ION PACHIA TATOMIRESCU ☯

ISTORIA RELIGIILOR j1j

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

Biblioteca Enciclopedicus

Coperta: Ioan Cârssia, Liviu Curtuzan.
ISBN 973–97530–3–5 / vol. I: ISBN 973–97530–5–1 © Editura AETHICUS, 2001, str. Intrarea Lungă, nr. 1, 1900 – Timişoara. Printed in Dacoromânia.

2

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

ION PACHIA TATOMIRESCU

ISTORIA RELIGIILOR
I
Din paleolitic / neolitic până în mitologia pelasgo-daco-thracică (sau valahică / dacoromână)

3

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

Editura Aethicus
TIMIŞOARA 2001

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale PACHIA TATOMIRESCU, ION Istoria religiilor / Ion Pachia Tatomirescu. – Timişoara: Aethicus, 2001– 3 vol.; 21 cm. – (Biblioteca Enciclopedicus) ISBN 973–97530–3–5 Vol. 1 : Din paleolitic / neolitic până în mitologia pelasgo-dacothracică (sau valahică / dacoromână). – 2001. – 240 p. – ISBN 973–97530–5–1 2 (091)

4

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

PRIVIRE ÎN PUNCTUL DINTÂI, CEL ORBITOR...
Despre starea de zero. Sintagmei starea de zero i s-a articulat / armo-nizat semnificantul şi, desigur, i s-a “lămurit” semnificatul, în orizontul de toamnă al anului 1990, într-o conversaţie cu un “filosof nihilist”, “aburit” de “vinul clar ciocnit la nunta Ideii”, sâcâind lumea cu întrebări de tipul: «Dar înainte de de cosmogeneză..., dar înainte de materie..., dar înainte de Dumne-zeu..., ce a fost ?» Răspunsul venit-a cu promptitudine, tăindu-i lanţul unor astfel de interogaţii: înainte de Tot (Întreg Cosmic) a fost starea de zero... Sintagma starea de zero poate fi “tălmăcită” / “sinonimizată” prin “re-alitatea” de dinainte de Cosmogeneză, de dinainte de naşterea universului / universurilor, de dinaintea “cuplării” lumatiei cu informateria (cf. DILM, 22 sqq. / DIm, 11 sqq.), ori, şi mai exact spus, prin ceea ce a determinat deopo-trivă big-bangul – «expansiunea universului printr-o mare explozie iniţială» (DEnc, I, 215) – şi “complexul” miturilor despre facerea lumii / lumilor, cos-mosului, haosului etc. Apelând la limbajul matematic, atributele stării de zero ( – zothy-chin, în alfabetul dacic) angajează proporţia “buclării” / “naşterii” universu-rilor (cosmosurilor):

– în care (thotymos) este cosmosul, sau întregul cosmic, ori universul prim, alcătuit din “materie”, atrăgând după
5

/ malathy – masa pendulului-univers / cosmos iar / iosithy – momentul său de inerţie faţă de “axă”. (thothymosalamon) – ăzăthot) – (non-thothymos-ăzăthot). IElem. “descrise” de ecuaţia diferen-ţială: – unde / lethfu este distanţa de la centrul de greutate al pendulului-univers / cosmos la “axa de rotaţie” (constituită de starea de zero). (thothymos(non-thothymos-urchony) etc. O posibilă “analogie” ar trimite la «micile oscilaţii ale unui pendul în jurul unei axe orizontale» (cf. sau non-univers. adică un non-cosmos. urchony) – Orice “explozie” (big bang) – de cosmos / univers. un (non-thothymos). alcătuit din “antimaterie”. Mihai Eminescu (1850 – 1889). galaxie etc. pelasgo-daco-thracic.14): becah = 2 şi cu / Unul dintre cele mai profunde spirite europene ale tuturor timpurilor. prin “buclare” / “pendulare”. sau valahic / dacoromânesc: 6 . non-ga-laxie etc. în a cărui creaţie / lirică este surprinsă şi starea de zero (poezie / lirosofie cu inepuizabile surse în spaţiul spiritual au-tohton. – an-gajează o “implozie” (black hole) – de noncosmos / non-univers. Durata unei “oscilaţii complete” ar fi aşadar (cu / cathu valorând 3. 147). 1 sine.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. într-o posibilă “serie” de (thothymos(non-thothymos-alamon).

/ Pân’ piere totul. 132 sq. deşi tot era ascuns. 1977). mitul jertfei zidirii. / Şi în sine împăcată stăpânea eterna pa-ce !.. (s. În celebra lucrare. prezintă ieşirea din starea de zero. adică naşterea universului nostru. / Când nu s-ascundea nimica. de-a-notul.. / Şi vreme-ncearcă în zadar / Din goluri a se naşte. EP. / Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătrus. («Scrisoarea I» – EP. / Cum izvorau lumine. într-o fermecătoare manieră accesibil-ştiinţifică: «La început a 7 .. / Nici ochi spre a cunoaşte... / Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază. “a fixat” datele problemei în sublime “tablouri-ecuaţii”: La-nceput. // Nimic nu e şi totuşi e / O sete care-l soarbe. Steven Weinberg. / Jur împrejur de sine. savantul american. Primele trei mi-nute ale universului (New York. / Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă. / Şi căi de mii de ani treceau / În tot atâtea clipe. nici nefiinţă.. 1 Zalmoxianism – cu învăţătura-i fundamentală despre armonizarea părţii în sacrul întreg cos-mic.. I. mitul zborului cu aripi confecţionate din şindrilă. pe când fiinţă nu era. gând purtat de dor.. «Lucea-fărul». oglindită. Privire în punctul dintâi. I.). «a universului timpuriu. mai exact spus. Creşteau / În cer a lui aripe. n.) etc. conservată bine în colindele / baladele dacoromâneşti ce au ca nucleu ceea ce este cunoscut prin sintagma mitul mioritic. / Dar deodat-un punct se mişcă.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. // Un cer de stele dedesubt.) / Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază. totul.. aşa cum este el înţeles în cadrul mode-lului standard». / E un adânc asemene / Uitării celei oarbe. / El zboară. / Deasupra-i cer de stele – / Părea un fulger nentrerupt / Rătăcitor prin ele.. mitul tinereţii-fă-ră-bătrâneţe-şi-vieţii-fără-moarte. Porni Luceafărul. 101). / (. cel orbitor. // Şi din a chaosului văi. ca-n ziua cea dentăi. mitul împăraţilor cromatici ca simboluri ale elementelor fundamentale ale lumii etc. / Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface. / Vedea... // Căci unde-ajunge nu-i hotar.. // Cum izvorând îl înconjor / Ca nişte mări.

În actualul univers. Nici una dintre aceste posibilităţi nu este uşor de înţeles. “Tot spaţiul” în acest context poate însemna fie orice univers infinit. În locul lor. În afară de electroni şi pozitroni. ca ra-zele cosmice sau supernovele. exista aproximativ acelaşi număr din diferite feluri de neutrini. ca suprafaţa unei sfere. 1 fost o explozie. ma-teria dislocată de această explozie în toate părţile era formată din diferite tipuri de aşa-numite particule elementare. După circa o sutime de secundă – momentul cel mai în-depărtat de care putem vorbi cu o anumită siguranţă –.. moleculele. în anumite feluri de dezintegrare şi în fenomene astronomice violente. care curge prin fire în curenţii electrici şi care formează azi partea exterioară a tuturor atomilor şi moleculelor din univers. având sarcină pozitivă şi masa egală cu aceea a electronului. pozitronii se găsesc numai în laboratoarele de energii înalte. Nu o explozie ca pe pământ. curbat înspre sine însuşi. dar în universul timpuriu numărul pozitronilor era aproape egal cu numărul electronilor. O altă particulă răspândită pe atunci era pozitronul. în universul timpuriu. încât nici una dintre componentele materiei obişnuite. ci o explozie care a avut loc simultan peste tot. n-are nici un fel de importanţă dacă spaţiul este finit sau infinit. nu puteau să existe. particulă încărcată negativ. (. pornind dintrun centru bine defi-nit şi răspândindu-se pentru a cuprinde din ce în ce mai mult din aerul înconjurător.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. unde fiecare particulă a fost proiectată departe de orice altă particulă. atât de fierbinte. umplând de la început tot spaţiul. particule fanto-matice fără masă sau sarcină 8 . Aceasta în-seamnă că era mult mai fierbinte decât chiar centrul celei mai fierbinţi stele. atomii şi nici nucleele atomilor. care sunt obiectele de studiu ale fizicii nucleare de energii înalte din zilele noastre. fie orice univers finit. temperatura universului era de o sută de mii de milioane (1011) de grade Celsius. dar aceasta nu ne va opri din drum.) Un tip de particulă care a fost prezentă din abundenţă este electronul..

. Exista şi o mică proporţie de material nuclear. şi un număr la fel de mic de electroni. care sunt compuse dintr-un neutron şi un proton. Energia emisă de această anihilare a materiei a încetinit temporar ritmul răcirii universului. întrucât teoria cuantică ne spune că lumina constă din particule cu masa zero (masa de repaus) şi cu sarcina zero. erau din nou anihilate. fotoni – erau create în permanenţă de energia pură şi apoi. ori neutrinilor.) Pe măsură ce explozia a continuat.. dar temperatura a con-tinuat să scadă. era alcătuit universul mai a-les din lumină. nu era prestabilit.) Fiecare foton poartă o cantitate bine definită de energie şi de impuls... universul plin era cu lumină. după o viaţă scurtă. cunoscute sub numele de fotoni. Acest lucru nu trebuie considerat separat faţă de particule. (. 9 . universul se făcuse suficient de rece. În sfârşit. neutrini. La această temperatură.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. pozitroni. ca atare. valoarea de o mie de milioane de grade. (. zece mii de milioane după o secundă şi trei mii de milioane de grade după aproape paisprezece secunde.. ambele dependente de lungimea de undă a luminii. ci fixat doar de ba-lanţa dintre procesele de creare şi anihilare.. Pentru a ne reprezenta cum umplea lumina întregul univers timpuriu. temperatura a scăzut. atingând treizeci de mii de milioane (3 x 1010) de grade după circa o zecime de secundă. neutrini şi antineutrini. astfel încât e-lectronii şi pozitronii să înceapă să se anihileze mai repede decât puteau fi creaţi din nou de către fotoni şi neutrini. Numărul lor. atingând în cele din urmă. putem spune că numărul şi energia medie a fotonilor erau aproape egale cu cele ale electronilor. Densitatea era încă destul de ridicată (. pozi-tronilor. Aceste particule – electroni. la sfârşitul primelor trei minute. 1 electrică. Temperatura a devenit atunci sufici-ent de scăzută pentru ca protonii şi neutronii să înceapă formarea de nuclee mai complexe. începând cu nucleele hidrogenului greu (numit şi deuteriu). format din aproximativ 73Î hidrogen şi 27Î heliu.) La sfârşitul primelor trei minute.

în fazele timpurii ale acesteia». iar până în prezent nu există o teorie cuantică a gravitaţiei». Vasile Ureche. problema singularităţii este una din cele mai delicate ale cosmologiei / cosmogoniei actuale. Modelul standard schiţat mai sus nu este imaginea cea mai satisfăcătoare despre originea universului. Mult mai târziu.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. pentru 0 t 10-43 s (mai exact: 6 • -44 10 s – timpul Planck)». după câteva sute de mii de ani. alcătuind galaxiile şi stelele din actualul univers. pentru a forma atomi de hidrogen şi de heliu. materialul de compoziţie cu care stelele şi-au început viaţa a fost exact acela preparat în primele trei minute. Cu toate acestea. al apariţiei cărţii lui Wein-berg. evidenţiază progresele realizate în fizica particulelor elementare de după anul 1977. 22 sqq. univer-sul se afla în starea de singularitate». Sub influenţa gravitaţiei. s-au con-densat. dar nu una fizică şi cu atât mai puţin una filosofică. în interpretarea gra-vitaţiei şi geometriei continuumului spaţiu-timp trebuie luate în considerare efectele cuantice. «pentru că limitele R (t)t → 0 → 0 şi ρ (t)R(t) → 0 → ∞ sau ρ (t)t → 0 → ∞ au o semnificaţie matematică. cu «implicaţii fundamentale în înţelegerea mai profundă a evoluţiei uni-versului fierbinte. «la momentul t = 0. la această “limită”. n. devenind în mod continuu mai rece şi mai puţin densă. 1 rămaşi din era anihilării electronilor cu pozitronii.). Aceas-tă materie a continuat să se împrăştie. peste limita de densitate considerată. care.» (s.. Savantul dacoromân. astfel încât electronii să se asocieze cu nucleele. WPtmu. gazul rezultat a început să formeze îngrămădiri. în cele din urmă. la momentul t = 0 s-a produs Marea Explozie a Universului. fizica de azi «nu poate spune care a fost starea materiei». «la momentul t 10-43 s se 10 . universul se consideră că «ar avea un diametru sub 10-33 m şi o temperatură de 1032 K». întrucât «teoria relativităţii generale a lui Einstein încetează să mai fie valabilă. materia a devenit suficient de rece.

II.» (Grand Unification Theory / Teoria Marii Unificări). materia şi radiaţia fiind în echilibru». leptoni şi fotoni. dimensiunile universului nu depăşeau pe cele ale “unei portocale”. la sfârşitul perioadei de inflaţie. la momentul t 10-35 s se produce o nouă rupere de simetrie (cristalizare). care produce fluctuaţii în vid. neutroni şi antiparticulele lor». leptonii. în intervalul 10-43 s t 10-35 s se se vorbeşte despre «starea de vid» a universului. numită perioada inflaţionară de evoluţie a univer-sului». totodată are loc o scurtă. fluctuaţii care generează quarkuri. «la sfârşitul primelor trei minute sinteza nucleelor de heliu es-te încheiată. care durează până la momentul t = 10-32 s. când avea «temperatura de 1013 K şi dimensiuni de ordinul celor ale sistemului solar. U. prezisă de teoriile de tip G.. la mo-mentul 10-12 s. la t 105 ani (T = 3000 K) se produce procesul de “recombi-nare” prin care se formează atomii de hidrogen şi de heliu. fotonii nu se născuseră încă. forţa electroslabă decuplându-se «în forţa electromagnetică şi forţa slabă». în acest moment s-a produs «o nouă rupere de simetrie». 1 produce decu-plarea dintre forţa gravitaţională şi forţa electronucleară. în care forţa electronu-cleară se decuplează în forţa tare şi forţa electroslabă. 306). precum şi din fotoni. leptoni şi antiparticu-lele lor.» (UUn. particulele quark şi anti-quark» s-au unit «în protoni. T.. «quarkurile. fiind constituit «dintr-o supă din quarkuri.)». trecându-se în era hadronică. universul nostru avea «dimensiuni mai mici decât orbita Pământului în jurul Soarelui». 11 . la vârsta de 10-6 s a universului. se consideră că s-ar putea explica multe din problemele nerezolvate ale scenariului Big Bang clasic prin procesele care au avut loc în această perioadă. mai departe electronii nu mai pot bloca radiaţia. pentru 109 antiparticule (antiquarkuri) au fost generate 109 + 1 par-ticule şi astfel a apărut asimetria materie – antimaterie (. dar rapidă expansiune exponenţială a universului. din acest proces rezultă «o eliberare enormă de energie.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.

. dar mulţi cosmologi consideră că acest proces a avut loc la circa 109 ani după Marea Exploxie» (UUn. 1 universul devine transparent. relativiste (ein-steiniene). mitice etc. Şi zise Dumnezău: “Să să facă lumină!” Şi să făcu lumină.» (Ge-neza / Facerea. unde ştiinţele se intersectează cu mitologiile / religiile. universul consta dintr-un gaz difuz de hidrogen şi heliu la temperatura de 15 K. 1. picurând stropi de apă luminoasă şi ţinând rădăcinile lui 12 .» (B. 1 – 3.). momentul de formare a galaxiilor şi quasarilor este greu de precizat... Lumina / fotonii se constituie într-un “punct comun” al cosmologiilor / cosmogoniilor newtoniene.. ultima începând să devină dominantă. din 1688: «De-nceput (. Fărtatul obosit şi înciudat de incapacitatea lui creatoare a izbit cu toiagul în Apele Primordiale şi în locul acela s-au deschis şi s-a ridicat falnic un brad fosforescent. du-pă circa 100 milioane de ani de la Marea Explozie. din care s-au format ulterior galaxiile. şi osebi Dumnezău între mijlocul luminii şi între mijlocul întu-nearecului. Cu mai mare şi neasemuită forţă plasticizant-revelatorie. II. 308). 11).. Şi văzu Dumnezău lumina că iaste bună..)creaţia cosmosului a fost concomitentă cu a arborelui cosmic. 1). lumina / fotonii dintâi se arată şi în Biblie (Geneză / Facere): «La început (. Lumina / fotonii dintâi.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. «(. lumina / fotonii dintâi se relevă în «Geneza» / «Facerea» mitologicpelasgică (daco-thracică. după o tălmăcire dacoromânească a Bibliei. radiaţia se decuplează de materie (substanţă). Duhul lui Dumnezău să purta deasupra apei. sau. sau valahică / dacoromânească): «În istoria mitică» a Po-porului Pelasg (Daco-Thrac) / Valah (Dacoromân). care a fost şi a rămas întruchipată prin brad.. Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor. şi a zis Dumnezeu: “Să fie lumină !” Şi a fost lumină. Bibl..).... Ca şi în teoriile (cosmologiile) ştiinţifice. pelasgo-daco-thracica / valahica (dacoromâ-neasca) şi biblica «Geneză» / «Facere».

. închise. dacă dincolo de ele nu mai con-cepem nimic. şi «la extremitatea cealaltă. de asemenea obosit şi înciudat de neputinţă. cu “nuntirea” / “năşirea” privegheată de pe-rechea sacră secundă (din “tetrada” dacic-monoteistă).. / Soarele în cetini.” (. / îmi vedere-ncetinat / brad cu stele încărcat.. Acestei reprezentări pozitive îi corespunde uneori o reprezentare negativă. / brad cu neguri îmbrăcat.) În paleofolclorul român bradul ca arbore cosmic e consemnat într-o descriere impresionantă: (. / dar în leagăn cine-mi şade ? / Şade Luna sfântă / şi cu bradul precuvântă”. închis este universul»... prin “informaţia originară” dăruită Cogaionului multimilenar de “bale-tul” divin al fotonilor. “Leru-i Doamne.. Inelul cosmic.. de regulă. prin reprezentarea “conică”. prin sugestia “exploziv-expansivă” a bradului cosmic şi a “non-bradului” cosmic (“invers-bradul cosmic”).). oricât am aprofunda particulele elementare.creşte bra-dul brazilor. a fost pusă în circuitul oralităţii culte de marii preoţi ai Zalmoxianismului.. Soarele şi Luna.). «modelele care construiesc lumea din particule elementare sânt. Viziunea “veridică” pe-lasgo-daco-thracică / valahică (dacoromânească) asupra cosmogenezei.. trunchiul şi rădăcinile lui tot cosmosul. / mii şi mii de stele / între rămurele. ai ştiinţei ensu-lui uman de a se face nemuritor. ajun-gând astfel în mitologia română de azi. (. De aceea ca arbore cosmic a fost reprezentat cu coroana în ceruri şi rădăcinile în pământ. ce-l însoţea. Bradul a cu-prins în coroana. După savantul dacoromân.» (VMR. universul se încheie cu corpuri macroscopice şi organisme 13 . desigur. / de mare şi înfoiat / tot cerul l-a îmbrădat. poate. în folclorul dacoromân contemporan. cu rădăci-nile în ceruri şi coroana în pământ. / Luna între ramuri. 1 atâta în pământ cât putea să stea pe el cel ce a făcut minunea cu fratele său..) “. / şi în vârfu-i ce-mi vedere ? / Cerul leagăn de mătase. Mihai Drăgănescu. 484 sq.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.

14 . imposibilitatea legării aspectelor fizice. un univers deschis şi introdeschis este un univers total deschis sau deschis în mod absolut. ideile lui Platon nu fac parte din univers sau din cos-mos. vede un model cosmic în inel – inelul lumii materiale (I. 179). nici biologia. în al doilea caz. este închis universul. după părerea noastră. şi dincolo de acestea nu mai găsim nimic. prin creie-rul şi mintea sa. el este un univers deschis. inclusiv. universul şi divinitatea nu constituie un cosmos. L.. numai un univers închis în mod absolut poate fi singurul univers existent (III). L. «nici fizica. ori în cazul unui univers deschis sau introdeschis către o realitate profundă materială (II) este posibil ca universul să nu fie singurul existent. ştiinţa de astăzi se menţine în cadrul unui model ontologic al unui univers închis. dacă însă el se deschide prin organis-mele vii. DILM. un asemenea model implică. un univers închis şi jos (înspre profunzimi) şi sus (dinspre viu) este un univers total închis sau închis în mod absolut. M. minte universală sau divinitate (I). introdeschiderea se manifestă numai prin viu.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. dacă universul se deschide în profunzimi. cel mult s-ar putea vorbi de un cosmos metafizic. mai ales prin om. am putea spune.» (DILM. diferit de cel folosit de ştiinţa de până în orizontul anului 1989 (cf. M. în primul caz nu definim un cosmos. în cazul unui univers deschis metafizic către idee.). L. biologice şi psihologice într-o viziune unitară». modelul ontologic I. universul şi cosmosul coincid. spunem că este introdeschis. nici matematica. 1 vii. Savantul dacoromân. prin conţinutul particulelor elementare. «un model ontologic absolut deschis pentru univers». introdeschiderea se realizează prin organismele vii. 180 sqq. Mihai Drăgănescu. univer-sul se găseşte în cosmos iar cosmosul poate conţine un număr oarecare de universuri. ci dintr-o lume aparte. «cuprinde introdeschiderea universului către profunzimi. M.). nici chiar psihologia nu o-perează cu un model ontologic de tip I. în al treilea caz.

dar nu poate fi decât în materie.. M. 1 datorită ei apare palierul mental-psihologic al lumii materiale. ideea nu este materială. dar ea este materială întrucât în afara materiei. degajă un principiu ciber-netic extrem de profund. uneori în conştiinţă». dacă principiul cibernetic este valabil.» (DILM. şi ideea şi creaţia. de fapt. uneori în profunzimi. universul. de aceea. cel puţin ca suport. inelul lumii materiale «este un model cu inversă reacţie (feedback)»..Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. nu poate exista ni-mic. după cum nu există nici în sine. «ideea nu poate exista în pro-funzimile materiei. mai cuprinde. din punctul de vedere al generării lumii (universului) şi al creaţiei lumii. viul şi introdeschiderea. atunci indiferent de transformările şi creaţiile din cibernetica buclă. ceea ce se reîntoarce în profunzimi trebuie să fie de aceeaşi natură cu ceea ce pleacă. creaţiile şi reacţiile viului. ea poate apărea numai în palierul mental-psihologic şi împreună cu acesta are un dublu suport mate-rial: sistemul nervos spaţio-temporal şi informateria. palierul mental-psihologic fiind informateria. L. lumea nu se reduce. într-un mod deosebit de subtil. profunzimile. constituie lumea. bucla cu feedback cuprinde deschiderea. ci şi ideile viului. «esenţiale. nu numai cosmosul. sânt procesele din jurul introdeschiderii. care capătă o anumită independenţă creatoare în raport cu cosmosul şi universul» (DILM. arătând «că lumea se desfăşoară din profunzimi. modelul I. la introdes-chiderea anumitor configuraţii spaţio-temporale către informaterie.». se deschide din profunzimi. 180). dar în cele din urmă se întoarce asupra ei însăşi. 15 . în ultimă instanţă. 181). în general. de fapt. punctul de plecare al buclei cibernetice nu poate fi decât suportul întregii lumi materiale. numai la materie.

dinspre inelul lumii materiale. de structurările din informaterie. L.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. structurile care se produc de la sine au în bază procese de ortosens. DILM. ale informateriei. simbolurile şi ritualurile ce stau în baza folclorului religios al 16 . desi-gur. 1 Fig. primordiale. ortosensuri în informaterie. numai prin cuplarea informateriei cu lumatia se naşte un univers ale cărui proprietăţi depind. prin aserţiunea potrivit căreia «profunzi-mile existenţei sânt constituite din două principii materiale: lumatia şi infor-materia. în informaterie.. punctul de sosire în informaterie trebuie să fie receptarea unor structuri sau procese satisfăcând o cerinţă internă a informateriei. la rândul lor. legătură implicată de mo-delul I. Energia spirituală.). Mihai Drăgănescu răspunde la întrebarea «ce anume poate genera de la sine o lume pentru a primi întru sine răspunsuri de aceeaşi natură ?». vom numi “ortosens” un asemenea proces specific în informaterie. dar structurabilă prin cuplajul cu informateria. în ultimă instanţă. ca şi sensurile mentale. ortosensul poate să existe şi fără sens mental. M. M. ansamblul lumatie-informaterie constituie ortoexistenţa. denumirea arătând legătura cu sensul din palierul mental-psihologic. 180). L. sensurile mentale ale organis-melor vii sânt. cogaionică / zalmoxiană. Inelul constituit din profunzimile materiei. 1. plecarea buclei cibernetice I. în acest mod se închide bucla cibernetică I.» (ibid. determinând un univers. L. M. care. ortosensuri există şi independent de sensuri mentale. deschiderea / introdeschiderea universului (cf. Mircea Eliade a atras a-tenţia asupra faptului că «miturile. se va face din in-formaterie.. sânt procese informaţio-nale fenomenologice. punctul de plecare apare a fi o structură specifică în informaterie... structură care se dezvoltă datorită unor proprietăţi interne. lumatia este o materie primordială nestructurată.

de la Marea Baltică până la Marea Mediteană. Poporul Pelasg (Belag / Valah. după cum nu există nici în sine. Moldova. introdeschiderea se manifestă numai prin viu. popor care se înrăzăreşte în lumea contemporană în cele aproximativ treizeci de milioane de locuitori ai republicilor: România. subliniază că introdeschiderea universului către profunzimi «se realizează prin organismele vii.» (EDZG.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Nu a precizat că lumea aceasta «de valori spiritu-ale care precede apariţia marilor civilizaţii». Şi această lume de valori spirituale din temeiul fol-clorului pelasgo-daco-thracic / valahic. prima religie monoteistă din istoria spiritualităţii universale. ideea nu este materială. care capătă o anumită independenţă creatoare în raport cu cosmosul şi universul» (DILM. datorită ei apare palierul mental-psihologic al lumii materiale. 1 Românilor îşi au rădăcinile într-o lume de valori spiritu-ale care precede apariţia marilor civilizaţii ale Orientului Apropiat Antic şi ale Mediteranei. am putea spune. care s-a cuprins în preistorie şi în istoria antică. 17). că realitatea aceasta se datorează celui mai vechi popor al planetei. de la Alpi la Don şi Caucaz. prin creierul şi mintea sa. savantul dacoromân. inclusiv. capătul Daciei”) şi până la Marea Neagră. 180). în Inelul Lumii Materiale. Macedonia etc. Mihai Drăgănescu. sacrul munte dacic din Carpaţii Meridionali. «ideea nu poate exista în profunzimile materiei. sau dacoromânesc / românesc. ci prin sedimentarea / cimentarea multimilenară a Cogaionului. sau Dacoro-mân / Român). şi a Zalmoxianis-mului. dar nu poate fi decât în materie. ea poate apărea numai în palierul mental-psihologic şi împreună cu acesta are un dublu suport material: sistemul ner-vos spaţio-temporal şi informateria. în natura Omului. până în Anatolia (Capadochia / “capul. Se ştie că “în materie de spirit”. mai ales prin om. într-un mod 17 . înaintea apariţiei imperiilor. nu a apărut din senin. din vid. totul există în Om. palierul mental-psihologic fiind informateria.

supra). în general. Energia spirituală este capacitatea unui sistem-popor (dintr-o arie anume a planetei) de a efectua o lucrare material-civilizatorie. nu şi-a mărit. desigur. nu numai cosmo-sul. 1 deosebit de subtil. “sis-tem” valoric-spiritual închis. Având în vedere sferele spiritualităţii popoarelor. nu poate exista nimic. în primul rând a spiritualită-ţii Poporului Pelasgic (Daco-Thrac) / Valah (Dacoromân). sau a Pelasgului (Pelasgo-Daco-Thracului / Valahului. cel puţin ca suport. Legea conservării energiei / “masei” spiritualităţii universale arată că Zalmo-xianismul – ca fenomen unic în spiritualitatea universală. dată de raportul dintre forţa exercitată asupra “sa” într-o arie şi “acceleraţia” pe care aceasta o capătă în plan sincronic / diacronic. “Masa” spirituală se re-levă ca mărime ce caracterizează un fenomen. Orice schimbare din natura arhaicului european. lumea nu se reduce. “Masa” grea spirituală se înfăţişează ca măsură a capacităţii unui fenomen de a crea câmp gravitaţionalspiritual.» (v. dar ea este materială întrucât în afara materiei.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. nici nu şi-a micşorat energia / “masa” – “dispariţia” unei forme de energie spirituală fiind compensată într-o 18 . creaţiile şi reacţiile viului. fenomenul respectiv antrenează metamorfoze în timpii “mitici” / “istorici” – în plan dia-cronic. specific Pelasgiei Arhaice (Euro-Pelasgiei). ci şi ideile viului. Odată ivit. dar şi de conservarea acesteia. numai la materie. la introdeschiderea anumitor configuraţii spaţio-temporale către informaterie. de aceea. constituie lumea. Dacoromânului / Românului) – cum şi cea din a omului altor civilizaţii arhetipale / interferenţiale – s-a însoţit de o metamorfoză a energiei / “masei” spirituale. de fapt. sau Pelasgo-Thraco-Daciei / Dacoromâniei. nici un fenomen esenţial (din aceste sfere) nu s-a putut naşte “în afară”. atunci când suferă “o transformare” dintr-o stare într-alta – căci energia spirituală nu poa-te exista separat de «materia» civilizatorie / culturală.

ancestrala simbioză om-arbore. până în mitologia dacoromână de azi. în perimetrul imagi-narului – poate atrage reprezentarea arborelui. simbioză ce a proiectat în sfera sacrului arborele-univers. fireşte. a Pelasgului (Pelasgo-Daco-Thracului / Valahului). Zalmoxianismul – aidoma unei limbi – are “un lexic” şi “o gramatică” inconfundabile. Fenomen spiritual / social implementând şi trăirea în sublimul armo-niei universale.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. literatură etc. Această realitate a per-manenţei Pelasgilor / Valahilor (Dacoromânilor / Românilor) în spaţiul-matcă precizat mai sus. de dincolo de zorii istoriei. Pentru “contemporaneitate”. în primul rând. primăverile / verile şi toamnele / iernile “istoriilor” – reprezentare ce vine. religios-istorice. numit de Pelasgo-Daco-Thraci bradua > brad (un cuvânt moştenit cu toată constelaţia lui semanticsincretică zalmoxiană în limba dacoromână contemporană 19 . din paleoliticul Eu-rasiei / Europelasgiei (Daciei / Dacoromâniei). 1 proporţie determinată prin apariţia unei alte forme de energie spirituală şi suma tuturor formelor de energie spirituală rămânând constantă. cosmicul arbore – axis mundi. VDRE. se constituie într-o dimensiune valahică / dacoromânească a existenţei (cf. Şi în nici o transformare din natura Euro-Pelasgului. Ca şi fenomenul limbii. muzică. de dinaintea “descope-ririi” peşterii protectoare. Zalmoxianismul – înfăţişâdu-se drept “Creştinism Cosmic” (M. psihologie. energia spirituală nu a fost distrusă. proprii. Blaga) –. Zalmoxianismul – evident. până la matematică. cărora li se adaugă – în registru seman-tic-sincretic – importante “părţi” ale altor ştiinţe (din întregul spiritual). cunoscând înfloriri şi rodiri. permite relevarea unor “indiscutabile” / “incontestabile” perpendiculare spirituale. 169 – 185). şi din adânca. ci a trecut dintr-o for-mă într-alta. Eliade) / “Spaţiu Mioritic” (L. de la medicină şi astronomie. poate. dintr-o structură (“temporală”) într-alta.

BVoc.). unul dintre cele mai vechi 20 . secunda pereche sacră. desigur. 43 sq.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.. iar preot “Muntele Mare”. este bipolarizată de Matca Dunării şi de Muntele Cogaion din Carpaţi. Cogaionul. V. H. Criş. bradul permanent s-a înrăzărit la Pelasgo-Daco-Thraci / Valahi (Dacoromâni / Români) atât în “arta” rupestră dintre anii 10. dinspre Matcă spre Munte. Mitologia pelasgo-daco-thracică / valahică (dacoromână). stă sub semnul de aur al Zalmoxianismului.000 / 8175 î. grăiesc despre cele nouă ceruri având drept ax bradul cogaionic: Cerul-din-Jos sau “cerul rădăcinilor” (I). 68).). Poporul Pelasgo-Daco-Thracilor / Valahilor (Dacoromânilor / Români-lor). cu feed-back. GCiv. folclorul pelasgo-daco-thrac / valah (dacoromânesc) etc. Invulnerabila cetate de diamnat şi de spirit de sub curcubeu. cât şi în ceramica neolitică aparţinând culturilor Pre-Criş. Turdaş. şi Cerul-Deschis-laCuget-Cosmogonic (IX). Cerul-de-Fier (IV).. tăbliţe ce conţin o scriere mai veche cu două milenii decât scrierea sumeriană. (2875 E. la nunta cosmică a Valahului / Dacoromânului cu Mireasa Lumii. Cerul-Pământ-de-Chihlimbar (II).. având naşi / nuni Soarele şi Luna. 268 sq. CerulGrădină-n-care-Bradul-Face-Fruct (VIII). ori pe tăbliţele de la Tărtăria-Orăştie. Vectorizarea semantic-sincretică. datând din orizontul cultural al anului 5300 î. Şi ca arbore sacru. Cerulde-Găuri-Stele-cu-Lumini-din-Rai (V). 1 – cf. considerată până în prezent drept “cea mai veche” (cf. / REtn. legat de Muma-Pământ / Dacia (> Dochia) şi de SamasuaSamoş / Soarele-Moş (Tatăl-Cer). Bradul – axis mundi – străbate de peste zece milenii cerurile spiritualităţii Pelasgo-DacoThracice / Valahice. Cerul-în-Fire-deMărgăritar (VI). Cerul-deLemn-cu-Pietre-de-Cleştar (III). H. îndeosebi între reprezentările parietale din Peştera Chindiei (pe Defileul Dunării. Dacia / Dacoromânia. în apropiere de Moldova Nouă). Cerul-Benign-de-Jurământ (VII).

printr-un ochi pătrunzător şi neclintit de vultur. «printr-o temperatură şi presiune înalte». Univers expansiv-pulsatoriu. deci sfera-i se dilată.. printr-o faţă brăzdată de vânturile alpine. 285). dacă în prezent universul se află în expansiune. dar precizată la un moment dat. (. notând cu M masa sferei şi cu litera ρ densitatea acesteia (aceeaşi în toată sfera).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. (10. 975).» (CILR. «cu-noaşterea comportării în timp a universului revine la cunoaşterea comportării în timp a sferei S.. «această fază de evo-luţie a universului numindu-se faza de univers fierbinte sau faza big bang» (UUn. «înseamnă că în trecut raza sferei a fost mai mică» (UUn. care a fost în antichitatea Europei şi poporul cel mai mare (după cum atestă Herodot).) Muţeniei îi corespunde ritualitaea. II.). «prin civilizaţie pastorală. 21 . ρ = ρ (t)]» (UUn. prin muţenie. făuritor al civi-lizaţiei arhetipale având ca nucleu bazinul Dunării şi Peninsula Balcanică. de unde (se) pot privi şi ocoli invaziile. 283). Eliade – EICIR. 168). V. centrul acesteia putând fi orice punct. în virtutea unifor-mităţii şi raza R oarecare. corset magnetic. dar rămas între «Marii Anonimi» ai Istoriei (M. H. 284). de experienţa milenară. t . II. «astfel se ajunge la ideea că în trecutul său uni-versul s-a aflat la un anumit moment într-o stare caracterizată printr-o den-sitate mare». O sferă arbitrară poate fi considerat universul. H. (anul 1 ale Erei Valahice) şi 1950 d. Ecuaţia diferenţială a evoluţiei universului este: – R(to) = R0 (H0 este constanta lui Hubble). 1 popoare ale planetei. prin retragere la munte. II.125 E. care se va dilata sau se va contracta o dată cu întregul uni-vers [R = R(t). s-a caracterizat – între 8175 î. II.

1 «dacă . cu o “ritmicitate” de 70 de milioane de ani. expansiunea universului [funcţia R (t)] atinge un maxim. “de uzură”. sau dilatat. ori de schimbările “radicale” floral-faunistice. de «curbele de migrare a polilor» etc.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. cu viteză mai mare decât în cazul precedent). “sacadat” / “brusc”. ρ → ∞)» (UUn. de “paralelis-mul” coastelor continetale de azi (ceea ce nu exclude “permanete dilatări lente”. corsetul magnetic al Terrei şi-au mărit raza. dacă dilatarea făcându-se la nesfârşit. “inversarea polilor magnetici”). cum. ceea ce duce la un nou big bang. cum este considerat universul nostru de către majoritatea astrofizicienilor.000. 22 . chiar dacă între o pulsaţie “cosmică” şi alta se află aproximativ 70 de milioane de ani). soluţia este periodică. urmând contracţia (R → 0. aşa cum au fost cu aproximativ 70. Pentru un univers pulsatoriu. “deriva continetelor”. 285). «durata unui ciclu (perioada) este de circa 1011 ani» (ibid.. de exemplu.). “acest model” se nu-meşte univers pulsatoriu. 57 sqq. II. aceste «curbe de migrare a polilor». şi dacă . atunci. ar coincide în situaţia în care respectivele continente (America de Nord şi Europa. pare-se. la ciclicitate. avem de-a face cu un univers parabolic. TDer. ori cele pentru Africa şi America de Sud. desigur. . cele pentru Euro-pa şi America de Nord. dilatarea sferelor-stele / planete presupune mărirea “sacadată” a razelor acestora (în concordanţă cu bătăile “inimii-uni-vers”. Ame-rica de Sud şi Africa) “ar fi unite”.000 de ani în urmă (cf. “Sfera” Pământului.). avem un univers hiperbolic (dilatându-se la infinit. fapt confirmat de “fracturile” litosferei. după explozia big bang.

000 î.) multe specii de fosile dispar aproximativ în vremea inversării polarităţii» şi «multe specii noi au apărut la scurt timp după aceea» (TDer. permi-ţând omenirii să evolueze. să iasă din era antropoterestră (700..000 / 500.. H. acest lucru a fost confirmat de studiile ulterioare efectuate după anul 1950. la începutul secolului al XX-lea. că modulul lunar a fost condus de Edwin Aldrin şi 23 . ultimei schimbări de rază a sferei (magnetice) terestre. – 15 iulie 1969 d. când se aproximează “trena” marilor cataclisme datorate ultimei inversări de poli magnetici şi. graţie reuşitei călătoriei “dus-întors”: Pă-mânt – Lună a navei spaţiale Apollo-11 (reamintim că nava a fost pilotată de Michael Collins. 62). H. «(. în diferite părţi ale globului. Polul NordMagnetic devenind sud şi viceversa.000 şi 6500 î. care au arătat că toate rocile de aceeaşi vârstă au aceeaşi polaritate. eră “deschisă” între 16 şi 24 iulie 1969.) şi să privească temeinic din pragul erei antropoceleste. 1 Studiul magnetismului rocilor relevă o inversare a polilor magnetici ai Pământului cam la 500. ele par să fi fost o dată sau de două ori la fiecare milion de ani». să înregistreze revoluţia ştiinţificotehnică a seco-lului al XX-lea. la ideea că magneticul câmp al Pământului poate să-şi schimbe polaritatea. se pare că planeta noastră “s-a liniştit” benefic. «descoperirea..000 de ani. s-a arătat că inversările acestea apar pretutindeni în istoria Pământului şi că în timpul ultimelor 70 de milioane de ani. Dincoace de “segmentul temporal” dintre orizonturile anilor 12.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Cert este că toate aceste “evenimente” din “corsetul magnetic” al Pă-mântului sunt însoţite şi de cataclisme tectonice şi geoclimaterice. segment temporal caracterizându-se prin scufundări de tip Atlantida. ori prin ruperi de istmuri de tip Bosfor (cu lungimea de 30 km şi cu lăţimea de 750 m). H. poate. magnetizarea rocilor este vectorizată spre Polul SudMagnetic. a acestor roci magnetizate invers a condus.

iar valoarea actuală a constantei lui Hubble (15 km / s pe un milion de ani-lumină) este corectă. de exemplu.000 de milioane de ani !) spre starea de zero. contracţia este exact expansiunea derulată invers: după 50. O contracţie a universului pulsatoriu. a fost Neil Alden Arm-strong). s-ar afla din nou într-o stare singulară de densitate infinită. 1 că primul om ce a păşit pe suprafaţa Lunii. lumina de la ce-le mai apropiate galaxii ar fi emisă pe vremea când era universul mai mare decât momentul observării razelor de lumină. De la contracţia universului pulsatoriu la «Apocalipsa» biblică şi emi-nesciană.000 de milioane de ani. adică spre albastru. du-pă care va începe să se contracte. adică derularea “in-versă”. şi expansiu-nea lui se va sfârşi în cele din urmă. Steven Weinberg consideră că «dacă densitatea cosmică este mai mare decât valoarea critică.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. făcând loc unei contracţii accelerate. densitatea cosmică este de două ori mai mare decât valoarea critică. când era mai mic decât în momentul în care lumina este observa-tă. astfel încât. astfel încât 24 .000 de milioane de ani. potrivit părerii unanime a astrofizicienilor.000 de milioane de ani. de la “apogeu” (unde va ajunge peste 50. cel puţin de-a lungul primei părţi a fazei de contracţie. iar după alte 10. da-că. universul şi-ar regăsi dimensiunile actuale. lumina de la obiectele extrem de depărtate ar fi emisă de pe când universul se afla în fazele timpurii ale expan-siunii sale. la 20 iulie 1969. în acest caz universul nostru are vârsta de 10. lumi-na ar apărea deplasată spre capătul cu lungimi de undă mai scurte ale spec-trului.000 de milioane de ani. atunci universul finit este. el se va mai dilata încă alţi 50. astronomii (dacă vor mai exista vreunii) vor putea să se amuze ob-servând şi deplasarea spre roşu. pe de altă parte. şi deplasarea spre albastru. la observaţie. se relevă în funcţie de “densitatea cosmică” mai mare decât “valoarea critică” şi înseamnă exact «nonexpansiune».

însă întot-deauna inversproporţional cu dimensiunea universului. când universul se va fi re-contractat la o sutime din dimensiunea lui actuală. electronii şi pozitronii vor fi creaţi într-un număr mare în ciocnirile foton-foton şi fondul cosmic de neutrini şi antineutrini îşi va regăsi comuniunea termică din restul universului.50 K. curând după aceasta. o dată cu dilatarea şi apoi cu contractarea universului. în momentul dilatării sale maxime. la început nu va fi alarmă – pentru mii de milioane de ani fondul de radiaţie va fi atât de rece. atingând. totuşi. temperatura fondurilor cosmice de fotoni şi neutrini va scădea şi apoi se va ridica. temperatura cosmică ar fi de zece milioane de grade. temperatura va începe să crească. adică de circa 1. zece mii de milioane de grade. iar moştenitorii şi urmaşii noştri (dacă vor exista) ar găsi cerul intolerabil de strălucitor. întrucât universul va începe să se contracte. atunci înseşi stelele şi planetele s-ar dizolva într-o supă cosmică de radiaţie..) întregul univers trebuie descris. adică spre ro-şu. moleculele din atmosferele planetare şi stelare şi din spaţiul interstelar ar începe să se diso-cieze în atomii lor constituenţi. de două ori mai mare decât în prezent. distrugând tot rezultatul activităţii de nucleosinteză cosmică şi stelară.000 de ani. mai înainte 25 . şaptezeci de milioane de ani mai târziu. 1 spectrul ei este deplasat spre lungimile de undă. dacă densitatea cos-mică este acum dublul celei critice. atomii s-ar rupe în electroni liberi şi nuclee atomice. fondul de radiaţie va în-cepe să domine cerul: acesta va fi în timpul nopţii la fel de cald cum actualul cer în timpul zilei (3000 K). electroni şi nuclee. încât până şi simpla lui detectare va constitui un efort. după încă 700. astfel încât temperatura fondului de microunde va fi atunci exact jumătate din valoarea ei de 30 K. calculele noastre arată că universul va fi. (.. temperatura ar continua să se ridice.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. universul s-ar mai contracta de încă o sută de ori. nucleele vor începe să se desfacă în protonii şi neutronii lor constituenţi. apoi. după 22 de zile.

din aceste incertitudini.). şi nimeni n-are nici o idee ce se va întâmpla atunci. 26 . în amplul poem romantic. şi stelele cerului au căzut pe pământ precum smochinul îşi leapădă smochinele sale verzi când este zgu-duit de vijelie.. totul tace.. din frâ-nele luminii şi ai soarelui scăpaţi. / Căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie.. I. 1 de toate. s-ar putea ca universul să sufere un salt şi să înceapă să se dilate din nou. (. / Ei.» (WPtmu.. / Iar catapeteasma lumii în adânc s-au înnegrit. unii cosmologi capătă un fel de speranţă. în lim-bajul mecanicii cuantice la temperaturi de peste 100 de milioane de milioane de milioane de milioane de grade (1032 o K). / Cum planeţii toţi îngheaţă şi s-azvârl rebeli în spaţ. 1380 sq.. soarele s-a făcut negru ca un sac de păr şi luna întreagă s-a făcut ca sângele. (EP.» (Bibl.. de asemenea. Poetul dacoromân. / Timpul mort şi-n-tinde trupul şi devine vecinicie..Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor... Şi Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul trimite tot la un sfârşit în flăcări al universului: «. el îl vede trist şi roş / Cum se-nchide ca o rană printre nori întunecoşi. 102).). atunci întreaga noastră poveste s-ar putea să-şi piardă vala-bilitatea cu mult înainte de a fi confruntaţi cu problemele cosmologiei cu-antice. în cazul în care universul nu este cu adevă-rat izotrop. iar cerul s-a dat în lături ca o carte de piele pe care o faci sul şi toţi munţii şi toate insulele s-au mişcat din locurile lor.) şi ca un munte mare încins de flăcări s-a prăbuşit în mare. Mihai Eminescu. “moartea termică” a universului nostru: Soarele. / Ca şi frunzele de toamnă toate stelele-au pierit.. 164 sqq. / Şi în noaptea nefiinţii totul cade. Scrisoarea I. / Căci în sine împăcată reîncep-eterna pace. ce azi e mândru. surprinde “agonia”. şi s-a făcut cutremur mare.

de anihi-lare de perechi de electron-pozitron.109 ani. Era Radiaţiilor. 10).109 ani. ∗ 10-43 secunde (timp cosmic): în urmă cu 20. ∗ 300. sau Ma-rea Explozie. «de creare de particule elementare» (IUC / WPtmu. când universul devine transparent.). Era Substanţei.000 de ani (timp cosmic): în urmă cu 19. se prezintă astfel. a ani-hilării de perechi de proton-antiproton. tot cel orbitor.109 ani.). din spaţiul spiritual eu-ropelasgic / valahic: ∗ 0 (timp cosmic): în urmă cu douăzeci de miliarde de ani (20.109 ani. când “universul nostru este dominat de substanţă”.109 ani. Era Decuplă-rii. ∗ 1 săptămână (timp cosmic): în urmă cu 20.109 ani (timp cosmic): în urmă cu 17.9997. Era Leptonică.109 ani) s-a ieşit din starea de zero. de la o privire în punctul dintâi. ∗ 1 minut (timp cosmic): în urmă cu 20. Era Hadronică.109 ani (timp cosmic): în urmă cu 18 – 19. încep să se formeze «a-glomerări de galaxii» (ibid. “colapsează” protogalaxia noastră.109 ani. cât şi la o privire în cosmicul terminus.109 ani. ∗ 10. al “marii explozii”. «radiaţia se termali-zează» (ibid. “de singularitate”. ∗ 4. 1 CRONOLOGIE ŞI UNIVERS O secvenţă cronologică – după cele mai “recente” tratate –. ∗ 3.109 ani. ∗ 1 secundă (timp cosmic): în urmă cu 20. s-a declanşat formarea galaxiilor. de sinteză a nucleelor de deuteriu şi de heliu. cu primele trei minute ale universului nostru. “Epoca Planck”. 27 .109 ani.000 de ani (timp cosmic): în urmă cu 20. cel orbitor.109 ani. ∗ 10-6 secunde (timp cosmic): în urmă cu 20.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ∗ 1 – 2. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 16. şi s-a declanşat Geneza.

8. 99 sqq. ∗ 19.109 ani. ∗ 18. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 15.).000. au început să se solidifice rocile. 1 ∗ 4.000.). 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 10.4.000. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 4.109 ani. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 3. «se formează atmosfera bogată în oxigen». Terra. 232 / PPer. «apar formele de viaţă macroscopice». ∗ 16.000.000 şi 410. formele microscopice de viaţă şi-au făcut apariţia.000. din care sunt «cele mai vechi fosile» (ibid.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. «se formează norul nostru interstelar» (ibid. II. Era Proterozoică. ∗ 15. ∗ 15.109 ani. «colapsează nebuloa-sa protosolară» (ibid.1.6.9.).7. Carboniferul (între orizonturile terestre 28 . s-au format planetele.).3. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 3. «se formează populaţia I de stele» (ibid.000 ani).7. era paleozoică are ca perioade: Pre-cambrianul (arhaic / azoic / proterozoic). şi planeta noastră cea de toate zilele. Cambrianul (între orizonturile a 571.109 ani.000. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 1.000.). Silurianul (între 439.109 ani.109 ani. “craterizarea” intensă a suprafeţei planetelor.000 de ani şi 510.3. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 4. ∗ 15.000 şi 440. ∗ 5.4.109 ani.1. Era Paleozoică.106 ani.000 ani).109 ani.600. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 600.2.109 ani. Devonianul (între 409. «se formează primele stele» (ibid. Era Arheozoică: s-au format “cele mai vechi roci terestre”. ∗ 17. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 4. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 5.000. aşadar.). Ordovicianul (între 509. s-a născut în urmă cu 4. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 2.9.109 ani.000 şi 360. ∗ 19.000 ani).000. ∗ 15. ∗ 10. apar quasarii şi se for-mează “a II-a populaţie de stele”.000 ani (cf. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 4. în urmă cu 570. DEnc.000 ani).000.109 ani.000 de ani.

000.94.). desfăşurându-se peste preistoria / istoria umanităţii şi peste pre-zent.000. maimuţe etc. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 400.000.106 ani. coni-ferele.000 de ani) şi Cretacic (în urmă. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 450.106 ani. H. «primele plante terestre» îşi fac apariţia.000 şi 140. având corespondent în emisfera sudică perioade excesiv-umede / pluviale şi relativ-secetoase / interpluviale.800. între orizonturile a 139. 29 . Pământul a cu-noscut Era Mezozoică.106 ani.000. ∗ 19.000 şi 200.000..7.000 şi 10. apar ferigile.799.000 ani.000.000 în urmă). ∗ 19.106 ani. H.000.109 ani (timp cosmic): în urmă cu 60. Cuaternarul (1.000.000.85. Jurasic (în urmă.000 î.000 şi 65. începând în urmă cu 12. Era Neozoică se derulează din orizontul anului 64. ordin de mamifere cuprinzând lemurieni.000.).000 î.000. Brückner) s-au înregistrat patru glaciaţiuni şi trei inter-glaciaţiuni. având subperioadele: Triasic (în urmă.000 de ani). în emisfera boreală.000 de ani şi desfăşurându-se peste prezent.106 ani. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 150.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.799. îndeosebi în Europa (după A.000. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 200. ∗ 19.000) şi Permianul (între orizonturile anilor 279. H. ∗ 19. între ori-zonturile anilor 1.000. între orizonturile anilor 239.6. între orizonturile a 239. ∗ 19.55.000 de ani).. ∗ 19..000 şi 280. în care îşi fac apariţia “primatele”.000. cu epocile: Paleogen şi Neogen etc. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 300. perioadele de răcire ale climei alternează cu cele de încălzire.000. cu epocile: Pleistocenul – “inferior”. având ca perioade: Terţiarul (64. – 2001 d. apar «primii peşti». Era Cenozoică (Neozoică). “mediu” şi “superior”.000 şi 240.000 şi 65. Penk şi Ed. 1 ale anilor 359.000 – 1. şi în viitor.000. între orizonturile a 199. – şi Holocenul.8. apar “primele pă-sări”.106 ani apar “primele mami-fere”.

«mamiferele devin tot mai numeroase» (IUC / WPtmu. La începutul pleistoce-nului. greutate: 25 – 30 kg.000. dar se căţăra bine în arborii mediului care l-a format». evident. în era neozoică. o dată cu încheierea procesului de “consolidare” a lanţului muntos carpato-balcanic. Oreopithecus. 109 ani (timp cosmic): în urmă cu 50.000 ani în urmă: Australopithecus africanus (înălţime: 1. perioada ter-ţiară. săpăturile arheologice din zona Bugiuleşti / “Valea lui Grăunceanu” (Româ-nia) au scos la lumină un bogat depozit de diverse resturi fosile. Ramapithecus etc. Ieşirea de sub apele “getice” a Câmpiei Dunării s-a datorat aluviunilor din Carpaţii Meridionali şi Orientali.800. din Podişul Moldovei.800.000 – 2. 10).000.200. ∗ 3. dar cu canini mici.400.000 – 10.000. cum şi înclinării / ridicării treptate a scoarţei terestre “spre poziţia de azi”. aproximată între orizonturile anilor 24.. Câmpia Dunării era acoperită de apele Mării Getice / Negre.000. iar dinţii jugali dezvoltaţi şi cu email gros.000 ani în urmă: Australopithecus afarensis (“Lucy” – «era biped.000 – 5. ∗ 2.000 ani în urmă: Australopithecus robustus / boisei (înălţime: 1. ∗ 2.300. din terţiarul neogenic – subperioada miocenică. apar maimuţele antropoide: Parapithecus. din Balcani. organizaţia cerebrală era hominiană» – PPer. 213). membrele superioare erau uşor mai lungi ca ale noastre.95.000 – 1. 1 ∗ 19. Dryopithe-cus.25 m. capacitate craniană: 400 – 500 cm3). Propliopithecus. femelă de vreo 20 de ani. iar capul mic avea faţa proeminentă. îşi fac apariţia “strămoşii” soiurilor de Australopithecus.000 ani în urmă: pleistocenul.000 – 2. «cu ceva mai mult peste 1 m înălţime». primii premolari inferiori fiind în curs de molarizare. greutate: 50 kg).000.106 ani (terţiar).50 m. din care a descins Ho-mo sapiens. cerul gurii era puţin profund. «avea o statură uşor gârbovită. ∗ 3.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.000 şi 30 . datând dintre orizonturile anilor 2.000.

1 1. ∗ 800.800.50 m. Megantereon megantereon. un proboscidian (Archidiskodon meridionalis). în zona descoperirii (cf. 31 . Croizetoceros ramosus).). 2.).). castori (Castor plicidens. Crocuta perrieri. Trogontherium cuvieri). Africa» – PPer.000 – 600. “Atlantida-Moesică” a Euro-Pelasgiei (Dynogaetia / Dobrogea + Moesia). capacitate craniană: 800 cm3). ierbivore şi rozătoare). Europa.144 E. s-au identificat şi resturi fosile de maimuţe catarrhiniene terestre (Para-dolicopithecus arvernensis) şi de hominizi1 de tip Australopithecus (Paradoli-copithecus geticus. 20 iulie: Era Antropoterestră. Meles sp. 7). ∗ 1. – 1969 d. Felis toscana.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.000. între orizonturile lui Australanthropus olteniensis (dintre anii «2.»1) şi ale lui Homo sapiens neanderthalensis de Boroşteni. cervidee (Eucladoceros. provin de la peste 30 de specii de mamifere (carnivore. vânate şi consumate de antropoizi de tip Australopithecus. Australopithecus erectus (înălţime: 1. H. primate cercopithece (Paradolicopithecus ar-venensis). H.). Cervus philisi. Asia Mică. Australanthropus olteniensis – varietate de Australopi-thecus / Homo labilis etc. DVDac. V.000 ani în urmă: Australopithecus habilis (înălţime: 1. 218) etc.600.000 î. «răs-pândire: Asia de SE şi E. ∗ 700. capacitate craniană: 900-1300 cm3.40 m. carnivore (Nyctereuctes megamostoides. girafe (Macedoniterium martini). Ursus etruscus.750.000 în urmă: ecvidee (Equus stenonis).000 ani în urmă: Pebble culture la nord de Marea Getică.000 – 700. H. greutate: 40 kg.000 î. (10. Homotherium crenatidens. rinoceri (Dicerohinus sp. Felis / Lynx issiodorensis. Fig. resturile fosilifere de la Valea lui Grăunceanu-Bu-giuleşti. greutate: 50 kg.000 şi 1.

Ar-thur Koestler (Janus. 1 ∗ 700. de trei tipuri de calculatoare biologice. la creierul uman de tip Homo sapiens.. face trimitere şi la revoluţionarele teorii ale lui Jeffrey S. fiecare cu funcţiile sale subiective.: «Creierul uman a moştenit structura şi organizarea a trei tipuri cerebrale de bază. Mac Lean accentuează semiautonomia fiecăruia dintre cele trei creiere. de la creierul de tip Australopithecus habilis / erectus. omul arhaic a evoluat de la omul de Neanderthal (Homo sapiens neanderthaliensis) la omul de Cro-Magnon. “saltul” de la “hominizi” / “antropoizi” la om – fiinţă înzestrată cu gândire / cuvânt şi credinţă (idei religioase). motorii. H. pe care le-am putea numi tipul reptilian.. ocrul roşu fiind asimilat “suflului vital” / “sângelui scurs din răni” etc. K. s-a desăvârşit procesul de antropogeneză. propria sa viziune a lumii. Abordând dinspre holonomie şi cele trei stadii în dezvoltarea creierului. dintre aceste orizonturi temporale. fiecare tip cere-bral este comparabil cu un holon. atestată de “grămezile de ocru roşu” pentru presărarea morţilor – magie prin analogie –. Solomon Marcus. a avut loc. 1978). H. o dată cu cuplarea aparatului fonator la creier (în aria corticală 6. tipul paleo-mamifer şi tipul mamifer nou.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. din a căror “hibridare” a rezultat Euro-Pelasgul. a. datorat dezvoltării evoluţionare explozive a neocortexului. sub aspectul a ceea ce creierul uman posedă din moştenirea cea mai veche. gnostice. este vorba aici de trei faze de dezvoltare.000 şi 500. Mac Lean ş. pentru a folosi o metaforă a zi-lelor noastre. prin “saltul”. se poate vorbi despre “prima” credinţă religioasă în “revenire” / “reînviere”. aşadar.000 – 500. pentru Europa.. de memorare şi altele. 1980).000 î.: Homo sapiens. el este fundamental 32 . Între orizonturile temporale ale anilor 700. strămoşul majori-tăţii europenilor de astăzi.. de măsurare a timpului. trei nivele de complexitate neurologică sau. Brodman). savantul bucureştean.000 î. Stamps (Holonomy.. gradul în care fiecare dintre ele are propria sa perspectivă.

. numi-tă neocortex. (. cu subperioa-dele: inferior (700.» (MTim.000 î. corn / os. (. H.) creierul uman evoluat poartă cu sine întreaga sa istorie: un creier reptilian cu comportament instinctiv.000 î. dar un neocortex masiv este apanajul exclusiv al speciei umane.000 î.). 33 . H. asociat cu un comportament raţional. pe de o parte. dezvoltarea explozivă a neocortexului. provocând astfel confuzie şi conflict. abia târziu apare în evoluţie o formă mai puternic diferenţiată de cortex.000 – 10. a impus o structură nouă. unde devine un creier care citeşte. care interferează funcţional cu structura veche a creierului. un creier mamifer preuman. desigur.000 î. dar care nu con-feră celei noi un control ierarhic decisiv asupra celei vechi. mijlociu (119.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. care este marca de identificare a creierului mamiferelor superi-oare şi care culminează la om. un neocortex incipient există încă la reptile. asociat cu un comportament emoţio-nal.. 332 sq..) aşadar. superioară. se dezvoltă şi se diferenţiază un cortex primitiv. este ca şi cum evoluţia ar fi comis o eroare sau ne-ar fi provocat să găsim ieşirea dintr-o încurcătură.)..) şi superior (29.) Mac Lean şi Koestler consideră că.. şi creierul mami-fer nou. (. mai evoluată decât cea reptiliană. constând într-o insuficientă coordonare între creierele reptilian şi paleo-mamifer. în timp ce creierul reptilian şi cel paleo-mamifer sânt perfect integrate. care scrie şi care face calcule aritmetice.0000 – 120. ∗ 700.. creierul de mijloc şi ganglionii bazali. 1 de natură reptiliană şi cuprinde o mare parte din sistemul reticular. o dezvoltare ulterioară observându-se la mamiferele inferioare. H. în urmă cu vreo cinci sute de mii de ani.000 – 10. şi creierul uman propriu-zis. în faza mamiferă veche. H.000 – 30. paleoliticului inferior îi sunt specifice: “pri-mele unelte” de piatră. dezvoltarea evoluţionară explozivă a neocorte-xului a dus la o “greşeală” evoluţionară..: epoca “preistorică” a paleoliticului.). pe de altă parte..

cultura de prund / pebble culture (în accepţiune arheologică.000 – 550. în Africa.». sâgi. Argeş) etc. Iaşi) etc.: glaciaţia Mindel. la Valea Lupului (jud. ∗ 480. în România. Olt).000 î. ciopliţi unisau bifacial» (BMIst.000 – 480.: cultura Clactoniană. cetele de Homo sapiens îşi câştigau existenţa din vânat şi din culesul fructelor comestibile ale plantelor sălbatice. H.000 î.000 – 240.: interglaciaţia Günz-Mindel şi.: cultura Abbevilliană. ∗ 600.: glaciaţia Günz. Olduwaian etc. in-terpluvialul Kageran – Kamasian. H.)» (ibid. Tampanian etc. străpungătoare etc. ∗ 540. acheuleene şi clactoniene (ră-zuitoare. Soan. prin cultură se înţelege o totalitate de vestigii ale vieţii materiale / spirituale păstrate.). pluvialul Kamasian. permiţând “recon-stituirea” imaginii unei comunităţi umane) este caracteristică paleoliticului in-ferior.) au fost scoase la lumină de arheologi la Ripiceni-Botoşani. aspecte ale culturii de prund au fost descoperite «pe văile Dârjovului (jud.: cultura Levalloisiană. H.000 î. uneltele fundamentale / universale fiind din aşchii de silex. uneltele fiind «bolovănaşi din silex rotunjiţi prin rostogolire. Anyathan.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.000 î.000 – 440. «unelte abbevilliene. aspectele: Kafuan. cu aspectele: Padjitan.000 î. în regiunile ecuatoriale s-a desfăşurat Kageran-ul / ”primul pluvial”. Dâmbov-nicului (jud. H.. unealta fundamentală / universală fiind toporaşul. re-giunile de nord ale Europei au fost acoperite de un strat gros de gheaţă. ∗ 550. În prima perioadă a glaciaţiei. “cultură de miez”.000 – 40. 9). 1 confecţionate “grosolan”.000 î. Oltului. H. ∗ 550. corespondent. ori pietre de râu.000 – 440. “cea mai veche cultură de aşchii”. ∗ 480. uneltele fiind confecţionate “din aşchii late”. 34 . H. cu o cioplită muche “tă-ioasă” (în Eurasia. apar şi primele dovezi ale folosirii focului.

fiind format din şase niveluri suprapuse. în special. în 35 . H. H.: paleoliticul mijlociu şi cultura Musteriană. H.000 şi 8300 î. ovale”. 3. ∗ 80. ∗ 37. musterianul se desfăşoară între interglaciarul Boroşteni şi sfârşitul oscilaţiei climatice Ohaba B (= Kes-selt). (v.000 – 120.000 – 25. în aşezarea Gornea-Căuniţa». H. În întregul teritoriu al Daciei / Dacoromâniei. H. H.: cultura Acheulleiană. în peştera Bordul Mare de la Ohaba Ponor.» (DVDac. Fig. Harta restrângerii treptate a ariei europene a glaciaţiunii între orizonturile anilor 300.: interglaciaţia Riss-Würm şi interpluvialul Kanje-ran-Gamblian. 10).: interglaciaţia Mindel-Riss şi interpluvialul Ka-masian-Kanjeran. DVDac. H.). H.000 – 240. 11).: musterianul de Ripiceni-România. există musterian de Iozăşel şi Basarabeasca. 10). Würm / Vistula etc.000 î.000 î.. A-ceastă cultură paleolitic-mijlocie este foarte bine reprezentată în mai toată Eu-ropa.: «începutul complexului interstadial Nandru1» (DVDac. (Riss / Saale. ∗ 61. ∗ 300. ∗ 120..000 î. 1 ∗ 440. H.: locuiri musteriene în Peştera Curată de la Nandru. ∗ 440. topora-şele având “contururi migdaloforme. ∗ 44. ∗ 120. La Porţile de Fier ale Dunării s-a descoperit «un musterian cu debitaj Levallois.silvania.830 î.550 î. “cultură de miez”.: Homo sapiens neanderthaliensis de Boroşteni-România lasă urme ale “industriei” ocrului roşu.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.000 î.000 – 30.850 î. H.: glaciaţia Riss şi pluvialul Kanjeran.000 / 240. H.000 î.000 î.: glaciaţia Würm şi pluvialul Gamblian.000 – 190. ∗ 190.450 – 26. şi în Ardeal / Trans.000 î.000 – 120. triunghiulare. «stratul de cul-tură musterian de la Ripiceni-Izvor are peste 12 m grosime.

cu nas îngust. 1 acest orizont se situează şi musterianul de Mitoc-Ripiceni (în nordul provinciei Moldova – România). femeia.. de la Atlantic / Asturia. de 1.: îşi face apariţia “lucrarea” lui Homo sapiens fossilis. până la Marea Neagră şi Don / Volga. H.) torusul supraorbital a dispărut. a rezultat europeanul arhaic. 219).. «era robust.67 m. iar mandibula. “cap”). tipul sapiens se caracte-rizează printr-o mare variabilitate morfologică.000 şi 25. cu membre puternice. “alungit” + kephale. faţa este.000 î. caracterizându-se printr-o cutie craniană asemănătoare celei de la oamenii de azi. de l. cultul focului etc.590 cm3. (. prin înălţimea bărbaţilor. mai gracilă.. el este dovedit ca prezent în Europa. întrunind caractere apropiate de ale oamenilor de azi. dar şi ca variante. variind între 1600 şi 2000 cm3. sau Omul de Cro-Magnon. ∗ 35. ridicând pe trepte superioare confecţionarea de unelte. avea statură înaltă – bărbatul. dolicocefal (< dolichos. în general.60 m. pe plan psihic.000 î. Asia şi Africa. antropologii apreciază că tipul de Cro-Magnon a fost bine repre-zentat în pleistocenul superior.80 m şi doi metri.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. neantropii continuă linia evolutivă a neanderthalie-nilor.000 – 25. creatorul unităţii culturale şi lingvistice paleolitice. între 1.70 m. în jur de 1. din “hibridarea” omului de Neanderthal cu omul de Cro-Magnon. în general. atât sub forma sa clasică. între orizonturile anilor 35. 36 . cu orbite joase etc. H. ortogonală. prezintă un menton. sau EuroPelasgul. iar a femeilor.» (PPer.. cu capacitate craniană medie de 1.

000 – 10. ∗ 25.000 î. H. H. un craniu uman.000 – 23. “ideograme” etc.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ∗ 25.H.: aşezare aurignacian-gravettiană în Ceahlău-Dârţu (România).: “sfârşitul oscilaţiei climatice Ohaba A din complexul inter-stadial Ohaba”.: EURO-PELASGIA ∗ 30. a fost descoperit în Peştera Cioclovina din Ardeal-România. H. Coşava.: niveluri aurignaciene de BistricioaraMoldova (România).000 î. ∗ 28.) – “mitograme”. “pictograme”. H. “pus intenţionat între uneltele de silex” ale “decapitatului ritualic”. RomâneştiDumbrăviţa.: paleoliticul superior. 37 . din provincia Banat (România) etc. ∗ 30.000 î. dintre aceleaşi orizonturi temporale: aşezările de la Tincova.000 – 25. ∗ 30.: primele semne cu înfăşurare semantic-sincretică din peşterile Euro-Pelasgiei (evoluând în scrierea pelasgo-daco-thracică / vala-hică dintre orizonturile anilor 8175 şi 5300 î.000 – 8175 î. H. H.500 î. H. 1 ∗ 30.400 î. “spre a-i servi şi în lumea de dincolo”.000 – 8175 î. constituin-duse deocamdată în cea mai veche atestare a cultului craniului în Euro-Pelasgia.: cultura aurignaciană.

: cultura solutreană.000 (de Cuciulat-Maramureş) şi 8000 î.: din acest orizont cultural este nivelul al IVlea de locuire de la Leuca Roşie din provincia BucovinaRomânia (semantism arhaic la toponi-mul Leuca Roşie / 38 .000 – 15.460 î. Muntenia (Lapoş). DVDac.000 î. 5. Peşteri cu “artă rupestră” din România. apud CMar 71. dintre orizonturile anilor 15. 14 sq. 1 Fig. H. ∗ 19.). (de Gaura Chindiei-Banat). ∗ 25.: cultura gravettiană este atestată în nenumărate localităţi din provinciile României: Ardeal. Crişana.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Banat (Peştera Hoţilor-Herculane) etc. H. Maramureş. H. H.000 – 20. Fig.(cf.). ∗ 20.000 î.000 – 8175 î. Euro-Pelasgia (30. H. 4.

∗ 10.”). “leuca / leoaica roşie”.000 – 10. şi prin declanşarea campaniei de deslavizare. Crasna(ia). constând în două romburi concentrice. ∗ 10. “roşie” + dr. “medie”: 13.000 – 8175 î. – cf. Peştera Renului de la Arcy-sur-Cure (Franţa). revenindu-se la autenticele forme pelasgo-dacothracice / valahice. GRP. H. dacă Biserica Ortodoxă Română a dovedit în câteva rânduri conştiinţă naţională dacoromânească. Pasiega (Spania). inclusiv ideograma hieroga-miei Tatălui-Cer şi Mumei-Pământ.000. ∗ 15.650 şi 8175 î. leuca “leoaică”.: realismul rupestru-animalier dintre orizonturile anilor 15. H. dovedind-o încă o dată. provincia Moldova-România. 88).: cel mai interesant şi bogat depozit magdalenian de lângă Dunăre. dezgrecizare. H. Niaux. ∗ 15.000 şi 10. de la Cuina-Banat (România) se datează între anii 10. 1 Crasnaleuca: 1. 2. H. H. De 39 . leuca este sprijinitoarea loitrei de la car. Marsoulas.000 î. “ante-1400 d. dezrusizare etc. a toponimiei / onomasticii noastre.000 – 9000 î.: cultura magdaleniană (“veche”: 15. amintind pe cea pictată în ocru roşu. dezturcizare.: nivelul al III-lea de locuire de la LespeziBistriţa. aici sa descoperit şi “sanctuarul la purtător”. H. în campania de slavizare de cancelarie evmezică. 000 î.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.000 – 10.: realismul rupestru-animalier se metamorfozează în realism sincretic abstract-simbolic. declanşată de Ortodoxism.000 – 9000 î. de la Cuciulat. confecţionat dintr-o falangă de cal. H. desemnată astfel metaforic de Pelasgo-Daco-Thraci / Valahi pentru asemănarea cu “leoaica la trântă”. Cuciulat (România) etc. H. pe care sunt incizate ideograme. este reprezentat “în chip genial” de picturile Euro-Pelasgilor din peşterile: Altamira. ∗ 16. ar fi bine.. “recentă”: 10.650 – 8175 î. toponimul a devenit Crasnaleuca < din sl.160 î.000.000 – 13. termenul a fost împrumutat din valahă / dacoromână şi în limba bulgară. H.

Euro-Pelasgul iese din peşteră “specializat”.. în paralel cu brâncuşienele “arte moderne”.000 şi 9000 î. tot sub semnul sacrului ini-ţiatic. în “motivele”. din care descinde scrierea pelasgică / valahică. primele două milenii ale holocenului sunt de tranziţie. H. 6. din lenjeria / tapiseria vala-hică.: epipaleoliticul. la Pelasgi (Daci / Thraci) / Valahi (Dacoromâni) – peste neolitic. desigur. sau mezoliticul.). ∗ 10. H. H. realismul sincretic abstract-simbolic se prelungeşte – în raportul multimilenar dintre tradiţie şi inovaţie. până în secolul al XX-lea d. substituită prin “sanctuarul la purtător” pe care şi l-a încrustat cu semne (mitograme. H. şi cultivator de graminee.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.000 – 8000 î. 40 . în arta ceramică dacoromânească. ideograme etc.. îndepărtându-se de aria-i sacră. începând cu orizontul anului 8175 î. vânătorul / pescarul devine şi “îmblânzitor” de animale. epoca metalelor. Semnele peşterilor Euro-Pelasgiei dintre orizonturile anilor 30. din costumele naţionale dacoromâneşti. 1 altfel. de la glaciar. sau “desenele geometrice”. Fig. din sculptura / arhitectura populară naţional-dacoromânească. la o climă foarte asemănătoare cu cea din zilele noastre.

1 8175 î.): Pelasgia Arhaică (Pelasgia de Centru / Valahia) este o entitate culturală (cu “centrul” / “nucleul”.: anul 1 (întâi) al erei valahice / pelasgice (< belagice / be-lagine. H. H. ∗ 7000 – 6200 î. Mito-text despre hierogamia Tatălui-Cer / Samasua (“Moşul-Soa-re) şi Mumei-Pământ (Dachia). ∗ 7000 î. V. V.). “Karanovo I”). Samasua / Tatăl-Cer – Dachia / Muma-Pământ. V. ∗ 8175 – 5300 î. “vatra”. «paşnică. sau dacoromâne) marchează universul Pelasgului / Valahului. (1 – 1175 E. blachice / valahe. teocratică (având în panoul central de credinţe Perechea Primordială. al Euro-Pelasgului carpato-dunărean.): propagarea culturilor nucleo-pe-lasgice în peninsulele Balcanică (“Protosesklo”.: Statueta Scrisă a lui Samasua (Soarele-Moş / Tatăl-Cer) de la Ocna-Sibiului (România). H. V. Ocna Sibiului.): PELASGIA DE CENTRU SAU PELASGIA / VALAHIA ARHAICĂ ∗ 8175 î. matriarhal-patriarhală.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. H. ∗ 8175 – 7000 î. 49). – 5300 î. în Carpaţii Meridionali şi la Dunărea Porţilor de Fier). (1 – 2875 E. (1 – 2875 E. Gura Baciului. după aproape 22 de milenii europene de înfăşurare semantic-sincretică a semnului rupestru. (1175 – 1975 E. la Cuina-Banat (România). iu-bitoare şi creatoare de artă» (M. Gimbutas). H. incizat pe o şlefuită falangă de cal (”sanctuar la purtător”). / 1175 E. H. Lepenski Vir. descoperită pe malul stâng al Dunării. prin impresionantul prim-mito-text din lume. GCiv. / 1 E. care a precedat societăţile euroindiene / indo-europene (cf. H.): culturile nucleopelasgice din Carpa-ţii Meridionali şi de la Porţile de Fier ale Dunării (“Pre-Criş”): Schela Clado-vei. Italic-Adria-tice (“Impresso I”) şi de la Dunărea Superioară până în stepele nord-pontice (“Nistru-Bug I”). axată pe o societate mixtă. Cârcea. 41 . V. V.

): cultura nucleopelasgică de Criş şi dezvoltarea acestei culturi în ariile laterale (cultura nucleo-pelasgică de Criş fiind denumită diferit de arheologii / istoricii ruşi / sovietici. H. de la pelasgo-cul-tura Criş “se trece” direct la culturile central-pelasgo-dacice de după orizon-tul anului 4600 î. V. DVDac. H. bulgari. Gumelniţa etc. “Körös”. “Starcevo”). V. ∗ 6000 – 4600 î. H.: Boian. Alföld”) până în stepele nord-ponti-ce (“Nistru-Bug II”). / 2075 E.): Pelasgo-Dacii din ArdealRomânia perfecţionează “secera din corn de cerb cu dinţi 42 .: Pelasgo-Dacii din Alutuania / Oltenia (România) inventează secera din corn de cerb «cu dinţi de silex».). Italic-Adriatice (“Impresso”. ucraineeni. spre a nu se releva “marea unitate culturală pelasgică / valahică”. ∗ 6100 î.: la “ultima” transgresiune a Mării Getice / Negre. V. / 3575 E. V. cele mai vechi centre din întreaga lume. V. ∗ 5500 î. (2175 – 3575 E. până la confluenţa cu Oltul / Jiul. 1 ∗ 6200 – 5300 î. (2675 – 4675 E. (2675 E. unguri / maghiari. 30).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. “Karanovo II”. H. GCiv. ∗ 5435 î. 62). în aria sub-mersă nu există urme ale pelasgo-culturii Turdaş-Vincea.): Pelasgia (Dacia / Thracia) / Valahia (Dacoromâ-nia) furnizează Europei primele “piese” de cupru (cf. şi de la Dunărea Mijlocie / Superioară (“Linear”. (1975 – 2875 E. (2740 E. V. iar ţinuturile joase şi văile Dunogaetiei / Dobrogei etc.V. apele-i pătrund pe gurile Dunării. GCiv. H. sârbi. ∗ 5500 – 3500 î. aprox. peste Câmpia Româ-nă. greci.): perioadă de înflorire a centrelor pelasgice / valahice carpato-dinarice ale metalurgiei cuprului şi aurului (cf. Vădastra. din această cauză. Hamangia. marele popor al Pelasgilor / Vlahilor – în vatra căruia şi-au aflat “ogor de întemeiere” şi popoarele de proveninţă ale respec-tivilor arheologi / istorici) – peninsulele: Balcanică (“Sesklo”. H. sunt submerse (cf. “Danilo-Butmir”). 143). H.

până la cele de cult. cu dublă funcţie: armă de apărare şi unealtă agricolă. SALUMASUA (“OMUL SOARELUI-MOŞ / TATĂLUI-CER PRINTRE PĂMÂNTENI”). Pelasgia / Valahia “arhaică” are o societate complexă. îi atra-ge. de păstorit etc. ÎN COGAION / SARMIZEGETUSA ∗ 5300 î. după a-proape trei milenii de evoluţie. H. cu păstori. (2875 – 6575 E. V. prin jertfele regi43 . Cogaionul. H. V. Limba pelasgă / valahă este destul de evoluată.). H. H. îndeosebi. SAU “PRIMSTATUL DE TIP PAPAL”. sentimente” etc. AVÂND ÎN FRUNTE «REGELEZEU».Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.: Dacia – aspect al statalităţii henoteist-zalmoxiene. pradă. Pelasgii formează «a-glomerări de populaţie adesea reprezentate de mici aşezări urbane» (GCiv. – 1600 î. Folosesc scrierea. V. ∗ 5300 î. ale u-niversului uman din acest orizont cultural. cu agricultori. cu producători de unelte (de la cele de luptă / vânat. / 2875 E. 61). cu confrerii războinic-religioase etc. V. H. îi uneşte şi îi ocroteşte prin jertfele periodice. ∗ 5300 î. / 2875 E.. cu vânători-culegători. cu o clasă preoţească foarte bogată / puternică (direct-proporţio-nală cu droaia de zeităţi).): PELASGIA / VALAHIA COGAIONICĂ ŞI DACIA – STAT HENOTEIST-ZALMOXIAN. asigu-rând comunicarea “celor mai profunde gânduri / idei. / 2875 E. sau “prim-statul de tip papal”. În orizontul anului 5300 î.: Tăbliţa-Soare de la TărtăriaRomânia şi alte tăbliţe cu scriere arhaic-pelasgică / valahică. transformând-o în marea seceră curbată din cupru. Muntele sfânt. 1 de silex”. REPREZENTANTUL LUI DUMNEZEU PE PĂMÂNT.

credincioşii în străve-chea droaie de zei / idoli din Cogaion. Funcţia socială generală vitală constă în trimiterea Regelui-Zeu / Mesagerului Celest la Samasua / Samoş (Soarele-Moş / Tatăl-Cer). a mai multor cogaionice “ţări de râuri / munţi”. şi în Thrax / Thraci.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. şi puternicul cult al lui Sa-Ares (Soare-Tânăr / Războinic). H. aşadar. Dumnezeul Cogaionului). făcând “pereche” cu Muma-Pământ / Dachia. / 2875 E. Tradiţia cogaionică a jertfei indică periodicitatea de cinci ani. religioasă. “un soi de ambasador” pe lângă Marele Zeu. este anu-ală. având o forţă publică specială. printre Dax / Daci a divinităţii fundamentale. Regele-zeu este întru-parea pe pământ. V. Se accentuea-ză diferenţele dintre “centru” şi “margine” / “periferie”. henoteist-zalmoxiană (din confrerii războinicreligioase). În orizontul anului 5300 î. [ara Olteniei şi [ara Munteniei / Gaetiei). deja “henoteist”. [ara Crişanei. Dumnezeul Cogaionului). a lui Samasua / Samoş (Soarele-Moş / Tatăl-Cer. 1 lor-zei (îmbunarea divinităţii fiind în funcţie de calitatea jertfei). [ara Banatului. adepţii “dreptei credinţe” din “panoul central actual”. so-cietatea Pelasgiei / Valahiei este structurată în clase. dar asigurată în aşa fel încât “rândul” la jertfă vine o dată la cinci ani. prin unirea a cinci cogaionice “ţări de râuri / munţi” ale Pelasgilor-Dax ([ara Ar-dealului. pentru bunăstarea comunităţii din cele cinci ţări de râuri / munţi subordonate Cogaionului şi constituindu-se în Dacia 44 . Religios. constituindu-se în Dacia (“pământul-mumă” binecuvântat de Sama-sua. masa Pelasgilor este divizată în Dax / Daci. În “panoul central” de credinţe / idei religioase din Cogaion se relevă puternicul cult al lui Samasua (Soarele-Moş / Tatăl-Cer). jertfirea regelui-zeu. în Cogaion. “Competiţia” pentru calitatea jertfei anuale către “zeul cel mare” se rezolvă prin unirea mai multor neamuri.. înzestrată cu mijloace de convingere / constrângere destinate apărării ordinii existente. făcând “pereche” cu Dochiana / Luna (“Sora Soarelui” / “Spuma Laptelui”).

Samasua / Samoş (Soarele-Moş / Tatăl-Cer). Banat. având în frunte «regele-zeu». 16 m x 10 m / 160 m2.): în acest orizont temporal se datează Statueta Moşului / Tatălui-Cer «ce stă şi se gândeşte» şi Statueta Mumei-Pământ ca «zeiţă gravidă» (ambele din lut ars). ∗ 4530 î. – 1600 î. H. H. 1 – în opoziţie cu “Thracia” –. (3645 E. la sud de Bucurestes / Bucureşti). H.): PelasgoDacia celor 740 de de regi-zei sacrificaţi în numele Dumnezeului de Cogaion / Sarmizegetusa. / 2875 E. 7. Geţia şi Oltenia) – stat henoteist-zalmoxian. sau “prim-statul de tip papal”. ∗ 5000 (3175 E. după cum atestă şi TăbliţaSoare de la Tărtăria-România.). H. Crişana.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V. PELASGIA ARHAICĂ ŞI DACIA (Ardeal. V. (2875 – 6575 E. ilustrând Perechea Primordială din “pa45 .): din acest orizont temporal datează Templul Nuntirii Tatălui-Cer şi Mumei-Pământ de la Căscioarele-România (pe malul stâng al Dunării. Fig. periodic-jertfitul (5300 î. V. Salumasua. ∗ 5300 î. V.

ori chiar de dincolo. V. pe “culoarul” de la Sabatinovka la Coslogeni. H. ∗ 3400 î. pe “culoarul pannonic”.): al doilea valkurgan în ba-zinul Dunării. V. So-Ares (Soare-Tânăr / Războinic). 1 noul central” pelasgo-dacic. deci “neasimilabile” – se făceau prin “sud” (“sud-est” / ”sud-vest”): din “creuzetul nipro-dunărean”. V. din sacra pereche secundă. Are la origini aspectele culturale Yamna. spre a-şi apăra sacrele pământuri fertile cu sanctua-rele divinităţilor fundamentale. este asimilat de Pelasgo-Dacii. în numele zeităţii războiului. H. pereche al cărei rol important a trecut-o în centrul panoului de credinţe / idei religioase. (3775 E. succedându-se rapid. H. H. (4775 – 4975 E. spre a întâmpina / lupta împotriva noilor valuri de populaţii migratoare. “Ieşirile” – în caz că respectivele valuri erau foarte puternice. dintre Don şi Volga). s-au format două “creuzete asimilatoare”: “creuze-tul nord-vest-pontic” (sau “creuzetul nipro-nistrean / dunărean”) şi “creuzetul pannonic” (sau “creuzetul dunăreano-tisian”). – 2800 î. – 3200 î. dar îi determină să se organizeze mai bine administrativ-militar-religios.): primul val de populaţii-kurgan (“păstori” seminomazi. (5175 – 5375 E. – 4200 î. dinspre Baikal. invadează Dacia de la Dunărea de Jos. migratorii erau îm-pinşi dinspre Câmpia 46 . H. V. autoh-tonii din bazinul Dunării de Jos. ∗ 3000 î. – 3975 E. Samasua”).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. şi prin “nord / nord-est”. ∗ 4400 î. răspândite la triburile-kurgan cu înrudiri în bazinul inferior al Volgăi şi în spaţiul dintre Volga şi Ural. H. tot europeano-pelasgi. tot mai complex devine Cultul Soarelui / So-Ares (“fiul Tatălui-Cer.): al treilea valkurgan în Pe-lasgia de Centru / Daco-Thracia. statuetele – botezate de arheologi: «Gânditorul Ponto-Dunărean şi Soţia-I» – au fost descoperite în necropola de la Cerna-vodă-România. În aria Daciei (Valahiei / Dacoromâniei). “Intrările” populaţiilor migratoare euro-asiatice în aceste “creuzete” ale Daciei se făceau prin “est / nord-est”.

Populaţia autohton-pelasgă (dacothracă. în zonele aride ale Anatoliei şi în nefertilele insule est-mediteraneene – din Marea Thracică / Egee. Fig. ∗ 1600 î. H. H. ∗ 2800 î. V. H. mai bine de 5. 1 Nord-Vest-Pontică şi dinspre Câmpia Dunării de Jos. întreaga Europă Pelasgică. aheene etc. – 2300 î. ori în regiunile sterpe ale Peninsulei Itali-ce. (5375 – 5875 E. H. fie dincolo de Carpaţii Nordici şi de Alpi. H.296 de ani. valahă / dacoromânească) a fost mereu tulburată de invadatorii euro-asiatici (între anul 4. / 6575 E.. – 2100 î. H.: valuri euroasiatice migratoare: luvite. ci şi Pelasgia de Vest. înglobând în jurul Dunării fosta arie a culturii Zimnicea-Plovdiv (. V.). de la Nipru până în Asturia / Peninsula Iberică. Dinarici. Îşi face apariţia şi evoluează în trei faze: «în primele două. H.. în insulele sărace ale Mării Adriatice. şi anul 896 d.. / 5375 – 6175 E. 8. H. de la Marea Baltică până în Anatolia. nesite. într-un impresionant “flux-reflux” între matcă (Matca Dunării) şi munte / “Cogaion” (Carpaţi. în aria sa de răspândire s-au descoperit şi depozite de bronzuri. V.. hittite. fie – dacă mai rămâneau neasimilaţi – erau împinşi peste Munţii Dinarici. Pelasgo-Thraco-Dacia Cogaionică la apogeul civilizaţiei bronzului (2800 – 2000 î. în care majori-tatea 47 . arie extinsă însă în ultima fază până la Olt. migratorii erau “respinşi”. Rodopi etc. Pind.).: complexul cultural CoslogeniSabatinovka. aria sa de răspândire s-a limitat la Dobrogea şi la sudul Munteniei (până în preajma Bucureştilor).): şi elementele celui de-al II-lea şi ale celui de-al III-lea valkurgan au fost asimilate “total”. (5875 – 6075 E. Al II-lea val-kurgan şi al III-lea val-kurgan au fost atât de puternice încât au cuprins nu numai Pelasgia de Centru. al primului val de Kurganieni. V. ∗ 2300 î. peste Munţii Balcani / Rodopi. Din “creuzetul pan-nonic”.).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. al migraţiei Ungurilor). cum cel de la Oinac (lângă Giurgiu). Balcani.400 î.

a fost un val puternic şi mişcarea lui spre sud s-a ţinut de ţărmul Mării Negre. de aici. de tip transilvănean. – 82 î.n. ∗ 1600 î.: «Ordinul» Cavalerii Zalmoxianismului. «cera-mica specifică fazei III a culturii Coslogeni şi de tip Zimnicea. pelasgo-daco-thraco-troiană şi hittită. în faza a III-a. din Anatolia. / 6575 E. de unde sunt alungaţi de războinicii daci în sudul balcanic. Ahe-enii se revarsă în spaţiul pontic al Daciei. Aheenii au organizat «coaliţia popoarelor mării» împotriva Egiptului.e. începând din secolul al XIII-lea şi până în secolul al XI-lea î. (6575 – 8093 E.): PELASGIA ZALMOXIANĂ. H. Cavalerii Zalmoxianismului (Daci / Thraci. “Dunăreni” / “Danubieni” etc. 1 topoarelor. “Cabiri”. V. V. pelasgo-daco-thraco-minoică. SAU STATUL DACIEI ÎN VREMEA DINASTIEI ZALMOXIANISMULUI ∗ 1600 î. se explică printr-un nou val de populaţii migratoare din stepele dintre Nipru şi Volga / Urali. războinicii pelasgo-daco-thraci i-au împins în Arhipelagul Egeean şi în Anatolia. de la Sabatinovka la Pul-pudava (> Pulpudeva) / Plovdiv.» (DVDac. 73). după cum evidenţiază flux-refluxul cultural. între Sabatinovka şi Pulpudava / Plovdiv. H. aparţin unei variante răsăritene». este culoarul cultural / civilizatoriu în care valul de noi-veniţi din stepele nordpontice capătă încrâncenatul chip de Aheean – căci despre valul migra-ţiei aheene este vorba la mijlocul mileniului al IIlea anterior lui Hristos. descoperită în stratul al VIIlea de la Troia.) îşi fac apariţia şi din necesitatea “protecţiei” negustorilor autohtoni 48 . este dovada pătrunderii unei populaţii danubia-no-balcanice în nord-vestul Anatoliei. H.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Aheenii au grăbit sfârşitul civilizaţiilor pe-lasgo-daco-thraco-miceniană. varianta răsăriteană a topoarelor dacictransilvănene şi extinderea culturii Coslogeni.

V. Africa şi. V.: Salmoş al II-lea continuă opera predecesorului său regezeu-medic. V. şi confreriile războinic-religioase au răspuns solicitărilor – mai ales după inva-ziile luvito-nesito-hittite şi aheene – printr-un “ordin” cavaleresc / eroic-reli-gios. (6545 – 6620 E. V. H.– 1555 î. H.: trăieşte Salmosua I (Salmas / Salmoş. fusese descoperit fierul. (9775 E.). pe reţeaua de drumuri.). H. i se datorează “corpul de învăţături”. erau hălţi (“oracole” / “tem-ple”) zalmoxiene. 1 pe drumurile bronzului şi aurului. drumuri ce duceau din Dacia spre ce-lelalte vetre de civilizaţie din Eurasia. promovând înaltul spirit justiţiar. V. dogma Zalmoxianismului. V. şi 1555 î. H. / 8093 E. ori din orizontul anului 1600 î. H. V. arme superioare celor de bronz. Salmosua I / Salmoş I Nemuritorul – cu domnie aproximată între orizonturile culturale / civilizatorii dacice ale anilor 1600 î. fiindcă în centrele metalurgice ale principalelor “ţări de râuri / munţi”. (6621 – 6680 E. pare-se. atât pe uscat cât şi pe fluvii / mări.). regelui-zeumedic al Daciei / Daco-Thra-ciei.. aprox.). aprox. subordonate Cogaionului / Sarmizege-tusei. vite etc. / 6575 E. –. echidistant. H. chiar din America. cu obiecte sacre. H.– 1495 î. extinde sistemul de dave-fortificaţii jurîmprejurul Cogaionului / Sarmizegetusei. ∗ 1554 î. mai ales în acele vre-muri de cumplită tâlhărie / piraterie. ∗ 1630 î. sau ştiinţa Dacilor de a se face nemuritori. apăruseră armele de fier cu care erau înzestraţi Cavalerii Zalmoxianismului. din “dotarea” inamicilor. “Zalmas-Zalmoxis”. ale comerţului cu arme. 49 . întemeietorul Dinastiei Zalmoxienilor (1600 î. “Salmoş I Nemuritorul”). H. / 6575 E. cu grâne. Dacia făcuse faţă noilor şi considerabi-lelor valuri de migratori euroasiatici de la sfârşitul mileniului al II-lea î. potrivit cutumelor Daciei.. H. / 6620 E. potrivit cele-brelor legi pelasgice / pelagine (bellagine / valahice). H. – 82 î.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. autorul Re-formei Zalmoxianismului.

regele-zeu-medic al Cogaionului / Sarmizegetusei. înfricoşând Egiptul (cf.).– 1255 î.).: Salmoş al VII-lea. H. MIMS. TDIP.– 1315 î. Huzziyas II.). cu “împăraţii” hittiţi: Alluwamnas.: Salmoş al III-lea. H. 92). sub Amenophis al III-lea. Hantilis II. 50 . şi Huszti András (Ó és újj Dacia).). după documentaţia cărora ar fi domnit în Dacia «înaintea naşterii Domnului Cristos.– 1435 î. H. V. aprox. V.– 1195 î. (6801 – 6860 E. H. “abioicul” / “homericul”.: Salmoş al V-lea. aprox. în orizontul anului 1375 î. III. H.). (6981 – 7040 E. ∗ 1374 î. H. aprox.). pomenit în «Analele lui Sup-piluliuma». ∗ 1254 î. cu Imperiul Hittit Nou. în anul 1402» (apud. (6800 E. V. H. H. (6741 – 6800 E. 235 sq. (6921 – 6980 E. 1 ∗ 1494 î. H. Tudhaliyas II şi Arnuwandas I.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. aflat sub conducerea lui Tudhaliyas III şi a lui Suppiluliuma I. ∗ 1434 î. H. aprox.: Salmoş al VIII-lea. Întăreşte – prin Cavalerii Zalmoxianismului – legăturile comerciale cu Egip-tul.. V. în fruntea unor cete de războinici din Ordinul Zalmo-xienilorlupachi. GHT. V. H. la Salmoş al IV-lea au făcut referinţe şi Iordanes (Getica). Tuthmosis al III-lea şi Amenophis al II-lea.). H. Este contemporan cu zeii-regi ai Egiptului.: Salmoş al VI-lea (v. aprox. a făcut minuni de vitejie în cetatea Amqa.– 1375 î. Zidantas II. (6681 – 6740 E. aprox.).– 1135 î. ∗ 1194 î. V. cu China dinastiei Yin / Shang etc.: Salmoş al IV-lea. ∗ 1314 î. V. 4 sqq. (6861 – 6920 E. elogiat în cântul al XIII-lea din Iliada (1 – 7).). H. Este regele-zeu-medic al Daciei («Zalmas-teşub»).

V. aprox. H. V.). V. H. ∗ 774 î. 9. H. (7401 – 7460 E. V.– 955 î. H. H. aprox. (7161 – 7220 E. ∗ 1014 î. (6575 – 7615 E.).– 655 î. H.– 715 î.– 775 î. V. H.). (7341 – 7400 E. V. H.: Salmoş al IX-lea. H.: Salmoş al XII-lea. ∗ 714 î. (7221 – 7280 E. aprox. (7461 – 7520 E.). H. (7281 – 7340 E. H.). ∗ 894 î. Pelasgo-Dacia Zalmoxianismului. 51 . V. ∗ 954 î.: Salmoş al XIV-lea.).).).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. H.: Salmoş al XV-lea. aprox. H. H. aprox.– 895 î.: Salmoş al XVI-lea. H. H. aprox. ∗ 834 î. aprox.: Salmoş al XI-lea. ∗ 1134 î. ∗ 1074 î. între 1600 şi 560 î. (7041 – 7100 E. (7101 – 7160 E. H.). aprox.: Salmoş al XIII-lea.– 1015 î. V. 1 Fig. V.– 835 î.: Salmoş al X-lea.– 1075 î.

IV. V. (7615 – 7929 E. Frigia. (7615 – 7929 E.: Salmoş al XVII-lea (v.). Fig. H. din provinciile anatoliene ale Pelasgo-Daco-Thraciei: Bithinia. 259 sqq. V.– 595 î. 52 . TDIP.: Salmoş al XVIII-lea.). H.). ∗ 560 – 546 î.).). 1 ∗ 654 î. H. aprox. aprox. V. (7521 – 7580 E.– 535 î. (7581 – 7640 E. vestit şi ca profesor – în Sarmizegetusa – al pelasgo-rasenului (etruscului) Pythagora (cf. ∗ 534 î.. H. H.: Salmoş al XIX-lea. ∗ 594 î. (7641 – 7700 E. H. Daco-Thracia şi “statul-tampon Cretzuan / Cresuan” între anii 560 şi 546 î. între Daco-Thracia şi Imperiul Persan. H.). V. cel ce ordonă şi “vestita” înfruntare dintre armata Daciei şi armata invadatoare con-dusă de împăratul persan.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.): Cogaionul / Sarmizegetusa sprijină formarea “statului-tampon Cretzuan / Cresuan” («statul lui Cresus»). 10. aprox. Capado-chia etc. 2 sqq.– 475 î. V. CEnig. H.

V. de o primă victorie mare a războinicilor pelasgo-daco-thraci din "ţara de râuri / munţi" a Masageţiei (desigur. V.. a doua victorie a Co-gaionului / Sarmizegetusei în faţa Imperiului Persan. V. Este vorba. «împotriva Greciei» (OTr. în vremea acestui rege-zeu-medic din Sarmizegetusa. 29). / 7663 E. de la Marea Getică / Neagră. ∗ 492 î. ∗ 513 – 512 î. ieşind biruitori şi în faţa celui mai de temut imperiu din secolul al VI-lea î. 236).): Cogaionul / Sarmizegetusa a53 . Cyrus al II-lea (547 – 529 î. Imperiul Persan. Dacia a fost un stat in-vincibil.. mai întâi. “soldată cu un eşec total”. H. – 450 î. «zona sacră». 1 Darius. H. şi cu "ajutoare" din Tirasgeţia. V. H.: Cogaionul / Sarmizegetusa aprobă «comandantului de oşti persan..Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. din Gaetia / Geţia etc. V. H.). apoi de victoria anti-Darius. ∗ 490 î. H. / 7683 E. la nord de Araxes / Erask. în faţa împăratului persan. pentru “trădare” şi colaborare cu Darius şi cu armatele imperial-persane. provincie a Daciei Zalmoxiene. H. Fig. din anul 529 î. H. în Dynogaetia / Dobrogea anului 513 î.). conduşi de regina "de arme" Tomyria. (7629 – 7653 E. Histria.: stârpirea cuiburilor greceşti / helladice din vestitul oraş-cetate. 11.). «tot atunci şi din aceleaşi motive au fost arse şi casele (greceşti) din Histria» (MKP. (7662 – 7663 E. (7685 – 7725 E. H. H. al Daciei. greceas-că / helladică a Histriei a fost incendiată. să traverseze teritoriul “ţării de râuri / munţi” al Thraciei. H. Daco-Thracia între anii 546 şi 522 î. "regii de arme" din "ţările de râuri / munţi" acţionând sub puterea înţeleaptă a Zalmoxianismului.): expediţia lui Darius în vestul şi în nordul Mării Getice / Negre. Mardonius». ∗ 512 î.

H. într-un stat-“scut-antigrecesc”. H. sub conducerea regelui de arme.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.). V. V. H. Salmoş al XX-lea. din provincia Dynogaetia / Dobrogea a Daciei Zal-moxianismului. 54 . H. cunoscut în istorii drept Statul Odris. în tragedia Triptole-mas. spre a se opune expansiunii Imperiului Persan şi Helladei / Greciei (cf. probabil. Salmoş al XX-lea. cu Dumnezeul Cogaionului / Sarmizegetusei. Cârnă-bon (“cârnul”). (7716 – 7721 E. H. “greci-zat”: «Teres»). 236). ∗ 480 î. în sudul provinciei sale. cu “antizeul”. 272).). – 415 î. într-un stat. aprox. a.: în Cogaion / Sarmi-zegetusa. V. adică a provinciilor Daciei Zalmoxi-ene din sud-vestul Peninsulei Balcanice şi din nordul Aticii / Helladei. H. regele persan Xerxes să-şi facă “baza militară” de atac împotriva Greciei / Helladei. – 454 î. al Zalmoxianismului. cu zeul suprem. Herodot (484 – 425 î. V. (7735 / 7745 E. Gebeleizis / Nebeleizis (asimilat de Creştinism drept Sfântul Ilie) ş. sub con-ducerea regelui de arme. cel confundat de istoricul carian. adică a provinciilor Daciei Zalmoxiene din Peninsula Balcanică. sau “balaurul / demonul norilor. ne spune că «domneşte peste Geţi» (StrPR. H. OTr. spre a se opune expan-siunii Imperiului Persan şi Helladei / Greciei.: Cogaionul / Sarmizegetusa aprobă ca.. 1 probă reunirea “ţărilor de râuri / munţi”. al furtunilor cu grindină”. despre care Sofocle (497 – 404 î.): Cogaionul / Sarmizegetusa aprobă reunirea “ţărilor de râuri / munţi”. ∗ 474 î. Alexandru («Alexandros»). cunoscut în istorii drept Statul Macedonia. (7701 – 7760 E. Thracia. ∗ 459 î. duşman al Daciei. împărăţeşte regele-zeu-medic. / 7695 E.): Cogaionul / Sarmizegetusa fortifică “regatul de arme” al Odrisiei ca «scut sudic al Daciei» (după pierderea Capadochiei. Tărie / [ărie (în documente.). este pomenit şi “regele de arme”. din vremea împărăţirii regelui-zeu-medic de Cogaion / Sarmizegetusa. H. ∗ 440 / 430 î.

grecizat: «Seu-thes al II-lea»).: în Cogaion / Sarmize-getusa. ∗ 424 – 410 î. H. Seuţă al II-lea (în cronici. ∗ 400 î.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. duce politica predecesorului. H. H.). din provincia Ardeal-România. H. V. / 7744 E. – 355 î.. în Charmides. din Anatolia).). numele-i grecizat: «Sitalkes»).. V. ∗ 385 î. ordonată de Cogaion / Sarmizegetusa. aprox.» (MIMS. sub conducerea regelui de arme. care – sub influenţa Helladei / Greciei – se opunea hotărârilor regelui-zeu-medic din capitala Daciei. cel pe care Platon (427 – 347 î. H.: în orizontul acestui an. bineînţeles. / 7775 E. bate monedă de aur (potrivit descoperirii de la Turidava / Turda. Salmoş (Sarmis) al XXI-lea. H. (7756 – 7776 E. împotriva Macedoniei. / 7746 E. aprox: Cogaionul / Sarmizegetusa aprobă ca Seuţă (în cronici. împărăţeşte regele-zeu-medic. MIMS. sau învăţătura despre sacrul raport dintre par-te şi întreg. în cronici. Sitache. 236) între cei doi “regi de arme” (al Odrisiei şi al Mace-doniei). grecizat: «Seuthes») să fie “regele de arme” al Odrisiei. ∗ 419 – 399 î. 31). V. ridică noi dave în jurul Sarmizegetusei (cf. H.. se încheie un tratat între Atena şi regele Odrisiei. ∗ 431 î. ∗ 414 î. V. îl elogiază pentru fundamentala învăţătură a Zalmoxianismului.: la începutul războiului peloponeziac. regele-zeu-medic din 55 . Salmoş (Salymys / Sarmis) al XXI-lea. tot cu aprobarea re-gelui-zeumedic din Cogaion / Sarmizegetusa. 32). Bithiniei. ∗ 429 î.: Xenofon şi mercenarii săi intră pentru scurt timp în slujba regelui de arme al Odrisiei. H. 1 Pontului.: expediţie a regelui de arme al Odrisiei. expediţia «se încheie cu un com-promis» (OTr. V.): Cogaionul / Sarmizegetusa aprobă ca Arcălău (în documentele greceşti «Archelaos») să fie “rege de arme” al Macedoniei. având tendinţe “ex-centrice”. V. Sitache (“cel ce trece ca prin sită duşmanii Daciei”. H. Sitache. / 7790 E. faţă de Sud. (7761 – 7820 E. Frigiei etc. «pe faţa cu bustul său stă inscripţia Sarmis.

ce fusese instalat mai întâi la Pulpudava. H.): în fruntea statului Macedoniei se află “filogrecul” Filip al II-lea. iar cei doi ucigaşi încărcaţi cu onoruri» (OTr. H. H. devine Coutu I (“cap / căpetenie” în numele Sorei Soarelui”. V. intervine şi He-brysalmoş (adică: “omul Soarelui-Moş / Tatălui-Cer de la fluviul Hebru / Mariţa” – în cronicile greceşti: «Hebryzalmos» / «Hebryzelmos»). OTr. (7820 – 7838 E. H. mai precis. «pentru Chersoneul Thrac».) de spionajul grecesc / atenian. Dynogaetia / Dobrogea (botezată mai târziu Scythia Minor). “liniştind” astfel Cogaionul / Sarmizegetusa. cu încuviinţarea Coga-ionului / Sarmizegetusei. capitala acestei provincii (“ţări de râuri / munţi”) a Daciei se afla chiar la gurile Hebrului / Mariţei. este asasinat în primăvara anului 359 anteHristos (7816 E. – 337 î. ∗ 365 î. 99). H. H. Ainos». Coutua / Cotya. V. Luna / Dochiana). «Cotys». zâna din sacra pereche secundă a Zalmoxianismului. 1 Cogaion / Sarmizegetusa. unde a şi bătut monedă cu numele său (cf. devine “rege de arme” al Odrisiei. regele de arme al Odrisiei. V. – 359 î. ∗ 359 – 336 î. «la A-tena vestea a fost primită cu mare bucurie. Coutu I. în cronici. în oraşul-cetate Chipsara (“grecizat”: «Kypsela»).): Rex Histrianorum / Istrianorum – sau “regele de arme” de peste Pelasgo-Daco-Thracii din provincia de la gurile Dunării.: Coutu («Cotys») I. «de doi fraţi din oraşul grecesc. V. (7810 – 7816 E.: “rege de arme” al Odrisiei. ∗ 359 î. H.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. împotriva Atenei. ∗ 383 î. 98). numele “regelui de arme” odris este grecizat: «Cotys I».): «lupte victorioase» ale regelui de arme al Odrisiei. avându-şi reşedinţa la Histria. descendent din Seuţă al II-lea. tendinţele sale “centrifuge” sunt mascate de “supu-nerea” Helladei / Greciei. / 7792 E. V. 56 . V. (7816 – 7839 E. ∗ 355 î. / 7816 E.

întrucât între picioarele schele-tului era aşezat un sul de papirus.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. dacă ar fi izbutit. “filogrec” ca şi tatăl său. Cogaionul / Sarmizegetusa inter-vine prompt şi îl determină / 57 .: regele Macedoniei.) cunoscut până acum» (MKP. în mijloc se găsea un mic altar. «Alexandru Macedon luptă împotriva Geţilor şi Triballilor» (OTr. Alexandru Macedon / Alexan-dru cel Mare. / 7840 E. trece «Dunărea împotriva Thracilor» (MKP. «mormântul se afla sub o movilă cu diametrul de 1. Alexandru Macedon / Alexandru cel Mare. după cum ne încredinţează istoricul american. H. printre obiectele scoase la suprafaţă menţionăm fragmentele unei cununi de bronz.). – 295 î. din care făcuse parte şi răposatul “încoro-nat cu frunze de laur”. Salmoş al XXII-lea. V.. Mangalia. 39). H.. azi. / 7825 E. aprox. 31). cu ajutorul vaselor s-a stabilit că lăcaşul este din a doua jumătate a secolului al IV-lea ante-Hristos. reprezentând frunze de laur». ∗ 350 î. 236). H. după alţi istorici. de un rege de arme dac de la Călăţiani / Mangalia. Paul MacKendrick. V. 1 ∗ 354 î.: Papirusul de la Călăţiani (grecizat: «Callatis». V. H. desigur. şi unele elemente din misterele cavalerilor / războinicilor zalmoxieni din zonă.4 m şi avea circumferinţa delimitată cu plăci de calcar. ∗ 336 – 323 î. «mormântul prezintă o importanţă deosebită.: în Cogaion / Sarmi-zegetusa. papirusul conţinând. primul descoperit în România. ∗ 335 î. mai mult ca sigur. (7839 – 7852 E. V. H. coroana de bronz cu frunze de laur era purtată. în «cel mai interesant mormânt» din zona antică a oraşului dacoromânesc modern. papirusul s-a descompus în fragmente în contact cu aerul şi specialiştii ruşi la care s-a apelat n-au reuşit să-l restaureze.): în fruntea statului Macedoniei domneşte fiul lui Filip al II-lea. “beat de putere”. (7821 – 7880 E. omenirea s-ar fi îmbogăţit cu cel mai vechi papirus (. Mangalia-România) a fost descoperit în anul 1959. împărăţeşte regele-zeu-medic.

să-şi îndrepte “programul / planul de cuceriri” către duşmanii Daciei. după moartea-i. / 7862 E.) şi Issos (333). (7852 – 7894 E. / 7862 E. H. ∗ 292 î. Imperiul lui Alexandru Macedon se dezmembrează. dar este zdrobit de “regele de arme” al Gaetiei.. «şi. – 281 î. în cronicile greceşti este “transcris”: 58 . înglobând în imperiul său. 236). Alexandru Macedon începe celebra campanie de “întemeiere” a efemerului Imperiu Macedonean: biruie în Anato-lia armatele imperial-persane conduse de Granicos (334 î. OTr. H. ca succesor al lui Alexandru cel Mare şi ca “scut sudic” al Daciei (cf. Seuţă al IIIlea («Seuthes. ∗ 323 î.: «ciocniri aprige» între “regele de arme” Lysimah şi “regele de arme” al Odrisiei.: ambiţiosul “rege de arme” macedonean. V. V. în Thracia. 236). V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Lysimah. în Babilon. V.. Persepolis etc. H. la(u) considerat tiran» (MKP. Gaetia / Geţia. ∗ 313 î. marile provincii im-perialpersane / ahemenide: Babilonul. Doru Mihăiţă (numele-i. OTr. alungând stăpânirea Perşilor dincolo de Capadochia (“capul Dachiei”). reangajând bătăliile pentru anihilarea Imperiului Persan. cuce-reşte apoi Fenicia şi Egiptul. între 330 şi 327. ameninţând dinspre Anatolia / Asia Mică. Ecbatana. ∗ 313 î.» – cf. H. neavând un urmaş demn. s-au «răsculat împotriva stăpânirii lui Lisimah al Thraciei». Histria. ulti-ma campanie a lui Alexandru Macedon este angajată între anii 327 şi 326 în nordul Indiei. “cu armele”. survenită la 33 de ani. ceea ce şi reuşeşte după bătălia cu Darius al III-lea. când acesta a înăbuşit revolta. Lysimah. 31).): Cogaionul / Sarmizegetusa admite domnia generalului macedonean. în primul rând. 1 “convinge”. H. / 7883 E. care să ştie să-i păstreze celebrele cuceriri. în numele “întăririi scutului sudic al Daciei”. desigur. H. doreşte să-şi exercite puterea şi asupra ţării de râuri / munţi de la nordul Dunării. Susa.). H.. de la Gaugamela (331 î. şi astfel.: Grecii-negustori din ponticul oraşul-cetate.

I. “strălucirii” / “Soarelui”). V. aprox. sub conducerea “regelui de arme” Doru Mihăiţă. care «a dezvăluit în ochii tuturor deosebita slăbiciune a unei femei». împărăţeşte regele-zeu-medic. toponimului pelasgo-dacothrac Bucurestes (< bucura + suf. H. ∗ 294 î. Salmoş al XXIV-lea. îi dă celebra lecţie de Bucurestes. II. H.: în Cogaion / Sarmize-getusa. atât la Diodor din Sicilia cât şi la alţi istorici greci.» – Fontes. 192). / 7883 E. 163 / «Zalmodegicus»).. intimidându-se în faţa «decretului» Romei de a porni război împotrivă-i şi acceptând «toate condiţiile ce îi erau impuse» (CDIR. (7905 – 7915 E. (7941 – 8000 E. Pinu.(< a bucura) în grecescul Helis (oraşul “belşu-gului” / “bucuriei”.). V. -estes). – 235 î.. – 175 î. H. împărăţeşte regele-zeu-medic. tălmă-cindu-i-se radicalul bucur. V.: oraşul Bucurestes / Bucureşti este atestat drept capitală a Gaeţiei / Geţiei. / 7945 E.).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V.: moare “regele de arme” al provinciei Sighinia / Sigynia “ardieică” (botezată de Greci: «Ilyria»). H. de către soţia-i. ∗ 230 î. H. OTr. Doru Mi-hăiţă (“Dorus Mihaitus” / “Dromichaites”). ∗ 270 î.). 1 «Dromichaites». H. până la majoratul fiului său.: în Cogaion / Sar-mizegetusa. H. ∗ 234 î. “insul-deget al lui Samos / Dumnezeu” (în documente. “grecizat” / “latinizat”: «Zalmodegikos» – cf. cunoscut în istorii şi sub numele de Zalmodegicu. 104 sqq. Agron. H. doar la cronicarul Paul Orosius îi este pomenit numele pelasgo-daco-thrac: «Lysimachus cum Dori regis Thracum. ∗ 292 î. “regele de arme” ale Gaeţiei. aprox. V. aprox.). Salmoş (Sarmis) al XXIII-lea. Tăuţa / «Teuta» (“mama vitregă” a lui Pinu / «Pinnes»).: “rege de arme” al Dynogaetiei / Dobrogei este Muscon (în documentele greceşti: «Moskon»). (7881 – 7940 E. bate monedă de argint cu imaginea Cavalerului Zalmoxian / Dunărean. puterea fiind preluată. – 260 î. 59 .

Prutului şi Nistrului (“grosul năvălirii”).: “rege de arme” în Gaetia (Geţia. aprox. 44).).> l: < orolua. “eretele” / “vulturul”. 32). H.: “regele de arme”. al provinciei Moldadava (Moldova) se războieşte în câteva rânduri cu Celto-Germanicii-Bastarni.> r. sub care se produce “ruptura” cu Cogaionul / Sarmizegetusa şi “grecizarea” structurilor puterii. care a funcţionat până în orizontul anului 400 d. / 7987 E. H. V. V. “mai conservatoare”: cu -l. 1 ∗ 221 – 179 î. V. (7995 – 8020 E. Aemilius Paulus.: expediţie a consulului roman. ∗ 212 î. H. adică din sudul Daciei – provincia. / 7985 E.): în Macedonia domneşte Filip al V-lea. în documente: «Oroles»).: “regele de arme” Rămaciu anihilează cetele de tâlhari din Balcani.: este dat în folosinţă apeductul de 40 de kilometri de la Histria. din nord. ∗ 188 î./ -lu. sau Muntenia) şi în Dynogaetia (Dobrogea) a fost Rămaciu (în docu-mentele greceşti. “uliul”. ∗ 190 î. ∗ 180 î. (7954 – 7996 E. H. ∗ 219 î.: «primele ciocniri armate între Romani şi triburile thrace din sudul ţării» (OTr. în onomastica pelasgodaco-thracică. frumoasa ţară de râuri / munţi a Daciei. numele îi este deformat în «Remaxos»/ «Rhemaxos»).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. L. H.şi cu apocopa finalei: ullu. H. H. conduse de Zoltes. Orolea (< *olollua > – cu o > u. / 7985 E. H. 237). V. H. (cf. V. cu “contractarea sem-nificantului” prin “căderea” silabei -lo. cu -ll. în “economia limbii”. şi cu diftongarea neaccentuatei: uliu. V. în Sighinia (Ardiaeilor). H. (7963 – 8000 E. sau “ţara de râuri / munţi”. / 7975 E. MKP. ∗ 200 î.). devenind o “pradă uşoară” pentru Imperiul Roman. Thracia.: Argedava (Popeşti – «la douăzeci şi unu de kilometri sud-vest de Bucureşti») se relevă drept «cea mai importantă şi mai bogată aşezare geto-dacică din Muntenia» (MKP. H. / 8575 E. pe văile Siretului. ulullua. / 7956 E. ∗ 190 î. aprox. infiltraţi în Dacia. – 175 î. adică din Gaetia / Ge-ţia. V. – 155 î. invadatorii celto-ger-mano-bastarni au 60 . V. V.

în stepele nord-pontice. H. aprox.): marea bătălie de la Pydna. biruitorul “rege de arme” îşi avea reşedinţa la Sargedava / Zargidava. împărăţeşte regele-zeu-medic. H. V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V.). cuprinzând provinciile Arudela / Ardeal şi Oltenia. H. H. (8007 E.). mai exact. (8030 – 8037 E. la «19 km sud-est de Căplâlna»..: “regele de arme” din “ţara de râuri / munţi” a Alutuaniei (adică a întregii văi a Oltului.): Macedonia rămâne înglobată Imperiului Roman. Sarmizegetusa.. 1 fost respinşi de Orolea. V. «pe tiparele monetare se văd în negativ modelele de pe denarii romani de argint din perioada 145 – 138 î. tot în luptele cu Celto-GermaniciiBastarni. nu departe de capitala Daciei. Romanii ies biruitori şi statul Macedoniei se prăbuşeşte. şi Ahaia / Grecia este înglobată ca provincie în Imperiul Roman. 275). ca şi Orolea. V. fă-când să funcţioneze aici «un atelier de bătut monezi». după doi ani. trăia un cetăţean al Daciei. I.» – Fontes. H. Lupu Obiştea (“steaua-obişteaua lupului” – cf.): la Tilişca. de pe Siret. H.). numele îi este deformat la Trogus Pompeiu. 61 . VMR. H. ∗ 174 î.: în Cogaion / Sarmi-zegetusa. aprox. V. în Arudela / Ardeal. infiltraţi în Dacia. Salmosua / Salmoş al XXV-lea. H. în Istoriile Filipice: «Incrementa Dacorum per Rubobos-tem regem. (8027 – 8433 E. 59). – 258 d.» (MKP. H. H. dovedeşte creşterea puterii Dacilor. ∗ 175 î. ∗ 148 î. 401. H. din România contemporană). 360 sq. ∗ 148 î.: Macedonia devine provincie romană. / 8027 E. însă pe valea râului Samos / Someş (cf. H. StrPR. – 138 î. (8000 – 8025 E. V. – 150 î. şi 72 î. (8001 – 8060 E. – 115 î. probabil. falsificator de bani – de circuit în Imperiul Roman –. ∗ 168 î. ∗ 145 î.

H. H. ∗ PELASGIA / VALAHIA ZALMOXIANĂ – SAU STATUL DACIEI / DACOROMÂNIEI – ŞI STATUL / IMPERIUL ROMAN ∗ 82 î. 1 ∗ 118 î. Bithinia şi Pontul (în care populaţia pelasgo-daco-thracă scăzuse sub 50Î) devin provincii imperial-romane de rang consular. capitala întregii Dacii (cf. “maimarele peste regii de arme”. Livius Drusus şi de M. V. / 8057 E. se înscăunează ca “rege-zeu-me-dic” / “împărat”. fiind ucis. Porcius Cato. H. GIrva. H. Mettelus.: imediat după “lovitura de stat”.: în Cogaion / Sar-mizegetusa. / 8093 E. V. comandantul suprem al unei armate de 200. 44 sqq.: generalul roman. V. aprox.: expediţie condusă de M.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 156). / 8101 E. (8093 – 8131 E. – 44 î. CDIR. / 8063 E. detronat. Salmoş al XXVI-lea. pare-se. V. “printr-o lovitură de palat”. de “regele de arme al Gaetiei / Geţiei”. mutându-şi reşedinţa din bogata Argedavă. 73). V. V. în Sarmizege-tusa. prin care s-a desfiinţat statalitatea “de tip papal” a Daciei. “împotriva Scordiscilor”. (8061 – 8093 E.: “fostele” provincii (“ţări de râuri / munţi” ale Daciei.). ∗ 82 î. Burebista. I. anexează la Imperiul Roman partea Sighiniei cunoscută sub numele de Dalmaţia. sub sceptrul căruia se reuniseră toţi “regii de arme” ai “ţărilor de râuri / munţi” – adică ai provinciilor – din Dacia Zalmoxianismului. Salmoş al XXVI-lea. până la Dunăre. ∗ 112 î.).H. într-un puternic stat militar spre a se împotrivi expansiunii Imperiului Roman în Balcani. H. H. H. împărăţeşte regele-zeu-medic.): împărăţirea Daciei de către Burebista. – 82 î.000 de războinici (cf. în Dacia – provincia Sighinia. 62 . ∗ 114 î. ∗ 74 î. MKP. “strămoşii Albanezilor” (cf. Burebista.

se aventurează până în ţinutul Dynogaetiei / Dobrogei. condusă de Terentius Varro Lucullus. (8103 – 8104 E. încurajat de Grecii aflaţi prin cetăţile pontice ale Daciei.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. comandantul roman. ∗ 61 î. V.: Burebista întreprinde o expediţie de pedepsire a unor triburi germanice. profitând de faptul că Burebista se afla în nordul Daciei. H. – 71 î. pe Elba / Oder. V. V. 12. 63 . unde este anihilat de un corp de armată dunogetic. între Selidava (pe Odra) şi Susudava (pe Elba). ajungând la Histria. 1 Fig. Cneius Antonius Hybrida. Dacia în vremea împărăţirii lui Burebista (82 – 44 î. / 8114 E. Romanii sunt anihilaţi lângă Delta Du-nării de un corp de oaste burebistan. pătrunse în nordul Daciei. H. ∗ 72 î. / 8093 – 8131 E.): incursiune romană în Dacia – pe lângă ţărmul pontic al provinciilor Thracia.). Moesia şi Dynogaetia (Dobrogea). H. H.

spre a veni în sprijinul lui Pompeius (numai distanţa până la Pharsalus şi declanşarea “prin surprindere” a bătăliei din 9 64 . Histria (România). H. capitala Bul-gariei). – 59 î. V. V. Dionysara (sau «Dionysopolis» / Balcic-Bulgaria). împotriva triburilor bastarne şi britogallice infiltrate în provinciile Moldadava / Moldova şi Tirasgaetia. Aghisus («Aegyssus» = Tulcea-România). azi. (8127 E. pe direcţia: Uscudava-PulpudavaSardica-Sucidava-Buridava-Arutela-GermisaraSarmizegetusa. Mesembria (Nesebăr-Bulgaria). Chiev / Kiev. V. probabil. de unde a luat-o spre capitala nemuritorilor Zalmoxianismului. Dacibuze («Byzantion». / 8127 E. 1 ∗ 60 î.: Burebista face o expediţie în estul Daciei. Bessia. Nicolaev-Ucrai-na). [uraşi («Tyras». Sofia. H. vitejii Daci din Bessia reuşesc să respingă pe Romani. Călăţani («Callatis» / Mangalia-România). peste boriştea Niprului.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. H. coboară apoi pe Borişteana / Nipru («Bo-rysthenes») şi inspectează / “vizitează” oraşele-cetăţi ale Daciei de pe ţărmul Mării Getice / Negre şi din Delta Dunării: Orbia / Olbia (azi. Belgorod-Ucraina). H. (8115 – 8116 E. ∗ 55 î. dintre Pulpudava (Plovdiv) şi Sardica (azi. spre a tăia / “tempera” pofta Romanilor din Macedonia de a mai trece graniţa şi de prăda aşezările bes-sodacice. Romanii din Macedonia folosesc prilejul şi atacă provincia dacică ve-cină.: expediţie / “vizită” a lui Burebista în Dacia Sud-Du-năreană. către izvoarele Dunării. Dunogeţia (Garvăn-România). în iunie-iulie 48 î. / 8120 E. ∗ 48 î. dincolo de Gerulata (lângă Vindobona / Viena). alungândule dincolo de Clepidava (azi. capitala Ucrainei). Tomis (Con-stanţaRomânia). trecând prin Bessia. Burebista avea pregătită la Pul-pudava o puternică armată.): Burebista porneşte în vestita ex-pediţie din vestul Daciei.). unde pătrunseseră triburile Boiilor. la Marea Thracică. V. pe care «le-a nimi-cit». azi Istanbul-Turcia). H.

– 25 î.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. – 40 î.. ∗ 44 î.). V. alături de căpetenia complotului împotriva lui Caesar (“sincronizarea” comploturilor. în această calitate participând cu oaste. ∗ 44 î. V. H. / 8131 E. (8131 – 8150 E. H. aprox.: mare zi de doliu pentru Dacia. H. H.). Sighinia / Sigynia. Burebista este asasi-nat de nobilii complotişti chiar în sala parlamentului din Sarmizegetusa. – 29 î..). ∗ 44 î. H. îm-părăţia Daciei este divizată de liderii-complotişti (între care şi marele preot Deceneu) în patru formaţiuni statale. 1 august 48 î. H. (8131 – 8146 E. formaţiunea sa statală a reintrat în componenţa Daciei conduse de Cotison. Moesia de Sus. Deceneu “încredinţează” conducerea mili-tară a Daciei Centrale lui Coson.: Rolă («Roles») conduce a patra formaţiune-stat desprinsă din 65 . H. H. V. alcătuită din Gaetia / Geţia şi Bârsia ([ara Bârsei). nu se putea datora decât celor “doi prieteni”. Pannonia. H. / 8180 E.: împărăţirea lui Coson. Brutus şi Coson – ulti-mul.: Deceneu guvernează – din Sarmizegetusa – Dacia Centrală (cuprinzând provinciile. ∗ 44 î. aprox. după moartea lui Zicomis. V. Dacia are ca monedă Cosonul de aur. H. în 42 î. V.: Zi-comis (“zeu-comis”. H. Maramarisia / Maramureş. V. alcătuită din Moldadava / Moldova şi Tyrasgaetia. lui Coson ia revenit regalitatea în “a doua formaţiune-stat”. la Philippi. din această perioadă.). ∗ 44 î. (8131 – 8135 E. au dat câştig de cauză “inspiratului” Iulius Caesar). cu consimţământul / sprijinul lui Deceneu). în documente: «Dicomes») conduce a treia formaţiune-stat de după moartea lui Burebista. H. Patyissya / Partia. – 24 î. prin anul 40 î. V. Crissiana / Crişana şi Tibisia / Ba-nat). aprox. (8131 – 8151 E. H. de Roma şi de Sarmize-getusa. / 8135 E. aprox. sau “ţările de râuri / munţi”: Arudela / Ardeal. la moartea lui Burebista. continuând să-şi păstreze funcţia de pontifex maximus până prin anul 5 d.

(8139 – 8192 E. H. H. forma-ţiune care şi-a făcut apariţia în orizontul anului 31 î. graţie rege-lui dac-moesian. supra). de guvernanţii României) şi din sudul Moldadavei / Moldovei. filoroman. Balcic-Bulgaria). guvernator. Pantelimonul de Sus / România). cele două regate fiind realipite Moesiei de Jos. şi regatele lui Dzăbic şi Surache. numit de Romani.. H.: Dzăbic («Dapyx») con-duce “a cincea formaţiune-stat” (desprinsă din Dacia lui Burebista). re-gele Moesiei. miniregatul său (cu capitala la Tomis) fiind alcătuit din centrul Dunogaetiei (Dobrogei). Călăţiani («Callatis» / Mangalia-România). Tomis (Constanţa-România). – 17 d. V.): războaiele dintre Rolă. H. din anul 17 d. H. – 4 iulie 27 î. de pe inferio-rul curs al Prutului. Axiopa (CernavodăRomânia). H. făcută “cadou” Moscovei.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ∗ 36 î. – 28 î. cu Leuca (Insula Şerpilor. Ulmet («Ulmetum» – azi. mini-regat (cu capitala în Genucla) constituit din nordul Dunogaetiei (Dobrogei) cu Delta Dunării. (după ce Moesia şi Dunogaetia deveniseră teatrul luptelor intestine suddunărene ali-mentate de Romani şi de Rolă).). Mesambria (Nesebăr-Bulgaria) etc.). ∗ 31 î. a primit titlul de «prieten şi aliat al Poporului Roman».): fosta provincie a Daciei Zalmoxi-anismului. 66 .). H. / 8144 E. deacum. sprijinit de trupele imperialromane de sub comanda lui Mar-cus Licinius Crassus. V. aprox. în 1945. ∗ 31 î. cu Capidava. alcătuită de Moesia. V. Dionysara («Dionysopolis» / azi. “prietenul Romei”. (8144 – 8147 E. Cappadochia (“cap / capăt al Daciei”) are “regi greci”. – 27 î. H. Histria (Istria-România). (8146 – 8148 E. H. H. H. Carssia (“cârja”) / Hârşova (România).: Surache («Zyraxes») conduce “a şasea formaţiune-stat” (desprinsă din Dacia burebistană ca şi for-maţiunea lui Dzăbic. tot în orizontul anului 31 î. (8144 – 8148 E. între care şi grecul Arhelaos. Nistrului şi Bugului. ∗ 29 î. aprox. V. 1 Dacia lui Burebista. V. (8144 E. Rolă. V. Rolă şi Crassus obţin victoria.

H. H. (8161 – 8433 E. – 6 d. «un moment păruse că Augustus şi Cotison vor intra chiar în legături de rudenie (.: [iu Marcu («Thiamar-cus»). V. ∗ 29 î. din Thracia şi din Moesia. ∗ 14 î. afirmat mai întâi în luptele împotriva Romanilor din partea moesic-superioară a Sighiniei. împotriva Romanilor (ce-şi extinseseră “stăpâni-rea” asupră-le. Pannonia. 53). Crassus – după Acta triumphalia –. prin proclamarea lui Octavian August drept imperator. / 8161 E. H. H. ∗ 13 î.): Pannonia (Pannonia Superior / Inferior) – provincie imperial-romană. V. Delta Dunării şi nord-vestul Mării Getice / Ne-gre... 55). Creta. H. V. ∗ 33 î. sau “ţara de râuri / munţi” din Dacia de Vest. rege al Daciei. “capul / conducătorul Dacilor-tisieni).: provincia. H. ∗ 27 î. V. fostă Sighinia dacică). printro campanie de prădăciuni).). ∗ 27 î.. «tri-umfa ex Thracia et Geteis» (PGet.: Cotison I (< Co. devine provincie imperialromană.). până la independenţa / re-Unirea de sub Regalian. H. Iulia trebuia să devină re-gină a Dacilor. V. imperiul durează până în anul 395 (8570 E. aprox. dintre Pulpudava şi Sardica. H.: răscoala Dacilor-bessi.. -on. răscoală condusă de preotul 67 . 94. StrPR.: “fosta” provincie a Daciei Cogaionice / Zalmoxiene. V..). – 395 d. – 25 î. este cucerită şi anexată Imperiului Roman (la provincia im-perial-romană Illyricum. astfel. H. – 258 d.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. / 8148 E. / 8162 E. la 4 iulie. (8142 – 8181 E. H.“cap” + Tissia / Tisa + suf. (8146 – 8150 E. H. anul 27 î. 1 Imperiul Roman reuşeşte să con-troleze toată Dunărea de Jos. V.): Statul sclavagist al Romanilor devine Imperiul Roman.» (PGet. rege “de arme” dac la Buridava (OcniţaVâlcea / România – cf. îşi avea “baza militară” antiromană în oraşelecetăţi Drobeta (Tur-nu Severin / România) şi la Arcidava. (8148 – 8570 E. 277). iar fiica lui Cotison împărăteasă romană.). ∗ 14 î. V. aprox. H.

până la independenţa / re-Unirea de sub Regalian. – 18 d.. / 8185 E. ∗ 6 d. H. H. ∗ 15 d.): Sighinia. H. H. de la Argedava etc. 68 . Sextus Aelius Catus distruge / incendiază dacicele oraşele-cetăţi de la Zimni-cea. Tomis-România) în Epistolae ex Ponto. H. H. este declarată de Augustus provincie imperialromană. / 8132 – 8193 E. până la independenţa / re-Unirea de sub Rega-lian. ∗ 5 d. V. – 65 d. (8190 – 8433 E. până la Sava). (8180 – 8240 E. H. V. 1 zalmoxian. V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. elogiat de Publius Ovidius Naso (Roma-Italia.“cap” + Moesia + suf. V. aprox. V. (cf.): comandantul imperial-roman. H. aprox. H.. Sighinia / Dalmatia (cucerită de Mettelus. MKP. -icu – “capul / domnul MoesilorDaci”. în 118 î.): Moesia (Superior / Inferior) – pro-vincie imperial-romană. “rege-zeumedic” al Daciei. ∗ 10 d. H. Pannonia. / 8181 E.). (8181 – 8187 E. “rege de arme” al Gaetiei / Geţiei şi vestit poet al Daciei. sau “ţară de râuri / munţi” din Dacia Sud-Dunăreană. Moesia. 41 / 45). V.: fosta provincie. – 12 d. alipită Imperiului Roman încă din vremea regelui Rolă. ∗ 6 d. H. în docu-mentele latine: «Comosicus»). sau Dalmatia / Illyria – provincie imperial-romană. 43 î.H. – 15 d. ∗ 15 – 258 d.). / 8190 E.: Comoesicu / Comoşicu (< Co. ∗ 10 – 258 d. V.: fosta provincie a Daciei de Vest. anexată Imperiului Roman. se răscoală sub conducerea Dacoromânului Bâtu / Băţu (Bato).: Cotison al II-lea. V. V. (8185 – 8433 E.: fosta provincie a Daciei de Vest. ∗ 6 d. Dionu Fulegeă (în documente: « Dionysos Volaigeses»). (8181 – 8190 E. H. capătă rangul de provincie imperial-romană. H.

tolul Andrei a fost hărăzit de Sfântul Duh întru a grăi şi în limba celui mai mare / vechi popor din Europa. spre a putea propaga în întreaga lume Cuvântul lui Dumnezeu. devine provincie imperial-romană. “necunoscute lor până atunci”. începându-şi misiunea evanghelizatoare în Pelasgo-Dacia / Dacoromânia (în documente: “Sciţia” / “Scythia”). 13. H. V. H. ∗ 30 d. Andrei Iona de Betsaida. 23). sau valahă / dacoromână. în 69 . între anii 30 şi 47 (8205 – 8222 E. la Sarmizegetusa. sau Dacoromâni / Români). Iacov Alfeu. apos- Fig. Vartolomeu. «La înălţarea Mântuitorului la ceruri.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Iacov Zevedeu. Simon Zelotul şi Matia (înlocuitorul lui Iuda Iacov – trădătorul lui Iisus Hristos). 1 ∗ 17 d.000 de Pelasgo-Daco-Thraci / Valahi. Ioan. Matei. 15).: fosta provincie a Daciei Cogaionice / Zalmoxiene. Tadeu. tatăl lui Decebal. H. V. (8204 – 8224 E. ∗ 29 d. b) la 7 iunie: pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile) asupra Apostolilor – Simon Petru Iona de Betsaida. peste 500 (I. / 8192 E. Filip. Cor. în număr de 120 (Fapte 1. To-ma. 15). credincioşii Lui formau două grupuri: unul la Ierusalim. la cincizeci de zile de la Înviere. rege al Daciei.): Scorilă / Corilă («Coryllus»). în limba pelasgo-daco-thracă. Traseul Sfântului Apostol Andrei în Dacia / Dacoromânia. / 8205 E. V. hărăzindu-i întru propovăduirea Evangheliei în toate limbile pământului. Cappadochia (“capul” / “capătul” extremsudic al Dachiei / Daciei). şi altul în Galileea. 5)» (RIB.: a) la 28 mai: Înălţarea Domnului Iisus Hristos la Cer.). – 69 d. permite propovăduirea Creştinismului de către Sfântul Apostol Andrei în Dacia (unde a convertit peste 500. cu toţii aşteptând “să fie botezaţi cu Duhul Sfânt” (Fapte 1. V. H. în cea de-a 40-a zi de la Învierea-I.

Ampliat. în acelaşi an.). H. de aici şi-a continuat misiunea creştinării poporului Pelasgo-Dacilor / Valahilor (Dacoromânilor). cel ce reuşeşte să creştineze sute de mii de Pelasgo-Daci / Valahi (Dacoromâni). V.. 30). / 8225. ∗ 65 d. în Epistola către Romani (XVI. unde a fost arestat (de Greci) şi răstignit pe o cruce în formă de X (“crucea Sfântului Andrei”). / 8240 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Macedonia. la 31 octombrie. pe ucenicul său. H / 8206 E. pomenit şi de Sf. în Turcia). (8221 – 8433 E. H. – 106 d. H. la Dacibuze / Buzănţoane («Byzantion» – azi. V. PGet. a. 62 sq.. până la independenţa / re-Unirea de sub Regalian. Pannonia. V. 66. H. 1 provinciile: Thracia şi Sciţia / Scythia (= Moesia Inferior. i se atribuie “rangul” de provincie imperial-romană. Apostol Pavel. / 8281 E. ∗ 31 d. Epir. H. în orizontul anului 47 (după alte surse: 63) d. Dardania. aprox.. după un deceniu şi jumătate de apostolat rodnic. PIB. Varna-Bulgaria). / 8240. Tessalia. V. apoi de la Adriatică până la Patras (Grecia). ∗ 46 d. V. noiembrie şi decembrie: Sfântul Apostol Pavel se află între Dacoromânii / Valahii din Epir: «Când voi 70 .): Thracia – provincie imperial-romană.. GLSG. 64) ş. ∗ 65 d. Sighinia (Dalmatia / Iliricum). 30 noiembrie: Sfântul Apostol Andrei. ∗ 47 d. H.: Văzână («Vezina») deţine în Cogaion / Sarmizegetusa funcţia de pontifex maximus şi de “vicere-ge” al Daciei (cf. ∗ 46 – 258 d. este ucis / răstignit la Patras-Grecia. H. / 8221 E. pe Apion – la Tomis (Con-stanţa-România – cf. pe litoralul nord-ves-tic al Mării Negre şi pe Valea Dunării de Jos / Mijloc. Thracia. Scy-thia Minor. 8).: provincia dacic-zalmoxiană. Scythia Major / Moldadava + Gaetia). azi. Istambul. 15 septembrie: «Sfântul Andrei a mers în Dacia Sudică. Sfântul Apostol Andrei mai hirotoniseşte ca episcopi în Dacia / Dacoromânia de Est: la Oadză-Sus (grecizat în documente: «Odyssos» / «Odessos». unde a pus episcop pe Sitache («Stachys» – RIB.

la Nicopole. căci îmi este de folos în slujire. şi pe Apolos. Tit în Dalmatia. Cres-cent – în Galatia. la Nicopol. ci şi tuturor celor ce au iubit arătarea Lui. care ştia pelasgo-daco-thraca.. pe Zenă. pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea. în provinciile Sighinia (Illyricum / Dalma-tia) şi Pannonia. H. 8 – 11. Zenă (> zân. cunoscătorul de lege. ∗ 66 d. fusese însoţit de Iunia. ca nimic să nu le lipsească. Tim. m-a lăsat şi s-a dus la Tesalonic. Tit – ce. trimite-i mai înainte. V. “înger” – cuvânt pelasgodaco-thracic / dacoromânesc-arhaic) era un Valah / Dacoromân profund cu-noscător al Legii sacre şi.. Dreptul Judecător. Bibl. 12 – 14. 63 / Bibl. El. primeşte de la Sfântul Apostol Pavel misiunea de a propovădui Evanghelia lui Hristos în Pelasgo-Dacia / Dacoromânia de Sud-Vest. este subliniat acest adevăr: «De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii. al legilor neamului său. prin august-septembrie 66. februarie. ianuarie. III. / 8241 E. prezenţa lui lângă Sfântul Apostol Pavel fiind imperioasă. 1338).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. «pârga Asiei» (cei pomeniţi de Sfântul Apostol Pavel în 71 . şi nu numai mie. cu bună grijă. să înveţe şi ai noştri să poarte grijă de lucrurile bune. căci acolo m-am hotărât să iernez. 1340). «împreună închişi cu mine») şi de Epenet. V. / 8241 E. sileşte-te să vii curând la mi-ne. sau pe Tihic. ca să nu fie fără roa-dă. sârguieşte-te să vii la mine. ∗ 66 d.» (Tit. în Epistola a doua – către Timotei – a Sfântului Apostol Pa-vel. că Dima. numai Luca este cu mine. de Andronic («rudele» Sfântului Apostol Pavel. H. martie: Sfântul Apostol Pavel se află încă printre Dacoromânii / Valahii din Epir.» (II. martie – octombrie: episcopul Tit al Cretei.. 1340). legile belagine / dacoromâne. «unde-l chema şi pe ucenicul său Tit. Creta pe-atunci fiind încă destul de “pelasgo-daco-thracică / valahică” (PIB. iubind veacul de acum. ia pe Marcu şi a-du-l cu tine.. IV. deopotrivă. Bibl. spre treburile cele de neapărată nevoie. adică valaha / dacoromâna. 1 trimite pe Artemă la tine. episcopul Cretei». parese.

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

Episto-la către Romani, XVI, 5 / 7) – asistă la ridicarea temeliilor Bisericii din Sirmia / Sirmium (azi, Mitroviţa), biserica primă a Creştinismului din Dacia / Daco-românia de Vest (cf. PIB, 63). ∗ 69 d. H. – 87 d. H. (8244 – 8262 E. V.), aprox.: Dură («Duras») – fratele lui Scorilă, unchiul lui Decebal, este rege al Daciei, la Sarmizegetusa (Dură a fost “rege de arme” / “diurpan” > “djurpan” / “jupan” al “ţării de râuri / munţi” dintre Ordessua / Argeş şi Năpăria – «Naparis» / Ialomiţa, cât şi al ţinutului “simetric”, sud-dunărean, dintre Axiopa şi Appiaria, avându-şi “curtea mare” / “storuma”2 în oraşul ce i-a purtat numele până în secolul al XIX-lea: Durăstoruma / Durostor – cf. NPIst, 253; azi, Silistra-Bulgaria). ∗ 69 d. H. – 70 d. H. (8244 – 8245 E. V.), iarna: Dură, regele Daciei, de-clară război Imperiului Roman şi eliberează Moesia; după această victorie, Dură, regele Daciei, obligă «la subsidii» pe Titus Flavius Vespasianus, împăratul Romei. ∗ 81 d. H. – 96 d. H. (8256 – 8271 E. V.): la Roma, împărăţeşte Domiţian. ∗ 81 d. H. – 85 d. H. (8256 – 8260 E. V.): împăratul Romei refuză să mai plătească “tribut” Sarmizegetusei, regelui Dură, nemairespectând tratatul în-cheiat în anul 70 d. H. (8245 E. V.). ∗ 85 d. H. – 86 d. H. (8260 – 8261 E. V.), iarna: regele Sarmizegetusei, Dură, declară război împăratului Romei, Domiţian; cu acest prilej, Decebal, nepotul regelui, dovedeşte că «este foarte priceput la războaie»; Dacii ies biruitori; «dându-se lupta, Romanii au fost învinşi, lui Oppius Sabinus (gu-vernatorul Moesiei) i s-a tăiat capul, şi Dacii, năvălind asupra multor castre şi oraşe, au prădat ţinuturile ce atârnau de Imperiu» (Iordanes, Getica, 76). ∗ 86 d. H. / 8261 E. V., vara: o puternică armată imperialromană pătrunde în Sighinia şi în Moesia, în frunte cu
72

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

împăratul Domiţian; comandantul opera-ţiunilor militare dunărene este Cornelius Fuscus; Domiţian împarte Moesia în două provincii independente: Moesia Superioară şi Moesia Inferioară. ∗ 86 – 106, iulie, d. H. (8261 – 8281 E. V.): Decebal este rege al Daciei. ∗ 86 – 87 d. H. (8261 – 8262 E. V.), iarna: Sarmizegetusa declară război Romei; la începutul iernii, pe la 1 decembrie 86 d. H. (8261 E. V.), în vreme ce împăratul Domiţian şi iubitul său comandant de legiuni, Fuscus, sărbă-toreau “triumful sud-dunărean” la Naissus (Niş), Decebal le trimite o solie cu o interesantă «declaraţie de război»; solia comunică împăratului Domiţian că regele Daciei, Decebal, nu mai doreşte respectarea vechilor acorduri încheiate între Vespasian şi Dură, privitoare la subsidii, şi că Decebal «va face pace dacă ar vrea (el, Domiţian) ca fiecare Roman (din Imperiu) să-i trimită anual doi oboli, iar de nu, el (Decebal) îi va declara război şi-i va aduce mari neajunsuri» (DDB, 280). ∗ 87 d. H. / 8262 E. V., ianuarie - februarie: armata condusă de coman-dantul Cornelius Fuscus primeşte ordin să treacă Dunărea, să înainteze pe Valea Oltului, îndreptându-se spre Sarmizegetusa, capitala Daciei; stratagema lui Decebal reuşeşte; «chiar din prima ciocnire înving pe Romani, îl omoară pe generalul lor Fuscus şi jefuiesc bogăţiile din tabăra soldaţilor» (Iordanes, op. cit.). ∗ 88 d. H. / 8263 E. V.: după mai bine de un an de la «uluitoarea dispariţie a armatei romane de sub comanda lui Fuscus», noul comandant al armatelor imperial-romane, Tetius Iulianus, încearcă să atace Dacia lui Decebal dinspre Pannonia; cum Decebal prevăzuse şi această acţiune războinică a Imperiului Roman, l-a lăsat pe Tettius Iulianus să înainteze prin Banat, până la Tapia / Tapae (la “Porţile de Fier” ale Ardealului / Transilvaniei), unde are loc marea bătălie; învins, Tettius Iulianus se retrage în Imperiu, la sud
73

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

de Dunărea de Mijloc; se încheie tratatul dintre Decebal şi Domiţian, prin care Roma se obligă să plătească tribut Sarmizegetusei “în bani şi în meşteri de tot felul”. Fig. 14. Dacia lui Decebal (87 – 106 / 8262 – 8281 E. V.) şi Imperiul Roman al lui Traian. ∗ 98 – 117 d. H. (8273 – 8292 E. V.): la Roma, împărăţeşte Traian. ∗ 98 – 100 d. H. (8273 – 8275 E. V.): Roma / împăratul Traian încă plăteşte “tribut” Sarmizegetusei lui Decebal. ∗ 101 – 102 (8276 – 8277 E. V.): primul război dintre Traian şi Decebal, “încheiat la egalitate”. ∗ 105 (8280 E. V.), martie – aprilie: ultimele finisări la Podul Decebalo-Tra-ianic, legând malurile Dunării, în dreptul oraşului Drobeta. Podul este con-struit în baza tratatului dintre Dacia şi Imperiul Roman din anul 102, potrivit căruia Roma a trimis proiectantul – Apolodor din Damasc – şi câţiva “ingi-neri-constructori”, Sarmizegetusa dând materialele şi “mâna de lucru”; lungi-mea podului: 1.135 m; lăţime: 18 m; lăţimea carosabilă: 14 m; liantul folosit în zidăria de piatră / cărămidă («20 pile şi două culee» – BMIst, 23) s-a făcut după o “reţetă dacică”, încă “secretă” (pare-se că în mortar era pusă şi cenuşa unui arbore autohton, rarisim; ar putea fi vorba de Sorbastru / Sorothamnus scoparius, din zona Herculane – cf. TZpl, II, 301 sq.). ∗ 105 – 106 (8280 – 8281 E. V.): al II-lea război dintre Traian şi Decebal; la 4 iunie 105 (8280 E. V.), Traian declară din nou război lui Decebal. ∗ 106 (8281 E. V.), iulie: după lunile de “inepuizabil” asediu imperial-ro-man al capitalei, văzând că “aliaţii” întârzie şi nu îi vin cu ajutoarele promise, constatând că trădarea îşi face loc printre nobilii săi, Decebal se hotărăşte
74

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

să dea unui general de încredere comanda armatelor de rezistenţă din Sarmize-getusa şi părăseşte capitala (printr-o o galerie subterană secretă, ieşind în afara zidurilor) spre a se duce în nord-estul liber al Daciei ca să recruteze noi războinici pentru o armată eliberatoare; în absenţa regeluicomandant, lucra-rea trădării îşi face iute loc printre generali, Sarmizegetusa se predă împăra-tului Traian ce, imediat, dă ordin trupelor speciale de sub comanda lui T. C. Maximus de a porni-o pe urmele lui Decebal şi de a-l captura; văzând că nu mai are vreo posibilitate de a scăpa de urmăritori, cu câteva clipe înainte de a fi prins de T. C. Maximus, Decebal, desigur, în spiritul doctrinei Zalmoxianis-mului (ce conferea raiul nemuririi, adică [araTinereţii-fără-Bătrâneţe-şi-Vie-ţii-fără-Moarte, doar eroilor, celor căzuţi în luptă până la ultima picătură de sânge împotriva duşmanilor Cogaionului / Patriei, nu şi sclavilor), îşi ia zilele – pare-se, în 30 iulie 106 – cu câteva clipe înainte de a deveni înlănţuitul Romei. ∗ 106 (8281 E. V.), august: căderea Sarmizegetusei, după cel mai cumplit, după cel mai sângeros asediu cunoscut de armatele imperial-romane, în ajutorul cărora a venit “trădarea generalilor lui Decebal”. Atât de mare a fost acumularea de furie, de ură a Romanilor împotriva Dacilor, eroi-ai-nemuririi, încât împăratul Traian supraveghează personal executarea ordinului de a rade de pe faţa pământului, Sarmizegetusa, capitala Daciei, mobilizând imense forţe distructiv-militare, căutătoare totodată şi de “fabuloase comori” ascunse de regele Decebal; după ce trece pe sub fierul târnăcoapelor construcţiile de pe cele zece terase ale muntelui sacru, Cogaion (dintre care unele sanctuare îşi aveau temeliile în orizontul anului 5900 î. H. / 2275 E. V.), cu ziduri – murus dacicus – groase de trei metri, cu fasonate blocuri de piatră, cu temple-calendar având coloane înalte de peste 5 m şi «grosimea de 1,80 m» (cf. MKP, 81), împăratul Traian hotărăşte (în septembrie
75

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

106) să se ridice «un castru situat într-un nod rutier strategic, la 8 km est de Porţile de Fier ale Transilvaniei», devenind noua capitală, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. ∗ 106 – 258 (8281 – 8433 E. V.): din august 106, imediat după moartea eroică a lui Decebal, sceptrul regalităţii sarmizegetusane este preluat de “re-gele de arme”, Pieporu, din provincia nord-estică a Daciei, Costobocia; Dacia liberă – dintre Dunărea Superioară (Gerulata) şi Clepidava (Chiev) / Nipru, dintre Porolissum şi Selidava –, prin regii daci-costoboceni din Dinastia Pie-poreană, organizează nenumărate campanii de eliberare a fraţilor aflaţi în lan-ţurile Imperiului Roman. Fig. 15. Dacia (Thraco-Dacia) între 106 şi 258 (8281 – 8433 E. V.), care nu a putut fi cucerită de Imperiul Roman. ∗ 107 (8282 E. V.): Traian divizează Pannonia dacică în provinciile imperi-al-romane, Pannonia Superior şi Pannonia Inferior. ∗ 108 – 110 (8283 – 8285 E. V.): la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, «pe vatra castrului, s-a dezvoltat o colonie de cetăţeni romani, mai ales veterani, căreia i s-a făcut onoarea de a fi înregistrată în “tribul” Papiria, districtul electoral al lui Traian; colonia, de formă dreptunghiulară, având colţurile rotunjite prevă-zute cu turnuri, era înconjurată, ca un castru, de ziduri care închideau o su-prafaţă de 81 de acri; era adică îndeajuns de mare pentru a cuprinde o popu-laţie de 15.000 – 20.000 de locuitori» (MKP, 81); de-acum, “noua capitală” a Sarmizegetusei se distinge printr-un adaos: Ulpia Traiana, pentru “amintirea generaţiilor”; dar... “la 70 de km” de la noua capitală, la Sarmizegetusa lui Decebal, au rămas în pământ zidurile, plintele coloanelor din templele / sanc76

H. altarul.83 m înălţime.» (MKP. statuia de bronz aurit a lui Traian. 17 tam-buri de marmură suprapuşi. ∗ 124 (8299 E.7 m. care conţine 155 de scene separate şi peste 2500 de figuri». V. V. urna de aur cu cenu-şa lui Traian este în încăperea din baza Columnei. du-pă cum certifică Herodot. 65). ∗ 117 – 138 (8292 – 8313 E. a fost înlocuită în 1588 cu statuia Sf. monu-mentul datează din 109 d. «după inscripţii. ∗ 109 (8284 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. profunzimea civiliza-ţiei dacice se relevă şi astăzi tocmai în ceea ce individualizează poporul Da-coromânilor / Valahilor între celelalte popoare ale lumii. urme ale unei civilizaţii superioare celei romane. este dedicat «eroilor care. anihilată “la supra-faţă” de vandalismul armatelor imperiale ale lui Traian. V. 76). monument prin care comemorează ostaşii romani că-zuţi în războaiele cu Dacii. au căzut în timpul războiului dacic» şi «consemnează 3800 de nume» (MKP. V. Petru. Adamclisi-România). 12 mai: «după mai bine de şapte ani de lucru».): Traian dă ordin de ridicare a Tropaeum-ului Traiani (azi. a înzestraţilor cu ştiinţa de a se face nemuritori. aflat la câteva sute de metri de trofeu. cu diametrul de 3.): cucerirea Armeniei de către Traian (Armenia a fost.). este inaugurată la Roma Columna DecebaloTraiană: 39. 1 tuarele-calendar. ∗ 113 (8288 E. V. «cu o aprobare specială poţi urca 185 de trepte ale scării în spirală ce duce în vârful monu-mentului» (MKP. “colonie” a Daciei Cogaionice / Zalmoxiene). civilizaţia dacică. jertfindu-se pentru Patrie. re77 . «pe fusul Columnei a fost sculptată o bandă spiralică de marmoră cu o lungime de 200 m.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea lui Hadrian. chiar dacă la Dunăre / Carpaţi sau îmbinat roţile dinţate ale imperiilor până în secolul al XXlea. 75). din vârf.): Ulpia Traiana Sarmizegetusa este «centrul financiar. ∗ 114 (8289 E.

V. poate că a fost Romula.): Dacii-costoboci invadează Imperiul Roman. ∗ 193 – 211 (8368 – 8386 E.): noi bătălii între Dacii liberi şi trupele lui Marcus Aurelius. ∗ 193 (8368 E. unde incendiază super-bele vile de lângă Amfiteatru (cf. Aedes Augustalium simbolizează importanţa oraşului ca sediu al cultului imperial. unde-şi avea reşedinţa guvernatorul militar al celor trei subdiviziuni. 84). 86). V. administrată de la Napoca. Dacia Traiana este împărţită în trei: «Dacia Po-rolissensis. V.): Dacia / Dacoromânia se află sub împărăţirea lui Perti-nax (ianuarie – martie) şi a lui Didius Iulianus (aprilie-iunie). până în Grecia. 1 ligios şi legislativ al Daciei». V. Dacia Superior – mai târziu Apulensis – administrată din Apulia / Apulum (Alba Iulia). înaintând şi în ţinuturile sud-dunărene. şi Dacia Inferior – mai târziu Mal-vensis – nu se ştie sigur unde era centrul ei administrativ.): Dacii liberi se războiesc cu Marcus Aure-lius. ∗ 170 (8345 E. o mărturisesc numeroasele temple şi inscripţiile» (MKP. ∗ 177 – 178 (8352 – 8353 E. ∗ 138 – 161 (8313 – 8336 E. V. Ulpia Traiana era o aşezare cosmopolită. V. MKP.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea lui Commodus. ∗ 161 – 169 / 180 (8336 – 8344 / 8355 E. Ulpia Traiana era reşedinţa procuratorului imperial (ofiţer de admi-nistraţie) pentru toate trei subdiviziunile. ajungând până în Ulpia Traiana Sarmizegetusa. V. 78 .Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ∗ 162 – 172 (8337 – 8347 E.): Dacia / Dacoromânia se află sub împărăţirea lui Lucius Verus şi a lui Marcus Aurelius. V.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea lui Antonius Pius.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea lui Septimiu Sever. ∗ 180 – 192 (8355 – 8367 E.

Consiliul celor trei Dacii. ∗ 235 (8410 E. se întrunea la Ulpia Traiana» (MKP. arată că sub domnia sa a fost reparată magistrala militară din Dobrogea centrală. dă ordinul de începere a reparaţiilor magistralei militare din Dynogaetia / Dobrogea centra-lă.): Dacia / Dacoromânia se află sub împărăţirea lui Alexander Severus. ∗ 222 – 235 (8397 – 8410 E..): împăratul dacoromân. 79 . care duce «lupte împotriva (. V.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea lui Elagabalus.): Dacia / Dacoromânia se află sub împărăţirea lui Gordian I. V. 238). 1 ∗ 211 – 212 / 217 (8386 – 8387 / 8392 E. V.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea de Roma a Dacoromânului Maximin Tracu («Maximinus Thrax»).. ∗ 238 (8413 E. el îşi colecta zilnic sudoarea. «din vremea acestui împărat. V..Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.) Sarmaţilor» (OTr. dacă nu şi mai înainte. «din ţinuturile Dunării de Jos». tot de la Ibida. care ajungea la 3. V. V.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea lui Macrinus. era un munte de om... dar dintr-o epocă anterioară. a lui Gordian al II-lea şi a lui Decimus Balbinus. «un miliar de la Ibida (.» (MKP. 125).).40 m. la jumătatea drumului dintre Histria şi Troes-mis. ∗ 235 – 238 (8410 – 8413 E. ∗ 238 (8413 E. provine piatra funerară cu un relief care reprezintă lupoaica alăptându-i pe Romulus şi Remus. Maximin Thracu. ∗ 217 – 218 (8392 – 8393 E. care consuma 18 kg de carne şi 27 l de vin pe zi.21 litri» (MKP.): invazie a Dacilor-carpi în Moesia Inferior. 86). «originar din Moesia.. V. V. 125). prezidat de preotul şef al Augustalilor. ∗ 218 – 222 (8393 – 8397 E.): Dacia / Dacoromânia se află sub împărăţirea lui Geta şi a lui Caracalla. cu o înălţime de aproape 2.

în bazilica zalmoxian-creştină («cu trei nave şi o absidă circulară» – PIB. ∗ 249 – 251 (8424 – 8426 E. V.): Dacii / Dacoromânii-carpi “controlează” Dacoromânia Nord-Dunăreană. Dacia Traiană. V. se află şi Emilianus.): în tronul Romei se află împăratul Gallie-nus . ∗ 251 – 253 (8426 – 8428 E. 20 sq.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V. ∗ UNIREA PELASGO-DACO-THRACILOR (VALAHILOR / DACOROMÂNILOR) SUB SCEPTRUL ÎMPĂRATULUI REGALIAN. Sigynia / Illy-ria. Gaetia 80 . V. ∗ 258 (8433 E. V. ∗ 245 (8420 E. Pannonia. 1 ∗ 238 – 244 (8143 – 8419 E.).): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea lui Filip Arabu.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea lui Trebonianus. V. 21 iunie: declararea independenţei Daciei / Dacoromâ-niei (prin Unirea povinciilor / ţărilor dacoromâneşti de râuri şi munţi din Im-periul Roman şi din Dacia Liberă: Thracia. ∗ 249 (8424 E. ∗ 244 – 249 (8419 – 8424 E. tot în scaunul imperial de Roma. moaştele i-au fost descoperite în 1971. Moldadava.): Statul Independent al Daciei / Dacoromâniei. sub nivelul criptei Celor patru martiri dacoromâni: Zotică. V.) de la Niculiţel-Tulcea. 25 mai: la Noviodunum (IsacceaRomânia). Cămaşă şi Filip.) ∗ 258 – 270 (8433 – 8445 E. Macedonia. Maramarisia. V. LA ANUL 258 (8433 E. Aţală. V.). Moesia. 88 / cf. din iulie până în septembrie 253. a fost mar-tirizat creştinul dacoromân Flavian. V. ∗ 253 – 268 (8428 – 8443 E.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea lui Gordian al III-lea.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea de Roma a Dacoromânului Deciu. DDist.

regalianul de argint – prima monedă naţională a Dacoromânilor / Vlahilor.): ultimele monede romane găsite la Ulpia Traiana Sarmi-zegetusa «poartă efigia lui Gallienus» (MKP. în Pelasgo-Dacia / Dacoromânia (cf. V. 5 sqq.. I. 87). o limbă bine cristalizată.. – şi spiritul “mai realist” de nou monote-ism. de după cuce-ririle Romei. toate încercările militare / diplomatice ale împăratului Gallienus de a readuce sub sceptrul Romei Dacia / Dacoromânia dau greş. Selidava etc. Regalian dovedindu-se un mare strateg şi un neasemuit diplomat. după propovăduirea sfinţilor apostoli Andrei şi Pavel. V.. în “omul Soarelui-Moş / Tatălui-Cer”. stră-nepotul regelui-erou de la Sarmizegetusa. şi o religie monoteistă. Creştinismul (deoarece tot mai mulţi Valahi / Dacoromâni nu mai cre-deau în “re-venirea Solului din cer”. a războinicilor zal-moxieni) – încă din secolul I d.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Regalian bate monedă proprie. V. RE-GALIANU. cu chipu-i. 119). Salmoş-Zalmas-Zalmoxis).» (cf.. sub Regalian (258 – 268 / 270). Tiras-geţia. are. 9 / RDGIR. 81 . Decebal (Deceballa / Deceballus). alături de care înflorea (fără a atinge sfera armatei. H. P.). îndeosebi. 1 / Geţia. TDR. Costobocia. Fontes. C. ∗ 258 (8433 E.» / «REGALIAN. aproape bimilenară. Dacia / Dacoromânia «amissa est». Regalian îşi eliberează pă-mânturile strămoşeşti.). C. îşi dezrobeşte poporul Valah / Dacoromân. CDH. cu capitala la Sarmizegetusa Traiană / Ulpia Traiana Sar-mizegetusa. sub conducerea împăratului Regalian. uniţi şi liberi. “regalianul de argint”. În anul 258 (8433 E. sau valaha / dacoromâna-arhaică. / ITNM. pelasodaco-thraca. 713 / 717). din jugul Imperiului Roman. aşadar. 57) –. Zalmoxianismul (cf. Statul Independent al Daciei / Dacoromâniei. monedă proprie. monedă cu numele conducătorului lor prim: «IMP.

TDR.): Dacoromânia / Dacia «. 40) – respectat în mai mică ori în mai mare măsură chiar şi după “ultimul” împărat dacoromân de Constantinopol. Aurelian a devenit împăratul Daciei / Dacoro-mâniei. în 258 (8433 E. Focea (602 – 610). V. în anul 270. Regalianul de argint – prima monedă a Vlahilor / Dacoromânilor.. Sulpicia Dryantilla / Druănţilă (268 – 270). La doi ani după moar-tea lui Regalian. împărăteasa Dacoromâniei – monedă 82 . dând morţii pe împăratul Romei. se declanşează “războaiele pentru tronul Romei”. răzbună Sarmizegetusa. ucid pe Regalian. ∗ 268 (8443 E. în baza Legământului de la Aurelian (legă-mânt făcut lângă Aquileia – cf. 18..». V.): conducerea statului Daciei / Dacoromâniei este preluată de soţia lui Regalian.). de împăratul Gallienus. În acelaşi an – pe fondul războaielor civile din Imperiul Roman – ajunge şi în multvisatu-i tron împărătesc de la Roma..Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 17. 16.restituta. Fig. cavalerii (generalii) zalmoxieni fideli lui Re-galian.”).): asasini plătiţi de la Roma. Dacia / Dacoromânia în vremea împăratului dacoromân (pelasgo-daco-thrac / valah). strănepotul lui Decebal. Dacia / Dacoromânia se re-integrează Imperiului Roman. Sulpicia Dryantilla / Druanţilă.. 1 Fig. la câteva săptămâni. Gallienus.. bate – la Carnuntum – nouă monedă de argint. Regalian (< “răgălie” / “rădăcină descoperită de ape. V. Fig.. ∗ 268 – 270 (8443 – 8445 E. V. bătută în statul independent al Daciei / Dacoromâniei. care ştie să păstreze independenţa faţă de Roma. ∗ 270 (8445 E.

la Carnuntum. V. V. Moldadava / Moldova. sub numele de Macedonia (nume împotriva căruia a vociferat Grecia. Moesia.175 E. F.): Macedonia – provincie a Imperiului Roman / Bizantin. S. Iugoslavia devine stat independent. din 1371. Mace-donia. ∗ 271 – 2000 (8446 – 10. exceptând perioada re-Unirii 83 . Pannonia.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. apoi. redevine provincie imperialbizantină. Sigynia / Illyria.): în tronul imperial de Roma se află Pelas-go-Daco-Thracul / Valahul (Dacoromânul / Românul) Aurelian. în anul 268. din 1371. ∗ 270 – 275 (8445 – 8450 E. 1 de argint bătută în Dacia / Dacoromânia.): Moesia – provincie a Imperiului Ro-man / Bizantin. trec în alcătuirea “scutului Impe-riului Roman la Dunăre”. ∗ 271 – 2000 (8446 – 10. în sudul fluviului (cf. Costobocia. Grecia şi Turcia. în baza «legământului aurelianic»: Dacia Traiană. Albania şi Serbia / Iugoslavia.) – să retragă împovărătoarea administraţie imperial-romană de la nordul Dunării. re-devine provincie imperialbizantină. la gândul că îşi va revendica teritoriile pe care i le-a acaparat). Maramarisia. provincie a Imperiului Otoman. provincie a Imperiului Otoman. Selidava etc. îşi re-capătă statutul de “provincii imperial-romane” (“reintegrate”): Thracia. ∗ 271 – 2000 (8446 – 10.): conducătorii provinciilor / “ţărilor de râuri / munţi” din Dacoromania Nord-Dunăreană “conving” pe Aurelian – în baza Legământului de la Aquileea (270 / 8445 E. V. Tirasgeţia.175 E. V. V.175 E. ∗ 271 (8446 E. TDR. Grecia. după destrămarea Imperiului Otoman este împărţită între Bulgaria.): Thracia – provincie a Imperiului Ro-man / Bizantin. exceptând perioada re-Unirii între hotarele Valahiei Mari. V. 40). exceptând perioada re-Unirii între hotarele Valahiei Mari. partea Macedoniei încorporată R. Gaetia / Geţia. în 1991. după destrămarea Imperiului Otoman este împărţită între Bulgaria. apoi.

ia fiinţă – din unirea Serbiei..): Sighinia (Dacoromânia de Sud-Vest). transformată în provinciile imperial-romane Dalmatia. iar din 1797. de Imperiul Romano-German. 1 între hotarele Valahiei Mari. la 1 decembrie 1918. Bosnia-Herţegovina. apoi. Iu-goslavia. Croaţia. F. Croaţia formează în anul 1102 o “dinastică uniune” cu Ungaria. Herţegovinei. Muntenegru. este stăpânită / re-stăpânită o vreme de Imperiul Bizantin. Imperiului Austriac / Habsburgic. es-te disputată între Imperiul Roman de Apus şi de Răsărit. în vremea dualismului austro-unguresc). după războiul civil din 1991. Austro-Ungar (Cro-aţia şi Ungaria “se unesc”. apoi. se declară republici independente. când se divide în Slovenia. Iugoslavia. Sloveniei şi partea nord-vestică a Macedoniei – Regatul Sârbilor. Croaţia etc. este vasală Veneţiei. sunt apoi supu-se Imperiului Otoman. slave. şi după al II-lea război mondial: Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Bosniei. provincie a Imperiului Otoman (infra). sub patronajul Bisericii Romei. cea mai mare parte se constituie – sub presiunea / “ocrotirea” armatelor imperial-ruseşti – în statul Bulgariei. din 1393. după destrămarea Imperiului Otoman. Illyricum / Illyria etc. Dalma-ţia. aruncate şi fixate peste Sava şi Drava). denumit din 1929. Slovenia. redevine provincie imperialbizantină. Muntenegrului.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. parţial. Croaţiei. Moesia Superioară (Valea Timocului) este împărţită între Serbia / Iugoslavia şi Bulgaria. V. 84 . –. este anexată Austri-ei. (în funcţie de “culorile demografice” pe care i le-au dat triburile din creuzetul pannonic – avare. Serbia etc.175 E. Voievodina. croate etc. între 1420 şi 1796. după primul război mondial. S. ∗ 271 – 2000 (8446 – 10. statele componente ale R. Croaţilor şi Slovenilor (milioa-nele de Vlahi / Dacoromâni nu figurează în titulatură). exceptând Serbia şi Muntenegru (ce formează şi în prezent Iugo-slavia).

jefuiesc Bremen-ul. ultimele. în 937. aşa-zisele “cuceriri ungureşti / ma-ghiarearmate” în ţările de râuri / munţi ale Daciei / Dacoromâniei Nord-Du-nărene sub Arpad sunt numai plăsmuiri / “falsuri” tardive ale “regilor aposto-lici” şi ale scribilor din cancelaria Ungariei de dincoace de secolul al XII-lea: 1) pentru că Ungurii / Maghiarii (în afara “cetelor de războinici de pradă”) nu aveau potenţial militar superior potenţialului militar al Dacoromânilor – cum nici în anul “de apogeu”. 1 ∗ 271 – 2000 (8446 – 10. 2) nu există vreun document. în anul 896 (infra). vreo cronică “din epocă”. V. Roma / Constantinopolul admite. 3) infiltrarea Ungu-rilor / Maghiarilor în Transilvania se face pe bază de încuscriri cu împăraţii / regii ce decid soarta Dacoromâniei NordDunărene de la Constantinopol. prădează Mende. sunt admise în Pannonia. se năpustesc asupra Orleans-ului. în aceste provincii. în 924. Pathissia / Pathissus (ţinutul dintre Dunărea de Mijloc şi Tisa / “Partia”. dar sunt zdrobiţi în apropiere. este zdrobită la Posada de armata domnului / “regelui” Dacoromânilor. ori de la Turrinova / 85 . îşi îndreaptă obiectivul prădăciunii spre Augsburg. jefuiesc Otranto.. De regulă. condusă de Carol Ro-bert.175 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în 955. ca “foederati” ai Im-periului Bizantin. pe râul Lech. Basarab I.): Pannonia (Superioară / Inferioară). în vremea invaziilor hunice. ori mai tardivă. din afara cancelariei Ungariei. ţări de râuri / munţi ale Daciei / Dacoromâniei de Vest – redevin provincii ale Imperiului Roman / Bizantin. noile triburi migratoare. când armata Unagriei. devenit împărat al Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană). “Partium”). cu statut de “foede-rati”. cele şapte triburi al Ungurilor / Ma-ghiarilor conduse de Arpad. se adaugă şi “zona-tampon” / “creuzet”. în 947. 1330. “dirijează”. de regele Otto cel Mare. având misiunea de a ataca spre vest şi nord-vest (ceea ce au şi făcut: în 915. Nori-cum. la care. care să certifice vreo biruinţă armată a Ungurilor în faţa Valahilor / Dacoromânilor (Românilor). avaro-slave etc.

c) Tirasgeţia. Pannonia se constituie într-un nucleu statal al Ungurilor. poate fi vorba de “cuceriri-prin-încuscriri”. Bucovina şi Maramarisia / Maramureşul de Nord-Est sunt 86 . la “pericolul rus” din est. anexată Ucrainei). Ştefan I este încoronat ca rege de către Papa de la Roma. când ţările de râuri / munţi ale Dacoromâniei Nord-Dunărene. Alutuaniei / Olteniei şi Du-nogaetiei / Dobrogei (mai puţin judeţele Durostor şi Caliacra. b) în Republica Moldova (fosta Republică Socialistă Sovietică Moldove-nească). din Noricum. Ieşirea ţărilor de râuri / munţi ale Da-ciei / Dacoromâniei Nord-Dunărene dintre roţile dinţate ale imperiilor evme-zice şi din secolele al XIX-lea şi al XX-lea se relevă: a) în statul României. dintre Dunărea de Mijloc. în anul 1001. sub conducerea lui Vaik / Ştefan I (997 – 1038). sudul Moldovei / Basarabiei. celelalte ţări de râuri / munţi ale Daciei / Da-coromâniei Nord-Dunărene se reunesc şi formează statele medievale dacoro-mâneşti. din Pathissia. Moravia etc. se relevă dincoace de orizontul anului 1002. până în orizontul anului 1103. şi la “pericolul otoman”. al-cătuit din reUnirea Daciei Traiane. din sud. (astfel. când încă nu se pune problema unui real “pericol unguresc / maghiar” la Tisa.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. din Transnistria (parte infimă din Tirasgae-tia. Puţin mai târziu. anexate Ucrainei). a Moldadavei / Moldovei dintre Carpaţii Răsăriteni şi Prut. a Gaetiei / Geţiei (Munteniei). se reunesc în statul medieval dacoromâ-nesc al Transilvaniei. din nord. după ce adoptă Creştinism-catolicismul. sub conducerea “principelului” Mercuriu. ceea ce este cu totul altceva decât cuceririle. alcătuită din Moldadava / Moldova dintre Prut şi Nistru (mai puţin judeţele sudice. Moldova şi [ara Românească. Tisa şi arcul Carpaţilor. mi-siunile creştin-catolice pe care i le dă Biserica de Roma împotriva Dacoromâ-nităţii creştin-ortdoxe din Pannonia.armate). anexate Bulga-riei). Sub “oblăduirea” Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană şi cu aprobarea Papei de la Roma. 1 Tânovo etc. ca reacţie la “pericolul polon”.

V. din Bielorusia / Belarus..): împăratul dacoromân Probu zdrobeşte Goţii ce pătrun-seseră la Dunăre. căreia i-au fost anexate şi părţi din Maramureşul sud-vestic.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea de Roma a Dacoromânului Caru. V. V.. este primul împărat dacoromân. la Naissus (Niş). f) Pannonia şi Pathissia sunt azi regiuni ale Ungariei. h) Banatul de Vest este anexat Iugoslaviei. sunt azi regiuni din Polonia. în Dacoromânia Sud-Dunăreană. ca Dacoromân / Valah zalmoxian. Lituania etc. V. g) Noricum şi alte regiuni din Dacia lui Burebista sunt azi regiuni ale Austriei. e) Susudava. din Crişana de Vest etc. şi ca orator. Constanţiu Auriul (împărat: 305 – 306) şi al «frumoasei Dacoromânce-creştine Elena».): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea de Roma a Dacoromânului Numerian. conduce la victorie două campanii împotriva neamurilor germanice. ∗ 283 – 284 (8458 – 8459 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ceea ce îi atrage titlul de «Goticus». 87 . ∗ 277 (8452 E. d) Marama-risia / Maramureşul de Vest este anexat Cehiei şi Slovaciei. 1 anexate Ucrainei. V. ∗ 274 (8449 E. Elveţiei şi Germaniei. Se-lidava. ∗ 283 – 285 (8458 – 8460 E.). V. în anul ultim al împărăţirii sale respin-ge năvălirea Sarmaţilor şi a Quazilor în Dacia / Dacoromânia. Costobocia etc. fiul comandantului legiunilor imperial-romane de la Rin şi Dunăre. ∗ 276 – 282 (8451 – 8457 E. Constantin (cunoscut în istorii cu atributul «cel Mare»). 27 februarie: se naşte.): Dacia / Dacoromânia se află sub împără-ţirea de Roma a Dacoromânului Carinu / Crinu.): Dacia / Dacoromânia se află sub împărăţirea de Roma a Dacoromânului Probu. Probu bate pe monedele sale Soarele într-o cvadrigă trasă de pa-tru cai. vestit şi ca poet. ∗ 282 – 283 (8457 – 8458 E.

la Ancona. V.). V.). V.). ∗ 304 (8479 E. V. 7 martie: Efrim este episcop de Tomis.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 9).). desfăşurată la templul lui 88 .). din anul 325 (8500 E. 246). po-trivit căruia erau ucişi toţi Creştinii – preoţi şi laici – care nu sacrificau zeilor romani. după cum consemnează mai toţi istoricii. ∗ 304 (8479 E. 9 / AMar. mai 1: împăratul dacoromân Diocleţian s-a retras din tronul imperial. unde au stat 275 de ani. ∗ 305 (8480 E.: trăieşte episcopul Teofil al Da-coromâniei Nord-Dunărene.): împărăţeşte Maximian Herculu (Valerius Maximianus Herculis). în oraşul natal.) aprox. în cate-drala din Ancona. V. întro impresionantă solemnitate. Durostor (cf. adică din mamă valahă / dacoromâncă nord-dunăreană.). martie: Diocleţian şi Galeriu emit Edictul anticreştin.): Dacia / Dacoromânia se află sub împărăţirea de Roma a Dacoromânului Diocleţian. este “coleg de domnie cu Diocleţian.). V. – 300 (8475 E. ∗ 285 – 360 (8460 – 8535 E. a reprezentat Dacoromania Nord-Dunăreană la Sinodul I Ecumenic de la Niceea. aprox. 1 ∗ 284 – 305 (8459 – 8480 E. ∗ 286 – 305 (8461 – 8480 E. ∗ 295 (8470 E. se află inscripţia: «Aici odihneşte sfântul martir Dassius. la 1 mai 305 (8480 E. în spiritul Zalmoxianismului. V. 20 noiembrie: este martirizat – la Axiopa (Cernavodă-Hinogu. V. an-trenează în fruntea imperiului monarhia de drept divin. SSR. ale cărui moaşte au fost duse mai întâi. România) – sfântul dacoromân Dassiu / Dacian. pe sarcofagul de marmură al sfântului dacoromân. V. V. V. primul mare episcop al Dacoromânilor / Vala-hilor nord-dunăreni – potrivit documentelor transmise până azi. născut din ma-mă dacă”.). în anul 579 (8754 E. sarcofagul cu moaştele sfântului dacoromân Dassiu / Dacian au fost transportate în Italia. adus de la Durostorum» (SSR.

Galeriu conduce triumfător războiul din anul 305. pe când «se lupta călare împotriva Sarmaţilor. Scy-thia (Minor / Major) şi Illyria. 7). a intrat cu calul său în mlaştină (probabil. Thracia. Constantin. l-a târât după sine şi l-a depus la picioarele împăratului (Galeriu). petrecându-şi apoi bătrâne-ţea cu înţelepciune valahică / dacoromânească. În acest război. V. Pentru eroismul dovedit şi în acest război. din anul 270. Galeriu a încredinţat lui Constantin paza provinciilor Dacoromâniei Răsăritene: Bitinia. la preluarea cârmuirii părţii orientale a Imperiului Roman. şi până în anul 305. la Nistru) şi drum a des-chis celorlalţi oşteni care se îndreptau împotriva Sarmaţilor. 89 . bazându-se pe faptul că Dacoromânia / Dacoromânitatea era “placa turnantă” a întregului imperiu. ∗ 305 (8480 E. Fontes II. capodoperă arhitecturală a secolului al IV-lea. a declarat că este mai potrivit ca numele de Imperiu Roman să fie schimbat în cel de Imperiu Dacic (cf. că de la Aurelian. el s-a întors. II. Împăratul dacoromân. V. 47). adică împăraţi daci / dacoromâni.) – 311 (8486 E. în tronul de Roma s-au perindat numai conaţionali. ∗ 305 (8480 E. azi. la obâr-şii”. Salona (Spalato > Split. împotriva Sarmaţilor. aducând lui Galeriu izbânda» (Fon-tes. în Croaţia). din ordinul lui Galeriu. căruia i se datorează o serie de fapte pline de eroism. a apucat de păr pe un barbar fioros. în Dacoromânia de Vest. După Anonymus Valesii. pe coasta Dalmaţiei. în opulentul său palat din oraşul antic. “pe pământul naşterii. Constantin (viitorul împărat. Con-stantin cel Mare) dirijează un corp de cavalerie.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. invadatori ai teritoriilor Dacoromâniei Răsăritene. V. după ce mulţi dintre aceştia au fost ucişi.): împărăţirea Dacoromânului Constan-ţiu Auriul («Constantius Chlorus»).) – 306 (8481 E. 1 Jupiter din Nicomedia. Apoi. V. Galeriu.): împărăţirea Dacoromânului Galeriu.

Liciniu (“cumnatul lui Constantin”) şi Maximin. V. deci şi dreptul Creştinilor. ∗ 308 (8483 E.): după moartea împăratului Galeriu. promulgat de împăratul dacoromân Constantin cel Mare şi de coîmpăratul Liciniu. V.) – 337 (8512 E. V. să creştineze pe Goţii aflaţi printre Dacoromânii-moldoveni. proclamă dreptul tuturor cetăţenilor Imperiului Roman la libertatea credinţei / cultului. ∗ 306 (8481 E. Edictul de la Mediolanum / Milano este considerat rodul politicii lui Constantin cel Mare ce vedea în Creştinism. aprox.: trăieşte Lupilă – episcopul ce încearcă fără succes.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.): împărăţeşte Dacoromânul Domiţiu Alexandru. tradu-cându-le Biblia în gotică.) – 324 (8499 E.)– 307 (8482 E. ianuarie: Edictul de la Mediolanum (Milano). V.). V. survenită în anul 311 (la 5 mai). V. ∗ 305 (8480 E.) – 383 (8558 E. unde-şi avea tabăra. din dispoziţia Constantinopolului. ∗ 311 (8486 E.): împărăţirea Dacoromânului Maxen-ţiu.) – 312 (8487 E.): împărăţirea dacoromânului Maximin Daia.) – 328 (8503 E. ∗ 311 (8486 E. Imperiul Roman se împarte între Constantin.): împărăţeşte Dacoromânul Liciniu (Valerius Licinianus Licinius).): împărăţirea Dacoromânului Constan-tin cel Mare. în Biserică 90 .). ∗ 306 (8481 E. V.): împărăţirea Dacoromânului Sever. Maxenţiu. V. la Sirmium (astăzi.)– 313 (8488 E. ∗ 308 (8483 E. V. ∗ 313 (8488 E. V. traducerea şi-o semnează şi cu numele-i tălmăcit “pe înţelesul” Goţilor: «Ulfila». Sremska Mitrovica). V. V. V. V. V. au fost oprite persecuţiile anticreştineşti şi s-a acordat Bisericii Creştinismului «libertatea de închinăciune». când centrul puterii se afla în Dacoromânia. V. în zona nipro-crimeică. 1 ∗ 305 (8480 E.

până în 337. Zalmoxianismul). de la Aurelian încoace –. ∗ 316 (8491 E. unificator-salvatoare a întregu-lui Imperiu Roman. 1 (desigur. când a primit botezul Creştinismului). În următorii ani. a declarat Ziua Soarelui / So-Ares. ori prin care. V. ale Cavalerilor Soarelui. a rămas fidel Zalmoxianismului. V.. în spirit zalmoxian (Constantin cel Mare. prin care clerul era scutit de serviciul public. dinspre monoteismul religiei sa-le strămoşeşti. membru al elitei confreri-ilor războinic-religioase ale Cavalerilor lui So-Ares. ori Danubieni / Dunăreni. a şaptea. şi Creştinism – având în frunte pe împăratul dacoromân Constantin. Constantin cel Mare a dat edicte de restituire a proprietăţilor confiscate Bisericii Creştinismului. adică duminica – “a Domnului-Soare” –. adică Tatăl-Cer / Soarele-Moş. V.. dintre Dacoromânia Creştinismului şi 91 .): se declanşează – în 319 – ultimul mare “război împărătesc” dintre Zalmoxianism. ∗ 317 – 328 (8492 – 8503 E. prin care se interzicea “ghicirea” / “ghicitul”. aşa cum făcuse şi cu ceilalţi împăraţi dacoro-mâni. Dumnezeul Cogaionului) şi Fiului.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. cu trei zile înainte de moarte. ca în sanctuarul / templul lui So-Ares de la Sarmizegetusa). având în frunte pe împăratul dacoromân Licinius.): împărăţeşte Dacoromânul Crispu (Flavius Iulius Crispus). aflată sub pecetea semantic-sincretică a jurământului grupei de epopţi ai Zalmoxianismului (6 + 1. – ce-l pro-jetaseră în vârful pirami-dei sociale a Imperiului Roman. drept zi de odihnă şi închinare divinităţii supreme / unice. religia-liant.): Constantin cel Mare dă ordin pentru reconstrucţia ora-şului Tropaeum Traiani din Dacoromânia Ponto-Dunăreană. lui Dum-nezeu (Samasua. ∗ 319 – 324 (8494 – 8499 E. ∗ 317 (8492 E. Cogaionici etc. ori edicte prin care se prevedea subvenţionarea Bisericii de către stat. V.): împăratul dacoromân Constantin cel Mare bate monedă cu monograma Creştinismului.

V. ∗ 320 (8495 E. atunci al Daciei / Dacoromâniei. ∗ 328 (8503 E. găsită în 1775 şi aflătoare azi în Muzeul Bruckentahal din Sibiu.). AMar. V. Zenovie. În centrul provin-ciei Ardeal / Transilvania a Dacoromâniei anului 330. a învăţat şi latina. C.) – 381 (8556 E. noua capitală a Imperiului Roman. după victoria-i din 324. 11 mai: Constantin cel Mare inaugurează reşedinţa sa imperial-dacoromânească / valahică. V. istoricul Const. ∗ 330 (8505 E. V. se compune din trei rânduri de litere săpate într-un dreptunghi de bronz şi are următorul cuprins: “Ego Zenovius votum posui” / “Eu. 1 Dacoromânia Zalmoxianis-mului. existau o biserică dacoromânească ortodox-creştină şi. Constantinusa / Constantinopol. 92 .: Inscripţia de la Biertan-Sibiu. aprox. ea însoţeşte un monogram creştin de bronz şi indică numele locuitorului care a făcut ofranda – un candelabru – bisericii locale» (IIR.). “protagonistul” inscripţiei. sau capitala Creştinismului – numită mai târziu de cronicarii greci “Creştinopol”. V. episcop de Tomis / Constanţa (cf. ∗ 324 – 332 (8499 – 8507 E. oraşul ce-i va purta numele. dintre Oescus şi Sucidava (Celei-România). împăratul glorios intră în istorii cu numele de Constantin cel Mare. 22).). V. 25 ianuarie. desigur.): împăratul Constantin cel Mare întemeiază “noua Romă” pe Cornul de Aur.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Giurescu certifică: «Inscripţia de la Biertan. o şcoa-lă dacoromânească elementară / de ucenici orfevrieri.: a trăit sfântul dacoromân Betranion. aprox. la Biertan (judeţul Si-biu). ∗ 330 (8505 E.): împăratul dacoromân Constantin cel Mare inaugurează podul de peste Dunăre. Zenovie. cu privire la acestă inscripţie creştin-dacoromânească descoperită în inima Dacoromâniei. 329). am pus ofranda”.

Constantia / Constanţa (cf. ∗ 337– 350 (8512 – 8525 E. care a devenit cel mai important port maritim al Dacoromâniei. V. Numele împăratului dacoromân. 1 ∗ 333 – 350 (8508 – 8525 E. Dacoromânia – ca parte integrantă a Imperiului Roman (Dacoromânia SudDunăreană). 144). Africa. oraşul numindu-se din această perioadă ca şi astăzi. ori ca parte “aliată” a Imperiului Roman (Dacoromânia Nord-Dunăreană) – “a contribuit” la refacerea “unităţii” Imperiului Roman. Potrivit unei Notitia Dignitatum (redactată la sfârşitul seco-lului al IV-lea şi “completată” / “îndreptată” în primul sfert al secolului urmă-tor).): împărăţeşte Dacoromânul Constans. V.): împărăţirea Dacoromânului Constantin al II-lea. Rămâne. Împăratul a continuat. Constanţiu al II-lea.): împărăţeşte Dacoromânul Constantin al II-lea (Constantinus II).). V. Pannonia.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ∗ 337– 361 (8512 – 8536 E. ∗ 337 – 340 (8512 – 8515 E. MKP. la Tomis. iunie: Imperiul Roman este împărţit între cei trei fii ai lui Constantin cel Mare: Constantin II. peste provinciile Egipt. V. Constanţiu şi Constans. V. seismat şi de războaiele fratricide. se leagă în primul rând de vestitul oraş-cetate. V. şi de tulbură-rile religioase etc. Tomis. Orient. “singurul august” din-tre cei desemnaţi de împăratul dacoromân Constantin cel Mare. ∗ 337 (8512 E. V. avându-şi reşedinţa la Constantinusa / Constantinopol. a desăvârşit opera de reconstrucţie începută de tatăl său. Nepotian şi Vetranio. Dacoromânia s-a bucurat 93 . 22 mai: moare împăratul dacoromân.): împărăţirea Dacoromânului Constans peste provinciile Italia. ∗ 337 – 340 (8512 – 8515 E. Constantin cel Mare. şi de “uzurpatorii” Magnenţiu. ∗ 337 (8512 E. Illyricum şi Thracia. Asia şi Pont. în anul 350.).): împărăţirea Dacoromânului Constanţiu al II-lea. Constantin cel Mare.

împărat. vita et obitu Ulfilae (cf. aprox. la Remesia-na / Romoesiana. lângă Grahovo – Bosnia). Con-stanţiu al II-lea îl acceptă în calitatea de co-împărat. ∗ 348 (8523 E.). 1 de o deosebită atenţie acordată de împăratul Constanţiu al II-lea. ADEp. în locali-tatea Stridonia-Dacoromânia de Vest. V. octombrie: Întâiul Sinod Ecumenic de la Sardica-Da-coromânia. viaţa şi moartea lui Ulfila / Epistula de fide. într-o limpidă la-tină dunăreană. V. când a fost desemnat episcop pe pământul naşterii.). Drobeta etc. ∗ 345 (8520 E. V.): între “uzurpatori” se află şi Dacoromânul moesian Ve-traniu. V. Calatiani / Callatis (Mangalia). traducătorul Bibliei în limba latină (Vulgata). Scrisoare despre credinţa. autorul "micro-monografiei". 25 ianuarie.: trăieşte primul mare poet imnic dacoromân.). 144). autorul imnului întregii Creştinătăţi.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.): se naşte Dacoromânul Ieronim (Hieronymus).: trăieşte episcopul dacoromân La-urenţiu de Novae. V. aprox. AMar. la graniţa dintre Dalmaţia şi Pannonia (azi.). V. ∗ 339 – 418 (8514 – 8593 E. unul dintre erudiţii şi cei mai activi părinţi ai Bisericii Creştine. Tropaeum Traiani. având un impresionant număr de comandanţi ai Dunării. Dumnezeule. ridicaţi din importantele şcoli militare dacoromâneşti-zalmoxiene de la Tomis / Constanţa. scris pe la anul 370 (8545 E. proclamat de armată. ∗ 350 (8525 E. ∗ 346 – 381 (8521 – 8556 E. la 1 martie. Te lăudăm….V. 94 .). 75). Te Deum laudamus… / Pe Tine.: Betranion este episcop de Tomis / Constantia (Dacoromânia – cf. Niceta Remesianu. ∗ 348 – 420 (8523 – 8595 E.: trăieşte Auxenţiu Durostoreanu.): Întâiul Sinod de la Sirmia-Dacoromânia. aprox. ∗ 340 – 416 (8515 – 8591 E. ∗ 343 (8518 E. în Mursa-Pannonia.). 329 / PIB. V. aprox. V.

1 ∗ 350 (8525 E.): împărăţirea Dacoromânului Iulian. centrul bisericesc al lumii creştine.): împărăţirea Dacoromânului Constanţiu Gallu. din 381. împăratul a fost urmat de o seamă de episcopi arieni şi semiarieni. adept al arianismului. s-a născut în Dacoromânia.): împărăţirea dacoromânului Valentinian I. V. V. aprox.): Constanţiu dă Legea pentru închiderea templelor pă-gâne.: Sfântul Dacoromân Ioan Cassian. V. aceştia au devenit iniţiatorii şi conducătorii unor sinoade care căutau să dea o formulă de credinţă pentru întreaga Biserică şi să resta-bilească pacea.). totodată. V. V.): împărăţirea Dacoromânului Iovian. V. 122).: este perioada în care şi-a derulat firul existenţial episcopul Maximin de Dacoromânia. V. 3 – 30 iunie: împărăţeşte şi Dacoromânul Nepotian. Opera sa cuprinde: Dizertaţia lui Maximin împotriva lui Ambrozie / Disertatio Maximini contra Ambrosium – lucrare abordând în prima parte actele sino-dului de la Aquileea.). ∗ 351 (8526 E.).): Al II-lea Sinod de la SirmiaDacoromânia. ∗ 360 . mutându-şi reşedinţa aici. care a devenit pentru mai mulţi ani centrul politic al Imperiului Roman şi. ∗ 350 – 351 (8525 – 8526 E. autorul celebrei lucrări «Contra Creştinilor». V. iarna: împăratul Constanţiu al II-lea îşi stabileşte reşedinţa în Dacoromânia de Vest.). Vinkovci-Croaţia). în localitatea Cibalae (Pannonia Inferior – azi. V. “Locuit” de geniul nemuritorilor-războinici 95 . aprox.435 (8535 – 8610 E. ∗ 350 – 430 (8525 – 8605 E. «metropo-la Illyricului. pe la anul 321. ∗ 364 – 375 (8539 – 8550 E. V.» (PIB. ∗ 361 – 363 (8536 – 8538 E. sprijiniţi de împărat.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ∗ 363 – 364 (8538 – 8539 E. ∗ 353 (8528 E. ∗ 351 – 354 (8526 – 8529 E. la Sirmia / Sirmium.

Hunii au migrat – din secolul I î. şi-a asociat la împărăţire pe fratele său. 1 aidoma strămoşilor săi direcţi. Către sfârşitul domniei împăratului dacoromân Valenţiu (Va-lens). reţinută de istoriile lumii europene. în Brigetia (azi. Fig. având încă preponderenţă demografică de “Dacoromânosciţi / moldoveni”. aflate în stăpânirea Goţilor (aria Masagaetiei / Masageţiei.. Valensiu / Valenţiu (Valens). Dacia / Dacoromânia Creştinismului şi Dacia / Dacoromânia Zalmoxianismului în anul 355 (8530 E. este cea despre Huni. În fruntea Imperiului Roman. Alani ş. 96 . ∗ 364 – 378 (8539 – 8553 E. La începutul secolului al IV-lea d. O-Szöny-Ungaria). încă din primul an. V. 364. într-o campanie împotri-va Sarmaţilor. 19. încredinţându-i partea răsăriteană. Vizigoţi / Huni. dintre Nipru şi Marea Masageţilor / Azov.): împărăţirea Dacoromânului Valensiu / Valenţiu (Valens). dar şi Ostrogoţi. numiţi în Crimeea şi “Goţi-mici” – “creştinaţi de Lupilă / Ulfila” –. Acest împărat dacoromân a obţinut câteva victorii însem-nate asupra năvălitorilor. V. H. a îmbrăţişat cariera armelor cu mare strălucire. H. – în două direcţii: în nordul Chinei. şi în Europa – Hunii din “ramura de nord” – după ce au trecut prin Asia Centrală şi de Nord-Vest.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. a.). Hunii ajunseseră în Europa Răsăriteană până la Don. Tervingi. a murit apărându-şi Patria.). Greutungi. Vizigoţi.). prin anul 375. la 7 noiembrie 375 (8550 E. îndeosebi. ajungând la 43 de ani împărat. Desigur. Hunii au năvălit în stepele nord-pontice. V. Originari din Altai (Mongolia). Gepizi. cea mai îngrozitoare imagine despre migraţii / invazii. respinşi de la Dunărea de Jos. alungaţi din nord-vestul Dacoromâniei. în stepele nord-pontice. Hunii din “ramura de sus”.

dintre Dacoromânia Zalmoxianismului şi Dacoromânia Creştinis-mului.). Athanarich încheie «tratatul de pace» de la Noviodunum (azi. 12 aprilie: moartea prin înecare în apa Buzăului a Sfântului Dacoromân Sava. Athanarich. CDCD. V. mutându-şi frontul în sudul Dunării. autorul Cosmo-grafiei. V. în provinciile im-perial-romane Scythia Minor. V. V. V.): războiul dintre Zalmoxianism şi Creştinism. ∗ 368 (8543 E. ∗ 369 (8544 E. ∗ 370 – 435 (8545 – 8610 E.). V. 132 sq. 97 . V. aprox. V. Tezaurul atestă o rafinat-zalmoxiană Şcoală Dacoromânească de Aurari din [ara Bârsei (centrul metalurgic al Braşovului). V.).). ∗ 377 – 378 (8552 – 8553 E.: din orizontul anului 368 (8543 E. Cloţa cu Puii Aur (descoperit la Pietroasele-Buzău. Moesia şi Thracia. 9 august: Valenţiu (Valens) cade în bătălia de la Adria-nopol împotriva Goţilor. Isaccea-Tulcea / România – v.): împărăţeşte Dacoromânul Graţian. V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. întrucât Athanarich. ∗ 378 (8553 E.): împăratul dacoromân Valenţiu / Valens şi căpetenia Goţilor / Vizigoţilor.: este perioada în care a trăit filosoful dacoromân Aethicus Dunăreanu (d’Ister / Histricus).) aprox. le-a trădat “cauza”. atinge apogeul. în 1837). cântărind 19 kg. 1 ∗ 367 / 378 – 383 (8542 / 8553 – 8558 E. în anul următor. tezaur prin care preoţii Zalmoxianismului din Moldadava şi Masageţia au an-gajat pe căpetenia Goţilor.): împărăţirea Dacoromânului Valentinian al II-lea. ∗ 375 / 378 – 383 (8550 / 8553 – 8558 E. ∗ 375 / 383 – 392 (8550 / 8558 – 8567 E. fiul lui Valenţiu (Valens). pe frontul împotriva Creştinismului. ∗ 372 (8547 E.): împărăţirea Dacoromânului Graţian. preoţii Zalmoxianis-mului nu i lau mai încredinţat.) se datează dacoromânescul tezaur celebru. tezaur din care se mai păstrează 12 piese.

«negând. în ciuda sentinţei “de depunere” a e-piscopilor din Illyricum. V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 20 aprilie. 1 ∗ 383 (8558 E.): împărăţeşte Dacoromânul Valentinian al II-lea. din oraşul natal al împăratului Constantin cel Mare. Contra lui Bonosu. Bonosianismul a fost îmbrăţişat de Goţi şi dus în Europa de Apus. printre altele. V. Marcian. Bonosu a continuat să mai rămână o vreme în scaunul episcopal. 125).): împăratul dacoromân Graţian este ucis de generalul trupelor france. Arbogast. V.). ∗ 390 – 425 (8565 – 8600 E. încredinţând cauza spre cercetare episcopilor din Illyricum şi Macedonia. unde erezia bonosiană a fost combătută într-un înalt spirit ortodox. aprox. Naissus / Niş). ∗ 391 (8566 E. V. astfel încât “le acordă locul pe care-l merită faţă de scriitorii păgâni”. din 391. se propagă erezia bonosiană (de la numele preotului dacoromân.): în Dacoromânia – provinciile Dacia Malvensis / Alutu-ania (> Oltenia). 98 . Flavius Theodosius I (379 – 395) conduce singur Imperiul Roman. V. Sinodul general de la Capua-Italia. direct din ebraică. şi pururea-fecioria Maicii Domnului» (PIB. a avut în obiectiv erezia lui Bonosu din Naissus. Din acest an datează lucrarea compatriotului Paul de Pannonia. Dacia Mediterranea (între Sardica şi Singidunum – Valea Timocului) –. După câţiva ani a fost înlocuit cu un episcop orto-dox. unde trece în revistă pe toţi scriitorii creştini de până la el. Bonosu. V. ∗ 392 (8567 E. derivată din erezia lui Fotin. ∗ 391 (8566 E.): Ieronim termină traducerea Noului Testament în latină. de-acum. ∗ 383 – 392 (8558 – 8567 E.): Sfântul dacoromân Ieronim scrie / publică De viris il-lustribus.: în această perioadă este episcop de Tomis / Constantiana (Constanţa-România) sfântul dacoromân Teotim I.

V. Se consideră că imperiul îşi mai merită această “titulatură”. până la anul 610. V. la 17 ianuarie 395. 99 . ∗ 395 (8570 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. repartizat spre stăpânire fiului său.): Imperiul Roman de Răsărit. dispune “testamentar” ca Imperiul Roman să fie divizat în Imperiul Roman de Răsărit. «pe patul de moarte». V.): Imperiul Roman de Apus durează de la împăratul Honorius Flavius (fiul cel mic al împăratului grec. Honoriu (395 – 423). V. Arcadiu (395 – 408). SAU DACIA / DACOROMÂNIA. au luat fiinţă Imperiul Roman de Apus şi Imperiul Roman de Răsărit. ÎNTRE IMPERIUL ROMAN DE RĂSĂRIT ŞI IMPERIUL ROMAN DE APUS ∗ 395 (8570 E.). V. un “general” recrutat / promovat din neamul “foederatilor” Heruli. şi Imperiul Roman de Apus. să facă parte din delegaţia Bisericii de Constantinusa / Constantinopol la Sinodul din anul 403 de la Stejar-Calcedon.): Patriarhul Ioan Gură de Aur acordă diaconului dacoro-mân. V. ∗ 395 (8570 E. după care “grecizarea” s-a dovedit “copleşitoare”. Focea. preotul Gherman. până la împăratul Augustulus. statul devenind într-adevăr Imperiu Bizantin. Theodosius). 17 ianuarie: împăratul Teodosie. Ioan Cassian. deoarece “romanita-tea” / “dacoromanitatea” este încă “preponderentă” şi de la împăratul grec. repartizat spre împărăţire fiului său. an al morţii ultimului împărat valah. 1 ∗ PELASGIA / VALAHIA. în “baza Hotărârii de la Milano”. alături de prietenul său de nedespărţit. aşadar.) – 476 (8651 E. V. titlul / calitatea de preot – ceea ce îi permite ca. ∗ 403 (8578 E. Arcadius Flavius (fiul cel mare al împăratului grec.) de Odoacru.) – 610 (8785 E. Theodosius). detronat în anul 476 (8651 E.

1 ∗ 415 – 418 (8590 – 8593 E. evidenţi-indu-se între cei mai străluciţi combatanţi ai nestorianismului. originar din Dacia Ripensis. de lângă Naissus. Sfântul Ioan Cas-sian întemeiază mănăstirile Saint Victor (pentru călugări) şi Saint Sauveur (pentru călugăriţe). V. este anul morţii sfântului dacoromân Ieronim. aprox.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ∗ 420 (8595 E. 100 .): la Massalia / Marsilia.: Timotei este episcop de Tomis / Constantia (Constanţa-Dacoromânia). ∗ 417 – 421 (8592 – 8596 E.). Timotei de Tomis a participat la al III-lea Sinod Ecumenic de la Efes. V.): împărăţirea Dacoromânului Constanţiu al III-lea. V.).): împărăţirea Dacoromânului Valentinian al III-lea. ∗ 423 – 455 (8598 – 8630 E. V.): Sfântul dacoromân Ioan Cassian publică o lucrare fundamentală pentru Creştinism: Despre aşezămintele mânăstireşti cu viaţă de obşte şi despre tămăduirile celor opt păcate principale / De institutis coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis. Valentinian al III-lea. V. traducătorul Bibliei în limba latină. din anul 431 (8606 E. şi reliefând sfintele nevoinţe ale pelerinilor pustiei» (Cas. ∗ 425 (aprilie) – 435 (8600 – 8610 E. V. a devenit împărat (al Imperiului Roman de Apus) fiul lui Constanţiu al III-lea şi al prinţesei Placidia. V. V. combătând indirect predestinaţianismul Fericitului Augustin. ∗ 426 (8601 E. După moartea împăratului-unchi.): Sfântul dacoromân Ioan Cassian publică a doua serie de şapte Convorbiri duhovniceşti / Conlationes Sanctorum Patrum (XI – XVII). «expune raportul dintre har şi libertate. în anul 423. în Convorbirea a XIII-a. fără a-l numi. ∗ 418 (8593 E. Honorius (ce nu avusese urmaşi). A fost asasinat la 16 martie 455.): Sfântul Ioan Cassian publică prima serie de zece Convorbiri duhovniceşti / Conlationes Sanctorum Patrum (I – X). 48).

în bătălia de pe Câmpiile Catalaunice. V. Unicitatea creştin-valorică «le-a generalizat în toată Biserica după moartea sa» (Cas.): împărăţeşte Dacoromânul Leon al IIlea. ∗ 450 – 457 (8625 – 8632 E. pleacă la Roma spre a susţine-o şi în faţa Papei Hormisdas.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Ahile. V. V. 64 sqq. şi pe care o argumentaseră şi în faţa împăratului Iustin I.): împărăţeşte Dacoromânul Marcian (Marcianus). la 29 mai 1453» (RIB. călugării dacoromâni / valahi din episcopia Tomi-sului – Dunogaetia / Scythia Minor (Dobrogea-România). ∗ 513 (8688 E. «soţul Pulcheriei». În Imperiul Roman de Răsărit. Petru şi Mauriciu. lui Teodosie al II-lea îi urmează în tronul împărătesc generalul Marcian (450 – 547). desigur.): Dacoromânul Anastasiu împărăţeşte la Constantinusa / Constantinopol. V. practică menţinută până la căderea Constantinopolului sub Turci.). căpetenia barbariei hunice. Leontie / Leonţiu (rudă cu generalul Vitalian). V. Leon I Tracu («Leon I Thrax»). V. 101 . care elaboraseră formula Unul din Treime a suferit cu trupul. ∗ 451 (8626 E. în cel mai înalt spirit al Ortodo-xiei.): generalul dacoromân Aeţiu (Aetius) înfrânge pe Attila. V. ∗ 491 – 518 (8666 – 8693 E. «so-ra lui Teodosie al II-lea». Marcian este «primul împărat care a primit coroana din mâna patriarhului de Constantinopol.): împărăţeşte Dacoromânul Vitalian. ∗ 518 (8693 E. V.) – 527 (8702 E. V. spre a anihila “efectele” Schismei Mici (cf. V. ∗ 519 (8694 E. 48).). VSP. ∗ 457 – 474 (8632 – 8649 E.): sfântul dacoromân Ioan Cassian publică a treia serie de şapte Convorbiri duhovniceşti / Conlationes Sanctorum Patrum (XVIII – XXIV). V. 1 ∗ 429 (8604 E.) – 515 (8690 E. mai: Ioan. ∗ 474 (8649 E.): Dacoromânul Justin I împărăţeşte la Constantinusa / Constantinopol.): împărăţeşte Dacoromânul-bessian. 107).

67).). ∗ 527 (8702 E. ∗ 602 (8777 E. îndeosebi. Constantin cel Mare ş. În Dacoromânia. 461). V. V. a Dacoromâniei Sud-Dunărene (căci “soarta” Dacoromâniei Nord-Dunărene este în funcţie de “amintirea” 102 . V.): Dacoromânul Iustin al II-lea (Flavius Justinus II) împărăţeşte la Constantinusa / Constantinopol. V.) – 578 (8753 E.) – 582 (8757 E. ÎNTRE ANII 610 (8785 E.): Dacoromânul Focea împărăţeşte la Constantinusa / Constantinopol (în documentele greceşti: «Focas»). V. după cum remarca Pro-copius din Caesareea. V. a. a rezidit vechile cetăţi. împăratul a organizat «cea mai puternică apărare a noastră şi a întregii Europe». ∗ 565 (8740 E. ∗ DACIA (VALAHIA / DACOROMÂNIA) ŞI IMPERIUL BIZANTIN.): Dacoromânul Iustinian I împărăţeşte la Constantinusa / Constantinopol. V.): moare Dionisie Valahul / Dacoromânul (Dionisie cel Mic / Exiguul).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.) – 610 (8785 E. 1 ∗ 519 (8694 E. V. pentru a opri cu străşnicie trecerea barbarilor» (Fontes.). ∗ 540 (8715 E. ∗ 578 (8753 E. stau la Roma 14 luni (cf.) «cu întărituri dese» şi aşezând «pretutindeni pe ţărm străji de oşteni. V. DE LA ULTIMUL ÎMPĂRAT DACOROMÂN.): soarta Dacoromâniei. PÂNĂ LA CĂDEREA CONSTANTINOPOLULUI ∗ 610 – 700 (8785 – 8875 E.) ŞI 1453 (9628 E. VSP. V. împânzind ţărmurile Dunării (aidoma lui Aure-lian. FOCEA. V.): Dacoromânul Tiberiu împărăţeşte la Constantinusa / Constantinopol.) – 565 (8740 E. V. V. septembrie: Papa Hormisdas scrie la Constantinopol despre sosirea călugărilor dacoromâni / valahi din Dunogaetia / Sythia Minor (Dobrogea-România). oraşele-cetăţi de importanţă strate-gică şi economică din Dacoromânia. cel ce pune bazele de calcul ale erei creştine. II.

Constans al IIlea (641 – 668). Alutuania / Oltenia şi Banatua / Banat. Sârbii (după cum relatează şi Constantin Porfirogenetul. Samasua / Samos. Împăratul de Constantinopol.) ∗ 623 – 658 (8798 – 8833 E. V. au cerut să li se dea «alt pământ de locuit». Leontie (695 – 698) şi Tiberiu al III-lea Apsimar (698 – 705). SAU A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR. carpatodunărene se arată stringentă. se află în mâna următorilor împă-raţi greco-bizantini: Heraclius (610 – 641).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.). Fontes. II. în anul 623 (8798 E. Constantin al III-lea şi Heracleo-nas (641). în lucrarea Administraţia / Conducerea împără-ţiei – cf. în Imperiul Bizantin.): Statul Nord-Dunărean al Dacoromânilor lui Samos. V. Heraclius a colonizat în zona 103 . mai mult ori mai puţin respectat de Constantinopol / Roma). Heraclius. LA ANUL 623 (8798 E. peste Dunărea Clisurii Cazanelor (Porţilor de Fier). aflate sub teroarea avaro-slavilor. «prin mijlocirea comandantului de oşti. 657 sqq. ∗ 625 (8800 E. reunirea forţelor autohtone. Iustinian al II-lea Ritnotmetul (685 – 695). dar şi de «ţara de râuri / munţi” de la râul Samos / Someş).): Samos alungă Slavii-Sârbi / Serbi din provinciile nord-dunărene. V. SUB SCEPTRUL LUI SAMOS. Constantin al IV-lea Pogonatul (668 – 685). nemairăspunzând solici-tărilor Dacoromânilor / Valahilor (în baza “legământului aurelianic”) din ţările de râuri / munţi ale Dacoromâniei Nord-Dunărene. V. 1 Legământului de la Aurelian. de numele Dumnezeului Cogaionului / Sarmizegetusei.) se creează Statul Dacoromânilor lui Samos (numele conducătorului este legat. deopotrivă. ∗ PRIMA RE-UNIRE PAR[IALĂ A PELASGO-DACOTHRACILOR. care conducea atunci oraşul Singidunum / Belgrad».

∗ 631 (8806 E. Bul-garii lui Kubrat – prin jafurile întreprinse – declanşează intrarea în «marele declin» a majorităţii oraşelor-cetăţi dacoromâneşti din Valea Dunării şi chiar din Dunogaetia / Dobrogea (aparţinând imperiului). devastează Peninsula Balcanică şi asediază chiar Constanti-nopolul. ia învăţat să îndeplinească în cinste legile bunelor purtări şi le-a impus credinţa creştină» (Fontes. Avaro-Slavii alungaţi de Samos din Dacoromânia Nord-Dunăreană. la 10 august.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ∗ A DOUA RE-UNIRE PAR[IALĂ A PELASGODACO-THRACILOR. 665).): Samos alipeşte statului să valah / dacoromânesc nord-dunărean «ţinuturile carintiene» de sub stăpânirea “cneazului” Valuk. aprox. V. la sudul sacru-lui fluviu dacic.). 1 Singidunum / Belgrad pe Sârbi ca «supuşi ai împăratului roman. V. iulie-august: spre deosebire de SlaviiSârbi.). V. SAU A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR.): împăratul Heraclius încheie “un tratat” cu Kubrat. V.): Samos înfrânge Francii la Wogastisburg. ţinuturi aparţinând astăzi Sloveniei. spre a-i slăbi puterea. ∗ 630 (8805 E. De fapt.: Uniunea Dacoromânilor / Valahilor din cele Şapte [ări de Râuri / Munţi din Valea Dunării de Jos («statul / uniunea celor 104 . sunt zdrobiţi de armata imperială a lui Heraclius. hanul uniunii triburilor protobulgare din stepele nord-ponto-caucaziene (din aşa-zi-sa “Bulgaria Mare”).) ∗ 636 – 675 (8811 – 8850 E. LA ANUL 636 (8811 E. împăratul a adus misionari din Roma. V. V. ∗ 634 (8809 E. i-a botezat. ∗ 626 (8801 E. să intre cu Bulgarii – ca “foederati” – în Valea Dunării şi să hărţuiască pe Da-coromânii / Valahii din Statul lui Samos. II. pe care-l “cinsteşte” «cu demnitatea de patricius».

după modelul Statului lui Samos. “în coas-ta” dacoromânescului Stat al Celor Şapte [ări de Râuri / Munţi de la Dunărea de Jos. a. recunoscân-du-i ca “ţarat” cu capitala la AbobaPliska. adăpostul din mlaştinile nord-pontice.): un secol de “oarecare prosperitate” pentru Dacoromânia. Tervel. V.): tratat între împăratul Constantin al IVlea Pogonatul şi hanul bulgar Asparuh.. răsplătit în anul 716 cu titlul de cezar). totuşi. soarta Dacoromâ-niei (“încrezătoare încă în «Legământul de la Aurelian»”. Constantin al IV-lea Pogona-tul. de la Porţile de Fier până la Nistru. protobulgare / bulgare etc. soldându-se cu biruinţa imperialilor atât pe uscat cât şi pe apă. terorizaţi de triburile avaro-slabe. desigur. spre a face faţă noilor valuri de populaţii / triburi migratoare. declan-şează o campanie anti-bulgaro-slavă la nordul Dunării şi al Mării Getice / Negre. al hanului bulgar Asparuh. nu a reuşit să distrugă Oglu. “a doua împărăţire”. ∗ 673 – 674 (8848 E. dar mai degrabă determinat de Uniunea Dacoromânilor / Va-lahilor din cele Şapte [ări de Râuri / Munţi din Valea Dunării de Jos. reamintindu-şi de «Legământul de la Aurelian» şi de Dacoromânii / Vala-hii de la Dunărea de Jos. 1 şapte triburi»). după cum se atestă mai ales arheologic. V. ∗ 681 (8856 E. gra-ţie ajutorului pe care i-l dă hanul bulgar. dintre Nistru şi Nipru.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ∗ 701 – 800 (8876 – 8975 E. dar şi în Ortodoxie / Creştinism) este înrâurită (“malefic” / “benefic”) de următoarea serie de împăraţi greco-bizantini: Iustinian al II-lea (705 – 711. în regiunea Varnei / Odessos şi la est de Hemus / Stara Planina. germanice. prin care se permite Bulgarilor să se aşeze în Imperiul Bizantin – Dacoromânia / Dacia Pontic-Moesică. V. apoi la Preslav. în calitatea de “foederati”. Anastase al II-lea Artemius (713 – 105 . germanice ş. Filippikos Bardanes (711 – 713). bulgaro-slave.): împăratul bizantin. avaro-slave.

episcopul de Salzburg şi horepiscopul Teodoric pornesc o campanie de creştinare a Slavilor şi a Ava-rilor (câţi se mai aflau “în afara ringului” distrus de Carol şi Pepin). risipiţi printre satele dacoromâneşti / valahice şi creştin-ortodoxe din Panno-nia. V.): vestitul centru religios-creştin-ortodox dacoromânesc de la Morisena / Morissenadunum (> Cenad-România).): «ringul pannonic al Avarilor» este anihilat de Carol cel Mare.): Dacoromânii din Carintia (Slovenia) trec sub stăpânire carolingiană.). ∗ 791 – 796 (8966 – 8971 E.» se răsfrânge şi asupra vieţii creştine din Dacoromânia. ianuarie: maleficul Edict împărătesc al lui Leon al III-lea de interzicere a «cultului icoanelor.): după raidurile / incursiunile lui Pepin.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. este condus cu multă diplomaţie de episcopul valah / dacoromân. ∗ 787 (8962 E. V. V. din 796 – 797 (8971 – 8972 E. V. de pe Mureşul Inferi-or. desigur.): între provinciile imperiale retrase de sub jurisdicţia Papei Grigore al III-lea de către Leon al IIIlea se află şi cele din Dacoromânia de Vest. Irina (797 – 802). Constantin al VI-lea (780 – 797). în ciuda presiunilor / ameninţărilor “ringului avar” din Pannonia. horepiscopul – după cum spun cronicile – 106 . V. şi Illyria trece sub autoritatea Patriarhului constantinopolitan. în anul 803. Leon al IV-lea Chazarul (775 – 780). Leon al III-lea (717 – 741). ∗ 796 – 805 (8971 – 8980 E. fiul lui Carol cel Mare. ∗ 730 (8905 E. ∗ 733 (8908 E. 1 715). pentru anihilarea “ultimelor cuiburi avare” de la Dunărea de Mijloc.. încoronat ca împărat de către Papa Leon al III-lea (la 25 decembrie 800). Ursu («Ursus»). Carol cel Mare. V. Dacoromânia de Vest trece sub autoritatea Biseri-cii de Roma şi “sub sceptrul” conducătorului Francilor.. V. ∗ 788 (8963 E.). Constan-tin al V-lea Copronimul (741 – 775). Teodosie al III-lea (715 – 717).

Dacoromânii / Valahii «s-au rânduit pen-tru luptă şi au rezistat». pe de altă parte. prin încurajarea / susţinerea unei formaţiuni statale-tampon. Mihail al II-lea Gângavul (820 – 829). Patriarhia de Constantinopol duc o politică de distrugere. slavona.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. din 107 . Leon al VI-lea Înţeleptul (886 – 912). Teodor (cf. Staurakios (811). V.): soarta Dacoromâniei în secolul al IX-lea este încă în mâna împăraţilor greco-biznatini: Nikefor I Logothetul (802 – 811). 1 prinde un Zodan (“şef”) avar şi îl creştin-botează cu numele său. prin care Dacoromânia de Vest şi Veneţia sunt retro-cedate Imperiului Bizantin. Vasile I Macedoneanul (867 – 886). Leon al V-lea Ar-meanul (813 – 820). ∗ 836 (9011 E. V. «pe neaşteptate s-au ivit Hunii cu mulţimi nenumărate». pe de o parte. Dacoromânii şi Bulgarii «s-au lovit cu război» şi «Bulgarii n-au pu-tut trece dincolo (de Dunăre) şi au recurs la Unguri». «i-au pus pe fugă». de propagare a Creştinismului-ortodox. NPIst. şi îm-păratul Carol cel Mare. s-a remarcat «Leon. Mihail I Rhangabe (811 – 813). de sub comanda lui Cordilă (în Cronografia lui Leon Grammaticus: «Cordy-les») se constituie într-un zid de netrecut în faţa expansiunii “ţaratului” Bul-garilor. Teofil (829 – 842). de “scindare” a Da-coromânităţii. Mihail al IIIlea Beţivul (842 – 867). grecimea constantinopolitană. prin inventarea unei “limbi sacre”.): tratat între împăratul de Constantinopol. şi.): oastea dacoromânească norddunărean-muntenească. ∗ 812 (8987 E. V. a unui “ţarat bulgar” între Dunăre şi Hemus. “în opoziţie” cu latina Bisericii de Roma. Mihai I. 256). a Dacoromânităţii Creştine. aruncând astfel în obscu-rantism spiritualitatea Dacoromâniei / Valahiei. «dintre şefii mai mărunţi» ai Valahilor / Dacoromânilor de la comanda corpurilor de oaste. ∗ 801 – 900 (8976 – 9075 E.

aprox. V. ∗ 870 (9045 E. ∗ 850 (9025 E.» (XIRD. II. ori a urmaşilor acestora). istoricul A. 108 . ajuns conducător de stol» (Fontes. la intervenţia Papei (când e recunoscut ca episcop moravo-boemian). arhiepiscop în nord-vestul Dacoromâniei. “jupan”) al “ţării de râuri / munţi” a Banatului.): Metodiu. D.).. ∗ 836 – 852 (9011 – 9027 E. «dar ea a păstrat numele ei poporan. V. 1 neamul gemostilot / grămostean-aromân. 191). 653). V. ∗ 875 – 895 (9050 – 9070 E. fiind scos din în-chisoare peste zece ani. cade prizonier oştilor france. aprox. despre a cărui bogăţie grăieşte peste veacuri tezaurul valah cu inscripţii de la Sânnicolaul Mare. în Moravia de Sus şi în Boemia.: Voilă este “rege de arme” (“dux”. cunoscut şi din Cosmografia lui Ae-thicus Dunăreanu / d’Ister. alcătuind alfabetul slavon ce-i poartă numele. Chiril preia o serie de litere din alfabetul dacic / valahic (dacoromânesc-arhaic).): aprox. sunt angajaţi de Patriarhia din Constantinopol să inventeze un alfabet pentru lim-bile slave şi să traducă din greacă într-o limbă pe înţelesul tuturor neamurilor slave. în Moravia şi în Pannonia. slavona.: Chiril (827 – 869. V. doi fraţi-cărturari macedoromâni / aromâni din Tessalonic. latin etc.. din alfabetul grecesc. ) şi Metodiu (815 – 885. capitala regiunei se numeşte Valah-Me-zerici.). adică alfabetul chirilic. aprox.): Constantinopolul acceptă alipirea la “ţa-ratul bulgar” de sub conducerea lui BorisMihail – cu condiţia de a creştina Bulgaro-Slavii – a Macedoniei Centrale şi a sudului Albaniei..Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Xeno-pol a subliniat faptul că «poporaţia românească din Moravia» a fost slavizată (datorită şi campaniei fraţilor Metodiu şi Chiril. II.): Chiril şi Metodiu sunt trimişi de Patriar-hia din Constantinopol să propage Creştinismul printre Slavii ce pătrunse-seră în Dacoromânia de Vest. V. cărţile bisericeşti. ∗ 862 – 863 (9037 – 9038 E.

Agaton. V. neputând birui pe Simeon. aprox. al Slavilor şi al Dacoromânilor sud-dunăreni. aprox. V. «dându-le daruri imperialbizantine sub-stanţiale». cunoaşte maxima expansiune. ∗ 895 (9070 E.): împăratul Leon al VI-lea declară război ţarului Simeon. ∗ 895 – 930 (9070 – 9105 E. foştilor “aliaţi bulgari”.): aprox. este numit de Patriarhia din Constantinopol un episcop grec. V. cunoscut în documente drept «Agaton al Moravelor». sub conducerea lui Simeon. “ţări de râuri / munţi” ale Dacoromâniei NordDunărene. V. comandantul flotei bizantine rapi-de de la Gurile Dunării – după cum ne informează Cronografia lui 109 . angajează triburile maghiare / ungare ale lui Arpad de la Atelkuz (azi. V. “ţinutul Lebedia-Ucraina”) şi alte triburi turcice nord-pontice. ∗ 885 – 915 (9060 – 9090 E. încă fidel Constantinopolului. ca să treacă Dunărea şi să atace dinspre nord ţaratul “duşman”. pentru că avea “în păstorire” şi “o episcopie a Slavilor” pătrunşi în zonă şi “creştinaţi cu vreo zece ani mai înainte” de fraţii Metodiu şi Chiril. ∗ 880 – 910 (9055 – 9085 E. V.: Monu Măruţ (în documente: «Menumorut») este “rege de arme” (“dux” / “jupan”) în Pathissia de Sus (Valea Tisei Superioare) şi Crissiana. aidoma celorlaţi “vlaho-regi” carpato-dunăreni.: Vlad («Glad») este “rege de ar-me” / “duce” al “ţării de râuri / munţi” a Banatului. cu sediul în oraşul Margu.).): în fruntea Episcopiei Dacoromâne / Valahe din Moravia. 1 ∗ 879 (9054 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.): “ţaratul bulgar”. negociatorul cu Arpad este Nichita Scleros.). V.: “rege de arme” / “duce” al Pa-thissiei de Jos / Sud (ţinutul dintre Tisa / Seghedunum şi Dunărea de Mij-loc) este Dacoromânul Săleanuş («Salanus»). în baza «legământului de la Aurelian». ∗ 894 (9069 E. ∗ 893 (9068 E.): Leon al IV-lea. cel ce controla “drumurile să-rii” spre Europa de Centru / Vest. ţarul Bul-garilor.

după modelul caucazian-doneţian al “Bulgariei Mari”) este ocupat de Pecenegi. 265). în frunte cu Arpad.): prin “înţelegerea” dintre Arpad şi Leon al VI-lea de Constantinopol (care trimisese un sol la “regele de arme” al Pathis-siei de Nord şi al Crissianei. pătrund în Valea Tisei. V. cele şapte triburi ungare / maghiare trec prin pasul Dukla. Ungurii / Maghiarii sunt măcelăriţi. atacă Bulgarii. în vest. ∗ 896 – 897 (9071 – 9072 E. tot între autohtoni Dacoromâni / Valahi. “sub călăuzi-rea” războinicilor dacoromâni / valahi. se ridică scutul dacoromânesc-moldovenesc.): ţarul bulgar Simeon nu iartă pe “aliaţii unguri / ma-ghiari” ai împăratului Leon al VI-lea şi mobilizează împotriva lui Arpad. cu “triburile aliate acestora”. ∗ 896 – 927 (9071 – 9102 E. sunt prinse ca într-o menghină: din sud-est. Pierdut fiind războiul cu ţarul Simeon. şi triburile Pecenegilor. tribu-rile ungureşti / maghiare. “neamurile bulgare nord-cauzaziene” (câte mai erau în “Bulgaria Mare”). ∗ 896 (9071 E. Leon al VI-lea este obligat să încheie «un tratat de pace» cu «un tribut anual». terram – Pannoniae – habitarent Slavi (Avarorum) – Bulgari et Blachi ac pastores Romanorum» (apud. pregătită de grecimea din 110 . salvându-se prin nord. (din “şcoala de slavizare” şi de distrugere a Dacoromânităţii. Slavii vestici.. unii “federaţi” deja “creştinaţi”.): ţarul Simeon sprijină pe discipolii lui Chiril şi Metodiu. între care se evidenţiază Clement. V. Monu Măruţ).. dar şi lângă mai vechii “foederati”. NPIst. a. doar şapte triburi. trecând Dunărea şi aşezându-se în Pannonia imperialbizantină. o străbat. ca “foederati”. ce se ospătau din bogata pradă din Dacoromânia Dunăreană. ori lângă Bulgari şi Avari “în curs de creştinare”: «. la Nistru. tăindu-li-se orice legătură cu Imperiul Bizantin “aliat”. din răsărit atacă Pecenegii.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 1 Leo Gram-maticus. împo-triva Atelkuz-ului. sud şi sud-vest. Atelkuz-ul (“Ungaria Mare”. Naum ş. V.

H..Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 1 Patriarhia de Constantinopol). Ducele Monu Măruţ i-a primit însă cu bunăvoinţă şi.) a trimis soli (. să îi cedeze pământul de la fluviul Someş până la hotarul Nirului şi până la poarta Mezeşului. dinspre Constantinopol. ducele Hungariei.. confirmă in-direct – prin răspunsul categoric dat de “regele de arme” al Crissianei.): soarta Dacoromâniei în secolul al X-lea d. «Gesta Hungarorum» (XIX – XX). a treia zi le-a cerut să se întoarcă.) la ducele Monu Măruţ (“Menumorut”). cu toate ce-i sunt 111 .. cerându-i ca din drepturile strămoşului său.: cronica anonimului notar al regelui maghiar Bela (al II-lea / al III-lea ?). În adevăr. ∗ 906 (9081 E. Ioan I Tzimiskes (969 – 976) şi Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976 – 1025). comunicându-i ce aveau de zis din partea ducelui Arpad. au pretins teritoriul numit mai sus. Şi le-a dat răspuns. “regelui maghiar Arpad” – faptul că.). Monu Măruţ. să întemeieze şcoli între Dunărea de Jos şi Hemus / Balcani. de Biserica Romei (Pa-palitate) şi de seria următorilor împăraţi greco-bizantini: Alexandru (912 – 913). mai “func-ţiona benefic”. în orizontul anului 906 (ca şi în secolul contemporan “Anonimului Notar”). Legământul de la îm-păratul Aurelian: «Iar ducele Arpad (. Romanos I Lecapenos (920 – 944). zicându-le: “Spuneţi lui Ar-pad. încă mai era valabil. V. La urmă însă. Constantin al VII-lea Porfirogenetul (945 – 959). ajungând în fortă-reaţa Bihor. Nikefor al II-lea Focas (963 – 969). ∗ 901 – 1000 (9076 – 9175 E. trimişii lui Arpad. încărcându-i cu diverse daruri. Romanos al II-lea (959 – 963).. Usubuu şi Veluc. aprox. este pecetluită de Patriarhia Constantinopolului. după 636 de ani. V. au salutat pe ducele Monu Măruţ şi i-au prezentat darurile pe care ducele lor i le trimisese. Constantin al VII-lea Porfirogenetul (913 – 920). având ca “sacră limbă de predare” slavona. domnul vostru: datori îi suntem ca un amic. au trecut peste râul Tisa în vadul Lucy şi după ce au plecat de aici. regele Attila.

V. adică al unui stăpânitor feudal. Şi spunându-le aceasta. 1 necesare fiindcă e om străin şi duce lipsă de multe. C. în limba slavă.» (IIR. Const. nici din dragoste. «descoperirile făcute pe popina Bisericuţa (Garvăn. 31). de la Mircea Vodă. nici din frică. din 1318. ∗ 945 – 1317 (9120 – 9492 E. fie din dragoste. după cronologia bizantină. Tulcea) atestă folosirea şi prelucrarea fierului. şi data 6451. Dimitrie.): inscripţia comemorativă a “regelui de arme” (“dux” / “jupan”) dacoromân al Dunogaetiei / Dobrogei de Nord.: se ridică Biserica Ortodoxă de la Garvăn-Tulcea.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Noi însă. Inscripţia nu este întreagă. Şi chiar dacă a răpit acela prin violenţă această ţară de la strămoşul meu.). Tulcea / România). fie de frică. V. câtă vreme vom fi în viaţă. Teritoriul însă ce l-a cerut bunăvoinţei noastre nu îl vom ceda niciodată. adică 943 era noastră. «peste ruinele cetăţii antice Dinogeţia». le-a dat drumul să plece. deoa-rece începutul lipseşte. V. ∗ 915 – 920 (9090 – 9095 E. aprox. «schelă genoveză» (BMIst. nimeni nu poate să mi-o smulgă din mâinile mele”. Şi vorbele lui nu ne tul-bură inima că ne-a arătat că descinde din neamul lui Attila. dar ceea ce se tăgăduieşte. ∗ 943 (9118 E.: Gelu este “rege de arme” / “dux” în “ţara de râuri / munţi” a Someşului. a bronzului. cu prilejul unor săpături. în ea este numele unui “jupan”. cum se spune. Giurescu no-tează: «Inscripţia. Şi ne-a părut rău că ducele Săleanuş (“Salanus”) i-a cedat un foarte mare teritoriu. nu-i cedăm din pământ nici un deget. care se numea biciul lui Dumnezeu. găsită în anul 1950. a plumbului şi chiar a mercurului» (BMIst. V. împăratul din Constan-tinopol. graţie stăpânului meu. 112 . jud. acum însă. 25). este o inscripţie come-morativă. aprox.). deşi a spus că are un drept asupra lui. Dimitrie.».): braţul fluvial şi oraşul Sulina (Selinas) «schelă bizantină». 31). ∗ 910 – 940 (9085 – 9115 E. descoperită în localitatea Mircea Vodă (jud.

se dau bătălii la Pulpuda-va. dintre Olt şi Nistru (cf. Ostrov (jud. s-a întors în Bizanţ şi a iernat acolo. 1 ∗ 969 – 976 (9144 – 9151 E. NPIst. 31). se distinge tânărul comandant Teodor Miazănoapte. ∗ 972 (9147 E. din care se extră-geau prin cioplire blocuri pentru construirea “valului de piatră” aflat la 1 – 2 km distanţă la nord de Murfatlar» (BMIst. oferind supuşilor daruri. aprox. zdrobind domnia Ruşilor şi gândurile lor în-drăzneţe prin încercările războiului». 697). şi ospteţe abundente» (Fontes. Constanţa). V. după cum notează cronicarul Leon Diaconul. 254). II. alături de alte inscripţii (. a desfiinţat sud-dunăreanul «[a-rat Bulgar» şi a repus «Moesia sub stăpânirea Românilor. martie – mai: Dacoromânii-moesieni. bineînţeles. ca de obicei. în baza Dealului Tibişir «a fost descoperită o carieră de cretă..): Bisericile CreştinOrtodoxe din peşterile Dealului Tibişir-Basarabi (jud.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 113 . ∗ 982 – 992 (9157 – 9167 E. ornamente etc. Constanţa). «împăratul Ioan.). V.». adică peste diurpanatele / jupa-natele dacoromâneşti-nord-dunărene.). conduşi de Sviatoslav.: «în faţa Dealului Dervent. la Drista / Durostor (Silis-tra) etc. Imperiul Bizantin îşi întinde graniţele la Carpaţii Meridionali şi la nordul Del-tei Dunării. aduşi “ca aliaţi” de Bulgari. peste toate ţările de râuri / munţi.): în vremea împăratului Ioan Tzimiskes.. la 9 km în aval de com.) sunt zgrafiate datele 982 şi 992.): dacoromânescul oraş-cetate.). dintre războinicii dacoromâni. în 972. ∗ 990 – 1000 (9165 – 9175 E. la Preslav (e capturat “basileul Bogor / Boris”). sprijiniţi de ar-matele imperial-bizantine de sub comanda împăratului Ioan Tzimiskes. luptă cu impresionant eroism pentru eliberarea de sub invadatorii ruşi. Durostoruma / Durosto-rum devine “capitala” themei bizantine Paristrion / Paradunavon. V.. V.. V. ∗ 972 (9147 E.. «pe peretele din cretă (.

cronicarii consemnează: «Imperiul Bizantin ajungea până la Adriatica şi stăpânea Dunărea. iar Balcanica Peninsulă nu cunoştea alt stăpân» (IIvb. împăraţii Vasile al II-lea. şi Alexios I Comnen (1081 – 1118). Mihail al V-lea. Iulea («Gyla / Gyula»). Romanos al III-lea. la care se adaugă şi Marea Schismă (din 16 iulie 1054). V. 114 . atât pentru Dacoromânia Nord-Dunăreană. Ştefan I. V. V. cu malefice consecinţe şi în întregul spaţiu al Dacoromânimii. este marcată benefic de două mari personalităţi din Constantinopol. Romanos al VI-lea.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Mihail al VI-lea. Mihai al VII-lea Ducas. Mihail al IV-lea. între cei doi împăraţi defăşurându-se cincisprezece “împără-ţiri efemeride” (Constantin al VIII-lea..): după anihilarea “[aratului Bulgar al lui Samuil».) «Regatul Ultrasilvaniei / Transilvaniei». Bulgaroctonul (976 – 1025). 335).): «Gesta Hungarorum» menţionează în orizontul anului 1002 (9177 E. Evdochia. Polonia. Nikefor al III-lea ş. fortăreaţă (. Isac I. 1 este construită Cetatea de pe os-trovul Păcuiul lui Soare.). ∗ 1002 – 1003 (9177 – 9178 E. ∗ 1018 (9193 E. a fost distrusă de marea invazie tătaro-mongolă.): soarta Dacoromâniei în secolul al XI-lea d. V.): la Morisena / Morisenadunum (> Ce-nad-România) funcţionează o şcoală dacoromânească frecventată de 30 de elevi. Constantin al IX-lea. V. a.. Teodora. Va-sile al II-lea Bulgaroctonul readministrează ţinuturile respective în themele imperial-bizantine: Bulgaria.. reflectând marea instabilitate economico-socială / po-litică. H.. opunându-se misiunii catolic-apostolice a regelui Ungariei. Constantin al X-lea. cât şi pentru Boemia. sub conducerea “regelui de arme dacoromân”. 32). funcţionează şi o Şcoală de Teologie (creştin-ortodoxă).) a Imperiului Bizantin. [ă-rile Germane etc. de asemenea. Sirmium şi Dalmaţia. ∗ 1030 – 1241 (9205 – 9416 E.» (BMIst. ∗ 1001 – 1100 (9176 – 9275 E..

“ţări-le de râuri / munţi” din Dacia / Dacoromânia Nord-Dunăreană reacţionează firesc. ∗ 1094 (9269 E. 115 . în Podoaba istori-ilor.): cronicarul persan Gardâzi notează. dar şi o anume “prosperitate economică” a Dacoromâniei secolelor XI – XIII. V. iulie 16: Schisma cea Mare «marchează începutul declinului Bizanţului ce va sfârşi prin cucerirea otomană (1453)». Alexios I Comnen. desigur.). porneşte campania împotriva invadatorilor cumani (cf. ∗ 1068 (9243 E. 275). V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. de tip evmezic. 1 ∗ 1040 – 1041 (9215 – 9216 E. «un popor de creştini». de la Tisa până la Nistru. V. V. din Constantinopol. are loc răscoala antibizantină a Valahilor condusă de Petru Delian. Pecenegii sunt înfrânţi lângă Dăbâca. locuieşte «un popor din Imperiul Roman (az Rum)».): ţările de râuri / munţi ale Daciei / Da-coromâniei îşi urmează destinele (istorice) tot sub înrâurirea Constantino-polului şi a Romei.): la solicitarea lui Pudilă. NPIst. Isac al II-lea Anghelos (1185 – 1195) şi Alexios al III-lea Anghelos (1195 – 1203). împă-ratul bizantin. Ioan al II-lea Comnen (1118 – 1143). “în spiritul veacului”. de data aceasta. Manuil I Comnen (1143 – 1180). reunindu-şi puterile / forţele în formaţiuni statale. în baza «legământului de la Aurelian». Alexios al II-lea Comnen (1180 – 1183). ∗ 1050 (9225 E. ∗ 1054 (9229 E. V. Andronic I Comnen (1183 – 1185). “rege de arme” / “duce” al Dy-nogaetiei / Dobrogei. că în Dacia / Dacoromânia NordDunăreană. V.): invazie a Pecenegilor în Crissiana.): în Dacoromânia SudDunăreană. “decid” soarta Daciei / Dacoromâniei împăraţii: Alexios I Comnen (1081 – 1118). atunci când împăraţii din Constantinopol nu mai respectă spiritul «legământului de la Aurelian». îndreptându-şi atacul spre cetatea-reşedinţă a “regelui de arme” dacoromân. ∗ 1101 – 1200 (9276 – 9375 E. Poporul Valahilor. în faţa invaziilor / ame-ninţărilor fiinţei naţionale valahe / dacoromâne.

prin trecătoa-rea Oituz (cf. pentru a înregistra o “ofensivă a Catolicismului” în faţa Ortodoxismului Da-coromânităţii. V.). ÎN STATUL MEDIEVAL AL TRANSILVANIEI ∗ 1103 – 1113 (9278 – 9288 E. NPIst.): Leuştache este voievod de Arudela (< Arutela / Terra Aruteliensis) / Ardeal (Transilvania). luptând împotriva triburilor invadatoare ale Pecenegilor. dintre Carpaţii Nordici şi Dunărea Porţilor de Fier. sub sceptrul principelui Mercuriu – în statul dacoromânesc medieval al Ardealului / Transilvaniei.): principe al Ardealului / Transilvaniei este Mercuriu. 1 ∗ A TREIA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR. avea drept de judecată».Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. reprezentat de aşa-zişii “regi apostolici ungari” încoronaţi / susţinuţi de Biserica Romei. ţările de râuri / munţi ale Dacoromâniei Nord-Dunărene. 277).): împăratul Ioan al II-lea Comnen. LA ANUL 1103 (9278 E. “ruda ungară / maghiară” a acestui împărat bizantin. vine cu oaste la nordul Dunării. Manuil I Comnenul anga-jează o mare campanie în Dacoromânia Nord-Dunăreană. SUB SCEPTRUL LUI MERCURIU. După Schisma cea Mare.): sub pretextul că luptă împotriva Cumanilor ce “invada-seră” ţările dacoromâneşti / valahe de la Dunăre. 116 . V. având scopul de a instaura în statul dacoromânesc-medieval al Transilvaniei “puterea” / “stăpâ-nirea” lui Geza al II-lea. armatele Comnenului pătrund în Transilvania dinspre Moldova. în faţa pericolului vestic. totodată era «şeful oştilor comitatelor şi nobililor. V. V. dintre Tisa şi Carpaţii Răsăriteni. ∗ 1161 (9336 E. ∗ 1122 (9297 E. s-au reunit – în anul 1103. în ajutorul Dacoro-mânilor carpatici. în baza «legămân-tului de la Aurelian». ∗ 1176 (9351 E. V.

împlineşte visul “Sfântului Ştefan”. a Dacoromânilor. ∗ 1189 (9364 E. V. oştirile lui Petru şi Asan anihilează «numai într-o noapte» armata represivă imperial-bizantină condusă de generalul Cantacuzen. SUB SCEPTRUL FRA[ILOR PETRU ŞI ASAN.): în luptele angajate cu armatele repre-sive ale împăratului Isac al II-lea Anghelos.). ÎN STATUL VALAHIEI MARI ∗ 1185 (9360 E. zdrobeşte armata condusă chiar de împăratul Isac al II-lea Anghelos. regele Ungariei. V. V. Dacoromânii / Valahii conduşi de Petru şi Asan ies biruitori.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V.): cu ajutorul militar primit din Dacoromânia Nord-Dunăreană. chiar “în ajunul nunţii” acestuia cu fiica lui Bela al III-lea. 1 ∗ 1180 (9355 E. V. a tuturor pământurilor Daciei / Dacoromâniei. Petru şi Asan declară independenţa faţă de Con-stantinopol a Valahiei Mari. sunt spulberate de către armata dacoromână / valahă a lui Petru şi Asan toate 117 . V. Croaţia şi Dalmaţia. condusă de Petru şi Asan. anexând la Ungaria provinciile din aria Daciei / Dacoromâniei Sud-Vestice: Srem.). sub conducerea lui Petru şi Asan. septembrie – noiembrie: răscoala Valahilor / Dacoro-mânilor din ţările de râuri / munţi ale Daciei / Dacoromâniei Sud-Dunărene. Bela al III-lea. împotriva împăratului bizantin Isac al II-lea Anghelos. LA ANUL 1185 (9360 E. spre a fi “mâna dreaptă a Papei de la Roma”.): regele impus de Manuil I Comnen în luptele “urmaşi-lor” lui Geza al II-lea pentru “tronul pannonic”. ∗ 1186 – 1187 (9361 – 9362 E.): marea bătălie de la Berrhoe / Verria (Macedonia) în care armata Valahilor / Dacoromânilor. ∗ A PATRA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR. ∗ 1190 (9365 E.

∗ 1205 (9380 E. îşi avea capitala la Niceea. datând din vremea împăratului dacoromân Iustinian. “socrul împăratului Isac”. 14 – 15 aprilie: război între Imperiul Latin şi Valahia Mare. sunt distruse “contingentele ungare de pe drumul Vidinului”. în nord-est.).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Balduin I (1204 – 1205). ∗ 1196 – 1197 (9371 – 9372 E.): Smaragd este voievod al Transilvaniei. V. îşi află moartea ca prizonier la curtea împăratului valah / dacoromân. ∗ 1204 – 1261 (9379 – 9436 E. 1 “oştirile aliate”. apoi. sunt respinse cetele ruseşti ale “marelui cneaz de Vladimir. 118 . Ioniţă I. existenţa Imperiului Latin indică un alarmant grad de “slăbire” / “decădere” a Imperiului Bizantin ce. oraşul-capitală se rezideşte sub numele valah / dacoromânesc de Turrinova (< Turris Nova / “Turnul Nou”) / Turnova (în documentele slave: «Târnova» / «Târnovo»).): Imperiul Latin – stat creat “în inima Imperiului Bizantin” de feudalii participanţi la Cruciada a IV-a. ∗ 1201 (9376 E. 472).): este recunoscută independenţa Valahiei Mari de către împăratul de Constantinopol. II. de la gurile Dunării. chemate în ajutor de împărat: mai întâi. Vsevold Balşoe Gnezdo / Mare Cuib”. întemeietorul Dinastiei Asăneştilor. V. ∗ 1206 – 1208 (9381 – 9382 E. pornind război împotriva Valahiei Mari. V.): împărat al Valahiei Mari este Petru. capitala Valahiei Mari se stabileşte a se ridica pe ruinele vechilor fortificaţii de la Turule (“turnuri” – cf. V. este înfrânt la Adrianopol. în această perioadă. regele Ungariei. Alexios al III-lea Anghelos.): primul împărat al Valahiei Mari este Asan. V. Fontes. V. trimise de Bela. sub conduce-rea contelui de Flandra.): împărat al Valahiei Mari este Ioan / Ioniţă I. ∗ 1197 – 1207 (9372 – 9382 E. V. ∗ 1190 – 1196 (9365 – 9371 E. împăratul Balduin I de Flandra.

Ioan al II-lea. la Calca («Kalka.): Paul este voievod al Transilvaniei.): împăratul Valahiei Mari este Borilă (“Asan Burul” / “Bourilă”). 1 ∗ 1207 – 1218 (9382 – 9393 E. V.): Ioan al II-lea Asan este împăratul Valahiei Mari. ∗ 1223 (9398 E. ∗ 1221 – 1222 (9396 – 9397 E. temându-se de armata dacoromânească a lui Ioan al II-lea Asan.): Leucă este voievod al Transilvaniei. V. după ce zdrobesc armatele Ruşilor şi Cumanilor. nord-est şi est. cum oastea cneazului Daniil de Halici era superioară numericeşte oştirii dacoromânescbucovinene.): Pouşa este voievod al Transilvaniei (mai puţin “intervalul” 1232 – 1234). ∗ 1227 – 1240 (9402 – 9415 E. cnea-zul Daniil de Halici / Volhynia angajează lupta cu bucovineanul “rege de arme”. ∗ 1209 – 1212 (9384 – 9387 E. ∗ 1231 (9406 E.): Armatele mongolo-tătare conduse de Genghis-Han. V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.): Căliman I Asan împărăţeşte Valahia Mare. biruind / respingând astfel inamicul de la hotarele de nord. V. V. ∗ 1241 – 1246 (9416 – 9421 E. călcând cu oaste pământurile Valahiei / Bolohoveniei – [ara Bucovinei. (imediat după moartea lui Ioan Asan al II-lea. cu cnezatele de Halici / Volhynia şi de Kiev. Andrei al II-lea al Ungariei. ∗ 1219 – 1221 (9394 – 9396 E. în 1244. ocolesc Valahia Mare. Valahia este invadată de urmaşul lui Genghis-Han). Germania etc. împăratul Valahiei Mari. Valahia Mare se învecinea-ză la nord. tri-mite în ajutor oastea socrului-rege.): Mihail este voievod al Transilvaniei. V. V. Imperiul Tătaro-Mongol şi Imperiul Bizantin reuşesc să rupă Valahia Mare la 119 .): bătălia dintre Dacoromânii-moldoveni / bolohoveni şi “slavii” / “ruşii” din Cnezatul de Halici / Volhynia. ∗ 1218 – 1241 (9387 – 9416 E. invadând Polonia. sau Kal-ga»). V. V.

V. în orizontul anului 1103). în funcţie de noile pericole.): “ţările de râuri / munţi” ale Daciei / Dacoromâniei / Valahiei Nord-Dunărene. V. V. la trecători. “cu subtilităţi politic-greceşti”. 1 Dunăre. ∗ 1247 (9422 E. ∗ 1244 – 1272 (9419 – 9447 E. “legământul de la Aurelian” spulberându-se în noul context politic. 120 .): marea năvălire tătară distruge şi reşedinţa episcopal-catolică. ce se întorcea de la curtea marelui han al Hoardei de Aur. ∗ 1241 (9416 E. V. ∗ 1246 – 1256 (9421 – 9431 E.): Mihai I Asan împărăţeşte Valahia Sud-Dunăreană.): cronica stihuită a lui Filip Mousket ne informează că «Regele Valahilor i-a învins. din provincia Moldova a Dacoromâniei Nord-Dunărene. pe Tătari».): Laurenţiu este voievod al Transilvaniei. Valahia SudDunăreană “este înghiţită treptat” de Imperiul Bizantin. profitându-se de naivitatea epigonilor lui Ioan al II-lea Asan. Olaha. V. aflate pe “locul centrului actual de podgorie Odobeşti.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. conducătorii ţărilor de râuri / munţi din Dacoromânia Nord-Dunăreană pierd orice speranţă în Constantinopol. sub conducerea / “ascultarea” dom-nitorului (“regelui”) Olaha. şi şcoala dacoromânească din localitatea Milcovia. menţionează în notele sale de călătorie că a întâlnit pe drumul nord-pontic şi pe “regele” Dacoromânilor extracarpatici. ∗ 1242 – 1252 (9417 – 9427 E. V. Giovani da Pian del Carpini. sunt “legate” / “dependente” de Hoarda de Aur. ∗ 1242 (9417 E.): misionarul franciscan. pe Valea Milcovului”. Valahia / Dacoromânia Nord-Dunăreană este trecută în seama Imperiului Tătaro-Mongol. şi extracarpaticele ţări de râuri / munţi ale Dacoromâniei Nord-Dunărene se reorganizează în state da-coromâneşti medievale (după modelul statului medieval dacoromânesc al Transilvaniei creat în faţa pericolului maghiaro-catolic ivit la Tisa.

): Nicolae Gheorghe e voievod al Trans-silvaniei (cu întrerupere în 1271). după (re-)numele conducătorilor lor: [ara lui Alutuon (“capul / conducătorul [ării de Olt / Alutua. prin care delimitează sferele / pute-rile în spaţiul Daciei / Dacoromâniei (Valahiei Mari): partea nord-dunăreană rămâne Nogai-ului. ∗ 1272 (9447 E.): Diploma Cavalerilor Ioaniţi consemnează la graniţa intereselor medieval-politice ale acestora patru formaţiuni politic-administra-tiv-culturale din Dacoromânia Nord-Dunăreană. ori «Lytua / Litua»). partea sud-dunăreană 121 .): tratat între împăratul greco-bizantin. adică “Oltenia” (în documente. [ara lui Seneslau. V. ∗ 1263 – 1264 (9438 – 9439 E. circumscriind “aria judeţului Romanaţi”. cu tendinţă slavizantă de cancelarie: «Lytuon» / «Litovoi». V. numele-i maghiarizat: «Csak»). inclu-zând şi [ara Haţegului. V.): Constantin împărăţeşte Valahia Sud-Dunăreană.): împăratul bizantin. ∗ 1261 (9436 E. Mihai Paleolog.): Căliman al II-lea Asan împărăţeşte Valahia Sud-Du-năreană. [ara lui Ioan.): Borşa I este voievod al Transilvaniei. sau Alutuania. V. Nogai (“ginere” al împăratului bizantin). ∗ 1267 – 1274 (9442 – 9449 E. ∗ 1261 (9436 E. [ara lui Lupu (onomastic tradus în Farcaş de documentul unguresc). 1 ∗ 1247 (9422 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ∗ 1257 – 1277 (9432 – 9452 E. în documente. 13 octombrie: Matei Geac este voievod al Transilvaniei (minus întreruperea: 1273 – 1275. Muscel şi Dâmboviţa. «Alutus») / Alutua. ∗ 1256 (9431 E. Mihail al VIII-lea Paleolog (“socru de han”). în stânga Oltului. ∗ 1270 – 1277. V. V. recucereşte Con-stantinopolul şi “restaurează” Imperiul Bizantin. în zonele de munte / deal de la Argeş. V.): Irneriu este voievod al Transilvaniei. întinzându-se şi peste şes. circumscri-ind “aria de azi a judeţului Vâlcea”. V. şi hanul / “noionul tătar din Dinastia Batuizilor”. până la Dunăre.

Transilvania şi Moldova rămân încă “dătătoare de tribut” lui Nogai.): murind Alutuon (“Lytuon”). sub regi “hibrizi” greco-bizantinovalahi.): “regele” / “voievodul” Dacoromânilormunteni / olteni.. LA ANUL 1277 (9452 E. SUB SCEPTRUL LUI ALUTUON.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. alături de Oltenia..): imediat după tratatul nogaiopaleologic. 122 . ∗ A CINCEA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR. în această calitate.): Imperiul RomanoGerman / Hab-sburgic. fratele voievodului dacoromân. urcă în tronul domnesc al [ării Româneşti. Alutuon («Lytuon»).): Borşa al II-lea este voievod al Transilvaniei.. reuneşte în statul medieval al [ării Româneşti. răscumpărat “cu o sumă însemnată”. V. V. Bărbat. V. de domn / “rege” al [ării Româneşti. ∗ 1272 (9447 E. Basarabia etc. ∗ 1275 (9450 E. V. până la cucerirea otomană. devenind stăpân şi peste ţinuturile cu Episcopatul Cumanilor şi cu “cavaleri teutoni”. V. spre a face faţă pericolelor mongolo-tătare. ∗ 1277 (9452 E. ungureşti etc. acceptând “jocurile politice” de la Constantinopol. ÎN STATUL MEDIEVAL AL [ĂRII ROMÂNEŞTI ∗ 1277 (9452 E. Valahia Sud-Du-năreană devine un stat aservit Imperiului Bizantin.). ∗ 1273 – 1804 (9448 – 9979 E. V. se războieşte cu armata regelui Ungariei. “expediţia cruciată” a lui Ladislau al IV-lea nu s-a soldat decât cu «capturarea lui Bărbat». “regele de ar-me” (“ducele” / “banul”) Alutuon declară independenţa “ţării sale de râuri / munţi”. 1 – Paleologului. şi Muntenia. ce “îşi revendică” “papalocumano-ungureşti” pământuri «de dincolo de Alpi / Carpaţi». a. “cumanul” Ladislau al IV-lea. bizantine. fratele său. “cumani” ş.

Andrei Lache («Lackfi»). sau Bărdacă / “Brdokba”) împărăţeşte Valahia Sud-Dunăreană. “ban de Severin şi căpitan al Belgradului”: 1446. Desideriu (1438 – 1440). Dumitru de Pan (1437). Iancu de Hunedoara (1441. Ioan Lupu de Miercurea («Far-caş». “locţiitor şi căpitan general al regatului Ungariei”: 1445. 1448. Ioan Timiş («Temeş»). 1473 – 1475). 1285. Nicolae Lache (1367 – 1369). ∗ 1277 (9452 E.): Ioan al III-lea Asan împărăţeşte Valahia Sud-Dunăreană. Gheorghe Ciopor («Csupor de Monoszlo».): Ionilă (Ivăilă / Lacană / “Lacanas”. Dominic Măciucă («Machka»). “principi”. Blasiu / Vlasu ( = “Valahul” / “Dacoromânul”. V. Gheorghe de Bala (1447). Egidiu. Toma Cioară (cu numele maghiarizat în “can-celarie”. Toma (1322 – 1354). V. “guvernator al Ungariei”: din 1446). Petru Sărăcin («Szerecsen». ∗ 1279 – 1280 (9454 – 9455 E. 1443). Laurenţiu. octombrie – decembrie: Nicolae Mauriciu este voievod al Transilvaniei. Ioan de Dăbâca. V. V. Petru Micu (“vicele” lui Blasiu are şi el numele tradus în 123 . Marcu de Herepea (1446). “guvernatori” etc. Ştefan de Nădab (1402 – 1403). Petru (1394 – 1395).): Finta este voievod al Transilvaniei. Ştefan Lache (1373 – 1376).). “vicevoievozi”. 1459). Petru de Striga («Strigh»). “maghiarizat”: «Erdelyi»). şi “comite de Timiş”. Nicolae Aba. dar cancelaria maghiarizării / ungurizării îl botează: «Blasiu Magyar». Nicolae de Ocna Sibiului (1439 – 1440). Nicolae Conci («Konth»). Petru de Oarda. Nicolae Ardeal (< pelasgo-daco-thracul toponim Arutela / Arudela. 1 ∗ 1277 – 1279 (9452 – 9454 E. ∗ 1278 – 1279 (9453 – 9454 E. Ioan Petru de Oarda. 1441).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V. 1293).): Roland Borşa (1282. Nicolae Mauriciu.): statul medievaldacoromânesc al Transilvaniei (“principatul” / “voievodatul”) are – de la Finta până la Mihai Viteazul – următorii conducători (“voievozi”. în documente: «Csor»). ∗ 1279 – 1600 (9454 – 9775 E.

Bartolomeu Dragoş («Dragfi»). avea loc şi la Chilia. + suf. Petru de Bozin (< “boz” / “boj”. important.. Maria Cristierna Bathory (1598). rangul de principe îl are pentru prima oară Mercuriu (1103 – 1113). existent 124 . dar un comerţ activ. de la 1 iulie la 16 august 1281. Numai într-o lună şi jumătate. Andrei Bathory (martie-octombrie 1599). dăm câteva date privind viaţa comercială a oraşului şi portului Vicina. care nu reprezintă decât 18Î. la Oraşul de Floci. în secolul al XIV-lea.2Î din contractele comerciale ale Constantinopolului / Perei: «Spre a vedea cât de activ era importul şi exportul la Dunărea de Jos în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. -in). Aşadar. principii: Ştefan Bathory (1575 – 1583. Vicina era un centru comercial de prim rang. V. a. aşadar. oraşul metropolă. Transilvania are între 1575 şi 1600. se încheie la Pera (Constantinopol) de către un singur notar genovez – şi erau 20 asemenea notari în capitala Imperiului Bizantin – nu mai puţin de 27 de contracte de comandită pentru Vicina. ∗ 1281 (9456 E.). 1 iulie – 16 august: activitatea comercială extraordi-nară a portului dunăreandacoromânesc Vicina (Isaccea-România) monopoli-zează 20. de pe malul drept al braţului cu acelaşi nume al Dunării. care va deveni. Fără să ajungă la însemnătatea Vicinei. la Brăila. în valoare de 4100 de hiperperi. portul din Deltă. Petru Jurebie («Gereb». 1 umgureşte / maghiară: «Kis» = mic). 22 august 1598 – martie 1599). “rangul” este “redescoperit” în 1575. pe locul Isaccei de astăzi. între 1575 şi 1586 fi-ind şi rege al Poloniei). Această cifră apare în adevărata ei lumină când constatăm că ea reprezintă 20.2Î din totalul tranzacţiilor încheiate la Pera cu toate posesiunile genoveze şi depăşeşte comerţul Perăi cu Genova însăşi. 1478 – 1479). de la gura Ialomiţei. Nicolae Macedoniu (1527). Cristofor Bathory (1576 – 1581). principalul port al [ării Româneşti.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. nume dacic de plantă – Sambu-culus ebulus. Ştefan Măilat (1534 – 1539) ş. Sigismund Bathory (1581 – 1597.

Sexanta Prista. V.. cunoscători ai monedelor. – existau şi şcoli bisericeşti dacoromâneşti ai căror absolvenţi susţineau «o asemena viaţă de negoţ. 29). apoi vameşi pentru autoritatea politică» (ibid. ∗ 1310 – 1352 (9485 – 9527 E. cu nume specific portuar. 27 sq. V. Dunăre şi Balcani. Mangalia / Cal-latiani (Callatis) etc. îndeosebi. pe malul drept. 125 . din orizontul anului 1301. ∗ 1280 – 1292 (9455 – 9467 E.). la Severin.): Ioan Basarab / Basarab I este voievod / domn (“rege”) al [ării Româneşti. V. în faţa Vidinului. fiind cu deosebită «ştiinţă de carte. Strălucita putere a statului independent al Valahiei Mari din vre-mea lui Ioan al II-lea Asan (cel ocolit chiar şi de Genghis-Han) “a fost măcinată / distrusă” sub epigonii de dincoace de 1241. după înregistrarea apusului Imperiului Latin de Răsărit (la 25 iulie 1261) şi după reînvigorarea Imperiului Bizantin sub împăraţii Mihail Paleolog al VIII-lea (1259 – 1282) şi Andronic al II-lea Paleolog (1282 – 1328). având în faţă. «potrivit inscripţiei de pe pe-cetea sa» (IIR.): Gheorghe I împărăţeşte Valahia Sud-Dunăreană. în extremitatea de apus a [ării Româ-neşti» (IIR.). ∗ 1301 (9476 E. «cu mine de argint şi de aur». socotitori buni. în faţa Şiştovului. străvechea aşezare de la Russe – turceşte Rusciuk – iar în epoca Imperiului Roman. H. la Zimnicea. se considera drept “capitala provinciei Moldova”. începând din a doua jumătate a secolului al XIII-lea d. în sfârşit. ce şi-au întins tentaculele peste Carpaţi.).: oraşul Baia. 1 înainte de 1300 şi specializat în comerţul cu lână şi brânză. la Giurgiu. la Calafat.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. de-a lungul Dunării». din Dacoromânia de Est – provin-cia Moldova. aprox. În aceste localităţi prospere ale Dacoromâniei – ca şi în cele de pe ţărmul Mării Getice / Negre: Constanţa / Tomis. între Imperiul Tătaro-Mongol şi Imperiul Bizantin.

): războiul de la Posada.): Bogdan este domn al Moldovei. V. pe Olt. ∗ 1354 – 1358 (9529 – 9533 E. V. ÎN STATUL MEDIEVAL AL MOLDOVEI ∗ 1352 – 1353 (9527 – 9528 E. V. aprox.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.): Nicolae Alexandru este domn al [ării Româneşti. ∗ 1359 (9534 E.): Balc este domn al Moldovei.): Dragoş este domn al Moldovei. armata Un-gariei este distrusă în întregime la Posada / Arutela-Cozia. ∗ 1346 (9521 E. reu-nind ţările de râuri / munţi ale Daciei / Dacoromâniei de Est. Buvovina. V. SUB SCEPTRUL LUI DRAGOŞ. LA ANUL 1352 (9527 E. V. V. V. Basarab I reuşind să păstreze astfel independenţa statului. dintre Carol Robert de Anjou.): Mitropolia [ării Româneşti are sediul la Curtea de Argeş.): Bogdan este voievod al Mara-mureşului. – 1358 ( 9505 – 9533 E. 126 . regele Ungariei. ∗ 1359 – 1365 (9534 – 9540 E. Basarabia. Tirasgeţia etc. ∗ 1359 (9534 E. ∗ A ŞASEA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR.): este atestată documentar Mânăstirea Argeşului. “conectată” la mitul jert-fei zidirii. ∗ 1330 (9505 E. ∗ 1359 (9534 E. domnul / “regele” [ării Româneşti.): Dragoş-Sas este domn al Moldovei. ∗ 1352 – 1364 (9527 – 9539 E. 1 ∗ 1330. Dunogaetia / Dobrogea. V. Moldadava / Moldova.). V.): Balica este “rege de arme” în “ţara de râuri / munţi” a Dacoromâniei / Valahiei Sud-Dunărene. V. V. şi Basarab I. capo-dopera evmezic-arhitecturală de la Curtea de Argeş.

vestită şi prin şcoala-i de copişti de texte religioase. ∗ 1377 – 1383 (9552 – 9558 E. V. ∗ 1383 – 1386 (9558 – 9561 E. şi minunata ţară de râuri / 127 . ∗ 1374 – 1375 (9549 – 9550 E.): călugărul Nicodim de Oltenia întemeiază Mânăstirea Tismana. ∗ 1375 – 1391 (9550 – 9566 E. 31 ianuarie (9561 – 9593 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. se prăbuşeşte sub asediul armatelor imperial-otomane conduse de sultanul Baiazid I Fulgerul.): Vlaicu este domn al [ării Româneşti. V. V.): Costea Muşat este domn al Moldovei. V. bate monedă chiar din primul an de domnie. ∗ 1386 (9561 E.): Radu Basarab este domn al [ării Româneşti.): Turrnova / Târnova. obţine prima victorie dunăreană asupra armatelor de pradă otomane / turceşti. V. ∗ 1369 (9544 E. ∗ 1386.):Dan I Basarab este domn al [ării Româneşti. domnul [ării Româneşti. fosta strălucită capitală a Valahiei Mari din vremea Dinastiei Dacoromâne a Asăneştilor. V. Mânăstirea Ieud. ∗ 1393 – 1878 (9568 – 10. ∗ 1364 – 1377 (9539 – 9552 E.): Bogdan-Laţcu este domn al Moldovei.): Vlaicu.): Mircea cel Bătrân începe zidirea Mânăstirii Cozia.): se zideşte în provincia Maramureş a Dacoromâniei Nord-Dunărene.): Mircea cel Bătrân este domn / “rege” în statul medieval dacoromânesc al [ării Româ-neşti. ∗ 1373 (9548 E. V. V. ∗ 1370 (9545 E. 23 septembrie – 1418. “ca-pitală” a Valahiei SudDunărene aservită Imperiului Greco-Bizantin.053 E. 1 ∗ 1364 (9539 E. V.): Petru I Muşat este domn al Moldovei. în al doilea an al domniei sale bate monedă. V.): călugărul Nicodim de Oltenia întemeiază Mânăstirea Vodiţa. ∗ 1375 (9550 E. V. V. V.

V. 128 . sub Ştefan I Muşat. 31). V.): Dacoromânii-moldoveni.): Roman I Muşat e domn al Moldovei.): Alexandru cel Bun este domn al Moldovei. V. intră în jugul Imperiului Turc / Otoman. Ioan Voicu este tatăl lui Iancu de Hunedoara şi bunicul lui Matei Corvin (“cel mai strălucit rege al Ungariei tuturor timpurilor”). ∗ 1399. «pentru faptele sale de arme» (CRom. V.): Ştefan I Muşat este domn al Moldovei. a avut şi o vestită şcoală de copişti de texte religioase (cf. V.): Iuga Ologu este domn al Moldovei. Mânăstirea Peri.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. pentru câteva secole. ci a unui stat slav.): Vlad I este “rege de arme” al Dunogae-tiei / Dobrogei. ∗ 1394 – 1397 (9569 – 9572 E. până în 1878. ∗ 1391 (9566 E.): “cneazul” dacoromân / valah. V. V. din “fosta” Dacia / Dacoromânia lui Regalian. IIR. ∗ 1395 (9570 E. zdrobesc pe invadatorii unguri în bătălia de la Târgu Neamţ. ∗ 1400.): se zideşte în provincia Maramureş a Dacoromâniei Nord-Dunărene. subordonată direct Patriarhiei din Constan-tinopol. din Transil-vania. 10 februarie (9574 – 9575 E. V.): bătălia de la Rovine. ∗ 1409 (9584 E. armata lui Mircea cel Bătrân zdro-beşte armatele aliate ale Turcilor şi ale Sârbilor. 11 februarie – 1432. 12 august (9569 – 9574 E. Bulgaria). 274).): Mircea cel Bătrân înfrânge armata otomană pătrunsă în [ara Românească. V. 1 munţi a Moesiei din fosta Valahia Mare. Ioan Voicu. 13 august – 1400. primeşte rangul de nobil de la regele Sigismund de Luxemburg al Un-gariei. ∗ 1391 – 1394 (9566 – 9569 E. 1 ianuarie (9575 – 9607 E. V. ∗ 1397 (9572 E. ∗ 1394 (9569 E. când este eliberată de armatele României şi ale Imperiului [arist / Rus (şi când armatele Imperiului Rus / [a-rist impun apariţia nu a unui stat al Valahiei. ∗ 1394 – 1399.

în spiritul Zalmoxianismului: Domnul este repre-zentantul lui Dumnezeu în Dacia / Dacoromânia. 7 noiembrie – decembrie 1476). Mircea Dracu.): Iliaş este domn al Moldovei. V. martie). Radu de la Afumaţi.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Vlad Dragomir Călugăru. asociat cu Petru al II-lea:1444. 3 iulie 1456 – 14 august 1462. V. Basarab cel Tânăr. declanşată de la Bobâlna. Regele este “alesul” po-porului). Mircea Vlad Dracul. Petru Cercel (iulie 1583 – 6 aprilie 1585). Vlad Dracul.): Ştefan al II-lea este domn al Moldovei (asociat cu Iliaş: 1435 – 1442. Vlad [epeş (1448. Alexandru cel Rău (august 1592 – septembrie 1593). Pătraşcu cel Bun. Basarab al II-lea. 1 ∗ 1418. Basarab cel Bătrân (1473 – 1476 / 1477). Neagoe Basarab (23 ianuarie 1512 – 15 septembrie 1521). Vintilă Pătraşcu. Radu Bădica. Dan al II-lea (1420. Vlad Vintilă. Iancu de Hunedoara (4 – 16 decembrie 1447). ianuarie – 1433. Mihnea cel Rău. Mihnea Turcitul. Alexandru al II-lea. Vladislav al III-lea. Radu Paisie. aprilie – 1445. Radu cel Frumos. Radu Ciobanul. Vladislav al II-lea. împotriva exploatării sân-geroase exercitate de nobilimea 129 . Ştefan Surdul. Alexandru I Aldea (1431 – 1436). ∗ 1423 (9598 E. Teodosie Basarab (septembrie – decembrie 1521). V. ∗ 1437 – 1438 (9612 – 9613 E. Mircea Ciobanul. 1 februarie – 1600 (9593 – 9775 E. Radu Ilie. Vlad Călugăru. ∗ 1433 – 1447 (9608 – 9622 E. Radu al II-lea.): Dan al II-lea biruie oştile otomane invadatoare ale [ării Româneşti. noiembrie (9607 – 9608 E.): Marea răscoală dacoromânească-ţărănească din Transilvania. V.): statul medieval-da-coromânesc al [ării Româneşti (sau al Munteniei) are următorii domni (la Pelasgo-Daco-Thraci. Vlad cel Tânăr. aprilie). V. de la Mircea cel Bătrân până la Mihai Viteazul: Mihail I (1418 – 1420). august – 1431. Radu cel Mare. Moise Vladislav. sau Dacoromâni / Valahi: Domnia ca instituţie statală este superioară Regalităţii. Petru cel Tânăr. ∗ 1432.

2 septembrie: bătălie româno-turcă la râul Ialomiţa (România). ∗ 1442 (9617 E. V. 130 . conduse de Iancu de Hu-nedoara. secuiască.): Roman al II-lea este domn al Moldovei (asociat cu: Petru al II-lea: 1447). această biruinţă inaugurează seria victoriilor lui Iancu de Hunedoara în războaiele duse împotriva Imperiului Turc. secuiască şi săsească încheie pactul Unio Trium Nationum împo-triva naţiunii antohtone. 16: la Căpâlna.): Ciubăr este domn al Moldovei. obţin o strălucită victorie asupra uriaşei armate otomane comandată de Sehabeddin. oştirile Dacoromâniei NordDunărene.). împotriva răscoalei acestora. V. face o incursiune la sudul Dunării. lipsită de conştiinţă naţio-nală dacoromânească.): Petru al II-lea este domn al Moldovei (asociat cu: Ştefan al II-lea: 1444 – 1445. beglerbegul Rumeliei. V.): Dacoromânul / Valahul Iancu de Hu-nedoara este guvernator al Ungariei.): Bogdan al II-lea este domn al Mol-dovei. V. obţinând «şase victorii asupra Turcilor» (CRom. majoritare. ∗ 1447 – 1448 (9622 – 9623 E. ∗ 1449 (9624 E. V. 1 maghiară / ungurească. ∗ 1448 – 1449 (9623 – 9624 E. 276). mârşava nobilime ungară / maghiară. V. ∗ 1437 (9612 E. ∗ 1443 (9618 E. ∗ 1444 – 1449 (9619 – 9624 E. “înnobilată” sub nume maghiarizate. declanşată de la Bobâlna. dar şi împotriva insignifiantei boierimi autohtone. V. ∗ 1449 – 1451 (9624 – 9626 E. în Imperiul Otoman. a Dacoromânilor / Valahilor din Transil-vania. Roman al II-lea: 1447). V.). V.): Iancu de Hunedoara. septembrie.). săsească.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ∗ 1446 – 1453 (9621 – 9628 E. în fruntea oştilor dacoromâneşti-munteneşti. 20 februarie – 12 octombrie: Alexăndrel Olehno este domn al Moldovei.

V. obţin victoria după un asediu de câteva luni (martie – mai). 131 . «Imperiul Otoman se obligă să nu ridice noi fortificaţii pe Dunăre şi să nu mai atace [ara Românească. V. capitala Imperiului Roman de Răsărit. la această dată. Ungaria. ∗ 1453 (9628 E.): Alexăndrel este domn al Moldovei.097 E.) Imperiul Bizantin (după instalarea “permanentă” a Grecilor în tronul împărătesc). căruia Bizantinii / Grecii îi refuzaseră ofer-ta). ∗ 1452 (9627 E.): “apogeul” şi “destrămarea” Im-periului Otoman / Turc. Serbia şi Ragusa. din Turcia “europeană” de azi. V. Constantin Dragasses. Orban. V. 29 mai: căderea Constantinusei / Constantinopolului. IMPERIUL AUSTRO-UNGAR. armatele otomane comandate de sultanul Mahomed al II-lea (folosindu-se. bineînţeles.): Petru Aron este domn al Moldovei (cu întreruperile: 1452 – 1454. V. 1 ∗ 1451 – 1457 (9626 – 9632 E. IMPERIUL AUSTRIAC. V. sub conducerea incapabilului împărat greco-bizantin. Constantinusa / Constan-tinopolul. şi de tunurile de 70 de tone pe care i le proiectase inginerul român-ardelean. IMPERIUL RUSO-SOVIETIC ∗ 1453 (9628 E. V. angajează “rezistenţa antiotomană” cu vreo 9000 de oşteni şi cu 30 de corăbii. devenit dincoace de orizontul anului 610 (8785 E. Imperiul Bizantin este “înghiţit” aproape în întregime de puternicul Imperiu Otoman / Turc.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. IMPERIUL RUS / [ARIST.). ∗ PELASGIA / VALAHIA – SAU DACIA / DACOROMÂNIA – ŞI ULTIMELE IMPERII ALE EUROPEI: IMPERIUL OTOMAN / TURC.) – 1922 (10.): Dacoromânul / Valahul Iancu de Hunedoara impune Imperiului Otoman pacea de la Adrianopol. Transilvania. ∗ 1452 – 1455 (9627 – 9630 E. 1455). Constan-tinusa / Constantinopolul (“Creştinopolul”) este frumosul oraş Istambul.

∗ 1459 (9634 E. V. 24 octombrie 1563 / martie 1564 – 1568). Iliaş.): Turcii ocupă Budapesta. ∗ 1488 (9663 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Ieremia Moghilă (august 1595 – 25 mai 1600). Crişana 132 . Petru Rareş (1527 – 1538. Ştefan Răzvan (24 aprilie – august 1595).): statul medievaldacoromânesc al Moldovei are – de la Ştefan cel Mare până la Mihai Viteazul – următorii domni: Bogdan al III-lea (1504 – 1517). 276). ∗ 1461 ( 9636 E. ∗ 1458 (9633 E. 2 iulie – 1600 (9679 – 9775 E. V. după instituirea dominaţiei Habsburgilor asupra părţilor de vest şi de nord-vest ale Ungariei şi asupra Croaţiei. este ales rege al Ungariei. Ioan Joldea. Ion Potcoavă. V. Alexandru cel Rău. Petru Şchiopu. ∗ 1504. V. Ion Vodă cel Viteaz (1572 – 1574). ∗ 1541 (9716 E. 1 ∗ 1457. provinciile Dacoromâniei Nord-Dunărene ce fuse-seră sub dominaţie habsburgică – Banatul. V. Ştefăniţă. ∗ 1495 (9670 E. eliberează Giurgiul de sub Turci şi le zdrobeşte trupele de pe malul drept al Dunării» (CRom. Despot Vodă (1561 – 1563). Ştefan Tomşa. V. Aron Lăpuşneanu. 276). Ştefan Rareş. V.): Ştefan cel Mare este domn al Moldovei.): Fiul Dacoromânului / Valahului Iancu de Hunedoara.): Vlad [epeş «îl trage în ţeapă pe begul de Nicopole. Iancu Sasu Rareş. Alexandru Cornea. Petru Lăpuşneanu. Ştefan Lăcustă. 1541 – 1546). Alexandru Lăpuşneanu (septembrie 1552 – 18 noiembrie 1561. transformă în paşalâc Ungaria de Sud şi Ungaria Centrală (pentru 158 de ani: 1541 – 1699). 2 iulie (9632 – 9679 E.): se zideşte – în provincia Moldova a Dacoromâniei Nord-Dunărene – Mânăstirea Voroneţ. 14 aprilie – 1504.): «Vlad [epeş refuză să dea haraciul solicitat de Poarta Otomană / Imperiul Turc» (CRom. V.): sunt rezidite Bicerica Ortodoxă a Dacoromânilor din Şchei-Braşov şi Şcoala Orăşenească Dacoromânească din Şcheii Braşovului. Bogdan Lăpuşneanu. Matei Corvin.

spre a fi instalat în tronul Moldovei. în Imperiul Otoman.): armatele lui Mihai Viteazul trec la sudul Dunării.). V. V. 1 şi Ardealul – se con-stituie în Principatul Autonom al Transilvaniei. SUB SCEPTRUL LUI MIHAI VITEAZUL. un alt corp de oaste dacoromânească. Silistra. zdrobeşte o altă oaste turcească. privind finanţarea campaniei dacoromâne antiotomane. V. Rudolf se obligă să dea lui Mihai Vitea-zul 133 . LA ANUL 1600 (9775 E. V.).. distrugând fortificaţiile turceşti din cetăţile-oraşe: Babadag. sub suzeranitate turcească. ∗ 1595 (9770 E. Rudolf. ∗ 1597 (9772 E. pe malul Dunării. 13 / 23 august: bătălia de la Călugăreni.): 10 octombrie: Mihai Viteazul. 13 noiembrie: Mihai Viteazul declanşează bătăliile cu trupele turceşti staţionate în Bucureşti. Oraşul de Floci. Mihai Vi-teazul zdrobeşte armata imperialotomană de sub comanda lui Sinan Paşa. Plevna etc. este înscăunat în tronul [ării Româneşti. V. spulberă şi oastea otomană ce însoţeşte pe Bogdan. ∗ 1596 (9771 E. sub comanda banului Mihalcea. ∗ 1594 (9769 E. Vidin. V.): sultanul trimite “steag de domnie şi daruri” lui Mihai Viteazul. V. ÎN STATUL MEDIEVAL AL DACIEI ∗ 1593 (9768 E.).). ∗ A ŞAPTEA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR. spre a-l instala ca nou domn al [ării Româneşti.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. fiul domnitorului Pă-traşcu cel Bun. nutrind intenţia / ideea re-Unirii Valahiei Mari din vremea Dinastiei Asăneştilor. Hârşova. însoţitoare a lui Ştefan Surdu. la Ruse / Rusciuk. ∗ 1598 (9773 E. iunie: tratatul de la Mânăstirea Dealului între Mihai Viteazul şi împăratul romano-german / habsburg. în locul lui Aron Vodă.

trupele lui Bathory se dispersează. ceea ce îl determină să-şi semneze hrisoavele astfel: «Io Mihail Voievod. se mobilizează pentru a dis-truge Statul Dacoromânilor / Valahilor nord-dunăreni. Mihai 134 . V. “trădările” habsburgice încep să îşi arate colţii. V. împlinidu-i-se visul re-Unirii principatelor dacoromâneşti / valahe nord-dunărene între hotarele Daciei lui Decebal. domnul Da-coromânităţii. martie-aprilie: Mihai Viteazul porneşte campania pen-tru re-Unirea Moldovei cu Transilvania şi [ara Românească. armata dacoromână a lui Mihai Viteazul intră în Moldova pe la Oituz şi zdrobeşte armata lui Ieremia Moghilă (ce avea “aliate” destule corpuri de oaste polono-ruseşti) în bătăliile de la Verbia. 18: forţele imperiale romano-germane / habsburgice. în bătălia de la Mirăslău (România). Mihai Viteazu câştigă bătălia cu trupele lui Andrei Bathory de la Şelimbăr / Şelimberg. întreaga Transilvanie dacoromânească se închină lui Mihai Viteazul.). 1 noiembrie: Mihai Viteazul intră biruitor în Alba Iulia.): Mihai Viteazu începe campania militară pentru re-Uni-rea [ării Româneşti cu Transilvania. spre a trece în Moldova. ∗ 1599 (9774 E. domnului / “regelui” dacoromân revenindu-i obligaţia de a lupta «pentru alungarea Turcilor şi a altor duşmani ai [ării Româneşti. ai Transilvaniei şi ai Ungariei». gloanţe şi alte unelte de război»). fuge. Cetatea Neamţului şi Suceava. ∗ 1600 (9775 E. otomane etc. Bacău. poloneze. din mila lui Dumnezeu. la 21 aprilie 1600. V. ungureşti. Ieremia Moghilă fuge peste Nistru. cetatea de scaun a Moldovei. praf. ∗ 1599 (9774 E. peste trei zile. cuprinse de panică. Andrei Bathory.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. din 28 octombrie. 1 plata pentru 5000 de soldaţi şi armament («tunuri. al Ardea-lului şi a toată ţara Moldovei».). «însoţit de câţiva nemeşi sau boieri transilvăneni». V. între hotarele Daciei lui Decebal.). domn al [ării Româneşti. septembrie. ∗ 1600 (9775 E. Mihai Viteazul intră în Iaşi.

desigur. nici se prilejise sabia lui cea iute în mâna lui cea vitează”.. în zorii zilei de 19 august.). Mihnea al III135 . Ucigaşii îi tăiară capul. Mihai Viteazul este surprins în cortul său de război. Alexandru Coconul.. decât “susţinută”. reuşeşte şi de această dată să biruie la Gorăslău armata lui Bathory (pe Valea Someşului. fiind obligat să se retragă spre Făgăraş. instalat pe Câmpia Turdei.): pe scaunul domnesc / “regal” al principatul dacoromânesc-medieval al [ării Româneşti se perindă: Radu Mihnea. Leon Tomşa. de trei sute de Germani şi de Valoni. ∗ 1601 (9776 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Constantin Şerban Basarab. Dacia lui Mihai Viteazul fu iar ruptă în trei prin voinţa imperiilor evmezice.033 E. este trădat de generalul imperial George Basta. între Satu Mare şi Cluj). alţii îl loviră cu halebardele. Alexandru Iliaş. Radu Şerban. trimis de generalul Basta. de un detaşament “aliat”. Comisul Radu Florescu a eliberat capul Domnitorului Mihai Viteazul din mâna criminalilor imperiali ai lui Rudolf şi Basta. V. mai mult “ţinută sub observaţie” de armata imperială a lui Rudolf. 3 august: armata lui Mihai Viteazul. 1 Viteazul. un valon îl împuşcă. armata lui Mihai Viteazul înnoptează / campează la Turidava / Turda. În aceeaşi clipă însă. ducându-l la Mânăstirea Dealului. un al doilea îi străpunse pieptul. la 18 august. comandată de ignobilul general Basta. Gavril Moghilă. «comandantul detaşamentului îi spuse: “Eşti prins!” Mihai rosti un singur cuvânt: “Ba” şi dădu să pună mâna pe sabie.).). ∗ 1601 (9776 E. cu aprobarea Curţii de Praga a lui Rudolf şi cu ordinul de a-l “aresta” / “suprima”: pătrunzând în cortul lui Mihai Viteazul. “Şi căzu trupul lui cel frumos ca un copaciu – ne spune cronica [ării Româneşti – pentru că nu ştiuse. «unde şi astăzi odihneşte» (potrivit ritualul celor din ordinul Cavalerilor Zalmoxi-anismului). trupul «fu îngropat pe Câmpia Turdei» (ibid.» (GIrva. V. Matei Basarab. 380). V. ∗ 1602 – 1858 (9777 – 10. 19 august: în drum spre Alba Iulia.

∗ 1602 – 1858 (9777 – 10. Bar-bu Ştirbei ş. Şer-ban Cantacuzino. Grigore al III-lea Alexandru Ghica. Constan-tin Mavrocordat. Constantin Cantemir. Moise Moghilă. Grigore al II-lea Ghica. Gheorghe Duca. Manole Ruset. provenind din Fanar şi făcând politica Porţii / Imperiului Otoman). Nicolae / Constantin Mavrocordat. Constantin Hangerliu. Alexandru Ipsilanti. Mihai Racoviţă. când în Moldova): Ieremia Moghilă. Alexandru Moruzi. Antioh Cantemir. Dimitrie Cantemir. Scarlat Callimachi. Mihai Racoviţă. Mihai Şuţu. Ioan Mavrocordat. Tudor Vladimirescu (15 martie – 15 mai 1821). (în majoritatea lor. Mihail Moghilă. Gaspar Graţiani. V. Constantin Duca. Matei Ghica. Scarlat Ghica. Alexandru Moghilă. Ştefan Racoviţă. Constantin Moruzi.033 E. Alexandru Iliaş. Radu Leon. 136 . Matei Ghica. Con-stantin Racoviţă. Constantin Ipsilanti. Grigore al II-lea Ghica. Ioan Caragea. Alexandru Coconul. Constantin Brâncoveanu (28 octombrie 1688 – 24 martie 1714). Ştefan Cantacuzino. a. Ştefan Petriceicu. Şerban Constantin Basarab. Antonie Vodă din Popeşti. Radu Mihnea. sau “alternativ”. Con-stantin Moghilă. Ştefan al II-lea Tomşa. Mihai Şuţu. Gheorghe Ştefan. Alexandru Ipsilanti. Ioan Teodor Callimachi. Grigore al IV-lea Ghica. Scarlat Ghica. Eustratie Dabija. când în Muntenia. Alexandru Ghica. 1 lea.): în scaunul domnesc / “regal” al dacoromânescului principat medieval al Moldovei se perindă. Gheorghe Bibescu. Antonie Ruset.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Miron Barnowski-Moghilă. în majoritatea lor (ca şi în [ara Românească / Muntenia). Nicolae Mavrocodat. Ştefăniţă Lupu. Grigore Ghica. Gheorghe Ghica. Grigore Callimachi. Ioan Mavrocordat. trimişi de Istambul / Fanar (unii reuşind să cumpere tronul la Poartă de câte trei-patru ori. Vasile Lupu. Nicolae Caragea. Nicolae Mavrogheni. Dumitraşcu Cantacuzino. Gheorghe Ghica.

∗ 1611 (9786 E. Radu Şerban. Gheorghe Rakoczi. Ioan Kemeny. 278). Mihai Apafi. GIrva. Ludovic Folliot de Crenneville ş. 720 sq.): principatul dacoromânesc-medieval al Transilvaniei are următorii principi (între 1601 – 1711) / guvernatori (impuşi de Imperiului Habsburgic / Austriac. V. Ştefan Bucică («Bocskai»). Francisc Rakoczi al II-lea (1704 – 1711) / Gheorghe Banffy.). ∗ 1648 (9823 E. Gheorghe Banffy.): Invazie a Tătarilor – aliaţi cu Cazacii – . Emeric Miko. Andrei Hadik. Ştefan Bethlen. Maria-Iosif Auersperg. Carol Schwarzenberg. de ma-ghiarizare / ungurizare. Ludovic Wohlgemuth. Sigismund Rakoczi. Constantin Brân-coveanu. Ioan Haller.): domnitorul dacoromân de Bucureşti. Ladislau Kemeny.). Grigore Alexandru Ghica ş. Carol O’Donell.) – 1916 (10. AustroUngar): Sigismund Bathory (în mai multe rânduri). în Moldova. V. Francisc Anton Wallis. Emeric Tokoly. ∗ 1613 (9788 E. V. Alexan-dru Hangerliu.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Wallis. în Imperiul Austro-Ungar. Ioan Iosică («Josika»). Acaţiu Barcsai. Ştefan Wesselenyi. (cf. V. Samuil Brukenthal. GIrva. Gabriel Bathory. Transilvania (ca şi Slovacia şi Croaţia) este guvernată de la Budapesta. «primeşte de la Curtea din Viena 137 . Adolf Buccow. «îl înfrânge la Braşov pe Gabriel Bathory care invadase cu armate Muntenia.): «Transilvania participă ca stat suveran la tratatul de pace din Westfalia» (CRom. în 1610» (CRom. Iosif Teleki. Sigis-mund Corniş («Kornis»).093 E. V. V. guvernele Andrassy şi Tisza duc o cumplită politică de deznaţionalizare. 1 Alexandru Şuţu. Frederic Liechtenstein. ∗ 1602 – 1918 (9777 – 10. Gabriel Bethlen.): domnitorul [ării Româneşti. Fr. Caterina de Brandenburg. 278). (cf. a. din 1867. Fer-dinand d’Este. 968 sqq.091 E. Ştefan Haller. a. Francisc Rhedei. sau.): “apogeul” Imperiului Rus. V. Ioan Corniş. ∗ 1650 (9825 E. V. din 1867 până în 1918. ∗ 1695 (9870 E. Ioniţă Sandu Sturza. Moise Secuiu.

bătălia are loc la Stănileşti-Prut. ∗ 1716 (9891 E. nesosind la timp ajutorul rusesc. ∗ 1775 (9950 E. ∗ 1712 (9887 E.): Supplex libellus Valachorum Transsilvaniae.): Constantin Brâncoveanu şi cei patru feciori ai săi sunt decapitaţi din ordinul sultanului otoman la Istambul. ∗ 1718 – 1739 (9893 – 9914 E. prin care se cere împăratului Leopold al IIlea de la Viena să recunoască Dacoromâ-nimea preponderentă din Transilvania ca naţiune egală în drepturi cu celelalte naţiuni din Imperiul Habsburgic / Austriac.): invazie tătară în Principatele Dacoromâne. V. unul dintre cei mai de seamă enciclopedişti ai Europei acelor timpuri. 138 . din care se va ieşi abia după Revoluţia lui Tudor Vladi-mirescu. Cantemir.): Oltenia se află sub stăpânirea Aus-triecilor. V. armata Dacoromânilor-moldoveni este înfrântă de armata im-perial-otomană. V.): Dimitrie Cantemir – în baza tratatului de la Luţk. V.): Imperiul Otoman instituie regimul fanariot pentru Mol-dova. V. D. V. Petru I – angajează războiul cu Imperiul Otoman. 279). este nevoit să-şi pă-răsească Patria şi să se stabilească la Curtea lui Petru I. în-cheiat cu ţarul Rusiei.): Acord austro-turc în urma căruia «Moldova pierde Bucovina» (CRom. ∗ 1784 (9959 E. ∗ 1758 (9933 E. V. Cloşca şi Crişan. 1 titlul de Principe al Imperiului ca o recunoaştere a serviciilor aduse în războiul cu Turcii» (CRom. V.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în urma eşecului militar-politic. ∗ 1711 (9886 E.): Imperiul Otoman instituie regimul fanariot şi pentru [ara Românească.): marea răscoală ţărănească a Dacoromânilor / Vlahilor din Transilvania conduşi de Horia. ∗ 1791 (9966 E. ∗ 1714 (9889 E. 279). V. con-tând pe sprijinul Moscovei. împotriva exploatării sângeroase a ţărănimii de către nobilimea ungurească / maghiară.

V. Adunarea Naţională Dacoromânească de Blaj declară că nu recunoaşte “uniunea” Transilvaniei cu Ungaria. septembrie. Axente Sever şi Iovian Brad.): Revoluţiile burghezo-democratice cuprind şi [ările Dacoromâneşti. sub numele de Basarabia.) – 1867 (10. V. încep înrolările în oştirea populară a lui Avram Iancu.000 de ţărani (înarmaţi). aflată în seama generalului Kiseleff. ∗ 1829 – 1834 (10. 16: îşi încheie lucrările cea de-a treia Adunare Naţională Dacoromânească de Blaj. Nistru.004 E. partea dintre Prut. SUB SCEPTRUL LUI ALEXANDRU IOAN CUZA..). V. la care participă 60.): în vremea acestui război ruso-turc. Dunăre şi Marea Getică / Neagră a fostului stat medieval dacoromânesc al Moldovei etc.009 E.034 E. iobăgimea valahă / română îşi reafirmă revendicările.): în Moldova şi în [ara Românească se instalează Administraţia Rusească. ∗ 1848 (10.023 E. armatele imperiale ale Rusiei ocupă Moldova şi [ara Românească.042 E. ∗ 1828 – 1829 (10.004 – 10. ∗ 1848 (10. ÎN STATUL MODERN AL ROMÂNIEI 139 .): Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu.003 – 10.). V. ∗ 1812 (9987 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V.): Imperiul Austriac “la apogeu”. V.023 E. 1 ∗ 1804 (9979 E.): după încheierea războiului ruso-turc dintre anii 1806 şi 1812. teritoriile dacoromâneşti respec-tive. sunt transformate în gubernie a Imperiului Rusiei. V. ∗ 1821 (9996 E. Imperiul Otoman / Turc decide să cedeze Imperiului Rus / [arist teritoriile dacoromâneşti de la est de Prut – provincia istorică a Basarabiei. V. V. LA ANUL 1859 (10. ∗ A OPTA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR.

solo Romaniae”– v.). Haralambie. pentru prima oară într-un document scris..034 E. [ara Românească (Muntenia) şi Moldova. ∗ 1866 (10. Cuza ş. ale căror roţi dinţate se îmbinau la Dunăre / Carpaţi.041 E.. Ioan Cuza să abdice şi să ia calea exilului în Germania. V. 140 . ci de Principatele Unite.). conştiinţa naţională valahică / dacoromânească într-un înalt grad. “Locotenenţă” care l-a determinat pe Al. ∗ 1859 (10. imperii ce au decis să pună popoarelor mai importante de la Dunăre / Balcani domni din case germanice: Dacoromânilor / Românilor – din casa de Hohenzollern-Sigmaringen. Bălcescu. Rus / [arist şi Turc. 24 ianuarie: ia fiinţă statul naţional al României prin re-Unirea a două dintre provinciile mari ale Daciei / Dacoromâniei lui Rega-lian. / 8558 E.041 E. “cel mai iubit de popor dintre domnii tuturor anotimpurilor”. unde a murit în 3 mai 1873) conduce România. sub care era cunoscută Gaetia / Muntenia în vremea lui Auxenţiu Durostoreanu – care foloseşte în “micro-monografia” Scrisoare despre credinţa. 1 ∗ 1859 (10. viaţa şi moartea lui Ulfila / Lupilă. Grecilor – din casa lui Otto I de Bavaria etc. CDCD. 120). prin reforme. H. 24 ianuarie – 1866 (10.).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. apoi de România (de fapt. după voinţa imperiilor Austro-Ungar.). Golescu. sintagma: “pământul României “ / “. 11 februarie: Alexandru Ioan Cuza este domn al României.). V. numele din 383 d. V.. care – alături de ceilalţi paşoptişti din Princi-patele Valahe – reuşeşte să ridice programatic-statal. punând în pericol fragilele temelii ale imperiilor secolului al XIX-lea. Bulga-rilor – din casa de SaxaCoburg. imperiile admit re-Unirea în-tr-un stat care să nu poarte numele de Dacia (aşa cum doreau: Kogălniceanu. Alecsandri. a. la Heidelberg. V. Lascăr Catargiu. V. N. 12 februarie – 7 aprilie: o “Locotenenţă Domnească” (alcătuită din N.034 E.).

“la a-pogeu”. V. Smârdan. când îşi proclamă independenţa. 13 martie: Carol I (de Hohenzollern-Sigmaringen) este pus domn al României (în locul lui Al. V. V. V. participă la Războiul de Independenţă a Dacoromânilor / Vlahilor din Moesia. de altfel. 1 ∗ 1866 (10. 14 martie – 1914 (10.052 E.). 9 mai: România îşi declară independenţa faţă de Imperiul Otoman. Ioan Cuza). sau «Constituţia de la Târnovo» – “rămasă în vigoare până la 4 decembrie 1947.). cum. Bulgaria”). V. dă nenumărate jertfe pe frontul antiotoman. ∗ 1879 (10. V. ci pentru eliberarea Bulgariei. a Valahiei Mari de sub Dinastia Dacoro-mână / Valahă a Asăneştilor. V. V. în 1879. la Plevna..041 E.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. septembrie. ∗ 1895 (10. în fosta provincie a Daciei / Dacoromâniei lui Regalian. aflaţi în lanţurile Imperiului Otoman. când a fost proclamată Constituţia R. 8 aprilie – 1881 (10. intră în război şi Imperiul Rus. prin voinţa aceloraşi imperii. Austro-Ungaria se opune reUnirii Dacoromânilor nord-dunăreni în-tre hotarele Daciei lui Decebal. ∗ 1877 (10.093 E.). P. sau Imperiul Otoman / Turc.) – 1918 (10.088 m) din Europa de la sfârşitul secolului 141 .056 E. 19: se inaugurează cel mai lung pod (4.054 E.042 E.070 E. Griviţa etc.).056 E. ∗ 1867 (10. Dacoromânii au constatat că au luptat de fapt nu pentru eliberarea Valahiei Sud-Dunărene.). stat rămas sub suzeranitatea Imperiului Otoman până în 1908. se proclamă – prin voinţa Moscovei – statul slav al Bulgariei (prin aşa-zisa «Adunare Constituantă de la Târnovo».).) 26 septembrie: Carol I (de Hohenzollern-Sigmaringen) este rege al României. 16 aprilie: după eliberarea Moesiei de sub jugul Otoman de către armatele României şi ale Imperiului Rus. V.089 E. şi Imperiul Rus / [arist. ∗ 1881 (10. care culege laurii victoriilor dacoromâne.): Imperiul Austro-Ungar.

BMIst. V.). ∗ 1912 – 1913 (10. Bucovinei şi Banatului la Patria-Mumă. V. V.). ingineria dacoro-mânească înregistrează o culminaţie europeană (cf. dar devenită – în vârtejul revoluţiilor: burghezo-democratică şi socialistă din Rusia 142 . În 1913.000 de ţărani. V. anexată Imperiului Rus / [arist în 1812 (9987 E. V.).091 E.089 E.093 E. ∗ 1907 (10. ∗ 1914 (10. Serbia şi Albania.088 E. 27 septembrie – 1927 (10. V. 221). peste Dunăre. asigurându-ise. marcând totodată şi intrarea României în primul război mondial. la înăbuşirea în sânge a acestei răscoale au fost împuşcaţi 11. ∗ 1916 (10. V.) – 1918 (10. la Cernavodă.): Imperiul Ruso-Sovietic “la apogeu”.091 E. V. ∗ 1918 (10. în România.092 E. 1 al XIX-lea.102 E. “reîmpărţiri” nesemnificative după primul şi al II-lea război mon-dial. teritoriul Macedoniei este împărţit între Grecia.): Al II-lea Război Balcanic. Thracia este împărţită între Bulgaria. Ro-mânia. 27 martie: provincia istorică dacoromânească a Basarabiei. Austro-Ungar şi Otoman.087 – 10.): primul război mondial. V. 14 / 27 august: România declară război Austro-Un-gariei.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.). Moesia Superioară este împărţită între Serbia şi Bulgaria.). prin această monumentală lucrare. V. re-alipi-rea teritoriilor Transilvaniei.): marea răscoală ţărănească din România.082 E.093 E. Grecia şi Turcia. 19 iulie: Ferdinand I (de Hohenzollern-Sigmaringen) este rege al României. V. ∗ 1916 (10. ∗ 1914 (10.). proiectul şi conducerea lucrărilor: inginerul dacoro-mân: Anghel Saligny.) – 2000 (10. prin voinţa imperiilor Rus. ∗ 1917 (10.175 E. V. la încheierea păcii. 4 / 17 august: România încheie un tratat secret cu toate puterile Triplei Înţelegeri.089 E. Bulgaria.

SUB SCEPTRUL REGELUI FERDINAND I. 1 Decembrie: re-Unirea parţială între hotarele Daciei lui Decebal.093 E. V. statul dacoromânesc-medieval al Transilvaniei (Crişana. Articolul Întâi al Hotărârii Adunării Naţionale de la Alba Iulia: «Adunarea Naţională a tuturor Românilor din Transilvania. Ardeal. Sârbilor.). de la New York. decretează unirea acestor Români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii. 15: Congresul Românilor (Dacoro-mânilor / Valahilor). între hotarele Daciei / Dacoromâniei lui Regalian. în Statul Naţional Unitar: România-1918 (10. se re-uneşte cu Patria-Mumă. LA ANUL 1918 (10. [ara Bârsei etc.093 E. septembrie. Polonilor.093 E. 593). cu România» (apud GIrva.). ∗ 1918 (10. Ba-nat şi [ara Ungurească. Slovacilor. partea sudică a Maramureşului şi partea sudică a Bucovinei. V. Croaţilor şi Ru-tenilor. ∗ A NOUA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR. 143 . votează moţiunea de dezmembrare a Austro-Ungariei şi de eliberare a tuturor popoarelor din lanţurile Imperiului AustroUngar. a provinciilor. adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia. ÎN STATUL MODERN AL ROMÂNIEI MARI. în ziua de 18 noiembrie (1 decembrie) 1918.) ∗ 1918 (10. V. în virtutea dreptului istoric şi de neam». [ara Haţegului.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. cu “statul-mumă” din 1859 al României. V. din “destrămatul” Imperiu Austro-Ungar: Banatul. [ara Zarandului. cu “acordul” lui Lenin) – independenta Republică Democratică Moldovenească şi «exprimând voinţa poporului.093 E.). Cehilor. a “ţărilor de râuri / munţi”. 1 anului 1917 (bineînţeles. România.).

7 martie – 21 septembrie: primministru al României este Armand Călinescu. legionarii îl asasinează. V. teritorii devenind Republica Socialistă Sovietică Moldovenească. este semnat la Paris de 15 state.).103 E. Buzdugan.). ∗ 1931 (10. în “imperiul roşu”. V. 27: Pactul Kellogg – Briand. septembrie.103 E. preşedintele Curţii de Casaţie).. / Imperiul Ruso-Sovietic (în urma înţelegerilor dintre Stalin şi Hitler) ocupă teritoriile dacoromâneşti-mol-doveneşti: Basarabia. 5 septembrie: Carol al II-lea (de Hohenzollern-Sigmaringen) este rege al României.116 E. patriarhul Miron Cristea şi Gh. V. 1 ∗ 1927 (10. 17: România devine membru permanent al Ligii Naţiunilor (cu 50 de voturi din 52 posibile). 28 iunie: U. interzicând războiul ca instrument al politicii internaţionale. pentru a pune capăt politicii sale împotriva expansionismului Germaniei hitleriste. august.).).). septembrie.120 E. 20 iulie – 1930 (10. V.114 E.114 E.102 E.). ∗ 1935 (10. V. V. Transnistria. septembrie 4: România aderă la Pactul Kellogg – Briand. V.): al doilea război mondial.115 E. Herţa etc.). 144 . 7: a douăsprezecea sesiune ordinară a Adunării Societăţii Naţiunilor este prezidată de reprezentantul României. V. R.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Ni-colae Titulescu. S. Bucovina de Nord. ∗ 1940 (10. ∗ 1939 (10. ∗ 1939 (10. ∗ 1930 (10.) – 1945 (10. 8 iunie – 1940 (10. ∗ 1928 (10.115 E.).110). V.). ∗ 1928 (10. V.115 E. 7 iunie: Mihai I (de Hohenzollern-Sigmaringen) este rege al României (sub regenţa alcătuită din principele Nicolae.115 E. cu-prinzând 72 de state şi 80Î din populaţia planetei. V. S.

a fost făcută “cadou” Bulgarilor (pentru “fidelitate so-cialistă”). septembrie. V. V. iunie: mareşalul Ion Antonescu eliberează teritoriile dacoromâneşti ocupate de U. S.). R.). septembrie. este semnată Convenţia de Armistiţiu dintre Guvernul României şi Guvernele Naţiunilor Unite.122 E. ∗ 1944 (10. 1 ∗ 1940 (10. V. şi cea mai mare parte a Transnistriei.).116 E.115 E. ∗ 1940 (10.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. septembrie 6 – 1947 (10. V.). parte numită “Cadrilater”. V. ∗ 1940 (10. R. ∗ 1944 (10. de către Stalin / Moscova şi de către regalitatea bucureşteană de HohenzollernSigmaringen.): trupele sovietice ocupă Basarabia. 7: sub presiunea stalinistă. se încheie la Craiova Tratatul de frontieră româno-bulgar prin care partea de sud a Du-nogaetiei / Dobrogei. cea mai mare parte devenind Republica Socialistă 145 . 4 noiembrie: Prezidiul Sovietului Suprem al U. inclusiv judeţul Hotin. din nordul Bucovinei. V. judeţe aflându-se şi astăzi în componenţa Bul-gariei. ∗ 1941 (10. ∗ 1940 (10. 29 decembrie: Mihai I (de Hohenzollern-Sigmaringen) este regele României (a doua oară). decide ca judeţele dacoromâneştimoldoveneşti din sudul Basarabiei (Izmail şi Bolgrad). 12: la Moscova. S. / Imperiul Ruso-Sovietic şi le reintegrează României (sub numele istoric străvechi de provincia Basarabia).). V.119 E. con-sfinţind ieşirea României din războiul antisovietic şi întoarcerea armelor îm-potriva Germaniei lui Hitler. S. S. S. septembrie.115 E. S. V.). 4: Regele Carol al II-lea (de Hohen-zollern-Sigmaringen) al României numeşte pe generalul Ion Antonescu pre-şedinte al Consiliului de Miniştri.115 E.). să intre în componenţa R.115 E.119 E. Ucraina. alcătuită din două judeţe: Durostor şi Caliacra.

V. ∗ 1989 (10. ∗ 1948 (10.133 E. ∗ 1961 (10.). Parhon este preşedinte (al Prezidiului) Republicii Populare Române.127 E.127 E.). ∗ 1958 (10. V. 16 – 22 decembrie: declanşarea Revoluţiei Dacoromâne Anticomuniste / Anticeauşiste din Decembrie 1989.) – 1989 (10.): Constantin I.): Petru Groza este preşedinte (al Prezidiului Marii Adunări Naţionale) Republicii Populare Române. 21 august – 1989 (10.136 E. V.123 E.142 E.142 E. V.) – 1952 (10. 30 decembrie – 1965 (10.). 1 Sovietică Moldovenească.122 E.).133 E. V.144 E.): Ion Gheorghe Maurer este preşedinte (al Prezidiului Marii Adunări Naţionale) Republicii Populare Române. ∗ 1947 (10.140 E.136 E.122 E. V.140 E.164 E. V.) – 1961 (10.). ∗ 1952 (10. V.164 E. 22 decembrie: Republica Socialistă România.140 E. 20 august: Republica Populară Română. era este “deschisă” de primii paşi ai Omului pe Lună. V. V. 20 iulie – şi în prezent / viitor: Era Antropocelestă. ∗ 1965 (10. ∗ 1965 (10.): Chivu Stoica este preşedinte (al Consiliului de Stat) Republicii Socialiste România. 146 . V. 30 decembrie: România se proclamă Republică.) – 1967 (10. V. din cadrul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.) – 1965 (10.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. V. restul teritoriilor e atribuit Ucrainei.): Gheorghe Gheorghiu-Dej este preşedinte (al Consiliului de Stat) Republicii Populare Române.140 E.): Nicolae Ceauşescu este preşedinte (al Consiliului de Stat) Republicii Socialiste România.) – 1958 (10. V. ∗ 1967 (10.164 E.).). V. făcuţi de Neil Armstrong. V. ∗ 1947 (10. ∗ 1969 ( 10. V. prin care se pune capăt “erei socialiste / comuniste” din România. V. V.

V. Podişul Podolic şi Marea Getică / Neagră.000 locuitori.164 E. adică Pelasgo-Daco-Thraci / Vlahi: 21. prin 147 . 2) Republica Moldova (5.000. evident. b) ţări care s-au ivit în aria Pe-lasgiei / Valahiei (Daciei / Dacoromâniei lui Regalian) şi în care elementul demografic preponderent pelasgo-daco-thrac / valah (dacoromân / român) este “asimilat” / “distrus”. dar pierderea con-ştiinţei naţionale la Dacoromânii-moldoveni se relevă drept rezultat al politicii de deznaţionalizare şi de rusizare din secolele al XIX-lea şi al XX-lea.165 – 10. sub preşedinţii din acest “deceniu de pseudo-independenţă faţă de Moscova”: Mircea Snegur. sub numele de limbă moldove-nească.).137.000. 1 ∗ 1989 (10. la 20 iulie 2001. este prelungirea unui aspect al programului stalinist de rusizare. înrădă-cinaţi în toate structurile societăţii dacoromâneşti-moldoveneşti dirijate de la Chişinău. admiterea limbii ruse ca “a doua limbă oficială în statul Moldovei” de către Parlamentul “majoritarcomunist” al Moldovei. limbă oficială: limba română. Marea Azov şi Caucaz.000 locuitori. V. Pelasgo-Daco-Thracii – adică Valahii / Dacoromânii-moldoveni – dintre Prut şi Nistru / Don.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în lan-ţurile Imperiului Rus-[arist şi Sovietic-Rus). prin-tr-o “democraţie moldovenească”. din-tre care Dacoromâni / Români-moldoveni. au cunoscut vitrege istorii în creuzetul populaţiilor migra-toare din estul nistreanoazovian al Daciei / Dacoromâniei. dintre Vistula. ∗ 1990 – 2000 (10. limbă oficială: limba dacoro-mână / română. adică Pelasgo-Daco-Thraci / Va-lahi: 3. Petru Lucinski.175 E.000. Vladimir Voronin. Pripet. 23 decembrie şi în prezent: România (Republica României). adică valahă).467. sub lideri ruşi / rusofili. dintre care Dacoromâni / Români.305.): în spaţiul Daciei / Dacoromâniei lui Regalian fiinţează următoarele state europene: a) state în care limba pelasgo-daco-thracă / valahă (dacoromână / română) este limba majorităţii locuito-rilor: 1) România (23. şi limba rusă.

).000).000).). 102 sqq. Rusia (125. 7 – 45.).). 83 sqq.000 locuitori.000. TTRH.000 locuitori.000 – cf.000 – cf.000 locuitori.). 118 sqq. dintre care Vlahi / Dacoromâni: 73.200.). TTRH.000 locuitori. TTRH.).700.000). Lituania (3. cf.730. 6) Macedonia (2. dintre care Vlahi / Dacoromâni – “macedoromâni”.).440. “megle-noromâni” etc. peste 50Î: 1) Albania (3.: 628.000 locuitori. cf. 10) Ucraina (45.200.000 locuitori. cf.000.000 locuitori. 75 sqq. dintre care Vlahi / Dacoromâni – “cuţovlahi”.200. sau Români – “istroro-mâni”: 289. 67 sqq. pp. Germania (81. TTRH.000 locuitori. dintre care Valahi / Dacoromâni – “getvanci”: 127.500.000.000 locuitori. dintre care Dacoromâni / Vlahi – “istroromâni”: 63. Bielorusia / Belarus (10.000). dintre care Vlahi / Dacoromâni: 69. cf. 2) Bulgaria (9. 3) Bosnia-Herţegovina (4. dintre care Vlahi / Dacoromâni – “vlahomorlaci”: 316. TTRH. cf. Polonia (37.000 locuitori.000). dintre care Vlahi / Dacoromâni.000 locuitori. 9) Slovacia (5.000 locuitori. Cehia (10. “armâni” etc. cf. dintre care Valahi / Dacoromâni: 67.000.000 locuitori.400. dintre care Vlahi / Dacoromâni: 2. cf. 46 sqq. dintre care Vlahi / Dacoro-mâni – “armâni”. dintre care Vlahi / Dacoromâni: 1.000. “ţânţari” etc.).160.000 locuitori.000.651.000 locuitori. dintre 148 . c) situaţia în alte state ca-re au încorporate arii pelasgo-daco-thracice / valahice (dacoromâne): Austria (7.768.000 locuitori. Elveţia (6. dintre care Români / Dacoromâni-moldoveni: 1. TTRH. 8) Serbia (7. dintre care Dacoromâni / Vlahi: 573.: 553.300. inclusiv “Vlahii / Dacoromâniitimoceni”. TTRH. dintre care Vlahi / Dacoromâni: 156.). dintre care Vlahi / Dacoromâni: 102. 4) Croaţia (4.620. 100 sq.000. dintre ca-re Vlahi / Dacoromâni: 643.200.000. 7) Muntenegru (471.000).000 locuitori.224.000.600.000.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 16 sq. TTRH.000 locuitori.000). 1 politicile de deznaţionalizare din secolul al XX-lea. 56 sqq.305. cf.). TTRH. dintre care Valahi / Dacoromâni: 573. 5) Grecia (10. TTRH.530. 80 / 115 sqq. 11) Ungaria (10. TTRH.: 421.000 locuitori.000 – cf.630.

VIII.).171 E. -in (pentru feminin: belagine) – “ceea ce este al 149 .): Ion Iliescu este preşedintele României. şi – la formarea pluralului – palatalizarea: Belagi > Belaghi > Belachi.000. “surdizarea” so-norei. în “turul secund”: Corneliu Vadim Tudor şi Ion Iliescu). în petrecerea mileniilor. ∗ 1990.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. etnonimul înfă-ţişându-se către orizontul anului 551 d. decembrie – 1996.230) etc. Getica (69). 81). V.. grupul consonantic -sg-. se certifică şi deri-vatul belagin / belagine < Belag.. s-a derulat al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale. Prin istoricul dacoromâno-moesiano-got. 26.165 – 10. H. din Pelasg. 145. noiembrie (10. Belac.): Emil Con-stantinescu este preşedintele României.210 locuitori.530. în semnificantul Belag.) – şi în prezent: Ion Iliescu este preşe-dintele României (duminică. IV. cf. în Istorii (I. prin celebra sa lucrare din anul 551.175 E. dintre care Vlahi / Dacoromâni: 236. V. p-. bilabială. în perechea consonantică postpalatală. c / k – g. se reduce la oclusiva postpalatală sonoră. ∗ 2000. 50 / 52. TTRH. H.175 – 10. permiţând la rostire. 10 decembrie 2000. în orizontul anului 432 î. -g-. II. 136 / 140. 1 care Dacoro-mâni / Vlahi: 1. ETNONIMUL PELASG > BELAG / BELAC (BALAC) > BLAC / VLAH (VALAH). V. 44 etc. cu atestare mai întâi la Carianul Herodot. decembrie – 2000.171 E. VI. 56. V. surdă. “pierzând” constrictiva / fricativa den-tală surdă (s).+ suf. 57. următoarea lucrare a le-gilor fonetice: oclusiva explozivă. desemnând: “cei mai vechi şi cei mai înţelepţi oameni albi ai pământului (Europei)” – se evidenţiază. noiembrie (10.391. Turcia (31. 531 – 592). ∗ 1996. În etnonimul Pelasg – care a evoluat în contemporanul Valah / Vlah... cunoaşte “sonori-zarea” în b-. decembrie 20 (10. Iordanes (aprox.

> -a-: Ioan / Ioniţă Asan «ilustri Blacorum / Valachorum regi (. sau dacoromânesc / românesc”.. din Blac / Balac. fysicam tradens naturaliter propriis legibus vivere fecit. de dinaintea Elenilor / Grecilor. cu e./ b> v-) şi “fricativizarea” / “laringalizarea” dinspre plural a consoanei finale: Vlac > Vlachi > Vlah. şi de dincolo de Carpaţii Nordici până la Marea Mediterană (Marea Thracică / Egee).. la cronicarul Imperiului Latin.» / «El (Deceneu) i-a învăţat etica.. 1 Belagilor”:«Nam ethicam eos erudiens barbaricos mores compes-cuit. 150 . “fricativizarea” / “labiodentalizarea” oclusivei ini-ţiale (p.. etnonimul Belac deja cunoscuse sincopa lui -e.. Toponimul Pelasgia > Belachia / Blachia (în documentele evmezice: La Grande Blaquie – Blachia Mare. făcân-du-i să trăiască după legile naturii. prin sufixare cu -an şi apoi cu -ic / -ică. dezvăţândui de obiceiurile lor barbare. ele se păstrează până astăzi. întinsă de la Alpi la Don şi Marea Getică / Neagră. quas usque nunc conscriptas belagines nuncupant. a rezultat: Balcan / Balcanică. însemnând “ceea ce este pelasgo-daco-thrac / valahic. adică ţara Dacoromânilor / Românilor. II.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în De la conqučte de Constantinopole: «Blachie la Grant» – apud XIRD. în unele documente redactate în latina medievală mai apare şi nesincopat. Înainte de orizontul anului 1199. transcriind aceste legi.». Italice etc. i-a instruit în ştiinţele fizicii. cea mai veche ţară a Europei.. Din Istoriile lui Herodot (supra). 302) > Valahia înseamnă ţara Pelasgilor > Belagilor / Belachilor > Valahilor / Vlahilor...) Blaciae provinciis constituti.(Blac). se relevă faptul că Pelasgii / Vlahii (Valahii) – adică Dacoromânii / Românii – sunt cei mai vechi locuitori ai Europei. Geoffroy de Villehardouin. sub numele de belagine. ori redeschiderea-i sub influenţa accentuatei vocale din silaba secundă (Balac).». că sunt Thracii Peninsulei Balcanice.

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. de morse. mitul “mai este încă viu”. desemnează. cu lănci. În lumea arc-tică. În acest spaţiu. ale omului arctic. cu licheni şi muşchi. “populat” de Laponi. de Amerindieni ş. “munţii Pelasgo-DacoThracilor / Valahilor. În ciuda expansiunii “omului industrial / postindustrial” din secolul al XX-lea. 1 Toponimul Peninsula Balacanică îşi lămureşte semnificatul dintâi în “peninsula Pelasgo-Daco-Thracilor / Valahilor. într-un ţinut urieşesc. adică ai Dacoromânilor / Românilor”3. la care se adaugă – “încă o dată şi jumătate” – oceanica porţiune acoperită de banchize. în căutare de petrol. Aşadar. cu arcuri – şi cu o “rezervă” de corzi la arcuri –. cu puţine graminee. a vâna. oronimul Munţii Balcani. de Aleuţi. Fauna se evidenţiază prin “bo-găţie” de urşi polari. s-a păstrat. tempera-turile scăzute mai toată vremea. fireşte. o arie spirituală / culturală (civilizatorie) laterală / izolată a planetei. de diamante etc. nu rareori sub “minus patruzecicincizeci de grade”. ori suliţe / ţăpi. de foci. cu săgeţi. La Cercul Polar de Nord. desemnând întotdeauna “o istorie sacră” de151 . de aur. adică a Dacoromânilor / Românilor”. vitale. măsurând peste zece milioane de kilometri pătraţi de uscat. de Eschimoşi. de tundră. OCHIUL MAGIC-TOTEMIC AL ÎNTÂMPINĂRII LUMII ŞI OCHIUL REVOLU[IEI ŞTIIN[IFICO-TEHNICE Lumea arctică – sau lumea Cercului Polar de Nord – ilustrează – chiar şi la sfârşitul secolului al XX-lea – un mirific orizont al cunoaşterii mitice / magic-totemice. cu arbuşti etc. ca înainte de zorii istoriei şi ca în zorii istoriei.. acest orizont arctic s-a păstrat aproape nealterat. a pescui reprezintă acţiunile fundamentale.. a vânătorilor şi pes-carilor. de vulpi. de caribi lăţoşi (specie de ren). ca în glaciar. se mai păstrează încă o lume arhaică. a. polarizându-i cosmosul cel de toate zilele. permit o vegetaţie săracă.

dobândeşte putere prin libertate şi ştiinţă / tehnică. Vârsta cunoaşterii mitice este multimilenară. iar prin acestea. din natura în-conjurătoare.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ceea ce antrenează orizontul miste-rului. ori “rele” – din lucruri. “ajutând-o” în creaţia ei. Omul modern devine tot mai mult homo creator. fenomen etc. deci “înrudit” cu cele eterne. cu nemurirea) cunoaşte autocreaţia-i spre a fi direct-proporţional cu idealul său. deoarece semnifică numai cât opera creată. şi «a înţelege structura şi funcţia miturilor în societăţile tradiţionale despre care este vorba nu înseamnă numai a elucida o etapă din istoria gân-dirii omeneşti. 1 spre originile unui lucru. prin “utopizare” şi “ucronizare”. dar fără a coincide cu cel al cunoaşterii metaforice în vreun timp. cu teama de a nu se face simţit. din cunoaşterea mitică / magic-totemică. Omul arhaic în-tâmpină lumea cu un ochi magic-totemic. temându-se tot mai puţin (până la “teama de gradul zero”). şi înfăţişând “modele pentru compor-tarea omenească”. spiritele – “bune”. Omul modern. ca nucleu. pe măsură ce devine homo creator. teama / frica armonizându-l în făptuirile naturii. “sublimat”. înseamnă deopotrivă a înţelege mai bine o categorie de con-temporani de-ai noştri» (EAM. topic şi temporal. Blaga – şi orizontul cunoaşterii ştiinţifico-tehnice – nucleu primului orizont. evident. dinamic. Toffler) trăieşte în câmpul de inducţie spirituală generat de două orizonturi ale cunoaşterii: orizontul cu-noaşterii metaforice – derivat. fiind permanent “în urma” acestuia. Omul arhaic a trăit (trăieşte) într-un singur orizont: cel al cunoaşterii mitice / magic-totemice (“religioase”). 2). relevat de L. Sub pecetea cunoaşterii mitice / magic-tote-mice stă şi folclorul literar al 152 . încearcă a supune natura – şi parţial o şi supune –. Homo creator (ca “foetus al Mumei-Pământ şi al Cerului Înstelat”. de a nu irita zeii “reali”. conferind “existenţei semnificaţie şi va-loare”. Vârsta cunoaşterii ştiinţifice – ca “revoluţie în na-tură” – este aproape seculară. Omul modern (chiar şi din “al treilea val” semnalat de A.

în funcţie de “raporturile” stabilite cu acestea. până în secolul al XX-lea. sintagme ca: Gură de Rai. Pentru Eschimoş. Spuma Laptelui / Sora Soarelui etc.. desemnând: peştera / andreonul lui Salumasua / Salmoş-Zalmas-Zalmoxis (“omul Soarelui-Moş / TatăluiCer. unul. “părţile” întregului sacru s-au conservat în ariile laterale / izolate. Dumnezeul Cogaionului. ce apar frecvent în creaţi-ile literare ale Eschimoşilor. ră-tăcit de turmă. nu mai mulţi. de pildă. astfel de sintagme sunt (din perimetrul profanului. al neiniţiatului în Zalmoxianism) tot “superbe metafore / simbo-luri”. la Eschimoşii din Alaska. asemenea sintagme. nucleul lui a fost “dispersat”. care îi pot înrâuri soarta. desemnează “fiinţe adevărate”. Luna. La arhaicii vorbitori ai limbii pelasgo-daco-thrace / valahe (dacoromâne / române). 1 Eschimoşilor alascani.. Cântecul despre caribul lăţos – «Ce minunată-i priveliştea / cu un caribu de iarnă.!» –. Astfel de credinţe au persistat la majoritatea popoarelor. perimetrul sacrului a fost dinamitat. făcând ţărmul să uruie / sub viscolul co-pitelor. Lebăda Roşie etc. consemnat în 1972. sintagme ca: Şarpele-Curcubeu. HSongs. pe pământ”) şi. spre a fi prins mai uşor. sunt “superbe metafore / simboluri”. din sfera “realismului” magic-totemic. constituind perimetrul sacrului.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. adică pentru Dacoromâni / Români. ţineau de sfera sacrului. este o rugă “veritabilă” a vânătorului “arhaic” din Alaska secolului al XX-lea. benefic sau malefic. doar 153 . evident. Pentru omul modern. / în vreme ce turma ur-mează / linia de reflux a mării. lăţos.. “mireasa” So-lului (epopt în Zalmoxianism) la nuntirea dintâi – nunta cu “Absoluta Cu-noaştere”. de James Houston. prin care îşi atrage mai întâi bunăvoinţa na-turii.. respectiv. a minunatei privelişti numai cu un caribu lăţos. între Cântece ale oa-menilor visării (v.! / Ce minuantă-i priveliştea / în vremea migraţiei. Prin revoluţia ştiinţifico-tehnică. Pentru urmaşii de astăzi ai Pelasgo-Daco-Thracilor / Valahilor.. / în drum către matca pădurii.6).

cine nu respectă legea este aspru sancţionat de trib. păsări. / în acele vremuri adânci... căci legile nescrise ale triburilor alaskane relevă prie-tenia dintre om şi animale. arbori etc. 129). / şi tot ce aveai de făcut / era să rosteşti Cuvântul. din plăcerea de a ucide.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. / fără a se întrezări vreo deosebire la fire. 138).. / Uneori. pentru vânarea fără noimă a animalelor şi păsărilor.. din valea duhurilor rele. antrenând mitemul descătuşării Soarelui şi Lunii. / În acele vremuri adânci. Cântecul despre reîntoarcerea Soarelui (HSongs.. Katchinas. a păsării etc. care “se lasă prinse” pentru hrana omului – ele fiind “nemuritoare”. / în acele vremuri adânci.» (Shak. a animalului. a fost dat morţii. necuvântătoarele erau / când oameni. / Dar să lămurească asta. / când vieţuiau în frăţie necuvântătoarele şi cuvântătoa-rele. / e multă bucurie / când în-tâmpini Soarele reîntors / pe cerul de vară. se-ntrupa. 33) –.. şi pentru că astfel nu făcea cinste neamului (cf. odraslă de toyon-toion / tookook-tukuk. / Un cuvânt aruncat lantâmplare / ciudate urmări putea să aibă – / dintr-o-dată. / totodată. / lăsându-ţi ochii în urmele lui înrăzărite. a fost părăsit în pustiul de gheaţă. / după vrerea rostitorului. 17) – «E multă bucu-rie / când simţi lumina intrând / în oasele lumii. prin hotărârea tatălui şi a tribului. numai cu îngăduinţa naturii. orice ins / putea deveni un animal. magice puteri.. ca în Legenda lui Twu-Yaletsa.. de către Coyot şi Corb. / Toate vieţui-toareleaveau o unică limbă.. orice dobi-toc / se putea preface în om. / când animale. / Cuvântul avea neasemuite. şi nu este voie să sacrifici decât pentru hrana zilnică.. care. NAl.» – este pentru Alaskan o rugă a bucuriei întâmpinării Bunei Lu-mini. adică de Căpetenie (a Tribului Chil-kat). / Aşa era. / după vrere-i. Povestea despre puterea Cuvântului la începuturi – «În vremuri adânci.. poveste “tăl-măcită” în 154 . NAl. ca în legenda Cine a adus Soarele pe pământ (cf... / mintea avea misteri-oase forţe. 1 de unul având nevoie pentru hrană în acea perioadă. devenea viu. / nu putea nimeni.

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

1972 de Jerome Rothenberg, din oralo-textele alaskane adunate sub titlul sugestiv: Shaking the Pumpkin / Zgâlţâind dovleacul (tiuga), gră-ieşte despre armonia metamorfozelor în Marele Întreg Sacru, al Începuturilor, prin puterea rostirii Cuvântului. Mitul Cuvântului primordial, al Unicei Limbi a Începuturilor, planetar în arhaitate, ca şi în spaţiul pelasgodaco-thracic / valahic (dacoromânesc / românesc), ca şi în spaţiul sumerian, ebraic etc., îndeosebi, ca în Biblie («Evanghelia după Ioan» – «La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dum-nezeu şi Dumnezeu era Cuvântul» – Bibl, 1197), unde se mai înrăzăresc fragmente, s-a conservat aproape integral într-o arie spirituală laterală / izolată a planetei, la Eschimoşii alaskani. Semnificantul, în funcţie de “închi-puirea” rostitorului (şi închipuirea lucrului – ne relevă William James – face respectivul lucru imaginat în timpul T-1 să fie ceva mai mult în “realitatea” timpului T-2, adică respectivul lucru închipuit «este mai mult decât înainte de a fi imaginat» – DCEH, 205), devine semnificat – şi această “realitate” din orizontul cunoaşterii metaforice nu poate servi decât în chip benefic lui homo creator. O eră nouă – cea a lui homo creator, pe care am numit-o era antro-pocelestă – şi-a arătat pragul între 12 aprilie 1961 (când Iuri Gagarin, pe nava Vostok, face zborul cosmic inaugural) şi 20 iulie 1969 (când Neil Armstrong, la ora 21, 56’, a păşit pe solul Lunii, în Marea Liniştii, urmat de Edwin Aldrin, din echipajul Apollo-11), rămânând tot sub puterea / magia Cuvântului de la Începuturi.

ARHETIPAL ŞI INTERFEREN[IAL
În funcţie de un calendar heliotermic / precesional, perioadele de gla-ciaţie alternează cu perioadele calde. Intervalele – potrivit unor calcule inter-disciplinare (cf. DNTr, 42) – ar fi de câte 13 milenii. În era glaciară, problema fundamentală a omului este aceea de a
155

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

supravieţui în regimul peşterii. Cu “bagajul cultural” al peşterii, omul – de fiecare dată – intră în era caldă, ca şi în holocenul “prezent”, desfăşurându-şi forţele “creatoare” / “culturale”. Cam în acelaşi timp, de-a lungul fluviilor fundamentale ale planetei, între / dinspre deltă şi munte, iau fiinţă civilizaţiile arhetipale: pe Dunăre, civilizaţia pelasgă (pelasgo-daco-thracă / valahă, sau dacoromână / română), pe Tigru şi Eufrat – civilizaţia sumero / asirobabiloniană etc. Un flux-reflux demografic – şi, bineînţeles, cultural – antrenează între matcă şi munte marele câmp civili-zatoriu, care, în câteva milenii, îşi conturează acea pecete stilistică inconfun-dabilă, deşi, în temei, civilizaţiile arhetipale au un “numitor comun” derivat din aceleaşi probleme ale omului arhaic de pretutindeni. Dezvoltarea civiliza-ţiilor arhetipale într-o direcţie originală este determinată de condiţiile geo-cli-materice, de bogăţiile solului / subsolului, de complexul semantic-sincretic “informaţional” etc.; “informaţia” este acumulată şi transmisă prin “memoria colectivă”, prin memoria semnelor (adică prin scriere, dacă este “admisă de religie” şi în sfera profanului). Civilizaţiile arhetipale se dezvoltă mai repede, ori mai încet, în funcţie de cataclismele naturale: cutremure, vulcani, potoape etc. – “imediat” după glaciaţiune, acestea fiind frecvente (“cataclismele omu-lui” – “migraţiile”, războaiele – îşi fac apariţia cu un mileniudouă mai târ-ziu). Elementul demografic este decisiv în faza de apogeu a civilizaţiei arheti-pale, antrenând – de la periferie – “roirile”, “expansiunea”, “fluxul cultural / civilizatoriu” şi permiţând “contactul de cumpănă” dintre două sau mai multe civilizaţii; este momentul “oglindirii” (deformate, bineînţeles) între civilizaţii (“vetre”) şi al pregătirii aşa-ziselor prime valuri de populaţii “migratoare” ca valuri de “reflux cultural / civilizatoriu”. Locul de întâlnire, de “contact”, de interferenţă dintre valurile “concentrice” ale civilizaţiilor arhetipale (întotdea-una, mai vitregit de natură,
156

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

arid, în comparaţie cu pământurile scăldate de fluviile fundamentale ale planetei, “loc” situat între “arii laterale” ale civilizaţi-ilor arhetipale) permite naşterea unei noi civilizaţii, o civilizaţie-hibrid, sau ci-vilizaţia interferenţială (mai “activă”, apoi mai “puternică” decât oricare dintre civilizaţiile arhetipale, pentru că este mai “nouă”, mai “tânără”); civilizaţiile interferenţiale impun noi structuri / raporturi, o nouă dinamică a spiritului ci-vilizatoriu ancorat în schimbul de valori, chiar dacă producţia de valori pare a trece în plan secund. O astfel de civilizaţie interferenţială este cea helladică / greacă, ivită într-o arie laterală a spaţiului pelasgo-daco-thrac, spaţiu cu con-stantele arhetipale ale mătcii Dunării şi ale sacrului munte Cogaion; o dată cu “moştenirea” pelasgo-daco-thracică de “arie laterală”, civilizaţia helladică “a preluat” şi elemente ale civilizaţiei egiptene, şi elemente ale civilizaţiei sume-ro-babiloniene. Într-o altă arie laterală a civilizaţiei pelasgo-daco-thrace, de data aceasta, în aria sud-vestică, a apărut civilizaţia interferenţială romană. La ora actuală, planeta se află la apogeul interferenţialităţii, pregătitor al unui “nou tip de civilizaţie”, care ar putea fi de “flux-reflux antropocelest”.

RELIGII ALE EUROPELASGIEI, ALE DACIEI / DACOROMÂNIEI 1
Din paleolitic / neolitic, prin Zalmoxianism, până în Creştinismul Cosmic al Valahilor (Dacoromânilor)
157

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

În paleolitic, o dată cu homo sapiens autoproiectânduse ca fiinţă cosmică, între viaţă şi moarte, între rău şi bine, între Pământ şi Cer, între etern şi efemer, şi-a făcut apariţia şi complexul de credinţe / idei religioase, mai exact spus, religia – formă sacră a conştiinţei, vectorizată în “absolut”, în “perfecţiune”, în “puritate”, în “demiurgic” etc., reflectare mai mult ori mai puţin “veridică”, dar sfântă, a realităţii de toate zilele, în căutarea / aflarea adevărurilor fundamentale, a esenţei umane în timpi, în spaţii. Şi istoria religiilor ca ştiinţă despre avatarurile spiritului în plan dia-cronic, cu incontestabilă oglindire în întemeierile civilizatorii / culturale, nu poate face abstracţie de complexul credinţelor / ideilor religioase din paleoli-tic, în ciuda faptului că «omul preistoric nu ne-a lăsat decât mesaje trunchia-te» (GRP, 3).

HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS DE BOROŞTENI-ROMÂNIA (80.000 Î. H.) ŞI CREDIN[ELE LUI RELIGIOASE PERPETUATE PRIN OMUL DE CRO-MAGNON, PRIN EUROPELASGI, LA PELASGII / VALAHII, SAU DACOROMÂNII DE AZI
Denumit astfel după localitatea de lângă Düsseldorf, unde au fost des-coperite osemintele acestui tip uman, omului de Neanderthal (Homo sapiens neanderthalensis) i se atribuie cultura Musteriană. Neanderthalianul este îndeosebi omul paleoliticului mijlociu, al ultimului interglaciar (120.000 – 80.000 î. H.), descoperitor al focului, bucurânduse de “un climat temperat”, cu bun peisaj forestier, cu faună «în care nu lipseau elefantul antic, rinocerul de tip
158

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

Merck, hipopotamul, calul, bizonul, cerbul etc.» (CMar, 11). Capacita-tea craniană îi este aproximată la 1.450 cm3. Înălţimea bărbaţilor era în medie de 1,65 m şi a femeilor – de 1,55 m. La omul de Neanderthal se atestă «rela-ţii sociale şi de comunicare conceptuală, orală sau simbolică», «un limbaj elaborat» (ibid., 12). Neanderthalienii, numiţi şi paleantropi, «au perfecţionat practica vânătorii, ajungându-se la o strânsă cooperare a întregului colectiv»; îşi amenajau locuinţele în peşteri / grote, «uneori destul de încăpătoare (90 de metri pătraţi), în mijlocul cărora se aprindea focul, protejat de plăci de piatră; se admite că paleantropii au descoperit modul de producere a focului (prin frecare sau prin scăpărare); de la ei ne este cunoscută, pentru prima da-tă, practica înmormântării; psihicul lor dezvoltat este dovedit de prelucrarea abilă a pietrii.» (PPer, 219). Între orizonturile anilor 35.000 şi 25.000 î. H., neanderthalienii au in-trat într-o “umană competiţie a calităţilor” cu “semenii noi”, cro-magnonienii, rodul convieţuirii lor, al “hibridării” acestora, al “antrenării” într-o firească e-voluţie genetică, oglindindu-se prin milenii până în prezent în capacitatea, în performanţele Euro-Pelasgului ivit dincoace de respectivul segment temporal. În sfera de “credinţe / idei religioase” a omului de Neanderthal se re-levă cultul osemintelor, cultul craniului, utilizarea ocrului roşu în practicile funerare – colorantul “preparat” în peştera-sanctuar fiind asimilat (magic-homeopatic) sângelui şi suflului vital, ceea ce înseamnă în primul rând credinţă într-o “re-înviere” / “reîntoarcere”, credinţă transmisă şi urmaşilor. Credinţa în ocrul roşu, “preparat în mod special” spre a conferi “pro-tecţie” / “putere”, “vigoare” / “rezistenţă”, “suflu vital” / “suflet”, “calea bunei reveniri” / “reînvieri” etc., la neanderthalianul din perimetrul Daciei / Dacoro-mâniei, îndeosebi, este atestată din orizontul anului 80.000 î. H. al
159

Harta. utilizând şi metoda carbon-paisprezece (C-14) de datare. din aria contemporanei provincii a Olteniei din România. ceremonialul preparării ocrului roşu la Cioara-Boroşteni. dintre orizonturile anilor 80. H.000 şi 50. a pereţilor peşterii.).000. nu departe de Boroşteni).000. s-au păstrat “blidele” / “cavi-tăţile” de piatră (fig. în zona cenzurată de scurgerea zecilor de milenii. într-o tradiţie “contemporană” cu cea din celebre staţiuni ale Eurasiei – Le Mous-tier. în peştera CioaraBoroşteni din România. 20) rezultate din ruperea stalagmitelor şi din scobirea acestora (fig. rămâne partea “trunchiată” a mesajelor neanderthalianului de Oltenia. topoare etc. din orizontul anului 80.000 şi 1. desigur. Dar spre deosebire de toate celelate sta-ţiuni.. H. din nordul şi din vestul Mării Getice / Negre (v. Chapell-aux-Saints (Franţa) etc.000 î. deocamdată. cele şase “blide” / “recipiente” descoperite în straturile de ocru Fig. la care existau ritualitatea îngropării morţilor. “Blide” de piatră folosite la prepararea ocrului.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. / fig. din Gorj-România. Cercetătorii au analizat ocrul din peştera CioaraBoroşteni. a “utilajelor” (suliţe. 2). 20. mai exact spus. în peştera Cioara-Boroşteni. săgeţi. Din păcate.000 î.750. Neanderthalienii din bazinul carpato-dunărean.»1. descoperit la Valea lui GrăunceanuBugiuleşti.. 160 . descendenţi din Australanthropus olteniensis («2. ori alte metode fizico-chimice. 21) până la obţinerea “capacităţii” vasului de care era nevoie spre a prepara / ţine sacrul colorant roşu. 1 peşterii Cioara-Boroşteni (România). foloseau ocrul roşu (ori de diferite alte nuanţe). preocupări sincretic-estetice şi magic-homeo-patice de “vopsire” a corpului.

n. GCiv. (cf. desfăşurându-se şi peste mezolitic / neolitic. de “reînviere”. funerare etc. din mileniile VIII – VI. H. de la Terra Amata şi Tautavel (Franţa) etc. 262).). îndeosebi. “Bogatul inventar” al scheletelor în “pat de ocru roşu” descoperite de arheologi. 21. H. ilustrează o impresionantă “tradiţie” a “sacrului preparat sângeriu-argilos”. sche-letele sunt de tip CroMagnon.. unele dintre aceste morminte fiind duble..» (DVDac. la Europelasgi. H. – 4600 î.000 şi 80. Pe unele schelete s-au păs-trat şi urme de ocru roşu. în care au fost scobite “blide” de piatră pentru prepararea miraculosului ocru roşu. s. 20. H. din neoliticul timpuriu.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Fig. dintre orizonturile prim-sapien-ţial-religioase ale anilor 500. în orizontul anului 80. iar altele depuse pe spate cu braţele întinse în lungul corpului sau cu mâinile aşezate pe abdomen sau pe piept. în practicile funerare.000 î. O parte din schelete erau în poziţie chir-cită (Hocker). evidenţiază permanenţa ide-ilor / credinţelor religioase legate de “suflu vital”. dintre orizonturile ani-lor 7000 / 6500 î. în jurul vetrelor interioare. iar câteva aveau şi inventar funerar (vârfuri de lance de silex şi un obiect făcut dintr-un colţ de mistreţ). se atestă prin cultura Schela Cladovei (România): «Scheletele des-coperite în aşezările Schela Cladovei şi Icoana se aflau în gropi dreptunghiu-lare săpate chiar în cuprinsul locuinţelor. până la Pelasgii (Daco-Thracii) / Valahii (Dacoromânii) de azi. culturile Gura 161 . alături de “bucăţile” / “grămezile” de ocru de la Olduway (Tanzania). “Industria” ocrului roşu de la Cioara-Boroşteni (România).000 î. în România. Două stalagmite din peştera Cioara-Boroşteni. 1 de la Cioara-Boroşteni se constituie în primele mărturii arheologice ale folo-sirii ocrului “preparat” în practicile magic-homeopatice.

credinţă în ocrul roşu: «Pe baza descoperirilor de până acum. Dintre orizonturile culturale ale anilor 4600 şi 2000 î. Neoliticele necropole de înhumaţie de la Iclod (grupul cultural Iclod) – din nordul provinciei Ardeal / Transilvania a României – confirmă arheologic aceeaşi multimilenară credinţă în ocrul roşu: «Mormintele conţineau un bogat inventar funerar. copiii fiind îngropaţi uneori chiar sub locuinţe. cioburi şi oase. unelte sau ocru roşu. picioarele mortului erau legate înainte de înmormântare. s. H. (DVDac. sau mortul întreg era acoperit cu cioburi.. Alteori. Nu lipsesc însă nici topoarele de piatră şlefu-ită şi 162 . Cernavodă.» (DVDac.). purtătorii celor două culturi ale neoliticului timpuriu – Gura Baciului-Cârcea şi Starcevo-Criş – îşi îngropau morţii în cuprinsul aşezărilor. în poziţie chircită (Hocker). Fundul gropilor era câteodată acoperit cu pietre. credinţa în ocrul roşu este atestată de culturile: Boian-Gu-melniţa. Această practică a presărării ocrului roşu pe craniul mortului indică – pentru orizontului anului 4500 î. multimilenar cult al craniului etc. s. uneori chiar sub locuinţe (în special copiii). 48. – faptul că Pelasgii (Daco-Thracii) / Valahii din bazinul Dunării considerau capul (fi-ind vorba despre un complex. perle de scoici etc. topoare de piatră. printre locuinţe. mortul fiind aşezat pe o parte. Cucuteni etc. Nu lipseau din morminte nici ofrande funerare – vase. H.: «În cursul ultimelor două faze ale culturii Boian (România) – din neoliticul dezvoltat – morţii erau îngropaţi în necropole situate lângă aşezări. sau chiar în aşezări.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 1 Baciului – Cârcea şi Criş (România) certifică statornica. în special ceramică pictată uneori cu o sub-stanţă bituminoasă sau cu benzi incizate amintind de acelea ale aspectului Turdaş (cultura VinceaTurdaş). ofrandele funerare nu erau prea numeroase (vase. în poziţie chircită mai mult sau mai puţin accentuată.) drept sediu al sufletului. iar câteodată se presăra pe craniul scheletelor un strat fin de ocru.). miraculoasa. oase (deci carne). n. n. Hamangia. 49.).

în ocrul roşu: «Marea majoritate a aces-tor movile funerare au fost ridicate deasupra unor morminte de înhumaţie. în unele dintre vase găsindu-se şi câte un bulgăre de ocru. locul şi rolul ocrului roşu în ritualul funerarincinerator a fost luat de culoarea roşie a urnei arse. fie ale aceloraşi triburi.» (DVDac. Resturile incinerate erau depuse în vase / urne din lut ars. fie ale altora. fie lângă ei bulgări de ocru. 56. 47).5 m pentru femei (cf.). Mormintele tumulare – aparţinând marilor căpetenii din Pelasgo-DacoThracia – “conser-vă” credinţa arhaică. mai rar.» (DVDac. 59). n. fie pe spate. sule). de tipul numit cu catacombe (groapa având şi o nişă laterală. în mor-minte erau şi foiţe de aramă (DVDac. în multe cazuri tumulii au fost folosiţi şi pentru alte înmormân-tări. sau pictate în roşu şi alb / negru. 56). DVDac. în care erau depu-se cadavrele). fie pe o parte. în perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului. majoritatea specialiştilor fiind de acord că în această perioadă s-a trecut în Dacia Nord-Dunăreană «la un cult uranian. / cf. desigur. s. 230).70 m pentru bărbaţi şi 1. GCiv. DVDac. H.). din cele 200 de morminte din marea necropolă de la Bră-iliţa.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Ritul funerar-incinerator a fost impus de Pelasgo-DacoThracii culturii Coţofeni (3515 – 2860 î. ori de 163 . unele de tipul cu gropile acoperite cu bârne (tip numit yamna) şi. cu genunchii ridicaţi în sus. 49. scheletele culturii Horodiştea in-dică înălţimea de 1. al Soarelui» (DVDac. 1 diferite obiecte de os (spatule. n. Înainte de epoca bronzului. euro-pelasgică. înhumaţia persistă. a atras după sine şi apariţia primelor morminte de incineraţie (cf. 57). presărate cu pulbere de ocru sau având lângă ele bulgăraşi de ocru roşu». Cultul Soarelui trecând în “panoul central” de credinţe / idei religioa-se. s. În toate mormintele tumulare din perioada de tranziţie morţii erau depuşi în poziţie chircită. «50 aparţineau purtătorilor culturii Folteşti şi conţineau schelete chircite. şi presăraţi cu ocru sau având sub ei un linţoliu de ocru.

în timpul priveghiului nocturn pâlpâia o lumânare şi se bocea. Trecând de la Zalmoxianism la Creştinism. “bocetul la fe-reastră” (se înţelege: la “fereastra sufletului”. în lada sicriului». o spărtură în pântecul vasului funerar în care se punea cenuşa cu oasele calcinate după incinerarea mortului». încă din neolitic.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în acest caz “fereastra sufletului” reprezintă mai departe transfigurarea 164 . prin ritul ferestrei sufletului înţelegem. 1 pictura în roşu de pe aceasta. ca “mortul” «să poată comunica în timpul consacrat bocirii şi după aceea cu comunitatea lui familială sau sătească». bocetul la fereastra sufletului semnifica totodată şi o transsimbolizare poetică a strigării la urechea mortului. la “fereastra sufletului”. în afară de vopsirea sicrielor în roşu-vişiniu. de trei ori normal şi de trei ori violent. a «unor orificii. în coşciug. te trei ori. cu anumite rosturi rituale. rolul ocrului roşu fiind preluat de vopseaua de un roşu-vişiniu a coşciugelor. nu Zorile care se boceau la fe-reastra casei). în şoaptă. la Dacoromânii secolului al XX-lea. interesant este şi faptul că urnele erau prevă-zute şi cu orificii pentru ieşirea / revenirea şi înălţarea sufletului la cer (la Tatăl-Cer / Soarele-Moş. sau Samasua / Samoş. după cum sublinia Romulus Vulcănescu. în versuri. pe nume. din neolitic s-a transmis la Pelasgo-Daco-Thraci / Va-lahi (Dacoromâni) «credinţa şi obiceiul perforării unui orificiu în cutia cu oseminte». «ca element de continuitate în mitologia morţii. s-a păstrat şi neolitica tradiţie a tăierii «ferestrelor sufletului». PelasgoDaco-Thracii / Valahii – adică Dacoromânii / Românii – au revenit la arhaicul ritual funerar de înhumaţie. Dumnezeul Cogaionului). «ritul “feres-trei sufletului” s-a menţinut de-a lungul versantului exterior al Carpaţilor Ră-săriteni şi Meridionali până în secolul al XXlea. pentru a-l readuce la viaţă din eventuala letargie în care ar fi fost prăbuşit de daimonii malefici ai morţii. era de o sensibilitate poetică inegalată în alte pro-duse ale genului funerar.

confecţionarea ferestrei sufle-tului coboară în timp de la sicrie la vasele funerare de pe teritoriul Daciei an-teromane. PEŞTERA – “CENTRU” ŞI “COMPLEX LABORATOR” AL EURO-PELASGIEI “La început a fost. pentru femei: ∇). peştera”.. uneori paralele şi în formă de cruce. care aveau pe partea superioară a pântecelui o ciobitură pentru a se alcătui un orificiu prin care sufletul rămăşiţelor celui din vasul funerar să poa-tă intra şi ieşi după voie după înhumare. în anumite zone în formă de cerc sau de pătrat . făcute în dreptul capului. 13) –.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.şi extracarpatică din nordul ţării până la sud-vest la Dunăre.» (VMR. în lada sicriului. cu un “utilaj” divers din os.. Tibava.. în Slovacia). cu veşminte (“un fel de bonete”). la Drobeta Turnu Severin. ori cu fosă.. în corpul sicriului. Euro-Pelasgia (v. la populaţia autohtonă din Dacia. manifestări “artistice” în forme principale – «gravură.. ori a unor “cabane rectangulare”. (. ca în Barca-Moravia şi în zona Ceahlăului (România). sau ovale.) până la începutul seco-lului al XX-lea înmormântarea cu sicriu cu ferestre ale sufletului a fost răs-pândită în întreaga depresiune intra.). în Dacia / Dacoromânia (azi.. când se acoperea sicriul cu pământ. într-o imensă unitate cul-tural-religioasă. orificiile acestea rămâneau deschise tot timpul priveghiului şi inclusiv la îngropare. în formă de triunghi (pentru bărbat: ∆.. ca la Tydava. ca în peştera Morin (din Spania). pictură şi chiar sculptură» (CMar. deci fereastra sufletului e o practică şi un rit preistoric.) ferestrele sufletului erau de fapt două orificii laterale. ca în Peştera Renului de la Arcysur-Cure (din Franţa). Harta / fig. Şi Euro-Pelasgul peşterilor din aurigna-cian. (. a dovedit o «gândire simbolică». 189 sq. 4). de la Atlantic la Marea 165 . cu locu-inţe – sub forma “unor corturi circulare”. totodată a urechii şi a ochiului mortului. 1 plastică..

jur-împrejurul peşterii deci. relevată tot mai pregnant de cercetătorii ultimelor decenii (speologi. Până dincoace de «oscilaţia climatică Alleröd» şi de ultimul episod de răcire Dryas. fie în faţa cataclismelor. 166 . pe un anumit segment temporal. Orice act al Euro-Pelasgului este ancorat în sfera sacrului. în holocen (peste neolitic). 1 Getică / Neagră. determi-nând germinarea. din mezolitic etc. preistori-cieni ş. din lemn) etc. în procurarea hranei. Ca sacru aliat al EuroPe-lasgului. Tatăl-Cer fecundează / fertilizează Muma-Pământ. În momentul în care vânatul şi fructele din perimetrul sacru al peşterii se împuţinează. a du-hurilor malefice ş. ori până dincoace de intrarea în holocen.. “sacru” al acesteia. din os. arheologi. altfel spus. a. ale Euro-Pelasgului peşterilor / cavernelor. se relevă în apărarea / asigurarea şi în perpetuarea speciei umane. începe să devină tot mai mult Gură de Rai. Perimetrul de vâ-nat / cules. bipolarizate de viaţă şi moarte..Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. În glaciar. cu spiritul ei benefic – probat în zeci de milenii –. Tatăl-Cer şi Muma-Pământ. la Marea Massagetă / Azov şi la Tanaya (Tanais) / Don. iar explozia florală atrage şi pe cea faunistică. a “utilajelor” (din piatră cioplită. se convinge că perechea primordială. rodirea etc. “să se înrădăcineze”. Euro-Pelasgul con-stată interdependenţa pământ–cer: Muma-Pământ “nu poate exista” fără Ta-tăl-Cer. îşi modifică “resursele”. are un rol fundamental în “dăruirea” / procurarea hranei etc. “Comunitatea” peşterii îşi procură hrana – într-o “primă vârstă” a existenţei sale – din vânat / pescuit şi din cu-lesul fructelor. să se lege tot mai mult de perimetrul “benefic”. Oferind “cea mai mare siguranţă vieţii”. “sacre”. fie în faţa fiarelor. peştera este considerată drept «pântec sfânt al Mumei-Pământ». peştera. problemele fundamentale. prin ploi. peştera îl determină pe EuroPelasgul din paleoliticul superior.. ca şi mai târziu. a.). a intemperiilor de tot soiul. către anul 8000 an-te-Hristos. “dăruite” de MumaPământ.

să se îndepărteze tot mai mult de aceasta.).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Aceste arme / unelte. dar nu în mod îndestulător. revin deseori la peştera-sanctuar – doar în peşteră “li se relevă totul”. observă rolul seminţelor. Fiecare “act” uman benefic (ori malefic) se revelează într-o “putere” deifică “bună” (ori “rea”). Gura de Rai. dar cu fructe insuficiente pentru “neam”. dar la distanţă nu prea mare de peşteră. a “inovatorilor-magicieni”. Euro-Pelasgul se simte obligat să păstreze legături pe-riodice cu peştera sacră. În perimetrul nou. în obţinerea armelor / uneltelor de mai mare “eficienţă”. al descoperitorului (dezvăluitorului) “tainelor” / “misterelor” seminţe-lor (de la plantele “bune”. îl determină pe Euro-Pe-lasg să iasă din peşteră. de la plantele de leac / “boscoane” etc. 1 mergându-se până la epuizarea acestora. devenind cultivator (agricultor). rolul vânător-pescar-culegătorului “scade” într-o oarecare măsură. Euro-Pelasgul cercetează atent. lărgindu-i şi îmbogăţindu-i “orizontul sacru”. aceasta continuând să rămână locul sacru. de data aceasta. al peşterii.. încearcă şi reuşeşte a domestici animale. cultivă pământul. sacru. La început. Înmulţirea membrilor comunităţii din peşteră solicită totodată mai multă hrană – şi “că-ile” procurării acesteia trebuie “neapărat” găsite. ori “îmblânzirea” climaterică etc. impunându-se tot mai mult rolul “producătorului” de unelte / arme (“vechi” şi “noi”). cu sanctuarul “din strămoşi”. În cadrul comunităţii vânător-pescar-culegătorului se impune tot mai mult categoria indivizilor “specializaţi”. “binomul Pământ – Cer”. îşi face nou adăpost (“sălaş” / “locuinţă”). într-ale producerii uneltelor etc. sub cerul liber. de la arborii ”buni”. Euro-Pelasgul se exercită deopo-trivă în aceste compartimente de procurare a hranei de toate zilele (ori so-licitate de aflarea 167 . Grupele de iniţiaţi într-ale vânat-pescuitului. În perimetrul de sub noul orizont al peş-terii. epuizarea resurselor de hrană (obţinută până la un moment dat prin vânat / pescuit şi cules) din perimetrul peşterii.

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. “deopotrivă”. “Îndepărtarea” Euro-Pelasgului de sfera sacră a peşterii. neamul. este atins apogeul diviziunii sociale a muncii. ginta. pe compartimente vectori-zate în procurarea hranei / uneltelor (armelor) şi a “surplusului”. adică pe o bază pur fiziologică”. În peşteră deci şi în peri-metrul ei sacru. din epoca modernă. peştera joacă – în paleolitic. favo-rizat de “îmblânzirea” climei. Respectând proporţiile. este o “ie-şire specializată”. în capitalism / socialism. în zeci de milenii. Diviziunea socială a muncii se adânceşte. Elementul demografic. chiar mult mai târziu – rolul “cetăţii” / “oraşului” din sclavagism. determină apariţia unei serii de aşezări umane tot mai depar-te de peşteră. fratria etc. din evul mediu. 1 acesteia). istoria spirituală şi “materială” a omenirii începe din peşteră. comunităţile euro-pelasge cunosc diviziu-nea naturală a muncii. “întemeiată pe deosebirile de sex şi de vârstă. în evul mediu. înregistrând amploare. Aşadar. peştera şi perimetrul ei sacru. în anumi-te regiuni ale planetei. din “zorii holocenului”. când descoperă avantajele “surplusului” şi ale “schimbului de produse”. “replică modernă” i-ar fi fabrica). ajungându-se – în urma “exploziilor” demografice – la “opoziţia” dinamică: sat – oraş. se diversifică – în sclavagism. La ora actuală (în pragul noii ere a omului. apoi. era antropocelestă). a. Peştera (cu perimetrul ei sacru) este primul “laborator” de “primă complexitate” al societăţii umane (într-un anumit fel. vânător-pescarculegătorul “admite” – lângă “producătorul” de unelte / arme şi “producătorul” de leacuri / boscoane (magul / “vraciul”) –. în flux-refluxul dintre matcă şi munte. agricultorul ş. înregistrează diviziunea socială a muncii. antrenate de aceasta. în mezolitic şi. îşi află începuturile şi diviziunea socială a muncii. apoi. în “supremă” revoluţie ştiinţifico-tehnică (şi pragul 168 . păstorul. Aşezarea – “cetatea” / “dava” – preia rolul socialspiritual al peşterii încă din perioadele de “înflorire” şi de “descompunere” ale comunei primitive.

cultul Tatălui-Cer – apoi. să releve – în cadrul «religiilor preistoriei» – un cult al osemintelor. 85 sqq. un cult al craniilor izo169 .). seismică / vulcanică. pe imensul segment temporal de pes-te douăzeci de milenii. «oasele decorate». adică “războiul nuclear” / “războiul stelelor”. determinându-le a înre-gistra mutaţii etc.000 şi 9000 î. industrialismul / postindustrialismul au oprit “expansiunea” ideilor şi credinţelor religioase. o serie de practici fune-rare – evidenţiind. ori magnetosolară etc. grăieşte în primul rând de o constantă religioasă.. social-sincretice – şi ale religiei. magnetoterestră. religiilor. de sorginte meteorologică.). dintre orizonturile anilor 30. Tot în peşteră răsar şi formele incipiente ale conştiinţei sociale – mai întâi. Ieşirea din peşteră a Euro-Pelasgului şi antrenarea lui în marea diviziune socială a muncii au dus la “îmbogăţirea” ideilor şi credinţelor religioase. Examinarea atentă / prudentă a con-ţinutului figurativ oferit de materialele arheologice din paleolitic a permis sa-vantului francez. la proliferarea zeilor.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. «Extraordinara unitate a conţinutului figurativ» (GRP. şi numai dacă apoi omenirea se va pregăti să înfrunte. cultul Mumei-Pământ. H. la “înflorirea” / “expansiunea” cůlturilor (cul-tul strămoşilor / morţilor.). între altele. un cult al mandibulelor. revoluţia tehnică / ştiinţifică. André Leroi-Gourhan. la diversificarea “activităţilor” / “practicilor” magice (aflate în temeiul “ar-tei rupestre”. evitându-se ameninţătorul cataclism de proporţii planetare gata de a fi declanşat de puterea lui homo creator. al ştiinţelor – de la astronomie la medicină etc. al celorlalte arte... cultul Soarelui etc. cultul Perechii Primordiale.) din peşterile-sanctuare ale Euro-Pelasgiei. să escaladeze – în condiţiile supravieţuirii – un cataclism natural planetar. despre care aduc mărturie «cercurile de cra-nii de mamuţi». «trofeele» etc. 1 noii ere va fi trecut de omenire numai dacă va şti să înlăture programul / “autoprogra-mul” distrugerii speciei umane etc.

arta reli-gioasă. mufloni. Laming-Em-peraire a observat că în fiecare peşteră cu picturi parietale a Euro-Pelasgiei. nici o reprezentare nu intră în perimetrul “jocului” (cf. B – bizoni. nimic nu este întâmplător. Pentru câteva zeci de milenii semnul devine sacru (fig. A. evoluând (în Pelasgia. în cadrul «artei parietale». peştera – ca loc sacru. H. ALTE CREDIN[E / IDEI RELIGIOASE DIN SANCTUARELE PEŞTERILOR EUROPELASGIEI ŞI ALE DACIEI Din zorii umanităţii. a devenit sanctuar. «datele furnizate de figuri şi de situarea lor au fost analizate după cum urmează: animalele au fost repartizate în ordinea importanţei numerice în patru clase (fig. un număr consi-derabil de obiecte sacre utilizate în diferite rituri. în aria mai greu-accesibilă.) în ideo-gramă. inventariind “la faţa locului” cele 2500 de figuri – animale desenate / pictate (gravate / incizate).). André Leroi-Gourhan a cercetat 72 de peşteri cu “artă parietală” din Euro-Pelasgia. De respectivul sanctuar depindea viaţa “grupului” / “colectivităţii” din zonă. în orizontul anului 8175 î. peşterasanctuar înregistrează înfăşurarea semantic-sincretică a semnului. Esenţial pentru istoria spiritualităţii este faptul că în aurignacian. ca Gură de Rai – a fost în aşa fel “amenajată” încât “încăperea” situată “în punctul / locul tainic”. 6). în orizontul cultural al anului 30. şi. 1 late. “interzis profanului”. preponderente rămânând cochiliile. apoi în literă / alfabet. “compoziţiile” / “frescele” sunt bine gândite. 22): A – cai.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.000. Sanctuarul din peşteră / peştera-sanctuar are un panou central (principal) de sacre repre-zentări şi panouri secundare. C – cerbi. înhumarea cu ocru roşu etc. semne etc. figurile masculine / feminine şi semnele. canibalism religios. bouri. D – urşi. sau al «artei mobiliare». pline sau subţiate.. reni. feline. LEmS. –. rinoceri. mamuţi. 26 sqq. 170 .

de la 13 la 24ž. diverticulele şi ungherele / colţurile. γ. 100). ale “deschiderii” / “închiderii” (cf. mamuţi. 101). GRP. toate oferă. 98). nu au decât o valoare relativă. după boi – cu 92ž – şi du-pă bizoni – cu 91ž. «se con-stată că iapa / calul se plasează în centru şi jur-împrejurul frescei / asambla-jului. “Topografia” / “amplasamentul” panourilor de credinţe religioase în sanctuarul-peşte-ră. este rezervată semnelor mar-când debutul şi sfârşitul figurilor dintr-un cert număr de peşteri (ele au fost a-similate semnelor α). între orizonturile culturale ale anilor 30. rinoceri. reni) au procentaje slabe în poziţii centrale şi marchează toate culminaţia caracteristică a învălu-irii / încercuirii.000 şi 9.» (GRP. situaţii-traiect şi cerbul joacă un rol de animal de fond.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.000. 1 constituie clasele α şi β. cât şi a elementelor γ. figurile-animale sau semnele permit o inte-grare topografică destul de complexă: între panourile degajate. într-un număr restrâns de situaţii cunoscute (mai puţin de 20 pentru fiecare specie).. feline. peşti). figurile clasei D (urşi. subiectele clasei C (mufloni. Fig. căprioare. cu o frecvenţă de 86ž. repartiţia lor corespunzând unei poziţii margi-nale. 22. Inventarele şi statisticile lui André Leroi-Gourhan scot în evidenţă de-senele / picturile: «din deschidere». constatându-se o distribuire care nu este pur aleatorie» (GRP. o clasă particulară. a elementelor α – Vir / Yang – şi β – Femina / Yin. semnele β sunt de 80ž în panouri (îndeosebi încercuitoare) şi în diver-ticule. părţile cele mai degajate şi centrale sunt ocupate de bo-vine. «de tranziţie» şi «de fond». în “poziţia a treia”. dispunerea “claselor / speciilor de a-nimale” din realismul rupetru (A – D). în caverne.. Repartiţia spaţială a figurilor parietale nu lasă nici o în-doială asupra unui panou central de credinţe 171 .

evidenţiind credinţe despre iapă / cal (prezenţă copleşitoare în asamblajele rupestre). 108). căprioare. Cultul Perechii Primordiale este bine oglindit în “realismul” rupestru-animalier al EuroPelasgiei. Miturile Euro-Pelasgului. e foarte departe de reprezentarea naivă a vânătorului-mag sau a stimulării grosiere a unei modalităţi de fecundaţie» (GRP.000 şi 9. cerbi. asociind calul cu bizonul sau cu boul săl-batic. era frecvent plasată. între dese-nele / picturile din capătul / fundul peşterii-sanctuar. despre fiinţe / animale-tabu etc. despre bizoni sau despre bouri («actori principali în arta parieta-lă»). Panourile “grăiesc” despre animale benefice. «situaţi în cele mai bune suprafeţe decorate» (ibid. “istorii sacre” despre originea lucrurilor / fenomenelor. alături de felină / leu. După cum subliniază tot André Leroi-Gourhan. lei. «tema centrală a artei paleoli-tice este indiscutabil o temă binară. despre zootote-muri. rinoceri etc. semantismul sincretic “unitar” al “pic172 .. ori traiecte iniţiatice. urşi. semne corespunzând prin ele însele unei teme binare. H. după cum a remarcat abatele Breuil.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Această temă centrală a “artei rupestre” – tema perechilor sacre (de animale şi de semne) – atrage atenţia asupra bipolarităţii credinţelor / ideilor religioase la EuroPelasgul dintre orizonturile anilor 30.000 î. Între anii 30. elementele sferei vir / Yang având corespondente elementele sferei femina / Yin. bogăţie de credinţe religioase. sau o poziţie analogă.).000 î. Silueta umană. gravitau aşadar în constelaţia “realismului” rupestru-animalier.. mamuţi. a cărei origine explicită este în reprezentarea simbolurilor masculine şi feminine. O “ordine metafizică” reflectă peştera-sanctuar. H. despre mufloni.000 şi 9. şi această temă animalieră este dublată de semne care ocupă aceeaşi poziţie. 1 religioase la Euro-Pelasgul piri-neo-carpatin.

Prin analogie. alungat de individul uman din casa-i-corp-însortirea-cuplului-divin. atoatenăscătoarea. “mitic (magic / totemic”) – izbânda şi protecţia. în faţa sângelui nimicitor al acesteia. evident. 1 turilor” / “semnelor”. Muma-Pământ – Tatăl-Cer. 85). însemna “suflu vital” / ”suflet” vitregit. spre a-l încălzi cu blana-i etc. insul / grupul vânător. este.. tulburat.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Fig. 23. din peştera Marsoulas (Franţa). În temei. reînvierea / revenirea putînd fi şi malefică. 23) din peştera Pech-Merle (Franţa). ori al cailor de Cuciu-lat. în specificul unei ere glaciare. se considera “ocrotit” de perechea primordială. curmător de viaţă a “rudei-animal”. în faţa Spiritului / Duhului victimei. se află sub pecetea stilistică a “realismului” rupestru-animalier. de la Atlantic / Asturia şi până la Marea Getică / Neagră şi Don. Astfel. răzbunătoare / răzvrătitoare. Iepe cu puncte negre şi roşii din peştera PechMerle (Franţa). ocrul roşu avea 173 . în firea Euro-Pelas-gului “primului utilaj”: mai marea fidelitate a reprezentării pe peretele peşte-rii-sanctuar a animalului ce intră în aria vânătorii atrage – în cadrul “iniţiatic / ritualic”. al iepelor “pastilate” (fig. sau “aplicarea” reţelei de pete / puncte de ocru peste figura “fixată” a ani-malului-totem / tabu. «extraordinara unitate a conţinutului figurativ» (GRP. cum în cazul celebrului bizon pointille în roşu. căci sângele prelins din rănile provocate “vietăţii ce s-a lăsat doborâtă”. şi practica “umple-rii” / ”acoperirii” desenului (reprezentării) cu ocru roşu (ori de diferite nuan-ţe). spre a-l hrăni cu carnea-i. “Legea firii” cerea “dăruirea” ocrului roşu în locul sângelui animalului jertfit. veneau din credinţa în “reîntrupare” / ”reîncarnare” după o vreme. atoaterostituitoarea. vorba despre o aceeaşi credinţă. ca în cazul felinei / leului de la Cuciulat (România).

În frescele / asamblajele din altarul-peşteră. ale “lăncilor de silex” etc. fie – mai des – panoul “din capăt / fund”. aleuţi. ori printr-un semn – de regulă o figură geometrică: unghi. cu săgeţi înfipte între coaste. a. de sacrificare “întru-lumină şi viaţă” (fig. triunghi. prin care trebuie să pătrundă – în corpul bizonilor. de sângele nimicitor al jertfei. îl “imobiliza” chiar “în mişcarea / pasul de graţie”.000 şi 8. 139). între orizonturile anilor 10. spre a nu fi “identificaţi” de spiritul răzbunător. –. H. Vânătorul din paleolitic (aidoma “vânătorilor arhaici” a-junşi în secolul al XX-lea d. “fixaţi”. pigmei ş. mai ales. punctele vulnerabile.000 î. oamenii nu sunt reprezen-taţi. aici. în panourile sacrelor reprezentări şi-a făcut apariţia şi cercul / inelul de jertfă. 1 încărcătura semantic-sincretică a “sângelui-suflu-vital”. Sunt precizate – nu prea frecvent – şi locurile. FCA. sau “cu stinsă furie”. şi.. dar “răcit” / ”inactivat”. îndeosebi – vârfurile săgeţilor. “Cursă” şi inel / cerc sacrificial-solar încrustat în piatra “sacră” 174 . ci estompat-siluetat. Fig. cerc etc. căci animalul astfel oglindit din realitatea imediată se îndupleca să fie jertfă prin grija Perechii Primordiale. Într-o reprezentare din Peştera Pasiega (Spania). vânat şi mâncat. fie – mai rar – panoul central. cu al lor “chip adevărat”. H.: eschimoşi. 24).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ca în gravurile ru-pestre din Peştera Niaux (Franţa). IV. 24. în zona inimii. când “realismul” rupestru-ani-malier se metamorfozează în “realism” rupestru sincretic-abstract / simbolic. Reprezentarea / desenul “diminua” / ”anula” puterea animalului “ado-rat”. semnul-persoană. bizonii sunt reprezentaţi cu ochii “ova-lizaţi” în disperare.) avea compli-cate “responsabilităţi” faţă de animalele “adorate şi mâncate” (cf. “neputincioşi”. Pe la anul 12. masca-persoană se lasă “greu de ghicit”. “că-prioara” are gâtul prins între butucii-capcană. În panoul de credinţe din peşteră.000.

24). al aştrilor etc.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.000 – 8000 î. de la peşterile Font-de-Gaume (Franţa) şi La Pasiega (Spania). şi asupra “consim-ţământului” divinităţilor tutelare. H. al Soarelui. între altele. de răzbunarea sângelui / spiritului.26). H. peste neoliticul cu cerc-soare-mbrădat de Turdaş (fig. desigur. până la cele ce ilustrează arta parietală de Polovragi-Gorj (România). ori din Peştera Chindiei (România). Inel îmbrădat pe un vas ceramic de TurdaşRomânia. 25). şi 2000 d. Cercul / inelul de jertfă la Pelasgo-Daco-Thraci / Valahi (Dacoromâni) între orizonturile anilor 8175 î. la Perechea Primordială. a Sfântului Soare dătător de viaţă pe pământ – ilustrează o constantă religioasă pelasgo-daco-thracică. totodată. din peştera Măgurata (Bulgaria) etc. H.). dar şi 175 . 25). H. Fig. în sfera luminoasă a sacrului. şi. Acest semantism sincretic se reflectă în reprezentările inelului / cercului de jertfă. din majoritatea peşterilor sacre ale paleoliticului superior. MumaPământ şi Tatăl-Cer. avea menirea de a ab-solvi pe vânătorul dătător al loviturii de moarte. potrivit credinţelor înrădăcinate pe acest a-dânc segment temporal al civilizaţiei / culturii arhaice. ale mezoliticului şi ale neoliticului. de a proiecta vietatea / fiinţa sacrificată încă de pe când se află în viaţă. Inelul / cercul de jertfă atrăgea atenţia.. 25. uneori şi sub formă de “roată cu 7 spiţe” (fig. sau cu “fecioare-trase-prin-inel-metalic” de Cucuteni (fig. 10. Inelul / cercul sacrificial-solar – pus sub pecetea magic-analogică a soarelui-roată “cu şapte spiţeraze” (fig. Acest cerc / inel de jertfă. 1 dintr-un mal de la Polovragi-România (aprox. din orizontul-Polovragi al anului 9000 / 8000 î.

/ Ochişorii lui – / Mura câmpului. care a publicat-o şi în volumul de Balade adunate şi îndreptate – poe- Fig. ori să-l puşte. H. pe cei ce au aruncat protagonistul-păstor în trei ţăpi (sau între “fărtaie de rug”. / la Dealul Bărbat. consemnat de “istorii”: «pe la apus de soare. 26.. GCiv. Amintirea cercului / inelului de jertfă persistă în majoritatea celor peste 1600 de variante (înregistrate de folclorişti până în prezent) ale baladei dacoromâneşti. 1 peste epoca Zalmoxismului / Creştinismului. “neîndoielnic”. / să-l arunce-n trei ţăpuşte. cu titlul Mioriţa).. zii populare ale Românilor.. din orizontul anului 4555 î. după ritualul misteric (iniţiatic) al Zalmoxianismului.: «ori să-l taie.Mândru ciobănel / Tras printr-un inel: / Feţişoara lui – / Spuma laptelui. Fecioare “cu mijlocul tras prin inel” – statuete pelasgo-cucuteniene de lut ars descoperite la Ghelăeşti-Moldova (România). pe jertfitorii cogaionici. în 1846. / Musteţioara lui – / Spicul grâului. Acest cogaionic inel / cerc de jertfă protejează de răzbunarea sângelui din neam şi îi face invulnerabili în instanţa Babei-cu-Brâul-de-Lână / Mu-ma-Pământ şi a Soarelui-Moş / Tatăl-Cer. 176 . până în mitologia valahă / dacoromână contemporană.»). 249). / pe-o Gură de Rai». între “ţăpuşte” etc. Pe-o Gură de Rai (culeasă mai întâi de A. în 1852. (cf. de la păstorii dacoromâni-sovejeni.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. şi încredinţată spre tipărire lui Vasile Alec-sandri. ori «pe-un picior de plai. Russo. / la bradul plecat». / la drumul săpat.. Este şi aici o adâncă oglindire a dimensiunii multimilenar-cogaionice a existenţei dacoro-mâneşti / valahice. unde protagonistul – cu “statut” de sol-nemuritor la Tatăl-Cer / Samasua (Samoş / Soarele-Moş) – este “tras printr-un inel“: ... / Perişorul lui – / Pea-na corbului.

indiscutabil. Euro-Pelasgul – cum şi arhaicul de azi – «se asigură» în calitatea lui de vânător / pescar. în zona Herculane. în care păstorii se logodesc sau se căsătoresc cu fetele din sat. plantaţi în cerc sau defrişaţi astfel dintr-o pădurice de brazi. “Sublima jertfă” a sângelui de mireasă. “inele / biserici de brazi” se mai întâlnesc în satele daco-româneşti de munte cu tradiţie pastorală şi în prezent. 487). Căsătoria în biserica de brazi de munte era efectuată sumar fie de un cioban bătrân. duhurile malefice sar arăta la stână. când vin la stână ca să se sus-tragă voinţei părinteşti. fie chiar de un preot. şi aparţinând pelasgo-culturii de Turdaş (România). răzleţi. arta paleolitică îmbrăţişază trei categorii de su-biecte: animalele. Altfel. aparţi-nând sferei sacrului. André Leroi-Gourhan arată că. credinţa apare în mitologia dacoromână din secolul al XXlea. Metamorfozele realismului rupestru-animalier. tot cu semantismul “sublimei jertfe de sânge”. datându-se în orizontul anului 5500 î. 93). în cercul / indelul de brazi consfinţeşte participarea PelasgoDaco-Thracului / Valahului (Dacoromânului) la o ordine cosmică. Trăind în această sferă . H. semnele» (GRP. între orizonturile anilor 10. în realism abstract-simbolic. punându-se sub benefic-germinativa pecete a veşnic-viului din cercul / inelul de brazi.000 şi 8000 î. Romulus Vulcănescu ne încredinţează în acest sens: «Sacralitatea bradului a căpătat în conştiinţa păstorilor români valenţe magicomitice. este vorba despre “sângele fecioriei” dovedit de mireasă în patul nunţii. din “biserica de brazi”. Un exemplu. Despre sângele unei “sublime jert-fe” sortită reînvierii grăieşte şi inelul-soare “susţinut” de vârfurile celor opt brazi din reprezentarea de pe vasul ceramic (fig.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Si-biu etc. 1 Inelul îmbrădat şi biserica de brazi. «luată în ansamblul său. fiinţele umane.» (VMR. biserica de brazi din munte. E vorba de un pâlc de brazi.. “curmător / 177 . 25). H. Străbă-tând şapte milenii şi jumătate.

apoi la «simbol» / «semn» înfăşurător de semantism sacru. de lup.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. con-stituindu-se într-un veritabil «sanctuar la purtător».). ci şi prin «armele» pe care îşi incizează sacrele semne izbăvitoare. nu numai prin sanctuarul-peşte-ră. coarne de cerb.000 şi 9. (fig. sau prin talismane – confecţionate din oase: omoplaţi.: “evoluţia” reprezentării “iepei” (“calului”) / “capului de iapă” (“capului de cal”). de cal etc. Fig. femurale de mamut. Semnele / simbolurile paleoliticului se încadrează în două 178 . B. la ideogramă («reconstituirea»: R. între orizonturile anilor 30.000 î. Peştera-sanctuar devine treptat “şcoală” iniţiatică / misterică în clipa în care reprezentării vietăţilor / animalelor şi siluetelor umane – ce trebuie fe-rite / ocrotite – i se asociază semnul sacru. 27). dinţi de vulpe. Carbalo). Reprezentările vânatului principal. la semnul înfăşurat semanticsincretic. de ren. 1 întreru-pător de vieţi nevinovate pentru a se hrăni”. –. celelalte figuri aflându-se în plan secund (cf. Statisticile lui André Leroi-Gourhan privind subiectele din arta parietală şi mobiliară din paleolitic relevă faptul că 54ž dintre respecti-vele subiecte tratate – în 1794 de cazuri – se raportează la cal. Nevoia de «sacră protecţie» în faţa spiritelor / duhurilor malefice duce la «miniaturizarea» şi «geometrizarea» figurilor / «siluetelor». de urs. din credinţa că sân-gele vărsat se răzbună (credinţă dăinuind la Dacoromâni / Valahi până în zile-le noastre). GRP. bizon şi la semnele / simbolurile acestora. Metamorfozele “realismului” rupestru-animalier în “realism” abstract / simbolic. mandibule. H. 93 sq. 27. de la “imaginea veridică”. problema fundamentală a perpetuării speciei umane în condiţii extrem de vitrege – datorate în primul rând climei reci – atrag după ele şi “temele” mi-tologice principale. de mit etc. adică la realism abstract-simbolic.

cu semne prelungi («les signes allongés: tirets. ce ni s-au transmis peste atâtea vitregii ale mileniilor. 28). Mesaj din Euro-Pelasgia. “scenele”. Fragmente de sacre mesaje au ajuns la noi dintr-o impresionantă adâncime temporală. H. observăm figuri de femele cabaline / “iepe gravide”. un semn aparţi-nând grupei de tip «Yang». cuplându-se cu un semn din grupa de tip «Yin» (fig. “vorbele” / “verbele-interjecţii” (din “vocabularul” Euro-Pelasgului. o «grupă specială» se consti-tuie din couples de signes (“cupluri” / “perechi” de semne). incontestabil. pe coloana «chevaux» / «cai». bâtonnets. redus şi datorită credinţei în puterea Cuvântului de la începuturi). dar şi din «couples de couples» («perechi de cupluri»). dar interpretarea / receptarea noastră – în absenţa unor “inventare complete” ale figurilor / semnelor din peşteri. de pe “unelte” / “arme” etc. 1 gru-pe de bază: grupa masculină (sfera Vir / «Yang»). dinspre aurignacianul orizont cultural al anului 25.. Les religions de la préhistoire – şi “mesaje” netrunchiate. triangles. lignes de points») şi grupa feminină (sfera Femina / «Yin»). cu semnele plinătăţii («fecundităţii» / «fertilităţii» – «o-vales . spre studiul comparativ – este.»). «mesajul» nu pare a fi chiar de nedescifrat. S-ar putea să existe – după cum dovedeşte car-tea lui André LeroiGourhan. bineînţeles. “originar”. 179 . căci Eu-ro-Pelasgul şi-a lăsat gândurile “vitale” în semne sacre. dinspre anul 25. înfăşurătoare de mituri. Privind tabloul «pe-rioadelor şi stilurilor din paleoliticul superior» (fig. coloana de «figuri umane» arată femei (“zei(ţe”) “steatopige / gravide”.000 î.000 până către anul 10. 6). rectangles. accolades etc.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în care s-au desfăşurat “lu-crările sacre” de dinainte de holocen – dar şi din primele milenii ale acestei ere – s-au metamorfozat încât cu greu se mai lasă deduse spre “etimon”. H. spre “aspectul dintâi”. “trunchiată”. “Gesturile”.000 î.

Un mesaj din orizontul anului 25. André Leroi-Gourhan a stabilit «Perioadele şi stilurile paleoliticului superior» în Euro-Pelasgia (cf. Tăinuit / ascuns de semnul sacru.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ce “admit” greu “inovaţiile”) le regăsim între reprezentările rupestre din Peş-tera Chindiei. ajutată de spiritul ei benefic. tot aşa şi femeia gravidă să aibă puterea. uşor îmbunătăţite semantic-sincretic în “canoanele” sacrului. 1 Fig.. Animale (iepe). din Peştera Pârcălabu.. din Defileul SohodolRuncu. Muma-Pământ. 28. 88). Şi semnele (“partiturile”) paleoliti-cului (desigur. desigur. în peste cincisprezece mi-lenii.000 î. în paralel cu coloanele “iepelor” şi “femeilor gravide” se află coloana “semne-lor” sacre vitale. evită. siluete feminine şi semne. din Peştera Oilor-Vaidei. – câte s-au 180 . H. Este. relevând şi o veritabilă constantă religioasă.». de a străbate vitregiile de tot soiul. – multimilenar proces (“revoluţionist”) de abstractizare. în sănătate pentru sine şi pentru pruncul urmând a se naşte întru lumină. peste primejdii / capcane pânditoare la fiecare pas. şi pe acest “conţinut figurativ” al artei parietale. trece teafără. de Muma-Pământ (Marea Zeiţă). Procesul s-a amplificat în mileniile al IX-lea şi al VIII-lea î. H.: “Femeia steatopigă / gravidă” a Euro-Pe-lasgului implorând Marea Zeiţă. cel mai vechi mesaj al Euro-Pelasgului copleşit de grija pentru urmaşi. GRP. Euro-Pelasgul “a contactat” divinităţile şi “a comunicat” (“s-a comunicat”). din care a rezultat scrierea. graţie bunei zeităţi. din Defileul Olteţului-Polovragi etc. par a nu se fi vectorizat semanticsincretic decât astfel: «Cum iapa cu mânzul în pântec. aidoma mânzului. să-i dea agilitatea iepei cu mânz în pântec – “o rugăciune” persistând cincisprezece milenii.

Trois-Frčres.000 – 10. Eb-bon. descoperită la Cuina-Ba-nat (România).).. realizate în maniera “realismu-lui” rupestru-animalier (ce indică “vârsta perfecţiunii reprezentării magice / religioase”. sunt “contemporane” – după cum a demonstrat preisto-ricianul dacoromân. REtn. Dunărea. Paglicci etc. toponimul a rămas nealte-rat.000 şi 10. TurdaşVincea etc. Lascaux.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. cum şi între repre-zentările (“decorurile” / “motivele” etc.) de pe falanga de ecvideu (“sanctuar la purtător”) din orizontul cultural al anului 8.000 î. Marin Cârciumaru – cu picturile din peşterile Franţei. o pasăre etc. de culoare roşiecă-rămizie – rezultată dintr-o argilă bogată în oxizi de fier. mai mult ori mai puţin “totemice” / ”totemizate”. 348 sq. de pe ceramica apaţinând culturilor Criş-Starcevo. vădind marea gri-jă de a surprinde “modele”-animale-de-vânat. ori din Peştera Măgurata (peştera este situată în nord-vestul Bulgariei.175 î. între Dej şi Jibou). reprezentând cai. H. şi de a le fixa-chiar şi “în mişcare” – cu cea mai mare fidelitate). cf. a “copiei animalului ca din realitatea imediată”. o siluetă umană. o felină. în majoritatea lor din bazinul sacrului fluviu al Dacilor.. acoperită cu o crustă subţire de calcit curat. Italiei – La Mouthe. semnalând că provine din cuvântul pelasgodaco-thracic / valahic – sau dacoromânesc / românesc – măgură. 1 descoperit deocamdată în Dacoromânia / România. în ciuda slavizării sistematice din ulti-mele două secole a Dacoromâniei Sud-Dunărene. Picturile parie-tale din Peştera Cuciulat-România (pe Valea Someşului. La Vache. «aproape pretutindeni. “tabuizate”. din altarul de la Ocna Sibi-ului. vopseaua fiind fixată. H.000). Spaniei. ori de pe «statueta cu piedestal». Altamira.. “Sanctuarul” din Peştera Cuciulat (15. Mas-d’Azil. 87).. 181 . ceea ce îi conferă şi mai multă stabilitate» (CMar. Niaux. care datează dintre orizonturile anilor 15.

80). Fig. Peştera Cuciulat era cunoscută Valahilor / Dacoromânilor din zonă ca “loc sacru” din “vremuri păgâne”. F. a început exploatarea calcarului din zona peşterii. provincia Ardeal / Transilvania-România – cariera de calcar cu intrarea în peştera-sanctuar (centru. b) planul parţial al peşterii Cuciulat (cartare: A. B – posibila intrare iniţială a peşterii. la cariea Cuciulat: 1 – calcare eocene. 2 – nisipuri şi pietrişuri de terasă. 4 – sala cu picturi (apud CMar. 3 – argilă. 1 Fig. 29. Manolescu): 1 – etajul fosil. A – versantul iniţial. Vădeanu. M. ajungi «într182 . 30. Cuciulat – jud. din păcate. T. până la re-descoperirea monumentului de artă parietală şi până la cer-cetările făcute din 1978 încoace. Done. probabil. C – intrarea actuală a peşterii. azi distrus de exploatarea calcarului în cari-eră. La ora actuală – după cum certifică Marin Cârciumaru. 4 – pietrişuri mărunte rezultate din exploatarea în carieră. a) Profil transversal schematic prin terasa de 75 m înălţime a Someşului. 85). S. 5 – schiţă generală a etajelor peşterii. trecând de dificilul «sector de intrare». «chiar pe frontul peşterii» (fig. în zona de exploatare a calcarului. ale cărui cer-cetări au început în 30 martie 1979 –. mereu obturată din caza exploziilor repetate din carieră» (CMar.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 2 – etajul subfosil. cu artă parietală. au dus la distrugerea câtorva «sute de metri de galerii». Cucu. “antecreştine”. În preajma izbucnirii pri-mului război mondial. «exploatarea intensivă a calcarului din ultimele de-cenii». Exploziile / dinamitarea pentru dislocarea rocilor de calcar. Sălaj. de altfel. 3 – etajul activ. 29). intrarea în peştera-sanctuar «fiind. în baza terasei). Codrescu.

odată de-păşit însă acest obstacol. şi ceafa ani-malului. 1 o galerie destul de înaltă. totodată. de circa 2 m. lasă impresia că abia s-au oprit din aler-gare. Dintre aceste pete de culoare se detaşează «imaginea unei feline». variază între 1. în raport cu calul. această cornişă a plafonului te obligă. ceea ce imprimă spaţiului respectiv o oarecare autonomie. 30). mult mai vizibile. atât cât sânt conturate. De la încă-perea-sanctuar. cu culoarea roşiecărămizie.5 cm. Calul este «redat monocrom. este mai degradată. fiind însoţită de nenumărate pete de culoare». conturul său fiind mai greu de ur-mărit. «după care se înfundă». dai apoi într-o «sală largă. în acest fel. iar picioarele. «delimitarea ei în cadrul galeriei se face mai mult prin coborârea uşoară a plafonului. şi cu o lăţime ce. în acel moment. silueta calului nu este izolată. pictată pe o suprafaţă astfel aleasă.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în primii 15 m. surpriza este extrem de mare. specific felinelor. «sala are o lungime de aproximativ 10 m şi este fragmentată de o serie de bolovani rezultaţI din prăbuşire.» (CMar. fără nici un contur incizat». în momentul în care doreşti să pătrunzi în săliţă.5 şi 2 m» (fig. Totuşi. cu podeaua în formă de pâlnie spre un puţ care face legătura cu una din galeriile inferioare ale peşterii».5 cm şi lăţimea / înălţimea –15. Pictura în roşu-cărămiziu e amplasată în mijlocul plafonului. lungimea picturii-cal atingând 24. urechile. «sugerând parcă oprirea sa brus-că din alergare». lun-gă de 3. apare silueta unui cal. Calul este surprins “în mişcare”. 81). «feli-na. să înclini corpun faţă. este încăperea-sanctuar din peştera Cuciulat.5 m. pentru ca privirea să cadă aproape perpendicular şi. galeria continuă vreo treizeci de metri. sunt redate atât prin 183 . «gâtul este puternic arcuit. ima-ginea să poată fi observată în toată plenitudinea ei. după circa 25 m în care galeria se îngustează din nou şi tavanul coboară adesea la mai puţin de 1. instinctiv ridici capul. “en face”. pentru că. se poate întrevedea botul scurt.7 m şi lată de 2.5 m. apare o nouă sală». mai ales cele posterioare.

cu toate acestea. în maniera realismului rupestru-animalier. 31. cât şi prin câte două incizii în calcar». Aşadar. iapă-cal (reîntâlnită în arta neoli-tică). ori cu perechea sacră animalieră. marcându-se un cult al calului.). Alegoria sacră.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. numeroase alte pete de culoare provin de la picturi distruse de vremuri. este «silueta greoaie a unei fiinţe umane». este destul de bizară această apariţie. Zimbru doborând vânătorul – alegorie sacră din peştera Lascaux-Franţa. H. faţă de leu / panteră. figura umană. Fig. în “poziţie orizontală”. «picioarele anterioare au suferit cel mai puternic de pe urma proceselor de spălare şi degradare de-a lungul timpului. Între Lascaux-Franţa şi Cuciulat-România. cu atât mai mult cu cât păsările sânt slab reprezentate în arta parietală paleolitică.. pare a fi doborâtă de felină. picturile din sanctuarul peşterii Cuciulat grăiesc de peste cincisprezece milenii despre un complex de credinţe religioase în legătură cu sacrul cal. cu contur “foarte estompat”. se poate intui poziţia întinsă a lor. (…) par în concordanţă directă cu jumătatea posterioară. precum şi faptul că sunt îndepărtate unul faţă de celălalt. pictată în orizontul anului 15. este pictată «o figură ce sea-mănă cu o pasăre. în legătură cu un cult al leului / panterei (samcăi). cercetătorul mai semnalează – între picturile din sala-sanctuar – şi capul de la un al doilea cal. o mare pată de culoare roşie-cărămizie (de 51 / 26 cm).000 î. în panoul central al 184 . dimensiunile ei sunt de 21 / 14 cm. În nişa din partea stângă. ea se înscrie stilistic în aceeaşi notă a realismu-lui artei din această perioadă» (ibid. 1 culoarea roşie-cără-mizie. Lângă felină. în legătură cu pasărea sufletului. oricum. sugerând un animal în atac sau fugă». cu un minim efort de imaginaţie.

pe valea Someşului. ca şi pasărea psihopompă / găina-de-munte. V. îl aflăm “în dotarea Dacilorsighini”. 9). lângă trupul scăldat în sânge (cf. în urma unei lovituri primite» de la zimbrul «rănit din faţa sa. iapa / calul “parcă asistând cu neputinţă” la tragedie. ce aveau tra-see comerciale de la Massalia (MarsiliaFranţa) până în Cipru. 32. semnul / ideograma atestă că reprezentarea / alegoria sacră din panoul central al sanctuarului peşterii Cuciulat este ante-rioară celei din Peştera Lascaux. cu trăsături schematice.: 15. (ocru roşu). «samcă»). H. 31).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. redat într-o poziţie con-torsionată şi cu coarnele îndreptate spre el. în vremurile istori-ce (în descrierea lui Herodot. o fiinţă umană – «silueta greoaie». în stânga. unde «un om cu cap de pasăre. Năstruşnica iapă bărboasă a Euro-Pelasgiei – “pictură în negru” dintr-un sacru panou al Peşterii Niaux (Franţa).000 î. între altele..). vestiţii ne-gustori de lănci / sighine. 1 sanctuarului peşterii Cuciulat-România. o pasăre se sprijină într-un baston» (CMar. din Carpaţii Olteniei / Banatului şi din Munţii Dinarici. din orizontul anului 15. 33. H. 81 sq. 116). CMar. apare în cădere. fig 27). “calul bărbos”. relevă că în aria respectivă. Iapa sacră din sanctuarul Peşterii CuciulatRomânia – aprox. Fig. O similară alegorie sacră se află şi în peştera Lascaux-Franţa. “Bastonul” este mai degrabă o săgeată înfiptă în pământ (fig. lângă semnul / ideograma “iepei cu mânz” în “poziţie verticală” ( – v. «în pozi-ţie orizontală» faţă de fiară – a fost doborâtă de felină / leu («pantera de peşteră».000 î. “calul bărbos” este adaptat 185 . Fig. în Istorii.

H.35. 1 mun-telui («cu coamă pe tot trupul. circa 12.. Fig. Cultul calului / iepei. 34. “îndepărtând leul / pantera de peşteră”. fără hiatusuri de vreun soi. «mic de statură.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Ca animal sacru. calul / iapa ocupă majoritatea panourilor din sanctu-arele-peşteri ale Euro-Pelasgiei. sunt foarte iuţi».000 î. «în schimb. între orizonturile anilor 15. Reprezentările sacre ale iepei (preponderente fiind cele ce o surprind “gravidă” / “cu mânz în pântec”) şi ale calului sunt în 186 . Alegoriile din peştera Cuciulat-România şi din peştera Lascaux-Franţa par a se vectoriza semantic-sincretic astfel: Euro-Pelasgul-vânător căzut / u-cis în lupta cu leoaica / zimbrul “reîntrupa-se-va (se va reîncarna / reînvia-va) prin grija Perechii Primordiale câtă vreme sângele-i scurs la Muma-Pământ îl recheamă / readuce în lumea albă prin ocrul roşu şi cât timp pasărea psiho-pompă / găina-demunte (şi iapa) îi preumblă sufletul spre / dinspre TatălCer”. O “perpendiculară” pe orizontul sacru al peşte-rilor Euro-Pelasgiei relevă rădăcinile şi permanenţa unui puternic cult al calu-lui / iepei. înhămaţi la căruţe. cu nările largi». şi 2000 d. Fig. nu poartă «om în spinare». Iapă şi arbore (axis mundi) – spatulă de la Laugerie-Basse (Franţa).000 î. părul fiind de cinci degete lungime». Iepe microcefale din peştera Le Combel. H. H.

un taur şi semnele Perechii Primordiale. Lascaux. maniera “realismului” rupestru-animalier. un peşte. al Fig. Vânătoare de armăsar sălbatic (plachetă gravată din Peştera La Vache-Franţa).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. reprezentările “capului de iapă” se bucu-ră de acelaşi “tratament uman” – al “interdicţiei redării / “fixării” veridice – “atestă” nu numai “o mutaţie” în sfera cultului ecvideelor.36. AddauraPalermo (Italia). lângă armăsar / cal – reprezentat în spiritul realismului rupestruanimalier –.000 î. GRP. H. 28 – cf. 88). fie “geometrizat” / “schematizat”. pe ultimul seg-ment temporal ante-holocenic. dovedeşte o deosebită apropiere magico-mitică între acest “sacru animal” şi fiinţa umană atât de vitregită în glaciar(fig. Le Com-bel (Franţa). fie “sub mască”. Cuciulat (România) etc. ci şi “domesticirea” iepei (folosită în “vânătoarea călare”). vânătorul apare “siluetat”. începând din orizontul aurignacian al anului 30. în reprezentările realismului rupestruanimalier este interzisă “fixarea” / “redarea” veridică a fiinţei umane. aprox. având capul – sediu al sufletului. La Vache. Trois-Frčre. al anului 10. H.000.. 37. Divinizarea iepei cu mânz în pântec de către “femeia steatopigă / gravidă” a Euro-Pelasgului mai bine de cincisprezece milenii. După cum s-a mai subliniat.000 î. un urs. mai apar: “siluete umane” (ceata vânătorească). 1 Fig. Călăreţ-dansator (căluţan / căluşar) din Peştera Chindiei (România). ca în peşterile: Les Combarelles. În 187 . Niaux. Le Portel. 8500 î. de unde şi bogăţia semantic-sincretică impresionantă a constelaţiei cultului iepei / calului. puterii –. Font-de-Gaume. H. faptul că din ori-zontul cultural al anului 10. până în cel magdalenian.

36). redarea cu “cea mai mare fidelitate”. la sacrul act cinegetic.175 î. H. iepele au “cap miniaturizat”. din orizontul anului 8. în sanctuarul euro-pelasg din peşte-ră. pe de altă parte. H.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. iepe microcefale par să alunge “leul” / “pantera” (fig. de “anularea ritualică a vieţii”. “anulează” ritualic viaţa. sub “mască”. 39. scapă de “fixare” / “imobilizare”. în peştera Lascaux. deci cu chipurile reale “ascunse” – atât ceata vânătorilor cât şi animalele ajutătoare. “fixează” / “imobilizează”. de luptă “pe viaţă şi pe moarte”. “într-o scenă sacră”. iepele sunt reprezentate cu “cioc de canar”. dar când e Fig. nu îngăduie “spiritului” ani-malului vânat “recunoaşterea” şi “răzbunarea sângelui vărsat”. În peş- Fig. 1 cadrul realismului rupestru-anima-lier. din orizontul anului 8. pe de o parte. 23) sunt reprezentate “iepe microcefale”. “ajutorul / puterea” acestora putându-se focaliza pe reprezentarea realistă a animalului zugrăvit / gravat pe stânca sanctuarului din grotă. adică iepele domesticite –. în sanctuarul peşterii Pech-Merle (fig. şi. 188 . în peştera Le Combel (Franţa). Cal sacru şi Călăreţ – “desen” (“pictogramă” / “ideogramă”) de pe un perete de stâncă din Defileul Olteţu-Polovragi (România). Cal sacru «ithyfalic» în frâu – “desen” (“pictogramă” / “ideogramă”) de pe un perete de stâncă din Defileul Sohodol-Runcu (România). participă şi spiritele / sufletele strămoşilor. după cum se vede dintr-o plachetă gravată din peştera La Vache. tera Le Portel. vorba despre vânătoarea calului sălbatic (fig. 38.175 î. 35).

pătrunderea “iepei micro-cefale”. indi- Fig. H. suplinitor al celui din peşteră). H. H. pă cum dovedesc reprezentările rupestre realist-abstracte / simbolice: Călă-reţ-dansator (căluţan / căluşar) din Peştera 189 . H. – temei prin care se impune realismul abstract / simbolic epipaleolitic / neolitic etc. dintre orizonturile anilor 10.000 î. din orizontul anului 8. domesticirea “armăsarilor” s-a făcut mai tardiv. – rezidă în “redarea cu ajutorul măştilor / semnelor” a apropierii sacrei iepe gravide de peşteră / om. Călăreţul de la Seradina-Valcamonica (Italia). domesticirea iepei. 1 reprezentarea se face “realist”. că “sacra realitate” a domesticirii ecvideelor în orizonturile culturale magdale-niene. re-nunţându-se tot mai mult la “paralelism” (imposibil întru cuprinderea “sanctuarului la purtător”. Cal sacru şi erou – “desen” (“pictogramă” / “ideogramă”) de pe un perete de stâncă din Defileul Sohodol-Runcu (România).000 şi 8175 î. mai întâi.175 î.000 î. 41. H. “cu mânz în pântec”. du- Fig. în sanctuarul din peştera Euro-Pelasgului. Temeiul “mutaţiei” în sfera credinţelor / ide-ilor religioase din orizontul anului 10. ascunderea / “mascarea” iepei “gravide” – şi nu a armăsarului capturat – s-a datorat aceloraşi raţiuni religioase ce au dus la “silu-etarea” vânătorului euro-pelasg. H. în funcţie de schimbările bruşte de început de holocen.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. apoi (“vertiginos”.) a celorlalte “sacre realităţi vitale”.000 şi 10. 40. din orizontul anului 8000 î. –. cu mare atenţie la “nuanţe”. între orizonturile cultural-holocenice ale anilor 10000 şi 8000 î. “multimilenară redare în paralel” – între 25.

GRP. 130). GRP. Unele contexte figurative paleoli-tice / epipaleolitice. 1 Chindiei (fig. pe spatula de la Laugerie-Basse (Iapă şi arbore / axis mundi – fig. deoarece această imensă peşteră. 37). cel puţin. 190 . de pe la 1600 î. în spiritul iniţiatic / misteric al Zalmoxianismului. pan-dantive. 40). bastoane. ca punct strategic – după relatarea lui Cassius Dio. 41). ca. între două capete de iapă. Ca animal sacru. nu par a fi aici.. în Is-toria romană – s-a evidenţiat în anii 29 / 28 î. permite desluşirea unor credinţe în legătură cu fecundaţia / fertilitatea şi naşterea (re-naşterea). de lângă Mangalia. multe repre-zentări anterioare orizontului cultural al anului 8000 î. de exemplu. 28). 38). între orizonturile culturale aurignaciene şi magdaleniene (fig. Cultul iepei cu mânz în pântec. îndeosebi cele ce redau capul de iapă pe spatule. iapa cu mânz în pântec se relevă de pe acum drept acolit divin al MumeiPământ. Cal sacru şi Călăreţ – “desen” (“pictogramă” / “ideogramă”) de pe un perete de stâncă (fig... ori pe “bastonul perforat” descoperit în staţiunea arheologică La Madeleine (Franţa). sau pe pandantivul “o-val” cu “cal de la Isturitz” (cf. este un sacru labirint de 3200 m. H. H.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în luptele fratricide dintre urmaşii regelui Burebista) etc. unde Euro-Pelasgul surprinde capul de iapă. Călăreţul de la Seradina-Valcamonica (fig. sediu al sufletului. 39) din Defileul Olteţu-Polovragi. admirabil ilustrat în paleoliticul Euro-Pelasgiei. Cal sacru «i-thyfalic» în frâu – “desen” (“pictogramă” / “ideogramă”) de pe un perete de stâncă din Defileul Sohodol-Runcu (fig. 136) etc. a fost mereu amenajată de Pelasgo-Daco-Thraci / Valahi. “adulmecând” axis mundi (cf. femeia gravidă. H. Călăţisenii de la LimanuRomânia (peştera Limanu. redând. 34). 134). GRP. Cal sacru şi erou – “desen” (“pictogramă” / “ideogramă”) de pe un perete de stâncă din Defileul Sohodol-Runcu (fig. urmărită şi ameninţată de colţul ve-ninos al unui “şarpe cu coadă-arbore” (cf.

18). Olteţu-Polovragi (fig. fireşte. şi domestic – alături de ovine (“lăi.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. numai până la “rădăcinile” / “trupinile” sacrului arbore din apele primordiale / celeste. de “câini mai bărbaţi”. 1 ipostaziază iapa şi ca animal psihopomp. în epocile metalelor “rare” şi “dure”. Boian-Gumeliniţa. O dată cu “calul şi călăreţul-erou” din zorii neoliticului s-a produs “un transfer” al func-ţiei psihopompe. H. Petreşti. H. datorată Pe-lasgilor carpato-dunăreni din provinciile Banat şi Oltenia. fie în spiritul realismului abstract / simbolic. în Pelasgia Arhaică. din ariile pelasgo-culturilor Criş-Starcevo. “decorată pe toate feţele”. descoperită în nivelul al II-lea de la Cuina-Orşova (Banat) şi datată în orizon-tul cultural al anului 8. calul – sălbatic (numit şi “tălăpan” / “tarlapan” încă vânat şi dincoace de orizontul cantemirian-evmezic al anului 1714). În Pelasgo-ThracoDacia. bucălăi”). de bovine etc. ivit dinspre eroul-vânător / războinic. Precucuteni.. “în sacră pereche” cal-iapă. (cf. nu se poate vorbi decât după domesticirea lui Equus stenonis. era “binecuvântat material” pentru încrustarea ideogramei hierogamiei Tatălui-Cer (Samasua / “Soarele-Moş”) şi Mumei-Pământ (Dachia / “Dochia”). fapt ce reiese şi din vectorizarea semantic-sincretică a inscripţiei de pe piedestalul statuetei Moşului (Tatălui-Cer) şi Mumei-Pământ de la Ocna Sibiului. 37) şi de pe pereţii de stâncă din defi-leele Sohodol-Runcu (fig. apoi preluând şi alte funcţii.. 39) etc. 38 / 40). DVDac. de caprine. după cum certifică reprezentările din Peştera Chindiei (fig. inclusiv funcţia psihopompă din cultul iepei. Karanovo I – VI. H.175 î. Turdaş-Vincea. din orizontul anului 8500 î. falanga de cal. Cucuteni. Despre un cult al calului / armăsarului în EuroPelasgia. Chiar osul de iapă / cal (“falanga de ecvideu”) devenise “suport material sacru” pentru “sanctuarele la purtător” din mileniul al IX-lea î. fie amintind de maniera realismului rupestruanimalier. – este atestat în neolitic şi eneolitic. 191 .

1 Sălcuţa. despre nenumărate elemente ale cultului calului la Daci / Thraci (în sfera Zalmoxianismului. Baden. fig. baladele în care apar “caii învăţaţi” (îndeosebi. fiind elogiaţi de Homer încă din orizontul anului 1184 î. argintului. VMR. Horodiştea. H. în Iliada (X. Hamangia. doinele haiduceşti. dansul de iniţiere în tainele trimiterii periodice a Solului / Mesagerului-Celest la Samasua / Samoş (Dumnezeul Cogaio-nului / Sarmizegetusei). importantul cult al calului este circumscris monoteismului Sarmizegetusei prin ordinul Cavalerilor Soarelui / Zalmoxia-nismului (Cavalerii Danubieni. Sighişoara-Wietenberg. Aşadar. În Dacia Zalmoxianismului. Kostolac. sculptura (în marmură / piatră). «Toma Salymoş / Alimoş»). bine-înţeles) grăiesc “deopotrivă”: arta cogaionică a aurului. Vucedol. Cabiri etc. “Icoană” cu Cavaler Zalmoxian / Cabir – cu inducţie semantic-sincretică în orizontul cogaionic al anului 1450 î. fierului etc. 42 / 43). (cf. 42. mitologia pelasgo-daco-thracică / valahică (dacoromână). potrivit depozitelor osteologice 192 . Eze-ro etc. GorneştiBodrogkeresztur. / Albi ca zăpada sunt ei şi la fugă sunt repezi ca vântul (v. bogatul etnofolclor pelasgo-thraco-dac / valah (dacoromânesc) de azi – basmele cu Calul Năzdrăvan al lui Făt-Frumos. H. nau seamăn de mari şi de mândri.. Căluşul (Căluşarii / Călucenii) etc. numismatica. bronzului. Româneşti-Tisza-polgar. caii de rasă din Dacia / Dacoromânia erau cei mai vestiţi în lumea antică şi cei mai căutaţi / “importaţi” de sudul mediteraneean. Coţofeni. 422): Caii văzutu-i-am eu.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. rapidul vânător-călare din carpato-dunăreana Pelasgie Arha-ică... Cernavodă.). Glina. Thraci. 226). Fig. Folteşti.

Pe culmea de răsărit a acestei coline. la tracţiune. “de bronz”... la Sighişoara. Equus aluticus. H. din Dobrogea etc. la Sebeş-Alba. E-quus mosbachensis – în bazinul Baraolt (Feldioara. Equus transilvanicus (la Sf. Bistriţa-Năsăud etc. fiind marcat mai întâi de Cal sacru «ithyfalic» în frâu – “desen” (“pictogramă” / “ideogramă”) de pe un perete de stâncă din Defileul Sohodol-Runcu (fig. în nordul Olteniei. s-au păstrat şi zăbale. la Hamangia. Vaslui.). Calul / armăsarul reprezintă simbolul virilităţii absolute. la Iernut. -c->-g-). avea în arealul cinegetic următoarele soiuri de cal sălbatic: Equus stenonis (la Măluşteni-Vaslui etc. jud. ale folosirii calului la vânătoarea-călare. – cf. la Sf. pe o poiană aplanată de mâna omului. în nordul Olteniei. Equus hemionus (la Salca de Criş. Equus primigenius (la Chepeţ şi Rusfalău / Ruseni-Covasna. o importanţă deosebită arheologică o prezintă colina din stânga râului Olteţ. Despre un cult al falusului în spaţiul Pelasgiei Arhaice se poate vor-bi încă din orizontul anului 8175 î. O sculptură-falus s-a păstrat din vremuri neolitice până în orizontul anului 1902 d. o descrie aşa cum se înfăţişa în anul 1902: «Însă. Hunedoara. de unde am adunat noi înşine numeroase frag193 .Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ce dominează mănăstirea şi comuna Polovragilor. Gheor-ghe). din aria pelasgo-culturii Tei-Bucureşti –. în celebra lucrare. jud. “vraci”. ni se înfăţişează o în-tinsă necropolă preistorică. Calul şi cultul falusului. Equus steinheimensis (la SândominicHarghita). de fier etc. la Izlazul Gherlan.) / Depresiunea Braşovului. Nicolae Densuşianu. la Sereca şi Turdaş – jud. la Gumelniţa. Araci etc. Equus / cabal-lus fossilis (la Zorleni şi Plopeni. 174 sqq. la Căscioarele. dovezi incon-testabile. 1 descoperite de arheologi şi analizate de specialişti. 38). la Peştera Muierilor. la Iaşi. la Sângeorz. în lupte / bătălii etc. la Guşteriţa-Sibiu. la Polovragi (< polo-. H. din epoca metalelor – mai întâi. la Boian. la Cucuteni) etc.. Gheorghe-Covas-na. Dacia preistorică. NV.). “falus” + -vragi..).

înfipt în o bază de lespezi tăiate şi în-gropate în pământ. o poziţiune fortificată de o parte de natură. iar fragmen-tul al doilea. ca toate cele ce ţin de gospodăria Fig. ce o reproducem a-ici este de 1. 43. un obelisc în o formă puţin falică. iar de altă parte încinsă de mâna omului cu valuri vechi de pământ. descins din Cogaion / Sarmizegetusa la Troia. într-un anumit moment al jocului. dim-preună cu diferite resturi omeneşti. mimează coitul. Pe vârful acestui pisc înalt.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.45 m. So-Ares (Soare-Tânăr / Războinic). sau partea inferioară a acestui monolit este perdut. cu care. Este o columnă monolită de granit. se ridică punctul culminant al colinei. ce le cunoaştem până astăzi. Toate feţele acestui important monument sunt frumos po-leite.. 315). unic în genul său între monu-mentele preistorice ale Europei..) Acest obelisc este rupt şi scos din bază de către căutătorii de tezaure. din zilele noastre. 1 mente de olărie neolitică.» (DDp. în roata căluşarilor. Iar în partea de apus a acestei vechi ne-cropole. lăţimea de jos a feţelor principale de 0. fiul lui Samasua / Samoş. însă fără nici o inscripţiune. scoase la suprafaţă de căutătorii de comori. cu păreţi prăpăstioşi de stânci. Înălţimea părţii superioare.09 m. de unde se deschide un aspect magnific peste şesul Polovragilor. 194 . chiar şi în reprezentările auten-tice de la solstiţiul de vară / iarnă. (. H. unul dintre jucători este echipat cu un uriaş falus sculptat în lemn. în orizontul anului 1194 î. se mai poate vedea şi astăzi fragmentul unui monument arhaic. tăiată în patru feţe şi terminată la vârf prin o mică pirami-dă. Mistericul / iniţiaticul dans pelasgo-daco-thracic / valahic (dacoromânesc) al Căluşului şi-a circumscris şi cultul falusului.

antrenează obiecte magice de cult. 1 ţărănească (unde se desfăşoară Căluşul) să se bucure de rod. «un al doilea tip. cercetătorul interdisciplinar. deşi extracorporale. în jocul Că-iuţilor din nordul Moldovei. alcătuită din panglici ce ascund faţa jucătorului» este «cea mai veche încercare de transpunere ritualică om – animal». dansul vânătoresc-pelasgo-daco-thracic / valahic. sânt ata-şate de jucători ca şi cum ar face parte integrantă din fiinţa lor. subliniază că masca ecvină «cu plete de cal. “ca să rodească merii” etc.). «mascoidele cailor. Ion Nania. din neolitic şi din epocile metalelor. Pornind de la lucrarea academicianului Romulus Vulcănescu. care ţine în mâna dreaptă un băţ cu o oală ce 195 . în capătul ogoarelor / livezilor dintre sate. la Dunărea de Jos / Mijloc. cre-dinţele / ideile religioase legate de funcţiile psihopompe şi acolit-divine. care apare adesea asociat cu jocul Caprei se în-trebuinţează aceleaşi mascoide-costume ce redau corpul calului şi călăreţului pe el» (VMast. sub formă de mască simplă. după cum ne grăieşte peste milenii “pictura în ocru roşu”.. îndeosebi. în sfera sacrului. o dată cu Facerea / Geneza (Scufundarea Cosmogonică). Căiuţii. mimează de asemenea co-itul cu falusul respectiv “ca să crească grâul”. H. evident. trimiţând la neoliticele vânători rituale. Călăreţ-dansator (călu-ţan / căluşar) din Peştera Chindiei-Banat (fig. amintirea dansului Căiuţii. 37). iapa / calul îşi configurează tot mai mult şi an-tagonicele funcţii. H. Caii. redă un om acoperit complet cu o scoarţă. Măştile populare (1970). se mai păstrează şi astăzi. Căluşul Împărătesc. În mileniul al VI-lea î. chtoniană şi uraniană / celestă. 211 sq. la Dacoromâniimoldoveni. Iniţiaticul dans vânăto-resc al Căiuţilor (înrudit cu Căluşul ce s-a transmis până în vremurile noastre dinspre Zalmoxianism) îşi are obârşiile în orizontul anului 8500 î. pe traseul Că-luşului. O serie de figurine reprezentând cai / iepe.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.. şi dan-sul misteric / iniţiatic-zalmoxian.

poartă pe un al treilea deasupra scării drept călăreţ. este un «tip sub formă de mască dublă.. care a preluat şi elemente ale dansului Căiu-ţii şi care s-a transmis fragmentar până la Valahii / Dacoromânii din vremuri- Fig. la Pulpudava (azi. de curând îmblânzit. 147). pe care voinicul îl călăreşte spre distracţia nuntaşilor. prin oameni ascunşi în animalul mască pe care sta călare» (NV. de argint-aurit. “model” cu adânci rădăcini între orizonturile aurignacian-magdaleniene ale Euro-Pelasgului. H. Prin transsimbolizare. 44. Căluşul. este «o formă mai evoluată a măştii vântătorului deghizat». dinspre cal / iapă. 183). el aminteşte de acel moment când. în care doi jucători. dar această mască se relevă la Valahii / Dacoromânii din secolul al XX-lea încă din timpurile neolitice.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. scena priveşte nu numai “arta călăritului vânătoresc”. 1 simboli-zează capul de cal şi în mâna stângă o mătură ce reprezintă coada». deoa-rece «presupune inventarea olăritului şi a ţesutului» (NV. capul calului în acest caz e alcătuit dintr-o oală iar coada dintr-o mătură» (VMast. ci şi “modelul” de fecunditate / fertilitate ce trebuie văzut de mireasă / mire. sublimul dans misteric / iniţiatic al nemuririi Dacilor în cali-tatea de Soli / Mesageri-Celeşti. “Mânerul-cal” al rhytonului Cavalerului Zalmoxian. o mască vie. 183). descoperit în Dacia Sud-Dunăreană. calul nu putea fi călărit de toţi. un alt tip de mască de cal este utilizat la nunţile dacoromâneşti din Carpaţii Occidentali ai României. «acest tip este mai nou. dar fiecare şi-ar fi dorit acest lucru şi fiecare îşi vedea îndeplinirea idealului prin călărirea calului mască. Plovdiv-Bulgaria). presupunând şi calul îmblân-zit. 196 . ţinând pe umeri o scară acoperită cu un covor. din orizontul anului 450 î. care-i permite apropierea de animalul dorit spre a fi vânat şi mâncat.

ca războinic al lui Samoş (Soarele-Moş). graţie celor 114 oşteni valahi / da-coromâni de sub comanda lui Florean (în calitatea de Sol / Mesager Celest). În structura Căluşului Împărătesc se disting trei părţi: alungarea spiritelor malefice cu caii celeşti şi purificarea pământului. cu goana năprasnică. Ion Nania.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 114. magnificul. sau “pornirea Căluşului” (I). în dansurile întortocheate. Caii sugeraţi de Căluşul Împărătesc. exprimă universul religios-monoteist al Zalmoxianismului. 1 le noastre. H. sau. iar “Prinde-rea”. a re-marcat: «”Pornirea”. la nunta fiicei lui Mihai Viteazu. partici-parea ens-ului uman la o ordine cosmică. un fel de căutare şi de urmărire a cailor sălbatici. de la Alba Iulia. ca rege-zeu-medic la Sarmizegetusa (III). fiind egal cu nu-mărul stâlpilor de andezit din cercul construcţiei. simbolizează înde197 . confundându-l şi cu unicul mare zeu: “Zalmas” / “Zalmoxis”). cum deformat i-au înre-gistrat cronicarii numele. socotim. Ultima dată. mistericul / iniţiaticul dans al Căluşului Împărătesc s-a desfăşurat (după cum este descris de cronicari) în 1599 d. au un rol divin în desfăşurarea teluric-celestă a fiinţei Pelasgo-Daco-Thracului / Valahului (Da-coromânului / Românului). numărul jucătorilor / “căluşarilor”. în care dansul capătă o energie cu adevărat sălbatică. nuntirea cu Sora Soarelui / Luna (Co-Utya / Dochiana) şi revenirea pe pământ în calitatea de veritabil Salumasua / Sal-moş (“omul lui Samoş / Dumnezeu pe pământ”. În legătură cu prima parte a Căluşului Împărătesc. graţie călăreţului-Sol / Mesager Celest. Adevăratul Căluş Împărătesc se re-levă şi în arhitectura Templului / sanctuarului-calendar al zeului SoAres de la Sarmizegetusa. la restabilirea ordinii cereşti. alături de fiul Dumnezeului din Cogaion (So-A-res). repre-zintă. interdisciplinarul cercetător. Beatrice. lansarea Solului / Mesagerului Celest la Sama-sua / Samoş ca frate de cruce al lui So-Ares (II).. participarea.

într-adevăr. În Dacia. luptând din răsputeri pentru strunirea şi îmblânzirea lor. înaintea reformei Zalmoxianismului. Este. până în zilele noastre. un veritabil război cu forţele male-fice ale Terrei Mater.) aceste măşti au supravieţuit. din faze străvechi ale societăţii de vânători primitivi.» (NV.). curajul. local şi sporadic. în spaţiul românesc» (NV. 1 mânarea. 182 sq. 185). vigoarea şi greutatea pentru cei care prindeau animalele sălbatice. “ar deturna” lansarea Solului la Samoş (“ambasadorul Cogaionului / Sarmizegetusei” în cele nouă ceruri). dansul căluşeresc fiind probabil un exerciţiu al omu-lui vânător.) a înlocuit treptat ceremonialuri mult anterioare. (.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. jocul devenind foarte complex.. H.. în bâte ce stilizează ad usum aceste figurări. «mascoidele de cai se reduc cu timpul. Căluşarii jucau cu mascoide de cai. jocuri ritualice care nu exclud nici existenţa concepţiei despre un Cal-Dumnezeu.. «măştile şi dansurile ritualurilor arhaice ale vânătorilor preistorici aveau să cedeze locul ceremonialului Căluşarilor ce se va instala către sfârşitul neoliti-cului. în ritualistica mitică “bâ-tele mascoide” suplinesc 198 . prima parte a Căluşului Împărătesc. din figurări de capete de cai. Acelaşi interdisciplinar şi neobosit cercetător la obârşiile mitologiilor şi istoriilor Dacoromânităţii evidenţiază şi fap-tul că «ritualul Căluşului (. asemenea Dumnezeului-Taur. un război cu spiritele rele de pe pământ. preluând creator unele aspecte ale vechii tradiţii vânătoreşti» (NV. mai mult ca sigur. în acest scop se desfăşurau ceremonii tipice ale vânătorilor mas-caţi. “cai-duhuri” reprezentând forţele Întunericului ce – “neîmblânzite” / nedistruse – ar putea înrâuri ne-gativ.. pentru a se putea apropia de el în timpul vânătorii şi pentru a-l putea răpune. când omul vânător se transpunea în mască-animal pentru a căpăta în felul acesta anumite calităţi pe care le avea animalul.. 183). din o-rizontul anului 1600 î. asemănător cu “prinderea cailor sălbatici” din zorii holocenului. chiar şi “războiul” era un omagiu adus celor ce luptau călări.

. la Fedeleşeni. H. pelasgo-cultu-ra Cucuteni A se desfăşoară între anii 4555 şi 3875 î. Urmă-rind în perimetrul arheologic problema “substituirii cailor”. cai. H. protectoare a Cavalerilor Zalmoxieni / Dunăreni – monedă dacică de argint din orizontul anului 290 î. calul “Sorei Soarelui”. năzdrăvanii cai ai Cavalerilor Zalmoxianismului. Cai zeului So-Ares (Soare-Tânăr / Războinic). 184). ai Feţi-Frumoşilor. H. într-o aşezare aparţinând complexului Gumelniţa-Sălcuţa». Zeiţa Co-Utya (“Sora Soarelui” / Dochiana) pe calul sacru. descoperite în România. 45. cu bradul cosmic în mâna stângă. este vorba despre bastoanele-sceptre din piatră în formă de capete de cai. «la Sălcuţa. potrivit datărilor Marijei Gimbutas – de la Universitatea Californiei. ce duc eroii în 199 . într-o locuinţă a-parţinând fazei finale a pelasgo-culturii Cucuteni A. bâte având “vârful-măciucă” sculptat. Cal solar în maniera realismului sacru abstract / simbolic – monedă dacică de argint din orizontul anului 150 î. 46. încă din perioada finală a culturii Cucuteni» (NV. 1 funcţiunea uneltelor ludice. cercetătorul interdisciplinar. 214). Ion Nania trage concluzia că «substituirea a început prin ace-le bastoare-sceptre.. cu bastoanele / bâtele căluşereşti (atribute ale regalităţii / imperialităţii)..Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. din Los Angeles –. Fig. reprezentând capete de cai. la Casimcea-Dobrogea. deci “datarea reală” a substituirii cailor / mascotelor de cai din dansul Căluşului indică anul 3875 ante-Hristos.» (VMast. a mascoidelor de Fig.

având în mâna stângă bradul cerurilor – fig. de altfel. 45). “Dochia”. de la cultul chtonian al fecundităţii. 57).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. dintre orizonturile anilor 3515 şi 2860 î. în [ara-Tinereţii-fără-Bătrâneţe-şiVieţii-fără-Moarte. Samasua / Samoş – “Soarele-Moş” / “Tatăl-Cer” – şi Muma-Pământ / Dachia. «toţi specialiştii sânt de acord că în această perioadă. So-Ares (în plan celest-diurn: Soarele. unii cercetători socotesc că încă din perioada eneolitică începuse această schimbare. ori într-o cvadrigă trasă de mai multe perechi de cai ai luminii) şi Luna (în plan celest-nocturn. clasa puternică a războinicilor Pelasgo-Daci impune perechea sacră secundă. năzdrăvan. GCiv. Perechea divină. 230). Cosânzeana. Co-Utya. în-făţişată pe un cal teluric-celest. pe care ar documenta-o cultul coloanei – respectiv al stâlpului – ce făcea legătura din-tre viaţa pământească şi puterile cerului. So-Ares (Soare Tânăr / Războinic) şi Luna (“Sora Soare-lui” / Co-Utya.) este o dovadă de netăgăduit în această privinţă» (ibid. străbate zilnic. în plan terestru: Dochiana. «organizarea patriarhală şi aceea a familieipereche era generalizată. al soarelui. întrupat de zeiţa-mamă. H.. reflectă preponderenţa elementelor religi-oase chtoniene). 43 –. călare pe trei cai solari – fig. ca tânără zeiţă a Sorţii. “fiul lui Samoş”. (cf.).» (DVDac. “fiica Dachiei”. ceea ce imprimă credinţelor / ideilor religioase un foarte puternic caracter urano-solar (perechea primordială. Din vremea pelasgo-culturii Coţofeni. de la ră-sărit la apus. sau în orice caz se contura un dua-lism între vechea conceţie chtoniană şi aceea a divinităţii cereşti. se trecuse la un cult uranian. Considerându-se 200 . celestele spaţii. descoperirea unor înmormântări perechi – bărbat şi femeie – în mormintele tumulare (. 1 raiul zalmoxian. este practicată tot mai mult incineraţia. în panoul central de credinţe din Cogaion.. Dochiana). este imitată de Pelasgo-Daci în toate: în mormintele “nemuritorilor” Cavaleri ai Zalmoxianismului se relevă pere-chea: bărbat – femeie.

dar numai în calitatea de Sol / Mesager Celest).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Calul devine indispensabil Pelasgo-Dacului. pe o monedă de argint din secolul al III-lea î. lupta-se-vor cu balaurii Genunii. prima religie monoteistă din istoria ome-nirii. 201 . credeau că “doar îşi schimbă locuinţa” terestră cu una celestă. înaintând spre stânga. vectorizează – în plan secund. fuseseră depuşi în vas împreună cu carbo-nizatele resturi de la animalul incinerat şi de la piesele sale de harnaşament» (NV. de pil-dă. şi pentru aceasta aveau nevoie. 45). Co-sânzeana) călare. pentru cele casnice. şi în cer. alături de So-Ares. cu bradul cosmic în mână (fig. biruinţe ce se vor perpetua şi “în lumea de dincolo”. cu for-ţele întunericului. H. făcând să biruie lumina. desigur – în sfera energetică feminină / Yin. ce purtau urme vizibile de arsură. calul nu mai este sacrificat la plecarea dintre cei vii a Valahului / Dacoromânului-războinic. pentru cele războinice. putând chiar să şi revină (“în carne şi oase”. aceşti butoni. fiind “daţi de pomană. şi în tot mai multe morminte de Cavaleri ai Zalmoxianismului. 1 “nemuritori”. şi de cai. O admirabilă reprezentare dacică. pe zeiţa Dochiana (Co-Utya / Cotys. 180). Iapa sacră apare la Daci alături de unele divinităţi feminine. să-i fie de ajutor în lumea de dincolo”. şi de soţie. Cavaleri ai Soarelui / Zalmoxianismului. «în vasul de ofrandă depus la capul celui înhumat. La Daci. într-un mormânt de înhumaţie descoperit la Cândeşti-Vrancea (pelasgo-cultura Monteoru). şi-a circumscris şi cultul iepei / calului. există – între altele – şi caii sacrificaţi ai biruinţelor eroului din această lume. de arme. Dacii-războinici. îndeosebi în “mormin-tele princiare”. Zalmoxianismul.. s-au descoperit 14 butoni din foaia de bronz provenind de la căpăstrul şi hamurile unui cal (piesele respective fiind accesorii de ornamentare). în spiritul Zalmoxianismului. O dată cu impunerea Creştinismului. sau Cavaleri Dună-reni.

H. întru zalmo-xiană ordine / putere de încreţire a Genunii. a Dumnezeului Cogaionului / Sarmizegetusei. 44. calul sa-cru (“năzdrăvan” / “psihopomp”) apare în complexul cult al Cavalerilor Zalmoxianismului (Cavalerii Dunăreni / Danubieni – fig. sau Cabiri – fig. balauri. în sfera lui Samoş (a “Soa-relui-Moş” / “Yang”). nimicindu-i monstruoasele făpturi (lei / pantere. Abia du- Fig. Dar înainte de a apuca pe drumul nemuririi conferit de Samasua / Samos (Soarele-Moş / Tatăl-Cer).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. a Nefărtatului (“Nebeleizis” / “Gebeleizis”). în sfera Mumei-Pământ. 1 Fig. 47. pă seria de sublime biruinţe (forţele binelui triumfând de fiecare dată în faţa forţelor răului). sau calea-spirală a Fărtatului (Dumneze-ului Cogaionului). eroul (“Făt-Frumosul”) dac / valah (da-coromân) era angajat în lupta pentru lumină.. relief de marmură dacică din orizontul anului 150 d. De-a Cavalerii Zalmoxieni / Dunăreni – jucărie pentru copiii-daci (“calul. descoperit în sanctuarul sud-dunărean de la Glava Panega (Bulgaria). etc. în provincia Arutela / Ardeal (Transilvania). a. carul şi cavalerul”). zalmoxianul Cavaler Dac / Dunărean (şi o dată cu extinderea cultului în ariile extra202 . descoperită în Dacia Nord-Dunăreană. pe calea spirală a negativ-cre-aţiei. H. adevăr şi dreptate. teracotă din orizontul anului 100 d. Cavalerul Zalmoxian / Dunărean înaintând pe calea-spirală a nemuririi întru Samasua / Samoş (Soarele-Moş / Dumnezeul Cogaionului). 47. 48. 42. găi / zgripţuroaice. zmei ş. Thraci – fig.). a pozitiv-creaţiei. Înaintând spre dreapta.) aflaţi pe calea spirală (planetară / “teluric-celestă”) a nemuririi.. mistreţi.

care dau viaţă. Fig. caii învă-ţaţi ai Gurii de Rai (cunoscători ai drumurilor teluric-celeste. aidoma vitezei vântului.).. şi cu “denumiri locale”: “Cavalerul Thrac”. H. care vin să ridice sufletele oamenilor ce expiră şi să le ducă pe lumea cealaltă. şi “viteza gândului” ca viteză “interstelară / cosmică”. “de cal obişnuit”. dinspre cadrul iniţiatic / misteric ilustrat de cogaionicele plăcuţe de argint aurit descoperite la Letniţa. Din constelaţia cultului iepei / calului. pe te-renurile de cultură. hippo-ofidienii (pe filieră zalmoxiană însă. 163 sqq. ori “Cavalerii Cabiri” etc. MDMT. figurarea cailor negri capătă astfel o semnificaţie psihopompă». de aceea figurarea lor o întâlnim sub formă de însemne apotropaice pe unelte. cea supra-telurică / at-mosferică. aliat dintotdeauna cu Calul Năzdrăvan.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Cei doi cai cosmici şi călăreţii: Calul Negru (stânga) şi Calul Roşu (dreapta) – cusătură populară dacoromânească pe un ştergar / prosop de ŞuleteaVaslui (România).. pe monumentele căpeteniilor. pe malul drept al Dunării). 49. înaripat ori nu. mesagerii morţii. mesagerii lumi-nii. caii Gogiului («prin Gogiu se înţelegea umbra mortului purtată de cal.» – VMast. în mitologia valahă / dacoro-mână de azi se mai păstrează caii cromatici (caii negri – fig. caii albi sunt «cursierii soarelui. apără şi protejează pe om. – cf. protagonistul basmelor dacoromâneşti / valahice. având “trei viteze”: cea terestră. 1 dunărene. din orizontul anului anului 1950 d. superioară “vitezei luminii”. veşminte. care nu era decât o transfigurare 203 . “Spuma Laptelui” etc.) obţinea dreptul nuntirii cu Absoluta Cunoaştere întru Samoş. nuntirea cu Sora Soarelui (Dochiana / Cosânzeana. ca Făt-Frumos. 49 – fiind «cursi-erii întunericului. caii Solilor / Mesagerilor Celeşti). arme. 576). locuinţe.

în acest zeu rău trăgeau Da-cii cu săgeţile spre a-l alunga. caii celeşti (de fapt. sicriul. «se încurau caii». metaforic.. caii lui Sân-Toader («în grupa figurărilor medievale ale centaurilor. / încât părea un uriaş buchet multicolor» – NV. cu limbi de flăcări). Din bogata constelaţie de credinţe / idei pelasgo-daco-thracice / valahice (dacoromâneşti) despre cal. 515). “împotriva lor”. aduce rod bogat. 204 . sunt incluşi caii lui Sân-Toader» şi caii infernali care rod rădăcinile bradului cerurilor. cu care colindă în noaptea de Sân-Toader. se mai reţin: 1) craniul / hârca de cal. 1 domestică a psihopompului cal. în mijlocul livezii. caii roibi. calul sfântului Mihail. iar calul psihopomp nu este decât un relict ritual şi o mi-tică reminiscenţă a Călăreţului Thrac în exerciţiul lui psihopomp. pe Valea Drâmbovnicului-Argeş. “în prima zi de marţi din Păre-simi”.» – VMR. H.. “cerul senin”. troiţele de drum. întrun par înfipt în mijlocul grădinii de zarzavat.. şi jocuri cu măşti de demoni cabalini. 514. Dacoromânii «au închipuit jocuri cu măşti alcătuite din capete de cai butafo-rice. aflate “în circuit” şi în anul 1991 d. ce se interpunea între Daci şi Samoş. 514 sq.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în mijlocul răzorului.. Poporul Dacoromân consideră că năpraznicii cai ai lui Sântilie «trag căruţa solară când fulgeră şi bubuie» – VMR. sau de foc (purtători ai zorilor şi ai amurgurilor. plantele. «între Anul Nou şi Bobotează ies de sub pământ şi huzuresc în formă antropocabalină».). Gebeleizis a fost asimilat de Creştinism drept Sfântul Ilie. arzând vietăţile. mânzul şolomonar etc. caii lui Nebeleizis / Gebeleizis. «calul câştigător era împodobit cu flori de glastră / . ai căldurilor de cup-tor. armăsarul mării. alungă mana. deoarece la Creştini Sfântul Mihail pa-tronează funeraliile» – VMR. caii lui Zorilă / Sorilă şi ai lui Murgilă. co-pârşeul sau tronul în care se aşeza mortul înainte de a fi dus la groapă se nu-mea. adică proprietarii-călăreţi din satele văii respective se angajau în întreceri de viteză. 189). ocolind coloanele cereşti sau substitutele lor.. zeul-balaur al norilor de grindină.

Nalba Calului (Malva silvestris).. 4) potcoava găsită pe drum aduce mare noroc (la Dacoromâniiargeşeni. Coada Calului (Equisetum arvense). 188). Măcrişul Calului (Rumex crispus). 189 sq. Iarba Iepii (Festuca sulcata). Moşăceni. în localităţi de pe Valea Drâmbovnicului / Moşacului: Leşile. Măcrişul Căiuţilor (Rumex patientia). Fasolea Calului (Aristolochia clematitis). Volintiri etc. Ameţeala Cailor (Chondrilla jun-cea). Castanul Calului (Aes-culus hippocastanum). Menta Mânzei (Mentha longifolia). Codaia Calului (Equisetum telmateja). NV. Menta Calului (Mentha pulegium). Găineşti. să nu le mănânce. Zalmoxiana medicină uma-nă / veterinară (după statistica lui Ion Nania – cf. II) înregistrează şi 44 de plante legate semantic-sincretic şi de apelativul cal / iapă: Acrişul Căiesc (Rumex conglomeratus). de stână / staul. Caii Popii (Aconitum napellus). Piedica Iepii 205 . Măcrişul Murgului (Rumex obtusifolius). Iarba Cailor (Holcus lanatus). păzeşte de flăcări. după cum le certifică Ion Nania. v. Menta / Minta Iepii (Mentha aquatica). Bu-suiocul Calului (Chenopodium botrys). Chimenul Cailor (Peucedanum officinalis). 1 mucegaiul şi tot răul. căl-catul în urme de cai aduce putere. îndepărtează bolile. Coada Mânzei (Mnium affine). 2) craniul / hârca de cal pusă într-un par / bondoc de la gard îndepărtează lupul de ograda cu vite. Coada-Calului-de-Râturi (Equisetum pratense). NV.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. – cf. I. 3) la drum. Măcrişul Mânzului (Rumex alpinus). deochiul. Coada Mânzului (Hippuris vulgaris). Buretele Calului (Coprinus Comatus). sănătate în trup. Menta Armăsarului (Mentha vi-ridis). Măcrişul Iepei (Rumex acutus). Copita Calului (Fomes fo-mentarius). Paştele Iepii (Cardamine pratensis). Copita Iepii (Fomes igniarius). Calcea Ca-lului (Trollius europaeus). Păduchele Calului (Tribulus terrestris). Dumbravnicul Cailor (Salvia gluti-nosa). Paştele Cailor (Capsella bursa-pastoris). Asudul Calului (Onosis spinosa). Coada Iepii (Equisetum silvaticum). şi TZpl. Calcea Iepii (Caltha palustris). Pojorăni.

Cârlan. Sudoarea Iepii (Pulmonaria offici-nalis). Călui. cu ceafa groasă. (cf. în toate formele de relief ale ţării» (NV. 6 la apelativul căian.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. lupan) iar câte unul aminteşte: caila (sin. 4 la căiuţ. un nu-măr de 12 topinime se referă la cobâla. / CPLR. Călăraşi. având urechile redate atât prin culoare. 1 (Lycopodium clavatum). Călăraşu. 42 din toponimele redate se referă la cal. Calaicea. Mânzu. 2 la călui. unul se pare că este nume compus: Calbor şi tot câte unul aminteşte cârlanul. Murgescu. “Felina Roşie” de la Cuciulat-România. 2 la călan (cf. cu “botul scurt”. Tălăpanu. Călacea. NV. 19 sq. Tarlapan etc. Valea Iepei etc.). Călacea. întâlnindu-se în tot spaţiul românesc. Că-luşiţă. cât şi prin câte două incizii în calcar. Onomastica pelasgodaco-thracică / valahică (dacoro-mânească) are fondul principal inspirat din denumirile plantelor sacre. «în ordine nu-merică. Ruşinea Calului (Macrolepiota procera). căiană). Sudoarea Calului (Echim vulgare). Mânzescu. «cu picioarele 206 . Ruşcuţa Calului (Ado-nis vernalis). Dealul Iepei. Cârlănescu. deci tot la calul sălbatic. toponimele amintesc ambele sexe şi toate vârstele. ale dendrototemurilor / zoototemurilor şi ale bunelor vieţuitoare domestice. Tălăpan. Cultul Leului / Panterei în Euro-Pelasgia. până în Maramureş. lupuş) mic şi mare. Mânzoc. Călan. în Daco-Thracia (Valahia / Dacoromânia). Există (după inventarul lui Ion Nania) şi 109 zootoponime pelasgo-dacothracice / valahice (dacoromâneşti) în care se oglindeşte termenul cal (ori sinonimica-i sferă): Căianu Mare. 194). locuri specifice ca-ilor sălbatici. Săpunul Calului (Saponaria officinalis). 190 sqq. Trifoiul Calului (Trifolium pratense) şi Vântul Calului (Globaria gigantea). Muntele Calului. mânzul. din Dobrogea şi bălţile Dunării. «pentru contur». Sudoarea Murgului (Teucrium chamaedrys). Că-iuţi. mânza şi căluşul (cf. Călata. Murgulescu. 4 la talapan sau tălăpan. 27 la iapă. Murgu. Căluşeru. calul (şi sfera-i semantic-sincretică) nelipsind: Caluţescu.

a dat naştere. conservată sub o crustă subţire de calcit. Leoaica de la Cuciulat-România – pictură în ocru-sângeriu din orizontul anului 15..000 î. Cultul Leului / Pante-rei la Euro-Pelasgul din orizontul cultural al peşterii Cuciulat (România). atrage atenţia asupra “sacrului animal”. întrun complex de credinţe re-ligioase euro-pelasgice de la Carpaţi. H. datând din orizontul cultural al anului 15. descoperite în sanc-tuarele Euro-Pelasgiei. Le Combel (Franţa) etc. desco-perită de contele Bégouen (fig. în legătură cu vânătoreasca artă / iniţiere. 144).. cultul lelui şi. care. 50). ca şi altele. evidenţiază că dreptul şi reuşita vânătorii depind de o confruntare cu leul. H.000 î. (cf. este o leoaică (“panteră de peşteră”– Panthe-ra spelae / Felis leo spelaeus) “en face” (fig. privirea fiarei trebuie să ca-dă asupra celui ce păşeşte pragul maturităţii şi asupra vânătorului. 51) şi studiată de abatele-profesor Henry Breuil (cf. CMar. ori cea a leilor de la Enfouss şi Ksar-AmarSahara-Atlas. prag mar-cat în realitate de inţiatica pătrundere / trecere a tânărului bărbat în sanctuarul din peşteră. în spiritul aceluiaşi realism rupestru animalier din orizontul cultural al anului 15. “surprinsă sfârtecându-şi prada”. «cultura din epoca mijlocie a pietrei. H. de la Pav. de la Fontde-Gaume. cu multe milenii în urmă.lov (Cehia) etc. în-tr-o lume subterană. 1 anterioare întinse în con-cordanţă cu jumătatea posterioară» (CMar. Pictura din panoul central al sanctuarului peşterii Cuciulat. 50. După cum sublinia Leo Frobenius. ori al peşterilor Trois Frčres.. o 207 Fig.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. operelor de artă din aurignacian şi până în magdalenian. FrobCA. Le Combel (Franţa).. . “de aceeaşi vârstă”. în general.000 î. prin nota distinctivă – leu “en face” – a repre-zentării. 75). I. 82). ca şi cea a leului din peştera Trois Frčres (Aričge-Franţa).

Analiza osteologică a depozitelor din România – îndeosebi a celor din peşteri – a stabilit că. al iscusinţei şi al bărbăţiei / puterii (fig. Felis spelaea Godfuss. de ase-menea. vânătoarea de lei. în Euro-Pelasgia. MereştiHarghita. Panthera spelae-a). au ştiut să primească şi “altoiuri”. şi în peştera Măgura-Sighiştel (tot din Bihor-România).. 9). Din fericire. la Ghidfalău-Covasna (România). «s-a descoperit specia Leo gombaszögenis Kormos din interstadiul Riss-Würm. între multe al-tele. Herculane. «resturile osteologice ale acestui felid uriaş» se cunosc din peşterile Fânaţe-Bihor. în Dealul Somleu-Betfia (Bihor). este şi cazul poporului din “insula”-centru Dacia / Dacoro-mânia a EuroPelasgiei. dezvoltându-se într-o originală şi mai bogată “corolă de minuni” şi de suflet / spirit. între speciile de mamifere carni-vore. cultul leului şi multe altele. În universul pelasgo-daco-thracic. care. a hienei etc. s-a descoperit un 208 . printre care şi leul (Felis leo spelaeus. resturile osteologice ale acestei specii au ieşit la lumina zilei din Peş-tera-Igriţ (Bihor). când locul Machairodusului îl ocupă leul de peş-teră. 92 sq). 10). s-au păstrat până în seco-lul nostru în câteva “insule”. 1 cultură care în Europa a fost de mult înlocuită şi s-a stins». 52 / 53). alături de a ursului de peşteră. I. în primul rând ale fissipidelor de peşteră. Reşiţa-Stârnic. datorită unor popoare de o impresionantă vechi-me. în paleolitic / neolitic. conservânduse şi pe «pământul african. pe vigurosul trunchi dovedit prin istorii. din Peştera Muierilor / Baia de Fier (Gorj) etc.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în ciuda pustiitoarelor şi multimilenarelor migraţii din Asia. leul a fost găsit şi la Onceasa» (NV. biruinţa în lupta cu leii se relevă în atributul suprem al iniţierii vânătoreşti. “s-a descărcat” spre sud. unde continuă să trăiască până astăzi» (FrobCA. sin. exista şi cea a leului / panterei.: «Argila de decalcifiere din peşterile Carpaţilor păstrează numeroase ves-tigii ale faunei pleistocene.» (NV.

în care se manifestă tendinţe diferite. bazată pe studiul gravurilor din peşteri. nu a fost confirmată de nici o paleontologică descriere ca-re să poată fi atribuită.. una descoperită la Valea Lupului. în grotele Cheia şi La Adam.). GCiv. 10). resturi osteologice de leu s-au descoperit la Mitoc-Botoşani. unde reprezentarea leului ocupă un loc special: trei statuete / figurine cucute-niene. în special de la Combarelles.). 250 / NV. nenumărate tezaure pelasgo-dacothracice. surprind «poziţia la pândă. la cetăţuia de la Cucuteni. În etapa actuală a cunoştinţelor noastre. care credem că pot fi puse în legătură cu extincţia apropiată a speciei» (SKL. gât şi 209 . reprezentată în sanctuarul peşterii CuciulatRomânia. leului actual. în peştera Baia de Fier etc. o mandibulă de leu descoperită în peştera Cioclovina pare a confirma faptul că Felis spelaea nu a coexistat cu Felis leo: «Această opţiune. sau artă nobilmetalurgică dacică. la cea gumelniţeană. H. de la sfârşitul musterianului şi de la începutul au-rignacianului.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 11). Sche-lete (fragmente) din specia de Felis leo. (cf. pe sabia-emblemă de la Medgidia. adâncitura din-tre frunte. 1 «calvarium de Felis spelaea Gold» (ibid.). din orizontul anului 3700 î. într-un strat indicând debutul aurignacianului. în Valea Coacăzii (comuna Măgura). 11). ca şi leoai-ca roşie din sanctuarul peşterii Cuciulat. este reprodus un cap de leoaică «văzut din faţă». marele felid din su-periorul pleistocen al Europei şi Africii de Nord ne apare ca un grup polimorf. există şi artă ceramică (de la cea cucuteniană. din Dobrogea. ori «nişte lei în salturi» (cf. iar interpretarea reprezen-tărilor parietale este. caracteristică leului». cu siguranţă. au mai fost descoperite «în stratul musterian din Peştera Mare» (NV. în problema care ne interesează. câteodată contradictorii. de Basarabi etc. 211 sq. de cele mai multe ori. NV. cu picioarele întinse şi crupa înălţată. foarte subiectivă. alta la Podei-Târgu Ocna şi celalată. «urechile sunt ovale şi ciulite iar o-chii amigdaloizi cu şenţuleţul din jurul lor neglijent executat.

I. a fost asimilat (cu altele) de cultul Cavalerului Dunărean (fig. 160 / 467. răgaci.’Naintea cirezii / Groaznici s-arată doi lei carenhaţă cu colţii un taur / Mare.... 188 etc. – 600 d. vin iute voinicii cu haita. după cum atestă în nenumărate rânduri Iliada (V. 291. după cum s-a Fig. Zadarnic păstorii / Fiarelealun-gă şi-asmuţă zăvozii să sară la dânşii.): . 13 sq. 566 sqq.). 75). (XVIII. Cavaler Zalmoxian zdrobind leul – aplică de argint din orizontul anului 350 î. / Câinii se dau la o parte şi nu se în-deamnă să-i muşte.. 51. 40. / Numai sapropie. H. / Muge năpras-nic. Din urmă. fiind tăvălit de dihănii.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în ipostaza de protectoare a Cavalerilor Zalmoxianismului. 210 . cultul leului. / Sfâşie leii atunci puternicul taur şi lacomi.. 52. Dochiana) că-lare pe leoaică. 470 sq. sângele-i negru. de Tocilescu şi Pârvan – cf. leul este «comun tuturor munţilor şi pădurilor» din Pelasgo-Daco-Thracia.) reprezintă pe zeiţa Co-Utya (“Cotys” / “Sora Soarelui”.. după cum ne în-credinţează istoricul D. În epoca homerică. 52). latră şi iară se-mprăştie-n lături. Din orizontul anului 850 î.. NV. H. / Scot măruntaiele.. un grup stauar dacic din bronz (desco-perit la Năeni-Buzău şi analizat. iar el. 1 urechi a fost scobită după turnare ca şi adâncitura urechilor şi cele două şanţuri care delimitează botul» (apud.H. XI. PGet. Berciu. moştenit din politeismul Cogaionului. Leul “en face” din sanctuarul peşterii Trois Frčres (Franţa) – schiţa făcută de abatele Breuil într-o corespondenţă către Leo Frobenius (FrobCA. 13). X.H. În perioada Zalmoxianismului (1600 î.). “susţinută” de o parte şi de alta de doi acoliţi-războinici-daci. între alţii. Fig. XIII. XII.

Potrivit mitului Dumnezeu. odihnindu-se pentru noul răsărit. după ce l-a crescut. căci soarele este ochiul lui Dumnezeu. «soarele răsare frumos şi strălucitor. tare s-a mai minunat şi s-a bucurat. Şi de atunci leul poartă soarele în spinare. în sprijinul ideii că leul s-a integrat de timpuriu în cultul solar autohton ar veni. 15).. răutăcios din fire. 13). zgâri-indu-l pe la ochi.. Ion Nania. şi concepţia populară după care soarele par-curge drumul pe cer călare pe un leu. 1 ce aparţine tezaurului dacic descoperit în Dacoromânia Sud-Dunăreană. l-a trimis lui în cer. “seara. harşti ! cu laba. s-a făcut şi peste animale un rege şi acesta a fost leul cu leoaica lui. aflat în circuit la Dacoromânii / Valahii din zona Oltului. Soarele s-a vindecat de zgârietură. dar. Cercetătorul in-terdisciplinar. dacă odihna-le nu a fost deranjată de ceva. vă-zând că leul era tată şi puii erau aşa de frumoşi. într-un loc întunecos”».Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. din când în când. Soarele şi leul. constată în grupul statuar de la Năeni «moşteniri ale substratului neolitic cucuteniano-gumelniţean. când s-a creat lumea. mai subliniat. socotim. care. leul e mândru că a fost iertat şi împlineşte cea mai frumoasă faptă pentru Stăpân.. când Dumnezeu a pogorât pe pământ să vadă cum se prezin-tă creaţia lui şi cum merg lucrurile. din care nu a lipsit (. dar leoaica s-a supărat tare pe pui şi. A zâmbit Dumnezeu cu bunătate.) repre-zentarea leonină.» (NV. tot mai sângerează dimineaţa şi seara. că nu s-a putut stăpâni pân’ ce n-a luat un leuşor în braţe. la Lucovit. analizele motivic-stilistice ale grupului statuar de bronz de la Năeni indică “autoritar” urano-solaritatea Zalmoxianismului. arătând lumii că e vesel» (NV. Peste un an. leul a ajuns “calul Soarelui” în următoarele circumstanţe: «La început.. se duce de se culcă împreună cu soarele. cât va fi veacul. 211 . leul fiind ostenit. să-i poarte ochiul de la răsărit la apus.

H. leii atacau cămilele purtătoare de merinde. din extremitatea sudică a Daciei / Dacoromâniei şi până pe la Pulpudava. Soarele şi Luna. H. partea pri-vind leii parângăi – adică “mari”. 212 . II. din tetrada monoteistă a Zalmoxianismului.. dar făceau prăpăd printre cămile».. şi bogata constelaţie a cultului leului. veghind Calul Cosmic «cu păr de aur. în Historia animalium (VI. chiar şi în balaur cu cap de lup. Despre un atac al leilor asupra oştilor lui Xerses (fiul lui Dari-us). 31).. în basme. 303) ce (la eclipse) nu pregetă să mănânce sacra pereche secundă. îndeosebi. ale căror coarne sunt de o mărime neobişnuită şi se importă în Ellada» (HIst. leii constituiau un real pericol. 229). a lăsat şi mărturia potrivit căreia. În mitologia pelasgo-daco-thracă / valahă (dacoromână). ne vorbeşte Herodot.în timp ce regele se afla pe acest drum. în balade. Dio Chrysostomos. între secolele al IV-lea şi I î. 269). axis mundi. păzind Mărul de Aur. la sfârşitul secolului I d. în folclorul dacoromânesc (cf. 1 Leul Dacic-Solar are proprietăţile Calului Năzdrăvan al Făt-Frumo-sului. 519 sq. în funcţie de adversar. ca în steagul războinicilor Cogaionului. în colinde. coborând noaptea din Balcani şi părăsindu-şi culcuşurile. de la Plinius. în Bulgaria de azi). jumătate lup» – VMR. 125): «. cu Soare-n piept. în Istorii (VII. cu Lună-n frunte. leii nu se atingeau nici de animalele de po-vară. în Historia naturalis (VIII. 45).). putându-se metamorfoza. VMR.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ca “să lupte mai cu spor” împotriva vârcolacilor (făpturi daimonice «jumătate om. nici de om. pe la anul 482 î. prin “ţinuturile Paioniei şi Crestoniei” din Dacia Sud-Dunăreană (provincia Thracia – Valea Strumei. ce treceau. H. în Orationes (XXI. leii dispăruseră din Europa.. 12 la număr. îndeosebi. Istoriografia susţine că.. Despre prezenţa leilor în zona Pulpudavei mai avem ştiri de la Aristotel. în descântece. «prin asemenea melea-guri mişună leii şi de asemenea boii sălbatici. ori 24.

continuând să se înrăzărească în “Creştinismul Cosmic” (M. 53) apar frecvent în arta dacică / dacoromânească a aurului şi argintului. din ori-zontul anului 250 d. H. 1 cu stele pe spinare şi cu luceferi. descoperit în dreapta Dunării. datând din orizontul anului 350 î. sau ÎmpărăţiaTine-reţii-fără-Bătrâneţe-şi-Vieţii-fără-Moarte – ca în fig. ori scena sculptată în marmură. din orizontul anului 250 d. H. din orizontul cultural al sanctuarului peşterii Cuciulat. Cavaleri Zalmoxieni luptând cu lei parângăi şi cu alte “fiare” pe spinosul drum-spirală la Samoş (Dumnezeul Cogaionului / Sarmizegetusei) – fragment de sarcofag de la Tomis / Constanţa. BasSL. în Dacia Sud-Dunăreană. Tezaurele de sub pecetea Zalmoxianismului. păstrată pe un fragment de sarcofag de la Tomis / Constanţa.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. la Lukovit. oglindind şi cultul Cavalerului Dunărean. 53). cu diamante / pietre scumpe Fig. prin monoteismul Daciei Zalmoxianismului. O astfel de scenă sacră este şi cea de pe o aplică de argint din tezaurul dacic. H. atârnând de fiecare fir de păr» (cf. în marmură de Dacia / Dacoromânia. Eliade). 52). 53. 151) – evideţiază o miraculoasă desfăşurare teluric-celestă a fiinţei PelasgoDaco-Thracului / Valahului (Da-coromânului). prin re-ligiile Cogaionului. “Taina sacră” a respectivelor scene încrus-tate în argint dacic. “opunându-se ascensiuni eroilor” în raiul zalmoxian. (fig. Cavaleri Zalmoxieni luptând cu lei parângăi şi cu alte “fiare” pe spinosul. conţin deseori sacre scene ale vânătorii / prinderii şi închingării (“îmblânzirii”) leului parân-gău. se lămureşte prin milenii în Colinda Junelui / Cavalerului biruind şi închingând leul 213 . Leii parângăi / sacri (păzitori ai lui axis mundi. (fig. în primul rând. te-luric-celestul drumspirală la Samoş (Dumnezeul Cogaionului / Sarmizegetusei). în [ara Nemuririi. “vămuind cavalerii”.

/ pân’ pe leu-l dobora. / fân cu flori că-i revărsa. subt cel măr mare-nflorit.). deoarece colin-dul leului se cântă mai ales la casele unde sânt tineri şi tinere cărora le-a venit vremea de căsătorie.-l băltăgea. nevătămat.». mai scurt că mi-l lega. / ogari de vine-l pişcară. / după cal descăleca. s-a decantat istoric până la reducerea lui la un pretext cinegetic. păsările îşi fac apariţia rareori. / (…) / murgul de greu străfidară / şi pe leu că-l deşteptară. / fân cu flori de sărbători. în Ardeal. / şoimei dasupra-i bătea.motivul leului. 9 sq.. în ca-re frapează similaritatea alegoriilor sacre şi unde apare acelaşi tip de pasăre funerară. în faza lui germinativă a fost mai complicat. găina 214 . la o vânătoare de demon-strare a bărbăţiei.) / voinicul / din căluşel izbotea / pân’ cu leu s-alătura. în stil local şi cu eroi de legendă. dar şi un circuit considerabil în satele extracarpatice. colindul poate fi consi-derat o oraţie “avant la lettre” pentru fată şi un certificat de bărbăţie pentru tânărul gata de însurătoare» (VMR... / la cordişa arcului. în faţa părinţilor şi a comunităţii de neam. 521). În cadrul “realismului” rupestru-animalier. Romulus Vulcănescu precizează că «tema leului înfrânt în folclorul mitic român reeditează.. / ogar galben d-a-l goni. / pân’ pe leu-l dobora. / (…) / aduce pe leu legat. din acest punct de vedere.-l măciucea. / cu mă-ciuca. colindă având şi azi un mai mare circuit în inima Dacoromâniei. / zări-şi leul dadormit... / cosit de nouă surori… (DV. Cultul găinii (de munte) ca pasăre a sufletului. Semnificative pentru isto-ria credinţelor / ideilor religioase din Euro-Pelasgia şi din Dacia sunt şi pano-urile din sanctuarele peşterilor Cuciulat (România) şi Lascaux (Franţa). / la ciochina calului. / Prinse-şi leul d-a fugi.. într-o arie circumscri-ind. / viuleţ. 1 parângău. nu întâmplător. / (…) / în grajd de chiatră-l băga.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. / (. / scurt.. / cu baltagu. tema universală a unui animal feroce. «. înfrânt şi umilit de un vânător viteaz. chiar zona răspândirii paleozoologice a leului de peşteră: .

“nebuneala” rutului nu se întrerupe 215 . în peşterile Lascaux (fig. găină – cocoş de munte (Tetrao urogallus. Cântecul de rut «e ca o plesnitură din limbă. pe discul luminos al cerului. 1 de munte. 54. H. 199). se profilează. cu capul plecat într-o parte. 31) şi Cuciulat (fig.000 şi 10. sau gotca-nul).000. silueta atât de cunoscută a gotcanului: cu gâtul întins. Dintre orizontu-rile culturale ale anilor 15. întotdeauna spre ră-săritul soarelui. legându-şi credinţele şi în perimetrul firii acesteia. a remarcat şi perechea de păsări din familia tetraonidelor.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Cocoşul de munte a fost (este) considerat «cavalerul munţilor înalţi» (SFR.). Găinuşa-de-munte ca pasăre a sufletului – pictură în ocru roşu din sanctuarul-peşterii Cuciulat-România. puternică. «alta cu aripile deschise.» (VMR. Fig. pe o creangă uscată de brad. gata să zboa-re sau simulând zborul ca imagine celestă a sufletului-pasăre.000 î. în paleoliticul Europei. Romulus Vulcănescu atrage atenţia asupra celor două ipostaze ale păsării funerare: «una cu aripile strânse în poziţia liniştită.000 î. parcă ar lovi cine-va două beţişoare uscate» (ibid. cu aripile răsfirate în jos. aşa cum se înfăţişează în orizontul anului 15. H. de răsună liniştea din jur».. 54). «liniştea desăvârşită a pădurilor de brad» este tulburată de perechile de gotcani – găinuşe ieşite la rut. ca la curcan». de receptacul psihologic al dubletului sufletului sub formă de pasăre a sufle-tului». 107). «sus. după o scurtă întrerupere iar toacă. «scoate nişte sunete din ce în ce mai repezi. perechea cocoş – găină de munte impresionează. Vânătorul. din orizontul anului 15.

cu mure ori seminţe». Cocoş (găină) antropomorfizat(ă) de la Hodoni-Banat strigând / “hăulind” zorile – vas ceramic din orizontul anului 5500 î. rol ce. avea un rol deo-sebit. (cf. «se ţine mai mult prin tufişuri. brad / axis mundi etc. «toate co-lorile se întâlnesc pe penele sale». «se hrăneşte cu frunze de brad. îmbogăţind 216 . munte. H. nici când e ţintit de arma vânătorului (evident. în schimb. dându-se bucuros mor-ţii. GCiv. “fără să-l lovească de moarte”). Cocoşel ciugulind seminţe în Peştera ChindieiBanat – desen în ocru roşu din orizontul anului 8000 î. a fost transferat găinii / gărânii sacre. 108 sq. «de gotcan se feresc chiar vulturii.). H.. cu ultimele puteri. din sfera-i) şi Tatăl-Cer. cu muguri. prin ierburi». dar şi puterea pliscului şi a gheare- Fig. lor. «puişorii. este o pasăre care ţine la locul unde creşte. iar cloşca îi iubeşte». găina şi puii sunt atacaţi lesne de tot neamul răpitoarelor» (SFR. nu călătoreşte». îşi continuă cântecul de dragoste până la capăt. 55. cum au spart găoacea. ca miracu-loasă pasăre a pădurilor de brazi. din Carpaţi şi până în Alpi. Găina (găinuşa) de munte «e mai mică şi seamănă la îmbrăcăminte cu o potârniche. de la hrana zilnică până la “soluţionarea” problemelor sufletului / spiri-tului derulat între MumaPământ (ori peşteră. numai să-şi vadă puii scăpaţi». se pot ţine lesne pe picioare. din zorii holocenului / neoliticului.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. «la pericol îi apără cu mare curaj. 59). cărora se vede că le impune înfăţişarea mândră. 1 Fig. «după obiceiul găinilor de curte. găina de munte. 56. cu care e înrudită». În viaţa vânătorului din paleolitic. o dată cu domesticirea galinaceelor.

găinuşa de munte este reprezentată «într-o ni-şă situată (fig. Fig. de la Ostrovul Mare (Oltenia). al vieţii şi al morţii). 82). 54) în partea stângă a sălii cu picturi» (CMar. având aripile strânse. în moartea aparentă sau după moartea reală. se desprindea de trup.. 198). 1 mitologiile Pelasgo-Thraco-Daciei / Valahiei (Dacoromâniei). 199). Găina Măiastră cu Bradul Lumilor / Zânelor – “statuetă-vas” (ceramică dacică) din orizontul anului 1900 î. Contextele figurative – de la Cuciulat şi Lascaux – evidenţiază ordinea mar-cată de cele din sfera femina / Yin şi din sfera vir / Yang. Funcţiile păsării aburariului / sufletului. sunt legate de brad / axis mundi (ori de arborele cosmic. H. 57. 217 . tot în stân-ga panoului cu scena / alegoria sacră. Romulus Vulcănescu a relevat că «pasărea sufletului nu este o imagine plastică a mortului. aparţinând Tatălui-Cer. în Lascaux. ci dubletul material al sufletului mortului pe lumea aceasta. până la trecerea în Lumea cealaltă» (VMR. aşa cum s-au transmis în plan diacronic. “în poziţie liniştită”. Sufletul vânătorului doborât de leu / bizon. apucând calea “din dreapta” şi luând chipul găinuşei de munte – ca pasăre fune-rară. iniţiatic-vânătorească.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în ipostaza morfologică de «receptacul psihologic al dubletului sufle-tului sub forma de pasăre a sufletului» (VMR. 31). dar lângă mâna dreaptă a vânăto-rului “cu cap de pasăre”. găina de munte se înfăţişează şi în peştera Lascaux (Franţa). găinuşa e a-şezată pe săgeata (“bastonul”) ce nu şi-a atins ţinta şi s-a înfipt în pământ. iar sufletulpasăre este imaginea ornitomorfică a sufletului ca-re rătăceşte tot în Lumea aceasta. ce-resc. La Cuciulat (România). doborât de bizon (fig.

. traducându-se în «totalitate. “o statuetă” reprezentând găina sacră / măiastră (fig. tălmăcindu-se – după cum ne încredinţează şi Marija Gimbutas – în pântecele zeiţei Dachia (“Dochia”) / MumaPământ. 58. repre-zintă găina sacră / măiastră. “Nefărtatul”). aparţinând pelasgo-culturii Tisa. apare ca vas-ritualic-funerar.500 î.. cu spira-lele balaurilor cosmici întru Samasua / Samoş (Soarele-Moş / Tatăl-Cer. de la Cârna-Oltenia. datându-se în orizontul cultural al anului 5. “Fărtatul”) şi Gebeleia (“Gebeleizis”. abundenţă. “Motivele” intră în rafinata sferă a “realismului” abstract / simbolic. în baza “la-birintului-triunghi / peninsulă” se află ideograma pelasgic-neolitică în com-ponenţa căreia intră “trei linii”. Un vas dacic descoperit la Cârna-Dolj. 56). în ipostazele concomitent-genezice. «cu funcţie regeneratoare» (GCiv. ori “în deschiderea hăulirii de suflet”. purtătoare a Oului Primordial (fig. al celor nouă ceruri dacice – axis mundi – incizat pe spate. aduse la pliscul / gura-cerc. de pe la anul 1840 î.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. un labirint-“tri-unghi” / “hartă” (sugerând Peninsula Balcanică). H. nu găină a mun-telui – cu mâini (în loc de gheare). Fig. (fig. asociate cu funcţiile de naştere. 57). H. ori dătătoare de viaţă 218 . 58). H. izvor triplu. desco-perită la Ostrovul Mare. cum cel des-coperit la Hodoni (România). parcă “în deschidere-absorbantă de aburariu”. 79). Găina Măiastră purtând Oul Primordial cu înrăzărirea spiralelor cosmogenezei – statuetă (ceramică dacică) din orizontul anului 1840 î. central. are în “alegoria motivică”: Bradul Lumilor / Zânelor. 1 Divinitate ornitomorfică – găină / cocoş domestic(ă). sau “chemând” / “hăulind” zorile. “Nebeleizis”. În acelaşi orizont cultural dacic (pelasgo-cultura Gârla Mare-Cârna-Juto Brdo). ca “doi embrioni înrăzăriţi”. sursă triplă.

Ca-rul Mic etc. H. cu menirea ca – pentru nemurirea. mai expri-mă în chip 219 . “Un rătăcit măiastru” de la Cloţa-cu-Puii-deAur – “un pui” de aur cu nestemate. pentru “lumea de dincolo” –. descoperit la Pietroasele-Buzău. – cf. în provinciile Oltenia şi Maramureş. ca în tezaurul Cloţa-cu-Puiide-Aur de la Pietroasele-Buzău (fig. Cloţa-cu-Puii-de-Aur – nestemate şi aur de Dacia / Dacoromânia. Arta populară a lemului (sculptură). evident. aidoma “cloştilor” din ogrăzile ţărăneşti (întrucât – după cum a remarcat mai întâi Vladimir Stre-inu – şi cerul de deasupra Daciei “este gospodărit dacoromâneşte”. şi o constelaţie. un fel de “cloşcă a sufletelor-pui”. Cloţa-cu-Pui. simetric. în plan celest. Carul Mare.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. aparţinând tezaurului zalmoxian din orizontul anului 368 d. 59 / 60) –. aceeaşi ideogramă. descoperit la Pietroasele-Buzău. situate în afara “labirintului”. Fig. La Pelasgo-Daco-Thraci / Valahi (Dacoromâni). arta ceramică etc. dar semnificând Apele-Primordiale (Zalmo-xiene / Cosmice) etc. H. Fig... îndeosebi.. 402 sq.). VMR. ca în orizontul anului 368 d. terestra găină sacră. reprezentată zalmoxiandacoromâneşte. conste-laţiile purtând numele celor din universul ţărănesc: Cobiliţa. sunt aceleaşi gru-puri de linii. în aur şi cu “pene” din pietre nestemate.. aparţinând tezaurului dacoromânesc-zalmoxian din orizontul anului 368 d. are. 1 ale zeiţei» (GCiv. 59.“de suflete-stele”. să adune şi să ocrotească neamurile “celui plecat de pe tărâmul nostru”. 60. din România veacului al XX-lea. H. 80).

Zbura la icoane şi striga: Cucuriguu ! Uită-te. Cultul cocoşului. ce nu trebuie confundată cu pasă-rea psihopompă. uneori apare chiar cu “motive” reverberând Mandala Zalmo-xianismului. H. vasul ceramic de la Ho-doni-Banat (fig. cu amintirea “motivelor Sarmizegetusei” legate de mandala nemu-ritorilor. ca. 315). din Zalmoxianism. Şi azi. Neobositul vestitor al zorilor este simbolul triumfului 220 .483 m). credinţa a trecut în Creş-tinismul Cosmic valahic / dacoromânesc. ca să deschidă drumurile pe Lumea Cealaltă» (ECSM. m-au mâncat şi iar am înviat ! » (VDat. găina – albă. şi “prinţul-consort al găinii albe” – în calitatea de cocoş solar – s-a bucurat de o deosebită atenţie încă din neoliticul orizontului cultural al anului 5500 î. desigur. ori roşie – «se dă groparului peste mormânt. el din oscioare iar învia. în chip de găină / “pasăre măiastră”. în Carpaţii Apuseni. 56) pare-se a ne grăi despre următoarea credinţă străveche. pe un cauc din secolul al XX-lea. Şi nu întâmplător. ce a marcat benefic deschiderile moderne ale sculpturii universale (caucul în discuţie se află la Muzeul Creaţiei Populare Dacoromâne din Orăştie). la Valahi / Dacoromâni. oronimia dacoro-mânească arhaică a ivit Muntele Găina (1. La Pelasgo-Daco-Thraci. temei al artei lui Brâncuşi. sculptat în lemn. 115). circumscrisă reînvierii lui Iisus Hristos.. însă “confuz” şi sub cortina acelui cosmic-dacoromân Creşti-nism. a sufletului. parcă în spiritul “realismului” abstract / simbolic. de a căror arie ţine şi peştera Cuciulat. dacă-l mâncai. I. cu vestita ritualistică sol-stiţială. de exemplu.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. legându-l de mitul reînvierii: «Cucoşul. Găina ca pasăre a sufletului / aburariului este luată de Gaie / Pajură şi dusă în Cer (prin Gura de Rai) la Samoş (Soarele-Moş). 1 măiastru şi sfera semantic-sincretică a Găinii Sacre / Albe (deşi Găina Albă este de două mii de ani “în competiţie” cu porumbelul Creştinis-mului) ca păsăre a aburariului. mai demult.

). cerbul s-a impus într-o constelaţie benefică. capul de cocoş – tăiat (diminea-ţa) pentru prânzul meşterilor –. au impresionat Euro221 . 139). 41). cervidele sunt reprezentate frecvent. în februarie / martie. Cocoşul negru ajută în tămăduirile magice de ciumă (cf. FCA. “Duelurile“ cerbilor din perioada rutului (sau “perioada boncăluirii / bătăii”). bizoni. 318). mituri. Coarnele (ajungând şi azi până la 20 de ramuri şi cântărind în jur de 15 kg) «nu alcătuiesc numai podoaba bărbătească. a proiectat Cerbul Sacru şi în sfera credinţelor legate de ciclurile naturii. având puteri numai în a doua jumătate a nopţii. nu se găteşte. 1 luminii a-supra întunericului. alături de cai. pentru dăinuirea casei în vecii vecilor”. ci şi pentru “misterioasele-i coarne“ rămuroase. “pe coama caselor” majorităţii Valahilor / Dacoromânilor. În sanctuarele din peşterile paleoliticului. În cadrul ritualurilor vânătoreşti şi în spiritul “realismului“ rupestru animalier. antrenând credinţe / idei religioase. în prima zi a turnării fundaţiei unei locuinţe. Este asociat şi mitului jertfei zidirii. fie sculptat în lemn. cu ochii înroşiţi ca la un taur. Cocoşul este un soi de “zeitate înari-pată” ce protejează casa. ci “se pune în temelie.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ci şi o puternică armă de apărare. VMR. în panourile “centrale“. ori “tăiat din tablă galvanizată”. strigoii / moroii. I. nutrind eroismul cinegetic. zmeoaicele etc. «când aburii răsuflării ţâşnesc din nările lărgite ca nişte trombe de brumă» (ibid. cerbul înfuriat. vampirii. fie confecţionat din argilă arsă (“olanulcocoş”). îndepărtează diavolii (cf. zmeii. “Adorarea“ nu numai pentru că «era vânat şi mâncat» (cf. Vdat. cel dintâi gest ce-l face este să plece capul şi să îndrepte către duşman ramura cu iataganele ascuţite» (SFR. reînnoite anual. Cultul cerbului. În mitologia pelasgo-dacothracică / valahică (dacoromâ-nească) trâmbiţatul (cântecul) cocoşului alungă demonii / dracii. tauri etc. IV. 317) etc. în funcţia de protector al casei / gospodăriei ţărăneşti mai era întâlnit şi în prima jumătate a secolului al XX-lea.

61) etc. prin Pereche de cerbi (pictată ca şi Vânătoarea. în “panourile centrale” de credinţe. Între orizonturile culturale rupestre ale anilor 15.. Fig.000 î. determinându-l a trece “sacrul animal” legat de sfera riturilor fecundităţii / fertilităţii. “executând” Dansul Cerbului Mirific de la Trois-Frčres (Franţa). semnalăm “o icoană” celebră. H. du-pă cum certifică şi “arta parietală din 222 . “legare de făt”). “acoperindu-l până la moştenitori“ (fig. 61. Dansator-vânător mascat în Cerb Mirific – pictat şi gravat în sanctuarul peşterii Trois-Frčres (Franţa). Mas d’en Josep (Barranco de Valltorta).. din orizontul anului 15. legate de fecunditate / fertilitate (“puiere”.000 şi 8000 î. prin Friza cerbilor de la Lascaux (Franţa).000 î. adoima cerbului biruitor în vremea “bătăii“ / “boncăluirii” (rutului). H. H. se atestă un elevat şi complex cult al Cerbului.000 î. prin Vânătoarea de cerbi din sanctuarul peşterii spaniole. H. în orizontul anului 15.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. îndeosebi prin Cerbul de la Altamira (gravat într-unul din panourile de sanctuar ale celebrei peşteri din Spania). Cerbul şi cerboaica – pictură în ocru roşuînchis din sanctuarul peşterii Calapata (Spania). în aria zoomorfismului / zoototemismului.. 62). tot în roşu-închis) din peştera Calapata (fig. se avântă graţios. 1 Pelasgul. sub cornul drept al cerbului se află ideograma “pereche de cervidee”.. Între orizonturile cultural-rupestre ale anilor 10. În ceea ce priveşte credinţele paleolitice ale EuroPelasgului. 62. în care protagonis-tul. un bărbat cu mască de cerb. Fig..000 şi 10..

reprezentările Cerbului Sacru au cunoscut clasica serie de metamorfoze. unde-i vorba de tânărul vânător noro-cos: Şi el mi-l vâna. Vaideeni etc.. 1 România“. “Luna”).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. în “ideograme“ şi facilitând apariţia scrierii în orizontul anului 8175 î. după aproape şapte milenii. 68 sqq.. ascunde un Făt-Frumos. prin păduri adânci. (cf. / 223 . / Pentru copiliţe. 510). Co-Utya / “Cotys”. din orizontul anului 4850 î. Fig.. 68 sqq.). Cerbul şi ideograma “cerb” – desene din orizontul anului 9000 î. se tălmăceşte admirabil în finalul colindului Cerbul Runcului. de la Runcu şi de la Polo-vragi (cf. în primul rând. / (. adică Sora-Soarelui-în-lea-găn-de-mătasă. la contem-poranii Pelasgo-Daco-Thraci / Valahi (Dacoromâni). Şi Îmbrădatul Cerb reprezentat de vasul neolitic-dunărean este “acolitul” zeiţei Utya / Dochiana (“Cosânzeana”.). de la “realismul” rupestru animalier. Runcu. 63. până-n cer» (VMR. Pârcălabu. H.. reprezentând un cerb «purtând între coarne o statuetă feminină» (DVDac. Polovragi. prin nori. La Căscioarele-România (la sud de Bucureşti). arheologii au scos la lumină un vas. H. H. sub oblăduirea secundei perechi sacre. 63). în bazinul Dunării. CMar. “schematismul“ evoluând în mitograme. peste lunci. astfel derulându-se mitul fecundităţii / fertilităţii în Pelasgia / Valahia (Dacoromânia). 46). Simbolica vasului cervimorf de la Căscioarele este încă “vie” şi. cu elementul vir / Yang sub mască de cerb. Miraculosul / mirificul cerb. / Cerbului creştea / ‘N vârful coarnelor / Şi-al ramurilor / Leagăn de mătase / Împletit în şase. zeitate a fecundităţii / fertilităţii. bucuros de “superba-i povară dintre coar-ne”: «un leagăn de mătasă în care o plimbă pe Ileana Cosânzeana peste ape. “Spuma Laptelui”. de obicei. / Acas’ de-l ducea. la “realismul” ru-pestru abstract / simbolic (fig. Oilor. ca în ariile sacre ale Peşterii Muierii. CMar.) / Leroi Leo.

1 Fragede mlădiţe. Cerboaica “îmbrădată” – statuetă dacică de bronz. Cerbul Sacru / Mirific. la Sevlievo (Bulgaria). Pisandru ş.). / Pe unde călca. destinate Cavalerilor Zalmoxianismului. Romulus Vulcănescu subliniază în acest sens: «din cauza herbului lui înalt şi ramificat ca o coroană de arbore.) evocă o minune a lumii antice constituită de statuia Cerboaica de Aur a Dunării de Jos. pe arme. potrivit învăţăturilor Zalmoxianismului. 49 sq. / mare şi fălos. Acest colind de Anul Nou grăieşte despre cerbul năzdrăvan ce. / într-un brad frumos. (TPp. / cerbuţul păştea. Dacii au circumscris Zalmoxianismului şi Cerbul Îmbrădat. asoci-indu-l cu Bradul Cosmic. coifuri. în “cenuşile imperiilor” din această parte de lume. are reprezentări de mare fineţe în arta dacică a aurului / argintului (fig. Din anotimpuri cu zei.. / bră-duţul creştea.. H. / licurici de stele. câţiva mitografi (Pindar. / cu stea în creştet. de bronz (fig. pa-hare ritualice etc. / Leroi Leo. / pe ra-muri sclipea. ci şi pe aceea de 224 . a. Fig. I. / în ra-muri purta / un mic de brăduţ. / stol de păsărele.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 65). cerbul a fost socotit că poartă pe cap arborele vieţii». / noaptea lumina / ceru-ntunecat. aflată în oraşul-cetate al Daciei pontice. / În brad ciripea. 64. descoperită pe malul drept al Dunării de Jos. ori Cerbul Îmbrădat. din orizontul anului 750 î. «cerbul poartă în coarne un brad. / Pentru copilaşi / Dalbii-i coconaşi. simbolul carpatic al arborelui cosmic» (ibid. De la Pelasgo-Daco-Thracii / Valahii (Dacoromânii) arhaici s-a conservat / transmis până în zilele noastre «Colindul Cerbului Îmbrădat»: Leru-i ler de Domn.. zăcând undeva. are ştiinţa nu numai de a participa la o cosmică ordine. 64). / cerbul îmbrădat.). / Cerbul de păştea. Din păcate. Totuşi. Cerboaica de Aur a Dunării încă nu a ieşit la lumină până în prezent. Histria. nu s-a arătat decât Cerboaica Îmbrădată. în majoritatea lor..

66. H. pe pocalul de argint al Cavalerului Zalmoxian (“pocalul nr.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. În “topografia” mitică / religioasă pelasgo-dacothracică / valahică (dacoromânească). Un cerb din Carpaţii României anului 1960 (Cervus elaphus montanus). pe aghiasmatarul de la Goleşti». cetăţii medievale Baia. “Îmbrădatul” Cerb-cu-Opt-Picioare – gravat în orizontul anului 400 î. 65. sărind şi jucând» (CDM. «e sculptat în piatră pe zidul bisericii domneşti din Câmpulung-Muscel. «apare pictat pe zidurile unor mănăstiri 225 .. 2” din tezaurul dacic descoperit de la Agighiol-România”). asociindu-şi Bradul Zânelor / Lumilor. Dimitrie Cantemir a consemnat la Dacoromânii din Moldova anului 1714 ritualul reponteţării / ”reînvierii“ Soarelui-Cerb la solstiţiul de iarnă (Crăciun): «în sfânta zi a Naşterii Domnului iau o căpăţână de cerb cu coarne mari. dea-supra acestei întocmiri încalecă alt ins. prind de ea o mască de care este cusută o pânză văr-gată şi destul de lungă ca să acopere şi picioarele celui care o poartă. Fig. Cerbul decapitat apare în pecetea ce- Fig. care poartă masca unui bătrân ghebos şi acesta cutreieră cu mare alai toate străzile şi toate casele. Îmbrădatul Cerb a urcat în zonele cele mai privilegiate: fi-gurează pe “candelabre. Colindul Cerbul Îmbrădat este acompaniat adeseori şi de jocuri “cu măşti-costume-cerboase“. 1 a nutri ordinea cosmică. pe baptiserii“. 343).

ocrotiţi». 68. număraţi. 136). simbolul arborelui vieţii şi simbolul fertilităţii – desen din peştera Massat (Franţa – orizontul anului 10.000 î.. îţi dă pace». atacă doar «vita rătăcită de cârd / turmă» şi «la nevoie se ia la între-cere în goană cu un cerb». «încet. legănându-se» (a merge ca un urs). Cap de urs. ursul merge). atunci se ridică în două labe». 511) etc. le face toate cu chib-zuială». din Retezat şi Godeanu până-n Maramureş».. ştiuţi. «nu mănâncă decât Fig. Cultul ursului. apud GRP. H. chiar în sălbăticie. «îi dai pace. Cap de urs şi “simboluri sexuale realiste şi abstracte” – desen din peştera La Madeleine (Franţa – orizontul anului 10. «greoi la mers» este «căci calcă pe toată talpa». nu atacă o-mul decât «la ananghie sau când e surprins. înaintând / aşteptând pe duşman «la trântă voinicească». 67. nevoie să desfăşoare viclenia vulpei» (câinii latră. lăcomia lupului îi este străină. «ceea ce caracterizează pe urs este tocmai răbdarea şi judecata. «strânsura ursului poate fi mortală» (îl strânge ca ursu-n braţe. H. 1 dacoromâneşti-moldovene în scene referitoare la geneza animalelor şi Judecata de Apoi» (VMR.000 î. 136). ursul se arată «mai degrabă un animal blajin».Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. de-i ies ochii din cap). “Reşedinţa“ ursului brun (Ursus arctos) se află în Car-paţi. mai numeroşi sunt urşii «în Munţii Rodnei şi în Munţii Călimani». 226 . «se bizuie pe puterea lui şi n-are Fig. unde «se ascunde prin tihăraele munţilor înalţi. apud GRP. «în Alpii sviţerieni nu se mai întâlnesc decât rar.

este în stare «să sufere împunsăturile tuturor albi-nelor» (şi «îl tragi ca să-l duci la miere şi apoi îi rupi coada şi tot nu-l poţi depărta de la stup» – SFR. Vânătoare de armăsar (fig. fig. H. VDat. supra. din Franţa etc. 67) La Madeleine (fig. La Vache. 259 sqq. ursul s-a relevat ca simbol al puterii în legătură cu “biruinţa Soarelui asupra iernii” (cf. 1 atât cât îi trebuie. în ideea “petrecerii” / “reîntoarcerii” prin cele două lumi / ţări. ci şi pe cele legate de un “garant” al fecundaţiei (fig. Fig. 116 sqq. 68). unde locu-iesc Ursitorile.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Liderul cu mască de urs al cetei de vânători din peştera La Vache (Franţa) – detaliu de pe o plachetă gravată (v. “Lumea Albă” / “Lumea Neagră”. al marilor germinaţii telu-ric-celeste (“până în perechea zalmoxiană a constelaţiei Urselor”.000 şi 10. al exploziilor floral-faunistice. ca prevestitor al primăverii. gravată pe o plachetă din peştera La Vache. Comportamentul şi atributele ursului. 36 / 69). 67 / 68). au surprins EuroPelasgul prin toate anotimpurile. 36). măcar că ursul nu se satură de furnici». despre “relaţia” cu astfel de putere mirifică. În “scena sacră”. liderul eroilor cinegetici se arată într-un “urs”. ori de “mediator” la axis mundi (fig. 69. inteligenţa-i “aproape neander-thaliană” au strălucit. GRP. Între orizonturile anilor 15. Massat (fig. “[aracu-Dor” / “[ara-fără-Dor”. «e omnivor». exista un cult al ursului foarte bine articulat.000 î.. 22). mira-bilă. unde zo-ototemul respectiv polarizase nu numai credinţele / ideile religioase despre puterea chtoniano-celestă.). zânele-i bune). «du-pă miere se dă în vânt». II. “Lumea Asta” / “Lumea de Dincolo”..). 68 – cf. după cum atestă “con-textele” reprezentărilor din sanctuarele peşterilor / grotelor Las Monedas din Spania. într-un “vânător cu mască 227 .

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

de urs”. Este deocamdată cea mai veche reprezen-tare a unei confrerii a ursului într-o scenă a “transformării rituale în fiară”. Îm-brăcarea rituală a pieii de urs avea menirea de a metamorfoza eroul cinegetic din Euro-Pelasgia în respectivul carnasier; şi câtă vreme era «în pielea animalului, nu mai era om, era carnasierul însuşi: nu numai că era un războinic feroce şi invincibil, stăpânit de furor heroicus, dar nu mai avea nimic ome-nesc; pe scurt, nu se mai simţea legat de legile şi obiceiurile oamenilor» (EDZG, 26); «îmbrăcând pielea fiarei, iniţiatul reînvie nu ca o fiinţă umană, ci ca Animal Primordial, fondatorul presupus al misterului; altfel spus, Animalul Mitic reînvie împreună cu iniţiatul» (EDZG, 33 sq.). În Vânătoare ritualică de armăsar, Animalul Primordial / Mitic este Ursul “biped”, parcă “în rugă către duhul / spiritul armăsarului de a se lăsa vânat / mâncat, nerăzbunător”, “rugă” în care au convergenţă semantic-sincretică şi semnele Perechii Primordiale, şi “peştele”, şi “taurul” din faţă, avertizând asupra faptului că nu-i scăpare “nici pe apă, nici pe pământ”. Cu vectorizări semantic-sincretice aidoma celor din Vânătoare ritualică de armăsar se prezintă “însemnele geometrice” grava-te pe oase de urs, descoperite la Porţile de Fier (România), datând dintre 10.000 şi 8000 î. H. Cultul ursului a cunoscut o îmbogăţită şi originală corolă în Dacia Zalmoxianismului, corolă atestată nu numai de “figurinele în lut reprezentând urşi”, ci şi de figurinele ilustrând Muma-Pământ-cu-Mascăde-Urs ori Ursoaica-Mumă-Pământ ţinând pruncul în braţe (fig. 70).

Fig. 70. Muma-Pământ-cu-Mască-de-Ursoaică ţinând pruncul în braţe – figurină de teracotă dacică din orizontul anului 4500 î. H.

228

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

Ursoaica-Mumă-Pământ “regizează / revelează” în universul Daciei dominanta «solidarităţii mistice între vânător şi vânat» (EDZG, 33). În Dacia Zalmoxianismului, prin Cavalerii Dunăreni, cei cu “ştiinţa de a se face nemuritori”, cultul ursului şi-a sporit dimensiunile mitic-eroice la scară cosmică, fireşte, după cum probează şi mitologia pelasgo-thraco-dacă / valahă (da-coromână).

Ursul, Soarele şi Salumasua / Salmoş (“Zalmas” / “Zalmoxis”). În fie-care toamnă, târziu, ursul “dispare”
(“se ocultează”) în bârlog, unde rămâne peste iarnă «în amorţire, hrănindu-se cu grăsimea adunată sub piele» (SFR, 23), spre a-şi face “reapariţia” (“epifania”) o dată cu certa reinstalare a primă-verii. Între altele, misterioasa legătură dintre ursul din bârlog şi puterea Soa-relui, concordanţa “ieşirii din bârlog” cu “sigura revenire a primăverii” etc. au determinat pe Daci / Dacoromâni să nutrească şi seria de credinţe despre urs ca divinitate / semidivinitate meteorologică, fecundatoare / fertilizatoare, a re-învierii florei / faunei, a marii puteri a germinaţiei teluricceleste. Şi ursul ca-talogat fost-a ca “moş al Soarelui”.

Fig. 71. Cap de urs – aplică de argint dacic din orizontul anului 400 î. H., aparţinând tezaurului descoperit în mormântul unui Cavaler Zalmoxian (din confreria ursinilor) de la Valea Nucarilor / Agighiol – România.
Aparţinând confreriei războinic-religioase a “urşilor”, marele preot / profet al puternicului cult al Soarelui-Moş / Samasua (Samos / Tatăl-Cer) din Cogaionul / Sarmizegetusa orizontului cultural al anului 1600 î. H., mai exact, cel ridicat dintre Daci în calitatea de “rege-zeumedic”, purtând numele de Salumasua / Salmoş (desemnând “omul-reprezentant al lui Samasua / Samoş, adică “Soarele-Moş” / “Tatăl-Cer”, Dumnezeul Cogaionului,
229

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

pe pă-mânt”), ori Zalmas (ca în Analele lui Suppiluliuma, 1380 – 1375 î. H.), sau Zalmoxis / Salmoxis (ca în cele mai vechi manuscrise păstrate până în prezent ale Istoriilor lui Herodot, 484 – 425 î. H.), a antrenat şi credinţele de-spre urs, îndeosebi, “dispariţia” / “ocultarea” şi “epifania”, în scenariul trimi-terii Solului în cer, articulându-şi foarte bine doctrina / “ştiinţa” uraniană de a deveni nemuritor. Din această “realitate” mitică au izvorât şi legendele despre originile lui Salumasua / Salmoş (“Zalmas” / “Zalmoxis”) ce, la naşterea-i, a fost înfă-şat într-o piele de urs şi apoi fost-a încredinţat spre “alăptare” Mumei-Pământ-cu-Mască-de-Ursoaică (fig. 70), în numele unei tradiţii religioase, ates-tându-se şi arheologic în Pelasgo-ThracoDacia, din orizontul cultural al anu-lui 5300 î. H. încoace, dar şi istoriografic, după cum a consemnat, între mulţi alţii, şi Porphyrios (cf. EDZG, 59 sqq. / VMR, 92 sq.). Cultul craniului / capului. La Euro-Pelasg, în sfera / constelaţia credin-ţelor, a ideilor religioase privind osemintele, cultul craniului / capului se rele-vă “central”, craniul fiind “sediul sufletului / spiritului” în manifestările ener-getice-yang, “sursa primară a lui semen virile”, «receptaculul unei forţe sa-cre, de origine divină, care îl ocroteşte pe proprietar de toate primejdiile şi îi asigură sănătate, bogăţie şi victorie» (EICIR, II, 138), «omolog al bolţii ce-reşti» («cerul corpului uman») – «datorită dispunerii sale în partea superioa-ră a corpului şi formei de cupolă sau sferă» (ECSM, 180 sq.). În Euro-Pelasgia, «contextele arheologice», excluzând «caracterul ac-cidental sau tehnic» de relevare a unor cranii izolate, îngăduie certitudini pri-vitoare la cultul craniului, din trei direcţii: a) dinspre craniul aşezat între unel-tele de silex, în orizontul anului 25.400 î. H., de EuroPelasgul din peştera Cioclovina (România); b) dinspre Grota Guattari a Muntelui Circe (Italia), un-de s-a descoperit un craniu de Euro-Pelasg-neanderthalian izolat
230

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

(fig. 72), «depus într-un cuib de pietre, în fundul unei încăperi» (GRP, 44), în orizontul anului 25.000 î. H.; c) dinspre Mas-d’Azil / Aričge (Franţa), unde s-a desco-perit un interesant craniu de fecioară de Euro-Pelasg, având în orbite plăcuţe confecţionate ritualic (fig. 73), în orizontul anului 15.000 î. H.

Fig. 72. Craniu de Euro-Pelasg-neanderthalian în cuib / cerc de pietre, din orizontul anului 25.000 î. H., descoperit la GuattariCirce (Italia).
La Euro-Pelasgul de la “poalele nordice ale Carpaţilor Meridionali”, în peştera Cioclovina (din România), cam la jumătatea distanţei dintre Cogaion / Sarmizegetusa şi Mureş, a fost descoperit un craniu, “decapitat ritualic / postsepulcral”, aşezat intenţionat între uneltele de silex de care s-a folosit în viaţă, din credinţa că îi erau “necesare şi în lumea de dincolo” – idee religi-oasă perpetuată la Pelasgo-Daco-Thraci / Valahi (Dacoromâni). Craniul de la Cioclovina-România, găsit «împreună cu trei piese de silex specific aurigna-ciene», prezintă «trăsături neanderthaloide, apropiate de acelea ale variantei Predmost a tipului CroMagnon» (DVDac, 19). În legătură cu trăsăturile “neanderthaloide” şi “cro-magnonide”, trebuie subliniat că sunt specifice orizon-turilor culturale ale anilor 35.000 şi 25.000 î. H., deoarece între aceste milenii s-a petrecut “hibridarea”5 din care a rezultat Euro-Pelasgul; o dovadă în acest sens o constituie şi descoperirea din peştera Ciurul Mare (tot în provincia Ar-deal / Transilvania a României), unde speologii au dat de «amprentele pi-cioarelor unui bărbat, ale unei femei şi ale unui copil; peste unele dintre aces-te urme sânt amprente ale ghearelor şi labelor unor urşi de peşteră, deci sânt în orice caz anterioare acestora; studiul antropologic al
231

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

acestor amprente de picioare umane a indicat caractere cro-magnodide şi chiar unele neandertha-loide» (DVDac, 20), după cum certifică preistoricienii / istoricii Vl. Dumitrescu şi Al. Vulpe. La craniul de Euro-Pelasg-neanderthalian de la Guattari (fig. 72), «or-bita din dreapta a fost zdrobită / spartă, înainte de depunere, şi gaura occi-pitală a fost lărgită; aceste două mutilări sunt interpretate ca urme de lovituri provocatoare de moarte la omul de la Circe», mărirea orificiului occipital fă-cându-se pentru «extragerea creierului» consumat în cadrul «supunerii unor legi / obligaţii rituale». Craniul fecioarei de Euro-Pelasg magdalenian de la Mas-d’Azil este lipsit de mandibulă şi are în orbite «două plăcuţe de os tăiate / croite încât să simuleze ochii» (fig. 73); este un caz «de craniu preparat / pregătit», ilus-trând un cult al craniului «ce se poate cita pentru întregul paleolitic» (GRP, 43).

Fig. 73. Craniu de fecioară de Euro-Pelasg, de la Masd’Azil / Aričge (Franţa), din orizontul anului 15.000 î. H., având în orbite plăcuţe / rondele de os.
Din Pelasgia Arhaică, «datele antropologice privind epoca epipaleoli-tică sunt mai numeroase, indicând o elevare a credinţelor, a ideilor religioase despre craniul / capul moşilor, “eroilor-zei”, “regilor-zei”, asimilat fie muntelui (prin “geometrizare” / “triunghiularizare” – v. fig. 81), ceea ce se relevă şi azi dintr-o serie de expresii ale limbii pelasgo-daco-thrace / valahe, sau dacoromâne / române, muntele având creier (“a se duce în creierul munte-lui”), nări (“nara / nările muntelui”), gene (“geana muntelui”), gură (“gură de rai”, de fapt, andreonul, sau peştera lui Salumasua / Salmoş, sau “Zalmas”, “Zalmoxis”) etc., fie
232

unul având între coaste o săgeată. dar erau puşi în mor-mânt şi «pe spate. 233 . H.. din cre-dinţa magic-analogică “în faptul că mortul trebuie să fie ca un foetus / fčtus în pântecele Mumei-Pământ”. 77). celălalt avea în-fiptă adânc în orbită o săgeată» (ibid. sheletele erau în poziţia chircită (Hocker). în jurul vetrelor interioare». doi nu muriseră de moarte naturală. «este interesant de semnalat că. Reprezentare parietală “scheletic-umană” cu cap înrăzărit din orizontul anului 8000 î. după cum dovedesc scheletele descoperite în aşezările Schela Cladovei şi I-coana (România). oului cosmic (fig. întregului cosmos. ca “morţii să se încălzească” la focul sacru. H. spre a se renaşte cândva. din orizontul anului 7540 î. în «pat de ocru roşu». Fig. 74. 75. cu braţele întinse în lungul corpului sau cu mâinile aşezate pe abdomen». săpau gropi dreptunghiulare pentru morţii din familie «în cuprinsul locuinţelor. scheletele descoperite erau «nedeca-pitate» şi de tipul Cro-Magnon. 75. Ou-cosmogonic-statuetă-cu-ideograme reprezentând pe Samasua / Samoş (Tatăl-Cer) de la Ocna Sibiului – sculptură în piatră şi cu pidestal scris. desigur. Fig. 1 soarelui / cerului (fig.). o jumătate de bazin lipsind şi unul dintre capetele femurale fiind despicat.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. pe un mal de stâncă din defileul de la Polovragi (România) Pelasgii din zona Porţilor de Fier ale Dunării şi mai în aval de acestea. dintre cei 36 de indivizi ale căror schelete au fost descoperite la Schela Cladovei. 74).

8» – la Catal Hüyük. Old European Civilization. Zeiţe-Găi / Pajure înghiţind şi transportând perechi de capete (soţ – soţie) la Samasua / Samoş (Tatăl-Cer) întru reînviere. “oul-cap-de-Moş / Rege-Zeu» al statuetei de la Ocna Sibi-ului relevă la purtătorii pelasgo-culturii Precriş cultul craniului / capuluiou-cosmic. potrivit credinţelor pelasgice din orizontul anului 6800 î. la care se adaugă fresca din altarul de la Catal Hüyük / Anatolia. în Pelasgia Arhaică. în Serbia de azi). H. în orizontul cultural al anului 7540 î.. mai mult.. 85). cf. la Lepenski Vir (pe malul drept al Dunării. Fig. la Cazane / Porţile de Fier. – frescă din altarul Pelasgiei Arhaice descoperit în Anatolia («nivelul VII. altarul datân-du-se în orizontul anului 6800 î. Argumente în acest sens se rele-vă şi în cele 39 de “ouăpietroaie-sculptate” (fig. ithyfalic (asupra căreia stărui-vom când vom aborda textele sacre ale Pelasgo-Daco-Thraciei / Valahiei). (cf. 1 Aceste realităţi arheologice nu exclud moştenirea de la Euro-Pelasgi a sferei de credinţe / idei religioase despre oseminte. 77) drept “cap / craniu de SoareMoş / Tată-Cer. la Dunăre / Carpaţi.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. inscripţia de pe Statueta-cuIdeograme-a-Soarelui-Moş de la Ocna Sibiului conţine pe franja a III-a ideograma / “mitograma”: cal şi că-lăreţ decapitat. ce ţinea în acele vremuri tot de unitatea culturală a Pelasgiei Arhaice. în Turcia de azi. GCiv. descoperite în Pelasgia Arhaică SudDunăreană. frescă (fig. cum o denumeşte Marija Gimbutas. deoarece. H. 234 .GCiv. îndeosebi. desi-gur. sau. 85 / 100). 76) în ca-re înfiorătoare “zeiţe-găi / pajure” înghit şi transportă perechi de capete de soţ-soţie la Samasua (Soarele-Moş / Tatăl-Cer) întru reînviere. 76. despre craniu ca sediu al sufletului / spiritului în manifestările energetice-yang etc. H.

fig. în hălţile 235 . aduc nenumărate dovezi necropolele neoliticului din Dacia Nord-Dunăreană. despre decapitarea post-sepulcrală. la rândul lui. altele sparte ritual (multe dintre ele pictate). puterea fiind condensată în cap / craniu – cf.). care le certifică prezenţa pe calea-spirală plane-tară. VMR.. Craniul şi cultul Cavalerilor Zalmoxieni-Lupachi / Cabiri.. începuturile mistericului şi puternicului cult al Cava-lerilor Zalmoxieni-Lupachi / Cabiri (v. Gropile speci-ale ritualice cu mai multe cranii atestă la Pelasgo-Dacii-cucutenieni din ori-zontul anului 4500 î.) conţi-neau schelete incomplete. n. în gropile / mormintele respective erau «şi zeci de vase – unele întregi. «de-capitarea post-sepulcrală este un substitut daimonologic al cultului craniului decapitat. s-au descoperit cranii izolate sau mai multe la un loc» (DVDac. Pelasgo-Dacii cu-cutenieni de la Traian-Dealul Fântânilor. încă din orizontul cultural al anului 4500 î. tribul – sub protecţia. s-au descoperit unele morminte rituale». de asemenea. ori “teluric-celestă” întru Samasua / Samoş (Soarele-Moş / Tatăl-Cer). a moşului bun.. în puterea eroicbenefică a strămoşului. Despre un complex cult al craniului / capului. 1 Decapitarea rituală. «la Ariuşd.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. clanul. a strămoaşei bune. H. din acelaşi orizont cultu-ral. H. 308). 42). de-spre decapitarea rituală. craniile erau presărate cu ocru roşu. aşezat pe o farfurie cu picior înalt şi aflat în vecinătatea scheletului unui copil». 48. «în diferite aşezări şi necropole. face parte din cultul general al craniului» (VMR. practicau deopotrivă decapitarea rituală (pentru a pune urmaşii – familia. iar alta numai un craniu de femeie bătrână. care. La Traian (Dealul Fântânilor). precum şi oase disparate de animale rămase de la carneaofrandă depusă în morminte». 170) şi decapitarea post-sepulcrală «urmată de a doua înmormânta-re a resturilor corpului celor consideraţi demoni răi sau demoni buni». «unele dintre gropile funerare (. s. cult prelungindu-se până din-coace de vremea lui Herodot.

capul celui de-al treilea frate. Istorii. Neîndoielnic.“gaie” + -e/on “fiinţă” –.. era transportat la poalele Muntelui Sacru şi acolo înhumat în secret. dacă respectivele cranii sunt de bărbat şi de femeie. pe malul stâng al Dunării) s-au găsit două cranii îngropate «cu faţa unul spre celălalt» (DVDac. sau “luarea capului”. Colinda Păcurarului. cu un ceremonial atribuit semizeilor sau e-roilor mitici. 51.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. înfăşurat într-un ştergar. genială creaţie. doar unul a scăpat cu viaţă şi şi-a făcut datoria faţă de ceilalţi doi. (cf. dar în fiecare ţară de râuri / munţi subordonată religios-politic Sarmizegetusei. indicând mai vechiul cult al perechii de cranii (fig. bineînţeles.). exista câte un Munte Sacru. totodată. «pentru capul decapitat al celui de-al treilea frate. şi 60 de oralotexte ale Colin-dei Păcurarului datând din orizontul dacic al anului 4500 î. de-semnând “muntele-cap-de-zeiţă-Gaie”). 49). 37 etc. Memphis etc. “de cru-ce”. atunci este vorba despre o decapitare rituală (ori postsepulcra-lă). H. 76). din orizontul anului 4500 î. aflată încă în circuitul folcloric dacoromânesc / valahic de azi. ce grăiesc despre ritualul “tăierii / luării capului”. unde protagonistul mioritic are statu-tul Solului / Mesagerului Celest la Soarele-Moş / 236 . III. în variantele ei mioritice. H. ţinând seama de faptul că producţiile sacre nu admit decât în situaţii rarisime “inovaţii” de la o generaţie la alta. şi. Lângă gura cuptorului unei locuinţe de la Căscioarele (la sud de Bucureşti.“cap” + -gai. în icono-grafia acestui cult «se menţionează grija deosebită a celor doi fraţi». ceea ce înseamnă (dacă sunt ambele bărbăteşti) că din cei trei fraţi de cruce de sub jurământul eroic-zalmoxian. la poalele căruia aveau loc ceremonialuri tainice de semizeificări. Având în vedere gropile ritualic-funerare cu schelete decapitate din spaţiul Daciei (supra). de esenţă zalmoxiană. 1 Samothrake. Decapitarea rituală.» (VMR. II. Marele Munte Sacru al Daciei era Cogaionul (mitonim compus – co. 308).

capul sublimei jertfe ca protector al turmelor / păstorilor era îngropat în strungă: “numai capul mi-l luaţi / şi în strungă să-l băgaţi” (FMtcg. H. aruncat în trei suliţe / ţăpi (cf. atestate arheologic din orizontul anului 4500 î. arhaismul ei.. În Pelasgia Arhaică. / (…) / Nici pân săbii nu mă daţi. Eliade că «prezenţa nucle-ului epic iniţial al Mioriţei printre cântecele rituale confirmă. / Numai capul mi-l luaţi !» (FMtcg. oglindind practicile magic-ritua-listice legate de cultul capului / craniului ca sediu de suflet cosmic. modelate în lut etc. ori de 237 . HIst. se evidenţiază a-devărul că oralotextul mioritic în discuţie. o să-l taie.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. / Numa capu mi-l tăiaţi…!» (FMtcg. nici mai târziu decât în orizontul respectivului an. încă dintre orizonturile culturale ale anilor 7540 î. 594). în chip de “cap / craniu de Samasua / Soare-Moş (Tată-Cer)”. fără a cădea în “donquijotism pa-leontologic”. voi fraţi. 345): «ori să-l taie…. Din 60 de ora-lotexte ale Colindului păcurarilor (sintagmă sub care sunt cunoscute în Ardeal / Transilvania variantele colinde mioritice). nu mă tăiaţi. cu încrustate / “sculptate” pietre ovale “de râu”. / (…) / Nu mă puşcaţi. «Cei doi legea-i făce: / (…) / –Staţi. / ori să-l pue-n trei ţă-puşte…» (FMtcg. Substituirea craniilor reale cu “capete de moş” (Samasua / Soare-Moş. dar pornind de la constatarea lui M. nu s-a zămislit nici mai devreme. se constată “o primă fază” de substituire a craniilor / capetelor reale de moşi / strămoşi mi-tici din altare. 85): «Trei păcurei pa munte – / Unui mai înstrăinatu / Şi lui lege i-o făcutu: / O să-l puşte. din “sacrele vetre” etc. 605). la Dunăre şi Carpaţi. 565 et passim). “mai mic” frate / fărtat) protagonist... 4500 î. 75). «în timp ce 44 pomenesc de luarea capului» (ARpc. pe de o parte. 1 Samoş (Tatăl-Cer). desigur. H. iar pe de altă parte. 242). ca în cazul de la Ocna Sibiului (fig. H. “Tată-Cer”) sculptate. 628) etc. universul Zalmoxianismului. ne arată că originile sale se găsesc într-un univers religios» (EDZG. 16 grăiesc despre tăierea capului la păstorul (“al treilea”. I.

cu credinţele. cu mitul oului primordial. devenea obiect de cult» (EICIR. O variantă a cultului craniului. “apa-riţie” etc. se recunoaşte e-xistenţa unui element independent de corp. sursă de putere.) şi al generalizării Creştinismului. ”Thraci” etc. Perechea de cranii în agrar-pastorala Pelasgie Arhaică. Pelasgicul ou-cap-de-piatră cosmogonic din orizontul anului 6500 î. pe de altă parte. “spirit”. în fuziune. H. “suflu”. 34). de multă vreme. creierul). din Pelasgia Ar-haică. el constituie întrucâtva “dublul” său. de la Lepenski Vir (pe malul drept al Dunării. “dublu” etc. se află la Muzeul Naţional din Belgrad). al oului cosmic. pe de o parte. elemente fundamentale ale cultului cra-niului / capului – de Moş / Tată-Cer – persistă în Dacoromânia până dincoa-ce de secolul restrângerii ariei Zalmoxianismului. e... după cum subliniază şi Mircea Eliade. în Dacia. acest element “spiritual” (nu poate fi numit altfel. în legă-tură. 77. Fig. graţie viselor şi experienţelor extatice şi paraextatice. dar localizarea “sufletului” / “spiritului” în creier a avut consecinţe conside-rabile. exista credinţa că se poate asimila elementul “spiritual” al victimei. 77) etc. «era considerat sediu al “sufletului”. craniul. Deca-pitarea rituală se justifică în credinţa – din Euro-Pelasgia. 1 la Lepenski Vir (fig. în sfera misterică / iniţiatică a puternicului cult al Cavalerilor Zalmoxieni / Dunăreni (“Nemuritori” / Daci”. în Serbia de azi. din Dacia – potrivit căreia capul / craniul (i. pentru că era perceput ca imagine..Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. “viaţă”. consumând creierul său. I. 238 .) era prezent în întregul corp. pe care limbile moderne îl de-semnează prin “suflet”.

ale familiei / clanului. îngropate “faţă-n faţă”. fie orgia – regresie în haosul primordial» (EMML. provenite prin decapitare postsepulcrală. ritualul se conjugă şi în celebrul templu de la Căscioarele-România. cu o “primă” jertfă umană de zidire / întemeiere. cu oglindire în Perechea Primordială. (fig. unde apar coloanele Perechii Primordiale (între ele. aveau menirea de a reactualiza miturile creaţiei. H. Şi riturile perechii primordiale. 218). erau considerate genii protectoare ale casei respective. prin cele patru capele. Practica. Tatăl-Cer şi MumaPământ. 79). proiectându-se în sacra pereche. H. compor-tând «fie uniunea ceremonială – replică a hierogamiei –. cele două “sedii de suflu / viaţă” se înscriu întrun complex cult agrar-pastoral al fecundaţiei / fertilităţii (germinaţiei). în orizontul cultural al anului 5000 î. de aici proiectân-du-se şi mitul 239 . mai spre coloana Dachiei / Mumei-Pământ. fiind vorba mai mult ca sigur de cranii sacre prove-nite de la un bărbat şi de la o femeie. templu cu etaj (parterul fiind consacrat întrunirilor religios-cetăţeneşti şi etajul. 1 În cazul «perechii de cranii faţă în faţă» din vatra pelasgo-daco-dună-reană de la Căscioarele. era dedicat Perechii Primordiale şi secundei perechi sacre). în cadrul unui rit de consacrare. ce strălucea pe malul drept al Dunării. Craniul / capul zeului Samasua – Soarele-Moş / Tatăl-Cer de la Turdaş (România) plângând-plouând (teracotă din orizontul anului 5300 î.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 78. întrucât aici s-au descoperit ruinele Templului Nuntirii Tatălui-Cer / Samasua şi Mumei-Pământ / Dachia. adică al Perechii Primordiale. cranii de “strămoşi mitici pere-che”. Fig. “la gura cuptorului”. – pelasgocultura Turdaş-Vincea). lângă vatra / cuptorul casei de la Căscioarele. Cele două cranii sacre. “imitată în toate” de credincioşi.

sau Tatăl-Cer. Dachia / Dochia. unde cultul craniului / Fig. panteonul era dominat de patru divinităţi.zilor arheologice (între care şi modelul plastic miniatural de sanctuar de la Căscioarele. la Dunărea de Jos.600 î. descoperit între ruine. ieşind din “pere-chea de cranii”. în cadrul misteric / iniţiatic. din orizontul anului 5000 î. Utu / Co-Utya. în sublimul Creştinism Cosmic (sintagmă utilizată de M. Eliade cu privire la o dimensiune inconfundabilă a spiritualităţii valahice / da-coromâne. În Dacia. Dar după Reforma Zalmoxianismului ce are loc abia în orizontul anului 1. Suntem într-o arhaică lume preponderent-agrarpastorală.). “fiul ceresc”. la Căscioarele-România. constelaţia credinţelor. sfera credinţelor / ideilor religioase despre cap (“cap luat” / “cap tăiat”) ca 240 . Templul Nuntirii lui Samasua / Tatăl-Cer cu Dachia / Muma-Pământ – modelul din lut ars. H. sau Dochiana / Cosân-zeana. în interiorul misteric / iniţiatic al Zalmoxianismului. capului şi-a reliefat permanenţa şi polivalenţa semanticsincretică. În vecinătatea puternicului cult al lui Samasua (Soarele-Moş / Tatăl-Cer).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. sau dacoromânesc / românesc. Cabiri ş. rafinân-du-şi încărcătura religioasă. ideilor din cultul craniului / capului a fost absorbită de spiritul noii religii ce a conferit “ştiinţa nemuririi”. potrivit dove. într-o Dacie politeistă. cu cele patru sedii / edificii pentru “primele patru conducătoare”.. So-Ares / SoareTânăr-Războinic şi “fiica teluric-ce-lestă”. 79. în sinonimie parţială cu mioritismul ca înfăţişare “de masă” a Zal-moxianismului). Samasua-Samos / Soarele-Moş. al jertfei zidirii). astfel înrăzărindu-se şi astăzi în mito-logia dacoromână.. formând cele două perechi: Perechea Primordială şi sacra pereche secundă. H. adică Sora-Soarelui / Luna. în cadrul cultului Cavalerilor Dunăreni (Daci / Thraci. sau Muma-Pământ. 1 fundamental pelasgo-daco-thracic / valahic. desigur. a.

(aspectul cultural Stoicani-Aldeni – cf. cu creier – de unde şi suportul se-mantic-sincretic al expresiei dacoromâneşti în bun circuit şi azi: creierul muntelui (de lângă Gura de Rai. Între aceleaşi orizonturi pelasgo-culturale. potrivit credinţelor. treptat-treptat antropomorfizată. Cap-sfânt de strămoş de la Stoicani-România – ceramică din orizontul anului 3700 î. permiţând “altoiul” credin-ţelor despre craniu / cap cosmic şi ou primordial. H. evident.000 şi 8. Muntele este – încă din zorii holocenului – o divinitate / zeitate-cap-de gaie / pajură. ou cosmic. ori nu prea departe de ele. Încă dintre orizonturile pelasgo-cul-turii Precriş fuzionează credinţele oului primordial / cosmic cu cele despre craniu / cap ca imagine a pământului. Cap / craniu. superstiţiilor valahice / dacoromâneşti “active” şi la 241 . a cosmosului. Cultul craniului / capului şi portretul zalmoxian al protagonistului mio-ritic din balada Pe Gura de Rai. se relevă mirobolant. atestat dintre orizonturile EuroPelasgiei anilor 10. şi de reprezentările din Peştera Chindiei (România). dinspre cultul Gaiei / Pajurei (Babei-Gaia). 224). în partea / faţa nevăzută a Lunii.500 î. după cum s-a mai spus. ori în întregul cosmos. cu creastă / creştet. De la munte ca ou / cap cosmic de gaie / pajură se ajunge cu vremea la antropomorficul munte-craniu / cap “înşurubat” în cosmosul de toate zilele al Pe-lasgului din bazinul Dunării (în primul rând al Pelasgilor-Gaeţi / Geţi). 1 «sediu al forţei fizice şi spirituale creatoare de viaţă pe pământ» (VMR. 170).Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. H. spre a ajunge în cer. Fig. muntele se iveşte “în a doua ge-neraţie / serie de divinităţi” din Pelasgia Arhaică. 80. DAPR. munte.

spre a se conserva până azi în sfera Creştinismului Cosmic. misterul germinaţiei. Craniul / capul sublimei jertfe re-editează. de cultul Cava-lerilor Dunăreni. dătător de suflu / viaţă în cosmos. 81. sau în ţăpuşte). partea are puterea magic-simpatetică / magic-contagioasă a între-gului-cap / craniu. Cap cosmogeometrizat de la Vidra-România – «buton de capac în formă de cap uman de la Vidra» (DAPR. cu gură. 170 et passim). cu nări etc. îşi avea părţile (dinspre muntele-cap / craniu. VMR. reactua-lizează cosmocreaţia. deci “sfânt” – are menirea de a revărsa benefic respectivul mis-ter pentru întregul neam. partea oglindeşte întregul (“pars pro toto”). Fig. Capul (“portretul”) protagonistului mioritic. cuprinzător de cosmos. După gân-direa (holonistică) mitică / magic-totemică. 1 începutul secolului al XX-lea. al fertilităţii / fecundităţii se relevă “specializat” pe anumite sectoare / părţi ale capului / craniului-sediu de suflet cosmic. al vie-ţii din întregul cosmos dacic / dacoromânesc (aidoma Solului / Mesagerului Celest la Samasua / Soarele-Moş. în lumea agrar-pastorală. 241). mai înainte. (cf. H. Cogaion) bine “specializate” agrarpastoral. din orizontul cultural al anului 3500 î. Capul / craniul sublimei jertfe – animal / om tânăr-pur. protagonistul colindei Pe Gura de Rai / La Muntele Mare – cu circuit numai în zona intracarpatică a Daciei. Astfel de credinţe / idei religioase din Dacia politeistă au fost asimi-late de Zalmoxianism şi. a-sigurând fertilitatea / fecunditatea: faţa albă era 242 . hierogamia Tatălui-Cer / Samasua şi Mumei-Pământ / Dachia. În Dacia. adică în Ar-deal / Transilvania – era aruncat în trei ţăpi.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ori după Zalmoxianism. cu pisc-plisc / cioc. sediu al sufletului. “sufletul trece prin creierul muntelui”).

Credinţele / ideile religioase despre muntele-cap (craniu)-de-gaie / pajură din Pelasgia Arhaică. despre co-participarea profe-tului-zeu la domnia / regalitatea Daciei. / coapte-ntr-un rug verde”.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. obi-cei care «dăinuia şi în vremea» lui Strabon. Gura-de-Rai pentru cei cu ştiinţa de a se face nemu-ritori. adaugă Strabon. pe care îl urmărim în studiul special consacrat cultului zeiţeiGaie. H. 5) despre Zalmoxis. 3. H. despre Zalmoxis ca mare preot al ce-lui mai venerat zeu dacic. 1 în corespondenţă cu bogăţia turmelor – “feţişoara lui / spuma laptelui”. gai. – 21 d. unde profetul-zeu se întâlnea «doar cu regele şi cu slujitorii săi».) vorbeşte în Geografia (VII. din Dacia / Dacoromânia s-au transmis ca sa-cră moştenire până azi la Valahi / Dacoromâni. despre peştera “inac-cesibilă” a lui Zalmoxis. Muntele-Cap-de-Ga-ie / Ghion. Cogaion – Marele Munte Sacru din Carpaţii Daciei./ Ko. pornindu-se de la termenii gaie.“cap” + . datină după care mereu s-a găsit un astfel de omprofet-zeu (e vorba de Dinastia Zalmoxienilor).“gaie” + -on (sufix pelasgo-daco-thracic / “dunărean-arhaic”) într-o fază străveche a limbii.gai. despre călă-toriile lui Zalmoxis (metatezat: Zamolxe) în sud. În acest sens este relevator şi firul etimologic al oronimului sacru. deoarece Cogaion (Kogaionon) este un cuvânt compus. ghionoaie şi ghion. după cum sa mai arătat. şi. din Co. al Dumnezeului Cogaionului / Sarmizegetusei. Cogaion (Co-gai-on / Ko-gai-on-on). cuvinte cu bogăţie de franje se-mantic-sincretice în limba valahă / daromână contemporană. profetulzeu al Dacilor. ce au convergenţă în elementul secund de compunere. ochii corelau sporul de fructe din câmpuri – “ochişorii lui / două mure negre. mus-taţa garanta abundenţa cerealieră – “mustăcioara lui / spicul grâului” (ori: ”mustăcioara lui / ţapa orzului”) etc. el însuşi fiind socotit Soare-Moş / Samasua (Tatăl-Cer). «până şi muntele (cu peştera lui Zalmoxis) a fost 243 . Geograful / istoricul Strabon (64 / 63 î.

şi apa sacră a râului Cogaionon erau la Sarmizege-tusa.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Fig. 349. unde Burebista mergea cu suita lui pentru a consulta vrerea zeului suprem. jur-împrejurul Cogaionu-lui / Sarmizegetusei înfloreau toate dacicele ţări de râuri / munţi (unele având numele / supranumele ca şi în România de azi). era Deceneu. CS. muntele sacru al PelasgoDacilor. 71 sqq. până în orizontul anului 21 d. Strabon certifică pe vremea lui Burebista.. şi a unui hidronim sacru. 82. descoperit în mormântul princiar ridicat pe câmpul de război..). cu peş-tera sacră a lui Deceneu. Cogaionon / Kogaionon. tot Cogaionon. (cf. Capul-mască din foaie de argint aurită. la Peretu-Te-leorman (România). I. Cogaionon / Kogaionon. la muntele sacru dacic. contemporanul şi rivalul împăratului roman Caesar. atribuit lui Salmoş (Sarmis) al XXI-lea (414 – 355 î. cu templele / sanctuarele rotunde (cu etaj. Crişan – identifică muntele sacru pelasgo-daco-thracic / valahic. Aşadar. la fel ca al râului care curge pe lângă el» (cf. 244 .. În epoca lui Bure-bista. a Dumnezeului “dacic” etc. cel cinstit ca Zalmoxis. 231..). la peştera sacră. 1 socotit sfânt şi aşa îl şi numesc» (adică apelându-l cu un cuvânt sfânt / sacru).). Istoricii – între care şi I. 91 etc. capitala puternicului stat centralizat al Daciei. H. Fontes. cu Muntele Grădiştea de azi (cf. «numele lui este Cogaionon / Kogaionon. Şi Cogaion / Kogaionon. H. CS. aprox. H. ca pe Co-lumna DecebaloTraiană din Roma) şi patrulatere (sanctuare-calendar) etc.). existenţa unui oronim pelasgo-daco-thracic / valahic (dacoromânesc). locul trecerii în [ara Nemuritorilor (sau ÎmpărăţiaTinereţii-fără-Bătrâ-neţe-şi-Vieţii-fără-Moarte). EDZG. după cum ne în-credinţează Strabon în amintita lucrare. în zece terase. oricum. PGet. 381 sqq.

pe de altă parte. Confreriile războinic-religioase ale Daciei. pornindu-se.. “thracică” etc. Zalmoxiana “veche unitate de acţiune”. teluric-ce-leste. al Soa-relui) / Mesager-Celest . Danubieni etc. “frategeamăn” al “Fiului”. conducea con-freria războinic-zalmoxiană pe drumul-spirală-planetară (ca şi în 245 . capului / craniului ca sediu al puterii chtoniene. acvatice / marine etc.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. ori ai “fiului”. prin Cavalerii Dunăreni. pornită în drumul-spirală având centru Cogaionul. Războinicul-Sol (“sor”. “Insulă” a monoteis-mului în “oceanul” politeist. 345).. mai ales. Zalmoxianismul s-a impus / extins în “sacra ca-le-spirală teluric-cerească” a Solului. s-au antrenat permanent din paleolitic / neolitic. deţinător al misterului vie-ţii / puterii în cosmos. sau triadă eroică (în alte arii. HIst. în cultul Cava-lerilor Zalmoxianismului (sau Cavalerii Dunăreni. desigur. “frate-de-cruce”. se constituia din Solul / Mesagerul Celest “înfrăţit” / “înfîrtăţit” cu cei doi aruncători de Sol – potrivit scenariului misteric / iniţiatic – în trei ţăpi /suliţe (cf. I. “cabirică”. cereşti. cereşti etc. deveniţi “semi-divinităţi”. din “[ara Efemeridelor” în “[araTinereţii-fă-ră-Bătrâneţe-şi-Vieţii-fără-Moarte” / “Raiul conferit de Samoş”) etc. credinţele despre cap. ca în arhitectura sanctuarului mic-rotund de la Sarmize-getusa).. “călătorie din Lumea Albă în Lumea de Dincolo / Neagră” (“din [ara-cuDor în [ara-fără-Dor”.). şi. după Reforma Zalmoxianismu-lui. 6 + 1. au acordat o foarte mare importanţă “misterică” / “iniţiatică” în “nemurirea” lor. ori “nemuritori”. prin epoca metalelor. “septadă”. 1 Craniul / capul ca sediu al puterii chtoniene. pe de o parte. de la ştiinţa cogaionică / dacică a individului uman de a se face nemuritor. spre / în Zalmoxianism şi Creştinism Cosmic. de la “reînviere”. ceea ce poate fi urmărit fără hiatusuri. războinicii lui Samasua / Samoş (Soare-Moş / Tată-Cer). secundat de cei doi “fârtaţi” / “fraţi”. “eternă reîntoarcere”.. So-Ares (Soare-Tânăr / Războinic). bază misterică / iniţiatică a Zalmoxianismului.

So-Ares (Soare-Tânăr / Războinic).). faţă de ritul de consacrare a spiritului sacrificatului ca geniu protector al comunităţii / nea-mului. Aethicus Dunăreanu. VMR. Cabir etc. un dualism gemelar (cf. ceilalţi doi (cei doi fărtaţi aflaţi în rol de “ucigaşi”. H. în rol de “aruncători în trei suliţe” a Solului. înainte de a porni-o tustrei pe calea-spirală-planetară (“teluric-celestă”) întru Samasua / Samoş (Soarele-Moş / Tatăl-Cer). ca epopt în Zalmoxianism. după cum s-a mai menţionat. Thrac. din Dacia şi din Groenlanda până în India – cf. aprox. alegoria iconografică / simbolică “tălmăcin-du-se” / “vectorizându-se” (infra) în mioritism / Creştinism Cosmic. H. de la 1600 î. H. capul se proiectează în pa-noul ritologic-zalmoxian central. într-un scenariu în care cel mai mic este “ucis ritu-alic”. 42) priveşte pe cei trei “fărtaţi” / “fraţi” (nemuritori.. 8 sqq.. au fost înregistrate şi de Analele lui Suppiluliuma. Amqa. Ca şi în triada Solului la Samasua / Samoş. În cosmogenica iconografie a Cavalerului Dunărean (sau Dac. faţă de «spectacolul thanatologic în care se înscenau moartea şi învie-rea». 1 cazul auto-rului Cosmografiei. “Luarea capului” în cultul Cavalerului Zalmoxian / Dunărean (Thrac. lângă “o haltă-o-racol” de pe drumul spirală.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.). descrie drumul-spirală. Danubian. întradevăr. “mitul zalmoxian-cabiric” (fig. din scena-riul Zalmoxianismului) constituind “binomul nemuririi secunde” şi relevând. VAeth. sau. Cabir etc. în triada străvechi-zal-moxiană a Cabirilor apare grija faţă de capul / craniul sacru. 277). 375 – 435 d. Şi fapele zeieşti-războinice ale unui astfel de Sol / Zal-mas-semizeu. purtând printre semeni chiar numele zeului său unic / suprem. bineînţeles). între orizonturile anilor 1380 şi 1375 î.. capul păstrează (“vectorizată în plan secund”) întreaga constelaţie de credinţe / idei religioase 246 .). care. aflată în Imperiul Hittit Nou. scenariul îl proiectează pe cel mai mic dintre fraţi în binomul nemuririi alături de “fiul celest”.

până dincoace de anul 106 / 600 d. în zenit. “rege-zeu” revenit din “călătoria celestă” în calitate de Sol.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. H. ultimele “semnalări” / “semne” fiind din vremea lui Mihai Viteazul). 1 dintr-o Dacie politeistă (ante-rioară anului 1600 î. Sama-sua / Samoş. Fratele-Secund are în mâna dreaptă capul de berbec în cum-pănire cu craniul. de Taur. “suspendat în mâna-i stângă”. “călărit de So-Ares / Soare-Tânăr / Război-nic” şi sprijinit de capul berbecului) şi Nefărtatul / Nebeleizis (“Gebeleizis”.).. dintr-o Dacoromânie arhaică. Capul protagonistului (erou / războinic. de Câine. în chip “ritualic-funerar”). Cabir) tălmăceşte într-o mare măsură “ochiului pro-fan” Mandala Zalmoxianismului (fig. “jertfitul”. H. În registrul “pătratului mic” intră Fratele-de-pe-Calul-Năzdrăvan cu securea de luptă (toporul 247 . ori a (“capului”) unicului / supremului zeu. “balaurul norilor / aburilor de pe crestele munţilor”. Întregul Sacru-iniţial (Tatăl-Cer).. “în carne şi oase”. susţinut de “Vidra” de la mijlocul arborelui sacru (din stânga). “aducătorul de fulgere / grindină”). este “puntea” / “liantul” pentru menţinerea “jumătăţilor” în Întregul Sacru. conducător / ”re-ge-de-arme”. Fărtatul (în dreapta scenei sacre. de Peş-te şi de Gaia-cu-VasulPurificator-în-Creştet. Iconografia Cavalerului Zalmoxian / Dunărean (Dac. ori dintr-o Dacie a Zalmoxianismului (de pe la anul 1600 î. încât să fie tangent la dreptul braţ cu secure dublă (“deasupra capului”. pe pământul neamului / po-porului semănător de credinţă “monoteistă” în spiritul ştiinţei nemuririi. în complexul scenariu misteric / iniţiatic al sublimei jertfe reactualizatoare a Creaţiei / Genezei. spre Lumină / Yang. “Icoana alegoric-zalmoxiană / cabirică” (fig. Thrac. 83). H. şi încoronat) permitea / media transferul beneficei potenţialităţi a centrului cosmic. Fratele-de-pe-Calul-Năzdrăvan “deschide” căile cu dacica secure dublă. Fratele-Mezin. 42) înfăţişează “capul Tatălui-Cer / Samasua” susţinut cu gurile de cei doi balauri cosmocreatori. înaintând “tot spre dreapta”.

al Fratelui-Mezin. întru înrudirea (“încumnăţirea”) cu “Fiul Celest” spre a putea participa la marea ordine cosmică. în registrul laturii din dreapta este secunda pereche sacră (Soarele şi Luna / Sora-Soarelui) antropomorfizată. H. de pe “faţa de sus” a cubului din mormântul regal de Sol / Mesager Celest descoperit la Fântânele-Teleorman (România). propulsat şi de “Vi-dră”. “Peşte”. pătratul de mijloc. în registrul “pătratului mare”. “ghionul”. laturile sunt formate de axis mundi şi de balaurii-zei-cosmocreatori. 82). 1 dacic. ori a diademei cu frunze de aur. simbolizând cosmodinamica şi psihodinamica ÎNTREGULUI în PARTE şi invers – “desen” / “pictură” în roşu (părţile negre din figură) şi în “alb”. sau “sub mască“ de argint şi de aur (fig. ca în mormântul 29 din necropola de la Tiszavalk (cf.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Mandala Zalmoxiană. pe malul drept al Dunării de Jos. spre aceasta se vectorizează Eroul / Cavale-rul întru nuntirea cu SoraSoarelui şi. GCiv. ori a 248 . “Taur”. susţinând cu gurile “capul Tatălui-Cer / Soarelui-Moş”. 378).“se deschide prin sublima jertfă umană” ca “latură ascensional-translabilă spre centrul potenţial marcat de intersectarea diagonalelor”. deasupra capului). în registrul laturii din stânga se află Fratele Secund. re. 83. cât şi sub “magic-ocrotirea” securii / toporului de luptă. având în mâini capul de berbec în cumpănire cu craniul de om / erou sub protecţia securii duble a fratelui-căla- Fig. Fărtatul (“călărit” de So-Ares) şi Nefărtatul / Ne-beleizis (“călărit” de Lună). astfel. ca în mormântul de Cavaler Zalmoxian descoperit la VraţaMoghilanska. în mâna dreaptă. Punerea capului de “rege” sub protecţia “inelului” / “cercului” de cu-pru. 216). CS. ca la Peretu-Teleorman. datând din orizontul anului 350 î. şi de Gaia / Pajura cu amfora / urna în creştet”. “Câine”. (cf.

dar nu mai devreme de “supraetajarea Cerului de Fier” (“fier celest / meteoritic”) în axis mundi.. privind “ocrotirea capului cu securea / toporul în mâna dreaptă.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. un ciubăr şi un pumnal de si-lex de 14 cm lungime. «tot lângă capul condu-cătorului se aflau o piatră rotundă. este şi cel ce are numărul 29 în necropola de la Tiszavalk. mai adânc şi mai bogat dintre toate». după cum certifică Marija Gimbutas. tot acolo fiind puse şi oase de porc: oasele unui picior şi coastele. la cealaltă extremitate a gropii. braţul stâng al mortului lipsea. «este cel mai mare. Unul dintre cele mai re-prezentative morminte din Dacia de Vest (Câmpia Tisei). aşezată pe o latură. a celor specifice neoliticului – chiar în orizonturi anterioare. inventarul mormântului nr. era «o căpetenie robustă. este un mormânt tipic Daciei din orizontul anului 3400 î. în Bradul Cosmic. Înhumarea “regelui de arme” cu securea dacică dublă. H. la picioarele mortului.5 m lungime şi de «peste 1m lă-ţime» (ibid). de metal. îşi are obâr-şiile religiosritualice în orizonturile culturale dacic-zalmoxiene ale epocii metalelor de la Carpaţi / Dunăre. solzul triunghiular de obsidian. deasupră-i”. o strachină. sau – în cazul substituirii prin obiecte sacre. este mormântul “regelui de ar-me” daco-marisian / tisian din orizontul anului 3400 î. răzuitoarea din silex. sau cu ghionul / baltagul în mâna dreaptă şi oglindirea veridică a ritualului în Corinda Păcura-rului pe-ŕ Gură de Rai. «având lângă cap securea de luptă pe care o ţinea în mâna dreaptă». 29 de la Tiszavalk diferă foarte puţin faţă de acelea din mormintele de la Csongrad (Ungaria) şi Decea Mureşului (România)». H. H. într-o groapă de 2. o traistă din piele putrezită conţinuse probabil colţul de mistreţ. se găsea o pereche de sule din cu-pru. din orizontul anului 3400 î. 208). 1 “ghionului de paradă” (fig. (dacă datările 249 . 84). Comparat cu cele 43 de morminte ale necropolei respective. uşor contractată» (GCiv.

/ cei doi veri-primariu – / oi-Lerundă-Leroi.. / oiLerundă-Leroi. / oi-Lerundă-Leroi. / cei doi veri-primariu – / oi-Lerundă-Leroi. din orizontul cultural al Daciei anului 250 . o găsim reflectată veridic în testamentul protagonistului din oralotextul mioritic Corinda Păcurarului pe-ŕ Gură de Rai. / oi-Lerundă-Leroi. la Vărădia de Mureş (România). / când s-or lăudat – / oi-Lerundă-Leroi.. / oi-Lerundă-Leroi.. / oiLerundă-leroi-Ler.. / nici apă nu beare – / oiLerundă-Leroi. / oi-Lerundă-Leroi.! / Doi îs veri-primariu. / unu-i striinelu – / oi-Lerundă-Leroi. / oi-Lerundă-Leroi.. Topor dacic în formă de “ghion / gaie”. Practica magic-ritualică / mitică a înmormântării “regelui de arme” din Dacia orizontului anului 3400 î. din Cerul-deFier) cu toporul: Oi-Lerundă-Leroi-Ler. / pe cel striinelu – / oi-Lerundă-Leroi. / el. / de iarbă nu paştiu. 84. / pe-a Gură de Raiu. / ea-i înţelegeare.. / oi-Lerundă-Leroi. / oi-Lerundă-Leroi.! / Pe plai pe la no-iu. H.. / trei ciopoi de oiu. / cu trei păcuroniu – / oi-Lerundă-Leroi. / oi-LerundăLeroi.. / cu a lor topoare. / ca să mi teomoare..! / Oi-Lerundă-LeroiLer. / oi-Lerundă-Leroi. / oi-Lerundă-Leroi. / ei se vorovau. 1 radiocarbonice sunt în concordanţă cu cele din raportarea pe bază de analogii la pelasgo-cultura Cernavodă I)... / şi iarb’-oi păşteare.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.. pentru paradă. colindă de un-de aflăm şi “motivaţia” – tăierea ploilor (probabil. având la cap toporul (baltagul) / se-curea ţinut(ă) cu mâna dreaptă. / oi-Lerun- Fig. când mi-o vedeare. / torcu-mi-se-ntorcu – / oi-Lerundă-Leroi..?!?» / «– Cum eu apă-oi beare. ce este în circuitul sacru şi în zilele noastre. / nici apă nu beiu – / oi-Lerundă-Leroi. / miorică.! / Mică. / frumos întrebare – / oi-Lerundă-Leroi: / «– Ce rându-i pă tine. / ca să mi-l omoare – oiLerundă-Leroi. / oi-Lerundă-leroi. / iarbă nu păşteare.! / Pe plai pe la noiu. din aur. nu de-parte de necropolele de la Decea Mureşului şi de la Tiszavalk. / oi-Lerundă-Leroi.

151). / Luncea me ce lucie / Mi i-ţ pune de cruce !» (ADFR. Există şi alte variante din acelaşi orizont înregistrate de folclorişti: «Ce pe mine mă-ngropaţ / Înaintea strungilor. / oi-Lerundă-Leroi. este una dintre primele capodopere ale umanităţii.... / Fluieru după cura.. 251 .!» / «– Toporaşul tău – / oi-Lerundă-Leroi.. / unde să ţi-l pună – / oi-Lerundă-Leroi.?!?» / «– ‘N strunga oiloru. / sau a mie-iloru. / oi-Lerundă-Leroi. «Toporaşu mn’eu cel drag / Mi l-eţ pune la cap.. / oi-Lerundă-Leroi. ce în antichitatea lui Aristo-tel erau vestiţi şi pentru performanţa de a-şi fi versificat / cântat legile (cf. Toporaşul meu cel dulce / Mi-l puneţi în loc de cruce… (FMtcg. 153). I. / oi-Lerundă-Leroi. dovedind că oralitatea fun-damentată de şcolile tradiţionale ale Zalmoxianismului este încă vie în adevă-raţii Pelasgo-Thraco-Daci / Valahi (Dacoromâni). H. / unde să te-ngroape – / oi-Lerundă-Leroi.. / În locu găleţâlor.. XIX). / fluieraş cântare – / oi-Lerundă-Leroi. H. descoperit la [ufalău-România (cf. / cu lacrămi de sânge – / oi-Lerundă-Leroi. că Împărăţia-Tinereţii-fără-Bătrâneţe-şi-Vieţii-fărăMoarte este în noi..!» (MRst.. PDac. 152). / toporaş tăiare – / oi-Lerundă-Leroi. / Băltăgaşu-n mâna me / Cu trânghiţ’-alăture…» (ADFR.. dă-Leroi. Problemata. 1 1000 î.» (ADFR. / oi-Lerundă-Leroi. I. 68). / cu a lor topoare – / oi-Lerundă-Leroi.. / vântul când băteare. I.?!?» / «– În mâna direapta – / oiLerundă-Leroi: / ploaia când ploiare. / oile s-or strânge. 15 – 18). / neaua când o ninge. din orizontul anului 3400 î..Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. / oi-Lerundă-Leroi. / pa mine m-or plânge – / oi-LerundăLeroi. «Şi toporu mn’eu cel drag / Mie mi-l puneţ la cap. 561) etc.. Şi Corinda Păcurarului pe-ŕ Gură de Rai. că oralitatea de acest tip aparţine ştiinţei de a te face nemuritor.

a fost abordată mai recent şi de Cornel Ivanciuc. H. G. n. M.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Dardu Nicolăescu-Plopşor. e. Alexan-dru Păunescu ş. T. • Descoperirile de la Valea lui Grăunceanu – Bugiuleşti (provincia Oltenia / România) din anul 1962 s-au datorat unei echipe de cercetători dacoromâni. a. = înaintea erei noastre). S. Ion Firu. E. SIGLE (C) A: • • • • • d. = după Iisus Hristos (sinonimie: e. = înainte de Iisus Hristos (sinonimie: î. “şi cam tot de aceeaşi vârstă cu sud-africa-nul”. NOTE (B). în articolul Incredibila dispa-riţie a fosilei omului de Oltenia. V. = eră / epocă valahică (pelasgo-daco-thracică / dacoromânească). = Inelul Lumii Materiale. echipă din care făceau parte specia-liştii: Alexandra Bolomey. U. n. Australanthropus olteniensis. H. = Grand Unification Theory / Teoria Marii Unificări. Marin Nica. î. = era noastră). I. L. publicat în 252 1 B: . coordo-nată de arheologul C. 1 ABREVIERI (A). Nicolăescu-Plopşor. “Odiseea” descoperirii “unuia dintre cei mai vechi hominizi din Eurasia”.

Descoperirea s-a făcut într-un golf al fostului Lac Getic ca-re. În anul 1962. o dată cu moartea căruia dispare. au fost prelevate mari cantităţi de oase de animale. nr. din punctul fosilifer “Valea lui Grăunceanu”. la Bugiuleşti – Vâlcea. Oasele 253 . Dardu N. veche de două milioa-ne de ani. gazele. şi mult disputata fosilă. conţinând resturi de fosile de maimuţe. cai. Cititorii Tineramei au privilegiul de a intra în posesia unor informaţii inedite despre războiul generat. al continentului nostru a generat dispute aprinse în lumea antropologilor. unele având caracterul de unelte. la trei ani după trecerea în nefiinţă a antro-pologului Dardu Nicolăescu-Plopşor. rinoceri. după care vor contamina Pentagonul (!). impli-când. formând serii din punct de vedere tipologic şi prezentând urmele unei îndelungate utilizări. 11: «Cronica descoperirii celui mai vechi hominid din spa-ţiul carpato-danubian şi. pe de o parte. Plopşor. Gheorghiu-Dej şi Chivu Stoica. cerbi. antilope. cât şi pe cele ale lui Gh.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Lucrurile vor lua curând o neaşteptată turnură politică. Nicolăescu-Plopşor făceau parte specialiştii: Alexandra Bolomey. Din e-chipa de cercetători coordonată de arheologul C. Alexandru Păunescu ş. Parisul şi Budapesta. Marin Nica. urşi. 23 – 29 aprilie 1993. în-tr-o asociaţie faunistică foarte diversificată. sparte intenţionat. hiene. elefanţi meridionali. 125. atât cabinetul preşedintelui Africii de Sud. protagonistul acestei aventuri a cunoaşterii. S. a. în urmă cu două milioane de ani acoperea întregul ţinut de la sud de Carpaţi. implicit. Ion Firu. în împrejurări misterioase. 1 gazeta «Tinerama» (Bucureşti). p. Război care continuă şi astăzi. pantere. începând cu 1962. de o fosilă.

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

sparte intenţionat, unele prezentând chiar patina de uzură, fapt ce atestă o îndelungă utilizare intenţionată, l-a determinat pe C. S. Nicolăescu-Plop-şor să emită ipoteza existenţei unei industrii de unelte prepaleolitice de tip osteo-dontocheratic (din oase-dinţicoarne), care preced paleoliticul inferior şi prezente la acea dată doar în Africa de Sud. Alături de materialul fosil au fost găsite şi câteva pie-tre (cuarţite) folosite la spargerea şi prelucrarea rudimentară a oaselor. Această varie-tate de rocă se află la 42 km distanţă de punctul fosilifer. După o serie de articole pri-vind posibilitatea existenţei protohominizilor în spaţiul carpato-danubian, C. S. Ni-colăescu-Plopşor, împreună cu Dardu Nicolăescu-Plopşor, îi comunică lui Raymond Dart, coordonatorul Departamentului de Anatomie al Universităţii din Witwatersrand – Johannesburg (Africa de Sud), rezultatele cercetărilor întreprinse până la acea dată. Raymond Dart este celebrul descoperitor al australopithecului din Transvaal, vechi de 3 milioane de ani, de la Makapansgat. Începând cu 1964, se declanşează o susţi-nută corespondenţă între Johannesburg şi Bucureşti, în pofida tuturor barierelor po-litice. Survolând handicapul inexistenţei la acea dată a relaţiilor diplomatice dintre cele două ţări, R. Dart decide să vină în România. Ineditele dezvăluiri ale lui Dardu N. Plopşor despre acest episod au fost făcute autorului articolului la 6 decembrie 1988: “Raymond Dart a fost convocat la Pretoria, de Charles Robbert Swart, preşedintele Africii de Sud, care l-a avertizat că riscă să moară într-o ţară barbară. Dart, deja des-tul de bătrân la acea dată, a zis că pentru un asemenea
254

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

eveniment merită să-şi piardă viaţa pe altarul ştiinţei. În ciuda presiunilor de tot felul, a părăsit Africa de Sud, pe la începutul toamnei anului 1965, însoţit de soţia sa, şi, după ce, în prealabil, şi-a făcut testamentul. Ultimul cuvânt al lui Dart, la plecare, a fost că dacă tot îl vor omorî co-muniştii, să moară cel puţin alături de soţie. Convenţia a prevăzut ca traseul savan-tului să treacă pe la Pentagon, unde americanii l-au convins să plece la Budapesta şi să aştepte acolo delegatul român, motivând că Ungaria are un regim mai credibil, în urma revoluţiei din ’56. Raymond Dart a fost preluat de mine, de pe aeroportul din Budapesta. Chivu Stoica, preşedinte al Consiliului de Stat după recenta moarte a lui Dej, a ordonat să fie primit foarte bine şi, în drum spre Bugiuleşti, copii îmbrăcaţi în costume naţionale ieşeau în şosea şi le ofereau buchete de flori. Era o toamnă super-bă, pe la începutul lui octombrie şi, la un moment dat, soţia lui Dart a rugat să oprim maşina să culeagă nişte frunze căzute din copaci şi a fost foarte mirată că în România este posibil aşa-ceva pentru un străin şi că n-o arestează comuniştii. Dart a recunos-cut autenticitatea descoperirilor de la Bugiuleşti, întru totul identice cu cele din Transvaal. România a intrat, dintr-o dată, în centrul atenţiei paleoantropologilor, mo-dificând radical ipoteza conform căreia Europa n-ar fi făcut parte din aria procesului de antropogeneză. Însă, trecând pe la Paris la întoarcere, Dart începe să se comporte echivoc, ca spre sfârşitul vieţii să nu mai pomenească nimic despre Bugiuleşti. Păre-rea mea este că în lumea liberă nu convenea nici unui savant ca cel mai vechi homi-nid european să fie descoperit într-o ţară
255

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

comunistă.” În 1981, reexaminând materi-alul osos fosil de la Bugiuleşti, Dardu N. Plopşor identifică resturile creatorului în-suşi al uneltelor descoperite în perioada 1953 – 1972, sub forma a două fragmente de diafiză de femur şi a unui fragment de diafiză de tibie. Hominidul, vechi de două milioane de ani (2.000.000 – 1.750.000), va fi botezat Australanthropus olteniensis, adică omul sudic de Oltenia, varietate de Homo habilis, cu o capacitate craniană de circa 700 cm cubi. Omul de Oltenia avea statură bipedă, producea unelte şi vâna prin hăituire în mlaştinile Lacului Getic, într-un peisaj asemănător savanelor cu pâlcuri de pădure. Pe fondul atitudinii indecise a lui R. Dart, la Bucureşti se declanşează o serie de atacuri împotriva savantului Dardu N. Plopşor, datorate, în principal, invidiei. Se ajunge până acolo încât un reputat antropolog de la Iaşi cataloghează resturile homi-nidului drept urs etrusc (Ursus etruscus). Decepţionat de lipsa de înţelegere a cole-gilor şi ameninţat de o boală incurabilă, Dardu N. Plopşor va izola pentru totdeauna fosila într-o casetă de argint pe care nici măcar autorul acestor rânduri, ajuns în casa savantului, după o serie întreagă de tergiversări, precauţii şi de susţineri a unor fac-tori de influenţă, nu a reuşit să o vadă. O dată cu moartea antropologului a dispărut şi fosila, îngropată, probabil, undeva, la loc sigur. Dardu N. Plopşor a fost urmărit de ghinion toată viaţa. Decis să publice, împreună cu antropologul american Delson, fo-silele celor trei maimuţe descoperite tot la Bugiuleşti (Paradolichopithecus geticus), americanul îl trage pe sfoară şi semnează singur materialul. Ba, mai mult decât atât, la un inventar făcut după Revoluţie în
256

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

colecţiile Institutului de Antropologie al Acade-miei Române, se constată lipsa fosilelor. La această oră sa declanşat un curent de opinie total nefavorabil imaginii lui Delson, cât şi o corespondenţă între Institutul de Arheologie al Academiei Române şi S. U. A., pe marginea celor trei fosile de maimu-ţă. Cu puţin noroc, s-ar putea ca măcar în “Războiul maimuţelor” să-i batem şi noi, o dată, pe americani.». 2 • storuma: în pelasgo-daco-thracă, sau dacoromâna arhaică, era termen compus din storu- < storua, “curte”, “stor” / “stobor”, “îngrăditură”, + -ma < mare; toponi-mul pelasgo-daco-thracic / valahic (dacoromânarhaic) Durostoruma / (Durostor / Drâstor) < Dură + storuma grăieşte de două milenii despre oraşul-cetate desemnând Curtea Mare a lui Dură, fratele regelui Scorilă şi unchiul lui Decebal; din pelasgo-da-cothracicul / valahicul (dacoromânesc-arhaicul) storua (“curte”), cu particula -b- ataşată radicalului (particulă ce trimitea nu numai la “diminutivare”, ca în numele de plante medicinale dacice – v. rathi-b-ida = Brassica napus ssp. oleifera – cf. TZpl, I, 29 / TZpl, II, 224 sqq. –, ca în numele de păsări, ci şi la “unitatea componentă”), a rezultat storu-b-a / storo-b-a (cu -u- > -o-), “curte mică” din copaci-grinzi / bon-doci, sau “ghizd”, “par gros” etc.; a storoba = a împrejmui cu pari-groşi; prin me-tateză, avem în valaha / dacoromâna contemporană: stobor (stoborul fântânii), a stoborî etc. 3 • Variante ale articolului: a) cu titlul Pelasg (Pelasgia) – Vlah (Blachia / Valahia), semnat cu pseudonimul Dacian Breianu, în revista «Caietele Dacoromaniei» (Timi-şoara), anul II, nr. 5, 1997, p. 8;
257

Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor, 1

b) cu titlul Pelasg / Pelasgia – Vlah (Dacoromân) / Vlahia (Valahia), în «Renaşterea bănăţeană» (suplimentul de cultură, «Paralela 45»), nr. 2393, 23 decembrie 1997, p. 7. 4 • Dintre ecvideele vânate de Euro-Pelasg, “cel mai vechi” este Equus stenonis, ecvidee «separate în subgenul Allohippus (Hippotigris), din care fac parte: Allohip-pus süssenbornensis, Allohippus merkii şi Allohippus robustus. Urmează un tip de ecvidee cu caractere reunite, având afinităţi atât cu asinii, cât şi cu caii – Equus hydruntinus, după care îşi fac apariţia adevăraţii cai din Europa: Equus mosba-chensis, urmat de Equus germanicus, “calul de loess” din würmian şi de alte nume-roase specii printre care predomina, numeric, dar şi ca arie, întinzându-se până în Asia...» (NV, 173). Exploratorul rus Prjewalski, în 1879, a descoperit – în Djungaria şi în Lop-Nor – descendentul calului sălbatic paleolitic-european, cunoscut sub nu-mele de Equus / caballus prjewalskii; «este singurul cal sălbatic din zilele noastre, cu o înălţime la greabăn de 127 – 135 cm, de culoare galbenă deschisă, asemă-nătoare mediului înconjurător, cu abdomenul şi botul albicios şi picioarele întune-cate» (ibid.). În 1975, mai existau 170 de exemplare: 130 în grădinile zoologice ale planetei şi 40 de exemplare în rezervaţia Tahin Sera Nuru din Mongolia (cf. NV, 174). 5 • Încurajează zâmbetul aserţiunile unor “specialişti” din secolul al XX-lea, care se mai îndoiesc de realitatea “hibridării neandethaliano-cro-magnonide”: «Nu este clar încă dacă (neandethalienii) au fost înlocuiţi prin luptă şi măcel (de cro-magno-nieni), sau
258

A. Science and Earth History. amânarea măcelului s-a dato-rat. nar fi exclus ca respectivul război. “în primul rând. în acest din urmă caz. pentru că nu aveau cartografiate toate peşterile Eurasiei” şi “în al doilea rând..Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Prometheu Books. ar rezulta înşelarea bărba-tului de către femeia euro-pelasgă de la Ciurul Mare. C (de regulă. T. scheletele interpretate ca elemente de tran-ziţie ar putea să fie rezultatul hibridizării» (A. şi ar rezulta că bărbaţii cro-magnonieni preferau femeile neanderthalienilor. N. fireşte. 1987 – apud PPer. sigla este compusă din iniţiala numelui autorului / autorilor. Strahler. pentru că pădurile ascundeau un număr co-pleşitor de duşmani de moarte ai omului”. după siglă. literă / litere din cuvântul / cuvintele-titlu. dacă urmele bărbatului ar fi cro-ma-gnonide şi dacă ale femeii ar fi neanderthaliene. faptului că. desigur. urmele copilului ar moşteni cele două caractere. 219). cu cifră romană se 259 . Buffalo... copilul fusese înfiat de la familia cro-magnoniană. nici Vl. Dumirescu / Al.. în caz că urmele bărbatului şi ale femeii sunt neanderthaliene şi urmele copilului sunt cro-magnoniene. După cum se observă. din cauza climei nefavora-bile. 1 prin evoluţie genetică gradată. să fi fost amânat pentru Troia. ceea ce s-ar constitui într-un motiv serios de prim-război / măcel mondial-aurignacian. Vulpe nu precizează tipul de urme pe sexe. tot nu ar fi reuşit să-i nimicească pe neanderthalieni. O. chiar dacă oamenii de Cro-Ma-gnon ar fi fost dotaţi cu toate elicopterele şi armele N. familie de prieteni de peşteră ce îşi aflase tragicul sfârşit într-o luptă cu periculoşii urşi ai cavernelor.

1988. • BVoc = Grigore Brâncuş. Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Justinian. Editura Minerva. Bucureşti. Nicolae Şt. această ediţie văzând acum. Istoria ştiinţei şi tehnicii în Româ-nia.. 1983. patriarhul Bisericii Ortodoxe Române».. Editura Minerva. 1989. cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. II = Antologie dialectalo-folclorică a României. 1968. Bucureşti. • B = Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament – «tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino.. Bucureşti. I. retipărită după 300 de ani în facsimil şi transcriere. Editura Academiei Române. din nou lumina tiparului. • BMIst = Ştefan Bălan. Repere şI popasuri în cercetarea poeziei populare (postfaţă de Iordan Datcu). Vocabularul autohton al limbii române. Bucureşti.. Edi-tura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1985. 1983. Amzulescu. Bucureşti. Editura Minerva. • Bibl = Biblia sau Sfânta Scriptură. 260 . • BasSL = Basmul cu Soarele şi Luna. cu a-probarea Sfântului Sinod. Bucureşti. 1 prezizează volumul.. I. Editura Institutului Biblic şi de Misiune Orto-doxă. cu aprobarea Sfân-tului Sinod. • ARpc = Al. Bucureşti.. Mihăilescu. domnul [ării Româneşti. I – II (ediţie critică şi prefaţă de Constantin Otobâcu). patriarhul Bisericii Ortodoxe române. 1997. cifra arabă de după siglă indică pagina): • ADFR.

Enigmaticele rădăcini ale Etruscilor. Dumitrescu). • CS = Ion Horaţiu Crişan. Editura Karat. revăzută şi adăugită – îngrijită şi cu prefaţă de Al. 1974. Editura Aca-demiei R. ianuarie 1998. • CILR = George Călinescu. 1982. 4.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Istoria literaturii române de la origini până în prezent (ediţia a II-a. Bucureşti. Decebal Bucurescu. 259 sqq. 1996. anul IV. Spiritualitatea GetoDacilor. Bucureşti. 1987. • CPLR = Codul poştal al localităţilor din R. România. postfaţă: Zalmoxianism şi Creştinism în Dacoromânia.. nr. 1999. univ. dr.R. Bucureşti. Editura Aethicus. Editura Alba-tros. 1 • CDCD = Sfântul Ioan Cassian. în revista «Zodii în cumpănă» (Durbach-Germania). • CEnig = Caşin Popescu. • CDM = Demetrii Cantemirii Moldaviae Principis. Bucureşti. p. Editura Minerva. Bucureşti. Ed. S. dr. 1974. 1973. Descrierea Moldovei. Editura Meridiane. Direcţia Generală a Poştelor şi Telecomunicaţiilor. Timişoara. Vl. Mărturii ale artei rupestre preistorice în România (Prefaţă de prof. Descriptio antiqvi et hodierni status Moldaviae / Dimitrie Cantemir. Românii – o mare enigmă. Arta preistorică în România. A douăzeci şi patra convorbire duhovnicească (traducere / adaptare din limba latină de prof. 1986. Piru). • CRom = Lucian Iosif Cueşdean. Bucureşti. • DAPR = Vladimir Dumitrescu.S. 261 . doc. Bucureşti. Editura Sport-Turism. • CMar = Marin Cârciumaru. Patria sfântului Ioan Cassian de Ion Pachia Tatomirescu).

1986. Dacia preistorică (text stabilit de Victorela Neagoe. 1976.. • DVDac = Vladimir Dumitrescu. • DCEH = Anton Dumitriu. 262 . 1982. • DILM = Mihai Drăgănescu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1988. • DV = Nicolae Densuşianu. Editura Meridiane. II = Dicţionar Enciclopedic. • DIm = Mihai Drăgănescu. Bucureşti. 1 • DArp = Vasile Drăguţ. vol. Bucureşti. Editura Meridiane. Aspecte ale mitului. Noi. Editura Scrisul Românesc. I (A – C). baroc.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Bucureşti. • DDp = Nicoale Densuşianu. Editura Academiei Ro-mâne. antichitate. Editura Dacia. Craiova. vol. Editura Minerva. studiu introductiv şi note de Manole Neagoe). Editura Univers. • EAM = Mircea Eliade. • DDB = Hadrian Daicoviciu. 1975. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Tracii – istoria multimilenară a neamului românesc. 1993. Inelul lumii materiale. Arta românească – preistorică. I. Bucureşti. 1987. • DNTr = Iosif Constantin Drăgan. re-naştere. Bucureşti. Bucureşti. Alexandru Vulpe. Informaţia materiei. Buc. • DEnc. Dacia de la Burebista la cucerirea romană. Editura Cartea Românească. ev mediu. Culturi eleate şi culturi heracleitice. Editura Enci-clopedică. 1972. 1990. volumul I. Vechi cântece şi tradiţii româneşti (texte poetice din răspunsurile la “Chestionarul istoric 1893 – 1897”). Bucureşti. Cluj-Na-poca. 1989. Bucureşti. Dacia înainte de Dromihete. II (D – G). 1978. 1996.

Ştefan). I (de la Hesiod la Itinerarul lui Antoninus – comitetul de redaţie: Vladimir Iliescu. Bucureşti. texte.Eliade. vol. Bucureşti.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Buc. Creanga de aur. în «Istorii neelucidate – almanah estival Luceafărul». Gh. I. circulaţie. De la Zalmoxis la GenghisHan (studii comparative despre religiile şi folclorul Daciei şi Europei Orientale – traducere: Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu). Editura pentru Literatură Universală. 1983. • EICIR = Mircea Eliade. Cuvânt – simbol – mit. 1964. Editura Facla. Editura Cartea Românească. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Pământulmamă şi hierogamiile cos-mice. Istoria credinţelor şi ideilor religioase. 1966. • FMtcg = Adrian Fochi. 1978. I (ab Hesiodo us-que ad Itinerarium Antonini) / Izvoare privind istoria României. 1980. I – V (traducere. Virgil C. II = Mihai Eminescu. Bucureşti. 1980. vol. prefaţă şi tabel cronologic de Octavian Nistor. • EpG = Epopeea lui Ghilgameş. G. II. • Fontes. • EDZG = Mircea Eliade. 1964. 1 • ECSM = I. Bucureşti. Bucureşti. Mit şi mistere (VIII). I – V = J. Evseev. vol. Editura Minerva. Editura Academiei Republicii Populare Române. I .. Bucu-reşti. • EMML = M. • EP. I. Frazer. 263 .III. Mioriţa – tipologie. • FCA. Bucureşti. Editura Academiei Republicii Populare Române. 1987. note de Gabriela Duda). 1986. Editura Şiinţifică şi Enciclopedică. Poezii – proză literară. I = Fontes ad historiam Dacoromaniae pertinentes. Timişoara. ediţie de Petru Creţia. Popescu. geneză.

1986. 5e édition. II (ab anno CCC usque ad annum M) / Izvoarele istoriei României.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. • GRP = André Leroi-Gourhan. • GCiv = Marija Gimbutas. • HSongs = Poems from Songs of the Dream People by James Houston. II (de la anul 300 până la anul 1000 – publicate de: Haralambie Mihăescu. Virgil C. Mihăileanu. Moroianu. Iaşi.Lica. Editura Meridi-ane. I. 1970. • FrobCA. Bucureşti. Presses Universitaires de France. • IElem = Acad. Les religions de la préhistoire – paléolithique. Editura Didactică şi Pedagogică. 1989. Bucureşti. 1973. I. Elemente de analiză matematică. Radu Hâncu. Ivanov. Ed. I. Editura Didactică şi Pedagogică. 1975. • GAB = Gândirea asiro-babiloniană în texte (studiu introductiv: Constantin Da-niel. V. II = Leo Frobenius. Bucureşti. Editura Junimea. Bucureşti. Ilie Popescu Teiuşan. Todericiu. II. I. traducere. Editura Ştiinţifică. D. Civilizaţie şi cultură (traducere de Sorin Paliga. Gheorghe Ştefan. Paris. Editura Academiei Republicii Socialiste România. • IIR = Const. Cultura Africii. • GLSG = N. Stanciu. D. 1971. II = Fontes Historiae Dacoromanae. Caius Iacob. Istoria învăţământului din România. Popescu). Vladimir Iliescu. Editura Meridiane. N. 1 • Fontes.Gostar. 1982. Bucureşti. 1984. prefaţă şi note de Radu Florescu). 264 . 1972. Societatea geto-dacică de la Burebista la Decebal. C. Bucureşti. notiţe introductive şi note: Athanase Negoiţă). Giurescu.

Motrului.. Editura Albatros. S. The Dacian Stones Speak (The University of North Carolina Press. prof. patria totemurilor. Jiului. între anii 1966 şi 1986). Bucureşti. 1985.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Din mitologia tracilor. Bucureşti. Editura Aethicus. La signification de l’art rupestre paléolithique. • NAl = Marieta Nicolau. Bucureşti. R. Vânatul pe teritoriul României – mărturii arheologice. România. Bucureşti. Editura Albatros. 1 • IUC = Acad. Tatomirescu. Buc. Muşu. 1975) / Pietrele Dacilor vorbesc. istorice. 1998. 1982. 1892. Bucureşti. III. • MRst = Mărul din Rai cu «stelele» Crăciunului Dacoromânesc (colinde culese de I. Radu Florescu. 1978. Timpul. 1980. Bucureşti. • MDMT = Gh. • MFPD = Ion Miclea. Izvoare şi mărturii străine despre strămoşii poporului român. Cuvânt înainte – la Steven Weinberg. Bucureşti. • MTim = Solomon Marcus. Editura Politică. • MIMS = Mircea Muşat. • LEmS = A. Ioan Ursu. Editura Academiei R. Mureşului şi Oltului. Editura Cartea Româ-nească. • MKP = Paul MacKendrick. 1984. Laming-Emperaire. P. folclorice şi etnologice 265 . Timişoara. Alaska. din localităţi de pe văile Amaradiei. Paris. Florescu: studiu şi comentariu). Gilortului. 1962. • NV = Ion Nania. Primele trei minute ale universului. 1980. Miclea: fotografii şi macheta artistică. 1973. Geto-Dacii – strămoşii Românilor – vesti-gii milenare de cultură şi artă (I. Editura Meridiane. • MarÎn = Simion Florea Marian. Înmormântarea la Români. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Bucureşti. interpretare. 1972. 1989. Editura Militară. Perlov. Getica (o protoistorie a Daciei – ediţie. Bucureşti. Dacia – civilizaţiile antice din ţările carpato-danubiene (ediţia a cincea revăzută şi adnotată – traducere după manuscrisul original francez inedit. V (ediţie îngrijită de C. traducere. Bucureşti. Date noi privind folosirea “scrierii” în civilizaţiile neolitice carpato-danubiene. note. 9 (septembrie). 43 – 45. 1 despre mamifere dispărute şi pe cale de dispariţie. Bucureşti. anul XVIII (XCV). 1986. pp. 1 – 6. Perioadele glaciare ale Pământului. • PPer = Iustinian Petrescu. Florescu). • PDnp = Iuliu Paul.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. nr. 1982. Editura Minerva. 27. note şi îngrijire ştiinţifică de Radu Vulpe). Noica şi P. 266 . Opere. Bucureşti. 1976. Editura Ştiinţifică. Jivâie slova Tartarii (traducere în limba dacoromână de Lydia Löwendal-Papae). Bucureşti. Editura Sport-Turism. Tracii între arcul carpatic şi Marea Egee. • PMdf = Tache Papahagi. III. V = Platon. vol. 1979. • PJT = B. Editu-ra Tehnică. Bucureşti. Mic dicţionar folcloric. pp. • PO. postfaţă de R. lămuriri preliminare. 1990. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1988. • PDac = Vasile Pârvan. 1991. în «Noi Tracii» (Roma / Milano). notă şi anexă de Andrei Cornea). în revista «Transilvania» (Sibiu). • OTr = Manfred Oppermann. Creţia. cuvânt prevenitor de Constantin Noica. • PGet = Vasile Pârvan. Editura Meridiane.

2 (martie-aprilie). 1967 (pp. • TDac = Ion Pachia Tatomirescu. Editura Politică. Bucu-reşti. Buc. Limba traco-dacilor (ediţia a II-a revăzută şi adăugită). Portul popular dacoromânesc-moldovenesc.. • SKL = Petre Samson. • SFR = I. Bucureşti. Editura Junimea. Editura Ştiinţifică. 1983. Founded by Regalianus. 211 – 220). anul XXXVIII. 1981. pp. Bucureşti. Originea cuvintelor şi a cultului profan. 1989.I. Lucrările Institutului de Speologie. Zeităţi feminine ale basmelor româneşti: Zânele şi Sânzie-nele. • REtn = I. nr. Strămoşii poporului Român. 267 .Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. Alexandru Kovacs. Editura Albatros. Bucureşti. • Shak = Shaking the Pumkin: Traditional Poetry of the Indian North Americas (traducere: Gabriela Pachia). I. D. Russu. 141 – 149. 1967. New York. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. vol VI. David. 1 • PPor = Emilia Pavel. în revista Magazin istoric. • PZfbr = Sorin Paliga. în revista «Limba română» (Bucureşti). culegere de articole / studii apărute între anii 1967 şi 1980. • RLtr = I. 1998. Fauna României. Dacoromânia lui Regalian / Regalianus’ Da-coromania – The Independent State of Dacoromania (258 – 270 A. Russu.Simionescu. Timişoara. 1976. the Great Grandson of the Hero-King Decebalus (în engleză: de Gabriela Pachia). Iaşi. 1980.). • StrPR = Cristian Popişteanu. 1972. Etnogeneza Românilor – fondul autohton traco-dacic şi com-ponenta latino-romanică. Editura Aethicus. Gh.

Universul. 1998. I. Lăzărescu). Bucureşti. 1998. O. nr. Craiova. • TPp. Timişoara. 268 . Editura Dacia. P. III. 9. • VDic = Romulus Vulcănescu. IV = Ion Pachia Tatomirescu. vol. pp. De la istoria Pelasgo-Daco-Thraciei la isto-ria Dacoromâniei / Valahiei (României). Zalmoxianismul şi plantele medicinale. Bucureşti. Bucureşti. IV. Poezii populare române. H. III = Ion Pachia Tatomirescu. anul III. • VDat I. Teodorescu. 2 – 8. Bucureşti. I. Tarling. 22 septembrie – 22 decembrie. 1 • TDer = D. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Calotă şi V. Editura Saeculum I. De la istoria Pelasgo-Daco-Thraciei la isto-ria Dacoromâniei / Valahiei (României). Editura Minerva. Coloana Cerului. 1987. • TZpl. Datinele şi credinţele poporului român – adunate şi aşezate în ordine mitologică (ediţie îngrijită şi introducere de Iordan Dat-cu). în revista «Caietele Dacoromâniei». pp. I – III = G. Bucureşti. 1986. 1979. • VCol = Romulus Vulcănescu. • VAeth = Nestor Vornicescu. II. 13. Dicţionar de etnologie. 1985. I – II = Vasile Ureche. I – II. 1997.. 22 septembrie – 22 decembrie. Tarling. Cluj-Napoca. Dem. II = Elena Niculiţă Voronca. 1999. 1978. II = Ion Pachia Tatomirescu. • TDIP.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. • UUn. • TDIP. Editura Alba-tros. Editura Mitropoliei Olteniei. M. Editura Academiei Române. 1972. Editura Aethicus. 1 – 15. nr. în revista «Caietele Dacoromâniei». Aethicus Histricus. Deriva continentelor – un studiu al supra-feţei mobile a Pământului (traducere de C. anul IV.

Mitologie română. • ZSum = Voitech Zamarovsky. Bucureşti. Editura Academiei R.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor. 1985. Buc. La început a fost Sumerul (traducere din limba slovacă de Helliana Ianculescu). • VSP = Nestor Vornicescu. Editura Ştiinţifică. Primele trei minute ale universului. Bucureşti. • WPtmu = Steven Weinberg. XVII (izvoare. Editura Politică. 269 . 1 • VMast = Romulus Vulcănescu. 1970. circulaţie).. Editura Mitropoliei Olteniei. 1983. Editura Albatros. traduceri. Bucureşti. 1981. România. Scrieri patristice în Biserica Ortodoxă Română până în sec. Craiova. • VMR = Romulus Vulcănescu. Măştile populare. S. 1984.

. SAU “PRIM-STATUL DE TIP PAPAL”..... cel orbitor ..... / 14 Univers expansiv-pulsatoriu.....: EURO-PELASGIA ............ Despre starea de zero .. V... CEL ORBITOR... H....................000 – 8175 î. H.... / 17 De la contracţia universului pulsatoriu..... la «Apocalipsa» biblică şi eminesciană .............. 1 Cuprins PRIVIRE ÎN PUNCTUL DINTÂI........ AVÂND ÎN FRUNTE «REGELE-ZEU»................... H............ / 20 CRONOLOGIE ŞI UNIVERS .................. REPREZENTANTUL LUI DUMNEZEU 270 ........ V. / 22 ∗ 700.): PELASGIA DE CENTRU SAU PELASGIA / VALAHIA ARHAICĂ ...........000 î.)..Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor........ – 1600 î..... cogaionică / zalmoxiană ... – 1969 d..... / 31 ∗ 8175 î........ H.... / 35 ∗ 5300 î......................... H............. V. – 5300 î..................... (1 – 2875 E.144 E.): PELASGIA / VALAHIA COGAIONICĂ ŞI DACIA – STAT HENOTEISTZALMOXIAN........... / 26 ∗ 30... SALUMASUA (“OMUL SOARELUI-MOŞ / TATĂLUI-CER PRINTRE PĂMÂNTENI”).............. / 10 Inelul cosmic ........................... H. / 7 Lumina / fotonii dintâi.......................... / 11 Energia spirituală.. pelasgo-daco-thracica / valahica (dacoromâneasca) şi biblica «Geneză» / «Facere» .............................................................. (2875 – 6575 E.... / 5 Privire în punctul dintâi.......... H.................. corset magnetic ............. 20 iulie: Era Antropoterestră .............. (10...

...... DE LA ULTIMUL ÎMPĂRAT DACOROMÂN.......... V............. H.. LA ANUL 258 (8433 E........ FOCEA....... V..... H...... V........................ LA ANUL 623 (8798 E..... ÎNTRE IMPERIUL ROMAN DE RĂSĂRIT ŞI IMPERIUL ROMAN DE APUS ...... / 36 ∗ 1600 î......Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor...)... ÎN COGAION / SARMIZEGETUSA . SAU STATUL DACIEI ÎN VREMEA DINASTIEI ZALMOXIANISMULUI ....................................... / 83 ∗ DACIA (VALAHIA / DACOROMÂNIA) ŞI IMPERIUL BIZANTIN...................... PÂNĂ LA CĂDEREA CONSTANTINOPOLULUI .............. / 68 ∗ PELASGIA / VALAHIA... V. V..................... (6575 – 8093 E...... SAU DACIA / DACOROMÂNIA...): PELASGIA ZALMOXIANĂ..................... / 86 ∗ PRIMA RE-UNIRE PAR[IALĂ A PELASGO-DACOTHRACILOR.....) .... – 82 î... / 52 ∗ UNIREA PELASGO-DACO-THRACILOR (VALAHILOR / DACOROMÂNILOR) SUB SCEPTRUL ÎMPĂRATULUI REGALIAN.. / 88 271 ..... SUB SCEPTRUL LUI SAMOS..... / 41 ∗ PELASGIA / VALAHIA ZALMOXIANĂ – SAU STATUL DACIEI / DACOROMÂNIEI – ŞI STATUL / IMPERIUL ROMAN ... SAU A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR.................... ÎNTRE ANII 610 (8785 E.....) ... / 87 ∗ A DOUA RE-UNIRE PAR[IALĂ A PELASGO-DACOTHRACILOR...) ŞI 1453 (9628 E............ SAU A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR............ V.... LA ANUL 636 (8811 E......) ..... 1 PE PĂMÂNT..

.. IMPERIUL AUSTRIAC.......).......... ÎN STATUL MEDIEVAL AL TRANSILVANIEI ................................ LA ANUL 1103 (9278 E.......)..... V... SUB SCEPTRUL LUI ALUTUON... IMPERIUL RUSO-SOVIETIC ........ ÎN STATUL VALAHIEI MARI ...................................... / 101 ∗ A ŞASEA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR.............. SUB SCEPTRUL FRA[ILOR PETRU ŞI ASAN.............................. LA ANUL 1277 (9452 E. / 104 ∗ PELASGIA / VALAHIA – SAU DACIA / DACOROMÂNIA – ŞI ULTIMELE IMPERII ALE EUROPEI: IMPERIUL OTOMAN / TURC.....)... SUB SCEPTRUL LUI DRAGOŞ....... / 96 ∗ A PATRA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR.......... V. ÎN STATUL MEDIEVAL AL MOLDOVEI . SUB SCEPTRUL LUI MERCURIU..... IMPERIUL RUS / [ARIST................... LA ANUL 1352 (9527 E.. / 108 ∗ A ŞAPTEA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR.. V... V.......................... / 97 ∗ A CINCEA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR......)........................... 272 .. IMPERIUL AUSTRO-UNGAR... ÎN STATUL MEDIEVAL AL [ĂRII ROMÂNEŞTI ...Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor...... 1 ∗ A TREIA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR.. LA ANUL 1185 (9360 E....

......... LA ANUL 1600 (9775 E.....................Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.......................................... / 122 OCHIUL MAGIC-TOTEMIC AL ÎNTÂMPINĂRII LUMII ŞI OCHIUL REVOLU[IEI ŞTIIN[IFICO-TEHNICE ...... / 118 ETNONIMUL PELASG > BELAG / BELAC (BALAC) > BLAC / VLAH (VALAH)... LA ANUL 1918 (10....... SUB SCEPTRUL LUI ALEXANDRU IOAN CUZA........... / 124 ARHETIPAL ŞI INTERFEREN[IAL ..................... / 115 ∗ A NOUA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR...)................................................ 1 SUB SCEPTRUL LUI MIHAI VITEAZUL........) ....................... SUB SCEPTRUL REGELUI FERDINAND I......)............ V..............034 E.................... LA ANUL 1859 (10............. ..................................................... ÎN STATUL MODERN AL ROMÂNIEI MARI..... V.... / 127 273 .....093 E...... ÎN STATUL MODERN AL ROMÂNIEI ........... ÎN STATUL MEDIEVAL AL DACIEI ........................................ / 110 A OPTA RE-UNIRE PAR[IALĂ A VALAHILOR / DACOROMÂNILOR......... V...

. / 155 Cultul calului / iepei .......... prin Zalmoxianism. în realism abstractsimbolic .. H.... SAU DACOROMÂNII DE AZI .................. / 145 Inelul îmbrădat şi biserica de brazi ................. / 137 ALTE CREDIN[E / IDEI RELIGIOASE DIN SANCTUARELE PEŞTERILOR EURO-PELASGIEI ŞI ALE DACIEI ... / 129 HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS DE BOROŞTENI-ROMÂNIA (80...... / 158 Calul şi cultul falusului ... între orizonturile anilor 10...... H. 1 RELIGII ALE EURO-PELASGIEI....) ŞI CREDIN[ELE LUI RELIGIOASE PERPETUATE PRIN OMUL DE CRO-MAGNON...... / 131 PEŞTERA – “CENTRU” ŞI “COMPLEX LABORATOR” AL EURO-PELASGIEI .......... / 165 Caii..................... şi 2000 d.................000 – 10........000 Î. / 149 “Sanctuarul” din Peştera Cuciulat (15... / 151 Între Lascaux-Franţa şi Cuciulat-România ........... Căiuţii.. / 140 Cercul / inelul de jertfă la Pelasgo-Daco-Thraci / Valahi (Dacoromâni) între orizonturile anilor 8175 î...........Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor... calul 274 .... PRIN EUROPELASGI............... şi dansul misteric / iniţiatic-zalmoxian...... LA PELASGII / VALAHII............... / 147 Metamorfozele realismului rupestru-animalier................... dansul vânătoresc-pelasgo-daco-thracic / valahic............. ...... H.. / 167 Cai zeului So-Ares (Soare-Tânăr / Războinic)....000) .............. până în Creştinismul Cosmic al Valahilor (Dacoromânilor) .....000 şi 8000 î............... ALE DACIEI / DACOROMÂNIEI Din paleolitic / neolitic........... H................ / 148 Mesaj din Euro-Pelasgia ... Căluşul Împărătesc ..

......... 275 ......... .......... / 193 Cultul ursului ....................... / 212 Cap / craniu.................................................................. în Daco-Thracia (Valahia / Dacoromânia) ........... / 210 Substituirea craniilor reale cu cele sculptate.................................... H. năzdrăvanii cai ai Cavalerilor Zalmoxianismului...................................................... munte . şi 60 de oralotexte ale Colindei Păcurarului din orizontul dacic al anului 4500 î......... / 200 Ursul......................................... ce duc eroii în raiul zalmoxian...... ai Feţi-Frumoşilor. modelate în lut ................. în [ara-Tinereţii-fără-Bătrâneţe-şi-Vieţii-fără-Moarte . / 171 Cultul Leului / Panterei în Euro-Pelasgia......................................... / 186 Cultul cocoşului ...................................................... / 215 Cultul craniului / capului şi portretul zalmoxian al protagonistului mioritic din balada Pe Gura de Rai ..................... / 203 Cultul craniului / capului ... / 204 Decapitarea rituală ........ ...... / 209 Craniul şi cultul Cavalerilor Zalmoxieni-Lupachi / Cabiri .. / 210 Decapitarea rituală................................. ou cosmic..... sau “luarea capului”...................Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor........ / 178 Cultul găinii (de munte) ca pasăre a sufletului... 1 “Sorei Soarelui”......... în Dacia ................. / 193 Cultul cerbului ...................... Soarele şi Salumasua / Salmoş (“Zalmas” / “Zalmoxis”) ............................................... / 211 Perechea de cranii în agrar-pastorala Pelasgie Arhaică........................ / 215 Cogaion – Marele Munte Sacru din Carpaţii Daciei..........................

.................................... H......... cereşti etc......... / 225 276 ............. Danubian............................................ 1 Muntele-Cap-de-Gaie / Ghion .. / 222 Abrevieri......... Cabir etc..... în cultul Cavalerilor Zalmoxianismului (sau Cavalerii Dunăreni................... ......................... note........... Danubieni etc..................... / 218 “Luarea capului” în cultul Cavalerului Zalmoxian / Dunărean (Thrac.............. / 220 Înhumarea “regelui de arme” cu securea dacică dublă. / 217 Craniul / capul ca sediu al puterii chtoniene.......................................... sau cu ghionul / baltagul în mâna dreaptă şi oglindirea veridică a ritualului în Corinda Păcurarului pe-ŕ Gură de Rai..........................................) ................................Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor........... sigle .. din orizontul anului 3400 î............................) ..

I: ISBN 973–97530–5–1 EDITURA AETHICUS Consilier editorial: I. Suceava. C. Culegere / paginare: S. Apărut: 2001. D.L. 1 ISBN 973–97530–3–5 Vol. Dacoromânia. Breianu.R. 13. Timişoara – 1900. SALMOS-TAT S. nr. str. Lector: Sarmis Pordu. Bun de tipar: 25 mai 2001. 277 . Tiparul executat la Tipografia Waldpress.Ion Pachia Tatomirescu / Istoria religiilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful