RAMTHA

REFLEC IILE UNUI MAESTRU DESPRE ISTORIA UMANIT II ~ VOLUMUL II ~
1 USA C TRE ALTE T RÂMURI DE POSIBILIT I

Care este adev rul tiin ific ce sta in spatele afirma iei lui Ramtha de a fi ma ter peste timp si spatiu?Cit de credibila si de adev rata este povestea pe care ne-o prezint ? Este doar un mit,ori imaginea reala a rasei umane,care r spunde la multe întreb ri cu privire la persoana umana si istoria ei din tiin a si religie.? Ideile de pionerat ale lui Cari Jung despre incon tienta colectiva si natura misterioasa a arhetipurilor si a mintii subconstiente,este un tarim al psihologiei care pune clar la întrecere fizica clasica.Ridica intrebari despre modelele tradi ionale ale realit ii si intelegerea timpului si spatiului.In plus,recente studii psihologice in domeniul hipnotismului, si ale st rilor de con tiin a alterata,au revelat puterea mintii si si efectul ei asupra func iilor corpului fizic ca si con tienta percepere a realit ii. Realitatea nu este atit de solida cit pare. Chiar si studiul celor mai mici particule dematerie in univers.au ar tat ca materia densa este alc tuita la nivel atomic in mare parte din spatii goale. Aceste ramuri ale tiin ei au adus la suprafa a rela ia dintre con tiin a si structura realit ii.(este vorba despre primul institut de parapsihologic din America -"Laboratorul de parapsihologic de la Universitatea din Duke",Carolina de Nord,care a inceput sa publice literatura parapsihologica din 1930. In 1969 s-a fondat,pe ling acest institut, Asocia ia Parapsihologica,prin afiliera multor parapsihologi de notorietate dinlumea intreaga.) Evolu ia tehnologiei in timp,a dovedit ca si cele mai indraznete fantezii ale vechilor genera ii sunt indisputabile realit i.Ne punem acum întrebarea: cum ace ti vis tori din trecut au putut sa vad in viitor prin fereastra timpului. Ori poate ei au plantat semin ele acestor fantezii poten iale, care sa fie manifestate intr-un timp viitor.Date fiind aceste consideratii,ar putea fi o alta fereastra de timp care ar permite,asa cum Ramtha sus ine, o privire in trecut1} (Aceasta afirma ie ma mira foarte tare,pentru ca se tie de mult ca de multa vreme NASA este capabila sa c l toreasc in viitor si la fel de bine in trecut. Se pare ca asta este posibil datorita inven iilor lui Nicholas Tesla,pe care ei le de in oarecum in secret) Dovada tiin ifica ca mesajul lui Ramtha este bazat pe adev r sta in continua explorare a conceptului de con tiin a si rela ia ei cu natura realit ii.Daca mesajul | lui este adevarat,atunci si noi suntem Dumnezeu,con tiin a si energie,capabili sa I dezvoltam calit ile pe care el le are,iar scrutarea tiin ifica a celor spuse de el ar trebui directionata c tre investigarea,explorarea si aplicarea practica a celor auzite j in noi insine. RAMTHA, O CONCURENTA PENTRU GINDIREA MODERNA

122

tiin a nu a explicat inca concluziv si conving tor natura timpuluisi rela ia sa cu spa iul si con tiin a umana.Ramtha reprezint o reala concurenta pentru gindirea moderna,prin felul in care el prezint istoria planetei si a rasei umane implicind o în elegere ie ita din comun a persoanei umane,peste care nu trebuie sa trecem u or. Interpretarea descoperirilor arheologice este de necontestat .De multe ori unor "inexplicabile "descoperiri li se da o explica ie grosolan limitata la cuno tin ele ce le avem astazi,lasindu-le de fapt înv luite in mister.Ca de exemplu:scopui matematicii in ricate in^^e^Piramida,tehnicile de construc ie folosite la Baalbek si Stonehenge,ca sa numesc doar citeva exemple. In nararea evenimentelor de c tre Ramtha,istoria nu este v zuta ca piese izolate de puzzle care au modelat omenirea si au determinat prezentul.Mai degraba,istoria este o uria a scara de evolu ie care transcede si care are originea dincolo de realitatea fizica.Felul cum Ramtha define te omul si capacitatea con tiin ei umane,ii permite sa afirme ca el a observat mersul evenimentelor in evolu ia rasei unmane "in direct". Acesta este un clar si incredibil avantaj asupra istoricilor si arheologilor. O excitanta latura a povestii lui Ramtha este ca el ofer multe idei si posibilit i celor care vor sa cerceteze si sa verifice adev rul ..Faraindoiala,valoarea mesajului lui Ramtha nu sta atit in datele specifice pe care el le produce,ci in implica ia lor in a defini cine am fost,cine am devenit si capacitatea poten iala pe care o avem de a mae tri timpul si spatiul.Posibila nemurire - o experien a nelimitata care transcede timpul si spa iul - este indubitabil o afirma ie cu muît mai îndr znea decit aducerea dovezilor concrete care sa spulbere îndoiala culturii moderne despre existenta vie ii in alte planuri si rela ia lor cu noi.Dupa ce Ramtha a devenit un maestru ilumi nat,capacitatea lui de a explora si cunoa te universul nu a mai avut limite. M re ia mesajului lui - motivul pentru care el este extraordinar, schimb tor de viata - consta in aceea ca ceea ce el a realizat este posibil pentru to i oamenii in m sura egala. 2 EPICUL AUTOCUCERIRII Tabloul sociocultural al lumii din timpul vie ii lui,pictat de Ramtha,este foarte asem n tor cu prezentul cu excep ia ca cei de atunci,acum 35000 de ani,au avut cuno tin e complete despre a!te civiliza ii din alte planete si sisteme solare.Ei au avut si tehnologia necesara de a comunica si interactiona la nivel interstelar.(si cind te gindesti ca este vorba despre Omul de Cromagnon - ce ni s-a spus noua despre el ? - ca abia invata sa foloseasc uneltele de piatra.....?) Fara indoiala,tehnologia lor avansata nu a insemnat si o civiliza ie avansata din punct de vedere al structurii sociale.ca protec ia drepturilor fiec rui individ la libertate si egalitate.. Ramtha descrie doua gaipuri principale,contrastante de oameni in timpul vie ii sale: atiantii si lemurienii.Atlantii aveau o minte stiinifica si divinau tehnologia,in timp ce lemurienii iubeau mo tenirea lor spirituala si în elepciunea.Ei desenau har i de stele in colibele lor ce reaminteau ca veniser de dincolo de Steaua de Nord; .... Lemurienii au inteles Void-ul si gindul ca si suprema Sursa a tot ce exista. Lumea era o Gradina a Edenului,un paradis,cu o mare problema: dinozaurii. In istoria evolutiei,zeii care au creat mon trii carnivori,din competi ie si gelozie, asa cum am v zut in prima parte a cartii,dupa ce ei insisi au evoluat in forma umana,au avut de a face cu consecin ele crea iei lor.gelozia si spiritul de concurenta al zeilor,care inca mai fac parte din natura umana,nu veneau da la vreo sursa misterioasa sau cine tie ce zeitate. Aceste atitudini,printre altele sunt parte din evolu ia con tiin ei si epicul intrecerii in autocunoastere siautocucerire.Evo-lutia vie ii
123

insasi,observata in natura,este o expresie a schimb rii dinamice si a adapt rii la mdiu,unde de importanta capitala sunt conservarea si p strarea organismelor vii,capabile sa continue viata. Planul atlantilor de a distruge dinozaurii,a cauzat inbonsecinta distrugerea centrelor din emisfera de nord,unde erau p strate cuno tin ele tehnologiei lor magnifice. Acest eveniment a precipitat începutul ignorantei si supersti iei .^Cataclismul provocat de atlanti adeterminat pe lemurieni sa migreze spre sud.lasind in urma paminturiie lor inundate.ei erau abuza i si tinuti in sclavie de c tre atlanti. Erau considera i fara valoare pentru societate,c ci nu aveau talente tehnice.Razboiul dintre zei ce avusese loc secole in urma,lua acum o forma diferita.Creativitatea era acum socotita in ntermeni tiin ifici si de geniu intelectual, iar persoana umana era considerata nimic mai mult decit corpul fizic si personalitatea. Chiar mama lui Ramtha a fost abuzat de b rba i pe str zi sub privirea lui de copil.Circumstan ele tragice ale tinere ii sale l-au f cut sa-si pun mari întreb ri si sa descopere însemn tatea vie ii.Una dintre cele mai importante contribu ii ale vie ii lui Ramtha la istoria civiliza iei umane este conceptul: "Cucereste-te pe tine insuti",in conectie cu c utarea sursei de existenta,sau Dumnezeu. Acest concept s-a cristalizat mai tirziu,in culmea civiliza iei grece ti,ca si cel mai mare mister in forma directivei filozofice:"Cunoaste-te pe tine însuti'1.( Celebrul templu din Delfi -Grecia - care a fost considerat centrul lumii si locul unde se putea avea acces la în elepciunea zeilor,avea la intrare faimoasa inscrip ie "Cunoaste-te pe tine însuti".Socrate explica profundul iteles filizofic al acestor cuvinte in dialogurile filozofice decrise de Plato.) CONSECIN ELE TRAGICE ALE IROSIRII FEMEII Ramtha explica in acest capitol teribilele consecin e ale insclavirii femeii asupra civiliza iei umane.Crearea acestui dezechilibru a contribuit la îngroparea adev rului cuno tin elor antice despre divinitatea omului sub ignoranta si supersti ii.In mar ul lui de cuceritor,Ramtha descrie un loc unde oamenii erau. alba tri si unde femeile erau considerate fara suflet.asa cum si lemurienii erau considera i de c tre atlanti.In ora era un oracol.Oracohil,cu preo ii drapa i in misterioase .robe si . , ""amulete care intimidau,au proclamat un blestem care ii condamna oamerioo din armata lui Ramtha la moarte ve nica pentru ca au m cel rit locuitorii acelui oras.si.doar prin violarea virginelor din templu ar fi fost ierta i de aceasta soarta. Oracolul a inspirat o frica grozava printre soldati,au crezut vorbele si au violat virginele din oracol,devenind tot mai plini de viciu si bolnavi de frica.Aceasta experien a a avut o consecin a extraordinara pentru toate vie ile care au urmat,c ci a creat un dezechilibru care a fost înregistrat in suflet,o problema neterminata,care a fost trecuta genera iilor de urmasi,prin ADN.Frica de moarte si indoiala,acum stringeau in gheare sufletele oamenilor. Cuno tin ele antice despre adev rata .._........ noastr natura si originea noastr in Void,au fost înlocuite de credin a ca viata poate sfirsi odat cu moartea trupului. 3 Imperiul Persian a fost cl dit pe robia femeilor si a copiilor.Abraham,parintele Israelului,a fost persan de origine. Abuzul si supersti iile despre femei mai persista in timpurile actuale sub anumite forme de distractie,moda,traditii sociale si in mod deosebit in pornografie si prin oamenii care fantazeaza despre femei in stare de vulgaritate(acool,droguri sau ca sa poat avea erectie).Caderea femeii a fost atit de prevalenta dea lungul istoriei,incit nu exista nici o cuno tin a ori tradi ie populara despre vreo femeie care ar fi devenit Crist ca de exemplu
124

Budhajesua ben Joseph,ori Apollonius of Tyrana. Virtutea si valoarea femeilor a fost redusa la sexualitatea si virginitatea lor uitindu-se inten ionat puterea mintii lor si Spiritul lor.Pina nu demult nu aveau acces la educa ie. Ramtha spune ca cel mai devastator lucru pentru istoria omenirii nu au fost r zboaiele sau holocaustul ci c derea femeii.Daca nu ar fi fost niciodat îndep rtate din egalitate, omenirea ar fi fost de mult la faza de superconstiinta,in loc sa fie in faza decadentei. Natura se debaraseaz de decadenta,pentru ca este împotriva continu rii vietii.Nu este o pedeapsa,este evolutie.Iubirea de sine si restabilirea femeii ca si Dumnezeu suveran sunt cheile schimb rii si a adev ratei libert i pentru rasa umana. Ramtha explica misterul cheilor lui Enoch,un concept care se p rea de neîn eles. Cele doua chei care deschid cele apte sigilii si duc la iluminare sunt yin si yang,pozitivul si negativul,femeia si b rbatul din fiecare persoana. Cind aceste polarit i sunt in perfecta armonie, mintea devine o perla de în elepciune. Ce este perla anticei intelepciuni?Este extraordinara frumuse e a adev ratului nostru "însu i" natura noastr divina ca si Dumnezei creatori in drumul spre evolu ie a propriei expresii si auto cucerii. Ramtha spune ca Voidul s-a contemplat pe sine ca sa se cunoasc pe sine.Acest act de contemplare reprezint unica mi care care a existat in Void si care a produs,a dat na tere la un punct de con tiin a si cunoa tere de sine . Ramtha nume te acest punct: Punctul Zero, ObservatorulÄconstiinta primara,constiinta si energie,Dumnezeu. Punctul Zero poarta.inten ia primordiala de a face cunoscut si experimenta tot ceea ce este necunoscut si in stare de poten ial in Void.Aceasta este baza evolutiei.Afirmatia lui Ramtha: "E ti Dumnezeu".se refera la persoana ca Observator,intruparea Punctului Zero,Con tiin a si Energie creatoare. " Punctul Zero si-a îndeplinit natura de a face necunoscutul cunoscut si de a evolua imitind actul de contemplare al Voidului.Facind aceasta,Punctul Zero a produs un punct re referin a a cunoasterii,care a servit ca oglinda pentru cunoa terea sinelui.Ramtha nume te aceasta oglinda con tiin a secundara.Punctul Zero se odihne te in virful Voidului si nu are limita in cee ce cunoa te.Reflec ia dintre Punctul Zero si constiinta-oglinda,produ-ce un mediu,un plan tangibil de existenta in timp si spa iu. Spiritul este aspectul dinamic al Punctului Zero.Este dorin a sau inten ia care dore te sa cunoasc si sa exploreze necunoscutul.Explorarea poten ialelor din Void de c tre Punctul Zero si constiinta-oglinda este ceea ce a produs apte nivele de con tiin a si corespunzator,sapte nivele de timp si spatiu,sau frecventa.Acest act de crea ie a celor apte nivele de con tiin a sîenergie,este numit involu ie.C l toria inapoi la Dumnezeu si Void,este numita evolu ie.Sufletul este diferit de Spirit.Ramtha nume te sufletul:"Cartea vietii".Sufletul este cel care înregistreaz toate experien ele si în elepciunea cistigate in involu ie si evolu ie. In discu ia despre fiin a umana,el folose te cuvinte ca:uitare,amnezie,ignoranta a originii si destinului.Calatorul,sau constiinta-oglinda,s-a identificat atit de mult cu planul cel mai Jos sau cel mai dens,incit si-a uitat propria nemurire si cunoa tere de sine.Omenirea a devenit un str in siesi,Dumnezeului care este in noi si a inceput sa caute ajutor,insemnatate si mingiiere la surse din afara.Facind aceasta,umanitatea isi neaga divinitatea si inlatura orice ansa de eliberare din prezenta condi ie. Calea spre iluminare este evolu ia inapoi la Punctul Zero.Astfel se îndepline te sarcina,mandatul de a face necunoscutul cunoscut si a adduce in Void experien a sa,pentru a fi transformata in infinita intelepciune.Disciplinele concepute de Ramtha pentru a-si ini ia studen ii in înv aturile

125

lui,imita intr-un fel procesul prin care Voidul s-a contemplat pe sine..care a dat na tere con tiin ei si energiei,care la rindul ei creaza natura realit ii.. In concluzie cele patru pietre de temelie ale filozofiei lui Ramtha sunt conceptual de Void,constiinta si energie creind cele apte nivele ale realitatii,afirmatia:"Sunte i Dumne-Zeu" si mandatul de a face cunoscut necunoscutul.Mul te din ideile filozofiei lui Ramtha Pot fi g site in tradi iile antica,chiar daca ceea ce a ajuns pina la noi sunt doar ni te ecouri,care si ele abia au supravie uit trecerii timpului si contextual lor de interpretare s-a pierdut.Este vorba despre filozofii Egiptului si faraonul Aklinaion.uescriptia iui Buda des-Pre liuminarea (trezirea) lui insusi,defini ia virtu ii si a nemuririi sufletului data de Socrate. Conceptul lui Plato despre formele 4 universale,viata si înv aturile lui Jesua ben Joseph (Jesitafiul lui Joseph),Apollonoius din Tyana,Quetzalcoatl si mul i al ii, înv aturile lui Ramtha ofer o perspectiva unica asupra misterelor vie ii.

CAPITOLUL 1 RAZBOrtJL LUI RAMTHA ÎMPOTRIVA TIRANIEI SI A TRAGEDIEI ÎNROBIRII FEMEII "Omul în drama i visul lui,a evoluat de la o minte virgin ,la adihcimile decaden ei visului s u,din mai multe motive. C derea divinit ii omului a început cînd omul a proclamat c femeia nu are suflet -f r sufletul ti i,aceasta s-a f cut în numele lui Dumnezeu ?! Decaden a: Dac femeia nu ar fi fost exclus din egalitate,nimic din cîte v-am spus pîn acum nu ar fi existat, i supercon tiin a,'impar ia cerului ar fi fost de mult stabilit pe acest plan1' Ramtha R ZBOIUL ATLANTILOR SI MIGRAREA LEMURIENILOR

126

Serile erau ca un etern t\vi\ight.dar am str mo i care aveau 11 i 12 picioare {un picior=aprox 30cm).care era numita ara-mama.îl îndep rtezi de tine.Eu am peste apte picioare în ln l ime. Aveau baze pe Marte.temple unde oficiau seara.Continentul era un paradis.Deci a fost important sâ aib baze de aterizare în multe puncte de pe continent.adev r . i ace tia erau oamenii care erau atît de dezvolta i tehnologic i care se râzboiau cu cei de acela i fel cu ei. MU.Ei tr iau sub p mînt i întregul lor sistem de .Epoca de acum treizeci icinci de mii de ani a fost ultima epoc de m re ie. tiin a i intelectul au fost religia atlantilor.(htmina aceea tulbure i misterioas dintre zi i noapte).Lumina soarelui era difuzatâ.decît cei care c l toriser deasupra acoperi ului de nori.De fiecare dat cînd îl pui pe Dumnezeu de o parte.a fost destul de diferit .pentru c razele lui nu treceau prin p tura de nori. Comunicarea cu alte forme de via era prevalenta i datorit tehnologiei. Pâniîhtul era într-un uter de nori i nimeni nu v zuse soarele niciodatâ..iar temperatura era neschimbat oriunde te duceai.ele zburau fara îndoial . " comunicare 127 .Era pei.de filozofie. i cu toate c navele atlantilor erau foarte primitive. i vorbim despre nave care c l toreau pe o raz de luminâ.nelimitat gfndire.oamenii albi.au fost aduse. Lemuria.gigantici.se ridicau i transcendeau.merge în linie dreaptâ.Äa pentru orice plant sau animal.deci lumina de pe P mînt era difuz .c lâtoreau pe ea.de amîndcu civiliza iile din sistemele lor solare de origine.matematici.pentru câ lumina nu urmeaz curbura P mîntu-lui.Deci navele c l toreau din punct în punct. i motivul pentru care planeta ro ie se cheam planeta r zboiului.oriunde era proiectat o raz de lumin . Lemurienii .este câ lorzii r zboiului se tr geau de aici i purtau r zboaie cu colonii de pe Pâmînt. 5 Lemurienii din Pacific erau gigantici .fiindc aici putea cre te orice plantâ. ':. întregul Pâmînt era ca o gr dina a Edenului.Ei nu se înrudeau cu atlan ii.Soarele nu fusese v zut niciodat in Mu.Lemurienii erau de culoarea scor i oarei .Ei î i construiser temple pe cele mâi fnalte vîrfuri de munte.cum numi i voi ast zi planeta razbo -iului. Ace ti mon tri se hr neau cu carnea altora care se hr neau cu plante i se înmul iser peste m sur . Aceast tiin a au primit-o prin intercomunicare cu entit i din alte lumi.Ei au avut nave ce c l toreau pe lumin în linie dreapt .: A existat un mare continent numit Atlantida.este ca i cum ai scoate aspectul divin din tine i îl faci tot mai greu de atins.pretudindeni cre teau plante tropicale i cele care nu se g siser aici. i ace tia erau marii lemurieni.Deci colonia din Atlantida era In r zboi cu o colonie de pe Luna.care erau un popor mai scund i care erau oameni ro ii.oameni foarte frumo i i erau spirituali.care. Atlantii aveau baze pe Lun .era un paradis mon trii din lumea animal .Erau cele mai spirituale fiin e.In afar de un singur Iucru.Au uitat c erau Dumnezu.datorit umezelii din atmosfer .care a fost casa oamenilor ro ii.de culoarea scor i oarei.entit i superbe intelectuala c ror super tiin se întindea mult mai departe decît savan ii vo tri de ast zi îndr znesc s viseze Aceste entit i divinizau trei zei.to i ai intelectului.din motive de competitivitate.Era un minunat paradis de culori.o epoca cu o superba tehnologie.dar nu au divinizat-o.iar originea lor era dincolo de Steaua de Nord.Pâm'întul era înc protejat de stratul de nori.ceea ce îseamn ca ei au avut toat tehnologia.A fost o epoca magnific i de atunci nu a mai fost alta la fel.pe care Dumnezeii îi creaser latnceputuri.dacâ vre i.trâiau sub pâmîht ca sa se protejeze de bestiile care tr iau pe pâmînt atunci. tiin e medicale.ei au început s divinizeze intelectul uitfnd puterea latent din ei. i cei din Atlantida au lansat un laser spre Lun i au distrus cel mai puternic centru de acolo.alte stele.Ei î i iubeau originea genealogica.

Deci animalele au început s .Intru adev r .o hart a genealogiei marilor 6 6 lemurieni.Lemuj:iei. v~.a.dar rmul lui.iar vaporii s-au condensat într-o clipit i potop a c zut pe pmfnt."Ei comunicau eu gmdul.p strarea i pe Shiva sau distrugerea.Era gîndul magnific i ei divinau gîndul.nu a fost foarte mare.au cauzat ceea ce sa cheam Era Glaciara.De aceea v spun c tiu de und vin.Onai.a fost nord-vestul Pacificului B trinii mei. ara mla tinilor.Ei nu aveau avantajul tehnologiei.fratele mai mic i micu a surioar fnainte de începerea pelerinajului.vade i voi.Nu a fost cutremur..marii b trfni. i erau o amenin are pentru atlan i.care a str puns norul protector de deasupra rii Mu.au fost acoperite de ape..animalele au pierit.lemurienii iubeau pe Dumnezeu Necunoscut i numai pe'el îl divinau.au acoperit tara Mu . Cîhd apele au c zut.Continen ul.marile ora e din nord.a fost o minunat vale cu mun i cu vîrfurile fn aburii de nori.Cînd ei iau distrus propriul inut. i animalele uria e au început sa migreze în c utare de hran .în ultima sut de ani a existen ei sale. In zilele vie ii mele i în zilele pe care le tiujlni amintesc bordeiul în care locuiam cu rnama.dar si ceea ce se nume te tehnologie a -.regiunile din sudul Atlantidei.. B trihii au r mas sâ se scufunde cu continentul lor.Nu era Dumnezeu care tr ia în Raiul cu str zi de aur. Vede i voi.deasupra Americii.Acestea sunt zilele pa care le-am cunoscut.dupa ce înghe ul s-a pornit i cîhd apele au început sa se topeasc .care s-a întins peste timpuri .-.m re ul popor spiritual.pentru ca . au di.chiar i pe timp de noapte. .o hart de stele .de unde veniserâ.a c ror inuturi erau foarte uscate.S-a întimplat atunci un mare lucru:cîhd apa a început s vin pe p~amîht i acesta a fost expus direct la razele de soare.au pierdut i tehnologia(.Tineretul lemurian i copiii au fost for a i sa se evacueze printrun canal care f cea leg tura cu marele port al atlan ilor. ‡ .Templelelor din vîrful mun ilor erau sigure. Pere ii acestei minunate caverne erau decora i cu o harta de stele .Animalele care locuiau acolo au fost cuprinse de gheat instantaneu i pîna i florile din gura lor s-au p strat intacte. i atît de vaste erau oceanele din stratul se nori de deasupra Pâmîhtului.Tox ce era viu i bine a fost prins.spre Dumnezeul Necunoscut ( Om sau Aum .copiii ne-am gr bit s plec m din Lemuria.au trecut mla tinile Americii i au devenit o amenin are pentru atlanti.pe Vishnu sau conservarea.încît apele înghe ate instantaneu.Era necesar s fie a a.Acolo veneau ei din pe terile lor din mun i.se adunau pe înserat i trimiteau Om-uri spre ceruri. Cit a fost stratul de nori.nu era" ca Dumnezeu tr ia acolo.dar acolo era spa iul gmdului. -' ' " ~ Mama i noi.ele au înghe at imediat în regiunile de nord.era bazat pe percep ie extrasenzorial .zece minute. cu oameni'înal i i min i ascu ite.purtau acum ecoul despre marele dezastru.ei au c zut prad potopului.R mâ i ele construc iilor m re e i ale impun toarelor temple.Iar oamenii .(dinozauri) atlan ii au trimis un laser spre cer.In Atlantida.cel care s-a format peste mla tini.Voidul.Ei aveau doar un mare Spirit.au înghe at .de somn i vise i starea de lini te de la sfCrsh care simbolizeaz împlinirea).In v ile adînci era ghea .A fost parul perfect pentru ceea ce a ap rut dup aceea: oceanul i celelalte.. îmi amintesc foarte bine.orit.at Atlantida primi ivâ. au tiut c acest cataclism va 128 .un cuvmt magic care con ine trei sunete reprezentind pe Brahma sau creafia.zonele temperate s-au schimbat într-o clipire. "Stratum-ul" a fost spart aici. i în cam zece minutejunglele tropicale a ceea ce mai tîrziu s-a numit nord.al c rei centru era in nord).praful era lut ro u.Jn dorin a de a distruge aceste animale.Aceste trei sunete reprezint totodat si starea de trezire. In ceea ce se numea Lemuria.i fac drum pe vastele parnînturi i mla tini care sunt acum ara voastr (America).

Am furat de pe str zi i de pe cîmp i am ascuns-o pe mama noastra. Atlan ii au tr it pe o masa uria de mla tini i dealuri.l sibd ceea ce este numit insule i mun i. i deci. Ei considerau copiii lemurienilor f r suflet.sunt intacte. Dar. Mama mea a fost luat i folosit de mul i b rba i.pentru c atunci cind soarele a penetrat tot ce este via cu lumina lui direct .si întregi civiliza ii au existat.un lung mar de pelegrini.unde fameia i b rbatul c lcau.Da.. De fapt ei au pierdut lupta în acest conflict.acolo unde cîndva au fost gr dinile Edenului.s-au dus în jos cu continentul lor i sunt îngropa i sub rmurile de nord-vest ale Pacificului.erau scuipa i i se urina pe ei -asta era o priveli te obi nuit pe str zile Onaiului.via a din sud devenise primitiv .cum îl numesc ei ..ei nu aveau ceea ce se cheam cuno tin ele cosmice despre gaze i lumin .masa uscat de pâmîht.str bâtfnd mla tinile spre cel mai îndep rtat port al atlan ilor.Fiindca era îns rcinat .Fugeam ca sâ ne salv m vie ile.din care am te it pe p mînt.cind toate acestea s-au întîmplat.acolo unde este acum Baja California i Mexicul.un copil lemurian era considerat mai pu in decît un ciine în strad .ea era lihnit de foame i la fel i 129 .unde animale exotice i minunate grâdini.copiii erau b tu i. Atlan ii aveau pâmînt uscat. i a fost construit un pasaj sigur . i acoper mîntul de nori s-a împr tiat i pentru prima data lumina soarelui a fost v zut . i a alunecat pe o suprafa uleioasa de magmâ.Apoi. timpul a fost m surat de oamenii vo tri de tiintâ.Dat fiind pierderea tehnologiei din nord. Datarea cu carbon poate da rezultate corecte pîna la 35000 de ani in urma.ti acum Oceanul Atlantic.Da.Era foarte obi nuit s vezi pe strâzi tot felul de brutalit i femeile erau violate..entitate.sfîr ind în ceea ce acum se cheam Polul Sud.Eu i fratele fiini ei mele .planul vostru a tr it peste cinci milioane i jumatau de ani inaite ca aceast catrastof s se întimple.dar cînd stratum a fost spart. care se întindea pînâ la un vast lac . i este îngropat sub trei picioare de gheat Ädar monumentele ei. Foarte curînd ei au devenit obiect de abuz. ti i de ce? Pentru c tiin a intelectual a fost Dumnezeu lor.Bâtrînii care au profe it asta .Atlan ii îi urau.veni i au prevenit peTieSare.a înv luit aceasta planeta cu ceea ce se cheam radioactivitate.pe care voi îl numi.Purta un copil al c rui tat nu se tia cine ar putea fi.a devenit inuturi rigide de ghea .Si ce vin aveau ei? Erau du i pe cîmp la muncâ.A fost un instrument de abuz. i ceea ce a fost paradis in regiunile de nord i de sud.a început s pluteasc pe masa vulcanica de pe pielea exterioar a ceea ce se cheam Terra. i deci lemurienii au devenit pelegrini spre ilustrul popor atlant.S-a rupt la coltul de nord.marile ei centere.Un ciine de pe strad primea mai multa considera ie decît un copil n scut lemurian.numit Antarctica.am reu it s salvam ceea ce se nume te iubita noastr mam i s£ construim pentru ea ceea ce se nume te un adâpo t.a fost -lovit i dat la hiene ca s-o sfi ie.soarele a fost v zut pentru prima data în cele mai multe p r i ale lumii Mai erau por iuni inca foarte Înnorate.. nu pe ceea ce se cheam p mînt ci pe straturi moi de mu chi.A a am tr it noi..unde totul este mla tin . Voi a i auzit o istorie foarte plictisitoare pînâ acum.fosilele g sitejn acordan cu lumina soarelui care a c zut direct pe ele.laboratoarele. Cum v spun.prin ceea ce ei numesc radioactivitatea oaselor sau altor r m i e . Eu am cunoscut acele timpuri i le tiu bine.acum transformate in inuturi de ghea â.dar erau dispre ui i -dispre ui i.Onai.In efortul ei de a duce copilul la termen i a na^te.Si pentru c nu posedau acest intelectau fost curihd transforma i în sclavi Iar ei continuau s vin in Onai.m-am n scut lemurian i am pelegrinat cu mama i fra ii mei spre Onai.deci oamenii vo tri de tiin au devenit capabili s dateze planul vostru prin ..a plutit i a c zut în punctul de cea mai mare gravitatie.sunt intacte. Acum.un sistem de datare.

întru adev r.nu era nimeni acolo.A a am fost si eu.r dacini i mu uroaie de furnici.de descenden lemurian .al c ror str mo i nu au avut nici o glorie.frumoasa a fost ea.el a fi tr it deasupra noastr a tuturor.Am dat foc bordeiului care era casa mamei mele.El doar a fost n scut într-o planet foarte veche.Cum a putut un Dumnezeu m re care era in noaptea adîn-c sâ* creeze ni te mon tri care s urasc atît poporul meu i pe mine? i cu ce a meritat mama mea o moarte atît de cumplit ? 7 Fratele meu a fost luat de un satrap.Dar în afar de frigul cumplit .ma înrebam despre Dumnezeul Necunoscut al poporului meu i îl uram.feti a. Eu aveam aproape 14 ani în calendarul anului solar de pe acest p mînt. Am asediat ora ul Onai cu marea sabie. Muntele abia se zarea în dep rtare.foarte frumoas .Apoi am plecat spre munte ca s mor. 130 .caut dreptate.impun toare .90 de zile întru adev r . i c l toria mea.Lîram omenirea.cînd mama i sora mea mai mica au murit i fratele meu a fost r pit de satrap. Iar groaza lor a fost mare.a ars.pîna ce am ajuns ia munte. i am c utat un munte înalt. Mai departe ati citit deja i ati înteles. Dac ar fi existat un Dumnezeu.îb care am mîhcat l custe.iar ei erau atît de nepreg ti i pentru asta. Lucr torii de pe cîmp.l-a fi întilnit i I-a fi putut spune toata ura pentru el i nedrept ile lui.care s-a pr bu it sub sub por ile marelui ora .te ur ti si pe tine însu i. Acolo el a fost abuzat în scopul expresiei sexuale a satrapului i a fost pierdut.casa mamei mele i a feti ei de la sinul ei uscat.copilul unei servitoare .de ce nu pot avea demnitatea unui om?" Vroiam s mor onora>il.molestat i mutilat. Dac puteam urca pîna acolo.dar înainte trebuia s ucid Dumnezeul pe care mama mea ii iubise.malt .Iar eu.m-au urmat i au devenit marea mea armat .încit nu s-au b tut i i-am m cel rit pe to i. Iar atlan ii care au cunoscut doar r zboiul cu arme care dezintegrau au cunoscut acum lupta direct .unde trebuia sâ fie Dumnezeul Necunoscut. zace îngropat fntr-o camera .a durat 90 de zile . Un copil urcase pe munte i se întorcea un b rbat.din piramid în piramida.mai pu in asta: la 14 ani am asediat Onaiul i iubirea mea pentru o via a.stabilitatea unui copil se bazeaz pe ceea ce iube te i dac îi este luat.El nu a avut niciodat aventurile înainta ilor lui pe drumul spre aceasta planet . i ceea ce se cheam . Ei bine.întru adev r.dar fn loc de moarte.care muriser de foame.servitoare a unui om micu de genealogie atlantidiana.a a cum st pînii pâmmturilor noastre locuiau mai sus de noi.A fost r pit pentru a satisface pl cerile unui satrap dintr-un regat care mai tîrziu se va numi Persia. i acesta a fost sffr itul farfuriilor zbur toare pe raze de lumin din punct in punct.Am incinerat pe mama i sora mea .cu vuuiri misterioase. i am plîns din adîncul inimii . i în timp ce fumul umplea cu dulcea a lui valea.departe de p&mîntul unde locuia.cînd e ti plin de ur . Am coborît de pe munte fn ziua care a fost consemnat în istoria hindusa ca Ziua Teribil a lui Ram. S-a sffr it. i l-am strigat. i au murit Din ceea ce se cheam iubire i durere în untrul meu a cresut o ura uria a.p'înâ ce lacrimile mele au înghe at.care eram considerat de inteligen ii atlan i mai pu in decît un cîine de pe strad . Am început deci c l toria. ZIUA TERIBILA A LUI RAM Deci m-am preg tit de b t lie cu Dumnezeul Necunoscut pe care i uram. "Sunt un om.vede i voi .am primit o sabie uria de la o femeie frumoasa^care mi-a spus s m cuce ‡ resc pe mine însumi.i-am dat foc. regal . Deci mi-am incinerat familia i am plîns o mie de lacrimi.

Am fost dus la asta. i am fugit de oameni i m-am ascuns între dealuri.c am cî tigat b t lia.oi. i chiar daca i-am fnjurat i i-am scuipat. In zece ani de mar am iubit o singur femeie. Eram disperat.nu mai exist înlocuitor.I -am oblojit r nile i am iubit-o pe ea i numai pe ea.am aruncat cu pietre în ei i le-am spus s m lase fn pace. far cel pe care mi-1 d ruise el scotea foc pe n ri si negru ca noaptea era. Atunci s-a scufundat i p mintul în jurul cizmei Italiei.dar oamenii mei aveau.Oamenii mei aveau doar m gari. Eu nu tiam cum sa stau pe spatele unui arm sar.iar flancul de est a fost pedestrimea. un fel de bucurie câ m-a intimidat. i ceea ce a fost marele continent.cu uneltele de lucru Ia cîmp i mlnihd din urm capre i oi.blînde ea p mîntului.diminetile lini tite.Grîharele au fost deschise i ora ului i s-a dat foc.dar nu solda i. Armata mea era compus din oameni de tot felul de rase i amestecuri de rase.am s le iubesc'întotdeauna.Nebuni a ei se datora captivita ii.mi-«m ridicat marea sabie care se chema Crosham Tcu partea ascu it am apropiat-o de capul . A a a fost Shamiridin.ei tot au venit.Ram. S-a creat o armat i am condus-o in b t lii. Nimic din ce conduce i voi nu v va ghici gîndul i nu va fi neînfricat pîna la sfîr it.îh trupul meu era a a o mare durere. i în cei zece ani am v zut Onaiul arzînd i sfârimindu-se în mare cind un val uria 1-a ters.unde ceea ce se cheam amintirea ei.Ram. marelui arm sar i l-am f cut sa se lase la picoârele mele.gî te i oi negre. vi ei.a fost un mare dar. la început.care se întindea la nord pîna la Olanda i la sud pîna la Mexic.dar el m-a trimis In zbor la p mînt.c ci nu-mi satisf cusem ura profund .dar m-a bucurat pîna la exaltare. M-am ridicat de la p mînt. Trebuia s lupt pentru câ purtam ur .un arm sar negru. Erau oameni mari.formind golful din Mediterana.nu aveam fric de moarte. Nu aveam nici un sentiment despre moarte.M-am preg tit sâ m sui pe armâsar. Regele. Am vrut s distrug tirania si am distrus-o.Mercedes i Chevrolete. Am mâr âluit in regatul unui mare rege. Voi conduceai Toyote i Beetles. Deasupra ecuatorului nu era acoperi de nori. In loc de UFO.dar armata mea devenise atît de puternica i priceputâ. Cînd s-a ridicat.ceea ce se numea flancul de vest al armatei mele.am v zut insula îns i deplasindu-se spre locul de odihna finala. i marea armat a lui Ram se aduna singurâ.Voi nu ti i câ ceea ce voi conduce i nu va respira niciodat foc pe n ri ca i calul pe care l-am c l rit eu. Regele m-â intimidat totodat .a c l rit i a îngrijit armâ-sari.ceea ce însemn "c l re te cu vîntul" A fost viteaz i putemic.Au venit la mine cu grîne legate în camâ i.dar cu onoare. "Ram.pentru câ eram un barbar.a a cum a fost intru adevarÄmi-a adus un mare dar. am c l rit un arm sar negru al c rui nume era Shamiridin . Dar oamenii mei nu mai aveau casa. 131 . Regele î i propusese s m umileasca.câ vestea mersese pin în Estul îndep rtat i am cî tigat fiecare b t lie. Mârs luiam si în urm noastr p mînturi se scufundau i paminturi c l toreau. eram pe el i zburam ca vîntul.caci vroiam sa mor.A a sâ fie.Ii cunosteam.dar numai ca s fac loc uneia noi.ale c rui legiuni erau în munti. i atlt de mare devenise legenda despre Ram i armata lui.iar ochii lui erau s lbateci.Cînd plecam la b t lie contemplam fiecare din du manii mei.eu eram casa lor.la care regele a avut un zîmbet sub ire pe fata. S-a plouat singur.acum exist sub numele de Antarctica. Cu toata ignoran a mea. va fi eliberat într-o bun diminea {va fi descoperitei) Continentul aluneca deja. Armata fusese creat i erau cam zece mii.Ford i Honda.Cind iube ti o singur dat . De atunci.Ram". Am s iubesc mereu serile.florile minunate.Dar cind totul s-a sffrsit.dup ce am p r sit Onaiul. 8 Primisem un arm sar negru de la un rege arogant.

am m cel rit oameni care tr iau de peste zece miide ani.cum apare ea acum.mi-l d ruise în bâiaie de joc.în timp ce ei erau to ii foarte pa nici i minuna i si probabil c s-ar fi întrebat.Iar oile blînde cu fe e negre.dar linia lor genetic merge pfna la marele meu cal negru. .ele erau 9 ca o centur pe talia Europei.Eu am c l rit un cal negru ! Sunt înalt de 7 picioare iar caii din acele timpuri erau pe m sura.pentru c erau proteja i i iubi i.amintiri despre o entiate nebun .foarte r u. Familia care îmi d ruise calul. Isus. Multe documente au fost distruse din cauza mea i a r zboaielor mele.asta a fost acum 35000.care mi-a fost dat în b taie de joc i spre umilin .am mârsaluit peste tot.totul.negru ca noaptea s concureze cu tehnologia de pe Luna i de pe Marte? Am luptat împotriva a tot ce a fost arogant pe faja p mîntului. era acea încruci are de oameni i Zei care mai tr iau înc printre ei.ei sunt cai de munc . Iar un cal negru ca noaptea A tropotit peste ei cu furie Iar eu le-am adus Grdoaza în suflet i ca un co mar am fost Pentru ei care nu.de ce am f cut asta.ei bine. El ii punea jos pe du mani i eu îi'. M intreb ades. i au crezut câ daca voi c l ri un animal primi iv. 132 .Era s lbatec. Ei. nici culoare. i l-am c l rit ca pe un cal de râzboixa pe un vis râu.In multe pârti pe unde am trecut.Am cucerit i cizma ei. Adunasem oameni din toate col urile P mîntului..nesupus i r ut cios.i puteau imagina C ceea ce eram eu putea fi înl turat Voi pute i conduce automasinile voastre C l ri UFO-urile voastre Dar niciodat nu ve i poseda Spiritul lui Shamiridin" (poezie de Ramtha !) i acum criticii acestei pove ti ar spune.gîndindu-se daca s m mai considere neam cu ei sau nu.Putea un goliat de cal.a existat o serie de culturi foarte sofisticate pe Pâmînt.in Europa..El se potrivea cu mine.:" nu mai îndr zne ti s -mi faci una ca asta din nou. Acum .Italia.se potrivea cu mine..din toate punctele cardinale în armata mea. Cînd m-am apropiat de calul decorat cu clopotei i m rgele. Atlantii i i cultivau navele in gr din dar eu l-am avut pe Shamiridin i fiecare nerv i mu chi ne erau conectate.el va fi ve nic arm sarul meu cel puternic.dar mul umesc".cum un c l re pe un cal simplu a putut înfrunta o tehnologie atomica? U or.vite-le cu coarne lungi i toate celelalte. Deci am luat cu bucurie calul i am t iat capul celui care mi-1 d ruise .ce ar spune poporul mamei mele despre fiul lor care t ia capete. terminam (îi omoram). Insulele Britaniei erau separate pe acele vremuri.dar trebuie s în elege i acele timpuri. care a-întrecut tehnologia i m intreb si ast zi unde ar putea fi.. a c l rit un magar.nevestele i copiii..aceasta va aduce prejudicii numelui meu.gistele gâl gioase. "Am terminat ceea ce r zboiul nu a f cut pentru c omule ii care operau nave spatiale nu aveau mu chi.L-am iubit mult.da.Eram dou milioane de puternici.Am f cut-o. nu aveau elan.deci am m cel rit si zei.. Erau la i In spatele scutului de ap rare. Am mârsaluit i cucerit tot ce voi numi i Europa. A a a fost Shamiridin .era pe m sura mea.m rsaluiau in inima armatei noastre i niciodat nu li s-a întfmplat nimic.am tiut ca este un arm sar r ut cios.ca i c l ritul unui m gar în Ierusalim.. Pînâ la mine.

fratele meu .a fost abuzat de satrapul. Mult iubitul meu frate .care sunt în serviciul marilor preo i i care sunt i ele albastre.pentru a. Mi-am retras armata si ne-am dus pe un platou la.i moartea.Dar am fost ignorant i asta a fost o binecuvîntare.te dincolo de por ile picului interzis. A fost foarte u or.Acolo tr iau oameni foarte ciuda i i regatul era ciudat.pentru c cu spatele la soarele de diminea.in ceea ce voi numi i distant .ce alte lucruri deosebita." .ceea ce s-ar numi est.5 mile la num r ²c tre est.Acest copil era fratele meu.ta i la sclipirea zidurilor era u or de observat activitatea din regat.dorindu.pentru c era o atmosfer foarte ciudat in acel regat. Doar în frunte l sau o pat alb . i.Toi regatul era cuprins intre zidurile albe i asta era ciudat. Cînd am privit pentru prima data pere ii.a fost mai cumplit decît va pute i imagina fn cele mai negre fantezii.satrapul devenise atît de vicios cu copilul.iar Bazinul Mediteranean nu ar fi fost populat cum este ast zi. .Ura mea crescuse i mai mare.iar cînd se culca.maestre.regele este o entitate foarte puternic i care vorbe te cu limb ce controleaz (cuvihtul lui cere supunere )El.încît a creat un falus de marmura mai gros decrt bra ul i a abuzat copilul plna la pragul mor ii . Copilul z cea suspiriînd i întrebindu-se de soart .nu a mai fost nimeni ca mine.mesagerul a venit.aveau pielea alb din na tere .poate c nu a fi f cut ceea ce am f cut.Preo ii aveau fixat acolo un cristal alb.Dacâ am fi fost spre vest.departe.era acum lipsit de dorin a de a mai trai.A fost u or pentru c ei erau du manii mei. erau orbitori. am fi fost orbi i de str lucire . Mesagerul veni din nou : "Vai.oameni . Nu erau sate în jurul acestei imparâ ii. BLESTEMUL CU MOARTEA VE NICA Am ajuns la un regat. Dup doi ani de contemplare. A fost u or s m cel resc pe cei care divinau Dumnezeul pe care eu îl uram.Cînd a auzit c acel copil era fratele marelui Ram.In 63 de ani. Este posibil ca mar ul s ne fi dus pe t rimuri unde rasa umana era mai presus decît cea a atlan ilor? i daca ei erau cu adev rat alba tri." 133 .vai. mai aveau ? Care era însemn tatea pietrei de pe fruntea lor ? M gr beam sa intru în oras.m-am cutremuratcâci nu v zusem niciodat ceva asemânator.Cînd mergea se apleca i î i sus inea organele cu mîha.îh est.c ruia nu-i pl ceau femeile i se folosea de copii de gen b rb tesc. nu îng duie amestecul femeilor cu b rba ii din oras.luat de un satrap.dar creaser o cerneal din florile albastre ce cre teau pe ziduri i se scufundau în acesta cerneal devenind permanent alba tri.Oamenii mei începuser s poarte amulete în jurul gîtuluixare le erau d ruite de femeile lor.Es.c ci eu nu tiam frica i aveam o armat uria â.a venit la mine un sol.i satisface perversitatea.caci nu se mai putea bucura de soarele dimine ii i parfumul de lamii pe înserat. . Pere ii erau din marmur alb lustruit de nu te puteai mia la ei in plin zi.care mi-a spus:"M rite Ram .r zbunarea lui pe copil.a a cum era întru adev r.L-am vazut. Mi-a mai spus c aceste entit i erau numite rasa albastr .se culca în ap cald .. Dar atunci toata istoria nu ar mai fi fost la fel.nici chiar cea pe care o ti i voi.A p truns ceea ce se cheam regiunea anal a copilului i i-a sff i-at m runtaiele încît copilul nu putea s mai mearg c ci organele vitale ie eau afar pentri{ câ mu chii sfî ia i nu le mai puteau ine.nu ar fi fost cum o ti i. i ceea ce ar fi trebuit s devin un om m ret.A fost u or s ucid.Este acolo. Am fost înm rmurit: entit i albastre. Am observat acest du man timp de doi ani. Dac tiam mai multe. Pe ele se c t rau ni te flori albastre. Nu erau n scu i cu piele albastr .pentru ca fratele meu era acolo i eram tulburat de vise i viziuni în leg tur cu el.si eram tînar i hotârît.Copilul era în agonie Aceastaentitate.am ve ti despre fratele t u care a fast r pit de satrap i pierdut. .

.lucitor i pe frunte avea o piatra mare alb .f r sa realizez ca i eu eram un tiran -.o frica îngrozitoare era în privirile voastre.pentru ati m cel rit nevinova i.Pe satrap l-am m cel rit.:p rul acaju.cu excep ia femeilor. i m celul inocen ilor începu.care se îngrozi de c l re i.Inainteaza i sunt albastre." i oracolul se mi ca.în teroarea puterii acestei entit ti. Am 10 10 escaladat zidurile." ' Solda ii mei erau înlemni i.nu puteu vedea ce venea dinspre r sarit. De aceea m rsaluiam.care nu mai putea merge i 1-am pus în bra ele unui mare centurion (soldat). i ce frumoase sunt ele.între picioare.Oamenii mei au început s" taie i sa se bata cu oamenii neînarmati. Cind oracolul â înaintat i i-a spus blestemul.Ele erau inute separat i la ceremonia echinoxului to i b rba ii le aveau.s:ngele lor gxlgîa. Atunci am auzit strig te i iat .cu pietrele de pe frun ile lor.f râ s bii i murind fara un suspin.câ ve i dormi fârâ sa v mai trezi i vreodat .care c l rea al turi de mine.L-am ridicat pe fratele meu. Oracolul spune :"Singura cale este c trebuie s lua i virginitatea acestor femei i sa planta i samîn a voastr adine în uterul lor.ce puteai face : s te culci cu femeile i s le molestezi într-un loc sfiht.s eliberam popoare.în pâr i în jurul trupului.gî tele ipau iar copii alergau cu groaz . Mesagerul mi-a mai spus :"Master.o groaz v-a cuprins. iar o cavern în p niînt se deschide i femei ies de acolo. In frenezia b t liei.care erau inute doar pentru reproducere.Diminea a devreme.arunc un blestem.Ceea ce s-ar numi flancul de vest.sau sa te supui Legii lui Ram ? Oamenii ace tia ciuda i i alba triÄcu zidurile lor albe i florile lor albastre. Ve i-fr i voi muri i moartea voastr va fi vesnic .cu mîînile p tate de 134 .Era -albastru. locuitorii ora ului. Sunt drapate în ghirlande de flori.voi ve i tr i din nou". i asta se intîmpla din ignoran a oracolului .nu? i legea spunea c dac vreodat una din entit ile din armata mea f cea a a ceva. i aten ia le-ar fi fost atras de ceea ce venea dinspre vest.eu urmam sâ-i tai capul i sâ-i azvîrl trupul în mare.capetele oamenilor alba tri.marele preot îninta prin mul ime. Noi aveam o lege.iar ceea ce s-ar numi pedestrime venea dinspre platou.c deau."Eu sunt vocea lui Bezhack Badu. Ca i lemurienii.Femeile merg ca în trans .a fost trimis pe în l imile ora ului.dar era ro u. Dar iat ca am g sit satrapul i pe fratele meu.te scoteau din min i.iar cele care ramîneau fns rcinate.Pe voi care a i invadat acest oras.vroiam s nimicim tirania i s d m înapoi poporului ceea ce era al lui.Ele nu aveau suflet. A i spus :" In eleptule.care putea conduce un regat f r violen .Cum era populat ora ul? Prin violarea femeilor.Iar voi. Eu îmi c utam fratele în timp ce mirosul sîngelui plutea în aer. Deci ce era de f cut ? Acest oracol putemic. i prin sâmînta voastr .. A început sa vorbeasc în lini tea ce se l sase .nici una" Am asediat i am intrat în ora . Cum putem pl ti ceea ce am f cut?" Oracolul a r spuns :"Este doar o singur cale.Femeilor li se luase sufletul.erau duse în templu.cînd tunetul celor din vest intr h ora s^ atrase aten ia popula iei.Noi porniser m sa distrugem tirania .noi vrem sâ ne trezim din nou.a i m cel rit.Oamenii mureau f r s scoat un cuvint.în cetate nu se g se te nici un fel de arm .> nicodat din nou .dar nu vom atinge carne curat si nici aur sau plumb nu vom lua sau în a temututri s ne ascundem.se numea Legea lui Ram.Sunt oracolul cerului.Asediasem ora ul i pedestrimea aproape c ajunsese la ziduri.cu reflexe luminose atinge pamîhtul în spatele lor.Era impun tor i m celul s-a oprit.oricum ar fi dorit ei.nu va vetî mai trezi ''"'-. Avea i sînge pe niîini i mâcelarise i poporul albastru.înain-teaza i stau drepte în lumina dimine ii.

pentru c era i însp imînta i de moarte i nu întelegea i. V-a i pierdut min ile în aceasta ora.Curind r sf ul vostru s-a transformat în brutalitate si a i început s ju.. i sunt confuze înc i în aceast via â.iar eu v-am p r sit. Aceast " moarte a însemnat doar sfîr itul tiraniei. . Mai pu in femeile. i de atunci ele au tr it în confiizie. Erau marcate.râspuns i cap t confuziei. Am dat foc ora ului oamenilor alba tri. Ele erau furioase. Oracolul a învins.salivînd i cu ochi s lbateci.Cum putea ea sa însemne sfîr itul vostru. Dup plecarea din acest plan.câci avea.Incepînd cu acea via tot ce a|i f cut a fost din frica. Cind mam întorsjh diminea a urm toare.iar eu v priveam. A i f cut ceea ce a i f cut.pentru restul vie ilor lor.nicioda-ta nu au privit Incîntâtoarea (luna)de noapte ca sa-i af-le frumuse ea.nu au îmbr i at o ffoare.ti devenit cumplit de Însp imînta i.în toate vie ile care au 135 .armonie cu via a..de profund frica.talizati femeile. Vor r mîne ve nic albastre. Ele nu cuno teau valoarea vi ii sau ce însemna sa tr ie ti. Doar cu trei dintre ele s-a întimplt 11 altfel..pentru c de mîna voastr " un popor foarte puternic a murit.sînge.asta însemna.cu toate c acesta era oricum adevârul. Pe spatele lui Shamiridin am c l rit pîn la un vîrf de munte în vest. x Experien a profund din acea via a le-a marcat pentru tot restul vie ilor lor.ti nevoie ca cineva s v spun ca ve i tr i mereu. Pentru toate celelalte vieji vor fi deosebite de rest.Pentru toate timpurile ce vor veni.pentru ca cineva v-a spus ca ar fi singura cale ca sâ"pute i tr i din nou ? Reac ia voastr a fost de fric .Era i consuma i de ceea ce f cea i.pe care le-am luat in tab ra noastr .din dorin a de a în elege diferen a. Urau sa fie femei.pentru c tot ce afi f cut dup aceâvvia .pentru c a sedus aceasta armat cu puterea sugestiei i frica. ti i ce v-am f cut vou care le-a i molestat. Am intrat în ora ul vostru si am luat cu mine ceea ce se cheam si a fost intru adevar.pentru c erau ca mama mea.s-au întors ca bârba i.caci eram foarte tulburat de ceea ce f cea i voi.dar nici nu puteau trai f r ei. R D CINILE IMPERIULUI PERSAN Acest puternic oracol a declan at o emo ie care v va urma pentru tot restul vie ilor voastre.câci nu mai aveau mîhdrie.au lansat confuzia b rba ilor tr ind fn trup de femeie i a sufletului de femeie tr ind în trup de bârbat.fâfâ o oapt ' m car.fâra sffr it.Ele erau confuze fn leg tur cu b rba ii: nu fi iubeau.ati început sâ le rivni i pe toate. Curind nu v-a i mai mul umit cu o singur femeie.Ele aveau mil pentru femei i dispre uiau b rbatii.Niciodatanu au cîntat diminea a .Am intrat în ora si am pus mul i dintre voi în lan uri.mai poart în adîhcul lor sentimentul" p nu'aif""" valoare .Erau for ate s fac ceea ce f cuser .a fost în serviciul unor entit i divine. Ele nu tiu ce sunt i se ur sc pe sine din cauza sentimentelor lor.apoi am t iat tot restul ele locuitori ai ora ului.Se considerau fârâ' valoare i niciodat nu se iubiser pe sine.al salvatorilor? Dar acum .--‡ .dar pe b rba i îi urau i mai mult. vesnic.iar r zboiul a fost uitat. Centurionul meu a dus pe fratele meu la tab r .îhca mai caut echilibru.o legiune. De femei îmi era foarte mil .c ci puseser suflet de femeie fn corp de bârbat.v-a i repezit peste aceste femei i r sf ul a devenit dorin a voastr . i pîriâ în ziua de azi.Iar r sf ul i pasiunea au devenit st pinii vo tri. A.dar altfel (in englezacuvintul "albastru"are fsensul de triste e).v-am g sit be i.

iar dac a âl nu le dorea.urmat. Mentalitatea femeilor s-a dezvoltat din mentalitatea voastr .a i început sâ iubi i femeia ca pe un egal. Dup ce v-am adus înapoi în tabârâ. începeau sâ meargâ. Imperiul Persan a fost construit pe înrobirea femeii i a copiilor spre exaltarea bârba ilor. pentru ca" sufletul a înregistrat ca eveniment salvarea voastr prin molestarea nevinov iei. Cft prive te ceea ce se cheam ". V-a fost vreodat fric sâ nu vi se taie capul? Este un tremur în untrul vostru? V înghea singele ? Sun asta a teroare in sufletul vostru ? Dac da. i sunte i prizonierii ei. Este timpul lor.Ex.pentru ca acum groaza v încle ta sufletul.c ci Dumnezeu este în amîndoi deopotriv i începe i sâ v împ ca i. Le-a i luat divinitatea si a i p strat-o pentru voi în iv .iar lupta lor de a deveni egale cu voi a creat un paradox . Iat ce a. Nevoia de a crea imortalitate pentru voi în iv .cu ceea ce este in sufletul vostru. Ati abuzat inocenta c s v salva i.v-a u urat vina. Nu mai sunt proprietatea voastra.vinov ie creat din fric . Copii lor .unde el cere celor prezen i s se a eze în cercuri.ti teme de ele. aceasta voi iubi i pe cei la fel ca voi.erau înv ate sâ fie pl cerea b rba ilor.pentru pl cerea voastrâ.atunci a i fost printre cei la care v-am t iat capul.cum a fost întru adevâr. Ele au trecut prin atit de multe. Dar nu v-am t iat capul la toti. Acum Jvoi le dispre ui i. Aceasta este o poaveste adev rat .dup cum ii cheam el.Ei sunt înc separa i de femeile lor.ti f cut: a i creat începuturile Imperiului Persan din mentalitatea.$i a i f cut totul din frica.creazâ inabilitatea de a sta 'intr-o singur c s torie de Spirite si suflete.erau aruncate pe mald rele de gunoi din afara ora ului.pen ru c unii dintre voi a i adus femeile in 12 12 tab r i le-a i îngrijit pentru to restul zilelor.nu le mai pute i molesta dup voie i v este fric de ele. Este o form de a le refuza egalitatea i de a le face i sâ vad " aceasta. i acest timp se nume te sear .am t iat capul citorva.car-e a creat poporul evreu i Casa lui Israel. .ele vin egale. i pentru .pentru ca ele v amintesc de moarte. Unii dintre voi ave i fantezii murdare despre femei^n stare de vulagirate(be ie sau droguri). Cum putea i atunci s le permite i lor s aib un sufet ? Cum a i fi putut sâ le îng dui i lor sa se exprime? Cum s le îng dui i sâ va ia posibilitatea de a deveni nemuritori ? A i aranjat jociil foarte bine. Le-ati p strat într-o închisoare spiritual .era o promisiune de imortalitate.începînd de cîhd abia .virgine. copiii 136 .chiar si în aceste timpuri.ele nu au ui a niciodat . Deci unii dintre voi ati început s iubi i acela i sex din cauza vinov iei ce zace în sufletul vostru.fiecare femeie pe care a i putut s-o molesta i i s-o impregna i cu s mlnta voastr .cum ar veni.iar cî iva . In leag nul Imperiului Persan s-a n scut o entitate numit Abraham.de îndat 'ce se n teau.vâ ve. Dorin a voastr de a impregna (las Îns rcinat ) fiecare femeie va arde în coapsele voastre pentru toate vie ile ce vor urma. Ele în eleg tot mai mult propria divinitate i asta este amenin tor pentru : voi. Sufletul nu a putut uita impactul emo ional din acea diminea a.caci fiecare femeie pe care a i avut-o de atunci.dac erau feti e.caci voi nu le mai iubi i.pen ru ca la acest sfîr it de epoc m rea av.Dar sunt i unii dintre voi care ati început sâ "în elege i. Pentru toate vie ile ce vor urma .fa"râ ca ele s aib puterea de a v opri.Voi vroia i s auzi i c sunte i nepieritori. Care este urm torul cerc (partea asta este extras din înregistr rile f cute la un dialog cu Ramtha.femei.dup cum ati fost înv a i ca i popor lemurian. i pentru to restul lor de vie i a i putut sâ le molesta i. oastr i din s mîn a voastr .V amintesc de puterea ce ati avut cindva i nu o mai ave i. ‡.

vai .erau to i b rba i castra i .Nu a fost distrus.eraîndoit de mijlocii priveam :pietrele pe care c lca'il dezechilibrau si se redresa cu mare greutate.Ei sunt n scu i din confuzie i pentru toate vie ile lor ei se vor na te p rin i aspri.care nu era lîna.cu cercei lungi de aur i bijuterii.câci uram omenirea.ca urma .Hagar. Dar în acest ora a fost un loc particular care nu a fost ars.Am luat cu mine pe marele centurion.Nava venea de dincolo de Steaua de Nord.cu m tâsurile lor ro ii i mov la ferestre i sim i mirosul de brînza si vin.au dat na tere regatului din Persia.a venit o mare entitate numit Abraham. minunat i inspiratoare.era o platform .puteafi repede.Jln acel loc femeile erau tot sclave.goale. Curînd.cel mai populat loc în bazar. In marele ora din acest imperiu. Sau puteai vedea.Puteai vizita ora ele lor colorate .de fnal imea a doi oameni pu i unul peste altul.\z\&.ca s par mai tinere.El a folosit aceast tîn r ca i concubin .Mama lui Jshmael.Ei se vor na te cu inabilitatea de a se exprima sexual. sclava sofiei lui Abraham.erau îmbr ca i in ceva f r seaman.întiijemeile.a fost nava cea mare.imi priveam fratele dudndu-se la apâ.iar deasupra.il priveam pe fratele meu z cind în ap i l-am v zut murind.Laturile navei se întindeau mult în afara ora ului.pentru c ei nu au cunoscut iubirea.11 priveam i suspinam. i prima nava care a aterizat aici.pe care puteai merge. Feti e de numai trei ani.Ei sunt copiii femeilor albastre i ale celor din marea armat a lui Ram.examinate de cîte unul dornic s le cumpere pentru a le d rui vreunui prieten.sc pat de agonie.Deci copiii din urm torii 35000 de ani nu vor fi iubi i de p rin ii lor.In timpul istoriei sale.sâ le vezi cu p rul din p r ile private smuls.unde s-a întins i st tea lini tit.nu au capacitatea de a iubi -iar b rba ii nu vor dori copii. M-am întors i am privit priveli tea.pentru jocul urit pe care-1 juca.era acoperit cu un acoperi plan de granit. a fostîntotd afrna. locul unde se vindeau femeile.Sar ah.pentru tot restul vie ilor lor.Apa s-a f cut ro iejar el a fost.a fost tat l lui Ishmael.patriarhul Israelului.hieroglife.o virgin .Pe acest acoperi erau desenate semne ale unei civiliza ii vechi .erau suite pe blocuri de piatr . pietre albe de granit.din copularea armatei mele .ca s p zeasc hoardele de femei si s se poat avea încredere în ei.se numeau eunuci . b rba ii) ? Sunt copiii.I-a trebuit mult ca sâ ajung la apâ.Era extraordinarâ.numit Babilonia. urina i levân ic .ori sa le p s|reze pentru el i întotdeauna a fost un copil. Acesta a fost un loc de aterizare a marilor nave. un mare regat care a rezistat pentru multe secole.Este adev rat.cu sfircurile pictate cu hena i examinate ca vitele.In bazar era un un cerc de piatr ars .i nici în mo tenirea P nuntului Sffnt.care erau pusemtr-un mare cerc.care trecuser de 13 ani i care nu mai erau dorite.Delectarea de a le avea.o et i ustufi^gx-cremente de animale.lovite i îmbrîncite. Cei care erau în serviciul satrapilor.pictate cu hena pe piept i locurile lor private.afost o tîn r egipteana.s vezi venirile i plec rile unui bazar cu£ rauri dulci pe galantare. A fost condus de satrapi i negustori.pentru c le-ar aminti de moarte. El a fost cel ales de Dumnezeul Jehova s creeze Gasa lui Israel i sa duca r zboi pe p mînturile promise.ca s viziteze pe atlan ii r ma i în via dup marele potop Cei care au coborît de pe nav .Niciodat nu a fost un b rbat pe blocurile de vînzare.el tot se culca cu alte femei i avea copii cu sc\a.caci era nobil i loialÄne-am întors i am aflat despre ce era vorba.ceea ce se chema femei.Desi era considerat divin.care erau slabi.uram pe Dumnezeu Necunoscut.de culoare albastr . Veniser s aduc 137 .iar femeile erau puse tot timpul pe blocurile de vînzare.{Abraham. Oamenii alba tri .intr-o diminea .care este considerat a fi p rintele poporului arab din de ert. Femei-le nu vor iubi .cel care conducea în b t lie.lshmael nu a fost inclus In binecuvfntarea i mo tenirea lui Abraham .Uram solda ii mei.

i a i înv at s face i miracole.apartenen a. Unde se dusese el? El a f cut parte dintre Cei Treisprezece. Aceasta a adus pace oameni lor.care a fost atît de îndr gostit de oamenii de dincolo de Steaua de Nord. Genera ii de oameni au tr it aici i curînd divinitatea din to i a fost indepârtata.ti întors din nou i din nou i în timp. s devin deschi i Sji clari.Dar ei au început s divinizeze nava i entit ile de pe ea. Iar voi a i fost pe insul cu el i a i fost martori la cea de-a doua ascensiune.care devenise Domnul Dumnezeu al fiin ei sale i apoi a devenit Crist irîal at.Lec ia pe care trebuiau s-o înve e era c ceea ce începi s idolatrizezi.Se n scuse religia.care sa fie transmise mai departe din preotîn preot.Odat ce amenin area reprezentat de femei a fost înlâturatâ.c ci orice spunea.în loc s v diviniza i pe voi în iv .iar înv tura. 138 .Oamenii lui au construit o platform în onoarea ei. El a fost n scut s fie rege.iar din acea cultur s-a ridicat un minunat înv tor.înv turi de în elepciune oracolului.a i f cut parte dintre cei care au schimbat istoria. Voi a i ascultat un mare maestru care venise s Îndep rteze dogma i credin ele elenistice i credin a mor ii din acest plan A i stat în audienta unui magnific învâfator.a locuit pe.dupâ cea in care aTost cu mine. i o entitate care dorea puterea.a a c nava nu s-a mai intors niciodatâ. doar c era piatr cenu ie.De ce? Este atit de u or..în oracol a venit un necromancier.Prin l comia lui el a înl turat pericolul reprezentat de femei i le-a f cut servante.câci ei erau divini. i a i pierdut din nou calea spre imortalitate.iar cit timp ei vor r mîne dechi i i clari. i au a teptat venirea ei i ea a venit.a i creat o cultura splendidâ. Dogma a fost creat i trecut din oracol în oracol.i i este luat întotdeauna.a fost aceasta: Sâ r mfnaîn acest loc.Ei au a teptat o via " întoarcerea navei.ca el era în comunicare cu marea nav si ca el ar putea fi intermediarul dintre ei i nav .Apoi.Deci foarte cur1nd.ei credeau.el a putut conduce cu usurin a'pe b rba i.iar oamenii de dincolo de Steaua de Nord i-au înv at multe lucruri .s se înmul easc .iubitul meu prieten.vor men ine rela ii cu ei.numit putere. Centurionul.de acum trebuiau s fie în serviciul tuturor bârba ilor. t rfmurile r mase din partea de nord a Atlantidei i acolo a avut o întilnire cu nava cea mare. Urma ii vo tri se vor a eza pe pâmfntul numit Cathay iar voi v-a. Cunoa te i numele Stonehenge ?Ei au construit Stonehenge.pentru c a i început s idolatri -za i inv torul. in cea de a treia existentâ.(fuseser martori la ascensiu nea lui Ramtha intli)Aii fost printre cei 5 mii de oameni care au fost chema i sa fie martori i s inve e. nava s vina i sâ-si odihneasc burta pe piatra tare.începu s spun oamenilor. Mai tirziu vor c uta divinitatea.sa uite trecutul.care au creat personalitatea entit ii numite Isus.Tot nu pute i face.câtre o lume de realit i.dar oracolul a început s -i controleze.Voi sunte i aceia care l-a i creat i 1-ati f cut s treac peste zid. Si înc nu pute i face ce a f cut el.dar ea nu a mai venit.timp de ceea ce voi numi i dou decade. Aceast ra_eîi satisfacea.El a 13 13 spus oamenilor c mesajul de la nav este ca femeile s fie in serviciul oracolului i s uite c au apar inut unui singur b rbat.care dup moartea lor a devenit locul unde erau sacrificate femei virgine pentru zei.A a s-a n scut religia.dar ati pierdut aceasta tiin a foarte repede.nava nu a mai venit i curînd supersti ii au început sa se extind printre oameni. Iar ei5fratele meu si cî iva dintre voi.Numele lui? Buddha Amin.care de fapt era foarte simpla.Acesta afost începutul.calea c tre ceea ce Ramtha f cuse..cei de dincolo de Steaua de Nord.de piatr .

Dumnezeu a fost numit întotdeauna b rbat.privilegiul lor.vine de la intîmplarea din acel ora .a masacrat un num r imens de oameni (Hitler).erau egali.nu mai ai putere.a venit de la o minte virgina.cei care sunte i aici. Iar formularea personalitâ ilor. Voi.i acopere fa a.dacâ v uita i cu aten ie.sj daca le aduna i pe toate la un loc.To i cezarii au venit din grupul care st aici.pentru r zboi. Am s v spun de ce: femeile au devenit ornamente produc toare de pl ceri.Voi sunte i responsabili pentru c derea omului.Cînd un rege i o regina erau la tron. Din s mih a voastr a venit ceea ce s-a chemat Casa lui Israel i imprâstierea lor în jurul lumii. 14 B rbatul i femeia obi nuiau sâ împart putere egal .posedfnd multe neveste.creind fii. Vede i acum cam la ce scara s-a ajuns cu aceasta.Sti i.Voi sunte i responsabili pentru Cri tii de pe acest plan.dar nu pentru c nu ar fi.nu-persoana (nimeni).Motivul a fost acesta:Cînd Dumnezeu.dacâ omenirea nu se supune.este saga care în parte este înregistrat de "poporul hindus. TRAGEDIA ÎNROBIRII FEMEII B rbatul In drama i visul lui.a ap rut Romulus.pentru c ei au fost cindva romani. în adfncurile decaden ei.!? Au fost multe specula ii asupra celui mai devastator lucru ce s-a întfmplat umanit ii.In numele lui Dumnezeu.din el Alexandru.Ce se întîmpl cu entit ile de tepte care au determinat aceasta?Ele te pot folosi la dorin a lor .care va deveni tat l unui magnific imgeriuTiar de acolo vor veni siuiint.aveau încredere unul în altul .asta a fost f cut în numele lui Dumnezeu.culcfndu-se cu altele.puncte de vedere.cu b rba ii.împ r eau aceea i în elepciune.c uezarilor.erau vîndute în pie e.tot n-ar fi groz vie mai mare decît ceea ce se cheam c derea femeii.Voi a i creat totul.ca sa nu tenteze inima unui b rbat onest.iubitele mele entitâji.. Mersul în jos al divinit ii b rbatului a început cînd b rbatul a proclamat femeia f r suflet.alungîndu-le.sufletul este luat din tine. Chiar i în cele mai sfinte înv aturi ale voastre (biblia).e.. i din sâmîn a voastr au venit cei care i-au ars in cuptoare.mult timp în urmâ.pentru noile na iuni. .Din ceea ce se nume te puterea intelectual a semin ei voastre a venit Philip.Din semin ele voastre.Dar un profet foarte putemic.darîn istorie au fost asedii care au omorît mult mai mutyi oameni decît pute i s crede i.schimbau p reri.din s min a voastr a i creat con tiin a care afecteaz acest plan înc i acum..!Ati auzit vreodat ca o femeie s devin Crist? Nu . Cîhdva femeile au avut statura egala cu bârba iLDar gînditi-v . pentru mai multe motive. femeile au coborît de pe piedestalul egalit ii i au devenit animale h ituite.E ti nu-lucru (nimic).Voi sunte i responsabili pentru atrocit ile ihtimplate femeilor. i nu putea numeni sâ desfac bondajul lor. ti i c i pîna în zilele voastre mai sunt femei care trebuie s .se vorbe te despre b rbat* divini. i a-ceasta caife este sfîntâ.E ti mai pu in decît animalele din strad . i aceasta.te fac sclavul lor.Ele nu au voie s stea fn acela i loc în biserici.c nu are suflet si de aceea.sub acoperi uri de m tase galben ca lamîia i 139 ..care a decis ca vrea sa conduc poporul.Erau p strate în haremuri ca turmele de vite.Dumnezeu va pedepsi acest popor.dm ceea ce s-a intîmplat în ora ul cu oameni alba tri. Voi citi i istoria i va cutremura i c o entitate a omorît.îh numele lui Dumnezeu a adus învâta'-tura c femeia trebuia s fie subordonat b rbatului.

încît luptau ca ni te dini turba i.puteai fi executat.de aici au venit marile violuri.sa citeasc .sâ înve e (s predea). ti i care era r splata ? Femei.femei i b rba i.iar în timp ce ele erau pe blocurile de pietrejîn jur plutea miros de usturoi.Ii era îng duit numai s fie hetera. în timp ce era i dezbr cate i puse la vfnzare. i fiecare cap ce zbura. Ei trebuiau s fie aspri i bâdâranî.pentru c nu trebuiau s le considere egale. Deci femeia nu trebuia sa fie educatâ.la vîrsta de trei ani erau str punse cu un falus de marmur i preg tite pentru satrapii care le vor cump ra i chinui tot restul zilelor lor. Femeile i-au pierdut sufletul geam n(cealalta jum tate de suflet) în timpul acestei c deri.copii i b ie i. Durerea a devenit de nesuportat.pentru câ nu le era permis s simt .Ii erau interzise cuno tin e despre stele.oricare era el.ele însele.sa fie un scrib.devenind mature.Deci ei luptau cu mare zel i toate acestea s-au înregistrat în suflet.balanta. OÄei erau n scu i sa se lupte între ei. în elege i? Ele erau singure i nu puteau în elege.î i strfngeau sînii ca s rammâ mici sji.arunca pe dat feti a pe mald rul de gunoi din afara ora ului unde hienele veneau i sfi iau copilul. i mai tfrziu. ti i ce este o hetera? O prostituata'. Aceasta se nume te durere de identitate sexual .ca sa arate a feti e.îh timp ce sfateati pictate cu kol i hena i a tepta i s v cumpere cineva.care s balanseze cunoa terea.-u doreau sâTnasca b ie i .c ci nu puteau sa o aratef. B rba ii erau izola i de femeile lor ei nu le puteau în elege la nivel de suflet.pentru câ nu era sufletul geaman.i anuleze toat "frica i frustrarea prin explozie sexual .Sti i.nu aveau voie sâ"suspine.Eî trebuiau sa fie tot ce era indicativ pentru o fiin numit b rbat.groa2a.Ei nu puteau suspina c ci ar fi fost asemui i cu femeile.câci peste 13 ani erau considerate bâtrine.tandri.ascunsâ fn durerea ei i spre diperarea ei constata ca fusese "blestemata" cu o feti . Aminti i-vâ ca fiecare emo ie este înregistrat în suflet.Toti vroiau în haremuri.Ele au hr nit ma inile de r zboi. . i toate aceste mirosuri v-au p truns i v-au impregnat.voi care accepta i multe lucruri ? '.Ei erau fii lui Dumnezeu.o fetitâ"care nu avea nici 13 ani aducea pe lume un copil.au fost deconecta i de realitate.. i ca sa supravie uiasc .pentru c nu se puteau opune.însemna ca al lor este înc ia loc.sâ fie ceea ce se cheam filozof.Ele ar fi c p tat o via mult mai buna daca n teau fii -. i a a. ti i c atunci cînd e ti fnvâ at s faci asta pasiunea moare împreun 'cu sufletul ? B rba ii. i chiar si în unele practici din zilele voastre.Ei erau lotul ales.S-a îhtimplat tot timpul. De multe ori.feti e mici ca sâ poat face tot ce doreau cu ele.urina de c mil si vin acrit.Deci ei nu puteau plînge.nu puteau fi blînzi.deci au fost deconectate de jum t ile lor.Ce nemiloasa moarte. i ti i care era cea mai oribil " condamnare ? S fii numit femeie.i smulgeau perii.dar una care era antrenat în arta de a produce pl cere.Ele se simt în suflet. Trebuiau s fie în stare s .aspectul masculin al fiini e\ lor.pe de alt :parte.erau cei care aveau suflet.' .de brînz veche.fizicâ.voi înc v mai 15 140 .c ci durerea este i ea instrument In împlinirea sexual . Daca in acele timpuri spuneai câ aceasta femeie sau acest b rbat este sufletul t u geamân.nu doreau s aib fete. Femeile care r rmiieau însârcinate. Cînd mergeau într-o b t lie î i suprimau într-atît frica. Cft de diferi i sunte i voi în aceste zile.excremente. Vre i sa verifica i?Mergeti în bibliotecile voastre i s pa i adine in istorie. de fric câ va fi pedepsitâ. Iar cînd se întorceau de la r zboi.portocalii.Iar datoria lor era s fie ma ini de râzboi. Deci nu era mare lucru ca o femeie sa fie nebunia unei legiuni.îh marea de be ie a umanitâ ii. Cele care erau l sate fn viat i preg tite pentru vînzare. prin dogm în virtutea credin ei.matematici.

se resping.puterea creativ .energie negativ intr într-un organism masculin cu energie pozitiv .ei nu.nu sunt pasiunea ins"asi A fost crea ia.gîndind ca mai bine ar fi femeie.r sfâ at .avem ceea ce se cheam un hybrid. A i f cut asta.Corpul este de femeie. i ei au o foarte mare inteligen â.care este de fapt un b rbat i este molestat de un b rbat. ti i de ce fanteziile voastre sunt atît de decadente? La început copularea era epicul unei pasiuni. Deci îh centru nu mai este pozitiv sau negativ.iar cel lalt pierde.bare arat a femeie.formeaz un cîmp magnetic i în interiorul întregului. ti i c sufletul determina copularea ?Voi o numi i sex.câci emiterea spermei si contrac ia mu chilor uterului. Ce se întimpl ? Cit de ignorante sunte i ? Nu v sim i i bine.în alt loc. Ceea ce este celular. Nimic nu mai lucreaz cujji trebuie.tridemensional.nu poate evlua într-un process de respingere.iar cel lalt nu.a sim it c este mai .ele trebuie sa r 5pundâ~.Avem o femeie molestat " la vfrsta de trei ani. Deci ce face sufletul geam n al unui homosexual? Se depârteaz .evolueaz ca hibrid. Feti a de acum este posedat de energie masculinâ. ai daca ceacrele râ"spund.Sunt virtuo i.str dui i s fi i egale cu b rba ii vo tri.unul cî tigâ for .v uita i la lucruri (filme.Nu numai ca nu mai au o bun comunicare.mirt.deci si ei s-au încruci at.17u or s vina înapoi în trup de femeie. ti i. în elegeri ce se întfmplâ'acum? Este un adev r în evolu ia voastr .ele se atrag .s fuga de sine însu i? .v molesta i copiii.cu lungime egal la energie egalâ~(?).Cîhd ele vinîmpreun . Asculta i muzic care este inspirata de actul acela. Adev rul doare.parfumatâ cu uleiuri.i molesteaz copii.A a puteau sâ suspine.dar în untru este barbat. Le auzi i pe toate..Avem ceea ce se cheam " confuzie.este ca i cum ati ap sa un buton pentru a crea sex. Dar ce se mtfmpl sufletelor gemene cu hibrizii ?caci ele nu se incuci eazâ împreuna.B rbatul.nu mai trebuiau sa se duca în bâtalii.aminti i-v c v-am spus ca sufletele gemene sut unul pozitiv i unul negativ. Sufletul Înregistreaz totul. i cum ar fi ar tat lumea voastr ? Nu ar mai fi fost decaden .mosc.iar voi c de i din gra ii.ln loc sa fie atra i îh mod armonios.care s fie îngrijitâ.Ei mi produc nimic. Avem o femeie care la vîrsta de 12 ani "pleac în b t lie fnvfrtind o sabie i nimic nu se întîmpl ca lumea.Se nume te element creator.se resping.bijuterii.Ar trebui. . Acum. Acum ce se întîmpl ? Cînd o femeie.nu? Femeile voastre înc nu sunt egale cu voi. i ei nu mai au nici o legâtur&jiimic care s -i mai atrag unul spre cel lalt. Unul o face. Ce âr fi fost dac acel preot din oracol n-ar fi spus ce a spus? Nu ar fi existat homosexuali. Asta e o practic comuna în societatea voastrâ. ti i de ce? .pentru ca aji f cut de toate sji pentru c în fiecare moment îh care v bucura i de violen în rela iile sexuale. tia i c este urît ? A c zut din gra ii. Este 141 .care este marele gînd contempfînd.doar este. V iubesc foarte mult. Cuvîntul este urît. Urm toarea etap in evolu ie a fost câ femeia se va încruci aji i va alege un trup de b rbat pentru urm toarea reîncarnare.al sferei.pozitiv si negativ.dar ea este si b rbat.iar pasiunea era lumina. Incruci a ii (homosexualii )sunt hibrizi.foarte departe.cum adic . Ei iubesc pe ce de acela i fel (sex). Cînd ai negativ cu negativ. ti i de ce nu pute i avea erec ie f r s v gîndi i c molesta i un copil sau c " viola i un b rbat îh rect?.dar se i departeazâ.m t suri.ave i fra i care tr iesc departe. apare ceea ce este Existen a.fâr dubii.reviste)ce con in degradarea inocen ei. Ace tia sunt hibrizii vo tri.în ceea ce s-: cheam sofisticata voastr societate. i spune i c nu asculta i cuvintele.Este Existen a.

le dispre ui i inocen aJibertatea. v cheltui i o parte din via .In patul vostru sunte i patru.)Wo\ ati superficializat femeia.au fost multe vie i i scena s-a schimbat de multe ori.natural.1n acele reviste ? 16 Cuibul vostru a fost virtutea uterului.asesta este un semn de pr bu ire interioar .In acest dezechilibru.va aminti i de sufletele gemene? (adev ratele jum t i de suflet suni conectate subcon tient si Împart În elepciunea experien elor vie(ilor lor. ipenisurile voastre. Cu cîte personae \a culca i? Douâ.pentru ca voi sa puteai fi aici. Si în pie ile voastre sunt locuri unde se vlnd imita ii ale lui.^ ^ Dac uneori avem o tristele sau o mare bucurie neexplicabi/a'. Voi cheltui i banii ca s vede i ceea ce se cheam un film care cuprinde decaden i care este numit opera de art ". Este pr bu irea a ceea ce se cheam sufletul divin.Natura se descotorose te de decaden .Cînd va veni iarna.Ati fi fost fâra timp.nu este din alte vie i ci de la cealalt jum tate. Tot ce tr im noi ca si experien a este sim ii de cealalt jum tate i invers.le compara i.iar supercon tiin a.Dar sunte i sub h'inita supravie uirii pentru câ sunte i virtute moral destr mata.nu una.îh loc s cump ra i mîncare i s-o depozita i pentru iarna care vine mai repede i va fi mai lunga. Care va face s suspina i o mie de ani. Cu cine va culca i?Cu cine face i dragoste ?N'j este iubitul vostru.mul i ani în urmâ.Este un r zboi împotriva vie ii.Voi ridezi de ele. Penisul este extensia trupului care plaseaz sârriin a in ou.dar aceia i voi . Acesta este un mare adev r. Pentru aceasta a fost creat de c tre divinii Dumnezei. Asta este legea.care l-au v zut ca pe un lucru sfînt.este pentru c cealalt "Jum tate de suflet tr ie te asta i ni se transmite nou . Voi ave i fantezii despre ele. i asta se vede.a i creat un dezechilibru. întotdeauna cea/alt jum tate de suflete te de sex opus.este sentiment de superioritate.creator. tehnologia s-a schimbatdar voi sunte i tot voi .a copiilor vo tri. i va asigur câ elementul natural al Sinelui va învinge întotdeauna..pentru ca de cîte ori o face i.voi le purta i ca pe ni te embleme. Ce este urît în asta ?Este minunat.ve i c dea ca mu tele. Asta este pentru câ merge împotriva continuit ii.nu doi. Opre te creierul s mai func ioneze.Cind tii ceva i //// tii de unde. Aceasta înseamn decaden .a i creat polariz ri verticale i orizontale.crede i ca a-ceasta determin b rb ia. Va" place s priviri trupurile lor goale.a celeilalte jum t i.Oh.Ati fi avut un creier care func iona ui totalitate. Cînd ati început s câdeti. Aceasta este decadenta.adev rat.V risipi i sâmih a i fiecare spune c este normal. i asta înseamn un colaps al con tiin ei sociale. ti i ? V-a i imagiat vreodat propria mama în aceste posturi .in acest moment.este altcineva sau altceva. 142 . ti i de unde vine asta ? Vine de la voi.Sunte i mai jos.Nu ati fi cunoscut batrîne ea. Decaden a: daca femeile nu ar fi fost scoase din egalitate.în care v destr ma i. Voi mai bine cheltui i aurul vostru pe ceea ce se cheam " un cîhtec a caruî tem " este o diversiune a voastr . Voi sunte i supresori ai copiilor.Nu a i fi fost stresa i de via .gindi i despre ele ca" i cum nu ar avea virtute.cei de acum mul i. Voi sunte i sub nivelul punctului de supravie uire.Este la fel de natural ca i a muri. .acel buton care v aduce inapoi la acel timp.împara ia cerului.trupuri noi.ar fi fost de mult timp stabilit pe acest plan.}» loc de 10%.. tia i asta ? Entit i ca acestea . Cînd apare decaden a.a virtu ii i a purit ii vie ii. p r i le lor intime expuse Nu este sex ceea ce sim i i.timpul s-a schimbat.v asigur.nimic din tot ce v-am spus nu ar fi existat.au tr it milioane de ani în acela i trup. i crede i ca este natural.Sigur c da.Ei sunt Dumnezei care vin sâ-si îndeplineasc destinut.pentru ca nu ati încetat s ap sa i butonul în sufletul vostru.Ii urî i pentru virtu ile lor.Ramlha spune c atunci clndneyi-s m pe noi în ine de fapt vis m pe cel lalt.

Este o iluzie sa spui:"Eu nu ma pot schimba ".câci daca"nu va~iubi i pe voi în iv .pentru c ia voi totul este for at.m zilele ce vor veni. Doar c trebuie sa 17 fi.dar fn eleg i îng duie i merg mai departe. asta .s-o p stra is-o lâsa-Li doar s fie si s asculta i ce v vorbe te ?Ati avut vreodat expresie sexual .cei umili. Jesua ben Joseph. i voi trebuie s ave i fantezii ca s se întimple.Este adev rat i voi ti i asta.Este reversibil ?. R zboiul naturii cu voi va cuprinde mul i parametri.voi accentua i mult pe asta .Ei înteleg. Dar nu este nimic râu în asta.nu va fi numai cu homosexualiidar i cu cei care tr i i în decadenta. Femeile sunt Înclinate s nu aib orgasm .Dar jum t ile lor ? Ei cap t experien a.ti con tien i ca nu sunte i în armonie cu cursul .armonia i în elepciunea vie ii. Acum în eiegeti de ce va spun ca ve i muri. * Acum.pentru câ sufletul lor este marcat de asocia ia cu violen a. Si nu exista" mai important jum tate decit viata însâ i.numit pasiune . Voi spune i:ce trist.pentru câ cei care sunt împotriva naturii vor pieri de pe acest plan în num r foarte mare i felul lor va dispare. Ei sunt simpli.care tr ie tein rezonan cu natura.nimic nu va schimba .Voi nu vre i s v schimba i. Ce va r mîne ? Cel simplu.b frba ii.sunt ierta i .decît s mearg într-un templu. i cu cît sunte i mai violen i cu atît va sim i i mai bine. 143 . Voi crede i câ a ! avea o minte simpl înseamn s fii prost.cel care se nume te Buddha Amin i Ra-ta-Bin.a a este. totul esteln regul .ve i muri i .Cu crt sunte i mai \ pr bu i i In interior. îmbog ite cu valorile.Ei sunt simpli. Pricepe i ? Deci s " lu m un homosexual care în elege adev rul în întregime. Iar voi .Ei sunt simpli.înva ce face i voi. natural al vie ii i naturii.Pute i sa blama i pe cine vreti. Ei au spus:"Aten ie.Ele primesc adevâ.vine un ceas cînd întreaga individualitate se va reîntoarce la marea Sursa din care a venit i va fi unire a Spirirului i a sufletului.'in elege care a fost decizia lui i c a fost decizia lui.Ei se vor duce mai degrab îhtr-o p dure sa priveasc natura i r s ritul soarelui i vor dansa ca j ni te zîfte sub stelele nop ii. .atunci sunte i i sub nivelul de în elegere.r bd tori i blînzi vor mo teni pa-mîntul.Dar cum poate totu i un homosexual sa se întoarc la Dumnezeul lui ? Cei care se Întorc acas . Asta a a este.\ teazâ de voi.in chiar acel moment ?Foarte pu ini ." A i în eles vreodat ce înseamn asta ?Entita i cu min i simple. Este pentru c reînvia i un dezechilibru primar.Nici una.\ rul cuprins de ceea ce face i voi i aceasta le atrage departe de voi.Simplu.Ei vor r mine i c ci prin simplitate i virtute se va na te supercon tiin a în acest plan..ce se întîmpl cu jum tatea voastr .asa trebuie s continue. Oamenii simpli sunt alinia i i asta Înseamn min i deschise.A i oprit vreodat risipirea sawiin ei voastre.au fost mari Cri ti.Dac sunte i sub nivelul de supravie uire.care sunte i dispre uitori ai exprim rii sexuale? Ce sejntîmpl cu \ sufletele jum t i ale voastre ? Ele primesc în elepciunea a ceea ce face i voi si se îndepâr*.ei nu se vor întilni niciodat .devin ilumina i prin ceea ce face i voi. ti i ca geniile se nasc din pur simplitate ? i Simplu.r bdâ-tor.caci acesta este destinul vostru.cu atît mai departe este jum tatea voastr de suflet. \ voi care molesta i copii. Nu se poate schimba niciodat .simpli.de ce v sim i i atft de sexuali ? Fiindc v-afi gftidit la asta.pute i sa nega i cît vre i. se va terge.Pentru ele actul sexual a fost supravie uire.nu pl cere i de aceea ele nu simt.daca ati fost ci iva.care v risipi i sâmîn a.Ei nu tiu de ce fn eleg. Si v mira i câ nimic în adîhcul vostru nu r spunde.voi cei care fantaza i.cu pâmîhtul. Ei bine.umil i bfîhd.

Nu pute i s ie i i din decadenta cu capul sus. Nu vre i s renun a i la aman ii vostri. Si înc este în regul .pentru c face i asta. Mare scofal .s-a numit Epoca întunecat .încît sa" ti i ca nu-i apar ine i.care se nume te copac. ti i cum po i cunoa te o entitate ? Dup ceea ce cite te. pe voi în iv atît de mult. Nici m car nu v mai aduce fericire.c leau ascultat. Devine o perla. Este o treba de suflete vechi. Iar voi sunte i sensibili la asta i continua i s ap sa i butoanele.Cind înceta i s mai ap sa i butoanele.s mai hr ni i creierul vostru cu lucruri care creaz asta i asta.doar ca ve i muri din nou. i nu sinte iin stare s -i spune i nu. Mintea voastr este moart . B rba i.Este înc acolo.Nu vre i s renun a i la decaden a voastr .la biblioteca voastr . Nu conteaz c ei tiu numele meu.pentru ca Dumnezeu care tr ie te în voi are acesta putere i stapineste toate lucrurile. Am s v trimit to i mesagerii care apas pe butoanele voastre i îi ve i vedea.pentru ca' dac l-ar vedea. Voi a i f cut-o a a. Curînd voi deveni o entitate la moda. Tot ce trebuie este s prive ti .pentru ca" ave i sentimentul ca sunte i singuri. Cunoa terea duce la iluminare.Nu vreji s renun a i la ea pentru câ v poseda. Voi nu pute i nici m car sa închide i televizoa-rele.ca nu v pute i schimba.conteaz c au auzit aceste cuvinte. Ce apas butoanele voastre ? îmi spune i c vre i s deveni i ma teri.ve i începe s ci tiga i în elepciune. Ceea ce s-a întfmplat în acele vremuri . Asta-i tot. Cu fervoare v spun :voi sunte i fra ii mei. Nu trebuie s fii un paranormal pentru asta.voi dipre ui.pentru c asta este ceea ce ei divineazâ ? Ei nu pot vedea pe Dum-nezeu. i Voi vre i sa fi i masteri.înceta i. 144 . De c'ite ori face i asta v sinucide i.voi dispre ui i i iubi i/urîti femeile voastre ? Maestri i asta. Sexualitatea este o perl . Asta se poate sfif i.revine pe culmi. Nu sunte i prea puternici. Iti spune totul despre entitate.femeile.Vreau : v aduce i aminte a vrea? Voi nu vre i. tiu ce este extazia ? Este moartea celulelor creierului.sufletul stâ-pine te totul i nu mai trebuie s tr i i asta din nou i din nou.Decaden a este o perl . extind . i asta î i va spune totul despre sufletul ei i cu ce îl hr ne te. Va c p ta o amploare mare Apoi vine marea intimidare i apoi se termin pentru totdeauna. Pute i spune nu i sa întoarce i spatele i s nu v : pese ce gîhdese al ii ? Cî i dintre voi fuma i marrhuana? Iarb .s-a dus într-o vale . Iar iubirea este aici i vindec con tiin a social . ti i ce înseamn asta ? Toata lumea va ti numele meu.Ba da.iar acum se reîntoarce.atunci face i asta de dragul vie ii. i asta face o diferen . Cînd ve i înceta sa~ mai ap sa i acele butoane.în elegeai ? Nu-mi spune i -eu j tiu mai bine . lini te i bucurie. Exist din nou îh via a voastra. iar neuronii nu se mai refac. A a este.ti atît de insensibili i nu ti i ? Trezi i-v !. Cunoa te i entit i care cred în demoni i diavoli i tot ce nu se vede este rau.v iubesc. i sa nu-mi spune i ca nu pute i schimba.In asta nu este nimic care s faciliteze energia gîndului care aduce bucurie. Eu m-am schimbat i înc enorm.nu mai pute i primi esen a i g'îndul Dumnezeului care v înconjoar .far s judeca i i s v iubit. A a ca duce i-vâ i arunca i o privire la pere ii vo tri.este s tr i i sub o fiin foarte b trin . Tot ce ave i de f cut este s înceta i s mai ap sa i butoanele i atunci sufletul se vindec i lumina începe s se.ce are "in dulapuri.ce prive texe atiYnâ pe pere i.Cînd creierul vostru s-a dus.voi. v ucide i creierul în fiecare moment de a a zis extazie. Dac singurul loc unde pute i g si pace.atunci nu ar mai vedea nimic altceva.Sunte i ilumina i.este pretutindeni.ti/iubi i/urîti b rbatji vo tri ? Sa maestri i asta.atunci.ca voi nu sunte i schimb tori.Trebuie s va spun ce ? Sun-. Acum. te. În elege i? Auzi i ? Acum ti i. A a s fie.Nu va fie fric s v schimba i.

Ele descuie cele apte sigilii. Daca la i trupul s . i ve i vedea câlnceta i sa mai judeca i pe al ii i c pute i sa-i iubi i pe to i în elege i ? Acum despre cheile lui Enoch. care este st pîhul împ r iei cerului. Crist . iti va spune cînd este gata.foarte mister.Este un fel de repiasament ai puterii. Sunte i mul i a c ror vie i sunt conduse de orcanele voastre sexuale.în mod natural preseaz tot ce este în interior spre înveli ul exterior Pare a fi o asump ie foarte logic i totu i acest fapt nu este ceva cunoscut în sistemul educa ional din nici o scî laîn nici o ar .i vorbeasc .Iar puterea se duce în sus.un ma ter care merge pe calea pe care s-a n scut.nu sunt cuvinte sa explice cum este via a. Deci dorin a de se culca cu o femeie nu mai exista i totu i iubirea este înc acolo.For a centrifug a planetei care se învîrte te pe orbita'în jurul soarelui. i atunci va ve i ridica din voi în iv . va veni un ceas cînd toate acestea nu vor mai fi.Sufeiete/jumâtâ i.caci a folosi cuvinte înseamn a limita.Ramtha subliniaz ca toate planetele sunt goale inâuntru (ca un glob ) i ca cele mai m re e civiliza ii tr iesc în interiorul lor i nu pe suprafa . i ve i g si bucuria.deci nici nu v deranja i s le c uta i.creezi frustrare." Se poate demonstra tiin ific câ obiectele sferice. i cu cit devii mai mult.si ii ascul i.pentru ca i-au completat experien a despre copulare.nu-i a a ? Dar scopul si frmuse e a fost ca de aici cap t 18 experien a.Nu mai ave i dorin a de a v culca cu b rbatul i totu i îl iubi i. Lasâ.tr i i prin ceea ce se cheam Spirit. Atunci sunte i comple i. Sufletele/jumâtâ i.Si ce mare atrocitate este asta!" 145 . i apoi. este mai presus de vorbe. Nu ve i ajunge la ele.Dumnezeul vostru.care dac i se ingâduie. Acesta este un mister.de vorbirea comun .care se supun for elor centrifuge datorita mi c rii lor spcifice. Copularea sufletelor/jum t i îng duie completarea limitatei drame umane i deschide u ile spre gra ie.liber.deveni i ferici i.Celibatul.ele au trecut prin de toate. Rarntha începe acest capitol cu afirma ia :"Omenirea este mai mult decît se poaj£ vedea. Motivul este.nu-i asa ? Ei bine.devine în elepciune.Nu pute i deveni un Crist decît dac ati dep it experien a uman . Nu le po i g si nici m car fii hieroglife. Nu pute i deveni Crist decît atunci cînd st pini i ceea ce se cheam yin i yang.Este a trece prin u i care au doua chei. în elege i ? VIITORUL CIVILIZA IEI NOASTRE ESTE IN NOI COMENTARIU LA CAPITOLUL 2 Acest capitol este o fasciantâ poveste care aduce la realitate multe legende vechi i mituri care au fost jefuite de funda ia lor istorica i reduse la folclor i povesti pentrujj opu.i sufletul s " vorbeasc .pozitivul i negativul fiin ei voastre.femeia i b rbatul. este o reac ie natural a celui care se treze te din visul con tiin ei sociale i devine un ma ter.Cînd nu mai tr i i prin coapsele i ute -rul vostru. AceSta este puterea unui Crist trezit.spre devenirea Cristului.aici nu are cunoa tere i nu tie s gihdeasc pentru el însu i.cu afit e ti -hvî: aâpin pe puterea ta i dorin ele primului sigiliu (ceakra ) scad.sunt goaleinâuntru i nu solide.care dschid u a c tre Dumnezeu/om realizat.de multe ori î i pierd dorin a de a copula cu ceea ce se cheam opu ii lor. Clnd sc pa i de prejudiciul sexual.po i face dragoste cu fervoarea pasiunii primordiale.a a cum spune Ramtha :"Nimeni.Dac -Î for ezi.experien a lor sexualâ. Celibatul nu poate fi for at. Ei bine.pentru c cuno tin ele nu sunt verbale.c ci puterea se duce in sus.Vâ ve i ridica. Nu exist simboluri.f r restrin-geri.

pitici i elfi care tr iesc printre oameni.continînd masi -ve implica ii pentru societatea modern care cer a fi studiate i verificate. Conceptul de gol în interior. El este în esen a o înalt form de energie. de i cei din interior nu au încercat niciodat sa interfereze sau fac contact cu noi.pe o alt planet sau în akâ galaxie. Culoarea pielii lor este verde sau turcuaz.dar pîna acum ei au respins accesul.adic frecven a scade sub cea a luminii.se râce te.Acum este timpul cînd interiorul devine gol i stabil.datoritâ con inutului de fier din solul lor.care deschid portaluri prin a crea vacum chiar sub mare.Ei au si puterea de a crea forte .Ei au dexvoltat i m iestrit tiin a electromagnetsmului si a frecven elor modulatorii pîna la punctul care le îng duie s c l toreasc afar din Pâmînt prin anumite portale.Ei propov duiesc egalitate indiferent de pozi ie.numitâ lumi-nâ.sex sau preg tire cultural .este pe o orbit ca cea pe care este acum Venus.Muntii Supersti io i si Himalaya.în interiorul pâmîntului i nu departe . i alte grupuri de oatneni.Ei sunt uimi i i atra i de tehnologia i abilitatea de a crea portaluri pentru a calatori pe sub oceane a celor din interior.undeva .Ei nu au religie.Soarele nu este primordial energie termic . Anumi i mun i servesc i ei ca puncte de intrare.Fiecare planet a fiec rui sisteni solar a fost n scut din soarele central. Ei ne consider pe noi primitivi i singurul motiv pentru care ies afar .se refera la cei din interiorul Pâmîntului. i se p streaz izola i.mergeau departe.pare a fi o atît de simpl asump ie tiin ific .ca Mer-cur. 146 . Spiritul lor creativ si evolu ionist este ceea ce i-a sus inut i nu religia.orbit ce se nume te orbit -leagan.Faptul c tehnologia lor este mult superioar armei nucleare li sperie sili amenin a pe cei de pe suprafa . Ei sunt str bunii no tri cu îehncJogie foarte avansat .care au amenin at i popula ia de pe supra -fa a P mfntului.Lemurienii au tr it sub p mlnt . Oficiali guvernamentali au f cut încerc ri de aface contact cu ei.datorit tehnologiei lor.al cuprului din apa lor i a luminii pu ine din interior. Ei au abilitatea de a folosi vulcanii i de a produce cutremure ca s regularizeze si s protejeze stabilitatea lumii lor. Ei.ras .Unele din tunele.ca muntele Shasta. Basmele care vorbesc depre regate pierdutczîne.G. Regiunile de la amindoi polii sunt principalele portale de intrare în interiorul P mîntului.care au ajuns în interiorsunt r m i ele civiliza iilor str vechi.care au venit de dincolo de Soare i au ajutat la construirea primelor piramide.Pe m sur ce planeta se dep rteaz de soare. Ei au ajuns în interior ca sa evite r zboiul. Asta arat clar ca îi vad ca amenin are.ea ocup orbita cea mai apropiat de soare. Ei au Fost primii care s-au dus in jnterior.au r d cinile lor istorice in aceasta civiliza ie. Ramtha explic ca atunci ctnd cei din guvern folosesc expresia "inamicul din interior" (the enemy within).Odatâ ce planeta apare din soare .pîna în interiorul p mîntului. Ei sunt de fapt oamenii originali. Pacea i armonia sunt cele mai înalte valori ale societ ii lor i le sunt instilate de la na tere. A a cum curbura Pâmîntului nu este aparenta i în interior totul pare sa fie plat.Caraibe i Argentina.pierdute la dispari ia Atlantidei i Lemuriei Sunt multe u i care conduc în interior. Cînd planeta se maturizeaz . Devine izbitor de vizibil câ viitorul civiliza iei noastre ar putea fi chiar lîngâ noi.a supravie uit r zboiului atlan ilor i nu meroaselor schimb ri cataelismice ale naturii.în pe teri i au " avut o re ea sofistcatâ de tunele care acoperea toat lungimea continentului lor.este de a verifica coaja exterioara a casei lor i s -i asigure integritatea. */* Civiliza ia care tr ie te în interiorul pâmîntului.cînd suprafa a se rupea i continente întregi alunecau. 19 Societatea lor nu este de natur r zboinic .ca în Japonia.

Cea mai mare dificultate pentru a c l tori acolo.iar sub copaci a v zut un animal care sem na foarte mult cu un mamut. 147 . Razboiul.." In 1957.pu in înainte de a muri. Faptul ca ei nu au folosit avantajele pe care le aveau ca sâ invadeze i s domine rasa uman .cârti.de la aceste expedi ii au fost trunchiate.în 1947.pâduri i vegeta ie verde.într-o expedi ie.tem-peratura este mai mare în compara ie cu a tept rile.rase uitatejonge-vitate i iubirea pentru simplitate In via â. ei vor împ r i cu noi tiin a i tehnologia care face posibil c l toria interstelar într-o clipire.dup cum spune Ramtha.un pescar norvegian.Deranjarea busolei.nu înseamn ca acel punct este Polul Sud.. Dr.el a descris într-un fel enigmatic acest p mînt de deasupra polului Sud. H r ile continentului Antarctica conduc gre it. este s ajungi la un loc care nu este pe harta.ci zone cu p mînt i munti. protejare împotriva unei amenin ri poten .culegîhd date de la *** centre militare.este "Dumnezeul fumuriu " (The Smocky God). Amiralul Byrd. Ramtha subliniaz c atunci cmd civiliza ia noastr va g si o baz de real prietenie cu"inamicul interior". nu ghea i zâpadâ.a descris poetic aceste regiuni ca.Byrd în 1947 si 1956 sunt cele mai cunoscute surse care au adus dovezi depre posibilitatea ca o civiliza ie s tr iasc în interiorul Pamîntului. el a raportat prin radio ca a v zut sub el.Expedi iile faimoase la Polul Nord si Arctic. a a ve nicului mister".este f r sens i inadecvat."Aceasta expedi ie a deschis un nou i vast teritoriu.care a condus cea mai mare i bine documentata cercetare despre evenimentele care vorbesc despre activitate extraterestrial .tace aceea i observa ie . adev rata poveste a lui Olaf Jansen.In apropierea deschiderii.iale din partea unei alte civiliza ii cu o tehnologie inimaginabil ca a lor. cu ajutorul instrumentelor care nu mai indica corect.lacuri i iiuri.un" mare necunoscut" i ca " ara misterului ve nic'Mn martie 1956. In timpul zborului peste Arctica.a a cum se fantazeazâ'in diverse forme de 20 distrac ie (filme.ca "acest fermecat continentIn cer .Busola ar trebui s arate nordul magnetic.guvern i martori din Inteligenta militar . O alta surs care sus ine probe ale existen ei unor civiliza ii în interiorul Pâmîntului.pot cuprinde secretele pe care rasa umana are nevoie sâ le cunoasc ca sâ supravie uiasc urm torului stagiu de cre tere si evolu ie.conduse de amiralul Richard E.sunt gre ite.dar cîmpul electromagnetic al P mîntului fluctueaz In apropierea regiunilor polare din diferite motive. Cea mai buna cale de a merge în interior este Polul Sud.sunt cumva ascunse în mister i sufer de lipsa de claritate.La întoarcere a raportat .a c l torit la 2300 de mile dincolo de Polul Sud.F r îndoial c raporturile ce sunt la dispozi-tie.la 1700 de mile deasupra Polului Nord.aratâ ca r zboiul nu este în agenda lor de priorit i ci mai degrab este vorba de fantezia unor min i bolnave« Adev rul din spatele miturilor i legendelor despre civiliza ii pierdute. Steven Greer. scrisa de Willis George Emerson.emisiuni TV).ca amnare s.

au g sit un paradis în interior (în interiorul p mîntuluijcfnd nu exista alt loc unde s se duc . au m iestrit tehnologia si pacea. Asta înseamn s devin mai mult decît limita spa iului si-timpului le-a permis la cei de afar .a a cum sunt ei cunoscu i i numiti. a a cum era întru adev r. nivelul lor spiritual si credin ele lor religioase ? R.:Po i s -mi spui ceva despre oamenii care locuiesc în interior .este adev rat ? Ramtha : Da. i despre umanitate decît tot ce tii pînâ acum.Ei. i am citit cite-va.a a cum era întru adev r.despre societatea lor. OAMENII DIN INTERIORUL PAMINTULUI Elevul: Mi-ai spus mai demult despre oamenii ce locuiesc în interiorul P mintului i acum vreau s aud mai mult.dar aceste cârti spun c P mîntul este o coaj i în interior este un soare central i c suprafa a interioar are continente i oceane ca i cea exterioar .CAPITOLUL 2 VIA A ÎN CENTRUL PÂMÎNTULUI "Oamenii care tr iesc tn interior sunt fra ii vo tri mai mari. Ai spus ca as putea citi ni te cârti despre ei. De exemplu.s transceadâ ceea ce se nume te materia.Ei v d toate lucrurile.ei au creat astfel de aerona ve. a a cum era . a fost purtat cu ei pentru.p trund toate lucrurile i realizeaz toate lucrurile la care se gîndesc.entitate. i cuno tin ele atlan ilor." .sunt r m i ele unei ere care a trecut peste timp pin în era voastr si ei. intru adev r. Ei cred c exist mai mult sic fiecare moment care vine este acum. i este o poveste minunatâ.:Sociologia lor.cu siguran i este mai mult despre ceea ce se cheam existen a in acest plan.a a cum este întru adev r.sunt mul umit c tu cau i i ca e ti intrigat.asta permifindu-le sa creeze un obiect mai perfect.plin de aventur i promisiuni.Ei au abilitatea de a deveni parte din orice creazâ. i rezist In continuare. E.devenind parte din ele.salvarea lor în inima p mîntului.Ramtha Maestre. Ei sunt aceia care. in for a. i navele lor i tehnologia lor. i dac la început 148 .pentru ca este mai mult decit poate cuprinde ochiul.a a cum era.iii fiin ele lor.este aceasta : au înv at mai mult decît cei care tr iesc in afara sferei lor.ca s poat zbura ca minunatele lor pâs ri.

pentru câ astfel ei au g sit o realitate fn care s creadâ. i între to r oamenii care tr iesc aici.Dac ar veni s tr iasc pe suprafa a p mfnrului. poate ea deveni . i în evolu ia lor.ei au regularizat timpurile de for .Ei iubesc s. Vaporii produc for a.i-au dat un scop.nu a fost niciodat .Ceea ce ei iubesc.cum vroiau ei.iar cele intunecate.care trebuie s ias afar . Realizînd astfel lucurile.i divinizeaz idealul ei Si de aceea.A a este.câtre i mai mari realiz ri i în elegeri.a a cum o cunoa te i voi în acest plan. 21 Aeronavele lor ies prin ceea ce se cheam u i (por i spre suprafa a).Dupa p trunderea gazelor oxidante (?). Culorile luminoase sunt date de vibra ia sistemelor de support.maestre. Culoarea navelor lor este .care acoper pere ii interiori ai p mîntului.î i spun asta:ei nu au nici una. Ei cred.doar c ei au în eles m re ia tiin ifica a fiin ei lor i a vie ii i au pus aceast cunoa tere in ac iune. pe care fra ii vo tri le-au deschis la suprafa ca s împiedice distrugerea lumii lor.au acela i el ca i voi i aceea i realitate ca i voi.A fost s scape de ceea ce se cheam r zboi i ma ini de r zboi.De aceea se Intfmplâ aceste "ac iuni"pe Terra în zilele voastre.Ei sunt verzui din cauza alimenta iei i din cauza con inutului de cupru din ap .Ei sunt extrem de inariiorati.sau fra ii vo tri mai mari numai in tehnologie c ci ei sunt la fel ca voi.c ci ei aii fugit în sanctuarul din interiorul acestui loc.de densa în materie sau eluziva în lumin .câci cumulîhdu-se în interior.jvin ca s capete experi^ntâ-si nu numai pentru asta. Aceast societate nu este de natur râzboinicâ..Cel mai mare mister este poarta care se deschide în mare i locul este numit Hipodromul Cailor Mor i (Dead Horse Drones ).lumina fiin elor lor lumineaz planul lor i inimile lor i fiin ele lor.întru adev r.ca nava s poat zbura lin.cum spune i voi. Aceste entit i sunt str mo ii vostri.ei s-au realizat pe sine.în ege i? Ceea ce se cheam vulcani.se deschide în ei o magistral .cu atît for a pe care o con ine este mai mare.existâ o iubire care îi ine uni i împreunâ.Cît despre religia lor. Cu cit mai alba este lumina.au dus-o la împlinire.cei care locuiesc în centrul fiin ei numit Tera.ar pierde repede aceasta culoare.maestre. Ducmdu.culoarea pelii lor.întru adevar.cum a fost întru adev r.ei au a a o nuan a de culoare care este verde i ro u. dar ei se pot transporta pe o raza de lumin dintr-o era în alta. cel mai mult.cutremure ale suprafe ei pâiriîntului .nu are cele mai albe tonuri i nici cele mai maro tonuri. Navele lor sunt operate cu cimpuri electromagnetice.Cele din pâmlnt au zguduit cerurile lor.maestre. i cu toate ca ei nu cunosc str lucirea luminii. i sunt multe por i prin care ei trec in ambele sensuri.este for a guvernatoare a tuturor fiin elor lor i a tuturor lucrurilor pe care voi le în elege i i pe care nu le întelegeti.ei s-au acomodat din nou i culoarea lor a c p tat o tent verde sau turcuaz.sunt ceea ce ei au devenit .ca piesele necesare pentru aterizare sau edere in imobilitate.de la apa pe care o beau i din cauza luminii reduse ce vine de la soarele lor fumuriu.maestre.ci ca s vad starea cojii locului unde ei locuiesc i ce mai face ea.ei au devenit oameni pa nici care în eleg i iubesc pe to i care le sunt egali.oricît de mare.seaman cu voi.lntr-o clipit .este galben str lucitor. i dac au devenit o parte din acele Iucruri.nava nu se mi ca prea uspr.este un amestec din amîndoua. Acele entit i eare ies afar din inima Parnintului.ar produce colapsul structurilor lor.i existen a în acele condi ii.de p rtile mai slabe.iar au ra sferei navei.câ for a .de aceea ave i erup ii de vulcani i cutremure.sunt puncte de presiune.Ei nu numai ca au aeronave. oentru c au fost exDlozii in Dâmînt si in mari (exneriente le cu arme atomice)ca i cele din atmosfera.maestre. 149 .asta1i deschide spre i mai mult.

este o diferen .cele care sunt cu adev rat sfere.Spiritele acestor entita i. i ce atrocitate este asta.se duce unde este menit s se duca.in interiorul soarelui. El este lumin .Sunt acolo entit i uimitor deînalte.entitate.din moment ca aici va avea loc evolu ia vie ii.le numi i rotunde.a a cum a fost întru adev r.ei sunt in contact cu al i fra i din spa iu din vecin tate in univers ? i dac da.sunt turtite Ia cap si la fund.Trebuie sa. i ce devine el însu i este lumina.din ceea ce se cheam galaxia voastr . Asta este cum creazâ soarele.: Ca sunte i primitivi.Cei care sunt cu adev rat pitici. i cele mai m re e civiliza ii.fiecare i-ar fi dat seama de asta.vin pe suprafa ? R.Deci ei au cu adev rat dou civiliza ii.asa cum le numi i voiin trupul vostru sfînt..Atlantii.cînd lumini se vor vedea pe cer.Ceea ce voi numifi elfi.la începutul începutului.i.a a cum este întru devâr?c8î to-re te în linie dreapt .Soarele nu este fiebinte i nu a fost niciodat .:Si cum ne vad ei pe noi? Sunt interesa i de cum trâim.ca i din cauza traumelor suferite.Ceea ce voi numi i zîne.mai pu in stelele.Toate sferele.toate sunt goale în interior.nu este 150 .care-sunt numite planete .el creaz ceea ce se cheam explozii pe suprafa a a ceea ce se cheam lumin . Nimic nu s-a schimbat în dimensiunile lor.:Pentru c au nave spa tale. E.este marea for de lumin la care vine densitatea gindului i contem-pleaz i explodeaz in afar .a a cum este Intru adev r.turtite Ia capete.a a cum este întru ade-vâr.iar genele acestor entit i au p strat doar culoarea.s-au dus în centrul P mîntului.maestre.care preseaz tot ce este în interior spre conturul exterior.cum spune i voi.permite altor lumi s tr iasc acolo. Ce creeaz cea ce se nume te materia care se cheam planete sau stele ? Hai s vorbim despre planete.Ei s-au acordat singuri aminte te.dar esle sunt.a a cum este întru adev r.Lumina.ei sunt superiori rasei voastre.în ce const acest contact ? 22 R.a a cum sunt ele numite.ca ei sa poat proiecta.â. Soarele.au m iestrit tehnologia i pacea.s-au dus In centrul P mîntului.niciodata pe suprafa.i aminte ti.care a trecut peste timp i.pe care le-au transmis genetic.au evoluat singure.ar fi gîndit un moment la cum orbiteazâ Pâmîhtul tn jurul soarelui central i la for a centrifug a orbitei..trebuie s în elege i c înalta voastr educa ie. nu tie asta.iar altele uimitor de scunde. i într-o bun zi.din galaxie.nu stele.* TOATE SFERELE SUNT GOALE ÎN UNTRU Am s v spun i asta.dar desigur. Iar sferele turtite sunt goale ui interior.nu schimb nici o direcjfie. i ei sunt entit i ce tr iesc acolo.sunt sfere turtite i sunt goale în interior.Ei.pe o raza de lumin . Oamenii care tr iesc în interiorul p mîntului.gîndul a fost întotdeauna.mul i au c p tat In scurt timp riduri foarte adînci i multe. Dac fiecare entitrate de aici.chiar cînd înc se mai n teau aceste sfere. Acum.sunt fra ii vo tri mai mari(vîrstnici). Nu este.entitate .avînd dificult i cu felul lor de piele. entitate.mult mai mult decit fra ii lor de la suprafa i pentru aceasta. Faptul c sunt goale în interior.a a cum a fost.Voi numi i toate planetele. S.a a cum a fost întru adev r. Nimenî de aici nu este în cunoa tere sau s gîndeascâ pentru el însu i.ei s-au acordat singuri în materie . i toate planetele.au tr it in interior.a fost gînduLgîndul este'crea-torul superior.Din toate sferele. a a cum este Intru adev"ar.entitate.vou^i ve i vedea din nou.s-au dus în centrul PâmiYitului.: Lumina.sunt r m i ele unei epoci.gîndul lor .

Cînd te duci în interiorul Pâmfntului i g se ti câldura.sau ceea ce eu as numi fermoare.Corect ? Presiunea.amindouâ lucrezalmpreurialAces-tea cauzeaz c ldura mare pe care o sim i i voi. Cutremurele.formihd un spa iu gol in mijloc. pentru c ei au înv at armonia multimult timp In urm i asta a fost.datonia golirii interioare.întru adevar.de i ei au capacitatea de a muri.Mul i dintre ei nu au mai tiut cum s ias din pe teri.ceea ce i-a legat în toate generâ iile.a a ca obiectul este foarte luminos la început.continutul interior se deplaseaz c tre conturul exterior.entita-te. Ei sunt aceea care au dus începutul începuturilor în interiorul Pâmîntului.Este turtit ia regiunile nordica i sudicâ'.aceasta vine de la presiune i de la captarea luminii care vine pe suprafatâ. CEI RAMA I DIN VECHILE CIVILIZA II S vorbim despre indivizii care tr iesc în interi or.a galaxiei sau gravitatea din exterior.a a cun este intru adevâr. 151 .senza ie de atragere a materiei înapoi.a a cum este întru adev r .determinînd o mai mare expansiune în interior Jat cum esteîSRut.întru adevâr. i chiar oamenii vo tri de tiin au g sit oase de oameni micu i.pe m sur ce se rote te. care cu adev rat a creat pianetele. în elege i ?A a presiunea este eliberat si coaja exterioar poate r mrae-intactiîAcesta este motivul pentru care sunt cutremurele.s-au pierdut..printr-o explozie de lumin în materie dens .entitate.Ei au fost.Cei care au g sit calea c tre suprafat .Pâmîntul vostru nu este rotund.atunci este pe orbita pe care este Venus acum i care este ling voi acum. In timp ce se rote te pe orbita sa.Cînd materia este pe orbita-leag n orbita . i sunt brilliant de de tep i.sunt rev rsarea luminii în ceea ce se cheam densitate.Pe m sur ce orbita "se coace "mingea devine mai turtit .interiorul se duce spre mantia exterioarâ. Asta este ceea ce sim i i voi.s-au îndr gostit . intru densitate.ei pot pieri.a a cum a fost întru adevâr.a-tunci cînd suprafa a exterioara se rupea.s se r ceasc . Deci tot ce este în interior este atras spre suprafa a exterioar .este o fiin a uman nemuritoare.dar creind iluzia unei sfere.entitâ ile care au ajutat la ridicarea m re elor structuri.Asta este cînd daicnt mi c rii de rota ie pe o orbita circular i a for ei.pentru a permite presiunii s"a ia i"afar .s-au pierdut cu adev rat.spre lumina.începe sa se solidifice. Aceasta este în l imea la maturitatea lor cof» -pleta.exploziile de lumin . i pe m sur ce se duce pe orbite mai dep rtate.avem un obiect foarte solid.foarte mici oase. i au dat na tere la o sublim ras de 23 oameni.ele muta ceea ce este numit întru adev r. sau cum spune u voi.cu un mare o-ceanîn mijloc. .a a cum a fost cu ade-vârat.c ldur .a a cum a fost întru adevar. perimetrele exterioare ale P mîntului i le schimb .orbita creaza ceea ce se nume te. Micu ii au fost prin i uneori în pe teri. Cei din interior sunt minunat de armonio i i frumo i oameni.Fiecare planet .presiunea a ceea ce se cheama.compreseaz straturile externe cauzind ceea ce se cheam presiune.Este instilata în ei de la na tere.dar nu se r ce te din c ldura .Cînd este "copt". Deci acum. A i auzit cuvîntul elf ?Ce crede i c este un elf ?Un elf.în densitatea realit ii sale care ii p streaz unitar.ci din lumina.armonio i.la fel ca i oamenii de dincolo de soare -cu care au apropiat rela iile.'in propria galaxie a fost n scut din mama soare.Cînd face asta. Acolo au g sit un paradis minunat.cum a fost Intru adev r. Acum.determinâ c ldura într-o densitate.

din oaceane.cu lumina strâlucitoare.ei se afl afar din tunnel. (în dic ionar.pentru c sunt dispera i cu adevarat.Vorbind despre realitâ i. i aici.Byrd in 1947..sau ara Mama ea a fost str b tut de animale uria e în acele timpuri. i dintr-o dat .este cap tul tunelului.iar unele mergeau departe spre interior.ceea ce se cheam o culoare de piele exclusiv i ochi foarte stralucitofr.asa cum au în eles ei.Ei sunt un amestec între oamenii de dincolo de soare i ceea ce se cheam oamenii din Ionia.Ei sunt.Lemuria. Ei sunt entit ile care au ajutat sâ proiecteze. Lumina ghideaz calea.ci doar este curioasa despre ei.atunci cînd nu mai exist loc unde s se duc .existâ .(Amiralul Richard E.pentru c înainta ii lor au fost oamenii de dincolo de soare.a a cum este întru adevâr.considerat a avea puteri magice) Ei sunt de mai multe feluri.a a cum este.care este destul de avansat în in-terior.ei încep sâ jeleasc pentru ei în i i.fiind mai solid construi i^sLsunt foarte nobili.foarte u ori la trup i foarte agili i au o foarte mare compasiune pentru via .Ei cresc cirezi de animale si sunt ceea ce se cheam participan i la tehnologie.în fa a unui soare gol. Erau tunete care mergeau pe toat lungimea continentului.cum le mai numesc unii.Ei nu sunt oameni r zboinici.tunele în p mînt sau drumuri spre alt timp. i cuno tin ele adan ilor si navele lor si tehnologia lor. i din mun i. USI ASCUNSE In P mîntul vostru.lucruri care pe ei i-ar costa via a.pre ei.care au scris.ei sunt foarte asem n tori cu omul. care merg in inima Pâmîntu-lui.Voi îi numi i elfi.a a cum este întru adevâr. i le-ar face multe lucruri ca s în eleag 'mai bine despre ei.via a adev rat a lui Olaf Jansen") Dar cînd.a a cum a fost cu adevârat. ceea ce se nume te . Cei mai importan i i probabil cei mai regali.entitate.asa cum este întru adev r. Ei sunt .câci a a cum este întru ade-var.navele cu care ei trec prin ceea ce se nume te deschiderile de la poli..acolo a fost o mas de pâmînt care se numea Mu.acolo.Ei sunt aceea care.întru adev r.a a cum a fost.Au degetele de la mîini si de la picioare foarte lungi. Acesta este un grup.enitate.Au vqci care sunt sunete musicale.care ades se trezesc pierdu i i trebuie s caute lumina.ei tr iau sub pâmînt.c r i despre as a.la ceea ce se cheam salvarea lor.Din ceea ce se cheam intru adev r.Au înv at cu mult timp in urm ce înseamn r zboiul.'în mun i inalti.a a cum este Intru adev r . i toat popula ia nu tr ia la suprafa a.60m) in numâratoarea^voastr r Ei au.îi au în dosarele lor. i sub solul lor comunic cu tunele. Asta s-aîntii'» plat destul de frecvent.elf =micu â.se scufund chiar la începutul istoriei sale .a a cum a fost.formele de foc (un alt nume pentru piramide )plea-câ pasaje care fac leg tura cu altele ce duc In inima P mîntului. sunt cei mai înal i i ei pot ajunge pfnâ la cinci picioare (1. Au fost chiar i câî tori. care a scris" Dumnezeul fumuriu. in inima Pâmîntului.cei r ma i din civiliza iile care s-au dus în interiorul P mîntului.ei se ascund de civiliza ia care nu-i iube te.asa cum a a fost cu adev rat. Cit despre ceilal i. Asta a fost dovedit înainte.a a cum a fost întru adev r.Lemuria a fost ceea ce voi a i numi coasta voastr de vest.scriitorul norvegian Willis George Emerson. Ei sunt aceia care au g sit un paradis în interior.a a cum este întru adev r. 152 .au fost luate cu ei.sunt multe u i care duc în interior. au construit pasajele. Ei au fost observa i de oamenii vo tri de tiin care acum tii ^ : . în ultimele zile ale dispari iei continentelor Atlantida i Lemuria.adeseori r ut cioasa creatur . în care po i intra într-un moment pe p mîntul t u i în momentul urm tor sâ fii prins intr-un turmei care duce în alt dimensiune. A a se întimpl i cu cei din interior.

ceea ce înseamn ca s-au putut dezvolta comunica iile. Ceea ce se cheam Groenlan-dajrlanda i Anglia.nu departe de rmul vostru de acum.r m i.entitate.pentru c dup cum titi. uria e în pamint.care înc mai pluteau pe ceea ce se cheam spectru de lumin .pa de animale.Este un riu.a a cum a fost întru adev r. din Americi.de la Ecuator i din popula ia hindusa.au f cut parte din Atlantida.la insulele de nord.Ceea ce se cheam trimis/primit.în ultimii ani. Ei înc mai aveau minunatele lor nave.venind din Lemuria spre Atlantida Era a a.a a cum au avut piramidele voastre.în acele zile .tn interior i au fondat civiliza ia din interior. Acolo. Iar regiunea acesta.Mu ti dintre atlantii care erau pe suprafa .pen ru c cele mai multe din ele se adunau In mla tini.Si to i oamenii care înc nu plecaser in interior.cati spargerea crustei Parriîntului fusese Înving toare.doar c animalele mari nu mat erau. tii. Cei care se numesc atlan i.a fostintors spre interior.este de la lumin la lumin .Ei sunt to i.în ultimele zile. ei rupeau crusta P mîntului i ceea ce o suporta dedesubt..mun ii aceia devenind insule.cîm-pul de lumin pe care ei c l toreau. ~t.Si a a .dup principiul lumin la lumin .atlan ii erau preocupa i de a . i ceea ce se cheam navele pe care ei le-au avut.s-a numit un canal care ducea spre Onaijn Atlantida.ceea ce a cauzat aceea i dis-tructie pe Mu ca i pe Atlantida. PIRAMIDELE SI TRIUNGHIUL BERMUDELOR 153 .asa cum a fostîntru adevâr.sunt acum parte din popula iile civiliza iei indiene. A a lucrau ei împotriva gravita iei i a for elor sale.o mare ap care le separa.unde animalele s cad i s fie anihilate. i ei au folosit cristalele ca i mijloc de comunicare.cred c este bun termenul.în Europa i pîh mai sus. i acolo oamenii s-au a ezat i au Început str dania de a. Dac luminezi un cristal.numi i cei trei sute de ani.se dusese deja.dar lumina nu curge curb.i face o via a.mergeau'în linie dreapta.au c l torit ca pelegrini prin ceea ce intru adevâr. Trei mii i ceva de ani înaite de ultima câdere.ei sunt foarte r spunz tori pentru toata tehnologia care are de a face cu ceea ce se nume te cristale.au fost supravie uitorii ârii Mamâ. Ladese'â".ei c l toreau cu navele lor pe raze de luminâ. i asta a devenit cel mai îngrijor tor lucru despre atlan i.B trihii s-au dus adfnc. i erau aceia care au p r sit O-naiul i s-au dus fn cea ce se nume te Sudan.ei (atlan ii) au hotarit s scape Mu de animalele gigantice.unde devine dens " si iese afar tn linie dreapt i nuîn zig-zag.a a cum a fostîntru adev r.lumina se duce prin toate fe ele sale In interior.au v zut . 24 Cînd Lemuria.a fost dezvoltat.te ale ceea ce s-a numit altanti.ei trebuiau s mearg din punct în punct.oamenii f cuser deja un tunnel dedesubt i se duceau deja în centrul P mîntului i au fost acolo In timpul ultimei c deri a atlan ilor.un ocean.de la pol/.ei divinizau intelectul si ajunseser departe în ceea ce se cheam progresia mecanicii.entitate.Comunicarea este.ei erau cu adev rat brilianti în tehnic . Ultima sut de ani prin care au trecut atlan ii.un mare rîîi care se vars tntr-o ap mare i care se cheam Lini te. Si acolo.era în timpul catastrofei sale.Totul pare sa fie plat în interior.ea merge în derec je dreapt .In timpul acestui proces. suri£ munji.i de la foc la foc.a fost la fel.Deci linie dreapt .entitate.a a cum este întru adev r. i lumini de laser au fost folosite ca s formeze cr pâtur. Deci ca s poat merge pe luminâ.pfna sus în ceea ce se cheam Golful Persic i'pîn fn sus. Acelea sunt>fîrfuri muntoase ale ceea ce se cheam continent i oamenii care s-au refugiat acolo.a a cum ti i. cum a fost întru adevâr.

sau navele voastre eluzive .o coloana uria de ap .la sfirsilul celui de al doilea r zboi momdial .a a cum este întru adevar.sunt u i câtre interiorul Pâmîntului.Mult din teren i ceea ce voi numi i Nil.este aceasta a a cum o numi i voi ? .a a cum a fostîntru adev r.s-a mutat cu 20 de grade spre est.nu se mai vede. Bermudele sau Triunghiul Diavolului. i u ile de la ambele regiuni polare i de la ceea ce voi numi i Hipodromul Cailor Mor i.Iar vacuumul (for a'de aspira ie ) separ apele i face un tunel pe unde navele se pot duce'în untru i in afar . a a cum a fost întru adev r. localizat la estul coastei Japoniei.Sub ele.a a cum a fost întru adev r.entitâte.sau scufundarea jar urm aUSS Cyclops sau Marine Sulphur Queen. Ele au fost aliniate. este o for de accelera ie.ceea ce înseamn Virfuri Ascu ite de Mun i) si in Marile Japoniei i a Argentinei.Erau baze.sau for G .care este cunoscut pentru o mare inciden de inexplicabile dispari ii de nave.într-o perfect ordine.au fost construite a a (aliniate).a a cum este. unde 25 busola se deregleaz . Deci ceea ce cheam sistemul de tunele.Cînd u a se deschide. sa fie monumente pentru a nu se uita puterea Dumnezeului care era în ei. care se compar cu for a de gravita ie.apare i cauzeaz o rota ie (un fel de tornad ).Dar sunt unii.care a cauzat vacuum.. unde navele puteau ateriza.care le leag impreunâ. Miami i San Juan.Dac v uita i la ele. Flori-da.in pure -tul de aterizare i uneori la diferite nivele înainte de a atinge centrul. cam la 65 km sud de Oregon i cam la jum tatea distan ei între Coasta Pacific i grani a Nevadei)si Mun ii Supersti io i ( în Arizona . i cfnd se deschid.) . Dou for e G sunt egale cu de dou ori 154 . '' Multe din ceea ce se cheam navele din planurile voastre interioare . vapoare mici si avioane.erau de asemeni tunele care conduceau spre interiorul Pa mîhtului .ele sunt în perfect aliniere una cu alta. Ele sunt pretutindeni.este o arie imaginar jocalizatâ în afara coastei de sud/est a SUA. O regiune numit Marea Diavolului de c tre pescarii japonezi i filipinezi.navele care vin din interiorul vostru.oriunde ar fi.în u a.au fost pentru mult vreme sursa unor pove ti despre aurul pierdut.voi li spune i aria triunghiuri-lor (Forul tutelar al numelor geografice din SUA. i nu mai eurge în aceea i direc ie.a a cum a fost întru adevar. imediat dup ce s-a ridicat de pe aeroportul din Fort Lauderdale.(For a G In termeni tiin ifici conven ionali.ele sunt usi mari. credin a popular în misterul i calit ile supranaturale ale acestui triunghi.s fie prins în aceast tornadâ.Este unul din cele dou locuri în lume.Ei le-au construit nu pentru a fi morminte .nu recunoa te "Triunghiul Bermude-loe " ca denumire oficial si nu p streaz un dosar oficial al acelei regiuni. In trecut au fost organizate mari i inutile cercet ri pentru dispari ii ca.posed totu i calittjti unice în lume.pfnâ la cer.ci.entitate. Pove ti despre istoria pieilor ro ii se adaug acestor fantasme.Ceea ce se cheam piramide erau aliniate i în picioare.un întreg esca-dron de avioane . Virfurile triunghiului ar fi Bermudele.la timpul cînd marea u s-a deschis i a cauzat .puncte.Pove tile sint vechi de secole .: Ce se mtîmplacu oamenii care dispar în Triunghiul Bermudelor ? Vreau s spun.emit cu adev rat vacuum.ei mor ? Se ducln mijlocul P mîntului? R. Porto Ri-co.Aceasta ane geografic . In ceea ce se cheam Himalaya . Mun ii Pima au fost numi i Mun ii Supersti io i sau KaKatakTtami. de c tre supravie uitori pentru cel ce se cheam Dumnezeu Necunoascut.care permite vasului. .vin din acel loc. i este cunoscut de asemenea pentru misterioase dispari ii. S.ceea ce se cheam presiune. de asemeni are acelea i caracteristici magnetice.: Unii chiar dispar i se Îneac i sunt minca i de pe tii mari i feroci.Dar sunt u i.i îîi muntele Shasta (este localizat în nordul Californiei. cum mergi spre nord.care s-a întîmplat s fie într-un loc. Toate acestea au dus la.

care este9.nave din trei diferite destina ii.cu ceea ce se cheam stea câlatoare.nu cade în jos. Este aceea i for care determin apa s fie dat afar din ma in de sp lat sau s lase hainele lipite de pere i. i care s-au dus acolo în timpul vie ii mele.Este via a pretutindeni.au raportat ca apa ar ta -31ciudat i c nu s-a mai v zut a a ceva.plnâ ce se aseaza din nou lini tit în mare.care vin.a a cum este întru adev r. De aceea avioanele voastre. R.8m/sec. Mai sunt unii.Este un mijloc gol în care tr ie te cea mai mare civiliza ie. Ele arata ca ni te discuri i sunt multe întreb ri în leg tura cu ele.a a cum se tie i se cunoa te în aceast dimensiune.Maestre ? R.dar de fapt ei au fost supeu pentru pe tii fl mînzi. cum mai sunt ele cunoscute. Una este întru adev r din centrul Pâmîntului vostru. sim i presat c tre exteriorul curbei.Ei vin din ceea ce se cheam întru adev r.: Ce anume vrei sa clarific. i ei sunt bine i se are grija de ei.ceea ce te face sa te.) i dup ce u a se închid'.specific .Acesta este un fel de nave i un popor. Sunt reale ? Vin din alte planete ? Sunt oameni tn ele .a fost socotita cea mai mare civiliza ie. Aceast propulsie este cea mai apropiat de energia perfect .a a cum se s.ar fi o energie despre care acest loc va învâ a curînd si foarte curfnd se va fabrica.ci se învfrte te în spiral spre fti jos.accelera ia gravita iei. Oricine s-ar întî'mpla sa treac pe acolo.: Da.ca for a pe care o sim i cînd conduci într-o curb strins cu vitez mare.prin propulsia care se cheam lumin .: Vrei s -mi spui ceva despre farfuriile zbur toare ? Sunt reale ? Sunt nave din alte planete ? Vom c l tori noi vreodat în alte planete. i pe care oamenii cred c le vad pe cer.navele care au fost raportate în ultima vreme ca farfurii zbur toare.te rog.a c ror c l torie este mai grea decît a celor care vin din inima Pâmiritului.cind acest particular lucru se întîmplâ.Timpul lor este timp.apa. i ei o utilizeaz ca s c l toreasc pe ea.este prins. Este un loc numit Alfa 155 . din galaxii care sunt cunoscute i v zute.: Sunt trei.1n fiecare secund .tie tn timpul t u. Ei vin din locuri pe care voi le numi i galaxii.Ei sunt în centrul lumii voastre. For a este deseori asociat cu schimbarea rapid de direc ie f>? timpul mi c rii. Entit i care c l toresc în timp i spa iu. S nu fii niciodat prea pompos în gîndire.chiar i pentru timpurile mele. Un proiectil care folose te lumina.a a cum este întru adevar. R.despre care s-a spus ca au fost prin i de acest teribil i diavolesc loc i ca au dispârut. DESPRE FARFURIILE ZBUR TOARE ' .: Vorbe ti de navele elusive ? E.ca sa crezi ca voi sunte i singura 26 planeta'dotat cu via 'îh univers. E.sisteme de stele.care vin sa" ne supravegheze sa ne observe ? Sunt multe mistere i poate ai sa po i clarifica cîteva din ele ast zi.. dar sunt pu ini supravie uitori.care s-au întfmplat s zboare cînd marea poart s-a deschis.: De unde vin i cine este în ele ? '_ . Mai este un alt grup de fra i.îi inghi ea.dar cî iva au murit din cauza ocului.a a cum a fost întru adev r. E.pentru c ei înc nu au Înv at sâ m iestreasc ' c l toria dimensionala". De aceea ei se propulseaz în spa iu. Asta este pentru caii înghi ea.ti lua de pe cer sili ducea fn mare. i vor tr i acolo afît cît le este dat s tr iascâ.care este cunoscut ca Tera.a a cum este întru adevar.

au accesibilitate la primitivii lor.se duce ca s vad tot ce este dincolo de t rirnurile cunoscute.câci propulsia lor este necesar pentru distan e mari. bolnavi. A a s fie. i aceasta este un mister în mintea ta. R.maestre.: Ai spus c Steaua din Bethleem a fost o de fapt o nav .ele sunt stelelejhtru adev r. i în acest loc au construit nave spa iale.pe care voi nu le-a i v zut niciodat . Cînd cineva se duce într-o aventur .:Pace.aceia care nu-i intimideaz pe acei oameni ci îi iubesc.Este foarte illuminator. o mare speran vine de la aceste galaxii.ei sunt într-un timp i o dimensiune diferit .au cele mai superioare nave.lntru adev r.Este o mare civiliza ie acolo i care ar fi misiunea lor pe Tera ? S exploreze. Luminile lor vor fi v zute din nou.Ramtha.chiar i celei a fra ilor din centrul Pâmîntu!ui. Dac marile realiz ri sunt proiectate de mae tri ai iubirii i p cii.: Sunt termenii vo tri.Mul umesc.Ei opereaz pe baza de lumina de laser care trece prin cristale.se nume te lumina albastra i nu are culori închise.nedori i ? Asta nu este natura lor. E.întru adevâr.Ele sunt novele.este culoarea perfec iunii. Este un timp de vîrf. >.Sunt-dimensiuni deasupra Terei despre care voi nu ti i.: Da.cunoa te doar puritatea ei i nimic altceva.: Se nume te nava mam .albul însemnîhd câlâtorie completâ.realizarea lor este un adev r.maestre.. i oriunde Äexist Dumnezeu.întru adev r.: Care va fi rolul celor din spa iu i al celor din interior ? R. Entit ile care vin sunt exploratori.sunt aventurieri i aceasta este frontiera lor.a a cum este întru adevâr. Va fi o uniune de tehnicâ. E.A fost o mare nav i nimic mai mult.a a cum este întru adev r.cu toate câ i ei au gînduri "înalte i rafinate. a a cum este intru adev r.este numit interdimensionalâ.c ci ei au o lumin superioar i o în elegere superioarâ.r zboinici.s afle despre viata de pe acest plan i de.Iar lumina pe care ei o folosesc este alb i c l toresc ca g'îndul.'or.:Guvernul vostru. R. E.asa cum a fost intru adev r.exista via .periculo i. ceea ce s-a chemat steaua din Bethleem.: Mul umesc mult.Sunt întru adev r împ ra ii deasupra Terei. Iar a treia categorie.Tere. E.oriunde exist Dumnezeu.de mari realiz ri.maestre. Marea luminâ.au trecut i ei prin asta. Asta-i tot ? E.: Presupun c aceste entit i observau evenimentele atunci . Ei gîndesc despre noi c suntem primitivi în creativitatea noastr . i ei.dar merge.va ve-vedea navele divine care sunt numite aeronave.Centauri. atunci. Albastrul.. R.dar în eleg ca în istoi. Ei.întru adev r. i la schimbarea.are un loc secret. Va fi o uniune de Spirit.pentru c ei v d i tr iesc In lumina.Existâ.are i ea în elegere despre voi. grandoarea luminii este lumina pe care ei o vad.curînd pe cerurile voastrc.maestreÄîntru adev r.am înv at mult. Gîndul este întru adevâr. Avem fra i superiori.a acestui timp.func ioneazâ. Oricine se duce in s lb ticie i se uita pe ceruri i vede o lumin alb brilianta.De ce ar veni dac aici ar fi bande de oameni f r case.: O nav mam . Ele au format. i acest gînd i aceast în elegere.a a cum se vâ*d erele viitoare.. iar noi doar începem s ne gîndim la ea.asa cum este intru adevâr. R. pre cultura ei.de mari schimb ri pe acest plan. Culoarea propulsiilor lor.s fii sigur.au aeronave i se pot materializa în dimensiuni i timp. 156 .care exist ca Tere în alt gînd/in alt în elegere.: Ai înv at ceva? E.

Cei care vor veni sunt pacifi tii (f c torii de pace c ci ei tiu adev rul i au perfec iunea i ghidul original este în totdeauna In vederea lor.Se întimplâ i acum? R.este ceea ce a fost cîndva un mare corn.chiar i în ziua de azi.In dorin a de a defini frumuse ea.: A a au f cut atunci i asa fac i acum.sunt cei buni.a marilor Zei.Marea Fr ie Alb .a a cum a fost Intru adevâr.to i care a i venit aici în acesta zi. Voi to i.nu mita rasa arian . i ceea ce ei au înv at în miliarde de ani. Ei bine.au distrus casa noastr .Ei au plecat.au fost cele cinci rase care au descens din marea*rasâ.iar ei.pentru c ele au fost o încruci are. i a fost un mare r zboi între ei.care nu s-au l sat prad erorii. E. Acei Dumnezei care nu au acceptat sâ lupte.: Mai sunt cî iva i ei sunt în lumea interioar . Da ei mai exist i mai sunt cîteva specii In interior.la început nu a fost unicorn. De fapt. Genele pe care le are un unicorn merg pîna la cal i la capr .Ce au fost ei i ce a inten ionat omul ca ei sa fie .totul va fi împ r it i dat nou C ci noi suntem gata i meritam. E. dustrugâtor.întru adevar. A fost o planet . sun -te i cei r zboinici . E.acolo5osul dintre ochii lor formeaz o crescâtura. cei care nu au vrut sâ se r zboiasc pe Malina.întru adevâr.nu era reu it.a a cum este întru adevâr. R. anumite ramuri.A UNICORNILOR E.s-a ajuns la extrem . Este la fel ca i cu degetele pe care ei le-au avut odat i care sunt acum sus .acesta este efortul culminant al experiment rilor cu ceea ce s-a numit cal. i cei care s-au luptat.care sunt numi i fra ii no tri mai mari.au plecat în alta parte.întru adev r. i asa.care a dvenit . i mo tenirea lor este un arm sar. Asta este în genele unor anumite linii de cai. S-a numit M lina.: Po rj s detaliezi rolul pe care îl joac acum ? 27 R .Ei mai exista ? Sunt în lumea interioar ? R.unul discrea crea ia celuilalt.deci au luat omul acela i l-au terminat.: A fost o dat im mare loc A fost casa voastr la începuturi.care va avea suple e i frumuse e. Apoi au re-creat animalul. : Si ei probabil au jucat un rol în acele evenimente.pe piciorul lor.de o m rime considerabil mai mare decît Tera. voi ave i dou creaturi separate : capra i 157 . Mai estelnc în genele lor.: A a s fie. EVOLU IA CAILOR .care .R.înca mai poartâ.ceea ce se cheam structura osoas din frunte i piciorul pe care 1-a avut unicornul original.Ve i vedea c unii arm sari au o mica umfl tur între ochi.egali.lucru de care eu m bucur.au fost creatorii Terei Fra ii nostri.pe o alta steaiar Zei" care au fost frac iunea r zboinicâ.fra ii no tri originali.cei care au creat Tera.ei au trebuit s se mai schimbe singuri.: Am fost întotdeauna curios sa tiu dac unicornii au fost crea ia unui Dumnezeu care a decis c nu e bun i a renun at.se vor al tura nou din nou .str lucitori i iubitori unul cu altul. A fost un om cu picioare de capr i un cal.: A a este i a a va fi. Apoi au Înlocuit omul.: Ei au observat toate evenimentele.primul pamînt fondator al Zeilor. Caprele. Noi devenim Era lui Dumnezeu.

deci Ram spune i un fiu al lui Steven ) Ei au f cut contact cu mul i dintre ei.calul. De acolo pleac mari nave. CONTACT CU OFICIALI GUVERNAMENTALI Americile.a a cum esteîntru adevâr.cînd ei au aflat ca P rmntul este gol în interior.sunt implica i într-un effort unificat de a continua pacea.cîndva unifi-Cat în ceea ce se cheam unicorn.ti i despre ce vorbesc.--> adev rul este c cei de acolo sunt fra ii no tri."Inamicul din interior "este mult mai puternic i mai periculos decît tot ce exist la suprafa â.producînd o imensa coloan de apâ. tiu foarte pu in.câci ei nu vor pe nimeni str in acolo Cei din guvern negociaz .Fiecare este acceptat în conformitate cu ce lucreaz .adicâ guvernul vostru.de ceea ce poate-fa-ce" inamicul din interior".: El a trecut sarcina sa entit ii numit Callen.care poate urca pînâ la treizeci de mii de picioare (peste zece mii de metri) fnal ime.cu scopul de a p trunde prin por ile de la poli.: Ei c l toresc în interi or.mai degrab pledeaz pentru a avea o conferin cu cei din interior. Dar vorbind din punct de vedere comunicativ.sâ despart oceanul i s deschid fundul. i entit ii numit un Stevenson (Stevenson =fiul lui Steven. Doi ..cu ceea ce se cheam for a G.au construit o mare bariera.Cei de acolo. Aceasta enigm este mai extraordinar decît orice ar putea avea micu ul vostru guvern nuclear.dar nu sunt muljti care ii cred.entitate. .Ii numesc inamici.dacâ ei ar vrea s fac ceva.una din ele.cu mul i oameni.Ei au f cut expedi ia ca sâ poat explora P mîhtul interior i oamenii de acolo. i au preg tit sa vorbeasc despre asta "în conferin a ior. Le este tot timpul frica.: Cine din guvern trateaz cu ei i în ce fel ? R. Guvernul vostru a c lcat deja pe lun .pentru c nu sunttn stare sa-i stâpiheasca. -_ Cei cu care s-a comunicatoare au p truns în interior.dar amîndou mai purtihd r m i ele trecutului lor .en -titate.entitate.pentru ca una din navele lor sa poat ie i.: Inca nu li se îng duie sâ fac asta. E. .dar de fiecare dat navele sunt scoase la suprafa a. .c ci pacea a fost acceptat acolo. Exist o minunat baz stelar care a fost construit pe cealalt fa a lunii voastre. 28 E.material care este foarte secret.numite neve 158 .au f cut deja minunate expeditii.sunt un loc minunat în care sâ trâie ti.pentru aceste contacte ? R.Ei înc negociaz .entitâ ii numit Smithjui Marshal.nu vor s mai plece de acblo.entitate. Una a fost la trec torile polare .: El s-a numit amiralui Byrd i a avut rîteva contacte cu cei din interior.am sâ men ionez trei dintre ele.: Dar dup el? R.Fiecare este acceptat în conformitate cu atitudinea lui. E. Si to i. de aceea îi numesc "inamiculdin interior ".ai vo tri au fost deja pe lîngâ luna. Ei sunt foarte însp imânta i de puterea acestui efect .dar nu au fost l sa i s intre prea departe. Dar . Dar unt unii dintre ei sunt foarte con tien i despre ceea ce este în interior si ce se întîmplâ acolo. Ei tiu c guvernul vostru tie despre existen a lor i c trimite în permanen nave pe sub ape. Dar aceaea este a observatorilor de dincolo de Steaua de Nord. Ei pot deschide fundul oceanului.adic trecâ-toarea de nord i cea de sud.Soa-rele fumuriu care se oglinde te în m-apele de azur i mun ii lor.

cristale în aer.El devine mai cald si mai tropical în natura sa.cu adev rat a i fost informa i gre it .pentru c ei folosesc radia ii nucleare pentru activarea naveixare cauzeaz ca nava s seînvirteasc pentru a se putea ridica .Ele sunt în ceea ce se cheam Triunghiul Bermudelor. i cînd se va întîmplâ asta. Este reflec ia a ceea ce se nume te.Deci dup cum vede i.Iar clnd vor ob ine ceea ce se cheam conversa ia cu cei din interior.mam .a fi acceptat sau mi se va interzice s intru ? R..Deschiderile sunt în regiunile polare.nu devine mai rece i mai înghe at.Deschiderile.entitate.atunci cei din interiorii vor înva tiin a care îi va duce dincolo de soare într-o frac iune de secund .De fapt chiar sunt interesat sa c l toresc acolo.: Nimeni nu vine niciodat acolo.: Cînd spui regiunile polare.: In Cercul Arctic. ‡ R. 159 .Aceasta este în elegerea lui Ramtha despre luminile din nord.: Oceanul Arctic exist de fapt a a cum ni se spune .: Exist . Este lumina care iese afar din interior. i ele arat cartelele care sclipesc pe cerurile voastre Ai vo tri tiu asta deja i îi Îngroze te.entitate ? AURORA BOREALA E. Urm toarea aventur .în cea maimare parte . i tu mi-ai spus c ar fi posibil.dar este primitivâ. E. Asta este ce vrei s pui? Nu sunt limpede.este turtit la capete. Dar a vrea s tiu daca mai exista altul.: Este doar lumina de la soarele fumuriu care este în centrul Pamîntului.dacâ sunt entit i care tr iesc acolo i fac asta s se intimple. R.maestre decît dac ei permit.: Am citit c unii teoretizeaz c deshiderile ar fi ca o gaur de covrig i c daca cine -va navigheaz tn Oceanul Arctic.ai vo tri sunt pu i/|intimida i.Dar au înv at totu i sâ construiasc o asemenea nav .iar tu mi-ai spus ceva despre deschiderea care duce acolo.Se duce printr-un rîu fn interior.care sunt reci sautnghetate.sau.Este priculoasâ.poate s evite rachetele voatre. ' Motivul pentru care ei nu vor merge la r zboie te c nu mai sunt plictisi i.care se vede pe cerurile voastre de sear .îhcft r zboiul nici nu va mai fi gfndit.Iar particulele de cristal ac ioneaz ca ni te oglinzi.a a cum este întru adevar.c ci orice se poate mi ca în ciuda gravitajiei.Dar dac intri m el . E.poate naviga în interiorul P mîntului. i vor g si o adev rata baz de prietenie .a a cum sunt numite aceste locuri..vrei s spui în Cercul Arctic ? R.câci cine va putea cuceri întregul a o sut de universuri. este c guvernul vostru a construit o nav cam de acest calibru.sfera voastr nu este rotund .: Ti-am spus ca a vrea s c l toresc acolo.: Am v zut fenomenul numit" luminile nordului". este reflec ia interioar c tre exteriov în regiunile voastre polare. 29 E.frontierele vor fi atît de vaste i atît de deschise.Poji s adaugi ni te detalii ? i dac a vrea s c l toresc acolo.maestre. i cunosc explica ia lui tiin ifica .pe care ei trebuie s o merite . C L TORIE C TRE CENTRUL PAMINTULUI E. .

E.te vei g si pe tine însuîi.: F ce crezi c este mai simplu.dar nu este a a ceva. E.daca cineva ar vrea s c l toreasc cu piciorul^r dura ani.: Oricine încearc cu inima curatâ.nu vei fritîlni nici soare.te ca nebun .: Dac nu poate intra decit cel care este acceptat.dar nu în eleg . Dac te duci la nord sau la sud.dar este gre it pe hart .: Ar fi logic s zbor acolo ca amiralul Byrd ? R.da.: Urrnîhd semnele tropicelor.cu alte cuvinte cineva care zboar spre nord. Rr: Sigur c nu în elegi.ci se învirtes. E.: Ei bine.: Antarctica existâ. R. E. E.cînd busola ta nu mai cite te nordul.: Nu.: Este o deschidere pe p mîntsolid. E.tu ai iluzia ca ar ii p mîht care acoper capetele sferei.pentru ca tu crezi ca dac te duci spre ghe uri. R.ceea ce se cheam regiunile de ghea .:Defapt..daca merita s încerc ? R.Si de acolo.Cînd apele devin calde i soarele se miscâ singur într-un grad diferit.: Ceea ce este dificil..nici tropice.: Deci. R.du-te atît de departe cît po i.: Ceea ce se scheamâ regiunile polare de sud.: Dar în afarâ. Spun c .: îmi pare r u. E.în ce loc.Dar i celelalte.:Vei în elege.: Incercînd.: Ceea ce se cheam Alaska.: Prin mare se intr . E.dacâ.pune mîha pe perete. E. E.: De continentul interior.nu. E.: Care ar fi cel mai bun traseju pe care a putea sa m duc singur acolo ? R.dar ele sunt acolo. E.cum pot ob ine acceptarea lor ? R.nu.: Cum ai naviga tu spre nord ? R.sau tot prin ap ? R.ar fi cel mai bun drum.a a cum este pe h r i ? R. i sim i aer cald.câldur în aer. R.: Intru adev r.Se va deschide pentru tine.: Dar este o deschidere i acolo..: Dar este i p mînt uscat care duce la aceasta intrare.Unde duce ? de exemplu.ca sa pot începe c l toria în centrul P mfntului ?. E.Sunt rturi care intra i care Ies.R. E.nu-i a a ? R.mergfnd spre void.Cfnd intri în interior i g se ti c polenul a schimbat culoarea alb a z pezii în culori i nuua e briliante. E. Ar putea fi foarte simplu s zbori într-acolo.este sa g se ti un aviator care s fac o asemenea c l torie i s fie capabil sa în eleag ce se îhtîmpl cu busola i c nu este nevoie s caute nordul.: Vrei sa spui c Antarctica nu exist .: Nu în eleg.atunci înseamn c te apropii de destina ie.: Intru adev r.unde se spune ca este axa de rota ie a P mîntului de la Polul Nord. E.ceea ce se cheam Groenlanda.ca aeronava ta aterizeaz singur i ape blihzi curg pe lîhga uria i pere i.: Po i sâ-mi spui dac voi avea succes. 160 .: i de ce continent face parte acest p miht ? R.Adev rat ? R.e te.ar intra automat ui Pâmînt ? R.: Maestre. Apa intra în toate deschiderile. R.: Cu alte cuvinte toate punctele pe care le-ai men ionat.este.Eu nu tiu.: Ce nume ti tu logic? E.reus.: Da.de exemplu.unde ar trebui s mâ duc.

E. Acoper o parte din Alaska i cred c cea mai mare parte din Groenlanda..maestre.cjj mi se pare foarte greu de crezut câ ni s-a putut spune. E.: Este începutul tabloului despre care vorbesc.Cei care vor sa c l toreasc în nordul sferei. R. 161 ..ci un ma ter care te va ajuta s faci c l toria.de aceea exactitatea m sur torilor.: Vrei s spui ca este sau c nu este o deschidere. Lungimea perimetrului bazei marii piramide este egal cu aproximativ o jumatatejde arcminut. E.pînâ pe partea cealalt ..nu se potrivesc prea mult cu contextual istoric în ca. Acoper -‡.Perimetrul bazei împ r it la de doua ori în l imea^ este egal cu constanta pi. în jos.. UN GAP IN TIIN A MODERNA COMENTARIU LA CAPITOLUL 3 Modelele tiin ifice de în elegere i cunoa tere la dispozi ie ast zi nu sunt capabile sa ofere o explica ie a scopului func ional al Marilor Piramide.în acea perioad ..A a s fie..nu-i a a ? E.Intrica iile matematice i precizia structurii îns i.: Este cu adev rat o deschidere.Localizarea geografic a Marii Piramide este chiar la 30 grade nord.istoricii i oame -nii de tiin atribuie aceste fapte coinciden ei.-pot face asta.au navigat peste capul de ghea polar.dar trebuie s tii c ma inile pot fi manipulatele asigur. R.: De fapt eu am fost destul de departe ca s ob in fotografii de satelit ale regiunii polare nordice.motivul pentru care cred asta e te.pentru câ cei care controleaz puterile care sunt în interiorul Pâmiiitului.Va veni un master.îi ‡ las sa facâ numai asta. R.: Ar fi folositor dac a contacta vreun membru al guvernului nostru care ar py|e*favea-ceva informa ii ? R. R.: Nu. E. Precizia despre care am vorbifjiu apar ine nici unui sistem de mâsur tori..: Nu.ne mult mai larg decît cineva i-ar putea imagina.forma i dimensiunile P mîntului. Asta este descrierea a ceea ce spui ? .nu o entitate.traversîhd ceea ce noi numira axul 4£ rota ie de nord.este un artefact" geodetic care este situat cu precizie la nordul adev rat.în mod special.. Adun datele de care ai nevoie i vorbe te de la Domnul Dumnezeu al fiin ei tale.m ciuda acestor fapte.: Dore te-o.cn.-.: Exist o anume persoan sau loc unde îmi recomanzi sa m duc pentru a începe c l toria? R.: A a s fie.Asta este bine. .: Nu sunt nori în acesta portiune.Fârâ îndoialâ.923.Este adevârat.30 E.: Nu este fic iune.de exemplu c Nautilus i alt subrnarin atomic.: Vom vedea.Ei sunt de accord c egiptenii nu au avut a a detaliate cuno tin e despre curbâ. Un alt fapt care caracterizeaz Marea Piramidâ.2551-2528i. i este una care seam n foarte curios cu ceea ce spui tu.: Cred c puterile mondiale în general sunt .ca i a construc iei.79 m a latitudinii P mîntului la 30 grade nord.vei putea face c l toria i nu te vei mai întoarce pentru o bucat de timp. Cînd toate lucrurile sunt puse în mi care i sunt a a cum trebuie. R.. este de multe ori uri motiv de disputâ. E.re sunt plasate : si anume cu mediul cultural i tehnologic din timpul domniei lui Khufu.

adev ra ii egipteni i sunt oamenii cei mai apropia i de cea mai regal dinastie care a existat vreodat .Sir.în trecerea timpului i de atacurile ignoran ei vicioase. El i Hermes. Scopul construc iei acestor piramide a fost o parte foarte important din planul de protec ie a cuno tin elor colilor Antice de în elepciune de la uitare.tia ei pe orbit îni jururi soarelui.prinde direct cert -turile i cîmpurile energetice care p streaz planeta în rota. Hermes a fost primul care le-a aliniat.din gîndirea obi nuit a oamenilor i cultur .înal imea piramidei i constanta pi.modelul lui Ramtha despre natura realit ii ofer _ o în elegere perfecta a scopului i func iei piramidei. Indiferent de acurate ea i extensia lucr rii lui Petrie i a celor care au urmat. Cercet rile lui Petrie au adus cuno tin e extraordinare despre propor iile i tehnica de construc ie a Marii Piramide.au fost inginerii originali ai Marii Piramide (este interesant c numele marelui alchimist.Descrierea cosmosului sub forma de apte nivele de con tiin i energie.este una din cele 31 mai importante contribu ii la stoparea progresului tiin ei. i r mîne fii uz chiar i în zilele noastre.frecven a lor corespunz toare i polaritatea. a f cut prima expedi ie organizat în Egipt.El a f cut m sur tori corecte ale Marii Piramide.fiind considerate învechite i tar valoare. Aceast energie colectat In interiorul piramidei.rela ia dintre perimetrul bazei. El spune.im 34.000 de ani.constituie baza egiptologiei cu privire la istoriaTconstruc ia i semnifica ia Marii Piramide. Arheologul faimos.supersti ii i mistere.Profesorul John Greaves de la Universitatea din Oxford.nu are electromagnetism i po-laritate.000 de ani. Aceasta lips a tiin ei moderne este un subiect deschis pentru multe specula ii. Alinierea la adev ratul nord i sud.r mîn totu i neexplicate de e tre tiin : corela ia între perimetrul bazei Marii' Piramide î o jum tate de arc-minut a latitudinii Pâmmtului la 30 grade nord.au migrat în Egipt veriirkl din Atlantida.dar nu au rezistat. */* Conceperea piramidelor din Giza.este deseori tradus ca" Hermes de trei ori maestru".un matematician i astronom.acum 455.îh 163 8.Hermes Trism -gistus. Alinierea perfect a structurii piramidelor cu polii.Procesul de a elimina concepte tiin ifice i filozofice vechi.produce o imagine tiin ific care arat semnifica ia diferitelor forme de energie. Triburile Watusi din Africa sunt originalii egipteni. Energia creat prin mi carea centrifuga.s-a f cut ao.Cartea lui "Piramidelele i templele din Giza "publicat în 1883.care este cunoscut ca tat l arheologiei egiptene.cauzeaz apari ia unui cîmp de for a. 162 .trei importante lucruri. i perfecta i indisputabila situare a adev ratului nord.Anatomia acestor oameni este foarte apropiata de cea a Zeilor care au ajutat la crearea culturii omenirii. Ramtha spune ca defaptin-^ seamna maestru al triadei sau piramidei) Ra-Ta-Bin i Hermes.Ele nu au existat în timpul vie ii lui Ramtha. Comuna inabilitate i lipsa de dorin în a recunoa te gre eala unor anumite tendin e de a gîndi.este d un tor i duce la evolu ie foarte lent a tiin ei. Ra-Ta-Bin este primul faraon i tat l poporului egiptean. De fapt. Descrierea f cuta de Ramtha piramidelor din Giza i istoria lorjoacâ un rol foarte important în gîndirea lui despre istoria umanit ii. i aducînd cu ei tehnologia atlan ilor. Flinders Petrie.care s-au folosit plna în anii 1800.a condus cerecet ri extensive în Marea Piramida i alte locuri importante din Egipt în anii 1800.. Ele au fost ini ial construite din lemn.este o form mai Înalt de energie decît electricitatea.

Existâ o masiv re ea de drumuri.nu este rotund. tiin a care st m spatele farfuriilor zburâtoare. Ramtha explic c antigravitatea este de fapt un concept extrem de simplu.iar planificarea ei.cu laser i folosind temperatura de 0 grade.temperatura care în vid creazâ anti-gravitate i mi c pietrele la locul exact.entitate.folosind tehnologia atlan ilor (ca baze de aterizare) Camera regelui este locul cu cea mai puternic energie.pentru c asta este ceea ce d energia care îng duie scfnteia de via i tine ceea ce se cheam 'înc rc tura electric în celul . Ele au fost construite ca sa d inuie peste veacuri .inteligen a care sus ine i poart fiecare persoan prin via .Dumnezeii Soarelui. doi ani i jum tate. Va fi g sit cînd oamenii de dincolo de'soare se vor întoarce i vor readuce tehnologia Egiptului antic. Ele amplifica procesul de vindecare al corpului i gîndul celui care doarme în interiorul lor.ci deforma unei fe e de piramid . Piramidele din Giza.cei de dincolo de soare. In final. au fost folosite pentru a se comunica cu cei de dincolo de soare Au fost folosite i pentru calâtorii.Ramtha explic ca piramidele aduc cunoa tere i coc min ile. 32 163 .de i mai sunt multe camere ca.foloseste acela i principiu. Dup ce construc ia a fost gata.Hermes a înscris o dedica ie pentru vizitatorii care i-au ajutat._ re nu au fost înc descoperite.a a ca umanitatea s nu uite niciodat puterea din fiin a sa (puterea sinelui sau) i scintei i de via ." Consctruc ia acestei masive structuri a durat mai pu in de trei ani.Ea se produce prin ridicarea frecven ei unui obiect sau a unei structuri . Aceast camer este diferit de holul recordurilor descris de Edgar Cayce.pentru c for a de gravita ie nu are efect asupra luminii i a electricit ii. Oamenii de dincolo de soare au ajutat la construire."Cînd celulele vor fi explorate pîna la cel mai intim univers al lor. Ei au t iat cu precizie piatra.care leag toate piramidele împreuna i duc îh interiorul Pâmîntului.au fost construite ca sa fie un permanent testament al divinit ii noastre. In laba stîng a Sfinxului exista o camera care con ine o mare libr rie cu cuno tin e despre istoria umanit ii.se va vedea c centrul lor intim.similarâ cu metrourile unu» ora uria .

cu ceea ce se-cheamâ coaja de deasupra a Atlantidei. sa reaminteasc umanit ii s priveasc întodeauna în untru.000 de ani.c ci în untru.nu este el cuprins de m re ia a ceea ce simte ? Cu certitudine.Cind deja.o imagine a umanit ii.Ramtha CONSTRUC IA MARILOR PIRAMIDE DIN GIZA Conceperea Gizei s-a f cut acum 34. o statuie a umanit ii. Egiptenii sunt 33 aproape de cea mai regal dinastie care a tr it vreodat '.Au mai fost piramide i înainte.vede i ? .ceea ce se cheam mari mase de pâmînt .po i vedea.i imaginezi o hart plana .entitate.i creeze cultura. Ei sunt mai aproape de Dumnezei decît vor fi vreodat izraelitji.a a cum a fost întru adev r.pentru ca izraeli ii sunt cei care s-au a ezat pe ceea ce a fost original regatul egiptean.cu oameni mari.entitate. Atlantida a plecat în acel particular timp. Ei erau frumuse ile de abanos cu pârul de culoarea cuprului.ele au fost cîndva un singur pâmînt.a determinat ca cele dou pamfnturi s se separe. '. Cînd e ti atît de vechi ca mine.erau doar parcele de pâmînt.entitate. La început to i au avut culoarea maho-nului.au început s se separe. în 35000 de ani. Acestea au fost concepute în ceea ce se cheam ultimele zile ale Atlantidei. Eu nu le-am v zut.deci de la nord ) Pe m sur ce canalul se l rgea i pâmîhtul se schimba .au aterizat aici i i-ati ajutat s . ca .Mu. Ei au avut p rul ro u i ochi verzi .numit Onai.. Ceea ce se cheam forme defla-c r .ln termenii vo tri. Egiptenii originali au fost mari de statur i ajungeau pîna la 7 picioare.dar vînturile de ertului i intemperiilq?din stratosfera le-au distrus.dnd cineva se uit în interior.CAPITOLUL 3 PIRAMIDELE DIN EGIPT "Formele de flac r -ei bine asta este ce sunt ele .a i început sa se scufunde.ochi verzi i p r ro u.c ci nu existau pe vremea mea.Cî i dintre 164 .Canalul prin care pelegrinii din Mu au c l torit în Atlantida (Atlatia ).ceea ce se cheam ara mama. Ele reprezint cu adev rat Dumnezeul din interior. Watusi sunt egiptenii originali.iar vîrful lor sus inea ceea ce se cheam continentul de deasupra (aici trebuie sa.ci de cum arata ele pe hart .ele au fost create cu forma care s poat captiva energia în centru.din Africa.presiunea creat .auaplrut ceea ce se cheam p mînturi-le mongolilor. intîmplindu-se foarte multe lucruri. Sîngele egiptenilor este acum In cei care constituie tribul Watusi . Dumnezeii de acum 455000 de ani." .nu este vorba de straturi de continente .au fost construite s fie ceea ce se cheam o dovad pentru umanitate. i ceea ce voi numi i piramide.la portul de sud.ceea ce se cheam .cu schimbarea a ceea ce se cheam fundul oceanului .compu i din nordici. cei care mai tirziu se vor numi ionieni i cei din Mu i Atla ia. i mi carea tuturor pelegrinilor prin ceea ce se cheam istmul canalului care conecta Lemuria cu Atlantida.care au fost construite din ceea ce se cheam lemn.în cel mai sudic loc.Sudanului i Egiptului. In ceea ce se cheam ultimele zile ale distrugerii. Ceea ce se cheam Brazilia i ceea ce se cheam America de Sud. cu piele ca abanosul i ochi verzi. Si pe m sura ce canalul se l ea.ceea ce este numit rmul vostru de est .

a c rui mo tenire zace în oameni de culoare închis i îh Hermes. Este un t rim di-vin.înca i pe timpul Atlantidei. Cel care a fost Ra-Ta-Bin.stâ îh mijloc.a a ca au Început s construiasc din piatr . i cine va fi Hermes cînd se va reîncarna.cei care mîna vite i sunt vin tori de lei neînfrica i i poart ro u ?Masai i watusi sunt acela i trib.un preot care a ajutat la combinarea oamenilor din Atlantida cu ceea ce se cheam egipteni. ' Ceea ce se cheam Giza.iar linia faraonilor sacri a urmat. Si iat c a aprut . Voi nu ave i minte ? Atunci de ce nu investiga i si explora i singuri ? Marii afrcani care au peste doi metri sunt egiptenii originali.In zilele voastre voi nu pute i ridica asemenea temple cu precizia si exactitatea cu care sunt f cute piramidele. Ei au fost primii care au construit piramide.adic ceea ce se cheam arhitectura atlantidianâ. i o minunat energie a început s se dezvolte în ei.voi tiu ce sunt Watusi ? Cei care poart ro ul regal ? Ei poarta pîna i e arfa regal a Sco iei (e arfa pe care sco ienii o poart pe um rul sting).dar el a avut minte care a fost avansat tehnic.ceea ce se cheam con? -tructii mai mici..a fost construit la început din ceea ce se cheam lemn.Ei au construit primele desene de acest fel.în Africa. Aceasta ar fi istoria acestui pamînt pe care voi îl iubi i.a dat na tere primei civiliza ii de Cristi.fiind ceea ce se cheam primul Crist.cel care a fost primul faraon.pâr de cupru i ochi verzi.el a fost o entitate bun . Dar micile construc ii de lemn. i ei sunt originalii sco ieni. i Ra-Ta-Bin a fost un inginer din Atlatia.^ Hermes a fost un ionian. erau cei care locuiau pe acele pamînturi. Ei. ceea ce se cheam de fapt planul lui.Dar nu a fost pîn ce . Intoârceti-vâ la vecin i spune i aceasta.c ci culoarea p rului s u a fost ca focul.înainte de ultima cadere.care se numea Hef-mes. De unde vine linia lor ? Din Zeii de dincolo de steaua de -v rd.chiar mai pu in.Ei au ajutat la construire entitatea numit Hermes. Egiptul este Aftca.iar ochii lui de culoarea cerului.care a venit de nic ieri i entitatea Ra-Ta-Bin.o entitate care se numea Ra-Tam.dar Nilul curgea cu dou zeci de grade mai la est decît curge ast zi.un arhitect al ceea ce se cheam o form deja existent .altul decît Isus.pe pâmlntul care s-a chemat Egipt.nubienii l-au iubit.preo ii au venit pe acele pârriîhturi i acel ordin a început..ce este construc ia a ceea ce se cheam fizica gîndului i care este puterea lui în via a ? De aici.Construc ia a durat trei ani. ‡ .entitate. el a ascen-sionat de pe p mântul numit Atlantida. Ei nu erau atin i de ceea ce se cheam glorificare prin metale (nu cuno teau metalul).Acesta a fost Egiptul original.a a cum a fost întru adev r.Tntru adev r i au început s construiasc .sau oameni tri-bali.cum considera i voi c ar fi. Ei au locuit în colibe de lemn piramidale. Cei originali au avut culoarea ebonitei.azurii.v zuti ca ceea ce se cheam Dumnezeu/om . Daca ceea ce se cheam foc.a ridicat templele ca s arate puterea din om. Iubirea lui Hermes i inteligenta lui au adus oamenii de dincolo de soare 165 . i oameni de pretutindeni vor c uta sfatul lor.Hermes.a a cum a fost întru adevar. O mai mare i mai evoluat fr ie a venit de dincolo de soare.Hermes a produs un desencare va fi mai mic la VÎrf decît la baza i 1-a a ezat într-o perfect aliniere polar . i entit ile au devenit în elepte i fervente în vorbire i cunoa tere.auînceput s se d rîme sub ape. . a durat doi ani i jum tate.iar cei doi au construit templele.dar ei le-au f cut din lemn.fratele nostru ?E1 a fost arhitectul formelor de fla-car .un pamînt bun. i el a fost alb din nord. a-adus'cffel o entitate minunat .ei l-au iubit i divinizat. Ei au venit împreun .dar au avut dificult i în men inerea în l imii i a bazei conform planului..fiind ceea ce se cheam tat l poporului egiptean.aceste ma-nifice temple.minunata form .ceea ce a'f cut s se produc cîmpuri de for . Construc ia acestui desen. Cine sunt .

pe fascicole de lumin . a fost folosita i pentru calatorii Era c ptu it la exteri or. A fost construit în aliniere cu ceea ce se nume te adevârtul pol nord.la care se adaug i energia fiec rui bloc i care constituia ceea ce se cheam mi carea lateral a puterii.au f cut fiecare piatr . A fost creat un vid. r urnit intru adev r.ceea ce este un mare purt tor de emo ii.a a cum a fost întru adevâr. a fost atacat sj s-au scos turcoazele i s-a luat aurul din vîrf.Era un albastru magnific. i dnd entit ile .a fost primul care le-a aliniat în.entitate.încît toate structurile s aib un centru de energie In interior i s creeze în centrul piramidei ceea ce se cheam un foc.Hermes a desenat o dedica ie pentru oamenii de dincolo de soare.Apoi au fost f cute camerele. In timp.a a ca pietrele s fie u oare i u or de plasat.alb.s poat comunica cu entit ile de dincolo de soareÄsâ poat comunica în afara piramidei.cu lasere. Pe perimetrul exterior al Marii Piramide. Cîndva. Ei c l toreau In acele zile.a a cum s . Entit ile care au venit.care sunt singurele unelte care pot t ia în linie dreapt .cînd stratosfera fusese rupt .Pl cile care acoper exteriorul sunt atît de netede.cuart roz. un Cris cum l-au numit ei. Au fost t iate cu lumin i dezactivate de ceea ce se cheam cîmp gravita ional cu ceea ce se cheam gînd.au fost capabili sa le plaseze cu precizie una peste alta. în linie dreapt ar virful piramidei era conductor de cimpuri de 166 .îh care s-a creat b temperatur de zero grade.în argint si mirt i tn aur.i în eleag destinul i care le este drumul.Sub nisip exist ' o mare gr dinâ.ca sa le dea o energie i mai mare.func ie de polaritate.Ei au ajutat ia v nstruirea piramidelor.Depa eci cu mult ceea ce voi numi i aurora borealâ. Cîmpul antigravita ional.entitate. Ei au iubit pe oamenii care au venit de la soare.aliniat la alte structuri din jurul sferei. Cfnd piramida a fost terminat .ca s creeze ceea ce se cheam antigravita ie. i acestea au fost t iate din ceea ce se cheam roc vie.aste-foarte u or de f cut.Si au folosit temperaturi de zero grade in vid.A fost f cut foarte simplu numai prin proiec ia luminii.care str luceau în noapte ca ni te focuri. i le-a a ezat cu o precizie de jum tate de cen i-metru.El a f cut ceea ce se cheam o foarte frumoas fresca pe care a dedicat-o celor de dincolo de soare .pere ii interiori au fost c ptu i i cu granit roz.venit din Sudan.complet .sau luminile din nord.pentru ca puterea interioar a celor care vor sta acolo. A fost construit în a a fel.care a f cut toate pietrele s fie a ezate una peste alta.albastru deschis. Gtndul care a creat un cîmp antigravitational.care venea de la piramide.pe întreaga baza. Apoi s-au f cut structurile magnifice.far a d rîrna ceea ce era dedesubt. mov.c ci ei au ajutat la construirea acestui magnific monument. pietrele care au creat marea funda ie. In acele vremuri. Cîndva se putea vgdea de la mari distan e o magnific lu-minâ.cu turcoaze.pe 34 sute i mii de mile i le-au plasat perfect pe locul unde trebuiau s fie.care îng duie ca ceea ce se cheam antigravitaie s existe.ca s reînvie ceea ce se cheam for a interioarâ^care va sta ca o m rturie muta pentru genera iile de oameni. i mine bogate în turcoaze.a ridicat blocurile de piatr .iar piatra din vîrf a fost ceea ce se cheam aur solid.cu por i nu numai pentru calatorii.au adus ma ini magnifice.ei erau vizitatori frecven i.^ le-au carat pentru ei. Entitatea numita Hermes.a a cum a fost întru adevar.nu exist nimic atît de neted ca acele placi.lapis-lazuli.care au t iat din roca vie cu lasere .Ei au avut puterea de a t ia în piatr vie.ca s vad magnificen a structurii i cînd vor face asta sa se trezeasc programarea din suflete i sa. Pietrele au fost t iate cu precizie .foarte str lucitor.sau un cîmp de energie.

i este foarte simplu: prin ridicarea vibra iilor structurii.de i mai sunt. ^ Prima i cea mai dominant camer este în ceea ce se cheam laba sting a Sfinxului.lumin .dar sub vopsea zace o mare comoar .apoi cu soarele interior..cei care sunt lemurienii i atlan ii. 35 Este un sistem masiv de drumuri.in Yucatan. ara este ceea ce voi numi i Turcia.Ei au fost v zu i deja i vor fi gâsi i..gâsirea marelui "tellamen"(e.care nu are e-fect asupra luminii i a electricit ii.energia vine din Camera Regelui.Iar mai tfrziu.Formele de flac r creazâ.Este vorba de un fel de deal artificial care con ine r m i e ale unei a ez ri antice.care au primit mesajul.Camera Regelui.Dar. Exist o Mare Piramid într-o ar . i sunt drumuri care duc în centrul P mîntului vostru i care sunt folosite de ei pentru a veni afara.ca un fel de subterane sub un mare ora .una este albâ.în Egipt. Cuid s-a aflat c'â ele ar putea prezerva via a sau da viat .oricine ar sta în alta piramida. E.care tr iesc în ceea ce se cheam rile de dedesubt.în afar . i to i puteau comunica unii cu al ii.care con in în pere i papirusuri din timpuri antice.Mai este un hol acolo.In ceea ce se cheam Camera Reginei.este cea mai puternica parte a pira-midei. TUNELE SI CAMERE SUB PAMINT E.sub mare.cu ceea ce se cheam Yucatan i ceea ce este numit Rusia.Ele sunt f cute pentru ve nicie.rCamera din piciorul Sfinxului.cei care au tiut.în deserturile din Africa.* * monumente ve nice de aducere aminte a puterii care este In interiorul omului.este o cavitate.sau mai este alt parte tu energie mai mare ? R. Curînd.ca.Trebuie numai s stai în ele i s trimi i gînduri altorajar ei le vor primi.yte o figur de vorbire care pleac de la cuvîntul tell=a spune i men=oameni. Nu exist furtuna sau cutremur care ar putea sâ le distrugâ. ca parte component a numelui unui loc).din cauza devast rilor.O fa este albastrâ.entitate. A fost dat într-un loc unde tr iesc copiii ur ilor i pe care voi îl numi i Rusia.: Holul recordurilor este scris în piatr .au devenit morminte.: Aceasta este cea mai energetica'parte.to i s-au dus acolo .cu ceea se cheam poli. Ele sunt indestructibile.Este mult folosit în Egipt i Estul Mijlociu. i cu Mongolia .Mul i din cei care sunt numi i oameni micu i.care ar uimi pe oricine.Informa ia a fost 167 . care.a fost aliniata într-un mod specific în întreaga lume. Este o camer cu papirusuri i suluri antice.ceea ce dispre uie te atrac ia gravita ional .Sunt ceea ce se cheam ni te pere i interiori pe care mesajele sunt scrise în piatr vie.care leag fiecare piramid din planul vostru i care intra apoi în interiorul P mîntului.: In Marea Piramida diri Cheops.este ceea ce se mai nume te holul recordurilor ? R. Deci ei au înv at tehnologia de a lucra împotriva gravita iei.Ele sunt acolo unde se p streaz cel mai bine. i este acolo o u a care duce la un pasaj c tre ceea ce se cheam intrarea lateral In Camera Regelui i apoi jos în ceea ce se cheam cincisprezece fantome în ceea ce se cheam Pâmînt i apoi se în -clin i se conecteaz cu Turcia. A fost iubire dat iubirii.acesta tehnologie.mormintele au fost duse sub p mint.Mai sunt multe camere care sunt un mare mister pentru oamenii vo tri de tiin a.entitate -creeaz o putere în ele.care a fost vopsitâ. .care se numesc regiunile solare. este locul de înmor-mîntare a multor informa iile va coordona singur cu venirea celor de dincolo de soare.alta este verde i una este ro ie.acolo unde voi numi i Turcia. tii.Holul interior.sunt un generator.

( vezi desenul de la începutul capitolului) R.acolo a fost o mic construc ie i s-au mutat ni te lucruri.: Este o linie.si sunt foarte multe u i care permit accesibilitatea.Sunt mul i oameni de tiin care au tiut. C'vtid vede i navele. Si mai sunt al ii care stau pe aproape.: Acum ei au plecat cu to ii. Acum.le vede i ca pe ni te lumin.timpul este totul ? -în anul sau vara i seara lui '85.este vorba de for a centrifug care creeaz vid ? R.iar coja este r cit la zero grade cu electricitate.dar nu te po i duce acolo.Ei sunt gardienii din interior. i al ii s-au întors In împ r ia lor.s vedem unde suntem.: Acolo este o nava înghe at . Exist oameni magnifici care tr iesc în interiorul Pâmîhtului.iar oamenii vor descoperi tuneluri i c i de acces Si a a va începe c utarea oamenilor din interior.: tU unde este muntele Ararat ? E. i marele cutremur va scutura mun ii i se vor deschide usi.: Da R.dar ei au plecat deja de pe acest plan (au murit ).care variaz între pitici i gigan i.: Unde s-au dus ? R.Este o trecere nu departe de aici .Dar mai sunt celele care fac leg tura de la Marea Piramidâ. E.Noi o vom dezghe a. E. din interior care diturbâ navele i avioanele voastreUnii sunt în Pâmînt pentru c ei au g sit drumurile.Iar dac linia este urmat pîna la vîrful ei.iar oamenii vo tri de tiin i guvernul vostru au cîteva trupuri pe care le-au conservat.Ei sunt oamenii.Dar vor mai fi cutremure i înainte de asta. E.care creazâ o aur foarte vizibil în jurul navei sili permite s se mi te liber în i fn afara gravita iei.: Da. E ti mul umit c am continuat cu aceasta la întrebarea ta ? E.: Unii dintre ei sunt în interiorul Pâmîntului.: Bine.care permite cre terea frecven ei printr-un proces electric al întregii structuri.: Cmd vafiasta? R.Asta este o simpl m rturie la ceea ce s-alntîmplat i se va mtîmpia din nou.este asta mare de care vorbesc. E. i acest proces este deja studiat foarte de aproape de oamenii vo tri de tiin . R. Dac legi cele trei mari piramide i observi linia.ele duc acolo.Unii dintre ei au fost prin i afar la deschidere.Ei au cheile de la u i. Sunt multe locuri.este ceva care arat ca o scoic .deci urm toarea este în marele munte Shasta.La muntele nu mit 168 .prin Yucatan.ceea ce permite zborul. i merg sub mare. A vrea s tii c navele lor nu sunt limitate.Nu departe de aici.Ins acesta va deschide c i.acele culori diferite i atît de str lucitoare ?Este cre terea frecven ei prin ceea ce se cheam o roat în alt roatâ.: Roat In roat . de aici cea mai apropiat ar fi sub mare (ei erau în Seattle .: Este for a centrifug care creaz vid într-o coaja ( carcas ) electrica.transferat prin acest proces.aproape de Pacific).entitâ i minunate. i te vei întreba :ce creaz cîmpul de lumin m jururi lor.pentru a crea ceea ce se cheam zero grade temperatur i vid.Ce este timpul Jeffrey (so ul lui IZ). Ei sunt paznicii acestor tunele. str lucitoare.dar ei coabiteaz minunat împreun .a a c u-nele tunele nu mai sunt 36 36 ceea ce au fost. i sunt cî iva care care sunt con tien i c exist mai mult decît se poate vedea.care unii cred c ar duce la camerele despre care vorbe ti.sunt ni te intr ri acolo.acolo este o deschidere.care este dincolo de soare.despre Egipt. Dar va fi un mare cutremur In piramida din Turcia.Au fost numite c le ti de foc.

cSte o mare confuzie acolo. Mi carea centrifug . Cît prive te materialul din care ar trebui f cute piramidele.ceea ce se cheam formele de foc.entitate.^.într-o mi care de rota ie.a a cum este întru adevâr.la fel ca i P mîntul pe orbita soarelui.Deci dac vei con.atunci ceea ce se cheam form de foc.este nu numai c }.dar piatra de vîrf p stra energia intact . cTcitea p r ilor laterale s colecteze energie.cam cum a prezis Ramtha.a a este P mîntul vostru.unul în 18 Sept.se creazâ o mi care centrifug .la adev ratul nord. Inrîi.care este o mas solubilâ.Singurul timp cînd poten a energiei va fi mai mare decît cea de toate zilele.formele de foc au cea mai mare putere de penetra ie i cea mai mare energie în interior.entitate.sau din lemn. (mutele Ararat este un Vulcan activ.este mia pe o insul care se cheam Japonia.care este un mutant mai mare decît energia electricâ.sau îl pune în ceea ce se nume te sistem de vacuum.4 i unul In 18 octombrie de magnitudine 5.va fi în stare s colecteze energie în interior i s o poat utiliza pentru orice ai pune acolo .iau ceea ce se cheam energia for ei centrifuge.ele capteaz energia .este o energie suveran . i print^re ultime-ie.3) TIIN A DIN STRUCTURA PIRAMIDELOR Este o tiin a direct în structura acestora.care permite ca ceea ce este acolo s stea acolo pentru foarte mult vreme. Este mult decînd au fost vandalizate i li s-a luat ceea ce era pe pere et i au fost scoase pietrele de la vlrf i aurul din interior luat.Cartea Genezei ti nume te Urartu i este locul unde arca lui Noe a venit s stea dup marele potop.careÎnconjoar Pamîntul.Iar cînd piramidele sunt aliniate la adev ratul nord.iar ceea ce ar trebui s pune i acolo sunt capetele voastre.adev rata putere este acolo.el dirija energia In jos.pira-midele sunt localizate în linie direct cu ceea ce se cheam nordul adev rat i cu sudul a-devârat.va fi aliniat cu polul nord magnetic.dar mimai-un Înalt grad al ei.dar adev rata comoar ..cînd se opresc din ihvîrtire.din orice nu este metal.sunt momentele de echinoc iu ale sorelui. Este înclinat ca juc riile voastre.entitate.titirezele.Acelea sunt u i noi.In acest fel.la sffr itul lui 1984.este ca Pâmîntul vostru este pe o orbit de rota ie turtit .Este complet liber de for e magnetice.Energia care se aduna în interior. 169 .acoperit tot anul cu zapadâ.nu este la nordul magnetic.In aceste momente.iar energia va fi prins în metal i nu în afarldacâ construie ti din piatr .Supersti ie. Cînd învfrte ti ceva.ceea ce este metalreste conductor de energie i se aliniaz mai mult cu polul magnetic.este localizat la grani a Turciei cu Iranul.Iar vîrful pietrei de la cap era b tut într-un metal care se cheam cupru.în fiecare din noi.Centrul de Informa ie despre Cutremure spune c au fost dou cutremure în acea regiune. de magnitudine 6.nu cel adev rat.Asa s fie.ea opre te procesul de îmbâtrînire al acelui obiect. Marile piramide au fost cîndva c ptu ite pe dinafar cu ceea ce se cheam turcoaze.ceea ce însemna c nu este perpendicular pe orbita care merge In jururi soarelui.într-un de ert numitMojave. S ti i câ lucreaz .Ele sunt pentru a aminti umanit ii ca adev rata putere este în noi.Motivul pentru care adev ratul nord.care seam n cu evolu ia Pâmîntului fn juru soarelui.Dacâ plasezi un obiect în aceast energie.în ceea ce se cheam Asia.este un aspect alelectricitâ ii.sunt numite adev ratul nord.Sunt energii care merg în acea direc ie.nu are propriet i magnetice.Energiile care permit s apar aceast înclinare într-un moment de rota ie .e-le iau direct centurile de energii i cîmpurile energetic^ care p streaz planeta în planul orbital.Chir dac ac iona ca conductor.Motivul pentru care ei au pus cupru. trui ceva din metal.ea apas egal pe to i pere ii i se adun în centru.

sau un sarcofag.ei bine.care captiveaz aceea i energie.ca to i sa vad i s nu uite mo tenirea lor.mai evolua i ? R.toate lucrurile. i dac se duce în interior.îh camera principalâ. E. CONSERVAREA FARAONILOR E. i prin acesta frumu-sete.pentru c asta este ceea ce dâ energie celulei i îng duie scinteia de via i p streaz ceea ce se cheam înc rc tura (energetic ) în celul .nu se va schimba niciodatâ.Ei aveau o mare deschidere.: Aceste piramide au fost monumente.Ceea ce se cheam forme de foc.va sta a a.in-tra i umplea 170 .o imagine a umanit ii.Asta spune c acesta putere.pe unde soarele...: dar tiu c trebuie s fie un sicriu.cînd celulele vor fi explorate pln în cel mai intim univers al lor.Asta este.chiar i gîndul.cu adev rat una cu Tat l.se va vedea c partea ce mai intima a lor.orice. sunt p strate pentru totdeauna în locul lor.el a tiut cu adev rat pe Cristul din el. i au venit la existen â.nu este el captivat de ceea ce simte ? Cu certitudine.au fost create cu forma care s poat capta energie în centru.au fost date întregii umanitatea s nu uite în anii ce vin.entitate. Ele au fost ridicate de o mare entitate care a fost una cu Spiritul.Fomele de foc au fost createca emblem natural a ceea ce este cu adevâ-Rat omul jn originea lui din lumm . UN TESTAMENT PERMANENT AL DIVINIT II NOASTRE Formele de foc .sau voi le numi i piramide. R.Si Cristul din el.foarte puternice. E.Ea reprezint cu adev rat Dumnezeuldin untru. ci camere pentru mare înv tur .sau locuri unde oamenii se puteau ducesa se ini ieze ca s devin mai deschi i.Ele au devenit un loc de protec ie a nemuririi.entitate.omul are o form puternica în centrul fiin ei sale.dar.: tiu.ori.a fost creat în acea forma (pir mi da ).câci In interior.sau oricum vrei sâ-1 nume ti în Camera Regelui.: Inten ia original a lor nu a fost ca piramidele sa fie morminte.cu adev rat.a a cum a fost întru ade-vâr.au fost construite ca monumente pentru umanitate.Mai mult.dac se duce cineva.P entru acesta au fost construite.a «ost ve nicul Dumnezeu din interior.Au fost construite pentru ca omenirea s nu uite niciodat Dumnezeul din interior. Este forma tiin ific care lucreaz . .a avut ceea ce se cheam foc c ci a f cut toate acestea s se manifesteze.entitate..entitatea divin .va urma pace i lini te si integritatea sinelui spiritual s fie.: Nu.laun anume timp.în existen . 37 Cînd te duci în interior.acest Crist din interior.câci ele aduc i sunt pentru Cristul din om. Ele nu au fost ridicate ca s aduc nemurire regilor care le-au v zut.: Ele erau center de comunica ie.ce va care s aminteasc umanit ii s priveasc mereu în interior.a a cum este fntru adev r.locul de unde vin.ceea ce sunt ele . i nu au fost f cute s fie morminte .aliniamentul perfect. R.Dumnezeul interior.ea a tiut cum s p streze energia cristaleleor i s-o ajpplifice de milioane de.pentru acesta ele sunt i vor fi mereu.nu este rotund .Puteai s te duci în ceea ce Se nume te Camera Regelui .Ele semnifica asta acum i întotdeauna.Dacâ te'dCfci acolo i pui ceva.prin gînd i nu prin munca fizic .c ci în afaFa corpului. Ele au fost ridicate .' Modulatorul care a ajutat pe atlanti s creeze laserul.ci de forma unei piramide cu o latur .

ei nu vor mai uita niciodat propria divinitate.: Altceva ? E.totul cu lumin Ei puteau comunica din acel centru. E. 171 .sau fara-onii. .nu-i a a ? R.sau blocurile s-au pus dup aceea.Cînd soarele era într-un anumit punct i lumina venea în untru.câci i eu sunt un iubitor al lui.Au fost folosite ca centre de comunicare.nu-i a a. R.c ci au înv at procesul de donare i tot ce au de f cut este s ia cîteva celule i ei vor avea din nou trupul în toat frumuse ea în care a fost cîhdva. Mul umesc.inunda coridoarele cu raze de lumin .câci au aflat c locul acesta p stra trupurile i în cunoa terea lor.cu oamenii de dincolo de soare.gînd la gînd .nu au fost chiar asa de pro ti.Mul i dintre ei sunt în acesta audie .? R..: Tu e ti un iubitor al acestor lucruri.de secole.n-au fost.Dar au adus i memoria sufletului despre m re ia lor.i vorbesc.în eleg m re ia omului.: Iubit entitate. Aici au fost primele oracole. R.: Cred câ asta este tot. R. E.cred c asta este tot pentru moment.: Este mult.: Au fost oameni prin cîteva pasaje i au v zut blocuri de granit care blocau calea..exact ca un mecanism. Oamenii de dincolo de soare se întorc. Ele au fost proiectate original a a.au tiut c vor fi oameni de tiin care vor fi capabili sâ-i doneze i corpul lor s vin înapoi la via â.: Daca Spiritul este pe aproape.: Nu. Exista înscrisuri.Cînd cei care le privesc.A fost un amplificator i înc mai are aceasta putere.doctore ?Ar trebui sa te duci acolo.sa le mute la dorin .: în eleg R.el poate lua înapoi corpul care a fost fâcut din nou.c ci este un subiect despre care tiu foarte mult.Deci vechii egipteni.care s-a pierdut.: Intru adev r.: Mai tfrziu. E. Piramidele sunt cele mai magnifice structuri care au fost construite vreodat . 38 E. i unul care este Inmormîntat în mare i care sunt înc intacte^care vorbesc în limba oamenilor de dincolo de soare i care sunt ceea ce e cheam mesaje despre cum s fie contacta i.Piramidele au fostlnchise de foarte mult timp.Cristalele care mai sunt înc în interiorul lor.Chiar i oamenii vo tri de tiin pot face asta.Sunt întreb ri la care nu am g sit nic ieri r spuns.sau ceea ce se cheam gloria celui mort.A fost o pl cere s . R.: Au fost original puse acolo.ceea ce se cheam ego.ei au început s fie pu i la odihn în acest loc.Ei le mi cau cu lumina.: Nu.intr-adevar la care sa te gînde ti.care mai sunt înc în Marea Piramid i în cea din Turcia. E.temple. Ei au tehnologia de a"trezi"faraonii.: Bine.unde mai tirziumari preojti vor veni a comunice-cu Zeii.ele mistific pe oricine se uita la ele.: Mai pu in sufletul.: Sunt prins în asta de o vreme. R.ceea ce se va întfmpla.: Au fost oameni foarte frumo i i înc mai sunt.Ele mai sunt înc acolo i func ioneaz cu aceea i metod : lumina.pîna la urm ? E. E.aveau puterea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful