You are on page 1of 1

แว่นขยาย

การท่ีตามองเห็นวัตถุมีขนาดใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับขนาดของภาพท่ีตกบนเรตินา ซ่ ึงขึ้นอยู่ กับมุม ท่ีวัตถุรองรับลูกตา ถ้ามุมท่ีรองรับวัตถุมาก ภาพท่ี


เกิดบนเรตินา จะมีขนาดใหญ่ ดังรูป

รูปท่ี 22 แสดงภาพบนเรตินา

ถ้าเล่ ือนวัตถุใกล้เข้ามาภาพท่ีเกิดบนเรตินาก็จะโตขึ้น แต่ก็จะถูกจำากัดด้วยระยะใกล้ตา เพราะใกล้กว่านีถ


้ ึงแม้ภาพบนเรตินาจะใหญ่แต่ภาพไม่ชัด เพ่ ือจะให้
ภาพท่ีเกิดมี ความชัดเราต้องใช้เลนส์นูนมาช่วยในการขยายภาพ เลนส์นูนท่ีใช้ในลักษณะนีเ้รียกว่า “แว่นขยาย” ซ่ ึงแว่นขยายเป็ นอุปกรณ์ท่ีช่วยให้เห็นภาพ
ขยายใหญ่ขึ้นท่ีระยะ 25 เซนติเมตร โดยภาพท่ีเกิดจากแว่นขยายเป็ นภาพเสมือนหัวตัง้ ดังรูป

รูปท่ี 23 แสดงการทำางานของแว่นขยาย

กล้องส่องทางไกล เป็ นอุปกรณ์ท่ีช่วยให้สามารถมองวัตถุระยะใกล้ได้ มีใช้กันหลาย


หลายตัง้แต่ทางวิทยาศาสตร์จนถึงทางนันทนาการ ตัวอย่างของกล้องท่ีนิยมใช้ได้แก่
กล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา หรือกล้องดูนก