Fişa postului -activitatea educativăPostul: Director adjunct – unitate de învă ământ preuniversitar Numele şi prenumele: Studii: Grad didactic

: Vechimea în învă ământ: I. Proiectarea activită ilor/curriculum 1. Elaborează planul managerial propriu privind activitatea educativă şcolară şi extraşcolară. 2. Avizează şi propune Consiliului de Administra ie al şcolii Programul activită ilor educative şcolare şi extraşcolare elaborat de şeful comisiei metodice a profesorilor dirigin i. 3. Elaborează propunerile pentru planificarea activită ilor tematice ale Consiliului de Administra ie în domeniul activită ilor educative. 4. Propune disciplinele op ionale cu specific educativ. II. Managementul educa iei formale şi nonformale 1. Coordonează realizarea bazei de date privind starea disciplinară a şcolii, absenteismul, abandonul şcolar, delicven a juvenilă şi programele de prevenire şi interven ie. 2. Controlează şi evaluează activitatea educativă din internatele şcolare. 3. Asigură implicarea tuturor cadrele didactice în realizarea valen elor educative ale disciplinelor de învă ământ.

III. Managementul resurselor umane
1. Propune Consiliului de Administra ie al şcolii: şeful comisiei metodice a profesorilor dirigin i/coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, profesorul şi elevul responsabili cu activitatea de orientare şcolară şi profesională. 2. Propune Consiliului de Administra ie repartizarea profesorilor dirigin i pe clase. 3. Sprijină profesorii debutan i în formarea lor ca dirigin i. 4. Coordonează activitatea de formare continuă a profesorilor dirigin i. 5. Previne, negociază/rezolvă conflictele. III. Dezvoltare şi rela ii comunitare 1. Informează toate categoriile beneficiare şi organiza iile interesate în legătură cu oferta educa ională a unită ii de învă ământ. 2. Asigură cadrul institu ional pentru implementarea programelor/proiectelor culturalartistice, ştiin ifice, ecologice, sportiv-turistice, de educa ie civică şi de promovare a sănătă ii. 3. Coordonează organizarea legăturilor şi schimburilor şcolare na ionale şi interna ionale de elevi desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educa ional.

Data

Semnătura

Ini iază. asupra activită ii comisiei metodice. 7.dE. 5. Consiliază profesorii debutan i. Elaborează informări. Data Semnătura . 6. 4. delicven a juvenilă. pe care le prezintă în consiliul profesoral.. 5. Elaborează şi implementează programe/proiecte de parteneriat educa ional culturalartistic.Fişa postului Postul: Şef comisie metodică a profesorilor dirigin i Numele şi prenumele: Studii: Grad didactic: Vechimea în învă ământ: I. Organizează activită i de formare continuă a profesorilor dirigin i. sporti-turistic. Elaborează programe de activită i semestriale şi anuale ale Comisiei metodice a profesorilor dirigin i. semestrial şi la cererea directorilor unită ii. IV. III. Elaborează instrumente de evaluare a eficien ei activită ii educative desfăşurată de profesorii dirigin i. 3.S. 3. 2. Evaluează activitatea fiecărui membru al comisiei metodice a profesorilor dirigin i şi propune consiliului de administra ie calificativele anuale ale acestora. Analizează semestrial starea disciplinară a şcolii.J. absenteismul. Managementul resurselor umane 1. Coordonează activitatea comisiei metodice a profesorilor dirigin i. Răspunde în fa a directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor comisiei metodice a profesorilor dirigin i. Elaborează propunerile pentru oferta educa ională a unită ii de învă ământ şi strategia acesteia. dependen a şi programele de prevenire şi interven ie. ştiin ifice. II. abandonul şcolar. şi M. organizează şi desfăşoară activită ile extracurriculare la nivelul unită ii de învă ământ. prin asisten e la activită ile educative şcolare şi extraşcolare. Dezvoltare şi rela ii comunitare 1. Elaborează Programul activită ilor educative şcolare şi extraşcolare /extracurriculare proprii şi cele ale I. de educa ie civică şi de promovare a sănătă ii. 3. 4. Proiectarea activită ilor/curriculum 1. 3. planificarea şi desfăşurarea activită ii educative desfăşurată de profesorii dirigin i. Organizează activită i de cercetare specifice unită ii de învă ământ. Stabileşte atribu iile fiecărui membru al comisiei metodice a profesorilor dirigin i. 2. în procesul de elaborare a proiectării şi planificării semestriale a activită ii educative. Managementul educa iei formale şi nonformale 1. 2. Consiliază cadrele didactice. ecologic. Organizează legăturile şi schimburile şcolare na ionale şi interna ionale de elevi desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educa ional. Asigură informa iile necesare categoriilor beneficiare şi organiza iilor interesate în legătură cu oferta educa ională a unită ii de învă ământ. Monitorizează aplicarea prevederilor Ghidului metodologic “Noi repere privind activitatea educativă” în proiectarea. 2. 6.C. cei nou veni i în unitate în formarea lor ca dirigin i şi cei în activitatea cărora se constată disfunc ii în rela ia profesor – elev.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful