You are on page 1of 6

Απο:

Καςςελάκησ Γεϊργιοσ
Κωνςταντινουπόλεωσ 98 Φάληρο
54642
Θεςςαλονίκη

Προσ:
Forthnet Α.Ε.
Υπ’όψην: Τμήμα πωλήςεων, Τμήμα δημοςίων ςχζςεων

Αγαπητή κυρία/κύριε

Ονομϊζομαι Καςςελϊκησ Γεώργιοσ, υπόρξα πελϊτησ ςασ για τισ χρονικϋσ περιόδουσ: 13/12/05
για 6 μόνεσ και πϊλι απο τισ 29/6/06 για ϊλλουσ 6 μόνεσ.

Στισ 28 Μαρτύου 2007 η αδελφό μου Ιωϊννα Καςςελϊκη ϋλαβε τηλεφωνικό κλόςη ςτην οπούα τησ
εξηγόθηκε οτι υπϊρχει κϊποιο θϋμα οφειλόσ που θα περιγρϊψω παρακϊτω. Ζητόθηκε μια
παρϊταςη χρόνου μϋχρι το πρωύ τησ 29ησ οπότε και μύληςα τηλεφωνικϊ με εκπρόςωπό ςασ.

Το θϋμα αφορϊ μια 6μηνη ςυνδρομό που εύχα προμηθευτεύ ςτο παρελθόν και απο την οπούα απο
ό,τι φαύνεται απολαμβϊνω ακόμη την ςύνδεςη DSL παρότι εδώ και αρκετούσ μόνεσ εύμαι πελϊτησ
τησ Otenet. Όπωσ μου εξηγόθηκε παρότι η αρχικό μου ςύμβαςη την οπούα κατϋθεςα μετϊ την
αγορϊ ενόσ πακϋτου Adsl in a Box Plus καθώσ και μια ανανϋωςη 6 μηνών για την οπούα εύχα
εξοφλόςει εκ των προτϋρων μϋςω κατϊθεςησ ςτην Εθνικό τρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ, για κϊποιο λόγο
ςυνεχύςατε να παρϋχετε ςυνδεςιμότητα DSL.

Δεδομϋνησ όμωσ τησ απουςύασ ςυμφωνητικού όμωσ, ρητού ό μη δε μπορώ να εξοφλόςω για μια
υπηρεςύα την οπούα δεν ζότηςα και για την οπούα ερόμην χρεώθηκα. Δεν αναγνωρύζω την χρϋωςη
και δεν ςκοπεύω να την καλύψω ποτϋ.

Τισ ακόλουθεσ ημϋρεσ απο αυτό την αρχικό επικοινωνύα, ϋπειτα απο αναζότηςη ςτον δικτυακό
ςασ τόπο (http://www.forthnet.gr/templates/formtemplate.aspx?p=99285 δεςμόσ απο την
Τρύτη, 1 Μαΐου 2007) απϋςτειλα ςτη διεύθυνςη email internet-sales@forthnet.gr την Παραςκευό
30/3/2007 ϋνα μόνυμα (Συννημϋνο 1) ςτο οπούο περιϋγραψα τη θϋςη μου και ζότηςα για πρώτη
φορϊ να διακοπεύ η παροχό ςυνδεςιμότητασ προσ εμϋνα. Τισ επόμενεσ μϋρεσ δεν ϋλαβα απϊντηςη,
πρϊγμα που μπορώ να πω με βεβαιότητα καθώσ δεν ϋχω ςχεδόν ποτϋ ανεπιθύμητη
αλληλογραφύα (spam) και ϋτςι δεν ϋχω ενεργοποιόςει κϊποιο μηχανιςμό που πιθανόν να
απορρύπτει ϋγκυρα μηνύματα.
Επιςτρϋφοντασ ςτο ςπύτι μου απο τισ διακοπϋσ του Πϊςχα ανακϊλυψα οτι το αύτημϊ μου εύχε
αγνοηθεύ, και ϋτςι την Τρι 17/4/2007 ϋςτειλα ακόμη ϋνα email ςτην ύδια διεύθυνςη (Συννημϋνο
2) ςτο οπούο για ϊλλη μια φορϊ ζητούςα ενημϋρωςη και την ϊμεςη διακοπό τησ ςύνδεςησ DSL
την οπούα μασ παρϋχετε. Απϊντηςη ςε αυτό το μόνυμα όταν ϋνασ λογαριαςμόσ (Συννημϋνο 3)
ςτον οπούο επιςημοποιούταν η οφειλό μασ.

Κατόπιν τησ παραλαβόσ του λογαριαςμού, απευθύνθηκα ςτα τοπικϊ ςασ γραφεύα ςτη
Θεςςαλονύκη, όπου ο επιβλϋπων ςτο τμόμα υπηρεςιών Internet με ενθϊρρυνε να αποςτεύλω
ακόμη ϋνα email ςτο οπούο να ςυννϊπτω και τα προηγούμενα, πρϊγμα το οπούο εύχε όδη ςυμβεύ
μια φορϊ.

Επειδό πλϋον αιςθϊνόμουν οτι με λοιδωρεύτε και γνωρύζω οτι η αποςτολό λογαριαςμού εύναι το
πρώτο βόμα για ςυλλογικό ερρόμην αγωγό, αποφϊςιςα να δώςω όςο το δυνατόν μεγαλύτερη
δημοςιότητα ςτο θϋμα μϋςω του προςωπικού μου ιςτολογύου (blog) ςτη διεύθυνςη
http://kcorax.blogsome.com καθώσ και ςτο ειδικϊ διαμορφωμϋνο για το θϋμα
http://forthnetcircus.blogspot.com/ .

Έχω φυλϊξει όλα τα ϋγγραφα τα οπούα παρϋλαβα ό ϋςτειλα, απευθεύασ ό με φϊξ, και αφορούν
την υπόθεςη, όλα εύναι ςτη διϊθεςό ςασ αν τα χρειϊζεςτε. Συνϊπτω δε με το παρρόν αρκετϊ απο
αυτϊ ςτισ ςελύδεσ που ακολουθούν. Το ςυννημϋνο 4 αποτελεύ το αρχικό ςυμφωνητικό, ςτην πύςω
όψη ϋχω κυκλώςει την παρϊγραφο 2 η οπούα αναφϋρεται ςτη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ. Το
ςυννημϋνο 5 αποτελεύ εξουςιοδότηςη με την οπούα η αδελφό μου Ιωϊννα Καςςελϊκη η οπούα
εύναι ο νόμιμοσ ςυμβαλόμενοσ ςτο αρχικό ςυμφωνητικό μου επιτρϋπει να την εκπροςωπώ για
κϊθε θϋμα που αφορϊ την επιχεύρηςό ςασ. Μεςα ςτο φϊκελο τησ επιςτολόσ θα βρεύτε επύςησ
αντύγραφο του παρρόντοσ καθώσ και υψηλόσ ανϊλυςησ φωτογραφύεσ απο τα ςυννημϋνα
ϋγγραφα.

Σε κϊθε περύπτωςη η παρούςα επιςτολό αποτελεύ και αύτημα διακοπόσ τησ παροχόσ υπηρεςιών
τισ οπούεσ αυτοβούλωσ μου παρϋχετε. Η αγνόηςη του αιτόματόσ μου για περιςςότερο απο 10
ημϋρεσ θα ερμηνευθεύ ςαν παρενόχληςη και θα οδηγόςει ςε οποιαδόποτε νομικό πρϊξη εύναι
απαραύτητη για να διαςφαλιςθεύ η αξιοπρϋπειϊ μου ωσ καταναλωτό.

Για λόγουσ τυπικότητασ και καταγραφόσ παρακαλώ ςτο μϋλλον οι επικοινωνύα μασ να γύνεται
μόνο ταχυδρομικϊ, και όχι με ϊλλο τρόπο όπωσ εύχα ζητόςει ςτα ςυννημϋνα email.
Επιφυλϊςςομαι του δικαιώματοσ ςτο μϋλλον να δημοςιεύςω οποιοδόποτε μόνυμα, μϋροσ ό όλο,
το οπούο θα λϊβω ό θα αποςτεύλω, ςε χώρο τησ επιλογόσ μου.

Εϊν πϊλι επιλϋξετε να απορρύψετε την υπόθεςη παρακαλώ να βεβαιώςετε γραπτϊ για την
απόφαςό ςασ. Επιφυλϊςςομαι επύςησ το δικαιώματοσ να εκφράζομαι ελεύθερα και να
ενημερώνω τουσ αναγνώςτεσ του ιςτολογύου μου ςε ύφοσ που επιλϋγω, πϊντοτε αντικειμενικϊ,
όπωσ όδη κϊνω.
Καςςελάκησ Γεϊργιοσ
Τετάρτη 2 Μαίου 2007
Συννημένο 1

Αγαπητό κυρύα/κύριε

Ονομϊζομαι Καςςελϊκησ Γεώργιοσ, υπόρξα πελϊτησ ςασ για την χρονικό περύοδο 13/12/05 + 6 μόνεσ και πϊλι απο
29/6/06 + 6 μόνεσ.

Στισ 28 Μαρτύου 07 η αδελφό μου Ιωϊννα Καςςελϊκη ϋλαβε τηλεφωνικό κλόςη ςτην οπούα τησ εξηγόθηκε οτι
υπϊρχει κϊποιο θϋμα οφειλόσ που θα περιγρϊψω παρακϊτω. Ζητόθηκε μια παρϊταςη χρόνου μϋχρι το πρωύ τησ 29
οπότε και μύληςα τηλεφωνικϊ με εκπρόςωπό ςασ.

Το θϋμα αφορϊ μια 6μηνη ςυνδρομό που εύχα προμηθευτεύ ςτο παρελθόν και απο την οπούα απο ό,τι φαύνεται
απολαμβϊνω ακόμη την ςύνδεςη DSL παρότι εδώ και αρκετούσ μόνεσ εύμαι πελϊτησ τησ Otenet. Όπωσ μου εξηγόθηκε
παρότι η αρχικό μου ςύμβαςη την οπούα κατϋθεςα με ϋνα πακϋτο adsl in a box plus καθώσ και μια ανανϋωςη 6 μηνών
για την οπούα εύχα εξοφλόςει εκ των προτϋρων μϋςω κατϊθεςησ ςτην Εθνικό τρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ, για κϊποιο λόγο
ςυνεχύςατε να παρϋχετε ςυνδεςιμότητα DSL.

Δεδομϋνησ όμωσ τησ απουςύασ ςυμφωνητικού ρητού ό μη δε μπορώ να εξοφλόςω για μια υπηρεςύα την οπούα δεν
ζότηςα και ερόμην χρεώθηκα.

Έχω φυλϊξει όλα τα ϋγγραφα τα οπούα παρϋλαβα ό ϋςτειλα απευθεύασ ό με φϊξ και αφορούν την υπόθεςη, και εύναι
ςτη διϊθεςό ςασ αν τα χρειϊζεςτε.

Εϊν επιλϋξετε να επιμεύνετε για το θϋμα τησ χρϋωςησ θα πρϋπει να γνωρύζετε οτι η όποια επικοινωνύα μασ θα
κοινοποιεύται και ςτουσ: Εθνικό Επιτροπό Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομεύων καθώσ και ςτο Ινςτιτούτο
Καταναλωτό. Εϊν πϊλι επιλϋξετε να απορρύψετε την υπόθεςη παρακαλώ να βεβαιώςετε γραπτϊ για την απόφαςό
ςασ.

Σε κϊθε περύπτωςη παρακαλώ να διακόψετε την παροχό ςυνδεςιμότητασ DSL το ςυντομότερο δυνατό.

Για λόγουσ τυπικότητασ παρακαλώ ςτο μϋλλον οι επικοινωνύα μασ να γύνεται εύτε εύτε ταχυδρομικϊ, εύτε με email το
οπούο θα ϋρχεται απο domain server τησ Forthnet ό ϋχει ψηφιακό υπογραφό εκπροςώπου ςασ απο κϊποιο
αναγνωριςμϋνο φορϋα (όχι Cacert).

Ευχαριςτώ,

--

GK

http://kcorax.blogsome.com
Συννημένο 2

Αγαπητό κυρύα/κύριε,

Έχω καταχωρόςει εδώ και περιςςότερο απο 15 μϋρεσ ϋνα ϊιτημα διακοπόσ των υπηρεςιών ςϋνδεςησ DSL οπούεσ μου
παρϋχετε. Προςπαθώ να αλλϊξω πϊροχο και με εμποδύζετε. Έχω υπογραμμύςει με κύτρινο το αύτημα απο παλαιότερο
mail.

Το παρακϊτω mail ςτο οπούο περιγρϊφω μια ϊλλη εκκρεμότητα δεν απαντόθηκε επύςησ ποτϋ. Παρακαλώ να ϋχω
ςχετικό επικοινωνύα το ςυντομότερο δυνατό.

--

GK

http://kcorax.blogsome.com

From: Georgios Kasselakis [mailto:kcorax@gmail.com]


Sent: Friday, March 30, 2007 5:02 PM
To: 'internet-sales@forthnet.gr'
Subject: Σχετικϊ με μια χρϋωςη

Αγαπητό κυρύα/κύριε

Ονομϊζομαι Καςςελϊκησ Γεώργιοσ, υπόρξα πελϊτησ ςασ για την χρονικό περύοδο 13/12/05 + 6 μόνεσ και πϊλι απο
29/6/06 + 6 μόνεσ.

Στισ 28 Μαρτύου 07 η αδελφό μου Ιωϊννα Καςςελϊκη ϋλαβε τηλεφωνικό κλόςη ςτην οπούα τησ εξηγόθηκε οτι
υπϊρχει κϊποιο θϋμα οφειλόσ που θα περιγρϊψω παρακϊτω. Ζητόθηκε μια παρϊταςη χρόνου μϋχρι το πρωύ τησ 29
οπότε και μύληςα τηλεφωνικϊ με εκπρόςωπό ςασ.

Το θϋμα αφορϊ μια 6μηνη ςυνδρομό που εύχα προμηθευτεύ ςτο παρελθόν και απο την οπούα απο ό,τι φαύνεται
απολαμβϊνω ακόμη την ςύνδεςη DSL παρότι εδώ και αρκετούσ μόνεσ εύμαι πελϊτησ τησ Otenet. Όπωσ μου εξηγόθηκε
παρότι η αρχικό μου ςύμβαςη την οπούα κατϋθεςα με ϋνα πακϋτο adsl in a box plus καθώσ και μια ανανϋωςη 6 μηνών
για την οπούα εύχα εξοφλόςει εκ των προτϋρων μϋςω κατϊθεςησ ςτην Εθνικό τρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ, για κϊποιο λόγο
ςυνεχύςατε να παρϋχετε ςυνδεςιμότητα DSL.

Δεδομϋνησ όμωσ τησ απουςύασ ςυμφωνητικού ρητού ό μη δε μπορώ να εξοφλόςω για μια υπηρεςύα την οπούα δεν
ζότηςα και ερόμην χρεώθηκα.

Έχω φυλϊξει όλα τα ϋγγραφα τα οπούα παρϋλαβα ό ϋςτειλα απευθεύασ ό με φϊξ και αφορούν την υπόθεςη, και εύναι
ςτη διϊθεςό ςασ αν τα χρειϊζεςτε.

Εϊν επιλϋξετε να επιμεύνετε για το θϋμα τησ χρϋωςησ θα πρϋπει να γνωρύζετε οτι η όποια επικοινωνύα μασ θα
κοινοποιεύται και ςτουσ: Εθνικό Επιτροπό Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομεύων καθώσ και ςτο Ινςτιτούτο
Καταναλωτό. Εϊν πϊλι επιλϋξετε να απορρύψετε την υπόθεςη παρακαλώ να βεβαιώςετε γραπτϊ για την απόφαςό
ςασ.

Σε κϊθε περύπτωςη παρακαλώ να διακόψετε την παροχό ςυνδεςιμότητασ DSL το ςυντομότερο δυνατό.

Για λόγουσ τυπικότητασ παρακαλώ ςτο μϋλλον οι επικοινωνύα μασ να γύνεται εύτε εύτε ταχυδρομικϊ, εύτε με email το
οπούο θα ϋρχεται απο domain server τησ Forthnet ό ϋχει ψηφιακό υπογραφό εκπροςώπου ςασ απο κϊποιο
αναγνωριςμϋνο φορϋα (όχι Cacert).

Ευχαριςτώ,

--
GK

http://kcorax.blogsome.com