You are on page 1of 4

c  

Ô 
      

 
       
     
 

Ô!        


 

   
  
 "  
 #
   $%&'

Ô( )  *+    


  %  ,  
   
 
  %  ,  
 ( 
      
 $ - ./

Ô+         


0  1

Ô+      


 
      )  
 
à à à
  à 
 


c
 

 

  
 

R (
R h 
R 
[ K 
      
 


 
  
  

[ ·   
 
  
!"
[ ·K 
 
#
 
 
 
#
  
[ · $ 
 


 
 
#—  %&'(
[ ·% 
$ )
 

*+ (,
[  
    
  
 
 


 

 - ./'
[

 #·$      

 
 
   + ·
$    

 
  
 "
[ % 
   
  

   +

 )# 
 

 
 
    
#  
  
 
  
+&(0/1=
Mahu jadi hamba terhebat!!!

R ³ Janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah, Tiadalah


berputus asa dari rahmat Allah kecuali ornag kafir.´(Yunus: 87)
R Dari Rasullulah; ³ Setiap anak Adam melakukan kesalahan, namun
sebaik-baik pelaku kesalahan ialah mereka seiring bertaubat.´
R Hamka: ³ Kejayaan yang kekal selalunya terbina diatas puing-puing
kegagalan.´
R Thoma Edison: ³ Saya Berjaya mencipta mentol „ „
 

R ³Sesunguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum ,
melainkan kaum itu mengubAH DULU APA YANG ADA DALAM DIRI
MEREKA.´( Ar-ra¶d: 11)
R ³Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan   „ 
„  .( Maryam:12)
R Umar Abdul Aziz; ³ Aku meyelesaikan urusan aku dengan Allah
terlebih dahulu , maka Allah menyelesaikan urusanku dengan rakyat
dan kerajaanku.´
R Rasulullah:´ Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu.´
R ³ Cukuplah Allah sebagai wakil´
R ³maka kerana Allah bersabarlah..´
R
 h (!"!h
R ‰ (hc!" #$
R ‰ % 
$
R ‰"
 % 
 

 &$
R ‰  ' $
R &&(=% & &( = % 
&
 & ) % &&


 && ( 
=
& ( = 
&
 (%= &
&(& 
=%& *() +,=


BEKALAN UNTUK SANG MUSAFIR

sudah bersedia bersua muka denganNya? Tidak meyesalkah kamu nanti?


Buka hati untukmu musafir...

Surah ar-Ra¶d(20-26)

³ Orang yang à à dan à 


 . Dan orang yang à    
   , dan mereka  
dan  „  . Dan orang „ kerana
à   , melaksanakan „ , dan
à  sebahagian rezeki ynag Kami berikan kepada mereka,
secara sembunyi atau terang-teranggan serta à   
 , orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik..,´

³«Allah melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki dan


membatasi bagi sesiapa yang dikehendaki. Mereka bergembira dengan
kehidupan dunia, padahal kehidupan  „  
„    .´

Al Hadid(20-21)

³ Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu à dan


„  „ dan „  à „ 
 àà  , seperti hujan yang
tanam-tanamannya yang mengagumkan para petani, kemudian (tanaman)
itu menjadi kering dan kamu melihat warna kuning kemudian menjadi
hancur, Dan di akhirat(nanti) ada azab yang keras dan ampunan daripada
Allah serta keredhaanNya. Dan   
 „  „ «´