Detective Conan - Hoshi No Kagayaki Yo

Violin

Hoshi no Kagayaki yo

ZARD
Transcriber - InfinityEX

q = 160





 
mf



6

          

       

   

12

  


      
mf

18

   

  

 

   

23

     
         
28 
   
     

33


                   

 

37       

 
  

mp
42

   

f

          
         

47

 

  

  

     

 

V.S.

2 Violin 52                         mf 58                   mf 64                             68                            72                   77                              81                                    86         mp       f        91                         96                                .

Violin 3 101                 mp 109                 p 115                          mf 120                f 125                         mp 130                f 137         143           mf                 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful