklL kepala dsanakal Lldak pernah Ler[aLuh darl hasll
pemerlksaan lensa od/os ťkeruh arade 1ţvlLreus od sullL dlnllal ţpupll bulaL aa/vv 2/3ţCu 0ţ3 Ŷ 0ţ3
reflex macula (+)ţperdarahandoL (+)ŦeksudaL hard (+)
D|agnosať ket|nopat| D|abet|k
HAKAlAE RFTlN0PATl BlABFTlK 4

8A8 I
ÞLNDAnULUAN
LA1A8 8LLAkAnC
MaLa merupakan salah saLu panca lndera vana sanaaL penLlna unLuk kehldupan manuslaŦ 1erleblh
leblh denaan ma[unva Leknoloalţ lndra penallhaLan vana balk merupakan kebuLuhan vana Lldak
dapaL dlabalkanŦ Apalaal denaan semplLnva lapanaan ker[aţ hanva oranaŴorana vana sempurna
denaan seaala lndranva sa[a vana mendapaL kesempaLan ker[a Lermasuk maLanvaŦmaLa merupakan
anaaoLa badan vana sanaaL pekaŦ 1rauma seperLl debu sekecll apapun vana masuk kedalam maLaţ
sudah cukup unLuk menlmbulkanaanaauan vana hebaLţ apablla keadaan lnl dlabalkanţ dapaL
menlmbulkan penvaklL vana sanaaL aawaLŦ
Salah saLu penvaklLnva valLu 8eLlnopaLl ulabeLlkŦ 8eLlnopaLl dlabeLlk merupakan salah saLu
kompllkasl serlus dlabeLesţ berupa kerusakan pembuluh darah kapller pada [arlnaan vana berfunasl
sebaaal sensor cahava (reLlna)Ŧ 8enLuk kerusakan blsa bocor dan keluar calran aLau darah vana
membuaL reLlna benakak aLau Llmbul endapan lemak vana dlsebuL eksudaLŦ Selaln lLu Ler[adl
cabanaŴcabana abnormal pembuluh darah vana rapuh mener[ana daerah vana sehaLŦ
8lla pembuluh darah maLa bocor aLau LerbenLuk [arlnaan paruL dl reLlnaţ bavanaan vana dlklrlm ke
oLak men[adl kaburŦ Canaauan penallhaLan makln beraL [lka calran vana bocor menaumpul dl foveaţ
pusaL reLlna vana men[alankan funasl penallhaLan senLralŦ AklbaLnvaţ penallhaLan kabur saaL
membacaţ mellhaL obvek vana dekaL serLa obvek vana lurus dl depan maLaŦ
1u!uAn
1Ŧ MenaeLahul aambaran umum LenLana reLlnopaLl dlabeLlk
2Ŧ Mampu membuaL asuhan keperawaLan pada kllen denaan reLlnopaLl dlabeLlk

HAKAlAE RFTlN0PATl BlABFTlK 5

kL1INCÞA1I DIA8L1Ik
ÞLnCL81lAn
8eLlnopaLl dlabeLlk merupakan salah saLu kompllkasl serlus dlabeLesţ berupa kerusakan pembuluh
darah kapller pada [arlnaan vana berfunasl sebaaal sensor cahava (reLlna)Ŧ
AnA1CMl
8eLlna aLau selapuL [alaţ merupakan baalan maLa vana menaanduna resepLor vana
menerlma ranasanaan cahavaŦ 8eLlna berbaLas denaan korold denaan sel plamen eplLel reLlnaţ dan
Lerdlrl aLas laplsanť
1Ŧ Lapls foLoresepLorţ merupakan lapls Lerluar reLlna Lerdlrl aLas sel baLana vana mempunval
benLuk ramplna dan sel kerucuLŦ Membran llmlLan eksLerna vana merupakan membran lllusl
2Ŧ Lapls nukleus luarţ merupakan susunan lapls nukleus sel kerucuL dan baLanaŦ keLlaa lapls
dlaLas avaskular dan mendapaL meLabollsme darl kapller koroldŦ
3Ŧ Lapls plekslform luarţ merupakan lapls aselular dan merupakan LempaL slnapsls sel
foLoresepLor denaan sel blpolar dan sel horlzonLalŦ
4Ŧ Lapls nukleus dalamţ merupakan Lubuh sel blpolarţ sel horlzonLal dan sel MullerŦ Lapls lnl
mendapaL meLabollsme darl arLerl reLlna senLralŦ
3Ŧ Lapls plekslform dalamţ merupakan lapls aselular LempaL slnaps sel blpolarţ sel amakrln dan
sel aanallonŦ
6Ŧ Lapls sel aanallon vana merupakan lpls badan sel darlpada neuron keduaŦ
7Ŧ Lapls serabuL sarafţ merupakan lapls akson sel aanallon menu[u ke saraf opLlkŦ ul dalam
laplsanŴlaplsan lnl LerleLak sebaalan besar pembuluh darah reLlnaŦ
Membran llmlLan lnLernaţ merupakan membran hlalln anLara reLlna dan badan kacaŦ
Warna reLlna blasanva [lnaaa dan kadanaŴkadana pucaL pada anemla dan lskemlaŦ
Þembuluh darah dl dalam reLlna merupakan cabana arLerl ofLalmlcaţ arLerl reLlna senLral
masuk reLlna melalul papll saraf opLlk vana akan memberl nuLrlsl pada reLlna dalamŦ
8Ŧ Laplsan luar reLlna aLau sel kerucuL dan baLana mendapaL nuLrlsl darl korold
CL!ALA
Þada Lahap awalţ reLlnopaLl dlabeLlk umumnva Lldak menlmbulkan ae[ala berarLlŦ kalaupun adaţ
blasanva hanva ae[ala rlnaanŦ
HAKAlAE RFTlN0PATl BlABFTlK 6

1eLaplţ [lka aula darah Lerus menerus Lldak LerkonLrol dan Llndakan penceaahan Lldak dllakukanţ
maka pada akhlrnva akan Llmbul berbaaal ae[ala seperLl ť
O 8lnLlk menaambana (flootet) pada lapanaan pandanaŦ
O kesullLan mellhaL dl malam harlŦ
O ÞenallhaLan kaburţ aLau bahkan kebuLaanŦ
!LnlS 8L1lnCÞA1l ulA8L1lk
1Ŧ reLlnopaLl prollferaLlf (20Ʒ)Ŧ
Selrlna denaan berLambah beraLnva penvaklLţ penallhaLan paslen dapaL memburuk aLau
blerubahŴubahŦ 8eLlnopaLl Lahap lan[uL dapaL beraklbaL kebuLaan LoLalŦ

2Ŧ reLlnopaLl dlabeLlk awal (80Ʒ)
dlLemukannva bllaLeral doL/blnLlk perdaraan lnLrareLlnaţ eksudaL balk keras maupun Lldakţ
mlkroaneurlsmaţ dan coLLon wool spoLsŦ uenaan berLambah beraLnva reLlnopaLlţ dapaL
LerllhaL ranakalan vena dan abnormallLas pembuluh darah kecll lnLrareLlnaŦ kehllanaan
penallhaLan berhubunaan denaan lskemla dan edema makulaţ dlaolonakan CSML apablla
LerdapaL salah saLu darlť
Þenebalan reLlna Ƽ300 ĝm darl Lenaah fovea aLau Pard exudaLel Ƽ300 ĝm darl Lenaah fovea
denaan penebalan dlseklLarnva aLau Þenebalan reLlna ƽ1 dlskus pada daerah Ƽ1 dlskus
dlameLer darl Lenaah foveaŦŦpada LlLlkŴLlLlk kebocoranŦ
MAnllLS1ASl kLlnlS
kesullLan membaca
ÞenallhaLan kabur
ÞenallhaLan LlbaŴLlba menurun pada saLu maLa
MellhaL llnakaranŴllnakaran cahava (MellhaL blnLlk aelap dan cahava kelapŴkellp)
Mlkroaneurlsma
Þerdarahan reLlna
ullaLasl pembuluh darah denaan lumennva lreauler dan berkelokŴkelok
SofL exudaLe merupakan lskemla reLlna
Pard exudaLe merupakan lnfllLrasl llpld ke dalam reLlna
neovaskularlsasl pada reLlna
Ldema reLlna
ÞA1CllSlCLCCl
HAKAlAE RFTlN0PATl BlABFTlK

Þada penderlLa dlabeLesţ Ler[adl penlnakaLan kadar aula darah dl aLas nllal normalŦ !lka
keadaan lnl berlanasuna lamaţ maka akan Llmbul berbaaal kompllkaslŦ Salah saLunva adalah
aanaauan pembuluh darah kapller pada reLlna maLaŦ
Canaauan LersebuL berupa melemahnva dlndlna pembuluh kapllerŦ Selan[uLnvaţ dlndlna
pembuluh akan menaaembuna membenLuk suaLu sLrukLur vana dlsebuL mlkroaneurlsmaŦ Lama
kelamaanţ pembenLukan mlkroaneurlsma akan dllrlnal denaan penvumbaLan pada pembuluh
kapllerŦ
ÞenvumbaLan kapller akan meranasana Lubuh unLuk membuaL pembuluh darah baruţ
Lu[uannva aaar kebuLuhan nuLrlsl reLlna LeLap dapaL LerpenuhlŦ Savananvaţ pembuluh baru lnl
sanaaL rapuhŦ SaaL pembuluh pecahţ maka akan Ler[adl perdarahan vana dapaL menlmbulkan
kekaburan penallhaLanţ bahkan kebuLaanŦ

ket|nopat| D|abet|k

Iskem|k ket|na Ldema ket|na

Membentuk Þembu|uh na|us Menekan NŦCpt|kus

korpus V|treum 8erkontraks| Nyer| Ctot Mata

Þendarahan Mass|f

Þenurunan Þeng||hatan Mendadak

ÞLML8lkSAAn ÞLnun!AnC
aŦ Þemerlksaan anaLoml darl maLa
bŦ Þemerlksaan vlLreus
HAKAlAE RFTlN0PATl BlABFTlK

cŦ Þemerlksaan reflek fundus
dŦ Menaaunakan alaL
1Ŧ ÞenllahL ( unLuk mellhaL peraerakan pupll )
2Ŧ CfLalmoloal
3Ŧ lunduskopl
ÞLnCLCAPAn
unLuk menceaah Llmbulnva aLau memberaLnva reLlnopaLl dlabeLlkţ beberapa lanakah dapaL
dlLempuhţ anLara laln ť
1Ŧ Menerapkan aava hldup sehaL valLu denaan makan makanan vana dlan[urkan baal
penderlLa dlabeLesţ berolahraaa LeraLurţ Lldak merokokţ menahlndarl sLressţ dllŦ
2Ŧ Menaecek kadar aula darah secara ruLlnŦ
3Ŧ Memerlksakan maLa secara LeraLur seLlap LahunŦ ManfaaLnva adalah menaeLahul
perkembanaan reLlnopaLl dlabeLlkŦ uenaan demlklan dapaL dllakukan anLlslpasl aaar
penvaklL lnl Lldak semakln parahŦ Þada Lahap dlnlţ reLlnopaLl dlabeLlk relaLlf leblh mudah
dlkendallkanŦ
ÞLnCC8A1An
Pal perLama dan penLlna unLuk penaobaLan adalah menaonLrol kadar aula darah sehlnaaa LeLap
berada dalam renLana nllal normalŦ uenaan demlklanţ keparahan penvaklL dapaL dlhlndarlŦ
Þada reLlnopaLl vana menaalaml perdarahan dapaL dllakukan focol loset tteotmeot unLuk
menahenLlkannvaŦ Selaln lLuţ Lerapl laser laln seperLl scottet loset tteotmeot dapaL membanLu
menaecllkan pembuluh darah vana baru LerbenLukŦ
!lka perdarahan banvakţ dapaL dllakukan operasl unLuk membuana darah LersebuLŦ 1lndakan lnl
dlsebuL vlLrekLomlŦ
HAKAlAE RFTlN0PATl BlABFTlK

A5UnAN kLÞLkAWA1AN ¥ANG DI8LkIkAN ÞADA
ÞA5ILN DLNGAN kL1INCÞA1I DIA8L1Ik


AŦ Þenaka[lan

1Ŧ uaLa SubvekLlf
aŦ Þandanaan kabur makln lama makln buram
bŦ MellhaL sllau
cŦ nverl pada maLa

2Ŧ uaLa CbvekLlf
1Ŧ MaLa merah
2Ŧ Cd/os keruh arade
3Ŧ vlLreus od sullL dlnllal
4Ŧ Þupll bulaL
3Ŧ 8eflek mucula (+)
6Ŧ ÞerdarahdoL
7Ŧ LksudaL hard

8Ŧ ulACnCSA kLÞL8AWA1An
1Ŧ Þerubahan sensorl penallhaLan b/d pandanaan kabur makln lama makln buram
2Ŧ Canaauan rasa nvaman b/d nverl pada maLa dan saklL pada kepalaŦ
3Ŧ Canaauan clLra dlrl aLau bodv lmaae b/d keluhan maLa merahŦ

CŦ ln1L8vLnSl
ÞosL op
1Ŧ Þemberlan obaL anLl nverl sebelum Llndakan operaslŦ
2Ŧ Þemerlksaan uSC okula deksLra dan fluoresceln analoarafl okula slnlsLraŦ
3Ŧ ullakukan Llndakan vlLrekLomlŦ
4Ŧ Þemberlan edukasl LenLana per[alanan penvaklL kepada paslenŦ
3Ŧ Þemberlan dukunaan kepada paslen sebelum dl lakukan Llndakan operaslŦ

Þre op
1Ŧ Þemberlan kaca maLa blla pandanaan dl rasa maslh kaburŦ
HAKAlAE RFTlN0PATl BlABFTlK

2Ŧ ullakukan Llndakan foLokoaaulasl laserŦ
3Ŧ Memberlkan edukasl pada paslen LenLana penaonLrolan aula darah dan Lekanan darahŦ
4Ŧ Þaslen dl a[urkan unLuk Lldak melakukan olahraaa vana beraL dan Lldak membunakuk ke
bawah dalam wakLu LerLenLuŦ
3Ŧ ul an[urkan unLuk Lldak Lldur LerlenLanaŦ
6Ŧ Þaslen dl an[urkan unLuk Lldak melakukan per[alanan [auhŦ
7Ŧ ÞembaLasan aerak pada paslenţ khususnva beban va Lerlalu beraLŦ
8Ŧ Þaslen dl an[urkan conLrol ruLln unLuk menahlndarl peraeseran lensaŦ


uŦ lMÞLLMLn1ASl
1aLalaksana selan[uLnva leblh dlprlorlLaskan pada maLa kananŦ MenuruL llLeraLurţ LaLalaksana
perdarahan vlLreus dapaL 'hanva' dlrawaL selama beberapa harl sambll menunaau Ler[adlnva
resorpsl darah dan menaevaluasl Ler[adlnva perdarahan baruŦ Akan LeLaplţ perdarahan vlLreus
pada kasus lnl Ler[adl karena ada penvebab dasarnva (oJetlvloo Jlseose) valLu reLlnopaLl
dlabeLlkŦ Cleh karena lLuţ vlLrekLoml leblh dlan[urkanŦ uenaan vlLrekLomlţ [arlnaan lkaL dalam
badan kaca dlanakaL sehlnaaa menauranal rlslko kompllkasl lan[uL valLu ablaslo reLlnaŦSeLelah
darah dalam ronaaa vlLreous dlkeluarkanţ dllakukan pula foLokoaaulasl laser

LŦ ln1L8vLnSl

ka[l penvebab adanva aanaauan penallhaLan pada paslen
konLrol Lerhadap dlabeLes melllLus valLu denaan dleLţ obaLŴobaLan anLldlabeLes
loLokoaaulasl ť Laserţ xenon
8erslhkan maLa apablla ada koLoran aunakan kapas basah dan berslh
kolaborasl unLuk penaaunaan alaL banLu penallhaLan seperLl kacamaLa dan
penaLalaksanaan medls
Plndarl cahava vana menvllaukan
8erlkan peneranaan vana cukup


HAKAlAE RFTlN0PATl BlABFTlK

ÞLNU1UÞ DAN kINGkA5AN

ulabeLes [uaa dapaL menlmbulkan aanaauan pada maLaŦ ?ana LeruLama adalah reLlnopaLl
dlabeLlkŦ keadaan lnlţ dlsebabkan rusaknva pembuluh darah vana memberl makan reLlnaŦ
8enLuk kerusakan blsa bocor dan keluar calran aLau darah vana membuaL reLlna benakak aLau
Llmbul endapan lemak vana dlsebuL eksudaLŦ Selaln lLu Ler[adl cabanaŴcabana abnormal pembuluh
darah vana rapuh mener[ana daerah vana sehaLŦ8eLlna adalah baalan maLa LempaL cahava
dlfokuskan seLelah melewaLl lensa maLaŦ Cahava vana dlfokuskan akan membenLuk bavanaan vana
akan dlbawa ke oLak oleh saraf opLlkŦ8lla pembuluh darah maLa bocor aLau LerbenLuk [arlnaan paruL
dl reLlnaţ bavanaan vana dlklrlm ke oLak men[adl kaburŦ Canaauan penallhaLan makln beraL [lka
calran vana bocor menaumpul dl foveaţ pusaL reLlna vana men[alankan funasl penallhaLan senLralŦ
AklbaLnvaţ penallhaLan kabur saaL membacaţ mellhaL obvek vana dekaL serLa obvek vana lurus dl
depan maLaŦÞembuluh darah vana rapuh blsa pecahţ sehlnaaa darah menaaburkan vlLreusţ maLerl
[ernlh seperLl aaarŴaaar vana menalsl baalan Lenaah maLaŦ Pal lnl menvebabkan cahava vana
menembus lensa Lerhalana dan Lldak sampal ke reLlna aLau menaalaml dlsLorslŦ !arlnaan paruL vana
LerbenLuk darl pembuluh darah vana pecah dl korpus vlLreum dapaL menaeruL dan menarlk reLlnaţ
sehlnaaa reLlna lepas darl baalan belakana maLaŦ Þembuluh darah blsa muncul dl lrls (selapuL
pelanal maLa) menvebabkan alaukomaŦ8lslko Ler[adlnva reLlnopaLl dlabeLlk cukup LlnaalŦ SeklLar 60
persen orana vana menderlLa dlabeLes 13 Lahun aLau leblh menaalaml kerusakan pembuluh darah
pada maLaŦÞemerlksaan dllakukan denaan ofLalmoskop serLa analoarafl fluoresen valLu foLo ronLaen
maLa menaaunakan zaL fluoresen unLuk menaeLahul kebocoran pembuluh darahŦÞenaobaLan
dllakukan denaan bedah laser ofLalmoloalŦ ?alLuţ penaaunaan slnar laser unLuk menuLup pembuluh
darah vana bocorţ sehlnaaa Lldak LerbenLuk pembuluh darah abnormal vana rapuhŦ Selaln lLu blsa
dllakukan vlLrekLoml valLu Llndakan menaeluarkan vlLreus vana dlpenuhl darah dan menaaanLlnva
denaan calran [ernlhŦÞenderlLa reLlnopaLl hanva boleh berolahraaa rlnaan dan harus menahlndarl
aerakan membunakuk sampal kepala dl bawahŦMenderlLa dlabeLes bukan berarLl klamaLŦ ÞenderlLa
HAKAlAE RFTlN0PATl BlABFTlK

dlabeLes blsa hldup secara wa[ar dan normal seperLl oranaŴ orana vana bukan penderlLa dlabeLesŦ
8edanvaţ penderlLa dlabeLes harus dlslplln menaonLrol kadar aula darah aaar Lldak menlnakaL dl
aLas normal unLuk [anaka wakLu pan[anaŦÞenvaklL dlabeLes melllLus (uM)Ŵvana dlkenal masvarakaL
sebaaal penvaklL aula aLau kenclna manlsŴLer[adl pada seseorana vana menaalaml penlnakaLan
kadar aula (alukosa) dalam darah aklbaL kekuranaan lnsulln aLau resepLor lnsulln Lldak berfunasl
balkŦ
ulabeLes vana Llmbul aklbaL kekuranaan lnsulln dlsebuL uM Llpe 1 aLau lnsulln uependenL ulabeLes
MelllLus (luuM)Ŧ Sedana dlabeLes karena lnsulln Lldak berfunasl denaan balk dlsebuL uM Llpe 2 aLau
nonŴlnsulln uependenL ulabeLes MelllLus (nluuM)Ŧlnsulln adalah hormon vana dlproduksl sel beLa
dl pankreasţ sebuah kelen[ar vana LerleLak dl belakana lambunaţ vana berfunasl menaaLur
meLabollsme alukosa men[adl eneral serLa menaubah keleblhan alukosa men[adl allkoaen vana
dlslmpan dl dalam haLl dan oLoLŦ1ldak keluarnva lnsulln darl kelen[ar pankreas penderlLa uM Llpe 1
blsa dlsebabkan oleh reaksl auLolmun berupa seranaan anLlbodl Lerhadap sel beLa pankreasŦ
Þada penderlLa uM Llpe 2ţ lnsulln vana ada Lldak beker[a denaan balk karena resepLor lnsulln pada
sel berkurana aLau berubah sLrukLur sehlnaaa hanva sedlklL alukosa vana berhasll masuk selŦ
AklbaLnvaţ sel menaalaml kekuranaan alukosaţ dl slsl laln alukosa menumpuk dalam darahŦ kondlsl
lnl dalam [anaka pan[ana akan merusak pembuluh darah dan menlmbulkan pelbaaal kompllkaslŦ
1laa ae[ala klaslk vana dlalaml penderlLa dlabeLesŦ ?alLuţ banvak mlnumţ banvak kenclnaţ dan beraL
badan LurunŦ Þada awalnvaţ kadanaŴkadana beraL badan penderlLa dlabeLes nalkŦ Þenvebabnvaţ
kadar aula Llnaal dalam LubuhŦCe[ala lalnţ adalah aanaauan saraf Lepl berupa kesemuLan LeruLama
dl malam harlţ aanaauan penallhaLanţ aaLal dl daerah kemaluan aLau llpaLan kullLţ blsul aLau luka
vana lama sembuhţ aanaauan ereksl pada prla dan kepuLlhan pada perempuanŦ
!lka Lldak LepaL dlLanaanlţ dalam [anaka pan[ana penvaklL dlabeLes blsa menlmbulkan berbaaal
kompllkasl aklbaL aanaauan pembuluh darahţ aanaauan blsa Ler[adl pada pembuluh darah oLak
(sLroke)ţ pembuluh darah maLa (aanaauan penallhaLan)ţ pembuluh darah [anLuna (penvaklL [anLuna
koroner)ţ pembuluh darah aln[al (aaaal aln[al)ţ serLa pembuluh darah kakl (luka vana sukar
sembuh/aanaren)Ŧ ÞenderlLa [uaa renLan lnfekslţ mudah Lerkena lnfeksl paruţ alalţ dan ausl serLa
saluran kemlhŦ

HAKAlAE RFTlN0PATl BlABFTlK J

DAI1Ak ÞU51AkA
wwwŦaooaleŦcom
hLLpť//ldŦwlklpedlaŦora/wlkl/8eLlnopaLl dlabeLlk
ulabeLes dan 8lslko kebuLaan
ÞenderlLa ulabeLes dl lndonesla MenlnakaL
2023ţ ulabeLlsl ulpredlksl Capal 300 !uLa Crana
Awas Wabah ulabeLes 8eLlna!
ConLaŴaanLl kacamaLa lndlkasl ulabeLes (?)
Þowered bv ConLexLual 8elaLed ÞosLs
hLLpť//communlLvŦumŦacŦld/showLhreadŦphp?80396Ŵ8eLlnopaLlŴdlabeLlk

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->