You are on page 1of 1

ACT.

INICIAL
UD. 4. Circuits elèctrics senzills. Magnituds.

Entra a la següent pàgina web:


http://www.xtec.cat/aulanet/ud/tecno/ielectriques/a1/a11.htm
Has de fer el mòdul 1, Activitats d´aprenentatge 1, 2, 3, 4, 6, 7.

Contesta a les següents preguntes:


1. Què és un circuit elèctric?
Un circuit eléctric és un conjunt de elements que units de forma adecuada
permiteixen el pas de electrons.
2. Quina funció tenen els següents elements?
• Generadors: Son aquells elements capaços de mantenir una
diferencia de potencial entre els extrems de un conductor.
• Receptors: Son aquells elements capaços de aprofitar el pas de la
corrent eléctrica: motors, resistencies, bombilles…
• Conductors: Format per un MATERIAL CONDUCTOR, que es
aquell que oposa poca resistència al pas de la corrent eléctrica.
3. Què passa quan dues batèries es connecten en sèrie (pol negatiu- pol positiu)?
• Si las posam en sèrie se sumen les tensions o V i se mantenen els Ah,
així que 12+12 = 24 V

4. Què passa quan dues batèries iguals es connecten en sèrie (pol positiu-pol
positiu o pol negatiu-pol negatiu)?
5. Quina funció tenen al circuit elèctric els següents elements?
• Elements de protecció:
• Comandaments:
6. Què significa connectar les bombetes en sèrie?
• És quan es forma un sol camí pel fluix d’electrons entre les terminals
de les bateries, generador o toma de corrent.
7. Què passa amb les bombetes quan les connectem en sèrie?
• Que la corrent flueix per cada una d’elles. Els electrons que conformen
la corrent surten de la Terminal negativa de la bateria, pasen
successivament per cada un dels filaments resistors de les bombotes i
després regresen per la terminal positiva de la bateria
8. Què significa connectar les bombetes en paral·lel?
• És quan es formen rames, diferents trajectòries pel fluix d’electrons
9. Què passa amb les bombetes quan les connectem en paral·lel?
• Només basta amb que dos elestrons que surten de la terminal
negativa passin per una sola de les bombotes per poder tornar per la
terminal positiva de la bateria. Aixó significa que si es talla qualsevol
d’ells no s’interrumpeix el fluix de carga a les altres; cada dispossitiu
funciona de manera independent dels altres.
Fes les activitats d´autoavaluació 1, 2, 3, 4 i 6

Envia el qüestionari contestat a l´adreça azorraquino@iesalgarb.es