DI N ĐÀN MATH.

VN

http://math.vn Đ thi s : 05

THI TH Đ I H C 2011 Môn thi: Toán Th i gian làm bài: 180 phút

PH N CHUNG (7,0 đi m) Cho t t c thí sinh

Câu I. (2 đi m) Cho hàm s y = x3 + 6x2 + 9x + 3 1 Kh o sát s bi n thiên và v đ th (C) c a hàm s . 2 Tìm các giá tr c a k đ t n t i 2 ti p tuy n v i (C) phân bi t nhau và có cùng h s góc k , đ ng th i đư ng th ng đi qua các ti p đi m (c a 2 ti p tuy n đó v i (C)) c t các tr c Ox, Oy tương ng t i A và B sao cho OB = 2011.OA 1 x 2 − sin2 x = tan2 cos 2x + 4 cos x + 3 2 2 x3 + 2y3 = x2 y + 2xy 2 Gi i h phương trình : 2 x2 − 2y − 1 + 3 y3 − 14 = x − 2
3

1 Gi i phương trình :

Câu III. (1 đi m) Tính tích phân I =
−1

(x2 − 2x − 2

Câu IV. (1 đi m) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông t i A , BC = a và ABC = 300 . M t ph ng (SBC) vuông góc v i đáy, hai m t ph ng (SAB) và (SAC) cùng t o v i m t ph ng đáy góc 60o . Tính th tích kh i chóp S.ABC theo a. Câu V. (1 đi m) Cho các s dương x, y, z tho mãn x + y + 1 = z Tìm giá tr l n nh t c a bi u th c x 3 y3 F= (x + yz)(y + zx)(z + xy)2 PH N RIÊNG (3,0 đi m) Thí sinh ch làm m t trong hai ph n A ho c B Ph n A theo chương trình chu n

Câu VIIa. (1 đi m) Tìm t p h p các đi m bi u di n s ph c 2z + 3 − i bi t |3z + i|2 ≤ zz + 9 Ph n B theo chương trình nâng cao

htt

Câu VIb. (2 đi m) 1 Trong m t ph ng v i h to đ Oxy cho đi m A ch y trên Ox , đi m B ch y trên Oy sao cho đo n AB luôn b ng a không đ i . Tìm t p h p các đi m M trên đo n AB sao cho MB = 2MA 2 Trong không gian v i h to đ Oxyz cho t giác ABCD có A(1; 2; 1), C(2; 4; −1) . Hai đ nh B, D thu c đư ng x−1 y−2 z th ng = = sao cho BD = 4. G i I là giao đi m hai đư ng chéo c a t giác và bi t r ng 1 2 3 dt(ABCD) = 2011dt(IAD). Tính kho ng cách t D t i đư ng th ng AC. Câu VIIb. (1 đi m) Cho 2 phương trình z2 + mz + 2 = 0 và −z2 + 2z + m = 0 . Tìm các giá tr th c c a m đ 2 phương trình đó có ít nh t m t nghi m ph c chung.

p:/

Câu VIa. (2 đi m) 1 Trong m t ph ng v i h to đ Oxy cho tam giác ABC bi t 3 chân đư ng phân giác trong ng v i các đ nh A, B,C l n lư t là A (−1; −1), B (3; 2), C (2; 3) . Vi t phương trình các đư ng th ng ch a 3 c nh c a tam giác ABC. 2 Trong không gian v i h to đ Oxyz cho hình chóp tam giác S.ABC có A; B thu c tr c hoành và phương trình x+1 y z+3 x−1 y−2 z−3 hai đư ng phân giác ngoài c a hai góc BSC; CSA l n lư t là: (la ) : = = , (lb ) : = = 2 3 4 2 2 6 ∗ Hãy vi t phương trình đư ng phân giác trong (lc ) c a góc ASB

/m ath .
(x, y ∈ R)
2010

Câu II. (2 đi m)

x − 1)2011 + 2012 sin4

πx dx 2

vn