You are on page 1of 4

djkjukek

fnukad 30@01@2007 jksthph c;kuk ikorh jn~n


dj.ks ckcrpk
vkt fnukad @01@2008 jksthpk djkj

‘ks[kj ‘;ke ‘ks~V;s]


o; 37] O;olk; ‘ksrh] fygwu ?
ks.kkj
jk-cksM.kh] iks-lkjG]
rk-vfyckx]ft-jk;xM

;kalh

Jh- eksgu vkRekjke ikVhy]


o; 61 ] O;olk; ‘ksrh o O;kikj]
jk-f’koky;] ukxMksaxjh] psa<js]
fygwu ns.kkj
rk-vfyckx]ft-jk;xM
--2--
--2--
dkj.ks lnj djkjukek fygwu Bsorks dh] ekSts cksjhl
o ekSts xqathl] rk- vfyckx ;sFks fygwu ?ks.kkj ;kaP;k
ekydhph o ukos [kkyhy o.kZukph feGdr vkgs-

ekSts x-ua-@l-ua- fg-ua- {ks=


vkdkj
:-iS-
1- cksjhl 68 2v 0&22&2 4-96
2- xaqthl 9@1 4 0&63&1 3-19

lnjph feGdr fygwu ns.kkj ;kauh fygwu ?


ks.kkjkadMwu fodr ?ks.;kph Bjohyh gksrh o R;kckcr
c;k.kk ikorh fn- 30@01@2007 jskth lnj djkj fygwu ?
ks.kkj ;kauh fygwu ns.kkj ;kauk fygwu fnyh vkgs-
dkgh dkj.kkLro lnjpk O;ogkj iw.kZ gksow ‘kdr
ukgh ;kph [kk=h fygwu ?ks.kkj o fygwu ns.kkj ;kauk
>kysyh vkgs- njE;kups dkGkr fygwu ns.kkj ;kauh
fygwu ?ks.kkj ;kal odhykaekQZr fn- 24@12@2007
jksth uksVhl ikBfoyh vkgs-
R;kuarj fygwu ns.kkj o fygwu ?ks.kkj ;kapse/;s
lfoLrj cksy.kh gksmu fygwu ns.kkj ;kauh fygwu ?ks.kkj
;kaps lkscr Bjoysyk O;ogkj jn~n dj.;kps Bjfoys vkgs o
R;k gsrwus fn- 30@01@2007 us Bjysyk O;ogkj c;k.k
ikorh jn~n dj.;kP;k gsrwus lnjpk djkj fygwu Bsfor
vkgksr-
Lknj djkjukek fygwu ns.kkj ;kauh fygwu ?ks.kkj
;kal jDde :- 1]11]000@& ,o<h jDde c;k.kk Eg.kwu
fnysyh gksrh- lnj jDde lnj djkj fygwu ns.kkj ;kauh ijr
dj.;kps Bjfoys vkgs- rlsp vf/kd :- 10]00]000@& ngk
yk[k ek= fygwu ?ks.kkj ;kauh fygwu ns.kkj ;kauk
vkf/kd ns.;kps Bjys vkgs- R;kizek.ks fygwu ?ks.kkj
;kauh vkt jksth fygwu ?ks.kkj ;kal jDde :- 1]00]000@&
pk psd fnyk vlwu lnj psdpk dz- 027803 gk vlwu rks
cWad vkWQ bafM;k ‘kk[kk vfyckx ;k cWadspk vkgs-
rlsp lnj djkj fygwu ?ks.kkj ;kauh fygwu ns.kkj ;kal :-
10]11]000@& ,o<h jDde jks[k Lo:ikar fnyh vkgs- o lnj
jdesph ikspikorh ;k djkjkOnkjs fygwu ns.kkj nsr vkgsr-
fn- 30@01@2007 jksthpk fygwu ns.kkj o fygwu ?
ks.kkj ;kaP;krhy oj mYys[k dsysY;k feGdrhpk O;ogkj ;k
djkjkus laiw”Vkr vkyk vkgs-
--3--

--3-
fygwu ns.kkj ;kauh ojhy o.kZukph feGdr fygwu ?
ks.kkj ;kauh vU; dks.kklgh fodw u;s vFkok R;ke/;s
=;LFk blekps gDd fuekZ.k d: u;s v’kk vk’k;kph uksVhl
fnukad 25@12@2007 ps nSuhd jRukfxjh VkbZEl ;k
o`Rri=kr izfl/n dsyh gksrh- rlsp fn- 24@12@2007
jksth vWM- ckjVDds ;kaps ekQZr O;ogkj iw.kZ djkok
Eg.kwu uksVhl ikBfoysyh gksrh ;k nksUgh uksVhlk
fygwu ns.kkj g;k djkjkOnkjs ekxs ?ksr vkgsr-
fygwu ns.kkj ;kauh R;kaps ykHkkar >kysyh
c;k.kkikorh eqG fygwu ?ks.kkj ;kal ijr fnyh vkgs-
;kiw<s ojhy o.kZukph feGdr fygwu ?ks.kkj ;kauh vU;
dks.kklgh fod.;kl fygwu ns.kkj ;kaph dks.kR;kgh
izdkjph gjdr ukgh-
fygwu ns.kkj ;kauh R;kaps ykHkkr >kysyh c;k.kk
ikorh eqG fygwu ?ks.kkj ;kal ijr fnyh vkgs- ;kiw<s
c;k.kk jDde fygwu ns.kkj ;kauh fn- 30@01@2007
jksthps O;ogkjkizek.ks iwrZrk d:u feGkoh oxSjs
vk’k;kpk dks.kR;kgh izdkjpk nkok vFkok dk;ns’khj
dkjokbZ lnj djkj fygwu ?ks.kkj ;kaP;koj dj.;kps ukgh-
v’kk r&gsus fygwu ns.kkj o fygwu ?ks.kkj ;kaP;k
ppsZvarh fn- 30@01@2007 jskth Bjysyk O;ogkj ;k
djkjkUo;s jn~n dsyk vkgs-
;s.ks izek.ks djkjukek vkt jksth vfyckx eqDdkeh
LOk[kq”khus] jkth[kq”khus fygwu fnyk vlwu okpwu
letwu ?ksmu R;koj fygwu ?ks.kkj o fygwu ns.kkj ;kauh
lk{khnkjkale{k lg;k dsY;k vkgsr-

vfyckx
fn- @01@2008 fygwu ns.kkj

eksgu vkRekjke
ikVhy
lkf{knkj

1- lgh fygwu ?ks.kkj


uko & &&&&&&&&&&&&&
iRrk & &&&&&&&&&&&&& ‘ks[kj
‘;ke ‘ksV;s

2- lgh
uko & &&&&&&&&&&&&&
iRrk & &&&&&&&&&&&&&