OSOBINE LIČNOSTI MENADŽERA SADRŽAJ

:

Osnovne Nasledni Tipovi Zrelost Karakteristike Uticaj Uticaj Intelektualne Slaganje Liderstvo Menadžer Literatura i

dimenzije socijalni ličnosti ličnosti ličnosti nacionalne fizičkih i vrste

ličnosti faktori

................................... .......................................

3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8

......................................... ......................................... ................................ kulture.................................. ............................................... sposobnosti i ličnosti .................................. ........................................

faktora fizičke posla

..................................................................... budućnosti .......................................................

...............................................................9

u istom okruženju. ne treba postaviti na mesto PR menadžera ili menadžera prodaje.nasledni faktor i socijalni. vode računa o ličnosti menadžera. Socijalni faktor obuhvata niz faktora čovekovog okruženja koji na njega utiču. Oni takođe. ali se kroz te interakcije i formira. Dva najvažnija faktora su genetski . odnosno njenu delatnost. Na osnovu tih interakcija se može zaključiti kakva je. ima i nacionalna pripadnost. Nauka još uvek. Zbog toga je veoma važno. osim u eksperimentalne svrhe. Uticaj takođe. Pored primarne porodice. 2 . nema uticaja na naš genetski kod. Zbog toga je veoma važno uskladiti osobine menadžera što je više moguće sa vrstom posla koju treba da obavlja. a ono dovodi do različite produktivnosti i zadovoljnosti poslom. odnosno emotivno-psiholoških i fizičkih osobina. Razlike u ličnostima dovode do različitog ponašanja pojedinaca. Kakateristike ličnosti su nešto što jednu ličnost. ali u manjoj meri. odnosno faktor okruženja. da ljudi koji vrše selekciju pri zapošljavanju menadžera. fizičke predispozicije i konstitucija.kako ljudi deluju na druge ljude i kako. s druge strane. odnosno osobine ličnosti menadžera jedne organizacije. kao i strukturu ličnosti postojećih menadžera. neko ličnost. Ličnost čini sinteza dva najbitnija elementa . Ličnost menadžera je glavni faktor individualnog ponašanja u organizaciji. Jedan od najznačajnih faktora okruženja je porodica. shvataju i vide sami sebe. izdvaja od druge. Različite osobine ličnosti svih ljudi. da bi mogli izvršiti pravilan izbor i na kraju dobiti skladan menadžerski tim. Ličnost se takođe iskazuje i kroz interakcije sa drugim ličnostima. razvija se i usvaja osnovne modele ponašanja. značajan uticaj ima i proširena porodica.OSNOVNE DIMENZIJE LIČNOSTI Svaki čovek ima jedinstvenu ličnost. nekoga ko je nije komukativan. a ne samo o njegovim kvalifikacijama za određeni radni zadatak. kao što su pol. Ona je određena specifičnom kombinacijom različih karakternih. određuju njenu celokupnu aktivnost i njen profil. temperament itd. moraju poznavati profil organizacije. s obzirom da je to okolina u kojoj dete odrasta. pa time i menadžera. dovode do toga da se oni u organizacijama ponašaju veoma različito. NASLEDNI I SOCIJALNI FAKTORI Ličnost svih ljudi se određuje i formira podsredstvom više faktora. Nasledni faktor obuhvata sve one karakteristike koje ljudi dobijaju rođenjem. ponašanje. kao i društvo iz okruženja i prijatelji. pripadnost određenom socijalnom sloju ili profesiji. zaista. U suštini. Stoga. To su obeležja sa kojima se rađamo i koja u suštini ne možemo menjati. odnosno na radno mesto gde su komunikacione sposobnosti veoma važne.

Savesnost je karakteristika koja nam pokazuje koliko je neko pažljiv. biraćemo tipove ličnosti kojima će odgovarati ti poslovi. Iz te nesigurnosti proizilazi visok stepen kritičnosti i samokritičnosti. često se može desiti da i neka iznenadna. ako ne i neophodna. Prijatnost se ogleda kroz nečiju težnju da bude u dobrim odnosima sa drugima. istrajan. To su ekstrovertnost-introvertnost. treba rasporediti za obavljanje neprijatnih poslova. Emocionalna stabilnost se iskazuje kroz smirenost i sigurnost. emocionalna stabilnost i otvorenost. takođe može biti značajna. koje determinišu ličnost. emocionalno nestabilni ljudi su veoma često nervozni i nesigurni. Takvi menadžeri su pravi izbor za poslove kontrole kvaliteta. kolegijalnosti i brizi za druge. je veoma važno. odnosno nečijih karakternih crta. Introvertni su oni koji su zatvoreni i teže stupaju u socijalne kontakte sa drugima. TIPOVI LIČNOSTI Poznavanje osobina ličnosti menadžera. Oni koji su nesavesni. što će biti od koristi u pronalaženju najboljeg rešenja. U klasifikaciji postoji osnovnih pet karakteristika. Takvi menadžeri nisu potrebni ni jednoj organizaciji. To je osobina koja je poželjna. Njihova uloga u timovima. prijatnost. Oni lakše uspostavljaju kontakte sa kolegama i više im odgovaraju poslovi u kojima je neophodna stalna komunikacija sa drugima. neprijatne ljude koje karakteriše nekolegijalnost. Različite ekstremne situacije. savesnost. Takvim menadžerima treba dati poslove koji se rade timski i u kojima su veoma važni međuljudski odnosi. često dovedu do ispoljavanja nekih skrivenih potencijala i osobina. neuredni. pa samim tim i neefikasni. Nasuprot njima. pošto će oni svaku alteternativu kritikovati i sagledati sve njene aspekte. kod svih vrsta i tipova menadžera. nepredviđena situacija. Ekstrovertni ljudi su komunikativni i prijateljski raspoloženi prema drugima. 3 . jer iz prevelike doze kritičnosti. U zavisnosti od tipa menadžerskog zadatka. proizilazi perfekcionizam. organizovan i samodisciplinovan. da bismo mogli da predviđamo i kontrolišemo ponašanje tog menadžera. Ljudi koji su emocionalno stabilni su najčešće vrlo efikasni u poslovima kojima se bave. u kojima se određena ličnost nađe u toku života.Pored ova dva najvažnija faktora. nepristojnost i neprijatnost. kao na primer naplatu potraživanja. Nasuprot njima. a za koju određena osoba nije ni znala da postoji. Ovo je jedina osobina koja nije poželjna ni u jednoj vrsti posla. kao što je PR ili prodaja. Njima je bolje dati poslove u kojima komunikacija nije važan činilac tog posla. su vrlo često impulsivni. To se vidi po nečijoj kooperativnosti. dovede do toga da se ispolji neka osobina ličnosti koja je bila skrivena.

To su autoritarizam. Menadžeri koji su skloniji riziku. Nasuprot njima. odnosno izbora i dodele uloga menadžerima unutar timova. njihov autoritarizam će doći do izražaja i oni će rukovoditi po sistemu vođstva. Menadžeri koji poseduju ovu osobinu su sposobni za rešavanje teških problema. zatvorene tipove ličnosti karakteriše konzervativizam i konvencionalnost. Za razliku od njih. nezrele ličnosti će biti pasivne. nezavisne. zavisne od drugih. originalni i radoznali. 4 . naročito pri formiranju menadžerskih timova. brzina odnosno osećaj za vreme. Oni su visoko motivisani. su studiozniji i oni odluke donose tek kada imaju sve potrebne informacije. Sa druge strane. kao i za postizanje dobrih rezultata na teškim. samopoštovanje. Ovakvi menadžeri će više pažnje obraćati na ponašanje drugih u organizaciji i lako će prilagođavati svoje ponašanje okolini. Ličnosti koje imaju sposobnost samoposmatranja su svesne svojih osobina i mogu svoje ponašanje da prilagode okolini i situaciji. oni će poštovati svog rukovodioca samo ako je autoritativan. Menadžeri koji imaju tu osobinu su pogodni za dinamične poslove u kojima stalno dolazi do promena ili inovacija. imati i visok stepen samopoštovanja. Ono je povezano sa efikasnošću jer će osobe koje su visoko samoefikasne. odnosno komplikovanim poslovima. Uticaj zrelosti ličnosti menadžera. Samopoštovanje se ogleda kroz stepen ličnog uvažavanja i poštovanja svojih sposobnosti. samo-posmatranje. je takođe jedan od značajnih faktora ponašanja u organizaciji. Ako se u organizaciji ne nalaze na čelnoj poziciji. KARAKTERISTIKE LIČNOSTI Postoje takođe još neke dimenzije ličnosti.Otvorenost je karakteristika ljudi koji su kreativni. ZRELOST LIČNOSTI Ličnosti takođe možemo posmatrati po stepenu njihove zrelosti. odnosno po stepenu razvoja. brže donose odluke i to na osnovu manje informacija. posedovaće samosvest i kontrolu i sagledavaće dugoročnu perspektivu. Takve osobe se veoma loše ponašaju i odnose prema onima koje ne poštuju. menadžeri koji prihvataju niže nivoe rizika. sklonost riziku. Zrele ličnosti će biti aktivne. skloni da preuzimaju rizik i veoma su nezavisni. To je veoma važan faktor. koje su kod menadžera veoma važne. teško će se kontrolisati i moći će da sagledaju samo kratkoročnu perspektivu. Njima su potrebni poslovi u kojima nema mnogo oscilacija i promena. Njihov kvalitet se najbolje iskazuje u poslovima gde nije dobro donositi ishitrene i površne odluke. Oni su pogodni za veoma dinamične poslove u kojima dolazi do čestih promena. Oni druge posmatraju samo kroz prizmu moći i sile. imaće široka interesovanja. Kada dođu na rukovodeću poziciju. silu i autoritet. Autoritarne ličnosti veoma teško menjaju svoja uverenja i imaju poštovanje samo za moć. interesovanja će im biti površna. kao i za rizične poslove.

nego u drugim. uspele da se izbore za ravnopravan tretman na poslu. Međutim. imaju više rutine. javljaju češće. nego kod anglosaksonskih menadžera.Po osećaju za vreme. Njegov uticaj se ogleda u tome da zaposleni koji su više vremena proveli na jednom radnom mestu u istoj organizaciji su zadovoljniji. Njih je vrlo teško motivisati. ali sa druge strane postoji iskustvo. 5 . UTICAJ NACIONALNE KULTURE Uticaj nacionalne kulture na ličnost menadžera nije presudan. Takođe. Žene su ipak. Starenjem opada snaga. nestrpljivi su. Pol ne utiče na produktivnost na poslu. koje dovode do pada produktivnosti. različite nacionalne kulture će dovesti do toga. nego što bi to obavila neka mlađa osoba. U prvu spadaju oni koji su uvek u pokretu. teže se prilagođavaju na novi posao i manje su fleksibilni. UTICAJ FIZIČKIH FAKTORA Na ličnost i ponašanje menadžera će veliki uticaj imati i fizički faktori. S druge strane. Najočogledniji primer uticaja nacionalne kulture dobijamo posmatranjem razlika između anglosaksonskih i japanskih menadžera. Sa starošću dolazi do opadanja fizičkih i intelektualnih sposobnosti. kao što su starost. na početku novog milenijuma. Bračno stanje nema mnogo uticaja na ponašanje na poslu. odnosno po brzini. doći će do većeg razvoja tih osobina. pol. Ovakve osobe stalno imaju osećaj da moraju da urade sve više i više. vrlo često rade više stvari u isto vreme i teško se opuštaju. ličnosti možemo podeliti na dve grupe. a da imaju sve manje vremena. da se određeni tipovi ličnosti menadžera u određenim kulturama. Radni staž utiče na produktivnost. oni mogu u svakom trenutku da se opuste i nikada nisu nestrpljivi. radi završetka određenog posla. Cenjene osobine u japanskom društvu ćemo mnogo češće sresti kod japanskih. oni su zadovoljniji poslom i manje odsustvuju. koje donosi povećanje produktivnosti. ali iskustvo donosi prednost koja se ogleda u tome da se neki rutinski poslovi mogu obaviti na efikasniji način. najčešće zbog obaveza u tim porodicama i odgovornosti za nju. U zavisnosti od toga koje su osobine više cenjene u tom društvu. Do toga dolazi zbog favorizacije određenih osobina ili crta ličnosti u određenoj kulturi. U drugu grupu spadaju ličnosti koje nemaju osećaj hitnosti. pokazuju manju sklonost ka rizicima i teže menjaju organizacije u kojima rade. brzina i koordinacija pokreta. stariji ljudi su manje skloni promenama. bračno stanje i dužina radnog staža. pa stoga teže napuštaju organizacije. Jedina razlika se ogleda u tome što ljudi koji imaju svoje porodice. iako ima dosta stereotipnih zaključaka i mišljenja na tu temu. Takve osobe nemaju nikada osećaj nedostatka vremena i potrebe hitnosti. zahvaljujući rutini. pa su samim tim efikasniji i produktivniji.

će biti različito vrednovana u različitim tipovima poslova. Menadžeri 6 . pogodna su zanimanja profesora ili socijalnih radnika. on će se osećati frustrirano i nezadovoljno. Razlog tome je što će kompatibilan menadžer biti ujedno i produktivniji. Za ljude koji imaju razvijen osećaj za druge i potrebu pomaganja. Samo će tako. To je činjenica koju treba da znaju i sami menadžeri. ma koliko taj posao nekom drugom izgledao privlačan i izazovan. da bi mogli da nađu rešenje za određeni problem. svakog menadžera čini jedinstvenim i upravo su te osobine presudan faktor za izbor menadžera u nekoj organizaciji. kao i sa ostalim tipovima ličnosti u organizaciji. dedukcija. ako menadžeru dodelite posao koji je u suprotnosti sa njegovim ličnim osobinama i koji zahteva ličnost koja je potpuno drugačija od njegove. Oni koji bi želeli da se bave istraživanjem tržišta. Fizičke sposobnosti se ogledaju kroz nečije motorne sposobnosti i one su važne kada treba manipulisati stvarima u okruženju. Prvenstveno oni treba da budu svesni svojih ličnih osobina i svog karaktera. Menadžeri koji žele da se bave finansijama bi trebalo da imaju razvijene numeričke i dedaktičke sposobnosti. Treba da se trude da se što više razviju. kroz proces ličnog razvoja i edukacije. koristeći u tome svoje iskustvo. odgovaraju poslovi u proizvodnji ili zanatstvu. a pri tome su analitični i radoznali dobro će se snaći u poslovima ekonomije ili novinarstva. numerička sposobnost. Sposobnosti možemo podeliti na intelektualne i fizičke. S druge strane. a samim tim će i njegova zadovoljnost poslom u organizaciji biti velika. sve te osobine treba uskladiti sa tipom posla koji određeni menadžer treba da obavlja. da bi se bez problema snalazili sa brojevima i mogli da izvlače zaključke na osnovu poznatih činjenica. Kompatibilnost ličnih osobina sa zahtevima posla je veoma važna. moći da postignu potpuno zadovoljstvo poslom koji obavljaju. Ljudi koji vole istraživanje i razmišljanje. intelektualno i duhovno. Takođe. Tipovima koji preferiraju fizičku aktivnost u smislu snage i veštine. sposobnost percepcije i rezonovanja. kao i da pokušaju da svoje sposobnosti i talente iskoriste do maksimuma. pamćenje. treba da poseduju razvijene sposobnosti rezonovanja i pamćenja. Prisutnost određene osobine ličnosti. sposobnost snalaženja u prostoru. jer će moći da svoje mogućnosti iskoristi do maksimuma. Na osnovu svega ovoga se mogu napraviti grube procene tipova ličnosti i njima odgovarajućih zanimanja. U intelektualne sposobnosti spadaju: verbalna. a pri tome su stabilni i praktični. Kombinacija svih osobina.INTELEKTUALNE I FIZIČKE SPOSOBNOSTI Veliku razliku među ličnostima menadžera možemo videti i posmatrajući razvijenost njihovih sposobnosti. kao i da ne postoje bolji ili lošiji tipovi ličnosti menadžera. SLAGANJE VRSTE POSLA I LIČNOSTI Iz svega ovoga vidimo da su ljudi veoma različiti.

u eri informatike. Liderska svojstva uključuju sposobnost izgradnje 7 . a poznavanje informatičke tehnologije preduslov za efektno i efikasno upravljanje sistemima. načina rada i mišljenja. mora posedovati visok nivo znanja u menadžerskom i organizacionom smislu. nepraktični i kreativni ljudi bi se trebali baviti nekim vidom umetnosti. hrabrost i spremnost na preduzimanje rizika u vezi sa prepoznatljivim poslovnim šansama. nezavisnost. jer neće biti u stanju da realizuje organizacijske ciljeve. a pre svega mora biti celovita ličnost. kako na nivou preduzeća i privrednih sistema. što savremenom menadžeru daje karakter «generaliste». Tu moć može koristiti na razne načine. Uloga menadžera je od posebnog značaja i to. nezavisno od vrste posla koji će obavljati. Moraće da neguje sposobnost brzog prihvatanja i implementacije novih znanja. pošten i organizovan. Emotivni.koji imaju razvijene verbalne sposobnosti i moć ubeđivanja. Menadžer XXI veka mora biti otvorena ličnost širokih horizonata. Ako je neko dobar planer. U takvim sistemima informacije postaju sve važniji resurs i komunikaciono sredstvo. profesionalnih i ličnih interesovanja koja u maksimalnoj meri integrišu osobine profesionalaca. javnih institucija i državnog aparata u celini. Profesionalna znanja moraju biti interdisciplinarne prirode. mora imati želju za permanentnom edukacijom. ali pri tome nije u stanju da motiviše ljude iz svog okruženja on neće biti dobar menadžer. npr. moralnost i nepokolebljivost. tako isto i na nivou društvenih službi. preduzetnika i lidera. Dobar menadžer mora posedovati sposobnosti da motiviše druge. a poseduju ambicioznost i samopouzdanje će se odlično snaći u poslovima prodaje i odnosa sa javnošću. Trebao bi da pokuša da razvije i ojača sve one osobine svoje ličnosti koje će mu pomoći u svakodnevnom savladavanju radnih zadataka. emocionalna stabilnost. To su osobine koje će mu pomoći u svakodnevnom radu. kao što su kreativnost. MENADŽER BUDUĆNOSTI Da bi neko postao uspešan menadžer u vremenu koje dolazi. Lider je onaj član tima koji ima najveću ličnu moć.organizme međusobno povezane specifičnim projektnim formama i mrežnim strukturama. da utiče na radnike da se žrtvuju za dobrobit kompanije. a da bi uticao na ponašanje ostalih. Može je koristiti. on mora biti cenjen i poštovan od strane svojih kolega i mora imati dobru saradnju sa radnicima. samouverenost. Mnoge organizacije danas smatraju da je za menadžere neophodno da imaju liderske sposobnosti. Takodje. sa sve prisutnijom automatizacijom. kreativnost. LIDERSTVO Liderstvo menadžera je proces kojim se delatnost članova grupe usmerava ka ostvarenju organizacijskih ciljeva. Da bi to mogao činiti. Budva 1994 godine: „Preduzeće i institucije budućnosti predstavljaće otvorene sisteme . Liderstvo podrazumeva da su drugi članovi grupe spremni da prihvate smernice i uputstva lidera. Poruka sa godišnjeg savetovanje menadžera Jugoslavije. Preduzetnički duh podrazumeva inovativnost.

org. mobilizacije i motivacije saradnika za realizaciju razvojnih opredeljenja. 2004 .www.psihologija.net .sam.autentik.Prof. Licnost .vizije. dr Dusanka Mitrovic. 2005 . Menadzment 2006 . Interkulturni menadžment. dr Smilja Rakas.yu 8 .com .Dr Ranko Loncarevic. Etičke osobine jednog lidera predstavljaju element bez kojeg se ne može govoriti o uspešnom menadžeru XXI veka.org .metodi i modeli . dr Snezana Smederevac i doc.wikipedia. 2004 .socioweb.“ LITERATURA .www. Menadzment ljudskih resursa.Prof.www. dr Mića Jovanović.www. Sociologija menadžmenta. formulisanje misije.Prof. dr Vidoje Stefanovic.Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful